02020R0464 — SK — 15.12.2020 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/464

z 26. marca 2020,

ktorým sa stanovujú určité pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o dokumenty potrebné na spätné uznanie období na účely konverzie, o výrobu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o informácie, ktoré majú poskytovať členské štáty

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 098 31.3.2020, s. 2)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2042 z 11. decembra 2020,

  L 420

9

14.12.2020
▼B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/464

z 26. marca 2020,

ktorým sa stanovujú určité pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o dokumenty potrebné na spätné uznanie období na účely konverzie, o výrobu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o informácie, ktoré majú poskytovať členské štáty

(Text s významom pre EHP)KAPITOLA I

KONVERZIA

Článok 1

Dokumenty, ktoré sa majú poskytnúť na účely spätného uznania predchádzajúceho obdobia

1.  
Na účely článku 10 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/848 prevádzkovateľ predloží príslušným orgánom v členskom štáte, v ktorom sa činnosť vykonáva a v ktorom poľnohospodársky podnik prevádzkovateľa podlieha kontrolnému systému, úradné dokumenty relevantných príslušných orgánov, ktoré preukazujú, že na pozemky, v prípade ktorých sa žiada o spätné uznanie predchádzajúceho obdobia, sa vzťahovali opatrenia vymedzené v programe vykonávanom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 ( 1 ), a že na daných pozemkoch sa nepoužívali žiadne produkty ani látky okrem tých, ktoré sú povolené na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe.
2.  

Na účely článku 10 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) 2018/848 prevádzkovateľ predloží príslušným orgánom v členskom štáte, v ktorom sa činnosť vykonáva a v ktorom poľnohospodársky podnik prevádzkovateľa podlieha kontrolnému systému, tieto doklady preukazujúce, že pozemky boli prírodnými alebo poľnohospodárskymi plochami, ktoré počas najmenej trojročného obdobia neboli ošetrované produktmi alebo látkami, ktoré nie sú povolené na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v súlade s nariadením (EÚ) 2018/848:

a) 

mapy, v ktorých sa jasne uvádza každý pozemok, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o spätné uznanie, a informácie o celkovej ploche týchto pozemkov a, ak je to relevantné, o povahe a objeme prebiehajúcej výroby a, ak sú k dispozícii, geolokalizačné súradnice týchto pozemkov;

b) 

podrobnú analýzu rizík, ktorú vykonáva štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia s cieľom posúdiť, či bol akýkoľvek pozemok, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o spätné uznanie, ošetrovaný produktmi alebo látkami, ktoré nie sú povolené na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe počas najmenej trojročného obdobia, pričom sa zohľadní najmä veľkosť celkovej plochy, na ktorú sa žiadosť vzťahuje, a agronomické postupy vykonávané počas daného obdobia na každom pozemku, na ktorý sa žiadosť vzťahuje;

c) 

výsledky laboratórnych analýz, ktoré akreditované laboratóriá vykonali na vzorkách pôdy a/alebo rastlín, ktoré štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia odobrala z každého z pozemkov, ktoré boli označené ako pozemky predstavujúce riziko kontaminácie v dôsledku toho, že boli ošetrované produktmi a látkami, ktoré nie sú povolené na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, a to v nadväznosti na podrobnú analýzu rizika uvedenú v písmene b);

d) 

inšpekčnú správu štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie v nadväznosti na fyzickú inšpekciu u prevádzkovateľa s cieľom overiť informácie získané o pozemkoch, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o spätné uznanie;

e) 

akékoľvek iné relevantné dokumenty, ktoré štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia považuje za potrebné na posúdenie žiadosti o spätné uznanie;

f) 

konečné písomné vyhlásenie štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie, v ktorom sa uvádza, či je spätné uznanie predchádzajúceho obdobia ako súčasti obdobia konverzie odôvodnené, a v ktorom sa uvádza počiatočná lehota, odkedy sa pozemok považuje za ekologický v prípade každého dotknutého pozemku, ako aj celková plocha pozemkov, na ktoré sa spätné uznanie obdobia uplatnilo.KAPITOLA II

HOSPODÁRSKE ZVIERATÁODDIEL 1

HOVÄDZIE ZVIERATÁ, OVCE, KOZY A KOŇOVITÉ ZVIERATÁ

Článok 2

Minimálne obdobie kŕmenia materským mliekom

Minimálne obdobie kŕmenia mláďat prednostne materským mliekom uvedené v časti II bode 1.4.1 písm. g) prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 je:

a) 

90 dní po narodení v prípade hovädzích a koňovitých zvierat;

b) 

45 dní po narodení v prípade oviec a kôz.

Článok 3

Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných a vonkajších priestorov

Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných a vonkajších priestorov v prípade hovädzích zvierat, oviec, kôz a koňovitých zvierat sú stanovené v časti I prílohy I.

Článok 4

Charakteristiky a technické požiadavky týkajúce sa minimálnej plochy vnútorných priestorov

Aspoň polovica minimálnej plochy vnútorných priestorov stanovenej v časti I prílohy I v prípade hovädzích zvierat, oviec, kôz a koňovitých zvierat pozostáva z pevnej konštrukcie, to znamená nie z roštovej alebo mriežkovej konštrukcie.ODDIEL 2

RATICOVÁ ZVER

Článok 5

Minimálne obdobie kŕmenia materským mliekom

Minimálne obdobie kŕmenia mláďat raticovej zveri prednostne materským mliekom uvedené v časti II bode 1.4.1 písm. g) prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 je 90 dní po ich narodení.

Článok 6

Hustota chovu a minimálna plocha vonkajších priestorov

Hustota chovu a minimálna plocha vonkajších priestorov v prípade raticovej zveri sú stanovené v časti II prílohy I.

Článok 7

Charakteristiky a technické požiadavky týkajúce sa vonkajších ohrád a zverníc

1.  
Raticová zver sa chová vo vonkajších ohradách alebo zverniciach s pasienkami vždy, keď to umožňujú podmienky.
2.  
Vonkajšie ohrady alebo zvernice musia byť skonštruované tak, aby sa jednotlivé druhy raticovej zveri mohli v prípade potreby oddeliť.
3.  
Každá vonkajšia ohrada alebo zvernica sa buď dá rozdeliť na dve časti, alebo sa nachádza v susedstve inej vonkajšej ohrady alebo zvernice tak, aby sa v každej časti alebo v každej vonkajšej ohrade alebo zvernici mohla vykonať údržba.

Článok 8

Požiadavky na vegetáciu a charakteristiky ochranných zariadení a voľných plôch

1.  
Raticovej zveri sa poskytujú vizuálne ochranné zariadenia a zariadenia na ochranu pred poveternostnými vplyvmi, pokiaľ možno prostredníctvom prírodných prístreškov, ako je napríklad zahrnutie skupín stromov a krovín, častí lesov alebo zalesnených oblastí do vonkajšej ohrady alebo zvernice; ak to nie je možné v dostatočnej miere po celý rok, zabezpečia sa zastrešené umelé prístrešky.
2.  
Vonkajšie ohrady alebo zvernice pre raticovú zver sú vybavené zariadeniami alebo pokryté vegetáciou, ktoré zvieratám umožňujú ošúchať si lyko z parožia.
3.  
V pokročilom štádiu gravidity a dva týždne po narodení majú samice raticovej zveri prístup do oblastí s vegetáciou, ktorá im umožňuje skryť svoje mláďatá.
4.  
Ploty okolo vonkajších ohrád alebo zverníc musia byť postavené tak, aby raticová zver nemohla uniknúť.ODDIEL 3

OŠÍPANÉ

Článok 9

Minimálne obdobie kŕmenia materským mliekom

Minimálne obdobie kŕmenia mláďat ošípaných prednostne materským mliekom uvedené v časti II bode 1.4.1 písm. g) prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 je 40 dní po ich narodení.

