02017R2394 — SK — 01.01.2022 — 002.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/2394

z 12. decembra 2017

o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a o zrušení nariadenia (ES) č. 2006/2004

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 345 27.12.2017, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018

  L 60I

1

2.3.2018

►M2

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/770 z 20. mája 2019

  L 136

1

22.5.2019

►M3

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/771 z 20. mája 2019

  L 136

28

22.5.2019
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/2394

z 12. decembra 2017

o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a o zrušení nariadenia (ES) č. 2006/2004

(Text s významom pre EHP)KAPITOLA I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú podmienky, za ktorých príslušné orgány, ktoré boli ich členskými štátmi určené ako zodpovedné za presadzovanie právnych predpisov Únie na ochranu záujmov spotrebiteľov, spolupracujú a koordinujú postupy medzi sebou a s Komisiou s cieľom presadzovať dodržiavanie týchto právnych predpisov a zabezpečiť hladké fungovanie vnútorného trhu, ako aj s cieľom posilniť ochranu ekonomických záujmov spotrebiteľov.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.  
Toto nariadenie sa vzťahuje na porušovanie právnych predpisov v rámci Únie, rozšírené porušovanie právnych predpisov a rozšírené porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie, a to aj vtedy, keď sa tieto prípady porušovania právnych predpisov skončili pred začatím alebo ukončením presadzovania práva.
2.  
Týmto nariadením nie sú dotknuté pravidlá Únie týkajúce sa medzinárodného práva súkromného, najmä pravidlá súdnej právomoci a rozhodného práva.
3.  
Týmto nariadením nie je dotknuté uplatňovanie opatrení v oblasti justičnej spolupráce v občianskych a trestných veciach v členských štátoch, najmä fungovanie Európskej justičnej siete.
4.  
Týmto nariadením nie je dotknuté plnenie akýchkoľvek ďalších povinností členských štátov, ktoré súvisia so vzájomnou pomocou, pokiaľ ide o ochranu kolektívnych ekonomických záujmov spotrebiteľov, vrátane pomoci v trestných veciach vyplývajúcich z iných právnych aktov vrátane dvojstranných alebo mnohostranných dohôd.
5.  
Týmto nariadením nie je dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES ( 1 ).
6.  
Týmto nariadením nie je dotknutá možnosť uplatniť iné verejné alebo súkromné postupy presadzovania práva podľa vnútroštátneho práva.
7.  
Týmto nariadením nie je dotknuté príslušné právo Únie, ktoré sa vzťahuje na ochranu fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.
8.  
Týmto nariadením nie je dotknuté vnútroštátne právo, ktoré sa vzťahuje na náhradu škody spotrebiteľom za ujmu spôsobenú porušovaním právnych predpisov Únie na ochranu záujmov spotrebiteľov.
9.  
Týmto nariadením nie je dotknuté právo príslušných orgánov viesť vyšetrovania a vykonávať postupy presadzovania práva proti viac ako jednému obchodníkovi za podobné porušovanie právnych predpisov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.
10.  
Kapitola III tohto nariadenia sa neuplatňuje na porušovanie právnych predpisov v rámci Únie podľa smerníc 2014/17/EÚ a 2014/92/EÚ.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

(1) 

„právne predpisy Únie na ochranu záujmov spotrebiteľov“ sú nariadenia a smernice tak, ako sú transponované do vnútroštátneho právneho poriadku členských štátov, a ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu;

(2) 

„porušovanie právnych predpisov v rámci Únie“ je každé konanie alebo opomenutie v rozpore s právnymi predpismi Únie na ochranu záujmov spotrebiteľov, ktoré spôsobilo, spôsobuje alebo môže spôsobiť ujmu na kolektívnych záujmoch spotrebiteľov s pobytom v inom členskom štáte, než je členský štát, v ktorom:

a) 

takéto konanie alebo opomenutie vzniklo alebo sa uskutočnilo;

b) 

je usadený obchodník zodpovedný za konanie alebo opomenutie, alebo

c) 

sa nachádzajú dôkazy alebo aktíva obchodníka súvisiace s takýmto konaním alebo opomenutím;

(3) 

„rozšírené porušovanie právnych predpisov“ je:

a) 

každé konanie alebo opomenutie v rozpore s právnymi predpismi Únie na ochranu záujmov spotrebiteľov, ktoré spôsobilo, spôsobuje alebo môže spôsobiť ujmu na kolektívnych záujmoch spotrebiteľov s pobytom najmenej v dvoch iných členských štátoch, než je členský štát, v ktorom:

i) 

takéto konanie alebo opomenutie vzniklo alebo sa uskutočnilo;

ii) 

je usadený obchodník zodpovedný za konanie alebo opomenutie, alebo

iii) 

v ktorom sa nachádzajú dôkazy alebo aktíva obchodníka súvisiace s takýmto konaním alebo opomenutím, alebo

b) 

akékoľvek konania alebo opomenutia v rozpore s právnymi predpismi Únie na ochranu záujmov spotrebiteľov, ktoré spôsobili, spôsobujú alebo môžu spôsobiť ujmu na kolektívnych záujmoch spotrebiteľov a ktoré majú spoločné znaky vrátane tých istých protiprávnych praktík alebo rovnakého porušovaného záujmu, a ktoré sú páchané súčasne tým istým obchodníkom najmenej v troch členských štátoch;

(4) 

„rozšírené porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie“ je rozšírené porušovanie právnych predpisov, ktoré spôsobilo, spôsobuje alebo môže spôsobiť ujmu na kolektívnych záujmoch spotrebiteľov aspoň v dvoch tretinách členských štátov, čo spolu zodpovedá aspoň dvom tretinám obyvateľstva Únie;

(5) 

„porušovanie právnych predpisov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie“ je porušovanie právnych predpisov v rámci Únie, rozšírené porušovanie právnych predpisov a rozšírené porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie;

(6) 

„príslušný orgán“ je každý orgán verejnej moci zriadený na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni a určený členským štátom za zodpovedný za presadzovanie právnych predpisov Únie na ochranu záujmov spotrebiteľov;

(7) 

„jednotný úrad pre spoluprácu“ je orgán verejnej moci určený členským štátom za zodpovedný za koordináciu uplatňovania tohto nariadenia v rámci daného členského štátu;

(8) 

„určený subjekt“ je subjekt, ktorý má oprávnený záujem na ukončení alebo zákaze porušovania právnych predpisov Únie na ochranu záujmov spotrebiteľov, ktorý určil členský štát a ktorý poveril príslušný orgán na účely získavania potrebných informácií a prijímania potrebných opatrení na presadzovanie práva, ktoré má tento subjekt k dispozícii podľa vnútroštátneho práva, s cieľom ukončiť alebo zakázať porušovanie právnych predpisov, a ktorý koná v mene tohto príslušného orgánu;

(9) 

„dožadujúci orgán“ je príslušný orgán, ktorý podá žiadosť o vzájomnú pomoc;

(10) 

„dožiadaný orgán“ je príslušný orgán, ktorý prijme žiadosť o vzájomnú pomoc;

(11) 

„obchodník“ je každá fyzická osoba alebo právnická osoba bez ohľadu na to, či je v súkromnom alebo verejnom vlastníctve, ktorá koná, a to aj prostredníctvom inej osoby konajúcej v jej mene alebo z jej poverenia, na účely súvisiace so svojou obchodnou, podnikateľskou, remeselnou alebo profesijnou činnosťou;

(12) 

„spotrebiteľ“ je akákoľvek fyzická osoba, ktorá koná s účelom nesúvisiacim so svojou obchodnou, podnikateľskou, remeselnou alebo profesijnou činnosťou;

(13) 

„sťažnosť spotrebiteľa“ je vyhlásenie podložené primeranými dôkazmi, že sa obchodník dopustil, dopúšťa alebo by sa mohol dopustiť porušovania právnych predpisov Únie na ochranu záujmov spotrebiteľov;

(14) 

„ujma kolektívnym záujmom spotrebiteľov“ je skutočná alebo potenciálna ujma záujmom viacerých spotrebiteľov, ktorí sú dotknutí porušovaním právnych predpisov v rámci Únie, rozšíreným porušovaním právnych predpisov alebo rozšíreným porušovaním právnych predpisov s rozmerom Únie;

(15) 

„online rozhranie“ je akýkoľvek softvér vrátane webového sídla alebo časti webového sídla alebo aplikácie, prevádzkovaný obchodníkom alebo v jeho mene, a ktorý slúži ako prostriedok umožňujúci prístup spotrebiteľov k jeho tovaru alebo službám;

(16) 

„koordinované kontrolné prieskumy“ sú koordinované vyšetrovania spotrebiteľských trhov vykonávané prostredníctvom súboru koordinovaných kontrolných činností na kontrolu dodržiavania alebo na identifikáciu porušovania právnych predpisov Únie na ochranu záujmov spotrebiteľov.

