02016R0429 — SK — 21.04.2021 — 002.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/429

z 9. marca 2016

o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“)

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 084 31.3.2016, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017

  L 95

1

7.4.2017

►M2

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1629 z 25. júla 2018,

  L 272

11

31.10.2018


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 057, 3.3.2017, s.  65 (2016/429)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 137, 24.5.2017, s.  40 (2017/625)

►C3

Korigendum, Ú. v. ES L 113, 29.4.2019, s.  18 (2018/1629)

►C4

Korigendum, Ú. v. ES L 048, 11.2.2021, s.  3 (2016/429)

►C5

Korigendum, Ú. v. ES L 065, 25.2.2021, s.  79 (2018/1629)
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/429

z 9. marca 2016

o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“)

(Text s významom pre EHP)ČASŤ I

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁKAPITOLA 1

Predmet úpravy, cieľ, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

Článok 1

Predmet úpravy a cieľ

1.  
Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá prevencie a kontroly chorôb zvierat, ktoré sa môžu prenášať na zvieratá alebo na ľudí.

Uvedenými pravidlami sa stanovuje:

a) 

prioritizácia a kategorizácia chorôb vzbudzujúcich obavy Únie a stanovenie povinností v oblasti zdravia zvierat (časť I: články 1 až 17);

b) 

včasné zisťovanie chorôb, ich nahlasovanie a podávanie správ o nich, dohľad a eradikačné programy, ako aj štatút bez výskytu choroby (časť II: články 18 až 42);

c) 

informovanosť o chorobách, pripravenosť na ne a ich kontrola (časť III: články 43 až 83);

d) 

registrácia a schvaľovanie zariadení a prepravcov, premiestňovanie a vysledovateľnosť zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu v rámci Únie (časť IV: články 84 až 228 a časť VI: články 244 až 248 a články 252 až 256);

e) 

vstup zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie a vývoz takýchto zásielok z Únie (časť V: články 229 až 243 a časť VI: články 244 až 246 a články 252 až 256);

f) 

nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat do členského štátu z iného členského štátu alebo z tretej krajiny či územia (časť VI: články 244 až 256);

g) 

núdzové opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade núdzovej situácie súvisiacej s určitou chorobou (časť VII: články 257 až 262).

2.  

Pravidlá uvedené v odseku 1:

a) 

majú za cieľ zabezpečiť:

i) 

lepšie zdravie zvierat v záujme podpory udržateľnej poľnohospodárskej a akvakultúrnej produkcie v Únii;

ii) 

účinné fungovanie vnútorného trhu;

iii) 

zníženie nepriaznivých účinkov na zdravie zvierat, verejné zdravie a životné prostredie, pokiaľ ide o:

— 
určité choroby,
— 
opatrenia prijaté na prevenciu a kontrolu chorôb;
b) 

zohľadňujú:

i) 

vzťah medzi zdravím zvierat a:

— 
verejným zdravím,
— 
životným prostredím vrátane biodiverzity a cenných genetických zdrojov, ako aj vplyvom zmeny klímy,
— 
bezpečnosťou potravín a krmív,
— 
dobrými životnými podmienkami zvierat vrátane ušetrenia zvierat od akejkoľvek bolesti, strachu alebo utrpenia, ktorým sa dá vyhnúť,
— 
antimikrobiálnou rezistenciou,
— 
potravinovou bezpečnosťou;
ii) 

hospodárske, sociálne, kultúrne a environmentálne dôsledky vyplývajúce z uplatňovania opatrení na kontrolu a prevenciu chorôb;

iii) 

príslušné medzinárodné normy.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.  

Toto nariadenie sa uplatňuje na:

a) 

držané a voľne žijúce zvieratá;

b) 

zárodočné produkty;

c) 

produkty živočíšneho pôvodu;

d) 

vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty, a to bez toho, aby boli dotknuté pravidlá stanovené v nariadení (ES) č. 1069/2009;

e) 

zariadenia, dopravné prostriedky, vybavenie a všetky ostatné cesty infekcie a materiál, ktorým sa šíria alebo môžu šíriť prenosné choroby zvierat.

2.  

Toto nariadenie sa uplatňuje na prenosné choroby vrátane zoonóz, a to bez toho, aby boli dotknuté pravidlá stanovené v:

a) 

rozhodnutí č. 1082/2013/EÚ;

b) 

nariadení (ES) č. 999/2001;

c) 

smernici 2003/99/ES;

d) 

nariadení (ES) č. 2160/2003.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti častí IV, V a VI

1.  

Časť IV hlava I (články 84 až 171) sa uplatňuje na:

a) 

suchozemské zvieratá a živočíchy, ktoré nie sú suchozemskými zvieratami, ale ktoré môžu prenášať choroby postihujúce suchozemské zvieratá;

b) 

zárodočné produkty suchozemských zvierat;

c) 

produkty živočíšneho pôvodu zo suchozemských zvierat.

2.  

Časť IV hlava II (články 172 až 226) sa uplatňuje na:

a) 

vodné živočíchy a živočíchy, ktoré nie sú vodnými živočíchmi, ale ktoré môžu prenášať choroby postihujúce vodné živočíchy;

b) 

produkty živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov.

3.  

Časť IV hlava III (články 227 a 228) sa uplatňuje na:

a) 

iné zvieratá;

b) 

zárodočné produkty a produkty živočíšneho pôvodu z iných zvierat uvedených v písmene a).

4.  
Časti IV a V sa neuplatňujú na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat uvedených v odseku 6 tohto článku ani na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat v rámci členského štátu.
5.  
Premiestňovanie spoločenských zvierat, ktoré je iné ako nekomerčné premiestňovanie, musí spĺňať požiadavky na zdravie zvierat stanovené v častiach IV a V.

Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa úprav, ktoré sú potrebné na zabezpečenie správneho uplatňovania častí IV a V na spoločenské zvieratá, najmä s cieľom zohľadniť skutočnosť, že spoločenské zvieratá majú v držbe v domácnostiach držitelia spoločenských zvierat.

6.  
Časť VI sa uplatňuje iba na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat, ktoré spĺňa požiadavky stanovené v článkoch 245 a 246, pokiaľ ide o maximálny počet zvierat, ktoré môžu sprevádzať svojho majiteľa, a maximálny počet dní medzi premiestnením majiteľa a premiestnením zvieraťa.

Článok 4

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. 

„zvieratá“ sú stavovce a bezstavovce;

2. 

„suchozemské zvieratá“ sú vtáky, suchozemské cicavce, včely a čmeliaky;

3. 

„vodné živočíchy“ sú živočíchy týchto druhov vo všetkých štádiách života vrátane vajíčok, spermií a gamét:

a) 

ryby patriace do nadtriedy Agnatha a do tried Chondrichthyes, Sarcopterygii a Actinopterygii;

b) 

vodné mäkkýše patriace do kmeňa Mollusca;

c) 

vodné kôrovce patriace do podkmeňa Crustacea;

4. 

„iné zvieratá“ sú zvieratá iných druhov ako tie, ktoré patria pod vymedzenie pojmu „suchozemské zvieratá“ alebo „vodné živočíchy“;

5. 

„držané zvieratá“ sú zvieratá, ktoré majú ľudia v držbe, vrátane vodných živočíchov, kde ide o živočíchy akvakultúry;

6. 

„akvakultúra“ je držba vodných živočíchov, pričom živočíchy zostávajú majetkom jednej alebo viacerých fyzických alebo právnických osôb počas všetkých štádií chovu až po výlov a vrátane neho, okrem výlovu alebo zberu voľne žijúcich vodných živočíchov na účely ľudskej spotreby, ktoré sa následne dočasne držia pred zabitím bez toho, aby ich kŕmili;

7. 

„živočíchy akvakultúry“ sú akékoľvek vodné živočíchy, ktoré sú predmetom akvakultúry;

8. 

„voľne žijúce zvieratá“ sú iné zvieratá ako držané zvieratá;

9. 

„hydina“ sú vtáky, ktoré sa chovajú alebo držia v zajatí na:

a) 

produkciu:

i) 

mäsa;

ii) 

konzumných vajec;

iii) 

iných produktov;

b) 

zazverenie pernatej lovnej zveri;

c) 

účel šľachtenia vtákov používaných na typy produkcie uvedené v písmenách a) a b);

10. 

„vtáky chované v zajatí“ sú iné vtáky ako hydina, ktoré sa držia v zajatí na iné účely, ako sú účely uvedené v bode 9, vrátane tých vtákov, ktoré sa držia na účely predstavení, pretekov, výstav, súťaží, šľachtenia alebo predaja;

11. 

„spoločenské zviera“ je držané zviera druhov uvedených v prílohe I, ktoré je v držbe na súkromné nekomerčné účely;

12. 

„držiteľ spoločenského zvieraťa“ je fyzická osoba a môže ňou byť aj majiteľ spoločenského zvieraťa, ktorá má v držbe spoločenské zviera;

13. 

„majiteľ spoločenského zvieraťa“ je fyzická osoba, ktorá je uvedená ako majiteľ v identifikačnom doklade uvedenom v článku 247 písm. c), článku 248 ods. 2 písm. c), článku 249 ods. 1 písm. c) a článku 250 ods. 2 písm. c);

14. 

„nekomerčné premiestňovanie“ je akékoľvek premiestňovanie spoločenského zvieraťa, ktoré sprevádza svojho majiteľa, pričom toto premiestňovanie:

a) 

nemá za cieľ predaj dotknutého spoločenského zvieraťa ani inú formu prevodu jeho vlastníctva a

b) 

je súčasťou premiestňovania majiteľa spoločenského zvieraťa:

i) 

buď na jeho vlastnú zodpovednosť, alebo

ii) 

na zodpovednosť oprávnenej osoby v prípadoch, ak je spoločenské zviera fyzicky oddelené od svojho majiteľa;

15. 

„oprávnená osoba“ je akákoľvek fyzická osoba, ktorú majiteľ spoločenského zvieraťa písomne oprávnil na uskutočnenie nekomerčného premiestňovania spoločenského zvieraťa v mene majiteľa;

16. 

„choroba“ je výskyt infekcií a napadnutí pri zvieratách, s klinickými alebo patologickými prejavmi alebo bez nich, ktoré boli spôsobené jedným alebo viacerými pôvodcami chorôb;

17. 

„pôvodca choroby“ je patogén prenosný na zvieratá alebo na ľudí, ktorý je schopný spôsobiť chorobu zvierat;

18. 

„choroby zo zoznamu“ sú choroby zaradené do zoznamu v súlade s článkom 5 ods. 1;

19. 

„profil choroby“ sú kritériá choroby uvedené v článku 7 písm. a);

20. 

„druhy zo zoznamu“ sú druhy zvierat alebo skupina druhov zvierat, ktoré sú zaradené do zoznamu v súlade s článkom 8 ods. 2, alebo v prípade objavujúcich sa chorôb druhy zvierat alebo skupiny druhov zvierat, ktoré spĺňajú kritériá týkajúce sa druhov zo zoznamu stanovené v článku 8 ods. 2;

21. 

„nebezpečenstvo“ je pôvodca choroby v zvierati či produkte alebo stav zvieraťa či produktu, ktorý môže mať nepriaznivý účinok na zdravie ľudí alebo zvierat;

22. 

„riziko“ je pravdepodobnosť výskytu a pravdepodobný rozsah biologických a hospodárskych dôsledkov nepriaznivého účinku na zdravie zvierat alebo na verejné zdravie;

23. 

„biologická bezpečnosť“ je súbor riadiacich a fyzických opatrení, ktorých cieľom je znížiť riziko zavlečenia, rozvoja a rozšírenia chorôb do, z a v rámci:

a) 

populácie zvierat alebo

b) 

zariadenia, pásma, kompartmentu, dopravných prostriedkov alebo akéhokoľvek iného zariadenia, iných priestorov alebo iného miesta;

24. 

„prevádzkovateľ“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba zodpovedná za zvieratá alebo produkty, a to aj na obmedzené časové obdobie, ale s výnimkou držiteľov spoločenských zvierat a veterinárnych lekárov;

25. 

„prepravca“ je prevádzkovateľ, ktorý prepravuje zvieratá na vlastný účet alebo pre tretiu stranu;

26. 

„odborník na zvieratá“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pracuje so zvieratami alebo produktmi, iná ako prevádzkovatelia alebo veterinárni lekári;

27. 

„zariadenie“ sú akékoľvek priestory, akákoľvek štruktúra alebo v prípade chovu s voľným výbehom akékoľvek prostredie alebo miesto, kde sa dočasne alebo natrvalo držia zvieratá alebo zárodočné produkty, okrem:

a) 

domácností, kde sa držia spoločenské zvieratá;

b) 

veterinárnych ordinácií alebo kliník;

28. 

„zárodočné produkty“ sú:

a) 

sperma, oocyty a embryá určené na umelé rozmnožovanie;

b) 

násadové vajcia;

29. 

„produkty živočíšneho pôvodu“ sú:

a) 

potraviny živočíšneho pôvodu vrátane medu a krvi;

b) 

živé lastúrniky, živé ostnatokožce, živé plášťovce a živé morské ulitníky určené na ľudskú spotrebu a

c) 

iné zvieratá ako živočíchy uvedené v písmene b), ktoré sú určené na prípravu potrebnú na to, aby sa mohli dodať živé konečnému spotrebiteľovi;

30. 

„vedľajšie živočíšne produkty“ sú celé telá zvierat alebo ich časti, produkty živočíšneho pôvodu alebo iné produkty zo zvierat, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu, okrem zárodočných produktov;

31. 

„odvodené produkty“ sú produkty získané prostredníctvom jedného alebo viacerých ošetrení, transformácií alebo krokov spracovania vedľajších živočíšnych produktov;

32. 

„produkty“ sú:

a) 

zárodočné produkty;

b) 

produkty živočíšneho pôvodu;

c) 

vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty;

▼M1

33. 

„úradná kontrola“ je akákoľvek forma kontroly, ktorá sa vykonáva v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady ►C2  (EÚ) 2017/625 ◄  ( 1 );

▼B

34. 

„zdravotný štatút“ je štatút choroby, pokiaľ ide o choroby zo zoznamu týkajúce sa konkrétneho druhu zo zoznamu, s ohľadom na:

a) 

zviera;

b) 

zvieratá v rámci:

i) 

epidemiologickej jednotky;

ii) 

zariadenia;

iii) 

pásma;

iv) 

kompartmentu;

v) 

členského štátu;

vi) 

tretej krajiny alebo územia;

35. 

„pásmo“ je:

a) 

v prípade suchozemských zvierat oblasť členského štátu, tretej krajiny alebo územia s presným geografickým vymedzením, kde sa nachádza subpopulácia zvierat s odlišným zdravotným štatútom, pokiaľ ide o špecifickú chorobu alebo špecifické choroby, ktoré podliehajú príslušnému dohľadu, kontrole chorôb a opatreniam biologickej bezpečnosti;

b) 

v prípade vodných živočíchov súvislý hydrologický systém s odlišným zdravotným štatútom, pokiaľ ide o špecifickú chorobu alebo špecifické choroby, ktorý tvorí oblasť predstavujúcu jednu z týchto možností:

i) 

celé povodie od zdroja vodnej cesty po jej ústie alebo jazero;

ii) 

viac ako jedno povodie;

iii) 

časť povodia od zdroja vodnej cesty po bariéru, ktorou sa predchádza zavlečeniu špecifickej choroby alebo chorôb;

iv) 

časť pobrežnej oblasti s presným geografickým vymedzením;

v) 

ústie s presným geografickým vymedzením;

36. 

„povodie“ je oblasť alebo kotlina ohraničená prírodnými prvkami, ako sú kopce alebo hory, do ktorej steká všetka odtekajúca voda;

37. 

„kompartment“ je subpopulácia zvierat, ktorá sa nachádza v jednom alebo vo viacerých zariadeniach a v prípade vodných živočíchov v jednom alebo vo viacerých zariadeniach pre akvakultúru v rámci spoločného systému riadenia biologickej bezpečnosti s odlišným zdravotným štatútom, pokiaľ ide o špecifickú chorobu alebo špecifické choroby podliehajúce príslušnému dohľadu, kontrole chorôb a opatreniam biologickej bezpečnosti;

38. 

„karanténa“ je držanie zvierat v izolácii bez akéhokoľvek priameho či nepriameho kontaktu so zvieratami mimo epidemiologickej jednotky, aby sa zabezpečilo, že sa jedna alebo viaceré špecifické choroby nerozšíria, kým sa zvieratá v izolácii určený čas pozorujú, a ak je to vhodné, testujú a ošetrujú;

39. 

„epidemiologická jednotka“ je skupina zvierat s rovnakou pravdepodobnosťou vystavenia sa pôvodcovi choroby;

40. 

„ohnisko choroby“ je úradne potvrdený výskyt choroby zo zoznamu alebo objavujúcej sa choroby pri jednom alebo viacerých zvieratách v zariadení alebo na inom mieste, kde sa zvieratá držia alebo sú umiestnené;

41. 

„reštrikčné pásmo“ je pásmo, v ktorom sa uplatňujú obmedzenia týkajúce sa premiestňovania určitých zvierat alebo produktov a iné opatrenia na kontrolu chorôb s cieľom zabrániť rozšíreniu konkrétnej choroby do oblastí, v ktorých sa neuplatňujú žiadne obmedzenia; reštrikčné pásmo môže prípadne zahŕňať ochranné pásmo a pásmo dohľadu;

42. 

„ochranné pásmo“ je pásmo okolo miesta ohniska choroby a vrátane neho, v ktorom sa uplatňujú opatrenia na kontrolu chorôb s cieľom zabrániť rozšíreniu choroby z uvedeného pásma;

43. 

„pásmo dohľadu“ je pásmo, ktoré je stanovené okolo ochranného pásma a v ktorom sa uplatňujú opatrenia na kontrolu chorôb s cieľom zabrániť rozšíreniu choroby z ochranného pásma;

44. 

„násadové vajcia“ sú vajcia znesené hydinou alebo vtákmi chovanými v zajatí, ktoré sú určené na inkubáciu;

45. 

„kopytníky“ sú zvieratá zaradené do zoznamu v prílohe III;

46. 

„zariadenie pre zárodočné produkty“ je:

a) 

pokiaľ ide o spermu, zariadenie, kde sa vykonáva odber, produkcia, spracovanie alebo skladovanie spermy;

b) 

pokiaľ ide o oocyty a embryá, skupina odborníkov alebo zostava pod dohľadom tímu veterinárneho lekára, ktorá je kompetentná na výkon odberu, produkcie, spracovania a skladovania oocytov a embryí;

c) 

pokiaľ ide o násadové vajcia, liaheň;

47. 

„liaheň“ je zariadenie, v ktorom sa zberajú, skladujú, inkubujú a liahnu vajcia na dodávku:

a) 

násadových vajec;

b) 

jednodňových kurčiat alebo čerstvo vyliahnutých vtákov iných druhov;

48. 

„zariadenie so špeciálnym režimom“ je akékoľvek stále, geograficky ohraničené zariadenie, ktoré bolo vytvorené dobrovoľne a ktoré bolo schválené na účely premiestňovania, v ktorom sa zvieratá:

a) 

držia alebo chovajú na účely výstav, vzdelávania, zachovania druhov alebo výskumu;

b) 

sú priestorovo obmedzené a oddelené od okolitého prostredia a

c) 

sú podrobené dohľadu nad zdravím zvierat a opatreniam biologickej bezpečnosti;

49. 

„zhromažďovanie“ je zhromažďovanie držaných suchozemských zvierat z viac ako jedného zariadenia na kratší čas, než je doba pobytu požadovaná pre dotknutý druh zvierat;

50. 

„doba pobytu“ je minimálny čas potrebný na zabezpečenie toho, aby zviera, ktoré bolo umiestnené do zariadenia, nemalo nižší zdravotný štatút, ako je zdravotný štatút zvierat v tomto zariadení;

▼M1

51. 

„Traces“ je systémový komponent, ktorý je integrovaný do systému IMSOC, ktorý sa uvádza v článkoch 131 až 136 nariadenia ►C2  (EÚ) 2017/625 ◄ ;

▼B

52. 

„zariadenie pre potraviny z vodných živočíchov schválené na kontrolu chorôb“ je potravinársky podnik schválený v súlade s článkom 179;

▼M1

53. 

„úradný veterinárny lekár“ je úradný veterinárny lekár v zmysle článku 3 bodu 32 nariadenia ►C2  (EÚ) 2017/625 ◄ ;

▼B

54. 

„úradný veterinárny lekár v tretej krajine alebo na území“ je veterinárny lekár v tretej krajine alebo na území, ktorý zodpovedá úradnému veterinárnemu lekárovi uvedenému v bode 53;

▼M1

55. 

„príslušný orgán“ je ústredný veterinárny orgán členského štátu zodpovedný za organizáciu úradných kontrol a iných úradných činností v súlade s týmto nariadením a nariadením ►C2  (EÚ) 2017/625 ◄ alebo akýkoľvek iný orgán, ktorému bola delegovaná táto zodpovednosť;

▼B

56. 

„príslušný orgán tretej krajiny alebo územia“ je orgán v tretej krajine alebo na území, ktorý zodpovedá príslušným orgánom uvedeným v bode 55.KAPITOLA 2

Choroby zo zoznamu, objavujúce sa choroby a druhy zo zoznamu

Článok 5

Zaraďovanie chorôb do zoznamu

1.  

Pravidlá prevencie a kontroly chorôb vzťahujúce sa na konkrétne choroby, ktoré sú stanovené v tomto nariadení, sa uplatňujú na:

a) 

tieto choroby zo zoznamu:

i) 

slintačku a krívačku;

ii) 

klasický mor ošípaných;

iii) 

africký mor ošípaných;

iv) 

vysokopatogénnu aviárnu influenzu;

v) 

africký mor koní a

b) 

choroby zo zoznamu uvedené v zozname v prílohe II.

2.  
Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa zmien zoznamu uvedeného v odseku 1 písm. b) tohto článku.
3.  

Choroba sa zaradí do zoznamu uvedeného v odseku 1 písm. b) tohto článku, ak bola posúdená v súlade s článkom 7 a spĺňa:

a) 

všetky tieto kritériá:

i) 

z vedeckých dôkazov vyplýva, že choroba je prenosná;

ii) 

v Únii buď existujú druhy zvierat, ktoré sú vnímavé na chorobu, alebo v nej existujú vektory a rezervoáre tejto choroby;

iii) 

choroba má negatívne účinky na zdravie zvierat alebo predstavuje riziko pre verejné zdravie vzhľadom na svoj zoonotický charakter;

iv) 

na chorobu sú k dispozícii diagnostické nástroje a

v) 

opatrenia na zmiernenie rizika a podľa potreby dohľad nad chorobou sú účinné a primerané rizikám, ktoré choroba predstavuje pre Úniu, a

b) 

aspoň jedno z týchto kritérií:

i) 

choroba má alebo by mohla mať závažné nepriaznivé účinky na zdravie zvierat v Únii alebo predstavuje alebo by mohla predstavovať významné riziko pre verejné zdravie vzhľadom na svoj zoonotický charakter;

ii) 

u pôvodcu choroby sa vyvinula odolnosť proti liečbe, čo predstavuje významné nebezpečenstvo pre verejné zdravie a/alebo zdravie zvierat v Únii;

iii) 

choroba má alebo by mohla mať závažné negatívne hospodárske dôsledky s dosahom na poľnohospodársku alebo akvakultúrnu produkciu v Únii;

iv) 

choroba má potenciál spôsobiť krízu alebo pôvodca choroby by sa dal použiť na účely bioterorizmu, alebo

v) 

choroba má alebo by mohla mať významný negatívny vplyv na životné prostredie vrátane biodiverzity Únie.

4.  
Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa vyradenia choroby zo zoznamu uvedeného v odseku 1 písm. b) tohto článku, keď táto choroba už nespĺňa kritériá stanovené v odseku 3 tohto článku.
5.  
Komisia preskúma zaradenie každej choroby do zoznamu vzhľadom na najnovšie dostupné významné vedecké údaje.

Článok 6

Objavujúce sa choroby

1.  
Pravidlá prevencie a kontroly chorôb sa uplatňujú na objavujúce sa choroby, ako sa stanovuje v tomto nariadení.
2.  

Choroba, ktorá je iná ako choroba zo zoznamu, sa považuje za objavujúcu sa chorobu (ďalej len „objavujúca sa choroba“), ak má potenciál spĺňať kritériá zaradenia chorôb do zoznamu stanovené v článku 5 ods. 3 a:

a) 

vznikla vývojom alebo zmenou existujúceho pôvodcu choroby;

b) 

je známou chorobou, ktorá sa rozširuje do novej geografickej oblasti alebo na nový druh alebo na novú populáciu;

c) 

je prvýkrát diagnostikovaná v Únii alebo

d) 

spôsobuje ju neidentifikovaný alebo v minulosti neidentifikovaný pôvodca choroby.

3.  
Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme potrebné opatrenia týkajúce sa objavujúcej sa choroby, ktorá spĺňa kritériá stanovené v odseku 2 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.
4.  
Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa choroby, ktorá predstavuje objavujúce sa riziko s veľmi významným vplyvom, okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 266 ods. 3.
5.  
Akákoľvek povinnosť pre prevádzkovateľov stanovená v tomto nariadení v súvislosti s objavujúcou sa chorobou sa uplatňuje iba vtedy, ak Komisia prijala pre uvedenú chorobu vykonávací akt v súlade s odsekom 3 tohto článku alebo ak sa na chorobu vzťahuje pohotovostný plán v súlade s článkom 43.

Článok 7

Posudzovacie parametre zaraďovania chorôb do zoznamu

Komisia pri rozhodovaní, či choroba spĺňa podmienky vyžadujúce si jej zaradenie do zoznamu v súlade s článkom 5 ods. 2, použije tieto posudzovacie parametre:

a) 

profil choroby, ktorý zahŕňa:

i) 

druhy zvierat, ktorých sa choroba týka;

ii) 

chorobnosť a úmrtnosť súvisiacu s chorobou v populáciách zvierat;

iii) 

zoonotický charakter choroby;

iv) 

odolnosť proti liečbe vrátane antimikrobiálnej rezistencie;

v) 

pretrvávanie choroby v populácii zvierat alebo v životnom prostredí;

vi) 

cesty a rýchlosť prenosu choroby medzi zvieratami a prípadne medzi zvieratami a ľuďmi;

vii) 

absenciu alebo výskyt a rozšírenie choroby v Únii a prípadne riziko jej zavlečenia do Únie, ak sa choroba v Únii nevyskytuje;

viii) 

existenciu nástrojov na diagnózu a kontrolu choroby;

b) 

vplyv choroby na:

i) 

poľnohospodársku a akvakultúrnu produkciu a iné oblasti hospodárstva, pokiaľ ide o:

— 
úroveň výskytu choroby v Únii,
— 
stratu produkcie v dôsledku choroby,
— 
ďalšie straty;
ii) 

zdravie ľudí, pokiaľ ide o:

— 
prenosnosť medzi zvieratami a ľuďmi,
— 
prenosnosť medzi ľuďmi,
— 
závažnosť foriem choroby u ľudí,
— 
dostupnosť účinnej prevencie alebo liečby u ľudí;
iii) 

dobré životné podmienky zvierat;

iv) 

biodiverzitu a životné prostredie;

c) 

jej potenciál spôsobiť krízovú situáciu a jej potenciálne využitie v oblasti bioterorizmu;

d) 

uskutočniteľnosť, dostupnosť a účinnosť týchto opatrení na prevenciu a kontrolu choroby:

i) 

diagnostických nástrojov a kapacít;

ii) 

vakcinácie;

iii) 

liečby;

iv) 

opatrení biologickej bezpečnosti;

v) 

obmedzení premiestňovania zvierat a produktov;

vi) 

usmrtenia zvierat;

vii) 

likvidácie tiel zvierat a iných príslušných vedľajších živočíšnych produktov;

e) 

vplyv opatrení na prevenciu a kontrolu choroby, pokiaľ ide o:

i) 

priame a nepriame náklady vzniknuté postihnutým odvetviam a hospodárstvu ako celku;

ii) 

ich prijatie spoločnosťou;

iii) 

dobré životné podmienky postihnutých subpopulácií držaných a voľne žijúcich zvierat;

iv) 

životné prostredie a biodiverzitu.

Článok 8

Zaraďovanie druhov do zoznamu

1.  
Pravidlá týkajúce sa konkrétnych chorôb zo zoznamu stanovené v tomto nariadení a pravidlá prijaté podľa tohto nariadenia sa uplatňujú na druhy zo zoznamu.
2.  
Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov zostaví zoznam druhov uvedený v odseku 1 tohto článku, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v odseku 3 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

Uvedený zoznam zahŕňa tie druhy zvierat alebo skupiny druhov zvierat, ktoré predstavujú značné riziko šírenia špecifických chorôb zo zoznamu, a to na základe týchto kritérií:

a) 

vnímavosť rizikovej populácie zvierat;

b) 

dĺžka inkubačnej doby a infekčnej periódy pri dotknutých zvieratách;

c) 

schopnosť uvedených zvierat prenášať uvedené špecifické choroby.

3.  

Druhy zvierat alebo skupiny druhov zvierat sa doplnia do zoznamu, ak sú postihnuté alebo ak predstavujú riziko šírenia špecifickej choroby zo zoznamu, pretože:

a) 

sú vnímavé na špecifickú chorobu zo zoznamu alebo z vedeckých dôkazov vyplýva pravdepodobnosť takejto vnímavosti, alebo

b) 

patria medzi druhy vektorov alebo rezervoáre uvedenej choroby alebo z vedeckých dôkazov vyplýva pravdepodobnosť takejto ich úlohy.

4.  

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov vyradí druhy zvierat alebo skupiny druhov zvierat zo zoznamu, ak:

a) 

bola zo zoznamu chorôb vyradená príslušná choroba, v súvislosti s ktorou bol dotknutý druh zvierat alebo skupina druhov zvierat zaradené do zoznamu, alebo

b) 

z vedeckých dôkazov vyplýva, že dotknutý druh alebo skupina druhov už nespĺňa kritériá stanovené v odseku 3.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

Článok 9

Pravidlá prevencie a kontroly chorôb, ktoré sa majú uplatňovať na rozličné kategórie chorôb zo zoznamu

1.  

Pravidlá prevencie a kontroly chorôb sa uplatňujú na choroby zo zoznamu takto:

a) 

V prípade chorôb zo zoznamu, ktoré sa bežne nevyskytujú v Únii a v súvislosti s ktorými sa musia hneď po ich zistení prijať eradikačné opatrenia, sa podľa potreby uplatňujú tieto pravidlá:

i) 

pravidlá týkajúce sa informovanosti o chorobách a pripravenosti na ne stanovené v časti III hlave I (články 43 až 52);

ii) 

opatrenia na kontrolu chorôb stanovené v časti III hlave II kapitole 1 (články 53 až 71) a

iii) 

pravidlá týkajúce sa kompartmentalizácie stanovené v článku 37 ods. 1.

V prípade uvedených chorôb zo zoznamu sa podľa vhodnosti uplatňujú aj opatrenia uvedené v písmene b) a podľa potreby aj v písmenách d) a e).

b) 

V prípade chorôb zo zoznamu, ktoré sa musia kontrolovať vo všetkých členských štátoch s cieľom eradikovať ich v rámci Únii, sa podľa potreby uplatňujú tieto pravidlá:

i) 

pravidlá týkajúce sa povinných eradikačných programov stanovené v článku 31 ods. 1;

ii) 

pravidlá týkajúce sa členských štátov a pásiem bez výskytu choroby stanovené v článku 36;

iii) 

pravidlá týkajúce sa kompartmentalizácie stanovené v článku 37 ods. 2 a

iv) 

opatrenia na kontrolu chorôb stanovené v článkoch 72 až 75, článkoch 77 až 79 a článkoch 81 a 83.

V prípade uvedených chorôb zo zoznamu sa podľa potreby uplatňujú aj opatrenia uvedené v písmenách d) a e).

c) 

V prípade chorôb zo zoznamu, ktoré sa týkajú niektorých členských štátov a v súvislosti s ktorými sú potrebné opatrenia na zabránenie ich rozšíreniu do častí Únie, ktoré sú úradne bez výskytu týchto chorôb alebo v ktorých sú pre dotknutú chorobu zo zoznamu zavedené eradikačné programy, sa uplatňujú podľa potreby tieto pravidlá:

i) 

pravidlá týkajúce sa voliteľnej eradikácie stanovené v článku 31 ods. 2;

ii) 

pravidlá týkajúce sa členských štátov a pásiem bez výskytu choroby stanovené v článku 36;

iii) 

pravidlá týkajúce sa kompartmentalizácie stanovené v článku 37 ods. 2 a

iv) 

pravidlá týkajúce sa opatrení na kontrolu chorôb stanovené v článkoch 76, 77, 78, 80, 82 a 83.

V prípade uvedených chorôb zo zoznamu sa podľa potreby uplatňujú aj opatrenia uvedené v písmenách d) a e).

d) 

V prípade chorôb zo zoznamu, v súvislosti s ktorými sú potrebné opatrenia na zabránenie ich šíreniu v dôsledku ich vstupu do Únie alebo premiestňovania medzi členskými štátmi, sa podľa potreby uplatňujú tieto pravidlá:

i) 

pravidlá týkajúce sa premiestňovania v rámci Únie stanovené v hlave I kapitolách 3 až 6 (články 124 až 169), časti IV hlave II kapitolách 2 a 3 (články 191 až 225) a časti VI kapitolách 2 a 3 (články 247 až 251) a

ii) 

pravidlá týkajúce sa vstupu do Únie a vývozu z Únie stanovené v časti V (články 229 až 243).

Choroby zo zoznamu uvedené v písmenách a), b) a c) sa považujú aj za choroby zo zoznamu podľa tohto písmena, ako aj za choroby zo zoznamu uvedené v písmene e), ak riziko, ktoré predstavuje daná choroba, možno účinne a primerane zmierniť prostredníctvom opatrení týkajúcich sa premiestňovania zvierat a produktov.

e) 

V prípade chorôb zo zoznamu, v súvislosti s ktorými je potrebný dohľad v rámci Únie, sa podľa potreby uplatňujú tieto pravidlá:

i) 

pravidlá týkajúce sa nahlasovania a podávania správ stanovené v časti II kapitole 1 (články 18 až 23) a

ii) 

pravidlá týkajúce sa dohľadu stanovené v časti II kapitole 2 (články 24 až 30).

Choroby zo zoznamu uvedené v písmenách a), b) a c) sa považujú tiež za choroby zo zoznamu podľa tohto písmena.

2.  
Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodne o uplatňovaní pravidiel prevencie a kontroly chorôb uvedených v odseku 1 na príslušné choroby zo zoznamu na základe kritérií uvedených v prílohe IV pri zohľadnení najnovších dostupných významných vedeckých údajov.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

3.  
Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov upraví uplatňovanie pravidiel prevencie a kontroly chorôb uvedených v odseku 2 na príslušné choroby zo zoznamu, ak daná choroba už nespĺňa kritériá stanovené v príslušnom oddiele prílohy IV pri zohľadnení najnovších dostupných významných vedeckých údajov.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

4.  
Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa choroby zo zoznamu predstavujúcej objavujúce sa riziko s veľmi významným vplyvom okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 266 ods. 3.KAPITOLA 3

Povinnosti súvisiace so zdravím zvieratOddiel 1

Prevádzkovatelia, odborníci na zvieratá a držitelia spoločenských zvierat

Článok 10

Povinnosti súvisiace so zdravím zvierat a opatrenia biologickej bezpečnosti

1.  

Prevádzkovatelia:

a) 

zodpovedajú v prípade držaných zvierat a produktov, za ktoré sú zodpovední, za:

i) 

zdravie držaných zvierat;

ii) 

obozretné a zodpovedné používanie veterinárnych liekov bez toho, aby bola dotknutá úloha a zodpovednosť veterinárnych lekárov;

iii) 

minimalizáciu rizika šírenia chorôb;

iv) 

správny chov zvierat;

b) 

podľa potreby prijmú takéto opatrenia biologickej bezpečnosti týkajúce sa držaných zvierat a produktov, za ktoré sú zodpovední, a ako sú potrebné pre:

i) 

druhy a kategórie držaných zvierat a produktov;

ii) 

typ produkcie a

iii) 

súvisiace riziká pri zohľadnení:

— 
zemepisnej polohy a klimatických podmienok a
— 
miestnych okolností a praxe;
c) 

ak je to vhodné, majú povinnosť prijímať opatrenia biologickej bezpečnosti týkajúce sa voľne žijúcich zvierat.

2.  
Odborníci na zvieratá majú povinnosť minimalizovať pri práci so zvieratami a produktmi riziko šírenia chorôb.
3.  
Odsek 1 písm. a) sa uplatňuje aj na držiteľov spoločenských zvierat.
4.  

Opatrenia biologickej bezpečnosti uvedené v odseku 1 písm. b) sa vykonávajú podľa potreby prostredníctvom:

a) 

opatrení fyzickej ochrany, čo môže zahŕňať:

i) 

podľa vhodnosti uzatvorenie, oplotenie, zastrešenie, ochranu sieťkou;

ii) 

čistenie, dezinfekciu a kontrolu hmyzu a hlodavcov;

iii) 

v prípade vodných živočíchov podľa potreby:

— 
opatrenia týkajúce sa zásobovania vodou a jej vypúšťania,
— 
prírodné alebo umelé prekážky okolitých vodných tokov, ktoré zabránia vodným živočíchom dostať sa do dotknutého zariadenia alebo ho opustiť, vrátane ochranných opatrení pred záplavami alebo prenikaním vody z okolitých vodných tokov;
b) 

riadiacich opatrení, čo môže zahŕňať:

i) 

postupy týkajúce sa vstupu do zariadenia a odchodu z neho pre zvieratá, produkty, vozidlá a osoby;

ii) 

postupy používania vybavenia;

iii) 

podmienky premiestňovania na základe súvisiacich rizík;

iv) 

podmienky dovezenia zvierat alebo produktov do zariadenia;

v) 

karanténu, izoláciu alebo oddelenie najnovšie dovezených alebo chorých zvierat;

vi) 

systém bezpečnej likvidácie mŕtvych zvierat a iných vedľajších živočíšnych produktov.

5.  
Prevádzkovatelia, odborníci na zvieratá a držitelia spoločenských zvierat majú povinnosť spolupracovať pri uplatňovaní opatrení na prevenciu a kontrolu chorôb stanovených v tomto nariadení s príslušným orgánom a veterinárnymi lekármi.
6.  
Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť minimálne požiadavky nevyhnutné na jednotné uplatňovanie tohto článku.

Takéto vykonávacie akty musia odrážať záležitosti uvedené v odseku 1 písm. b).

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

Článok 11

Vedomosti o zdraví zvierat

1.  

Prevádzkovatelia a odborníci na zvieratá majú mať primerané vedomosti o:

a) 

chorobách zvierat vrátane tých, ktoré sú prenosné na ľudí;

b) 

zásadách biologickej bezpečnosti;

c) 

vzájomnom pôsobení medzi zdravím zvierat, dobrými životnými podmienkami zvierat a ľudským zdravím;

d) 

správnych postupoch chovu druhov zvierat, ktoré sú v ich starostlivosti;

e) 

odolnosti proti liečbe vrátane antimikrobiálnej rezistencie a o jej dôsledkoch.

2.  

Obsah a úroveň vedomostí požadovaných v súlade s odsekom 1 závisí od:

a) 

druhov a kategórií držaných zvierat alebo produktov, za ktoré sú dotknutí prevádzkovatelia a odborníci na zvieratá zodpovední, a od povahy práce s uvedenými zvieratami alebo produktmi;

b) 

typu produkcie;

c) 

vykonávaných úloh.

3.  

Vedomosti stanovené v odseku 1 sa získajú jedným z týchto spôsobov:

a) 

odbornou praxou alebo odborným vzdelávaním;

b) 

prostredníctvom existujúcich programov v sektoroch poľnohospodárstva alebo akvakultúry, ktoré sú relevantné pre zdravie zvierat;

c) 

formálnym vzdelávaním;

d) 

ďalšou praxou alebo iným odborným vzdelávaním, ktorých výsledkom je rovnaká úroveň vedomostí ako v písmenách a), b) alebo c).

4.  
Prevádzkovatelia, ktorí predávajú alebo inak prevádzajú vlastníctvo budúcich spoločenských zvierat, poskytnú budúcemu držiteľovi spoločenského zvieraťa základné informácie týkajúce sa záležitostí uvedených v odseku 1, a to podľa relevantnosti pre dané spoločenské zviera.Oddiel 2

Veterinárni lekári a odborníci na zdravie vodných živočíchov

Článok 12

Zodpovednosti veterinárnych lekárov a odborníkov na zdravie vodných živočíchov

1.  

Veterinárni lekári v priebehu svojich činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia:

a) 

prijímajú všetky primerané opatrenia na to, aby sa zabránilo zavlečeniu, rozvoju a šíreniu chorôb;

b) 

prijímajú kroky na zabezpečenie včasného zistenia chorôb vykonaním náležitej diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky na ich vylúčenie alebo potvrdenie;

c) 

zohrávajú aktívnu úlohu pri:

i) 

zvyšovaní povedomia o zdraví zvierat a vzájomnom pôsobení medzi zdravím zvierat, dobrými životnými podmienkami zvierat a ľudským zdravím;

ii) 

prevencii chorôb;

iii) 

včasnom zisťovaní chorôb a pri rýchlej reakcii na ne;

iv) 

zvyšovaní povedomia o odolnosti proti liečbe vrátane antimikrobiálnej rezistencie a o jej dôsledkoch;

d) 

spolupracujú s príslušným orgánom, prevádzkovateľmi, odborníkmi na zdravie zvierat a držiteľmi spoločenských zvierat pri uplatňovaní opatrení na prevenciu a kontrolu chorôb stanovených v tomto nariadení.

2.  
Odborníci na zdravie vodných živočíchov môžu vykonávať činnosti týkajúce sa vodných živočíchov, ktoré sú podľa tohto nariadenia pridelené veterinárnym lekárom, ak ich na takéto činnosti oprávni dotknutý členský štát podľa vnútroštátneho práva. V uvedenom prípade sa na uvedených odborníkov na zdravie vodných živočíchov uplatňuje odsek 1.
3.  
Veterinárni lekári a odborníci na zdravie vodných živočíchov musia udržiavať a rozvíjať svoje odborné schopnosti týkajúce sa ich oblastí činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.Oddiel 3

Členské štáty

Článok 13

Zodpovednosti členských štátov

1.  

V záujme zabezpečenia spôsobilosti príslušného orgánu pre zdravie zvierat prijímať potrebné a vhodné opatrenia a vykonávať činnosti požadované podľa tohto nariadenia každý členský štát zabezpečí na primeranej administratívnej úrovni, aby mal príslušný orgán:

a) 

kvalifikovaný personál, zariadenia, vybavenie, finančné zdroje a účinnú organizáciu pokrývajúcu celé územie členského štátu;

b) 

prístup do laboratórií s kvalifikovaným personálom, zariadeniami, vybavením a finančnými zdrojmi potrebnými na zabezpečenie rýchlej a presnej diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky chorôb zo zoznamu a objavujúcich sa chorôb;

c) 

dostatočne kvalifikovaných veterinárnych lekárov, ktorí sa zúčastňujú na vykonávaní činností uvedených v článku 12.

2.  
Členské štáty podnecujú prevádzkovateľov a odborníkov na zdravie zvierat, aby nadobudli, udržiavali si a rozvíjali primerané vedomosti o zdraví zvierat stanovené v článku 11, a to prostredníctvom príslušných programov v odvetví poľnohospodárstva alebo akvakultúry alebo prostredníctvom formálneho vzdelávania.

Článok 14

Delegovanie úradných činností zo strany príslušného orgánu

1.  

Príslušný orgán môže na veterinárnych lekárov, ktorí nie sú úradnými veterinárnymi lekármi, delegovať jednu alebo viaceré z týchto činností:

a) 

praktické uplatňovanie opatrení v rámci eradikačných programov podľa článku 32;

b) 

podporu príslušného orgánu pri vykonávaní dohľadu podľa článku 26 alebo v súvislosti s programami dohľadu podľa článku 28;

c) 

činnosti súvisiace s:

i) 

informovanosťou o chorobách, s pripravenosťou na ne a s ich kontrolou podľa časti III, pokiaľ ide o:

— 
odber vzoriek a vykonávanie šetrení a epidemiologických prieskumov v rámci článku 54, článku 55 ods. 1 písm. b) až g) a článkov 57, 73, 74, 79 a 80 v prípade podozrenia na výskyt choroby a o akékoľvek vykonávacie a delegované akty prijaté podľa uvedených článkov,
— 
vykonávanie činností v súvislosti s opatreniami na kontrolu chorôb v prípade výskytu ohniska choroby, ►C1  pokiaľ ide o činnosti uvedené v článku 61, článku 65 ods. 1 písm. a), b), e), f) a i), článku 70 ods. 1, článkoch 79, 80, 81 a 82, a ◄ o akékoľvek vykonávacie a delegované akty prijaté podľa uvedených článkov,
— 
vykonanie núdzovej vakcinácie v súlade s článkom 69;
ii) 

registráciou, schvaľovaním, vysledovateľnosťou a premiestňovaním podľa časti IV;

iii) 

vydaním a vyplnením identifikačných dokladov pre spoločenské zvieratá, ako sa stanovuje v článku 247 písm. c), článku 248 ods. 2 písm. c), článku 249 ods. 1 písm. c) a článku 250 ods. 2 písm. c);

iv) 

uplatňovaním a používaním spôsobov identifikácie uvedených v článku 252 ods. 1 písm. a) bode ii).

2.  
Členské štáty môžu oprávniť fyzické alebo právnické osoby, aby vykonávali činnosti uvedené v odseku 1 písm. a) a b) a ods. 1 písm. c) bodoch i), ii) a iv) v prípade osobitne určených úloh, na ktoré majú tieto osoby dostatočné špecifické vedomosti. V takom prípade sa na tieto osoby uplatňuje odsek 1 tohto článku a povinnosti stanovené v článku 12.
3.  
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa ďalších činností, ktoré možno delegovať na veterinárnych lekárov, popri činnostiach, ktoré sú stanovené v odseku 1, a podľa potreby stanoviť okolnosti a podmienky potrebné na takéto delegovanie.

Komisia pri prijímaní uvedených delegovaných aktov zohľadňuje povahu uvedených činností a príslušné medzinárodné normy.

Článok 15

Informácie pre verejnosť

Ak existujú dostatočné dôvody na podozrenie, že zvieratá alebo produkty, ktoré pochádzajú z Únie alebo vstupujú do Únie z krajín mimo Únie, môžu predstavovať riziko, príslušný orgán prijme primerané opatrenia na informovanie verejnosti o charaktere rizika a o opatreniach, ktoré sa prijali alebo sa majú prijať na zabránenie uvedenému riziku alebo na jeho kontrolu s ohľadom na povahu, závažnosť a rozsah tohto rizika, ako aj na verejný záujem o informovanosť.Oddiel 4

Laboratóriá, zariadenia a iné fyzické a právnické osoby, ktoré manipulujú s pôvodcami chorôb, vakcínami a inými biologickými produktmi

Článok 16

Povinnosti laboratórií, zariadení a ďalších aktérov manipulujúcich s pôvodcami chorôb, vakcínami a inými biologickými produktmi

1.  

