02019R2072 — SK — 01.01.2021 — 004.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2072

z 28. novembra 2019,

ktorým sa stanovujú jednotné podmienky vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, pokiaľ ide o ochranné opatrenia proti škodcom rastlín, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2019

(Ú. v. ES L 319 10.12.2019, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1199 z 13. augusta 2020,

  L 267

3

14.8.2020

►M2

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1292 z 15. septembra 2020

  L 302

20

16.9.2020

►M3

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1825 z 2. decembra 2020,

  L 406

58

3.12.2020

►M4

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2210 z 22. decembra 2020,

  L 438

28

28.12.2020

►M5

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2211 z 22. decembra 2020,

  L 438

41

28.12.2020
▼B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2072

z 28. novembra 2019,

ktorým sa stanovujú jednotné podmienky vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, pokiaľ ide o ochranné opatrenia proti škodcom rastlín, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2019Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa vykonáva nariadenie (EÚ) 2016/2031, pokiaľ ide o zoznam karanténnych škodcov Únie, karanténnych škodcov chránenej zóny a regulovaných nekaranténnych škodcov Únie a opatrení týkajúcich sa rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s cieľom znížiť riziká týchto škodcov na prijateľnú úroveň.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.  
Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov stanovené v prílohe I.
2.  

Okrem toho sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a) 

„prakticky bez škodcov“ je rozsah, v akom sa škodcovia okrem karanténnych škodcov Únie alebo karanténnych škodcov chránenej zóny vyskytujú na rastlinách na výsadbu alebo na ovocných drevinách, ktorý je dostatočne nízky na zabezpečenie prijateľnej kvality a využiteľnosti týchto rastlín;

b) 

„úradné potvrdenie“ je rastlinolekárske osvedčenie v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031, rastlinný pas v zmysle článku 78 uvedeného nariadenia, označovanie dreveného obalového materiálu, dreva alebo iných predmetov v zmysle článku 96 uvedeného nariadenia, alebo úradné osvedčenia v zmysle článku 99 uvedeného nariadenia;

c) 

„systémový prístup“ je integrácia rôznych opatrení na riadenie rizík, z ktorých aspoň dve pôsobia nezávisle a ktoré pri spoločnom uplatňovaní dosahujú primeranú úroveň ochrany proti karanténnym škodcom Únie, karanténnym škodcom chránenej zóny a škodcom, na ktoré sa vzťahujú opatrenia prijaté podľa článku 30 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

Článok 3

Zoznam karanténnych škodcov Únie

Zoznam karanténnych škodcov Únie podľa článku 5 nariadenia (EÚ) 2016/2031 je stanovený v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Zoznam karanténnych škodcov Únie, ktorých výskyt nie je známy na území Únie, je stanovený v časti A prílohy II a zoznam karanténnych škodcov Únie, ktorých výskyt je známy na území Únie, je stanovený v časti B prílohy II.

Článok 4

Zoznam chránených zón a príslušných karanténnych škodcov chránenej zóny

Zoznam chránených zón a príslušných karanténnych škodcov chránených zón podľa článku 32 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/2031 je stanovený v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 5

Zoznam regulovaných nekaranténnych škodcov Únie a špecifických rastlín na výsadbu s kategóriami a prahovými hodnotami

Zoznam regulovaných nekaranténnych škodcov Únie (RNKŠ) a špecifických rastlín na výsadbu s kategóriami a prahovými hodnotami podľa článku 37 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031 je stanovený v prílohe IV k tomuto nariadeniu. Tieto rastliny na výsadbu sa nesmú uvádzať do Únie ani premiestňovať v rámci Únie, ak sa miera výskytu RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami na týchto rastlinách na výsadbu nachádzajú nad uvedenými prahovými hodnotami.

Zákaz uvedenia a premiestňovania stanovený v prvom odseku sa uplatňuje len na kategórie rastlín na výsadbu podľa prílohy IV.

Článok 6

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na špecifických rastlinách na výsadbu

1.  
Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ týkajúce sa premiestňovania špecifických rastlín na výsadbu v rámci Únie a ich uvedenia do Únie podľa článku 37 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/2031 sú stanovené v prílohe V k tomuto nariadeniu.
2.  

Zoznam stanovený v prílohe IV a príloha V k tomuto nariadeniu nemajú žiadny vplyv na opatrenia prijaté podľa smerníc 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 98/56/ES, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES a 2008/90/ES, pokiaľ ide o:

a) 

prehliadky, odber vzoriek a testovanie dotknutých rastlín na výsadbu alebo rastlín, z ktorých pochádzajú;

b) 

pôvod príslušných rastlín na výsadbu z oblastí alebo lokalít bez výskytu dotknutých RNKŠ alebo s fyzickou ochranou pred nimi;

c) 

ošetrenia dotknutých rastlín na výsadbu alebo rastlín, z ktorých pochádzajú;

d) 

výrobu rastlín na výsadbu.

3.  

Zoznam stanovený v prílohe IV a príloha V k tomuto nariadeniu okrem toho nemajú žiadny vplyv na výnimky týkajúce sa rastlín na výsadbu, ktoré boli prijaté podľa smerníc 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 98/56/ES, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES a 2008/90/ES, t. j. výnimky z požiadaviek na obchodovanie stanovené v uvedených smerniciach, okrem iného:

a) 

výnimky týkajúce sa dodávky rastlín na výsadbu úradným orgánom vykonávajúcim testovanie a prehliadky;

b) 

výnimky týkajúce sa dodávky pestovaných rastlín na výsadbu prevádzkovateľom spracovateľských služieb alebo balenia pod podmienkou, že poskytovateľ služieb nezískal oprávnenie na takto dodané rastliny a že identita rastlín je zaručená;

c) 

výnimky týkajúce sa dodávky rastlín na výsadbu prevádzkovateľom služieb za určitých podmienok s cieľom výroby určitých poľnohospodárskych surovín na priemyselné spracovanie alebo množenie osiva na tento účel;

d) 

výnimky týkajúce sa rastlín na výsadbu určených na vedecké účely, šľachtiteľské práce, iné testovanie alebo pokusy;

e) 

výnimky z požiadaviek na obchodovanie týkajúce sa rastlín na výsadbu, ktoré neboli s konečnou platnosťou certifikované;

f) 

výnimky z požiadaviek na obchodovanie, ktoré sú stanovené v ustanoveniach vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2017/478;

g) 

výnimky z požiadaviek na obchodovanie týkajúce sa rastlín na výsadbu, ktoré sú preukázateľne určené na vývoz do tretích krajín.

Článok 7

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktorých uvedenie do Únie z určitých tretích krajín je zakázané

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktorých uvedenie na územie Únie je zakázané, spolu s tretími krajinami, skupinami tretích krajín alebo osobitnými oblasťami tretích krajín, na ktoré sa vzťahuje zákaz podľa článku 40 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031, je stanovený v prílohe VI k tomuto nariadeniu.

▼M3

Prvý odsek sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné akty stanovujúce zákazy, ktoré majú dočasný charakter, prijaté podľa článku 40 ods. 2, článku 42 ods. 3 alebo článku 49 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031 a ktoré sa týkajú uvedenia určitých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov na územie Únie s cieľom riešiť konkrétne rastlinolekárske riziká, ktoré doteraz neboli úplne posúdené.

▼B

Článok 8

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s pôvodom v tretích krajinách alebo na území Únie a zodpovedajúce osobitné požiadavky na ich uvedenie na územie Únie alebo premiestňovanie v rámci územia Únie

1.  
Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s pôvodom v tretích krajinách a zodpovedajúce osobitné požiadavky na ich uvedenie na územie Únie podľa článku 41 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031 sú stanovené v prílohe VII k tomuto nariadeniu.

▼M3

Prvý pododsek sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné akty stanovujúce osobitné požiadavky, ktoré majú dočasný charakter, prijaté podľa článku 41 ods. 2, článku 42 ods. 4 alebo článku 49 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031 a ktoré sa týkajú uvedenia určitých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov na územie Únie s cieľom riešiť konkrétne rastlinolekárske riziká, ktoré doteraz neboli úplne posúdené.

▼B

2.  
Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s pôvodom na území Únie a zodpovedajúce osobitné požiadavky na ich premiestňovanie v rámci územia Únie podľa článku 41 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031 sú stanovené v prílohe VIII k tomuto nariadeniu.

▼M3

Prvý pododsek sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné akty stanovujúce osobitné požiadavky, ktoré majú dočasný charakter, prijaté podľa článku 28 ods. 1, článku 30 ods. 1, článku 41 ods. 2, článku 42 ods. 4 alebo článku 49 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031 a ktoré sa týkajú premiestňovania určitých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov v rámci územia Únie s cieľom riešiť konkrétne rastlinolekárske riziká, ktoré doteraz neboli úplne posúdené.

▼B

Článok 9

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktorých uvedenie do určitých chránených zón je zakázané

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s pôvodom v tretích krajinách alebo na území Únie, ktorých uvedenie do určitých chránených zón je zakázané, podľa článku 53 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031 je stanovený v prílohe IX k tomuto nariadeniu.

Článok 10

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré sa majú uviesť do chránených zón alebo sa v rámci nich premiestňovať, a zodpovedajúce osobitné požiadavky na chránené zóny

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, príslušné chránené zóny a zodpovedajúce osobitné požiadavky na chránené zóny podľa článku 54 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031 sú stanovené v prílohe X k tomuto nariadeniu.

Článok 11

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ako aj príslušných tretích krajín pôvodu alebo odoslania, v prípade ktorých sa vyžaduje rastlinolekárske osvedčenie

1.  
Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ako aj príslušných tretích krajín pôvodu alebo odoslania, v prípade ktorých sa na uvedenie na územie Únie vyžaduje rastlinolekárske osvedčenie, podľa článku 72 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031 je stanovený v časti A prílohy XI k tomuto nariadeniu.
2.  
Zoznam rastlín, na ktoré sa vzťahuje výnimka z požiadavky na rastlinolekárske osvedčenie, ako sa uvádza v článku 73 druhom pododseku nariadenia (EÚ) 2016/2031, je stanovený v časti C prílohy XI k tomuto nariadeniu.
3.  
Všetky rastliny okrem rastlín uvedených v odsekoch 1 a 2 sa uvádzajú do Únie iba vtedy, ak sú sprevádzané rastlinolekárskym osvedčením v súlade s článkom 73 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) 2016/2031. Dostupné číselné znaky KN uvedených rastlín sú v zozname v časti B prílohy XI k tomuto nariadeniu.

Článok 12

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, v prípade ktorých sa na uvedenie do chránenej zóny z určitých tretích krajín pôvodu alebo odoslania vyžaduje rastlinolekárske osvedčenie

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, v prípade ktorých sa na uvedenie do určitých chránených zón z určitých tretích krajín pôvodu alebo odoslania vyžaduje rastlinolekárske osvedčenie, podľa článku 74 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031 je stanovený v prílohe XII k tomuto nariadeniu.

Článok 13

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, v prípade ktorých sa na premiestňovanie v rámci územia Únie vyžaduje rastlinný pas

1.  
Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, v prípade ktorých sa na premiestňovanie v rámci územia Únie vyžaduje rastlinný pas, podľa článku 79 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031 je stanovený v prílohe XIII k tomuto nariadeniu.
2.  

Odchylne od odseku 1 sa rastlinný pas nevyžaduje na premiestňovanie osív v rámci Únie, ktoré spĺňajú obe z týchto podmienok:

a) 

podliehajú výnimkám uvedeným v článku 6 ods. 3 a

b) 

nepodliehajú osobitným požiadavkám prílohy VIII alebo prílohy X.

Článok 14

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, v prípade ktorých sa na uvedenie do určitých chránených zón a premiestňovanie v rámci nich vyžaduje rastlinný pas s označením „PZ“

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, v prípade ktorých sa na uvedenie do určitých chránených zón a premiestňovanie v rámci nich vyžaduje rastlinný pas, podľa článku 80 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031 je stanovený v prílohe XIV k tomuto nariadeniu.

Rastlinné pasy uvedené v prvom odseku majú označenie „PZ“.

Článok 15

Zrušenie nariadenia (ES) č. 690/2008

Nariadenie (ES) č. 690/2008 sa zrušuje.

Článok 16

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/2019

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2019 sa mení takto:

1. 

Článok 2 sa vypúšťa.

2. 

Príloha II sa vypúšťa.

Článok 17

Prechodné opatrenia

Osivá a iné rastliny na výsadbu, ktoré boli uvedené na územie Únie, premiestnené v rámci územia Únie alebo vyrobené pred 14. decembrom 2019 podľa platných požiadaviek smerníc 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 98/56/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES, 2008/90/ES týkajúcich sa výskytu RNKŠ pred týmto dátumom, sa môžu uvádzať na územie Únie alebo premiestňovať v rámci územia Únie do 14. decembra 2020, ak spĺňajú uvedené požiadavky. Od 14. decembra 2020 sa články 5 a 6 uplatňujú na všetky rastliny na výsadbu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Rastlinné pasy vyžadované týmto nariadením na premiestňovanie osív a iných rastlín na výsadbu v rámci územia Únie, na ktoré sa vzťahuje prechodné obdobie stanovené v odseku 1 tohto článku, sa do 14. decembra 2020 vyžadujú iba na potvrdenie dodržiavania pravidiel týkajúcich sa karanténnych škodcov Únie, karanténnych škodcov chránenej zóny alebo opatrení prijatých podľa článku 30 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 14. decembra 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Vymedzenie pojmov podľa článku 2 ods. 1

Na účely tohto nariadenia majú pojmy uvedené v časti A, ak sa používajú v prílohách k tomuto nariadeniu, rovnaký význam ako ich vymedzenie v príslušných smerniciach uvedených v druhom stĺpci časti B.

ČASŤ A

Zoznam pojmov

— 
predzákladné osivo,
— 
základné osivo,
— 
certifikované osivo,
— 
štandardné osivo,
— 
vinič,
— 
východiskový množiteľský materiál,
— 
základný množiteľský materiál,
— 
predzákladný materiál,
— 
základný materiál,
— 
certifikovaný materiál,
— 
štandardný materiál,
— 
množiteľský materiál okrasných rastlín,
— 
lesný reprodukčný materiál,
— 
množiteľský a sadivový materiál zelenín,
— 
množiteľský materiál ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia,
— 
kandidátska predzákladná materská rastlina,
— 
predzákladná materská rastlina,
— 
základná materská rastlina,
— 
certifikovaná materská rastlina,
— 
komfortný množiteľský materiál (CAC),
— 
osivo krmovín,
— 
osivo obilnín,
— 
osivo zelenín,
— 
sadivo zemiakov,
— 
osivo olejnín a priadnych rastlín.

ČASŤ B

Zoznam smerníc a príloh1.  PRÍLOHY K TOMUTO NARIADENIU

2.  SMERNICE

PRÍLOHA IV, časť A

(RNKŠ, pokiaľ ide o osivo krmovín)

PRÍLOHA V, časť A

(Opatrenia týkajúce sa osiva krmovín)

smernica 66/401/EHS

PRÍLOHA IV, časť B

(RNKŠ, pokiaľ ide o osivo obilnín)

PRÍLOHA V, časť B

(Opatrenia týkajúce sa osiva obilnín)

smernica 66/402/EHS

PRÍLOHA IV, časť C

(RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský materiál viniča)

smernica 68/193/EHS

PRÍLOHA IV, časť D

(RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský materiál okrasných rastlín)

PRÍLOHA V, časť C

(Opatrenia týkajúce sa okrasných rastlín)

smernica 98/56/ES

PRÍLOHA IV, časť E

(RNKŠ, pokiaľ ide o lesný reprodukčný materiál okrem semien)

PRÍLOHA V, časť D

(Opatrenia týkajúce sa lesného reprodukčného materiálu okrem semien)

smernica 1999/105/ES

PRÍLOHA IV, časť F

(RNKŠ, pokiaľ ide o osivo zelenín)

PRÍLOHA V, časť E

(Opatrenia týkajúce sa osiva zelenín)

smernica 2002/55/ES

PRÍLOHA IV, časť G

(RNKŠ, pokiaľ ide o sadivo zemiakov)

PRÍLOHA V, časť F

(Opatrenia týkajúce sa sadiva zemiakov)

smernica 2002/56/ES

PRÍLOHA IV, časť H

(RNKŠ, pokiaľ ide o osivo olejnín a priadnych rastlín)

PRÍLOHA V, časť G

(Opatrenia týkajúce sa osiva olejnín a priadnych rastlín)

smernica 2002/57/ES

PRÍLOHA IV, časť I

RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský a sadivový materiál zelenín

PRÍLOHA V, časť H

(Opatrenia týkajúce sa množiteľského a sadivového materiálu zelenín)

smernica 2008/72/ES

PRÍLOHA IV, časť J

(RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský materiál ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia)

smernica 2008/90/ES

PRÍLOHA XIII, bod 4

Osivo obilnín

smernica 66/402/EHS

Príloha XIII, bod 5

Osivo zelenín

smernica 2002/55/ES

PRÍLOHA XIII, bod 6

Osivo olejnín a priadnych rastlín

smernica 2002/57/ES
PRÍLOHA II

Zoznam karanténnych škodcov Únie s príslušnými kódmi

OBSAH

Časť A: Škodcovia, ktorých výskyt nie je známy na území Únie

A.

Baktérie

B.

Huby a riasovky

C.

Hmyz a roztoče

D.

Háďatká

E.

Parazitické rastliny

F.

Vírusy, viroidy a fytoplazmy

Časť B: Škodcovia, ktorých výskyt je známy na území Únie

A.

Baktérie

B.

Huby a riasovky

C.

Hmyz a roztoče

D.

Mäkkýše

E.

Háďatká

F.

Vírusy, viroidy a fytoplazmy

ČASŤ A

ŠKODCOVIA, KTORÝCH VÝSKYT NIE JE ZNÁMY NA ÚZEMÍ ÚNIE 

Karanténni škodcovia s kódmi, ktoré pridelila organizácia EPPO

A. Baktérie

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al. [RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

B. Huby a riasovky

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun a E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG] okrem Cronartium gentianeum, Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] a Cronartium ribicola Fischer [CRONRI].

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam & Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG] okrem:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern, Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malenc ßon, Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch., Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg, Gymnosporangium gracile Pat., Gymnosporangium minus Crowell, Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd., Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch., Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Phoma andina Turkensteen [PHOMAN]

21.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

22.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

23.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

24.

Phytophthora ramorum (izoláty mimo EÚ) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]

25.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

26.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

27.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

28.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

29.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl, Verkley & Crous. [MYCOPP]

30.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

31.

Thecaphora solani Thirumulachar & O’Brien) Mordue [THPHSO]

32.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

33.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

C. Hmyz a roztoče

1.

Acleris spp. (neeurópske) [1ACLRG]

2.

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Amauromyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

8.

Anomala orientalis Waterhouse [ANMLOR]

9.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

10.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

11.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

12.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

13.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

14.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

15.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

16.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

17.

Bactericera cockerelli (Sulc.) [PARZCO]

18.

Bemisia tabaci Genn. (neeurópske populácie) známe ako vektor vírusov [BEMITA]

19.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

20.

Choristoneura spp. (neeurópske) [1CHONG]

21.

Cicadellidae (neeurópske) [1CICDF] známe ako vektor Xylella fastidiosa, ako sú:

a)  Carneocephala fulgida Nottingham [CARNFU];

b)  Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI];

c)  Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT];

d)  Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR].

22.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

23.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

24.

Diabrotica barberi Smith a Lawrence [DIABLO]

25.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

26.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

27.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

28.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

29.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

30.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

31.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

32.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

33.

Heliothis zea (Boddie) [HELIZE]

34.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

35.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

36.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

37.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

38.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

39.

Margarodes, neeurópske druhy [1MARGG], ako sú:

a)  Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR];

b)  Margarodes vitis (Philippi) [MARGVI];

c)  Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR].

40.

Monochamus spp. (neeurópske populácie) [1MONCG]

41.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

42.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

43.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

44.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

45.

Oligonychus perditus Pritchard a Baker [OLIGPD]

46.

Pissodes cibriani O’Brien

47.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

48.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

49.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

50.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

51.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

52.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

53.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

54.

Pissodes zitacuarense Sleeper

55.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

56.

Premnotrypes spp. (neeurópske) [1PREMG]

57.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

58.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

59.

Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi [RHIOHI]

60.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

61.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

62.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

63.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

64.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

65.

Scolytidae spp. (neeurópske) [1SCOLF]

66.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

67.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

68.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

69.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

70.

Tephritidae (neeurópske) [1TEPHF], ako sú:

a)  Anastrepha fraterculus (Wiedemann) [ANSTFR];

b)  Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU];

c)  Anastrepha obliqua (Macquart) [ANSTOB];

d)  Anastrepha suspensa (Loew) [ANSTSU];

e)  Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO];

f)  Bactrocera tryoni (Froggatt) [DACUTR];

g)  Bactrocera tsuneonis (Miyake) [DACUTS];

h)  Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO];

i)  Dacus ciliatus Loew [DACUCI];

j)  Epochra canadensis (Loew) [EPOCCA];

k)  Pardalaspis cyanescens Bezzi [CERTCY];

l)  Pardalaspis quinaria Bezzi [CERTQU];

m)  Pterandrus rosa (Karsch) [CERTRO];

n)  Rhacochlaena japonica Ito [RHACJA];

o)  Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) [RHAGFA];

p)  Rhagoletis indifferens Curran [RHAGIN];

q)  Rhagoletis mendax Curran [RHAGME];

r)  Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO];

s)  Rhagoletis ribicola Doane [RHAGRI];

t)  Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU];

u)  Zeugodacus cucurbitae (Coquillett) [DACUCU].

71.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

72.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

73.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

D. Háďatká

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG] okrem:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall, Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] a Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen [LONGDI]

3.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen [NACOBA]

4.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

5.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

6.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

7.

Xiphinema inaequale khan et Ahmad [XIPHNA]

8.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo

9

Xiphinema rivesi (populácie mimo EÚ) Dalmasso [XIPHRI]

10.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

E. Parazitické rastliny

1.

Arceuthobium spp. [1AREG] okrem:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl a Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

F. Vírusy, viroidy a fytoplazmy

1.

Vírus kučeravosti vrcholov repy [BCTV00]

2.

Vírus černania maliny [TSVBL0]

3.

Viroid kokosovníka cadang-cadang [CCCVD0]

4.

Vírus nekrózy stonky chryzantémy [CSNV00]

5.

Vírus tristézy citrusov (izoláty mimo EÚ) [CTV000]

6.

Vírusy leprózy citrusov [CILV00]:

a)  CiLV-C [CILVC0];

b)  CiLV-C2 [CILVC2];

c)  HGSV-2 [HGSV20];

d)  kmeň citrusov OFV [OFV00] (kmeň citrusov);

e)  CiLV-N sensu novo.

7.

Fytoplazmy letálneho žltnutia palmy [PHYP56]

8.

Vírusy, viroidy a fytoplazmy zemiakov, ako sú:

a)  andský latentný vírus zemiakov [APLV00];

b)  andský vírus škvrnitosti zemiakov [APMOV0];

c)  vírus Arracacha B, oca kmeň [AVBO00];

d)  vírus baktériovej krúžkovitosti zemiaka [PBRSV0];

e)  T vírus zemiaka [PVT000];

f)  neeurópske izoláty vírusov zemiakov A, M, S, V, X a Y (vrátane Yo, Yn a Yc) a vírusu zvinutky zemiaka [PVA000, PVM000, PVS000, PVV000, PVX000, PVY000 (vrátane Yo, PVYN00, PVYC00)] a [PLRV00].

9.

Vírus zakrpatenosti mandarínky Satsuma [SDV000]

10.

Vírus krúžkovitosti tabaku [TRSV00]

11.

Vírus krúžkovitosti rajčiaka [TORSV0]

12.

Vírusy, viroidy a fytoplazmy Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L., ako sú:

a)  vírus strakatosti listov čučoriedky [BLMOV0];

b)  vírus drsnolistosti čerešne [CRLV00];

c)  vírus mozaiky broskyne [PCMV00];

d)  vírus ružicovitej mozaiky broskyne [PRMV00];

e)  americký vírus prúžkovitosti slivky [APLPV0];

f)  vírus kučeravosti listov maliny [RLCV00];

g)  fytoplazma metlovitosti jahôd [SYWB00];

h)  neeurópske vírusy, viroidy a fytoplazmy Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L.

13.

Begomovírusy iné ako:

vírus mozaiky podslnečníka [ABMV00], vírus kučeravosti sladkého zemiaka [SPLCV0], vírus kučeravosti rajčiaka New Delhi [TOLCND], vírus žltej kučeravosti rajčiaka [TYLCV0], vírus žltej kučeravosti rajčiaka Sardinia [TYLCSV], vírus žltej kučeravosti rajčiaka Malaga [TYLCMA], vírus žltej kučeravosti rajčiaka Axarquia [TYLCAX]

14.

Vírus miernej strakatosti vigny [CPMMV0]

15.

Vírus infekčnej žltačky šalátu [LIYV00]

16.

Vírus asociovaný so žltnutím melónu [MYAV00]

17.

Vírus žltnutia žiliek tekvice [SQVYVX]

18.

Vírus chlorotickej zakrpatenosti sladkého zemiaka [SPCSV0]

19.

Vírus miernej strakatosti sladkého zemiaka [SPMMV0]

20.

Vírus čokoládovej strakatosti rajčiaka [TOCHV0]

21.

Vírus marchitez rajčiaka [TOANV0]

22.

Vírus miernej strakatosti rajčiaka [TOMMOV]

23.

Fytoplazma metlovitosti limetky [PHYPAF]

ČASŤ B

ŠKODCOVIA, KTORÝCH VÝSKYT JE ZNÁMY NA ÚZEMÍ ÚNIE 

Karanténni škodcovia s kódmi, ktoré pridelila organizácia EPPO

A. Baktérie

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

B. Huby a riasovky

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

C. Hmyz a roztoče

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

4.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

5.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

6.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

7.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

D. Mäkkýše

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

E. Háďatká

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner a Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

F. Vírusy, viroidy a fytoplazmy

1.

Fytoplazma žltnutia viniča [PHYP64]

2.

Vírus kučeravosti rajčiaka New Delhi [TOLCND]

▼M4
PRÍLOHA III

Zoznam chránených zón a príslušných karanténnych škodcov chránenej zóny s príslušnými kódmi

V prípade chránených zón uvedených v treťom stĺpci nasledujúcej tabuľky ide o jednu z týchto možností:

a) 

celé územie uvedeného členského štátu ( 1 );

b) 

územie uvedeného členského štátu s výnimkami vyznačenými v zátvorkách;

c) 

iba časť územia členského štátu, ktorá je vyznačená v zátvorkách.Karanténni škodcovia chránenej zóny

Kód EPPO

Chránené zóny

a)  Baktérie

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

a)  Estónsko;

b)  Španielsko [okrem autonómnych oblastí Andalúzia, Aragónsko, Kastília-La Mancha, Kastília a León, Estremadura, Madridské spoločenstvo, Murcia, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), comarcas Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Katalánsko) a obcí Alborache a Turís v provincii Valencia a Comarcas de L’Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante (Valencijské spoločenstvo)];

c)  Francúzsko (Korzika);

d)  Taliansko [Abruzzo, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Lazio, Ligúria, Marche (okrem obcí Colli al Metauro, Fano, Pesaro a San Costanzo v provincii Pesaro e Urbino), Molise, Piemont (okrem obcí Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca a Villafalleto v provincii Cuneo), Sardínia, Sicília (okrem obce Cesarò v provincii Messina, obcí Maniace, Bronte, Adrano v provincii Catania a obcí Centuripe, Regalbuto a Troina v provincii Enna), Toskánsko, Umbria, Valle d’Aosta);

e)  Lotyšsko;

f)  Fínsko;

g)  do 30. apríla 2020: Írsko (okrem mesta Galway);

h)  do 30. apríla 2020: Taliansko [Apúlia, Lombardsko (okrem provincií Miláno, Mantua, Sondrio a Varese a obcí Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese a Varedo v provincii Monza Brianza), Benátsko (okrem provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a obcí Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zimella v provincii Verona)];

i)  do 30. apríla 2020: Litva (okrem obce Kėdainiai v regióne Kaunas);

j)  do 30. apríla 2020: Slovinsko (okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana a Žužemberk, ako aj osád Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec a Znojile pri Krki v obci Ivančna Gorica);

k)  do 30. apríla 2020: Slovensko (okrem okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany v okrese Levice, Dvory nad Žitavou v okrese Nové Zámky, Málinec v okrese Poltár, Hrhov v okrese Rožňava, Veľké Ripňany v okrese Topoľčany, Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín v okrese Trebišov)

2.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

do 30. apríla 2023: Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

b)  Huby a riasovky

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

Grécko

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

a)  Česko;

b)  Írsko;

c)  Švédsko;

d)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers a Ju

HYPOMA

a)  Írsko;

b)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Írsko

c)  Hmyz a roztoče

1.

Bemisia tabaci Genn. (európske populácie)

BEMITA

a)  Írsko;

b)  Švédsko;

c)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

a)  Írsko;

b)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

a)  Írsko;

b)  Grécko;

c)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

a)  Írsko;

b)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

a)  Írsko;

b)  Grécko;

c)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

a)  Grécko;

b)  Portugalsko (Azory, okrem ostrova Terceira)

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

a)  Írsko;

b)  Grécko;

c)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

a)  Írsko;

b)  Grécko;

c)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

a)  Írsko;

b)  Grécko;

c)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

a)  Írsko;

b)  Cyprus;

c)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

a)  Írsko;

b)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

a)  Írsko;

b)  Španielsko (Ibiza a Menorca);

c)  Cyprus;

d)  Malta;

e)  Portugalsko (Azory a Madeira);

f)  Fínsko (okresy Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa);

g)  Švédsko (kraje Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar a Skåne);

h)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

a)  Írsko;

b)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

a)  Írsko;

b)  do 30. apríla 2023: Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

a)  Írsko;

b)  do 30. apríla 2023: Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

a)  Írsko;

b)  Malta;

c)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

a)  Írsko;

b)  Portugalsko (Azory);

c)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

a)  Španielsko (Granada a Malaga);

b)  Portugalsko (Alentejo, Algarve a Madeira)

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

a)  Írsko;

b)  do 30. apríla 2023: Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Cyprus

d)  Vírusy, viroidy a fytoplazmy

1.

Vírus nekrotického žltnutia žilnatiny repy

BNYVV0

a)  Írsko;

b)  Francúzsko (Bretónsko);

c)  Portugalsko (Azory);

d)  Fínsko;

e)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

2.

Fytoplazma Candidatus ulmi

PHYPUL

Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

3.

Vírus tristézy citrusov (izoláty EÚ)

CTV000

Malta

▼B
PRÍLOHA IV

Zoznam regulovaných nekaranténnych škodcov Únie (RNKŠ) a špecifických rastlín na výsadbu s kategóriami a prahovými hodnotami podľa článku 5

OBSAH

Časť A:

RNKŠ, pokiaľ ide o osivo krmovín

Časť B:

RNKŠ, pokiaľ ide o osivo obilnín

Časť C:

RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský materiál viniča

Časť D:

RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský materiál okrasných rastlín a iných rastlín na výsadbu určených na okrasné účely

Časť E:

RNKŠ, pokiaľ ide o lesný reprodukčný materiál okrem semien

Časť F:

RNKŠ, pokiaľ ide o osivo zelenín

Časť G:

RNKŠ, pokiaľ ide o sadivo zemiakov

Časť H:

RNKŠ, pokiaľ ide o osivo olejnín a priadnych rastlín

Časť I:

RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský a sadivový materiál zelenín okrem osív

Časť J:

RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský materiál ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia

Časť K:

RNKŠ, pokiaľ ide o pravé osivo Solanum tuberosum

Časť L:

RNKŠ, pokiaľ ide o rastliny na výsadbu druhu Humulus lupulus, okrem osív

ČASŤ A

RNKŠ, pokiaľ ide o osivo krmovínRNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahové hodnoty pre predzákladné osivo

Prahové hodnoty pre základné osivo

Prahové hodnoty pre certifikované osivo

Clavibacter michiganensis ssp. Insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

ČASŤ B

RNKŠ, pokiaľ ide o osivo obilnínHáďatká

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahové hodnoty pre predzákladné osivo

Prahové hodnoty pre základné osivo

Prahové hodnoty pre certifikované osivo

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Huby

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

prakticky bez výskytu

prakticky bez výskytu

prakticky bez výskytu

ČASŤ C

RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský materiál viničaBaktérie

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu, okrem semien (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre východiskový množiteľský materiál, základný množiteľský materiál, certifikovaný materiál

Prahová hodnota pre základný materiál

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

0 %

0 %

Hmyz a roztoče

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu, okrem semien (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre východiskový množiteľský materiál, základný množiteľský materiál, certifikovaný materiál

Prahová hodnota pre základný materiál

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

nevrúbľovaný Vitis vinifera L

0 %

0 %

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L. okrem nevrúbľovaného Vitis vinifera L.

prakticky bez výskytu

prakticky bez výskytu

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu, okrem semien (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre východiskový množiteľský materiál, základný množiteľský materiál, certifikovaný materiál

Prahová hodnota pre základný materiál

Vírus mozaiky arábky [ARMV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Fytoplazma Candidatus solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Vitis L.

