02020R0688 — SK — 04.12.2023 — 003.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/688

zo 17. decembra 2019,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o požiadavky na zdravie zvierat pri premiestňovaní suchozemských zvierat a násadových vajec v rámci Únie

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 174 3.6.2020, s. 140)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1706 zo 14. júla 2021,

  L 339

56

24.9.2021

►M2

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/118 z 23. septembra 2022,

  L 16

1

18.1.2023

►M3

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/2515 z 8. septembra 2023,

  L 

1

14.11.2023
▼B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/688

zo 17. decembra 2019,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o požiadavky na zdravie zvierat pri premiestňovaní suchozemských zvierat a násadových vajec v rámci Únie

(Text s významom pre EHP)ČASŤ I

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa dopĺňajú pravidlá prevencie a kontroly chorôb zvierat, ktoré sa môžu prenášať na zvieratá alebo na ľudí, stanovené v článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o premiestňovanie držaných suchozemských zvierat, voľne žijúcich suchozemských zvierat a násadových vajec v rámci Únie.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.  

Toto nariadenie sa uplatňuje na:

a) 

držané a voľne žijúce suchozemské zvieratá a násadové vajcia;

b) 

zariadenia, kde sú uvedené zvieratá a násadové vajcia držané alebo kde sa vykonáva ich zhromažďovanie;

c) 

prevádzkovateľov, ktorí držia uvedené zvieratá a násadové vajcia;

d) 

prevádzkovateľov, ktorí prepravujú suchozemské zvieratá a násadové vajcia;

e) 

príslušné orgány členských štátov.

2.  
Časť II sa uplatňuje na premiestňovanie držaných suchozemských zvierat a násadových vajec len v prípade, ak sa uskutočňuje medzi členskými štátmi, s výnimkou článkov 4 až 6 a článku 63, ktoré sa uplatňujú aj na premiestňovanie držaných suchozemských zvierat a násadových vajec v rámci členského štátu.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1. 

„dopravné prostriedky“ sú cestné alebo železničné vozidlá, plavidlá a lietadlá;

2. 

„kontajner“ je akákoľvek klietka, debna, schránka alebo iná pevná konštrukcia, ktorá sa používa na prepravu zvierat alebo vajec a ktorá nie je dopravným prostriedkom;

3. 

„zariadenie na produkciu izolované od okolitého prostredia“ je zariadenie, ktorého štruktúry spolu s jeho prísnymi opatreniami biologickej bezpečnosti zabezpečujú účinnú izoláciu produkcie zvierat od pridružených zariadení a od okolitého prostredia;

4. 

„hovädzí dobytok“ je zviera z druhov kopytníkov patriacich k rodom Bison, Bos (vrátane podrodov Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) a Bubalus (vrátane podrodu Anoa) a potomstvo po skrížení týchto druhov;

5. 

„zariadenie bez výskytu ‚choroby‘  “ je zariadenie, ktorému bol udelený štatút bez výskytu choroby v súlade s požiadavkami stanovenými v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2020/689;

6. 

„štatút bez výskytu ‚choroby‘  “ je štatút bez výskytu chorôb v členskom štáte alebo jeho pásme, ktorý schválila Komisia v súlade s článkom 36 nariadenia (EÚ) 2016/429;

7. 

„nebola podaná správa o „chorobe“, je situácia, keď žiadne zviera ani skupina zvierat príslušných druhov držaných v zariadení neboli neklasifikované ako potvrdený prípad uvedenej choroby a zároveň bol vylúčený akýkoľvek prípad podozrenia na uvedenú chorobu;

8. 

„  ‚zvieratá‘ určené na zabitie“ sú držané suchozemské zvieratá, ktoré sa majú prepraviť na bitúnok, a to buď priamo alebo po zhromažďovaní;

9. 

„schválené karanténne zariadenie“ je zariadenie, ktorému sa udelilo schválenie v súlade s článkom 14 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035;

10. 

„schválený eradikačný program“ je program na eradikáciu choroby vykonávaný v členskom štáte alebo v jeho pásme na základe schválenia Komisie v súlade s článkom 31 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/429;

11. 

„ovca“ je zviera z druhov kopytníkov patriacich k rodu Ovis a potomstvo po skrížení týchto druhov;

12. 

„koza“ je zviera z druhov kopytníkov patriacich k rodu Capra a potomstvo po skrížení týchto druhov;

13. 

„ošípaná“ je zviera z druhov kopytníkov patriacich k čeľadi Suidae, ktoré sú uvedené v prílohe III k nariadeniu (EÚ) 2016/429;

14. 

„koňovité“ je zviera z druhov nepárnokopytníkov patriacich k rodu Equus (vrátane koní, somárov a zebier) a potomstvo po skrížení týchto druhov;

15. 

„ťavovité“ je zviera z druhov kopytníkov patriacich k čeľadi Camelidae, ktoré sú uvedené v prílohe III k nariadeniu (EÚ) 2016/429;

16. 

„jeleňovité“ je zviera z druhov kopytníkov patriacich k čeľadi Cervidae, ktoré sú uvedené v prílohe III k nariadeniu (EÚ) 2016/429;

17. 

„iné držané kopytníky“ sú držané kopytníky iné než hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané, koňovité, ťavovité a jeleňovité;

18. 

„zariadenie chránené pred vektormi“ je časť zariadenia alebo všetky priestory zariadenia, ktoré sú chránené pred napadnutím Culicoides prostredníctvom vhodných fyzických a riadiacich prostriedkov, ktoré má štatút zariadenia chráneného pred vektormi udelený príslušným orgánom v súlade s článkom 44 [delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/689;

19. 

„obdobie bez výskytu vektorov“ je obdobie bez aktivity Culicoides vo vymedzenej oblasti, ktoré sa určuje v súlade s časťou II kapitolou 1 oddielom 5 prílohy V k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/689;

20. 

„hydina na reprodukciu“ je hydina vo veku 72 hodín alebo staršia, určená na produkciu násadových vajec;

21. 

„úžitková hydina“ je hydina vo veku 72 hodín alebo staršia, chovaná na produkciu mäsa, konzumných vajec alebo iných produktov alebo na zazverenie lovného vtáctva;

22. 

„kŕdeľ“ je všetka hydina alebo všetky vtáky chované v zajatí s rovnakým zdravotným štatútom, ktoré sú držané v rovnakých priestoroch alebo na tom istom ohradenom pozemku a predstavujú jednu epidemiologickú jednotku; v prípade ustajnenej hydiny to zahŕňa všetky vtáky, ktoré sa delia o ten istý vzdušný priestor;

23. 

„jednodňové kurčatá“ sú všetka hydina mladšia než 72 hodín;

24. 

„vajcia bez výskytu špecifikovaných patogénov“ sú násadové vajcia odvodené z „kŕdľov kurčiat bez výskytu špecifikovaných patogénov“ podľa opisu v Európskom liekopise ( 1 ), ktoré sú určené výlučne na diagnostické, výskumné alebo farmaceutické použitie;

25. 

„registrované koňovité“ je:

a) 

čistokrvné plemenné zviera druhov Equus caballusEquus asinus zapísané alebo oprávnené na zápis v hlavnej časti plemennej knihy založenej chovateľskou organizáciou alebo chovateľským subjektom, ktoré boli uznané v súlade s článkami 4 alebo 34 nariadenia (EÚ) 2016/1012;

b) 

držané zviera druhu Equus caballus zaregistrované v medzinárodnom združení alebo medzinárodnej organizácii buď priamo, alebo prostredníctvom jeho/jej národnej federácie alebo pobočiek, ktoré(-á) riadi(-a) účasť koní na súťažiach alebo dostihoch („registrovaný kôň“);

26. 

„primáty“ sú zvieratá druhov patriacich k radu Primates okrem ľudí;

27. 

„včela medonosná“ je živočích druhu Apis mellifera;

28. 

„čmeľ“ je živočích z druhov patriacich do rodu Bombus;

29. 

„pes“ je držané zviera druhu Canis lupus;

30. 

„mačka“ je držané zviera druhu Felis silvestris;

31. 

„fretka“ je držané zviera druhu Mustela putorius furo;

32. 

„iné mäsožravce“ sú zvieratá z druhov patriacich k radu Carnivora okrem psov, mačiek a fretiek;

33. 

„putovný cirkus“ je predstavenie alebo podujatie, ktoré zahŕňa zvieratá alebo vystúpenia zvierat a ktoré sa má premiestňovať medzi členskými štátmi;

34. 

„vystúpenie zvierat“ je každé vystúpenie, na ktorom sa zúčastňujú zvieratá držané na účely výstavy alebo podujatia a ktoré môže tvoriť súčasť cirkusu;

35. 

„poštový holub“ je každý holub prepravovaný alebo určený na prepravu zo svojho holubníka do iného členského štátu, kde má byť vypustený, aby letel naspäť do členského štátu pôvodu.

ČASŤ II

PREMIESTŇOVANIE DRŽANÝCH SUCHOZEMSKÝCH ZVIERAT A NÁSADOVÝCH VAJEC V RÁMCI ÚNIE

KAPITOLA 1

Všeobecné požiadavky na premiestňovanie držaných suchozemských zvierat a násadových vajec v rámci Únie

Oddiel 1

Opatrenia na prevenciu chorôb v súvislosti s prepravou v rámci Únie dodatočne k opatreniam stanoveným v nariadení (EÚ) 2016/429

Článok 4

Všeobecné požiadavky týkajúce sa dopravných prostriedkov

Prevádzkovatelia vrátane prepravcov zabezpečia, aby dopravné prostriedky používané na prepravu držaných suchozemských zvierat alebo násadových vajec, s výnimkou prepravy suchozemských zvierat uvedených v článku 6, boli:

a) 

zostrojené takým spôsobom, aby

i) 

zvieratá ani násadové vajcia nemohli uniknúť ani vypadnúť;

ii) 

bolo možné vykonať vizuálnu kontrolu priestoru, kde sú zvieratá držané;

iii) 

sa zabránilo úniku alebo aby bol minimalizovaný únik zvieracích výkalov, podstielky alebo krmiva;

iv) 

v prípade hydiny a vtákov chovaných v zajatí bolo zabránené úniku peria alebo aby bol takýto únik minimalizovaný;

b) 

vyčistené a vydezinfikované čo najskôr po každej preprave zvierat, násadových vajec alebo akéhokoľvek predmetu predstavujúceho riziko pre zdravie zvierat a aby boli v prípade potreby vyčistené a vydezinfikované znovu a v každom prípade vysušené alebo ponechané, aby sa vysušili, pred každou novou nakládkou zvierat alebo násadových vajec.

Článok 5

Požiadavky týkajúce sa kontajnerov, v ktorých sa prepravujú držané suchozemské zvieratá a násadové vajcia

1.  

Prevádzkovatelia vrátane prepravcov zabezpečia, aby kontajnery, v ktorých sa prepravujú držané suchozemské zvieratá a násadové vajcia, s výnimkou kontajnerov pre suchozemské zvieratá, ktoré sú uvedené v článku 6:

a) 

spĺňali požiadavky článku 4 písm. a);

b) 

obsahovali iba zvieratá alebo násadové vajcia toho istého druhu, kategórie a typu a s tým istým zdravotným štatútom;

c) 

boli:

i) 

buď nepoužité a účelové jednorazové kontajnery určené na zneškodnenie po prvom použití;

alebo

ii) 

po použití vyčistené a vydezinfikované a pred akýmkoľvek následným použitím vysušené alebo ponechané, aby sa vysušili.

2.  

V prípade hydiny a násadových vajec prevádzkovatelia vrátane prepravcov zabezpečia, aby na kontajneroch, v ktorých sa v dopravných prostriedkoch prepravuje držaná hydina a násadové vajcia, boli uvedené tieto údaje:

a) 

v prípade jednodňových kurčiat a násadových vajec:

i) 

názov členského štátu pôvodu;

ii) 

schvaľovacie alebo registračné číslo zariadenia pôvodu;

iii) 

príslušný druh hydiny;

iv) 

počet zvierat alebo násadových vajec;

b) 

v prípade hydiny na reprodukciu a úžitkovej hydiny schvaľovacie alebo registračné číslo zariadenia pôvodu.

3.  
V prípade včelích kráľovien prepravovaných podľa výnimky stanovenej v článku 49 prevádzkovatelia vrátane prepravcov zabezpečia, aby boli kontajnery alebo celá zásielka pokryté jemnou sieťovinou, ktorej oká majú maximálnu veľkosť 2 mm, okamžite po vizuálnej prehliadke na účely certifikácie zdravia zvierat úradným veterinárnym lekárom.
4.  
V prípade čmeľov zo zariadení na produkciu izolovaných od okolitého prostredia pre čmele prevádzkovatelia vrátane prepravcov zabezpečia, aby boli počas prepravy izolované v samostatných epidemiologických jednotkách, pričom každá kolónia musí byť v uzavretom kontajneri, ktorý bol pred použitím nový alebo vyčistený a vydezinfikovaný.

Článok 6

Výnimky z požiadaviek týkajúcich sa dopravných prostriedkov a kontajnerov, v ktorých sa prepravujú držané suchozemské zvieratá a násadové vajcia

1.  

Požiadavky stanovené v článkoch 4 a 5 sa neuplatňujú na prepravu:

a) 

suchozemských zvierat, ktoré sú držané v putovných cirkusoch a na účely vystúpenia zvierat;

b) 

zvierat druhov uvedených v časti A prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2016/429 v počte presahujúcom povolený počet v súlade s článkom 246 ods. 1 a 2 uvedeného nariadenia, ak sa prepravujú na nekomerčné účely;

c) 

zvierat druhov uvedených v časti B prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2016/429 prepravovaných na nekomerčné účely v počte presahujúcom počet stanovený pre daný druh, ak boli pravidlá stanovujúce maximálny počet spoločenských zvierat predmetných druhov prijaté v súlade s článkom 246 ods. 3 uvedeného nariadenia.

2.  
Požiadavky stanovené v článku 4 písm. b) a v článku 5 ods. 1 písm. b) a c) sa neuplatňujú na prepravu koňovitých v rámci členského štátu, ak uvedené koňovité nie sú určené na zabitie.
3.  

Príslušný orgán môže rozhodnúť, že požiadavky stanovené v článku 4 písm. b) sa nebudú uplatňovať na prepravu:

a) 

v rámci zariadenia, ak

i) 

sú prepravované zvieratá držané v zariadení a prepravu vykonáva prevádzkovateľ daného zariadenia;

a

ii) 

sú dopravné prostriedky používané na prepravu držaných suchozemských zvierat pred opustením zariadenia vyčistené a vydezinfikované;

alebo

b) 

medzi zariadeniami v rámci členského štátu, ak

i) 

zariadenia patria do toho istého dodávateľského reťazca;

a

ii) 

sú dopravné prostriedky používané na prepravu držaných suchozemských zvierat na konci každého dňa vyčistené a vydezinfikované v prípade, ak boli zvieratá prepravované v týchto dopravných prostriedkoch.

4.  
Požiadavky stanovené v článku 4 a článku 5 ods. 1 a 2 sa neuplatňujú na prepravu včiel medonosných a čmeľov.

Oddiel 2

Doplňujúce požiadavky na premiestňovanie suchozemských zvierat do iných členských štátov v súvislosti s vakcináciou

Článok 7

Požiadavky na premiestňovanie suchozemských zvierat a násadových vajec do iného členského štátu v súvislosti s vakcináciou proti chorobám kategórie A

V prípade, ak členský štát pôvodu zaviedol vakcináciu proti chorobe kategórie A, prevádzkovatelia premiestňujú suchozemské zvieratá alebo násadové vajcia do iného členského štátu, ak uvedené zvieratá a násadové vajcia spĺňajú osobitné podmienky stanovené v súlade s článkom 47 nariadenia (EÚ) 2016/429 pre príslušnú chorobu kategórie A a zvieratá druhov zo zoznamu v súvislosti s danou chorobou.

Oddiel 3

Dodatočné požiadavky na prevádzkovateľov bitúnkov, ktorí prijímajú držané suchozemské zvieratá z iného členského štátu

Článok 8

Maximálna lehota, v ktorej musia byť zabité držané kopytníky a hydina z iných členských štátov

Prevádzkovatelia bitúnkov zabezpečia, aby držané kopytníky a hydina prijímané z iného členského štátu boli zabité najneskôr 72 hodín od príchodu na bitúnok.

Článok 9

Doplňujúce opatrenia na zmiernenie rizika pre prevádzkovateľov bitúnkov

1.  

Prevádzkovatelia bitúnkov zabezpečia, aby zvieratá druhov zo zoznamu príslušných pre infekciu vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24) boli zabité najneskôr 24 hodín od príchodu na bitúnok, ak pochádzajú z iného členského štátu a nespĺňajú prinajmenšom jedno z týchto kritérií:

a) 

spĺňajú prinajmenšom jednu z požiadaviek týkajúcich sa infekcie vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24), ktoré sa uvádzajú v časti II kapitole 2 oddiele 1 bodoch 1 až 3 prílohy V k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/689;

alebo

b) 

spĺňajú podmienky uvedené v článku 43 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/689, ktoré odsúhlasil príslušný orgán členského štátu určenia.

2.  
Dodatočne k požiadavkám stanoveným v odseku 1, ak sa zvieratá druhov zo zoznamu príslušných pre infekciu vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24) prepravujú cez iný členský štát a nespĺňajú prinajmenšom jednu z podmienok stanovených v článku 32 ods. 1 písm. a) až c) alebo v článku 32 ods. 2, prevádzkovatelia bitúnkov zabezpečia, aby boli takéto zvieratá zabité najneskôr 24 hodín od príchodu na bitúnok.

▼M3

3.  
Prevádzkovatelia bitúnkov zabezpečia, aby zvieratá druhov zo zoznamu príslušných pre infekciu vírusom epizootickej hemoragickej choroby boli zabité najneskôr do 24 hodín od príchodu na bitúnok, ak pochádzajú z iného členského štátu a nespĺňajú požiadavky stanovené v článku 10 ods. 1 písm. f), článku 15 ods. 1 písm. e), článku 23 ods. 1 písm. g), článku 26 ods. 1 písm. g) alebo článku 29 ods. 1 písm. f) podľa predmetných druhov.

▼B

KAPITOLA 2

Doplňujúce požiadavky na zdravie zvierat pri premiestňovaní držaných kopytníkov do iných členských štátov

Oddiel 1

Hovädzí dobytok

Článok 10

Požiadavky na premiestňovanie držaného hovädzieho dobytka do iných členských štátov

1.  

Prevádzkovatelia premiestňujú držaný hovädzí dobytok do iného členského štátu iba v prípade, ak sú splnené tieto požiadavky:

a) 

zvieratá mali nepretržitý pobyt v zariadení prinajmenšom 30 dní pred odchodom, alebo od narodenia, ak sú mladšie než 30 dní, a počas tohto obdobia neboli v kontakte s držaným hovädzím dobytkom s nižším zdravotným štatútom ani sa na ne nevzťahovali obmedzenia premiestňovania z dôvodov týkajúcich sa zdravia zvierat, a neboli v kontakte ani s držanými zvieratami pochádzajúcimi zo zariadenia, ktoré nespĺňalo požiadavky stanovené v písmene b);

b) 

všetky zvieratá vstupujúce do Únie z tretej krajiny alebo územia počas posledných 30 dní pred odchodom zvierat uvedených v písmene a) a umiestnené do zariadenia, kde mali uvedené zvieratá pobyt, musia byť držané oddelene, aby sa zabránilo priamemu a nepriamemu kontaktu so všetkými ostatnými zvieratami v uvedenom zariadení;

c) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia bez výskytu infekcie spôsobenej Brucella abortus, B. melitensisB. suis, a to bez vakcinácie, pokiaľ ide o hovädzí dobytok, a je splnená jedna z týchto podmienok:

i) 

zariadenie sa nachádza v členskom štáte alebo v jeho pásme so štatútom bez výskytu infekcie spôsobenej Brucella abortus, B. melitensisB. suis, pokiaľ ide o hovädzí dobytok;

alebo

ii) 

zvieratá podstúpili test na infekciu spôsobenú Brucella abortus, B. melitensisB. suis prostredníctvom jednej z diagnostických metód stanovených v časti 1 prílohy I, ktorý sa vykonal s negatívnymi výsledkami na vzorke odobratej počas posledných 30 dní pred odchodom a v prípade samíc po pôrode odobratej prinajmenšom 30 dní po pôrode;

alebo

iii) 

zvieratá sú mladšie než 12 mesiacov;

alebo

iv) 

zvieratá sú vykastrované;

d) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia bez výskytu infekcie spôsobenej Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis), a je splnená prinajmenšom jedna z týchto podmienok:

i) 

zariadenie sa nachádza v členskom štáte alebo v jeho pásme so štatútom bez výskytu infekcie spôsobenej Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis);

alebo

ii) 

zvieratá podstúpili test na infekciu spôsobenú Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) prostredníctvom jednej z diagnostických metód stanovených v časti 2 prílohy I, ktorý sa vykonal s negatívnymi výsledkami počas posledných 30 dní pred odchodom;

alebo

iii) 

zvieratá sú mladšie než 6 týždňov;

e) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 30 dní pred odchodom nebola podaná správa o infekcii držaných suchozemských zvierat vírusom besnoty;

▼M3

f) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, ktoré sa nachádza v oblasti s polomerom prinajmenšom 150 km okolo daného zariadenia, v ktorom o infekcii vírusom epizootickej hemoragickej choroby:

i) 

počas posledných dvoch rokov pred odchodom nebola podaná správa pri držaných zvieratách druhov zo zoznamu príslušných pre danú chorobu; alebo

ii) 

počas posledných dvoch rokov pred odchodom bola podaná správa pri držaných zvieratách druhov zo zoznamu príslušných pre danú chorobu, ale je splnená jedna zo súboru požiadaviek:

1. 

zvieratá boli držané v pásme bez sezónneho výskytu epizootickej hemoragickej choroby v súlade s časťami 1 a 2 prílohy IX:

— 
najmenej 60 dní pred dátumom premiestnenia, alebo
— 
najmenej 28 dní pred dátumom premiestnenia a podstúpili sérologický test s negatívnymi výsledkami, ktorý sa vykonal na vzorkách odobraných najmenej 28 dní po dátume vstupu zvieraťa do oblasti bez sezónneho výskytu choroby, alebo
— 
najmenej 14 dní pred dátumom premiestnenia a podstúpili test PCR s negatívnymi výsledkami, ktorý sa vykonal na vzorkách odobraných najmenej 14 dní po dátume vstupu zvieraťa do oblasti bez sezónneho výskytu choroby; alebo
2. 

zvieratá boli chránené pred útokmi vektorov počas prepravy na miesto určenia a boli držané tak, že boli chránené pred napadnutím vektormi v zariadení chránenom pred vektormi spĺňajúcom požiadavky stanovené v časti 3 prílohy IX:

— 
najmenej 60 dní pred dátumom premiestnenia, alebo
— 
najmenej 28 dní pred dátumom premiestnenia a podstúpili sérologický test s negatívnymi výsledkami, ktorý sa vykonal na vzorkách odobraných minimálne 28 dní po dátume začatia obdobia ochrany pred napadnutím vektormi, alebo
— 
najmenej 14 dní pred dátumom premiestnenia a podstúpili test PCR s negatívnymi výsledkami, ktorý sa vykonal na vzorkách odobraných najmenej 14 dní po dátume začatia obdobia ochrany pred napadnutím vektormi.

▼B

g) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 15 dní pred odchodom nebola podaná správa o antraxe pri kopytníkoch;

h) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 30 dní pred odchodom nebola podaná správa o chorobe surra (Trypanosoma evansi), a v prípade, ak pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 2 rokov pred odchodom bola podaná správa o chorobe surra (Trypanosoma evansi), po poslednom výskyte ohniska choroby podliehalo postihnuté zariadenie obmedzeniam premiestňovania až dovtedy, kým sa dosiahol tento stav:

i) 

infikované zvieratá boli zo zariadenia odstránené;

a

ii) 

zostávajúce zvieratá v zariadení podstúpili test na surru (Trypanosoma evansi) s negatívnymi výsledkami prostredníctvom jednej z diagnostických metód stanovených v časti 3 prílohy I na vzorkách odobratých prinajmenšom 6 mesiacov po odstránení infikovaných zvierat zo zariadenia;

i) 

okrem prípadu držaného hovädzieho dobytka uvedeného v článku 11 ods. 4, článku 12 ods. 4 a článku 13 zvieratá spĺňajú prinajmenšom jednu z požiadaviek týkajúcich sa infekcie vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24) uvedených v časti II kapitole 2 oddiele 1 bodoch 1 až 3 prílohy V k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/689;

j) 

keď je to uplatniteľné, sú splnené podmienky stanovené v článkoch 32 a 33.

▼M3

Odchylne od písmena f) bodu ii) môže príslušný orgán členského štátu pôvodu povoliť premiestňovanie, ktoré nespĺňa jednu z požiadaviek stanovených v uvedenom bode, do iného členského štátu alebo jeho oblasti, ak členský štát určenia:

a) 

informoval Komisiu a ostatné členské štáty, že takéto premiestňovanie je povolené; a

b) 

prijme dané zvieratá bez ohľadu na členský štát ich pôvodu alebo jeho oblasť.

▼B

2.  
Ustanovenia v odseku 1 sa neuplatňujú na držaný hovädzí dobytok určený na zabitie podľa článku 14.

Článok 11

Doplňujúce požiadavky na premiestňovanie držaného hovädzieho dobytka do iných členských štátov alebo ich pásiem so štatútom bez výskytu chorôb v súvislosti so špecifickými chorobami

1.  

Prevádzkovatelia premiestňujú držaný hovädzí dobytok do iného členského štátu alebo jeho pásma so štatútom bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy len v prípade, ak zvieratá spĺňajú požiadavky stanovené v článku 10 a požiadavky uvedené buď v písmene a), alebo b):

a) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy;

alebo

b) 

ak zvieratá pochádzajú zo zariadenia, ktoré nie je bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy, v tom prípade o enzootickej bovinnej leukóze v uvedenom zariadení nebola podaná správa počas posledných 24 mesiacov pred odchodom a

i) 

ak sú zvieratá staršie ako 24 mesiacov, podstúpili sérologický test na enzootickú bovinnú leukózu s negatívnymi výsledkami, vykonaný jednou z diagnostických metód stanovených v časti 4 prílohy I

— 
buď na vzorkách odobratých pri dvoch príležitostiach v intervale najmenej štyroch mesiacov, zatiaľ čo sú držané v izolácii od ostatného hovädzieho dobytka v zariadení;
alebo
— 
na vzorke odobratej počas posledných 30 dní pred ich odchodom a všetok hovädzí dobytok starší ako 24 mesiacov, držaný v zariadení, podstúpil sérologický test na enzootickú bovinnú leukózu s negatívnymi výsledkami, vykonaný jednou z diagnostických metód stanovených v časti 4 prílohy I na vzorkách odobratých pri dvoch príležitostiach počas posledných 12 mesiacov pred odchodom zvierat v intervale, ktorý nie je kratší než štyri mesiace;

alebo

ii) 

ak sú zvieratá mladšie ako 24 mesiacov, narodili sa samiciam, ktoré podstúpili sérologický test na enzootickú bovinnú leukózu s negatívnymi výsledkami, vykonaný jednou z diagnostických metód stanovených v časti 4 prílohy I na vzorkách odobratých pri dvoch príležitostiach počas posledných 12 mesiacov pred odchodom zvierat v intervale, ktorý nie je kratší než štyri mesiace.

2.  

Prevádzkovatelia premiestňujú držaný hovädzí dobytok do iného členského štátu alebo jeho pásma so štatútom bez výskytu infekčnej bovinnej rinotracheitídy/infekčnej pustulárnej vulvovaginitídy len v prípade, ak zvieratá spĺňajú požiadavky stanovené v článku 10, ak neboli vakcinované proti infekčnej bovinnej rinotracheitíde/infekčnej pustulárnej vulvovaginitíde a ak sú splnené požiadavky uvedené buď v písmene a) alebo b):

a) 

ak zvieratá pochádzajú zo zariadenia bez výskytu infekčnej bovinnej rinotracheitídy/infekčnej pustulárnej vulvovaginitídy;

buď

i) 

sa zariadenie nachádza v členskom štáte alebo jeho pásme so štatútom bez výskytu infekčnej bovinnej rinotracheitídy/infekčnej pustulárnej vulvovaginitídy;

alebo

ii) 

sa zvieratá podrobili karanténe počas najmenej 30 dní pred odchodom a podstúpili sérologický test na detekciu protilátok proti celému bovinnému herpesvírusu typu 1 (BoHV-1) s negatívnym výsledkom, vykonaný jednou z diagnostických metód stanovených v časti 5 prílohy I na vzorke odobratej počas posledných 15 dní pred ich odchodom;

b) 

ak zvieratá pochádzajú zo zariadenia, ktoré nie je bez výskytu infekčnej bovinnej rinotracheitídy/infekčnej pustulárnej vulvovaginitídy, boli držané v schválenom karanténnom zariadení počas najmenej 30 dní pred odchodom a podstúpili sérologický test na detekciu protilátok proti celému BoHV-1 s negatívnym výsledkom, vykonaný jednou z diagnostických metód stanovených v časti 5 prílohy I na vzorke, ktorá sa odobrala najmenej 21 dní po začatí karantény.

3.  