Článok 10

Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných a vonkajších priestorov

Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných a vonkajších priestorov v prípade ošípaných sú stanovené v časti III prílohy I.

Článok 11

Charakteristiky a technické požiadavky týkajúce sa minimálnej plochy vnútorných a vonkajších priestorov

Aspoň polovica minimálnej plochy vnútorných i vonkajších priestorov stanovenej v časti III prílohy I pozostáva z pevnej konštrukcie, to znamená nie z roštovej alebo mriežkovej konštrukcie.

Článok 12

Požiadavky na vegetáciu a charakteristiky voľných plôch

1.  
Voľné plochy musia byť pre ošípané atraktívne. Ak je to možné, treba uprednostniť polia so stromami alebo s lesmi.
2.  
Voľné plochy zabezpečujú vonkajšie klimatické podmienky, ako aj prístup k prístreškom a prostriedkom, ktoré umožňujú reguláciu telesnej teploty ošípaných.ODDIEL 4

HYDINA

Článok 13

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto oddielu sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a) 

„výkrmová hydina“ je hydina určená na produkciu mäsa;

b) 

„kŕdeľ“ v kontexte oddelení v halách pre hydinu je skupina vtákov, ktoré sú držané spolu a nemiešajú sa s inými druhmi hydiny a ktoré majú vlastné vyhradené vnútorné a vonkajšie priestory;

c) 

„kohútik“ je samec znáškových typov sliepok určený na produkciu mäsa;

d) 

„poulard“ je samica druhu Gallus gallus určená na produkciu mäsa a usmrtená najskôr vo veku 120 dní.

Článok 14

Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných a vonkajších priestorov

Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných a vonkajších priestorov v prípade hydiny sú stanovené v časti IV prílohy I.

Článok 15

Charakteristiky a technické požiadavky týkajúce sa hál pre hydinu

1.  

Haly pre hydinu sú skonštruované tak, aby všetkým vtákom umožňovali ľahký prístup na voľné plochy. Na tento účel sa uplatňujú tieto pravidlá:

a) 

obvodové steny haly pre hydinu majú výstupné/vstupné priechody, ktoré umožňujú priamy prístup k voľným plochám;

b) 

každý jednotlivý výstupný/vstupný priechod má veľkosť primeranú vtákom;

c) 

vtáky musia mať bezprekážkový prístup k priechodom;

d) 

dĺžka priechodov z obvodovej steny haly pre hydinu musí spolu predstavovať aspoň 4 m na 100 m2 využiteľnej plochy minimálnej plochy vnútorného priestoru haly pre hydinu;

e) 

v prípade, že ide o vyvýšené priechody, k dispozícii je rampa.

2.  

V prípade hál pre hydinu s verandami sa uplatňujú tieto pravidlá:

a) 

obvodové steny vedúce z vnútornej haly na verandu a z verandy na voľnú plochu majú výstupné/vstupné priechody umožňujúce ľahký prístup buď na verandu, alebo na voľnú plochu;

b) 

dĺžka priechodov z vnútornej haly na verandu musí spolu predstavovať aspoň 2 m na 100 m 2 využiteľnej plochy minimálnej plochy vnútorného priestoru haly pre hydinu a dĺžka priechodov z verandy na voľnú plochu musí spolu predstavovať aspoň 4 m na 100 m2 využiteľnej plochy minimálnej plochy vnútorného priestoru haly pre hydinu;

c) 

využiteľná plocha verandy sa neberie do úvahy pri výpočte hustoty chovu a minimálnej plochy vnútorných a vonkajších priestorov, ako sú stanovené v časti IV prílohy I. Dodatočná, zastrešená vonkajšia časť budovy určenej pre hydinu, izolovaná tak, že sa v nej nevyskytujú vonkajšie klimatické podmienky, sa však môže brať do úvahy pri výpočte hustoty chovu a minimálnej plochy vnútorných priestorov, ako sú stanovené v časti IV prílohy I, ak sú splnené tieto podmienky:

i) 

je plne prístupná 24 hodín denne;

ii) 

spĺňa požiadavky časti II bodov 1.6.1 a 1.6.3 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848;

iii) 

spĺňa rovnaké požiadavky týkajúce sa priechodov, ako sú stanovené pre verandy v písmenách a) a b) tohto odseku;

d) 

využiteľná plocha verandy sa nezahrnie do celkovej využiteľnej plochy hál pre hydinu v prípade výkrmovej hydiny, ako sa uvádza v časti II v bode 1.9.4.4 písm. m) prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848.

3.  

V halách pre hydinu, ktoré sú rozdelené na samostatné oddelenia, aby sa v nich ustajnilo viacero kŕdľov:

a) 

oddelenia musia byť koncipované tak, aby sa obmedzil kontakt s inými kŕdľami a aby sa vtáky z jednotlivých kŕdľov nemohli v hale pre hydinu miešať;

b) 

uplatňujú sa tieto maximálne veľkosti kŕdľov na každé samostatné oddelenie haly pre hydinu:

i) 

3 000 rodičov druhu Gallus gallus;

ii) 

10 000 mládok;

iii) 

4 800 kusov výkrmovej hydiny druhu Gallus gallus;

iv) 

2 500 kapúnov;

v) 

4 000 poulardov;

vi) 

2 500 moriakov;

vii) 

2 500 husí;

viii) 

3 200 pekinských káčerov alebo 4 000 pekinských kačíc;

ix) 

3 200 pižmových káčerov alebo 4 000 pižmových kačíc;

x) 

3 200 káčerov mulard alebo 4 000 kačíc mulard;

xi) 

5 200 perličiek;

c) 

oddelenia sú oddelené pevnými priehradkami v prípade výkrmovej hydiny inej ako druhu Gallus gallus; takáto pevná priehradka zabezpečí úplné fyzické oddelenie každého oddelenia haly pre hydinu od podlahy po strechu;

d) 

oddelenia sú oddelené pevnými priehradkami alebo polouzavretými priehradkami, sieťami alebo pletivom v prípade rodičov druhu Gallus gallus, nosníc, mládok, kohútikov a výkrmovej hydiny druhu Gallus gallus.

4.  

V halách pre hydinu možno používať viacpodlažné systémy. Ak sa používajú viacpodlažné systémy, uplatňujú sa tieto pravidlá:

a) 

viacpodlažné systémy sa môžu používať len v prípade rodičov druhu Gallus gallus, nosníc, mládok na budúcu produkciu vajec, mládok na reprodukciu a kohútikov;

b) 

viacpodlažné systémy majú najviac tri podlažia využiteľnej plochy vrátane prízemia;

c) 

zvýšené podlažia sú skonštruované tak, aby sa zabránilo vypadnutiu trusu na vtáky, ktoré sa nachádzajú na nižšom podlaží, a sú vybavené účinným systémom odstraňovania trusu;

d) 

všetky podlažia umožňujú ľahkú kontrolu vtákov;

e) 

viacpodlažné systémy zabezpečujú, že všetky vtáky sa môžu voľne a ľahko pohybovať medzi jednotlivými podlažiami alebo v priľahlých priestoroch;

f) 

viacpodlažné systémy sú skonštruované tak, že všetkým vtákom poskytujú jednoduchý a rovnaký prístup k voľným plochám.

