02019R2197 — SK — 27.12.2019 — 000.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

▼C1

NARIADENIE RADY (EÚ) 2019/2197

z 19. decembra 2019,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov

▼B

(Ú. v. ES L 335 27.12.2019, s. 1)


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 053, 25.2.2020, s.  4 (2019/2197)
▼B

▼C1

NARIADENIE RADY (EÚ) 2019/2197

z 19. decembra 2019,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkovČlánok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHASériové číslo

Kód KN

TARIC

Opis

Sadzba všeobecného cla

Doplnkové jednotky

Predpokladaný dátum povinného preskúmania

0.6748

ex 0709 59 10

10

Čerstvé alebo chladené kuriatka, na iné spracovanie ako jednoduché prebalenie na predaj v malom (1) (2)

0 %

31.12.2020

0.3348

ex 0710 21 00

10

Hrach v strukoch, druhu Pisum sativum odrody Hortense axiphium, mrazený, s hrúbkou najviac 6 mm, na použitie, vo svojich strukoch, na výrobu pripravených pokrmov (1) (2)

0 %

31.12.2023

0.3349

ex 0710 80 95

50

Bambusové výhonky, mrazené, neupravené na predaj v malom

0 %

31.12.2023

0.2829

ex 0711 59 00

11

Huby, okrem húb rodov Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum a Tricholoma, dočasne konzervované v slanom náleve, sírenej vode alebo ostatných konzervačných roztokoch, v tomto stave však nevhodné na bezprostrednú konzumáciu, určené pre konzervárenský priemysel (2)

0 %

31.12.2021

0.2463

ex 0712 32 00

ex 0712 33 00

ex 0712 39 00

10

10

31

Huby, okrem húb rodu Agaricus, sušené, celé alebo v identifikovateľných plátkoch alebo kúskoch, na spracovanie inak ako jednoduchým prebalením na maloobchodný predaj (1) (2)

0 %

31.12.2023

0.3347

ex 0804 10 00

30

Datle, čerstvé alebo sušené, určené na výrobu (okrem balenia) výrobkov nápojového alebo potravinárskeho priemyslu (2)

0 %

31.12.2023

0.2411

0811 90 50

0811 90 70

 

Ovocie rodu Vaccinium, nevarené alebo varené v pare alebo vo vode, mrazené, neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá

0 %

31.12.2023

ex 0811 90 95

70

0.3228

ex 0811 90 95

20

Ostružiny, mrazené, neobsahujúce pridaný cukor, neupravené na predaj v malom

0 %

31.12.2023

0.2409

ex 0811 90 95

30

Ananás (Ananas comosus), v kúskoch, mrazený

0 %

31.12.2023

0.2408

ex 0811 90 95

40

Šípky, nevarené alebo varené v pare alebo vo vode, mrazené, neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá

0 %

31.12.2023

0.2864

 (*1)ex 1511 90 19

ex 1511 90 91

ex 1513 11 10

ex 1513 19 30

ex 1513 21 10

ex 1513 29 30

20

20

20

20

20

20

Palmový olej, olej z kokosových orechov (koprový olej), olej z palmových jadier, na výrobu:

— technických monokarboxylových mastných kyselín podpoložky 3823 19 10 ,

— metylesterov mastných kyselín položky 2915 alebo 2916,

— mastných alkoholov podpoložiek 2905 17 , 2905 19 a 3823 70 používaných na výrobu kozmetiky, umývacích a pracích prostriedkov alebo farmaceutických výrobkov,

— mastných alkoholov podpoložky 2905 16 , čistých alebo v zmesi, používaných na výrobu kozmetiky, umývacích a pracích prostriedkov alebo farmaceutických výrobkov,

— kyseliny stearovej podpoložky 3823 11 00 ,

— tovaru položky 3401, alebo

— mastných kyselín vysokej čistoty položky 2915 (2)

0 %

31.12.2020

0.6789

ex 1512 19 10

10

Rafinovaný požltový olej (olej z požltu farbiarskeho, CAS RN 8001-23-8) na výrobu

— konjugovanej kyseliny linolovej položky 3823 alebo

— etylesterov alebo metylesterov kyseliny linolovej položky 2916 (2)

0 %

31.12.2020

0.3341

ex 1515 90 99

92

Rastlinný olej, rafinovaný, obsahujúci v hmotnosti 35 % alebo viac, ale najviac 50 % kyseliny arachidónovej alebo 35 % alebo viac, ale najviac 50 % kyseliny dokosahexaénovej

0 %

31.12.2023

0.7686

1516 20 10

 

Hydrogenovaný ricínový olej, tiež nazývaný „opal wax“

0 %

31.12.2023

0.4708

 (*1)ex 1516 20 96

20

Jojobový olej, hydrogenovaný a interesterifikovaný, inak chemicky nemodifikovaný a bez žiadneho texturizačného spracovania

0 %

31.12.2024

0.4080

ex 1517 90 99

10

Rastlinný olej, rafinovaný, obsahujúci v hmotnosti 25 % alebo viac, ale najviac 50 % kyseliny arachidónovej, alebo 12 % alebo viac, ale najviac 65 % kyseliny dokosahexaénovej a štandardizovaný slnečnicovým olejom s vysokým obsahom kyseliny olejovej (HOSO)

0 %

31.12.2021

0.6182

ex 1901 90 99

ex 2106 90 98

39

45

Prípravok v práškovej forme, obsahujúci v hmotnosti:

— 15 % alebo viac, ale najviac 35 % pšeničného maltodextrínu,

— 15 % alebo viac, ale najviac 35 % srvátky (mliečne sérum),

— 10 % alebo viac, ale najviac 30 % rafinovaného, bieleného nehydrogenovaného slnečnicového oleja zbaveného zápachu,

— 10 % alebo viac, ale najviac 30 % zmesového, vyzretého syra sušeného rozprašovaním,

— 5 % alebo viac, ale najviac 15 % cmaru a

— 0,1 % alebo viac, ale najviac 10 % kazeínu sodného, fosforečnanu disodného, kyseliny mliečnej

0 %

31.12.2023

0.2423

ex 1902 30 10

ex 1903 00 00

10

20

Priesvitné cestoviny, narezané na kusy, získané z fazule (Vigna radiata (L.) Wilczek), neupravené na predaj v malom

0 %

31.12.2023

0.2866

ex 2005 91 00

10

Bambusové výhonky pripravené alebo konzervované, v bezprostrednom obale s čistým obsahom viac ako 5 kg

0 %

31.12.2023

0.5884

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

ex 2007 99 93

83

93

10

Koncentrované pyré z manga, získané varením:

— rodu Mangifera spp.,

— sobsahom cukru najviac 30 % hmotnosti,

na použitie pri výrobe výrobkov potravinárskeho a nápojového priemyslu (2)

6 % (3)

31.12.2022

0.5875

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

84

94

Koncentrované pyré z papáje, získané varením:

— rodu Carica spp.,

— s obsahom cukru 13 % hmotnosti alebo viac, ale najviac 30 % hmotnosti,

na použitie pri výrobe výrobkov potravinárskeho a nápojového priemyslu (2)

7.8 % (3)

31.12.2022

0.5867

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

85

95

Koncentrované pyré z guavy, získané varením:

— rodu Psidium spp.,

— s obsahom cukru 13 % hmotnosti alebo viac, ale najviac 30 % hmotnosti,

na použitie pri výrobe výrobkov potravinárskeho a nápojového priemyslu (2)

6 % (3)

31.12.2022

0.4716

ex 2008 93 91

20

Sladené sušené brusnice, s výnimkou samotného balenia ako spracovania, určené na výrobu výrobkov potravinárskeho priemyslu (4)

0 %

31.12.2022

0.5004

ex 2008 99 48

94

Pyré z manga:

— nevyrobené z koncentrátu,

— rodu Mangifera,

— s Brixovou hodnotou 14 alebo viac, ale najviac 20

na použitie pri výrobe výrobkov nápojového priemyslu (2)

6 %

31.12.2020

0.4709

 (*1)ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

30

40

Pyré z ostružín bez jadier neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor

0 %

31.12.2020

0.5587

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

70

11

Blanšírované listy viniča odrody Karakishmish, v náleve obsahujúcom:

— viac ako 6 hmotnostných % soli,

— 0,1 % alebo viac, ale nie viac ako 1,4 hmotnostných % kyslosti vyjadrených ako monohydrát kyseliny citrónovej, a

— tiež s obsahom benzoátu sodného, ale najviac v množstve 2 000 mg/kg podľa CODEX STAN 192-1995,

používané pri výrobe listov viniča plnených ryžou (2)

0 %

31.12.2022

0.6723

ex 2008 99 91

20

Čínske vodné gaštany (Eleocharis dulcis alebo Eleocharis tuberosa) lúpané, prané, blanšírované, chladené a jednotlivo rýchlomrazené, na použitie pri výrobe výrobkov potravinárskeho priemyslu na iné spracovanie ako jednoduché prebalenie (1) (2)

0 % (3)

31.12.2020

0.7767

 (*1)ex 2008 99 99

35

Mrazená dužina z bobúľ acai:

— hydratovaná a pasterizovaná,

— oddelená od jadier pridaním vody,

— s Brixovou hodnotou menej ako 6 a

— s obsahom cukru menej ako 5,6 %

0 %

31.12.2024

0.4992

ex 2009 41 92

ex 2009 41 99

20

70

Ananásová šťava:

— nevyrobená z koncentrátu,

— rodu Ananas,

— s Brixovou hodnotou 11 alebo viac, ale najviac 16,

na použitie pri výrobe výrobkov nápojového priemyslu (2)

8 %

31.12.2020

0.4664

 (*1)ex 2009 49 30

91

Ananásová šťava, iná ako v prášku:

— s Brixovou hodnotou viac ako 20, ale najviac 67,

— s hodnotou viac ako 30 EUR za 100 kg čistej hmotnosti,

— obsahujúca pridané cukry,

používaná pri výrobe výrobkov potravinárskeho alebo nápojového priemyslu (2)

0 %

31.12.2024

0.4623

 (*1)ex 2009 81 31

10

Koncentrovaná šťava z brusníc:

— s Brixovou hodnotou 40 alebo viac, ale najviac 66,

— v bezprostrednom obale s obsahom 50 litrov alebo viac

0 %

l

31.12.2024

0.6356

 (*1)ex 2009 89 73

ex 2009 89 73

11

13

Šťava zplodov mučenky akoncentrát šťavy zplodov mučenky, tiež mrazené:

— s Brixovou hodnotou 13,7 alebo viac, ale najviac 55,

— s hodnotou viac ako 30 EUR za 100kg čistej hmotnosti,

— v bezprostrednom obale sobsahom 50 litrov alebo viac, a

— s prídavkom cukru,

na použitie pri výrobe výrobkov potravinárskeho alebonápojového priemyslu (2)

0 %

l

31.12.2024

0.4159

 (*1)ex 2009 89 79

20

Mrazená koncentrovaná šťava z ostružín s Brixovou hodnotou 61 alebo viac, ale najviac 67, v bezprostrednom obale s objemom 50 litrov alebo viac

0 %

l

31.12.2021

0.6050

 (*1)ex 2009 89 79

30

Zmrazená koncentrovaná šťava z aceroly:

— s Brixovou hodnotou presahujúcou 48, najviac však 67,

— v bezprostredných baleniach s objemom 50 litrov alebo viac

0 %

l

31.12.2023

0.5206

ex 2009 89 79

85

Koncentrovaná šťava z plodov acai:

— druhu Euterpe oleracea,

— mrazená,

— nesladená,

— nie vo forme prášku,

— s Brixovou hodnotou 23 alebo viac, ale najviac 32,

v bezprostrednom balení s obsahom 10kg alebo viac

0 %

31.12.2021

0.6365

 (*1)ex 2009 89 97

ex 2009 89 97

21

29

Šťava z plodov mučenky a koncentrát šťavy z plodov mučenky,tiež mrazené:

— s Brixovou hodnotou 10 alebo viac, ale najviac 13,7,

— s hodnotou viac ako 30 EUR za 100 kg čistej hmotnosti,

— v bezprostrednom obale s obsahom 50 litrov alebo viac a

— bez prídavku cukru,

na použitie pri výrobe výrobkov potravinárskeho alebo nápojového priemyslu (2)

0 %

l

31.12.2024

0.4157

 (*1)ex 2009 89 99

96

Kokosová voda

— nekvasená,

— neobsahujúca pridaný alkohol alebo cukor, a

— v bezprostrednom obale s obsahom 20 litrov alebo viac (1)

0 %

l

31.12.2021

0.6152

ex 2106 10 20

20

Sójový bielkovinový koncentrát s obsahom bielkovín v hmotnosti počítaným na sušinu, 65 % alebo viac, ale najviac 90 %, v práškovej alebo textúrovanej forme

0 %

31.12.2023

0.3340

ex 2106 10 20

30

Prípravok na základe izolovaného sójového proteínu, obsahujúci 6,6 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 8,6 hmotnostného % fosforečnanu vápenatého

0 %

31.12.2023

0.5208

ex 2106 90 92

45

Prípravok obsahujúci v hmotnosti:

— viac ako 30 %, ale najviac 35 % extraktu zo sladkého drievka,

— viac ako 65 %, ale najviac 70 % tricaprylínu,

štandardizovaný v hmotnosti na 3 % alebo viac, ale najviac 4 % glabridínu

0 %

31.12.2021

0.7284

ex 2106 90 92

50

Hydrolyzát kazeínového proteínu pozostávajúci z:

— 20 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 70 hmotnostných % voľných aminokyselín, a

— peptónov, z ktorých viac ako 90 hmotnostných % má molekulovú hmotnosť najviac 2 000 Da

0 %

31.12.2022

0.7435

ex 2106 90 98

47

Prípravok s obsahom vlhkosti 1 % alebo viac, ale najviac 4 %, a s obsahom:

— 15 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 35 hmotnostných % cmaru,

— 20 hmotnostných % (± 10 %) laktózy,

— 20 hmotnostných % (± 10 %) srvátkového bielkovinového koncentrátu,

— 15 hmotnostných % (± 10 %) syru cheddar,

— 3 hmotnostné % (± 2 %) soli,

— 0,1 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 10 hmotnostných % kyseliny mliečnej E270,

— 0,1 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 10 hmotnostných % arabskej gumy E414,

na použitie pri výrobe výrobkov potravinárskeho a nápojového priemyslu (2)

0 %

31.12.2022

0.5246

ex 2519 90 10

10

Tavená magnézia s čistotou v hmotnosti 94 % alebo viac

0 %

31.12.2021

0.6330

 (*1)ex 2707 50 00

ex 2707 99 80

20

10

Zmes izomérov xylenolu a izomérov etylfenolu s celkovým obsahom xylenolu 62 % hmotnosti alebo viac, ale menej ako 95 %

0 %

31.12.2024

0.6168

ex 2707 99 99

10

Ťažké a stredné oleje, ktorých obsah aromátov presahuje ich obsah nearomatických látok, na použitie ako rafinérska surovina, ktoré majú byť podrobené niektorej z operácií v rámci špecifckého spracovania uvedeného v doplnkovej poznámke 5 ku kapitole 27 (2)

0 %

31.12.2023

0.7823

 (*1)ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

30

50

Katalyticky hydroizomerizovaný a odparafínovaný základný olej z hydrogenovaných, vysoko izoparafínových uhľovodíkov, obsahujúci:

— 90 hmotnostných % alebo viac nasýtených uhľovodíkov a

— najviac 0,03 hmotnostného % síry,

a:

— s indexom viskozity 80 alebo viac, ale menej ako 120, a

s kinematickou viskozitou menej ako 5,0 cSt pri 100 °C alebo viac ako 13,0 cSt pri 100 °C

0 %

31.12.2023

0.7822

 (*1)ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

40

60

Katalyticky hydroizomerizovaný a odparafínovaný základný olej z hydrogenovaných, vysoko izoparafínových uhľovodíkov, obsahujúci:

— 90 hmotnostných % alebo viac nasýtených uhľovodíkov a

— najviac 0,03 hmotnostného % síry,

s indexom viskozity 120 alebo viac

0 %

31.12.2024

0.6495

 (*1)ex 2710 19 99

20

Katalytický odparafínovaný základový olej, syntetizovaný z plynných uhľovodíkov, následne spracovaný procesom konverzie ťažkého parafínu (Heavy Paraffin Conversion, HPC), obsahujúci:

— najviac 1 mg/kg of síry,

— viac ako 99 % hmotnosti nasýtených uhľovodíkov,

— viac ako 75 % hmotnosti n-parafínových a izoparafínových uhľovodíkov s dĺžkou uhlíkového reťazca 18 alebo viac, ale najviac 50, a

— s kinematickou viskozitou pri 40°C viac ako 6,5 mm2/s, alebo

— s kinematickou viskozitou pri 40°C viac ako 11 mm2/s a indexom viskozity 120 alebo viac

0 %

31.12.2024

0.7393

ex 2712 90 99

10

Zmes 1-alkénov (alfa-olefínov) (CAS RN 131459-42-2) obsahujúca 80 hmotnostných % alebo viac 1-alkénov, s dĺžkou reťazca 24 atómov uhlíka alebo viac, ale nepresahujúcou 64 atómov uhlíka obsahujúca viac ako 72 hmotnostných % 1-alkénov s viac ako 28 atómami uhlíka

0 %

31.12.2022

0.4531

ex 2804 50 90

40

Telúr s čistotou 99,99 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 99,999 hmotnostných % (CAS RN 13494-80-9), stanovenou na základe kovových nečistôt nameraných ICP analýzou

0 %

31.12.2023

0.6036

2804 70 00

 

Fosfor

0 %

31.12.2023

0.6658

ex 2805 12 00

10

Vápnik s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac vo forme prášku alebo drôtov (CAS RN 7440-70-2)

0 %

31.12.2020

0.5609

ex 2805 19 90

20

Lítium kov (CAS RN 7439-93-2) s čistotou v hmotnosti 98,8 % alebo viac

0 %

31.12.2022

0.2559

ex 2805 30 10

10

Zliatina céru a ostatných kovov vzácnych zemín, obsahujúca v hmotnosti 47 % alebo viac céru

0 %

31.12.2023

0.4979

2805 30 20

2805 30 30

2805 30 40

 

Kovy vzácnych zemín, skandium a ytrium, s čistotou v hmotnosti 95 % a viac

0 %

31.12.2020

0.7769

 (*1)ex 2809 20 00

10

Vodný roztok kyseliny fosforečnej (CAS RN 7664-38-2) obsahujúci 85 hmotnostných % alebo viac kyseliny fosforečnej

0 %

31.12.2024

0.3338

ex 2811 19 80

10

Kyselina sulfamidová (CAS RN 5329-14-6)

0 %

31.12.2023

0.5418

ex 2811 19 80

20

Jodán, jodovodík (CAS RN 10034-85-2)

0 %

31.12.2021

0.2407

ex 2811 22 00

10

Oxid kremičitý (CAS RN 7631-86-9) vo forme prášku, na použitie vo výrobe kolón vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC) a kartridžov na predúpravu vzorky (2)

0 %

31.12.2023

0.6836

ex 2811 22 00

15

Amorfný oxid kremičitý (CAS RN 60676-86-0),

— vo forme prášku,

— s čistotou 99,0 hmotnostného % alebo viac,

— so strednou veľkosťou zrna 0,7 μm alebo viac, ale najviac 2,1 μm,

— ktorého 70 % častíc má priemer najviac 3 μm

0 %

31.12.2020

0.7292

ex 2811 29 90

10

Oxid teluričitý (CAS RN 7446-07-3)

0 %

31.12.2022

0.3308

ex 2812 90 00

10

Fluorid dusitý (Fluorodusík) (CAS RN 7783-54-2)

0 %

31.12.2023

0.5747

ex 2816 40 00

10

Hydroxid bárnatý (CAS RN 17194-00-2)

0 %

31.12.2022

0.7594

ex 2818 10 11

10

Sol-gél korund (CAS RN 1302-74-5) s obsahom oxidu hlinitého 99,6 hmotnostného % alebo viac, s mikrokryštalickou štruktúrou vo forme tyčiniek, s pomerom strán 1,3 alebo viac, ale najviac 6,0

0 %

31.12.2023

0.5110

ex 2818 10 91

20

Spekaný (sintrovaný) korund s mikrokryštalickou štruktúrou, obsahujúci oxid hlinitý (CAS RN 1344-28-1), hlinitan horečnatý (CAS RN 12068-51-8) a hlinitany vzácnych zemín ytria, lantánu a neodýmu s hmotnostným obsahom (vyjadrených ako oxidy):

— 94 % alebo viac, ale menej ako 98,5 % oxidu hlinitého,

— 2 % (±1,5 %) oxidu horečnatého,

— 1 % (±0,6 %) oxidu ytritého,

a

— buď 2 % (±1,2 %) oxidu lantanitého, alebo

— 2 % (±1,2 %) oxidu lantanitého a oxidu neodymitého,

pričom menej ako 50 % z celkovej hmotnosti pozostáva z častíc s veľkosťou viac sko 10 mm

0 %

31.12.2020

0.4640

 (*1)ex 2818 20 00

10

Aktivovaný oxid hlinitý so špecifickou povrchovou plochou aspoň 350 m2/g

0 %

31.12.2024

0.6837

ex 2818 30 00

20

Hydroxid hlinitý (CAS RN 21645-51-2):

— vo forme prášku

— s čistotou 99,5 hmotnostného % alebo viac

— s teplotným bodom rozkladu 263°C alebo viac

— s veľkosťou častíc 4 μm (± 1 μm)

— s celkovým obsahom Na2O najviac 0,06 hmotnostného %

0 %

31.12.2020

0.3306

ex 2818 30 00

30

Hydroxid-oxid hlinitý vo forme böhmitu alebo pseudo-böhmitu (CAS RN 1318-23-6)

0 %

31.12.2023

0.5369

ex 2819 90 90

10

Oxid chromitý (CAS RN 1308-38-9) na použitie v metalurgii (2)

0 %

31.12.2021

0.5752

ex 2823 00 00

10

Oxid titaničitý (CAS RN 13463-67-7):

— s čistotou v hmotnosti 99,9 % alebo viac,

— s priemernou veľkosťou zrna 0,7 μm alebo viac, ale najviac 2,1 μm

0 %

31.12.2022

0.5576

ex 2825 10 00

10

Chlorid hydroxylamónny (CAS RN 5470-11-1)

0 %

31.12.2022

0.3800

2825 30 00

 

Oxidy a hydroxidy vanádu

0 %

31.12.2021

0.3303

ex 2825 50 00

20

Oxid meďný alebo meďnatý obsahujúci v hmotnosti 78 % alebo viac medi a nie viac ako 0,03 % chloridu

0 %

31.12.2023

0.6819

ex 2825 50 00

30

Oxid meďnatý (CAS RN 1317-38-0) s veľkosťou častíc najviac 100 nm

0 %

31.12.2020

0.5555

ex 2825 60 00

10

Oxid zirkoničitý (CAS RN 1314-23-4)

0 %

31.12.2022

0.6980

ex 2825 70 00

10

Oxid molybdénový (CAS RN 1313-27-5)

0 %

31.12.2021

0.7193

ex 2825 70 00

20

Kyselina molybdénová (CAS RN 7782-91-4)

0 %

31.12.2021

0.5055

ex 2826 19 90

10

Fluorid volfrámový (CAS RN 7783-82-6) s čistotou v hmotnosti 99,9 % alebo viac

0 %

31.12.2020

0.5498

 (*1)ex 2826 90 80

10

Hexafluorofosforečnan lítny (1-) (CAS RN 21324-40-3)

2.7 %

31.12.2020

0.2865

ex 2827 39 85

10

Chlorid meďný (CAS RN 7758-89-6) s čistotu v hmotnosti 96 % alebo viac, ale nepresahujúcou 99 %

0 %

31.12.2023

0.4180

ex 2827 39 85

20

Chlorid antimoničný (CAS RN 7647-18-9) s čistotou v hmotnosti 99 % alebo viac

0 %

31.12.2021

0.6143

ex 2827 39 85

40

Dihydrát chloridu bárnatého (CAS RN 10326-27-9)

0 %

31.12.2023

0.4423

ex 2827 49 90

10

Hydratovaný dichlorid-oxid zirkoničitý (CAS RN 7699-43-6)

0 %

31.12.2023

0.6463

 (*1)ex 2827 60 00

10

Jodid sodný (CAS RN 7681-82-5)

0 %

31.12.2024

0.7596

ex 2828 10 00

10

Chlórnan vápenatý (CAS RN 7778-54-3) s obsahom aktívneho chlóru 65 % alebo viac

0 %

31.12.2023

0.3302

ex 2830 10 00

10

Tetrasulfid disodný (CAS RN 12034-39-8), obsahujúci v hmotnosti 38 % alebo menej sodíka počítaného na suchú hmotnosť

0 %

31.12.2023

0.3859

ex 2833 29 80

20

Monohydrát síranu manganatého (CAS RN 10034-96-5)

0 %

31.12.2023

0.5090

ex 2833 29 80

30

Síran zirkoničitý (CAS RN 14644-61-2)

0 %

31.12.2020

0.4338

ex 2835 10 00

10

Fosfornan sodný, monohydrát (CAS RN 10039-56-2)

0 %

31.12.2022

0.6144

ex 2835 10 00

20

Fosfornan sodný (CAS RN 7681-53-0)

0 %

31.12.2023

0.7452

ex 2835 10 00

30

Alumínium-fosfinát (CAS RN 7784-22-7)

0 %

31.12.2023

0.2524

ex 2836 91 00

20

Uhličitan lítny obsahujúci jednu alebo viacero z nasledujúcich nečistôt v uvedených koncentráciách:

— 2 mg/kg alebo viac arzénu,

— 200 mg/kg alebo viac vápnika,

— 200 mg/kg alebo viac chloridov,

— 20 mg/kg alebo viac železa,

— 150 mg/kg alebo viac horčíka,

— 20 mg/kg alebo viac ťažkých kovov,

— 300 mg/kg alebo viac draslíka,

— 300 mg/kg alebo viac sodíka,

— 200 mg/kg alebo viac síranov,

stanovených podľa metód uvedených v Európskom liekopise

0 %

31.12.2023

0.2863

ex 2836 99 17

30

Zásaditý uhličitan zirkoničitý (CAS RN 57219-64-4 alebo 37356-18-6) s čistotou 96 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2023