Laboratóriá, zariadenia a iné fyzické alebo právnické osoby, ktoré manipulujú s pôvodcami chorôb na účely výskumu, vzdelávania, diagnostiky alebo výroby vakcín a iných biologických produktov, zohľadňujú akékoľvek relevantné medzinárodné normy:

a) 

prijmú vhodné opatrenia biologickej bezpečnosti, biologickej ochrany a opatrenia na zabránenie úniku pôvodcov chorôb a ich následnému styku so zvieratami mimo laboratória alebo iného zariadenia, kde sa manipuluje s pôvodcami chorôb na uvedené účely;

b) 

zabezpečia, aby premiestňovaním pôvodcov chorôb, vakcín a iných biologických produktov medzi laboratóriami alebo inými zariadeniami nevzniklo riziko šírenia chorôb zo zoznamu a objavujúcich sa chorôb.

2.  

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa bezpečnostných opatrení zameraných na prevenciu a kontrolu chorôb zo zoznamu a objavujúcich sa chorôb pre laboratóriá, zariadenia a iné fyzické alebo právnické osoby manipulujúce s pôvodcami chorôb, vakcínami a inými biologickými produktmi v súvislosti s:

a) 

opatreniami biologickej bezpečnosti, biologickej ochrany a opatreniami na zabránenie úniku pôvodcov chorôb;

b) 

požiadavkami na premiestňovanie pôvodcov chorôb, vakcín a iných biologických produktov.

Článok 17

Laboratóriá pre zdravie zvierat

1.  
Úradné laboratóriá pre zdravie zvierat, ktoré pozostávajú z referenčných laboratórií Únie, národných referenčných laboratórií a z úradných laboratórií pre zdravie zvierat, pri plnení svojich úloh a povinností spolupracujú v rámci siete laboratórií Únie pre zdravie zvierat.
2.  
Laboratóriá uvedené v odseku 1, koordinované referenčnými laboratóriami Únie, spolupracujú na tom, aby zabezpečili, že dohľad nad chorobami, ich nahlasovanie a podávanie správ o nich, eradikačné programy, vymedzenie štatútu bez výskytu choroby a premiestňovanie zvierat a produktov v rámci Únie, ich vstup do Únie a vývoz do tretích krajín alebo území stanovené v tomto nariadení sú založené na najmodernejších, dôkladných a spoľahlivých laboratórnych analýzach, testoch a diagnostikách.
3.  
Výsledky a správy poskytnuté úradnými laboratóriami podliehajú zásade služobného tajomstva a zásade dôvernosti a oznamovacej povinnosti príslušnému orgánu, ktorý laboratóriá vymenoval, a to nezávisle od fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá požiadala o laboratórne analýzy, testy alebo diagnostiky.
4.  

V prípade, že úradné laboratórium v jednom členskom štáte vykonáva diagnostické analýzy na vzorkách zo zvierat, ktoré pochádzajú z iného členského štátu, uvedené úradné laboratórium oznámi príslušnému orgánu členského štátu, z ktorého pochádzajú vzorky:

a) 

ihneď všetky výsledky, ktoré naznačujú podozrenie na chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. a) alebo z ktorých vyplýva jej zistenie;

b) 

bez zbytočného odkladu všetky výsledky, ktoré naznačujú podozrenie na chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. e), inú ako chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. a), alebo z ktorých vyplýva jej zistenie.ČASŤ II

NAHLASOVANIE CHORÔB A PODÁVANIE SPRÁV O NICH, DOHĽAD, ERADIKAČNÉ PROGRAMY, ŠTATÚT BEZ VÝSKYTU CHOROBYKAPITOLA 1

Nahlasovanie chorôb a podávanie správ o nich

Článok 18

Nahlasovanie v rámci členských štátov

1.  

Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovatelia a iné príslušné fyzické alebo právnické osoby:

a) 

ihneď nahlásili príslušnému orgánu, ak existujú akékoľvek dôvody na podozrenie na výskyt choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a) u zvierat alebo ak sa takáto choroba zistí u zvierat;

b) 

čo najskôr, ako je to možné, nahlásili príslušnému orgánu, ak existujú akékoľvek dôvody na podozrenie na výskyt choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. e), inej ako choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a), u zvierat alebo ak sa takáto choroba zistí u zvierat;

c) 

nahlásili veterinárnemu lekárovi abnormálnu úmrtnosť a iné príznaky vážnej choroby alebo významné zníženie produktivity s neznámou príčinou na účely ďalšieho šetrenia vrátane odberu vzoriek na laboratórne vyšetrenie, ak si to vyžaduje situácia.

2.  
Členské štáty môžu rozhodnúť o tom, že nahlasovanie stanovené v odseku 1 písm. c) možno adresovať príslušnému orgánu.
3.  

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a) 

kritérií na určenie toho, či sa vyskytli okolnosti vyžadujúce si nahlasovanie uvedené v odseku 1 písm. c);

b) 

podrobných pravidiel ďalšieho šetrenia stanoveného v odseku 1 písm. c).

Článok 19

Nahlasovanie Únii

1.  
Členské štáty ihneď hlásia Komisii a ostatným členským štátom výskyt akéhokoľvek ohniska chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. e), ktoré treba ihneď nahlasovať, aby sa zabezpečilo včasné vykonanie potrebných opatrení na riadenie rizík s ohľadom na profil choroby.
2.  

Nahlasovanie stanovené v odseku 1 obsahuje tieto informácie o ohnisku choroby:

a) 

pôvodcu choroby, prípadne aj podtyp;

b) 

príslušné dátumy, najmä dátumy vzniku podozrenia na výskyt ohniska choroby a jeho potvrdenia;

c) 

typ a miesto ohniska choroby;

d) 

akékoľvek súvisiace ohniská choroby;

e) 

zvieratá dotknuté ohniskom choroby;

f) 

akékoľvek prijaté opatrenia na kontrolu choroby v súvislosti s výskytom jej ohniska;

g) 

možný alebo známy pôvod choroby zo zoznamu;

h) 

použité diagnostické metódy.

Článok 20

Podávanie správ Únii

1.  

Členské štáty podávajú Komisii a ostatným členským štátom správy o chorobách zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. e), v prípade ktorých:

a) 

sa nevyžaduje bezodkladné nahlasovanie výskytu ohnísk choroby podľa článku 19 ods. 1;

b) 

sa vyžaduje bezodkladné nahlasovanie výskytu ohniska choroby podľa článku 19 ods. 1, ale vyžaduje sa podať Komisii a ostatným členským štátom aj dodatočné informácie o:

i) 

dohľade v súlade s pravidlami stanovenými vo vykonávacom akte prijatom v súlade s článkom 30;

ii) 

eradikačnom programe v súlade s pravidlami stanovenými vo vykonávacom akte prijatom v súlade s článkom 35.

2.  

Správy stanovené v odseku 1 obsahujú informácie o:

a) 

zistení chorôb zo zoznamu uvedených v odseku 1;

b) 

výsledkoch dohľadu, keď sa to vyžaduje podľa pravidiel prijatých v súlade s článkom 29 písm. d) bodom ii) alebo článkom 30 ods. 1 písm. b) bodom ii);

c) 

výsledkoch programov dohľadu, keď sa to vyžaduje v súlade s článkom 28 ods. 3 a pravidiel prijatých v súlade s článkom 29 písm. d) bodom ii) alebo článkom 30 ods. 1 písm. b) bodom ii);

d) 

eradikačných programoch, keď sa to vyžaduje podľa článku 34 a pravidiel stanovených vo vykonávacom akte prijatom v súlade s článkom 35.

3.  
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa ustanovení doplňujúcich požiadavky odseku 2 a podávania správ o iných skutočnostiach týkajúcich sa dohľadu a eradikačných programov, ak je to potrebné na zabezpečenie účinného uplatňovania pravidiel prevencie a pravidiel kontroly chorôb stanovených v tomto nariadení.

Článok 21

Regióny pre nahlasovanie a podávanie správ

Členské štáty stanovia regióny pre nahlasovanie a podávanie správ na účely nahlasovania a podávania správ podľa článkov 19 a 20.

Článok 22

Počítačový informačný systém na nahlasovanie chorôb Únii a podávanie správ o chorobách Únii

Komisia zriadi a spravuje počítačový informačný systém na prevádzku mechanizmov a nástrojov na plnenie požiadaviek týkajúcich sa nahlasovania a podávania správ stanovených v článkoch 19, 20 a 21.

Článok 23

Vykonávacie právomoci týkajúce sa nahlasovania a podávania správ Únii a počítačového informačného systému

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pravidlá týkajúce sa požiadaviek na nahlasovanie a podávanie správ, ako aj počítačového informačného systému, ktoré sú stanovené v článkoch 19 až 22, pokiaľ ide o:

a) 

tie choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. e), ktoré majú byť predmetom bezodkladného nahlásenia členskými štátmi, ako aj o potrebné opatrenia týkajúce sa nahlásenia v súlade s článkom 19;

b) 

informácie, ktoré majú členské štáty poskytnúť v rámci podávania správ stanoveného v článku 20;

c) 

postupy na zriadenie a používanie počítačového informačného systému stanoveného v článku 22 a prechodné opatrenia na migráciu údajov a informácií z existujúcich systémov do nového systému a jeho plnú funkčnosť;

d) 

formát a štruktúru údajov, ktoré sa majú ukladať do počítačového informačného systému stanoveného v článku 22;

e) 

lehoty a frekvenciu nahlasovania a podávania správ stanovených v článkoch 19 a 20, ktoré sa majú uskutočňovať v čase a vo frekvencii, ktorými sa zabezpečí transparentnosť a včasné uplatnenie nevyhnutných opatrení na riadenie rizík, a to na základe profilu choroby a typu ohniska choroby;

f) 

zaradenie regiónov pre nahlasovanie a podávanie správ stanovených v článku 21 do zoznamu.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.KAPITOLA 2

Dohľad

Článok 24

Povinnosť prevádzkovateľov vykonávať dohľad

Na účely zisťovania výskytu chorôb zo zoznamu a objavujúcich sa chorôb sú prevádzkovatelia povinní:

a) 

sledovať zdravotný stav a správanie zvierat, za ktoré sú zodpovední;

b) 

všímať si akékoľvek zmeny v normálnych produkčných parametroch zariadení, zvierat alebo zárodočných produktov, za ktoré sú zodpovední, ktoré môžu viesť k podozreniu, že ich spôsobila choroba zo zoznamu alebo objavujúca sa choroba;

c) 

všímať si abnormálnu úmrtnosť a iné príznaky vážnej choroby pri zvieratách, za ktoré sú zodpovední.

Článok 25

Návštevy týkajúce sa zdravia zvierat

1.  

Prevádzkovatelia zabezpečia, aby v zariadeniach, za ktoré sú zodpovední, vykonával veterinárny lekár návštevy týkajúce sa zdravia zvierat, ak je to vzhľadom na riziká, ktoré dané zariadenie predstavuje, vhodné, s ohľadom na:

a) 

typ zariadenia;

b) 

druhy a kategórie zvierat držaných v zariadení;

c) 

epidemiologickú situáciu v pásme alebo regióne, pokiaľ ide o choroby zo zoznamu a objavujúce sa choroby, na ktoré sú zvieratá v zariadení vnímavé;

d) 

akýkoľvek iný príslušný dohľad alebo úradné kontroly, ktorým podliehajú držané zvieratá a typ zariadenia.

Frekvencia takýchto návštev týkajúcich sa zdravia zvierat zodpovedá rizikám, ktoré dotknuté zariadenie predstavuje.

Môžu sa kombinovať s návštevami na iné účely.

2.  

Návštevy týkajúce sa zdravia zvierat stanovené v odseku 1 sa vykonávajú na účely prevencie chorôb najmä prostredníctvom:

a) 

poskytovania poradenstva dotknutému prevádzkovateľovi v oblasti biologickej bezpečnosti a v iných záležitostiach týkajúcich sa zdravia zvierat, ktoré majú význam pre typ zariadenia a druhy a kategórie zvierat držaných v zariadení;

b) 

zisťovania akýchkoľvek príznakov naznačujúcich výskyt chorôb zo zoznamu alebo objavujúcich sa chorôb a informácií o týchto príznakoch.

3.  
Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť minimálne požiadavky nevyhnutné na jednotné uplatňovanie tohto článku.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

Článok 26

Povinnosť príslušného orgánu vykonávať dohľad

1.  
Príslušný orgán vykonáva dohľad s cieľom zistiť výskyt chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. e), ako aj relevantné objavujúce sa choroby.
2.  
Dohľad sa vykonáva takým spôsobom, aby sa zabezpečilo včasné zistenie výskytu chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. e) a objavujúcich sa chorôb prostredníctvom zberu, porovnávania a analyzovania príslušných informácií o stave choroby.
3.  
Príslušný orgán vždy, keď je to možné a vhodné, využíva výsledky dohľadu vykonávaného prevádzkovateľmi v súlade s článkom 24 a informácie získané počas návštev týkajúcich sa zdravia zvierat v súlade s článkom 25.
4.  
Príslušný orgán zabezpečí, aby dohľad spĺňal požiadavky stanovené v článku 27 a v akýchkoľvek pravidlách prijatých podľa článku 29 písm. a).
5.  
Príslušný orgán zabezpečí, aby sa informácie získané prostredníctvom dohľadu stanoveného v odseku 1 zbierali a využívali účinným a efektívnym spôsobom.

Článok 27

Metodika, frekvencia a intenzita dohľadu

Štruktúra dohľadu, jeho prostriedky, diagnostické metódy, frekvencia, intenzita, cieľová populácia zvierat a spôsoby odberu vzoriek pri dohľade stanovenom v článku 26 musia byť vhodné a primerané cieľom dohľadu, pričom sa zohľadňuje:

a) 

profil choroby;

b) 

súvisiace rizikové faktory;

c) 

zdravotný štatút v:

i) 

členskom štáte, jeho pásme alebo kompartmente, ktorý je predmetom dohľadu;

ii) 

členských štátoch a tretích krajinách alebo na územiach, ktoré buď susedia s uvedeným členským štátom, jeho pásmom alebo kompartmentom, alebo z ktorých zvieratá a produkty vstupujú do uvedeného členského štátu, jeho pásma alebo kompartmentu;

d) 

dohľad vykonávaný prevádzkovateľmi v súlade s článkom 24 vrátane návštev týkajúcich sa zdravia zvierat uvedených v článku 25 alebo dohľad vykonávaný inými verejnými orgánmi.

Článok 28

Programy dohľadu Únie

1.  
Príslušný orgán vykonáva dohľad stanovený v článku 26 ods. 1 v rámci programu dohľadu, keď je choroba relevantná pre Úniu v súlade s článkom 29 písm. c).
2.  
Členské štáty, ktoré zavádzajú program dohľadu v súlade s odsekom 1, ho predložia Komisii.
3.  
Členské štáty, ktoré vykonávajú program dohľadu v súlade s odsekom 1, podávajú Komisii pravidelné správy o výsledkoch vykonávania uvedeného programu dohľadu.

Článok 29

Delegovanie právomocí

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a) 

štruktúry dohľadu, jeho prostriedkov, diagnostických metód, frekvencie, intenzity, cieľovej populácie zvierat a spôsobov odberu vzoriek podľa článku 27;

b) 

kritérií pre úradné potvrdenie a vymedzenia prípadov chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. e), prípadne objavujúcich sa chorôb;

c) 

kritérií použitých na stanovenie relevantnosti choroby, aby podliehala programu dohľadu relevantnému pre Úniu na účely článku 30 ods. 1 písm. a), a to pri zohľadnení profilu choroby a súvisiacich rizikových faktorov;

d) 

požiadaviek na programy dohľadu stanovené v článku 28 ods. 1, pokiaľ ide o:

i) 

obsah programov dohľadu;

ii) 

informácie, ktoré sa majú uviesť pri predkladaní programov dohľadu v súlade s článkom 28 ods. 2 a pravidelných správ v súlade s článkom 28 ods. 3;

iii) 

obdobie uplatňovania programov dohľadu.

Článok 30

Vykonávacie právomoci

1.  

Prostredníctvom vykonávacích aktov Komisia stanoví požiadavky týkajúce sa dohľadu a programov dohľadu stanovených v článkoch 26 a 28 a pravidlách prijatých podľa článku 29, pokiaľ ide o:

a) 

stanovenie, ktoré z chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. e) majú podliehať programom dohľadu v súlade s článkom 28, vrátane stanovenia geografického rozsahu pôsobnosti takýchto programov;

b) 

formát a postupy:

i) 

predkladania uvedených programov dohľadu pre informáciu Komisii a iným členským štátom;

ii) 

podávania správ Komisii o výsledkoch dohľadu.

2.  
Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť kritériá, ktoré sa použijú pri hodnotení programov dohľadu uvedených v článku 28.
3.  
Vykonávacie akty uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.KAPITOLA 3

Eradikačné programy

Článok 31

Povinné a voliteľné eradikačné programy

1.  

Členské štáty, ktoré nie sú bez výskytu alebo o nich nie je známe, že by boli bez výskytu jednej alebo viacerých chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. b) v rámci ich územia alebo v ich pásmach či kompartmentoch:

a) 

zriadia program eradikácie uvedenej choroby zo zoznamu alebo preukázania stavu bez jej výskytu, ktorý sa má vykonať v populáciách zvierat, ktorých sa uvedená choroba týka, a v príslušných častiach ich územia alebo v ich príslušných pásmach či kompartmentoch (ďalej len „povinný eradikačný program“), ktorý sa uplatňuje dovtedy, kým nie sú splnené podmienky na udelenie štatútu bez výskytu choroby na území dotknutého členského štátu alebo jeho pásma podľa článku 36 ods. 1 alebo kompartmentu podľa článku 37 ods. 2;

b) 

predložia Komisii návrh povinného eradikačného programu na schválenie.

2.  
Členské štáty, ktoré nie sú bez výskytu alebo o nich nie je známe, že by boli bez výskytu jednej alebo viacerých chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. c), a ktoré sa rozhodnú zriadiť program eradikácie uvedenej choroby zo zoznamu, ktorý sa má vykonať v dotknutých populáciách zvierat a v príslušných častiach ich územia alebo pásmach či kompartmentoch (ďalej len „voliteľný eradikačný program“), predložia návrh tohto programu Komisii na schválenie, ak dotknutý členský štát žiada o uznanie v rámci Únie, pokiaľ ide o záruky týkajúce sa zdravia zvierat v súvislosti s danou chorobou pre premiestňovanie zvierat alebo produktov.

Takýto voliteľný eradikačný program sa uplatňuje dovtedy, kým:

a) 

nie sú splnené podmienky na udelenie štatútu bez výskytu choroby na území dotknutého členského štátu alebo v jeho pásme, ako sa stanovuje v článku 36 ods. 1, alebo v kompartmente, ako sa stanovuje v článku 37 ods. 2, alebo

b) 

sa nestanoví, že podmienky na udelenie štatútu bez výskytu choroby sa nedajú splniť a uvedený program už neplní svoj účel, alebo

c) 

dotknutý členský štát program nezruší.

3.  

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov schvaľuje:

a) 

návrhy povinných eradikačných programov, ktoré jej boli predložené na schválenie v súlade s odsekom 1;

b) 

návrhy voliteľných eradikačných programov, ktoré jej boli predložené na schválenie v súlade s odsekom 2,

ak sú splnené podmienky uvedené v tejto kapitole.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

4.  
Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa choroby zo zoznamu, ktorá predstavuje riziko s veľmi významným vplyvom, okamžite uplatniteľné vykonávacie akty stanovené v odseku 3 písm. a) tohto článku v súlade s postupom uvedeným v článku 266 ods. 3.

Komisia môže z riadne opodstatnených dôvodov prostredníctvom vykonávacích aktov schváliť zmenu eradikačných programov schválených v súlade s odsekom 3 písm. a) a b) tohto článku, ktorú navrhol dotknutý členský štát, alebo zrušiť schválenie takýchto eradikačných programov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

5.  

V súlade s článkom 264 Komisia prijme delegované akty týkajúce sa:

a) 

stratégií kontroly chorôb, čiastkových a konečných cieľov pre konkrétne choroby a období uplatňovania eradikačných programov;

b) 

výnimiek z požiadavky na predkladanie eradikačných programov na schválenie, ako sa stanovuje v odseku 1 písm. b) tohto článku a jeho odseku 2, ak takéto schválenie nie je potrebné vzhľadom na prijatie pravidiel týkajúcich sa týchto programov v súlade s článkom 32 ods. 2 a článkom 35;

c) 

informácií, ktoré majú členské štáty poskytovať Komisii a ostatným členským štátom o výnimkách z požiadavky týkajúcej sa schvaľovania eradikačných programov, ktoré sú stanovené v písmene b) tohto odseku.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty, ktorými sa menia alebo ukončujú pravidlá prijaté podľa písmena b) tohto odseku.

Článok 32

Opatrenia v rámci povinných a voliteľných eradikačných programov

1.  

Eradikačné programy pozostávajú aspoň z týchto opatrení:

a) 

opatrení na kontrolu choroby v záujme eradikácie pôvodcu choroby v zariadeniach, kompartmentoch a pásmach, v ktorých sa choroba vyskytuje, a na zabránenie opakovanej infekcii;

b) 

dohľadu, ktorý sa má vykonávať v súlade s pravidlami stanovenými v článkoch 26 až 30 s cieľom preukázať:

i) 

účinnosť opatrení na kontrolu choroby stanovených v písmene a);

ii) 

stav bez výskytu choroby zo zoznamu;

c) 

opatrení na kontrolu choroby, ktoré sa majú prijať v prípade pozitívnych výsledkov dohľadu.

2.  

Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa týchto prvkov s cieľom zabezpečiť účinnosť eradikačných programov:

a) 

opatrení na kontrolu choroby podľa odseku 1 písm. a);

b) 

opatrení na kontrolu choroby, ktoré sa majú prijať, aby sa zabránilo opakovanej infekcii cieľovej populácie zvierat predmetnou chorobou v zariadeniach, pásmach a v kompartmentoch;

c) 

štruktúry dohľadu, jeho prostriedkov, diagnostických metód, frekvencie, intenzity, cieľovej populácie zvierat a spôsobov odberu vzoriek;

d) 

opatrení na kontrolu choroby, ktoré sa majú prijať v prípade pozitívnych výsledkov dohľadu pre chorobu zo zoznamu podľa odseku 1 písm. c);

e) 

kritérií vakcinácie, ak je potrebná a vhodná v prípade danej choroby alebo druhu.

Článok 33

Obsah povinných a voliteľných eradikačných programov predkladaných Komisii na schválenie

Členské štáty uvedú v žiadostiach o schválenie povinných a voliteľných eradikačných programov predkladaných Komisii v súlade s článkom 31 ods. 1 a 2 tieto informácie:

a) 

opis epidemiologickej situácie choroby zo zoznamu, na ktorú sa vzťahuje daný povinný alebo voliteľný eradikačný program;

b) 

opis a vymedzenie geografickej a administratívnej oblasti alebo kompartmentu, na ktoré sa vzťahuje daný eradikačný program;

c) 

opis opatrení na kontrolu choroby v rámci eradikačného programu podľa článku 32 ods. 1 a pravidiel prijatých podľa článku 32 ods. 2;

d) 

opis organizácie, dohľadu a úloh strán zapojených do eradikačného programu;

e) 

odhadovanú dĺžku trvania eradikačného programu;

f) 

čiastkové ciele a stratégie kontroly choroby pri vykonávaní eradikačného programu.

Článok 34

Podávanie správ

Členské štáty, ktoré vykonávajú eradikačné programy, predkladajú Komisii:

a) 

správy umožňujúce Komisii monitorovať dosahovanie čiastkových cieľov prebiehajúcich eradikačných programov uvedených v článku 33 písm. f);

b) 

záverečnú správu po ukončení daného eradikačného programu.

Článok 35

Vykonávacie právomoci

Komisia stanoví prostredníctvom vykonávacích aktov pravidlá týkajúce sa požiadaviek na informácie, formát a postupy stanovené v článkoch 31 až 34, pokiaľ ide o:

a) 

predkladanie návrhov povinných a voliteľných eradikačných programov na schválenie;

b) 

ukazovateľov výkonnosti;

c) 

podávanie správ Komisii a iným členským štátom o výsledkoch vykonávania povinných alebo voliteľných eradikačných programov.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.KAPITOLA 4

Štatút bez výskytu choroby

Článok 36

Členské štáty a pásma bez výskytu choroby

1.  

Členský štát môže požiadať Komisiu o schválenie štatútu bez výskytu jednej alebo viacerých chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. b) a c) pre jeden alebo viaceré príslušné druhy zvierat na celom svojom území alebo v jednom či vo viacerých jeho pásmach za predpokladu, že je splnená jedna alebo viacero z týchto podmienok:

a) 

žiadny druh zaradený do zoznamu v súvislosti s chorobou, na ktorú sa vzťahuje žiadosť o štatút bez výskytu choroby, sa nenachádza nikde na území dotknutého členského štátu ani v príslušnom pásme či pásmach, na ktoré sa vzťahuje žiadosť;

b) 

podľa kritérií uvedených v článku 39 písm. a) bode ii) je známe, že pôvodca choroby nie je schopný prežiť nikde na území členského štátu ani v príslušnom pásme alebo pásmach, na ktoré sa vzťahuje žiadosť;

c) 

v prípade chorôb zo zoznamu prenášaných iba vektormi nie je žiaden z vektorov prítomný alebo sú podľa kritérií uvedených v článku 39 písm. a) bode ii) o príslušných vektoroch známe, že nie sú schopné prežiť nikde na území členského štátu ani v príslušnom pásme či pásmach, na ktoré sa vzťahuje žiadosť;

d) 

stav bez výskytu choroby zo zoznamu bol preukázaný:

i) 

eradikačným programom v súlade s pravidlami stanovenými v článku 32 ods. 1 a pravidlami prijatými podľa odseku 2 uvedeného článku alebo

ii) 

historickými údajmi a údajmi z dohľadu.

2.  
Žiadosti členských štátov o štatút bez výskytu choroby musia obsahovať dôkazy preukazujúce splnenie podmienok na získanie štatútu bez výskytu choroby, ktoré sú stanovené v odseku 1.
3.  

Členský štát môže v určitých špecifických prípadoch požiadať Komisiu o schválenie štatútu bez výskytu jednej alebo viacerých chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. a), a najmä o schválenie štatútu bez vakcinácie na celom svojom území alebo v jednom či vo viacerých jeho pásmach za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a) 

stav bez výskytu choroby zo zoznamu bol preukázaný:

i) 

eradikačným programom v súlade s pravidlami stanovenými v článku 32 ods. 1 a pravidlami prijatými podľa odseku 2 uvedeného článku alebo

ii) 

historickými údajmi a údajmi z dohľadu;

b) 

bolo preukázané, že vakcinácia proti chorobe by znamenala náklady presahujúce náklady, ktoré vyplývajú z udržania stavu bez výskytu choroby bez vakcinácie.

4.  
Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov schváli, s výhradou prípadných zmien, žiadosti členských štátov o štatút bez výskytu choroby alebo o štatút bez vakcinácie, ak sú splnené podmienky uvedené v odsekoch 1 a 2 a v náležitom prípade v odseku 3.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

Článok 37

Kompartmenty

1.  

Členský štát môže požiadať Komisiu o uznanie štatútu kompartmentov bez výskytu chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. a) a o ochranu štatútu takéhoto kompartmentu bez výskytu choroby v prípade výskytu ohnísk jednej alebo viacerých z uvedených chorôb zo zoznamu na jeho území za predpokladu, že:

a) 

zavlečeniu choroby alebo chorôb zo zoznamu, na ktoré sa vzťahuje žiadosť, je možné účinne zabrániť na úrovni kompartmentu vzhľadom na profil choroby;

b) 

kompartment, na ktorý sa vzťahuje žiadosť, podlieha jednému spoločnému systému riadenia biologickej bezpečnosti vytvorenému na zabezpečenie štatútu bez výskytu choroby pre všetky zariadenia, ktoré sú jeho súčasťou, a

c) 

kompartment, na ktorý sa vzťahuje žiadosť, schválil príslušný orgán na účely premiestňovania zvierat a produktov z neho v súlade s:

i) 

článkami 99 a 100 v prípade kompartmentov, v ktorých sa držia suchozemské zvieratá a produkty z nich;

ii) 

článkami 183 a 184 v prípade kompartmentov, v ktorých sa držia živočíchy akvakultúry a produkty z nich.

2.  

Členský štát môže požiadať Komisiu o uznanie štatútu kompartmentov bez výskytu jednej alebo viacerých chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. b) a c) za predpokladu, že:

a) 

zavlečeniu choroby alebo chorôb zo zoznamu, na ktoré sa vzťahuje žiadosť, je možné účinne zabrániť na úrovni kompartmentu vzhľadom na profil choroby;

b) 

je splnená jedna alebo viacero z týchto podmienok:

i) 

podmienky stanovené v článku 36 ods. 1 sú splnené;

ii) 

zariadenia kompartmentu, ktorého sa žiadosť týka, začali alebo obnovili svoje činnosti a zriadili si spoločný systém riadenia biologickej bezpečnosti vytvorený na zabezpečenie stavu tohto kompartmentu bez výskytu choroby;

c) 

kompartment, na ktorý sa vzťahuje žiadosť, podlieha jednému spoločnému systému riadenia biologickej bezpečnosti vytvorenému na zabezpečenie štatútu bez výskytu choroby pre všetky zariadenia, ktoré sú jeho súčasťou, a

d) 

kompartment, na ktorý sa vzťahuje žiadosť, schválil príslušný orgán na účely premiestňovania zvierat a produktov z neho v súlade s:

i) 

článkami 99 a 100 v prípade kompartmentov, v ktorých sa držia suchozemské zvieratá a produkty z nich;

ii) 

článkami 183 a 184 v prípade kompartmentov, v ktorých sa držia živočíchy akvakultúry a produkty z nich.

3.  
Žiadosti členských štátov o uznanie štatútu kompartmentov bez výskytu choroby v súlade s odsekmi 1 a 2 musia obsahovať dôkazy preukazujúce splnenie podmienok stanovených v uvedených odsekoch.
4.  

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov:

a) 

uzná, s výhradou prípadných zmien, štatút kompartmentov bez výskytu choroby, ak sú splnené podmienky stanovené v odseku 1 alebo v odseku 2 a v odseku 3;

b) 

určí, pre ktoré z chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. a), b) a c) sa môžu stanoviť kompartmenty bez výskytu choroby.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

5.  

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa ustanovení doplňujúcich ustanovenia tohto článku, pokiaľ ide o:

a) 

požiadavky na uznávanie štatútu kompartmentov bez výskytu choroby podľa odsekov 1 a 2 tohto článku na základe profilu chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. a), b) a c) týkajúce sa prinajmenšom:

i) 

výsledkov dohľadu a iných dôkazov potrebných na odôvodnenie stavu bez výskytu choroby;

ii) 

opatrení biologickej bezpečnosti;

b) 

podrobné pravidlá schvaľovania štatútu kompartmentov bez výskytu choroby podľa odsekov 1 a 2 príslušným orgánom a

c) 

pravidlá týkajúce sa kompartmentov, ktoré sa nachádzajú na území viac ako jedného členského štátu.

Článok 38

Zoznamy členských štátov, pásiem alebo kompartmentov bez výskytu chorôb

Každý členský štát v uplatniteľnom prípade vypracuje a vedie aktualizovaný zoznam svojho územia alebo svojich pásiem so štatútom bez výskytu choroby podľa článku 36 ods. 1 a 3 a svojich kompartmentov so štatútom bez výskytu choroby podľa článku 37 ods. 1 a 2.

Členské štáty sprístupnia uvedené zoznamy verejnosti. Komisia pomáha členským štátom pri sprístupňovaní informácií obsiahnutých v uvedených zoznamoch verejnosti tak, že na svojich internetových stránkach uvádza odkazy na internetové informačné stránky členských štátov.

Článok 39

Delegovanie právomocí, pokiaľ ide o štatút členských štátov a pásiem bez výskytu choroby

Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa:

a) 

podrobných pravidiel na udelenie štatútu členských štátov a ich pásiem bez výskytu choroby na základe rôznych profilov chorôb, ktoré sa týkajú:

i) 

kritérií, ktoré sa majú použiť na zdôvodnenie tvrdení členských štátov, že žiadne druhy zo zoznamu sa nenachádzajú ani nie sú schopné prežiť na ich území, a dôkazov požadovaných na zdôvodnenie takýchto tvrdení stanovených v článku 36 ods. 1 písm. a);

ii) 

kritérií, ktoré sa majú použiť, a dôkazov požadovaných na zdôvodnenie tvrdenia, že pôvodca choroby alebo vektor nie je schopný prežiť, stanovených v článku 36 ods. 1 písm. b) a c);

iii) 

kritérií, ktoré sa majú použiť, a podmienok, ktoré sa majú uplatniť na určenie stavu bez výskytu danej choroby, stanovených v článku 36 ods. 1 písm. d);

iv) 

výsledkov dohľadu a iných dôkazov potrebných na odôvodnenie stavu bez výskytu choroby;

v) 

opatrení biologickej bezpečnosti;

vi) 

obmedzení a podmienok vakcinácie v členských štátoch a ich pásmach bez výskytu choroby;

vii) 

zriadenia pásiem oddeľujúcich pásma bez výskytu choroby alebo pásma v rámci eradikačného programu od reštrikčných pásiem (ďalej len „nárazníkové pásma“);

viii) 

pásiem, ktoré sa nachádzajú na území viac ako jedného členského štátu;

b) 

výnimiek z požiadavky na schválenie štatútu bez výskytu choroby zo strany Komisie, pokiaľ ide o jednu alebo viaceré choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. b) a c), ako sa stanovuje v článku 36 ods. 1, ak takéto schválenie nie je potrebné vzhľadom na skutočnosť, že podrobné pravidlá týkajúce sa stavu bez výskytu choroby už boli stanovené v pravidlách prijatých podľa písmena a) tohto článku;

c) 

informácií, ktoré majú členské štáty poskytnúť Komisii a ostatným členským štátom na zdôvodnenie vyhlásení štatútu bez výskytu choroby bez prijatia vykonávacieho aktu v súlade s článkom 36 ods. 4, ako sa stanovuje v písmene b) tohto článku.

Článok 40

Vykonávacie právomoci

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví podrobné požiadavky týkajúce sa informácií, ktoré majú členské štáty poskytnúť Komisii a ostatným členským štátom na zdôvodnenie vyhlásení štatútu území, pásiem a kompartmentov bez výskytu choroby v súlade s článkami 36 až 39, a formátu a postupov týkajúcich sa:

a) 

žiadostí o uznanie štatútu bez výskytu choroby pre celé územie dotknutého členského štátu alebo pre jeho pásma či kompartmenty;

b) 

výmeny informácií medzi členskými štátmi a Komisiou o členských štátoch alebo ich pásmach a kompartmentoch bez výskytu choroby.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

Článok 41

Udržanie štatútu bez výskytu choroby

1.  

Členské štáty si udržia štatút bez výskytu choroby pre svoje územia alebo pásma, alebo kompartmenty iba vtedy, ak:

a) 

naďalej spĺňajú podmienky na udelenie štatútu bez výskytu choroby stanovené v článku 36 ods. 1 a článku 37 ods. 1 a 2 a dodržia pravidlá stanovené podľa odseku 3 tohto článku a článku 39;

b) 

sa vykonáva dohľad s ohľadom na požiadavky stanovené v článku 27 na účely overenia, či dotknuté územie, pásmo alebo dotknutý kompartment je naďalej bez výskytu choroby zo zoznamu, v súvislosti s ktorou mu bol schválený alebo uznaný štatút bez výskytu choroby;

c) 

sa uplatňujú obmedzenia na premiestňovanie zvierat, prípadne aj z nich získaných produktov, patriacich k druhom zo zoznamu v súvislosti s chorobou zo zoznamu, pre ktorú bol schválený alebo uznaný štatút bez výskytu choroby, na dotknuté územie, do dotknutého pásma alebo kompartmentu, a to v súlade s pravidlami stanovenými v častiach IV a V;

d) 

sa uplatňujú iné opatrenia biologickej bezpečnosti, aby sa zabránilo zavlečeniu choroby zo zoznamu, v súvislosti s ktorou bol schválený alebo uznaný štatút bez výskytu choroby.

2.  
Členský štát ihneď informuje Komisiu, ak už nie sú splnené podmienky uvedené v odseku 1 na udržanie štatútu bez výskytu choroby.
3.  

Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa týchto podmienok na udržanie štatútu bez výskytu choroby:

a) 

dohľadu stanoveného v odseku 1 písm. b);

b) 

opatrení biologickej bezpečnosti stanovených v odseku 1 písm. d).

Článok 42

Pozastavenie, zrušenie a obnovenie štatútu bez výskytu choroby

1.  

Ak sa členský štát dozvie alebo má dôvod na podozrenie, že niektorá z podmienok na udržanie štatútu členského štátu alebo jeho pásma či kompartmentu bez výskytu choroby bola porušená, tento členský štát ihneď:

a) 

podľa potreby v závislosti od rizika pozastaví alebo obmedzí premiestňovanie druhov zo zoznamu príslušných pre chorobu zo zoznamu, v súvislosti s ktorou bol schválený alebo uznaný štatút bez výskytu choroby, do iných členských štátov, pásiem alebo kompartmentov s vyšším zdravotným štatútom, pokiaľ ide o danú chorobu zo zoznamu;

b) 

podľa potreby uplatní opatrenia na kontrolu choroby stanovené v časti III hlave II, ak je to potrebné na zabránenie šíreniu choroby zo zoznamu, v súvislosti s ktorou bol schválený alebo uznaný štatút bez výskytu choroby.

2.  

Opatrenia stanovené v odseku 1 sa zrušia, ak sa ďalším šetrením potvrdí, že:

a) 

nedošlo k porušeniu, na ktoré bolo podozrenie, alebo

b) 

porušenie, na ktoré bolo podozrenie, nemalo významný vplyv a dotknutý členský štát môže poskytnúť záruky, že podmienky na udržanie jeho štatútu bez výskytu choroby sú znovu splnené.

3.  
Dotknutý členský štát ihneď informuje Komisiu, ak sa ďalším šetrením z jeho strany potvrdí výskyt choroby zo zoznamu, v súvislosti s ktorou získal štatút bez výskytu choroby, alebo iné závažné porušenia podmienok na udržanie štatútu bez výskytu choroby uvedených v článku 41 ods. 1, alebo ak je vysoko pravdepodobné, že sa uvedené skutočnosti vyskytli.
4.  
Komisia bez zbytočného odkladu zruší prostredníctvom vykonávacích aktov schválenie štatútu členského štátu alebo pásma bez výskytu choroby udeleného v súlade s článkom 36 ods. 4 alebo uznanie štatútu kompartmentu bez výskytu choroby udelené v súlade s článkom 37 ods. 4 po získaní informácií uvedených v odseku 3 od dotknutého členského štátu, že už nie sú splnené podmienky na udržanie štatútu bez výskytu choroby.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

5.  
Z riadne odôvodnených vážnych a mimoriadne naliehavých dôvodov, keď sa choroba zo zoznamu uvedená v odseku 3 tohto článku rýchlo šíri a existuje riziko veľmi významného vplyvu na zdravie zvierat alebo verejné zdravie, hospodárstvo či spoločnosť, Komisia prijme okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom stanoveným v článku 266 ods. 3.
6.  
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa ustanovení dopĺňajúcich pravidlá pozastavenia, zrušenia a obnovenia štatútu bez výskytu choroby stanovené v odsekoch 1 a 2 tohto článku.ČASŤ III

INFORMOVANOSŤ O CHOROBÁCH, PRIPRAVENOSŤ NA NE A ICH KONTROLAHLAVA I

INFORMOVANOSŤ O CHOROBÁCH A PRIPRAVENOSŤ NA NEKAPITOLA 1

Pohotovostné plány a simulačné cvičenia

Článok 43

Pohotovostné plány

1.  
Po primeranej konzultácii s odborníkmi a príslušnými zainteresovanými stranami členské štáty vypracujú a aktualizujú pohotovostné plány a v prípade potreby podrobné príručky s pokynmi stanovujúce opatrenia, ktoré sa majú prijať v dotknutom členskom štáte, ak sa vyskytne choroba zo zoznamu uvedená v článku 9 ods. 1 písm. a) alebo prípadne objavujúca sa choroba, s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň informovanosti o chorobách a pripravenosti a schopnosti rýchlej reakcie na ne.
2.  

Uvedené pohotovostné plány, prípadne podrobné príručky s pokynmi zahŕňajú aspoň tieto záležitosti:

a) 

vytvorenie reťazca vydávania pokynov v rámci príslušného orgánu a spolu s inými verejnými orgánmi s cieľom zabezpečiť rýchly a účinný proces rozhodovania na úrovni členských štátov a na regionálnej a miestnej úrovni;

b) 

rámec spolupráce medzi príslušným orgánom a inými zúčastnenými verejnými orgánmi a príslušnými zainteresovanými stranami s cieľom zabezpečiť, aby sa opatrenia prijímali koherentným a koordinovaným spôsobom;

c) 

prístup k:

i) 

zariadeniam;

ii) 

laboratóriám;

iii) 

vybaveniu;

iv) 

personálu;

v) 

núdzovým fondom;

vi) 

všetkým ostatným vhodným materiálom a zdrojom potrebným na rýchlu a efektívnu eradikáciu chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. a) alebo objavujúcich sa chorôb;

d) 

dostupnosť nasledujúcich centier a skupín s potrebnými odbornými znalosťami na pomoc príslušnému orgánu:

i) 

funkčného ústredného centra na kontrolu chorôb;

ii) 

vhodných regionálnych a miestnych centier na kontrolu chorôb podľa administratívnej a geografickej situácie v dotknutom členskom štáte;

iii) 

funkčných skupín odborníkov;

e) 

vykonávanie opatrení na kontrolu chorôb stanovených v hlave II kapitole 1, pokiaľ ide o choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. a) a objavujúce sa choroby;

f) 

prípadné ustanovenia o núdzovej vakcinácii;

g) 

zásady geografického vymedzenia reštrikčných pásiem zriadených príslušným orgánom v súlade s článkom 64 ods. 1;

h) 

prípadnú koordináciu so susednými členskými štátmi a susednými tretími krajinami a územiami.

Článok 44

Vykonávacie právomoci v súvislosti s pohotovostnými plánmi

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví potrebné opatrenia týkajúce sa vykonávania pohotovostných plánov stanovených v článku 43 ods. 1 v členských štátoch.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

Článok 45

Simulačné cvičenia

1.  

Príslušný orgán zabezpečí, aby sa simulačné cvičenia týkajúce sa pohotovostných plánov stanovených v článku 43 ods. 1 uskutočňovali pravidelne alebo v primeraných intervaloch s cieľom:

a) 

zabezpečiť vysokú úroveň informovanosti o chorobách, pripravenosti a schopnosti rýchlej reakcie na ne v dotknutom členskom štáte;

b) 

overiť funkčnosť uvedených pohotovostných plánov.

2.  
Ak je to prakticky možné a primerané, simulačné cvičenia sa uskutočňujú v úzkej spolupráci s príslušnými orgánmi susedných členských štátov a susedných tretích krajín a území.
3.  
Členské štáty na požiadanie sprístupnia Komisii a ostatným členským štátom správu o hlavných výsledkoch simulačných cvičení, ktoré uskutočnili.
4.  

Ak je to vhodné a potrebné, Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pravidlá praktickej realizácie simulačných cvičení v členských štátoch, pokiaľ ide o:

a) 

frekvenciu simulačných cvičení;

b) 

simulačné cvičenia týkajúce sa viac než jednej choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a).

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.KAPITOLA 2

Používanie veterinárnych liekov na prevenciu a kontrolu chorôb

Článok 46

Používanie veterinárnych liekov na prevenciu a kontrolu chorôb

1.  
Členské štáty môžu prijať opatrenia týkajúce sa používania veterinárnych liekov v prípade chorôb zo zoznamu na zabezpečenie najúčinnejšej prevencie alebo kontroly týchto chorôb za predpokladu, že takéto opatrenia sú vhodné alebo potrebné.

Uvedené opatrenia môžu zahŕňať:

a) 

zákazy a obmedzenia používania veterinárnych liekov;

b) 

povinné používanie veterinárnych liekov.

2.  

Pri určovaní, či použiť, alebo nepoužiť veterinárne lieky ako súčasť opatrení na prevenciu a kontrolu konkrétnej choroby zo zoznamu a akým spôsobom, členské štáty zohľadnia tieto kritériá:

a) 

profil choroby;

b) 

distribúciu choroby zo zoznamu:

i) 

v dotknutom členskom štáte;

ii) 

v Únii;

iii) 

podľa potreby v susedných tretích krajinách a na susedných územiach;

iv) 

v tretích krajinách a na územiach, z ktorých sa zvieratá a produkty dovážajú do Únie;

c) 

dostupnosť a účinnosť daných veterinárnych liekov a s nimi súvisiace riziká;

d) 

dostupnosť diagnostických testov na zisťovanie infekcie u zvierat liečených dotknutými veterinárnymi liekmi;

e) 

vplyv používania dotknutými veterinárnych liekov na hospodárstvo, spoločnosť, životné podmienky zvierat a životné prostredie v porovnaní s inými dostupnými stratégiami prevencie a kontroly chorôb.

3.  
Členské štáty prijmú vhodné preventívne opatrenia týkajúce sa používania veterinárnych liekov na vedecké štúdie alebo na účely ich vývoja a testovania v kontrolovaných podmienkach v záujme ochrany zdravia zvierat a verejného zdravia.

Článok 47

Delegovanie právomocí, pokiaľ ide o používanie veterinárnych liekov

1.  

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa opatrení, ktoré môžu predstavovať takéto vhodné a potrebné opatrenia stanovené v článku 46, pokiaľ ide o:

a) 

zákazy a obmedzenia používania veterinárnych liekov;

b) 

osobitné podmienky používania veterinárnych liekov v prípade konkrétnej choroby zo zoznamu;

c) 

opatrenia na zmiernenie rizika, aby sa predišlo šíreniu chorôb zo zoznamu prostredníctvom zvierat liečených veterinárnymi liekmi alebo prostredníctvom produktov získaných z takýchto zvierat;

d) 

dohľad v súvislosti s konkrétnymi chorobami zo zoznamu po použití vakcín a iných veterinárnych liekov.

2.  
Pri stanovovaní pravidiel stanovených v odseku 1 tohto článku zohľadňuje Komisia kritériá stanovené v článku 46 ods. 2.
3.  
Ak si to v prípade objavujúcich sa rizík vyžadujú vážne a naliehavé dôvody, na pravidlá prijaté podľa odseku 1 tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 265.KAPITOLA 3

Banky s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami

Článok 48

Zriadenie bánk Únie s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami

1.  

