02017R2382 — SK — 20.12.2017 — 000.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2382

zo 14. decembra 2017,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o štandardné formuláre, vzory a postupy na poskytovanie informácií v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 340 20.12.2017, s. 6)


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 033, 7.2.2018, s.  5 (2017/2382)
▼B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2382

zo 14. decembra 2017,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o štandardné formuláre, vzory a postupy na poskytovanie informácií v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.  Toto nariadenie sa uplatňuje na investičné spoločnosti a organizátorov trhu, ktorí prevádzkujú multilaterálny obchodný systém (MTF) alebo organizovaný obchodný systém (OTF).

2.  Toto nariadenie sa zároveň uplatňuje na úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie podľa smernice 2013/36/EÚ a ktoré poskytujú jednu alebo viacero investičných služieb alebo vykonávajú investičné činnosti podľa smernice 2014/65/EÚ a majú v úmysle využiť viazaných sprostredkovateľov na základe jedného z nasledujúcich práv:

a) slobody poskytovať investičné služby a činnosti v súlade s článkom 34 ods. 5 smernice 2014/65/EÚ;

b) práva usadiť sa v súlade s článkom 35 ods. 7 smernice 2014/65/EÚ.

Článok 2

Všeobecné požiadavky

1.  Každé oznámenie alebo následné postúpenie informácií vykonané podľa tohto nariadenia sa uskutočňuje v úradnom jazyku Únie, ktorý je akceptovateľný pre príslušný orgán domovského členského štátu, ako aj pre príslušný orgán hostiteľského členského štátu.

Vykonáva sa v papierovej forme, prípadne elektronicky, ak takýto spôsob príslušný orgán akceptuje

2.  Príslušné orgány zverejňujú informácie o akceptovateľných jazykoch a spôsobe predkladania informácií, ako aj kontaktné údaje pre potreby pasových oznámení.

Článok 3

Predkladanie pasového oznámenia o investičných službách a činnostiach

1.  Investičná spoločnosť predkladá príslušnému orgánu domovského členského štátu pasové oznámenie o investičných službách a činnostiach podľa článku 34 ods. 2 a 5 smernice 2014/65/EÚ prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe I.

2.  Investičná spoločnosť predkladá podľa odseku 1 príslušnému orgánu domovského členského štátu za každý členský štát, v ktorom má v úmysle pôsobiť, osobitné pasové oznámenie o investičných službách a činnostiach.

3.  Investičná spoločnosť alebo úverová inštitúcia uvedená v článku 1 ods. 2 písm. a), ktorá má v úmysle poskytovať investičné služby alebo činnosti prostredníctvom viazaného sprostredkovateľa usadeného v domovskom členskom štáte, predkladá príslušnému orgánu domovského členského štátu pasové oznámenie o investičných službách a činnostiach takým spôsobom, že vo formulári uvedenom v prílohe I vypĺňa len tie časti, ktoré sa týkajú viazaného sprostredkovateľa.

Článok 4

Posúdenie úplnosti a presnosti pasového oznámenia o investičných službách a činnostiach

1.  Po doručení pasového oznámenia o investičných službách a činnostiach podľa článku 3 príslušný orgán domovského členského štátu posudzuje úplnosť a presnosť poskytnutých informácií.

2.  Ak sa zistí, že predložené informácie sú neúplné alebo nesprávne, príslušný orgán domovského členského štátu bezodkladne informuje o tejto skutočnosti investičnú spoločnosť alebo úverovú inštitúciu uvedenú v článku 1 ods. 2 písm. a). Príslušný orgán domovského členského štátu uvedie, v čom spočíva neúplnosť alebo nepresnosť týchto informácií.

3.  Obdobie jedného mesiaca uvedené v článku 34 ods. 3 a v článku 34 ods. 5 druhom pododseku smernice 2014/65/EÚ začína plynúť po doručení pasového oznámenia o investičných službách a činnostiach, ktoré obsahuje úplné a presné informácie.

Článok 5

Následné postúpenie informácií v súvislosti s pasovým oznámením o investičných službách a činnostiach

1.  Príslušný orgán domovského členského štátu do jedného mesiaca od doručenia oznámenia podľa článku 3 informuje príslušný orgán hostiteľského členského štátu o uvedenom oznámení prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe II, ku ktorému pripojí kópiu oznámenia.

2.  Príslušný orgán domovského členského štátu bezodkladne informuje investičnú spoločnosť alebo úverovú inštitúciu uvedenú v článku 1 ods. 2 písm. a) o následnom postúpení informácií podľa odseku 1, ako aj o dátume následného postúpenia týchto informácií.

