02018R1726 — SK — 11.06.2019 — 001.002


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/1726

zo 14. novembra 2018

o Agentúre Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) a o zmene nariadenia (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011

(Ú. v. ES L 295 21.11.2018, s. 99)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/816 zo 17. apríla 2019,

  L 135

1

22.5.2019

►M2

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/817 z 20. mája 2019

  L 135

27

22.5.2019

 M3

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/818 z 20. mája 2019

  L 135

85

22.5.2019


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 010, 15.1.2020, s.  4 (2019/817)

 C2

Korigendum, Ú. v. ES L 010, 15.1.2020, s.  5 (2019/818)
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/1726

zo 14. novembra 2018

o Agentúre Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) a o zmene nariadenia (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY A CIELE

Článok 1

Predmet úpravy

1.  Týmto sa zriaďuje Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (ďalej len „agentúra“).

2.  Agentúra zriadená týmto nariadením nahrádza Európsku agentúru na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti zriadenú nariadením (EÚ) č. 1077/2011 a je jej nástupcom.

3.  Agentúra zodpovedá za prevádzkové riadenie Schengenského informačného systému (ďalej len „SIS II“), vízového informačného systému (ďalej len „VIS“) a systému Eurodac.

▼M1

4.  Agentúra je zodpovedná za prípravu, vývoj alebo prevádzkové riadenie systému vstup/výstup, siete DubliNet, Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS), systému ECRIS-TCN a referenčného vykonávania systému ECRIS.

▼B

5.  Agentúra môže niesť zodpovednosť za prípravu, vývoj alebo prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti iných ako tých, ktoré sú uvedené v odsekoch 3 a 4 tohto článku, vrátane existujúcich systémov len vtedy, ak sa tak stanoví v príslušných právnych aktoch Únie upravujúcich tieto systémy, a to na základe článkov 67 až 89 ZFEÚ a v prípade potreby so zreteľom na vývoj v oblasti výskumu v zmysle článku 14 tohto nariadenia a na výsledky pilotných projektov a overovania koncepcie uvedených v článku 15 tohto nariadenia.

6.  Prevádzkové riadenie zahŕňa všetky úlohy, ktoré sú potrebné na zachovanie funkčnosti rozsiahlych informačných systémov v súlade s osobitnými ustanoveniami, ktoré sa uplatňujú na každý z nich vrátane zodpovednosti za komunikačnú infraštruktúru, ktorú používajú. Uvedené rozsiahle informačné systémy si nevymieňajú údaje ani neumožňujú zdieľať informácie alebo znalosti, pokiaľ tak nie je stanovené v osobitnom právnom akte Únie.

7.  Agentúra zodpovedá aj za tieto úlohy:

a) 

zabezpečovanie kvality údajov v súlade s článkom 12;

b) 

rozvoj potrebných opatrení, ktoré umožňujú interoperabilitu v súlade s článkom 13;

c) 

vykonávanie výskumných činností v súlade s článkom 14;

d) 

vykonávanie pilotných projektov, overovanie koncepcie a testovacie činnosti v súlade s článkom 15, a

e) 

poskytovanie podpory členským štátom a Komisii v súlade s článkom 16.

Článok 2

Ciele

Bez toho, aby boli dotknuté príslušné povinnosti Komisie a členských štátov, ktoré vyplývajú z právnych aktov Únie, ktorými sa upravujú rozsiahle informačné systémy, agentúra zabezpečuje:

a) 

vývoj rozsiahlych informačných systémov na základe uplatnenia náležitej štruktúry riadenia projektov pre efektívny vývoj takýchto systémov;

b) 

účinnú, bezpečnú a nepretržitú prevádzku rozsiahlych informačných systémov;

c) 

efektívne a finančne zodpovedné riadenie rozsiahlych informačných systémov;

d) 

primerané vysokokvalitné služby pre používateľov rozsiahlych informačných systémov;

e) 

súvislé a nepretržité služby;

f) 

vysokú úroveň ochrany údajov v súlade s právom Únie v oblasti ochrany údajov vrátane osobitných ustanovení pre jednotlivé rozsiahle informačné systémy;

g) 

náležitú úroveň bezpečnosti údajov a fyzickej bezpečnosti, a to v súlade s platnými predpismi vrátane osobitných ustanovení týkajúcich sa každého rozsiahleho informačného systému.KAPITOLA II

ÚLOHY AGENTÚRY

Článok 3

Úlohy súvisiace so systémom SIS II

V súvislosti so systémom SIS II agentúra vykonáva:

a) 

úlohy, ktoré boli riadiacemu orgánu zverené nariadením (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutím 2007/533/SVV, a

b) 

úlohy súvisiace s odbornou prípravou zameranou na technické aspekty používania systému SIS II, najmä pre zamestnancov útvarov SIRENE (SIRENE – žiadosť o doplňujúce informácie k národným záznamom), ako aj s odbornou prípravou odborníkov zameranou na technické aspekty systému SIS II v rámci schengenského hodnotenia.

Článok 4

Úlohy súvisiace so systémom VIS

V súvislosti so systémom VIS agentúra vykonáva:

a) 

úlohy, ktoré boli riadiacemu orgánu zverené nariadením (ES) č. 767/2008 a rozhodnutím 2008/633/SVV, a

b) 

úlohy súvisiace s odbornou prípravou zameranou na technické aspekty používania systému VIS a s odbornou prípravou odborníkov zameranou na technické aspekty systému VIS v rámci schengenského hodnotenia.

Článok 5

Úlohy súvisiace so systémom Eurodac

V súvislosti so systémom Eurodac agentúra vykonáva:

a) 

úlohy, ktoré jej boli zverené nariadením (EÚ) č. 603/2013, a

b) 

úlohy súvisiace s odbornou prípravou zameranou na technické aspekty používania systému Eurodac.

Článok 6

Úlohy súvisiace so systémom vstup/výstup

V súvislosti so systémom vstup/výstup agentúra vykonáva:

a) 

úlohy, ktoré jej boli zverené nariadením (EÚ) 2017/2226, a

b) 

úlohy súvisiace s odbornou prípravou zameranou na technické aspekty používania systému vstup/výstup a s odbornou prípravou odborníkov zameranou na technické aspekty systému vstup/výstup v rámci schengenského hodnotenia.

Článok 7

Úlohy súvisiace so systémom ETIAS

V súvislosti so systémom ETIAS agentúra vykonáva:

a) 

úlohy, ktoré jej boli zverené nariadením (EÚ) 2018/1240, a

b) 

úlohy súvisiace s odbornou prípravou zameranou na technické aspekty používania systému ETIAS a s odbornou prípravou odborníkov zameranou na technické aspekty systému ETIAS v rámci schengenského hodnotenia.

Článok 8

Úlohy súvisiace so sieťou DubliNet

V súvislosti so sieťou DubliNet agentúra vykonáva:

a) 

prevádzkové riadenie siete DubliNet, osobitného zabezpečeného elektronického prenosového kanála medzi orgánmi členských štátov, zriadeného na základe článku 18 nariadenia (ES) č. 1560/2003, na účely článkov 31, 32 a 34 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 ( 1 ), a

b) 

úlohy súvisiace s odbornou prípravou zameranou na technické aspekty používania siete DubliNet.

▼M1

Článok 8a

Úlohy súvisiace so systémom ECRIS-TCN a referenčným vykonávaním systému ECRIS

V súvislosti so systémom ECRIS-TCN a s referenčným vykonávaním systému ECRIS agentúra vykonáva:

a) 

úlohy zverené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/816 ( 2 );

b) 

úlohy súvisiace s odbornou prípravou v oblasti technického používania systému ECRIS-TCN a referenčného vykonávania systému ECRIS.

▼B

Článok 9

Úlohy súvisiace s prípravou, vývojom a prevádzkovým riadením iných rozsiahlych informačných systémov

Ak je agentúra poverená prípravou, vývojom alebo prevádzkovým riadením iných rozsiahlych informačných systémov uvedených v článku 1 ods. 5, agentúra podľa potreby vykonáva úlohy, ktoré jej boli zverené na základe právneho aktu Únie, ktorým sa upravuje príslušný systém, ako aj úlohy súvisiace s odbornou prípravou zameranou na technické aspekty používania uvedených systémov.

Článok 10

Technické riešenia, ktoré si vyžadujú osobitné podmienky pred implementáciou

Ak sa právnymi aktmi Únie, ktorými sa upravujú systémy, od agentúry vyžaduje, aby zabezpečila fungovanie týchto systémov 24 hodín denne, 7 dní v týždni a bez toho, aby boli dotknuté uvedené právne akty Únie, agentúra na splnenie týchto požiadaviek implementuje technické riešenia. Ak si tieto technické riešenia vyžadujú zdvojenie systému alebo zdvojenie komponentov systému, implementujú sa len po vykonaní nezávislého posúdenia vplyvu a analýzy nákladov a prínosov, ktorých vypracovanie zadá agentúra, a po konzultáciách s Komisiou a kladnom rozhodnutí správnej rady. V posúdení vplyvu sa tiež preskúmajú existujúce a budúce potreby z hľadiska hostiteľskej kapacity existujúcich technických pracovísk súvisiacich s vývojom takýchto technických riešení a možné riziká súvisiace so súčasnou prevádzkovou štruktúrou.

Článok 11

Úlohy súvisiace s komunikačnou infraštruktúrou

1.  V súvislosti s komunikačnou infraštruktúrou systémov vykonáva agentúra všetky úlohy, ktoré jej boli zverené právnymi aktmi Únie, ktorými sa upravujú systémy, s výnimkou tých systémov, ktoré pre svoju komunikačnú infraštruktúru využívajú sieť EuroDomain. V prípade tých systémov, ktoré takto využívajú sieť EuroDomain, Komisia zodpovedá za úlohy v oblasti plnenia rozpočtu, nadobúdania a obnovovania a zmluvných záležitostí. V súlade s právnymi aktmi Únie, ktorými sa upravujú systémy využívajúce sieť EuroDomain, sa úlohy súvise s komunikačnou infraštruktúrou vrátane prevádzkového riadenia a bezpečnosti majú rozdeliť medzi agentúru a Komisiu. Agentúra a Komisia medzi sebou dohodnú prevádzkové pracovné dojednania, ktoré sa zakotvia v memorande o porozumení, s cieľom zabezpečiť súlad pri vykonávaní ich príslušných povinností.

2.  Komunikačná infraštruktúra je náležitým spôsobom riadená a kontrolovaná tak, aby sa zabezpečila jej ochrana pred hrozbami a zaistila jej bezpečnosť, ako aj bezpečnosť systémov vrátane bezpečnosti údajov, ktoré sa cez komunikačnú infraštruktúru vymieňajú.

3.  Agentúra prijme primerané opatrenia vrátane bezpečnostných plánov, ktorých cieľom je okrem iného zabrániť neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, pozmeňovaniu alebo vymazávaniu osobných údajov pri prenose osobných údajov alebo pri preprave nosičov údajov, a to najmä prostredníctvom vhodných techník šifrovania. Všetky prevádzkové informácie týkajúce sa systému, ktoré cirkulujú v komunikačnej infraštruktúre, sú zašifrované.

4.  Úlohami súvisiacimi s poskytovaním, zriaďovaním, údržbou a monitorovaním komunikačnej infraštruktúry sa môžu v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) 2018/1046 poveriť externé subjekty alebo organizácie zo súkromného sektora. Takéto úlohy sa vykonávajú v rámci zodpovednosti agentúry a pod jej prísnym dohľadom.

Pri vykonávaní úloh uvedených v prvom pododseku všetky externé subjekty alebo organizácie zo súkromného sektora vrátane poskytovateľov sieťových služieb sú povinné dodržiavať bezpečnostné opatrenia uvedené v odseku 3 a nesmú mať žiadnym spôsobom prístup k prevádzkovým údajom uchovávaným v systémoch alebo preneseným prostredníctvom komunikačnej infraštruktúry ani k výmene údajov v súvislosti so systémom SIS II realizovanej v rámci SIRENE.

5.  Správa šifrovacích kľúčov zostáva v právomoci agentúry a nemôže ju zabezpečovať žiadny externý subjekt zo súkromného sektora. Tým nie sú dotknuté existujúce zmluvy týkajúce sa komunikačných infraštruktúr systémov SIS II, VIS a Eurodac.

