02020Q1222(01) — SK — 22.12.2020 — 000.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA DOHODA MEDZI EURÓPSKYM PARLAMENTOM, RADOU EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKOU KOMISIOU O ROZPOČTOVEJ DISCIPLÍNE, SPOLUPRÁCI V ROZPOČTOVÝCH ZÁLEŽITOSTIACH A SPRÁVNOM FINANČNOM RIADENÍ, AKO AJ O NOVÝCH VLASTNÝCH ZDROJOCH VRÁTANE PLÁNU NA ZAVEDENIE NOVÝCH VLASTNÝCH ZDROJOV

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA DOHODA

zo 16. decembra 2020

medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov

(Ú. v. ES L 433I 22.12.2020, s. 28)


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 024, 3.2.2022, s.  139  (2020/1222)
▼B

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA DOHODA MEDZI EURÓPSKYM PARLAMENTOM, RADOU EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKOU KOMISIOU O ROZPOČTOVEJ DISCIPLÍNE, SPOLUPRÁCI V ROZPOČTOVÝCH ZÁLEŽITOSTIACH A SPRÁVNOM FINANČNOM RIADENÍ, AKO AJ O NOVÝCH VLASTNÝCH ZDROJOCH VRÁTANE PLÁNU NA ZAVEDENIE NOVÝCH VLASTNÝCH ZDROJOV

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA DOHODA

zo 16. decembra 2020

medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov1. Účelom tejto dohody je implementovať rozpočtovú disciplínu, zlepšiť fungovanie ročného rozpočtového postupu a spoluprácu medzi inštitúciami v rozpočtových záležitostiach, ako aj zabezpečiť správne finančné riadenie, spolupracovať a stanoviť plán na zavedenie nových vlastných zdrojov v období viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 (ďalej len „VFR 2021-2027“), ktoré budú dostatočné na pokrytie splácania Nástroja Európskej únie na obnovu zriadeného nariadením Rady (EÚ) 2020/2094 ( 1 ) (ďalej len „nariadenie o EURI“).

2. Rozpočtová disciplína uvedená v tejto dohode sa vzťahuje na všetky výdavky. Táto dohoda je počas svojej platnosti pre inštitúcie záväzná. Prílohy k tejto dohode sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

3. Touto dohodou sa nemenia príslušné rozpočtové a legislatívne právomoci inštitúcií, ktoré sú stanovené v zmluvách, v nariadení Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 ( 2 ) (ďalej len „nariadenie o VFR“), nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 ( 3 ) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) a rozhodnutí Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053 ( 4 ) (ďalej len „rozhodnutie o vlastných zdrojoch“) a nie sú ňou dotknuté právomoci národných parlamentov týkajúce sa vlastných zdrojov.

4. Akákoľvek zmena tejto dohody si vyžaduje vzájomnú dohodu inštitúcií.

5. Táto dohoda pozostáva zo štyroch častí:

— 
časť I obsahuje ustanovenia týkajúce sa viacročného finančného rámca (ďalej len „VFR“) a tematických a netematických osobitných nástrojov,
— 
časť II sa týka medziinštitucionálnej spolupráce v rozpočtových záležitostiach,
— 
časť III obsahuje ustanovenia týkajúce sa správneho finančného riadenia finančných prostriedkov Únie,
— 
časť IV obsahuje ustanovenia týkajúce sa kvality a porovnateľnosti údajov o prijímateľoch v kontexte ochrany rozpočtu Únie.

6. Táto dohoda nadobúda platnosť 16. decembra 2020 a nahrádza Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení ( 5 ).

ČASŤ I

VFR A OSOBITNÉ NÁSTROJE

A.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VFR

7. Inštitúcie na účely správneho finančného riadenia v čo najväčšej miere zabezpečia, aby v priebehu rozpočtového postupu a počas prijímania všeobecného rozpočtu Únie zostali k dispozícii dostatočné rezervy v rámci stropov jednotlivých okruhov VFR, s výnimkou podokruhu Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť.

Aktualizácia prognóz týkajúcich sa platobných rozpočtových prostriedkov

8. Komisia každoročne vykoná aktualizáciu prognóz platobných rozpočtových prostriedkov na obdobie aspoň do roku 2027. V tejto aktualizácii sa zohľadnia všetky relevantné informácie vrátane skutočnej implementácie viazaných rozpočtových prostriedkov a platobných rozpočtových prostriedkov, ako aj prognózy implementácie. Zohľadnia sa takisto pravidlá určené na zaistenie riadneho vývoja platobných rozpočtových prostriedkov v porovnaní s viazanými rozpočtovými prostriedkami a prognózami rastu hrubého národného dôchodku (HND) Únie.

B.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA TEMATICKÝCH A NETEMATICKÝCH OSOBITNÝCH NÁSTROJOV

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii

9. Ak sú splnené podmienky pre mobilizáciu prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii stanovené v príslušnom základnom akte, Komisia predloží návrh na ich mobilizáciu, a rozhodnutie o mobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii prijmú spoločne Európsky parlament a Rada.

Súčasne s predložením svojho návrhu rozhodnutia o mobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na presun prostriedkov do príslušných rozpočtových riadkov.

Presuny týkajúce sa Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii sa vykonajú v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

Rezerva na solidaritu a núdzovú pomoc

10. Ak Komisia usúdi, že sú splnené podmienky pre mobilizáciu rezervy na solidaritu a núdzovú pomoc, predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na presun prostriedkov z tejto rezervy do príslušných rozpočtových riadkov v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

Rozhodnutie mobilizovať sumy podľa článku 9 ods. 1 písm. a) nariadenia o VFR prijmú spoločne Európsky parlament a Rada na návrh Komisie v súlade s príslušným základným aktom.

Pred akýmkoľvek návrhom na presun z rezervy na solidaritu a núdzovú pomoc na účely pomoci podľa článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia o VFR Komisia preskúma možnosti prerozdelenia rozpočtových prostriedkov.

Pobrexitová adaptačná rezerva

11. Ak sú splnené podmienky pre mobilizáciu prostriedkov z pobrexitovej adaptačnej rezervy stanovené v príslušnom nástroji, Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na presun prostriedkov do príslušných rozpočtových riadkov.

Presuny týkajúce sa pobrexitovej adaptačnej rezervy sa vykonajú v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

Nástroj jednotnej rezervy

12. Komisia môže v súvislosti s návrhom rozpočtu alebo návrhom opravného rozpočtu navrhnúť mobilizáciu súm zodpovedajúcich všetkým alebo niektorým z rezerv uvedených v článku 11 ods. 1 prvom pododseku písm. a) a c) nariadenia o VFR. Mobilizáciu akýchkoľvek súm uvedených v článku 11 ods. 1 prvom pododseku písm. c) uvedeného nariadenia navrhuje Komisia po dôkladnej analýze všetkých ostatných finančných možností.

Európsky parlament a Rada môžu tieto sumy mobilizovať v rámci rozpočtového postupu stanoveného v článku 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“).

Nástroj flexibility

13. Komisia predloží návrh na mobilizáciu nástroja flexibility po tom, čo preskúma všetky možnosti na prerozdelenie rozpočtových prostriedkov v rámci okruhu, v ktorom sa vyžadujú dodatočné výdavky.

V uvedenom návrhu sa stanovia potreby, ktoré sa majú pokryť, a príslušná suma. Takýto návrh sa môže predložiť v súvislosti s návrhom rozpočtu alebo návrhom opravného rozpočtu.

Európsky parlament a Rada môžu mobilizovať nástroj flexibility v rámci rozpočtového postupu stanoveného v článku 314 ZFEÚ.

ČASŤ II

ZLEPŠENIE MEDZIINŠTITUCIONÁLNEJ SPOLUPRÁCE V ROZPOČTOVÝCH ZÁLEŽITOSTIACH

A.   POSTUP MEDZIINŠTITUCIONÁLNEJ SPOLUPRÁCE

14. Podrobnosti týkajúce sa medziinštitucionálnej spolupráce v priebehu rozpočtového postupu sa uvádzajú v prílohe I.

15. V súlade s článkom 312 ods. 5 ZFEÚ prijmú inštitúcie všetky opatrenia potrebné na uľahčenie prijatia nového VFR alebo jeho revízie v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom stanoveným v článku 312 ods. 2 ZFEÚ. Takéto opatrenia budú zahŕňať pravidelné zasadnutia a výmenu informácií medzi Európskym parlamentom a Radou a z iniciatívy Komisie stretnutia predsedov inštitúcií, ako sa stanovuje v článku 324 ZFEÚ, v záujme podpory konzultácií a zblíženia pozícií inštitúcií. Ak sa predloží návrh nového VFR alebo jeho podstatnej revízie, budú sa inštitúcie usilovať stanoviť osobitné dojednania pre vzájomnú spoluprácu a dialóg počas celého procesu vedúceho k prijatiu návrhu.

