02019R0452 — SK — 23.12.2021 — 002.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/452

z 19. marca 2019,

ktorým sa ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie

(Ú. v. ES L 079I 21.3.2019, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1298 z 13. júla 2020,

  L 304

1

18.9.2020

►M2

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2126 z 29. septembra 2021,

  L 432

1

3.12.2021
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/452

z 19. marca 2019,

ktorým sa ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do ÚnieČlánok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  
Týmto nariadením sa ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie členskými štátmi z dôvodov bezpečnosti a verejného poriadku a pre mechanizmus spolupráce medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a Komisiou, pokiaľ ide o priame zahraničné investície, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť a verejný poriadok. Nariadením sa tiež ustanovuje možnosť Komisie vydávať k takýmto investíciám stanoviská.
2.  
Týmto nariadením nie je dotknutá skutočnosť, že každý členský štát má výlučnú zodpovednosť za svoju národnú bezpečnosť, ako sa ustanovuje v článku 4 ods. 2 Zmluvy o EÚ, ani právo každého členského štátu chrániť svoje základné záujmy bezpečnosti v súlade s článkom 346 ZFEÚ.
3.  
Žiadnym ustanovením tohto nariadenia sa neobmedzuje právo každého členského štátu rozhodnúť, či konkrétnu priamu zahraničnú investíciu preverí podľa tohto nariadenia.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1. 

„priama zahraničná investícia“ je akákoľvek investícia zo strany zahraničného investora, ktorá vedie k vytvoreniu alebo udržaniu trvácnych a priamych väzieb medzi zahraničným investorom a podnikateľom či podnikom, pre ktorého je kapitál určený, s cieľom vykonávať hospodársku činnosť v členskom štáte, vrátane investícií, ktoré umožňujú účinnú účasť na riadení alebo kontrole spoločnosti, ktorá vykonáva hospodársku činnosť;

2. 

„zahraničný investor“ je fyzická osoba z tretej krajiny alebo podnik z tretej krajiny, ktorí plánujú uskutočniť alebo uskutočnili priamu zahraničnú investíciu;

3. 

„preverovanie“ je postup, ktorý umožňuje posúdiť, prešetriť, povoliť, podmieniť, zakázať alebo zrušiť priame zahraničné investície;

4. 

„mechanizmus preverovania“ je všeobecne použiteľný nástroj, ako napríklad zákon alebo nariadenie, a sprievodné administratívne požiadavky, vykonávacie predpisy alebo usmernenia, v ktorých sa ustanovujú podmienky a postupy na posúdenie, prešetrenie, povolenie, podmienenie, zakázanie alebo zrušenie priamych zahraničných investícií z dôvodov bezpečnosti alebo verejného poriadku;

5. 

„preverovaná priama zahraničná investícia“ je priama zahraničná investícia, ktorá podlieha formálnemu posúdeniu alebo prešetreniu v rámci mechanizmu preverovania;

6. 

„rozhodnutie o preverení“ je opatrenie prijaté na základe uplatnenia mechanizmu preverovania;

7. 

„podnik z tretej krajiny“ je podnik založený alebo inak zriadený podľa právnych predpisov tretej krajiny.