V súvislosti s chorobami zo zoznamu uvedenými v článku 9 ods. 1 písm. a), v prípade ktorých nie je zakázaná vakcinácia na základe delegovaného aktu prijatého podľa článku 47, môže Komisia zriadiť a zodpovedať za riadenie bánk Únie s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami na uskladnenie a obnovu zásob jedného alebo viacerých z týchto biologických produktov:

a) 

antigénov;

b) 

vakcín;

c) 

zásob inokula vakcín;

d) 

diagnostických činidiel.

2.  

Komisia zabezpečí, aby banka Únie s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami stanovená v odseku 1:

a) 

uskladňovala dostatočné zásoby vhodného typu antigénov, vakcín, inokula vakcín a diagnostických činidiel pre danú chorobu zo zoznamu s ohľadom na potreby členských štátov, ktoré sa odhadujú v súvislosti s pohotovostnými plánmi stanovenými v článku 43 ods. 1;

b) 

bola pravidelne zásobovaná antigénmi, vakcínami, inokulom vakcín a diagnostickými činidlami a aby sa zásoby týchto produktov včas obnovovali;

c) 

bola udržiavaná a premiestňovaná v súlade s vhodnými požiadavkami biologickej bezpečnosti, biologickej ochrany a na zabránenie úniku pôvodcov chorôb stanovenými v článku 16 ods. 1 a v súlade s delegovanými aktmi prijatými podľa článku 16 ods. 2.

3.  

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a) 

riadenia, skladovania a obnovy zásob bánk Únie s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami, ako sa stanovuje v odsekoch 1 a 2 tohto článku;

b) 

požiadaviek biologickej bezpečnosti, biologickej ochrany a požiadaviek na zabránenie úniku pôvodcov chorôb pri prevádzke uvedených bánk, rešpektujúc požiadavky stanovené v článku 16 ods. 1 a zohľadňujúc delegované akty prijaté podľa článku 16 ods. 2.

Článok 49

Prístup k bankám Únie s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami

1.  

Komisia na požiadanie zabezpečí dodanie biologických produktov uvedených v článku 48 ods. 1 z bánk Únie s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami, ak sú k dispozícii zásoby, a to:

a) 

v prvom rade členským štátom a

b) 

tretím krajinám alebo územiam za predpokladu, že takéto dodanie je určené predovšetkým na zabránenie rozšíreniu choroby do Únie.

2.  

V prípade obmedzenej dostupnosti zásob Komisia udeľuje prístup k zásobám, ktoré sa majú dodať podľa odseku 1 podľa priorít na základe:

a) 

okolností choroby, za akých sa žiadosť podáva;

b) 

existencie národnej banky s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami v žiadajúcom členskom štáte alebo v žiadajúcej tretej krajine či na žiadajúcom území;

c) 

existencie opatrení Únie na povinnú vakcináciu stanovených v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 47.

Článok 50

Vykonávacie právomoci týkajúce sa bánk Únie s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami

1.  

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pravidlá pre banky Únie s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami, v ktorých sa pre biologické produkty uvedené v článku 48 ods. 1 bližšie určí:

a) 

ktoré z uvedených biologických produktov majú byť obsiahnuté v bankách Únie s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami a na ktoré choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. a) majú byť určené;

b) 

typy uvedených biologických produktov, ktoré majú byť obsiahnuté v bankách Únie s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami a v akých množstvách pre každú konkrétnu chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. a), pre ktorú daná banka existuje;

c) 

požiadavky týkajúce sa zásobovania, uskladňovania a obnovy zásob uvedených biologických produktov;

d) 

dodávky uvedených biologických produktov z bánk Únie s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami do členských štátov a tretích krajín a území;

e) 

procedurálne a technické požiadavky na umiestnenie uvedených biologických produktov do bánk Únie s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami a na žiadosť o prístup k nim.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

2.  
Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a), ktorá predstavuje riziko s veľmi významným vplyvom, okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom stanoveným v článku 266 ods. 3.

Článok 51

Dôvernosť informácií týkajúcich sa bánk Únie s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami

S informáciami o množstvách a podtypoch biologických produktov uvedených v článku 48 ods. 1, ktoré sú uskladnené v bankách Únie s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami, Komisia zaobchádza ako s utajovanými skutočnosťami a neuverejňuje ich.

Článok 52

Národné banky s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami

1.  
Členské štáty, ktoré zriadili národné banky s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami pre choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. a), pre ktoré existujú banky Únie s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami, zabezpečia, aby ich národné banky s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami spĺňali požiadavky na biologickú bezpečnosť, biologickú ochranu a na zabránenie úniku pôvodcov chorôb stanovené v článku 16 ods. 1 písm. a) a v delegovaných aktoch prijatých v súlade s článkom 16 ods. 2 a článkom 48 ods. 3 písm. b).
2.  

Členské štáty poskytnú Komisii aktuálne informácie o:

a) 

existencii alebo zriadení národných bánk s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami uvedených v odseku 1;

b) 

typoch antigénov, vakcín, zásob inokula vakcín a diagnostických činidiel a o ich množstvách držaných v takýchto bankách;

c) 

akýchkoľvek zmenách v prevádzke takýchto bánk.

S uvedenými informáciami Komisia zaobchádza ako s utajovanými skutočnosťami a neuverejňuje ich.

3.  
Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá spresňujúce obsah, frekvenciu a formát predkladania informácií stanovených v odseku 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.HLAVA II

OPATRENIA NA KONTROLU CHORÔBKAPITOLA 1

Opatrenia na kontrolu chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. a)Oddiel 1

Opatrenia na kontrolu chorôb v prípade podozrenia na chorobu zo zoznamu pri držaných zvieratách

Článok 53

Povinnosti prevádzkovateľov a iných príslušných dotknutých fyzických a právnických osôb

1.  
V prípade podozrenia na chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. a) pri držaných zvieratách členské štáty okrem dodržania povinnosti nahlasovania stanovenej v článku 18 ods. 1 a kým príslušný orgán neprijme akékoľvek opatrenia na kontrolu choroby v súlade s článkom 54 ods. 1 a článkom 55 ods. 1, prijmú opatrenia na zabezpečenie toho, aby prevádzkovatelia a iné príslušné dotknuté fyzické a právnické osoby prijali vhodné opatrenia na kontrolu choroby stanovené v článku 55 ods. 1 písm. c), d) a e) s cieľom zabrániť rozšíreniu uvedenej choroby zo zoznamu z postihnutých zvierat, zariadení a miest, za ktoré sú zodpovední, na ostatné nepostihnuté zvieratá alebo na ľudí.
2.  
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel na doplnenie opatrení na kontrolu chorôb, ako sa stanovuje v odseku 1 tohto článku.

Článok 54

Šetrenie zo strany príslušného orgánu v prípade podozrenia na chorobu zo zoznamu

1.  
Príslušný orgán v prípade podozrenia na chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. a) pri držaných zvieratách bezodkladne vykoná šetrenie, ktorým sa potvrdí alebo vylúči výskyt uvedenej choroby zo zoznamu.
2.  

Na účely šetrenia stanoveného v odseku 1 príslušný orgán v prípade potreby zabezpečí, aby:

a) 

úradní veterinárni lekári vykonali klinické vyšetrenie reprezentatívnej vzorky držaných zvierat druhov zo zoznamu v súvislosti s danou chorobou zo zoznamu;

b) 

úradní veterinárni lekári odobrali vhodné vzorky z uvedených držaných zvierat druhov zo zoznamu a ďalšie vzorky na vyšetrenie v laboratóriách, ktoré na daný účel určil príslušný orgán;

c) 

sa v takýchto určených laboratóriách vykonali vyšetrenia na potvrdenie alebo vylúčenie výskytu danej choroby zo zoznamu.

3.  
Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel doplňujúcich pravidlá šetrení zo strany príslušných orgánov, ktoré sú stanovené v odseku 1 tohto článku.

Článok 55

Predbežné opatrenia na kontrolu chorôb zo strany príslušných orgánov

1.  

Príslušný orgán v prípade, že má podozrenie na výskyt choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a) pri držaných zvieratách, vykonáva nasledujúce predbežné opatrenia na kontrolu choroby s ohľadom na vnútroštátne požiadavky týkajúce sa získania prístupu do súkromných obydlí, kým nemá k dispozícii výsledky šetrenia stanoveného v článku 54 ods. 1 a kým sa nevykonajú opatrenia na kontrolu chorôb stanovené v článku 61 ods. 1:

a) 

dá dotknuté zariadenie, potravinársky a krmivársky podnik alebo prevádzkareň na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo akékoľvek iné miesto, kde je podozrenie na výskyt choroby, vrátane miest, z ktorých môže choroba, na ktorú je podozrenie, pochádzať, pod úradný dohľad;

b) 

zostaví inventár:

i) 

držaných zvierat v dotknutom zariadení, potravinárskom a krmivárskom podniku alebo v prevádzkarni na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo na akomkoľvek inom mieste;

ii) 

produktov v uvedenom zariadení, potravinárskom a krmivárskom podniku alebo v prevádzkarni na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo na akomkoľvek inom mieste, kde je to relevantné z hľadiska šírenia danej choroby zo zoznamu;

c) 

zabezpečí, aby sa uplatňovali vhodné opatrenia biologickej bezpečnosti na zabránenie rozšíreniu pôvodcu uvedenej choroby zo zoznamu na iné zvieratá alebo na ľudí;

d) 

ak je to potrebné na zabránenie ďalšiemu šíreniu pôvodcu choroby, zabezpečí, aby sa držané zvieratá druhov zo zoznamu príslušných pre danú chorobu zo zoznamu udržiavali v izolácii a zabránilo sa ich kontaktu s voľne žijúcimi živočíchmi;

e) 

obmedzuje premiestňovanie držaných zvierat, produktov a v prípade potreby ľudí, vozidiel a akéhokoľvek materiálu alebo iných prostriedkov, ktorými by sa pôvodca choroby mohol rozšíriť do alebo zo zariadenia, potravinárskych a krmivárskych podnikových zariadení alebo prevádzkarní na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo akéhokoľvek iného miesta, kde je podozrenie na výskyt danej choroby zo zoznamu, a to v rozsahu nevyhnutnom na zabránenie jej šíreniu;

f) 

prijíma akékoľvek iné potrebné opatrenia na kontrolu choroby s ohľadom na opatrenia na kontrolu choroby stanovené v oddiele 4 tejto kapitoly, ktoré sa týkajú:

i) 

uplatňovania šetrenia príslušným orgánom stanoveného v článku 54 ods. 1 a opatrení na kontrolu choroby stanovených v písmenách a) až d) tohto odseku na ďalšie zariadenia, potravinárske a krmivárske podniky alebo prevádzkarne na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo na akékoľvek iné miesto;

ii) 

zriaďovania akýchkoľvek dočasných reštrikčných pásiem, ktoré sú vhodné vzhľadom na profil choroby;

g) 

iniciuje epidemiologický prieskum stanovený v článku 57 ods. 1.

2.  

Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel doplňujúcich tie pravidlá, ktoré sú stanovené v odseku 1 tohto článku, pokiaľ ide o špecifické a podrobné opatrenia na kontrolu choroby, ktoré sa majú prijať v závislosti od choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a) na základe súvisiacich rizík pre:

a) 

dotknuté druhy alebo kategórie zvierat;

b) 

dotknutý typ produkcie.

Článok 56

Revízia a rozšírenie predbežných opatrení na kontrolu chorôb

Opatrenia na kontrolu chorôb stanovené v článku 55 ods. 1:

a) 

v prípade potreby príslušný orgán preskúma po zisteniach zo/z:

i) 

šetrenia stanoveného v článku 54 ods. 1;

ii) 

epidemiologického prieskumu stanoveného v článku 57 ods. 1;

b) 

sa v prípade potreby ďalej rozšíria na iné miesta uvedené v článku 55 ods. 1 písm. a).Oddiel 2

Epidemiologický prieskum

Článok 57

Epidemiologický prieskum

1.  
V prípade potvrdenia choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a) u zvierat príslušný orgán vykoná epidemiologický prieskum.
2.  

Epidemiologický prieskum stanovený v odseku 1 sa zameria na:

a) 

identifikovanie pravdepodobného pôvodu danej choroby zo zoznamu a spôsobov jej šírenia;

b) 

výpočet pravdepodobnej dĺžky obdobia výskytu choroby zo zoznamu;

c) 

identifikovanie zariadení a ich epidemiologických jednotiek, potravinárskych a krmivárskych podnikov alebo prevádzkarní na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo iných miest, kde mohli byť zvieratá druhov zo zoznamu príslušných pre chorobu zo zoznamu, na ktorú je podozrenie, infikované, napadnuté alebo kontaminované;

d) 

získavanie informácií o premiestňovaní držaných zvierat, osôb, produktov, vozidiel, akéhokoľvek materiálu alebo iných prostriedkov, ktorými sa pôvodca choroby mohol rozšíriť počas príslušného obdobia, ktoré predchádzalo nahláseniu o podozrení na chorobu zo zoznamu alebo jej potvrdeniu;

e) 

získavanie informácií o pravdepodobnom rozšírení choroby zo zoznamu do okolitého prostredia vrátane výskytu a distribúcie vektorov choroby.Oddiel 3

Potvrdenie choroby pri držaných zvieratách

Článok 58

Úradné potvrdenie choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a) príslušným orgánom

1.  

Príslušný orgán zakladá úradné potvrdenie choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a) na týchto informáciách:

a) 

výsledkoch klinických a laboratórnych vyšetrení stanovených v článku 54 ods. 2;

b) 

predbežných alebo konečných výsledkoch epidemiologického prieskumu stanoveného v článku 57 ods. 1;

c) 

ďalších dostupných epidemiologických údajoch.

2.  
Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa požiadaviek, ktoré sa majú splniť na účely úradného potvrdenia uvedeného v odseku 1 tohto článku.

Článok 59

Zrušenie predbežných opatrení na kontrolu chorôb v prípade vylúčenia výskytu choroby zo zoznamu

Príslušný orgán naďalej uplatňuje predbežné opatrenia na kontrolu chorôb stanovené v článku 55 ods. 1 a článku 56, až kým sa nevylúči výskyt daných chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. a) na základe informácií uvedených v článku 58 ods. 1 alebo pravidiel prijatých podľa článku 58 ods. 2.Oddiel 4

Opatrenia na kontrolu chorôb v prípade potvrdenia choroby pri držaných zvieratách

Článok 60

Okamžité opatrenia na kontrolu chorôb, ktoré má prijať príslušný orgán

V prípade úradného potvrdenia ohniska choroby v súlade s článkom 58 ods. 1, pokiaľ ide o chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. a) pri držaných zvieratách, príslušný orgán ihneď:

a) 

vyhlási postihnuté zariadenie, potravinársky alebo krmivársky podnik, prevádzkareň na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo iné miesto za úradne infikované uvedenou chorobou zo zoznamu;

b) 

stanoví reštrikčné pásmo vhodné v prípade uvedenej choroby zo zoznamu;

c) 

realizuje pohotovostný plán stanovený v článku 43 ods. 1, aby zabezpečil úplnú koordináciu opatrení na kontrolu choroby.

Článok 61

Postihnuté zariadenia a iné miesta

1.  

V prípade výskytu ohniska choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a) pri držaných zvieratách príslušný orgán ihneď prijme jedno alebo viaceré z nasledujúcich opatrení na kontrolu chorôb, a to s ohľadom na vnútroštátne požiadavky týkajúce sa získania prístupu do súkromných obydlí, do zariadenia, potravinárskeho alebo krmivárskeho podniku, prevádzkarne na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo na akékoľvek iné miesto uvedené v článku 60 písm. a), s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu uvedenej choroby zo zoznamu:

a) 

stanovenie obmedzení premiestňovania osôb, zvierat, produktov, vozidiel alebo akéhokoľvek iného materiálu alebo látky, ktoré môžu byť kontaminované a prispieť k šíreniu choroby zo zoznamu;

b) 

usmrtenie a likvidácia alebo zabitie zvierat, ktoré môžu byť kontaminované alebo prispieť k šíreniu choroby zo zoznamu;

c) 

zničenie, spracovanie, transformácia alebo ošetrenie produktov, krmiva alebo akýchkoľvek iných látok alebo podľa potreby ošetrenie vybavenia, dopravných prostriedkov, rastlín alebo rastlinných produktov alebo vody, ktoré môžu byť kontaminované, aby sa zabezpečilo zničenie akéhokoľvek pôvodcu choroby alebo vektora choroby;

d) 

vakcinácia alebo liečba držaných zvierat inými veterinárnymi liekmi v súlade s článkom 46 ods. 1 a článkom 69 a so všetkými delegovanými aktmi prijatými podľa článku 47;

e) 

izolácia, karanténa alebo liečba zvierat a ošetrenie produktov, ktoré sú pravdepodobne kontaminované a prispievajú k šíreniu choroby zo zoznamu;

f) 

čistenie, dezinfekcia, kontrola hmyzu a hlodavcov alebo iné potrebné opatrenia biologickej bezpečnosti, ktoré sa majú uplatňovať na postihnuté zariadenie, potravinársky alebo krmivársky podnik, prevádzkareň na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo na iné miesta, aby sa minimalizovalo riziko šírenia danej choroby zo zoznamu;

g) 

odobranie dostatočného počtu vhodných vzoriek potrebných na dokončenie epidemiologického prieskumu stanoveného v článku 57 ods. 1;

h) 

laboratórne vyšetrovanie vzoriek;

i) 

akékoľvek iné vhodné opatrenia.

2.  

Pri určovaní, ktoré z opatrení na kontrolu chorôb stanovených v odseku 1 je vhodné prijať, príslušný orgán zohľadní:

a) 

profil choroby;

b) 

typ produkcie a epidemiologické jednotky v rámci postihnutého zariadenia, potravinárskeho alebo krmivárskeho podniku, prevádzkarne na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo iného miesta.

3.  

Príslušný orgán povolí obnovu populácie dotknutého zariadenia alebo akéhokoľvek iného miesta len vtedy, ak:

a) 

boli úspešne dokončené všetky vhodné opatrenia na kontrolu chorôb a laboratórne vyšetrovanie stanovené v odseku 1;

b) 

uplynulo dostatočné časové obdobie na zabránenie opätovnej kontaminácii postihnutého zariadenia, potravinárskeho alebo krmivárskeho podniku, prevádzkarne na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo iného miesta chorobou zo zoznamu, ktorá spôsobila ohnisko choroby uvedené v odseku 1.

Článok 62

Epidemiologicky prepojené zariadenia a miesta

1.  
Príslušný orgán rozšíri opatrenia na kontrolu chorôb stanovené v článku 61 ods. 1 na ďalšie zariadenia, ich epidemiologické jednotky, potravinárske alebo krmivárske podniky alebo prevádzkarne na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov, alebo akékoľvek iné miesto alebo dopravné prostriedky, kde epidemiologický prieskum stanovený v článku 57 ods. 1 alebo výsledky klinických alebo laboratórnych vyšetrení, alebo iné epidemiologické údaje poskytujú dôvod na podozrenie zo šírenia choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a), v prípade ktorej sa prijali takéto opatrenia, do uvedených zariadení, z nich alebo prostredníctvom nich.
2.  
Ak epidemiologický prieskum stanovený v článku 57 ods. 1 ukazuje, že pravdepodobným pôvodom choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a) je iný členský štát, alebo je pravdepodobné, že choroba zo zoznamu sa rozšírila do iného členského štátu, príslušný orgán bezodkladne informuje uvedený členský štát a Komisiu.
3.  
Ak nastane niektorá z udalostí uvedených v odseku 2, príslušné orgány rôznych členských štátov spolupracujú pri ďalšom epidemiologickom prieskume a pri uplatňovaní opatrení na kontrolu chorôb.

Článok 63

Delegovanie právomoci v súvislosti s opatreniami na kontrolu chorôb v postihnutých a epidemiologicky prepojených zariadeniach a iných miestach

Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel, pokiaľ ide o opatrenia na kontrolu chorôb, ktoré má príslušný orgán prijať v súlade s článkami 61 a 62 v postihnutých a epidemiologicky prepojených zariadeniach, potravinárskych alebo krmivárskych podnikoch alebo v prevádzkarňach na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov a na iných miestach v súvislosti s akoukoľvek chorobou zo zoznamu uvedenou v článku 9 ods. 1 písm. a), vrátane pravidiel výberu opatrení na kontrolu chorôb uvedených v článku 61 ods. 1, ktoré sa majú uplatňovať vo vzťahu ku každej chorobe zo zoznamu.

Uvedené podrobné pravidlá sa týkajú:

a) 

podmienok a požiadaviek týkajúcich sa opatrení na kontrolu chorôb stanovených v článku 61 ods. 1 písm. a) až e);

b) 

postupov na čistenie, dezinfekciu, kontrolu hmyzu a hlodavcov alebo iných potrebných opatrení biologickej bezpečnosti stanovených v článku 61 ods. 1 písm. f), pričom sa v prípade potreby bližšie spresní použitie biocídnych výrobkov na uvedené účely;

c) 

podmienok a požiadaviek na odber vzoriek a laboratórne vyšetrovanie stanovené v článku 61 ods. 1 písm. g) a h);

d) 

podrobných podmienok a požiadaviek na obnovu populácie stanovených v článku 61 ods. 3;

e) 

vykonávania potrebných opatrení na kontrolu chorôb stanovených v článku 62 v epidemiologicky prepojených zariadeniach, iných miestach a dopravných prostriedkoch.

Článok 64

Zriadenie reštrikčných pásiem príslušným orgánom

1.  

Príslušný orgán zriadi reštrikčné pásmo uvedené v článku 60 písm. b) v okolí postihnutého zariadenia, potravinárskeho alebo krmivárskeho podniku, prevádzkarne na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo iného miesta, kde sa vyskytlo ohnisko choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a) pri držaných zvieratách, v prípade potreby s ohľadom na:

a) 

profil choroby;

b) 

geografickú situáciu reštrikčných pásiem;

c) 

ekologické a hydrologické faktory reštrikčných pásiem;

d) 

meteorologické podmienky;

e) 

prítomnosť, distribúciu a typ vektorov v reštrikčnom pásme;

f) 

výsledky epidemiologického prieskumu stanoveného v článku 57 ods. 1 a iné uskutočnené štúdie a epidemiologické údaje;

g) 

výsledky laboratórnych testov;

h) 

uplatnené opatrenia na kontrolu chorôb;

i) 

iné relevantné epidemiologické faktory.

Do reštrikčného pásma podľa potreby patrí ochranné pásmo a pásmo dohľadu vymedzenej veľkosti a konfigurácie.

2.  

Príslušný orgán nepretržite posudzuje a preskúmava situáciu, a ak je to vhodné, v záujme zabránenia šíreniu choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a):

a) 

upraví hranice reštrikčného pásma;

b) 

zriadi ďalšie reštrikčné pásma.

3.  
V prípade, ak sa reštrikčné pásma stanovené v odseku 1 nachádzajú na území viac ako jedného členského štátu, príslušné orgány uvedených členských štátov spolupracujú pri zriaďovaní reštrikčných pásiem.
4.  
V súlade s článkom 264 Komisia prijme delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel na zriaďovanie a úpravu reštrikčných pásiem vrátane ochranných pásiem alebo pásiem dohľadu.

Článok 65

Opatrenia na kontrolu chorôb v reštrikčnom pásme

1.  

Príslušný orgán zabezpečí, aby sa s ohľadom na vnútroštátne požiadavky týkajúce sa získania prístupu do súkromných obydlí v dotknutom reštrikčnom pásme prijalo jedno alebo viaceré z nasledujúcich opatrení na kontrolu chorôb s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a):

a) 

identifikácia zariadení, potravinárskych alebo krmivárskych podnikov, prevádzkarní na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo iných miest s držanými zvieratami druhov zo zoznamu príslušných pre danú chorobu zo zoznamu;

b) 

návštevy zariadení, potravinárskych alebo krmivárskych podnikov, prevádzkarní na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo iných miest, kde sa držia zvieratá druhov zo zoznamu príslušných pre danú chorobu zo zoznamu, a v prípade potreby vyšetrenia, odbery vzoriek a laboratórne vyšetrovanie odobraných vzoriek;

c) 

stanovenie podmienok premiestňovania osôb, zvierat, produktov, krmív, vozidiel a akéhokoľvek iného materiálu alebo látok, ktoré môžu byť kontaminované alebo môžu prispieť k šíreniu uvedenej choroby zo zoznamu v rámci reštrikčných pásiem a z nich, a podmienky prepravy cez reštrikčné pásma;

d) 

požiadavky biologickej bezpečnosti pre:

i) 

produkciu, spracovanie a distribúciu produktov živočíšneho pôvodu;

ii) 

zber a likvidáciu vedľajších živočíšnych produktov;

iii) 

odber a skladovanie zárodočných produktov a manipuláciu s nimi;

e) 

vakcinácia a liečba držaných zvierat inými veterinárnymi liekmi v súlade s článkom 46 ods. 1 a so všetkými delegovanými aktmi prijatými podľa článku 47;

f) 

čistenie, dezinfekcia, kontrola hmyzu a hlodavcov alebo iné potrebné opatrenia biologickej bezpečnosti;

g) 

určenie, prípadne schválenie potravinárskeho zariadenia na účely zabitia zvierat alebo ošetrenia produktov živočíšneho pôvodu pochádzajúcich z reštrikčného pásma;

h) 

požiadavky na identifikáciu a vysledovateľnosť v súvislosti s premiestňovaním zvierat, zárodočných produktov alebo produktov živočíšneho pôvodu;

i) 

iné potrebné opatrenia biologickej bezpečnosti a opatrenia na zmiernenie rizika s cieľom minimalizovať riziká šírenia danej choroby zo zoznamu.

2.  

Príslušný orgán:

a) 

prijme všetky potrebné opatrenia, aby v plnej miere informoval osoby v reštrikčnom pásme o platných obmedzeniach a o povahe opatrení na kontrolu chorôb;

b) 

uloží prevádzkovateľom povinnosti potrebné na zabránenie ďalšiemu šíreniu danej choroby zo zoznamu.

3.  

Pri určovaní, ktoré z opatrení na kontrolu chorôb stanovených v odseku 1 sa majú prijať, príslušný orgán zohľadní:

a) 

profil choroby;

b) 

typy produkcie;

c) 

uskutočniteľnosť, dostupnosť a účinnosť uvedených opatrení na kontrolu chorôb.

Článok 66

Povinnosti prevádzkovateľov týkajúce sa premiestňovania v reštrikčných pásmach

1.  
V reštrikčných pásmach stanovených v článku 64 ods. 1 prevádzkovatelia premiestňujú držané zvieratá a produkty len na základe povolenia príslušného orgánu a v súlade s pokynmi tohto orgánu.
2.  
Prevádzkovatelia, ktorí držia zvieratá a produkty v reštrikčnom pásme stanovenom v článku 64 ods. 1, nahlásia príslušnému orgánu plánované premiestňovanie držaných zvierat a produktov v rámci daného reštrikčného pásma alebo mimo neho. Len čo príslušný orgán uloží povinnosti nahlasovania v súlade s článkom 65 ods. 2 písm. b), dotknutí prevádzkovatelia nahlasujú skutočnosti v súlade s týmito povinnosťami.

Článok 67

Delegovanie právomocí, pokiaľ ide o opatrenia na kontrolu chorôb v reštrikčných pásmach

V súlade s článkom 264 Komisia prijme delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel, pokiaľ ide o opatrenia na kontrolu chorôb, ktoré sa majú prijať v reštrikčných pásmach stanovených v článku 65 ods. 1 v prípade každej choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a), vrátane pravidiel výberu opatrení na kontrolu chorôb uvedených v článku 65 ods. 1, ktoré sa majú uplatňovať v prípade každej choroby zo zoznamu.

Uvedené podrobné pravidlá sa týkajú:

a) 

podmienok a požiadaviek týkajúcich sa opatrení na kontrolu chorôb stanovených v článku 65 ods. 1 písm. a), c), d), e), g), h) a i);

b) 

postupov na čistenie, dezinfekciu, kontrolu hmyzu a hlodavcov alebo iných potrebných opatrení biologickej bezpečnosti stanovených v článku 65 ods. 1 písm. f), pričom sa v prípade potreby bližšie spresní použitie biocídnych výrobkov na uvedené účely;

c) 

dohľadu, ktorý je potrebné vykonať následne po uplatňovaní opatrení na kontrolu chorôb a po laboratórnych vyšetreniach stanovených v článku 65 ods. 1 písm. b);

d) 

iných osobitných opatrení na kontrolu chorôb s cieľom obmedziť šírenie konkrétnych chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. a).

Článok 68

Zachovávanie opatrení na kontrolu chorôb v reštrikčných pásmach a delegované akty

1.  

Príslušný orgán pokračuje v uplatňovaní opatrení na kontrolu chorôb stanovených v tomto oddiele, až kým sa nesplnia tieto podmienky:

a) 

vykonali sa opatrenia na kontrolu chorôb vhodné v prípade choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a), v prípade ktorej sa uplatnili obmedzenia;

b) 

vykonalo sa konečné čistenie, dezinfekcia, kontrola hmyzu a hlodavcov alebo iné potrebné opatrenia biologickej bezpečnosti vhodné pre:

i) 

chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. a), v prípade ktorej sa uplatnili opatrenia na kontrolu chorôb;

ii) 

postihnuté druhy držaných zvierat;

iii) 

typ produkcie;

c) 

v reštrikčnom pásme sa vykonával primeraný dohľad, ktorý je vhodný pre chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. a), v prípade ktorej sa uplatnili opatrenia na kontrolu chorôb, a pre dotknutý typ zariadenia alebo miesta, a ktorý odôvodňuje eradikáciu uvedenej choroby zo zoznamu.

2.  

V súlade s článkom 264 Komisia prijme delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel, pokiaľ ide o opatrenia na kontrolu chorôb, ktoré má prijať príslušný orgán podľa odseku 1 v súvislosti s:

a) 

konečnými postupmi na čistenie, dezinfekciu, kontrolu hmyzu a hlodavcov alebo s inými potrebnými opatreniami biologickej bezpečnosti a prípadne použitím biocídnych výrobkov na uvedené účely;

b) 

štruktúrou dohľadu, jeho prostriedkami, metódami, frekvenciou, intenzitou, cielenou populáciou zvierat a spôsobmi odberu vzoriek pri dohľade s cieľom obnovenia štatútu bez výskytu choroby po výskyte ohniska choroby;

c) 

obnovou populácie dotknutého reštrikčného pásma po ukončení opatrení na kontrolu chorôb stanovených v odseku 1 tohto článku, pričom sa zohľadnia podmienky na obnovu populácie stanovené v článku 61 ods. 3.

3.  
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel, pokiaľ ide o opatrenia na kontrolu chorôb, ktoré má prijať príslušný orgán podľa odseku 1 v súvislosti s inými opatreniami na kontrolu chorôb potrebnými na obnovenie štatútu bez výskytu choroby.

Článok 69

Núdzová vakcinácia

1.  

Ak je to potrebné z hľadiska účinnej kontroly choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a), v súvislosti s ktorou sa uplatňujú opatrenia na kontrolu chorôb, príslušný orgán môže:

a) 

vypracovať plán vakcinácie;

b) 

zriadiť pásma vakcinácie.

2.  

Príslušný orgán pri rozhodovaní o pláne vakcinácie a o zriadení pásiem vakcinácie stanovených v odseku 1 zohľadní:

a) 

požiadavky na núdzovú vakcináciu stanovenú v pohotovostných plánoch stanovených v článku 43;

b) 

požiadavky na používanie vakcín stanovené v článku 46 ods. 1 a vo všetkých delegovaných aktoch prijatých v súlade s článkom 47.

3.  
Pásma vakcinácie stanovené v odseku 1 písm. b) tohto článku musia byť v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa opatrení na zmiernenie rizika, aby sa zabránilo šíreniu chorôb zo zoznamu, a dohľadu, ako je stanovené vo všetkých delegovaných aktoch prijatých v súlade s článkom 47 ods. 1 písm. c) a d).Oddiel 5

Voľne Žijúce Zvieratá

Článok 70

Voľne žijúce zvieratá

1.  

Ak príslušný orgán postihnutého členského štátu má podozrenie na výskyt choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a) pri voľne žijúcich zvieratách alebo tento výskyt choroby úradne potvrdí, tento príslušný orgán:

a) 

vykoná, ak je to potrebné v prípade danej konkrétnej choroby zo zoznamu, dohľad nad populáciou voľne žijúcich zvierat;

b) 

prijme potrebné opatrenia na prevenciu a kontrolu chorôb.

2.  
Opatrenia na prevenciu a kontrolu chorôb stanovené v odseku 1 písm. b) tohto článku môžu zahŕňať jedno alebo viaceré z opatrení stanovených v článkoch 53 až 69 a zohľadnia profil choroby a postihnuté voľne žijúce zvieratá a riziko prenosu choroby na zvieratá a ľudí.
3.  

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a) 

kritérií a postupov dohľadu podľa odseku 1 písm. a) tohto článku v prípade úradného potvrdenia choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a), a to v súlade s článkom 27;

b) 

podrobných pravidiel doplňujúcich opatrenia na prevenciu a kontrolu chorôb, ktoré sa majú prijať podľa odseku 1 písm. b) tohto článku v prípade úradného potvrdenia choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a).

Pri prijímaní uvedených delegovaných aktov Komisia zohľadní profil choroby a druhy zo zoznamu príslušné pre chorobu zo zoznamu uvedenú v odseku 1 tohto článku.Oddiel 6

Dodatočné opatrenia na kontrolu chorôb členskými štátmi, koordinácia komisiou a dočasné osobitné pravidlá na kontrolu chorôb

Článok 71

Dodatočné opatrenia na kontrolu chorôb, koordinácia opatrení a dočasné osobitné pravidlá na kontrolu chorôb týkajúce sa oddielov 1 až 5 (články 53 až 70)

1.  

Členské štáty môžu prijať dodatočné opatrenia na kontrolu chorôb okrem opatrení, ktoré sú stanovené v článku 55, článku 61 ods. 1, článku 62, článku 65 ods. 1 a 2 a článku 68 ods. 1 a v akýchkoľvek delegovaných aktoch prijatých podľa článku 63, článku 67 a článku 68 ods. 2, za predpokladu, že takéto opatrenia rešpektujú pravidlá stanovené v tomto nariadení a sú potrebné a primerané na kontrolu šírenia choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a), pričom zohľadnia:

a) 

špecifické epidemiologické okolnosti;

b) 

dotknutý typ zariadení, iných miest a produkcie;

c) 

dotknuté druhy a kategórie zvierat;

d) 

hospodárske alebo sociálne podmienky.

2.  

Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu o:

a) 

opatreniach na kontrolu chorôb, ktoré prijal ich príslušný orgán podľa článkov 58, 59, 61, 62, 64 a 65, článku 68 ods. 1, článku 69 a podľa článku 70 ods. 1 a 2 a akýchkoľvek delegovaných aktov prijatých podľa článkov 63 a 67 a článku 68 ods. 2 a článku 70 ods. 3;

b) 

všetkých dodatočných opatreniach na kontrolu chorôb, ktoré prijali podľa odseku 1.

3.  

Komisia preskúma situáciu v súvislosti s chorobami a opatrenia na kontrolu chorôb, ktoré prijal príslušný orgán, a všetky dodatočné opatrenia na kontrolu chorôb, ktoré prijal dotknutý členský štát, v súlade s touto kapitolou a môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť osobitné opatrenia na kontrolu chorôb na obmedzené časové obdobie za podmienok, ktoré zodpovedajú epidemiologickej situácii v prípade, ak:

a) 

sa uvedené opatrenia na kontrolu chorôb nepovažujú za vhodné z hľadiska epidemiologickej situácie;

b) 

sa choroba zo zoznamu uvedená v článku 9 ods. 1 písm. a) šíri napriek opatreniam na kontrolu chorôb prijatým v súlade s touto kapitolou.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

4.  
Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa choroby, ktorá predstavuje objavujúce sa riziko s veľmi významným vplyvom, okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 266 ods. 3.KAPITOLA 2

Opatrenia na kontrolu chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. b) a c)Oddiel 1

Opatrenia na kontrolu chorôb v prípade podozrenia na chorobu pri držaných zvieratách

Článok 72

Povinnosti prevádzkovateľov a iných príslušných dotknutých fyzických a právnických osôb v súvislosti s chorobami zo zoznamu uvedenými v článku 9 ods. 1 písm. b)

1.  
Členské štáty v prípade podozrenia na chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. b) pri držaných zvieratách okrem dodržania povinnosti nahlasovania stanovenej v článku 18 ods. 1 a kým príslušný orgán neprijme akékoľvek opatrenia na kontrolu chorôb v súlade s článkom 74 ods. 1, prijmú opatrenia na zabezpečenie toho, aby prevádzkovatelia a iné príslušné dotknuté fyzické a právnické osoby prijali opatrenia na kontrolu chorôb uvedené v článku 74 ods. 1 písm. a) a v akýchkoľvek delegovaných aktoch prijatých podľa článku 74 ods. 4 s cieľom zabrániť rozšíreniu uvedenej choroby zo zoznamu z postihnutých zvierat, zariadení a iných miest, za ktoré sú zodpovední, na iné nepostihnuté zvieratá alebo na ľudí.
2.  
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel na doplnenie opatrení na kontrolu chorôb, ako sa stanovuje v odseku 1 tohto článku.

Článok 73

Šetrenie príslušným orgánom v prípade podozrenia na chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. b)

1.  
Príslušný orgán v prípade podozrenia na chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. b) pri držaných zvieratách bezodkladne vykoná šetrenie, ktorým sa potvrdí alebo vylúči výskyt uvedenej choroby zo zoznamu.
2.  

Na účely šetrenia stanoveného v odseku 1 príslušný orgán zabezpečí, aby:

a) 

úradní veterinárni lekári vykonali klinické vyšetrenie reprezentatívnej vzorky držaných zvierat druhov zo zoznamu na danú chorobu zo zoznamu;

b) 

úradní veterinárni lekári odobrali vhodné vzorky uvedených držaných zvierat druhov zo zoznamu a ďalšie vzorky na laboratórne vyšetrenie v laboratóriách, ktoré na tento účel určil príslušný orgán;

c) 

sa v takýchto určených laboratóriách vykonali vyšetrenia na potvrdenie alebo vylúčenie prítomnosti danej choroby zo zoznamu.

3.  
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel doplňujúcich pravidlá šetrenia stanovené v odseku 1 tohto článku.

Článok 74

Predbežné opatrenia na kontrolu chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. b) zo strany príslušného orgánu

1.  

Príslušný orgán v prípade, že má podozrenie na chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. b) pri držaných zvieratách, vykonáva nasledujúce predbežné opatrenia na kontrolu choroby s ohľadom na vnútroštátne požiadavky týkajúce sa získania prístupu do súkromných obydlí, kým nemá k dispozícii výsledky šetrenia stanoveného v článku 73 ods. 1 a kým sa nevykonajú opatrenia na kontrolu chorôb stanovené v článku 79:

a) 

uplatňuje opatrenia na kontrolu chorôb s cieľom obmedziť šírenie uvedenej choroby zo zoznamu z postihnutého územia, zariadenia, potravinárskeho alebo krmivárskeho podniku, prevádzkarne na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo z iného miesta;

b) 

v prípade potreby iniciuje epidemiologický prieskum, pričom zohľadní pravidlá týkajúce sa takéhoto prieskumu stanoveného v článku 57 ods. 1.

2.  
Okrem opatrení uvedených v odseku 1 môže príslušný orgán v prípadoch uvedených v danom odseku prijať dodatočné predbežné opatrenia na kontrolu chorôb pod podmienkou, že tieto opatrenia rešpektujú ustanovenia tohto nariadenia a sú v súlade s právom Únie.
3.  

Predbežné opatrenia na kontrolu chorôb stanovené v odsekoch 1 a 2 musia zodpovedať a byť primerané riziku, ktoré predstavuje daná choroba zo zoznamu, pričom sa v nich zohľadní:

a) 

profil choroby;

b) 

postihnuté držané zvieratá;

c) 

zdravotný štatút členského štátu, pásma, kompartmentu alebo zariadenia, v ktorom existuje podozrenie na chorobu zo zoznamu;

d) 

predbežné opatrenia na kontrolu chorôb stanovené v článku 55 ods. 1 a článku 56 a v akomkoľvek delegovanom akte prijatom podľa článku 55 ods. 2.

4.  

V súlade s článkom 264 Komisia prijme delegované akty, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. b), ktoré dopĺňajú pravidlá stanovené v odseku 1 tohto článku, pričom zohľadňuje okolnosti uvedené v odseku 3, pokiaľ ide o:

a) 

predbežné opatrenia na kontrolu chorôb, ktoré sa majú prijať na zabránenie šíreniu choroby zo zoznamu, ako je stanovené v odseku 1 písm. a);

b) 

uplatňovanie predbežných opatrení na kontrolu chorôb stanovených v odseku 1 písm. a) na iné zariadenia, ich epidemiologické jednotky, potravinárske alebo krmivárske podniky a prevádzkarne na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo na iné miesta;

c) 

zriadenie dočasných reštrikčných pásiem, ktoré sú vhodné z dôvodu profilu choroby.

Článok 75

Preskúmanie a rozšírenie predbežných opatrení na kontrolu chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. b)

Opatrenia na kontrolu chorôb stanovené v článku 74 ods. 1:

a) 

preskúma príslušný orgán podľa potreby vzhľadom na zistenia šetrenia stanoveného v článku 73 ods. 1 a podľa potreby vzhľadom na epidemiologický prieskum stanovený v článku 74 ods. 1 písm. b);

b) 

sa v prípade potreby ďalej rozšíria na iné miesta, ako sa uvádza v článku 74 ods. 4 písm. b).

Článok 76

Povinnosti prevádzkovateľov a iných príslušných fyzických a právnických osôb a opatrenia, ktoré má prijať príslušný orgán v prípade podozrenia na choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. c)

1.  
V prípade podozrenia na chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. c) v členskom štáte, ktorý sa rozhodol pre eradikačný program vzťahujúci sa na príslušné časti jeho územia alebo jeho pásiem či kompartmentov, ako sa stanovuje v článku 31 ods. 2, uvedený členský štát prijme vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby prevádzkovatelia a iné dotknuté príslušné fyzické a právnické osoby prijali vhodné opatrenia stanovené v článku 72 ods. 1, kým príslušný orgán neprijme akékoľvek opatrenia na kontrolu chorôb v súlade s odsekom 2 tohto článku.
2.  

Príslušný orgán členského štátu, ktorý sa rozhodol pre eradikáciu choroby zo zoznamu uvedenej v odseku 1, v prípade, že má podozrenie na danú chorobu pri držaných zvieratách:

a) 

bezodkladne vykoná šetrenie s cieľom potvrdiť alebo vylúčiť výskyt danej choroby zo zoznamu v súlade s článkom 73 ods. 1 a 2;

b) 

kým nemá k dispozícii výsledky šetrenia stanoveného v písmene a) a kým sa nevykonajú opatrenia na kontrolu choroby v súlade s článkom 80 ods. 1, vykoná predbežné opatrenia na kontrolu choroby stanovené v článku 74 ods. 1 a 2.

3.  
Príslušný orgán preskúma a rozšíri predbežné opatrenia na kontrolu choroby uvedené v odseku 2 písm. b) v súlade s článkom 75.
4.  
Odseky 1, 2 a 3 tohto článku sa uplatňujú aj na členské štáty alebo pásma, ktoré získali štatút bez výskytu choroby, s cieľom udržať tento štatút v súlade s článkom 36 alebo na kompartmenty v súlade s článkom 37 ods. 2.
5.  

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel doplňujúcich pravidlá pre:

a) 

opatrenia na kontrolu chorôb podľa odseku 1;

b) 

šetrenie stanovené v odseku 2 písm. a);

c) 

predbežné opatrenia na kontrolu chorôb, ktoré sa majú prijať na zabránenie šíreniu choroby zo zoznamu, ako je stanovené v odseku 2 písm. b).Oddiel 2

Potvrdenie choroby pri držaných zvieratách

Článok 77

Úradné potvrdenie choroby príslušným orgánom

1.  

Príslušný orgán založí úradné potvrdenie choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. b) alebo c) na týchto informáciách:

a) 

na výsledkoch klinických a laboratórnych vyšetrení stanovených v článku 73 ods. 2;

b) 

podľa potreby na epidemiologickom prieskume stanovenom v článku 74 ods. 1 písm. b);

c) 

na ďalších dostupných epidemiologických údajoch.

2.  
Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa požiadaviek, ktoré sa majú splniť na účely úradného potvrdenia uvedeného v odseku 1.

Článok 78

Zrušenie predbežných opatrení na kontrolu chorôb v prípade vylúčenia výskytu choroby

Príslušný orgán naďalej uplatňuje predbežné opatrenia na kontrolu chorôb stanovené v článku 74 ods. 1, článku 75 a článku 76 ods. 2 písm. b), až kým sa výskyt daných chorôb zo zoznamu nevylúči v súlade s článkom 77 ods. 1 a s akýmikoľvek pravidlami prijatými podľa článku 77 ods. 2.Oddiel 3

Opatrenia na kontrolu chorôb v prípade potvrdenia choroby pri držaných zvieratách

Článok 79

Opatrenia na kontrolu chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. b) zo strany príslušného orgánu

V prípade úradného potvrdenia ohniska choroby v súlade s článkom 77 ods. 1, pokiaľ ide o chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. b) pri držaných zvieratách, príslušný orgán v členskom štáte, pásme alebo v kompartmente podľa toho, čo je relevantné v prípade tohto ohniska choroby:

a) 

uplatňuje opatrenia na kontrolu chorôb stanovené v povinnom eradikačnom programe stanovenom v článku 31 ods. 1 pre danú chorobu zo zoznamu, alebo

b) 

ak členský štát alebo pásmo získali štatút bez výskytu choroby v súlade s článkom 36 alebo ak ho získal kompartment v súlade s článkom 37:

i) 

prijme jedno alebo viaceré opatrenia stanovené v článkoch 53 až 69 primerané riziku, ktoré predstavuje daná choroba zo zoznamu, a

ii) 

v prípade potreby iniciuje povinný eradikačný program uvedenej choroby zo zoznamu.

Článok 80

Opatrenia na kontrolu chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. c) prijímané príslušným orgánom

1.  
V prípade úradného potvrdenia ohniska choroby v súlade s článkom 77 ods. 1, pokiaľ ide o chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. c) pri držaných zvieratách v členskom štáte, ktorý sa rozhodol pre eradikačný program vzťahujúci sa na príslušné časti jeho územia alebo jeho pásiem či kompartmentov, ako sa stanovuje v článku 31 ods. 2, podľa toho, čo je relevantné v prípade danej choroby zo zoznamu alebo daného ohniska choroby, príslušný orgán uplatní opatrenia na kontrolu choroby stanovené vo voliteľnom eradikačnom programe.
2.  

Príslušný orgán môže prijať okrem opatrení na kontrolu chorôb stanovených v odseku 1 dodatočné opatrenia na kontrolu choroby, ktoré môžu zahŕňať jedno alebo viaceré z opatrení stanovených v článkoch 53 až 69 a sú primerané riziku, ktoré predstavuje daná choroba zo zoznamu, a zohľadní sa v nich:

a) 

profil choroby;

b) 

postihnuté držané zvieratá;

c) 

hospodárske a sociálne vplyvy.