Rozpočtová transparentnosť

16. Komisia vypracuje výročnú správu, ktorá sa pripojí k všeobecnému rozpočtu Únie, a v ktorej sa zhromaždia dostupné informácie, ktoré nemajú dôverný charakter, týkajúce sa:

a) 

aktív a pasív Únie vrátané tých, ktoré vyplývajú z operácií prijímania a poskytovania úverov vykonávaných Úniou v súlade s jej právomocami podľa zmlúv;

b) 

príjmov, výdavkov, aktív a pasív Európskeho rozvojového fondu ( 6 ), Európskeho nástroja finančnej stability, Európskeho mechanizmu pre stabilitu a iných prípadných budúcich mechanizmov;

c) 

výdavkov, ktoré členské štáty vynaložili v rámci posilnenej spolupráce, pokiaľ nie sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Únie;

d) 

výdavkov v oblasti klímy, a to na základe účinnej metodiky, ktorú stanovila Komisia, a v prípade potreby v súlade s odvetvovými právnymi predpismi, na účely monitorovania vynakladania výdavkov v oblasti klímy a ich výkonnosti, aby sa dosiahol celkový cieľ vynaložiť aspoň 30 % celkovej sumy rozpočtu Únie a Nástroja Európskej únie na obnovu na výdavky podporujúce ciele v oblasti klímy pričom sa zohľadnia účinky postupného ukončenia financovania v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu a bude sa rozlišovať medzi zmierňovaním zmeny klímy a adaptáciou na ňu, ak je to možné.

V prípade, že sa v jednom alebo vo viacerých príslušných programoch nedosiahne dostatočný pokrok pri dosahovaní cieľa týkajúceho sa výdavkov v oblasti klímy, inštitúcie v súlade so svojimi zodpovednosťami a príslušnými právnymi predpismi uskutočnia vzájomné konzultácie o vhodných opatreniach, ktoré sa majú prijať s cieľom zabezpečiť, aby výdavky Únie na ciele v oblasti klímy počas celého VFR 2021 – 2027 zodpovedali aspoň 30 % celkovej sumy rozpočtu Únie a výdavkov v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu;

e) 

výdavkov prispievajúcich k zastaveniu a zvráteniu poklesu biodiverzity na základe účinnej, transparentnej a komplexnej metodiky stanovenej Komisiou v spolupráci s Európskym parlamentom a Radou a prípadne v súlade s odvetvovými právnymi predpismi v záujme dosiahnutia cieľa, aby sa v roku 2024 vynaložilo na ciele v oblasti biodiverzity 7,5 % ročných výdavkov v rámci VFR a v rokoch 2026 a 2027 10 % ročných výdavkov v rámci VFR, pričom sa zohľadní existujúce prekrývanie medzi cieľmi v oblasti klímy a biodiverzity;

f) 

podpory rovnosti medzi ženami a mužmi, ako aj práv a rovnakých príležitostí pre všetkých počas implementácie a monitorovania príslušných programov, a uplatňovania týchto cieľov, ako aj uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti, a to aj tým, že v rámci lepšej tvorby práva sa v posúdeniach vplyvu a hodnoteniach posilnení posudzovanie vplyvu na rodovú rovnosť. Komisia preskúma, ako vypracovať metodiku na meranie príslušných výdavkov na úrovni programu vo VFR 2021 – 2027. Komisia začne túto metodiku používať hneď ako bude k dispozícii. Komisia najneskôr do 1. januára 2023 zavedie túto metodiku pre niektoré centrálne riadené programy s cieľom otestovať jej použiteľnosť. V polovici obdobia sa preskúma, či sa táto metodika môže rozšíriť aj na iné programy na zvyšné obdobie platnosti VFR 2021-2027;

g) 

plnenia cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja vo všetkých príslušných programoch Únie VFR 2021 – 2027.

Účinné metodiky uvedené v písmenách d) a e) prvého odseku budú, pokiaľ je to možné, obsahovať odkaz na príspevok rozpočtu Únie k Európskej zelenej dohode, čo zahŕňa zásadu „nespôsobovať škodu“.

Účinná metodika uvedená v písmene d) prvého odseku bude transparentná, komplexná, orientovaná na výsledky a založená na výkonnosti, bude zahŕňať každoročné konzultácie Komisie s Európskym parlamentom a Radou a bude určovať príslušné opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade nedostatočného pokroku pri dosahovaní príslušných cieľov.

Žiadna z metodík uvedených v tomto bode by nemala viesť k nadmernému administratívnemu zaťaženiu realizátorov ani prijímateľov projektov.

17. Komisia vypracuje výročnú správu o implementácii Nástroja Európskej únie na obnovu. V uvedenej výročnej správe sa zhromaždia dostupné informácie, ktoré nemajú dôverný charakter a týkajú sa:

— 
aktív a pasív vyplývajúcich z operácií prijímania a poskytovania úverov vykonávaných podľa článku 5 rozhodnutia o vlastných zdrojoch,
— 
súhrnného objemu získaných finančných prostriedkov pripísaných na programy Únie v rámci implementácie Nástroja Európskej únie na obnovu v predchádzajúcom roku, rozčlenených podľa jednotlivých programov a rozpočtových riadkov,
— 
prínosu vypožičaných finančných prostriedkov k dosiahnutiu cieľov Nástroja Európskej únie na obnovu a osobitných programov Únie.

B.   ZAČLENENIE FINANČNÝCH USTANOVENÍ DO LEGISLATÍVNYCH AKTOV

18. Všetky legislatívne akty, ktoré sa týkajú viacročných programov, prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom, obsahujú ustanovenie, v ktorom zákonodarca stanovuje finančné krytie príslušného programu.

Táto suma predstavuje pre Európsky parlament a Radu v priebehu ročného rozpočtového postupu hlavnú referenčnú sumu.

V prípade programov uvedených v prílohe II k nariadeniu o VFR sa hlavná referenčná suma automaticky zvýši o dodatočné pridelené prostriedky uvedené v článku 5 ods. 1 nariadenia o VFR.

Európsky parlament a Rada, ako aj Komisia pri zostavovaní návrhu rozpočtu, sa zaväzujú, že sa od tejto sumy neodchýlia o viac ako 15 %, a to počas celého obdobia trvania príslušného programu, ak sa nevyskytnú nové, objektívne a dlhodobé okolnosti, ktoré budú jasne a presne odôvodnené, pričom sa zohľadnia výsledky dosiahnuté pri implementácii programu, najmä na základe hodnotení. Žiadne zvýšenie vyplývajúce z takejto zmeny neprekročí existujúci strop príslušného okruhu, a to bez toho, aby bolo dotknuté použitie nástrojov uvedených v nariadení o VFR a v tejto dohode.

Štvrtý odsek sa nevzťahuje na dodatočné pridelené prostriedky uvedené v treťom odseku.

Tento bod sa nevzťahuje na rozpočtové prostriedky pre súdržnosť, ktoré sú prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom a vopred pridelené pre členské štáty, a v prípade ktorých sa stanovuje finančné krytie na celé obdobie trvania programu, ani na prostriedky pre veľké projekty uvedené v článku 18 nariadenia o VFR.

19. Právne záväzné akty Únie, ktoré sa týkajú viacročných programov a ktoré nie sú prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom, neobsahujú „sumu považovanú za potrebnú“.

Ak by si Rada želala zahrnúť finančnú referenčnú sumu, táto suma sa považuje za vyjadrenie vôle zákonodarcu a nie sú ňou dotknuté rozpočtové právomoci Európskeho parlamentu a Rady stanovené v ZFEÚ. Do všetkých právne záväzných aktov Únie, ktoré obsahujú takúto finančnú referenčnú sumu, sa musí zahrnúť ustanovenie na tento účel.

C.   VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA RYBÁRSKYCH DOHÔD

20. Výdavky týkajúce sa rybárskych dohôd podliehajú nasledujúcim osobitným pravidlám.

Komisia sa zaväzuje, že bude Európsky parlament pravidelne informovať o príprave a priebehu rokovaní o rybárskych dohodách vrátane vplyvov týchto dohôd na rozpočet.

Inštitúcie sa zaväzujú, že v priebehu legislatívneho postupu, ktorý sa týka rybárskych dohôd, vynaložia všetko úsilie na to, aby všetky postupy prebehli čo najrýchlejšie.

Sumy stanovené v rozpočte na nové rybárske dohody alebo na predĺženie platnosti rybárskych dohôd, ktoré nadobúdajú platnosť po 1. januári príslušného rozpočtového roka, sa zahrnú do rezervy.

Ak sa ukáže, že rozpočtové prostriedky týkajúce sa rybárskych dohôd vrátane rezervy sú nedostatočné, Komisia poskytne Európskemu parlamentu a Rade potrebné informácie o príčinách tejto situácie a opatreniach, ktoré možno prijať podľa stanovených postupov. V prípade potreby Komisia navrhne vhodné opatrenia.