Článok 4

Oznámenie premlčacích lehôt

Každý jednotný úrad pre spoluprácu oznámi Komisii premlčacie lehoty platné v jeho vlastnom členskom štáte a uplatniteľné na opatrenia na presadzovanie uvedené v článku 9 ods. 4. Komisia vypracuje prehľad oznámených premlčacích lehôt a prehľad sprístupní príslušným orgánom.KAPITOLA II

PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY A ICH PRÁVOMOCI

Článok 5

Príslušné orgány a jednotné úrady pre spoluprácu

1.  
Každý členský štát určí jeden alebo viac príslušných orgánov a jednotný úrad pre spoluprácu, ktoré sú zodpovedné za uplatňovanie tohto nariadenia.
2.  
Príslušné orgány konajú pri plnení svojich povinností podľa tohto nariadenia ako keby konali v mene spotrebiteľov ich vlastného členského štátu a na svoj vlastný účet.
3.  
V rámci každého členského štátu jednotný úrad pre spoluprácu zodpovedá za koordináciu činností vyšetrovania a presadzovania práva príslušných orgánov, iných orgánov verejnej moci uvedených v článku 6 a v relevantných prípadoch určených subjektov, týkajúcich sa porušovania právnych predpisov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.
4.  
Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány a jednotné úrady pre spoluprácu disponovali potrebnými zdrojmi na uplatňovanie tohto nariadenia vrátane dostatočných rozpočtových a iných zdrojov, odborných znalostí, postupov a iných opatrení.
5.  
Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že je na ich území viac ako jeden príslušný orgán, sa príslušné úlohy týchto príslušných orgánov jasne vymedzili a aby tieto orgány úzko spolupracovali s cieľom účinne plniť svoje príslušné úlohy.

Článok 6

Spolupráca pri uplatňovaní tohto nariadenia v rámci členských štátov

1.  
Na účely správneho uplatňovania tohto nariadenia každý členský štát zabezpečí, aby jeho príslušné orgány, iné orgány verejnej moci a v relevantných prípadoch určené subjekty účinne medzi sebou spolupracovali.
2.  
Iné orgány verejnej moci uvedené v odseku 1 prijmú na žiadosť príslušného orgánu všetky potrebné opatrenia, ktoré majú k dispozícii podľa vnútroštátneho práva, s cieľom dosiahnuť ukončenie alebo zákaz porušovania právnych predpisov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.
3.  
Členské štáty zabezpečia, aby iné orgány verejnej moci uvedené v odseku 1 mali prostriedky a právomoci potrebné na účinnú spoluprácu s príslušnými orgánmi pri uplatňovaní tohto nariadenia. Tieto iné orgány verejnej moci pravidelne informujú príslušné orgány o opatreniach prijatých v súvislosti s uplatňovaním tohto nariadenia.

Článok 7

Úloha určených subjektov

1.  
Ak je to vhodné, príslušný orgán (ďalej len „poverujúci orgán“) môže v súlade s vnútroštátnym právom poveriť určený subjekt, aby získal potrebné informácie týkajúce sa porušovania právnych predpisov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, alebo aby prijal potrebné opatrenia na presadzovanie práva, ktoré sú mu dostupné podľa vnútroštátneho práva, s cieľom dosiahnuť ukončenie alebo zákaz tohto porušovania. Poverujúci orgán poverí určený subjekt, ak sa po porade s dožadujúcim orgánom alebo inými príslušnými orgánmi, ktorých sa týka porušovanie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, obidva orgány, dožadujúci aj dožiadaný, alebo všetky dotknuté príslušné orgány zhodnú v tom, že určený subjekt pravdepodobne získa potrebné informácie alebo dosiahne ukončenie alebo zákaz porušovania právnych predpisov prinajmenšom rovnako efektívnym a účinným spôsobom ako keby konal poverujúci orgán.
2.  
Ak sa dožadujúci orgán alebo iné príslušné orgány, ktorých sa týka porušovanie právnych predpisov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, domnievajú, že podmienky ustanovené v odseku 1 neboli splnené, bezodkladne o tom písomne informujú poverujúci orgán, pričom svoje stanovisko odôvodnia. Ak poverujúci orgán nesúhlasí s ich stanoviskom, môže postúpiť záležitosť Komisii, ktorá bezodkladne vydá stanovisko vo veci.
3.  

Poverujúci orgán je naďalej povinný získavať potrebné informácie alebo prijať potrebné opatrenia na presadzovanie práva, ak:

a) 

určený subjekt nezíska potrebné informácie alebo nedosiahne bezodkladne ukončenie alebo zákaz porušovania právnych predpisov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, alebo

b) 

príslušné orgány, ktorých sa týka porušovanie právnych predpisov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa nezhodnú, že určený subjekt môže byť poverený podľa odseku 1.

4.  
Poverujúci orgán prijme všetky potrebné opatrenia, aby zabránil zverejneniu informácií, ktoré podliehajú pravidlám o dôvernom charaktere a služobného a obchodného tajomstva stanoveným v článku 33.

Článok 8

Informácie a zoznamy

1.  

Každý členský štát bezodkladne oznámi Komisii tieto informácie a všetky ich zmeny:

a) 

označenie a kontaktné údaje príslušných orgánov, jednotného úradu pre spoluprácu, určených subjektov a subjektov zasielajúcich vonkajšie výstrahy podľa článku 27 ods. 1; a

b) 

informácie o organizácii, právomociach a povinnostiach príslušných orgánov.

2.  
Komisia udržiava a aktualizuje na svojom webovom sídle verejne dostupný zoznam príslušných orgánov, jednotných úradov pre spoluprácu, určených subjektov a subjektov zasielajúcich vonkajšie výstrahy podľa článku 27 ods. 1 alebo 2.

Článok 9

Minimálne právomoci príslušných orgánov

1.  
Každý príslušný orgán disponuje vyšetrovacími právomocami a právomocami na presadzovanie práva najmenej v rozsahu stanovenom v odsekoch 3, 4, 6 a 7 tohto článku, ktoré sú potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia, a vykonáva tieto právomoci v súlade s článkom 10.
2.  
Bez ohľadu na odsek 1 sa môžu členské štáty rozhodnúť, že nezveria všetky právomoci každému príslušnému orgánu, pokiaľ aspoň jeden príslušný orgán môže každú z týchto právomocí efektívne vykonávať a podľa potreby v súvislosti s akýmkoľvek porušovaním právnych predpisov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie v súlade s článkom 10.
3.  

Príslušné orgány disponujú aspoň týmito vyšetrovacími právomocami:

a) 

právomoc získať prístup ku všetkým relevantným dokumentom, údajom alebo informáciám týkajúcim sa porušovania právnych predpisov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a to v akejkoľvek forme alebo akomkoľvek formáte a bez ohľadu na médium, na ktorom sú uložené alebo miesto, kde sú uschované;

b) 

právomoc požadovať od akéhokoľvek orgánu verejnej moci, inštitúcie alebo agentúry v ich členskom štáte alebo od akejkoľvek fyzickej osoby alebo právnickej osoby poskytnutie akýchkoľvek relevantných informácií, údajov alebo dokumentov, a to v akejkoľvek forme alebo akomkoľvek formáte a bez ohľadu na médium, na ktorom sú uložené alebo miesto, kde sú uschované, na účely stanovenia, či došlo, alebo dochádza k porušovaniu právnych predpisov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie a na účely stanovenia konkrétnych aspektov takéhoto porušovania právnych predpisov vrátane sledovania finančných tokov a dátových tokov, zisťovania totožnosti osôb zapojených do finančných tokov a dátových tokov, a zisťovania údajov o bankových účtoch a prevádzkovania internetových stránok;

c) 

právomoc vykonávať potrebné kontroly na mieste vrátane právomoci vstúpiť do akýchkoľvek priestorov, na pozemky alebo do dopravných prostriedkov, ktoré obchodník, ktorého sa kontrola týka, využíva na účely súvisiace s jeho obchodnou, podnikateľskou, remeselnou alebo profesijnou činnosťou, alebo o to požiadať iné orgány verejnej moci s cieľom preskúmať, zaistiť, vyhotoviť alebo získať kópie informácií, údajov alebo dokumentov bez ohľadu na médium, na ktorom sú uložené; právomoc zaistiť akékoľvek informácie, údaje alebo dokumenty na nevyhnutné obdobie a v rozsahu potrebnom na účely kontroly; vyžadovať od ktoréhokoľvek zástupcu alebo zamestnanca obchodníka, ktorého sa kontrola týka, vysvetlenie faktov, informácie, údaje alebo dokumenty vzťahujúce sa na predmet kontroly a zaznamenať odpovede;

d) 

právomoc nakupovať tovar alebo služby formou kontrolných nákupov, podľa potreby aj pod utajenou totožnosťou, s cieľom odhaliť porušovanie právnych predpisov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a získať dôkazy, vrátane právomoci vykonať kontrolu, skúmať, rozobrať alebo podrobiť tovar alebo služby skúške.