Článok 3

Mechanizmy preverovania zavedené členskými štátmi

1.  
V súlade s týmto nariadením môžu členské štáty uplatňovať, meniť alebo zavádzať mechanizmy na preverovanie priamych zahraničných investícií na svojom území z dôvodov bezpečnosti alebo verejného poriadku.
2.  
Pravidlá a postupy v súvislosti s mechanizmami preverovania vrátane príslušných časových rámcov musia byť transparentné a nesmú diskriminovať medzi tretími krajinami. Členské štáty predovšetkým ustanovia okolnosti vedúce k preverovaniu, dôvody na preverovanie a uplatniteľné podrobné procesné pravidlá.
3.  
Členské štáty uplatňujú časové rámce podľa svojich mechanizmov preverovania. Mechanizmy preverovania umožňujú členským štátom zohľadniť pripomienky iných členských štátov podľa článkov 6 a 7 a stanoviská Komisie podľa článkov 6, 7 a 8.
4.  
Dôverné informácie vrátane citlivých obchodných informácií, ktoré boli sprístupnené členskému štátu vykonávajúcemu preverovanie, podliehajú ochrane.
5.  
Zahraniční investori a dotknuté podniky majú možnosť podať opravné prostriedky proti rozhodnutiam vnútroštátnych orgánov o preverení.
6.  
Členské štáty, ktoré zaviedli mechanizmus preverovania, uplatňujú, zmenia alebo prijmú opatrenia nevyhnutné na identifikáciu obchádzania mechanizmov preverovania a rozhodnutí o preverení a na predchádzanie takémuto obchádzaniu.
7.  
Členské štáty oznámia Komisii svoje existujúce mechanizmy preverovania do 10. mája 2019. Členské štáty oznámia Komisii akýkoľvek novoprijatý mechanizmus preverovania alebo akúkoľvek zmenu existujúceho mechanizmu preverovania do 30 dní od nadobudnutia účinnosti novoprijatého mechanizmu preverovania alebo akejkoľvek zmeny existujúceho mechanizmu preverovania.
8.  
Najneskôr do troch mesiacov od doručenia oznámení podľa odseku 7 Komisia zverejní zoznam mechanizmov preverovania zavedených členskými štátmi. Komisia udržuje uvedený zoznam aktuálny.

Článok 4

Faktory, ktoré môžu členské štáty alebo Komisia zohľadniť

1.  

Pri určovaní toho, či priama zahraničná investícia môže mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok, členské štáty a Komisia môžu zvážiť jej prípadné účinky okrem iného na:

a) 

fyzickú a virtuálnu kritickú infraštruktúru vrátane infraštruktúry energetickej, dopravnej, vodohospodárskej, infraštruktúry v oblasti zdravotníctva, komunikácií, médií, spracúvania alebo uchovávania údajov, leteckej a kozmickej infraštruktúry, infraštruktúry v oblasti obrany, volebnej alebo finančnej infraštruktúry a citlivých zariadení, ako aj na pozemky a nehnuteľnosti nevyhnutné pre takúto infraštruktúru;

b) 

kritické technológie a položky s dvojakým použitím v zmysle článku 2 bodu 1 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009 ( 1 ), vrátane umelej inteligencie, robotiky, polovodičov, kybernetickej bezpečnosti, letectva a kozmu, obrany, uskladňovania energie, kvantových a jadrových technológií, ako aj nanotechnológií a biotechnológií;

c) 

dodávky kritických vstupov vrátane energie alebo surovín, ako aj na potravinovú bezpečnosť;

d) 

prístup k citlivým informáciám vrátane osobných údajov alebo na schopnosť takéto informácie kontrolovať; alebo

e) 

slobodu a pluralitu médií.

2.  

Pri určovaní toho, či priama zahraničná investícia môže mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok, členské štáty a Komisia tiež môžu zohľadniť najmä:

a) 

či je zahraničný investor pod priamou alebo nepriamou kontrolou vlády vrátane štátnych orgánov alebo ozbrojených síl tretej krajiny, a to aj prostredníctvom vlastníckej štruktúry alebo významného financovania;

b) 

či zahraničný investor už bol zapojený do činností ovplyvňujúcich bezpečnosť alebo verejný poriadok v niektorom členskom štáte; alebo

c) 

či existuje závažné riziko, že zahraničný investor je zapojený do nelegálnej alebo trestnej činnosti.