0.3300

ex 2837 19 00

20

Kyanid medi (CAS RN 544-92-3)

0 %

31.12.2023

0.4078

ex 2837 20 00

10

Hexakyanoželeznatan sodný (Ferokyanid sodný) (CAS RN 13601-19-9)

0 %

31.12.2021

0.4339

ex 2839 19 00

10

Dikremičitan disodný (CAS RN 13870-28-5)

0 %

31.12.2022

0.2861

ex 2839 90 00

20

Kremičitan vápenatý (CAS RN 1344-95-2)

0 %

31.12.2023

0.6632

ex 2840 20 90

10

Boritan zinočnatý (CAS RN12767-90-7)

0 %

31.12.2020

0.7288

 (*1)ex 2841 50 00

10

Dichróman draselný (CAS RN 7778-50-9)

0 %

30.06.2020

0.6142

ex 2841 70 00

10

Molybdénan amónny (CAS RN 13106-76-8)

0 %

31.12.2023

0.6482

 (*1)ex 2841 70 00

30

Heptamolybdénan hexaamónny, bezvodý (CAS RN 12027-67-7) alebo ako tetrahydrát (CAS RN 12054-85-2)

0 %

31.12.2024

0.6981

ex 2841 70 00

40

Dimolybdénan diamónny (CAS RN 27546-07-2)

0 %

31.12.2021

0.4323

ex 2841 80 00

10

Volfráman amónny (CAS RN 11120-25-5)

0 %

31.12.2022

0.7301

ex 2841 90 30

10

Metavanadičnan draselný (CAS RN 13769-43-2)

0 %

31.12.2022

0.4222

 (*1)ex 2841 90 85

10

Oxid kobaltito - lítny (CAS RN 12190-79-3) s obsahom kobaltu namenej 59 %

2.7 %

31.12.2020

0.5936

ex 2841 90 85

20

Titaničitan didraselný (CAS RN 12056-51-8) v prášku s čistotou aspoň 99 %

0 %

31.12.2023

0.4416

ex 2842 10 00

10

Prášok zo syntetického β-zeolitu

0 %

31.12.2023

0.4588

 (*1)ex 2842 10 00

20

Prášok zo syntetického zeolitu typu chabazit

0 %

31.12.2024

0.7097

ex 2842 10 00

40

Hlinitokremičitan (CAS RN 1318-02-1) so zeolitovou štruktúrou aluminofosfátu 18 (AEI) na použitie pri výrobe katalytických prípravkov (2)

0 %

31.12.2021

0.7397

ex 2842 10 00

50

Fluórflogopit (CAS RN 12003-38-2)

0 %

31.12.2022

0.4642

 (*1)ex 2842 90 10

10

Selénan sodný (CAS RN 13410-01-0)

0 %

31.12.2024

0.7400

ex 2842 90 80

30

Dodekachlorid hlinito-trititanitý (CAS RN 12003-13-3)

0 %

31.12.2022

0.3295

2845 10 00

 

Ťažká voda (oxid deutérny) (Euratom) (CAS RN 7789-20-0)

0 %

31.12.2023

0.3297

2845 90 10

 

Deutérium a jeho zlúčeniny; vodík a jeho zlúčeniny, obohatené deutériom; zmesi a roztoky obsahujúce tieto výrobky (Euratom)

0 %

31.12.2023

0.4189

ex 2845 90 90

10

Hélium-3 (CAS RN 14762-55-1)

0 %

31.12.2021

0.4191

ex 2845 90 90

20

Voda obohatená o minimálne 95 % kyslíkom-18 (CAS RN 14314-42-2)

0 %

31.12.2023

0.4190

ex 2845 90 90

30

(13C)Oxid uhoľnatý (CAS RN 1641-69-6)

0 %

31.12.2021

0.2859

ex 2846 10 00

ex 3824 99 96

10

53

Koncentrát vzácnych zemín obsahujúci v hmotnosti 60 % alebo viac, ale najviac 95 % oxidov vzácnych zemín a najviac 1 % každého z oxidov zirkónia, hliníka alebo železa, a so stratou pri žíhaní 5 % alebo viac v hmotnosti

0 %

31.12.2023

0.3296

ex 2846 10 00

20

Uhličitan cérny (CAS RN 537-01-9), tiež hydratovaný

0 %

31.12.2023

0.3420

ex 2846 10 00

30

Uhličitan céru a lantánu, tiež hydratovaný

0 %

31.12.2023

0.3227

2846 90 10

2846 90 20

2846 90 30

2846 90 90

 

Anorganické alebo organické zlúčeniny kovov vzácnych zemín, ytria alebo skandia alebo zmesí týchto kovov, iné ako podpoložky 2846 10 00

0 %

31.12.2023

0.3418

ex 2850 00 20

10

Silán (CAS RN 7803-62-5)

0 %

31.12.2023

0.3419

 (*1)ex 2850 00 20

20

Arzin (CAS RN 7784-42-1)

0 %

30.06.2020

0.4332

ex 2850 00 20

30

Nitrid titanitý (CAS RN 25583-20-4) s veľkosťou častíc najviac 250 nm

0 %

31.12.2022

0.5497

ex 2850 00 20

40

Hydrid germaničitý (CAS RN 7782-65-2)

0 %

31.12.2021

0.7302

ex 2850 00 20

60

Disilán (CAS RN 1590-87-0)

0 %

31.12.2022

0.7555

ex 2850 00 20

70

Kubický nitrid bóru (CAS RN 10043-11-5)

0 %

31.12.2023

0.4492

ex 2850 00 60

10

Azid sodný (CAS RN 26628-22-8)

0 %

31.12.2023

0.3421

ex 2853 90 90

20

Fosfín (CAS RN 7803-51-2)

0 %

31.12.2023

0.7289

ex 2903 39 19

20

5-brómpent-1-én (CAS RN 1119-51-3)

0 %

31.12.2022

0.6633

2903 39 21

 

Difluórmetán (CAS RN 75-10-5)

0 %

31.12.2020

0.6007

 (*1)ex 2903 39 24

10

Pentafluóretán (CAS RN 354-33-6)

0 %

31.12.2024

0.3674

 (*1)ex 2903 39 26

10

1,1,1,2-tetrafluóretán ako východisková surovina pre farmaceutickú výrobu, vyhovujúca tejto špecifikácii:

— najviac 600 hmotnostných ppm R134 (1,1,2,2-tetrafluóretán),

— najviac 5 hmotnostných ppm R143a (1,1,1-trifluóretán),

— najviac 2 hmotnostné ppm R125 (pentafluóretán)

— najviac 100 hmotnostných ppm R124 (1-chlór-1,2,2,2-tetrafluóretán),

— najviac 30 hmotnostných ppm R114 (1,2-dichlórtetrafluóretán),

— najviac 50 hmotnostných ppm R114a (1,1-dichlórtetrafluóretán),

— najviac 250 hmotnostných ppm R133a (1-chlór-2,2,2-trifluóretán),

— najviac 2 hmotnostné ppm R22 (chlórdifluórmetán),

— najviac 2 hmotnostné ppm R115 (chlórpentafluóretán),

— najviac 2 hmotnostné ppm R12 (dichlórdifluórmetán),

— najviac 20 hmotnostných ppm R40 (metylchlorid),

— najviac 20 hmotnostných ppm R245cb (1,1,1,2,2-pentafluórpropán),

— najviac 20 hmotnostných ppm R12B1(chlórdifluórbrómmetán),

— najviac 20 hmotnostných ppm R32 (difluórmetán),

— najviac 15 hmotnostných ppm R31(chlórfluórmetán),

— najviac 10 hmotnostných ppm R152a (1,1-difluóretán),

— najviac 20 hmotnostných ppm 1131 (1-chlór-2 fluóretén),

— najviac 20 hmotnostných ppm 1122 (1-chlór-2,2-difluóretén),

— najviac 3 hmotnostné ppm 1234yf (2,3,3,3-tetrafluórpropén),

— najviac 3 hmotnostné ppm 1243zf (3,3,3 trifluórpropén),

— najviac 3 hmotnostné ppm 1122a (1-chlór-1,2-difluóretén),

— najviac 4,5 hmotnostných ppm 1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-tetrafluórpropén, +1-chlór-1,2-difluóretén+3,3,3-trifluórpropén)

— najviac 3 hmotnostné ppm akejkoľvek jednotlivej nešpecifikovanej/neznámej chemickej látky,

— najviac 10 hmotnostných ppm všetkých nešpecifikovaných/neznámych chemických látok spolu,

— najviac 10 hmotnostných ppm vody,

— so stupňom kyslosti najviac 0,1 hmotnostných ppm,

— bez halogenidov,

— najviac 0,01 objemových percent látok s vysokým bodom varu,

— bez vône (bez zápachu),

určená na ďalšie zvýšenie čistoty až na stupeň, ktorý umožňuje vdychovanie HFC 134a vyrobeného podľa správnej výrobnej praxe (SVP); na použitie pri výrobe pohonnej látky lekárskych aerosólov, ktorých obsah sa zavádza do ústnej alebo nosnej dutiny a/alebo dýchacej sústavy (CAS RN 811-97-2) (2)

0 %

31.12.2024

0.2542

ex 2903 39 27

10

1,1,1,3,3-pentafluórpropán (CAS RN 460-73-1)

0 %

31.12.2023

0.2854

ex 2903 39 28

10

Tetrafluórmetán (CAS RN 75-73-0)

0 %

31.12.2023

0.2852

ex 2903 39 28

20

Perfluoretán (CAS RN 76-16-4)

0 %

31.12.2023

0.6077

ex 2903 39 29

10

1H-Perfluórhexán (CAS RN 355-37-3)

0 %

31.12.2023

0.5803

2903 39 31

 

2,3,3,3-Tetrafluórprop-1-én (2,3,3,3-tetrafluórpropén) (CAS RN 754-12-1)

0 %

31.12.2022

0.4517

ex 2903 39 35

20

Trans-1,3,3,3-tetrafluórprop-1-én (Trans-1,3,3,3-tetrafluórpropén) (CAS RN 29118-24-9)

0 %

31.12.2023

0.5472

ex 2903 39 39

10

Perfluór(4-metyl-2-pentén) (CAS RN 84650-68-0)

0 %

31.12.2021

0.6076

ex 2903 39 39

20

3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluór-1-hexén (CAS RN 19430-93-4)

0 %

31.12.2023

0.4066

ex 2903 39 39

30

Hexafluórpropén (CAS RN 116-15-4)

0 %

31.12.2021

0.7324

ex 2903 39 39

40

1,1,2,3,4,4-hexafluórbuta-1,3-dién (CAS RN 685-63-2)

0 %

31.12.2022

0.6610

ex 2903 74 00

10

2-Chlór-1,1-difluóretán (CAS RN 338-65-8)

0 %

31.12.2020

0.3675

ex 2903 77 60

10

1,1,1-Trichlórtrifluóretán (CAS RN 354-58-5)

0 %

31.12.2023

0.5212

ex 2903 77 90

10

Chlórtrifluóretylén (CAS RN 79-38-9)

0 %

31.12.2021

0.7513

ex 2903 78 00

10

Oktafluór-1,4-dijódbután (CAS RN 375-50-8)

0 %

31.12.2023

0.7755

 (*1)ex 2903 78 00

20

Trifluórjódmetán (CAS RN 2314-97-8)

0 %

31.12.2024

0.6485

 (*1)ex 2903 79 30

10

Trans -1-chlór-3,3,3-trifluórpropén (CAS RN 102687-65-0)

0 %

31.12.2024

0.2583

 (*1)ex 2903 89 80

10

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekachlórpentacyklo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-dién (CAS RN 13560-89-9)

0 %

30.06.2020

0.5504

 (*1)ex 2903 89 80

40

Hexabrómcyklododekán

0 %

30.06.2020

0.5765

ex 2903 89 80

50

Chlórcyklopentán (CAS RN 930-28-9)

0 %

31.12.2022

0.7304

ex 2903 89 80

60

Oktafluórcyklobután (CAS RN 115-25-3)

0 %

31.12.2022

0.6611

ex 2903 99 80

15

4-Bróm-1-fluór-2-chlór-benzén (CAS RN 60811-21-4)

0 %

31.12.2020

0.3410

ex 2903 99 80

20

1,2-Bis(pentabrómfenyl)etán (CAS RN 84852-53-9)

0 %

31.12.2023

0.3411

ex 2903 99 80

40

2,6-Dichlórtoluén (CAS RN 118-69-4), s čistotou 99 % v hmotnosti alebo viac a obsahujúci:

— 0,001 mg/kg alebo menej tetrachlórdibenzodioxínov,

— 0,001 mg/kg alebo menej tetrachlórdibenzofuránov,

— 0,2 mg/kg alebo menej tetrachlórbifenylov

0 %

31.12.2023

0.4529

ex 2903 99 80

50

Fluórbenzén (CAS RN 462-06-6)

0 %

31.12.2023

0.7351

ex 2903 99 80

60

1,1'-metándiylbis(4-fluórbenzén) (CAS RN 457-68-1)

0 %

31.12.2022

0.6235

 (*1)ex 2903 99 80

75

3-Chlór-alfa,alfa,alfa-trifluórtoluén (CAS RN 98-15-7)

0 %

31.12.2024

0.5917

ex 2903 99 80

80

5-Bróm-1,2,3-trifluórbenzén (CAS RN 138526-69-9)

0 %

31.12.2023

0.3407

 (*1)ex 2904 10 00

30

p-Styrénsulfonát sodný (CAS RN 2695-37-6)

0 %

31.12.2024

0.4686

 (*1)ex 2904 10 00

50

2-Metyl-2-propén-1-sulfonát sodný (CAS RN 1561-92-8)

0 %

31.12.2024

0.3409

ex 2904 20 00

10

Nitrometán (CAS RN 75-52-5)

0 %

31.12.2020

0.3391

ex 2904 20 00

20

Nitroetán (CAS RN 79-24-3)

0 %

31.12.2020

0.3408

ex 2904 20 00

30

1-Nitropropán (CAS RN 108-03-2)

0 %

31.12.2020

0.3390

 (*1)ex 2904 20 00

40

2-Nitropropán (CAS RN 79-46-9)

0 %

31.12.2024

0.2972

 (*1)ex 2904 91 00

10

Trichlórnitrometán (CAS RN 76-06-2), na výrobu tovaru podpoložky 3808 92  (2)

0 %

30.06.2020

0.2526

 (*1)ex 2904 99 00

20

1-Chlór-2,4-dinitrobenzén (CAS RN 97-00-7)

0 %

31.12.2024

0.6612

ex 2904 99 00

25

Difluórmetánsulfonylchlorid (CAS RN 1512-30-7)

0 %

31.12.2020

0.3388

 (*1)ex 2904 99 00

30

Tosyl chlorid (CAS RN 98-59-9)

0 %

31.12.2024

0.6613

ex 2904 99 00

35

1-Fluór-4-nitrobenzén (CAS RN 350-46-9)

0 %

31.12.2020

0.5745

ex 2904 99 00

40

4-Chlórbenzénsulfonylchlorid (CAS RN 98-60-2)

0 %

31.12.2022

0.7507

ex 2904 99 00

45

2-nitrobenzénsulfonylchlorid (CAS RN 1694-92-4)

0 %

31.12.2023

0.6001

ex 2904 99 00

50

Etánsulfonyl-chlorid (CAS RN 594-44-5)

0 %

31.12.2023

0.6407

 (*1)ex 2904 99 00

60

Kyselina 4,4'-dinitrostilbén-2,2'-disulfónová (CAS RN 128-42-7)

0 %

31.12.2024

0.6270

 (*1)ex 2904 99 00

70

1-Chlór-4-nitrobenzén (CAS RN 100-00-5)

0 %

31.12.2024

0.6560

 (*1)ex 2904 99 00

80

1-Chlór-2-nitrobenzén (CAS RN 88-73-3)

0 %

31.12.2024

0.6186

ex 2905 11 00

10

Metanol (CAS RN 67-56-1) s čistotou v hmotnosti 99,85 % alebo viac

0 %

31.12.2023

0.7069

ex 2905 11 00

ex 2905 19 00

20

35

Metyl-metánsulfonát (CAS RN 66-27-3)

0 %

31.12.2021

0.2967

ex 2905 19 00

11

terc-Butanolát draselný (CAS RN 865-47-4), tiež vo forme roztoku v tetrahydrofuráne podľa poznámky 1e) ku kapitole 29 KN

0 %

31.12.2023

0.6118

ex 2905 19 00

20

Monohydrát butyl-titanátu, homopolymér (CAS RN 162303-51-7)

0 %

31.12.2023

0.6119

ex 2905 19 00

25

Tetra-(2-etylhexyl)titanát (CAS RN 1070-10-6)

0 %

31.12.2023

0.3384

ex 2905 19 00

30

2,6-Dimetylheptán-4-ol (CAS RN 108-82-7)

0 %

31.12.2023

0.4793

 (*1)ex 2905 19 00

40

2,6-Dimetylheptán-2-ol (CAS RN 13254-34-7)

0 %

31.12.2024

0.5534

ex 2905 19 00

70

Tetrabutanolát titaničitý (CAS RN 5593-70-4)

0 %

31.12.2022

0.5533

ex 2905 19 00

80

Tetraizopropanolát titaničitý (CAS RN 546-68-9)

0 %

31.12.2022

0.6002

ex 2905 19 00

85

Titánium(4+)-etanolát (CAS RN 3087-36-3)

0 %

31.12.2023

0.6464

 (*1)ex 2905 22 00

10

Linalol (CAS RN 78-70-6) obsahujúci v hmotnosti 90,7 % alebo viac (3R)-(-)-linalolu (CAS RN 126-91-0)

0 %

31.12.2024

0.7114

ex 2905 22 00

20

3,7-dimetylokt-6-én-1-ol (CAS RN 106-22-9)

0 %

31.12.2021

0.7388

ex 2905 29 90

10

Cis-hex-3-én-1-ol (CAS RN 928-96-1)

0 %

31.12.2022

0.7674

ex 2905 32 00

10

(2S)-propán-1,2-diol (CAS RN 4254-15-3)

0 %

31.12.2023

0.4934

ex 2905 39 95

10

Propán-1,3-diol (CAS RN 504-63-2)

0 %

31.12.2020

0.5249

ex 2905 39 95

20

Bután-1,2-diol (CAS RN 584-03-2)

0 %

31.12.2022

0.5255

ex 2905 39 95

30

2,4,7,9-Tetrametyl-4,7-dekándiol (CAS RN 17913-76-7)

0 %

31.12.2021

0.5847

ex 2905 39 95

40

Dekán-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)

0 %

31.12.2022

0.5908

ex 2905 39 95

50

2-Metyl-2-propylpropán-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)

0 %

31.12.2023

0.7701

 (*1)ex 2905 39 95

60

Dodekán-1,12-diol (CAS RN 5675-51-4)

0 %

31.12.2024

0.6724

ex 2905 49 00

10

Etylidíntrimetanol (CAS RN 77-85-0)

0 %

31.12.2020

0.4624

 (*1)ex 2905 59 98

20

2,2,2-Trifluóretanol (CAS RN 75-89-8)

0 %

31.12.2024

0.3378

ex 2906 19 00

10

Cyklohex-1,4-yléndimetanol (CAS RN 105-08-8)

0 %

31.12.2023

0.3380

ex 2906 19 00

20

4,4'-Izopropylidéndicyklohexanol (CAS RN 80-04-6)

0 %

31.12.2023

0.6257

 (*1)ex 2906 19 00

50

4-terc-Butylcyklohexanol (CAS RN 98-52-2)

0 %

31.12.2024

0.3681

ex 2906 29 00

20

1-Hydroxymetyl-4-metyl-2,3,5,6-tetrafluórbenzén (CAS RN 79538-03-7)

0 %

31.12.2023

0.5855

ex 2906 29 00

30

2-Fenyletanol (CAS RN 60-12-8)

0 %

31.12.2022

0.6757

ex 2906 29 00

40

2-Bróm-5-jód-benzénmetanol (CAS RN 946525-30-0)

0 %

31.12.2020

0.7373

ex 2906 29 00

50

2,2′-(m-fenylén)dipropán-2-ol (CAS RN 1999-85-5)

0 %

31.12.2022

0.7806

 (*1)ex 2906 29 00

60

3-[3-(trifluórmetyl)fenyl]propán-1-ol (CAS RN 78573-45-2)

0 %

31.12.2024

0.6329

 (*1)ex 2907 12 00

20

Zmes meta-krezolu (CAS RN 108-39-4) a para-krezolu (CAS RN 106-44-5) s čistotou v hmotnosti 99 % alebo viac

0 %

31.12.2024

0.6559

 (*1)ex 2907 12 00

30

p-Kresol (CAS RN 106-44-5)

0 %

31.12.2024

0.5216

ex 2907 15 90

10

2-Naftol (CAS RN 135-19-3)

0 %

31.12.2021

0.6256

 (*1)ex 2907 19 10

10

2,6-Xylenol (CAS RN 576-26-1)

0 %

31.12.2024

0.4480

ex 2907 19 90

20

Bifenyl-4-ol (CAS RN 92-69-3)

0 %

31.12.2023

0.7753

 (*1)ex 2907 19 90

30

2-metyl-5-(propán-2-yl)fenol (CAS RN 499-75-2)

0 %

31.12.2024

0.3372

ex 2907 21 00

10

Rezorcinol (CAS RN 108-46-3)

0 %

31.12.2023

0.6026

ex 2907 29 00

15

2,2'-Di-terc-butyl-3,3'-dimetyl-4,4'-butylidéndifenol (CAS RN 85-60-9)

0 %

31.12.2023

0.3369

ex 2907 29 00

20

4,4'-(3,3,5-Trimetylcyklohexylidén)difenol (CAS RN 129188-99-4)

0 %

31.12.2023

0.6454

 (*1)ex 2907 29 00

25

4-Hydroxybenzylalkohol (CAS RN 623-05-2)

0 %

31.12.2024

0.3367

ex 2907 29 00

30

4,4',4''-Etylidíntrifenol (CAS RN 27955-94-8)

0 %

31.12.2023

0.5432

ex 2907 29 00

45

2-Metylbenzén-1,4-diol (CAS RN 95-71-6)

0 %

31.12.2021

0.3368

ex 2907 29 00

50

6,6',6"-Tricyklohexyl-4,4',4"-bután-1,1,3-triyltri(m-krezol) (CAS RN 111850-25-0)

0 %

31.12.2023

0.6558

 (*1)ex 2907 29 00

65

2,2'-Metylénebis(6-cyklohexyl-p-krezol) (CAS RN 4066-02-8)

0 %

31.12.2024

0.2584

ex 2907 29 00

70

2,2’,2’’,6,6’,6’’-Hexa-terc-butyl-,α,α’,α’’-(mezitylén-2,4,6-triyl)tri-p-krezol (CAS RN 1709-70-2)

0 %

31.12.2023

0.7402

ex 2907 29 00

75

Bifenyl-4,4'-diol (CAS RN 92-88-6)

0 %

31.12.2023

0.3848

ex 2907 29 00

85

Floroglucinol, tiež hydratovaný

0 %

31.12.2023

0.5903

ex 2908 19 00

10

Pentafluórfenol (CAS RN 771-61-9)

0 %

31.12.2023

0.5914

ex 2908 19 00

20

4,4'-(Perfluórizopropylidén)difenol (CAS RN 1478-61-1)

0 %

31.12.2023

0.6260

 (*1)ex 2908 19 00

30

4-Chlórfenol (CAS RN 106-48-9)

0 %

31.12.2024

0.6782

ex 2908 19 00

40

3,4,5-Trifluórfenol (CAS RN 99627-05-1)

0 %

31.12.2020

0.6915

ex 2908 19 00

50

4-Fluórfenol (CAS RN 371-41-5)

0 %

31.12.2020

0.7720

 (*1)ex 2908 19 00

60

2,2',6,6'-tetrabróm-4,4'-izopropylidéndifenol (CAS RN 79-94-7)

0 %

31.12.2024

0.3361

ex 2909 19 90

20

Bis(2-chlóretyl) éter (CAS RN 111-44-4)

0 %

31.12.2023

0.3359

ex 2909 19 90

30

Zmes izomérov nonafluórbutylmetyléteru alebo nonafluórbutyletyléteru, s čistotou 99 % hmotnosti alebo viac

0 %

31.12.2023

0.4035

ex 2909 19 90

50

3-Etoxy-perfluór-2-metylhexán (CAS RN 297730-93-9)

0 %

31.12.2021

0.5407

ex 2909 20 00

10

Cedryl(methyl)ether (CAS RN 19870-74-7)

0 %

31.12.2021

0.5503

ex 2909 30 38

20

1,1’-(Izopropylidén)bis[3,5-dibróm-4-(2,3-dibrómpropoxy)benzén] (CAS RN 21850-44-2)

0 %

31.12.2021

0.6649

ex 2909 30 38

30

1,1'-(1-Metyletylidén)bis[3,5-dibróm-4-(2,3-dibróm-2-metylpropoxy)]-benzén (CAS RN 97416-84-7)

0 %

31.12.2020

0.7454

ex 2909 30 38

40

4-benzyloxybrómbenzén (CAS RN 6793-92-6)

0 %

31.12.2023

0.4710

 (*1)ex 2909 30 90

10

2-(Fenylmetoxy)naftalén (CAS RN 613-62-7)

0 %

31.12.2024

0.7176

ex 2909 30 90

15

{[(2,2-dimetylbut-3-yn-1-yl)oxy]metyl}benzén (CAS RN 1092536-54-3)

0 %

31.12.2021

0.4711

 (*1)ex 2909 30 90

20

1,2-Bis(3-metylfenoxy)etán (CAS RN 54914-85-1)

0 %

31.12.2024

0.7115

 (*1)ex 2909 30 90

25

1,2-difenoxyetán (CAS RN 104-66-5) vo forme prášku alebo ako vodná disperzia obsahujúca 30 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 60 hmotnostných % 1,2-difenoxyetánu

0 %

31.12.2021

0.5117

ex 2909 30 90

30

3,4,5-Trimetoxytoluén (CAS RN 6443-69-2)

0 %

31.12.2020

0.7580

ex 2909 30 90

35

1-chlór-2-(4-etoxybenzyl)-4-jódbenzén (CAS RN 1103738-29-9)