5.  
Haly pre hydinu obsahujú bidlá alebo vyvýšené úrovne sedenia alebo oboje. Bidlá alebo vyvýšené úrovne sedenia alebo oboje sa vtákom od mladého veku poskytujú v takých veľkostiach alebo rozmeroch, ktoré zodpovedajú veľkosti skupiny a vtákov, ako sa stanovuje v časti IV prílohy I.
6.  
V prípade hydiny možno používať mobilné haly pre hydinu za predpokladu, že sú počas produkčného cyklu pravidelne premiestňované, aby sa zabezpečila dostupnosť vegetácie pre vtáky a aspoň medzi každým turnusom hydiny. Hustota chovu výkrmovej hydiny stanovená v oddieloch 4 až 9 časti IV prílohy I sa môže zvýšiť maximálne na 30 kg živej hmotnosti/m2 za predpokladu, že plocha prízemia mobilnej haly pre hydinu nepresiahne 150 m2.

Článok 16

Požiadavky na vegetáciu a charakteristiky voľných plôch

1.  
Voľné plochy pre hydinu musia byť príťažlivé pre vtáky a plne prístupné všetkým vtákom.
2.  
V halách pre hydinu, ktoré sú rozdelené na samostatné oddelenia, sú na účely ustajnenia viacerých kŕdľov voľné plochy každého oddelenia oddelené tak, aby sa zabezpečilo, že kontakt s inými kŕdľami je obmedzený a že vtáky z jednotlivých kŕdľov sa nemôžu miešať.
3.  
Voľné plochy pre hydinu sú pokryté hlavne vegetáciou zloženou z rôznych druhov rastlín.
4.  
Voľné plochy poskytujú vtákom dostatočný počet ochranných zariadení resp. prístreškov, alebo krovín či stromov rozmiestnených po celej voľnej ploche s cieľom zabezpečiť, aby vtáky využívali celú voľnú plochu vyváženým spôsobom.
5.  
Vegetácia na voľných plochách sa pravidelne udržiava, aby sa obmedzil potenciálny prebytok živín.
6.  
Voľné plochy nepresahujú okruh 150 m od najbližších výstupných/vstupných priechodov haly pre hydinu. Povoľuje sa však rozšírenie až do 350 m od najbližšieho priechodu haly pre hydinu, pokiaľ je na voľnej ploche rovnomerne rozmiestnený dostatočný počet prístreškov na ochranu pred počasím a predátormi, pričom na jednom hektári musia byť najmenej štyri prístrešky. Pokiaľ ide o husi, voľné plochy umožňujú vtákom uspokojiť ich potrebu jesť trávu.ODDIEL 5

KRÁLIKY

Článok 17

Minimálne obdobie kŕmenia materským mliekom

Minimálne obdobie kŕmenia mláďat králikov prednostne materským mliekom uvedené v časti II bode 1.4.1 písm. g) prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 je 42 dní po ich narodení.

Článok 18

Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných a vonkajších priestorov

Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných a vonkajších priestorov v prípade králikov sú stanovené v časti V prílohy I.

Článok 19

Charakteristiky a technické požiadavky týkajúce sa mobilných alebo pevných králikární

1.  
Počas obdobia pasenia sú králiky držané v mobilných králikárňach na pasienkoch alebo v pevných králikárňach s prístupom na pasienok.
2.  
Mimo obdobia pasenia môžu byť králiky držané v pevných králikárňach s prístupom k vonkajšiemu výbehu s vegetáciou, prednostne s pasienkami.
3.  
Mobilné králikárne na pasienkoch sa čo najčastejšie presúvajú s cieľom zabezpečiť maximálne využitie pasienkov a sú skonštruované tak, aby sa králiky mohli pásť na pastvine.

Článok 20

Charakteristiky a technické požiadavky týkajúce sa vnútorných a vonkajších priestorov

1.  

Vnútorné priestory v pevných a mobilných králikárňach sú skonštruované tak, aby:

a) 

ich výška bola dostatočná na to, aby všetky králiky mohli stáť so vzpriamenými ušami;

b) 

mohli pojať rôzne skupiny králikov a aby celý vrh mláďat mohol zostať spolu pri prechode do fázy výkrmu;

c) 

samce a gravidné a reprodukčné samice mohli byť oddelené od skupiny z osobitných dôvodov týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat a počas obmedzeného obdobia za predpokladu, že môžu udržiavať očný kontakt s inými králikmi;

d) 

samica mohla opustiť hniezdo a vrátiť sa doň, aby nadojčila mláďatá;

e) 

poskytovali:

i) 

krytý prístrešok vrátane tmavých skrýš v dostatočnom počte pre všetky kategórie králikov;

ii) 

prístup k hniezdam pre všetky samice aspoň jeden týždeň pred očakávaným dátumom pôrodu a aspoň do konca obdobia dojčenia mláďat;

iii) 

prístup k hniezdam pre mláďatá v dostatočnom počte s minimálne jedným hniezdom na každú dojčiacu samicu s mláďatami;

iv) 

materiály na ohlodávanie pre králiky.

2.  

Vonkajšie priestory v zariadeniach s pevnými králikárňami sú skonštruované tak, aby:

a) 

mali dostatočné množstvo vyvýšených platforiem, ktoré sú v rámci ich minimálnej plochy rovnomerne rozmiestnené;

b) 

boli obklopené plotmi, ktoré sú dostatočne vysoké a hlboké na to, aby zabránili úniku buď preskočením, alebo podhrabaním;

c) 

v prípade, že majú betónovú vonkajšiu plochu, tam bol zabezpečený ľahký prístup k časti vonkajšieho výbehu s vegetáciou. Bez takéhoto ľahkého prístupu nesmie byť povrch betónovej plochy zahrnutý do výpočtu minimálnej plochy vonkajších priestorov;

d) 

poskytovali:

i) 

krytý prístrešok vrátane tmavých skrýš v dostatočnom počte pre všetky kategórie králikov;

ii) 

materiály na ohlodávanie pre králiky.

Článok 21

Požiadavky na vegetáciu a charakteristiky voľných plôch

1.  
Vegetácia vonkajších výbehov sa udržiava pravidelne a tak, aby bola atraktívna pre králiky.
2.  
Počas obdobia pasenia sa pasienky pravidelne striedajú a obhospodarujú tak, aby sa optimalizovalo pasenie králikov.KAPITOLA III

ŽIVOČÍCHY AKVAKULTÚRY

Článok 22

Podrobné pravidlá týkajúce sa živočíchov akvakultúry podľa druhov alebo skupín druhov

Prevádzkovatelia, ktorí produkujú živočíchy akvakultúry, dodržiavajú v súvislosti s hustotou chovu a osobitnými charakteristikami systémov produkcie a systémov chovných priestorov podrobné pravidlá podľa druhov alebo skupín druhov stanovené v prílohe II.KAPITOLA IV

SPRACOVANÉ POTRAVINY A KRMIVÁ

Článok 23

Techniky povolené pri spracúvaní potravinových výrobkov

1.  
V procese spracovania potravinových výrobkov v ekologickej poľnohospodárskej výrobe sú povolené len techniky, ktoré sú v súlade so zásadami stanovenými v kapitole II nariadenia (EÚ) 2018/848, najmä s príslušnými osobitnými zásadami uplatniteľnými na spracúvanie potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby stanovenými v článku 7, s príslušnými pravidlami kapitoly III uvedeného nariadenia a s podrobnými pravidlami výroby stanovenými v časti IV prílohy II k uvedenému nariadeniu.
2.  

Bez toho, aby bola dotknutá časť VI bod 3 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848, techniky využívajúce ionovýmenné a adsorpčné živice sú povolené, ak sa používajú na prípravu ekologických surovín:

a) 

pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 609/2013 za predpokladu, že použitie týchto techník je nevyhnutné na splnenie požiadaviek uvedeného nariadenia a aktov prijatých na základe článku 11 ods. 1 uvedeného nariadenia pre dotknuté výrobky; alebo

b) 

pre výrobky regulované smernicou 2006/125/ES za predpokladu, že použitie týchto techník je nevyhnutné na splnenie požiadaviek uvedenej smernice.