Článok 5

Predkladanie výročných správ

1.  
Členské štáty každoročne do 31. marca predložia Komisii výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá obsahuje súhrnné informácie o priamych zahraničných investíciách, ktoré sa uskutočnili na ich území, vypracovanú na základe informácií, ktoré majú k dispozícii, ako aj súhrnné informácie o žiadostiach od iných členských štátov podľa článku 6 ods. 6 a článku 7 ods. 5.
2.  
Členské štáty, ktoré uplatňujú mechanizmy preverovania, okrem informácií podľa odseku 1 poskytujú za každé vykazované obdobie aj súhrnné informácie o uplatňovaní ich mechanizmov preverovania.
3.  
Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade výročnú správu o vykonávaní tohto nariadenia. Uvedená správa sa zverejňuje.
4.  
Európsky parlament môže Komisiu pozvať na schôdzu svojho gestorského výboru, aby prezentovala a vysvetlila systémové záležitosti súvisiace s vykonávaním tohto nariadenia.

Článok 6

Mechanizmus spolupráce vo vzťahu k preverovaným priamym zahraničným investíciám

1.  
Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom akúkoľvek preverovanú priamu zahraničnú investíciu na ich území, a to tak, že čo najskôr poskytnú informácie podľa článku 9 ods. 2 tohto nariadenia. Toto oznámenie môže obsahovať zoznam členských štátov, ktorých bezpečnosť alebo verejný poriadok by mohli byť dotknuté. Ak je to vhodné, preverujúci členský štát v rámci tohto oznámenia vyvinie úsilie, aby uviedol, či preverovaná priama zahraničná investícia môže podľa jeho názoru spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004.
2.  
Ak sa členský štát domnieva, že priama zahraničná investícia preverovaná v inom členskom štáte, môže mať vplyv na jeho bezpečnosť alebo verejný poriadok, alebo má informácie relevantné pre takéto preverovanie, môže poskytnúť pripomienky členskému štátu vykonávajúcemu preverovanie. Členský štát poskytujúci pripomienky ich zároveň zašle Komisii.

Komisia oznámi ostatným členským štátom, že boli poskytnuté pripomienky.

3.  
Ak sa Komisia domnieva, že preverovaná priama zahraničná investícia môže mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok viac ako jedného členského štátu, alebo má relevantné informácie týkajúce sa priamej zahraničnej investície, môže vydať stanovisko adresované členskému štátu vykonávajúcemu preverovanie. Komisia môže vydať stanovisko bez ohľadu na to, či ostatné členské štáty poskytli pripomienky. Komisia môže vydať stanovisko v nadväznosti na pripomienky ostatných členských štátov. Komisia takéto stanovisko vydá v odôvodnených prípadoch, ak sa najmenej jedna tretina členských štátov domnieva, že priama zahraničná investícia môže mať vplyv na ich bezpečnosť alebo verejný poriadok.

Komisia oznámi ostatným členským štátom, že bolo vydané stanovisko.

4.  
Členský štát, ktorý sa náležite domnieva, že priama zahraničná investícia na jeho území môže mať vplyv na jeho bezpečnosť alebo verejný poriadok, môže požiadať Komisiu o vydanie stanoviska alebo ostatné členské štáty o poskytnutie pripomienok.
5.  
Pripomienky podľa odseku 2 a stanoviská podľa odseku 3 musia byť náležite odôvodnené.
6.  
Ostatné členské štáty a Komisia najneskôr do 15 kalendárnych dní od doručenia informácií podľa odseku 1 oznámia členskému štátu vykonávajúcemu preverovanie svoj úmysel poskytnúť pripomienky podľa odseku 2 alebo stanovisko podľa odseku 3. Toto oznámenie môže obsahovať žiadosť o dodatočné informácie k informáciám podľa odseku 1.

Akákoľvek žiadosť o dodatočné informácie musí byť náležite odôvodnená, obmedzená na informácie, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie pripomienok podľa odseku 2 alebo vydanie stanoviska podľa odseku 3, musí byť primeraná účelu žiadosti a pre členský štát vykonávajúci preverovanie nesmie predstavovať zbytočnú administratívnu záťaž. Žiadosti o informácie a odpovede poskytnuté členskými štátmi sa zároveň zašlú Komisii.