Článok 6

Predkladanie oznámenia o zmene údajov o investičných službách a činnostiach

1.  V prípade akejkoľvek zmeny údajov v pasovom oznámení o investičných službách a činnostiach predkladá investičná spoločnosť alebo úverová inštitúcia uvedená v článku 1 ods. 2 písm. a) príslušnému orgánu domovského členského štátu oznámenie prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe I.

2.  Na účely oznámenia podľa prvého odseku vypĺňa investičná spoločnosť alebo úverová inštitúcia uvedená v článku 1 ods. 2 písm. a) vo formulári uvedenom v prílohe I len tie časti, ktoré sa týkajú zmeny údajov v pasovom oznámení o investičných službách a činnostiach.

3.  Na účely oznámenia o zmenách týkajúcich sa poskytovaných investičných služieb, činností, vedľajších služieb alebo finančných nástrojov uvádza investičná spoločnosť alebo úverová inštitúcia uvedená v článku 1 ods. 2 písm. a) zoznam všetkých investičných služieb, činností, vedľajších služieb alebo finančných nástrojov, ktoré poskytuje v čase predloženia oznámenia, alebo ktoré má v úmysle poskytovať v budúcnosti.

Článok 7

Následné postúpenie informácií v súvislosti s oznámením o zmene údajov o investičných službách a činnostiach

1.  Príslušný orgán domovského členského štátu bezodkladne po doručení oznámenia podľa článku 6 následne postúpi príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu informácie o oznámených zmenách prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe III, ku ktorému pripojí kópiu oznámenia podľa článku 6.

2.  V prípade, že povolenie udelené investičnej spoločnosti alebo úverovej inštitúcii bolo odňaté alebo zrušené, príslušný orgán domovského členského štátu túto skutočnosť oznámi príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe III.

Článok 8

Predkladanie oznámenia o poskytovaní mechanizmov umožňujúcich prístup k MTF alebo OTF

Ak investičná spoločnosť alebo organizátor trhu, ktorí prevádzkujú MTF alebo OTF, majú v úmysle poskytovať na území iného hostiteľského členského štátu príslušné mechanizmy, aby umožnili diaľkovým používateľom, členom alebo účastníkom usadeným v uvedenom hostiteľskom členskom štáte prístup k týmto systémom a obchodovanie v nich, oznámia príslušnému orgánu domovského členského štátu podrobnosti o hostiteľskom členskom štáte, v ktorom majú v úmysle poskytovať takéto mechanizmy, a to prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe IV.

Článok 9

Následné postúpenie informácií v súvislosti s oznámením o poskytovaní mechanizmov umožňujúcich prístup k MTF alebo OTF

1.  Príslušný orgán domovského členského štátu do jedného mesiaca od doručenia oznámenia podľa článku 8 informuje príslušný orgán hostiteľského členského štátu o uvedenom oznámení prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe V, ku ktorému pripojí kópiu oznámenia.

2.  Príslušný orgán domovského členského štátu bezodkladne informuje investičnú spoločnosť alebo organizátora trhu, ktorí prevádzkujú MTF alebo OTF, o následnom postúpení informácií podľa odseku 1, ako aj o dátume následného postúpenia týchto informácií.

Článok 10

Predkladanie oznámenia o zmene údajov o poskytovaní mechanizmov umožňujúcich prístup k MTF alebo OTF

1.  V prípade akejkoľvek zmeny údajov v oznámení o poskytovaní mechanizmov umožňujúcich prístup k MTF alebo OTF predkladá investičná spoločnosť alebo organizátor trhu, ktorí prevádzkujú MTF alebo OTF, príslušnému orgánu domovského členského štátu oznámenie prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe IV.

2.  Na účely oznámenia podľa odseku 1 vypĺňa investičná spoločnosť alebo organizátor trhu, ktorí prevádzkujú MTF alebo OTF, vo formulári uvedenom v prílohe IV len tie časti, ktoré sa týkajú zmeny údajov v oznámení o poskytovaní mechanizmov umožňujúcich prístup k MTF alebo OTF.

Článok 11

Následné postúpenie informácií v súvislosti s oznámením o zmene údajov o poskytovaní mechanizmov umožňujúcich prístup k MTF alebo OTF

Príslušný orgán domovského členského štátu bezodkladne po doručení oznámenia podľa článku 10 ods. 1 následne postúpi príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu informácie o oznámených zmenách prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe III, ku ktorému pripojí kópiu oznámenia.