▼M2

Článok 12

Kvalita údajov

1.  Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov v súvislosti s údajmi vkladanými do systémov v rámci prevádzkovej zodpovednosti agentúry, agentúra úzkym zapojením svojich poradných skupín zavedie pre všetky systémy v jej prevádzkovej zodpovednosti automatizované mechanizmy a postupy kontroly kvality údajov, spoločné ukazovatele kvality údajov a normy minimálnej kvality na uchovávanie údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych nástrojov upravujúcich tieto informačné systémy a článku 37 nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/817 ( 3 ) a (EÚ) 2019/818 ( 4 ).

2.  Agentúra zriadi centrálne úložisko, ktoré bude obsahovať len anonymizované údaje, na účely podávania správ a štatistiky, v súlade s článkom 39 nariadení (EÚ) 2019/817 a (EÚ) 2019/818, podliehajúce osobitným ustanoveniam v právnych nástrojoch, ktorými sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie rozsiahlych informačných systémov spravovaných agentúrou.

▼B

Článok 13

Interoperabilita

Pokiaľ sa interoperabilita rozsiahlych informačných systémov uvádza v príslušnom právnom akte Únie, agentúra rozvíja potrebné činnosti, ktoré túto interoperabilitu umožňujú.

Článok 14

Monitorovanie výskumu

▼M1

1.  Agentúra monitoruje vývoj v oblasti výskumu, ktorý je relevantný pre prevádzkové riadenie systémov SIS II, VIS, Eurodac, vstup/výstup, ETIAS, DubliNet ECRIS-TCN a iných rozsiahlych informačných systémov, ako sa uvádza v článku 1 ods. 5.

▼B

2.  Agentúra môže prispievať k vykonávaniu tých častí rámcového programu Európskej únie pre výskum a inováciu, ktoré súvisia s rozsiahlymi informačnými systémami v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Na tento účel agentúra v prípade, že na ňu Komisia delegovala príslušné právomoci, plní tieto úlohy:

a) 

riadenie niektorých etáp vykonávania programu a niektorých fáz počas trvania osobitných projektov na základe príslušných pracovných programov prijatých Komisiou;

b) 

prijímanie nástrojov na plnenie rozpočtu a pre príjmy a výdavky a vykonávanie všetkých činností potrebných na riadenie programu a

c) 

poskytovanie podpory pri vykonávaní programu.

3.  Agentúra o vývoji uvedenom v tomto článku, bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na podávanie správ v súvislosti s vykonávaním častí rámcového programu Európskej Únie pre výskum a inovácie uvedených v odseku 2, pravidelne a aspoň raz za rok informuje Európsky parlament, Radu a Komisiu a v prípade, že ide o spracúvanie osobných údajov, aj európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Článok 15

Pilotné projekty, overovanie koncepcie a testovacie činnosti

1.  Na základe konkrétnej a presnej žiadosti Komisie, ktorá o tom musí najmenej tri mesiace pred podaním takejto žiadosti informovať Európsky parlament a Radu, môže byť agentúra po kladnom rozhodnutí správnej rady v súlade s článkom 19 ods. 1 písm. u) tohto nariadenia prostredníctvom dohody o delegovaní poverená vykonávaním pilotných projektov v zmysle článku 58 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046 na účely vývoja alebo prevádzkového riadenia rozsiahlych informačných systémov podľa článkov 67 až 89 ZFEÚ v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046.

Agentúra o vývoji pilotných projektov uskutočňovaného agentúrou podľa prvého pododseku pravidelne informuje Európsky parlament a Radu a v prípade, že ide o spracúvanie osobných údajov, aj európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

2.  Rozpočtové prostriedky na pilotné projekty v zmysle článku 58 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046, o ktoré požiadala Komisia podľa odseku 1, sa do rozpočtu zahrnú najviac na dva po sebe nasledujúce rozpočtové roky.

3.  Na žiadosť Komisie alebo Rady a po informovaní Európskeho parlamentu môže byť agentúra po kladnom rozhodnutí správnej rady poverená prostredníctvom dohody o delegovaní, aby v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046 vykonávala úlohy súvisiace s plnením rozpočtu v prípadoch overovania koncepcie financovaných prostredníctvom nástroja pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz zriadeného nariadením (EÚ) č. 515/2014.

4.  Po prijatí kladného rozhodnutia správnou radou agentúra môže plánovať a vykonávať testovacie činnosti v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie a akýkoľvek právny akt Únie, ktorým sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie systémov.

Článok 16

Podpora poskytovaná členským štátom a Komisii

1.  Ktorýkoľvek členský štát môže požiadať agentúru, aby mu poskytla poradenstvo, pokiaľ ide o prepojenie jeho vnútroštátneho systému s centrálnymi systémami rozsiahlych informačných systémov riadených agentúrou.

2.  Ktorýkoľvek členský štát môže žiadosť o ad hoc podporu predložiť Komisii, ktorá ju po svojom kladnom posúdení v tom zmysle, že takúto podporu si vyžadujú mimoriadne bezpečnostné alebo migračné potreby, bezodkladne postúpi agentúre. Agentúra informuje o takýchto žiadostiach správnu radu. Členský štát musí byť informovaný v prípade, že posúdenie Komisie je negatívne.

Komisia monitoruje, či agentúra včas reagovala na žiadosť členského štátu. Vo výročnej správe agentúry o činnosti sa podrobne uvádzajú opatrenia, ktoré agentúra vykonala s cieľom poskytovať ad hoc podporu pre členské štáty a v súvislosti s nákladmi, ktoré vznikli v tomto smere.

3.  Od agentúry sa môže vyžadovať aj poskytovanie poradenstva alebo podpory Komisii, pokiaľ ide o technické otázky týkajúce sa existujúcich alebo nových systémov, a to aj pomocou štúdií a testovania. Agentúra informuje správnu radu o takýchto žiadostiach.

4.  Skupina aspoň piatich členských štátov môže poveriť agentúru úlohou súvisiacou s vývojom, riadením alebo hostingom spoločného IT komponentu s cieľom pomôcť im pri realizácii technických aspektov ich záväzkov, ktoré vyplývajú z práva Únie upravujúceho decentralizované systémy v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Uvedenými spoločnými IT riešeniami nesmú byť dotknuté povinnosti žiadajúcich členských štátov podľa uplatniteľného práva Únie, najmä pokiaľ ide o štruktúru týchto systémov.

Žiadajúce členské štáty môžu poveriť agentúru najmä úlohou vytvoriť spoločný komponent alebo smerovač pre vopred poskytované informácie o cestujúcich a údaje zo záznamov o cestujúcich ako technický podporný nástroj na uľahčenie prepojenia s leteckými dopravcami s cieľom pomôcť členským štátom pri vykonávaní smernice Rady 2004/82/ES ( 5 ) a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 ( 6 ). V takomto prípade agentúra centrálne zhromažďuje údaje od leteckých dopravcov a postupuje tieto údaje členským štátom prostredníctvom spoločného komponentu alebo smerovača. Žiadajúce členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby leteckí dopravcovia prenášali údaje prostredníctvom agentúry.

Agentúra sa poverí úlohou vývoja, riadenia alebo hostingu spoločného IT komponentu len po predchádzajúcom schválení Komisiou a v prípade kladného rozhodnutia správnej rady.

Žiadajúce členské štáty poveria agentúru úlohami uvedenými v prvom a druhom pododseku prostredníctvom dohody o delegovaní, v ktorej sa stanovia podmienky delegovania úloh a výpočet všetkých relevantných nákladov a spôsob ich fakturácie. Všetky relevantné náklady uhrádzajú zúčastnené členské štáty. Dohoda o delegovaní musí byť v súlade s právnymi aktmi Únie týkajúcimi sa predmetných systémov. Agentúra informuje Európsky parlament a Radu o schválenej dohode o delegovaní a o všetkých jej úpravách.

Ostatné členské štáty môžu požiadať o účasť na spoločnom IT riešení, ak je táto možnosť uvedená v dohode o delegovaní stanovujúcej najmä finančné dôsledky takejto účasti. Dohoda o delegovaní sa zodpovedajúcim spôsobom upraví po predchádzajúcom súhlase Komisie a po kladnom rozhodnutí správnej rady.KAPITOLA III

ŠTRUKTÚRA A ORGANIZÁCIA

Článok 17

Právne postavenie a umiestnenie

1.  Agentúra je orgánom Únie a má právnu subjektivitu.

2.  V každom členskom štáte požíva agentúra najširšiu spôsobilosť na práva a právne úkony, aké vnútroštátne právo priznáva právnickým osobám. Agentúra môže najmä nadobúdať a scudzovať hnuteľný a nehnuteľný majetok a byť účastníkom súdneho konania.

3.  Sídlo agentúry je v Tallinne v Estónsku.

Úlohy súvisiace s vývojom a prevádzkovým riadením uvedené v článku 1 ods. 4 a 5 a v článkoch 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 11 sa vykonávajú na technickom pracovisku v Štrasburgu vo Francúzsku.

Záložné pracovisko schopné zabezpečiť prevádzku rozsiahleho informačného systému v prípade poruchy takéhoto systému sa zriadi v Sankt Johann im Pongau v Rakúsku.

4.  Obe technické pracoviská možno používať na simultánnu prevádzku systémov, a to za predpokladu, že záložné pracovisko bude i naďalej schopné zabezpečiť ich prevádzku v prípade poruchy jedného alebo viacerých z týchto systémov.

5.  Vzhľadom na osobitný charakter systémov, pokiaľ bude agentúra musieť zriadiť druhé samostatné technické pracovisko buď v Štrasburgu alebo v Sankt Johann im Pongau, alebo v prípade potreby v oboch lokalitách na hosting týchto systémov, takáto potreba sa musí odôvodniť na základe nezávislého posúdenia vplyvu a analýzy nákladov a prínosov. Správna rada uskutoční konzultácie s Komisiou a vezme do úvahy jej názory pred tým, ako oznámi rozpočtovému orgánu svoj úmysel uskutočniť akýkoľvek projekt, ktorý súvisí s majetkom, v súlade s článkom 45 ods. 9

Článok 18

Štruktúra

1.  Správnu a riadiacu štruktúru agentúry tvorí:

a) 

správna rada;

b) 

výkonný riaditeľ;

c) 

poradné skupiny.

2.  Štruktúru agentúry tvorí:

a) 

úradník pre ochranu údajov;

b) 

bezpečnostný úradník;

c) 

účtovník.

Článok 19

Funkcie správnej rady

1.  Správna rada:

a) 

určuje všeobecné smerovanie činností agentúry;

b) 

dvojtretinovou väčšinou členov s hlasovacím právom prijíma ročný rozpočet agentúry a vykonáva ďalšie funkcie v súvislosti s rozpočtom agentúry podľa kapitoly V;

c) 

v súlade s článkami 25 a 26 vymenúva výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa a v prípade potreby predlžuje ich funkčné obdobie alebo ich odvoláva z funkcie;

d) 

vykonáva disciplinárnu právomoc voči výkonnému riaditeľovi a dohliada na jeho činnosť vrátane vykonávania rozhodnutí správnej rady, a vykonáva disciplinárnu právomoc voči zástupcovi výkonného riaditeľa po dohode s výkonným riaditeľom;

e) 

prijíma všetky rozhodnutia týkajúce sa stanovenia organizačnej štruktúry agentúry a v prípade potreby jej úpravy, pričom prihliada na potreby činnosti agentúry a zásadu riadneho finančného hospodárenia;

f) 

prijíma personálnu politiku agentúry;

g) 

stanovuje rokovací poriadok agentúry;

h) 

prijíma stratégiu boja proti podvodom, ktorá je primeraná riziku podvodov, pričom zohľadňuje náklady a prínosy opatrení, ktoré sa majú vykonať;

i) 

prijíma pravidlá v oblasti predchádzania konfliktom záujmov a ich zvládania vo vzťahu k svojim členom a uverejňuje ich na webovom sídle agentúry;

j) 

prijíma podrobné vnútorné pravidlá a postupy ochrany oznamovateľov vrátane vhodných komunikačných kanálov na hlásenie pochybení;

k) 

schvaľuje uzatváranie pracovných dojednaní v súlade s článkami 41 a 43;

l) 

na základe návrhu výkonného riaditeľa schvaľuje dohodu o ústredí týkajúcu sa sídla agentúry a dohody týkajúce sa technických a záložných pracovísk zriadených v súlade s článkom 17 ods. 3, ktoré podpisujú výkonný riaditeľ a hostiteľské členské štáty;

m) 

vykonáva v súlade s odsekom 2 vo vzťahu k zamestnancom agentúry právomoci, ktoré boli služobným poriadkom úradníkov zverené menovaciemu orgánu, ako aj právomoci, ktoré boli podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov zverené orgánu splnomocnenému uzatvárať pracovné zmluvy (ďalej len „právomoci menovacieho orgánu“);

