02018L1972 — SK — 17.12.2018 — 000.005


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/1972

z 11. decembra 2018,

ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií

(prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 321 17.12.2018, s. 36)


Opravená a doplnená:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 334, 27.12.2019, s.  164 (2018/1972)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 419, 11.12.2020, s.  36 (2018/1972)
▼B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/1972

z 11. decembra 2018,

ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií

(prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)ČASŤ I

RÁMEC (VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ ORGANIZÁCIE ODVETVIA)HLAVA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI, ZÁMER A CIELE, VYMEDZENIE POJMOVKAPITOLA I

Predmet úpravy, cieľ a vymedzenie pojmov

Článok 1

Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a ciele

1.  
Touto smernicou sa vytvára harmonizovaný rámec regulácie elektronických komunikačných sietí, elektronických komunikačných služieb, pridružených prostriedkov a pridružených služieb a určitých aspektov koncových zariadení. Ustanovujú sa ňou úlohy národných regulačných orgánov a v prípade potreby iných príslušných orgánov a zriaďuje sa súbor postupov na zabezpečenie harmonizovaného uplatňovania regulačného rámca v celej Únii.
2.  

Ciele tejto smernice sú:

a) 

implementovať vnútorný trh s elektronickými komunikačnými sieťami a službami, čoho výsledkom je zavádzanie a využívanie vysokokapacitných sietí, udržateľná hospodárska súťaž, interoperabilita elektronických komunikačných služieb, prístupnosť, bezpečnosť sietí a služieb a prospech koncového používateľa a

b) 

zabezpečiť poskytovanie kvalitných, cenovo prijateľných a verejne dostupných služieb v celej Únii prostredníctvom efektívnej hospodárskej súťaže a výberu, zaoberať sa okolnosťami, za ktorých sa na trhu dostatočne neuspokojujú potreby koncových používateľov vrátane koncových používateľov so zdravotným postihnutím, aby mali k službám rovnocenný prístup ako ostatní, a ustanoviť potrebné práva koncového používateľa.

3.  

Touto smernicou nie sú dotknuté:

a) 

povinnosti uložené podľa vnútroštátneho práva v súlade s právom Únie alebo podľa práva Únie vzhľadom na služby poskytované pomocou elektronických komunikačných sietí a služieb;

b) 

opatrenia prijaté na úrovni Únie alebo na vnútroštátnej úrovni v súlade s právom Únie sledujúce ciele všeobecného záujmu, najmä pokiaľ ide o ochranu osobných údajov a súkromia, reguláciu obsahu a audiovizuálnu politiku;

c) 

opatrenia prijaté členskými štátmi na účely zabezpečenia verejného poriadku a verejnej bezpečnosti, ako aj obrany;

d) 

nariadenia (EÚ) č. 531/2012 a (EÚ) 2015/2120 a smernica 2014/53/EÚ.

4.  
Komisia, Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a dotknuté orgány zabezpečia súlad ich spracúvania osobných údajov s predpismi Únie o ochrane osobných údajov.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. 

„elektronická komunikačná sieť“ je prenosové systémy, ktoré môžu ale nemusia byť založené na trvalej infraštruktúre alebo centralizovanej administratívnej kapacite, prípadne prepájacie alebo smerovacie zariadenie a iné prostriedky vrátane neaktívnych prvkov siete, ktoré umožňujú prenos signálov po vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami, vrátane družicových sietí, pevných (s prepájaním okruhov a paketov vrátane internetu) a mobilných sietí, elektrických káblových systémov v rozsahu, v ktorom sa používajú na prenos signálov, sietí používaných na rozhlasové a televízne vysielanie a sietí káblovej televízie bez ohľadu na typ prenášaných informácií;

2. 

„vysokokapacitná sieť“ je buď elektronická komunikačná sieť, ktorá sa skladá výlučne z prvkov optických vlákien prinajmenšom po distribučný bod v obslužnom mieste, alebo elektronická komunikačná sieť, ktorá dokáže poskytovať počas obvyklých podmienok prevádzky v čase špičky podobný výkon siete z hľadiska dostupnej šírky pásma v zostupnom (downlink) i vo vzostupnom (uplink) smere, odolnosti, chybovosti, oneskorenia a ich zmeny; výkon siete možno považovať za podobný bez ohľadu na to, či koncový používateľ zaznamenáva rozdiely spôsobené odlišnými vlastnosťami, ktoré sú vlastné médiu, ktorým sa sieť v konečnom dôsledku spája s koncovým bodom siete;

3. 

„nadnárodné trhy“ sú trhy určené v súlade s článkom 65, ktoré pokrývajú Úniu alebo jej podstatnú časť a nachádzajú sa vo viac ako jednom členskom štáte;

4. 

„elektronická komunikačná služba“ je služba obvykle poskytovaná za odplatu prostredníctvom elektronických komunikačných sietí, ktorá zahŕňa, s výnimkou služieb poskytujúcich obsah alebo vykonávajúcich redakčnú kontrolu obsahu prenášaného pomocou elektronických komunikačných sietí a služieb, tieto typy služby:

a) 

„službu prístupu k internetu“, ako je vymedzená v článku 2 druhom odseku bode 2 nariadenia (EÚ) 2015/2120;

b) 

„interpersonálnu komunikačnú službu“; a

c) 

služby pozostávajúce úplne alebo prevažne z prenosu signálov, ako napríklad prenosové služby používané na poskytovanie služieb komunikácie M2M a na vysielanie;

5. 

„interpersonálna komunikačná služba“ je služba obvykle poskytovaná za odplatu, ktorá umožňuje priamu interpersonálnu a interaktívnu výmenu informácií prostredníctvom elektronických komunikačných sietí medzi konečným počtom osôb, pričom osoby, ktoré komunikáciu začali alebo sa na nej zúčastňujú, určujú jej prijímateľa(-ľov) a nezahŕňa služby, ktoré umožňujú interpersonálnu a interaktívnu komunikáciu len ako vedľajšiu doplnkovú zložku neoddeliteľne spojenú s inou službou;

6. 

„interpersonálna komunikačná služba založená na číslovaní“ je interpersonálna komunikačná služba, ktorá sa spája s verejne pridelenými zdrojmi číslovania, t. j. s číslom alebo číslami z národných alebo medzinárodných číslovacích plánov, alebo ktorá umožňuje komunikácie s číslom alebo číslami z národných alebo medzinárodných číslovacích plánov;

7. 

„interpersonálna komunikačná služba nezávislá od číslovania“ je interpersonálna komunikačná služba, ktorá sa nespája s verejne pridelenými zdrojmi číslovania, t. j. s číslom alebo číslami z národných alebo medzinárodných číslovacích plánov, ani neumožňuje komunikácie s číslom alebo číslami z národných alebo medzinárodných číslovacích plánov;

8. 

„verejná elektronická komunikačná sieť“ je elektronická komunikačná sieť, ktorá sa používa úplne alebo prevažne na poskytovanie verejne dostupných elektronických komunikačných služieb, ktoré podporujú prenos informácií medzi koncovými bodmi siete;

9. 

„koncový bod siete“ je fyzický bod, v ktorom sa koncovému používateľovi poskytuje prístup k verejnej elektronickej komunikačnej sieti, a ktorý sa v prípade sietí využívajúcich prepájanie alebo smerovanie, identifikuje prostredníctvom konkrétnej sieťovej adresy, ktorá môže byť spojená s číslom alebo menom koncového používateľa;

10. 

„pridružené prostriedky“ sú pridružené služby, fyzické infraštruktúry a iné zariadenia alebo prvky pridružené k elektronickej komunikačnej sieti alebo elektronickej komunikačnej službe, ktoré umožňujú alebo podporujú poskytovanie služieb prostredníctvom takejto siete alebo služby alebo sú toho schopné a zahŕňajú budovy alebo vstupy do nich, elektroinštalácie budov, antény, veže a iné nosné zariadenia, káblovody, rúry, stožiare, vstupné šachty a rozvodné skrine;

11. 

„pridružená služba“ je služba pridružená k elektronickej komunikačnej sieti alebo elektronickej komunikačnej službe, ktorá umožňuje alebo podporuje poskytovanie, vlastné poskytovanie alebo automatizované poskytovanie služieb prostredníctvom takejto siete alebo služby alebo je toho schopná a zahŕňa prevod čísel alebo systémy ponúkajúce rovnocennú funkciu, systémy podmieneného prístupu a elektronických programových sprievodcov (EPGs), ako aj iné služby, ako sú služba identity, lokalizácie a prítomnosti;

12. 

„systém podmieneného prístupu“ je akékoľvek technické opatrenie, systém autentifikácie a/alebo dojednanie, ktoré sprístupňuje v zrozumiteľnej podobe chránenú službu rozhlasového alebo televízneho vysielania na základe predplatenia alebo iného druhu predchádzajúceho individuálneho povolenia;

13. 

„užívateľ“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá používa alebo požaduje verejne dostupnú elektronickú komunikačnú službu;

14. 

„koncový používateľ“ je používateľ neposkytujúci verejné elektronické komunikačné siete alebo verejne dostupné elektronické komunikačné služby;

15. 

„spotrebiteľ“ je každá fyzická osoba, ktorá používa alebo požaduje verejne dostupnú elektronickú komunikačnú službu na účely, ktoré nie sú súčasťou jej obchodnej činnosti, podnikateľskej činnosti, remesla alebo profesie;

16. 

„poskytovanie elektronickej komunikačnej siete“ je zriadenie, prevádzka, riadenie alebo sprístupňovanie takejto siete;

17. 

„zdokonalené zariadenie pre digitálnu televíziu“ je prídavné zariadenie určené na pripojenie k televíznemu prijímaču alebo integrovaný digitálny televízny prijímač, ktoré dokážu prijímať interaktívne služby digitálnej televízie;

18. 

„aplikačné programové rozhranie“ je softvérové rozhranie medzi aplikáciami poskytovanými poskytovateľmi rozhlasového a televízneho vysielania alebo poskytovateľmi služieb a medzi prostriedkami v zdokonalených zariadeniach pre digitálnu televíziu určenými pre služby digitálnej televízie a rozhlasu;

19. 

„pridelenie rádiového spektra“ je určenie daného pásma rádiového spektra na využívanie jedným, prípadne viacerými druhmi rádiokomunikačných služieb podľa stanovených podmienok;

20. 

„škodlivé rušenie“ je rušenie, ktoré ohrozuje fungovanie rádionavigačnej služby alebo iných bezpečnostných služieb alebo ktoré inak vážne zhoršuje, znemožňuje alebo opakovane prerušuje rádiokomunikačnú službu prevádzkovanú v súlade s platnými medzinárodnými predpismi, predpismi Únie alebo vnútroštátnymi predpismi;

21. 

„bezpečnosť sietí a služieb“ je schopnosť elektronických komunikačných sietí a služieb odolávať, na danej úrovni spoľahlivosti, akémukoľvek konaniu, ktoré ohrozuje dostupnosť, pravosť, integritu alebo dôvernosť týchto sietí a služieb, uchovávaných, prenášaných alebo spracúvaných údajov alebo súvisiacich služieb poskytovaných týmito elektronickými komunikačnými sieťami alebo službami alebo prístupných prostredníctvom týchto elektronických komunikačných sietí alebo služieb;

22. 

„všeobecné povolenie“ je právny rámec ustanovený členským štátom zaručujúci práva na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo služieb a ukladajúci osobitné odvetvové povinnosti, ktoré sa môžu vzťahovať na všetky alebo na osobitné druhy elektronických komunikačných sietí a služieb, v súlade s touto smernicou;

23. 

„bezdrôtový prístupový bod s malým dosahom“ je malé zariadenie s nízkym výkonom na bezdrôtový prístup k sieti, ktoré má malý dosah, využívajúce licenčné rádiové spektrum alebo bezlicenčné rádiové spektrum alebo ich kombináciu, ktoré sa môže používať ako súčasť verejnej elektronickej komunikačnej siete, ktoré môže byť vybavené jednou alebo viacerými anténami s malým vizuálnym vplyvom, a ktoré umožňuje bezdrôtový prístup používateľov k elektronickým komunikačným sieťam bez ohľadu na to, či je základná topológia siete mobilná alebo pevná;

24. 

„rádiová miestna sieť“ alebo „RLAN“ je systém bezdrôtového prístupu s nízkym výkonom a malým dosahom s nízkym rizikom rušenia s inými takýmito systémami rozmiestnenými v tesnej blízkosti inými používateľmi, ktoré fungujú na základe nevýhradného využívania harmonizovaného rádiového spektra;

25. 

„harmonizované rádiové spektrum“ je rádiové spektrum, v prípade ktorého boli prostredníctvom technických vykonávacích opatrení v súlade s článkom 4 rozhodnutia č. 676/2002/ES stanovené harmonizované podmienky týkajúce sa jeho dostupnosti a efektívneho využívania;

26. 

„spoločné využívanie rádiového spektra“ je prístup dvoch alebo viacerých používateľov na využívanie rovnakých pásiem rádiového spektra podľa vymedzených podmienok spoločného využívania schválený na základe všeobecného povolenia, individuálnych práv na využívanie rádiového spektra alebo ich kombinácie vrátane regulačných prístupov, ako sú licencovaný spoločný prístup sledujúci uľahčenie spoločného využívania pásma rádiového spektra, ktorý podlieha záväznej dohode všetkých zainteresovaných strán, v súlade s pravidlami spoločného využívania uvedenými v ich právach na využívanie rádiového spektra s cieľom zabezpečiť všetkým používateľom predvídateľné a spoľahlivé podmienky spoločného využívania, a bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie práva hospodárskej súťaže;

27. 

„prístup“ je sprístupnenie zariadení alebo služieb inému podniku za vymedzených podmienok, a to buď na výhradnom, alebo nevýhradnom základe, na účely poskytovania elektronických komunikačných služieb, a to aj keď sa používajú na poskytovanie služieb informačnej spoločnosti alebo služieb obsahu vysielania; zahŕňa okrem iného prístup k prvkom siete a pridruženým prostriedkom, ktoré môžu zahŕňať pevné alebo iné pripojenie zariadenia (zahŕňa najmä prístup k účastníckemu vedeniu a k prostriedkom a službám potrebným na poskytovanie služieb cez účastnícke vedenie); prístup k fyzickej infraštruktúre vrátane budov, káblovodov a stožiarov; prístup k príslušným softvérovým systémom vrátane prevádzkových podporných systémov; prístup k informačným systémom alebo databázam na predbežné objednávky, obstarávanie, objednávky, podávanie žiadostí o údržbu a opravu, ako aj na účely fakturácie; prístup k prevodu čísel alebo systémom ponúkajúcim rovnocennú funkciu; prístup k pevným a mobilným sieťam, najmä k službám roamingu; prístup k systémom podmieneného prístupu k službám digitálnej televízie a prístup k službám virtuálnych sietí;

28. 

„prepojenie“ je špecifický typ prístupu zavedený medzi prevádzkovateľmi verejnej siete prostredníctvom fyzického a logického spojenia verejných elektronických komunikačných sietí používaných tým istým alebo iným podnikom s cieľom umožniť komunikáciu používateľov jedného podniku s používateľmi toho istého alebo iného podniku, alebo na prístup k službám, ktoré poskytuje iný podnik, v prípade, ak sú takéto služby poskytované zainteresovanými stranami alebo inými stranami, ktoré majú prístup k sieti;

29. 

„prevádzkovateľ“ je podnik poskytujúci alebo oprávnený poskytovať verejnú elektronickú komunikačnú sieť alebo pridružené prostriedky;

30. 

„účastnícke vedenie“ je fyzický okruh, ktorý využívajú elektronické komunikačné signály, spájajúci koncový bod siete s rozvádzačom alebo rovnocenným zariadením v pevnej verejnej elektronickej komunikačnej sieti;

31. 

„volanie“ je spojenie zostavené prostredníctvom verejne dostupnej interpersonálnej komunikačnej služby, ktoré umožňuje obojsmernú hlasovú komunikáciu;

32. 

„hlasová komunikačná služba“ je verejne dostupná elektronická komunikačná služba na priame alebo nepriame vytváranie a príjem národných alebo národných a medzinárodných volaní prostredníctvom jedného alebo viacerých čísel národného alebo medzinárodného číslovacieho plánu;

33. 

„geografické číslo“ je číslo z národného číslovacieho plánu, pričom časť jeho číselnej štruktúry má geografický význam používaný na smerovanie volaní na fyzické umiestnenie koncového bodu siete;

34. 

„negeografické číslo“ je číslo z národného číslovacieho plánu, ktoré nie je geografickým číslom, ako napríklad čísla účastníkov mobilnej siete, služieb volania na účet volaného a služieb za zvýšenú cenu;

35. 

„úplná konverzačná služba“ je multimediálna konverzačná služba v reálnom čase, ktorá poskytuje v reálnom čase obojsmerný symetrický prenos pohyblivého obrazu, textu a hlasu medzi používateľmi v dvoch alebo vo viacerých lokalitách;

36. 

„stredisko tiesňového volania“ alebo „PSAP“ je fyzické miesto, za ktoré zodpovedá orgán verejnej správy alebo súkromná organizácia uznaná členským štátom a ktoré ako prvé prijíma tiesňovú komunikáciu;

37. 

„najvhodnejšie PSAP“ je PSAP, ktoré zodpovedné orgány stanovia na prijímanie tiesňových komunikácií z určitej oblasti alebo tiesňových komunikácií určitého typu;

38. 

„tiesňová komunikácia“ je komunikácia prostredníctvom interpersonálnych komunikačných služieb medzi koncovým používateľom a PSAP s cieľom požiadať a získať pomoc v núdzovej situácii od poskytovateľov záchranných služieb;

39. 

„záchranná služba“ je služba, ktorú členský štát ako takú uznal a ktorá v súlade s vnútroštátnym právom poskytuje okamžitú a rýchlu pomoc v situáciách, keď existuje najmä priame ohrozenie života alebo fyzickej integrity, zdravia alebo bezpečnosti jednotlivca či verejnosti, súkromného alebo verejného majetku alebo životného prostredia;

40. 

„informácie o polohe volajúceho“ sú vo verejnej mobilnej sieti spracúvané údaje získané zo sieťovej infraštruktúry alebo z telefónov, ktoré udávajú geografickú polohu mobilného koncového zariadenia koncového používateľa a vo verejnej pevnej sieti údaje o fyzickej adrese koncového bodu siete;

41. 

„koncové zariadenie“ je koncové zariadenie vymedzené v článku 1 bode 1 smernice Komisie 2008/63/ES ( 1 );

42. 

„bezpečnostný incident“ je udalosť, ktorá má skutočný nepriaznivý účinok na bezpečnosť elektronických komunikačných sietí alebo služieb.KAPITOLA II

Ciele

Článok 3

Všeobecné ciele

1.  

Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány a iné príslušné orgány pri vykonávaní regulačných úloh uvedených v tejto smernici prijali všetky zodpovedajúce opatrenia, ktoré sú potrebné a primerané na dosiahnutie cieľov stanovených v odseku 2. Členské štáty, Komisia, Skupina pre politiku rádiového spektra (RSPG) a orgán BEREC tiež prispievajú k dosiahnutiu týchto cieľov.

Národné regulačné orgány a iné príslušné orgány prispievajú v rámci svojej právomoci k zabezpečeniu vykonávania politík zameraných na presadzovanie slobody prejavu a práva na informácie, kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, ako aj plurality médií.

2.  

Národné regulačné orgány a iné príslušné orgány, ako aj orgán BEREC, Komisia a členské štáty sledujú v kontexte tejto smernice každý z týchto všeobecných cieľov, ktoré nie sú zoradené podľa priority:

a) 

podporovať pripojiteľnosť a prístup k vysokokapacitným sieťam vrátane pevných, mobilných a bezdrôtových sietí a ich využívanie zo strany všetkých občanov a podnikov v Únii;

b) 

podporovať hospodársku súťaž pri poskytovaní elektronických komunikačných sietí a pridružených prostriedkov vrátane efektívnej hospodárskej súťaže v oblasti infraštruktúry a pri poskytovaní elektronických komunikačných služieb a pridružených služieb;

c) 

prispievať k rozvoju vnútorného trhu odstránením zostávajúcich prekážok a uľahčením konvergentných podmienok pre investície do elektronických komunikačných sietí, elektronických komunikačných služieb, pridružených prostriedkov a pridružených služieb a ich poskytovanie v celej Únii, vypracovaním spoločných pravidiel a predvídateľných regulačných prístupov, uprednostňovaním účinného, efektívneho a koordinovaného využívania rádiového spektra, otvorenej inovácie, zriaďovania a rozvoja transeurópskych sietí, poskytovania, dostupnosti a interoperability celoeurópskych služieb a prepojiteľnosti medzi koncovými bodmi;

d) 

podporovať záujmy občanov Únie zabezpečením pripojiteľnosti a všeobecnej dostupnosti a využívania vysokokapacitných sietí vrátane pevných, mobilných a bezdrôtových sietí a elektronických komunikačných služieb umožnením maximálnych výhod z hľadiska možnosti voľby, ceny a kvality na základe efektívnej hospodárskej súťaže, zachovaním bezpečnosti sietí a služieb, zabezpečením vysokej a jednotnej úrovne ochrany koncových používateľov prostredníctvom potrebných odvetvových predpisov a riešením potrieb, ako sú napríklad prijateľné ceny, ktoré majú osobitné sociálne skupiny, najmä koncoví používatelia so zdravotným postihnutím, starší koncoví používatelia a koncoví používatelia s osobitnými sociálnymi potrebami, a možnosť voľby a rovnocenný prístup pre koncových používateľov so zdravotným postihnutím.

3.  
Ak Komisia stanoví referenčné hodnoty a podáva správu o účinnosti opatrení členských štátov z hľadiska dosiahnutia cieľov uvedených v odseku 2, v prípade potreby Komisii pomáhajú členské štáty, národné regulačné orgány, orgán BEREC a skupina RSPG.
4.  

Národné regulačné orgány a iné príslušné orgány pri plnení cieľov politiky uvedených v odseku 2 a špecifikovaných v tom odseku okrem iného:

a) 

podporujú predvídateľnosť regulácie zabezpečením jednotného regulačného prístupu v náležitých obdobiach preskúmania a vzájomnou spoluprácou, spoluprácou s orgánom BEREC, so skupinou RSPG a s Komisiou;

b) 

zabezpečujú, aby za podobných okolností nedochádzalo k diskriminácii pri zaobchádzaní s poskytovateľmi elektronických komunikačných sietí a služieb;

c) 

uplatňujú právo Únie technologicky neutrálnym spôsobom v rozsahu, ktorý je v súlade s dosahovaním cieľov stanovených v odseku 1;

d) 

podporujú efektívne investície do novej a zdokonaľovanej infraštruktúry a jej inovácie aj tým, že zabezpečujú, aby sa vo všetkých povinnostiach prístupu náležite zohľadnilo riziko, ktoré znášajú investujúce podniky, a umožňujú rôzne dohody o spolupráci investorov a strán, ktoré sa snažia získať prístup, aby sa diverzifikovalo riziko investovania, pričom sa zabezpečí zachovanie hospodárskej súťaže na trhu a zásada nediskriminácie;

e) 

náležite zohľadňujú odlišné podmienky v oblasti infraštruktúry, hospodárskej súťaže, okolností koncových používateľov a najmä spotrebiteľov v rozličných geografických oblastiach jedného členského štátu vrátane miestnej infraštruktúry spravovanej fyzickými osobami na neziskovom základe;

f) 

ukladajú regulačné povinnosti ex ante len v rozsahu potrebnom na zabezpečenie efektívnej a udržateľnej hospodárskej súťaže v záujme koncových používateľov a zmierňujú alebo rušia tieto povinnosti hneď, ako je táto podmienka splnená.

Členské štáty zabezpečujú, aby národné regulačné orgány a iné príslušné orgány konali nestranne, objektívne, transparentne, nediskriminačne a primerane.

Článok 4

Strategické plánovanie a koordinácia politiky rádiového spektra

1.  
Členské štáty spolupracujú navzájom a s Komisiou pri strategickom plánovaní, koordinácii a harmonizácii využívania rádiového spektra v Únii v súlade s politikami Únie na vybudovanie a fungovanie vnútorného trhu s elektronickými komunikáciami. Na tieto účely zohľadňujú okrem iného aspekty politík Únie týkajúce sa hospodárstva, bezpečnosti, zdravia, verejného záujmu, slobody prejavu, kultúry, vedy, spoločnosti a techniky, ako aj rozličné záujmy skupín používateľov rádiového spektra, aby sa optimalizovalo využitie rádiového spektra a aby sa predchádzalo škodlivému rušeniu.
2.  
Členské štáty vzájomnou spoluprácou a spoluprácou s Komisiou podporujú koordináciu prístupov v rámci politiky rádiového spektra v Únii a prípadné harmonizované podmienky týkajúce sa dostupnosti a efektívneho využívania rádiového spektra na vybudovanie a fungovanie vnútorného trhu s elektronickými komunikáciami.
3.  

Členské štáty spolupracujú v rámci skupiny RSPG navzájom a s Komisiou v súlade s odsekom 1 a na ich žiadosť aj s Európskym parlamentom a Radou s cieľom podporiť strategické plánovanie a koordináciu prístupov k politike rádiového spektra v Únii, pričom:

a) 

vypracúvajú najlepšie postupy v záležitostiach týkajúcich sa rádiového spektra na účely vykonávania tejto smernice;

b) 

uľahčujú koordináciu medzi členskými štátmi na účely vykonávania tejto smernice a iného práva Únie a prispievania k rozvoju vnútorného trhu;

c) 

koordinujú svoje prístupy k prideľovaniu a povoľovaniu využívania rádiového spektra a zverejňujú správy alebo stanoviská k záležitostiam týkajúcim sa rádiového spektra.

Orgán BEREC sa zúčastňuje na otázkach, ktoré sa týkajú jeho právomoci v oblasti regulácie trhu a hospodárskej súťaže v súvislosti s rádiovým spektrom.

4.  
Komisia môže Európskemu parlamentu a Rade predkladať legislatívne návrhy na účely zriadenia viacročných programov politiky rádiového spektra, stanovenia politickej orientácie a cieľov strategického plánovania a harmonizácie využívania rádiového spektra v súlade s touto smernicou ako aj na účely uvoľnenia harmonizovaného rádiového spektra na spoločné využívanie alebo na využívanie, ktoré nepodlieha individuálnym právam, pričom v čo najväčšej miere zohľadní stanovisko skupiny RSPG.HLAVA II

INŠTITUCIONÁLNA ŠTRUKTÚRA A SPRÁVAKAPITOLA I

Národné regulačné orgány a iné príslušné orgány

Článok 5

Národné regulačné orgány a iné príslušné orgány

1.  

Členské štáty zabezpečia, aby každú úlohu stanovenú touto smernicou vykonával príslušný orgán.

V rámci rozsahu pôsobnosti tejto smernice zodpovedajú národné regulačné orgány minimálne za tieto úlohy:

a) 

vykonávať reguláciu trhu ex ante vrátane ukladania povinností prístupu a prepojenia;

b) 

zabezpečovať riešenia sporov medzi podnikmi;

c) 

vykonávať správu rádiového spektra a rozhodnutia, alebo poskytovať poradenstvo v súvislosti s prvkami, ktoré sa týkajú formovania trhu a hospodárskej súťaže a ktoré sú súčasťou vnútroštátnych postupov v oblasti práv na využívanie rádiového spektra na účely elektronických komunikačných sietí a služieb, keď takúto správu spektra a/alebo rozhodnutia vykonáva iný príslušný orgán;

d) 

prispievať k ochrane práv koncových používateľov v odvetví elektronických komunikácií, a to prípadne aj v koordinácii s inými príslušnými orgánmi;

e) 

dôkladne hodnotiť a monitorovať otázky formovania trhu a hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o prístup k otvorenému internetu;

f) 

posúdiť nespravodlivé zaťaženie a vypočítať čisté náklady povinnosti poskytovať univerzálnu službu;

g) 

zabezpečiť prenositeľnosť čísla medzi poskytovateľmi;

h) 

realizovať všetky ostatné úlohy, ktoré sú v tejto smernici vyhradené národným regulačným orgánom.

Členské štáty môžu uložiť národným regulačným orgánom ďalšie úlohy ustanovené v tejto smernici a v inom práve Únie, najmä tie, ktoré súvisia s hospodárskou súťažou na trhu alebo so vstupom na trh, ako je napríklad vydávanie všeobecného povolenia, a tie, ktoré súvisia s úlohami zverenými orgánu BEREC. V prípadoch, keď sú úlohy, ktoré sa týkajú hospodárskej súťaže na trhu alebo vstupu na trh, uložené iným príslušným orgánom, pred prijatím rozhodnutia sa usilujú konzultovať s národným regulačným orgánom. S cieľom prispieť k plneniu úloh orgánu BEREC sú národné regulačné orgány oprávnené zhromažďovať potrebné údaje a ďalšie informácie od účastníkov trhu.

Členské štáty môžu na základe vnútroštátneho práva vrátane vnútroštátneho práva, ktorým sa vykonáva právo Únie, uložiť národným regulačným orgánom aj iné úlohy.

Pri transponovaní tejto smernice členské štáty podporujú najmä stabilitu právomocí národných regulačných orgánov so zreteľom na ukladanie úloh vyplývajúcich z regulačného rámca Únie v oblasti elektronických komunikácií zmeneného v roku 2009.

2.  
Národné regulačné orgány a iné príslušné orgány toho istého členského štátu alebo iných členských štátov v prípade potreby uzavrú v záujme podpory spolupráce v oblasti regulácie vzájomné dohody o spolupráci.
3.  
Členské štáty zverejnia úlohy, ktoré majú plniť národné regulačné orgány a iné príslušné orgány, v ľahko dostupnej forme, najmä ak sú takéto úlohy uložené viac ako jednému orgánu. Členské štáty zabezpečia v prípade potreby konzultácie a spoluprácu medzi týmito orgánmi a v záležitostiach spoločného záujmu konzultácie a spoluprácu medzi týmito orgánmi a národnými orgánmi poverenými vykonávaním práva hospodárskej súťaže alebo spotrebiteľského práva. Ak právomoc riešiť takéto záležitosti majú viaceré orgány, členské štáty zabezpečia, aby boli príslušné úlohy každého orgánu uverejnené v ľahko dostupnej forme.
4.  
Členské štáty oznámia Komisii všetky úlohy uložené národným regulačným orgánom a iným príslušným orgánom podľa tejto smernice a ich príslušné povinnosti, ako aj všetky ich zmeny.

Článok 6

Nezávislosť národných regulačných orgánov a iných príslušných orgánov

1.  
Členské štáty zaručia nezávislosť národných regulačných orgánov a iných príslušných orgánov tým, že zabezpečia ich právne oddelenie a nezávislé fungovanie od všetkých fyzických alebo právnických osôb poskytujúcich elektronické komunikačné siete, zariadenia alebo služby. Členské štáty, ktoré si ponechajú vlastnícke práva alebo kontrolu vo vzťahu k podnikom poskytujúcim elektronické komunikačné siete alebo služby, zabezpečia účinné štrukturálne odčlenenie regulačnej funkcie od činností súvisiacich s vlastníctvom alebo kontrolou.
2.  
Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány a iné príslušné orgány vykonávali svoje právomoci nestranne, transparentne a včas. Členské štáty zabezpečia, aby mali primerané technické, finančné a ľudské zdroje na plnenie úloh, ktorými sú poverené.

Článok 7

Vymenúvanie a odvolávanie členov národných regulačných orgánov

1.  
Vedúci národného regulačného orgánu, prípadne členovia kolektívneho orgánu plniaceho túto úlohu v rámci národného regulačného orgánu alebo ich náhradníci sú vymenovaní spomedzi osôb s uznaním a odbornými skúsenosťami na funkčné obdobie najmenej troch rokov, a to otvoreným a transparentným výberovým konaním podľa ich zásluh, zručností, vedomostí a skúseností. Členské štáty zabezpečia kontinuitu prijímania rozhodnutí.
2.  
Členské štáty zabezpečia, aby vedúci národného regulačného orgánu, prípadne členovia kolektívneho orgánu plniaceho túto úlohu v rámci národného regulačného orgánu alebo ich náhradníci mohli byť odvolaní počas svojho funkčného obdobia len v prípade, ak prestali spĺňať požiadavky kladené na plnenie ich povinností, ktoré sú ustanovené vo vnútroštátnom práve pred ich vymenovaním.
3.  
Rozhodnutie o odvolaní z funkcie vedúceho dotknutého národného regulačného orgánu, prípadne členov kolektívneho orgánu, ktorý plní túto úlohu, sa zverejní v čase odvolania z funkcie. Vedúci národného regulačného orgánu, prípadne členovia kolektívneho orgánu, ktorý plní túto úlohu, odvolaní z funkcie, musia dostať odôvodnenie. Pokiaľ nie je odôvodnenie uverejnené, uverejní sa na žiadosť danej osoby. Členské štáty zabezpečia, aby toto rozhodnutie podliehalo preskúmaniu súdom zo skutkového aj z právneho hľadiska.

Článok 8

Politická nezávislosť a zodpovednosť národných regulačných orgánov

1.  
Bez toho, aby bol dotknutý článok 10, národné regulačné orgány konajú nezávisle a objektívne, aj pokiaľ ide o vypracovanie vnútorných postupov a organizáciu zamestnancov, pracujú transparentným a zodpovedným spôsobom v súlade s právom Únie a v súvislosti s výkonom úloh, ktoré im ukladá vnútroštátne právo, ktorým sa vykonáva právo Únie, nežiadajú ani neprijímajú pokyny od žiadneho iného orgánu. Nebráni to dohľadu nad nimi podľa vnútroštátneho ústavného práva. Právomoc pozastaviť výkon rozhodnutí národných regulačných orgánov alebo ich zmeniť majú iba odvolacie orgány zriadené podľa článku 31.
2.  
Národné regulačné orgány podávajú každoročne správu okrem iného o stave na trhu s elektronickými komunikáciami, o nimi prijatých rozhodnutiach, o svojich ľudských a finančných zdrojoch a o tom, ako sú tieto zdroje pridelené, ako aj o budúcich plánoch. Tieto správy sa zverejňujú.

Článok 9

Regulačná spôsobilosť národných regulačných orgánov

1.  
Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány mali samostatné ročné rozpočty a nezávislosť pri plnení prideleného rozpočtu. Tieto rozpočty sa zverejňujú.
2.  
Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť zabezpečiť národným regulačným orgánom primerané finančné a ľudské zdroje na plnenie úloh, ktoré im boli uložené, nesmie finančná nezávislosť brániť výkonu dohľadu alebo kontroly v súlade s vnútroštátnym ústavným právom. Akákoľvek kontrola rozpočtu národných regulačných orgánov sa vykonáva transparentným spôsobom a zverejňuje sa.
3.  
Členské štáty tiež zabezpečia, aby národné regulačné orgány mali primerané finančné a ľudské zdroje, ktoré im umožnia aktívne sa podieľať na činnosti orgánu BEREC a prispievať k nej.

Článok 10

Zapojenie národných regulačných orgánov do činností orgánu BEREC

1.  
Členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné národné regulačné orgány aktívne podporovali ciele orgánu BEREC presadzovať väčšiu koordináciu a konzistentnosť regulácie.
2.  
Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány pri prijímaní svojich rozhodnutí týkajúcich sa ich domácich trhov v čo najväčšej miere zohľadňovali usmernenia, stanoviská, odporúčania, spoločné stanoviská, najlepšie postupy a metodiky prijaté orgánom BEREC.

Článok 11

Spolupráca s vnútroštátnymi orgánmi

Národné regulačné orgány, iné príslušné orgány podľa tejto smernice a vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže si navzájom poskytujú informácie potrebné na uplatňovanie tejto smernice. V súvislosti s výmenou informácií sa uplatňujú pravidlá Únie na ochranu údajov, pričom prijímajúci orgán zabezpečí rovnakú úroveň dôvernosti ako poskytujúci orgán.KAPITOLA II

Všeobecné povolenieOddiel 1

Všeobecná časť

Článok 12

Všeobecné povolenie elektronických komunikačných sietí a služieb

1.  
Členské štáty zabezpečia právo slobodne poskytovať elektronické komunikačné siete a služby podliehajúce podmienkam stanoveným v tejto smernici. Členské štáty preto nebránia podniku, aby poskytoval elektronické komunikačné siete alebo služby, s výnimkou prípadov, keď je to potrebné z dôvodov uvedených v článku 52 ods. 1 ZFEÚ. Akékoľvek takéto obmedzenie slobody poskytovať elektronické komunikačné siete alebo služby sa musí riadne zdôvodniť a oznámiť Komisii.
2.  
Poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo služieb, okrem interpersonálnych komunikačných služieb nezávislých od číslovania, môže podliehať bez toho, aby boli dotknuté osobitné povinnosti podľa článku 13 ods. 2 alebo práva na využívanie podľa článkov 46 a 94, len všeobecnému povoleniu.
3.  

Ak členský štát usúdi, že oznamovacia povinnosť je v prípade podnikov, ktoré podliehajú všeobecnému povoleniu, opodstatnená, tento členský štát môže od takých podnikov vyžadovať len to, aby oznámenie zaslali národnému regulačnému orgánu alebo inému príslušnému orgánu. Členský štát nesmie od takýchto podnikov vyžadovať získanie výslovného rozhodnutia alebo akéhokoľvek iného správneho opatrenia od takéhoto orgánu či ktoréhokoľvek iného orgánu pred vykonávaním práv vyplývajúcich zo všeobecného povolenia.

Na základe oznámenia, ak sa vyžaduje, môže podnik začať činnosť v prípade potreby s výhradou ustanovení o právach na využívanie podľa tejto smernice.

4.  

Oznámenie uvedené v odseku 3 neobsahuje viac ako vyhlásenie fyzickej alebo právnickej osoby o úmysle začať s poskytovaním elektronických komunikačných sietí alebo služieb adresované národnému regulačnému orgánu alebo inému príslušnému orgánu a minimálne informácie, ktoré sa vyžadujú na to, aby orgán BEREC a uvedený orgán mohli spravovať register alebo zoznam poskytovateľov elektronických komunikačných sietí a služieb. Tieto informácie sa musia obmedziť na:

a) 

meno poskytovateľa;

b) 

právny status, formu a registračné číslo poskytovateľa, ak je poskytovateľ zapísaný v obchodnom alebo inom podobnom verejnom registri v Únii;

c) 

poštovú adresu hlavného miesta podnikateľskej činnosti poskytovateľa v Únii, a prípadne, pobočiek v členskom štáte;

d) 

prípadne adresu webového sídla poskytovateľa, ktoré súvisí s poskytovaním elektronických komunikačných sietí alebo služieb;

e) 

kontaktnú osobu a kontaktné údaje;

f) 

stručný opis sietí alebo služieb, ktoré chce poskytovať;

g) 

dotknuté členské štáty; a

h) 

predpokladaný dátum začatia činnosti.

Členské štáty nesmú ukladať žiadne ďalšie alebo osobitné oznamovacie povinnosti.

V záujme podpory aproximácie oznamovacích povinností orgán BEREC uverejní usmernenia týkajúce sa vzoru oznámenia a vedie databázu Únie obsahujúcu oznámenia, ktoré sa zaslali príslušným orgánom. Na tento účel príslušné orgány bez zbytočného odkladu postúpia orgánu BEREC elektronickými prostriedkami každé oznámenie, ktoré im bolo doručené. Oznámenia predložené príslušným orgánom pred 21. decembrom 2020 sa postúpia orgánu BEREC do 21. decembra 2021.

Článok 13

Podmienky spojené so všeobecným povolením a s právami na využívanie rádiového spektra a zdrojov číslovania a osobitné povinnosti

1.  
Všeobecné povolenie na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo služieb a práva na využívanie rádiového spektra i práva na využívanie zdrojov číslovania môžu podliehať len podmienkam uvedeným v prílohe I. Takéto podmienky musia byť nediskriminačné, primerané a transparentné. Pokiaľ ide o práva na využívanie rádiového spektra, takéto podmienky zabezpečia jeho účinné a efektívne využívanie a musia byť v súlade s článkami 45 a 51, a pokiaľ ide o práva na využívanie zdrojov číslovania, takéto podmienky musia byť v súlade s článkom 94.
2.  
Osobitné povinnosti, ktoré môžu byť uložené podnikom poskytujúcim elektronické komunikačné siete a služby podľa článku 61 ods. 1 a 5 a článkov 62, 68 a 83 alebo poskytovateľom, ktorí sú určení poskytovať univerzálnu službu podľa tejto smernice, sú právne oddelené od práv a povinností vyplývajúcich zo všeobecného povolenia. S cieľom dosiahnuť transparentnosť sú vo všeobecnom povolení zahrnuté kritériá a postupy ukladania takýchto osobitných povinností jednotlivým podnikom.
3.  
Všeobecné povolenie obsahuje len podmienky, ktoré sú špecifické pre dané odvetvie a sú uvedené v častiach A, B a C prílohy I, a neduplikuje podmienky, ktoré sú platné pre podniky na základe iného vnútroštátneho práva.
4.  
Členské štáty neduplikujú podmienky všeobecného povolenia v prípadoch, keď udeľujú právo na využívanie rádiového spektra alebo na využívanie zdrojov číslovania.

Článok 14

Vyhlásenia na uľahčenie výkonu práv na inštalovanie zariadení a práv na prepojenia

Príslušné orgány vydajú na žiadosť podniku v priebehu jedného týždňa štandardizované vyhlásenia, ktorými sa v príslušnom prípade potvrdzuje, že podnik predložil oznámenie podľa článku 12 ods. 3. V uvedených vyhláseniach sa podrobne opisuje, za akých okolností má akýkoľvek podnik, ktorý poskytuje elektronické komunikačné siete alebo služby na základe všeobecného povolenia, právo požiadať o práva na inštalovanie zariadenia, dohodnutie prepojenia, a získanie prístupu alebo prepojenia, s cieľom uľahčiť výkon týchto práv napríklad na iných úrovniach verejnej správy alebo vo vzťahu k iným podnikom. Vo vhodných prípadoch sa môžu takéto vyhlásenia vydávať aj ako automatická odpoveď na oznámenie uvedené v článku 12 ods. 3.Oddiel 2

Práva a povinnosti týkajúce sa všeobecného povolenia

Článok 15

Minimálny zoznam práv vyplývajúcich zo všeobecného povolenia

1.  

Podniky, ktoré podliehajú všeobecnému povoleniu podľa článku 12, majú právo:

a) 

poskytovať elektronické komunikačné siete a služby;

b) 

právo na to, aby ich žiadosť o nevyhnutné práva na inštalovanie zariadení bola posúdená v súlade s článkom 43;

c) 

využívať s výhradou článkov 13, 46 a 55 rádiové spektrum v súvislosti s elektronickými komunikačnými sieťami a službami;

d) 

právo na to, aby ich žiadosť o nevyhnutné práva na využívanie zdrojov číslovania bola posúdená v súlade s článkom 94.

2.  

Ak takéto podniky poskytujú elektronické komunikačné siete alebo služby pre verejnosť, majú na základe všeobecného povolenia právo:

a) 

rokovať o prepojení s inými poskytovateľmi verejných elektronických komunikačných sietí alebo verejne dostupných komunikačných služieb, na ktoré sa vzťahuje všeobecné povolenie, v Únii, prípadne získať prístup k ich prepojeniu alebo prepojenie od nich v súlade s touto smernicou;

b) 

dostať príležitosť na to, aby boli určené na poskytovanie rôznych prvkov univerzálnej služby alebo na pokrytie rôznych časti územia daného štátu v súlade s článkami 86 alebo 87.

Článok 16

Správne poplatky

1.  

Akékoľvek správne poplatky uložené podnikom poskytujúcim elektronické komunikačné siete alebo služby na základe všeobecného povolenia alebo poskytovateľom, ktorým bolo udelené právo na využívanie:

a) 

celkovo pokrývajú len administratívne náklady, ktoré vzniknú pri riadení, kontrole a presadzovaní systému všeobecného povolenia a práv na využívanie i osobitných povinností podľa článku 13 ods. 2 a ktoré môžu zahŕňať náklady na medzinárodnú spoluprácu, harmonizáciu a normalizáciu, analýzu trhu, sledovanie zhody a inú kontrolu trhu, ako aj regulačné práce zahŕňajúce prípravu a presadzovanie sekundárnych právnych predpisov a správnych rozhodnutí, ako napríklad rozhodnutí o prístupe a prepojení; a

b) 

sa ukladajú jednotlivým podnikom objektívnym, transparentným a primeraným spôsobom, ktorý minimalizuje dodatočné administratívne náklady a súvisiace poplatky.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť neuplatňovať správne poplatky na podniky, ktorých obrat je pod určitou prahovou hodnotou alebo ktorých činnosti nedosahujú minimálny podiel na trhu, prípadne sa týkajú len veľmi obmedzenej časti územia.

2.  
Ak národné regulačné orgány alebo iné príslušné orgány ukladajú správne poplatky, zverejnia ročný prehľad svojich administratívnych nákladov a celkovej sumy vybraných poplatkov. V prípade rozdielu medzi celkovou sumou poplatkov a administratívnych nákladov sa urobia primerané úpravy.

Článok 17

Oddelené účtovníctvo a finančné správy

1.  

Členské štáty vyžadujú od podnikov poskytujúcich verejné elektronické komunikačné siete alebo verejne dostupné elektronické komunikačné služby, ktorí majú osobitné alebo výhradné práva na poskytovanie služieb v iných odvetviach v tom istom alebo inom členskom štáte, aby:

a) 

viedli oddelené účty pre činnosti súvisiace s poskytovaním elektronických komunikačných sietí alebo služieb v rozsahu, ktorý by bol vyžadovaný v prípade, že by uvedené činnosti vykonávali právne nezávislé subjekty s cieľom identifikovať všetky položky nákladov a príjmov, ako aj použitý základ pre ich výpočet a podrobné pripisovacie metódy, ktoré sa týkajú takýchto činností, vrátane podrobného rozpisu stálych aktív a štrukturálnych nákladov alebo

b) 

mali štrukturálne oddelené činnosti súvisiace s poskytovaním elektronických komunikačných sietí alebo služieb.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že nebudú uplatňovať požiadavky uvedené v prvom pododseku na podniky, ktorých ročný obrat z činností súvisiacich s elektronickými komunikačnými sieťami alebo službami v Únii je menej ako 50 miliónov EUR.

2.  

Ak podniky poskytujúce verejné elektronické komunikačné siete alebo verejne dostupné elektronické komunikačné služby nepodliehajú požiadavkám práva obchodných spoločností a nespĺňajú kritéria malého alebo stredného podniku podľa účtovného práva Únie, spracujú finančné správy, podrobia ich nezávislému auditu a uverejnia. Audit sa vykoná podľa príslušných vnútroštátnych predpisov a predpisov Únie.

Prvý pododsek tohto odseku sa vzťahuje aj na oddelené účty vyžadované podľa písmena a) prvého pododseku odseku 1.Oddiel 3

Zmena a odňatie

Článok 18

Zmena práv a povinností

1.  
Členské štáty zabezpečia, aby sa práva, podmienky a postupy týkajúce sa všeobecných povolení a práv na využívanie rádiového spektra alebo zdrojov číslovania alebo práv na inštalovanie zariadení mohli meniť iba v objektívne odôvodnených prípadoch a primeraným spôsobom, pričom sa prípadne prihliada na osobitné podmienky uplatniteľné na prevoditeľné práva na využívanie rádiového spektra alebo zdrojov číslovania.
2.  

Okrem prípadov, keď sú navrhované zmeny malé a boli dohodnuté s držiteľom práv alebo všeobecného povolenia, sa zámer urobiť takéto zmeny primeraným spôsobom oznámi. Zainteresovaným stranám vrátane používateľov a spotrebiteľov sa poskytne dostatočná lehota na vyjadrenie stanovísk k navrhovaným zmenám. Táto lehota nesmie byť okrem mimoriadnych okolností kratšia ako štyri týždne.

Zmeny sa uverejnia spolu s uvedením dôvodov ich prijatia.

Článok 19

Obmedzenie alebo odňatie práv

1.  
Bez toho, aby bol dotknutý článok 30 ods. 5 a 6, členské štáty nesmú obmedziť práva na inštalovanie zariadení alebo práva na využívanie rádiového spektra alebo na využívanie zdrojov číslovania ani odňať takéto práva pred uplynutím lehoty, na ktorú boli udelené, s výnimkou prípadov, keď je to odôvodnené v zmysle odseku 2 tohto článku a uplatniteľné v súlade s prílohou I a príslušnými vnútroštátnymi predpismi týkajúcimi sa náhrady za odňatie práv.
2.  
V súlade s potrebou zaručiť účinné a efektívne využívanie rádiového spektra či vykonávanie technických vykonávacích opatrení prijatých v súlade s článkom 4 rozhodnutia č. 676/2002/ES môžu členské štáty na základe vopred stanovených a jasne vymedzených postupov a v súlade so zásadami proporcionality a nediskriminácie umožniť obmedzenie alebo odňatie práv na využívane rádiového spektra, a to aj práv uvedených v článku 49 tejto smernice. V takýchto prípadoch, držitelia týchto práv môžu vo vhodnom prípade a v súlade s právom Únie a príslušnými vnútroštátnymi predpismi dostať primeranú náhradu.
3.  
Samotná zmena vo využívaní rádiového spektra, ktorá vyplýva z uplatňovania článku 45 ods. 4 alebo 5, nepredstavuje dôvod na odôvodnenie rozhodnutia odňať právo na využívanie rádiového spektra.
4.  
Každý zámer obmedziť alebo odňať práva na základe všeobecného povolenia či individuálne práva na využívanie rádiového spektra alebo zdrojov číslovania bez súhlasu držiteľa práv podlieha konzultácii so zainteresovanými stranami v súlade s článkom 23.KAPITOLA III

Poskytovanie informácií, prieskumy a mechanizmus konzultácií

Článok 20

Žiadosť o informácie adresovaná podnikom

1.  