4.  

Príslušné orgány disponujú aspoň týmito právomocami na presadzovanie práva:

a) 

právomoc prijať predbežné opatrenia s cieľom zabrániť riziku vzniku závažnej ujmy na kolektívnych záujmoch spotrebiteľov;

b) 

právomoc snažiť sa získať alebo prijať záväzky od obchodníka zodpovedného za porušovanie právnych predpisov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, že toto porušovanie právnych predpisov ukončí;

c) 

právomoc prijať od obchodníka z jeho vlastného podnetu dodatočné záväzky na nápravu v prospech spotrebiteľov, ktorí boli postihnutí údajným porušovaním právnych predpisov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, alebo v relevantných prípadoch snažiť sa od obchodníka získať záväzok, že ponúkne primeranú nápravu spotrebiteľom, ktorí boli postihnutí týmto porušovaním právnych predpisov;

d) 

v relevantných prípadoch právomoc informovať vhodnými prostriedkami spotrebiteľov, ktorí tvrdia, že boli poškodení v dôsledku porušovania právnych predpisov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, ako sa možno domáhať náhrady podľa vnútroštátneho práva;

e) 

právomoc písomne nariadiť ukončenie porušovania právnych predpisov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, zo strany obchodníka;

f) 

právomoc dosiahnuť ukončenie alebo zákaz porušovania právnych predpisov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie;

g) 

v prípade, že nie sú k dispozícii žiadne iné účinné prostriedky na dosiahnutie ukončenia alebo zákazu porušovania právnych predpisov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a aby sa zabránilo riziku vzniku závažnej ujmy na kolektívnych záujmoch spotrebiteľov:

i) 

právomoc odstrániť obsah alebo obmedziť prístup k online rozhraniu alebo nariadiť výslovné zobrazenie upozornenia spotrebiteľom, keď pristúpia k online rozhraniu;

ii) 

právomoc nariadiť poskytovateľovi hostingových služieb, aby odstránil, deaktivoval alebo obmedzil prístup k online rozhraniu, alebo

iii) 

ak je to vhodné, právomoc nariadiť registrom alebo registrátorom domén, aby vymazali presne stanovený názov domény a umožnili ho zaregistrovať dotknutému príslušnému orgánu;

vrátane vyžadovania od tretej strany alebo iného orgánu verejnej moci vykonať takéto opatrenia.

h) 

právomoc ukladať sankcie, ako sú pokuty alebo opakujúce sa peňažné pokuty za porušovanie právnych predpisov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, ako aj za neplnenie akýchkoľvek rozhodnutí, príkazov, predbežných opatrení, záväzkov obchodníka alebo iných opatrení prijatých podľa tohto nariadenia.

Sankcie uvedené v písmene h) musia byť účinné, primerané a odrádzajúce v súlade s požiadavkami práva Únie na ochranu záujmov spotrebiteľov. Predovšetkým je potrebné, aby sa podľa vhodnosti náležite zohľadnila povaha, závažnosť a trvanie daného porušovania právnych predpisov.

5.  
Právomoc ukladať sankcie, ako sú pokuty alebo opakujúce sa peňažné pokuty za porušovanie právnych predpisov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa uplatňuje pri každom porušovaní právnych predpisov Únie na ochranu záujmov spotrebiteľov, ak sa v príslušnom právnom akte Únie uvedenom v prílohe ustanovujú sankcie. Tým nie je dotknutá právomoc vnútroštátnych orgánov podľa vnútroštátneho práva ukladať sankcie, ako sú správne alebo iné pokuty, alebo opakujúce sa peňažné pokuty v prípade, ak sa v právnych aktoch Únie uvedených v prílohe neustanovujú sankcie.
6.  
Príslušné orgány majú právomoc začať z vlastného podnetu vyšetrovanie alebo postupy na dosiahnutie ukončenia alebo zákazu porušovania právnych predpisov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.
7.  
Príslušné orgány môžu uverejniť akékoľvek konečné rozhodnutie, záväzky obchodníkov alebo príkazy prijaté podľa tohto nariadenia vrátane zverejnenia totožnosti obchodníka zodpovedného za porušovanie právnych predpisov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.
8.  
V náležitých prípadoch môžu príslušné orgány uskutočňovať v súvislosti s účinnosťou navrhovaných záväzkov pri ukončení porušovania právnych predpisov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, konzultácie so spotrebiteľskými organizáciami, združeniami obchodníkov, určenými subjektmi alebo inými dotknutými osobami.

Článok 10

Vykonávanie minimálnych právomocí

1.  

Právomoci uvedené v článku 9 sa vykonávajú buď:

a) 

priamo príslušnými orgánmi v rámci svojej pôsobnosti;

b) 

ak je to vhodné, dožiadaním iných príslušných orgánov alebo iných orgánov verejnej moci;

c) 

v relevantných prípadoch poverením určených subjektov; alebo

d) 

podaním návrhu na vydanie potrebného rozhodnutia na príslušný súd, prípadne aj podaním odvolania, ak návrh o vydanie potrebného rozhodnutia nie je úspešný.

2.  
Vykonávanie a uplatňovanie právomocí uvedených v článku 9 v rámci uplatňovania tohto nariadenia musí byť primerané a v súlade s právom Únie a vnútroštátnym právom, a to aj s uplatniteľnými procesnými zárukami a zásadami Charty základných práv Európskej únie. Vyšetrovacie opatrenia a opatrenia na presadzovanie práva prijaté v rámci uplatňovania tohto nariadenia musia byť primerané povahe a celkovej skutočnej alebo potenciálnej ujme spôsobenej porušovaním právnych predpisov Únie na ochranu záujmov spotrebiteľov.KAPITOLA III

MECHANIZMUS VZÁJOMNEJ POMOCI

Článok 11

Žiadosť o informácie

1.  
Dožiadaný orgán na základe žiadosti dožadujúceho orgánu poskytne dožadujúcemu orgánu bezodkladne a pokiaľ sa nedohodnú inak najneskôr do 30 dní všetky relevantné informácie potrebné na zistenie, či došlo alebo dochádza k porušovaniu právnych predpisov v rámci Únie, a potrebné na ukončenie tohto porušovania právnych predpisov.
2.  
Dožiadaný orgán vykoná zodpovedajúce a potrebné vyšetrovania alebo prijme akékoľvek iné potrebné alebo vhodné opatrenia s cieľom zhromaždiť požadované informácie. Ak je to potrebné, tieto vyšetrovania sa uskutočnia s pomocou iných orgánov verejnej moci alebo určených subjektov.
3.  
Na základe žiadosti dožadujúceho orgánu môže dožiadaný orgán povoliť, aby úradníci dožadujúceho orgánu sprevádzali úradníkov dožiadaného orgánu v priebehu ich vyšetrovania.

Článok 12

Žiadosti o opatrenia na presadzovanie práva

1.  
Dožiadaný orgán prijme na žiadosť dožadujúceho orgánu všetky potrebné a primerané opatrenia na presadzovanie práva s cieľom dosiahnuť ukončenie alebo zákaz porušovania právnych predpisov v rámci Únie vykonávaním právomocí stanovených v článku 9 a akýchkoľvek ďalších právomocí, ktoré mu vyplývajú z vnútroštátneho práva. Dožiadaný orgán určí primerané opatrenia na presadzovanie práva potrebné na dosiahnutie ukončenia alebo zákazu porušovania právnych predpisov v rámci Únie a prijme ich bezodkladne a najneskôr 6 mesiacov od doručenia žiadosti, pokiaľ sa neuvedú osobitné dôvody pre predĺženie tejto lehoty. V prípade potreby dožiadaný orgán uloží sankcie, napríklad pokuty alebo opakujúce sa peňažné pokuty obchodníkovi zodpovednému za porušovanie právnych predpisov v rámci Únie. Dožiadaný orgán môže prijať od obchodníka z jeho podnetu dodatočné záväzky na nápravu v prospech spotrebiteľov, ktorí boli postihnutí údajným porušovaním právnych predpisov v rámci Únie, alebo ak je to vhodné môže sa snažiť od obchodníka získať záväzok, že ponúkne primeranú nápravu spotrebiteľom, ktorí boli postihnutí uvedeným porušovaním právnych predpisov.
2.  

Dožiadaný orgán pravidelne informuje dožadujúci orgán o prijatých krokoch a opatreniach a o krokoch a opatreniach, ktoré má v úmysle prijať. Prostredníctvom elektronickej databázy stanovenej v článku 35 dožiadaný orgán bezodkladne informuje dožadujúci orgán, príslušné orgány ostatných členských štátov a Komisiu o prijatých opatreniach a účinku týchto opatrení na porušovanie právnych predpisov v rámci Únie, ako aj o tom:

a) 

či boli uložené predbežné opatrenia;

b) 

či došlo k ukončeniu porušovania právnych predpisov;

c) 

aké opatrenia boli prijaté a či sa tieto opatrenia vykonali;

d) 

v akom rozsahu sa spotrebiteľom, ktorých sa údajné porušovanie právnych predpisov týka, ponúkli záväzky na nápravu.

