02019R0216 — SK — 04.02.2022 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/216

z 30. januára 2019

o proporčnom rozdelení colných kvót uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a o zmene nariadenia Rady (ES) č. 32/2000

(Ú. v. ES L 038 8.2.2019, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2022/111 z 25. januára 2022,

  L 19

1

28.1.2022


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 085I, 27.3.2019, s.  69 (2019/216)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 010, 15.1.2020, s.  3 (2019/216)
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/216

z 30. januára 2019

o proporčnom rozdelení colných kvót uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a o zmene nariadenia Rady (ES) č. 32/2000Článok 1

1.  

Colné kvóty uvedené v listine koncesií a záväzkov Únie, ktorá je pripojená k Všeobecnej dohode o clách a obchode z roku 1994 (ďalej len „dohoda GATT z roku 1994“), sa proporčne rozdeľujú medzi Úniu a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) v súlade s touto metodikou:

a) 

podiel Únie na využití dovozu v percentách sa pre každú individuálnu colnú kvótu stanoví za nedávne reprezentatívne obdobie troch rokov;

b) 

podiel Únie na využití dovozu v percentách sa uplatní na celý objem colných kvót uvedených v listine, aby sa získal jej podiel na objeme danej colnej kvóty;

c) 

v prípade individuálnych colných kvót, pri ktorých nie je možné pozorovať žiadny obchod počas reprezentatívneho obdobia stanoveného v písmene a), sa podiel Únie namiesto toho stanoví podľa postupu stanoveného v písmene b) na základe podielu Únie na využití dovozu v percentách v rámci inej colnej kvóty s úplne rovnakou definíciou výrobku, alebo v príslušných colných položkách mimo colnej kvóty.

2.  

Podiel Únie v rámci colných kvót uvedených v odseku 1 vyplývajúci z uplatnenia metodiky uvedenej v danom odseku je takýto:

a) 

pokiaľ ide o colné kvóty na poľnohospodárske výrobky, ako je stanovený v časti A prílohy;

b) 

pokiaľ ide o colné kvóty na produkty rybolovu, priemyselné produkty a určité spracované poľnohospodárske výrobky, ako je stanovený v častiach B a C prílohy.

Článok 2

Pri zabezpečovaní súladu so spoločnou metodikou uvedenou v článku 1 ods. 1, a najmä pri zabezpečovaní toho, aby prístup na trh Únie v zložení po vystúpení Spojeného kráľovstva nepresiahol prístup, ktorý sa odráža v podiele obchodných tokov počas reprezentatívneho obdobia, Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 3 na účely zmeny častí A a C prílohy s cieľom zohľadniť:

a) 

každú medzinárodnú dohodu, ktorú Únia uzatvorila podľa článku XXVIII dohody GATT z roku 1994 v súvislosti s colnými kvótami uvedenými v daných častiach prílohy, a

b) 

relevantné informácie, ktoré môže získať buď v rámci rokovaní podľa článku XXVIII dohody GATT z roku 1994, alebo z iných zdrojov so záujmom na konkrétnej colnej kvóte.

Článok 3

1.  
Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  
Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 sa udeľuje Komisii na obdobie piatich rokov od 9. februára 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3.  
Delegovanie právomoci uvedené v článku 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.  
Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva ( 1 ).
5.  
Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
6.  
Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa uvedená lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 4

Komisia prijme vykonávacie akty s cieľom upraviť v súlade s časťou C prílohy k tomuto nariadeniu objemy colných kvót, ktoré sú otvorené a spravujú sa na základe nariadenia (ES) č. 847/2006. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 5 ods. 2

Článok 5

1.  
Komisii pomáha Výbor pre colný kódex zriadený článkom 285 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 ( 2 ). Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2.  
Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 6

Nariadenie (ES) č. 32/2000 sa mení takto:

1. 

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 10a

Na účely proporčného rozdelenia colných kvót uvedených v listine koncesií a záväzkov Únie po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a pri zabezpečovaní súladu so spoločnou metodikou uvedenou v článku 1 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/216 ( *1 ), a najmä pri zabezpečovaní toho, aby prístup na trh Únie v zložení po vystúpení Spojeného kráľovstva nepresiahol prístup, ktorý sa odráža v podiele obchodných tokov počas reprezentatívneho obdobia, Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 10b na účely zmeny prílohy I k tomuto nariadeniu s cieľom zohľadniť:

a) 

každú medzinárodnú dohodu, ktorú Únia uzatvorila podľa článku XXVIII dohody GATT z roku 1994 v súvislosti s colnými kvótami uvedenými v prílohe I tohto nariadenia, a

b) 

relevantné informácie, ktoré môže získať buď v rámci rokovaní podľa článku XXVIII dohody GATT z roku 1994, alebo z iných zdrojov so záujmom na konkrétnej colnej kvóte.

Článok 10b

1.  
Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  
Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10a sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 9. februára 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3.  
Delegovanie právomoci uvedené v článku 10a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.  
Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva ( *2 ).
5.  
Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
6.  
Delegovaný akt prijatý podľa článku 10a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa uvedená lehota predĺži o dva mesiace.
2. 