Členské štáty zabezpečia, aby podniky poskytujúce elektronické komunikačné siete a služby, pridružené prostriedky alebo pridružené služby poskytovali všetky informácie vrátane finančných informácií, ktoré národné regulačné orgány, iné príslušné orgány a orgán BEREC potrebujú na zabezpečenie súladu s ustanoveniami tejto smernice a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1971 ( 2 ) alebo rozhodnutiami či stanoviskami prijatými v súlade s touto smernicou a uvedeným nariadením. Predovšetkým národné regulačné, a ak je to potrebné na plnenie ich úloh, aj iné príslušné orgány, majú právomoc vyžadovať od takýchto podnikov, aby poskytovali informácie o budúcom vývoji sietí alebo služieb, ktorý by mohol mať vplyv na veľkoobchodné služby, ktoré ponúkajú konkurentom, ako aj informácie o elektronických komunikačných sieťach a pridružených prostriedkoch, ktoré sú rozčlenené na miestnej úrovni a dostatočne podrobné na to, aby bolo možné urobiť geografický prieskum a vymedziť oblasti v súlade s článkom 22.

Ak informácie získané v súlade s prvým pododsekom sú nedostatočné na to, aby národné regulačné orgány, iné príslušné orgány a orgán BEREC mohli plniť svoje regulačné úlohy podľa práva Únie, tieto informácie sa môžu žiadať od iných relevantných podnikov, ktoré pôsobia v odvetví elektronických komunikácií alebo úzko súvisiacich odvetviach.

Od podnikov určených ako podniky s významným vplyvom na veľkoobchodných trhoch sa môže tiež vyžadovať, aby odovzdávali účtovné údaje o maloobchodných trhoch, ktoré súvisia s danými veľkoobchodnými trhmi.

Národné regulačné orgány a iné príslušné orgány môžu požadovať informácie z jednotných informačných miest zriadených podľa smernice 2014/61/EÚ.

Akákoľvek žiadosť o informácie musí byť primeraná vykonávaniu danej úlohy a odôvodnená.

Podniky bezodkladne poskytnú požadované informácie a v súlade s požadovaným časovým harmonogramom a požadovanou mierou podrobností.

2.  

Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány a iné príslušné orgány na základe odôvodnenej žiadosti poskytovali Komisii informácie, ktoré potrebuje na plnenie svojich úloh podľa ZFEÚ. Informácie požadované Komisiou musia byť primerané vykonávaniu daných úloh. Ak sa poskytované informácie týkajú informácií, ktoré predtým poskytli podniky na žiadosť orgánu, musia byť o tom dané podniky informované. Komisia sprístupní poskytnuté informácie inému takémuto orgánu v inom členskom štáte v potrebnom rozsahu, pokiaľ orgán, ktorý poskytuje dané informácie, výslovne a odôvodnene nepožiada o ich nešírenie.

S výhradou požiadaviek odseku 3 členské štáty zabezpečia, aby informácie predložené jednému orgánu mohli byť na základe opodstatnenej žiadosti sprístupnené inému takémuto orgánu v tom istom alebo inom členskom štáte a orgánu BEREC, ak sú potrebné na to, aby si uvedené orgány alebo orgán BEREC mohli plniť svoje povinnosti podľa práva Únie.

3.  
Ak národný regulačný orgán alebo iný príslušný orgán považuje informácie zhromaždené podľa odseku 1 vrátane informácií zhromaždených v kontexte geografického prieskumu za dôverné podľa predpisov Únie a vnútroštátnych predpisov o obchodnom tajomstve, Komisia, orgán BEREC a akékoľvek iné dotknuté príslušné orgány takúto dôvernosť zabezpečia. Takéto zabezpečenie dôvernosti obchodného tajomstva nebráni včasnej výmene informácií medzi príslušným orgánom, Komisiou, orgánom BEREC a akýmikoľvek inými dotknutými príslušnými orgánmi na účely preskúmania a monitorovania tejto smernice, ako aj dohľadu nad jej uplatňovaním.
4.  
Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány a iné príslušné orgány konajúc podľa vnútroštátnych pravidiel, ktoré sa týkajú prístupu verejnosti k informáciám, a podľa vnútroštátnych predpisov a predpisov Únie o obchodnom tajomstve a ochrane osobných údajov zverejnili informácie, ktoré prispievajú k otvorenému a konkurenčnému trhu.
5.  
Národné regulačné orgány a iné príslušné orgány zverejnia podmienky prístupu verejnosti k informáciám, ako sú uvedené v odseku 4, vrátane postupov potrebných na získanie takéhoto prístupu.

Článok 21

Informácie vyžadované v prípade všeobecného povolenia, práv na využívanie a osobitných povinností

1.  

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek informácie požadované podľa článku 20 a povinnosti týkajúce sa informácií a podávania správ podľa vnútroštátneho práva iných, ako je všeobecné povolenie, národné regulačné orgány a iné príslušné orgány môžu od podnikov vyžadovať, aby v prípade všeobecného povolenia, práv na využívanie alebo osobitných povinností uvedených v článku 13 ods. 2, poskytovali informácie, ktoré sú primerané a objektívne oprávnené najmä na účely:

a) 

overenia, na systematickom alebo individuálnom základe, dodržiavania podmienky 1 v časti A, podmienok 2 a 6 v časti D a podmienok 2 a 7 v časti E prílohy I a dodržiavania povinností uvedených v článku 13 ods. 2;

b) 

overenia, na individuálnom základe, plnenia podmienok stanovených v prílohe I, ak bola prijatá sťažnosť alebo ak má príslušný orgán iné dôvody domnievať sa, že niektorá z podmienok nebola splnená, alebo v prípade vyšetrovania, ktoré z vlastnej iniciatívy vykonáva príslušný orgán;

c) 

vykonávania postupov posudzovania žiadostí o udelenie práv na využívanie;

d) 

uverejňovania porovnávajúcich prehľadov kvality a ceny služieb v záujme spotrebiteľov;

e) 

zbierania jasne vymedzených štatistických údajov, správ alebo štúdií;

f) 

vykonávania analýzy trhu na účely tejto smernice vrátane údajov o nadväzujúcich trhoch alebo maloobchodných trhoch spojených alebo súvisiacich s trhmi, ktoré sú predmetom analýzy trhu;

g) 

zabezpečenia efektívneho využívania a zaručenia účinnej správy rádiového spektra a zdrojov číslovania;

h) 

vyhodnocovania vývoja sietí alebo služieb v budúcnosti, ktorý by mohol mať vplyv na veľkoobchodné služby ponúkané konkurentom, na územné pokrytie, na pripojiteľnosť ponúkanú koncovým používateľom alebo na vymedzenie oblastí podľa článku 22;

i) 

vykonávania geografických prieskumov;

j) 

reagovania na odôvodnené žiadosti orgánu BEREC o informácie.

Informácie uvedené v prvom pododseku písmenách a) a b) a d) až j) sa nesmú vyžadovať pred prístupom na trh alebo ako podmienka prístupu na trh.

Orgán BEREC môže vypracovať vzory žiadostí o informácie, ak je to potrebné na uľahčenie konsolidovanej prezentácie a analýzy získaných informácií.

2.  
Pokiaľ ide o práva na využívanie rádiového spektra, informácie uvedené v odseku 1 sa musia týkať najmä účinného a efektívneho využívania rádiového spektra, ako aj súladu s akýmikoľvek požiadavkami na pokrytie a kvalitu služieb spojenými s právami na využívanie rádiového spektra a ich overovania.
3.  
Ak národné regulačné orgány alebo iné príslušné orgány vyžadujú od podnikov, aby poskytli informácie, ktoré sú uvedené v odseku 1, informujú ich o konkrétnom účele, na ktorý sa majú tieto informácie používať.
4.  
Národné regulačné orgány alebo iné príslušné orgány nesmú duplicitne požadovať informácie, o ktoré už podľa článku 40 nariadenia (EÚ) 2018/1971 požiadal orgán BEREC, ak orgán BEREC dal získané informácie týmto orgánom k dispozícii.

Článok 22

Geografické prieskumy zavádzania sietí

1.  

Národné regulačné orgány a/alebo iné príslušné orgány vykonajú do 21. decembra 2023 geografický prieskum dosahu elektronických komunikačných sietí schopných poskytovať širokopásmové pripojenie („širokopásmové siete“), a následne ho aktualizujú najmenej každé tri roky.

Tento geografický prieskum zahŕňa prieskum aktuálneho geografického dosahu širokopásmových sietí na ich území, aké sa vyžadujú na účely plnenia úloh národných regulačných orgánov a /alebo iných príslušných orgánov podľa tejto smernice a na účely prieskumov vyžadovaných na uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci.

Tento geografický prieskum môže zahŕňať aj prognózu dosahu širokopásmových sietí vrátane vysokokapacitných sietí na ich území, a to na obdobie, ktoré určí príslušný orgán.

Takáto prognóza zahŕňa všetky relevantné informácie vrátane informácií o plánovanom zavádzaní vysokokapacitných sietí akýmkoľvek podnikom alebo orgánom verejnej správy a o významnej modernizácií alebo rozšírení sietí, v dôsledku čoho bude rýchlosť sťahovania minimálne 100 Mbit/s. Národné regulačné a/alebo iné príslušné orgány preto od podnikov a orgánov verejnej správy požadujú, aby poskytovali takéto informácie v rozsahu, v akom sú k dispozícii a v akom sa môžu poskytnúť s vynaložením primeraného úsilia.

Národný regulačný orgán s ohľadom na špecifické úlohy, ktoré mu boli uložené podľa tejto smernice rozhodne o rozsahu, v akom by bolo vhodné vychádzať zo všetkých alebo niektorých informácií získaných v rámci takejto prognózy.

Ak geografický prieskum nevykonáva národný regulačný orgán, vykoná sa v spolupráci s týmto orgánom v rozsahu, v akom to môže byť relevantné z hľadiska jeho úloh.

Informácie zhromaždené geografickým prieskumom musia byť primerane podrobné na miestnej úrovni a obsahovať dostatočné množstvo informácií o kvalite služby a jej parametroch a musí sa s nimi zaobchádzať v súlade s článkom 20 ods. 3.

2.  
Národné regulačné a/alebo iné príslušné orgány môžu vymedziť oblasť s jasnými územnými hranicami, kde sa na základe informácií získaných a prognózy vypracovanej v súlade s odsekom 1 zistilo, že v období trvania príslušnej prognózy žiadny podnik či orgán verejnej správy nezaviedol ani neplánuje zaviesť vysokokapacitnú sieť či významne modernizovať alebo rozšíriť svoju sieť tak, aby jej výkon umožňoval rýchlosť sťahovania najmenej 100 Mbit/s. Národné regulačné a/alebo iné príslušné orgány zverejnia takto vymedzené oblasti.
3.  
V rámci vymedzenej oblasti môžu relevantné orgány vyzvať podniky a orgány verejnej správy, aby vyjadrili svoj zámer zaviesť v období trvania príslušnej prognózy vysokokapacitnej siete. V prípadoch, keď na základe tejto výzvy podnik alebo orgán verejnej správy vyhlási svoj úmysel urobiť tak, relevantný orgán môže vyžadovať, aby iné podniky a orgány verejnej správy vyhlásili akýkoľvek zámer zaviesť vysokokapacitné siete alebo významne zmodernizovať či rozšíriť svoju sieť tak, aby jej výkon umožňoval rýchlosť sťahovania najmenej 100 Mbit/s v tejto oblasti. Relevantný orgán špecifikuje, ktoré informácie majú byť súčasťou predkladaných zámerov, aby sa zaručila aspoň podobná úroveň podrobnosti, aká sa zohľadňuje pri vypracúvaní akejkoľvek prognózy podľa odseku 1. Relevantný orgán tiež informuje každý podnik alebo orgán verejnej správy, ktorý prejavil záujem, o tom, či na základe informácií získaných podľa odseku 1 vymedzená oblasť je alebo pravdepodobne bude pokrytá prístupovou sieťou novej generácie, ktorá umožňuje rýchlosť sťahovania do 100 Mbit/s.
4.  
Opatrenia podľa odseku 3 sa prijmú v súlade s efektívnym, objektívnym, transparentným a nediskriminačným postupom, ktorým sa žiadny podnik vopred nevylúči.
5.  

Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné a iné príslušné orgány ako aj orgány s miestnou, regionálnou a celoštátnou pôsobnosťou zodpovedné za prideľovanie verejných finančných prostriedkov určených na zavádzanie elektronických komunikačných sietí, navrhovanie národných plánov v oblasti širokopásmového pripojenia, stanovenie povinností pokrytia spojených s právami na využívanie rádiového spektra, ako aj na overenie dostupnosti služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť poskytovať univerzálnu službu na ich území, zohľadňovali výsledky geografického prieskumu a vymedzených oblastí podľa odsekov 1, 2 a 3.

Členské štáty zabezpečia, aby orgány, ktoré vykonávajú geografický prieskum, tieto výsledky poskytovali pod podmienkou, že prijímajúci orgán zaručuje rovnakú úroveň dôvernosti a ochrany obchodného tajomstva ako poskytujúci orgán, a informovali o tom strany, ktoré informácie poskytli. Uvedené výsledky sa za rovnakých podmienok poskytnú aj orgánu BEREC a Komisii, ak o ne požiadajú.

6.  
Ak príslušné informácie nie sú na trhu k dispozícii, príslušné orgány v súlade so smernicou 2003/98/ES priamo sprístupnia údaje z geografických prieskumov, ktoré nepodliehajú obchodnému tajomstvu, aby sa umožnilo ich opätovné použitie. Príslušné orgány okrem toho sprístupňujú aj informačné nástroje, ktoré koncovým používateľom umožňujú zistiť dostupnosť pripojiteľnosti v jednotlivých oblastiach, pričom získané údaje sú dostatočne podrobné na to, aby im pomohli pri rozhodovaní o výbere prevádzkovateľa alebo poskytovateľa služby, ak takéto nástroje nie sú na trhu k dispozícii.
7.  
S cieľom prispieť ku konzistentnému uplatňovaniu geografických prieskumov a prognóz, orgán BEREC po konzultácii so zainteresovanými stranami a v úzkej spolupráci s Komisiou a relevantnými vnútroštátnymi orgánmi vydá do 21. júna 2020 usmernenia, ktoré národným regulačným orgánom a/alebo iným príslušným orgánom pomôžu pri konzistentnom vykonávaní povinností, ktoré im vyplývajú z tohto článku.

Článok 23

Mechanizmus konzultácií a transparentnosti

1.  
S výnimkou prípadov, na ktoré sa vzťahuje článok 26 alebo článok 27, prípadne článok 32 ods. 10, členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že národné regulačné orgány alebo iné príslušné orgány majú v úmysle prijať opatrenia podľa tejto smernice alebo ustanoviť obmedzenia v súlade s článkom 45 ods. 4 a 5, ktoré majú významný vplyv na relevantný trh, poskytli zainteresovaným stranám príležitosť predložiť k návrhu opatrenia pripomienky v primeranej lehote v závislosti od zložitosti danej problematiky, no v každom prípade, okrem výnimočných okolností, najmenej 30 dní.
2.  
Na účely článku 35 príslušné orgány informujú skupinu RSPG v čase uverejnenia o akomkoľvek návrhu opatrenia, ktoré patrí do rozsahu komparatívneho alebo súťažného výberového konania podľa článku 55 ods. 2 a týka sa využívania rádiového spektra, v súvislosti s ktorým sa stanovili harmonizované podmienky v technických vykonávacích opatreniach v súlade s článkom 4 rozhodnutia č. 676/2002/ES, aby sa umožnilo jeho využívanie pre bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné siete a služby (ďalej len „bezdrôtové širokopásmové siete a služby“).
3.  

Národné regulačné orgány a iné príslušné orgány uverejnia svoje vnútroštátne konzultačné postupy.

Členské štáty zabezpečia zriadenie jednotného informačného miesta, prostredníctvom ktorého možno získať prístup k všetkým prebiehajúcim konzultáciám.

4.  
Výsledky konzultačného postupu sa zverejnia s výnimkou dôverných informácií v súlade s pravidlami Únie a vnútroštátnymi pravidlami o obchodnom tajomstve.

Článok 24

Konzultácie zainteresovaných strán

1.  

Členské štáty zabezpečia v primeranej miere, aby príslušné orgány, prípadne aj v koordinácii s národnými regulačnými orgánmi, zohľadnili stanoviská koncových používateľov, najmä spotrebiteľov a koncových používateľov so zdravotným postihnutím, výrobcov a podnikov poskytujúcich elektronické komunikačné siete alebo služby k záležitostiam týkajúcim sa všetkých práv koncových používateľov a spotrebiteľov vrátane rovnakého prístupu a možnosti výberu pre koncových používateľov so zdravotným postihnutím, ktoré súvisia s verejne dostupnými elektronickými komunikačnými službami, najmä ak majú významný vplyv na trh.

Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány, prípadne aj v koordinácii s národnými regulačnými orgánmi, zaviedli konzultačný mechanizmus prístupný koncovým používateľom so zdravotným postihnutím, ktorým sa zaistí, že sa v ich rozhodnutiach o otázkach týkajúcich sa práv koncových používateľov a spotrebiteľov vo vzťahu k verejne dostupným elektronickým komunikačným službám náležite zohľadnia záujmy spotrebiteľov v oblasti elektronických komunikácií.

2.  
Zainteresované strany môžu pod usmernením príslušných orgánov, prípadne aj v koordinácii s národnými regulačnými orgánmi, vypracovať mechanizmy, do ktorých by boli zapojení spotrebitelia, skupiny používateľov a poskytovatelia služieb, na zvýšenie celkovej kvality poskytovania služieb okrem iného vypracovaním a monitorovaním kódexov správania a prevádzkových noriem.
3.  
Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne predpisy v súlade s právom Únie, ktorými sa presadzujú ciele politiky v oblasti kultúry a médií, akými sú kultúrna a jazyková rozmanitosť a pluralita médií, príslušné orgány, prípadne aj v koordinácii s národnými regulačnými orgánmi, môžu presadzovať spoluprácu medzi podnikmi poskytujúcimi elektronické komunikačné siete alebo služby a odvetviami, ktoré majú záujem na presadzovaní zákonného obsahu v elektronických komunikačných sieťach a službách. Takáto spolupráca môže zahŕňať aj koordináciu informácií vo verejnom záujme, ktoré sa majú poskytovať podľa článku 103 ods. 4.

Článok 25

Mimosúdne riešenie sporov

1.  
Členské štáty zabezpečia, aby sa národný regulačný orgán alebo iný príslušný orgán zodpovedný za uplatňovanie článkov 102 až 107 a článku 115 tejto smernice alebo aspoň jeden nezávislý orgán s overenými odbornými znalosťami, pokiaľ ide o uplatňovanie uvedených článkov, uvádzal ako subjekt alternatívneho riešenia sporov v súlade s článkom 20 ods. 2 smernice 2013/11/EÚ s cieľom vyriešiť spory medzi poskytovateľmi a spotrebiteľmi, ktoré vznikajú pri uplatňovaní tejto smernice a týkajú sa plnenia zmlúv. Členské štáty môžu rozšíriť prístup k postupom alternatívneho riešenia sporov, ktoré poskytuje tento orgán alebo subjekt, aj na iných koncových používateľov, než sú spotrebitelia, predovšetkým mikropodniky a malé podniky.
2.  
Bez toho, aby bola dotknutá smernica 2013/11/EÚ, ak sú do týchto sporov zapojené strany z rôznych členských štátov, členské štáty koordinujú svoje úsilie s cieľom vyriešiť spor.

Článok 26

Riešenie sporov medzi podnikmi

1.  
Ak v súvislosti s existujúcimi povinnosťami vyplývajúcimi z tejto smernice vznikne spor medzi poskytovateľmi elektronických komunikačných sietí alebo služieb v niektorom členskom štáte alebo medzi takýmito podnikmi a inými podnikmi v danom členskom štáte, ktoré požívajú výhody vyplývajúce z povinností prístupu alebo prepojenia, prípadne medzi poskytovateľmi elektronických komunikačných sietí alebo služieb v niektorom členskom štáte a poskytovateľmi pridružených prostriedkov, dotknutý národný regulačný orgán vydá na žiadosť ktorejkoľvek strany a bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, záväzné rozhodnutie, ktorým vyrieši spor, a to v čo najkratšom čase na základe jasných efektívnych postupov, najneskôr však do štyroch mesiacov, pokiaľ neexistujú výnimočné okolnosti. Dotknutý členský štát od všetkých strán vyžaduje, aby s národným regulačným orgánom plne spolupracovali.
2.  
Členské štáty môžu ustanoviť, že národné regulačné orgány môžu odmietnuť riešenie sporu, ak existujú iné mechanizmy vrátane mediácie, ktoré by lepšie prispeli k urovnaniu sporu včas a v súlade s cieľmi stanovenými v článku 3. Národný regulačný orgán bezodkladne informuje strany sporu. Národný regulačný orgán na požiadanie ktorejkoľvek strany vydá čo najskôr a v každom prípade do štyroch mesiacov záväzné rozhodnutie o vyriešení sporu, ak spor nie je po štyroch mesiacoch vyriešený, a ak nebol predložený súdu stranou žiadajúcou nápravu.
3.  
Národný regulačný orgán pri riešení sporu prijme rozhodnutia zamerané na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 3. Všetky povinnosti, ktoré podnikom uložil národný regulačný orgán pri riešení sporu, musia byť v súlade s touto smernicou.
4.  
Rozhodnutie národného regulačného orgánu je dostupné verejnosti s výhradou požiadaviek na zachovávanie obchodného tajomstva. Národný regulačný orgán poskytne dotknutým stranám v plnom rozsahu dôvody, na ktorých je rozhodnutie založené.
5.  
Postup uvedený v odsekoch 1, 3 a 4 nebráni žiadnej strane podať žalobu na súd.

Článok 27

Riešenie cezhraničných sporov

1.  
V prípade sporu medzi podnikmi z rôznych členských štátov, ktorý vznikol pri uplatňovaní tejto smernice, sa uplatňujú odseky 2, 3 a 4 tohto článku. Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na spory týkajúce sa koordinácie rádiového spektra, na ktoré sa vzťahuje článok 28.
2.  
Ktorákoľvek strana môže predložiť spor dotknutému národnému regulačnému orgánu alebo dotknutým orgánom. Ak má spor vplyv na obchod medzi členskými štátmi, príslušný národný regulačný orgán alebo príslušné orgány oznámia spor orgánu BEREC, aby dosiahli konzistentné vyriešenie sporu v súlade s cieľmi stanovenými v článku 3.
3.  
Ak sa spor oznámil orgánu BEREC, ten vydá stanovisko, v ktorom dotknutý národný regulačný orgán alebo dotknuté orgány vyzve, aby v čo najkratšom čase a v každom prípade do štyroch mesiacov, pokiaľ neexistujú výnimočné okolnosti, prijali konkrétne opatrenia na vyriešenie sporu, prípadne aby vo veci nekonali.
4.  
Dotknutý národný regulačný organ alebo dotknuté orgány počkajú na stanovisko orgánu BEREC a dovtedy neprijmú žiadne opatrenia na vyriešenie sporu. Za výnimočných okolností, keď existuje naliehavá potreba konať v záujme zaistenia hospodárskej súťaže alebo ochrany záujmov koncových používateľov, môže ktorýkoľvek príslušný národný regulačný orgán buď na žiadosť strán sporu, alebo z vlastnej iniciatívy prijať predbežné opatrenia.
5.  
Všetky povinnosti, ktoré podniku uloží národný regulačný orgán ako súčasť riešenia sporu, musia byť v súlade s touto smernicou, v čo najväčšej miere zohľadňovať stanovisko, ktoré prijal orgán BEREC, a musia sa prijať do jedného mesiaca od doručenia tohto stanoviska.
6.  
Postup uvedený v odseku 2 nebráni žiadnej strane podať žalobu na súd.

Článok 28

Koordinácia rádiového spektra medzi členskými štátmi

1.  

Členské štáty a ich príslušné orgány zabezpečujú, že využívanie rádiového spektra na ich území je organizované tak, aby nebránilo žiadnemu inému členskému štátu, najmä z dôvodu cezhraničného škodlivého rušenia medzi členskými štátmi, povoliť na svojom území využívanie harmonizovaného rádiového spektra v súlade s právom Únie.

Členské štáty prijmú na tento účel všetky potrebné opatrenia bez toho, aby boli dotknuté povinnosti, ktoré im vyplývajú z medzinárodného práva a príslušných medzinárodných dohôd, ako napríklad Rádiokomunikačný poriadok ITU a regionálne rádiokomunikačné dohody ITU.

2.  

Členské štáty spolupracujú navzájom prípadne prostredníctvom skupiny RSPG v rámci cezhraničnej koordinácie využívania rádiového spektra s cieľom:

a) 

zaručiť dodržiavanie ustanovení odseku 1;

b) 

vyriešiť všetky problémy alebo spory súvisiace s cezhraničnou koordináciou alebo cezhraničným škodlivým rušením medzi členskými štátmi, ako aj s tretími krajinami, ktoré bránia členským štátom využívať harmonizované rádiové spektrum na ich území.

3.  
S cieľom zaručiť dodržiavanie odseku 1 môže každý dotknutý členský štát požiadať skupinu RSPG, aby využila svoje dobré služby („good offices“) na riešenie každého problému alebo sporu v súvislosti s cezhraničnou koordináciou alebo cezhraničným škodlivým rušením. Vo vhodnom prípade môže skupina RSPG vydať stanovisko, v ktorom navrhne koordinované riešenie týkajúce sa takéhoto problému alebo sporu.
4.  

Ak sa opatreniami uvedenými v odseku 2 alebo 3 nevyriešil problém alebo spor môže Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov na žiadosť ktoréhokoľvek dotknutého členského štátu pri maximálnom zohľadnení každého stanoviska skupiny RSPG, v ktorom sa odporúča koordinované riešenie podľa odseku 3, prijať rozhodnutia určené členským štátom dotknutým nevyriešeným škodlivým rušením na vyriešenie prípadov cezhraničného škodlivého rušenia medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi, ktoré im bránia vo využívaní harmonizovaného rádiového spektra na ich území.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 118 ods. 4.

5.  
Na žiadosť každého dotknutého členského štátu poskytuje Únia právnu, politickú a technickú podporu na riešenie otázok koordinácie rádiového spektra s krajinami, ktoré susedia s Úniou, vrátane kandidátskych a pristupujúcich krajín tak, aby si dotknuté členské štáty mohli plniť svoje povinnosti podľa práva Únie. Pri poskytovaní takejto pomoci Únia presadzuje vykonávanie politík Únie.HLAVA III

VYKONÁVANIE

Článok 29

Sankcie

1.  
Členské štáty ustanovia pravidlá týkajúce sa sankcií vrátane, v prípade potreby, pokút a netrestných, vopred určených alebo periodických sankcií za porušenia vnútroštátnych predpisov prijatých na základe tejto smernice alebo ktoréhokoľvek záväzného rozhodnutia, ktoré prijala Komisia, národný regulačný orgán alebo iný príslušný orgán na základe tejto smernice, a prijmú všetky opatrenia potrebné na to, aby zabezpečili ich vykonávanie. Národným regulačným orgánom a iným príslušným orgánom musí byť v medziach vnútroštátneho práva priznaná právomoc uložiť tieto sankcie. Ustanovené sankcie musia byť vhodné, účinné, primerané a odrádzajúce.
2.  

Členské štáty ustanovia sankcie v rámci postupu podľa článku 22 ods. 3 len vtedy, ak podnik alebo orgán verejnej správy úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti poskytuje zavádzajúce, nesprávne alebo neúplné informácie.

Pri určovaní výšky pokuty alebo periodických sankcií uložených podniku alebo orgánu verejnej správy za vedomé poskytnutie zavádzajúcich, nesprávnych alebo neúplných informácií v rámci postupu uvedeného v článku 22 ods. 3 alebo za ich poskytnutie z hrubej nedbanlivosti sa prihliadne okrem iného na to, či správanie podniku alebo orgánu verejnej správy malo negatívny vplyv na hospodársku súťaž, a najmä či na rozdiel od pôvodne poskytnutých informácií alebo ich akejkoľvek aktualizácie podnik alebo orgán verejnej správy zaviedol, rozšíril alebo zmodernizoval sieť alebo sieť nezaviedol, a či nepredložil objektívne odôvodnenie tejto zmeny plánu.

Článok 30

Dodržiavanie podmienok všeobecného povolenia alebo práv na využívanie rádiového spektra alebo zdrojov číslovania a dodržiavanie osobitných povinností

1.  

Členské štáty zabezpečia, aby ich relevantné príslušné orgány monitorovali a dohliadali na dodržiavanie podmienok všeobecného povolenia alebo podmienok práv na využívanie rádiového spektra a zdrojov číslovania, osobitných povinností uvedených v článku 13 ods. 2 a povinnosti využívať rádiové spektrum účinne a efektívne v súlade s článkom 4, článkom 45 ods. 1 a článkom 47.

Príslušné orgány majú v súlade s článkom 21 právomoc vyžadovať do podnikov, ktoré podliehajú všeobecnému povoleniu, alebo ktoré majú prospech z práv na využívanie rádiového spektra alebo na využívanie zdrojov číslovania, aby poskytli všetky informácie potrebné na overenie dodržiavania podmienok všeobecného povolenia alebo podmienok práv na využívanie rádiového spektra a zdrojov číslovania alebo dodržiavania osobitných povinností uvedených v článku 13 ods. 2 alebo článku 47.

2.  
Ak príslušný orgán zistí, že podnik nedodržiava jednu alebo viacero podmienok všeobecného povolenia alebo práv na využívanie rádiového spektra a zdrojov číslovania alebo osobitné povinnosti uvedené v článku 13 ods. 2, oznámi tieto zistenia podniku a umožní mu, aby v primeranej lehote vyjadril svoje stanovisko.
3.  

Príslušný orgán má právomoc vyžadovať ukončenie porušovania uvedeného v odseku 2, a to ihneď alebo v rámci primeranej lehoty, a prijme vhodné a primerané opatrenia zamerané na zabezpečenie dodržiavania podmienok a povinností.

V tejto súvislosti členské štáty udelia príslušným orgánom právomoc ukladať:

a) 

vo vhodných prípadoch odrádzajúce sankcie, ktoré môžu zahŕňať periodické sankcie s retroaktívnym účinkom; a

b) 

príkazy na zastavenie alebo odloženie poskytovania služby alebo balíka služieb, ktorých ďalšie poskytovanie by spôsobilo značné narušenie hospodárskej súťaže, pokiaľ nebudú splnené povinnosti prístupu uložené na základe analýzy trhu vykonanej v súlade s článkom 67.

Príslušné orgány bezodkladne oznámia tieto opatrenia spolu s odôvodnením dotknutému podniku, pričom sa v nich stanoví primeraná lehota na dosiahnutie súladu s nimi.

4.  
Bez toho, aby boli dotknuté odseky 2 a 3 tohto článku, členské štáty udelia príslušnému orgánu právomoc ukladať vo vhodných prípadoch podnikom finančné sankcie za neposkytnutie informácií v súlade s povinnosťami uloženými podľa článku 21 ods. 1 prvého pododseku písm. a) alebo b) a článku 69 v primeranej lehote stanovenej príslušným orgánom.
5.  
V prípade závažného porušenia alebo opakovaného porušovania podmienok všeobecného povolenia alebo podmienok práv na využívanie rádiového spektra a zdrojov číslovania alebo osobitných povinností uvedených v článku 13 ods. 2 alebo článku 47 ods. 1 alebo 2, a ak opatrenia zamerané na zabezpečenie dodržiavania podmienok alebo povinností uvedené v odseku 3 tohto článku nie sú postačujúce, členské štáty udelia príslušným orgánom právomoc, aby zabránili podniku v tom, aby naďalej poskytoval elektronické komunikačné siete alebo služby, alebo aby pozastavili výkon práv podniku na využívanie alebo mu ich odňali. Členské štáty udelia príslušnému orgánu právomoc ukladať účinné, primerané a odrádzajúce sankcie. Takéto sankcie možno uplatniť na obdobie trvania každého porušenia, a to aj v prípade, že bolo následne napravené.
6.  
Bez ohľadu na odseky 2, 3 a 5 tohto článku, príslušný orgán môže ešte pred prijatím konečného rozhodnutia prijať naliehavé predbežné opatrenia na nápravu situácie, ak má dôkaz o porušení podmienok všeobecného povolenia, podmienok práv na využívanie rádiového spektra a zdrojov číslovania alebo o porušení osobitných povinností uvedených v článku 13 ods. 2 alebo článku 47 ods. 1 alebo 2, ktoré predstavuje bezprostredné a závažné ohrozenie verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia alebo riziká, v dôsledku ktorých vzniknú iným poskytovateľom alebo používateľom elektronických komunikačných sietí alebo služieb alebo iným používateľom rádiového spektra závažné hospodárske alebo prevádzkové problémy. Príslušný orgán dá dotknutému podniku primeranú príležitosť na vyjadrenie stanoviska a navrhnutie akýchkoľvek nápravných opatrení. Ak je to vhodné, príslušný orgán môže potvrdiť predbežné opatrenia, ktoré platia najviac tri mesiace, avšak ktoré možno v prípadoch, ak nie sú ukončené postupy presadzovania, predĺžiť najviac o ďalšie tri mesiace.
7.  
Podniky majú právo odvolať sa voči prijatým opatreniam podľa tohto článku v súlade s postupom uvedeným v článku 31.

Článok 31

Právo odvolať sa

1.  

Členské štáty zabezpečia, aby na vnútroštátnej úrovni existovali účinné mechanizmy, v rámci ktorých má každý používateľ alebo podnik poskytujúci elektronické komunikačné siete alebo služby alebo pridružené prostriedky, ktorý je dotknutý rozhodnutím príslušného orgánu, právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu na odvolací orgán, ktorý je nezávislý od zúčastnených strán, ako aj od akéhokoľvek vonkajšieho zásahu alebo politického tlaku, ktorý by mohol ohroziť nezávislé posúdenie vecí, ktoré mu boli predložené. Takýto orgán, ktorým môže byť súd, musí mať zodpovedajúce odborné znalosti na účinné vykonávanie svojich funkcií. Členské štáty zabezpečia, aby sa skutková podstata prípadov riadne zohľadnila.

Do rozhodnutia o odvolaní zostáva v platnosti rozhodnutie príslušného orgánu, pokiaľ sa v súlade s vnútroštátnym právom nenariadia predbežné opatrenia.

2.  

Ak odvolací orgán uvedený v odseku 1 tohto článku nie je svojím charakterom súdny, musí vždy predložiť dôvody svojho rozhodnutia v písomnej forme. V takom prípade jeho rozhodnutie tiež podlieha preskúmaniu súdnym orgánom v zmysle článku 267 ZFEÚ.

Členské štáty zabezpečia, aby bol odvolací mechanizmus účinný.

3.  
Členské štáty zhromažďujú informácie o všeobecnej podstate odvolaní, počte odvolaní, dĺžke trvania odvolacích konaní a počte rozhodnutí o nariadení predbežných opatrení. Členské štáty poskytnú tieto informácie, ako aj rozhodnutia alebo rozsudky Komisii a orgánu BEREC na základe ich odôvodnenej žiadosti.HLAVA IV

POSTUPY NA VNÚTORNOM TRHUKAPITOLA I

Článok 32

Konsolidácia vnútorného trhu v oblasti elektronických komunikácií

1.  
Pri vykonávaní svojich úloh podľa tejto smernice národné regulačné orgány v maximálnej miere zohľadňujú ciele stanovené v článku 3.
2.  
Národné regulačné orgány vzájomnou transparentnou spoluprácou a spoluprácou s Komisiou a orgánom BEREC prispievajú k rozvoju vnútorného trhu s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tejto smernice vo všetkých členských štátoch. Na tento účel spolupracujú najmä s Komisiou a orgánom BEREC s cieľom určiť druhy nástrojov a nápravných opatrení, ktoré sú najvhodnejšie na riešenie konkrétnych druhov situácií na trhu.
3.  

Ak sa v odporúčaniach alebo usmerneniach prijatých podľa článku 34 neustanovuje inak, národný regulačný orgán v prípade, že po skončení verejných konzultácií podľa článku 23, ak sú povinné, zamýšľa prijať opatrenie:

a) 

na ktoré sa vzťahujú články 61, 64, 67, 68 alebo 83; a

b) 

ktoré by malo vplyv na obchod medzi členskými štátmi,

v súlade s článkom 20 ods. 3 zverejní návrh opatrenia a oznámi ho súčasne Komisii, orgánu BEREC a národným regulačným orgánom v iných členských štátoch spolu s odôvodnením opatrenia. Národné regulačné orgány, orgán BEREC a Komisia môžu predložiť pripomienky k návrhu opatrenia do jedného mesiaca. Lehota jedného mesiaca nesmie byť predĺžená.

4.  

Návrh opatrenia uvedeného v odseku 3 tohto článku sa nesmie prijať počas nasledujúcich dvoch mesiacov, ak je uvedené opatrenie zamerané na:

a) 

určenie relevantného trhu, ktorý sa odlišuje od trhov určených v odporúčaní uvedenom v článku 64 ods. 1; alebo

▼C1

b) 

rozhodnutie o tom, či sa podnik identifikuje ako podnik, ktorý má samostatne alebo spoločne s inými podnikmi významný vplyv na trhu podľa článku 67 ods. 3 alebo 4;

▼B

a pokiaľ by malo vplyv na obchod medzi členskými štátmi a Komisia oznámila národnému regulačnému orgánu, že sa domnieva, že návrh opatrenia by vytvoril prekážku vnútornému trhu, alebo že má vážne pochybnosti o jeho zlučiteľnosti s právom Únie, a najmä s cieľmi uvedenými v článku 3. Uvedená dvojmesačná lehota nesmie byť predĺžená. Komisia v takomto prípade oznámi svoje výhrady orgánu BEREC a národným regulačným orgánom a súčasne ich zverejní.

5.  
Orgán BEREC vydá stanovisko k výhradám Komisie uvedeným v odseku 4, pričom uvedie, či sa domnieva, že by sa návrh opatrenia mal zachovať, zmeniť alebo stiahnuť, a prípadne predloží na tento účel aj konkrétne návrhy.
6.  

V lehote dvoch mesiacov uvedenej v odseku 4 Komisia môže:

a) 

prijať rozhodnutie, ktorým dotknutému národnému regulačnému orgánu uloží povinnosť daný návrh opatrenia stiahnuť; alebo

b) 

prijať rozhodnutie o stiahnutí svojich výhrad uvedených v odseku 4.

Komisia pred prijatím rozhodnutia v čo najväčšej miere zohľadní stanovisko orgánu BEREC.

K rozhodnutiam uvedeným v prvom pododseku písmene a) Komisia priloží podrobnú a objektívnu analýzu, v ktorej uvedie dôvody, prečo by sa návrh opatrenia nemal prijať, a pripojí konkrétne návrhy na jeho zmenu.

7.  
Ak Komisia prijme rozhodnutie v súlade s odsekom 6 prvým pododsekom písm. a) tohto článku, ktorým národnému regulačnému orgánu uloží povinnosť stiahnuť návrh opatrenia, národný regulačný orgán návrh opatrenia zmení alebo stiahne do šiestich mesiacov od prijatia rozhodnutia Komisie. V prípade zmeny návrhu opatrenia národný regulačný orgán uskutoční verejnú konzultáciu v súlade s článkom 23 a znovu oznámi Komisii zmenený návrh opatrenia v súlade s odsekom 3 tohto článku.
8.  
Dotknutý národný regulačný orgán v čo najväčšej miere zohľadní pripomienky iných národných regulačných orgánov, orgánu BEREC a Komisie a môže okrem prípadov, na ktoré sa vzťahuje odsek 4 a odsek 6 písm. a), prijať výsledný návrh opatrenia, pričom ho v takom prípade oznámi Komisii.
9.  
Národný regulačný orgán oznámi Komisii a orgánu BEREC všetky prijaté konečné opatrenia, na ktoré sa vzťahuje odsek 3 písm. a) a b).
10.  
Za výnimočných okolností, keď sa národný regulačný orgán domnieva, že existuje naliehavá potreba konať s cieľom zachovať hospodársku súťaž a chrániť záujmy používateľov, môže odchylne od postupu uvedeného v odsekoch 3 a 4 ihneď prijať primerané a predbežné opatrenia. Takéto opatrenia s úplným odôvodnením bezodkladne oznámi Komisii, ostatným národným regulačným orgánom a orgánu BEREC. Na rozhodnutie národného regulačného orgánu, ktorým sa takéto opatrenia zmenia na trvalé alebo ktorým sa predĺži ich platnosť, sa vzťahujú odseky 3 a 4.
11.  
Národný regulačný orgán môže návrh opatrenia kedykoľvek stiahnuť.

Článok 33

Postup jednotného uplatňovania nápravných opatrení

1.  

Ak cieľom zamýšľaného opatrenia, na ktoré sa vzťahuje článok 32 ods. 3, je uloženie, zmena alebo zrušenie povinnosti podniku v rámci uplatňovania článku 61 alebo 67 v spojení s článkami 69 až 76 a s článkom 83 Komisia môže v lehote jedného mesiaca uvedenej v článku 32 ods. 3 oznámiť dotknutému národnému regulačnému orgánu a orgánu BEREC dôvody, prečo sa domnieva, že návrh opatrenia by vytvoril prekážku vnútornému trhu, alebo prečo má vážne pochybnosti o jeho zlučiteľnosti s právom Únie. V takomto prípade sa návrh opatrenia nemôže prijať ďalšie tri mesiace od oznámenia Komisie.

Ak k oznámeniu nedošlo, príslušný národný regulačný orgán môže návrh opatrenia prijať, pričom v najvyššej miere zohľadní všetky pripomienky Komisie, orgánu BEREC alebo ktoréhokoľvek iného národného regulačného orgánu.

2.  
V rámci trojmesačnej lehoty uvedenej v odseku 1 tohto článku Komisia, orgán BEREC a dotknutý národný regulačný orgán úzko spolupracujú, aby našli najvhodnejšie a najúčinnejšie opatrenie v súvislosti s cieľmi stanovenými v článku 3, pričom náležite zohľadňujú názory účastníkov trhu a potrebu zabezpečiť rozvoj jednotných regulačných postupov.
3.  
Orgán BEREC vydá do šiestich týždňov od začiatku trojmesačnej lehoty uvedenej v odseku 1 stanovisko k oznámeniu Komisie, ktoré sa uvádza v odseku 1, pričom uvedie, či sa domnieva, že by sa návrh opatrenia mal zmeniť alebo stiahnuť, a prípadne predloží na tento účel aj konkrétne návrhy. Uvedené stanovisko odôvodní a zverejní.
4.  

Ak sa orgán BEREC vo svojom stanovisku stotožní s vážnymi pochybnosťami Komisie, úzko spolupracuje s dotknutým národným regulačným orgánom, aby našli najvhodnejšie a najúčinnejšie opatrenie. Pred skončením trojmesačnej lehoty uvedenej v odseku 1 národný regulačný orgán môže:

a) 

zmeniť alebo stiahnuť svoj návrh opatrenia, pričom v maximálnej miere zohľadní oznámenie Komisie uvedené v odseku 1 a stanovisko orgánu BEREC; alebo

b) 

zachovať návrh opatrenia.

5.  

Komisia môže do jedného mesiaca po skončení trojmesačnej lehoty uvedenej v odseku 1 a pri čo najväčšom zohľadnení prípadného stanoviska orgánu BEREC:

a) 

vydať odporúčanie, v ktorom žiada dotknutý národný regulačný orgán, aby zmenil alebo stiahol návrh opatrenia, pričom uvedie dôvody tohto odporúčania, najmä ak sa orgán BEREC nestotožňuje s vážnymi pochybnosťami Komisie, a predložiť na tento účel aj konkrétne návrhy;

b) 

prijať rozhodnutie o stiahnutí svojich výhrad vyjadrených podľa odseku 1; alebo

c) 

pokiaľ ide o návrh opatrenia, na ktoré sa vzťahuje článok 61 ods. 3 druhý pododsek alebo článok 76 ods. 2, prijať rozhodnutie, ktorým sa dotknutému národnému regulačnému orgánu uloží povinnosť daný návrh opatrenia stiahnuť, ak sa orgán BEREC stotožňuje s vážnymi pochybnosťami Komisie, ku ktorému Komisia priloží podrobnú a objektívnu analýzu, v ktorej uvedie dôvody, prečo by sa návrh opatrenia nemal prijať, a pripojí konkrétne návrhy na zmenu návrhu opatrenia s výhradou postupu uvedeného v článku 32 ods. 7, ktorý sa primerane uplatní.

6.  

Dotknutý národný regulačný orgán oznámi Komisii a orgánu BEREC konečné prijaté opatrenie do jedného mesiaca od vydania odporúčania Komisie podľa odseku 5 písm. a) alebo od stiahnutia jej výhrad podľa odseku 5 písm. b).

Uvedenú lehotu možno predĺžiť, aby národný regulačný orgán mohol uskutočniť verejnú konzultáciu podľa článku 23.

7.  
Ak sa národný regulačný orgán rozhodne, že nezohľadní odporúčanie na zmenu alebo stiahnutie návrhu opatrenia vydané podľa odseku 5 písm. a), svoje rozhodnutie odôvodní.
8.  
Národný regulačný orgán môže v ktoromkoľvek štádiu postupu návrh opatrenia stiahnuť.

Článok 34

Vykonávacie ustanovenia

Po verejnej konzultácii a konzultácii s národnými regulačnými orgánmi a zohľadňujúc v čo najväčšej miere stanovisko orgánu BEREC Komisia môže v súvislosti s článkom 32 prijať odporúčania alebo usmernenia, ktorými sa stanoví forma a obsah oznámení požadovaných podľa článku 32 ods. 3, ako aj úroveň podrobnosti informácií, ktoré sa majú v týchto oznámeniach uviesť, okolnosti, za ktorých sa oznámenia nebudú vyžadovať, a výpočet lehôt.KAPITOLA II

Konzistentné prideľovania rádiového spektra

Článok 35

Proces partnerského preskúmania

1.  

Ak národný regulačný orgán alebo iný príslušný orgán zamýšľa uskutočniť výberové konanie v súlade s článkom 55 ods. 2 v súvislosti s rádiovým spektrom, v súvislosti s ktorým sa stanovili harmonizované podmienky v technických vykonávacích opatreniach v súlade s rozhodnutím č. 676/2002/ES, aby sa umožnilo jeho využívanie pre bezdrôtové širokopásmové siete a služby, informuje v súlade s článkom 23 skupinu RSPG o každom návrhu opatrenia, ktoré patrí do rozsahu komparatívneho alebo súťažného výberového konania podľa článku 55 ods. 2 a uvedie, či požiada skupinu RSPG, aby zvolala fórum partnerského hodnotenia, a kedy tak urobí.

Ak je o to požiadaná, skupina RSPG zorganizuje fórum partnerského preskúmania s cieľom diskutovať a vymieňať si názory o predložených návrhoch opatrení a uľahčuje výmenu skúseností a uvedených najlepších postupov.

Fórum partnerského preskúmania pozostáva z členov skupiny RSPG a organizuje ho a predsedá mu zástupca skupiny RSPG.

2.  
Najneskôr v priebehu verejnej konzultácie vykonávanej v súlade s článkom 23 môže skupina RSPG výnimočne z vlastného podnetu zvolať fórum partnerského preskúmania v súlade s pravidlami na jeho organizáciu s cieľom vymeniť si skúsenosti a najlepšie postupy týkajúce sa návrhu opatrenia, ktoré súvisí s výberovým konaním, ak sa domnieva, že návrh opatrenia by mohol významne ovplyvniť schopnosť národného regulačného orgánu alebo iného príslušného orgánu dosiahnuť ciele stanovené v článkoch 3, 45, 46 a 47.
3.  
Skupina RSPG vopred vymedzí a zverejní objektívne kritériá na výnimočné zvolanie fóra partnerského preskúmania.
4.  

Národný regulačný orgán alebo iný príslušný orgán vysvetlí počas fóra partnerského preskúmania, ako návrh opatrenia:

a) 

podporuje rozvoj vnútorného trhu, cezhraničné poskytovanie služieb, ako aj hospodársku súťaž, a maximalizuje výhody pre spotrebiteľov a celkové dosiahnutie cieľov stanovených v článkoch 3, 45, 46 a 47 tejto smernice, ako aj v rozhodnutiach č. 676/2002/ES a č. 243/2012/EÚ;

b) 

zabezpečí účinné a efektívne využívanie rádiového spektra; a

c) 

zabezpečí existujúcim aj budúcim používateľom rádiového spektra stabilné a predvídateľné investičné podmienky pri zavádzaní sietí na poskytovanie elektronických komunikačných služieb, ktoré závisia od využívania rádiového spektra.