3.  

V prípade úradného potvrdenia ohniska choroby v súlade s článkom 77 ods. 1, pokiaľ ide o chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. c) pri držaných zvieratách v členskom štáte, pásme alebo v kompartmente, ktorý získal štatút bez výskytu choroby v súlade s článkom 36 alebo článkom 37, a s cieľom udržať tento štatút príslušný orgán prijme jedno alebo viaceré z opatrení stanovených v článkoch 53 až 69. Uvedené opatrenia musia byť primerané riziku, ktoré predstavuje choroba zo zoznamu, pričom sa v nich zohľadní:

a) 

profil choroby;

b) 

postihnuté držané zvieratá;

c) 

hospodárske a sociálne vplyvy.Oddiel 4

Voľne žijúce zvieratá

Článok 81

Opatrenia na kontrolu chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. b) pri voľne žijúcich zvieratách

V prípade, že príslušný orgán postihnutého členského štátu má podozrenie na chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. b) pri voľne žijúcich zvieratách alebo úradne potvrdí ohnisko tejto choroby, tento príslušný orgán v rámci svojho územia alebo v dotknutej oblasti či pásme podľa toho, čo je relevantné pre toto ohnisko choroby:

a) 

uplatňuje opatrenia na kontrolu chorôb stanovené v povinnom eradikačnom programe stanovenom ►C4  v článku 31 ods. 1 ◄ pre danú chorobu zo zoznamu alebo

b) 

iniciuje povinný eradikačný program, ak sa eradikačný program stanovený v článku 31 ods. 1 pre uvedenú chorobu zo zoznamu ešte neuplatnil z dôvodu predchádzajúcej absencie uvedenej choroby alebo z dôvodu stavu bez výskytu uvedenej choroby a ak sú na kontrolu uvedenej choroby a na zabránenie jej šíreniu potrebné opatrenia pre voľne žijúce zvieratá.

Článok 82

Opatrenia na kontrolu chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. c) pri voľne žijúcich zvieratách

1.  
V prípade, že príslušný orgán má podozrenie na chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. c) pri voľne žijúcich zvieratách alebo túto chorobu pri voľne žijúcich zvieratách úradne potvrdí a postihnutý členský štát sa rozhodne pre eradikáciu tejto choroby, a za predpokladu, že vo voliteľnom eradikačnom programe stanovenom v článku 31 ods. 2 sa pre túto chorobu zo zoznamu predpokladajú opatrenia pre voľne žijúce zvieratá, príslušný orgán uplatňuje opatrenia na kontrolu chorôb stanovené v tomto voliteľnom eradikačnom programe, a to v rámci územia dotknutého členského štátu, oblasti alebo pásma podľa toho, čo je relevantné pre toto podozrenie alebo úradné potvrdenie.
2.  

Príslušný orgán môže prijať okrem opatrení na kontrolu chorôb stanovených v odseku 1 dodatočné opatrenia na kontrolu chorôb, ktoré môžu zahŕňať jedno alebo viaceré z opatrení stanovených v článkoch 53 až 69 a sú primerané riziku, ktoré predstavuje daná choroba zo zoznamu, a zohľadní sa v nich:

a) 

profil choroby;

b) 

postihnuté voľne žijúce zvieratá a riziko prenosu chorôb na zvieratá a na ľudí a

c) 

hospodárske, sociálne a environmentálne vplyvy.

3.  

V prípade úradného potvrdenia ohniska choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. c) pri voľne žijúcich zvieratách v členskom štáte, pásme alebo v kompartmente, ktorý získal štatút bez výskytu choroby v súlade s článkom 36 alebo článkom 37, a s cieľom udržať tento štatút príslušný orgán prijme jedno alebo viaceré z opatrení stanovených v článkoch 53 až 69. Uvedené opatrenia musia byť primerané riziku, ktoré predstavuje daná choroba, pričom sa v nich zohľadní:

a) 

profil choroby;

b) 

postihnuté voľne žijúce zvieratá a riziko prenosu chorôb na zvieratá a na ľudí;

c) 

relevantnosť výskytu choroby pri voľne žijúcich zvieratách v súvislosti so zdravotným štatútom držaných zvierat a

d) 

hospodárske, sociálne a environmentálne vplyvy.Oddiel 5

Koordinácia zo strany komisie a dočasné osobitné pravidlá na kontrolu chorôb

Článok 83

Koordinácia opatrení zo strany Komisie a dočasné osobitné pravidlá týkajúce sa oddielov 1 až 4

1.  

Členské štáty informujú Komisiu o:

a) 

opatreniach na kontrolu chorôb prijatých ich príslušnými orgánmi v súlade s článkom 77 ods. 1, článkami 78, 79 a 81 a akýmikoľvek delegovanými aktmi prijatými podľa článku 77 ods. 2 v súvislosti s chorobou zo zoznamu uvedenou v článku 9 ods. 1 písm. b);

b) 

opatreniach na kontrolu chorôb prijatých ich príslušnými orgánmi v súlade s článkom 77 ods. 1, článkom 78, článkom 80 ods. 1 a článkom 82 a akýmikoľvek delegovanými aktmi prijatými podľa článku 77 ods. 2 v súvislosti s chorobou zo zoznamu uvedenou v článku 9 ods. 1 písm. c).

2.  

Komisia preskúma situáciu v súvislosti s chorobou a opatrenia na kontrolu chorôb prijaté príslušným orgánom v súlade s touto kapitolou a môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť osobitné pravidlá pre opatrenia na kontrolu chorôb na obmedzené časové obdobie v súvislosti s chorobou zo zoznamu uvedenou v článku 9 ods. 1 písm. b) alebo c) za podmienok, ktoré sú vhodné vzhľadom na epidemiologickú situáciu, ak:

a) 

sa uvedené opatrenia na kontrolu chorôb, ktoré prijal dotknutý príslušný orgán, nepovažujú za vhodné z hľadiska epidemiologickej situácie;

b) 

sa uvedená choroba zo zoznamu šíri napriek opatreniam na kontrolu chorôb prijatým v súlade s touto kapitolou, ak je to relevantné.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

3.  
Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. b) alebo c), ktorá predstavuje objavujúce sa riziko s veľmi významným vplyvom, okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 266 ods. 3.ČASŤ IV

REGISTRÁCIA, SCHVAĽOVANIE, VYSLEDOVATEĽNOSŤ A PREMIESTŇOVANIEHLAVA I

SUCHOZEMSKÉ ZVIERATÁ, ZÁRODOČNÉ PRODUKTY A PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU ZO SUCHOZEMSKÝCH ZVIERATKAPITOLA 1

Registrácia, schvaľovanie, vedenie záznamov a registreOddiel 1

Registrácia zariadení a určitých typov prevádzkovateľov

Článok 84

Povinnosť prevádzkovateľov registrovať zariadenia

1.  

Prevádzkovatelia zariadení, v ktorých sa držia suchozemské zvieratá alebo v ktorých sa zbierajú, produkujú, spracúvajú alebo skladujú zárodočné produkty, na účely registrácie svojich zariadení v súlade s článkom 93 pred začatím takýchto činností:

a) 

informujú príslušný orgán o každom takomto zariadení, za ktoré sú zodpovední;

b) 

poskytnú príslušnému orgánu informácie o:

i) 

názve a adrese dotknutého prevádzkovateľa;

ii) 

umiestnení zariadenia a poskytnú aj opis svojho zariadenia;

iii) 

kategóriách, druhoch a počte alebo množstve držaných suchozemských zvierat alebo zárodočných produktov, ktoré majú v úmysle držať v zariadení, a o kapacite zariadenia;

iv) 

type zariadenia a

v) 

akýchkoľvek ďalších aspektoch zariadenia, ktoré sú relevantné na účely určovania rizika, ktoré predstavuje.

2.  

Prevádzkovatelia zariadení uvedení v odseku 1 informujú príslušný orgán o:

a) 

každej zmene v dotknutom zariadení týkajúcej sa záležitostí uvedených v odseku 1 písm. b);

b) 

každom ukončení činnosti dotknutým prevádzkovateľom alebo zariadením.

3.  
Od zariadení, ktoré podliehajú schvaľovaniu v súlade s článkom 94 ods. 1, sa nevyžaduje, aby poskytovali informácie uvedené v odseku 1 tohto článku.

Článok 85

Výnimky z povinnosti prevádzkovateľov registrovať zariadenia

Odchylne od článku 84 ods. 1 môžu členské štáty oslobodiť určité kategórie zariadení, ktoré predstavujú len zanedbateľné riziko, od požiadavky registrácie, ako sa stanovuje vo vykonávacom akte prijatom v súlade s článkom 86 ods. 2. Členské štáty informujú Komisiu o takýchto výnimkách.

Článok 86

Vykonávacie právomoci týkajúce sa povinnosti prevádzkovateľov registrovať zariadenia

1.  
Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré majú prevádzkovatelia poskytnúť na účely registrácie zariadení podľa článku 84 ods. 1, vrátane lehôt, v rámci ktorých sa takéto informácie majú poskytnúť.
2.  

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pravidlá týkajúce sa typov zariadení, ktoré môžu členské štáty oslobodiť od požiadavky registrácie v súlade s článkom 85 na základe:

a) 

druhov, kategórií a počtu držaných suchozemských zvierat a zárodočných produktov v dotknutom zariadení a kapacity tohto zariadenia;

b) 

typu zariadenia a

c) 

premiestňovania držaných suchozemských zvierat alebo zárodočných produktov do zariadenia a zo zariadenia.

3.  
Vykonávacie akty uvedené v tomto článku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

Článok 87

Povinnosť registrácie prepravcov držaných kopytníkov a delegované akty

1.  

Prepravcovia držaných kopytníkov, ktorí prepravujú tieto zvieratá medzi členskými štátmi alebo medzi členským štátom a treťou krajinou, na účely registrácie v súlade s článkom 93 pred začatím takýchto činností:

a) 

informujú príslušný orgán o svojej činnosti;

b) 

poskytnú uvedenému príslušnému orgánu informácie o:

i) 

názve a adrese dotknutého prepravcu;

ii) 

kategóriách, druhoch a počte držaných kopytníkov, pre ktoré sa plánuje preprava;

iii) 

type prepravy;

iv) 

dopravných prostriedkoch.

2.  

Prepravcovia uvedení v odseku 1 informujú príslušný orgán o:

a) 

každej zmene týkajúcej sa záležitostí uvedených v odseku 1 písm. b);

b) 

každom ukončení prepravnej činnosti.

3.  
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa doplnenia pravidiel stanovených v odseku 1 tohto článku, vyžadujúcich, aby iné typy prepravcov, ktorých prepravná činnosť predstavuje špecifické a významné riziká pre určité druhy alebo kategórie zvierat, poskytovali primerané informácie na účely registrácie svojej činnosti.

Článok 88

Výnimky z povinnosti registrácie prepravcov držaných kopytníkov

Odchylne od článku 87 ods. 1 môžu členské štáty oslobodiť určité kategórie prepravcov, ktorých prepravná činnosť predstavuje len zanedbateľné riziko, od požiadavky registrácie, ako sa stanovuje vo vykonávacom akte prijatom v súlade s článkom 89 ods. 2. Členské štáty informujú Komisiu o takýchto výnimkách.

Článok 89

Vykonávacie právomoci týkajúce sa registračnej povinnosti prepravcov

1.  
Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré majú prepravcovia poskytnúť na účely registrácie svojej činnosti podľa článku 87 ods. 1 a 3, vrátane lehôt, v rámci ktorých sa takéto informácie majú poskytnúť.
2.  

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pravidlá týkajúce sa typov prepravcov, ktoré môžu členské štáty oslobodiť od požiadavky registrácie v súlade s článkom 88 na základe:

a) 

vzdialeností, na ktoré prepravujú dané kopytníky, a

b) 

kategórií, druhov a počtu kopytníkov, ktoré prepravujú.

3.  
Vykonávacie akty uvedené v tomto článku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

Článok 90

Povinnosť registrácie prevádzkovateľov vykonávajúcich zhromažďovanie bez ohľadu na zariadenie

1.  

Prevádzkovatelia, ktorí vykonávajú zhromažďovanie držaných kopytníkov a hydiny nezávisle od zariadenia, vrátane prevádzkovateľov, ktorí zvieratá kupujú a predávajú, poskytnú príslušnému orgánu na účely registrácie v súlade s článkom 93 pred začatím svojich činností informácie o:

a) 

názve a adrese dotknutého prevádzkovateľa;

b) 

druhoch a kategóriách držaných kopytníkov a hydiny, na ktoré sa vzťahuje ich činnosť.

2.  

Prevádzkovatelia uvedení v odseku 1 informujú príslušný orgán o:

a) 

každej zmene týkajúcej sa záležitostí uvedených v odseku 1;

b) 

každom ukončení činnosti dotknutým prevádzkovateľom.

Článok 91

Výnimky z povinnosti registrácie prevádzkovateľov vykonávajúcich zhromažďovanie

Odchylne od článku 90 ods. 1 môžu členské štáty oslobodiť určité kategórie prevádzkovateľov vykonávajúcich zhromažďovanie, ktoré predstavujú len zanedbateľné riziko, od požiadavky registrácie, ako sa stanovuje vo vykonávacom akte prijatom v súlade s článkom 92 ods. 2. Členské štáty informujú Komisiu o takýchto výnimkách.

Článok 92

Vykonávacie právomoci týkajúce sa povinnosti registrácie prevádzkovateľov vykonávajúcich zhromažďovanie

1.  
Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré majú prevádzkovatelia poskytnúť na účely registrácie podľa článku 90 ods. 1, vrátane lehôt, do ktorých sa takéto informácie majú poskytnúť.
2.  
Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pravidlá týkajúce sa typov prevádzkovateľov, ktorých môžu členské štáty oslobodiť od požiadavky registrácie v súlade s článkom 91 pod podmienkou, že činnosť takýchto prevádzkovateľov predstavuje len zanedbateľné riziko, a na základe druhov, kategórií a počtu držaných suchozemských zvierat, na ktoré sa ich činnosť vzťahuje.
3.  
Vykonávacie akty uvedené v tomto článku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

Článok 93

Povinnosť príslušného orgánu týkajúca sa registrácie

Príslušný orgán zaregistruje:

a) 

zariadenia do registra stanoveného v článku 101 ods. 1, ak dotknutý prevádzkovateľ poskytol informácie požadované v súlade s článkom 84 ods. 1;

b) 

prepravcov do registra stanoveného v článku 101 ods. 1, ak dotknutý prepravca poskytol informácie požadované v súlade s článkom 87 ods. 1 a 3;

c) 

prevádzkovateľov vykonávajúcich zhromažďovanie bez ohľadu na zariadenie do registra stanoveného v článku 101 ods. 1, ak dotknutý prevádzkovateľ poskytol informácie požadované v súlade s článkom 90 ods. 1.

Príslušný orgán pridelí každému zariadeniu, prepravcovi a prevádzkovateľovi, ktorí sa uvádzajú v prvom odseku písmenách a) až c), jedinečné registračné číslo.Oddiel 2

Schvaľovanie určitých typov zariadení

Článok 94

Schvaľovanie určitých zariadení a delegované akty

1.  

Prevádzkovatelia nasledujúcich typov zariadení požiadajú príslušný orgán o schválenie v súlade s článkom 96 ods. 1 a nezačnú svoje činnosti, kým ich zariadenie nie je schválené v súlade s článkom 97 ods. 1:

a) 

zariadení na zhromažďovanie kopytníkov a hydiny, z ktorých sa uvedené zvieratá premiestňujú do iného členského štátu alebo ktoré prijímajú zvieratá z iného členského štátu;

b) 

zariadení pre zárodočné produkty pre hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a kone, z ktorých sa zárodočné produkty uvedených zvierat premiestňujú do iného členského štátu;

c) 

liahní, z ktorých sa násadové vajcia alebo hydina premiestňujú do iného členského štátu;

d) 

zariadení, kde sa drží hydina, z ktorých sa hydina určená na iné účely ako zabitie alebo násadové vajcia premiestňujú do iného členského štátu;

e) 

akéhokoľvek iného typu zariadenia pre držané suchozemské zvieratá, ktoré predstavuje významné riziko a pri ktorom sa vyžaduje, aby bolo schválené v súlade s pravidlami stanovenými v delegovanom akte prijatom v súlade s odsekom 3 písm. b).

2.  

Prevádzkovatelia ukončia činnosť v zariadení uvedenom v odseku 1, ak:

a) 

príslušný orgán zruší alebo pozastaví svoje schválenie v súlade s článkom 100 ods. 2 alebo

b) 

v prípade podmienečného schválenia, ktoré bolo udelené v súlade s článkom 99 ods. 3, dané zariadenie nesplní zatiaľ nesplnené požiadavky uvedené v článku 99 ods. 3 a nezíska konečné schválenie v súlade s článkom 97 ods. 1.

3.  

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a) 

výnimiek z požiadavky pre prevádzkovateľov typov zariadení uvedených v odseku 1 písm. a) až d), aby požiadali príslušný orgán o schválenie, ak uvedené zariadenia predstavujú zanedbateľné riziko;

b) 

typov zariadení, ktoré musia byť schválené v súlade s odsekom 1 písm. e);

c) 

osobitných pravidiel na ukončenie činností pre zariadenia pre zárodočné produkty uvedené v odseku 1 písm. b).

4.  

Komisia pri prijímaní delegovaných aktov stanovených v odseku 3 vychádza z týchto kritérií:

a) 

druhov a kategórií držaných suchozemských zvierat alebo zárodočných produktov v zariadení;

b) 

počtu druhov a počtu držaných suchozemských zvierat alebo zárodočných produktov držaných v zariadení;

c) 

typu zariadenia a typu produkcie a

d) 

premiestňovania držaných suchozemských zvierat alebo zárodočných produktov do uvedených typov zariadení a z nich.

Článok 95

Schvaľovanie štatútu zariadení so špeciálnym režimom

Prevádzkovatelia zariadení, ktorí si želajú získať štatút zariadenia so špeciálnym režimom:

a) 

sa obrátia na príslušný orgán so žiadosťou o schválenie v súlade s článkom 96 ods. 1;

b) 

premiestnia držané zvieratá do svojho zariadenia alebo z neho v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 137 ods. 1 a vo všetkých delegovaných aktoch prijatých v súlade s článkom 137 ods. 2 až po tom, ako príslušný orgán udelí ich zariadeniu uvedený štatút v súlade s článkami 97 a 99.

Článok 96

Povinnosť prevádzkovateľov poskytnúť informácie s cieľom získať schválenie a vykonávacie akty

1.  

Prevádzkovatelia na účely svojej žiadosti o schválenie ich zariadenia stanovenej v článku 94 ods. 1 a článku 95 písm. a) poskytnú príslušnému orgánu tieto informácie:

a) 

názov a adresu dotknutého prevádzkovateľa;

b) 

umiestnenie dotknutého zariadenia a opis svojho zariadenia;

c) 

kategórie, druhy a počet držaných suchozemských zvierat alebo zárodočných produktov na schválenie, ktoré sa držia v zariadení;

d) 

typ zariadenia;

e) 

iné aspekty zariadenia súvisiace s jeho špecifickosťou, ktorá je relevantná pri určovaní možného rizika, ktoré predstavuje.

2.  

Prevádzkovatelia zariadení uvedení v odseku 1 informujú príslušný orgán o:

a) 

každej zmene v zariadeniach týkajúcej sa záležitostí uvedených v odseku 1 písm. a), b) alebo c);

b) 

každom ukončení činnosti dotknutým prevádzkovateľom alebo zariadením.

3.  
Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré majú prevádzkovatelia poskytnúť v žiadosti o schválenie svojho zariadenia v súlade s odsekom 1, a lehôt, v rámci ktorých sa informácie uvedené v odseku 1 a odseku 2 písm. b) majú poskytnúť.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

Článok 97

Schvaľovanie zariadení, podmienky ich schválenia a delegované akty

1.  

Príslušné orgány schvália zariadenia podľa článku 94 ods. 1 a článku 95 písm. a), len ak takéto zariadenia:

a) 

spĺňajú v prípade potreby tieto požiadavky, pokiaľ ide o:

i) 

karanténu, izoláciu a iné opatrenia biologickej bezpečnosti s ohľadom na požiadavky stanovené v článku 10 ods. 1 písm. b) a v pravidlách prijatých podľa článku 10 ods. 2;

ii) 

požiadavky na dohľad stanovené v článku 24 a podľa potreby v súvislosti s dotknutým typom zariadenia a súvisiacim rizikom v článku 25;

iii) 

vedenie záznamov stanovené v článkoch 102 a 103 a akékoľvek pravidlá prijaté podľa článkov 106 a 107;

b) 

majú zariadenia a vybavenie, ktoré:

i) 

sú primerané na zmiernenie rizika zavlečenia a šírenia chorôb na prijateľnú úroveň s ohľadom na dotknutý typ zariadenia;

ii) 

majú kapacitu zodpovedajúcu dotknutému počtu držaných suchozemských zvierat alebo dotknutému objemu zárodočných produktov;

c) 

nepredstavujú neprijateľné riziko, pokiaľ ide o šírenie chorôb, s ohľadom na zavedené opatrenia na zmiernenie rizika;

d) 

majú primerane vyškolený personál na činnosť dotknutého zariadenia;

e) 

majú zavedený systém, ktorý dotknutému prevádzkovateľovi umožňuje preukázať príslušnému orgánu, že spĺňa požiadavky uvedené v písmenách a) až d).

2.  

Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa:

a) 

karantény, izolácie a iných opatrení biologickej bezpečnosti uvedených v odseku 1 písm. a) bode i);

b) 

dohľadu uvedeného v odseku 1 písm. a) bode ii);

c) 

zariadení a vybavenia uvedených v odseku 1 písm. b);

d) 

povinností, kompetencie a špecializovanej odbornej prípravy personálu a veterinárnych lekárov stanovených v odseku 1 písm. d) na činnosť zariadení pre zárodočné produkty a zariadení na zhromažďovanie kopytníkov a hydiny;

e) 

potrebného dohľadu príslušného orgánu nad zariadeniami pre zárodočné produkty a nad zariadeniami na zhromažďovanie kopytníkov a hydiny.

3.  

Komisia pri stanovovaní pravidiel, ktoré sa majú stanoviť v delegovaných aktoch, ktoré sa majú prijať podľa odseku 2, vychádza z týchto skutočností:

a) 

rizík, ktoré predstavuje každý typ zariadenia;

b) 

druhov a kategórií držaných suchozemských zvierat, ktorých sa schválenie týka;

c) 

dotknutého typu produkcie;

d) 

typických spôsobov premiestňovania pre typ zariadenia a druhy a kategórie zvierat držané v týchto zariadeniach.

Článok 98

Rozsah schválenia zariadení

Príslušný orgán v schválení zariadenia udelenom podľa článku 97 ods. 1 na základe žiadosti podanej v súlade s článkom 94 ods. 1 alebo s článkom 95 písm. a) výslovne uvedie:

a) 

na ktoré typy zariadení uvedené v článku 94 ods. 1, článku 95 a v pravidlách prijatých podľa článku 94 ods. 3 písm. b) sa schválenie vzťahuje;

b) 

na ktoré druhy a kategórie držaných suchozemských zvierat alebo zárodočných produktov týchto druhov sa schválenie vzťahuje.

Článok 99

Postupy udelenia schválenia príslušným orgánom

1.  
Príslušný orgán stanoví postupy pre prevádzkovateľov, ktoré majú dodržiavať pri podávaní žiadosti o schválenie svojich zariadení v súlade s článkom 94 ods. 1, článkom 95 alebo s článkom 96 ods. 1.
2.  
Po prijatí žiadosti prevádzkovateľa o schválenie príslušný orgán v súlade s článkom 94 ods. 1 alebo s článkom 95 písm. a) vykoná návštevu na mieste.
3.  
Ak sú splnené požiadavky uvedené v článku 97 a odsekoch 1 a 2 tohto článku, príslušný orgán udelí schválenie.
4.  
Ak zariadenie nespĺňa všetky požiadavky na schválenie uvedené v článku 97, príslušný orgán môže zariadenie podmienečne schváliť, ak sa na základe žiadosti dotknutého prevádzkovateľa a následnej návštevy na mieste podľa odseku 2 tohto článku zdá, že zariadenie spĺňa všetky hlavné požiadavky, ktoré poskytujú dostatočné záruky na to, že toto zariadenie nepredstavuje významné riziko.
5.  
Ak príslušný orgán udelil podmienečné schválenie v súlade s odsekom 4 tohto článku, tento príslušný orgán udelí úplné schválenie iba v tom prípade, ak z ďalšej návštevy zariadenia na mieste uskutočnenej v rámci troch mesiacov od dátumu udelenia podmienečného schválenia alebo z dokumentácie poskytnutej prevádzkovateľom v rámci troch mesiacov od tohto dátumu vyplynie, že zariadenie spĺňa všetky požiadavky na schválenie stanovené v článku 97 ods. 1 a dodržiava pravidlá prijaté podľa článku 97 ods. 2.

Ak z návštevy na mieste alebo z dokumentácie uvedenej v prvom pododseku vyplynie, že sa dosiahol jasný pokrok, ale zariadenie ešte stále nespĺňa všetky uvedené požiadavky, príslušný orgán môže podmienečné schválenie predĺžiť. Podmienečné schválenie sa však nesmie udeliť na celkové obdobie dlhšie ako šesť mesiacov.

Článok 100

Preskúmanie, pozastavenie a zrušenie schválení príslušným orgánom

1.  
Príslušný orgán priebežne preskúmava schválenia zariadení udelené v súlade s článkami 97 a 99, a to s primeranou frekvenciou zvolenou na základe súvisiaceho rizika.
2.  
Ak príslušný orgán zistí vážne nedostatky v zariadení, pokiaľ ide o súlad s požiadavkami stanovenými v článku 97 ods. 1 a pravidlami prijatými podľa článku 97 ods. 2 a prevádzkovateľ tohto zariadenia nie je schopný poskytnúť primerané záruky, že uvedené nedostatky sa odstránia, príslušný orgán začne postupy na zrušenie schválenia zariadenia.

Príslušný orgán však môže iba pozastaviť, a nie zrušiť schválenie zariadenia, ak prevádzkovateľ môže zaručiť, že uvedené nedostatky odstráni v rámci primeraného časového obdobia.

3.  
Schválenie sa po zrušení alebo pozastavení v súlade s odsekom 2 znovu udelí alebo obnoví iba v prípade, ak sa príslušný orgán presvedčil, že zariadenie v plnej miere spĺňa všetky požiadavky tohto nariadenia zodpovedajúce danému typu zariadenia.Oddiel 3

Registre príslušných orgánov

Článok 101

Registre vedené príslušným orgánom

1.  

Každý príslušný orgán vytvorí a aktualizuje registre:

a) 

všetkých zariadení a prevádzkovateľov registrovaných podľa článku 93;

b) 

všetkých zariadení schválených v súlade s článkami 97 a 99.

Každý príslušný orgán sprístupní registre uvedené v prvom pododseku písm. a) a b) Komisii a príslušným orgánom iných členských štátov v takom rozsahu, v akom sú v nich obsiahnuté informácie relevantné na premiestňovanie držaných suchozemských zvierat a ich zárodočných produktov medzi členskými štátmi.

Každý príslušný orgán sprístupní register schválených zariadení uvedený v prvom pododseku písm. b) verejnosti v takom rozsahu, v akom sú v ňom obsiahnuté informácie relevantné na premiestňovanie držaných suchozemských zvierat a ich zárodočných produktov medzi členskými štátmi.

2.  
Ak je to vhodné a relevantné, príslušný orgán môže kombinovať registráciu uvedenú v odseku 1 prvom pododseku písm. a) a schválenia uvedené v odseku 1 prvom pododseku písm. b) s registráciou na iné účely.
3.  
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných informácií, ktoré majú byť uvedené v registroch stanovených v odseku 1 prvom pododseku písm. a) a b), a dostupnosti registra stanoveného v odseku 1 prvom pododseku písm. b) pre verejnosť.Oddiel 4

Vedenie záznamov

Článok 102

Povinnosti prevádzkovateľov iných zariadení ako zariadení pre zárodočné produkty týkajúce sa vedenia záznamov

1.  

Prevádzkovatelia zariadení, ktoré podliehajú požiadavke registrácie v súlade s článkom 93 alebo schváleniu v súlade s článkom 97 ods. 1, vedú a udržiavajú záznamy obsahujúce prinajmenšom tieto informácie:

a) 

druhy, kategórie, počet a prípadne identifikáciu držaných suchozemských zvierat v ich zariadení;

b) 

premiestňovanie držaných suchozemských zvierat do ich zariadenia a z ich zariadenia, pričom sa podľa potreby uvedie:

i) 

ich miesto pôvodu alebo určenia;

ii) 

dátum takéhoto premiestňovania;

c) 

požadované doklady, ktoré majú sprevádzať držané suchozemské zvieratá prichádzajúce do ich zariadenia alebo odchádzajúce z ich zariadenia v súlade s článkom 112 písm. b), článkom 113 ods. 1 písm. b), článkom 114 ods. 1 písm. c), článkom 115 písm. b), článkom 117 písm. b), článkom 143 ods. 1 a 2, článkom 164 ods. 2 a akýmikoľvek pravidlami prijatými podľa článkov 118 a 120 a článku 144 ods. 1 písm. b) a c);

d) 

úmrtnosť držaných suchozemských zvierat v ich zariadení;

e) 

opatrenia biologickej bezpečnosti, dohľad, liečba, výsledky vyšetrení a iné relevantné informácie, podľa potreby vzhľadom na:

i) 

druhy a kategórie suchozemských zvierat držaných v zariadení;

ii) 

typ produkcie;

iii) 

typ a veľkosť zariadenia;

f) 

výsledky všetkých návštev týkajúcich sa zdravia zvierat vyžadovaných v súlade s článkom 25 ods. 1.

Záznamy sa musia viesť a udržiavať v tlačenej alebo elektronickej podobe.

2.  
Zariadenia, ktoré predstavujú nízke riziko šírenia chorôb zo zoznamu alebo objavujúcich sa chorôb, môže dotknutý členský štát oslobodiť od požiadavky viesť záznamy o všetkých informáciách uvedených v odseku 1 alebo o niektorých z nich.
3.  

Prevádzkovatelia zariadení vedú záznamy stanovené v odsekoch 1 a 2 o svojom dotknutom zariadení a:

a) 

na žiadosť ich ihneď sprístupnia príslušnému orgánu;

b) 

uchovávajú ich minimálne počas obdobia, ktoré určí príslušný orgán, ale ktoré nesmie byť kratšie ako tri roky.

4.  

Odchylne od odseku 3 možno oslobodiť prevádzkovateľov od povinnosti viesť záznamy o niektorých alebo o všetkých záležitostiach stanovených v odseku 1, keď dotknutý prevádzkovateľ:

a) 

má prístup k počítačovej databáze uvedenej v článku 109 pre príslušné druhy a databáza už obsahuje informácie, ktoré sa majú zahrnúť do záznamov, a

b) 

zabezpečuje vkladanie aktuálnych informácií priamo do uvedenej počítačovej databázy.

Článok 103

Povinnosti vedenia záznamov v prípade zariadení pre zárodočné produkty

1.  

Prevádzkovatelia zariadení pre zárodočné produkty vedú a udržiavajú záznamy obsahujúce prinajmenšom tieto informácie:

a) 

plemeno, vek, identifikáciu a zdravotný štatút darcovských zvierat používaných na produkciu zárodočných produktov;

b) 

čas a miesto odberu a spracovanie a uskladnenie odobraných, vyprodukovaných alebo spracovaných zárodočných produktov;

c) 

identifikáciu zárodočných produktov spolu s podrobnosťami o ich mieste určenia, ak je známe;

d) 

požadované doklady, ktoré majú sprevádzať zárodočné produkty pri vstupe do daného zariadenia alebo pri výstupe z neho v súlade s článkom 162 a článkom 164 ods. 2 a akýmikoľvek pravidlami prijatými podľa článku 162 ods. 3 a 4;

e) 

podľa potreby výsledky klinických a laboratórnych testov;

f) 

použité laboratórne techniky.

2.  
Zariadenia, ktoré predstavujú nízke riziko šírenia chorôb zo zoznamu alebo objavujúcich sa chorôb, môže dotknutý členský štát oslobodiť od požiadavky viesť záznamy o všetkých informáciách uvedených v odseku 1 alebo o niektorých z nich.
3.  

Prevádzkovatelia zariadení pre zárodočné produkty vedú záznamy o priestoroch ich zariadenia stanovené v odsekoch 1 a 2 a:

a) 

na žiadosť ich ihneď sprístupnia príslušnému orgánu;

b) 

uchovávajú ich minimálne počas obdobia, ktoré určí príslušný orgán, ale ktoré nesmie byť kratšie ako tri roky.

Článok 104

Povinnosti vedenia záznamov v prípade prepravcov

1.  

Prepravcovia vedú a udržiavajú záznamy obsahujúce prinajmenšom tieto informácie:

a) 

zariadenia, ktoré navštívili;

b) 

kategórie, druhy a počet držaných suchozemských zvierat, ktoré prepravili;

c) 

čistenie, dezinfekciu a dezinsekciu a deratizáciu použitého dopravného prostriedku;

d) 

podrobnosti o sprievodných dokladoch pre dotknuté zvieratá vrátane čísel ich dokladov.

Záznamy sa musia viesť a udržiavať v tlačenej alebo elektronickej podobe.

2.  
Prepravcov, ktorí predstavujú nízke riziko šírenia chorôb zo zoznamu alebo objavujúcich sa chorôb, môže dotknutý členský štát oslobodiť od požiadavky viesť záznamy obsahujúce všetky informácie uvedené v odseku 1 alebo niektoré z nich.
3.  

Prepravcovia vedú záznamy stanovené v odsekoch 1 a 2:

a) 

takým spôsobom, aby mohli byť na požiadanie ihneď sprístupnené príslušnému orgánu;

b) 

minimálne počas obdobia, ktoré určí príslušný orgán, ale ktoré nesmie byť kratšie ako tri roky.

Článok 105

Povinnosti vedenia záznamov pre prevádzkovateľov vykonávajúcich zhromažďovanie

1.  

Prevádzkovatelia vykonávajúci zhromažďovanie, ktorí podliehajú požiadavke registrácie stanovenej v článku 93, vedú a udržiavajú záznamy obsahujúce prinajmenšom tieto informácie:

a) 

druhy, kategórie, počet a identifikáciu držaných suchozemských zvierat, za ktoré sú zodpovední;

b) 

premiestňovanie držaných suchozemských zvierat, za ktoré sú zodpovední, pričom sa podľa potreby uvedie:

i) 

ich miesto pôvodu a určenia;

ii) 

dátum takéhoto premiestňovania;

c) 

požadované doklady, ktoré majú sprevádzať držané suchozemské zvieratá, ktoré sa premiestňujú s ich zodpovednosťou, v súlade s článkom 112 písm. b), článkom 113 ods. 1 písm. b), článkom 114 ods. 1 písm. c), článkom 115 písm. b), článkom 117 písm. b), článkom 143 ods. 1 a 2, článkom 164 ods. 2 a akýmikoľvek pravidlami prijatými podľa článkov 118 a 120 a článku 144 ods. 1 písm. b) a c);

d) 

úmrtnosť držaných suchozemských zvierat, za ktoré sú zodpovední, a

e) 

opatrenia biologickej bezpečnosti, dohľad, liečba, výsledky vyšetrení a iné relevantné informácie podľa potreby vzhľadom na druhy a kategórie držaných suchozemských zvierat, za ktoré sú zodpovední.

Záznamy sa musia viesť a udržiavať v tlačenej alebo elektronickej podobe.

2.  
Prevádzkovateľov, ktorých činnosti predstavujú nízke riziko šírenia chorôb zo zoznamu alebo objavujúcich sa chorôb, môže dotknutý členský štát oslobodiť od požiadavky viesť záznamy o všetkých informáciách uvedených v odseku 1 alebo o niektorých z nich.
3.  

Prevádzkovatelia:

a) 

na žiadosť sprístupnia záznamy uvedené v odseku 1 príslušnému orgánu;

b) 

uchovávajú uvedené záznamy minimálne počas obdobia, ktoré určí príslušný orgán, ale ktoré nesmie byť kratšie ako tri roky.

Článok 106

Delegovanie právomocí týkajúce sa vedenia záznamov

1.  

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa pravidiel, ktoré dopĺňajú požiadavky na vedenie záznamov stanovené v článkoch 102, 103, 104 a 105, pokiaľ ide o:

a) 

ďalšie informácie, ktoré sa majú zaznamenať popri informáciách, ktoré sú stanovené v článku 102 ods. 1, článku 103 ods. 1, článku 104 ods. 1 a článku 105 ods. 1;

b) 

ďalšie požiadavky na vedenie záznamov v prípade zárodočných produktov, ktoré sa odoberú, vyprodukujú alebo spracujú v zariadeniach pre zárodočné produkty po tom, ako uvedené zariadenia skončili svoje činnosti.

2.  

Komisia pri stanovovaní pravidiel, ktoré sa majú stanoviť v delegovaných aktoch uvedených v odseku 1, vychádza z týchto skutočností:

a) 

rizík, ktoré predstavuje každý typ zariadenia alebo činnosti;

b) 

druhov a kategórií držaných suchozemských zvierat alebo zárodočných produktov, ktoré sú v dotknutom zariadení alebo ktoré sa prepravujú do tohto zariadenia alebo z neho;

c) 

typu produkcie v zariadení alebo typu činnosti;

d) 

typických spôsobov premiestňovania a kategórií dotknutých zvierat;

e) 

počtu držaných suchozemských zvierat alebo objemu zárodočných produktov, za ktoré je dotknutý prevádzkovateľ zodpovedný.

Článok 107

Vykonávacie právomoci týkajúce sa výnimiek z požiadaviek na vedenie záznamov

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa typov zariadení a prevádzkovateľov, ktorých môžu členské štáty oslobodiť od požiadaviek na vedenie záznamov stanovených v článkoch 102, 103, 104 a 105, pokiaľ ide o:

a) 

zariadenia, v ktorých sa drží malý počet držaných suchozemských zvierat alebo malý objem či počet zárodočných produktov, alebo prevádzkovateľov, ktorí manipulujú s malým počtom držaných suchozemských zvierat alebo s malým objemom či počtom zárodočných produktov alebo ktorí prepravujú malý počet držaných suchozemských zvierat alebo malý objem či počet zárodočných produktov;

b) 

druhy alebo kategórie držaných suchozemských zvierat alebo zárodočných produktov.

Komisia pri prijímaní uvedených vykonávacích aktov vychádza z kritérií stanovených v článku 106 ods. 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.KAPITOLA 2

Požiadavky na vysledovateľnosť držaných suchozemských zvierat a zárodočných produktovOddiel 1

Držané suchozemské zvieratá

Článok 108

Zodpovednosť členských štátov za vytvorenie systému identifikácie a registrácie držaných suchozemských zvierat

1.  
Členské štáty majú zavedený systém identifikácie a registrácie tých druhov držaných suchozemských zvierat, pre ktoré sa takýto systém vyžaduje v tomto nariadení a v akýchkoľvek pravidlách prijatých podľa neho. Takýto systém v prípade potreby stanovuje zaznamenávanie premiestňovania takýchto zvierat.
2.  

Členské štáty pri vytváraní systému uvedeného v odseku 1 zohľadňujú:

a) 

dotknuté druhy alebo kategórie držaných suchozemských zvierat;

b) 

riziko, ktoré predstavujú uvedené druhy alebo kategórie.

3.  

Systém stanovený v odseku 1 zahŕňa tieto prvky:

a) 

prostriedky na identifikáciu držaných suchozemských zvierat jednotlivo alebo v skupinách;

b) 

identifikačné doklady, sprievodné doklady pri premiestňovaní a iné doklady na identifikáciu a vysledovanie držaných suchozemských zvierat uvedené v článku 110;

c) 

aktuálne záznamy v zariadeniach stanovené v článku 102 ods. 1 písm. a) a b);

d) 

počítačovú databázu držaných suchozemských zvierat stanovenú v článku 109 ods. 1.

4.  

Systém stanovený v odseku 1 je navrhnutý takým spôsobom, aby:

a) 

zabezpečoval efektívne uplatňovanie opatrení na prevenciu a kontrolu chorôb stanovených v tomto nariadení;

b) 

uľahčoval vysledovateľnosť držaných suchozemských zvierat a ich premiestňovania v rámci členských štátov a medzi nimi a ich vstupu do Únie;

c) 

zabezpečoval efektívnu interoperabilitu, integráciu a zlučiteľnosť prvkov uvedeného systému;

d) 

zabezpečoval, aby systém bol do vhodnej miery prispôsobený:

i) 

počítačovému informačnému systému na nahlasovanie a podávanie správ v rámci Únie stanovenému v článku 22;

ii) 

systému ►C1  Traces ◄ ;

e) 

zabezpečoval jednotný prístup v prípade rôznych druhov zvierat, na ktoré sa systém vzťahuje.

5.  

Členské štáty môžu v prípade potreby:

a) 

využívať celý systém alebo časť systému stanoveného v odseku 1 na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 4 písm. a) a b);

b) 

integrovať identifikačné doklady, sprievodné doklady pri premiestňovaní a iné doklady uvedené v článku 110 s certifikátmi zdravia zvierat alebo s čestným vyhlásením, ktoré sú stanovené v článku 143 ods. 1 a 2 a článku 151 ods. 1 a akýchkoľvek pravidlách prijatých podľa článku 144 ods. 1 písm. b) a c) a článku 151 ods. 3 a 4;

c) 

určiť iný orgán alebo poveriť iný orgán alebo fyzickú osobu, aby zabezpečili uplatňovanie systému identifikácie a registrácie stanoveného v odseku 1 tohto článku v praxi vrátane vydávania identifikačných dokladov a vypracovania vzorov, ako sa stanovuje v článku 110 ods. 1 písm. a), b) a c).

Článok 109

Povinnosť členských štátov vytvoriť a udržiavať počítačovú databázu držaných suchozemských zvierat

1.  

Členské štáty vytvoria a udržujú počítačovú databázu na zaznamenávanie prinajmenšom:

a) 

týchto informácií týkajúcich sa držaných zvierat druhov hovädzieho dobytka:

i) 

ich individuálnej identifikácie podľa článku 112 písm. a);

ii) 

zariadení, v ktorých sú držané;

iii) 

ich premiestňovania do uvedených zariadení a z nich;

b) 

týchto informácií týkajúcich sa držaných zvierat druhov oviec a kôz:

i) 

informácií o ich identifikácii podľa článku 113 ods. 1 písm. a) a počtu zvierat v zariadeniach, v ktorých sú držané;

ii) 

zariadení, v ktorých sú držané;

iii) 

ich premiestňovania do uvedených zariadení a z nich;

c) 

týchto informácií týkajúcich sa držaných zvierat druhov ošípaných:

i) 

informácií o ich identifikácii podľa článku 115 a počtu zvierat v zariadeniach, v ktorých sú držané;

ii) 

zariadení, v ktorých sú držané;

iii) 

ich premiestňovania do uvedených zariadení a z nich;

d) 

týchto informácií týkajúcich sa držaných zvierat koňovitých:

i) 

ich jedinečného kódu stanoveného v článku 114;

ii) 

metódy identifikácie stanovenej v článku 114 ods. 1 písm. b), ktorou sa v prípade potreby spája dotknuté zviera s identifikačným dokladom uvedeným v bode iii);

iii) 

príslušných identifikačných údajov z identifikačného dokladu podľa článku 114 ods. 1 písm. c), ako sa určuje v pravidlách prijatých podľa článkov 118 a 120;

iv) 

zariadení, v ktorých sa uvedené zvieratá zvyčajne držia;

e) 

informácií týkajúcich sa držaných suchozemských zvierat iných druhov ako tých, ktoré sú uvedené v písmenách a), b), c) a d) tohto odseku, keď je to stanovené v pravidlách prijatých podľa odseku 2.

2.  

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa zaznamenávania informácií týkajúcich sa iných druhov zvierat ako druhov, ktoré sú uvedené v odseku 1 písm. a), b), c) a d) tohto článku, do počítačovej databázy stanovenej v uvedenom odseku, ak je to potrebné z dôvodu špecifických a významných rizík, ktoré uvedené druhy predstavujú, s cieľom:

a) 

zabezpečiť účinné uplatňovanie opatrení na prevenciu chorôb a opatrení na kontrolu stanovených v tomto nariadení;

b) 

uľahčovať vysledovateľnosť držaných suchozemských zvierat, ich premiestňovania medzi členskými štátmi a ich vstupu do Únie.

Článok 110

Povinnosť príslušného orgánu v súvislosti s identifikačnými dokladmi, sprievodnými dokladmi pri premiestňovaní a inými dokladmi na identifikáciu a vysledovanie držaných suchozemských zvierat

1.  

Každý príslušný orgán:

a) 

vydá identifikačné doklady v súvislosti s držanými suchozemskými zvieratami, ak sa uvedené doklady vyžadujú podľa článku 114 ods. 1 písm. c) a článku 117 písm. b) a pravidiel prijatých podľa článkov 118 a 120;

b) 

vydá identifikačné doklady v súvislosti s hovädzím dobytkom požadované podľa článku 112 písm. b) okrem prípadov, keď si členské štáty vymenia elektronické údaje s inými členskými štátmi v rámci elektronického systému na výmenu informácií od dátumu, keď Komisia uzná plnú funkčnosť uvedeného systému;

c) 

vypracuje vzory sprievodných dokladov pri premiestňovaní a iných dokladov na identifikáciu a vysledovanie držaných suchozemských zvierat, ak sa to vyžaduje podľa článku 113 ods. 1 písm. b), článku 115 písm. b), článku 117 písm. b) a pravidiel prijatých podľa článkov 118 a 120.

2.  
Odsekom 1 písm. b) nie sú dotknuté práva členských štátov prijať vnútroštátne pravidlá týkajúce sa vydávania pasov pre zvieratá, ktoré sa nemajú premiestňovať medzi členskými štátmi.

Článok 111

Verejná dostupnosť informácií o prostriedkoch identifikácie

Každý príslušný orgán informuje Komisiu a sprístupňuje verejnosti informácie o:

a) 

kontaktných miestach pre počítačové databázy zriadené členskými štátmi v súlade s článkom 109 ods. 1;

b) 

orgánoch alebo subjektoch zodpovedných za vydávanie identifikačných dokladov, sprievodných dokladov pri premiestňovaní a iných dokladov v súlade s článkom 110 s ohľadom na článok 108 ods. 5 písm. c);

c) 

prostriedkoch identifikácie, ktoré sa majú použiť pre všetky druhy a kategórie držaných suchozemských zvierat v súlade s článkom 112 písm. a) a článkom 113 ods. 1 písm. a), článkom 114 ods. 1, článkom 115 písm. a), článkom 117 písm. a) a s akýmikoľvek pravidlami prijatými podľa článkov 118 a 120;

d) 

určenom formáte na vydávanie identifikačných dokladov a iných dokladov uvedených v článku 110.