0 %

0 %

Vírus roncetu viniča [GFLV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Vírus škvrnitosti viniča [GFKV00]

Podpníky druhov Vitis a ich hybridov, okrem Vitis vinifera L.

0 % pre východiskový množiteľský materiál,

neuplatňuje sa na základný množiteľský materiál a certifikovaný materiál

neuplatňuje sa

Vírus asociovaný so zvinutkou viniča 1 [GLRAV1]

Vitis L.

0 %

0 %

Vírus asociovaný so zvinutkou viniča 3 [GLRAV3]

Vitis L.

0 %

0 %

ČASŤ D

RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský materiál okrasných rastlín a iných rastlín na výsadbu určených na okrasné účelyBaktérie

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre množiteľský materiál okrasných rastlín a iných rastlín na výsadbu určených na okrasné účely

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.,

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Huby a riasovky

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre množiteľský materiál okrasných rastlín a iných rastlín na výsadbu určených na okrasné účely

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Pinus L.

0 %

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Semená

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Chrysanthemum L.

0 %

Hmyz a roztoče

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre množiteľský materiál okrasných rastlín a iných rastlín na výsadbu určených na okrasné účely

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bo[OPOGSC]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Palmae, pokiaľ ide o tieto rody a druhy Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Háďatká

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre množiteľský materiál okrasných rastlín a iných rastlín na výsadbu určených na okrasné účely

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre množiteľský materiál okrasných rastlín a iných rastlín na výsadbu určených na okrasné účely

Fytoplazma Candidatus mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Malus Mill.

0 %

Fytoplazma Candidatus prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Pyrus L.

0 %

Fytoplazma Candidatus solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Lavandula L.

0 %

Viroid zakrpatenosti chryzantémy [CSVD00]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.,

0 %

Viroid šupinatosti kmeňa citrusov [CEVD00]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Citrus L.

0 %

Vírus tristézy citrusov [CTV000] (izoláty EÚ)

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy

0 %

Tospovírus nekrotickej škvrnitosti netýkavky [INSV00]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Begonia x hiemalis

Fotsch, hybridy netýkavky hawkerovej

0 %

Viroid vretenovosti zemiakov [PSTVD0]

Capsicum annuum L.,

0 %

Vírus šarky sliviek [PPV000]

Rastliny nasledujúcich druhov Prunus L. určené na výsadbu, okrem semien:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., iné druhy Prunus L. náchylné na vírus šarky sliviek

0 %

Tospovírus bronzovitosti rajčiaka [TSWV00]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., hybridy netýkavky hawkerovej, Pelargonium L.

0 %

ČASŤ E

RNKŠ, pokiaľ ide o lesný reprodukčný materiál okrem semienHuby a riasovky

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušný lesný reprodukčný materiál

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Pinus L.

0 %

ČASŤ F

RNKŠ, pokiaľ ide o osivo zelenínBaktérie

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušné osivo zelenín

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Hmyz a roztoče

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušné osivo zelenín

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.,

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L.

0 %

Háďatká

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušné osivo zelenín

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L.

0 %

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušné osivo zelenín

Vírus mozaiky pepina [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Viroid vretenovosti zemiakov [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

ČASŤ G

RNKŠ, pokiaľ ide o sadivo zemiakovRNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre priame potomstvo predzákladného sadiva zemiakov

Prahová hodnota pre priame potomstvo základného sadiva zemiakov

Prahová hodnota pre priame potomstvo certifikovaného sadiva zemiakov

PBTC

PB

Symptómy infekcie vírusom

Solanum tuberosum L.

0 %

0,5 %

4,0 %

10,0 %RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre rastliny na výsadbu predzákladného sadiva zemiakov

Prahová hodnota pre rastliny na výsadbu základného sadiva zemiakov

Prahová hodnota pre rastliny na výsadbu certifikovaného sadiva zemiakov

PBTC

PB

Bakteriálne černanie stoniek (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

prakticky bez výskytu

prakticky bez výskytu

prakticky bez výskytu

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Fytoplazma Candidatus solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Vločkovitosť zemiakov spôsobená škodcom Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

Solanum tuberosum L

0 %

1,0 %

postihujúca hľuzy na vyše 10 % ich plochy

5,0 %

postihujúca hľuzy na vyše 10 % ich plochy

5,0 %

postihujúca hľuzy na vyše 10 % ich plochy

Prašná chrastavitosť zemiaka spôsobená škodcom Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

Solanum tuberosum L.

0 %

1,0 %

postihujúca hľuzy na vyše 10 % ich plochy

3,0 %

postihujúca hľuzy na vyše 10 % ich plochy

3,0 %

postihujúca hľuzy na vyše 10 % ich plochy

Symptómy mozaikovitosti spôsobené vírusmi

a

symptómy spôsobené vírusom zvinutky zemiaka [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Viroid vretenovosti zemiakov [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

ČASŤ H

RNKŠ, pokiaľ ide o osivo olejnín a priadnych rastlínHuby a riasovky

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahové hodnoty pre predzákladné osivo

Prahové hodnoty pre základné osivo

Prahové hodnoty pre certifikované osivo

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

5 % napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

5 % napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – ľan

1 %

5 % napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

1 %

5 % napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

1 %

5 % napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – ľanové semeno

5 %

5 % napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

5 % napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

5 % napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 % na infekciu komplexom Phomopsis

15 % na infekciu komplexom Phomopsis

15 % na infekciu komplexom Phomopsis

Fusarium (anamorfný rod) Link [1FUSAG] okrem Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium (anamorfný rod) Link okrem Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium (anamorfný rod) Link okrem Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium (anamorfný rod) Link okrem Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs,

najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených v laboratórnej skúške reprezentatívnej vzorky každej osivovej dávky s veľkosťou špecifikovanou v stĺpci 4 prílohy III k smernici 2002/57/ES

najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených v laboratórnej skúške reprezentatívnej vzorky každej osivovej dávky s veľkosťou špecifikovanou v stĺpci 4 prílohy III k smernici 2002/57/ES

najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených v laboratórnej skúške reprezentatívnej vzorky každej osivovej dávky s veľkosťou špecifikovanou v stĺpci 4 prílohy III k smernici 2002/57/ES

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

najviac 10 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených v laboratórnej skúške reprezentatívnej vzorky každej osivovej dávky s veľkosťou špecifikovanou v stĺpci 4 prílohy III k smernici 2002/57/ES

najviac 10 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených v laboratórnej skúške reprezentatívnej vzorky každej osivovej dávky s veľkosťou špecifikovanou v stĺpci 4 prílohy III k smernici 2002/57/ES

najviac 10 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených v laboratórnej skúške reprezentatívnej vzorky každej osivovej dávky s veľkosťou špecifikovanou v stĺpci 4 prílohy III k smernici 2002/57/ES

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených v laboratórnej skúške reprezentatívnej vzorky každej osivovej dávky s veľkosťou špecifikovanou v stĺpci 4 prílohy III k smernici 2002/57/ES

najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených v laboratórnej skúške reprezentatívnej vzorky každej osivovej dávky s veľkosťou špecifikovanou v stĺpci 4 prílohy III k smernici 2002/57/ES

najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených v laboratórnej skúške reprezentatívnej vzorky každej osivovej dávky s veľkosťou špecifikovanou v stĺpci 4 prílohy III k smernici 2002/57/ES

ČASŤ I

RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský a sadivový materiál zelenín okrem osívBaktérie

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušný množiteľský a sadivový materiál zelenín

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Huby a riasovky

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušný množiteľský a sadivový materiál zelenín

Fusarium Link (anamorfný rod) [1FUSAG] okrem Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Háďatká

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušný množiteľský a sadivový materiál zelenín

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativumL.

0 %

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušný množiteľský a sadivový materiál zelenín

Vírus žltej prúžkovitosti póru [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Vírus žltej zakrpatenosti cibule [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Viroid vretenovosti zemiakov [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Tospovírus bronzovitosti rajčiaka [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Vírus žltej kučeravosti rajčiaka [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

ČASŤ J

RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský materiál ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovociaBaktérie

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušný množiteľský materiál ovocných drevín a ovocné dreviny

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Cydonia oblonga Mill.,

Juglans regia L.,

Malus Mill.,

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fragaria L.

0 %

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Corylus avellana L.

0 %

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Olea europaea L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

0 %

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Prunus armeniaca L.

0 %

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Rubus L.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Corylus avellana L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Juglans regia L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Prunus amygladus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Ficus carica L.

0 %

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Fragaria L.

0 %

Huby a riasovky

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušný množiteľský materiál ovocných drevín a ovocné dreviny

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Castanea sativa Mill.

0 %

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Godronia cassandrae (anamorfný Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Fragaria L.

0 %

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy

0 %

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Hmyz a roztoče

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušný množiteľský materiál ovocných drevín a ovocné dreviny

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Ribes L.

0 %

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Ficus carica L.

0 %

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Fragaria L.

0 %

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Ribes L.

0 %

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Juglans regia L.

0 %

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf.

0 %

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Corylus avellana L.

0 %

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Fragaria L.

0 %

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Rubus L.

0 %

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Ribes L.

0 %

Háďatká

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušný množiteľský materiál ovocných drevín a ovocné dreviny

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Ficus carica L.

0 %

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L.Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Pistacia vera L.

0 %

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušný množiteľský materiál ovocných drevín a ovocné dreviny

Vírus chlorotickej škvrnitosti listov jablone [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Viroid jamkovitosti plodov jablone [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

Pôvodca sploštenosti vetiev jablone [AFL000]

Malus Mill.

0 %

Vírus mozaiky jablone [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Pôvodca hviezdicovitého praskania jablone [APHW00]

Malus Mill.

0 %

Pôvodca gumovitosti jablone [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. a Pyrus L.

0 %

Viroid jazvovitosti kôry jablone [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

Vírus žliabkovitosti kmeňa jablone [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Vírus jamkovitosti kmeňa jablone [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Latentný vírus marhule [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Vírus mozaiky arábky [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Pôvodca mozaiky Aukuby a pôvodca žltačky čiernej ríbezle v kombinácii

Ribes L.

0 %

Vírus nekrózy ostružiny [BRNV00]

Rubus L.

0 %

Vírus zvratu čiernej ríbezle [BRAV00]

Ribes L.

0 %

Vírus asociovaný s mozaikou čučoriedky [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

Vírus červenej krúžkovitosti čučoriedky [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

Vírus úžehu čučoriedky [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

Vírus náhleho ochorenia čučoriedky [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

Vírus nitkovitosti listov čučoriedky [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

Fytoplazma Candidatus asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Fytoplazma Candidatus australiense Davis et al. [PHYPAU]

Fragaria L.

0 %

Fytoplazma Candidatus fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

Fytoplazma Candidatus mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Malus Mill.

0 %

Fytoplazma Candidatus pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Fytoplazma Candidatus prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Pyrus L.

0 %

Fytoplazma Candidatus rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

Fytoplazma Candidatus solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Vírus zelenej krúžkovitej strakatosti čerešne [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Vírus zvinutky čerešne [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Vírus strakatosti listov čerešne [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Vírus nekrotickej hrdzavosti čerešne [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Pôvodca mozaiky gaštana

Castanea sativa Mill.

0 %

Pôvodca hrebeňovitého zhrubnutia kôry citrusov [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Viroid šupinatosti kmeňa citrusov [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Pôvodca impietratúry citrusov [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Vírus škvrnitosti listov citrusov [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Vírus psorózy citrusov [CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Vírus tristézy citrusov [CTV000] (izoláty EÚ)

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy

0 %

Vírus variability príznakov na listoch a plodoch citrusov [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Fytoplazma fylódie ďateliny [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

Fytoplazma zelenokvetosti brusnice [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

Vírus mozaiky uhorky [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

Pôvodca mozaiky figy [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

Poruchy plodu: drobnoplodosť [APCF00], zelená vráskavitosť [APGC00], hrboľatosť plodu, drsnosť šupky [APRSK0], hviezdicovité praskanie, krúžkovité hnednutie [APLP00], červenohnedá bradavičnosť

Malus Mill.

0 %

Vírus asociovaný s lemovaním žilnatiny egreša [GOVB00]

Ribes L.

0 %

Viroid zakrpatenosti chmeľu [HSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Vírus maloplodosti čerešne 1 a 2 [LCHV10], [LCHV20]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Vírus latentnej krúžkovitosti myrobalánu [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

Vírus asociovaný so žltnutím olivových listov [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Vírus asociovaný so žltnutím žilnatiny olivovníka [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Vírus asociovaný so žltým žilkovaním a chradnutím olivovníka [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

Viroid latentnej mozaiky broskyne [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Pôvodca nekrózy kôry hrušky [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pôvodca praskania kôry hrušky [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Viroid pľuzgierovitej rakoviny hrušky [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pôvodca zdrsnenia kôry hrušky [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Vírus šarky sliviek [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunu salicina Lindley.

V prípade hybridov druhu Prunus, kde je materiál navrúbľovaný do podpníkov, iné druhy podpníkov Prunus L., ktoré sú náchylné na vírus šarky sliviek.

0 %

Vírus zakrpatenosti slivky [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Vírus nekrotickej krúžkovitosti slivkovín [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pôvodca žltej škvrnitosti duly [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Vírus kríčkovitej zakrpatenosti maliny [RBDV00]

Rubus L.

0 %

Vírus strakatosti listov maliny [RLMV00]

Rubus L.

0 %

Vírus krúžkovitosti maliny [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Vírus žilkovej chlorózy maliny [RVCV00]

Rubus L.

0 %

Žltá škvrnitosť maliny [RYS000]

Rubus L.

0 %

Vírus žltej sieťovitosti ostružiny [RYNV00]

Rubus L.

0 %

Vírus kučeravosti jahody [SCRV00]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Fragaria L.

0 %

Vírus latentnej krúžkovitosti jahody [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

Vírus mierneho žltnutia okrajov listov jahody [SMYEV0]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Fragaria L.

0 %

Vírus strakatosti jahody [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

Fytoplazma multiplikátora choroby jahôd [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

Vírus lemovania žiliek jahody [SVBV00]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Fragaria L.

0 %

Vírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka [TBRV00]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

ČASŤ K

RNKŠ, pokiaľ ide o pravé osivo Solanum tuberosum L.Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

RNKŠ

Rastliny na výsadbu

Prahová hodnota pre osivá

Viroid vretenovosti zemiakov [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

ČASŤ L

RNKŠ, pokiaľ ide o rastliny na výsadbu druhu Humulus lupulus, okrem osívHuby a riasovky

RNKŠ

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre rastliny na výsadbu

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

0 %

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

0 %
PRÍLOHA V

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na špecifických rastlinách na výsadbu

OBSAH

Časť A:

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na osive krmovín

1.

Prehliadka plodiny

2.

Odber vzoriek a testovanie osiva krmovín

3.

Dodatočné opatrenia pre určitý druh rastlín

Časť B:

Opatrenia týkajúce sa osiva obilnín

1.

Prehliadka plodiny

2.

Odber vzoriek a testovanie osiva obilnín

3.

Dodatočné opatrenia pre osivo Oryza sativa L.

Časť C:

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na množiteľskom materiáli okrasných rastlín a iných rastlín na výsadbu určených na okrasné účely

Časť D:

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na lesnom reprodukčnom materiáli okrem semien

1.

Vizuálne prehliadky

2.

Opatrenia podľa rodu alebo druhu a kategórie

Časť E:

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na osive zelenín

Časť F:

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na sadive zemiakov

Časť G:

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na osive olejnín a priadnych rastlín

1.

Prehliadka plodiny

2.

Odber vzoriek a testovanie osiva olejnín a priadnych rastlín

3.

Dodatočné opatrenia pre osivo olejnín a priadnych rastlín

Časť H:

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na množiteľskom a sadivovom materiáli zelenín okrem semien

Časť I:

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na pravom osive Solanum tuberosum

Časť J:

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na rastlinách na výsadbu druhu Humulus lupulus, okrem osív

ČASŤ A

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na osive krmovín

1.    Prehliadka plodiny

1. Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať poľné prehliadky na plodine, z ktorej sa vyrába osivo krmovín, pokiaľ ide o výskyt RNKŠ v plodine, aby zabezpečili, že výskyt RNKŠ nepresahuje prahové hodnoty v tejto tabuľke:RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahové hodnoty pre výrobu predzákladného osiva

Prahové hodnoty pre výrobu základného osiva

Prahové hodnoty pre výrobu certifikovaného osiva

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Príslušný orgán môže splnomocniť inšpektorov iných ako profesionálnych prevádzkovateľov, aby vykonali poľné prehliadky v jeho mene a pod jeho úradným dohľadom.

2. Tieto poľné prehliadky sa vykonávajú vtedy, keď podmienky a štádium vývinu plodiny umožňujú primeranú prehliadku. Musí sa vykonať aspoň jedna poľná prehliadka za rok v najvhodnejšom čase na zistenie príslušných RNKŠ.

3. Príslušný orgán určí veľkosť, počet a distribúciu častí poľa, ktoré treba podrobiť prehliadke v súlade s primeranými metódami.

Podiel plodín na výrobu osiva, ktoré príslušný orgán podrobí úradnej prehliadke, musí predstavovať najmenej 5 %.

2.    Odber vzoriek a testovanie osiva krmovín

1. Príslušný orgán musí:

a) 

úradne odobrať vzorky osiva z dávok osiva krmovín;

b) 

splnomocniť odoberateľov vzoriek osiva, aby vykonali odber vzoriek v jeho mene a pod jeho úradným dohľadom;

c) 

porovnať vzorky osiva, ktoré sám odobral, so vzorkami rovnakej osivovej dávky, ktoré odobrali odoberatelia vzoriek osiva pod úradným dohľadom podľa písmena b);

d) 

dohliadať nad výkonom odoberateľov vzoriek osiva podľa bodu 2.

2. Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu odoberajú vzorky a testujú osivo krmovín v súlade s aktuálnymi medzinárodnými metódami.

Okrem automatického odberu vzorky príslušný orgán odoberie kontrolnú vzorku najmenej 5 % podielu osivových dávok predložených na úradnú certifikáciu. Tento podiel musí byť čo najrovnomernejšie rozdelený medzi fyzické a právnické osoby, ktoré predkladajú osivo na certifikáciu, a medzi predložené druhy, ale môže byť určený aj na vylúčenie určitých pochybností.

3. Na automatický odber vzorky sa musia uplatňovať primerané postupy a tento odber musí byť pod úradným dohľadom.

Na preskúšanie osiva na certifikáciu sa vzorky odoberajú z homogénnych dávok. Pokiaľ ide o hmotnosť dávky a vzorky, uplatňuje sa tabuľka v prílohe III k smernici 66/401/EHS.

3.    Dodatočné opatrenia pre určitý druh rastlín

Príslušné orgány alebo profesionálni prevádzkovatelia pod úradným dohľadom príslušných orgánov musia vykonať nasledujúce dodatočné prehliadky alebo prijať akékoľvek iné opatrenia pre určitý druh rastlín v prípade:

1. predzákladného, základného a certifikovaného osiva Medicago sativa L. na zabráneniu výskytu Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus a na zaručenie, že:

a) 

osivo má pôvod v oblastiach bez výskytu Clavibacter michiganensis spp. insidiosus, alebo

b) 

plodina sa pestovala na pozemku, na ktorom sa v priebehu posledných troch rokov pred výsevom nevyskytovala plodina Medicago sativa L., a počas poľnej prehliadky vo výrobnej prevádzke nie sú pozorované žiadne symptómy Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus alebo na žiadnej plodine Medicago sativa L. ani na okolitých plodinách neboli počas zberu poslednej úrody pozorované žiadne symptómy tohto škodcu, alebo

c) 

plodina patrí k odrode, ktorá bola uznaná ako veľmi rezistentná voči Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus a obsah inertného materiálu v osive nepresahuje 0,1 % hmotnosti;

2. v prípade predzákladného, základného a certifikovaného osiva Medicago sativa L. na zabráneniu výskytu Ditylenchus dipsaci a na zaručenie, že:

a) 

vo výrobnej prevádzke neboli počas zberu poslednej úrody pozorované žiadne symptómy Ditylenchus dipsaci, v priebehu posledných dvoch rokov sa vo výrobnej prevádzke nepestovali žiadne hlavné hostiteľské plodiny a boli prijaté primerané hygienické opatrenia, aby sa zabránilo napadnutiu miesta výroby týmto škodcom, alebo

b) 

vo výrobnej prevádzke neboli počas zberu poslednej úrody pozorované žiadne symptómy Ditylenchus dipsaci a laboratórnymi testami nebol zistený žiadny výskyt Ditylenchus dipsaci na reprezentatívnej vzorke, alebo

c) 

osivo bolo primerane fyzikálne alebo chemicky ošetrené proti Ditylenchus dipsaci a pri laboratórnych testoch reprezentatívnej vzorky sa zistilo, že je bez výskytu tohto škodcu.

ČASŤ B

Opatrenia týkajúce sa osiva obilnín

1.    Prehliadka plodiny

1. Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať poľné prehliadky plodiny, z ktorej sa vyrába osivo obilnín, aby zabezpečili, že výskyt RNKŠ nepresahuje prahové hodnoty v tejto tabuľke:Huby a riasovky

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahové hodnoty pre výrobu predzákladného osiva

Prahové hodnoty pre výrobu základného osiva

Prahové hodnoty pre výrobu certifikovaného osiva

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

najviac 2 symptomatické rastliny na 200 m2 pozorované vo vhodných časoch počas poľných prehliadok reprezentatívnej vzorky rastlín v prípade jednotlivých plodín

najviac 2 symptomatické rastliny na 200 m2 pozorované vo vhodných časoch počas poľných prehliadok reprezentatívnej vzorky rastlín v prípade jednotlivých plodín

Certifikované osivo prvej generácie (C1):

najviac 4 symptomatické rastliny na 200 m2 pozorované vo vhodných časoch počas poľných prehliadok reprezentatívnej vzorky rastlín v prípade jednotlivých plodín.

Certifikované osivo druhej generácie (C2):

najviac 8 symptomatických rastlín na 200 m2 pozorovaných vo vhodných časoch počas poľných prehliadok reprezentatívnej vzorky rastlín v prípade jednotlivých plodín.

Háďatká

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahové hodnoty pre výrobu predzákladného osiva

Prahové hodnoty pre výrobu základného osiva

Prahové hodnoty pre výrobu certifikovaného osiva

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Príslušný orgán môže splnomocniť inšpektorov iných ako profesionálnych prevádzkovateľov, aby vykonali poľné prehliadky v jeho mene a pod jeho úradným dohľadom.

2. Tieto poľné prehliadky sa vykonávajú vtedy, keď podmienky a štádium vývinu plodiny umožňujú primeranú prehliadku.

Musí sa vykonať aspoň jedna poľná prehliadka za rok v najvhodnejšom čase na zistenie príslušných RNKŠ.

3. Príslušný orgán určí veľkosť, počet a distribúciu častí poľa, ktoré treba podrobiť prehliadke v súlade s primeranými metódami.

Podiel plodín na výrobu osiva, ktoré príslušný orgán podrobí úradnej prehliadke, musí predstavovať najmenej 5 %.

2.    Odber vzoriek a testovanie osiva obilnín

1. Príslušný orgán musí:

a) 

úradne odobrať vzorky osiva z dávok osiva obilnín;

b) 

splnomocniť odoberateľov vzoriek osiva, aby vykonali odber vzoriek v jeho mene a pod jeho úradným dohľadom;

c) 

porovnať vzorky osiva, ktoré sám odobral, so vzorkami rovnakej osivovej dávky, ktoré odobrali odoberatelia vzoriek osiva pod úradným dohľadom podľa písmena b);

d) 

dohliadať nad výkonom odoberateľov vzoriek osiva podľa bodu 2.

2. Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu odoberajú vzorky a testujú osivo obilnín v súlade s aktuálnymi medzinárodnými metódami.

Okrem automatického odberu vzoriek príslušný orgán odoberie kontrolnú vzorku najmenej 5 % podielu osivových dávok predložených na úradnú certifikáciu. Tento podiel musí byť čo najrovnomernejšie rozdelený medzi fyzické a právnické osoby, ktoré predkladajú osivo na certifikáciu, a medzi predložené druhy, ale môže byť určený aj na vylúčenie určitých pochybností.

3. Na automatický odber vzoriek sa musia uplatňovať primerané postupy a tento odber musí byť pod úradným dohľadom.

Na preskúšanie osiva na certifikáciu sa vzorky odoberajú z homogénnych dávok. Pokiaľ ide o hmotnosť dávky a vzorky, uplatňujú sa ustanovenia tabuľky v prílohe III k smernici 66/402/EHS.

3.    Dodatočné opatrenia pre osivo Oryza sativa L.

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať nasledujúce dodatočné prehliadky a prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že osivo Oryza sativa L. spĺňa tieto požiadavky:

a) 

má pôvod v oblasti bez výskytu Aphelenchoides besseyi;

b) 

bolo príslušnými orgánmi úradne testované primeranými nematologickými testami reprezentatívnej vzorky z každej dávky a zistilo sa, že je bez výskytu Aphelenchoides besseyi;

c) 

bolo primerane ošetrené horúcou vodou alebo iným vhodným spôsobom proti Aphelenchoides besseyi.

ČASŤ C

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na množiteľskom materiáli okrasných rastlín a iných rastlín na výsadbu určených na okrasné účely

Musia sa prijať tieto opatrenia týkajúce sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu:

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať kontroly alebo prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že požiadavky týkajúce sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu uvedené v nasledujúcej tabuľke sú splnené.Baktérie

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Požiadavky

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.,

a)  rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.,

alebo

b)  rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, ktorá bola počas posledného vegetačného obdobia podrobená vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu, a rastliny preukazujúce symptómy uvedeného škodcu a akékoľvek okolité hostiteľské rastliny boli ihneď odstránené a zničené

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Prunus persica (L.) Batsch

Prunus salicina Lindl.

a)  rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie,

alebo

b)  rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, kde za posledné úplné vegetačné obdobie nebol vizuálnou prehliadkou zistený výskyt Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené,

alebo

c)  najviac 2 % rastlín v dávke preukazovali za posledné vegetačné obdobie počas vizuálnych prehliadok vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu symptómy a tieto symptomatické rastliny a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené

Spiroplasma citri Saglio

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy

Rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré prešli vizuálnou prehliadkou vo vhodnom čase na zistenie škodcu, a zistilo sa, že sú bez výskytu Spiroplasma citri Saglio, a

a)  rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu Spiroplasma citri Saglio, alebo

b)  počas posledného vegetačného obdobia sa vo výrobnej prevádzke vizuálnou prehliadkou rastlín vykonanou v najvhodnejšom čase na zisteniu škodcu nezistil výskyt Spiroplasma citri Saglio, alebo

c)  najviac 2 % rastlín preukazovali za posledné vegetačné obdobie počas vizuálnej prehliadky vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu symptómy a všetky infikované rastliny boli ihneď odstránené a zničené.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Prunus L.

a)  rastliny boli pestované v oblasti bez výskytu Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., alebo

b)  rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, kde sa za posledné úplné vegetačné obdobie vizuálnou prehliadkou nezistil výskyt Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí a susediace rastliny boli ihneď odstránené a zničené, pokiaľ neboli testované na základe reprezentatívnej vzorky symptomatických rastlín a v týchto testoch sa nepreukázalo, že symptómy nie sú spôsobené škodcom Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., alebo

c)  najviac 2 % rastlín v dávke preukazovali za posledné vegetačné obdobie počas vizuálnych prehliadok vykonaných vo vhodných časoch symptómy a tieto symptomatické rastliny a akékoľvek symptomatické rastliny vo výrobnej prevádzke a v bezprostrednom okolí a susediace rastliny boli ihneď odstránené a zničené, pokiaľ neboli testované na základe reprezentatívnej vzorky symptomatických rastlín a v týchto testoch sa nepreukázalo, že symptómy nie sú spôsobené škodcom Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., alebo

d)  v prípade neopadavých druhov boli rastliny pred premiestnením podrobené vizuálnej prehliadke a zistilo sa, že sú bez symptómov Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

1.  V prípade osív:

a)  osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

alebo

b)  počas posledného úplného vegetačného cyklu neboli vo výrobnej prevádzke pri vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

alebo

c)  osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas euvesicatoria Jones et al nezistil.

2.  V prípade rastlín, okrem semien:

a)  semenáčiky boli pestované z osív, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v bode 1 tohto zápisu,

a

b)  sadenice boli uchovávané v primeraných hygienických podmienkach, aby sa zabránilo ich infekcii.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

1.  V prípade osív:

a)  osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

alebo

b)  počas posledného úplného vegetačného cyklu neboli vo výrobnej prevádzke pri vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

alebo

c)  osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al nezistil.

2.  V prípade rastlín, okrem semien:

a)  semenáčiky boli pestované z osív, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v bode 1 tohto zápisu,

a

b)  sadenice boli uchovávané v primeraných hygienických podmienkach, aby sa zabránilo ich infekcii.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

1.  V prípade osív:

a)  osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas perforans Jones et al.,

alebo

b)  počas úplného vegetačného cyklu neboli vo výrobnej prevádzke pri vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xanthomonas perforans Jones et al.

alebo

c)  osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt Xanthomonas perforans Jones et al. a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas perforans Jones et al. nezistil.

2.  V prípade rastlín, okrem semien:

a)  semenáčiky boli pestované z osív, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v bode 1 tohto zápisu,

a

b)  sadenice boli uchovávané v primeraných hygienických podmienkach, aby sa zabránilo ich infekcii.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

1.  V prípade osív:

a)  osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

alebo

b)  počas úplného vegetačného cyklu neboli vo výrobnej prevádzke pri vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

alebo

c)  osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al nezistil.

2.  V prípade rastlín, okrem semien:

a)  semenáčiky boli pestované z osív, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v bode 1 tohto zápisu,

a

b)  sadenice boli uchovávané v primeraných hygienických podmienkach, aby sa zabránilo ich infekcii.

