02019R0626 — SK — 14.12.2019 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/626

z 5. marca 2019,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/759, pokiaľ ide o zoznamy tretích krajín alebo ich regiónov, z ktorých je povolený vstup určitých zvierat a tovaru určených na ľudskú spotrebu do Európskej únie

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 131 17.5.2019, s. 31)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1981 z 28. novembra 2019,

  L 308

72

29.11.2019
▼B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/626

z 5. marca 2019,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/759, pokiaľ ide o zoznamy tretích krajín alebo ich regiónov, z ktorých je povolený vstup určitých zvierat a tovaru určených na ľudskú spotrebu do Európskej únie

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa týka zoznamov tretích krajín alebo ich regiónov, z ktorých sa v súlade s článkom 126 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625 z hľadiska bezpečnosti potravín povoľuje vstup zásielok určitých zvierat a tovaru určených na ľudskú spotrebu do Únie.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1. „čerstvé mäso“ je čerstvé mäso podľa vymedzenia v bode 1.10 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

2. „mäsové prípravky“ sú mäsové prípravky podľa vymedzenia v bode 1.15 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

3. „mäso“ je mäso podľa vymedzenia v bode 1.1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

4. „hydina“ je hydina podľa vymedzenia v bode 1.3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

5. „voľne žijúca zver“ je voľne žijúca zver podľa vymedzenia v bode 1.5 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

6. „vajcia“ sú vajcia podľa vymedzenia v bode 5.1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

7. „vaječné výrobky“ sú vaječné výrobky podľa vymedzenia v bode 7.3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

8. „mäsové výrobky“ sú mäsové výrobky podľa vymedzenia v bode 7.1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

9. „ošetrené žalúdky, mechúre a črevá“ sú ošetrené žalúdky, mechúre a črevá podľa vymedzenia v bode 7.9 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

10. „lastúrniky“ sú lastúrniky podľa vymedzenia v bode 2.1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

11. „produkty rybolovu“ sú produkty rybolovu podľa vymedzenia v bode 3.1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

12. „surové mlieko“ je surové mlieko podľa vymedzenia v bode 4.1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

13. „mliečne výrobky“ sú mliečne výrobky podľa vymedzenia v bode 7.2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

14. „mledzivo“ je mledzivo podľa vymedzenia v oddiele IX bode 1 prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

15. „výrobky na báze mledziva“ sú výrobky na báze mledziva podľa vymedzenia v oddiele IX bode 2 prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

16. „žabie stehienka“ sú žabie stehienka podľa vymedzenia v bode 6.1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

▼M1

17. „slimáky“ sú slimáky podľa vymedzenia v bode 6.2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004 a akékoľvek iné druhy slimákov čeľade Helicidae, Hygromiidae alebo Sphincterochilidae určené na ľudskú spotrebu;

▼B

18. „škvarený živočíšny tuk“ je škvarený živočíšny tuk podľa vymedzenia v bode 7.5 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

19. „oškvarky“ sú oškvarky podľa vymedzenia v bode 7.6 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

20. „želatína“ je želatína podľa vymedzenia v bode 7.7 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

21. „kolagén“ je kolagén podľa vymedzenia v bode 7.8 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

22. „med“ je med podľa vymedzenia v časti IX bode 1 prílohy II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 ( 1 );

23. „včelárske výrobky“ sú včelárske výrobky podľa vymedzenia v časti IX bode 2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013;

24. „mäso z plazov“ je mäso z plazov podľa vymedzenia v článku 2 bode 16 nariadenia (EÚ) 2019/625;

25. „hmyz“ je hmyz podľa vymedzenia v článku 2 bode 17 nariadenia (EÚ) 2019/625.

Článok 3

Zoznam tretích krajín alebo ich regiónov, z ktorých sa povoľuje vstup čerstvého mäsa a mäsových prípravkov z kopytníkov do Únie

Vstup zásielok čerstvého mäsa a mäsových prípravkov z kopytníkov určených na ľudskú spotrebu do Únie sa povoľuje len vtedy, ak pochádzajú z tretích krajín alebo ich regiónov, z ktorých je povolený dovoz do Únie v súlade s článkom 14 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 206/2010.