3.  
Ak sa členský štát domnieva, že osobitná technika by sa mala posúdiť z hľadiska súladu so zásadami a s pravidlami uvedenými v odseku 1 alebo že určité osobitné podmienky používania tejto techniky by mali byť zahrnuté do tohto nariadenia, môže požiadať Komisiu, aby vykonala takéto posúdenie. Na tento účel postúpi Komisii a ostatným členským štátom dokumentáciu, v ktorej uvedie dôvody takéhoto súladu alebo takýchto osobitných podmienok, a zabezpečí, aby dokumentácia bola sprístupnená verejnosti pri dodržaní právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov o ochrane údajov.

Komisia pravidelne zverejňuje žiadosti uvedené v prvom pododseku.

4.  
Komisia preskúma dokumentáciu uvedenú v odseku 3. Ak po jej preskúmaní dospeje k záveru, že technika opísaná v dokumentácii je v súlade so zásadami a s pravidlami uvedenými v odseku 1, Komisia zmení toto nariadenie tak, aby výslovne povolila techniku uvedenú v dokumentácii alebo zahrnula osobitné podmienky jej používania do tohto nariadenia.
5.  
Komisia preskúma povolenie techník na spracúvanie potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby vrátane ich opisu a podmienok používania vždy, keď sa objavia nové dôkazy alebo keď ich poskytne nejaký členský štát.

Článok 24

Techniky povolené pri spracúvaní krmív

1.  
V procese spracovania krmív v ekologickej poľnohospodárskej výrobe sú povolené len techniky, ktoré sú v súlade so zásadami stanovenými v kapitole II nariadenia (EÚ) 2018/848, najmä s príslušnými osobitnými zásadami uplatniteľnými na spracúvanie krmív z ekologickej poľnohospodárskej výroby stanovenými v článku 8, s príslušnými pravidlami kapitoly III uvedeného nariadenia a s podrobnými pravidlami výroby stanovenými v časti V prílohy II k uvedenému nariadeniu, a ktoré neobnovujú vlastnosti stratené pri spracúvaní a uskladňovaní krmív z ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktoré nenaprávajú dôsledky nedbanlivosti pri spracúvaní alebo ktoré by mohli byť inak zavádzajúce, pokiaľ ide o pravú povahu týchto výrobkov.
2.  
Ak sa členský štát domnieva, že osobitná technika by sa mala posúdiť z hľadiska súladu so zásadami a s pravidlami uvedenými v odseku 1 alebo že určité osobitné podmienky používania tejto techniky by mali byť zahrnuté do tohto nariadenia, môže požiadať Komisiu, aby vykonala takéto posúdenie. Na tento účel postúpi Komisii a ostatným členským štátom dokumentáciu, v ktorej uvedie dôvody takéhoto súladu alebo takýchto osobitných podmienok, a zabezpečí, aby dokumentácia bola sprístupnená verejnosti pri dodržaní právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov o ochrane údajov.

Komisia pravidelne zverejňuje žiadosti uvedené v prvom pododseku.

3.  
Komisia preskúma dokumentáciu uvedenú v odseku 2. Ak po jej preskúmaní dospeje k záveru, že technika opísaná v dokumentácii je v súlade so zásadami a s pravidlami uvedenými v odseku 1, Komisia zmení toto nariadenie tak, aby výslovne povolila techniku uvedenú v dokumentácii alebo zahrnula osobitné podmienky jej používania do tohto nariadenia.
4.  
Komisia preskúma povolenie techník na spracúvanie krmív z ekologickej poľnohospodárskej výroby vrátane ich opisu a podmienok používania vždy, keď sa objavia nové dôkazy alebo keď ich poskytne nejaký členský štát.KAPITOLA V

INFORMÁCIE O DOSTUPNOSTI EKOLOGICKÉHO RASTLINNÉHO MNOŽITEĽSKÉHO MATERIÁLU A RASTLINNÉHO MNOŽITEĽSKÉHO MATERIÁLU Z KONVERZIE A ZVIERAT A MLADÝCH JEDINCOV ŽIVOČÍCHOV AKVAKULTÚRY Z EKOLOGICKÝCH CHOVOV NA TRHU

Článok 25

Informácie, ktoré majú poskytnúť členské štáty

1.  
Členské štáty poskytujú informácie, ktoré sa majú sprístupniť podľa článku 53 ods. 6 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/848, z databázy uvedenej v článku 26 ods. 1 a zo systémov uvedených v článku 26 ods. 2 a prípadne v článku 26 ods. 3 uvedeného nariadenia v súlade so špecifikáciami stanovenými v časti I prílohy III k tomuto nariadeniu.
2.  
Členské štáty poskytujú informácie, ktoré sa majú sprístupniť podľa článku 53 ods. 6 písm. b) nariadenia (EÚ) 2018/848, o výnimkách udelených v súlade s časťou I bodom 1.8.5 prílohy II k uvedenému nariadeniu a s časťou II bodmi 1.3.4.3 a 1.3.4.4 uvedenej prílohy v súlade so špecifikáciami stanovenými v časti II prílohy III k tomuto nariadeniu.
3.  
Členské štáty poskytujú informácie, ktoré sa majú sprístupniť podľa článku 53 ods. 6 písm. c) nariadenia (EÚ) 2018/848, o dostupnosti bielkovinového krmiva z ekologickej poľnohospodárskej výroby pre hydinu a ošípané na trhu Únie a o povolení udelenom v súlade s časťou II bodmi 1.9.3.1 písm. c) a 1.9.4.2 písm. c) prílohy II k uvedenému nariadeniu v odpovedi na dotazník, ktorý každoročne predkladá Komisia členským štátom.
4.  
Informácie uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 sa poskytujú vo formáte a prostredníctvom systému, ktorý sprístupní Komisia. ►M1  Predmetné informácie sa poskytujú každý rok do 30. júna a prvýkrát do 30. júna 2023 za rok 2022. ◄
5.  
Informácie, na ktoré sa odkazuje v odsekoch 1 a 2, prijaté od členských štátov podľa článku 53 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2018/848 sa zahrnú do databázy uvedenej v článku 26 ods. 1 a do systémov uvedených v článku 26 ods. 2 a prípadne v článku 26 ods. 3 uvedeného nariadenia.KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