Článok 13

Postup pre žiadosti o vzájomnú pomoc

1.  
Pri žiadosti o vzájomnú pomoc dožadujúci orgán poskytne potrebné informácie, ktoré by umožnili dožiadanému orgánu vyhovieť danej žiadosti, vrátane všetkých potrebných dôkazov, ktoré je možné získať iba v členskom štáte dožadujúceho orgánu.
2.  
Dožadujúci orgán zasiela takéto žiadosti o vzájomnú pomoc jednotnému úradu pre spoluprácu členského štátu dožiadaného orgánu a pre informáciu jednotnému úradu pre spoluprácu členského štátu dožadujúceho orgánu. Jednotný úrad pre spoluprácu členského štátu dožiadaného orgánu bezodkladne postúpi žiadosti náležitému príslušnému orgánu.
3.  
Žiadosti o vzájomnú pomoc a všetka súvisiaca komunikácia sa uskutočňujú písomne na štandardných formulároch a zasielajú sa elektronicky prostredníctvom elektronickej databázy stanovenej v článku 35.
4.  
Dotknuté príslušné orgány sa dohodnú na používaní jazykov v žiadostiach o vzájomnú pomoc a pri akejkoľvek súvisiacej komunikácii.
5.  
Ak nemožno dosiahnuť dohodu o používaní jazykov, žiadosti o vzájomnú pomoc sa zasielajú v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu dožadujúceho orgánu a odpovede v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu dožiadaného orgánu. V takom prípade je každý príslušný orgán zodpovedný za potrebné preklady žiadostí, odpovedí a iných dokumentov, ktoré dostane od iného príslušného orgánu.
6.  
Dožiadaný orgán odpovie priamo dožadujúcemu orgánu a jednotným úradom pre spoluprácu členských štátov dožadujúceho orgánu a dožiadaného orgánu.

Článok 14

Odmietnutie vyhovieť žiadosti o vzájomnú pomoc

1.  

Dožiadaný orgán môže odmietnuť vyhovieť žiadosti o informácie podľa článku 11 v jednom alebo viacerých týchto prípadoch:

a) 

po konzultácii s dožadujúcim orgánom je zrejmé, že informácia požadovaná dožadujúcim orgánom nie je potrebná na určenie, či došlo alebo dochádza k porušovaniu právnych predpisov v rámci Únie, alebo či existuje odôvodnené podozrenie, že by k nemu mohlo dôjsť;

b) 

dožadujúci orgán nesúhlasí, aby informácie podliehali pravidlám o dôvernosti a o služobnom a obchodnom tajomstve stanovenými v článku 33;

c) 

pred súdnymi orgánmi v členskom štáte dožiadaného orgánu alebo dožadujúceho orgánu sa už začalo trestné konanie alebo súdne konanie voči tomu istému obchodníkovi týkajúce sa toho istého porušovania právnych predpisov v rámci Únie.

2.  

Dožiadaný orgán môže odmietnuť vyhovieť žiadosti o opatrenia na presadzovanie práva podľa článku 12, ak po konzultácii s dožadujúcim orgánom ide o jeden alebo viacero týchto prípadov:

a) 

už sa začalo vyšetrovanie trestného činu alebo súdne konanie alebo súdne orgány v členskom štáte dožiadaného orgánu už vydali rozsudok, bol dosiahnutý súdny zmier alebo vydali súdny príkaz týkajúci sa toho istého porušovania právnych predpisov v rámci Únie a voči tomu istému obchodníkovi;

b) 

už sa začali vykonávať nevyhnutné právomoci na presadzovanie práva alebo sa už v členskom štáte dožiadaného orgánu prijalo správne rozhodnutie týkajúce sa toho istého porušovania právnych predpisov v rámci Únie a voči tomu istému obchodníkovi s cieľom dosiahnuť urýchlené a účinné ukončenie alebo zákaz porušovania právnych predpisov v rámci Únie;

c) 

dožiadaný orgán dospel k záveru, že po náležitom vyšetrovaní nedošlo k žiadnemu porušovaniu právnych predpisov v rámci Únie;

d) 

dožiadaný orgán dospel k záveru, že dožadujúci orgán neposkytol dostatočné informácie potrebné v súlade s článkom 13 ods. 1;

e) 

dožiadaný orgán akceptoval záväzky navrhnuté obchodníkom ukončiť porušovanie právnych predpisov v rámci Únie v stanovenej lehote a táto lehota ešte neuplynula.

Dožiadaný orgán však vyhovie žiadosti o opatrenia na presadzovanie práva podľa článku 12, ak obchodník nesplní prijaté záväzky v lehote uvedenej v písmene e) prvom pododseku.

3.  
Dožiadaný orgán informuje dožadujúci orgán a Komisiu o odmietnutí vyhovieť žiadosti o vzájomnú pomoc spolu s dôvodmi odmietnutia.
4.  
V prípade nezhody medzi dožadujúcim orgánom a dožiadaným orgánom dožadujúci orgán alebo dožiadaný orgán môže postúpiť záležitosť Komisii, ktorá bezodkladne vydá stanovisko vo veci. V prípade, že sa jej predmetná záležitosť nepostúpi, Komisia môže napriek tomu vydať stanovisko z vlastného podnetu. Na účely vydania uvedeného stanoviska môže Komisia požiadať o dôležité informácie a dokumenty, ku ktorých výmene dochádza medzi dožadujúcim a dožiadaným orgánom.
5.  
Komisia monitoruje fungovanie mechanizmu vzájomnej pomoci a dodržiavanie postupov zo strany príslušných orgánov, ako aj lehôt na vybavovanie žiadostí o vzájomnú pomoc. Komisia má prístup k žiadostiam o vzájomnú pomoc a k informáciám a dokumentom, ku ktorých výmene dochádza medzi dožadujúcim orgánom a dožiadaným orgánom.
6.  
V prípade potreby môže Komisia vydať usmernenia a poskytnúť členským štátom poradenstvo s cieľom zabezpečiť účinné a efektívne fungovanie mechanizmu vzájomnej pomoci.KAPITOLA IV

MECHANIZMUS KOORDINOVANÉHO VYŠETROVANIA A PRESADZOVANIA PRÁVA V PRÍPADE ROZŠÍRENÉHO PORUŠOVANIA PRÁVNYCH PREDPISOV A ROZŠÍRENÉHO PORUŠOVANIA PRÁVNYCH PREDPISOV S ROZMEROM ÚNIE

Článok 15

Postup rozhodovania členských štátov

Pri záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola, dotknuté príslušné orgány konajú na základe konsenzu.

Článok 16

Všeobecné zásady spolupráce

1.  
Ak existuje dôvodné podozrenie, že dochádza k rozšírenému porušovaniu právnych predpisov alebo rozšírenému porušovaniu právnych predpisov s rozmerom Únie, príslušné orgány, ktorých sa uvedené porušovanie právnych predpisov týka a Komisia sa vydaním výstrah podľa článku 26 bezodkladne navzájom informujú a informujú aj jednotné úrady pre spoluprácu, ktorých sa uvedené porušovanie právnych predpisov týka.
2.  
Príslušné orgány, ktorých sa týka rozšírené porušovanie právnych predpisov alebo rozšírené porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie, koordinujú vyšetrovacie opatrenia a opatrenia na presadzovanie práva, ktoré prijali s cieľom riešiť toto porušovanie právnych predpisov. Vymieňajú si všetky potrebné dôkazy a informácie a bezodkladne poskytujú akúkoľvek potrebnú pomoc jeden druhému aj Komisii.
3.  
Príslušné orgány, ktorých sa týka rozšírené porušovanie právnych predpisov alebo rozšírené porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie, zabezpečia, aby sa získali všetky potrebné dôkazy a informácie a prijali všetky potrebné opatrenia na presadzovanie práva s cieľom dosiahnuť ukončenie alebo zákaz uvedeného porušovania právnych predpisov.
4.  
Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, týmto nariadením nie je dotknuté vnútroštátne vyšetrovanie a činnosti v oblasti presadzovania práva vo vzťahu k tomu istému porušovaniu právnych predpisov a tomu istému obchodníkovi, ktoré vykonávajú príslušné orgány.
5.  
Príslušné orgány môžu v prípade potreby požiadať úradníkov Komisie a ďalšie sprevádzajúce osoby, ktoré Komisia oprávnila, aby sa zúčastnili na koordinovaných vyšetrovaniach, postupoch presadzovania práva a ďalších opatreniach, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola.