Článok 12

Predkladanie pasového oznámenia o pobočke

Investičná spoločnosť, ktorá má v úmysle zriadiť pobočku na území iného členského štátu, predkladá príslušnému orgánu domovského členského štátu informácie vyžadované na základe článku 35 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe VI.

Článok 13

Predkladanie pasového oznámenia o viazanom sprostredkovateľovi

1.  Investičná spoločnosť alebo úverová inštitúcia uvedená v článku 1 ods. 2 písm. b), ktorá má v úmysle využiť viazaného sprostredkovateľa usadeného v inom členskom štáte, predkladá príslušnému orgánu domovského členského štátu informácie vyžadované na základe článku 35 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe VII.

2.  Ak má investičná spoločnosť alebo úverová inštitúcia uvedená v článku 1 ods. 2 písm. b) v úmysle využiť viac ako jedného viazaného sprostredkovateľa v inom členskom štáte, za každého viazaného sprostredkovateľa, ktorého má v úmysle využiť, vyplní osobitné oznámenie.

3.  Ak má investičná spoločnosť v úmysle zriadiť pobočku, ktorá plánuje využiť viazaných sprostredkovateľov, za každého viazaného sprostredkovateľa predkladá príslušnému orgánu domovského členského štátu osobitné pasové oznámenie o viazanom sprostredkovateľovi prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe VII.

Článok 14

Posúdenie úplnosti a presnosti pasového oznámenia o pobočke alebo pasového oznámenia o viazanom sprostredkovateľovi

1.  Po doručení oznámenia podľa článkov 12 a 13 príslušný orgán domovského členského štátu posudzuje úplnosť a presnosť poskytnutých informácií.

2.  Ak sa zistí, že predložené informácie sú neúplné alebo nesprávne, príslušný orgán domovského členského štátu bezodkladne informuje o tejto skutočnosti investičnú spoločnosť alebo úverovú inštitúciu uvedenú v článku 1 ods. 2 písm. b). Príslušný orgán domovského členského štátu uvedie, v čom spočíva neúplnosť alebo nepresnosť týchto informácií.

3.  Obdobie troch mesiacov uvedené v článku 35 ods. 3 a v článku 35 ods. 7 druhom pododseku smernice 2014/65/EÚ začína plynúť po doručení pasového oznámenia o pobočke alebo pasového oznámenia o viazanom sprostredkovateľovi, ktoré obsahuje úplné a presné informácie.

Článok 15

Následné postúpenie informácií v súvislosti s pasovým oznámením o pobočke

1.  Príslušný orgán domovského členského štátu do troch mesiacov od doručenia pasového oznámenia o pobočke podľa článku 12 informuje príslušný orgán hostiteľského členského štátu o uvedenom oznámení prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe VIII, ku ktorému pripojí kópiu oznámenia.

2.  Príslušný orgán domovského členského štátu bezodkladne informuje investičnú spoločnosť o následnom postúpení informácií podľa odseku 1, ako aj o dátume následného postúpenia týchto informácií.

3.  Príslušný orgán hostiteľského členského štátu potvrdí príslušnému orgánu domovského členského štátu, ako aj investičnej spoločnosti doručenie oznámenia.

Článok 16

Následné postúpenie informácií v súvislosti s pasovým oznámením o viazanom sprostredkovateľovi

1.  Príslušný orgán domovského členského štátu do troch mesiacov od doručenia pasového oznámenia o viazanom sprostredkovateľovi podľa článku 13 informuje príslušný orgán hostiteľského členského štátu o uvedenom oznámení prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe IX, ku ktorému pripojí kópiu oznámenia.

2.  Príslušný orgán domovského členského štátu bezodkladne informuje investičnú spoločnosť alebo úverovú inštitúciu o následnom postúpení informácií podľa odseku 1, ako aj o dátume následného postúpenia týchto informácií

3.  Príslušný orgán hostiteľského členského štátu potvrdí príslušnému orgánu domovského členského štátu, ako aj investičnej spoločnosti alebo úverovej inštitúcii uvedenej v článku 1 ods. 2 písm. b) doručenie oznámenia.

4.  Viazaný sprostredkovateľ začne v súlade s článkom 29 ods. 3 smernice 2014/65/EÚ poskytovať navrhované investičné služby alebo činnosti až po zapísaní do verejného registra v členskom štáte, v ktorom je tento viazaný sprostredkovateľ usadený.

5.  Viazaný sprostredkovateľ začne poskytovať navrhované investičné služby alebo činnosti až po doručení oznámenia od príslušného orgánu hostiteľského členského štátu.

