02017R1131 — SK — 01.01.2019 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/1131

zo 14. júna 2017

o fondoch peňažného trhu

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 169 30.6.2017, s. 8)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/990 z 10. apríla 2018,

  L 177

1

13.7.2018
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/1131

zo 14. júna 2017

o fondoch peňažného trhu

(Text s významom pre EHP)KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá pre fondy peňažného trhu (FPT), ktoré sú zriadené, spravované alebo sa uvádzajú na trh v Únii, a to pokiaľ ide o finančné nástroje, do ktorých môže FPT investovať, portfólio FPT, oceňovanie aktív FPT a požiadavky na predkladanie správ v súvislosti s FPT.

Toto nariadenie sa vzťahuje na podniky kolektívneho investovania, ktoré:

a) potrebujú povolenie ako PKIPCP alebo im bolo toto povolenie udelené podľa smernice 2009/65/ES, alebo sú AIF podľa smernice 2011/61/EÚ;

b) investujú do krátkodobých aktív a

c) ich samostatnými alebo kumulatívnymi cieľmi sú ponúkanie výnosov v súlade so sadzbami peňažného trhu alebo zachovanie hodnoty investície.

2.  Členské štáty nesmú ukladať žiadne ďalšie požiadavky v oblasti pôsobnosti tohto nariadenia.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1. „krátkodobé aktíva“ sú finančné aktíva so zostatkovou splatnosťou, ktorá nepresahuje dva roky;

2. „nástroje peňažného trhu“ sú nástroje peňažného trhu v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 písm. o) smernice 2009/65/ES a nástroje, na ktoré sa odkazuje v článku 3 smernice Komisie 2007/16/ES ( 1 );

3. „prevoditeľné cenné papiere“ sú prevoditeľné cenné papiere v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 písm. n) smernice 2009/65/ES a nástroje, na ktoré sa odkazuje v článku 2 ods. 1 smernice 2007/16/ES;

4. „zmluva o repo transakcii“ je každá zmluva, na základe ktorej jedna strana prevádza cenné papiere alebo akékoľvek práva súvisiace s ich vlastníctvom na protistranu s prísľubom ich spätného odkúpenia za stanovenú cenu k budúcemu dátumu, ktorý je stanovený alebo sa stanoví;

5. „zmluva o reverznej repo transakcii“ je každá zmluva, na základe ktorej jedna strana získava cenné papiere alebo akékoľvek práva súvisiace s vlastníctvom alebo cenným papierom od protistrany s prísľubom ich spätného predaja za stanovenú cenu k budúcemu dátumu, ktorý je stanovený alebo sa stanoví;

6. „požičiavanie cenných papierov“ a „vypožičiavanie cenných papierov“ je každá transakcia, pri ktorej inštitúcia alebo jej protistrana prevádza cenné papiere s prísľubom, že dlžník vráti rovnocenné cenné papiere k určitému budúcemu dátumu alebo keď ho o to požiada prevádzajúca strana, pričom uvedená transakcia je známa pod označením „požičiavanie cenných papierov“ v prípade inštitúcie, ktorá prevádza cenné papiere, a pod označením„vypožičiavanie cenných papierov“ v prípade inštitúcie, na ktorú sa tieto cenné papiere prevádzajú;

7. „sekuritizácia“ je sekuritizácia v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 61 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

8. „oceňovanie podľa trhovej hodnoty finančného nástroja“ je oceňovanie pozícií na základe ľahko dostupných zatváracích cien pochádzajúcich z nezávislých zdrojov vrátane cien na burze, aktuálnych cien zo systému alebo kotácií od niekoľkých nezávislých renomovaných poskytovateľov investičných služieb;

9. „oceňovanie podľa teoretickej ceny finančného nástroja“ je oceňovanie, ktoré je porovnateľné s referenčnou hodnotou, extrapolované alebo inak vypočítané z jedného alebo viacerých trhových vstupov;

10. „metóda amortizovanej ceny“ je metóda oceňovania, v ktorej sa nadobúdacia cena aktíva upraví o amortizáciu prémií alebo diskontov až do splatnosti;

11. „FPT s konštantnou čistou hodnotou majetku investujúci do verejného dlhu“ je FPT:

a) ktorého cieľom je udržiavať nemennú čistú hodnotu majetku na podielový list alebo akciu;

b) v ktorom sa príjmy fondu pripisujú denne a môžu sa buď vyplácať investorovi alebo použiť na nákup ďalších podielových listov alebo akcií fondu;

c) v ktorom sa aktíva vo všeobecnosti oceňujú metódou amortizovanej ceny a v ktorom sa čistá hodnota majetku zaokrúhľuje na najbližší percentuálny bod alebo jeho ekvivalent v menovom vyjadrení, a

d) ktorý investuje najmenej 99,5 % svojho majetku do nástrojov uvedených v článku 17 ods. 7, zmlúv o reverzných repo transakciách zabezpečených štátnym dlhom podľa článku 17 ods. 7a hotovosti;

12. „FPT s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou“ je FPT, ktorý spĺňa osobitné požiadavky stanovené v článkoch 29, 30 a 32 a v článku 33 ods. 2 písm. b);

13. „FPT s variabilnou čistou hodnotou majetku je FPT, ktorý spĺňa osobitné požiadavky stanovené v článkoch 29 a 30 a v článku 33 ods. 1;

14. „krátkodobý FPT“ je FPT, ktorý investuje do prípustných nástrojov peňažného trhu uvedených v článku 10 ods. 1 a podlieha pravidlám týkajúcim sa portfólia stanoveným v článku 24;

15. „štandardný FPT“ je FPT, ktorý investuje do prípustných nástrojov peňažného trhu uvedených v článku 10 ods. 1 a 2 a podlieha pravidlám týkajúcim sa portfólia stanoveným v článku 25;

16. „úverová inštitúcia“ je úverová inštitúcia v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

17. „príslušný orgán FPT“ je:

a) v prípade PKIPCP príslušný orgán domovského členského štátu PKIPCP určený v súlade s článkom 97 smernice 2009/65/ES;

b) v prípade AIF z EÚ príslušný orgán domovského členského štátu AIF v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 písm. p) smernice 2011/61/EÚ;

c) v prípade AIF z krajiny mimo EÚ ktorýkoľvek z týchto orgánov:

i) príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa AIF z krajiny mimo EÚ uvádza na trh v Únii bez jednotného povolenia pre fondy;

ii) príslušný orgán správcu AIF z EÚ spravujúceho AIF z krajiny mimo EÚ v prípade, keď sa AIF z krajiny mimo EÚ uvádza na trh v Únii s jednotným povolením pre fondy alebo sa neuvádza na trh v Únii;

iii) príslušný orgán referenčného členského štátu, ak AIF z krajiny mimo EÚ nespravuje správca AIF z EÚ a ak sa uvádza na trh v Únii s jednotným povolením pre fondy;

18. „zmluvne dohodnutá splatnosť“ je dátum, keď sa má istina cenného papiera splatiť v plnej výške, pričom tento dátum nie je voliteľný;

19. „vážená priemerná splatnosť“ alebo „WAM“ je priemerná doba do zmluvne dohodnutej splatnosti všetkých podkladových aktív vo FPT, ktorá odzrkadľuje relatívne podiely v každom aktíve, alebo, ak je kratšia než zmluvne dohodnutá splatnosť, do najbližšej úpravy úrokovej sadzby na sadzbu peňažného trhu;

20. „vážená priemerná životnosť“ alebo „WAL“ je priemerná doba do zmluvne dohodnutej splatnosti všetkých podkladových aktív vo FPT, ktorá odzrkadľuje relatívne podiely v každom aktíve;

21. „zostatková splatnosť“ je doba zostávajúca do zmluvne dohodnutej splatnosti cenného papiera;

22. „predaj nakrátko“ je každý predaj nástroja zo strany FPT, ktorý FTP v čase uzatvorenia dohody o predaji nevlastní, vrátane takého predaja, keď si FTP v čase uzatvárania dohody o predaji vypožičal nástroj alebo uzatvoril dohodu o jeho vypožičaní, aby ho mohol dodať pri vyrovnaní, avšak okrem:

a) predaja ktoroukoľvek stranou na základe zmluvy o repo transakcii, v ktorej sa jedna strana zaviazala predať druhej strane cenný papier za určenú cenu, pričom druhá strana sa zaviazala predať tento cenný papier späť k neskoršiemu dátumu za inú určenú cenu, alebo

b) uzavretia zmluvy o futures alebo inej zmluvy o derivátoch, na základe ktorej sa majú cenné papiere predať za určenú cenu k istému dátumu v budúcnosti;

23. „správca FPT“ je v prípade FPT, ktorý je PKIPCP, správcovská spoločnosť PKIPCP alebo investičná spoločnosť PKIPCP v prípade, že ide o samostatne spravovaný PKIPCP, a v prípade FPT, ktorý je AIF, správca AIF alebo interne spravovaný AIF.

Článok 3

Druhy FPT

1.  FPT sa zriaďujú ako jeden z týchto druhov:

a) FPT s variabilnou čistou hodnotou majetku;

b) FPT s konštantnou čistou hodnotou majetku investujúci do verejného dlhu;

c) FPT s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou.

2.  V povolení FPT sa výslovne uvádza druh FPT spomedzi druhov uvedených v odseku 1.

Článok 4

Udeľovanie povolení FPT

1.  Žiadny podnik kolektívneho investovania sa nesmie usadiť, uvádzať na trh ani spravovať v Únii ako FPT, pokiaľ mu nebolo udelené povolenie v súlade s týmto nariadením.

Takéto povolenie je platné vo všetkých členských štátoch.

2.  Podniku kolektívneho investovania, ktorý si vyžaduje povolenie ako PKIPCP podľa smernice 2009/65/ES a ako FPT prvýkrát podľa tohto nariadenia, sa udeľuje povolenie ako FPT v rámci postupu udeľovania povolení PKIPCP podľa smernice 2009/65/ES.

Ak bolo podniku kolektívneho investovania už udelené povolenie ako PKIPCP podľa smernice 2009/65/ES, môže žiadať o povolenie ako FPT v súlade s postupom stanoveným v odsekoch 4 a 5 tohto článku.

3.  Podniku kolektívneho investovania, ktorý je AIF a ktorý vyžaduje povolenie ako FPT podľa tohto naradenia, sa udeľuje povolenie ako FPT podľa postupu udeľovania povolení stanoveného v článku 5.

4.  Žiadny podnik kolektívneho investovania nesmie získať povolenie ako FPT, pokiaľ príslušný orgán FPT nie je presvedčený o tom, že FPT bude schopný spĺňať všetky požiadavky tohto nariadenia.

5.  Na účely udelenia povolenia ako FPT predkladá podnik kolektívneho investovania svojmu príslušnému orgánu všetky tieto dokumenty:

a) štatút alebo zakladajúce dokumenty FPT vrátane uvedenia druhu FPT z tých, ktoré sú stanovené v článku 3 ods. 1;

b) údaje o správcovi FPT;

c) údaje o totožnosti depozitára;

d) opis FPT alebo akékoľvek informácie o FPT dostupné investorom;

e) opis opatrení a postupov potrebných na splnenie požiadaviek uvedených v kapitolách II až VII alebo akékoľvek informácie o týchto opatreniach a postupoch;

f) akékoľvek ďalšie informácie alebo dokumenty, ktoré požaduje príslušný orgán FPT na overenie plnenia požiadaviek tohto nariadenia.

6.  Príslušné orgány štvrťročne informujú orgán ESMA o povoleniach, ktoré boli udelené alebo zrušené podľa tohto nariadenia.

7.  ESMA vedie ústredný verejný register so záznamom o každom FPT, ktorému bolo udelené povolenie podľa tohto nariadenia, o druhu daného FPT v súlade s článkom 3 ods. 1, o tom, či je krátkodobým alebo štandardným FPT, jeho správcovi a o príslušnom orgáne FPT. Register je prístupný v elektronickej podobe.

Článok 5

Postup udeľovania povolení FPT, ktoré sú AIF

1.  AIF sa udeľuje povolenie ako FPT len v prípade, keď príslušný orgán FPT schváli žiadosť správcu AIF, ktorému už bolo udelené povolenie podľa smernice 2011/61/EÚ na spravovanie FPT, ktorý je AIF, a tiež schváli štatút fondu a výber depozitára.