0 %

31.12.2023

0.6614

ex 2909 30 90

40

1-Chlór-2,5-dimetoxybenzén (CAS RN 2100-42-7)

0 %

31.12.2020

0.6783

ex 2909 30 90

50

1-Etoxy-2,3-difluórbenzén (CAS RN 121219-07-6)

0 %

31.12.2020

0.6784

ex 2909 30 90

60

1-Butoxy-2,3-difluórbenzén (CAS RN 136239-66-2)

0 %

31.12.2020

0.6994

ex 2909 30 90

70

O,O,O-1,3,5-trimetylresorcinol (CAS RN 621-23-8)

0 %

31.12.2021

0.7079

ex 2909 30 90

80

Oxyfluórfén (ISO) (CAS RN 42874-03-3) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2021

0.7706

 (*1)ex 2909 44 00

10

2-propoxyetanol (CAS RN 2807-30-9)

0 %

31.12.2024

0.6927

ex 2909 49 80

10

1-Propoxypropán-2-ol (CAS RN 1569-01-3)

0 %

31.12.2020

0.3484

ex 2909 50 00

10

4-(2-Metoxyetyl)fenol (CAS RN 56718-71-9)

0 %

31.12.2023

0.4911

ex 2909 50 00

20

Ubichinol (CAS RN 992-78-9)

0 %

31.12.2020

0.3682

ex 2909 60 00

10

Bis(α,α-dimetylbenzyl) peroxid (CAS RN 80-43-3)

0 %

31.12.2023

0.6489

 (*1)ex 2909 60 00

30

3,6,9-Trietyl-3,6,9-trimetyl-1,4,7-triperoxonán (CAS RN 24748-23-0), rozpustený v izoparafínových uhľovodíkoch

0 %

31.12.2024

0.7744

 (*1)ex 2910 90 00

10

2-[(2-metoxyfenoxy)metyl]oxirán (CAS RN 2210-74-4)

0 %

31.12.2024

0.5940

ex 2910 90 00

15

1,2-Epoxycyklohexán (CAS RN 286-20-4)

0 %

31.12.2023

0.7672

ex 2910 90 00

25

Fenyloxirán (CAS RN 96-09-3)

0 %

31.12.2023

0.2649

ex 2910 90 00

30

2,3-Epoxypropán-1-ol (glycidol) (CAS RN 556-52-5)

0 %

31.12.2023

0.6660

ex 2910 90 00

50

2,3-Epoxypropyl(fenyl)éter (CAS RN 122-60-1)

0 %

31.12.2020

0.4361

ex 2910 90 00

80

Alylglycidyléter (CAS RN 106-92-3)

0 %

31.12.2021

0.6785

ex 2911 00 00

10

Etoxy-2,2-difluóretanol (CAS RN 148992-43-2)

0 %

31.12.2020

0.7116

ex 2912 19 00

10

Undekanal (CAS RN 112-44-7)

0 %

31.12.2021

0.6968

ex 2912 29 00

15

2,6,6-Trimetylcyklohexén-karbaldehyd (zmes alfa- a beta- izomérov) (CAS RN 52844-21-0)

0 %

31.12.2021

0.6967

ex 2912 29 00

25

Zmes izomérov pozostávajúca z:

— 85 (± 10) hmotnostných % 4-izobutyl-2-metylbenzaldehydu (CAS RN 73206-60-7),

— 15 (± 10) hmotnostných % 2-izobutyl-4-metylbenzaldehydu (CAS RN 68102-28-3)

0 %

31.12.2021

0.7314

ex 2912 29 00

35

Cinnamaldehyd (CAS RN 104-55-2)

0 %

31.12.2022

0.7405

ex 2912 29 00

45

p-Fenylbenzaldehyd (CAS RN 3218-36-8)

0 %

31.12.2022

0.5755

ex 2912 29 00

50

4-Izobutylbenzaldehyd (CAS RN 40150-98-9)

0 %

31.12.2023

0.7612

ex 2912 29 00

55

Cyklohex-3-én-1-karbaldehyd (CAS RN 100-50-5)

0 %

31.12.2023

0.6072

ex 2912 29 00

70

4-terc-Butylbenzaldehyd (CAS RN 939-97-9)

0 %

31.12.2023

0.6073

ex 2912 29 00

80

4-Izopropylbenzaldehyd (CAS RN 122-03-2)

0 %

31.12.2023

0.3479

ex 2912 49 00

10

3-Fenoxybenzaldehyd (CAS RN 39515-51-0)

0 %

31.12.2023

0.5732

ex 2912 49 00

20

4-Hydroxybenzaldehyd (CAS RN 123-08-0)

0 %

31.12.2022

0.5135

ex 2912 49 00

30

Salicylaldehyd (CAS RN 90-02-8)

0 %

31.12.2020

0.6678

ex 2912 49 00

40

3-Hydroxy-4-metoxybenzaldehyd (CAS RN 621-59-0)

0 %

31.12.2020

0.7353

ex 2912 49 00

50

2,6-dihydroxybenzaldehyd (CAS RN 387-46-2)

0 %

31.12.2022

0.7712

 (*1)ex 2913 00 00

10

2-nitrobenzaldehyd (CAS RN 552-89-6)

0 %

31.12.2024

0.4228

ex 2914 19 90

20

2-Heptánón (CAS RN 110-43-0)

0 %

31.12.2022

0.4274

ex 2914 19 90

30

3-Metylbutanón (CAS RN 563-80-4)

0 %

31.12.2022

0.4275

ex 2914 19 90

40

2-Pentánón (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2022

0.7554

ex 2914 19 90

60

Acetylacetonát zinočnatý (CAS RN 14024-63-6)

0 %

31.12.2023

0.7568

ex 2914 29 00

15

Oestr-5(10)-én-3,17-dión (CAS RN 3962-66-1)

0 %

31.12.2023

0.3475

ex 2914 29 00

20

Cyklohexadek-8-enón (CAS RN 3100-36–5)

0 %

31.12.2023

0.7450

ex 2914 29 00

25

Cyklohex-2-enón (CAS RN 930-68-7)

0 %

31.12.2023

0.4933

ex 2914 29 00

30

(R)-p-Menta-1(6),8-dién-2-ón (CAS RN 6485-40-1)

0 %

31.12.2020

0.3480

ex 2914 29 00

40

Gáfor

0 %

31.12.2023

0.5389

ex 2914 29 00

50

trans-β-Damaskon (CAS RN 23726-91-2)

0 %

31.12.2021

0.7422

ex 2914 29 00

70

2-sek-butylcyklohexanón (CAS RN 14765-30-1)

0 %

31.12.2022

0.7389

ex 2914 29 00

80

1-(cedr-8-én-9-yl)etanón (CAS RN 32388-55-9)

0 %

31.12.2022

0.6265

 (*1)x 2914 39 00

15

2,6-Dimetyl-1-indanón (CAS RN 66309-83-9)

0 %

31.12.2024

0.6447

 (*1)ex 2914 39 00

25

1,3-Difenylpropán-1,3-dión (CAS RN 120-46-7)

0 %

31.12.2024

0.4227

ex 2914 39 00

30

Benzofenón (CAS RN 119-61-9)

0 %

31.12.2022

0.4429

ex 2914 39 00

50

4-Fenylbenzofenón (CAS RN 2128-93-0)

0 %

31.12.2023

0.4428

ex 2914 39 00

60

4-Metylbenzofenón (CAS RN 134-84-9)

0 %

31.12.2023

0.5739

ex 2914 39 00

70

Benzil (CAS RN 134-81-6)

0 %

31.12.2022

0.5535

ex 2914 39 00

80

4'-Metylacetofenón (CAS RN 122-00-9)

0 %

31.12.2022

0.4932

ex 2914 50 00

20

3’-Hydroxyacetofenón (CAS RN 121-71-1)

0 %

31.12.2020

0.5943

ex 2914 50 00

25

1-(4-Metoxyfenyl)etán-1-ón (CAS RN 100-06-1)

0 %

31.12.2023

0.7797

 (*1)ex 2914 50 00

35

2-hydroxy-1-[4-[4-(2-hydroxy-2-metylpropanoyl)fenoxy]fenyl]-2-metylpropan-1-ón (CAS-RN 71868-15-0)

0 %

31.12.2024

0.5904

ex 2914 50 00

36

2,7-Dihydroxy-9-fluorenón (CAS RN 42523-29-5)

0 %

31.12.2023

0.5435

ex 2914 50 00

40

4-(4-Hydroxyfenyl)bután-2-ón (CAS RN 5471-51-2)

0 %

31.12.2021

0.5809

ex 2914 50 00

45

3,4-Dihydroxybenzofenón (CAS RN 10425-11-3)

0 %

31.12.2022

0.4235

ex 2914 50 00

60

2,2-Dimetoxy-2-fenylacetofenón (CAS RN 24650-42-8)

0 %

31.12.2022

0.6591

ex 2914 50 00

65

3-Metoxyacetofenón (CAS RN 586-37-8)

0 %

31.12.2020

0.6762

ex 2914 50 00

75

7-Hydroxy-3,4-dihydro-1(2H)-naftalén (CAS RN 22009-38-7)

0 %

31.12.2020

0.4385

ex 2914 50 00

80

2',6'-Dihydroxyacetofenón (CAS RN 699-83-2)

0 %

31.12.2023

0.7075

ex 2914 50 00

85

4,4‘- Dihydroxybenzofenón (CAS RN 611-99-4)

0 %

31.12.2021

0.2647

ex 2914 69 80

10

2-Etylantrachinón (CAS RN 84-51-5)

0 %

31.12.2023

0.2643

ex 2914 69 80

30

1,4-Dihydroxyantrachinón (CAS RN 81-64-1)

0 %

31.12.2023

0.5430

ex 2914 69 80

40

p-Benzochinón (CAS RN 106-51-4)

0 %

31.12.2021

0.6481

 (*1)ex 2914 69 80

50

Reakčná zmes 2-(1,2-dimetylpropyl)antrachinónu (CAS RN 68892-28-4) a 2-(1,1-dimetylpropyl)antrachinónu (CAS RN 32588-54-8)

0 %

31.12.2024

0.6592

ex 2914 79 00

15

1-(4-Metylfenyl)-4,4,4-trifluórbután-1,3-dión (CAS RN 720-94-5)

0 %

31.12.2020

0.7736

 (*1)ex 2914 79 00

18

2-chlór-1-cyklopropyletanón (CAS RN 7379-14-8)

0 %

31.12.2024

0.5782

ex 2914 79 00

20

2,4'-Difluórbenzofenón (CAS RN 342-25-6)

0 %

31.12.2022

0.7732

 (*1)ex 2914 79 00

23

5-Chlór-2-hydroxybenzofenón (CAS RN 85-19-8)

0 %

31.12.2024

0.6596

ex 2914 79 00

25

1-(7-Bróm-9,9-difluór-9H-fluorén-2-yl)-2-chlóretanón (CAS RN 1378387-81-5)

0 %

31.12.2020

0.7751

 (*1)ex 2914 79 00

27

(2-chlór-5-jód-fenyl)-(4-fluór-fenyl)-metanón (CAS RN 915095-86-2)

0 %

31.12.2024

0.7467

ex 2914 79 00

30

5-Metoxy-1-[4-(trifluórmetyl)fenyl]pentán-1-ón (CAS RN 61718-80-7)

0 %

31.12.2023

0.7442

ex 2914 79 00

35

1-[4-(benzyloxy)fenyl]-2--brómpropán-1-ón (CAS RN 35081-45-9)

0 %

31.12.2023

0.3474

ex 2914 79 00

40

Perfluór(2-metylpentán-3-ón) (CAS RN 756-13-8)

0 %

31.12.2023

0.2640

ex 2914 79 00

50

3’-Chlórpropiofenón (CAS RN 34841-35-5)

0 %

31.12.2023

0.4948

ex 2914 79 00

60

4’-terc-Butyl-2’,6’-dimetyl-3’,5’-dinitroacetofenón (CAS RN 81-14-1)

0 %

31.12.2020

0.7072

ex 2914 79 00

65

1,4-bis(4-fluórbenzoyl)benzén (CAS RN 68418-51-9)

0 %

31.12.2021

0.5237

ex 2914 79 00

70

4-Chloro-4'-hydroxybenzofenón (CAS RN 42019-78-3)

0 %

31.12.2021

0.7082

ex 2914 79 00

75

4,4’-Difluórbenzofenón (CAS RN 345-92-6)

0 %

31.12.2021

0.6120

ex 2914 79 00

80

Tetrachlór-1,4-benzochinón (CAS RN 118-75-2)

0 %

31.12.2023

0.7214

ex 2915 12 00

10

Vodný roztok obsahujúci 60 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 84 hmotnostných % mravčanu cézneho (CAS RN 3495-36-1)

0 %

31.12.2021

0.7433

ex 2915 39 00

10

Cis-3-hexényl acetát (CAS RN 3681-71-8)

0 %

31.12.2022

0.6155

ex 2915 39 00

25

2-Metylcykloheylacetát (CAS RN 5726-19-2)

0 %

31.12.2023

0.7423

ex 2915 39 00

30

4-terc-butylcyklohexyl-acetát (CAS RN 32210-23-4)

0 %

31.12.2022

0.2957

ex 2915 39 00

40

terc-Butylacetát (CAS RN 540-88-5)

0 %

31.12.2023

0.5119

ex 2915 39 00

60

Dodec-8-én-1-yl acetát (CAS RN 28079-04-1)

0 %

31.12.2020

0.5121

ex 2915 39 00

65

Dodeka-7,9-diényl acetát (CAS RN 54364-62-4)

0 %

31.12.2020

0.5120

ex 2915 39 00

70

Dodec-9-én-1-yl acetát (CAS RN 16974-11-1)

0 %

31.12.2020

0.5289

ex 2915 39 00

75

Izobornyl acetát (CAS RN 125-12-2)

0 %

31.12.2021

0.5301

ex 2915 39 00

80

1-Fenyletyl acetát (CAS RN 93-92-5)

0 %

31.12.2021

0.5909

ex 2915 39 00

85

(2-terc-Butylcyklohexyl)-acetát (CAS RN 88-41-5)

0 %

31.12.2023

0.5858

ex 2915 60 19

10

Etyl-butyrát (CAS RN 105-54-4)

0 %

31.12.2022

0.7540

ex 2915 70 40

10

Metyl-palmitát (CAS RN 112-39-0)

0 %

31.12.2023

0.7541

ex 2915 90 30

10

Metyl-dodekanoát (CAS RN 111-82-0)

0 %

31.12.2020

0.7407

ex 2915 90 70

20

Metyl (R)-2-fluórpropionát (CAS RN 146805-74-5)

0 %

31.12.2022

0.7542

ex 2915 90 70

25

Metyl-oktanoát (CAS RN 111-11-5), metyl-dekanoát (CAS RN 110-42-9) alebo metyl-tetradekanoát (CAS RN 124-10-7)

0 %

31.12.2023

0.5767

ex 2915 90 70

30

3,3-Dimetylbutanoylchlorid (CAS RN 7065-46-5)

0 %

31.12.2022

0.5536

ex 2915 90 70

35

2,2-dimetylbutanoylchlorid (CAS RN 5856-77-9)

0 %

31.12.2023

0.6255

 (*1)ex 2915 90 70

45

Trimetyl-ortoformiát (CAS RN 149-73-5)

0 %

31.12.2024

0.4791

 (*1)ex 2915 90 70

50

Alyl-heptanoát (CAS RN 142-19-8)

0 %

31.12.2024

0.6003

ex 2915 90 70

55

Trietyl ortoformiát (CAS RN 122-51-0)

0 %

31.12.2023

0.4954

ex 2915 90 70

60

Etyl-6,8-dichlóroktanoát (CAS RN 1070-64-0)

0 %

31.12.2020

0.6914

ex 2915 90 70

65

Kyselina 2-etyl-2-metyl butánová (CAS RN 19889-37-3)

0 %

31.12.2020

0.5217

ex 2915 90 70

80

Etyldifluóracetát (CAS RN 454-31-9)

0 %

31.12.2021

0.2585

ex 2916 12 00

10

2-terc-Butyl-6-(3-terc-butyl-2-hydroxy-5-metylbenzyl)-4-metylfenylakrylát (CAS RN 61167-58-6)

0 %

31.12.2023

0.3977

ex 2916 12 00

40

2,4-Di-terc-pentyl-6-[1-(3,5-di-terc-pentyl-2-hydroxyfenyl)etyl] fenylakrylát (CAS RN 123968-25-2)

0 %

31.12.2023

0.5808

ex 2916 12 00

70

2-(2-Vinyloxyetoxy)etyl-akrylát (CAS RN 86273-46-3)

0 %

31.12.2022

0.3468

ex 2916 13 00

20

Dimetakrylát zinočnatý, vo forme prášku (CAS RN 13189-00-9)

0 %

31.12.2023

0.3466

ex 2916 13 00

30

Monometakrylát zinočnatý, vo forme prášku (CAS RN 63451-47-8), tiež obsahujúci najviac 17 hmotnostných % výrobných nečistôt

0 %

31.12.2020

0.2638

ex 2916 14 00

10

2,3-Epoxypropylmetakrylát (CAS RN 106-91-2)

0 %

31.12.2023

0.6190

ex 2916 14 00

20

Etylmetakrylát (CAS RN 97-63-2)

0 %

31.12.2023

0.2951

ex 2916 19 95

20

Metyl 3,3-dimetylpent-4-enoát (CAS RN 63721-05-1)

0 %

31.12.2023

0.5991

ex 2916 19 95

40

Kyselina sorbová (CAS RN 110-44-1) na použitie pri výrobe krmív (2)

0 %

31.12.2023

0.6238

 (*1)ex 2916 19 95

50

Metyl 2-fluórakrylát (CAS RN 2343-89-7)

0 %

31.12.2024

0.7023

ex 2916 20 00

15

Transflutrín (ISO) (CAS RN 118712-89-3)

0 %

31.12.2021

0.7437

ex 2916 20 00

20

Zmes (1S,2R,6R,7R)-a(1R,2R,6R,7S)-izomérov etyl-tricyklo[5.2.1.0(2,6)]dekán-2-karboxylátu (CAS RN 80657-64-3 a 80623-07-0)

0 %

31.12.2022

0.3463

ex 2916 20 00

50

Etyl 2,2-dimetyl-3-(2-metylpropenyl)cyklopropánkarboxylát (CAS RN 97-41-6)

0 %

31.12.2023

0.4931

ex 2916 20 00

60

Kyselina 3-cyklohexylpropánová (CAS RN 701-97-3)

0 %

31.12.2020

0.7531

ex 2916 20 00

70

Cyklopropánkarbonylchlorid (CAS RN 4023-34-1)

0 %

31.12.2023

0.5421

ex 2916 31 00

10

Benzyl-benzoát (CAS RN 120-51-4)

0 %

31.12.2021

0.6248

 (*1)ex 2916 39 90

13

Kyselina 3,5-dinitrobenzoová (CAS RN 99-34-3)

0 %

31.12.2024

0.5214

ex 2916 39 90

15

Kyselina 2-chlór-5-nitrobenzoová (CAS RN 2516-96-3)

0 %

31.12.2021

0.2636

ex 2916 39 90

20

3,5-Dichlórbenzoyl chlorid (CAS RN 2905-62-6)

0 %

31.12.2023

0.6557

 (*1)ex 2916 39 90

23

(2,4,6-Trimetylfenyl)acetylchlorid (CAS RN 52629-46-6)

0 %

31.12.2024

0.4951

ex 2916 39 90

25

2-Metyl-3-(4-fluórfenyl)-propionylchlorid (CAS RN 1017183-70-8)

0 %

31.12.2021

0.4930

ex 2916 39 90

30

2,4,6-Trimetylbenzoylchlorid (CAS RN 938-18-1)

0 %

31.12.2020

0.7187

ex 2916 39 90

33

Metyl 4'-(brómmetyl)bifenyl-2-karboxylát (CAS RN 114772-38-2)

0 %

31.12.2021

0.5944

ex 2916 39 90

35

Metyl-4-terc-butylbenzoát (CAS RN 26537-19-9)

0 %

31.12.2023

0.6794

ex 2916 39 90

41

4-Bróm-2,6-difluórbenzoylchlorid (CAS RN 497181-19-8)

0 %

31.12.2020

0.7734

 (*1)ex 2916 39 90

43

kyselina 2-(3,5-bis(trifluórmetyl)fenyl)-2-metylpropánová (CAS RN 289686-70-0)

0 %

31.12.2024

0.6121

ex 2916 39 90

48

3-Fluórbenzoylchlorid (CAS RN 1711-07-5)

0 %

31.12.2023

0.2634

ex 2916 39 90

50

3,5-Dimetylbenzoyl chlorid (CAS RN 6613-44-1)

0 %

31.12.2023

0.6755

ex 2916 39 90

51

Kyselina 3-chlór-2-fluórbenzoová (CAS RN 161957-55-7)

0 %

31.12.2020

0.6661

ex 2916 39 90

53

Kyselina 5-jód-2-metylbenzoová (CAS RN 54811-38-0)

0 %

31.12.2020

0.4238

ex 2916 39 90

55

Kyselina 4-terc-butylbenzoová (CAS RN 98-73-7 )

0 %

31.12.2022

0.7678

ex 2916 39 90

57

Kyselina 2-fenylprop-2-énová (CAS RN 492-38-6)

0 %

31.12.2023

0.6803

ex 2916 39 90

61

Kyselina 2-fenylbutánová (CAS RN 90-27-7)

0 %

31.12.2020

0.3462

ex 2916 39 90

70

Ibuprofén (INN) (CAS RN 15687-27-1)

0 %

31.12.2023

0.7117

ex 2916 39 90

73

(2,4-dichlórfenyl)acetyl chlorid (CAS RN 53056-20-5)

0 %

31.12.2021

0.5541

ex 2916 39 90

75

Kyselina 3-metylbenzoová (CAS RN 99-04-7)

0 %

31.12.2022

0.5543

ex 2916 39 90

85

Kyselina (2,4,5-trifluórfenyl)octová (CAS RN 209995-38-0)

0 %

31.12.2022

0.3457

ex 2917 11 00

20

Bis(p-metylbenzyl) oxalát (CAS RN 18241-31-1)

0 %

31.12.2023

0.4746

 (*1)ex 2917 11 00

30

Oxalát kobaltnatý (CAS RN 814-89-1)

0 %

31.12.2024

0.7563

ex 2917 12 00

20

Bis[(3,4-epoxycyklohexyl)metyl]-hexándioát (CAS RN 3130-19-6)

0 %

31.12.2023

0.4684

 (*1)ex 2917 19 10

10

Dimetyl malonát (CAS RN 108-59-8)

0 %

31.12.2024

0.5602

ex 2917 19 10

20

Dietyl-malonát (CAS RN 105-53-3)

0 %

31.12.2022

0.6089

ex 2917 19 80

15

Dimetylacetyléndikarboxylát (CAS RN 762-42-5)

0 %

31.12.2023

0.4790

 (*1)ex 2917 19 80

30

Etylénbrasylát (CAS RN 105-95-3)

0 %

31.12.2024

0.7451

ex 2917 19 80

35

Dietyl-metylmalonát (CAS RN 609-08-5)

0 %

31.12.2023

0.4918

ex 2917 19 80

50

Kyselina tetradekándiová (CAS RN 821-38-5)

0 %

31.12.2020

0.3454

ex 2917 19 80

70

Kyselina itakonová (CAS RN 97-65-4)

0 %

31.12.2023

0.2631

ex 2917 20 00

30

Anhydrid kyseliny 1,4,5,6,7,7-hexachlór-8,9,10-trinorborn-5-én-2,3-dikarboxylovej (CAS RN 115-27-5)

0 %

31.12.2023

0.2627

ex 2917 20 00

40

Anhydrid kyseliny 3-metyl-1,2,3,6-tetrahydroftalovej (CAS RN 5333-84-6)

0 %

31.12.2023

0.2954

ex 2917 34 00

10

Diallylftalát (CAS RN 131-17-9)

0 %

31.12.2023

0.4945

ex 2917 39 95

20

Dibutyl-1,4-benzéndikarboxylát (CAS RN 1962-75-0)

0 %

31.12.2020

0.6796

ex 2917 39 95

25

Naftalén-1,8-dikarboxanhydrid (CAS RN 81-84-5)

0 %

31.12.2020

0.3640

ex 2917 39 95

30

Dianhydrid kyseliny benzén-1,2:4,5-tetrakarboxylovej (CAS RN 89-32-7)

0 %

31.12.2020

0.6800

ex 2917 39 95

35

1-Metyl-2-nitrotereftalát (CAS RN 35092-89-8)

0 %

31.12.2020

0.6123

ex 2917 39 95

40

Dimetyl-2-nitrotereftalát (CAS RN 5292-45-5)

0 %

31.12.2023

0.6553

 (*1)ex 2917 39 95

50

1,8-Monoanhydrid kyseliny 1,4,5,8-naftaléntetrakarboxylovej (CAS RN 52671-72-4)

0 %

31.12.2024

0.6554

 (*1)ex 2917 39 95

60

Dianhydrid kyseliny perylén-3,4,9,10-tetrakarboxylovej (CAS RN 128-69-8)

0 %

31.12.2024

0.6366

 (*1)ex 2918 19 30

10

Kyselina cholová (CAS RN 81-25-4)

0 %

31.12.2024

0.6367

 (*1)ex 2918 19 30

20

Kyselina 3-α,12-α-dihydroxy-5-β-24-cholanová (kyselina deoxycholová) (CAS RN 83-44-3)

0 %

31.12.2024

0.2950

ex 2918 19 98

20

Kyselina L-jablčná (CAS RN 97-67-6)

0 %

31.12.2023

0.7702

 (*1)ex 2918 19 98

30

Etyl 1-hydroxycyklopentánkarboxylát (CAS RN 41248-23-1)

0 %

31.12.2024

0.7703

 (*1)ex 2918 19 98

40

Etyl-1-hydroxycyklohexánkarboxylát (CAS RN 1127-01-1)

0 %

31.12.2024

0.3637

ex 2918 29 00

10

Kyseliny monohydroxynaftoové

0 %

31.12.2023

0.5781

ex 2918 29 00

35

Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoát (CAS RN 121-79-9)