Článok 112

Povinnosti prevádzkovateľov v súvislosti s identifikáciou držaných zvierat druhov hovädzieho dobytka

Prevádzkovatelia, ktorí držia zvieratá druhov hovädzieho dobytka:

a) 

zabezpečia, aby uvedené držané zvieratá boli individuálne identifikované fyzickou identifikačnou značkou;

b) 

zabezpečia, aby uvedené držané zvieratá mali pri premiestňovaní medzi členskými štátmi od príslušného orgánu alebo určeného alebo povereného orgánu identifikačný doklad o pôvode, a to okrem prípadov, keď sú splnené podmienky stanovené v článku 110 ods. 1 písm. b);

c) 

zabezpečia, aby identifikačný doklad:

i) 

viedol, správne vyplnil a aktualizoval dotknutý prevádzkovateľ a

ii) 

sprevádzal uvedené držané suchozemské zvieratá pri premiestňovaní, ak sa takýto doklad požaduje podľa písmena b);

d) 

postupujú informácie o premiestňovaní uvedených držaných zvierat z dotknutého zariadenia a do neho a o všetkých narodeniach a úhynoch v tomto zariadení do počítačovej databázy stanovenej v článku 109 ods. 1.

Článok 113

Povinnosti prevádzkovateľov v súvislosti s identifikáciou držaných zvierat druhov oviec a kôz

1.  

Prevádzkovatelia, ktorí držia držané zvieratá druhov oviec a kôz:

a) 

zabezpečia, aby každé uvedené držané zviera bolo identifikované fyzickou identifikačnou značkou;

b) 

zabezpečia, aby uvedené držané zvieratá sprevádzal pri premiestňovaní zo zariadenia, kde sa uvedené zvieratá držia, v rámci dotknutého členského štátu správne vyplnený sprievodný doklad pri premiestňovaní podľa vzoru, ktorý vypracoval príslušný orgán v súlade s článkom 110;

c) 

postupujú informácie o premiestňovaní uvedených držaných zvierat zo zariadenia a do neho do počítačovej databázy stanovenej v článku 109 ods. 1.

2.  

Členské štáty môžu oslobodiť prevádzkovateľov od požiadavky zabezpečiť, aby držané zvieratá druhov oviec a kôz sprevádzali pri premiestňovaní v rámci ich územia sprievodné doklady pri premiestňovaní, za predpokladu, že:

a) 

informácie obsiahnuté v príslušnom sprievodnom doklade pri premiestňovaní sú uvedené v počítačovej databáze stanovenej v článku 109 ods. 1;

b) 

systém identifikácie a registrácie držaných zvierat druhov oviec a kôz poskytuje rovnocennú úroveň vysledovateľnosti ako sprievodné doklady pri premiestňovaní.

Článok 114

Povinnosti prevádzkovateľov v súvislosti s identifikáciou a registráciou držaných zvierat koňovitých

1.  

Prevádzkovatelia, ktorí držia držané zvieratá koňovité, zabezpečia, aby boli uvedené zvieratá individuálne identifikované:

a) 

jedinečným kódom, ktorý je zaznamenaný v počítačovej databáze stanovenej v článku 109 ods. 1;

b) 

fyzickou identifikačnou značkou alebo inou metódou, ktorá jednoznačne spája držané zviera s identifikačným dokladom stanoveným v písmene c) tohto odseku, ktorý vydal príslušný orgán v súlade s článkom 110;

c) 

správne vyplneným jedinečným identifikačným dokladom na celú dĺžku života.

2.  
Prevádzkovatelia držaných zvierat koňovitých zabezpečia, aby sa informácie o uvedených zvieratách postúpili do počítačovej databázy stanovenej v článku 109 ods. 1.

Článok 115

Povinnosti prevádzkovateľov v súvislosti s identifikáciou a registráciou držaných zvierat druhov ošípaných

Prevádzkovatelia, ktorí držia držané zvieratá druhov ošípaných:

a) 

zabezpečia, aby každé uvedené držané zviera bolo identifikované fyzickou identifikačnou značkou;

b) 

zabezpečia, aby uvedené držané zvieratá sprevádzal pri premiestňovaní zo zariadenia, kde sa uvedené zvieratá držia, v rámci dotknutého členského štátu správne vyplnený sprievodný doklad pri premiestňovaní podľa vzoru, ktorý vypracoval príslušný orgán v súlade s článkom 110 ods. 1 písm. b);

c) 

postupujú informácie týkajúce sa zariadenia, kde sa uvedené zvieratá držia, do počítačovej databázy stanovenej v článku 109 ods. 1.

Článok 116

Výnimky týkajúce sa premiestňovania držaných zvierat druhov ošípaných

Odchylne od článku 115 písm. b) môžu členské štáty oslobodiť prevádzkovateľov od požiadavky zabezpečiť, aby držané zvieratá druhov ošípaných sprevádzali pri premiestňovaní v rámci dotknutého členského štátu správne vyplnené sprievodné doklady pri premiestňovaní podľa vzoru, ktorý vypracoval príslušný orgán, za predpokladu, že:

a) 

informácie uvedené v takýchto sprievodných dokladoch pri premiestňovaní sú uvedené v počítačovej databáze, ktorú vytvoril uvedený členský štát v súlade s článkom 109 ods. 1;

b) 

systém identifikácie a registrácie držaných suchozemských zvierat druhov ošípaných poskytuje rovnocennú úroveň vysledovateľnosti, akú poskytujú takéto sprievodné doklady pri premiestňovaní.

Článok 117

Povinnosť prevádzkovateľov v súvislosti s identifikáciou iných držaných suchozemských zvierat ako zvierat druhov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koňovitých

Prevádzkovatelia zabezpečia, aby držané suchozemské zvieratá iných druhov ako druhov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koňovitých spĺňali nasledujúce požiadavky, ak sa to vyžaduje v pravidlách prijatých podľa článkov 118 a 120:

a) 

boli identifikované buď individuálne, alebo v skupinách;

b) 

ich sprevádzali správne vyplnené a aktualizované identifikačné doklady, sprievodné doklady pri premiestňovaní a ďalšie doklady na identifikáciu a vysledovanie zvierat, ak je to vhodné pre daný druh.

Článok 118

Delegovanie právomocí týkajúcich sa identifikácie a registrácie

1.  

Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa:

a) 

podrobných požiadaviek na prostriedky a metódy identifikácie držaných suchozemských zvierat stanovené v článku 112 písm. a), článku 113 ods. 1 písm. a), článku 114 ods. 1, článku 115 písm. a) a článku 117 písm. a) vrátane ich uplatňovania a používania;

b) 

pravidiel, pokiaľ ide o informácie, ktoré sa majú zahrnúť do:

i) 

počítačových databáz stanovených v článku 109 ods. 1 písm. a) až d);

ii) 

identifikačných dokladov a sprievodných dokladov pri premiestňovaní stanovených v článku 112 písm. b), článku 113 ods. 1 písm. b), článku 114 ods. 1 písm. c) a článku 115 písm. b);

c) 

pravidiel, pokiaľ ide o výmenu elektronických údajov medzi počítačovými databázami členských štátov, ako sa uvádza v článku 110 ods. 1 písm. b).

2.  

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a) 

podrobných požiadaviek na alternatívne prostriedky a metódy identifikácie k metódam a prostriedkom uvedeným v odseku 1 písm. a) tohto článku, ako aj výnimiek a osobitných ustanovení pre určité kategórie zvierat alebo okolností a podmienok takýchto výnimiek;

b) 

osobitných ustanovení o identifikačných dokladoch a sprievodných dokladoch pri premiestňovaní stanovených v článku 112 písm. b), článku 113 ods. 1 písm. b), článku 114 ods. 1 písm. c), článku 115 písm. b) a článku 117 písm. b), ktoré majú sprevádzať zvieratá pri premiestňovaní;

c) 

v prípade potreby podrobných požiadaviek na identifikáciu a registráciu držaných suchozemských zvierat iných druhov ako druhov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koňovitých vzhľadom na riziká, ktoré predstavujú dotknuté druhy, s cieľom:

i) 

zabezpečiť účinné uplatňovanie opatrení na prevenciu a kontrolu chorôb stanovených v tomto nariadení;

ii) 

uľahčiť vysledovateľnosť držaných suchozemských zvierat a ich premiestňovania v rámci členských štátov a medzi nimi a ich vstupu do Únie;

d) 

pravidiel, pokiaľ ide o informácie, ktoré sa majú zahrnúť do:

i) 

počítačových databáz stanovených v článku 109 ods. 1 písm. e);

ii) 

identifikačných dokladov a sprievodných dokladov pri premiestňovaní stanovených v článku 117 písm. b);

e) 

pravidiel identifikácie a registrácie držaných suchozemských zvierat uvedených v článkoch 112 až 117 po ich vstupe do Únie.

3.  
Komisia pri stanovovaní pravidiel, ktoré sa majú stanoviť v delegovaných aktoch uvedených v tomto článku, vychádza z dôvodov stanovených v článku 119 ods. 2.

Článok 119

Delegovanie právomocí týkajúcich sa výnimiek z požiadaviek na vysledovateľnosť

1.  

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa výnimiek pre prevádzkovateľov, ktoré ich oslobodzujú od požiadaviek identifikácie a registrácie stanovených v článkoch 112, 113, 114 a 115:

a) 

v prípadoch, keď jeden alebo viaceré z prvkov uvedených v článku 108 ods. 3 nie sú potrebné na to, aby sa splnili požiadavky stanovené v článku 108 ods. 4 písm. a) a b), a

b) 

keď iné opatrenia vysledovateľnosti zavedené v členských štátoch zaručujú, že úroveň vysledovateľnosti príslušných zvierat nie je ohrozená,

ako aj prechodných opatrení vyžadovaných na uplatňovanie takýchto výnimiek v praxi.

2.  

Komisia pri stanovovaní pravidiel, ktoré sa majú stanoviť v delegovaných aktoch uvedených v odseku 1, vychádza z týchto dôvodov:

a) 

dotknutých druhov a kategórií držaných suchozemských zvierat;

b) 

existujúcich rizík v prípade uvedených držaných suchozemských zvierat;

c) 

počtu zvierat v dotknutom zariadení;

d) 

typu produkcie v zariadeniach, v ktorých sa držia uvedené suchozemské zvieratá;

e) 

spôsobov premiestňovania dotknutých druhov a kategórií držaných suchozemských zvierat;

f) 

dôvodov týkajúcich sa ochrany a zachovania dotknutých druhov držaných suchozemských zvierat;

g) 

fungovania ďalších prvkov vysledovateľnosti v systéme identifikácie a registrácie držaných suchozemských zvierat uvedenom v článku 108 ods. 3.

Článok 120

Vykonávacie právomoci týkajúce sa vysledovateľnosti držaných suchozemských zvierat

1.  

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme pravidlá týkajúce sa:

a) 

jednotného prístupu k údajom v počítačových databázach a technických špecifikácií a prevádzkových pravidiel pre počítačové databázy uvedené v článku 109 ods. 1 písm. a) až d);

b) 

technickej stránky podmienok a spôsobov výmeny elektronických údajov medzi počítačovými databázami členských štátov a uznania plnej funkčnosti systémov na výmenu informácií uvedených v článku 110 ods. 1 písm. b).

2.  

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať pravidlá týkajúce sa:

a) 

jednotného uplatňovania systému identifikácie a registrácie stanoveného v článku 108 ods. 1 na rôzne druhy alebo kategórie držaných suchozemských zvierat, aby sa zabezpečilo jeho efektívne fungovanie;

b) 

jednotného uplatňovania článku 108 ods. 5 písm. c), pokiaľ ide o poverené orgány alebo fyzické osoby, ako sa uvádza v článku 108 ods. 5, a podmienok ich určovania;

c) 

technických špecifikácií a postupov, formátov a dizajnu, prevádzkových pravidiel pre prostriedky a metódy identifikácie vrátane:

i) 

lehôt uplatňovania prostriedkov a metód identifikácie;

ii) 

odstraňovania, úpravy a nahrádzania prostriedkov a metód identifikácie a termínov pre takéto činnosti a

iii) 

konfigurácie identifikačného kódu;

d) 

technických špecifikácií, formátov a prevádzkových pravidiel pre identifikačné doklady a sprievodné doklady pri premiestňovaní stanovené v článku 112 písm. b), článku 113 ods. 1 písm. b), článku 114 ods. 1 písm. c), článku 115 písm. b) a článku 117 písm. b);

e) 

jednotného prístupu k údajom v počítačových databázach a technických špecifikácií a prevádzkových pravidiel pre počítačové databázy uvedené v článku 109 ods. 1 písm. e);

f) 

lehôt, povinností a postupov, pokiaľ ide o postupovanie informácií zo strany prevádzkovateľov alebo iných fyzických alebo právnických osôb a o registráciu držaných suchozemských zvierat do počítačových databáz;

g) 

podľa potreby usmernení a postupov pre elektronickú identifikáciu zvierat;

h) 

praktického uplatňovania výnimiek z požiadaviek identifikácie a registrácie stanovených v pravidlách prijatých podľa článku 119 ods. 1.

3.  
Vykonávacie akty uvedené v tomto článku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.Oddiel 2

Zárodočné produkty

Článok 121

Požiadavky na vysledovateľnosť týkajúce sa zárodočných produktov držaných zvierat druhov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koňovitých

1.  

Prevádzkovatelia, ktorí produkujú, spracúvajú alebo skladujú zárodočné produkty, označujú zárodočné produkty držaných zvierat druhov hovädzieho dobytka, kôz, oviec, ošípaných a koňovitých takým spôsobom, aby mohli byť jasne vysledovateľné k:

a) 

darcovským zvieratám;

b) 

dátumu odberu a

c) 

zariadeniam pre zárodočné produkty, kde boli odobrané, vyprodukované, spracované a uskladnené.

2.  

Označenie stanovené v odseku 1 je navrhnuté takým spôsobom, aby:

a) 

sa zabezpečilo účinné uplatňovanie opatrení na prevenciu a kontrolu chorôb stanovených v tomto nariadení;

b) 

sa zabezpečila vysledovateľnosť zárodočných produktov, ich premiestňovania v rámci členských štátov a medzi nimi, ako aj ich vstupu do Únie.

Článok 122

Delegovanie právomoci týkajúcej sa požiadavky na vysledovateľnosť zárodočných produktov

1.  
Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa požiadaviek na vysledovateľnosť zárodočných produktov držaných suchozemských zvierat druhov hovädzieho dobytka, kôz, oviec, ošípaných a koňovitých, ktorými sa dopĺňajú pravidlá stanovené v článku 121.
2.  

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa požiadaviek na vysledovateľnosť zárodočných produktov držaných suchozemských zvierat iných druhov ako druhov hovädzieho dobytka, kôz, oviec, ošípaných a koňovitých, ak je to potrebné na:

a) 

zabezpečenie účinného uplatňovania opatrení na prevenciu a kontrolu chorôb stanovených v tomto nariadení;

b) 

vysledovateľnosť uvedených zárodočných produktov, ich premiestňovania v rámci členských štátov a medzi nimi a ich vstupu do Únie.

3.  

Komisia pri prijímaní delegovaných aktov stanovených v odseku 1 vychádza z týchto skutočností:

a) 

druhov držaných suchozemských zvierat, z ktorých zárodočné produkty pochádzajú;

b) 

zdravotného štatútu darcovských zvierat;

c) 

rizika súvisiaceho s takýmito zárodočnými produktmi;

d) 

typu zárodočných produktov;

e) 

typu odberu, produkcie, spracovania alebo skladovania zárodočných produktov;

f) 

spôsobov premiestňovania dotknutých druhov a kategórií držaných suchozemských zvierat a ich zárodočných produktov;

g) 

dôvodov týkajúcich sa ochrany a zachovania druhov držaných suchozemských zvierat;

h) 

iných prvkov, ktoré môžu prispieť k vysledovateľnosti zárodočných produktov.

Článok 123

Vykonávacie právomoci týkajúce sa požiadavky na vysledovateľnosť zárodočných produktov

Komisia stanoví prostredníctvom vykonávacích aktov pravidlá, pokiaľ ide o:

a) 

technické požiadavky a špecifikácie označenia stanoveného v článku 121 ods. 1;

b) 

prevádzkové požiadavky týkajúce sa vysledovateľnosti stanovené v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 122 ods. 1.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.KAPITOLA 3

Premiestňovanie držaných suchozemských zvierat v rámci ÚnieOddiel 1

Všeobecné požiadavky na premiestňovanie

Článok 124

Všeobecné požiadavky na premiestňovanie držaných suchozemských zvierat

1.  

Prevádzkovatelia prijmú vhodné preventívne opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby premiestňovanie držaných suchozemských zvierat neohrozilo zdravotný štatút na mieste určenia, pokiaľ ide o:

a) 

choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. d);

b) 

objavujúce sa choroby.

2.  

Prevádzkovatelia premiestňujú držané suchozemské zvieratá zo svojich zariadení a prijímajú takéto zvieratá iba v prípade, ak dotknuté zvieratá spĺňajú tieto podmienky:

a) 

pochádzajú zo zariadení, ktoré:

i) 

dotknutý príslušný orgán zaregistroval v súlade s článkom 93 alebo

ii) 

príslušný orgán schválil v súlade s článkom 97 ods. 1 a článkom 98, ak sa to vyžaduje podľa článku 94 ods. 1 alebo článku 95, alebo

iii) 

získali výnimku z požiadavky registrácie stanovenej v článku 84;

b) 

spĺňajú požiadavky týkajúce sa identifikácie a registrácie stanovené v článkoch 112, 113, 114, 115 a 117 a pravidlách prijatých podľa článkov 118 a 120.

Článok 125

Opatrenia na prevenciu chorôb v súvislosti s prepravou

1.  

Prevádzkovatelia prijmú primerané a potrebné preventívne opatrenia, aby sa zabezpečilo, že:

a) 

zdravotný štatút držaných suchozemských zvierat nie je počas prepravy ohrozený;

b) 

činnosti spojené s prepravou držaných suchozemských zvierat nespôsobujú potenciálne šírenie chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d) na ľudí a zvieratá;

c) 

sa vykoná čistenie a dezinfekcia vybavenia a dopravných prostriedkov, ako aj kontrola hmyzu a hlodavcov v súvislosti s vybavením a dopravnými prostriedkami a prijmú sa ďalšie primerané opatrenia biologickej bezpečnosti zodpovedajúce rizikám súvisiacim s dotknutými činnosťami spojenými s prepravou.

2.  

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a) 

podmienok a požiadaviek na čistenie a dezinfekciu vybavenia a dopravných prostriedkov a kontrolu hmyzu a hlodavcov v súvislosti s vybavením a dopravnými prostriedkami a podmienok a požiadaviek na používanie biocídnych výrobkov na uvedené účely;

b) 

ďalších primeraných opatrení biologickej bezpečnosti, ako je stanovené v odseku 1 písm. c) tohto článku.Oddiel 2

Premiestňovanie medzi členskými štátmi

Článok 126

Všeobecné požiadavky týkajúce sa premiestňovania držaných suchozemských zvierat medzi členskými štátmi

1.  

Prevádzkovatelia premiestňujú držané suchozemské zvieratá do iného členského štátu iba v prípade, ak dotknuté zvieratá spĺňajú tieto podmienky:

a) 

nemajú žiadne symptómy choroby;

b) 

pochádzajú z registrovaného alebo schváleného zariadenia:

i) 

bez výskytu abnormálnej úmrtnosti s neurčenou príčinou;

ii) 

na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia premiestňovania, ktoré majú vplyv na druhy, ktoré sa majú premiestniť, v súlade s pravidlami stanovenými v článku 55 ods. 1, článku 61 ods. 1 písm. a), článku 62, článku 65 ods. 1 písm. c), článku 74 ods. 1 a v článku 79 a s pravidlami prijatými podľa článku 55 ods. 2, článkov 63 a 67, článku 71 ods. 3, článku 74 ods. 4 a článku 83 ods. 2 alebo s núdzovými opatreniami stanovenými v článkoch 257 a 258 a akýchkoľvek pravidlách prijatých podľa článku 259, ak neboli udelené výnimky z obmedzení premiestňovania v súlade s uvedenými pravidlami;

iii) 

ktoré sa nenachádza v reštrikčnom pásme v súlade s pravidlami stanovenými v článku 55 ods. 1 písm. f) bode ii), článkoch 64 a 65, článku 74 ods. 1, článku 79 a akýmikoľvek pravidlami prijatými podľa článku 67, článku 71 ods. 3, článku 74 ods. 4 a článku 83 ods. 2 alebo s núdzovými opatreniami stanovenými v článkoch 257 a 258 a akýmikoľvek pravidlami prijatými podľa článku 259, ak neboli udelené výnimky v súlade s uvedenými pravidlami;

c) 

neboli v kontakte s držanými suchozemskými zvieratami, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia premiestňovania uvedené v písmene a) bodoch ii) a iii), alebo s držanými suchozemskými zvieratami druhov zo zoznamu s nižším zdravotným štatútom počas primeraného časového obdobia pred dátumom plánovaného premiestnenia do iného členského štátu, čím sa minimalizuje možnosť rozšírenia choroby, pričom sa zohľadňujú tieto skutočnosti:

i) 

inkubačná doba a cesty prenosu daných chorôb zo zoznamu a objavujúcich sa chorôb;

ii) 

dotknutý typ zariadenia;

iii) 

druh a kategória držaných suchozemských zvierat, ktoré sa premiestňujú;

iv) 

iné epidemiologické faktory;

d) 

spĺňajú príslušné požiadavky stanovené v oddieloch 3 až 8 (články 130 až 154).

2.  
Prevádzkovatelia prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa držané suchozemské zvieratá premiestňované do iného členského štátu zasielali priamo na ich miesto určenia v inom členskom štáte okrem prípadov, keď je potrebné zastaviť na mieste odpočinku z dôvodu dodržania dobrých životných podmienok zvierat.

Článok 127

Povinnosti prevádzkovateľov v mieste určenia

1.  

Prevádzkovatelia zariadení a bitúnkov, ktorí prijímajú držané suchozemské zvieratá z iného členského štátu:

a) 

skontrolujú, či:

i) 

sú prítomné prostriedky alebo metódy identifikácie stanovené v článku 112 písm. a), článku 113 ods. 1 písm. a), článku 114 ods. 1 písm. a) a b), článku 115 písm. a) a článku 117 písm. a) a pravidlách prijatých podľa článkov 118 a 120;

ii) 

sú prítomné identifikačné doklady stanovené v článku 112 písm. b), článku 113 ods. 1 písm. b), článku 114 ods. 1 písm. c), článku 117 písm. b) a pravidlách prijatých podľa článkov 118 a 120 a či sú správne vyplnené;

b) 

skontrolujú, či sú prítomné certifikáty zdravia zvierat stanovené v článku 143 a akýchkoľvek pravidlách prijatých podľa článku 144 ods. 1 písm. b) a c) alebo čestné vyhlásenia stanovené v článku 151 a pravidlách prijatých podľa článku 151 ods. 3) a 4);

c) 

po kontrole prijatých držaných suchozemských zvierat informujú príslušný orgán miesta určenia o akejkoľvek nezrovnalosti, pokiaľ ide o:

i) 

prijaté držané suchozemské zvieratá;

ii) 

prostriedky alebo metódy identifikácie uvedené v písmene a) bode i);

iii) 

doklady uvedené v písmene a) bode ii) a písmene b).

2.  
V prípade akejkoľvek nezrovnalosti uvedenej v odseku 1 písm. c) prevádzkovateľ izoluje zvieratá, ktorých sa nezrovnalosť týka, kým o nich príslušný orgán miesta určenia nerozhodne.

Článok 128

Zákaz premiestňovania držaných suchozemských zvierat na účely eradikácie choroby mimo územia členského štátu

Prevádzkovatelia nesmú premiestňovať držané suchozemské zvieratá, ktoré sú určené na zabitie na účely eradikácie choroby ako súčasť eradikačného programu stanoveného v článku 31 ods. 1 alebo 2, do iného členského štátu okrem prípadu, ak členský štát určenia a podľa potreby členský štát tranzitu premiestnenie vopred nepovolia.

Článok 129

Všeobecné požiadavky uplatniteľné na prevádzkovateľov v súvislosti s premiestňovaním držaných suchozemských zvierat prechádzajúcich cez členské štáty, ale určených na vývoz z Únie do tretích krajín alebo území

Prevádzkovatelia zabezpečujú, aby držané suchozemské zvieratá určené na vývoz do tretej krajiny alebo na územie, ktoré prechádzajú cez územie iného členského štátu, spĺňali požiadavky stanovené v článkoch 124, 125, 126 a 128.Oddiel 3

Špecifické požiadavky v súvislosti s premiestňovaním kopytníkov a hydiny do iných členských štátov

Článok 130

Premiestňovanie držaných kopytníkov a hydiny do iných členských štátov

Prevádzkovatelia premiestňujú držané kopytníky a hydinu zo zariadenia v jednom členskom štáte do iného členského štátu iba v prípade, ak dotknuté zvieratá spĺňajú nasledujúce podmienky, pokiaľ ide o choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. d):

a) 

v čase premiestňovania nevykazujú žiadne klinické symptómy alebo príznaky chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d);

b) 

vzťahuje sa na ne doba pobytu, ktorá je primeraná uvedeným chorobám zo zoznamu s ohľadom na druh a kategóriu držaných kopytníkov a hydiny, ktoré sa majú premiestniť;

c) 

počas obdobia, ktoré je primerané uvedeným chorobám zo zoznamu a druhu a kategórii kopytníkov alebo hydiny, ktoré sa majú premiestniť, sa do zariadenia pôvodu neumiestnili žiadne držané kopytníky ani hydina v prípade, keď je požiadavka v tomto zmysle stanovená v pravidlách prijatých v súlade s článkom 131 alebo článkom 135;

d) 

predpokladá sa, že nepredstavujú významné riziko, pokiaľ ide o šírenie uvedených chorôb zo zoznamu v mieste určenia, na základe:

i) 

zdravotného štatútu týkajúceho sa príslušných chorôb v prípade druhov alebo kategórií držaných kopytníkov a hydiny, ktoré sa premiestňujú, vzhľadom na zdravotný štatút na mieste určenia;

ii) 

výsledkov laboratórnych alebo iných vyšetrení potrebných na poskytnutie záruk týkajúcich sa zdravotného štatútu požadovaného na účely daného premiestnenia;

iii) 

uplatnenia vakcinácie alebo iných opatrení na prevenciu chorôb alebo zmiernenie rizika súvisiaceho s chorobami, ktorých cieľom je obmedziť rozšírenie príslušnej choroby do miest určenia alebo tranzitu.

Článok 131

Delegovanie právomocí v súvislosti s premiestňovaním držaných kopytníkov a hydiny do iných členských štátov

1.  

Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa:

a) 

dĺžok pobytu uvedených v článku 130 písm. b);

b) 

obdobia potrebného na obmedzenie umiestňovania držaných kopytníkov alebo hydiny do zariadení pred ich premiestnením stanovené v článku 130 písm. c);

c) 

doplňujúcich požiadaviek na zabezpečenie toho, aby držané kopytníky a hydina nepredstavovali významné riziko šírenia chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d), ako sa stanovuje v článku 130 písm. d);

d) 

ďalších potrebných opatrení na zmiernenie rizika, ktorými sa dopĺňajú požiadavky stanovené v článku 130.

2.  

Komisia pri stanovovaní pravidiel, ktoré sa majú stanoviť v delegovaných aktoch uvedených v odseku 1, vychádza z týchto dôvodov:

a) 

chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d) relevantných pre druhy zo zoznamu alebo kategóriu držaných kopytníkov alebo hydiny, ktoré sa majú premiestniť;

b) 

zdravotného štatútu, pokiaľ ide o choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. d) v zariadeniach, kompartmentoch, pásmach a v členských štátoch pôvodu a určenia;

c) 

dotknutého typu zariadenia a typu produkcie v miestach pôvodu a určenia;

d) 

dotknutého typu premiestnenia;

e) 

druhov a kategórií držaných kopytníkov alebo hydiny, ktoré sa majú premiestniť;

f) 

veku držaných kopytníkov alebo hydiny, ktoré sa majú premiestniť;

g) 

iných epidemiologických faktorov.

Článok 132

Držané kopytníky a hydina premiestňované do iného členského štátu a určené na zabitie

1.  
Prevádzkovatelia bitúnkov, ktorí prijímajú držané kopytníky a hydinu z iného členského štátu, zabijú uvedené zvieratá čo najskôr po ich príchode a najneskôr v lehote, ktorá sa má stanoviť v delegovaných aktoch prijatých podľa odseku 2.
2.  
Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa času zabitia stanoveného v odseku 1 tohto článku.Oddiel 4

Zhromažďovanie týkajúce sa držaných kopytníkov a hydiny

Článok 133

Výnimka týkajúca sa zhromažďovania

1.  
Odchylne od článku 126 ods. 2 môžu prevádzkovatelia podrobiť držané kopytníky a hydinu maximálne trom zhromažďovaniam počas premiestňovania z členského štátu pôvodu do iného členského štátu.
2.  
Zhromažďovanie stanovené v odseku 1 tohto článku sa môže uskutočňovať iba v zariadení schválenom na uvedený účel v súlade s článkom 97 ods. 1 a článkom 99 ods. 3 a 4.

Členský štát pôvodu však môže povoliť, aby sa zhromažďovanie na jeho území uskutočnilo v dopravnom prostriedku, ktorým sa držané kopytníky alebo hydina zbierajú priamo z ich zariadení pôvodu, za predpokladu, že uvedené zvieratá nie sú počas uvedeného zhromažďovania opäť vyložené pred:

a) 

príchodom do zariadenia alebo na konečné miesto určenia alebo

b) 

nasledujúcim zhromažďovaním v zariadení schválenom na uvedený účel v súlade s článkom 97 ods. 1 a článkom 99 ods. 4 a 5.

Článok 134

Požiadavky v súvislosti s prevenciou chorôb týkajúce sa zhromažďovania

Prevádzkovatelia, ktorí vykonávajú zhromažďovanie, zabezpečia, aby:

a) 

zhromaždené držané kopytníky a hydina mali rovnaký zdravotný štatút; ak nemajú rovnaký zdravotný štatút, aby sa na všetky zhromaždené zvieratá vzťahoval nižší zdravotný štatút;

b) 

sa držané kopytníky a hydina zhromaždili a boli premiestnené na ich konečné miesto určenia v inom členskom štáte čo najskôr po odchode zo svojho zariadenia pôvodu a najneskôr v lehote, ktorá sa stanoví v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 135 písm. c);

c) 

sa prijali potrebné opatrenia biologickej bezpečnosti na zaručenie toho, aby zhromaždené držané kopytníky a hydina:

i) 

neprišli do kontaktu s držanými kopytníkmi ani hydinou s nižším zdravotným štatútom;

ii) 

nepredstavovali významné riziko šírenia chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d) na držané kopytníky alebo hydinu na mieste, kde sa zhromažďovanie uskutočňuje;

d) 

držané kopytníky a hydina boli identifikované, ak sa to vyžaduje podľa tohto nariadenia, a aby ich sprevádzali tieto doklady:

i) 

identifikačné doklady a sprievodné doklady pri premiestňovaní, ak je to stanovené v článku 112 písm. b), článku 113 ods. 1 písm. b), článku 114 ods. 1 písm. c), článku 115 písm. b) a článku 117 písm. b) a akýchkoľvek pravidlách prijatých podľa článkov 118 a 120, pokiaľ nie sú stanovené výnimky v súlade s článkom 113 ods. 2 a článkom 119;

ii) 

certifikáty zdravia zvierat, ak je to stanovené v článku 143 a článku 144 ods. 1 písm. c), pokiaľ nie sú stanovené výnimky v pravidlách prijatých podľa článku 144 ods. 1 písm. a);

iii) 

čestné vyhlásenie, ak je to stanovené v článku 151.

Článok 135

Delegovanie právomocí týkajúce sa zhromažďovania

Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa:

a) 

osobitných pravidiel zhromažďovania, ak sú okrem opatrení, ktoré sú stanovené v článku 134 písm. b) a c), zavedené aj iné opatrenia na zmiernenie rizika;

b) 

kritérií, na základe ktorých môžu členské štáty pôvodu povoliť, aby sa zhromažďovanie uskutočnilo v dopravných prostriedkoch, ako sa stanovuje v článku 133 ods. 2 druhom pododseku;

c) 

lehoty medzi časom odchodu držaných kopytníkov alebo hydiny z ich zariadenia pôvodu a časom ich odchodu zo zhromažďovania na ich konečné miesto určenia v inom členskom štáte, ako je uvedené v článku 134 písm. b);

d) 

podrobných pravidiel, pokiaľ ide o opatrenia biologickej bezpečnosti stanovené v článku 134 písm. c).Oddiel 5

Premiestňovanie iných držaných suchozemských zvierat ako držaných kopytníkov a hydiny do iných členských štátov

Článok 136

Premiestňovanie iných držaných suchozemských zvierat ako držaných kopytníkov a hydiny do iných členských štátov a delegované akty

1.  
Prevádzkovatelia premiestňujú iné držané suchozemské zvieratá ako držané kopytníky alebo hydinu zo zariadenia v jednom členskom štáte do iného členského štátu iba vtedy, ak dané zvieratá nepredstavujú významné riziko, pokiaľ ide o šírenie chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d) na mieste určenia.
2.  
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel s cieľom zabezpečiť, aby iné držané suchozemské zvieratá ako držané kopytníky alebo hydina nepredstavovali významné riziko šírenia chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d) stanovené v odseku 1 tohto článku.
3.  

Komisia pri stanovovaní podrobných pravidiel, ktoré sa majú stanoviť v delegovaných aktoch uvedených v odseku 2, vychádza z týchto dôvodov:

a) 

chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d), ktoré sú relevantné pre druh alebo kategóriu držaných suchozemských zvierat zo zoznamu, ktoré sa majú premiestniť;

b) 

zdravotného štatútu, pokiaľ ide o choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. d) v zariadeniach, kompartmentoch, pásmach a členských štátoch pôvodu a na mieste určenia;

c) 

typov zariadenia a typov produkcie na mieste pôvodu a na mieste určenia;

d) 

typov premiestňovania, pokiaľ ide o konečné použitie zvierat na mieste určenia;

e) 

druhov a kategórií držaných suchozemských zvierat, ktoré sa majú premiestniť;

f) 

veku držaných suchozemských zvierat, ktoré sa majú premiestniť;

g) 

iných epidemiologických faktorov.Oddiel 6

Výnimky z opatrení na zmiernenie rizika a dopĺňanie týchto opatrení v súvislosti s premiestňovaním držaných suchozemských zvierat

Článok 137

Držané suchozemské zvieratá určené do zariadení so špeciálnym režimom a delegované akty

1.  

Prevádzkovatelia premiestňujú držané suchozemské zvieratá do zariadenia so špeciálnym režimom, len ak dané zvieratá spĺňajú tieto podmienky:

a) 

pochádzajú z iného zariadenia so špeciálnym režimom;

b) 

nepredstavujú významné riziko z hľadiska šírenia chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d) pre druhy zo zoznamu alebo kategórie zvierat v zariadení určenia so špeciálnym režimom okrem prípadov, keď je dané premiestňovanie povolené na vedecké účely.

2.  

Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa:

a) 

podrobných pravidiel premiestňovania držaných suchozemských zvierat do zariadení so špeciálnym režimom popri pravidlách, ktoré sú stanovené v odseku 1 tohto článku;

b) 

osobitných pravidiel premiestňovania držaných suchozemských zvierat do zariadení so špeciálnym režimom, keď zavedené opatrenia na zmiernenie rizika zaručujú, že takéto premiestňovanie nepredstavuje významné riziko pre zdravie držaných suchozemských zvierat v rámci uvedeného zariadenia so špeciálnym režimom a okolitých zariadení.

Článok 138

Premiestňovanie držaných suchozemských zvierat na vedecké účely a delegované akty

1.  
Príslušný orgán miesta určenia môže na základe dohody s príslušným orgánom miesta pôvodu povoliť premiestňovanie držaných suchozemských zvierat na územie členského štátu určenia na vedecké účely, ak toto premiestňovanie nespĺňa požiadavky oddielov 1 až 5 (články 124 až 136) s výnimkou článkov 124 a 125, článku 126 ods. 1 písm. b) bodu ii) a článku 127.
2.  

Príslušný orgán miesta určenia udelí výnimky stanovené v odseku 1 iba za týchto podmienok:

a) 

príslušné orgány miesta určenia a miesta pôvodu:

i) 

sa dohodli na podmienkach takéhoto premiestňovania;

ii) 

zabezpečia zavedenie potrebných opatrení na zmiernenie rizika, aby uvedené premiestňovanie neohrozovalo zdravotný štatút počas tranzitu a v miestach určenia, pokiaľ ide o choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. d), a

iii) 

v prípade potreby oznámili príslušným orgánom členských štátov tranzitu udelenú výnimku a podmienky, za akých je udelená, a

b) 

uvedené premiestňovanie uvedených zvierat sa uskutočňuje pod dohľadom príslušných orgánov miest pôvodu a určenia a podľa potreby aj príslušných orgánov členských štátov tranzitu.

3.  
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa pravidiel udeľovania výnimiek príslušnými orgánmi, ktorými sa dopĺňajú pravidlá stanovené v odsekoch 1 a 2 tohto článku.

Článok 139

Výnimky týkajúce sa rekreačného využívania, športových a kultúrnych podujatí, práce v blízkosti hraníc a pasenia

1.  

Príslušný orgán miesta určenia môže udeliť výnimky z požiadaviek oddielov 2 až 5 (články 126 až 136) s výnimkou článku 126 ods. 1 písm. a), b) a c) a článkov 127 a 128 v prípade premiestňovania držaných suchozemských zvierat v rámci Únie medzi členskými štátmi, ak sa takéto premiestňovanie uskutočňuje na účely:

a) 

rekreačného využitia v blízkosti hraníc;

b) 

výstav a športových, kultúrnych a podobných podujatí organizovaných v blízkosti hraníc;

c) 

pasenia držaných suchozemských zvierat na pastvinách, ktoré členské štáty využívajú spoločne, alebo

d) 

práce držaných suchozemských zvierat v blízkosti hraníc členských štátov.

2.  
Výnimky udeľované príslušným orgánom miesta určenia v prípade premiestňovania držaných suchozemských zvierat na účely stanovené v odseku 1 sa dohodnú medzi členskými štátmi pôvodu a určenia a prijmú sa vhodné opatrenia na zmiernenie rizika s cieľom zabezpečiť, aby takéto premiestňovanie nepredstavovalo významné riziko.
3.  
Členské štáty uvedené v odseku 2 informujú Komisiu o udelení výnimiek stanovených v odseku 1.
4.  
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa pravidiel udeľovania výnimiek príslušným orgánom miesta určenia, ktorými sa dopĺňajú pravidlá stanovené v odseku 1 tohto článku.

Článok 140

Delegovanie právomoci týkajúcej sa cirkusov, výstav, športových podujatí a rekreačného využitia, zoologických záhrad, obchodov so spoločenskými zvieratami, útulkov pre zvieratá a veľkoobchodov

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a) 

špecifických požiadaviek dopĺňajúcich pravidlá stanovené v oddieloch 2 až 5 (články 126 až 136) na premiestňovanie držaných suchozemských zvierat na tieto účely:

i) 

cirkusy, zoologické záhrady, obchody so spoločenskými zvieratami, útulky pre zvieratá a veľkoobchody;

ii) 

výstavy a športové, kultúrne a podobné podujatia;

b) 

výnimiek z oddielov 2 až 5 (články 126 až 136) okrem článku 126 ods. 1 písm. a), b) a c) a článkov 127 a 128 pre premiestňovanie držaných suchozemských zvierat uvedené v písmene a) tohto článku.

Článok 141

Vykonávacia právomoc prijímať dočasné pravidlá premiestňovania konkrétnych druhov alebo kategórií držaných suchozemských zvierat

1.  

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť dočasné pravidlá, ktoré sú dodatočnými alebo alternatívnymi k pravidlám stanoveným v tejto kapitole, na premiestňovanie konkrétnych druhov alebo kategórií držaných suchozemských zvierat, ak:

a) 

požiadavky týkajúce sa premiestňovania stanovené v článku 130, článku 132 ods. 1, článkoch 133 a 134, článku 136 ods. 1, článku 137 ods. 1, článku 138 ods. 1 a 2 a článku 139 a pravidlách prijatých podľa článku 131 ods. 1, článku 132 ods. 2, článku 135, článku 136 ods. 2, článku 137 ods. 2, článku 138 ods. 3, článku 139 ods. 4 a článku 140 účinne nezmierňujú riziká, ktoré predstavuje premiestňovanie takýchto zvierat, alebo

b) 

sa choroba zo zoznamu uvedená v článku 9 ods. 1 písm. d) podľa všetkého šíri napriek požiadavkám na premiestňovanie stanoveným v súlade s oddielmi 1 až 6 (články 124 až 142).

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

2.  
Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa chorôb, ktoré predstavujú riziko s veľmi významným vplyvom, a s ohľadom na skutočnosti uvedené v článku 142 okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 266 ods. 3.

Článok 142

Skutočnosti potrebné zohľadniť pri prijímaní delegovaných a vykonávacích aktov stanovených v tomto oddiele

Komisia pri stanovovaní pravidiel, ktoré sa majú stanoviť v delegovaných a vykonávacích aktoch uvedených v článku 137 ods. 2, článku 138 ods. 3 a článku 139 ods. 4 a článkoch 140 a 141, vychádza z týchto skutočností:

a) 

rizík súvisiacich s premiestňovaním uvedeným v uvedených ustanoveniach;

b) 

zdravotného štatútu, pokiaľ ide o choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. d) v miestach pôvodu, tranzitu a určenia;

c) 

druhov zvierat zo zoznamu v prípade chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d);

d) 

opatrení biologickej bezpečnosti zavedených v miestach pôvodu, tranzitu a určenia;

e) 

akýchkoľvek špecifických podmienok v zariadeniach, za akých sa držané suchozemské zvieratá držia;

f) 

špecifických spôsobov premiestňovania pre typ zariadenia a druh a kategóriu príslušných držaných suchozemských zvierat;

g) 

iných epidemiologických faktorov.Oddiel 7

Certifikácia zdravia zvierat

Článok 143

Povinnosť prevádzkovateľov zabezpečiť sprevádzanie zvierat certifikátom zdravia zvierat

1.  

Prevádzkovatelia premiestňujú nasledujúce druhy a kategórie držaných suchozemských zvierat do iného členského štátu iba v prípade, ak dotknuté zvieratá sprevádza certifikát zdravia zvierat, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s článkom 149 ods. 1:

a) 

kopytníky;

b) 

hydina;

c) 

iné držané suchozemské zvieratá ako kopytníky a hydina, určené do zariadenia so špeciálnym režimom;

d) 

iné držané suchozemské zvieratá ako tie, ktoré sú uvedené v písmenách a), b) a c) tohto odseku, ak sa to vyžaduje v súlade s delegovanými aktmi prijatými podľa článku 144 ods. 1 písm. c).

2.  
V prípadoch, ak držané suchozemské zvieratá môžu opustiť reštrikčné pásmo stanovené v článku 55 ods. 1 písm. f) bode ii), článku 56 a článku 64 ods. 1 a podliehajú opatreniam na kontrolu chorôb stanoveným v článku 55 ods. 1, článku 65 ods. 1, článku 74 ods. 1,článku 79 alebo článku 80, alebo v pravidlách prijatých podľa článku 55 ods. 2, článku 67, článku 71 ods. 3 a článku 74 ods. 4, článku 83 ods. 3 alebo článku 259 a ak dané zvieratá patria k druhom, na ktoré sa vzťahujú uvedené opatrenia na kontrolu chorôb, prevádzkovatelia premiestňujú takéto držané suchozemské zvieratá v rámci členského štátu alebo z jedného členského štátu do iného členského štátu iba v tom prípade, ak premiestňované zvieratá sprevádza certifikát zdravia zvierat, ktoré vydal príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s článkom 149 ods. 1.

Príslušný orgán môže rozhodnúť, že na premiestňovanie držaných suchozemských zvierat v rámci daného členského štátu sa takýto certifikát nemusí vydať, ak sa uvedený orgán domnieva, že zavedený alternatívny systém zabezpečuje, že zásielka takýchto zvierat je vysledovateľná a tieto zvieratá spĺňajú požiadavky na zdravie zvierat v prípade takéhoto premiestňovania.

3.  
Prevádzkovatelia prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby certifikát zdravia zvierat uvedený v odseku 1 tohto článku sprevádzal držané suchozemské zvieratá z ich miesta pôvodu na ich konečné miesto určenia, ak nie sú v pravidlách prijatých podľa článku 147 stanovené špecifické opatrenia.

Článok 144

Delegovanie právomocí týkajúcich sa povinnosti prevádzkovateľov zabezpečiť sprevádzanie zvierat certifikátom zdravia zvierat

1.  

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a) 

výnimiek z požiadaviek na certifikáciu zdravia zvierat stanovených v článku 143 ods. 1, pokiaľ ide o premiestňovanie držaných suchozemských zvierat, ktoré nepredstavujú významné riziko šírenia chorôb v dôsledku:

i) 

druhov alebo kategórií držaných suchozemských zvierat, ktoré sú premiestňované, a chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d), v súvislosti s ktorými sú druhmi zo zoznamu;

ii) 

metód držania a typu produkcie uvedených druhov a kategórií držaných suchozemských zvierat;

iii) 

plánovaného použitia držaných suchozemských zvierat alebo

iv) 

miesta určenia držaných suchozemských zvierat vrátane tých prípadov, keď ich miesto určenia je v tom istom členskom štáte ako ich miesto pôvodu, ale prechádzajú cez iný členský štát do ich miesta určenia;

b) 

osobitných pravidiel certifikácie zdravia zvierat stanovených v článku 143 ods. 1 v prípade, že sa prijímajú špecifické opatrenia na zmiernenie rizika týkajúce sa dohľadu alebo biologickej bezpečnosti s ohľadom na skutočnosti stanovené v odseku 2 tohto článku, ktoré zabezpečujú:

i) 

vysledovateľnosť držaných suchozemských zvierat, ktoré sa premiestňujú;

ii) 

aby premiestňované držané suchozemské zvieratá spĺňali požadované požiadavky na zdravie zvierat pri premiestňovaní stanovené v oddieloch 1 až 6 (články 124 až 142);

c) 

požiadavky na certifikáciu zdravia zvierat pri premiestňovaní iných druhov a kategórií držaných suchozemských zvierat ako tých, ktoré sú uvedené v článku 143 ods. 1 písm. a), b) a c), v prípadoch, keď je certifikácia zdravia zvierat nutná na zabezpečenie toho, aby bolo príslušné premiestňovanie v súlade s požiadavkami na zdravie zvierat pri premiestňovaní stanovenými v oddieloch 1 až 6 (články 124 až 142).

2.  