7.  
Pripomienky podľa odseku 2 alebo stanoviská podľa odseku 3 sú adresované členskému štátu vykonávajúcemu preverovanie pričom mu musia byť zaslané v primeranej lehote, v každom prípade najneskôr do 35 kalendárnych dní od doručenia informácií podľa odseku 1.

Bez ohľadu na prvý pododsek, ak boli požadované dodatočné informácie podľa odseku 6, takéto pripomienky sa poskytnú alebo stanoviská sa vydajú najneskôr do 20 kalendárnych dní od doručenia dodatočných informácií alebo oznámení podľa článku 9 ods. 5

Bez ohľadu na odsek 6, Komisia môže vydať stanovisko v nadväznosti na pripomienky ostatných členských štátov podľa možnosti v lehotách podľa tohto odseku, v každom prípade najneskôr do piatich kalendárnych dní po uplynutí uvedených lehôt.

8.  
Vo výnimočnom prípade, keď členský štát vykonávajúci preverovanie dospeje k záveru, že jeho bezpečnosť alebo verejný poriadok vyžadujú podniknutie bezodkladných krokov, oznámi ostatným členským štátom a Komisii úmysel vydať rozhodnutie o preverení pred uplynutím lehoty podľa odseku 7, a potrebu bezodkladných krokov náležite odôvodní. Ostatné členské štáty a Komisia vyvinú úsilie urýchlene poskytnúť pripomienky alebo vydať stanovisko.
9.  
Členský štát vykonávajúci preverovanie náležitým spôsobom zohľadní pripomienky ostatných členských štátov podľa odseku 2, a stanovisko Komisie podľa odseku 3. Konečné rozhodnutie o preverení prijme členský štát vykonávajúci preverovanie.
10.  
Spolupráca podľa tohto článku sa uskutočňuje prostredníctvom kontaktných miest zriadených v súlade s článkom 11.

Článok 7

Mechanizmus spolupráce vo vzťahu k priamym zahraničným investíciám, ktoré sa nepreverujú

1.  
Ak sa členský štát domnieva, že priama zahraničná investícia plánovaná alebo uskutočnená v inom členskom štáte, ktorá sa v tomto členskom štáte nepreveruje, môže mať vplyv na jeho bezpečnosť alebo verejný poriadok, alebo má relevantné informácie týkajúce sa tejto priamej zahraničnej investície, môže tomuto inému členskému štátu poskytnúť pripomienky. Členský štát poskytujúci pripomienky ich zároveň zašle Komisii..

Komisia oznámi ostatným členským štátom, že boli poskytnuté pripomienky.

2.  
Ak sa Komisia domnieva, že priama zahraničná investícia plánovaná alebo uskutočnená v členskom štáte, ktorá sa v tomto členskom štáte nepreveruje, môže mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok viac ako jedného členského štátu, alebo má relevantné informácie týkajúce sa tejto priamej zahraničnej investície, môže vydať stanovisko adresované členskému štátu, v ktorom sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa uskutočnila. Komisia môže vydať stanovisko bez ohľadu na to, či ostatné členské štáty poskytli pripomienky. Komisia môže vydať stanovisko v nadväznosti na pripomienky ostatných členských štátov. Komisia takéto stanovisko vydá v odôvodnených prípadoch, ak sa najmenej jedna tretina členských štátov domnieva, že priama zahraničná investícia môže mať vplyv na ich bezpečnosť alebo verejný poriadok.

Komisia oznámi ostatným členským štátom, že bolo vydané stanovisko.