2.  Pri predkladaní žiadosti o spravovanie FPT, ktorý je AIF, správca AIF s povolením poskytuje príslušnému orgánu FPT:

a) písomný súhlas depozitára;

b) informácie o podmienkach delegovania v súvislosti s riadením portfólia a rizík a správou v súvislosti s AIF;

c) informácie o investičných stratégiách, rizikovom profile a ďalších charakteristických vlastnostiach FPT, ktoré sú AIF, ktoré spravuje alebo ktoré má v úmysle spravovať správca AIF.

Príslušný orgán FPT môže príslušný orgán správcu AIF požiadať o objasnenie a informácie, pokiaľ ide o dokumentáciu uvedenú v prvom pododseku alebo o osvedčenie o tom, či FPT patria do rozsahu pôsobnosti povolenia správcu AIF na spravovanie. Príslušný orgán správcu AIF poskytne odpoveď do 10 pracovných dní od predloženia takejto žiadosti.

3.  Všetky následné zmeny dokumentácie uvedenej v odseku 2 bezodkladne oznamuje príslušnému orgánu FPT správca AIF.

4.  Príslušný orgán FPT zamietne žiadosť správcu AIF len v prípade, keď nastane niektorá z týchto okolností:

a) správca AIF nedodržiava toto nariadenie;

b) správca AIF nedodržiava smernicu 2011/61/EÚ;

c) správca AIF nezískal povolenie od svojho príslušného orgánu na spravovanie FPT;

d) správca AIF neposkytol dokumentáciu uvedenú v odseku 2.

Pred zamietnutím žiadosti sa príslušný orgán FPT poradí s príslušným orgánom správcu AIF.

5.  Povolenie AIF ako FPT nesmie podliehať požiadavke, aby AIF spravoval správca AIF, ktorý má povolenie v domovskom členskom štáte AIF, alebo aby správca AIF vykonával alebo delegoval akékoľvek činnosti v domovskom členskom štáte AIF.

6.  Správca AIF je do dvoch mesiacov od predloženia úplnej žiadosti informovaný o tom, či AIF ako FPT bolo udelené povolenie alebo nie.

7.  Príslušný orgán FPT nesmie udeliť povolenie AIF ako FPT, ak právne dôvody bránia AIF uvádzať jeho podielové listy alebo akcie na trh v jeho domovskom členskom štáte.

Článok 6

Používanie označenia ako FPT

1.  PKIPCP alebo AIF musí používať označenie „fond peňažného trhu“ alebo „FPT“ vo vzťahu k sebe samému alebo v súvislosti s podielovými listami alebo akciami, ktoré emituje, len ak bolo PKIPCP alebo AIF udelené povolenie v súlade s týmto nariadením.

PKIPCP ani AIF nesmie používať zavádzajúce alebo nepresné označenie, ktoré by naznačovalo, že je FPT, ak mu nebolo udelené povolenie ako FPT v súlade s týmto nariadením.

PKIPCP alebo AIF nesmie mať charakteristické vlastnosti, ktoré sú podstatným spôsobom podobné tým, ktoré sú uvedené v článku 1 ods. 1, ak mu nebolo udelené povolenie ako FPT v súlade s týmto nariadením.

2.  Používanie označenia „fond peňažného trhu“, „FPT“ alebo iného označenia, ktoré naznačuje, že PKIPCP alebo AIF je FPT, je používanie v akýchkoľvek externých dokumentoch, prospektoch, správach, vyhláseniach, reklamách, oznámeniach, listoch alebo akýchkoľvek iných materiáloch adresovaných alebo určených na distribúciu potenciálnym investorom, podielovým vlastníkom, akcionárom alebo príslušným orgánom v písomnej, ústnej, elektronickej alebo akejkoľvek inej podobe.

Článok 7

Uplatniteľné pravidlá

1.  FPT a správca FPT musia vždy dodržiavať toto nariadenie.

2.  FPT, ktorý je PKIPCP, a správca FPT musia vždy dodržiavať požiadavky smernice 2009/65/ES, ak sa v tomto nariadení nestanovuje inak.

3.  FPT, ktorý je AIF, a správca FPT musia vždy dodržiavať požiadavky smernice 2011/61/EÚ, ak sa v tomto nariadení nestanovuje inak.

4.  Správca FPT je zodpovedný za zabezpečovanie súladu s týmto nariadením a zodpovedá aj za všetky straty alebo škody spôsobené nesúladom s týmto nariadením.

5.  Toto nariadenie nezabraňuje FPT v uplatňovaní investičných limitov, ktoré sú prísnejšie než limity požadované v tomto nariadení.KAPITOLA II

Povinnosti týkajúce sa investičných politík FPTOddiel I

Všeobecné pravidlá a prípustné aktíva

Článok 8

Všeobecné zásady

1.  Ak FPT pozostáva z viac než jedného podfondu, každý podfond sa na účely kapitol II až VII považuje za samostatný FPT.

2.  Na FPT, ktorým bolo udelené povolenie ako PKIPCP, sa nevzťahujú povinnosti týkajúce sa investičných politík PKIPCP stanovené v článkoch 49 až 50a, článku 51 ods. 2 a článkoch 52 až 57 smernice 2009/65/ES, ak sa v tomto nariadení výslovne nestanovuje inak.

Článok 9

Prípustné aktíva

1.  FPT investuje len do jednej alebo viacerých z týchto kategórií finančných aktív a len za podmienok stanovených v tomto nariadení:

a) nástroje peňažného trhu vrátane finančných nástrojov, ktoré emitovali alebo sa za ne zaručili samostatne alebo spoločne Únia, vnútroštátne, regionálne a miestne správne orgány členských štátov alebo ich centrálne banky, Európska centrálna banka, Európska investičná banka, Európsky investičný fond, Európsky mechanizmus pre stabilitu, Európsky nástroj finančnej stability, ústredný orgán alebo centrálna banka tretej krajiny, Medzinárodný menový fond, Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj, Rozvojová banka Rady Európy, Európska banka pre obnovu a rozvoj, Banka pre medzinárodné zúčtovanie alebo akákoľvek ďalšia príslušná medzinárodná finančná inštitúcia alebo organizácia, ktorej členom je jeden alebo viac členských štátov;

b) prípustné sekuritizácie a aktívami zabezpečené krátkodobé obchodovateľné cenné papiere (ABCP);

c) vklady v úverových inštitúciách;

d) deriváty finančných nástrojov;

e) zmluvy o repo transakciách, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 14;

f) zmluvy o reverzných repo transakciách, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 15;

g) podielové listy alebo akcie iných FPT.

2.  FPT nesmie vykonávať žiadnu z týchto činností:

a) investovať do iných aktív okrem tých, ktoré sú uvedené v odseku 1;

b) predávať nakrátko akékoľvek z týchto nástrojov: nástroje peňažného trhu, sekuritizácie, ABCP a podielové listy alebo akcie iných FPT;

c) prevziať priamu alebo nepriamu expozíciu voči akciám alebo komoditám, okrem iného aj prostredníctvom derivátov, osvedčení, ktoré ich zastupujú, indexov, ktoré sú na nich založené, alebo akýchkoľvek iných prostriedkov alebo nástrojov, v dôsledku ktorých by vznikla voči nim expozícia;

d) uzatvárať zmluvy o požičiavaní cenných papierov alebo zmluvy o vypožičiavaní cenných papierov alebo akékoľvek iné zmluvy, ktoré by zaťažili aktíva FPT;

e) požičiavanie a vypožičiavanie peňažnej hotovosti.

3.  FPT môže držať doplnkové likvidné aktíva v súlade s článkom 50 ods. 2 smernice 2009/65/ES.

Článok 10

Prípustné nástroje peňažného trhu

1.  FPT môže investovať nástroj peňažného trhu za predpokladu, že spĺňa všetky tieto požiadavky:

a) patrí do jednej z kategórií nástrojov peňažného trhu uvedených v článku 50 ods. 1 písm. a), b), c) alebo h) smernice 2009/65/ES;

b) vykazuje jednu z týchto alternatívnych charakteristických vlastností:

i) v čase emisie má zmluvne dohodnutú splatnosť 397 dní alebo menej;

ii) má zostatkovú splatnosť 397 dní alebo menej;

c) emitent nástroja peňažného trhu a kvalita nástroja peňažného trhu získali priaznivé hodnotenie podľa článkov 19 až 22;

d) ak FPT investuje do sekuritizácie alebo ABCP, vzťahujú sa naň požiadavky stanovené v článku 11.

2.  Bez ohľadu na odsek 1 písm. b) môžu štandardné FPT investovať aj do nástrojov peňažného trhu so zostatkovou splatnosťou až do dátumu zmluvne dohodnutého splatenia, ktorý je najviac o dva roky, pod podmienkou, že zostávajúci čas do dátumu ďalšej úpravy úrokovej sadzby je 397 dní alebo menej. Na tento účel sa upravia nástroje peňažného trhu s pohyblivou sadzbou a nástroje peňažného trhu s pevnou sadzbou hedžované swapovým dojednaním na úrokovú sadzbu peňažného trhu alebo na index peňažného trhu.

3.  Odsek 1 písm. c) sa nevzťahuje na nástroje peňažného trhu, ktoré emitovala alebo sa za ne zaručila Únia, ústredný orgán alebo centrálna banka členského štátu, Európska centrálna banka, Európska investičná banka, Európsky mechanizmus pre stabilitu alebo Európsky nástroj finančnej stability.

Článok 11

Prípustné sekuritizácie a ABCP

1.  Sekuritizácia a ABCP sa považujú za prípustné na investície zo strany FPT, ak sekuritizácia alebo ABCP je dostatočne likvidná, dostala kladné hodnotenie podľa článkov 19 až 22 a je jednou z týchto:

a) sekuritizácia uvedená v článku 13 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61 ( 2 );

b) ABCP vydané v rámci programu ABCP, ktoré:

i) plne podporuje regulovaná úverová inštitúcia, ktorá pokrýva všetky riziká likvidity, úveru a zníženia kvality pohľadávok, ako aj priebežné náklady na transakcie a prebiehajúce celoprogramové náklady súvisiace s ABCP, ak sú potrebné na to, aby sa investorovi zaručilo úplné vyplatenie akejkoľvek sumy z ABCP;

ii) nie je resekuritizáciou, a expozície, ktoré sú podkladom pre sekuritizáciu na úrovni každej transakcie ABCP, nezahŕňajú žiadnu sekuritizačnú pozíciu;

iii) nezahŕňa syntetickú sekuritizáciu v zmysle vymedzenia v článku 242 bode 11 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

▼M1

c) jednoduchá, transparentná a štandardizovaná (STS) sekuritizácia určená v súlade s kritériami a podmienkami stanovenými v článkoch 20, 21 a 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402 ( 3 ) alebo STS ABCP určený v súlade s kritériami a podmienkami stanovenými v článkoch 24, 25 a 26 uvedeného nariadenia.

▼B

2.  Krátkodobý FPT môže investovať do sekuritizácií alebo ABCP uvedených v odseku 1, ak je v príslušných prípadoch splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:

a) zmluvne dohodnutá splatnosť sekuritizácie v čase emisie uvedená v odseku 1 písm. a) je dva roky alebo menej, a zostávajúci čas do dátumu ďalšej úpravy úrokovej sadzby je 397 dní alebo menej;

b) zmluvne dohodnutá splatnosť v čase emisie alebo zostatková splatnosť sekuritizácie alebo ABCP uvedená v odseku 1 písm. b) a c) je 397 dní alebo menej;

c) sekuritizácie uvedené v odseku 1 písm. a) a c) sú amortizujúcimi nástrojmi a ich vážená priemerná životnosť je dva roky alebo menej.

3.  Štandardný FPT môže investovať do sekuritizácií alebo ABCP uvedených v odseku 1, ak je v príslušných prípadoch splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:

a) zmluvne dohodnutá splatnosť v čase emisie alebo zostatková splatnosť sekuritizácie a ABCP uvedená v odseku 1 písm. a), b) a c) je dva roky alebo menej a zostávajúci čas do dátumu ďalšej úpravy úrokovej sadzby je 397 dní alebo menej;

b) sekuritizácie uvedené v odseku 1 písm. a) a c) sú amortizujúcimi nástrojmi a ich vážená priemerná životnosť je dva roky alebo menej.

