02016R1238 — SK — 07.02.2018 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1238

z 18. mája 2016,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 206 30.7.2016, s. 15)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/149 z 15. novembra 2017,

  L 26

11

31.1.2018
▼B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1238

z 18. mája 2016,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie

(Text s významom pre EHP)KAPITOLA I

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá, ktorými sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o:

a) nákup a predaj výrobkov z verejnej intervencie uvedených v článku 11 tohto nariadenia a

b) poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie pre výrobky uvedené v článku 17 tohto nariadenia.KAPITOLA II

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

Článok 2

Oprávnenosť prevádzkovateľov

1.  Prevádzkovatelia musia mať na účely platby DPH sídlo v Únii a musia byť v Únii zaregistrovaní, aby predložili:

a) ponuku alebo ponuku do verejnej súťaže pri nákupe alebo ponuku do verejnej súťaže pri predaji výrobkov v rámci verejnej intervencie, alebo

b) ponuku do verejnej súťaže na pomoc na súkromné skladovanie alebo žiadosť o pomoc na súkromné skladovanie stanovenú vopred.

2.  V prípade nákupu hovädzieho mäsa môžu ponuky do verejnej súťaže predložiť iba títo prevádzkovatelia uvedení v odseku 1:

a) bitúnky pre hovädzí dobytok, ktoré sú schválené v súlade s článkom 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ( 1 );

b) obchodníci s hospodárskymi zvieratami alebo mäsom, ktorí v týchto bitúnkoch vykonali zabitie zvierat na vlastný účet.

3.  V prípade pomoci na súkromné skladovanie môžu žiadosti alebo ponuky do verejnej súťaže predložiť iba títo prevádzkovatelia uvedení v odseku 1:

a) v sektore olivového oleja prevádzkovatelia, ktorí spĺňajú požiadavky stanovené v prílohe VII;

b) v sektore cukru prevádzkovatelia, ktorí sú výrobcami cukru.

Článok 3

Oprávnenosť výrobkov

1.  Výrobky musia mať bezchybnú, uspokojivú a obchodovateľnú kvalitu a spĺňajú požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) č. 1308/2013.

2.  V prípade nákupu musia výrobky spĺňať takto stanovené požiadavky:

a) pri obilninách: v prílohe I k tomuto nariadeniu;

b) pri ryži: v prílohe II k tomuto nariadeniu;

c) pri hovädzom mäse: v prílohe III k tomuto nariadeniu;

d) pri masle: v častiach I a II prílohy IV k tomuto nariadeniu a článku 21 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1240 ( 2 );

e) pri sušenom odstredenom mlieku: v častiach I a II prílohy V k tomuto nariadeniu a článku 21 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240.

Okrem toho maslo a sušené odstredené mlieko musia byť vyrobené v podniku schválenom v súlade s časťou III prílohy IV alebo časťou III prílohy V k tomuto nariadeniu.

3.  V prípade pomoci na súkromné skladovanie musia výrobky spĺňať požiadavky stanovené v prílohe VI k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Zábezpeka

Prevádzkovatelia zložia zábezpeku v prospech príslušnej platobnej agentúry v súlade s oddielom 2 kapitoly IV delegovaného nariadenia (EÚ) č. 907/2014, ak:

a) predkladajú ponuku alebo ponuku do verejnej súťaže pri nákupe alebo predaji intervenčných výrobkov, alebo pri nakladaní s takýmito výrobkami v rámci programu rozdeľovania potravín najodkázanejším osobám v súlade s článkom 16 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

b) predkladajú ponuku do verejnej súťaže alebo žiadosť o poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie, ak sa vo vykonávacom nariadení, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž alebo stanovuje výška pomoci vopred v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/1240, neuvádza inak.

Článok 5

Uvoľnenie a prepadnutie zábezpeky

1.  Zábezpeka uvedená v článku 4 sa uvoľní, ak je ponuka do verejnej súťaže, ponuka alebo žiadosť neprípustná alebo nebola prijatá.

2.  V prípade intervenčného nákupu sa zábezpeka uvoľní, ak:

a) prevádzkovateľ dodal množstvo vyznačené konečným dátumom pre dodávku stanoveným v objednávke na dodávku uvedenej v článku 17 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240 a

b) zabezpečila sa zhoda výrobku s požiadavkami oprávnenosti uvedenými v článku 3 tohto nariadenia alebo

c) uplatňuje sa prideľovací koeficient podľa článku 11 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240. V takom prípade zodpovedá výška uvoľnenej zábezpeky množstvu, ktoré nebolo schválené, alebo

d) prevádzkovateľ, na ktorého sa uplatňuje prideľovací koeficient uvedený v článku 11 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240, stiahne ponuku.

3.  V prípade predaja intervenčných výrobkov sa zábezpeka uvoľní v týchto prípadoch:

a) v prípade neúspešných prevádzkovateľov po rozhodnutí, ktoré sa uvádza v článku 32 ods. 1 alebo článku 36 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240;

b) v prípade úspešných prevádzkovateľov pri množstvách, na ktoré bola vykonaná platba v súlade s článkom 35 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240;

c) tam, kde boli splnené záväzky týkajúce sa nakladania s výrobkami v rámci systému distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby.

4.  V prípade pomoci na súkromné skladovanie sa zábezpeka uvoľní, ak:

a) sa uplatňuje prideľovací koeficient uvedený v článku 43 ods. 2 prvom pododseku vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240. V takom prípade zodpovedá výška uvoľnenej zábezpeky množstvu, ktoré nebolo schválené;

b) ponuka do verejnej súťaže je stiahnutá z dôvodu stanovenia prideľovacieho koeficientu, ako sa uvádza v článku 43 ods. 2 druhom pododseku vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240;

c) boli splnené zmluvné záväzky, pokiaľ ide o zmluvné množstvo.

5.  Zábezpeka prepadne, ak je ponuka, ponuka do verejnej súťaže alebo žiadosť:

a) stiahnutá na základe iných dôvodov, než je stanovenie prideľovacieho koeficientu podľa článku 11 ods. 1 písm. b) alebo článku 43 ods. 2 prvého pododseku vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240, alebo

b) zmenená po tom, ako bola predložená.

6.  V prípade intervenčného nákupu zábezpeka prepadne, ak:

a) výrobky nespĺňajú požiadavky uvedené v článku 3, pokiaľ ide o množstvá, ktoré neboli prijaté;

b) s výnimkou prípadov vyššej moci prevádzkovateľ nedodá výrobky v lehote stanovenej v objednávke na dodávku úmerne k nedodaným množstvám a nákup týchto množstiev sa zruší.

Avšak v prípade obilnín, ryže a hovädzieho mäsa, ak je skutočne dodané a prijaté množstvo menšie ako množstvo uvedené v objednávke na dodávku, zábezpeka sa uvoľní v plnej výške, ak rozdiel nie je vyšší ako 5 %.