0 %

31.12.2022

0.3638

ex 2918 29 00

50

Hexametylén bis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyphenyl)propionát] (CAS RN 35074-77-2)

0 %

31.12.2023

0.5220

ex 2918 29 00

60

Metyl-, etyl-, propyl- aleboo butyl estery kyseliny 4-hydroxybenzoovej alebo ich sodné soli (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)

0 %

31.12.2021

0.6456

 (*1)ex 2918 29 00

70

Kyselina 3,5-dijódsalicylová (CAS RN 133-91-5)

0 %

31.12.2024

0.7344

ex 2918 30 00

15

Kyselina 2-fluór-5-formylbenzoová (CAS RN 550363-85-4)

0 %

31.12.2022

0.7605

ex 2918 30 00

25

(E)-1-etoxy-3-oxobut-1-én-1-olát; 2-metylpropán-1-olát); titanium (4+) (CAS RN 83877-91-2)

0 %

31.12.2023

0.4427

ex 2918 30 00

30

Metyl-2-benzoylbenzoát (CAS RN 606-28-0)

0 %

31.12.2023

0.5857

ex 2918 30 00

50

Etyl-acetoacetát (CAS RN 141-97-9)

0 %

31.12.2022

0.6250

 (*1)ex 2918 30 00

60

Kyselina 4-oxovalérová (CAS RN 123-76-2)

0 %

31.12.2024

0.6455

 (*1)ex 2918 30 00

70

Kyselina 2-​[4-​chlór-​3-​(chlórsulfonyl)​benzoyl]​ benzoová (CAS RN 68592-12-1)

0 %

31.12.2024

0.7062

ex 2918 30 00

80

Metyl benzoylformát (CAS RN 15206-55-0)

0 %

31.12.2021

0.2946

ex 2918 99 90

10

3,4-Epoxycyklohexylmetyl 3,4-epoxycyklohexánkarboxylát (CAS RN 2386-87-0)

0 %

31.12.2023

0.6814

ex 2918 99 90

13

3-Metoxy-2-metylbenzoylchlorid (CAS RN 24487-91-0)

0 %

31.12.2020

0.5856

ex 2918 99 90

15

Etyl 2,3-epoxy-3-fenylbutyrát (CAS RN 77-83-8)

0 %

31.12.2022

0.6901

ex 2918 99 90

18

Etyl 2-hydroxy-2-(4-fenoxyfenyl)propanoát (CAS RN 132584-17-9)

0 %

31.12.2020

0.2949

 (*1)ex 2918 99 90

20

Metyl 3-metoxyakrylát (CAS RN 5788-17-0)

0 %

31.12.2024

0.6983

ex 2918 99 90

23

Kyselina 1,8-Dihydroxyantrachinón -3-karboxylová (CAS RN 478-43-3)

0 %

31.12.2021

0.6147

ex 2918 99 90

25

Metyl (E)-3-metoxy-2-(2-chlórmetylfenyl)-2-propenoát (CAS RN 117428-51-0)

0 %

31.12.2023

0.7256

ex 2918 99 90

27

Etyl-3-etoxypropanoát (CAS RN 763-69-9)

0 %

31.12.2022

0.2948

ex 2918 99 90

30

Metyl 2-(4-hydroxyfenoxy)propionát (CAS RN 96562-58-2)

0 %

31.12.2023

0.7597

ex 2918 99 90

33

Kyselina vanilová (CAS RN 121-34-6) s obsahom:

— nie viac ako 10 ppm paládia (CAS RN 7440–05–3),

— nie viac ako 10 ppm bizmutu (CAS RN 7440–69–9),

— nie viac ako 14 ppm formaldehydu (CAS RN 50-00-0),

— nie viac ako 1,3 hmotnostného % kyseliny 3,4-dihydroxybenzoovej (CAS RN 99–50–3),

— nie viac ako 0,5 hmotnostného % vanilínu (CAS RN 121-33-5)

0 %

31.12.2023

0.6342

 (*1)ex 2918 99 90

35

Kyselina p-anízová (CAS RN 100-09-4)

0 %

31.12.2024

0.7358

ex 2918 99 90

38

Diklofop-metyl (ISO) (CAS RN 51338-27-3)

0 %

31.12.2022

0.2945

ex 2918 99 90

40

Kyselina trans-4-hydroxy-3-metoxyškoricová (CAS RN 1135-24-6)

0 %

31.12.2023

0.6224

 (*1)ex 2918 99 90

45

4-Metylkatechol-dimetyl-acetát (CAS RN 52589-39-6)

0 %

31.12.2024

0.2947

ex 2918 99 90

50

Metyl 3,4,5-trimetoxybenzoát (CAS RN 1916-07-0)

0 %

31.12.2023

0.6552

 (*1)ex 2918 99 90

55

Stearyl glycyrrhetinát (CAS RN 13832-70-7)

0 %

31.12.2024

0.2943

ex 2918 99 90

60

Kyselina 3,4,5-trimetoxybenzoová (CAS RN 118-41-2)

0 %

31.12.2023

0.6523

 (*1)ex 2918 99 90

65

Amónna soľ kyseliny difluór[1,1,2,2-tetrafluór-2-(pentafluóretoxy)etoxy]octovej (CAS RN 908020-52-0)

0 %

31.12.2024

0.4742

 (*1)ex 2918 99 90

70

Alyl-(3-metylbutoxy)acetát (CAS RN 67634-00-8)

0 %

31.12.2024

0.5496

ex 2918 99 90

80

Nátrium-5-[2-chlór-4-(trifluórmetyl)fenoxy]-2-nitrobenzoát (CAS RN 62476-59-9)

0 %

31.12.2021

0.6747

ex 2918 99 90

85

Trinexapak-etyl (ISO) (CAS RN 95266-40-3) s čistotou 96 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2020

0.2942

ex 2919 90 00

10

2,2’-Metylénbis(4,6-di-terc-butylfenyl) fosfát, monosodná soľ (CAS RN 85209-91-2)

0 %

31.12.2023

0.7462

ex 2919 90 00

15

Tetrafenyl-1,3-fenylén-bis(fosfát) (CAS RN 57583-54-7)

0 %

31.12.2023

0.7723

 (*1)ex 2919 90 00

25

Trifenyl-fosfát (CAS RN 115-86-6)

0 %

31.12.2024

0.2940

ex 2919 90 00

30

Hydroxybis[2,2’-metylénbis(4,6-di-terc-butylfenyl)fosfát] hlinitý (CAS RN 151841-65-5)

0 %

31.12.2023

0.3867

ex 2919 90 00

40

Tri-n-hexylfosfát (CAS RN 2528-39-4)

0 %

31.12.2023

0.5495

ex 2919 90 00

50

Trietyl-fosfát (CAS RN 78-40-0)

0 %

31.12.2021

0.6188

ex 2919 90 00

60

Bisfenol A bis(difenylfosfát) (CAS RN 5945-33-5)

0 %

31.12.2023

0.6413

 (*1)ex 2919 90 00

70

Tris(2-butoxyetyl)-fosfát (CAS RN 78-51-3)

0 %

31.12.2024

0.2938

ex 2920 19 00

10

Fenitrotion (ISO) (CAS RN 122-14-5)

0 %

31.12.2023

0.2941

ex 2920 19 00

20

Tolklofos-metyl (ISO) (CAS RN 57018-04-9)

0 %

31.12.2023

0.6253

 (*1)ex 2920 19 00

30

2,2‘-Oxybis(5,5-dimetyl-1,3,2-dioxafosforinán)-2,2‘-disulfid (CAS RN 4090-51-1)

0 %

31.12.2024

0.3634

2920 23 00

 

Trimetylfosfit (CAS RN 121-45-9)

0 %

31.12.2023

0.4158

2920 24 00

 

Trietylfosfit (CAS RN 122-52-1)

0 %

31.12.2021

0.2626

ex 2920 29 00

10

O,O’-Dioktadecyl pentaerytritol bis(fosfit) (CAS RN 3806-34-6)

0 %

31.12.2023

0.7227

ex 2920 29 00

15

Kyselina fosforečná 3,3',5,5'-tetrakis(1,1-dimetyletyl)-6,6'-dimetyl[1,1'-bifenyl]-2,2'-diyl tetra-1-napthalenyl ester (CAS RN 198979-98-5)

0 %

31.12.2022

0.5038

ex 2920 29 00

20

Tris(metylfenyl)fosfit (CAS RN 25586-42-9)

0 %

31.12.2020

0.5123

ex 2920 29 00

30

2,2’-[[3,3’,5,5’-Tetrakis(1,1-dimetyletyl)[1,1’-bifenyl]-2,2’-diyl]bis(oxy)]bis[bifenyl-1,3,2-dioxafosfepín] (CAS RN 138776-88-2)

0 %

31.12.2020

0.5045

ex 2920 29 00

40

Bis(2,4-dikumylfenyl)pentaerytritol difosfit (CAS RN 154862-43-8)

0 %

31.12.2020

0.6004

ex 2920 29 00

50

Fosetyl-aluminium (CAS RN 39148-24-8)

0 %

31.12.2023

0.7031

ex 2920 29 00

60

Fosetyl sodný (CAS RN 39148-16-8) vo forme vodného roztoku s obsahom fosetylu sodného 35 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 45 hmotnostných % na použitie pri výrobe pesticídov (2)

0 %

31.12.2021

0.3635

ex 2920 90 10

10

Dietyl sulfát (CAS RN 64-67-5)

0 %

31.12.2023

0.7559

 (*1)ex 2920 90 10

15

Etylmetylkarbonát (CAS RN 623-53-0)

3.2 %

31.12.2020

0.2605

ex 2920 90 10

20

Diallyl-2,2’-oxydietyldikarbonát (CAS RN 142-22-3)

0 %

31.12.2023

0.7560

 (*1)ex 2920 90 10

25

Dietylkarbonát (CAS RN 105-58-8)

3.2 %

31.12.2020

0.7558

 (*1)ex 2920 90 10

35

Vinylénkarbonát (CAS RN 872-36-6)

3.2 %

31.12.2020

0.3685

ex 2920 90 10

40

Dimetylkarbonát (CAS RN 616-38-6)

0 %

31.12.2023

0.3868

ex 2920 90 10

50

Di-terc-butyl dikarbonát (CAS RN 24424-99-5)

0 %

31.12.2023

0.5756

ex 2920 90 10

60

2,4-Di-terc-butyl-5-nitrofenyl-metyl-karbonát (CAS RN 873055-55-1)

0 %

31.12.2022

0.7068

ex 2920 90 10

80

2-[2-[2-(tridecyloxy)etoxy]etoxy]etyl-sulfát sodný (CAS RN 25446-78-0) vo forme tekutej pasty s obsahom vo vode 62 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 65 hmotnostných %

0 %

31.12.2021

0.7588

ex 2920 90 70

20

Dietyl-fosforochloridát (CAS RN 814-49-3)

0 %

31.12.2023

0.7465

ex 2920 90 70

30

2-izopropoxy-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolán (CAS RN 61676-62-8)

0 %

31.12.2023

0.5947

ex 2920 90 70

60

Bis(neopentylglykolato)diboron (CAS RN 201733-56-4)

0 %

31.12.2023

0.6598

ex 2920 90 70

80

Bis(pinakoláto)dibór (CAS RN 73183-34-3)

0 %

31.12.2020

0.5668

2921 13 00

 

2-(N,N-Dietylamino)-etylchlorid hydrochlorid (CAS RN 869-24-9)

0 %

31.12.2022

0.3629

ex 2921 19 99

20

Etyl(2-metylallyl)amín (CAS RN 18328-90-0)

0 %

31.12.2023

0.3631

ex 2921 19 99

30

Allylamín (CAS RN 107-11-9)

0 %

31.12.2023

0.7073

ex 2921 19 99

45

2-Chlór-N-(2-chlóretyl)etánamín, hydrochlorid (CAS RN 821-48-7)

0 %

31.12.2021

0.5650

ex 2921 19 99

70

N, N–Dimetyloktylamín-bór trichlorid (1:1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

31.12.2022

0.6269

 (*1)ex 2921 19 99

80

Taurín (CAS RN 107-35-7), s 0,5 % prídavkom oxidu kremičitého ako protispekavej látky (CAS RN 112926-00-8)

0 %

31.12.2024

0.3630

ex 2921 29 00

20

Tris[3-(dimetylamino)propyl]amín (CAS RN 33329-35-0)

0 %

31.12.2023

0.3625

ex 2921 29 00

30

Bis[3-(dimetylamino)propyl]metylamín (CAS RN 3855-32-1)

0 %

31.12.2023

0.4917

ex 2921 29 00

40

Dekametyléndiamín (CAS RN 646-25-3)

0 %

31.12.2020

0.5256

ex 2921 29 00

50

N’-[3-(Dimetylamino)propyl]-N,N-dimetylpropán-1,3-diamín (CAS RN 6711-48-4)

0 %

31.12.2021

0.7488

ex 2921 30 10

10

kyselina 2-(4-(cyklopropánkarbonyl)fenyl)-2-metylpropánová, cyklohexylamínová soľ (CAS RN 1690344-90-1)

0 %

31.12.2023

0.4862

ex 2921 30 99

30

1,3-Cyklohexándimetánamín (CAS RN 2579-20-6)

0 %

31.12.2020

0.5768

ex 2921 30 99

40

Cyklopropylamín (CAS RN 765-30-0)

0 %

31.12.2022

0.7750

 (*1)ex 2921 30 99

50

Bicyklo[1.1.1]pentán-1-amín hydrochlorid (CAS RN 22287-35-0)

0 %

31.12.2024

0.3909

ex 2921 42 00

25

Hydrogén 2-aminobenzén-1,4-disulfonát sodný (CAS RN 24605-36-5)

0 %

31.12.2023

0.6615

ex 2921 42 00

33

2-Fluóranilín (CAS RN 348-54-9)

0 %

31.12.2020

0.3978

ex 2921 42 00

35

2-Nitroanilín (CAS RN 88-74-4)

0 %

31.12.2023

0.6550

 (*1)ex 2921 42 00

40

Sulfanilát sodný (CAS RN 515-74-2), tiež vo forme jeho monohydrátov alebo dihydrátov (CAS RN 12333-70-0 alebo 6106-22-5)

0 %

31.12.2024

0.3979

ex 2921 42 00

45

2,4,5-Trichlóranilín (CAS RN 636-30-6)

0 %

31.12.2023

0.2620

ex 2921 42 00

50

Kyselina 3-aminobenzénsulfónová (CAS RN 121-47-1)

0 %

31.12.2023

0.7739

 (*1)ex 2921 42 00

55

4-chlóranilín (CAS RN 106-47-8)

0 %

31.12.2024

0.3623

 (*1)ex 2921 42 00

70

Kyselina 2-aminobenzén-1,4-disulfónová (CAS RN 98-44-2)

0 %

31.12.2024

0.3622

ex 2921 42 00

80

4-Chlór-2-nitroanilín (CAS RN 89-63-4)

0 %

31.12.2023

0.3687

ex 2921 42 00

85

3,5-Dichlóranilín (CAS RN 626-43-7)

0 %

31.12.2023

0.5616

ex 2921 42 00

86

2,5-Dichlóranilín (CAS RN 95-82-9)

0 %

31.12.2022

0.5603

ex 2921 42 00

87

N-Metylanilín (CAS RN 100-61-8)

0 %

31.12.2022

0.5617

ex 2921 42 00

88

Kyselina 2-amino-4,5-dichlórbenzénsulfónová (CAS RN 6331-96-0)

0 %

31.12.2022

0.2617

ex 2921 43 00

20

Kyselina 4-amino-6-chlórtoluén-3-sulfónová (CAS RN 88-51-7)

0 %

31.12.2023

0.2615

ex 2921 43 00

30

3-Nitro-p-toluidín (CAS RN 119-32-4)

0 %

31.12.2023

0.3980

 (*1)ex 2921 43 00

40

Kyselina 4-aminotoluén-3-sulfónová (CAS RN 88-44-8)

0 %

31.12.2024

0.5125

ex 2921 43 00

50

4-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 455-14-1)

0 %

31.12.2020

0.5124

ex 2921 43 00

60

3-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 98-16-8)

0 %

31.12.2020

0.7583

ex 2921 43 00

70

5-bróm-4-fluór-2-metylanilín (CAS RN 627871-16-3)

0 %

31.12.2023

0.3621

ex 2921 44 00

20

Difenylamín (CAS RN 122-39-4)

0 %

31.12.2023

0.2618

 (*1)ex 2921 45 00

20

Kyselina 2-aminonaftalén-1,5-disulfónová (CAS RN 117-62-4) alebo jedna z jej sodných solí (CAS RN 19532-03-7) alebo (CAS RN 62203-79-6)

0 %

31.12.2024

0.7628

ex 2921 45 00

30

Kyselina (5 alebo 8)-aminonaftalén-2-sulfónová (CAS RN 51548-48-2)

0 %

31.12.2023

0.5994

 (*1)ex 2921 45 00

50

Kyselina 7-aminonafalén-1,3,6-trisulfónová (CAS RN 118-03-6)

0 %

31.12.2024

0.7316

ex 2921 45 00

60

1-Naftylamín (CAS RN 134-32-7)

0 %

31.12.2022

0.7315

ex 2921 45 00

70

Kyselina 8-aminonaftalén-2-sulfónová (CAS RN 119-28-8)

0 %

31.12.2022

0.7629

ex 2921 45 00

80

Kyselina 2-aminonaftalén-1-sulfónová (CAS RN 81-16-3)

0 %

31.12.2023

0.3618

ex 2921 49 00

20

Pendimetalín (ISO) (CAS RN 40487-42-1)

3.5 %

31.12.2023

0.7705

 (*1)ex 2921 49 00

30

4-izopropylanilín (CAS RN 99-88-7)

0 %

31.12.2024

0.7592

ex 2921 49 00

35

2-etylanilín (CAS RN 578-54-1)

0 %

31.12.2023

0.2609

ex 2921 49 00

40

N-1-Naftylanilín (CAS RN 90-30-2)

0 %

31.12.2023

0.6825

ex 2921 49 00

60

2,6-Diizopropylanilín (CAS RN 24544-04-5)

0 %

31.12.2020

0.5126

ex 2921 49 00

80

4-Heptafluórizopropyl-2-metylanilín (CAS RN 238098-26-5)

0 %

31.12.2020

0.3981

ex 2921 51 19

30

2-Metyl-p-fenyléndiamín sulfát (CAS RN 615-50-9)

0 %

31.12.2023

0.4184

ex 2921 51 19

40

p-Fenyléndiamín (CAS RN 106-50-3)

0 %

31.12.2021

0.4498

 (*1)ex 2921 51 19

50

Mono- a dichlórderiváty p-fenyléndiamínu a p-toluéndiamínu

0 %

31.12.2024

0.5995

 (*1)ex 2921 51 19

60

Kyselina 2,4-diaminobenzénsulfónová (CAS RN 88-63-1)

0 %

31.12.2024

0.6595

ex 2921 51 19

70

4-Bróm-1,2-diaminobenzén (CAS RN 1575-37-7)

0 %

31.12.2020

0.2612

ex 2921 59 90

10

Zmes izomérov 3,5-dietyltoluéndiamínu (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)

0 %

31.12.2023

0.3785

ex 2921 59 90

30

3,3’-Dichlórbenzidín dihydrochlorid (CAS RN 612-83-9)

0 %

31.12.2022

0.3870

ex 2921 59 90

40

Kyselina 4,4’-diaminostilbén-2,2’-disulfónová (CAS RN 81-11-8)

0 %

31.12.2023

0.5509

ex 2921 59 90

60

(2R,5R)-1,6-Difenylhexán-2,5-diamín dihydrochlorid (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

31.12.2022

0.6616

ex 2921 59 90

70

Tris(4-aminofenyl)metán (CAS RN 548-61-8)

0 %

31.12.2020

0.5757

ex 2922 19 00

20

2-(2-Metoxyfenoxy)etylamín hydrochlorid (CAS RN 64464-07-9)

0 %

31.12.2022

0.3617

ex 2922 19 00

30

N,N,N’,N’-Tetrametyl-2,2’-oxybis(etylamín) (CAS RN 3033-62-3)

0 %

31.12.2023

0.6947

ex 2922 19 00

35

2-[2-(Dimetylamino)etoxy]etanol (CAS RN 1704-62-7)

0 %

31.12.2020

0.7179

ex 2922 19 00

40

(R)-1-[(4-amino-2-bróm-5-fluórfenyl)amino]-3-(benzyloxy) 2-propanol 4-metylbenzénsulfonát (CAS RN 1294504-64-5)

0 %

31.12.2021

0.7480

ex 2922 19 00

45

2-Metoxymetyl-p-fenyléndiamín (CAS RN 337906-36-2)

0 %

31.12.2023

0.3616

 (*1)ex 2922 19 00

50

2-(2-Metoxyfenoxy)etylamín (CAS RN 1836-62-0)

0 %

31.12.2024

0.7587

ex 2922 19 00

55

3-aminoadamantan-1-ol (CAS RN 702-82-9)

0 %

31.12.2023

0.3871

ex 2922 19 00

60

N,N,N’-Trimetyl-N’-(2-hydroxy-etyl) 2,2’-oxybis(etylamín) (CAS RN 83016-70-0)

0 %

31.12.2023

0.5905

ex 2922 19 00

65

trans-4-Aminocyklohexanol (CAS RN 27489-62-9)

0 %

31.12.2023

0.5986

ex 2922 19 00

75

2-Etoxyetylamín (CAS RN 110-76-9)

0 %

31.12.2023

0.4665

 (*1)ex 2922 19 00

80

N-[2-[2-(Dimetylamino)etoxy]etyl]-N-metyl-1,3-propándiamín (CAS RN 189253-72-3)

0 %

31.12.2024

0.5911

ex 2922 19 00

85

(1S,4R)-cis-4-Amino-2-cyklopentén-1-metanol-D-tartrát (CAS RN 229177-52-0)

0 %

31.12.2023

0.5996

 (*1)ex 2922 21 00

10

Kyselina 2-amino-5-hydroxynaftalén-1,7-disulfónová (CAS RN 6535-70-2)

0 %

31.12.2024

0.2703

 (*1)ex 2922 21 00

30

Kyselina 6-amino-4-hydroxynaftalén-2-sulfónová (CAS RN 90-51-7)

0 %

31.12.2024

0.2704

ex 2922 21 00

40

Kyselina 7-amino-4-hydroxynaftalén-2-sulfónová (CAS RN 87-02-5)

0 %

31.12.2023

0.3873

 (*1)ex 2922 21 00

50

Hydrogén 4-amino-5-hydroxynaftalén-2,7-disulfonát sodný (CAS RN 5460-09-3)

0 %

31.12.2024

0.5997

ex 2922 21 00

60

Kyselina 4-amino-5-hydroxynaftalén-2,7-disulfónová s čistotou 80 hmotnostných % alebo viac (CAS RN 90-20-0)

0 %

31.12.2023

0.2702

ex 2922 29 00

20

3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5)

0 %

31.12.2023

0.3982

ex 2922 29 00

25

5-Amino-o-krezol (CAS RN 2835-95-2)

0 %

31.12.2023

0.6624

ex 2922 29 00

30

1,2-Bis(2-aminofenoxy)etán (CAS RN 52411-34-4)

0 %

31.12.2020

0.7642

ex 2922 29 00

33

o-Fenetidín (CAS RN 94-70-2)

0 %

31.12.2023

0.6653

ex 2922 29 00

40

Kyselina 4-hydroxy-6-(3-sulfoanilino)naftalén-2-sulfónová (CAS RN 25251-42-7)

0 %

31.12.2020

0.2936

ex 2922 29 00

45

Anizidíny

0 %

31.12.2023

0.6634

ex 2922 29 00

63

Aklonifén (ISO) (CAS RN 74070-46-5) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2020

0.4627

 (*1)ex 2922 29 00

65

4-Trifluórmetoxyanilín (CAS RN 461-82-5)

0 %

31.12.2024

0.7481

ex 2922 29 00

67

4-chlór-2,5-dimetoxyanilín (CAS RN 6358-64-1)

0 %

31.12.2023

0.2692

ex 2922 29 00

70

4-Nitro-o-anizidín (CAS RN 97-52-9)

0 %

31.12.2023

0.7026

ex 2922 29 00

73

Tris(4-aminofenyl)-tiofosfát (CAS RN 52664-35-4)

0 %

31.12.2021

0.4956

ex 2922 29 00

75

4-(2-Aminoetyl)fenol (CAS RN 51-67-2)

0 %

31.12.2020

0.2696

ex 2922 29 00

80

3-Dietylaminofenol (CAS RN 91-68-9)

0 %

31.12.2023

0.5898

ex 2922 29 00

85

4-Benzyloxyanilín, hydrochlorid (CAS RN 51388-20-6)

0 %

31.12.2023

0.2690

ex 2922 39 00

10

Kyselina 1-amino-4-bróm-9,10-dioxoantracén-2-sulfónová a jej soli

0 %

31.12.2023

0.7371

ex 2922 39 00

15

2-Amino-3,5-dibrómbenzaldehyd (CAS RN 50910-55-9)

0 %

31.12.2022

0.4914

ex 2922 39 00

20

2-Amino-5-chlórbenzofenón (CAS RN 719-59-5)

0 %

31.12.2020

0.6838

ex 2922 39 00

25

3-(Dimetylamino)-1-(1-naftyl)-1-propanón)hydrochlorid (CAS RN 5409-58-5)

0 %

31.12.2020

0.7713

 (*1)ex 2922 39 00

30

(2-fluórfenyl)-[2-(metylamín)-5-nitrofenyl]metanón (CAS RN 735-06-8)

0 %

31.12.2024

0.6761

ex 2922 39 00

35

5-Chlór-2-(metylamino)benzofenón (CAS RN 1022-13-5)

0 %

31.12.2020

0.7800

 (*1)ex 2922 39 00

40

4,4'-Bis(dietylamín)benzofenón (CAS RN 90-93-7)

0 %

31.12.2024

0.3546

ex 2922 43 00

10

Kyselina antranilová (CAS RN 118-92-3)

0 %

31.12.2023

0.3547

ex 2922 49 85

10

Ornitín aspartát (INNM) (CAS RN 3230-94-2)