n) 

prijíma po dohode s Komisiou potrebné vykonávacie predpisy na účely vykonávania služobného poriadku úradníkov v súlade s článkom 110 služobného poriadku úradníkov;

o) 

prijíma potrebné pravidlá, ktoré upravujú vysielanie národných expertov do agentúry;

p) 

prijíma návrh odhadu príjmov a výdavkov agentúry vrátane návrhu plánu pracovných miest a každoročne ich do 31. januára predkladá Komisii;

q) 

prijíma návrh jednotného programového dokumentu, ktorý obsahuje viacročné plánovanie agentúry a jej pracovný program na nasledujúci rok, ako aj predbežný návrh odhadu príjmov a výdavkov agentúry vrátane návrhu plánu pracovných miest, a každoročne ho do 31. januára spolu s každou aktualizovanou verziou uvedeného dokumentu predkladá Európskemu parlamentu, Rade a Komisii;

r) 

v súlade s ročným rozpočtovým postupom prijíma každoročne pred 30. novembrom dvojtretinovou väčšinou svojich členov s hlasovacím právom jednotný programový dokument, v ktorom zohľadňuje stanovisko Komisie a zabezpečuje, aby bolo konečné znenie tohto jednotného programového dokumentu postúpené Európskemu parlamentu, Rade a Komisii a aby bolo uverejnené;

s) 

každoročne do konca augusta prijíma predbežnú správu o pokroku pri vykonávaní plánovaných činností v aktuálnom roku a predkladá ju Európskemu parlamentu, Rade a Komisii;

t) 

posudzuje a prijíma konsolidovanú výročnú správu o činnosti agentúry za predchádzajúci rok, v ktorej sa porovnávajú predovšetkým dosiahnuté výsledky s cieľmi ročného pracovného programu, a každoročne do 1. júla predkladá túto správu a jej posúdenie Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a zabezpečuje uverejnenie výročnej správy o činnosti;

u) 

vykonáva funkcie súvisiace s rozpočtom agentúry vrátane vykonávania pilotných projektov a overovania koncepcie uvedených v článku 15;

v) 

v súlade s článkom 49 prijíma rozpočtové pravidlá uplatniteľné na agentúru;

w) 

vymenúva účtovníka, ktorým môže byť účtovník Komisie, na ktorého sa uplatňuje služobný poriadok a ktorý je pri výkone svojich povinností úplne nezávislý;

x) 

zabezpečuje plnenie náležitých opatrení nadväzujúcich na zistenia a odporúčania vyplývajúce z rôznych správ z vnútorného alebo externého auditu a hodnotení, ako aj z vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a Európskej prokuratúry;

y) 

prijíma a pravidelne aktualizuje plány v oblasti komunikácie a šírenia informácií uvedené v článku 34 ods. 4;

z) 

prijíma potrebné bezpečnostné opatrenia vrátane bezpečnostného plánu, plánu na zabezpečenie kontinuity činnosti a plánu obnovy systému po zlyhaní, pričom zohľadňuje prípadné odporúčania bezpečnostných expertov zastúpených v poradných skupinách;

a) 

a.) prijíma bezpečnostné predpisy na ochranu utajovaných skutočností a citlivých neutajovaných skutočností po schválení Komisiou;

bb) 

vymenúva bezpečnostného úradníka;

cc) 

vymenúva úradníka pre ochranu údajov v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725;

dd) 

prijíma podrobné pravidlá vykonávania nariadenia (ES) č. 1049/2001;

▼M1

ee) 

prijíma správy o vývoji systému vstup/výstup podľa článku 72 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2226; správy o vývoji systému ETIAS podľa článku 92 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1240 a správy o vývoji systému ECRIS-TCN a referenčného vykonávania systému ECRIS podľa článku 36 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/816;

▼M2

eea) 

prijíma správy o aktuálnom stave vývoja komponentov interoperability podľa článku 78 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/817 a podľa článku 74 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/818;

▼M1

ff) 

prijíma správy o technickom fungovaní SIS II podľa článku 60 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1861 ( 7 ) a článku 74 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1862 ( 8 ), systému VIS podľa článku 50 ods. 3 nariadenia (ES) č. 767/2008 a článku 17 ods. 3 rozhodnutia 2008/633/SVV, systému vstup/výstup podľa článku 72 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/2226, systému ETIAS podľa článku 92 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2018/1240 a systému ECRIS-TCN a o referenčnom vykonávaní systému ECRIS podľa článku 36 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/816 ( 9 ) a komponentov interoperability podľa článku 78 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/817 a podľa článku 74 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/818;

▼B

gg) 

prijíma výročnú správu o činnostiach centrálneho systému Eurodac podľa článku 40 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 603/2013;

▼M1

hh) 

prijíma formálne pripomienky k správam európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o audite podľa článku 56 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 2018/1861, článku 42 ods. 2 nariadenia (ES) č. 767/2008, článku 31 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 603/2013, článku 56 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2226, článku 67 nariadenia (EÚ) č. 2018/1240, článku 29 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/816 a článku 52 nariadení (EÚ) 2019/817 a (EÚ) 2019/818 zabezpečuje náležité opatrenia nadväzujúce na uvedené audity;

▼B

ii) 

uverejňuje štatistiky o systéme SIS II podľa článku 50 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1987/2006 a článku 66 ods. 3 rozhodnutia 2007/533/SVV;

jj) 

zostavuje a uverejňuje štatistiku o činnosti centrálneho systému Eurodac podľa článku 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 603/2013;

kk) 

uverejňuje štatistiky o systéme vstup/výstup podľa článku 63 nariadenia (EÚ) 2017/2226;

ll) 

uverejňuje štatistiky o systéme ETIAS podľa článku 84 nariadenia (EÚ) 2018/1240;

▼M1

lla) 

predkladá Komisii štatistiky týkajúce sa systému ECRIS-TCN a referenčného vykonávania systému ECRIS podľa článku 32 ods. 3 druhého pododseku nariadenia (EÚ) 2019/816;

▼M1

mm) 

zabezpečuje každoročné uverejňovanie zoznamu príslušných orgánov oprávnených priamo vyhľadávať údaje nachádzajúce sa v SIS podľa článku 41 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2018/1861 a článku 56 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2018/1862 spolu so zoznamom úradov vnútroštátnych systémov SIS (úrady N.SIS) a útvarov SIRENE podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/1861 a článku 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/1862, ako aj zoznamu príslušných orgánov podľa článku 65 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2226, zoznamu príslušných orgánov podľa článku 87 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1240, zoznamu ústredných orgánov podľa článku 34 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/816 a zoznamu orgánov podľa článku 71 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/817 a článku 67 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/818;

▼B

nn) 

zabezpečuje každoročné uverejňovanie zoznamu jednotiek podľa článku 27 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 603/2013;

oo) 

zabezpečuje, aby všetky rozhodnutia a činnosti agentúry, ktoré majú vplyv na rozsiahle informačné systémy v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti rešpektovali zásadu nezávislosti súdnictva;

pp) 

vykonáva ďalšie úlohy, ktoré jej boli v súlade s týmto nariadením zverené.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o uverejňovaní zoznamov príslušných orgánov, stanovených v právnych aktoch Únie uvedených v prvom pododseku písm. mm), a pokiaľ povinnosť uverejňovať a pravidelne aktualizovať uvedené zoznamy na webovom sídle agentúry nie je už stanovená v týchto právnych aktoch, správna rada zabezpečí takéto uverejnenie a pravidelnú aktualizáciu.

2.  Správna rada v súlade s článkom 110 služobného poriadku úradníkov prijíma rozhodnutie na základe článku 2 ods. 1 služobného poriadku úradníkov a článku 6 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, ktorým deleguje príslušné právomoci menovacieho orgánu na výkonného riaditeľa a ktorým vymedzuje podmienky, za ktorých možno toto delegovanie právomoci pozastaviť. Výkonný riaditeľ je oprávnený tieto právomoci delegovať ďalej.

Za mimoriadnych okolností môže správna rada na základe rozhodnutia dočasne pozastaviť delegovanie právomocí menovacieho orgánu na výkonného riaditeľa, ako aj právomocí, ktoré výkonný riaditeľ delegoval ďalej, a tieto právomoci vykonávať sama alebo ich delegovať na jedného zo svojich členov alebo na iného zamestnanca, ako je výkonný riaditeľ.

3.  Správna rada môže výkonnému riaditeľovi poskytovať poradenstvo vo všetkých otázkach, ktoré úzko súvisia s vývojom alebo prevádzkovým riadením rozsiahlych informačných systémov, ako aj pri činnostiach, ktoré súvisia s výskumom, pilotnými projektmi, overovaním koncepcie a testovacími činnosťami.

Článok 20

Zloženie správnej rady

1.  Správna rada je zložená z jedného zástupcu každého členského štátu a dvoch zástupcov Komisie. Každý zástupca má hlasovacie právo v súlade s článkom 23.

2.  Každý člen správnej rady má náhradníka. Náhradník zastupuje člena v čase jeho neprítomnosti alebo v prípade, keď bol člen zvolený za predsedu alebo podpredsedu správnej rady a predsedá zasadnutiu správnej rady. Členovia správnej rady a ich náhradníci sú vymenovaní na základe vysokej úrovne skúseností a odborných znalostí v oblasti rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a ich znalostí v oblasti ochrany údajov, pričom sa prihliada na ich príslušné schopnosti v oblasti riadenia, správy a rozpočtu. Všetky strany zastúpené v správnej rade sa usilujú obmedziť fluktuáciu svojich zástupcov s cieľom zabezpečiť kontinuitu činnosti správnej rady. Všetky strany sa usilujú dosiahnuť vyvážené zastúpenie mužov a žien v správnej rade.

3.  Funkčné obdobie členov a ich náhradníkov trvá štyri roky a je obnoviteľné. Po uplynutí funkčného obdobia alebo v prípade odstúpenia ostávajú členovia vo funkcii až dovtedy, kým nie sú opätovne vymenovaní alebo nahradení.

4.  Na činnosti agentúry sa zúčastňujú krajiny, ktoré sú pridružené k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a k opatreniam súvisiacim s Dublinským dohovorom a so systémom Eurodac. Každá z nich vymenuje do správnej rady jedného člena a jedného náhradníka.

Článok 21

Predseda správnej rady

1.  Správna rada volí predsedu a podpredsedu spomedzi tých zo svojich členov, ktorí sú vymenovaní členskými štátmi, ktoré sú podľa práva Únie plne viazané všetkými právnymi aktmi Únie, ktorými sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie všetkých rozsiahlych informačných systémov riadených agentúrou. Predseda a podpredseda sú volení dvojtretinovou väčšinou členov správnej rady s hlasovacím právom.

Ak si predseda nemôže plniť svoje úlohy, automaticky ho nahrádza podpredseda.

2.  Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu trvá štyri roky. Ich funkčné obdobie sa môže jedenkrát obnoviť. Ak ich členstvo v správnej rade kedykoľvek počas ich funkčného obdobia zanikne, ich funkčné obdobie automaticky končí k tomuto dátumu.

Článok 22

Zasadnutia správnej rady

1.  Zasadnutia správnej rady zvoláva predseda.

2.  Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje na rokovaniach bez hlasovacieho práva.

3.  Riadne zasadnutia správnej rady sa konajú aspoň dvakrát ročne. Správna rada okrem toho zasadá na podnet svojho predsedu, na žiadosť Komisie, na žiadosť výkonného riaditeľa alebo na žiadosť aspoň jednej tretiny členov správnej rady s hlasovacím právom.

▼M2

4.  Europol a Eurojust sa môžu zúčastňovať na zasadnutiach správnej rady ako pozorovatelia, keď je na programe otázka týkajúca sa systému SIS II v súvislosti s uplatňovaním rozhodnutia 2007/533/SVV.

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž sa môže zúčastňovať na zasadnutiach správnej rady ako pozorovateľ, keď je na programe otázka týkajúca sa systému SIS II v súvislosti s uplatňovaním nariadenia (EÚ) 2016/1624.

Europol sa môže zúčastňovať na zasadnutiach správnej rady ako pozorovateľ, keď je na programe otázka týkajúca sa systému VIS v súvislosti s uplatňovaním rozhodnutia 2008/633/SVV alebo otázka týkajúca sa systému Eurodac v súvislosti s uplatňovaním nariadenia (EÚ) č. 603/2013.

Europol sa môže zúčastňovať na zasadnutiach správnej rady ako pozorovateľ, keď je na programe otázka týkajúca sa systému vstup/výstup v súvislosti s uplatňovaním nariadenia (EÚ) 2017/2226, alebo keď je na programe otázka týkajúca sa systému ETIAS v súvislosti s nariadením (EÚ) 2018/2140.