Komisia štvrťročne predkladá Európskemu parlamentu a Rade podrobné informácie o vykonávaní platných rybárskych dohôd a finančnú prognózu na zostávajúcu časť roka.

21. Bez toho, aby boli dotknuté príslušné postupy, ktorými sa riadi rokovanie o rybárskych dohodách, sa Európsky parlament a Rada v rámci rozpočtovej spolupráce zaväzujú, že dosiahnu včasnú dohodu o primeranom financovaní rybárskych dohôd.

D.   FINANCOVANIE SPOLOČNEJ ZAHRANIČNEJ A BEZPEČNOSTNEJ POLITIKY (SZBP)

22. Celková suma operačných výdavkov na SZBP sa v plnej výške zahrnie do jednej rozpočtovej kapitoly s názvom SZBP. Táto suma pokrýva skutočné predvídateľné potreby stanovené v rámci zostavovania návrhu rozpočtu na základe prognóz, ktoré každoročne vypracúva vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoký predstaviteľ“). Na pokrytie nepredvídaných akcií sa ponechá primeraná rezerva. Žiadne finančné prostriedky sa nesmú zahrnúť do rezervy.

23. V prípade výdavkov na SZBP, ktoré sa hradia z rozpočtu Únie v súlade s článkom 41 Zmluvy o Európskej únii, sa inštitúcie snažia v zmierovacom výbore uvedenom v článku 314 ods. 5 ZFEÚ a na základe návrhu rozpočtu vypracovaného Komisiou dospieť každý rok k dohode o výške operačných výdavkov a o rozdelení tejto sumy medzi články rozpočtovej kapitoly SZBP. Ak sa dohoda nedosiahne, Európsky parlament a Rada zahrnú do rozpočtu sumu uvedenú v predchádzajúcom rozpočte alebo sumu navrhnutú v návrhu rozpočtu, podľa toho, ktorá z týchto súm je nižšia.

Celková suma operačných výdavkov na SZBP sa rozdelí medzi články rozpočtovej kapitoly SZBP, ako sa navrhuje v treťom odseku. Každý článok zahŕňa už prijaté akcie, plánované akcie, ktoré zatiaľ neboli prijaté, a sumy pre budúce – teda nepredvídané – akcie, ktoré má Rada prijať počas dotknutého rozpočtového roka.

V rámci rozpočtovej kapitoly SZBP by mohli byť články, do ktorých sa zahrnú akcie SZBP, označené takto:

— 
jednotlivé hlavné misie, ako sa uvádza v článku 52 ods. 1 písm. g) nariadenia o rozpočtových pravidlách,
— 
iné misie (na účely operácií krízového riadenia, predchádzania konfliktom, ich riešenia a stabilizácie, monitorovania a zavádzania mierových a bezpečnostných procesov),
— 
nešírenie zbraní a odzbrojenie,
— 
núdzové opatrenia,
— 
prípravné a následné opatrenia,
— 
osobitní zástupcovia Európskej únie.

Keďže Komisia je na základe nariadenia o rozpočtových pravidlách oprávnená autonómne presúvať rozpočtové prostriedky medzi článkami v rámci rozpočtovej kapitoly SZBP, zabezpečí sa tak flexibilita, ktorá sa považuje za nevyhnutnú na rýchlu implementáciu akcií SZBP. Ak suma v rozpočtovej kapitole SZBP počas rozpočtového roka nie je dostatočná na pokrytie potrebných výdavkov, Európsky parlament a Rada sa na návrh Komisie usilujú urýchlene nájsť riešenie.

24. Vysoký predstaviteľ každý rok vedie s Európskym parlamentom konzultácie o výhľadovom dokumente, ktorý sa predkladá do 15. júna príslušného roku a v ktorom sa stanovujú hlavné aspekty a základné rozhodnutia SZBP vrátane finančných vplyvov na rozpočet Únie, hodnotenia opatrení zavedených v roku n-1 a posúdenia koordinácie a komplementarity SZBP s ostatnými externými finančnými nástrojmi Únie. Vysoký predstaviteľ okrem toho v rámci pravidelného politického dialógu pravidelne informuje Európsky parlament o SZBP na spoločných konzultačných zasadnutiach, ktoré sa konajú aspoň päťkrát za rok a ktoré sa dohodnú najneskôr do 30. novembra každého roku. Účasť na uvedených zasadnutiach určí samostatne Európsky parlament a Rada, pričom zohľadnia ciele a povahu informácií prerokovávaných na týchto zasadnutiach.

Komisia sa vyzve, aby sa na týchto zasadnutiach zúčastnila.

Ak Rada prijme rozhodnutie v oblasti SZBP, ktoré je spojené so vznikom výdavkov, vysoký predstaviteľ zašle bezodkladne, a v každom prípade najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa prijatia rozhodnutia, Európskemu parlamentu odhad predpokladaných nákladov (ďalej len „finančný výkaz“), a to najmä nákladov, ktoré sa týkajú časového rámca, zamestnancov, využívania priestorov a inej infraštruktúry, dopravných zariadení, požiadaviek na odborné vzdelávanie a bezpečnostných opatrení.

Komisia štvrťročne informuje Európsky parlament a Radu o implementácii akcií SZBP a o finančných prognózach na zostávajúcu časť rozpočtového roka.

E.   ZAPOJENIE INŠTITÚCIÍ, POKIAĽ IDE O OTÁZKY ROZVOJOVEJ POLITIKY

25. Komisia nadviaže neformálny dialóg s Európskym parlamentom o otázkach rozvojovej politiky.

ČASŤ III

SPRÁVNE FINANČNÉ RIADENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ÚNIE

A.   FINANČNÝ PLÁN

26. Komisia dvakrát za rok, prvý raz spolu s dokumentmi pripojenými k návrhu rozpočtu a druhý raz po prijatí všeobecného rozpočtu Únie, predloží úplný finančný plán pre okruhy 1, 2 (okrem podokruhu „Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“), 3 („Životné prostredie a ochrana klímy“ a „Námorná politika a rybárstvo“), 4, 5 a 6 VFR. V tomto pláne, rozdelenom podľa okruhov, oblastí politík a rozpočtových riadkov, by mali byť uvedené:

a) 

platné právne predpisy s rozlíšením medzi viacročnými programami a ročnými akciami:

i) 

v prípade viacročných programov by Komisia mala uviesť postup, na základe ktorého boli prijaté (riadny alebo mimoriadny legislatívny postup), ich trvanie, celkové finančné krytie a sumy pridelené na administratívne výdavky;

ii) 

v prípade viacročných programov uvedených v prílohe II k nariadeniu o VFR by Komisia mala transparentne uviesť dodatočne pridelené prostriedky podľa článku 5 nariadenia o VFR;

iii) 

v prípade ročných akcií (týkajúcich sa pilotných projektov, prípravných akcií a agentúr) a akcií financovaných na základe výsadných práv Komisie by Komisia mala uviesť viacročné odhady;

b) 

prerokúvané legislatívne návrhy: prerokúvané návrhy Komisie s najnovšou aktualizáciou.

Komisia by mala zvážiť možnosť krížových odkazov medzi jej finančným a legislatívnym plánom, aby sa dosiahli presnejšie a spoľahlivejšie prognózy. Komisia by pri každom legislatívnom návrhu mala uviesť, či je zahrnutý do plánu oznámeného v čase predloženia návrhu rozpočtu alebo po konečnom prijatí rozpočtu. Komisia by mala informovať Európsky parlament a Radu najmä o:

a) 

všetkých nových prijatých legislatívnych aktoch a všetkých prerokúvaných návrhoch, ktoré boli predložené, ale neboli zahrnuté do plánu oznámeného v čase predloženia návrhu rozpočtu alebo po konečnom prijatí rozpočtu (s príslušnými sumami);

b) 

právnych predpisoch zahrnutých do ročného legislatívneho pracovného programu Komisie, pričom sa uvedie, či je pravdepodobné, že akcie budú mať finančný vplyv.

V prípade potreby by mala Komisia vždy uviesť zmenu plánu vyplývajúcu z nových legislatívnych návrhov.

B.   AGENTÚRY A EURÓPSKE ŠKOLY

27. Komisia pred predložením návrhu na zriadenie novej agentúry vypracuje spoľahlivé, úplné a objektívne posúdenie vplyvu, v ktorom okrem iného zohľadní nevyhnutný počet zamestnancov a kompetencie, aspekty nákladov a prínosov, subsidiaritu a proporcionalitu, dôsledky na vnútroštátne činnosti a činnosti Únie a rozpočtové vplyvy na príslušný výdavkový okruh. Na základe týchto informácií a bez toho, aby boli dotknuté legislatívne postupy upravujúce zriadenie agentúry, sa Európsky parlament a Rada v rámci rozpočtovej spolupráce zaväzujú, že dosiahnu včasnú dohodu o financovaní navrhovanej agentúry.