5.  
Fórum partnerského preskúmania je otvorené pre dobrovoľnú účasť odborníkov z iných príslušných orgánov a orgánu BEREC.
6.  
Fórum partnerského preskúmania sa schádza iba raz počas celého procesu príprav a konzultácií jednotného výberového konania na vnútroštátnej úrovni, ktoré sa týka jedného alebo viacerých pásiem rádiového spektra, pokiaľ národný regulačný orgán alebo iný príslušný orgán nepožiada o jeho opätovné zvolanie.
7.  
Na žiadosť národného regulačného orgánu alebo iného príslušného orgánu, ktorý požiadal o stretnutie, môže skupina RSPG prijať správu o tom, ako sa návrhom opatrenia dosiahnu ciele stanovené v odseku 4, v ktorej sa zohľadnia názory vymenené počas fóra partnerského preskúmania.
8.  
Skupina RSPG uverejňuje každoročne vo februári správu o návrhoch opatrení, o ktorých sa diskutuje podľa odsekov 1 a 2. V správe sa uvádzajú zaznamenané skúsenosti a najlepšie postupy.
9.  
Po ukončení fóra partnerského preskúmania môže skupina RSPG na žiadosť národného regulačného orgánu alebo iného príslušného orgánu, ktorý požiadal o stretnutie, prijať stanovisko k návrhu opatrenia.

Článok 36

Harmonizované prideľovanie rádiového spektra

V prípade, ak je využívanie rádiového spektra harmonizované, ak sú dohodnuté podmienky a postupy prístupu a ak podniky, ktorým sa má rádiové spektrum prideliť, sú vybrané v súlade s medzinárodnými dohodami a pravidlami Únie, členské štáty udelia právo na využívanie takéhoto rádiového spektra v súlade s nimi. Za predpokladu, že všetky vnútroštátne podmienky súvisiace s právom na využívanie daného rádiového spektra boli splnené v prípade jednotného výberového konania, členské štáty neuložia žiadne ďalšie podmienky, dodatočné kritériá alebo postupy, ktoré by obmedzili, pozmenili alebo oneskorili správne vykonávanie jednotného prideľovania takéhoto rádiového spektra.

Článok 37

Spoločný proces vydávania povolenia na udelenie individuálnych práv na využívanie rádiového spektra

Dva alebo viaceré členské štáty môžu spolupracovať navzájom, ako aj so skupinou RSPG, pričom zohľadňujú každý záujem vyjadrený účastníkmi trhu, a to tak, že spolu stanovia spoločné aspekty procesu vydávania povolenia a vo vhodných prípadoch takisto spoločne zrealizujú výberové konanie na udelenie individuálnych práv na využívanie rádiového spektra.

Pri navrhovaní spoločného procesu vydávania povolenia môžu členské štáty zohľadniť tieto kritériá:

a) 

príslušné orgány iniciujú a realizujú jednotlivé vnútroštátne procesy vydávania povolenia v súlade so spoločne dohodnutým plánom;

b) 

podľa potreby sa v ňom stanovujú spoločné podmienky a postupy výberu a udeľovania individuálnych práv na využívanie rádiového spektra medzi dotknutými členskými štátmi;

c) 

podľa potreby sa v ňom stanovujú spoločné alebo porovnateľné podmienky, ktoré sa pripoja k individuálnym právam na využívanie rádiového spektra medzi dotknutými členskými štátmi a ktoré okrem iného umožňujú prideliť používateľom podobné bloky rádiového spektra;

d) 

je kedykoľvek do ukončenia spoločného procesu vydávania povolenia otvorený pre iné členské štáty.

Ak napriek záujmu vyjadrenému účastníkmi trhu členské štáty nekonajú spoločne, informujú týchto účastníkov trhu o dôvodoch, ktorými vysvetlia svoje rozhodnutie.KAPITOLA III

Harmonizačné postupy

Článok 38

Harmonizačné postupy

1.  
Ak Komisia zistí, že odlišnosti vo vykonávaní regulačných úloh uvedených v tejto smernici národnými regulačnými orgánmi alebo inými príslušnými orgánmi by mohli vytvoriť prekážky vnútornému trhu, Komisia môže prijať odporúčania alebo s výhradou odseku 3 tohto článku prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnutia na zabezpečenie harmonizovaného uplatňovania tejto smernice s cieľom podporiť plnenie cieľov ustanovených v článku 3, pričom v čo najväčšej miere zohľadní stanovisko orgánu BEREC alebo v relevantnom prípade stanovisko skupiny RSPG.
2.  
Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány a iné príslušné orgány pri plnení svojich úloh v čo najväčšej miere zohľadňovali odporúčania uvedené v odseku 1. Ak sa národný regulačný orgán alebo iný príslušný orgán rozhodne nepostupovať podľa odporúčania, informuje o tom Komisiu a zdôvodní svoje rozhodnutie.
3.  

Rozhodnutia prijaté podľa odseku 1 zahŕňajú iba identifikáciu harmonizovaného alebo koordinovaného prístupu na účely riešenia týchto otázok:

a) 

nekonzistentné vykonávanie všeobecných regulačných prístupov k regulácii trhov elektronických komunikácií národnými regulačnými orgánmi pri uplatňovaní článkov 64 a 67, ak vytvára prekážku vnútornému trhu; takéto rozhodnutia sa nevzťahujú na špecifické oznámenia, ktoré vydávajú národné regulačné orgány v zmysle článku 32; v takom prípade Komisia predloží návrh rozhodnutia:

i) 

až po uplynutí aspoň dvoch rokov od prijatia odporúčania Komisie, ktoré sa týka tej istej veci, a

ii) 

len ak čo najviac zohľadní stanovisko orgánu BEREC k prípadu na účely prijatia takéhoto rozhodnutia, ktoré orgán BEREC poskytne do troch mesiacov od žiadosti Komisie;

b) 

prideľovanie čísel vrátane číselných množín, prenositeľnosť čísel a identifikátorov, systémy prevodu čísel a prekladu adries a prístup k záchranným službám prostredníctvom jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112.

4.  
Vykonávacie akty uvedené v odseku 1 sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 118 ods. 4.
5.  
Orgán BEREC môže z vlastnej iniciatívy poradiť Komisii, či by sa malo prijať opatrenie podľa odseku 1.
6.  

Ak Komisia neprijme odporúčanie ani rozhodnutie do jedného roka odo dňa prijatia stanoviska orgánom BEREC, v ktorom poukazuje na existenciu rozdielov vo vykonávaní regulačných úloh uvedených v tejto smernici zo strany národných regulačných orgánov alebo iných príslušných orgánov, ktoré by mohli vytvoriť prekážku vnútornému trhu, informuje Európsky parlament a Radu o svojich dôvodoch, prečo tak neurobila, a tieto dôvody zverejní.

Ak Komisia prijme v súlade s odsekom 1 odporúčanie, ale nejednotné vykonávanie, ktoré vytvára prekážky vnútornému trhu, pretrváva ďalšie dva roky, potom Komisia, s výhradou odseku 3, prijme prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnutie v súlade s odsekom 4.

Ak Komisia neprijme rozhodnutie do ďalšieho roka od prijatia akéhokoľvek odporúčania v zmysle druhého pododseku, informuje Európsky parlament a Radu o svojich dôvodoch, prečo tak neurobila, a tieto dôvody zverejní.

Článok 39

Normalizácia

1.  
Komisia vypracuje a zverejní v Úradnom vestníku Európskej únie zoznam nezáväzných noriem alebo špecifikácii, ktoré slúžia ako základ pre podporu harmonizovaného poskytovania elektronických komunikačných sietí, elektronických komunikačných služieb, pridružených prostriedkov a pridružených služieb. Komisia môže v prípade potreby a po konzultácii s výborom zriadeným smernicou (EÚ) 2015/1535 požiadať o vypracovanie noriem európskymi normalizačnými organizáciami [Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (Cenelec) a Európsky inštitút pre telekomunikačné normy (ETSI)].
2.  

Členské štáty podporujú používanie noriem alebo špecifikácií uvedených v odseku 1 na poskytovanie služieb, technických rozhraní alebo funkcií siete, v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zabezpečenie interoperability služieb, prepojiteľnosti medzi koncovými bodmi, uľahčenia zmeny poskytovateľa a prenositeľnosti čísel a identifikátorov a na zlepšenie slobody výberu pre používateľov.

Pokiaľ neboli zverejnené normy alebo špecifikácie v súlade s odsekom 1, členské štáty podporia zavedenie noriem alebo špecifikácií prijatých európskymi normalizačnými organizáciami.

Pokiaľ takéto normy alebo špecifikácie chýbajú, členské štáty podporia zavedenie medzinárodných noriem alebo odporúčaní prijatých Medzinárodnou telekomunikačnou úniou (ITU), Európskou konferenciou poštových a telekomunikačných administratív (CEPT), Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO) a Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou (IEC).

Členské štáty podporia využívanie existujúcich medzinárodných noriem alebo ich príslušných častí európskymi normalizačnými organizáciami ako základu pre normy, ktoré vytvárajú, okrem prípadov, keď by takéto medzinárodne normy alebo ich príslušné časti boli neúčinné.

Ak je to možné, žiadne normy ani špecifikácie uvedené v odseku 1 alebo v tomto odseku nesmú zabrániť prístupu, ktorý sa môže požadovať podľa tejto smernice.

3.  
Ak normy alebo špecifikácie uvedené v odseku 1 nie sú primerane zavedené, a preto nemôže byť zaručená interoperabilita služieb v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, môže byť zavedenie takýchto noriem alebo špecifikácií uložené povinne podľa postupu stanoveného v odseku 4 v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zabezpečenie tejto interoperability a zlepšenie slobodného výberu pre používateľov.
4.  
Ak Komisia zamýšľa vykonať povinné zavedenie určitých noriem alebo špecifikácií, uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie oznámenie a vyzve všetky príslušné strany, aby sa verejne vyjadrili. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov vykoná povinné zavedenie príslušných noriem prostredníctvom odkazu na ne ako na povinné normy v zozname noriem alebo špecifikácií uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie.
5.  
Ak Komisia usúdi, že normy alebo špecifikácie uvedené v odseku 1 už neprispievajú k poskytovaniu harmonizovaných elektronických komunikačných služieb alebo že už nenapĺňajú potreby spotrebiteľov alebo bránia technologickému rozvoju, odstráni normy alebo špecifikácie zo zoznamu uvedeného v odseku 1.
6.  
Ak Komisia usúdi, že normy alebo špecifikácie uvedené v odseku 4 už neprispievajú k poskytovaniu harmonizovaných elektronických komunikačných služieb alebo že už nenapĺňajú potreby spotrebiteľov alebo bránia technologickému rozvoju, prostredníctvom vykonávacích aktov odstráni tieto normy alebo špecifikácie zo zoznamu noriem alebo špecifikácií uvedeného v odseku 1.
7.  
Vykonávacie akty uvedené v odsekoch 4 a 6 tohto článku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 118 ods. 4.
8.  
Tento článok sa nevzťahuje na žiadne základné požiadavky, špecifikácie rozhraní alebo harmonizované normy, na ktoré sa vzťahuje smernica 2014/53/EÚ.HLAVA V

BEZPEČNOSŤ

Článok 40

Bezpečnosť sietí a služieb

1.  

Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia verejných elektronických komunikačných sietí alebo verejne dostupných elektronických komunikačných služieb prijali vhodné a primerané technické a organizačné opatrenia na primerané riadenie rizík spojených s bezpečnosťou sietí a služieb. S ohľadom na najnovší technologický vývoj musia tieto opatrenia zaručovať takú úroveň bezpečnosti, ktorá zodpovedá miere daného rizika. Prijmú sa predovšetkým opatrenia, v prípade potreby aj šifrovanie, na predchádzanie bezpečnostným incidentom a minimalizovať ich vplyv na používateľov a na iné siete a služby.

Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 526/2013 ( 3 ) uľahčuje spoluprácu medzi členskými štátmi s cieľom zabrániť rozdielnym vnútroštátnym požiadavkám, ktoré môžu vytvárať bezpečnostné riziká a prekážky vnútornému trhu.

2.  

Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia verejných elektronických komunikačných sietí alebo verejne dostupných elektronických komunikačných služieb bez zbytočného odkladu oznámili príslušnému orgánu bezpečnostný incident s významným vplyvom na prevádzku sietí alebo služieb.

V snahe určiť závažnosť vplyvu bezpečnostného incidentu sa zohľadňujú, ak sú k dispozícii, najmä tieto parametre:

a) 

počet používateľov zasiahnutých bezpečnostným incidentom;

b) 

dĺžka trvania bezpečnostného incidentu;

c) 

geografické rozšírenie z hľadiska oblasti postihnutej bezpečnostným incidentom;

d) 

rozsah, v akom je ovplyvnené fungovanie siete alebo služby;

e) 

rozsah vplyvu na hospodárske a spoločenské činnosti.

Dotknutý príslušný orgán informuje v prípade potreby príslušné orgány v iných členských štátoch a agentúru ENISA. Ak dotknutý príslušný orgán usúdi, že zverejnenie bezpečnostného incidentu je vo verejnom záujme, môže o ňom informovať verejnosť alebo to uloží ako povinnosť poskytovateľom.

Dotknutý príslušný orgán raz za rok predkladá Komisii a agentúre ENISA súhrnnú správu o prijatých oznámeniach a o krokoch, ktoré urobil v súlade s týmto odsekom.

3.  
Členské štáty zabezpečia, aby v prípade konkrétnej a závažnej hrozby bezpečnostného incidentu vo verejných elektronických komunikačných sieťach alebo verejne dostupných elektronických komunikačných službách poskytovatelia takýchto sietí alebo služieb informovali svojich používateľov, ktorých by sa táto hrozba mohla týkať, o všetkých možných ochranných opatreniach alebo nápravných opatreniach, ktoré používatelia môžu prijať. Poskytovatelia musia v prípade potreby svojich používateľov informovať aj o hrozbe samotnej.
4.  
Týmto článkom nie sú dotknuté ustanovenia nariadenia (EÚ) 2016/679 a smernice 2002/58/ES.
5.  

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými spresní technické a organizačné opatrenia uvedené v odseku 1, ako aj okolnosti, formát a postupy týkajúce sa požiadaviek na oznamovanie podľa odseku 2, pričom čo najviac zohľadní stanovisko agentúry ENISA. Vykonávacie akty v čo najväčšej možnej miere vychádzajú z európskych a medzinárodných noriem, pričom členským štátom nesmú brániť v prijímaní ďalších požiadaviek s cieľom napĺňať ciele stanovené v odseku 1.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 118 ods. 4.

Článok 41

Vykonávanie a presadzovanie

1.  
Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali na účely vykonávania článku 40 právomoc vydávať záväzné pokyny vrátane pokynov k opatreniam nevyhnutným na nápravu bezpečnostného incidentu alebo na zabránenie jeho vzniku, ak sa zistila závažná hrozba, a k lehotám na vykonávanie určené poskytovateľom verejných elektronických komunikačných sietí alebo verejne dostupných elektronických komunikačných služieb.
2.  

Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali právomoc vyžadovať od poskytovateľov verejných elektronických komunikačných sietí alebo verejne dostupných elektronických komunikačných služieb, aby:

a) 

poskytovali informácie potrebné na posúdenie bezpečnosti ich služieb a sietí vrátane dokumentovaných bezpečnostných politík; a

b) 

podstúpili bezpečnostný audit, ktorý vykoná kvalifikovaný nezávislý subjekt alebo príslušný orgán, a aby jeho výsledky poskytli príslušnému orgánu; náklady na audit znáša poskytovateľ.

3.  
Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali všetky právomoci potrebné na vyšetrenie prípadov nedodržiavania predpisov a ich dôsledkov na bezpečnosť sietí a služieb.
4.  
Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali na účely vykonávania článku 40 právomoc získať pomoc od jednotky pre riešenie počítačových bezpečnostných incidentov (CSIRT) určenej podľa článku 9 smernice (EÚ) 2016/1148 v záležitostiach, ktoré patria k úlohám jednotiek CSIRT v zmysle bodu 2 prílohy I k danej smernici.
5.  
Príslušné orgány vždy, keď je to vhodné a v súlade s vnútroštátnym právom, konzultujú a spolupracujú s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva, príslušnými orgánmi v zmysle článku 8 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/1148 a vnútroštátnymi orgánmi pre ochranu údajov.ČASŤ II

SIETEHLAVA I

VSTUP NA TRH A ZAVEDENIEKAPITOLA I

Poplatky

Článok 42

Poplatky za práva na využívanie rádiového spektra a práva na inštalovanie zariadení

1.  
Členské štáty môžu povoliť príslušnému orgánu, aby uložil poplatky za práva na využívanie rádiového frekvenčného spektra alebo práva na inštalovanie zariadení na verejnom alebo súkromnom majetku, nad alebo pod ním, ktoré sa používajú na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo služieb a pridružených prostriedkov, ktoré zaručujú optimálne využívanie takýchto zdrojov. Členské štáty zabezpečia, aby tieto poplatky boli objektívne odôvodnené, transparentné, nediskriminačné a primerané vo vzťahu k ich zamýšľanému účelu, pričom zohľadnia všeobecné ciele tejto smernice.
2.  

Pokiaľ ide o práva na využívanie rádiového spektra, členské štáty sa usilujú zabezpečiť, aby sa uplatniteľné poplatky stanovili na úrovni, ktorou sa zabezpečí efektívne prideľovanie a využívanie rádiového spektra, a to okrem iného:

a) 

stanovením vyvolávacích cien ako minimálnych poplatkov za práva na využívanie rádiového spektra zohľadnením hodnoty uvedených práv v prípade ich možného alternatívne využitia;

b) 

zohľadnením nákladov vyplývajúcich z podmienok súvisiacich s uvedenými právami; a

c) 

uplatnením, v maximálnej možnej miere, úprav platieb vychádzajúcich zo skutočnej dostupnosti rádiového spektra na využívanie.KAPITOLA II

Prístup k pozemkom

Článok 43

Práva vstupu

1.  

Členské štáty zabezpečia, aby príslušný orgán pri posudzovaní žiadosti o udelení práv:

— 
na inštalovanie zariadení na verejnom alebo súkromnom majetku, nad alebo pod ním, podniku oprávnenému poskytovať verejné elektronické komunikačné siete, alebo
— 
na inštaláciu zariadení na verejnom majetku, nad alebo pod ním, podniku oprávnenému poskytovať neverejné elektronické komunikačné siete,

uvedený príslušný orgán:

a) 

konal na základe jednoduchých, efektívnych, transparentných a verejne dostupných postupov uplatňovaných bez diskriminácie a bezodkladne a v každom prípade prijal svoje rozhodnutie do šiestich mesiacov od podania žiadosti s výnimkou prípadov vyvlastnenia; a

b) 

dodržiaval zásady transparentnosti a nediskriminácie pri určovaní podmienok k takým právam.

Postupy uvedené v písmenách a) a b) sa môžu líšiť podľa toho, či žiadateľ poskytuje alebo neposkytuje verejné elektronické komunikačné siete.

2.  
Ak si orgány verejnej správy vrátane miestnych orgánov verejnej správy ponechávajú vlastníctvo podnikov poskytujúcich verejné elektronické komunikačné siete alebo poskytujúcich verejne dostupné elektronické komunikačné služby alebo ak si ponechávajú kontrolu nad takýmito podnikmi, členské štáty zabezpečia, aby existovalo účinné štrukturálne oddelenie funkcie zodpovednej za udeľovanie práv uvedených v odseku 1 od činností súvisiacich s vlastníctvom alebo kontrolou.

Článok 44

Spoločné umiestnenie a spoločné využívanie prvkov siete a pridružených prostriedkov v prípade poskytovateľov elektronických komunikačných sietí

1.  

Ak si prevádzkovateľ v zmysle vnútroštátneho práva uplatní právo na inštaláciu zariadení na verejnom alebo súkromnom majetku, nad alebo pod ním, alebo ak využije postup vyvlastnenia či využívania majetku, príslušné orgány môžu na tomto základe uložiť povinnosť spoločného umiestnenia a spoločného využívania inštalovaných prvkov siete a pridružených prostriedkov s úmyslom chrániť životné prostredie, verejné zdravie, verejnú bezpečnosť alebo splniť ciele územného plánovania.

Povinnosť spoločne umiestniť alebo spoločne využívať inštalované prvky siete a prostriedky sa môže uložiť až po uplynutí primerane dlhej verejnej konzultácie, počas ktorej všetky zainteresované strany dostanú možnosť vyjadriť svoje názory, a iba v osobitných oblastiach, kde sa spoločné využívanie považuje za nevyhnutné na účely splnenia cieľov stanovených v prvom pododseku. Príslušné orgány môžu uložiť povinnosť spoločného využívania takýchto zariadení alebo majetku vrátane pozemkov, budov, vstupov do budov, elektroinštalácie budov, stožiarov, antén, veží a iných nosných zariadení, káblovodov, rúr, vstupných šácht, rozvodných skríň alebo opatrenia na uľahčenie koordinácie verejných prác. V prípade potreby môže členský štát určiť národný regulačný orgán alebo iný príslušný orgán na jednu alebo viaceré tieto úlohy:

a) 

koordinovať postup stanovený v tomto článku;

b) 

vystupovať ako jednotné informačné miesto;

c) 

stanovovať pravidlá rozdelenia nákladov na spoločné využívanie zariadení alebo majetku a koordináciu stavebných prác.

2.  
Opatrenia prijaté príslušným orgánom v súlade s týmto článkom musia byť objektívne, transparentné, nediskriminačné a primerané. V náležitých prípadoch sa tieto opatrenia vykonávajú koordinovane s národnými regulačnými orgánmi.KAPITOLA III

Prístup k rádiovému spektruOddiel 1

Povolenia

Článok 45

Správa rádiového spektra

1.  

Členské štáty zabezpečia účinnú správu rádiového spektra pre elektronické komunikačné siete a služby a siete na svojom území v súlade s článkami 3 a 4, pričom náležite zohľadňujú skutočnosť, že rádiové spektrum je verejným majetkom s významnou spoločenskou, kultúrnou a hospodárskou hodnotou. Zabezpečia, aby prideľovanie individuálnych práv na využívanie rádiového spektra pre elektronické komunikačné siete a služby, vydávanie všeobecných povolení v súvislosti s týmito právami alebo ich udelenie príslušnými orgánmi bolo založené na objektívnych, transparentných, nediskriminačných a primeraných kritériách pozitívne ovplyvňujúcich hospodársku súťaž.

Pri uplatňovaní tohto článku členské štáty rešpektujú príslušné medzinárodné dohody vrátane Rádiokomunikačného poriadku ITU a iných dohôd prijatých v rámci ITU, ktoré sa vzťahujú na rádiové spektrum, ako je napríklad dohoda dosiahnutá na Regionálnej rádiokomunikačnej konferencii z roku 2006, a môžu zohľadniť záujmy verejnej politiky.

2.  

Členské štáty podporujú harmonizáciu využívania rádiového spektra pre elektronické komunikačné siete a služby v celej Únii v súlade s potrebou zabezpečiť jeho účinné a efektívne využívanie, pričom sa usilujú o dosiahnutie výhod pre spotrebiteľov, ako je napríklad hospodárska súťaž, úspory z rozsahu a interoperabilita sietí a služieb. Konajú pritom v súlade s článkom 4 tejto smernice a s rozhodnutím č. 676/2002/ES, pričom okrem iného:

a) 

usilujú sa o kvalitné a rýchle bezdrôtové širokopásmové pokrytie územia vlastného štátu a obyvateľstva, ako aj o pokrytie hlavných dopravných trás na vnútroštátnej úrovni a úrovni Únie vrátane transeurópskej dopravnej siete uvedenej v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 ( 4 );

b) 

uľahčujú rýchly rozvoj nových bezdrôtových komunikačných technológií a aplikácií v Únii, v prípade potreby aj v rámci medziodvetvového prístupu;

c) 

zabezpečujú predvídateľnosť a konzistentnosť pri udeľovaní, obnovovaní, zmene, obmedzovaní a odnímaní práv na využívanie rádiového spektra s cieľom podporiť dlhodobé investície;

d) 

zabezpečujú ochranu pred cezhraničným alebo vnútroštátnym škodlivým rušením v súlade s článkami 28 a 46 a na tento účel prijímajú vhodné preventívne a nápravné opatrenia;

e) 

podporujú spoločné využívanie rádiového spektra v prípade podobných alebo rozličných spôsobov jeho využitia v súlade s právom hospodárskej súťaže;

f) 

v súlade s článkom 46 uplatňujú čo najvhodnejší a najjednoduchší systém udeľovania povolení spôsobom, ktorý maximalizuje pružnosť a efektívnosť využívania rádiového spektra, ako aj jeho spoločné využívanie;

g) 

uplatňujú pravidlá udeľovania, prevodu, obnovenia, zmeny a odňatia práv na využívanie rádiového spektra, ktoré sú jasne a transparentne stanovené, aby bola garantovaná istota, konzistentnosť a predvídateľnosť regulácie;

h) 

presadzujú konzistentnosť a predvídateľnosť v celej Únii, pokiaľ ide o spôsob udeľovania povolenia na využívanie rádiového spektra s ohľadom na ochranu verejného zdravia, pričom zohľadňujú odporúčanie Rady 1999/519/ES.

Na účel prvého pododseku a v kontexte rozvoja technických vykonávacích opatrení týkajúcich sa pásma rádiového spektra podľa rozhodnutia č. 676/2002/ES môže Komisia požiadať skupinu RSPG o vydanie stanoviska, v ktorom odporučia najvhodnejšie režimy udeľovania povolení na využívanie rádiového spektra v uvedenom pásme alebo jeho častiach. V prípade potreby môže Komisia prijať odporúčanie s cieľom podporiť jednotný prístup v Únii, pokiaľ ide o režimy udeľovania povolení na využívanie uvedeného pásma, pričom toto stanovisko zohľadní v maximálnej miere.

Ak Komisia uvažuje o prijatí opatrení v súlade s článkom 39 ods. 1, 4, 5 a 6, môže požiadať skupinu RSPG o stanovisko k vplyvu takejto normy alebo špecifikácie na koordináciu, harmonizáciu a dostupnosť rádiového spektra. Komisia pri prijímaní všetkých ďalších krokov v čo najväčšej miere zohľadní stanovisko skupiny RSPG.

3.  

V prípade nedostatočného dopytu na celoštátnom alebo regionálnom trhu po využívaní pásma harmonizovaného rádiového spektra, môžu členské štáty povoliť alternatívne použitie celého tohto pásma alebo jeho časti vrátane existujúceho použitia v súlade s odsekmi 4 a 5 tohto článku za predpokladu, že:

a) 

nedostatočný dopyt na trhu po využívaní takéhoto pásma bol zistený na základe verejnej konzultácie v súlade s článkom 23 vrátane posúdenia predpokladaného dopytu na trhu;

b) 

takéto alternatívne použitie nebráni ani neprekáža dostupnosti alebo využívaniu takéhoto pásma v iných členských štátoch; a

c) 

dotknuté členské štáty náležite zohľadnia dlhodobú dostupnosť alebo využívanie takéhoto pásma v Únii a úspory z rozsahu v prípade vybavenia, ktoré vzniknú využívaním harmonizovaného rádiového spektra v Únii.

Každé rozhodnutie o výnimočnom povolení na alternatívne využívanie sa pravidelne preskúmava a v každom prípade sa urýchlene preskúma na základe riadne odôvodnenej žiadosti budúceho používateľa adresovanej príslušnému orgánu o využívaní pásma v súlade s technickým vykonávacím opatrením. Členský štát informuje Komisiu a ostatné členské štáty o prijatom rozhodnutí a jeho odôvodnení, ako aj o výsledku každého preskúmania.

4.  

Bez toho, aby bol dotknutý druhý pododsek, členské štáty zabezpečia, aby sa všetky druhy technológií využívaných na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo služieb mohli využívať v rádiovom spektre, ktoré vo svojej národnej tabuľke frekvenčného spektra vyhlásia za dostupné pre elektronické komunikačné služby v súlade s právom Únie.

Členské štáty však môžu v prípade niektorých druhov rádiových sietí alebo bezdrôtovej prístupovej technológie, ktoré sa používajú na účely elektronických komunikačných služieb, stanoviť primerané a nediskriminačné obmedzenia, ak je to potrebné s cieľom:

a) 

zabrániť škodlivému rušeniu;

b) 

chrániť verejné zdravie pred elektromagnetickými poľami a pritom maximálne zohľadniť odporúčanie Rady 1999/519/ES;

c) 

zabezpečiť technickú kvalitu služby;

d) 

zabezpečiť maximalizáciu spoločného využívania rádiového spektra;

e) 

garantovať efektívne využívanie rádiového spektra; alebo

f) 

zabezpečiť splnenie cieľa všeobecného záujmu v súlade s odsekom 5.

5.  

Bez toho, aby bol dotknutý druhý pododsek, členské štáty zabezpečia, aby sa všetky druhy elektronických komunikačných služieb mohli poskytovať v rádiovom spektre, ktoré vo svojej národnej tabuľke frekvenčného spektra vyhlásia za dostupné pre elektronické komunikačné služby v súlade s právom Únie. Členské štáty však môžu v prípade niektorých druhov elektronických komunikačných služieb, ktoré sa majú poskytovať, stanoviť primerané a nediskriminačné obmedzenia v prípade potreby aj na účely splnenia požiadaviek Rádiokomunikačného poriadku ITU.

Opatrenia, ktorými sa požaduje, aby sa elektronická komunikačná služba poskytovala v konkrétnom pásme dostupnom pre elektronické komunikačné služby, sa odôvodnia s cieľom zabezpečiť plnenie cieľa všeobecného záujmu, ktorý stanovia členské štáty v súlade s právom Únie a ktorý okrem iného zahŕňa:

a) 

ochranu života;

b) 

podporu sociálnej, regionálnej alebo územnej súdržnosti;

c) 

zabránenie neefektívnemu využívaniu rádiového spektra; alebo

d) 

podporu kultúrnej a jazykovej rozmanitosti a plurality médií napríklad poskytovaním služieb rozhlasového a televízneho vysielania.

Opatrenie, ktorým sa zakazuje poskytovanie akejkoľvek inej elektronickej komunikačnej služby v konkrétnom pásme, sa môže zaviesť, len ak je to potrebné na ochranu služieb ochrany života. Členské štáty môžu výnimočne aj rozšíriť takéto opatrenie s cieľom plniť aj iné ciele všeobecného záujmu, ktoré stanovia členské štáty v súlade s právom Únie.

6.  
Nevyhnutnosť obmedzení uvedených v odsekoch 4 a 5 členské štáty pravidelne preskúmavajú a výsledky takýchto preskúmaní zverejňujú.
7.  
Obmedzenia stanovené pred 25. májom 2011 musia byť do 20. decembra 2018 v súlade s odsekmi 4 a 5.

Článok 46

Povolenie na využívanie rádiového spektra

1.  

Členské štáty uľahčujú využívanie rádiového spektra vrátane spoločného využívania v rámci všeobecných povolení a obmedzia udeľovanie individuálnych práv na využívanie rádiového spektra na situácie, v ktorých sú tieto práva nevyhnutné na maximalizáciu efektívneho využitia podľa dopytu a vzhľadom na kritériá stanovené v druhom pododseku. Vo všetkých ostatných prípadoch stanovia podmienky využívania rádiového spektra vo všeobecnom povolení.

Na tento účel členské štáty rozhodnú o najvhodnejšom postupe povoľovania využívania rádiového spektra, pričom zohľadnia:

a) 

špecifické vlastnosti daného rádiového spektra;

b) 

potrebu zabezpečiť ochranu pred škodlivým rušením;

c) 

prípadné vypracovanie spoľahlivých podmienok spoločného využívania rádiového spektra;

d) 

potrebu zabezpečiť technickú kvalitu komunikácií alebo služby;

e) 

ciele všeobecného záujmu stanovené členskými štátmi v súlade s právom Únie;

f) 

potrebu zaručiť efektívne využívanie rádiového spektra.

Členské štáty sa pri zvažovaní, či vydať všeobecné povolenie alebo udeliť individuálne práva na využívanie harmonizovaného rádiového spektra, pričom sa zohľadnia technické vykonávacie opatrenia prijaté v súlade s článkom 4 rozhodnutia č. 676/2002/ES, snažia minimalizovať problémy spôsobené škodlivým rušením, a to aj v prípadoch spoločného využívania rádiového spektra na základe všeobecného povolenia spolu s individuálnymi právami na využívanie.

Členské štáty prípadne zvážia možnosť povoliť využívanie rádiového spektra na základe všeobecného povolenia spolu s individuálnymi právami na využívanie, pričom zohľadnia pravdepodobné vplyvy jednotlivých kombinácií všeobecných povolení a individuálnych práv na využívanie, ako aj postupných prevodov z jednej kategórie do druhej na hospodársku súťaž, inováciu a vstup na trh.

Členské štáty sa usilujú minimalizovať obmedzenia využívania rádiového spektra s cieľom zaviesť čo najmenej zaťažujúci režim udeľovania povolení s cieľom náležite zohľadniť technologické riešenia pre riadenie škodlivého rušenia.

2.  
Pri prijímaní rozhodnutia podľa odseku 1 s úmyslom uľahčiť spoločné využívanie rádiového spektra príslušné orgány zabezpečia, aby boli jasne stanovené podmienky spoločného využívania rádiového spektra. Takéto podmienky uľahčujú efektívne využívanie rádiového spektra, hospodársku súťaž a inováciu.

Článok 47

Podmienky spojené s individuálnymi právami na využívanie rádiového spektra

1.  

Príslušné orgány stanovia v súlade s článkom 13 ods. 1 podmienky spojené s individuálnymi právami na využívanie rádiového spektra takým spôsobom, aby sa zabezpečilo optimálne a najúčinnejšie a najefektívnejšie využívanie rádiového spektra. Pred udelením alebo obnovením takýchto práv jasne stanovia všetky takéto podmienky vrátane požadovanej miery využívania a možnosti splnenia uvedenej požiadavky prostredníctvom predaja alebo prenájmu, aby zaručili vykonávanie uvedených podmienok v súlade s článkom 30. Podmienky spojené s obnovením práva na využívanie rádiového spektra nesmú existujúcim držiteľom týchto práv poskytovať neoprávnené výhody.

V takýchto podmienkach sa uvedú všetky uplatniteľné parametre vrátane lehoty na vykonávanie práv na využívanie, ktorých neplnenie by príslušný orgán oprávňovalo odňať právo na využívanie alebo uložiť iné opatrenia.

Príslušné orgány sa včas a transparentným spôsobom poradia so zainteresovanými stranami a informujú ich o podmienkach spojených s individuálnymi právami na využívanie ešte pred ich uložením. Vopred určia kritériá posudzovania dodržiavania týchto podmienok a transparentným spôsobom ich oznámia zainteresovaným stranám.

2.  

Pri stanovení podmienok spojených s individuálnymi právami na využívanie rádiového spektra môžu príslušné orgány, najmä s cieľom zabezpečiť účinné a efektívne využívanie rádiového spektra alebo podporiť pokrytie, ustanoviť tieto možnosti:

a) 

spoločné využívanie pasívnej či aktívnej infraštruktúry, ktorá je závislá od rádiového spektra, alebo spoločné využívanie rádiového spektra;

b) 

obchodné dohody o prístupe k roamingu;

c) 

spoločné zavádzanie infraštruktúr na poskytovanie sietí alebo služieb závislých od využívania rádiového spektra.

Príslušné orgány nebránia spoločnému využívaniu rádiového spektra za podmienok spojených s právami na využívanie rádiového spektra. Na vykonávanie podmienok spojených s právami v zmysle tohto odseku podnikmi sa aj naďalej vzťahuje právo hospodárskej súťaže.Oddiel 2

Práva na využívanie

Článok 48

Udeľovanie individuálnych práv na využívanie rádiového spektra

1.  
Ak je potrebné udeliť individuálne práva na využívanie rádiového spektra, členské štáty udelia takéto práva na požiadanie akémukoľvek podniku na účely poskytovania elektronických komunikačných sietí alebo služieb na základe všeobecného povolenia uvedeného v článku 12 s výhradou článku 13, článku 21 ods. 1 písm. c) a článku 55, ako aj akýchkoľvek iných predpisov zabezpečujúcich efektívne využívanie týchto zdrojov v súlade s touto smernicou.
2.  
Bez toho, aby boli dotknuté osobitné kritériá a postupy prijaté členskými štátmi na účely udeľovania individuálnych práv na využívanie rádiového spektra poskytovateľom obsahových služieb rozhlasového alebo televízneho vysielania, aby sa zabezpečilo plnenie cieľov všeobecného záujmu v súlade s právom Únie, sa individuálne práva na využívanie rádiového spektra udeľujú postupmi, ktoré sú otvorené, objektívne, transparentné, nediskriminačné a primerané a v súlade s článkom 45.
3.  
Výnimka z požiadavky na otvorené postupy sa môže uplatniť v prípadoch, keď je udelenie individuálnych práv na využívanie rádiového spektra poskytovateľom obsahových služieb rozhlasového alebo televízneho vysielania potrebné na splnenie cieľa všeobecného záujmu stanoveného členskými štátmi v súlade s právom Únie.
4.  
Príslušné orgány posudzujú žiadosti o individuálne práva na využívanie rádiového spektra v rámci výberových konaní podľa objektívnych, transparentných, primeraných a nediskriminačných kritérií oprávnenosti, ktoré sú vopred stanovené a zohľadňujú podmienky spojené s týmito právami. Príslušné orgány môžu požiadať žiadateľov o všetky potrebné informácie, ktoré im umožnia posúdiť na základe takýchto kritérií, ich schopnosť tieto podmienky splniť. Ak dospeje príslušný orgán k záveru, že žiadateľ nemá požadovanú schopnosť, vydá príslušné rozhodnutie, v ktorom svoj záver náležite odôvodní.
5.  
Pri udeľovaní individuálnych práv na využívanie rádiového spektra členské štáty určia, či ich držiteľ práv môže previesť alebo prenajať a za akých podmienok. Uplatňujú sa články 45 a 51.
6.  
Príslušný orgán prijme, oznámi a zverejní rozhodnutia o udelení individuálnych práv na využívanie rádiového spektra čo najskôr po doručení úplnej žiadosti, a to do šiestich týždňov v prípade rádiového spektra, ktoré vo svojej národnej tabuľke frekvenčného spektra vyhlásil za dostupné pre elektronické komunikačné služby. Uvedenou lehotou nie je dotknutý článok 55 ods. 7 ani žiadne platné medzinárodné dohody vzťahujúce sa na využívanie rádiového spektra alebo orbitálnych pozícií.

Článok 49

Platnosť práv

1.  
Ak členské štáty povolia využívanie rádiového spektra formou individuálnych práv na využívanie na obmedzený čas, zabezpečia, aby bolo právo na využívanie udelené na obdobie, ktoré je úmerné vzhľadom na sledované ciele v súlade s článkom 55 ods. 2, pričom sa náležite zohľadní potreba zaručiť hospodársku súťaž, a predovšetkým aj účinné a efektívne využívanie rádiového spektra a podporiť inováciu a efektívne investície vrátane poskytnutia primeraného obdobia na amortizáciu investícií.
2.  

Ak členské štáty udeľujú individuálne práva na využívanie rádiového spektra, v prípade ktorého boli stanovené harmonizované podmienky technickými vykonávacími opatreniami v súlade s rozhodnutím č. 676/2002/ES, aby sa umožnilo jeho využívanie pre bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby (ďalej len „bezdrôtové širokopásmové služby“) na obmedzený čas, zabezpečia regulačnú predvídateľnosť pre držiteľov práv na obdobie najmenej 20 rokov, pokiaľ ide o podmienky investovania do infraštruktúry, ktorá je závislá od využívania takéhoto rádiového spektra, pričom zohľadnia požiadavky uvedené v odseku 1 tohto článku. Tento článok v náležitých prípadoch podlieha akýmkoľvek zmenám podmienok spojených s týmito právami na využívanie v súlade s článkom 18.

Na tento účel členské štáty zabezpečia, aby takéto práva boli platné najmenej 15 rokov a aby sa ich platnosť mohla primerane predĺžiť za podmienok stanovených v tomto odseku, ak je to potrebné na dosiahnutie súladu s prvým pododsekom.

Členské štáty sprístupnia všeobecné kritériá, na základe ktorých sa predlžuje dĺžka trvania práv na využívanie, transparentným spôsobom všetkým zainteresovaným stranám ešte pred udelením práv na využívanie v rámci podmienok stanovených v článku 55 ods. 3 a 6. Tieto všeobecné kritériá sa týkajú:

a) 

potreby zaručiť účinné a efektívne využívanie daného rádiového spektra, cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť podľa článku 45 ods. 2 písm. a) a b), alebo potreby plniť ciele všeobecného záujmu vo vzťahu k zabezpečeniu bezpečnosti života, verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo obrany; a

b) 

potreby zabezpečiť nenarušenú hospodársku súťaž.

Najneskôr dva roky pred uplynutím pôvodnej doby platnosti individuálneho práva na využívanie vykoná príslušný orgán objektívne a výhľadové posúdenie všeobecných kritérií stanovených na účely predĺženia doby platnosti tohto práva na využívanie s ohľadom na článok 45 ods. 2 písm. c). Pokiaľ príslušný orgán neinicioval postup presadzovania podľa článku 30 v prípade nedodržania podmienok spojených s právami na využívanie, dobu platnosti práva na využívanie predĺži, pokiaľ nedospeje k záveru, že takéto predĺženie by nebolo v súlade so všeobecnými kritériami stanovenými podľa písmena a) alebo b) tretieho pododseku tohto odseku.

Na základe tohto posúdenia príslušný orgán informuje držiteľa práva o tom, či doba platnosti jeho práva na využívanie bude predĺžená.

Ak takéto predĺženie nie je udelené, príslušný orgán uplatní článok 48 na udelenie práv na využívanie tohto osobitného pásma rádiového spektra.

Každé opatrenie podľa tohto odseku musí byť primerané, nediskriminačné, transparentné a odôvodnené.

Odchylne od článku 23 zainteresované strany majú možnosť počas minimálne troch mesiacov vyjadriť sa ku každému návrhu opatrenia podľa tretieho a štvrtého pododseku tohto odseku.

Týmto odsekom nie je dotknuté uplatňovanie článkov 19 a 30.

Pri stanovovaní poplatkov za práva na využívanie, členské štáty vezmú do úvahy mechanizmus ustanovený podľa tohto odseku.

3.  

Ak je to riadne odôvodnené, členské štáty sa môžu odchýliť od odseku 2 tohto článku v týchto prípadoch:

a) 

v obmedzených geografických oblastiach, kde prístup k vysokorýchlostným sieťam je výrazne nedostatočný alebo vôbec neexistuje, pričom je to nevyhnutné na zabezpečenie dosiahnutia cieľov článku 45 ods. 2;

b) 

na účely konkrétnych krátkodobých projektov;

c) 

na účely experimentálneho využívania;

d) 

na účely využívania rádiového spektra, ktoré je v súlade s článkom 45 ods. 4 a 5 možné súbežne s poskytovaním bezdrôtových širokopásmových služieb; alebo

e) 

na účely alternatívneho využívania rádiového spektra v súlade s článkom 45 ods. 3.

4.  
Členské štáty môžu dobu platnosti práv na využívanie stanovenú v tomto článku upraviť tak, aby sa zabezpečilo uplynutie doby platnosti práv v jednom či viacerých pásmach súčasne.

Článok 50

Obnovenie individuálnych práv na využívanie harmonizovaného rádiového spektra

1.  
Národné regulačné alebo iné príslušné orgány prijmú rozhodnutie o obnovení individuálnych práv na využívanie harmonizovaného rádiového spektra včas pred uplynutím doby platnosti uvedených práv s výnimkou prípadu, ak v čase udelenia bola možnosť obnovenia výslovne vylúčená. Na tento účel uvedené orgány posúdia potrebu takéhoto obnovenia z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť držiteľa práv, pričom v prípade žiadosti tak neurobia skôr ako 5 rokov pred uplynutím doby platnosti predmetných práv. Nie sú tým dotknuté ustanovenia o obnove vzťahujúce sa na existujúce práva.
2.  

Pri prijímaní rozhodnutia podľa odseku 1 tohto článku príslušné orgány zvažujú okrem iného:

a) 

plnenie cieľov stanovených v článku 3, článku 45 ods. 2 a článku 48 ods. 2, ako aj cieľov verejnej politiky podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva;

b) 

vykonávanie technického vykonávacieho opatrenia prijatého v súlade s článkom 4 rozhodnutia č. 676/2002/ES;

c) 

preskúmanie primeraného plnenia podmienok spojených s predmetnými právami;

d) 

potrebu podporovať hospodársku súťaž alebo predchádzať jej narušeniu v súlade s článkom 52;

e) 

potrebu dosiahnuť efektívnejšie využívanie rádiového spektra vzhľadom na technologický vývoj alebo vývoj trhu;

f) 

potrebu predchádzať vážnemu narušeniu poskytovania služby.

3.  

Pri zvažovaní možného obnovenia individuálnych práv na využívanie harmonizovaného rádiového spektra, v prípade ktorého je počet práv na využívanie obmedzený, podľa odseku 2 tohto článku príslušné orgány vedú otvorený, transparentný a nediskriminačný postup, pričom okrem iného:

a) 

umožnia všetkým zainteresovaným stranám vyjadriť svoje stanoviská vo verejnej konzultácii v súlade s článkom 23; a

b) 

jasne uvedú dôvody tohto možného obnovenia práv.

Keď národný regulačný orgán alebo iný príslušný orgán rozhoduje o tom, či má obnoviť práva na využívanie, alebo či má usporiadať nové výberové konanie na účely udelenia práv na využívanie podľa článku 55, zohľadní každý dôkaz, ktorý vyplýva z konzultácie podľa prvého pododseku tohto odseku, o dopyte na trhu zo strany podnikov, ktoré nie sú držiteľmi práv na využívanie rádiového spektra v danom pásme.

4.  
Súčasťou rozhodnutia o obnovení individuálnych práv na využívanie harmonizovaného rádiového spektra môže byť revízia poplatkov, ako aj iných podmienok spojených s týmito právami. Národné regulačné orgány alebo iné príslušné orgány môžu poplatky za práva na využívanie podľa potreby upraviť v súlade s článkom 42.

Článok 51

Prevod alebo prenájom individuálnych práv na využívanie rádiového spektra

1.  

Členské štáty zabezpečia, aby podniky mohli previesť individuálne práva na využívanie rádiového spektra na iné podniky alebo im ich prenajímať.

Členské štáty môžu určiť, že tento odsek sa neuplatňuje, ak bolo podniku pôvodne bezplatne udelené individuálne právo na využívanie rádiového spektra alebo mu toto právo bolo udelené na vysielanie.

2.  
Členské štáty zabezpečia, aby sa zámer podniku previesť alebo prenajať práva na využívanie rádiového spektra, ako aj ich skutočný prevod oznámil v súlade s vnútroštátnymi postupmi príslušnému orgánu a aby sa zverejnil. V prípade harmonizovaného rádiového spektra, každý takýto prevod musí byť v súlade s takýmto harmonizovaným využívaním.
3.  

Členské štáty umožnia prevod alebo prenájom práv na využívanie rádiového spektra v prípade, že sa zachovajú podmienky spojené s právami na využívanie. Bez toho, aby bola dotknutá potreba zaistiť nenarušenie hospodárskej súťaže, najmä v súlade s článkom 52, členské štáty:

a) 

uplatňujú na prevody a prenájmy čo najjednoduchší postup;

b) 

nezamietajú prenájom práv na využívanie rádiového spektra, pokiaľ sa prenajímateľ zaväzuje naďalej niesť zodpovednosť za plnenie pôvodných podmienok spojených s právami na využívanie;

c) 

nezamietajú prevod práv na využívanie rádiového spektra, pokiaľ nehrozí jasné riziko, že ich nový držiteľ nedokáže plniť pôvodné podmienky súvisiace s právom na využívanie.

Každý správny poplatok uložený podnikom v súvislosti so spracovaním žiadosti o prevod alebo prenájom práv na využívanie rádiového spektra musí byť v súlade s článkom 16.

Prvý pododsek písm. a), b) a c) sa uplatňuje bez toho, aby bola dotknutá právomoc členských štátov kedykoľvek a v súlade s ich vnútroštátnym právom presadzovať dodržiavanie podmienok spojených s právami na využívanie, a to tak v prípade prenajímateľa, ako aj nájomcu.

Príslušné orgány uľahčujú prevod alebo prenájom práv na využívanie rádiového spektra tým, že včas posúdia všetky žiadosti o zmenu podmienok spojených s daným právom a zabezpečia, aby uvedené práva alebo príslušné rádiové spektrum, mohli byť čo najlepšie rozdelené alebo rozčlenené.

V prípade akéhokoľvek prevodu alebo prenájmu práv na využívanie rádiového spektra príslušné orgány zverejnia relevantné podrobnosti, ktoré sa týkajú obchodovateľných individuálnych práv, v štandardizovanom elektronickom formáte pri vzniku daných práv a tieto podrobnosti uchovávajú počas celého obdobia platnosti práv.

Komisia môže prijať vykonávacie akty na spresnenie takýchto relevantných podrobností.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 118 ods. 4.