Príloha I sa nahrádza znením časti B prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 7

1.  
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
2.  
Článok 1 ods. 2 a článok 6 ods. 2 sa uplatňujú odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým sa nariadenie (ES) č. 32/2000 prestane uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve.
3.  
Iné články než články uvedené v odseku 2 sa uplatňujú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA

ČASŤ AOpis výrobku

Jednotka

Množstvo podľa listiny pre EÚ28

Krajina (1)

Poradové číslo

Podiel EÚ27 na využití kvóty (2)

Veľkosť colnej kvóty EÚ27

Živé hovädzie zvieratá

kus

710

EO (3)

090114

100  %

710

Živé hovädzie zvieratá

kus

711

EO

090115

100  %

711

Živé hovädzie zvieratá

kus

24 070

EO

090113

100  %

24 070

Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé, chladené alebo mrazené

Jedlé droby z hovädzích zvierat, čerstvé, chladené alebo mrazené

t (hmotnosť výrobku)

7 150

AUS

094451

34,7  %

2 481

Mäso vysokej kvality s kosťou alebo bez kosti

t (hmotnosť výrobku)

17 000

ARG

094450

99,6  %

16 936

Vykostené mäso vysokej kvality z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené

t (hmotnosť výrobku)

12 500

99,6  %

12 453

Mäso vysokej kvality s kosťou alebo bez kosti

t (hmotnosť výrobku)

2 300

URY

094452

87,9  %

2 022

Vykostené mäso vysokej kvality z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené

t (hmotnosť výrobku)

4 076

87,9  %

3 584

Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé, chladené alebo mrazené

Jedlé droby z hovädzích zvierat, čerstvé, chladené alebo mrazené

t (hmotnosť výrobku)

11 500

USA/CAN

094002

99,8  %

11 481

▼M1 —————

▼B

Mäso vysokej kvality z hovädzích zvierat, čerstvé, chladené alebo mrazené

t

1 300

NZL

094454

65,1  %

846

Vykostené mäso z hovädzích zvierat, čerstvé, chladené alebo mrazené

Jedlé droby z hovädzích zvierat, čerstvé, chladené alebo mrazené

t

10 000

BRA

094453

89,5  %

8 951

Mäso z hovädzích zvierat, mrazené

Jedlé droby z hovädzích zvierat, mrazené

t (hmotnosť vykosteného mäsa)

54 875

EO

094003

79,7  %

43 732

Vykostené byvolie mäso, mrazené

t (bez kosti)

2 250

AUS

094001

62,4  %

1 405

Vykostené byvolie mäso, mrazené

Vykostené byvolie mäso, čerstvé, chladené alebo mrazené

t (bez kosti)

200

ARG

094004

100  %

200

Mäso z hovädzích zvierat, mrazené

Jedlé droby z hovädzích zvierat, mrazené

t (hmotnosť s kosťami)

63 703

EO

094057

30,9  %

19 676

Mäso z hovädzích zvierat, mrazené

Jedlé droby z hovädzích zvierat, mrazené

t (hmotnosť s kosťami)

EO

094058

Jedlé droby z hovädzích zvierat, mrazené

t

800

OTH (4)

094020

100  %

800

Jedlé droby z hovädzích zvierat, mrazené

t

700

ARG

094460

100  %

700

Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené:

— Trupy a polovičky trupov z domácich svíň čerstvé, chladené alebo mrazené

t

15 067

EO

090122

100  %

15 067

Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené:

— Kusy z domácich svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené, s kosťami alebo bez kostí, okrem sviečkovice predkladanej samostatne

t

4 624

CAN

094204

100  %

4 623

Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené:

— Kusy z domácich svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené, s kosťami alebo bez kostí, okrem sviečkovice predkladanej samostatne

t

6 135

EO

090123

100  %

6 133

Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené:

— Chrbty a kusy z nich, z domácich svíň, nevykostené, čerstvé alebo chladené

— Bôčiky (prerastené) z domácich svíň a kusy z nich, mrazené

t

7 000

EO

090119

100  %

7 000

Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené:

— Vykostené chrbty a stehná z domácich svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené

t

35 265

EO

094038

36  %

12 680

Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené:

— Vykostené chrbty a stehná z domácich svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené

t

4 922

USA

094170

36  %

1 770

Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené:

— Sviečkovica z domácich svíň, čerstvá, chladená alebo mrazená

t

5 000

EO

090118

75,6  %

3 780

Pripravené alebo konzervované mäso z domácich svíň

t

6 161

EO

090121

100  %

6 161

Párky a salámy, suché alebo nátierkové, nevarené

Ostatné párky a salámy

t

3 002

EO

090120

5,5  %

164

Živé ovce a kozy, iné ako plemenné čistokrvné zvieratá

t (hmotnosť jatočného tela)

