02016R0592 — SK — 18.02.2021 — 004.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/592

z 1. marca 2016,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa zúčtovacej povinnosti

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 103 19.4.2016, s. 5)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/751 zo 16. marca 2017,

  L 113

15

29.4.2017

►M2

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/667 z 19. decembra 2018,

  L 113

1

29.4.2019

►M3

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/237 z 21. decembra 2020,

  L 56

6

17.2.2021
▼B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/592

z 1. marca 2016,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa zúčtovacej povinnosti

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Triedy OTC derivátov, ktoré podliehajú zúčtovacej povinnosti

Triedy OTC derivátov uvedené v prílohe podliehajú zúčtovacej povinnosti.

Článok 2

Kategórie protistrán

1.  

Na účely článkov 3 a 4 sa protistrany, ktoré podliehajú zúčtovacej povinnosti, rozdeľujú do týchto kategórií:

a) 

kategória 1 zahŕňa protistrany, ktoré sú v deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia zúčtovacími členmi v zmysle článku 2 bodu 14 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 aspoň pre jednu z tried OTC derivátov uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu aspoň jednej centrálnej protistrany, ktorá mala pred uvedeným dňom povolenie alebo bola uznaná na vykonávanie zúčtovania aspoň jednej z uvedených tried;

b) 

kategória 2 zahŕňa protistrany, ktoré nepatria do kategórie 1, ale patria do skupiny, ktorých súhrnná priemerná nesplatená hrubá nominálna hodnota derivátov, ktoré sa nezúčtovávajú centrálne, ku koncu mesiaca január, február a marec 2016 presahuje 8 miliárd EUR, a ktoré sú:

i) 

finančnými protistranami;

ii) 

alternatívnymi investičnými fondmi vymedzenými v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ ( 1 ), ktoré sú nefinančnými protistranami;

c) 

kategória 3 zahŕňa protistrany, ktoré nepatria do kategórie 1 ani do kategórie 2 a ktoré sú:

i) 

finančnými protistranami;

ii) 

alternatívnymi investičnými fondmi vymedzenými v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 2011/61/EÚ, ktoré sú nefinančnými protistranami;

d) 

kategória 4 zahŕňa nefinančné protistrany, ktoré nepatria do kategórie 1, kategórie 2 ani kategórie 3.

2.  
Na účely výpočtu súhrnnej priemernej nesplatenej hrubej nominálnej hodnoty v rámci skupiny ku koncu mesiaca, uvedenej v odseku 1 písm. b), sa musia zahrnúť všetky deriváty v rámci skupiny, ktoré sa nezúčtovávajú centrálne, vrátane menových forwardov, swapov a menových swapov.
3.  
Keď sú protistranami alternatívne investičné fondy vymedzené v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 2011/61/EÚ alebo podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov vymedzené v článku 1 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES ( 2 ), prahová hodnota vo výške 8 miliárd EUR uvedená v tomto článku ods. 1 písm. b) sa uplatňuje individuálne na úrovni fondu.

Článok 3

Dátumy nadobudnutia účinnosti zúčtovacej povinnosti

1.  

Pri zmluvách, ktoré sa týkajú triedy OTC derivátov uvedenej v prílohe, zúčtovacia povinnosť nadobúda účinnosť:

a) 

9. februára 2017 pre protistrany v kategórii 1;

b) 

9. augusta 2017 pre protistrany v kategórii 2;

▼M1

c) 

21. júna 2019 pre protistrany v kategórii 3;

▼B

d) 

9. mája 2019 pre protistrany v kategórii 4.

Ak je zmluva uzavretá medzi dvoma protistranami zaradenými do rôznych kategórií protistrán, zúčtovacia povinnosť pre túto zmluvu nadobúda účinnosť v neskoršom z uvedených dní.

▼M2

2.  

Odchylne od odseku 1 v súvislosti so zmluvami, ktoré sa týkajú triedy OTC derivátov uvedených v prílohe a uzavretých medzi protistranami, ktoré sú súčasťou tej istej skupiny a pri ktorých je jedna protistrana usadená v tretej krajine a druhá protistrana je usadená v Únii, zúčtovacia povinnosť nadobúda účinnosť:

▼M3

a) 

30. júna 2022 v prípade, že sa neprijalo rozhodnutie o rovnocennosti podľa článku 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 na účely článku 4 uvedeného nariadenia týkajúceho sa zmlúv o OTC derivátoch uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu v súvislosti s príslušnou treťou krajinou;

▼M2

b) 

k neskoršiemu z nasledujúcich dní v prípade, že sa prijalo rozhodnutie o rovnocennosti podľa článku 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 na účely článku 4 uvedeného nariadenia týkajúceho sa zmlúv o OTC derivátoch uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu v súvislosti s príslušnou treťou krajinou:

i) 

60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia prijatého podľa článku 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 na účely článku 4 uvedeného nariadenia týkajúceho sa zmlúv o OTC derivátoch uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu v súvislosti s príslušnou treťou krajinou;

ii) 

dátum, od ktorého nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť podľa odseku 1.

▼B

Táto odchýlka sa uplatňuje len v prípade, že protistrany spĺňajú tieto podmienky:

a) 

protistrana usadená v tretej krajine je buď finančnou protistranou alebo nefinančnou protistranou;

b) 

protistrana usadená v Únii je:

i) 

finančnou protistranou, nefinančnou protistranou, finančnou holdingovou spoločnosťou, finančnou inštitúciou alebo podnikom pomocných služieb, ktoré podliehajú primeraným prudenciálnym požiadavkám a protistrana uvedená v písmene a) je finančnou protistranou;

ii) 

finančná protistrana alebo nefinančná protistrana a protistrana uvedená v písmene a) je nefinančnou protistranou;

c) 

obe protistrany sú v plnom rozsahu zahrnuté do tej istej konsolidácie v súlade s článkom 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012;

d) 

obe protistrany podliehajú primeranému centralizovanému hodnoteniu rizika a postupom merania a kontroly;

e) 

protistrana usadená v Únii písomne oznámila príslušnému orgánu, že podmienky stanovené v písmenách a), b), c) a d) sú splnené a príslušný orgán do 30 kalendárnych dní od prijatia oznámenia potvrdil, že uvedené podmienky sú splnené.

▼M3

3.  

Odchylne od odsekov 1 a 2 v súvislosti so zmluvami, ktoré sa týkajú triedy OTC derivátov stanovenej v prílohe, zúčtovacia povinnosť nadobúda účinnosť od 18. februára 2022, ak sú splnené tieto podmienky:

a) 

zúčtovacia povinnosť ešte nebola aktivovaná do 18. februára 2021;

b) 

novácia zmlúv sa vykonáva na výhradný účel nahradenia protistrany usadenej v Spojenom kráľovstve protistranou usadenou v členskom štáte.

▼M3 —————

▼B

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA

Triedy OTC derivátov na kreditné zlyhanie, ktoré podliehajú zúčtovacej povinnostiTriedy európskych netranžovaných indexových swapov na kreditné zlyhanie

id

Typ

Podtyp

Geografická oblasť

Referenčný index

Vyrovnanie Mena

Séria

Splatnosť

B.1.1

indexové swapy na kreditné zlyhanie

netranžovaný index

Európa

iTraxx Europe Main

EUR

od 17

5Y

B.1.2

indexové swapy na kreditné zlyhanie

netranžovaný index

Európa

iTraxx Europe Crossover

EUR

od 17

5Y( 1 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

( 2 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).