Článok 52

Hospodárska súťaž

1.  
Národné regulačné orgány a iné príslušné orgány pri rozhodovaní o udelení, zmene alebo obnovení práv na využívanie rádiového spektra na účely elektronických komunikačných sietí a služieb v súlade s touto smernicou presadzujú efektívnu hospodársku súťaž a zabraňujú jej narúšaniu na vnútornom trhu.
2.  

Keď členské štáty udeľujú, menia alebo obnovujú práva na využívanie rádiového spektra, môžu ich národné regulačné orgány alebo iné príslušné orgány po konzultácií s národným regulačným orgánom prijať vhodné opatrenia, ako napríklad:

a) 

obmedziť ktorémukoľvek podniku veľkosť pásiem rádiového spektra, na ktoré sa udeľované práva na využívanie vzťahujú, prípadne v odôvodnených prípadoch pripojiť k takýmto právam na využívanie podmienky, ako je poskytovanie veľkoobchodného prístupu, celoštátny alebo regionálny roaming, v niektorých pásmach alebo v určitých skupinách pásiem s podobnými vlastnosťami;

b) 

ak je to vhodné a odôvodnené s ohľadom na osobitnú situáciu na vnútroštátnom trhu, rezervovať určitú časť pásma rádiového spektra alebo skupiny pásiem na pridelenie novým subjektom na trhu;

c) 

odmietnuť udeliť nové práva na využívanie rádiového spektra či povoliť nové spôsoby využívania rádiového spektra v určitých pásmach, alebo pripojiť podmienky k udeleniu nových práv na využívanie rádiového spektra či k povoleniu nových spôsobov jeho využívania s cieľom zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže pridelením, prevodom alebo nahromadením akýchkoľvek práv na využívanie;

d) 

zahrnúť podmienky, ktoré zakazujú alebo podmieňujú prevody práv na využívanie rádiového spektra, na ktoré sa nevzťahuje kontrola fúzií na úrovni Únie alebo vnútroštátna kontrola fúzií, ak je pravdepodobné, že by tieto prevody mali za následok výrazné narušenie hospodárskej súťaže;

e) 

upraviť existujúce práva v súlade s touto smernicou, ak je to potrebné na spätnú nápravu narušenia hospodárskej súťaže spôsobeného prevodom alebo nahromadením práv na využívanie rádiového spektra.

Národné regulačné orgány a iné príslušné orgány svoje rozhodnutia zakladajú na objektívnom a výhľadovom posúdení podmienok hospodárskej súťaže na trhu, toho, či sú takéto opatrenia potrebné na udržanie alebo dosiahnutie efektívnej hospodárskej súťaže, a pravdepodobného vplyvu takýchto opatrení na existujúce a budúce investície účastníkov trhu, predovšetkým do zavádzania sietí, pričom zohľadňujú podmienky na trhu a dostupné referenčné hodnoty. Zohľadňujú pritom prístup k analýze trhu stanovený v článku 67 ods. 2.

3.  
Pri uplatňovaní odseku 2 tohto článku konajú národné regulačné orgány a iné príslušné orgány v súlade s postupmi uvedenými v článkoch 18, 19, 23 a 35.Oddiel 3

Postupy

Článok 53

Koordinované načasovanie prideľovania

1.  
Členské štáty spolupracujú s cieľom koordinovať využívanie harmonizovaného rádiového spektra v oblasti elektronických komunikačných sietí a služieb v Únii pri zohľadnení rôznych situácií na vnútroštátnych trhoch. Môže to zahŕňať určenie jedného, prípadne viacerých spoločných termínov, do ktorých sa má povoliť využívanie konkrétneho harmonizovaného rádiového spektra.
2.  
Ak boli harmonizované podmienky stanovené technickými vykonávacími opatreniami v súlade s rozhodnutím č. 676/2002/ES, aby sa umožnilo využívanie rádiového spektra pre bezdrôtové širokopásmové siete a služby, členské štáty umožnia využívanie uvedeného rádiového spektra čo najskôr, no najneskôr po 30 mesiacoch od prijatia uvedeného opatrenia, alebo čo najskôr po zrušení akéhokoľvek rozhodnutia, ktorým sa výnimočne povoľuje alternatívne použitie, podľa článku 45 ods. 3 tejto smernice. Nie je tým dotknuté rozhodnutie (EÚ) 2017/899 ani právo iniciatívy Komisie na navrhovanie legislatívnych aktov.
3.  

Členský štát môže v prípade konkrétneho pásma predĺžiť lehotu stanovenú v odseku 2 tohto článku za týchto okolností:

a) 

v rozsahu odôvodnenom obmedzením využívania tohto pásma na základe cieľa všeobecného záujmu uvedeného v článku 45 ods. 5 písm. a) alebo d);

b) 

v prípade nevyriešených záležitostí cezhraničnej koordinácie s tretími krajinami, ktorých dôsledkom je škodlivé rušenie, ak dotknutý členský štát požiadal o prípadnú pomoc Únie podľa článku 28 ods. 5;

c) 

na zabezpečenie národnej bezpečnosti a obrany; alebo

d) 

v prípade vyššej moci.

Dotknutý členský štát prehodnocuje toto predĺženie najmenej každé dva roky.

4.  

Členský štát môže v prípade konkrétneho pásma predĺžiť lehotu stanovenú v odseku 2 v potrebnom rozsahu a až o 30 mesiacov v prípade:

a) 

nevyriešených záležitostí cezhraničnej koordinácie medzi členskými štátmi, ktorých dôsledkom je škodlivé rušenie, ak dotknutý členský štát prijme včas všetky potrebné opatrenia podľa článku 28 ods. 3 a 4;

b) 

potreby zabezpečiť technický prechod existujúcich používateľov daného pásma a v prípade zložitosti tohto zabezpečenia.

5.  
V prípade predĺženia lehoty podľa odseku 3 alebo 4 dotknutý členský štát včas informuje ostatné členské štáty a Komisiu, pričom svoje rozhodnutie odôvodní.

Článok 54

Koordinované načasovanie prideľovania konkrétnych pásiem 5G

1.  

Pokiaľ ide o pozemské systémy schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové služby, členské štáty prijmú, ak je to potrebné na uľahčenie zavádzania technológie 5G, do 31. decembra 2020 všetky príslušné opatrenia na:

a) 

reorganizáciu a umožnenie využívania dostatočne veľkých blokov pásma 3,4 až 3,8 GHz;

b) 

povolenie na využívanie aspoň 1 GHz z pásma 24,25 až 27,5 GHz za predpokladu, že existuje jasný dôkaz o dopyte na trhu a že neexistujú závažné prekážky pre prechod existujúcich používateľov alebo uvoľnenie pásma.

2.  
Členské štáty však môžu v opodstatnených prípadoch predĺžiť lehotu stanovenú v odseku 1 tohto článku v súlade s článkom 45 ods. 3 alebo článkom 53 ods. 2, 3 alebo 4.
3.  
Opatrenia prijaté podľa odseku 1 tohto článku musia byť v súlade s harmonizovanými podmienkami ustanovenými technickými vykonávacími opatreniami v súlade s článkom 4 rozhodnutia č. 676/2002/ES.

Článok 55

Postup obmedzovania počtu práv udeľovaných na využívanie rádiového spektra

1.  

Bez toho, aby bol dotknutý článok 53, ak členský štát dospeje k záveru, že právo na využívanie rádiového spektra nemôže podliehať všeobecnému povoleniu, a ak zvažuje, či má obmedziť počet práv, ktoré sa majú udeliť na využívanie rádiového spektra, musí okrem iného:

a) 

jasne uviesť dôvody obmedzenia práv na využívanie, pričom predovšetkým náležite zohľadní potrebu maximalizovať výhody pre používateľov a uľahčiť rozvoj hospodárskej súťaže, a prípadne prehodnocovať obmedzenie v pravidelných intervaloch alebo na odôvodnenú žiadosť dotknutých podnikov;

b) 

dať všetkým zainteresovaným stranám vrátane používateľov a spotrebiteľov príležitosť vyjadriť svoje stanoviská k akýmkoľvek obmedzeniam prostredníctvom verejnej konzultácie v súlade s článkom 23.

2.  

Ak členský štát dospeje k záveru, že počet práv na využívanie treba obmedziť, jasne stanoví a zdôvodní ciele, ktoré sleduje súťažným alebo porovnávacím výberovým konaním podľa tohto článku, a ak je to možné, kvantifikuje ich, pričom náležite zohľadní potrebu splnenia cieľov týkajúcich sa domáceho a vnútorného trhu. Členský štát môže pri navrhovaní konkrétneho výberového konania stanoviť okrem cieľa podpory hospodárskej súťaže aj jeden alebo niekoľko z týchto cieľov:

a) 

podpora pokrytia;

b) 

zabezpečenie požadovanej kvality služby;

c) 

podpora efektívneho využívania rádiového spektra, a to aj s prihliadnutím na podmienky spojené s právami na využívanie a výšku poplatkov;

d) 

podpora inovácie a rozvoja podnikateľskej činnosti.

Národný regulačný orgán alebo iný príslušný orgán jasne definuje a zdôvodní zvolený postup výberového konania vrátane akéhokoľvek predbežného výberu, pokiaľ ide o účasť na ňom. Takisto jasne uvedie výsledky akéhokoľvek súvisiaceho posúdenia konkurenčnej, technickej a hospodárskej situácie na trhu a poskytne dôvody možného použitia a výberu opatrení v zmysle článku 35.

3.  
Členské štáty uverejnia každé rozhodnutie týkajúce sa zvoleného postupu výberového konania a súvisiacich pravidiel, pričom svoje rozhodnutie jasne odôvodnia. Takisto uverejnia podmienky spojené s právami na využívanie.
4.  
Po stanovení výberového konania členský štát vyzve záujemcov, aby podali žiadosti o udelenie práv na využívanie.
5.  
Ak členský štát dospeje k záveru, že je možné udeliť ďalšie práva na využívanie rádiového spektra, prípadne kombináciu všeobecného povolenia a individuálnych práv na využívanie, zverejní tento záver a spustí proces udeľovania takýchto práv.
6.  
Ak je potrebné obmedziť udeľovanie práv na využívanie rádiového spektra, členské štáty udelia takéto práva na základe výberových kritérií a výberového konania, ktoré musia byť objektívne, transparentné, nediskriminačné a primerané. Všetky výberové kritériá musia prikladať náležitý význam splneniu cieľov a požiadaviek podľa článkov 3, 4, 28 a 45.
7.  

V prípade, že sa majú použiť súťažné alebo porovnávacie výberové konania, môžu členské štáty predĺžiť maximálne obdobie šiestich týždňov uvedené v článku 48 ods. 6 na obdobie potrebné na to, aby sa pre všetky zainteresované strany zaistila spravodlivosť, primeranosť, otvorenosť a transparentnosť týchto konaní, maximálne však na obdobie ôsmich mesiacov s výhradou akéhokoľvek osobitného harmonogramu stanoveného podľa článku 53.

Tieto lehoty sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek platné medzinárodné dohody, ktoré sa vzťahujú na využívanie rádiového spektra a satelitnej koordinácie.

8.  
Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby bol dotknutý prevod práv na využívanie rádiového spektra v súlade s článkom 51.KAPITOLA IV

Zavádzanie a používanie bezdrôtového sieťového zariadenia

Článok 56

Prístup k rádiovým miestnym sieťam

1.  

Príslušné orgány povolia poskytovanie prístupu k verejnej elektronickej komunikačnej sieti prostredníctvom sietí RLAN, ako aj využívanie harmonizovaného rádiového spektra na účely takéhoto poskytovania, avšak len za uplatniteľných podmienok všeobecné povolenia týkajúcich sa využívania rádiového spektra uvedeného v článku 46 ods. 1.

Ak uvedené poskytovanie nie je súčasťou hospodárskej činnosti alebo je len doplnkom k hospodárskej činnosti alebo verejnej službe, ktorá nie je závislá od prenosu signálov v uvedených sieťach, nesmie sa na žiadny podnik, orgán verejnej správy alebo koncového používateľa, ktorí takýto prístup poskytujú, vzťahovať žiadne všeobecné povolenie na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo služieb v zmysle článku 12 ani povinnosti týkajúce sa práv koncových používateľov v zmysle časti III hlavy II, či povinnosti vzájomného prepojenia ich sietí v zmysle článku 61 ods. 1.

2.  
Uplatňuje sa článok 12 smernice 2000/31/ES.
3.  
Príslušné orgány nebránia poskytovateľom verejných elektronických komunikačných sietí alebo verejne dostupných elektronických komunikačných služieb, aby verejnosti umožnili prístup k svojim sieťam prostredníctvom sietí RLAN, ktoré sa môžu nachádzať v priestoroch koncového používateľa, pod podmienkou splnenia uplatniteľných podmienok všeobecného povolenia a predchádzajúceho informovaného súhlasu koncového používateľa.
4.  

Príslušné orgány najmä v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2120 zabezpečia, aby poskytovatelia verejných elektronických komunikačných sietí alebo verejne dostupných elektronických komunikačných služieb jednostranne koncových používateľov neobmedzovali alebo im nebránili, pokiaľ ide o:

a) 

prístup k sieťam RLAN poskytovaným tretími stranami, ktoré si zvolia; alebo

b) 

umožnenie iným koncovým používateľom recipročný alebo voľnejší prístup k sieťam takýchto poskytovateľov prostredníctvom sietí RLAN, a to aj na základe iniciatív tretích strán, ktoré združujú a verejne sprístupňujú siete RLAN rôznych koncových používateľov.

5.  
Príslušné orgány neobmedzujú koncových používateľov ani im nebránia v tom, aby umožnili iným koncovým používateľom prístup či už recipročný alebo iný k ich sieťam RLAN, a to aj na základe iniciatív tretích strán, ktoré združujú a verejne sprístupňujú siete RLAN rôznych koncových používateľov.
6.  

Príslušné orgány nenáležite neobmedzujú poskytovanie prístupu k sieťam RLAN pre verejnosť:

a) 

zo strany subjektov verejného sektora alebo vo verejných priestoroch v okolí priestorov, ktoré užívajú tieto subjekty verejného sektora, ak je takéto poskytovanie doplnkom k službám poskytovaným verejnosti v týchto priestoroch;

b) 

ak ide o iniciatívu mimovládnych organizácií alebo subjektov verejného sektora na združovanie a recipročné alebo voľnejšie sprístupňovanie sietí RLAN rôznych koncových používateľov, prípadne aj sietí RLAN, ku ktorým je verejný prístup poskytovaný v súlade s písmenom a).

Článok 57

Zavádzanie a prevádzka bezdrôtových prístupových bodov s malým dosahom

1.  

Príslušné orgány nenáležite neobmedzujú zavádzanie bezdrôtových prístupových bodov s malým dosahom. Členské štáty sa snažia zabezpečiť, aby všetky pravidlá, ktorými sa riadi zavádzanie bezdrôtových prístupových bodov s malým dosahom, boli v súlade s vnútroštátnymi predpismi. Takéto pravidlá sa uverejnia pred ich uplatnením.

Príslušné orgány najmä nepodmienia zavádzanie bezdrôtových prístupových bodov s malým dosahom, ktoré spĺňajú charakteristiky stanovené v odseku 2, žiadnemu povoleniu v rámci územného plánovania jednotlivých miest ani inému osobitnému predchádzajúcemu povoleniu.

Odchylne od druhého pododseku tohto odseku môžu príslušné orgány vyžadovať povolenie na zavedenie bezdrôtových prístupových bodov s malým dosahom na budovách alebo lokalitách architektonického, historického alebo prírodného významu chránené podľa vnútroštátneho práva, alebo ak je to potrebné v záujme verejnej bezpečnosti. Na udelenie týchto povolení sa uplatňuje článok 7 smernice 2014/61/EÚ.

2.  

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov špecifikuje fyzické a technické charakteristiky, ako sú maximálne rozmery, hmotnosť a prípadne vysielací výkon bezdrôtových prístupových bodov s malým dosahom.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 118 ods. 4.

Prvý takýto vykonávací akt sa prijme do 30. júna 2020.

3.  
Týmto článkom nie sú dotknuté základné požiadavky stanovené v smernici 2014/53/EÚ a platný režim udeľovania povolení na využívanie príslušného rádiového spektra.
4.  
Členské štáty zabezpečia, v prípade potreby uplatnením postupov prijatých v súlade so smernicou 2014/61/EÚ, aby mali prevádzkovatelia právo na prístup k akejkoľvek fyzickej infraštruktúre vrátane pouličného zariadenia, ako sú stožiare verejného osvetlenia, dopravné značky, semafory, bilbordy, autobusové a električkové zastávky a stanice metra, ktorú kontrolujú vnútroštátne, regionálne alebo miestne orgány verejnej správy, ktorá je technicky vhodná ako hostiteľská infraštruktúra pre bezdrôtové prístupové body s malým dosahom alebo ktorá je nevyhnutná na pripojenie takýchto prístupových bodov k chrbticovej sieti. Orgány verejnej správy vyhovejú všetkým oprávneným žiadostiam o prístup za spravodlivých, primeraných, transparentných a nediskriminačných podmienok, ktoré sa zverejnia na jednotnom informačnom mieste.
5.  
Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek obchodné dohody, nepodlieha zavádzanie bezdrôtových prístupových bodov s malým dosahom žiadnym poplatkom ani úhradám nad rámec správnych poplatkov v súlade s článkom 16.

Článok 58

Technická regulácia elektromagnetických polí

Postupy ustanovené v smernici (EÚ) 2015/1535 sa vzťahujú na všetky navrhované opatrenia členského štátu, ktorými by sa uložili požiadavky na zavedenie bezdrôtových prístupových bodov s malým dosahom v súvislosti s elektromagnetickými poľami odlišnými od tých, ktoré sú stanovené v odporúčaní 1999/519/ES.HLAVA II

PRÍSTUPKAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia, zásady prístupu

Článok 59

Všeobecný rámec prístupu a prepojenia

1.  
Členské štáty zabezpečia, aby neexistovali žiadne obmedzenia brániace podnikom v tom istom členskom štáte alebo inom členskom štáte pri dojednávaní vzájomných dohôd o technických a komerčných podmienkach týkajúcich sa prístupu alebo prepojenia v súlade s právom Únie. Podnik žiadajúci o prístup alebo prepojenie nemusí mať oprávnenie pôsobiť v členskom štáte, v ktorom žiada o prístup alebo prepojenie, ak neposkytuje služby a neprevádzkuje sieť v uvedenom členskom štáte.
2.  
Bez toho, aby bol dotknutý článok 114, členské štáty nezachovávajú právne alebo administratívne opatrenia, ktorými sa od podnikov vyžaduje pri udeľovaní prístupu alebo prepojenia ponúkať rôzne podmienky rôznym podnikom za rovnocenné služby alebo opatrenia ukladajúce záväzky, ktoré sa netýkajú samotných poskytovaných služieb prístupu a prepojenia bez toho, aby boli dotknuté podmienky stanovené v prílohe I.

Článok 60

Práva a povinnosti podnikov

1.  
Prevádzkovatelia verejných elektronických komunikačných sietí majú právo a, ak ich o to požiadajú iné podniky, ktoré sú na to oprávnené podľa článku 15, povinnosť navzájom dohodnúť prepojenie na účely poskytovania verejne dostupných elektronických komunikačných služieb, aby sa zabezpečilo ich poskytovanie a interoperabilita v Únii. Prevádzkovatelia ponúkajú iným podnikom prístup a prepojenie za podmienok, ktoré sú v súlade s povinnosťami, ktoré uložil národný regulačný orgán podľa článkov 61, 62 a 68.
2.  
Bez toho, aby bol dotknutý článok 21, vyžadujú členské štáty od podnikov, ktoré získavajú informácie od iných podnikov pred, počas alebo po procese rokovania o prístupe alebo prepojení, používanie týchto informácií výlučne na účely, na ktoré boli poskytnuté a o bezvýhradné rešpektovanie dôveryhodnosti prenášaných alebo uložených informácií. Takéto podniky neposkytnú prijaté informácie žiadnej tretej strane, najmä iným organizačným článkom, sesterským spoločnostiam alebo obchodným partnerom, pre ktorých by takéto informácie mohli poskytovať konkurenčnú výhodu.
3.  
Členské štáty môžu ustanoviť, že ak si to vyžadujú podmienky hospodárskej súťaže, rokovania sa majú uskutočniť prostredníctvom neutrálnych sprostredkovateľov.KAPITOLA II

Prístup a prepojenie

Článok 61

Právomoc a zodpovednosť národných regulačných orgánov a iných príslušných orgánov za prístup a prepojenie

▼C1

1.  

Národné regulačné orgány alebo v prípade písmen b) a c) prvého pododseku odseku 2 tohto článku národné regulačné orgány alebo iné príslušné orgány pri plnení cieľov stanovených v článku 3 podporujú a prípadne zabezpečujú v súlade s touto smernicou primeraný prístup, prepojenie a interoperabilitu služieb, pričom svoje povinnosti vykonávajú spôsobom, ktorý podporuje efektívnosť, udržateľnú hospodársku súťaž, zavádzanie vysokokapacitných sietí, efektívne investície a inovácie a poskytuje maximálne výhody koncovým používateľom.

▼B

Poskytujú poradenstvo a sprístupnia postupy získavania prístupu a prepojenia, aby malým a stredným podnikom a prevádzkovatelia s obmedzeným geografickým dosahom zaručili výhody z uložených povinností.

▼C1

2.  

Národné regulačné orgány alebo v prípade písmen b) a c) tohto pododseku národné regulačné orgány alebo iné príslušné orgány majú predovšetkým, a bez toho, aby boli dotknuté opatrenia, ktoré môžu byť prijaté vo vzťahu k podnikom určeným ako podniky s významným vplyvom na trhu podľa článku 68, možnosť uložiť:

▼B

a) 

v rozsahu potrebnom na zabezpečenie prepojiteľnosti medzi koncovými bodmi, podnikom, ktoré podliehajú všeobecnému povoleniu, ktoré kontrolujú prístup ku koncovým používateľom, povinnosti, ktoré v odôvodnených prípadoch zahŕňajú povinnosť prepojiť svoje siete, ak ešte nie sú prepojené;

b) 

v odôvodnených prípadoch a v potrebnom rozsahu podnikom, ktoré podliehajú všeobecnému povoleniu, ktoré kontrolujú prístup ku koncovým používateľom, povinnosť zabezpečiť interoperabilitu svojich služieb;

c) 

v odôvodnených prípadoch, keď je ohrozená prepojiteľnosť koncových bodov medzi koncovými používateľmi z dôvodu chýbajúcej interoperability komunikačných služieb, a v rozsahu potrebnom na zabezpečenie prepojiteľnosti koncových bodov medzi koncovými -užívateľmi, príslušným poskytovateľom interpersonálnych komunikačných služieb nezávislých od číslovania, ktorí majú značnú mieru pokrytia a využívania zo strany používateľov, povinnosť zabezpečiť interoperabilitu svojich služieb;

d) 

v rozsahu potrebnom na zabezpečenie prístupu koncových používateľov k službám digitálneho rozhlasového a televízneho vysielania a súvisiacim doplnkovým službám špecifikovaným členskými štátmi prevádzkovateľom povinnosť zabezpečiť prístup k iným prostriedkom uvedeným v prílohe II časti II za spravodlivých, primeraných a nediskriminačných podmienok.

Povinnosti uvedené v písmene c) prvom pododseku sa ukladajú iba:

i) 

v rozsahu potrebnom na zabezpečenie interoperability interpersonálnych komunikačných služieb a ich súčasťou môžu byť primerané povinnosti poskytovateľom týchto služieb zverejňovať príslušné informácie a umožniť ich využívanie, úpravu a ďalšie šírenie orgánmi a inými poskytovateľmi alebo povinnosť používať alebo implementovať normy či špecifikácie uvedené v článku 39 ods. 1, prípadne ktorékoľvek ďalšie relevantné európske či medzinárodné normy,

ii) 

ak Komisia po konzultácii s orgánom BEREC a čo najdôkladnejšom zohľadnení jeho stanoviska zistí v celej Únii alebo v najmenej troch členských štátoch nezanedbateľné ohrozenie prepojiteľnosti koncových bodov medzi koncovými používateľmi a prijme vykonávacie opatrenia špecifikujúce povahu a rozsah akýchkoľvek povinností, ktoré možno uložiť.

Vykonávacie opatrenia uvedené v bode ii) druhého pododseku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 118 ods. 4.

3.  

Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2, národné regulačné orgány môžu na základe opodstatnenej žiadosti uložiť najmä povinnosti týkajúce sa udelenia prístupu k elektroinštalácii a ku káblom, ako aj k pridruženým prostriedkom vo vnútri budov alebo po prvý sústreďovací alebo distribučný bod, ako určí národný regulačný orgán, pokiaľ je taký bod umiestnený mimo budovy. Ak je to odôvodnené tým, že replikácia takýchto prvkov siete by bola hospodársky neefektívna alebo fyzicky neuskutočniteľná, takéto povinnosti sa môžu uložiť poskytovateľom elektronických komunikačných sietí alebo vlastníkom takejto elektroinštalácie a káblov a pridružených prostriedkov, ak títo vlastníci nie sú poskytovateľmi elektronických komunikačných sietí. Súčasťou uložených podmienok prístupu môžu byť osobitné pravidlá týkajúce sa prístupu k takýmto prvkom siete a pridruženým prostriedkom a pridruženým službám, týkajúce sa transparentnosti a nediskriminácie, ako aj rozdelenia nákladov na prístup prispôsobené podľa potreby tak, aby zohľadňovali rizikové faktory.

Ak národný regulačný orgán dospeje k záveru, v náležitých prípadoch s prihliadnutím na povinnosti vyplývajúce z akejkoľvek relevantnej analýzy trhu, že povinnosti uložené v súlade s prvým pododsekom dostatočne neriešia značné a dlhodobé ekonomické alebo fyzické prekážky replikácie, ktoré sú základom existujúcej alebo vznikajúcej situácie na trhu, ktorá výrazne obmedzuje prínosy hospodárskej súťaže pre koncových používateľov, môže rozšíriť ukladanie takýchto povinností prístupu za spravodlivých a primeraných podmienok za prvým sústreďovacím alebo distribučným bodom, až po bod, ktorý určí za bod najbližší ku koncovým používateľom a ktorý je schopný prijať dostatočný počet pripojení koncových používateľov na to, aby bol pre záujemcov o efektívne pripojenie komerčne životaschopný. Pri určovaní rozsahu rozšírenia za prvým sústreďovacím alebo distribučným bodom národný regulačný orgán v čo najväčšej miere zohľadní príslušné usmernenia orgánu BEREC. Ak je to opodstatnené technickými alebo hospodárskymi dôvodmi, môžu národné regulačné orgány uložiť povinnosti aktívneho alebo virtuálneho prístupu.

Národné regulačné orgány neukladajú povinnosti v súlade s druhým pododsekom o poskytovateľoch elektronických komunikačných sietí, ak stanovia, že:

a) 

poskytovateľ spĺňa vlastnosti uvedené v článku 80 ods. 1 a za spravodlivých, nediskriminačných a primeraných podmienok dáva ktorémukoľvek podniku k dispozícii funkčné a podobné alternatívne spôsoby prístupu pre koncových používateľov k vysokokapacitnej sieti; národné regulačné orgány môžu rozšíriť túto výnimku na ďalších poskytovateľov, ktorí za spravodlivých, nediskriminačných a primeraných podmienok ponúkajú prístup k vysokokapacitnej sieti; alebo

b) 

uložením povinností by sa ohrozila ekonomická alebo finančná realizovateľnosť zavedenia novej siete, a to najmä prostredníctvom malých miestnych projektov.

Odchylne od písmena a) tretieho pododseku môžu národné regulačné orgány uložiť poskytovateľom elektronických komunikačných sietí, ktorí spĺňajú kritériá stanovené v uvedenom písmene, ak je dotknutá sieť financovaná z verejných zdrojov.

Do 21. decembra 2020 orgán BEREC uverejní usmernenia s cieľom podporiť jednotné uplatňovanie tohto odseku stanovením relevantných kritérií na určenie:

a) 

prvého sústreďovacieho alebo distribučného bodu;

b) 

bodu, ktorý je za prvým sústreďovacím alebo distribučným bodom a ktorý je schopný prijať dostatočný počet pripojení koncových používateľov na to, aby umožnil efektívnemu podnikaniu prekonať identifikované významné prekážky replikovateľnosti;

c) 

zavedení sietí, ktoré možno považovať za nové;

d) 

projektov, ktoré možno považovať za malé; a

e) 

ekonomických alebo fyzických prekážok replikácie, ktoré sú významné a dlhodobé.

4.  

Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2, členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali právomoc ukladať podnikom, ktoré poskytujú alebo majú povolenie poskytovať elektronické komunikačné siete, povinnosti súvisiace so spoločným využívaním pasívnej infraštruktúry alebo povinnosti uzatvárať dohody o lokálnom prístupe k roamingu, ak sú v oboch prípadoch priamo potrebné na poskytovanie služieb na miestnej úrovni, ktoré závisia od využívania rádiového spektra, a to v súlade s právom Únie a za predpokladu, že žiadny podnik nemá k dispozícii funkčné a podobné alternatívne spôsoby prístupu pre koncových používateľov za spravodlivých a primeraných podmienok. Príslušné orgány môžu uložiť takéto povinnosti len za predpokladu, že táto možnosť bola jasne stanovená pri udeľovaní práv na využívanie rádiového spektra, a v prípade, že v oblasti, na ktorú sa takéto povinnosti vzťahujú, naráža trhové zavádzanie infraštruktúry na poskytovanie sietí alebo služieb, ktoré závisí od využívania rádiového spektra, na neprekonateľné ekonomické alebo fyzické prekážky, a preto je prístup koncových používateľov k sieťam alebo službám veľmi nedostatočný alebo nemožný. Za takýchto okolností, keď prístup a spoločné využívanie pasívnej infraštruktúry samo osebe nestačí na riešenie tejto situácie, národné regulačné orgány môžu uložiť povinnosti spoločného využívania aktívnej infraštruktúry.

Príslušné orgány zohľadňujú:

a) 

potrebu maximalizovať pripojiteľnosť v celej Únii, pozdĺž hlavných dopravných trás a v určitých teritoriálnych oblastiach a možnosť výrazného rozšírenia výberu a vyššej kvality služby pre koncových používateľov;

b) 

efektívne využívanie rádiového spektra;

c) 

technickú realizovateľnosť spoločného využívania a s ním súvisiacich podmienok;

d) 

stav hospodárskej súťaže založenej na infraštruktúre, ako aj na službách;

e) 

technologickú inováciu;

f) 

prvoradú potrebu podporovať zámer hostiteľa zaviesť v prvom rade infraštruktúru.

V prípade riešenia sporu môžu príslušné orgány okrem iného beneficientovi povinnosti spoločného využívania alebo povinnosti prístupu uložiť povinnosť spoločne využívať rádiové spektrum s hostiteľom infraštruktúry v príslušnej oblasti.

5.  
Povinnosti a podmienky uložené v súlade s odsekmi 1 až 4 tohto článku musia byť objektívne, transparentné, primerané a nediskriminačné a vykonávajú sa v súlade s postupmi uvedenými v článkoch 23, 32 a 33. Národné regulačné orgány a iné príslušné orgány, ktoré takéto povinnosti a podmienky uložili, posúdia výsledky ich plnenia do piatich rokov od prijatia predchádzajúceho opatrenia prijatého v súvislosti s tými istými podnikmi a posúdia vhodnosť ich zrušenia alebo zmeny vzhľadom na meniaci sa stav. Uvedené orgány výsledky svojho posúdenia oznamujú v súlade s postupmi uvedenými v článkom 23, 32 a 33.
6.  
Na účely odsekov 1 a 2 tohto článku, členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány mali právomoc z vlastnej iniciatívy zasiahnuť v prípadoch, kde je to oprávnené, aby sa zabezpečili politické ciele článku 3 v súlade s touto smernicou a najmä postupmi uvedenými v článkoch 23 a 32.
7.  
Do 21. júna 2020 v snahe prispieť k jednotnému vymedzeniu umiestnenia koncových bodov siete národnými regulačnými orgánmi vydá orgán BEREC po konzultácii so zainteresovanými stranami a v úzkej spolupráci s Komisiou usmernenia o jednotnom prístupe k identifikácii koncového bodu siete v rôznych topológiách sietí. Národné regulačné orgány tieto usmernenia v čo najväčšej miere zohľadnia pri vymedzovaní umiestnenia koncových bodov sietí.

Článok 62

Systémy podmieneného prístupu a iné prostriedky

1.  
Členské štáty zabezpečia, aby sa podmienky stanovené v časti I prílohy II uplatňovali vo vzťahu k podmienenému prístupu k digitálnym televíznym a rozhlasovým službám vysielaným divákom a poslucháčom v Únii bez ohľadu na spôsob prenosu.
2.  

Ak v dôsledku analýzy trhu uskutočnenej v súlade s článkom 67 ods. 1 národný regulačný orgán zistí, že jeden alebo viaceré podniky nemajú významný vplyv na relevantnom trhu, môže zmeniť alebo zrušiť podmienky vzťahujúce sa na tieto podniky v súlade s postupmi uvedenými v článkoch 23 a 32 len v takom rozsahu, aby:

a) 

nebol takouto zmenou alebo zrušením nepriaznivo ovplyvnený prístup koncových používateľov k rozhlasovému a televíznemu vysielaniu a vysielacím kanálom a službám špecifikovaným podľa článku 114; a

b) 

neboli takouto zmenou alebo zrušením nepriaznivo ovplyvnené predpoklady efektívnej hospodárskej súťaže na týchto trhoch:

i) 

maloobchodných služieb digitálnej televízie a rozhlasového vysielania, a

ii) 

systémov podmieneného prístupu a iných pridružených prostriedkov.

Stranám dotknutým takouto zmenou alebo zrušením podmienok sa poskytne primeraná lehota na oznámenie.

3.  
Podmienkami uplatňovanými v súlade s týmto článkom nie sú dotknuté možnosti členských štátov ukladať povinnosti týkajúce sa prezentačných aspektov elektronických programových sprievodcov a podobných zoznamov a orientačných prostriedkov.
4.  
Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku môžu členské štáty čo možno najskôr po 20. decembri 2018 a potom v pravidelných časových intervaloch umožniť svojim národným regulačným orgánom preskúmanie podmienok uplatňovaných v súlade s týmto článkom vykonaním analýzy trhu v súlade s článkom 67 ods. 1, aby sa zistilo, či treba uplatnené podmienky zachovať, zmeniť alebo zrušiť.KAPITOLA III

Trhová analýza a významný vplyv na trhu

Článok 63

Podniky s významným vplyvom na trhu

1.  
Ak táto smernica vyžaduje od národných regulačných orgánov aby určili, či majú podniky významný vplyv na trhu podľa postupu uvedeného v článku 67, uplatňuje sa odsek 2 tohto článku.
2.  

Podnik sa považuje za podnik s významným vplyvom na trhu, ak sám alebo spoločne s inými podnikmi má postavenie zodpovedajúce dominancii, t. j. ekonomický vplyv, ktorý mu dovoľuje správať sa v značnom rozsahu nezávisle od konkurentov, zákazníkov a koncových spotrebiteľov.

Národné regulačné orgány konajú podľa práva Únie a zohľadňujú v čo najväčšej miere usmernenia k analýze trhu a posúdeniu významného vplyvu na trhu, zverejnené Komisiou podľa článku 64, najmä pri hodnotení prípadného spoločného dominantného postavenia dvoch alebo viacerých podnikov na trhu.

3.  
Ak má podnik významný vplyv na konkrétnom trhu, môže sa tiež určiť ako podnik s významným vplyvom na blízkom príbuznom trhu, ak sú prepojenia medzi týmito dvoma trhmi také, že umožňujú prenesenie vplyvu z konkrétneho trhu na úzko súvisiaci trh, a tým posilnenie vplyvu daného podniku na trhu. Preto možno na úzko súvisiacom trhu uplatňovať nápravné opatrenia podľa článkov 69, 70, 71 a 74.

Článok 64

Postup na identifikáciu a vymedzenie trhov

1.  

Po verejnej konzultácii vrátane konzultácie s národnými regulačnými orgánmi a zohľadňujúc v čo najväčšej miere stanovisko orgánu BEREC, Komisia prijme odporúčanie o relevantných trhoch produktov a služieb (ďalej len „odporúčanie“). V odporúčaní sa identifikujú tie trhy produktov a služieb v odvetví elektronických komunikácií, ktorých povaha môže opodstatňovať uloženie regulačných povinností stanovených v tejto smernici, bez toho, aby boli dotknuté trhy, ktoré môžu byť v osobitných prípadoch vymedzené podľa práva hospodárskej súťaže. Komisia vymedzí trhy v súlade so zásadami práva hospodárskej súťaže.

Komisia uvedie v odporúčaní trhy produktov a služieb, v prípade ktorých po posúdení celkových trendov v Únii zistí, že spĺňajú každé z troch kritérií uvedených v článku 67 ods. 1.

Komisia preskúma odporúčanie do 21. decembra 2020 a pravidelne ho preskúmava.

2.  
Komisia po konzultácii s orgánom BEREC uverejní usmernenia k analýze trhu a posúdeniu významného vplyvu na trhu (ďalej len „usmernenia VVT“), ktoré sú v súlade s relevantnými zásadami práva hospodárskej súťaže. Usmernenia VVT obsahujú usmernenia pre národné regulačné orgány k uplatňovaniu pojmu významného vplyvu na trhu v osobitnom kontexte ex ante regulácie trhov s elektronickými komunikáciami, a to pri zohľadnení troch kritérií uvedených v článku 67 ods. 1.
3.  
Národné regulačné orgány v súlade so zásadami práva hospodárskej súťaže vymedzia relevantné trhy primerané vnútroštátnym okolnostiam, a najmä relevantné geografické trhy na svojom území okrem iného s ohľadom na stupeň hospodárskej súťaže v oblasti infraštruktúry v týchto oblastiach, pričom v čo najväčšej miere zohľadnia odporúčanie a usmernenia VVT. Národné regulačné orgány v relevantných prípadoch tiež zohľadnia výsledky geografického prieskumu vypracovaného v súlade s článkom 22 ods. 1. Pred vymedzením trhov, ktoré sa líšia od trhov identifikovaných v odporúčaní, sa riadia postupmi uvedenými v článkoch 23 a 32.

Článok 65

Postup identifikácie nadnárodných trhov

1.  
Ak Komisia alebo aspoň dva dotknuté národné regulačné orgány predložia odôvodnenú žiadosť vrátane podporných dôkazov, orgán BEREC vypracuje analýzu potenciálneho nadnárodného trhu. Po konzultácii so zainteresovanými stranami a pri čo najväčšom zohľadnení analýzy, ktorú vypracoval orgán BEREC, môže Komisia prijať rozhodnutia o identifikácii nadnárodných trhov v súlade so zásadami právnych predpisov o hospodárskej súťaži, pričom v čo najväčšej miere zohľadní odporúčanie a usmernenia VVT v súlade s článkom 64.
2.  

V prípade nadnárodných trhov identifikovaných v súlade s odsekom 1 tohto článku dotknuté národné regulačné orgány vypracujú spoločnú analýzu trhu, pričom v čo najväčšej miere zohľadnia usmernenia VVT a po vzájomnej dohode rozhodnú o uložení, zachovaní, zmene alebo zrušení regulačných povinností uvedených v článku 67 ods. 4. Dotknuté národné regulačné orgány spoločne oznámia Komisii nimi navrhované opatrenia týkajúce sa analýzy trhu a ktorejkoľvek z regulačných povinností v zmysle článkov 32 a 33.

Dva alebo viacero národných regulačných orgánov môže navrhované opatrenia týkajúce sa analýzy trhu a ktorejkoľvek z regulačných povinností spoločne oznámiť aj v prípade neexistencie nadnárodných trhov, ak sa domnievajú, že trhové podmienky v rámci ich príslušných právomocí sú dostatočne homogénne.

Článok 66

Postup identifikácie nadnárodného dopytu

1.  

Ak orgán BEREC dostane odôvodnenú žiadosť podloženú dôkazmi od Komisie alebo najmenej dvoch dotknutých národných regulačných orgánov uvádzajúcu vážny problém s dopytom, ktorý treba riešiť, vypracuje analýzu nadnárodného dopytu koncových používateľov po produktoch a službách poskytovaných v Únii na jednom alebo viacerých trhoch uvedených v odporúčaní. Orgán BEREC môže túto analýzu vypracovať aj v prípade, že dostane odôvodnenú žiadosť od účastníkov na trhu, ktorí poskytnú dostatok dôkazov, a ak uzná, že existuje vážny problém s dopytom, ktorý treba riešiť. Analýzou orgánu BEREC nie je dotknuté žiadne identifikovanie nadnárodných trhov v súlade s článkom 65 ods. 1, ani identifikovanie národných alebo subnárodných geografických trhov národnými regulačnými orgánmi v súlade s článkom 64 ods. 3.

Takáto analýza nadnárodného dopytu koncových používateľov môže zahŕňať produkty a služby poskytované na trhoch produktov a služieb, ktoré boli jedným či viacerými národnými regulačnými orgánmi po zohľadnení vnútroštátnych okolností vymedzené odlišnými spôsobmi, a to za predpokladu, že tieto produkty a služby možno nahradiť tými, ktoré sú poskytované na jednom z trhov uvedených v odporúčaní.

2.  
Ak orgán BEREC vo svojej analýze dospeje k záveru, že nadnárodný dopyt koncových používateľov existuje, je významný a nie je dostatočne uspokojený dodávkou ponúkanou na komerčnom alebo regulovanom základe, po konzultácii so zúčastnenými stranami a v úzkej spolupráci s Komisiou vydá usmernenia k jednotnému prístupu národných regulačných orgánov k uspokojeniu zisteného nadnárodného dopytu, vo vhodných prípadoch aj vtedy, keď zavedú nápravné opatrenia v súlade s článkom 68. Národné regulačné orgány tieto usmernenia v čo najväčšej miere zohľadnia pri výkone regulačných úloh v rámci svojich právomocí. Uvedené usmernenia môžu byť základom interoperability veľkoobchodných prístupových produktov v celej Únii a môžu obsahovať usmernenia k harmonizácii technických špecifikácií veľkoobchodných prístupových produktov schopných uspokojiť takýto zistený nadnárodný dopyt.

Článok 67

Postup analýzy trhu

1.  

Národné regulačné orgány určia či relevantný trh vymedzený v súlade s článkom 64 ods. 3 je taký, že opodstatňuje uloženie regulačných povinností stanovených v tejto smernici. Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade potreby vykonala analýza v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi pre hospodársku súťaž. Národné regulačné orgány v čo najväčšej miere zohľadnia usmernenia VVT a pri vypracovaní analýzy sa riadia postupmi uvedenými v článkoch 23 a 32.

Trh môže byť považovaný za opodstatňujúci uloženie regulačných povinností stanovených v tejto smernici, ak sú splnené všetky tieto kritériá:

a) 

prítomnosť významných a neprechodných štrukturálnych, právnych alebo regulačných prekážok vstupu;

b) 

štruktúra trhu je taká, že v príslušnom časovom horizonte nesmeruje k efektívnej hospodárskej súťaži, pokiaľ ide o hospodársku súťaž založenú na infraštruktúre a inú hospodársku súťaž, ktorá vytvára prekážky vstupu;

c) 

samotné právo hospodárskej súťaže nestačí na adekvátne riešenie zisteného zlyhania alebo zlyhaní trhu.

Ak národný regulačný orgán vypracuje analýzu trhu, ktorý je uvedený v odporúčaní, považuje kritériá v písmenách a), b) a c) druhého pododseku za splnené, pokiaľ národný regulačný orgán nezistí, že jedno alebo viaceré z týchto kritérií neboli splnené v osobitných vnútroštátnych podmienkach.

2.  

Ak národný regulačný orgán vypracuje analýzu požadovanú v odseku 1, posúdi vývojové trendy z hľadiska budúcnosti pri chýbajúcej regulácii uloženej relevantnému trhu na základe tohto článku, pričom zohľadní všetky tieto náležitosti:

a) 

vývojové trendy na trhu, ktoré ovplyvňujú pravdepodobnosť, že relevantný trh smeruje k efektívnej hospodárskej súťaži;

b) 

všetky relevantné prekážky v hospodárskej súťaži na úrovni veľkoobchodu a maloobchodu bez ohľadu na to, či sú za zdroj týchto prekážok považované elektronické komunikačné siete, elektronické komunikačné služby či iné typy služieb alebo aplikácií, ktoré sú porovnateľné z pohľadu koncového používateľa, a bez ohľadu na to, či sú tieto prekážky súčasťou relevantného trhu;

c) 

iné formy regulácie alebo opatrení uložených a ovplyvňujúcich v danom období relevantný trh alebo súvisiaci maloobchodný trh alebo trhy vrátane povinností uložených v súlade s článkami 44, 60 a 61;

d) 

reguláciu uloženú iným relevantným trhom na základe tohto článku.

3.  

Ak národný regulačný orgán dospeje k záveru, že relevantný trh neopodstatňuje uloženie regulačných povinností v súlade s postupom v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo ak neboli splnené podmienky stanovené v odseku 4 tohto článku, neuloží alebo neponechá v platnosti žiadne osobitné regulačné povinnosti v súlade s článkom 68. Ak už existujú regulačné povinnosti pre špecifické odvetvie uložené v súlade s článkom 68, zruší takéto povinnosti podnikom na tomto relevantnom trhu.

Národné regulačné orgány zabezpečia, aby strany dotknuté týmto zrušením povinností boli o tejto skutočnosti upovedomené v primeranej lehote na oznámenie, ktorej dĺžka závisí od rovnováhy medzi potrebou zaistiť beneficientom z týchto povinností a koncovým používateľom stabilný prechod, koncovým používateľom možnosť voľby a to, aby regulácia netrvala dlhšie, než je nevyhnutné. Pri stanovení takejto lehoty na oznámenie môže národný regulačný orgán v súvislosti s existujúcimi dohodami o prístupe určiť osobitné podmienky a lehoty na oznámenie.

4.  
Ak národný regulačný orgán zistí, že na relevantnom trhu je uloženie regulačných povinností v súlade s odsekmi 1 a 2 tohto článku opodstatnené, v súlade s článkom 63 určí všetky podniky, ktoré majú samostatne alebo spoločne významný vplyv na danom relevantnom trhu. Národný regulačný orgán týmto podnikom uloží v súlade s článkom 68 primerané osobitné regulačné povinnosti alebo ich zachová alebo zmení, ak už existujú a ak usúdi, že výsledok pre koncových používateľov by bez ich uloženia nebol efektívne konkurencieschopný.
5.  

Na opatrenia prijaté podľa odsekov 3 a 4 tohto článku sa vzťahujú postupy uvedené v článkoch 23 a 32. Národné regulačné orgány vypracujú analýzu relevantného trhu a oznámia príslušný návrh opatrenia podľa článku 32:

a) 

do piatich rokov od prijatia predchádzajúceho opatrenia, ak národný regulačný organ vymedzil relevantný trh a určil podniky s významným vplyvom na trhu; túto päťročnú lehotu možno výnimočne predĺžiť o jeden rok, ak národný regulačný orgán oznámi Komisii najneskôr štyri mesiace pred uplynutím päťročnej lehoty odôvodnený návrh na jej predĺženie a Komisia voči takémuto návrhu do jedného mesiaca od tohto oznámenia nevznesie námietku;

b) 

do troch rokov od prijatia revidovaného odporúčania o relevantných trhoch v prípade trhov, ktoré predtým neboli oznámené Komisii; alebo

c) 

do troch rokov od pristúpenia k Únii v prípade členských štátov, ktoré medzičasom vstúpili do Únie.

6.  
Ak národný regulačný orgán usúdi, že nemôže dokončiť alebo nedokončil svoju analýzu relevantného trhu identifikovaného v odporúčaní v lehote stanovenej v odseku 5 tohto článku, orgán BEREC mu na jeho žiadosť pomôže dokončiť analýzu osobitného trhu a osobitných povinností, ktoré sa majú uložiť. Dotknutý národný regulačný orgán s takouto pomocou oznámi Komisii do šiestich mesiacov od lehoty stanovenej v odseku 5 návrh opatrenia podľa článku 32.KAPITOLA IV

Nápravné opatrenia v prípade prístupu uložené podnikom s významným vplyvom na trhu

Článok 68

Uloženie, zmena alebo zrušenie povinností

1.  
Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány mali právomoc uložiť povinnosti uvedené v článkoch 69 až 74 a článkoch 76 až 81.
2.  
Ak je podnik určený ako podnik s významným vplyvom na konkrétnom trhu, na základe výsledku analýzy trhu vykonanej v súlade s článkom 67 tejto smernice, národné regulačné orgány uložia podľa potreby ktorúkoľvek z povinností stanovených v článkoch 69 až 7 a článkoch 76 a 80. V súlade so zásadou proporcionality národný regulačný orgán vyberie najmenej rušivý spôsob riešenia problémov zistených v rámci analýzy trhu.
3.  