Postup zahŕňa tieto kroky:

— 
po prvé, Komisia systematicky predkladá každý návrh na zriadenie novej agentúry na prvom zasadnutí trialógu, ktoré sa koná po prijatí jej návrhu, predloží finančný výkaz pripojený k legislatívnemu návrhu na zriadenie agentúry, a uvedie jeho dôsledky na zostávajúce obdobie finančného plánu;
— 
po druhé, Komisia počas legislatívneho procesu pomáha zákonodarcovi pri posudzovaní finančných dôsledkov navrhovaných zmien. Takéto finančné dôsledky by sa mali zohľadniť počas príslušných legislatívnych trialógov;
— 
po tretie, Komisia pred uzavretím legislatívneho procesu predloží aktualizovaný finančný výkaz, pričom zohľadní prípadné zmeny zo strany zákonodarcu; uvedený konečný finančný výkaz sa zaradí do programu záverečného legislatívneho trialógu a formálne ho schváli zákonodarca. Zaradí sa aj do programu následného rozpočtového trialógu (v naliehavých prípadoch v zjednodušenej forme) s cieľom dosiahnuť dohodu o financovaní;
— 
po štvrté, dohoda dosiahnutá počas trialógu sa pri zohľadnení rozpočtového posúdenia zo strany Komisie, pokiaľ ide o obsah legislatívneho procesu, potvrdí v spoločnom vyhlásení. Uvedená dohoda podlieha schváleniu Európskym parlamentom a Radou v súlade s ich rokovacími poriadkami.

Rovnaký postup sa uplatní v prípade akejkoľvek zmeny právneho aktu týkajúceho sa agentúry, ktorá by mala vplyv na zdroje danej agentúry.

Ak sa úlohy agentúry podstatne zmenia bez zmeny právneho aktu, ktorým sa daná agentúra zriaďuje, Komisia informuje Európsky parlament a Radu prostredníctvom revidovaného finančného výkazu, a to tak, aby Európsky parlament a Rada mohli dosiahnuť včasnú dohodu o financovaní agentúry.

28. V rozpočtovom postupe by sa mali náležite zohľadniť relevantné ustanovenia spoločného prístupu pripojeného k spoločnému vyhláseniu Európskeho parlamentu, Rady Európskej únie a Európskej komisie o decentralizovaných agentúrach podpísanému 19. júla 2012.

29. Ak Rada guvernérov zamýšľa zriadiť novú európsku školu, v súvislosti s vplyvom na rozpočet Únie sa primerane uplatní podobný postup.

ČASŤ IV

OCHRANA ROZPOČTU ÚNIE: KVALITA A POROVNATEĽNOSŤ ÚDAJOV O PRIJÍMATEĽOCH

30. V súlade s požiadavkami Európskeho parlamentu a s ohľadom na bod 24 záverov Európskej rady zo 17. až 21. júla 2020 sa inštitúcie zhodli na tom, že s cieľom posilniť ochranu rozpočtu Únie a Nástroja Európskej únie na obnovu pred podvodmi a nezrovnalosťami sa na účely kontroly a auditu zavedú štandardizované opatrenia na zber, porovnávanie a zhrnutie informácií a číselných údajov o konečných príjemcoch a prijímateľoch finančných prostriedkov Únie.

31. Na zabezpečenie účinných kontrol a auditov je potrebný zber údajov o tých, ktorí majú v konečnom dôsledku priamy alebo nepriamy prospech z finančných prostriedkov Únie v rámci zdieľaného riadenia a z projektov a reforiem podporovaných podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, vrátane údajov o konečných užívateľoch výhod príjemcov finančných prostriedkov. Pravidlá týkajúce sa zberu a spracúvania takýchto údajov budú musieť byť v súlade s platnými pravidlami ochrany údajov.

32.  ►C1  Aby sa posilnila ochrana rozpočtu Únie, Komisia sprístupní integrovaný a interoperabilný informačný a monitorovací systém vrátane jednotného nástroja na hĺbkovú analýzu údajov a hodnotenie rizika s cieľom mať prístup k údajom uvedeným v bode 31 a analyzovať ich na účely všeobecného používania zo strany členských štátov. ◄ Týmto systémom by sa zabezpečili účinné kontroly konfliktu záujmov, nezrovnalostí a problémov s dvojitým financovaním, ako aj akéhokoľvek zneužívania finančných prostriedkov. Komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a ďalšie vyšetrovacie a kontrolné orgány Únie by mali mať nevyhnutný prístup k týmto údajom, aby mohli vykonávať svoju funkciu dohľadu nad kontrolami a auditmi, ktoré majú v prvom rade vykonávať členské štáty s cieľom odhaliť nezrovnalosti a viesť administratívne vyšetrovania zneužitia dotknutých finančných prostriedkov Únie, ako aj získať presný prehľad o ich rozdelení.

33. Bez toho, aby boli dotknuté výsadné práva inštitúcií podľa zmlúv, v priebehu legislatívneho postupu týkajúceho sa príslušných základných aktov sa inštitúcie zaväzujú lojálne spolupracovať v záujme zabezpečenia opatrení nadväzujúcich na závery Európskej rady zo 17. až 21. júla 2020 v súlade s prístupom opísaným v tejto časti.

PRÍLOHA I

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA V PRIEBEHU ROZPOČTOVÉHO POSTUPU

Časť A.    Harmonogram rozpočtového postupu

1. Inštitúcie sa každý rok v dostatočnom predstihu pred začiatkom rozpočtového postupu dohodnú na základe súčasnej praxe na pragmatickom harmonograme.

2. S cieľom zabezpečiť, aby Európsky parlament a Rada mohli účinne vykonávať svoje rozpočtové právomoci, predkladajú sa rozpočtové pozície, presuny a iné oznámenia, ktoré sú spojené s aktiváciu lehôt, s náležitým prihliadnutím na obdobia, počas ktorých sa v týchto inštitúciách nekonajú zasadnutia, pričom o ich dátumoch sa navzájom informujú s dostatočným predstihom prostredníctvom svojich príslušných útvarov.

Časť B.    Priority rozpočtového postupu

3. V dostatočnom predstihu pred tým, než Komisia prijme návrh rozpočtu, sa zvolá trialóg, na ktorom sa prediskutujú možné priority rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok a akékoľvek otázky vyplývajúce z plnenia rozpočtu v súčasnom rozpočtovom roku, a to na základe informácií poskytnutých Komisiou v súlade s bodom 37.

Časť C.    Zostavenie návrhu rozpočtu a aktualizácia odhadov

4. Inštitúcie s výnimkou Komisie sa vyzývajú, aby do konca marca prijali svoj výkaz odhadov.

5. Komisia každý rok predloží návrh rozpočtu zodpovedajúci skutočným požiadavkám Únie na financovanie.

Zohľadní:

a) 

prognózy členských štátov v súvislosti so štrukturálnymi fondmi;

b) 

schopnosť využitia rozpočtových prostriedkov, pričom sa snaží zachovať striktnú vzájomnú súvislosť medzi viazanými rozpočtovými prostriedkami a platobnými rozpočtovými prostriedkami;

c) 

možnosti zavedenia nových politík prostredníctvom pilotných projektov, nových prípravných akcií či pilotných projektov aj prípravných akcií alebo pokračovania v implementácii končiacich sa viacročných akcií, pričom najprv posúdi, či bude možné zabezpečiť prijatie základného aktu v zmysle nariadenia o rozpočtových pravidlách (vymedzenie základného aktu, nevyhnutnosť základného aktu v záujme implementácie a výnimiek);

d) 

potrebu zabezpečiť, aby akákoľvek zmena výdavkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom bola v súlade so zásadami rozpočtovej disciplíny.

6. Pokiaľ to bude možné, inštitúcie sa vyhnú vytváraniu rozpočtových položiek so zanedbateľnými sumami operačných výdavkov.

7. Európsky parlament a Rada sa zároveň zaväzujú, že zohľadnia posúdenie možností plnenia rozpočtu, ktoré uvádza Komisia v jej návrhoch a v súvislosti s plnením rozpočtu v súčasnom rozpočtovom roku.

8. V záujme správneho finančného riadenia a vzhľadom na dôsledky zásadných zmien v hlavách a kapitolách rozpočtovej nomenklatúry pre zodpovednosť útvarov Komisie, pokiaľ ide o predkladanie správ o riadení, sa Európsky parlament a Rada zaväzujú prediskutovať s Komisiou všetky takéto zásadné zmeny počas zmierovacieho postupu.