6.  Ak takéto oznámenie nebolo vykonané, viazaný sprostredkovateľ môže začať poskytovať navrhované investičné služby a činnosti po dvoch mesiacoch od dátumu, ku ktorému príslušný orgán domovského členského štátu následne postúpil informácie, ako sa uvádza v odseku 2.

Článok 17

Predkladanie oznámenia o zmene údajov o pobočke

1.  V prípade zmeny údajov v pasovom oznámení o pobočke predkladá investičná spoločnosť príslušnému orgánu domovského členského štátu oznámenie prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe VI.

Investičná spoločnosť alebo úverová inštitúcia vypĺňa vo formulári uvedenom v prílohe VI len tie časti, ktoré sa týkajú zmeny údajov v pasovom oznámení o pobočke.

2.  Ak má investičná spoločnosť alebo úverová inštitúcia v úmysle uskutočniť zmeny v investičných službách, činnostiach, vedľajších službách alebo finančných nástrojoch, ktoré poskytuje prostredníctvom viazaných sprostredkovateľov, prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe VI uvedie zoznam všetkých investičných služieb, činností, vedľajších služieb alebo finančných nástrojov, ktoré v čase predloženia uvedeného oznámenia poskytuje prostredníctvom viazaných sprostredkovateľov, alebo ktoré má v úmysle poskytovať prostredníctvom viazaných sprostredkovateľov v budúcnosti.

3.  Zmeny údajov v pasovom oznámení o pobočke, ktoré sa týkajú ukončenia činnosti pobočky, sa oznámia prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe X.

Článok 18

Predkladanie oznámenia o zmene údajov o viazanom sprostredkovateľovi

1.  V prípade akejkoľvek zmeny údajov v pasovom oznámení o viazanom sprostredkovateľovi predkladá investičná spoločnosť alebo úverová inštitúcia uvedená v článku 1 ods. 2 písm. b) príslušnému orgánu domovského členského štátu oznámenie prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe VII.

Investičná spoločnosť alebo úverová inštitúcia vypĺňa vo formulári uvedenom v prílohe VII len tie časti, ktoré sa týkajú zmeny údajov v pasovom oznámení o viazanom sprostredkovateľovi.

2.  Ak má investičná spoločnosť v úmysle uskutočniť zmeny v investičných službách, činnostiach alebo finančných nástrojoch, ktoré sú predmetom pasového oznámenia o viazanom sprostredkovateľovi, prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe VI uvedie zoznam všetkých investičných služieb, činností alebo finančných nástrojov, ktoré v čase predloženia uvedeného oznámenia poskytuje prostredníctvom viazaného sprostredkovateľa, alebo ktoré má v úmysle poskytovať v budúcnosti.

3.  Zmeny údajov v pasovom oznámení o viazanom sprostredkovateľovi, ktoré sa týkajú ukončenia využívania viazaného sprostredkovateľa usadeného v inom členskom štáte, sa oznámia prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe X.

Článok 19

Následné postúpenie informácií v súvislosti s oznámením o zmene údajov o pobočke

1.  Príslušný orgán domovského členského štátu bezodkladne po doručení oznámenia podľa článku 17 ods. 1 následne postúpi príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu informácie o oznámených zmenách prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe XI, ku ktorému pripojí kópiu oznámenia.

2.  Príslušný orgán domovského členského štátu bezodkladne po doručení oznámenia podľa článku 17 ods. 3 následne postúpi príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu informácie o oznámených zmenách prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe XIII, ku ktorému pripojí kópiu oznámenia.

Článok 20

Následné postúpenie informácií v súvislosti s oznámením o zmene údajov o viazanom sprostredkovateľovi

1.  Príslušný orgán domovského členského štátu bezodkladne po doručení oznámenia podľa článku 18 ods. 1 následne postúpi príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu informácie o oznámených zmenách prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe XII, ku ktorému pripojí kópiu oznámenia.

2.  Príslušný orgán domovského členského štátu bezodkladne po doručení oznámenia podľa článku 18 ods. 3 následne postúpi príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu informácie o oznámených zmenách prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe XIII, ku ktorému pripojí kópiu oznámenia.

Článok 21

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 3. januára 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

image

image
PRÍLOHA II

image
PRÍLOHA III

image
PRÍLOHA IV

image
PRÍLOHA V

image
PRÍLOHA VI

image

image

image

►(1) C1  
PRÍLOHA VII

image

image

image
PRÍLOHA VIII

image
PRÍLOHA IX

image
PRÍLOHA X

image

image
PRÍLOHA XI

image
PRÍLOHA XII

image
PRÍLOHA XIII

image