Huby a riasovky

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Opatrenia

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Castanea L.

a)  rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,

alebo

b)  od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu neboli vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,

alebo

c)  rastliny preukazujúce symptómy Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr boli odstránené, zvyšné rastliny boli podrobené prehliadke v týždenných intervaloch a minimálne tri týždne pred premiestnením neboli vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet,

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Pinus L.

a)  rastliny majú pôvod v oblastiach bez výskytu Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet a Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow,

alebo

b)  od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu neboli vo výrobnej prevádzke ani v jej bezprostrednom okolí pozorované žiadne symptómy hnednutia ihličia spôsobené škodcami Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet alebo Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow,

alebo

c)  vykonali sa primerané ošetrenia proti hnednutiu ihličia spôsobenému škodcami Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet alebo Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, rastliny boli pred premiestnením podrobené prehliadke a zistilo sa, že sú bez symptómov hnednutia ihličia

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

Osivo Helianthus annuus L.

a)  osivo má pôvod v oblasti bez výskytu Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,

alebo

b)  počas vegetačného obdobia pri minimálne dvoch prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu neboli vo výrobnej prevádzke osiva pozorované žiadne symptómy Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,

alebo

c)  

i)  výrobná prevádzka osiva bola počas vegetačného obdobia podrobená minimálne dvom prehliadkam vykonaným vo vhodných časoch na zistenie škodcu

a

ii)  najviac 5 % rastlín preukazovalo počas týchto prehliadok symptómy Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni a všetky rastliny preukazujúce tieto symptómy boli ihneď po prehliadke odstránené a zničené

a

iii)  pri záverečnej prehliadke sa zistilo, že žiadne rastliny nepreukazovali symptómy Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,

alebo

d)  

i)  výrobná prevádzka osiva bola počas vegetačného obdobia podrobená minimálne dvom prehliadkam vykonaným vo vhodných časoch na zistenie škodcu

a

ii)  všetky rastliny preukazujúce symptómy Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni boli ihneď po prehliadke odstránené a zničené

a

iii)  pri záverečnej prehliadke sa zistilo, že žiadne rastliny nepreukazovali symptómy Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, a pri testovaní reprezentatívnej vzorky z každej dávky sa nezistil výskyt Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,

alebo

e)  osivo bolo podrobené primeranému ošetreniu, ktoré sa ukázalo byť účinné proti všetkým známym kmeňom Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy

a)  rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley,

alebo

b)  rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, kde sa počas posledného úplného vegetačného obdobia pri minimálne dvoch vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch nezistil výskyt Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené,

alebo

c)  najviac 2 % rastlín v dávke preukazovali za posledné vegetačné obdobie počas minimálne dvoch vizuálnych prehliadok vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu symptómy a tieto symptomatické rastliny a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené

Puccinia horiana P. Hennings

Chrysanthemum L.

a)  rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré boli minimálne raz za mesiac počas predchádzajúcich troch mesiacov podrobené prehliadke, pričom neboli vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy,

alebo

b)  materské rastliny preukazujúce symptómy boli odstránené a zničené spolu s rastlinami v okruhu 1 m a v prípade rastlín, ktoré boli pred premiestnením podrobené prehliadke a nepozorovali sa na nich symptómy, sa použilo primerané fyzikálne alebo chemické ošetrenie

Hmyz a roztoče

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Opatrenia

Aculops fuchsiae Keifer

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Fuchsia L.

a)  rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu Aculops fuchsiae Keifer,

alebo

b)  za predchádzajúce vegetačné obdobie počas vizuálnych prehliadok vykonaných v najvhodnejšom čase na zistenie škodcu neboli vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy na rastlinách ani materských rastlinách, z ktorých pochádzajú,

alebo

c)  pred premiestnením sa použilo primerané fyzikálne alebo chemické ošetrenie na rastliny, ktoré boli potom podrobené prehliadke, pričom neboli zistené žiadne symptómy škodcu

Opogona sacchari Bojer

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

a)  rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu Opogona sacchari Bojer,

alebo

b)  rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, kde počas vizuálnych prehliadok vykonaných aspoň raz za tri mesiace v priebehu minimálne šesťmesačného obdobia neboli pred ich premiestnením pozorované žiadne symptómy ani prejavy Opogona sacchari Bojer,

alebo

c)  vo výrobnej prevádzke sa uplatnil režim zameraný na monitorovanie a potlačenie populácie Opogona sacchari Bojer a na odstránenie napadnutých rastlín, každá dávka bola pred premiestnením podrobená vizuálnej prehliadke v najvhodnejšom čase na zistenie škodcu, pričom neboli zistené žiadne symptómy Opogona sacchari Bojer

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Rastliny na výsadbu čeľade Palmae, okrem plodov a semien, s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto rodom alebo druhom:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

a)  rastliny boli počas ich celého života pestované v oblasti, ktorú zodpovedný úradný orgán v súlade s medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadil ako oblasť bez výskytu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);

b)  rastliny boli počas dvoch rokov pred ich premiestnením pestované v prevádzke v Únii s úplnou fyzikálnou ochranou pred zavlečením Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), alebo v takej prevádzke v Únii, kde sa v súvislosti s uvedeným škodcom vykonali primerané preventívne ošetrenia;

c)  rastliny boli podrobené vizuálnym prehliadkam, ktoré sa vykonali aspoň raz za štyri mesiace a ktorými sa potvrdilo, že uvedený materiál je bez výskytu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Háďatká

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Opatrenia

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium sp. L.

a)  rastliny alebo rastliny na výrobu osiva boli podrobené prehliadke a od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu neboli na dávke pozorované žiadne symptómy Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev alebo

b)  na cibuľkách sa nezistili žiadne symptómy Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev na základe vizuálnych prehliadok vykonaných v najvhodnejšom čase na zistenie škodcu a cibuľky boli zabalené na predaj konečnému spotrebiteľovi

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L., Tulipa L.

a)  rastliny boli podrobené prehliadke a od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu neboli na dávke pozorované žiadne symptómy Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev alebo

b)  na cibuľkách sa nezistili žiadne symptómy Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev na základe vizuálnych prehliadok vykonaných v najvhodnejšom čase na zistenie škodcu a cibuľky boli zabalené na predaj konečnému spotrebiteľovi

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Opatrenia

Fytoplazma Candidatus mali Seemüller & Schneider

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Malus Mill.

a)  rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré prešli vizuálnou prehliadkou, pričom neboli zistené žiadne symptómy fytoplazmy Candidatus mali Seemüller & Schneider, a

b)  

i)  rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu fytoplazmy Candidatus mali Seemüller & Schneider,

alebo

ii)  rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, kde za posledné úplné vegetačné obdobie nebol vizuálnou prehliadkou zistený výskyt fytoplazmy Candidatus mali Seemüller & Schneider a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené,

alebo

iii)  najviac 2 % rastlín vo výrobnej prevádzke preukazovali za posledné vegetačné obdobie počas vizuálnych prehliadok vykonaných vo vhodných časoch symptómy, tieto symptomatické rastliny a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené, reprezentatívna vzorka zvyšných asymptomatických rastlín v dávkach, v ktorých boli symptomatické rastliny pozorované, bola testovaná a zistilo sa, že je bez výskytu fytoplazmy Candidatus mali Seemüller & Schneider

Fytoplazma Candidatus prunorum Seemüller & Schneider

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Prunus L.

a)  rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré prešli vizuálnou prehliadkou, pričom neboli zistené žiadne symptómy fytoplazmy Candidatus prunorum Seemüller & Schneider,

a

b)  

i)  rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu fytoplazmy Candidatus prunorum Seemüller & Schneider,

alebo

ii)  rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, kde sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistil vizuálnou prehliadkou výskyt fytoplazmy Candidatus prunorum Seemüller & Schneider a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené,

alebo

iii)  najviac 1 % rastlín vo výrobnej prevádzke preukazovalo za posledné vegetačné obdobie počas prehliadok vykonaných vo vhodných časoch symptómy, tieto symptomatické rastliny a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené, reprezentatívna vzorka zvyšných asymptomatických rastlín v dávkach, v ktorých boli pozorované symptomatické rastliny, bola testovaná a zistilo sa, že je bez výskytu fytoplazmy Candidatus prunorum Seemüller & Schneider

Fytoplazma Candidatus pyri Seemüller & Schneider

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Pyrus L.

a)  rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré prešli vizuálnou prehliadkou, pričom neboli zistené žiadne symptómy Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, a

b)  

i)  rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, alebo

ii)  rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, kde za posledné úplné vegetačné obdobie nebol vizuálnou prehliadkou zistený výskyt škodcu a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené, alebo

c)  najviac 2 % rastlín vo výrobnej prevádzke preukazovali za posledné vegetačné obdobie počas vizuálnych prehliadok vykonaných vo vhodných časoch symptómy a tieto symptomatické rastliny a symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené

Fytoplazma Candidatus solani Quaglino et al.

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Lavandula L.

a)  rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke bez výskytu fytoplazmy Candidatus solani Quaglino et al.,

alebo

b)  v poslednom úplnom vegetačnom cykle neboli počas vizuálnych prehliadok pozorované v dávke žiadne symptómy fytoplazmy Candidatus solani Quaglino et al.,

alebo

c)  rastliny preukazujúce symptómy fytoplazmy Candidatus solani Quaglino et al. boli odstránené a zničené, dávka bola testovaná na základe reprezentatívnej vzorky zvyšných rastlín a výskyt škodcu sa nezistil

Viroid zakrpatenosti chryzantémy

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

Rastliny pochádzajú v rámci troch generácií množenia zo zásoby, kde sa testovaním nezistil žiaden výskyt viroidu zakrpatenosti chryzantémy.

Viroid šupinatosti kmeňa citrusov

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Citrus L.

a)  rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré prešli vizuálnou prehliadkou, pričom sa nezistil výskyt viroidu šupinatosti kmeňa citrusov,

a

b)  rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, kde sa za posledné úplné vegetačné obdobie vizuálnou prehliadkou rastlín vykonanou vo vhodnom čase na zistenie škodcu nezistil výskyt škodcu

Vírus tristézy citrusov (izoláty EÚ)

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy

a)  rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré boli testované za posledné tri roky, pričom sa vírus tristézy citrusov nezistil,

a

b)  

i)  rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu vírusu tristézy citrusov,

alebo

ii)  rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, kde sa za posledné úplné vegetačné obdobie testovaním reprezentatívnej vzorky rastlín vykonanom vo vhodnom čase na zistenie škodcu výskyt vírusu tristézy citrusov nepotvrdil,

alebo

iii)  rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke s fyzikálnou ochranou pred vektormi a kde sa za posledné úplné vegetačné obdobie náhodným testovaním rastlín vykonanom v najvhodnejšom čase na zistenie škodcu nezistil výskyt vírusu tristézy citrusov,

alebo

iv)  v prípadoch pozitívneho výsledku testu na výskyt vírusu tristézy citrusov v dávke boli všetky rastliny testované jednotlivo a najviac 2 % uvedených rastlín boli testované s pozitívnym výsledkom a tie rastliny, ktoré boli testované a napadnuté škodcom, boli ihneď odstránené a zničené

Tospovírus nekrotickej škvrnitosti netýkavky

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Begonia x hiemalis, Fotsch, hybridy netýkavky hawkerovej

a)  rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, ktorá podliehala monitorovaniu relevantných vektorov strapky (Frankliniella occidentalis Pergande) a po ich zistení primeranému ošetreniu na zabezpečenie účinného potlačenia ich populácií

a

b)  

i)  počas aktuálneho vegetačného obdobia neboli na rastlinách vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy tospovírusu nekrotickej škvrnitosti netýkavky, alebo

ii)  všetky rastliny vo výrobnej prevádzke preukazujúce symptómy tospovírusu nekrotickej škvrnitosti netýkavky počas aktuálneho vegetačného obdobia boli zničené a reprezentatívna vzorka rastlín, ktoré sa mali premiestniť, bola testovaná, pričom sa tospovírus nekrotickej škvrnitosti netýkavky nezistil

Viroid vretenovitosti zemiakov

Capiscum annuum L.

a)  na rastlinách v mieste výroby neboli počas úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy choroby spôsobené viroidom vretenovitosti zemiakov, alebo

b)  rastliny boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód podrobené úradnému testovaniu na výskyt viroidu vretenovitosti zemiakov a v týchto testoch sa výskyt tohto škodcu nezistil

Vírus šarky sliviek

Rastliny nasledujúcich druhov Prunus L. určené na výsadbu, okrem semien:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill.,— Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen,— Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. a Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., Prunus L. náchylné na vírus šarky sliviek

a)  vegetatívne rozmnožené podpníky Prunus pochádzajúce z materských rastlín, z ktorých bola odobratá vzorka a urobené testy za predchádzajúcich 5 rokov a na ktorých nebol zistený vírus šarky sliviek, a

b)  

i)  množiteľský materiál bol vyrobený v oblastiach bez výskytu vírusu šarky sliviek, alebo

ii)  na množiteľskom materiáli vo výrobnej prevádzke neboli za posledné úplné vegetačné obdobie v najvhodnejšom období roka pozorované žiadne symptómy vírusu šarky sliviek berúc do úvahy klimatické podmienky a podmienky na pestovanie rastliny, ako aj biológiu vírusu šarky sliviek a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené, alebo

iii)  vo výrobnej prevádzke boli symptómy vírusu šarky sliviek za posledné úplné vegetačné obdobie v najvhodnejšom období roka pozorované na najviac 1 % rastlín berúc do úvahy klimatické podmienky a podmienky na pestovanie rastliny, ako aj biológiu vírusu šarky sliviek; akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené, reprezentatívna vzorka zvyšných asymptomatických rastlín v dávkach, v ktorých boli pozorované symptomatické rastliny, bola testovaná a konštatovalo sa, že je bez výskytu škodcu. V prípade reprezentatívneho podielu rastlín, ktoré pri vizuálnej prehliadke nepreukazujú žiadne symptómy vírusu šarky sliviek, sa môže vykonať odber vzorky a testovanie na základe posúdenia rizika infekcie týchto rastlín, pokiaľ ide o výskyt daného škodcu.

Tospovírus bronzovitosti rajčiaka

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., hybridy netýkavky hawkerovej, Pelargonium L.

a)  rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, ktorá podliehala monitorovaniu relevantných vektorov strapky (Frankliniella occidentalisThrips tabaci) a po ich zistení primeranému ošetreniu na zabezpečenie účinného potlačenia ich populácií,

a

b)  počas aktuálneho vegetačného obdobia neboli na rastlinách vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy tospovírusu bronzovitosti rajčiaka, alebo

c)  všetky rastliny vo výrobnej prevádzke preukazujúce symptómy tospovírusu bronzovitosti rajčiaka počas aktuálneho vegetačného obdobia boli odstránené a reprezentatívna vzorka rastlín, ktoré sa mali premiestniť, bola testovaná a tospovírus bronzovitosti rajčiaka sa nezistil

ČASŤ D

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na lesnom reprodukčnom materiáli okrem semien

1.    Vizuálne prehliadky

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať kontroly alebo prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že požiadavky týkajúce sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu sú splnené:

a) 

pri vizuálnej prehliadke vo výrobnej prevádzke alebo v mieste výroby sa zistilo, že lesný reprodukčný materiál Castanea sativa Mill. okrem semien je bez výskytu Cryphonectria parasitica;

b) 

pri vizuálnej prehliadke vo výrobnej prevádzke alebo v mieste výroby sa zistilo, že lesný reprodukčný materiál Pinus spp. okrem semien je bez výskytu Dothistroma pini, Dothistroma septosporumLecanosticta acicola.

Vizuálne prehliadky sa vykonávajú raz za rok v najvhodnejšom období na zistenie týchto škodcov berúc do úvahy klimatické podmienky a podmienky na pestovanie rastliny, ako aj biológiu príslušných škodcov.

2.    Požiadavky podľa rodu alebo druhu a kategórie

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať kontroly alebo prijať všetky iné opatrenia týkajúce sa nasledujúcich rodov alebo druhov, aby zabezpečili, že:

Castanea sativa Mill.

a) 

lesný reprodukčný materiál má pôvod v oblastiach bez výskytu Cryphonectria parasitica, alebo

b) 

vo výrobnej prevádzke alebo v mieste výroby neboli za posledné úplné vegetačné obdobie pozorované žiadne symptómy Cryphonectria parasitica, alebo

c) 

lesný reprodukčný materiál preukazujúci symptómy Cryphonectria parasitica bol vo výrobnej prevádzke alebo v mieste výroby odstránený, zvyšný materiál bol podrobený prehliadke v týždenných intervaloch a minimálne tri týždne pred premiestnením neboli v mieste výroby alebo vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy;

Pinus spp.

a) 

lesný reprodukčný materiál má pôvod v oblastiach bez výskytu Dothistroma pini, Dothistroma septosporumLecanosticta acicola, alebo

b) 

za posledné úplné vegetačné obdobie neboli vo výrobnej prevádzke alebo v mieste výroby alebo v ich bezprostrednom okolí pozorované žiadne symptómy hnednutia ihličia spôsobené škodcami Dothistroma pini, Dothistroma septosporum alebo Lecanosticta acicola, alebo

c) 

vo výrobnej prevádzke alebo v mieste výroby sa vykonali primerané ošetrenia proti hnednutiu ihličia spôsobenému škodcami Dothistroma pini, Dothistroma septosporum alebo Lecanosticta acicola, lesný reprodukčný materiál prešiel vizuálnou prehliadkou pred premiestnením a žiadne symptómy Dothistroma pini, Dothistroma septosporum alebo Lecanosticta acicola neboli zistené.

ČASŤ E

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na osive zelenín

Musia sa prijať tieto opatrenia týkajúce sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu: príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať kontroly alebo prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že požiadavky týkajúce sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu uvedené v treťom stĺpci nasledujúcej tabuľky sú splnené.Baktérie

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Požiadavky

Clavibacter michiganensis ssp. Michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  osivá boli získané prostredníctvom vhodnej kyselinoextrakčnej metódy alebo inou rovnocennou metódou

a

b)  

i)  osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.,

alebo

ii)  počas úplného vegetačného cyklu rastlín neboli vo výrobnej prevádzke pri vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.,

alebo

iii)  osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód podrobené úradnému testovaniu na výskyt Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. a v týchto testoch sa výskytu tohto škodcu nezistil

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)  osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.,

alebo

b)  plodina, z ktorej bolo osivo zozbierané, podliehala vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodných časoch počas vegetačného obdobia a výskyt Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. sa nezistil,

alebo

c)  reprezentatívna vzorka osív bola testovaná a v týchto testoch sa nezistil výskyt Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)  osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.,

alebo

b)  plodina, z ktorej bolo osivo zozbierané, podliehala vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodných časoch počas vegetačného obdobia a výskyt Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. sa nezistil,

alebo

c)  reprezentatívna vzorka osív bola testovaná a v týchto testoch sa nezistil výskyt Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)  osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

alebo

b)  za posledné uplné vegetačné obdobie počas vizuálnych prehliadok vykonaných vo vhodných časoch na zisteniu škodcu neboli vo výrobnej prevádzke pozorovné žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

alebo

c)  osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas euvesicatoria Jones et al nezistil

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  osivá boli získané prostredníctvom vhodnej kyselinoextrakčnej metódy a

b)  osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

alebo

c)  

i)  počas úplného vegetačného cyklu neboli pri vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

alebo

(ii)  osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas euvesicatoria Jones et al nezistil.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)  osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

alebo

b)  počas úplného vegetačného cyklu neboli pri vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

alebo

c)  osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. nezistil.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  osivá boli získané prostredníctvom vhodnej kyselinoextrakčnej metódy a

b)  osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

alebo

c)  

i)  počas úplného vegetačného cyklu neboli pri vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

alebo

ii)  osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al nezistil.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)  osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas perforans Jones et al.

alebo

b)  počas úplného vegetačného cyklu neboli pri vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xanthomonas perforans Jones et al.,

alebo

c)  osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt Xanthomonas perforans Jones et al. a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas perforans Jones et al nezistil

Xanthomonas perforans Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  osivá boli získané prostredníctvom vhodnej kyselinoextrakčnej metódy a

b)  osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas perforans Jones et al.,

alebo

c)  

i)  počas úplného vegetačného cyklu neboli pri vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xanthomonas perforans Jones et al.,

alebo

ii)  osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt Xanthomonas perforans Jones et al. a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas perforans Jones et al nezistil

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

a)  osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

alebo

b)  počas úplného vegetačného cyklu neboli pri vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

alebo

c)  osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al nezistil

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  osivá boli získané prostredníctvom vhodnej kyselinoextrakčnej metódy a

b)  osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

alebo

c)  

i)  počas úplného vegetačného cyklu neboli pri vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

alebo

ii)  osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al nezistil

Hmyz a roztoče

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Opatrenia

Acanthoscelides obtectus (Say)

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

a)  reprezentatívna vzorka bola podrobená vizuálnej prehliadke v najvhodnejšom čase na zistenie škodcu, čo sa môže uskutočniť po primeranom ošetrení, a

b)  zistilo sa, že osivá sú bez výskytu Acanthoscelides obtectus (Say)

Bruchus pisorum (L.)

Pisum sativum L.

a)  reprezentatívna vzorka bola podrobená vizuálnej prehliadke v najvhodnejšom čase na zistenie škodcu, čo sa môže uskutočniť po primeranom ošetrení, a

b)  zistilo sa, že osivá sú bez výskytu Bruchus pisorum (L.)

Bruchus rufimanus L.

Vicia faba L

a)  reprezentatívna vzorka bola podrobená vizuálnej prehliadke v najvhodnejšom čase na zistenie škodcu, čo sa môže uskutočniť po primeranom ošetrení, a

b)  zistilo sa, že osivá sú bez výskytu Bruchus rufimanus L.

Háďatká

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Opatrenia

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium porrum L.

a)  od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu bola plodina aspoň raz podrobená vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a žiadne symptómy Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev neboli pozorované,

alebo

b)  pri laboratórnych testoch reprezentatívnej vzorky sa v odobratých osivách nezistil výskyt Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,

alebo

c)  sadivový materiál bol primerane fyzikálne alebo chemicky ošetrený proti Ditylenchus dipsaci a v laboratórnych testoch reprezentatívnej vzorky sa nezistil výskytu tohto škodcu

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Opatrenia

Vírus mozaiky pepina

Solanum lycopersicum L.

a)  osivá boli získané prostredníctvom vhodnej kyselinoextrakčnej metódy alebo inou rovnocennou metódou a:

b)  

i)  osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu vírusu mozaiky pepina, alebo

ii)  za úplné vegetačné obdobie neboli na rastlinách v mieste výroby pozorované žiadne symptómy choroby spôsobené vírusom mozaiky pepina, alebo

iii)  osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód úradne testované na vírus mozaiky pepina a v týchto testoch zistilo, že sú bez výskytu škodcu

Viroid vretenovitosti zemiakov

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  

i)  osivá majú pôvod v oblastiach, kde nie je známy výskyt viroidu vretenovitosti zemiakov, alebo

ii)  za úplné vegetačné obdobie neboli na rastlinách v mieste výroby pozorované žiadne symptómy choroby spôsobené viroidom vretenovitosti zemiakov, alebo

iii)  osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód úradne testované na viroid vretenovitosti zemiakov a v týchto testoch zistilo, že sú bez výskytu škodcu

ČASŤ F

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na sadive zemiakov

Príslušný orgán alebo ak sa to vyžaduje, profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať kontroly alebo prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že požiadavky týkajúce sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu uvedené v nasledujúcej tabuľke sú splnené.RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Požiadavky

Bakteriálne černanie stoniek (Dickeya Samson et al. spp.; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.)

Solanum tuberosum L.

a)  V prípade predzákladného sadiva zemiakov:

úradné prehliadky ukázali, že pochádza z materských rastlín, ktoré sú bez výskytu Dickeya Samson et al. spp. a Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.

b)  V prípade všetkých kategórií:

príslušné orgány vykonali úradnú poľnú prehliadku pestovaných rastlín.

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

a)  V prípade predzákladného sadiva zemiakov:

úradné prehliadky ukázali, že pochádza z materských rastlín, ktoré sú bez výskytu Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

b)  V prípade všetkých kategórií:

i)  rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. pri zohľadnení možného výskytu vektorov,

alebo

ii)  príslušné orgány nepozorovali od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu počas úradných prehliadok vo výrobnej prevádzke žiadne symptómy Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. na pestovaných rastlinách.

Fytoplazma Candidatus solani Quaglino et al.

Solanum tuberosum L.

a)  V prípade predzákladného sadiva zemiakov:

úradné prehliadky ukázali, že pochádza z materských rastlín, ktoré sú bez výskytu fytoplazmy Candidatus solani Quaglino et al.

b)  V prípade všetkých kategórií:

i)  od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu počas úradnej prehliadky neboli v mieste výroby pozorované žiadne symptómy fytoplazmy Candidatus solani Quaglino et al.,

alebo

ii)  všetky rastliny vo výrobnej prevádzke preukazujúce symptómy boli spolu s hľuzami priameho potomstva odstránené a zničené a v prípade všetkých zásob, v ktorých boli na pestovanej plodine pozorované symptómy, bola každá dávka po odbere hľuzí úradne testovaná, aby sa potvrdilo, že je bez výskytu fytoplazmy Candidatus solani Quaglino et al.

Symptómy mozaiky spôsobené vírusmi a:

symptómy spôsobené:

— vírusom zvinutky zemiaka

Solanum tuberosum L.

a)  V prípade predzákladného sadiva zemiakov:

pochádza z materských rastlín, ktoré sú bez výskytu A vírusu zemiaka, M vírusu zemiaka, S vírusu zemiaka, X vírusu zemiaka, Y vírusu zemiaka a vírusu zvinutky zemiaka.

Pri používaní metód mikrorozmnožovania sa dodržiavanie tohto písmena zabezpečí úradným testovaním materskej rastliny alebo testovaním materskej rastliny pod úradným dohľadom.

Pri používaní metód klonovej selekcie sa dodržiavanie tohto písmena zabezpečí úradným testovaním klonovej zásoby alebo testovaním klonovej zásoby pod úradným dohľadom.

b)  V prípade všetkých kategórií:

príslušné orgány vykonali úradnú prehliadku pestovaných rastlín.

Viroid vretenovitosti zemiakov

Solanum tuberosum L.

a)  V prípade klonovej zásoby:

úradné testovanie alebo testovanie pod úradným dohľadom ukázalo, že pochádza z materských rastlín, ktoré sú bez výskytu viroidu vretenovitosti zemiakov.

b)  V prípade predzákladného a základného sadiva zemiakov:

neboli zistené žiadne symptómy viroidu vretenovitosti zemiakov,

alebo

každá dávka bola podrobená úradnému testovaniu po zbere hľúz a na týchto hľuzách sa nezistil výskyt viroidu vretenovitosti zemiakov.

c)  V prípade certifikovaného sadiva zemiakov:

úradné vizuálne prehliadky ukázali, že je bez výskytu škodcu, a testovanie sa vykoná, ak budú pozorované nejaké symptómy škodcu.RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Požiadavky

Symptómy infekcie vírusom

Solanum tuberosum L.

Počas úradnej prehliadky priameho potomstva nesmie počet symptomatických rastlín presiahnuť percentuálny podiel uvedený v prílohe IV.RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Požiadavky

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

Príslušný orgán po vykonaní úradnej prehliadky dávok potvrdí, že sú v súlade s príslušnými ustanoveniami prílohy IV.

Ditylenchus destructor Thorne

Solanum tuberosum L.

Príslušný orgán po vykonaní úradnej prehliadky dávok potvrdí, že sú v súlade s príslušnými ustanoveniami prílohy IV.

Vločkovitosť zemiakov postihujúca hľuzy na vyše 10 % ich plochy spôsobená škodcom Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk

Solanum tuberosum L

Príslušný orgán po vykonaní úradnej prehliadky dávok potvrdí, že sú v súlade s príslušnými ustanoveniami prílohy IV.

Prašná chrastavitosť zemiaka postihujúca hľuzy na vyše 10 % ich plochy spôsobená škodcom Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.

Solanum tuberosum L

Príslušný orgán po vykonaní úradnej prehliadky dávok potvrdí, že sú v súlade s príslušnými ustanoveniami prílohy IV.

Okrem toho príslušné orgány musia vykonať úradné prehliadky, aby zabezpečili, že výskyt RNKŠ na pestovaných rastlinách nepresahuje prahové hodnoty stanovené v nasledujúcej tabuľke:RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre pestované rastliny v prípade predzákladného sadiva zemiakov

Prahová hodnota pre pestované rastliny v prípade základného sadiva zemiakov

Prahová hodnota pre pestované rastliny v prípade certifikovaného sadiva zemiakov

PBTC

PB

Bakteriálne černanie stoniek (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

1,0  %

4,0  %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Fytoplazma Candidatus solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Symptómy mozaikovitosti spôsobené vírusmi

a

symptómy spôsobené vírusom zvinutky zemiaka [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1  %

0,8  %

6,0  %

Viroid vretenovosti zemiakov [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

ČASŤ G

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na osive olejnín a priadnych rastlín

1.    Prehliadka plodiny

1. Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať poľné prehliadky na plodine, z ktorej sa vyrába osivo olejnín a priadnych rastlín, aby zabezpečili, že výskyt RNKŠ nepresahuje prahové hodnoty stanovené v nasledujúcej tabuľke:Huby a riasovky

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahové hodnoty pre výrobu predzákladného osiva

Prahové hodnoty pre výrobu základného osiva

Prahové hodnoty pre výrobu certifikovaného osiva

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Príslušný orgán môže splnomocniť inšpektorov iných ako profesionálnych prevádzkovateľov, aby vykonali poľné prehliadky v jeho mene a pod jeho úradným dohľadom.

2. Tieto poľné prehliadky sa vykonávajú vtedy, keď podmienky a štádium vývinu plodiny umožňujú primeranú prehliadku.

Musí sa vykonať aspoň jedna poľná prehliadka za rok v najvhodnejšom čase na zistenie príslušných RNKŠ.

3. Príslušný orgán určí veľkosť, počet a distribúciu častí poľa, ktoré treba podrobiť prehliadke v súlade s primeranými metódami.

Podiel plodín na výrobu osiva, ktoré príslušný orgán podrobí úradnej prehliadke, musí predstavovať najmenej 5 %.

2.    Odber vzoriek a testovanie osiva olejnín a priadnych rastlín

1. Príslušný orgán musí:

a) 

úradne odobrať vzorky osiva z dávok osiva olejnín a priadnych rastlín;

b) 

splnomocniť odoberateľov vzoriek osiva, aby vykonali odber vzoriek v jeho mene a pod jeho úradným dohľadom;

c) 

porovnať vzorky osiva, ktoré sám odobral, so vzorkami rovnakej osivovej dávky, ktoré odobrali odoberatelia vzoriek osiva pod úradným dohľadom;

d) 

dohliadať nad výkonom odoberateľov vzoriek osiva podľa písmena b).

2. Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu odoberajú vzorky a testujú osivo olejnín a priadnych rastlín v súlade s aktuálnymi medzinárodnými metódami.

Okrem automatického odberu vzoriek príslušný orgán odoberie kontrolnú vzorku najmenej 5 % podielu osivových dávok predložených na úradnú certifikáciu. Tento podiel musí byť čo najrovnomernejšie rozdelený medzi fyzické a právnické osoby, ktoré predkladajú osivo na certifikáciu, a medzi predložené druhy, ale môže byť určený aj na vylúčenie určitých pochybností.

3. Na automatický odber vzoriek sa musia uplatňovať primerané postupy a tento odber musí byť pod úradným dohľadom.

4. Na preskúšanie osiva na certifikáciu a obchodného osiva sa vzorky odoberajú z homogénnych dávok. Pokiaľ ide o hmotnosť dávky a vzorky, uplatňuje sa tabuľka v prílohe III k smernici 2002/57/ES.

3.    Dodatočné opatrenia pre osivo olejnín a priadnych rastlín

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať nasledujúce dodatočné prehliadky a prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že požiadavky týkajúce sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu sú splnené:

1. 

Opatrenia na zabránenie výskytu Plasmopora halstedii na osive Helianthus annuus L.

a) 

osivo Helianthus annuus L. má pôvod v oblastiach bez výskytu Plasmopara halstedii,

alebo

b) 

pri minimálne dvoch prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch neboli vo výrobnej prevádzke počas vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Plasmopara halstedii,

alebo

c) 
i) 

výrobná prevádzka bola počas vegetačného obdobia podrobená minimálne dvom poľným prehliadkam vykonaným vo vhodných časoch na zistenie škodcu a

ii) 

najviac 5 % rastlín preukazovalo počas poľnej prehliadky symptómy Plasmopara halstedii, všetky rastliny preukazujúce tieto symptómy boli ihneď po prehliadke odstránené a zničené a

iii) 

pri záverečnej prehliadke sa zistilo, že žiadne rastliny nepreukazovali symptómy Plasmopara halstedii,

alebo

d) 
i) 

výrobná prevádzka bola počas vegetačného obdobia podrobená minimálne dvom poľným prehliadkam vykonaným vo vhodných časoch a

ii) 

všetky rastliny preukazujúce symptómy Plasmopara halstedii boli ihneď po prehliadke odstránené a zničené a

iii) 

počas záverečnej prehliadky žiadne rastliny nepreukazovali symptómy Plasmopara. halstedii, reprezentatívna vzorka z každej dávky bola testovaná a nezistil sa výskyt Plasmopara halstedii, alebo e) osivo bolo podrobené primeranému ošetreniu, ktoré sa ukázalo byť účinné proti všetkým známym kmeňom Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

2. 

Opatrenia na zabránenie výskytu Botrytis cinerea na osive Helianthus annuus L. a Linum usitatissimum L.

a) 

bolo uplatnené ošetrenie osiva autorizované na použitie proti Botrytis cinerea

alebo

b) 

stanovená tolerancia v osive na základe laboratórneho testu reprezentatívnej vzorky nie je presiahnutá.

3. 

Opatrenia na zabránenie výskytuDiaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora) na osive Glycine max (L.) Merryl

a) 

bolo uplatnené ošetrenie osiva autorizované na použitie proti Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora)

alebo

b) 

stanovená tolerancia v osive na základe laboratórneho testu reprezentatívnej vzorky nie je presiahnutá.

4. 

Opatrenia na zabránenie výskytu Diaporthe var. sojae na osive Glycine max (L.) Merryl

a) 

bolo uplatnené ošetrenie osiva autorizované na použitie proti Diaporthe var. sojae

alebo

b) 

stanovená tolerancia v osive na základe laboratórneho testu reprezentatívnej vzorky nie je presiahnutá.

5. 

Opatrenia na zabránenie výskytu Alternaria linicola na osive Linum usitatissimum L.

a) 

bolo uplatnené ošetrenie osiva autorizované na použitie proti Alternaria linicola

alebo

b) 

stanovená tolerancia v osive na základe laboratórneho testu reprezentatívnej vzorky nie je presiahnutá.