Prevádzkovatelia premiestňujú držaný hovädzí dobytok do iného členského štátu alebo jeho pásma so štatútom bez výskytu bovinnej vírusovej hnačky len v prípade, ak zvieratá spĺňajú požiadavky stanovené v článku 10, ak nie sú vakcinované proti bovinnej vírusovej hnačke a ak sú splnené požiadavky uvedené buď v písmene a), alebo b):

a) 

ak zvieratá pochádzajú zo zariadenia bez výskytu bovinnej vírusovej hnačky;

i) 

zariadenie sa nachádza buď v členskom štáte alebo jeho pásme so štatútom bez výskytu bovinnej vírusovej hnačky alebo bolo podrobené režimu testovania podľa časti VI kapitoly 1 oddielu 2 bodu 1 písm. c) bodov ii) alebo iii) prílohy IV k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/689, ktoré sa vykonalo s negatívnymi výsledkami počas posledných štyroch mesiacov pred odchodom zvierat;

alebo

ii) 

zvieratá boli pred ich odchodom individuálne testované s cieľom vylúčiť prítomnosť vírusu bovinnej vírusovej hnačky;

b) 

ak zvieratá pochádzajú zo zariadenia, ktoré nie je bez výskytu bovinnej vírusovej hnačky, podstúpili test na protivírus alebo genóm vírusu bovinnej vírusovej hnačky s negatívnym výsledkom, ktorý sa vykonal jednou z diagnostických metód uvedených v časti 6 prílohy I, a

buď

i) 

zvieratá boli počas obdobia najmenej 21 dní pred svojím odchodom držané v schválenom karanténnom zariadení a v prípade gravidných samíc podstúpili sérologický test na detekciu protilátok proti vírusu bovinnej vírusovej hnačky s negatívnymi výsledkami, vykonaný jednou z diagnostických metód stanovených v časti 6 prílohy I na vzorkách, ktoré sa odobrali najmenej 21 dní po začatí karantény;

alebo

ii) 

zvieratá podstúpili sérologický test na detekciu protilátok proti vírusu bovinnej vírusovej hnačky s pozitívnymi výsledkami, ktorý bol vykonaný jednou z diagnostických metód stanovených v časti 6 prílohy I na vzorkách, ktoré sa odobrali buď pred odchodom, alebo v prípade gravidných samíc pred insemináciou predchádzajúcou súčasnej gravidite.

4.  
Odchylne od článku 10 ods. 1 písm. i) môže príslušný orgán členského štátu pôvodu povoliť premiestňovanie držaného hovädzieho dobytka, ktorý nespĺňa prinajmenšom jednu z požiadaviek stanovených v časti II kapitole 2 oddiele 1 bodoch 1 až 3 prílohy V k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/689 do iného členského štátu alebo jeho pásma so štatútom bez výskytu infekcie vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24), ak členský štát určenia informoval Komisiu a ostatné členské štáty, že takéto premiestňovanie je povolené za podmienok uvedených v článku 43 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/689.
5.  
Ustanovenia v odsekoch 1 až 4 sa neuplatňujú na držaný hovädzí dobytok určený na zabitie podľa článku 14.

Článok 12

Doplňujúce požiadavky na premiestňovanie držaného hovädzieho dobytka do iných členských štátov alebo ich pásiem so schválenými eradikačnými programami v súvislosti so špecifickými chorobami

1.  

Prevádzkovatelia premiestňujú držaný hovädzí dobytok do iného členského štátu alebo jeho pásma so schváleným eradikačným programom v súvislosti s enzootickou bovinnou leukózou len v prípade, ak zvieratá spĺňajú požiadavky stanovené v článku 10 a požiadavky uvedené buď v písmene a) alebo b):

a) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy;

alebo

b) 

ak zvieratá pochádzajú zo zariadenia, ktoré nie je bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy, v tom prípade o enzootickej bovinnej leukóze v uvedenom zariadení nebola podaná správa počas posledných 24 mesiacov pred odchodom zvierat a

i) 

v prípade, ak sú zvieratá staršie ako 24 mesiacov, podstúpili sérologický test na enzootickú bovinnú leukózu s negatívnymi výsledkami, vykonaný jednou z diagnostických metód stanovených v časti 4 prílohy I

buď

— 
na vzorkách odobratých pri dvoch príležitostiach v intervale najmenej štyroch mesiacov, zatiaľ čo sú držané v izolácii od ostatného hovädzieho dobytka v zariadení,
alebo
— 
na vzorkách odobratých počas posledných 30 dní pred ich odchodom, za predpokladu, že všetok hovädzí dobytok starší ako 24 mesiacov, držaný v zariadení, podstúpil sérologický test na enzootickú bovinnú leukózu s negatívnymi výsledkami, vykonaný jednou z diagnostických metód stanovených v časti 4 prílohy I na vzorkách odobratých pri dvoch príležitostiach počas posledných 12 mesiacov pred odchodom zvierat v intervale prinajmenšom štyroch mesiacov;

alebo

ii) 

ak sú zvieratá mladšie ako 24 mesiacov, narodili sa samiciam, ktoré podstúpili sérologický test na enzootickú bovinnú leukózu s negatívnymi výsledkami, vykonaný jednou z diagnostických metód stanovených v časti 4 prílohy I na vzorkách odobratých pri dvoch príležitostiach počas posledných 12 mesiacov pred odchodom zvierat v intervale, ktorý nie je kratší než štyri mesiace.

2.  

Prevádzkovatelia premiestňujú držaný hovädzí dobytok do iného členského štátu alebo jeho pásma so schváleným eradikačným programom v súvislosti s infekčnou bovinnou rinotracheitídou/infekčnou pustulárnou vulvovaginitídou len v prípade, ak zvieratá spĺňajú požiadavky stanovené v článku 10 a požiadavky uvedené buď v písmene a) alebo b):

a) 

ak zvieratá pochádzajú zo zariadenia bez výskytu infekčnej bovinnej rinotracheitídy/infekčnej pustulárnej vulvovaginitídy;

buď

i) 

sa zariadenie nachádza v členskom štáte alebo jeho pásme so štatútom bez výskytu infekčnej bovinnej rinotracheitídy/infekčnej pustulárnej vulvovaginitídy;

alebo

ii) 

sa zariadenie nachádza v členskom štáte alebo jeho pásme so schváleným eradikačným programom v súvislosti s infekčnou bovinnou rinotracheitídou/infekčnou pustulárnou vulvovaginitídou;

alebo

iii) 

sa zvieratá podrobili karanténe počas najmenej 30 dní pred odchodom a podstúpili sérologický test na detekciu protilátok proti celému BoHV-1, alebo v prípade zvierat vakcinovaných gE deletovanou vakcínou na detekciu protilátok proti proteínu BoHV-1 gE, s negatívnym výsledkom, prostredníctvom jednej z diagnostických metód stanovených v časti 5 prílohy I na vzorke odobratej počas posledných 15 dní pred ich odchodom;

alebo

iv) 

zvieratá sú určené do zariadenia, ktoré drží hovädzí dobytok na produkciu mäsa bez kontaktu s hovädzím dobytkom z iných zariadení a z ktorého sa zvieratá premiestňujú priamo na bitúnok;

alebo

b) 

ak zvieratá pochádzajú zo zariadenia, ktoré nie je bez výskytu infekčnej bovinnej rinotracheitídy/infekčnej pustulárnej vulvovaginitídy, boli držané v schválenom karanténnom zariadení počas najmenej 30 dní pred odchodom a podstúpili sérologický test na detekciu protilátok proti celému BoHV-1 s negatívnym výsledkom prostredníctvom jednej z diagnostických metód stanovených v časti 5 prílohy I na vzorke, ktorá sa odobrala najmenej 21 dní po začatí karantény.

3.  

Prevádzkovatelia premiestňujú držaný hovädzí dobytok do iného členského štátu alebo jeho pásma so schváleným eradikačným programom v súvislosti s bovinnou vírusovou hnačkou len v prípade, ak zvieratá spĺňajú požiadavky stanovené v článku 10 a ak sú splnené požiadavky uvedené buď v písmene a) alebo b):

a) 

ak zvieratá pochádzajú zo zariadenia bez výskytu bovinnej vírusovej hnačky;

i) 

zariadenie sa nachádza v členskom štáte alebo jeho pásme so štatútom bez výskytu bovinnej vírusovej hnačky;

alebo

ii) 

zariadenie sa nachádza v členskom štáte alebo jeho pásme so schváleným eradikačným programom v súvislosti s bovinnou vírusovou hnačkou;

alebo

iii) 

zariadenie bolo podrobené režimu testovania podľa časti VI kapitoly 1 oddielu 2 bodu 1 písm. c) bodov ii) alebo iii) prílohy IV k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/689, ktoré sa vykonalo s negatívnymi výsledkami počas posledných štyroch mesiacov pred odchodom;

alebo

iv) 

zvieratá boli pred odchodom individuálne testované s cieľom vylúčiť prítomnosť vírusu bovinnej vírusovej hnačky;

alebo

v) 

zvieratá sú určené do zariadenia, ktoré drží hovädzí dobytok na produkciu mäsa oddelene od hovädzieho dobytka z iných zariadení a z ktorého sa zvieratá premiestňujú priamo na bitúnok;

b) 

ak zvieratá pochádzajú zo zariadenia, ktoré nie je bez výskytu bovinnej vírusovej hnačky, podstúpili test na protivírus alebo genóm vírusu bovinnej vírusovej hnačky s negatívnymi výsledkami, ktorý sa vykonal jednou z diagnostických metód uvedených v časti 6 prílohy I;

a

i) 

zvieratá boli buď počas obdobia najmenej 21 dní pred svojím odchodom držané v schválenom karanténnom zariadení a v prípade gravidných samíc podstúpili sérologický test na detekciu protilátok proti bovinnej vírusovej hnačke s negatívnymi výsledkami, vykonaný jednou z diagnostických metód stanovených v časti 6 prílohy I na vzorkách, ktoré sa odobrali najmenej 21 dní po začatí karantény;

alebo

ii) 

zvieratá podstúpili sérologický test na detekciu protilátok proti vírusu bovinnej vírusovej hnačky s pozitívnymi výsledkami, ktorý bol vykonaný jednou z diagnostických metód stanovených v časti 6 prílohy I na vzorkách, ktoré sa odobrali buď pred odchodom, alebo v prípade gravidných samíc pred insemináciou predchádzajúcou súčasnej gravidite.

4.  
Odchylne od článku 10 ods. 1 písm. i) môže príslušný orgán členského štátu pôvodu povoliť premiestňovanie držaného hovädzieho dobytka, ktorý nespĺňa prinajmenšom jednu z požiadaviek stanovených v časti II kapitole 2 oddiele 1 bodoch 1 až 3 prílohy V k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/689 do iného členského štátu alebo jeho pásma so schváleným eradikačným programom v súvislosti s infekciou vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24), ak členský štát určenia informoval Komisiu a ostatné členské štáty, že takéto premiestňovanie je povolené za podmienok uvedených v článku 43 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/689.
5.  
Ustanovenia v odsekoch 1 až 4 sa neuplatňujú na držaný hovädzí dobytok určený na zabitie podľa článku 14.

Článok 13

Výnimky týkajúce sa premiestňovania držaného hovädzieho dobytka do iných členských štátov alebo ich pásiem bez štatútu bez výskytu chorôb a bez schváleného eradikačného programu v súvislosti s infekciou vírusom katarálnej horúčky oviec

Odchylne od článku 10 ods. 1 písm. i) môže príslušný orgán členského štátu pôvodu povoliť premiestňovanie držaného hovädzieho dobytka, ktorý nespĺňa prinajmenšom jednu z požiadaviek stanovených v časti II kapitole 2 oddiele 1 bodoch 1 až 3 prílohy V k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/689 do iného členského štátu alebo jeho pásma bez štatútu bez výskytu chorôb a schváleného eradikačného programu v súvislosti s infekciou vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24), ak členský štát určenia informoval Komisiu a ostatné členské štáty, že takéto premiestňovanie je povolené. Ak členský štát určenia stanovuje podmienky na povoľovanie takéhoto premiestňovania, uvedenými podmienkami musí byť niektorá z podmienok uvedených v časti II kapitole 2 oddiele 1 bodoch 5 až 8 prílohy V k delegovanému (EÚ) 2020/689.

Článok 14

Výnimka pri premiestňovaní držaného hovädzieho dobytka určeného na zabitie do iných členských štátov

Odchylne od požiadaviek stanovených v článkoch 10, 11 a 12 môžu prevádzkovatelia premiestňovať držaný hovädzí dobytok určený na zabitie do iného členského štátu, ak sú splnené tieto požiadavky:

a) 

zvieratá

buď

i) 

pochádzajú zo zariadenia bez výskytu infekcie spôsobenej Brucella abortus, B. melitensisB. suis s vakcináciou alebo bez vakcinácie týkajúcej sa hovädzieho dobytka;

alebo

ii) 

sú vykastrované;

alebo

iii) 

sú celými zvieratami hovädzieho dobytka staršími ako 12 mesiacov a podstúpili test na infekciu spôsobenú Brucella abortus, B. melitensisB. suis prostredníctvom jednej z diagnostických metód stanovených v časti 1 prílohy I, ktorý sa vykonal s negatívnymi výsledkami na vzorke odobratej počas posledných 30 dní pred odchodom a v prípade samíc po pôrode na vzorke odobratej prinajmenšom 30 dní po pôrode;

b) 

zvieratá buď

i) 

pochádzajú zo zariadenia bez výskytu infekcie spôsobenej Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. caprae a M. tuberculosis);

alebo

ii) 

podstúpili test na infekciu spôsobenú Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) prostredníctvom jednej z diagnostických metód stanovených v časti 2 prílohy I, ktorý sa vykonal s negatívnymi výsledkami počas posledných 30 dní pred odchodom;

c) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 30 dní pred odchodom nebola podaná správa o infekcii držaných suchozemských zvierat vírusom besnoty;

d) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 15 dní pred odchodom nebola podaná správa o antraxe pri kopytníkoch;

e) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 30 dní pred odchodom nebola podaná správa o infekcii vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24).

Oddiel 2

Ovce a kozy

Článok 15

Požiadavky na premiestňovanie držaných oviec a kôz do iných členských štátov

1.  

Prevádzkovatelia premiestňujú držané ovce a kozy do iného členského štátu iba v prípade, ak sú splnené tieto požiadavky:

a) 

zvieratá mali nepretržitý pobyt v zariadení prinajmenšom 30 dní pred odchodom, alebo od narodenia, ak sú mladšie než 30 dní, a počas tohto obdobia neboli v kontakte s držanými ovcami a kozami s nižším zdravotným štatútom ani sa na ne nevzťahovali obmedzenia premiestňovania z dôvodov týkajúcich sa zdravia zvierat, a neboli v kontakte ani s držanými zvieratami pochádzajúcimi zo zariadenia, ktoré nespĺňalo požiadavky stanovené v písmene b);

b) 

všetky zvieratá vstupujúce do Únie z tretej krajiny alebo územia počas posledných 30 dní pred odchodom zvierat uvedených v písmene a) a umiestnené do zariadenia, kde mali uvedené zvieratá pobyt, musia byť držané oddelene, aby sa zabránilo priamemu a nepriamemu kontaktu so všetkými ostatnými zvieratami v uvedenom zariadení;

c) 

okrem prípadov, keď sa premiestňujú v súlade s článkom 16, pochádzajú zo zariadenia bez výskytu infekcie spôsobenej Brucella abortus, B. melitensisB. suis bez vakcinácie týkajúcej sa oviec a kôz a

buď

i) 

zariadenie sa nachádza v členskom štáte alebo jeho pásme so štatútom bez výskytu infekcie spôsobenej Brucella abortus, B. melitensisB. suis v súvislosti s populáciou oviec a kôz;

alebo

ii) 

zvieratá podstúpili test na infekciu spôsobenú Brucella abortus, B. melitensisB. suis prostredníctvom jednej z diagnostických metód stanovených v časti 1 prílohy I, ktorý sa vykonal s negatívnymi výsledkami na vzorke odobratej počas posledných 30 dní pred odchodom a v prípade samíc po pôrode odobratej prinajmenšom 30 dní po pôrode;

alebo

iii) 

zvieratá sú mladšie než 6 mesiacov;

alebo

iv) 

zvieratá sú vykastrované;

d) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 30 dní pred odchodom nebola podaná správa o infekcii držaných suchozemských zvierat vírusom besnoty;

▼M3

e) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, ktoré sa nachádza v oblasti s polomerom prinajmenšom 150 km okolo daného zariadenia, v ktorom o infekcii vírusom epizootickej hemoragickej choroby:

i) 

počas posledných dvoch rokov pred odchodom nebola podaná správa pri držaných zvieratách druhov zo zoznamu príslušných pre danú chorobu; alebo

ii) 

počas posledných dvoch rokov pred odchodom bola podaná správa pri držaných zvieratách druhov zo zoznamu príslušných pre danú chorobu, ale je splnená jedna zo súboru požiadaviek:

1. 

zvieratá boli držané v pásme bez sezónneho výskytu epizootickej hemoragickej choroby v súlade s časťami 1 a 2 prílohy IX:

— 
najmenej 60 dní pred dátumom premiestnenia, alebo
— 
najmenej 28 dní pred dátumom premiestnenia a podstúpili sérologický test s negatívnymi výsledkami, ktorý sa vykonal na vzorkách odobraných najmenej 28 dní po dátume vstupu zvieraťa do oblasti bez sezónneho výskytu choroby, alebo
— 
najmenej 14 dní pred dátumom premiestnenia a podstúpili test PCR s negatívnymi výsledkami, ktorý sa vykonal na vzorkách odobraných najmenej 14 dní po dátume vstupu zvieraťa do oblasti bez sezónneho výskytu choroby; alebo
2. 

zvieratá boli chránené pred útokmi vektorov počas prepravy na miesto určenia a boli držané tak, že boli chránené pred napadnutím vektormi v zariadení chránenom pred vektormi spĺňajúcom požiadavky stanovené v časti 3 prílohy IX:

— 
najmenej 60 dní pred dátumom premiestnenia, alebo
— 
najmenej 28 dní pred dátumom premiestnenia a podstúpili sérologický test s negatívnymi výsledkami, ktorý sa vykonal na vzorkách odobraných minimálne 28 dní po dátume začatia obdobia ochrany pred napadnutím vektormi, alebo
— 
najmenej 14 dní pred dátumom premiestnenia a podstúpili test PCR s negatívnymi výsledkami, ktorý sa vykonal na vzorkách odobraných najmenej 14 dní po dátume začatia obdobia ochrany pred napadnutím vektormi.

▼B

f) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 15 dní pred odchodom nebola podaná správa o antraxe pri kopytníkoch;

g) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 30 dní pred odchodom nebola podaná správa o chorobe surra (Trypanosoma evansi), a v prípade, ak pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 2 rokov pred odchodom bola podaná správa o chorobe surra (Trypanosoma evansi), po poslednom výskyte ohniska choroby podliehalo postihnuté zariadenie obmedzeniam premiestňovania až dovtedy, kým sa dosiahol tento stav:

i) 

infikované zvieratá boli zo zariadenia odstránené;

a

ii) 

zostávajúce zvieratá v zariadení podstúpili test na surru (Trypanosoma evansi) s negatívnymi výsledkami, vykonaný jednou z diagnostických metód stanovených v časti 3 prílohy I na vzorkách odobratých prinajmenšom 6 mesiacov po odstránení infikovaných zvierat zo zariadenia;

h) 

okrem prípadov, keď sa zvieratá premiestňujú v súlade s článkom 17, spĺňajú prinajmenšom jednu z požiadaviek týkajúcich sa infekcie vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24) uvedených v časti II kapitole 2 oddiele 1 bodoch 1 až 3 prílohy V k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/689;

i) 

keď je to uplatniteľné, sú splnené podmienky stanovené v článkoch 32 a 33.

▼M3

Odchylne od písmena e) bodu ii) môže príslušný orgán členského štátu pôvodu povoliť premiestňovanie, ktoré nespĺňa jednu z požiadaviek stanovených v uvedenom bode, do iného členského štátu alebo jeho oblasti, ak členský štát určenia:

a) 

informoval Komisiu a ostatné členské štáty, že takéto premiestňovanie je povolené; a

b) 

prijme dané zvieratá bez ohľadu na členský štát ich pôvodu alebo jeho oblasť.

▼B

2.  
Prevádzkovatelia premiestňujú držané ovce do iného členského štátu len v prípade, ak sú splnené požiadavky stanovené v odseku 1 a ak držané ovce pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 42 dní pred odchodom nebola podaná správa o infekcii spôsobenej Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. caprae a M. tuberculosis).
3.  

Prevádzkovatelia premiestňujú držané kozy do iného členského štátu len v prípade, ak sú splnené požiadavky stanovené v odseku 1 a ak držané kozy pochádzajú zo zariadenia, v ktorom sa vykonával dohľad v súvislosti s infekciou spôsobenou Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) nad kozami držanými v zariadení v súlade s časťou 1 bodmi 1 a 2 prílohy II prinajmenšom počas posledných 12 mesiacov pred odchodom, a počas tohto obdobia

i) 

boli do zariadenia uvedeného v odseku 1 písm. a) umiestnené len kozy zo zariadení uplatňujúcich opatrenia stanovené v tomto bode;

ii) 

v prípade, ak bola podaná správa o infekcii spôsobenej Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) pri kozách držaných v zariadení, sa prijali opatrenia v súlade s časťou 1 bodom 3 prílohy II.

4.  

Prevádzkovatelia premiestňujú držané vykastrované barany do iného členského štátu len v prípade, ak sú splnené požiadavky stanovené v odseku 1 a 2 a tieto požiadavky:

a) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 12 mesiacov pred odchodom nebola podaná správa o infekčnej epididymitíde baranov (Brucella ovis);

b) 

zvieratá podstúpili sérologický test na infekčnú epididymitídu baranov (Brucella ovis) s negatívnymi výsledkami, ktorý sa vykonal na vzorke odobratej počas posledných 30 dní pred odchodom.

5.  
Ustanovenia v odsekoch 1 až 4 sa neuplatňujú na držané ovce a kozy určené na zabitie podľa článku 18.

Článok 16

Výnimka pri premiestňovaní držaných oviec a kôz do iných členských štátov alebo ich pásiem, ktoré nemajú štatút bez výskytu infekcie spôsobenej Brucella abortus, B. melitensis a B. suis

Odchylne od požiadaviek stanovených v článku 15 ods. 1 písm. c) môžu prevádzkovatelia premiestňovať držané ovce a kozy do iného členského štátu alebo jeho pásma, ktoré nemajú štatút bez výskytu infekcie spôsobenej Brucella abortus, B. melitensisB. suis v súvislosti s ovcami a kozami, ak pochádzajú zo zariadenia bez výskytu infekcie spôsobenej Brucella abortus, B. melitensisB. suis s vakcináciou týkajúcou sa oviec a kôz.

Článok 17

Výnimky týkajúce sa premiestňovania držaných oviec a kôz do iných členských štátov alebo ich pásiem v súvislosti s infekciou vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotyp 1 – 24)

Odchylne od článku 15 ods. 1 písm. h) môže príslušný orgán členského štátu pôvodu povoliť premiestňovanie držaných oviec a kôz, ktoré nespĺňajú prinajmenšom jednu z požiadaviek stanovených v časti II kapitole 2 oddiele 1 bodoch 1 až 3 prílohy V k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/689 do iného členského štátu alebo jeho pásma:

a) 

so štatútom bez výskytu chorôb alebo so schváleným eradikačným programom v súvislosti s infekciou vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24), ak členský štát určenia informoval Komisiu a ostatné členské štáty, že takéto premiestňovanie je povolené za podmienok uvedených v článku 43 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/689;

b) 

bez štatútu bez výskytu chorôb a bez schváleného eradikačného programu v súvislosti s infekciou vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24), ak členský štát určenia informoval Komisiu a ostatné členské štáty, že takéto premiestňovanie je povolené. Ak členský štát určenia stanovuje podmienky na povoľovanie takéhoto premiestňovania, uvedenými podmienkami musí byť niektorá z podmienok uvedených v časti II kapitole 2 oddiele 1 bodoch 5 až 8 prílohy V k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/689.

Článok 18

Výnimka pri premiestňovaní držaných oviec a kôz určených na zabitie do iných členských štátov

Odchylne od požiadaviek stanovených v článku 15 môžu prevádzkovatelia premiestňovať držané ovce a kozy určené na zabitie do iného členského štátu, ak sú splnené tieto požiadavky:

▼M3 —————

▼B

b) 

zvieratá

buď

i) 

pochádzajú zo zariadenia bez výskytu infekcie spôsobenej Brucella abortus, B. melitensisB. suis s vakcináciou alebo bez vakcinácie týkajúcej sa oviec a kôz;

alebo

ii) 

sú staršie ako 6 mesiacov a podstúpili test na infekciu spôsobenú Brucella abortus, B. melitensisB. suis prostredníctvom jednej z diagnostických metód stanovených v časti 1 prílohy I, ktorý sa vykonal s negatívnymi výsledkami na vzorke odobratej počas posledných 30 dní pred odchodom a v prípade samíc po pôrode odobratej prinajmenšom 30 dní po pôrode;

alebo

iii) 

sú vykastrované;

c) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 30 dní pred odchodom nebola podaná správa o infekcii držaných suchozemských zvierat vírusom besnoty;

d) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 15 dní pred odchodom nebola podaná správa o antraxe pri kopytníkoch;

e) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 30 dní pred odchodom nebola podaná správa o infekcii vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24).

Oddiel 3

Ošípané

Článok 19

Požiadavky na premiestňovanie držaných ošípaných do iných členských štátov

1.  

Prevádzkovatelia premiestňujú držané ošípané do iného členského štátu iba v prípade, ak sú splnené tieto požiadavky:

a) 

zvieratá mali nepretržitý pobyt v zariadení prinajmenšom 30 dní pred odchodom, alebo od narodenia, ak sú mladšie než 30 dní, a počas tohto obdobia neboli v kontakte s držanými ošípanými s nižším zdravotným štatútom ani sa na ne nevzťahovali obmedzenia premiestňovania z dôvodov týkajúcich sa zdravia zvierat, a neboli v kontakte ani s držanými zvieratami pochádzajúcimi zo zariadenia, ktoré nespĺňalo požiadavky stanovené v písmene b);

b) 

všetky zvieratá vstupujúce do Únie z tretej krajiny alebo územia počas posledných 30 dní pred odchodom zvierat uvedených v písmene a) a umiestnené do zariadenia, kde mali uvedené zvieratá pobyt, musia byť držané oddelene, aby sa zabránilo priamemu a nepriamemu kontaktu so všetkými ostatnými zvieratami v uvedenom zariadení;

c) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 30 dní pred odchodom nebola podaná správa o infekcii držaných suchozemských zvierat vírusom besnoty;

d) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 30 dní pred odchodom nebola podaná správa o infekcii vírusom Aujeszkého choroby;

e) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 15 dní pred odchodom nebola podaná správa o antraxe pri kopytníkoch;

f) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 42 dní pred odchodom nebola podaná správa o infekcii spôsobenej Brucella abortus, B. melitensisB. suis v prípade ošípaných a v ktorom sa prinajmenšom počas posledných 12 mesiacov pred odchodom

buď

i) 

v potrebnej miere uplatňovali opatrenia biologickej bezpečnosti a opatrenia na zmiernenie rizika vrátane podmienok ustajnenia a systémov kŕmenia s cieľom zabrániť prenosu infekcie spôsobenej Brucella abortus, B. melitensisB. suis z voľne žijúcich zvierat druhov zo zoznamu príslušných pre danú chorobu na ošípané držané v zariadení a do ktorého sa umiestnili len ošípané zo zariadení uplatňujúcich rovnocenné opatrenia biologickej bezpečnosti a opatrenia na zmiernenie rizika;

alebo

ii) 

vykonával dohľad nad ošípanými držanými v zariadení v súvislosti s infekciou spôsobenou Brucella abortus, B. melitensisB. suis v súlade bodmi 1 a 2 prílohy III prinajmenšom počas posledných 12 mesiacov pred odchodom, a počas tohto obdobia

— 
do zariadenia uvedeného v písmene a) boli umiestnené len ošípané zo zariadení uplatňujúcich opatrenia stanovené v bode i) alebo v tomto bode,
— 
v prípade, ak bola podaná správa o infekcii spôsobenej Brucella abortus, B. melitensisB. suis pri ošípaných držaných v zariadení, prijali sa opatrenia v súlade s bodom 3 prílohy III.
2.  
Ustanovenia v odseku 1 sa neuplatňujú na držané ošípané určené na zabitie podľa článku 21.

Článok 20

Doplňujúce požiadavky na premiestňovanie držaných ošípaných do členských štátov alebo ich pásiem so štatútom bez výskytu chorôb alebo so schváleným eradikačným programom v súvislosti s infekciou vírusom Aujeszkého choroby

1.  

Prevádzkovatelia premiestňujú držané ošípané do iného členského štátu alebo jeho pásma so štatútom bez výskytu infekcie vírusom Aujeszkého choroby len v prípade, ak sú splnené požiadavky stanovené v článku 19, ak nie sú vakcinované proti infekcii vírusom Aujeszkého choroby a ak sú splnené požiadavky uvedené buď v písmene a) alebo b):

a) 

ak zvieratá pochádzajú zo zariadenia bez výskytu infekcie vírusom Aujeszkého choroby;

buď

i) 

sa zariadenie nachádza v členskom štáte alebo jeho pásme so štatútom bez výskytu infekcie vírusom Aujeszkého choroby;

alebo

ii) 

zvieratá podstúpili sérologický test na detekciu protilátok proti celému vírusu Aujeszkého choroby s negatívnym výsledkom prostredníctvom diagnostickej metódy stanovenej v časti 7 prílohy I na vzorke odobratej počas posledných 15 dní pred ich odchodom. V prípade ošípaných mladších ako štyri mesiace, ktoré sa narodili samiciam vakcinovaným gE deletovanou vakcínou, sa môže použiť diagnostická metóda na detekciu protilátok proti proteínu gE vírusu Aujeszkého choroby podľa časti 7 prílohy I. Počet testovaných ošípaných musí umožniť prinajmenšom detekciu 10-percentnej séroprevalencie zásielky s 95-percentnou spoľahlivosťou;

b) 

ak zvieratá pochádzajú zo zariadenia, ktoré nie je bez výskytu infekcie vírusom Aujeszkého choroby, musia byť splnené tieto požiadavky:

i) 

zvieratá boli počas obdobia najmenej 30 dní držané v schválenom karanténnom zariadení;

a

ii) 

zvieratá podstúpili sérologický test na detekciu protilátok proti celému vírusu Aujeszkého choroby s negatívnym výsledkom prostredníctvom diagnostickej metódy stanovenej v časti 7 prílohy I, ktorý sa vykonal na vzorkách odobratých pri dvoch príležitostiach v intervale, ktorý nie je kratší než 30 dní, pričom posledná vzorka sa odobrala počas posledných 15 dní pred odchodom.

