02017R1128 — SK — 30.06.2017 — 000.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/1128

zo 14. júna 2017

o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 168 30.6.2017, s. 1)


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 198, 28.7.2017, s.  42 (2017/1128)
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/1128

zo 14. júna 2017

o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  Týmto nariadením sa zavádza spoločný prístup v Únii k cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb zaistením toho, aby účastníci prenosných online obsahových služieb, ktoré sa zákonne poskytujú v členskom štáte ich pobytu, mohli mať prístup k týmto službám a využívať ich, keď sa dočasne nachádzajú v inom členskom štáte než v členskom štáte svojho pobytu.

2.  Toto nariadenie sa neuplatňuje na oblasť zdaňovania.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1. „účastník“ je každý spotrebiteľ, ktorý je na základe zmluvy s poskytovateľom o poskytovaní online obsahovej služby, či už za peňažnú odplatu alebo bez peňažnej odplaty, oprávnený mať prístup k takejto službe a využívať ju v členskom štáte pobytu;

2. „spotrebiteľ“ je akákoľvek fyzická osoba, ktorá v zmluvách, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, koná na účely, ktoré sa netýkajú obchodnej ani podnikateľskej činnosti, remesla ani povolania uvedenej osoby;

3. „členský štát pobytu“ je členský štát určený na základe článku 5, kde má účastník aktuálny a trvalý pobyt;

4. „dočasne sa nachádzať v inom členskom štáte“ znamená nachádzať sa počas obmedzeného časového obdobia v inom členskom štáte než v členskom štáte pobytu;

5. „online obsahová služba“ je služba v zmysle článkov 56 a 57 ZFEÚ, ktorú poskytovateľ zákonne poskytuje účastníkom v členskom štáte ich pobytu za dohodnutých podmienok a online, ktorá je prenosná a ide o:

i) audiovizuálnu mediálnu službu podľa vymedzenia v článku 1 písm. a) smernice 2010/13/EÚ, alebo

ii) službu, ktorej hlavnou črtou je použitie a poskytovanie prístupu k dielam, iným predmetom ochrany alebo prenosom vysielacích organizácií, či už lineárne alebo na požiadanie;

6. „prenosná“ je vlastnosť online obsahovej služby, prostredníctvom ktorej účastníci môžu reálne pristupovať k online obsahovej službe a využívať ju v členskom štáte svojho pobytu bez obmedzenia na konkrétne miesto.

Článok 3

Povinnosť umožniť cezhraničnú prenosnosť online obsahových služieb

1.  Poskytovateľ online obsahovej služby, ktorá sa poskytuje za peňažnú odplatu, umožní účastníkovi dočasne sa nachádzajúcemu v členskom štáte prístup k online obsahovej službe a jej využívanie tým istým spôsobom ako v členskom štáte pobytu, a to aj poskytovaním prístupu k rovnakému obsahu, na rovnakých typoch a na rovnakom počte zariadení, pre rovnaký počet používateľov a s rovnakým rozsahom funkcií.

2.  Poskytovateľ neúčtuje účastníkovi žiadne dodatočné poplatky za prístup k online obsahovej službe a jej využívanie podľa odseku 1.

3.  Pokiaľ neexistuje iná výslovná dohoda medzi poskytovateľom a účastníkom, povinnosť stanovená v odseku 1 sa nevzťahuje na žiadne kvalitatívne požiadavky spojené s poskytovaním online obsahovej služby, ktorými je poskytovateľ viazaný pri poskytovaní uvedenej služby v členskom štáte pobytu.

Poskytovateľ nepodnikne pri poskytovaní online obsahovej služby v súlade s odsekom 1 žiadne kroky na zníženie kvality poskytovania online obsahovej služby.

4.  Poskytovateľ na základe informácií, s ktorými disponuje, poskytne účastníkovi informácie týkajúce sa kvality poskytovania online obsahovej služby poskytovanej v súlade s odsekom 1. Tieto informácie poskytne účastníkovi pred poskytnutím online obsahovej služby v súlade s odsekom 1 a to prostriedkami, ktoré sú vhodné a primerané.

Článok 4

Určenie miesta poskytovania online obsahovej služby, prístupu k nej a jej využívania

Poskytovanie online obsahovej služby podľa tohto nariadenia účastníkovi, ktorý sa dočasne nachádza v inom členskom štáte, ako aj prístup k tejto službe a jej využívanie účastníkom sa považujú za poskytovanie, prístup a využívanie, ktoré sa realizujú výlučne v členskom štáte pobytu účastníka.