Článok 4

Zoznam tretích krajín alebo ich regiónov, z ktorých sa povoľuje vstup mäsa z hydiny, vtákov nadradu bežce a voľne žijúcej pernatej zveri, mäsových prípravkov z hydiny, vajec a vaječných výrobkov do Únie

Vstup zásielok mäsa z hydiny, vtákov nadradu bežce a voľne žijúcej pernatej zveri, mäsových prípravkov z hydiny, vajec a vaječných výrobkov určených na ľudskú spotrebu do Únie sa povoľuje len vtedy, ak pochádzajú z tretích krajín alebo ich regiónov, z ktorých je povolený dovoz do Únie v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 798/2008 ( 2 ).

Článok 5

Zoznam tretích krajín alebo ich regiónov, z ktorých sa povoľuje vstup mäsa z voľne žijúcich zajacovitých, voľne žijúcich suchozemských cicavcov iných ako kopytníky a zajacovité a z chovných králikov do Únie

Vstup zásielok mäsa z voľne žijúcich zajacovitých, voľne žijúcich suchozemských cicavcov iných ako kopytníky a zajacovité a z chovných králikov určených na ľudskú spotrebu do Únie sa povoľuje len vtedy, ak pochádzajú z tretích krajín alebo ich regiónov, z ktorých je povolený dovoz do Únie v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 119/2009.

Článok 6

Zoznam tretích krajín alebo ich regiónov, z ktorých sa povoľuje vstup mäsových výrobkov a ošetrených žalúdkov, mechúrov a čriev iných ako mäsiarske kalibrované črevá do Únie

Vstup zásielok mäsových výrobkov a ošetrených žalúdkov, mechúrov a čriev iných ako mäsiarske kalibrované črevá určených na ľudskú spotrebu do Únie sa povoľuje len vtedy, ak pochádzajú z tretích krajín alebo ich regiónov, z ktorých je povolený dovoz do Únie v súlade s článkom 3 písm. b) rozhodnutia 2007/777/ES.

Vstup zásielok sušeného mäsa a pasterizovaných mäsových výrobkov určených na ľudskú spotrebu do Únie sa však povoľuje len vtedy, ak pochádzajú z tretích krajín alebo ich regiónov, z ktorých je povolený dovoz do Únie v súlade s časťou 3 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES.

Článok 7

Tretie krajiny alebo ich regióny, z ktorých sa povoľuje vstup mäsiarskych kalibrovaných čriev do Únie

Vstup zásielok mäsiarskych kalibrovaných čriev určených na ľudskú spotrebu do Únie sa povoľuje len vtedy, ak pochádzajú z tretích krajín alebo ich regiónov, z ktorých je povolený dovoz do Únie v súlade s článkom 1 rozhodnutia 2003/779/ES.

Článok 8

Zoznam tretích krajín alebo ich regiónov, z ktorých sa povoľuje vstup živých, chladených, mrazených alebo spracovaných lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov a morských ulitníkov do Únie

Vstup zásielok živých, chladených, mrazených alebo spracovaných lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov a morských ulitníkov určených na ľudskú spotrebu do Únie sa povoľuje len vtedy, ak pochádzajú z tretích krajín alebo ich regiónov, ktoré sú uvedené v zozname v prílohe I. Vstup adduktorových svalov hrebeňovkovitých iných ako živočíchy akvakultúry, úplne oddelených od vnútorných orgánov a gonád, do Únie sa však povoľuje aj z tretích krajín, ktoré v takomto zozname nie sú.

Článok 9

Zoznam tretích krajín alebo ich regiónov, z ktorých sa povoľuje vstup produktov rybolovu iných ako tie, ktoré sú uvedené v článku 8, do Únie

Vstup zásielok produktov rybolovu iných ako tie, ktoré sú uvedené v článku 8, určených na ľudskú spotrebu do Únie sa povoľuje len vtedy, ak pochádzajú z tretích krajín alebo ich regiónov, ktoré sú uvedené v zozname v prílohe II.