105

OTH

092019

100  %

105

Živé ovce a kozy, iné ako plemenné čistokrvné zvieratá

t (hmotnosť jatočného tela)

215

MKD

 

100  %

215

Živé ovce a kozy, iné ako plemenné čistokrvné zvieratá

t (hmotnosť jatočného tela)

91

EO

092019

100  %

91

Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené

t (hmotnosť jatočného tela)

23 000

ARG

092011

73,9  %

17 006

Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené

t (hmotnosť jatočného tela)

600

ISL

090790

58,2  %

349

Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené

t (hmotnosť jatočného tela)

850

BIH

 

48,3  %

410

Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené

t (hmotnosť jatočného tela)

19 186

AUS

092012

20  %

3 837

Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené

t (hmotnosť jatočného tela)

3 000

CHL

091922

87,6  %

2 628

Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené

t (hmotnosť jatočného tela)

100

GRL

090693

48,3  %

48

Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené

t (hmotnosť jatočného tela)

228 389

NZL

092013

50  %

114 184

Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené

t (hmotnosť jatočného tela)

5 800

URY

092014

82,1  %

4 759

Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené

t (hmotnosť jatočného tela)

200

OTH

092015

100  %

200

Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené

t (hmotnosť jatočného tela)

200

EO

092016

89,2  %

178

Kuracie trupy čerstvé, chladené alebo mrazené

t

6 249

EO

094067

64,9  %

4 054

Kuracie kusy, čerstvé, chladené alebo mrazené

t

8 570

EO

094068

96,3  %

8 253

Vykostené kusy z hydiny druhu Gallus domesticus, mrazené

t

2 705

EO

094069

89,7  %

2 427

Kusy z hydiny druhu Gallus domesticus, mrazené

t

9 598

BRA

094410

86,6  %

8 308

Kusy z hydiny druhu Gallus domesticus, mrazené

t

15 500

EO

094411

86,9  %

13 471

Kusy z hydiny druhu Gallus domesticus, mrazené

t

094412

Mäso z moriakov a moriek, čerstvé, chladené alebo mrazené

t

1 781

EO

094070

100  %

1 781

Kusy z moriakov a moriek, mrazené

t

3 110

BRA

094420

86,5  %

2 692

Kusy z moriakov a moriek, mrazené

t

4 985

EO

094421

85,3  %

4 253

Kusy z moriakov a moriek, mrazené

t

094422

Mäso a jedlé droby z hydiny, čerstvé, chladené alebo mrazené

t

21 345

USA

094169

100  %

21 345

Solené hydinové mäso

t

170 807

BRA

094211

76,1  %

129 930

Solené hydinové mäso

t

92 610

THA

094212

73,8  %

68 385

Solené hydinové mäso

t

828

OTH

094213

99,5  %

824

Upravené morčacie mäso

t

92 300

BRA

094217

97,5  %

89 950

Upravené morčacie mäso

t

11 596

OTH

094218

97,5  %

11 301

Varené mäso z hydiny druhu Gallus domesticus

t

79 477

BRA

094214

66,3  %

52 665

Varené mäso z hydiny druhu Gallus domesticus

t

160 033

THA

094215

68,4  %

109 441

Varené mäso z hydiny druhu Gallus domesticus

t

11 443

OTH

094216

74  %

8 471

Spracované kuracie mäso, nevarené, obsahujúce v hmotnosti 57 % alebo viac hydinového mäsa alebo drobov

t

15 800

BRA

094251

69,4  %

10 969

Spracované kuracie mäso, nevarené, obsahujúce v hmotnosti 57 % alebo viac hydinového mäsa alebo drobov

t

340

OTH

094261

69,4  %

236

Spracované kuracie mäso, obsahujúce 25 % alebo viac, ale menej ako 57 % hmotnosti hydinového mäsa alebo drobov

t

62 905

BRA

094252

94,9  %

59 699

Spracované kuracie mäso, obsahujúce 25 % alebo viac, ale menej ako 57 % hmotnosti hydinového mäsa alebo drobov

t

14 000

THA

094254

57,3  %

8 019

Spracované kuracie mäso, obsahujúce 25 % alebo viac, ale menej ako 57 % hmotnosti hydinového mäsa alebo drobov

t

2 800

OTH

094260

59,6  %

1 669

Spracované kuracie mäso, obsahujúce v hmotnosti menej ako 25 % hydinového mäsa alebo drobov

t

295

BRA

094253

55,3  %

163

Spracované kuracie mäso, obsahujúce v hmotnosti menej ako 25 % hydinového mäsa alebo drobov

t

2 100

THA

094255

55,3  %

1 162

Spracované kuracie mäso, obsahujúce v hmotnosti menej ako 25 % hydinového mäsa alebo drobov

t

470

OTH

094262

55,3  %

260

Spracované kačacie, husacie mäso, mäso z perličiek, nevarené, obsahujúce v hmotnosti 57 % alebo viac hydinového mäsa alebo drobov