6. 

Opatrenia na zabránenie výskytu Boeremia exigua var. linicola na osive Linum usitatissimum L.

a) 

bolo uplatnené ošetrenie osiva autorizované na použitie proti Boeremia exigua var. linicola

alebo

b) 

stanovená tolerancia v osive na základe laboratórneho testu reprezentatívnej vzorky nie je presiahnutá.

7. 

Opatrenia na zabránenie výskytu Colletotrichum lini na osive Linum usitatissimum L.

a) 

bolo uplatnené ošetrenie osiva autorizované na použitie proti Colletotrichum lini

alebo

b) 

stanovená tolerancia v osive na základe laboratórneho testu reprezentatívnej vzorky nie je presiahnutá.

8. 

Opatrenia na zabránenie výskytu Fusarium (anamorfný druh), okrem Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell na osive Linum usitatissimum. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell.

a) 

bolo uplatnené ošetrenie osiva autorizované na použitie proti Fusarium (anamorfný rod) okrem Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

alebo

b) 

stanovená tolerancia v osive na základe laboratórneho testu reprezentatívnej vzorky nie je presiahnutá.

ČASŤ H

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na množiteľskom a sadivovom materiáli zelenín okrem semien

Vizuálna prehliadka

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať kontroly alebo prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že:

a) 

rastliny vyzerajú aspoň pri vizuálnej prehliadke prakticky bez výskytu škodcov uvedených v tabuľke v tomto bode, pokiaľ ide o príslušný rod alebo druh;

b) 

všetky rastliny, ktoré v štádiu pestovanej plodiny preukazujú viditeľné prejavy alebo symptómy škodcov uvedených v tabuľke v tomto bode, boli ihneď po ich vzniku riadne ošetrené alebo v prípade potreby eliminovaé;

c) 

pokiaľ ide o cibuľky šalotky a cesnaku, rastliny pochádzajú priamo z materiálu, ktorý bol v štádiu pestovania plodiny kontrolovaný a zistilo sa, že je prakticky bez výskytu všetkých škodcov uvedených v tabuľke v tomto bode.

Okrem toho príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať kontroly alebo prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že požiadavky týkajúce sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu uvedené v nasledujúcej tabuľke sú splnené.Baktérie

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Požiadavky

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

Rastliny boli pestované z osív, ktoré sú v súlade s požiadavkami stanovenými v časti E prílohy V, a boli primeranými hygienickými opatreniami udržované bez výskytu infekcie.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  semenáčiky boli pestované z osív, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v časti E týkajúcej sa osiva zelenín, a

b)  sadenice boli uchovávané v primeraných hygienických podmienkach, aby sa zabránilo ich infekcii

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  semenáčiky boli pestované z osív, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v časti E týkajúcej sa osiva zelenín, a

b)  sadenice boli uchovávané v primeraných hygienických podmienkach, aby sa zabránilo ich infekcii

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  semenáčiky boli pestované z osív, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v časti E týkajúcej sa osiva zelenín, a

b)  sadenice boli uchovávané v primeraných hygienických podmienkach, aby sa zabránilo ich infekcii

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  semenáčiky boli pestované z osív, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v časti E týkajúcej sa osiva zelenín, a

b)  sadenice boli uchovávané v primeraných hygienických podmienkach, aby sa zabránilo ich infekcii

Huby a riasovky

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Požiadavky

Fusarium Link (anamorfný rod) okrem Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Asparagus officinalis L.

a)  

i)  plodina bola počas vegetačného obdobia podrobená vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a reprezentatívna vzorka rastlín bola vytiahnutá s koreňmi a žiadne symptómy Fusarium Link neboli pozorované, alebo

ii)  plodina bola počas vegetačného obdobia podrobená aspoň dvakrát vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodných časoch na zistenie škodcu a rastliny preukazujúce symptómy Fusarium Link boli ihneď odstránené, takže pri záverečnej prehliadke pestovanej plodiny neboli pozorované žiadne symptómy, a

b)  korunky špargle boli pred premiestnením podrobené vizuálnej prehliadke a žiadne symptómy Fusarium Link neboli pozorované

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk

Asparagus officinalis L.

a)  

i)  plodina bola počas vegetačného obdobia podrobená vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a reprezentatívna vzorka rastlín bola vytiahnutá s koreňmi a žiadne symptómy Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk neboli pozorované, alebo

ii)  plodina bola počas vegetačného obdobia podrobená aspoň dvakrát vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodných časoch na zistenie škodcu a rastliny preukazujúce symptómyHelicobasidium brebissonii (Desm.) Donk boli ihneď odstránené, takže pri záverečnej prehliadke pestovanej plodiny neboli pozorované žiadne symptómy, a

b)  korunky špargle boli pred premiestnením podrobené vizuálnej prehliadke a žiadne symptómy Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk neboli pozorované

Stromatinia cepivora Berk.

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L.

a)  rastliny sú priesady v modulových vysadzovačoch pestované v pestovateľskom substráte bez výskytu Stromatinia cepivora Berk.,

alebo

b)  

i)  

— plodina bola počas vegetačného obdobia podrobená vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a žiadne symptómy Stromatinia cepivora Berk. neboli pozorované, alebo

— plodina bola počas vegetačného obdobia podrobená vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a rastliny preukazujúce symptómy Stromatinia cepivora Berk. boli ihneď odstránené, takže pri dodatočnej záverečnej prehliadke pestovanej plodiny neboli pozorované žiadne symptómy,

a

ii)  rastliny boli pred premiestnením podrobené vizuálnej prehliadke a žiadne symptómy Stromatinia cepivora Berk. neboli pozorované

Stromatinia cepivora Berk.

Allium sativum L.

a)  

i)  plodina bola počas vegetačného obdobia podrobená vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a žiadne symptómy Stromatinia cepivora Berk. neboli pozorované, alebo

ii)  plodina bola počas vegetačného obdobia podrobená vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a rastliny preukazujúce symptómy Stromatinia cepivora Berk. boli ihneď odstránené, takže pri dodatočnej záverečnej prehliadke pestovanej plodiny neboli pozorované žiadne symptómy,

a

b)  rastliny boli pred premiestnením podrobené vizuálnej prehliadke a žiadne symptómy Stromatinia cepivora Berk. neboli pozorované

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

a)  materské rastliny pochádzajú z materiálu testovaného na patogény a

b)  rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke s existujúcimi záznamami o pestovaných plodinách, ktoré neobsahujú záznamy o výskyte Verticillium dahliae Kleb., a

c)  rastliny boli počas posledného úplného vegetačného cyklu podrobené vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodných časoch a symptómy Verticillium dahliae Kleb. neboli zistené

Háďatká

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Požiadavky

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium sativum L.

V prípade iných rastlín ako rastlín na výrobu komerčnej plodiny:

a)  plodina bola počas posledného úplného vegetačného cyklu podrobená aspoň raz vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a žiadne symptómy Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev neboli pozorované,

alebo

b)  

i)  plodina bola počas posledného úplného vegetačného cyklu podrobená aspoň raz vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu, pričom najviac 2 % rastlín preukazovali symptómy Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, a

ii)  rastliny infikované týmto škodcom boli ihneď odstránené a

iii)  na rastlinách sa potom pri laboratórnych testoch reprezentatívnej vzorky zistilo, že sú bez výskytu tohto škodcu,

alebo

c)  rastliny boli primerane chemicky alebo fyzikálne ošetrené proti Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev a pri laboratórnych testoch reprezentatívnej vzorky sa zistilo, že sú bez výskytu tohto škodcu.

V prípade rastlín na výrobu komerčnej plodiny:

a)  plodina bola od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu podrobená aspoň raz vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a žiadne symptómy Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev neboli pozorované,

alebo

b)  

i)  plodina bola od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu podrobená aspoň raz vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu;

ii)  rastliny preukazujúce symptómy Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev boli ihneď odstránené a

iii)  na rastlinách sa pri laboratórnych testoch reprezentatívnej vzorky zistilo, že sú bez výskytu tohto škodcu,

alebo

c)  rastliny boli primerane fyzikálne alebo chemicky ošetrené a pri laboratórnych testoch na reprezentatívnej vzorke sa zistilo, že sú bez výskytu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev.

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Požiadavky

Vírus infekčnej žltačky póru

Allium sativum L.

a)  plodina bola od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu podrobená aspoň raz vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a žiadne symptómy vírusu infekčnej žltačky póru neboli pozorované,

alebo

b)  plodina bola od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu podrobená aspoň raz vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu, pri ktorej najviac 10 % rastlín preukazovalo symptómy vírusu infekčnej žltačky póru, tieto rastliny boli ihneď odstránené a pri záverečnej prehliadke bolo pozorovaných najviac 1 % rastlín preukazujúcich symptómy

Vírus žltej zakrpatenosti cibule

Allium cepa L., Allium sativum L.

a)  plodina bola od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu podrobená aspoň raz vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase a žiadne symptómy vírusu žltej zakrpatenosti cibule neboli pozorované,

alebo

b)  

i)  plodina bola od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu podrobená aspoň raz vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu, pri ktorej najviac 10 % rastlín preukazovalo symptómy vírusu žltej zakrpatenosti cibule, a

ii)  rastliny infikované týmto škodcom boli ihneď odstránené a a

iii)  najviac 1 % rastlín preukazujúcich symptómy tohto škodcu bolo pozorovaných v záverečnej prehliadke

Viroid vretenovitosti zemiakov

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  na rastlinách v mieste výroby neboli počas úplného vegetačného cyklu pozorované žiadne symptómy chorôb spôsobené viroidom vretenovitosti zemiakov, alebo

b)  rastliny boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód podrobené úradnému testovaniu na výskyt viroidu vretenovitosti zemiakov a v týchto testoch sa výskyt tohto škodcu nezistil

Tospovírus bronzovitosti rajčiaka

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

a)  rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, ktorá podliehala monitorovaciemu režimu relevantných vektorov strapky (Frankliniella occidentalis Pergande a Thrips tabaci Lindeman), a po zistení týchto vektorov sa vykonajú primerané ošetrenia na zabezpečenie účinného potlačenia populácií a

b)  

i)  na rastlinách vo výrobnej prevádzke neboli počas aktuálneho vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy tospovírusu bronzovitosti rajčiaka alebo

ii)  všetky rastliny vo výrobnej prevádzke preukazujúce symptómy tospovírusu bronzovitosti rajčiaka počas aktuálneho vegetačného obdobia boli odstránené a reprezentatívna vzorka rastlín, ktoré sa mali premiestniť, bola testovaná a výskyt škodcu sa nezistil

Vírus žltej kučeravosti rajčiaka

Solanum lycopersicum L.

a)  na rastlinách neboli pozorované žiadne symptómy vírusu žltej kučeravosti rajčiaka,

alebo

b)  v mieste výroby neboli pozorované žiadne symptómy choroby vírusu žltej kučeravosti rajčiaka

ČASŤ I

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na pravom osive Solanum tuberosum L.

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať kontroly alebo prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že nasledujúce požiadavky týkajúce sa výskytu RNKŠ na pravom osive Solanum tuberosum sú splnené:

a) 

pravé osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu viroidu vretenovitosti zemiakov, alebo

b) 

na rastlinách v mieste výroby neboli počas ich úplného vegetačného cyklu pozorované žiadne symptómy chorôb spôsobené viroidom vretenovitosti zemiakov, alebo

c) 

rastliny boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód podrobené úradnému testovaniu na výskyt viroidu vretenovitosti zemiakov a v týchto testoch sa výskyt tohto škodcu nezistil.

ČASŤ J

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na rastlinách na výsadbu druhu Humulus lupulus, okrem osív

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať kontroly alebo prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že požiadavky týkajúce sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu uvedené v treťom stĺpci nasledujúcej tabuľky sú splnené:Huby

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Opatrenia

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

a)  rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré prešli vizuálnou prehliadkou vykonanou v najvhodnejšom čase, a zistilo sa, že sú bez symptómov Verticillium dahliae, a

b)  

i)  rastliny na výsadbu boli pestované v mieste výroby bez výskytu Verticilium dahliae, alebo

ii)  

— rastliny na výsadbu boli izolované od pestovaných plodín Humulus lupulus a

— vo výrobnej prevádzke sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistil vizuálnou prehliadkou olistenia vykonanou vo vhodných časoch výskyt Verticillium nonalfalfae a

— informácie o pestovaných plodinách a pôdnych chorobách na poliach boli zaznamenané a medzi nálezmi výskytu Verticillium dahliae a ďalšou výsadbou existovalo minimálne štvorročné oddychové obdobie od hostiteľských rastlín

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

a)  rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré boli podrobené vizuálnej prehliadke vykonanej v najvhodnejšom čase, a zistilo sa, že sú bez symptómov Verticillium nonalfalfae, a

b)  

i)  rastliny na výsadbu boli pestované v mieste výroby bez výskytu Verticilium nonalfalfae, alebo

ii)  

— rastliny na výsadbu boli izolované od pestovaných plodín Humulus lupulus a

— vo výrobnej prevádzke sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistil vizuálnou prehliadkou olistenia vykonanou vo vhodných časoch výskyt Verticillium nonalfalfae a

— informácie o pestovaných plodinách a pôdnych chorobách na poliach boli zaznamenané a medzi nálezmi výskytu Verticillium nonalfalfae a ďalšou výsadbou existovalo minimálne štvorročné oddychové obdobie od hostiteľských rastlín
PRÍLOHA VI

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktorých uvedenie do Únie z určitých tretích krajín je zakázané 

Opis

Číselný znak KN

Tretia krajina, skupina tretích krajín alebo osobitná oblasť tretej krajiny

1.

Rastliny Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. a Tsuga Carr., okrem plodov a semien

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

►M4  Tretie krajiny okrem Albánska, Andorry, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanárskych ostrovov, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Lichtenštajnska, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Nórska, Ruska [iba tieto časti: Centrálny federálny kraj (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny kraj (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny kraj (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kavkazský federálny kraj (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Privolžský federálny kraj (Privolzhsky federalny okrug)], San Marína, Srbska, Švajčiarska, Turecka, Ukrajiny a Spojeného kráľovstva (1)  ◄

2.

Rastliny Castanea Mill. a Quercus L. s listami, okrem plodov a semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

►M4  Tretie krajiny okrem Albánska, Andorry, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanárskych ostrovov, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Lichtenštajnska, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Nórska, Ruska [iba tieto časti: Centrálny federálny kraj (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny kraj (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny kraj (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kavkazský federálny kraj (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Privolžský federálny kraj (Privolzhsky federalny okrug)], San Marína, Srbska, Švajčiarska, Turecka, Ukrajiny a Spojeného kráľovstva (1)  ◄

3.

Rastliny Populus L. s listami, okrem plodov a semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Kanada, Mexiko a Spojené štáty

4.

Oddelená kôra Castanea Mill.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Všetky tretie krajiny

5.

Oddelená kôra Quercus L., okrem Quercus suber L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kanada, Mexiko a Spojené štáty

6.

Oddelená kôra Acer Sachcarum Marsh.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kanada, Mexiko a Spojené štáty

7.

Oddelená kôra Populus L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Amerika (celý kontinent)

8.

Rastliny na výsadbu Chaenomeles Ldl., Crateagus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. a Rosa L., okrem rastlín vo vegetačnom pokoji bez listov, kvetov a plodov

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Tretie krajiny okrem Albánska, Andorry, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanárskych ostrovov, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Lichtenštajnska, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Nórska, Ruska [iba tieto časti: Centrálny federálny kraj (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny kraj (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny kraj (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kavkazský federálny kraj (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Privolžský federálny kraj (Privolzhsky federalny okrug)], San Marína, Srbska, Švajčiarska, Turecka, Ukrajiny a Spojeného kráľovstva (1)  ◄

9.

Rastliny na výsadbu Cydonia Mill., Malus Mill, Prunus L. a Pyrus L. a ich hybridy a Fragaria L., okrem semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Tretie krajiny okrem Albánska, Alžírska, Andorry, Arménska, Austrálie, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanady, Kanárskych ostrovov, Egypta, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Izraela, Jordánska, Libanonu, Líbye, Lichtenštajnska, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Maroka, Nového Zélandu, Severného Macedónska, Nórska, Ruska [iba tieto časti: Centrálny federálny kraj (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny kraj (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny kraj (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kavkazský federálny kraj (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Privolžský federálny kraj (Privolzhsky federalny okrug)], San Marína, Srbska, Švajčiarska, Sýrie, Tuniska, Turecka, Ukrajiny, Spojeného kráľovstva (1) a Spojených štátov okrem Havaja ◄

10.

Rastliny Vitis L., okrem plodov

0602 10 10

0602 20 10

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Tretie krajiny okrem Švajčiarska

11.

Rastliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy, okrem plodov a semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Všetky tretie krajiny

12.

Rastliny na výsadbu Photinia Ldl., okrem rastlín vo vegetačnom pokoji bez listov, kvetov a plodov

ex 0602 10 90

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Čína, Kórejská ľudovodemokratická republika, Japonsko, Kórejská republika a Spojené štáty

13.

Rastliny Phoenix spp., okrem plodov a semien

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Alžírsko, Maroko

14.

Rastliny na výsadbu čeľade Poaceae okrem rastlín okrasných trvácich tráv podčeľadí Bambusoideae a Panicoideae a rodov Buchloe, Bouteloua Lag., smlz Calmagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. a Uniola L., okrem semien

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Tretie krajiny okrem Albánska, Alžírska, Andorry, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanárskych ostrovov, Egypta, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Izraela, Jordánska, Libanonu, Líbye, Lichtenštajnska, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Maroka, Severného Macedónska, Nórska, Ruska [iba tieto časti: Centrálny federálny kraj (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny kraj (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny kraj (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kavkazský federálny kraj (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Privolžský federálny kraj (Privolzhsky federalny okrug)], San Marína, Srbska, Švajčiarska, Sýrie, Tuniska, Turecka, Ukrajiny a Spojeného kráľovstva (1)  ◄

15.

Hľuzy Solanum tuberosum L., sadivo zemiakov

0701 10 00

Tretie krajiny okrem Švajčiarska

16.

Rastliny na výsadbu druhov Solanum L. vytvárajúcich poplazy alebo hľuzy alebo ich hybridov, iné ako hľuzy Solanum tuberosum L. špecifikované v zápise 15

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tretie krajiny okrem Švajčiarska

17.

Hľuzy druhov Solanum L. a ich hybridov, iné ako tie špecifikované v zápisoch 15 a 16

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

►M5  
Tretie krajiny okrem:
a)  Alžírska, Egypta, Izraela, Líbye, Maroka, Sýrie, Švajčiarska, Tuniska a Turecka
alebo
b)  krajiny, ktoré spĺňajú nasledujúce ustanovenia:
i)  sú jednou z týchto krajín:
Albánsko, Andorra, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Kanárske ostrovy, Faerské ostrovy, Gruzínsko, Island, Lichtenštajnsko, Moldavsko, Monako, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Nórsko, Rusko [iba tieto časti: Centrálny federálny kraj (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny kraj (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny kraj (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kavkazský federálny kraj (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Privolžský federálny kraj (Privolzhsky federalny okrug)], San Maríno, Srbsko a Ukrajina a
ii)  spĺňajú jedno z nasledujúcich ustanovení:

— sú uznané ako krajiny bez výskytu Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. v súlade s postupom uvedeným v článku 107 nariadenia (EÚ) 2016/2031 alebo

— ich právne predpisy sú uznané za rovnocenné s pravidlami Únie týkajúcimi sa ochrany proti Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. v súlade s postupom uvedeným v článku 107 nariadenia (EÚ) 2016/2031,


alebo
c)  Spojené kráľovstvo (1) za predpokladu, že je splnená táto podmienka: Spojené kráľovstvo každoročne do 28. februára predloží Komisii výsledky zisťovania, ktoré potvrdzujú, že počas predchádzajúceho roka sa na jeho území nevyskytoval Clavibacter sepedonicus (Spieckermann a Kottho) Nouioui et al.  ◄

18.

Rastliny na výsadbu čeľade Solanaceae, okrem semien a rastlín uvedených v zápisoch 15, 16 alebo 17

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Tretie krajiny okrem: Albánska, Alžírska, Andorry, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanárskych ostrovov, Egypta, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Izraela, Jordánska, Libanonu, Líbye, Lichtenštajnska, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Maroka, Severného Macedónska, Nórska, Ruska [iba tieto časti: Centrálny federálny kraj (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny kraj (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny kraj (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kavkazský federálny kraj (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Privolžský federálny kraj (Privolzhsky federalny okrug)], San Marína, Srbska, Švajčiarska, Sýrie, Tuniska, Turecka, Ukrajiny a Spojeného kráľovstva (1)  ◄

19.

Zemina ako taká tvorená čiastočne pevnými organickými látkami

ex 2530 90 00

ex 3824 99 93

Tretie krajiny okrem Švajčiarska

20.

Pestovateľský substrát okrem zeminy tvorený úplne alebo čiastočne pevnými organickými látkami okrem tých, ktoré sú zložené výlučne z rašeliny alebo vlákniny rastliny Cocos nucifera L., ktoré sa predtým nepoužívali na pestovanie rastlín ani na žiadne poľnohospodárske účely

ex 2530 10 00

ex 2530 90 00

ex 2703 00 00

ex 3101 00 00

ex 3824 99 93

Tretie krajiny okrem Švajčiarska

▼M1

21.

Citrus limon (L.) N. Burm.f. a Citrus sinensis (L.) Osbeck (do 30. apríla 2021)

ex 0805 50 10

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

Argentína

▼B

(1)   

V súlade s Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä s článkom 5 ods. 4 protokolu o Írsku/Severnom Írsku v spojení s prílohou 2 k uvedenému protokolu odkazy na Spojené kráľovstvo na účely tejto prílohy nezahŕňajú Severné Írsko.
PRÍLOHA VII

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s pôvodom v tretích krajinách a zodpovedajúce osobitné požiadavky na ich uvedenie na územie Únie 

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety

Číselné znaky KN

Pôvod

Osobitné požiadavky

1.

Pestovateľský substrát, do ktorého sú rastliny zasadené alebo vnorené, ktorý udržuje životaschopnosť rastlín, okrem sterilného substrátu rastlín pestovaných in vitro

Neuvádza sa (1)

Tretie krajiny okrem Švajčiarska

Úradné potvrdenie, že:

a)  pestovateľský substrát v čase výsadby príslušných rastlín:

i)  bol bez výskytu zeminy a organickej hmoty a predtým sa nepoužíval na pestovanie rastlín ani na žiadne poľnohospodárske účely,

alebo

ii)  bol zložený výlučne z rašeliny alebo vlákniny rastliny Cocos nucifera L. a predtým sa nepoužíval na pestovanie rastlín ani na žiadne poľnohospodárske účely,

alebo

iii)  podliehal účinnej fumigácii alebo tepelnému ošetreniu, aby sa zabezpečilo, že je bez výskytu škodcov, čo sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení podľa článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 pod rubrikou „Dodatkové vyhlásenie“,

alebo

iv)  podliehal účinnému systémovému prístupu, aby sa zabezpečilo, že je bez výskytu škodcov, čo sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení podľa článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 pod rubrikou „Dodatkové vyhlásenie“,

a

vo všetkých prípadoch uvedených v bodoch i) až iii) bol uskladnený a uchovávaný za primeraných podmienok, aby zostal bez výskytu karanténnych škodcov,

a

b)  od výsadby:

i)  boli prijaté vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby pestovateľský substrát zostal bez výskytu karanténnych škodcov Únie, ktoré zahŕňajú aspoň:

— priestorovú izoláciu pestovateľského substrátu od pôdy a ďalších možných zdrojov kontaminácie,

— hygienické opatrenia,

— používanie vody bez karanténnych škodcov Únie,

alebo

ii)  do dvoch týždňov pred vývozom sa pestovateľský substrát aj zemina (v relevantných prípadoch) úplne odstránili umytím, pričom sa použila voda bez výskytu karanténnych škodcov Únie. Opätovná výsadba sa môže uskutočniť na pestovateľskom substráte, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v písmene a). Treba zachovať vhodné podmienky, aby sa zachoval stav bez výskytu karanténnych škodcov Únie v zmysle písmena b).

2.

Stroje a vozidlá, ktoré boli v prevádzke na poľnohospodárske alebo lesnícke účely

ex 8432 10 00

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

ex 8432 80 00

ex 8432 90 00

ex 8433 40 00

ex 8433 51 00

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

ex 8436 80 10

ex 8701 20 90

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

Tretie krajiny okrem Švajčiarska

Úradné potvrdenie, že stroje alebo vozidlá sú očistené a bez zeminy a zvyškov rastlín.

3.

Rastliny na výsadbu s koreňmi, pestované vonku

ex 0601 20 30

ex 0601 20 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0706 90 10

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že:

a)  miesto výroby je bez výskytu Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. a Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival

a

b)  rastliny majú pôvod na poli bez výskytu Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

4.

Rastliny na výsadbu, okrem cibúľ, podzemkov, rizómov, osiva a hľúz, a rastliny v pletivových kultúrach

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že rastliny boli pestované v škôlkach a:

a)  majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín danej krajiny pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Thrips palmi Karny a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“,

alebo

b)  majú pôvod v mieste výroby, ktoré národná organizáciu na ochranu rastlín danej krajiny pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako miesto bez výskytu Thrips palmi Karny a ktoré sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“, a na základe úradných prehliadok vykonaných aspoň raz mesačne počas troch mesiacov pred vývozom boli vyhlásené za rastliny bez výskytu Thrips palmi Karny,

alebo

c)  boli hneď pred vývozom podrobené primeranému ošetreniu proti Thrips palmi Karny, ktorého podrobnosti boli uvedené v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031, prešli úradnou prehliadkou a zistilo sa, že sú bez výskytu Thrips palmi Karny.

5.

Jednoročné a dvojročné rastliny na výsadbu, okrem čeľade Poaceae a semien

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

►M4  Tretie krajiny okrem: Albánska, Alžírska, Andorry, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanárskych ostrovov, Egypta, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Izraela, Jordánska, Libanonu, Líbye, Lichtenštajnska, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Maroka, Severného Macedónska, Nórska, Ruska [iba tieto časti: Centrálny federálny kraj (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny kraj (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny kraj (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kavkazský federálny kraj (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Privolžský federálny kraj (Privolzhsky federalny okrug)], San Marína, Srbska, Švajčiarska, Sýrie, Tuniska, Turecka, Ukrajiny a Spojeného kráľovstva (2)  ◄

Úradné potvrdenie, že rastliny:

a)  sa pestovali v škôlkach;

b)  neobsahujú rastlinné zvyšky, kvety ani plody;

c)  boli vo vhodných časoch a pred vývozom podrobené prehliadke;

d)  zistilo sa, že sú bez symptómov škodlivých baktérií, vírusov a im podobných organizmov, a

e)  že sú buď bez výskytu prejavov alebo symptómov škodlivých háďatiek, hmyzu, roztočov a húb, alebo boli primerane ošetrené proti týmto organizmom.

6.

Rastliny na výsadbu čeľade Poaceae okrem rastlín okrasných trvácich tráv podčeľadí BambusoideaePanicoideae a rodov Buchloe Lag., Bouteloua Lag., Calmagrostis Adan., Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix L., Molinia Schnrak, Phalaris L., Shibataea Mak. Ex Nakai, Spartina Schreb., Stipa L. a Uniola L., okrem semien

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Tretie krajiny okrem: Albánska, Alžírska, Andorry, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanárskych ostrovov, Egypta, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Izraela, Jordánska, Libanonu, Líbye, Lichtenštajnska, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Maroka, Severného Macedónska, Nórska, Ruska [iba tieto časti: Centrálny federálny kraj (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny kraj (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny kraj (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kavkazský federálny kraj (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Privolžský federálny kraj (Privolzhsky federalny okrug)], San Marína, Srbska, Švajčiarska, Sýrie, Tuniska, Turecka, Ukrajiny a Spojeného kráľovstva (2)  ◄

Úradné potvrdenie, že rastliny:

a)  sa pestovali v škôlkach;

b)  neobsahujú rastlinné zvyšky, kvety ani plody;

c)  boli vo vhodných časoch a pred vývozom podrobené prehliadke;

d)  zistilo sa, že sú bez symptómov škodlivých baktérií, vírusov a im podobných organizmov, a

e)  že sú buď bez výskytu prejavov alebo symptómov škodlivých háďatiek, hmyzu, roztočov a húb, alebo boli primerane ošetrené proti týmto organizmom.

7.

Rastliny na výsadbu, okrem rastlín vo vegetačnom pokoji, rastlín v pletivových kultúrach, semien, cibuliek, hľúz, podcibulia a pakoreňov.

Relevantní karanténni škodcovia Únie sú:

— begomovírusy iné ako: vírus mozaiky podslnečníka, vírus kučeravosti sladkého zemiaka, vírus žltej kučeravosti rajčiaka, vírus žltej kučeravosti rajčiaka Sardinia, vírus žltej kučeravosti rajčiaka Malaga, vírus žltej kučeravosti rajčiaka Axarquia,

— vírus miernej strakatosti vigny,

— vírus infekčnej žltačky šalátu,

— vírus asociovaný so žltnutím melónu,

— vírus žltnutia žiliek tekvice,

— vírus chlorotickej zakrpatenosti sladkého zemiaka,

— vírus miernej strakatosti sladkého zemiaka,

— vírus miernej strakatosti rajčiaka,

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Tretie krajiny, kde je známy výskyt relevantných karanténnych škodcov Únie

 

 

 

 

a)  kde nie je známy výskyt Bemisia tabaci Genn. (neeurópske populácie) alebo iných vektorov relevantných karanténnych škodcov Únie

Úradné potvrdenie, že na rastlinách neboli počas ich úplného vegetačného cyklu pozorované žiadne symptómy relevantných karanténnych škodcov Únie.

 

 

 

b)  kde nie je známy výskyt Bemisia tabaci Genn. (neeurópske populácie) alebo iných vektorov relevantných karanténnych škodcov Únie.

Úradné potvrdenie, že na rastlinách neboli počas ich úplného vegetačného cyklu pozorované žiadne symptómy relevantných karanténnych škodcov Únie,

a

a)  rastliny majú pôvod v oblastiach bez výskytu Bemisia tabaci Genn a iných vektorov karanténnych škodcov Únie,

alebo

b)  pri úradných prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu bola výrobná prevádzka bez výskytu Bemisia tabaci Genn. a iných vektorov relevantných karanténnych škodcov Únie,

alebo

c)  rastliny boli účinne ošetrené, aby sa zabezpečila eradikácia Bemisia tabaci Genn a iných vektorov karanténnych škodcov Únie, a pred vývozom sa zistilo, že sú bez výskytu týchto škodcov.

8.

Rastliny bylinných druhov na výsadbu, okrem cibuliek, podcibulia, rastlín čeľade Poaceae, pakoreňov, semien, hľúz a rastlín v pletivových kultúrach

ex 0602 10 90

0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0706 90 10

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Tretie krajiny, kde je známy výskyt Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch)

Úradné potvrdenie, že rastliny boli pestované v škôlkach a:

a)  majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch) a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“,

alebo

b)  majú pôvod v mieste výroby, ktoré národná organizácia na ochranu rastlín danej krajiny pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako miesto bez výskytu Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch) a ktoré sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“, a na základe úradných prehliadok vykonaných aspoň raz mesačne počas troch mesiacov pred vývozom boli vyhlásené za rastliny bez výskytu Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch),

alebo

c)  boli bezprostredne pred vývozom primerane ošetrené proti Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch) a podrobené úradnej prehliadke, kde sa zistilo, že sú bez výskytu Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch).

Podrobnosti ošetrenia v zmysle písmena c) sa uvedú v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

9.

Trváce byliny na výsadbu čeľadí Caryophyllaceae (okremDianthus L.), Compositae (okrem Chrysanthemum L.), Cruciferae, LeguminosaeRosaceae (okrem Fragaria L.), okrem semien

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

►M4  Tretie krajiny okrem: Albánska, Alžírska, Andorry, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanárskych ostrovov, Egypta, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Izraela, Jordánska, Libanonu, Líbye, Lichtenštajnska, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Maroka, Severného Macedónska, Nórska, Ruska [iba tieto časti: Centrálny federálny kraj (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny kraj (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny kraj (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kavkazský federálny kraj (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Privolžský federálny kraj (Privolzhsky federalny okrug)], San Marína, Srbska, Švajčiarska, Sýrie, Tuniska, Turecka, Ukrajiny a Spojeného kráľovstva (2)  ◄

Úradné potvrdenie, že rastliny:

a)  sa pestovali v škôlkach;

b)  neobsahujú rastlinné zvyšky, kvety ani plody;

c)  boli vo vhodných časoch a pred vývozom podrobené prehliadke;

d)  sú bez symptómov škodlivých baktérií, vírusov a im podobných organizmov a

e)  sú buď bez výskytu prejavov alebo symptómov škodlivých háďatiek, hmyzu, roztočov a húb, alebo boli primerane ošetrené proti týmto organizmom.