2.  

Prevádzkovatelia premiestňujú držané ošípané do iného členského štátu alebo jeho pásma so schváleným eradikačným programom v súvislosti s infekciou vírusom Aujeszkého choroby len v prípade, ak sú splnené požiadavky stanovené v článku 19 a požiadavky uvedené buď v písmene a) alebo b):

a) 

ak zvieratá pochádzajú zo zariadenia bez výskytu infekcie vírusom Aujeszkého choroby;

buď

i) 

sa zariadenie nachádza v členskom štáte alebo jeho pásme so štatútom bez výskytu infekcie vírusom Aujeszkého choroby;

alebo

ii) 

sa zariadenie nachádza v členskom štáte alebo jeho pásme so schváleným eradikačným programom v súvislosti s infekciou vírusom Aujeszkého choroby;

alebo

iii) 

zvieratá podstúpili sérologický test na detekciu protilátok proti celému vírusu Aujeszkého choroby alebo na detekciu protilátok proti proteínu gE vírusu Aujeszkého choroby, ak je to uplatniteľné, s negatívnym výsledkom, prostredníctvom jednej z diagnostických metód stanovených v časti 7 prílohy I na vzorke odobratej počas posledných 15 dní pred ich odchodom. Počet testovaných ošípaných musí umožniť prinajmenšom detekciu 10-percentnej séroprevalencie zásielky s 95-percentnou spoľahlivosťou;

b) 

ak zvieratá pochádzajú zo zariadenia, ktoré nie je bez výskytu infekcie vírusom Aujeszkého choroby, musia byť splnené tieto požiadavky:

i) 

boli počas obdobia najmenej 30 dní držané v schválenom karanténnom zariadení;

a

ii) 

podstúpili sérologický test na detekciu protilátok proti celému vírusu Aujeszkého choroby alebo na detekciu protilátok proti proteínu gE vírusu Aujeszkého choroby, ak je to uplatniteľné, s negatívnym výsledkom, prostredníctvom jednej z diagnostických metód stanovených v časti 7 prílohy I, ktorý sa vykonal na vzorkách odobratých pri dvoch príležitostiach v intervale, ktorý nie je kratší než 30 dní, pričom posledná vzorka sa odobrala počas posledných 15 dní pred odchodom.

3.  
Ustanovenia v odseku 1 a 2 sa neuplatňujú na držané ošípané určené na zabitie podľa článku 21.

Článok 21

Výnimka pri premiestňovaní držaných ošípaných určených na zabitie do iných členských štátov

1.  

Odchylne od požiadaviek stanovených v článku 19 môžu prevádzkovatelia premiestňovať držané ošípané určené na zabitie do iného členského štátu, ak uvedené zvieratá pochádzajú zo zariadenia:

a) 

v ktorom počas posledných 30 dní pred odchodom nebola podaná správa o infekcii vírusom besnoty pri držaných suchozemských zvieratách;

b) 

v ktorom počas posledných 15 dní pred odchodom nebola podaná správa o antraxe pri kopytníkoch.

2.  

Odchylne od požiadaviek stanovených v článku 20 môžu prevádzkovatelia premiestňovať držané ošípané určené na zabitie do iného členského štátu alebo jeho pásma so štatútom bez výskytu infekcie vírusom Aujeszkého choroby alebo so schváleným eradikačným programom v súvislosti s infekciou vírusom Aujeszkého choroby, ak sú splnené požiadavky stanovené v odseku 1 a ak sú splnené tieto požiadavky:

a) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 30 dní pred odchodom nebola podaná správa o infekcii vírusom Aujeszkého choroby;

b) 

zvieratá sa premiestňujú priamo na bitúnok v členskom štáte určenia bez toho, aby podstúpili akékoľvek zhromažďovanie v uvedenom členskom štáte alebo v jeho pásme alebo v akomkoľvek členskom štáte tranzitu alebo v jeho pásme, ktoré majú štatút bez výskytu infekcie vírusom Aujeszkého choroby.

Oddiel 4

Koňovité

Článok 22

Požiadavky na premiestňovanie koňovitých do iných členských štátov

1.  

Prevádzkovatelia premiestňujú koňovité do iného členského štátu iba v prípade, ak sú splnené tieto požiadavky:

a) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 30 dní pred odchodom nebola podaná správa o chorobe surra (Trypanosoma evansi), alebo v prípade, ak pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 2 rokov pred odchodom bola podaná správa o chorobe surra (Trypanosoma evansi), po poslednom výskyte ohniska choroby postihnuté zariadenie podliehalo obmedzeniu premiestňovania až dovtedy, kým sa dosiahol tento stav:

i) 

infikované zvieratá boli zo zariadenia odstránené;

a

ii) 

zostávajúce zvieratá v zariadení podstúpili test na surru (Trypanosoma evansi) s negatívnymi výsledkami, vykonaný jednou z diagnostických metód stanovených v časti 3 prílohy I na vzorkách odobratých prinajmenšom 6 mesiacov po odstránení posledného infikovaného zvieraťa zo zariadenia;

b) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 6 mesiacov pred odchodom nebola podaná správa o žrebčej nákaze, alebo v prípade, ak pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 2 rokov pred odchodom bola podaná správa o žrebčej nákaze, po poslednom výskyte ohniska choroby postihnuté zariadenie podliehalo obmedzeniu premiestňovania až dovtedy, kým sa dosiahol tento stav:

i) 

infikované zvieratá boli usmrtené a zlikvidované alebo zabité, alebo všetky infikované koňovité samčieho pohlavia boli vykastrované;

a

ii) 

zostávajúce koňovité v zariadení, s výnimkou vykastrovaných koňovitých samčieho pohlavia uvedených v písmene i), podstúpili test na žrebčiu nákazu s negatívnymi výsledkami vykonaný diagnostickou metódou stanovenou v časti 8 prílohy I na vzorkách odobraných aspoň 6 mesiacov po ukončení opatrení opísaných v písmene i);

c) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 90 dní pred odchodom nebola podaná správa o infekčnej anémii koní, alebo v prípade, ak pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 12 mesiacov pred odchodom bola podaná správa o infekčnej anémii koní, po poslednom výskyte ohniska choroby postihnuté zariadenie podliehalo obmedzeniu premiestňovania až dovtedy, kým sa dosiahol tento stav:

i) 

infikované zvieratá boli usmrtené a zlikvidované alebo zabité a zariadenie bolo vyčistené a vydezinfikované;

a

ii) 

zostávajúce zvieratá v zariadení podstúpili test na infekčnú anémiu koní s negatívnymi výsledkami, vykonaný diagnostickou metódou stanovenou v časti 9 prílohy I na vzorkách odobratých pri dvoch príležitostiach s minimálnym intervalom 3 mesiacov po ukončení opatrení opísaných v písmene i);

d) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 6 mesiacov pred odchodom nebola podaná správa o venezuelskej encefalomyelitíde koní, alebo v prípade, ak pochádzajú zo zariadenia nachádzajúceho sa v členskom štáte alebo jeho pásme, v ktorom počas posledných 2 rokov bola podaná správa o venezuelskej encefalomyelitíde koní, spĺňajú podmienky uvedené v písmene i) a podmienky uvedené buď v písmene ii) alebo písmene iii):

i) 

počas obdobia najmenej 21 dní pred odchodom zostali klinicky zdravé a každé zviera uvedené v písmene ii) alebo písmene iii), ktoré preukázalo zvýšenie telesnej teploty meranej každodenne nad rámec fyziologického rozpätia, podstúpilo diagnostický test na venezuelskú encefalomyelitídu koní s negatívnymi výsledkami, vykonaný diagnostickou metódou stanovenou v časti 10 bode 1 písm. a) prílohy I;

a

ii) 

zvieratá boli držané v karanténe počas obdobia najmenej 21 dní, chránené pred napadnutím hmyzím vektorom, a

buď

— 
boli vakcinované proti venezuelskej encefalomyelitíde koní úplnou prvou vakcináciou a revakcinované v súlade s odporúčaniami výrobcu počas najmenej 60 dní a najviac 12 mesiacov predo dňom odoslania,
alebo
— 
podstúpili test na venezuelskú encefalomyelitídu koní s negatívnymi výsledkami, vykonaný diagnostickou metódou stanovenou v časti 10 bode 1 písm. b) prílohy I na vzorke odobratej najmenej 14 dní po dátume vstupu do karantény;
iii) 

zvieratá podstúpili

— 
test na venezuelskú encefalomyelitídu koní prostredníctvom diagnostickej metódy stanovenej v časti 10 bode 1 písm. b) prílohy I bez zvýšenia titra protilátok, ktorý sa vykonal na párových vzorkách odobratých pri dvoch príležitostiach v intervale 21 dní, pričom druhý odber sa uskutočnil počas obdobia 10 dní pred dňom odchodu,
a
— 
test na detekciu genómu vírusu venezuelskej encefalomyelitídy koní s negatívnym výsledkom prostredníctvom diagnostickej metódy stanovenej v časti 10 bode 2 prílohy I, ktorý sa vykonal na vzorke odobratej počas 48 hodín pred odchodom, a zvieratá boli po odbere vzorky až do odchodu chránené pred napadnutím hmyzími vektormi;
e) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 30 dní pred odchodom nebola podaná správa o infekcii držaných suchozemských zvierat vírusom besnoty;

f) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 15 dní pred odchodom nebola podaná správa o antraxe pri kopytníkoch;

g) 

zvieratá neboli v kontakte s držanými zvieratami druhov zo zoznamu v súvislosti s chorobami uvedenými v písmenách a) až f), ktoré nespĺňali požiadavky uvedené v písmenách a) až e) počas posledných 30 dní pred odchodom a požiadavku uvedenú v písmene f) počas posledných 15 dní pred odchodom.

2.  
Odchylne od odseku 1 písm. a), b) a c) sa musia obmedzenia premiestňovania uvedené v odseku 1 písm. a), b) a c) uplatňovať najmenej počas 30 dní po tom, ako bolo posledné zviera druhov zo zoznamu v súvislosti s príslušnou chorobou podľa odseku 1 písm. a), b) a c) buď usmrtené a zlikvidované, alebo zabité, a priestory boli vyčistené a vydezinfikované.
3.  
Na žiadosť príslušného orgánu musí prevádzkovateľ požadujúci certifikát zdravia zvierat uvedený v článku 76 poskytnúť údaje o adrese každého zariadenia držiaceho koňovité, v ktorom sa koňovité určené na premiestnenie držali počas 30 dní predchádzajúcich plánovanému premiestneniu do iného členského štátu.

Oddiel 5

Ťavovité

Článok 23

Požiadavky na premiestňovanie držaných ťavovitých do iných členských štátov

1.  

Prevádzkovatelia premiestňujú držané ťavovité do iného členského štátu iba v prípade, ak sú splnené tieto požiadavky:

a) 

zvieratá mali nepretržitý pobyt v zariadení prinajmenšom 30 dní pred odchodom, alebo od narodenia, ak sú mladšie než 30 dní, a počas tohto obdobia neboli v kontakte s držanými ťavovitými s nižším zdravotným štatútom ani sa na ne nevzťahovali obmedzenia premiestňovania z dôvodov týkajúcich sa zdravia zvierat, a neboli v kontakte ani s držanými zvieratami pochádzajúcimi zo zariadenia, ktoré nespĺňalo požiadavky stanovené v písmene b);

b) 

všetky zvieratá vstupujúce do Únie z tretej krajiny alebo územia počas posledných 30 dní pred odchodom zvierat uvedených v písmene a) a umiestnené do zariadenia, kde mali uvedené zvieratá pobyt, musia byť držané oddelene, aby sa zabránilo priamemu a nepriamemu kontaktu so všetkými ostatnými zvieratami v uvedenom zariadení;

c) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 30 dní pred odchodom nebola podaná správa o infekcii držaných suchozemských zvierat vírusom besnoty;

d) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 42 dní pred odchodom nebola podaná správa o infekcii spôsobenej Brucella abortus, B. melitensisB. suis, a podstúpili test na infekciu spôsobenú Brucella abortus, B. melitensisB. suis prostredníctvom jednej z diagnostických metód stanovených v časti 1 prílohy I, ktorý sa vykonal s negatívnymi výsledkami na vzorke odobratej počas posledných 30 dní pred odchodom a v prípade samíc po pôrode odobratej prinajmenšom 30 dní po pôrode;

e) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom sa vykonával dohľad v súvislosti s infekciou spôsobenou Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. caprae a M. tuberculosis) nad ťavovitými držanými v zariadení v súlade s časťou 2 bodmi 1 a 2 prílohy II prinajmenšom počas posledných 12 mesiacov pred odchodom, a počas tohto obdobia:

i) 

boli do zariadenia uvedeného v písmene a) umiestnené len ťavovité zo zariadení uplatňujúcich opatrenia stanovené v tomto bode;

ii) 

v prípade, ak bola podaná správa o infekcii spôsobenej Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) pri ťavovitých držaných v zariadení, sa prijali opatrenia v súlade s časťou 2 bodom 3 prílohy II.

f) 

v prípade, ak sú zvieratá premiestňované do členského štátu alebo jeho pásma so štatútom bez výskytu chorôb alebo so schváleným eradikačným programom v súvislosti s infekčnou bovinnou rinotracheitídou/infekčnou pustulárnou vulvovaginitídou pri hovädzom dobytku, pochádzajú zo zariadenia, v ktorom pri ťavovitých počas posledných 30 dní pred odchodom nebola podaná správa o infekčnej bovinnej rinotracheitíde/infekčnej pustulárnej vulvovaginitíde;

▼M3

g) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, ktoré sa nachádza v oblasti s polomerom prinajmenšom 150 km okolo daného zariadenia, v ktorom o infekcii vírusom epizootickej hemoragickej choroby:

i) 

počas posledných dvoch rokov pred odchodom nebola podaná správa pri držaných zvieratách druhov zo zoznamu príslušných pre danú chorobu; alebo

ii) 

počas posledných dvoch rokov pred odchodom bola podaná správa pri držaných zvieratách druhov zo zoznamu príslušných pre danú chorobu, ale je splnená jedna zo súboru požiadaviek:

1. 

zvieratá boli držané v pásme bez sezónneho výskytu epizootickej hemoragickej choroby v súlade s časťami 1 a 2 prílohy IX:

— 
najmenej 60 dní pred dátumom premiestnenia, alebo
— 
najmenej 28 dní pred dátumom premiestnenia a podstúpili sérologický test s negatívnymi výsledkami, ktorý sa vykonal na vzorkách odobraných najmenej 28 dní po dátume vstupu zvieraťa do oblasti bez sezónneho výskytu choroby, alebo
— 
najmenej 14 dní pred dátumom premiestnenia a podstúpili test PCR s negatívnymi výsledkami, ktorý sa vykonal na vzorkách odobraných najmenej 14 dní po dátume vstupu zvieraťa do oblasti bez sezónneho výskytu choroby; alebo
2. 

zvieratá boli chránené pred útokmi vektorov počas prepravy na miesto určenia a boli držané tak, že boli chránené pred napadnutím vektormi v zariadení chránenom pred vektormi spĺňajúcom požiadavky stanovené v časti 3 prílohy IX:

— 
najmenej 60 dní pred dátumom premiestnenia, alebo
— 
najmenej 28 dní pred dátumom premiestnenia a podstúpili sérologický test s negatívnymi výsledkami, ktorý sa vykonal na vzorkách odobraných najmenej 28 dní po dátume začatia obdobia ochrany pred napadnutím vektormi; alebo
— 
najmenej 14 dní pred dátumom premiestnenia a podstúpili test PCR s negatívnymi výsledkami, ktorý sa vykonal na vzorkách odobraných najmenej 14 dní po dátume začatia obdobia ochrany pred napadnutím vektormi.

▼B

h) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 15 dní pred odchodom nebola podaná správa o antraxe pri kopytníkoch;

i) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 30 dní pred odchodom nebola podaná správa o chorobe surra (Trypanosoma evansi), a v prípade, ak pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 2 rokov pred odchodom bola podaná správa o chorobe surra (Trypanosoma evansi), po poslednom výskyte ohniska choroby postihnuté zariadenie podliehalo obmedzeniu premiestňovania až dovtedy, kým sa dosiahol tento stav:

i) 

infikované zvieratá boli zo zariadenia odstránené;

a

ii) 

zostávajúce zvieratá v zariadení podstúpili test na surru (Trypanosoma evansi) s negatívnymi výsledkami prostredníctvom jednej z diagnostických metód stanovených v časti 3 prílohy I na vzorkách odobratých prinajmenšom 6 mesiacov po odstránení infikovaných zvierat zo zariadenia;

j) 

okrem prípadov, keď sa zvieratá premiestňujú v súlade s článkom 24, spĺňajú prinajmenšom jednu z požiadaviek týkajúcich sa infekcie vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24) uvedených v časti II kapitole 2 oddiele 1 bodoch 1 až 3 prílohy V k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/689;

k) 

keď je to uplatniteľné, sú splnené podmienky stanovené v článkoch 32 a 33.

▼M3

Odchylne od písmena g) bodu ii) môže príslušný orgán členského štátu pôvodu povoliť premiestňovanie, ktoré nespĺňa jednu z požiadaviek stanovených v uvedenom bode, do iného členského štátu alebo jeho oblasti, ak členský štát určenia:

a) 

informoval Komisiu a ostatné členské štáty, že takéto premiestňovanie je povolené; a

b) 

prijme dané zvieratá bez ohľadu na členský štát ich pôvodu alebo jeho oblasť.

▼B

2.  
Ustanovenia odseku 1 sa neuplatňujú na držané ťavovité určené na zabitie podľa článku 25.

Článok 24

Výnimky týkajúce sa premiestňovania držaných ťavovitých do iných členských štátov alebo ich pásiem v súvislosti s infekciou vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotyp 1 – 24)

Odchylne od článku 23 ods. 1 písm. j) môže príslušný orgán členského štátu pôvodu povoliť premiestňovanie držaných ťavovitých, ktoré nespĺňajú prinajmenšom jednu z požiadaviek stanovených v časti II kapitole 2 oddiele 1 bodoch 1 až 3 prílohy V k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/689 do iného členského štátu alebo jeho pásma:

a) 

so štatútom bez výskytu chorôb alebo so schváleným eradikačným programom v súvislosti s infekciou vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24), ak členský štát určenia informoval Komisiu a ostatné členské štáty, že takéto premiestňovanie je povolené za podmienok uvedených v článku 43 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/689;

b) 

bez štatútu bez výskytu chorôb a bez schváleného eradikačného programu v súvislosti s infekciou vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24), ak členský štát určenia informoval Komisiu a ostatné členské štáty, že takéto premiestňovanie je povolené. Ak členský štát určenia stanovuje podmienky na povoľovanie takéhoto premiestňovania, uvedenými podmienkami musí byť niektorá z podmienok uvedených v časti II kapitole 2 oddiele 1 bodoch 5 až 8 prílohy V k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/689.

Článok 25

Výnimka pri premiestňovaní držaných ťavovitých určených na zabitie do iných členských štátov

Odchylne od požiadaviek stanovených v článku 23 môžu prevádzkovatelia premiestňovať držané ťavovité určené na zabitie do iného členského štátu alebo jeho pásma, ak uvedené zvieratá pochádzajú zo zariadenia:

a) 

v ktorom počas posledných 30 dní pred odchodom nebola podaná správa o infekcii vírusom besnoty pri držaných suchozemských zvieratách;

b) 

v ktorom počas posledných 15 dní pred odchodom nebola podaná správa o antraxe pri kopytníkoch;

c) 

v ktorom počas posledných 30 dní pred odchodom nebola podaná správa o infekcii vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24).

Oddiel 6

Jeleňovité

Článok 26

Požiadavky na premiestňovanie držaných jeleňovitých do iných členských štátov

1.  

Prevádzkovatelia premiestňujú držané jeleňovité do iného členského štátu iba v prípade, ak sú splnené tieto požiadavky:

a) 

zvieratá mali nepretržitý pobyt v zariadení prinajmenšom 30 dní pred odchodom, alebo od narodenia, ak sú mladšie než 30 dní, a počas tohto obdobia neboli v kontakte s držanými jeleňovitými s nižším zdravotným štatútom ani sa na ne nevzťahovali obmedzenia premiestňovania z dôvodov týkajúcich sa zdravia zvierat, a neboli v kontakte ani s držanými zvieratami pochádzajúcimi zo zariadenia, ktoré nespĺňalo požiadavky stanovené v písmene b);

b) 

všetky zvieratá vstupujúce do Únie z tretej krajiny alebo územia počas posledných 30 dní pred odchodom zvierat uvedených v písmene a) a umiestnené do zariadenia, kde mali uvedené zvieratá pobyt, musia byť držané oddelene, aby sa zabránilo priamemu a nepriamemu kontaktu so všetkými ostatnými zvieratami v uvedenom zariadení;

c) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 30 dní pred odchodom nebola podaná správa o infekcii držaných suchozemských zvierat vírusom besnoty;

d) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 42 dní pred odchodom nebola podaná správa o infekcii spôsobenej Brucella abortus, B. melitensisB. suis pri jeleňovitých;

e) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom sa vykonával dohľad v súvislosti s infekciou spôsobenou Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) nad jeleňovitými držanými v zariadení v súlade s časťou 3 bodmi 1 a 2 prílohy II prinajmenšom počas posledných 12 mesiacov pred odchodom, a počas tohto obdobia:

i) 

boli do zariadenia uvedeného v písmene a) umiestnené len jeleňovité zo zariadení uplatňujúcich opatrenia stanovené v tomto bode;

ii) 

v prípade, ak bola podaná správa o infekcii spôsobenej Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) pri jeleňovitých držaných v zariadení, sa prijali opatrenia v súlade s časťou 3 bodom 3 prílohy II;

f) 

v prípade, ak sú zvieratá premiestňované do členského štátu alebo jeho pásma so štatútom bez výskytu chorôb alebo so schváleným eradikačným programom v súvislosti s infekčnou bovinnou rinotracheitídou/infekčnou pustulárnou vulvovaginitídou pri hovädzom dobytku, pochádzajú zo zariadenia, v ktorom pri jeleňovitých počas posledných 30 dní pred odchodom nebola podaná správa o infekčnej bovinnej rinotracheitíde/infekčnej pustulárnej vulvovaginitíde;

▼M3

g) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, ktoré sa nachádza v oblasti s polomerom prinajmenšom 150 km okolo daného zariadenia, v ktorom o infekcii vírusom epizootickej hemoragickej choroby:

i) 

počas posledných dvoch rokov pred odchodom nebola podaná správa pri držaných zvieratách druhov zo zoznamu príslušných pre danú chorobu; alebo

ii) 

počas posledných dvoch rokov pred odchodom bola podaná správa pri držaných zvieratách druhov zo zoznamu príslušných pre danú chorobu, ale je splnená jedna zo súboru požiadaviek:

1. 

zvieratá boli držané v pásme bez sezónneho výskytu epizootickej hemoragickej choroby v súlade s časťami 1 a 2 prílohy IX:

— 
najmenej 60 dní pred dátumom premiestnenia, alebo
— 
najmenej 28 dní pred dátumom premiestnenia a podstúpili sérologický test s negatívnymi výsledkami, ktorý sa vykonal na vzorkách odobraných najmenej 28 dní po dátume vstupu zvieraťa do oblasti bez sezónneho výskytu choroby, alebo
— 
najmenej 14 dní pred dátumom premiestnenia a podstúpili test PCR s negatívnymi výsledkami, ktorý sa vykonal na vzorkách odobraných najmenej 14 dní po dátume vstupu zvieraťa do oblasti bez sezónneho výskytu choroby; alebo
2. 

zvieratá boli chránené pred útokmi vektorov počas prepravy na miesto určenia a boli držané tak, že boli chránené pred napadnutím vektormi v zariadení chránenom pred vektormi spĺňajúcom požiadavky stanovené v časti 3 prílohy IX:

— 
najmenej 60 dní pred dátumom premiestnenia, alebo
— 
najmenej 28 dní pred dátumom premiestnenia a podstúpili sérologický test s negatívnymi výsledkami, ktorý sa vykonal na vzorkách odobraných najmenej 28 dní po dátume začatia obdobia ochrany pred napadnutím vektormi, alebo
— 
najmenej 14 dní pred dátumom premiestnenia a podstúpili test PCR s negatívnymi výsledkami, ktorý sa vykonal na vzorkách odobraných najmenej 14 dní po dátume začatia obdobia ochrany pred napadnutím vektormi.

▼B

h) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 15 dní pred odchodom nebola podaná správa o antraxe pri kopytníkoch;

i) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 30 dní pred odchodom nebola podaná správa o chorobe surra (Trypanosoma evansi), a v prípade, ak pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 2 rokov pred odchodom bola podaná správa o chorobe surra (Trypanosoma evansi), po poslednom výskyte ohniska choroby postihnuté zariadenie podliehalo obmedzeniu premiestňovania až dovtedy, kým sa dosiahol tento stav:

i) 

infikované zvieratá boli zo zariadenia odstránené;

a

ii) 

zostávajúce zvieratá v zariadení podstúpili test na surru (Trypanosoma evansi) s negatívnymi výsledkami prostredníctvom jednej z diagnostických metód stanovených v časti 3 prílohy I na vzorkách odobratých prinajmenšom 6 mesiacov po odstránení infikovaných zvierat zo zariadenia;

j) 

okrem prípadov, keď sa premiestňujú v súlade s článkom 27, spĺňajú prinajmenšom jednu z požiadaviek týkajúcich sa infekcie vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24) uvedených v časti II kapitole 2 oddiele 1 bodoch 1 až 3 prílohy V k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/689;

k) 

keď je to uplatniteľné, sú splnené podmienky stanovené v článkoch 32 a 33.

▼M3

Odchylne od písmena g) bodu ii) môže príslušný orgán členského štátu pôvodu povoliť premiestňovanie, ktoré nespĺňa jednu z požiadaviek stanovených v uvedenom bode, do iného členského štátu alebo jeho oblasti, ak členský štát určenia:

a) 

informoval Komisiu a ostatné členské štáty, že takéto premiestňovanie je povolené; a

b) 

prijme dané zvieratá bez ohľadu na členský štát ich pôvodu alebo jeho oblasť.

▼B

2.  
Ustanovenia odseku 1 sa neuplatňujú na držané jeleňovité určené na zabitie podľa článku 28.

Článok 27

Výnimky týkajúce sa premiestňovania držaných jeleňovitých do iných členských štátov alebo ich pásiem v súvislosti s infekciou vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotyp 1 – 24)

Odchylne od článku 26 ods. 1 písm. j) môže príslušný orgán členského štátu pôvodu povoliť premiestňovanie držaných jeleňovitých, ktoré nespĺňajú prinajmenšom jednu z požiadaviek stanovených v časti II kapitole 2 oddiele 1 bodoch 1 až 3 prílohy V k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/689 do iného členského štátu alebo jeho pásma:

a) 

so štatútom bez výskytu chorôb alebo so schváleným eradikačným programom v súvislosti s infekciou vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24), ak členský štát určenia informoval Komisiu a ostatné členské štáty, že takéto premiestňovanie je povolené za podmienok uvedených v článku 43 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/689;

b) 

bez štatútu bez výskytu chorôb a bez schváleného eradikačného programu v súvislosti s infekciou vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24), ak členský štát určenia informoval Komisiu a ostatné členské štáty, že takéto premiestňovanie je povolené. Ak členský štát určenia stanovuje podmienky na povoľovanie takéhoto premiestňovania, uvedenými podmienkami musí byť niektorá z podmienok uvedených v časti II kapitole 2 oddiele 1 bodoch 5 až 8 prílohy V k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/689.

Článok 28

Výnimka pri premiestňovaní držaných jeleňovitých určených na zabitie do iných členských štátov

Odchylne od požiadaviek stanovených v článku 26 môžu prevádzkovatelia premiestňovať držané jeleňovité určené na zabitie do iného členského štátu alebo jeho pásma, ak uvedené zvieratá pochádzajú zo zariadenia:

a) 

v ktorom počas posledných 30 dní pred odchodom nebola podaná správa o infekcii vírusom besnoty pri držaných suchozemských zvieratách;

b) 

v ktorom počas posledných 15 dní pred odchodom nebola podaná správa o antraxe v prípade kopytníkov;

c) 

v ktorom počas posledných 30 dní pred odchodom nebola podaná správa o infekcii vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24).

Oddiel 7

Iné kopytníky

Článok 29

Požiadavky na premiestňovanie iných držaných kopytníkov do iných členských štátov

1.  