Článok 26

Prechodné ustanovenia

1.  
Odchylne od kapitoly II oddielu 3 tohto nariadenia musia poľnohospodárske podniky alebo výrobné jednotky s ošípanými v zariadeniach, ktoré boli postavené, rekonštruované alebo uvedené do prevádzky pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia v súlade s nariadeniami (ES) č. 834/2007 a (ES) č. 889/2008 a v prípade ktorých je nutná veľká rekonštrukcia vonkajších zariadení na to, aby spĺňali požiadavku, aby aspoň polovica plochy vonkajších priestorov pozostávala z pevnej konštrukcie, ako sa stanovuje v článku 11 tohto nariadenia, zabezpečiť súlad s uvedeným článkom ►M1  najneskôr od 1. januára 2030 ◄ .
2.  
Odchylne od kapitoly II oddielu 4 tohto nariadenia musia poľnohospodárske podniky alebo výrobné jednotky s halami pre hydinu, ktoré boli postavené, rekonštruované alebo uvedené do prevádzky pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia v súlade s nariadeniami (ES) č. 834/2007 a (ES) č. 889/2008 a v prípade ktorých je nutná renovácia priestorov, kde zvieratá žijú, na to, aby spĺňali požiadavku celkovej dĺžky priechodov z vnútornej časti haly na verandu stanovenú v článku 15 ods. 2 písm. b) tohto nariadenia, zabezpečiť súlad s uvedeným ustanovením ►M1  najneskôr od 1. januára 2025 ◄ .
3.  
Odchylne od kapitoly II oddielu 4 tohto nariadenia musia poľnohospodárske podniky alebo výrobné jednotky s halami pre hydinu, ktoré majú vonkajšiu časť budovy, ktoré boli postavené, rekonštruované alebo uvedené do prevádzky pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia v súlade s nariadeniami (ES) č. 834/2007 a (ES) č. 889/2008 a v prípade ktorých je nutné výrazné zníženie vnútornej hustoty chovu alebo renovácia budov na to, aby spĺňali požiadavky výpočtu hustoty chovu a minimálnych vnútorných priestorov, ako sa stanovuje v časti IV prílohy I k tomuto nariadeniu, pri súčasnom zabezpečení súladu s článkom 15 ods. 2 písm. c), zabezpečiť súlad s uvedenými ustanoveniami ►M1  najneskôr od 1. januára 2025 ◄ .
4.  
Odchylne od kapitoly II oddielu 4 tohto nariadenia musia poľnohospodárske podniky alebo výrobné jednotky s halami pre hydinu, ktoré boli postavené, rekonštruované alebo uvedené do prevádzky pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia v súlade s nariadeniami (ES) č. 834/2007 a (ES) č. 889/2008 a v prípade ktorých je nutná renovácia priestorov, kde zvieratá žijú, alebo je nutné nahradenie zariadenia na to, aby spĺňali požiadavky týkajúce sa pevnej priehradky stanovené v článku 15 ods. 3 písm. c) alebo požiadavku týkajúcu sa bidiel a vyvýšených úrovní sedenia stanovenú v článku 15 ods. 5 tohto nariadenia, zabezpečiť súlad s uvedenými ustanoveniami ►M1  najneskôr od 1. januára 2025 ◄ .
5.  
Odchylne od kapitoly II oddielu 4 tohto nariadenia musia poľnohospodárske podniky alebo výrobné jednotky s viacpodlažnými halami pre hydinu, ktoré boli postavené, rekonštruované alebo uvedené do prevádzky pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia v súlade s nariadeniami (ES) č. 834/2007 a (ES) č. 889/2008 a v prípade ktorých je nutná veľká rekonštrukcia priestorov, kde zvieratá žijú, alebo je nutné nahradenie zariadenia na to, aby spĺňali požiadavky týkajúce sa maximálneho počtu podlaží stanovené v článku 15 ods. 4 písm. b) a systému odstraňovania trusu stanovené v článku 15 ods. 4 písm. c) tohto nariadenia, zabezpečiť súlad s uvedenými písmenami ►M1  najneskôr od 1. januára 2030 ◄ .
6.  
Odchylne od kapitoly II oddielu 4 tohto nariadenia musia poľnohospodárske podniky alebo výrobné jednotky s halami pre hydinu, ktoré majú voľné plochy presahujúce okruh 150 m od najbližšieho výstupného/vstupného priechodu haly pre hydinu, ktoré boli postavené, rekonštruované alebo uvedené do prevádzky pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia v súlade s nariadeniami (ES) č. 834/2007 a (ES) č. 889/2008 a v prípade ktorých sú nutné veľké úpravy štruktúry zariadení alebo nadobudnutie ďalších pozemkov na to, aby spĺňali požiadavku maximálnej dĺžky okruhu stanovenú v článku 16 ods. 6 tohto nariadenia, zabezpečiť súlad s uvedeným ustanovením ►M1  najneskôr od 1. januára 2030 ◄ .
7.  
Odchylne od časti IV oddielu 2 prílohy I k tomuto nariadeniu musia poľnohospodárske podniky alebo výrobné jednotky produkujúce mládky v hydinárňach, ktoré boli postavené, rekonštruované alebo uvedené do prevádzky pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia v súlade s nariadeniami (ES) č. 834/2007 a (ES) č. 889/2008 a v prípade ktorých sú nutné veľké úpravy štruktúry hál pre hydinu alebo nadobudnutie ďalších pozemkov na to, aby spĺňali pravidlá časti IV oddielu 2 prílohy I k tomuto nariadeniu, zabezpečiť súlad s požiadavkami na hustotu chovu a minimálnu plochu vnútorných a vonkajších priestorov pre mládky a kohútiky stanovenými v časti IV oddiele 2 prílohy I k tomuto nariadeniu ►M1  najneskôr od 1. januára 2030 ◄ .

Článok 27

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

▼M1

Uplatňuje sa od 1. januára 2022.

▼B

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA HUSTOTY CHOVU A MINIMÁLNEJ PLOCHY VNÚTORNÝCH A VONKAJŠÍCH PRIESTOROV V PRÍPADE HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT, AKO SA UVÁDZA V KAPITOLE II

Časť I: Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných a vonkajších priestorov v prípade hovädzích zvierat, oviec, kôz a koňovitých zvierat, ako sa uvádza v článku 3

1.   Hovädzie zvieratá 

Vnútorný priestor

(čistá plocha, ktorú majú zvieratá k dispozícii)

Vonkajší priestor

(plocha výbehov, okrem pasienkov)

 

minimálna živá hmotnosť (kg)

m2/kus

m2/kus

 

do 100

1,5

1,1

do 200

2,5

1,9

do 350

4,0

3

nad 350

5 pri najmenej 1 m2/100 kg

3,7 pri najmenej 0,75 m2/100 kg

Dojnice

 

6

4,5

Plemenné býky

 

10

30

2.   Ovce a kozy 

Vnútorný priestor

(čistá plocha, ktorú majú zvieratá k dispozícii)

Vonkajší priestor

(plocha výbehov, okrem pasienkov)

 

m2/kus

m2/kus

Ovce

1,5

2,5

Jahňatá

0,35

0,5

Kozy

1,5

2,5

Kozľatá

0,35

0,5

3.   Koňovité zvieratá 

Vnútorný priestor

(čistá plocha, ktorú majú zvieratá k dispozícii)

Vonkajší priestor

(plocha výbehov, okrem pasienkov)

 

minimálna živá hmotnosť (kg)

m2/kus [veľkosť boxov podľa výšky koní]

m2/kus

Plemenné koňovité zvieratá a koňovité zvieratá vo výkrme

do 100

1,5

1,1

do 200

2,5

1,9

do 350

4,0

3

nad 350

5 pri najmenej 1 m2/100 kg

3,7 pri najmenej 0,75 m2/100 kg

Časť II: Hustota chovu a minimálna plocha vonkajších priestorov v prípade raticovej zveri, ako sa uvádza v článku 6Druh

raticovej zveri

Minimálna plocha vonkajších priestorov/ohradu alebo zvernicu

Hustota chovu – maximálny počet dospelých zvierat (*1) /ha

Jeleň sika

Cervus nippon

1 ha

15

Daniel škvrnitý

Dama dama

1 ha

15

Jeleň lesný

Cervus elaphus

2 ha

7

Jeleň milu

Elaphurus davidianus

2 ha

7

Viac ako jeden druh raticovej zveri

3 ha

7, ak súčasť stáda tvorí jeleň lesný alebo jeleň milu;

15, ak súčasť stáda netvorí jeleň lesný ani jeleň milu

(*1)   

Dva kusy raticovej zveri vo veku do 18 mesiacov sa rátajú ako jeden kus raticovej zveri.