Článok 10

Zoznam tretích krajín alebo ich regiónov, z ktorých sa povoľuje vstup zásielok surového mlieka, mledziva, mliečnych výrobkov a výrobkov na báze mledziva do Únie

Vstup zásielok surového mlieka, mledziva, mliečnych výrobkov a výrobkov na báze mledziva určených na ľudskú spotrebu do Únie sa povoľuje len vtedy, ak pochádzajú z tretích krajín alebo ich regiónov, z ktorých je povolený dovoz do Únie v súlade s článkom 2 nariadenia (EÚ) č. 605/2010.

Článok 11

Zoznam tretích krajín alebo ich regiónov, z ktorých sa povoľuje vstup žabích stehienok do Únie

Vstup zásielok žabích stehienok určených na ľudskú spotrebu do Únie sa povoľuje len vtedy, ak pochádzajú z tretích krajín alebo ich regiónov, ktoré sú uvedené v zozname v prílohe III.

▼M1

Článok 12

Zoznam tretích krajín alebo ich regiónov, z ktorých sa povoľuje vstup slimákov do Únie

Vstup zásielok slimákov určených na ľudskú spotrebu do Únie sa povoľuje len vtedy, ak pochádzajú z tretích krajín alebo ich regiónov, ktoré sú uvedené v zozname v prílohe III k tomuto nariadeniu.

▼B

Článok 13

Zoznam tretích krajín alebo ich regiónov, z ktorých sa povoľuje vstup škvarených živočíšnych tukov a oškvarkov do Únie

Vstup zásielok škvarených živočíšnych tukov a oškvarkov určených na ľudskú spotrebu do Únie sa povoľuje len vtedy, ak pochádzajú z tretích krajín alebo ich regiónov, z ktorých je povolený dovoz mäsových výrobkov do Únie v súlade s článkom 3 písm. b) bodom i) rozhodnutia 2007/777/ES.

Článok 14

Zoznam tretích krajín alebo ich regiónov, z ktorých sa povoľuje vstup želatíny a kolagénu do Únie

▼M1

1.  Vstup do Únie, pokiaľ ide o zásielky želatíny a kolagénu získaných z hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koňovitých, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu, sa povoľuje len vtedy, ak pochádzajú z tretích krajín uvedených v zozname v stĺpci 1 časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 alebo z Južnej Kórey, Malajzie, Pakistanu alebo Taiwanu.

2.  Vstup zásielok želatíny a kolagénu získaných z hydiny a určených na ľudskú spotrebu do Únie sa povoľuje len vtedy, ak pochádzajú z tretích krajín uvedených v zozname v stĺpci 1 časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 alebo z Taiwanu.

▼B

3.  Vstup zásielok želatíny a kolagénu získaných z produktov rybolovu a určených na ľudskú spotrebu do Únie sa povoľuje len vtedy, ak pochádzajú z tretích krajín alebo ich regiónov, ktoré sú uvedené v zozname v prílohe II.

4.  Vstup zásielok želatíny a kolagénu získaných zo zajacovitých a z voľne žijúcich suchozemských cicavcov iných ako kopytníky a určených na ľudskú spotrebu do Únie sa povoľuje len vtedy, ak pochádzajú z tretích krajín alebo ich regiónov uvedených v zozname v stĺpci 1 tabuľky v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 119/2009.

Článok 15

Zoznam tretích krajín alebo ich regiónov, z ktorých sa povoľuje vstup surovín na výrobu želatíny a kolagénu do Únie

1.  Vstup do Únie, pokiaľ ide o zásielky surovín na výrobu želatíny a kolagénu získaných z hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koňovitých, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu, sa povoľuje len vtedy, ak pochádzajú z tretích krajín alebo ich regiónov, z ktorých je povolený dovoz zásielok čerstvého mäsa z určitých kopytníkov do Únie v súlade s článkom 14 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 206/2010.