10.

Stromy a kry určené na výsadbu, okrem semien a rastlín v pletivových kultúrach

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Tretie krajiny okrem: Albánska, Alžírska, Andorry, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanárskych ostrovov, Egypta, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Izraela, Jordánska, Libanonu, Líbye, Lichtenštajnska, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Maroka, Severného Macedónska, Nórska, Ruska [iba tieto časti: Centrálny federálny kraj (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny kraj (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny kraj (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kavkazský federálny kraj (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Privolžský federálny kraj (Privolzhsky federalny okrug)], San Marína, Srbska, Švajčiarska, Sýrie, Tuniska, Turecka, Ukrajiny a Spojeného kráľovstva (2)  ◄

Úradné potvrdenie, že rastliny:

a)  sú čisté (t. j. bez rastlinných zvyškov) a bez kvetov a plodov;

b)  sa pestovali v škôlkach;

c)  boli vo vhodných časoch a pred vývozom podrobené prehliadke, kde sa zistilo sa, že sú bez symptómov škodlivých baktérií, vírusov a im podobných organizmov a že sú buď bez výskytu prejavov alebo symptómov škodlivých háďatiek, hmyzu, roztočov, húb, alebo boli primerane ošetrené proti týmto organizmom.

11.

Opadavé stromy a kry určené na výsadbu, okrem semien a rastlín v pletivových kultúrach

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Tretie krajiny okrem: Albánska, Alžírska, Andorry, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanárskych ostrovov, Egypta, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Izraela, Jordánska, Libanonu, Líbye, Lichtenštajnska, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Maroka, Severného Macedónska, Nórska, Ruska [iba tieto časti: Centrálny federálny kraj (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny kraj (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny kraj (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kavkazský federálny kraj (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Privolžský federálny kraj (Privolzhsky federalny okrug)], San Marína, Srbska, Švajčiarska, Sýrie, Tuniska, Turecka, Ukrajiny a Spojeného kráľovstva (2)  ◄

Úradné potvrdenie, že rastliny sú vo vegetačnom pokoji a bez listov.

12.

Koreňová a hľuzová zelenina, okrem hľúz Solanum tuberosum L.

0706 10 00

0706 90 10

0706 90 30

0706 90 90

ex 0709 99 90

ex 0714 10 00

ex 0714 20 10

ex 0714 20 90

ex 0714 30 00

ex 0714 40 00

ex 0714 50 00

ex 0714 90 20

ex 0714 90 90

ex 0910 11 00

ex 0910 30 00

ex 0910 99 91

ex 1212 91 80

ex 1212 94 00

ex 1212 99 95

ex 1214 90 10

ex 1214 90 90

Tretie krajiny okrem Švajčiarska

Úradné potvrdenie, že zásielka alebo dávka obsahujú najviac 1 % hmotnosti zeminy a pestovateľského substrátu.

13.

Cibule, podcibulia, pakorene a hľuzy určené na výsadbu, okrem hľúz Solanum tuberosum

0601 10 10

0601 10 20

0601 10 30

0601 10 40

0601 10 90

0601 20 10

0601 20 30

0601 20 90

ex 0706 90 10

ex 0910 11 00

ex 0910 20 10

ex 0910 30 00

Tretie krajiny okrem Švajčiarska

Úradné potvrdenie, že zásielka alebo dávka obsahujú najviac 1 % hmotnosti zeminy a pestovateľského substrátu.

14.

Hľuzy Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Tretie krajiny okrem Švajčiarska

Úradné potvrdenie, že zásielka alebo dávka obsahujú najviac 1 % hmotnosti zeminy a pestovateľského substrátu.

15.

Hľuzy Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že hľuzy majú pôvod:

a)  v krajine, kde nie je známy výskyt Tecia solanivora (Povolný),

alebo

b)  v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Tecia solanivora (Povolný).

16.

Hľuzy Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že:

a)  hľuzy majú pôvod v krajinách bez výskytu Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al.,

alebo

b)  v krajine pôvodu boli dodržané ustanovenia, ktoré boli uznané za rovnocenné s ustanoveniami právnych predpisov Únie týkajúcich sa boja proti Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. v súlade s postupom uvedeným v článku 107 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

17.

Hľuzy Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Tretie krajiny, kde je známy výskyt Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival

Úradné potvrdenie, že:

a)  hľuzy majú pôvod v oblastiach bez výskytu Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival (všetky druhy, okrem druhu 1, bežného európskeho druhu) a za zodpovedajúce obdobie neboli buď v mieste výroby, alebo v jeho bezprostrednom okolí pozorované žiadne symptómy Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,

alebo

b)  v krajine pôvodu boli dodržané ustanovenia, ktoré boli uznané za rovnocenné s ustanoveniami právnych predpisov Únie týkajúcich sa boja proti Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival v súlade s postupom uvedeným v článku 107 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

18.

Hľuzy Solanum tuberosum L. na výsadbu

0701 10 00

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že hľuzy majú pôvod v prevádzke bez výskytu Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

19.

Hľuzy Solanum tuberosum L. na výsadbu

0701 10 00

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že:

a)  hľuzy majú pôvod v oblastiach bez výskytu Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. a Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.,

alebo

b)  v oblastiach, kde je známy výskyt Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. alebo Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al., majú hľuzy pôvod v mieste výroby, kde nebol zistený výskyt Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. a Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. alebo ktoré sa považuje za miesto bez výskytu týchto škodcov v dôsledku opatrení prijatých na eradikáciu Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. a Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. a stanovených v súlade s postupom uvedeným v článku 107 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

20.

Hľuzy Solanum tuberosum L. na výsadbu

0701 10 00

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že:

a)  hľuzy majú pôvod buď v oblastiach bez výskytu Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen,

alebo

b)  v oblastiach, kde je známy výskyt Meloidogyne chitwoodi Golden et al. a Meloidogyne fallax Karssen:

i)  hľuzy majú pôvod v mieste výroby, kde nebol zistený výskyt Meloidogyne chitwoodi Golden et al. a Meloidogyne fallax Karssen, a to na základe ročného prieskumu hostiteľských plodín vizuálnou prehliadkou hostiteľských rastlín vo vhodných časoch a vizuálnou prehliadkou zvonku i rozrezaním hľúz po zbere úrody plodín zemiakov, ktoré boli vypestované v mieste výroby, alebo

ii)  hľuzy boli po zbere pomocou náhodne vybraných vzoriek buď kontrolované na výskyt symptómov po použití primeranej metódy na ich vyvolanie, alebo boli laboratórne testované, ako aj prehliadané vizuálne zvonku i rozrezaním hľúz vo vhodných časoch a vo všetkých prípadoch v čase uzavretia zásielok alebo kontajnerov pred obchodovaním v súlade s ustanoveniami o uzatváraní podľa smernice 66/403/EHS, pričom sa nezistili žiadne symptómy Meloidogyne chitwoodi Golden et al. a Meloidogyne fallax Karssen.

21.

Hľuzy Solanum tuberosum L., okrem hľúz na výsadbu

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že hľuzy majú pôvod v oblastiach bez výskytu Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. a Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

22.

Rastliny Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. a Solanum melongena L. na výsadbu, okrem semien

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tretie krajiny, kde je známy výskyt Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. alebo Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

Úradné potvrdenie, že:

a)  rastliny majú pôvod v oblastiach bez výskytu Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. a Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.,

alebo

b)  od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu neboli v mieste výroby na rastlinách pozorované žiadne symptómy Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. ani Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

23.

Rastliny Solanum lycopersicum L. a Solanum melongena L., okrem plodov a semien

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že rastliny majú pôvod:

a)  v krajine uznanej za krajinu bez výskytu Keiferia lycopersicella (Walsingham) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia,

alebo

b)  v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Keiferia lycopersicella (Walsingham) a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“.

24.

Rastliny Beta vulgaris L. na výsadbu, okrem semien

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu neboli v mieste výroby pozorované žiadne symptómy vírusu kučeravosti vrcholov repy.

25.

Rastliny Chrysanthemum L., Dianthus L. a Pelargonium l’Hérit. ex Ait., okrem semien

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

ex 0603 90 00

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že:

a)  rastliny majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith a Spodoptera litura (Fabricius),

alebo

b)  od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu neboli v mieste výroby pozorované žiadne prejavy Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith ani Spodoptera litura (Fabricius),

alebo

c)  rastliny boli primeraným spôsobom ošetrené proti relevantným škodcom.

26.

Rastliny Chrysanthemum L. a Solanum lycopersicum L. na výsadbu, okrem semien

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že rastliny boli počas ich celého života pestované:

a)  v krajine bez výskytu vírusu nekrózy stonky chryzantémy,

alebo

b)  v oblasti, ktorú národná organizácia pre ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu vírusu nekrózy stonky chryzantémy,

alebo

c)  v mieste výroby, ktoré bolo zriadené ako miesto bez výskytu vírusu nekrózy stonky chryzantémy a potvrdené úradnými prehliadkami a prípadne testovaním.

27.

Rastliny Pelargonium L’Herit. ex Ait. na výsadbu, okrem semien

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tretie krajiny, kde je známy výskyt vírusu krúžkovitosti rajčiaka:

 

 

 

a)  kde nie je známy výskyt Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale khan et Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (populácie mimo EÚ) Dalmasso ani Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo alebo iných vektorov vírusu krúžkovitosti rajčiaka

Úradné potvrdenie, že rastliny:

a)  majú pôvod priamo v miestach výroby bez výskytu vírusu krúžkovitosti rajčiaka

alebo

b)  sú najviac štvrtou generáciou odvodenou od materských rastlín, ktoré boli na základe úradne uznaného virologického testovania vyhlásené za rastliny bez výskytu vírusu krúžkovitosti rajčiaka.

 

 

b)  kde je známy výskyt Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale khan et Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (populácie mimo EÚ) Dalmasso a Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo alebo iných vektorov vírusu krúžkovitosti rajčiaka

Úradné potvrdenie, že rastliny:

a)  majú pôvod priamo v miestach výroby, o ktorých je známe, že pôda alebo rastliny sú bez výskytu vírusu krúžkovitosti rajčiaka,

alebo

b)  sú najviac druhou generáciou odvodenou od materských rastlín, ktoré boli na základe úradne uznaného virologického testovania vyhlásené za rastliny bez výskytu vírusu krúžkovitosti rajčiaka.

28.

Rezané kvety Chrysanthemum L., Dianthus L., Gypsophila L. a Solidago L. a vňať Apium graveolens L. a Ocimum L.

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

0709 40 00

ex 0709 99 90

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že rezané kvety a vňať:

a)  majú pôvod v krajine bez výskytu Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch),

alebo

b)  boli bezprostredne pred vývozom podrobené úradnej prehliadke, kde sa zistilo, že sú bez výskytu Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch).

29.

Rezané kvety Orchidaceae

0603 13 00

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že rezané kvety:

a)  majú pôvod v krajine bez výskytu Thrips palmi Karny,

alebo

b)  boli bezprostredne pred vývozom podrobené úradnej prehliadke, kde sa zistilo, že sú bez výskytuThrips palmi Karny.

30.

Prirodzene alebo umelo zakrpatené rastliny, okrem semien

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Tretie krajiny okrem: Albánska, Andorry, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanárskych ostrovov, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Lichtenštajnska, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Nórska, Ruska [iba tieto časti: Centrálny federálny kraj (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny kraj (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny kraj (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kavkazský federálny kraj (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Privolžský federálny kraj (Privolzhsky federalny okrug)], San Marína, Srbska, Švajčiarska, Turecka, Ukrajiny a Spojeného kráľovstva (2)  ◄

Úradné potvrdenie, že:

a)  rastliny, vrátane rastlín zozbieraných priamo z ich prirodzených biotopov, boli pestované najmenej dva po sebe nasledujúce roky v úradne registrovaných škôlkach s určeným režimom úradnej kontroly;

b)  rastliny v škôlkach uvedených v písmene a) tohto zápisu:

i)  minimálne počas obdobia uvedeného v písmene a) tohto zápisu:

— boli pestované v črepníkoch, ktoré sú umiestnené na regáloch minimálne vo výške 50 cm nad povrchom zeme,

— boli primerane ošetrené na zabránenie výskytu neeurópskych hrdzí; účinné látky, koncentrácie a dátum vykonania týchto ošetrení boli uvedené v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Odmorovacie a/alebo dezinfekčné ošetrenie“,

— boli podrobené úradným prehliadkam aspoň šesťkrát za rok v primeraných intervaloch na výskyt dotknutých karanténnych škodcov v súlade s nariadením (EÚ) 2016/2031 a tieto prehliadky boli takisto vykonané na rastlinách v bezprostrednom okolí škôlok uvedených v písmene a) tohto zápisu, prešli aspoň vizuálnou prehliadkou na každom riadku poľa alebo škôlky a vizuálnou prehliadkou všetkých častí rastlín, ktoré vystupujú nad úroveň povrchu pestovateľského substrátu, pri použití náhodnej vzorky pozostávajúcej z minimálne 300 rastlín jedného rodu, ak celkový počet rastlín tohto rodu neprevyšuje 3 000 kusov, alebo z 10 % rastlín, ak celkový počet rastlín tohto rodu prevyšuje 3 000 kusov,

— v týchto prehliadkach sa nezistil výskyt relevantných dotknutých karanténnych škodcov Únie špecifikovaných v predchádzajúcej zarážke, napadnuté rastliny boli odstránené a zvyšné rastliny boli v prípade potreby účinne ošetrené a uchovávané počas vhodného obdobia, ako aj podrobené prehliadke, aby sa zabezpečilo, že sú bez výskytu týchto škodcov,

— boli pestované v nepoužitom umelom pestovateľskom substráte alebo prirodzenom pestovateľskom substráte, ktorý bol ošetrený fumigáciou alebo primerane tepelne ošetrený tak, aby bol bez výskytu karanténnych škodcov Únie,

— boli uchovávané za podmienok, ktoré zabezpečujú, že pestovateľský substrát je bez výskytu karanténnych škodcov Únie, a do dvoch týždňov pred zaslaním:

— 

— boli trasením a umytím čistou vodou zbavené pôvodného pestovateľského substrátu a uchovávané s holými koreňmi, alebo

— boli trasením a umytím čistou vodou zbavené pôvodného pestovateľského substrátu a presadené do pestovateľského substrátu, ktorý spĺňa podmienky stanovené v bode i) piatej zarážke, alebo

— boli primerane ošetrené, aby sa zabezpečilo, že pestovateľský substrát je bez výskytu karanténnych škodcov Únie; účinné látky, koncentrácie a dátum aplikácie týchto ošetrení boli uvedené v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Odmorovacie a/alebo dezinfekčné ošetrenie“;

ii)  boli zabalené v uzavretých kontajneroch, ktoré boli úradne zapečatené a je na nich registračné číslo registrovanej škôlky, a toto číslo bolo uvedené v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“ v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031, čo umožňuje, aby boli zásielky identifikované.

31.

Rastliny ihličnanov (Pinales), okrem plodov a semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

0604 20 40

ex 1404 90 00

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že rastliny boli pestované v mieste výroby bez výskytu Pissodes cibriani O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang a Pissodes zitacuarense Sleeper.

32.

Rastliny ihličnanov (Pinales), okrem plodov a semien, vyššie ako 3 metre

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

ex 1404 90 00

►M4  Tretie krajiny okrem: Albánska, Andorry, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanárskych ostrovov, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Lichtenštajnska, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Nórska, Ruska [iba tieto časti: Centrálny federálny kraj (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny kraj (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny kraj (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kavkazský federálny kraj (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Privolžský federálny kraj (Privolzhsky federalny okrug)], San Marína, Srbska, Švajčiarska, Turecka, Ukrajiny a Spojeného kráľovstva (2)  ◄

Úradné potvrdenie, že rastliny boli pestované v mieste výroby bez výskytu Scolytidae spp. (neeurópske).

33.

Rastliny Castanea Mill. a Quercus L., okrem plodov a semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že v mieste výroby ani v jeho bezprostrednom okolí neboli počas posledného úplného vegetačného cyklu pozorované žiadne symptómy Cronartium spp. s výnimkou Cronartium gentianeum, Cronartium piniCronartium ribicola.

34.

Rastliny Quercus L., okrem plodov a semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Spojené štáty

Úradné potvrdenie, že rastliny majú pôvod v oblastiach bez výskytu Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W. deBeer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., comb. nov.

35.

Rastliny Corylus L. na výsadbu, okrem semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Kanada a Spojené štáty

Úradné potvrdenie, že rastliny majú pôvod:

a)  v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v danej krajine v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Anisogramma anomala (Peck) E. Müller a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“,

alebo

b)  v mieste výroby, ktoré národná organizácia na ochranu rastlín v danej krajine v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia na základe úradných prehliadok vykonaných v mieste výroby alebo v jeho bezprostrednom okolí počas posledných troch úplných vegetačných cyklov zriadila ako miesto bez výskytu Anisogramma anomala (Peck) E. Müller a ktoré sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“.

36.

Rastliny Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., okrem plodov a semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Kanada, Čína, Kórejská ľudovodemokratická republika, Japonsko, Mongolsko, Kórejská republika, Rusko, Taiwan a Spojené štáty

Úradné potvrdenie, že rastliny majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia uznala a zriadila ako oblasť bez výskytu škodcu Agrilus planipennis Fairmaire a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031, a tento stav bez výskytu škodcu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Komisii.

37.

Rastliny Juglans L. a Pterocarya Kunth na výsadbu, okrem semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Spojené štáty

Úradné potvrdenie, že rastliny na výsadbu:

a)  sa počas ich celého života pestovali v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat a jeho vektora Pityophthorus juglandis Blackman a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“,

alebo

b)  majú pôvod v mieste výroby (vrátane jeho bezprostredného okolia v okruhu aspoň 5 km), kde v rámci dvojročného obdobia pred vývozom neboli počas úradných prehliadok pozorované žiadne symptómy Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat a jeho vektora Pityophthorus juglandis Blackman ani výskyt vektora; rastliny na výsadbu boli podrobené prehliadke bezprostredne pred vývozom a manipulácia s nimi a ich balenie prebehlo takým spôsobom, aby sa zabránilo napadnutiu po opustení miesta výroby,

alebo

c)  majú pôvod v mieste výroby s úplnou priestorovou izoláciou a rastliny na výsadbu boli bezprostredne pred vývozom podrobené prehliadke a manipulácia s nimi a ich balenie prebehlo takým spôsobom, aby sa zabránilo napadnutiu po opustení miesta výroby.

38.

Rastliny Betula L., okrem plodov a semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že rastliny majú pôvod v krajine bez výskytu Agrilus anxius Gory.

39.

Rastliny Platanus L. na výsadbu, okrem semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Albánsko, Arménsko, Švajčiarsko, Turecko a Spojené štáty

Úradné potvrdenie, že rastliny:

a)  majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“,

alebo

b)  boli pestované v mieste výroby, ktoré je v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadené ako miesto bez výskytu Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.:

i)  ktoré je registrované národnou organizáciou na ochranu rastlín v krajine pôvodu a je pod jej dohľadom

a

ii)  ktoré sa vrátane jeho bezprostredného okolia každoročne podrobilo úradným prehliadkam na zistenie akýchkoľvek symptómov Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. vykonaným vo vhodných časoch roka na zistenie výskytu dotknutého škodcu

a

iii)  reprezentatívna vzorka rastlín bola podrobená testovaniu na výskyt Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. vykonanom vo vhodných časoch roka na zisťovanie výskytu škodcu.

40.

Rastliny Populus L. na výsadbu, okrem semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že počas posledného úplného vegetačného cyklu neboli v mieste výroby ani v jeho bezprostrednom okolí pozorované žiadne symptómy Melampsora medusae f.sp. tremuloidis Shain.

41.

Rastliny Populus L., okrem plodov a semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Amerika (celý kontinent)

Úradné potvrdenie, že počas posledného úplného vegetačného cyklu neboli v mieste výroby ani v jeho bezprostrednom okolí pozorované žiadne symptómy Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous.

42.

Rastliny Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. a Sorbus L. na výsadbu, okrem štepov, odrezkov, rastlín v pletivových kultúrach, peľu a semien

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Kanada a Spojené štáty

Úradné potvrdenie, že rastliny:

a)  sa počas ich celého života pestovali v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Saperda candida Fabricius a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“,

alebo

b)  sa počas obdobia aspoň dvoch rokov pred vývozom alebo v prípade rastlín mladších ako dva roky počas ich celého života pestovali v mieste výroby, ktoré je v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadené ako miesto bez výskytu Saperda candida Fabricius:

i)  ktoré je registrované národnou organizáciou na ochranu rastlín v krajine pôvodu a je pod jej dohľadom

a

ii)  ktoré sa každoročne podrobilo dvom úradným prehliadkam na zistenie akýchkoľvek prejavovSaperda candida Fabricius vykonaným vo vhodných časoch roka na zistenie výskytu dotknutého škodcu

a

iii)  kde sa rastliny pestovali:

— vo výrobnej prevádzke zabezpečenej proti hmyzu, konkrétne proti zavlečeniu Saperda candida Fabricius,

— alebo

— v prevádzke s použitím vhodných preventívnych ošetrení a obkolesenej nárazníkovou zónou širokou najmenej 500 metrov, kde sa každoročne vo vhodnom čase vykonávajú úradné prieskumy na potvrdenie neprítomnosti organizmu Saperda candida Fabricius,

a

iv)  rastliny boli bezprostredne pred vývozom podrobené dôkladnej prehliadke na zistenie výskytu Saperda candida Fabricius, najmä v stonkách rastliny, prípadne aj vrátane deštruktívneho odberu vzoriek.

43.

Rastliny Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. a Vaccinium L. na výsadbu, okrem rastlín v pletivových kultúrach a semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Kanada, Mexiko a Spojené štáty

Úradné potvrdenie, že rastliny sa pestovali:

a)  počas ich celého života v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Grapholita packardi Zeller a ktoré sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“ za predpokladu, že tento stav bez výskytu škodcu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Komisii,

alebo

b)  počas ich celého života v mieste výroby, ktoré je v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadené ako miesto bez výskytu Grapholita packardi Zeller:

i)  ktoré je registrované národnou organizáciou na ochranu rastlín v krajine pôvodu a je pod jej dohľadom

a

ii)  ktoré sa každoročne podrobilo prehliadkam na zistenie akýchkoľvek prejavov Grapholita packardi Zeller vykonaným vo vhodných časoch roka na zistenie výskytu dotknutého škodcu

a

iii)  kde boli rastliny pestované v prevádzke s použitím primeraných preventívnych ošetrení a kde neprítomnosť Grapholita packardi Zeller bola potvrdená úradnými prieskumami vykonanými ročne vo vhodných časoch roka na zistenie výskytu dotknutého škodcu

a

iv)  rastliny boli bezprostredne pred vývozom podrobené dôkladnej prehliadke na zistenie výskytu Grapholita packardi Zeller,

alebo

c)  vo výrobnej prevádzke zabezpečenej proti hmyzu, konkrétne proti zavlečeniu Grapholita packardi Zeller.

44.

Rastliny Crataegus L. na výsadbu, okrem semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tretie krajiny, kde je známy výskyt Phyllosticta solitaria Ell. a Ev.

Úradné potvrdenie, že v mieste výroby neboli od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu pozorované žiadne symptómy Phyllosticta solitaria Ell. a Ev.

45.

Rastliny Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. na výsadbu, okrem semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tretie krajiny, kde je známy výskyt neeurópskych vírusov, viroidov a fytoplaziem alebo Phyllosticta solitaria Ell. a Ev. na dotknutých rodoch

Úradné potvrdenie, že od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu neboli v mieste výroby pozorované na rastlinách žiadne symptómy chorôb spôsobených neeurópskymi vírusmi, viroidami a fytoplazmami a Phyllosticta solitaria Ell. a Ev. Phyllosticta solitaria Ell. a Ev.

46.

Rastliny Malus Mill. na výsadbu, okrem semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tretie krajiny, kde je známy výskyt vírusu drsnolistosti čerešne alebo

vírusu krúžkovitosti rajčiaka

Úradné potvrdenie, že:

a)  rastliny boli:

i)  úradne certifikované podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby rastliny boli získané v priamej línii z materiálu udržovaného podľa primeraných podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorov alebo iných rovnocenných metód aspoň na výskyt vírusu drsnolistosti čerešne alebo vírusu krúžkovitosti rajčiaka a v ktorom sa týmito testami nezistil výskyt uvedených škodcov,

alebo

ii)  priamo získané z materiálu, ktorý je udržovaný podľa ustanovených podmienok a v priebehu posledných troch úplných vegetačných cyklov bol najmenej raz úradne testovaný s použitím vhodných indikátorov alebo iných rovnocenných metód aspoň na výskyt vírusu drsnolistosti čerešne alebo vírusu krúžkovitosti rajčiaka a v ktorom sa týmito testami nezistil výskyt uvedených škodcov;

b)  na rastlinách v mieste výroby alebo na náchylných rastlinách v bezprostrednom okolí neboli od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu pozorované žiadne symptómy chorôb spôsobených vírusom drsnolistosti čerešne alebo vírusom krúžkovitosti rajčiaka.

47.

Rastliny Prunus L. na výsadbu, okrem semien v prípade písmena b)

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0802 11 10

ex 0802 11 90

ex 0802 12 10

ex 0802 12 90

ex 1209 99 10

ex 1209 99 91

ex 1209 99 99

a)  Tretie krajiny, kde je známy výskyt vírusu krúžkovitosti rajčiaka

b)  Tretie krajiny, kde je známy výskyt amerického vírusu prúžkovitosti slivky, vírusu drsnolistosti čerešne, vírusu mozaiky broskyne, vírusu ružicovitej mozaiky broskyne

Úradné potvrdenie, že:

a)  rastliny boli:

i)  úradne certifikované podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby rastliny boli získané v priamej línii z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorov alebo iných rovnocenných metód aspoň na výskyt relevantných karanténnych škodcov Únie a v ktorom sa týmito testami nezistil výskyt uvedených škodcov,

alebo

ii)  boli priamo získané z materiálu, ktorý je udržovaný podľa ustanovených podmienok a počas posledných troch úplných vegetačných cyklov bol najmenej raz úradne testovaný s použitím vhodných indikátorov alebo iných rovnocenných metód aspoň na výskyt relevantných karanténnych škodcov Únie a v ktorom sa týmito testami nezistil výskyt uvedených karanténnych škodcov Únie;

b)  na rastlinách v mieste výroby alebo na náchylných rastlinách v bezprostrednom okolí neboli počas posledných troch úplných vegetačných cyklov pozorované žiadne symptómy chorôb spôsobených relevantnými karanténnymi škodcami Únie.

48.

Rastliny Rubus L. na výsadbu, okrem semien v prípade písmena b)

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 1202 99 99

a)  Tretie krajiny, kde je známy výskyt vírusu krúžkovitosti rajčiaka, vírusu černania maliny

b)  Tretie krajiny, kde je známy výskyt vírusu kučeravosti maliny, vírusu drsnolistosti čerešne

a)  Rastliny musia byť bez výskytu vošiek vrátane ich vajíčok.

b)  Úradné potvrdenie, že:

i)  rastliny boli:

— úradne certifikované podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby rastliny boli získané v priamej línii z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorov alebo iných rovnocenných metód aspoň na výskyt relevantných karanténnych škodcov Únie a v ktorom sa týmito testami nezistil výskyt uvedených karanténnych škodcov Únie,

— alebo

— priamo získané z materiálu, ktorý je udržovaný podľa ustanovených podmienok a počas posledných troch úplných vegetačných cyklov bol najmenej raz úradne testovaný s použitím vhodných indikátorov alebo iných rovnocenných metód aspoň na výskyt relevantných karanténnych škodcov Únie a v ktorom sa týmito testami nezistil výskyt uvedených karanténnych škodcov Únie;

ii)  na rastlinách v mieste výroby alebo na náchylných rastlinách v bezprostrednom okolí neboli počas posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy chorôb spôsobených relevantnými karanténnymi škodcami Únie.

49.

Rastliny Fragaria L. na výsadbu, okrem semien

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

Tretie krajiny, kde je známy výskyt fytoplazmy metlovitosti jahôd

Úradné potvrdenie, že:

a)  rastliny okrem rastlín pestovaných zo semena boli:

i)  buď úradne certifikované podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby rastliny boli získané v priamej línii z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorov alebo iných rovnocenných metód aspoň na výskyt fytoplazmy metlovitosti jahôd a v ktorom sa týmito testami nezistil výskyt fytoplazmy metlovitosti jahôd,

alebo

ii)  boli priamo získané z materiálu, ktorý je udržovaný podľa ustanovených podmienok a počas posledných troch úplných vegetačných cyklov bol najmenej raz úradne testovaný s použitím vhodných indikátorov alebo iných rovnocenných metód aspoň na výskyt fytoplazmy metlovitosti jahôd a v ktorom sa týmito testami nezistil výskyt fytoplazmy metlovitosti jahôd;

b)  na rastlinách v mieste výroby alebo na náchylných rastlinách v bezprostrednom okolí neboli počas posledného úplného vegetačného cyklu pozorované žiadne symptómy chorôb spôsobených fytoplazmou metlovitosti jahôd.

50.

Rastliny Fragaria L. na výsadbu, okrem osív

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že rastliny majú pôvod v oblasti bez výskytu Anthonomus signatus Say a Anthonomus bisignifer Schenkling.

51.

Rastliny Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. a Vepris Comm., okrem plodov (ale vrátane semien); a semená citrusov Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf. a ich hybridov

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1209 30 00

ex 1209 99 10

ex 1209 99 91

ex 1209 99 99

ex 1404 90 00

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že rastliny majú pôvod v krajine uznanej za krajinu bez výskytu Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus a Candidatus Liberibacter asiaticus, pôvodcov Huanglongbingovej choroby citrusov v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia za predpokladu, že tento stav bez výskytu škodcu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Komisii.

52.

Rastliny Casimiroa La Llave, Choisya Kunth Clausena Burm. f., Murraya J.Koenig ex L., Vepris Comm, Zanthoxylum L., okrem plodov a semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že:

a)  rastliny majú pôvod v krajine bez výskytu Trioza erytreae Del Guercio,

alebo

b)  rastliny majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Trioza erytreae Del Guercio a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“,

alebo

c)  rastliny sa pestovali v mieste výroby, ktoré je zaregistrované národnou organizáciou na ochranu rastlín v krajine pôvodu a pod jej dohľadom,

a

kde sa rastliny pestovali počas obdobia jedného roka vo výrobnej prevádzke zabezpečenej proti hmyzu, konkrétne proti zavlečeniu Trioza erytreae Del Guercio

a

kde boli počas obdobia aspoň jedného roka pred premiestnením vo vhodných časoch vykonané dve úradné prehliadky, pričom neboli pozorované žiadne prejavy výskytu Trioza erytreae Del Guercio v tejto prevádzke,

a

pred premiestnením prebehla manipulácia s nimi a ich balenie takým spôsobom, aby sa zabránilo napadnutiu po opustení miesta výroby.

53.

Rastliny Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm., Zanthoxylum L., okrem plodov a semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že rastliny majú pôvod:

a)  v krajine bez výskytu Diaphorina citri Kuway,

alebo

b)  v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Diaphorina citri Kuway a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“.

54.

Rastliny Microcitrus Swingle, Naringi Adans. a Swinglea Merr., okrem plodov a semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že rastliny majú pôvod:

a)  v krajine uznanej za krajinu bez výskytu Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. a Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia za predpokladu, že tento stav bez výskytu škodcu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny písomne oznámila Komisii,

alebo

b)  v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. a Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“, za predpokladu, že tento stav bez výskytu škodcu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny písomne oznámila Komisii.

55.