7.  V prípade predaja intervenčných výrobkov, s výnimkou prípadov vyššej moci, zábezpeka prepadne v týchto prípadoch:

a) v prípade množstiev, pri ktorých sa platba neuskutočnila v súlade s článkom 35 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240 a predaj sa v prípade týchto množstiev zruší;

b) tam, kde neboli splnené záväzky týkajúce sa nakladania s výrobkami v rámci systému distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby.

8.  V prípade pomoci na súkromné skladovanie zábezpeka prepadne, ak:

a) je uskladnených menej než 95 % množstva uvedeného v ponuke do verejnej súťaže alebo žiadosti za podmienok stanovených v článku 52 ods. 1 písm. a) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240;

b) sa v skladovacích priestoroch drží menej ako percento zmluvného množstva uvedeného v článku 8 ods. 1, a to aj v prípade voľne loženého cukru v sile určenom prevádzkovateľom, na obdobie stanovené vo vykonávacom nariadení, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž alebo stanovuje výška pomoci na súkromné skladovanie vopred;

c) sa nedodrží lehota na uloženie výrobkov do skladu, ako sa uvádza v článku 47 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240;

d) kontrolami stanovenými v hlave IV kapitole I vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240 sa preukáže, že uskladnené výrobky nezodpovedajú požiadavkám na kvalitu uvedeným v článku 3 tohto nariadenia;

e) nie je splnená požiadavka stanovená v článku 53 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240.KAPITOLA III

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA VEREJNEJ INTERVENCIE

Článok 6

Intervenčné skladovacie priestory

1.  Platobné agentúry zabezpečia, aby boli intervenčné skladovacie priestory (ďalej len „skladovacie priestory“) vhodné na skladovanie nakúpených výrobkov a ich udržiavanie v dobrom stave vrátane teploty skladovania a aby spĺňali požiadavky uvedené v článku 7.

2.  Počas období, keď dochádza k intervenčnému nákupu, musia platobné agentúry zverejňovať a aktualizovať informácie týkajúce sa skladovacích priestorov na svojom území.

Článok 7

Požiadavky na skladovacie priestory

1.  Každý skladovací priestor musí spĺňať tieto požiadavky:

a) disponuje potrebným technickým vybavením na prevzatie výrobkov;

b) je schopný vyskladniť také množstvá, aby splnil lehotu na vyskladnenie uvedenú v článku 37 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240;

c) v prípade obilnín, ryže, masla a sušeného odstredeného mlieka má minimálnu skladovaciu kapacitu stanovenú v článku 3 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240.

2.  Platobné agentúry môžu stanoviť technické normy pre skladovacie priestory a prijmú všetky ostatné opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby boli uskladnené výrobky riadne chránené.

3.  V prípade sektora hovädzieho mäsa musia skladovacie priestory umožniť:

a) uskladnenie prijatých a vykostených jatočných tiel, ako aj jatočných polovičiek a celých jatočných tiel rozdelených na jatočné štvrtky;

b) mrazenie všetkého vykosteného mäsa určeného na uskladnenie bez ďalšieho spracovania.

Ak však vykostenie nie je podmienkou verejnej súťaže, skladovací priestor umožní príjem nevykosteného mäsa.

Ak sú rozrábkareň a chladiarenské zariadenie skladovacieho priestoru spojené s bitúnkom alebo prevádzkovateľom, príslušná platobná agentúra vykoná primerané kontroly s cieľom zabezpečiť, aby sa hovädzie mäso podliehajúce intervencii spracúvalo a skladovalo v súlade s týmto nariadením.

Chladiarenské sklady so sídlom v členskom štáte, do ktorého právomoci spadá platobná agentúra, musia byť schopné uchovávať v technicky vyhovujúcich podmienkach všetko hovädzie mäso dodané platobnou agentúrou počas obdobia aspoň troch mesiacov.

Ak je však kapacita chladiarenských skladov na pridelené hovädzie mäso v členskom štáte nedostatočná, môže dotknutá platobná agentúra zariadiť, aby sa takéto hovädzie mäso skladovalo v inom členskom štáte, a oznámi to Komisii.KAPITOLA IV

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA POMOCI NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE

Článok 8

Platby pomoci na súkromné skladovanie

1.  Pomoc na súkromné skladovanie sa vyplatí na zmluvné množstvo, ak množstvo skladované počas zmluvného skladovacieho obdobia predstavuje aspoň 99 % zmluvného množstva.

V prípade nižšie uvedených výrobkov sa však táto pomoc vyplatí na zmluvné množstvo, ak množstvo skladované počas zmluvného skladovacieho obdobia predstavuje prinajmenej 97 % zmluvného množstva:

a) cukor, ktorý sa skladuje oddelene od ostatného cukru v sile určenom prevádzkovateľom;

b) olivový olej;

c) ľanové vlákno;

d) hovädzie, bravčové, ovčie a kozie mäso, pričom zmluvné množstvo sa týka uskladneného čerstvého mäsa;

e) syr;

f) odstredené mlieko vo „veľkých vreciach“ podľa časti VI písm. c) prílohy VI.

2.  Okrem prípadov vyššej moci sa žiadna pomoc nevypláca v prípade, ak je množstvo skladované počas zmluvného skladovacieho obdobia, a to aj v prípade voľne loženého cukru v sile určenom prevádzkovateľom, menšie ako zmluvné množstvo uvedené v odseku 1. Pri syre platí, že ak sa platobná agentúra domnieva, že v prípade predmetného syra došlo počas obdobia skladovania k prirodzenému úbytku hmotnosti, v dôsledku tohto úbytku hmotnosti nedôjde k zníženiu pomoci ani prepadnutiu zábezpeky.

3.  Pomoc sa vypláca len v prípade, ak zmluvné skladovacie obdobie zodpovedá skladovaciemu obdobiu stanovenému vykonávacím nariadením, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž alebo stanovuje výška pomoci vopred.

4.  Ak kontroly počas skladovania alebo vyskladňovania odhalia, že výrobky sú chybné, za príslušné množstvá sa nezaplatí žiadna finančná pomoc. Zvyšok skladovanej dávky oprávnenej na poskytnutie pomoci nesmie klesnúť pod minimálnu hranicu stanovenú vo vykonávacom nariadení, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž alebo stanovuje výška pomoci vopred.

Rovnaké pravidlo sa uplatňuje, ak bola časť skladovanej dávky alebo šarže vyskladnená z dôvodov chybovosti pred skončením minimálneho skladovacieho obdobia alebo pred dátumom prvého povoleného vyskladnenia, ak sa vo vykonávacom nariadení, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž alebo stanovuje suma pomoci vopred, takýto dátum uvádza.

Chybné výrobky sa do výpočtu uskladneného množstva uvedeného v odseku 1 nezahŕňajú.

5.  S výnimkou prípadov vyššej moci, ak vzhľadom na celkové skladované množstvo prevádzkovateľ nedodrží koniec zmluvného skladovacieho obdobia, ktorý bol stanovený v súlade s článkom 48 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240, sa výška pomoci v prípade dotknutej zmluvy znižuje o 10 % za každý kalendárny deň nedodržiavania pravidiel.