2.  Vstup zásielok surovín na výrobu želatíny a kolagénu získaných z hydiny a určených na ľudskú spotrebu do Únie sa povoľuje len vtedy, ak pochádzajú z tretích krajín alebo ich regiónov uvedených v zozname v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, z ktorých je povolený dovoz mäsa z hydiny príslušných druhov, ako sa špecifikuje v danej časti uvedenej prílohy.

3.  Vstup zásielok surovín na výrobu želatíny a kolagénu získaných z produktov rybolovu a určených na ľudskú spotrebu do Únie sa povoľuje len vtedy, ak pochádzajú z tretích krajín alebo ich regiónov, ktoré sú uvedené v zozname v prílohe II.

4.  Vstup zásielok surovín na výrobu želatíny a kolagénu získaných zo zajacovitých a z voľne žijúcich suchozemských cicavcov iných ako kopytníky a určených na ľudskú spotrebu do Únie sa povoľuje len vtedy, ak pochádzajú z tretích krajín alebo ich regiónov uvedených v zozname v stĺpci 1 tabuľky v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 119/2009.

Článok 16

Zoznam tretích krajín alebo ich regiónov, z ktorých sa povoľuje vstup ošetrených surovín na výrobu želatíny a kolagénu do Únie

1.  Vstup do Únie, pokiaľ ide o zásielky ošetrených surovín na výrobu želatíny a kolagénu získaných z hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koňovitých, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu, sa povoľuje len vtedy, ak pochádzajú z tretích krajín uvedených v zozname v stĺpci 1 tabuľky v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 alebo z Južnej Kórey, Malajzie, Pakistanu alebo Taiwanu.

2.  Vstup zásielok ošetrených surovín na výrobu želatíny a kolagénu získaných z hydiny a určených na ľudskú spotrebu do Únie sa povoľuje len vtedy, ak pochádzajú z tretích krajín uvedených v zozname v stĺpci 1 tabuľky v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 alebo z Taiwanu.

3.  Vstup zásielok ošetrených surovín na výrobu želatíny a kolagénu získaných z produktov rybolovu a určených na ľudskú spotrebu do Únie sa povoľuje len vtedy, ak pochádzajú z tretích krajín alebo ich regiónov, ktoré sú uvedené v zozname v prílohe II.

4.  Vstup zásielok ošetrených surovín na výrobu želatíny a kolagénu získaných zo zajacovitých a z voľne žijúcich suchozemských cicavcov iných ako kopytníky a určených na ľudskú spotrebu do Únie sa povoľuje len vtedy, ak pochádzajú z tretích krajín alebo ich regiónov uvedených v zozname v stĺpci 1 tabuľky v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 119/2009.

5.  Vstup zásielok ošetrených surovín na výrobu želatíny a kolagénu uvedených v oddiele XIV kapitole I bode 4 písm. b) bode iii) prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 do Únie sa povoľuje len vtedy, ak pochádzajú z tretích krajín alebo ich regiónov, z ktorých je vstup surovín získaných z uvedených komodít povolený v súlade s článkom 15 tohto nariadenia.

Článok 17

Zoznam tretích krajín, z ktorých sa povoľuje vstup medu a iných včelárskych výrobkov do Únie

Vstup zásielok medu a iných včelárskych výrobkov určených na ľudskú spotrebu do Únie sa povoľuje len vtedy, ak pochádzajú z tretích krajín uvedených v zozname v prílohe k rozhodnutiu Komisie 2011/163/EÚ ( 3 ) v stĺpci pod názvom Štát a označených v stĺpci pod názvom Med v uvedenej prílohe symbolom X.