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž sa môže zúčastňovať na zasadnutiach správnej rady ako pozorovateľ, keď je na programe otázka týkajúca sa systému ETIAS v súvislosti s uplatňovaním nariadenia (EÚ) 2018/1240.

Eurojust, Europol a Európska prokuratúra sa môžu zúčastňovať na zasadnutiach správnej rady ako pozorovatelia, keď je na programe otázka týkajúca sa nariadenia (EÚ) 2019/816.

Europol, Eurojust a Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž sa môžu tiež zúčastňovať na zasadnutiach správnej rady ako pozorovatelia, keď je na programe otázka týkajúca sa nariadení (EÚ) 2019/817 a (EÚ) 2019/818.

Správna rada môže na svoje zasadnutia prizvať ako pozorovateľa akúkoľvek inú osobu, o ktorej stanovisko môže mať záujem.

▼B

5.  Členom správnej rady a ich náhradníkom môžu v súlade s rokovacím poriadkom správnej rady pomáhať poradcovia alebo odborníci, najmä tí, ktorí sú členmi poradných skupín.

6.  Sekretariát pre správnu radu zabezpečuje agentúra.

Článok 23

Pravidlá hlasovania správnej rady

1.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 5 tohto článku a článok 19 ods. 1 písm. b) a r), článok 21 ods. 1 a článok 25 ods. 8, rozhodnutia správnej rady sa prijímajú väčšinou hlasov jej členov s hlasovacím právom.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté odseky 3 a 4, každý člen správnej rady má jeden hlas. V prípade neprítomnosti člena s hlasovacím právom je oprávnený uplatňovať jeho hlasovacie právo jeho náhradník.

3.  Každý člen vymenovaný členským štátom, ktorý je podľa práva Únie viazaný niektorým z právnych aktov Únie, ktorým sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie rozsiahleho informačného systému riadeného agentúrou, môže hlasovať o otázke týkajúcej sa tohto rozsiahleho informačného systému.

Dánsko môže hlasovať o otázke týkajúcej sa rozsiahleho informačného systému vtedy, ak sa podľa článku 4 Protokolu č. 22 rozhodne, že do svojho vnútroštátneho práva transponuje právny akt Únie, ktorým sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie tohto konkrétneho rozsiahleho informačného systému.

4.  Článok 42 sa uplatňuje, pokiaľ ide o hlasovacie práva zástupcov krajín, ktoré uzatvorili s Úniou dohody o ich pridružení k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a k opatreniam súvisiacim s Dublinským dohovorom a so systémom Eurodac.

5.  Ak medzi členmi nedôjde k dohode o tom, či sa hlasovanie týka konkrétneho rozsiahleho informačného systému, akékoľvek rozhodnutie, ktoré určí, že toto hlasovanie sa tohto konkrétneho rozsiahleho informačného systému netýka, sa prijíma dvojtretinovou väčšinou členov správnej rady s hlasovaním právom.

6.  Predseda alebo podpredseda, keď zastupuje predsedu, nehlasujú. Hlasovacie právo predsedu alebo podpredsedu, keď zastupuje predsedu, vykonáva jeho náhradník.

7.  Výkonný riaditeľ nehlasuje.

8.  Rokovací poriadok správnej rady stanovuje podrobnejšie pravidlá hlasovania, najmä podmienky, za ktorých môže člen konať v mene iného člena, a prípadne aj požiadavky týkajúce sa uznášaniaschopnosti.

Článok 24

Povinnosti výkonného riaditeľa

1.  Výkonný riaditeľ riadi agentúru. Výkonný riaditeľ pomáha a zodpovedá sa správnej rade. Výkonný riaditeľ predkladá Európskemu parlamentu na vyzvanie správu o plnení svojich povinností. Rada môže vyzvať výkonného riaditeľa, aby predložil správu o plnení svojich povinností.

2.  Výkonný riaditeľ je právnym zástupcom agentúry.

3.  Výkonný riaditeľ zodpovedá za vykonávanie úloh, ktoré agentúre ukladá toto nariadenie. Výkonný riaditeľ zodpovedá najmä za:

a) 

každodenné vedenie agentúry;

b) 

prevádzku agentúry v súlade s týmto nariadením;

c) 

prípravu a vykonávanie postupov, rozhodnutí, stratégií, programov a činností prijatých správnou radou, a to v medziach stanovených týmto nariadením, jeho vykonávacími predpismi a uplatniteľným právom Únie;

d) 

prípravu jednotného programového dokumentu a jeho predkladanie správnej rade po konzultácii s Komisiou a poradnými skupinami;

e) 

vykonávanie jednotného programového dokumentu a predkladanie správ správnej rade o jeho vykonávaní;

f) 

prípravu priebežnej správy o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní plánovaných činností za prebiehajúci rok a po konzultácii s poradnými skupinami za jej predloženie správnej rade na prijatie do konca augusta každého roka;

g) 

prípravu konsolidovanej výročnej správy o činnosti agentúry a po konzultácii s poradnými skupinami za jej predloženie správnej rade na posúdenie a prijatie;

h) 

prípravu akčného plánu nadväzujúceho na závery vyplývajúce zo správ z vnútorného alebo externého auditu a na hodnotenia, ako aj na vyšetrovania úradu OLAF a EPPO, a za predkladanie správ o pokroku, a to dvakrát ročne Komisii a pravidelne správnej rade;

i) 

ochranu finančných záujmov Únie prostredníctvom uplatňovania preventívnych opatrení zameraných proti podvodom, korupcii a akejkoľvek inej nezákonnej činnosti, a to bez toho, aby boli dotknuté vyšetrovacie právomoci Európskej prokuratúry a úradu OLAF, ako aj prostredníctvom účinných kontrol a v prípade, že sa zistia nezrovnalosti, prostredníctvom vymáhania neoprávnene vyplatených súm a prípadne prostredníctvom ukladania účinných, primeraných a odrádzajúcich administratívnych vrátane finančných sankcií;

j) 

vypracovanie stratégie agentúry na boj proti podvodom a jej predloženie správnej rade na schválenie, ako aj za monitorovanie riadneho a včasného vykonávania tejto stratégie;

k) 

vypracovanie návrhu rozpočtových pravidiel uplatniteľných na agentúru a ich predloženie správnej rade na prijatie po porade s Komisiou;

l) 

prípravu návrhu rozpočtu na nasledujúci rok zostaveného podľa činností;

m) 

prípravu návrhu výkazu odhadov príjmov a výdavkov agentúry;

n) 

plnenie rozpočtu agentúry;

o) 

vytvorenie a zavedenie účinného systému, ktorý umožní pravidelné monitorovanie a hodnotenie:

i) 

rozsiahlych informačných systémov vrátane štatistických údajov a

ii) 

agentúry vrátane účinného a efektívneho plnenia jej cieľov;

▼M1

p) 

stanovenie požiadaviek na zachovávanie dôvernosti, bez toho, aby bol dotknutý článok 17 služobného poriadku úradníkov, a to v záujme dosiahnutia súladu s článkom 17 nariadenia (ES) č. 1987/2006, článkom 17 rozhodnutia 2007/533/SVV, článkom 26 ods. 9 nariadenia (ES) č. 767/2008, článkom 4 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 603/2013; článkom 37 ods. 4 nariadenia 2017/2226, článkom 74 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1240, článkom 11 ods. 16 nariadenia (EÚ) 2019/816 a článkom 55 ods. 2 nariadení (EÚ) 2019/817 a (EÚ) 2019/818;

▼B

q) 

rokovania o dohode o ústredí týkajúcej sa sídla agentúry a o dohodách týkajúcich sa technických a záložných pracovísk s hostiteľskými členskými štátmi, a po ich schválení správnou radou za ich podpis;

r) 

prípravu praktického mechanizmu na vykonávanie nariadenia (ES) č. 1049/2001 a jeho predloženie správnej rade na prijatie;

s) 

prípravu potrebných bezpečnostných opatrení vrátane bezpečnostného plánu, plánu na zabezpečenie kontinuity činnosti a plánu obnovy systému po zlyhaní a po konzultácii s príslušnou poradnou skupinou za ich predloženie správnej rade na prijatie;

t) 

prípravu správ o technickom fungovaní jednotlivých rozsiahlych informačných systémov uvedených v článku 19 ods. 1 písm. ff) a výročnej správy o činnostiach centrálneho systému Eurodac uvedenej v článku 19 ods. 1 písm. gg), a to na základe výsledkov monitorovania a hodnotenia, a po konzultácii s príslušnou poradnou skupinou za ich predloženie správnej rade na prijatie;

u) 

prípravu správy o stave vývoja systému vstup/výstup uvedenej v článku 72 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2226 a správy o stave vývoja systému ETIAS uvedenej v článku 92 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1240 a za ich predloženie správnej rade na prijatie;

v) 

prípravu každoročného zoznamu príslušných orgánov, ktoré sú oprávnené priamo vyhľadávať údaje obsiahnuté v systéme SIS II, vrátane zoznamu úradov N.SIS II a útvarov SIRENE, ako aj zoznamu príslušných orgánov, ktoré sú oprávnené priamo vyhľadávať údaje obsiahnuté v systémoch vstup/výstup a ETIAS uvedených v článku 19 ods. 1 písm. mm), spolu so zoznamom jednotiek uvedeným v článku 19 ods. 1 písm. nn) na účely ich uverejnenia a ich predloženie správnej rade na prijatie.

4.  Výkonný riaditeľ vykonáva ďalšie úlohy v súlade s týmto nariadením.

5.  Výkonný riaditeľ rozhodne, či je potrebné umiestniť jedného alebo viacerých zamestnancov do jedného alebo viacerých členských štátov na účely účinného a efektívneho vykonávania úloh agentúry a zriadiť na tento účel miestnu kanceláriu. Pred prijatím takéhoto rozhodnutia výkonný riaditeľ získa vopred súhlas Komisie, správnej rady a dotknutého členského štátu alebo dotknutých členských štátov. V rozhodnutí výkonného riaditeľa sa vymedzí rozsah činností, ktoré sa budú v miestnej kancelárii vykonávať, a to tak, aby sa zabránilo vzniku zbytočných nákladov a duplicite administratívnych funkcií agentúry. Činnosti vykonávané na technických pracoviskách sa v miestnej kancelárii nesmú vykonávať.

Článok 25

Vymenovanie výkonného riaditeľa

1.  Výkonného riaditeľa vymenúva správna rada zo zoznamu najmenej troch kandidátov navrhnutých Komisiou na základe otvoreného a transparentného výberového konania. V rámci tohto výberového konania sa uverejní výzva na vyjadrenie záujmu v Úradnom vestníku Európskej únie a v iných vhodných médiách. Správna rada vymenúva výkonného riaditeľa na základe zásluh, preukázaných skúseností v oblasti rozsiahlych informačných systémov, schopností v oblasti administratívnych a finančných záležitostí a riadenia, a na základe znalostí z oblasti ochrany údajov.

2.  Pred vymenovaním sú kandidáti navrhnutí Komisiou vyzvaní, aby predniesli vyhlásenie pred príslušným výborom alebo výbormi Európskeho parlamentu a zodpovedali otázky členov výboru. Po tomto vyhlásení a odpovediach prijme Európsky parlament stanovisko, v ktorom uvedie svoj názor a môže označiť preferovaného kandidáta.

3.  Správna rada vezme tieto názory do úvahy a vymenuje výkonného riaditeľa.

4.  Ak sa správna rada rozhodne vymenovať iného kandidáta, než bol kandidát, ktorého označil za preferovaného Európsky parlament, správna rada písomne informuje Európsky parlament a Radu o spôsobe, akým zohľadnila stanovisko Európskeho parlamentu.

5.  Funkčné obdobie výkonného riaditeľa trvá päť rokov. Na konci tohto obdobia Komisia vypracuje posúdenie, v ktorom zohľadní svoje hodnotenie výsledkov činnosti výkonného riaditeľa, ako aj budúce úlohy a výzvy agentúry.

6.  Správna rada môže na návrh Komisie, ktorý prihliada na posúdenie uvedené v odseku 5, jedenkrát predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa, a to maximálne o päť rokov.

7.  Správna rada informuje Európsky parlament, ak má v úmysle predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa. V priebehu jedného mesiaca pred takýmto predĺžením je výkonný riaditeľ vyzvaný, aby predniesol vyhlásenie pred príslušným výborom alebo výbormi Európskeho parlamentu a zodpovedal otázky členov výboru.

