02020R1017 — SK — 14.07.2020 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1017

z 13. júla 2020,

ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú rozpočtové stropy na rok 2020

(Ú. v. ES L 225 14.7.2020, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1424 z 8. októbra 2020,

  L 328

4

9.10.2020
▼B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1017

z 13. júla 2020,

ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú rozpočtové stropy na rok 2020Článok 1

1.  Pre režim základných platieb podľa článku 22 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa ročné vnútroštátne stropy na rok 2020 stanovujú v bode I prílohy k tomuto nariadeniu.

2.  Pre režim jednotnej platby na plochu podľa článku 36 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa ročné vnútroštátne stropy na rok 2020 stanovujú v bode II prílohy k tomuto nariadeniu.

3.  Pre redistributívnu platbu podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa ročné vnútroštátne stropy na rok 2020 stanovujú v bode III prílohy k tomuto nariadeniu.

4.  Pre platbu na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie podľa článku 47 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa ročné vnútroštátne stropy na rok 2020 stanovujú v bode IV prílohy k tomuto nariadeniu.

5.  Pre platbu na oblasti s prírodnými prekážkami podľa článku 49 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa ročné vnútroštátne stropy na rok 2020 stanovujú v bode V prílohy k tomuto nariadeniu.

6.  Pre platbu pre mladých poľnohospodárov podľa článku 51 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa ročné vnútroštátne stropy na rok 2020 stanovujú v bode VI prílohy k tomuto nariadeniu.

7.  Maximálna výška platby pre mladých poľnohospodárov podľa článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa na rok 2020 stanovuje v bode VII prílohy k tomuto nariadeniu.

8.  Pre dobrovoľnú viazanú podporu podľa článku 53 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa ročné vnútroštátne stropy na rok 2020 stanovujú v bode VIII prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA

I.    Ročné vnútroštátne stropy pre režim základnej platby podľa článku 22 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013(v tis. EUR)

Kalendárny rok

2020

▼M1

Belgicko

225 124

Dánsko

522 054

▼B

Nemecko

2 941 232

Írsko

825 611

Grécko

1 091 170

Španielsko

2 845 377

Francúzsko

3 025 958

▼M1

Chorvátsko

157 075

▼B

Taliansko

2 118 140

▼M1

Luxembursko

24 004

▼B

Malta

650

Holandsko

459 920

Rakúsko

470 383

▼M1

Portugalsko

290 208

▼B

Slovinsko

75 223

Fínsko

262 840

Švédsko

399 568

II.    Ročné vnútroštátne stropy pre režim jednotnej platby na plochu podľa článku 36 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013(v tis. EUR)

Kalendárny rok

2020

▼M1

Bulharsko

412 836

▼B

Česko

478 299

Estónsko

110 920

Cyprus

29 643

Lotyšsko

160 460

Litva

200 349

Maďarsko

727 048

Poľsko

1 553 589

Rumunsko

974 939

Slovensko

221 593

III.    Ročné vnútroštátne stropy pre redistributívnu platbu podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013(v tis. EUR)

Kalendárny rok

2020

Belgicko

46 100

▼M1

Bulharsko

60 844

▼B

Nemecko

330 210

Francúzsko

687 718

▼M1

Chorvátsko

34 828

▼B

Litva

77 554

Poľsko

281 452

▼M1

Portugalsko

55 320

▼B

Rumunsko

104 163

IV.    Ročné vnútroštátne stropy pre platbu na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie podľa článku 47 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013(v tis. EUR)

Kalendárny rok

2020

▼M1

Belgicko

151 580

Bulharsko

260 016

▼B

Česko

261 843

Dánsko

245 627

Nemecko

1 415 187

Estónsko

50 810

Írsko

363 320

Grécko

550 385

Španielsko

1 468 030

Francúzsko

2 063 154

▼M1

Chorvátsko

104 484

▼B

Taliansko

1 111 301

Cyprus

14 593

Lotyšsko

90 826

Litva

155 108

▼M1

Luxembursko

10 583

▼B

Maďarsko

399 476

Malta

1 573

Holandsko

198 261

Rakúsko

207 521

Poľsko

1 017 297

▼M1

Portugalsko

205 307

▼B

Rumunsko

570 959

Slovinsko

40 283

Slovensko

118 316

Fínsko

157 389

Švédsko

209 930

V.    Ročné vnútroštátne stropy pre platbu na oblasti s prírodnými prekážkami podľa článku 49 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013(v tis. EUR)

Kalendárny rok

2020

Dánsko

2 657

Slovinsko

2 122

VI.    Ročné vnútroštátne stropy na platbu pre mladých poľnohospodárov podľa článku 51 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013(v tis. EUR)

Kalendárny rok

2020

▼M1

Belgicko

9 563

Bulharsko

3 016

▼B

Česko

1 746

Dánsko

15 556

Nemecko

47 173

Estónsko

1 321

Írsko

24 221

Grécko

36 692

Španielsko

97 869

Francúzsko

68 772

▼M1

Chorvátsko

6 966

▼B

Taliansko

74 087

Cyprus

686

Lotyšsko

6 055

Litva

6 463

▼M1

Luxembursko

529

▼B

Maďarsko

5 326

Malta

21

Holandsko

13 217

Rakúsko

13 835

Poľsko

33 910

▼M1

Portugalsko

13 687

▼B

Rumunsko

20 547

Slovinsko

2 014

Slovensko

1 706

Fínsko

5 246

Švédsko

13 995

VII.    Maximálna výška platby pre mladých poľnohospodárov podľa článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013(v tis. EUR)

Kalendárny rok

2020

▼M1

Belgicko

10 105

Bulharsko

17 334

▼B

Česko

17 456

Dánsko

16 375

Nemecko

94 346

Estónsko

3 387

Írsko

24 221

Grécko

36 692

Španielsko

97 869

Francúzsko

137 544

▼M1

Chorvátsko

6 966

▼B

Taliansko

74 087

Cyprus

973

Lotyšsko

6 055

Litva

10 341

▼M1

Luxembursko

706

▼B

Maďarsko

26 632

Malta

105

Holandsko

13 217

Rakúsko

13 835

Poľsko

67 820

▼M1

Portugalsko

13 687

▼B

Rumunsko

38 064

Slovinsko

2 686

Slovensko

7 888

Fínsko

10 493

Švédsko

13 995

VIII.    Ročné vnútroštátne stropy pre dobrovoľnú viazanú podporu podľa článku 53 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013(v tis. EUR)

Kalendárny rok

2020

▼M1

Belgicko

83 510

Bulharsko

130 008

▼B

Česko

130 921

▼M1

Dánsko

32 863

▼B

Estónsko

6 315

Írsko

3 000

Grécko

182 056

Španielsko

584 919

Francúzsko

1 031 577

▼M1

Chorvátsko

52 242

▼B

Taliansko

478 600

Cyprus

3 891

Lotyšsko

45 413

Litva

77 554

Luxembursko

160

Maďarsko

199 738

Malta

3 000

Holandsko

3 350

Rakúsko

14 526

Poľsko

504 743

▼M1

Portugalsko

134 204

▼B

Rumunsko

272 554

Slovinsko

17 456

Slovensko

59 120

Fínsko

102 828

Švédsko

90 970