0 %

31.12.2023

0.5619

ex 2922 49 85

20

Kyselina 3-amino-4-chlórbenzoová (CAS RN 2840-28-0)

0 %

31.12.2022

0.6340

 (*1)ex 2922 49 85

25

Dimetyl 2-aminobenzén-1,4-dikarboxylát (CAS RN 5372-81-6)

0 %

31.12.2024

0.6948

ex 2922 49 85

30

Vodný roztok obsahujúci 40 hmotnostných % alebo viac metylaminoacetátu sodného (CAS RN 4316-73-8)

0 %

31.12.2020

0.6969

ex 2922 49 85

35

Kyselina 2-(3-amino-4-chlórbenzoyl)benzoová (CAS RN 118-04-7)

0 %

31.12.2021

0.3544

ex 2922 49 85

40

Norvalín

0 %

31.12.2023

0.5037

ex 2922 49 85

45

Glycín (CAS RN 56-40-6)

0 %

31.12.2020

0.3983

 (*1)ex 2922 49 85

50

D-(-)-Dihydrofenylglycín (CAS RN 26774-88-9)

0 %

31.12.2024

0.4239

ex 2922 49 85

60

Etyl-4-(dimetylamino)benzoát (CAS RN 10287-53-3)

0 %

31.12.2022

0.6650

ex 2922 49 85

65

Dietyl-aminomalonát, hydrochlorid (CAS RN 13433-00-6)

0 %

31.12.2020

0.4426

ex 2922 49 85

70

2-Etylhexyl-4-dimetylaminobenzoát (CAS RN 21245-02-3)

0 %

31.12.2023

0.7254

ex 2922 49 85

75

L-alanín izopropylester hydrochlorid (CAS RN 62062-65-1)

0 %

31.12.2022

0.6100

ex 2922 49 85

80

Kyselina 12-aminododekánová (CAS RN 693-57-2)

0 %

31.12.2023

0.7784

 (*1)ex 2922 49 85

85

Etyl-4-[[(metylfenylamino)metylén]amino]benzoát (CAS RN 57834-33-0)

0 %

30.06.2020

0.7020

ex 2922 50 00

10

Kyselina 2-(2-(2-aminoetoxy)etoxy)octová, hydrochlorid (CAS RN 134979-01-4)

0 %

31.12.2021

0.7257

ex 2922 50 00

15

3,5-Dijódtyronín (CAS RN 1041-01-6)

0 %

31.12.2022

0.4702

 (*1)ex 2922 50 00

20

1-[2-Amino-1-(4-metoxyfenyl)-etyl]-cyklohexanol, hydrochlorid (CAS RN 130198-05-9)

0 %

31.12.2024

0.7523

ex 2922 50 00

35

kyselina (2S)-2-Amino-3-(3,4-dimetoxyfenyl)-2-metylpropánová, hydrochlorid (CAS RN 5486-79-3)

0 %

31.12.2023

0.2681

ex 2922 50 00

70

2-(1-Hydroxycyklohexyl)-2-(4-metoxyfenyl)acetát amonný

0 %

31.12.2023

0.6226

 (*1)ex 2923 10 00

10

Tetrahydrát vápenatej soli fosfocholín-chloridu (CAS RN 72556-74-2)

0 %

31.12.2024

0.3543

ex 2923 90 00

10

Hydroxid tetrametylamónny, vo forme vodného roztoku, obsahujúci v hmotnosti 25 % (±0,5 %) hydroxidu tetrametylamónneho

0 %

31.12.2023

0.4499

ex 2923 90 00

25

Tetrakis(dimetylditetradecyl) molybdénan amonný (CAS RN 117342-25-3)

0 %

31.12.2023

0.7089

ex 2923 90 00

55

Bromid tetrabutylamónny (CAS RN 1643-19-2)

0 %

31.12.2021

0.7615

ex 2923 90 00

65

N,N,N-trimetyl-tricyklo[3.3.1.13,7]dekán-1-amínium hydroxid (CAS RN 53075–09–5) vo forme vodného roztoku s obsahom N,N,N-trimetyl-tricyklo[3.3.1.13,7]dekán-1-amínium hydroxidu 17,5 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 27,5 hmotnostného %

0 %

31.12.2023

0.3538

ex 2923 90 00

70

Tetrapropyl-hydroxid amonný vo forme vodného roztoku obsahujúci:

— 40 % (± 2 %) v hmotnosti tetrapropyl-hydroxidu amonného,

— 0,3 % v hmotnosti alebo menej uhličitanu,

— 0,1 % v hmotnosti alebo menej tripropylamínu,

— 500 mg/kg alebo menej bromidu, a

— 25 mg/kg alebo menej draslíka a sodíka dohromady

0 %

31.12.2023

0.5063

ex 2923 90 00

75

Hydroxid tetraetylamónny, vo forme vodného roztoku, obsahujúci:

— 35 % (±0,5 %) v hmotnosti hydroxidu tetraetylamónneho,

— nie viac ako 1 000 mg/kg chloridu,

— nie viac ako 2 mg/kg železa, a

— nie viac ako 10 mg/kg draslíku

0 %

31.12.2020

0.3536

ex 2923 90 00

80

Diallyldimetyl-chlorid amonný (CAS RN 7398-69-8), vo forme vodného roztoku, obsahujúci v hmotnosti 63 % alebo viac, ale nie viac ako 67 % diallyldimetyl-chloridu amonného

0 %

31.12.2023

0.6410

 (*1)ex 2923 90 00

85

Chlorid N,N,N-trimetylanilínia (CAS RN 138-24-9)

0 %

31.12.2024

0.2678

ex 2924 19 00

10

kyselina 2-akrylamido-2-metylpropánsulfónová (CAS RN 15214-89-8) alebo jej sodná soľ (CAS RN5165-97-9), alebo jej amónna soľ(CAS RN58374-69-9)

0 %

31.12.2023

0.6227

 (*1)ex 2924 19 00

15

N-Etyl-N-metylkarbamoyl Chlorid (CAS RN 42252-34-6)

0 %

31.12.2024

0.6597

ex 2924 19 00

20

Kyselina (R)-(-)-3-(karbamoylmetyl)-5-metylhexánová (CAS RN 181289-33-8)

0 %

31.12.2020

0.7258

ex 2924 19 00

25

Izobutylidéndimočovina (CAS RN 6104-30-9)

0 %

31.12.2022

0.3535

ex 2924 19 00

30

Metyl 2-acetamido-3-chlórpropionát (CAS RN 87333-22-0)

0 %

31.12.2023

0.6549

 (*1)ex 2924 19 00

35

Acetamid (CAS RN 60-35-5)

0 %

31.12.2024

0.6996

ex 2924 19 00

45

3-Chlór-N-metoxy-N-metylpropánamid (CAS RN 1062512-53-1)

0 %

31.12.2021

0.3689

 (*1)ex 2924 19 00

50

Akrylamid (CAS RN 79-06-1)

0 %

30.06.2020

0.7060

ex 2924 19 00

55

2-Propínyl-butylkarbamát (CAS RN 76114-73-3)

0 %

31.12.2021

0.4160

ex 2924 19 00

60

N,N-Dimetylakrylamid (CAS RN 2680-03-7)

0 %

31.12.2021

0.7482

ex 2924 19 00

65

2,2,2-trifluóracetamid (CAS RN 354-38-1)

0 %

31.12.2023

0.4380

ex 2924 19 00

70

Metylkarbamát (CAS RN 598-55-0)

0 %

31.12.2023

0.7575

ex 2924 19 00

75

Kyselina (S)-4-[(terc-butoxykarbonyl)amino]-2-hydroxybutánová (CAS RN 207305-60-0)

0 %

31.12.2023

0.5605

ex 2924 19 00

80

Tetrabutylmočovina (CAS RN 4559-86-8)

0 %

31.12.2022

0.2939

ex 2924 21 00

10

Kyselina 4,4’-dihydroxy-7,7’-ureyléndi(naftalén-2-sulfónová) a jej sodné soli

0 %

31.12.2023

0.5998

 (*1)ex 2924 21 00

20

(3-Aminofenyl)urea hydrochlorid (CAS RN 59690-88-9)

0 %

31.12.2024

0.3533

2924 25 00

 

Alachlór (ISO) (CAS RN 15972-60-8)

0 %

31.12.2023

0.6047

 (*1)ex 2924 29 70

12

Kyselina 4-(acetylamino)-2-aminobenzénsulfónová (CAS RN 88-64-2)

0 %

31.12.2024

0.3534

ex 2924 29 70

15

Acetochlór (ISO) (CAS RN 34256-82-1)

0 %

31.12.2023

0.6266

 (*1)ex 2924 29 70

17

2-(Trifluórmetyl)benzamid (CAS RN 360-64-5)

0 %

31.12.2024

0.6363

 (*1)ex 2924 29 70

19

Kyselina 2-[[2-(benzyloxykarbonylamino)acetyl]amino propánová (CAS RN 3079-63-8)

0 %

31.12.2024

0.4685

 (*1)ex 2924 29 70

20

2-Chlór-N-(2-etyl-6-metylfenyl)-N-(propán-2-yloxymetyl)acetamid (CAS RN 86763-47-5)

0 %

31.12.2024

0.6568

 (*1)ex 2924 29 70

23

Benalaxyl-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)

0 %

31.12.2024

0.5226

ex 2924 29 70

27

2-Bróm-4-fluóracetanilid (CAS RN 1009-22-9)

0 %

31.12.2021

0.7118

ex 2924 29 70

30

4-[(4-metyl-3-nitrobenzoyl)amino]benzénsulfonát sodný (CAS RN 84029-45-8)

0 %

31.12.2021

0.6110

ex 2924 29 70

37

Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7)

0 %

31.12.2023

0.5066

ex 2924 29 70

40

N,N’-1,4-Fenylénbis[3-oxobutánamid] (CAS RN 24731-73-5)

0 %

31.12.2020

0.5127

ex 2924 29 70

45

Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)

0 %

31.12.2020

0.7113

ex 2924 29 70

50

N-benzyloxykarbonyl-L-terc-leucín izopropylamínová soľ (CAS RN 1621085-33-3)

0 %

31.12.2021

0.5622

ex 2924 29 70

53

4-Amino-N-[4-(aminokarbonyl)fenyl]benzamid (CAS RN 74441-06-8)

0 %

31.12.2022

0.5069

ex 2924 29 70

55

N,N’-(2,5-Dimetyl-1,4-fenylén)bis[3-oxobutánamid] (CAS RN 24304-50-5)

0 %

31.12.2020

0.5067

ex 2924 29 70

60

N,N’-(2-Chlór-5-metyl-1,4-fenylén)bis[3-oxobutánamid] (CAS RN 41131-65-1)

0 %

31.12.2020

0.6832

ex 2924 29 70

61

(S)-1-Fenyletánamín-(S)-2-(((1R,2R)-2-alylcyklopropoxy)karbonylamino)-3,3-dimetylbutanoát (CUS 0143288-8) (5)

0 %

31.12.2020

0.6767

ex 2924 29 70

62

2-Chlórbenzamid (CAS RN 609-66-5)

0 %

31.12.2020

0.5388

ex 2924 29 70

63

N-Etyl-2-izopropyl-5-metylcyklohexánkarboxamid (CAS RN 39711-79-0)

0 %

31.12.2021

0.6766

ex 2924 29 70

64

N-(3',4'-dichlór-5-fluór[1,1’-bifenyl]-2-yl)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)

0 %

31.12.2020

0.7632

ex 2924 29 70

67

N,N'-(2,5-dichlór-1,4-fenylén)bis(3-oxobutyramid), (CAS RN 42487-09-2)

0 %

31.12.2023

0.7582

ex 2924 29 70

70

N-[(benzyloxy)karbonyl]glycyl-N-[(2S)-1-{4-[(terc-butoxykarbonyl)oxy]fenyl}-3-hydroxypropán-2-yl]-L-alanínamid

0 %

31.12.2023

0.6480

 (*1)ex 2924 29 70

73

Napropamid (ISO) (CAS RN 15299-99-7)

0 %

31.12.2024

0.2672

ex 2924 29 70

75

3-Amino-p-anizanilid (CAS RN 120-35-4)

0 %

31.12.2023

0.2673

ex 2924 29 70

85

p-Aminobenzamid (CAS RN 2835-68-9)

0 %

31.12.2023

0.4257

ex 2924 29 70

86

Antranilamid (CAS RN 88-68-6) s čistotu v hmotnosti 99,5 % alebo viac

0 %

31.12.2022

0.4495

ex 2924 29 70

88

5’-Chlór-3-hydroxy-2’-metyl-2-naftanilid (CAS RN 135-63-7)

0 %

31.12.2023

0.4493

ex 2924 29 70

89

Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)

0 %

31.12.2023

0.3690

ex 2924 29 70

91

3-Hydroxy-2’-metoxy-2-naftanilid (CAS RN 135-62-6)

0 %

31.12.2023

0.3691

 (*1)ex 2924 29 70

92

3-Hydroxy-2-naftanilid (CAS RN 92-77-3)

0 %

31.12.2024

0.3692

ex 2924 29 70

93

3-Hydroxy-2'-metyl-2-naftanilid (CAS RN 135-61-5)

0 %

31.12.2023

0.3693

ex 2924 29 70

94

2'-Etoxy-3-hydroxy-2-naftnanilid (CAS RN 92-74-0)

0 %

31.12.2023

0.3863

ex 2924 29 70

97

Monoamid kyseliny 1,1-cyklohexándioctovej (CAS RN 99189-60-3)

0 %

31.12.2023

0.3526

ex 2925 11 00

20

Sacharín a jeho sodná soľ

0 %

31.12.2023

0.2674

ex 2925 19 95

10

N-Fenylmaleimid (CAS RN 941-69-5)

0 %

31.12.2023

0.5612

ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-Tetrahydroizoindol-1,3-dión (CAS RN 4720-86-9)

0 %

31.12.2022

0.5740

ex 2925 19 95

30

N,N'-(m-Fenylén)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)

0 %

31.12.2022

0.2934

ex 2925 29 00

10

Dicyklohexylkarbodiimid (CAS RN 538-75-0)

0 %

31.12.2023

0.5891

ex 2925 29 00

20

1-Etyl-3-(3-dimetylaminopropyl)karbodiimid hydrochlorid (CAS RN 25952-53-8)

0 %

31.12.2023

0.6636

ex 2925 29 00

30

Guanidín sulfamát (CAS RN 50979-18-5)

0 %

31.12.2020

0.7749

 (*1)ex 2925 29 00

40

N-amidínosarkozín (CAS RN 57-00-1)

0 %

31.12.2024

0.6786

ex 2926 90 70

14

Kyselina kyanooctová (CAS RN 372-09-8)

0 %

31.12.2020

0.7430

ex 2926 90 70

15

2-Cyklohexylidén-2-fenylacetonitril (CAS RN 10461-98-0)

0 %

31.12.2022

0.6258

 (*1)ex 2926 90 70

16

Metylester kyseliny 4-kyano-2-nitrobenzoovej (CAS RN 52449-76-0)

0 %

31.12.2024

0.6934

ex 2926 90 70

17

Cypermetrín (ISO) a jeho stereoizoméry (CAS RN 52315-07-8) s čistotou 90 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2020

0.7408

ex 2926 90 70

18

Flumetrín (ISO) (CAS RN 69770-45-2)

0 %

31.12.2022

0.7466

ex 2926 90 70

19

(4-amino-2-chlór-5-metylfenyl)(4-chlórfenyl)acetonitril (CAS RN 61437-85-2)

0 %

31.12.2023

0.2668

 (*1)ex 2926 90 70

20

2-(m-Benzoylfenyl)propiononitril (CAS RN 42872-30-0)

0 %

31.12.2024

0.7458

ex 2926 90 70

21

4-bróm-2-chlórbenzonitril (CAS RN 154607-01-9)

0 %

31.12.2023

0.7514

ex 2926 90 70

22

Acetonitril (CAS RN 75-05-8)

0 %

31.12.2023

0.6109

ex 2926 90 70

23

Akrinatrín (ISO) (CAS RN 101007-06-1)

0 %

31.12.2023

0.7805

 (*1)ex 2926 90 70

24

2-hydroxy-2-metylpropánnitril (CAS RN 75-86-5) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2024

0.5227

ex 2926 90 70

25

2,2-Dibróm-3-nitrilpropiónamid (CAS RN 10222-01-2)

0 %

31.12.2021

0.6149

ex 2926 90 70

27

Cyhalofop-butyl (ISO) (CAS RN 122008-85-9)

0 %

31.12.2023

0.7201

ex 2926 90 70

30

4,5-dichlór-3,6-dioxocyklohexa-1,4-dién-1,2-dikarbonitril (CAS RN 84-58-2)

0 %

31.12.2021

0.7406

ex 2926 90 70

33

Deltametrín (ISO) (CAS RN 52918-63-5)

0 %

31.12.2022

0.7034

ex 2926 90 70

35

4-Kyano-2-metoxybenzaldehyd (CAS RN 21962-45-8)

0 %

31.12.2021

0.6970

ex 2926 90 70

40

Kyselina 2-(4-kyanofenylamino)octová (CAS RN 42288-26-6)

0 %

31.12.2021

0.3522

ex 2926 90 70

50

Alkyl alebo alkoxyalkyl estery kyseliny kyanooctovej

0 %

31.12.2023

0.6259

 (*1)ex 2926 90 70

60

Cyflutrín (ISO) (CAS RN 68359–37–5) alebo beta-cyflutrín (ISO) (CAS RN 1820573–27–0) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac

0 %

30.06.2020

0.4182

ex 2926 90 70

61

Kyselina m-(1-kyanoetyl) benzoová (CAS RN 5537-71-3)

0 %

31.12.2021

0.4644

 (*1)ex 2926 90 70

64

Esfenvalerát (CAS RN 66230-04-4) s čistotou v hmotnosti 83 % alebo viac, v zmesi so svojmi izomérmi

0 %

31.12.2024

0.4802

 (*1)ex 2926 90 70

70

Metakrylonitril (CAS RN 126-98-7)

0 %

31.12.2024

0.2543

 (*1)ex 2926 90 70

74

Chlórtalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)

0 %

31.12.2024

0.3521

 (*1)ex 2926 90 70

75

Etyl 2-kyano-2-etyl-3-metylhexanoát (CAS RN 100453-11-0)

0 %

31.12.2024

0.3516

ex 2926 90 70

80

Etyl 2-kyano-2-fenylbutyrát (CAS RN 718-71-8)

0 %

31.12.2023

0.3514

ex 2926 90 70

86

Etyléndiamíntetraacetonitril (CAS RN 5766-67-6)

0 %

31.12.2023

0.3515

ex 2926 90 70

89

Butyronitril (CAS RN 109-74-0)

0 %

31.12.2023

0.2667

ex 2927 00 00

10

2,2'-Dimetyl-2,2'- azodipropionamidíndihydrochlorid

0 %

31.12.2023

0.2665

ex 2927 00 00

20

4-Anilíno-2-metoxybenzéndiazónium hydrogén sulfát (CAS RN 36305-05-2)

0 %

31.12.2023

0.7337

ex 2927 00 00

25

2,2’-azobis(4-metoxy-2,4-dimetylvaleronitril) (CAS RN 15545-97-8)

0 %

31.12.2022

0.2810

ex 2927 00 00

30

Kyselina 4’-aminoazobenzén-4-sulfónová (CAS RN 104-23-4)

0 %

31.12.2023

0.6306

 (*1)ex 2927 00 00

35

C,C'-Diazén-1,2-dikarboxamid (CAS RN 123-77-3) vo forme žltého prášku s teplotou rozkladu 180°C alebo viac, ale najviac 220°C, používaný ako penotvorná prísada pri výrobe termoplastických živíc, elastomérov a zosieťovanej polyetylénovej peny

0 %

31.12.2024

0.3984

ex 2927 00 00

60

Kyselina 4,4’-dikyano-4,4’-azodivalérová (CAS RN 2638-94-0)

0 %

31.12.2023

0.5626

ex 2927 00 00

80

Kyselina 4-[(2,5-dichlórfenyl)diazenyl]-3-hydroxy-2-naftoová (CAS RN 51867-77-7)

0 %

31.12.2022

0.2661

ex 2928 00 90

10

3,3'-Bis(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)-N,N'-bipropionamid (CAS RN 32687-78-8)

0 %

31.12.2023

0.6479

 (*1)ex 2928 00 90

13

Cymoxanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)

0 %

31.12.2024

0.6548

 (*1)ex 2928 00 90

18

Acetónoxím (CAS RN 127-06-0) s čistotou v hmotnosti 99 % alebo viac

0 %

31.12.2024

0.6871

ex 2928 00 90

23

Metobromurón (ISO) (CAS RN 3060-89-7) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2020

0.4929

ex 2928 00 90

25

Acetaldehydoxim (CAS RN 107-29-9) vo vodnom roztoku

0 %

31.12.2020

0.6985

ex 2928 00 90

28

Pentán-2-ón- oxím (CAS RN 623-40-5)

0 %

31.12.2021

0.5438

ex 2928 00 90

30

N-Izopropylhydroxylamín (CAS RN 5080-22-8)

0 %

31.12.2021

0.7448

ex 2928 00 90

33

(4-chlórfenyl)hydrazín hydrochlorid (CAS RN 1073-70-7)

0 %

31.12.2023

0.2659

ex 2928 00 90

40

O-Etylhydroxylamín, vo forme vodného roztoku (CAS RN 624-86-2)

0 %

31.12.2023

0.5919

ex 2928 00 90

45

Tebufenozid (ISO) (CAS RN 112410-23-8)

0 %

31.12.2023

0.6635

ex 2928 00 90

50

Vodný roztok disodnej soli kyseliny 2,2’-(hydroxyimino)bis(etánsulfónovej) (CAS RN 133986-51-3) s obsahom viac ako 33,5 hmotnostného %, ale najviac 36,5 hmotnostného %

0 %

31.12.2020

0.5918

ex 2928 00 90

55

Aminoguanidínium-hydrogen-karbonát (CAS RN 2582-30-1)

0 %

31.12.2023

0.6364

 (*1)ex 2928 00 90

65

Hydrochlorid 2-amino-3-(4-hydroxyfenyl)propanál-semikarbazónu

0 %

31.12.2024

0.4544

ex 2928 00 90

70

Butanón-oxím (CAS RN 96-29-7)

0 %

31.12.2023

0.5228

ex 2928 00 90

75

Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)

0 %

31.12.2021

0.3510

ex 2928 00 90

80

Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)

0 %

31.12.2023

0.5266

ex 2928 00 90

85

Daminozid (ISO) s čistotou v hmotnosti 99 % alebo viac, (CAS RN 1596-84-5)

0 %

31.12.2021

0.4714

 (*1)ex 2929 10 00

15

3,3’-Dimetylbifenyl-4,4’-diyl diizokyanát (CAS RN 91-97-4)

0 %

31.12.2024

0.5827

ex 2929 10 00

20

Butylizokyanát (CAS RN 111-36-4)

0 %

31.12.2022

0.2660

ex 2929 10 00

40

m-Izopropenyl-α,α-dimetylbenzyl izokyanát (CAS RN 2094-99-7)

0 %

31.12.2023

0.2657

ex 2929 10 00

50

m-Fenyléndiizopropylidén diizokyanát (CAS RN 2778-42-9)

0 %

31.12.2023

0.5033

ex 2929 10 00

55

2,5 (a 2,6)-Bis(izokyanátometyl)bicyklo[2.2.1]heptán (CAS RN 74091-64-8)

0 %

31.12.2022

0.3509

ex 2929 10 00

60

Trimetylhexametylén diizokyanát, zmes izomérov

0 %

31.12.2023

0.4188

ex 2929 10 00

80

1,3-Bis(izokyanatometyl)benzén (CAS RN 3634-83-1)

0 %

31.12.2022

0.4298

ex 2930 20 00

10

Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0 %

31.12.2022

0.5278

ex 2930 20 00

20

2-Izopropyl-etyltiokarbamát (CAS RN 141-98-0)

0 %

31.12.2021

0.5035

ex 2930 90 98

10

2,3-Bis((2-sulfanyletyl)sulfanyl)-1-propántiol (CAS RN 131538-00-6)

0 %

31.12.2020

0.7483

ex 2930 90 98

12

4,4'-Sulfonyldifenol (CAS RN 80-09-1) používaný pri výrobe polyarylsulfónov alebo polyarylétersulfónov (2)

0 %

31.12.2023

0.5390

ex 2930 90 98

13

Merkaptamín, hydrochlorid (CAS RN 156-57-0)

0 %

31.12.2021

0.2932

ex 2930 90 98

15

Etoprofos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)

0 %

31.12.2023

0.6551

 (*1)ex 2930 90 98

16

3-(Dimetoxymetylsilyl)-1-propántiol (CAS RN 31001-77-1)

0 %

31.12.2024

0.5999

 (*1)ex 2930 90 98

17

2-[(3-Aminofenyl)sulfonyl]etyl-hydrogen-sulfát (CAS RN 2494-88-4)

0 %

31.12.2024

0.7748

 (*1)ex 2930 90 98

18

Dimetylsulfón (CAS RN 67-71-0)

0 %

31.12.2024

0.6768

ex 2930 90 98

19

N-(2-Metylsulfinyl-1,1-dimetyl-etyl)-N'-{2-metyl-4-[1,2,2,2-tetrafluór-1-(trifluórmetyl)etyl]fenyl}ftalamid (CAS RN 371771-07-2)

0 %

31.12.2020

0.7799

 (*1)ex 2930 90 98

20

4-(4-Metylfenyltio)benzofenón (CAS RN 83846-85-9)

0 %

31.12.2024

0.6750

ex 2930 90 98

21

(Butylamín)-[[2,2’-tiobis[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoláto]] (2-) -O, O’,S] nikelnatý komplex (CAS RN 14516-71-3)

0 %

31.12.2021

0.6769

ex 2930 90 98

22

Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2) s čistotou 94,5 hmotnostného % alebo viac

0 %

31.12.2020

0.5899

ex 2930 90 98

23

Dimetyl [(metylsulfanyl)metylyliden]biskarbamát (CAS RN 34840-23-8)

0 %

31.12.2023

0.7714

 (*1)ex 2930 90 98

24

Fenyl(vinyl)sulfón (CAS RN 5535-48-8)