9. Európsky parlament a Rada sa v záujme lojálnej a dobrej spolupráce medzi inštitúciami zaväzujú, že v priebehu celého rozpočtového postupu, a najmä počas celého zmierovacieho obdobia, budú prostredníctvom svojich vyjednávačov udržiavať pravidelné a aktívne kontakty na všetkých úrovniach s cieľom dosiahnuť dohodu. Európsky parlament a Rada sa zaväzujú, že zabezpečia včasnú a neustálu vzájomnú výmenu relevantných informácií a dokumentov na formálnej aj neformálnej úrovni a že počas zmierovacieho obdobia uskutočnia v prípade potreby v spolupráci s Komisiou technické alebo neformálne rokovania. Komisia zabezpečí, aby mali Európsky parlament a Rada včasný a rovnaký prístup k informáciám a dokumentom.

10. V súlade s článkom 314 ods. 2 ZFEÚ môže Komisia až do zvolania Zmierovacieho výboru v prípade potreby predložiť opravné listy k návrhu rozpočtu, ako aj opravný list, ktorým sa aktualizujú odhady výdavkov v oblasti poľnohospodárstva. Komisia predloží informácie o týchto aktualizáciách Európskemu parlamentu a Rade na posúdenie hneď, ako sú k dispozícii. Komisia poskytne Európskemu parlamentu a Rade všetky náležite opodstatnené odôvodnenia, ktoré si od nej prípadne vyžiadajú.

Časť D.    Rozpočtový postup pred zmierovacím postupom

11. Trialóg sa zvolá v dostatočnom predstihu pred čítaním v Rade, aby mali inštitúcie možnosť vymeniť si svoje názory na návrh rozpočtu.

12. Na to, aby mohla Komisia v dostatočnom predstihu posúdiť vykonateľnosť zmien, ktoré plánujú Európsky parlament a Rada a ktorými sa zriaďujú nové prípravné akcie alebo pilotné projekty alebo ktorými sa predlžuje trvanie existujúcich prípravných akcií alebo pilotných projektov, Európsky parlament a Rada informujú Komisiu o svojich zámeroch v tomto ohľade tak, aby sa prvá diskusia mohla uskutočniť už na tomto trialógu.

13. Trialóg sa môže zvolať pred hlasovaním Európskeho parlamentu v pléne.

Časť E.    Zmierovací postup

14. Ak Európsky parlament prijme pozmeňujúce návrhy k pozícii Rady, predseda Rady vezme na tom istom plenárnom zasadnutí na vedomie rozdiely v pozíciách týchto dvoch inštitúcií a oznámi predsedovi Európskeho parlamentu svoj súhlas s bezodkladným zvolaním Zmierovacieho výboru. List, ktorým sa zvoláva Zmierovací výbor, sa odošle najneskôr prvý pracovný deň týždňa nasledujúceho po skončení parlamentnej schôdze, na ktorej sa hlasovalo v pléne, a zmierovacie obdobie začne plynúť nasledujúci deň. Obdobie v dĺžke 21 dní sa vypočíta v súlade s nariadením Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ( 7 ).

15. Ak Rada nemôže súhlasiť so všetkými pozmeňujúcimi návrhmi prijatými Európskym parlamentom, potvrdí svoju pozíciu listom, ktorý zašle pred prvým zasadnutím naplánovaným počas zmierovacieho obdobia. Zmierovací výbor v takom prípade postupuje v súlade s podmienkami stanovenými v nasledujúcich bodoch.

16. Zmierovaciemu výboru predsedajú spoločne zástupcovia Európskeho parlamentu a Rady. Zasadnutiam Zmierovacieho výboru predsedá spolupredseda z tej inštitúcie, ktorá zasadnutie organizuje. Každá inštitúcia vymenuje v súlade so svojím rokovacím poriadkom účastníkov na každé zasadnutie a stanoví ich mandát na rokovanie. Európsky parlament a Rada sú v Zmierovacom výbore zastúpené na primeranej úrovni, aby mohla každá delegácia prijať politické záväzky za svoju inštitúciu a aby mohol byť dosiahnutý skutočný pokrok smerom ku konečnej dohode.

17. V súlade s článkom 314 ods. 5 druhým pododsekom ZFEÚ sa Komisia zúčastňuje na rokovaniach Zmierovacieho výboru a vyvíja všetky potrebné iniciatívy s cieľom zblížiť pozície Európskeho parlamentu a Rady.

18. Počas celého zmierovacieho postupu sa konajú trialógy na rôznych úrovniach zastúpenia s cieľom vyriešiť zostávajúce otvorené otázky a pripraviť podmienky pre dosiahnutie dohody v Zmierovacom výbore.

19. Zasadnutia Zmierovacieho výboru a trialógy sa striedavo konajú v priestoroch Európskeho parlamentu a Rady s cieľom rovnomerného využívania priestorov vrátane tlmočníckeho vybavenia.

20. Inštitúcie sa vopred dohodnú na dátumoch zasadnutí Zmierovacieho výboru a trialógov.

21. Zmierovaciemu výboru sa poskytne jednotný súbor dokumentov (ďalej len „podkladové dokumenty“), v ktorých sa porovnávajú jednotlivé etapy rozpočtového postupu ( 8 ). Tieto dokumenty obsahujú sumy podľa jednotlivých rozpočtových riadkov, celkové sumy podľa okruhov VFR a súhrnný dokument so sumami a poznámkami k všetkým rozpočtovým riadkom, ktoré sa považujú za technicky „otvorené“. Bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie Zmierovacieho výboru, sa v osobitnom dokumente uvedú všetky rozpočtové riadky, ktoré sa považujú za technicky uzavreté ( 9 ). Tieto dokumenty sa členia podľa rozpočtovej nomenklatúry.

K podkladovým dokumentom pre Zmierovací výbor sa pripoja aj ďalšie dokumenty vrátane listu Komisie o vykonateľnosti pozície Rady a pozmeňujúcich návrhov Európskeho parlamentu a akýchkoľvek listov od ostatných inštitúcií týkajúcich sa pozície Rady alebo pozmeňujúcich návrhov Európskeho parlamentu.

22. S cieľom dosiahnuť dohodu do konca zmierovacieho obdobia sa v rámci trialógov:

a) 

vymedzí rozsah rokovaní o rozpočtových otázkach, ktoré je potrebné riešiť;

b) 

schváli zoznam rozpočtových riadkov, ktoré sa považujú za technicky uzavreté s výhradou dosiahnutia konečnej dohody o celom rozpočte na rozpočtový rok;

c) 

prerokujú otázky uvedené v písmene a) s cieľom dosiahnuť možné dohody, ktoré má schváliť Zmierovací výbor;

d) 

riešia tematické otázky, a to aj podľa okruhov VFR.

Počas každého trialógu alebo ihneď po jeho skončení sa spoločne vypracujú predbežné závery a zároveň sa dohodne program ďalšieho zasadnutia. Tieto závery zaznamená inštitúcia, ktorá organizuje zasadnutie trialógu, pričom po uplynutí 24 hodín sa tieto závery považujú za predbežne schválené, a to bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie Zmierovacieho výboru.

23. Zmierovací výbor má na svojich zasadnutiach k dispozícii závery z trialógov a dokument určený na prípadné schválenie spolu s rozpočtovými riadkami, na ktorých bola počas trialógov dosiahnutá predbežná dohoda.

24. Spoločný návrh podľa článku 314 ods. 5 ZFEÚ zostavia sekretariáty Európskeho parlamentu a Rady s pomocou Komisie. Tvorí ho sprievodný list, ktorý predsedovia oboch delegácií adresujú predsedovi Európskeho parlamentu a predsedovi Rady a ktorý obsahuje dátum dosiahnutia dohody v Zmierovacom výbore, a prílohy, ktoré zahŕňajú:

a) 

sumy podľa jednotlivých riadkov za všetky rozpočtové položky a celkové sumy podľa okruhov VFR,

b) 

súhrnný dokument uvádzajúci sumy a konečné znenie všetkých riadkov, ktoré sa počas zmierovacieho postupu zmenili,

c) 

zoznam riadkov, ktoré sa v porovnaní s návrhom rozpočtu alebo pozíciou Rady k nemu nezmenili.

Zmierovací výbor môže tiež schváliť závery a prípadné spoločné vyhlásenia týkajúce sa rozpočtu.

25. Spoločný návrh sa preloží do úradných jazykov inštitúcií Únie (útvarmi Európskeho parlamentu) a predloží sa Európskemu parlamentu a Rade na schválenie v lehote 14 dní odo dňa dosiahnutia dohody o spoločnom návrhu uvedenom v bode 24.

Po prijatí spoločného návrhu sa rozpočet reviduje z právneho a lingvistického hľadiska, pričom prílohy spoločného návrhu sa začlenia do rozpočtových riadkov, ktoré sa počas zmierovacieho postupu nezmenili.

26. Inštitúcia, ktorá organizuje zasadnutie (trialóg alebo zasadnutie Zmierovacieho výboru), zabezpečí na zasadnutiach Zmierovacieho výboru úplný jazykový režim a na trialógoch tlmočenie do jazykov podľa potreby.

Inštitúcia, ktorá organizuje zasadnutie, zabezpečí kopírovanie a distribúciu dokumentov na zasadnutie.