Rastliny na výsadbu čeľade Palmae, okrem semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

►M4  Tretie krajiny okrem: Albánska, Andorry, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanárskych ostrovov, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Lichtenštajnska, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Nórska, Ruska [iba tieto časti: Centrálny federálny kraj (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny kraj (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny kraj (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kavkazský federálny kraj (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Privolžský federálny kraj (Privolzhsky federalny okrug)], San Marína, Srbska, Švajčiarska, Turecka, Ukrajiny a Spojeného kráľovstva (2)  ◄

Úradné potvrdenie, že:

a)  buď rastliny majú pôvod v oblasti bez výskytu fytoplazmy letálneho žltnutia palmy a viroida kokosovníka Cadang-Cadang a v mieste výroby alebo v jeho bezprostrednom okolí sa počas posledného úplného vegetačného cyklu nepozorovali žiadne symptómy uvedených chorôb,

alebo

b)  na rastlinách neboli počas posledného úplného vegetačného cyklu pozorované žiadne symptómy fytoplazmy letálneho žltnutia palmy a viroida kokosovníka Cadang-Cadang a rastliny v mieste výroby, ktoré preukazovali symptómy možného napadnutia týmito škodcami, boli na tomto mieste odstránené a ostatné rastliny boli primerane ošetrené proti Myndus crudus Van Duzee;

c)  rastliny v pletivových kultúrach pochádzajú priamo z rastlín, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v písmenách a) alebo b).

56.

Rastliny Cryptocoryne sp. Hygrophila sp. a Vallisneria sp.

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0604 20 90

Tretie krajiny okrem Švajčiarska

Úradné potvrdenie, že korene z reprezentatívnej vzorky boli podrobené testovaniu aspoň proti háďatkám použitím primeraných metód na zistenie škodcov a v týchto testoch sa zistilo, že sú bez výskytu háďatiek.

57.

Plody citrusov Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridov

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Tretie krajiny

Plody musia byť bez stopiek a listov a na obaloch musí byť vyznačený pôvod tovaru.

58.

Plody citrusov Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. a ich hybridov

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že:

a)  plody majú pôvod v krajine uznanej za krajinu bez výskytu Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. a Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia a tento stav bez výskytu škodcu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Komisii,

alebo

b)  plody majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. a Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“, a tento stav bez výskytu škodcu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Komisii,

alebo

c)  plody majú pôvod v mieste výroby, ktoré národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako miesto bez výskytu Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. a Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. a ktoré sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“,

alebo

d)  výrobná prevádzka a jej bezprostredné okolie podliehali primeranému ošetreniu a pestovateľskej praxi proti Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. a Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.

a

plody boli ošetrené ortofenylfenátom sodným alebo iným účinným spôsobom uvedeným v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 a spôsob ošetrenia národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Komisii

a

úradné prehliadky vykonané vo vhodných časoch pred vývozom ukázali, že plody sú bez symptómov Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. a Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

a

informácie o vysledovateľnosti sú zahrnuté v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031,

alebo

e)  v prípade plodov určených na priemyselné spracovanie úradné prehliadky pred vývozom ukázali, že plody sú bez symptómov Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. a Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

a

výrobná prevádzka a jej bezprostredné okolie podliehali primeranému ošetreniu a pestovateľskej praxi proti Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. a Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.

a

premiestňovanie, skladovanie a spracovanie sa uskutočňujú za podmienok, ktoré boli schválené v súlade s postupom v zmysle článku 107 nariadenia (EÚ) 2016/2031,

a

plody boli prepravované v individuálnych baleniach s označením, ktoré obsahuje kód vysledovateľnosti a informáciu o tom, že plody sú určené na priemyselné spracovanie,

a

informácie o vysledovateľnosti sú zahrnuté v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

59.

Plody citrusov Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridov

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že:

a)  plody majú pôvod v krajine uznanej za krajinu bez výskytu Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia a tento stav bez výskytu škodcu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Komisii,

alebo

b)  plody majú pôvod v oblasti uznanej za oblasť bez výskytu Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“ a tento stav bez výskytu škodcu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Komisii,

alebo

c)  vo výrobnej prevádzke ani v jej bezprostrednom okolí neboli počas posledného úplného vegetačného cyklu pozorované žiadne symptómy Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun ani žiadny z plodov pozberaných vo výrobnej prevádzke nepreukázal v primeranej úradnej skúške symptómy tohto škodcu.

60.

Plody citrusov Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridov, okrem plodov Citrus aurantium L. a Citrus latifolia Tanaka

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že:

a)  plody majú pôvod v krajine uznanej za krajinu bez výskytu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia a tento stav bez výskytu škodcu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Komisii,

alebo

b)  plody majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“, a tento stav bez výskytu škodcu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Komisii,

alebo

c)  plody majú pôvod v mieste výroby, ktoré národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako miesto bez výskytu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa a ktoré sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“,

a

na základe úradnej prehliadky reprezentatívnej vzorky vymedzenej v súlade s medzinárodnými normami sa zistilo, že plody nevykazujú symptómy Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

alebo

d)  plody majú pôvod vo výrobnej prevádzke, ktorá podliehala primeraným ošetreniam a pestovateľským opatreniam proti výskytu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa,

a

v období pestovania sa počas posledného vegetačného obdobia vykonali úradné prehliadky vo výrobnej prevádzke a v plodoch sa nezistili žiadne symptómy výskytu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa

a

počas úradnej prehliadky reprezentatívnej vzorky vymedzenej v súlade s medzinárodnými normami vykonanej pred vývozom sa zistilo, že plody pozberané v mieste pestovania sú bez symptómov Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa,

a

informácie o vysledovateľnosti sú zahrnuté v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031,

alebo

e)  v prípade plodov určených na priemyselné spracovanie sa počas úradnej prehliadky reprezentatívnej vzorky vymedzenej v súlade s medzinárodnými normami vykonanej pred vývozom zistilo, že plody nevykazujú symptómy Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

a

potvrdenie, že plody majú pôvod vo výrobnej prevádzke, ktorá podliehala primeraným ošetreniam proti Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa vykonaným vo vhodnom čase roka na zistenie výskytu dotknutého škodcu, je zahrnuté v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“

a

premiestňovanie, skladovanie a spracovanie sa uskutočňujú za podmienok, ktoré boli schválené v súlade s postupom v zmysle článku 107 nariadenia (EÚ) 2016/2031,

a

plody boli prepravované v individuálnych baleniach s označením, ktoré obsahuje kód vysledovateľnosti a informáciu o tom, že plody sú určené na priemyselné spracovanie,

a

informácie o vysledovateľnosti sú zahrnuté v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

61.

Plody citrusov Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridov, Mangifera L. a Prunus L.

ex 0804 50 00

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

0809 10 00

0809 21 00

0809 29 00

0809 30 10

0809 30 90

0809 40 05

0809 40 90

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že:

a)  plody majú pôvod v krajine uznanej za krajinu bez výskytu ovocných mušiek Tephritidae (neeurópske), na ktoré sú uvedené plody náchylné, v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia za predpokladu, že tento stav bez výskytu škodcu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Komisii,

alebo

b)  plody majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu ovocných mušiek Tephritidae (neeurópske), na ktoré sú uvedené plody náchylné a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“, a tento stav bez výskytu škodcu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Komisii,

alebo

c)  počas posledného úplného vegetačného cyklu neboli pri úradných prehliadkach vykonaných minimálne raz do mesiaca počas troch mesiacov pred zberom v mieste výroby ani v jeho bezprostrednom okolí pozorované žiadne prejavy ovocných mušiek Tephritidae (neeurópske), na ktoré sú uvedené plody náchylné, ani žiadny z plodov pozberaných v mieste výroby nepreukázal v primeranej úradnej skúške prejavy relevantného škodcu

a

informácie o vysledovateľnosti sú zahrnuté v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031,

alebo

d)  plody podliehali účinnému systémovému prístupu alebo účinnému ošetreniu po zbere, aby sa zabezpečilo, že sú bez výskytu ovocných mušiek Tephritidae (neeurópske), na ktoré sú uvedené plody náchylné, a tento systémový prístup alebo podrobnosti spôsobu ošetrenia sa uvádzajú v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 za predpokladu, že tento systémový prístup alebo spôsob ošetrenia národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Komisii.

62.

Plody Capsicum (L.), Citrus L. okrem Citrus limon (L.) Osbeck. a Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch a Punica granatum L.

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 90 00

0809 30 10

0809 30 90

ex 0810 90 75

Krajiny afrického kontinentu, Kapverdy, Svätá Helena, Madagaskar, Réunion, Maurícius a Izrael

Úradné potvrdenie, že plody:

a)  majú pôvod v krajine uznanej za krajinu bez výskytu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia za predpokladu, že tento stav bez výskytu škodcu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Komisii,

alebo

b)  majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“ za predpokladu, že tento stav bez výskytu škodcu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Komisii,

alebo

c)  majú pôvod v mieste výroby, ktoré národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako miesto výroby bez výskytu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

a informácie o vysledovateľnosti sú zahrnuté v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031

a úradné prehliadky boli vykonané v mieste výroby vo vhodných časoch počas vegetačného obdobia vrátane vizuálnej prehliadky na reprezentatívnych vzorkách plodov, ktorými sa výskyt Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) nepreukázal,

alebo

d)  podliehali účinnému ošetreniu chladom, aby sa zabezpečilo, že sú bez výskytu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), alebo účinnému systémovému prístupu či účinnému ošetreniu po zbere, aby sa zabezpečilo, že sú bez výskytu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), a použitie systémového prístupu alebo podrobnosti spôsobu ošetrenia sa uvádzajú v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 za predpokladu, že tento systémový prístup alebo spôsob ošetrenia po zbere spolu s listinným dôkazom o jeho účinnosti národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Komisii.

63.

Plody Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. a Vaccinium L.

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

0809 10 00

0809 21 00

0809 29 00

0809 30 10

0809 30 90

0809 40 05

0809 40 90

0810 40 10

0810 40 30

0810 40 50

0810 40 90

Kanada, Mexiko a Spojené štáty

Úradné potvrdenie, že plody:

a)  majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Grapholita packardi Zeller a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“ za predpokladu, že tento stav bez výskytu škodcu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Komisii,

alebo

b)  majú pôvod v mieste výroby, kde sa vo vhodných časoch počas vegetačného obdobia vykonávajú úradné prehliadky a prieskumy na výskyt škodcu Grapholita packardi Zeller vrátane prehliadky reprezentatívnej vzorky plodov, ktorými sa výskyt škodcu nepreukázal,

a

informácie o vysledovateľnosti sú zahrnuté v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031,

alebo

c)  podliehali účinnému systémovému prístupu alebo účinnému ošetreniu po zbere, aby sa zabezpečilo, že sú bez výskytu Grapholita packardi Zeller, a tento systémový prístup alebo podrobnosti spôsobu ošetrenia sa uvádzajú v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 za predpokladu, že tento systémový prístup alebo spôsob ošetrenia po zbere národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Komisii.

64.

Plody Malus Mill. a Pyrus L.

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že plody:

a)  majú pôvod v krajine uznanej za krajinu bez výskytu Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia za predpokladu, že tento stav bez výskytu škodcu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Komisii,

alebo

b)  majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“ za predpokladu, že tento stav bez výskytu škodcu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Komisii,

alebo

c)  majú pôvod v mieste výroby, kde sa vo vhodných časoch počas vegetačného obdobia vykonali úradné prehliadky a prieskumy na zistenie výskytu Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka vrátane vizuálnej prehliadky reprezentatívnej vzorky plodov, ktorými sa výskyt škodcu nepreukázal,

a

informácie o vysledovateľnosti sú zahrnuté v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031,

alebo

d)  podliehali účinnému systémovému prístupu alebo účinnému ošetreniu po zbere, aby sa zabezpečilo, že sú bez výskytu Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka, a tento systémový prístup alebo podrobnosti spôsobu ošetrenia sa uvádzajú v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 za predpokladu, že tento systémový prístup alebo spôsob ošetrenia po zbere národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Komisii.

65.

Plody Malus Mill. a Pyrus L.

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že plody:

a)  majú pôvod v krajine uznanej za krajinu bez výskytu Anthonomus quadrigibbus Say v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia za predpokladu, že tento stav bez výskytu škodcu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Komisii,

alebo

b)  majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Anthonomus quadrigibbus Say a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“ za predpokladu, že tento stav bez výskytu škodcu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Komisii,

alebo

c)  majú pôvod v mieste výroby, kde sa vo vhodných časoch počas vegetačného obdobia vykonali úradné prehliadky a prieskumy na výskyt Anthonomus quadrigibbus Say vrátane vizuálnej prehliadky reprezentatívnej vzorky plodov, ktorými sa výskyt škodcu nepreukázal,

a

informácie o vysledovateľnosti sú zahrnuté v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031,

alebo

d)  podliehali účinnému systémovému prístupu alebo účinnému ošetreniu po zbere, aby sa zabezpečilo, že sú bez výskytu Anthonomus quadrigibbus Say, a tento systémový prístup alebo podrobnosti spôsobu ošetrenia sa uvádzajú v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 za predpokladu, že tento systémový prístup alebo spôsob ošetrenia po zbere národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Komisii.

66.

Plody Malus Mill.

0808 10 10

0808 10 80

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že plody:

a)  majú pôvod v krajine uznanej za krajinu bez výskytu Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) a Rhagoletis pomonella (Walsh) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia za predpokladu, že tento stav bez výskytu škodcov národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Komisii,

alebo

b)  majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) a Rhagoletis pomonella (Walsh) a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“, a tento stav bez výskytu škodcov národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Komisii,

alebo

c)  majú pôvod v mieste výroby, kde sa vo vhodných časoch počas vegetačného obdobia vykonali úradné prehliadky a prieskumy na zistenie výskytu Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) a Rhagoletis pomonella (Walsh) vrátane vizuálnej prehliadky reprezentatívnej vzorky plodov, ktorými sa výskyt škodcu (škodcov) nepreukázal,

a

informácie o vysledovateľnosti sú zahrnuté v osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031,

alebo

d)  podliehali účinnému systémovému prístupu alebo účinnému ošetreniu po zbere, aby sa zabezpečilo, že sú bez výskytu Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) a Rhagoletis pomonella (Walsh), a tento systémový prístup alebo podrobnosti spôsobu ošetrenia sa uvádzajú v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 za predpokladu, že tento systémový prístup alebo spôsob ošetrenia po zbere národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Komisii.

67.

Plody Solanaceae

0702 00 00

0709 30 00

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

ex 0709 99 90

Austrália, Amerika (celý kontinent) a Nový Zéland

Úradné potvrdenie, že plody majú pôvod:

a)  v krajine uznanej za krajinu bez výskytu Bactericera cockerelli (Sulc.) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia za predpokladu, že tento stav bez výskytu škodcu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Komisii,

alebo

b)  v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Bactericera cockerelli (Sulc.) a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“ za predpokladu, že tento stav bez výskytu škodcu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Komisii,

alebo

c)  z miesta výroby, v ktorom sa aj v jeho bezprostrednom okolí počas posledných troch mesiacov pred vývozom vykonávajú úradné prehliadky a prieskumy na výskyt Bactericera cockerelli (Sulc.), ako aj účinné ošetrenia na zaručenie stavu bez výskytu škodcu a kde sa pred vývozom vykonala prehliadka reprezentatívnych vzoriek plodov,

a

informácie o vysledovateľnosti sú zahrnuté v osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031,

alebo

d)  vo výrobnej prevádzke zabezpečenej proti hmyzu, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu zriadila ako prevádzku bez výskytu Bactericera cockerelli (Sulc.) na základe úradných prehliadok a prieskumov vykonaných počas troch mesiacov pred vývozom,

a

informácie o vysledovateľnosti sú zahrnuté v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

68.

Plody Capsicum annuum L., Solanum aethiopicum L., Solanum lycopersicum L. a Solanum melongena L.

0702 00 00

0709 30 00

ex 0709 60 10

ex 0709 60 91

ex 0709 60 95

ex 0709 60 99

ex 0709 99 90

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že plody majú pôvod:

a)  v krajine uznanej za krajinu bez výskytu Neoleucinodes elegantalis (Guenée) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia za predpokladu, že tento stav bez výskytu škodcu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Komisii,

alebo

b)  v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Neoleucinodes elegantalis (Guenée) a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“ za predpokladu, že tento stav bez výskytu škodcu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Komisii,

alebo

c)  v mieste výroby, ktoré národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako miesto bez výskytu Neoleucinodes elegantalis (Guenée), a úradné prehliadky boli vykonané na mieste výroby vo vhodných časoch počas vegetačného obdobia na zistenie výskytu škodcu vrátane skúšky reprezentatívnych vzoriek plodov, ktorými sa výskyt Neoleucinodes elegantalis (Guenée) nepreukázal,

a

informácie o vysledovateľnosti sú zahrnuté v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031,

alebo

d)  majú pôvod vo výrobnej prevádzke zabezpečenej proti hmyzu, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu zriadila ako prevádzku bez výskytu Neoleucinodes elegantalis (Guenée) na základe úradných prehliadok a prieskumov vykonaných počas troch mesiacov pred vývozom,

a

informácie o vysledovateľnosti sú zahrnuté v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

69.

Plody Solanum lycopersicum L. a Solanum melongena L.

0702 00 00

0709 30 00

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že plody majú pôvod:

a)  v krajine uznanej za krajinu bez výskytu Keiferia lycopersicella (Walsingham) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia,

alebo

b)  v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Keiferia lycopersicella (Walsingham) a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“,

alebo

c)  v mieste výroby, ktoré národná organizácia na ochranu rastlín zriadila ako miesto bez výskytu Keiferia lycopersicella (Walsingham) na základe úradných prehliadok a prieskumov vykonaných počas posledných troch mesiacov pred vývozom a ktoré sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“.

70.

Plody Solanum melongena L.

0709 30 00

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že plody:

a)  majú pôvod v krajine bez výskytu Thrips palmi Karny v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia,

alebo

b)  majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Thrips palmi Karny a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“,

alebo

c)  boli bezprostredne pred vývozom podrobené úradnej prehliadke, pričom nebol zistený výskyt Thrips palmi Karny.

71.

Plody Momordica L.

ex 0709 99 90

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že plody majú pôvod:

a)  v krajine bez výskytu Thrips palmi Karny v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia,

alebo

b)  v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Thrips palmi Karny a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“.

72.

Plody Capsicum L.

ex 0709 60 10

0709 60 91

ex 0709 60 95

ex 0709 60 99

Belize, Kostarika, Dominikánska republika, Salvádor, Guatemala, Honduras, Jamajka, Mexiko, Nikaragua, Panama, Portoriko, Spojené štáty a Francúzska Polynézia, kde je známy výskyt Anthonomus eugenii Cano

Úradné potvrdenie, že plody majú pôvod:

a)  v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Anthonomus eugenii Cano a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“,

alebo

b)  v mieste výroby, ktoré národná organizácia na ochranu rastlín danej krajiny vývozu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako miesto bez výskytu Anthonomus eugenii Cano a ktoré sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“ a ktoré bolo na základe úradných prehliadok vykonaných aspoň raz mesačne počas dvoch mesiacov pred vývozom na mieste výroby alebo v jeho bezprostrednom okolí vyhlásené za miesto bez výskytu Anthonomus eugenii Cano.

73.

Semená Zea mays L.

ex 0709 99 60

1005 10 13

1005 10 15

1005 10 18

1005 10 90

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že:

a)  osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters,

alebo

b)  testovaním reprezentatívnej vzorky sa zistilo, že osivá sú bez výskytu Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters.

74.

Osivá rodov Triticum L., Secale L. a xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

1001 11 00

1001 91 10

1001 91 20

1001 91 90

1002 10 00

1008 60 00

Afganistan, India, Irán, Irak, Mexiko, Nepál, Pakistan, Južná Afrika a Spojené štáty, kde je známy výskyt Tilletia indica Mitra

Úradné potvrdenie, že osivá majú pôvod v oblasti bez výskytu Tilletia indica Mitra. Názov oblasti sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“.

75.

Zrná rodov Triticum L., Secale L. a xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

1001 19 00

1001 99 00

1002 90 00

ex 1008 60 00

Afganistan, India, Irán, Irak, Mexiko, Nepál, Pakistan, Južná Afrika a Spojené štáty, kde je známy výskyt Tilletia indica Mitra

Úradné potvrdenie, že:

a)  zrná majú pôvod v oblasti bez výskytu Tilletia indica Mitra. Názov oblasti alebo oblastí sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“,

alebo

b)  počas posledného úplného vegetačného cyklu neboli na rastlinách v mieste výroby pozorované žiadne symptómy Tilletia indica Mitra a testovaním reprezentatívnych vzoriek zrna, ktoré sa odobrali v čase zberu aj pred zasielaním, sa zistilo, že sú bez výskytu Tilletia indica Mitra; toto zistenie sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „názov produktu“ ako „testované a nezistený výskyt Tilletia indica Mitra“.

76.

Drevo ihličnanov (Pinales) s výnimkou dreva Thuja L. a Taxus L., okrem dreva vo forme:

— štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z ihličnanov,

— dreveného obalového materiálu vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a ostatných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov bez ohľadu na to, či sa skutočne používajú na prepravu predmetov všetkých druhov, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Únie ako drevo v zásielke,

— dreva Libocedrus decurrens Torr., kde existuje dôkaz, že drevo bolo spracované alebo z neho boli vyrobené ceruzy s použitím tepelného ošetrenia, pri ktorom bola dosiahnutá minimálna teplota 82 °C v čase siedmich až ôsmich dní,

sale vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj prirodzený oblý povrch

ex 4401 11 00

ex 4403 11 00

4403 21 10

4403 21 90

4403 22 00

4403 23 10

4403 23 90

4403 24 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

ex 4406 11 00

ex 4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

ex 4407 19 10

ex 4407 19 20

ex 4407 19 90

ex 4408 10 15

ex 4408 10 91

ex 4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Kanada, Čína, Japonsko, Kórejská republika, Mexiko, Taiwan a Spojené štáty, kde je známy výskyt Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Úradné potvrdenie, že drevo sa podrobilo:

a)  primeranému tepelnému ošetreniu, pri ktorom bola dosiahnutá minimálna teplota 56 °C počas minimálne 30 nepretržitých minút v celom profile dreva a ktoré je zaznamenané značkou „HT“ umiestnenou na dreve alebo na akomkoľvek obale v súlade s bežnou praxou a v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031,

a

úradné potvrdenie, že drevo bolo po spracovaní prepravované až do opustenia krajiny, ktorá vydala toto potvrdenie, mimo letového obdobia vektora Monochamus, pričom sa zohľadní bezpečnostné rozpätie ďalších štyroch týždňov na začiatku a na konci predpokladaného letového obdobia alebo, okrem dreva bez kôry, s ochranným prekrytím, ktoré má zabezpečiť, aby nedošlo k napadnutiu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. alebo jeho vektorom,

alebo

b)  fumigácii, ktorej špecifikácia bola schválená v súlade s postupom stanoveným v článku 107 nariadenia (EÚ) 2016/2031 a ktorej účinná látka, minimálna teplota dreva, pomer (g/m3) a čas expozície (v hod.) sa uvádzajú v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031,

alebo

c)  chemickej tlakovej impregnácii výrobkom schváleným v súlade s postupom stanoveným v článku 107 nariadenia (EÚ) 2016/2031, ktorej účinná látka, tlak (psi alebo kPa) a koncentrácia (v %) sa uvádzajú v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031,

alebo

d)  primeranému tepelnému ošetreniu, pri ktorom bola dosiahnutá minimálna teplota 56 °C počas minimálne 30 nepretržitých minút v celom profile dreva, a komorovému sušeniu, ktorým sa podľa programu s presným vymedzením teploty a času ošetrenia dosiahla vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo sušiny a ktoré je zaznamenané značkou „Kiln-dried“ alebo „KD“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou spolu so značkou „HT“ umiestnenou na dreve alebo na akomkoľvek obale v súlade s bežnou praxou a v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

77.

Drevo ihličnanov (Pinales) vo forme štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z týchto ihličnanov

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Kanada, Čína, Japonsko, Kórejská republika, Mexiko, Taiwan a USA, kde je známy výskyt Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Úradné potvrdenie, že drevo sa podrobilo:

a)  primeranému tepelnému ošetreniu, pri ktorom bola dosiahnutá minimálna teplota 56 °C počas minimálne 30 nepretržitých minút v celom profile dreva a ktoré treba uviesť v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031,

a

úradné potvrdenie, že drevo bolo po spracovaní prepravované až do opustenia krajiny, ktorá vydala toto potvrdenie, mimo letového obdobia sezóny vektora Monochamus, pričom sa zohľadní bezpečnostné rozpätie ďalších štyroch týždňov na začiatku a na konci predpokladaného letového obdobia, alebo okrem dreva bez kôry s ochranným prekrytím, ktoré má zabezpečiť, aby nedošlo k napadnutiu škodcom Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. alebo jeho vektorom,

alebo

b)  primeranej fumigácii, ktorej špecifikácia bola schválená v súlade s postupom stanoveným v článku 107 nariadenia (EÚ) 2016/2031 a ktorej účinná látka, minimálna teplota dreva, pomer (g/m3) a čas expozíce (v hod.) sa uvádzajú v rastlinolekárskych osvedčeniach v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031,

alebo

c)  primeranému tepelnému ošetreniu, pri ktorom bola dosiahnutá minimálna teplota 56 °C počas minimálne 30 nepretržitých minút v celom profile dreva, a komorovému sušeniu, ktorým sa podľa programu s presným vymedzením teploty a času ošetrenia dosiahla vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo sušiny a ktoré je zaznamenané značkou „Kiln-dried“ alebo „KD“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou spolu so značkou „HT“ umiestnenou na dreve alebo na akomkoľvek obale v súlade s bežnou praxou a v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

78.

Drevo Thuja L. a Taxus L., okrem dreva vo forme:

— štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z týchto ihličnanov,

— dreveného obalového materiálu vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a ostatných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov bez ohľadu na to, či sa skutočne používajú na prepravu predmetov všetkých druhov, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Únie ako drevo v zásielke,

ale vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj prirodzený oblý povrch

ex 4401 11 00

ex 4403 11 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

ex 4406 11 00

ex 4406 91 00

ex 4407 19 10

ex 4407 19 20

ex 4407 19 90

ex 4408 10 15

ex 4408 10 91

ex 4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Kanada, Čína, Japonsko, Kórejská republika, Mexiko, Taiwan a Spojené štáty, kde je známy výskyt Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Úradné potvrdenie, že drevo:

a)  je odkôrnené,

alebo

b)  sa podrobilo komorovému sušeniu, ktorým sa podľa programu s presným vymedzením teploty a času ošetrenia dosiahla vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo sušiny a ktoré je zaznamenané značkou „Kiln-dried“ alebo „KD“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou umiestnenou na dreve alebo na akomkoľvek obale v súlade s bežnou praxou,

alebo

c)  sa podrobilo primeranému tepelnému ošetreniu, pri ktorom bola dosiahnutá minimálna teplota 56 °C počas minimálne 30 nepretržitých minút v celom profile dreva a ktoré je zaznamenané značkou „HT“ umiestnenou na dreve alebo na akomkoľvek obale v súlade s bežnou praxou a v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031,

alebo

d)  sa podrobilo primeranej fumigácii, ktorej špecifikácia bola schválená v súlade s postupom stanoveným v článku 107 nariadenia (EÚ) 2016/2031 a ktorej účinná látka, minimálna teplota dreva, pomer (g/m3) a čas epozície (v hod.) sa uvádzajú v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031,

alebo

e)  sa podrobilo primeranej chemickej tlakovej impregnácii výrobkom schváleným v súlade s postupom stanoveným v článku 107 nariadenia (EÚ) 2016/2031, ktorej účinná látka, tlak (psi alebo kPa) a koncentrácia (v %) sa uvádzajú v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031,

79.

Drevo ihličnanov (Pinales), okrem dreva vo forme:

— štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z ihličnanov,

— obalového materiálu z dreva vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov bez ohľadu na to, či sa skutočne používajú na prepravu predmetov všetkých druhov, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke a ktoré spĺňajú rovnaké fytosanitárne požiadavky Únie ako drevo v zásielke,

ale vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj prirodzený oblý povrch.

4401 11 00

4403 11 00

4403 21 10

4403 21 90

4403 22 00

4403 23 10

4403 23 90

4403 24 00

4403 25 10

4403 25 90

4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Kazachstan, Rusko a Turecko

Úradné potvrdenie, že drevo:

a)  má pôvod v oblastiach bez výskytu:

i)  Monochamus spp. (neeurópske populácie);

ii)  Pissodes cibriani O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang a Pissodes zitacuarense Sleeper;

iii)  Scolytidae spp. (neeurópske)

a uvádza sa v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Miesto pôvodu“,

alebo

b)  je odkôrnené a nemá larválne diery spôsobené rodom Monochamus spp. (neeurópske populácie), ktoré sú na tento účel definované ako larválne diery s priemerom väčším ako 3 mm,

alebo

c)  sa podrobilo komorovému sušeniu, ktorým sa podľa programu s presným vymedzením teploty a času ošetrenia dosiahla vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo sušiny a ktoré je zaznamenané značkou „Kiln-dried“ alebo „KD“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou umiestnenou na dreve alebo na akomkoľvek obale v súlade s bežnou praxou,

alebo

d)  sa podrobilo primeranému tepelnému ošetreniu, pri ktorom bola dosiahnutá minimálna teplota 56 °C počas minimálne 30 nepretržitých minút v celom profile dreva a ktoré bolo zaznamenané značkou „HT“ umiestnenou na dreve alebo na akomkoľvek obale v súlade s bežnou praxou a v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031,

alebo

e)  sa podrobilo primeranej fumigácii, ktorej špecifikácia bola schválená v súlade s postupom stanoveným v článku 107 nariadenia (EÚ) 2016/2031 a ktorej účinná látka, minimálna teplota dreva, pomer (g/m3) a čas expozíce (v hod.) sa uviedli v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031,

alebo

f)  sa podrobilo primeranej chemickej tlakovej impregnácii výrobkom schváleným v súlade s postupom stanoveným v článku 107 nariadenia (EÚ) 2016/2031, ktorej účinná látka, tlak (psi alebo kPa) a koncentrácia (v %) sa uvádzajú v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

80.

Drevo ihličnanov (Pinales), okrem dreva vo forme:

— štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z ihličnanov,

— obalového materiálu z dreva vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov bez ohľadu na to, či sa skutočne používajú na prepravu predmetov všetkých druhov, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke a ktoré spĺňajú rovnaké fytosanitárne požiadavky Únie ako drevo v zásielke,

ale vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj prirodzený oblý povrch

4401 11 00

4403 11 00

4403 21 10

4403 21 90

4403 22 00

4403 23 10

4403 23 90

4403 24 00

4403 25 10

4403 25 90

4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

►M4

 

Tretie krajiny okrem:

— Albánska, Andorry, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanárskych ostrovov, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Lichtenštajnska, Kazachstanu, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Nórska, Ruska, San Marína, Srbska, Švajčiarska, Turecka, Ukrajiny a Spojeného kráľovstva (2),

— Kanady, Číny, Japonska, Kórejskej republiky, Mexika, Taiwanu a Spojených štátov, kde je známy výskyt Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

 ◄

Úradné potvrdenie, že drevo:

a)  je odkôrnené a nemá larválne diery spôsobené rodom Monochamus spp. (neeurópske populácie), ktoré sú na tento účel definované ako larválne diery s priemerom väčším ako 3 mm,

alebo

b)  sa podrobilo komorovému sušeniu, ktorým sa podľa programu s presným vymedzením teploty a času ošetrenia dosiahla vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo sušiny a ktoré je zaznamenané značkou „Kiln-dried“ alebo „KD“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou umiestnenou na dreve alebo na akomkoľvek obale v súlade s bežnou praxou,

alebo

c)  sa podrobilo primeranej fumigácii, ktorej špecifikácia bola schválená v súlade s postupom stanoveným v článku 107 nariadenia (EÚ) 2016/2031 a ktorej účinná látka, minimálna teplota dreva, pomer (g/m3) a čas expozíce (v hod.) sa uvádzajú v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031,

alebo

d)  sa podrobilo primeranej chemickej tlakovej impregnácii výrobkom schváleným v súlade s postupom stanoveným v článku 107 nariadenia (EÚ) 2016/2031, ktorej účinná látka, tlak (psi alebo kPa) a koncentrácia (v %) sa uvádzajú v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031,

alebo

e)  sa podrobilo primeranému tepelnému ošetreniu, pri ktorom bola dosiahnutá minimálna teplota 56 °C počas minimálne 30 nepretržitých minút v celom profile dreva a ktoré bolo zaznamenané značkou „HT“ umiestnenou na dreve alebo na akomkoľvek obale v súlade s bežnou praxou a v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

81.

Drevo vo forme štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z ihličnanov (Pinales)

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

►M4  
Tretie krajiny okrem: Albánska, Andorry, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanárskych ostrovov, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Lichtenštajnska, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Nórska, San Marína, Srbska, Švajčiarska, Ukrajiny a Spojeného kráľovstva (2)
a okrem Kanady, Číny, Japonska, Kórejskej republiky, Mexika, Taiwanu a USA, kde je známy výskyt Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.  ◄

Úradné potvrdenie, že drevo:

a)  má pôvod v oblastiach bez výskytu Monochamus spp. (neeurópske populácie), Pissodes cibriani O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang a Pissodes zitacuarense Sleeper, Scolytidae spp. (neeurópske).