Článok 18

Zoznam tretích krajín alebo ich regiónov, z ktorých sa povoľuje vstup určitých vysoko rafinovaných produktov do Únie

Vstup zásielok vysoko rafinovaného chondroitín-sulfátu, kyseliny hyalurónovej, ostatných hydrolyzovaných produktov z chrupaviek, chitozánu, glukózamínu, syridla, vyziny a aminokyselín určených na ľudskú spotrebu do Únie sa povoľuje len vtedy, ak pochádzajú z týchto tretích krajín alebo ich regiónov:

1. v prípade surovín získaných z kopytníkov z tretích krajín uvedených v zozname v stĺpci 1 tabuľky v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 alebo z Južnej Kórey, Malajzie, Pakistanu alebo Taiwanu;

2. v prípade surovín získaných z produktov rybolovu zo všetkých tretích krajín alebo ich regiónov uvedených v zozname v prílohe II;

3. v prípade surovín získaných z hydiny z tretích krajín a území uvedených v stĺpci 1 tabuľky v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008.

Článok 19

Zoznam tretích krajín, z ktorých sa povoľuje vstup mäsa z plazov do Únie

Vstup zásielok mäsa z plazov určeného na ľudskú spotrebu do Únie sa povoľuje len vtedy, ak pochádzajú zo Švajčiarska ( 4 ), Botswany, Vietnamu, Južnej Afriky alebo zo Zimbabwe.

▼M1

Článok 20

Tretie krajiny alebo ich regióny, z ktorých sa povoľuje vstup hmyzu do Únie

Vstup zásielok hmyzu určeného na ľudskú spotrebu do Únie sa povoľuje len vtedy, ak tieto potraviny pochádzajú a sú odoslané z tretej krajiny alebo jej regiónu, ktoré boli zaradené do zoznamu v prílohe IIIa k tomuto nariadeniu.

▼B

Článok 21

Zoznam tretích krajín alebo ich regiónov, z ktorých sa povoľuje vstup iných produktov živočíšneho pôvodu do Únie

Vstup zásielok produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu, iných, ako sú produkty uvedené v článkoch 3 až 20, do Únie sa povoľuje len vtedy, ak pochádzajú z týchto tretích krajín alebo ich regiónov:

1. ak sú získané z kopytníkov, z tretích krajín uvedených v zozname v stĺpci 1 tabuľky v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 alebo z Južnej Kórey, Malajzie, Pakistanu alebo Taiwanu;

2. ak sú získané z hydiny, z tretích krajín uvedených v zozname v stĺpci 1 tabuľky v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 alebo z Taiwanu;

3. ak sú získané z produktov rybolovu, z tretích krajín alebo ich regiónov uvedených v zozname v prílohe II;

4. ak sú získané zo zajacovitých a z voľne žijúcich suchozemských cicavcov iných ako kopytníky, z tretích krajín alebo ich regiónov uvedených v zozname v stĺpci 1 tabuľky v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 119/2009;

5. ak sú získané z rôznych druhov, z tretích krajín alebo ich regiónov uvedených v bodoch 1 až 4 tohto článku v prípade každého produktu živočíšneho pôvodu.

Článok 22

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/759

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/759 sa mení takto:

1. článok 1 sa vypúšťa;

2. príloha I sa vypúšťa.

Článok 23

Zrušenie

Rozhodnutie 2006/766/ES sa zrušuje. Odkazy na rozhodnutie 2006/766/ES sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

Článok 24

Prechodné ustanovenia

Do 20. apríla 2021 členské štáty naďalej povoľujú vstup na svoje územie v prípade zásielok mäsiarskych kalibrovaných čriev uvedených v článku 7 z tretích krajín alebo ich regiónov, z ktorých je dovoz takýchto zásielok do Únie povolený v súlade s článkom 1 rozhodnutia 2003/779/ES.