Komisia pri stanovovaní osobitných pravidiel stanovených v odseku 1 písm. b) zohľadní tieto skutočnosti:

a) 

posúdenie biologickej bezpečnosti, ktorú zaviedli prevádzkovatelia podľa článku 10 ods. 1 písm. b) a akýchkoľvek pravidiel prijatých podľa článku 10 ods. 6, príslušným orgánom;

b) 

schopnosť príslušného orgánu prijať podľa potreby nevyhnutné a primerané opatrenia a vykonávať činnosti vyžadované podľa tohto nariadenia, ako je stanovené v článku 13 ods. 1;

c) 

úroveň základných vedomostí o zdraví zvierat podľa článku 11 a podnecovanie na ich získanie stanovené v článku 13 ods. 2;

d) 

uskutočňovanie návštev týkajúcich sa zdravia zvierat podľa článku 25 alebo iný zavedený príslušný dohľad alebo úradné kontroly;

e) 

vykonávanie povinností príslušným orgánom v rámci systému nahlasovania a podávania správ Únie podľa článkov 19 až 22 a pravidiel prijatých podľa článku 20 ods. 3 a článku 23;

f) 

uplatňovanie dohľadu podľa článku 26 a programov dohľadu podľa článku 28 a akýchkoľvek pravidiel prijatých podľa článkov 29 a 30.

3.  
Komisia zohľadní skutočnosti uvedené v odseku 1 písm. a) bodoch i) až iv) pri stanovovaní požiadaviek na certifikáciu zdravia zvierat stanovených v odseku 1 písm. c).

Článok 145

Obsah certifikátov zdravia zvierat

1.  

Certifikát zdravia zvierat uvedený v článku 143 obsahuje tieto informácie:

a) 

zariadenie alebo miesto pôvodu, zariadenie alebo miesto určenia a v prípade potreby zariadenia na zhromažďovanie alebo odpočinok dotknutých držaných suchozemských zvierat;

b) 

dopravný prostriedok a prepravcu;

c) 

opis držaných suchozemských zvierat;

d) 

počet držaných suchozemských zvierat;

e) 

identifikáciu a registráciu držaných suchozemských zvierat, ak sa to vyžaduje podľa článkov 112, 113, 114, 115 a 117 a akýchkoľvek pravidiel prijatých podľa článkov 118 a 120, pokiaľ nie sú stanovené výnimky v súlade s článkom 119, a

f) 

informácie potrebné na preukázanie toho, že držané suchozemské zvieratá spĺňajú príslušné požiadavky na zdravie zvierat pri premiestňovaní stanovené v oddieloch 1 až 6 (články 124 až 142).

2.  
Certifikát zdravia zvierat môže zahŕňať ďalšie informácie, ktoré sa vyžadujú podľa iných právnych predpisov Únie.

Článok 146

Delegovanie právomocí a vykonávacie akty týkajúce sa obsahu certifikátov zdravia zvierat

1.  

Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa:

a) 

podrobných pravidiel týkajúcich sa obsahu certifikátov zdravia zvierat stanovených v článku 145 ods. 1 pre rôzne druhy a kategórie držaných suchozemských zvierat a pre konkrétne typy premiestňovania stanovené v pravidlách prijatých podľa článku 147;

b) 

dodatočných informácií, ktoré má obsahovať certifikát zdravia zvierat stanovený v článku 145 ods. 1.

2.  
Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá pre vzory certifikátov zdravia zvierat. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

Článok 147

Delegovanie právomocí týkajúcich sa konkrétnych typov premiestňovania držaných suchozemských zvierat

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa špecifických opatrení, ktorými sa uplatňuje výnimka z povinnosti prevádzkovateľov zabezpečiť, aby zvieratá sprevádzal certifikát zdravia zvierat stanovený v článku 143 a v pravidlách prijatých podľa článku 144, alebo ktorými sa dopĺňa uvedená povinnosť, a to v prípade týchto typov premiestňovania držaných suchozemských zvierat:

a) 

premiestňovanie držaných kopytníkov a hydiny, ktoré prechádzajú zhromažďovaním stanoveným v článku 133 pred tým, ako sa dostanú na konečné miesto určenia;

b) 

premiestňovanie držaných suchozemských zvierat, pri ktorých sa vyžaduje, aby sa vrátili na miesto pôvodu alebo premiestnili na iné miesto určenia z jedného alebo viacerých z týchto dôvodov:

i) 

ich plánovaná cesta bola nečakane prerušená z dôvodov súvisiacich s dobrými životnými podmienkami zvierat;

ii) 

nepredvídané nehody alebo udalosti počas cesty;

iii) 

boli zamietnuté v mieste určenia v členskom štáte alebo na vonkajších hraniciach Únie;

iv) 

boli zamietnuté v mieste zhromažďovania alebo odpočinku;

v) 

boli zamietnuté v tretej krajine alebo na území;

c) 

premiestňovanie držaných suchozemských zvierat určených na výstavy a športové, kultúrne a podobné podujatia a ich následný návrat do miesta pôvodu.

Článok 148

Povinnosti prevádzkovateľov spolupracovať s príslušným orgánom na účely certifikácie zdravia zvierat

Prevádzkovatelia:

a) 

poskytujú príslušnému orgánu pred plánovaným premiestnením všetky informácie potrebné na vyplnenie certifikátu zdravia zvierat stanoveného v článku 143 ods. 1 a 2 a akýchkoľvek pravidlách prijatých podľa článku 146 ods. 1 alebo článku 147;

b) 

v prípade potreby zabezpečia, aby sa dané držané suchozemské zvieratá podrobili dokladovej, identifikačnej a fyzickej kontrole podľa článku 149 ods. 3.

Článok 149

Zodpovednosť príslušného orgánu za certifikáciu zdravia zvierat

1.  

Príslušný orgán vydá na žiadosť prevádzkovateľa certifikát zdravia zvierat na premiestňovanie držaných suchozemských zvierat, ak sa to vyžaduje podľa článku 143 alebo podľa delegovaných aktov prijatých podľa článku 144 ods. 1, za predpokladu, že boli splnené tieto požiadavky týkajúce sa premiestňovania:

a) 

požiadavky stanovené v článku 124, článku 125 ods. 1, článkoch 126, 128, 129, 130, 133 a 134, článku 136 ods. 1, článku 137 ods. 1, článku 138 a článku 139;

▼C1

b) 

požiadavky stanovené v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 125 ods. 2, článku 131 ods. 1, článku 135, článku 136 ods. 2, článku 137 ods. 2, článku 138 ods. 3, článku 139 ods. 4 a článku 140;

▼B

c) 

požiadavky stanovené vo vykonávacích aktov prijatých podľa článku 141.

2.  

Certifikáty zdravia zvierat:

a) 

overí, opečiatkuje a podpíše úradný veterinárny lekár;

b) 

zostávajú v platnosti počas obdobia stanoveného v pravidlách prijatých podľa odseku 4 písm. c), počas ktorého držané suchozemské zvieratá, na ktoré sa certifikáty vzťahujú, naďalej spĺňajú záruky týkajúce sa zdravia zvierat, ktoré sú v nich uvedené.

3.  
Úradný veterinárny lekár pred podpísaním certifikátu zdravia zvierat overí prostredníctvom dokladovej, identifikačnej a fyzickej kontroly stanovenej v delegovaných aktoch prijatých podľa odseku 4, či držané suchozemské zvieratá, na ktoré sa certifikát vzťahuje, spĺňajú požiadavky tejto kapitoly.
4.  

Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty, ktorými sa stanovujú pravidlá týkajúce sa:

a) 

typov dokladovej, identifikačnej a fyzickej kontroly a vyšetrení v súvislosti s rôznymi druhmi a kategóriami držaných suchozemských zvierat, ktoré musí vykonať úradný veterinárny lekár v súlade s odsekom 3 s cieľom overiť súlad s požiadavkami tejto kapitoly;

b) 

lehôt na vykonanie takýchto dokladových, identifikačných a fyzických kontrol a vyšetrení a na vydanie certifikátov zdravia zvierat úradným veterinárnym lekárom pred premiestnením zásielok držaných suchozemských zvierat;

c) 

trvania platnosti certifikátov zdravia zvierat.

Článok 150

Elektronické certifikáty zdravia zvierat

Sprievodné certifikáty zdravia zvierat stanovené v článku 149 ods. 1 možno nahradiť elektronickými certifikátmi zdravia zvierat, ktoré sa vytvoria, spracujú a postúpia prostredníctvom systému ►C1  Traces ◄ , ak:

a) 

takéto elektronické certifikáty zdravia zvierat obsahujú všetky informácie, ktoré musí obsahovať vzor certifikátu zdravia zvierat v súlade s článkom 145 a akýmikoľvek pravidlami prijatými podľa článku 146;

b) 

je zabezpečená vysledovateľnosť daných držaných suchozemských zvierat a prepojenie medzi uvedenými zvieratami a elektronickým certifikátom zdravia zvierat;

c) 

príslušné orgány členských štátov pôvodu, tranzitu a určenia majú možnosť prístupu k elektronickým dokladom v každom okamihu počas prepravy.

Článok 151

Čestné vyhlásenie prevádzkovateľov v prípade premiestňovania do iných členských štátov

1.  
Prevádzkovatelia v mieste pôvodu vydajú čestné vyhlásenie v prípade premiestňovania držaných suchozemských zvierat z ich miesta pôvodu v jednom členskom štáte na ich miesto určenia v inom členskom štáte a zabezpečia, aby toto čestné vyhlásenie sprevádzalo takéto zvieratá v prípadoch, ak sa nevyžaduje, aby ich sprevádzal certifikát zdravia zvierat stanovený v článku 143 ods. 1 a 2.
2.  

Čestné vyhlásenie stanovené v odseku 1 obsahuje nasledujúce informácie týkajúce sa daných držaných suchozemských zvierat:

a) 

ich miesto pôvodu, ich miesto určenia, a ak je to relevantné, všetky miesta zhromažďovania alebo odpočinku;

b) 

dopravný prostriedok a prepravcu;

c) 

opis držaných suchozemských zvierat, ich druh, kategóriu a množstvo;

d) 

identifikáciu a registráciu, ak sa vyžaduje v súlade s článkami 112, 113, 114 a 115, článkom 117 písm. a) a akýmikoľvek pravidlami prijatými podľa článkov 118 a 120;

e) 

informácie potrebné na preukázanie toho, že dané držané suchozemské zvieratá spĺňajú požiadavky na zdravie zvierat pri premiestňovaní stanovené v oddieloch 1 až 6 (články 124 až 142).

3.  

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a) 

podrobných pravidiel, pokiaľ ide o obsah čestného vyhlásenia stanovený v odseku 2 tohto článku v prípade rôznych druhov a kategórií zvierat;

b) 

informácií, ktoré má čestné vyhlásenie obsahovať navyše, okrem informácií stanovených v odseku 2 tohto článku.

4.  
Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá, pokiaľ ide o vzory čestných vyhlásení stanovených v odseku 2 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.Oddiel 8

Nahlasovanie premiestňovania držaných suchozemských zvierat do iných členských štátov

Článok 152

Povinnosť prevádzkovateľov týkajúca sa nahlasovania premiestňovania držaných suchozemských zvierat do iných členských štátov

Prevádzkovatelia okrem prepravcov vopred nahlasujú príslušnému orgánu vo svojom členskom štáte pôvodu plánované premiestňovanie držaných suchozemských zvierat z uvedeného členského štátu do iného členského štátu, ak:

a) 

zvieratá musí sprevádzať certifikát zdravia zvierat vydaný príslušným orgánom členského štátu pôvodu v súlade s článkami 149 a 150 a akýmikoľvek pravidlami prijatými podľa článku 149 ods. 4;

b) 

zvieratá musí sprevádzať certifikát zdravia zvierat pre držané suchozemské zvieratá v prípadoch, keď sa premiestňujú z reštrikčného pásma a podliehajú opatreniam na kontrolu chorôb, ako je uvedené v článku 143 ods. 2;

c) 

je zvieratám udelená výnimka z požiadavky certifikácie zdravia zvierat stanovená v článku 144 ods. 1 písm. a) alebo sa na ne vzťahujú osobitné pravidlá stanovené v článku 144 ods. 1 písm. b);

d) 

sa nahlasovanie vyžaduje v súlade s delegovanými aktmi prijatými podľa článku 154 ods. 1.

Na účely prvého odseku tohto článku prevádzkovatelia poskytnú príslušnému orgánu svojho členského štátu pôvodu všetky informácie potrebné na to, aby príslušný orgán mohol nahlásiť premiestňovanie držaných suchozemských zvierat príslušnému orgánu členského štátu určenia v súlade s článkom 153 ods. 1.

Článok 153

Zodpovednosť príslušného orgánu za nahlasovanie premiestňovania do iných členských štátov

1.  
Príslušný orgán členského štátu pôvodu nahlasuje príslušnému orgánu členského štátu určenia premiestňovanie držaných suchozemských zvierat, ako je uvedené v článku 152.
2.  
Nahlasovanie uvedené v odseku 1 sa vykoná pred daným premiestnením a vždy, keď je to možné, prostredníctvom systému ►C1  Traces ◄ .
3.  
Členské štáty určia regióny na spravovanie nahlasovaní o premiestňovaní podľa odseku 1.
4.  
Odchylne od odseku 1 môže príslušný orgán členského štátu pôvodu povoliť dotknutému prevádzkovateľovi, aby čiastočne alebo úplne nahlásil premiestňovanie držaných suchozemských zvierat prostredníctvom systému ►C1  Traces ◄ príslušnému orgánu členského štátu určenia.

Článok 154

Delegovanie právomoci a vykonávacie akty týkajúce sa nahlasovania premiestňovania prevádzkovateľmi a príslušným orgánom

1.  

Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa:

a) 

požiadavky, aby prevádzkovatelia nahlasovali vopred premiestňovanie držaných suchozemských zvierat medzi členskými štátmi v súlade s článkom 152 v prípade iných druhov a kategórií zvierat ako tých, ktoré sú uvedené v písmenách a) a b) uvedeného článku, ak je vysledovateľnosť takéhoto premiestňovania uvedených druhov alebo kategórií potrebná na zabezpečenie súladu s požiadavkami na zdravie zvierat pri premiestňovaní stanovenými v oddieloch 1 až 6 (články 124 až 142);

b) 

informácií potrebných na nahlasovanie premiestňovania držaných suchozemských zvierat podľa článkov 152 a 153;

c) 

postupov v núdzových situáciách na nahlasovanie premiestňovania držaných suchozemských zvierat v prípade výpadkov elektrickej energie a iných porúch systému ►C1  Traces ◄ ;

d) 

požiadaviek na určenie regiónov zo strany členských štátov na spravovanie nahlásení o premiestňovaní podľa článku 153 ods. 3.

2.  

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa:

a) 

bližších informácií týkajúcich sa nahlasovania premiestňovania držaných suchozemských zvierat zo strany:

i) 

prevádzkovateľov príslušnému orgánu ich členského štátu pôvodu v súlade s článkom 152;

ii) 

príslušného orgánu členského štátu pôvodu členskému štátu určenia v súlade s článkom 153;

b) 

lehôt na:

i) 

poskytnutie potrebných informácií uvedených v článku 152 zo strany prevádzkovateľa príslušnému orgánu členského štátu pôvodu;

ii) 

nahlasovanie premiestňovania držaných suchozemských zvierat zo strany príslušného orgánu členského štátu pôvodu podľa článku 153 ods. 1.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.KAPITOLA 4

Premiestňovanie voľne žijúcich suchozemských zvierat

Článok 155

Voľne žijúce suchozemské zvieratá

1.  

Prevádzkovatelia premiestňujú voľne žijúce zvieratá z biotopu v jednom členskom štáte do biotopu alebo zariadenia v inom členskom štáte iba v tom prípade, ak:

a) 

sa premiestňovanie daných voľne žijúcich zvierat z ich biotopu vykonáva takým spôsobom, že nepredstavujú významné riziko z hľadiska šírenia chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d) alebo objavujúcich sa chorôb počas cesty alebo v mieste určenia;

b) 

voľne žijúce zvieratá nepochádzajú z biotopu v reštrikčnom pásme podliehajúcom obmedzeniam premiestňovania, ktoré sa týkajú druhu zvierat, ku ktorému patria z dôvodu výskytu choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. d) alebo objavujúcej sa choroby, ako sa stanovuje v článku 70 ods. 2 a akýchkoľvek pravidlách prijatých podľa článku 70 ods. 3 písm. b), článku 71 ods. 3 a článku 83 ods. 3, alebo núdzovým opatreniam stanoveným v článkoch 257 a 258 a akýchkoľvek pravidlách prijatých podľa článku 259, pokiaľ neboli udelené výnimky v súlade s uvedenými pravidlami;

c) 

voľne žijúce zvieratá sprevádza certifikát zdravia zvierat alebo iné doklady, ak je certifikácia zdravia zvierat potrebná na zabezpečenie súladu s požiadavkami na zdravie zvierat pri premiestňovaní stanovenými v písmenách a) a b) tohto odseku a pravidlách prijatých podľa článku 156 ods. 1 písm. c) a d);

d) 

premiestňovanie nahlásil príslušný orgán členského štátu pôvodu príslušnému orgánu členského štátu určenia, ak sa na základe pravidiel prijatých podľa článku 156 ods. 1 písm. c) vyžaduje certifikát zdravia zvierat, a

e) 

príslušný orgán členského štátu pôvodu a príslušný orgán členského štátu určenia sa dohodli na takomto premiestňovaní.

2.  
Ak sa na základe pravidiel prijatých podľa článku 156 ods. 1 písm. c) vyžaduje certifikácia zdravia zvierat, na premiestňovanie voľne žijúcich suchozemských zvierat sa uplatňujú požiadavky stanovené v článkoch 145 a 148, článku 149 ods. 1, 2 a 3, článku 150 a pravidlách prijatých podľa článkov 146 a 147 a článku 149 ods. 4.
3.  
Ak sa v súlade s odsekom 1 písm. d) tohto článku vyžaduje nahlasovanie premiestňovania, na premiestňovanie voľne žijúcich suchozemských zvierat sa uplatňujú požiadavky stanovené v článkoch 152 a 153 a delegovaných aktoch prijatých podľa článku 154 ods. 1.

Článok 156

Splnomocnenia týkajúce sa premiestňovania voľne žijúcich suchozemských zvierat

1.  

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a) 

požiadaviek na zdravie zvierat pri premiestňovaní voľne žijúcich suchozemských zvierat stanovených v článku 155 ods. 1 písm. a) a b);

b) 

požiadaviek na zdravie zvierat pri umiestňovaní voľne žijúcich suchozemských zvierat do zariadení v prípade ich premiestňovania z voľnej prírody;

c) 

typov premiestňovania voľne žijúcich suchozemských zvierat, v prípade ktorých, alebo situácií, v ktorých takéto premiestňovanie musí sprevádzať certifikát zdravia zvierat alebo iný doklad, a požiadaviek týkajúcich sa obsahu takýchto certifikátov alebo iných dokladov;

d) 

nahlasovania zo strany príslušného orgánu členského štátu pôvodu príslušnému orgánu členského štátu určenia v prípade premiestňovania voľne žijúcich suchozemských zvierat medzi členskými štátmi a informácií, ktoré sa majú uviesť v takomto nahlasovaní.

2.  

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá, ktorými sa bližšie určia požiadavky stanovené v článku 155 a v delegovaných aktoch prijatých podľa odseku 1 tohto článku, pokiaľ ide o:

a) 

vzory certifikátov zdravia zvierat a iných dokladov, ktoré musia sprevádzať voľne žijúce suchozemské zvieratá pri premiestňovaní, keď je to stanovené v delegovaných aktoch prijatých podľa odseku 1 písm. c) tohto článku;

b) 

bližšie informácie o nahlasovaní, ktoré má poskytnúť príslušný orgán členského štátu pôvodu a lehoty na takéto nahlasovanie, keď je to stanovené v pravidlách prijatých podľa odseku 1 písm. d) tohto článku.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.KAPITOLA 5

Premiestňovanie zárodočných produktov v rámci ÚnieOddiel 1

Všeobecné požiadavky

Článok 157

Všeobecné požiadavky týkajúce sa premiestňovania zárodočných produktov

1.  

Prevádzkovatelia prijmú vhodné preventívne opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby premiestňovanie zárodočných produktov neohrozovalo zdravotný štatút držaných suchozemských zvierat v mieste určenia, pokiaľ ide o:

a) 

choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. d);

b) 

objavujúce sa choroby.

2.  

Prevádzkovatelia premiestňujú zárodočné produkty zo svojich zariadení a prijmú takéto zárodočné produkty iba v prípade, ak dané produkty spĺňajú tieto podmienky:

a) 

pochádzajú zo zariadení, ktoré:

i) 

príslušný orgán zapísal do registra zariadení v súlade s článkom 93 prvým odsekom písm. a) a členský štát pôvodu neudelil žiadnu výnimku v súlade s článkom 85;

ii) 

schválil príslušný orgán v súlade s článkom 97 ods. 1, keď sa takéto schválenie vyžaduje na základe článku 94 ods. 1 alebo článku 95;

b) 

spĺňajú požiadavky týkajúce sa vysledovateľnosti podľa článku 121 ods. 1 a akýchkoľvek pravidiel prijatých podľa článku 122 ods. 1.

3.  
Prevádzkovatelia majú povinnosť spĺňať požiadavky uvedené v článku 125 v súvislosti s prepravou zárodočných produktov držaných suchozemských zvierat.
4.  
Prevádzkovatelia nepremiestnia zárodočné produkty zo zariadenia v jednom členskom štáte do zariadenia v inom členskom štáte, pokiaľ príslušný orgán členského štátu určenia nevydá výslovné povolenie na takéto premiestnenie, ak sa v prípade uvedených zárodočných produktov vyžaduje, aby boli zničené na účely eradikácie chorôb ako súčasť eradikačného programu stanoveného v článku 31 ods. 1 alebo 2.

Článok 158

Povinnosti prevádzkovateľov v mieste určenia

1.  

Prevádzkovatelia zariadení v mieste určenia, ktorí prijímajú zárodočné produkty zo zariadenia v inom členskom štáte:

a) 

overia prítomnosť:

i) 

označení v súlade s článkom 121 a pravidlami prijatými podľa článku 122;

ii) 

certifikátov zdravia zvierat stanovených v článku 161;

b) 

po kontrole prijatých zárodočných produktov informujú príslušný orgán miesta určenia o akejkoľvek nezrovnalosti, pokiaľ ide o:

i) 

prijaté zárodočné produkty;

ii) 

označenia uvedené v písmene a) bode i);

iii) 

certifikáty zdravia zvierat uvedené v písmene a) bode ii).

2.  
V prípade nezrovnalosti, ako je uvedené v odseku 1 písm. b), drží dotknutý prevádzkovateľ zárodočné produkty uskladnené oddelene, kým o nich príslušný orgán nerozhodne.Oddiel 2

Premiestňovanie zárodočných produktov držaných zvierat druhov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koňovitých a zárodočných produktov hydiny do iných členských štátov

Článok 159

Povinnosti prevádzkovateľov v súvislosti s premiestňovaním zárodočných produktov držaných zvierat druhov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koňovitých a zárodočných produktov hydiny do iných členských štátov

1.  

Prevádzkovatelia premiestňujú zárodočné produkty držaných zvierat druhov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koňovitých a zárodočných produktov hydiny do iného členského štátu iba v prípade, ak uvedené zárodočné produkty spĺňajú tieto podmienky:

a) 

sa odoberajú, vyprodukujú, spracúvajú a skladujú v zariadeniach pre zárodočné produkty schválených na uvedený účel v súlade s článkom 97 ods. 1 a článkom 99;

b) 

boli odobrané od darcovských zvierat, ktoré spĺňajú potrebné požiadavky na zdravie zvierat, aby sa zabezpečilo, že zárodočné produkty nešíria choroby zo zoznamu;

c) 

sa odoberajú, produkujú, spracúvajú, skladujú a prepravujú takým spôsobom, aby sa zabezpečilo, že nešíria choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. d).

2.  

Prevádzkovatelia nesmú premiestňovať zárodočné produkty držaných zvierat druhov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koňovitých a zárodočných produktov hydiny zo zariadenia pre zárodočné produkty, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia premiestňovania, ktoré sa dotýkajú daných druhov zo zoznamu v súlade s:

a) 

článkom 55 ods. 1 písm. a), c) a e), článkom 55 ods. 1 písm. f) bodom ii), článkom 56, článkom 61 ods. 1 písm. a), článkom 62 ods. 1, článkom 65 ods. 1 písm. c), článkom 74 ods. 1 a článkami 79 a 80;

b) 

pravidlami prijatými podľa článku 55 ods. 2, článkov 63 a 67, článku 71 ods. 3, článku 74 ods. 4 a článku 83 ods. 2 a

c) 

núdzovými opatreniami stanovenými v článkoch 257 a 258 a pravidlách prijatých podľa článku 259, pokiaľ neboli v pravidlách prijatých podľa článku 258 stanovené výnimky.

Obmedzenia stanovené v tomto odseku sa neuplatňujú na prípady, keď sa zárodočné produkty odobrali pred daným výskytom ohniska choroby a skladovali sa oddelene od iných zárodočných produktov.

Článok 160

Delegovanie právomoci v súvislosti s premiestňovaním zárodočných produktov držaných zvierat druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koňovitých a zárodočných produktov hydiny do iných členských štátov

1.  

Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa požiadaviek na zdravie zvierat pri premiestňovaní zárodočných produktov držaných zvierat druhov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koňovitých a zárodočných produktov hydiny do iných členských štátov, stanovených v článku 159, v ktorých sa bližšie uvedú:

a) 

pravidlá odberu, produkcie, spracovania a skladovania zárodočných produktov uvedených držaných zvierat v schválených zariadeniach, ako je uvedené v článku 159 ods. 1 písm. a);

b) 

požiadavky na zdravie zvierat stanovené v článku 159 ods. 1 písm. b) v prípade držaných darcovských zvierat, z ktorých boli odobrané zárodočné produkty a požiadavky týkajúce sa izolácie alebo karantény v prípade uvedených zvierat;

c) 

laboratórne a iné vyšetrenia, ktoré sa majú vykonať na držaných darcovských zvieratách a zárodočných produktoch;

d) 

požiadavky na zdravie zvierat, pokiaľ ide o odber, produkciu, spracovanie, skladovanie alebo iné postupy a prepravu, stanovené v článku 159 ods. 1 písm. c).

2.  
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa požiadaviek na zdravie zvierat pri premiestňovaní zárodočných produktov držaných zvierat druhov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koňovitých a zárodočných produktov hydiny do iných členských štátov stanovených v článku 159, v ktorých sa bližšie uvedú výnimky z pravidiel stanovených v článku 159 pre prevádzkovateľov s ohľadom na riziká súvisiace s takýmito zárodočnými produktmi a na všetky zavedené opatrenia na zmiernenie rizika.Oddiel 3

Certifikácia zdravia zvierat a nahlasovanie premiestňovania

Článok 161

Povinnosti prevádzkovateľov týkajúce sa certifikácie zdravia zvierat pri premiestňovaní zárodočných produktov držaných zvierat druhov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koňovitých a zárodočných produktov hydiny a delegované akty

1.  
Prevádzkovatelia premiestňujú zárodočné produkty držaných zvierat druhov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koňovitých a zárodočné produkty hydiny do iného členské štátu, len ak takéto produkty sprevádza certifikát zdravia zvierat, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s odsekom 3.
2.  

V prípadoch, keď zárodočné produkty držaných zvierat môžu opustiť reštrikčné pásmo podliehajúce:

a) 

opatreniam na kontrolu chorôb stanoveným v článku 55 ods. 1 písm. f) bode ii), článkoch 56, 64 a 65, článku 74 ods. 1 a článku 79 a pravidlách prijatých podľa článku 55 ods. 2, článku 67, článku 71 ods. 3, článku 74 ods. 4 a článku 83 ods. 2, alebo

b) 

núdzovým opatreniam stanoveným v článkoch 257 a 258 a pravidlách prijatých podľa článku 259,

a tieto zárodočné produkty pochádzajú z druhu, na ktorý sa vzťahujú uvedené opatrenia na kontrolu chorôb alebo núdzové opatrenia, prevádzkovatelia premiestňujú takéto zárodočné produkty v rámci členského štátu alebo z jedného členského štátu do iného členského štátu iba v tom prípade, ak ich sprevádza certifikát zdravia zvierat, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s článkom 149 ods. 1, pokiaľ neboli udelené výnimky z požiadaviek na certifikáciu zdravia zvierat v súlade s pravidlami uvedenými v tomto pododseku.

Príslušný orgán môže rozhodnúť, že takýto certifikát sa pri premiestňovaní zárodočných produktov v rámci dotknutého členského štátu nemusí vydať, ak sa uvedený orgán domnieva, že zavedený alternatívny systém zabezpečuje, že zásielka takýchto zárodočných produktov je vysledovateľná a uvedené zárodočné produkty spĺňajú požiadavky na zdravie zvierat v prípade takéhoto premiestňovania.

3.  
Prevádzkovatelia prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby certifikát zdravia zvierat uvedený v odseku 1 sprevádzal zárodočné produkty z ich miesta pôvodu na ich miesto určenia.
4.  
Na žiadosť prevádzkovateľa príslušný orgán vydá certifikát zdravia zvierat na premiestňovanie zárodočných produktov uvedených v odseku 1 pod podmienkou, že boli splnené príslušné požiadavky uvedené v časti IV hlave I kapitole 5.
5.  
Na certifikáciu zdravia zvierat v prípade zárodočných produktov uvedených v odseku 1 tohto článku sa uplatňujú články 148, 149 a 150 a pravidlá prijaté podľa článkov 146 a 147 a článku 149 ods. 4 a na čestné vyhlásenie o premiestňovaní zárodočných produktov sa uplatňuje článok 151 ods. 1 a pravidlá prijaté podľa článku 151 ods. 3.
6.  

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa výnimiek z požiadaviek na certifikát zdravia zvierat stanovených v odseku 1 tohto článku, pokiaľ ide o premiestňovanie zárodočných produktov držaných zvierat druhov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koňovitých a zárodočných produktov hydiny, ktoré nepredstavujú významné riziko z hľadiska šírenia chorôb zo zoznamu v dôsledku:

a) 

povahy dotknutých zárodočných produktov alebo druhu zvieraťa, z ktorého uvedené produkty pochádzajú;

b) 

metód produkcie a spracovania v zariadení pre zárodočné produkty;

c) 

plánovaného použitia zárodočných produktov;

d) 

zavedených alternatívnych opatrení na zmiernenie rizika pre daný typ a kategóriu zárodočných produktov a zariadenie pre zárodočné produkty;

e) 

miesta určenia zárodočných produktov, keď ich miesto určenia sa nachádza v tom istom členskom štáte ako miesto pôvodu, ale prechádzajú cez iný členský štát do ich miesta určenia.

Článok 162

Obsah certifikátov zdravia zvierat

1.  

Certifikát zdravia zvierat pre zárodočné produkty stanovené v článku 161 obsahuje prinajmenšom tieto informácie:

a) 

zariadenie pôvodu pre zárodočné produkty a zariadenie alebo miesto určenia;

b) 

typ zárodočných produktov a druh držaných darcovských zvierat;

c) 

objem alebo počet zárodočných produktov;

d) 

označenie zárodočných produktov, keď sa to vyžaduje na základe článku 121 ods. 1 a akýchkoľvek pravidiel prijatých podľa článku 122 ods. 1;

e) 

informácie potrebné na preukázanie toho, že zárodočné produkty v zásielke spĺňajú požiadavky týkajúce sa premiestňovania v prípade príslušných druhov stanovené v článkoch 157 a 159 a akýchkoľvek pravidlách prijatých podľa článku 160.

2.  
Certifikát zdravia zvierat pre zárodočné produkty stanovené v článku 161 môže obsahovať aj ďalšie informácie, ktoré sa vyžadujú podľa iných právnych predpisov Únie.
3.  
Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa informácií, ktoré majú byť uvedené v certifikáte zdravia zvierat podľa odseku 1 tohto článku.
4.  
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa certifikátu zdravia zvierat pre rôzne typy zárodočných produktov a rôzne druhy zvierat.
5.  
Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa vzorov certifikátov zdravia zvierat pre zárodočné produkty. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

Článok 163

Nahlasovanie premiestňovania zárodočných produktov držaných zvierat druhov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koňovitých a zárodočných produktov hydiny do iných členských štátov

1.  

Prevádzkovatelia:

a) 

vopred informujú príslušný orgán vo svojom členskom štáte pôvodu o plánovanom premiestňovaní zárodočných produktov držaných zvierat druhov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koňovitých a zárodočných produktov hydiny do iného členského štátu, keď:

i) 

sa vyžaduje, aby dané zárodočné produkty sprevádzal certifikát zdravia zvierat v súlade s článkom 161 ods. 1 alebo 2;

ii) 

sa vyžaduje nahlasovanie premiestňovania v súlade s delegovanými aktmi prijatými podľa odseku 5 písm. a) tohto článku v prípade zárodočných produktov s ohľadom na odsek 3 tohto článku;

b) 

poskytnú všetky potrebné informácie, aby príslušný orgán členského štátu pôvodu mohol nahlásiť premiestňovanie zárodočných produktov príslušnému orgánu členského štátu určenia v súlade s odsekom 2.

2.  
Príslušný orgán členského štátu pôvodu nahlási pred daným premiestnením a vždy, keď je to možné, prostredníctvom systému ►C1  Traces ◄ príslušnému orgánu členského štátu určenia akékoľvek premiestňovanie zárodočných produktov držaných zvierat druhov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koňovitých a zárodočných produktov hydiny v súlade s pravidlami prijatými podľa odsekov 5 a 6.
3.  
Členské štáty využívajú na spravovanie nahlasovania regióny určené v súlade s článkom 153 ods. 3.
4.  
Na nahlasovanie zárodočných produktov prevádzkovateľmi sa uplatňuje článok 153 ods. 4.
5.  

Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa:

a) 

požiadavky, aby prevádzkovatelia nahlasovali vopred premiestňovanie zárodočných produktov medzi členskými štátmi v súlade s odsekom 1 písm. a) bodom ii) tohto článku, ak je vysledovateľnosť takéhoto premiestňovania uvedených zárodočných produktov potrebná na zabezpečenie súladu s požiadavkami na zdravie zvierat pri premiestňovaní stanovenými v oddieloch 1 a 2 (články 157 až 160);

b) 

informácií potrebných na nahlasovanie premiestňovania zárodočných produktov podľa odseku 1 tohto článku;

c) 

postupov v núdzových situáciách na nahlasovanie premiestňovania zárodočných produktov v prípade výpadkov elektrickej energie a iných porúch systému ►C1  Traces ◄ .

6.  

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa:

a) 

poskytovania informácií o premiestňovaní zárodočných produktov prevádzkovateľov príslušnému orgánu ich členského štátu pôvodu v súlade s odsekom 1;

b) 

nahlasovania premiestňovania zárodočných produktov zo strany príslušných orgánov členského štátu pôvodu členskému štátu určenia v súlade s odsekom 2;

c) 

lehôt na:

i) 

poskytovanie potrebných informácií uvedených v odseku 1 zo strany prevádzkovateľa príslušnému orgánu členského štátu pôvodu;

ii) 

nahlasovanie premiestňovania zárodočných produktov zo strany príslušného orgánu členského štátu pôvodu, ako je uvedené v odseku 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.Oddiel 4

Premiestňovanie zárodočných produktov držaných suchozemských zvierat iných druhov ako druhov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koňovitých a zárodočných produktov hydiny do iných členských štátov

Článok 164

Zárodočné produkty držaných suchozemských zvierat iných druhov ako druhov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koňovitých a zárodočné produkty hydiny

1.  
Prevádzkovatelia premiestňujú zárodočné produkty držaných suchozemských zvierat iných druhov ako druhov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koňovitých a zárodočné produkty hydiny do iného členského štátu iba v prípade, ak tieto zárodočné produkty nepredstavujú významné riziko z hľadiska šírenia chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d) pre druhy zo zoznamu v mieste určenia s ohľadom na zdravotný štatút v mieste určenia.
2.  

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa požiadaviek na zdravie zvierat, certifikácie zdravia zvierat a požiadaviek na nahlasovanie premiestňovania zárodočných produktov držaných suchozemských zvierat iných druhov ako druhov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koňovitých a zárodočných produktov hydiny s ohľadom na tieto skutočnosti:

a) 

choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. d) v prípade dotknutých druhov zo zoznamu;

b) 

druh zvierat, z ktorých boli zárodočné produkty odobrané, a typ zárodočného produktu;

c) 

zdravotný štatút v mieste pôvodu a v mieste určenia;

d) 

typ odberu, produkcie, spracovania a skladovania;

e) 

iné epidemiologické faktory.

3.  

Ak sa vyžaduje certifikácia zdravia zvierat a nahlasovanie premiestňovania zárodočných produktov v súlade s odsekom 2:

a) 

na takúto certifikáciu sa uplatňujú pravidlá stanovené v článku 161 ods. 1 až 5, článku 162 ods. 1 a 2 a pravidlá prijaté podľa článku 161 ods. 6 a článku 162 ods. 3 až 5;

b) 

na nahlasovanie premiestňovania sa uplatňujú pravidlá stanovené v článku 163 ods. 1, 2 a 4 a pravidlá prijaté podľa článku 163 ods. 5.Oddiel 5

Výnimky

Článok 165

Zárodočné produkty určené na vedecké účely a delegované akty

1.  
Príslušný orgán miesta určenia môže na základe dohody s príslušným orgánom miesta pôvodu povoliť premiestňovanie zárodočných produktov na územie členského štátu určenia na vedecké účely, ak toto premiestňovanie nespĺňa požiadavky článkov 159 až 164.
2.  

Príslušný orgán udelí výnimky stanovené v odseku 1 iba za týchto podmienok:

a) 

príslušné orgány miesta určenia a pôvodu:

i) 

sa dohodli na podmienkach navrhovaného premiestňovania;

ii) 

zabezpečia zavedenie potrebných opatrení na zmiernenie rizika, aby uvedené premiestňovanie neohrozovalo zdravotný štatút počas cesty a v miestach určenia, pokiaľ ide o choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. d);

iii) 

podľa potreby oznámili príslušným orgánom členských štátov tranzitu udelenú výnimku a podmienky, za akých sa udelila;

b) 

uvedené premiestňovanie sa uskutočňuje pod dohľadom príslušných orgánov miest pôvodu a určenia a podľa potreby aj príslušného orgánu členského štátu tranzitu.

3.  
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa pravidiel udeľovania výnimiek príslušnými orgánmi, ktorými sa dopĺňajú pravidlá stanovené v odsekoch 1 a 2 tohto článku.KAPITOLA 6

Produkcia, spracovanie a distribúcia produktov živočíšneho pôvodu v rámci Únie

Článok 166

Všeobecné povinnosti prevádzkovateľov týkajúce sa zdravia zvierat a delegované akty

1.  

Prevádzkovatelia prijmú vhodné preventívne opatrenia na zabezpečenie toho, aby počas všetkých stupňov produkcie, spracovania a distribúcie produktov živočíšneho pôvodu v Únii takéto produkty nespôsobovali šírenie:

a) 

chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d) s ohľadom na zdravotný štatút v mieste produkcie, spracovania alebo určenia;

b) 

objavujúcich sa chorôb.

2.  

Prevádzkovatelia zabezpečujú, aby produkty živočíšneho pôvodu nepochádzali zo zariadení alebo potravinárskych podnikov alebo neboli získané zo zvierat, ktoré pochádzajú zo zariadení, na ktoré sa vzťahujú:

a) 

núdzové opatrenia stanovené v článkoch 257 a 258 alebo akýchkoľvek pravidlách prijatých podľa článku 259, pokiaľ nie sú v pravidlách prijatých podľa článku 259 stanovené výnimky z požiadavky stanovenej v odseku 1 tohto článku;

b) 

obmedzenia premiestňovania uplatniteľné na držané suchozemské zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu, ako sú stanovené v článku 32 ods. 1 písm. c), článku 55 ods. 1 písm. e), článku 56, článku 61 ods. 1 písm. a), článku 62 ods. 1, článku 65 ods. 1 písm. c), článku 70 ods. 1 písm. b), článku 74 ods. 1 písm. a), článku 76 ods. 2 písm. b), článku 76 ods. 3, článku 79, článku 81 a článku 82 ods. 2 a 3 a v pravidlách prijatých podľa článku 55 ods. 2, článkov 63 a 67, článku 70 ods. 3, článku 71 ods. 3, článku 74 ods. 4, článku 76 ods. 5 a článku 83 ods. 2, pokiaľ nie sú v uvedených pravidlách stanovené výnimky z uvedených obmedzení premiestňovania.

3.  

Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa podrobných požiadaviek, ktorými sa doplnia požiadavky uvedené:

a) 

v odseku 1 tohto článku týkajúce sa preventívnych opatrení vrátane opatrení na zmiernenie rizika a

b) 

v odseku 2 tohto článku vo vzťahu k obmedzeniam premiestňovania produktov živočíšneho pôvodu.

4.  

Komisia pri prijímaní delegovaných aktov uvedených v odseku 3 vychádza:

a) 

z danej choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. d) a z dotknutých druhov, ktorých sa týka, a

b) 

zo súvisiacich rizík.

Článok 167

Povinnosti prevádzkovateľov týkajúce sa certifikátov zdravia zvierat a delegované akty

1.  

Prevádzkovatelia premiestňujú nasledujúce produkty živočíšneho pôvodu v rámci členského štátu alebo do iného členského štátu iba v tom prípade, ak dané produkty sprevádza certifikát zdravia zvierat, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s odsekom 3:

a) 

produkty živočíšneho pôvodu:

i) 

pri ktorých je povolené, aby sa premiestnili z reštrikčného pásma podliehajúceho núdzovým opatreniam stanoveným v pravidlách prijatých podľa článku 259;

ii) 

ktoré pochádzajú zo zvierat druhov podliehajúcich uvedeným núdzovým opatreniam;

b) 

produkty živočíšneho pôvodu:

i) 

pri ktorých je povolené, aby sa premiestnili z reštrikčného pásma podliehajúceho opatreniam na kontrolu chorôb v súlade s článkom 32 ods. 1, článkom 55 ods. 1 písm. f) bodom ii), článkom 56, článkom 61 ods. 1 písm. a), článkom 62 ods. 1, článkom 64, článkom 65 ods. 1 písm. c), článkom 70 ods. 1 písm. b), článkom 74 ods. 1 písm. a) a článkami 79 a 80 a s akýmikoľvek pravidlami prijatými podľa článku 55 ods. 2, článkov 63 a 67, článku 71 ods. 3, článku 74 ods. 4 a článku 83 ods. 2;

ii) 

ktoré pochádzajú zo zvierat druhov podliehajúcich uvedeným opatreniam na kontrolu chorôb.

Príslušný orgán môže rozhodnúť, že na premiestňovanie produktov živočíšneho pôvodu v rámci dotknutého členského štátu sa takýto certifikát nemusí vydať, ak sa uvedený orgán domnieva, že alternatívny systém zabezpečuje, že zásielky takýchto produktov sú vysledovateľné a že uvedené produkty spĺňajú požiadavky na zdravie zvierat v prípade takéhoto premiestňovania.

2.  
Prevádzkovatelia prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby certifikát zdravia zvierat uvedený v odseku 1 sprevádzal produkty živočíšneho pôvodu z ich miesta pôvodu na ich miesto určenia.
3.  
Príslušný orgán vydá na žiadosť dotknutého prevádzkovateľa certifikát zdravia zvierat na premiestňovanie produktov živočíšneho pôvodu uvedených v odseku 1 pod podmienkou, že boli splnené príslušné požiadavky uvedené v tomto článku.
4.  
Na certifikáciu zdravia zvierat pri premiestňovaní produktov živočíšneho pôvodu uvedených v odseku 1 tohto článku sa uplatňujú články 148, 149 a 150 a pravidlá prijaté podľa článkov 146 a 147 a článku 149 ods. 4.
5.  

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa výnimiek z požiadaviek na certifikát zdravia zvierat stanovených v odseku 1 tohto článku a podmienok na takéto výnimky v súvislosti s premiestňovaním produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepredstavujú významné riziko z hľadiska šírenia chorôb z dôvodu:

a) 

dotknutých typov produktov živočíšneho pôvodu;

b) 

opatrení na zmiernenie rizika uplatňovaných na produkty živočíšneho pôvodu, čím sa znižujú riziká šírenia chorôb;

c) 

plánovaného použitia produktov živočíšneho pôvodu;

d) 

miesta určenia produktov živočíšneho pôvodu.

Článok 168

Obsah certifikátov zdravia zvierat a delegované a vykonávacie akty

1.  

Certifikát zdravia zvierat pre produkty živočíšneho pôvodu stanovené v článku 167 ods. 1 obsahuje prinajmenšom tieto informácie:

a) 

zariadenie alebo miesto pôvodu a zariadenie alebo miesto určenia;

b) 

opis dotknutých produktov živočíšneho pôvodu;

c) 

množstvo produktov živočíšneho pôvodu;

d) 

identifikáciu produktov živočíšneho pôvodu, keď sa to vyžaduje podľa článku 65 ods. 1 písm. h) alebo akýchkoľvek pravidiel prijatých podľa článku 67 druhého odseku písm. a);

e) 

informácie potrebné na to, aby sa preukázalo, že produkty živočíšneho pôvodu spĺňajú požiadavky týkajúce sa obmedzenia premiestňovania stanovené v článku 166 ods. 2 a akýchkoľvek pravidlách prijatých podľa článku 166 ods. 3.

2.  
Certifikát zdravia zvierat uvedený v odseku 1 môže obsahovať aj ďalšie informácie, ktoré sa vyžadujú podľa iných právnych predpisov Únie.
3.  
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa informácií, ktoré má obsahovať certifikát zdravia zvierat, ako je stanovené v odseku 1 tohto článku.
4.  
Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa vzorov certifikátov zdravia zvierat pre produkty živočíšneho pôvodu uvedené v odseku 1 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

Článok 169

Nahlasovanie premiestňovania produktov živočíšneho pôvodu do iných členských štátov

1.  

Prevádzkovatelia:

a) 

vopred informujú príslušný orgán vo svojom členskom štáte pôvodu o plánovanom premiestňovaní produktov živočíšneho pôvodu, keď sa vyžaduje, aby dané zásielky sprevádzal certifikát zdravia zvierat v súlade s článkom 167 ods. 1;

b) 

poskytnú všetky potrebné informácie, aby príslušný orgán členského štátu pôvodu mohol nahlásiť dané premiestňovanie príslušnému orgánu členského štátu určenia v súlade s odsekom 2.

2.  
Príslušný orgán členského štátu pôvodu nahlási pred premiestnením a vždy, keď je to možné, prostredníctvom systému ►C1  Traces ◄ príslušnému orgánu členského štátu určenia premiestňovanie produktov živočíšneho pôvodu v súlade s pravidlami prijatými podľa odsekov 5 a 6.
3.  
Členské štáty využívajú na spravovanie nahlásení regióny určené v súlade s článkom 153 ods. 3.
4.  
Na nahlasovanie premiestňovania produktov živočíšneho pôvodu prevádzkovateľmi sa uplatňuje článok 153 ods. 4.
5.  

Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa:

a) 

informácií potrebných na nahlasovanie premiestňovania produktov živočíšneho pôvodu podľa odseku 1 tohto článku;

b) 

postupov v núdzových situáciách na nahlasovanie premiestňovania produktov živočíšneho pôvodu v prípade výpadkov elektrickej energie a iných porúch systému ►C1  Traces ◄ .

6.  

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa:

a) 

informácií, ktoré sa majú poskytnúť zo strany prevádzkovateľov príslušnému orgánu ich členského štátu pôvodu o premiestňovaní produktov živočíšneho pôvodu v súlade s odsekom 1;

b) 

nahlasovania premiestňovania produktov živočíšneho pôvodu zo strany príslušných orgánov členského štátu pôvodu členskému štátu určenia v súlade s odsekom 2;

c) 

lehôt na:

i) 

poskytnutie potrebných informácií uvedených v odseku 1 zo strany dotknutého prevádzkovateľa príslušnému orgánu členského štátu pôvodu;

ii) 

nahlásenie premiestňovania produktov živočíšneho pôvodu zo strany príslušného orgánu členského štátu pôvodu, ako je uvedené v odseku 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.KAPITOLA 7

Rozsah pôsobnosti vnútroštátnych opatrení

Článok 170

Vnútroštátne opatrenia týkajúce sa kontroly chorôb a premiestňovania zvierat a zárodočných produktov

1.  
Členské štáty môžu naďalej prijímať vnútroštátne opatrenia na kontrolu chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d) a e), pokiaľ ide o premiestňovanie suchozemských zvierat a ich zárodočných produktov na svojich územiach.
2.  

Uvedené vnútroštátne opatrenia:

a) 

zohľadňujú pravidlá týkajúce sa premiestňovania zvierat a zárodočných produktov stanovené v kapitolách 3 (články 124 až 154), 4 (články 155 a 156) a 5 (články 157 až 165) a nesmú byť s uvedenými pravidlami v rozpore;

b) 

nesmú brániť premiestňovaniu zvierat a produktov medzi členskými štátmi;

c) 

nesmú presahovať hranice toho, čo je vhodné a potrebné na zabránenie zavlečeniu a šíreniu chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d) a e).

Článok 171

Vnútroštátne opatrenia určené na obmedzenie vplyvu iných chorôb ako chorôb zo zoznamu

Ak iná choroba ako choroba zo zoznamu predstavuje významné riziko, pokiaľ ide o zdravie držaných suchozemských zvierat v členskom štáte, môže dotknutý členský štát prijať vnútroštátne opatrenia na kontrolu uvedenej choroby a môže obmedziť premiestňovanie držaných suchozemských zvierat a zárodočných produktov, ak tieto opatrenia:

a) 

nebránia premiestňovaniu zvierat a produktov medzi členskými štátmi;

b) 

neprekračujú hranice toho, čo je vhodné a potrebné na kontrolu uvedenej choroby.HLAVA II

VODNÉ ŽIVOČÍCHY A PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU Z VODNÝCH ŽIVOČÍCHOVKAPITOLA 1

Registrácia, schvaľovanie, vedenie záznamov a registreOddiel 1

Registrácia zariadení pre akvakultúru

Článok 172

Povinnosť prevádzkovateľov registrovať zariadenia pre akvakultúru

1.  

Prevádzkovatelia zariadení pre akvakultúru na účely registrácie svojich zariadení v súlade s článkom 173 pred začatím takýchto činností:

a) 

informujú príslušný orgán o každom zariadení pre akvakultúru, za ktoré sú zodpovední;

b) 

poskytnú príslušnému orgánu informácie o:

i) 

názve a adrese dotknutého prevádzkovateľa;

ii) 

umiestnení zariadenia a poskytnú aj opis svojho zariadenia;

iii) 

druhoch, kategóriách a množstvách (počte, objeme alebo hmotnosti) živočíchov akvakultúry, ktoré plánujú držať v zariadení pre akvakultúru, a o kapacite zariadenia pre akvakultúru;

iv) 

type zariadenia pre akvakultúru a

v) 

akýchkoľvek ďalších aspektoch zariadenia, ktoré sú relevantné pri určovaní rizika, ktoré predstavuje.

2.  

Prevádzkovatelia zariadení pre akvakultúru uvedených v odseku 1 vopred informujú príslušný orgán o:

a) 

akýchkoľvek významných zmenách v dotknutom zariadení pre akvakultúru týkajúcich sa skutočností uvedených v odseku 1 písm. b);

b) 

každom ukončení činnosti prevádzkovateľom alebo v dotknutom zariadení pre akvakultúru.

3.  
Od zariadení pre akvakultúru, ktoré podliehajú schvaľovaniu v súlade s článkom 176 ods. 1 a článkom 177, sa nevyžaduje, aby poskytovali informácie uvedené v odseku 1 tohto článku.
4.  

Prevádzkovateľ môže požiadať, aby sa registrácia stanovená v odseku 1 vzťahovala na skupinu zariadení pre akvakultúru, pod podmienkou, že spĺňajú ktorúkoľvek z týchto podmienok:

a) 

sú umiestnené v epidemiologicky prepojenej oblasti a všetci prevádzkovatelia v uvedenej oblasti fungujú v rámci spoločného systému biologickej bezpečnosti;

b) 

patria pod zodpovednosť toho istého prevádzkovateľa a fungujú pod spoločným systémom biologickej bezpečnosti a živočíchy akvakultúry dotknutých zariadení patria do jednej epidemiologickej jednotky.

Ak sa žiadosť o registráciu vzťahuje na skupinu zariadení, pravidlá stanovené v odsekoch 1 až 3 tohto článku a článku 173 prvom odseku písm. b) a pravidlá prijaté podľa článku 175, ktoré sú uplatniteľné na jedno zariadenie pre akvakultúru, sú uplatniteľné na celú skupinu zariadení pre akvakultúru.

Článok 173

Povinnosti príslušného orgánu týkajúce sa registrácie zariadení pre akvakultúru

Príslušný orgán zaregistruje:

a) 

zariadenia pre akvakultúru do registra zariadení pre akvakultúru stanoveného v článku 185 ods. 1, ak dotknutý prevádzkovateľ poskytol informácie vyžadované v súlade s článkom 172 ods. 1;

b) 

skupiny zariadení pre akvakultúru do uvedeného registra pod podmienkou, že sú splnené kritériá stanovené v článku 172 ods. 4.

Príslušný orgán pridelí každému zariadeniu alebo skupine zariadení uvedeným v tomto článku jedinečné registračné číslo.

Článok 174

Výnimky z povinnosti prevádzkovateľov registrovať zariadenia pre akvakultúru

Odchylne od článku 172 ods. 1 môžu členské štáty oslobodiť určité zariadenia pre akvakultúru, ktoré predstavujú len zanedbateľné riziko, od požiadavky registrácie, ako sa stanovuje vo vykonávacom akte prijatom v súlade s článkom 175.

Článok 175

Vykonávacie právomoci týkajúce sa výnimiek z povinnosti registrovať zariadenia pre akvakultúru

1.  
Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré majú prevádzkovatelia poskytnúť na účely registrácie zariadenia pre akvakultúru podľa článku 172 ods. 1, vrátane termínov, do ktorých sa takéto informácie majú poskytnúť.
2.  

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pravidlá týkajúce sa typov zariadení pre akvakultúru, ktoré môžu členské štáty oslobodiť od požiadavky registrácie v súlade s článkom 174, na základe:

a) 

druhov, kategórií a množstva (počtu, objemu alebo hmotnosti) živočíchov akvakultúry v dotknutom zariadení pre akvakultúru a kapacity tohto zariadenia;

b) 

premiestňovania živočíchov akvakultúry do zariadenia pre akvakultúru a zo zariadenia pre akvakultúru.

3.  
Vykonávacie akty uvedené v tomto článku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.Oddiel 2

Schvaľovanie určitých typov zariadení pre akvakultúru

Článok 176

Schvaľovanie určitých zariadení pre akvakultúru a delegované akty

1.  

Prevádzkovatelia nasledujúcich typov zariadení pre akvakultúru požiadajú príslušný orgán o schválenie v súlade s článkom 180 ods. 1:

a) 

zariadení pre akvakultúru, v ktorých sa živočíchy akvakultúry držia s cieľom ich premiestnenia z daného zariadenia buď ako živé, alebo ako produkty akvakultúry živočíšneho pôvodu;

b) 

iných zariadení pre akvakultúru, ktoré predstavujú významné riziko z dôvodu:

i) 

druhov, kategórií a počtu živočíchov akvakultúry, ktoré sa v nich držia;

ii) 

dotknutého typu zariadenia pre akvakultúru;

iii) 

premiestňovania živočíchov akvakultúry do dotknutého zariadenia pre akvakultúru a z tohto zariadenia.

2.  

Odchylne od odseku 1 členské štáty môžu od povinnosti požiadať o schválenie oslobodiť prevádzkovateľov týchto typov zariadení:

a) 

zariadení pre akvakultúru, ktoré produkujú len malé množstvo živočíchov akvakultúry určených na dodávku na ľudskú spotrebu, buď:

i) 

priamo na konečného spotrebiteľa, alebo

ii) 

na miestne maloobchodné zariadenia priamo zásobujúce konečného spotrebiteľa;

b) 

rybníkov a iných zariadení, v ktorých sa populácia vodných živočíchov udržiava len na účely rekreačného rybolovu opätovným zarybňovaním živočíchmi akvakultúry, ktoré sú v uzavretom priestore a nemôžu uniknúť;

c) 

zariadení pre akvakultúru, v ktorých sa živočíchy akvakultúry držia v uzavretých priestoroch na okrasné účely,

pod podmienkou, že dané zariadenie nepredstavuje významné riziko.

3.  

Pokiaľ nebola udelená výnimka podľa odseku 4 tohto článku, prevádzkovatelia nemôžu začať činnosť v zariadení pre akvakultúru uvedenom v odseku 1 tohto článku, kým toto zariadenie nie je schválené v súlade s článkom 181 ods. 1, a takúto činnosť v zariadení pre akvakultúru uvedenom v odseku 1 tohto článku musia ukončiť, ak:

a) 

príslušný orgán zruší alebo pozastaví schválenie v súlade s článkom 184 ods. 2 alebo

b) 

v prípade podmienečného schválenia, ktoré bolo udelené v súlade s článkom 183 ods. 3, sa dotknutému zariadeniu pre akvakultúru nepodarilo splniť zatiaľ nesplnené požiadavky uvedené v článku 183 ods. 4 a nezískalo konečné schválenie v súlade s článkom 183 ods. 3.

4.  

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a) 

výnimiek z požiadavky pre prevádzkovateľov, aby požiadali príslušný orgán o schválenie typov zariadení pre akvakultúru uvedených v odseku 1 písm. a), pokiaľ ide o iné typy zariadení ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 2 písm. a) bodoch i) a ii), ak tieto zariadenia nepredstavujú významné riziko;

b) 

typov zariadení pre akvakultúru, ktoré musia byť schválené v súlade s odsekom 1 písm. b).

5.  

Komisia pri prijímaní delegovaných aktov stanovených v odseku 4 vychádza z týchto kritérií:

a) 

druhov a kategórií živočíchov akvakultúry držaných v zariadení pre akvakultúru;

b) 

typu zariadenia pre akvakultúru a typu produkcie a

c) 

typických spôsobov premiestňovania pre dotknutý typ zariadenia pre akvakultúru a dotknutý druh alebo kategóriu živočíchov akvakultúry.

6.  
Prevádzkovateľ môže požiadať o schválenie skupiny zariadení pre akvakultúru za predpokladu, že sú splnené požiadavky stanovené v článku 177 prvom odseku písm. a) a b).

Článok 177

Schvaľovanie skupiny zariadení pre akvakultúru príslušným orgánom

Príslušný orgán môže schváliť podľa článku 181 ods. 1 skupinu zariadení pre akvakultúru za predpokladu, že dané zariadenia pre akvakultúru spĺňajú ktorúkoľvek z týchto podmienok:

a) 

sú umiestnené v epidemiologicky prepojenej oblasti a všetci prevádzkovatelia v tejto oblasti fungujú v rámci spoločného systému biologickej bezpečnosti; akékoľvek pobrežné alebo plávajúce zariadenie na prijímanie, kondicionovanie, umývanie, čistenie, triedenie, balenie do priameho obalu a balenie do druhého obalu živých lastúrnikov určených na ľudskú spotrebu (tzv. expedičné strediská), zariadenie s nádržami napájanými čistou morskou vodou, do ktorej sa živé lastúrniky umiestňujú na čas nevyhnutný na zníženie kontaminácie, aby sa stali vhodnými na ľudskú spotrebu (tzv. purifikačné strediská) a podobné zariadenia umiestnené vo vnútri takejto epidemiologicky prepojenej oblasti však musia byť schválené jednotlivo;

b) 

patria pod zodpovednosť toho istého prevádzkovateľa a:

i) 

fungujú pod spoločným systémom biologickej bezpečnosti a

ii) 

živočíchy akvakultúry dotknutých zariadení patria do tej istej epidemiologickej jednotky.

Ak sa skupine zariadení pre akvakultúru udelí jedno schválenie, pravidlá stanovené v článku 178 a článkoch 180 až 184 a pravidlá prijaté podľa článku 180 ods. 2 a článku 181 ods. 2, ktoré sú uplatniteľné na jedno zariadenie pre akvakultúru, sú uplatniteľné na celú skupinu zariadení pre akvakultúru.

Článok 178

Schvaľovanie štatútu zariadení pre akvakultúru so špeciálnym režimom

Prevádzkovatelia zariadení pre akvakultúru, ktorí si želajú získať štatút zariadenia so špeciálnym režimom:

a) 

podajú na príslušný orgán žiadosť o schválenie v súlade s článkom 180 ods. 1;

b) 

premiestnia živočíchy akvakultúry do svojho zariadenia alebo z neho v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 203 ods. 1 a vo všetkých delegovaných aktoch prijatých v súlade s článkom 203 ods. 2 až po tom, ako príslušný orgán schváli v súlade s článkom 181 alebo 183 uvedený štatút pre ich zariadenie.

Článok 179

Schvaľovanie zariadení pre potraviny z vodných živočíchov schválených na kontrolu chorôb

Prevádzkovatelia zariadení pre potraviny z vodných živočíchov schválených na kontrolu chorôb:

a) 

zabezpečia, aby ich zariadenie získalo potrebné schválenie v súlade s článkom 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ( 2 ), a

b) 

podajú žiadosť príslušnému orgánu v súlade s článkom 180 ods. 1 o schválenie ich zariadenia na zabitie alebo spracovanie vodných živočíchov na účely kontroly chorôb v súlade s článkom 61 ods. 1 písm. b), článkom 62 a článkom 68 ods. 1, článkami 79 a 80 a pravidlami prijatými podľa článku 63 a článku 70 ods. 3 a článku 71 ods. 3.

Článok 180

Povinnosť prevádzkovateľov poskytnúť informácie s cieľom získať schválenie

1.  

Na účely svojej žiadosti o schválenie ich zariadenia stanoveného v článku 176 ods. 1, článku 177, článku 178 písm. a) a článku 179 prevádzkovatelia poskytnú príslušnému orgánu tieto informácie:

a) 

názov a adresu dotknutého prevádzkovateľa;

b) 

o umiestnení dotknutého zariadenia a poskytnú aj opis svojho zariadenia;

c) 

kategórie, druhy a množstvo (počet, objem alebo hmotnosť) živočíchov akvakultúry, ktorých sa schválenie týka a ktoré sa nachádzajú v zariadení;

d) 

typ zariadenia pre akvakultúru;

e) 

v prípadoch schválenia skupiny podrobné informácie o schválení skupiny zariadení pre akvakultúru potrebné na preukázanie toho, že daná skupina spĺňa podmienky stanovené v článku 177;

f) 

ďalšie aspekty spôsobu fungovania daného zariadenia pre akvakultúru, ktoré sú relevantné pri určovaní možného rizika;

g) 

zásobovanie zariadenia vodou a vypúšťanie vody z neho;

h) 

opatrenia biologickej bezpečnosti v zariadení.

2.  

Prevádzkovatelia zariadení uvedení v odseku 1 vopred informujú príslušný orgán o:

a) 

každej zmene v zariadení týkajúcej sa skutočností uvedených v odseku 1;

b) 

každom ukončení činnosti dotknutým prevádzkovateľom alebo v dotknutom zariadení.

3.  
Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré majú prevádzkovatelia poskytnúť vo svojej žiadosti o schválenie svojho zariadenia v súlade s odsekom 1, vrátane termínov, do ktorých sa takéto informácie majú poskytnúť.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

Článok 181

Schválenie, podmienky schválenia a delegované akty

1.  

Príslušný orgán schváli zariadenia pre akvakultúru uvedené v článku 176 ods. 1 a článku 178 písm. a), skupiny zariadení pre akvakultúru uvedené v článku 177 a zariadenia pre potraviny z vodných živočíchov schválené na kontrolu chorôb uvedené v článku 179 iba v prípade, ak takéto zariadenia:

a) 

spĺňajú v prípade potreby tieto požiadavky, pokiaľ ide o:

i) 

karanténu, izoláciu a iné opatrenia biologickej bezpečnosti s ohľadom na požiadavky stanovené v článku 10 ods. 1 písm. b) a akýchkoľvek pravidlách prijatých podľa článku 10 ods. 6;

ii) 

požiadavky na dohľad stanovené v článku 24 a v prípade, ak je to relevantné pre dotknutý typ zariadenia a súvisiace riziko, v článku 25;

iii) 

vedenie záznamov stanovené v článkoch 186 až 188 a akýchkoľvek pravidlách prijatých podľa článkov 189 a 190;

b) 

majú zariadenia a vybavenie, ktoré:

i) 

sú primerané na zmiernenie rizika zavlečenia a šírenia chorôb na prijateľnú úroveň s ohľadom na dotknutý typ zariadenia;

ii) 

majú primeranú kapacitu vzhľadom na druhy, kategórie a množstvo (počet, objem alebo hmotnosť) dotknutých vodných živočíchov;

c) 

nevedú k neprijateľnému riziku z hľadiska šírenia chorôb s ohľadom na zavedené opatrenia na zmiernenie rizika;

d) 

majú zavedený systém, ktorý dotknutému prevádzkovateľovi umožňuje, aby príslušnému orgánu preukázal, že požiadavky stanovené v písmenách a), b) a c) sú splnené.

2.  

Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa:

a) 

karantény, izolácie a iných opatrení biologickej bezpečnosti uvedených v odseku 1 písm. a) bode i);

b) 

dohľadu uvedeného v odseku 1 písm. a) bode ii);

c) 

zariadení a vybavenia uvedených v odseku 1 písm. b).

3.  

Komisia pri stanovovaní pravidiel, ktoré sa majú stanoviť v delegovaných aktoch, ktoré sa prijmú podľa odseku 2, vychádza z týchto skutočností:

a) 

rizík, ktoré predstavuje každý typ zariadenia;

b) 

druhov a kategórií živočíchov akvakultúry alebo vodných živočíchov, ktorých sa schválenie týka;

c) 

dotknutého typu produkcie;

d) 

typických spôsobov premiestňovania pre daný typ zariadenia pre akvakultúru a druhov a kategórií živočíchov držaných v týchto zariadeniach.

Článok 182

Rozsah pôsobnosti schválenia zariadení

Príslušný orgán v schválení zariadenia pre akvakultúru alebo zariadenia pre potraviny z vodných živočíchov schváleného na kontrolu chorôb udelenom podľa článku 181 ods. 1 po podaní žiadosti v súlade s článkami 176 a 177, článkom 178 písm. a) alebo s článkom 179 výslovne uvedie:

a) 

na ktoré z typov zariadení pre akvakultúru uvedených v článku 176 ods. 1 a článku 178 písm. a), skupín zariadení pre akvakultúru uvedených v článku 177 a zariadení pre potraviny z vodných živočíchov schválených na kontrolu chorôb uvedených v článku 179 a akýchkoľvek pravidlách prijatých podľa článku 176 ods. 4 písm. b) sa schválenie vzťahuje;

b) 

na ktoré druhy a kategórie živočíchov akvakultúry sa schválenie vzťahuje.

Článok 183

Postupy udeľovania schválenia príslušným orgánom

1.  
Príslušný orgán zavedie pre prevádzkovateľov postupy, ktoré majú dodržiavať pri podávaní žiadostí o schválenie ich zariadení v súlade s článkom 176 ods. 1 a článkami 178 a 179.
2.  
Po prijatí žiadosti o schválenie od prevádzkovateľa v súlade s článkom 176 ods. 1, článkom 178 alebo článkom 179 príslušný orgán vykoná návštevu na mieste.
3.  
Ak sú splnené požiadavky uvedené v článku 181, príslušný orgán dané zariadenie schváli.
4.  
Ak zariadenie nespĺňa všetky požiadavky na schválenie uvedené v článku 181, príslušný orgán môže zariadenie podmienečne schváliť, ak sa na základe žiadosti dotknutého prevádzkovateľa a následnej návštevy zariadenia na mieste podľa odseku 2 tohto článku zdá, že zariadenie spĺňa všetky hlavné požiadavky, ktoré poskytujú dostatočné záruky na to, že toto zariadenie nepredstavuje významné riziko.
5.  
V prípade, ak príslušný orgán udelil podmienečné schválenie v súlade s odsekom 4 tohto článku, tento príslušný orgán udelí úplné schválenie iba v tom prípade, ak z ďalšej návštevy zariadenia na mieste uskutočnenej do troch mesiacov od dátumu udelenia podmienečného schválenia alebo z dokumentácie poskytnutej prevádzkovateľom do troch mesiacov od tohto dátumu vyplynie, že zariadenie spĺňa všetky požiadavky na schválenie stanovené v článku 181 ods. 1 a pravidlách prijatých podľa článku 181 ods. 2.

Ak z návštevy na mieste alebo z dokumentácie uvedenej v prvom pododseku vyplynie, že sa dosiahol jasný pokrok, ale toto zariadenie ešte stále nespĺňa všetky uvedené požiadavky, príslušný orgán môže podmienečné schválenie predĺžiť. Podmienečné schválenie sa však nesmie udeliť na celkové obdobie viac ako šesť mesiacov.

Článok 184

Preskúmanie, pozastavenie a zrušenie schválení príslušným orgánom

1.  
Príslušný orgán priebežne preskúmava schválenia zariadení udelené v súlade s článkom 181 ods. 1, a to s primeranými intervalmi zvolenými na základe súvisiaceho rizika.
2.  
V prípade, ak príslušný orgán zistí vážne nedostatky v zariadení, pokiaľ ide o súlad s požiadavkami stanovenými v článku 181 ods. 1 a pravidlách prijatých podľa článku 181 ods. 2, a prevádzkovateľ tohto zariadenia nie je schopný poskytnúť primerané záruky, že uvedené nedostatky sa odstránia, príslušný orgán začne postupy na zrušenie schválenia zariadenia.

Príslušný orgán však môže schválenie zariadenia len pozastaviť, a nie zrušiť, ak prevádzkovateľ môže zaručiť, že nedostatky odstráni v rámci primeraného časového obdobia.

3.  
Schválenie sa po zrušení alebo pozastavení v súlade s odsekom 2 znovu udelí alebo obnoví iba v tom prípade, ak sa príslušný orgán presvedčil, že zariadenie v plnej miere spĺňa všetky požiadavky tohto nariadenia zodpovedajúce danému typu zariadenia.Oddiel 3

Register zariadení pre akvakultúru a zariadení pre potraviny z vodných živočíchov schválených na kontrolu chorôb

Článok 185

Register zariadení pre akvakultúru a zariadení pre potraviny z vodných živočíchov schválených na kontrolu chorôb

1.  

Každý príslušný orgán vytvorí a aktualizuje register:

a) 

všetkých zariadení pre akvakultúru zaregistrovaných v súlade s článkom 173;

b) 

všetkých zariadení pre akvakultúru schválených v súlade s článkom 181 ods. 1;

c) 

všetkých zariadení pre potraviny z vodných živočíchov schválených na kontrolu chorôb, ktoré boli schválené v súlade s článkom 181 ods. 1.

2.  

Register zariadení pre akvakultúru stanovený v odseku 1 obsahuje tieto informácie:

a) 

názov a adresu daného prevádzkovateľa a jeho registračné číslo;

b) 

umiestnenie zariadenia pre akvakultúru alebo prípadne dotknutej skupiny zariadení pre akvakultúru;

c) 

typ produkcie v zariadení;

d) 

zásobovanie zariadenia vodou a vypúšťanie vody z neho, ak je to relevantné;

e) 

druhy živočíchov akvakultúry držaných v zariadení;

f) 

aktuálne informácie o zdravotnom štatúte registrovaného zariadenia pre akvakultúru alebo prípadne skupiny zariadení, pokiaľ ide o choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. d).

3.  
V prípade zariadení schválených v súlade s článkom 181 ods. 1 príslušný orgán zverejní s ohľadom na požiadavky ochrany údajov prostredníctvom elektronických prostriedkov aspoň informácie uvedené v odseku 2 písm. a), c), e) a f) tohto článku.
4.  
Ak je to vhodné a relevantné, príslušný orgán môže kombinovať registráciu stanovenú v odseku 1 s registráciou na iné účely.
5.  

Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa:

a) 

podrobných relevantných informácií, ktoré majú byť zahrnuté do registra zariadení pre akvakultúru stanoveného v odseku 1 tohto článku;

b) 

verejnej dostupnosti uvedeného registra.Oddiel 4

Vedenie záznamov a vysledovateľnosť

Článok 186

Povinnosti vedenia záznamov pre prevádzkovateľov zariadení pre akvakultúru

1.  

Prevádzkovatelia zariadení pre akvakultúru, ktoré podliehajú požiadavke registrácie v súlade s článkom 173 alebo schváleniu v súlade s článkom 181 ods. 1, vedú a udržiavajú záznamy obsahujúce prinajmenšom tieto informácie:

a) 

druhy, kategórie a množstvo (počet, objem alebo hmotnosť) živočíchov akvakultúry v ich zariadení;

b) 

premiestňovanie živočíchov akvakultúry a produktov živočíšneho pôvodu získaných z uvedených živočíchov do a z ich zariadenia, pričom sa podľa potreby uvedie:

i) 

ich miesto pôvodu alebo určenia;

ii) 

dátum takéhoto premiestňovania;

c) 

certifikáty zdravia zvierat v tlačenej alebo elektronickej podobe, ktoré sa vyžadujú, aby sprevádzali premiestňovanie živočíchov akvakultúry prichádzajúcich do zariadenia pre akvakultúru v súlade s článkom 208 a pravidlami prijatými podľa článku 211 ods. 1 písm. a) a c) a článku 213 ods. 2;

d) 

úmrtnosť v každej epidemiologickej jednotke a iné problémy v súvislosti s chorobou v zariadení pre akvakultúru podľa relevantnosti pre typ produkcie;

e) 

opatrenia biologickej bezpečnosti, dohľad, liečbu, výsledky testov a iné relevantné informácie, podľa potreby vzhľadom na:

i) 

druhy a kategórie živočíchov akvakultúry v zariadení;

ii) 

typ produkcie v zariadení pre akvakultúru;

iii) 

typ a veľkosť zariadenia pre akvakultúru;

f) 

výsledky akýchkoľvek návštev týkajúcich sa zdravia zvierat vyžadovaných v súlade s článkom 25 ods. 1.

Záznamy sa musia viesť a udržiavať v tlačenej alebo elektronickej podobe.

2.  
Zariadenia pre akvakultúru, ktoré predstavujú nízke riziko šírenia chorôb zo zoznamu alebo objavujúcich sa chorôb, môže dotknutý členský štát oslobodiť od požiadavky viesť záznamy o všetkých informáciách uvedených v odseku 1 písm. c), d) a e) alebo o niektorých z nich pod podmienkou, že je zabezpečená vysledovateľnosť.
3.  

Prevádzkovatelia zariadení pre akvakultúru vedú záznamy stanovené v odseku 1 o svojom dotknutom zariadení pre akvakultúru a:

a) 

vedú ich takým spôsobom, že sa môže zaručiť vysledovanie miesta pôvodu a miesta určenia vodných živočíchov;

b) 

na žiadosť ich sprístupnia príslušnému orgánu;

c) 

uchovávajú ich minimálne počas obdobia, ktoré určí príslušný orgán, ale ktoré nesmie byť kratšie ako tri roky.

Odchylne od požiadavky viesť záznamy o svojom dotknutom zariadení stanovenej v prvom pododseku, ak nie je fyzicky možné viesť záznamy o tomto zariadení, musia byť vedené v kancelárii, z ktorej je podnik spravovaný.

Článok 187

Povinnosti vedenia záznamov pre zariadenia pre potraviny z vodných živočíchov schválené na kontrolu chorôb

1.  

Prevádzkovatelia zariadení pre potraviny z vodných živočíchov schválených na kontrolu chorôb, na ktoré sa vzťahuje schválenie v súlade s článkom 179, vedú a udržiavajú záznamy:

a) 

o každom premiestnení živočíchov akvakultúry a produktov živočíšneho pôvodu získaných z takýchto živočíchov z ich zariadenia a do ich zariadenia;

b) 

o vypúšťaní vody a relevantných opatreniach biologickej bezpečnosti.

2.  

Prevádzkovatelia zariadení pre potraviny z vodných živočíchov schválených na kontrolu chorôb:

a) 

vedú záznamy stanovené v odseku 1 o svojom zariadení a na žiadosť ich sprístupnia príslušnému orgánu;

b) 

uchovávajú uvedené záznamy minimálne počas obdobia, ktoré určí príslušný orgán a ktoré nesmie byť kratšie ako tri roky.

Záznamy sa musia viesť a udržiavať v tlačenej alebo elektronickej podobe.

Článok 188

Povinnosť vedenia záznamov pre prepravcov

1.  

Prepravcovia vodných živočíchov určených do zariadení pre akvakultúru alebo na vypustenie do voľnej prírody vedú a udržiavajú záznamy o:

a) 

druhoch, kategóriách a množstve (počte, objeme alebo hmotnosti) vodných živočíchov, ktoré prepravujú;

b) 

úmrtnosti daných živočíchov akvakultúry a voľne žijúcich vodných živočíchov počas prepravy, ak je to možné v prípade daného typu prepravy a druhu živočíchov akvakultúry a voľne žijúcich vodných živočíchov, ktoré sa prepravujú;

c) 

zariadeniach pre akvakultúru a zariadeniach pre potraviny z vodných živočíchov schválených na kontrolu chorôb, navštívených dopravným prostriedkom;

d) 

akejkoľvek výmene vody, ktorá sa uskutočnila počas prepravy, s uvedením zdrojov novej vody a miest vypustenia vody;

e) 

čistení a dezinfekcii dopravného prostriedku.

Záznamy sa musia viesť a udržiavať v tlačenej alebo elektronickej podobe.

2.  
Prepravcov, ktorí predstavujú nízke riziko šírenia chorôb zo zoznamu alebo objavujúcich sa chorôb, môže dotknutý členský štát oslobodiť od požiadavky viesť záznamy o všetkých informáciách uvedených v odseku 1 alebo o niektorých z nich pod podmienkou, že je zabezpečená vysledovateľnosť.
3.  

Prepravcovia vedú záznamy stanovené v odseku 1:

a) 

takým spôsobom, aby mohli byť na požiadanie ihneď sprístupnené príslušnému orgánu;

b) 

minimálne počas obdobia, ktoré určí príslušný orgán, ale ktoré nesmie byť kratšie ako tri roky.

Článok 189

Delegovanie právomocí, pokiaľ ide o vedenie záznamov

1.  
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa pravidiel, ktorými sa dopĺňajú požiadavky na vedenie záznamov stanovené v článkoch 186, 187 a 188, pokiaľ ide o informácie, ktoré majú prevádzkovatelia zaznamenávať navyše mimo informácií, ktoré sú stanovené v článku 186 ods. 1, článku 187 ods. 1 a článku 188 ods. 1.
2.  

Komisia pri prijímaní delegovaných aktov stanovených v odseku 1 zohľadňuje tieto skutočnosti:

a) 

riziká, ktoré predstavuje každý typ zariadenia pre akvakultúru alebo prepravu;

b) 

druhy a kategórie vodných živočíchov, ktoré sú v dotknutom zariadení pre akvakultúru alebo ktoré sa prepravujú do tohto zariadenia alebo z neho;

c) 

typ produkcie zariadenia;

d) 

typické spôsoby premiestňovania pre daný typ zariadenia pre akvakultúru alebo zariadenia pre potraviny z vodných živočíchov schváleného na kontrolu chorôb;

e) 

počet, objem alebo hmotnosť vodných živočíchov, ktoré sa držia v zariadení alebo ktoré sa prepravujú do tohto zariadenia alebo z neho.

Článok 190

Vykonávacie právomoci týkajúce sa výnimiek z požiadaviek na vedenie záznamov

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa typov zariadení pre akvakultúru a prevádzkovateľov, ktorých môžu členské štáty oslobodiť od požiadaviek na vedenie záznamov stanovených v článkoch 186 a 188, pokiaľ ide o:

a) 

prevádzkovateľov určitých kategórií zariadení pre akvakultúru a prepravcov;

b) 

zariadenia pre akvakultúru, v ktorých sa drží malý počet živočíchov akvakultúry, alebo o prepravcov, ktorí prepravujú malý počet vodných živočíchov;

c) 

určité druhy a kategórie vodných živočíchov.

Komisia pri prijímaní uvedených vykonávacích aktov vychádza z kritérií stanovených v článku 189 ods. 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.KAPITOLA 2

Premiestňovanie vodných živočíchov v rámci ÚnieOddiel 1

Všeobecné požiadavky na premiestňovanie

Článok 191

Všeobecné požiadavky na premiestňovanie vodných živočíchov

1.  

Prevádzkovatelia prijmú vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby premiestňovanie vodných živočíchov neohrozovalo zdravotný štatút v mieste určenia, pokiaľ ide o:

a) 

choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. d);

b) 

objavujúce sa choroby.

2.  

Prevádzkovatelia premiestňujú vodné živočíchy do zariadenia pre akvakultúru alebo na účely ľudskej spotreby alebo ich vypúšťajú do voľnej prírody iba v tom prípade, ak dané živočíchy spĺňajú tieto podmienky:

a) 

s výnimkou voľne žijúcich vodných živočíchov pochádzajú zo zariadení:

i) 

ktoré zaregistroval príslušný orgán v súlade s článkom 173;

ii) 

ktoré schválil uvedený príslušný orgán v súlade s článkami 181 a 182, keď sa to vyžaduje na základe článku 176 ods. 1, článku 177 alebo článku 178, alebo

iii) 

ktorým bola udelená výnimka z požiadavky registrácie stanovenej v článku 173;

b) 

nepodliehajú:

i) 

obmedzeniam premiestňovania, ktoré sa týkajú dotknutých druhov a kategórií v súlade s pravidlami stanovenými v článku 55 ods. 1, článku 56, článku 61 ods. 1, článkoch 62, 64 a 65, článku 70 ods. 1 písm. b), článku 74 ods. 1, článkoch 79 a 81 a pravidlami prijatými podľa článku 55 ods. 2, článkov 63 a 67, článku 70 ods. 3, článku 71 ods. 3, článku 74 ods. 4 a článku 83 ods. 2, alebo

ii) 

núdzovým opatreniam stanoveným v článkoch 257 a 258 a pravidlách prijatých podľa článku 259.

Prevádzkovatelia však môžu uvedené vodné živočíchy premiestňovať, ak sú v časti III hlave II (články 53 až 83) stanovené výnimky z obmedzení premiestňovania týkajúce sa takéhoto premiestňovania alebo vypustenia alebo ak sú v pravidlách prijatých podľa článku 259 stanovené výnimky z núdzových opatrení.

3.  
Prevádzkovatelia prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že vodné živočíchy sa po odchode z ich miesta pôvodu zasielajú priamo na konečné miesto určenia.

Článok 192

Opatrenia na prevenciu chorôb v súvislosti s prepravou

1.  

Prevádzkovatelia prijmú vhodné a potrebné opatrenia na prevenciu chorôb, aby sa zabezpečilo, že:

a) 

zdravotný štatút vodných živočíchov počas prepravy nie je ohrozený;

b) 

prepravné operácie vodných živočíchov nespôsobujú potenciálne riziko šírenia chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d) na ľudí alebo zvieratá počas cesty a v miestach určenia;

c) 

sa vykoná čistenie a dezinfekcia vybavenia a dopravných prostriedkov a prijmú ďalšie primerané opatrenia biologickej bezpečnosti, ktoré sú vhodné z hľadiska rizík súvisiacich s dotknutou prepravou;

d) 

akékoľvek výmeny vody a vypúšťanie vody počas prepravy vodných živočíchov určených na akvakultúru alebo vypustenie do voľnej prírody sa vykonávajú v miestach a za podmienok, ktoré neohrozujú zdravotný štatút, pokiaľ ide o choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. d):

i) 

prepravovaných vodných živočíchov;

ii) 

všetkých vodných živočíchov počas cesty na miesto určenia;

iii) 

vodných živočíchov v mieste určenia.

2.  

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a) 

podmienok a požiadaviek na čistenie a dezinfekciu vybavenia a dopravných prostriedkov v súlade s odsekom 1 písm. c) tohto článku a na používanie biocídnych výrobkov na takéto účely;

b) 

iných vhodných opatrení biologickej bezpečnosti počas prepravy, ako je stanovené v odseku 1 písm. c) tohto článku;

c) 

výmen vody a vypúšťania vody počas prepravy, ako je stanovené v odseku 1 písm. d) tohto článku.

Článok 193

Zmena plánovaného použitia

1.  

Vodné živočíchy, ktoré sa premiestňujú na likvidáciu alebo zabitie v súlade s nasledujúcimi opatreniami, sa nepoužijú na žiadny iný účel:

a) 

s akýmikoľvek opatreniami na kontrolu chorôb stanovenými v článku 32 ods. 1 písm. c), článku 55 ods. 1, článkoch 56, 61, 62, 64, 65 a 70, článku 74 ods. 1 a 2, článkoch 79, 80, 81 a 82 a pravidlách prijatých podľa článku 55 ods. 2, článkov 63 a 67, článku 70 ods. 3, článku 71 ods. 3, článku 74 ods. 4 a článku 83 ods. 2;

b) 

s núdzovými opatreniami stanovenými v článkoch 257 a 258 a pravidlách prijatých podľa článku 259.

2.  
Vodné živočíchy premiestňované na účely ľudskej spotreby, akvakultúry, vypustenia do voľnej prírody alebo na akýkoľvek iný účel sa nepoužijú na žiadny iný ako plánovaný účel.
3.  
Odchylne od odseku 2 môže príslušný orgán miesta určenia povoliť zmenu použitia vodných živočíchov na iný účel, ako bol pôvodne plánovaný, pod podmienkou, že nové použitie nepredstavuje vyššie riziko pre zdravotný štatút vodných živočíchov v mieste určenia ako pôvodne plánované použitie.

Článok 194

Povinnosti prevádzkovateľov v mieste určenia

1.  

Prevádzkovatelia zariadení pre akvakultúru a zariadení pre potraviny z vodných živočíchov schválených na kontrolu chorôb, ktorí prijímajú vodné živočíchy, a prevádzkovatelia, ktorí prijímajú vodné živočíchy na účely ich vypustenia do voľnej prírody, pred vyložením vodných živočíchov:

a) 

overia, či je prítomný jeden z týchto dokladov, ak sa vyžaduje:

i) 

certifikát zdravia zvierat stanovený v článku 208 ods. 1, článku 209 a článku 223 ods. 1 a pravidlách prijatých podľa článkov 189, 211 a 213;

ii) 

čestné vyhlásenie stanovené v článku 218 ods. 1 a pravidlách prijatých podľa článku 218 ods. 3 a 4;

b) 

po kontrole prijatých vodných živočíchov informujú príslušný orgán miesta určenia o akejkoľvek nezrovnalosti, pokiaľ ide o:

i) 

prijaté vodné živočíchy;

ii) 

doklady uvedené v písmene a) bodoch i) a ii).

2.  
V prípade akejkoľvek nezrovnalosti podľa odseku 1 písm. b) prevádzkovateľ izoluje vodné živočíchy, ktorých sa nezrovnalosť týka, kým o nich príslušný orgán miesta určenia nerozhodne.

Článok 195

Všeobecné požiadavky týkajúce sa premiestňovania živočíchov akvakultúry prepravovaných cez členské štáty, ale určených na vývoz z Únie do tretích krajín alebo na územia

Prevádzkovatelia zabezpečia, aby živočíchy akvakultúry určené na vývoz do tretej krajiny alebo na územie, ktoré sú prepravované cez územie iného členského štátu, spĺňali požiadavky stanovené v článkoch 191, 192 a 193.Oddiel 2

Vodné živočíchy určené do zariadení pre akvakultúru alebo na vypustenie do voľnej prírody

Článok 196

Abnormálna úmrtnosť alebo iné symptómy závažných chorôb

1.  

Prevádzkovatelia premiestňujú vodné živočíchy zo zariadenia pre akvakultúru alebo z voľnej prírody do iného zariadenia pre akvakultúru alebo ich vypúšťajú do voľnej prírody iba v tom prípade, ak dané živočíchy:

a) 

nemajú žiadne príznaky choroby a

b) 

pochádzajú zo zariadenia pre akvakultúru alebo prostredia, kde nedochádza k abnormálnej úmrtnosti s neurčenou príčinou.

2.  
Odchylne od odseku 1 môže príslušný orgán povoliť premiestňovanie alebo vypustenie vodných živočíchov podľa uvedeného odseku na základe vyhodnotenia súvisiacich rizík za predpokladu, že dané živočíchy pochádzajú z časti zariadenia pre akvakultúru alebo z voľnej prírody, ktoré sú nezávislé od epidemiologickej jednotky, kde sa vyskytla abnormálna úmrtnosť alebo iné príznaky choroby.

Ak sa premiestnenie alebo vypustenie uvedené v tomto odseku má uskutočniť do iného členského štátu, príslušný orgán ho povolí iba v tom prípade, ak príslušné orgány členského štátu určenia a prípadne členských štátov tranzitu s takýmto premiestnením alebo vypustením súhlasili.

Článok 197

Premiestňovanie živočíchov akvakultúry určených pre členské štáty, pásma alebo kompartmenty vyhlásené za oblasti bez výskytu choroby alebo podliehajúce eradikačnému programu a delegované akty

1.  
Prevádzkovatelia premiestňujú živočíchy akvakultúry druhov zo zoznamu príslušných pre jednu alebo viaceré choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. b) alebo c) do zariadenia pre akvakultúru alebo na vypustenie do voľnej prírody v členskom štáte, pásme alebo v kompartmente, ktoré boli vyhlásené za oblasti bez výskytu uvedených chorôb zo zoznamu v súlade s článkom 36 ods. 4 alebo článkom 37 ods. 4, iba v tom prípade, ak dané živočíchy pochádzajú z členského štátu alebo jeho pásma, alebo kompartmentu, ktoré boli vyhlásené za oblasti bez výskytu uvedených chorôb.
2.  
Prevádzkovatelia premiestňujú živočíchy akvakultúry druhov zo zoznamu príslušných pre jednu alebo viaceré choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. b) alebo c) do zariadenia pre akvakultúru alebo na vypustenie do voľnej prírody v členskom štáte, pásme alebo kompartmente, ktoré podliehajú eradikačnému programu zameranému na jednu alebo viaceré z uvedených chorôb zo zoznamu, ako je stanovené v článku 31 ods. 1 alebo 2, iba v tom prípade, ak dané živočíchy akvakultúry pochádzajú z členského štátu alebo jeho pásma, alebo kompartmentu, ktoré boli vyhlásené za oblasti bez výskytu uvedených chorôb zo zoznamu.
3.  

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa výnimiek z požiadaviek na premiestňovanie alebo vypúšťanie uvedených v odseku 1 a 2 tohto článku, ktoré nepredstavujú významné riziko šírenia chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d) z dôvodu:

a) 

dotknutých druhov, kategórií a životného štádia živočíchov akvakultúry;

b) 

typu zariadenia pôvodu a určenia;

c) 

plánovaného použitia živočíchov akvakultúry;

d) 

miesta určenia živočíchov akvakultúry;

e) 

ošetrení, metód spracovania a iných osobitných opatrení na zmiernenie rizika uplatnených v mieste pôvodu alebo určenia.

Článok 198

Výnimky udelené členskými štátmi týkajúce sa povinnosti prevádzkovateľov pri premiestňovaní živočíchov akvakultúry medzi členskými štátmi, pásmami alebo kompartmentmi podliehajúcimi eradikačnému programu

Odchylne od článku 197 ods. 1 a 2 môžu členské štáty prevádzkovateľom povoliť premiestňovať živočíchy akvakultúry do pásma alebo kompartmentu, pre ktoré bol zriadený eradikačný program v súlade s článkom 31 ods. 1 a 2, pokiaľ ide o choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. b) a c), z iného pásma alebo kompartmentu, pre ktoré bol tiež zriadený takýto program v súvislosti s tými istými chorobami zo zoznamu, za predpokladu, že takéto premiestňovanie neohrozí zdravotný štatút členského štátu, pásma ani kompartmentu určenia.

Ak sa takéto premiestňovanie má uskutočniť do iného členského štátu, príslušný orgán ho povolí iba v tom prípade, ak príslušný orgán členského štátu určenia a v prípade potreby príslušný orgán členského štátu tranzitu s takýmto premiestňovaním súhlasili.

Článok 199

Opatrenia členských štátov týkajúce sa vypúšťania vodných živočíchov do voľnej prírody

Členské štáty môžu požadovať, aby sa vodné živočíchy mohli vypúšťať do voľnej prírody iba vtedy, ak pochádzajú z členského štátu, pásma alebo kompartmentu, ktoré sú vyhlásené za oblasti bez výskytu choroby v súlade s článkom 36 ods. 1 alebo s článkom 37 ods. 1, pokiaľ ide o jednu alebo viaceré z chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. b) a c), pre ktoré je druh vodných živočíchov, ktoré sa majú premiestniť, druhom zo zoznamu, bez ohľadu na zdravotný štatút oblasti, kde sa majú tieto vodné živočíchy vypustiť.

Článok 200

Premiestňovanie voľne žijúcich vodných živočíchov určených pre členské štáty, pásma alebo kompartmenty vyhlásené za oblasti bez výskytu choroby alebo podliehajúce eradikačnému programu a delegované akty

1.  
Články 196, 197 a 198 sa vzťahujú aj na premiestňovanie voľne žijúcich vodných živočíchov určených do zariadenia pre akvakultúru alebo na vypustenie do voľnej prírody.
2.  

Prevádzkovatelia pri premiestňovaní voľne žijúcich vodných živočíchov medzi biotopmi prijmú vhodné a potrebné opatrenia na prevenciu chorôb s cieľom zabezpečiť, aby:

a) 

takéto premiestňovanie nepredstavovalo významné riziko šírenia chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d) pre vodné živočíchy v mieste určenia a

b) 

boli zavedené opatrenia na zmiernenie rizika alebo iné primerané opatrenia biologickej bezpečnosti, ak je to potrebné na zabezpečenie súladu s písmenom a).