Článok 5

Overenie členského štátu pobytu

1.  Poskytovateľ pri uzavretí a predĺžení zmluvy o poskytovaní online obsahovej služby poskytovanej za peňažnú odplatu overí členský štát pobytu účastníka, pričom použije nanajvýš dva z uvedených prostriedkov overenia a zabezpečí, aby použité prostriedky boli odôvodnené, primerané a účinné:

a) preukaz totožnosti, elektronické prostriedky identifikácie, najmä tie, ktoré patria medzi oznámené schémy elektronickej identifikácie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 ( 1 ), alebo akýkoľvek iný platný doklad totožnosti potvrdzujúci členský štát pobytu účastníka;

b) platobné údaje, napríklad bankový účet alebo číslo kreditnej alebo debetnej karty účastníka;

c) miesto inštalácie set-top boxu, dekodéra alebo podobného zariadenia používaného na poskytovanie služieb účastníkovi;

d) úhrada licenčného poplatku účastníkom za iné služby poskytované v členskom štáte, napríklad verejnoprávne vysielanie;

e) zmluva o poskytovaní internetovej alebo telefónnej služby alebo akákoľvek podobná zmluva spájajúca účastníka s členským štátom;

f) registrácia v miestnych volebných zoznamoch, ak sú príslušné informácie verejne dostupné;

g) úhrada miestnych daní, ak sú príslušné informácie verejne dostupné;

h) faktúra za energie alebo vodu spájajúca účastníka s členským štátom;

i) fakturačná adresa alebo poštová adresa účastníka;

j) vyhlásenie účastníka potvrdzujúce jeho adresu v členskom štáte;

k) kontrola adresy internetového protokolu (IP) s cieľom určiť členský štát, v ktorom účastník pristupuje k online obsahovej službe.

Prostriedky overenia podľa písmen i) až k) sa používajú iba v kombinácii s jedným z prostriedkov overenia podľa písmen a) až h) s výnimkou prípadu, keď je poštová adresa podľa písmena i) uvedená vo verejne prístupnom úradnom registri.

2.  Ak má poskytovateľ v priebehu trvania zmluvy o poskytovaní online obsahovej služby opodstatnené pochybnosti v súvislosti s členským štátom pobytu účastníka, môže opäť overiť členský štát pobytu účastníka v súlade s odsekom 1. V takomto prípade však ako jediný prostriedok overenia možno použiť prostriedok podľa písmena k). Údaje vyplývajúce z použitia prostriedku podľa písmena k) sa zhromažďujú iba v binárnom formáte.

3.  Poskytovateľ je oprávnený požiadať účastníka, aby poskytol informácie potrebné na určenie členského štátu pobytu účastníka v súlade s odsekmi 1 a 2. Ak účastník tieto informácie neposkytne a poskytovateľ preto nemôže overiť členský štát pobytu účastníka, poskytovateľ na základe tohto nariadenia neumožní účastníkovi prístup k online obsahovej službe ani jej využívanie, keď sa účastník dočasne nachádza v inom členskom štáte.

4.  Nositelia autorského práva alebo práv súvisiacich s autorským právom alebo nositelia akýchkoľvek iných práv na obsah online obsahovej služby môžu podľa tohto nariadenia udeliť súhlas na poskytovanie obsahu, prístup k obsahu alebo jeho používanie bez overenia členského štátu pobytu. V takýchto prípadoch postačuje na určenie členského štátu pobytu účastníka zmluva medzi poskytovateľom a účastníkom o poskytovaní online obsahovej služby.

Nositelia autorského práva alebo práv súvisiacich s autorským právom alebo nositelia akýchkoľvek iných práv na obsah online obsahovej služby sú oprávnení vziať súhlas udelený podľa prvého pododseku späť pod podmienkou, že to poskytovateľovi náležite oznámia.

5.  Zmluva medzi poskytovateľom a nositeľmi autorského práva alebo práv súvisiacich s autorským právom alebo nositeľmi akýchkoľvek iných práv na obsah online obsahovej služby neobmedzuje možnosť takýchto nositeľov práv vziať súhlas uvedený v odseku 4 späť.

Článok 6

Cezhraničná prenosnosť online obsahových služieb poskytovaných bez peňažnej odplaty

1.  Poskytovateľ online obsahovej služby poskytovanej bez peňažnej odplaty sa môže rozhodnúť, že umožní svojim účastníkom, ktorí sa dočasne nachádzajú v inom členskom štáte, prístup k online obsahovej službe a jej využívanie pod podmienkou, že poskytovateľ overí členský štát pobytu účastníka v súlade s týmto nariadením.

2.  Poskytovateľ informuje svojich účastníkov, príslušných nositeľov autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom a príslušných nositeľov akýchkoľvek iných práv na obsah online obsahovej služby pred poskytnutím danej služby o tom, že sa rozhodol poskytovať online obsahovú službu v súlade s odsekom 1. Tieto informácie poskytne prostriedkami, ktoré sú vhodné a primerané.

