02021R0954 — SK — 30.06.2022 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/954

zo 14. júna 2021

o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ), pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členských štátov alebo v nich majú oprávnený pobyt, počas pandémie ochorenia COVID-19

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 211 15.6.2021, s. 24)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2022/1035 z 29. júna 2022,

  L 173

46

30.6.2022
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/954

zo 14. júna 2021

o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ), pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členských štátov alebo v nich majú oprávnený pobyt, počas pandémie ochorenia COVID-19

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Členské štáty uplatňujú pravidlá stanovené v nariadení (EÚ) 2021/953 na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nepatria do rozsahu pôsobnosti uvedeného nariadenia, ale ktorí sa oprávnene zdržiavajú na ich území alebo v nich majú oprávnený pobyt a ktorí sú oprávnení cestovať do iných členských štátov v súlade s právom Únie.

Článok 2

Za predpokladu, že Írsko oznámi Rade a Komisii, že uznáva potvrdenia uvedené v článku 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/953 vydané členskými štátmi osobám, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, členské štáty za podmienok stanovených v nariadení (EÚ) 2021/953, uznávajú potvrdenia súvisiace s ochorením COVID vydané Írskom vo formáte, ktoré je v súlade s požiadavkami rámca dôvery pre digitálny COVID preukaz EÚ stanoveného nariadením (EÚ) 2021/953 štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú oprávnení voľne cestovať na území členských štátov.

▼M1

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2021 dovtedy, kým sa uplatňuje nariadenie (EÚ) 2021/953.

▼B

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.