02019D0023 — SK — 26.09.2021 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2019/1376

z 23. júla 2019

o delegovaní právomoci prijímať rozhodnutia o passportingu, nadobúdaní kvalifikovaných účastí a odňatí povolení úverovým inštitúciám (ECB/2019/23)

(Ú. v. ES L 224 28.8.2019, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2021/1440 z 3. augusta 2021,

  L 314

14

6.9.2021
▼B

ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2019/1376

z 23. júla 2019

o delegovaní právomoci prijímať rozhodnutia o passportingu, nadobúdaní kvalifikovaných účastí a odňatí povolení úverovým inštitúciám (ECB/2019/23)Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

(1) 

„rozhodnutie o passportingu“ je rozhodnutie ECB týkajúce sa zriadenia pobočky významným dohliadaným subjektom v zúčastnenom členskom štáte alebo v inom členskom štáte na základe vnútroštátneho práva, ktorým sa transponuje článok 35 ods. 3 smernice 2013/36/EÚ v spojení s článkom 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 a článkami 11 a 17 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17).

Na účely tohto rozhodnutia zahŕňa rozhodnutie o passportingu tiež rozhodnutie ECB podľa vnútroštátneho práva transponujúceho článok 34 ods. 1 písm. d) smernice 2013/36/EÚ, ktorým sa udeľuje súhlas s vyhlásením materskej spoločnosti alebo spoločností, že spoločne a každá zvlášť ručia za záväzky, ktoré na seba prevezme ich dcérska finančná inštitúcia, ktorá má v úmysle vykonávať činnosti uvedené v prílohe I k smernici 2013/36/EÚ v zúčastnenom členskom štáte alebo v inom členskom štáte buď prostredníctvom založenia pobočky alebo poskytovania služieb;

(2) 

„pobočka“ je pobočka, ako je vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 ( 1 );

(3) 

„rozhodnutie o kvalifikovanej účasti“ je rozhodnutie ECB o nadobudnutí kvalifikovanej účasti v dohliadanom subjekte (cieľovej spoločnosti) podľa vnútroštátneho práva, ktorým sa transponuje článok 22 smernice 2013/36/EÚ v spojení s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013;

(4) 

„úverová inštitúcia“ je úverová inštitúcia, ako je vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(5) 

„rozhodnutie o odňatí povolenia“ je rozhodnutie ECB o odňatí povolenia úverovej inštitúcii podľa vnútroštátneho práva, ktorým sa transponuje článok 18 smernice 2013/36/EÚ v spojení s článkom 14 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013;

(6) 

„rozhodnutie o delegovaní právomocí“ a „delegované rozhodnutie“ majú ten istý význam ako v článku 3 bodoch 2 a 4 rozhodnutia (EÚ) 2017/933 (ECB/2016/40);

(7) 

„vedúci pracovných útvarov“ sú vedúci pracovných útvarov ECB, na ktorých bola delegovaná právomoc prijímať rozhodnutia o passportingu, kvalifikovanej účasti a odňatí povolenia;

(8) 

„postup nevznesenia námietok“ je postup stanovený v článku 26 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 a podrobnejšie upravený v článku 13g rozhodnutia ECB/2004/2;

(9) 

„zamietavé rozhodnutie“ je rozhodnutie, ktoré neudeľuje povolenie alebo neudeľuje povolenie v plnom rozsahu, o ktoré žiadal žiadateľ, vrátane zamietavých rozhodnutí podľa článku 34 ods. 1 písm. d) a článku 35 ods. 3 smernice 2013/36/EÚ. Rozhodnutie s doplňujúcimi ustanoveniami, ako sú podmienky alebo povinnosti, sa považuje za zamietavé rozhodnutie okrem prípadov, keď takéto doplňujúce ustanovenia: a) zabezpečujú, že žiadateľ spĺňa príslušné právne požiadavky uvedené v článku 4 ods. 2, článku 5 ods. 2 a článku 6 ods. 3 a 4 a boli dohodnuté písomne alebo b) iba opätovne uvádzajú jednu alebo viacero existujúcich požiadaviek, ktoré musí žiadateľ spĺňať podľa ustanovení uvedených v článku 4 ods. 2, článku 5 ods. 2 a článku 6 ods. 3 a 4, alebo požadujú informácie o splnení jednej alebo viacerých takýchto požiadaviek;

(10) 

„významný dohliadaný subjekt“ je významný dohliadaný subjekt, ako je vymedzený v článku 2 bode 16 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17);

(11) 

„dohliadaný subjekt“ je dohliadaný subjekt, ako je vymedzený v článku 2 bode 20 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17);

(12) 

„skupina“ je skupina spoločností, ktorá pozostáva z materského podniku a jeho dcérskych podnikov, alebo z navzájom prepojených podnikov v zmysle článku 22 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ ( 2 ), vrátane všetkých podskupín;

(13) 

„príslušný vnútroštátny orgán“ je príslušný vnútroštátny orgán, ako je vymedzený v článku 2 bode 2 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013;

(14) 