4.  Komisia prijme do šiestich mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti navrhnutého nariadenia o STS sekuritizáciách delegovaný akt v súlade s článkom 45, ktorým sa mení tento článok zavedením krížového odkazu na kritériá identifikácie STS sekuritizácií a ABCP v zodpovedajúcich ustanoveniach uvedeného nariadenia. Táto zmena nadobudne účinnosť najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti uvedeného delegovaného aktu alebo od dátumu uplatňovania zodpovedajúcich ustanovení navrhnutého nariadenia o STS sekuritizáciách, podľa toho, čo nastane neskôr.

Na účely prvého pododseku kritériá na identifikáciu STS sekuritizácií a ABCP musia obsahovať aspoň:

a) požiadavky týkajúce sa jednoduchosti sekuritizácie vrátane jej skutočnej predajnej povahy a dodržiavania noriem týkajúcich sa upisovania expozícií;

b) požiadavky týkajúce sa štandardizácie sekuritizácie vrátane požiadaviek na ponechanie rizika;

c) požiadavky týkajúce sa transparentnosti sekuritizácie vrátane poskytovania informácií potenciálnym investorom;

d) pre ABCP popri písmenách a), b) a c) požiadavky týkajúce sa sponzorov a podpory sponzorov programu ABCP.

Článok 12

Prípustné vklady v úverových inštitúciách

FPT môže investovať vklad v úverovej inštitúcii, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) vklad je splatný na požiadanie alebo sa môže kedykoľvek vybrať;

b) splatnosť vkladu nepresahuje 12 mesiacov;

c) úverová inštitúcia má sídlo v členskom štáte, alebo keď má úverová inštitúcia sídlo v tretej krajine, podlieha pravidlám obozretného podnikania, ktoré sa považujú za rovnocenné pravidlám stanoveným v práve Únie v súlade s postupom stanoveným v článku 107 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Článok 13

Prípustné deriváty finančných nástrojov

FPT môže investovať do derivátu finančných nástrojov, ak sa s ním obchoduje na regulovanom trhu uvedenom v článku 50 ods. 1 písm. a), b) alebo c) smernice 2009/65/ES, alebo do derivátov finančných nástrojov obchodovaných mimo burzy (OTC deriváty)za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a) podklad derivátu sa skladá z úrokových sadzieb, výmenných kurzov, mien alebo indexov, ktoré zastupujú jednu z týchto kategórií;

b) derivát slúži len na účely hedžingu úrokovej sadzby alebo rizika výmenných kurzov vyplývajúceho z iných investícií FPT;

c) protistrany pri transakciách s OTC derivátmi sú inštitúcie podliehajúce dohľadu nad obozretným podnikaním a patriace do kategórií, ktoré schválil príslušný orgán FPT, a

d) OTC deriváty podliehajú dennému spoľahlivému a overiteľnému oceňovaniu a na základe podnetu FPT sa môžu kedykoľvek za svoju reálnu hodnotu predať, likvidovať alebo vyrovnať protiobchodom.

Článok 14

Prípustné zmluvy o repo transakciách

FPT môže uzatvárať zmluvy o repo transakciách, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) použijú sa na dočasnom základe, na nie viac ako sedem pracovných dní, iba na účely riadenia likvidity, a nie na iné investičné účely ako tie, ktoré sú uvedené v písmene c);

b) protistrane prijímajúcej prevedené aktíva FPT ako kolaterál v rámci zmluvy o repo transakcii je zakázané predávať, investovať, založiť alebo inak previesť tieto aktíva bez predchádzajúceho súhlasu FPT;

c) peňažné prostriedky, ktoré prijal FPT ako súčasť zmluvy o repo transakcii, sa môžu:

i) uložiť do vkladov v súlade s článkom 50 ods. 1 písm. f) smernice 2009/65/ES, alebo

ii) investovať do aktív uvedených v článku 15 ods. 6, ale nesmú sa inak investovať do prípustných aktív, ako je uvedené v článku 9, previesť alebo inak opätovne použiť;

d) peňažné prostriedky, ktoré FPT získa v rámci zmluvy o repo transakciách, nesmú presahovať 10 % jeho aktív;

e) FPT má právo kedykoľvek vypovedať zmluvu, a to prostredníctvom podania predchádzajúceho oznámenia najviac dva pracovné dni vopred.

Článok 15

Prípustné zmluvy o reverzných repo transakciách

1.  FPT môže uzatvárať zmluvy o reverzných repo transakciách, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) FPT má právo kedykoľvek vypovedať zmluvu, a to prostredníctvom podania predchádzajúceho oznámenia najviac dva pracovné dni vopred;

b) trhová hodnota aktív prijatých v rámci zmluvy o reverzných repo transakciách sa vždy aspoň rovná hodnote vyplatených peňažných prostriedkov.

2.  Aktíva, ktoré prijal FPT v rámci zmluvy o reverzných repo transakciách, sú nástroje peňažného trhu, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v článku 10.

Aktíva, ktoré prijal FPT v rámci zmluvy o reverzných repo transakciách, sa nesmú predať, znovu investovať, prisľúbiť ani inak previesť.

3.  Sekuritizácie a ABCP nesmie FPT prijímať v rámci zmluvy o reverzných repo transakciách.

4.  Aktíva, ktoré prijal FPT v rámci zmluvy o reverzných repo transakciách, musia byť dostatočne diverzifikované, s maximálnou expozíciou voči určitému emitentovi 15 % čistej hodnoty aktív FPT, s výnimkou prípadu, ak majú tieto aktíva podobu nástrojov peňažného trhu, ktoré spĺňajú požiadavky článku 17 ods. 7 Okrem toho aktíva, ktoré prijal FPT v rámci zmluvy o reverzných repo transakciách, emituje subjekt, ktorý je nezávislý od protistrany, a očakáva sa od neho, že nebude vykazovať vysokú koreláciu s výkonnosťou protistrany.

5.  FPT, ktorý uzatvára zmluvu o reverzných repo transakciách, zabezpečí, že je schopný zvolať celú sumu peňažných prostriedkov kedykoľvek, buď na základe toho, ako narastá, alebo podľa trhovej hodnoty. Ak sú peňažné prostriedky kedykoľvek zvolateľné na základe trhovej hodnoty, trhová hodnota zmluvy o reverzných repo transakciách sa použije na výpočet čistej hodnoty majetku FPT.

6.  Odchylne od odseku 2 tohto článku môže FPT v rámci zmluvy o reverzných repo transakciách prijať iné likvidné prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu, než tie, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v článku 10, za predpokladu, že uvedené aktíva spĺňajú jednu z týchto podmienok:

a) emitovala ich alebo sa za ne zaručila Únia, ústredný orgán alebo centrálna banka členského štátu, Európska centrálna banka, Európska investičná banka, Európsky mechanizmus pre stabilitu alebo Európsky nástroj finančnej stability za predpokladu, že dostali kladné hodnotenie podľa článkov 19 až 22;

b) emitoval ich alebo sa za ne zaručil ústredný orgán alebo centrálna banka tretej krajiny, za predpokladu, že dostali kladné hodnotenie podľa článkov 19 až 22.

Informácie o aktívach, ktoré boli prijaté v rámci zmluvy o reverzných repo transakciách podľa prvého pododseku tohto odseku, sa poskytujú investorom do FPT v súlade s článkom 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 ( 4 ).

Aktíva, ktoré boli prijaté v rámci zmluvy o reverzných repo transakciách podľa prvého pododseku tohto odseku, musia spĺňať požiadavky článku 17 ods. 7

7.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 45 na doplnenie tohto nariadenia bližším určením kvantitatívnych a kvalitatívnych požiadaviek na likviditu vzťahujúcich sa na aktíva uvedené v odseku 6 a kvantitatívnych a kvalitatívnych požiadaviek na kreditnú kvalitu vzťahujúcich sa na aktíva uvedené v odseku 6 písm. a) tohto článku.

Komisia na tento účel zohľadní správu uvedenú v článku 509 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Komisia prijme delegovaný akt uvedený v prvom pododseku najneskôr 21. januára 2018.

Článok 16

Prípustné podielové listy alebo akcie FPT

1.  FPT môže získať podielové listy alebo akcie akéhokoľvek iného FPT (ďalej len „cieľový FPT“), ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) do podielových listov alebo akcií iných FPT sa môže investovať najviac 10 % aktív cieľového FPT v súlade s jeho štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi;

b) cieľový FPT nemá v držbe podielové listy ani akcie v nadobúdajúcom FPT.

FPT, ktorého podielové listy alebo akcie boli nadobudnuté, nesmie investovať do nadobúdajúceho FPT počas obdobia, v ktorom má nadobúdajúci FPT v držbe jeho podielové listy alebo akcie.

2.  FPT môže nadobudnúť podielové listy alebo akcie iných FPT za predpokladu, že najviac 5 % svojich aktív investuje do podielových listov alebo akcií jedného FPT.

3.  FPT môže súhrnne investovať najviac 17,5 % svojich aktív do podielových listov alebo akcií iného FPT.

4.  Podielové listy alebo akcie iného FPT môžu byť predmetom investície zo strany FPT, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) cieľovému FPT bolo udelené povolenie v súlade s týmto nariadením;

b) ak cieľový FPT spravuje priamo alebo na základe delegovania rovnaký správca ako je správca nadobúdajúceho FPT, alebo inou spoločnosťou, s ktorou je správca nadobúdajúceho FPT previazaný prostredníctvom spoločného riadenia alebo kontroly alebo podstatného priameho alebo nepriameho podielu, správca cieľového FPT alebo táto iná spoločnosť nesmie účtovať poplatky za upísanie alebo predaj z titulu investície nadobúdajúceho FPT do podielových listov alebo akcií cieľového FPT;

c) ak FPT investuje 10 % svojich aktív alebo viac do podielových listov alebo akcií iných FTP:

i) v prospekte daného FPT sa uvedie maximálna výška poplatkov za správu, ktoré môžu byť účtované samotnému FPT a ďalším FPT, do ktorých investuje, a

ii) vo výročnej správe sa uvedie maximálna časť poplatkov za správu účtovaných samotnému FPT a ďalším FPT, do ktorých investuje.

5.  Odseky 2 a 3 tohto článku sa nevzťahujú na FPT, ktorý je AIF, ktorému bolo udelené povolenie v súlade s článkom 5, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) FPT je uvádzaný na trh výlučne prostredníctvom zamestnaneckého systému sporenia, ktorý upravuje vnútroštátne právo a ktorého investormi sú len fyzické osoby;

b) zamestnanecký systém sporenia uvedený v písmene a) umožňuje investorom vyplatenie ich investícií iba za reštriktívnych odkupných podmienok, ktoré sú ustanovené vo vnútroštátnom práve, takže vyplatenie sa môže uskutočniť iba za istých okolností, ktoré nesúvisia s vývojom na trhu.

Odchylne od odsekov 2 a 3 tohto článku FPT, ktorý je PKIPCP a ktorému bolo udelené povolenie v súlade s článkom 4 ods. 2, môže nadobudnúť podielové listy alebo akcie v iných FPT v súlade s článkom 55 alebo 58 smernice 2009/65/ES za týchto podmienok:

a) FPT je uvádzaný na trh výlučne prostredníctvom zamestnaneckého systému sporenia, ktorý upravuje vnútroštátne právo a ktorého investormi sú len fyzického osoby;

b) zamestnanecký systém sporenia uvedený v písmene a) umožňuje investorom vyplatenie ich investícií iba za reštriktívnych odkupných podmienok, ktoré sú ustanovené vo vnútroštátnom práve, takže vyplatenie sa môže uskutočniť iba za istých okolností, ktoré nesúvisia s vývojom na trhu.

6.  Krátkodobý FPT môže investovať iba do podielových listov alebo akcií iných krátkodobých FPT.

7.  Štandardný FPT môže investovať do podielových listov alebo akcií krátkodobých FPT a štandardných FPT.Oddiel II

Ustanovenia o investičných politikách

Článok 17

Diverzifikácia

1.  FPT investuje najviac:

a) 5 % svojich aktív do nástrojov peňažného trhu, sekuritizácií a ABCP emitovaných tým istým subjektom;

b) 10 % svojich aktív do vkladov tej istej úverovej inštitúcie, pokiaľ sa štruktúra bankového sektora v členskom štáte, v ktorom má FPT sídlo, vyznačuje nedostatkom rentabilných úverových inštitúcií pre naplnenie požiadavky na diverzifikáciu, a pre FPT nie je ekonomicky uskutočniteľné realizovať vklady v inom členskom štáte, v tom prípade môže FPT investovať najviac 15 % svojich aktív do tej istej úverovej inštitúcie.

