02019L1995 — SK — 18.08.2020 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

SMERNICA RADY (EÚ) 2019/1995

z 21. novembra 2019,

ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa predaja tovaru na diaľku a určitých domácich dodaní tovaru

(Ú. v. ES L 310 2.12.2019, s. 1)

Zmenená a doplnená:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2020/1109 z 20. júla 2020,

  L 244

3

29.7.2020
▼B

SMERNICA RADY (EÚ) 2019/1995

z 21. novembra 2019,

ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa predaja tovaru na diaľku a určitých domácich dodaní tovaruČlánok 1

Smernica 2006/112/ES sa mení takto:

1. 

V oddiele 2 kapitoly 1 hlavy V sa dopĺňa tento článok:

Článok 36b

Ak sa predpokladá, že zdaniteľná osoba prijala a dodala tovar v súlade s článkom 14a, odoslanie alebo preprava tohto tovaru sa pripíše dodaniu uskutočnenému uvedenou zdaniteľnou osobou.“

2. 

Článok 66a sa nahrádza takto:

Článok 66a

Odchylne od článkov 63, 64 a 65 zdaniteľná udalosť dodania tovaru zdaniteľnou osobou, u ktorej sa predpokladá, že tovar prijala a dodala v súlade s článkom 14a, a dodania tovaru uvedenej zdaniteľnej osobe nastanú a daňová povinnosť vznikne v okamihu, keď sa platba prijala.“

3. 

Vkladá sa tento článok:

Článok 136a

Ak sa predpokladá, že zdaniteľná osoba prijala a dodala tovar v súlade s článkom 14a ods. 2, členské štáty oslobodia od dane dodanie tohto tovaru uvedenej zdaniteľnej osobe.“

4. 

V článku 169 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b) 

transakcie, ktoré sú oslobodené od dane v súlade s článkami 136a, 138, 142 alebo 144, článkami 146 až 149, článkami 151, 152, 153 alebo 156, článkom 157 ods. 1 písm. b), článkami 158 až 161 alebo článkom 164,“

5. 

V článku 204 ods. 1 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Členské štáty však nesmú uplatniť možnosť uvedenú v druhom pododseku na zdaniteľnú osobu v zmysle článku 358a bodu 1, ktorá si zvolila osobitnú úpravu pre služby poskytované zdaniteľnými osobami neusadenými v rámci Spoločenstva.“

6. 

V článku 272 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b) 

zdaniteľné osoby, ktoré neuskutočňujú žiadnu z transakcií uvedených v článkoch 20, 21, 22, 33, 36, 136a, 138 a 141,“

7. 

Nadpis kapitoly 6 hlavy XII sa nahrádza takto:

„Osobitné úpravy pre zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú služby nezdaniteľným osobám alebo uskutočňujú predaj tovaru na diaľku alebo určité domáce dodania tovaru“

8. 

Názov oddielu 3 kapitoly 6 hlavy XII sa nahrádza takto:

„Osobitná úprava pre predaj tovaru na diaľku v rámci Spoločenstva, pre dodania tovaru v rámci členského štátu uskutočnené elektronickými rozhraniami uľahčujúcimi tieto dodania a pre služby, ktoré poskytujú zdaniteľné osoby usadené v rámci Spoločenstva, ale neusadené v členskom štáte spotreby“

9. 

Článok 369a sa nahrádza takto:

Článok 369a

Na účely tohto oddielu a bez toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia Spoločenstva, sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1. 

„zdaniteľná osoba neusadená v členskom štáte spotreby“ je zdaniteľná osoba, ktorá má zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkareň v Spoločenstve, ale nemá zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti ani stálu prevádzkareň na území členského štátu spotreby;

2. 

„členský štát identifikácie“ je členský štát, na ktorého území má zdaniteľná osoba zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti, alebo v prípade, ak nemá zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti v Spoločenstve, je ním členský štát, v ktorom má zriadenú stálu prevádzkareň.

Ak zdaniteľná osoba nezriadila sídlo svojej ekonomickej činnosti v Spoločenstve, ale má tam viac než jednu stálu prevádzkareň, členským štátom identifikácie je členský štát, v ktorom má stálu prevádzkareň a v ktorom táto zdaniteľná osoba uvedie, že bude využívať túto osobitnú úpravu. Zdaniteľná osoba je viazaná uvedeným rozhodnutím počas dotknutého kalendárneho roku a nasledujúce dva kalendárne roky.

Ak zdaniteľná osoba nezriadila sídlo svojej ekonomickej činnosti v Spoločenstve, ani tam nemá stálu prevádzkareň, členským štátom identifikácie je členský štát, v ktorom odoslanie alebo preprava tovaru začína. Ak existuje viac členských štátov, v ktorých odoslanie alebo preprava tovaru začína, zdaniteľná osoba uvedie, ktorý z týchto členských štátov je členským štátom identifikácie. Zdaniteľná osoba je viazaná uvedeným rozhodnutím počas dotknutého kalendárneho roku a nasledujúce dva kalendárne roky;

3. 

„členský štát spotreby“ je:

a) 

v prípade poskytovania služieb členský štát, v ktorom sa poskytovanie služieb považuje za uskutočnené v súlade s hlavou V kapitolou 3;

b) 

v prípade predaja tovaru na diaľku v rámci Spoločenstva členský štát, v ktorom sa končí odoslanie alebo preprava tovaru nadobúdateľovi;

c) 

v prípade dodania tovaru uskutočneného zdaniteľnou osobou uľahčujúcou tieto dodania v súlade s článkom 14a ods. 2, ak odoslanie alebo preprava dodaného tovaru začína a končí v tom istom členskom štáte, tento členský štát.“

10. 