Toto zníženie však nepresiahne 100 % výšky pomoci.

6.  K vyplateniu pomoci na súkromné skladovanie nedôjde vtedy, ak sa v súvislosti s danou zmluvou nedodrží požiadavka stanovená článku 53 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240.KAPITOLA V

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 9

Oznamované informácie

Členské štáty informujú Komisiu o schválených platobných agentúrach a množstvách podľa podrobných podmienok stanovených v hlave V kapitole I vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240.

Článok 10

Zrušenie a prechodné ustanovenia

Nariadenia (EHS) č. 3427/87, (EHS) č. 2351/91, (ES) č. 720/2008, (ES) č. 826/2008, (ES) č. 1130/2009, (EÚ) č. 1272/2009 a (EÚ) č. 807/2010 sa zrušujú.

Článok 56 ods. 3 a článok 56 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1272/2009 a časť A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 826/2008 sa naďalej uplatňujú, až kým sa nezačnú uplatňovať akty, ktorými sa nahrádza nariadenie Komisie (ES) č. 792/2009 ( 3 ).

Časť II, tabuľka IV uvedená v časti IX a písmeno h) časti XI prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1272/2009 sa naďalej uplatňujú do 30. júna 2017.

Naďalej sa uplatňuje nariadenie (EÚ) č. 1272/2009, a to v prípade ponúk alebo ponúk do verejnej súťaže, ktoré boli prijaté v zmysle uvedeného nariadenia pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Naďalej sa uplatňuje nariadenie (ES) č. 826/2008 v súvislosti s ponukami do verejnej súťaže a žiadosťami prijatými na základe uvedeného nariadenia pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. októbra 2016. Pokiaľ však ide o nákup v rámci verejnej intervencie, od 1. júla 2017 sa uplatňuje časť II prílohy I.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

NÁKUP OBILNÍN

ČASŤ I

Kritériá oprávnenosti pre obilniny

1. Pokiaľ ide o obilniny, ide najmä o tieto požiadavky podľa článku 3:

a) obilniny majú typickú farbu príslušnej obilniny;

b) obilniny nemajú neobvyklý pach a nie sú napadnuté živými škodcami (vrátane roztočov) v žiadnom stupni ich vývoja;

c) obilniny spĺňajú minimálne kvalitatívne požiadavky stanovené v časti II a

d) úrovne kontaminujúcich látok vrátane rádioaktivity nepresahujú maximálne povolené úrovne stanovené v právnych predpisoch Únie.

2. Maximálne povolené úrovne kontaminujúcich látok uvedené v bode 1 písm. d) sú tieto:

a) v prípade pšenice obyčajnej a tvrdej pšenice platia úrovne stanovené nariadením Rady (EHS) č. 315/93 ( 4 ) vrátane požiadaviek na úroveň fusarium-toxínov, ktorá je pre pšenicu obyčajnú a tvrdú pšenicu stanovená v bodoch 2.4 až 2.7 prílohy k nariadeniu Komisie (ES) č. 1881/2006 ( 5 );

b) v prípade jačmeňa a kukurice platia úrovne stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES ( 6 ).

3. Členské štáty skontrolujú úrovne kontaminujúcich látok vrátane rádioaktivity na základe analýzy rizika, pričom zohľadnia najmä informácie od prevádzkovateľa a jeho záväzky týkajúce sa dodržiavania požadovaných noriem, najmä v porovnaní s výsledkami analýz.

Okrem toho v prípadoch, keď analýzy preukážu, že pri šarži pšenice obyčajnej je Zelenyho index medzi hodnotami 22 a 30, aby sa táto pšenica považovala za bezchybnú pšenicu v dobrej obchodovateľnej kvalite, cesto, ktoré sa z nej získa, sa nesmie lepiť a musí sa dať spracovať strojom.

ČASŤ II

Minimálne kvalitatívne požiadavky uvedené v časti I 

Tvrdá pšenica

Pšenica obyčajná

Jačmeň

Kukurica siata

A.  Maximálny obsah vlhkosti

14,5 %

14,5 %

14,5 %

13,5 %

B.  Maximálne percento materiálu, ktorý nie je základným zrnom nezmenenej kvality, z čoho maximálne:

12 %

12 %

12 %

12 %

1.  Zlomky zrna

6 %

5 %

5 %

5 %

2.  Nečistoty zrna

8,5 %

7 %

12 %

5 %

2.1.  Nečistoty iné ako škvrnité zrná

5 %

7 %

12 %

5 %

a)  scvrknuté zrná

X

X

X

neuvádza sa

b)  ostatné obilniny

3 %

X

5 %

X

c)  zrná poškodené škodcami

X

X

X

X

d)  zrná so zmenenou farbou klíčka

X

X

neuvádza sa

neuvádza sa

e)  zrná prehriate počas sušenia

0,50 %

0,50 %

3 %

0,50 %

2.2.  Škvrnité zrná

3,5 %

neuvádza sa

neuvádza sa

neuvádza sa

3.  Naklíčené zrná

4 %

4 %

6 %

6 %

4.  Rôzne nečistoty

4,5 % (1)

3 %

3 %

3 %

z toho:

 

 

 

 

a)  cudzie semená:

 

 

 

 

—  škodlivé

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

—  ostatné

X

X

X

X

b)  poškodené zrná:

 

 

 

 

—  zrná poškodené spontánnym zahriatím a nadmerným zahriatím počas sušenia

0,05 %

0,05 %

X

X

—  zrná napadnuté fuzariózou

1,5 %

X

X

X

—  ostatné

X

X

X

X

c)  cudzie látky

X

X

X

X

d)  plevy (pri kukurici úlomky kukuričného klasu)

X

X

X

X

e)  námeľ

0,05 %

0,05 %

neuvádza sa

neuvádza sa

f)  skazené zrná

X

X

neuvádza sa

neuvádza sa

g)  nečistoty živočíšneho pôvodu

X

X

X

X

C.  Maximálne percento zŕn, ktoré čiastočne alebo úplne stratili svoj sklovitý vzhľad

27 %

neuvádza sa

neuvádza sa

neuvádza sa

D.  Minimálna objemová hmotnosť (kg/hl)

78

73

62

neuvádza sa

E.  Minimálny obsah bielkovín (2)

11,5 %

11,0 %

neuvádza sa

neuvádza sa

F.  Minimálny čas poklesu v sekundách (Hagbergovo číslo)

220

220

neuvádza sa

neuvádza sa

G.  Minimálna hodnota Zelenyho indexu (v ml)

neuvádza sa

22

neuvádza sa

neuvádza sa

(*1)   Z čoho maximálne 3 % pripadajú na nečistoty iné ako zrná napadnuté fuzariózou.

(*2)   Ako percento sušiny.

„X“  znamená, že analýza sa vyžaduje bez konkrétneho limitu, avšak jej hodnotu treba zohľadniť v rámci maximálnych limitov stanovených v bodoch 2 a 4 tabuľky.

