02020R1641 — SK — 27.02.2022 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1641

z 5. novembra 2020

týkajúce sa dovozu živých, chladených, mrazených alebo spracovaných lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov a morských ulitníkov určených na ľudskú spotrebu zo Spojených štátov amerických

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 370 6.11.2020, s. 4)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/158 zo 4. februára 2022,

  L 26

1

7.2.2022
▼B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1641

z 5. novembra 2020

týkajúce sa dovozu živých, chladených, mrazených alebo spracovaných lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov a morských ulitníkov určených na ľudskú spotrebu zo Spojených štátov amerických

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá týkajúce sa vstupu živých, chladených, mrazených alebo spracovaných lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov a morských ulitníkov určených na ľudskú spotrebu do Únie zo štátov Massachusetts a Washington v Spojených štátoch.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmu:

„lastúrniky“ sú lastúrniky podľa vymedzenia v bode 2.1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

Článok 3

Rovnocennosť

Opatrenia uplatňované v štátoch Massachusetts a Washington v Spojených štátoch na ochranu zdravia ľudí v súvislosti s produkciou a uvádzaním živých, chladených, mrazených alebo spracovaných lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov a morských ulitníkov určených na ľudskú spotrebu na trh, pre ktoré boli v druhej časti prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 stanovené číselné znaky kombinovanej nomenklatúry, sú rovnocenné s požiadavkami stanovenými v pravidlách podľa článku 1 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625.

Článok 4

Úradný certifikát

Každá zásielka živých, chladených, mrazených alebo spracovaných lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov a morských ulitníkov určených na ľudskú spotrebu, ako sa uvádza v článku 1, môže vstúpiť do Únie, len ak je k nej priložený úradný certifikát, ktorý je riadne vyplnený v súlade so vzorom uvedeným v prílohe.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M1
PRÍLOHA

ÚRADNÝ VZOR CERTIFIKÁTU NA VSTUP DO ÚNIE ŽIVÝCH, MRAZENÝCH, CHLADENÝCH ALEBO SPRACOVANÝCH LASTÚRNIKOV, OSTNATOKOŽCOV, PLÁŠŤOVCOV A MORSKÝCH ULITNÍKOV URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU ZO SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH

image

imageSpojené štáty (US)

Veterinárny certifikát na dovoz do EÚČasť II: Certifikácia

II.  Zdravotné informácie

II.a.  Referenčný kód certifikátu

II.b.

II.1.  Potvrdenie o zdravotnej neškodnosti živých, chladených, mrazených alebo spracovaných lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov a morských ulitníkov určených na ľudskú spotrebu

Ja, podpísaný, týmto potvrdzujem, že:

— tu opísané produkty a ich produkcia spĺňajú príslušné normy Spojených štátov a požiadavky regulačného programu Spojených štátov pre kontrolu mäkkýšov,

— tu opísané produkty sú označené ako produkty, ktoré nie sú určené na ponor do akýchkoľvek vôd EÚ a ani s týmito vodami neprídu do kontaktu,

— všetok materiál z mäkkýšov cudzieho pôvodu použitý v týchto produktoch pochádza z tretích krajín/zariadení/chovných oblastí schválených na vývoz živých lastúrnikov do EÚ.

(1)(2)[II.2.  Potvrdenie o zdravotnom stave zvierat pre živé lastúrniky (3) druhov uvedených v zozname, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu,

Ja, podpísaný úradný veterinárny lekár, týmto potvrdzujem, že vodné živočíchy uvedené v časti I kolónke I.18 spĺňajú:

II.2.1.  všeobecné požiadavky na zdravie zvierat na účely vstupu do Únie, ktoré sú stanovené v článku 6 ods. 1 písm. a)(4) a b), v článku 6 ods. 2, článku 7 ods. 1 a v článku 8 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/692 ();

II.2.2.  špecifické požiadavky na zdravie zvierat na účely vstupu komodít, na ktoré sa vzťahuje tento certifikát, do Únie, stanovené v článku 167 písm. a), písm. c) bode ii), písm. c) bode iii) a písm. d) a v článku 169 ods. 1 a 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/692.]

Poznámky

V súlade s Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä s článkom 5 ods. 4 Protokolu o Írsku/Severnom Írsku v spojení s prílohou 2 k uvedenému protokolu, odkazy na Európsku úniu v tomto certifikáte zahŕňajú Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko.

Časť I:

— Kolónka I.8: Región pôvodu: štát výlovu v Spojených štátoch a kód schválenej produkčnej oblasti.

Časť II:

(1)  Časť II.2. tohto certifikátu sa uplatňuje len na tieto komodity živých lastúrnikov určených na ľudskú spotrebu:

a)  mäkkýše druhov uvedených v zozname, ktoré sú balené a označené na ľudskú spotrebu v súlade so špecifickými požiadavkami týkajúcimi sa uvedených zvierat, ako sa stanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (), a ktoré už v prípade ich navrátenia do vodného prostredia nie sú schopné prežiť ako živé zvieratá;

b)  mäkkýše druhov uvedených v zoznam, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu bez ďalšieho spracovania, pod podmienkou, že sú balené na účely maloobchodného predaja v súlade s požiadavkami na takéto balenia, ako sa stanovuje v nariadení (ES) č. 853/2004;

c)  mäkkýše druhov uvedených v zozname prepravované bez vody a ktoré sú balené a označené na ľudskú spotrebu v súlade so špecifickými požiadavkami týkajúcimi sa uvedených živočíchov, ako sa stanovuje v nariadení (ES) č. 853/2004, a ktoré sú určené na ďalšie spracovanie bez dočasného uskladnenia v mieste spracovania.

(2)  Časť II.2 sa neuplatňuje a mala by sa vypustiť, ak zásielka pozostáva z voľne žijúcich vodných živočíchov, ktoré sa vyloďujú z rybárskych plavidiel.

(3)  Druhy uvedené v stĺpcoch 3 a 4 tabuľky v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2018/1882 (). Druhy uvedené v stĺpci 4 danej tabuľky sa považujú za vektory len za podmienok stanovených v článku 171 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/692.

(4)  Ak je choroba relevantná a podlieha oznamovacej povinnosti.

(5)  Podpíše:

— úradný veterinárny lekár po vyplnení potvrdenia o zdravotnom stave zvierat uvedeného v časti II.2;

— certifikujúci úradník alebo úradný veterinárny lekár v prípade vypustenia potvrdenia o zdravotnom stave zvierat uvedeného v časti II.2.

[Úradný veterinárny lekár] (5) /[Certifikujúci úradník] (5 )

Meno (veľkými písmenami) _______________________________

Kvalifikácia a titul _______________________________

Dátum _______________________________

Podpis _______________________________

Pečiatka

(1)   

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/692 z 30. januára 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa vstupu zásielok určitých zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie a ich premiestňovania a zaobchádzania s nimi po ich vstupe do Únie (Ú. v. EÚ L 174, 3.6.2020, s. 379).

(2)   

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004 ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55).

(3)   

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1882 z 3. decembra 2018 o uplatňovaní niektorých pravidiel prevencie a kontroly chorôb na kategórie chorôb zo zoznamu a o vytvorení zoznamu druhov a skupín druhov predstavujúcich značné riziko šírenia uvedených chorôb zo zoznamu (Ú. v. EÚ L 308, 4.12.2018, s. 21).