Časť III: Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných a vonkajších priestorov v prípade ošípaných, ako sa uvádza v článku 10 

 

Vnútorný priestor (čistá plocha, ktorá je ošípaným k dispozícii, znamená vnútorné rozmery vrátane kŕmnych válovov, ale s výnimkou napájačov, v ktorých si ošípané nemôžu ľahnúť)

Vonkajší priestor

 

minimálna živá hmotnosť (kg)

m2/kus

m2/kus

Oprasené prasnice s ciciakmi do odstavu

 

7,5 na prasnicu

2,5

Ošípané vo výkrme

Odstavčatá, ošípané v odchove a vo výkrme, prasničky, chovné diviaky

najviac 35 kg

0,6

0,4

viac ako 35 kg, ale menej ako 50 kg

0,8

0,6

viac ako 50 kg, ale menej ako 85 kg

1,1

0,8

viac ako 85 kg, ale menej ako 110 kg

1,3

1

viac ako 110 kg

1,5

1,2

Plemenná ošípaná – samica

Zasušená prasná prasnica

 

2,5

1,9

Plemenná ošípaná – samec

Diviak

 

6

10, ak sa zvernice používajú na prirodzenú plemenitbu

8

Časť IV: Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných a vonkajších priestorov v prípade hydiny, ako sa uvádza v článku 14, článku 15 ods. 2 písm. c) a článku 15 ods. 6, a bidlá a vyvýšené úrovne sedenia, ako sa uvádza v článku 15 ods. 5

1.   Rodičia druhu Gallus gallus určení na produkciu násadových vajec, z ktorých sa vyliahnu nosnice, a rodičia druhu Gallus gallus určení na produkciu násadových vajec, z ktorých sa vyliahnu výkrmové sliepky druhu Gallus gallus:Vek

≥ 18 týždňov

Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných priestorov

Maximálny počet chovných vtákov na m2 využiteľnej plochy vnútorných priestorov haly pre hydinu

6

Bidlá pre vtáky na chov budúcich nosníc

Minimálny počet cm bidla/kus

18

Hniezda

7 samíc na jedno hniezdo alebo v prípade spoločného hniezda 120 cm2/samicu

Hustota chovu a minimálna plocha vonkajších priestorov

Minimálny počet m2 vonkajšieho priestoru/kus

4

2.   Mládky a kohútiky:Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných priestorov

Hustota chovu na m2 využiteľnej plochy vnútorných priestorov haly pre hydinu

21 kg živej hmotnosti/m2

Bidlá alebo vyvýšené úrovne sedenia alebo oboje

akákoľvek kombinácia bidiel alebo vyvýšených úrovní sedenia alebo obidvoch zabezpečujúca

minimálne 10 cm bidla/kus

alebo

minimálne 100 cm2 vyvýšenej úrovne sedenia/kus

Hustota chovu a minimálna plocha vonkajších priestorov

Minimálny počet m2 vonkajšieho priestoru/kus

1

3.   Nosnice vrátane dvojúčelových línií chovaných na produkciu mäsa a vajec:Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných priestorov

Maximálny počet vtákov na m2 využiteľnej plochy vnútorných priestorov haly pre hydinu

6

Bidlá

Minimálny počet cm bidla/kus

18

Hniezda

7 nosníc na jedno hniezdo alebo v prípade spoločného hniezda 120 cm2/nosnicu

Hustota chovu a minimálna plocha vonkajších priestorov

Minimálny počet m2 vonkajšieho priestoru/kus

4

4.   Výkrmová hydina druhu Gallus gallus:Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných priestorov

Hustota chovu na m2 využiteľnej plochy vnútorných priestorov haly pre hydinu

21 kg živej hmotnosti/m2

Bidlá alebo vyvýšené úrovne sedenia alebo oboje

akákoľvek kombinácia bidiel alebo vyvýšených úrovní sedenia alebo obidvoch zabezpečujúca

minimálne 5 cm bidla/kus

alebo minimálne 25 cm2 vyvýšenej úrovne sedenia/kus

Hustota chovu a minimálna plocha vonkajších priestorov v prípade pevných hál pre hydinu

Minimálny počet m2 vonkajšieho priestoru/kus

4

Hustota chovu a minimálna plocha vonkajších priestorov v prípade mobilných hál pre hydinu

Minimálny počet m2 vonkajšieho priestoru/kus

2,5

5.   Výkrmová hydina druhu Gallus gallus: kapúny a poulardy:Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných priestorov

Hustota chovu na m2 využiteľnej plochy vnútorných priestorov haly pre hydinu

21 kg živej hmotnosti/m2

Bidlá alebo vyvýšené úrovne sedenia alebo oboje

akákoľvek kombinácia bidiel alebo vyvýšených úrovní sedenia alebo obidvoch zabezpečujúca

minimálne 5 cm bidla/kus

alebo minimálne 25 cm2 vyvýšenej úrovne sedenia/kus

Hustota chovu a minimálna plocha vonkajších priestorov

Minimálny počet m2 vonkajšieho priestoru/kus

4

6.   Výkrmová hydina iná ako druhu Gallus gallus: morky druhu Meleagris gallopavo na trhu predávané vcelku na grilovanie alebo určené na rozrábanie:Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných priestorov

Hustota chovu na m2 využiteľnej plochy vnútorných priestorov haly pre hydinu

21 kg živej hmotnosti/m2

Bidlá alebo vyvýšené úrovne sedenia alebo oboje

akákoľvek kombinácia bidiel alebo vyvýšených úrovní sedenia alebo obidvoch zabezpečujúca

minimálne 10 cm bidla/kus

alebo minimálne 100 cm2 vyvýšenej úrovne sedenia/kus

Hustota chovu a minimálna plocha vonkajších priestorov

Minimálny počet m2 vonkajšieho priestoru/kus

10

7.   Výkrmová hydina iná ako druhu Gallus gallus: hus druhu Anser anser domesticus:Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných priestorov

Hustota chovu na m2 využiteľnej plochy vnútorných priestorov haly pre hydinu

21 kg živej hmotnosti/m2

Hustota chovu a minimálna plocha vonkajších priestorov

Minimálny počet m2 vonkajšieho priestoru/kus

15

8.   Výkrmová hydina iná ako druhu Gallus gallus: pekinské kačice druhu Anas platyrhynchos domesticus, pižmové kačice druhu Cairina moschata a hybridy a kačice mulard druhu Cairina moschata × Anas platyrhynchos:Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných priestorov

Hustota chovu na m2 využiteľnej plochy vnútorných priestorov haly pre hydinu

21 kg živej hmotnosti/m2

Hustota chovu a minimálna plocha vonkajších priestorov

Minimálny počet m2 vonkajšieho priestoru/kus

4,5

9.   Výkrmová hydina iná ako druhu Gallus: perličky druhu Numida meleagris f. domestica:Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných priestorov

Hustota chovu na m2 využiteľnej plochy vnútorných priestorov haly pre hydinu

21 kg živej hmotnosti/m2

Bidlá alebo vyvýšené úrovne sedenia alebo oboje

akákoľvek kombinácia bidiel alebo vyvýšených úrovní sedenia alebo obidvoch zabezpečujúca

minimálne 5 cm bidla/kus

alebo minimálne 25 cm2 vyvýšenej úrovne sedenia/kus

Hustota chovu a minimálna plocha vonkajších priestorov

Minimálny počet m2 vonkajšieho priestoru/kus

4

Časť V: Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných a vonkajších priestorov v prípade králikov, ako sa uvádza v článku 18

1.   Vnútorný priestor 

Vnútorný priestor

(čistá využiteľná plocha/zviera, s výnimkou platforiem, m2/kus) pre oddychový priestor

Pevné králikárne

Vnútorný priestor

(čistá využiteľná plocha/zviera, s výnimkou platforiem, m2/kus) pre oddychový priestor