0 %

31.12.2024

0.2930

ex 2930 90 98

25

Tiofanát-metyl (ISO) (CAS RN 23564-05-8)

0 %

31.12.2023

0.6873

ex 2930 90 98

26

Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) s čistotou 97,5 hmotnostného % alebo viac

0 %

31.12.2020

0.6585

 (*1)ex 2930 90 98

27

2-[(4-amino-3-metoxyfenyl)sulphonyl]etyl-hydrogen sulfát (CAS RN 26672-22-0)

0 %

31.12.2024

0.2933

ex 2930 90 98

30

4-(4-Izopropoxyfenylsulfonyl)fenol (CAS RN 95235-30-6)

0 %

31.12.2023

0.6584

 (*1)ex 2930 90 98

33

Kyselina 2-amino-5-{[2-(sulfooxy)etyl]sulfonyl]benzénsulfónová (CAS RN 42986-22-1)

0 %

31.12.2024

0.3811

ex 2930 90 98

35

Glutation (CAS RN 70-18-8)

0 %

31.12.2021

0.7682

ex 2930 90 98

38

Alyl-izotiokyanát (CAS RN 57-06-7)

0 %

31.12.2023

0.2928

ex 2930 90 98

40

Kyselina 3,3'-tiodi(propiónová) (CAS RN 111-17-1)

0 %

31.12.2023

0.6167

ex 2930 90 98

43

Trimetylsulfoxónium-jodid (CAS RN 1774-47-6)

0 %

31.12.2023

0.2931

 (*1)ex 2930 90 98

45

2-[(p-Aminofenyl)sulfonyl]etyl hydrogénsulfát (CAS RN 2494-89-5)

0 %

31.12.2024

0.7689

ex 2930 90 98

50

Kyselina 3-merkaptopropánová (CAS RN 107-96-0)

0 %

31.12.2023

0.6617

ex 2930 90 98

53

Bis(4-chlórfenyl)sulfón (CAS RN 80-07-9)

0 %

31.12.2020

0.5114

ex 2930 90 98

55

Tiomočovina (CAS RN 62-56-6)

0 %

31.12.2020

0.6619

ex 2930 90 98

57

Metyl-(metylsulfanyl)acetát (CAS RN 16630-66-3)

0 %

31.12.2020

0.2929

ex 2930 90 98

60

Metylfenylsulfid (CAS RN 100-68-5)

0 %

31.12.2023

0.4629

 (*1)ex 2930 90 98

64

3-Chlór-2-metylfenyl(metyl)sulfid (CAS RN 82961-52-2)

0 %

31.12.2024

0.5034

ex 2930 90 98

65

Pentaerytritol tetrakis(3-sulfanylpropanoát) (CAS RN 7575-23-7)

0 %

31.12.2022

0.4296

ex 2930 90 98

68

Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

31.12.2022

0.3986

ex 2930 90 98

77

4-[4-(2-Propenyloxy)fenylsulfonyl]fenol (CAS RN 97042-18-7)

0 %

31.12.2023

0.4187

ex 2930 90 98

78

4-Merkaptometyl-3,6-ditia-1,8-oktánditiol (CAS RN 131538-00-6)

0 %

31.12.2021

0.2999

ex 2930 90 98

80

Kaptán (ISO) (CAS RN 133-06-2)

0 %

31.12.2023

0.4694

 (*1)ex 2930 90 98

81

Hexametylén-1,6-bistiosulfát disodný, dihydrát (CAS RN 5719-73-3)

3 %

31.12.2024

0.7037

ex 2930 90 98

85

2-Metyl-1-(metyltio)-2-propánamín (CAS RN 36567-04-1)

0 %

31.12.2021

0.4094

ex 2930 90 98

89

Draselná alebo sodná soľ O-etyl-, O-izopropyl-, O-butyl-, O-izobutyl- alebo O-pentyl-ditiokarbonátov

0 %

31.12.2021

0.7070

ex 2930 90 98

93

1-Hydrazino-3-(metyltio)propán-2-ol (CAS RN 14359-97-8)

0 %

31.12.2021

0.7078

ex 2930 90 98

95

N-(cyklohexyltio)ftalimid (CAS RN 17796-82-6)

0 %

31.12.2021

0.7086

ex 2930 90 98

97

Difenyl-sulfón (CAS RN 127-63-9)

0 %

31.12.2021

0.5741

ex 2931 39 90

08

Nátrium-diizobutylfosfinoditioát (CAS RN 13360-78-6) vo vodnom roztoku

0 %

31.12.2022

0.5492

ex 2931 39 90

13

Trioktylfosfán-oxid (CAS RN 78-50-2)

0 %

31.12.2021

0.6088

ex 2931 39 90

23

Di-terc-butylfosfán (CAS RN 819-19-2)

0 %

31.12.2023

0.5758

ex 2931 39 90

25

Kyselina (Z)-prop-1-én-1-yl-fosforitá (CAS RN 25383-06-6)

0 %

31.12.2022

0.2656

 (*1)ex 2931 39 90

28

Kyselina N-(fosfónmetyl)iminodioctová (CAS RN 5994-61-6)

0 %

31.12.2024

0.3497

ex 2931 39 90

30

Kyselina bis(2,4,4-trimetylpentyl)fosfinová (CAS RN 83411-71-6)

0 %

31.12.2023

0.7533

ex 2931 39 90

35

Etyl-fenyl(2,4,6-trimetylbenzoyl)fosfinát (CAS RN 84434-11-7)

0 %

31.12.2023

0.5229

ex 2931 39 90

40

Tetrakis(hydroxymetyl)fosfónium chlorid (CAS RN 124-64-1)

0 %

31.12.2021

0.4433

ex 2931 39 90

45

Difenyl(2,4,6-trimetylbenzoyl)fosfán-oxid (CAS RN 75980-60-8)

0 %

31.12.2023

0.3492

 (*1)ex 2931 39 90

48

Tetrabutylfosfóniumacetát, vo forme vodného roztoku (CAS RN 30345-49-4)

0 %

31.12.2024

0.7709

 (*1)ex 2931 39 90

50

kyselina 2-chlóretylfosfónová (CAS RN 16672-87-0) v tuhom skupenstve alebo vo vodnom roztoku, s obsahom kyseliny 2-chlóretylfosfónovej 65 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2024

0.3987

ex 2931 39 90

55

Kyselina 3-(hydroxyfenylfosfinoyl)propiónová (CAS RN 14657-64-8)

0 %

31.12.2023

0.6608

ex 2931 39 90

57

Trimetylfosfonoacetát (CAS RN 5927-18-4)

0 %

31.12.2020

0.3504

ex 2931 90 00

03

Butyletylmagnézium (CAS RN 62202-86-2), vo forme roztoku v heptáne

0 %

31.12.2023

0.4905

ex 2931 90 00

05

Dietylmetoxybóran (CAS RN 7397-46-8), tiež vo forme roztoku v tetrahydrofuráne podľa poznámky 1e) ku kapitole 29 KN

0 %

31.12.2020

0.7354

ex 2931 90 00

10

Kyselina (3-fluór-5-izobutoxyfenyl)boritá (CAS RN 850589-57-0)

0 %

31.12.2022

0.4515

 (*1)ex 2931 90 00

15

Trikarbonyl(metylcyklopentadienyl)mangán (CAS RN 12108-13-3) obsahujúci najviac 4,9 % hmotnosti trikarbonyl(cyklopentadienyl)mangánu

0 %

31.12.2024

0.7320

ex 2931 90 00

20

Ferocén (CAS RN 102-54-5)

0 %

31.12.2022

0.3499

 (*1)ex 2931 90 00

33

Dimetyl[dimetylsilyldiindenyl]hafnium (CAS RN 220492-55-7)

0 %

31.12.2024

0.2654

 (*1)ex 2931 90 00

35

N,N-Dimetylanilíniumtetrakis(pentafluórfenyl)borát (CAS RN 118612-00-3)

0 %

31.12.2024

0.4121

ex 2931 90 00

50

Trimetylsilán (CAS RN 993-07-7)

0 %

31.12.2021

0.6916

ex 2931 90 00

60

Kyselina 4-chlór-2-fluór-3-metoxyfenyl boritá (CAS RN 944129-07-1)

0 %

31.12.2020

0.6917

ex 2931 90 00

63

Chlóretenyl(dimetyl)silán (CAS RN 1719-58-0)

0 %

31.12.2020

0.6946

ex 2931 90 00

65

Bis(4-terc-butylfenyl)jodónium-hexafluorofosfát (CAS RN 61358-25-6)

0 %

31.12.2020

0.6928

ex 2931 90 00

67

Dimetylbis(oleoyloxy)stannan (CAS RN 3865-34-7)

0 %

31.12.2020

0.6795

ex 2931 90 00

70

Kyselina (4-propylfenyl) boritá (CAS RN 134150-01-9)

0 %

31.12.2020

0.3486

ex 2932 13 00

10

Tetrahydrofurfuryl alkohol (CAS RN 97-99-4)

0 %

31.12.2023

0.4590

 (*1)ex 2932 14 00

10

1,6-Dichlór-1,6-dideoxy-β-D-fruktofuranozyl-4-chlór-4-deoxy-α-D-galaktopyranozid (CAS RN 56038-13-2)

0 %

31.12.2024

0.6787

ex 2932 19 00

20

Tetrahydrofurán-borán (CAS RN 14044-65-6)

0 %

31.12.2020

0.3488

 (*1)ex 2932 19 00

40

Furán (CAS RN 110-00-9) s čistotu 99 % v hmotnosti alebo viac

0 %

31.12.2024

0.4514

 (*1)ex 2932 19 00

41

2,2 di(tetrahydrofuryl)propán (CAS RN 89686-69-1)

0 %

31.12.2024

0.7614

ex 2932 19 00

65

Tefuryltrión (ISO) (CAS RN 473278-76-1)

0 %

31.12.2023

0.3487

 (*1)ex 2932 19 00

70

Furfurylamín (CAS RN 617-89-0)

0 %

31.12.2024

0.3611

ex 2932 19 00

75

Tetrahydro-2-metylfurán (CAS RN 96-47-9)

0 %

31.12.2023

0.5240

ex 2932 19 00

80

5-Nitrofurfurylidén diacetát, (CAS RN 92-55-7)

0 %

31.12.2021

0.2775

ex 2932 20 90

10

2'-Anilín-6'-[etyl(izopentyl)amino]-3'-metylspiro[izobenzofurán-1(3H),9'-xantén]-3-ón (CAS RN 70516-41-5)

0 %

31.12.2023

0.5257

ex 2932 20 90

15

Kumarín (CAS RN 91-64-5)

0 %

31.12.2021

0.5611

ex 2932 20 90

40

(S)-(–)-α-Amino-γ-butyrolaktón hydrobromid (CAS RN 15295-77-9)

0 %

31.12.2022

0.6094

ex 2932 20 90

45

2,2-Dimetyl-1,3-dioxán-4,6-dión (CAS RN 2033-24-1)

0 %

31.12.2023

0.7283

ex 2932 20 90

50

L-Laktid (CAS RN 4511-42-6) alebo D-Laktid (CAS RN 13076-17-0) alebo dilaktid (CAS RN 95-96-5)

0 %

31.12.2022

0.2765

ex 2932 20 90

55

6-Dimetylamino-3,3-bis(4-dimetylaminofenyl)ftalid (CAS RN 1552-42-7)

0 %

31.12.2023

0.4162

ex 2932 20 90

60

6’-(Dietylamino)-3’-metyl-2’-(fenylamino)-spiro[izobenzofurán-1(3H),9’-[9H]xantén]-3-ón (CAS RN 29512-49-0)

0 %

31.12.2021

0.7812

 (*1)ex 2932 20 90

63

Selamektín (INN) 5Z-izomér (CAS RN 220119-17-5)

0 %

31.12.2024

0.6620

ex 2932 20 90

65

4-(metoxykarbonyl)-5-oxo-2,5-dihydrofurán-3-olát sodný (CAS RN 1134960-41-0)

0 %

31.12.2020

0.4161

ex 2932 20 90

71

6’-(Dibutylamino)-3’-metyl-2’-(fenylamino)-spiro[izobenzofurán-1(3H),9’-[9H]xantén]-3-ón (CAS RN 89331-94-2)

0 %

31.12.2021

0.7599

ex 2932 20 90

75

3-acetyl-6-metyl-2H -pyrán-2,4 (3H )-dión (CAS RN 520–45–6)

0 %

31.12.2023

0.3990

ex 2932 20 90

80

Kyselina giberelínová s minimálnou čistotou 88 % v hmotnosti (CAS RN 77-06-5)

0 %

31.12.2023

0.4403

ex 2932 20 90

84

Dekahydro-3a,6,6,9a-tetrametylnafto[2,1-b]furán-2(1H)-ón (CAS RN 564-20-5)

0 %

31.12.2023

0.3610

ex 2932 99 00

10

Bendiokarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3)

0 %

31.12.2023

0.7202

ex 2932 99 00

13

[4-chlór-3-(4-etoxybenzyl)fenyl][(3aS,5R,6S,6aS)-6-hydroxy 2,2-dimetyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]metanón (CAS RN 1103738-30-2)

0 %

31.12.2021

0.5269

ex 2932 99 00

15

4,6,6,7,8,8-Hexametyl-1,3,4,6,7,8-hexahydroindén[5,6-c]pyrán (CAS RN 1222-05-5)

0 %

31.12.2021

0.7178

ex 2932 99 00

18

4-(4-bróm-3-[(tetrahydro-2H-pyrán-2-yloxy)metyl)fenoxy]benzonitril (CAS RN 943311-78-2)

0 %

31.12.2021

0.5387

ex 2932 99 00

20

Etyl-2-metyl-1,3-dioxolán-2-acetát (CAS RN 6413-10-1)

0 %

31.12.2021

0.7431

ex 2932 99 00

23

2-etyl-3-hydroxy-4-pyrón (CAS RN 4940-11-8)

0 %

31.12.2022

0.5759

ex 2932 99 00

25

Kyselina 1-(2,2-difluórbenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)cyklopropánkarboxylová (CAS RN 862574-88-7)

0 %

31.12.2022

0.7639

ex 2932 99 00

27

(2-butyl-3-benzofuranyl)(4-hydroxy-3,5-dijódfenyl)metanón (CAS RN 1951–26–4)

0 %

31.12.2023

0.7535

ex 2932 99 00

33

3-hydroxy-2-metylpyrán-4-ón (CAS RN 118-71-8)

0 %

31.12.2023

0.6243

 (*1)ex 2932 99 00

43

Etofumezát (ISO) (CAS RN 26225-79-6) s čistotou v hmotnosti 97 % alebo viac

0 %

31.12.2024

0.5915

 (*1)ex 2932 99 00

45

2-Butylbenzofurán (CAS RN 4265-27-4)

0 %

31.12.2024

0.7766

 (*1)ex 2932 99 00

47

12H-[1]benzofuro[3,2-c][1]benzoxepín-6ón (CAS RN 28763-77-1)

0 %

31.12.2024

0.4907

ex 2932 99 00

50

7-Metyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepín-3-ón (CAS RN 28940-11-6)

0 %

31.12.2020

0.6113

ex 2932 99 00

53

1,3-Dihydro-1,3-dimetoxyizobenzofurán (CAS RN 24388-70-3)

0 %

31.12.2023

0.6771

ex 2932 99 00

65

4,4-Dimetyl-3,5,8-trioxabicyklo[5,1,0]oktán (CAS RN 57280-22-5)

0 %

31.12.2020

0.4105

ex 2932 99 00

70

1,3:2,4-bis-O-Benzylidén-D-glucitol (CAS RN 32647-67-9)

0 %

31.12.2021

0.4063

ex 2932 99 00

75

3-(3,4-Metyléndioxyfenyl)-2-metylpropanal (CAS RN 1205-17-0)

0 %

31.12.2021

0.4106

ex 2932 99 00

80

1,3:2,4-bis-O-(4-metylbenzylidén)-D-glucitol (CAS RN 81541-12-0)

0 %

31.12.2023

0.3697

ex 2932 99 00

85

1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetylbenzylidén)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)

0 %

31.12.2023

0.6262

 (*1)ex 2933 19 90

15

Pyrasulfotol (ISO) (CAS RN 365400-11-9) s čistotou v hmotnosti 96 % alebo viac

0 %

31.12.2024

0.6261

 (*1)ex 2933 19 90

25

Kyselina 3-difluórmetyl-1-metyl-1H-pyrazol-4-karboxylová (CAS RN 176969-34-9)

0 %

31.12.2024

0.3699

ex 2933 19 90

30

3-Metyl-1-p-tolyl-5-pyrazolón (CAS RN 86-92-0)

0 %

31.12.2023

0.6626

ex 2933 19 90

35

1,3-Dimetyl -5-fluór-1H-pyrazol -4-karbonylfluorid (CAS RN 191614-02-5)

0 %

31.12.2020

0.3877

ex 2933 19 90

40

Edaravón (INN) (CAS RN 89-25-8)

0 %

31.12.2023

0.7119

ex 2933 19 90

45

5-amino-1-[2,6-dichlór-4-(trifluórmetyl)fenyl]-1H-pyrazol-3-karbonitril (CAS RN 120068-79-3)

0 %

31.12.2021

0.3992

 (*1)ex 2933 19 90

50

Fenpyroximát (ISO) (CAS RN 134098-61-6)

0 %

31.12.2024

0.7182

ex 2933 19 90

55

5-metyl-1-(naftalén-2-yl)-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-ón (CAS RN 1192140-15-0)

0 %

31.12.2021

0.4494

 (*1)ex 2933 19 90

60

Pyraflufen-etyl (ISO) (CAS RN 129630-19-9)

0 %

31.12.2024

0.7576

ex 2933 19 90

65

4-bróm-1-(1-etoxyetyl)-1H-pyrazol (CAS RN 1024120-52-2)

0 %

31.12.2023

0.4404

ex 2933 19 90

70

4,5-Diamino-1-(2-hydroxyetyl)-pyrazolsulfát (CAS RN 155601-30-2)

0 %

31.12.2023

0.7811

 (*1)ex 2933 19 90

75

Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3)

0 %

30.06.2020

0.5615

ex 2933 19 90

80

Kyselina 3-(3-metyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzénsulfónová (CAS RN 119-17-5)

0 %

31.12.2022

0.6745

 (*1)ex 2933 21 00

35

Iprodión (ISO) (CAS RN 36734-19-7) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac

0 %

30.06.2020

0.4084

ex 2933 21 00

50

1-Bróm-3-chlór-5,5-dimetylhydantoín (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)

0 %

31.12.2021

0.6835

ex 2933 21 00

55

1-Aminohydantoín hydrochlorid (CAS RN 2827-56-7)

0 %

31.12.2020

0.4088

ex 2933 21 00

60

DL-p-Hydroxyfenylhydantoín (CAS RN 2420-17-9)

0 %

31.12.2021

0.5115

ex 2933 21 00

80

5,5-Dimetylhydantoín (CAS RN 77-71-4)

0 %

31.12.2020

0.5972

ex 2933 29 90

15

Etyl-4-(1-hydroxy-1-metyletyl)-2-propylimidazol-5-karboxylát (CAS RN 144689-93-0)

0 %

31.12.2023

0.7527

ex 2933 29 90

18

1-[4,5-difenyl-2-(2-chlórfenyl)-2H-imidazol-2-yl]-4,5-difenyl-2-(2-chlórfenyl)-1H-imidazol (CAS RN 7189-82-4)

0 %

31.12.2023

0.5920

ex 2933 29 90

25

Prochloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5)

0 %

31.12.2023

0.5921

ex 2933 29 90

45

Prochloraz chlorid meďný (ISO) (CAS RN 156065-03-1)

0 %

31.12.2023

0.2752

ex 2933 29 90

50

1,3-Dimetylimidazolidín-2-ón (CAS RN 80-73-9)

0 %

31.12.2023

0.6263

 (*1)ex 2933 29 90

55

Fenamidón (ISO) (CAS RN 161326-34-7) s čistotou v hmotnosti 97 % alebo viac

0 %

31.12.2024

0.5215

ex 2933 29 90

60

1-Kyano-2-metyl-1-[2-(5-metylimidazol-4-ylmetylsulfanyl)etyl]izotiomočovina (CAS RN 52378-40-2)

0 %

31.12.2021

0.6758

ex 2933 29 90

65

(S)-terc-Butyl 2-(5-bróm-1H-imidazol-2-yl)pyrolidín-1-karboxylát (CAS RN 1007882-59-8)

0 %

31.12.2020

0.5470

ex 2933 29 90

70

Kyazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3)

0 %

31.12.2021

0.7120

ex 2933 29 90

75

2,2'-azobis[2-(2-imidazolín-2-yl)propán] dihydrochlorid (CAS RN 27776-21-2)

0 %

31.12.2021

0.5821

ex 2933 29 90

80

Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)

0 %

31.12.2022

0.6415

 (*1)2933 39 50

 

Fluóroxypyr (ISO), metyl ester (CAS RN 69184-17-4)

0 %

31.12.2024

0.7186

ex 2933 39 99

10

2-aminopyridín-4-ol hydrochlorid (CAS RN 1187932-09-7)

0 %

31.12.2021

0.6462

 (*1)ex 2933 39 99

11

2-(Chlórmetyl)-4-(3-metoxypropoxy)-3-metylpyridín, hydrochlorid (CAS RN 153259-31-5)

0 %

31.12.2024

0.5608

ex 2933 39 99

12

2,3-Dichlórpyridín (CAS RN 2402-77-9)

0 %

31.12.2022

0.6756

ex 2933 39 99

13

Metyl (1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-fenyletyl]-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-én-3-karboxylát (CAS RN 130194-96-6)

0 %

31.12.2020

0.6812

ex 2933 39 99

14

N,4-Dimetyl-1-(fenylmetyl)- 3-piperidínamín hydrochlorid (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)

0 %

31.12.2020

0.6788

ex 2933 39 99

16

Metyl (2S,5R)-5-[(benzyloxy)amino]piperidín-2-karboxylát dihydrochlorid (CAS RN 1501976-34-6)

0 %

31.12.2020

0.6941

ex 2933 39 99

17

3,5-Dimetylpyridín (CAS RN 591-22-0)

0 %

31.12.2020

0.6902

ex 2933 39 99

19

Metyl nikotinát (INNM) (CAS RN 93-60-7)

0 %

31.12.2020

0.4842

ex 2933 39 99

20

Pyritión medi vo forme prášku (CAS RN 14915-37-8)

0 %

31.12.2020

0.6545

 (*1)ex 2933 39 99

21

Boskalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)

0 %

31.12.2024

0.6900

ex 2933 39 99

23

2-Chlór-3-kyanopyridín (CAS RN 6602-54-6)

0 %

31.12.2020

0.4594

 (*1)ex 2933 39 99

24

2-Chlórmetyl-4-metoxy-3,5-dimetylpyridín, hydrochlorid (CAS RN 86604-75-3)

0 %

31.12.2024

0.3604

ex 2933 39 99

25

Imazetapyr (ISO) (CAS RN 81335-77-5)

0 %

31.12.2023

0.6813

ex 2933 39 99

26

2-[4-(Hydrazinylmetyl)fenyl]-pyridín dihydrochlorid (CAS RN 1802485-62-6)

0 %

31.12.2020

0.7091

ex 2933 39 99

27

Kyselina pyridín-2,6-dikarboxylová (CAS RN 499-83-2)

0 %

31.12.2021

0.6368

 (*1)ex 2933 39 99

28

Etyl-3-[(3-amino-4-metylamino-benzoyl)-pyridín-2-yl-amino]-propionát (CAS RN 212322-56-0)

0 %

31.12.2024

0.6966

ex 2933 39 99

29

3,5-Dichlór-2-kyanopyridín (CAS RN 85331-33-5)

0 %

31.12.2021

0.6458

 (*1)ex 2933 39 99

31

2-(Chlórmetyl)-3-metyl-4-(2,2,2-trifluóretoxy)pyridín, hydrochlorid (CAS RN 127337-60-4)

0 %

31.12.2024

0.5241

ex 2933 39 99

32

2-(Chlórmetyl)-3,4-dimetoxypyridín-hydrochlorid (CAS RN 72830-09-2)

0 %

31.12.2021

0.7181

ex 2933 39 99

33

5-(3-chlórfenyl)-3-metoxypyridín-2-karbonitril (CAS RN 1415226-39-9)

0 %

31.12.2021

0.3878

ex 2933 39 99

35

Aminopyralid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)

0 %

31.12.2023

0.7296

ex 2933 39 99

36

1-[2-[5-Metyl-3-(trifluórmetyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetyl]piperidín-4-karbotioamid (CAS RN 1003319-95-6)

0 %

31.12.2022

0.5230

ex 2933 39 99

37

Vodný roztok sodnej soli pyridín-2-tiol-1-oxidu (CAS RN 3811-73-2)

0 %

31.12.2021

0.7348

ex 2933 39 99

38

(2-chlórpyridín-3-yl) metanol (CAS RN 42330-59-6)

0 %

31.12.2022

0.7349

ex 2933 39 99

39

2,6-dichlórpyridín-3-karboxamid (CAS RN 62068-78-4)

0 %

31.12.2022

0.7184

ex 2933 39 99

41

Kyselina 2-chlór-6-(3-fluór-5-izobutoxyfenyl)nikotínová (CAS RN 1897387-01-7)

0 %

31.12.2021

0.7121

ex 2933 39 99

46

Fluopikolid (ISO) (CAS RN 239110-15-7) s obsahom 97 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2021

0.4706

ex 2933 39 99

47

(-)-trans-4-(4’-Fluórfenyl)-3-hydroxymetyl-N-metylpiperidín (CAS RN 105812-81-5)

0 %

31.12.2021

0.4749

 (*1)ex 2933 39 99

48

Flonikamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0)

0 %

31.12.2024

0.7352

ex 2933 39 99

51

2,5-Dichlór-4,6-dimetylnikotínonitril (CAS RN 91591-63-8)

0 %

31.12.2022

0.5610

ex 2933 39 99

52

6-chlór-3-nitropyridín-2-ylamín (CAS RN 27048-04-0)

0 %

31.12.2023

0.7456

ex 2933 39 99

54

4-metylpiridín-2-amín (CAS RN 695-34-1)