Článok 17

Začatie koordinovaného postupu a určenie koordinátora

1.  
Ak existuje dôvodné podozrenie, že dochádza k rozšírenému porušovaniu právnych predpisov, príslušné orgány, ktorých sa uvedené porušovanie právnych predpisov týka, začnú koordinovaný postup na základe dohody. Začatie koordinovaného postupu sa bezodkladne oznámi jednotným úradom pre spoluprácu, ktorých sa uvedené porušovanie právnych predpisov týka, a Komisii.
2.  
Príslušné orgány, ktorých sa týka podozrenie z rozšíreného porušovania právnych predpisov, určia spomedzi seba za koordinátora jeden príslušný orgán, ktorého sa podozrenie z rozšíreného porušovania právnych predpisov týka. Ak príslušné orgány nie sú schopné dosiahnuť dohodu o tomto určení, prevezme úlohu koordinátora Komisia.
3.  
Ak má Komisia dôvodné podozrenie, že dochádza k rozšírenému porušovaniu právnych predpisov s rozmerom Únie, bezodkladne to v súlade s článkom 26 oznámi príslušným orgánom a jednotným úradom pre spoluprácu, ktorých sa uvedené údajné porušovanie právnych predpisov týka. Komisia uvedie v oznámení dôvody opodstatňujúce prípadný koordinovaný postup. Príslušné orgány, ktorých sa údajné rozšírené porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie týka, uskutočnia primerané vyšetrovanie na základe informácií, ktoré sú im dostupné alebo ľahko prístupné. Príslušné orgány, ktorých sa údajné rozšírené porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie týka, oznámia výsledky takéhoto vyšetrovania ostatným príslušným orgánom, jednotným úradom pre spoluprácu dotknutým uvedeným porušovaním právnych predpisov a Komisii podľa článku 26 do jedného mesiaca odo dňa oznámenia Komisie. Ak sa pri takomto vyšetrovaní zistí, že môže dôjsť k rozšírenému porušovaniu právnych predpisov s rozmerom Únie, príslušné orgány dotknuté daným porušovaním právnych predpisov začnú koordinovaný postup a prijmú opatrenia stanovené v článku 19 ako aj podľa potreby opatrenia stanovené v článkoch 20 a 21.
4.  
Koordinované postupy uvedené v odseku 3 koordinuje Komisia.
5.  
Príslušný orgán sa zapojí do koordinovaného postupu, ak sa počas uvedeného koordinovaného postupu stane zrejmým, že sa príslušného orgánu týka rozšírené porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie.

Článok 18

Dôvody odmietnutia účasti na koordinovanom postupe

1.  

Príslušný orgán môže odmietnuť účasť na koordinovanom postupe na základe ktoréhokoľvek z týchto dôvodov:

a) 

vo vzťahu k tomu istému obchodníkovi sa v členskom štáte daného príslušného orgánu už začalo vyšetrovanie trestného činu alebo súdne konanie, bol vydaný rozsudok alebo sa dosiahol súdny zmier v súvislosti s tým istým porušovaním právnych predpisov;

b) 

pred vydaním výstrahy uvedenej v článku 17 ods. 3 sa začali vykonávať nevyhnutné právomoci na presadzovanie práva alebo sa už prijalo správne rozhodnutie voči tomu istému obchodníkovi vo vzťahu k tomu istému porušovaniu právnych predpisov v členskom štáte uvedeného príslušného orgánu s cieľom dosiahnuť urýchlené a účinné ukončenie alebo zákaz rozšíreného porušovania právnych predpisov alebo rozšíreného porušovania právnych predpisov s rozmerom Únie;

c) 

z náležitého vyšetrovania vyplýva, že skutočné alebo potenciálne dôsledky údajného rozšíreného porušovania právnych predpisov alebo rozšíreného porušovania právnych predpisov s rozmerom Únie v členskom štáte daného príslušného orgánu sú zanedbateľné a preto nie je potrebné, aby daný príslušný orgán prijal opatrenia na presadzovanie práva;

d) 

k danému rozšírenému porušovaniu právnych predpisov alebo rozšírenému porušovaniu právnych predpisov s rozmerom Únie nedošlo v členskom štáte daného príslušného orgánu a preto nie je potrebné, aby daný príslušný orgán prijal opatrenia na presadzovanie práva;

e) 

príslušný orgán akceptoval záväzky navrhnuté obchodníkom, ktorý je zodpovedný za rozšírené porušovanie právnych predpisov alebo za rozšírené porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie ukončiť uvedené porušovanie právnych predpisov v členskom štáte daného príslušného orgánu a tieto záväzky boli splnené a uvedený príslušný orgán preto nemusí prijať žiadne opatrenia na presadzovanie práva.

2.  
V prípade, že sa príslušný orgán odmietne zúčastniť na koordinovanom postupe, bezodkladne informuje Komisiu, iné príslušné orgány a jednotné úrady pre spoluprácu dotknuté rozšíreným porušovaním právnych predpisov alebo rozšíreným porušovaním právnych predpisov s rozmerom Únie o svojom rozhodnutí, uvedie dôvody svojho rozhodnutia a poskytne všetky potrebné podporné dokumenty.

Článok 19

Vyšetrovacie opatrenia v rámci koordinovaných postupov

1.  
Príslušné orgány, ktorých sa koordinovaný postup týka, zabezpečia, aby sa vyšetrovania a inšpekcie vykonávali účinne, efektívne a koordinovane. Snažia sa vykonávať vyšetrovania a inšpekcie, a v rozsahu, v akom to umožňuje vnútroštátne právo, uplatňovať predbežné opatrenia súčasne.
2.  
V prípade potreby sa môže využiť mechanizmus vzájomnej pomoci podľa kapitoly III, najmä na získavanie potrebných dôkazov a ostatných informácií od iných členských štátov, než sú členské štáty, ktorých sa týka koordinovaný postup, alebo na zabezpečenie toho, aby obchodník, ktorého sa vyšetrovanie alebo inšpekcia týka, neobchádzal opatrenia na presadzovanie práva.
3.  
Ak je to vhodné, príslušné orgány, ktorých sa týka koordinovaný postup, uvedú výsledok vyšetrovania a posúdenia rozšíreného porušovania právnych predpisov alebo v náležitých prípadoch rozšíreného porušovania právnych predpisov s rozmerom Únie v spoločnej pozícii, na ktorej sa vzájomne dohodli.
4.  
Pokiaľ sa príslušné orgány, ktorých sa týka koordinovaný postup, nedohodnú inak, koordinátor oznámi spoločnú pozíciu obchodníkovi zodpovednému za rozšírené porušovanie právnych predpisov alebo rozšírené porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie. Obchodníkovi zodpovednému za rozšírené porušovanie právnych predpisov alebo rozšírené porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie bude poskytnutá možnosť, aby sa vyjadril k záležitostiam, ktoré sú súčasťou spoločnej pozície.
5.  
Ak je to vhodné, a bez toho, aby bol dotknutý článok 15 alebo pravidlá o dôvernom charaktere a služobnom a obchodnom tajomstve stanovené v článku 33, príslušné orgány, ktorých sa týka koordinovaný postup, rozhodnú o uverejnení spoločnej pozície alebo jej časti na svojich webových sídlach a môžu zistiť názory spotrebiteľských organizácií, združení obchodníkov a iných zainteresovaných strán. Komisia po dohode s dotknutými príslušnými orgánmi uverejní spoločnú pozíciu alebo jej časti na svojom webovom sídle.

Článok 20

Záväzky v rámci koordinovaných postupov

1.  
Príslušné orgány, ktorých sa týka koordinovaný postup, môžu na základe spoločnej pozície prijatej podľa článku 19 ods. 3 vyzvať obchodníka zodpovedného za rozšírené porušovanie právnych predpisov alebo rozšírené porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie, aby v stanovenej lehote navrhol záväzky s cieľom ukončiť porušovanie právnych predpisov. Obchodník môže aj z vlastného podnetu navrhnúť záväzky s cieľom ukončiť dané porušovanie právnych predpisov alebo ponúknuť záväzky na nápravu v prospech spotrebiteľov, ktorí boli daným porušovaním právnych predpisov postihnutí.
2.  
V prípade potreby a bez toho, aby boli dotknuté pravidlá o dôvernom charaktere a služobného a obchodného tajomstva stanovené v článku 33, môžu príslušné orgány, ktorých sa týka koordinovaný postup, uverejniť záväzky navrhnuté obchodníkom zodpovedným za rozšírené porušovanie právnych predpisov alebo rozšírené porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie na svojich webových sídlach alebo vo vhodných prípadoch môže Komisia na žiadosť dotknutých príslušných orgánov uverejniť záväzky navrhnuté uvedeným obchodníkom na svojom webovom sídle. Príslušné orgány a Komisia môžu zisťovať názory ostatných dotknutých strán vrátane spotrebiteľských organizácií, združení obchodníkov a iných zainteresovaných strán.
3.  
Príslušné orgány, ktorých sa týka koordinovaný postup, posúdia navrhované záväzky a výsledok posúdenia oznámia obchodníkovi zodpovednému za rozšírené porušovanie právnych predpisov alebo rozšírené porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie a ak je to potrebné v prípade, že obchodník ponúkol záväzky na nápravu informujú spotrebiteľov, ktorí tvrdia, že im bola v dôsledku daného porušovania právnych predpisov obchodníkom spôsobená ujma. Ak sú záväzky dostatočné a primerané na ukončenie rozšíreného porušovania právnych predpisov alebo rozšíreného porušovania právnych predpisov s rozmerom Únie, príslušné orgány ich prijmú a stanovia lehotu, v rámci ktorej sa musia splniť.
4.  
Príslušné orgány, ktorých sa týka koordinovaný postup, monitorujú plnenie záväzkov. Predovšetkým zabezpečia, aby obchodník zodpovedný za rozšírené porušovanie právnych predpisov alebo rozšírené porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie pravidelne informoval koordinátora o pokroku pri plnení záväzkov. Príslušné orgány, ktorých sa týka koordinovaný postup, môžu v relevantných prípadoch zisťovať názory spotrebiteľských organizácií a odborníkov s cieľom overiť, či sú opatrenia prijaté obchodníkom v súlade so záväzkami.