8.  Výkonný riaditeľ, ktorého funkčné obdobie bolo predĺžené, sa na konci celého funkčného obdobia nesmie zúčastniť na ďalšom výberovom konaní na tú istú pozíciu.

9.  Výkonného riaditeľa možno z funkcie odvolať len na základe rozhodnutia správnej rady, ktorá koná na návrh väčšiny svojich členov s hlasovacím právom alebo na návrh Komisie.

10.  Rozhodnutia o vymenovaní výkonného riaditeľa, predĺžení jeho funkčného obdobia alebo jeho odvolaní z funkcie prijíma správna rada dvojtretinovou väčšinou hlasov svojich členov s hlasovacím právom.

11.  Na účely uzatvorenia pracovnej zmluvy s výkonným riaditeľom zastupuje agentúru predseda správnej rady. Výkonný riaditeľ sa prijíma ako dočasný zamestnanec agentúry podľa článku 2 písm. a) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

Článok 26

Zástupca výkonného riaditeľa

1.  Výkonnému riaditeľovi pomáha zástupca výkonného riaditeľa. Zástupca výkonného riaditeľa tiež nahrádza výkonného riaditeľa v jeho neprítomnosti. Úlohy zástupcu výkonného riaditeľa stanovuje výkonný riaditeľ.

2.  Zástupcu výkonného riaditeľa vymenuje na návrh výkonného riaditeľa správna rada. Zástupca výkonného riaditeľa sa vymenúva na základe zásluh a primeraných administratívnych a riadiacich schopností vrátane príslušných odborných skúseností. Výkonný riaditeľ navrhne na pozíciu zástupcu výkonného riaditeľa aspoň troch kandidátov. Správna rada prijme svoje rozhodnutie dvojtretinovou väčšinou svojich členov s hlasovacím právom. Správna rada má právomoc odvolať zástupcu výkonného riaditeľa rozhodnutím dvojtretinovej väčšiny svojich členov s hlasovacím právom.

3.  Funkčné obdobie zástupcu výkonného riaditeľa trvá päť rokov. Správna rada ho môže raz predĺžiť na obdobie najviac piatich rokov. Správna rada prijme toto rozhodnutie dvojtretinovou väčšinou svojich členov s hlasovacím právom.

Článok 27

Poradné skupiny

1.  Odborné znalosti v oblasti rozsiahlych informačných systémov, a to najmä v súvislosti s prípravou ročného pracovného programu a výročnej správy o činnosti, poskytujú správnej rade tieto poradné skupiny:

a) 

poradná skupina pre systém SIS II;

b) 

poradná skupina pre systém VIS;

c) 

poradná skupina pre systém Eurodac;

d) 

poradná skupina pre systém vstup/výstup-ETIAS;

▼M1

da) 

poradná skupina pre systém ECRIS-TCN;

▼C1

da) 

poradná skupina pre interoperabilitu;

▼B

e) 

akákoľvek iná poradná skupina pre rozsiahly informačný systém, ak sa tak stanoví v príslušnom právnom akte Únie, ktorým sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie tohto rozsiahleho informačného systému.

2.  Každý členský štát, ktorý je podľa práva Únie viazaný niektorým z právnych aktov Únie, ktorým sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie rozsiahleho informačného systému, a Komisia vymenujú jedného člena do poradnej skupiny pre tento rozsiahly informačný systém, a to na štvorročné funkčné obdobie, ktoré možno obnoviť.

Dánsko vymenuje tiež člena do poradnej skupiny pre rozsiahly informačný systém, ak sa podľa článku 4 Protokolu č. 22 rozhodne, že do svojho vnútroštátneho práva transponuje právny akt Únie, ktorým sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie daného rozsiahleho informačného systému.

Každá krajina, ktorá je pridružená k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a k opatreniam súvisiacim s Dublinským dohovorom a so systémom Eurodac a ktorá sa zúčastňuje na konkrétnom rozsiahlom informačnom systéme, vymenuje člena do poradnej skupiny pre tento konkrétny rozsiahly informačný systém.

▼M2

3.  Europol, Eurojust a Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž môžu každý vymenovať svojho zástupcu do poradnej skupiny pre systém SIS II.

Europol môže vymenovať svojho zástupcu aj do poradných skupín pre systémy VIS, Eurodac a vstup/výstup-ETIAS.

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž môže vymenovať svojho zástupcu aj do poradnej skupiny pre systém vstup/výstup-ETIAS.

Eurojust, Europol a Európska prokuratúra môžu každý vymenovať svojho zástupcu aj do poradnej skupiny pre ECRIS-TCN.

Europol, Eurojust a Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž môžu každý vymenovať svojho zástupcu do poradnej skupiny pre interoperabilitu.

▼B

4.  Členovia správnej rady a ich náhradníci nesmú byť členmi žiadnej z poradných skupín. Výkonný riaditeľ alebo zástupca výkonného riaditeľa je oprávnený zúčastňovať sa na všetkých zasadnutiach poradných skupín ako pozorovateľ.

5.  Poradné skupiny navzájom spolupracujú vždy, keď je to potrebné. Postup fungovania a spolupráce poradných skupín sa stanoví v rokovacom poriadku agentúry.

6.  Pri príprave stanoviska vynaložia členovia jednotlivých poradných skupín maximálne úsilie o dosiahnutie konsenzu. Ak sa konsenzus nedosiahol, odôvodnená pozícia väčšiny členov sa považuje za stanovisko poradnej skupiny. Zaznamená sa aj odôvodnená pozícia či pozície menšiny. Zodpovedajúcim spôsobom sa uplatňuje článok 23 ods. 3 a 5. Členovia zastupujúci krajiny pridružené k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a k opatreniam súvisiacim s Dublinským dohovorom a so systémom Eurodac môžu vyjadriť stanoviská k otázkam, o ktorých nie sú oprávnení hlasovať.

7.  Každý členský štát a každá krajina pridružená k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a k opatreniam súvisiacim s Dublinským dohovorom a so systémom Eurodac pomáha poradným skupinám pri vykonávaní ich činnosti.

8.  Pokiaľ ide o predsedníctvo poradných skupín, uplatňuje sa mutatis mutandis článok 21KAPITOLA IV

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 28

Zamestnanci

1.  Na zamestnancov agentúry vrátane výkonného riaditeľa sa uplatňuje služobný poriadok a pravidlá prijaté na základe dohody medzi inštitúciami Únie na účely uplatňovania služobného poriadku.

2.  Na účely vykonávania služobného poriadku sa agentúra považuje za agentúru v zmysle článku 1a ods. 2 služobného poriadku úradníkov.

3.  Zamestnancov agentúry tvoria úradníci, dočasní zamestnanci a zmluvní zamestnanci. Správna rada každoročne udeľuje svoj súhlas, pokiaľ ide o zmluvy, ktoré má výkonný riaditeľ v úmysle predĺžiť a ktoré by sa podľa podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov stali po predĺžení zmluvami na dobu neurčitú.

4.  Na vykonávanie finančných úloh, ktoré majú citlivý charakter, nesmie agentúra prijímať dočasných zamestnancov.

5.  Komisia a členské štáty môžu do agentúry dočasne vysielať úradníkov alebo národných expertov. Správna rada prijme rozhodnutie, v ktorom stanoví pravidlá vysielania národných expertov do agentúry.

6.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 17 služobného poriadku úradníkov, agentúra uplatňuje príslušné pravidlá, ktoré upravujú služobné tajomstvo alebo iné rovnocenné povinnosti zachovávať mlčanlivosť.

7.  Správna rada prijme po dohode s Komisiou potrebné vykonávacie opatrenia uvedené v článku 110 služobného poriadku úradníkov.

Článok 29

Verejný záujem

Členovia správnej rady, výkonný riaditeľ, zástupca výkonného riaditeľa a členovia poradných skupín sa zaväzujú konať vo verejnom záujme. Na tento účel každoročne predkladajú verejné záväzné vyhlásenie v písomnej forme, ktoré sa uverejní na webovom sídle agentúry.

Zoznam členov správnej rady a členov poradných skupín sa uverejní na webovom sídle agentúry.

Článok 30

Dohoda o ústredí a dohody týkajúce sa technických pracovísk

1.  Potrebné dojednania upravujúce umiestnenie agentúry v hostiteľských členských štátoch a poskytovanie zariadení týmito členskými štátmi, a zároveň osobitné pravidlá, ktoré sa v hostiteľských členských štátoch uplatňujú na členov správnej rady, výkonného riaditeľa, iných zamestnancov agentúry a na ich rodinných príslušníkov sa stanovia v dohode o ústredí týkajúcej sa sídla agentúry a v dohodách týkajúcich sa technických pracovísk. Takéto dohody agentúra uzatvorí s hostiteľskými členskými štátmi po schválení správnou radou.

2.  Hostiteľské členské štáty agentúry zabezpečia nevyhnutné podmienky na zaistenie riadneho fungovania agentúry, okrem iného vrátane viacjazyčného a európsky orientovaného školského vzdelávania a primeraných dopravných spojení.

Článok 31

Výsady a imunity

Na agentúru sa uplatňuje Protokol o výsadách a imunitách Európskej únie.

Článok 32

Zodpovednosť

1.  Zmluvná zodpovednosť agentúry sa riadi právom, ktoré sa uplatňuje na predmetnú zmluvu.

2.  Súdny dvor Európskej únie má právomoc vydávať rozsudky na základe rozhodcovskej doložky uvedenej v zmluve, ktorú uzavrela agentúra.

3.  V prípade mimozmluvnej zodpovednosti napraví agentúra v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne poriadky členských štátov akékoľvek škody spôsobené jej odbormi alebo zamestnancami pri výkone ich povinností.

4.  Súdny dvor Európskej únie má právomoc rozhodovať spory o náhradu škody uvedenej v odseku 3.

5.  Osobná zodpovednosť zamestnancov agentúry voči agentúre sa riadi ustanoveniami služobného poriadku úradníkov alebo podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, ktoré sa na nich uplatňujú.

Článok 33

Pravidlá používania jazykov

1.  Na agentúru sa uplatňuje nariadenie Rady č. 1 ( 10 ).

2.  Bez toho, aby boli dotknuté rozhodnutia prijaté v súlade s článkom 342 ZFEÚ, jednotný programový dokument uvedený v článku 19 ods. 1 písm. r) a výročná správa o činnosti uvedená v článku 19 ods. 1 písm. t) sa vypracujú vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti stanovené v odsekoch 1 a 2, správna rada môže prijať rozhodnutie o pracovných jazykoch.

4.  Prekladateľské služby potrebné pre činnosť agentúry poskytuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie.

Článok 34

Transparentnosť a komunikácia

1.  Na dokumenty, ktoré má agentúra v držbe, sa uplatňuje nariadenie (ES) č. 1049/2001.

2.  Správna rada prijme bezodkladne na základe návrhu výkonného riaditeľa podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1049/2001.

3.  Rozhodnutia prijaté agentúrou podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001 môžu byť predmetom sťažnosti európskemu ombudsmanovi alebo súdneho konania na Súdnom dvore Európskej únie v súlade s podmienkami stanovenými v článkoch 228 a 263 ZFEÚ.

4.  Komunikácia agentúry prebieha v súlade s právnymi aktmi Únie, ktorými sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie rozsiahlych informačných systémov, a agentúra môže vykonávať komunikačné činnosti z vlastnej iniciatívy v rámci svojej oblasti pôsobnosti. Agentúra okrem uverejňovania stanoveného v článku 19 ods. 1 písm. r), t), ii), jj), kk) a ll) a článku 47 ods. 9 predovšetkým zaisťuje, aby verejnosť a všetky zainteresované strany boli bezodkladne objektívne, presne, spoľahlivo a zrozumiteľným spôsobom informované o jej činnosti. Prideľovanie zdrojov na komunikačné činnosti nesmie mať nepriaznivý vplyv na účinné vykonávanie úloh agentúry uvedených v článkoch 3 až 16. Komunikačné činnosti sa vykonávajú v súlade s príslušnými plánmi v oblasti komunikácie a šírenia informácií prijatými správnou radou.

5.  Každá fyzická alebo právnická osoba je oprávnená obrátiť sa písomnou formou na agentúru v ktoromkoľvek z úradných jazykov Únie. Dotknutá osoba má právo dostať odpoveď v tom istom jazyku.