Útvary inštitúcií spolupracujú pri zaznamenávaní výsledkov rokovaní s cieľom finalizovať spoločný návrh.

Časť F.    Opravné rozpočty

Všeobecné zásady

27. Vzhľadom na to, že predmetom opravných rozpočtov sú často osobitné a niekedy naliehavé otázky, inštitúcie sa dohodli na nasledujúcich zásadách, aby zabezpečili primeranú medziinštitucionálnu spoluprácu v záujme hladkého a rýchleho rozhodovacieho procesu v prípade opravných rozpočtov, a aby sa zároveň podľa možností vyhli potrebe zvolať kvôli opravným rozpočtom zmierovacie zasadnutie.

28. Inštitúcie sa podľa možností usilujú obmedziť počet opravných rozpočtov.

Harmonogram

29. Komisia vopred informuje Európsky parlament a Radu o možných termínoch prijatia návrhov opravných rozpočtov, a to bez toho, aby bol dotknutý konečný dátum prijatia.

30. Európsky parlament a Rada sa v súlade so svojimi vnútornými rokovacími poriadkami usilujú o to, aby návrh opravného rozpočtu vypracovaný Komisiou preskúmali čo najskôr po jeho prijatí Komisiou.

31. V záujme urýchlenia postupu Európsky parlament a Rada zabezpečia, aby boli ich pracovné harmonogramy v čo najväčšej možnej miere zosúladené, aby mohol tento postup prebehnúť koherentným a konvergentným spôsobom. Usilujú sa preto o to, aby sa čo najskôr zostavil orientačný časový plán jednotlivých fáz, ktoré povedú ku konečnému prijatiu opravného rozpočtu.

Európsky parlament a Rada zohľadnia relatívnu naliehavosť opravného rozpočtu, ako aj potrebu schváliť ho včas, aby sa mohol uplatňovať počas príslušného rozpočtového roka.

Spolupráca počas čítaní

32. Inštitúcie počas celého tohto postupu spolupracujú v dobrej viere a vytvárajú podľa možností čo najlepšie predpoklady na to, aby boli opravné rozpočty prijaté v počiatočnej fáze tohto postupu.

V prípade potreby a potenciálnych názorových rozdielov môže Európsky parlament alebo Rada pred prijatím svojej konečnej pozície k opravnému rozpočtu alebo Komisia kedykoľvek navrhnúť zvolanie osobitného trialógu s cieľom diskutovať o rozdieloch a pokúsiť sa dosiahnuť kompromis.

33. Všetky návrhy opravných rozpočtov, ktoré vypracovala Komisia a ktoré neboli s konečnou platnosťou schválené, sa pravidelne zaraďujú do programu trialógov plánovaných v rámci ročného rozpočtového postupu. Komisia predloží návrhy opravných rozpočtov a Európsky parlament a Rada podľa možností oznámia svoje pozície pred konaním trialógu.

34. Ak sa počas trialógu dosiahne kompromis, Európsky parlament a Rada sa zaväzujú, že pri rokovaní o opravnom rozpočte v súlade so ZFEÚ a svojimi rokovacími poriadkami zohľadnia výsledky trialógu.

Spolupráca po čítaní

35. Ak Európsky parlament schváli pozíciu Rady bez pozmeňujúcich návrhov, opravný rozpočet sa príjme v súlade so ZFEÚ.

36. Ak Európsky parlament prijme pozmeňujúce návrhy väčšinou svojich poslancov, uplatňuje sa článok 314 ods. 4 písm. c) ZFEÚ. Pred zasadnutím Zmierovacieho výboru sa však zvolá trialóg:

a) 

ak sa počas tohto trialógu dosiahne dohoda a Európsky parlament a Rada vyjadria s výsledkami trialógu súhlas, zmierovací postup sa ukončí výmenou listov bez zasadnutia Zmierovacieho výboru,

b) 

ak sa počas tohto trialógu nedosiahne žiadna dohoda, Zmierovací výbor zasadne a vzhľadom na okolnosti si zorganizuje prácu tak, aby ukončil rozhodovací proces pokiaľ možno pred uplynutím 21-dňovej lehoty stanovenej v článku 314 ods. 5 ZFEÚ. Zmierovací výbor môže ukončiť svoju činnosť výmenou listov.

Časť G.    Plnenie rozpočtu, platby a neuhradené záväzky (RAL)

37. Vzhľadom na to, že je potrebné zabezpečiť riadny vývoj celkových platobných rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k viazaným rozpočtovým prostriedkom a zabrániť tak akémukoľvek nadmernému presúvaniu neuhradených záväzkov z jedného roku do druhého, inštitúcie sa dohodli, že prognózy platieb a výšku neuhradených záväzkov budú podrobne monitorovať, aby obmedzili riziko, že implementácia programov Únie bude na konci VFR ohrozená kvôli nedostatku platobných rozpočtových prostriedkov.

V záujme zabezpečenia zvládnuteľnej úrovne a profilu platieb vo všetkých okruhoch sa vo všetkých okruhoch prísne uplatňujú pravidlá na zrušenie viazanosti, a to najmä pravidlá na automatické zrušenie viazanosti.

Inštitúcie sa v priebehu rozpočtového postupu pravidelne stretávajú s cieľom spoločne posúdiť aktuálny stav a výhľad plnenia rozpočtu v súčasnom rozpočtovom roku a v budúcich rozpočtových rokoch. Uvedené posúdenie sa uskutočňuje formou osobitných medziinštitucionálnych zasadnutí na primeranej úrovni, pred ktorými Komisia poskytne podrobné informácie o aktuálnom stave, členené podľa finančných prostriedkov a členských štátov, týkajúce sa plnenia platieb, presunov, doručených žiadostí o refundáciu a revidovaných prognóz a v príslušných prípadoch vrátane dlhodobých prognóz. S cieľom zabezpečiť, aby Únia v súlade s článkom 323 ZFEÚ dokázala v období rokov 2021 – 2027 plniť všetky svoje finančné záväzky vyplývajúce z existujúcich a budúcich záväzkov, Európsky parlament a Rada analyzujú a prerokúvajú odhady Komisie z hľadiska požadovanej výšky platobných rozpočtových prostriedkov.

Časť H.    Spolupráca týkajúca sa Nástroja Európskej únie na obnovu ( 10 )

38. Výlučne na účely riešenia dôsledkov krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 bude Komisia splnomocnená požičať si v mene Únie na kapitálových trhoch finančné prostriedky do výšky 750 000 miliónov EUR v cenách roku 2018, z ktorých sa finančné prostriedky do výšky 390 000 miliónov EUR v cenách roku 2018 môžu použiť na výdavky a do výšky 360 000 miliónov EUR v cenách roku 2018 na poskytovanie úverov v súlade s článkom 5 ods. 1 rozhodnutia o vlastných zdrojoch. Ako sa stanovuje v nariadení o EURI, suma, ktorá sa má použiť na výdavky, predstavuje vonkajší pripísaný príjem na účely článku 21 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

39. Inštitúcie súhlasia s tým, že úlohu Európskeho parlamentu a Rady ako rozpočtového orgánu je vo vzťahu k vonkajším pripísaným príjmom v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu potrebné posilniť s cieľom zabezpečiť náležitý dohľad nad používaním takýchto príjmov a zapojenie sa do tohto používania príjmov v rámci obmedzení stanovených v nariadení o EURI a prípadne v príslušných odvetvových právnych predpisoch. Inštitúcie sa tiež zhodli na tom, že je potrebné zabezpečiť úplnú transparentnosť a viditeľnosť všetkých finančných prostriedkov v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu.

Vonkajšie pripísané príjmy v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu

40. Vzhľadom na potrebu zabezpečiť primerané zapojenie Európskeho parlamentu a Rady do riadenia vonkajších pripísaných príjmov v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu sa inštitúcie dohodli na postupe stanovenom v bodoch 41 až 46.

41. Komisia poskytne v rámci rozpočtového postupu podrobné informácie spolu so svojím návrhom odhadov. Takéto informácie zahŕňajú podrobné odhady viazaných rozpočtových prostriedkov a platobných rozpočtových prostriedkov, ako aj právnych záväzkov, rozčlenené podľa jednotlivých okruhov a programov prijímajúcich pripísané príjmy podľa nariadenia o EURI. Komisia poskytne všetky ďalšie relevantné informácie, o ktoré požiada Európsky parlament alebo Rada. Komisia pripojí k návrhu rozpočtu dokument obsahujúci všetky relevantné informácie týkajúce sa Nástroja Európskej únie na obnovu vrátane súhrnných tabuliek, v ktorých budú zhrnuté rozpočtové prostriedky a pripísané príjmy z Nástroja Európskej únie na obnovu. Uvedený dokument bude súčasťou prílohy k všeobecnému rozpočtu Únie o vonkajších pripísaných príjmoch stanovenej v bode 44.