Článok 21

Opatrenia na presadzovanie práva v rámci koordinovaných postupov

1.  
Príslušné orgány, ktorých sa koordinovaný postup týka, prijmú v rámci svojej právomoci všetky potrebné opatrenia na presadzovanie práva voči obchodníkovi zodpovednému za rozšírené porušovanie právnych predpisov alebo za rozšírené porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie s cieľom dosiahnuť ukončenie alebo zákaz daného porušovania právnych predpisov.

Ak je to vhodné uložia obchodníkovi zodpovednému za rozšírené porušovanie právnych predpisov alebo za rozšírené porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie sankcie, ako sú pokuty alebo opakujúce sa peňažné pokuty. Príslušné orgány môžu prijať od obchodníka z jeho vlastného podnetu dodatočné záväzky na nápravu v prospech spotrebiteľov, ktorí boli postihnutí údajným rozšíreným porušovaním právnych predpisov alebo údajným rozšíreným porušovaním právnych predpisov s rozmerom Únie, alebo v relevantných prípadoch dosiahnuť u obchodníka záväzok, že ponúkne primeranú nápravu spotrebiteľom, ktorí boli postihnutí daným porušením právnych predpisov.

Opatrenia na presadzovanie práva sú vhodné, najmä ak:

a) 

je potrebné bezprostredne vykonať postupy presadzovania práva, aby sa dosiahlo urýchlené a účinné ukončenie alebo zákaz porušovania právnych predpisov;

b) 

je nepravdepodobné, že porušovanie právnych predpisov sa skončí na základe záväzkov navrhnutých obchodníkom zodpovedným za toto porušovanie právnych predpisov;

c) 

obchodník zodpovedný za porušovanie právnych predpisov nenavrhol záväzky do uplynutia lehoty stanovenej dotknutými príslušnými orgánmi;

d) 

záväzky, ktoré obchodník zodpovedný za porušovanie právnych predpisov navrhol, nie sú dostatočné na to, aby zabezpečili ukončenie porušovania právnych predpisov, prípadne nápravu pre spotrebiteľov, ktorým v dôsledku tohto porušovania právnych predpisov vznikla ujma; alebo

e) 

obchodník zodpovedný za porušovanie právnych predpisov do uplynutia lehoty uvedenej v článku 20 ods. 3 nesplnil záväzky ukončiť porušovanie právnych predpisov, prípadne poskytnúť nápravu pre spotrebiteľov, ktorým v dôsledku tohto porušovania právnych predpisov vznikla ujma.

2.  
Opatrenia na presadzovanie práva podľa odseku 1 sa prijmú účinným, efektívnym a koordinovaným spôsobom s cieľom dosiahnuť ukončenie alebo zákaz rozšíreného porušovania právnych predpisov alebo rozšíreného porušovania právnych predpisov s rozmerom Únie. Príslušné orgány, ktorých sa týka koordinovaný postup, sú povinné vyvinúť úsilie na prijatie opatrení na presadzovanie práva súčasne v členských štátoch, ktorých sa týka uvedené porušovanie právnych predpisov.

Článok 22

Ukončenie koordinovaných postupov

1.  
Koordinovaný postup sa ukončí, ak príslušné orgány, ktorých sa týka koordinovaný postup, dospejú k záveru, že sa dané rozšírené porušovanie právnych predpisov alebo rozšírené porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie ukončilo alebo zakázalo vo všetkých dotknutých členských štátoch, alebo k takémuto porušovaniu právnych predpisov nedošlo.
2.  
Koordinátor bezodkladne oznámi ukončenie koordinovaného postupu Komisii, a ak je to vhodné, príslušným orgánom a jednotným úradom pre spoluprácu členských štátov, ktorých sa týka koordinovaný postup.

Článok 23

Úloha koordinátora

1.  

Úlohou koordinátora vymenovaného v súlade s článkom 17 alebo 29 je najmä:

a) 

zabezpečiť, aby všetky dotknuté príslušné orgány a Komisia boli náležite a včas informované o pokroku v rámci postupu vyšetrovania prípadne presadzovania práva, a o akýchkoľvek predpokladaných ďalších krokoch a opatreniach, ktoré sa majú prijať;

b) 

koordinovať a monitorovať vyšetrovacie opatrenia, ktoré prijali dotknuté príslušné orgány v súlade s týmto nariadením;

c) 

koordinovať prípravu a výmenu všetkých potrebných dokumentov medzi dotknutými príslušnými orgánmi a Komisiou;

d) 

udržiavať kontakt s obchodníkom a ostatnými stranami dotknutými vyšetrovacími opatreniami prípadne opatreniami na presadzovanie práva, pokiaľ sa dotknuté príslušné orgány a koordinátor nedohodnú inak;

e) 

v prípade potreby koordinovať posudzovanie, konzultácie a monitorovanie zo strany dotknutých príslušných orgánov, ako aj ďalšie kroky potrebné na spracovanie a plnenie záväzkov, ktoré navrhli dotknutí obchodníci;

f) 

v prípade potreby koordinovať opatrenia na presadzovanie práva, ktoré prijali dotknuté príslušné orgány;

g) 

koordinovať žiadosti o vzájomnú pomoc predložené dotknutými príslušnými orgánmi podľa kapitoly III.

2.  
Koordinátor nenesie zodpovednosť za kroky alebo opomenutia dotknutých príslušných orgánov pri využívaní právomocí stanovených v článku 9.
3.  
Ak sa koordinované postupy týkajú rozšíreného porušovania právnych aktov Únie alebo rozšíreného porušovania právnych aktov Únie s rozmerom Únie uvedených v článku 2 ods. 10, koordinátor vyzve Európsky orgán pre bankovníctvo, aby konal ako pozorovateľ.

Článok 24

Opatrenia týkajúce sa jazyka

1.  
Dotknuté príslušné orgány sa dohodnú, aké jazyky budú používať pri oznámeniach ako aj všetkých formách komunikácie, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola, ktoré súvisia s koordinovanými postupmi a koordinovanými kontrolnými prieskumami.
2.  
Ak nemožno dosiahnuť dohodu medzi dotknutými príslušnými orgánmi, oznámenia a iné formy komunikácie sa zasielajú v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu, ktorý podáva oznámenie alebo použije inú formu komunikácie. V takom prípade každý dotknutý príslušný orgán podľa potreby je zodpovedný za preklady oznámení, komunikácie a iných dokumentov, ktoré dostane od iných príslušných orgánov.

Článok 25

Jazykový režim pre komunikáciu s obchodníkmi

Na účely postupov uvedených v tejto kapitole je obchodník oprávnený komunikovať v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov používaných na úradné účely v členskom štáte, v ktorom je obchodník usadený alebo v ktorom má pobyt.KAPITOLA V

ČINNOSTI V RÁMCI CELEJ ÚNIE

Článok 26

Výstrahy

1.  
Príslušný orgán bezodkladne oznámi Komisii, iným príslušným orgánom a jednotným úradom pre spoluprácu akékoľvek dôvodné podozrenie, že dochádza na jeho území k porušovaniu právnych predpisov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré môže ovplyvniť záujmy spotrebiteľov v iných členských štátoch.
2.  
Komisia bezodkladne oznámi dotknutým príslušným orgánom a jednotným úradom pre spoluprácu každé dôvodné podozrenie, že došlo k porušovaniu právnych predpisov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.
3.  