Mobilné králikárne

Dojčiace samice s mláďatami do odstavu

0,6 m2/samicu s mláďatami, ak je živá hmotnosť samice nižšia ako 6 kg,

0,72 m2/samicu s mláďatami, ak je živá hmotnosť samice vyššia ako 6 kg

0,6 m2/samicu s mláďatami, ak je živá hmotnosť samice nižšia ako 6 kg,

0,72 m2/samicu s mláďatami, ak je živá hmotnosť samice vyššia ako 6 kg

Gravidné a reprodukčné samice králikov

0,5 m2/gravidnú alebo reprodukčnú samicu, ak jej živá hmotnosť je nižšia ako 6 kg,

0,62 m2/gravidnú alebo reprodukčnú samicu, ak jej živá hmotnosť je vyššia ako 6 kg

0,5 m2/gravidnú alebo reprodukčnú samicu, ak jej živá hmotnosť je nižšia ako 6 kg,

0,62 m2/gravidnú alebo reprodukčnú samicu, ak jej živá hmotnosť je vyššia ako 6 kg

Králiky vo výkrme od odstavu po zabitie

Náhradné králiky (od konca obdobia výkrmu až do veku 6 mesiacov)

0,2

0,15

Dospelé samce

0,6

1, ak sa k samcovi pripúšťajú samice na účely párenia

0,6

1, ak sa k samcovi pripúšťajú samice na účely párenia

2.   Vonkajší priestor 

Vonkajší priestor (vonkajší výbeh s vegetáciou, prednostne pasienkom)

(čistá využiteľná plocha/zviera, s výnimkou platforiem, m2/kus)

Pevné králikárne

Vonkajší priestor

(čistá využiteľná plocha/zviera, s výnimkou platforiem, m2/kus)

Mobilné králikárne

Dojčiace samice s mláďatami do odstavu

2,5 m2/samicu s mláďatami

2,5 m2/samicu s mláďatami

Gravidné a reprodukčné samice

2,5

2,5

Králiky vo výkrme od odstavu po zabitie

Náhradné králiky (od konca obdobia výkrmu až do veku 6 mesiacov)

0,5

0,4

Dospelé samce

2,5

2,5
PRÍLOHA II

PODROBNÉ PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA HUSTOTY CHOVU A OSOBITNÝCH CHARAKTERISTÍK SYSTÉMOV PRODUKCIE A SYSTÉMOV CHOVNÝCH PRIESTOROV V PRÍPADE ŽIVOČÍCHOV AKVAKULTÚRY, AKO SA UVÁDZA V ČLÁNKU 22

Časť I: Lososovité ryby v sladkej vode

pstruh morský (Salmo trutta) – pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) – sivoň americký (Salvelinus fontinalis) – losos atlantický (Salmo salar) – sivoň alpský (Salvelinus alpinus) – lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) – sivoň veľký (Salvelinus namaycush) – hlavátka obyčajná (Hucho hucho)Systémy produkcie

Odchovné systémy fariem sa musia zásobovať z otvorených systémov. Veľkosť prietoku musí zabezpečovať minimálne 60 % nasýtenie vody kyslíkom potrebné pre chovanú populáciu a musí zabezpečovať dobré životné podmienky, pričom je nutné zabrániť úniku odpadových vôd z poľnohospodárskeho podniku.

Maximálna hustota chovu

Lososovité druhy tu neuvedené: 15 kg/m3

Losos: 20 kg/m3

Pstruh morský a pstruh dúhový: 25 kg/m3

Sivoň alpský: 25 kg/m3

Časť II: Lososovité ryby v morskej vode

losos atlantický (Salmo salar) – pstruh morský (Salmo trutta) – pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss)Maximálna hustota chovu

10 kg/m3 v sieťových ohradách

Časť III: Treska škvrnitá (Gadus morhua) a iné treskovité ryby, morona striebristá (Dicentrarchus labrax), zubatica zlatočelá (Sparus aurata), sciéna orlovitá (Argyrosomus regius), kalkan veľký (Psetta maxima [= Scopthalmus maximux]), pagar atlantický (Pagrus [= Sparus pagrus]), scénia Sciaenops ocellatus (Sciaenops ocellatus) a iné ryby čeľade Sparidae a ryby rodu Siganus (Siganus spp.)Systémy produkcie

V systémoch chovných priestorov na voľnom mori (sieťové ohrady/klietky) s minimálnou rýchlosťou morského prúdu, ktorá zabezpečí optimálne životné podmienky rýb, alebo v otvorených systémoch na pevnine.

Maximálna hustota chovu

V prípade rýb okrem kalkana veľkého: 15 kg/m3

V prípade kalkana veľkého: 25 kg/m2

Časť IV: Morona striebristá, zubatica zlatočelá, sciéna orlovitá, mugilovité (Liza, Mugil) a úhor (Anguilla spp.) v zemných nádržiach vyhĺbených v prílivových oblastiach a pobrežných zálivochSystém chovných priestorov

Tradičné soľné panvy premenené na produkčné jednotky akvakultúry a podobné zemné nádrže v prílivových oblastiach

Systémy produkcie

Na zabezpečenie dobrých životných podmienok prítomných druhov živočíchov sa musí zabezpečiť primeraná obnova vody. Minimálne 50 % hrádzí musí byť porastených rastlinami. Vyžadujú sa čistiace rybníky na báze mokradí.

Maximálna hustota chovu

4 kg/m3

Časť V: Jeseter veľký v sladkej vode

Dotknuté druhy: čeľaď AcipenserSystémy produkcie

Prietok vody v každej chovnej jednotke musí byť dostačujúci na zabezpečenie dobrých životných podmienok živočíchov.

Kvalita odtekajúcej vody musí byť rovnaká ako kvalita pritekajúcej vody.

Maximálna hustota chovu

30 kg/m3

Časť VI: Ryby vo vnútrozemských vodách

Dotknuté druhy: čeľaď kaprovité (Cyprinidae) a iné príbuzné druhy v súvislosti s polykultúrou vrátane ostrieža, šťuky, sumca, belíc a jesetera.

Ostriež (Perca fluviatilis) v monokultúre.Systémy produkcie

V rybníkoch, ktoré sa pravidelne úplne vypúšťajú, a v jazerách. Jazerá musia byť určené výlučne na ekologickú výrobu, to isté platí v prípade pestovania plodín na suchých miestach.

V oblasti výlovu rýb musí byť prívod čistej vody v takom množstve, aby poskytoval rybám optimálne pohodlie. Po vylovení sa ryby musia uchovávať v čistej vode.

Okolo vnútrozemských vodných jednotiek sa musia uchovávať oblasti s prírodnou vegetáciou ako vonkajšie ochranné pásmo nezahrnuté do výrobnej činnosti v súlade s pravidlami ekologickej akvakultúry.

„Polykultúra“ pri odchove sa používa pod podmienkou, že sa riadne dodržiavajú kritériá stanovené v týchto špecifikáciách týkajúcich sa ostatných druhov rýb žijúcich v jazerách.

Maximálna hustota chovu

Celková produkcia druhov je obmedzená na 1 500 kg rýb na hektár za rok (uvádza sa ako výnos z chovu vzhľadom na osobitné charakteristiky systému produkcie).

Maximálna hustota chovu len v prípade ostrieža v monokultúre

20 kg/m3

Časť VII: Krevety čeľade Penaeid a sladkovodné krevety (Macrobrachium spp.)Systémy produkcie

Umiestnenie má byť na sterilných ílovitých miestach, aby sa minimalizoval vplyv vytvorenia rybníka na životné prostredie. Rybníky sa majú stavať z prirodzene sa vyskytujúceho prítomného ílu.