3.  
Členský štát, ktorý sa náležite domnieva, že priama zahraničná investícia na jeho území môže mať vplyv na jeho bezpečnosť alebo verejný poriadok, môže požiadať Komisiu o vydanie stanoviska alebo ostatné členské štáty o poskytnutie pripomienok.
4.  
Pripomienky podľa odseku 1 a stanoviská podľa odseku 2 musia byť náležite odôvodnené.
5.  
Ak sa členský štát alebo Komisia domnieva, že priama zahraničná investícia, ktorá sa nepreveruje, môže mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok, ako sa uvádza v odseku 1 alebo 2, môže od členského štátu, v ktorom sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa uskutočnila, požadovať informácie podľa článku 9.

Akákoľvek žiadosť o informácie musí byť náležite odôvodnená, obmedzená na informácie, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie pripomienok podľa odseku 1 alebo vydanie stanoviska podľa odseku 2, musí byť primeraná účelu žiadosti a pre členský štát, v ktorom sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa uskutočnila, nesmie predstavovať zbytočnú administratívnu záťaž.

Žiadosti o informácie a odpovede poskytnuté členskými štátmi sa zároveň zašlú Komisii.

6.  
Pripomienky podľa odseku 1 alebo stanoviská podľa odseku 2 sú adresované členskému štátu, v ktorom sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa uskutočnila, pričom mu musia byť zaslané v primeranej lehote, v každom prípade najneskôr do 35 kalendárnych dní od doručenia informácií podľa odseku 5 alebo oznámenia podľa článku 9 ods. 5 Ak stanovisko Komisie nadväzuje na pripomienky od iných členských štátov, Komisia má na jeho vydanie ďalších 15 kalendárnych dní.
7.  
Členský štát, v ktorom sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa uskutočnila, náležite zohľadní pripomienky iných členských štátov a stanovisko Komisie.
8.  
Členské štáty môžu poskytnúť pripomienky podľa odseku 1 a Komisia môže vydať stanovisko podľa odseku 2 najneskôr do 15 mesiacov od uskutočnenia priamej zahraničnej investície.
9.  
Spolupráca podľa tohto článku sa uskutočňuje prostredníctvom kontaktných miest zriadených v súlade s článkom 11.
10.  
Tento článok sa neuplatňuje na priame zahraničné investície uskutočnené pred 10. aprílom 2019.

Článok 8

Priame zahraničné investície, ktoré môžu mať vplyv na projekty alebo programy v záujme Únie

1.  
Ak sa Komisia domnieva, že priama zahraničná investícia môže mať z dôvodov bezpečnosti alebo verejného poriadku vplyv na projekty alebo programy v záujme Únie, môže vydať stanovisko určené členskému štátu, v ktorom sa táto priama zahraničná investícia plánuje alebo sa uskutočnila.
2.  

Postupy ustanovené v článkoch 6 a 7 sa uplatňujú mutatis mutandis s výhradou týchto zmien:

a) 

v rámci oznámenia podľa článku 6 ods. 1 alebo pripomienok podľa článku 6 ods. 2 a článku 7 ods. 1 môže členský štát uviesť, či sa domnieva, že priama zahraničná investícia môže mať vplyv na projekty a programy v záujme Únie;

b) 

stanovisko Komisie sa zašle ostatným členským štátom;

c) 

členský štát, v ktorom sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa uskutočnila, v čo najväčšej miere zohľadní stanovisko Komisie, a ak sa stanoviskom Komisie neriadi, poskytne jej vysvetlenie.

3.  
Na účely tohto článku zahŕňajú projekty alebo programy v záujme Únie tie projekty a programy, na ktorých financovaní sa v podstatnej výške alebo významnou mierou podieľa Únia alebo na ktoré sa vzťahuje právo Únie týkajúce sa kritickej infraštruktúry, kritických technológií alebo kritických vstupov, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnosť a verejný poriadok. Zoznam projektov alebo programov v záujme Únie je ustanovený v prílohe.
4.  
Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 16 s cieľom zmeniť zoznam projektov a programov v záujme Únie.