2.  Odchylne od odseku 1 písm. a) môže FPT s premenlivou čistou hodnotou majetku investovať najviac 10 % svojich aktív do nástrojov peňažného trhu, sekuritizácií a ABCP emitovaných tým istým subjektom, pokiaľ celková hodnota takýchto nástrojov peňažného trhu, sekuritizácií a ABCP, ktoré drží FPT s premenlivou čistou hodnotou majetku v každom emitentovi, do ktorého investuje viac ako 5 % svojich aktív, nepresiahne 40 % hodnoty jeho aktív.

3.  Súhrn všetkých expozícií FPT vyplývajúcich zo sekuritizácií a ABCP do dátumu začatia uplatňovania delegovaného aktu uvedeného v článku 11 ods. 4 nepresiahne 15 % aktív FPT.

Počnúc dátumom začatia uplatňovania delegovaného aktu uvedeného v článku 11 ods. 4 súhrn všetkých expozícií FPT vyplývajúcich zo sekuritizácií a ABCP nesmie prekročiť 20 % aktív FPT, pričom najviac 15 % aktív FPT možno investovať do sekuritizácií a ABCP, ktoré nespĺňajú kritériá identifikácie STS sekuritizácií a ABCP.

4.  Súhrnná riziková expozícia voči tej istej protistrane FPT vyplývajúca z transakcií s OTC derivátmi, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 13, nesmie prekročiť 5 % aktív FPT.

5.  Súhrnná suma peňažnej hotovosti poskytnutej tej istej protistrane FPT v rámci zmlúv o reverzných repo transakciách nesmie prekročiť 15 % aktív FPT.

6.  Bez toho, aby boli dotknuté jednotlivé limity stanovené v odsekoch 1 a 4, FPT nesmie kombinovať nasledujúce prvky v prípade, že by to viedlo k investovaniu viac než 15 % jeho aktív do jedného subjektu:

a) investície do nástrojov peňažného trhu, sekuritizácií a ABCP emitovaných daným subjektom;

b) vklady v danom subjekte;

c) OTC deriváty finančných nástrojov, v dôsledku ktorých daný subjekt preberá expozíciu voči riziku protistrany.

Odchylne od požiadavky na diverzifikáciu stanovenú v prvom pododseku v prípade, že sa štruktúra finančného trhu v členskom štáte, v ktorom má FPT sídlo, vyznačuje nedostatkom rentabilných finančných inštitúcií pre naplnenie požiadavky na diverzifikáciu, a pre FPT nie je ekonomicky uskutočniteľné využívať finančné inštitúcie v inom členskom štáte, FPT môže kombinovať typy investícií uvedené v písmenách a) až c) do maximálneho objemu investície do jedného subjektu vo výške 20 % svojich aktív.

7.  Odchylne od odseku 1 písm. a) môže príslušný orgán FPT udeliť FPT povolenie, aby FPT v súlade so zásadou rozloženia rizík investoval až 100 % svojich aktív do rôznych nástrojov peňažného trhu, ktoré emitovala alebo sa za ne zaručila samostatne alebo spoločne Únia, vnútroštátne, regionálne a miestne správne orgány členských štátov alebo ich centrálne banky, Európska centrálna banka, Európska investičná banka, Európsky investičný fond, Európsky mechanizmus pre stabilitu, Európsky nástroj finančnej stability, ústredný orgán alebo centrálna banka tretej krajiny, Medzinárodný menový fond, Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj, Rozvojová banka Rady Európy, Európska banka pre obnovu a rozvoj, Banka pre medzinárodné zúčtovanie alebo akákoľvek príslušná medzinárodná finančná inštitúcia alebo organizácia, ktorej členom je jeden alebo viac členských štátov.

Prvý pododsek sa uplatňuje, len ak sú splnené všetky tieto požiadavky:

a) FPT má v držbe nástroje peňažného trhu, ktoré pochádzajú aspoň zo šiestich rôznych emisií emitenta;

b) FPT obmedzuje investície do nástrojov peňažného trhu z tej istej emisie na maximálne 30 % svojich aktív;

c) FPT vo svojom štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch výslovne uvádza všetky správne orgány, inštitúcie alebo organizácie uvedené v prvom pododseku, ktoré emitujú alebo sa zaručia samostatne alebo spoločne za nástroje peňažného trhu, do ktorých má FPT v úmysle investovať viac ako 5 % svojich aktív;

d) FPT zreteľne vo svojom prospekte a marketingovom oznámení upozorňuje na uplatňovanie tejto výnimky a uvádza všetky správne orgány, inštitúcie alebo organizácie uvedené v prvom pododseku, ktoré emitujú alebo sa zaručia samostatne alebo spoločne za nástroje peňažného trhu, do ktorých má FPT v úmysle investovať viac ako 5 % svojich aktív.

8.  Bez ohľadu na individuálne limity stanovené v odseku 1 môže FPT investovať najviac 10 % svojich aktív do dlhopisov, ktoré emituje jedna úverová inštitúcia s registrovaným sídlom v členskom štáte, ktorá zo zákona podlieha osobitnému verejnému dozoru, ktorého cieľom je ochraňovať držiteľov dlhopisov. Najmä sumy získané z emisie týchto dlhopisov sa investujú v súlade so zákonom do aktív, ktoré počas celého obdobia platnosti dlhopisov dokážu kryť nároky vyplývajúce z týchto dlhopisov a ktoré by sa v prípade zlyhania emitenta prednostne použili na splatenie istiny a na úhradu vzniknutého úroku.

Ak FPT investuje viac než 5 % svojich aktív do dlhopisov uvedených v prvom pododseku a emitovaných jedným emitentom, celková hodnota týchto investícií neprekročí 40 % hodnoty aktív FPT.

9.  Bez ohľadu na individuálne limity ustanovené v odseku 1 môže FPT investovať najviac 20 % svojich aktív do dlhopisov emitovaných jednou úverovou inštitúciou, ak sú splnené požiadavky stanovené v článku 10 ods. 1 písm. f) alebo článku 11 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61, vrátane akejkoľvek možnej investície do aktív uvedenej v odseku 8 tohto článku.

Ak FPT investuje viac než 5 % svojich aktív do dlhopisov uvedených v prvom pododseku a emitovaných jedným emitentom, celková hodnota týchto investícií nesmie prekročiť 60 % hodnoty aktív FPT vrátane akejkoľvek možnej investície do aktív uvedenej v odseku 8 za dodržania limitov uvedených v danom odseku.

10.  Spoločnosti, ktoré na účely zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ ( 5 ) alebo v súlade s uznávanými medzinárodnými účtovnými pravidlami patria do tej istej skupiny, sa na účely výpočtu limitov uvedených v odsekoch 1 až 6 tohto článku považujú za jeden subjekt.

Článok 18

Koncentrácia

1.  FPT nesmie mať v držbe viac než 10 % nástrojov peňažného trhu, sekuritizácií a ABCP emitovaných jedným subjektom.

2.  Limit stanovený v odseku 1 sa neuplatňuje v súvislosti s držbou nástrojov peňažného trhu, ktoré emitovala alebo sa za ne zaručila Únia, vnútroštátne, regionálne a miestne správne orgány členských štátov alebo ich centrálne banky, Európska centrálna banka, Európska investičná banka, Európsky investičný fond, Európsky mechanizmus pre stabilitu, Európsky nástroj finančnej stability, ústredný orgán alebo centrálnu banku tretej krajiny, Medzinárodný menový fond, Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj, Rozvojová banka Rady Európy, Európska banka pre obnovu a rozvoj, Banka pre medzinárodné zúčtovanie alebo akákoľvek ďalšia príslušná medzinárodná finančná inštitúcia alebo organizácia, ktorej členom je jeden alebo viac členských štátov.Oddiel III

Kreditná kvalita nástrojov peňažného trhu, sekuritizácií a ABCP

Článok 19

Postup interného hodnotenia kreditnej kvality

1.  Správca FPT stanoví, zavedie a dôsledne uplatňuje obozretný postup interného hodnotenia kreditnej kvality na stanovenie kreditnej kvality nástrojov peňažného trhu, sekuritizácií a ABCP s prihliadnutím na emitenta nástroja a charakteristické vlastnosti samotného nástroja.

2.  Správca FPT zabezpečuje, aby informácie použité pri uplatňovaní postupu interného hodnotenia kreditnej kvality boli dostatočne kvalitné, aktuálne a aby pochádzali zo spoľahlivých zdrojov.

3.  Postup interného hodnotenia je založený na obozretných, systematických a priebežných metódach hodnotenia. Použité metódy podliehajú validácii správcu FPT na základe minulých skúseností a empirických dôkazov vrátane spätného testovania.

4.  Správca FPT zabezpečuje, aby bol postup interného hodnotenia kreditnej kvality v súlade so všetkými týmito všeobecnými zásadami:

a) stanoví sa účinný postup na získavanie a aktualizáciu relevantných informácií o charakteristických vlastnostiach emitenta a nástroja;

b) prijmú sa a vykonajú sa náležité opatrenia na zabezpečenie toho, aby bolo interné hodnotenie kreditnej kvality založené na dôkladnej analýze dostupných a relevantných informácií a aby zahŕňal všetky relevantné faktory, ktoré ovplyvňujú úverovú bonitu emitenta, a kreditnú kvalitu nástroja;

c) postup interného hodnotenia kreditnej kvality sa priebežne monitoruje a aspoň raz za rok sa preskúmajú všetky hodnotenia kreditnej kvality;

d) správca FPT vykoná nové hodnotenie kreditnej kvality nástroja peňažného trhu, sekuritizácií a ABCP, keď dôjde k podstatnej zmene, ktorá by mohla mať vplyv na existujúce hodnotenie nástroja, pričom nebude dochádzať k mechanickému nadmerného spoliehaniu sa na externé ratingy v súlade s článkom 5a nariadenia (ES) č. 1060/2009;

e) správca FPT preskúma metódy hodnotenia kreditnej kvality aspoň raz za rok, aby sa určilo, či sú naďalej vhodné pre aktuálne portfólio a vonkajšie podmienky, a preskúmanie sa postúpi príslušnému orgánu správcu FPT. Ak správca FPT zistí chyby v metódach hodnotenia kreditnej kvality alebo v jej uplatňovaní, okamžite tieto chyby odstráni;

f) ak sa zmenia metódy, modely alebo kľúčové predpoklady použité v rámci postupu interného hodnotenia kreditnej kvality, správca FPT preskúma čo najskôr všetky dotknuté interné hodnotenia kreditnej kvality.

Článok 20

Interné hodnotenie kreditnej kvality

1.  Správca FPT uplatňuje postup stanovený v článku 19, aby určil, či kreditná kvalita nástroja peňažného trhu, sekuritizácie alebo ABCP získala priaznivé hodnotenie. Ak ratingová agentúra registrovaná a certifikovaná v súlade s nariadením (ES) č. 1060/2009 poskytla rating daného nástroja peňažného trhu, správca FPT môže zohľadniť tento rating a doplňujúce informácie a analýzy vo svojom internom hodnotení kreditnej kvality, pričom sa v súlade s článkom 5a nariadenia (ES) č. 1060/2009 nebude výlučne alebo mechanicky spoliehať na takýto rating.

2.  Hodnotenie kreditnej kvality musí zohľadniť aspoň tieto faktory a všeobecné zásady:

a) kvantifikáciu kreditného rizika emitenta a relatívneho rizika zlyhania emitenta a nástroja;

b) kvalitatívne ukazovatele o emitentovi nástroja, a to i vzhľadom na makroekonomickú situáciu a situáciu na finančnom trhu;

c) krátkodobú povahu nástrojov peňažného trhu;

d) triedu aktív nástroja;

e) druh emitenta, pričom sa rozlíšia aspoň tieto druhy emitentov: štátne, regionálne alebo miestne správne orgány, finančné spoločnosti a nefinančné spoločnosti;

f) v prípade štruktúrovaných finančných nástrojov operačné riziko a riziko protistrany, ktoré je súčasťou štruktúrovanej finančnej transakcie, a v prípade expozície vyplývajúcej zo sekuritizácií kreditné riziko emitenta, štruktúru sekuritizácie a kreditné riziko podkladových aktív;

g) profil likvidity nástroja.

Správca FPT môže pri určovaní kreditnej kvality nástroja peňažného trhu uvedeného v článku 17 ods. 7 okrem faktorov a všeobecných zásad uvedených v tomto odseku zohľadniť upozornenia a ukazovatele.