Článok 35

Ochrana údajov

1.  Spracúvanie osobných údajov agentúrou podlieha nariadeniu (EÚ) 2018/1725 .

2.  Správna rada prijme opatrenia na uplatňovanie nariadenia (EÚ) 2018/1725 agentúrou vrátane opatrení týkajúcich sa úradníka pre ochranu údajov. Uvedené opatrenia sa prijmú po konzultácii s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

Článok 36

Účely spracúvania osobných údajov

1.  Agentúra môže spracúvať osobné údaje len na tieto účely:

a) 

ak je to potrebné na vykonávanie jej úloh súvisiacich s prevádzkovým riadením rozsiahlych informačných systémov, ktorými bola poverená na základe práva Únie;

b) 

ak je to potrebné z hľadiska jej administratívnych úloh.

2.  Ak agentúra spracúva osobné údaje na účel uvedený v odseku 1 písm. a) tohto článku, nariadenie (EÚ) 2018/1725 sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia o ochrane údajov a bezpečnosti údajov stanovené v právnych aktov Únie, ktorými sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie systémov.

Článok 37

Bezpečnostné predpisy na ochranu utajovaných skutočností a citlivých neutajovaných skutočností

1.  Agentúra prijme vlastné bezpečnostné predpisy, ktoré sú založené na zásadách a pravidlách stanovených v bezpečnostných predpisoch Komisie na ochranu utajovaných skutočností Európskej únie a citlivých neutajovaných skutočností vrátane, okrem iného, ustanovení týkajúcich sa výmeny s tretími krajinami, spracúvania a uchovávania takýchto skutočností, ako sa stanovuje v rozhodnutiach Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 ( 11 ) a 2015/444 ( 12 ). Akékoľvek administratívne dojednanie o výmene utajovaných skutočností s príslušnými orgánmi tretej krajiny alebo, ak takéto dojednanie neexistuje, akékoľvek výnimočné ad hoc poskytnutie utajovaných skutočností Európskej únie takýmto orgánom musí vopred schváliť Komisia.

2.  Správna rada prijme bezpečnostné predpisy uvedené v odseku 1 tohto článku po ich schválení Komisiou. Agentúra môže prijať akékoľvek opatrenia potrebné na uľahčenie výmeny informácií týkajúcich sa jej úloh s Komisiou a členskými štátmi a prípadne aj s príslušnými agentúrami Únie. Agentúra zriadi a prevádzkuje informačný systém, ktorý umožňuje výmenu utajovaných skutočností s Komisiou, členskými štátmi a príslušnými agentúrami Únie v súlade s rozhodnutím (EÚ, Euratom) 2015/444. Správna rada v súlade s článkom 2 a článkom 19 ods. 1 písm. z) tohto nariadenia určí vnútornú štruktúru agentúry, ktorá je potrebná na zabezpečenie dodržiavania príslušných bezpečnostných zásad.

Článok 38

Bezpečnosť agentúry

1.  Agentúra zodpovedá za bezpečnosť a udržiavanie poriadku v budovách, priestoroch a na pozemkoch, ktoré užíva. Agentúra uplatňuje bezpečnostné zásady a príslušné ustanovenia právnych aktov Únie, ktorými sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie rozsiahlych informačných systémov.

2.  Hostiteľské členské štáty prijmú všetky účinné a náležité opatrenia na udržiavanie poriadku a bezpečnosti v bezprostrednej blízkosti budov, priestorov a pozemkov užívaných agentúrou a v súlade s dohodou o ústredí týkajúcou sa sídla agentúry a dohodami týkajúcimi sa technických a záložných pracovísk poskytujú agentúre náležitú ochranu, pričom zároveň zabezpečujú voľný prístup osôb oprávnených agentúrou do týchto budov, priestorov a na tieto pozemky.

Článok 39

Hodnotenie

1.  Komisia do 12. decembra 2023 a následne každých päť rokov zhodnotí po konzultácii so správnou radou a na základe svojich usmernení činnosť agentúry, a to z hľadiska jej cieľov, mandátu, umiestnenia a úloh. Uvedené hodnotenie zahŕňa aj preskúmanie vykonávania tohto nariadenia a toho, akým spôsobom a v akom rozsahu agentúra účinne prispieva k prevádzkovému riadeniu rozsiahlych informačných systémov a k vytvoreniu koordinovaného, nákladovo efektívneho a koherentného informačného prostredia na úrovni Únie v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. V uvedenom hodnotení sa posúdi najmä prípadná potreba zmeniť mandát agentúry, ako aj finančné dôsledky každej takejto zmeny. Správna rada môže vydať odporúčania určené Komisii týkajúce sa zmien tohto nariadenia.

2.  Ak sa Komisia domnieva, že existencia agentúry už nie je vzhľadom na jej stanovené ciele, mandát a úlohy odôvodnená, môže navrhnúť, aby sa toto nariadenie príslušným spôsobom zmenilo alebo aby sa zrušilo.

3.  Komisia predloží správu o výsledkoch hodnotenia uvedeného v odseku 1 Európskemu parlamentu, Rade a správnej rade. Výsledky hodnotenia sa zverejnia.

Článok 40

Administratívne vyšetrovanie

Činnosti agentúry podliehajú vyšetrovaniu európskeho ombudsmana v súlade s článkom 228 ZFEÚ.

Článok 41

Spolupráca s inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie

1.  Agentúra spolupracuje vo veciach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, s Komisiou, inými inštitúciami Únie a inými orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, najmä s tými, ktoré sú zriadené v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, a to predovšetkým s Agentúrou Európskej únie pre ľudské práva, s cieľom dosiahnuť okrem iného koordináciu a finančné úspory, predchádzať duplicite a podporovať synergiu a komplementaritu, pokiaľ ide o ich príslušné činnosti.

2.  Agentúra spolupracuje s Komisiou v rámci pracovného dojednania, v ktorom sú stanovené operačné pracovné metódy.

3.  Agentúra vedie v prípade potreby konzultácie s Európskou agentúrou pre bezpečnosť sietí a informácií, a to vo veci bezpečnosti sietí a informácií, a zohľadní jej odporúčania.

4.  Spolupráca s orgánmi, úradmi a agentúrami Únie prebieha v rámci pracovných dojednaní. Takéto pracovné dojednania schváli správna rada a zohľadní sa v nich stanovisko Komisie. Ak agentúra nezohľadní stanovisko Komisie, zdôvodní svoje rozhodnutie. V takýchto pracovných dojednaniach sa môže stanoviť, že agentúry v rámci svojich príslušných mandátov a bez toho, aby boli dotknuté ich kľúčové úlohy, budú v prípade potreby navzájom využívať svoje služby, a to na základe svojej geografickej blízkosti alebo príbuznosti ich oblasti politiky. Takéto pracovné dojednania môžu stanoviť mechanizmus náhrady nákladov.

5.  Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie využívajú informácie získané od agentúry výlučne v rámci svojich právomocí, pričom dodržiavajú základné práva vrátane požiadaviek na ochranu údajov. Ďalší prenos alebo iné oznamovanie osobných údajov spracúvaných agentúrou inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram Únie podlieha osobitným pracovným dojednaniam, ktoré sa týkajú výmeny osobných údajov, ako aj predchádzajúcemu schváleniu zo strany európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Každý prenos osobných údajov agentúrou sa uskutoční v súlade článkami 35 a 36. Pokiaľ ide o zaobchádzanie s utajovanými skutočnosťami, v takýchto pracovných dojednaniach sa stanoví, že dotknutá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra Únie dodržiavajú bezpečnostné predpisy a normy, ktoré sú rovnocenné s predpismi a normami uplatňovanými agentúrou.

Článok 42

Účasť krajín pridružených k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a k opatreniam súvisiacim s Dublinským dohovorom a so systémom Eurodac

1.  Agentúra je otvorená účasti krajín, ktoré uzatvorili s Úniou dohody o ich pridružení k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a k opatreniam súvisiacim s Dublinským dohovorom a so systémom Eurodac.

2.  Na základe príslušných ustanovení dohôd uvedených v odseku 1 sa prijmú dojednania, v ktorých sa spresní najmä povaha, rozsah a podrobné podmienky účasti krajín uvedených v odseku 1 na činnosti agentúry vrátane ustanovení o finančných príspevkoch, zamestnancoch a hlasovacích právach.

Článok 43

Spolupráca s medzinárodnými organizáciami a inými príslušnými subjektmi

1.  Ak je tak stanovené v právnom akte Únie, agentúra, pokiaľ je to potrebné na plnenie jej úloh, môže uzavretím pracovných dojednaní nadväzovať a udržiavať vzťahy s medzinárodnými organizáciami a im podriadenými orgánmi, ktoré sa riadia medzinárodným právom verejným, alebo s inými príslušnými subjektmi alebo orgánmi zriadenými dohodou medzi dvoma alebo viacerými krajinami alebo na základe takejto dohody.

2.  V súlade s odsekom 1 sa môžu uzavrieť pracovné dojednania, v ktorých sa stanoví najmä zameranie, povaha, účel a rozsah takejto spolupráce. Takéto pracovné dojednania sa môžu uzavrieť len so súhlasom správnej rady a Komisia ich musí vopred schváliť.KAPITOLA V

ZOSTAVOVANIE A ŠTRUKTÚRA ROZPOČTUODDIEL 1

jednotný programový dokument

Článok 44

Jednotný programový dokument

1.  Výkonný riaditeľ každoročne vypracuje návrh jednotného programového dokumentu na nasledujúci rok, ako sa uvádza v článku 32 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1271/2013 a v príslušnom ustanovení rozpočtových pravidiel agentúry prijatých podľa článku 49 tohto nariadenia, pričom zohľadní usmernenia stanovené Komisiou.

Jednotný programový dokument obsahuje viacročný program, ročný pracovný program a rozpočet agentúry a informácie o jej zdrojoch, ako sa podrobne uvádza v rozpočtových pravidlách agentúry prijatých podľa článku 49.

2.  Správna rada po porade s poradnými skupinami prijme návrh jednotného programového dokumentu a každoročne ho do 31. januára zašle Európskemu parlamentu, Rade a Komisii spolu s jeho prípadnou aktualizovanou verziou.

3.  Správna rada v súlade s ročným rozpočtovým postupom prijme každoročne pred 30. novembrom dvojtretinovou väčšinou svojich členov s hlasovacím právom jednotný programový dokument, v ktorom zohľadní stanovisko Komisie. Správna rada zabezpečí, aby bolo konečné znenie tohto jednotného programového dokumentu odoslané Európskemu parlamentu, Rade a Komisii a aby bolo uverejnené.

4.  Jednotný programový dokument sa stane konečným po konečnom prijatí všeobecného rozpočtu Únie a v prípade potreby sa zodpovedajúcim spôsobom upraví. Prijatý jednotný programový dokument sa následne odošle Európskemu parlamentu, Rade a Komisii a uverejní sa.

5.  Ročný pracovný program na nasledujúci rok zahŕňa podrobné ciele a očakávané výsledky vrátane ukazovateľov výkonnosti. Obsahuje aj opis opatrení, ktoré sa majú financovať, a odhad finančných a ľudských zdrojov vyčlenených na každé opatrenie v súlade so zásadami zostavovania a riadenia rozpočtu na základe činností. Ročný pracovný program je koherentný s viacročným pracovným programom uvedeným v odseku 6. Jasne sa v ňom musia stanoviť úlohy, ktoré boli doplnené, zmenené alebo vypustené v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom. Ak sa agentúre zverí nová úloha, správna rada zmení prijatý ročný pracovný program. Každá podstatná zmena ročného pracovného programu sa prijme prostredníctvom rovnakého postupu ako pôvodný ročný pracovný program. Právomoc vykonávať nepodstatné zmeny ročného pracovného programu môže správna rada delegovať na výkonného riaditeľa.

6.  Vo viacročnom programe sa vymedzí celkové strategické plánovanie vrátane cieľov, očakávaných výsledkov a ukazovateľov výkonnosti. Zároveň sa ňom uvádza plánovanie zdrojov vrátane viacročného rozpočtu a zamestnancov. Plánovanie zdrojov sa každoročne aktualizuje. Strategické plánovanie sa v prípade potreby aktualizuje, a to najmä so zámerom zohľadniť výsledky hodnotenia uvedeného v článku 39.

Článok 45

Zostavovanie rozpočtu

1.  Výkonný riaditeľ na základe činností vykonávaných agentúrou každoročne vypracuje návrh výkazu odhadov príjmov a výdavkov agentúry na nasledujúci rozpočtový rok spolu s návrhom plánu pracovných miest a predloží ho správnej rade.

2.  Na základe návrhu výkazu odhadov vypracovaného výkonným riaditeľom prijme správna rada návrh odhadov príjmov a výdavkov agentúry na nasledujúci rozpočtový rok spolu s návrhom plánu pracovných miest. Správna rada ho každoročne do 31. januára odošle ako súčasť jednotného programového dokumentu Komisii a krajinám pridruženým k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a k opatreniam súvisiacim s Dublinským dohovorom a so systémom Eurodac.