Prevádzkovatelia premiestňujú iné držané kopytníky do iného členského štátu iba v prípade, ak sú splnené tieto požiadavky:

a) 

zvieratá mali nepretržitý pobyt v zariadení prinajmenšom 30 dní pred odchodom, alebo od narodenia, ak sú mladšie než 30 dní, a počas tohto obdobia neboli v kontakte s inými držanými kopytníkmi s nižším zdravotným štatútom ani sa na ne nevzťahovali obmedzenia premiestňovania z dôvodov týkajúcich sa zdravia zvierat, a neboli v kontakte ani s držanými zvieratami pochádzajúcimi zo zariadenia, ktoré nespĺňalo požiadavky stanovené v písmene b);

b) 

všetky zvieratá vstupujúce do Únie z tretej krajiny alebo územia počas posledných 30 dní pred odchodom zvierat uvedených v písmene a) a umiestnené do zariadenia, kde mali uvedené zvieratá pobyt, musia byť držané oddelene, aby sa zabránilo priamemu a nepriamemu kontaktu so všetkými ostatnými zvieratami v uvedenom zariadení;

c) 

v prípade iných držaných kopytníkov druhov zo zoznamu príslušných pre infekciu vírusom besnoty zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 30 dní pred odchodom nebola podaná správa o infekcii vírusom besnoty pri držaných suchozemských zvieratách;

d) 

v prípade iných držaných kopytníkov druhov zo zoznamu príslušných pre infekciu spôsobenú Brucella abortus, B. melitensisB. suis pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 42 dní pred odchodom nebola podaná správa o infekcii spôsobenej Brucella abortus, B. melitensisB. suis pri iných držaných kopytníkoch druhov zo zoznamu príslušných pre túto chorobu;

e) 

v prípade iných držaných kopytníkov druhov zo zoznamu príslušných pre infekciu spôsobenú Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas 42 dní pred odchodom nebola podaná správa o infekcii spôsobenej Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) pri držaných zvieratách druhov zo zoznamu príslušných pre túto chorobu;

▼M3

f) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, ktoré sa nachádza v oblasti s polomerom prinajmenšom 150 km okolo daného zariadenia, v ktorom o infekcii vírusom epizootickej hemoragickej choroby:

i) 

počas posledných dvoch rokov pred odchodom nebola podaná správa pri držaných zvieratách druhov zo zoznamu príslušných pre danú chorobu; alebo

ii) 

počas posledných dvoch rokov pred odchodom bola podaná správa pri držaných zvieratách druhov zo zoznamu príslušných pre danú chorobu, ale je splnená jedna zo súboru požiadaviek:

1. 

zvieratá boli držané v pásme bez sezónneho výskytu epizootickej hemoragickej choroby v súlade s časťami 1 a 2 prílohy IX:

— 
najmenej 60 dní pred dátumom premiestnenia, alebo
— 
najmenej 28 dní pred dátumom premiestnenia a podstúpili sérologický test s negatívnymi výsledkami, ktorý sa vykonal na vzorkách odobraných najmenej 28 dní po dátume vstupu zvieraťa do oblasti bez sezónneho výskytu choroby, alebo
— 
najmenej 14 dní pred dátumom premiestnenia a podstúpili test PCR s negatívnymi výsledkami, ktorý sa vykonal na vzorkách odobraných najmenej 14 dní po dátume vstupu zvieraťa do oblasti bez sezónneho výskytu choroby; alebo
2. 

zvieratá boli chránené pred útokmi vektorov počas prepravy na miesto určenia a boli držané tak, že boli chránené pred napadnutím vektormi v zariadení chránenom pred vektormi spĺňajúcom požiadavky stanovené v časti 3 prílohy IX:

— 
najmenej 60 dní pred dátumom premiestnenia, alebo
— 
najmenej 28 dní pred dátumom premiestnenia a podstúpili sérologický test s negatívnymi výsledkami, ktorý sa vykonal na vzorkách odobraných najmenej 28 dní po dátume začatia obdobia ochrany pred napadnutím vektormi, alebo
— 
najmenej 14 dní pred dátumom premiestnenia a podstúpili test PCR s negatívnymi výsledkami, ktorý sa vykonal na vzorkách odobraných najmenej 14 dní po dátume začatia obdobia ochrany pred napadnutím vektormi.

▼B

g) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 15 dní pred odchodom nebola podaná správa o antraxe pri kopytníkoch;

h) 

v prípade iných držaných kopytníkov druhov zo zoznamu príslušných pre chorobu surra (Trypanosoma evansi) pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 30 dní pred odchodom nebola podaná správa o chorobe surra (Trypanosoma evansi), a v prípade, ak pochádzajú zo zariadenia, v súvislosti s ktorým počas posledných 2 rokov pred odchodom bola podaná správa o chorobe surra (Trypanosoma evansi), po poslednom výskyte ohniska choroby postihnuté zariadenie podliehalo obmedzeniu premiestňovania až dovtedy, kým sa dosiahol tento stav:

i) 

infikované zvieratá boli zo zariadenia odstránené;

a

ii) 

zostávajúce zvieratá v zariadení podstúpili test na surru (Trypanosoma evansi) s negatívnymi výsledkami prostredníctvom jednej z diagnostických metód stanovených v časti 3 prílohy I na vzorkách odobratých prinajmenšom 6 mesiacov po odstránení infikovaných zvierat zo zariadenia;

i) 

v prípade iných držaných kopytníkov druhov zo zoznamu príslušných pre infekciu vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotyp 1 – 24) spĺňajú prinajmenšom jednu z požiadaviek týkajúcich sa infekcie vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24) uvedených v časti II kapitole 2 oddiele 1 bodoch 1 až 3 prílohy V k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/689. Toto písmeno sa neuplatňuje na iné držané kopytníky uvedené v článku 30;

j) 

keď je to uplatniteľné, sú splnené podmienky stanovené v článkoch 32 a 33.

▼M3

Odchylne od písmena f) bodu ii) môže príslušný orgán členského štátu pôvodu povoliť premiestňovanie, ktoré nespĺňa jednu z požiadaviek stanovených v uvedenom bode, do iného členského štátu alebo jeho oblasti, ak členský štát určenia:

a) 

informoval Komisiu a ostatné členské štáty, že takéto premiestňovanie je povolené; a

b) 

prijme dané zvieratá bez ohľadu na členský štát ich pôvodu alebo jeho oblasť.

▼B

2.  
Ustanovenia odseku 1 sa neuplatňujú na iné držané kopytníky určené na zabitie podľa článku 31.

Článok 30

Výnimka týkajúca sa premiestňovania iných držaných kopytníkov do iných členských štátov alebo ich pásiem v súvislosti s infekciou vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotyp 1 – 24)

Odchylne od článku 29 ods. 1 písm. i) môže príslušný orgán členského štátu pôvodu povoliť premiestňovanie iných držaných kopytníkov druhov zo zoznamu príslušných pre infekciu vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotyp 1 – 24), ktoré nespĺňajú prinajmenšom jednu z požiadaviek stanovených v časti II kapitole 2 oddiele 1 bodoch 1 až 3 prílohy V k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/689 do iného členského štátu alebo jeho pásma:

a) 

so štatútom bez výskytu chorôb alebo so schváleným eradikačným programom v súvislosti s infekciou vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24), ak členský štát určenia informoval Komisiu a ostatné členské štáty, že takéto premiestňovanie je povolené za podmienok uvedených v článku 43 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/689;

b) 

bez štatútu bez výskytu chorôb a bez schváleného eradikačného programu v súvislosti s infekciou vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24), ak členský štát určenia informoval Komisiu a ostatné členské štáty, že takéto premiestňovanie je povolené. Ak členský štát určenia stanovuje podmienky na povoľovanie takéhoto premiestňovania, uvedenými podmienkami musí byť niektorá z podmienok uvedených v časti II kapitole 2 oddiele 1 bodoch 5 až 8 prílohy V k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/689.

Článok 31

Výnimka pri premiestňovaní iných držaných kopytníkov určených na zabitie do iných členských štátov

Odchylne od požiadaviek stanovených v článku 29 môžu prevádzkovatelia premiestňovať iné držané kopytníky určené na zabitie do iného členského štátu alebo jeho pásma:

a) 

ak uvedené zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 15 dní pred odchodom nebola podaná správa o antraxe pri kopytníkoch;

b) 

v prípade iných držaných kopytníkov druhov zo zoznamu príslušných pre infekciu vírusom besnoty, keď uvedené zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 30 dní pred odchodom nebola podaná správa o infekcii vírusom besnoty pri držaných suchozemských zvieratách;

c) 

v prípade iných držaných kopytníkov druhov zo zoznamu príslušných pre infekciu vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24), keď uvedené zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 30 dní pred odchodom nebola podaná správa o infekcii vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24).

Oddiel 8

Doplňujúce požiadavky na zdravie zvierat v súvislosti s infekciou vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24)

Článok 32

Opatrenia biologickej bezpečnosti a opatrenia na zmiernenie rizika pri činnostiach spojených s prepravou do iného členského štátu alebo jeho pásma, ktoré majú štatút bez výskytu infekcie vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24) alebo majú schválený eradikačný program v súvislosti s infekciou vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24)

1.  

Prevádzkovatelia premiestňujú držané zvieratá druhov zo zoznamu príslušných pre infekciu vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24) do iného členského štátu alebo jeho pásma so štatútom bez výskytu uvedenej choroby alebo so schváleným eradikačným programom v súvislosti s uvedenou chorobou iba v prípade, keď je splnená prinajmenšom jedna z týchto požiadaviek:

a) 

preprava sa uskutočňuje v členskom štáte alebo jeho pásme so štatútom bez výskytu infekcie vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24);

b) 

zvieratá sú chránené pred napadnutím vektormi;

a

i) 

plánovaná cesta nezahŕňa vyloženie zvierat na obdobie dlhšie než jeden deň;

alebo

ii) 

zvieratá sa vykladajú v zariadení chránenom pred vektormi;

alebo

iii) 

zvieratá sa vykladajú v členskom štáte alebo jeho pásme počas obdobia bez výskytu vektorov;

c) 

zvieratá

i) 

boli vakcinované proti všetkým sérotypom vírusu katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24), o ktorých bola podaná správa počas posledných dvoch rokov v členskom štáte tranzitu alebo jeho pásme a stále sa nachádzajú v období imunity garantovanom v špecifikáciách vakcíny;

alebo

ii) 

podstúpili s pozitívnymi výsledkami sérologický test, pomocou ktorého možno zistiť špecifické protilátky proti všetkým sérotypom vírusu katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24), o ktorých bola podaná správa v členskom štáte tranzitu alebo jeho pásme počas posledných dvoch rokov pred odchodom;

d) 

zvieratá sú určené na zabitie.

2.  

Odchylne od odseku 1 môže príslušný orgán členského štátu pôvodu povoliť premiestňovanie držaných zvierat, ak príslušný orgán členského štátu určenia informoval Komisiu a ostatné členské štáty, že takéto premiestňovanie je povolené za podmienok uvedených v článku 43 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/689, a ak je splnená jedna z týchto podmienok:

a) 

zvieratá spĺňajú špecifické požiadavky na zdravie zvierat vymedzené príslušným orgánom miesta určenia s cieľom zabezpečiť, aby mali zvieratá pred odchodom dostatočnú imunologickú ochranu, pokiaľ ide o všetky sérotypy vírusu katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24), o ktorých bola podaná správa v členskom štáte tranzitu alebo jeho pásme počas posledných dvoch rokov pred odchodom;

alebo

b) 

zvieratá spĺňajú požiadavky stanovené v písmene a) tohto odseku alebo v písmene c) odseku 1 s cieľom zabezpečiť, aby boli chránené pred sérotypmi vírusu katarálnej horúčky oviec, o ktorých bola podaná správa v členskom štáte tranzitu alebo jeho pásme počas posledných dvoch rokov pred odchodom a o ktorých počas toho istého obdobia nebola podaná správa v členskom štáte alebo pásme určenia.

Článok 33

Opatrenia biologickej bezpečnosti a opatrenia na zmiernenie rizika pri činnostiach spojených s prepravou cez iný členský štát alebo jeho pásmo, ktoré majú štatút bez výskytu infekcie vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24) alebo majú schválený eradikačný program v súvislosti s infekciou vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24)

1.  

Prevádzkovatelia premiestňujú zvieratá druhov zo zoznamu príslušných pre infekciu vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24) cez iný členský štát tranzitu alebo jeho pásmo, ktoré majú štatút bez výskytu uvedenej choroby alebo ktoré majú schválený eradikačný program v súvislosti s uvedenou chorobou iba v prípade, keď je splnená prinajmenšom jedna z týchto požiadaviek:

a) 

zvieratá spĺňajú prinajmenšom jednu z požiadaviek uvedených v časti II kapitole 2 oddiele 1 bodoch 1 až 3 prílohy V k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/689;

alebo

b) 

dopravné prostriedky, v ktorých sú zvieratá naložené, boli počas prepravy chránené pred napadnutím vektormi;

a

i) 

plánovaná cesta nezahŕňa vyloženie zvierat na obdobie dlhšie než jeden deň;

alebo

ii) 

zvieratá sa vykladajú v zariadení chránenom pred vektormi alebo počas obdobia bez výskytu vektorov.

2.  
Odchylne od odseku 1 môže príslušný orgán členského štátu pôvodu povoliť premiestňovanie zvierat druhov zo zoznamu príslušných pre infekciu vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24) cez iný členský štát tranzitu alebo jeho pásmo, ktoré majú štatút bez výskytu uvedenej choroby alebo ktoré majú schválený eradikačný program v súvislosti s uvedenou chorobou, ak členský štát tranzitu informoval Komisiu a ostatné členské štáty, že takéto premiestňovanie je povolené za podmienok uvedených v článku 43 ods. 2 písm. a), c) a d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/689.

KAPITOLA 3

Doplňujúce požiadavky na zdravie zvierat pri premiestňovaní hydiny a násadových vajec do iných členských štátov

Oddiel 1

Hydina

Článok 34

Požiadavky na premiestňovanie hydiny na reprodukciu a úžitkovej hydiny

1.  

Prevádzkovatelia premiestňujú hydinu na reprodukciu a úžitkovú hydinu do iného členského štátu iba v prípade, ak sú splnené tieto požiadavky:

a) 

zvieratá mali nepretržitý pobyt v jednom alebo viacerých schválených zariadeniach držiacich hydinu:

i) 

od vyliahnutia:

alebo

ii) 

počas najmenej:

▼M1

— 
42 dní pred odchodom v prípade hydiny na reprodukciu a úžitkovej hydiny na produkciu mäsa, konzumných vajec alebo iných produktov,

▼B

— 
21 dní pred odchodom v prípade úžitkovej hydiny určenej na zazverenie lovného vtáctva;
b) 

zvieratá pochádzajú z kŕdľa, v ktorom nebola podaná správa o infekcii spôsobenej Salmonella Pullorum, S. GallinarumS. arizonae, a uvedené zvieratá pochádzajú zo zariadení, ktoré v prípade potvrdenia infekcie spôsobenej Salmonella Pullorum, S. GallinarumS. arizonae počas posledných 12 mesiacov pred odchodom uplatňovali tieto opatrenia:

i) 

infikovaný kŕdeľ bol zabitý alebo bol usmrtený a zlikvidovaný;

ii) 

po zabití alebo usmrtení infikovaného kŕdľa uvedeného v bode i) sa zariadenie vyčistilo a vydezinfikovalo;

iii) 

po vyčistení a dezinfekcii podľa bodu ii) boli všetky kŕdle v zariadení testované na infekciu spôsobenú Salmonella Pullorum, S. Gallinarum a S. arizonae s negatívnymi výsledkami v dvoch testoch vykonaných v intervale najmenej 21 dní v súlade s programom dohľadu uvedeným v článku 8 písm. b) delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035;

c) 

zvieratá pochádzajú z kŕdľa, v ktorom nebola podaná správa o aviárnej mykoplazmóze (Mycoplasma gallisepticumM. meleagridis), a uvedené zvieratá pochádzajú zo zariadení, ktoré v prípade potvrdenia aviárnej mykoplazmózy (Mycoplasma gallisepticumM. meleagridis) počas posledných 12 mesiacov pred odchodom uplatňovali tieto opatrenia:

buď

i) 

infikovaný kŕdeľ bol testovaný na aviárnu mykoplazmózu (Mycoplasma gallisepticumM. meleagridis) s negatívnymi výsledkami v dvoch testoch vykonaných v súlade s programom dohľadu uvedeným v článku 8 písm. b) delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035, a to v celom kŕdli v intervale najmenej 60 dní;

alebo

ii) 

infikovaný kŕdeľ bol zabitý alebo bol usmrtený a zlikvidovaný, zariadenie bolo vyčistené a vydezinfikované a po vyčistení a dezinfekcii boli všetky kŕdle v zariadení testované na aviárnu mykoplazmózu (Mycoplasma gallisepticumM. meleagridis) s negatívnymi výsledkami v dvoch testoch vykonaných v intervale najmenej 21 dní v súlade s programom dohľadu uvedeným v článku 8 písm. b) delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035;

d) 

zvieratá pochádzajú z kŕdľov, ktoré nevykazujú žiadne klinické príznaky chorôb zo zoznamu relevantných pre daný druh ani nevzbudzujú podozrenie na ne;

▼M1

e) 

dohľadom stanoveným v článku 3 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/689 sa nezistil žiadny potvrdený prípad infekcie nízkopatogénnymi vírusmi aviárnej influenzy v kŕdli pôvodu zvierat počas posledných 21 dní pred odchodom;

▼B

f) 

v prípade úžitkovej hydiny určenej na zazverenie lovného vtáctva zvieratá neboli v priebehu posledných 21 dní pred odchodom v kontakte s vtákmi s nižším zdravotným štatútom;

g) 

v prípade kačíc a husí zvieratá podstúpili test na vysokopatogénnu aviárnu influenzu podľa prílohy IV, a to s negatívnymi výsledkami;

h) 

príslušné požiadavky týkajúce sa vakcinácie stanovené v článku 41 a 42 v súvislosti so špecifickou kategóriou hydiny.

2.  
Ustanovenia odseku 1 sa neuplatňujú na premiestňovanie menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce, ktoré sa premiestňujú v súlade s článkom 37.

Článok 35

Požiadavky na premiestňovanie hydiny určenej na zabitie

1.  

Prevádzkovatelia premiestňujú hydinu určenú na zabitie do iného členského štátu iba v prípade, ak sú splnené tieto požiadavky:

a) 

zvieratá mali nepretržitý pobyt v registrovanom alebo schválenom zariadení držiacom hydinu:

i) 

od vyliahnutia;

alebo

ii) 

najmenej počas posledných 21 dní pred odchodom;

b) 

zvieratá pochádzajú z kŕdľov, ktoré nevykazujú žiadne klinické príznaky chorôb zo zoznamu relevantných pre daný druh ani nevzbudzujú podozrenie na ne;

c) 

príslušné požiadavky týkajúce sa vakcinácie stanovené v článku 41 a 42 v súvislosti so špecifickou kategóriou hydiny.

2.  
Ustanovenia odseku 1 sa neuplatňujú na premiestňovanie menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce, ktoré sa premiestňujú v súlade s článkom 37.

Článok 36

Požiadavky na premiestňovanie jednodňových kurčiat

1.  

Prevádzkovatelia premiestňujú jednodňové kurčatá do iného členského štátu iba v prípade, ak sú splnené tieto požiadavky:

a) 

zvieratá pochádzajú zo schválenej liahne;

b) 

zvieratá sa vyliahli z násadových vajec, ktoré:

i) 

spĺňajú požiadavky článku 38 a pochádzajú z kŕdľov, ktoré boli podrobené kontrolám v súlade s článkom 91 ods. 1 písm. f) a článkom 91 ods. 2 písm. f);

alebo

ii) 

vstúpili do Únie z tretej krajiny alebo jej územia alebo pásma;

c) 

príslušné požiadavky týkajúce sa vakcinácie stanovené v článku 41 a 42 v súvislosti so špecifickou kategóriou hydiny.

2.  
V prípade jednodňových kurčiat vyliahnutých z násadových vajec, ktoré vstúpili do Únie z tretej krajiny alebo jej územia alebo pásma musí príslušný orgán členského štátu pôvodu uvedených jednodňových kurčiat informovať príslušný orgán členského štátu plánovaného určenia, že násadové vajcia vstúpili do Únie z tretej krajiny.
3.  
Ustanovenia odseku 1 a 2 sa neuplatňujú na premiestňovanie menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce premiestňovanej v súlade s článkom 37.

▼M1

Článok 37

Výnimka pri premiestňovaní menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

1.  

Odchylne od požiadaviek stanovených v článkoch 34, 35 a 36 môžu prevádzkovatelia premiestňovať menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce do iného členského štátu, ak sú splnené tieto požiadavky:

a) 

zvieratá pochádzajú z kŕdľov, ktoré mali nepretržitý pobyt v jedinom registrovanom zariadení od vyliahnutia alebo prinajmenšom 21 dní pred odchodom;

b) 

zvieratá pochádzajú z kŕdľov, ktoré nevykazujú žiadne klinické príznaky chorôb zo zoznamu relevantných pre daný druh ani nevzbudzujú podozrenie na ne;

c) 

dohľadom stanoveným v článku 3 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/689 sa nezistil žiadny potvrdený prípad infekcie nízkopatogénnymi vírusmi aviárnej influenzy v kŕdli pôvodu zvierat počas posledných 21 dní pred odchodom;

d) 

zvieratá neboli v priebehu posledných 21 dní pred odchodom v kontakte s novoprijatou hydinou alebo s vtákmi s nižším zdravotným štatútom;

e) 

v prípade kačíc a husí, okrem tých, ktoré sú určené na zabitie, zvieratá podstúpili test na vysokopatogénnu aviárnu influenzu podľa prílohy IV s negatívnymi výsledkami;

f) 

zvieratá podstúpili testy na infekciu spôsobenú Salmonella Pullorum, S. Gallinarum a S. arizonae a na aviárnu mykoplazmózu (Mycoplasma gallisepticumM. meleagridis) v súlade s prílohou V s negatívnymi výsledkami;

g) 

príslušné požiadavky týkajúce sa vakcinácie stanovené v článku 41 a 42 v súvislosti so špecifickou kategóriou hydiny.

2.  
V prípade jednodňových kurčiat vyliahnutých z násadových vajec, ktoré vstúpili do Únie z tretej krajiny alebo jej územia alebo pásma musí príslušný orgán členského štátu pôvodu uvedených jednodňových kurčiat informovať príslušný orgán členského štátu plánovaného určenia, že násadové vajcia vstúpili do Únie z tretej krajiny.

▼B

Oddiel 2

Násadové vajcia hydiny

Článok 38

Požiadavky na premiestňovanie násadových vajec hydiny

Prevádzkovatelia premiestňujú násadové vajcia hydiny do iného členského štátu iba v prípade, keď uvedené vajcia spĺňajú tieto požiadavky:

a) 

pochádzajú zo schváleného zariadenia;

b) 

pochádzajú z kŕdľov, ktoré mali nepretržitý pobyt v jednom zariadení alebo vo viacerých schválených zariadeniach držiacich hydinu od vyliahnutia alebo aspoň počas posledných 42 dní pred zberom vajec;

c) 

pochádzajú zo zvierat, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v článku 34 ods. 1 písm. b), c) a d);

d) 

sú individuálne označené schvaľovacím číslom zariadenia kŕdľa pôvodu podľa článku 21 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035;

e) 

boli vydezinfikované;

f) 

príslušné požiadavky týkajúce sa vakcinácie stanovené v článkoch 41 a 42.

Článok 39

Výnimka pri premiestňovaní menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

Odchylne od požiadaviek stanovených v článku 38 môžu prevádzkovatelia premiestňovať menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce do iného členského štátu, ak uvedené vajcia spĺňajú tieto požiadavky:

a) 

pochádzajú z registrovaného zariadenia;

b) 

pochádzajú z kŕdľov, ktoré:

i) 

mali nepretržitý pobyt v registrovanom zariadení od vyliahnutia alebo aspoň počas posledných 21 dní pred zberom vajec;

ii) 

nevykazujú žiadne klinické príznaky chorôb zo zoznamu relevantných pre daný druh alebo podozrenie na ne;

iii) 

podstúpili testy na infekciu spôsobenú Salmonella Pullorum, S. Gallinarum a S. arizonae a na aviárnu mykoplazmózu (Mycoplasma gallisepticumM. meleagridis) v súlade s prílohou V s negatívnymi výsledkami;

c) 

príslušné požiadavky týkajúce sa vakcinácie stanovené v článkoch 41 a 42.

Článok 40

Výnimka pri premiestňovaní vajec bez výskytu špecifikovaných patogénov

Odchylne od požiadaviek stanovených v článku 38 prevádzkovatelia premiestňujú vajcia bez výskytu špecifikovaných patogénov do iného členského štátu len v prípade, ak uvedené vajcia spĺňajú tieto požiadavky:

a) 

pochádzajú zo schváleného zariadenia držiaceho hydinu;

b) 

pochádzajú z kŕdľov, ktoré sú bez výskytu špecifikovaných patogénov opísaných v Európskom liekopise, a výsledky všetkých testov a klinických vyšetrení vyžadovaných na tento špecifický štatút boli priaznivé;

c) 

sú individuálne označené schvaľovacím číslom zariadenia pôvodu podľa článku 21 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035.

Oddiel 3

Požiadavky týkajúce sa vakcinácie

Článok 41

Požiadavky v súvislosti s vakcináciou proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny

V prípade, keď hydina, násadové vajcia hydiny alebo kŕdle pôvodu násadových vajec alebo jednodňových kurčiat boli vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny inými než inaktivovanými vakcínami, podané vakcíny musia spĺňať kritériá uvedené v prílohe VI.

Oddiel 4

Osobitné podmienky týkajúce sa premiestňovania do členských štátov alebo ich pásiem so štatútom bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny bez vakcinácie

Článok 42

Dodatočné požiadavky pri premiestňovaní hydiny a násadových vajec hydiny do členského štátu alebo jeho pásma so štatútom bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny bez vakcinácie

Prevádzkovatelia premiestňujú hydinu a násadové vajcia hydiny z členského štátu alebo jeho pásma, ktoré nemá štatút bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny bez vakcinácie, do členského štátu alebo jeho pásma, ktoré má štatút bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny bez vakcinácie len v prípade, ak uvedené zvieratá a násadové vajcia, dodatočne k požiadavkám v oddieloch 1 až 3 pre konkrétnu komoditu, spĺňajú v súvislosti s infekciou vírusom pseudomoru hydiny aj tieto požiadavky:

a) 

v prípade hydiny na reprodukciu a úžitkovej hydiny:

i) 

nie sú vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny;

ii) 

počas 14 dní pred odchodom boli izolované buď v zariadení pôvodu pod dohľadom úradného veterinárneho lekára alebo v schválenom karanténnom zariadení, kde:

— 
počas posledných 21 dní pred odchodom žiadna hydina nebola vakcinovaná proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny,
— 
počas posledných 21 dní pred odchodom neboli umiestnené žiadne iné vtáky,
— 
v karanténnom zariadení sa nevykonala žiadna vakcinácia;
iii) 

počas posledných 14 dní pred odchodom vykázali negatívne výsledky sérologických testov na zistenie protilátok proti vírusu pseudomoru hydiny, ktoré sa vykonali na vzorkách krvi na úrovni, ktorá poskytuje 95-percentnú istotu, že infekcia sa odhalí pri 5 % prevalencii;

b) 

v prípade hydiny určenej na zabitie uvedené zvieratá pochádzajú z kŕdľov, ktoré buď:

i) 

nie sú vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny a počas posledných 14 dní pred odchodom vykázali negatívne výsledky sérologických testov na zistenie protilátok proti vírusu pseudomoru hydiny, ktoré sa vykonali na vzorkách krvi na úrovni, ktorá poskytuje 95 % istotu, že infekcia sa odhalí pri 5 % prevalencii;

alebo

ii) 

sú vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny a počas posledných 14 dní pred odchodom vykázali negatívne výsledky testu na zistenie prítomnosti vírusu pseudomoru hydiny, ktoré sa vykonali na úrovni, ktorá poskytuje 95 % istotu, že infekcia sa odhalí pri 5 % prevalencii;

c) 

v prípade jednodňových kurčiat:

i) 

nie sú vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny;

ii) 

pochádzajú z násadových vajec, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v písmene d);

iii) 

pochádzajú z liahne, kde pracovné postupy zabezpečujú, že takéto násadové vajcia sa inkubujú v úplne odlišných časoch a miestach než násadové vajcia, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v písmene d);

d) 

v prípade násadových vajec hydiny:

i) 

nie sú vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny;

ii) 

pochádzajú z kŕdľov, ktoré:

buď

— 
nie sú vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny,
alebo
— 
sú vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny inaktivovanými vakcínami,
alebo
— 
sú vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny živými vakcínami, ktoré spĺňajú kritériá v prílohe VI, a vakcinácia sa uskutočnila najmenej 30 dní pred odberom násadových vajec.

KAPITOLA 4

Zhromažďovanie týkajúce sa držaných kopytníkov a hydiny

Článok 43

Osobitné pravidlá pre zhromažďovanie držaných kopytníkov a hydiny

1.  

Počas premiestňovania držaných kopytníkov a hydiny zo zariadenia pôvodu do zariadenia v členskom štáte určenia prevádzkovatelia zabezpečujú, aby zvieratá nepodstúpili viac než tri zhromažďovania a aby sa uvedené zhromažďovania vykonávali v zariadeniach schválených na zhromažďovanie alebo v dopravných prostriedkoch v súlade s článkom 44 za týchto podmienok:

a) 

každý držaný kopytník a každý kus hydiny, ktorý podstúpil uvedené zhromažďovanie, sa musí premiestniť na svoje konečné miesto určenia v inom členskom štáte najneskôr 20 dní odo dňa opustenia zariadenia pôvodu;

b) 

časové obdobie medzi dátumom odchodu každého držaného kopytníka a každého držaného kusu hydiny z ich zariadenia pôvodu a dátumom ich odchodu zo zariadenia schváleného na zhromažďovanie v členskom štáte pôvodu do iného členskom štáte do iného členského štátu nesmie byť dlhšie než 14 dní.

2.  
Na žiadosť príslušného orgánu prevádzkovateľ, ktorý vyžaduje certifikát zdravia zvierat na účely súladu s článkom 143 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429, musí poskytnúť údaje o minulom premiestňovaní vrátane zhromažďovania, pokiaľ ide o zvieratá tvoriace zásielku od ich odchodu zo zariadenia pôvodu.
3.  
Odchylne od ods. 1 písm. a) v prípade prepravy zvierat vodnou dopravou/po mori sa smie obdobie 20 dní stanovené v ods. 1 písm. a) predĺžiť o trvanie cesty vodnou dopravou/po mori.

▼M3

4.  
V prípade držaných kopytníkov určených na zabitie sa zhromažďovanie zvierat z viac ako jedného zariadenia na obdobie menej ako 20 dní po odchode zo zariadenia pôvodu považuje za zhromažďovanie.

▼B

Článok 44

Osobitné pravidlá pre zhromažďovanie, ktoré sa uskutočňuje v dopravných prostriedkoch

Prevádzkovatelia zariadení, v ktorých sa držia kopytníky alebo hydina určené na zhromaždenie v dopravnom prostriedku pred premiestňovaním do iného členského štátu, musia zabezpečiť, aby sa naloženie vykonalo v zariadení bez toho, aby dopravné prostriedky vstúpili do priestorov, v ktorých sa držia zvieratá.