Článok 9

Požiadavky na informácie

1.  
Členské štáty zabezpečia, aby informácie oznámené podľa článku 6 ods. 1 alebo informácie, o ktoré Komisia a ostatné členské štáty požiadali podľa článku 6 ods. 6 a článku 7 ods. 5, boli Komisii a žiadajúcim členským štátom bezodkladne sprístupnené.
2.  

Informácie podľa odseku 1 zahŕňajú:

a) 

vlastnícku štruktúru zahraničného investora a podniku, do ktorého sa priama zahraničná investícia plánuje alebo v ktorom sa uskutočnila, vrátane informácií o konečnom investorovi a kapitálovej účasti;

b) 

približnú hodnotu priamej zahraničnej investície;

c) 

výrobky, služby a obchodné transakcie zahraničného investora a podniku, do ktorého sa priama zahraničná investícia plánuje alebo v ktorom sa uskutočnila;

d) 

členské štáty, v ktorých zahraničný investor a podnik, do ktorého sa priama zahraničná investícia plánuje alebo v ktorom sa uskutočnila, vykonáva relevantnú obchodnú činnosť;

e) 

financovanie investície a jeho zdroj na základe najlepších informácií, ktoré má členský štát k dispozícii;

f) 

dátum, ku ktorému sa uskutočnenie priamej zahraničnej investície plánuje alebo ku ktorému sa priama zahraničná investícia uskutočnila.

3.  
Členské štáty vyvíjajú úsilie, aby žiadajúcim členským štátom a Komisii bezodkladne poskytli akékoľvek dodatočné informácie k informáciám podľa odsekov 1 a 2, ak majú takéto informácie k dispozícii.
4.  
Členský štát, v ktorom sa plánuje alebo v ktorom sa uskutočnila priama zahraničná investícia, môže požiadať zahraničného investora alebo podnik, do ktorého sa priama zahraničná investícia plánuje, alebo v ktorom sa uskutočnila, o poskytnutie informácií podľa odseku 2. Zahraničný investor alebo dotknutý podnik poskytne požadované informácie bezodkladne.
5.  
Členský štát bezodkladne oznámi Komisii a ostatným dotknutým členským štátom, ak za mimoriadnych okolností aj napriek najlepšiemu úsiliu nie je schopný získať informácie podľa odseku 1. Uvedený členský štát v oznámení náležite odôvodní, prečo takéto informácie neposkytol, a opíše najlepšie úsilie, ktoré vyvinul s cieľom získať požadované informácie vrátane žiadosti podľa odseku 4.

Ak sa neposkytnú žiadne informácie, akákoľvek pripomienka iného členského štátu alebo stanovisko vydané Komisiou môžu vychádzať z informácií, ktoré majú k dispozícii.

Článok 10

Dôvernosť odovzdaných informácií

1.  
Informácie získané ako výsledok uplatňovania tohto nariadenia sa používajú len na účely, pre ktoré boli vyžiadané.
2.  
Členské štáty a Komisia zabezpečia ochranu dôverných informácií získaných pri uplatňovaní tohto nariadenia v súlade s právom Únie a príslušným vnútroštátnym právom.
3.  
Členské štáty a Komisia zabezpečia, aby sa stupeň utajenia utajovaných skutočností poskytovaných alebo vymieňaných podľa tohto nariadenia neznižoval a aby sa takéto utajované skutočnosti neodtajňovali bez predchádzajúceho písomného súhlasu pôvodcu.

Článok 11

Kontaktné miesta

1.  
Každý členský štát a Komisia zriadia kontaktné miesto pre vykonávanie tohto nariadenia. Členské štáty a Komisia zapoja uvedené kontaktné miesta do všetkých záležitostí súvisiacich s vykonávaním tohto nariadenia.
2.  
Komisia na podporu priamej spolupráce a výmeny informácií medzi kontaktnými miestami poskytne bezpečný a šifrovaný systém.