Článok 25

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Uplatňuje sa od 14. decembra 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA IZOZNAM TRETÍCH KRAJÍN ALEBO ICH REGIÓNOV, Z KTORÝCH JE POVOLENÝ VSTUP ŽIVÝCH, CHLADENÝCH, MRAZENÝCH ALEBO SPRACOVANÝCH LASTÚRNIKOV, OSTNATOKOŽCOV, PLÁŠŤOVCOV A MORSKÝCH ULITNÍKOV URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU DO ÚNIE (1)

KÓD ISO KRAJINY

TRETIA KRAJINA ALEBO JEJ REGIÓNY

POZNÁMKY

AU

Austrália

 

CA

Kanada

 

CH

Švajčiarsko (2)

 

CL

Čile

 

GL

Grónsko

 

JM

Jamajka

Len morské ulitníky

JP

Japonsko

Len mrazené alebo spracované lastúrniky, ostnatokožce, plášťovce a morské ulitníky

KR

Južná Kórea

Len mrazené alebo spracované lastúrniky, ostnatokožce, plášťovce a morské ulitníky

MA

Maroko

Spracované lastúrniky, ktoré patria k druhu Acanthocardia tuberculatum, musia sprevádzať tieto doklady: a) dodatočné zdravotné osvedčenie v súlade so vzorom stanoveným v časti B dodatku V prílohy VI k nariadeniu Komisie (ES) č. 2074/2005 (Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 27) a b) analytické výsledky testu, ktorými sa preukáže, že uvedené lastúrniky neobsahujú hladinu paralytického toxínu mäkkýšov (PSP), ktorú možno zistiť metódou biologickej analýzy.

NZ

Nový Zéland

 

PE

Peru

Len vypitvané Pectinidae (hrebeňovkovité) pochádzajúce z akvakultúrneho chovu

TH

Thajsko

Len mrazené alebo spracované lastúrniky, ostnatokožce, plášťovce a morské ulitníky

TN

Tunisko

 

TR

Turecko

 

US

Spojené štáty americké

Štát Washington a Massachusetts

UY

Uruguaj

 

VN

Vietnam

Len mrazené alebo spracované lastúrniky, ostnatokožce, plášťovce a morské ulitníky

(1)   Vrátane tých, na ktoré sa vzťahuje vymedzenie produktov rybolovu uvedené v bode 3.1 prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55).

(2)   V súlade s dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami z 21. júna 1999 (Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 132).
PRÍLOHA IIZOZNAM TRETÍCH KRAJÍN ALEBO ICH REGIÓNOV, Z KTORÝCH JE POVOLENÝ VSTUP PRODUKTOV RYBOLOVU INÝCH AKO TÝCH, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE PRÍLOHA I, DO ÚNIE

KÓD ISO KRAJINY

TRETIA KRAJINA ALEBO JEJ REGIÓNY

OBMEDZENIA

AE

Spojené arabské emiráty

 

AG

Antigua a Barbuda

Iba živé homáre

AL

Albánsko

 

AM

Arménsko

Iba živé voľne žijúce raky, tepelne upravené nechované raky a mrazené nechované raky

AO

Angola

 

AR

Argentína

 

AU

Austrália

 

AZ

Azerbajdžan

Iba kaviár

BA

Bosna a Hercegovina

 

BD

Bangladéš

 

BJ

Benin

 

BN

Brunej

Iba produkty akvakultúry

BR

Brazília

 

BQ

Bonaire, Svätý Eustach, Saba

 

BS

Bahamy

 

BY

Bielorusko

 

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CG

Kongo

Iba produkty rybolovu ulovené, vypitvané (v náležitých prípadoch), mrazené a zabalené do konečného obalu na mori

CH

Švajčiarsko (1)

 

CI

Pobrežie Slonoviny

 

CL

Čile

 

KN

Čína

 

CO

Kolumbia

 

CR

Kostarika

 

CU

Kuba

 

CV

Kapverdy

 

CW

Curaçao

 

DZ

Alžírsko

 

EC

Ekvádor

 

EG

Egypt

 

ER

Eritrea

 

FJ

Fidži

 

FK

Falklandské ostrovy

 

GA

Gabon

 

GD

Grenada

 

GE

Gruzínsko

 

GH

Ghana

 

GL

Grónsko

 

GM

Gambia

 

GN

Guinea

Iba ryby, ktoré nepodstúpili žiadnu úpravu ani spracovanie okrem oddelenia hlavy, vypitvania, chladenia alebo mrazenia. Neuplatňuje sa znížená frekvencia fyzických kontrol stanovená v rozhodnutí Komisie 94/360/ES (Ú. v. ES L 158, 25.6.1994, s. 41).