3.  Návrh odhadu spolu s predbežným návrhom všeobecného rozpočtu Únie odošle Komisia rozpočtovému orgánu.

4.  Na základe návrhu odhadu zahrnie Komisia odhady, ktoré považuje za potrebné z hľadiska plánu pracovných miest, ako aj výšku dotácií poskytovaných zo všeobecného rozpočtu do návrhu všeobecného rozpočtu Únie, ktorý predloží rozpočtovému orgánu v súlade s článkami 313 a 314 ZFEÚ.

5.  Rozpočtový orgán schváli rozpočtové prostriedky určené ako príspevok pre agentúru.

6.  Rozpočtový orgán prijme plán pracovných miest agentúry.

7.  Správna rada prijme rozpočet agentúry. Tento rozpočet sa stane konečným po konečnom prijatí všeobecného rozpočtu Únie. V prípade potreby sa rozpočet agentúry upraví zodpovedajúcim spôsobom.

8.  Každá úprava rozpočtu agentúry vrátane plánu pracovných miest podlieha rovnakému postupu, aký sa uplatňuje na zostavenie pôvodného rozpočtu.

9.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 17 ods. 5, správna rada čo najskôr oznámi rozpočtovému orgánu svoj úmysel uskutočniť akýkoľvek projekt, ktorý môže mať významné finančné dôsledky na financovanie jej rozpočtu, a to najmä projekty, ktoré súvisia s majetkom, ako napríklad s prenájmom alebo kúpou budov. Správna rada o tom informuje Komisiu. Ak má jedna zo zložiek rozpočtového orgánu v úmysle vydať stanovisko, do dvoch týždňov od prijatia informácie o projekte informuje správnu radu o svojom úmysle vydať takéto stanovisko. Ak agentúra nedostane žiadnu odpoveď, môže pokračovať v plánovanej operácii. Na akékoľvek stavebné projekty, ktoré by mohli mať významný vplyv na rozpočet agentúry, sa uplatňuje delegované nariadenie (EÚ) č. 1271/2013.ODDIEL 2

prezentácia, plnenie a kontrola rozpočtu

Článok 46

Štruktúra rozpočtu

1.  Pre každý rozpočtový rok, ktorý zodpovedá kalendárnemu roku, sa vypracujú odhady všetkých príjmov a výdavkov agentúry, ktoré sa uvedú v rozpočte agentúry.

2.  Rozpočet agentúry musí byť z hľadiska príjmov a výdavkov vyrovnaný.

3.  Bez ohľadu na iné druhy príjmov pozostávajú príjmy agentúry z:

a) 

príspevku Únie zahrnutého do všeobecného rozpočtu Únie (oddiel Komisia);

b) 

príspevku krajín pridružených k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a k opatreniam súvisiacim s Dublinským dohovorom a so systémom Eurodac, ktoré sa zúčastňujú na činnosti agentúry, ako je stanovené v príslušných dohodách o pridružení a v dojednaniach uvedených v článku 42, ktoré určujú ich finančný príspevok;

c) 

financovania z prostriedkov Únie na základe dohôd o delegovaní v súlade s rozpočtovými pravidlami agentúry prijatými podľa článku 49 a s ustanoveniami príslušných nástrojov, ktoré podporujú vykonávanie politík Únie;

d) 

príspevkov hradených členskými štátmi za služby, ktoré sú im poskytované v súlade s dohodou o delegovaní uvedenou v článku 16;

e) 

úhrady nákladov vyplácanej orgánmi, úradmi a agentúrami Únie za služby, ktoré sa im poskytujú v súlade s pracovnými dojednaniami uvedenými v článku 41, a

f) 

akýchkoľvek dobrovoľných finančných príspevkov členských štátov.

4.  Výdavky agentúry tvoria odmeny zamestnancov, výdavky na administratívu a infraštruktúru a operačné výdavky.

Článok 47

Plnenie a kontrola rozpočtu

1.  Rozpočet agentúry plní výkonný riaditeľ.

2.  Výkonný riaditeľ každoročne predloží rozpočtovému orgánu všetky informácie o výsledkoch postupov hodnotenia.

3.  Účtovník agentúry zašle do 1. marca rozpočtového roku N+1 predbežnú účtovnú závierku za rozpočtový rok N účtovníkovi Komisie a Dvoru audítorov. Predbežné účtovné závierky inštitúcií a decentralizovaných subjektov konsoliduje účtovník Komisie v súlade s článkom 245 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046.

4.  Výkonný riaditeľ zašle do 31. marca roku N+1 správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rok N Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov.

5.  Účtovník Komisie zašle Dvoru audítorov do 31. marca roka N+1 predbežnú účtovnú závierku agentúry za rok N konsolidovanú s účtovnou závierkou Komisie.

6.  Po prijatí pripomienok Dvora audítorov k predbežnej účtovnej závierke agentúry podľa článku 246 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046 výkonný riaditeľ vypracuje na vlastnú zodpovednosť konečnú účtovnú závierku agentúry a predloží ju správnej rade na vyjadrenie stanoviska.

7.  Správna rada predloží ku konečnej účtovnej závierke agentúry za rok N svoje stanovisko.

8.  Výkonný riaditeľ zašle do 1. júla roka N+1 konečnú účtovnú závierku spolu so stanoviskom správnej rady Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov, ako aj krajinám pridruženým k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a k opatreniam súvisiacim s Dublinským dohovorom a so systémom Eurodac.

9.  Konečná účtovná závierka za rok N sa do 15. novembra roka N+1 uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

10.  Výkonný riaditeľ zašle do 30. septembra roka N+1 Dvoru audítorov odpoveď na jeho pripomienky. Výkonný riaditeľ zašle túto odpoveď aj správnej rade.

11.  Výkonný riaditeľ predloží Európskemu parlamentu na jeho žiadosť všetky informácie potrebné na riadne uplatnenie postupu udelenia absolutória za rok N v súlade s článkom 261 ods. 3 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046.

12.  Európsky parlament na odporúčanie Rady prijaté kvalifikovanou väčšinou udelí pred 15. májom roku N+2 výkonnému riaditeľovi absolutórium za plnenie rozpočtu za rok N.

Článok 48

Predchádzanie konfliktu záujmov

Agentúra prijme vnútorné predpisy, na základe ktorých sa od členov jej správnej rady a jej poradných skupín a od jej zamestnancov bude vyžadovať, aby sa počas ich zamestnania alebo funkčného obdobia vyhli akejkoľvek situácii, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov, a aby takéto situácie nahlásili. Uvedené vnútorné predpisy sa uverejnia na webovom sídle agentúry.

Článok 49

Rozpočtové pravidlá

Rozpočtové pravidlá uplatniteľné na agentúru prijme správna rada po konzultácii s Komisiou. Tieto pravidlá sa nesmú odchyľovať od delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1271/2013 s výnimkou prípadov, keď sa takáto odchýlka osobitne vyžaduje vzhľadom na prevádzku agentúry a Komisia ju vopred schválila.

Článok 50

Boj proti podvodom

1.  Na účely boja proti podvodom, korupcii a akejkoľvek inej nezákonnej činnosti sa uplatňuje nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadenie (EÚ) 2017/1939.

2.  Agentúra pristúpi k Medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní vedených úradom OLAF, a bezodkladne prijme primerané ustanovenia uplatniteľné na všetkých zamestnancov agentúry na základe vzoru uvedeného v prílohe k uvedenej dohode.

3.  Dvor audítorov je oprávnený vykonávať audit na základe dokumentov a inšpekcií na mieste u všetkých príjemcov grantov, dodávateľov a subdodávateľov, ktorým agentúra poskytla finančné prostriedky Únie.

4.  Úrad OLAF môže v súlade s ustanoveniami a postupmi stanovenými v nariadení (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ( 13 ) vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či v súvislosti s grantom alebo zmluvou financovanými agentúrou nedošlo k podvodu, korupcii alebo akejkoľvek inej nezákonnej činnosti poškodzujúcej finančné záujmy Únie.

5.  Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1, 2, 3 a 4, zmluvy agentúry, dohody agentúry o grante a rozhodnutia agentúry o grante musia obsahovať ustanovenia, ktoré Dvor audítorov, úrad OLAF a Európsku prokuratúru výslovne oprávňujú vykonávať audity a vyšetrovania v súlade s ich príslušnými právomocami.KAPITOLA VI

ZMENY INÝCH PRÁVNYCH AKTOV ÚNIE

Článok 51

Zmena nariadenia (ES) č. 1987/2006

V nariadení (ES) č. 1987/2006 sa v článku 15 odseky 2 a 3 nahrádzajú takto:

„2.  Riadiaci orgán zodpovedá za všetky úlohy súvisiace s komunikačnou infraštruktúrou, najmä za:

a) 

dozor;

b) 

bezpečnosť;

c) 

koordináciu vzťahov medzi členskými štátmi a poskytovateľom;

d) 

úlohy týkajúce sa plnenia rozpočtu;

e) 

nadobúdanie a obnovovanie a

f) 

zmluvné záležitosti.“.

Článok 52

Zmena rozhodnutia 2007/533/SVV

V rozhodnutí 2007/533/SVV sa v článku 15 odseky 2 a 3 nahrádzajú takto:

„2.  Riadiaci orgán zodpovedá aj za všetky úlohy súvisiace s komunikačnou infraštruktúrou, najmä za:

a) 

dozor;

b) 

bezpečnosť;

c) 

koordináciu vzťahov medzi členskými štátmi a poskytovateľom;

d) 

úlohy týkajúce sa plnenia rozpočtu;

e) 

nadobúdanie a obnovovanie a

f) 

zmluvné záležitosti.“.KAPITOLA VII

PRECHODNÉ USTANOVENIA

Článok 53

Právne nástupníctvo

1.  Agentúra zriadená týmto nariadením je právnym nástupcom vo vzťahu k všetkým zmluvám uzavretým, záväzkom prijatým a majetku nadobudnutému Európskou agentúrou na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti zriadenou nariadením (EÚ) č. 1077/2011.

2.  Toto nariadenie nemá vplyv na právnu účinnosť dohôd, pracovných dojednaní a memoránd o porozumení uzavretých agentúrou zriadenou nariadením (EÚ) č. 1077/2011 bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek ich zmeny potrebné podľa tohto nariadenia.

Článok 54

Prechodné opatrenia týkajúce sa správnej rady a poradných skupín

1.  Členovia a predseda a podpredseda správnej rady, vymenovaní na základe článkov 13 a 14 nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, naďalej vykonávajú svoje funkcie počas svojho zostávajúceho funkčného obdobia.

2.  Členovia, predsedovia a podpredsedovia poradných skupín, vymenovaní na základe článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, naďalej vykonávajú svoje funkcie počas svojho zostávajúceho funkčného obdobia.

Článok 55

Zachovanie účinnosti vnútorných predpisov prijatých správnou radou

Vnútorné predpisy a opatrenia prijaté správnou radou na základe nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 zostávajú účinné aj po 11. decembri 2018 bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek ich zmeny potrebné podľa tohto nariadenia.

Článok 56

Prechodné ustanovenia týkajúce sa výkonného riaditeľa

Výkonný riaditeľ Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, vymenovaný na základe článku 18 nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, vykonáva až do konca svojho funkčného obdobia povinnosti výkonného riaditeľa agentúry stanovené v článku 24 tohto nariadenia. Ostatné podmienky jeho zmluvy zostávajú nezmenené. Ak sa rozhodnutie o predĺžení mandátu výkonného riaditeľa v súlade s článkom 18 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 prijalo pred 11. decembrom 2018, toto funkčné obdobie sa automaticky predlžuje do 31. októbra 2022.KAPITOLA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 57

Nahradenie a zrušenie

Nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 sa týmto nahrádza vo vzťahu k členským štátom, ktoré sú viazané týmto nariadením.

Nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 sa preto zrušuje.