Článok 12

Expertná skupina pre preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie

Expertná skupina pre preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie poskytujúca poradenstvo a odborné poznatky Komisii pokračuje v diskusii o záležitostiach týkajúcich sa preverovania priamych zahraničných investícií, vymieňa si najlepšie postupy a získané skúsenosti, ako aj názory na trendy a záležitosti spoločného záujmu týkajúce sa priamych zahraničných investícií. Komisia tiež zváži možnosť vyžiadať si od uvedenej skupiny poradenstvo v oblasti systémových záležitostí súvisiacich s vykonávaním tohto nariadenia.

Rokovania uvedenej skupiny sú dôverné.

Článok 13

Medzinárodná spolupráca

Členské štáty a Komisia môžu spolupracovať s príslušnými orgánmi tretích krajín v záležitostiach týkajúcich sa preverovania priamych zahraničných investícií z dôvodov bezpečnosti alebo verejného poriadku.

Článok 14

Spracúvanie osobných údajov

1.  
Akékoľvek spracúvanie osobných údajov podľa tohto nariadenia sa vykonáva v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a nariadením (EÚ) 2018/1725 a len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na preverovanie priamych zahraničných investícií členskými štátmi a na zaistenie účinnosti spolupráce podľa tohto nariadenia.
2.  
Osobné údaje súvisiace s vykonávaním tohto nariadenia sa uchovávajú len na čas potrebný na splnenie účelu, na ktorý boli získané.

Článok 15

Hodnotenie

1.  
Komisia do 12. októbra 2023 a potom každých päť rokov zhodnotí fungovanie a účinnosť tohto nariadenia a predloží správu Európskemu parlamentu a Rade. Do tohto procesu sa zapoja členské štáty a podľa potreby poskytnú Komisii dodatočné informácie potrebné na prípravu uvedenej správy.
2.  
Ak sa v správe odporúčajú zmeny tohto nariadenia, môže sa k nej pripojiť príslušný legislatívny návrh.

Článok 16

Vykonávanie delegovanej právomoci

1.  
Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok ustanovených v tomto článku.
2.  
Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 ods. 4 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od 10. apríla 2019.
3.  
Delegovanie právomoci uvedené v článku 8 ods. 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.  
Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.
5.  
Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
6.  
Delegovaný akt prijatý podľa článku 8 ods. 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje od 11. októbra 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M2
PRÍLOHA

Zoznam projektov alebo programov v záujme Únie podľa článku 8 ods. 3

1.    Európske programy GNSS (Galileo a EGNOS) ( 2 )

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1285/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení a využívaní európskych systémov satelitnej navigácie, ktorým sa ruší nariadenie Rady (ES) č. 876/2002 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 1).

2.    Copernicus ( 3 )

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 377/2014 z 3. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje program Copernicus a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 911/2010 (Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 44).

3.    Prípravná akcia zameraná na prípravu nového programu EÚ GOVSATCOM

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, a najmä jeho článok 58 ods. 2 písm. b) (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1)

4.    Vesmírny program

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/696 z 28. apríla 2021, ktorým sa zriaďuje Vesmírny program Únie a Agentúra Európskej únie pre vesmírny program a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 912/2010, (EÚ) č. 1285/2013 a (EÚ) č. 377/2014 a rozhodnutie č. 541/2014/EÚ (Ú. v. EÚ L 170, 12.5.2021, s. 69).

5.    Horizont 2020 vrátane programov v oblasti výskumu a rozvoja podľa článku 185 ZFEÚ a spoločných podnikov alebo akýchkoľvek iných štruktúr zriadených podľa článku 187 ZFEÚ

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104), vrátane opatrení v jeho rámci, ktoré sa týkajú kľúčových podporných technológií, akými sú umelá inteligencia, robotika, polovodiče a kybernetická bezpečnosť

6.    Horizont Európa vrátane programov v oblasti výskumu a rozvoja podľa článku 185 ZFEÚ a spoločných podnikov alebo akýchkoľvek iných štruktúr zriadených podľa článku 187 ZFEÚ

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/695 z 28. apríla 2021, ktorým sa zriaďuje Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inovácie, stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia a zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 a (EÚ) č. 1291/2013 (Ú. v. EÚ L 170, 12.5.2021, s. 1).

