02017R2454 — SK — 18.08.2020 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE RADY (EÚ) 2017/2454

z 5. decembra 2017,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 904/2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty

(Ú. v. ES L 348 29.12.2017, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE RADY (EÚ) 2018/1541 z 2. októbra 2018,

  L 259

1

16.10.2018

►M2

NARIADENIE RADY (EÚ) 2020/1108 z 20. júla 2020,

  L 244

1

29.7.2020


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 125, 22.5.2018, s.  15 (2017/2454)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 196, 24.7.2019, s.  17 (2017/2454)
▼B

NARIADENIE RADY (EÚ) 2017/2454

z 5. decembra 2017,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 904/2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnotyČlánok 1

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010 sa mení takto:

1. 

V článku 1 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.  V tomto nariadení sa stanovujú aj pravidlá a postupy pre výmenu informácií o DPH elektronickými prostriedkami týkajúcich sa tovaru dodávaného a služieb poskytovaných v súlade s osobitnými úpravami stanovenými v hlave XII kapitole 6 smernice 2006/112/ES, ako aj pre akúkoľvek následnú výmenu informácií, a pokiaľ ide o tovar a služby, na ktoré sa vzťahujú osobitné úpravy, pre prevod peňazí medzi príslušnými orgánmi členských štátov.“

2. 

V článku 2 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.  Vymedzenie pojmov v článkoch 358, 358a, 369a a 369l smernice 2006/112/ES na účely každej osobitnej úpravy sa uplatňuje aj na účely tohto nariadenia.“

3. 

V článku 17 ods. 1 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d) informácie, ktoré zhromažďuje v súlade s článkami 360, 361, 364, 365, 369c, 369f, 369g, 369o, 369p, 369 s a 369t smernice 2006/112/ES.“

4. 

V článku 17 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno:

„e) údaje o identifikačných číslach pre DPH uvedené v článku 369q smernice 2006/112/ES, ktoré vydal, a pre jednotlivé identifikačné čísla pre DPH vydané ktorýmkoľvek členským štátom celkovú hodnotu dovozu tovaru, ktorý je oslobodený od dane podľa článku 143 ods. 1 písm. ca), v každom mesiaci.“

▼M1

5. 

V článku 17 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.  Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov technické podrobnosti týkajúce sa automatických žiadostí o informácie uvedené v odseku 1 písm. a) až f) tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 58 ods. 2.“

▼B

6. 

Článok 31 sa mení takto:

a) 

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.  Príslušné orgány každého členského štátu zabezpečia, aby sa osobám, ktoré sa zúčastňujú na dodávaní tovaru alebo poskytovaní služieb v rámci Spoločenstva, a neusadeným zdaniteľným osobám, ktoré poskytujú služby, umožnilo získať elektronickými prostriedkami na účely takýchto transakcií potvrdenie o platnosti identifikačného čísla pre DPH prideleného akejkoľvek konkrétnej osobe, ako aj zodpovedajúceho mena a adresy. Tieto informácie musia zodpovedať údajom uvedeným v článku 17.“;

b) 

odsek 3 sa vypúšťa.

7. 

Kapitola XI sa mení takto:

a) 

nadpis oddielu 2 sa nahrádza takto:

▼M2

„Ustanovenia uplatniteľné od 1. januára 2015 do 30. júna 2021“;

▼B

b) 

dopĺňa sa tento oddiel:

„ODDIEL 3

▼M2

Ustanovenia uplatniteľné od 1. júla 2021

▼BPododdiel 1

Všeobecné ustanovenie

▼M2

Článok 47a

Ustanovenia tohto oddielu sa uplatňujú od 1. júla 2021.