Článok 45

Podrobné pravidlá týkajúce sa opatrení biologickej bezpečnosti pri zhromažďovaní

1.  

Prevádzkovatelia zariadení schválených na zhromažďovanie zabezpečujú, že:

a) 

zariadenie alebo epidemiologicky oddelené ustajňovacie priestory zvierat v rámci zariadenia sa vyprázdňujú od zvierat a čistia a dezinfikujú v pravidelných intervaloch, ktoré nepresahujú 14 dní neprerušovaného ustajnenia;

b) 

pneumatiky dopravných prostriedkov, z ktorých sa vykladajú zvieratá alebo do ktorých sa nakladajú zvieratá, sa pred opustením zariadenia vydezinfikujú.

2.  
Prevádzkovatelia vykonávajúci zhromažďovanie držaných kopytníkov alebo hydiny v dopravných prostriedkoch zabezpečujú, aby sa pneumatiky dopravných prostriedkov pred opustením zariadenia pôvodu vydezinfikovali.

Článok 46

Výnimky týkajúce sa premiestňovania kopytníkov na výstavy a športové, kultúrne a podobné podujatia

1.  
Podmienky stanovené v článku 126 ods. 2 a článku 134 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/429 a v článkoch 43, 44 a 45 tohto nariadenia sa neuplatňujú na premiestňovanie držaných kopytníkov do iného členského štátu na účely účasti na výstavách a športových, kultúrnych a podobných podujatiach.
2.  
Povolenie zo strany členského štátu uvedené v článku 133 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (EÚ) 2016/429 sa nevyžaduje, ak jednotlivo certifikované registrované koňovité zdieľajú dopravný prostriedok na účely prepravy do iného členského štátu s cieľom zúčastniť sa na ktorejkoľvek z činností uvedených v odseku 1.

KAPITOLA 5

Požiadavky na premiestňovanie držaných suchozemských zvierat iných než držané kopytníky a hydina a na premiestňovanie násadových vajec vtákov chovaných v zajatí do iných členských štátov

Oddiel 1

Primáty

Článok 47

Požiadavky na premiestňovanie primátov do iných členských štátov

Prevádzkovatelia premiestňujú primáty do iného členského štátu iba v prípade, ak zvieratá

buď

1. 

boli držané v zariadení so špeciálnym režimom a prepravujú sa do zariadenia so špeciálnym režimom v členskom štáte určenia v súlade s požiadavkami v článku 64 ods. 1;

alebo

2. 

pochádzajú zo zariadenia iného než zariadenie so špeciálnym režimom a prepravujú sa do zariadenia so špeciálnym režimom v členskom štáte určenia v súlade s požiadavkami článku 63 ods. 2 písm. b).

Oddiel 2

Včely medonosné a čmele

Článok 48

Požiadavky na premiestňovanie včiel medonosných do iných členských štátov

Prevádzkovatelia premiestňujú včely medonosné v ktorejkoľvek fáze ich životného cyklu vrátane včelieho plodu do iných členských štátov len v prípade, ak sú splnené tieto požiadavky:

a) 

živočíchy a včelstvá pôvodu nevykazujú príznaky moru včelieho plodu, zamorenia spôsobeného Aethina tumida (malým úľovým chrobákom) ani zamorenia spôsobeného Tropilaelaps spp.;

b) 

pochádzajú zo včelína umiestneného v strede okruhu prinajmenšom s:

i) 

polomerom 3 km, v ktorom nebola podaná správa o more včelieho plodu počas posledných 30 dní pred odchodom a na ktorý sa nevzťahuje obmedzenie z dôvodu výskytu ohniska moru včelieho plodu;

ii) 

polomerom 100 km, v ktorom nebola podaná správa o zamorení spôsobenom Aethina tumida (malým úľovým chrobákom) a na ktorý sa nevzťahuje obmedzenie z dôvodu prípadu podozrenia na výskyt alebo potvrdenia výskytu zamorenia spôsobeného Aethina tumida (malým úľovým chrobákom), pokiaľ v článku 49 nie je stanovená výnimka;

iii) 

polomerom 100 km, v ktorom nebola podaná správa o zamorení spôsobenom Tropilaelaps spp. a na ktorý sa nevzťahuje obmedzenie z dôvodu prípadu podozrenia na výskyt alebo potvrdenia výskytu zamorenia spôsobeného Tropilaelaps spp.

Článok 49

Výnimka pri premiestňovaní včelích kráľovien do iných členských štátov

Odchylne od článku 48 písm. b) bodu ii) môžu prevádzkovatelia premiestňovať včelie kráľovné, ak uvedené živočíchy spĺňajú požiadavky článku 48 písm. a), písm. b) bodov i) a iii) a tieto požiadavky:

a) 

vo včelíne pôvodu nebola podaná správa o zamorení spôsobenom Aethina tumida (malým úľovým chrobákom) a uvedený včelín sa nachádza vo vzdialenosti prinajmenšom 30 km od hraníc ochranného pásma s polomerom prinajmenšom 20 km, ktorý stanovil príslušný orgán okolo potvrdeného výskytu zamorenia spôsobeného Aethina tumida (malým úľovým chrobákom);

b) 

včelín pôvodu nie je umiestnený v pásme, na ktoré sa vzťahujú ochranné opatrenia, ktoré stanovila Únia v dôsledku potvrdeného výskytu zamorenia spôsobeného Aethina tumida (malým úľovým chrobákom);

c) 

včelín pôvodu sa nachádza v oblasti, kde prebieha ročný dohľad príslušného orgánu zameraný na zistenie zamorenia spôsobeného Aethina tumida (malým úľovým chrobákom) s cieľom poskytnúť prinajmenšom 95 % istotu, že zamorenie spôsobené Aethina tumida (malým úľovým chrobákom) sa zistí, ak sú zamorené prinajmenšom 2 % včelínov;

d) 

včelín pôvodu počas produkčnej sezóny každý mesiac kontroluje príslušný orgán, pričom výsledky kontroly sú negatívne, s cieľom poskytnúť prinajmenšom 95 % istotu, že zamorenie spôsobené Aethina tumida (malým úľovým chrobákom) sa zistí, ak sú zamorené prinajmenšom 2 % včelstiev;

e) 

sú individuálne zatvorené do klietky s maximálne 20 sprevádzajúcimi včelami.

Článok 50

Dodatočné požiadavky v súvislosti so zamorením spôsobeným Varroa spp. pri premiestňovaní včiel medonosných do iných členských štátov

Prevádzkovatelia premiestňujú včely medonosné v ktorejkoľvek fáze ich životného cyklu vrátane včelieho plodu do iného členského štátu alebo jeho pásma so štatútom bez výskytu zamorenia spôsobeného Varroa spp. iba v prípade, keď sú v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 48 a za predpokladu, že sú splnené tieto požiadavky:

a) 

pochádzajú z členského štátu alebo jeho pásma so štatútom bez výskytu zamorenia spôsobeného Varroa spp.;

b) 

počas prepravy sú chránené pred zamorením spôsobeným Varroa spp.

Článok 51

Požiadavky na premiestňovanie čmeľov do iných členských štátov

Prevádzkovatelia premiestňujú čmele do iných členských štátov iba v prípade, ak sú splnené tieto požiadavky:

a) 

nevykazujú príznaky zamorenia spôsobeného Aethina tumida (malým úľovým chrobákom);

b) 

pochádzajú zo zariadenia umiestneného v strede okruhu okolo daného zariadenia s polomerom prinajmenšom 100 km, v ktorom nebola podaná správa o zamorení spôsobenom Aethina tumida (malým úľovým chrobákom) a na ktorý sa nevzťahuje obmedzenie z dôvodu prípadu podozrenia na výskyt alebo potvrdenia výskytu zamorenia spôsobeného Aethina tumida (malým úľovým chrobákom). Tieto požiadavky sa neuplatňujú na čmele premiestňované v súlade s článkom 52 zo zariadení na produkciu izolovaných od okolitého prostredia.

Článok 52

Výnimka pri premiestňovaní čmeľov zo zariadení na produkciu izolovaných od okolitého prostredia pre čmele do iných členských štátov

Odchylne od článku 51 písm. b) môžu prevádzkovatelia premiestňovať čmele zo zariadení na produkciu izolovaných od okolitého prostredia pre čmele do iných členských štátov, ak sú v súlade s článkom 51 písm. a) a za predpokladu, že sú splnené tieto požiadavky:

a) 

boli chované v izolácii v samostatných epidemiologických jednotkách, pričom každá kolónia bola v uzavretom kontajneri, ktorý bol pred použitím nový alebo vyčistený a vydezinfikovaný;

b) 

pravidelnými prieskumami epidemiologickej jednotky vykonávanými v súlade s písomnými štandardnými operačnými postupmi sa v rámci danej epidemiologickej jednotky nezistilo zamorenie spôsobené Aethina tumida (malým úľovým chrobákom).

Oddiel 3

Psy, mačky a fretky

Článok 53

Požiadavky na premiestňovanie psov, mačiek a fretiek do iných členských štátov

Prevádzkovatelia premiestňujú psy, mačky a fretky do iného členského štátu iba v prípade, ak sú splnené tieto požiadavky:

a) 

zvieratá sú individuálne identifikované:

buď

i) 

v súlade s článkom 70 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035;

alebo

ii) 

jasne čitateľným tetovaním aplikovaným pred 3. júlom 2011;

b) 

▼M3

zvieratá sprevádza individuálny identifikačný doklad podľa článku 71 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035 a.

▼B

i) 

identifikované zviera pochádza zo zariadenia, v ktorom počas posledných 30 dní pred odchodom nebola podaná správa o infekcii vírusom besnoty pri držaných suchozemských zvieratách a podstúpilo úplnú prvú vakcináciu proti besnote prinajmenšom 21 dní pred premiestnením alebo bolo revakcinované proti besnote v súlade s požiadavkami na platnosť stanovenými v časti 1 prílohy VII. Táto požiadavka sa neuplatňuje na psy, mačky a fretky premiestňované v súlade s článkom 54 ods. 1 a 2;

ii) 

v prípade psov boli podrobené opatreniam na zmiernenie rizika v súvislosti so zamorením spôsobeným Echinococcus multilocularis v súlade s časťou 2 oddielom 1 prílohy VII, a ak je to uplatniteľné, v prípade psov, mačiek alebo fretiek v súvislosti s inými chorobami v súlade s časťou 2 oddielom 3 prílohy VII v rámci požadovaného obdobia, ktoré je v nej stanovené, pred vstupom do členského štátu alebo jeho pásma, ktoré sú oprávnené požadovať uplatňovanie uvedených opatrení. Táto požiadavka sa neuplatňuje na psy, mačky a fretky premiestňované v súlade s článkom 54 ods. 2;

▼M1

c) 

zvieratá, ktoré sa zhromažďujú po odchode z ich zariadenia pôvodu, sa zhromažďujú v zhromažďovacích strediskách pre psov, mačky a fretky, ktoré sú schválené v súlade s článkom 10 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035.

▼B

Článok 54

Výnimka z požiadaviek týkajúcich sa vakcinácie proti besnote a ošetrenia proti zamoreniu spôsobenému Echinococcus multilocularis

1.  

Odchylne od článku 53 písm. b) bodu i) môžu prevádzkovatelia premiestňovať do iného členského štátu psy, mačky a fretky mladšie než 12 týždňov, ktoré neboli vakcinované proti besnote, alebo vo veku od 12 do 16 týždňov, ktoré boli vakcinované proti besnote, ale ktoré ešte nespĺňajú požiadavky na platnosť stanovené v prílohe VII časti 1, za predpokladu, že:

a) 

členský štát určenia vo všeobecnosti povolil takéto premiestňovanie a na príslušnej webovej stránke verejnosť informoval o tom, že takéto premiestňovanie je povolené; a

b) 

je splnená jedna z týchto podmienok:

i) 

certifikát zdravia zvierat uvedený v článku 86 je doplnený vyhlásením prevádzkovateľa, v ktorom je uvedené, že od narodenia do času odchodu zvieratá neboli v kontakte s držanými suchozemskými zvieratami, v prípade ktorých existovalo podozrenie na infekciu vírusom besnoty, alebo s voľne žijúcimi zvieratami druhov zo zoznamu príslušných pre infekciu vírusom besnoty;

alebo

ii) 

z identifikačného dokladu matky, od ktorej sú zvieratá uvedené v tomto odseku stále závislé, možno zistiť, že pred ich narodením matka podstúpila vakcináciu proti besnote, ktorá bola v súlade s požiadavkami na platnosť stanovenými v časti 1 prílohy VII.

2.  
Odchylne od článku 53 písm. b) bodu i) a ii) môžu prevádzkovatelia premiestňovať psy, mačky a fretky nevakcinované proti besnote a psy neošetrené proti zamoreniu spôsobenému Echinococcus multilocularis prostredníctvom priamej prepravy do zariadenia so špeciálnym režimom.

Článok 55

Povinnosť držiteľa spoločenského zvieraťa pri premiestňovaní psov, mačiek a fretiek inom ako nekomerčné premiestňovanie

Ak sa nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek alebo fretiek držaných ako spoločenské zvieratá v domácnostiach nemôže vykonávať v súlade s podmienkami stanovenými v článku 245 ods. 2 alebo článku 246 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2016/429, držitelia spoločenských zvierat premiestňujú psy, mačky a fretky držané ako spoločenské zvieratá v domácnostiach do iného členského štátu len v prípade, ak sú splnené tieto požiadavky:

a) 

zvieratá sú individuálne identifikované:

buď

i) 

v súlade s článkom 70 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035;

alebo

ii) 

jasne čitateľným tetovaním aplikovaným pred 3. júlom 2011;

b) 

zvieratá sprevádza individuálny identifikačný doklad podľa článku 71 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035, v ktorom sa potvrdzuje, že:

i) 

identifikované zviera podstúpilo úplnú prvú vakcináciu proti besnote prinajmenšom 21 dní pred odchodom alebo bolo revakcinované proti besnote v súlade s požiadavkami na platnosť stanovenými v časti 1 prílohy VII. Toto ustanovenie sa neuplatňuje na psy, mačky a fretky premiestňované v súlade s podmienkami v článku 56;

ii) 

v prípade psov boli podrobené opatreniam na zmiernenie rizika v súvislosti so zamorením spôsobeným Echinococcus multilocularis v súlade s časťou 2 oddielom 1 prílohy VII, a ak je to uplatniteľné, v prípade psov, mačiek alebo fretiek v súvislosti s inými chorobami v súlade s časťou 2 oddielom 3 prílohy VII v rámci požadovaného obdobia, ktoré je v nej stanovené, pred vstupom do členského štátu alebo jeho pásma, ktoré sú oprávnené požadovať uplatňovanie uvedených opatrení.

Článok 56

Výnimka týkajúca sa požiadavky na vakcináciu proti besnote pri premiestňovaní psov, mačiek a fretiek inom než nekomerčné premiestňovanie

Odchylne od článku 55 písm. b) bodu i) môžu držitelia spoločenských zvierat premiestňovať do iného členského štátu psy, mačky a fretky mladšie než 12 týždňov, ktoré neboli vakcinované proti besnote, alebo psy, mačky a fretky vo veku od 12 do 16 týždňov, ktoré boli vakcinované proti besnote, ale ktoré ešte nespĺňajú požiadavky na platnosť stanovené v prílohe VII časti 1, držané ako spoločenské zvieratá v domácnosti, za predpokladu, že:

a) 

členský štát určenia vo všeobecnosti povolil takéto premiestňovanie a na príslušnej webovej stránke verejnosť informoval o tom, že takéto premiestňovanie je povolené; a

b) 

je splnená jedna z týchto podmienok:

i) 

certifikát zdravia zvierat uvedený v článku 86 je doplnený vyhlásením držiteľa zvierat, v ktorom je uvedené, že od narodenia do času odchodu zvieratá neboli v kontakte s držanými suchozemskými zvieratami, v prípade ktorých existovalo podozrenie na infekciu vírusom besnoty, alebo s voľne žijúcimi zvieratami druhov zo zoznamu príslušných pre infekciu vírusom besnoty;

alebo

ii) 

z identifikačného dokladu matky, od ktorej sú zvieratá uvedené v tomto odseku stále závislé, možno zistiť, že pred ich narodením matka podstúpila vakcináciu proti besnote, ktorá bola v súlade s požiadavkami na platnosť stanovenými v časti 1 prílohy VII.

Článok 57

Informačná povinnosť príslušných orgánov, pokiaľ ide o výnimku z požiadaviek na vakcináciu proti besnote v prípade psov, mačiek a fretiek

Členské štáty musia verejnosti sprístupňovať informácie o všeobecnom prijímaní psov, mačiek a fretiek mladších než 12 týždňov, ktoré neboli vakcinované proti besnote, alebo psov, mačiek a fretiek vo veku od 12 do16 týždňov, ktoré boli vakcinované proti besnote, ale ktoré ešte nespĺňajú požiadavky na platnosť stanovené v prílohe VII časti 1, ako je uvedené v článku 54 ods. 1 písm. a) a v článku 56 písm. a), ktoré pochádzajú z iných členských štátov.

Oddiel 4

Iné mäsožravce

Článok 58

Požiadavky na premiestňovanie iných mäsožravcov do iných členských štátov

1.  

Prevádzkovatelia premiestňujú iné mäsožravce do iného členského štátu iba v prípade, keď uvedené iné mäsožravce spĺňajú tieto požiadavky:

a) 

zvieratá sú buď identifikované individuálne alebo identifikované ako skupina zvierat rovnakého druhu držaných spolu počas premiestňovania na miesto určenia;

b) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 30 dní pred odchodom nebola podaná správa o infekcii vírusom besnoty pri držaných suchozemských zvieratách;

c) 

zvieratá podstúpili úplnú prvú vakcináciu proti besnote prinajmenšom 21 dní pred odchodom alebo boli revakcinované proti besnote v súlade s požiadavkami na platnosť stanovenými v časti 1 prílohy VII;

d) 

v prípade psovitých boli zvieratá podrobené opatreniam na zmiernenie rizika v súvislosti so zamorením spôsobeným Echinococcus multilocularis v súlade s časťou 2 oddielom 2 prílohy VII v rámci požadovaného obdobia, ktoré je v nej stanovené, pred vstupom do členského štátu alebo jeho pásma, ktoré sú oprávnené požadovať uplatňovanie uvedených opatrení;

e) 

keďže boli prijaté opatrenia podľa nariadenia (EÚ) 2016/429 v súvislosti s infekciou inou ako besnota uvedenou na zozname v prípade mäsožravcov alebo určitých mäsožravých druhov, zvieratá daného druhu zahrnuté do uvedených opatrení boli podrobené opatreniam na zmiernenie rizika v súlade s časťou 2 oddielom 3 prílohy VII pre uvedené mäsožravé druhy v rámci požadovaného obdobia, ktoré je v nej stanovené, pred vstupom do členského štátu alebo jeho pásma, ktoré sú oprávnené požadovať uplatňovanie uvedených opatrení na zvieratá patriace medzi uvedené mäsožravé druhy.

2.  

Odchylne od odseku 1 písm. c) a d) môžu prevádzkovatelia premiestňovať iné mäsožravce nevakcinované proti besnote a psovité neošetrené proti zamoreniu spôsobenému Echinococcus multilocularis, keď sa zvieratá prepravujú priamo do:

a) 

zariadenia so špeciálnym režimom;

alebo

b) 

zariadenia, kde sú tieto zvieratá držané ako zvieratá chované na kožušinu podľa vymedzenia v bode 1 prílohy I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 142/2011 ( 2 ).

Oddiel 5

Vtáky chované v zajatí a násadové vajcia vtákov chovaných v zajatí

Článok 59

Požiadavky na premiestňovanie vtákov chovaných v zajatí

1.  

Prevádzkovatelia premiestňujú vtáky chované v zajatí iné ako papagájovité do iného členského štátu iba v prípade, ak sú splnené tieto požiadavky:

a) 

zvieratá mali nepretržitý pobyt v registrovanom zariadení alebo v zariadení so špeciálnym režimom od vyliahnutia alebo aspoň počas posledných 21 dní pred odchodom;

b) 

zvieratá pochádzajú z kŕdľov, ktoré nevykazujú žiadny klinický príznak chorôb zo zoznamu relevantných pre daný druh alebo podozrenie na ne;

c) 

zvieratá nevykazujú žiadne klinické príznaky chorôb zo zoznamu relevantných pre daný druh alebo podozrenie na ne;

d) 

v prípade, ak zvieratá vstúpili do Únie z tretej krajiny alebo územia či ich pásma, boli držané v karanténe v súlade s požiadavkami na vstup do Únie v schválenom karanténnom zariadení určenia v Únii;

e) 

v prípade holubov sú zvieratá vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny a pochádzajú zo zariadenia, v ktorom sa vykonáva vakcinácia proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny;

f) 

príslušné požiadavky týkajúce sa vakcinácie stanovené v článkoch 61 a 62.

2.  

Prevádzkovatelia premiestňujú papagájovité do iného členského štátu iba v prípade, ak sú splnené tieto požiadavky:

a) 

sú splnené podmienky stanovené v odseku 1;

b) 

zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom počas posledných 60 dní pred odchodom nebola potvrdená chlamydióza vtákov a v ktorom sa v prípade potvrdenia chlamydiózy vtákov počas posledných 6 mesiacov pred odchodom uplatňovali tieto opatrenia:

i) 

infikované vtáky a vtáky, pri ktorých existuje pravdepodobnosť infekcie, boli ošetrené;

ii) 

po ukončení ošetrenia (liečby) sa pri laboratórnom testovaní zistí, že sú negatívne na chlamydiózu vtákov;

iii) 

po ukončení ošetrenia (liečby) bolo zariadenie vyčistené a vydezinfikované;

iv) 

od ukončenia čistenia a dezinfekcie uvedených v bode iii) uplynulo najmenej 60 dní;

c) 

v prípade, ak boli zvieratá v kontakte s vtákmi chovanými v zajatí zo zariadení, v ktorých bola počas posledných 60 dní pred odchodom diagnostikovaná chlamydióza vtákov, sa pri sa pri laboratórnom testovaní na chlamydiózu vtákov vykonanom prinajmenšom 14 dní po kontakte potvrdí, že sú negatívne;

d) 

zvieratá sú identifikované v súlade s článkom 76 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035.

Článok 60

Požiadavky na premiestňovanie násadových vajec vtákov chovaných v zajatí

Prevádzkovatelia premiestňujú násadové vajcia vtákov chovaných v zajatí do iného členského štátu iba v prípade, keď uvedené vajcia spĺňajú tieto požiadavky:

a) 

pochádzajú z registrovaného zariadenia alebo zo zariadenia so špeciálnym režimom;

b) 

pochádzajú z kŕdľov, ktoré boli držané v registrovanom zariadení alebo v zariadení so špeciálnym režimom;

c) 

pochádzajú z kŕdľov, ktoré nevykazujú žiadne klinické príznaky chorôb zo zoznamu relevantných pre daný druh alebo podozrenie na ne;

d) 

spĺňajú príslušné požiadavky týkajúce sa vakcinácie stanovené v článkoch 61 a 62.

Článok 61

Požiadavky v súvislosti s vakcináciou proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny

V prípade, keď vtáky chované v zajatí, násadové vajcia vtákov chovaných v zajatí alebo kŕdle pôvodu násadových vajec boli vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny inými než inaktivovanými vakcínami, podané vakcíny musia spĺňať kritériá uvedené v prílohe VI.

Článok 62

Požiadavky pri premiestňovaní vtákov chovaných v zajatí a násadových vajec vtákov chovaných v zajatí do členského štátu alebo jeho pásma so štatútom bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny bez vakcinácie

Prevádzkovatelia premiestňujú vtáky chované v zajatí patriace k druhom radu kurotvaré a násadové vajcia vtákov chovaných v zajatí patriacich k druhom radu kurotvaré z členského štátu alebo jeho pásma, ktoré nemá štatút bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny bez vakcinácie, do členského štátu alebo jeho pásma, ktoré má štatút bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny bez vakcinácie len v prípade, ak sú splnené požiadavky článkov 59 až 61 pre konkrétnu komoditu a ak uvedené zvieratá a násadové vajcia spĺňajú v súvislosti s infekciou vírusom pseudomoru hydiny tieto požiadavky:

a) 

v prípade vtákov chovaných v zajatí:

i) 

zvieratá nie sú vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny;

ii) 

zvieratá boli počas 14 dní pred odchodom izolované buď v zariadení pôvodu pod dohľadom úradného veterinárneho lekára alebo v schválenom karanténnom zariadení, kde:

— 
počas posledných 21 dní pred odchodom neboli žiadne vtáky chované v zajatí vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny,
— 
počas posledných 21 dní pred odchodom neboli umiestnené žiadne iné vtáky,
— 
v karanténnom zariadení sa nevykonala žiadna vakcinácia;
iii) 

zvieratá počas posledných 14 dní pred odchodom vykázali negatívne výsledky pri sérologických testoch na zistenie protilátok proti vírusu pseudomoru hydiny, ktoré sa vykonali na vzorkách krvi na úrovni, ktorá poskytuje 95-percentnú istotu, že infekcia sa odhalí pri 5 % prevalencii;

b) 

v prípade násadových vajec vtákov chovaných v zajatí:

i) 

nie sú vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny;

ii) 

pochádzajú z kŕdľov, ktoré:

buď

— 
nie sú vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny,
alebo
— 
sú vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny inaktivovanými vakcínami,
alebo
— 
sú vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny živými vakcínami, ktoré spĺňajú kritériá v prílohe VI, a vakcinácia sa uskutočnila najmenej 30 dní pred odberom násadových vajec.

KAPITOLA 6

Požiadavky na premiestňovanie držaných suchozemských zvierat do zariadení so špeciálnym režimom

Článok 63

Požiadavky na premiestňovanie držaných suchozemských zvierat zo zariadení iných než zariadenia so špeciálnym režimom do zariadenia so špeciálnym režimom

1.  

Prevádzkovatelia premiestňujú držané suchozemské zvieratá iné než primáty pochádzajúce zo zariadení iných než zariadenia so špeciálnym režimom do zariadenia so špeciálnym režimom iba v súlade s týmito požiadavkami:

a) 

na zvieratá sa vzťahuje karanténa počas obdobia, ktoré je primerané vzhľadom na choroby zo zoznamu pre dané druhy, ktoré sa majú premiestňovať, a v každom prípade počas najmenej 30 dní, pričom počas tohto obdobia sú držané:

buď

i) 

pred ich premiestnením v schválenom karanténnom zariadení alebo v karanténnych priestoroch iného zariadenia so špeciálnym režimom;

alebo

ii) 

po ich premiestnení v karanténnych priestoroch zariadenia so špeciálnym režimom konečného určenia;

b) 

zvieratá v čase premiestňovania nevykazujú žiadne klinické príznaky chorôb zo zoznamu príslušných pre daný druh ani nevzbudzujú podozrenie na ne;

c) 

zvieratá spĺňajú požiadavky na identifikáciu stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) 2019/2035, ktoré sú relevantné pre daný druh;

d) 

zvieratá spĺňajú požiadavky na vakcináciu, ošetrenie (liečbu) alebo testovanie stanovené v tomto nariadení, ktoré sú uplatniteľné na premiestňovanie daných zvierat.

2.  

Prevádzkovatelia premiestňujú držané primáty do zariadenia so špeciálnym režimom iba v súlade s pravidlami, ktoré sú prinajmenšom také prísne ako pravidlá, na ktoré sa odkazuje v Kódexe zdravia suchozemských zvierat Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE), vydaní z roku 2018, článkoch 5.9.1 až 5.9.5, pokiaľ ide o karanténne opatrenia uplatniteľné na primáty, a v článku 6.12.4, pokiaľ ide o karanténne požiadavky uplatniteľné na primáty z nekontrolovaného prostredia, a takéto premiestňovanie bolo povolené:

a) 

v prípade premiestňovania v rámci členského štátu príslušným orgánom uvedeného členského štátu;

alebo

b) 

v prípade premiestňovania do iného členského štátu dohodou príslušného orgánu členského štátu pôvodu a príslušného orgánu členského štátu určenia.

Článok 64

Požiadavky na premiestňovanie držaných suchozemských zvierat zo zariadení so špeciálnym režimom do zariadení so špeciálnym režimom v iných členských štátoch

1.  
Prevádzkovatelia premiestňujú držané suchozemské zvieratá zo zariadenia so špeciálnym režimom do zariadenia so špeciálnym režimom v inom členskom štáte iba v prípade, ak uvedené zvieratá na základe výsledkov plánu dohľadu týkajúceho sa uvedených zvierat nepredstavujú významné riziko, pokiaľ ide o šírenie chorôb, v prípade ktorých sú uvedené na zozname.
2.  
Prevádzkovatelia premiestňujú držané zvieratá patriace do čeľadí Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae alebo Tragulidae do iného členského štátu alebo jeho pásma iba v prípade, ak je splnená prinajmenšom jedna z požiadaviek týkajúcich sa infekcie vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24), ktoré sa uvádzajú v časti II kapitole 2 oddiele 1 bodoch 1 až 3 prílohy V k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/689.
3.  

Odchylne od odseku 2 môže príslušný orgán členského štátu pôvodu povoliť premiestňovanie takýchto zvierat, ktoré nespĺňajú prinajmenšom jednu z požiadaviek stanovených v časti II kapitole 2 oddiele 1 bodoch 1 až 3 prílohy V k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/689 do iného členského štátu alebo jeho pásma:

a) 

so štatútom bez výskytu chorôb alebo so schváleným eradikačným programom v súvislosti s infekciou vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24), ak členský štát určenia informoval Komisiu a ostatné členské štáty, že takéto premiestňovanie je povolené za podmienok uvedených v článku 43 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/689;

alebo

b) 

bez štatútu bez výskytu chorôb a bez schváleného eradikačného programu v súvislosti s infekciou vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24), ak členský štát určenia informoval Komisiu a ostatné členské štáty, že takéto premiestňovanie je povolené. Ak členský štát určenia stanovuje podmienky na povoľovanie takéhoto premiestňovania, uvedenými podmienkami musí byť niektorá z podmienok uvedených v časti II kapitole 2 oddiele 1 bodoch 5 až 8 prílohy V k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/689.