3.  Toto nariadenie sa uplatňuje na poskytovateľov, ktorí poskytujú online obsahovú službu v súlade s odsekom 1.

Článok 7

Zmluvné ustanovenia

1.  Všetky zmluvné ustanovenia vrátane tých medzi poskytovateľmi online obsahových služieb a nositeľmi autorského práva alebo práv súvisiacich s autorským právom alebo nositeľmi akýchkoľvek iných práv na obsah online obsahových služieb, ako aj zmluvné ustanovenia medzi takýmito poskytovateľmi a ich účastníkmi, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením, vrátane tých, ktorými sa zakazuje cezhraničná prenosnosť online obsahových služieb alebo sa takáto prenosnosť obmedzuje na konkrétne obdobie, sú nevymožiteľné.

2.  Toto nariadenie sa uplatňuje bez ohľadu na právo uplatniteľné na zmluvy uzavreté medzi poskytovateľmi online obsahových služieb a nositeľmi autorského práva alebo práv súvisiacich s autorským právom alebo nositeľmi akýchkoľvek iných práv na obsah online obsahových služieb alebo na zmluvy uzatvorené medzi takýmito poskytovateľmi a ich účastníkmi.

Článok 8

Ochrana osobných údajov

1.  Spracovanie osobných údajov v rámci tohto nariadenia, najmä vrátane spracovania na účely overenia členského štátu pobytu účastníka podľa článku 5, sa vykoná v súlade so smernicami 95/46/ES a 2002/58/ES. Predovšetkým používanie prostriedkov overenia v súlade s článkom 5 a akékoľvek spracovanie osobných údajov podľa tohto nariadenia sa obmedzí na to, čo je nevyhnutné a primerané z hľadiska dosiahnutia cieľa nariadenia.

2.  Údaje zozbierané podľa článku 5 sa použijú výhradne na účely overenia členského štátu pobytu účastníka. Nesmú sa oznámiť, postúpiť, vymieňať, nemožno na ich získanie udeliť licenciu ani sa nesmú inak odovzdať alebo sprístupniť nositeľom autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom alebo nositeľom akýchkoľvek iných práv na obsah online obsahových služieb alebo akýmkoľvek iným tretím stranám.

3.  Údaje zozbierané podľa článku 5 nesmie poskytovateľ online obsahovej služby uchovávať dlhšie, než je potrebné na dokončenie overenia členského štátu pobytu účastníka podľa článku 5 ods. 1 alebo 2. Po dokončení každého overenia sa údaje okamžite a nezvratne zničia.

Článok 9

Uplatňovanie na existujúce zmluvy a nadobudnuté práva

1.  Toto nariadenie sa vzťahuje aj na zmluvy uzavreté a práva nadobudnuté pred dátumom začatia jeho uplatňovania, ak sa týkajú poskytovania online obsahovej služby, prístupu k nej a jej využívania v súlade s článkami 3 a 6 po uvedenom dátume.

2.   ►C1  Do 2. júna 2018 ◄ poskytovateľ online obsahovej služby poskytovanej za peňažnú odplatu overí v súlade s týmto nariadením členský štát pobytu tých účastníkov, ktorí uzavreli zmluvy o poskytovaní online obsahovej služby pred uvedeným dňom.

Do dvoch mesiacov odo dňa, keď poskytovateľ online obsahovej služby poskytovanej bez peňažnej odplaty po prvýkrát poskytne službu v súlade s článkom 6, poskytovateľ overí v súlade s týmto nariadením členský štát pobytu tých účastníkov, ktorí uzavreli zmluvy na poskytovanie online obsahovej služby pred uvedeným dňom.

Článok 10

Preskúmanie

►C1  Do 2. apríla 2021 ◄ a následne podľa potreby Komisia posúdi uplatňovanie tohto nariadenia v kontexte právneho, technologického a hospodárskeho vývoja a predloží o tom správu Európskemu parlamentu a Rade.

Správa uvedená v odseku 1 obsahuje okrem iného i posúdenie uplatňovania prostriedkov na overenie členského štátu pobytu uvedených v článku 5, pričom vezme do úvahy novo vyvinuté technológie a normy a postupy v odvetví a v prípade potreby uvedie nevyhnutnosť preskúmania. Správa venuje osobitnú pozornosť vplyvu tohto nariadenia na MSP a na ochranu osobných údajov. K správe Komisie sa v prípade potreby priloží legislatívny návrh.

Článok 11

Záverečné ustanovenia

1.  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   ►C1  Uplatňuje sa od 1. apríla 2018. ◄

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.( ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73).