GT

Guatemala

 

GY

Guyana

 

HK

Hongkong

 

HN

Honduras

 

ID

Indonézia

 

IL

Izrael

 

IN

India

 

IR

Irán

 

JM

Jamajka

 

JP

Japonsko

 

KE

Keňa

 

KI

Kiribatská republika

 

KR

Južná Kórea

 

KZ

Kazachstan

 

LK

Srí Lanka

 

MA

Maroko

 

MD

Moldavská republika

Iba kaviár

ME

Čierna Hora

 

MG

Madagaskar

 

MK

Severné Macedónsko

 

MM

Mjanmarsko

 

MR

Mauritánia

 

MU

Maurícius

 

MV

Maldivy

 

MX

Mexiko

 

MY

Malajzia

 

MZ

Mozambik

 

NA

Namíbia

 

NC

Nová Kaledónia

 

NG

Nigéria

 

NI

Nikaragua

 

NZ

Nový Zéland

 

OM

Omán

 

PA

Panama

 

PE

Peru

 

PF

Francúzska Polynézia

 

PG

Papua-Nová Guinea

 

PH

Filipíny

 

PM

Saint Pierre a Miquelon

 

PK

Pakistan

 

RS

Srbsko

Nezahŕňa Kosovo, ako je vymedzené v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 z 10. júna 1999.

 

RU

Rusko

 

SA

Saudská Arábia

 

SB

Šalamúnove ostrovy

 

SC

Seychely

 

SG

Singapur

 

SH

Svätá Helena

Nezahŕňa ostrovy Tristan da Cunha a Ascension.

 

Tristan da Cunha

Nezahŕňa ostrovy Svätá Helena a Ascension.

Iba homáre (čerstvé alebo mrazené)

SN

Senegal

 

SR

Surinam

 

SV

Salvádor

 

SX

Svätý Martin

 

TG

Togo

 

TH

Thajsko

 

TN

Tunisko

 

TR

Turecko

 

TW

Taiwan

 

TZ

Tanzánia

 

UA

Ukrajina

 

UG

Uganda

 

US

Spojené štáty americké

 

UY

Uruguaj

 

VE

Venezuela

 

VN

Vietnam

 

YE

Jemen

 

ZA

Južná Afrika

 

ZW

Zimbabwe

 

(1)   V súlade s dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami z 21. júna 1999 (Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 132).
PRÍLOHA IIIZOZNAM TRETÍCH KRAJÍN ALEBO ICH REGIÓNOV, Z KTORÝCH JE POVOLENÝ VSTUP ŽABÍCH STEHIENOK A SLIMÁKOV PRIPRAVENÝCH V SÚLADE S ODDIELOM XI PRÍLOHY III K NARIADENIU (ES) Č. 853/2004, URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU DO ÚNIE

KÓD ISO KRAJINY

TRETIA KRAJINA ALEBO JEJ REGIÓNY

OBMEDZENIA

AE

Spojené arabské emiráty

 

AL

Albánsko

 

▼M1

AM

Arménsko

 

▼B

AO

Angola

 

AR

Argentína

 

AU

Austrália

 

AZ

Azerbajdžan

 

BA

Bosna a Hercegovina

 

BD

Bangladéš

 

BJ

Benin

 

BR

Brazília

 

BQ

Bonaire, Svätý Eustach, Saba

 

BS

Bahamy

 

BY

Bielorusko

 

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CH

Švajčiarsko (1)

 

CI

Pobrežie Slonoviny

 

CL

Čile

 

KN

Čína

 

CO

Kolumbia

 

CR

Kostarika

 

CU

Kuba

 

CV

Kapverdy

 