Národné regulačné orgány uložia povinnosti stanovené v článkoch 69 až 74 a článkoch 76 a 80 iba podnikom, ktoré boli určené ako podniky s významným vplyvom na trhu v súlade s odsekom 2 tohto článku bez toho, aby boli dotknuté:

a) 

články 61 a 62;

b) 

články 44 a 17 tejto smernice, podmienka 7 v časti D prílohy I, ktorá sa uplatňuje na základe článku 13 ods. 1 tejto smernice, článkov 97 a 106 tejto smernice a príslušných ustanovení smernice 2002/58/ES obsahujúcej povinnosti podnikov, ktoré nie sú určené ako podniky s významným vplyvom na trhu; alebo

c) 

potreba spĺňať medzinárodné záväzky.

Za výnimočných okolností, keď národný regulačný orgán zamýšľa uložiť podnikom určeným ako podniky s významným vplyvom na trhu iné povinnosti prístupu alebo prepojenia, než sú povinnosti uvedené v článkoch 69 až 74 a článkoch 76 a 80, predloží túto žiadosť Komisii.

Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnutia o povolení alebo zamietnutí prijatia takýchto opatrení národnými regulačnými orgánmi, pričom v čo najväčšej miere zohľadní stanovisko orgánu BEREC.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 118 ods. 3.

4.  

Povinnosti uložené v súlade s týmto článkom:

a) 

vychádzajú z povahy problému, ktorý zistil národný regulačný orgán vo svojej analýze trhu, v prípade potreby aj po zohľadnení identifikácie nadnárodného dopytu v zmysle článku 66;

b) 

sú primerané, a to podľa možnosti pri zohľadnení nákladov a prínosov;

c) 

odôvodnené vzhľadom na ciele stanovené v článku 3; a

d) 

ukladajú sa po konzultácii v súlade s článkami 23 a 32.

5.  
V súvislosti s potrebou splniť medzinárodné záväzky uvedené v odseku 3 tohto článku národné regulačné orgány oznámia Komisii rozhodnutia o uložení, zmene alebo zrušení povinností podnikov v súlade s postupom uvedeným v článku 32.
6.  

Národné regulačné orgány zvážia vplyv nových vývojových trendov na trhu, ako napríklad trendov v súvislosti s obchodnými dohodami vrátane dohôd o spoluinvestovaní, ktorými sa ovplyvňuje dynamika hospodárskej súťaže.

Ak tieto vývojové trendy nie sú dostatočne významné na požadovanie novej analýzy trhu v súlade s článkom 67, národný regulačný orgán bezodkladne posúdi, či treba preskúmať povinnosti uložené podnikom určeným ako podniky s významným vplyvom na trhu a zmeniť akékoľvek predchádzajúce rozhodnutia, a to aj zrušením povinností alebo uložením nových povinností, s cieľom zabezpečiť, aby takéto povinnosti naďalej spĺňali podmienky stanovené v odseku 4 tohto článku. Takéto zmeny sa uložia až po poradách v súlade s článkami 23 a 32.

Článok 69

Povinnosť transparentnosti

1.  
Národné regulačné orgány môžu v súlade s článkom 68 uložiť povinnosti, pokiaľ ide o transparentnosť v súvislosti s prepojením alebo prístupom, ktorými sa od podnikov vyžaduje, aby zverejňovali osobitné informácie, ako napríklad účtovné informácie, ceny, technické špecifikácie, charakteristiky siete a ich očakávaný vývoj, ako aj podmienky poskytovania a používania vrátane všetkých podmienok zmeny prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania, najmä pokiaľ ide o prechod od zastaranej infraštruktúry, ak takéto podmienky umožňuje členský štát v súlade s právom Únie.
2.  
Najmä v prípadoch, keď podniky majú povinnosti nediskriminácie, môžu národné regulačné orgány vyžadovať od daného podniku uverejnenie referenčnej ponuky, ktorá je dostatočne členená na to, aby zabezpečila, že od podnikov sa nevyžaduje platenie za prostriedky, ktoré nie sú potrebné na poskytovanie požadovanej služby. Uvedená ponuka musí obsahovať opis ponúk rozdelených na jednotlivé položky podľa potrieb trhu a súvisiacich podmienok vrátane cien. Národný regulačný orgán okrem iného môže uložiť zmeny referenčných ponúk, aby sa uplatnili povinnosti uložené podľa tejto smernice.
3.  
Národné regulačné orgány môžu špecifikovať presné informácie, ktoré sa majú sprístupniť, požadovanú úroveň podrobností a spôsob uverejnenia.
4.  

Do 21. decembra 2019 v snahe prispieť k jednotnému uplatňovaniu povinnosti transparentnosti vydá orgán BEREC po konzultácii so zainteresovanými stranami a v úzkej spolupráci s Komisiou usmernenia k minimálnym kritériám referenčnej ponuky a podľa potreby ich kedykoľvek preskúma, aby ich prispôsobil technologickému vývoju a trendom na trhu. Pri vypracovaní týchto minimálnych kritérií orgánu BEREC, sledujúc ciele v článku 3 a zohľadňujúc potreby beneficientov z povinností prístupu zabezpečiť prístup a koncových používateľov prítomných vo viac ako jednom členskom štáte, ako aj všetky usmernenia orgánu BEREC o identifikácii nadnárodného dopytu v súlade s článkom 66 a všetky súvisiace rozhodnutia Komisie.

Bez ohľadu na odsek 3 tohto článku, ak má podnik povinnosti podľa článku 72 alebo 73 týkajúce sa veľkoobchodného prístupu k infraštruktúre siete, národné regulačné orgány zabezpečia zverejnenie referenčnej ponuky, pričom v čo najväčšej miere zohľadnia usmernenia orgánu BEREC k minimálnym kritériám referenčnej ponuky, zabezpečia, aby sa v relevantných prípadoch uviedli kľúčové ukazovatele výkonnosti, ako aj zodpovedajúce úrovne služieb, pričom pozorne monitorujú a zabezpečujú ich dodržiavanie. Okrem toho, národné regulačné orgány môžu v prípade potreby vopred určiť súvisiace finančné sankcie v súlade s právom Únie a vnútroštátnym právom.

Článok 70

Povinnosti nediskriminácie

1.  
Národný regulačný orgán môže v súlade s článkom 68 uložiť v prípade prepojenia alebo prístupu uložiť povinnosti nediskriminácie.
2.  
Povinnosti nediskriminácie zabezpečia najmä to, aby podnik uplatňoval rovnaké podmienky za rovnakých okolností voči iným poskytovateľom rovnakých služieb a aby poskytoval služby a informácie ostatným subjektom za rovnakých podmienok a v rovnakej kvalite, ako ich poskytuje v prípade vlastných služieb alebo v prípade svojich dcérskych spoločností či partnerov. Národné regulačné orgány môžu uložiť tomuto podniku povinnosť dodávať prístupové produkty a služby všetkým podnikom vrátane seba v rovnakom časovom horizonte, za rovnakých podmienok vrátane podmienok týkajúcich sa cenových úrovní a úrovní služieb a s použitím rovnakých systémov a postupov, aby sa zaručila rovnosť prístupu.

Článok 71

Povinnosť oddeleného účtovníctva

1.  

Národný regulačný orgán môže v súlade s článkom 68 uložiť povinnosti oddeleného účtovníctva vzhľadom na špecifikované činnosti týkajúce sa prepojenia alebo prístupu.

Národný regulačný orgán môže predovšetkým vyžadovať od vertikálne integrovaného podniku sprístupnenie jeho veľkoobchodných cien a vnútropodnikových cien, aby sa okrem iného zabezpečila zhoda v prípade povinnosti nediskriminácie podľa článku 70 alebo v prípade potreby zabránilo nenáležitým krížovým dotáciám. Národné regulačné orgány môžu špecifikovať formát a metodiku používaného účtovníctva.

2.  
Bez toho, aby bol dotknutý článok 20, s cieľom uľahčiť overovanie zhody s povinnosťou transparentnosti a nediskriminácie majú národné regulačné orgány právomoc vyžadovať od iných subjektov účtovné záznamy vrátane údajov o tržbách. Národné regulačné orgány môžu zverejniť informácie, pokiaľ tým prispejú k otvorenému a konkurenčne orientovanému trhu, pri dodržiavaní pravidiel Únie a vnútroštátnych pravidiel týkajúcich sa obchodného tajomstva.

Článok 72

Prístup k inžinierskym stavbám

1.  
Národný regulačný orgán môže v súlade s článkom 68 uložiť podnikom povinnosti vyhovieť primeraným žiadostiam o neobmedzený prístup k inžinierskym stavbám a ich využívanie vrátane okrem iného budov či vstupov do budov, káblov v budovách vrátane elektroinštalácie, antén, veží a iných nosných zariadení, stĺpov, stožiarov, káblovodov, inšpekčných komôr, rúr, vstupných šácht a rozvodných skríň v situáciách, v ktorých po zohľadnení analýzy trhu národný regulačný orgán dospeje k záveru, že zákaz prístupu, prípadne prístup udelený za neprimeraných podmienok, ktorý má podobný účinok, by bránil vytvoreniu udržateľného, konkurenčne orientovaného trhu a nebol by v záujme koncových používateľov.
2.  
Národné regulačné orgány môžu podniku uložiť povinnosti poskytnúť prístup v súlade s týmto článkom bez ohľadu na to, či majetok, ktorý by tejto povinnosti podliehal, je podľa trhovej analýzy súčasťou relevantného trhu, ak je táto povinnosť nevyhnutná a primeraná na splnenie cieľov v článku 3.

Článok 73

Povinnosti prístupu k špecifickým prvkom siete a pridruženým prostriedkom a ich používanie

1.  

Národné regulačné orgány môžu v súlade s článkom 68 uložiť podnikom povinnosti týkajúce sa splnenia primeraných žiadostí o prístup a používanie špecifických prvkov siete a pridružených prostriedkov v situáciách, keď národné regulačné orgány usúdia, že odmietnutie prístupu alebo neprimerané okolnosti a podmienky s podobným vplyvom by brzdili nástup udržateľného, konkurenčne orientovaného trhu na maloobchodnej úrovni a neboli by v záujme koncových používateľov.

Národné regulačné orgány môžu okrem iného od podnikov vyžadovať, aby:

a) 

podľa potreby poskytovali tretím stranám prístup k špecifickým fyzickým prvkom siete a pridruženým prostriedkom vrátane uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu a úseku účastníckeho vedenia a umožňovali ich používanie;

b) 

poskytovali tretím stranám prístup k špecifickým aktívnym alebo virtuálnym prvkom siete a službám;

c) 

jednali v dobrej viere s podnikmi žiadajúcimi o prístup;

d) 

zachovali už pridelený prístup k zariadeniam;

e) 

poskytovali špecifické služby za veľkoobchodných podmienok na ďalší predaj tretími stranami;

f) 

udelili otvorený prístup k technickým rozhraniam, protokolom alebo iným kľúčovým technológiám, ktoré sú nevyhnutné pre interoperabilitu služieb alebo služby virtuálnej siete;

g) 

umožnili spoločné umiestnenie alebo iné formy spoločného využívania pridružených prostriedkov;

h) 

poskytovali špecifické služby potrebné na zabezpečenie interoperability služieb medzi koncovými bodmi alebo roamingu v mobilných sieťach;

i) 

poskytovali prístup k systémom operačnej podpory alebo podobným softvérovým systémom potrebným na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže pri poskytovaní služieb;

j) 

prepojili siete alebo zariadenia siete;

k) 

poskytovali prístup k pridruženým službám, ako je služba identity, lokalizácie a prítomnosti.

Národné regulačné orgány môžu tieto povinnosti podmieniť podmienkami týkajúcimi sa spravodlivosti, primeranosti a včasnosti.

2.  

Ak národné regulačné orgány zvažujú primeranosť uloženia ktorejkoľvek z možných osobitných povinností uvedených v odseku 1 tohto článku, a najmä ak v súlade so zásadou proporcionality posudzujú, či a ako sa tieto povinnosti majú uložiť, analyzujú, či by iné formy prístupu k veľkoobchodným vstupom buď na tom istom, alebo súvisiacom veľkoobchodnom trhu nestačili na riešenie zisteného problému v záujme koncových používateľov. Takéto posúdenie zahŕňa obchodné ponuky prístupu, regulovaný prístup podľa článku 61 alebo existujúci či plánovaný regulovaný prístup k iným veľkoobchodným vstupom v zmysle tohto článku. Národné regulačné orgány zohľadňujú predovšetkým tieto faktory:

a) 

technickú a ekonomickú životaschopnosť používania alebo inštalovania konkurenčných zariadení vzhľadom na mieru vývoja na trhu, berúc do úvahy povahu a typ daného prepojenia alebo prístupu vrátane životnosti iných prístupových produktov na predchádzajúcom stupni dodávateľského reťazca, ako napríklad prístup ku káblovodom;

b) 

očakávaný technologický vývoj ovplyvňujúci návrh siete a jej správu;

c) 

potrebu zabezpečiť technologickú neutralitu umožňujúcu stranám navrhovať a spravovať vlastné siete;

d) 

uskutočniteľnosť poskytnutia ponúknutého prístupu vzhľadom na dostupnú kapacitu;

e) 

počiatočné investície vlastníka zariadenia, berúc do úvahy všetky uskutočnené verejné investície a riziká s nimi spojené, najmä pokiaľ ide o investície do vysokokapacitných sietí a miery rizika, ktoré s nimi súvisia;

f) 

potrebu dlhodobej ochrany hospodárskej súťaže s osobitným zreteľom na ekonomicky efektívnu hospodársku súťaž v oblasti infraštruktúry a inovatívne modely podnikania, ktoré podporujú udržateľnú hospodársku súťaž, ako sú napríklad modely v oblasti spoluinvestovania do sietí;

g) 

vo vhodných prípadoch všetky príslušné práva týkajúce sa duševného vlastníctva;

h) 

poskytovanie celoeurópskych služieb.

Ak národný regulačný orgán zvažuje v súlade s článkom 68 uloženie povinností na základe článku 72 alebo tohto článku, preskúma, či by bolo samotné uloženie povinností podľa článku 72 primeraným prostriedkom na podporu hospodárskej súťaže a záujmu koncového používateľa.

3.  
Keď národné regulačné orgány ukladajú podniku povinnosti poskytovať prístup v súlade s týmto článkom, môžu stanoviť technické alebo prevádzkové podmienky, ktoré musí poskytovateľ alebo beneficienti z takéhoto prístupu dodržať, ak je to potrebné na zabezpečenie bežnej prevádzky siete. Povinnosti dodržiavať osobitné technické normy alebo špecifikácie musia byť v súlade s normami a špecifikáciami stanovenými v súlade s článkom 39.

Článok 74

Povinnosť regulácie cien a účtovania nákladov

1.  

Národný regulačný orgán môže v súlade s článkom 68 uložiť povinnosti týkajúce sa návratnosti nákladov a regulácie cien vrátane povinností týkajúcich sa nákladovej orientácie cien a povinností týkajúcich sa systémov účtovania nákladov za poskytovanie špecifických typov prepojenia alebo prístupu v situáciách, keď analýza trhu ukazuje, že nedostatok efektívnej hospodárskej súťaže znamená, že dotknutý podnik by mohol na úkor koncových používateľov udržiavať ceny na neprimerane vysokej úrovni alebo by mohol uplatňovať stláčanie marže.

Pri určení, či je povinnosť regulácie cien vhodná, národné regulačné orgány zohľadnia potrebu podporovať hospodársku súťaž a dlhodobé záujmy koncových používateľov týkajúce sa zavedenia a používania sietí novej generácie, najmä vysokokapacitných sietí. Predovšetkým s cieľom podporovať investície podniku vrátane investícií do sietí novej generácie národné regulačné orgány zohľadňujú investície zo strany podniku. Ak národné regulačné orgány považujú povinnosti regulácie cien za vhodné, umožnia podniku primeranú mieru návratnosti primeraného vloženého kapitálu, berúc do úvahy všetky špecifické riziká konkrétneho nového sieťového investičného projektu.

Národné regulačné orgány zvážia možnosť neuložiť alebo nezachovať povinnosti podľa tohto článku, ak zistia, že existuje preukázateľné obmedzenie maloobchodnej ceny a že akékoľvek povinnosti uložené v súlade s článkami 69 až 73, najmä test ekonomickej replikovateľnosti uložený v súlade s článkom 70, zaručujú účinný a nediskriminačný prístup.

Ak národné regulačné orgány uznajú za vhodné uložiť povinnosti regulácie cien v prípade prístupu k existujúcim prvkom siete, zohľadňujú aj výhody vyplývajúce z predvídateľných a stabilných veľkoobchodných cien pri zaručovaní efektívneho vstupu na trh a dostatočných stimulov pre všetky podniky na zavedenie nových a dokonalejších sietí.

2.  
Národné regulačné orgány zabezpečia, aby všetky predpísané mechanizmy nákladovej návratnosti alebo metodiky cenotvorby slúžili na podporu zavádzania nových a dokonalejších sietí, efektívnej a udržateľnej hospodárskej súťaže a maximalizovali udržateľné výhody pre koncových používateľov. V tejto súvislosti môžu národné regulačné orgány zohľadniť tiež ceny prístupné na porovnateľných konkurenčných trhoch.
3.  
Ak má podnik povinnosť týkajúcu sa nákladovej orientácie svojich cien, dôkazné bremeno, že sú poplatky odvodené z nákladov zahŕňajúcich primeranú mieru návratnosti investície, leží na dotknutom podniku. Na účely kalkulácie nákladov efektívneho poskytovania služieb môžu národné regulačné orgány použiť metódy účtovania nákladov nezávislé od metód používaných podnikom. Národné regulačné orgány môžu od podniku požadovať úplné zdôvodnenie jeho cien a môžu v prípade potreby požadovať úpravu cien.
4.  
Národné regulačné orgány zabezpečia, aby sa v prípadoch, keď je predpísaná implementácia systému účtovania nákladov s cieľom podpory regulácie cien, zverejnil opis systému účtovania nákladov s uvedením hlavných kategórií, podľa ktorých sú náklady zoskupené, a pravidiel používaných pri alokácii nákladov. Kvalifikovaný nezávislý orgán overí zhodu so systémom účtovania nákladov a raz ročne uverejní vyhlásenie o zhode.

Článok 75

Sadzby za ukončenie volania

1.  

Komisia do 31. decembra 2020 pri čo najväčšom zohľadnení stanoviska orgánu BEREC prijme delegovaný akt v súlade s článkom 17, ktorým sa doplní táto smernica stanovením jednotnej maximálnej sadzby za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti platnej v celej Únii, ako aj jednotná maximálna sadzba za ukončenie hlasového volania v pevnej sieti platná v celej Únii (ďalej spolu len „sadzba za ukončenie hlasového volania v celej Únii“), ktoré sa v každom členskom štáte uložia každému poskytovateľovi služieb ukončenia hlasového volania v mobilných alebo pevných sieťach.

Komisia na tento účel:

a) 

dodržiava zásady, kritériá a parametre uvedené v prílohe III;

b) 

keď po prvýkrát stanoví sadzby za ukončenie hlasového volania v celej Únii, zohľadní pri tom vážený priemer efektívnych nákladov v pevných a mobilných sieťach stanovený v súlade so zásadami uvedenými v prílohe III uplatňovanými v Únii; sadzby za ukončenie hlasového volania v celej Únii nesmú byť v prvom delegovanom akte vyššie ako najvyššia sadzba zo sadzieb platných vo všetkých členských štátoch šesť mesiacov pred prijatím uvedeného delegovaného aktu po všetkých úpravách, ktoré sú potrebné v súvislosti s mimoriadnymi vnútroštátnymi okolnosťami;

c) 

zohľadní celkový počet koncových používateľov v každom členskom štáte, aby zaručila správne vyváženie maximálnych sadzieb za ukončenie volania, ako aj vnútroštátne okolnosti vyvolávajúce markantné rozdiely medzi členskými štátmi pri stanovovaní maximálnych sadzieb za ukončenie volania v Únii;

d) 

zohľadní informácie o trhu, ktoré jej poskytnú orgán BEREC, národné regulačné orgány, alebo priamo podniky poskytujúce elektronické komunikačné siete a služby; a

e) 

zváži potrebu umožniť prechodné obdobie v trvaní najviac 12 mesiacov, aby sa v prípade potreby umožnili úpravy v členských štátoch na základe sadzieb stanovených v minulosti.

2.  
Komisia pri čo najväčšom zohľadnení stanoviska orgánu BEREC každých päť rokov preskúma delegovaný akt prijatý podľa tohto článku a pri každej takejto príležitosti zváži – pri uplatnení kritérií uvedených v článku 67 ods. 1 – či stanovenie sadzieb za ukončenie hlasového volania v celej Únii je naďalej potrebné. Ak sa Komisia po svojom preskúmaní rozhodne v súlade s týmto odsekom neuložiť maximálnu sadzbu za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti ani maximálnu sadzbu za ukončenie hlasového volania v pevnej sieti alebo ani jednu z týchto sadzieb, môžu národné regulačné orgány v súlade s článkom 67 vykonať analýzu trhov so službami ukončenia volania s cieľom posúdiť, či je uloženie regulačných povinností nevyhnutné. Ak národný regulačný orgán v dôsledku takejto analýzy uloží na príslušnom trhu nákladovo orientované sadzby za ukončenie volania, dodržiava zásady, kritériá a parametre uvedené v prílohe III a jeho navrhované opatrenie podlieha postupom v súlade s postupmi uvedenými v článkoch 23, 32 a 33.
3.  
Národné regulačné orgány pozorne monitorujú a zabezpečujú dodržiavanie sadzieb za ukončenie hlasového volania v celej Únii zo strany poskytovateľov služieb ukončenia hlasového volania. Národné regulačné orgány môžu od poskytovateľa služieb ukončenia hlasového volania kedykoľvek požadovať, aby zmenil sadzbu, ktorú účtuje iným podnikom, ak nedodržiava delegovaný akt uvedený v odseku 1. Národné regulačné orgány každoročne podávajú správu Komisii a orgánu BEREC o uplatňovaní tohto článku.

Článok 76

Regulačná úprava nových prvkov vysokokapacitných sietí

1.  

Podniky, ktoré sa v súlade s článkom 67 určili ako podniky s významným vplyvom na jednom alebo viacerých relevantných trhoch, môžu v súlade s postupom stanoveným v článku 79 a s výhradou druhého pododseku tohto odseku ponúknuť záväzky s cieľom začať zavádzať novú vysokokapacitnú sieť, ktorú tvoria prvky optických vlákien až do priestorov koncového používateľa alebo po základňovú stanicu, týkajúce sa spoluinvestovania, napríklad ponúknutím spoluvlastníctva alebo dlhodobého rozdelenia rizika prostredníctvom spolufinancovania alebo prostredníctvom kúpnych zmlúv, z ktorých vyplývajú osobitné práva štrukturálneho charakteru zo strany iných poskytovateľov elektronických komunikačných sietí alebo služieb.

Národný regulačný orgán pri posudzovaní týchto navrhovaných záväzkov predovšetkým stanoví, či ponuka spoluinvestovania spĺňa všetky tieto podmienky:

a) 

je kedykoľvek počas životného cyklu siete otvorená každému poskytovateľovi elektronických komunikačných sietí alebo služieb;

b) 

umožňuje ďalším spoluinvestorom, ktorí sú poskytovateľmi elektronických komunikačných sietí alebo služieb, aby účinne a udržateľne v dlhodobom horizonte konkurovali na nadväzujúcich trhoch, na ktorých podnik určený ako podnik s významným vplyvom na trhu pôsobí, za podmienok, ktoré zahŕňajú:

i) 

spravodlivé, primerané a nediskriminačné podmienky umožňujúce prístup k plnej kapacite siete v rozsahu, na ktorý sa vzťahuje spoluinvestovanie;

ii) 

flexibilitu z hľadiska hodnoty a načasovania účasti každého spoluinvestora;

iii) 

možnosť rozšírenia takej účasti v budúcnosti, a

iv) 

recipročné práva udelené spoluinvestormi po zavedení spoluinvestovanej infraštruktúry;

c) 

podnik ju zverejnil včas a ak podnik nespĺňa vlastnosti uvedené v článku 80 ods. 1, najmenej šesť mesiacov pred začiatkom zavedenia novej siete; túto lehotu možno na základe vnútroštátnych okolností predĺžiť;

d) 

záujemcovia o prístup, ktorí sa nezúčastňujú na spoluinvestovaní, môžu od začiatku využívať rovnakú kvalitu, rýchlosť, rovnaké podmienky a rovnaký dosah na koncových používateľov ako pred zavedením, sprevádzané mechanizmom na priebežné prispôsobovanie, ktorý potvrdil národný regulačný orgán na základe vývoja na súvisiacich maloobchodných trhoch, ktorým sa zachovajú stimuly na účasť na spoluinvestovaní; takýmto mechanizmom sa zabezpečí, aby záujemcovia o prístup mali prístup k prvkom vysokokapacitnej siete vo vhodnom čase a na základe transparentných a nediskriminačných podmienok, ktoré náležite odrážajú úroveň rizika, ktoré znášajú príslušní spoluinvestori v rôznych fázach zavádzania, a ktorými sa zohľadňuje situácia v oblasti hospodárskej súťaže na maloobchodných trhoch;

e) 

spĺňa minimálne kritériá stanovené v prílohe IV a vykonáva sa v dobrej viere.

2.  

Ak národný regulačný orgán po zohľadnení výsledkov testu trhu, ktorý sa vykonal v súlade s článkom 79 ods. 2, dospeje k záveru, že ponúknuté záväzky v oblasti spoluinvestovania spĺňajú podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku, uvedený záväzok stanoví podľa článku 79 ods. 3 za povinný a neuloží žiadne ďalšie povinnosti podľa článku 68 týkajúce sa prvkov novej vysokokapacitnej siete, na ktoré sa záväzky vzťahujú, ak aspoň jeden potenciálny spoluinvestor uzavrel dohodu o spoluinvestovaní s podnikom určeným ako podnik s významným vplyvom na trhu.

Prvým pododsekom nie je dotknutá regulačná úprava okolností, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku, berúc do úvahy výsledky každého testu trhu vykonaného v súlade s článkom 79 ods. 2, ktoré však majú vplyv na hospodársku súťaž a zohľadňujú sa na účely článkov 67 a 68.

Odchylne od prvého pododseku tohto odseku môže národný regulačný orgán v riadne odôvodnených prípadoch uložiť, zachovať alebo upraviť nápravné opatrenia v súlade s článkami 68 až 74, pokiaľ ide o nové vysokokapacitné siete, s cieľom riešiť podstatné problémy týkajúce sa hospodárskej súťaže na konkrétnych trhoch, ak národný regulačný orgán zistí, že vzhľadom na osobitné vlastnosti týchto trhov by tieto problémy týkajúce sa hospodárskej súťaže nebolo možné riešiť inak.

3.  

Národné regulačné orgány priebežne monitorujú dodržiavanie požiadaviek uvedených v odseku 1 a môžu vyžadovať, aby im podnik určený ako podnik s významným vplyvom na trhu predkladal ročné vyhlásenia o dodržiavaní požiadaviek.

Týmto článkom nie sú dotknuté právomoci národného regulačného orgánu prijímať rozhodnutia podľa článku 26 ods. 1 v prípade sporu medzi podnikmi v súvislosti s dohodou o spoluinvestovaní považovanú za spĺňajúcu podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku.

4.  
Orgán BEREC po konzultácii so zainteresovanými stranami a v úzkej spolupráci s Komisiou vydá usmernenia s cieľom podporiť jednotné uplatňovanie podmienok, ktoré sú stanovené v odseku 1 a kritérií stanovených v prílohe IV, zo strany národných regulačných orgánov.

Článok 77

Funkčné oddelenie

1.  

Ak národný regulačný orgán dospeje k záveru, že príslušné povinnosti uložené podľa článkov 69 až 74 nesplnili cieľ dosiahnuť efektívnu hospodársku súťaž a že v súvislosti s určitými trhmi prístupových produktov, ku ktorým je veľkoobchodný prístup, existujú vážne a pretrvávajúce problémy s hospodárskou súťažou alebo že príslušné trhy zlyhávajú, môže výnimočne v súlade s článkom 68 ods. 3 druhým pododsekom uložiť vertikálne integrovaným podnikom povinnosť presunúť činnosti spojené s veľkoobchodným poskytovaním relevantných prístupových produktov do nezávisle prevádzkovaného obchodného subjektu.

Takýto obchodný subjekt dodáva prístupové produkty a služby všetkým podnikom vrátane ostatných obchodných subjektov v rámci materskej spoločnosti v rovnakých lehotách a za rovnakých podmienok, a to aj pokiaľ ide o úrovne cien a služieb, a prostredníctvom tých istých systémov a procesov.

2.  

Ak národný regulačný orgán zamýšľa uložiť povinnosť funkčného oddelenia, predloží Komisii žiadosť, ktorá obsahuje:

a) 

dôkazy, ktoré opodstatňujú závery národného regulačného orgánu uvedené v odseku 1;

b) 

odôvodnené hodnotenie, podľa ktorého neexistuje žiadna alebo existuje malá pravdepodobnosť, že v primeranom časovom horizonte vznikne efektívna a trvalo udržateľná hospodárska súťaž v oblasti infraštruktúry;

c) 

analýzu očakávaného vplyvu na národný regulačný orgán, podnik – najmä na pracovnú silu oddeleného podniku a na odvetvie elektronických komunikácií ako celku – a na motiváciu do neho investovať, najmä pokiaľ ide o potrebu zabezpečiť sociálnu a územnú súdržnosť, ako aj vplyvu na ďalšie zainteresované strany, a to najmä očakávaného vplyvu na hospodársku súťaž a v dôsledku toho možných vplyvov na spotrebiteľov;

d) 

analýzu dôvodov, ktorými sa zdôvodňuje, že táto povinnosť by bola najefektívnejším prostriedkom na vykonanie nápravných opatrení zameraných na riešenie identifikovaných problémov hospodárskej súťaže alebo zlyhávania trhu.

3.  

Návrh opatrenia obsahuje tieto prvky:

a) 

presnú povahu a úroveň odčlenenia, najmä právne postavenie samostatného obchodného subjektu;

b) 

určenie aktív oddeleného obchodného subjektu a produktov alebo služieb, ktoré má tento subjekt dodávať;

c) 

dojednania o riadení na zabezpečenie nezávislosti pracovníkov, ktorých zamestnáva samostatný obchodný subjekt, a zodpovedajúcu motivačnú štruktúru;

d) 

pravidlá na zabezpečenie plnenia povinností;

e) 

pravidlá na zabezpečenie transparentnosti prevádzkových postupov najmä vo vzťahu k ďalším zainteresovaným stranám;

f) 

program monitorovania na zabezpečenie dodržiavania povinností vrátane uverejňovania výročnej správy.

Po tom, ako Komisia v súlade s článkom 68 ods. 3 rozhodne o návrhu opatrenia, národný regulačný orgán vykoná v súlade s postupom stanoveným v článku 67 koordinovanú analýzu rôznych trhov súvisiacich s prístupovou sieťou. Na základe uvedenej analýzy národný regulačný orgán uloží, zachová, zmení alebo zruší povinnosti v súlade s postupom stanoveným v článkoch 23 a 32.

4.  
Na podnik, ktorému bolo uložené funkčné oddelenie, sa môže vzťahovať ktorákoľvek z povinností uvedených v článkoch 69 až 74 na ktoromkoľvek konkrétnom trhu, vo vzťahu ku ktorému bol v súlade s článkom 67 určený ako podnik s významným vplyvom, alebo akákoľvek iná povinnosť, ktorú Komisia povolí podľa článku 68 ods. 3.

Článok 78

Dobrovoľné odčlenenie vertikálne integrovaným podnikom

1.  

Podniky, ktoré boli v súlade s článkom 67 určené ako podniky s významným vplyvom na jednom alebo viacerých relevantných trhoch, informujú národný regulačný orgán najmenej tri mesiace pred akýmkoľvek zámerom previesť svoje aktíva tvoriace ich miestnu prístupovú sieť alebo jej podstatnú časť na samostatnú právnickú osobu, v ktorej nemajú majetkovú účasť, alebo založiť samostatný obchodný subjekt s cieľom poskytovať všetkým maloobchodným poskytovateľom vrátane ich vlastných maloobchodných divízií úplne rovnocenné prístupové produkty.

Uvedené podniky tiež informujú národný regulačný orgán o všetkých zmenách tohto svojho zámeru, ako aj o konečnom výsledku procesu odčlenenia.

Takéto podniky môžu tiež ponúkať záväzky súvisiace s podmienkami prístupu, ktoré sa majú v priebehu realizácie a po realizácii navrhovanej formy odčlenenia uplatňovať na ich sieť, s úmyslom zabezpečiť tretím stranám efektívny a nediskriminačný prístup. Ponúknuté záväzky musia byť dostatočne podrobné a obsahovať aj detaily načasovania realizácie a jej celkového trvania s cieľom umožniť národnému regulačnému orgánu plniť úlohy, ktoré mu vyplývajú z odseku 2 tohto článku. Tieto záväzky môžu presiahnuť maximálnu lehotu na preskúmanie trhov stanovenú v článku 67 ods. 5.

2.  

Národný regulačný orgán posúdi vplyv zamýšľanej transakcie spolu s ponúknutými záväzkami, ak existujú, na existujúce regulačné povinnosti podľa tejto smernice.

Na tento účel národný regulačný orgán vykoná v súlade s postupom stanoveným v článku 67 analýzu rôznych trhov súvisiacich s prístupovou sieťou.

Národný regulačný orgán zohľadní všetky záväzky dané podnikom, najmä pokiaľ ide o ciele stanovené v článku 3. Pri tom sa poradí s tretími stranami v súlade s článkom 23, pričom sa obráti najmä na tie tretie strany, ktorých sa zamýšľaná transakcia priamo dotýka.

Na základe svojej analýzy národný regulačný orgán uloží, zachová, zmení alebo zruší povinnosti v súlade s postupmi stanovenými v článkoch 23 a 32 a v prípade potreby uplatní ustanovenia článku 80. Vo svojom rozhodnutí môže národný regulačný orgán stanoviť, že tieto záväzky ako celok alebo ich časť sú povinné. Odchylne od článku 67 ods. 5 môže národný regulačný orgán stanoviť, že záväzky ako celok alebo ich časť sú povinné na celé obdobie, na ktoré boli ponúknuté.

3.  
Bez toho, aby bol dotknutý článok 80, a v súlade so zásadou proporcionality sa na právne alebo prevádzkovo samostatný obchodný subjekt, ktorý bol určený ako subjekt s významným vplyvom na konkrétnom trhu v súlade s článkom 67 môže v prípade potreby vzťahovať ktorákoľvek z povinností uvedených v článkoch 69 až 74, alebo akákoľvek iná povinnosť, ktorú Komisia povolí podľa článku 68 ods. 3, ak ponúknuté povinné záväzky nestačia na naplnenie cieľov stanovených v článku 3.
4.  
Národný regulačný orgán monitoruje plnenie záväzkov ponúknutých podnikmi, ktoré uznal za povinné v súlade s odsekom 2 tohto článku, a po uplynutí obdobia, na ktoré boli pôvodne ponúknuté, zváži ich predĺženie.

Článok 79

Postup týkajúci sa záväzkov

1.  

Podniky určené ako podniky s významným vplyvom na trhu, môžu národnému regulačnému orgánu ponúknuť záväzky týkajúce sa podmienok v oblasti prístupu, spoluinvestovania, alebo v oboch týchto oblastiach, uplatniteľné na ich siete, a to okrem iného v súvislosti:

a) 

s dohodami o spolupráci týkajúcimi sa posúdenia vhodných a primeraných povinností podľa článku 68;

b) 

so spoluinvestovaním do vysokokapacitných sietí podľa článku 76; alebo

c) 

s účinným a nediskriminačným prístupom tretích strán podľa článku 78 počas obdobia realizácie dobrovoľného odčlenenia zo strany vertikálne integrovaného podniku, ako aj po realizácii navrhovanej formy odčlenenia.

Ponuka záväzkov musí byť dostatočne podrobná, a to aj pokiaľ ide o načasovanie a rozsah ich vykonávania a ich trvanie, aby ju národné regulačné orgány mohli posúdiť podľa odseku 2 tohto článku. Tieto záväzky môžu presiahnuť obdobia potrebné na vypracovanie analýzy trhu stanovené v článku 67 ods. 5.

2.  

Národný regulačný orgán s cieľom posúdiť všetky záväzky ponúknuté zo strany podniku podľa odseku 1 tohto článku, okrem prípadov, keď takéto záväzky jednoznačne nespĺňajú jednu alebo viac relevantných podmienok alebo kritérií, vykoná test trhu, a to najmä pokiaľ ide o ponúkané podmienky, prostredníctvom verejnej konzultácie so zainteresovanými stranami najmä tými tretími stranami, ktorých sa to priamo týka. Potenciálni spoluinvestori alebo záujemcovia o prístup môžu vyjadriť názory na súlad ponúknutých záväzkov s podmienkami alebo kritériami, ktoré sú podľa ich uplatniteľnosti stanovené v článkoch 68, 76 alebo 78, a môžu navrhnúť zmeny.

Pokiaľ ide o záväzky ponúknuté podľa tohto článku, národný regulačný orgán pri posudzovaní povinností podľa článku 68 ods. 4 osobitne zohľadní:

a) 

dôkazy, pokiaľ ide o spravodlivú a primeranú povahu ponúknutých záväzkov;

b) 

otvorenosť záväzkov pre všetkých účastníkov na trhu;

c) 

včasnú dostupnosť prístupu za spravodlivých, primeraných a nediskriminačných podmienok, a to aj k vysokokapacitným sieťam, pred začatím súvisiacich maloobchodných služieb; a

d) 

celkovú primeranosť ponúknutých záväzkov, aby sa umožnila udržateľná hospodárska súťaž na nadväzujúcich trhoch a uľahčilo zavádzanie a využívanie vysokokapacitných sietí založené na spolupráci v záujme koncových používateľov.

Národný regulačný orgán zohľadní všetky názory vyjadrené počas konzultácií, ako aj mieru, v akej sú tieto názory reprezentatívne pre rôzne zainteresované strany, a oznámi podniku určenému ako podnik s významným vplyvom na trhu, svoje predbežné závery o tom, či ponúknuté záväzky spĺňajú ciele, kritériá a postupy stanovené v tomto článku a podľa ich uplatniteľnosti v článkoch 68, 76 alebo 78, ako aj o tom, za akých podmienok môže zvážiť stanovenie týchto záväzkov za povinné. Podnik môže prehodnotiť svoju pôvodnú ponuku s cieľom zohľadniť predbežné závery národného regulačného orgánu, ako aj s cieľom splniť kritériá stanovené v tomto článku prípadne v článkoch 68, 76 alebo 78.

3.  

Bez toho, aby bol dotknutý článok 76 ods. 2 prvý pododsek, môže národný regulačný orgán vydať rozhodnutie, ktorým stanoví, že záväzky ako celok alebo ich časť sú povinné.

Odchylne od článku 67 ods. 5 môže národný regulačný orgán stanoviť niektoré alebo všetky záväzky za povinné na konkrétne časové obdobie, ktorým môže byť celé obdobie, na ktoré sa poskytujú, a v prípade záväzkov v oblasti spoluinvestovania, ktoré sú povinné na základe článku 76 ods. 2 prvého pododseku, ich stanoví za povinné najmenej na sedem rokov.

S výhradou článku 76, týmto článkom nie je dotknuté uplatňovanie postupu analýzy trhu podľa článku 67 ani ukladanie povinností podľa článku 68.

Ak národný regulačný orgán stanoví záväzky za povinné podľa tohto článku, posúdi podľa článku 68 dôsledky tohto rozhodnutia na rozvoj trhu a vhodnosť všetkých povinností, ktoré uložil alebo, ak nie sú takéto záväzky, by inak zamýšľal uložiť podľa uvedeného článku alebo článkov 69 až 74. Národný regulačný orgán pri oznamovaní príslušného návrhu opatrenia podľa článku 68 v súlade s článkom 32 pripojí k oznamovanému návrhu opatrenia rozhodnutie o záväzkoch.

4.  
Národný regulačný orgán monitoruje záväzky, ktoré stanovil za povinné v súlade s odsekom 3 tohto článku, vykonáva nad nimi dohľad a zabezpečuje ich dodržiavanie rovnakým spôsobom, akým monitoruje povinnosti uložené podľa článku 68, vykonáva nad nimi dohľad a zabezpečuje ich dodržiavanie a zváži predĺženie doby, počas ktorej ich stanovil za povinné, keď uplynie počiatočná doba. Ak národný regulačný orgán dospeje k záveru, že podnik nedodržal záväzky, ktoré boli stanovené za záväzné v súlade s odsekom 3 tohto článku, môže uložiť tomuto podniku sankcie v súlade s článkom 29. Bez toho, aby bol dotknutý postup na zabezpečenie dodržiavania osobitných povinností podľa článku 30, národný regulačný orgán môže prehodnotiť povinnosti uložené v súlade s článkom 68 ods. 6.

Článok 80

Čisto veľkoobchodné podniky

1.  

Národný regulačný orgán, ktorý identifikuje ako podnik s významným vplyvom na jednom či viacerých veľkoobchodných trhoch v súlade s článkom 67 tejto smernice podnik, ktorý nie je prítomný na žiadnom z maloobchodných trhov, posúdi, či tento podnik spĺňa tieto vlastnosti:

a) 

všetky firmy a obchodné oddelenia v rámci podniku, všetky firmy, ktoré sú kontrolované avšak nemusia byť nevyhnutne úplne vlastnené tým istým konečným vlastníkom, a každý akcionár schopný vykonávať kontrolu nad podnikom vykonávajú činnosti – súčasné i plánované – na veľkoobchodných trhoch s elektronickými komunikačnými službami, a preto nie sú zapojené do činností na žiadnom z maloobchodných trhov s elektronickými komunikačnými službami poskytovanými koncovým používateľom v Únii;

b) 

podnik nie je povinný jednať s jediným a samostatným podnikom, ktorý sa venuje nadväzujúcim činnostiam na niektorom z maloobchodných trhov s elektronickými komunikačnými službami poskytovanými koncovým používateľom, z dôvodu exkluzívnej dohody alebo dohody, ktorá je de facto exkluzívna.

2.  
Ak národný regulačný orgán dospeje k záveru, že sú splnené podmienky uvedené v odseku 1 tohto článku, môže uložiť tomuto podniku len povinnosti podľa článkov 70 a 73 alebo v súvislosti so spravodlivými a primeranými cenami iba vtedy, ak je to odôvodnené na základe analýzy trhu vrátane posúdenia perspektívy pravdepodobného správania podniku určeného ako podnik s významným vplyvom na trhu.
3.  
Národný regulačný orgán kedykoľvek preskúma povinnosti uložené podniku v súlade s týmto článkom, ak dospeje k záveru, že už nie sú splnené podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku, a na tento účel podľa potreby uplatní články 67 až 74. Podniky bez zbytočného odkladu informujú národný regulačný orgán o každej zmene okolností súvisiacich s písmenami a) a b) odseku 1 tohto článku.
4.  
Národný regulačný orgán preskúma povinnosti uložené podniku v súlade s týmto článkom aj vtedy, ak na základe dôkazov o podmienkach, ktoré podnik ponúkol svojim zákazníkom na nadväzujúcom trhu, dospel k záveru, že vznikli alebo pravdepodobne vzniknú prekážky v hospodárskej súťaži poškodzujúce koncových používateľov, ktoré si vyžadujú uloženie jednej či viacerých povinností uvedených v článkoch 69, 71, 72 alebo 74 alebo zmenu povinností uložených v súlade s odsekom 2 tohto článku.
5.  
Uloženie povinností a ich preskúmanie podľa tohto článku sa vykoná v súlade s postupmi uvedenými v článkoch 23, 32 a 33.

Článok 81

Prechod od zastaranej infraštruktúry

1.  
Podniky, ktoré boli v súlade s článkom 67 určené ako podniky s významným vplyvom na jednom alebo viacerých relevantných trhoch, vopred a včas oznámia národnému regulačnému orgánu, že plánujú vyradiť z prevádzky alebo nahradiť novou infraštruktúrou časti siete, vrátane zastaranej infraštruktúry potrebnej na prevádzku metalickej siete, ktoré podliehajú povinnostiam v zmysle článkov 68 až 80.
2.  

Národný regulačný orgán zabezpečí, aby postup vyraďovania alebo nahradenia obsahoval transparentný časový harmonogram a transparentné podmienky, vrátane primeranej lehoty na oznámenie na prechodné obdobie, a stanovoval dostupnosť alternatívnych produktov aspoň porovnateľnej kvality poskytujúcich prístup k modernizovanej sieťovej infraštruktúre nahrádzajúcej nahradené prvky, ak je to potrebné na ochranu hospodárskej súťaže a práv koncových používateľov.

Pokiaľ ide o aktíva, ktoré sa navrhujú vyradiť alebo nahradiť, národný regulačný orgán môže zrušiť povinnosti po tom, ako sa ubezpečil, že poskytovateľ prístupu:

a) 

stanovil adekvátne podmienky prechodu vrátane sprístupnenia alternatívneho prístupového produktu aspoň porovnateľnej kvality, ako bol prístupný prostredníctvom zastaranej infraštruktúry, čo umožňuje záujemcom o prístup dosiahnuť tých istých koncových používateľov; a

b) 

dodržal podmienky a postupy oznámené národnému regulačnému orgánu v súlade s týmto článkom.

Toto zrušenie povinností sa vykoná v súlade s postupmi uvedenými v článkoch 23, 32 a 33.

3.  
Týmto článkom nie je dotknutá dostupnosť regulovaných produktov, ktoré národný regulačný orgán uložil, v modernizovanej sieťovej infraštruktúre v súlade s postupmi stanovenými v článkoch 67 a 68.

Článok 82

Usmernenia orgánu BEREC o vysokokapacitných sieťach

Orgán BEREC do 21. decembra 2020 po konzultácii so zainteresovanými stranami a v úzkej spolupráci s Komisiou vydá usmernenia o kritériách, ktoré musí uvedená sieť splniť, aby sa mohla považovať za vysokokapacitnú sieť, najmä pokiaľ ide o šírku pásma v zostupnom (downlink) i vzostupnom (uplink) smere, odolnosť, chybovosť, oneskorenie a kolísanie. Národné regulačné orgány tieto usmernenia zohľadňujú v čo najväčšej miere. Orgán BEREC aktualizuje tieto usmernenia do 31. decembra 2025 a potom v pravidelných intervaloch.KAPITOLA V

Regulačná kontrola maloobchodných služieb

Článok 83

Regulačná kontrola maloobchodných služieb

1.  

Členské štáty môžu zabezpečiť, aby národné regulačné orgány ukladali primerané regulačné povinnosti podnikom určeným ako podniky s významným vplyvom na danom maloobchodnom trhu v súlade s článkom 63, ak:

a) 

na základe analýzy trhu vykonanej v súlade s článkom 67 národný regulačný orgán zistí, že na danom maloobchodnom trhu identifikovanom v súlade s článkom 64 nie je efektívna hospodárska súťaž; a

b) 

národný regulačný orgán dospeje k záveru, že povinnosti uložené podľa článkov 69 až 74 by neviedli k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 3.

2.  
Povinnosti uložené podľa odseku 1 tohto článku vychádzajú z povahy identifikovaného problému a sú primerané a oprávnené na základe cieľov stanovených v článku 3. Uložené povinnosti môžu obsahovať požiadavky, aby určené podniky neúčtovali privysoké ceny, nebránili vstupu na trh alebo neobmedzovali súťaž stanovením zničujúcich cien, neposkytovali neprimerané výhody špecifickým koncovým používateľom, alebo aby neopodstatnene viazali služby. Národné regulačné orgány môžu uplatňovať na také podniky primerané opatrenia týkajúce sa maloobchodných cenových stropov, opatrenia na kontrolu individuálnych taríf alebo opatrenia na orientáciu taríf smerom k nákladom alebo cenám na porovnateľných trhoch, aby chránili záujmy koncových používateľov pri súčasnej podpore účinnej hospodárskej súťaže.
3.  
Národné regulačné orgány zabezpečia, aby tam, kde podnik podlieha maloobchodnej tarifnej regulácii alebo inej príslušnej maloobchodnej kontrole, boli zavedené nevyhnutné a primerané systémy kalkulácie nákladov. Národné regulačné orgány môžu špecifikovať formát a používanej metodiky účtovníctva. Zhodu so systémom účtovania nákladov overí kvalifikovaný nezávislý orgán. Národné regulačné orgány zabezpečia, aby sa každý rok uverejnilo vyhlásenie o zhode.
4.  
Bez toho, aby bol dotknuté články 85 a 88, národné regulačné orgány neuplatňujú maloobchodné regulačné mechanizmy podľa odseku 1 tohto článku na geografických trhoch alebo maloobchodných trhoch, na ktorých bola zistená účinná hospodárska súťaž.ČASŤ III

SLUŽBYHLAVA I

POVINNOSTI POSKYTOVAŤ UNIVERZÁLNU SLUŽBU

Článok 84

Cenovo prijateľná univerzálna služba

1.  
Členské štáty zabezpečia, aby mali všetci spotrebitelia na ich území prístup k dostupnej službe primeraného širokopásmového prístupu k internetu a hlasovým komunikačným službám, v kvalite špecifikovanej na ich území vrátane potrebného pripojenia na pevnom mieste, a to za prijateľnú cenu zodpovedajúcu špecifickým vnútroštátnym podmienkam.
2.  
Členské štáty by okrem toho mali tiež zabezpečiť cenovú dostupnosť služieb uvedených v odseku 1, ktoré sa neposkytujú na pevnom mieste, ak to považujú za potrebné na zabezpečenie plnej sociálnej a hospodárskej účasti spotrebiteľov v spoločnosti.
3.  