Článok 21

Dokumentácia

1.  Správca FPT zdokumentuje svoj postup interného hodnotenia kreditnej kvality a hodnotenia kreditnej kvality. Dokumentácia zahŕňa:

a) návrh jeho postupu interného hodnotenia kreditnej kvality a jeho prevádzkové vlastnosti, a to takým spôsobom, ktorý príslušným orgánom umožňuje pochopiť a posúdiť vhodnosť hodnotenia kreditnej kvality;

b) dôvody hodnotenia kreditnej kvality a analýzu, o ktorú sa opiera, ako aj správcov výber kritérií pre preskúmanie hodnotenia kreditnej kvality a frekvencie tohto preskúmania;

c) všetky podstatné zmeny postupu interného hodnotenia kreditnej kvality vrátane určenia príčin týchto zmien;

d) organizáciu postupu interného hodnotenia kreditnej kvality a štruktúry internej kontroly;

e) úplnú históriu interných hodnotení kreditnej kvality priradených nástrojom, emitentom a prípadne uznaným ručiteľom;

f) totožnosť osoby alebo osôb zodpovedných za postup interného hodnotenia kreditnej kvality.

2.  Správca FPT uschováva všetku dokumentáciu uvedenú v odseku 1 aspoň tri úplné ročné zúčtovacie obdobia.

3.  Postup interného hodnotenia kreditnej kvality je podrobne opísaný v štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch FPT a všetky dokumenty uvedené v odseku 1 sa sprístupňujú na požiadanie príslušným orgánom FPT a príslušným orgánom správcu FPT.

Článok 22

Delegované akty týkajúce sa hodnotenia kreditnej kvality

Komisia prijíma delegované akty v súlade s článkom 45 s cieľom doplniť toto nariadenie, pričom sa bližšie určia tieto body:

a) kritériá určené na validáciu metódy hodnotenia kreditnej kvality uvedenej v článku 19 ods. 3;

b) kritériá na kvantifikáciu kreditného rizika a relatívneho rizika zlyhania emitenta a nástroja uvedenú v článku 20 ods. 2 písm. a);

c) kritériá na stanovenie kvalitatívnych ukazovateľov týkajúcich sa emitenta nástroja uvedených v článku 20 ods. 2 písm. b);

d) význam slovného spojenia „podstatná zmena“ uvedeného v článku 19 ods. 4 písm. d).

Článok 23

Riadenie hodnotenia kreditnej kvality

1.  Postup interného hodnotenia kreditnej kvality schvaľuje vrcholový manažment, riadiaci orgán a funkcia dohľadu správcu FPT, ak existuje.

Uvedené subjekty musia mať dobré znalosti o postupe interného hodnotenia kreditnej kvality a metódach, ktoré používa správca FPT, a musia dôkladne rozumieť súvisiacim správam.

2.  Správca FPT podáva subjektom uvedeným v odseku 1 správu o kreditnom rizikovom profile FTP na základe analýzy interných hodnotení kreditnej kvality FPT. Frekvencia predkladania správ závisí od významu a druhu informácií a je aspoň ročná.

3.  Vrcholový manažment priebežne zabezpečuje riadne fungovanie postupu interného hodnotenia kreditnej kvality.

Vrcholový manažment je pravidelne informovaný o výsledkoch postupov interného hodnotenia kreditnej kvality, oblastiach, v ktorých boli zistené nedostatky, a o úsilí a opatreniach prijatých na zlepšenie predtým zistených nedostatkov.

4.  Interné hodnotenia kreditnej kvality a ich pravidelné preskúmanie správcom FPT nesmú vykonávať osoby, ktoré vykonávajú riadenie portfólia FPT alebo sú za toto riadenie zodpovedné.KAPITOLA III

Povinnosti týkajúce sa riadenia rizík FPT

Článok 24

Pravidlá týkajúce sa portfólia krátkodobých FPT

1.  Krátkodobý FPT musí priebežne spĺňať všetky tieto požiadavky týkajúce sa portfólia:

a) jeho portfólio má váženú priemernú splatnosť, ktorá nepresahuje 60 dní;

b) jeho portfólio má váženú priemernú životnosť, ktorá nepresahuje 120 dní, s výhradou druhého a tretieho pododseku;

c) v prípade FPT s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou a FPT s konštantnou čistou hodnotou majetku investujúcich do verejného dlhu sa aspoň 10 % ich aktív skladá z aktív splatných do jedného dňa, zmlúv o reverzných repo transakciách, ktoré možno vypovedať s oznámením podaným jeden pracovný deň vopred, alebo peňažných prostriedkov, ktoré možno vybrať s oznámením podaným jeden pracovný deň vopred. FPT s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou alebo FPT s konštantnou čistou hodnotou majetku investujúci do verejného dlhu nesmie nadobúdať žiadne iné aktíva okrem aktív splatných do jedného dňa, ak by v dôsledku tohto nadobudnutia daný FPT investoval menej než 10 % svojho portfólia do aktív splatných do jedného dňa;

d) v prípade krátkodobého FPT s variabilnou čistou hodnotou majetku sa aspoň 7,5 % jeho aktív skladá z aktív splatných do jedného dňa, zmlúv o reverzných repo transakciách, ktoré je možné vypovedať s oznámením podaným jeden pracovný deň vopred, alebo peňažných prostriedkov, ktoré možno vybrať s oznámením podaným jeden pracovný deň vopred. Krátkodobý FPT s variabilnou čistou hodnotou majetku nesmie nadobúdať žiadne iné aktíva okrem aktív splatných do jedného dňa, ak by v dôsledku tohto nadobudnutia daný FPT investoval menej než 7,5 % svojho portfólia do aktív splatných do jedného dňa;

e) v prípade FPT s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou a FPT s konštantnou čistou hodnotou majetku investujúcich do verejného dlhu sa aspoň 30 % ich aktív skladá z aktív splatných do jedného týždňa, zmlúv o reverzných repo transakciách, ktoré možno vypovedať s oznámením podaným päť pracovných dní vopred, alebo peňažných prostriedkov, ktoré možno vybrať s oznámením podaným päť pracovných dní vopred. FPT s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou alebo FPT s konštantnou čistou hodnotou majetku investujúci do verejného dlhu nesmie nadobúdať žiadne iné aktíva okrem aktív splatných do jedného týždňa, ak by v dôsledku tohto nadobudnutia daný FPT investoval menej než 30 % svojho portfólia do aktív splatných do jedného týždňa;

f) v prípade krátkodobých FPT s variabilnou čistou hodnotou majetku sa aspoň 15 % ich aktív skladá z aktív splatných do jedného týždňa, zmlúv o reverzných repo transakciách, ktoré možno vypovedať oznámením podaným päť pracovných dní vopred, alebo peňažných prostriedkov, ktoré možno vybrať s oznámením podaným päť pracovných dní vopred. Krátkodobý FPT s variabilnou čistou hodnotou majetku nesmie nadobúdať žiadne iné aktíva okrem aktív splatných do jedného týždňa, ak by v dôsledku tohto nadobudnutia daný FPT investoval menej než 15 % svojho portfólia do aktív splatných do jedného týždňa;

g) aktíva uvedené v článku 17 ods. 7, ktoré majú vysokú likviditu a možno ich vyplatiť a vyrovnať do jedného pracovného dňa a ktoré majú zostatkovú splatnosť najviac 190 dní, môžu byť na účely výpočtu uvedeného v písmene e) tiež zahrnuté do aktív splatných do jedného týždňa FPT s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou a FPT s konštantnou čistou hodnotou majetku investujúcich do verejného dlhu, a to až do výšky 17,5 % jeho aktív;

h) medzi aktíva splatné do jedného týždňa krátkodobého FPT s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou môžu byť na účely výpočtu uvedeného v písmene f) zahrnuté nástroje peňažného trhu alebo podielové listy či akcie iných FPT až do výšky 7,5 % jeho aktív, pokiaľ je ich možné vyplatiť a vyrovnať počas piatich pracovných dní.

Pri výpočte váženej priemernej životnosti na účely písmena b) v prvom pododseku v prípade cenných papierov vrátane štruktúrovaných finančných nástrojov krátkodobý FPT zakladá výpočet splatnosti na zostatkovej splatnosti do zmluvne dohodnutého splatenia nástrojov. Avšak v prípade, že finančný nástroj zahŕňa predajnú opciu, môže krátkodobý FPT vychádzať pri výpočte splatnosti z dátumu uplatnenia predajnej opcie namiesto zostatkovej splatnosti, ale iba vtedy, ak sú neustále splnené tieto podmienky:

i) predajnú opciu dokáže krátkodobý FPT slobodne uplatniť k dátumu uplatnenia opcie;

ii) realizačná cena predajnej opcie sa pohybuje tesne pri predpokladanej hodnote nástroja k dátumu uplatnenia opcie;

iii) z investičnej stratégie krátkodobého FPT vyplýva, že opcia sa s vysokou pravdepodobnosťou uplatní k dátumu uplatnenia opcie.

Odchylne od druhého pododseku môže krátkodobý FPT pri výpočte priemernej váženej životnosti v prípade sekuritizácií a ABCP namiesto toho v prípade amortizujúcich nástrojov vychádzať pri výpočte splatnosti z jedného z uvedených:

i) zo zmluvného amortizačného profilu takýchto nástrojov;

ii) z amortizačného profilu podkladových aktív, z ktorých plynú peňažné toky na splatenie takýchto nástrojov.

2.  Ak sa limity uvedené v tomto článku prekročia nezávisle od vôle FPT alebo v dôsledku využitia práva na upísanie alebo vyplatenie, daný FPT si ako prioritný cieľ stanoví dosiahnutie nápravy tejto situácie s ohľadom na záujmy svojich podielnikov alebo akcionárov.

3.  Všetky FPT uvedené v článku 3 ods. 1 tohto nariadenia môžu mať podobu krátkodobého FPT.

Článok 25

Pravidlá týkajúce sa portfólia štandardných FPT

1.  Štandardný FPT musí priebežne spĺňať všetky tieto požiadavky:

a) vážená priemerná splatnosť jeho portfólia nikdy nepresahuje šesť mesiacov;

b) vážená priemerná životnosť jeho portfólia nikdy nepresahuje 12 mesiacov s výhradou druhého a tretieho pododseku;

c) aspoň 7,5 % jeho aktív sa skladá z aktív splatných do jedného dňa, zmlúv o reverzných repo transakciách, ktoré možno vypovedať s oznámením podaným jeden pracovný deň vopred, alebo peňažných prostriedkov, ktoré možno vybrať s oznámením podaným jeden pracovný deň vopred. Štandardný FPT nesmie nadobúdať žiadne iné aktíva okrem aktív splatných do jedného dňa, ak by v dôsledku tohto nadobudnutia daný FPT investoval menej než 7,5 % svojho portfólia do aktív splatných do jedného dňa;

d) aspoň 15 % jeho aktív sa skladá z aktív splatných do jedného týždňa, zmlúv o reverzných repo transakciách, ktoré možno vypovedať s oznámením podaným päť pracovných dní vopred, alebo peňažných prostriedkov, ktoré možno vybrať s oznámením podaným päť pracovných dní vopred. Štandardný FPT nesmie nadobúdať žiadne iné aktíva okrem aktív splatných do jedného týždňa, ak by v dôsledku tohto nadobudnutia daný FPT investoval menej než 15 % svojho portfólia do aktív splatných do jedného týždňa;

e) medzi aktíva splatné do jedného týždňa môžu byť na účely výpočtu uvedeného v písmene d) zahrnuté nástroje peňažného trhu alebo podielové listiny či akcie iných FPT až do výšky 7,5 % jeho aktív, pokiaľ je ich možné vyplatiť a vyrovnať počas piatich pracovných dní.

Pri výpočte váženej priemernej životnosti na účely písmena b) v prvom pododseku v prípade cenných papierov vrátane štruktúrovaných finančných nástrojov zakladá štandardný FPT výpočet splatnosti na zostatkovej splatnosti do zmluvne dohodnutého splatenia nástrojov. Avšak v prípade, že finančný nástroj zahŕňa predajnú opciu, štandardný FPT môže vychádzať pri výpočte splatnosti z dátumu uplatnenia predajnej opcie namiesto zostatkovej splatnosti, ale iba vtedy, ak sú neustále splnené tieto podmienky:

i) predajnú opciu dokáže štandardný FPT slobodne uplatniť k dátumu uplatnenia opcie;

ii) realizačná cena predajnej opcie sa pohybuje tesne pri predpokladanej hodnote nástroja k dátumu uplatnenia opcie;

iii) z investičnej stratégie štandardného FPT vyplýva, že opcia sa s vysokou pravdepodobnosťou uplatní k dátumu uplatnenia opcie.