„všeobecné zásady ECB“ je dokument prijatý Radou guvernérov na návrh Rady pre dohľad uverejnený na webovom sídle ECB, ktorý obsahuje usmernenia ECB týkajúce sa výkladu právnych požiadaviek;

▼M1

(15) 

„citlivá povaha veci“ je charakteristika alebo faktor, ktoré môžu negatívne ovplyvniť dobrú povesť ECB a/alebo účinné a konzistentné fungovanie jednotného mechanizmu dohľadu, vrátane okrem iného týchto skutočností: a) na dotknutý dohliadaný subjekt sa vzťahovali alebo vzťahujú prísne opatrenia v oblasti dohľadu, napríklad opatrenia včasnej intervencie; b) prijatie návrhu rozhodnutia bude predstavovať precedens, ktorý by pre ECB mohol byť v budúcnosti záväzný; c) prijatie návrhu rozhodnutia môže viesť k negatívnej pozornosti médií alebo verejnosti; alebo d) príslušný vnútroštátny orgán, ktorý s ECB nadviazal úzku spoluprácu, jej oznámi svoj nesúhlas s navrhovaným rozhodnutím.

▼B

Článok 2

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  
Toto rozhodnutie upravuje kritériá pre delegovanie rozhodovacích právomocí prijímať rozhodnutia o passportingu, kvalifikovanej účasti a odňatí povolenia na vedúcich pracovných útvarov ECB.
2.  
Delegovaním rozhodovacích právomocí nie je dotknuté posúdenie v otázkach dohľadu, ktoré sa uskutočňuje na účely prijímania rozhodnutí o passportingu, kvalifikovanej účasti a odňatí povolenia.

Článok 3

Delegovanie právomocí prijímať rozhodnutia o passportingu, kvalifikovanej účast i a odňatí povolenia

1.  
V súlade s článkom 4 rozhodnutia (EÚ) 2017/933 (ECB/2016/40) Rada guvernérov týmto deleguje na vedúcich pracovných útvarov ECB vymenovaných Výkonnou radou v súlade s článkom 5 uvedeného rozhodnutia právomoc prijímať rozhodnutia o passportingu, kvalifikovanej účasti a odňatí povolenia.
2.  
Rozhodnutia o passportingu, kvalifikovanej účasti a odňatí povolenia sa prijímajú prostredníctvom delegovaného rozhodnutia, iba ak sú splnené príslušné kritériá na prijatie delegovaných rozhodnutí ustanovené v článkoch 4, 5 a 6.

▼M1

3.  
Rozhodnutia o passportingu, kvalifikovanej účasti a odňatí povolenia sa nemôžu prijať prostredníctvom delegovaného rozhodnutia, ak sa z dôvodu zložitosti posúdenia alebo citlivej povahy veci vyžaduje, aby sa tieto rozhodnutia prijali prostredníctvom postupu nevznesenia námietok.
4.  

Delegovanie rozhodovacích právomocí podľa odseku 1 sa vzťahuje na:

a) 

prijímanie rozhodnutí ECB v oblasti dohľadu;

b) 

schvaľovanie kladných hodnotení ECB, ak sa nevyžaduje rozhodnutie v oblasti dohľadu;

c) 

prijímanie pokynov ECB adresovaných podľa článku 7 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 príslušným vnútroštátnym orgánom, s ktorými ECB nadviazala úzku spoluprácu.

▼B

5.  
Zamietavé rozhodnutia o passportingu, kvalifikovanej účasti a odňatí povolenia sa nemôžu prijať prostredníctvom delegovaného rozhodnutia.
6.  
Ak sa rozhodnutie o passportingu, kvalifikovanej účasti alebo odňatí povolenia nemôže prijať prostredníctvom delegovaného rozhodnutia, prijme sa v súlade s postupom nevznesenia námietok.

▼M1

7.  
Vedúci pracovných útvarov predložia Rade pre dohľad a Rade guvernérov na prijatie prostredníctvom postupu nevznesenia námietok rozhodnutie o passportingu, kvalifikovanej účasti a odňatí povolenia, ktoré spĺňa kritériá na prijatie delegovaných rozhodnutí stanovené v článkoch 4 až 6, ak posúdenie tohto rozhodnutia v rámci dohľadu má priamy vplyv na posúdenie iného rozhodnutia v rámci dohľadu, ktoré sa má prijať prostredníctvom postupu nevznesenia námietok.

▼B

Článok 4

Kritériá na prijatie delegovaných rozhodnutí o kvalifikovanej účasti

1.  