7.    Výskumný a vzdelávací program Euratomu na obdobie 2021 – 2025

Nariadenie Rady (Euratom) 2021/765 z 10. mája 2021, ktorým sa stanovuje výskumný a vzdelávací program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu na obdobie 2021 – 2025, ktorým sa dopĺňa program Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inovácie a o zrušení nariadenia (Euratom) 2018/1563 (Ú. v. EÚ L 167 I, 12.5.2021, s. 81)

8.    Transeurópska dopravná sieť (TEN-T)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1).

9.    Transeurópska energetická sieť (TEN-E)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39).

10.    Transeurópska sieť v oblasti telekomunikačnej infraštruktúry ( 4 )

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 283/2014 z 11. marca 2014 o usmerneniach pre transeurópske siete v oblasti telekomunikačnej infraštruktúry, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1336/97/ES (Ú. v. EÚ L 86, 21.3.2014, s. 14).

11.    Nástroj na prepájanie Európy

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1153 zo 7. júla 2021, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy a zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014 (Ú. v. EÚ L 249, 14.7.2021, s. 38).

12.    Program Digitálna Európa

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/694 z 29. apríla 2021, ktorým sa zriaďuje program Digitálna Európa a zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2015/2240 (Ú. v. EÚ L 166, 11.5.2021, s. 1).

13.    Program rozvoja európskeho obranného priemyslu

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1092 z 18. júla 2018, ktorým sa zriaďuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraný na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu Únie (Ú. v. EÚ L 200, 7.8.2018, s. 30).

14.    Prípravná akcia pre výskum v oblasti obrany

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, a najmä jeho článok 58 ods. 2 písm. b) (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

15.    Európsky obranný fond

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/697 z 29. apríla 2021, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond a zrušuje nariadenie (EÚ) 2018/1092 (Ú. v. EÚ L 170, 12.5.2021, s. 149).

16.    Stála štruktúrovaná spolupráca (PESCO)

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/340 zo 6. marca 2018, ktorým sa stanovuje zoznam projektov, ktoré sa majú rozvíjať v rámci PESCO (Ú. v. EÚ L 65, 8.3.2018, s. 24).

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1797 z 19. novembra 2018, ktorým sa mení a aktualizuje rozhodnutie (SZBP) 2018/340, ktorým sa stanovuje zoznam projektov, ktoré sa majú rozvíjať v rámci PESCO (Ú. v. EÚ L 294, 21.11.2018, s. 18).

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/1909 z 12. novembra 2019, ktorým sa mení a aktualizuje rozhodnutie (SZBP) 2018/340, ktorým sa stanovuje zoznam projektov, ktoré sa majú rozvíjať v rámci PESCO (Ú. v. EÚ L 293, 14.11.2019, s. 113).

17.    Európsky spoločný podnik pre ITER

Rozhodnutie Rady (Euratom) 2007/198 z 27. marca 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody (Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 58).

18.    Program EU4Health

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/522 z 24. marca 2021, ktorým sa zriaďuje akčný program Únie v oblasti zdravia („program EU4Health“) na obdobie rokov 2021 – 2027 a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 282/2014 (Ú. v. EÚ L 107, 26.3.2021, s. 1)( 1 ) Nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1).

( 2 ) Nariadenie (EÚ) č. 1285/2013 sa v tejto prílohe zachováva vzhľadom na článok 110 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/696.

( 3 ) Nariadenie (EÚ) č. 377/2014 sa v tejto prílohe zachováva vzhľadom na článok 110 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/696.

( 4 ) Nariadenie (EÚ) č. 283/2014 sa v tejto prílohe zachováva vzhľadom na článok 27 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/1153, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy a zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014.