Maximálna hustota chovu

Zárodočný materiál: maximálne 22 jedincov v postlarválnom štádiu/m2

Maximálna okamžitá biomasa: 240 g/m2

Časť VIII: Rak riečny

Dotknuté druhy: Astacus astacus.Maximálna hustota chovu

V prípade malých rakov (< 20 mm): 100 jedincov na m2.

V prípade stredne veľkých rakov (20 – 50 mm): 30 jedincov na m2.

V prípade dospelých rakov (> 50 mm): 5 jedincov/m2 za predpokladu, že sú k dispozícii primerané skrýše.

Časť IX: Mäkkýše a ostnatokožceSystémy produkcie

Lovné šnúry, rošty, chov na lôžkach, sieťové vaky, klietky, plytké nádrže, závesné valcovité siete, prílivové koly a iné systémy chovných priestorov. Pokiaľ ide o chovanie sláviek na roštoch, počet spúšťacích lán nesmie byť vyšší ako jedno lano na meter štvorcový plochy povrchu. Maximálna dĺžka spúšťacieho lana je 20 metrov. Prerieďovanie spustených lán sa nesmie vykonávať počas produkčného cyklu, prerozdelenie spustených lán sa povoľuje, ak sa nezvýši hustota chovu.

Časť X: Tropické sladkovodné ryby: ryby druhu Chanos chanos (Chanos chanos), tilapie (Oreochromis spp.), pangasiusy (Pangasius spp.)Systémy produkcie

Rybníky a sieťové klietky

Maximálna hustota chovu

Pangasius: 10 kg/m3

Oreochromis: 20 kg/m3
PRÍLOHA III

INFORMÁCIE, KTORÉ MAJÚ POSKYTNÚŤ ČLENSKÉ ŠTÁTY, AKO SA UVÁDZA V ČLÁNKU 25

Časť I: Informácie z databázy uvedenej v článku 26 ods. 1 a zo systémov uvedených v článku 26 ods. 2 a v relevantných prípadoch v článku 26 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/848

1. 

Informácie týkajúce sa dostupnosti ekologického rastlinného množiteľského materiálu a rastlinného množiteľského materiálu z konverzie, okrem sadeníc, ale vrátane sadbových zemiakov, pre každú osobitnú kategóriu uloženú v databáze uvedenej v článku 26 ods. 1 alebo v systémoch uvedených v článku 26 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/848 zahŕňajú:

— 
vedecké a slovenské meno (slovenský a latinský názov),
— 
označenie odrody alebo heterogénneho materiálu,
— 
dostupné množstvo v období konverzie podľa odhadov prevádzkovateľov (celkový počet jednotiek alebo hmotnosť osiva),
— 
dostupné ekologické množstvo podľa odhadov prevádzkovateľov (celkový počet jednotiek alebo hmotnosť osiva),
— 
počet prevádzkovateľov, ktorí vložili informácie podľa článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/848 na dobrovoľnom základe.

Na účely tohto bodu je „sadenica“ mladá rastlina pochádzajúcu z osiva a nie z rezania.

2. 

Informácie týkajúce sa dostupnosti mladých jedincov živočíchov akvakultúry z ekologických chovov pre každý druh uložený v systémoch uvedených v článku 26 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) 2018/848 zahŕňajú:

— 
druh a rod (slovenský a latinský názov),
— 
plemená a línie, ak existujú,
— 
životné štádium (napr. vajíčko, plôdik, mladé jedince), ktoré je k dispozícii na predaj ako ekologický produkt,
— 
dostupné množstvo podľa odhadov prevádzkovateľov,
— 
štatút zdravia v súlade so smernicou Rady 2006/88/ES ( 2 ),
— 
počet prevádzkovateľov, ktorí vložili informácie podľa článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/848 na dobrovoľnom základe.
3. 

Informácie týkajúce sa dostupnosti zvierat z ekologických chovov pre každý druh uložený v systémoch uvedených v článku 26 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2018/848 zahŕňajú:

— 
druh a rod (slovenský a latinský názov),
— 
plemená a línie,
— 
výrobné účely: mäso, mlieko, dvojaký účel alebo chov,
— 
vývojové štádium: dospelé alebo mladé jedince (t. j. hovädzie zvieratá mladšie ako 6 mesiacov, dospelé hovädzie zviera),
— 
dostupné množstvo (celkový počet zvierat) podľa odhadov prevádzkovateľov,
— 
štatút zdravia v súlade s horizontálnymi pravidlami v oblasti zdravia zvierat,
— 
počet prevádzkovateľov, ktorí vložili informácie podľa článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/848 na dobrovoľnom základe.
4. 

Ak je to relevantné, informácie týkajúce sa dostupnosti plemien a línií z ekologického chovu prispôsobených ekologickej výrobe pre druhy uvedené v článku 26 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/848 zahŕňajú:

— 
druh a rod (slovenský a latinský názov),
— 
plemená a línie,
— 
výrobné účely: mäso, mlieko, dvojaký účel alebo chov,
— 
dostupné množstvo (celkový počet zvierat) podľa odhadov prevádzkovateľov,
— 
štatút zdravia v súlade s horizontálnymi pravidlami v oblasti zdravia zvierat,
— 
počet prevádzkovateľov, ktorí vložili informácie podľa článku 26 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/848 na dobrovoľnom základe.
5. 

Ak je to relevantné, informácie týkajúce sa dostupnosti mládok z ekologického chovu uvedené v článku 26 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/848 zahŕňajú:

— 
druh a rod (slovenský a latinský názov),
— 
plemená a línie,
— 
výrobné účely: mäso, vajcia, dvojaký účel alebo chov,
— 
dostupné množstvo (celkový počet zvierat) podľa odhadov prevádzkovateľov,
— 
spôsob chovu (uveďte, či vo viacpodlažných systémoch),
— 
štatút zdravia v súlade s horizontálnymi pravidlami v oblasti zdravia zvierat,
— 
počet prevádzkovateľov, ktorí vložili informácie podľa článku 26 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/848 na dobrovoľnom základe.

Časť II: Informácie týkajúce sa výnimiek udelených v súlade s časťou I bodom 1.8.5 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 a s časťou II bodmi 1.3.4.3 a 1.3.4.4 uvedenej prílohy

1. 

Informácie o výnimkách udelených v súlade s časťou I bodom 1.8.5 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 zahŕňajú:

— 
vedecké a slovenské meno (slovenský a latinský názov),
— 
odrodu,
— 
počet výnimiek a celkovú hmotnosť osiva alebo počet rastlín, na ktoré sa výnimky vzťahujú,
— 
odôvodnenie výnimky: či už na výskumné účely, z dôvodu nedostatku vhodnej odrody, na účely ochrany alebo z iných dôvodov,
— 
v relevantných prípadoch, pokiaľ ide o výnimky z iných dôvodov ako na výskumné účely, zoznam druhov, pre ktoré nebola udelená žiadna výnimka, keďže sú dostatočne dostupné v ekologickej forme.
2. 

V prípade každého druhu konvenčných hospodárskych zvierat (hovädzie zvieratá, koňovité zvieratá, ovce, kozy, ošípané a raticová zver, králiky, hydina) informácie o výnimkách udelených v súlade s časťou II bodmi 1.3.4.3 a 1.3.4.4 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 zahŕňajú:

— 
vedecké a slovenské meno (slovenský a latinský názov, t. j. rod a druh),
— 
plemená a línie,
— 
výrobné účely: mäso, mlieko, vajcia, dvojaký účel alebo chov,
— 
počet výnimiek a celkový počet zvierat, na ktoré sa výnimky vzťahujú,
— 
odôvodnenie výnimky: či z dôvodu nedostatku vhodných zvierat alebo z iných dôvodov.( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).

( 2 ) Smernica Rady 2006/88/ES z 24. októbra 2006 o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty akvakultúry a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov (Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 14).