Pri oznámení, t. j. zaslaní výstrahy podľa odsekov 1 a 2 príslušný orgán alebo Komisia poskytnú informácie o podozrení z porušovania právnych predpisov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a najmä nasledovné informácie, pokiaľ sú dostupné:

a) 

opis konania alebo opomenutia, ktoré predstavuje porušovanie právnych predpisov;

b) 

podrobný popis výrobku alebo služby dotknutých daným porušením právnych predpisov;

c) 

názvy členských štátov dotknutých alebo potenciálne dotknutých daným porušením právnych predpisov;

d) 

totožnosť obchodníka alebo obchodníkov zodpovedných alebo podozrivých zo zodpovednosti za dané porušenie právnych predpisov;

e) 

právny základ pre možné opatrenia s odkazmi na vnútroštátne právo a zodpovedajúce ustanovenia právnych aktov Únie uvedené v prílohe;

f) 

opis a stav súdneho konania, opatrení na presadzovanie práva alebo iných opatrení prijatých v súvislosti s daným porušením právnych predpisov a ich dátumy a trvanie;

g) 

označenie príslušných orgánov vykonávajúcich súdne konanie a prijímajúcich iné opatrenia.

4.  
Pri zaslaní výstrahy môže príslušný orgán vyzvať príslušné orgány a relevantné jednotné úrady pre spoluprácu v iných členských štátoch a Komisiu, alebo Komisia môže vyzvať príslušné orgány a relevantné jednotné úrady pre spoluprácu v iných členských štátoch, aby na základe informácií dostupných alebo ľahko prístupných relevantným príslušným orgánom alebo Komisii overili, či je podozrenie, že k podobnému porušovaniu právnych predpisov dochádza aj na území týchto iných členských štátov, alebo či v týchto členských štátoch už boli prijaté nejaké opatrenia na presadzovanie práva voči takémuto porušovaniu právnych predpisov. Tieto príslušné orgány ostatných členských štátov a Komisia odpovedia na žiadosť bezodkladne.

Článok 27

Vonkajšie výstrahy

1.  
Pokiaľ okolnosti neodôvodňujú iný postup, každý členský štát udelí právomoc určeným subjektom, európskym spotrebiteľským centrám, spotrebiteľským organizáciám a združeniam a v relevantných prípadoch združeniam obchodníkov, ktoré majú potrebné odborné znalosti, aby zaslali výstrahu príslušným orgánom relevantných členských štátov a Komisiu na podozrenia z porušovania právnych predpisov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a aby im poskytovali informácie, ktoré majú k dispozícii, stanovené v článku 26 ods. 3 (ďalej len „vonkajšia výstraha“). Každý členský štát bezodkladne oznámi Komisii zoznam týchto subjektov a akékoľvek jeho zmeny.
2.  
Komisia po konzultácii s členskými štátmi udelí právomoc združeniam zastupujúcim záujmy spotrebiteľov a v relevantných prípadoch, záujmy obchodníkov na úrovni Únie, aby vydali vonkajšiu výstrahu.
3.  
Príslušné orgány nie sú povinné začať konanie ani prijímať iné opatrenia na základe vonkajšej výstrahy. Subjekty, ktoré zasielajú vonkajšie výstrahy, musia zabezpečiť, aby oznamované informácie boli správne, aktuálne a presné a v prípade potreby oznamované informácie bezodkladne opravia alebo odvolajú.

Článok 28

Výmena ďalších informácií relevantných pre odhaľovanie porušovania právnych predpisov

V rozsahu potrebnom na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia príslušné orgány prostredníctvom elektronickej databázy uvedenej v článku 35 bezodkladne oznámia Komisii a príslušným orgánom dotknutých členských štátov každé opatrenie, ktoré prijmú na riešenie porušovania právnych predpisov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, v rámci svojej jurisdikcie, keď majú podozrenie, že dané porušovanie právnych predpisov môže mať vplyv na záujmy spotrebiteľov v iných členských štátoch.

Článok 29

Koordinované kontrolné prieskumy

1.  
Príslušné orgány môžu rozhodnúť o vykonaní koordinovaných kontrolných prieskumov na kontrolu dodržiavania alebo na odhalenie porušovania právnych predpisov Únie na ochranu záujmov spotrebiteľov. Pokiaľ sa zainteresované príslušné orgány nedohodli inak, koordinované kontrolné prieskumy koordinuje Komisia.
2.  
Pri vykonávaní koordinovaných kontrolných prieskumov zainteresované príslušné orgány môžu efektívne využívať vyšetrovacie právomoci stanovené v článku 9 ods. 3, ako aj akékoľvek iné právomoci, ktoré im vyplývajú z vnútroštátneho práva.
3.  
Príslušné orgány môžu požiadať určené subjekty, úradníkov Komisie a ďalšie sprevádzajúce osoby oprávnené Komisiou, aby sa zúčastnili na koordinovaných kontrolných prieskumoch.

Článok 30

Koordinácia ďalších činností prispievajúcich k vyšetrovaniu a presadzovaniu práva

1.  

V rozsahu potrebnom na dosiahnutie cieľa tohto nariadenia sa členské štáty informujú navzájom a informujú Komisiu o svojich činnostiach v týchto oblastiach:

a) 

vzdelávanie svojich úradníkov zúčastňujúcich sa na uplatňovaní tohto nariadenia;

b) 

zhromažďovanie, klasifikácia a výmena údajov o sťažnostiach spotrebiteľov;

c) 

vytváranie sietí úradníkov podľa jednotlivých odvetví;

d) 

rozvoj informačných a komunikačných nástrojov; a

e) 

v relevantných prípadoch vypracúvanie noriem, metodík a usmernení týkajúcich sa uplatňovania tohto nariadenia;

2.  
Členské štáty v rozsahu potrebnom na dosiahnutie cieľa tohto nariadenia môžu koordinovať a spoločne organizovať činnosti v oblastiach uvedených v odseku 1.

Článok 31

Výmena úradníkov medzi príslušnými orgánmi

1.  
Príslušné orgány sa môžu zúčastňovať na programoch výmeny pre úradníkov z iných členských štátov s cieľom zlepšiť spoluprácu. Príslušné orgány prijmú potrebné opatrenia, ktoré úradníkom z iných členských štátov umožnia zohrávať účinnú úlohu v činnostiach príslušného orgánu. Na tento účel sú takíto úradníci oprávnení vykonávať povinnosti, ktorými ich poveril hostiteľský príslušný orgán v súlade s právnymi predpismi jeho členského štátu.
2.  
Počas výmeny sa k občianskoprávnej a trestnej zodpovednosti úradníka pristupuje rovnako ako k zodpovednosti úradníkov hostiteľského príslušného orgánu. Úradníci z iných členských štátov dodržiavajú služobné predpisy a príslušné vnútorné pravidlá správania hostiteľského príslušného orgánu. Tieto pravidlá správania zaručujú hlavne ochranu fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, spravodlivosť v konaní a riadne dodržiavanie pravidiel o dôvernom charaktere a služobnom a obchodnom tajomstve stanovené v článku 33.

Článok 32

Medzinárodná spolupráca

1.  
Únia v rozsahu potrebnom na dosiahnutie cieľa tohto nariadenia spolupracuje s tretími krajinami a príslušnými medzinárodnými organizáciami v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, s cieľom chrániť záujmy spotrebiteľov. Únia a dotknuté tretie krajiny môžu uzavrieť dohody, ktorými sa stanovia podmienky spolupráce vrátane vytvorenia podmienok pre vzájomnú pomoc, výmena dôverných informácií a programy výmeny pracovníkov.
2.  
Dohody uzatvorené medzi Úniou a tretími krajinami o spolupráci a vzájomnej pomoci pri ochrane a podpore záujmov spotrebiteľov musia byť v súlade s príslušnými pravidlami ochrany údajov vzťahujúcimi sa na prenos osobných údajov do tretích krajín.
3.  
Ak príslušný orgán získa od orgánu tretej krajiny informácie, ktoré môžu byť relevantné pre príslušné orgány iných členských štátov, oznámi tieto informácie týmto príslušným orgánom, pokiaľ mu takéto konanie povoľujú platné dvojstranné dohody o pomoci s uvedenou treťou krajinou a pokiaľ je táto informácia v súlade s právom Únie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.
4.  
Informácie oznámené podľa tohto nariadenia môže príslušný orgán oznámiť aj orgánu tretej krajiny podľa dvojstrannej dohody o pomoci s touto treťou krajinou za predpokladu, že sa získal súhlas príslušného orgánu, ktorý pôvodne oznámil informácie, a postup je v súlade s právom Únie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.KAPITOLA VI

SPOLOČNÉ OPATRENIA

Článok 33

Použitie a sprístupnenie informácií a služobné a obchodné tajomstvo

1.  
Informácie zhromaždené alebo oznámené príslušným orgánom a Komisii pri uplatňovaní tohto nariadenia sa použijú len na účely zabezpečenia dodržiavania právnych predpisov Únie na ochranu záujmov spotrebiteľov.
2.  
S informáciami uvedenými v odseku 1 sa zaobchádza ako s dôvernými a môžu sa použiť a sprístupniť len s náležitým ohľadom na obchodné záujmy fyzickej alebo právnickej osoby vrátane obchodných tajomstiev a duševného vlastníctva.
3.  