t

10

THA

094257

0  %

0

Spracované kačacie, husacie mäso, mäso z perličiek, varené, obsahujúce v hmotnosti 57 % alebo viac hydinového mäsa alebo drobov

t

13 500

THA

094256

63,5  %

8 572

Spracované kačacie, husacie mäso, mäso z perličiek, varené, obsahujúce v hmotnosti 57 % alebo viac hydinového mäsa alebo drobov

t

220

OTH

094263

72,1  %

159

Spracované kačacie, husacie mäso, mäso z perličiek, varené, obsahujúce v hmotnosti 25 % alebo viac, ale menej ako 57 % hydinového mäsa alebo drobov

t

600

THA

094258

50  %

300

Spracované kačacie, husacie mäso, mäso z perličiek, varené, obsahujúce v hmotnosti 25 % alebo viac, ale menej ako 57 % hydinového mäsa alebo drobov

t

148

OTH

094264

0  %

0

Spracované kačacie, husacie mäso, mäso z perličiek, varené, obsahujúce v hmotnosti menej ako 25 % hydinového mäsa alebo drobov

t

600

THA

094259

46,4  %

278

Spracované kačacie, husacie mäso, mäso z perličiek, varené, obsahujúce v hmotnosti menej ako 25 % hydinového mäsa alebo drobov

t

125

OTH

094265

46,4  %

58

Konzumné hydinové vajcia, v škrupinách

t

135 000

EO

094015

84,9  %

114 669

Vaječné žĺtky

Vtáčie vajcia bez škrupín

t (ekvivalent hmotnosti vajec v škrupinách)

7 000

EO

094401

100  %

7 000

Vaječný albumín

t (ekvivalent hmotnosti vajec v škrupinách)

15 500

EO

094402

100  %

15 500

Odtučnené sušené mlieko

t

68 537

EO

094590

99,998  %

68 536

Maslo a ostatné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka

t (v ekvivalente masla)

11 360

EO

094599

100  %

11 360

Maslo, minimálne šesť týždňov staré, s hmotnostným obsahom tuku nie menej ako 80 %, ale menej ako 85 %, vyrobené priamo z mlieka alebo smotany bez použitia hotových výrobkov v rámci jediného samostatného neprerušeného procesu.

Maslo, minimálne šesť týždňov staré, s hmotnostným obsahom tuku nie menej ako 80 %, ale menej ako 85 %, vyrobené priamo z mlieka alebo smotany bez použitia hotových výrobkov v rámci jediného samostatného neprerušeného procesu, v ktorom môže smotana prechádzať cez štádium, keď dochádza ku koncentrácii a/alebo frakcionácii mliečneho tuku (proces uvádzaný ako „Ammix“ a „Spreadable“).

t

74 693

NZL

094182

63,2  %

47 177

Maslo, minimálne šesť týždňov staré, s hmotnostným obsahom tuku nie menej ako 80 %, ale menej ako 85 %, vyrobené priamo z mlieka alebo smotany bez použitia hotových výrobkov v rámci jediného samostatného neprerušeného procesu.

Maslo, minimálne šesť týždňov staré, s hmotnostným obsahom tuku nie menej ako 80 %, ale menej ako 85 %, vyrobené priamo z mlieka alebo smotany bez použitia hotových výrobkov v rámci jediného samostatného neprerušeného procesu, v ktorom môže smotana prechádzať cez štádium, keď dochádza ku koncentrácii a/alebo frakcionácii mliečneho tuku (proces uvádzaný ako „Ammix“ a „Spreadable“).

t

 

NZL

094195

 

 

Syry a tvaroh:

— Pizzový syr, mrazený, nakrájaný na kúsky s hmotnosťou nepresahujúcou 1 g, v nádobách s netto obsahom 5 kg alebo viac, s hmotnostným obsahom vody 52 % alebo viac a s hmotnostným obsahom tuku v sušine 38 % alebo viac

t

5 360

EO

094591

100  %

5 360

Syry a tvaroh:

— Ementál, vrátane taveného Ementálu

t

18 438

EO

094592

100  %

18 438

Syry a tvaroh:

— Gruyère, Sbrinz, vrátane taveného Gruyère

t

5 413

EO

094593

100  %

5 413

Syry a tvaroh:

— Syry na tavenie

t

20 007

EO

094594

58,7  %

11 741

Syry na tavenie

t

4 000

NZL

094515

41,7  %

1 670

Syry na tavenie

t

500

AUS

094522

100  %

500

Syry a tvaroh:

— Čedar

t

15 005

EO

094595

99,6  %

14 941

Čedar

t

7 000

NZL

094514

62,3  %

4 361

Čedar

t

3 711

AUS

094521

100  %

3 711

Čedar

t

4 000

CAN

094513

0  %

0

Ostatné syry

t

19 525

EO

094596

100  %

19 525

Zemiaky, čerstvé alebo chladené, od 1. januára do 15. mája

t

4 295

EO

090055

99,9  %

4 292

Rajčiaky

t

472

EO

090094

98,2  %

464

Cesnak

t

19 147

ARG

094104

100  %

19 147

Cesnak

t

ARG

094099

Cesnak

t

48 225

CHN

094105

84,1  %

40 556

Cesnak

t

CHN

094100

Cesnak

t

6 023

OTH

094106

61,6  %

3 711

Cesnak

t

OTH

094102

Mrkva a repa, čerstvá alebo chladená

t

1 244

EO

090056

95,8  %

1 192

Uhorky šalátové, čerstvé alebo chladené, od 1. novembra do 15. mája

t

1 134

EO

090059

44,1  %

500

Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená (sladká paprika)

t

500

EO

090057

100  %

500

Sušená cibuľa

t

12 000

EO

090035

80,8  %

9 696

Maniok (kasava)

t

5 750 000

THA

090708

53,8  %

3 096 027

Maniok (kasava) iný ako pelety z múky a krupice

Marantové korene, salepové korene a podobné korene a hľuzy s vysokým obsahom škrobu

t

825 000

IDN

090126

0  %

0

Maniok (kasava) iný ako pelety z múky a krupice

Marantové korene, salepové korene a podobné korene a hľuzy s vysokým obsahom škrobu

t

350 000

CHN

090127

78,8  %

275 805

Maniok (kasava) iný ako pelety z múky a krupice

Marantové korene, salepové korene a podobné korene a hľuzy s vysokým obsahom škrobu

t

145 590

OTH

090128

85,5  %

124 552

Maniok (kasava) iný ako pelety z múky a krupice

Marantové korene, salepové korene a podobné korene a hľuzy s vysokým obsahom škrobu

t

30 000

NW

090129

100  %

30 000

Maniok (kasava) iný ako pelety z múky a krupice

Marantové korene, salepové korene a podobné korene a hľuzy s vysokým obsahom škrobu

t

2 000

NW

090130

84,6  %

1 691

Sladké zemiaky, iné ako na ľudskú konzumáciu

t

600 000

CHN

090124

42,1  %

252 641

Sladké zemiaky, iné ako na ľudskú konzumáciu

t

5 000

OTH

090131

99,7  %

4 985

Huby rodu Agaricus, upravené, konzervované alebo dočasne konzervované

t

33 980

EO

 

100  %

33 980

Huby rodu Agaricus, upravené, konzervované alebo dočasne konzervované

t

1 450

CHN

 

100  %

1 450

Mandle, iné ako horké mandle

t

90 000

EO

090041

95,5  %

85 958

Sladké pomaranče, čerstvé

t

20 000

EO

090025

100  %

20 000

Iné citrusové hybridy

t

15 000

EO

090027

99,5  %

14 931

Citróny, od 15. januára do 14. júna

t

10 000

EO

090039

81,6  %

8 156

Stolové hrozno, čerstvé, od 21. júla do 31. októbra

t

1 500

EO

090060

59  %

885

Jablká, čerstvé, od 1. apríla do 31. júla

t

696

EO

090061

95,7  %

666

Hrušky, čerstvé, iné ako muštové hrušky voľne ložené, od 1. augusta do 31. decembra

t

1 000

EO

090062

81  %

810

Marhule, čerstvé, od 1. augusta do 31. mája

t

500

EO

090058

14,9  %

74

Marhule, čerstvé, od 1. júna do 31. júla

t

2 500

EO

090063

55,5  %

1 387

Čerešne, čerstvé, iné ako višne, od 21. mája do 15. júla

t

800

EO

090040

13,1  %

105

Konzervované ananásy, citrusové ovocie, hrušky, marhule, čerešne a višne, broskyne a jahody

t

2 838

EO

090092

99,4  %

2 820

Pomarančová šťava, mrazená, s hustotou nepresahujúcou 1,33 g/cm3 pri 20 °C

t

1 500

EO

090033

100  %

1 500

Šťavy ovocné

t

7 044

EO

090093

91,4  %

6 436

Hroznová šťava (vrátane hroznového muštu)

t

14 029

EO

090067

0  %

0

Tvrdá pšenica

t

50 000

EO

090074

100  %

50 000

Kvalitná pšenica

t

300 000

EO

090075

100  %

300 000

Pšenica obyčajná (stredná a nízka kvalita)

t

572 000

USA

094123

99,99  %

571 943

Pšenica obyčajná (stredná a nízka kvalita)

t

38 853

CAN

094124

3,8  %

1 463

Pšenica obyčajná (stredná a nízka kvalita)

t

2 371 600

OTH

094125

96,4  %

2 285 665

Pšenica obyčajná (stredná a nízka kvalita)

t

129 577

EO

094133

100  %

129 577

Jačmeň

t

307 105

EO

094126

99,9  %

306 812

Sladový jačmeň

t

50 890

EO

090076

40,9  %

20 789

Prípravky pozostávajúce zo zmesi sladových klíčkov a zvyškov po preosiatí jačmeňa pred sladovaním (s možným obsahom iných semien) s jačmenným odpadom po sladovaní a s hmotnostným obsahom proteínov 12,5 % alebo viac