▼BPododdiel 2

Výmena informácií

Článok 47b

1.  Členské štáty ustanovia, že oznámenie, ktoré predkladá členskému štátu identifikácie zdaniteľná osoba, ktorá využíva osobitnú úpravu uvedenú v hlave XII kapitole 6 oddiele 2 smernice 2006/112/ES, keď začína vykonávať svoju činnosť podľa článku 361 uvedenej smernice, sa podáva elektronickými prostriedkami. Podobné údaje na identifikáciu zdaniteľnej osoby, ktorá využíva osobitnú úpravu uvedenú v hlave XII kapitole 6 oddiele 3 smernice 2006/112/ES, keď začína vykonávať svoju činnosť podľa článku 369c uvedenej smernice, sa podávajú elektronickými prostriedkami. Akékoľvek zmeny údajov poskytnutých podľa článku 361 ods. 2 a článku 369c smernice 2006/112/ES sa takisto podávajú elektronickými prostriedkami.

2.  Členský štát identifikácie zasiela oznámenie uvedené v odseku 1 elektronickými prostriedkami príslušným orgánom ostatných členských štátov do 10 dní od konca mesiaca, v ktorom sa mu doručilo toto oznámenie od zdaniteľnej osoby, ktorá využíva jednu z osobitných úprav uvedených v hlave XII kapitole 6 oddieloch 2 a 3 smernice 2006/112/ES. Rovnakým spôsobom členský štát identifikácie informuje príslušné orgány ostatných členských štátov o identifikačných číslach pre DPH uvedených v týchto oddieloch 2 a 3.

3.  Členský štát identifikácie bezodkladne informuje elektronickými prostriedkami príslušné orgány ostatných členských štátov, ak sa zdaniteľná osoba, ktorá využíva jednu z osobitných úprav uvedených v hlave XII kapitole 6 oddieloch 2 a 3 smernice 2006/112/ES, z tejto osobitnej úpravy vylúči.

Článok 47c

▼C2

1.  Členské štáty ustanovia, že oznámenie, ktoré predkladá členskému štátu identifikácie zdaniteľná osoba, ktorá využíva osobitnú úpravu uvedenú v hlave XII kapitole 6 oddiele 4 smernice 2006/112/ES, alebo jej sprostredkovateľ, keď táto zdaniteľná osoba začína vykonávať svoju činnosť podľa článku 369p ods. 1, 2 a 3 uvedenej smernice, sa podáva elektronickými prostriedkami. Akékoľvek zmeny údajov poskytnutých podľa článku 369p ods. 4 smernice 2006/112/ES sa takisto podávajú elektronickými prostriedkami.

▼B

2.  Členský štát identifikácie zasiela oznámenie uvedené v odseku 1 elektronickými prostriedkami príslušným orgánom ostatných členských štátov do 10 dní od konca mesiaca, v ktorom sa mu doručilo toto oznámenie od zdaniteľnej osoby, ktorá využíva osobitnú úpravu uvedenú v hlave XII kapitole 6 oddiele 4 smernice 2006/112/ES, alebo prípadne jej sprostredkovateľa. Rovnakým spôsobom členský štát identifikácie informuje príslušné orgány ostatných členských štátov o pridelenom individuálnom identifikačnom čísle pre DPH na uplatňovanie tejto osobitnej úpravy.

3.  Členský štát identifikácie bezodkladne elektronickými prostriedkami informuje príslušné orgány ostatných členských štátov, či je zdaniteľná osoba, ktorá využíva osobitnú úpravu uvedenú v hlave XII kapitole 6 oddiele 4 smernice 2006/112/ES, alebo prípadne jej sprostredkovateľ, vymazaná z identifikačného registra.

Článok 47d

1.  Členské štáty ustanovia, že daňové priznanie k DPH s údajmi uvedenými v článkoch 365, 369g a 369t smernice 2006/112/ES sa podáva elektronickými prostriedkami.

2.  Členský štát identifikácie zasiela informácie uvedené v odseku 1 elektronickými prostriedkami príslušnému orgánu dotknutého členského štátu spotreby najneskôr do 20 dní od konca mesiaca, v ktorom sa mu daňové priznanie doručilo.