Článok 369b sa nahrádza takto:

Článok 369b

Členské štáty povolia využívať túto osobitnú úpravu týmto zdaniteľným osobám:

a) 

zdaniteľnej osobe uskutočňujúcej predaj tovaru na diaľku v rámci Spoločenstva;

b) 

zdaniteľnej osobe uľahčujúcej dodania tovaru v súlade s článkom 14a ods. 2, akodoslanie alebo preprava dodávaného tovaru začína a končí v tom istom členskom štáte;

c) 

zdaniteľnej osobe neusadenej v členskom štáte spotreby, ktorá poskytuje služby nezdaniteľnej osobe.

Táto osobitná úprava sa vzťahuje na všetky tieto tovary dodávané, resp. služby poskytované v Spoločenstve dotknutou zdaniteľnou osobou.“

11. 

V článku 369e sa písmeno a) nahrádza takto:

„a) 

ak mu táto osoba oznámi, že už ďalej neuskutočňuje dodania tovaru a neposkytuje služby, na ktoré sa vzťahuje táto osobitná úprava;“

12. 

Článok 369f sa nahrádza takto:

Článok 369f

Zdaniteľná osoba, ktorá využíva túto osobitnú úpravu, podáva elektronicky členskému štátu identifikácie daňové priznanie k DPH za každý kalendárny štvrťrok bez ohľadu na to, či uskutočnila dodania tovaru a poskytnutia služieb, na ktoré sa vzťahuje táto osobitná úprava. Daňové priznanie k DPH sa podáva do konca mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daňové priznanie podáva.“

13. 

V článku 369g sa odseky 1, 2 a 3 nahrádzajú takto:

„1.  Daňové priznanie k DPH obsahuje identifikačné číslo pre DPH uvedené v článku 369d a za každý členský štát spotreby, v ktorom je DPH splatná, celkovú hodnotu bez DPH, uplatniteľné sadzby DPH, celkovú sumu zodpovedajúcej DPH pre každú sadzbu a celkovú DPH splatnú v súvislosti s týmito dodaniami, na ktoré sa vzťahuje táto osobitná úprava, uskutočnenými počas zdaňovacieho obdobia:

a) 

predaj tovaru na diaľku v rámci Spoločenstva;

b) 

dodanie tovaru v súlade s článkom 14a ods. 2, ak odoslanie alebo preprava tohto tovaru začína a končí v tom istom členskom štáte;

c) 

poskytovanie služieb.

Daňové priznanie k DPH musí takisto obsahovať zmeny týkajúce sa predchádzajúcich zdaňovacích období, ako sa stanovuje v odseku 4 tohto článku.

2.  Ak sa tovar odosiela alebo prepravuje z iných členských štátov, než je členský štát identifikácie, daňové priznanie k DPH musí obsahovať aj celkovú hodnotu bez DPH, uplatniteľné sadzby DPH, celkovú sumu zodpovedajúcej DPH pre každú sadzbu a celkovú DPH splatnú v súvislosti s týmito dodaniami, na ktoré sa vzťahuje táto osobitná úprava, za každý členský štát, z ktorého sa takýto tovar odosiela alebo prepravuje:

a) 

predaj tovaru na diaľku v rámci Spoločenstva iný než uskutočnený zdaniteľnou osobou v súlade s článkom 14a ods. 2;

b) 

predaj tovaru na diaľku v rámci Spoločenstva a dodanie tovaru v rámci Spoločenstva, ak odoslanie alebo preprava tohto tovaru začína a končí v tom istom členskom štáte, uskutočnené zdaniteľnou osobou v súlade s článkom 14a ods. 2.

V súvislosti s dodaniami uvedenými v písmene a) musí daňové priznanie k DPH obsahovať aj individuálne identifikačné číslo pre DPH alebo daňové identifikačné číslo pridelené každým členským štátom, z ktorého sa takýto tovar odosiela alebo prepravuje.

V súvislosti s dodaniami uvedenými v písmene b) musí daňové priznanie k DPH obsahovať aj individuálne identifikačné číslo pre DPH alebo daňové identifikačné číslo pridelené každým členským štátom, z ktorého sa takýto tovar odosiela alebo prepravuje, ak je k dispozícii.

Daňové priznanie k DPH obsahuje informácie uvedené v tomto odseku rozčlenené podľa členských štátov spotreby.

3.  Ak má zdaniteľná osoba dodávajúca služby, na ktoré sa vzťahuje táto osobitná úprava, jednu alebo viac stálych prevádzkarní, ktoré sú v inom členskom štáte, ako je členský štát identifikácie, z ktorých poskytuje služby, v daňovom priznaní k DPH sa uvádza aj celková hodnota bez DPH, uplatniteľné sadzby DPH, celková suma zodpovedajúcej DPH pre každú sadzbu a celková suma splatnej DPH takýchto dodaní za každý členský štát, v ktorom má prevádzkareň, spolu s individuálnym identifikačným číslom pre DPH alebo daňovým identifikačným číslom danej prevádzkarne, pričom uvedené údaje sa rozčlenia podľa jednotlivých členských štátov spotreby.“

14. 

V článku 369zb sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.  Členské štáty vyžadujú, aby DPH podľa odseku 1 bola splatná mesačne v lehote na zaplatenie uplatňovanej pre platbu dovozného cla.“

Článok 2

1.   ►M1  Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr 30. júna 2021 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto opatrenia uplatňujú od 1. júla 2021. ◄

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.