02019D1798 — SK — 28.10.2019 — 000.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

▼C1

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1798

z 23. októbra 2019,

ktorým sa vymenúva hlavný európsky prokurátor Európskej prokuratúry

▼B

(Ú. v. ES L 274 28.10.2019, s. 1)


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 279I, 31.10.2019, s.  11 (2019/1798)
▼B

▼C1

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1798

z 23. októbra 2019,

ktorým sa vymenúva hlavný európsky prokurátor Európskej prokuratúry

▼BČlánok 1

Pani Laura Codruța Kövesi sa týmto vymenúva za hlavnú európsku prokurátorku Európskej prokuratúry ako dočasná zamestnankyňa zaradená do platovej triedy AD 15 na funkčné obdobie siedmich rokov od 31. októbra 2019, ktoré nie je obnoviteľné.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.