Prípravky pozostávajúce zo zmesi sladových klíčkov a zvyškov po preosiatí jačmeňa pred sladovaním (s možným obsahom ich semien) s jačmenným odpadom po sladovaní a s hmotnostným obsahom proteínov 12,5 % alebo viac, a hmotnostným obsahom škrobu nie viac ako 28 %

t

20 000

EO

092905

100  %

20 000

Prípravky pozostávajúce zo zmesi sladových klíčkov a zvyškov po preosiatí jačmeňa pred sladovaním (s možným obsahom iných semien) s jačmenným odpadom po sladovaní a s hmotnostným obsahom proteínov 15,5 % alebo viac

Prípravky pozostávajúce zo zmesi sladových klíčkov a zvyškov po preosiatí jačmeňa pred sladovaním (s možným obsahom iných semien) s jačmenným odpadom po sladovaní a s hmotnostným obsahom proteínov 15,5 % alebo viac, a hmotnostným obsahom škrobu nie viac ako 23 %

t

100 000

EO

092903

100  %

100 000

Kukurica

t

277 988

EO

094131

96,8  %

269 214

Kukurica

t

500 000

EO

Bez poradového čísla

100  %

500 000

Kukurica

t

2 000 000

EO

Bez poradového čísla

100  %

2 000 000

Kukuričný lepok

t

10 000

USA

090090

100  %

10 000

Zrná ciroku

t

300 000

EO

Bez poradového čísla

100  %

300 000

Proso

t

1 300

EO

090071

68,3  %

888

Spracovaný ovos, inak ako šrotovaním

t

10 000

EO

090043

2,3  %

231

Maniokový škrob

t

8 000

EO

090132

82,9  %

6 632

Maniokový škrob

t

2 000

EO

090132

82,9  %

1 658

Otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a ostatné zvyšky, tiež vo forme peliet, získané preosievaním, mletím alebo iným spracovaním obilnín

t

475 000

EO

090072

96,4  %

458 068

Nelúpaná ryža

t

7

EO

090083

66,7  %

5

Lúpaná (hnedá) ryža

t

1 634

EO

094148

86,6  %

1 416

Polobielená alebo bielená ryža

t

63 000

EO

 

58,3  %

36 731

Polobielená alebo bielená ryža

t

4 313

THA

094112

84,9  %

3 663

Polobielená alebo bielená ryža

t

9 187

OTH

 

74,7  %

6 859

Polobielená alebo bielená ryža

t

1 200

THA

094112

84,9  %

1 019

▼C1

Polobielená alebo bielená ryža

t

25 516

EO

094166

88  %

22 442

▼B

Zlomková ryža, určená na výrobu potravín podpoložky 1901 10 00

t

1 000

EO

094079

100  %

1 000

Zlomková ryža

t

31 788

EO

094168

83,6  %

26 581

Zlomková ryža

t

100 000

EO

 

93,7  %

93 709

Surový trstinový cukor, určený na rafináciu

t

9 925

AUS

094317

50  %

4 961

Surový trstinový cukor, určený na rafináciu

t

388 124

BRA

094318

92,4  %

358 454

Surový trstinový cukor, určený na rafináciu

t

10 000

CUB

094319

100  %

10 000

Surový trstinový cukor, určený na rafináciu

t

372 876

EO

094320

91,6  %

341 460

▼C2

Trstinový alebo repný cukor

t (ekvivalent bieleho cukru)

10 000

IND

094321

58,4  %

5 841

▼B

Trstinový alebo repný cukor

t (ekvivalent bieleho cukru)

1 294 700

ACP

neuplatňuje sa

71,2  %

921 707

Ostatné prípravky druhov používaných ako krmivo pre zvieratá:

neobsahujúce mliečne výrobky alebo obsahujúce menej ako 10 % hmotnosti takýchto výrobkov

t

2 800

EO

090073

98,1  %

2 746

Ostatné prípravky druhov používaných ako krmivo pre zvieratá:

neobsahujúce mliečne výrobky alebo obsahujúce menej ako 10 % hmotnosti takýchto výrobkov

t

2 700

EO

090070

98,9  %

2 670

Krmivo pre psy a mačky

t

2 058

EO

090089

67,7  %

1 393

Víno z čerstvého hrozna (okrem šumivých vín a akostných vín vyrobených v určitých regiónoch) v nádobách s objemom ≤ 2 l a obsahom alkoholu ≤ 13 % obj.

hl

40 000

EO

090097

11,7  %

4 689

Víno z čerstvého hrozna (okrem šumivých vín a akostných vín vyrobených v určitých regiónoch) v nádobách s objemom > 2 l a obsahom alkoholu ≤ 13 % obj.

hl

20 000

EO

090095

78,2  %

15 647

Vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna, ochutené bylinami alebo aromatickými látkami, v nádobách s objemom > 2 l a obsahom alkoholu ≤ 18 % obj.

hl

13 810

EO

090098

99,99  %

13 808

(1)   

Oficiálne kódy krajín sa nachádzajú na stránke: http://www.nationsonline.org/oneworld/country_code_list.htm

(2)   

Pre lepšiu prehľadnosť sú percentuálne hodnoty podielu EÚ27 na využívané kvóty zaokrúhlené na jedno desatinné miesto. Veľkosť colnej kvóty EÚ27 je však vypočítaná na základe presnej percentuálnej hodnoty.