Členský štát identifikácie taktiež zasiela informácie stanovené v článku 369g ods. 2 smernice 2006/112/ES príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov, z ktorých je tovar odoslaný alebo prepravený, a informácie ustanovené v článku 369g ods. 3 smernice 2006/112/ES príslušnému orgánu každého dotknutého členského štátu usadenia.

Členské štáty, ktoré požadovali, aby sa daňové priznanie k DPH vyhotovilo v inej národnej mene, ako je euro, prepočítajú sumy na eurá s použitím výmenného kurzu platného pre posledný deň zdaňovacieho obdobia. Prepočet sa vykoná podľa výmenných kurzov uverejnených Európskou centrálnou bankou pre uvedený deň alebo ak v tento deň neboli tieto kurzy uverejnené, podľa výmenných kurzov uverejnených v nasledujúci deň uverejňovania.

Článok 47e

Členský štát identifikácie bezodkladne zasiela elektronickými prostriedkami členskému štátu spotreby informácie potrebné na priradenie každej platby príslušnému daňovému priznaniu k DPH.

Článok 47f

1.  Členský štát identifikácie zabezpečí, aby sa suma, ktorú zaplatila zdaniteľná osoba, ktorá využíva jednu z osobitných úprav stanovených v hlave XII kapitole 6 smernice 2006/112/ES, alebo prípadne jej sprostredkovateľ, previedla na bankový účet vedený v eurách, určený členským štátom spotreby, ktorému je platba splatná.

Členské štáty, ktoré požadovali platby v inej národnej mene, ako je euro, prepočítavajú sumy na eurá s použitím výmenného kurzu platného pre posledný deň zdaňovacieho obdobia. Prepočet sa vykoná podľa výmenných kurzov uverejnených Európskou centrálnou bankou pre uvedený deň alebo ak v tento deň neboli tieto kurzy uverejnené, podľa výmenných kurzov uverejnených v nasledujúci deň uverejňovania.

Prevod sa uskutoční najneskôr 20 dní od konca mesiaca, v ktorom sa platba prijala.

2.  Ak zdaniteľná osoba, ktorá využíva niektorú z osobitných úprav, alebo prípadne jej sprostredkovateľ nezaplatia celkovú splatnú daň, členský štát identifikácie zabezpečí, aby sa platba previedla členským štátom spotreby v pomere k dani splatnej v jednotlivých členských štátoch. Členský štát identifikácie o tom elektronickými prostriedkami informuje príslušné orgány členských štátov spotreby.

Článok 47g

Členské štáty oznámia elektronickými prostriedkami príslušným orgánom ostatných členských štátov príslušné čísla bankových účtov na prijímanie platieb v súlade s článkom 47f.

Členské štáty bezodkladne oznámia elektronickými prostriedkami príslušným orgánom ostatných členských štátov a Komisii zmeny daňových sadzieb uplatniteľných na dodanie tovaru a poskytovanie služieb, na ktoré sa uplatňujú osobitné úpravy.Pododdiel 3

Kontrola transakcií a zdaniteľných osôb

Článok 47h

Členské štáty pri dovoze tovaru, v prípade ktorého sa má DPH priznávať v rámci osobitnej úpravy stanovenej v hlave XII kapitole 6 oddiele 4 smernice 2006/112/ES, vykonajú elektronické overenie platnosti individuálneho identifikačného čísla pre DPH prideleného na základe článku 369q uvedenej smernice a oznámeného najneskôr pri podaní dovozného vyhlásenia.

Článok 47i

1.  Aby členský štát spotreby získal záznamy, ktoré uchováva zdaniteľná osoba alebo sprostredkovateľ podľa článkov 369, 369k a 369x smernice 2006/112/ES, najprv zašle elektronickými prostriedkami žiadosť členskému štátu identifikácie.