KAPITOLA 7

Osobitné pravidlá a výnimky

Článok 65

Osobitné pravidlá týkajúce sa premiestňovania putovných cirkusov a vystúpení zvierat do iných členských štátov

1.  

Prevádzkovatelia putovných cirkusov a vystúpení zvierat premiestňujú svoje cirkusy a vystúpenia zvierat do iného členského štátu iba v prípade, ak sú splnené tieto požiadavky:

a) 

poskytnú príslušnému orgánu v členskom štáte, kde sa nachádza putovný cirkus alebo vystúpenie zvierat, itinerár ich plánovaného premiestňovania do iného členského štátu prinajmenšom 10 pracovných dní pred odchodom;

b) 

sprievodný doklad pri premiestňovaní uvedený v článku 77 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035, ktorý sprevádza všetky zvieratá, ktoré sa majú premiestňovať, musí byť plne aktualizovaný;

a

i) 

individuálny identifikačný doklad každého psa, mačky a fretky, ktoré sa majú premiestňovať, podľa článku 71 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035, musí byť kompletne vyplnený informáciami uvedenými v článku 53 písm. b) bode i) a ii);

ii) 

identifikačný doklad skupiny držaných vtákov, ktoré sa majú premiestňovať, podľa článku 79 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035, musí byť plne aktualizovaný;

c) 

počas posledných 12 mesiacov pred odchodom:

i) 

hovädzí dobytok, ovce, kozy, ťavovité a jeleňovité podstúpili test na infekciu spôsobenú Brucella abortus, B. melitensisB. suis s negatívnymi výsledkami prostredníctvom jednej z diagnostických metód stanovených v časti 1 prílohy I;

ii) 

hovädzí dobytok, kozy a jeleňovité podstúpili test na infekciu spôsobenú Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) s negatívnymi výsledkami prostredníctvom jednej z diagnostických metód stanovených v časti 1 prílohy I;

iii) 

holuby boli vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny;

d) 

všetky zvieratá patriace k putovným cirkusom a vystúpeniam zvierat prehliadol úradný veterinárny lekár počas obdobia 10 pracovných dní pred odchodom putovného cirkusu a vystúpenia zvierat a zistilo sa, že sú klinicky zdravé, pokiaľ ide o choroby zo zoznamu v súvislosti s druhmi zo zoznamu alebo kategóriami zvierat.

2.  
Prevádzkovatelia putovných cirkusov a vystúpení zvierat premiestňujú držané zvieratá patriace do čeľadí Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae alebo Tragulidae do iného členského štátu alebo jeho pásma iba v prípade, ak je splnená prinajmenšom jedna z požiadaviek týkajúcich sa infekcie vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24), ktoré sa uvádzajú v časti II kapitole 2 oddiele 1 bodoch 1 až 3 prílohy V k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/689.
3.  

Odchylne od odseku 2 môže príslušný orgán členského štátu pôvodu povoliť premiestňovanie takýchto zvierat, ktoré nespĺňajú prinajmenšom jednu z požiadaviek stanovených v časti II kapitole 2 oddiele 1 bodoch 1 až 3 prílohy V k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/689 do iného členského štátu alebo jeho pásma:

a) 

so štatútom bez výskytu chorôb alebo so schváleným eradikačným programom v súvislosti s infekciou vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24), ak členský štát určenia informoval Komisiu a ostatné členské štáty, že takéto premiestňovanie je povolené za podmienok uvedených v článku 43 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/689;

alebo

b) 

bez štatútu bez výskytu chorôb a bez schváleného eradikačného programu v súvislosti s infekciou vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24), ak členský štát určenia informoval Komisiu a ostatné členské štáty, že takéto premiestňovanie je povolené. Ak členský štát určenia stanovuje podmienky na povoľovanie takéhoto premiestňovania, uvedenými podmienkami musí byť niektorá z podmienok uvedených v časti II kapitole 2 oddiele 1 bodoch 5 až 8 prílohy V k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/689.

Článok 66

Povinnosť príslušného orgánu v súvislosti s premiestňovaním putovných cirkusov a vystúpení zvierat do iných členských štátov

Príslušný orgán členského štátu pôvodu podpíše a opečiatkuje itinerár uvedený v článku 65 ods. 1 písm. a) za predpokladu, že:

a) 

na putovný cirkus alebo vystúpenie zvierat sa nevzťahuje žiadne obmedzenie týkajúce sa zdravia zvierat v súvislosti s chorobou zo zoznamu príslušnou pre druh zvieraťa držaného v putovnom cirkuse a vystúpení zvierat;

b) 

sú splnené požiadavky na zdravie zvierat stanovené v článku 65;

c) 

všetky identifikačné doklady, ktoré zvieratá sprevádzajú počas premiestňovania putovného cirkusu a vystúpenia zvierat, musia byť plne aktualizované, a zvieratá musia spĺňať požiadavky na vakcináciu, ošetrenie (liečbu) alebo testovanie stanovené v tomto nariadení, ktoré sú uplatniteľné na premiestňovanie príslušných druhov.

▼M2

Článok 67

Požiadavky na premiestňovanie vtákov chovaných v zajatí, ktoré sú určené na výstavy

1.  
Prevádzkovatelia premiestňujú vtáky chované v zajatí na výstavu v inom členskom štáte len v prípade, ak tieto zvieratá spĺňajú podmienky stanovené v článku 59.
2.  

Pred premiestnením na výstavu v inom členskom štáte môžu prevádzkovatelia v určitom členskom štáte zhromažďovať vtáky chované v zajatí v jednom registrovanom zariadení nachádzajúcom sa v tom istom členskom štáte za týchto podmienok:

a) 

vtáky chované v zajatí zostávajú v uvedenom zariadení najviac 12 hodín;

b) 

v čase zhromažďovania drží príslušné zariadenie len vtáky chované v zajatí určené na príslušnú výstavu;

c) 

všetky vtáky chované v zajatí zhromaždené v zariadení pochádzajú priamo z registrovaných alebo schválených zariadení, v ktorých sú držané nepretržite a v ktorých spĺňajú podmienky stanovené v článku 59.

3.  

Prevádzkovateľ výstavy, okrem výstav s ukážkami letu, zabezpečuje, aby:

a) 

prijímanie zvierat na výstavu bolo obmedzené na vtáky chované v zajatí, ktoré sú vopred zaregistrované na účasť na výstave;

b) 

prijímanie vtákov na výstavu, ak dané vtáky pochádzajú zo zariadení nachádzajúcich sa v členskom štáte, kde sa výstava uskutočňuje, neohrozovalo zdravotný štatút vtákov zúčastňujúcich sa na výstave, a to

buď

i) 

požadovaním rovnakého zdravotného štatútu pre všetky vtáky chované v zajatí, ktoré sa zúčastňujú na výstave;

alebo

ii) 

držaním vtákov chovaných v zajatí, ktoré pochádzajú z členského štátu, kde sa výstava uskutočňuje, v samostatných priestoroch alebo areáloch oddelene od vtákov chovaných v zajatí, ktoré pochádzajú z iných členských štátov;

c) 

veterinárny lekár

i) 

vykonával identifikačné kontroly vtákov chovaných v zajatí, ktoré sa zúčastňujú na výstave, pred ich vstupom na výstavu;

ii) 

monitoroval klinický stav vtákov pri vstupe na výstavu a počas nej.

▼M3

4.  

Prevádzkovatelia musia zabezpečiť, aby vtáky chované v zajatí, ktoré boli premiestnené na výstavu v súlade s odsekmi 1 a 2 boli premiestnené naspäť do členského štátu pôvodu len v prípade, že sú splnené tieto podmienky:

a) 

vtáky sprevádza certifikát zdravia zvierat vydaný buď príslušným orgánom členského štátu pôvodu v súlade s článkom 71 ods. 1, alebo príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa koná výstava. Uvedený orgán vydá certifikát zdravia zvierat na základe úradných informácií uvedených v certifikáte vydanom príslušným orgánom členského štátu pôvodu;

b) 

premiestnenie sa uskutoční v rámci obdobia platnosti certifikátu vydaného príslušným orgánom členského štátu pôvodu;

c) 

vtáky počas výstavy neboli v kontakte s vtákmi s nižším zdravotným štatútom.

Ak bol certifikát zdravia zvierat vydaný príslušným orgánom členského štátu pôvodu, vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že vtáky neboli počas výstavy v kontakte s vtákmi s nižším zdravotným štatútom, vydáva veterinárny lekár uvedený v odseku 3 písm. c) pre vtáky iné ako vtáky zúčastňujúce sa na výstavách s ukážkami letu, alebo prevádzkovateľ zodpovedný za vtáky, ktoré sa zúčastnili na výstave s ukážkami letu.

5.  

Prevádzkovatelia musia zabezpečiť, aby vtáky chované v zajatí, ktoré boli premiestnené na výstavu v súlade s odsekmi 1 a 2, boli premiestnené do členského štátu, ktorý nie je členským štátom pôvodu, len v prípade, že sú splnené tieto podmienky:

a) 

vtáky sprevádza certifikát zdravia zvierat vydaný príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa koná výstava, a je vyplnený na základe úradných informácií uvedených v certifikáte vydanom príslušným orgánom členského štátu pôvodu v súlade s článkom 71 ods. 1;

b) 

premiestnenie sa uskutoční v rámci obdobia platnosti certifikátu vydaného príslušným orgánom členského štátu pôvodu;

c) 

vtáky počas výstavy neboli v kontakte s vtákmi s nižším zdravotným štatútom;

d) 

ak sa výstava koná v členskom štáte alebo jeho pásme, ktoré nemajú štatút bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny bez vakcinácie, vtáky patriace k druhom radu kurotvaré sa nepremiestňujú do členského štátu alebo jeho pásma, ktoré má štatút bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny bez vakcinácie s výnimkou prípadov, keď všetky vtáky patriace k druhom radu kurotvaré v rámci výstavy spĺňajú požiadavky článku 62 písm. a).

Prevádzkovateľ v mieste určenia zabezpečí, aby boli vtáky počas 21 dní po príchode držané izolovane od akýchkoľvek iných vtákov.

▼M1

Článok 68

Špecifické požiadavky na premiestňovanie poštových holubov na športové podujatia v inom členskom štáte

Prevádzkovatelia premiestňujú poštové holuby na športové podujatia v inom členskom štáte len vtedy, ak dané zvieratá spĺňajú podmienky uvedené v článku 59, okrem doby pobytu stanovenej v článku 59 ods. 1 písm. a).

▼B

KAPITOLA 8

Certifikáty zdravia zvierat a nahlasovanie premiestňovania

Oddiel 1

Požiadavky na certifikáciu zdravia zvierat

▼M3

Článok 69

Výnimka pri premiestňovaní držaných koňovitých do iných členských štátov

Príslušný orgán členského štátu pôvodu môže povoliť premiestňovanie registrovaných koňovitých, ktoré nespĺňajú požiadavky na certifikáciu zdravia zvierat stanovené v článku 143 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429, do iného členského štátu za predpokladu, že:

a) 

príslušný orgán členského štátu určenia stanovil podmienky na základe požiadaviek uvedených v písmenách b) a c) a informoval Komisiu a ostatné členské štáty, že takéto premiestňovanie je povolené;

b) 

zvieratá držané a premiestňované na príslušných územiach členského štátu pôvodu a členského štátu určenia spĺňajú prinajmenšom požiadavky na zdravie zvierat pri premiestňovaní držaných koňovitých do iných členských štátov, a predovšetkým osobitné požiadavky na zdravie zvierat stanovené v článku 22;

c) 

príslušný orgán členského štátu pôvodu spĺňa podmienku na vysledovateľnosť premiestňovaných zvierat stanovenú príslušným orgánom členského štátu určenia a informuje príslušný orgán členského štátu určenia o zámere využiť danú výnimku.

▼B

Článok 70

Výnimka pri premiestňovaní suchozemských zvierat patriacich k putovným cirkusom a vystúpeniam zvierat do iných členských štátov

Požiadavky na certifikáciu zdravia zvierat stanovené v článku 143 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429 sa neuplatňujú na premiestňovanie suchozemských zvierat patriacich k putovným cirkusom a vystúpeniam zvierat do iného členského štátu.

Článok 71

Certifikát zdravia zvierat pre určité držané suchozemské zvieratá

▼M1

1.  
Prevádzkovatelia premiestňujú vtáky chované v zajatí okrem poštových holubov na športové podujatia, včely medonosné, čmele okrem čmeľov zo schválených zariadení na produkciu izolovaných od okolitého prostredia, primáty, psy, mačky, fretky alebo iné mäsožravce do iného členského štátu len v prípade, ak ich sprevádza certifikát zdravia zvierat, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu pôvodu.

▼M2

2.  
Odchylne od odseku 1 môžu prevádzkovatelia premiestňovať vtáky chované v zajatí z výstav okrem výstav s ukážkami letu naspäť do členského štátu pôvodu vtákov v súlade s článkom 67 ods. 4 písm. b).
3.  
Odchylne od odseku 1 môžu prevádzkovatelia premiestňovať vtáky chované v zajatí z výstav s ukážkami letu naspäť do členského štátu pôvodu vtákov v súlade s článkom 67 ods. 4 písm. c).

▼B

Článok 72

Certifikát zdravia zvierat pre násadové vajcia vtákov chovaných v zajatí

Prevádzkovatelia premiestňujú násadové vajcia vtákov chovaných v zajatí do iného členského štátu iba v prípade, ak ich sprevádza certifikát zdravia zvierat, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu pôvodu.

Oddiel 2

Obsah certifikátov zdravia zvierat pre držané suchozemské zvieratá a násadové vajcia

Článok 73

Podrobné informácie o obsahu certifikátu zdravia zvierat pre držaný hovädzí dobytok

1.  
Certifikát zdravia zvierat pre držaný hovädzí dobytok, okrem držaného hovädzieho dobytka uvedeného v odseku 2, ktorý vydáva príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s článkom 143 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429, musí obsahovať všeobecné informácie stanovené v časti 1 bode 1 prílohy VIII a potvrdenie o splnení požiadaviek stanovených v článku 10, a ak je to uplatniteľné, požiadaviek v článkoch 11, 12 a 13.
2.  
Certifikát zdravia zvierat pre držaný hovädzí dobytok, ktorý sa premiestňuje buď priamo alebo po zhromažďovaní na bitúnok v inom členskom štáte na okamžité zabitie, ktorý vydáva príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s článkom 143 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429, musí obsahovať všeobecné informácie stanovené v časti 1 bode 1 prílohy VIII a potvrdenie o splnení požiadaviek stanovených v článku 14.

Článok 74

Podrobné informácie o obsahu certifikátu zdravia zvierat pre držané ovce a kozy

1.  

Certifikát zdravia zvierat pre držané ovce a kozy, okrem držaných oviec a kôz uvedených v odsekoch 2 a 3, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s článkom 143 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429, musí obsahovať všeobecné informácie stanovené v časti 1 bode 1 prílohy VIII a potvrdenie o splnení požiadaviek stanovených:

a) 

v prípade oviec okrem nevykastrovaných baranov v článku 15 ods. 1 a 2;

b) 

v prípade kôz v článku 15 ods. 1 a 3;

c) 

v prípade nevykastrovaných baranov v článku 15 ods. 1, 2 a 4;

d) 

ak je to uplatniteľné, v článku 17.

2.  

Certifikát zdravia zvierat pre držané ovce a kozy premiestňované do iného členského štátu alebo jeho pásma so schváleným eradikačným programom v súvislosti s infekciou spôsobenou Brucella abortus, B. melitensisB. suis, ktorý vydáva príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s článkom 143 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429, musí obsahovať všeobecné informácie stanovené v časti 1 bode 1 prílohy VIII a potvrdenie o splnení požiadaviek stanovených:

a) 

v článku 15 ods. 1 písm. a), b) a d) až h);

b) 

buď v článku 15 ods. 1 písm. c) alebo v článku 16;

c) 

ak je to uplatniteľné, v článku 17.

3.  
Certifikát zdravia zvierat pre držané ovce a kozy, ktoré sa premiestňujú buď priamo alebo po zhromažďovaní na bitúnok v inom členskom štáte na okamžité zabitie, ktorý vydáva príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s článkom 143 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429, musí obsahovať všeobecné informácie stanovené v časti 1 bode 1 prílohy VIII a potvrdenie o splnení požiadaviek stanovených v článku 18.

Článok 75

Podrobné informácie o obsahu certifikátu zdravia zvierat v prípade držaných ošípaných

1.  
Certifikát zdravia zvierat v prípade držaných ošípaných, okrem držaných ošípaných uvedených v odseku 2, ktorý vydáva príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s článkom 143 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429, musí obsahovať všeobecné informácie stanovené v časti 1 bode 1 prílohy VIII a potvrdenie o splnení požiadaviek stanovených v článku 19, a ak je to uplatniteľné, požiadaviek v článku 20.
2.  
Certifikát zdravia zvierat pre držané ošípané, ktoré sa premiestňujú buď priamo alebo po zhromažďovaní na bitúnok v inom členskom štáte na okamžité zabitie, ktorý vydáva príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s článkom 143 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429, musí obsahovať všeobecné informácie stanovené v časti 1 bode 1 prílohy VIII a potvrdenie o splnení požiadaviek stanovených v článku 21.

Článok 76

Podrobné informácie o obsahu certifikátu zdravia zvierat pre držané koňovité

1.  
Certifikát zdravia zvierat pre držané koňovité, ktorý vydáva príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s článkom 143 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429, musí obsahovať všeobecné informácie stanovené v časti 1 bode 1 prílohy VIII a potvrdenie o splnení požiadaviek stanovených v článku 22.
2.  

Certifikát zdravia zvierat uvedený v odseku 1:

a) 

musí byť vydaný pre jednotlivé koňovité;

alebo

b) 

môže byť vydaný pre zásielku koňovitých:

i) 

odosielaných priamo do iného členského štátu bez zhromažďovania;

alebo

ii) 

prepravovaných buď priamo, alebo po zhromažďovaní na bitúnok v inom členskom štáte na okamžité zabitie.

Článok 77

Podrobné informácie o obsahu certifikátu zdravia zvierat pre držané ťavovité

1.  
Certifikát zdravia zvierat pre držané ťavovité, okrem držaných ťavovitých uvedených v odseku 2, ktorý vydáva príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s článkom 143 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429, musí obsahovať všeobecné informácie stanovené v časti 1 bode 1 prílohy VIII a potvrdenie o splnení požiadaviek stanovených v článku 23, a ak je to uplatniteľné, požiadaviek v článku 24.
2.  
Certifikát zdravia zvierat pre držané ťavovité, ktoré sa premiestňujú buď priamo alebo po zhromažďovaní na bitúnok v inom členskom štáte na okamžité zabitie, ktorý vydáva príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s článkom 143 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429, musí obsahovať všeobecné informácie stanovené v časti 1 bode 1 prílohy VIII a potvrdenie o splnení požiadaviek stanovených v článku 25.

Článok 78

Podrobné informácie o obsahu certifikátu zdravia zvierat pre držané jeleňovité

1.  
Certifikát zdravia zvierat pre držané jeleňovité, okrem držaných jeleňovitých uvedených v odseku 2, ktorý vydáva príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s článkom 143 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429, musí obsahovať všeobecné informácie stanovené v časti 1 bode 1 prílohy VIII a potvrdenie o splnení požiadaviek stanovených v článku 26, a ak je to uplatniteľné, požiadaviek v článku 27.
2.  
Certifikát zdravia zvierat pre držané jeleňovité, ktoré sa premiestňujú buď priamo alebo po zhromažďovaní na bitúnok v inom členskom štáte na okamžité zabitie, ktorý vydáva príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s článkom 143 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429, musí obsahovať všeobecné informácie stanovené v časti 1 bode 1 prílohy VIII a potvrdenie o splnení požiadaviek stanovených v článku 28.

Článok 79

Podrobné informácie o obsahu certifikátu zdravia zvierat pre iné držané kopytníky

1.  
Certifikát zdravia zvierat pre iné držané kopytníky, okrem iných držaných kopytníkov uvedených v odseku 2, ktorý vydáva príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s článkom 143 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429, musí obsahovať všeobecné informácie stanovené v časti 1 bode 1 prílohy VIII a potvrdenie o splnení požiadaviek stanovených v článku 29, a ak je to uplatniteľné, požiadaviek v článku 30.
2.  
Certifikát zdravia zvierat pre iné držané kopytníky, ktoré sa premiestňujú buď priamo alebo po zhromažďovaní na bitúnok v inom členskom štáte na okamžité zabitie, ktorý vydáva príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s článkom 143 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429, musí obsahovať všeobecné informácie stanovené v časti 1 bode 1 prílohy VIII a potvrdenie o splnení požiadaviek stanovených v článku 31.

Článok 80

Podrobné informácie o obsahu certifikátu zdravia zvierat pre hydinu

Certifikát zdravia zvierat pre hydinu, ktorý vydáva príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s článkom 143 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429, musí obsahovať všeobecné informácie stanovené v časti 1 bode 1 prílohy VIII a potvrdenie o splnení požiadaviek stanovených:

a) 

v článku 34 v prípade hydiny na reprodukciu a úžitkovej hydiny a v článkoch 41 a 42, ak je to uplatniteľné na špecifickú kategóriu hydiny;

b) 

v článku 35 v prípade hydiny určenej na zabitie a v článkoch 41 a 42, ak je to uplatniteľné na špecifickú kategóriu hydiny;

c) 

v článku 36 v prípade jednodňových kurčiat a v článkoch 41 a 42, ak je to uplatniteľné na špecifickú kategóriu hydiny;

d) 

v článku 37 v prípade menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce a v článkoch 41 a 42, ak je to uplatniteľné na špecifickú kategóriu hydiny.

Článok 81

Podrobné informácie o obsahu certifikátu zdravia zvierat pre vtáky chované v zajatí

▼M1

1.  
Certifikát zdravia zvierat pre vtáky chované v zajatí, okrem vtákov chovaných v zajatí uvedených v odseku 2, ktorý vydáva príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s článkom 71 ods. 1, musí obsahovať všeobecné informácie stanovené v časti 1 bode 1 prílohy VIII a potvrdenie o splnení požiadaviek stanovených v článku 59, a ak je to uplatniteľné na špecifickú kategóriu vtákov, požiadaviek v článkoch 61 a 62.

▼M2

2.  
Certifikát zdravia zvierat pre vtáky chované v zajatí určené na výstavy, ktorý vydáva príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s článkom 71 ods. 1, musí obsahovať všeobecné informácie stanovené v časti 1 bode 1 prílohy VIII a potvrdenie o splnení požiadaviek stanovených v článku 67 ods. 1 a v prípade, že sa vtáky zhromažďujú v jednom registrovanom zariadení, o splnení požiadaviek stanovených v článku 67 ods. 2.

▼M1 —————

▼B

Článok 82

Podrobné informácie o obsahu certifikátu zdravia zvierat pre násadové vajcia hydiny

Certifikát zdravia zvierat pre násadové vajcia hydiny, ktorý vydáva príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s článkom 161 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429, musí obsahovať všeobecné informácie stanovené v časti 1 bode 2 prílohy VIII a potvrdenie o splnení požiadaviek stanovených:

a) 

v článku 38 v prípade násadových vajec hydiny, okrem tých, ktoré sú uvedené v písmenách b) a c), a v článkoch 41 a 42, ak je to uplatniteľné na špecifickú kategóriu vajec;

b) 

v článku 39 v prípade menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce a v článkoch 41 a 42, ak je to uplatniteľné na špecifickú kategóriu vajec;

c) 

v článku 40 v prípade vajec hydiny bez výskytu špecifikovaných patogénov.

Článok 83

Podrobné informácie o obsahu certifikátu zdravia zvierat pre násadové vajcia vtákov chovaných v zajatí

Certifikát zdravia zvierat pre násadové vajcia vtákov chovaných v zajatí, ktorý vydáva príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s článkom 72, musí obsahovať všeobecné informácie stanovené v časti 1 bode 2 prílohy VIII a potvrdenie o splnení požiadaviek stanovených v článku 60, a ak je to uplatniteľné na špecifickú kategóriu vajec, požiadaviek v článkoch 61 a 62.

Článok 84

Podrobné informácie o obsahu certifikátu zdravia zvierat pre včely medonosné a čmele

1.  
Certifikát zdravia zvierat pre včely medonosné, ktorý vydáva príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s článkom 71 ods. 1, musí obsahovať všeobecné informácie stanovené v časti 1 bode 1 prílohy VIII a potvrdenie o splnení požiadaviek stanovených v článku 48, a ak je to uplatniteľné, požiadaviek v článkoch 49 a 50.
2.  
Certifikát zdravia zvierat pre čmele, okrem čmeľov zo schválených zariadení na produkciu izolovaných od okolitého prostredia, ktorý vydáva príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s článkom 71 ods. 1, musí obsahovať všeobecné informácie stanovené v časti 1 bode 1 prílohy VIII a potvrdenie o splnení požiadaviek stanovených v článku 51.

Článok 85

Podrobné informácie o obsahu certifikátu zdravia zvierat pre primáty

Certifikát zdravia zvierat pre primáty, ktorý vydáva príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s článkom 71 ods. 1, musí obsahovať všeobecné informácie stanovené v časti 1 bode 1 prílohy VIII a potvrdenie o splnení požiadaviek stanovených v článku 47.

Článok 86

Podrobné informácie o obsahu certifikátu zdravia zvierat pre psy, mačky a fretky

▼M3

1.  
Certifikát zdravia zvierat pre psy, mačky a fretky, okrem psov, mačiek a fretiek uvedených v odseku 2, ktorý vydáva príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s článkom 71 ods. 1, musí obsahovať všeobecné informácie stanovené v časti 1 bode 1 prílohy VIII a potvrdenie o splnení požiadaviek stanovených v článku 53, a ak je to uplatniteľné, požiadaviek v článku 54, a odkaz na identifikačný doklad uvedený v článku 71 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035.

▼B

2.  
Certifikát zdravia zvierat pre psy, mačky a fretky držané ako spoločenské zvieratá, ktorý vydáva príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s článkom 71 ods. 1, musí obsahovať všeobecné informácie stanovené v časti 1 bode 1 prílohy VIII a potvrdenie o splnení požiadaviek stanovených v článku 55, a ak je to uplatniteľné, požiadaviek v článku 56, a odkaz na identifikačný doklad uvedený v článku 71 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035.

Článok 87

Podrobné informácie o obsahu certifikátu zdravia zvierat pre iné mäsožravce

Certifikát zdravia zvierat pre iné mäsožravce, ktorý vydáva príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s článkom 71 ods. 1, musí obsahovať všeobecné informácie stanovené v časti 1 bode 1 prílohy VIII a potvrdenie o splnení požiadaviek stanovených v článku 58.

Článok 88

Podrobné informácie o obsahu certifikátu zdravia zvierat pre suchozemské zvieratá premiestňované zo zariadenia so špeciálnym režimom do zariadenia so špeciálnym režimom v inom členskom štáte

Certifikát zdravia zvierat pre suchozemské zvieratá premiestňované zo zariadenia so špeciálnym režimom do zariadenia so špeciálnym režimom v inom členskom štáte, ktorý vydáva príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s článkom 143 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429 alebo článkom 71 ods. 1 tohto nariadenia, musí obsahovať všeobecné informácie stanovené v časti 1 bode 1 prílohy VIII a potvrdenie o splnení požiadaviek stanovených v článku 64.

Oddiel 3

Požiadavky na certifikáciu zdravia zvierat týkajúce sa konkrétnych typov premiestňovania držaných suchozemských zvierat

Článok 89

Certifikácia zdravia zvierat pri premiestňovaní kopytníkov a hydiny cez zariadenia vykonávajúce zhromažďovanie

Príslušný orgán vydá certifikát zdravia zvierat uvedený v článkoch 73 až 80 na premiestňovanie kopytníkov a hydiny, ktoré podliehajú zhromažďovaniu, do iného členského štátu, takto:

a) 

pred vydaním prvého certifikátu zdravia zvierat uvedeného v článkoch 73 až 80 sa musí vykonať dokladová, identifikačná a fyzická kontrola a vyšetrenia uvedené v článku 91 ods. 1

buď

i) 

v zariadení pôvodu, kde sú zvieratá určené na

— 
priame premiestňovanie do zariadenia schváleného na zhromažďovanie v členskom štáte tranzitu;
alebo
— 
zhromažďovanie v dopravnom prostriedku v členskom štáte pôvodu na ich priame premiestnenie do iného členského štátu;

alebo

ii) 

v zariadení schválenom na zhromažďovanie, kde boli zvieratá zhromaždené v členskom štáte pôvodu na odoslanie do iného členského štátu;

alebo

iii) 

v zariadení schválenom na zhromažďovanie v členskom štáte tranzitu v prípade, ak zvieratá v takomto členskom štáte podstúpili zhromažďovanie;

b) 

certifikát zdravia zvierat uvedený v článkoch 73 až 80 je vyplnený na základe oficiálnych informácií:

i) 

ktoré sú k dispozícii certifikujúcemu úradnému veterinárnemu lekárovi vykonávajúcemu kontroly a vyšetrenia uvedené v písmene a) bode i) a ii) v členskom štáte pôvodu;

alebo

ii) 

stanovených v prvom alebo druhom certifikáte zdravia zvierat podľa článkov 73 až 80, ktoré sú k dispozícii certifikujúcemu úradnému veterinárnemu lekárovi vykonávajúcemu kontroly a vyšetrenia uvedené v písmene a) bode iii) v členskom štáte tranzitu, ktorý bol navštívený.