Oblasť treba uviesť v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Miesto pôvodu“,

alebo

b)  bolo vyrobené z odkôrneného oblého dreva,

alebo

c)  sa podrobilo komorovému sušeniu, ktorým sa podľa programu s presným vymedzením teploty a času ošetrenia dosiahla vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo sušiny,

alebo

d)  sa podrobilo primeranej fumigácii, ktorej špecifikácia bola schválená v súlade s postupom stanoveným v článku 107 nariadenia (EÚ) 2016/2031 a ktorej účinná látka, minimálna teplota dreva, pomer (g/m3) a čas expozíce (v hod.) sa uvádzajú v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031,

alebo

e)  sa podrobilo tepelnému ošetreniu, pri ktorom bola dosiahnutá minimálna teplota 56 °C počas minimálne 30 nepretržitých minút v celom profile dreva a ktoré treba uviesť v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

82.

Oddelená kôra ihličnanov (Pinales)

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

►M4  Tretie krajiny okrem: Albánska, Andorry, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanárskych ostrovov, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Lichtenštajnska, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Nórska, Ruska [iba tieto časti: Centrálny federálny kraj (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny kraj (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny kraj (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kavkazský federálny kraj (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Privolžský federálny kraj (Privolzhsky federalny okrug)], San Marína, Srbska, Švajčiarska, Turecka, Ukrajiny a Spojeného kráľovstva (2)  ◄

Úradné potvrdenie, že oddelená kôra:

a)  sa podrobila primeranej fumigácii fumigantom schváleným v súlade s postupom stanoveným v článku 107 nariadenia (EÚ) 2016/2031, ktorej účinná látka, minimálna teplota kôry, pomer (g/m3) a čas expozíce (v hod.) sa uvádzajú v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031,

alebo

b)  sa podrobila primeranému tepelnému ošetreniu, pri ktorom bola dosiahnutá minimálna teplota 56 °C počas minimálne 30 nepretržitých minút v celom profile kôry a ktoré sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031,

a

c)  že kôra bola po spracovaní prepravovaná až do opustenia krajiny, ktorá vydala uvedené potvrdenie, mimo letovej sezóny vektora Monochamus, pričom sa zohľadní bezpečnostné rozpätie ďalších štyroch týždňov na začiatku a na konci predpokladanej letovej sezóny, alebo mala ochranné prekrytie zabezpečujúce, aby nedošlo k napadnutiu škodcom Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. alebo jeho vektorom.

83.

Drevo Juglans L. a Pterocarya Kunth, okrem dreva vo forme:

— štiepok, častíc, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z týchto rastlín,

— dreveného obalového materiálu vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a ostatných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov bez ohľadu na to, či sa skutočne používajú na prepravu predmetov všetkých druhov, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva,ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Únie ako drevo v zásielke,

ale vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj prirodzený oblý povrch

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Spojené štáty

Úradné potvrdenie, že drevo:

a)  má pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat a jeho vektora Pityophthorus juglandis Blackman a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“,

alebo

b)  sa podrobilo primeranému tepelnému ošetreniu, pri ktorom bola dosiahnutá minimálna teplota 56 °C počas minimálne 40 nepretržitých minút v celom profile dreva a ktoré bolo zaznamenané značkou „HT“ umiestnenou na dreve alebo na akomkoľvek obale podľa aktuálneho použitia a v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031,

alebo

c)  bolo zhranované, aby sa úplne odstránil prirodzene zaoblený povrch.

84.

Oddelená kôra a drevo Juglans L. a Pterocarya Kunth vo forme:

— štiepok, častíc, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z týchto rastlín

ex 1404 90 00

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Spojené štáty

Úradné potvrdenie, že drevo alebo oddelená kôra:

a)  majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat a jeho vektora Pityophthorus juglandis Blackman a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“,

alebo

b)  sa podrobili primeranému tepelnému ošetreniu, pri ktorom bola dosiahnutá minimálna teplota 56 °C počas minimálne 40 nepretržitých minút v celom profile kôry alebo dreva a ktoré treba uviesť v lekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

85.

Drevo Accer Saccharum Marsh. vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj prirodzený oblý povrch, okrem dreva vo forme:

— dreva určeného na výrobu listov dyhy,

— štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva,

— dreveného obalového materiálu vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a ostatných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov bez ohľadu na to, či sa skutočne používajú na prepravu predmetov všetkých druhov, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Únie ako drevo v zásielke

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Kanada a Spojené štáty

Úradné potvrdenie, že drevo sa podrobilo komorovému sušeniu, ktorým sa podľa programu s presným vymedzením teploty a času ošetrenia dosiahla vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo sušiny a ktoré bolo zaznamenané značkou „Kiln-dried“ alebo „KD“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou umiestnenou na dreve alebo na akomkoľvek obale v súlade s bežnou praxou.

86.

Drevo Accer Saccharum Marsh. určené na výrobu listov dýhy

ex 4403 12 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

Kanada a Spojené štáty

Úradné potvrdenie, že drevo má pôvod v oblastiach bez výskytu Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf Moreau a je určené na výrobu listov dyhy.

87.

Drevo Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., okrem dreva vo forme

— štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z uvedených stromov,

— dreveného obalového materiálu vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a ostatných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov bez ohľadu na to, či sa skutočne používajú na prepravu predmetov všetkých druhov, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Únie ako drevo v zásielke,

ale vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj prirodzený oblý povrch, nábytku a iných predmetov vyrobených z nespracovaného dreva

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Kanada, Čína, Kórejská ľudovodemokratická republika, Japonsko, Mongolsko, Kórejská republika, Rusko, Taiwan a Spojené štáty

Úradné potvrdenie, že:

a)  drevo má pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia uznala a zriadila ako oblasť bez výskytu Agrilus planipennis a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031, a tento stav bez výskytu škodcu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Komisii,

alebo

b)  drevo bolo zbavené kôry a minimálne 2,5 cm vrstvy vonkajšej drevnej beli v zariadení, ktoré je na to oprávnené a ktoré je pod dohľadom národnej organizácie na ochranu rastlín,

alebo

c)  drevo sa podrobilo ionizujúcemu žiareniu na dosiahnutie minimálnej absorbovanej dávky 1 kGy v celom objeme dreva.

88.

Drevo vo forme štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Kanada, Čína, Kórejská ľudovodemokratická republika, Japonsko, Mongolsko, Kórejská republika, Rusko, Taiwan a Spojené štáty

Úradné potvrdenie, že drevo má pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia uznala a zriadila ako oblasť bez výskytu Agrilus planipennis Fairmaire a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031, a tento stav bez výskytu škodcu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Komisii.

89.

Oddelená kôra a predmety vyrobené z kôry Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kanada, Čína, Kórejská ľudovodemokratická republika, Japonsko, Mongolsko, Kórejská republika, Rusko, Taiwan a Spojené štáty

Úradné potvrdenie, že kôra má pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia uznala a zriadila ako oblasť bez výskytu Agrilus planipennis Fairmaire a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031, a tento stav bez výskytu škodcu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Komisii.

90.

Drevo Quercus L., okrem dreva vo forme:

— štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva,

— sudov, kadí, škopov, korýt a iných debnárskych výrobkov a ich častí z dreva vrátane dúh (časti steny suda), ak je k dispozícii dôkaz, že drevo bolo spracované alebo vyrobené s použitím tepelného ošetrenia,pri ktorom bola dosiahnutá minimálna teplota 176 °C počas 20 minút,

— dreveného obalového materiálu vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a ostatných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov bez ohľadu na to, či sa skutočne používajú na prepravu predmetov všetkých druhov, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Únie ako drevo v zásielke,

ale vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj prirodzený oblý povrch

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 91 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 91 15

4407 91 31

4407 91 39

4407 91 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Spojené štáty

Úradné potvrdenie, že drevo:

a)  je zhranované tak, aby sa úplne odstránil zaoblený povrch,

alebo

b)  je odkôrnené a obsah vody nepresahuje 20 % vyjadrených ako percento zo suchej hmoty,

alebo

c)  je odkôrnené a bolo dezinfikované náležitým ošetrením horúcim vzduchom alebo horúcou vodou,

alebo

d)  v prípade reziva so zvyškami kôry alebo bez nich sa podrobilo komorovému sušeniu, ktorým sa podľa programu s presným vymedzením teploty a času ošetrenia dosiahla vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo sušiny a ktoré bolo zaznamenané značkou „Kiln-dried“ alebo „KD“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou umiestnenou na dreve alebo na akomkoľvek obale v súlade s bežnou praxou.

91.

Drevo vo forme štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z Quercus L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Spojené štáty

Úradné potvrdenie, že drevo:

a)  sa podrobilo komorovému sušeniu, ktorým sa podľa programu s presným vymedzením teploty a času ošetrenia dosiahla vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo sušiny,

alebo

b)  sa podrobilo primeranej fumigácii, ktorej špecifikácia bola schválená v súlade s postupom stanoveným v článku 107 nariadenia (EÚ) 2016/2031 a ktorej účinná látka, minimálna teplota dreva, pomer (g/m3) a čas expozíce (v hod.) sa uvádzajú v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031,

alebo

c)  sa podrobilo primeranému tepelnému ošetreniu, pri ktorom bola dosiahnutá minimálna teplota 56 °C počas minimálne 30 nepretržitých minút v celom profile dreva a ktoré treba uviesť v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

92.

Drevo Betula L., okrem dreva vo forme:

— štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z uvedených stromov,

— dreveného obalového materiálu vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a ostatných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov bez ohľadu na to, či sa skutočne používajú na prepravu predmetov všetkých druhov, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva,ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Únie ako drevo v zásielke,

ale vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj prirodzený oblý povrch, nábytku a iných predmetov vyrobených z nespracovaného dreva

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 95 10

4403 95 90

4403 96 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 96 10

4407 96 91

4407 96 99

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Kanada a Spojené štáty, kde je známy výskyt škodcu Agrilus anxius Gory

Úradné potvrdenie, že:

a)  drevo bolo zbavené kôry a minimálne 2,5 cm vrstvy vonkajšej drevnej beli v zariadení, ktoré je na to oprávnené a ktoré je pod dohľadom národnej organizácie na ochranu rastlín,

alebo

b)  drevo sa podrobilo ionizujúcemu žiareniu na dosiahnutie minimálnej absorbovanej dávky 1 kGy v celom objeme dreva.

93.

Drevo štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z Betula L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že drevo má pôvod v krajine bez výskytu Agrilus anxius Gory.

94.

Kôra a predmety vyrobené z kôry Betula L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kanada a Spojené štáty, kde je známy výskyt Agrilus anxius Gory

Úradné potvrdenie, že kôra je zbavená dreva.

95.

Drevo Platanus L., okrem

— dreveného obalového materiálu vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a ostatných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov bez ohľadu na to, či sa skutočne používajú na prepravu predmetov všetkých druhov, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Únie ako drevo v zásielke,

ale vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj prirodzený oblý povrch, a dreva vo forme štiepok, častíc, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z Platanus L.

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Albánsko, Arménsko, Švajčiarsko, Turecko a Spojené štáty

Úradné potvrdenie, že drevo:

a)  má pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“,

alebo

b)  sa podrobilo komorovému sušeniu, ktorým sa podľa programu s presným vymedzením teploty a času ošetrenia dosiahla vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo sušiny a ktoré je zaznamenané značkou „Kiln-dried“ alebo „KD“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou umiestnenou na dreve alebo na akomkoľvek obale v súlade s bežnou praxou.

96.

Drevo Populus L., okrem dreva vo forme:

— štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva,

— dreveného obalového materiálu vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a ostatných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov bez ohľadu na to, či sa skutočne používajú na prepravu predmetov všetkých druhov, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Únie ako drevo v zásielke,

ale vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj prirodzený oblý povrch

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 97 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 97 10

4407 97 91

4407 97 99

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Amerika (celý kontinent)

Úradné potvrdenie, že drevo:

a)  je odkôrnené,

alebo

b)  sa podrobilo komorovému sušeniu, ktorým sa podľa programu s presným vymedzením teploty a času ošetrenia dosiahla vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo sušiny a ktoré je zaznamenané značkou „Kiln-dried“ alebo „KD“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou umiestnenou na dreve alebo na akomkoľvek obale v súlade s bežnou praxou.

97.

Drevo vo forme štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva a získané úplne alebo čiastočne z:

a)  Acer saccharum Marsh.;

b)  Populus L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

a)  Kanada a Spojené štáty

b)  Amerika (celý kontinent)

Úradné potvrdenie, že drevo:

a)  bolo vyrobené z odkôrneného okrúhleho dreva,

alebo

b)  sa podrobilo komorovému sušeniu, ktorým sa podľa programu s presným vymedzením teploty a času ošetrenia dosiahla vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo sušiny,

alebo

c)  sa podrobilo primeranej fumigácii, ktorej špecifikácia bola schválená v súlade s postupom stanoveným v článku 107 nariadenia (EÚ) 2016/2031, ktorej účinná látka, minimálna teplota dreva, pomer (g/m3) a čas expozíce (v hod.) sa uvádzajú v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031,

alebo

d)  sa podrobilo primeranému tepelnému ošetreniu, pri ktorom bola dosiahnutá minimálna teplota 56 °C počas minimálne 30 nepretržitých minút v celom profile dreva a ktoré treba uviesť v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

98.

Drevo Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. a Sorbus L., okrem dreva vo forme:

— štiepok, triesok a pilín získaných úplne alebo čiastočne z týchto rastlín,

— dreveného obalového materiálu vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a ostatných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov bez ohľadu na to, či sa skutočne používajú na prepravu predmetov všetkýchdruhov, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Únie ako drevo v zásielke,

ale vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj prirodzený oblý povrch

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Kanada a Spojené štáty

Úradné potvrdenie, že drevo:

a)  má pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Saperda candida Fabricius a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“,

alebo

b)  sa podrobilo primeranému tepelnému ošetreniu, pri ktorom bola dosiahnutá minimálna teplota 56 °C počas minimálne 30 nepretržitých minút v celom profile dreva a ktoré treba uviesť v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031,

alebo

c)  sa podrobilo primeranému ionizujúcemu žiareniu, pri ktorom bola dosiahnutás minimálna absorbovaná dávka 1 kGy v celom objeme dreva a ktoré treba uviesť v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

99.

Drevo vo forme štiepok získaných úplne alebo čiastočne z Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. a Sorbus L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Kanada a Spojené štáty

Úradné potvrdenie, že drevo:

d)  má pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Saperda candida Fabricius a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“,

alebo

e)  bolo spracované na kúsky s hrúbkou a šírkou najviac 2,5 cm,

alebo

f)  sa podrobilo primeranému tepelnému ošetreniu, pri ktorom bola dosiahnutá minimálna teplota 56 °C počas minimálne 30 nepretržitých minút v celom profile štiepok a ktoré treba uviesť v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

100.

Drevo Prunus L., okrem dreva vo forme:

— štiepok, častíc, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z týchto rastlín,

— dreveného obalového materiálu vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a ostatných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov bez ohľadu na to, či sa skutočne používajú na prepravu predmetov všetkých druhov, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Únie ako drevo v zásielke,

ale vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj prirodzený oblý povrch

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 94 10

4407 94 91

4407 94 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Čína, Kórejská ľudovodemokratická republika, Mongolsko, Japonsko, Kórejská republika a Vietnam

Úradné potvrdenie, že drevo:

a)  má pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Aromia bungii (Falderman) a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“,

alebo

b)  sa podrobilo primeranému tepelnému ošetreniu, pri ktorom bola dosiahnutá minimálna teplota 56 °C počas minimálne 30 nepretržitých minút v celom profile dreva a ktoré treba uviesť v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031,

alebo

c)  sa podrobilo primeranému ionizujúcemu žiareniu, pri ktorom bola dosiahnutás minimálna absorbovaná dávka 1 kGy v celom objeme dreva a ktoré treba uviesť v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/2031.

101.

Drevo vo forme štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z Prunus L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Čína, Kórejská ľudovodemokratická republika, Mongolsko, Japonsko, Kórejská republika a Vietnam

Úradné potvrdenie, že drevo:

a)  má pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Aromia bungii (Faldermann) a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“,

alebo

b)  bolo spracované na kúsky s hrúbkou a šírkou najviac 2,5 cm,

alebo

c)  sa podrobilo primeranému tepelnému ošetreniu, pri ktorom bola dosiahnutá minimálna teplota 56 °C počas minimálne 30 nepretržitých minút v celom profile dreva a ktoré treba uviesť v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

(1)   

Uplatňuje sa číselný znak KN príslušnej rastliny.

(2)   

V súlade s Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä s článkom 5 ods. 4 protokolu o Írsku/Severnom Írsku v spojení s prílohou 2 k uvedenému protokolu odkazy na Spojené kráľovstvo na účely tejto prílohy nezahŕňajú Severné Írsko.
PRÍLOHA VIII

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s pôvodom na území Únie a zodpovedajúce osobitné požiadavky na ich premiestňovanie v rámci územia Únie

Príslušné orgány alebo profesionálni prevádzkovatelia pod úradným dohľadom príslušných orgánov musia v relevantných prípadoch kontrolovať v najvhodnejších časoch na zistenie výskytu daného škodcu splnenie požiadaviek stanovených v nasledujúcej tabuľke.Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety

Požiadavky

1.

Stroje a vozidlá, ktoré boli v prevádzke na poľnohospodárske alebo lesnícke účely

Stroje alebo vozidlá boli:

a)  premiestnené z oblasti, ktorú príslušné orgány v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadili ako oblasť bez výskytu Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.

alebo

b)  očistené a bez zeminy a zvyškov rastlín pred premiestnením z infikovanej oblasti.

2.

Rastliny na výsadbu s koreňmi, pestované vonku

Úradné potvrdenie, že miesto výroby je bez výskytu Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. a Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival.

3.

Rastliny na výsadbu druhov Solanum L. vytvárajúcich poplazy alebo hľuzy alebo ich hybridov, skladované v génových bankách alebo génových odrodových kolekciách

Úradné potvrdenie, že rastliny sa uchovávali za karanténnych podmienok a že laboratórnym testovaním sa výskyt žiadnych karanténnych škodcov Únie nezistil.

Každá organizácia alebo výskumná inštitúcia, ktorá uchováva takýto materiál, informuje príslušný orgán o tom, že takýto materiál uchováva.

4.

Rastliny na výsadbu druhov Solanum L. vytvárajúcich poplazy alebo hľuzy alebo ich hybridov, iné ako hľuzy Solanum tuberosum L. špecifikované v zápisoch 5, 6, 7, 8 alebo 9 a iné ako kultivačný udržiavací materiál skladovaný v génových bankách alebo génových odrodových kolekciách a iné ako pravé osivo zemiaka Solanum tuberosum L. špecifikované v zápise 21

Úradné potvrdenie, že rastliny sa uchovávali za karanténnych podmienok a že laboratórnym testovaním sa výskyt žiadnych karanténnych škodcov Únie nezistil.

Laboratórne testovanie musí byť:

a)  pod dozorom dotknutého príslušného orgánu a musí ho vykonať školený personál tohto orgánu alebo iný schválený orgán;

b)  vykonané v priestoroch vybavených vhodným zariadením, ktoré slúži na obmedzenie výskytu karanténnych škodcov Únie a uchovanie materiálu vrátane indikačných rastlín, a to takým spôsobom, aby sa eliminovalo akékoľvek riziko šírenia karanténnych škodcov Únie;

c)  vykonané na všetkých jednotkách materiálu:

i)  vizuálnou prehliadkou zameranou na symptómy spôsobené akýmkoľvek karanténnym škodcom Únie, ktorá sa vykonáva v pravidelných intervaloch počas celej dĺžky minimálne jedného vegetačného cyklu, pričom sa zohľadní typ materiálu a jeho rastová fáza počas testovacieho programu;

ii)  laboratórnym testovaním v prípade všetkých zemiakových materiálov aspoň na:

— andský latentný vírus zemiakov,

— andský vírus škvrnitosti zemiakov,

— vírus Arracacha B. (oca kmeň),

— vírus baktériovej krúžkovitosti zemiaka,

— T vírus zemiaka,

— neeurópske izoláty vírusov zemiakov A, M, S, V, X a Y (vrátane Yo, Yn a Yc) a vírusu zvinutky zemiaka (vrátane Yo),

— Clavibacter sepedonicus (Spieckermann a Kottho) Nouioui et al.,

— Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.; Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. a Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.;

iii)  v prípade pravého osiva zemiaka Solanum tuberosum L. okrem toho, ktoré je špecifikované v bode 21, minimálne na vyššie uvedené vírusy a viroidy s výnimkou andského latentného vírusu zemiakov a neeurópskych izolátov vírusov zemiakov A, M, S, V, X a Y (vrátane Yo, Yn a Yc) a vírusu zvinutky zemiaka;

d)  primeraným testovaním na akékoľvek iné symptómy pozorované pri vizuálnej prehliadke na určenie karanténnych škodcov Únie, ktoré tieto symptómy spôsobili.

5.

Hľuzy Solanum tuberosum L. na výsadbu

Úradné potvrdenie, že ustanovenia právnych predpisov Únie na boj proti Synchytrium endobioticum (Schilb.) boli dodržané.

6.

Hľuzy Solanum tuberosum L. na výsadbu

Úradné potvrdenie, že:

a)  hľuzy majú pôvod v oblasti bez výskytu Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al.,

alebo

b)  ustanovenia právnych predpisov Únie na boj proti Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. boli dodržané.

7.

Hľuzy Solanum tuberosum L. na výsadbu

Úradné potvrdenie, že hľuzy majú pôvod:

a)  v oblastiach bez výskytu Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend.,

alebo

b)  v mieste výroby, kde nebol zistený výskyt Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. alebo ktoré sa považuje za miesto bez výskytu uvedených škodcov v dôsledku implementácie vhodného postupu zameraného na eradikáciu Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.

8.

Hľuzy Solanum tuberosum L. na výsadbu

Úradné potvrdenie, že hľuzy majú pôvod:

a)  v oblastiach bez výskytu Meloidogyne chitwoodi Golden et al. a Meloidogyne fallax Karssen,

alebo

b)  v oblastiach, kde je známy výskyt Meloidogyne chitwoodi Golden et al. a Meloidogyne fallax Karssen, a:

i)  hľuzy majú pôvod v mieste výroby, kde nebol zistený výskyt Meloidogyne chitwoodi Golden et al. a Meloidogyne fallax Karssen, a to na základe ročného prieskumu hostiteľských plodín prostredníctvom vizuálnej prehliadky hostiteľských rastlín vo vhodných časoch a vonkajšej vizuálnej prehliadky, ako aj rozrezaním hľúz po zbere úrody zemiakov, ktoré boli vypestované v mieste výroby,

alebo

ii)  hľuzy sa po zbere pomocou náhodne vybraných vzoriek kontrolovali na výskyt symptómov na základe vhodnej metódy na vyvolanie symptómov alebo boli laboratórne testované, ako aj vizuálne prehliadané zvonku i rozrezaním hľúz vo vhodných časoch na zistenie výskytu uvedených škodcov a vo všetkých prípadoch v čase uzavretia obalov alebo kontajnerov pred ich premiestnením, pričom sa nezistili žiadne symptómy Meloidogyne chitwoodi Golden et al. a Meloidogyne fallax Karssen.

9.

Hľuzy Solanum tuberosum L. na výsadbu, okrem hľúz, ktoré sú určené na vysadenie v súlade s článkom 4 ods. 4 písm. b) smernice 2007/33/ES.

Úradné potvrdenie, že ustanovenia právnych predpisov Únie na boj proti Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens boli dodržané.

10.

Hľuzy Solanum tuberosum L. na výsadbu, okrem hľúz tých odrôd, ktoré boli akceptované v jednom alebo vo viacerých členských štátoch podľa smernice 2002/53/ES

Úradné potvrdenie, že hľuzy:

a)  patria do kvalitnejších výberov a

b)  boli pestované v rámci Únie a

c)  boli získané v priamej línii z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a ktorý podliehal v rámci Únie oficiálnemu karanténnemu testovaniu a v týchto testoch sa výskyt karanténnych škodcov Únie nezistil.

11.

Hľuzy Solanum tuberosum L. okrem hľúz, ktoré sú uvedené v zápisoch 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alebo 10

Na balení alebo v prípade voľne ložených hľúz prepravovaných vo veľkom množstve musí byť na sprievodných dokladoch registračné číslo, ktoré preukazuje, že hľuzy vypestoval oficiálne registrovaný výrobca alebo že pochádzajú z oficiálne registrovaného skladu alebo centra odoslania umiestneného v oblasti výroby a ktoré naznačuje, že:

a)  hľuzy sú bez výskytu Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.

a

b)  ustanovenia právnych predpisov Únie na boj proti Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival

a

prípadne Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al.,

a

Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens boli dodržané.

12.

Rastliny Capsicum spp., Solanum lycopersicum L. a Solanum melongena L. určené na výsadbu s koreňmi, okrem tých, ktoré sú určené na vysadenie v súlade s článkom 4 ods. 4 písm. a) smernice Rady 2007/33/ES

Úradné potvrdenie, že ustanovenia právnych predpisov Únie na boj proti Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens boli dodržané.

13.

Rastliny Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. a Solanum melongena L. na výsadbu, okrem semien

Úradné potvrdenie, že:

a)  rastliny majú pôvod v oblastiach bez výskytu Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.;

alebo

b)  na rastlinách neboli počas posledného úplného vegetačného cyklu v mieste výroby pozorované žiadne symptómy Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend.

14.

Rastliny Allium porrum L., Asparagus officinalis L., Beta vulgaris L., Brassica spp. a Fragaria L. na výsadbu s koreňmi, pestované vonku

a

cibuľky, hľuzy a pakorene Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. a Tulipa L. pestované vonku, okrem rastlín, cibuliek, hľúz a pakoreňov určených na vysadenie v súlade s článkom 4 ods. 4 písm. a) alebo c) smernice Rady 2007/33/ES

Musí existovať dôkaz, že ustanovenia právnych predpisov Únie na boj proti Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens boli dodržané.

15.

Rastliny na výsadbu čeľadí Cucurbitaceae a Solanaceae okrem semien, s pôvodom z oblastí:

a)  kde nie je známy výskyt Bemisia tabaci Genn. alebo iných vektorov vírusu kučeravosti rajčiaka New Delhi;

b)  kde je známy výskyt Bemisia tabaci Genn. alebo iných vektorov vírusu kučeravosti rajčiaka New Delhi.

Úradné potvrdenie, že:

a)  rastliny majú pôvod v oblasti bez výskytu vírusu kučeravosti rajčiaka New Delhi,

alebo

b)  na rastlinách neboli počas posledného úplného vegetačného cyklu pozorované žiadne symptómy vírusu kučeravosti rajčiaka New Delhi.

Úradné potvrdenie, že:

a)  rastliny majú pôvod v oblasti bez výskytu vírusu kučeravosti rajčiaka New Delhi,

alebo

b)  na rastlinách neboli počas posledného úplného vegetačného cyklu pozorované žiadne symptómy vírusu kučeravosti rajčiaka New Delhi

a

i)  pri úradných prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu nebol vo výrobnej prevádzke zistený výskyt Bemisia tabaci Genn. a iných vektorov vírusu kučeravosti rajčiaka New Delhi,

alebo

ii)  rastliny boli účinne ošetrené, aby sa zabezpečila eradikácia Bemisia tabaci Genn a iných vektorov vírusu kučeravosti rajčiaka New Delhi.

16.

Rastliny Juglans L. a Pterocarya Kunth na výsadbu, okrem semien

Úradné potvrdenie, že rastliny na výsadbu:

a)  boli počas ich celého života alebo od ich uvedenia do Únie pestované v oblasti, ktorú príslušné orgány v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadili ako oblasť bez výskytu škodcu Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat a jeho vektora Pityophthorus juglandis Blackman,

alebo

b)  majú pôvod v mieste výroby (vrátane jeho bezprostredného okolia v okruhu aspoň 5 km), kde počas dvoch rokov pred premiestnením počas úradných prehliadok neboli pozorované žiadne symptómy škodcu Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat a jeho vektora Pityophthorus juglandis Blackman ani výskyt vektora, rastliny na výsadbu prešli vizuálnou prehliadkou pred premiestnením a manipulácia s nimi a ich balenie prebehlo takým spôsobom, aby sa zabránilo napadnutiu po opustení miesta výroby,

alebo

c)  majú pôvod vo výrobnej prevádzke s úplnou priestorovou izoláciou a rastliny na výsadbu prešli vizuálnou prehliadkou bezprostredne pred vývozom a manipulácia s nimi a ich balenie prebehlo takým spôsobom, aby sa zabránilo napadnutiu po opustení miesta výroby.

17.

Rastliny Platanus L. na výsadbu, okrem semien

Úradné potvrdenie, že:

a)  rastliny majú pôvod v oblasti, ktorú príslušné orgány v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadili ako oblasť bez výskytu Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.,

alebo

b)  boli pestované v mieste výroby, ktoré je v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadené ako miesto bez výskytu Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.:

i)  ktoré je registrované príslušnými orgánmi a pod ich dohľadom

a

ii)  ktoré sa vrátane jeho bezprostredného okolia každoročne podrobilo úradným prehliadkam na zistenie akýchkoľvek symptómov Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. vykonaným vo vhodných časoch roka na zistenie výskytu dotknutého škodcu

a

iii)  reprezentatívna vzorka rastlín bola podrobená testovaniu na výskyt Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. vykonanom vo vhodných časoch roka na zistenie výskytu škodcu.

18.

Rastliny Citrus L., Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy a Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L., okrem plodov a semien

Úradné potvrdenie, že rastliny:

a)  majú pôvod v oblasti, ktorú príslušné orgány v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadili ako oblasť bez výskytu Trioza erytreae Del Guercio,

alebo

b)  boli pestované v mieste výroby, ktoré je registrované príslušnými orgánmi v členskom štáte a je pod ich dohľadom,

a

kde rastliny boli pestované počas obdobia jedného roka vo výrobnej prevádzke zabezpečenej proti hmyzu, konkrétne proti zavlečeniu Trioza erytreae Del Guercio

a

kde boli počas obdobia aspoň jedného roka pred premiestnením vo vhodných časoch vykonané dve úradné prehliadky a kde neboli pozorované žiadne prejavy výskytu Trioza erytreae Del Guercio v tejto prevádzke

a

pred premiestnením prebehla manipulácia s nimi a ich balenie takým spôsobom, aby sa zabránilo napadnutiu po opustení miesta výroby.

19.

Rastliny Vitis L. na výsadbu okrem semien

Úradné potvrdenie, že rastliny na výsadbu:

a)  majú pôvod v oblasti bez výskytu fytoplazmy žltnutia viniča,

alebo

b)  majú pôvod vo výrobnej prevádzke, kde:

i)  vo výrobnej prevádzke ani v jej bezprostrednom okolí neboli počas posledného úplného vegetačného cyklu pozorované na viniči Vitis spp. žiadne symptómy fytoplazmy žltnutia viniča a kde v prípade rastlín použitých na rozmnožovanie Vitis spp. neboli vo výrobnej prevádzke ani v jej bezprostrednom okolí počas dvoch úplných vegetačných cyklov pozorované na viniči Vitis spp. žiadne symptómy fytoplazmy žltnutia viniča,

ii)  sa vykonáva monitorovanie vektorov a uskutočnujú primerané ošetrenia na kontrolu vektorov fytoplazmy žltnutia viniča,

iii)  neobhospodarovaný Vitis L. z bezprostredného okolia výrobnej prevádzky bol monitorovaný počas vegetačného obdobia na symptómy fytoplazmy žltnutia viniča a v prípade symptómov bol odstránený alebo testovaný, pričom výskyt fytoplazmy žltnutia viniča nebol zistený,

alebo

c)  bol ošetrený horúcou vodou podľa medzinárodných noriem.

20.

Plody citrusov Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridov

Na balení je vhodným spôsobom označený pôvod tovaru.

21.

Pravé osivo zemiaka Solanum tuberosum L. okrem toho, ktoré je špecifikované v zápise 3

Úradné potvrdenie, že:

a)  osivo je získané z rastlín, ktoré prípadne spĺňajú požiadavky stanovené v bodoch 4, 5, 6, 7, 8 a 9

a že osivo:

b)  má pôvod v oblastí bez výskytu Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival, Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.,

alebo

spĺňa každú z týchto požiadaviek:

i)  bolo vyrobené v prevádzke, kde počas posledného vegetačného cyklu neboli pozorované žiadne symptómy choroby vyvolanej karanténnymi škodcami Únie uvedenými v písmene a);

ii)  bolo vyrobené v prevádzke, kde boli prijaté všetky tieto opatrenia:

— zabránenie kontaktu so zamestnancami a predmetmi, ako sú náradie, stroje, vozidlá, nádoby a obalový materiál, z iných miest, na ktorých sa pestujú ľuľkovité rastliny, ako aj príslušné hygienické opatrenia na účely prevencie nákazy,

— použije sa len voda, v ktorej sa nenachádzajú žiadni karanténni škodcovia uvedení v tomto bode.