(3)   

EO = erga omnes.

(4)   

OTH = iné.

ČASŤ B

Zoznam colných kvót spoločenstva zakotvených v GATT

Napriek pravidlám pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry sa má znenie pre opis výrobkov považovať len za znenie s indikatívnym významom, pričom preferencia je určená v rámci kontextu tejto prílohy, na základe rozsahu číselných znakov KN. Ak sú uvedené číselné znaky kódy ex KN, preferencia sa určí na základe číselného znaku KN spolu s príslušným opisom.Poradové číslo

Číselný znak KN

Podpoložka TARIC

Opis tovaru

Platnosť kvóty

Objem kvóty

Colná sadzba (v %)

09.0006

0302 41 00

 

Sleď

Od 16.6. do 14.2.

31 888 ton

0

 

0303 51 00

 

 

0304 59 50

 

 

ex 0304 59 90

10

 

 

 

 

 

0304 99 23

 

09.0007

ex 0305 51 10

10

Tresky druhu Gadus morhua, Gadus ogac a ryby druhu Boreogadus saida:

Od 1.1. do 31.12.

24 998 ton

0

 

 

20

 

ex 0305 51 90

10

— sušené, solené/nesolené, ale neúdené

— solené, ale nie sušené alebo údené a v slanom náleve

 

 

20

 

0305 53 10

 

 

ex 0305 62 00

20

 

 

25

 

 

50

 

 

 

 

 

 

60

 

0305 69 10

 

 

0305 72 00

10

 

 

15

 

 

20

 

 

25

 

 

30

 

 

35

 

 

50

 

 

 

 

 

 

52

 

 

56

 

 

60

 

 

62

 

 

64

 

0305 79 00

10

 

 

15

 

 

20

 

 

25

 

 

 

 

 

 

30

 

 

35

 

 

50

 

 

52

 

 

56

 

 

60

 

 

62

 

 

64

09.0008

0302 31 10

0302 32 10

0302 33 10

0302 34 10

0302 35 11

0302 35 91

0302 36 10

0302 39 20

0302 49 11

0302 89 21

0303 41 10

 

Tuniaky (rodu Thunnus) a ryby rodu Euthynnus na použitie v konzervárenskom priemysle (1)

Od 1.1. do 31.12.

17 221  t

0

 

0303 42 20

0303 43 10

0303 44 10

0303 45 12

0303 45 91

0303 46 10

0303 49 20

0303 59 21

0303 89 21

 

 

 

 

 

09.0009

ex 0302 54 19

10

Strieborná treska (Merlucius bilinearis), čerstvá, chladená alebo mrazená

Od 1.1. do 31.12.

1 999 ton

8

 

ex 0303 66 19

11

 

 

19

09.0013

ex 4412 39 00

10

Preglejky z ihličnatých druhov stromov, bez prísady iných látok:

— s hrúbkou väčšou ako 8,5 mm, ktorých vonkajšie vrstvy nie sú ďalej opracované, okrem olúpania

— alebo brúsené pieskom, a s hrúbkou väčšou ako 18,5 mm

Od 1.1. do 31.12.

482 648  m3

0

 

ex 4412 99 85

10

09.0019

7202 21 00

 

Ferosilícium

Od 1.1. do 31.12.

12 600 ton

0

 

7202 29

 

09.0021

7202 30 00

 

Ferosilikomangán

Od 1.1. do 31.12.

18 550 ton

0

09.0023

ex 7202 49 10

20

Ferochróm obsahujúci nie viac ako 0,10 % hmotnosti uhlíka a viac ako 30 %, ale nie viac ako 90 % hmotnosti chrómu (super rafinovaný ferochróm)

Od 1.1. do 31.12.

2 804 ton

0

 

ex 7202 49 50

11

09.0045

ex 0303 19 00

10

Ryby rodu Coregonus, mrazené

Od 1.1. do 31.12.

1 000 ton

5,5

09.0046

ex 1605 40 00

30

Sladkovodný rak, varený s kôprom, mrazený

Od 1.1. do 31.12.

2 965 ton

0

09.0047

ex 1605 21 10

40

Krevety a garnáty druhu Pandalus borealis, vylúpané, varené a mrazené, ale nie inak opracované

Od 1.1. do 31.12.

474 ton

0

 

ex 1605 21 90

40

 

ex 1605 29 00

40

09.0048

ex 0304 89 90

10

Mrazené rybie filé z rýb druhu Allocyttus spp. a Pseudocyttus maculatus

Od 1.1. do 31.12.