„neuvádza sa“  znamená, že nie je potrebné vykonať analýzu.

Materiál, ktorý nie je základným zrnom nezmenenej kvality, je definovaný v časti I prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/1240.

Zrná základných obilnín a ostatných obilnín, ktoré sú poškodené alebo skazené, sa klasifikujú ako „rôzne nečistoty“, aj keď majú chyby, ktoré patria do iných kategórií.
PRÍLOHA II

NÁKUP RYŽE

ČASŤ I

Kritériá oprávnenosti pre nelúpanú ryžu

1. Pokiaľ ide o nelúpanú ryžu, ide najmä o tieto požiadavky podľa článku 3:

a) nelúpaná ryža nezapácha a neobsahuje živý hmyz;

b) jej obsah vlhkosti nepresahuje 14,5 %;

c) jej výnos z bielenia nie je nižší ako päť percentuálnych bodov nad základnými výnosmi, ktoré sú uvedené v časti II;

d) percento rôznych nečistôt, percento zŕn ryže iných odrôd a percento zŕn, ktoré nemajú štandardnú kvalitu, tak ako je to uvedené v časti A prílohy III k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, nepresahujú maximálne percentá stanovené v časti III tejto prílohy, podľa typu ryže;

e) má takú mieru rádioaktivity, ktorá nepresahuje maximálne povolené hladiny stanovené právnymi predpismi Únie.

2. Na účely tohto nariadenia sa pod pojmom „rôzne nečistoty“ rozumejú cudzie čiastočky iné ako ryža.

ČASŤ II

Kritériá pre výnos z bielenia

Základný výnos z bieleniaOznačenie odrody

Výnos v celých zrnách (%)

Celkový výnos (%)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla Sollana, Bomba, Elio, Flipper, Lido, Sara, Thainato, Thaiperla, Veta, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Cripto, Drago, Eolo, Gladio, Graldo, Koral, Mercurio, Niva, Onda, Padano, Panda, Ribe, S. Andrea, Saturno, Senia, Smeraldo, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Baldo, Redi, Roma, Tebre, Volano

61

72

Thaibonnet, Puntal

60

72

Evropi

60

70

Arborio, Rea

58

72

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Nepomenované odrody

64

72

ČASŤ III

Maximálne percentáKazy zŕn

Guľatozrnná ryža

číselný znak KN 1006 10 92

Strednozrnná a dlhozrnná ryža A

číselné znaky KN 1006 10 94 a 1006 10 96

Dlhozrnná ryža

číselný znak KN 1006 10 98

Kriedové zrná

6

4

4

Zrná s červenými prúžkami

10

5

5

Škvrnité a strakaté zrná

4

2,75

2,75

Jantárové zrná

1

0,50

0,50

Žlté zrná

0,175

0,175

0,175

Rôzne nečistoty

1

1

1

Zrná ryže iných odrôd

5

5

5
PRÍLOHA III

NÁKUP HOVÄDZIEHO MÄSA

ČASŤ I

Kritériá oprávnenosti pre hovädzie mäso

1. Nakupovať možno jatočné telá, jatočné polovice a jatočné telá rozdelené na jatočné štvrte, čerstvé alebo chladené (číselný znak KN 0201 ), ako sú uvedené v časti II tejto prílohy, ktoré patria do nasledujúcich kategórií vymedzených v časti A prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013:

a) mäso nekastrovaných zvierat samčieho pohlavia vo veku od 12 mesiacov do 24 mesiacov (kategória A);

b) mäso kastrovaných zvierat samčieho pohlavia vo veku od 12 mesiacov (kategória C);

c) mäso zvierat samčieho pohlavia vo veku od 8 mesiacov do 12 mesiacov (kategória Z).

2. Výrobky uvedené v bode 1 možno nakupovať len za týchto podmienok:

a) zvieratá boli zabité v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 ( 7 );

b) boli klasifikované, upravené a identifikované v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1249/2008 ( 8 );

c) boli označené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ( 9 );

d) pochádzajú zo zvierat zabitých pred najviac šiestimi a najmenej dvoma dňami.

ČASŤ II

Klasifikácia výrobkov

Na účely tejto časti sa kategória Z vzťahuje iba na zvieratá samčieho pohlavia, ako sa uvádza v časti I bode 1 písm. c).BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses:

Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe S2/Categorie A, klasse S2

Catégorie A, classe S3/Categorie A, klasse S3

Catégorie A, classe E2/Categorie A, klasse E2

Catégorie A, classe E3/Categorie A, klasse E3

Catégorie A, classe U2/Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/Categorie A, klasse R3

Catégorie Z, classe S2/Categorie Z, klasse S2

Catégorie Z, classe S3/Categorie Z, klasse S3

Catégorie Z, classe E2/Categorie Z, klasse E2

Catégorie Z, classe U2/Categorie Z, klasse U2

Catégorie Z, classe U3/Categorie Z, klasse U3

Catégorie Z, classe R2/Categorie Z, klasse R2

Catégorie Z, classe R3/Categorie Z, klasse R3

БЪЛГАРИЯ

Tрупове, половинки трупове:

категория А, клас R2

категория А, клас R3

категория Z, клас R2

категория Z, клас R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

Kategorie A, třída O2

Kategorie A, třída U2

Kategorie Z, třída R2

Kategorie Z, třída R3

Kategorie Z, třída O2

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

Kategori A, klasse O2

Kategori A, klasse O3

Kategori Z, klasse R2

Kategori Z, klasse R3

Kategori Z, klasse O2

Kategori Z, klasse O3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

Kategorie Z, Klasse U2

Kategorie Z, Klasse U3

Kategorie Z, Klasse R2

Kategorie Z, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

Kategooria A, klass R2

Kategooria A, klass R3

Kategooria Z, klass R2

Kategooria Z, klass R3

EIRE/IRELAND

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

Κατηγορία A, κλάση O2

Κατηγορία A, κλάση O3

Κατηγορία Z, κλάση R2

Κατηγορία Z, κλάση R3

Κατηγορία Z, κλάση O2

Κατηγορία Z, κλάση O3

ESPAÑA

Canales o medias canales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

Categoría Z, clase U2

Categoría Z, clase U3

Categoría Z, clase R2

Categoría Z, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

Catégorie A, classe O2

Catégorie A, classe O3

Catégorie Z, classe U2

Catégorie Z, classe U3

Catégorie Z, classe R2

Catégorie Z, classe R3

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

HRVATSKA

Trupovi, polovice trupova:

Kategorija A, klasa U2

Kategorija A, klasa U3

Kategorija A, klasa R2

Kategorija A, klasa R3

Kategorija Z, klasa U2

Kategorija Z, klasa U3

Kategorija Z, klasa R2

Kategorija Z, klasa R3

Kategorija Z, klasa O2

ITALIA

Carcasse e mezzene:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

Categoria A, classe O2

Categoria A, classe O3

Categoria Z, classe U2

Categoria Z, classe U3

Categoria Z, classe R2

Categoria Z, classe R3

Categoria Z, classe O2

Categoria Z, classe O3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία Z, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