0 %

31.12.2023

0.4646

 (*1)ex 2933 39 99

55

Pyriproxyfén (ISO) (CAS RN 95737-68-1) s čistotou v hmotnosti 97 % alebo viac

0 %

31.12.2024

0.5760

ex 2933 39 99

57

terc-Butyl 3-(6-amino-3-metylpyridín-2-yl)benzoát (CAS RN 1083057-14-0)

0 %

31.12.2022

0.7598

ex 2933 39 99

59

Chlórpyrifos-metyl (ISO) (CAS RN 5598-13-0)

0 %

31.12.2023

0.2750

ex 2933 39 99

60

2-Fluór-6-(trifluórmetyl)pyridín (CAS RN 94239-04-0)

0 %

31.12.2023

0.7584

ex 2933 39 99

61

6-brómpyridín-2-amín (CAS RN 19798-81-3)

0 %

31.12.2023

0.7577

ex 2933 39 99

62

Etyl 2,6-dichlórnikotinát (CAS RN 58584-86-4)

0 %

31.12.2023

0.7617

ex 2933 39 99

64

Metyl 1-(3-chlórpyridín-2-yl)-3-hydroxymetyl-1H-pyrazol-5-karboxylát (CAS RN 960316-73-8)

0 %

31.12.2023

0.3602

ex 2933 39 99

65

Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)

0 %

31.12.2023

0.5946

ex 2933 39 99

67

(1R,3S,4S)-terc-butyl 3-(6-bróm-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-azabicyklo[2.2.1]heptan-2-karboxylát (CAS RN 1256387-74-2)

0 %

31.12.2023

0.7616

ex 2933 39 99

68

Kyselina 1-(3-chlórpyridín-2-yl)-3-[[5-(trifluórmetyl)-2H-tetrazol-2-yl]metyl]-1H-pyrazol-5-karboxylová (CAS RN 1352319-02-8) s čistotou 85 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2023

0.5494

ex 2933 39 99

70

2,3-Dichlór-5-(trifluórmetyl)pyridín (CAS RN 69045-84-7)

0 %

31.12.2021

0.7704

 (*1)ex 2933 39 99

71

Diflufenikan (ISO) (CAS RN 83164-33-4)

0 %

31.12.2024

0.5462

ex 2933 39 99

72

5,6-Dimetoxy-2-[(4-piperidinyl)metyl]indan-1-ón (CAS RN 120014-30-4)

0 %

31.12.2021

0.7737

 (*1)ex 2933 39 99

73

6-chlór-4-(4-fluór-2-metylfenyl)pyridín-3-amín hydrochlorid

0 %

31.12.2024

0.7813

 (*1)ex 2933 39 99

76

Apalutamid (INN) (CAS RN 956104-40-8)

0 %

31.12.2024

0.5922

ex 2933 39 99

77

Imazamox (ISO) (CAS RN 114311-32-9)

0 %

31.12.2023

0.7818

 (*1)ex 2933 39 99

78

Niraparib-tosylát-monohydrát (INNM) (CAS RN 1613220-15-7)

0 %

31.12.2024

0.7754

 (*1)ex 2933 39 99

79

Avibaktam (INN) – sodná soľ (CAS RN 1192491-61-4)

0 %

31.12.2024

0.5129

ex 2933 39 99

85

2-Chlór-5-chlórmetylpyridín (CAS RN 70258-18-3)

0 %

31.12.2020

0.3603

ex 2933 49 10

10

Quinmerak (ISO) (CAS RN 90717-03-6)

0 %

31.12.2023

0.4525

ex 2933 49 10

20

Kyselina 3-hydroxy-2-metylchinolín-4-karboxylová (CAS RN 117-57-7)

0 %

31.12.2023

0.5761

ex 2933 49 10

30

Etyl 4-oxo-1,4-dihydrochinolín-3-karboxylát (CAS RN 52980-28-6)

0 %

31.12.2022

0.6339

 (*1)ex 2933 49 10

40

4,7-Dichlórchinolín (CAS RN 86-98-6)

0 %

31.12.2024

0.6773

ex 2933 49 10

50

Kyselina 1-cyklopropyl-6,7,8-trifluór-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolínkarboxylová (CAS RN 94695-52-0)

0 %

31.12.2020

0.7500

ex 2933 49 10

ex 2933 49 90

60

65

Roxadustat (INN) (CAS RN 808118-40-3)

0 %

31.12.2023

0.7098

ex 2933 49 90

25

Klochintocet-mexyl(ISO) (CAS RN 99607-70-2)

0 %

31.12.2021

0.4927

ex 2933 49 90

30

Chinolín (CAS RN 91-22-5)

0 %

31.12.2020

0.6601

ex 2933 49 90

35

[1-(4-Benzyloxy-benzyl)-2-cyklobutylmetyl-oktahydro-izochinolín-4a,8a-diol] (CUS 0141126-3) (5)

0 %

31.12.2020

0.4926

ex 2933 49 90

40

Izochinolín (CAS RN 119-65-3)

0 %

31.12.2020

0.7524

ex 2933 49 90

45

6,7-Dimetoxy-3,4- dihydroizochinolín, hydrochlorid (CAS RN 20232-39-7)

0 %

31.12.2023

0.3880

ex 2933 49 90

70

Chinolín-8-ol (CAS RN 148-24-3)

0 %

31.12.2023

0.6087

ex 2933 49 90

80

Etyl 6,7,8-trifluór-1-[formyl(metyl)amino]-4-oxo-1,4-dihydrochinolín-3-karboxylát (CAS RN 100276-65-1)

0 %

31.12.2020

0.4043

ex 2933 52 00

10

Malonylmočovina (kyselina barbiturová) (CAS RN 67-52-7)

0 %

31.12.2021

0.7631

ex 2933 54 00

10

5,5'-(1,2-diazéndiyl)bis [2,4,6 (1H, 3H, 5H)-pyrimidíntrión] (CAS RN 25157-64-6)

0 %

31.12.2023

0.6468

 (*1)ex 2933 59 95

10

6-Amino-1,3-dimetyluracil (CAS RN 6642-31-5)

0 %

31.12.2024

0.6151

ex 2933 59 95

13

2-Dietylamino-6-hydroxy-4-metylpyrimidín (CAS RN 42487-72-9)

0 %

31.12.2023

0.2578

ex 2933 59 95

15

Monohydrát sitagliptín fosfátu (CAS RN 654671-77-9)

0 %

31.12.2023

0.6895

ex 2933 59 95

18

1-Metyl-3-fenylpiperazín (CAS RN 5271-27-2)

0 %

31.12.2020

0.2745

ex 2933 59 95

20

2,4-Diamino-6-chlórpyrimidín (CAS RN 156-83-2)

0 %

31.12.2023

0.6763

ex 2933 59 95

21

N-(2-oxo-1,2-dihydropyrimidín-4-yl)benzamid (CAS RN 26661-13-2)

0 %

31.12.2020

0.7370

ex 2933 59 95

22

6-chlór-1,3-dimetyluracil (CAS RN 6972-27-6)

0 %

31.12.2022

0.7345

ex 2933 59 95

24

1-(Cyklopropylkarbonyl)piperazín hydrochlorid (CAS RN 1021298-67-8)

0 %

31.12.2022

0.7392

ex 2933 59 95

26

5-Fluór-4-hydrazín-2-metoxypyrimidín (CAS RN 166524-64-7)

0 %

31.12.2022

0.5912

ex 2933 59 95

27

2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purín-9-yl)metoxy]-3-hydroxypropylacetát (CAS RN 88110-89-8)

0 %

31.12.2023

0.7810

 (*1)ex 2933 59 95

28

kyselina 6,8-difluór-1- (metylamín)-7-(4-metylpiperazín-1-yl) -4-oxo-1,4-dihydrochinolín-3-karboxylová (CAS RN 100276-37-7)

0 %

31.12.2024

0.3600

ex 2933 59 95

30

Mepanipyrim (ISO) (CAS RN 110235-47-7)

0 %

31.12.2023

0.6240

 (*1)ex 2933 59 95

33

4,6-Dichlór-5-fluórpyrimidín (CAS RN 213265-83-9)

0 %

31.12.2024

0.6419

 (*1)ex 2933 59 95

37

6-Jód-3-propyl-2-tioxo-2,3-dihydrochinazolín-4(1H)-ón (CAS RN 200938-58-5)

0 %

31.12.2024

0.4704

 (*1)ex 2933 59 95

45

1-[3-(Hydroxymetyl)pyridín-2-yl]-4-metyl-2-fenylpiperazín (CAS RN 61337-89-1)

0 %

31.12.2024

0.6677

ex 2933 59 95

47

6-Metyl-2-oxoperhydropyrimidín-4-ylmočovina (CAS RN 1129-42-6) s čistotou 94 % alebo viac

0 %

31.12.2020

0.4699

 (*1)ex 2933 59 95

50

2-(2-Piperazín-1-yletoxy)etanol (CAS RN 13349-82-1)

0 %

31.12.2024

0.6607

ex 2933 59 95

53

5-Fluór-2-metoxypyrimidín-4(3H)-ón (CAS RN 1480-96-2)

0 %

31.12.2020

0.6606

ex 2933 59 95

57

5,7-Dimetoxy(1,2,4)triazolo(1,5-a)pyrimidín-2-amín (CAS RN 13223-43-3)

0 %

31.12.2020

0.2744

ex 2933 59 95

60

2,6-Dichlór-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidín (CAS RN 7139-02-8)

0 %

31.12.2023

0.7578

ex 2933 59 95

63

1-(3-chlórfenyl)piperazín (CAS RN 6640-24-0)

0 %

31.12.2023

0.4772

 (*1)ex 2933 59 95

65

1-Chlórmetyl-4-fluór-1,4-diazóniabicyklo[2.2.2]oktán-bis(tetrafluórborát) (CAS RN 140681-55-6)

0 %

31.12.2024

0.2735

ex 2933 59 95

70

N-(4-Etyl-2,3-dioxopiperazín-1-ylkarbonyl)-D-2-fenylglycín (CAS RN 63422-71-9)

0 %

31.12.2023

0.5542

ex 2933 59 95

77

3-(Trifluórmetyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazín hydrochlorid (1:1) (CAS RN 762240-92-6)

0 %

31.12.2022

0.7071

ex 2933 59 95

87

5-Bróm-2,4-dichlórpyrimidín (CAS RN 36082-50-5)

0 %

31.12.2021

0.6987

ex 2933 59 95

89

6- Benzyladenín (CAS RN 1214-39-7)

0 %

31.12.2021

0.6774

ex 2933 69 80

13

Metribuzín (ISO) (CAS RN 21087-64-9) s čistotou 93 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2020

0.6621

ex 2933 69 80

15

2-Chlór-4,6-dimetoxy-1,3,5-triazín (CAS RN 3140-73-6)

0 %

31.12.2020

0.6951

ex 2933 69 80

17

Benzoguanamín (CAS RN 91-76-9)

0 %

31.12.2020

0.7721

 (*1)ex 2933 69 80

23

1,3,5-tris(2,3-dibrómpropyl)-1,3,5-triazínan-2,4,6-trión (CAS RN 52434-90-9)

0 %

31.12.2024

0.7600

ex 2933 69 80

27

Dihydrát troklozénu sodného (INNM) (CAS RN 51580-86-0)

0 %

31.12.2023

0.5272

ex 2933 69 80

40

Troklozén sodný (INNM), (CAS RN 2893-78-9)

0 %

31.12.2021

0.7464

ex 2933 69 80

45

2-(4,6-bis(2,4-dimetylfenyl)-1,3,5-triazín-2-yl)-5-(oktyloxy)-fenol (CAS RN 2725-22-6)

0 %

31.12.2023

0.5131

ex 2933 69 80

55

Terbutrín (ISO) (CAS RN 886-50-0)

0 %

31.12.2020

0.4957

ex 2933 69 80

60

Kyselina kyanurová (CAS RN 108-80-5)

0 %

31.12.2020

0.6127

ex 2933 69 80

65

1,3,5-triazín-2,4,6(1H,3H,5H)-tritión, trisodná soľ (CAS RN 17766-26-6)

0 %

31.12.2023

0.6477

 (*1)ex 2933 69 80

75

Metamitrón (ISO) (CAS RN 41394-05-2)

0 %

31.12.2024

0.3882

ex 2933 69 80

80

Tris(2-hydroxyetyl)-1,3,5-triazíntrión (CAS RN 839-90-7)

0 %

31.12.2023

0.6960

ex 2933 79 00

15

Etyl-N-(tert-butoxykarbonyl)-L-pyroglutamát (CAS RN 144978-12-1)

0 %

31.12.2021

0.7346

ex 2933 79 00

25

Metyl 2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-6-karboxylát (CAS RN 14192-26-8)

0 %

31.12.2022

0.4294

ex 2933 79 00

30

5-Vinyl-2-pyrolidón (CAS RN 7529-16-0)

0 %

31.12.2022

0.7453

ex 2933 79 00

35

1-terc-butyl 2-metyl(2S)-5-oxopyrolidín-1,2-dikarboxylát (CAS RN 108963-96-8)

0 %

31.12.2023

0.4524

ex 2933 79 00

50

6-Bróm-3-metyl-3H-dibenz(f,ij)izochinolín-2,7-dión (CAS RN 81-85-6)

0 %

31.12.2023

0.4985

ex 2933 79 00

70

(S)-N-[(Dietylamino)metyl]-alfa-etyl-2-oxo-1-pyrolidínacetamid L-(+)-tartarát (CAS RN 754186-36-2)

0 %

31.12.2020

0.6563

 (*1)ex 2933 99 80

11

Fenbukonazol (ISO) (CAS RN 114369-43-6)

0 %

31.12.2024

0.6564

 (*1)ex 2933 99 80

12

Myklobutanil (ISO) (CAS RN 88671-89-0)

0 %

31.12.2024

0.5243

ex 2933 99 80

13

5-Difluórmetoxy-2-sulfanyl-1H-benzimidazol (CAS RN 97963-62-7)

0 %

31.12.2021

0.6146

ex 2933 99 80

14

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-metyl-6-(2-metylprop-2-én-1-yl) fenol (CAS RN 98809-58-6)

0 %

31.12.2023

0.2731

ex 2933 99 80

15

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-terc-pentylfenol (CAS RN 25973-55-1)

0 %

31.12.2023

0.6872

ex 2933 99 80

16

Pyridát (ISO)(CAS RN 55512-33-9) s čistotou 90 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2020

0.6933

ex 2933 99 80

17

Karfentrazon-etyl (ISO) (CAS RN 128639-02-1) s čistotou 93 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2020

0.6567

 (*1)ex 2933 99 80

19

2-(2,4-Dichlórfenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propán-1-ol (CAS RN 112281-82-0)

0 %

31.12.2024

0.2732

ex 2933 99 80

20

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-metyl-1-fenyletyl)fenol (CAS RN 70321-86-7)

0 %

31.12.2023

0.6829

ex 2933 99 80

21

1-(Bis(dimetylamino)metylén)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridínium 3-oxid hexafluórfosfát(V) (CAS RN 148893-10-1)

0 %

31.12.2020

0.6244

 (*1)ex 2933 99 80

23

Tebukonazol (ISO) (CAS RN 107534-96-3) s čistotou v hmotnosti 95 % alebo viac

0 %

31.12.2024

0.5625

ex 2933 99 80

24

5,6-Diamino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-ón (CAS RN 55621-49-3)

0 %

31.12.2022

0.6833

ex 2933 99 80

26

(2S,3S,4R)-Metyl 4-(3-(1,1-difluórobut-3-enyl)-7-metoxychinoxalín-2-yloxy)-3- etylpyrolidín-2-karboxylát 4-metylbenzénsulfonát (CUS 0143289-9) (5)

0 %

31.12.2020

0.6409

 (*1)ex 2933 99 80

27

5,6-Dimetylbenzimidazol (CAS RN 582-60-5)

0 %

31.12.2024

0.6760

ex 2933 99 80

29

3-[3-(4-Fluórfenyl)-1-(1-metyletyl)-1H-indol-2-yl]-(E)-2-propenal (CAS RN 93957-50-7)

0 %

31.12.2020

0.3593

ex 2933 99 80

30

Quizalofop-P-etyl (ISO) (CAS RN 100646-51-3)

0 %

31.12.2023

0.6775

ex 2933 99 80

31

Triadimenol (ISO) (CAS RN 55219-65-3) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2020

0.6249

 (*1)ex 2933 99 80

33

Penkonazol (ISO) (CAS RN 66246-88-6)

0 %

31.12.2024

0.7043

ex 2933 99 80

34

2,4-Dihydro-5-metoxy-4-metyl-3H-1,2,4-triazol-3-ón (CAS RN 135302-13-5)

0 %

31.12.2021

0.6958

ex 2933 99 80

36

3-Chlór-2-(1,1-difluór-3-butén-1-yl)-6-metoxychinoxalín (CAS RN 1799733-46-2)

0 %

31.12.2021

0.4695

 (*1)ex 2933 99 80

37

8-Chlór-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepín-11-ón (CAS RN 50892-62-1)

0 %

31.12.2024

0.7045

ex 2933 99 80

38

(4aS,7aS)-Oktahydro-1H-pyrolo[3,4-b]pyridín (CAS RN 151213-40-0)

0 %

31.12.2021

0.6961

ex 2933 99 80

39

Tetrafluórboritan O-(benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetrametylurónia (CAS RN 125700-67-6)

0 %

31.12.2021

0.3591

ex 2933 99 80

40

trans-4-Hydroxy-L-prolín (CAS RN 51-35-4)

0 %

31.12.2023

0.7273

ex 2933 99 80

41

5-[4'-(brómmetyl)bifenyl-2-yl]-1-trityl-1H-tetrazol (CAS RN 124750-51-2)

0 %

31.12.2022

0.7185

ex 2933 99 80

42

(S)-2,2,4-trimetylpyrolidín-hydrochlorid (CAS RN 1897428-40-8)

0 %

31.12.2021

0.7177

ex 2933 99 80

44

(2S,3S,4R)-metyl 3-etyl-4-hydroxypyrolidín-2-dikarboxylát 4-metylbenzénsulfonát (CAS RN 1799733-43-9)

0 %

31.12.2021

0.3582

ex 2933 99 80

45

Hydrazid kyseliny maleínovej (ISO) (CAS RN 123-33-1)

0 %

31.12.2023

0.7269

ex 2933 99 80

46

Kyselina (S)-indolín-2-karboxylová (CAS RN 79815-20-6)

0 %

31.12.2022

0.5818

ex 2933 99 80

47

Paklobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)

0 %

31.12.2022

0.7410

ex 2933 99 80

48

5-Amino-6-metyl-2-benzimidazolón (CAS RN 67014-36-2)

0 %

31.12.2022

0.3580

ex 2933 99 80

50

Metkonazol (ISO) (CAS RN 125116-23-6)

3.2 %

31.12.2023

0.6986

ex 2933 99 80

51

Dikvát-dibromid (ISO) (CAS RN 85-00-7) vo vodnom roztoku na použitie pri výrobe herbicídov (2)

0 %

31.12.2021

0.6665

ex 2933 99 80

52

N-Boc-trans-4-Hydroxy-L-prolín metylester (CAS RN 74844-91-0)

0 %

31.12.2020

0.5945

ex 2933 99 80

53

Kálium-(S)-5-(terc-butoxykarbonyl)-5-azaspiro[2.4]heptán-6-karboxylát (CAS RN 1441673-92-2) (5)

0 %

31.12.2023

0.6599

ex 2933 99 80

54

2-Hydroxy-N-(1H-1,2,4-triazol-3-yl)benzamid (CAS RN 36411-52-6)

0 %

31.12.2020

0.4585

 (*1)ex 2933 99 80

55

Pyridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)

0 %

31.12.2024

0.7457

ex 2933 99 80

56

Metyl-3,5-diamino-6-chlórpyrazín-2-karboxylát (CAS RN 1458-01-1)

0 %

31.12.2023

0.5901

ex 2933 99 80

57

2-(5-metoxyindol-3-yl)etylamín (CAS RN 608-07-1)

0 %

31.12.2023

0.7649

ex 2933 99 80

58

Ipkonazol (ISO) (CAS RN 125225-28-7) s čistotou 90 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2023

0.7673

ex 2933 99 80

59

Hydráty hydroxybenzotriazolu (CAS RN 80029–43–2 a CAS RN 123333–53–9)

0 %

31.12.2023

0.7624

ex 2933 99 80

61

(1R,5S)-8-benzyl-8-azabicyklo(3.2.1)oktán-3-ón, hydrochlorid (CAS RN 83393-23-1)

0 %

31.12.2023

0.7680

ex 2933 99 80

63

L-Prolinamid (CAS RN 7531-52-4)

0 %

31.12.2023

0.5468

ex 2933 99 80

67

Etylester candesartanu (INNM) (CAS RN 139481-58-6)

0 %

31.12.2021

0.7679

ex 2933 99 80

68

5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-amino-20-((R)-3-amino-1-hydroxy-3-oxopropyl)-2,11,12,15-tetrahydroxy-6-((R)-1-hydroxyetyl)-16-metyl-5,8,14,19,22,25-hexaoxotetracosahydro-1H-dipyrrolo[2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16]hexaazacyklohenikozín-23-yl)-1,2-dihydroxyetyl)-2-hydroxyfenyl hydrogen-sulfát (CAS RN 168110-44-9)

0 %

31.12.2023

0.4384

ex 2933 99 80

71

10-Metoxyiminostilbén (CAS RN 4698-11-7)

0 %

31.12.2023

0.4503

ex 2933 99 80

72

1,4,7-trimetyl-1,4,7-triazacyklononán (CAS RN 96556-05-7)

0 %

31.12.2023

0.7759

 (*1)ex 2933 99 80

75

1-[bis(dimetylamín)metylén]-1H-benzotriazólium hexafluórfosfát(1-) 3-oxid (CAS RN 94790-37-1)

0 %

31.12.2024

0.4382

ex 2933 99 80

78

3-Amino-3-azabicyklo [3.3.0] oktán hydrochlorid (CAS RN 58108-05-7)

0 %

31.12.2023

0.7814

 (*1)ex 2933 99 80

79

Upadacitinib (INN) (CAS RN 1310726-60-3)

0 %

31.12.2024

0.4164

ex 2933 99 80

81

1,2,3-Benzotriazol (CAS RN 95-14-7)

0 %

31.12.2021

0.4165

ex 2933 99 80

82

Tolyltriazol (CAS RN 29385-43-1)

0 %

31.12.2023

0.7803

 (*1)ex 2933 99 80

83

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-6-(1-metyl-1-fenetyl)-4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol (CAS RN 73936-91-1)

0 %

31.12.2024

0.3886

 (*1)ex 2933 99 80

89

Karbendazim (ISO) (CAS RN 10605-21-7)

0 %

30.06.2020

0.3579

ex 2934 10 00

10

Hexytiazox (ISO) (CAS RN 78587-05-0)

0 %

31.12.2023

0.5531

ex 2934 10 00

15

(4-Nitrofenyl)-(tiazol-5-ylmetyl)-karbonát (CAS RN 144163-97-3)

0 %

31.12.2022

0.2725

ex 2934 10 00

20

2-(4-Metyltiazol-5-yl)etanol (CAS RN 137-00-8)

0 %

31.12.2023

0.5530

ex 2934 10 00

25

(S)-Etyl-2-{3-[(2-izopropyltiazol-4-yl)metyl]-3-metylureido}-4-morfolinobutanoát oxalát (CAS RN 1247119-36-3)

0 %

31.12.2022

0.5538

ex 2934 10 00

35

Dihydrochlorid (2-izopropyltiazol-4-yl)-N-metylmetánamínu (CAS RN 1185167-55-8)

0 %

31.12.2022

0.6264

 (*1)ex 2934 10 00

45

2-Kyanimino-1,3-tiazolidín (CAS RN 26364-65-8)

0 %

31.12.2024

0.4750

 (*1)ex 2934 10 00

60

Fostiazát (ISO) (CAS RN 98886-44-3)

0 %

31.12.2024

0.5232

ex 2934 10 00

80

3,4-Dichlór-5-karboxyizotiazol (CAS RN 18480-53-0)

0 %

31.12.2021

0.7312

ex 2934 20 80

15

Bentiavalikarb-izopropyl (ISO) (CAS RN 177406-68-7)

0 %

31.12.2022

0.5252

ex 2934 20 80

30

S-(Benzotiazol-2-yl)-(Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-yl)-2-(metoxyimino) tioacetát,(CAS RN 246035-38-1)

0 %

31.12.2021

0.4346

ex 2934 20 80

40

1,2-Benzizotiazol-3(2H)-ón (Benzizotiazolinón (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)

0 %

31.12.2022

0.4955

ex 2934 20 80

60

Benzotiazol-2-yl-(Z)-2-trityloxyimino-2-(2-aminotiazol-4-yl)-tioacetát (CAS RN 143183-03-3)

0 %

31.12.2020

0.4910

ex 2934 20 80

70

N,N-Bis(1,3-benzotiazol-2-ylsulfanyl)-2-metylpropán-2-amín (CAS RN 3741-80-8)

0 %

31.12.2020

0.5537

ex 2934 30 90

10

2-Metyltiofenotiazín (CAS RN 7643-08-5)

0 %

31.12.2022

0.6492

 (*1)ex 2934 99 90

10

Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)

0 %

31.12.2024

0.5924

ex 2934 99 90

12

Dimetomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)

0 %

31.12.2023

0.3577

ex 2934 99 90

15

Karboxín (ISO) (CAS RN 5234-68-4)

0 %

31.12.2023

0.6476

 (*1)ex 2934 99 90

16

Difenokonazol (ISO) (CAS RN 119446-68-3)

0 %

31.12.2024

0.4715

 (*1)ex 2934 99 90

20

Tiofén (CAS RN 110-02-1)

0 %

31.12.2024

0.5263

ex 2934 99 90

23

Bromukonazol (ISO) s čistotou v hmotnosti 96 % alebo viac (CAS RN 116255-48-2)

0 %

31.12.2021

0.6241

 (*1)ex 2934 99 90

24

Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) s čistotou v hmotnosti 95 % alebo viac

0 %

31.12.2024

0.4942

ex 2934 99 90

25

2,4-Dietyl-9H-tioxantén-9-ón (CAS RN 82799-44-8)

0 %

31.12.2020

0.6252

 (*1)ex 2934 99 90

26

4-Metylmorfolín-4-oxid vo vodnom roztoku (CAS RN 7529-22-8)