2.  Keď členský štát identifikácie dostane žiadosť uvedenú v odseku 1, bezodkladne ju zašle elektronickými prostriedkami zdaniteľnej osobe alebo jej sprostredkovateľovi.

3.  Členské štáty ustanovia, že na základe žiadosti zdaniteľná osoba alebo jej sprostredkovateľ predložia požadované záznamy elektronickými prostriedkami členskému štátu identifikácie. Členské štáty akceptujú, že záznamy sa môžu predkladať na štandardnom formulári.

4.  Členský štát identifikácie bezodkladne zašle získané záznamy elektronickými prostriedkami žiadajúcemu členskému štátu spotreby.

5.  Ak žiadajúci členský štát spotreby nedostane záznamy do 30 dní odo dňa podania žiadosti, môže prijať akékoľvek opatrenie v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi, aby takéto záznamy získal.

Článok 47j

1.  Ak sa členský štát identifikácie rozhodne vykonať na svojom území administratívne vyšetrovanie týkajúce sa zdaniteľnej osoby, ktorá využíva jednu z osobitných úprav stanovených v hlave XII kapitole 6 smernice 2006/112/ES, alebo prípadne jej sprostredkovateľa, vopred o tomto vyšetrovaní informuje príslušné orgány všetkých ostatných členských štátov.

Prvý pododsek sa uplatňuje len na administratívne vyšetrovanie týkajúce sa osobitných úprav.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 ods. 4, ak členský štát spotreby rozhodne, že je nutné administratívne vyšetrovanie, o potrebe takéhoto vyšetrovania sa najskôr poradí s členským štátom identifikácie.

V prípadoch, keď sa dospeje k dohode o potrebe administratívneho vyšetrovania, členský štát identifikácie o tom informuje ostatné členské štáty.

Týmto nie je dotknutá možnosť členských štátov prijať akékoľvek opatrenie v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi.

3.  Každý členský štát oznámi ostatným členským štátom a Komisii údaje príslušného orgánu zodpovedného za koordináciu administratívnych vyšetrovaní v tomto členskom štáte.Pododdiel 5

Štatistické informácie

Článok 47k

Členské štáty umožnia Komisii extrahovať informácie priamo zo správ vygenerovaných počítačovým systémom uvedeným v článku 53 na agregované štatistické a diagnostické účely podľa článku 17 ods. 1 písm. d) a e). Tieto informácie neobsahujú údaje týkajúce sa jednotlivých zdaniteľných osôb.Pododdiel 5

Prenos vykonávacích právomocí

Článok 47l

Komisia je na účely jednotného uplatňovania tohto nariadenia splnomocnená prijať v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 58 ods. 2 tieto opatrenia:

a) 

technické podrobnosti, vrátane jednotnej elektronickej správy na poskytovanie informácií uvedených v článku 47b ods. 1, článku 47c ods. 1 a článku 47d ods. 1, ako aj štandardný formulár, ako sa uvádza v článku 47i ods. 3;

▼C1

b) 

technické podrobnosti, vrátane jednotnej elektronickej správy na poskytovanie informácií uvedených v článku 47b ods. 2 a 3, článku 47c ods. 2 a 3, článku 47d ods. 2, článku 47e, článku 47f ods. 2, článku 47i ods. 1, 2 a 4 a článku 47j ods. 1, 2 a 3, ako aj technické prostriedky na zasielanie týchto informácií;

▼B

c) 

technické podrobnosti na zasielanie informácií uvedených v článku 47g medzi členskými štátmi;

d) 

technické podrobnosti týkajúce sa overovania informácií uvedených v článku 47 h členským štátom dovozu;

e) 

súhrnné štatistické a diagnostické informácie, ktoré má extrahovať Komisia, ako sa uvádza v článku 47k, ako aj technické prostriedky na extrahovanie týchto informácií.“

▼M1 —————

▼B

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

▼M2

Uplatňuje sa od 1. júla 2021.

▼B

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.