Z kategorija, R2 klase

Z kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

A kategorija, O2 klasė

A kategorija, O3 klasė

Z kategorija, R2 klasė

Z kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

Z kategória, R2 osztály

Z kategória, R3 osztály

MALTA

Karkassi, nofs karkassi:

Kategorija A, klassi R3

Kategorija Z, klassi R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

Categorie A, klasse O2

Categorie A, klasse O3

Categorie Z, klasse R2

Categorie Z, klasse R3

Categorie Z, klasse O2

Categorie Z, klasse O3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

Kategorie Z, Klasse U2

Kategorie Z, Klasse U3

Kategorie Z, Klasse R2

Kategorie Z, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

Kategoria A, klasa O2

Kategoria A, klasa O3

Kategoria Z, klasa R2

Kategoria Z, klasa R3

Kategoria Z, klasa O2

Kategoria Z, klasa O3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

Categoria Z, classe U2

Categoria Z, classe U3

Categoria Z, classe R2

Categoria Z, classe R3

ROMÂNIA

Carcase, jumătăți de carcase

Categoria A, clasa U2

Categoria A, clasa U3

Categoria A, clasa R2

Categoria A, clasa R3

Categoria A, clasa O2

Categoria A, clasa O3

Categoria Z, clasa U2

Categoria Z, clasa U3

Categoria Z, clasa R2

Categoria Z, clasa R3

Categoria Z, clasa O2

Categoria Z, clasa O3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred U2

Kategorija A, razred U3

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

Kategorija A, razred O2

Kategorija Z, razred U2

Kategorija Z, razred R2

Kategorija Z, razred R3

Kategorija Z, razred O2

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovice:

kategória A, trieda kvality R2

kategória A, trieda kvality R3

kategória A, trieda kvality O2

kategória A, trieda kvality O3

kategória Z, trieda kvality R2

kategória Z, trieda kvality R3

kategória Z, trieda kvality O2

kategória Z, trieda kvality O3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2

Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3

Kategoria A, luokka O2/Kategori A, klass O2

Kategoria A, luokka O3/Kategori A, klass O3

Kategoria Z, luokka R2/Kategori Z, klass R2

Kategoria Z, luokka R3/Kategori Z, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

Kategori A, klass O2

Kategori A, klass O3

Kategori Z, klass R2

Kategori Z, klass R3

UNITED KINGDOM

I.  Great Britain

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

Category A, class U2

Category A, class U3

Category A, class R2

Category A, class R3

Category A, class O2

Category A, class O3

Category Z, class U2

Category Z, class U3

Category Z, class R2

Category Z, class R3

Category Z, class O2

Category Z, class O3

II.  Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

Category A, class U2

Category A, class U3

Category A, class R2

Category A, class R3

Category A, class O2

Category A, class O3

Category Z, class U2

Category Z, class U3

Category Z, class R2

Category Z, class R3

Category Z, class O2

Category Z, class O3
PRÍLOHA IV

NÁKUP MASLA

ČASŤ I

Kritériá oprávnenosti pre maslo

1. Platobná agentúra nakupuje len maslo, ktoré spĺňa požiadavky článku 11 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, bodov 2 až 6 tejto časti tejto prílohy a časti II prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/1240.

2. Platobná agentúra kontroluje kvalitu masla použitím metód opísaných v článku 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240 a na základe vzoriek odoberaných v súlade s pravidlami stanovenými v časti I prílohy IV k danému nariadeniu. Platobné agentúry však môžu na základe písomného súhlasu Komisie zriadiť v prípade určitých schválených podnikov systém samokontroly pod ich vlastným dohľadom zameranej na určité požiadavky týkajúce sa kvality a na niektoré schválené podniky.

3. Úrovne rádioaktivity v masle nesmú prekročiť maximálne povolené úrovne podľa právnych predpisov Únie a monitorujú sa len vtedy, ak si to situácia vyžaduje.

4. Maslo musí byť vyrobené v priebehu 31 dní predchádzajúcich dňu, ku ktorému platobná agentúra prijme ponuku na predaj za pevne stanovenú cenu, alebo v prípade verejných súťaží, v priebehu 31 dní predchádzajúcich dňu, ku ktorému uplynula čiastková lehota na predkladanie ponúk.

5. Ak sa maslo ponúka na intervenciu alebo vo verejnej súťaži v členskom štáte, ktorý nie je štátom výroby, pri nákupe sa musí predložiť osvedčenie, ktoré poskytuje príslušný orgán členského štátu výroby.

Osvedčenie sa predkladá príslušnému orgánu nakupujúceho členského štátu, a to najneskôr do 35 dní odo dňa prijatia ponuky alebo od skončenia čiastkovej lehoty na predkladanie ponúk do verejnej súťaže, pričom musí obsahovať údaje uvedené v odseku 2 písm. a), b) a c) časti II prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/1240, ako aj potvrdenie, že maslo bolo vyrobené priamo a výhradne z pasterizovanej smotany v zmysle článku 11 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v schválenom podniku v rámci Únie.

6. Ak členský štát výroby vykonal kontroly uvedené v bode 2, osvedčenie uvedené v bode 5 obsahuje aj výsledky týchto kontrol a potvrdenie o tom, že príslušným výrobkom je maslo, ktoré spĺňa požiadavky uvedené v článku 11 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. V takom prípade musí byť balenie zapečatené očíslovaným štítkom vydaným príslušným orgánom členského štátu výroby. V osvedčení musí byť uvedené číslo tohto štítku.

▼M1

ČASŤ II

Požiadavky na zloženie a kvalitatívne vlastnosti

Maslo je tuhá emulzia, prevažne typu voda v oleji, s týmito vlastnosťami, pokiaľ ide o zloženie a kvalitu:Parametre

Obsah a kvalitatívne vlastnosti

Tuk

minimálne 82 %

Voda

maximálne 16 %

Beztuková sušina

maximálne 2 %

Kyslosť tuku

maximálne 1,2 mmol/100 g tuku

Peroxidové číslo

maximálne 0,3 miliekvivalentov kyslíka/1 000 g tuku

Nemliečny tuk

nezistiteľné analýzou triglyceridov

Senzorické vlastnosti

najmenej štyri z piatich bodov za vzhľad, chuť a textúru

▼B

ČASŤ III

Kritériá na schválenie podnikov uvedených v článku 11 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

1. Podniky uvedené v článku 11 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sú schválené iba v prípade, ak:

a) sú schválené v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 853/2004 a majú vhodné technické zariadenie;

b) zaviažu sa trvale viesť záznamy formou, ktorú stanovil príslušný orgán každého členského štátu. V záznamoch sa uvádza dodávateľ a pôvod surovín, množstvá získaného masla a dátum balenia, označovania a expedície každej výrobnej šarže určenej na verejnú intervenciu;

c) súhlasia, že svoju produkciu masla, ktorá má byť ponúknutá na intervenciu, predložia osobitnej úradnej inšpekcii;

d) zaviažu sa informovať príslušný orgán najmenej dva pracovné dni vopred o svojom zámere vyrábať maslo určené na verejnú intervenciu; členské štáty však môžu stanoviť kratšiu časovú lehotu.