42. Komisia bude informácie uvedené v bode 41 počas celého rozpočtového roka a aspoň pred každým osobitným zasadnutím uvedeným v bode 45 pravidelne aktualizovať. Komisia sprístupní relevantné informácie Európskemu parlamentu a Rade včas na to, aby sa umožnili zmysluplné diskusie a rokovania o príslušných plánovacích dokumentoch, a to aj pred tým, ako Komisia prijme príslušné rozhodnutia.

43. Inštitúcie sa budú v rámci rozpočtového postupu pravidelne stretávať s cieľom spoločne posúdiť implementáciu vonkajších pripísaných príjmov v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu, najmä aktuálny stav a výhľad, a diskutovať o ročných odhadoch poskytnutých spolu s príslušnými návrhmi rozpočtov a ich rozdelením, s náležitým ohľadom na obmedzenia a podmienky stanovené v nariadení o EURI a prípadne v príslušných odvetvových právnych predpisoch.

44. Európsky parlament a Rada pripoja k všeobecnému rozpočtu Únie vo forme prílohy dokument, v ktorom uvedú všetky rozpočtové riadky, v ktorých sa zaznamenávajú pripísané príjmy v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu. Okrem toho budú využívať rozpočtovú štruktúru na zaznamenávanie pripísaných príjmov v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu, a najmä rozpočtové poznámky, s cieľom vykonávať riadnu kontrolu používania uvedených príjmov. V súlade s článkom 22 nariadenia o rozpočtových pravidlách Európsky parlament a Rada zahrnú do výkazu výdavkov poznámky vrátane všeobecných poznámok, v ktorých sa uvedie, do ktorých rozpočtových riadkov možno zaznamenať rozpočtové prostriedky zodpovedajúce príjmom pripísaným na základe nariadenia o EURI, a v ktorých sa uvedú príslušné sumy. Komisia sa zaväzuje, že pri výkone svojej zodpovednosti za implementáciu pripísaných príjmov takéto poznámky náležite zohľadní.

45. Inštitúcie sa dohodli na organizovaní osobitných medziinštitucionálnych zasadnutí na vhodnej úrovni s cieľom posúdiť aktuálny stav a výhľad, pokiaľ ide o vonkajšie pripísané príjmy v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu. Uvedené zasadnutia sa budú konať aspoň trikrát v rozpočtovom roku v termíne blízkom pred konaním rozpočtových trialógov alebo po ich konaní. Okrem toho sa inštitúcie stretnú na ad hoc základe, ak jedna z nich predloží odôvodnenú žiadosť. Európsky parlament a Rada môžu kedykoľvek predložiť písomné pripomienky týkajúce sa implementácie vonkajších pripísaných príjmov. Komisia sa zaväzuje náležite zohľadniť všetky pripomienky a návrhy Európskeho parlamentu a Rady. Na uvedených zasadnutiach sa môžu v súlade s bodom 46 riešiť značné odchýlky vo výdavkoch v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu.

46. Komisia poskytne v prípade značnej odchýlky pred osobitným medziinštituciálnym zasadnutím uvedeným v bode 45 a na ad hoc základe podrobné informácie o každej odchýlke od svojich pôvodných prognóz. Odchýlka od predpokladaných výdavkov v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu je značná, ak sa výdavky v danom rozpočtovom roku a danom programe odchyľujú od prognózy o viac ako 10 %. V prípade značných odchýlok od počiatočných prognóz inštitúcie prediskutujú túto záležitosť, ak o to požiada Európsky parlament alebo Rada do dvoch týždňov od oznámenia takejto značnej odchýlky. Inštitúcie záležitosť spoločne posúdia s cieľom nájsť spoločné riešenie do troch týždňov od predloženia žiadosti o zvolanie zasadnutia. Komisia v čo najväčšej miere zohľadní všetky doručené pripomienky. Komisia sa zaväzuje, že neprijme žiadne rozhodnutie, kým sa neuzavrú rokovania alebo neuplynie lehota troch týždňov. V prípade prijatia rozhodnutia po uplynutí lehoty troch týždňov Komisia svoje rozhodnutie riadne odôvodní. V naliehavých prípadoch sa inštitúcie môžu dohodnúť na skrátení lehôt o jeden týždeň.

Úvery poskytované v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu

47. S cieľom zabezpečiť informovanie v plnom rozsahu, ako aj transparentnosť a viditeľnosť, pokiaľ ide o úverovú zložku Nástroja Európskej únie na obnovu, Komisia poskytne podrobné informácie o úveroch poskytnutých členským štátom v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu spolu so svojimi návrhmi odhadov, pričom bude venovať osobitnú pozornosť citlivým informáciám, ktoré sú chránené.

48. Informácie o úveroch poskytnutých v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu sa v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 52 ods. 1 písm. d) nariadenia o rozpočtových pravidlách uvedú v rozpočte, ktorý bude obsahovať aj prílohu uvedenú v bode iii) uvedeného písmena d).

PRÍLOHA II

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA NA PLÁNE NA ZAVEDENIE NOVÝCH VLASTNÝCH ZDROJOV

Preambula

A. 

Inštitúcie sa zaväzujú lojálne a transparentne spolupracovať a pracovať na realizácii plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov počas trvania VFR 2021 – 2027.

B. 

Inštitúcie uznávajú význam kontextu Nástroja Európskej únie na obnovu, v ktorom by sa mali zaviesť nové vlastné zdroje.

C. 

Výlučne na účely riešenia dôsledkov krízy spôsobenej ochorením COVID-19 bude Komisia podľa článku 5 ods. 1 rozhodnutia o vlastných zdrojoch splnomocnená požičať si v mene Únie na kapitálových trhoch finančné prostriedky do výšky 750 000 miliónov EUR v cenách roku 2018, z ktorých sa prostriedky do výšky 390 000 miliónov EUR v cenách roku 2018 môžu použiť na výdavky v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. b) uvedeného rozhodnutia.

D. 

Splácanie istiny takýchto finančných prostriedkov, ktoré sa majú použiť na výdavky v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu, a súvisiaceho splatného úroku sa bude musieť financovať zo všeobecného rozpočtu Únie vrátane dostatočných výnosov z nových vlastných zdrojov zavedených po roku 2021. Všetky súvisiace záväzky sa splatia v plnej výške najneskôr do 31. decembra 2058, ako sa stanovuje v článku 5 ods. 2 druhom pododseku rozhodnutia o vlastných zdrojoch. Ročné splatné sumy budú závisieť od splatnosti emitovaných dlhopisov a od stratégie splácania dlhu, pričom sa má dodržať limit splácania istiny finančných prostriedkov uvedený v treťom pododseku uvedeného odseku a stanovený na 7,5 % maximálnej sumy, ktorá sa má použiť na výdavky uvedené v článku 5 ods. 1 písm. b) uvedeného rozhodnutia.

E. 

Výdavky z rozpočtu Únie súvisiace so splácaním Nástroja Európskej únie na obnovu by nemali viesť k neprimeranému obmedzeniu výdavkov na programy alebo investičných nástrojov v rámci VFR. Je tiež žiaduce, aby sa z hľadiska členských štátov zmiernilo zvýšenie vlastného zdroja založeného na HND.

F. 

Z tohto dôvodu a na účely posilnenia dôveryhodnosti a udržateľnosti plánu splácania Nástroja Európskej únie na obnovu budú inštitúcie pracovať na zavedení dostatočných nových vlastných zdrojov s cieľom pokryť sumu zodpovedajúcu očakávaným výdavkom súvisiacim so splácaním. V súlade so zásadou všeobecnosti by to neviedlo k vyčleneniu alebo pripísaniu žiadneho konkrétneho vlastného zdroja na pokrytie konkrétneho druhu výdavkov.

G. 

Inštitúcie uznávajú, že zavedením súboru nových vlastných zdrojov by sa malo podporiť primerané financovanie výdavkov Únie vo VFR a zároveň by sa mal znížiť podiel národných príspevkov založených na HND na financovaní ročného rozpočtu Únie. Diverzifikáciou zdrojov príjmov by sa zase mohlo napomôcť k dosiahnutiu lepšieho zamerania výdavkov na úrovni Únie na prioritné oblasti a na spoločné verejné statky so značnými úsporami súvisiacimi s vyššou efektívnosťou v porovnaní s vnútroštátnymi výdavkami.

H. 

Nové vlastné zdroje by sa preto mali zosúladiť s cieľmi politík Únie a mali by podporovať priority Únie, ako je napríklad Európska zelená dohoda a Európa pripravená na digitálny vek, a mali by prispievať k spravodlivému zdaňovaniu a posilňovaniu boja proti daňovým podvodom a daňovým únikom.

I. 

Inštitúcie súhlasia s tým, že nové vlastné zdroje by sa mali prednostne vytvárať spôsobom, ktorým sa umožní generovať „nové peniaze“. Zároveň sa zameriavajú na zníženie byrokracie a zaťaženia, ktorým čelia podniky, najmä malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“), a občania.