Rozhodnutia o kvalifikovanej účasti sa prijímajú prostredníctvom delegovaného rozhodnutia, ak je splnené ktorékoľvek z týchto kritérií:

a) 

nadobudnutie kvalifikovanej účasti je výsledok doplnenia alebo odstránenia medzistupňa v štruktúre skupiny nadobúdateľa;

▼M1

b) 

nadobudnutie kvalifikovanej účasti je výsledok zmeny vlastníckych vzťahov v cieľovom subjekte, ktorá sa uskutočnila medzi subjektmi v rámci tej istej skupinovej štruktúry;

▼B

c) 

nadobudnutie kvalifikovanej účasti je výsledok zvýšenia existujúcej kvalifikovanej účasti okrem prípadov, keď od posledného posúdenia došlo k podstatným zmenám, ktoré majú vplyv na aspoň jedno z kritérií posudzovania, alebo keď nadobúdateľ získa kontrolu nad cieľovou spoločnosťou;

▼M1

d) 

kvalifikovanú účasť nadobúda právny subjekt patriaci do skupiny podnikov, ktoré už spoločne majú kvalifikovanú účasť v cieľovom subjekte, a na konsolidovanej úrovni skupiny nie je prekročená príslušná prahová hodnota stanovená v článku 22 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ, ako bol transponovaný do vnútroštátnych právnych predpisov.

▼B

2.  
Posúdenie nadobudnutia kvalifikovaných účastí sa uskutoční v súlade s článkom 23 smernice 2013/36/EÚ, ako bol transponovaný do vnútroštátneho práva, a zohľadnia sa aj príslušné všeobecné zásady ECB alebo podobné akty, ktoré môže ECB vydať, ako aj usmernenia európskych orgánov dohľadu ( 3 ).

Článok 5

Kritériá na prijatie delegovaných rozhodnutí o odňatí povolení

1.  

Rozhodnutia o odňatí povolení sa môžu prijať prostredníctvom delegovaného rozhodnutia, ak sú splnené všetky z týchto kritérií:

▼M1

a) 

rozhodnutie sa prijíma na žiadosť dohliadaného subjektu alebo z dôvodu zlúčenia alebo splynutia, ktorého výsledkom je zánik dohliadaného subjektu;

▼B

b) 

po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia o odňatí povolení nemá dohliadaný subjekt žiadne vklady od verejnosti;

c) 

odňatie povolenia súvisí s reorganizáciou v rámci skupiny.

2.  
Odňatie povolení sa posudzuje v súlade s článkom 18 smernice 2013/36/EÚ, ako bol transponovaný do vnútroštátneho práva, a zohľadnia sa aj príslušné všeobecné zásady ECB alebo podobné akty, ktoré môže ECB vydať.

Článok 6

Kritériá na prijatie delegovaných rozhodnutí o passportingu

1.  
Rozhodnutia o passportingu podľa článku 11 a článku 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) týkajúce sa zriadenia pobočky významným dohliadaným subjektom sa môžu prijať prostredníctvom delegovaného rozhodnutia, ak celkové aktíva pobočky podľa odhadu v pláne činnosti nepresahujú 10 % celkových aktív významného dohliadaného subjektu.
2.  
Rozhodnutia o passportingu podľa vnútroštátnych právnych predpisov transponujúcich článok 34 ods. 1 písm. d) smernice 2013/36/EÚ, ktorými sa udeľuje súhlas s vyhlásením materskej spoločnosti alebo spoločností, že spoločne a každá zvlášť ručia za záväzky, ktoré na seba prevezme ich dcérska finančná inštitúcia, sa môžu prijať prostredníctvom delegovaného rozhodnutia, ak predpokladaný záväzok materskej spoločnosti v rámci ručenia podľa podnikateľského plánu činností uskutočnených podľa rozhodnutia o passportingu, nepresahuje 10 % celkových aktív materskej spoločnosti na individuálnej úrovni.
3.  
Žiadosti týkajúce sa rozhodnutí o passportingu podľa článku 11 a článku 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) sa posudzujú v súlade s príslušnými ustanoveniami vnútroštátneho práva, ktorými sa transponuje článok 35 ods. 3 smernice 2013/36/EÚ, a zohľadnia sa aj príslušné všeobecné zásady ECB alebo podobné akty, ktoré môže ECB vydať.
4.  
Žiadosti týkajúce sa rozhodnutí o passportingu podľa vnútroštátneho práva, ktorým sa transponuje článok 34 ods. 1 písm. d) smernice 2013/36/EÚ, sa posudzujú v súlade s príslušnými ustanoveniami vnútroštátneho práva, ktorými sa transponujú články 34, 35 a 39 smernice 2013/36/EÚ, a zohľadnia sa aj príslušné všeobecné zásady ECB alebo podobné akty, ktoré môže ECB vydať.

Článok 7

Prechodné ustanovenie

Toto rozhodnutie sa neuplatňuje, ak príslušný vnútroštátny orgán predložil ECB návrh rozhodnutia o kvalifikovanej účasti alebo návrh rozhodnutia o odňatí povolenia alebo oznámenie významného dohliadaného subjektu o úmysle zriadiť pobočku alebo ručiť za záväzky, ktoré na seba prevezme jeho dcérska finančná inštitúcia, pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

( 2 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

( 3 ) Európsky orgán pre bankovníctvo, Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy, Spoločné usmernenia o obozretnom posudzovaní nadobudnutí a zvyšovaní kvalifikovaných účastí vo finančnom sektore, JC/GL/2016/01.