Článok 90

Certifikácia zdravia zvierat v prípade držaných kopytníkov a hydiny určených na vývoz do tretích krajín počas ich premiestňovania z členského štátu pôvodu cez územie iných členských štátov k vonkajšej hranici Únie

Prevádzkovatelia musia zabezpečiť, aby držané kopytníky alebo hydina určené na vývoz do tretej krajiny, ktoré sa prepravujú k vonkajšej hranici Únie cez iný členský štát, sprevádzali certifikáty zdravia zvierat, v ktorých sa potvrdzuje, že:

i) 

zvieratá spĺňajú prinajmenšom požiadavky v súlade s touto kapitolou na premiestňovanie držaných kopytníkov alebo hydiny určených na zabitie v členskom štáte, v ktorom sa nachádza bod výstupu;

a

ii) 

v prípade zvierat druhov zo zoznamu príslušných pre infekciu vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24) musia byť zvieratá prinajmenšom v súlade s článkom 33, ak sa bod výstupu nachádza v členskom štáte alebo jeho pásme so štatútom bez výskytu chorôb alebo so schváleným eradikačným programom v súvislosti s infekciou vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24).

Oddiel 4

Pravidlá týkajúce sa zodpovednosti príslušného orgánu za certifikáciu zdravia zvierat

Článok 91

Zodpovednosť príslušného orgánu za certifikáciu zdravia zvierat

1.  

Úradný veterinárny lekár musí pred podpísaním certifikátu zdravia zvierat vykonať tieto druhy dokladovej, identifikačnej a fyzickej kontroly a vyšetrení, aby overil súlad s požiadavkami:

a) 

v súvislosti s držanými kopytníkmi identifikačnú kontrolu a klinické vyšetrenie zvierat v zásielke na účely zistenia klinických príznakov chorôb zo zoznamu relevantných pre dané druhy alebo podozrenia na tieto choroby;

b) 

v súvislosti s hydinou na reprodukciu, úžitkovou hydinou a menej ako 20 kusmi hydiny inej ako vtáky nadradu bežce dokladovú kontrolu zdravotných záznamov a záznamov o produkcii vedených v zariadení, identifikačnú kontrolu zvierat v zásielke a klinickú prehliadku kŕdľa pôvodu a zvierat v zásielke na účely zistenia klinických príznakov chorôb zo zoznamu relevantných pre dané druhy alebo podozrenia na tieto choroby;

c) 

v súvislosti s hydinou určenou na zabitie dokladovú kontrolu zdravotných záznamov a záznamov o produkcii vedených v zariadení, identifikačnú kontrolu zvierat v zásielke a klinickú prehliadku kŕdľa pôvodu na účely zistenia klinických príznakov chorôb zo zoznamu relevantných pre dané druhy alebo podozrenia na tieto choroby;

d) 

v súvislosti s jednodňovými kurčatami dokladovú kontrolu zdravotných záznamov a záznamov o produkcii vedených v zariadení kŕdľa pôvodu na účely zistenia klinických príznakov chorôb zo zoznamu relevantných pre dané druhy alebo podozrenia na tieto choroby;

e) 

v súvislosti s vtákmi chovanými v zajatí:

i) 

identifikačnú kontrolu zvierat v zásielke;

ii) 

dokladovú kontrolu zdravotných záznamov a záznamov o produkcii vedených v zariadení a klinickú prehliadku kŕdľa pôvodu a zvierat v zásielke na účely zistenia klinických príznakov chorôb zo zoznamu relevantných pre dané druhy alebo podozrenia na tieto choroby;

▼M2

iii) 

ak sú vtáky chované v zajatí premiestňované na výstavu v inom členskom štáte z jedného registrovaného zariadenia podľa článku 67 ods. 2: identifikačné a fyzické kontroly vtákov chovaných v zajatí a dokladovú kontrolu zdravotných a výrobných záznamov registrovaného alebo schváleného zariadenia pôvodu a vyhlásenia prevádzkovateľa uvedeného zariadenia, ktorým sa potvrdzuje, že:

— 
vtáky chované v zajatí predvedené na certifikáciu sa od vyliahnutia alebo aspoň počas posledných 21 dní pred ich odchodom zdržiavali v zariadení pôvodu nepretržite;
— 
kŕdeľ pôvodu nevykazuje abnormálnu úmrtnosť s neurčenou príčinou; a
— 
za posledných 48 hodín vtáky z kŕdľa pôvodu nevykazovali klinické príznaky chorôb zo zoznamu relevantných pre daný druh ani podozrenie na takéto choroby;

▼B

f) 

v súvislosti s násadovými vajcami hydiny dokladovú kontrolu zdravotných záznamov a záznamov o produkcii vedených v zariadení kŕdľa pôvodu, a ak je to uplatniteľné, záznamov vedených v liahni odoslania, identifikačnú kontrolu násadových vajec a

buď

i) 

klinickú prehliadku kŕdľa pôvodu na účely zistenia klinických príznakov chorôb zo zoznamu relevantných pre dané druhy alebo podozrenia na tieto choroby;

alebo

ii) 

mesačné veterinárne prehliadky zdravotného štatútu kŕdľa pôvodu a hodnotenie jeho súčasného zdravotného štatútu, ktorý sa posudzuje na základe aktuálnych informácií poskytnutých prevádzkovateľom;

g) 

v súvislosti s násadovými vajcami vtákov chovaných v zajatí dokladovú kontrolu zdravotných záznamov a záznamov o produkcii vedených v zariadení, identifikačnú kontrolu násadových vajec a klinickú prehliadku kŕdľa pôvodu na účely zistenia klinických príznakov chorôb zo zoznamu relevantných pre dané druhy alebo podozrenia na tieto choroby;

h) 

v súvislosti so včelami medonosnými a čmeľmi identifikačnú kontrolu a

buď

i) 

vizuálnu prehliadku živočíchov, ich balenia a akéhokoľvek sprievodného krmiva alebo iného materiálu na účely zistenia výskytu moru včelieho plodu, zamorenia spôsobeného Aethina tumida (malým úľovým chrobákom) a Tropilaelaps spp. v prípade včiel medonosných alebo zamorenia spôsobeného Aethina tumida (malým úľovým chrobákom) v prípade čmeľov;

alebo

ii) 

v súvislosti so včelími kráľovnami, ktoré sa majú certifikovať na základe výnimky stanovenej v článku 49, dokladovú kontrolu záznamov o mesačných veterinárnych prehliadkach počas produkčnej sezóny, vizuálnu prehliadku ich jednotlivých klietok na účely overenia maximálneho počtu sprevádzajúcich včiel na jednu klietku a vizuálnu prehliadku živočíchov, ich balenia a akéhokoľvek sprievodného krmiva alebo iného materiálu na účely zistenia výskytu moru včelieho plodu, zamorenia spôsobeného Aethina tumida (malým úľovým chrobákom) a Tropilaelaps spp.;

i) 

v súvislosti s primátmi dokladovú kontrolu zdravotných záznamov, identifikačnú kontrolu a klinické vyšetrenie, a ak to nie je možné, tak klinickú prehliadku zvieraťa (zvierat) v zásielke na účely zistenia klinických príznakov chorôb zo zoznamu relevantných pre dané druhy alebo podozrenia na tieto choroby;

▼M3

j) 

v súvislosti so psami, mačkami, fretkami, dokladovú kontrolu individuálneho identifikačného dokladu stanoveného v článku 71 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035 a v súvislosti so psami, s mačkami, fretkami a inými mäsožravcami identifikačnú kontrolu a klinické vyšetrenie, a ak to nie je možné, tak klinickú prehliadku zvierat v zásielke na účely zistenia klinických príznakov chorôb zo zoznamu relevantných pre dané druhy alebo podozrenia na tieto choroby;

▼B

k) 

v súvislosti so suchozemskými zvieratami zo zariadenia so špeciálnym režimom, ktoré sa premiestňujú do zariadenia so špeciálnym režimom v inom členskom štáte, dokladovú kontrolu zdravotných záznamov, identifikačnú kontrolu a klinické vyšetrenie, a ak to nie je možné, tak klinickú prehliadku zvierat v zásielke na účely zistenia klinických príznakov chorôb zo zoznamu relevantných pre dané druhy alebo podozrenia na tieto choroby.

2.  

Úradný veterinárny lekár vykoná dokladovú, identifikačnú a fyzickú kontrolu a vyšetrenia, ako sa stanovuje v odseku 1, a vydá certifikát zdravia zvierat:

a) 

v súvislosti s držanými kopytníkmi okrem koňovitých v rámci posledných 24 hodín pred odchodom zo zariadenia pôvodu, alebo, ak je to uplatniteľné, zo zariadenia schváleného na zhromažďovanie;

▼M3

b) 

v súvislosti s koňovitými v rámci posledných 48 hodín alebo posledný pracovný deň pred odchodom zo zariadenia pôvodu;

▼B

c) 

v súvislosti s hydinou na reprodukciu, úžitkovou hydinou a menej ako 20 kusmi hydiny inej ako vtáky nadradu bežce a vtákmi chovanými v zajatí v rámci posledných 48 hodín pred odchodom zo zariadenia pôvodu;

d) 

v súvislosti s hydinou určenou na zabitie v rámci posledných 5 dní pred odchodom zo zariadenia pôvodu;

e) 

v súvislosti s jednodňovými kurčatami v rámci posledných 24 hodín pred odchodom zo zariadenia pôvodu;

f) 

v súvislosti s násadovými vajcami hydiny:

i) 

v rámci posledných 72 hodín pred odchodom násadových vajec zo zariadenia pôvodu, v prípade dokladových kontrol, identifikačných kontrol, klinickej prehliadky kŕdľa pôvodu a hodnotenia jeho súčasného zdravotného štatútu, ktorý sa posudzuje na základe aktuálnych informácií poskytnutých prevádzkovateľom;

ii) 

v prípade mesačných veterinárnych prehliadok kŕdľa pôvodu v rámci posledných 31 dní pred odchodom násadových vajec zo zariadenia pôvodu;

g) 

v súvislosti s násadovými vajcami vtákov chovaných v zajatí v rámci posledných 48 hodín pred odchodom zo zariadenia pôvodu;

h) 

v súvislosti so včelami medonosnými a čmeľmi v rámci posledných 48 hodín pred odchodom zo zariadenia pôvodu a v súvislosti so včelími kráľovnami, ktoré sa majú certifikovať na základe výnimky, v rámci posledných 24 hodín pred odchodom zo zariadenia pôvodu;

i) 

v súvislosti s primátmi v rámci posledných 48 hodín pred odchodom zo zariadenia pôvodu;

j) 

v súvislosti so psami, mačkami, fretkami a inými mäsožravcami v rámci posledných 48 hodín pred odchodom zo zariadenia pôvodu;

k) 

v súvislosti so suchozemskými zvieratami zo zariadenia so špeciálnym režimom do zariadenia so špeciálnym režimom v inom členskom štáte v rámci posledných 48 hodín pred odchodom zo zariadenia pôvodu.

3.  
Certifikát zdravia zvierat je platný 10 dní od dátumu vydania bez toho, aby boli dotknuté výnimky stanovené podľa článku 92.

Článok 92

Výnimka týkajúca sa trvania platnosti certifikátu zdravia zvierat

1.  
Odchylne od článku 91 ods. 3 v prípade prepravy zvierat vodnou dopravou/po mori sa smie obdobie platnosti certifikátu zdravia zvierat trvajúce 10 dní predĺžiť o trvanie cesty vodnou dopravou/po mori.

▼M3

2.  

Odchylne od obdobia platnosti certifikátu zdravia zvierat uvedenej v článku 91 ods. 3 je certifikát zdravia zvierat vydaný pre jednotlivé koňovité uvedený v článku 76 ods. 2 písm. a) platný 30 dní za predpokladu, že:

a) 

koňovité, ktoré sa má premiestňovať, sprevádza jeho jedinečný identifikačný doklad na celú dĺžku života, stanovený v článku 114 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/429, ktorý zahŕňa platnú validačnú značku vydanú príslušným orgánom alebo orgánom, ktorému bola táto činnosť pridelená, na obdobie nepresahujúce 4 roky, aby bolo zdokumentované, že zviera má zvyčajný pobyt v zariadení uznanom príslušným orgánom ako zariadenie s nízkym zdravotným rizikom v dôsledku častých návštev zameraných na zdravie zvierat, dodatočných identifikačných kontrol a zdravotných vyšetrení a absencie prirodzenej plemenitby v zariadení, okrem prípadov, keď sa uskutočňuje v priestoroch na to určených a oddelených;

alebo

b) 

registrované koňovité, ktoré sa má premiestňovať, sprevádza jeho jedinečný identifikačný doklad na celú dĺžku života, stanovený v článku 114 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/429, ktorý zahŕňa platnú licenciu vydanú na obdobie nepresahujúce 4 roky národnou federáciou Medzinárodnej jazdeckej federácie (Fédération Equestre Internationale) na účely účasti na jazdeckých súťažiach alebo príslušným orgánom zodpovedným za preteky na účely účasti na pretekoch, a v ktorom sa potvrdzujú najmenej dve návštevy veterinárneho lekára ročne vrátane tých, ktoré sú potrebné na vykonávanie pravidelných vakcinácií proti chrípke koní a vyšetrení potrebných na premiestňovanie do iných členských štátov alebo tretích krajín.

▼B

3.  

Počas obdobia platnosti certifikát uvedený v odseku 2 postačuje na:

a) 

viacrázové vstupy do iných členských štátov;

b) 

návrat do zariadenia odchodu, ktoré je v ňom uvedené.

Oddiel 5

Podrobné pravidlá týkajúce sa nahlasovania premiestňovania držaných suchozemských zvierat a násadových vajec do iných členských štátov

Článok 93

Predbežné nahlasovanie premiestňovania čmeľov zo schválených zariadení na produkciu izolovaných od okolitého prostredia medzi členskými štátmi zo strany prevádzkovateľov

V prípade čmeľov zo schválených zariadení na produkciu izolovaných od okolitého prostredia, ktoré sa premiestňujú do iného členského štátu, musí prevádzkovateľ zariadenia pôvodu príslušnému orgánu členského štátu pôvodu vopred nahlásiť odchod uvedených čmeľov.

Článok 94

Predbežné nahlasovanie prevádzkovateľmi putovných cirkusov a vystúpení zvierat v prípade plánovaného premiestňovania držaných suchozemských zvierat medzi členskými štátmi

V prípade, keď sa putovné cirkusy a vystúpenia zvierat premiestňujú do iného členského štátu, prevádzkovateľ putovných cirkusov a vystúpení zvierat to musí príslušnému orgánu členského štátu pôvodu nahlásiť prinajmenšom 10 dní pred odchodom uvedených putovných cirkusov a vystúpení zvierat.

Článok 95

Predbežné nahlasovanie prevádzkovateľmi, pokiaľ ide o premiestňovanie násadových vajec vtákov chovaných v zajatí medzi členskými štátmi

V prípade násadových vajec vtákov chovaných v zajatí, ktoré sa premiestňujú do iného členského štátu, musí prevádzkovateľ zariadenia pôvodu príslušnému orgánu členského štátu pôvodu vopred nahlásiť plánované premiestňovanie uvedených zárodočných produktov.

Článok 96

Informačná povinnosť prevádzkovateľov týkajúca sa nahlasovania premiestňovania držaných suchozemských zvierat do iných členských štátov

Prevádzkovatelia, ktorí nahlasujú informácie príslušnému orgánu vo svojom členskom štáte pôvodu podľa článku 152 nariadenia (EÚ) 2016/429, musia príslušnému orgánu poskytnúť informácie o každej zásielke držaných suchozemských zvierat určených na premiestnenie do iného členského štátu, ktoré sú stanovené v:

a) 

časti 1 bode 1 písm. a) až d) prílohy VIII v súvislosti s držanými suchozemskými zvieratami okrem čmeľov zo schválených zariadení na produkciu izolovaných od okolitého prostredia, ktoré sú určené na premiestnenie do iného členského štátu;

b) 

časti 2 prílohy VIII v súvislosti s čmeľmi zo schválených zariadení na produkciu izolovaných od okolitého prostredia.

Článok 97

Informačná povinnosť príslušného orgánu týkajúca sa nahlasovania premiestňovania držaných suchozemských zvierat do iných členských štátov

Príslušný orgán členského štátu pôvodu, ktorý nahlasuje informácie príslušnému orgánu členského štátu určenia v súlade s článkom 153 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429, musí poskytnúť informácie o každej zásielke držaných suchozemských zvierat určených na premiestnenie do iného členského štátu, ktoré sú stanovené v:

a) 

časti 1 bode 1 písm. a) až d) prílohy VIII v súvislosti s držanými suchozemskými zvieratami okrem čmeľov zo schválených zariadení na produkciu izolovaných od okolitého prostredia, ktoré sú určené na premiestnenie do iného členského štátu;

b) 

časti 2 prílohy VIII v súvislosti s čmeľmi zo schválených zariadení na produkciu izolovaných od okolitého prostredia.

Článok 98

Nahlasovanie premiestňovania násadových vajec do iných členských štátov

Prevádzkovatelia, ktorí nahlasujú informácie príslušnému orgánu vo svojom členskom štáte pôvodu v súlade s článkom 163 nariadenia (EÚ) 2016/429 a článkom 95 tohto nariadenia, musia príslušnému orgánu poskytnúť informácie týkajúce sa každej zásielky násadových vajec, ktorá sa má premiestniť do iného členského štátu, stanovené v časti 1 bode 2 písm. a) až e) prílohy VIII.

Článok 99

Postupy v núdzových situáciách

V prípade výpadkov elektrickej energie a iných porúch systému IMSOC musí príslušný orgán miesta pôvodu držaných suchozemských zvierat alebo násadových vajec, ktoré sa majú premiestniť do iného členského štátu, dodržiavať pohotovostné opatrenia stanovené podľa článku 134 písm. d) nariadenia (EÚ) 2017/625.

Článok 100

Určenie regiónov na spravovanie nahlásení o premiestňovaní

Pri určovaní regiónov na spravovanie nahlásení o premiestňovaní podľa článkov 97 a 98 musia členské štáty zabezpečiť, aby:

a) 

sa na všetky časti ich územia vzťahoval aspoň jeden región;

b) 

každý určený región patril do zodpovednosti príslušného orgánu určeného na certifikáciu zdravia zvierat v danom regióne;

c) 

príslušný orgán zodpovedný za určený región mal prístup do systému IMSOC;

d) 

zamestnanci príslušného orgánu zodpovedného za určený región mali primerané schopnosti a znalosti a absolvovali špecifickú odbornú prípravu alebo mali ekvivalentné praktické skúsenosti s používaním systému IMSOC na tvorbu informácií, ktoré sú uvedené v článkoch 97 a 98, a na zaobchádzanie s nimi a ich prenos.

ČASŤ III

PREMIESTŇOVANIE VOĽNE ŽIJÚCICH SUCHOZEMSKÝCH ZVIERAT

Článok 101

Požiadavky na premiestňovanie voľne žijúcich suchozemských zvierat do iných členských štátov

1.  
Prevádzkovatelia premiestňujú voľne žijúce suchozemské zvieratá z ich biotopu pôvodu iba takým spôsobom, že ich naložia priamo do dopravného prostriedku, ktorý ich má previezť do biotopu alebo zariadenia v inom členskom štáte bez vstupu zvierat do akéhokoľvek zariadenia v členskom štáte pôvodu.
2.  

Prevádzkovatelia a prepravcovia zabezpečujú, aby dopravné prostriedky používané na prepravu voľne žijúcich suchozemských zvierat, s výnimkou včiel medonosných a čmeľov, boli:

a) 

zostrojené takým spôsobom, aby

i) 

zvieratá nemohli uniknúť ani vypadnúť;

ii) 

bolo možné vykonať vizuálnu kontrolu zvierat v dopravnom prostriedku;

iii) 

sa zabránilo úniku alebo aby bol minimalizovaný únik zvieracích výkalov, podstielky alebo krmiva;

iv) 

v prípade vtákov bolo zabránené úniku peria alebo aby bol jeho únik minimalizovaný;

v) 

sa v prípade potreby zvieratám mohol obmedziť pohyb alebo aby sa mohli prepravovať pod vplyvom sedatív;

b) 

vyčistené a vydezinfikované okamžite po každej preprave zvierat alebo akéhokoľvek predmetu predstavujúceho riziko pre zdravie zvierat a aby boli v prípade potreby vydezinfikované znovu a v každom prípade vysušené alebo ponechané, aby sa vysušili, pred každou novou nakládkou zvierat.

3.  

Prevádzkovatelia a prepravcovia zabezpečujú, aby kontajnery, v ktorých sa prepravujú voľne žijúce suchozemské zvieratá s výnimkou včiel medonosných a čmeľov:

a) 

spĺňali podmienky odseku 2 písm. a);

b) 

obsahovali iba voľne žijúce zvieratá toho istého druhu pochádzajúce z toho istého biotopu;

c) 

boli označené podrobnými informáciami o druhu a počte zvierat;

d) 

boli buď nepoužitými účelovými jednorazovými kontajnermi určenými na zneškodnenie po prvom použití alebo aby boli po použití vyčistené a vydezinfikované a pred akýmkoľvek následným použitím vysušené alebo ponechané, aby sa vysušili.

4.  

Prevádzkovatelia premiestňujú voľne žijúce suchozemské zvieratá z ich biotopu pôvodu do biotopu alebo zariadenia v inom členskom štáte len vtedy, ak sú splnené tieto dodatočné požiadavky:

a) 

väčšina zvierat v zásielke mala pobyt v biotope pôvodu prinajmenšom 30 dní pred odchodom, alebo od narodenia, ak sú mladšie než 30 dní, a počas tohto obdobia neboli v kontakte s držanými zvieratami s nižším zdravotným štatútom ani sa na ne nevzťahovali obmedzenia premiestňovania z dôvodov týkajúcich sa zdravia zvierat, a neboli v kontakte ani s držanými zvieratami pochádzajúcimi zo zariadenia, ktoré nespĺňalo požiadavky stanovené v písmene b);

b) 

všetky zvieratá vstupujúce do Únie z tretej krajiny alebo územia počas posledných 30 dní pred odchodom zvierat uvedených v odseku 1 a umiestnené do zariadenia nachádzajúceho sa v biotope, kde mali uvedené zvieratá pobyt, musia byť držané oddelene, aby sa zabránilo priamemu a nepriamemu kontaktu so všetkými ostatnými zvieratami v uvedenom zariadení a biotope;

c) 

▼M1

zvieratá druhov zo zoznamu pre príslušné choroby, pochádzajú z biotopu, v ktorom nebola podaná správa o týchto chorobách a infekciách počas stanovených lehôt:

▼B

i) 

infekcia vírusom besnoty počas posledných 30 dní pred odchodom;

ii) 

infekcia spôsobená Brucella abortus, B. melitensisB. suis pri voľne žijúcich suchozemských zvieratách druhov zo zoznamu príslušných pre uvedenú chorobu počas posledných 42 dní pred odchodom;

iii) 

infekcia spôsobená Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) pri voľne žijúcich suchozemských zvieratách druhov zo zoznamu príslušných pre uvedenú chorobu počas posledných 42 dní pred odchodom;

iv) 

infekcia vírusom epizootickej hemoragickej choroby v okruhu 150 km v prípade voľne žijúcich suchozemských zvierat druhov zo zoznamu príslušných pre uvedenú chorobu počas posledných 2 rokov pred odchodom;

v) 

antrax pri kopytníkoch počas posledných 15 dní pred odchodom;

vi) 

surra (Trypanosoma evansi) počas posledných 30 dní pred odchodom;

d) 

keď uvedené zvieratá patria do čeľadí Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae alebo Tragulidae, biotop pôvodu musí byť v súlade prinajmenšom s jednou z požiadaviek týkajúcich sa infekcie vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24) uvedených v časti II kapitole 2 oddiele 1 bodoch 1 až 3 prílohy V k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/689;

e) 

nie je známe, že uvedené zvieratá boli v kontakte s voľne žijúcimi suchozemskými zvieratami, ktoré nespĺňali požiadavky stanovené v písmene c), počas posledných 30 dní pred odchodom.

▼M1

5.  

Odchylne od odseku 4 písm. d) tohto článku môže príslušný orgán členského štátu pôvodu povoliť premiestňovanie voľne žijúcich suchozemských zvierat patriacich do čeľadí Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae alebo Tragulidae pochádzajúcich z biotopu, ktorý nespĺňa prinajmenšom jednu z požiadaviek týkajúcich sa infekcie vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotyp 1 – 24) stanovených v časti II kapitole 2 oddiele 1 bodoch 1 až 3 prílohy V k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/689, do iného členského štátu alebo jeho pásma:

▼B

a) 

so štatútom bez výskytu chorôb alebo so schváleným eradikačným programom v súvislosti s infekciou vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24), ak členský štát určenia informoval Komisiu a ostatné členské štáty, že takéto premiestňovanie je povolené za podmienok uvedených v článku 43 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/689;

alebo

b) 

bez štatútu bez výskytu chorôb a schváleného eradikačného programu v súvislosti s infekciou vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24), ak členský štát určenia informoval Komisiu a ostatné členské štáty, že takéto premiestňovanie je povolené. Ak členský štát určenia stanovuje podmienky na povoľovanie takéhoto premiestňovania, uvedenými podmienkami musí byť niektorá z podmienok uvedených v časti II kapitole 2 oddiele 1 bodoch 5 až 8 prílohy V k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/689.

Článok 102

Podrobné informácie o obsahu certifikátu zdravia zvierat pre voľne žijúce suchozemské zvieratá

Certifikát zdravia zvierat pre voľne žijúce suchozemské zvieratá, ktorý vydáva príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s článkom 155 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/429, musí obsahovať všeobecné informácie stanovené v bode 3 prílohy VIII a potvrdenie o splnení požiadaviek stanovených v článku 101 ods. 4 a v článku 101 ods. 5 tohto nariadenia, ak je to uplatniteľné.

Článok 103

Pravidlá týkajúce sa zodpovednosti príslušného orgánu za certifikáciu zdravia zvierat pri premiestňovaní voľne žijúcich suchozemských zvierat do iných členských štátov

1.  

Úradný veterinárny lekár musí pred podpísaním certifikátu zdravia zvierat uvedeného v článku 102 v prípade premiestňovania voľne žijúcich suchozemských zvierat vykonať tieto druhy identifikačnej kontroly a vyšetrení:

a) 

preskúmanie dostupných informácií preukazujúcich, že požiadavky stanovené v článku 101 ods. 4 sú splnené;

b) 

identifikačnú kontrolu;

c) 

klinické vyšetrenie, a ak nie je možné, tak klinickú prehliadku zvierat v zásielke na účely zistenia klinických príznakov chorôb zo zoznamu alebo objavujúcich sa chorôb relevantných pre dané druhy alebo podozrenia na tieto choroby.

2.  
Úradný veterinárny lekár vykoná dokladovú, identifikačnú a fyzickú kontrolu a vyšetrenia stanovené v odseku 1 a vydá certifikát zdravia zvierat v rámci posledných 24 hodín pred odchodom zásielky z biotopu.
3.  
Certifikát zdravia zvierat je platný 10 dní od dátumu vydania.
4.  
Odchylne od odseku 3 v prípade prepravy voľne žijúcich suchozemských zvierat vodnou dopravou/po mori sa smie obdobie platnosti certifikátu zdravia zvierat trvajúce 10 dní predĺžiť o trvanie cesty vodnou dopravou/po mori.

Článok 104

Požiadavky na predbežné nahlasovanie premiestňovania voľne žijúcich suchozemských zvierat do iných členských štátov zo strany prevádzkovateľov

Prevádzkovatelia (okrem prepravcov), ktorí premiestňujú voľne žijúce suchozemské zvieratá do iného členského štátu, to musia príslušnému orgánu členského štátu pôvodu nahlásiť prinajmenšom 24 hodín pred odchodom zásielky.

Článok 105

Povinnosť prevádzkovateľov týkajúca sa nahlasovania premiestňovania voľne žijúcich suchozemských zvierat do iných členských štátov

Na účely nahlasovania uvedeného v článku 155 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2016/429 musia prevádzkovatelia (okrem prepravcov), ktorí premiestňujú voľne žijúce suchozemské zvieratá do iného členského štátu, poskytnúť príslušnému orgánu v členskom štáte pôvodu informácie stanovené v článku 145 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429 a v časti 1 bode 3 písm. a) až d) prílohy VIII týkajúce sa každej zásielky uvedených zvierat, ktoré sa majú premiestniť do iného členského štátu.

Článok 106

Zodpovednosť príslušného orgánu týkajúca sa nahlasovania premiestňovania voľne žijúcich suchozemských zvierat do iných členských štátov

Príslušný orgán členského štátu pôvodu, ktorý nahlasuje informácie príslušnému orgánu členského štátu určenia v súlade s článkom 155 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2016/429, musí poskytnúť informácie o každej zásielke voľne žijúcich suchozemských zvierat určených na premiestnenie do iného členského štátu, ktoré sú stanovené v časti 1 bode 3 písm. a) až d) prílohy VIII.

Článok 107

Postupy v núdzových situáciách

V prípade výpadkov elektrickej energie a iných porúch systému IMSOC musí príslušný orgán miesta pôvodu voľne žijúcich suchozemských zvierat dodržiavať pohotovostné opatrenia stanovené podľa článku 134 písm. d) nariadenia (EÚ) 2017/625.

ČASŤ IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 108

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 21. apríla 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

DIAGNOSTICKÉ METÓDY

Časť 1

Infekcia spôsobená mikroorganizmami Brucella abortus, B. melitensisB. suis

1. Sérologické testy pre hovädzí dobytok, ovce, kozy a ťavovité:

a) 

testy na brucelový antigén v tlmivom roztoku;

b) 

komplement fixačný test (CFT);

c) 

nepriama ELISA (iELISA);

d) 

fluorescenčná polarizačná skúška;

e) 

kompetitívna ELISA (cELISA).

2. Sérologické testy pre ošípané:

a) 

testy na brucelový antigén v tlmivom roztoku;

b) 

komplement fixačný test (CFT);

c) 

nepriama ELISA (iELISA);

d) 

fluorescenčná polarizačná skúška;

e) 

kompetitívna ELISA (cELISA).

3. Kožný test na brucelózu (BST) pre ovce, kozy a ošípané

Časť 2

Infekcia spôsobená Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. caprae a M. tuberculosis)

1. Tuberkulínové kožné testy:

a) 

vnútrokožný tuberkulínový test (SITT);

b) 

vnútrokožný porovnávací tuberkulínový test (CITT);

2. Test k dispozícii pre vzorky krvi:

a) 

gamma-interferónový test.

