02020R1429 — SK — 01.07.2022 — 004.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/1429

zo 7. októbra 2020,

ktorým sa stanovujú opatrenia pre udržateľný trh železničnej dopravy vzhľadom na výskyt ochorenia COVID-19

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 333 12.10.2020, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2180 z 18. decembra 2020,

  L 433

37

22.12.2020

 M2

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1061 z 28. júna 2021,

  L 229

1

29.6.2021

►M3

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2022/312 z 24. februára 2022,

  L 55

1

28.2.2022

►M4

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1036 z 29. júna 2022,

  L 173

50

30.6.2022




▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/1429

zo 7. októbra 2020,

ktorým sa stanovujú opatrenia pre udržateľný trh železničnej dopravy vzhľadom na výskyt ochorenia COVID-19

(Text s významom pre EHP)



▼M4

Článok 1

Týmto nariadením sa stanovujú dočasné pravidlá vyberania poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry podľa kapitoly IV smernice 2012/34/EÚ. Uplatňuje sa na používanie železničnej infraštruktúry na vnútroštátnu a medzinárodnú železničnú dopravu, na ktorú sa vzťahuje uvedená smernica, počas obdobia od 1. marca 2020 do 31. decembra 2022 (ďalej len „referenčné obdobie“).

▼B

Článok 2

Zníženie, vzdanie sa alebo odloženie poplatkov za minimálny prístupový balík a rezervačných poplatkov

1.  
Bez ohľadu na články 27 a 31 ods. 3 smernice 2012/34/EÚ a s výhradou súladu s pravidlami štátnej pomoci môžu členské štáty povoliť manažérom infraštruktúry zníženie, vzdanie sa alebo odloženie platby poplatkov za minimálny prístupový balík a za prístup k infraštruktúre spájajúcej servisné zariadenia, ak je to vhodné podľa trhových segmentov identifikovaných v ich podmienkach používania siete, transparentným, objektívnym a nediskriminačným spôsobom v prípadoch, keď sa takáto platba stala alebo stane splatnou počas referenčného obdobia.
2.  
Bez ohľadu na článok 27 smernice 2012/34/EÚ a s výhradou súladu s pravidlami štátnej pomoci môžu členské štáty povoliť manažérom infraštruktúry, aby prehodnotili schopnosť trhových segmentov znášať príplatky v zmysle článku 32 ods. 1 smernice 2012/34/EÚ na účel možného zníženia súm splatných za referenčné obdobie.
3.  
Bez ohľadu na článok 27 a článok 36 tretiu vetu smernice 2012/34/EÚ a s výhradou súladu s pravidlami štátnej pomoci môžu členské štáty povoliť manažérom infraštruktúry nevyberať rezervačné poplatky od žiadateľa, vrátane železničných podnikov, za kapacitu pridelenú, ale nevyužitú počas referenčného obdobia. Členské štáty a manažéri infraštruktúry pri tom konajú transparentným, objektívnym a nediskriminačným spôsobom.
4.  
Bez ohľadu na článok 8 ods. 4 smernice 2012/34/EÚ a s výhradou súladu s pravidlami štátnej pomoci členské štáty poskytnú manažérom infraštruktúry náhradu za konkrétnu finančnú stratu vzniknutú v dôsledku uplatňovania odsekov 1, 2 a 3 tohto článku do 31. decembra roka nasledujúceho po roku, v ktorom vznikla strata. Uvedenou náhradou nie je dotknutá povinnosť členských štátov podľa článku 8 ods. 4 smernice 2012/34/EÚ zabezpečiť, aby v priebehu primeraného obdobia, ktoré nepresiahne päť rokov, ostal výkaz ziskov a strát manažéra infraštruktúry vyrovnaný.
5.  
Členské štáty informujú Komisiu o opatreniach prijatých podľa tohto článku najneskôr tri mesiace pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a informujú Komisiu o následných opatreniach alebo ich zmenách. Komisia túto informáciu zverejní.

Článok 3

Úpravy podmienok používania železničnej infraštruktúry

Manažéri infraštruktúry podľa potreby a bezodkladne zmenia podmienky používania siete uvedené v článku 27 smernice 2012/34/EÚ, aby sa v nich uvádzali podmienky, ktoré uplatňujú, so zreteľom na opatrenia prijaté dotknutým členským štátom v súlade s článkom 2 tohto nariadenia.

Článok 4

Regulačný orgán

Článok 56 smernice 2012/34/EÚ sa uplatňuje na zníženie, vzdanie sa alebo odloženie poplatkov za minimálny prístupový balík a za rezervačné poplatky uvedené v článku 2 tohto nariadenia a na úpravy podmienok používania železničnej infraštruktúry uvedené v článku 3 tohto nariadenia, pokiaľ ide o kritériá stanovené v článkoch 2 a 3 tohto nariadenia, ktoré sa vzťahujú na manažérov infraštruktúry.

Článok 5

Predĺženie referenčných období

1.  
Do 1. novembra 2020 poskytnú manažéri infraštruktúry Komisii údaje o využívaní svojich sietí kategorizovaných podľa trhových segmentov v súlade s článkom 32 ods. 1 smernice 2012/34/EÚ na obdobia od 1. marca 2019 do 30. septembra 2019 a od 1. marca 2020 do 30. septembra 2020.

Ak sa predĺži referenčné obdobie, manažéri infraštruktúry poskytnú Komisii nový súbor údajov po uplynutí polovice predĺženia referenčného obdobia, aby Komisii umožnili posúdiť vývoj situácie počas predĺženia referenčného obdobia.

▼M3

2.  
Ak Komisia na základe údajov uvedených v odseku 1 zistí, že znížená úroveň železničnej dopravy v porovnaní s úrovňou v zodpovedajúcom období v predchádzajúcich rokoch pretrváva a je pravdepodobné, že bude naďalej pretrvávať, a na základe najlepších dostupných vedeckých údajov skonštatuje, že táto situácia je výsledkom vplyvu pandémie ochorenia COVID-19, Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 6 s cieľom zodpovedajúcim spôsobom zmeniť referenčné obdobie uvedené v článku 1. Každá takáto zmena môže predĺžiť referenčné obdobie iba nanajvýš o šesť mesiacov a referenčné obdobie nesmie byť predĺžené na obdobie po 31. decembri 2023.

▼B

3.  
Ak sa to v prípade pretrvávajúceho vplyvu výskytu ochorenia COVID-19 na odvetvie železničnej dopravy v Únii vyžaduje z mimoriadne naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 7.

Článok 6

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  
Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

▼M3

2.  
Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 2 sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2023.

▼B

3.  
Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.  
Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.
5.  
Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
6.  
Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 7

Postup pre naliehavé prípady

1.  
Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.
2.  
Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 6 ods. 6 V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.