2. Na zabezpečenie súladu s týmto nariadením vykonávajú príslušné orgány neohlásené kontroly na mieste na základe programu výroby intervenčného masla príslušných podnikov.

Vykonajú aspoň:

a) jednu kontrolu za obdobie 28 dní výroby určenej na intervenciu a aspoň jednu kontrolu každý rok, zameranú na preskúmanie záznamov uvedených v bode 1 písm. b);

b) jednu kontrolu každý rok, ak sa maslo vyrába na intervenciu, s cieľom preveriť súlad s ostatnými podmienkami schvaľovania uvedenými v bode 1.

3. Schválenie môže byť zrušené vtedy, ak sa už nedodržiavajú podmienky uvedené v bode 1 písm. a). Po uplynutí doby najmenej 6 mesiacov a po dôkladnej kontrole je možné na žiadosť príslušného podniku udeliť opätovné schválenie.

Ak sa s výnimkou prípadov vyššej moci preukáže, že niektorý podnik nesplnil jeden zo svojich záväzkov uvedených v bode 1 písm. b), c) a d), schválenie sa pozastaví na obdobie jedného až 12 mesiacov, a to v závislosti od závažnosti priestupku.

Členský štát sa môže rozhodnúť nepozastaviť schválenie v tom prípade, ak sa preukáže, že priestupok nebol spáchaný úmyselne, alebo v dôsledku závažnej nedbanlivosti a že má iba malý význam v súvislosti s účinnosťou kontrol uvedených v bode 2.

4. O kontrolách vykonávaných podľa bodov 2 a 3 sa vypracuje správa, v ktorej sa uvedie:

a) dátum kontroly;

b) trvanie kontroly;

c) vykonané činnosti.

Správu musí podpísať zodpovedný kontrolór.
PRÍLOHA V

NÁKUP SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA

ČASŤ I

Kritériá oprávnenosti pre sušené odstredené mlieko

1. Platobná agentúra nakupuje len sušené odstredené mlieko, ktoré spĺňa požiadavky článku 11 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, bodov 2 až 6 tejto časti tejto prílohy a časti II prílohy V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/1240.

2. Platobná agentúra kontroluje kvalitu sušeného odstredeného mlieka použitím metód opísaných v článku 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240 a na základe vzoriek odoberaných v súlade s pravidlami stanovenými v časti I prílohy V k uvedenému nariadeniu. Kontroly musia potvrdiť, že s výnimkou povolených surovín používaných na úpravu obsahu bielkovín podľa bodu 4 písm. b) prílohy I k nariadeniu Rady 2001/114/ES ( 10 ) sušené odtučnené mlieko neobsahuje iné výrobky, najmä cmar alebo srvátku, ako sú vymedzené v časti II tejto prílohy.

Úprava obsahu bielkovín, ak sa vykonáva, sa uskutočňuje v kvapalnej fáze. Suroviny použité na úpravu obsahu bielkovín musia pochádzať z Únie.

Platobné agentúry však môžu na základe písomného súhlasu Komisie zriadiť v prípade určitých schválených podnikov systém samokontroly pod ich vlastným dohľadom zameranej na určité požiadavky týkajúce sa kvality.

3. Úrovne rádioaktivity v sušenom odstredenom mlieku nesmú prekročiť maximálne povolené úrovne podľa právnych predpisov Únie a monitorujú sa len vtedy, ak si to situácia vyžaduje.

4. Sušené odstredené mlieko musí byť vyrobené v priebehu 31 dní predchádzajúcich dňu, ku ktorému platobná agentúra prijme ponuku na predaj za pevne stanovenú cenu, alebo v prípade verejných súťaží, v priebehu 31 dní predchádzajúcich dňu, ku ktorému uplynula čiastková lehota na predkladanie ponúk. Ak sa sušené odstredené mlieko skladuje v silách obsahujúcich výrobu za viac ako jeden deň, muselo sa vyrobiť počas troch týždňov predchádzajúcich týždňu, v ktorom bola prijatá ponuka na predaj za pevne stanovenú cenu, alebo v prípade verejnej súťaže, počas štyroch týždňov predchádzajúcich dňu, ku ktorému uplynula čiastková lehota na predkladanie ponúk.

5. Ak sa sušené odstredené mlieko ponúka na intervenciu alebo vo verejnej súťaži v členskom štáte, ktorý nie je štátom výroby, pri nákupe sa musí predložiť osvedčenie, ktoré poskytuje príslušný orgán členského štátu výroby.

Osvedčenie sa predkladá príslušnému orgánu nakupujúceho členského štátu, a to najneskôr do 35 dní odo dňa prijatia ponuky alebo od skončenia čiastkovej lehoty na predkladanie ponúk do verejnej súťaže, pričom musí obsahovať údaje uvedené v odseku 2 písm. a), b) a c) časti II prílohy V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/1240, ako aj potvrdenie, že sušené odstredené mlieko bolo vyrobené z mlieka v schválenom podniku v rámci Únie v súlade s článkom 11 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a že prípadná úprava bielkovín sa uskutočnila v kvapalnej fáze.

6. Ak členský štát výroby vykonal kontroly uvedené v bode 2, osvedčenie uvedené v bode 5 obsahuje aj výsledky týchto kontrol a potvrdenie o tom, že príslušným výrobkom je sušené odstredené mlieko, ktoré spĺňa požiadavky uvedené v článku 11 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. V takomto prípade musia byť vrecia uvedené v článku 21 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240 zapečatené očíslovaným štítkom vydaným príslušným orgánom členského štátu výroby. V osvedčení musí byť uvedené číslo tohto štítku.

▼M1

ČASŤ II

Požiadavky na zloženie a kvalitatívne vlastnostiParametre

Obsah a kvalitatívne vlastnosti

Bielkoviny

minimálne 34,0 % beztukovej sušiny

Tuk

maximálne 1,00 %

Voda

maximálne 3,5 %

Titratovateľná kyslosť v ml decinormálneho roztoku hydroxidu sodného

maximálne 19,5 ml

Laktáty

maximálne 150 mg/100 g

Test fosfatázy

negatívna hodnota, t. j. nepresahuje 350 mU fosfatázovej aktivity na liter obnoveného mlieka

Index nerozpustnosti

maximálne 0,5 ml (24 °C)

Pripálené častice

maximálne 15,0 mg, t. j. minimálne disk B

Mikroorganizmy

maximálne 40 000 JTK na gram

Cmar (1)

žiadny (2)

Syridlová srvátka (3)

žiadny

Kyslá srvátka (3)

žiadny (4) alebo maximálne 150 mg/100 g (5)

Chuť a zápach

čisté

Vzhľad

bielej alebo svetložltej farby, bez nečistôt a farebných častíc

(1)   „Cmar“ je vedľajší produkt pri výrobe masla získaný miešaním smotany a oddelením pevného tuku.