Časť 3

Surra (Trypanosoma evansi)

Sérologické testy:

a) 

enzýmové imunosorbentové stanovenie (ELISA) na detekciu trypanozomiázy;

b) 

kartový aglutinačný test (card agglutination test) pre trypanozomiázu (CATT) pri zriedení séra v pomere 1: 4.

Časť 4

Enzootická bovinná leukóza

Sérologické testy:

a) 

testy pre vzorky krvi:

i) 

imunodifúzny test v agarovom géli (AGID);

ii) 

blokujúca ELISA (bELISA);

iii) 

nepriama ELISA (iELISA).

b) 

test pre vzorky mlieka:

i) 

nepriama ELISA (iELISA).

Časť 5

Infekčná bovinná rinotracheitída/infekčná pustulárna vulvovaginitída 

Metódy:

Nevakcinovaný hovädzí dobytok

BoHV-1 iELISA ()

gB bELISA ()

Hovädzí dobytok vakcinovaný gE deletovanou vakcínou

gE bELISA ()

(1)   

enzýmové imunosorbentové stanovenie ELISA na detekciu protilátok proti celému vírusu BoHV-1.

(2)   

ELISA na detekciu protilátok proti proteínu BoHV-1-gB. Pri testovaní na detekciu protilátok proti celému BoHV-1 sa môže použiť aj táto metóda.

(3)   

ELISA na detekciu protilátok proti proteínu BoHV-1-gE.

Časť 6

Bovinná vírusová hnačka

1. Priame metódy:

a) 

polymerázová reťazová reakcia spojená s reverznou transkripciou v reálnom čase (RT-PCR v reálnom čase);

b) 

enzýmové imunosorbentové stanovenie (ELISA) na detekciu protilátok antigénu proti vírusu bovinnej vírusovej hnačky (BVDV);

2. Sérologické testy:

a) 

nepriama ELISA (iELISA);

b) 

blokujúca ELISA (bELISA).

▼M3

c) 

neutralizácia vírusu.

▼B

Časť 7

Infekcia vírusom Aujeszkého choroby 

Metódy:

Ošípané

ELISA na detekciu vírusu Aujeszkého choroby () (ADV)

Ošípané mladšie ako 4 mesiace, ktoré sa narodili matkám vakcinovaným gE deletovanou vakcínou

gE ELISA ()

(1)   

ELISA na detekciu protilátok proti celému ADV, proteínu ADV-gB alebo proteínu ADV-gD. Pri kontrole šarže súprav ADV-gB a súprav ADV-gD alebo celých súprav ADV musia referenčné sérum Spoločenstva ADV 1 alebo podštandardy dosiahnuť pozitívny výsledok pri riedení v pomere 1:2.

(2)   

ELISA na detekciu protilátok proti proteínu ADV-gE. Pri kontrole šarže musia referenčné sérum Spoločenstva ADV 1 alebo podštandardy dosiahnuť pozitívny výsledok pri riedení v pomere 1:8.

Časť 8

Žrebčia nákaza

Komplement fixačný test na žrebčiu nákazu pri riedení séra v pomere 1:5.

Časť 9

Infekčná anémia koní

Sérologické testy:

a) 

imunodifúzny test v agarovom géli (AGID);

b) 

enzýmové imunosorbentové stanovenie (ELISA) na detekciu infekčnej anémie koní.

Časť 10

Venezuelská encefalomyelitída koní

1. Sérologické testy:

a) 

test na izoláciu vírusu venezuelskej encefalomyelitídy koní;

b) 

test inhibície hemaglutinácie na venezuelskú encefalomyelitídu koní.

2. Priama metóda:

reverzná transkriptázová-polymerázová reťazová reakcia (RT-PCR) na detekciu genómu vírusu venezuelskej encefalomyelitídy koní.
PRÍLOHA II

MINIMÁLNE POŽIADAVKY PRED PREMIESTŇOVANÍM, POKIAĽ IDE O INFEKCIU SPÔSOBENÚ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEX (M. BOVIS, M. CAPRAEM. TUBERCULOSIS) PRI KOZÁCH, ŤAVOVITÝCH A JELEŇOVITÝCH

Časť 1

Minimálne požiadavky na program pred premiestňovaním, pokiaľ ide o infekciu spôsobenú Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. caprae a M. tuberculosis) pri kozách

1. Program dohľadu pred premiestňovaním na zistenie infekcie spôsobenej Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. caprae a M. tuberculosis) v zariadení na účely premiestňovania držaných kôz podľa článku 15 ods. 3 do iného členského štátu musí zahŕňať aspoň tieto prvky:

a) 

prehliadka post mortem všetkých zabitých kôz zo zariadenia;

b) 

vyšetrenie post mortem mŕtvych hospodárskych zvierat v prípade všetkých kôz starších ako 9 mesiacov, s výnimkou prípadov, ak je to nemožné z logistických dôvodov alebo ak to nie je potrebné z vedeckých dôvodov;

c) 

ročnú návštevu zameranú na zdravie zvierat, ktorú vykonáva veterinárny lekár;

d) 

ročné testovanie všetkých kôz držaných v zariadení na chovné účely, s negatívnymi výsledkami.

2. Odchylne od odseku 1 sa ročné testovanie stanovené v bode 1 písm. d) nemusí vyžadovať, ak príslušný orgán na základe posúdenia rizika považuje riziko infekcie v danom členskom štáte alebo pásme za zanedbateľné a ak sú splnené tieto podmienky:

▼M1

a) 

prvky uvedené v bode 1 písm. a), b) a c), ktoré sú časťou programu dohľadu pred premiestňovaním uvedeným v odseku 1, sa vykonávali v zariadení uvedenom v bode 1 aspoň 24 mesiacov a počas tohto obdobia nebola pri kozách držaných v danom zariadení podaná správa o infekcii spôsobenej Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis);

▼B

b) 

zariadenie sa nachádza v členskom štáte alebo jeho pásme, ktoré sú bez výskytu infekcie spôsobenej Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) vo svojej populácii hovädzieho dobytka.

▼M1

3. Ak bola podaná správa o infekcii spôsobenej Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) pri kozách držaných v zariadení uvedenom v bode 1, takéto zvieratá sa môžu premiestňovať do iného členského štátu len v prípade, keď boli s negatívnymi výsledkami testované všetky kozy staršie ako 6 týždňov držané v danom zariadení. Tieto testy sa musia vykonať na kozách alebo na vzorkách odobratých z kôz najskôr 42 dní po odstránení posledného potvrdeného prípadu a posledného zvieraťa, ktoré bolo prostredníctvom diagnostickej metódy testované s pozitívnym výsledkom.

▼B

Časť 2

Minimálne požiadavky na program pred premiestňovaním, pokiaľ ide o infekciu spôsobenú Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. caprae a M. tuberculosis) pri ťavovitých

1. Program dohľadu pred premiestňovaním na zistenie infekcie spôsobenej Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. caprae a M. tuberculosis) v zariadení na účely premiestňovania držaných ťavovitých podľa článku 23 ods. 1 písm. e) do iného členského štátu musí zahŕňať aspoň tieto prvky:

a) 

prehliadka post mortem všetkých zabitých ťavovitých zo zariadenia;

b) 

vyšetrenie post mortem mŕtvych hospodárskych zvierat v prípade ťavovitých starších ako 9 mesiacov, s výnimkou prípadov, ak je to nemožné z logistických dôvodov alebo ak to nie je potrebné z vedeckých dôvodov;

c) 

ročnú návštevu zameranú na zdravie zvierat, ktorú vykonáva veterinárny lekár;

d) 

ročné testovanie všetkých ťavovitých držaných v zariadení na účely plemenitby, s negatívnymi výsledkami.

2. Odchylne od odseku 1 sa ročné testovanie stanovené v bode 1 písm. d) nemusí vyžadovať, ak príslušný orgán na základe posúdenia rizika považuje riziko infekcie v danom členskom štáte alebo pásme za zanedbateľné a ak sú splnené tieto podmienky:

a) 

v zariadení sa vykonával program dohľadu pred premiestňovaním uvedený v odseku 1 aspoň 24 mesiacov a počas tohto obdobia nebola pri ťavovitých držaných v zariadení podaná správa o infekcii spôsobenej Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis);

b) 

zariadenie sa nachádza v členskom štáte alebo jeho pásme, ktoré sú bez výskytu infekcie spôsobenej Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) vo svojej populácii hovädzieho dobytka;

▼M1

3. Ak bola podaná správa o infekcii spôsobenej Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) pri ťavovitých držaných v zariadení uvedenom v bode 1, takéto zvieratá sa môžu premiestňovať do iného členského štátu len v prípade, keď boli s negatívnymi výsledkami testované všetky ťavovité staršie ako 6 týždňov držané v danom zariadení. Tieto testy sa musia vykonať na ťavovitých alebo na vzorkách odobratých z ťavovitých najskôr 42 dní po odstránení posledného potvrdeného prípadu a posledného zvieraťa, ktoré bolo prostredníctvom diagnostickej metódy testované s pozitívnym výsledkom.

▼B

Časť 3

Minimálne požiadavky na program pred premiestňovaním, pokiaľ ide o infekciu spôsobenú Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. caprae a M. tuberculosis) pri jeleňovitých

1. Program dohľadu pred premiestňovaním na zistenie infekcie spôsobenej Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. caprae a M. tuberculosis) v zariadení na účely premiestňovania držaných jeleňovitých podľa článku 26 ods. 1 písm. e) do iného členského štátu musí zahŕňať aspoň tieto prvky:

a) 

prehliadka post mortem všetkých zabitých jeleňovitých zo zariadenia;

b) 

vyšetrenie post mortem mŕtvych hospodárskych zvierat v prípade jeleňovitých starších ako 9 mesiacov, s výnimkou prípadov, ak je to nemožné z logistických dôvodov alebo ak to nie je potrebné z vedeckých dôvodov;

c) 

ročnú návštevu zameranú na zdravie zvierat, ktorú vykonáva veterinárny lekár;

d) 

ročné testovanie jeleňovitých držaných v zariadení na účely plemenitby, s negatívnymi výsledkami.

2. Odchylne od odseku 1 sa ročné testovanie stanovené v bode 1 písm. d) nemusí vyžadovať, ak príslušný orgán na základe posúdenia rizika považuje riziko infekcie v danom členskom štáte alebo pásme za zanedbateľné a ak sú splnené tieto podmienky:

a) 

v zariadení sa vykonával program dohľadu pred premiestňovaním uvedený v odseku 1 aspoň 24 mesiacov a počas tohto obdobia nebola pri jeleňovitých držaných v zariadení podaná správa o infekcii spôsobenej Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis);

b) 

zariadenie sa nachádza v členskom štáte alebo jeho pásme, ktoré sú bez výskytu infekcie spôsobenej Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) vo svojej populácii hovädzieho dobytka;

3. Ak bola podaná správa o infekcii spôsobenej Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. caprae a M. tuberculosis) pri jeleňovitých držaných v zariadení, takéto zvieratá sa môžu premiestňovať do iného členského štátu len v prípade, keď boli pri dvoch príležitostiach a s negatívnymi výsledkami testované všetky jeleňovité staršie ako 6 týždňov držané v zariadení, s minimálnym intervalom 6 mesiacov, na infekciu spôsobenú Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis). Prvý test sa musí vykonať na jeleňovitých alebo vzorkách odobratých z jeleňovitých najskôr 6 mesiacov po odstránení posledného potvrdeného prípadu a posledného zvieraťa, ktoré bolo prostredníctvom diagnostickej metódy testované pozitívne.
PRÍLOHA III

MINIMÁLNE POŽIADAVKY PRED PREMIESTŇOVANÍM, POKIAĽ IDE O INFEKCIU SPÔSOBENÚ BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSISB SUIS PRI OŠÍPANÝCH

1. Program dohľadu pred premiestňovaním na zistenie infekcie spôsobenej Brucella abortus, B. melitensisB suis v zariadení na účely premiestňovania držaných ošípaných podľa článku 19 ods. 1 písm. f) bodu ii) do iného členského štátu musí zahŕňať aspoň tieto prvky:

a) 

ročnú návštevu zameranú na zdravie zvierat, ktorú vykonáva veterinárny lekár;

b) 

ak sú ošípané držané v zariadení na plemenitbu, ročný imunologický prieskum vykonávaný v populácii ošípaných v uvedenom zariadení s využitím jednej z diagnostických metód uvedených v časti 1 bode 2 prílohy I, prinajmenšom s kapacitou preukázať s 95-percentnou istotou neprítomnosť infekcie spôsobenej Brucella abortus, B. melitensisB. suis s cieľovou prevalenciou 10 %.

2. Odchylne od bodu 1 sa ročná návšteva zameraná na zdravie zvierat uvedená v bode 1 písm. a) a prieskum uvedený v bode 1 písm. b) nemusia vyžadovať, ak príslušný orgán na základe posúdenia rizika považuje riziko infekcie spôsobenej Brucella abortus, B. melitensisB. suis v danom členskom štáte alebo jeho pásme za zanedbateľné a ak sú splnené tieto podmienky:

a) 

v populácii držaných ošípaných počas posledných piatich rokov nebola podaná správa o infekcii spôsobenej Brucella abortus, B. melitensisB. suis;

b) 

v populácii voľne žijúcich zvierat druhov zo zoznamu nebola počas posledných piatich rokov podaná správa o infekcii spôsobenej Brucella abortus, B. melitensisB. suis a počas uvedeného časového obdobia boli diviaky zaradené do cieľovej populácie zvierat na účely dohľadu stanoveného v článku 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/689;

c) 

členský štát alebo jeho pásmo je bez výskytu infekcie spôsobenej Brucella abortus, B. melitensis a B. suis vo svojich populáciách hovädzieho dobytka, oviec a kôz.

3. Ak bola podaná správa o infekcii spôsobenej Brucella abortus, B. melitensisB. suis pri ošípaných držaných v zariadení, takéto zvieratá sa môžu premiestňovať do iného členského štátu len v prípade, keď boli všetky ošípané držané v zariadení pri dvoch príležitostiach podrobené testu s negatívnymi výsledkami. Prvý test sa musí vykonať na vzorkách odobratých najskôr 3 mesiace po odstránení infikovaných zvierat a zvierat, ktoré boli prostredníctvom jednej z diagnostických metód stanovených v časti 1 bode 2 prílohy I testované s pozitívnym výsledkom. Druhý test sa musí vykonať na vzorkách odobratých najskôr 6 mesiacov a najneskôr 12 mesiacov po prvom teste.
PRÍLOHA IV

TESTOVANIE KAČÍC A HUSÍ NA VYSOKOPATOGÉNNU AVIÁRNU INFLUENZU

Počas týždňa predchádzajúceho času nakládky na odoslanie musia byť kačice a husi virologickým vyšetrením testované s negatívnym výsledkom na vysokopatogénnu aviárnu influenzu buď prostredníctvom izolácie vírusu, alebo molekulárnym testovaním na úrovni, ktorá poskytuje 95-percentnú istotu, že infekcia sa odhalí pri 5-percentnej prevalencii.
PRÍLOHA V

POŽIADAVKY NA TESTOVANIE ZÁSIELOK MENEJ AKO 20 KUSOV HYDINY INEJ AKO VTÁKY NADRADU BEŽCE ALEBO MENEJ AKO 20 NÁSADOVÝCH VAJEC HYDINY INEJ AKO VTÁKY NADRADU BEŽCE

1. Zásielky menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce alebo menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce museli byť testované s negatívnym výsledkom v súlade s bodom 2 v súvislosti s týmito pôvodcami chorôb v prípade týchto príslušných druhov zo zoznamu:

a) 

infekcia spôsobená Salmonella Pullorum, S. Gallinarum a S. arizonae;

b) 

aviárna mykoplazmóza (Mycoplasma gallisepticum a M. meleagridis).

2. Testovanie:

a) 

v prípade hydiny na reprodukciu, úžitkovej hydiny a hydiny určenej na zabitie museli byť zvieratá testované s negatívnym výsledkom prostredníctvom sérologických a/alebo bakteriologických testov na choroby podľa bodu 1 v rámci 21 dní predchádzajúcich času nakládky na odoslanie;

b) 

v prípade násadových vajec a jednodňových kurčiat musel byť kŕdeľ pôvodu negatívne testovaný prostredníctvom sérologických testov a/alebo bakteriologických testov na choroby podľa bodu 1 v rámci 21 dní predchádzajúcich času nakládky na odoslanie na úrovni, ktorá poskytuje 95-percentnú istotu, že infekcia sa odhalí pri 5-percentnej prevalencii;

c) 

ak boli zvieratá vakcinované proti infekcii akýmkoľvek sérotypom salmonely alebo mykoplazmy, musí sa použiť len bakteriologické testovanie. Konfirmačnou metódou musí byť možné rozlíšiť živé vakcinačné kmene od terénnych kmeňov.
PRÍLOHA VI

KRITÉRIÁ, POKIAĽ IDE O VAKCÍNY PROTI INFEKCII VÍRUSOM PSEUDOMORU HYDINY

Živé atenuované vakcíny proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny sa musia pripravovať z vírusového kmeňa pseudomoru hydiny, v prípade ktorého bolo testované materské inokulum a ukázalo sa, že má index intracerebrálnej patogenity (ICPI):

a) 

nižší ako 0,4 , ak sa každému vtákovi v teste ICPI podalo najmenej 107 EID50 (infekčná dávka, ktorá infikuje 50 % embryí); alebo

b) 

nižší ako 0,5 , ak sa každému vtákovi v teste ICPI podalo najmenej 108 EID50.
PRÍLOHA VII

PLATNOSŤ VAKCINÁCIE PROTI BESNOTE A OPATRENIA NA ZMIERNENIE RIZIKA V PRÍPADE CHORÔB INÝCH AKO BESNOTA

Časť 1

Platnosť vakcinácií proti besnote v prípade psov, mačiek, fretiek a iných mäsožravcov

Požiadavky na platnosť v prípade vakcinácie proti infekcii vírusom besnoty podľa článkov 53 písm. b) bodu i), 55 písm. b) bodu i) a 58 ods. 1 písm. c) sú uvedené v prílohe III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 ( 3 ).

Keď v členskom štáte pre mäsožravce iné ako psy, mačky a fretky nie je povolená vakcína proti besnote, za platnú sa musí považovať vakcinácia proti besnote vykonávaná v súlade s článkom 10 ods. 1 smernice 2001/82.

Časť 2

Opatrenia na zmiernenie rizika v prípade chorôb iných ako besnota

1. Opatrenia na zmiernenie rizika v prípade zamorenia spôsobeného Echinococcus multilocularis podľa článkov 53 písm. b) bodu ii) a 55 písm. b) bodu ii) sú uvedené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2018/772 ( 4 ) v kombinácii s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/878 ( 5 ).

2. Odchylne od odseku 1 sa musí vykonať a zdokumentovať ošetrenie psovitých iných ako psy proti zamoreniu spôsobenému Echinococcus multilocularis, ktoré je uvedené v článku 58 ods. 1 písm. d), a to najskôr 48 hodín pred vstupom do členského štátu alebo jeho pásma, ktoré sú uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2018/878.

3. Opatrenia na zmiernenie rizika v prípade chorôb iných ako infekcia vírusom besnoty a zamorenie spôsobené Echinococcus multilocularis podľa článkov 53 písm. b) bodu ii) a 55 písm. b) bodu ii) sú preventívne zdravotné opatrenia uplatniteľné na príslušné druhy mäsožravcov, prijaté v súlade s článkom 19 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 576/2013.
PRÍLOHA VIII

INFORMÁCIE, KTORÉ MAJÚ BYŤ OBSIAHNUTÉ V CERTIFIKÁTOCH ZDRAVIA ZVIERAT A NAHLÁSENIACH

Časť 1

Informácie, ktoré majú byť obsiahnuté v certifikáte zdravia zvierat pre suchozemské zvieratá a násadové vajcia premiestňované do iného členského štátu

1. Certifikát zdravia zvierat pre držané suchozemské zvieratá, ktoré sú uvedené v článku 143 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429 a v článku 71 ods. 1 tohto nariadenia a premiestňované do iného členského štátu, musí obsahovať prinajmenšom tieto informácie:

a) 

názov a adresu odosielateľa a príjemcu;

b) 

názov a adresu odosielajúceho zariadenia a

i) 

ak je odosielajúce zariadenie schváleným zariadením, jedinečné schvaľovacie číslo daného zariadenia; alebo

ii) 

ak je odosielajúce zariadenie registrovaným zariadením, jedinečné registračné číslo daného zariadenia;

c) 

názov a adresu zariadenia určenia a

i) 

ak je zariadenie určenia schváleným zariadením, jedinečné schvaľovacie číslo daného zariadenia; alebo

ii) 

ak je zariadenie určenia registrovaným zariadením, jedinečné registračné číslo daného zariadenia;

d) 

druh a kategóriu zvierat a v prípade potreby identifikáciu;

e) 

informácie o situácii týkajúcej sa zdravia zvierat a dodatočné záruky, pokiaľ ide o:

i) 

členský štát pôvodu alebo jeho pásmo;

ii) 

zariadenie a kŕdeľ pôvodu zvierat vrátane výsledkov testov, ak je to uplatniteľné;

iii) 

zvieratá určené na odoslanie vrátane výsledkov testov alebo vakcinácií, ak je to uplatniteľné;

f) 

dátum a miesto vydania a obdobie platnosti certifikátu zdravia zvierat, meno, funkciu a podpis úradného veterinárneho lekára a pečiatku príslušného orgánu miesta pôvodu zásielky.

2. Certifikát zdravia zvierat pre násadové vajcia, ktoré sú uvedené v článku 161 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429 a v článku 72 tohto nariadenia a premiestňované do iného členského štátu, musí obsahovať prinajmenšom tieto informácie:

a) 

názov a adresu odosielateľa a príjemcu;

b) 

názov a adresu odosielajúceho zariadenia a

i) 

ak je odosielajúce zariadenie schváleným zariadením, jedinečné schvaľovacie číslo daného zariadenia; alebo

ii) 

ak je odosielajúce zariadenie registrovaným zariadením, jedinečné registračné číslo daného zariadenia;

c) 

názov a adresu zariadenia určenia a

i) 

ak je zariadenie určenia schváleným zariadením, jedinečné schvaľovacie číslo daného zariadenia; alebo

ii) 

ak je zariadenie určenia registrovaným zariadením, jedinečné registračné číslo daného zariadenia;

d) 

kategória násadových vajec;

e) 

informácie umožňujúce identifikáciu násadových vajec;

i) 

druh a v prípade potreby identifikácia zvierat, z ktorých pochádzajú;

ii) 

v prípade potreby označenie umiestnené na násadových vajciach;

iii) 

miesto a dátum ich odberu;

f) 

informácie o situácii týkajúcej sa zdravia zvierat a dodatočné záruky, pokiaľ ide o:

i) 

členský štát pôvodu alebo jeho pásmo;

ii) 

zariadenie a kŕdeľ pôvodu vrátane výsledkov testov, ak je to uplatniteľné;

iii) 

zvieratá, ktorým boli odobraté násadové vajcia, vrátane výsledkov testov, ak je to uplatniteľné;

iv) 

násadové vajcia, ktoré sa majú odoslať;

g) 

dátum a miesto vydania a obdobie platnosti certifikátu zdravia zvierat, meno, funkciu a podpis úradného veterinárneho lekára a pečiatku príslušného orgánu miesta pôvodu zásielky.

3. Certifikát zdravia zvierat pre voľne žijúce suchozemské zvieratá, ktoré sú uvedené v článku 155 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/429 a premiestňované do iného členského štátu, musí obsahovať prinajmenšom tieto informácie:

a) 

názov a adresu odosielateľa a príjemcu;

b) 

miesto, kde boli zvieratá odchytené a naložené na odoslanie;

c) 

miesto určenia a

i) 

ak je miestom určenia biotop, tak miesto, kde sa zvieratá majú vyložiť; alebo

ii) 

ak je zariadenie určenia registrovaným zariadením, jedinečné registračné číslo daného zariadenia;

d) 

druh a kategória zvierat;

e) 

dátum a miesto vydania a obdobie platnosti certifikátu zdravia zvierat, meno, funkciu a podpis úradného veterinárneho lekára a pečiatku príslušného orgánu miesta pôvodu zásielky.

Časť 2

Informácie v nahlásení premiestňovania určitých suchozemských zvierat, v prípade ktorých sa nevyžaduje certifikát zdravia zvierat

Nahlásenie premiestňovania čmeľov zo schválených zariadení na produkciu izolovaných od okolitého prostredia do iného členského štátu musí obsahovať prinajmenšom tieto informácie:

a) 

názov a adresu odosielateľa a príjemcu;

b) 

názov, adresu a jedinečné schvaľovacie číslo odosielajúceho zariadenia;

c) 

názov a adresu zariadenia určenia a

i) 

ak je zariadenie určenia schváleným zariadením, jedinečné schvaľovacie číslo daného zariadenia; alebo

ii) 

ak je zariadenie určenia registrovaným zariadením, jedinečné registračné číslo daného zariadenia;

d) 

druh, kategória, množstvo a veľkosť kolónií;

e) 

dátum odoslania.

▼M3
PRÍLOHA IX

OPATRENIA NA ZMIERNENIE RIZIKA INFEKCIE VÍRUSOM EPIZOOTICKEJ HEMORAGICKEJ CHOROBY V PRÍPADE PREMIESTŇOVANIA DRŽANÝCH KOPYTNÍKOV DO INÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

Časť 1

Pásma bez sezónneho výskytu epizootickej hemoragickej choroby

1. V prípade premiestňovania držaných kopytníkov do iných členských štátov sa môžu zriadiť pásma bez sezónneho výskytu epizootickej hemoragickej choroby, ak príslušný orgán preukázal začiatok a koniec obdobia bez výskytu vektorov na základe entomologického pozorovania v súlade s časťou 2.

2. Odchylne od bodu 1, pokiaľ sa obdobie bez výskytu vektorov úspešne preukázalo počas obdobia troch po sebe nasledujúcich rokov, entomologické pozorovanie na odôvodnenie začiatku a konca obdobia bez výskytu vektorov na základe vedeckých dôkazov sa môže nahradiť dodatočnými kritériami, akým je teplota.

3. Pásma bez sezónneho výskytu epizootickej hemoragickej choroby sa okamžite zrušia, ak existujú dôkazy o skončení obdobia bez výskytu vektorov alebo o cirkulácii vírusu epizootickej hemoragickej choroby.

Časť 2

Entomologické pozorovanie

1. Entomologické pozorovanie pozostáva aspoň z aktívneho ročného programu odchytu vektorov prostredníctvom nastálo umiestnených aspiračných lapačov určených na stanovenie dynamiky populácie vektora a v príslušných prípadoch obdobia bez výskytu vektora.

2. V súlade s vopred stanovenými protokolmi sa používajú aspiračné lapače vybavené ultrafialovým svetlom; lapače sú v prevádzke počas noci a musia byť v prevádzke aspoň:

a) 

jednu noc za týždeň počas mesiaca pred predpokladaným začiatkom a počas mesiaca pred predpokladaným koncom obdobia bez výskytu vektorov a

b) 

jednu noc za mesiac počas obdobia bez výskytu vektorov.

Frekvenciu prevádzky aspiračných lapačov je možné prispôsobiť na základe dôkazov získaných v prvých troch rokoch ich prevádzky.

3. V celom pásme bez sezónneho výskytu epizootickej hemoragickej choroby sa musí do každej zemepisnej jednotky s rozmermi 45 km x 45 km umiestniť aspoň jeden aspiračný lapač a geografické jednotky sa môžu prispôsobiť epidemiologickej situácii. Pomerná časť pakomárov zozbieraných v aspiračných lapačoch sa zašle do špecializovaného laboratória, ktoré dokáže spočítať a identifikovať podozrivé druhy vektorov a komplexov.

4. Ak sa v súvislosti s určením obdobia bez výskytu vektorov organizuje entomologické pozorovanie, zadefinuje sa maximálna prahová hodnota pre druh Culicoides, aby bolo možné interpretovať výsledky. Pokiaľ neexistuje spoľahlivý dôkaz na podporu určenia maximálnej prahovej hodnoty, ako maximálna prahová hodnota sa použije úplná neprítomnosť jedincov druhu Culicoides imicola a menej ako päť jedincov rodu Culicoides s potomstvom na lapač.

Časť 3

Zariadenie chránené pred vektormi

Zariadenie chránené pred vektormi spĺňa tieto požiadavky:

a) 

má náležité fyzické bariéry v miestach vstupu a výstupu;

b) 

otvory sú zabezpečené pred vektormi sieťou s vhodnou veľkosťou ôk, ktorá sa pravidelne impregnuje schváleným insekticídom v súlade s pokynmi výrobcu;

c) 

v zariadení chránenom pred vektormi a v jeho okolí sa vykonáva dohľad nad vektormi a ich kontrola;

d) 

v blízkosti zariadenia chráneného pred vektormi sa prijmú opatrenia na obmedzenie alebo odstránenie miest rozmnožovania vektorov a

e) 

na účely prevádzky zariadenia chráneného pred vektormi a prepravy zvierat na miesto nakládky sa uplatňujú štandardné prevádzkové postupy vrátane opisov záložných a varovných systémov.( 1 ) http://www.edqm.eu (najnovšie vydanie).

( 2 ) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2011, s. 1).

( 3 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 z 12. júna 2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat a zrušení nariadenia (ES) č. 998/2003 (Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013, s. 1).

( 4 ) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/772 z 21. novembra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013, pokiaľ ide o preventívne zdravotné opatrenia na kontrolu infekcie parazitom Echinococcus multilocularis u psov, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie (EÚ) č. 1152/2011 (Ú. v. EÚ L 130, 28.5.2018, s. 1).

( 5 ) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/878 z 18. júna 2018, ktorým sa prijíma zoznam členských štátov alebo častí územia členských štátov, ktoré spĺňajú pravidlá kategorizácie stanovené v článku 2 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/772 o uplatňovaní preventívnych zdravotných opatrení na kontrolu infekcie parazitom Echinococcus multilocularis u psov (Ú. v. EÚ L 155, 19.6.2018, s. 1).