22.

Drevo rastlín Junglans L. a Pterocarya Kunth, okrem dreva vo forme:

— štiepok, častíc, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z týchto rastlín,

— dreveného obalového materiálu vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a ostatných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov bez ohľadu na to, či sa skutočne používajú na prepravu predmetov všetkých druhov, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Únie ako drevo v zásielke,

ale vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj prirodzený oblý povrch

Úradné potvrdenie, že drevo:

a)  má pôvod v oblasti, ktorú príslušné orgány v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadili ako oblasť bez výskytu škodcu Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat a jeho vektora Pityophthorus juglandis Blackman,

alebo

b)  sa podrobilo primeranému tepelnému ošetreniu, pri ktorom bola dosiahnutá minimálna teplota 56 °C počas minimálne 40 nepretržitých minút v celom profile dreva. Značkou „HT“ sa o tom urobí záznam na dreve alebo akomkoľvek obale v súlade s bežnou praxou,

alebo

c)  bolo zhranované, aby sa úplne odstránil prirodzene oblý povrch.

23.

Oddelená kôra a drevo rastlín Juglans L. a Pterocarya Kunth vo forme štiepok, častíc, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z týchto rastlín.

Úradné potvrdenie, že drevo alebo oddelená kôra:

a)  majú pôvod v oblasti, ktorú príslušné orgány v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadili ako oblasť bez výskytu škodcu Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat a jeho vektora Pityophthorus juglandis Blackman,

alebo

b)  sa podrobili primeranému tepelnému ošetreniu, pri ktorom bola dosiahnutá minimálna teplota 56 °C počas minimálne 40 nepretržitých minút v celom profile kôry alebo dreva. Značkou „HT“ sa o tom urobí záznam na akomkoľvek obale v súlade s bežnou praxou.

24.

Drevo Platanus L., ktoré si nezachovalo svoj prirodzený oblý povrch

Úradné potvrdenie, že:

a)  drevo má pôvod v oblastiach bez výskytu Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. & T. C. Harr.,

alebo

b)  drevo sa podrobilo komorovému sušeniu, ktorým sa podľa programu s presným vymedzením teploty a času ošetrenia dosiahla vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo sušiny a ktoré je zaznamenané značkou „Kiln-dried“ alebo „KD“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou umiestnenou na dreve alebo na akomkoľvek balení v súlade s bežnou obchodnou praxou.

25.

Drevený obalový materiál vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov bez ohľadu na to, či sa skutočne používajú na prepravu predmetov všetkých druhov, okrem surového dreva s hrúbkou 6 mm alebo menej, spracovaného dreva vyrobeného lepením a pôsobením teploty a tlaku alebo ich kombináciou, a prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke a ktoré spĺňa rovnaké rastlinolekárkse požiadavky Únie ako drevo v zásielke

Úradné potvrdenie, že drevený obalový materiál:

a)  má pôvod v oblasti, ktorú príslušné orgány v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadili ako oblasť bez výskytu škodcu Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat a jeho vektora Pityophthorus juglandis Blackman,

alebo

b)  je vyrobený z odkôrneného dreva špecifikovaného v prílohe I k medzinárodnej norme pre rastlinolekárske opatrenia FAO č. 15 s názvom Regulation of wood packaging material in international trade (Požiadavky na drevený obalový materiál používaný v medzinárodnom obchode) a

i)  podlieha jednému zo schválených ošetrení špecifikovaných v prílohe I k uvedenej medzinárodnej norme a

ii)  je označený značkou špecifikovanou v prílohe II k uvedenej medzinárodnej norme, na ktorej sa uvádza, že drevený obalový materiál bol podrobený schválenému rastlinolekárskemu ošetreniu v súlade s touto normou.
PRÍLOHA IX

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktorých uvedenie do určitých chránených zón je zakázané

V prípade chránených zón uvedených v treťom stĺpci nasledujúcej tabuľky ide o jednu z týchto možností:

a) 

celé územie uvedeného členského štátu;

b) 

územie uvedeného členského štátu s výnimkami vyznačenými v zátvorkách;

c) 

iba časť územia členského štátu, ktorá je vyznačená v zátvorkách. 

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety

Číselný znak KN

Chránené zóny

1.

Rastliny a živý peľ na opeľovanie, okrem plodov a semien, ktoré majú pôvod v tretích krajinách okrem Švajčiarska a krajinách, ktoré príslušná organizácia na ochranu rastlín uznala za krajiny bez výskytu Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a úradne ich oznámila Komisii alebo v ktorých príslušná národná organizácia na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila oblasti bez výskytu škodcu v súvislosti s Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a úradne ich oznámila Komisii, a ktoré patria do jedného z týchto druhov:

— Amelanchier Med.,

— Chaenomeles Lindl.,

— Crataegus L.,

— Cydonia Mill.,

— Eriobotrya Lindl.,

— Malus Mill.,

— Mespilus L.,

— Pyracantha Roem.,

— Pyrus L. alebo

— Sorbus L.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1211 90 86

ex 1212 99 95

ex 1404 90 00

a)  Estónsko;
b)  Španielsko [okrem autonómnych oblastí Andalúzia, Aragónsko, Kastília-La Mancha, Kastília a León, Estremadura, Madridské spoločenstvo, Murcia, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), comarcas Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Katalánsko) a obcí Alborache a Turís v provincii Valencia a Comarcas de L’Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante (Valencijské spoločenstvo)];
c)  Francúzsko (Korzika);
d)  Írsko (okrem mesta Galway);
e)  Taliansko [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincií Mantua, Miláno, Sondrio a Varese a obcí Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese a Varedo v provincii Monza Brianza), Marky, Molise, Piemont (okrem obcí Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca a Villafalleto v provincii Cuneo), Sardínia, Sicília (okrem obcí Cesarò v provincii Messina, Maniace, Bronte, Adrano v provincii Catania a Centuripe, Regalbuto a Troina v provincii Enna), Toskánsko, Umbria, Valle d’Aosta, Benátsko (okrem provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti južne od diaľnice A4 v provincii Verona)];
f)  Lotyšsko;
g)  Litva [okrem obcí Babtai a Kėdainiai (región Kaunas)];
h)  Slovinsko [okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (južne od diaľnice H4)], a Velika Polana, a osady Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec a Znojile pri Krki v obci Ivančna Gorica);
i)  Slovensko [okrem okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)];
j)  Fínsko. ►M4  
k)  Spojené kráľovstvo (Ostrov Man, Normanské ostrovy)  ◄

2.

Rastliny a živý peľ na opeľovanie okrem plodov a semien, ktoré majú pôvod v tretích krajinách okrem tých, ktoré príslušná organizácia na ochranu rastlín uznala za krajiny bez výskytu Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a ktoré boli úradne oznámené Komisii alebo v ktorých príslušná národná organizácia na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila oblasti bez výskytu škodcu v súvislosti s Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a ktoré boli úradne oznámené Komisii, a ktoré patria do jedného z týchto druhov:

1.  Cotoneaster Ehrh. alebo

2.  Photinia davidiana (Dcne.) Cardot.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1211 90 86

ex 1212 99 95

ex 1404 90 00

a)  Estónsko;
b)  Španielsko [okrem autonómnych oblastí Andalúzia, Aragónsko, Kastília-La Mancha, Kastília a León, Estremadura, Madridské spoločenstvo, Murcia, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), comarcas Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Katalánsko) a obcí Alborache a Turís v provincii Valencia a Comarcas de L’Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante (Valencijské spoločenstvo)];
c)  Francúzsko (Korzika);
d)  Írsko (okrem mesta Galway);
e)  Taliansko [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincií Mantua, Miláno, Sondrio a Varese a obcí Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese a Varedo v provincii Monza Brianza), Marky, Molise, Piemont (okrem obcí Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca a Villafalleto v provincii Cuneo), Sardínia, Sicília (okrem obcí Cesarò v provincii Messina, Maniace, Bronte, Adrano v provincii Catania a Centuripe, Regalbuto a Troina v provincii Enna), Toskánsko, Umbria, Valle d’Aosta, Benátsko (okrem provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti južne od diaľnice A4 v provincii Verona)];
f)  Lotyšsko;
g)  Litva [okrem obcí Babtai a Kėdainiai (región Kaunas)];
h)  Slovinsko [okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (južne od diaľnice H4)], a Velika Polana, a osady Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec a Znojile pri Krki v obci Ivančna Gorica);
i)  Slovensko [okrem okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)];
j)  Fínsko. ►M4  
k)  Spojené kráľovstvo (Ostrov Man, Normanské ostrovy)  ◄
PRÍLOHA X

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré sa majú uviesť do chránených zón alebo sa v rámci nich premiestňovať, a zodpovedajúce osobitné požiadavky na chránené zóny

V prípade chránených zón uvedených v štvrtom stĺpci nasledujúcej tabuľky ide o jednu z týchto možností:

▼M4

a) 

celé územie uvedeného členského štátu ( 2 );

▼B

b) 

územie uvedeného členského štátu s výnimkami vyznačenými v zátvorkách;

c) 

iba časť územia členského štátu, ktorá je vyznačená v zátvorkách. 

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety

Číselný znak KN

Osobitné požiadavky na chránené zóny

Chránené zóny

1.

Použité stroje a zariadenia pre poľnohospodárstvo

ex 8432 10 00

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

ex 8432 80 00

ex 8432 90 00

ex 8433 40 00

ex 8433 51 00

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

ex 8436 80 10

ex 8701 20 90

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

Stroje a zariadenia boli:

a)  v čase ich dopravenia na miesta výroby, kde sa pestuje repa, očistené a bez zeminy a zvyškov rastlín, alebo

b)  pochádzajú z oblasti bez výskytu BNYVV.

a)  Írsko

b)  Francúzsko (Bretónsko)

c)  Portugalsko (Azory)

d)  Fínsko

e)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

2.

Zemina a nesterilizovaný odpad z repy obyčajnej (Beta vulgaris L.)

ex 2303 20 10

ex 2303 20 90

ex 2530 90 00

Úradné potvrdenie, že zemina alebo odpad:

a)  boli upravené tak, aby sa eliminovala kontaminácia BNYVV, alebo

b)  sú určené na prepravu s cieľom likvidácie úradne schváleným spôsobom, alebo

c)  pochádzajú z rastlín repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) vypestovaných v oblasti bez výskytu BNYVV.

a)  Írsko

b)  Francúzsko (Bretónsko)

c)  Portugalsko (Azory)

d)  Fínsko

e)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

3.

Včelstvá – v období od 15. marca do 30. júna

0106 41 00

ex 4421 99 99

ex 4602 19 90

ex 4602 90 00

Úradné potvrdenie, že včelstvá:

a)  majú pôvod v tretích krajinách uznaných ako krajiny bez výskytu Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. v súlade s postupom stanoveným v článku 107 nariadenia (EÚ) 2016/2031, alebo

b)  majú pôvod vo švajčiarskom kantóne Valais, alebo

c)  majú pôvod v chránenej zóne uvedenej v pravom stĺpci, alebo

d)  pred premiestnením podstúpili vhodné karanténne opatrenie.

a)  Estónsko
b)  Španielsko [okrem autonómnych oblastí Andalúzia, Aragónsko, Kastília-La Mancha, Kastília a León, Estremadura, Madridské spoločenstvo, Murcia, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), comarcas Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Katalánsko) a obcí Alborache a Turís v provincii Valencia a Comarcas de L’Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante (Valencijské spoločenstvo)]
c)  Francúzsko (Korzika)
d)  Írsko (okrem mesta Galway)
e)  Taliansko [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincií Mantua, Miláno, Sondrio a Varese a obcí Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese a Varedo v provincii Monza Brianza), Marky, Molise, Piemont (okrem obcí Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca a Villafalleto v provincii Cuneo), Sardínia, Sicília (okrem obcí Cesarò v provincii Messina, Maniace, Bronte, Adrano v provincii Catania a Centuripe, Regalbuto a Troina v provincii Enna), Toskánsko, Umbria, Valle d’Aosta, Benátsko (okrem provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti južne od diaľnice A4 v provincii Verona)]
f)  Lotyšsko
g)  Litva [okrem obcí Babtai a Kėdainiai (región Kaunas)]
h)  Slovinsko [okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (južne od diaľnice H4)], a Velika Polana, a osady Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec a Znojile pri Krki v obci Ivančna Gorica)
i)  Slovensko [okrem okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)]
j)  Fínsko ►M4  
k)  Spojené kráľovstvo (Ostrov Man, Normanské ostrovy)  ◄

4.

Rastliny Allium porrum L., Apium L., Beta L., okrem tých, ktoré sú uvedené v bode 5 tejto prílohy, a tých, ktoré sú určené ako krmivo pre zvieratá, Brassica napus L., Brassica rapa L. a Daucus L., okrem rastlín na výsadbu

ex 0703 90 00

ex 0704 90 90

0706 10 00

0706 90 30

ex 0706 90 90

a)  Zásielka alebo dávka nesmie obsahovať viac ako 1 % hmotnosti zeminy, alebo

b)  úradné potvrdene, že rastliny sú určené na spracovanie v priestoroch s úradne schválenými zariadeniami na likvidáciu odpadu, ktoré vylučujú akékoľvek riziko rozšírenia vírusu nekrotického žltnutia žilnatiny repy (BNYVV).

a)  Francúzsko (Bretónsko)

b)  Fínsko

c)  Írsko

d)  Portugalsko (Azory)

e)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

5.

Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na priemyselné spracovanie

ex 1212 91 80

ex 1214 90 10

Úradné potvrdenie, že rastliny:

a)  sú prepravované spôsobom, ktorý vylučuje akékoľvek riziko rozšírenia BNYVV, a sú určené na dodanie do spracovateľského závodu s úradne schválenými zariadeniami na likvidáciu odpadu, ktoré vylučujú akékoľvek riziko rozšírenia BNYVV, alebo

b)  rastliny boli vypestované v oblasti bez výskytu BNYVV.

a)  Írsko

b)  Francúzsko (Bretónsko)

c)  Portugalsko (Azory)

d)  Fínsko

e)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

6.

Hľuzy Solanum tuberosum L. na výsadbu

0701 10 00

Úradné potvrdenie, že hľuzy:

a)  boli pestované v oblasti bez výskytu vírusu nekrotického žltnutia žilnatiny repy (BNYVV), alebo

b)  boli pestované na pôde alebo v pestovateľskom substráte pozostávajúcom zo zeminy bez výskytu BNYVV alebo boli oficiálne testované primeranými metódami a zistilo sa, že neobsahujú BNYVV, alebo

c)  boli umytím zbavené zeminy.

a)  Francúzsko (Bretónsko)

b)  Fínsko

c)  Írsko

d)  Portugalsko (Azory)

e)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

7.

Hľuzy Solanum tuberosum L. okrem hľúz, ktoré sú uvedené v bode 6 tejto prílohy

ex 0701 90 10

ex 0701 90 50

ex 0701 90 90

a)  Zásielka alebo dávka nesmie obsahovať viac ako 1 % hmotnosti zeminy, alebo

b)  úradné potvrdene, že hľuzy sú určené na spracovanie v priestoroch s úradne schválenými zariadeniami na likvidáciu odpadu, ktoré vylučujú akékoľvek riziko rozšírenia BNYVV.

a)  Francúzsko (Bretónsko)

b)  Fínsko

c)  Írsko

d)  Portugalsko (Azory)

e)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

8.

Rastliny Beta vulgaris L. na výsadbu, okrem semien

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

Úradné potvrdenie, že rastliny:

a)  

i)  boli úradne individuálne testované a výskyt BNYVV nebol zistený, alebo

ii)  boli pestované z osív, ktoré spĺňajú požiadavky podľa bodov 33 a 34 tejto prílohy, a

— pestované v oblastiach bez výskytu BNYVV, alebo

— pestované na pôde alebo v pestovateľskom substráte úradne testovanom primeranými metódami a výskyt BNYVV sa nezistil a

— odberom vzoriek a testovaním týchto vzoriek sa výskyt BNYVV nezistil

a

b)  uchovávanie materiálu týchto rastlín oznámila príslušná organizácia alebo výskumná inštitúcia.

a)  Írsko

b)  Francúzsko (Bretónsko)

c)  Portugalsko (Azory)

d)  Fínsko

e)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

9.

Rastliny a živý peľ na opeľovanie: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L., okrem plodov a semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1211 90 86

ex 1212 99 95

ex 1404 90 00

V prípade potreby úradné potvrdenie, že:

a)  rastliny majú pôvod v tretích krajinách, ktoré príslušná organizácia na ochranu rastlín uznala za krajiny bez výskytu Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a úradne ich oznámila Komisii, alebo

b)  rastliny majú pôvod v oblastiach bez výskytu škodcu v Únii alebo tretích krajinách, ktoré príslušná národná organizácia na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila v súvislosti s Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a uznala ako také a úradne oznámila Komisii, alebo

c)  rastliny majú pôvod vo švajčiarskom kantóne Valais, alebo

d)  rastliny boli pestované alebo ak boli premiestnené do „nárazníkovej zóny“, držané a uchovávané počas obdobia najmenej 7 mesiacov vrátane obdobia od 1. apríla do 31. októbra posledného úplného vegetačného cyklu na poli:

i)  nachádzajúcom sa najmenej 1 km vo vnútri úradne označenej „nárazníkovej zóny“ s rozlohou najmenej 50 km2, v ktorej hostiteľské rastliny podliehajú úradne schválenému a sledovanému režimu kontroly vytvorenému najneskôr pred začiatkom úplného vegetačného cyklu predchádzajúceho poslednému úplnému vegetačnému cyklu s cieľom minimalizovať riziko rozšírenia Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. z rastlín, ktoré sa tam pestujú;

ii)  ktoré bolo rovnako ako „nárazníková zóna“ úradne schválené pred začiatkom úplného vegetačného cyklu predchádzajúceho poslednému úplnému vegetačnému cyklu na pestovanie rastlín podľa požiadaviek stanovených v tomto bode;

iii)  kde spolu so zónou širokou najmenej 500 m, ktorá ho obkolesuje, nebol počas posledného úplného vegetačného cyklu zistený výskyt Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. pri úradnej prehliadke vykonanej najmenej:

— dvakrát na poli v najvhodnejšom čase, t. j. raz v období od júna do augusta a raz v období od augusta do novembra, a

— jedenkrát v uvedenej okolitej zóne v najvhodnejšom čase, t. j. raz v období od augusta do novembra, a

iv)  z ktorého boli rastliny úradne testované na latentné infekcie v súlade s primeranou laboratórnou metódou na vzorkách úradne odobratých v najvhodnejšom období.

a)  Estónsko
b)  Španielsko [okrem autonómnych oblastí Andalúzia, Aragónsko, Kastília-La Mancha, Kastília a León, Estremadura, Madridské spoločenstvo, Murcia, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), comarcas Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Katalánsko) a obcí Alborache a Turís v provincii Valencia a Comarcas de L’Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante (Valencijské spoločenstvo)]
c)  Francúzsko (Korzika)
d)  Írsko (okrem mesta Galway)
e)  Taliansko [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincií Mantua, Miláno, Sondrio a Varese a obcí Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese a Varedo v provincii Monza Brianza), Marky, Molise, Piemont (okrem obcí Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca a Villafalleto v provincii Cuneo), Sardínia, Sicília (okrem obcí Cesarò v provincii Messina, Maniace, Bronte, Adrano v provincii Catania a Centuripe, Regalbuto a Troina v provincii Enna), Toskánsko, Umbria, Valle d’Aosta, Benátsko (okrem provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti južne od diaľnice A4 v provincii Verona)]
f)  Lotyšsko
g)  Litva [okrem obcí Babtai a Kėdainiai (región Kaunas)]
h)  Slovinsko [okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (južne od diaľnice H4)], a Velika Polana, a osady Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec a Znojile pri Krki v obci Ivančna Gorica)
i)  Slovensko [okrem okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)]
j)  Fínsko ►M4  
k)  Spojené kráľovstvo (Ostrov Man, Normanské ostrovy)  ◄

10.

Rastliny Vitis L., okrem plodov a semien

0602 10 10

0602 20 10

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Úradné potvrdenie, že rastliny boli vhodným spôsobom ošetrené s cieľom zabezpečiť, aby boli bez výskytu škodcu Viteus vitifoliae (Fitch) (a certifikované príslušnou organizáciou na ochranu rastlín a úradne oznámené Komisii).

a)  Cyprus

11.

Rastliny Prunus L. na výsadbu, okrem semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Úradné potvrdenie, že rastliny:

a)  sa počas ich celého života pestovali v miestach výroby v krajinách bez výskytu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

alebo

b)  sa počas ich celého života pestovali v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

alebo

c)  pochádzajú v priamej línii z materských rastlín, ktoré počas posledného úplného vegetačného cyklu nepreukazovali žiadne symptómy Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

a

počas posledného úplného vegetačného obdobia neboli na rastlinách v mieste výroby pozorované žiadne symptómy Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

alebo

d)  v prípade rastlín Prunus laurocerasus L. a Prunus lusitanica L., kde je podľa obalu alebo iných znakov zrejmé, že sú určené na predaj konečným spotrebiteľom, ktorí nie sú zapojení do profesionálnej rastlinnej výroby, neboli v mieste výroby od začiaku posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Spojené kráľovstvo ►M4  (Severné Írsko) ◄

12.

Nezakorenené odrezky Euphorbia pulcherrima Willd. na výsadbu

ex 0602 10 90

Úradné potvrdenie, že:

a)  nezakorenené odrezky majú pôvod v oblasti bez výskytu Bemisia tabaci Genn. (európske populácie),

alebo

b)  počas úradných prehliadok vykonávaných aspoň každé tri týždne v priebehu celého obdobia pestovania týchto rastlín neboli v mieste výroby pozorované žiadne prejavy Bemisia tabaci Genn. (európske populácie) ani na odrezkoch ani na rastlinách, z ktorých pochádzajú, ktoré sú držané alebo pestované v tomto mieste výroby,

alebo

c)  ak v mieste výroby bol zistený výskyt Bemisia tabaci Genn. (európske populácie), odrezky alebo rastliny, z ktorých odrezky pochádzajú a ktoré sú držané alebo pestované v tomto mieste výroby, boli primerane ošetrené tak, aby sa zabezpečilo, že sú bez výskytu Bemisia tabaci Genn. (európske populácie), a následne v dôsledku implementácie primeraných postupov zameraných na eradikáciu Bemisia tabaci Genn. (európske populácie) sa v úradných prehliadkach vykonávaných raz za týždeň počas troch týždňov pred premiestnením z tohto miesta výroby, ako aj v postupoch monitorovania počas celého uvedeného obdobia zistilo, že toto miesto výroby je bez výskytu Bemisia tabaci Genn. (európske populácie). Záverečná z uvedených týždenných prehliadok sa musí vykonať bezprostredne pred uvedeným premiestnením.

a)  Írsko

b)  Švédsko

c)  Spojené kráľovstvo ►M4  (Severné Írsko) ◄

13.

Rastliny Euphorbia pulcherrima Willd. na výsadbu, okrem:

— semien,

— nezakorenených odrezkov Euphorbia pulcherrima Willd. na výsadbu

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Úradné potvrdenie, že:

a)  rastliny majú pôvod v oblasti bez výskytu Bemisia tabaci Genn. (európske populácie),

alebo

b)  počas úradných prehliadok vykonaných aspoň raz za každé tri týždne v priebehu deviatich týždňov pred obchodovaním neboli na mieste výroby pozorované žiadne prejavy Bemisia tabaci Genn. (európske populácie), a to ani na rastlinách,

alebo

c)  ak v mieste výroby bol zistený výskyt Bemisia tabaci Genn. (európske populácie), rastliny, ktoré sú držané alebo pestované v tomto mieste výroby, boli primerane ošetrené tak, aby sa zabezpečilo, že sú bez výskytu Bemisia tabaci Genn. (európske populácie), a následne v dôsledku implementácie primeraných postupov zameraných na eradikáciu Bemisia tabaci Genn. (európske populácie) sa v úradných prehliadkach vykonávaných raz za týždeň počas troch týždňov pred premiestnením z tohto miesta výroby, ako aj v postupoch monitorovania počas celého uvedeného obdobia zistilo, že toto miesto výroby je bez výskytu Bemisia tabaci Genn. (európske populácie). Záverečná z uvedených týždenných prehliadok sa musí vykonať bezprostredne pred uvedeným premiestnením

a

d)  k dispozícii sú dôkazy, že príslušné rastliny boli vypestované z odrezkov, ktoré:

i)  majú pôvod v oblasti bez výskytu Bemisia tabaci Genn. (európske populácie),

alebo

ii)  boli pestované v mieste výroby, kde neboli počas úradných prehliadok vykonávaných aspoň raz za každé tri týždne počas celého obdobia pestovania týchto rastlín pozorované žiadne prejavy Bemisia tabaci Genn. (európske populácie),

alebo

iii)  ak v mieste výroby bol zistený výskyt Bemisia tabaci Genn. (európske populácie), rastliny, ktoré sú držané alebo pestované v tomto mieste výroby, boli primerane ošetrené tak, aby sa zabezpečilo, že sú bez výskytu Bemisia tabaci Genn. (európske populácie), a následne v dôsledku implementácie primeraných postupov zameraných na eradikáciu Bemisia tabaci Genn. (európske populácie) sa v úradných prehliadkach vykonávaných raz za týždeň počas troch týždňov pred premiestnením z tohto miesta výroby, ako aj v postupoch monitorovania počas celého uvedeného obdobia zistilo, že toto miesto výroby je bez výskytu Bemisia tabaci Genn. (európske populácie). Záverečná z uvedených týždenných prehliadok sa musí vykonať bezprostredne pred uvedeným premiestnením,

alebo

e)  v prípade tých rastlín, kde je podľa obalu alebo vývoja kvetov (alebo listeňov), alebo iných znakov zrejmé, že sú určené na priamy predaj konečným spotrebiteľom, ktorí nie sú zapojení do profesionálnej rastlinnej výroby, boli rastliny bezprostredne pred ich premiestnením podrobené úradnej prehliadke, pri ktorej sa zistilo, že sú bez výskytu Bemisia tabaci Genn. (európske populácie).

a)  Írsko

b)  Švédsko

c)  Spojené kráľovstvo ►M4  (Severné Írsko) ◄

14.

Rastliny Begonia L. na výsadbu, okrem semien, podzemkov a hľúz, a rastliny Ajuga L., Crossandra Salisb., Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. a Nerium oleander L. na výsadbu, okrem semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Úradné potvrdenie, že:

a)  rastliny majú pôvod v oblasti bez výskytu Bemisia tabaci Genn. (európske populácie),

alebo

b)  počas úradných prehliadok vykonávaných aspoň raz za každé tri týždne v priebehu deviatich týždňov pred obchodovaním neboli v mieste výroby pozorované žiadne prejavy Bemisia tabaci Genn. (európske populácie), a to ani na rastlinách,

alebo

c)  ak v mieste výroby bol zistený výskyt Bemisia tabaci Genn. (európske populácie), rastliny, ktoré sú držané alebo pestované v tomto mieste výroby, boli primerane ošetrené tak, aby sa zabezpečilo, že sú bez výskytu Bemisia tabaci Genn. (európske populácie), a následne v dôsledku implementácie primeraných postupov zameraných na eradikáciu Bemisia tabaci Genn. (európske populácie) sa v úradných prehliadkach vykonávaných raz za týždeň počas troch týždňov pred premiestnením z tohto miesta výroby, ako aj v postupoch monitorovania počas celého uvedeného obdobia zistilo, že toto miesto výroby je bez výskytu Bemisia tabaci Genn. (európske populácie). Záverečná z uvedených týždenných prehliadok sa musí vykonať bezprostredne pred uvedeným premiestnením,

alebo

d)  v prípade tých rastlín, kde je podľa obalu alebo vývoja kvetov, alebo iných znakov zrejmé, že sú určené na priamy predaj konečným spotrebiteľom, ktorí nie sú zapojení do profesionálnej rastlinnej výroby, boli rastliny bezprostredne pred ich premiestnením podrobené úradnej prehliadke, pri ktorej sa zistilo, že sú bez výskytu Bemisia tabaci Genn. (európske populácie).

a)  Írsko

b)  Švédsko

c)  Spojené kráľovstvo ►M4  (Severné Írsko) ◄

15.

Rastliny Abies Mill, Larix Mill, Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr. na výsadbu, okrem semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Úradné potvrdenie, že rastliny boli pestované v škôlkach a že miesto výroby je bez výskytu Gremmeniella abiedina (Lag.) Morelet.

a)  Írsko

16.

Rastliny Cedrus Trew, Pinus L., na výsadbu okrem semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Úradné potvrdenie, že:

a)  rastliny boli počas celého ich života pestované v miestach výroby v krajinách, kde nie je známy výskyt Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller,

alebo

b)  rastliny boli počas ich celého života pestované v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller,

alebo

c)  rastliny boli pestované v škôlkach, v ktorých sa vrátane ich okolia na základe úradných prehliadok a prieskumov vykonaných vo vhodných časoch zistilo, že sú bez výskytu Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller,

alebo

d)  rastliny boli počas ich celého života pestovné v prevádzke s úplnou fyzikálnou ochranou pred zavlečením škodcu Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller a boli vo vhodných časoch podrobené prehliadke, pri ktorej sa zistilo, že sú bez výskytu Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller.

a)  Spojené kráľovstvo ►M4  (Severné Írsko) ◄

17.

Rastliny Larix Mill. na výsadbu, okrem semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Úradné potvrdenie, že rastliny boli pestované v škôlkach a že miesto výroby je bez výskytu Cephalcia lariciphila (Klug.).

a)  Írsko

b)   ►M4  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko) ◄

18.

Rastliny Picea A. Dietr. na výsadbu, okrem semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Úradné potvrdenie, že rastliny boli pestované v škôlkach a že miesto výroby je bez výskytu Gilpinia hercyniae (Hartig).

a)  Grécko

b)  Írsko

c)   ►M4  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko) ◄

19.

Rastliny Eucalyptus l’Herit, okrem plodov a semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0609 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Úradné potvrdenie, že rastliny:

a)  sú bez zeminy a boli ošetrené proti Gonipterus scutellatus Gyll.,

alebo

b)  majú pôvod v oblastiach bez výskytu Gonipterus scutellatus Gyll.

a)  Grécko

b)  Portugalsko (Azory)

20.

Rastliny Castanea Mill. na výsadbu

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0802 41 00

ex 0802 42 00

ex 1209 99 10

ex 1209 99 99

Úradné potvrdenie, že rastliny boli počas ich celého života pestované:

a)  v miestach výroby v krajinách bez výskytu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, alebo

b)  v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

a)  Česká republika

b)  Írsko

c)  Švédsko

d)  Spojené kráľovstvo ►M4  (Severné Írsko) ◄

21.

Rastliny Quercus L. na výsadbu, okrem semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Úradné potvrdenie, že:

a)  rastliny sa počas ich celého života pestovali v miestach výroby v krajinách bez výskytu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, alebo

b)  rastliny sa počas ich celého života pestovali v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,

alebo

c)  od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu neboli v mieste výroby ani v jeho bezprostrednom okolí pozorované žiadne symptómy Cryphonectria parasitica (Murill) Barr.

a)  Česká republika

b)  Írsko

c)  Švédsko

d)  Spojené kráľovstvo ►M4  (Severné Írsko) ◄

22.

Rastliny na výsadbu rodu Quercus L. iné ako Quercus suber L., s hrúbkou minimálne 8 cm meranou vo výške 1,2 m od koreňa, okrem plodov a semien

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 99

Úradné potvrdenie, že:

a)  rastliny sa počas ich celého života pestovali v miestach výroby v krajinách, kde nie je známy výskyt škodcu Thaumetopoea processionea L.,

alebo

b)  rastliny sa počas ich celého života pestovali v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Thaumetopoea processionea L.,

alebo

c)  rastliny sa počas ich celého života pestovali v prevádzke s úplnou fyzikálnou ochranou pred zavlečením škodcu Thaumetopoea processionea L. a boli vo vhodných časoch podrobené prehliadke, pri ktorej sa zistilo, že sú bez výskytu Thaumetopoea processionea L.

a)  Írsko

b)  Spojené kráľovstvo ( ►M4  Severné Írsko ◄ )

23.

Rastliny Abies Mill, <