J. 

Nové vlastné zdroje by mali spĺňať kritériá jednoduchosti, transparentnosti, predvídateľnosti a spravodlivosti. Výpočet, prevod a kontrola nových vlastných zdrojov by nemali viesť k nadmernému administratívnemu zaťaženiu inštitúcií Únie a vnútroštátnych správnych orgánov.

K. 

Pokiaľ ide o prísne procedurálne požiadavky na zavedenie nových vlastných zdrojov, inštitúcie súhlasia s tým, že potrebná reforma systému vlastných zdrojov by sa mala dosiahnuť obmedzeným počtom revízií rozhodnutia o vlastných zdrojoch.

L. 

Inštitúcie sa preto dohodli na spolupráci v období rokov 2021 – 2027, ktorá sa bude zakladať na zásadách stanovených v tejto prílohe, s cieľom pracovať na zavedení nových vlastných zdrojov v súlade s plánom stanoveným v časti B a s lehotami, ktoré sa v ňom stanovujú.

M. 

Inštitúcie tiež uznávajú význam nástrojov lepšej tvorby práva, ktoré sa uvádzajú v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva ( 11 ), najmä posúdenia vplyvu.

Časť A.    Zásady vykonávania

1. Komisia predloží potrebné legislatívne návrhy týkajúce sa nových vlastných zdrojov a potenciálnych ďalších nových vlastných zdrojov, ako sa uvádza v bode 10, v súlade so zásadami lepšej tvorby práva. V tejto súvislosti náležite zohľadní návrhy Európskeho parlamentu a Rady. K uvedeným legislatívnym návrhom sa pripoja príslušné vykonávacie právne predpisy týkajúce sa vlastných zdrojov.

2. Inštitúcie sa dohodli na týchto usmerňujúcich zásadách pre zavedenie súboru nových vlastných zdrojov:

a) 

získanie sumy prostredníctvom nových vlastných zdrojov, ktorá je dostatočná na pokrytie úrovne celkových očakávaných výdavkov na splácanie istiny a úroku z finančných prostriedkov požičaných na výdavky uvedené v článku 5 ods. 1 písm. b) rozhodnutia o vlastných zdrojoch, a to pri dodržiavaní zásady všeobecnosti. Príjmy z vlastných zdrojov, ktoré presahujú potrebu splácania, v súlade so zásadou všeobecnosti naďalej financujú rozpočet Únie ako všeobecné príjmy;

b) 

výdavky pokrývajúce náklady na financovanie Nástroja Európskej únie na obnovu sa zameriavajú na to, aby sa neznižoval objem výdavkov určených pre programy a fondy Únie;

c) 

zosúladenie vlastných zdrojov s prioritami Únie, ako je napríklad boj proti zmene klímy, obehové hospodárstvo, Európa pripravená na digitálny vek a prispievanie k spravodlivému zdaňovaniu a posilňovanie boja proti daňovým podvodom a daňovým únikom;

d) 

dodržiavanie kritérií jednoduchosti, transparentnosti a spravodlivosti;

e) 

zabezpečenie stability a predvídateľnosti toku príjmov;

f) 

zabránenie nadmernému administratívnemu zaťaženiu inštitúcií Únie a vnútroštátnych správnych orgánov;

g) 

prednostne sa majú generovať dodatočné „nové“ príjmy;

h) 

zároveň je potrebné znižovať byrokraciu a zaťaženie, ktorým čelia podniky, najmä MSP, a občania.

3. Európsky parlament a Rada budú v súlade so svojimi vnútornými postupmi legislatívne návrhy uvedené v bode 1 analyzovať, diskutovať o nich a bez zbytočného odkladu sa nimi ďalej zaoberať s cieľom uľahčiť rýchle prijatie rozhodnutia. Po tom, ako Komisia predloží svoje návrhy, sa poslanci Európskeho parlamentu a zástupcovia Rady stretnú v rámci svojich rokovaní v prítomnosti zástupcov Komisie, aby sa navzájom informovali o aktuálnom stave na každej strane. Inštitúcie okrem toho nadviažu pravidelný dialóg s cieľom zhodnotiť pokrok súvisiaci s plánom.

Časť B.    Plán na zavedenie nových vlastných zdrojov

Prvý krok: 2021

4. Ako prvý krok sa zavedie nový vlastný zdroj, ktorý sa bude uplatňovať od 1. januára 2021 a ktorý bude pozostávať z podielu na príjmoch z národných príspevkov vypočítaného z hmotnosti nerecyklovaného odpadu z plastových obalov, ako sa stanovuje v rozhodnutí o vlastných zdrojoch. Uvedené rozhodnutie má – pod podmienkou, že ho členské štáty schvália v súlade so svojimi príslušnými ústavnými požiadavkami – nadobudnúť účinnosť v januári 2021.

5. Komisia zintenzívni svoju prácu a v nadväznosti na posúdenia vplyvu, ktoré sa začali v roku 2020, predloží do júna 2021 návrhy týkajúce sa mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach a digitálnej dane, ako aj sprievodný návrh na zavedenie nových vlastných zdrojov na tomto základe, s cieľom zaviesť ich najneskôr do 1. januára 2023.

6. Komisia na jar 2021 preskúma systém EÚ na obchodovanie s emisiami vrátane jeho možného rozšírenia na leteckú a námornú dopravu. Do júna 2021 navrhne vlastný zdroj na základe systému EÚ na obchodovanie s emisiami.

7. Inštitúcie súhlasia s tým, že mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach a systém EÚ na obchodovanie s emisiami sú tematicky prepojené, a preto by bolo opodstatnené diskutovať o nich v rovnakom duchu.

Druhý krok: 2022 a 2023

8. V súlade s postupmi uplatniteľnými podľa zmlúv a s výhradou schválenia zo strany členských štátov v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami sa predpokladá, že tieto nové vlastné zdroje sa zavedú do 1. januára 2023.

9. Rada prerokuje tieto nové vlastné zdroje najneskôr do 1. júla 2022 s cieľom zaviesť ich do 1. januára 2023.

Tretí krok: 2024 – 2026

10. Komisia na základe posúdení vplyvu navrhne ďalšie nové vlastné zdroje, ktoré by mohli zahŕňať daň z finančných transakcií a finančný príspevok súvisiaci s podnikovým sektorom alebo nový spoločný základ dane z príjmov právnických osôb. Komisia sa bude snažiť predložiť návrh do júna 2024.

11. V súlade s postupmi uplatniteľnými podľa zmlúv a s výhradou schválenia zo strany členských štátov v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami sa predpokladá, že takéto ďalšie nové vlastné zdroje sa zavedú do 1. januára 2026.

12. Rada prerokuje tieto nové vlastné zdroje najneskôr do 1. júla 2025 s cieľom zaviesť ich do 1. januára 2026.( 1 ) Nariadenie Rady (EÚ) 2020/2094 zo 14. decembra 2020, ktorým sa zriaďuje Nástroj Európskej únie na obnovu s cieľom podporiť obnovu po kríze COVID-19 (pozri stranu 23 tohto úradného vestníka).

( 2 ) Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027 (pozri stranu 11 tohto úradného vestníka).

( 3 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

( 4 ) Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053 zo 14. decembra 2020 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie a o zrušení rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom (Ú. v. EÚ L 424, 15.12.2020, s. 1).

( 5 ) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

( 6 ) Ako sa stanovuje vo Vnútornej dohode medzi zástupcami vlád členských štátov Európskej únie zasadajúcimi v Rade o financovaní pomoci Európskej únie na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – EÚ a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje štvrtá časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2013, s. 1), a v predchádzajúcich vnútorných dohodách.

( 7 ) Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny (Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1).

( 8 ) Tieto jednotlivé etapy zahŕňajú: rozpočet na bežný rozpočtový rok (vrátane prijatých opravných rozpočtov); pôvodný návrh rozpočtu; pozíciu Rady k návrhu rozpočtu; pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu k pozícii Rady a opravné listy predložené Komisiou (ak ich inštitúcie ešte v celom rozsahu neschválili).

( 9 ) Za technicky uzavretý sa považuje taký rozpočtový riadok, v súvislosti s ktorým neexistuje medzi Európskym parlamentom a Radou žiaden rozpor a v súvislosti s ktorým nebol predložený žiaden opravný list.

( 10 ) Ak Komisia predloží návrh aktu Rady podľa článku 122 ZFEÚ, ktorý by mohol mať významné rozpočtové dôsledky, uplatní sa postup stanovený v spoločnom vyhlásení Európskeho parlamentu, Rady a Komisie zo 16. decembra 2020 o rozpočtovej kontrole nových návrhov založených na článku 122 ZFEÚ s možnými významnými dôsledkami pre rozpočet Únie (Ú. v. EÚ C 444, 22.12.2020, s 5).

( 11 ) Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1).