Každý členský štát na základe vnútroštátnych podmienok a minimálnej šírky pásma, ktoré využíva väčšina spotrebiteľov na území daného členského štátu, a s prihliadnutím na správu orgánu BEREC o najlepších postupoch vymedzuje službu primeraného širokopásmového prístupu k internetu na účely odseku 1 s cieľom zabezpečiť šírku pásma potrebnú na sociálnu a hospodársku účasť v spoločnosti. Služba primeraného širokopásmového prístupu k internetu musí dokázať poskytovať pásmo, ktoré je potrebné na podporu aspoň minimálneho súboru služieb stanoveného v prílohe V.

Do 21. júna 2020 orgán BEREC s cieľom prispieť k jednotnému uplatňovaniu tohto článku po konzultácii so zainteresovanými stranami a v úzkej spolupráci s Komisiou pri zohľadnení dostupných údajov Komisie (Eurostatu) vypracuje správu o najlepších postupoch členských štátov na podporu vymedzenia služby primeraného širokopásmového prístupu k internetu podľa prvého pododseku. Uvedená správa sa pravidelne aktualizuje s cieľom zohľadniť technologický pokrok a zmeny spôsobov, akým spotrebitelia služby využívajú.

4.  
Ak si to spotrebiteľ želá, môže sa pripojenie uvedené v odseku 1 a prípadne v odseku 2 obmedziť iba na podporu hlasových komunikačných služieb.
5.  
Členské štáty môžu rozšíriť rozsah uplatňovania tohto článku na koncových používateľov, ktorými sú mikropodniky a malé a stredné podniky a neziskové organizácie.

Článok 85

Poskytovanie cenovo prijateľnej univerzálnej služby

1.  
Národné regulačné orgány koordinovane s inými príslušnými orgánmi monitorujú vývoj a úroveň maloobchodných cien za služby uvedené v článku 84 ods. 1 dostupné na trhu, najmä vo vzťahu k cenám a príjmom spotrebiteľov v danom štáte.
2.  

Ak členské štáty zistia, že v porovnaní s vnútroštátnymi podmienkami nie sú maloobchodné ceny za služby uvedené v článku 84 ods. 1 cenovo prijateľné, pretože spotrebitelia s nízkymi príjmami alebo osobitnými sociálnymi potrebami nemajú k týmto službám prístup, príjmu opatrenia na zabezpečenie cenovej prijateľnosti služby primeraného širokopásmového prístupu k internetu a hlasových komunikačných služieb pre takýchto spotrebiteľov aspoň na pevnom mieste.

Na tento účel môžu členské štáty zabezpečiť, aby sa takýmto spotrebiteľom poskytovala podpora na komunikačné účely, alebo vyžadovať od poskytovateľov týchto služieb, aby týmto spotrebiteľom ponúkali tarifné možnosti alebo tarifné balíky, ktoré sú odlišné od balíkov poskytovaných za normálnych obchodných podmienok, prípadne obe alternatívy. Členské štáty môžu na tento účel požadovať od takýchto poskytovateľov, aby uplatňovali na celom území jednotné tarify vrátane vypočítania geografického priemeru.

Vo výnimočných prípadoch, najmä ak by uloženie povinností podľa druhého pododseku tohto odseku všetkým poskytovateľom viedlo k preukázateľnej nadmernej administratívnej alebo finančnej záťaži poskytovateľov alebo členského štátu, môže sa členský štát výnimočne rozhodnúť uložiť povinnosť ponúkať tieto osobitné tarifné možnosti alebo tarifné balíky len určeným podnikom. Článok 86 sa na takéto určené podniky uplatňuje mutatis mutandis. Ak členský štát určí podniky, zabezpečí, aby všetci spotrebitelia s nízkymi príjmami alebo osobitnými sociálnymi potrebami mali k dispozícii výber podnikov, ktoré ponúkajú tarifné možnosti zodpovedajúce ich potrebám, okrem prípadov, kedy takýto výber nie je možný alebo by priniesol nadmernú dodatočnú organizačnú alebo finančnú záťaž.

Členské štáty zabezpečia, aby spotrebitelia, ktorí majú na tieto tarifné možnosti alebo tarifné balíky nárok, mali právo uzavrieť zmluvu buď s poskytovateľom služieb uvedeným v článku 84 ods. 1, alebo s podnikom určeným v súlade s týmto odsekom, a aby im číslo zostalo dostupné na primerané obdobie a aby sa vyhlo neoprávnenému odpojeniu služby.

3.  
Členské štáty zabezpečia, aby podniky, ktoré ponúkajú spotrebiteľom s nízkymi príjmami alebo s osobitnými sociálnymi potrebami podľa odseku 2 tarifné možnosti alebo tarifné balíky, informovali národné regulačné orgány a iné príslušné orgány o podrobnostiach týchto ponúk. Národné regulačné orgány koordinovane s inými príslušnými orgánmi zabezpečia, aby podmienky, za akých podniky poskytujú tarifné možnosti alebo tarifné balíky podľa odseku 2, boli plne transparentné a uverejňovali a používali sa v súlade so zásadou nediskriminácie. Národné regulačné orgány môžu koordinovane s inými príslušnými orgánmi vyžadovať, aby sa takéto tarifné možnosti alebo tarifné balíky upravili alebo zrušili.
4.  
Členské štáty na základe vnútroštátnych podmienok zabezpečia, aby sa spotrebiteľom so zdravotným postihnutím poskytovala primeraná podpora a aby sa v prípade potreby prijali iné osobitné opatrenia, ktorými sa zaručí, že súvisiace koncové zariadenia a osobitné zariadenia a osobitné služby na dosiahnutie rovnocenného prístupu, v prípade potreby vrátane služieb multimediálnej konverzácie alebo konverzných služieb, sú dostupné za prijateľnú cenu.
5.  
Pri vykonávaní ustanovení tohto článku sa členské štáty snažia minimalizovať deformácie trhu.
6.  
Členské štáty môžu rozšíriť rozsah uplatňovania tohto článku na koncových používateľov, ktorými sú mikropodniky a malé a stredné podniky a neziskové organizácie.

Článok 86

Dostupnosť univerzálnej služby

1.  
Ak členský štát po zohľadnení výsledkov – ak sú k dispozícii – geografického prieskumu, ktorý sa vykonal v súlade s článkom 22 ods. 1, a v prípade potreby aj všetkých dodatočných dôkazov zistil, že dostupnosť služby primeraného širokopásmového prístupu k internetu vymedzenej v súlade s článkom 84 ods. 3 a hlasových komunikačných služieb na pevnom mieste nemožno na jeho vnútroštátnom území alebo v niektorých jeho častiach za normálnych obchodných podmienok alebo inými možnými nástrojmi verejnej politiky zaručiť, môže uložiť primerané povinnosti týkajúce sa univerzálnej služby tak, aby boli splnené všetky primerané požiadavky koncových používateľov na prístup k týmto službám na príslušných častiach jeho územia.
2.  
Členské štáty stanovia najefektívnejší a najprimeranejší prístup k zabezpečeniu dostupnosti služby primeraného širokopásmového prístupu k internetu vymedzenej v súlade s článkom 84 ods. 3 a hlasových komunikačných služieb na pevnom mieste, pričom rešpektujú zásady objektivity, transparentnosti, nediskriminácie a proporcionality. Členské štáty sa snažia o minimalizáciu deformácií trhu, a to najmä v prípade poskytovania služieb za ceny alebo za iných podmienok, ktoré sú odlišné od tých poskytovaných za normálnych obchodných podmienok, pričom ochraňujú verejný záujem.
3.  
Najmä v prípade, keď sa členské štáty rozhodnú uložiť povinnosti, aby sa pre koncových používateľov zabezpečila dostupnosť služby primeraného širokopásmového prístupu k internetu vymedzenej v súlade s článkom 84 ods. 3 a hlasových komunikačných služieb na pevnom mieste, môžu určiť jeden alebo viacero podnikov, ktoré majú garantovať takúto dostupnosť tak, aby bolo pokryté celé územie daného štátu. Členské štáty môžu určiť rôzne podniky alebo skupinu podnikov, ktoré majú poskytovať službu primeraného širokopásmového prístupu k internetu a hlasové komunikačné služby na pevnom mieste alebo pokrývať rôzne časti územia štátu.
4.  
Keď členské štáty určia podniky na celom svojom území alebo na jeho časti za poskytovateľov, ktorí majú zabezpečiť dostupnosť služieb v súlade s odsekom 3 tohto článku, použijú efektívny, objektívny, transparentný a nediskriminačný mechanizmus, pričom žiadny podnik nie je vopred vylúčený z možnosti stať sa určeným poskytovateľom. Týmito metódami určenia sa zabezpečí, aby bola služba primeraného širokopásmového prístupu k internetu a hlasové komunikačné služby na pevnom mieste poskytované nákladovo efektívnym spôsobom, a môžu sa využiť ako prostriedok stanovenia čistých nákladov povinností poskytovať univerzálnu službu v súlade s článkom 89.
5.  
Ak má podnik určený v súlade s odsekom 3 tohto článku v úmysle zbaviť sa všetkých alebo väčšej časti svojich aktív súvisiacich so sieťami lokálneho prístupu v prospech samostatnej právnickej osoby s inou vlastníckou štruktúrou informuje o tom národný regulačný orgán alebo iný príslušný orgán vopred a v dostatočnom predstihu, aby mu umožnil posúdiť účinok plánovanej transakcie na poskytovanie služby primeraného širokopásmového prístupu k internetu vymedzenej v súlade s článkom 84 ods. 3 a hlasových komunikačných služieb na pevnom mieste. Národný regulačný orgán alebo iný príslušný orgán môže uložiť, zmeniť alebo zrušiť osobitné povinnosti v súlade s článkom 13 ods. 2.

Článok 87

Štatút existujúcej univerzálnej služby

Členský štát môže aj naďalej zaručovať dostupnosť a cenovú dostupnosť iných služieb, ako je služba primeraného širokopásmového prístupu k internetu vymedzená v súlade s článkom 84 ods. 3 a hlasové komunikačné služby na pevnom mieste, ktoré fungovali 20. decembra 2018, pokiaľ sa potreba týchto služieb stanoví po zohľadnení vnútroštátnych okolností. Keď členské štáty určujú podniky na celom svojom území alebo jeho časti za podniky, ktoré majú tieto služby poskytovať, uplatňuje sa článok 86. Financovanie týchto povinností je v súlade s článkom 90.

Členský štát preskúma povinnosti uložené v zmysle tohto článku do 21. decembra 2021 a potom raz za každé tri roky.

Článok 88

Kontrola výdavkov

1.  
Členské štáty zabezpečia, aby pri poskytovaní prostriedkov a služieb doplnkových k tým, ktoré sú uvedené v článku 84, poskytovatelia služby primeraného širokopásmového prístupu k internetu a hlasových komunikačných služieb v súlade s článkami 84 až 87, stanovili podmienky takým spôsobom, aby koncový používateľ nebol povinný platiť za prostriedky alebo služby, ktoré pre požadovanú službu nie sú nevyhnutné alebo predpísané.
2.  

Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia služby primeraného širokopásmového prístupu k internetu a hlasových komunikačných služieb uvedených v článku 84, ktorí poskytujú služby podľa článku 85 ponúkali podľa potreby špecifické prostriedky a služby stanovené v časti A prílohy VI, časti A s cieľom zabezpečiť, aby spotrebitelia mohli monitorovať a kontrolovať výdavky. Členské štáty zabezpečia, aby takíto poskytovatelia zaviedli systém, ktorý umožní vyhnúť sa neoprávnenému odpojeniu hlasových komunikačných služieb alebo služby primeraného širokopásmového prístupu k internetu pokiaľ ide o spotrebiteľov uvedených v článku 85, vrátane vhodného mechanizmu na kontrolu pretrvávajúceho záujmu o využívanie služby.

Členské štáty môžu rozšíriť rozsah uplatňovania tohto odseku na koncových používateľov, ktorými sú mikropodniky a malé a stredné podniky a neziskové organizácie.

3.  
Každý členský štát zabezpečí, aby sa príslušný orgán mohol odchýliť od požiadaviek odseku 2 na časti alebo na celom svojom území, ak sa príslušný orgán ubezpečí, že sú prostriedky všeobecne dostupné.

Článok 89

Náklady povinností poskytovať univerzálnu službu

1.  

Ak národné regulačné orgány usúdia, že poskytovanie služby primeraného širokopásmového prístupu k internetu vymedzenej v súlade s článkom 84 ods. 3 a hlasových komunikačných služieb podľa článkov 84, 85 a 86 alebo pokračovanie v poskytovaní existujúcich univerzálnych služieb podľa článku 87 môže predstavovať nespravodlivé zaťaženie poskytovateľov takýchto služieb, ktorí požadujú kompenzáciu, národné regulačné orgány vypočítajú čisté náklady za takéto poskytovanie.

Na tento účel národné regulačné orgány:

a) 

vypočítajú čisté náklady na plnenie povinnosti poskytovať univerzálnu službu, berúc do úvahy akúkoľvek trhovú výhodu, ktorá vyplynie pre poskytovateľa, ktorý poskytuje službu primeraného širokopásmového prístupu k internetu vymedzenú v súlade s článkom 84 ods. 3 a hlasovú komunikačnú službu podľa článkov 84, 85 a 86, alebo pokračuje v poskytovaní existujúcich univerzálnych služieb podľa článku 87 v súlade s prílohou VII; alebo

b) 

použijú čisté náklady povinnosti poskytovať univerzálnu službu identifikovanej mechanizmom určovania v súlade s článkom 86 ods. 4.

2.  
Účty a ďalšie informácie slúžiace ako základ na výpočet čistých nákladov povinností poskytovať univerzálnu službu podľa odseku 1 druhého pododseku písm. a) kontroluje alebo overuje národný regulačný orgán alebo orgán nezávislý na príslušných stranách a schválený národným regulačným orgánom. Výsledky výpočtu nákladov a závery auditu sú verejne dostupné.

Článok 90

Financovanie povinností poskytovať univerzálnu službu

1.  

Ak na základe výpočtu čistých nákladov uvedených v článku 89 národné regulačné orgány zistia, že poskytovateľ znáša neprimeranú záťaž, členské štáty na žiadosť dotknutého poskytovateľa rozhodnú o jednej alebo oboch týchto možnostiach:

a) 

zavedení mechanizmu, ktorým sa tomuto poskytovateľovi za transparentných podmienok uhradia stanovené čisté náklady z verejných fondov;

b) 

rozdelení čistých nákladov povinností poskytovať univerzálnu službu medzi poskytovateľov elektronických komunikačných sietí a služieb.

2.  

Ak sú čisté náklady rozdelené v súlade s odsekom 1 písm. b) tohto článku, členské štáty vytvoria rozdeľovací mechanizmus spravovaný národným regulačným orgánom alebo orgánom nezávislým na beneficientoch, ktorý je pod dohľadom národného regulačného orgánu. Financovať sa môžu len čisté náklady stanovené v súlade s článkom 89, ktoré sa týkajú povinností uvedených v článkoch 84 až 87.

Rozdeľovací mechanizmus rešpektuje zásady transparentnosti, čo najmenšej deformácie trhu, nediskriminácie a proporcionality, v súlade so zásadami stanovenými v prílohe VII, časti B. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že nebudú vyžadovať príspevky od podnikov, ktorých tuzemský obrat je menší než stanovený limit.

Všetky poplatky v súvislosti s rozdeľovaním čistých nákladov povinností poskytovať univerzálnu službu sa rozčlenia a určia samostatne pre každý podnik. Také poplatky sa neukladajú alebo nevyberajú od podnikov, ktoré neposkytujú služby na území členského štátu, ktorý rozdeľovací mechanizmus ustanovil.

Článok 91

Transparentnosť

1.  

Ak sa majú vypočítať čisté náklady povinností poskytovať univerzálnu službu v súlade s článkom 89, národné regulačné orgány zabezpečia, aby boli verejne dostupné princípy výpočtu čistých nákladov vrátane podrobností o použitej metodike.

Po zriadení rozdeľovacieho mechanizmu čistých nákladov povinností poskytovať univerzálnu službu uvedeného v článku 90 ods. 2 národné regulačné orgány zabezpečia, aby boli zásady rozdeľovania nákladov a kompenzácie čistých nákladov verejne dostupné.

2.  
Rešpektujúc pravidlá Únie a vnútroštátne pravidlá o obchodnom tajomstve, národné regulačné orgány uverejnia výročnú správu s uvedením podrobností o výpočte nákladov povinností poskytovať univerzálnu službu, v ktorej sa uvedú príspevky všetkých zúčastnených podnikov, vrátane všetkých trhových výhod, ktoré podnikom vznikli v súvislosti s povinnosťami poskytovať univerzálnu službu stanovenými v článkoch 84 až 87.

Článok 92

Doplnkové povinné služby

Členské štáty môžu rozhodnúť, že na ich území sa sprístupnia verejnosti doplnkové služby k službám poskytovaným v rámci povinností poskytovať univerzálnu službu uvedeným v článkoch 84 až 87. V takýchto prípadoch nesmie byť predpísaný žiaden kompenzačný mechanizmus zahŕňajúci konkrétne podniky.HLAVA II

ZDROJE ČÍSLOVANIA

Článok 93

Zdroje číslovania

1.  
Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány alebo iné príslušné orgány riadili udeľovanie práv na využívanie všetkých národných zdrojov číslovania, spravovali národné číslovacie plány a aby na účely poskytovania verejne dostupných elektronických komunikačných služieb poskytli adekvátne zdroje číslovania. Členské štáty zabezpečia, aby sa zaviedli objektívne, transparentné a nediskriminačné postupy udeľovania práv na využívanie národných zdrojov číslovania.
2.  

Národné regulačné orgány alebo iné príslušné orgány môžu tiež udeliť práva na využívanie zdrojov číslovania zo svojich národných číslovacích plánov na poskytovanie osobitných služieb aj podnikom, ktoré nie sú poskytovateľmi elektronických komunikačných sietí a služieb, ak existuje dostatok adekvátnych zdrojov číslovania na uspokojenie súčasného i budúceho dopytu. Tieto podniky preukážu svoju schopnosť spravovať zdroje číslovania a zabezpečia súlad so všetkými relevantnými požiadavkami ustanovenými podľa článku 94. Národné regulačné orgány alebo iné príslušné orgány môžu pozastaviť ďalšie prideľovanie práv na využívanie zdrojov číslovania týmto podnikom, ak sa preukáže riziko vyčerpania zdrojov číslovania.

Do 21. júna 2020 v snahe prispieť k jednotnému uplatňovaniu tohto odseku vydá orgán BEREC po konzultácii so zainteresovanými stranami a v úzkej spolupráci s Komisiou usmernenia k jednotným kritériám posudzovania schopnosti spravovať zdroje číslovania a rizika vyčerpania zdrojov číslovania.

3.  
Národné regulačné orgány alebo iné príslušné orgány zabezpečia, aby sa národné číslovacie plány a postupy uplatňovali spôsobom zabezpečujúcim rovnaké zaobchádzanie so všetkými poskytovateľmi verejne dostupných elektronických komunikačných služieb, ako aj s podnikmi oprávnenými podľa odseku 2. Členské štáty najmä zabezpečia, aby podnik, ktorému bolo udelené právo na využívanie zdrojov číslovania, nediskriminoval ostatných poskytovateľov elektronických komunikačných služieb, pokiaľ ide o zdroje číslovania využívané na zabezpečenie prístupu k ich službám.
4.  

Každý členský štát zabezpečí, aby národné regulačné orgány alebo iné príslušné orgány sprístupnili rozsah negeografických čísiel, ktorý sa môže použiť na poskytovanie iných elektronických komunikačných služieb, ako sú interpersonálne komunikačné služby, a to na celom území Únie a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 531/2012, ako aj článku 97 ods. 2 tejto smernice. Ak boli práva na využívanie zdrojov číslovania udelené v súlade s odsekom 2 tohto článku iným podnikom ako poskytovateľom elektronických komunikačných sietí alebo služieb, tento odsek sa vzťahuje na osobitné služby, na ktorých poskytovanie sa práva na využívanie udelili.

Národné regulačné orgány alebo iné príslušné orgány v súlade s touto smernicou zabezpečia, aby podmienky uvedené v prílohe I časti E, ktoré môžu byť pripojené k právam na využívanie zdrojov číslovania využívaných na poskytovanie služieb mimo členský štát s daným kódom krajiny, ako aj presadzovanie ich dodržiavania, boli rovnako prísne ako podmienky a ich presadzovanie, ktoré sa uplatňujú v prípade služieb poskytovaných v rámci členského štátu s daným kódom krajiny. Národné regulačné orgány alebo iné príslušné orgány takisto zabezpečia v súlade s článkom 94 ods. 6, aby poskytovatelia, ktorí využívajú zdroje číslovania s kódom svojej krajiny v inom členskom štáte, dodržiavali vnútroštátne predpisy týkajúce sa ochrany spotrebiteľa a iné vnútroštátne predpisy týkajúce sa využívania zdrojov číslovania uplatniteľné v tých členských štátoch, v ktorých sa tieto zdroje číslovania využívajú. Táto povinnosť sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté právomoci príslušných orgánov presadzovania práva v týchto členských štátoch.

Orgán BEREC pomáha národným regulačným orgán alebo iným príslušným orgánom na ich požiadanie pri koordinácii ich činností zameraných na zabezpečenie efektívnej správy zdrojov číslovania s právom na extrateritoriálne využívanie v rámci Únie.

S cieľom uľahčiť národným regulačným orgánom alebo iným príslušným orgánom monitorovanie dodržiavania požiadaviek uvedených v tomto odseku orgán BEREC vytvorí databázu zdrojov číslovania s právom na extrateritoriálne využívanie v rámci Únie. Na tento účel národné regulačné orgány alebo iné príslušné orgány zašlú relevantné informácie orgánu BEREC. Ak národné regulačné orgány neudelia zdroje číslovania s právom na extrateritoriálne využívanie v rámci Únie, príslušný orgán zodpovedný za ich udelenie alebo riadenie konzultuje s národným regulačným orgánom.

5.  

Členské štáty zabezpečia, aby bol kód „00“ štandardným medzinárodným prístupovým kódom. Môžu sa zriadiť alebo naďalej používať osobitné režimy na používanie interpersonálnych komunikačných služieb založených na číslovaní medzi miestami v susediacich členských štátoch.

Členské štáty môžu súhlasiť s využívaním spoločného číslovacieho plánu pre všetky alebo len osobitné kategórie čísel.

Koncoví používatelia dotknutí takýmito režimami alebo dohodami musia byť v plnom rozsahu informovaní.

6.  
Bez toho, aby bol dotknutý článok 106, členské štáty tam, kde je to technicky možné, podporujú poskytovanie OTA, aby uľahčili zmenu poskytovateľov elektronických komunikačných sietí alebo služieb koncovými používateľmi, predovšetkým pokiaľ ide o poskytovateľov a koncových používateľov služieb komunikácie M2M.
7.  
Členské štáty zabezpečia, aby sa národné číslovacie plány a všetky ich následné doplnky alebo zmeny uverejňovali len s výhradou obmedzení vyplývajúcich z dôvodov národnej bezpečnosti.
8.  

Členské štáty podporujú harmonizáciu osobitných čísel alebo číselných množín v rámci Únie, ak to prispieva k fungovaniu vnútorného trhu a rozvoju celoeurópskych služieb. Ak je to potrebné na riešenie neuspokojeného cezhraničného alebo celoeurópskeho dopytu po zdrojoch číslovania, Komisia prijme s čo najväčším ohľadom na stanovisko orgánu BEREC vykonávacie akty, ktorými sa harmonizujú osobitné čísla alebo číselné množiny.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 118 ods. 4.

Článok 94

Postup udeľovania práv na využívanie zdrojov číslovania

1.  
Ak je potrebné udeliť individuálne práva na využívanie zdrojov číslovania, národné regulačné orgány alebo iné príslušné orgány udelia takéto práva na požiadanie akémukoľvek podniku na účely poskytovania elektronických komunikačných sietí alebo služieb zahrnutých do všeobecného povolenia uvedeného v článku 12 s výhradou článku 13 a článku 21 ods. 1 písm. c) a akýchkoľvek iných pravidiel zabezpečujúcich efektívne využívanie týchto zdrojov číslovania v súlade s touto smernicou.
2.  

Práva na využívanie zdrojov číslovania sa udeľujú postupmi, ktoré sú otvorené, objektívne, transparentné, nediskriminačné a primerané.

Pri udeľovaní práv na využívanie zdrojov číslovania národné regulačné orgány alebo iné príslušné orgány špecifikujú, či si ich držiteľ práv môže preniesť a za akých podmienok.

Ak národné regulačné orgány alebo iné príslušné orgány udelia práva na využívanie zdrojov číslovania na obmedzenú dobu, trvanie tejto doby musí byť úmerné dotknutej službe vzhľadom na sledovaný cieľ a potrebné investície, pričom sa náležite zohľadní potreba poskytnúť primerané obdobie na amortizáciu investícií.

3.  
Národné regulačné orgány alebo iné príslušné orgány prijmú rozhodnutia o udelení práv na využívanie zdrojov číslovania čo najskôr po doručení úplnej žiadosti a do troch týždňov v prípade zdrojov číslovania, ktoré boli v rámci národného číslovacieho plánu pridelené na osobitné účely. Takéto rozhodnutia sa zverejnia.
4.  
Ak národné regulačné orgány alebo iné príslušné orgány po konzultácii so zainteresovanými stranami podľa článku 23 stanovili, že práva na využívanie zdrojov číslovania s výnimočnou ekonomickou hodnotou sa majú udeliť prostredníctvom súťažných alebo porovnávacích výberových konaní, národné regulačné orgány alebo iné príslušné orgány môžu predĺžiť lehotu troch týždňov uvedenú v odseku 3 tohto článku najviac o ďalšie tri týždne.
5.  
Národné regulačné orgány alebo iné príslušné orgány neobmedzia počet individuálnych práv na využívanie, ktoré sa majú udeliť, okrem prípadov, keď je to potrebné na zabezpečenie efektívneho využívania zdrojov číslovania.
6.  

Ak je súčasťou práv na využívanie zdrojov číslovania aj ich extrateritoriálne využívanie v rámci Únie v súlade s článkom 93 ods. 4, národné regulačné orgány alebo iné príslušné orgány pripoja týmto právam na využívanie osobitné podmienky, aby zaručili dodržiavanie všetkých príslušných pravidiel ochrany spotrebiteľa a vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa využívania zdrojov číslovania uplatňovaných v členských štátoch, v ktorých sa takéto zdroje číslovania využívajú.

Na základe žiadosti národného regulačného orgánu alebo iného príslušného orgánu členského štátu, v ktorom sa zdroje číslovania využívajú, v ktorej sa preukazuje porušenie príslušných pravidiel ochrany spotrebiteľa alebo vnútroštátnych právnych predpisov súvisiacich s využívaním zdrojov číslovania v danom členskom štáte, národné regulačné orgány alebo iné príslušné orgány členského štátu, v ktorom boli práva na využívanie zdrojov číslovania udelené, presadzujú dodržiavanie podmienok stanovených podľa prvého pododseku tohto odseku v súlade s článkom 30 vrátane odňatia práv na extrateritoriálne využívanie zdrojov číslovania, ktoré sa udelili dotknutému podniku, v závažných prípadoch.

Orgán BEREC uľahčuje a koordinuje výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi rôznych dotknutých členských štátov a zabezpečuje náležitú koordináciu ich spoločného úsilia.

7.  
Tento článok sa uplatňuje aj v prípadoch, keď národné regulačné orgány alebo iné príslušné orgány udelili práva na využívanie zdrojov číslovania podnikom, ktoré nie sú poskytovateľmi elektronických komunikačných sietí alebo služieb podľa článku 93 ods. 2.

Článok 95

Poplatky za práva na využívanie zdrojov číslovania

Členské štáty môžu povoliť národným regulačným orgánom alebo iným príslušným orgánom, aby uložil poplatky za práva na využívanie zdrojov číslovania, ktoré odrážajú potrebu zaručiť optimálne využívanie týchto zdrojov. Členské štáty zaručia, že tieto poplatky sú objektívne odôvodnené, transparentné, nediskriminačné a primerané vo vzťahu k ich zamýšľanému účelu, pričom zohľadnia ciele stanovené v článku 3.

Článok 96

Núdzová linka pre nezvestné deti a detská linka pomoci

1.  
Členské štáty zabezpečia koncovým používateľom bezplatný prístup k službe núdzovej linky na oznamovanie prípadov nezvestných detí. Táto núdzová linka je dostupná na čísle „116000“.
2.  
Členské štáty zabezpečia, aby koncoví používatelia so zdravotným postihnutím mali v čo najväčšej možnej miere prístup k službám poskytovaným na čísle „116000“. Opatrenia prijaté na uľahčenie prístupu koncových používateľov so zdravotným postihnutím k takýmto službám počas cestovania v iných členských štátoch sú založené na dodržiavaní príslušných noriem alebo špecifikácií stanovených v súlade s článkom 39.
3.  
Členské štáty prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby orgán alebo podnik, ktorému bolo pridelené číslo 116000, vyčlenil potrebné zdroje na prevádzku núdzovej linky.
4.  
Členské štáty a Komisia zabezpečia, aby boli koncoví používatelia primerane informovaní o existencii a používaní služieb poskytovaných na číslach „116000“ prípadne „116111“.

Článok 97

Prístup k číslam a službám

1.  

Pokiaľ je to ekonomicky možné a s výnimkou prípadov, keď volaný koncový používateľ z komerčných dôvodov obmedzil prístup volajúcich, ktorí sídlia v špecifických geografických oblastiach, členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány alebo iné príslušné orgány podnikli všetky potrebné kroky, ktorými zaistia, aby koncoví používatelia mohli mať:

a) 

prístup k službám s použitím negeografických čísiel v rámci Únie a aby mohli tieto služby využívať; a

b) 

prístup ku všetkým číslam poskytovaným v Únii bez ohľadu na technológiu a zariadenia, ktoré prevádzkovateľ používa, vrátane čísel v národných číslovacích plánoch členských štátov a univerzálnych medzinárodných čísel služieb volania na účet volaného (UIFN).

2.  
Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány alebo iné príslušné orgány mohli od poskytovateľov verejných elektronických komunikačných sietí alebo verejne dostupných elektronických komunikačných služieb vyžadovať v jednotlivých prípadoch zablokovanie prístupu k číslam alebo službám, ak je to opodstatnené z dôvodu podvodu alebo zneužitia, a taktiež vyžadovať, aby v takýchto prípadoch poskytovatelia elektronických komunikačných služieb zadržali výnosy z prepojovacích alebo iných služieb.HLAVA III

PRÁVA KONCOVÝCH POUŽÍVATEĽOV

Článok 98

Výnimky niektorých mikropodnikov

Táto hlava sa s výnimkou článkov 99 a 100 nevzťahuje na mikropodniky poskytujúce interpersonálne komunikačné služby nezávislé od číslovania, pokiaľ neposkytujú iné elektronické komunikačné služby.

Členské štáty zabezpečia, aby boli koncoví používatelia o výnimke podľa prvého odseku informovaní pred uzavretím zmluvy s mikropodnikom, ktorý má prospech z takejto výnimky.

Článok 99

Nediskriminácia

Poskytovatelia elektronických komunikačných sietí alebo služieb koncovým používateľom neukladajú žiadne odlišné požiadavky alebo všeobecné podmienky prístupu k sieťam alebo službám alebo ich používania na základe štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo miesta usadenia koncových používateľov, pokiaľ nie je takéto odlišné zaobchádzanie objektívne opodstatnené.

Článok 100

Záruka základných práv

1.  
Vnútroštátne opatrenia týkajúce sa prístupu koncových používateľov k službám a aplikáciám alebo ich využívania koncovými používateľmi prostredníctvom elektronických komunikačných sietí rešpektujú Chartu základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“) a všeobecné zásady práva Únie.
2.  
Akékoľvek opatrenie týkajúce sa prístupu koncových používateľov k službám a aplikáciám alebo ich využívania koncovými používateľmi prostredníctvom elektronických komunikačných sietí, ktorým sa môže obmedziť výkon práv a slobôd uznaných v charte, sa zavedie len v tom prípade, ak je poskytované zo zákona a rešpektuje tieto práva alebo slobody a je primerané, nevyhnutné a skutočne zodpovedá cieľom všeobecného záujmu uznaným právom Únie alebo potrebe chrániť práva a slobody druhých v súlade s článkom 52 ods. 1 charty a so všeobecnými zásadami práva Únie vrátane práva na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces. Rovnako takéto opatrenia možno prijať len s náležitým zohľadnením zásady prezumpcie neviny a práva na súkromie. Zaručuje sa predchádzajúce spravodlivé a nestranné konanie vrátane práva dotknutej osoby alebo dotknutých osôb na vypočutie s výhradou potreby vhodných podmienok a procedurálnych opatrení v náležite odôvodnených naliehavých prípadoch v súlade s chartou.

Článok 101

Úroveň harmonizácie

1.  
Členské štáty vo svojom vnútroštátnom práve neponechajú v platnosti ani nezavedú ustanovenia týkajúce sa ochrany koncových používateľov, ktoré sa odchyľujú od článkov 102 až 115 vrátane viac alebo menej prísnych ustanovení, ktoré zabezpečujú odlišnú úroveň ochrany, pokiaľ sa v tejto hlave neustanovuje inak.
2.  

Do 21. decembra 2021 môžu členské štáty naďalej uplatňovať prísnejšie vnútroštátne ustanovenia v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktoré sa odchyľujú od ustanovení uvedených v článkoch 102 až 115, za predpokladu, že tieto ustanovenia boli platné 20. decembra 2018 a akékoľvek obmedzenia fungovania vnútorného trhu, ktoré z nich vyplývajú, sú vo vzťahu k cieľu ochrany spotrebiteľa primerané.

Členské štáty oznámia Komisii do 21. decembra 2019 všetky vnútroštátne ustanovenia, ktoré sa majú uplatňovať na základe tohto odseku.

Článok 102

Požiadavky na informácie, pokiaľ ide o zmluvy

1.  

Skôr, ako sa spotrebiteľ zaviaže zmluvou alebo akoukoľvek súvisiacou ponukou, poskytovatelia verejne dostupných elektronických komunikačných služieb iných ako prenosových služieb používaných na poskytovanie služieb komunikácie M2M predložia informácie uvedené v článkoch 5 a 6 smernice 2011/83/EÚ a okrem toho aj informácie uvedené v prílohe VIII k tejto smernici, a to v rozsahu, v akom sa také informácie týkajú nimi poskytovaných služieb.

Informácie sa poskytujú jasným a zrozumiteľným spôsobom na trvalom nosiči, ako sa vymedzuje v článku 2 bode 10 smernice 2011/83/EÚ, alebo ak ustanovenie o trvalom nosiči nie je uskutočniteľné, v ľahko stiahnuteľnom dokumente, ktorý poskytovateľ sprístupní. Poskytovateľ výslovne upozorní spotrebiteľa na dostupnosť tohto dokumentu a na dôležitosť jeho stiahnutia na účely dokumentácie, budúceho odkazovania a nezmenenej reprodukcie.

Tieto informácie sa na požiadanie poskytujú v prístupnom formáte pre koncových používateľov so zdravotným postihnutím v súlade s právom Únie, ktorým sa harmonizujú požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb.

2.  
Informácie uvedené v odsekoch 1, 3 a 5 sa poskytujú aj koncovým používateľom, ktorými sú mikropodniky alebo malé podniky alebo neziskové organizácie, pokiaľ výslovne nesúhlasili s tým, že upustia od uplatňovania všetkých týchto ustanovení alebo ich časti.
3.  

Poskytovatelia iných verejne dostupných elektronických komunikačných služieb ako prenosových služieb používaných na poskytovanie služieb komunikácie M2M poskytnú spotrebiteľom stručné a ľahko čitateľné zhrnutie zmluvy. V tomto zhrnutí sa určia základné prvky požiadaviek na informácie v súlade s odsekom 1. Súčasťou týchto základných prvkov sú aspoň:

a) 

meno/názov, adresa a kontaktné údaje poskytovateľa a ak sa líšia, kontaktné údaje pre prípad akýchkoľvek sťažností;

b) 

hlavné charakteristiky každej poskytovanej služby;

c) 

príslušné ceny za aktiváciu elektronických komunikačných služieb a všetky opakujúce sa poplatky alebo poplatky súvisiace so spotrebou, ak sa služba poskytuje za priamu peňažnú platbu;

d) 

dĺžka trvania zmluvy a podmienky jej predĺženia a ukončenia;

e) 

rozsah, v ktorom sú produkty a služby určené pre koncových používateľov so zdravotným postihnutím;

f) 

v prípade služieb prístupu k internetu súhrnný prehľad informácií požadovaných podľa článku 4 ods. 1 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) 2015/2120.

Komisia do 21. decembra 2019 po konzultácii s orgánom BEREC prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví vzor zhrnutia zmluvy, ktorý majú používať poskytovatelia na plnenie svojich povinností podľa tohto odseku.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 118 ods. 4.

Poskytovatelia, na ktorých sa vzťahujú povinnosti podľa odseku 1, takýto vzor zhrnutia zmluvy riadne vyplnia, pričom uvedú požadované informácie, a toto zhrnutie zmluvy bezplatne poskytnú spotrebiteľom, a to pred uzavretím zmluvy vrátane zmlúv uzavretých na diaľku. Ak z objektívnych technických dôvodov nie je možné v danom čase poskytnúť zhrnutie zmluvy, poskytne sa bez zbytočného odkladu neskôr, pričom zmluva nadobudne platnosť, keď spotrebiteľ po doručení zhrnutia zmluvy potvrdí svoj súhlas.

4.  
Informácie, ktoré sa uvádzajú v odsekoch 1 a 3, sa stanú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a nemenia sa, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak.
5.  
Ak sú služby prístupu k internetu alebo verejne dostupné interpersonálne komunikačné služby účtované podľa času alebo použitého objemu, ich poskytovatelia ponúknu spotrebiteľom prostriedok na monitorovanie a kontrolu využívania týchto služieb. Tento prostriedok zahŕňa prístup k aktuálnym informáciám o miere spotreby služieb, ktoré sú súčasťou tarifného plánu. Poskytovatelia predovšetkým oznámia spotrebiteľom pred dosiahnutím akýchkoľvek limitov spotreby stanovených príslušnými orgánmi, podľa potreby koordinovane s národnými regulačnými orgánmi, zahrnutých do ich tarifného plánu, a keď je služba obsiahnutá v ich tarifnom pláne úplne spotrebovaná.
6.  
Členské štáty môžu vo svojom vnútroštátnom práve zachovať alebo doň zaviesť ustanovenia, ktorými sa od poskytovateľov požaduje, aby poskytovali doplnkové informácie o úrovni spotreby a aby dočasne zabránili ďalšiemu využívaniu príslušnej služby, ak sa prekročil finančný alebo objemový limit určený príslušným orgánom.
7.  
Členské štáty majú naďalej možnosť zachovať alebo zaviesť vo svojom vnútroštátnom práve ustanovenia týkajúce sa aspektov, ktoré sa neupravujú týmto článkom, najmä s cieľom riešiť vznikajúce problémy.

Článok 103

Transparentnosť, porovnanie ponúk a uverejňovanie informácií

1.  
Príslušné orgány, podľa potreby koordinovane s národnými regulačnými orgánmi, zabezpečia, aby v prípade, že poskytovatelia služieb prístupu k internetu alebo verejne dostupných interpersonálnych komunikačných služieb podmieňujú poskytovanie týchto služieb zmluvnými podmienkami, všetci takýto poskytovatelia alebo samotné príslušné orgány, podľa potreby koordinovane s národným regulačným orgánom, uverejňovali informácie uvedené v prílohe IX v jasným, pochopiteľným, strojovo čitateľným spôsobom a prístupnom formáte pre koncových používateľov so zdravotným postihnutím v súlade s právnymi predpismi Únie, ktorými sa harmonizujú požiadavky na prístupnosť produktov a služieb. Tieto informácie sa pravidelne aktualizujú. Príslušné orgány, podľa potreby koordinovane s národnými regulačnými orgánmi, môžu stanoviť ďalšie požiadavky týkajúce sa spôsobu, akým sa predmetné informácie majú uverejňovať. Tieto informácie sa pred ich uverejnením na požiadanie dodajú príslušnému orgánu a podľa potreby národnému regulačnému orgánu.
2.  

Príslušné orgány, podľa potreby koordinovane s národnými regulačnými orgánmi, zabezpečia, aby koncoví používatelia mali bezplatný prístup aspoň k jednému nezávislému porovnávaciemu nástroju, prostredníctvom ktorého sa im umožní porovnať a vyhodnotiť rôzne služby prístupu k internetu a verejne dostupné interpersonálne komunikačné služby založené na číslovaní a, ak je to uplatniteľné, verejne dostupné interpersonálne komunikačné služby nezávislé od číslovania pokiaľ ide o:

a) 

ceny a tarify služieb poskytovaných za opakujúcu sa priamu peňažnú platbu alebo priamu peňažnú platbu na základe spotreby, a

b) 

kvalitu fungovania služby, ak sa ponúka minimálna úroveň kvality služby alebo sa od podniku požaduje, aby také informácie zverejňoval podľa článku 104.

3.  

Porovnávací nástroj uvedený v odseku 2:

a) 

je od poskytovateľov takýchto služieb prevádzkovo nezávislý, čím sa zaručí, že vo vzťahu k výsledkom vyhľadávania sa s týmito poskytovateľmi zaobchádza rovnako;

b) 

jasne uvádza majiteľov a prevádzkovateľov porovnávacieho nástroja;

c) 

uvádza jasné a objektívne kritériá, na ktorých sa má porovnanie zakladať;

d) 

používa jednoduchý a nie dvojzmyselný jazyk;

e) 

poskytuje presné a aktuálne informácie a uvádza, kedy bola vykonaná posledná aktualizácia;

f) 

je otvorený všetkým poskytovateľom služieb prístupu k internetu alebo verejne dostupných interpersonálnych komunikačných služieb sprístupňujúcich relevantné informácie, pričom zahŕňa širokú škálu ponúk, ktoré sa vzťahujú na podstatnú časť trhu, a ak uvedené informácie neponúkajú úplný prehľad o trhu, jasne na to upozorňuje skôr, ako sa zobrazia výsledky;

g) 

poskytuje účinný postup oznamovania nesprávnych informácií;

h) 

zahŕňa možnosť porovnávať ceny, tarify a kvalitu fungovania služby medzi jednotlivými ponukami dostupnými spotrebiteľom a, ak to členské štáty vyžadujú, medzi týmito ponukami a štandardnými ponukami verejne dostupnými iným koncovým používateľom.

Porovnávacie nástroje, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v písmenách a) až h), na požiadanie poskytovateľov takých nástrojov osvedčia príslušné orgány, podľa potreby koordinovane s národnými regulačnými orgánmi.

Tretie strany majú právo bezplatne a v otvorených dátových formátoch využívať informácie zverejnené poskytovateľmi služieb prístupu k internetu alebo verejne dostupných interpersonálnych komunikačných služieb, na účely sprístupňovania týchto nezávislých porovnávacích nástrojov.

4.  

Členské štáty môžu vyžadovať, aby poskytovatelia služieb prístupu k internetu alebo verejne dostupných interpersonálnych služieb založených na číslovaní alebo oboch služieb bezplatne poskytovali informácie vo verejnom záujme podľa potreby existujúcim a novým koncovým používateľom, a to prostriedkami, aké tieto podniky bežne používajú pri svojej komunikácii s koncovými používateľmi. V takom prípade takéto informácie vo verejnom záujme poskytujú príslušné orgány verejnej správy v štandardizovanom formáte, pričom sa okrem iného týkajú:

a) 

najčastejších prípadov použitia služieb prístupu k internetu a verejne dostupných interpersonálnych služieb založených na číslovaní na nezákonnú činnosť alebo na šírenie škodlivého obsahu, a to najmä ak sa môžu mať vplyv na dodržiavanie práv a slobôd iných osôb vrátane porušovania práv na ochranu údajov, autorských a súvisiacich práv, a právnych následkov takéhoto konania; a

b) 

prostriedkov ochrany proti rizikám z hľadiska osobnej bezpečnosti, súkromia a osobných údajov pri používaní služieb prístupu k internetu a verejne dostupných interpersonálnych komunikačných služieb založených na číslovaní.

Článok 104

Kvalita služby týkajúca sa služieb prístupu k internetu a verejne dostupných interpersonálnych komunikačných služieb

1.  

Národné regulačné orgány koordinovane s inými príslušnými orgánmi môžu požadovať od poskytovateľov služieb prístupu k internetu a verejne dostupných interpersonálnych komunikačných služieb, aby pre koncových používateľov uverejňovali ucelené, porovnateľné, spoľahlivé, ľahko pochopiteľné a aktuálne informácie o kvalite svojich služieb, a to v rozsahu, v akom kontrolujú aspoň niektoré prvky siete buď priamo, alebo na základe dohody o úrovni poskytovaných služieb na tento účel, a o opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnakého prístupu koncovým používateľom so zdravotným postihnutím. Národné regulačné orgány koordinovane s inými príslušnými orgánmi môžu od poskytovateľov verejne dostupných interpersonálnych komunikačných služieb tiež požadovať, aby informovali spotrebiteľov, ak kvalita služieb, ktoré poskytujú, závisí od vonkajších faktorov, ako je napríklad kontrola prenosu signálu alebo sieťová pripojiteľnosť.

Tieto informácie sa na požiadanie pred ich uverejnením dodajú národným regulačným orgánom a podľa potreby iným príslušným orgánom.

Opatrenia na zabezpečenia kvality služieb musia byť v súlade s nariadením (EÚ) 2015/2120.

2.  

Národné regulačné orgány koordinovane s inými príslušnými orgánmi po tom, čo v maximálnej miere zohľadnia usmernenia orgánu BEREC, špecifikujú merateľné parametre kvality služby, uplatniteľné metódy merania, ako aj obsah, formu a spôsob uverejňovaných informácií vrátane prípadných mechanizmov osvedčovania kvality. V prípade potreby sa použijú parametre, definície a metódy merania uvedené v prílohe X.

Do 21. júna 2020 s cieľom prispieť k jednotnému uplatňovaniu tohto odseku a prílohy X prijme orgán BEREC, po konzultácii so zainteresovanými stranami a v úzkej spolupráci s Komisiou, usmernenia týkajúce sa príslušných parametrov kvality služby vrátane parametrov relevantných v prípade koncových používateľov so zdravotným postihnutím, uplatniteľných metód merania, obsahu a formátu uverejňovaných informácií a mechanizmov osvedčovania kvality.

Článok 105

Dĺžka trvania zmluvy a jej ukončenie

1.  

Členské štáty zabezpečia, aby podmienky a postupy ukončenia zmluvy neodradzovali od zmeny poskytovateľa služby a aby sa v zmluvách uzavretých medzi spotrebiteľmi a poskytovateľmi iných verejne dostupných elektronických komunikačných služieb, ako sú interpersonálne komunikačné služby nezávislé od číslovania, a iné ako prenosové služby používané na poskytovanie služieb komunikácie M2M, nestanovovalo záväzné obdobie, ktoré presahuje 24 mesiacov. Členské štáty môžu prijať alebo zachovať ustanovenia, ktorými sa stanovia kratšie maximálne zmluvné záväzné obdobia.

Tento odsek sa nevzťahuje na dĺžku splátkovej zmluvy, ak spotrebiteľ v osobitnej zmluve súhlasil so splátkami výhradne za zavedenie fyzickej prípojky najmä k vysokokapacitnej sieti. Splátková zmluva o zavedení fyzickej prípojky neobsahuje koncové zariadenie, ako je napríklad smerovač alebo modem, a nebráni sa ňou spotrebiteľom uplatňovať ich práva podľa tohto článku.

2.  
Odsek 1 sa vzťahuje aj na koncových používateľov, ktorými sú mikropodniky, malé podniky alebo neziskové organizácie, pokiaľ výslovne nesúhlasili s tým, že upustia od uplatňovania týchto ustanovení.
3.  
Ak sa v zmluvách alebo vo vnútroštátnom práve stanovuje automatické predĺženie fixného obdobia trvania zmluvy o iných elektronických komunikačných službách, ako sú interpersonálne komunikačné služby nezávislé od číslovania, a iných ako prenosových službách používaných na poskytovanie služieb komunikácie M2M, členské štáty zabezpečia, aby po takomto predĺžení boli koncoví používatelia oprávnení ukončiť zmluvu, a to kedykoľvek s výpovednou lehotou najviac jeden mesiac stanovenej členskými štátmi a bez akýchkoľvek ďalších nákladov okrem poplatkov za prijímanie služby počas výpovednej lehoty. Pred tým, ako sa zmluva automaticky predĺži, poskytovatelia informujú koncových používateľov výrazným spôsobom, včas a na trvalom nosiči o skončení zmluvného záväzku a o prostriedkoch na ukončenie zmluvy. Okrem toho poskytovatelia zároveň poskytnú koncovým používateľom poradenstvo o najlepších tarifách v súvislosti s ich službami. Poskytovatelia poskytnú informácie o najlepších tarifách koncovým používateľom aspoň raz ročne.
4.  