(2)   Neprítomnosť cmaru sa môže stanovovať buď inšpekciou prevádzky priamo na mieste bez predchádzajúceho ohlásenia aspoň raz za týždeň, alebo laboratórnym rozborom konečného výrobku, pokiaľ sa zistí maximálne 69,31 mg dipalmitoyl-fosfatidylethanolamínu (PEDP) na 100 g.

(3)   „Srvátka“ je vedľajší produkt pri výrobe syra alebo kazeínu získaný pôsobením kyselín, syridla a/alebo chemicko-fyzikálnych procesov.

(4)   Ak sa vykonávajú kontroly na mieste.

(5)   Ak sa uplatňuje norma ISO 8069.

▼B

ČASŤ III

Kritériá na schválenie podnikov uvedených v článku 11 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

1. Podniky uvedené v článku 11 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sú schválené iba v prípade, ak:

a) sú schválené v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 853/2004 a majú vhodné technické zariadenie;

b) zaviažu sa trvale viesť záznamy formou, ktorú stanovil príslušný orgán každého členského štátu. V záznamoch sa uvádza dodávateľ a pôvod surovín, množstvá získaného sušeného odstredeného mlieka, cmaru a srvátky a dátum balenia, označovania a expedície každej výrobnej šarže určenej na verejnú intervenciu;

c) súhlasia s tým, že sa nimi vyrobené sušené odtučnené mlieko, ktoré má byť ponúknuté na intervenciu, podrobí osobitnej úradnej inšpekcii;

d) sa zaviažu informovať príslušný orgán najmenej dva pracovné dni vopred o svojom zámere vyrábať sušené odstredené mlieko určené na verejnú intervenciu; členské štáty však môžu stanoviť kratšiu časovú lehotu.

2. Na zabezpečenie súladu s týmto nariadením príslušné orgány vykonávajú neohlásené kontroly na mieste na základe programu výroby intervenčného sušeného odstredeného mlieka príslušných podnikov.

Vykonajú prinajmenšom:

a) jednu kontrolu za obdobie 28 dní výroby určenej na intervenciu a aspoň jednu kontrolu každý rok, zameranú na preskúmanie záznamov uvedených v bode 1 písm. b);

b) jednu kontrolu každý rok, ak sa sušené odstredené mlieko vyrába na intervenciu, s cieľom preveriť súlad s ostatnými podmienkami schvaľovania uvedenými v bode 1.

3. Schválenie môže byť zrušené vtedy, ak sa už nedodržiavajú podmienky uvedené v bode 1 písm. a). Po uplynutí lehoty najmenej 6 mesiacov a po dôkladnej kontrole je možné na žiadosť príslušného podniku udeliť opätovné schválenie.

Ak sa s výnimkou prípadov vyššej moci preukáže, že niektorý podnik nesplnil jeden zo svojich záväzkov uvedených v bode 1 písm. b), c) a d), schválenie sa pozastaví na obdobie jedného až 12 mesiacov, a to v závislosti od závažnosti priestupku.

Členský štát sa môže rozhodnúť nepozastaviť schválenie v tom prípade, ak sa preukáže, že priestupok nebol spáchaný úmyselne, alebo v dôsledku závažnej nedbanlivosti, a že má iba malý význam v súvislosti s účinnosťou kontrol uvedených v bode 2.

4. O kontrolách vykonávaných podľa bodov 2 a 3 sa vypracuje správa, v ktorej sa uvedie:

a) dátum kontroly;

b) trvanie kontroly;

c) vykonané činnosti.

Správu musí podpísať zodpovedný kontrolór.
PRÍLOHA VI

POŽIADAVKY NA KVALITU TÝKAJÚCE SA POMOCI NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE

Úrovne rádioaktivity vo výrobkoch oprávnených na pomoc na súkromné skladovanie nesmú presiahnuť povolené hodnoty prípadne stanovené podľa právnych predpisov Únie. Úroveň kontaminácie výrobkov rádioaktivitou sa musí monitorovať, iba ak si to vyžaduje situácia a iba počas nevyhnutne dlhého obdobia.

I.    Cukor

Cukor, ktorého sa týka ponuka do verejnej súťaže alebo žiadosť:

a) je biely cukor v kryštalickej forme voľne ložený alebo vo veľkých vreciach s hmotnosťou 800 kg alebo viac, na ktorých sa uvádza čistá hmotnosť;

b) má obsah vlhkosti najviac 0,06 %.

Musí byť vyrobený do konca hospodárskeho roka pre cukor 2016/2017 v rámci kvóty pre hospodársky rok, v ktorom je podaná ponuka do verejnej súťaže alebo žiadosť, s výnimkou bieleho cukru, ktorý bol stiahnutý alebo prenesený.

II.    Ľanové vlákno

Pomoc sa poskytuje len na dlhé ľanové vlákno získané úplným oddelením vlákien a drevných častí stebla, ktoré sú po vytrepaní v priemere aspoň 50 cm dlhé a sú zoradené do rovnobežných prameňov v otiepkach, plátkoch alebo zväzkoch a pre ktoré minimálne množstvo na podanie žiadostí alebo predloženie ponúk do verejnej súťaže, pokiaľ ide o pomoc, je 2 000 kg.

Dlhé ľanové vlákna sa skladujú v balíkoch, na ktorých sa v náležitom prípade môže uviesť vo forme kódu:

a) číslo identifikujúce závod a členský štát výroby;

b) dátum uskladnenia;

c) čistá hmotnosť.

III.    Mäso

Pomoc sa poskytuje len na:

a) hovädzie mäso klasifikované podľa stupnice Únie pre klasifikáciu jatočných tiel uvedenej v nariadení Komisie (ES) č. 1249/2008 ( 11 ) a označené v súlade s článkom 6 ods. 3 uvedeného nariadenia;

b) jatočné telá jahniat vo veku do 12 mesiacov a ich časti;

c) mäso zo zvierat chovaných v Únii počas obdobia najmenej posledných troch mesiacov v prípade hovädzieho mäsa, dvoch mesiacov v prípade bravčového, ovčieho a kozieho mäsa a zabitých maximálne 10 dní pred uskladnením. V prípade ošípaných zabitých vo veku do dvoch mesiacov musí mäso pochádzať zo zvierat chovaných v Únii od ich narodenia;

d) mäso zo zvierat zabitých v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004;

e) mäso zo zvierat nevykazujúcich žiadne znaky, v dôsledku ktorých by bolo mäso nevhodné na skladovanie alebo použitie;

f) mäso nepochádzajúce zo zvierat zabitých v naliehavých prípadoch;

g) mäso v čerstvom stave a skladované v zmrazenom stave.

IV.    Maslo

Pomoc sa poskytuje len na maslo:

a) s minimálnym obsahom mliečneho tuku aspoň 80 % hmotnosti, obsahom mliečnej beztukovej sušiny najviac 2 % hmotnosti a obsahom vody najviac 16 % hmotnosti;

b) vyrobené počas 60 dní predchádzajúcich dňu podania žiadosti alebo dňu predloženia ponuky do verejnej súťaže.