Odchylne od druhého pododseku môže štandardný FPT pri výpočte váženej priemernej životnosti sekuritizácií a ABCP namiesto toho v prípade amortizujúcich nástrojov vychádzať pri výpočte splatnosti z jedného z uvedených:

i) zo zmluvného amortizačného profilu takýchto nástrojov;

ii) z amortizačného profilu podkladových aktív, z ktorých plynú peňažné toky na splatenie takýchto nástrojov.

2.  Ak sa limity uvedené v tomto článku prekročia nezávisle od vôle štandardného FPT alebo v dôsledku využitia práva na upísanie alebo vyplatenie, daný FPT si ako prioritný cieľ stanoví dosiahnutie nápravy tejto situácie s ohľadom na záujmy svojich podielnikov alebo akcionárov.

3.  Štandardný FPT nesmie mať podobu FPT konštantnou čistou hodnotou majetku investujúceho do verejného dlhu alebo FPT s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou.

Článok 26

Kreditné ratingy FPT

FPT, ktorý si vyžiada alebo financuje externý kreditný rating, tak spraví v súlade s nariadením (ES) č. 1060/2009. FPT alebo správca FPT jasne v prospekte FPT a vo všetkej komunikácii s investormi, v ktorej sa zmieňuje externý kreditný rating, uvedú, že tento rating bol vyžiadaný alebo financovaný zo strany FPT alebo správcom FPT.

Článok 27

Politika založená na zásade „poznaj svojho klienta“

1.  Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek prísnejšie požiadavky stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 ( 6 ), správca FPT stanoví, zavedie a uplatňuje postupy a koná so všetkou náležitou starostlivosťou, aby bolo možné predvídať účinok súbežného vyplácania viacerých investorov, pričom zohľadní aspoň typy investorov, počet podielových listov alebo akcií vo fonde vo vlastníctve jedného investora a vývoj prílivu a odlivu kapitálu.

2.  Ak hodnota podielových listov alebo akcií v držbe jedného investora presiahne hodnotu príslušnej požiadavky na dennú likviditu FPT, správca FPT zváži okrem faktorov uvedených v odseku 1 všetky tieto faktory:

a) identifikovateľnú štruktúru potrieb investorov v oblasti peňažnej hotovosti vrátane cyklického vývoja počtu akcií v FPT;

b) neochotu rôznych investorov riskovať;

c) stupeň korelácie rôznych investorov do FPT alebo úzke prepojenie medzi nimi.

3.  Keď investori smerujú svoje investície cez sprostredkovateľa, správca FPT si vyžiada od sprostredkovateľa informácie v súlade s odsekmi 1 a 2 s cieľom primerane riadiť likviditu a koncentráciu investorov FPT.

4.  Správca FPT zabezpečuje, aby hodnota podielových listov alebo akcií v držbe jedného investora závažne neohrozila profil FPT z hľadiska likvidity, ak tvorí podstatnú časť celkovej čistej hodnoty majetku FPT.

Článok 28

Stresové testovanie

1.  Pre každý FPT sa musia zaviesť spoľahlivé postupy stresového testovania, ktoré identifikujú prípadné udalosti alebo budúce zmeny hospodárskych podmienok, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na FPT. FPT alebo správca FPT hodnotí, aký možný vplyv by tieto udalosti alebo zmeny mohli mať na FPT. FPT alebo správca FPT pravidelne vykonáva stresové testovanie pre rôzne možné scenáre.

Stresové testy sú založené na objektívnych kritériách a zvažujú sa pri nich účinky extrémnych, ale hodnoverných scenárov. V scenároch stresových testov sa zohľadňujú aspoň referenčné parametre, medzi ktoré patria tieto faktory:

a) hypotetické zmeny úrovne likvidity aktív v držbe portfólia FPT;

b) hypotetické zmeny úrovne kreditného rizika aktív v držbe portfólia FPT vrátane kreditných udalostí a ratingových udalostí;

c) hypotetické pohyby úrokových sadzieb a výmenných kurzov;

d) hypotetické úrovne vyplácania;

e) hypotetické rozšírenie alebo zúženie rozpätí medzi indexmi, na ktoré sú naviazané úrokové sadzby portfólia cenných papierov;

f) hypotetické makrosystémové otrasy ovplyvňujúce hospodárstvo ako celok.

2.  V prípade FPT s konštantnou čistou hodnotou majetku investujúceho do verejného dlhu a FPT s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou sa v stresových testoch pre rôzne scenáre navyše odhaduje rozdiel medzi konštantnou čistou hodnotou majetku na podielový list alebo akciu a čistou hodnotou majetku na podielový list alebo akciu.

3.  Frekvenciu vykonávania stresových testov určuje v náležitých prípadoch predstavenstvo FPT alebo predstavenstvo správcu FPT po zvážení vhodného a primeraného intervalu so zreteľom na trhové podmienky a po zvážení akýchkoľvek plánovaných zmien v portfóliu FPT. Táto frekvencia musí byť aspoň polročná.

4.  V prípade, že stresový test odhalí akúkoľvek zraniteľnosť FPT, správca FPT vypracuje rozsiahlu správu s výsledkami stresového testovania a navrhovaný akčný plán.

Správca FPT prijme v prípade potreby opatrenia na zvýšenie stability FPT vrátane opatrení, ktorými sa posilní likvidita alebo kvalita aktív FPT, a okamžite informuje príslušný orgán FPT o prijatých opatreniach.

5.  Rozsiahla správa s výsledkami stresového testovania a navrhovaný akčný plán sa predkladajú v náležitých prípadoch predstavenstvu FPT alebo predstavenstvu správcu FPT na preskúmanie. Predstavenstvo v prípade potreby zmení navrhnutý akčný plán a schváli konečný akčný plán. Rozsiahla správa a akčný plán sa uchováva najmenej päť rokov.

Rozsiahla správa a akčný plán sa predložia príslušnému orgánu FPT na preskúmanie.

6.  Príslušný orgán FPT zašle rozsiahlu správu uvedenú v odseku 5 orgánu ESMA.

7.  ESMA vydá usmernenia s cieľom stanoviť spoločné referenčné parametre pre scenáre stresových testov, ktoré sa majú zahrnúť do stresových testov, s prihliadnutím na faktory uvedené v odseku 1. Usmernenia sa aktualizujú aspoň raz za rok s prihliadnutím na najnovší trhový vývoj.KAPITOLA IV

Pravidlá oceňovania

Článok 29

Oceňovanie FPT

1.  Aktíva FPT sa oceňujú aspoň raz za deň.

2.  Aktíva FPT sa vždy, keď je to možné, oceňujú podľa trhovej hodnoty finančného nástroja.

3.  Pri použití oceňovania podľa trhovej hodnoty finančného nástroja:

a) sa aktívum FPT oceňuje na základe obozretnejšej strany nákupu a predaja, okrem prípadu, keď aktívum môže zatvoriť pozíciu za strednú trhovú cenu;

b) používajú sa iba kvalitné trhové údaje; takéto údaje sa posudzujú na základe všetkých týchto faktorov:

i) počet a kvalita protistrán;

ii) objem a obrat aktíva FPT na trhu;

iii) veľkosť emisie a podiel emisie, ktorý FPT plánuje kúpiť alebo predať.

4.  Ak nie je možné ocenenie podľa trhovej hodnoty finančného nástroja alebo trhové údaje nie sú dostatočne kvalitné, aktíva FPT sa oceňujú konzervatívne použitím oceňovania podľa teoretickej ceny finančného nástroja.

Model musí presne odhadovať vnútornú hodnotu aktív FPT na základe všetkých týchto aktuálnych kľúčových faktorov:

a) objem a obrat daného aktíva na trhu;

b) veľkosť emisie a podiel emisie, ktorý FPT plánuje kúpiť alebo predať;

c) trhové riziko, úrokové riziko a kreditné riziko spojené s týmito aktívami.

Pri použití oceňovania podľa teoretickej ceny finančného nástroja sa nesmie použiť metóda amortizovanej ceny.

5.  Oceňovanie uskutočnené v súlade s odsekmi 2, 3, 4, 6 a 7 sa oznámi príslušným orgánom.

6.  Bez ohľadu na odseky 2, 3 a 4 sa aktíva FPT s konštantnou čistou hodnotou majetku investujúcich do verejného dlhu môžu dodatočne oceňovať použitím metódy amortizovanej ceny.

7.  Odchylne od odsekov 2 a 4 sa okrem oceňovania podľa trhovej hodnoty finančného nástroja uvedeného v odsekoch 2 a 3 a oceňovania podľa teoretickej ceny finančného nástroja uvedeného v odseku 4 môžu aktíva FPT s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou, ktoré majú zostatkovú splatnosť najviac 75 dní, oceňovať aj použitím metódy amortizovanej ceny.

Metóda amortizovanej ceny sa používa iba na oceňovanie aktíva FPT s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou, ak sa cena tohto aktíva vypočítaná v súlade s odsekmi 2, 3 a 4 neodchyľuje od ceny daného aktíva vypočítanej v súlade s prvým pododsekom tohto odseku o viac než 10 bázických bodov. V prípade takejto odchýlky sa cena daného aktíva vypočíta v súlade s odsekmi 2, 3 a 4.

Článok 30

Výpočet čistej hodnoty majetku na podielový list alebo akciu

1.  FPT vypočíta čistú hodnotu majetku na podielový list alebo akciu ako rozdiel súčtu všetkých aktív FPT a súčtu všetkých záväzkov FPT ocenených v súlade s oceňovaním podľa trhovej hodnoty finančného nástroja alebo oceňovaním podľa teoretickej ceny finančného nástroja, či v súlade s oboma týmito oceňovaniami, vydelený počtom nesplatených podielových listov alebo akcií FPT.

2.  Ak je čistá hodnota majetku zverejnená v menovej jednotke, čistá hodnota majetku na podielový list alebo akciu sa zaokrúhľuje na najbližší bázický bod alebo jeho ekvivalent.

3.  Čistá hodnota majetku na podielový list alebo akciu FPT sa vypočítava a uverejňuje aspoň raz za deň vo verejnej časti webového sídla FPT.

Článok 31

Výpočet konštantnej čistej hodnoty majetku na podielový list alebo akciu FPT s konštantnou čistou hodnotou majetku investujúcich do verejného dlhu

1.  FPT s konštantnou čistou hodnotou majetku investujúci do verejného dlhu vypočíta konštantnú čistú hodnotu majetku na podielový list alebo akciu ako rozdiel medzi súčtom všetkých svojich aktív ocenených v súlade s metódou amortizovanej ceny, ako sa stanovuje v článku 29 ods. 6, a súčtom všetkých svojich záväzkov vydelený počtom svojich nesplatených podielových listov alebo akcií.

2.  Ak je konštantná čistá hodnota majetku zverejnená v menovej jednotke, konštantná čistá hodnota majetku na podielový list alebo akciu FPT s konštantnou čistou hodnotou majetku investujúceho do verejného dlhu sa zaokrúhli na najbližší percentuálny bod alebo jeho ekvivalent.

3.  Konštantná čistá hodnota majetku na podielový list alebo akciu FPT s konštantnou čistou hodnotou majetku investujúceho do verejného dlhu sa vypočítava aspoň raz za deň.

4.  Rozdiel medzi konštantnou čistou hodnotou majetku na podielový list alebo akciu a čistou hodnotou majetku na podielový list alebo akciu vypočítaný v súlade s článkom 30 sa monitoruje a každodenne uverejňuje vo verejnej časti webového sídla FPT.

Článok 32

Výpočet konštantnej čistej hodnoty majetku na podielový list alebo akciu FPT s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou

1.  FPT s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou vypočíta konštantnú čistú hodnotu majetku na podielový list alebo akciu ako rozdiel medzi súčtom všetkých svojich aktív ocenených v súlade s metódou amortizovanej ceny, ako sa ustanovuje v článku 29 ods. 7, a súčtom všetkých svojich záväzkov vydelený počtom svojich nesplatených podielových listov alebo akcií.

2.  Ak je konštantná čistá hodnota majetku zverejnená v menovej jednotke, konštantná čistá hodnota majetku na podielový list alebo akciu FPT s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou sa zaokrúhli na najbližší percentuálny bod alebo jeho ekvivalent.