200 ton

0

09.0050

ex 5306 10 10

10

Nebielená ľanová priadza (iná ako kúdeľová priadza), neupravená na predaj v malom, s dĺžkovou hmotnosťou 333,3 decitexov alebo väčšou (metrické čísla nepresahujúce 30), určená na výrobu násobnej (zosúkanej) alebo káblovanej priadze pre obuvnícky priemysel alebo pre omotané laná (1)

Od 1.1. do 31.12.

400 ton

1,8

 

ex 5306 10 30

10

09.0051

7018 10 90

 

Podobný drobný sklenený tovar iný ako sklenené perly, imitácie perál a imitácie drahokamov alebo polodrahokamov

Od 1.1. do 31.12.

52 ton

0

09.0052

1806 20

 

Čokoláda

Od 1.7. do 30.6.

2 026 ton

38

1806 31 00

1806 32

1806 90

09.0053

1704

 

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády), neobsahujúce kakao

Od 1.7. do 30.6.

2 245 ton

35

09.0054

1905 90

 

Ostatné, iné ako chrumkavý chlieb, medovník a podobné, sladké sušienky, wafle a oblátky, sucháre, opekaný chlieb a podobné opekané výrobky

Od 1.7. do 30.6.

409 ton

40

09.0084

1702 50 00

 

Chemicky čistá fruktóza

Od 1.1. do 31.12.

1 253 ton

20

09.0085

1806

 

Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao

Od 1.1. do 31.12.

81 ton

43

09.0086

1902 11 00

 

Cestoviny, tiež varené alebo plnené, alebo inak upravené, okrem plnených cestovín zatriedených do podpoložiek KN 1902 20 10 a 1902 20 30 ; kuskus, tiež pripravený

Od 1.1. do 31.12.

497 ton

11

1902 19

1902 20 91

1902 20 99

1902 30

1902 40

09.0087

1901 90 99

 

Potravinové prípravky z obilnín

Od 1.1. do 31.12.

191 ton

33

1904 30 00

1904 90 80

1905 90 20

09.0088

2106 90 98

 

Ostatné potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Od 1.1. do 31.12.

702 ton

18

09.0091

1702 50 00

 

Chemicky čistá fruktóza

Od 1.7. do 30.6.

4 504 ton

 (2)

09.0096

2106 90 98

 

Ostatné potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté a ktoré sú určené Spojeným štátom americkým

Od 1.7. do 30.6.

831 ton

EA (3)

(1)   

Zníženie cla podlieha podmienkam stanoveným v príslušných ustanoveniach Európskej únie týkajúcich sa colnej kontroly použitia takéhoto tovaru (pozri článok 254 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1)).

(2)   

Dočasný odklad špecifického cla od 1. júla 1995; valorické clo, ktoré sa bude brať do úvahy, je platné clo uvedené v nariadení Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(3)   

Symbol „EA“ vyjadruje, že na príslušný tovar sa vymeria „poľnohospodárska zložka“ stanovená v súlade s nariadením (EHS) č. 2658/87.

ČASŤ COpis výrobku

Jednotka

Množstvo podľa listiny pre EÚ28

Krajina

Poradové číslo

Podiel EÚ27 na využití kvóty

Veľkosť colnej kvóty EÚ27

Produkty rybolovu, ktoré nie sú uvedené v nariadení Rady (ES) č. 32/2000

Pripravené alebo konzervované ryby (okrem rýb celých alebo v kusoch): tuniaky, tuniak pruhovaný alebo ostatné ryby rodu Euthynnus

t

1 816

THA

090704

100  %

1 816

Pripravené alebo konzervované ryby (okrem rýb celých alebo v kusoch): tuniaky, tuniak pruhovaný alebo ostatné ryby rodu Euthynnus

t

742

EO

090705

100  %

742

Pripravené alebo konzervované ryby (okrem rýb celých alebo v kusoch): sardinky, bonity, makrely druhov Scomber scombrusScomber japonicus, ryby druhu Orcynopsis unicolor

t

1 410

THA

090706

8,7  %

123

Pripravené alebo konzervované ryby (okrem rýb celých alebo v kusoch): sardinky, bonity, makrely druhov Scomber scombrusScomber japonicus, ryby druhu Orcynopsis unicolor

t

865

EO

090707

72,9  %

631
Vyhlásenie Komisie

Komisia sa v plnej miere hlási k zásadám lepšej regulácie a záväzkom vyplývajúcim z Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Z tohto dôvodu sa bude usilovať predložiť v čo najkratšom čase Rade a Európskemu parlamentu legislatívny návrh s cieľom zosúladiť nariadenie (ES) č. 32/2000 s právnym rámcom zavedeným Lisabonskou zmluvou.( 1 ) Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

( 2 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

( *1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/216 z 30. januára 2019 o proporčnom rozdelení colných kvót uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a o zmene nariadenia Rady (ES) č. 32/2000 (Ú. v. EÚ L 38, 8.2.2019, s. 1).

( *2 ) Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“