0 %

31.12.2024

0.6362

 (*1)ex 2934 99 90

27

2-(4-Hydroxyfenyl)-1-benzotiofén-6-ol (CAS RN 63676-22-2)

0 %

31.12.2024

0.5242

ex 2934 99 90

28

11-(Piperazín-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]tiazepín, dihydrochlorid (CAS RN 111974-74-4)

0 %

31.12.2021

0.4700

 (*1)ex 2934 99 90

30

Dibenzo[b,f][1,4]tiazepín-11(10H)-ón (CAS RN 3159-07-7)

0 %

31.12.2024

0.6744

ex 2934 99 90

31

Disodná soľ uridín- 5'-difosfo-N-acetylgalaktozamínu (CAS RN 91183-98-1)

0 %

31.12.2020

0.6743

ex 2934 99 90

32

Trisodná soľ kyseliny uridín-5′-difosfoglukurónovej (CAS RN 63700-19-6)

0 %

31.12.2020

0.6733

ex 2934 99 90

34

7-[4-(Dietylamino)-2-etoxyfenyl]-7-(1-etyl-2-metyl-1H-indol-3-yl)furo[3,4-b]pyridín-5(7H)-ón (CAS RN 69898-40-4)

0 %

31.12.2020

0.6776

ex 2934 99 90

36

Oxadiazón (ISO) (CAS RN 19666-30-9) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2020

0.5813

ex 2934 99 90

37

4-Propán-2-yl-morfolín (CAS RN 1004-14-4)

0 %

31.12.2022

0.6824

ex 2934 99 90

39

4-(Oxirán-2-ylmetoxy)-9H-karbazol (CAS RN 51997-51-4)

0 %

31.12.2020

0.6823

ex 2934 99 90

41

11-[4-(2-Chlór-etyl)-1-piperazinyl]dibenzo(b,f)(1,4)tiazepín (CAS RN 352232-17-8)

0 %

31.12.2020

0.6922

 (*1)ex 2934 99 90

42

1-(Morfolín-4-yl)prop-2-én-1-ón (CAS RN 5117-12-4)

0 %

31.12.2024

0.6893

ex 2934 99 90

44

Propikonazol (ISO) (CAS RN 60207-90-1) s čistotou 92 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2020

0.7144

ex 2934 99 90

46

4-metoxy-5-(3-morfolín-4-yl-propoxy)-2-nitro-benzonitril (CAS RN 675126-26-8)

0 %

31.12.2021

0.7123

ex 2934 99 90

47

Tidiazurón (ISO) (CAS RN 51707-55-2) s obsahom 98 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2021

0.5453

ex 2934 99 90

48

Zmes propán-2-olu a dihydrátu 2-metyl-4-(4-metylpiperazín-1-yl)-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepínu (1:2) (CAS RN 864743-41-9)

0 %

31.12.2021

0.7188

ex 2934 99 90

49

Cytidín 5'-(fosfát disodný) (CAS RN 6757-06-8)

0 %

31.12.2021

0.4943

ex 2934 99 90

50

10-[1,1’-Bifenyl]-4-yl-2-(1-metyletyl)-9-oxo-9H-tioxantén hexafluórfosfát (CAS RN 591773-92-1)

0 %

31.12.2020

0.7259

ex 2934 99 90

52

Epoxikonazol (ISO) (CAS RN 133855-98-8)

0 %

31.12.2022

0.7146

ex 2934 99 90

53

4-metoxy-3-(3-morfolín-4-yl-propoxy)-benzonitril (CAS RN 675126-28-0)

0 %

31.12.2021

0.7311

ex 2934 99 90

54

2-benzyl-2-dimetylamino-4’-morfolínbutyrofenón (CAS RN 119313-12-1)

0 %

31.12.2022

0.7297

ex 2934 99 90

56

1-[5-(2,6-Difluórfenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]etanón (CAS RN 1173693-36-1)

0 %

31.12.2022

0.7229

ex 2934 99 90

57

Kyselina (6R,7R)-7-amino-8-oxo-3-(1-propenyl)-5-tia-1-azabicyklo [4.2.0]okt -2 -én-2-karboxylová (CAS RN 120709-09-3)

0 %

31.12.2022

0.3575

ex 2934 99 90

58

Dimetenamid – P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)

0 %

31.12.2023

0.7387

ex 2934 99 90

59

Dolutegravir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) alebo sodná soľ dolutegraviru (CAS RN 1051375-19-9)

0 %

31.12.2022

0.2718

ex 2934 99 90

60

DL-Homocysteíntiolaktón hydrochlorid (CAS RN 6038-19-3)

0 %

31.12.2023

0.7459

ex 2934 99 90

61

Kyselina 5-(ditiolán-3-yl)pentánová (CAS RN 1077-28-7)

0 %

31.12.2023

0.7536

ex 2934 99 90

62

(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfolín-4-yl)-16-(pyrolidín-1-yl)androstán-3,17-diol, 17-acetát (CAS RN 119302-24-8)

0 %

31.12.2023

0.7537

ex 2934 99 90

63

(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfolín-4-yl)-16-(pyrolidín-1-yl)androstán-3,17-diol (CAS RN 119302-20-4)

0 %

31.12.2023

0.7449

ex 2934 99 90

64

2-bróm-5-benzoyltiofén (CAS RN 31161-46-3)

0 %

31.12.2023

0.4512

ex 2934 99 90

66

Tetrahydrotiofén-1,1-dioxid (CAS RN 126-33-0)

0 %

31.12.2023

0.7809

 (*1)ex 2934 99 90

68

Afatinib-dimaleát (INNM) (CAS RN 850140-73-7)

0 %

31.12.2024

0.7731

 (*1)ex 2934 99 90

73

Tetrahydrouridín (CAS RN 18771-50-1)

0 %

31.12.2024

0.4249

ex 2934 99 90

74

2-Izopropyltioxantón (CAS RN 5495-84-1)

0 %

31.12.2022

0.4052

ex 2934 99 90

75

(4R-cis)-1,1-Dimetyletyl-6-[2[2-(4-fluórfenyl)-5-(1-izopropyl)-3-fenyl-4-[(fenylamino)karbonyl]-1H-pyrol-1-yl]etyl]-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetát (CAS RN 125971-95-1)

0 %

31.12.2021

0.4058

ex 2934 99 90

ex 3204 20 00

76

10

Tiofén-2,5-diylbis(5-terc-butyl-1,3-benzoxazol) (CAS RN 7128-64-5)

0 %

31.12.2021

0.7579

ex 2934 99 90

78

[(3aS,5R,6S,6aS)-6-hydroxy-2,2-dimetyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl] (morfolino)metanón (CAS RN 1103738-19-7)

0 %

31.12.2023

0.4388

ex 2934 99 90

79

Tiofén-2-etanol (CAS RN 5402-55-1)

0 %

31.12.2023

0.7657

ex 2934 99 90

80

2-(dimetylamino)-2-[(4-metylfenyl)metyl]-1-[4-(morfolín-4-yl)fenyl]bután-1-ón (CAS RN 119344-86-4)

0 %

31.12.2023

0.4643

 (*1)ex 2934 99 90

83

Flumioxazín (ISO) (CAS RN 103361-09-7) s čistotou v hmotnosti 96 % alebo viac

0 %

31.12.2024

0.4645

 (*1)ex 2934 99 90

84

Etoxazol (ISO) (CAS RN 153233-91-1) s čistotou v hmotnosti 94,8 % alebo viac

0 %

31.12.2024

0.5133

ex 2934 99 90

86

Ditianón (ISO) (CAS RN 3347-22-6)

0 %

31.12.2020

0.5136

ex 2934 99 90

87

2,2’-(1,4-Fenylén) bis(4H-3,1-benzoxazín-4-ón) (CAS RN 18600-59-4)

0 %

31.12.2020

0.7738

 (*1)ex 2934 99 90

88

(7S,9aS)-7-((benzyloxy)metyl)oktahydropyrazín[2,1-c][1,4]oxazín-dioxalát (CAS RN 1268364-46-0)

0 %

31.12.2024

0.7815

 (*1)ex 2934 99 90

89

Rel-(3aR,12bR)-11-chlór-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-metyl-1H-dibenz[2,3:6,7]oxepín[4,5-c]pyrol-1-ón (CAS RN 129385-59-7)

0 %

31.12.2024

0.6486

 (*1)ex 2935 90 90

10

Florasulám (ISO) (CAS RN 145701-23-1)

0 %

31.12.2024

0.3566

ex 2935 90 90

15

Flupyrsulfuron-metyl sodný (ISO) (CAS RN 144740-54-5)

0 %

31.12.2023

0.3565

ex 2935 90 90

20

Toluénsulfónamidy

0 %

31.12.2023

0.5239

ex 2935 90 90

23

N-[4-(2-Chlóracetyl)fenyl]metánsulfónamid (CAS RN 64488-52-4)

0 %

31.12.2021

0.3563

ex 2935 90 90

25

Triflusulfuron-metyl (ISO) (CAS RN 126535-15-7)

0 %

31.12.2023

0.5261

ex 2935 90 90

27

Metyl-(3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluórfenyl)-6-izopropyl-2-[metyl(metylsulfonyl)amino]pyrimidín-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6-enoát (CAS RN 147118-40-9)

0 %

31.12.2021

0.5894

ex 2935 90 90

28

N-fluorobenzénsulfonimid (CAS RN 133745-75-2)

0 %

31.12.2023

0.7183

ex 2935 90 90

30

6-aminopyridín-2-sulfónamid (CAS RN 75903-58-1)

0 %

31.12.2021

0.7677

ex 2935 90 90

33

4-chlór-3-pyridínsulfónamid (CAS RN 33263-43-3)

0 %

31.12.2023

0.3564

ex 2935 90 90

35

Chlórsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3)

0 %

31.12.2023

0.7572

ex 2935 90 90

37

1,3-dimetyl-1H-pyrazol-4-sulfonamid (CAS RN 88398-53-2)

0 %

31.12.2023

0.7438

ex 2935 90 90

40

Venetoklax (INN) (CAS RN 1257044-40-8)

0 %

31.12.2022

0.5036

ex 2935 90 90

42

Penoxsulám (ISO) (CAS RN 219714-96-2)

0 %

31.12.2020

0.6370

 (*1)ex 2935 90 90

43

Oryzalín (ISO) (CAS RN 19044-88-3)

0 %

31.12.2024

0.3562

ex 2935 90 90

45

Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)

0 %

31.12.2023

0.6242

 (*1)ex 2935 90 90

47

Halosulfurón-metyl (ISO) (CAS RN 100784-20-1) s čistotou v hmotnosti 98 % alebo viac

0 %

31.12.2024

0.5451

ex 2935 90 90

48

Zmes (3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluórfenyl)-2-[metyl(metylsulfonyl)amino]-6-(propán-2-yl)pyrimidín-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-énovej kyseliny a 1-[(R)-(4-chlórfenyl)(fenyl)metyl]piperazínu (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)

0 %

31.12.2021

0.2843

ex 2935 90 90

50

4,4'-Oxydi(benzénsulfónhydrazid) (CAS RN 80-51-3)

0 %

31.12.2023

0.6834

ex 2935 90 90

52

(1R,2R)-1-Amino-2-(difluórometyl)-N-(1-metylcyklopropylsulfonyl) cyklopropánkarboxamid hydrochlorid (CUS 0143290-2) (5)

0 %

31.12.2020

0.4636

 (*1)ex 2935 90 90

53

Kyselina 2,4-dichlór-5-sulfamoylbenzoová (CAS RN 2736-23-4)

0 %

31.12.2024

0.6777

ex 2935 90 90

54

Propoxykarbazón -nátrium (ISO) (CAS RN 181274-15-7) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2020

0.3560

ex 2935 90 90

55

Tifensulfuron-metyl (ISO) (CAS RN 79277-27-3)

0 %

31.12.2023

0.6802

ex 2935 90 90

56

N-(p-Toluénsulfonyl)-N'-(3-(p-toluénsulfonyloxy)fenyl)močovina (CAS RN 232938-43-1)

0 %

31.12.2020

0.6903

ex 2935 90 90

57

N-{2-[(fenylkarbamoyl)amino]fenyl}benzénsulfónamid (CAS RN 215917-77-4)

0 %

31.12.2020

0.6811

ex 2935 90 90

58

1-Metylcyklopropán-1-sulfónamid (CAS RN 669008-26-8)

0 %

31.12.2020

0.6664

ex 2935 90 90

59

Flazasulfurón (ISO)(CAS RN 104040-78-0), s čistotou 94 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2020

0.7676

ex 2935 90 90

60

4-[(3-metylfenyl)amino]pyridín-3-sulfonamid (CAS RN 72811-73-5)

0 %

31.12.2023

0.4586

 (*1)ex 2935 90 90

63

Nikosulfurón (ISO) (CAS RN 111991-09-4) s čistotou v hmotnosti 91 % alebo viac

0 %

31.12.2024

0.3561

ex 2935 90 90

65

Tribenuron-metyl (ISO) (CAS RN 101200-48-0)

0 %

31.12.2023

0.6959

ex 2935 90 90

67

N-(2-fenoxyfenyl)metánsulfónamid (CAS RN 51765-51-6)

0 %

31.12.2021

0.5539

ex 2935 90 90

73

(2S)-2-Benzyl-N,N-dimetylaziridín-1-sulfónamid (CAS RN 902146-43-4)

0 %

31.12.2022

0.3559

ex 2935 90 90

75

Metsulfuron-metyl (ISO) (CAS RN 74223-64-6)

0 %

31.12.2023

0.2844

 (*1)ex 2935 90 90

85

N-[4-(Izopropylaminoacetyl)fenyl]metánsulfónamid hydrochlorid

0 %

31.12.2024

0.3704

ex 2935 90 90

88

Monohydrát N-(2-(4-amino-N-etyl-m-toluidín)etyl) metánsulfónamid sesquisulfátu(CAS RN25646-71-3)

0 %

31.12.2023

0.4048

ex 2935 90 90

89

3-(3-Bróm-6-fluór-2-metylindol-1-ylsulfonyl)-N,N-dimetyl-1,2,4-triazol-1-sulfónamid (CAS RN 348635-87-0)

0 %

31.12.2021

0.4944

ex 2938 90 30

10

Glycyrizát amónny (CAS RN 53956-04-0)

0 %

31.12.2020

0.3554

ex 2938 90 90

10

Hesperidín (CAS RN 520-26-3)

0 %

31.12.2023

0.5927

ex 2938 90 90

20

Etylvanilín beta-D-glukopyranozid (CAS RN 122397-96-0)

0 %

31.12.2023

0.7329

ex 2938 90 90

30

Rebaudiozid A (CAS RN 58543-16-1)

0 %

31.12.2022

0.7327

ex 2938 90 90

40

Čistený glykozid steviolu s obsahom rebaudiozidu M (CAS RN 1220616-44-3) najmenej 80 hmotnostných %, ale najviac 90 hmotnostných % na použitie pri výrobe nealkoholických nápojov (2)

0 %

31.12.2022

0.7047

ex 2940 00 00

30

Dihydrát D(+)- trehalózy (CAS RN 6138-23-4)

0 %

31.12.2021

0.7757

 (*1)ex 2940 00 00

50

2,3,4,6-tetrakis-O-(fenylmetyl)-D-galaktopyranóza (CAS RN 6386-24-9)

0 %

31.12.2024

0.5233

ex 2941 20 30

10

Dihydrostreptomycín-sulfát (CAS RN 5490-27-7)

0 %

31.12.2021

0.6984

ex 2942 00 00

10

Triacetoxyborohydrid sodný (CAS RN 56553-60-7)

0 %

31.12.2021

0.3555

3201 20 00

 

Akáciový výťažok

0 %

31.12.2023

0.3553

ex 3201 90 90

20

Trieslovinové výťažky získané z gambíru a plodov myrobalanu

0 %

31.12.2023

0.6600

ex 3201 90 90

ex 3202 90 00

40

10

Produkt reakcie výťažku Acacia mearnsi s chloridom amónnym a formaldehydom (CAS RN 85029-52-3)

0 %

31.12.2020

0.6183

ex 3204 11 00

15

Farbivo C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) a prípravky na jeho základe s obsahom 99 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Disperse Blue 360

0 %

31.12.2023

0.5091

ex 3204 11 00

20

Farbivo C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) a prípravky na jeho základe s obsahom 97 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Disperse Yellow 241

0 %

31.12.2020

0.6277

 (*1)ex 3204 11 00

25

N-(2-chlóretyl)-4-[(2,6-dichlór-4-nitrofenyl)azo]-N-etyl-m-toluidín (CAS RN 63741-10-6)

0 %

31.12.2024

0.7307

ex 3204 11 00

35

Farbivo C.I. Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Disperse Yellow 232 najmenej 50 hmotnostných %

0 %

31.12.2022

0.5235

ex 3204 11 00

40

Farbivo C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) a prípravky na jeho základe s obsahom 50 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Disperse Red 60

0 %

31.12.2021

0.5134

ex 3204 11 00

45

Prípravok z disperzných farbív obsahujúci:

— C.I. Disperse Orange 61 alebo Disperse Orange 288,

— C.I. Disperse Blue 291:1,

— C.I. Disperse Violet 93:1,

— tiež obsahujúci C.I. Disperse Red 54

0 %

31.12.2020

0.5264

ex 3204 11 00

50

Farbivo C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) a prípravky na jeho základe s obsahom 95 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Disperse Blue 72

0 %

31.12.2021

0.5236

ex 3204 11 00

60

Farbivo C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) a prípravky na jeho základe s obsahom 50 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Disperse Blue 359

0 %

31.12.2021

0.5440

ex 3204 12 00

10

Farbivo C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) a prípravky na jeho základe s obsahom 50 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Acid Blue 9

0 %

31.12.2021

0.6972

ex 3204 12 00

15

Farbivo C.I. Acid Brown 75 (CAS RN 8011-86-7) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Acid Brown 75 75 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2021

0.6975

ex 3204 12 00

17

Farbivo C.I. Acid Brown 355 (CAS RN 84989-26-4 alebo 60181-77-3) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Acid Brown 35575 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2021

0.7021

ex 3204 12 00

25

Farbivo C.I. Acid Black 210 (CAS RN 85223-29-6 alebo 99576-15-5) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Acid Black 210 50 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2021

0.6976

ex 3204 12 00

27

Farbivo C.I. Acid Brown 425 (CAS RN 75234-41-2 alebo 119509-49-8) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Acid Brown 425 75 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2021

0.6963

ex 3204 12 00

35

Farbivo C.I. Acid Black 234 (CAS RN 157577-99-6) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Acid Black 234 75 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2021

0.6964

ex 3204 12 00

37

Sodná soľ farbiva C.I. Acid Black 210 (CAS RN 201792-73-6) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Acid Black 210 50 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2021

0.5925

ex 3204 12 00

40

Tekutý farbiaci prípravok obsahujúci aniónové kyslé farbivo C.I. Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)

0 %

31.12.2023

0.6965

ex 3204 12 00

45

Farbivo C.I. Acid Blue 161/193 (CAS RN 12392-64-2) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Acid Blue 161/193 75 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2021

0.6971

ex 3204 12 00

47

Farbivo C.I. Acid Brown 58 (CAS RN 70210-34-3 alebo 12269-87-3) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Acid Brown 58 75 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2021

0.6973

ex 3204 12 00

55

Farbivo C.I. Acid Brown 165 (CAS RN 61724-14-9) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Acid Brown 165 75 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2021

0.6974

ex 3204 12 00

57

Farbivo C.I. Acid Brown 282 (CAS RN 70236-60-1 alebo 12219-65-7) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Acid Brown 282 75 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2021

0.6535

 (*1)ex 3204 12 00

60

Farbivo C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) a prípravky na jeho základe s obsahom 97 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Acid Red 52

0 %

31.12.2024

0.6977

ex 3204 12 00

65

Farbivo C.I. Acid Brown 432 (CAS RN 119509-50-1) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Acid Brown 432 75 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2021

0.6652

ex 3204 12 00

70

Farbivo C.I. Acid blue 25 (CAS RN 6408-78-2) a prípravky na jeho základe s obsahom 80 hmotnostných % alebo viac farbiva C.I. Acid blue 25

0 %

31.12.2020

0.4065

ex 3204 13 00

10

Farbivo C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) a prípravky na jeho základe s obsahom 50 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Basic Red 1

0 %

31.12.2021

0.7394

ex 3204 13 00

15

Farbivo C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Basic Blue 41 50 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2022

0.7395

ex 3204 13 00

25

Farbivo C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Basic Red 46 20 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2022

0.5804

ex 3204 13 00

30

Farbivo C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) a prípravky na jeho základe s obsahom 50 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Basic Blue 7

0 %

31.12.2023

0.7396

 (*1)ex 3204 13 00

35

Farbivo C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Basic Yellow 28 50 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2022

0.5805

ex 3204 13 00

40

Farbivo C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 alebo CAS RN 8004-87-3) a prípravky na jeho základe s obsahom 90 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Basic Violet 1

0 %

31.12.2022

0.7398

 (*1)ex 3204 13 00

45

Zmes farbiva C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) a farbiva C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) s obsahom farbiva Basic Blue 40 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2022

0.6474

 (*1)ex 3204 13 00

50

Farbivo C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) a prípravky na jeho základe s obsahom 90 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Basic Violet 11

0 %

31.12.2024

0.7775

 (*1)ex 3204 13 00

55

Farbivo C.I. Basic Violet 16 (CAS RN 6359-45-1) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Basic Violet 16 60 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2024

0.6475

 (*1)ex 3204 13 00

60

Farbivo C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) a prípravky na jeho základe s obsahom 90 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Basic Red 1:1

0 %

31.12.2024

0.7776

 (*1)ex 3204 13 00

65

Farbivo C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) 50 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 80 hmotnostných %

0 %

31.12.2024

0.7777

 (*1)ex 3204 13 00

70

Zmes farbív C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3), C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) a C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) a prípravkov na jeho základe s obsahom farbív C.I. Basic Yellow 28, C.I. Basic Red 46 a C.I. Basic Blue 159 spolu 60 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2024

0.7778

 (*1)ex 3204 13 00

75

Farbivo C.I. Basic Red 18:1 (CAS RN 12271-12-4) a prípravky na jeho základe s obsahom 40 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2024

0.7779

 (*1)ex 3204 13 00

80

Farbivo C.I. Basic Yellow (CAS RN 83949-75-1) a prípravky na jeho základe s obsahom 40 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2024

0.6569

 (*1)ex 3204 14 00

10

Farbivo C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) a prípravky na jeho základe s obsahom 90 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Direct Black 80

0 %

31.12.2024

0.6570

 (*1)ex 3204 14 00

20

Farbivo C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) a prípravky na jeho základe s obsahom 90 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Direct Blue 80

0 %

31.12.2024

0.6571

 (*1)ex 3204 14 00

30

Farbivo C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) a prípravky na jeho základe s obsahom 90 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Direct Direct Red 23

0 %

31.12.2024

0.6978

ex 3204 14 00

40

Farbivo C.I. Direct Black 168, vo forme prášku na farbenie kože (CAS RN 85631-88-5) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Direct Black 168, vo forme prášku na farbenie kože, 75 hmotnostných % alebo viac (2)

0 %

31.12.2021

0.3997

ex 3204 15 00

60

Farbivo C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) a prípravky na jeho základe s obsahom 50 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Vat Blue 4

0 %

31.12.2023

0.6129

ex 3204 15 00

70

Farbivo C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)

0 %

31.12.2023

0.6325

 (*1)ex 3204 16 00

30

Prípravky na základe farbiva Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) s obsahom 60 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 75 hmotnostných % farbiva Reactive Black 5 a obsahujúce jednu alebo viaceré z týchto zložiek:

— farbivo Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5),

— 4-amino-3-[[4-[[2-(sulfooxy)etyl]sulfonyl]fenyl]azo]-1-naftalénsulfónan disodný (CAS RN 250688-43-8), alebo

— 3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfooxy)etyl]sulfonyl]fenyl]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)etyl]sulfonyl]fenyl]azobenzoát sodný (CAS RN 906532-68-1)

0 %

31.12.2024

0.7367

ex 3204 16 00

40

Vodný roztok farbiva C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0)

— s obsahom farbiva C.I. Reactive Red 141 13 hmotnostných % alebo viac, a

— s obsahom konzervačnej látky

0 %

31.12.2022

0.2517

ex 3204 17 00

10

Farbivo C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) a prípravky na jeho základe s obsahom 50 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Pigment Yellow 81

0 %

31.12.2023

0.5433

ex 3204 17 00

15

Farbivo C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) a prípravky na jeho základe s obsahom 40 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Pigment Green 7

0 %

31.12.2021

0.6918

ex 3204 17 00

16

Farbivo C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Pigment Red 49:2 60 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2020

0.7092

ex 3204 17 00

18

Farbivo C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 6505-28-8) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Pigment Orange 16 90 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2021

0.6130

ex 3204 17 00

19

Farbivo C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Pigment Red 48:2 85 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2023

0.5505

ex 3204 17 00

20

Farbivo C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) a prípravky na jeho základe s obsahom 35 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Pigment Blue 15:3

0 %

31.12.2021

0.6279

 (*1)ex 3204 17 00

21

Farbivo C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) a prípravky na jeho základe s obsahom viac farbiva C.I. Pigment Blue 15:4 35 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2024

0.5259

ex 3204 17 00

22

Farbivo C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Pigment Red 169 v hmotnosti 50 % alebo viac

0 %

31.12.2021

0.6246

 (*1)ex 3204 17 00

23

Farbivo C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 or CAS RN 68516-75-6)

0 %

31.12.2024

0.6453

ex 3204 17 00

24

Farbivo C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Pigment Red 57:1 20 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2023

0.5427

ex 3204 17 00

25

Farbivo C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) a prípravky na jeho základe s obsahom 25 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Pigment Yellow 14

0 %

31.12.2021

0.7261

ex 3204 17 00

26

Farbivo C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Pigment Orange 13 najmenej 80 hmotnostných %

0 %

31.12.2022

0.7391

ex 3204 17 00

29

Farbivo C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Pigment Red 268 80 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2022

0.7659

ex 3204 17 00

31

Farbivo C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Pigment Red 63:1 70 hmotnostných % alebo viac