3.  Konštantná čistá hodnota majetku na podielový list alebo akciu FPT s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou sa vypočítava aspoň raz za deň.

4.  Rozdiel medzi konštantnou čistou hodnotou majetku na podielový list alebo akciu a čistou hodnotou majetku na podielový list alebo akciu vypočítaný v súlade s článkom 30 sa monitoruje a každodenne uverejňuje vo verejnej časti webového sídla FPT.

Článok 33

Emisná cena a cena za vyplácanie

1.  Cena za emisiu alebo vyplácanie podielových listov alebo akcií FPT sa rovná čistej hodnote majetku FPT na podielový list alebo akciu bez ohľadu na povolené poplatky alebo platby špecifikované v prospekte FPT.

2.  Odchylne od odseku 1:

a) cena za emisiu alebo vyplácanie podielových listov alebo akcií FPT s konštantnou čistou hodnotou majetku investujúceho do verejného dlhu sa môže rovnať konštantnej čistej hodnote majetku tohto FPT na podielový list alebo akciu;

b) cena za emisiu alebo vyplácanie podielových listov alebo akcií FPT s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou sa rovná konštantnej čistej hodnote majetku tohto FPT na podielový list alebo akciu, ale len vtedy, keď sa konštantná čistá hodnota majetku na podielový list alebo akciu vypočítaná v súlade s článkom 32 ods. 1, 2 a 3 neodchyľuje od čistej hodnoty majetku na podielový list alebo akciu vypočítanej v súlade s článkom 30 o viac než 20 bázických bodov.

Pokiaľ ide o písmeno b), keď sa konštantná čistá hodnota majetku na podielový list alebo akciu vypočítaná v súlade s článkom 32 ods. 1, 2 a 3 odchyľuje od čistej hodnoty majetku na podielový list alebo akciu vypočítanej v súlade s článkom 30 o viac než 20 bázických bodov, cena po vyplatení alebo upísaní sa rovná čistej hodnote majetku na podielový list alebo akciu vypočítanej v súlade s článkom 30.

Potenciálnych investorov pred uzavretím zmluvy správca FPT jasne písomne upozorní na okolnosti, za ktorých FPT s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou už nebude odkupovať alebo upisovať za konštantnú čistú hodnotu majetku na podielový list alebo akciu.KAPITOLA V

Osobitné požiadavky na FPT s konštantnou čistou hodnotou majetku investujúce do verejného dlhu a FPT s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou

Článok 34

Osobitné požiadavky na FPT s konštantnou čistou hodnotou majetku investujúce do verejného dlhu a FPT s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou

1.  Správca FPT s konštantnou čistou hodnotou majetku investujúceho do verejného dlhu alebo FPT s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou stanoví, zavedie a dôsledne uplatňuje obozretné a dôkladné postupy riadenia likvidity v záujme zabezpečenia súladu s prahmi týždennej likvidity uplatniteľných na takéto fondy. Postupy riadenia likvidity sa jednoznačne opíšu v štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch fondu, ako aj v prospekte.

Pri zabezpečovaní súladu s prahmi týždennej likvidity sa uplatňuje nasledovné:

a) vždy, keď pomer aktív splatných do jedného týždňa, ako sa stanovuje v článku 24 ods. 1 písm. e), klesne pod 30 % celkových aktív FPT s konštantnou čistou hodnotou majetku investujúceho do verejného dlhu alebo FPT s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou a čisté denné odkúpenia za jeden pracovný deň prekročia 10 % celkových aktív, správca FPT s konštantnou čistou hodnotou majetku investujúceho do verejného dlhu alebo FPT s čistou hodnotou aktív s nízkou volatilitou o tom okamžite informuje svoje predstavenstvo a predstavenstvo vykoná a zdokumentuje posúdenie situácie na účely stanovenia náležitého postupu, pričom zohľadní záujmy investorov a rozhodne, či uplatniť jedno alebo viacero z týchto opatrení:

i) poplatky za likviditu v prípade vyplatenia, ktoré náležite odrážajú náklady vzniknuté FPT v súvislosti s dosiahnutím likvidity, a zabezpečia, aby investori, ktorí zostávajú vo fonde, neboli nespravodlivo znevýhodnení v prípade, že v danom období budú vyplatené podielové listy alebo akcie ostatných investorov;

ii) obmedzenia vyplácania, na základe ktorých sa obmedzí množstvo akcií alebo podielových listov, ktoré sa majú vyplatiť za ktorýkoľvek jeden pracovný deň, na maximálne 10 % akcií alebo podielových listov v FPT za akékoľvek obdobie nepresahujúce 15 pracovných dní;

iii) pozastavenie vyplácania na akékoľvek obdobie nepresahujúce 15 pracovných dní alebo

iv) neprijmú sa žiadne okamžité opatrenia okrem splnenia povinnosti stanovenej v článku 24 ods. 2;

b) vždy, keď pomer aktív splatných do jedného týždňa, ako sa stanovuje v článku 24 ods. 1 písm. e), klesne pod 10 % jeho celkových aktív, správca FPT s konštantnou čistou hodnotou majetku investujúceho do verejného dlhu alebo FPT s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou o tom okamžite informuje svoje predstavenstvo a predstavenstvo vykoná a zdokumentuje zhodnotenie situácie a na základe tohto hodnotenia a so zreteľom na záujmy investorov uplatní jedno alebo viacero z týchto opatrení a zdokumentuje dôvody svojho výberu:

i) poplatky za likviditu v prípade vyplatenia, ktoré náležite odrážajú náklady vzniknuté FPT v súvislosti s dosiahnutím likvidity, a zabezpečia, aby investori, ktorí zostávajú vo fonde, neboli nespravodlivo znevýhodnení v prípade, že v danom období budú vyplatené podielové listy alebo akcie ostatných investorov;

ii) pozastavenie vyplácania na obdobie nepresahujúce 15 pracovných dní.

2.  Pokiaľ v období 90 dní trvá pozastavenie vyplácania celkovo dlhšie než 15 dní, FPT s konštantnou čistou hodnotou majetku investujúci do verejného dlhu alebo FTP s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou automaticky prestane byť FPT s konštantnou čistou hodnotou majetku investujúci do verejného dlhu alebo FTP s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou. FPT s konštantnou čistou hodnotou majetku investujúci do verejného dlhu alebo FTP s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou o tom bezodkladne písomne informuje každého investora jasným a zrozumiteľným spôsobom.

3.  Po tom, čo predstavenstvo FPT s konštantnou čistou hodnotou majetku investujúceho do verejného dlhu alebo FTP s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou určí náležitý postup s ohľadom na písmená a) a b) odseku 1, okamžite poskytne podrobnosti o svojom rozhodnutí príslušnému orgánu daného FPT.KAPITOLA VI

Externá podpora

Článok 35

Externá podpora

1.  FPT nesmie prijímať externú podporu.

2.  Externá podpora je priama alebo nepriama podpora poskytnutá FPT treťou stranou, vrátane sponzora FPT, ktorej cieľom alebo ktorej výsledkom by bolo zaručenie likvidity FPT alebo stabilizácia čistej hodnoty aktív na podielový list alebo akciu FPT.

Externá podpora zahŕňa:

a) peňažné injekcie od tretej strany;

b) nákup aktív FPT treťou stranou za zvýšenú cenu;

c) nákup podielových listov alebo akcií FPT treťou stranou s cieľom poskytnúť fondu likviditu;

d) vystavenie akéhokoľvek druhu explicitnej alebo implicitnej záruky, garancie alebo podporného listu v prospech FPT treťou stranou;

e) akékoľvek opatrenie tretej strany, ktorého priamym alebo nepriamym cieľom je zachovať profil likvidity a čistú hodnotu majetku na podielový list alebo akciu FPT.KAPITOLA VII

Požiadavky na transparentnosť

Článok 36

Transparentnosť

1.  FPT jasne uvádza, ktorým druhom FPT je v súlade s článkom 3 ods. 1 a či je krátkodobým alebo štandardným FPT v akomkoľvek externom dokumente, správe, vyhlásení, reklame, liste alebo inom písomnom doklade, ktorý vystavil FPT alebo jeho správca a ktorý je adresovaný alebo určený na distribúciu potenciálnym investorom, podielovým vlastníkom alebo akcionárom.

2.  Správca FPT aspoň raz do týždňa sprístupní investorom do FPT všetky tieto informácie:

a) členenie portfólia FPT podľa splatnosti;

b) kreditný profil FPT;

c) vážená priemerná splatnosť a vážená priemerná životnosť FPT;

d) podrobnosti o 10 najväčších podieloch vo FPT, ako aj názov, krajina, splatnosť a typ aktíva, a podrobnosti o protistrane v prípade zmlúv o repo transakcii a zmlúv o reverzných repo transakciách;

e) celková hodnota majetku FPT;

f) čistý výnos FPT.

3.  V každom dokumente FPT, ktorý sa používa na marketingové účely, sa jasne uvádzajú všetky tieto informácie:

a) že FPT nie je zaručenou investíciou;

b) že investícia do FPT sa líši od investície do vkladov, spolu s osobitným odkazom na riziko, že istina investovaná do FPT môže byť predmetom fluktuácie;

c) že FPT nie je závislý od externej podpory na zaručenie likvidity FPT alebo stabilizáciu čistej hodnoty aktív na podielový list alebo akciu;

d) že riziko straty istiny musí znášať investor.

4.  V žiadnom oznámení FPT alebo správcu FPT adresovanom investorom alebo potenciálnym investorom sa žiadnym spôsobom nesmie naznačovať, že investícia do podielových listov alebo akcií FPT je zaručená.

5.  Investori do FPT musia byť jasne informovaní o metóde alebo metódach, ktoré FPT používa na oceňovanie aktív FPT a na výpočet čistej hodnoty aktív.

FPT s konštantnou čistou hodnotou majetku investujúce do verejného dlhu a FTP s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou jasne vysvetlia investorom a potenciálnym investorom používanie metódy amortizovanej ceny alebo metódy zaokrúhľovania alebo oboch metód.

Článok 37

Predkladanie správ príslušným orgánom

1.  Správca FPT poskytuje informácie o každom FPT, ktorý spravuje, príslušnému orgánu FPT aspoň raz za štvrťrok.

Odchylne od prvého pododseku v prípade FPT, ktorého celková výška spravovaných aktív nepresahuje 100 000 000  EUR, správca FPT poskytne správu príslušnému orgánu FPT aspoň raz za rok.

Správca FPT na požiadanie poskytne informácie oznamované podľa prvého a druhého pododseku aj príslušnému orgánu správcu FPT, ak sa odlišuje od príslušného orgánu FPT.

2.  Informácie oznamované podľa odseku 1 zahŕňajú tieto body:

a) druh a charakteristické vlastnosti FPT;

b) ukazovatele týkajúce sa portfólia, ako je celková hodnota aktív, čistá hodnota aktív, vážená priemerná splatnosť, vážená priemerná životnosť, členenie podľa splatnosti, likvidita a výnosy;

c) výsledky stresových testov a prípadne navrhovaný akčný plán;

d) informácie o aktívach v držbe portfólia FPT vrátane:

i) charakteristických vlastností každého aktíva, ako je názov, krajina, kategória emitenta, riziko alebo splatnosť, a výsledku postupu interného hodnotenia kreditnej kvality;

ii) typu aktíva vrátane podrobností o protistrane v prípade derivátov, zmlúv o repo transakciách alebo zmlúv o reverzných repo transakciách;

e) informácie o záväzkoch FPT vrátane:

i) krajiny, v ktorej je investor usadený;

ii) kategórie investora;

iii) činnosti upisovania a vyplácania.

V nevyhnutných a riadne odôvodnených prípadoch si príslušné orgány môžu vyžiadať dodatočné informácie.

3.  Dodatočne k informáciám uvedeným v odseku 2 správca FPT v prípade každého FPT s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou, ktorý spravuje, oznamuje tieto informácie:

a) každý prípad, keď sa cena aktíva oceneného podľa metódy amortizovanej ceny v súlade s článkom 29 ods. 7 prvým pododsekom odchyľuje od ceny tohto aktíva vypočítanej v súlade s článkom 29 ods. 2, 3 a 4 o viac než 10 bázických bodov;

b) každý prípad, keď sa konštantná čistá hodnota majetku na podielový list alebo akciu vypočítaná v súlade s článkom 32 ods. 1 a 2 odchyľuje od čistej hodnoty majetku na podielový list alebo akciu vypočítanej v súlade s článkom 30 o viac než 20 bázických bodov;

c) každý prípad, keď nastane situácia uvedená v článku 34 ods. 3 a predstavenstvo prijme opatrenia v súlade s článkom 34 ods. 1 písm. a) a b).