Koncoví používatelia majú právo ukončiť svojej zmluvy bez toho, aby im v čase oznámenia zmien zmluvných podmienok navrhovaných poskytovateľom verejne dostupných elektronických komunikačných služieb iných ako interpersonálnych komunikačných služieb nezávislých od číslovania vznikli akékoľvek ďalšie náklady, pokiaľ nejde o navrhované zmeny, ktoré sú výhradne v prospech koncového používateľa, sú čisto administratívneho charakteru a nemajú negatívny účinok na koncového používateľa, alebo ich priamo stanovuje právo Únie alebo vnútroštátne právo.

Poskytovatelia oznámia každú zmenu zmluvných podmienok koncovým používateľom aspoň mesiac vopred a zároveň ich informujú o ich práve ukončiť zmluvu bez toho, aby vznikli akékoľvek ďalšie náklady v prípade, že nové podmienky neprijímajú. Právo ukončiť zmluvu je uplatniteľné v lehote jedného mesiaca po oznámení. Členské štáty môžu lehotu predĺžiť o najviac tri mesiace. Členské štáty zabezpečia, aby sa oznamovanie uskutočňovalo jasným a zrozumiteľným spôsobom na trvalom nosiči.

5.  
Akákoľvek podstatná, nepretržitá alebo často sa opakujúca nezrovnalosť medzi skutočným fungovaním elektronických komunikačných služieb iných, ako sú služby prístupu k internetu, alebo interpersonálne komunikačné služby nezávislé od číslovania, a fungovaním, ktoré sa uvádza v zmluve, sa považuje za základ na účely aktivácie nápravných opatrení, ktoré sú k dispozícii spotrebiteľovi v súlade s vnútroštátnym právom, vrátane práva ukončiť zmluvu bez akýchkoľvek nákladov.
6.  

Ak má koncový používateľ právo ukončiť zmluvu o poskytovaní iných verejne dostupných elektronických komunikačných službách, ako sú interpersonálne komunikačné služby nezávislé od číslovania, pred koncom dohodnutého zmluvného obdobia podľa tejto smernice alebo podľa iných ustanovení práva Únie alebo vnútroštátneho práva, nepožaduje sa od koncového používateľa žiadna iná kompenzácia ako kompenzácia za ponechané dotované koncové zariadenie.

Ak sa koncový používateľ rozhodne ponechať si koncové zariadenie viazané v balíku v čase uzavretia zmluvy, akákoľvek kompenzácia, ktorú by mal zaplatiť, nepresiahne jeho hodnotu pro rata temporis dohodnutú v čase uzavretia zmluvy alebo zostávajúcu časť poplatku za službu až do skončenia zmluvy, podľa toho, ktorá suma je nižšia.

Členské štáty môžu stanoviť ďalšie metódy výpočtu sadzby kompenzácie za predpokladu, že takými metódami sa nedosiahne úroveň kompenzácie, ktorá by presahovala úroveň kompenzácie vypočítanú v súlade s druhým pododsekom.

Poskytovateľ bezplatne zruší akúkoľvek podmienku, ktorá sa týka používania koncového zariadenia na iných sieťach, v čase, ktorý určí členský štát, a najneskôr pri zaplatení kompenzácie.

7.  
Pokiaľ ide o prenosové služby používané na služby komunikácie M2M, práva uvedené v odsekoch 4 a 6 využívajú len koncoví používatelia, ktorí sú spotrebiteľmi, mikropodnikmi, malými podnikmi alebo neziskovými organizáciami.

Článok 106

Zmena poskytovateľa a prenositeľnosť čísla

1.  

V prípade zmeny poskytovateľa služieb prístupu k internetu na iného poskytovateľa dotknutí poskytovatelia poskytujú koncovému používateľovi primerané informácie pred zmenou a počas nej a zaručujú nepretržitosť služby prístupu k internetu, pokiaľ je to technicky možné. Prijímajúci poskytovateľ zabezpečí, aby sa služba prístupu k internetu aktivovala v čo najkratšom možnom čase v deň a v časovom rámci výslovne dohodnutom s koncovým používateľom. Predchádzajúci poskytovateľ naďalej poskytuje službu prístupu k internetu za rovnakých podmienok až pokiaľ prijímajúci poskytovateľ neaktivuje službu prístupu k internetu. Nedostupnosť služby počas procesu zmeny nesmie trvať dlhšie ako jeden pracovný deň.

Národné regulačné orgány koncovému používateľovi zaručia efektívnosť a jednoduchosť procesu zmeny poskytovateľa.

2.  
Členské štáty zabezpečia, aby všetci koncoví používatelia s číslami z národného číslovacieho plánu, mali právo si na svoju žiadosť ponechať svoje číslo alebo čísla nezávisle od podniku, ktorý službu poskytuje, v súlade s časťou C prílohy VI.
3.  
Ak koncový používateľ ukončí zmluvu, členský štát zabezpečí, aby si koncový používateľ mohol ponechať právo na prenos čísla z národného číslovacieho plánu k inému poskytovateľovi na obdobie minimálne jedného mesiaca od dátumu ukončenia zmluvy, pokiaľ sa koncový používateľ tohto práva nezriekne.
4.  
Národné regulačné orgány zabezpečia, aby tvorba cien medzi poskytovateľmi bola v súvislosti so zabezpečením prenositeľnosti čísla nákladovo orientovaná a aby sa na koncových používateľov nevzťahovali žiadne priame poplatky.
5.  
Prenos čísel a ich následná aktivácia sa vykonajú v čo najkratšom čase k dátumu výslovne dohodnutému s koncovým používateľom. V každom prípade sa koncovým používateľom, ktorí uzavreli zmluvu o prenose čísla k novému poskytovateľovi, číslo aktivuje do jedného pracovného dňa od dátumu dohodnutého s koncovým používateľom. V prípade neúspešného prenosu čísla predchádzajúci poskytovateľ číslo koncového používateľa alebo služieb, ktoré sa mu poskytovali, opätovne aktivuje, až kým sa prenos nepodarí. Predchádzajúci poskytovateľ aj naďalej poskytuje svoje služby za rovnakých podmienok, a to až do aktivácie služieb prijímajúceho poskytovateľa. Nedostupnosť služby pri procese zmeny poskytovateľa a prenosu čísel nesmie v žiadnom prípade trvať dlhšie ako jeden pracovný deň. Prevádzkovatelia, ktorých prístupové siete alebo zariadenia používa predchádzajúci alebo prijímajúci poskytovateľ alebo obaja, zabezpečia, aby nedošlo k nedostupnosti služby, ktorou by sa oneskoril proces zmeny poskytovateľa a prenosu čísla.
6.  

Proces zmeny poskytovateľa a prenosu čísla uvedený v odseku 1 a 5 riadi prijímajúci poskytovateľ a prijímajúci aj predchádzajúci poskytovateľ spolupracujú v dobrej viere. Títo neoneskorujú ani nezneužívajú procesy zmeny poskytovateľa a prenosu čísla, ani nevykonávajú prenos čísel alebo prechod koncových používateľov k novému poskytovateľovi bez výslovného súhlasu koncových používateľov. Zmluvy koncových používateľov s predchádzajúcim poskytovateľom sa ukončia automaticky po skončení procesu zmeny poskytovateľa.

Národné regulačné orgány môžu stanoviť podrobnosti procesov zmeny poskytovateľa a prenosu čísel, v ktorom sa zohľadnia vnútroštátne ustanovenia o zmluvných záväzkoch, technická uskutočniteľnosť a potreba neprerušiť službu poskytovanú koncovým používateľom. Ten zahŕňa požiadavku na vykonanie prenosu prostredníctvom poskytovania OTA, pokiaľ je to technicky uskutočniteľné a pokiaľ koncový používateľ nepožiada inak. Národné regulačné orgány zároveň prijmú primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany a primeranej informovanosti koncových používateľov počas procesov zmeny poskytovateľa a prenosu čísla a zaistia, aby účastníci neboli prepojení na iného poskytovateľa bez ich súhlasu.

Predchádzajúci poskytovatelia vrátia na požiadanie spotrebiteľom používajúcim predplatené služby zostávajúci kredit. Vrátenie kreditu môže podliehať poplatku iba vtedy, ak sa to ustanovuje v zmluve. Každý takýto poplatok je primeraný a úmerný skutočným nákladom, ktoré predchádzajúcemu poskytovateľovi vznikli pri vracaní kreditu.

7.  
Členské štáty ustanovia pravidlá o sankciách v prípade, ak poskytovateľ nesplní povinnosti stanovené v tomto článku, vrátane oneskorenia pri prenose čísla alebo jeho zneužitia poskytovateľom alebo v mene poskytovateľa.
8.  
Členské štáty ustanovia pravidlá týkajúce sa kompenzácie koncových používateľov ich poskytovateľmi, a to jednoduchým spôsobom a včas v prípade, ak poskytovateľ nesplní povinnosti stanovené v tomto článku, ako aj v prípade oneskorenia alebo zneužitia procesov prenosu čísla a zmeny poskytovateľa a nedodržania termínov na účely servisu a inštalácie.
9.  
Okrem informácií vyžadovaných podľa prílohy VIII členské štáty zabezpečia, aby koncoví používatelia boli primerane informovaní o existencii práv na kompenzáciu uvedených v odsekoch 7 a 8.

Článok 107

Ponuky balíkov

1.  
Ak balík služieb alebo balík služieb a koncového zariadenia ponúkaný spotrebiteľovi obsahuje aspoň službu prístupu k internetu alebo verejne dostupnú interpersonálnu komunikačnú službu založenú na číslovaní, článok 102 ods. 3, článok 103 ods. 1, článok 105 a článok 106 ods. 1 sa uplatňujú na všetky prvky balíka vrátane uplatňovania mutatis mutandis na tie prvky balíka, na ktoré sa uvedené ustanovenia inak nevzťahujú.
2.  
Ak má spotrebiteľ podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva v súlade s právom Únie právo ukončiť akýkoľvek prvok balíka uvedeného v odseku 1 pred koncom dohodnutého zmluvného obdobia v dôsledku nedostatku súladu alebo nedodania služby, členské štáty ustanovia, že spotrebiteľ má právo ukončiť zmluvu vo vzťahu ku všetkým prvkom balíka.
3.  
Žiadnym predplatením si dodatočných služieb alebo koncových zariadení poskytovaných alebo distribuovaných tým istým poskytovateľom služieb prístupu k internetu alebo verejne dostupných interpersonálnych komunikačných služieb založených na číslovaní sa nepredlžuje pôvodná doba trvania zmluvy, ku ktorej sa také služby alebo koncové zariadenie doplnili, okrem prípadu, keď spotrebiteľ výslovne odsúhlasí inak pri predplatení dodatočných služieb alebo koncových zariadení.
4.  
Odseky 1 a 3 sa vzťahujú aj na koncových používateľov, ktorými sú mikropodniky, malé podniky alebo neziskové organizácie, pokiaľ výslovne nesúhlasili s tým, že upustia od uplatňovania všetkých alebo časti týchto ustanovení.
5.  
Členské štáty môžu tiež uplatniť odsek 1, pokiaľ ide o ostatné ustanovenia uvedené v tejto hlave.

Článok 108

Dostupnosť služieb

Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie čo najväčšej dostupnosti hlasových komunikačných služieb a služieb prístupu k internetu poskytovaných prostredníctvom verejných elektronických komunikačných sietí v prípade katastrofického výpadku siete alebo v prípade zásahu vyššej moci. Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia hlasových komunikačných služieb prijali všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie nepretržitého prístupu k záchranným službám a nepretržitého zasielania varovaní verejnosti.

Článok 109

Tiesňové komunikácie a jednotné európske číslo tiesňového volania

1.  

Členské štáty zabezpečia, aby všetci koncoví používatelia služieb uvedených v odseku 2 vrátane používateľov verejných mincových alebo kartových telefónov mali prístup k záchranným službám prostredníctvom bezplatných tiesňových komunikácií a bez toho, aby museli použiť akýkoľvek platobný prostriedok, použitím jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112 a akéhokoľvek vnútroštátneho čísla tiesňového volania stanoveného členskými štátmi.

Členské štáty propagujú prístup k záchranným službám prostredníctvom jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112 z elektronických komunikačných sietí, ktoré nie sú verejne dostupné, ale ktoré umožňujú volania do verejných sietí, najmä ak podnik zodpovedný za túto sieť neposkytuje alternatívny a jednoduchý prístup k záchrannej službe.

2.  
Členské štáty po konzultácii s národnými regulačnými orgánmi, záchrannými službami a poskytovateľmi elektronických komunikačných služieb zabezpečia, aby poskytovatelia verejne dostupných interpersonálnych komunikačných služieb založených na číslovaní, ak sa takými službami koncovým používateľom umožní uskutočňovať volania na čísla v národnom alebo v medzinárodnom číslovacom pláne, poskytovali prístup k záchranným službám prostredníctvom tiesňových komunikácií s najvhodnejším strediskom tiesňového volania.
3.  
Členské štáty zabezpečia, aby sa na všetky tiesňové komunikácie na jednotné európske tiesňové číslo 112 primerane odpovedalo a aby boli vybavované tak, aby čo najlepšie vyhovovali vnútroštátnej organizácii záchranných systémov. Na takéto tiesňové komunikácie sa odpovedá a vybavujú sa aspoň tak rýchlo a účinne ako tiesňové komunikácie s vnútroštátnym tiesňovým číslom alebo číslami, ak sa používajú naďalej.
4.  
Komisia do 21. decembra 2020 a každé dva roky po tomto dátume predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o účinnosti implementácie jednotného európskeho tiesňového čísla 112.
5.  
Členské štáty zabezpečia koncovým používateľom so zdravotným postihnutím rovnaký prístup k záchranným službám dostupným prostredníctvom tiesňových komunikácií, aký majú ostatní koncoví používatelia, v súlade s právom Únie, ktorým sa harmonizujú požiadavky na prístupnosť produktov a služieb. Komisia a národné regulačné orgány alebo iné príslušné orgány prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby mali koncoví používatelia so zdravotným postihnutím prístup k záchranným službám za rovnocenných podmienok ako ostatní koncoví používatelia aj počas cestovania v inom členskom štáte, ak je to uskutočniteľné, bez žiadnej predregistrácie. Uvedené opatrenia sa snažia zabezpečiť interoperabilitu medzi členskými štátmi a vychádzajú v čo najvyššej možnej miere z európskych noriem alebo špecifikácií stanovených v súlade s článkom 39. Takéto opatrenia nebránia členským štátom v prijímaní ďalších požiadaviek s cieľom sledovať ciele stanovené v tomto článku.
6.  
Členské štáty zabezpečia, aby sa informácie o polohe volajúceho dali k dispozícii najvhodnejšiemu stredisku tiesňového volania, a to ihneď po nadviazaní tiesňovej komunikácie. Táto informácia obsahuje informácie o polohe získané zo siete a v prípade dostupnosti informácie o polohe volajúceho získané z telefónu. Členské štáty zabezpečia, aby získanie a prenos informácií o polohe volajúceho boli pre koncového používateľa a strediská tiesňového volania bezplatné, a to v súvislosti s každou tiesňovou komunikáciou na jednotné európske číslo tiesňového volania 112. Členské štáty môžu rozšíriť túto povinnosť na tiesňové komunikácie na vnútroštátne tiesňové čísla. Príslušné regulačné orgány, v prípade potreby po konzultácii s orgánom BEREC, stanovia kritériá presnosti a spoľahlivosti poskytovaných informácií o polohe volajúceho.
7.  
Členské štáty zabezpečia, aby boli koncoví používatelia náležite informovaní o existencii a používaní jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112, ako aj o jeho funkciách dostupnosti, a to aj prostredníctvom iniciatív osobitne určených pre osoby cestujúce medzi členskými štátmi a koncových používateľov so zdravotným postihnutím. Tieto informácie sa poskytujú v prístupnom formáte, ktorý vyhovuje rôznym druhom zdravotného postihnutia. Komisia podporí a doplní opatrenia členských štátov.
8.  

S cieľom zabezpečiť účinný prístup k záchranným službám prostredníctvom tiesňových komunikácií na jednotné európske tiesňové číslo 112 v členských štátoch prijme Komisia po konzultácii s orgánom BEREC a v súlade s článkom 117 delegované akty, ktorými sa doplnia odseky 2, 5 a 6 tohto článku, týkajúce sa opatrení potrebných na zabezpečenie kompatibility, interoperability, kvality, spoľahlivosti a kontinuity tiesňových komunikácií v Únii, pokiaľ ide o technické riešenia polohy volajúceho, prístup koncových používateľov so zdravotným postihnutím a presmerovanie komunikácie do najvhodnejšieho strediska tiesňového volania. Prvý takýto delegovaný akt sa prijme do 21. decembra 2022.

Uvedené delegované akty sa prijmú bez toho, aby bola dotknutá a ovplyvnená organizácia záchranných služieb, ktorá zostáva vo výlučnej právomoci členských štátov.

Orgán BEREC vedie databázu čísel záchranných služieb E.164 členských štátov s cieľom zabezpečiť, aby sa tieto služby mohli vzájomne kontaktovať z jedného členského štátu do druhého, ak takúto databáza nevedie iná organizácia.

Článok 110

Systém varovania verejnosti

1.  
Do 21. júna 2022 členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že sú zavedené systémy varovania verejnosti pred bezprostredne hroziacimi alebo už vznikajúcimi závažnými mimoriadnymi udalosťami a katastrofami, poskytovatelia mobilných interpersonálnych komunikačných služieb založených na číslovaní odovzdávali varovania verejnosti dotknutým koncovým používateľom.
2.  

Bez ohľadu na odsek 1 môžu členské štáty určiť, že varovania verejnosti sa prenášajú prostredníctvom iných verejne dostupných elektronických komunikačných služieb, ako sú služby uvedené v odseku 1 či služby vysielania, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie využívajúcej službu prístupu k internetu za predpokladu, že účinnosť systému varovania verejnosti je rovnocenná z hľadiska pokrytia a kapacity na dosiahnutie koncových používateľov vrátane tých, ktorí sú len dočasne prítomní v príslušnej oblasti, a to s prihliadnutím na usmernenia orgánu BEREC. Varovania verejnosti sa musia dať koncovými používateľmi ľahko prijímať.

Orgán BEREC po konzultácii s orgánmi zodpovednými za strediská tiesňového volania a do 21. júna 2020 uverejní usmernenia na posúdenie toho, či je účinnosť systémov varovaní verejnosti podľa tohto odseku rovnocenná s účinnosťou systémov varovaní uvedených v odseku 1.

Článok 111

Rovnaký prístup a výber pre koncových používateľov so zdravotným postihnutím

1.  

Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány stanovili požiadavky, ktoré majú splniť poskytovatelia verejne dostupných elektronických komunikačných služieb na to, aby pre koncových používateľov so zdravotným postihnutím zabezpečili:

a) 

možnosť prístupu k elektronickým komunikačným službám rovnocenným so službami, ktoré využíva väčšina koncových používateľov, vrátane súvisiacich informácií o zmluve poskytnutých v zmysle článku 102; a

b) 

možnosť využitia výberu podnikov a služieb, ktoré sú dostupné väčšine koncových používateľov.

2.  
Prijatím opatrení uvedených v odseku 1 tohto článku členské štáty podporia dodržiavanie príslušných noriem alebo špecifikácií stanovených v súlade s článkom 39.

Článok 112

Telefónne informačné služby

1.  
Členské štáty zabezpečia, aby na účely zabezpečenia verejne dostupných telefónnych informačných služieb a telefónnych zoznamov všetci poskytovatelia interpersonálnych komunikačných služieb založených na číslovaní, ktorí prideľujú čísla z číslovacieho plánu, spĺňali všetky odôvodnené požiadavky na sprístupnenie príslušných informácií v dohodnutom formáte za podmienok, ktoré sú spravodlivé, objektívne, nákladovo orientované a nediskriminačné.
2.  
Národné regulačné orgány sú splnomocnené uložiť povinnosti a podmienky pre podniky, ktoré riadia prístup ku koncovým používateľom na účely poskytovania telefónnych informačných služieb v súlade s článkom 61. Takéto povinnosti a podmienky musia byť objektívne, spravodlivé, nediskriminačné a transparentné.
3.  
Členské štáty neponechajú v platnosti žiadne regulačné obmedzenia, ktoré bránia koncovým používateľom v jednom členskom štáte, aby mali priamy prístup k telefónnym informačných službám v inom členskom štáte prostredníctvom hlasového volania alebo SMS, a prijmú opatrenia na zabezpečenie takéhoto prístupu v súlade s článkom 97.
4.  
Tento článok sa uplatňuje s výhradou požiadaviek práva Únie o ochrane osobných údajov a súkromia, a najmä článku 12 smernice 2002/58/ES.

Článok 113

Interoperabilita autorádií a rádiových prijímačov pre spotrebiteľa a zariadení digitálnej televízie pre spotrebiteľa

1.  
Členské štáty zabezpečia interoperabilitu autorádií a zariadení digitálnej televízie pre spotrebiteľa v súlade s prílohou XI.
2.  
Okrem toho môžu členské štáty prijať opatrenia na zabezpečenie interoperability iných rádiových prijímačov pre spotrebiteľa a zároveň obmedziť vplyv na trh rozhlasových prijímačov s nízkou hodnotou a zabezpečiť, aby sa takéto opatrenia nevzťahovali na výrobky, ktorých rádiový prijímač je čisto doplnkovej povahy, ako sú napríklad smartfóny, a na zariadenia používané rádioamatérmi.
3.  

Členské štáty nabádajú poskytovateľov služieb digitálnej televízie, aby podľa potreby zabezpečili interoperabilitu zariadení digitálnej televízie, ktoré poskytujú svojím koncovým používateľom, aby v prípade, že je to technicky uskutočniteľné, mohli zariadenia digitálnej televízie opätovne použiť ostatní poskytovatelia služieb digitálnej televízie.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ ( 5 ), členské štáty zabezpečia, aby mali koncoví používatelia pri ukončení zmluvy možnosť bezplatne a ľahko vrátiť zariadenie digitálnej televízie, pokiaľ poskytovateľ nepreukáže, že je plne interoperabilné so službami digitálnej televízie iných poskytovateľov vrátane tých, ku ktorým koncový používateľ prechádza.

Zariadenie digitálnej televízie, ktoré je v zhode s harmonizovanými normami, na ktoré sú v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnené odkazy, alebo ich časťami, sa považuje za zariadenie v súlade s požiadavkami interoperability uvedenými v druhom pododseku, na ktoré sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú.

Článok 114

Povinnosti prenosu

1.  
Členské štáty môžu v rámci svojej jurisdikcie uložiť podnikom, ktoré poskytujú elektronické komunikačné siete a služby používané na šírenie rozhlasových alebo televíznych vysielacích kanálov pre verejnosť, primerané povinnosti prenosu týkajúce sa vysielania určených rozhlasových a televíznych vysielacích kanálov a súvisiacich doplnkových služieb, najmä služieb umožňujúcich primeraný prístup koncovým používateľom so zdravotným postihnutím, ako aj dát podporujúcich služby televízie s internetom a elektronických programových sprievodcov, a to v prípade, ak značný počet koncových používateľov takýchto sietí a služieb ich používa ako hlavný prostriedok na príjem rozhlasového a televízneho vysielania. Takéto povinnosti sa uložia len vtedy, keď je to potrebné na splnenie cieľov všeobecného záujmu, ktoré jasne vymedzí každý členský štát, pričom uvedené povinnosti musia byť primerané a transparentné.
2.  
Členské štáty preskúmajú povinnosti uvedené v odseku 1 do 21. decembra 2019 a každých päť rokov po tomto dátume s výnimkou prípadov, keď členské štáty vykonali takéto preskúmanie v priebehu predchádzajúcich štyroch rokov.
3.  
Ani odsekom 1 tohto článku, ani článkom 59 ods. 2 nie je dotknutá možnosť členských štátov stanoviť prípadné primerané odmeňovanie vzťahujúce sa k opatreniam prijatým v súlade s týmto článkom, pričom sa zaručí, že za podobných okolností nedôjde k diskriminácii pri zaobchádzaní s poskytovateľmi elektronických komunikačných sietí a služieb. Ak sa stanovuje odplata, členské štáty zabezpečia, aby sa povinnosť odplaty jasne stanovila vo vnútroštátnych právnych predpisoch vrátane prípadných kritérií na výpočet takejto odplaty. Členské štáty tiež zabezpečia, aby sa uplatňovala primeraným a transparentným spôsobom.

Článok 115

Poskytnutie doplnkových prostriedkov

1.  
Bez toho, aby bol dotknutý článok 88 ods. 2, členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány, podľa potreby koordinovane s národnými regulačnými orgánmi, mohli od všetkých poskytovateľov služieb prístupu k internetu alebo verejne dostupných interpersonálnych komunikačných služieb založených na číslovaní požadovať, aby bezplatne sprístupnili všetky doplnkové prostriedky uvedené v prílohe VI časti B alebo ich časť, pokiaľ je to technicky uskutočniteľné, ako aj všetky doplnkové prostriedky uvedené v prílohe VI časti A alebo ich časť.
2.  
Členské štáty môžu pri uplatňovaní odseku 1 rozšíriť zoznam doplnkových prostriedkov uvedených v prílohe VI častiach A a B s cieľom zabezpečiť vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľa.
3.  
Členský štát môže rozhodnúť, že nebude uplatňovať odsek 1 na celom svojom území alebo na jeho časti, ak po zohľadnení stanovísk zainteresovaných strán usúdi, že existuje dostatočný prístup k týmto prostriedkom.

Článok 116

Úpravy príloh

Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 117 delegované akty, ktorými sa menia prílohy V, VI, IX, X a XI, aby zohľadnila technický a sociálny rozvoj alebo zmeny dopytu na trhu.ČASŤ IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 117

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  
Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  
Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 75, 109 a 116 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 20. decembra 2018. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3.  
Delegovanie právomocí uvedené v článkoch 75, 109 a 116 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.  
Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.
5.  
Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
6.  
Delegovaný akt prijatý podľa článkov 75, 109 a 116 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 118

Postup výboru

1.  
Komisii pomáha výbor (ďalej len „komunikačný výbor“). Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2.  
V prípade vykonávacích aktov uvedených v článku 28 ods. 4 druhom pododseku Komisii pomáha Výbor pre rádiové frekvenčné spektrum zriadený podľa článku 3 ods. 1 rozhodnutia č. 676/2002/ES. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
3.  

Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Ak sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, ak tak v rámci lehoty na vydanie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo ak o to požiada člen výboru. V takom prípade predseda v rozumnom čase zvolá zasadnutie výboru.

4.  

Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 so zreteľom na článok 8.

Ak sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, ak tak v rámci lehoty na vydanie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo ak o to požiada člen výboru. V takom prípade predseda v rozumnom čase zvolá zasadnutie výboru.

Článok 119

Výmena informácií

1.  
Komisia poskytne Komunikačnému výboru všetky relevantné informácie o výsledkoch pravidelných konzultácií so zástupcami prevádzkovateľov siete, poskytovateľov služieb, používateľov, spotrebiteľov, výrobcov a odborov, ako aj s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami.
2.  
Komunikačný výbor pri zohľadnení elektronickej komunikačnej politiky v Únii podporuje výmenu informácií medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a Komisiou o situácii a vývoji regulačných činností týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb.

Článok 120

Uverejňovanie informácií

1.  
Členské štáty zabezpečia uverejňovanie aktuálnych informácií týkajúcich sa vykonávania tejto smernice spôsobom, ktorý zaručuje všetkým zainteresovaným stranám jednoduchý prístup k týmto informáciám. Vo vnútroštátnom úradnom vestníku uverejnia oznámenie o spôsobe a mieste uverejňovania informácií. Prvé takéto oznámenie sa uverejní do 21. decembra 2020 a potom v prípade každej zmeny informácií, ktoré sú v ňom uvedené.
2.  
Členské štáty predkladajú Komisii kópie všetkých takýchto oznámení v čase ich uverejnenia. V prípade potreby Komisia poskytne informácie Komunikačnému výboru.
3.  
Členské štáty zabezpečia, aby sa všetky relevantné informácie o právach, podmienkach, postupoch, poplatkoch, tarifách a rozhodnutiach týkajúcich sa všeobecných povolení, práv na využívanie a práv na inštaláciu zariadení uverejňovali a neustále aktualizovali primeraným spôsobom s cieľom, aby všetky zainteresované strany mali k takýmto informáciám ľahký prístup.
4.  
Ak sú informácie, ktoré sa uvádzajú v odseku 3, uchovávajú na rôznych úrovniach štátnej správy, najmä informácie týkajúce sa postupov a podmienok o právach na inštaláciu zariadení, príslušný orgán podnikne všetky primerané kroky, zohľadňujúc pri tom potrebné náklady, na vypracovanie ľahko použiteľného prehľadu všetkých takýchto informácií vrátane informácií o príslušných úrovniach štátnej správy a zodpovedných orgánoch s cieľom uľahčiť podávanie žiadostí o práva na inštaláciu zariadení.
5.  
Členské štáty zabezpečia uverejnenie osobitných povinností uložených podnikom podľa tejto smernice a identifikáciu konkrétnych produktov a služieb a geografických trhov. S výhradou potreby ochrany obchodného tajomstva zabezpečia, aby aktuálne informácie boli verejne dostupné spôsobom, ktorý zaručuje jednoduchý prístup k informáciám všetkým zainteresovaným stranám.
6.  
Členské štáty poskytnú Komisii informácie, ktoré spravili verejne dostupnými podľa odseku 5. Komisia tieto informácie sprístupní v ľahko prístupnej forme a podľa potreby zašle Komunikačnému výboru.

Článok 121

Oznamovanie a monitorovanie

1.  
Národné regulačné orgány oznámia Komisii do 21. decembra 2020 a následne ihneď v prípade akejkoľvek zmeny názvov podnikov určených ako podniky s povinnosťami poskytovať univerzálnu službu podľa článku 85 ods. 2, článku 86 alebo článku 87.
2.  
Národné regulačné orgány oznámia Komisii názvy podnikov určených ako podniky s významným vplyvom na trhu na účely tejto smernice a povinnosti uložené týmto podnikom podľa tejto smernice. Všetky zmeny týkajúce sa povinností uložených podnikom alebo podnikov, na ktoré má vplyv táto smernica, sa ihneď oznámia Komisii.

Článok 122

Postupy preskúmania

1.  

Komisia do 21. decembra 2025 a následne každých päť rokov po tomto dátume preskúmava fungovanie tejto smernice a podá správu Európskemu parlamentu a Rade.

V týchto preskúmaniach sa vyhodnotia najmä dôsledky článku 61 ods. 3 a článkov 76, 78 a 79 na trh a to, či sú právomoci ex ante a iné intervenčné právomoci podľa tejto smernice dostatočné na to, aby mohli národné regulačné orgány riešiť štruktúry oligopolných trhov bez hospodárskej súťaže a zabezpečiť, aby hospodárska súťaž na trhoch elektronických komunikácií naďalej slúžila k prospechu koncových používateľov.

Na tento účel si Komisia môže vyžiadať od členských štátov informácie, ktoré jej poskytnú bez zbytočného odkladu.

2.  

Komisia do 21. decembra 2025 a následne každých päť rokov po tomto dátume preskúmava rozsah univerzálnej služby, najmä z hľadiska návrhov pre Európsky parlament a Radu týkajúcich sa jeho zmeny alebo nového vymedzenia.

Toto preskúmanie sa vykonáva na základe sociálneho, hospodárskeho a technického rozvoja okrem iného s ohľadom na mobilitu a rýchlosť prenosu dát v súvislosti s technológiami používanými väčšinou koncových používateľov. Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu týkajúcu sa výsledkov preskúmania.

3.  

Orgán BEREC do 21. decembra 2021 a následne každé tri roky po tomto dátume uverejní stanovisko k vnútroštátnej implementácii a fungovaniu všeobecného povolenia a k jeho vplyvu na fungovanie vnútorného trhu.

Komisia môže pri čo najväčšom zohľadnení stanoviska orgánu BEREC uverejniť správu o uplatňovaní kapitoly II hlavy II a prílohy I a môže predložiť legislatívny návrh na zmenu týchto ustanovení, ak to považuje za potrebné na účely riešenia prekážok riadneho fungovania vnútorného trhu.

Článok 123

Osobitný postup preskúmania týkajúci sa práv koncových používateľov

1.  

Orgán BEREC monitoruje vývoj na trhu a technologický rozvoj v súvislosti s rôznymi druhmi elektronických komunikačných služieb a do 21. decembra 2021 a následne každé tri roky po tomto dátume alebo na základe odôvodnenej žiadosti aspoň dvoch svojich členov z členských štátov vydá stanovisko k takémuto vývoju a k jeho vplyvu na uplatňovanie hlavy III časti III.

V tomto stanovisku orgán BEREC posúdi, do akej miery sa v rámci hlavy III časti III spĺňajú ciele stanovené v článku 3. V stanovisku sa zohľadní najmä rozsah pôsobnosti hlavy III časti III, pokiaľ ide o typy elektronických komunikačných služieb, na ktoré sa vzťahuje Ako základ pre stanovisko orgán BEREC predovšetkým analyzuje:

a) 

do akej miery majú koncoví používatelia všetkých elektronických komunikačných služieb možnosť sa slobodne a informovane rozhodovať, a to aj na základe úplných informácií o zmluve, a majú možnosť jednoducho zmeniť svojho poskytovateľa elektronických komunikačných služieb;

b) 

do akej miery mal prípadný nedostatok možností uvedených v písmene a) za následok deformácie trhu alebo ujmu pre koncového používateľa;

c) 

do akej miery je značne ohrozený účinný prístup k záchranným službám, najmä v dôsledku zvýšeného využívania interpersonálnych komunikačných služieb nezávislých od číslovania, nedostatočnou interoperabilitou alebo technologickým vývojom;

d) 

pravdepodobné náklady na akékoľvek prípadné úpravy povinností uvedených v hlave III časti III alebo vplyv na inováciu v súvislosti s poskytovateľmi elektronických komunikačných služieb.

2.  
Komisia po tom, ako v maximálnej miere zohľadní stanovisko orgánu BEREC, uverejní správu o uplatňovaní hlavy III časti III a predloží legislatívny návrh na zmenu uvedenej hlavy, ak to považuje za potrebné na zabezpečenie toho, aby sa ciele stanovené v článku 3 naďalej plnili.

Článok 124

Transpozícia

1.  

Členské štáty prijmú a uverejnia do 21. decembra 2020 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uplatňujú tieto opatrenia od 21. decembra 2020.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Takisto uvedú, že odkazy v platných zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach na smernice zrušené touto smernicou sa považujú za odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a jeho znenie upravia členské štáty.

2.  

Odchylne od odseku 1 tohto článku sa článok 53 ods. 2, 3 a 4 tejto smernice uplatňuje od 20. decembra 2018 v prípade, ak boli harmonizované podmienky stanovené technickými vykonávacími opatreniami v súlade s rozhodnutím č. 676/2002/ES, aby sa umožnilo rádiovému spektru využívať bezdrôtové širokopásmové siete a služby. V súvislosti s pásmami rádiového spektra, pre ktoré neboli stanovené harmonizované podmienky do 20. decembra 2018, sa článok 53 ods. 2, 3 a 4 tejto smernice uplatňuje od dátumu prijatia technických vykonávacích opatrení v súlade s článkom 4 rozhodnutia č. 676/2002/ES.

Odchylne od odseku 1 tohto článku, členské štáty uplatňujú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 54 od 31. decembra 2020.

3.  
Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 125

Zrušenie

Smernice 2002/19/ES, 2002/20/ES, 2002/21/ES, 2002/22/ES uvedené v časti A prílohy XII sa zrušujú s účinnosťou od 21. decembra 2020 bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smerníc uvedených v časti B prílohy XII do vnútroštátneho práva a na ich uplatňovanie.

Článok 5 rozhodnutia č. 243/2012/EÚ sa vypúšťa s účinnosťou od 21. decembra 2020.

Odkazy na zrušené smernice sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe XIII.

Článok 126

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť tretím dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 127

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.
PRÍLOHA I

ZOZNAM PODMIENOK, KTORÉ MÔŽU BYŤ SPOJENÉ SO VŠEOBECNÝMI POVOLENIAMI, S PRÁVAMI NA VYUŽÍVANIE RÁDIOVÉHO SPEKTRA A S PRÁVAMI NA VYUŽÍVANIE ZDROJOV ČÍSLOVANIA

Táto príloha stanovuje maximálny zoznam podmienok, ktoré možno spájať so všeobecnými povoleniami, ktoré sa týkajú elektronických komunikačných sietí a služieb iných ako interpersonálnych komunikačných služieb nezávislých od číslovania (časť A), elektronických komunikačných sietí (časť B), elektronických komunikačných služieb iných ako interpersonálnych komunikačných služieb nezávislých od číslovania (časť C), s právami na využívanie rádiového spektra (časť D) a právami na využívanie zdrojov číslovania (časť E).

A   Všeobecné podmienky, ktoré sa môžu spájať so všeobecným povolením

1. 

Správne poplatky v súlade s článkom 16.

2. 

Ochrana osobných údajov a súkromia špecifická pre odvetvie elektronických komunikácií v súlade so smernicou 2002/58/ES.

3. 

Informácie sa poskytujú podľa postupu o oznámení v súlade s článkom 12 a na iné účely tak, ako je zahrnuté v článku 21.

4. 

Umožnenie odpočúvania zákonným spôsobom príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a smernicou 2002/58/ES.

5. 

Pravidlá využívania komunikácií smerom od orgánov verejnej správy k širokej verejnosti v prípade varovania verejnosti pred bezprostredným nebezpečenstvom a na účely zmiernenia následkov veľkých katastrof.

6. 

Podmienky využívania počas závažných katastrof alebo vnútroštátnych núdzových situácií na zabezpečenie komunikácie medzi záchrannými službami a orgánmi.

7. 

Iné povinnosti týkajúce sa prístupu, ako sú povinnosti stanovené v článku 13 tejto smernice, vzťahujúce sa na podniky poskytujúce elektronické komunikačné siete alebo služby.

8. 

Opatrenia navrhnuté na zabezpečenie súladu s normami alebo špecifikáciami uvedenými v článku 39.

9. 

Povinnosti súvisiace s transparentnosťou, ukladané poskytovateľom verejných elektronických komunikačných sietí, ktorí poskytujú verejne dostupné elektronické komunikačné služby, s cieľom zabezpečiť prepojiteľnosť medzi koncovými bodmi v súlade s cieľmi a zásadami ustanovenými v článku 3 a ak je to nevyhnutné a primerané, prístup príslušných orgánov k takýmto informáciám na účely overenia presnosti takto zverejnených informácií.

B.   Osobitné podmienky, ktoré sa môžu spájať so všeobecným povolením týkajúcim sa poskytovania elektronických komunikačných sietí

1. 

Prepojenie sietí v súlade s touto smernicou.

2. 

Povinnosti „prenosu“ v súlade s touto smernicou.

3. 

Opatrenia týkajúce sa ochrany verejného zdravia pred elektromagnetickými poľami z elektronických komunikačných sietí v súlade s právom Únie pri čo najväčšom zohľadnení odporúčania Rady 1999/519/ES.

4. 

Zachovanie integrity sietí verejných elektronických komunikačných sietí v súlade s touto smernicou vrátane podmienok na zabránenie elektromagnetického rušenia medzi elektronickými komunikačnými sieťami alebo službami v súlade so smernicou 2014/30/EÚ.

5. 

Zabezpečenie verejných systémov voči neoprávnenému prístupu v súlade so smernicou 2002/58/ES.

6. 

Podmienky využívania rádiového spektra v súlade s článkom 7 ods. 2 smernice 2014/53/EÚ, ak takéto využívanie nepodlieha poskytovaniu individuálnych práv na využívanie v súlade s článkom 46 ods. 1 a článkom 48 tejto smernice.

C.   Osobitné podmienky, ktoré sa môžu spájať so všeobecným povolením týkajúcim sa poskytovania elektronických komunikačných služieb iných ako interpersonálnych komunikačných služieb nezávislých od číslovania

1. 

Interoperabilita služieb v súlade s touto smernicou.

2. 

Dostupnosť čísel z národného číslovacieho plánu, univerzálnych medzinárodných bezplatných čísel (UIFN) a, ak je to technicky a ekonomicky realizovateľné, čísel z číslovacích plánov ostatných členských štátov pre koncových používateľov a podmienky v súlade s touto smernicou.

3. 

Predpisy týkajúce sa ochrany spotrebiteľa, špecifické pre odvetvie elektronických komunikácií.

4. 

Obmedzenia, týkajúce sa prenosu nezákonného obsahu v súlade so smernicou 2000/31/ES a obmedzenia týkajúce sa prenosu škodlivého obsahu v súlade so smernicou 2010/13/EÚ.

D.   Podmienky, ktoré sa môžu spájať s právami na využívanie rádiového spektra

1. 

Povinnosť poskytovať službu alebo používať typ technológie v zmysle obmedzení v článku 45 vrátane prípadných požiadaviek na pokrytie a kvalitu služby.

2. 

Účinné a efektívne využívanie rádiového spektra v súlade s touto smernicou.

3. 

Technické a prevádzkové podmienky potrebné na predchádzanie škodlivému rušeniu a na ochranu verejného zdravia pred elektromagnetickými poľami, pričom sa v čo najväčšej miere zohľadní odporúčanie 1999/519/ES, ak sú tieto podmienky odlišné od podmienok zahrnutých do všeobecného povolenia.

4. 

Maximálne prípustné trvanie v súlade s článkom 49 s výhradou zmien v národnej tabuľke frekvenčného spektra.

5. 

Prevod alebo prenájom práv z podnetu držiteľa práv a podmienky pre takýto prevod v súlade s touto smernicou.

6. 

Poplatky za práva na využívanie v súlade s článkom 42.

7. 

Akékoľvek záväzky, ktoré podnik získavajúci právo na využívanie prevzal v procese udeľovania alebo obnovovania povolenia pred jeho udelením, prípadne v rámci výzvy na uplatňovanie práv na využívanie.

8. 

Povinnosti týkajúce sa spájania alebo spoločného využívania rádiového spektra alebo umožnenia prístupu iných používateľov v konkrétnych regiónoch či na celom území štátu k rádiovému spektru.

9. 

Povinnosti prevzaté na základe príslušných medzinárodných dohôd vzťahujúcich sa na využívanie pásiem rádiového spektra.

10. 

Povinnosti špecifické pre experimentálne využívanie pásiem rádiového spektra.

E.   Podmienky, ktoré sa môžu spájať s právami na využívanie zdrojov číslovania

1. 

Určenie služby, pre ktorú sa má číslo využívať, vrátane akýchkoľvek požiadaviek spojených s poskytovaním tejto služby, a aby sa predišlo pochybnostiam, zásady stanovovania taríf a maximálne ceny, ktoré možno uplatňovať v konkrétnej číselnej množine na účely zabezpečenia ochrany spotrebiteľov podľa článku 3 ods. 2 písm. d).

2. 

Účinné a efektívne využívanie zdrojov číslovania v súlade s touto smernicou.

3. 

Požiadavky na prenositeľnosť čísla v súlade s touto smernicou.

4. 

Povinnosť poskytovať koncovému používateľovi verejného telefónneho zoznamu informácie na účely uplatňovania článku 112.

5. 

Maximálne prípustné trvanie v súlade s článkom 94 s výhradou zmien v národnom číslovacom pláne.

6. 

Prevod práv z podnetu držiteľa práv a podmienky takéhoto prevodu podľa tejto smernice vrátane akejkoľvek podmienky, podľa ktorej právo využívať číslo je záväzné pre všetky podniky, na ktoré sa tieto práva prenášajú.

7. 

Poplatky za práva na využívanie v súlade s článkom 95.

8. 

Akékoľvek záväzky, ktoré prevzal podnik získavajúci právo na využívanie v priebehu postupu súťažného alebo porovnávacieho výberu.

9. 

Záväzky prevzaté podľa príslušných medzinárodných dohôd vzťahujúcich sa na využívanie čísel.

10. 

Povinnosti týkajúce sa extrateritoriálneho využívania čísel v Únii, aby sa zabezpečil súlad s pravidlami členských štátov v oblasti ochrany spotrebiteľa a inými pravidlami týkajúcimi sa iných čísel ako kód krajiny.
PRÍLOHA II

PODMIENKY PRÍSTUPU K VYSIELANIU DIGITÁLNEJ TELEVÍZIE A ROZHLASOVÝCH SLUŽIEB PRE DIVÁKOV A POSLUCHÁČOV V ÚNII

Časť I

Podmienky pre systémy podmieneného prístupu uplatňované v súlade s článkom 62 ods. 1

Vzhľadom na podmienený prístup k vysielaniu digitálnej televízie a rozhlasových služieb pre divákov a poslucháčov v Únii bez ohľadu na spôsob prenosu členské štáty zabezpečia v súlade s článkom 62 uplatňovanie týchto podmienok:

a) 

všetky podniky poskytujúce služby podmieneného prístupu bez ohľadu na spôsob prenosu, ktorí poskytujú služby prístupu k digitálnej televízii a rozhlasovým službám, od ktorých sú vysielatelia závislí, ak majú zasiahnuť skupinu potenciálnych divákov a poslucháčov, musia:

— 
ponúkať všetkým vysielateľom spravodlivo, primerane a nediskriminačne v súlade s právom Únie v oblasti hospodárskej súťaže technické služby umožňujúce vysielateľom digitálne prenášaných služieb ich príjem zo strany oprávnených divákov alebo poslucháčov prostredníctvom dekodérov spravovaných prevádzkovateľom služby, pri dodržiavaní práva Únie v oblasti hospodárskej súťaže,
— 
viesť oddelené finančné účtovníctvo týkajúce sa ich činností ako poskytovateľov podmieneného prístupu.
b) 

pri udeľovaní licencií výrobcom zariadení pre spotrebiteľa držitelia práv na priemyselné vlastníctvo produktov a systémov podmieneného prístupu zabezpečia výkon tohto udeľovania za spravodlivých, primeraných a nediskriminačných podmienok. Pri zohľadnení technických a obchodných faktorov nesmú držitelia práv podmieňovať udeľovanie licencií podmienkami zakazujúcimi, zhoršujúcimi alebo brániacimi zahrnutiu do toho istého produktu:

— 
spoločného rozhrania umožňujúceho spojenie s viacerými inými systémami prístupu, alebo
— 
prostriedkov špecifických pre iné prístupové systémy za predpokladu, že nadobúdateľ licencie spĺňa príslušné a primerané podmienky zaručujúce, pokiaľ sa ho to týka, bezpečnosť transakcií prevádzkovateľov systému podmieneného prístupu.