CW

Curaçao

 

DZ

Alžírsko

 

EC

Ekvádor

 

EG

Egypt

 

ER

Eritrea

 

FJ

Fidži

 

FK

Falklandské ostrovy

 

GA

Gabon

 

GD

Grenada

 

GE

Gruzínsko

 

GH

Ghana

 

GL

Grónsko

 

GM

Gambia

 

GT

Guatemala

 

GY

Guyana

 

HK

Hongkong

 

HN

Honduras

 

ID

Indonézia

 

IL

Izrael

 

IN

India

 

IR

Irán

 

JM

Jamajka

 

JP

Japonsko

 

KE

Keňa

 

KI

Kiribatská republika

 

KR

Južná Kórea

 

KZ

Kazachstan

 

LK

Srí Lanka

 

MA

Maroko

 

MD

Moldavská republika

Iba slimáky

ME

Čierna Hora

 

MG

Madagaskar

 

MK

Severné Macedónsko

 

MM

Mjanmarsko

 

MR

Mauritánia

 

MU

Maurícius

 

MV

Maldivy

 

MX

Mexiko

 

MY

Malajzia

 

MZ

Mozambik

 

NA

Namíbia

 

NC

Nová Kaledónia

 

NG

Nigéria

 

NI

Nikaragua

 

NZ

Nový Zéland

 

OM

Omán

 

PA

Panama

 

PE

Peru

 

PF

Francúzska Polynézia

 

PG

Papua-Nová Guinea

 

PH

Filipíny

 

PM

Saint Pierre a Miquelon

 

PK

Pakistan

 

RS

Srbsko

Nezahŕňa Kosovo, ako je vymedzené v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 z 10. júna 1999.

 

RU

Rusko

 

SA

Saudská Arábia

 

SB

Šalamúnove ostrovy

 

SC

Seychely

 

SG

Singapur

 

SH

Svätá Helena

Nezahŕňa ostrovy Tristan da Cunha a Ascension.

 

SN

Senegal

 

SR

Surinam

 

SV

Salvádor

 

SX

Svätý Martin

 

SY

Sýria

Iba slimáky

TG

Togo

 

TH

Thajsko

 

TN

Tunisko

 

TR

Turecko

 

TW

Taiwan

 

TZ

Tanzánia

 

UA

Ukrajina

 

UG

Uganda

 

US

Spojené štáty americké

 

UY

Uruguaj

 

VE

Venezuela

 

VN

Vietnam

 

YE

Jemen

 

ZA

Južná Afrika

 

ZW

Zimbabwe

 

(1)   V súlade s dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami z 21. júna 1999 (Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 132).

▼M1
PRÍLOHA IIIa

Zoznam tretích krajín alebo ich regiónov, z ktorých je povolený vstup hmyzu do Únie, uvedený v článku 20Kód ISO Krajiny

Tretia krajina alebo jej regióny

Poznámky

CA

Kanada

 

CH

Švajčiarsko

 

KR

Južná Kórea

 

▼B
PRÍLOHA IVTABUĽKA ZHODY UVEDENÁ V ČLÁNKU 23

Rozhodnutie 2006/766/ES

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 8

Článok 2

Článok 9

Článok 3

Článok 4

Príloha I

Príloha I

Príloha II

Príloha II( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

( 2 ) Nariadenie Komisie (ES) č. 798/2008 z 8. augusta 2008, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých možno do Spoločenstva dovážať alebo cez jeho územie prevážať hydinu a výrobky z hydiny, a podmienky veterinárneho osvedčovania (Ú. v. EÚ L 226, 23.8.2008, s. 1).

( 3 ) Rozhodnutie Komisie 2011/163/EÚ zo 16. marca 2011 o schválení plánov, ktoré tretie krajiny predložili v súlade s článkom 29 smernice Rady 96/23/ES (Ú. v. EÚ L 70, 17.3.2011, s. 40).

( 4 ) V súlade s dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami z 21. júna 1999 (Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 132).