Na obale masla sa uvádza čistá hmotnosť. Okrem toho sa uplatňujú pravidlá týkajúce sa balenia masla uvedené v časti II prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/1240 s výnimkou povinnosti uvádzať označenie „sladká smotana“ v prípade, že pH masla dosahuje 6,2 alebo vyššiu úroveň.

Splnenie požiadavky na pôvod možno preukázať dokladom o tom, že maslo bolo vyrobené v podniku schválenom v súlade s bodom 1 písm. a), b) a c) časti III prílohy IV k tomuto nariadeniu, alebo iným primeraným dokladom vydaným príslušným orgánom členského štátu výroby osvedčujúcim splnenie tejto požiadavky.

Ak bolo maslo vyrobené v inom členskom štáte než je členský štát, v ktorom je uzavretá zmluva o skladovaní, poskytne členský štát výroby pomoc, ktorú si môže členský štát, v ktorom sa zmluva uzatvára, vyžiadať na účely overenia pôvodu výrobku.

V.    Syr

Pomoc sa poskytne len syru s chráneným označením pôvodu (CHOP) alebo chráneným zemepisným označením (CHZO), ktorý v deň začiatku platnosti zmluvy o skladovaní má minimálny vek zodpovedajúci času zrenia stanovenému v špecifikácii výrobku uvedenej v článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 ( 12 ) pre ten syr, keďže sa uvedie na trh po skončení zmluvnej doby skladovania predĺženej o čas zrenia, čo prispieva k zvýšeniu hodnoty syra.

V prípade, že čas zrenia nie je stanovený v špecifikácii výrobku uvedenej v článku 7 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, syr musí mať v deň začiatku platnosti zmluvy o skladovaní minimálny vek zodpovedajúci akémukoľvek času zrenia, čo prispieva k zvýšeniu hodnoty syra.

Syr musí navyše spĺňať tieto požiadavky:

a) je na ňom nezmazateľne uvedené označenie podniku, kde bol vyrobený, pričom toto označenie môže mať podobu kódu, spolu s dátumom výroby;

b) skladuje sa ako celý syr v členskom štáte, v ktorom bol vyrobený a v ktorom má nárok niesť chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie podľa nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, a

c) nebol predmetom predchádzajúcej zmluvy o skladovaní.

Správca skladu musí viesť záznam, do ktorého sa údaje uvedené v treťom odseku písmene a) zapisujú v deň uskladnenia.

VI.    Sušené odstredené mlieko

Pomoc sa poskytuje len na sušené odstredené mlieko:

a) ktoré obsahuje najviac 1,5 % tuku a 5 % vody a najmenej 34 % bielkovín v beztukovej sušine;

b) bolo vyrobené počas 60 dní predchádzajúcich dňu podania žiadosti alebo dňu predloženia ponuky do verejnej súťaže;

c) ktoré sa skladuje vo vreciach s čistým obsahom 25 kg alebo vo „veľkých vreciach“ s hmotnosťou najviac 1 500 kg.

Na vreciach sa uvádza čistá hmotnosť. Okrem toho sa uplatňujú pravidlá uvedené v bodoch 2 a 3 časti II prílohy V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/1240 týkajúce sa dodávky a balenia sušeného odstredeného mlieka s výnimkou povinnosti uvádzať na vreci označenie „odstredené mlieko sušené rozprašovaním“.

Splnenie požiadavky na pôvod možno preukázať dokladom o tom, že sušené odstredené mlieko bolo vyrobené v podniku schválenom v súlade s bodom 1 písm. a), b) a c) časti III prílohy V k tomuto nariadeniu, alebo iným primeraným dokladom vydaným príslušným orgánom členského štátu výroby osvedčujúcim splnenie tejto požiadavky.

Ak bolo sušené odstredené mlieko vyrobené v inom členskom štáte než je členský štát, v ktorom je uzavretá zmluva o skladovaní, poskytne členský štát výroby pomoc, ktorú si môže členský štát, v ktorom sa zmluva uzatvára, vyžiadať na účely overenia pôvodu výrobku.
PRÍLOHA VII

PODMIENKY PLATNÉ PRE PREVÁDZKOVATEĽOV PREDKLADAJÚCICH PONUKY DO VEREJNEJ SÚŤAŽE NA POMOC NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE ALEBO ŽIADOSTI O POMOC NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE V SEKTORE OLIVOVÉHO OLEJA

Prevádzkovatelia v sektore olivového oleja patria do jednej z nasledujúcich kategórií:

a) organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov, ktoré boli uznané podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov príslušného členského štátu;

b) lisovňa olivového oleja, ktorá spĺňa požiadavky stanovené príslušným členským štátom;

c) baliareň olivového oleja, ktorá spĺňa požiadavky stanovené príslušným členským štátom.

Ak prevádzkovateľ v sektore olivového oleja nesplní povinnosti stanovené v tomto nariadení alebo v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 ( 13 ), (EÚ) č. 1307/2013 ( 14 ) alebo (EÚ) č. 1308/2013, nie je oprávnený predložiť ponuku do verejnej súťaže alebo žiadosť o pomoc na súkromné skladovanie do dvanástich mesiacov odo dňa, keď boli dôvody tohto nesúladu odstránené.

Takéto opatrenie sa neprijme v prípadoch uvedených v písmenách a) až d) článku 64 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 alebo ak bol nesúlad menej závažný.( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55).

( 2 ) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1240 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie (pozri stranu 71 tohto úradného vestníka).

( 3 ) Nariadenie Komisie (ES) č. 792/2009 z 31. augusta 2009, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá poskytovania informácií a predkladania dokumentov členskými štátmi Komisii v rámci spoločnej organizácie trhov, režimu priamych platieb, podpory poľnohospodárskych výrobkov a režimov uplatniteľných na najvzdialenejšie regióny a menšie ostrovy v Egejskom mori (Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3).

( 4 ) Nariadenie Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách (Ú. v. ES L 37, 13.2.1993, s. 1).

( 5 ) Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5).

( 6 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá (Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10).

( 7 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206).

( 8 ) Nariadenie Komisie (ES) č. 1249/2008 z 10. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania stupníc Spoločenstva pri klasifikácii jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec a nahlasovaní ich cien (Ú. v. EÚ L 337, 16.12.2008, s. 3).

( 9 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1).

( 10 ) Smernica Rady 2001/114/ES z 20. decembra 2001 o určitom čiastočne alebo úplne dehydrovanom konzervovanom mlieku na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 15, 17.1.2002, s. 19).

( 11 ) Nariadenie Komisie (ES) č. 1249/2008 z 10. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania stupníc Spoločenstva pri klasifikácii jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec a nahlasovaní ich cien (Ú. v. EÚ L 337, 16.12.2008, s. 3).

( 12 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).

( 13 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).

( 14 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608).