02017D1792 — SK — 15.09.2017 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2017/1792

z 29. mája 2017

o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní dvojstrannej dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia

(Ú. v. ES L 258 6.10.2017, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2017/1793 z 15. septembra 2017,

  L 258

3

6.10.2017
▼B

ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2017/1792

z 29. mája 2017

o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní dvojstrannej dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaisteniaČlánok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis dvojstrannej dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia s výhradou uzavretia uvedenej dohody.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

▼M1

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu v mene Únie ako aj výmenu listov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými týkajúcu sa jazykových dojednaní. Podpis dohody sa uskutoční spolu s podpisom výmeny listov.

▼B

Článok 3

Články 4 a 7 dohody sa predbežne vykonávajú v súlade s článkami 9 a 10 dohody ( 1 ) až do ukončenia postupov potrebných na uzavretie dohody.

▼M1

Článok 3a

Dohoda sa podpisuje v anglickom jazyku. Únia v súlade s právom Únie vyhotovuje dohodu aj v bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku. Tieto ďalšie jazykové znenia by sa mali autentifikovať výmenou diplomatických nót medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými. Všetky autentifikované znenia sú rovnocenné.

▼B

Článok 4

Komisia zastupuje Úniu v spoločnom výbore ustanovenom v článku 7 dohody po vypočutí názorov pracovnej skupiny Rady o finančných službách a informuje uvedenú pracovnú skupinu kedykoľvek v prípade potreby a aspoň raz ročne o pokroku pri vykonávaní dohody.

Článok 5

Akákoľvek pozícia, ktorá sa má vyjadriť v mene Únie, sa prijme v súlade so zmluvami, a teda Radou, ako je ustanovené v článku 16 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii alebo v článku 218 ods. 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Článok 6

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.( 1 ) Dátum, od ktorého sa bude dohoda predbežne vykonávať, uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.