Príslušné orgány však môžu po konzultácii s príslušným orgánom, ktorý poskytol informácie, zverejniť takéto informácie nevyhnutné na:

a) 

dokázanie porušovania právnych predpisov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie; alebo

b) 

dosiahnutie ukončenia alebo zákazu porušovania právnych predpisov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Článok 34

Použitie dôkazov a zistení v rámci vyšetrovania

Príslušné orgány môžu použiť ako dôkaz akékoľvek informácie, dokumenty, nálezy, vyhlásenia, overené kópie alebo oznámené spravodajské informácie na rovnakom základe, ako podobné dokumenty získané v ich vlastnom členskom štáte, bez ohľadu na médium, na ktorom sú uložené.

Článok 35

Elektronická databáza

1.  
Komisia zriadi a udržiava potrebnú elektronickú databázu pre akúkoľvek komunikáciu medzi príslušnými orgánmi, jednotnými úradmi pre spoluprácu a Komisiou podľa tohto nariadenia. Všetky informácie zaslané prostredníctvom elektronickej databázy sa uchovávajú a spracúvajú v tejto elektronickej databáze. Táto databáza musí byť priamo prístupná príslušným orgánom, jednotným úradom pre spoluprácu a Komisii.
2.  
Informácie, ktoré poskytli subjekty, ktoré zasielajú vonkajšiu výstrahu podľa článku 27 ods. 1 alebo 2, sa uchovávajú a spracúvajú v tejto elektronickej databáze. Tieto subjekty však nemajú prístup do tejto databázy.
3.  
Pokiaľ príslušný orgán, určený orgán alebo subjekt, ktorý zasiela vonkajšiu výstrahu podľa článku 27 ods. 1 alebo 2 zistí, že výstraha týkajúca sa porušenia právnych predpisov, ktorú vydal podľa článku 26 alebo 27, sa následne ukázala ako neopodstatnená, túto výstrahu vezme späť. Komisia z databázy bezodkladne odstráni príslušné informácie a dotknuté strany informuje o dôvodoch tohto odstránenia.

Údaje týkajúce sa porušovania právnych predpisov sa uchovávajú v elektronickej databáze len tak dlho, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré sa zhromaždili a spracovali, ale nie dlhšie ako päť rokov odo dňa, keď:

a) 

dožiadaný orgán oznámi Komisii podľa článku 12 ods. 2, že sa porušovanie právnych predpisov v rámci Únie skončilo;

b) 

koordinátor oznámi ukončenie koordinovaného postupu podľa článku 22 ods. 1; alebo

c) 

informácie boli vložené do databázy vo všetkých ostatných prípadoch.

4.  
Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých sa stanovia praktické a prevádzkové opatrenia pre fungovanie elektronickej databázy. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 38 ods. 2.

Článok 36

Vzdanie sa nároku na náhradu nákladov

1.  
Členské štáty sa vzdajú všetkých nárokov na náhradu nákladov, ktoré vznikli pri uplatňovaní tohto nariadenia.
2.  
Bez ohľadu na odsek 1 pokiaľ ide o žiadosti o opatrenia na presadzovanie práva podľa článku 12, členský štát dožadujúceho orgánu zostáva zodpovedný voči členskému štátu dožiadaného orgánu za všetky náklady a všetky straty, ktoré vznikli v dôsledku opatrení, ktoré súd zamietol a vyhlásil za neodôvodnené vzhľadom na podstatu daného porušovania právnych predpisov.

Článok 37

Priority presadzovania práva

1.  
Členské štáty si do 17. januára 2020 a potom každé dva roky, navzájom a s Komisiou vymieňajú informácie o svojich prioritách presadzovania práva na účely uplatňovania tohto nariadenia.

Takéto informácie zahŕňajú:

a) 

informácie týkajúce sa trhových trendov, ktoré môžu ovplyvniť záujmy spotrebiteľov v dotknutom členskom štáte a v iných členských štátoch;

b) 

prehľad opatrení vykonaných podľa tohto nariadenia za posledné dva roky, najmä vyšetrovacích opatrení a opatrení na presadzovanie práva v súvislosti s rozšíreným porušovaním právnych predpisov;

c) 

štatistické údaje vymenené prostredníctvom výstrah uvedených v článku 26;

d) 

predbežné prioritné oblasti presadzovania právnych predpisov Únie v oblasti ochrany záujmov spotrebiteľov v dotknutom členskom štáte v nasledujúcich dvoch rokoch; a

e) 

navrhované prioritné oblasti presadzovania právnych predpisov Únie v oblasti ochrany záujmov spotrebiteľov na úrovni Únie na nasledujúce dva roky.

2.  
Bez toho, aby bol dotknutý článok 33, Komisia každé dva roky vypracuje prehľad informácií uvedených v odseku 1 písm. a), b) a c) a zverejní ich. Komisia o tom informuje Európsky parlament.
3.  
V prípadoch podstatných zmien okolností alebo trhových podmienok počas dvoch rokov po poslednom predložení informácie o ich prioritách v oblasti presadzovania práva, členské štáty aktualizujú svoje priority v oblasti presadzovania práva a informujú o tom ostatné členské štáty a Komisiu.
4.  
Komisia zhrnie priority v oblasti presadzovania práva, ktoré členské štáty predložili podľa odseku 1 tohto článku, a každý rok podáva správu výboru uvedenému v článku 38 ods. 1 s cieľom uľahčiť stanovovanie priorít v rámci činností podľa tohto nariadenia. Komisia si s členskými štátmi vymieňa najlepšie postupy a referenčné porovnávanie, a to najmä vzhľadom na vývoj činností v oblasti budovania kapacít.KAPITOLA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 38

Výbor

1.  
Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2.  
Ak sa odkazuje sa na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 39

Oznámenia

Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie všetkých ustanovení vnútroštátneho práva v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré prijmú, ako aj znenie dohôd v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré uzavrú, okrem tých, ktoré sa týkajú individuálnych prípadov.

Článok 40

Podávanie správ

1.  
Do 17. januára 2023 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia.
2.  
Táto správa obsahuje hodnotenie uplatňovania tohto nariadenia vrátane posúdenia účinnosti presadzovania právnych predpisov Únie na ochranu záujmov spotrebiteľov podľa tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o právomoci príslušných orgánov stanovené v článku 9 spolu s predovšetkým preskúmaním toho, ako sa vyvíjalo dodržiavanie právnych predpisov Únie na ochranu záujmov spotrebiteľov zo strany obchodníkov na dotknutých kľúčových spotrebiteľských trhoch v rámci cezhraničného obchodu.

K tejto správe sa v prípade potreby priloží legislatívny návrh.

Článok 41

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 2006/2004 sa zrušuje s účinnosťou od 17. januára 2020.

Článok 42

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 17. januára 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA

Smernice a nariadenia uvedené v článku 3 bode 1

1. Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, 21.4.1993, s. 29).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES zo 16. februára 1998 o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi (Ú. v. ES L 80, 18.3.1998, s. 27).

▼M3

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/771 z 20. mája 2019 o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o predaji tovaru, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES a zrušuje smernica 1999/44/ES (Ú. v. EÚ L 136, 22.5.2019, s. 28).

▼B

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).

5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67): články 86 až 100.

6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37): článok 13

7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES z 23. septembra 2002 o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku a o zmene a doplnení smernice Rady 90/619/EHS a smerníc 97/7/ES a 98/27/ES (Ú. v. ES L 271, 9.10.2002, s. 16).

8. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2004, s. 1).

9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“) (Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22).

10. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 1).

11. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES z 12. decembra 2006 o klamlivej a porovnávacej reklame (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 21): článok 1, článok 2 písm. c) a články 4 až 8.

12. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36): článok 20

13. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 14).

14. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS (Ú. v. EÚ L 133, 22.5.2008, s. 66).

15. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3): články 22, 23 a 24.

16. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/122/ES zo 14. januára 2009 o ochrane spotrebiteľov, pokiaľ ide o určité aspekty zmlúv o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, o dlhodobom dovolenkovom produkte, o ďalšom predaji a o výmene (Ú. v. EÚ L 33, 3.2.2009, s. 10).

17. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1): články 9, 10, 11 a články 19 až 26.

18. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 1).

19. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 1).

20. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64).

21. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 63): článok 13

22. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 1): článok 14

23. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 34): články 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, kapitola 10 a prílohy I a II.

24. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ z 23. júla 2014 o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 214): články 3 až 18 a článok 20 ods. 2.

25. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 z 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS (Ú. v. EÚ L 326, 11.12.2015, s. 1).

26. Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1128 zo 14. júna 2017 o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2017, s. 1).

▼M1

27. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 o riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES (Ú. v. EÚ L 60 I, 2.3.2018, s. 1.), iba v prípade, že zákazník je spotrebiteľ v zmysle článku 2 bodu 12 uvedeného nariadenia.

▼M2

28. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/770 z 20. mája 2019 o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb (Ú. v. EÚ L 136, 22.5.2019, s. 1).( 1 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov (Ú. v. EÚ L 110, 1.5.2009, s. 30).