Vo vzťahu k členským štátom, ktoré sú viazané týmto nariadením, sa odkazy na zrušené nariadenie považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 58

Nadobudnutie účinnosti a uplatniteľnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje od 11. decembra 2018. Článok 19 ods. 1 písm. x), článok 24 ods. 3 písm. h) a i) a článok 50 ods. 5 tohto nariadenia v rozsahu, v akom odkazujú na Európsku prokuratúru, a článok 50 ods. 1 tohto nariadenia v rozsahu, v akom odkazuje na nariadenie (EÚ) 2017/1939, sa uplatňujú od dátumu stanoveného rozhodnutím Komisie uvedeným v článku 120 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (EÚ) 2017/1939.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.
PRÍLOHA

TABUĽKA ZHODYNariadenie (EÚ) č. 1077/2011

Toto nariadenie

 

 

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 2

článok 1 ods. 2

článok 1 ods. 3 a 4

článok 1 ods. 3

článok 1 ods. 5

článok 1 ods. 4

článok 1 ods. 6

Článok 2

Článok 2

Článok 3

Článok 3

Článok 4

Článok 4

Článok 5

Článok 5

Článok 5a

Článok 6

Článok 7

Článok 8

Článok 6

Článok 9

Článok 10

článok 7 ods. 1 a 2

článok 11 ods. 1

článok 7 ods. 3

článok 11 ods. 2

článok 7 ods. 4

článok 11 ods. 3

článok 7 ods. 5

článok 11 ods. 4

článok 7 ods. 6

článok 11 ods. 5

Článok 12

Článok 13

článok 8 ods. 1

článok 14 ods. 1

článok 14 ods. 2

článok 8 ods. 2

článok 14 ods. 3

článok 9 ods. 1 a 2

článok 15 ods. 1 a 2

článok 15 ods. 3

článok 15 ods. 4

Článok 16

článok 10 ods. 1 a 2

článok 17 ods. 1 a 2

článok 10 ods. 3

článok 24 ods. 2

článok 10 ods. 4

článok 17 ods. 3

článok 17 ods. 4

článok 17 ods. 5

Článok 11

Článok 18

článok 12 ods. 1

článok 19 ods. 1

článok 19 ods. 1 písm. a)

článok 19 ods. 1 písm. b)

článok 12 ods. 1 písm. a)

článok 19 ods. 1 písm. c)

článok 12 ods. 1 písm. b)

článok 19 ods. 1 písm. d)

článok 12 ods. 1 písm. c)

článok 19 ods. 1 písm. e)

článok 19 ods. 1 písm. f)

článok 12 ods. 1 písm. d)

článok 19 ods. 1 písm. g)

článok 19 ods. 1 písm. h)

článok 19 ods. 1 písm. i)

článok 19 ods. 1 písm. j)

článok 19 ods. 1 písm. k)

článok 12 ods. 1 písm. e)

článok 19 ods. 1 písm. l)

článok 19 ods. 1 písm. m)

článok 12 ods. 1 písm. f)

článok 19 ods. 1 písm. n)

článok 12 ods. 1 písm. g)

článok 19 ods. 1 písm. o)

článok 19 ods. 1 písm. p)

článok 12 ods. 1 písm. h)

článok 19 ods. 1 písm. q)

článok 12 ods. 1 písm. i)

článok 19 ods. 1 písm. q)

článok 12 ods. 1 písm. j)

článok 19 ods. 1 písm. r)

článok 19 ods. 1 písm. s)

článok 12 ods. 1 písm. k)

článok 19 ods. 1 písm. t)

článok 12 ods. 1 písm. l)

článok 19 ods. 1 písm. u)

článok 12 ods. 1 písm. m)

článok 19 ods. 1 písm. v)

článok 12 ods. 1 písm. n)

článok 19 ods. 1 písm. w)

článok 12 ods. 1 písm. o)

článok 19 ods. 1 písm. x)

článok 19 ods. 1 písm. y)

článok 12 ods. 1 písm. p)

článok 19 ods. 1 písm. z)

článok 12 ods. 1 písm. q)

článok 19 ods. 1 písm. bb)

článok 12 ods. 1 písm. r)

článok 19 ods. 1 písm. cc)

článok 12 ods. 1 písm. s)

článok 19 ods. 1 písm. dd)

článok 12 ods. 1 písm. t)

článok 19 ods. 1 písm. ff)

článok 12 ods. 1 písm. u))

článok 19 ods. 1 písm. gg)

článok 12 ods. 1 písm. v)

článok 19 ods. 1 písm. hh)

článok 12 ods. 1 písm. w)

článok 19 ods. 1 písm. ii)

článok 12 ods. 1 písm. x)

článok 19 ods. 1 písm. jj)

článok 19 ods. 1 písm. ll)

článok 12 ods. 1 písm. y)

článok 19 ods. 1 písm. mm)

článok 12 ods. 1 písm. z)

článok 19 ods. 1 písm. nn)

článok 19 ods. 1 písm. oo)

článok 12 ods. 1 písm. a. a.)

článok 19 ods. 1 písm. pp)

článok 12 ods. 1 písm. sa)

článok 19 ods. 1 písm. ee)

článok 12 ods. 1 písm. xa)

článok 19 ods. 1 písm. kk)

článok 12 ods. 1 písm. za)

článok 19 ods. 1 písm. mm)

článok 19 ods. 1 druhý pododsek

článok 19 ods. 2

článok 12 ods. 2

článok 19 ods. 3

článok 13 ods. 1

článok 20 ods. 1

článok 13 ods. 2 a 3

článok 20 ods. 2

článok 13 ods. 4

článok 20 ods. 3

článok 13 ods. 5

článok 20 ods. 4

článok 14 ods. 1 a 3

článok 21 ods. 1

článok 14 ods. 2

článok 21 ods. 2

článok 15 ods. 1

článok 22 ods. 1 a 3

článok 15 ods. 2

článok 22 ods. 2

článok 15 ods. 3

článok 22 ods. 5

článok 15 ods. 4 a 5

článok 22 ods. 4

článok 15 ods. 6

článok 22 ods. 6

článok 16 ods. 1 až 5

článok 23 ods. 1 až 5

článok 23 ods. 6

článok 16 ods. 6

článok 23 ods. 7

článok 16 ods. 7

článok 23 ods. 8

článok 17 ods. 1 a 4

článok 24 ods. 1

článok 17 ods. 2

článok 17 ods. 3

článok 17 ods. 5 a 6

článok 24 ods. 3

článok 17 ods. 5 písm. a)

článok 24 ods. 3 písm. a)

článok 17 ods. 5 písm. b)

článok 24 ods. 3 písm. b)

článok 17 ods. 5 písm. c)

článok 24 ods. 3 písm. c)

článok 17 ods. 5 písm. d)

článok 24 ods. 3 písm. o)

článok 17 ods. 5 písm. e)

článok 22 ods. 2

článok 17 ods. 5 písm. f)

článok 19 ods. 2

článok 17 ods. 5 písm. g)

článok 24 ods. 3 písm. p)

článok 17 ods. 5 písm. h)

článok 24 ods. 3 písm. q)

článok 17 ods. 6 písm. a)

článok 24 ods. 3 písm. d) a g)

článok 17 ods. 6 písm. b)

článok 24 ods. 3 písm. k)

článok 17 ods. 6 písm. c)

článok 24 ods. 3 písm. d)

článok 17 ods. 6 písm. d)

článok 24 ods. 3 písm. l)

článok 17 ods. 6 písm. e)

článok 17 ods. 6 písm. f)

článok 17 ods. 6 písm. g)

článok 24 ods. 3 písm. r)

článok 17 ods. 6 písm. h)

článok 24 ods. 3 písm. s)

článok 17 ods. 6 písm. i)

článok 24 ods. 3 písm. t)

článok 17 ods. 6 písm. j)

článok 24 ods. 3 písm. v)

článok 17 ods. 6 písm. k)

článok 24 ods. 3 písm. u)

článok 17 ods. 7

článok 24 ods. 4

článok 24 ods. 5

Článok 18

Článok 25

článok 18 ods. 1

článok 25 ods. 1 a 10

článok 18 ods. 2

článok 25 ods. 2, 3 a 4

článok 18 ods. 3

článok 25 ods. 5

článok 18 ods. 4

článok 25 ods. 6

článok 18 ods. 5

článok 25 ods. 7

článok 18 ods. 6

článok 24 ods. 1

článok 25 ods. 8

článok 18 ods. 7

článok 25 ods. 9 a 10

článok 25 ods. 11

Článok 26

Článok 19

Článok 27

Článok 20

Článok 28

článok 20 ods. 1 a 2

článok 28 ods. 1 a 2

článok 20 ods. 3

článok 20 ods. 4

článok 28 ods. 3

článok 20 ods. 5

článok 28 ods. 4

článok 20 ods. 6

článok 28 ods. 5

článok 20 ods. 7

článok 28 ods. 6

článok 20 ods. 8

článok 28 ods. 7

Článok 21

Článok 29

Článok 22

Článok 30

Článok 23

Článok 31

Článok 24

Článok 32

článok 25 ods. 1 a 2

článok 33 ods. 1 a 2

článok 33 ods. 3

článok 25 ods. 3

článok 33 ods. 4

články 26 a 27

Článok 34

článok 28 ods. 1

článok 35 ods. 1 a článok 36 ods. 2

článok 28 ods. 2

článok 35 ods. 2

článok 36 ods. 1

článok 29 ods. 1 a 2

článok 37 ods. 1

článok 29 ods. 3

článok 37 ods. 2

Článok 30

Článok 38

článok 31 ods. 1

článok 39 ods. 1

článok 31 ods. 2

článok 39 ods. 1 a 3

článok 39 ods. 2

Článok 40

Článok 41

Článok 43

Článok 44

článok 32 ods. 1

článok 46 ods. 3

článok 32 ods. 2

článok 46 ods. 4

článok 32 ods. 3

článok 46 ods. 2

článok 32 ods. 4

článok 45 ods. 2

článok 32 ods. 5

článok 45 ods. 2

článok 32 ods. 6

článok 44 ods. 2

článok 32 ods. 7

článok 45 ods. 3

článok 32 ods. 8

článok 45 ods. 4

článok 32 ods. 9

článok 45 ods. 5 a 6

článok 32 ods. 10

článok 45 ods. 7

článok 32 ods. 11

článok 45 ods. 8

článok 32 ods. 12

článok 45 ods. 9

článok 33 ods. 1 až 4

článok 47 ods. 1 až 4

článok 47 ods. 5

článok 33 ods. 5

článok 47 ods. 6

článok 33 ods. 6

článok 47 ods. 7

článok 33 ods. 7

článok 47 ods. 8

článok 33 ods. 8

článok 47 ods. 9

článok 33 ods. 9

článok 47 ods. 10

článok 33 ods. 10

článok 47 ods. 11

článok 33 ods. 11

článok 47 ods. 12

Článok 48

Článok 34

Článok 49

článok 35 ods. 1 a 2

článok 50 ods. 1 a 2

článok 50 ods. 3

článok 35 ods. 3

článok 50 ods. 4 a 5

Článok 36

Článok 37

Článok 42

Článok 51

Článok 52

Článok 53

Článok 54

Článok 55

Článok 56

Článok 57

Článok 38

Článok 58

príloha( ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 31).

( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/816 zo 17. apríla 2019, ktorým sa zriaďuje centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, ktoré majú informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN), s cieľom doplniť Európsky informačný systém registrov trestov, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1726 (Ú. v. EÚ L 135, 22.5.2019, s. 1).

( 2 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/817 z 20. mája 2019 o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ v oblasti hraníc a víz a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2017/2226, (EÚ) 2018/1240, (EÚ) 2018/1726 a (EÚ) 2018/1861 a rozhodnutí Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 22.5.2019, s. 27).

( 3 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/818 z 20. mája 2019 o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ v oblasti policajnej a justičnej spolupráce, azylu a migrácie a o zmene nariadení (EÚ) 2018/1726, (EÚ) 2018/1862 a (EÚ) 2019/816 (Ú. v. EÚ L 135, 22.5.2019, s. 85).

( 3 ) Smernica Rady 2004/82/ES z 29. apríla 2004 o povinnosti dopravcov poskytovať údaje o cestujúcich (Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 24).

( 3 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 z 27. apríla 2016 o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 132).

( 4 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1861 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol, o zmene Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a o zmene a zrušení nariadenia (ES) č. 1987/2006 (Ú. v. EÚ L 312, 7.12.2018, s. 14).

( 5 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1862 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, o zmene a zrušení rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutia Komisie 2010/261/EÚ (Ú. v. EÚ L 312, 7.12.2018, s. 56).

( 6 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/816 zo 17. apríla 2019, ktorým sa zriaďuje centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, ktoré majú informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN), s cieľom doplniť Európsky informačný systém registrov trestov, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1726 (Ú. v. EÚ L 135, 22.5.2019, s. 1).

( 6 ) Nariadenie Rady č. 1 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385).

( 6 ) Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 z 13. marca 2015 o bezpečnosti v Komisii (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 41).

( 6 ) Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444 z 13. marca 2015 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 53).

( 6 ) Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).