Časť II

Iné prostriedky, na ktoré sa môžu uplatniť podmienky podľa článku 61 ods. 2 písm. D)

a) 

Prístup k APIs (aplikačné programové rozhrania);

b) 

Prístup k EPGs (elektronický programový sprievodca).
PRÍLOHA III

KRITÉRIÁ STANOVOVANIA VEĽKOOBCHODNÝCH SADZIEB ZA UKONČENIE HLASOVÉHO VOLANIA

Zásady, kritériá a parametre stanovovania veľkoobchodných sadzieb za ukončenie hlasového volania na trhoch pevných a mobilných sietí podľa článku 75 ods. 1:

a) 

sadzby sa zakladajú na pokrytí nákladov vynaložených efektívnym prevádzkovateľom; hodnotenie efektívnych nákladov vychádza z aktuálnych hodnôt nákladov; metodika výpočtu nákladov použitá na výpočet efektívnych nákladov vychádza z modelového prístupu zdola nahor pri použití dlhodobých prírastkových nákladov vynaložených pri poskytovaní veľkoobchodnej služby ukončenia hlasového volania tretím stranám;

b) 

relevantné prírastkové náklady na veľkoobchodnú službu ukončenia hlasového volania sa stanovujú ako rozdiel medzi celkovými dlhodobými nákladmi prevádzkovateľa poskytujúceho kompletnú škálu služieb a celkovými dlhodobými nákladmi prevádzkovateľa, ktorý neposkytuje veľkoobchodnú službu ukončenia hlasového volania tretím stranám;

c) 

k relevantnému príplatku za ukončenie hlasového volania by sa mali pripočítať iba tie náklady súvisiace s prevádzkou, ktorým by sa dalo predísť, keby sa veľkoobchodná služba ukončenia volania neposkytovala;

d) 

náklady súvisiace s dodatočnou kapacitou siete sa zahrnú len do tej miery, ktorá zodpovedá potrebe zvýšiť kapacitu na účely umožnenia dodatočnej prevádzky veľkoobchodnej služby ukončenia hlasového volania;

e) 

poplatky za rádiové spektrum sa nezapočítavajú do príplatku za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti;

f) 

zahrnú sa len tie veľkoobchodné komerčné náklady, ktoré priamo súvisia s poskytovaním veľkoobchodnej služby ukončenia hlasového volania tretím stranám;

g) 

všetci prevádzkovatelia pevných sietí sú považovaní za poskytovateľov služieb ukončenia hlasového volania za rovnaké jednotkové náklady ako efektívny prevádzkovateľ, a to bez ohľadu na ich veľkosť;

h) 

v prípade prevádzkovateľov mobilných sietí sa minimálny efektívny rozsah stanoví na úrovni podielu na trhu, ktorý nie je nižší ako 20 %;

i) 

príslušným prístupom, ktorý sa zvolí v prípade odpisov, je prístup ekonomických odpisov a

j) 

výber technológií pre modelové siete musí byť progresívny, založený na IP protokole a musí zohľadňovať viacero technológií, ktoré sa môžu použiť v období platnosti maximálnej sadzby; v prípade pevných sietí sa volania vnímajú výlučne ako prepájanie paketov.
PRÍLOHA IV

KRITERIÁ POSUDZOVANIA PONÚK NA SPOLUINVESTOVANIE

Pri posudzovaní ponuky na spoluinvestovanie podľa článku 76 ods. 1 národné regulačné orgány overia, či boli minimálne splnené tieto kritériá. Národné regulačné orgány môžu zvážiť dodatočné kritériá v rozsahu, v akom sú potrebné na zabezpečenie dostupnosti potenciálnych investorov na spoluinvestovanie vzhľadom na špecifické miestne podmienky a štruktúru trhu:

a) 

ponuka na spoluinvestovanie je otvorená pre všetky podniky počas celej životnosti siete vybudovanej v rámci ponuky na spoluinvestovanie, a to na nediskriminačnom základe. Podnik určený ako podnik s významným vplyvom na trhu môže do ponuky zahrnúť primerané podmienky týkajúce sa finančnej kapacity ktoréhokoľvek z podnikov tak, aby napríklad spoluinvestori museli preukazovať svoju schopnosť plnenia postupných platieb, na základe ktorých sa zavádzanie naplánuje, ako aj schopnosť prijať strategický plán, na základe ktorého sa vypracujú strednodobé plány zavádzania atď.

b) 

Ponuka na spoluinvestovanie musí byť transparentná:

— 
ponuka musí byť dostupná a ľahko identifikovateľná na webových sídlach podniku určeného ako podnik s významným vplyvom na trhu;
— 
každý potenciálny uchádzač, ktorý prejaví záujem, musí mať bezodkladne k dispozícii podrobné podmienky vrátane právnej formy dohody o spoluinvestovaní a v relevantných prípadoch vyhlásenie o úmysle dodržiavať podmienky riadenia nástroja spoluinvestovania; a
— 
proces podobný plánu zriadenia a prípravy projektu spoluinvestovania musí byť vopred stanovený, jasne a v písomnej podobe vysvetlený potenciálnemu spoluinvestorovi a všetky hlavné body plánu jasne oznámené všetkým podnikom bez diskriminácie.
c) 

Ponuka na spoluinvestovanie obsahuje podmienky pre potenciálneho spoluinvestora, ktoré sú v prospech dlhodobo udržateľnej hospodárskej súťaže a predovšetkým:

— 
Všetkým podnikom musia byť ponúknuté spravodlivé, primerané a nediskriminačné podmienky účasti na dohode o spoluinvestovaní zodpovedajúce momentu ich zapojenia aj vrátane podmienok finančného plnenia, ktoré je nevyhnutné na nadobudnutie osobitných práv, podmienok ochrany, ktoré spoluinvestorom tieto práva zaručia tak vo fáze budovania, ako aj využívania, napríklad udelením nezrušiteľných práv na využívanie počas očakávanej životnosti siete vybudovanej spoluinvestovaním, ako aj podmienok uzavretia a prípadného vypovedania dohody o spoluinvestovaní. Nediskriminačné podmienky v tomto kontexte neznamenajú, že všetkým potenciálnym spoluinvestorom musia byť ponúknuté rovnaké podmienky vrátane finančných podmienok, ale že akákoľvek úprava podmienok musí byť odôvodnená rovnakým cieľom, transparentnými, nediskriminačnými a predvídateľnými podmienkami ako napríklad počet prípojok koncových používateľov, ku ktorým sa zaviazali.
— 
Ponuka musí umožňovať flexibilitu z hľadiska hodnoty a načasovania záväzku zo strany každého spoluinvestora napríklad formou dohodnutého a potenciálne stále vyššieho percenta celkového počtu prípojok koncových používateľov v danej oblasti, k dosiahnutiu ktorého sa môžu spoluinvestori postupne zaväzovať a ktoré sa stanovuje na úrovni jednotky tak, aby to umožnilo menším spoluinvestorom s obmedzenými zdrojmi zapojiť sa do spoluinvestovania v primerane minimálnom rozsahu a postupne zvyšovať ich spoluúčasť a zaručilo primerané miery pôvodného záväzku. Stanovenie finančného plnenia každým spoluinvestorom musí zohľadňovať to, že prví investori sú ochotní znášať vyššie riziká a skôr uvoľniť kapitál.
— 
Zvýšenie hodnoty investície po určitom čase sa považuje za odôvodnené v prípade záväzkov daných neskôr a nových spoluinvestorov vstupujúcich do spoluinvestovania po začatí projektu, aby sa tak zohľadnilo znižovanie rizika a predišlo akýmkoľvek zámerom zadržiavať kapitál v počiatočných fázach.
— 
Dohoda o spoluinvestovaní musí umožňovať udelenie práv nadobudnutých spoluinvestormi iným spoluinvestorom alebo tretím stranám ochotným pristúpiť k dohode o spoluinvestovaní pod podmienkou, že podnik, ktorý práva nadobúda, musí splniť všetky pôvodné povinnosti vyplývajúce prevádzajúcemu podniku z dohody o spoluinvestovaní.
— 
Spoluinvestori si musia navzájom za spravodlivých a primeraných podmienok udeliť recipročné práva na prístup k spoluinvestovanej infraštruktúre na účely poskytovania služieb na nadväzujúcom trhu vrátane koncových používateľov, v súlade s transparentnými podmienkami, ktoré musia byť transparentné už v dohode o spoluinvestovaní a v následnej dohode, zvlášť ak sú spoluinvestori jednotlivo alebo oddelene zodpovední za zavedenie konkrétnych častí siete. Ak dôjde k vytvoreniu nástroja spoluinvestovania, musí všetkým spoluinvestorom poskytovať prístup k sieti, priamy či nepriamy, na báze rovnocennosti vstupov a v súlade so spravodlivými a primeranými podmienkami zohľadňujúcimi rôzne miery rizika, ktoré si na seba jednotliví spoluinvestori vzali.
d) 

Ponuka na spoluinvestovanie musí zaručovať udržateľné investície, ktoré dokážu naplniť budúce potreby, a to zavedením nových prvkov siete výrazne prispievajúcich k zavedeniu vysokokapacitných sietí.
PRÍLOHA V

MINIMÁLNY SÚBOR SLUŽIEB, KTORÉ MUSÍ SLUŽBA PRIMERANÉHO ŠIROKOPÁSMOVÉHO PRÍSTUPU K INTERNETU V SÚLADE S ČLÁNKOM 84 ODS. 3 PODPOROVAŤ

1) 

e-mail

2) 

vyhľadávacie nástroje umožňujúce hľadať a nájsť všetky typy informácií

3) 

základné online nástroje pre odbornú prípravu a vzdelávanie

4) 

online noviny alebo správy

5) 

online nakupovanie alebo objednávanie tovaru alebo služieb

6) 

vyhľadávanie pracovných miest a vyhľadávače pracovných miest

7) 

vytváranie sietí profesionálnych kontaktov

8) 

internetové bankovníctvo

9) 

používanie služby elektronickej verejnej správy

10) 

sociálne médiá a odosielanie okamžitých správ

11) 

hovory a videohovory (štandardnej kvality).
PRÍLOHA VI

OPIS PROSTRIEDKOV A SLUŽIEB UVEDENÝCH V ČLÁNKU 88 (KONTROLA VÝDAVKOV), ČLÁNKU 115 (DOPLNKOVÉ PROSTRIEDKY) A ČLÁNKU 106 (ZMENA POSKYTOVATEĽA A PRENOSITEĽNOSŤ ČÍSLA)

Časť A

Prostriedky a služby uvedené v článkoch 88 a 115

V prípade uplatňovania na základe článku 88 sa časť A uplatňuje na spotrebiteľov a iné kategórie koncových používateľov, ak členské štáty rozšírili beneficientov článku 88 ods. 2.

V prípade uplatňovania na základe článku 115, sa časť A uplatňuje na kategórie koncových používateľov určené členskými štátmi s výnimkou predplatných systémov, postupných platieb poplatkov za pripojenie a kontroly nákladov, ktoré sa vzťahujú len na spotrebiteľov.

a) 

Podrobný rozpis účtov

Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány, podľa potreby koordinovane s národnými regulačnými orgánmi, rešpektujúc požiadavky príslušného práva o ochrane osobných údajov a súkromia, mohli stanoviť základnú úroveň podrobného rozpisu účtov, ktorý poskytovatelia bezplatne ponúknu koncovým používateľom, aby títo mohli:

i) 

overiť a kontrolovať poplatky vzniknuté pri využívaní služieb prístupu k internetu alebo hlasových komunikačných služieb alebo interpersonálnych komunikačných služieb založených na číslovaní v prípade článku 115; a

ii) 

primerane monitorovať svoje výdavky, a tým zodpovedajúco kontrolovať svoje účty.

Koncovým používateľom sa prípadne môžu za primerané tarify alebo bezplatne ponúknuť ďalšie úrovne podrobností.

Takto podrobne rozpísané účty obsahujú výslovné uvedenie totožnosti dodávateľa a trvania služieb účtovaných prostredníctvom akýchkoľvek čísel so zvýšenou tarifou, pokiaľ koncový používateľ nepožiadal o neuvádzanie týchto informácií.

Volania, ktoré sú pre volajúcich koncových používateľov bezplatné, vrátane volaní na poradenské linky, sa v podrobne rozpísanom účte volajúceho koncového používateľa nemusia uvádzať.

Národné regulačné orgány môžu požadovať, aby prevádzkovatelia bezplatne poskytovali identifikáciu linky volajúceho.

b) 

Selektívne blokovanie odchádzajúcich volaní alebo prémiových SMS alebo MMS, alebo ak je to technicky uskutočniteľné, iných druhov podobných aplikácií bez poplatku,

t. j. prostriedok, ktorým môžu koncoví používatelia na základe žiadosti adresovanej poskytovateľom hlasových komunikačných služieb alebo interpersonálnych komunikačných služieb založených na číslovaní v prípade článku 115 bezplatne blokovať odchádzajúce volania alebo prémiových SMS alebo MMS, alebo iné druhy podobných aplikácií vymedzeného typu alebo vymedzených typov čísel.

c) 

Predplatné systémy

Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány, podľa potreby koordinovane s národnými regulačnými orgánmi, mohli od poskytovateľov požadovať, aby spotrebiteľom ponúkali možnosť predplatiť si prístup k verejnej elektronickej komunikačnej sieti a využívanie hlasových komunikačných služieb alebo služieb prístupu k internetu alebo interpersonálnych komunikačných služieb založených na číslovaní v prípade článku 115.

d) 

Postupné platby poplatkov za pripojenie

Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány, podľa potreby koordinovane s národnými regulačnými orgánmi mohli od poskytovateľov požadovať, aby spotrebiteľom umožnili platiť za pripojenie k verejnej elektronickej komunikačnej sieti na základe postupných platieb rozvrhnutých na určité obdobie.

e) 

Neplatenie účtov

Členské štáty povolia špecifické opatrenia týkajúce sa neplatenia účtov vystavených poskytovateľmi, pričom tieto opatrenia musia byť primerané, nediskriminačné a musia sa uverejniť. Uvedené opatrenia zabezpečia, aby po náležitom včasnom upozornení mohlo nasledovať prerušenie alebo odpojenie koncových používateľov. S výnimkou prípadov podvodu, trvalého oneskoreného platenia alebo neplatenia tieto opatrenia zabezpečia, pokiaľ je to technicky možné, aby sa každé prerušenie služby obmedzilo na príslušnú službu. Odpojenie za neplatenie účtov sa vykoná len po náležitom upozornení koncových používateľov. Členské štáty môžu na určité obdobie povoliť poskytovanie obmedzenej služby pred tým, než sa služba úplne odpojí, pričom počas tohto obdobia sa povolia len volania, z ktorých nevyplývajú žiadne poplatky pre koncových používateľov (napríklad volania na číslo 112) a služby prístupu k internetu na minimálnej úrovni, ktoré vymedzujú členské štáty vzhľadom na vnútroštátne podmienky.

f) 

Poradenstvo o tarifách

t. j. prostriedok umožňujúci koncovým používateľom žiadať od poskytovateľa, aby ponúkal informácie o možných lacnejších tarifách, ak existujú.

g) 

Kontrola nákladov

t. j. prostriedok, prostredníctvom ktorého poskytovatelia ponúkajú iné spôsoby (ak ich príslušné orgány, podľa potreby koordinovane s národnými regulačnými orgánmi, označia za vhodné) kontroly nákladov na hlasové komunikačné služby alebo služby prístupu k internetu alebo interpersonálne komunikačné služby založené na číslovaní v prípade článku 115 vrátane bezplatného upozornenia spotrebiteľov v prípade neobvyklých alebo neprimeraných modelov spotreby.

h) 

prostriedok na deaktiváciu vyúčtovania tretej strany

t. j. prostriedok pre koncových používateľov na deaktiváciu schopnosti poskytovateľov služieb – tretích strán využívať účet poskytovateľa služieb prístupu k internetu alebo poskytovateľa verejne dostupných interpersonálnych komunikačných služieb na vyúčtovanie poplatkov za svoje produkty alebo služby.

Časť B

Prostriedky uvedené v článku 115

a) 

Identifikácia čísla volajúceho

Číslo volajúceho sa ukáže volanej strane pred tým, než sa volanie uskutoční.

Tento prostriedok sa poskytuje v súlade s príslušným právom o ochrane osobných údajov a súkromia, najmä so smernicou 2002/58/ES.

Prevádzkovatelia poskytujú údaje a signály v technicky možnom rozsahu, aby sa uľahčilo zistenie totožnosti volajúceho a tónová voľba cez hranice členského štátu.

b) 

Preposielanie e-mailov alebo prístup k e-mailom po ukončení zmluvy s poskytovateľom služieb prístupu k internetu.

Tento prostriedok, na požiadanie a bezplatne umožní koncovým používateľom, ktorí ukončia svoju zmluvu s poskytovateľom služieb prístupu k internetu získať prístup k e-mailom doručeným na e-mailovú adresu (adresy) na základe obchodného mena alebo obchodnej značky ich bývalého poskytovateľa počas obdobia, ktoré národný regulačný orgán považuje za nevyhnutné a primerané, alebo preposielať e-maily odoslané z tejto adresy (alebo adries) počas uvedeného obdobia na novú e-mailovú adresu, ktorú určí koncový používateľ.

Časť C

Vykonávanie ustanovení o prenositeľnosti čísla podľa článku 106

Požiadavka, aby si všetci koncoví používatelia s číslami z národného číslovacieho plánu, ktorí o to požiadajú, mohli ponechať svoje číslo/čísla nezávisle od podniku poskytujúceho službu, sa uplatňuje:

a) 

v prípade geografických čísel na špecifickom mieste, a

b) 

v prípade negeografických čísel na ktoromkoľvek mieste.

Táto časť sa nevzťahuje na prenosnosť čísel medzi sieťami poskytujúcimi služby na pevnom mieste a mobilnými sieťami.
PRÍLOHA VII

KALKULÁCIA PRÍPADNÝCH ČISTÝCH NÁKLADOV POVINNOSTÍ POSKYTOVAŤ UNIVERZÁLNU SLUŽBU A ZAVEDENIE MECHANIZMU ÚHRADY ALEBO ROZDEĽOVACIEHO MECHANIZMU V SÚLADE S ČLÁNKAMI 89 A 90

Časť A

Výpočet čistých nákladov

Povinnosti poskytovať univerzálnu službu sa vzťahujú na tie povinnosti, ktoré uložil podnikom členský štát a týkajú sa poskytovania univerzálnej služby stanovenej v článkoch 84 až 87.

Národné regulačné orgány uvážia všetky prostriedky na zabezpečenie primeraných stimulov pre podniky (určené alebo neurčené), aby si povinnosti vyplývajúce z charakteru univerzálnej služby plnili efektívne, z pohľadu vynaložených nákladov. Pri kalkulácii nákladov sa čisté náklady povinností poskytovať univerzálnu službu vypočítajú ako rozdiel medzi čistými nákladmi ktoréhokoľvek podniku s povinnosťou poskytovať univerzálnej služby a podniku bez tejto povinnosti. Náležitá pozornosť sa venuje správnemu posúdeniu nákladov, ktorým by sa podnik mohol vyhnúť, keby nemal žiadne povinnosti poskytovať univerzálnu službu. Kalkulácia čistých nákladov zhodnotí prínosy vrátane nehmotného prospechu pre poskytovateľa univerzálnej služby.

Kalkulácia ja založená na nákladoch vzťahujúcich sa k:

i) 

prvkom identifikovanej služby, ktorá sa môže poskytovať so stratou alebo za nákladových podmienok, ktoré spadajú mimo rámca bežných hospodárskych noriem.

Táto kategória môže zahŕňať prvky služby, ako je prístup k tiesňovým telefónnym službám, zabezpečenie určitých verejných mincových a kartových telefónnych automatov, poskytovanie určitých služieb alebo vybavenia pre koncových používateľov so zdravotným postihnutím atď.;

ii) 

špecifickým koncovým používateľom alebo skupinám koncových používateľov, ktoré, berúc do úvahy náklady na zabezpečenie špecifikovanej siete a služby, vytvorené príjmy a akékoľvek geografické spriemerovanie cien uložených členským štátom, môžu byť obsluhované len so stratou alebo za nákladových podmienok, ktoré spadajú mimo rámca bežných hospodárskych noriem.

Táto kategória zahŕňa tých koncových používateľov alebo skupiny koncových používateľov, ktorým by služba nebola poskytovaná obchodným poskytovateľom, ktorý nie je viazaný povinnosťou poskytovať univerzálnu službu.

Kalkulácia čistých nákladov špecifických aspektov povinností poskytovať univerzálnu službu sa vykonáva oddelene s cieľom vyhnúť sa dvojitému zaúčtovaniu ktorýchkoľvek priamych alebo nepriamych výnosov a nákladov. Celkové čisté náklady povinností poskytovať univerzálnu službu pre každý podnik sa vypočítajú ako suma čistých nákladov vyplývajúcich zo špecifických komponentov povinností poskytovať univerzálnu službu, berúc do úvahy akýkoľvek nehmotný prínos. Národný regulačný orgán je zodpovedný za overenie čistých nákladov.

Časť B

Úhrada čistých nákladov povinností poskytovať univerzálnu službu

Úhrada alebo financovanie prípadných čistých nákladov povinností poskytovať univerzálnu službu si môže vyžadovať, aby boli určené podniky s povinnosťou poskytovať univerzálnu službu kompenzované za služby, ktoré poskytujú za nekomerčných podmienok. Keďže takáto náhrada zahŕňa finančné prevody, členské štáty musia zabezpečiť, aby sa uskutočňovali objektívnym, transparentným, nediskriminačným a primeraným spôsobom. Preto prevody vedú k čo najmenšiemu narušeniu hospodárskej súťaže a dopytu používateľov.

V súlade s článkom 90 ods. 3 rozdeľovací mechanizmus vychádzajúci z fondu musí používať transparentné a neutrálne prostriedky vyberania príspevkov, aby sa zabránilo riziku dvojitého uloženia povinnosti príspevkov patriacich do výstupov, ako aj do vstupov podnikov.

Nezávislý orgán, ktorý fond spravuje, zodpovedá za vyberanie príspevkov od podnikov, ktoré sa považujú za podniky podliehajúce povinnosti prispievať na čisté náklady povinností poskytovať univerzálnu službu v členskom štáte, a vykonáva dohľad nad prevodmi súm alebo správnych poplatkov podnikom, ktoré majú nárok na príspevok z fondu.
PRÍLOHA VIII

POŽIADAVKY NA INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ POSKYTOVAŤ V SÚLADE S ČLÁNKOM 102 (POŽIADAVKY NA INFORMÁCIE V PRÍPADE ZMLÚV)

A. 

Požiadavky na informácie, ktoré majú dodržiavať poskytovatelia verejne dostupných elektronických komunikačných služieb iných ako prenosových služieb používaných na poskytovanie služieb komunikácie M2M.

Poskytovatelia verejne dostupných elektronických komunikačných služieb iných ako prenosových služieb používaných na poskytovanie služieb komunikácie M2M poskytujú tieto informácie:

1) 

ako súčasť základných vlastností každej poskytovanej služby, všetky minimálne úrovne kvality služby v rozsahu, v akom sa ponúkajú, a v prípade služieb iných ako služieb prístupu k internetu, zaručené špecifické parametre kvality.

Ak nie sú ponúkané žiadne minimálne úrovne kvality služby, vydá sa v tomto zmysle vyhlásenie.

2) 

ako súčasť informácií o cene, ak je to uplatniteľné a v uplatniteľnom rozsahu, príslušné ceny za aktiváciu elektronických komunikačných služieb a za akékoľvek opakujúce sa poplatky alebo poplatky súvisiace so spotrebou,

3) 

ako súčasť informácií o dĺžke trvania zmluvy a podmienkach predĺženia a ukončenia zmluvy vrátanie možných poplatkov za ukončenie zmluvy, a to v rozsahu, v akom také podmienky platia:

i) 

akékoľvek minimálne podmienky používania alebo trvania predpísané v záujme využívania výhod z akcií podpory predaja;

ii) 

akékoľvek poplatky súvisiace s prechodom k inému poskytovateľovi, ako aj podmienky kompenzácie a úhrad v prípade omeškania alebo zneužitia procesu prechodu k inému poskytovateľovi, ako aj informácie o príslušných postupoch;

iii) 

informácie o práve spotrebiteľov využívajúcich predplatené služby na vrátenie na požiadanie akéhokoľvek zostávajúceho kreditu v prípade prechodu k inému poskytovateľovi, ako sa stanovuje v článku 106 ods. 6;

iv) 

akékoľvek poplatky splatné pri predčasnom ukončení zmluvy vrátane informácií o sprístupnení koncového zariadenia a náhrady akýchkoľvek nákladov súvisiacich s koncovým zariadením;

4) 

všetky podmienky kompenzácie a úhrad, ktoré sa uplatňujú v prípade nesplnenia zmluvne dohodnutej úrovne kvality služby alebo v prípade, ak poskytovateľ nereaguje primerane na bezpečnostný incident, ohrozenie a zraniteľnosť, vrátane, ak je to uplatniteľné, výslovného odkazu na práva spotrebiteľov;

5) 

druhy opatrení, ktoré by poskytovateľ mohol prijať v reakcii na bezpečnostný incident alebo ohrozenia alebo zraniteľnosť;

B. 

Požiadavky na informácie, ktoré majú dodržiavať poskytovatelia služieb prístupu k internetu a verejne dostupných interpersonálnych komunikačných služieb

I. 

Okrem požiadaviek stanovených v časti A, poskytovatelia služieb prístupu k internetu a verejne dostupných interpersonálnych komunikačných služieb poskytujú tieto informácie:

1) 

ako súčasť základných vlastností každej poskytovanej služby:

i) 

všetky minimálne úrovne kvality služby v rozsahu, v akom sa ponúkajú, a berúc v čo najväčšej miere do úvahy usmernenia orgánu BEREC prijaté v súlade s článkom 104 ods. 2 a týkajúce sa:

— 
v prípade služieb prístupu k internetu: aspoň oneskorenia, džiteru (jitter) a stratovosti paketov;
— 
v prípade verejne dostupných interpersonálnych komunikačných služieb, ktorými vykonávajú kontrolu nad aspoň niektorými prvkami siete alebo v prípade ktorých sa na tento účel uzavrela dohoda o úrovni poskytovaných služieb s podnikmi, ktoré poskytujú prístup k sieti: aspoň času pre prvé pripojenie, pravdepodobnosti poruchy, oneskorenia signalizácie volania v súlade s prílohou X; a
ii) 

bez toho, aby boli dotknuté práva koncových používateľov na používanie koncového zariadenia podľa vlastného výberu v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2120, všetky podmienky vrátane poplatkov, ktoré poskytovateľ zavedie v súvislosti s používaním dodaných koncových zariadení;

2) 

ako súčasť informácií o cene, ak je to uplatniteľné a v uplatniteľnom rozsahu, príslušné ceny za aktiváciu elektronických komunikačných služieb a za akékoľvek opakujúce sa poplatky alebo poplatky súvisiace so spotrebou:

i) 

podrobnosti o konkrétnom tarifnom pláne alebo tarifných plánoch podľa zmluvy a pre každý taký tarifný plán typ ponúkanej služby vrátane v prípade potreby objemov komunikácie (napríklad MB, minúty, správy) aj podľa zúčtovacieho obdobia, ako aj cenu za dodatočné komunikačné jednotky;

ii) 

v prípade tarifného plánu alebo plánov s vopred stanoveným objemom komunikácií, možnosť, aby spotrebitelia presunuli akýkoľvek nevyužitý objem z predchádzajúceho zúčtovacieho obdobia do nasledujúceho zúčtovacieho obdobia, ak je táto možnosť zahrnutá v zmluve;

iii) 

prostriedky na zabezpečenie transparentnosti účtov a monitorovanie spotreby;

iv) 

informácie o tarifách týkajúcich sa všetkých čísel alebo služieb podliehajúcich osobitným cenovým podmienkam; pokiaľ ide o jednotlivé kategórie služieb, príslušné orgány, podľa potreby koordinovane s národnými regulačnými orgánmi môžu okrem toho vyžadovať, aby sa tieto informácie poskytovali bezprostredne pred spojením volania alebo spojením s poskytovateľom služby;

v) 

v prípade balíkov služieb a balíkov obsahujúcich tak služby, ako aj koncové zariadenia cenu jednotlivých prvkov balíka v rozsahu, v akom sa predávajú aj samostatne;

vi) 

podrobnosti a podmienky akéhokoľvek záručného a pozáručného servisu, údržby a asistenčných služieb zákazníkom vrátane poplatkov za ne; a

vii) 

prostriedky, ktorými možno získať aktualizované informácie o všetkých platných tarifách a poplatkoch za údržbu;

3) 

ako súčasť informácií o dĺžke trvania zmluvy týkajúcich sa balíkov služieb a podmienkach predĺženia a ukončenia zmluvy, ak je to relevantné, podmienky ukončenia balíka alebo jeho častí;

4) 

bez toho, aby bol dotknutý článok 13 nariadenia (EÚ) 2016/679, informácie, o tom, ktoré osobné údaje sa uvádzajú pred poskytovaním služby alebo sa zhromažďujú v rámci poskytovania služby;

5) 

podrobnosti o produktoch a službách určených pre koncových používateľov so zdravotným postihnutím a o tom, ako je možné získať aktualizácie týchto údajov;

6) 

spôsob začatia postupu riešenia sporov vrátane vnútroštátnych a cezhraničných sporov v súlade s článkom 25;

II. 

Okrem požiadaviek stanovených v časti A a v bode I, poskytovatelia verejne dostupných interpersonálnych komunikačných služieb založených na číslovaní poskytujú tieto informácie:

1) 

o všetkých prekážkach v prístupe k záchranným službám alebo informáciám o polohe volajúceho z dôvodu nedostatočnej technickej uskutočniteľnosti, pokiaľ sa touto službou koncovým používateľom umožňuje uskutočňovať hovory na číslo v národnom alebo v medzinárodnom číslovacom pláne;

2) 

o práve koncového používateľa rozhodnúť sa, či uvedie svoje osobné údaje v telefónnom zozname a o type takýchto údajov v súlade s článkom 12 smernice 2002/58/ES.

III. 

Okrem požiadaviek stanovených v časti A a v bode I, poskytovatelia služieb prístupu k internetu poskytnú aj informácie požadované podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2120.
PRÍLOHA IX

INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ UVEREJNIŤ V SÚLADE S ČLÁNKOM 103 (TRANSPARENTNOSŤ A UVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ)

Príslušný orgán, podľa potreby koordinovane s národným regulačným orgánom, zodpovedá za zabezpečenie uverejňovania informácií uvedených v tejto prílohe v súlade s článkom 103. Príslušný orgán, podľa potreby v koordinácii s národným regulačným orgánom, rozhodne o tom, ktoré informácie sú relevantné na uverejnenie poskytovateľmi služieb prístupu k internetu alebo verejne dostupných interpersonálnych komunikačných služieb a ktoré informácie má uverejniť samotný príslušný orgán, podľa potreby koordinovane s národným regulačným orgánom s cieľom pre všetkých koncových používateľov zabezpečiť možnosť informovanej voľby. Ak sa to považuje za potrebné, príslušné orgány, podľa potreby koordinovane s národnými regulačnými orgánmi, môžu pred uložením akejkoľvek povinnosti podporiť samoregulačné alebo koregulačné opatrenia.

1. Kontaktné údaje podniku

2. Opis ponúkaných služieb

2.1. Rozsah ponúkaných služieb a základné vlastnosti každej poskytovanej služby vrátane prípadných minimálnych úrovní kvality služby, ak sa ponúkajú, a prípadných obmedzení uložených poskytovateľom v prípade používania dodaného koncového zariadenia.

2.2. Tarify za ponúkané služby vrátane informácií o komunikačných objemoch (ako sú obmedzenia využívania dát, počet minút hlasovej komunikačnej služby, počet správ) v osobitných tarifných plánoch a platných tarifách za dodatočné komunikačné jednotky, čísla alebo služby podliehajúce konkrétnym cenovým podmienkam, o poplatkoch za prístup a servis, všetkých typoch používateľských poplatkov, a osobitných a cielených systémoch taríf, ako aj o všetkých ďalších poplatkoch a nákladoch v súvislosti s koncovými zariadeniami.

2.3. Ponúkané služby záručného a pozáručného servisu, údržby a asistenčné služby zákazníkom a ich kontaktné údaje.

2.4. Štandardné zmluvné podmienky vrátane dĺžky trvania zmluvy, poplatkov za predčasné ukončenie zmluvy, práv súvisiacich s ukončením ponúk balíkov alebo niektorého jeho prvku a postupov a priamych poplatkov súvisiacich s prenositeľnosťou čísel, a prípadne aj iných identifikátorov.

2.5. Ak je podnik poskytovateľom interpersonálnych komunikačných služieb založených na číslovaní, informácie o prístupe k záchranným službám a informácie o polohe volajúceho alebo všetky obmedzenia týkajúce sa údajov o jeho polohe. Ak je podnik poskytovateľom interpersonálnych komunikačných služieb nezávislých od číslovania, informácie o tom, do akej miery je možné alebo nie je možné prístup k záchranným službám podporiť.

2.6. Podrobnosti o produktoch a službách vrátane všetkých funkcií, praktík, politík a postupov a úprav pri poskytovaní služby osobitne určenej pre koncových používateľov so zdravotným postihnutím v súlade s právom Únie, ktorým sa harmonizujú požiadavky na prístupnosť produktov a služieb.

3. Mechanizmy riešenia sporov vrátane tých, ktoré poskytuje podnik.
PRÍLOHA X

PARAMETRE KVALITY SLUŽBY

Parametre kvality služby, definície a metódy merania uvedené v článku 104

Pre poskytovateľov prístupu k verejnej elektronickej komunikačnej sietiPARAMETER

(poznámka 1)

DEFINÍCIA

METÓDA MERANIA

Lehota prvého pripojenia

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Poruchovosť na jedno účastnícke vedenie

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Čas potrebný na odstránenie poruchy

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Pre poskytovateľov interpersonálnych komunikačných služieb, ktorí vykonávajú kontrolu aspoň nad niektorými prvkami siete alebo ktorí na tento účel uzavreli dohodu o úrovni poskytovaných služieb s podnikmi, ktoré poskytujú prístup k sietiPARAMETER

(poznámka 2)

DEFINÍCIA

METÓDA MERANIA

Čas zostavenia volania

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Sťažnosti na správnosť vyúčtovania

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Kvalita hlasového spojenia

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Podiel stratených volaní

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Podiel neúspešných volaní

(poznámka 2)

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Pravdepodobnosť poruchy

 

 

Oneskorenia signalizácie volania

 

 

Číslo verzie ETSI EG 202 057-1 je 1.3.1 (júl 2008).

Pre poskytovateľov služieb prístupu k internetuPARAMETER

DEFINÍCIA

METÓDA MERANIA

Oneskorenie (delay)

ITU-T Y.2617

ITU-T Y.2617

Džiter (Jitter)

ITU-T Y.2617

ITU-T Y.2617

Stratovosť paketov

ITU-T Y.2617

ITU-T Y.2617

Poznámka 1

Parametre musia umožňovať analýzu výkonnosti na regionálnej úrovni [t. j. nie nižšej ako úroveň 2 nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) stanovenej Eurostatom].

Poznámka 2

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že nebudú vyžadovať uchovávanie aktuálnych informácií o výkone pre tieto dva parametre, ak je k dispozícii dôkaz o tom, že výkon v týchto dvoch oblastiach je uspokojivý.
PRÍLOHA XI

INTEROPERABILITA AUTORÁDIÍ A ZARIADENÍ DIGITÁLNEJ TELEVÍZIE PRE SPOTREBITEĽA UVEDENÝCH V ČLÁNKU 113

1. Spoločný kódovací algoritmus a bezplatný príjem

Všetky zariadenia pre spotrebiteľa určené na príjem digitálnych televíznych signálov (t. j. vysielania prostredníctvom pozemského, káblového alebo satelitného prenosu), predávané, prenajímané alebo inak dostupné v Únii, ktoré môžu dekódovať digitálne televízne signály, musia:

a) 

umožniť dekódovanie takých signálov v súlade so spoločným európskym kódovacím algoritmom spravovaným uznanou európskou normalizačnou organizáciou, v súčasnosti ETSI;

b) 

zobraziť signály, ktoré boli voľne šírené za predpokladu, že, v prípade prenájmu takého vybavenia nájomník dodržiava príslušnú zmluvu o prenájme.

2. Interoperabilita digitálnych televíznych prijímačov

Každý digitálny televízny prijímač s integrovanou obrazovkou s viditeľnou uhlopriečkou väčšou než 30 cm, ktorý sa uvedie na trh v Únii s cieľom predaja alebo prenájmu, je vybavený aspoň jednou zásuvkou s otvoreným rozhraním (buď normalizovanou, alebo zodpovedajúcou norme prijatej uznanou európskou normalizačnou organizáciou, alebo zodpovedajúcou rozšírenej priemyselnej špecifikácii) umožňujúcim jednoduché pripojenie periférnych prístrojov a schopným prepustiť všetky relevantné prvky digitálneho televízneho signálu vrátane informácií týkajúcich sa interaktívnych služieb a služieb s podmieneným prístupom.

▼C2

3. Interoperabilita autorádií

Každé autorádio integrované v novom vozidle kategórie M, ktoré je uvedené na trh v Únii od 21. decembra 2020 na účely predaja alebo prenájmu, obsahuje prijímač, ktorý umožňuje prijímanie a reprodukciu aspoň rozhlasových služieb poskytovaných digitálnym pozemským rozhlasovým vysielaním. Prijímače, ktoré sú v súlade s harmonizovanými normami, na ktoré sú v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnené odkazy, alebo ich časťami, sa považujú za prijímače, ktoré sú v súlade s uvedenou požiadavkou, na ktorú sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú.

▼B
PRÍLOHA XII

Časť A

Zrušené smernice so zoznamom ich následných zmien

(v zmysle článku 125)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES

(Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33).

 

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES

(Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 37).

Článok 1

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 544/2009

(Ú. v. EÚ L 167, 29.6.2009, s. 12).

Článok 2

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007

(Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 32).

Článok 10

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES

(Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 21).

 

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES

(Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 37).

článok 3 a príloha

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/19/ES

(Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 7).

 

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES

(Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 37).

Článok 2

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES

(Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 51).

 

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES

(Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 11).

článok 1 a príloha I

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120

(Ú. v. EÚ L 310, 26.11.2015, s. 1).

Článok 8

Časť B

Lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva a dátumy uplatňovania

(v zmysle článku 125)Smernica

Lehota na transpozíciu

Dátum uplatňovania

2002/19/ES

24. júl 2003

25. júl 2003

2002/20/ES

24. júl 2003

25. júl 2003

2002/21/ES

24. júl 2003

25. júl 2003

2002/22/ES

24. júl 2003

25. júl 2003
PRÍLOHA XIII

TABUĽKA ZHODYSmernica 2002/21/ES

Smernica 2002/20/ES

Smernica 2002/19/ES

Smernica 2002/22/ES

Táto smernica

článok 1 ods. 1, 2 a 3

 

 

 

článok 1 ods. 1, 2 a 3

článok 1 ods. 3a

 

 

 

článok 1 ods. 4

článok 1 ods. 4 a 5

 

 

 

článok 1 ods. 5 a 6

článok 2 písm. a)

 

 

 

článok 2 bod 1

článok 2 bod 2

článok 2 písm. b)

 

 

 

článok 2 bod 3

článok 2 písm. c)

 

 

 

článok 2 bod 4

článok 2 bod 5

článok 2 bod 6

článok 2 bod 7

článok 2 písm. d)

 

 

 

článok 2 bod 8

článok 2 písm. da)

 

 

 

článok 2 bod 9

článok 2 písm. e)

 

 

 

článok 2 bod 10

článok 2 písm. ea)

 

 

 

článok 2 bod 11

článok 2 písm. f)

 

 

 

článok 2 bod 12

článok 2 písm. g)

 

 

 

článok 2 písm. h)

 

 

 

článok 2 bod 13

článok 2 písm. i)

 

 

 

článok 2 bod 14

článok 2 písm. j)

 

 

 

článok 2 písm. k)

 

 

 

článok 2 písm. l)

 

 

 

článok 2 písm. m)

 

 

 

článok 2 bod 15

článok 2 písm. n)

 

 

 

článok 2 bod 16

článok 2 písm. o)

 

 

 

článok 2 bod 17

článok 2 písm. p)

 

 

 

článok 2 bod 18

článok 2 písm. q)

 

 

 

článok 2 bod 19

článok 2 písm. r)

 

 

 

článok 2 bod 20

článok 2 písm. s)

 

 

 

článok 2 bod 21

článok 2 bod 22

článok 3 ods. 1

 

 

 

článok 5 ods. 1

článok 5 ods. 2

článok 3 ods. 2

 

 

 

článok 6 ods. 1

článok 3 ods. 3

 

 

 

článok 6 ods. 2

článok 3 ods. 3a prvý pododsek

 

 

 

článok 8 ods. 1

článok 8 ods. 2

článok 7 ods. 1

článok 3 ods. 3a druhý pododsek

 

 

 

Článok 7 ods. 2 a 3

článok 3 ods. 3a tretí pododsek

 

 

 

Článok 9 ods. 1 a 3

článok 9 ods. 2

článok 3 ods. 3b

 

 

 

článok 10 ods. 1

článok 3 ods. 3c

 

 

 

článok 10 ods. 2

článok 3 ods. 4

 

 

 

článok 5 ods. 3

článok 3 ods. 5

 

 

 

článok 11

článok 3 ods. 6

 

 

 

článok 5 ods. 4

článok 4

 

 

 

článok 31

článok 5

 

 

 

článok 20

článok 22

článok 6

 

 

 

článok 23

článok 7

 

 

 

článok 32

článok 7a

 

 

 

článok 33

článok 33 ods. 5 písm. c)

článok 8 ods. 1 a 2

 

 

 

článok 3 ods. 1 a 2

článok 8 ods. 5

 

 

 

článok 3 ods. 3

článok 8a ods. 1 a 2

 

 

 

článok 4 ods. 1 a 2

článok 4 ods. 3

článok 8a ods. 3

 

 

 

článok 4 ods. 4

článok 29

článok 9 ods. 1 a 2

 

 

 

článok 45 ods. 1 a 2

článok 45 ods. 3

článok 9 ods. 3

 

 

 

článok 45 ods. 4

článok 9 ods. 4 a 5

 

 

 

článok 45 ods. 5 a 6

článok 9 ods. 6 a 7

 

 

 

článok 9a

 

 

 

článok 9b ods. 1 a 2

 

 

 

článok 51 ods. 1 a 2

článok 9b ods. 3

 

 

 

článok 51 ods. 4

článok 51 ods. 3

článok 10 ods. 1

 

 

 

článok 95 ods. 1

článok 10 ods. 2

 

 

 

článok 95 ods. 3

článok 95 ods. 2

článok 95 ods. 4

článok 95 ods. 5

článok 95 ods. 6

článok 10 ods. 3

 

 

 

článok 95 ods. 7

článok 10 ods. 4

 

 

 

článok 95 ods. 8

článok 10 ods. 5

 

 

 

článok 11

 

 

 

článok 43

článok 12 ods. 1

 

 

 

článok 44 ods. 1

článok 12 ods. 2

 

 

 

článok 12 ods. 3

 

 

 

článok 61 ods. 2

článok 12 ods. 4

 

 

 

článok 12 ods. 5

 

 

 

článok 44 ods. 2

článok 13

 

 

 

článok 17

článok 13a ods. 1, 2 a 3

 

 

 

článok 40 ods. 1, 2 a 3

článok 13a ods. 4

 

 

 

 

 

 

článok 40 ods. 5

článok 40 ods. 4

článok 13b ods. 1, 2 a 3

 

 

 

článok 41 ods. 1, 2 a 3

článok 41 ods. 4

článok 13b ods. 4

 

 

 

článok 41 ods. 7

článok 41 ods. 5

článok 41 ods. 6

článok 14

 

 

 

článok 63

článok 15 ods. 1, 2 a 3

 

 

 

článok 64 ods. 1, 2 a 3

článok 15 ods. 4

článok 66

článok 16

 

 

 

článok 67

článok 17

 

 

 

článok 39

článok 18

 

 

 

článok 19

 

 

 

článok 38

článok 20

 

 

 

článok 26

článok 21 ods. 1

 

 

 

článok 27 ods. 1

článok 21 ods. 2 prvý a druhý pododsek

 

 

 

článok 27 ods. 2

článok 21 ods. 2 tretí pododsek

 

 

 

článok 27 ods. 3

článok 21 ods. 2 štvrtý a piaty pododsek

 

 

 

článok 27 ods. 4

 

 

 

článok 27 ods. 5

článok 21 ods. 3

 

 

 

článok 21 ods. 4

 

 

 

článok 27 ods. 6

článok 21a

 

 

 

článok 29

článok 22 ods. 1

 

 

 

článok 118 ods. 1

článok 22 ods. 2

 

 

 

článok 118 ods. 3

článok 22 ods. 3

 

 

 

článok 118 ods. 4

článok 11 ods. 2

článok 118 ods. 5

článok 117

článok 23

 

 

 

článok 119

článok 24

 

 

 

článok 120 ods. 1 a 2

článok 25

 

 

 

článok 122 ods. 1

článok 26

 

 

 

článok 125

článok 28

 

 

 

článok 124

článok 29

 

 

 

článok 127

článok 30

 

 

 

článok 128

príloha II

 

 

 

 

článok 1

 

 

článok 1 ods. 1

 

článok 2 ods. 1

 

 

 

článok 2 ods. 2

 

 

článok 2 bod 22

článok 2 bod 23

článok 2 bod 24

článok 2 bod 25

článok 2 bod 26

 

článok 3 ods. 1

 

 

článok 12 ods. 1

 

článok 3 ods. 2 prvá veta

 

 

článok 12 ods. 2

 

článok 3 ods. 2) druhá, tretia a štvrtá veta

 

 

článok 12 ods. 3

 

článok 3 ods. 3

 

 

článok 12 ods. 4

 

 

článok 4

 

 

článok 15

 

článok 5 ods. 1

 

 

článok 46 ods. 1

článok 46 ods. 2 a 3

 

článok 5 ods. 2 prvý pododsek

 

 

článok 48 ods. 1

 

článok 5 ods. 2 druhý pododsek prvá veta

 

 

článok 48 ods. 2

 

článok 5 ods. 2 tretí pododsek

 

 

článok 48 ods. 5

 

článok 5 ods. 2 druhý pododsek druhá veta

 

 

článok 48 ods. 3

článok 48 ods. 4

 

článok 5 ods. 3

 

 

článok 48 ods. 6

 

článok 5 ods. 4 a 5

 

 

článok 93 ods. 4 a 5

 

článok 5 ods. 6

 

 

článok 52

článok 93

 

článok 6 ods. 1, 2, 3 a 4

 

 

článok 13

článok 47

 

článok 7

 

 

článok 55

 

článok 8

 

 

článok 36

 

článok 9

 

 

článok 14

 

článok 10

 

 

článok 30

 

 

článok 11

 

 

článok 21

 

článok 12

 

 

článok 16

 

článok 13

 

 

článok 42

článok 94

 

článok 14 ods. 1

 

 

článok 18

 

článok 14 ods. 2

 

 

článok 19

 

článok 15

 

 

článok 120 ods. 3 a 4

 

článok 16

 

 

 

článok 17

 

 

 

článok 18

 

 

 

článok 19

 

 

 

článok 20

 

 

 

príloha

 

 

príloha I

 

 

článok 1 ods. 1 a 2

 

článok 1 ods. 2 a 3

 

 

článok 2 písm. a)

 

článok 2 bod 27

 

 

článok 2 písm. b)

 

článok 2 bod 28

 

 

článok 2 písm. c)

 

článok 2 bod 29

 

 

článok 2 písm. d)

 

 

 

článok 2 písm. e)

 

článok 2 bod 30

 

 

článok 3

 

článok 59

 

 

článok 4

 

článok 60

 

 

článok 5

 

článok 61

 

 

článok 6

 

článok 62

 

 

 

 

 

 

článok 8

 

článok 68

 

 

článok 9

 

článok 69

 

 

článok 10

 

článok 70

 

 

článok 11

 

článok 71

článok 72

 

 

článok 12

 

článok 73

 

 

článok 13

 

článok 74

článok 75

článok 76

 

 

Článok 13a

 

článok 77

 

 

článok 13b

 

článok 78

článok 80

článok 81

 

 

článok 14

 

 

 

článok 15

 

článok 120 ods. 5

 

 

článok 16 ods. 1

 

 

 

článok 16 ods. 2

 

článok 121 ods. 4

 

 

článok 17

 

 

 

článok 18

 

 

 

článok 19

 

 

 

článok 20

 

 

 

príloha I

 

príloha II

 

 

príloha II

 

príloha III

 

 

 

článok 1

článok 1 ods. 4 a 5

 

 

 

článok 2 písm. a)

 

 

 

článok 2 písm. c)

článok 2 bod 32

 

 

 

článok 2 písm. d)

článok 2 bod 33

 

 

 

článok 2 písm. f)

článok 2 bod 34

článok 2 bod 35

článok 2 bod 37

článok 2 bod 38

článok 2 bod 39

článok 84

článok 85

 

 

 

článok 3

článok 86 ods. 1 a 2

 

 

 

článok 4

 

 

 

článok 5

 

 

 

článok 6

 

 

 

článok 7

 

 

 

článok 8 ods. 1

článok 86 ods. 3

 

 

 

článok 8 ods. 2

článok 86 ods. 4

 

 

 

článok 8 ods. 3

článok 86 ods. 5

 

 

 

článok 9

článok 87

 

 

 

článok 10

článok 88

 

 

 

článok 11

 

 

 

článok 12

článok 89

 

 

 

článok 13

článok 90

 

 

 

článok 14

článok 91

 

 

 

článok 15

článok 122 ods. 2 a 3

 

 

 

článok 17

článok 99

článok 101

 

 

 

článok 20 ods. 1

článok 102

 

 

 

článok 20 ods. 2

článok 105 ods. 3

 

 

 

článok 21

článok 103

 

 

 

článok 22

článok 104

 

 

 

článok 23

článok 108

 

 

 

článok 23a

článok 111

 

 

 

článok 24

článok 113

 

 

 

článok 25

článok 112

 

 

 

článok 26

článok 109

 

 

 

článok 27

 

 

 

článok 27a

článok 96

 

 

 

článok 28

článok 97

 

 

 

článok 29

článok 115

 

 

 

článok 30 ods. 1

článok 106 ods. 2

 

 

 

článok 30 ods. 2

článok 106 ods. 4

 

 

 

článok 30 ods. 3

článok 106 ods. 4

 

 

 

článok 30 ods. 4

článok 106 ods. 5

 

 

 

článok 30 ods. 5

článok 105 ods. 1

 

 

 

článok 31

článok 114

 

 

 

článok 32

článok 92

 

 

 

článok 33

článok 24

 

 

 

článok 34

článok 25

 

 

 

článok 35

článok 116

 

 

 

článok 36

článok 121

 

 

 

článok 37

 

 

 

článok 38

 

 

 

článok 39

 

 

 

článok 40

 

 

 

príloha I

príloha V

 

 

 

príloha II

príloha VII

 

 

 

príloha III

príloha IX

 

 

 

príloha IV

príloha VI

 

 

 

príloha V

 

 

 

príloha VI

príloha X

 

 

 

 

príloha IV( ) Smernica Komisie 2008/63/ES z 20. júna 2008 o hospodárskej súťaži na trhoch s koncovými telekomunikačnými zariadeniami (Ú. v. ES L 162, 21.6.2008, s. 20).

( ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1971 z 11. decembra 2018, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a Agentúra na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC), ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/2120, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1211/2009 (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

( ) Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 526/2013 z 21. mája 2013 o Agentúre Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) a o zrušení nariadenia (ES) č. 460/2004 (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 41).

( ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ Text s významom pre EHP (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1).

( ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 38).