4.  ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov s cieľom vypracovať vzor správy, ktorá obsahuje všetky informácie uvedené v odsekoch 2 a 3.

ESMA predloží Komisii tento návrh vykonávacích technických predpisov do 21. januára 2018.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

5.  Príslušné orgány postúpia orgánu ESMA všetky informácie získané podľa tohto článku. Takéto informácie sa postúpia orgánu ESMA najneskôr 30 dní po skončení štvrťroka, za ktorý sa správy predkladajú.

ESMA zhromažďuje informácie na vytvorenie centrálnej databázy všetkých FPT usadených, spravovaných alebo uvádzaných na trh v Únii. Európska centrálna banka má právo prístupu k tejto databáze len na štatistické účely.KAPITOLA VIII

Dohľad

Článok 38

Dohľad príslušných orgánov

1.  Príslušné orgány vykonávajú priebežný dohľad nad dodržiavaním tohto nariadenia.

2.  Príslušný orgán FPT alebo v náležitom prípade príslušný orgán správcu FPT je zodpovedný za vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním kapitol II až VII.

3.  Príslušný orgán FPT je zodpovedný za vykonávanie dohľadu nad plnením povinností stanovených v štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch fondu a povinností stanovených v prospekte, ktoré musia byť v súlade s týmto nariadením.

4.  Príslušný orgán správcu FPT je zodpovedný za vykonávanie dohľadu nad primeranosťou opatrení a nad organizáciou správcu FPT tak, aby bol správca FPT schopný plniť povinnosti a dodržiavať pravidlá, ktoré sa týkajú zriaďovania a fungovania všetkých FPT, ktoré spravuje.

5.  Príslušné orgány monitorujú PKIPCP a AIF usadené alebo uvádzané na trh na ich území s cieľom overiť, či nepoužívajú označenie FPT alebo nenaznačujú, že sú FPT, pokiaľ nedodržiavajú toto nariadenie.

Článok 39

Právomoci príslušných orgánov

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci zverené príslušným orgánom v súlade so smernicou 2009/65/ES alebo prípadne smernicou 2011/61/EÚ, príslušné orgány v súlade s vnútroštátnym právom majú všetky právomoci v oblasti dohľadu a vyšetrovania, ktoré sú potrebné na výkon ich funkcií v súvislosti s týmto nariadením. Majú predovšetkým právomoc vykonávať všetky tieto činnosti:

a) požadovať prístup k akémukoľvek dokumentu v akejkoľvek forme a prijať alebo získať jeho kópiu;

b) požiadať FPT alebo správcu FPT o bezodkladné poskytnutie informácií;

c) požadovať od akejkoľvek osoby informácie súvisiace s činnosťami FPT alebo správcu FPT;

d) vykonávať kontroly na mieste s predchádzajúcim oznámením alebo bez neho;

e) prijímať vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby FPT alebo správca FPT aj naďalej dodržiaval toto nariadenie;

f) vydať príkaz s cieľom zabezpečiť, aby FPT alebo správca FPT dodržiaval toto nariadenie a zdržal sa opakovaného konania, ktoré by mohlo byť v rozpore s týmto nariadením.

Článok 40

Sankcie a iné opatrenia

1.  Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií a iných opatrení za porušenie tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Ustanovené sankcie a iné opatrenia musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

2.  Do 21. júla 2018 členské štáty oznámia Komisii a orgánu ESMA pravidlá uvedené v odseku 1. Komisii a orgánu ESMA bezodkladne oznámia ich akúkoľvek následnú zmenu.

Článok 41

Špecifické opatrenia

1.  Bez toho, aby boli dotknuté právomoci zverené príslušným orgánom v súlade so smernicou 2009/65/ES alebo prípadne so smernicou 2011/61/EÚ, príslušný orgán FPT alebo správca FPT, dodržiavajúc zásadu proporcionality, prijme vhodné opatrenia uvedené v odseku 2, keď FPT alebo správca FPT:

a) nesplní niektorú z požiadaviek týkajúcich sa zloženia aktív, čo je v rozpore s článkami 9 až 16;

b) nesplní niektorú z požiadaviek na portfólio, čo je v rozpore s článkom 17, 18, 24 alebo 25;

c) získal povolenie na základe nepravdivých vyhlásení alebo iným nezákonným spôsobom, čo je v rozpore s článkom 4 alebo 5;

d) používa označenie „fond peňažného trhu“, „FPT“ alebo iné označenie, ktoré naznačuje, že PKIPCP alebo AIF je FPT, čo je v rozpore s článkom 6;

e) nedodrží niektorú z požiadaviek týkajúcu sa interného hodnotenia kreditnej kvality, čo je v rozpore s článkom 19 alebo 20;

f) nedodrží niektorú z požiadaviek na správu, dokumentáciu alebo transparentnosť, čo je v rozpore s článkom 21, 23, 26, 27, 28 alebo 36;

g) nedodrží niektorú z požiadaviek týkajúcu sa oceňovania, čo je v rozpore s článkom 29, 30, 31, 32, 33 alebo 34.

2.  V prípadoch uvedených v odseku 1 príslušný orgán FPT v prípade potreby:

a) prijme opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby príslušný FPT alebo správca FPT spĺňal príslušné požiadavky;

b) odoberie povolenie udelené v súlade s článkom 4 alebo 5.

Článok 42

Právomoci a kompetencie orgánu ESMA

1.  ESMA má právomoci potrebné na vykonávanie úloh, ktoré mu boli pridelené týmto nariadením.

2.  Právomoci orgánu ESMA v súlade so smernicami 2009/65/ES a 2011/61/EÚ sa vykonávajú aj v súvislosti s týmto nariadením a v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

3.  Na účely nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 je toto nariadenie zahrnuté do všetkých ostatných právne záväzných aktov Únie, ktorými sa zverujú úlohy orgánu, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 43

Spolupráca medzi orgánmi

1.  Ak sa príslušný orgán FPT líši od príslušného orgánu správcu FPT, tieto orgány navzájom spolupracujú a vymieňajú si informácie na účely vykonávania svojich povinností podľa tohto nariadenia.

2.  Príslušné orgány a ESMA navzájom spolupracujú na účely vykonávania svojich príslušných povinností podľa tohto nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010.

3.  Príslušné orgány a ESMA si vymieňajú všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na vykonávanie svojich príslušných povinností podľa tohto nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010, najmä na identifikáciu a nápravu porušení tohto nariadenia. Príslušné orgány členských štátov zodpovedné za udelenie povolenia alebo za dohľad nad FPT podľa tohto nariadenia oznamujú informácie príslušným orgánom iných členských štátov, ak sú tieto informácie dôležité na monitorovanie a odozvu na potenciálne dôsledky činností jednotlivých FPT alebo FPT spoločne na stabilitu systémovo dôležitých finančných inštitúcií a na riadne fungovanie trhov, na ktorých FPT pôsobia. Informovaní budú tiež ESMA a Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB), ktorí postúpia uvedené informácie príslušným orgánom ostatných členských štátov.

4.  Na základe informácií, ktoré odovzdajú vnútroštátne príslušné orgány podľa článku 37 ods. 5, ESMA pripraví v súlade s právomocami mu zverenými nariadením (EÚ) č. 1095/2010 správu pre Komisiu v súvislosti s preskúmaním uvedeným v článku 46 tohto nariadenia.KAPITOLA IX

Záverečné ustanovenia

Článok 44

Zaobchádzanie s existujúcimi PKIPCP a AIF

1.  Existujúce PKIPCP alebo AIF, ktoré investujú do krátkodobých aktív a ktorých osobitným alebo kumulatívnym cieľom je ponúkať výnosy v súlade so sadzbami peňažného trhu alebo zachovať hodnotu investície, predložia do 21. januára 2019 príslušnému orgánu FPT žiadosť spolu so všetkými dokumentmi a dokladmi potrebnými na preukázanie dodržiavania tohto nariadenia.

2.  Príslušný orgán FPT najneskôr do dvoch mesiacov po doručení úplnej žiadosti v súlade s článkami 4 a 5 posúdi, či PKIPCP alebo AIF dodržiavajú toto nariadenie. Príslušný orgán FPT vydá rozhodnutie a bezodkladne ho oznámi PKIPCP alebo AIF.

Článok 45

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 11, 15 a 22 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

3.  Delegovanie právomocí uvedené v článkoch 11, 15 a 22 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov 11, 15 a 22 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 46

Preskúmanie

1.  Komisia do 21. júla 2022 preskúma primeranosť tohto nariadenia z hľadiska obozretného podnikania a hospodárskeho hľadiska na základe konzultácií s orgánom ESMA a prípadne s ESRB, a zameria sa i na to, či sa má zmeniť režim pre FPT s konštantnou čistou hodnotou majetku investujúce do verejného dlhu a FPT s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou.

2.  Pri preskúmaní sa najmä:

a) analyzujú skúsenosti získané pri uplatňovaní tohto nariadenia, vplyv na investorov, FPT a správcov FPT v Únii;

b) posudzuje úloha, ktorú FPT zohrávajú pri nákupe dlhových nástrojov, ktoré emitovali alebo sa za ne zaručili členské štáty;

c) zohľadňujú osobitné charakteristické vlastnosti dlhových nástrojov, ktoré emitovali alebo sa za ne zaručili členské štáty, a úloha, ktorú tieto dlhové nástroje zohrávajú pri financovaní členských štátov;

d) zohľadňuje správa uvedená v článku 509 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

e) zohľadňuje dosah tohto nariadenia na trhy s krátkodobým financovaním;

f) zohľadňuje vývoj v regulačnej oblasti na medzinárodnej úrovni.

Do 21. júla 2022 Komisia predloží správu o uskutočniteľnosti zavedenia kvóty vo výške 80 % verejného dlhu EÚ. Uvedená správa zohľadní dostupnosť krátkodobých nástrojov verejného dlhu EÚ a zhodnotí, či FPT s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou môžu byť vhodnou alternatívou k FPT s konštantnou čistou hodnotou majetku investujúcim do verejného dlhu tretích krajín. Ak Komisia v správe dospeje k záveru, že zavedenie kvóty vo výške 80 % verejného dlhu EÚ a postupné zrušenie FPT s konštantnou čistou hodnotou majetku investujúcich do verejného dlhu, ktoré zahŕňajú neobmedzenú výšku verejného dlhu tretích krajín, nie sú uskutočniteľné, mala by tento záver odôvodniť. V prípade, že Komisia dospeje k záveru, že zavedenie kvóty vo výške 80 % verejného dlhu EÚ je uskutočniteľné, Komisia môže vydať legislatívne návrhy na zavedenie takejto kvóty, podľa ktorých by aspoň 80 % aktív FPT s konštantnou čistou hodnotou majetku investujúcich do verejného dlhu malo byť investovaných do nástrojov verejného dlhu EÚ. Ak navyše Komisia dospeje k záveru, že sa FPT s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou stali vhodnou alternatívou k FPT s konštantnou čistou hodnotou majetku investujúcich do verejného dlhu tretích krajín, môže predložiť príslušné návrhy na úplné zrušenie odchýlky pre FPT s konštantnou čistou hodnotou majetku investujúcich do verejného dlhu.

Výsledky tohto preskúmania, v prípade potreby spoločne s vhodnými návrhmi zmien, sa oznámia Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 47

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 21. júla 2018 s výnimkou článku 11 ods. 4, článku 15 ods. 7, článku 22 a článku 37 ods. 4, ktoré sa uplatňujú od 20. júla 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.( 1 ) Smernica Komisie 2007/16/ES z 19. marca 2007, ktorou sa implementuje smernica Rady 85/611/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o objasnenie niektorých vymedzení pojmov (Ú. v. EÚ L 79, 20.3.2007, s. 11).

( 2 ) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/61 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie (Ú. v. EÚ L 11, 17.1.2015, s. 1).

( 3 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402 z 12. decembra 2017, ktorým sa stanovuje všeobecný rámec pre sekuritizáciu a vytvára sa osobitný rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu, a ktorým sa menia smernice 2009/65/ES, 2009/138/ES a 2011/61/EÚ a nariadenia (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 347, 28.12.2017, s. 35).

( 4 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 z 25. novembra 2015 o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 1).

( 5 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

( 6 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).