3.  
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa opatrení na prevenciu chorôb a opatrení na zmiernenie rizika, ktoré majú prevádzkovatelia prijať podľa odseku 2 tohto článku. Kým sa takéto delegované akty neprijmú, môže o takýchto opatreniach rozhodnúť príslušný orgán miesta určenia.Oddiel 3

Vodné živočíchy určené na ľudskú spotrebu

Článok 201

Premiestňovanie živých živočíchov akvakultúry určených na ľudskú spotrebu v členských štátoch, pásmach alebo kompartmentoch vyhlásených za oblasti bez výskytu choroby alebo podliehajúcich eradikačnému programu a delegované akty

1.  
Prevádzkovatelia premiestňujú živé živočíchy akvakultúry druhov zo zoznamu príslušných pre choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. b) alebo c), ktoré sú určené na ľudskú spotrebu, do členského štátu, pásma alebo kompartmentu, ktoré boli vyhlásené za oblasti bez výskytu choroby v súlade s článkom 36 ods. 4 alebo s článkom 37 ods. 4 alebo pre ktoré bol zriadený eradikačný program v súlade s článkom 31 ods. 1 alebo 2, pokiaľ ide o jednu alebo viaceré z chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. b) a c), iba v tom prípade, ak dané živočíchy akvakultúry pochádzajú z členského štátu, pásma alebo kompartmentu, ktoré boli vyhlásené za oblasti bez výskytu choroby v súlade s článkom 36 ods. 4 alebo s článkom 37 ods. 4.
2.  
Odchylne od odseku 1 tohto článku môžu členské štáty prevádzkovateľom povoliť uvádzať živé živočíchy akvakultúry do pásma alebo kompartmentu, pre ktoré bol zriadený eradikačný program v súlade s článkom 31 ods. 1 alebo 2, pokiaľ ide o choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. b) a c), z iného pásma alebo kompartmentu, pre ktoré bol tiež zriadený takýto program v súvislosti s tými istými chorobami zo zoznamu v rámci uvedeného členského štátu, za predpokladu, že takéto premiestňovanie neohrozí zdravotný štatút členského štátu, jeho pásma ani kompartmentu.
3.  

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa výnimiek z požiadaviek stanovených v odseku 2 tohto článku v prípade takého premiestňovania živých živočíchov akvakultúry, ktoré nepredstavuje významné riziko šírenia chorôb z dôvodu:

a) 

dotknutých druhov, kategórií a životného štádia živočíchov akvakultúry;

b) 

metód držania živočíchov akvakultúry a typu produkcie v zariadeniach pre akvakultúru, ktoré sú zariadeniami pôvodu a zariadeniami určenia;

c) 

plánovaného použitia živočíchov akvakultúry;

d) 

miesta určenia živočíchov akvakultúry;

e) 

ošetrení, metód spracovania a iných osobitných opatrení na zmiernenie rizika uplatnených v mieste pôvodu alebo mieste určenia.

Článok 202

Premiestňovanie živých voľne žijúcich vodných živočíchov určených pre členské štáty alebo jeho pásma, alebo kompartmenty vyhlásené za oblasti bez výskytu choroby alebo podliehajúce eradikačnému programu a delegované akty

1.  
Článok 201 ods. 1 a 2 a pravidlá prijaté podľa článku 201 ods. 3 sa vzťahujú aj na premiestňovanie živých voľne žijúcich vodných živočíchov určených na ľudskú spotrebu a určených pre členské štáty, ich pásma alebo kompartmenty, ktoré boli vyhlásené za oblasti bez výskytu choroby v súlade s článkom 36 ods. 4 alebo článkom 37 ods. 4 alebo ktoré podliehajú eradikačnému programu v súlade s článkom 31 ods. 1 alebo 2, ak sú opatrenia podľa neho prijaté potrebné na zabezpečenie toho, aby dané živočíchy nepredstavovali významné riziko šírenia chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d) pre vodné živočíchy v mieste určenia.
2.  
Odsek 1 tohto článku sa uplatňuje aj na živé vodné živočíchy, na ktoré sa nevzťahuje vymedzenie pojmu živočíchy akvakultúry uvedené v článku 4 bode 7.
3.  
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa požiadaviek na premiestňovanie v súvislosti s voľne žijúcimi vodnými živočíchmi určenými na ľudskú spotrebu, ktorými sa doplnia odseky 1 a 2 tohto článku.Oddiel 4

Výnimky z oddielov 1 až 3 (články 191 až 202) a dodatočné opatrenia na zmiernenie rizika

Článok 203

Vodné živočíchy určené do zariadení pre akvakultúru so špeciálnym režimom a delegované akty

1.  

Prevádzkovatelia premiestňujú vodné živočíchy do zariadenia pre akvakultúru so špeciálnym režimom iba v tom prípade, ak dané živočíchy spĺňajú tieto podmienky:

a) 

pochádzajú z iného zariadenia pre akvakultúru so špeciálnym režimom;

b) 

nepredstavujú významné riziko šírenia chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d) pre druhy živočíchov zo zoznamu v zariadení pre akvakultúru so špeciálnym režimom, ktoré je zariadením určenia, okrem prípadov, keď je dané premiestňovanie povolené na vedecké účely.

2.  

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a) 

podrobných pravidiel na premiestňovanie živočíchov akvakultúry do zariadení pre akvakultúru so špeciálnym režimom navyše mimo premiestňovania stanoveného v odseku 1 tohto článku;

b) 

špecifických pravidiel premiestňovania živočíchov akvakultúry do zariadení pre akvakultúru so špeciálnym režimom, ak zavedené opatrenia na zmiernenie rizika zaručujú, že takéto premiestňovanie nepredstavuje významné riziko pre zdravie živočíchov akvakultúry v rámci uvedeného zariadenia pre akvakultúru so špeciálnym režimom a v okolitých zariadeniach.

Článok 204

Premiestňovanie vodných živočíchov na vedecké účely a delegované akty

1.  
Príslušný orgán miesta určenia môže na základe dohody s príslušným orgánom miesta pôvodu povoliť premiestňovanie vodných živočíchov na územie členského štátu určenia na vedecké účely, ak toto premiestňovanie nespĺňa požiadavky oddielov 1 až 3 (články 191 až 202), s výnimkou článku 191 ods. 1 a 3 a článkov 192, 193 a 194.
2.  

Príslušný orgán uvedený v odseku 1 udelí výnimky podľa uvedeného odseku iba za týchto podmienok:

a) 

príslušné orgány miesta určenia a miesta pôvodu:

i) 

sa dohodli na podmienkach takéhoto premiestňovania;

ii) 

zabezpečia zavedenie potrebných opatrení na zmiernenie rizika, aby premiestňovanie daných vodných živočíchov neohrozovalo zdravotný štatút počas cesty a v miestach určenia, pokiaľ ide o choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. d);

iii) 

podľa potreby oznámili príslušným orgánom členských štátov tranzitu udelenú výnimku a podmienky, za akých je udelené;

b) 

uvedené premiestňovanie sa uskutočňuje pod dohľadom príslušných orgánov miest pôvodu a určenia a podľa potreby aj príslušných orgánov členského štátu tranzitu.

3.  
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa pravidiel udeľovania výnimiek príslušnými orgánmi, ktorými sa dopĺňajú pravidlá stanovené v odsekoch 1 a 2 tohto článku.

Článok 205

Iné špecifické použitia vodných živočíchov, špecifické požiadavky a výnimky a delegovanie právomocí

1.  
Prevádzkovatelia prijmú potrebné preventívne opatrenia na zabezpečenie toho, aby premiestňovanie vodných živočíchov, ktoré sú určené na špecifické účely alebo použitie vymenované v odseku 2 písm. a) bodoch i) až iv) tohto článku, nepredstavovalo riziko šírenia chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d) pre vodné živočíchy v mieste určenia.
2.  

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a) 

špecifických požiadaviek dopĺňajúcich pravidlá stanovené v oddieloch 1 až 3 (články 191 až 202) a na premiestňovanie vodných živočíchov na tieto účely:

i) 

zoologické záhrady, obchody so spoločenskými zvieratami, veľkoobchody a záhradné jazierka;

ii) 

výstavy;

iii) 

športový rybolov vrátane návnad pri rybolove;

iv) 

kultúrne a podobné podujatia;

v) 

komerčné akváriá alebo

vi) 

zdravotná starostlivosť a iné podobné použitia;

b) 

výnimiek z oddielov 1 až 3 (články 191 až 202) okrem článku 191 ods. 1 a 3 a článkov 192, 193 a 194 v prípade premiestňovania vodných živočíchov uvedeného v písmene a) tohto odseku pod podmienkou, že sú zavedené primerané opatrenia biologickej bezpečnosti s cieľom zaručiť, aby toto premiestňovanie nepredstavovalo významné riziko pre zdravotný štatút miesta určenia.

Článok 206

Vykonávacia právomoc na prijatie dočasných pravidiel premiestňovania konkrétnych druhov alebo kategórií vodných živočíchov

1.  

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť dočasné pravidlá, ktoré sú dodatočnými alebo alternatívnymi k pravidlám stanoveným v tejto kapitole, na premiestňovanie konkrétnych druhov alebo kategórií vodných živočíchov, ak:

a) 

požiadavky na premiestňovanie stanovené v článku 196, článku 197 ods. 1, článkoch 198 a 199, článku 200 ods. 1 a 2, článku 201, článku 202 ods. 1, článku 203 ods. 1, článku 204 ods. 1 a 2 a pravidlách prijatých podľa článku 197 ods. 3, článku 200 ods. 3, článku 202 ods. 3, článku 203 ods. 2 a článku 204 ods. 3 a článku 205 nezmierňujú účinným spôsobom riziká, ktoré predstavuje premiestnenie uvedených vodných živočíchov, alebo

b) 

sa choroba zo zoznamu uvedená v článku 9 ods. 1 písm. d) podľa všetkého šíri napriek požiadavkám na premiestňovanie, ktoré sú stanovené v súlade s oddielmi 1 až 4 (články 191 až 207).

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

2.  
Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa choroby zo zoznamu, ktorá predstavuje riziko s veľmi významným vplyvom, a s ohľadom na skutočnosti uvedené v článku 205 okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom stanoveným v článku 266 ods. 3.

Článok 207

Skutočnosti potrebné na zohľadnenie pri prijímaní delegovaných a vykonávacích aktov stanovených v tomto oddiele

Komisia pri stanovovaní pravidiel, ktoré sa majú stanoviť v delegovaných a vykonávacích aktoch uvedených v článku 203 ods. 2, článku 204 ods. 3 a článkoch 205 a 206, vychádza z týchto pravidiel:

a) 

rizík súvisiacich s premiestňovaním uvedeným v daných ustanoveniach;

b) 

zdravotného štatútu, pokiaľ ide o choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. d) v miestach pôvodu, tranzitu a určenia;

c) 

druhov vodných živočíchov zo zoznamu v prípade chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d);

d) 

zavedených opatrení biologickej bezpečnosti v miestach pôvodu, tranzitu a určenia;

e) 

akýchkoľvek špecifických podmienok, za akých sa držia živočíchy akvakultúry;

f) 

špecifických spôsobov premiestňovania pre daný typ zariadenia pre akvakultúru a dotknutý druh alebo kategóriu vodných živočíchov;

g) 

iných epidemiologických faktorov.Oddiel 5

Certifikácia zdravia zvierat

Článok 208

Povinnosť prevádzkovateľov zabezpečiť sprevádzanie živočíchov akvakultúry certifikátom zdravia zvierat

1.  
Prevádzkovatelia premiestňujú živočíchy akvakultúry iba v tom prípade, ak ich sprevádza certifikát zdravia zvierat, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s článkom 216 ods. 1, ak sú dané živočíchy druhmi zo zoznamu pre choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. b) a c), ktoré sú určené na uvedenie do členského štátu, jeho pásma alebo kompartmentu, ktoré boli vyhlásené za oblasti bez výskytu choroby v súlade s článkom 36 ods. 4 a článkom 37 ods. 4 alebo pre ktoré sa zriadil eradikačný program podľa článku 31 ods. 1 alebo 2, pokiaľ ide o jednu alebo viaceré z chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. b) a c).
2.  
Prevádzkovatelia premiestňujú živočíchy akvakultúry iba v tom prípade, ak ich sprevádza certifikát zdravia zvierat, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s článkom 216 ods. 1, ak sú dané živočíchy druhmi zo zoznamu pre relevantnú(-é) chorobu(-y) uvedenú(-é) v článku 9 ods. 1 písm. a) a b), ktoré môžu opustiť reštrikčné pásmo, ktoré podlieha opatreniam na kontrolu chorôb stanoveným v článku 55 ods. 1 písm. f) bode ii), článkoch 56 a 64 alebo článku 65 ods. 1, článku 74 ods. 1, článku 79 a v pravidlách prijatých podľa článku 55 ods. 2, článkov 67 a 68, článku 71 ods. 3, článku 74 ods. 4, článku 83 ods. 2 a článku 259 v prípade jednej alebo viacerých chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. a) a b).
3.  
Prevádzkovatelia prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby certifikát zdravia zvierat sprevádzal živočíchy akvakultúry z ich miesta pôvodu na ich konečné miesto určenia, ak nie sú v pravidlách prijatých podľa článku 214 stanovené špecifické opatrenia.

Článok 209

▼C1

Povinnosť prevádzkovateľov zabezpečiť, aby iné vodné živočíchy sprevádzal certifikát zdravia zvierat

▼B

1.  
V prípadoch, keď sa z dôvodu rizika súvisiaceho s premiestňovaním iných vodných živočíchov ako živočíchov akvakultúry vyžaduje certifikácia zdravia zvierat v súlade s pravidlami stanovenými v článku 211 ods. 1 písm. a), prevádzkovatelia premiestňujú tieto vodné živočíchy iba v tom prípade, ak dané živočíchy sprevádza certifikát zdravia zvierat, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s článkom 216 ods. 1.
2.  
Článok 208 sa vzťahuje aj na iné vodné živočíchy ako živočíchy akvakultúry, ktoré sú určené do zariadenia pre akvakultúru alebo na vypustenie do voľnej prírody. Ak príslušný orgán členského štátu pôvodu dospeje k záveru, že certifikácia nie je uskutočniteľná z dôvodu povahy miesta pôvodu daných vodných živočíchov, môže povoliť ich premiestňovanie bez certifikátu zdravia zvierat, ak s tým súhlasí príslušný orgán miesta určenia.
3.  
Tento článok sa neuplatňuje na voľne žijúce vodné živočíchy, ktoré sa zbierajú alebo lovia na priamu ľudskú spotrebu.

Článok 210

Udeľovanie výnimiek členských štátov týkajúcich sa národnej certifikácie zdravia zvierat

Odchylne od požiadaviek na certifikáciu zdravia zvierat stanovených v článkoch 208 a 209 môžu členské štáty udeliť výnimky premiestňovaniu určitých zásielok vodných živočíchov bez certifikátu zdravia zvierat v rámci svojich území za predpokladu, že majú zavedený alternatívny systém na zabezpečenie toho, aby boli zásielky takýchto živočíchov vysledovateľné a spĺňali požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa takéhoto premiestňovania stanovené v oddieloch 1 až 4 (články 191 až 207).

Článok 211

Delegovanie právomocí a vykonávacie akty týkajúce sa certifikácie zdravia zvierat pre vodné živočíchy

1.  

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a) 

požiadavky na certifikáciu zdravia zvierat pri premiestňovaní iných vodných živočíchov ako živočíchov akvakultúry, ako sa uvádza v článku 209 ods. 1, v prípadoch, keď je certifikácia zdravia zvierat nevyhnutná na zabezpečenie toho, aby dané premiestňovanie spĺňalo tieto požiadavky na zdravie zvierat pre dotknuté druhy zvierat zo zoznamu:

i) 

požiadavky stanovené v oddieloch 1 až 4 (články 191 až 207) a pravidlách prijatých podľa uvedených oddielov;

ii) 

opatrenia na kontrolu chorôb stanovené v článku 55 ods. 1, článku 56, článku 61 ods. 1, článkoch 62 a 64, článku 65 ods. 1, článku 74 ods. 1 a článkoch 79 a 80 alebo v pravidlách prijatých podľa článku 55 ods. 2, článkov 63, 67 a 68, článku 71 ods. 3, článku 74 ods. 4 a článku 83 ods. 2;

iii) 

núdzové opatrenia stanovené v pravidlách prijatých podľa článku 259;

b) 

osobitných pravidiel, pokiaľ ide o certifikáciu zdravia zvierat stanovenú v článkoch 208 a 209, ak špecifické opatrenia na zmiernenie rizika, ktoré prijal príslušný orgán, zabezpečujú:

i) 

vysledovateľnosť premiestňovaných vodných živočíchov;

ii) 

aby premiestňované vodné živočíchy spĺňali požiadavky na premiestňovanie stanovené v oddieloch 1 až 4 (články 191 až 207);

c) 

výnimiek z požiadaviek na certifikát zdravia zvierat stanovených v článkoch 208 a 209 a podmienok na udeľovanie takýchto výnimiek premiestňovaniu vodných živočíchov, ktoré nepredstavuje významné riziko šírenia chorôb v dôsledku:

i) 

dotknutých druhov, kategórií alebo životného štádia vodných živočíchov;

ii) 

metód držania a typu produkcie uvedených druhov a kategórií živočíchov akvakultúry;

iii) 

plánovaného použitia vodných živočíchov alebo

iv) 

miesta určenia vodných živočíchov.

2.  
Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pravidlá týkajúce sa povinnosti prevádzkovateľov stanovenej v článku 209 ods. 2 zabezpečiť, aby voľne žijúce vodné živočíchy určené do zariadenia pre akvakultúru sprevádzal certifikát zdravia zvierat.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

Článok 212

Obsah certifikátov zdravia zvierat

1.  

Certifikát zdravia zvierat uvedený v článkoch 208, 209 a 210 obsahuje prinajmenšom tieto informácie:

a) 

zariadenie alebo miesto pôvodu, zariadenie alebo miesto určenia a v prípade, ak je to relevantné z hľadiska šírenia chorôb, každé zariadenie alebo miesto navštívené počas tranzitu;

b) 

opis dotknutých vodných živočíchov vrátane druhu a kategórie;

c) 

množstvo (počet, objem alebo hmotnosť) vodných živočíchov;

d) 

informácie potrebné na preukázanie toho, že vodné živočíchy spĺňajú príslušné požiadavky na zdravie zvierat pri premiestňovaní stanovené v oddieloch 1 až 4 (články 191 až 207).

2.  
Certifikát zdravia zvierat môže zahŕňať ďalšie informácie, ktoré sa vyžadujú podľa iných právnych predpisov Únie.

Článok 213

Delegovanie právomocí a vykonávacie akty týkajúce sa obsahu certifikátov zdravia zvierat

1.  

Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa obsahu certifikátov zdravia zvierat stanoveného v článku 212 ods. 1:

a) 

podrobné pravidlá týkajúce sa obsahu uvedených certifikátov zdravia zvierat stanoveného v článku 212 ods. 1 pre rôzne druhy a kategórie vodných živočíchov;

b) 

dodatočné informácie, ktoré má obsahovať certifikát zdravia zvierat stanovený v článku 212 ods. 1.

2.  
Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa vzorov certifikátov zdravia zvierat.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

Článok 214

Delegovanie právomocí týkajúcich sa špecifických typov premiestňovania vodných živočíchov na miesto určenia

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa špecifických opatrení, ktorými sa dopĺňajú požiadavky na certifikáciu zdravia zvierat stanovené v článku 208 a 209 pre tieto typy premiestňovania vodných živočíchov:

a) 

premiestňovanie vodných živočíchov, pri ktorých sa vyžaduje, aby sa vrátili na svoje miesto pôvodu alebo premiestnili na iné miesto určenia, z jedného alebo z viacerých z týchto dôvodov:

i) 

ich plánovaná cesta bola nečakane prerušená z dôvodov súvisiacich s dobrými životnými podmienkami zvierat;

ii) 

nepredvídané nehody alebo udalosti počas cesty;

iii) 

boli zamietnuté v mieste určenia v inom členskom štáte alebo na vonkajších hraniciach Únie;

iv) 

boli zamietnuté v tretej krajine alebo na území;

b) 

premiestňovanie živočíchov akvakultúry určených na výstavy a športové, kultúrne a podobné podujatia a ich následný návrat na ich miesto pôvodu.

Článok 215

Povinnosti prevádzkovateľov spolupracovať s príslušnými orgánmi na účely certifikácie zdravia zvierat

Prevádzkovatelia:

a) 

poskytujú príslušnému orgánu pred plánovaným premiestnením všetky informácie potrebné na vyplnenie certifikátu zdravia zvierat stanoveného v článku 208 a 209 a pravidlách prijatých podľa článkov 211, 213 a 214;

b) 

v prípade potreby zabezpečia, aby sa dané vodné živočíchy podrobili dokladovej, identifikačnej a fyzickej kontrole, ako je stanovené v článku 216 ods. 3 a pravidlách prijatých podľa článku 216 ods. 4.

Článok 216

Zodpovednosť príslušného orgánu za certifikáciu zdravia zvierat a delegované akty

1.  

Dotknutý príslušný orgán na žiadosť prevádzkovateľa vydá certifikát zdravia zvierat na premiestňovanie vodných živočíchov v prípade, ak sa to vyžaduje podľa článkov 208 a 209 alebo pravidiel prijatých podľa článkov 211 a 214, za predpokladu, že boli podľa potreby splnené tieto požiadavky na zdravie zvierat:

a) 

požiadavky stanovené v článku 191, článku 192 ods. 1, článkoch 193, 195 a 196, článku 197 ods. 1, článkoch 198 a 199, článku 200 ods. 1 a 2, článku 201, článku 203 ods. 1 a článku 204 ods. 1 a 2;

b) 

požiadavky stanovené v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 192 ods. 2, článku 197 ods. 2, článku 200 ods. 3, článku 201 ods. 3, článku 202 ods. 3, článku 203 ods. 2, článku 204 ods. 3 a článku 205;

c) 

požiadavky stanovené vo vykonávacích aktov prijatých podľa článku 206.

2.  

Certifikáty zdravia zvierat:

a) 

overí, opečiatkuje a podpíše úradný veterinárny lekár;

b) 

zostávajú v platnosti počas obdobia stanoveného v pravidlách prijatých podľa odseku 4 písm. c), počas ktorého vodné živočíchy, na ktoré sa certifikáty vzťahujú, musia naďalej spĺňať v nich uvedené záruky týkajúce sa zdravia zvierat.

3.  
Dotknutý úradný veterinárny lekár pred podpísaním certifikátu zdravia zvierat overí prostredníctvom dokladovej, identifikačnej a fyzickej kontroly, ako je stanovené v delegovaných aktoch prijatých podľa odseku 4, ak je to vhodné, či vodné živočíchy, na ktoré sa vzťahuje, spĺňajú požiadavky tejto kapitoly s ohľadom na druhy a kategórie príslušných vodných živočíchov a požiadaviek na zdravie zvierat.
4.  

Komisia prijme v súlade s článkom 264 delegované akty, v ktorých sa stanovujú pravidlá týkajúce sa:

a) 

typov dokladovej, identifikačnej a fyzickej kontroly a vyšetrení vo vzťahu k rôznym druhom a kategóriám vodných živočíchov, ktoré musí úradný veterinárny lekár vykonať v súlade s odsekom 3 s cieľom overiť súlad s požiadavkami tejto kapitoly;

b) 

lehôt na vykonanie takýchto dokladových, identifikačných a fyzických kontrol a vyšetrení a na vydanie certifikátov zdravia zvierat úradným veterinárnym lekárom pred premiestnením zásielok vodných živočíchov;

c) 

trvania platnosti certifikátov zdravia zvierat.

Článok 217

Elektronické certifikáty zdravia zvierat

Sprievodné certifikáty zdravia zvierat stanovené v článku 216 ods. 1 sa môžu nahradiť elektronickými certifikátmi zdravia zvierat, ktoré sa vytvoria, spracujú a postúpia prostredníctvom systému ►C1  Traces ◄ , ak takéto elektronické certifikáty zdravia zvierat:

a) 

obsahujú všetky informácie, ktoré musí obsahovať vzor certifikátu zdravia zvierat v súlade s článkom 212 ods. 1 a pravidlami prijatými podľa článku 213;

b) 

zabezpečujú vysledovateľnosť dotknutých vodných živočíchov a prepojenie medzi uvedenými živočíchmi a elektronickým certifikátom zdravia zvierat;

c) 

zabezpečia, že príslušné orgány členských štátov pôvodu, tranzitu a určenia môžu mať prístup k elektronickým dokladom v každom okamihu počas prepravy.

Článok 218

Čestné vyhlásenie prevádzkovateľov na premiestňovanie živočíchov akvakultúry do iných členských štátov a delegované akty

1.  
Prevádzkovatelia vydajú v mieste pôvodu čestné vyhlásenie na premiestňovanie živočíchov akvakultúry z ich miesta pôvodu v jednom členskom štáte na ich miesto určenia v inom členskom štáte a zabezpečia, aby takéto živočíchy akvakultúry sprevádzal v prípadoch, ak sa nevyžaduje, certifikát zdravia zvierat stanovený v článku 208 a 209 alebo v akýchkoľvek pravidlách prijatých podľa článkov 211 a 214.
2.  

Čestné vyhlásenie stanovené v odseku 1 obsahuje prinajmenšom tieto informácie týkajúce sa daných živočíchov akvakultúry:

a) 

ich miesto pôvodu a miesto určenia a v prípade potreby všetky miesta počas cesty;

b) 

dopravné prostriedky;

c) 

opis živočíchov akvakultúry a ich kategórie, druhy a množstvo (počet, objem alebo hmotnosť) podľa vhodnosti pre dotknuté živočíchy;

d) 

informácie potrebné na preukázanie toho, že živočíchy akvakultúry spĺňajú požiadavky na premiestňovanie stanovené v oddieloch 1 až 4 (články 191 až 207).

3.  

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a) 

podrobných pravidiel týkajúcich sa obsahu čestného vyhlásenia stanoveného v odseku 2 tohto článku pre rôzne druhy a kategórie živočíchov akvakultúry;

b) 

dodatočných informácií, ktoré má obsahovať čestné vyhlásenie popri informáciách stanovených v odseku 2 tohto článku.

4.  
Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa vzoru čestného vyhlásenia stanoveného v odseku 1.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.Oddiel 6

Nahlasovanie premiestňovania vodných živočíchov do iných členských štátov

Článok 219

Povinnosť prevádzkovateľov týkajúca sa nahlasovania premiestňovania vodných živočíchov do iných členských štátov

1.  

Prevádzkovatelia okrem prepravcov vopred nahlasujú príslušnému orgánu vo svojom členskom štáte pôvodu plánované premiestňovanie vodných živočíchov z jedného členského štátu do iného členského štátu, ak:

a) 

vodné živočíchy musí sprevádzať certifikát zdravia zvierat, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s článkami 208 a 209 ►C1  a s akýmikoľvek pravidlami prijatými podľa článkov 211 a 214; ◄

b) 

vodné živočíchy musí sprevádzať certifikát zdravia zvierat pre vodné živočíchy, ►C1  ak sa premiestňujú z reštrikčného pásma, ako je uvedené v článku 208 ods. 2; ◄

c) 

živočíchy akvakultúry a voľne žijúce vodné živočíchy, ktoré sa premiestňujú, sú určené:

i) 

pre zariadenie, na ktoré sa vzťahuje registrácia v súlade s článkom 173 alebo schválenie v súlade s článkami 176 až 179;

ii) 

na vypustenie do voľnej prírody;

d) 

sa nahlasovanie vyžaduje v súlade s delegovanými aktmi prijatými podľa článku 221.

2.  
Na účely nahlasovania stanoveného v odseku 1 tohto článku prevádzkovatelia poskytnú príslušnému orgánu svojho členského štátu pôvodu všetky informácie potrebné na to, aby mohol nahlásiť premiestňovanie príslušnému orgánu členského štátu určenia v súlade s článkom 220 ods. 1.

Článok 220

Zodpovednosť príslušného orgánu týkajúca sa nahlasovania premiestňovania vodných živočíchov do iných členských štátov

1.  
Príslušný orgán členského štátu pôvodu nahlási príslušnému orgánu členského štátu určenia premiestňovanie vodných živočíchov, ako je uvedené v článku 219, pokiaľ nebola v súvislosti s takýmto nahlásením udelená výnimka v súlade s článkom 221 ods. 1 písm. c).
2.  
Nahlásenie uvedené v odseku 1 sa vykoná pred daným premiestnením a vždy, keď je to možné, prostredníctvom systému ►C1  Traces ◄ .
3.  
Členské štáty určia regióny na spravovanie nahlásení o premiestňovaní, ako je stanovené v odseku 1.
4.  
Odchylne od odseku 1 môže príslušný orgán členského štátu pôvodu povoliť dotknutému prevádzkovateľovi, aby čiastočne alebo úplne nahlásil premiestňovanie vodných živočíchov prostredníctvom systému ►C1  Traces ◄ príslušnému orgánu členského štátu určenia.

Článok 221

Delegovanie právomocí a vykonávacie akty týkajúce sa nahlasovania premiestňovania vodných živočíchov prevádzkovateľmi a príslušným orgánom

1.  

Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa:

a) 

požiadavky, aby prevádzkovatelia nahlasovali vopred, v súlade s článkom 219, premiestňovanie vodných živočíchov iných druhov alebo kategórií ako tých, ktoré sú uvedené v článku 219 ods. 1 písm. a), b) a c), medzi členskými štátmi, ak je vysledovateľnosť takéhoto premiestňovania potrebná na zabezpečenie súladu s požiadavkami na zdravie zvierat stanovenými v tejto kapitole;

b) 

informácií potrebných na nahlasovanie premiestňovania vodných živočíchov podľa článku 219 a článku 220 ods. 1;

c) 

výnimiek z požiadaviek na nahlasovanie stanovených v článku 219 ods. 1 písm. c) pre druhy a kategórie vodných živočíchov alebo typy premiestňovania, ktoré predstavujú zanedbateľné riziko;

d) 

postupov v núdzových situáciách pri nahlasovaní premiestňovania vodných živočíchov v prípade výpadkov elektrickej energie alebo iných porúch systému ►C1  Traces ◄ ;

e) 

požiadaviek na určenie regiónov zo strany členských štátov stanovených v článku 220 ods. 3.

2.  

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa:

a) 

bližších informácií o nahlasovaní zo strany:

i) 

prevádzkovateľov príslušnému orgánu členského štátu pôvodu, pokiaľ ide o premiestňovanie vodných živočíchov v súlade s článkom 219;

ii) 

príslušného orgánu členského štátu pôvodu členskému štátu určenia, pokiaľ ide o premiestňovanie vodných živočíchov v súlade s článkom 220 ods. 1;

b) 

lehôt na:

i) 

poskytnutie potrebných informácií uvedených v článku 219 ods. 2 zo strany prevádzkovateľov príslušnému orgánu členského štátu pôvodu;

ii) 

nahlásenie premiestňovania zo strany príslušného orgánu členského štátu pôvodu, ako je uvedené v článku 220 ods. 1.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.KAPITOLA 3

Produkcia, spracovanie a distribúcia produktov živočíšneho pôvodu z iných vodných živočíchov ako živé vodné živočíchy v rámci Únie

Článok 222

Všeobecné povinnosti prevádzkovateľov týkajúce sa zdravia zvierat a delegované akty

1.  

Prevádzkovatelia prijmú vhodné preventívne opatrenia na zabezpečenie toho, aby vo všetkých stupňoch produkcie, spracovania a distribúcie produktov živočíšneho pôvodu z iných vodných živočíchov ako živé vodné živočíchy uvedené produkty nespôsobovali šírenie:

a) 

chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d) s ohľadom na zdravotný štatút v mieste produkcie, spracovania a určenia;

b) 

objavujúcich sa chorôb.

2.  

Prevádzkovatelia zabezpečia, aby produkty živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov, iné ako živé vodné živočíchy, nepochádzali zo zariadení ani potravinárskych podnikov alebo neboli zo živočíchov, ktoré pochádzajú z takýchto zariadení alebo z potravinárskych podnikov, na ktoré sa vzťahujú:

a) 

núdzové opatrenia stanovené v článkoch 257 a 258 a akýchkoľvek pravidlách prijatých podľa článku 259, pokiaľ nie sú v prípade uvedených pravidiel stanovené výnimky v časti VII (články 257 až 262);

b) 

obmedzenia premiestňovania uplatniteľné na vodné živočíchy a produkty živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov, ako sú stanovené v článku 32 ods. 1 písm. c), článku 55 ods. 1 písm. e), článku 56, článku 61 ods. 1 písm. a), článku 62 ods. 1, článku 65 ods. 1 písm. c), článku 70 ods. 1 písm. b), článku 74 ods. 1 písm. a), článku 76 ods. 2 písm. b), článku 76 ods. 3, článkov 79 a 81, článku 82 ods. 2 a 3 a pravidlách prijatých podľa článku 55 ods. 2, článkov 63 a 67, článku 70 ods. 3, článku 71 ods. 3, článku 74 ods. 4, článku 76 ods. 5 a článku 83 ods. 2, pokiaľ nie sú v uvedených pravidlách stanovené výnimky z uvedených obmedzení premiestňovania.

3.  

Komisia v súlade s článkom 264 prijíma delegované akty týkajúce sa podrobných požiadaviek, ktorými sa dopĺňajú požiadavky uvedené v odseku 2 tohto článku vo vzťahu k premiestňovaniu produktov živočíšneho pôvodu z iných vodných živočíchov ako živé vodné živočíchy, pokiaľ ide o:

a) 

choroby a druhy vodných živočíchov, ktorých sa choroby týkajú, v prípade ktorých sa uplatňujú núdzové opatrenia alebo obmedzenia premiestňovania uvedené v odseku 2 tohto článku;

b) 

typy produktov živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov;

c) 

opatrenia na zmiernenie rizika uplatňované na produkty živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov v miestach pôvodu a určenia;

d) 

plánované použitie produktov živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov;

e) 

miesto určenia produktov živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov.

4.  
Tento článok sa neuplatňuje na produkty živočíšneho pôvodu z voľne žijúcich vodných živočíchov, ktoré sa zbierajú alebo lovia na priamu ľudskú spotrebu.

Článok 223

Certifikáty zdravia zvierat a delegované akty

1.  

Prevádzkovatelia premiestňujú nasledujúce produkty živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov, iné ako živé vodné živočíchy, iba v tom prípade, ak tieto produkty sprevádza certifikát zdravia zvierat, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s odsekom 3:

a) 

produkty živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov, ktoré:

i) 

môžu opustiť reštrikčné pásmo, na ktoré sa vzťahujú núdzové opatrenia stanovené v pravidlách prijatých podľa článku 259, a

ii) 

pochádzajú z vodných živočíchov druhov, na ktoré sa vzťahujú uvedené núdzové opatrenia;

b) 

produkty živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov, ktoré:

i) 

môžu opustiť reštrikčné pásmo, na ktoré sa vzťahujú opatrenia na kontrolu chorôb v súlade s článkom 32 ods. 1 písm. c), článkom 55 ods. 1 písm. c), článkom 56, ►C1  článkom 61 ods. 1 písm. a), článkom 62 ods. 1, článkom 65 ods. 1 písm. c), ◄ článkom 70 ods. 1 písm. b), článkom 74 ods. 1 písm. a) a článkom 79 a pravidlami prijatými podľa článku 55 ods. 2, článkov 63 a 67, článku 71 ods. 3, článku 74 ods. 4 a článku 83 ods. 2, a

ii) 

pochádzajú z vodných živočíchov druhov, na ktoré sa vzťahujú uvedené opatrenia na kontrolu chorôb.

2.  

Odchylne od odseku 1 sa takýto certifikát nevyžaduje v prípade premiestňovania produktov živočíšneho pôvodu z voľne žijúcich vodných živočíchov pod podmienkou, že:

a) 

sú zavedené alternatívne opatrenia na zmiernenie rizika, ktoré povolil príslušný orgán na zabezpečenie toho, aby toto premiestňovanie nepredstavovalo riziko šírenia chorôb zo zoznamu;

b) 

zásielky takýchto produktov sú vysledovateľné.

3.  
Prevádzkovatelia prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby certifikát zdravia zvierat uvedený v odseku 1 sprevádzal produkty živočíšneho pôvodu z ich miesta pôvodu na ich miesto určenia.
4.  
Príslušný orgán vydá na žiadosť dotknutého prevádzkovateľa certifikát zdravia zvierat na premiestňovanie iných produktov živočíšneho pôvodu ako živé vodné živočíchy, ktorý je uvedený v odseku 1, pod podmienkou, že boli splnené príslušné požiadavky uvedené v tomto článku.
5.  
Článok 212 a články 214 až 217 a pravidlá prijaté podľa článku 213 a článku 216 ods. 4 sa uplatňujú na certifikáciu zdravia zvierat, pokiaľ ide o premiestňovanie iných produktov živočíšneho pôvodu ako živé vodné živočíchy, ktoré sú uvedené v odseku 1 tohto článku.
6.  

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa požiadaviek a podrobných pravidiel, pokiaľ ide o certifikát zdravia zvierat, ktorý má sprevádzať iné produkty živočíšneho pôvodu ako živé vodné živočíchy uvedené v odseku 1 tohto článku, s ohľadom na:

a) 

dotknuté typy produktov živočíšneho pôvodu;

b) 

opatrenia na zmiernenie rizika uplatňované na dotknuté produkty živočíšneho pôvodu, ktorými sa znižujú riziká šírenia chorôb;

c) 

plánované použitie uvedených produktov;

d) 

miesto určenia uvedených produktov.

Článok 224

Obsah certifikátov zdravia zvierat a delegované a vykonávacie akty

1.  

Certifikát zdravia zvierat pre produkty živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov, iné ako živé vodné živočíchy, obsahuje prinajmenšom tieto informácie:

a) 

zariadenie alebo miesto pôvodu a zariadenie alebo miesto určenia;

b) 

opis dotknutých produktov živočíšneho pôvodu;

c) 

množstvo (počet, objem alebo hmotnosť) produktov živočíšneho pôvodu;

d) 

identifikáciu produktov živočíšneho pôvodu, ak sa vyžaduje podľa článku 65 ods. 1 písm. h) alebo akýchkoľvek pravidiel prijatých podľa článku 67;

e) 

informácie potrebné na to, aby sa preukázalo, že dotknuté produkty v zásielke spĺňajú požiadavky týkajúce sa obmedzenia premiestňovania stanovené v článku 222 ods. 2 a akýchkoľvek pravidlách prijatých podľa článku 222 ods. 3.

2.  
Certifikát zdravia zvierat uvedený v odseku 1 môže zahŕňať ďalšie informácie, ktoré sa vyžadujú podľa iných právnych predpisov Únie.
3.  
Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa zmeny a doplnenia informácií, ktoré má obsahovať certifikát zdravia zvierat podľa odseku 1 tohto článku.
4.  
Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa vzorov certifikátov zdravia zvierat stanovených v odseku 1 tohto článku.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

Článok 225

Nahlasovanie premiestňovania produktov živočíšneho pôvodu do iných členských štátov

1.  

Prevádzkovatelia:

a) 

vopred informujú príslušný orgán v členskom štáte pôvodu o plánovanom premiestňovaní produktov živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov iných ako živé vodné živočíchy, ak sa vyžaduje, aby dané zásielky sprevádzal certifikát zdravia zvierat v súlade s článkom 223 ods. 1;

b) 

poskytnú všetky potrebné informácie, aby príslušný orgán členského štátu pôvodu mohol nahlásiť dotknuté premiestňovanie členskému štátu určenia v súlade s odsekom 2 tohto článku.

2.  
Príslušný orgán členského štátu pôvodu nahlási príslušnému orgánu členského štátu určenia premiestňovanie produktov živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov iných ako živé vodné živočíchy v súlade s článkom 220 ods. 1.
3.  
Články 219 a 220 a akékoľvek pravidlá prijaté podľa článku 221 sú uplatniteľné na nahlasovanie produktov živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov iných ako živé vodné živočíchy.KAPITOLA 4

Vnútroštátne opatrenia

Článok 226

Vnútroštátne opatrenia určené na obmedzenie vplyvu iných chorôb ako chorôb zo zoznamu

1.  
Ak iná choroba ako choroba zo zoznamu uvedená v článku 9 ods. 1 písm. d) predstavuje významné riziko pre zdravie vodných živočíchov v členskom štáte, dotknutý členský štát môže prijať vnútroštátne opatrenia na zabránenie zavlečeniu uvedenej choroby alebo na kontrolu jej šírenia.

Členské štáty zabezpečia, aby uvedené vnútroštátne opatrenia neprekročili hranice toho, čo je vhodné a nevyhnutné na zabránenie zavlečeniu danej choroby alebo na kontrolu jej šírenia v rámci dotknutého členského štátu.

2.  
Členské štáty vopred nahlásia Komisii všetky navrhované vnútroštátne opatrenia uvedené v odseku 1, ktoré môžu ovplyvniť premiestňovanie vodných živočíchov a produktov pochádzajúcich z vodných živočíchov medzi členskými štátmi.
3.  
Komisia schváli a v prípade potreby zmení vnútroštátne opatrenia uvedené v odseku 2 tohto článku prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.
4.  
Schválenie uvedené v odseku 3 sa udelí iba v prípade, ak je zavedenie obmedzení premiestňovania medzi členskými štátmi potrebné na zabránenie zavlečeniu choroby uvedenej v odseku 1 alebo na kontrolu jej šírenia, pričom sa zohľadní celkový vplyv danej choroby na Úniu a prijatých opatrení.HLAVA III

ZVIERATÁ INÝCH DRUHOV AKO TIE, KTORÉ SÚ VYMEDZENÉ AKO SUCHOZEMSKÉ ZVIERATÁ A VODNÉ ŽIVOČÍCHY, A ZÁRODOČNÉ PRODUKTY A PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU Z TAKÝCHTO INÝCH ZVIERAT

Článok 227

Požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa iných zvierat a zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu z takýchto iných zvierat

Ak iné zvieratá patria k druhu zo zoznamu príslušného pre chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. d) a uvedené iné zvieratá alebo ich zárodočné produkty alebo produkty živočíšneho pôvodu predstavujú riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat v Únii, uplatňuje sa jedna alebo viaceré z týchto požiadaviek:

a) 

požiadavky týkajúce sa registrácie, schválenia, vedenia záznamov a registrov pre zariadenia a prepravcov stanovené v hlave I kapitole 1 a hlave II kapitole 1 (články 84 až 101 a články 172 až 175);

b) 

požiadavky týkajúce sa vysledovateľnosti stanovené v článkoch 108 až 111 a článku 117 pre iné zvieratá a v článku 122 pre zárodočné produkty;

c) 

požiadavky týkajúce sa premiestňovania:

i) 

v prípade iných zvierat, ktoré žijú prevažne v suchozemskom prostredí alebo ich bežne postihujú choroby suchozemských zvierat s ohľadom na kritériá stanovené v článku 228 ods. 3 písm. d) a e), požiadavky stanovené v časti IV hlave I kapitole 3 oddiele 1 (články 124 a 125) a oddiele 6 (články 137 až 142) a v časti IV hlave I kapitole 4 (články 155 a 156);

ii) 

v prípade iných zvierat, ktoré žijú prevažne vo vodnom prostredí alebo ich bežne postihujú choroby vodných živočíchov s ohľadom na kritériá stanovené v článku 228 ods. 3 písm. d) a e), požiadavky stanovené v časti IV hlave II kapitole 2 oddieloch 1 až 4 (články 191 až 207);

iii) 

v prípade zárodočných produktov všeobecné požiadavky na premiestňovanie stanovené v článkoch 157 a 158 a osobitné požiadavky na premiestňovanie do iných členských štátov stanovené v článkoch 164 a 165;

iv) 

v prípade produktov živočíšneho pôvodu všeobecné povinnosti týkajúce sa zdravia zvierat pre prevádzkovateľov, pokiaľ ide o produkciu, spracovanie a distribúciu produktov živočíšneho pôvodu v rámci Únie, stanovené v článkoch 166 a 222;

d) 

povinnosť týkajúca sa certifikácie zdravia zvierat pre prevádzkovateľov a pre príslušné orgány a čestné vyhlásenie pre prevádzkovateľov:

i) 

v prípade iných zvierat podľa pravidiel stanovených v článkoch 143 až 151 alebo v článkoch 208 až 218;

ii) 

v prípade zárodočných produktov podľa pravidiel stanovených v článkoch 161 a 162;

iii) 

v prípade produktov živočíšneho pôvodu podľa pravidiel stanovených v článkoch 167 a 168 alebo v článkoch 223 a 224;

e) 

povinnosť nahlasovať premiestňovanie pre prevádzkovateľov a príslušné orgány s ohľadom na požiadavky stanovené v článkoch 152, 153, 154, 163, 169, článkoch 219 až 221 a článku 225.

Článok 228

Delegovanie právomocí a vykonávacie akty týkajúce sa požiadaviek na zdravie zvierat pre iné zvieratá a zárodočné produkty a produkty živočíšneho pôvodu z iných zvierat

1.  
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa akýchkoľvek špecifických požiadaviek pre iné zvieratá a ich zárodočné produkty alebo produkty živočíšneho pôvodu, ktoré sú potrebné na zmiernenie rizika chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d), ako sa stanovuje v článku 227.
2.  
Komisia môže prijímať vykonávacie akty týkajúce sa podrobných pravidiel na vykonávanie opatrení na prevenciu a kontrolu chorôb stanovených v odseku 1.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

3.  

Komisia pri prijímaní delegovaných aktov a vykonávacích aktov stanovených v odsekoch 1 a 2 vychádza z týchto kritérií:

a) 

druhy alebo kategórie iných zvierat sú zaradené do zoznamu v súlade s článkom 8 ods. 2 ako druhy zo zoznamu v súvislosti s jednou alebo viacerými chorobami zo zoznamu, v prípade ktorých sa uplatňujú určité opatrenia na prevenciu a kontrolu chorôb stanovené v tomto nariadení;

b) 

profil danej choroby zo zoznamu, ktorá sa týka druhov a kategórií iných zvierat uvedených v písmene a);

c) 

uskutočniteľnosť, dostupnosť a účinnosť opatrení na prevenciu a kontrolu chorôb v prípade druhov zo zoznamu, ktorých sa uvedené opatrenia týkajú;

d) 

prevažujúce suchozemské alebo vodné životné prostredie uvedených iných zvierat;

e) 

typy chorôb, ktoré postihujú takéto iné zvieratá, pričom to môžu byť choroby, ktoré bežne postihujú buď suchozemské zvieratá, alebo vodné živočíchy, bez ohľadu na prevažujúce životné prostredie uvedené v písmene d).ČASŤ V

VSTUP DO ÚNIE A VÝVOZKAPITOLA 1

Vstup zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu z tretích krajín a území do ÚnieOddiel 1

Požiadavky na vstup do únie

Článok 229

Požiadavky na vstup zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie

1.  

Členské štáty povolia vstup zásielok zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu z tretích krajín alebo území do Únie iba vtedy, ak uvedené zásielky spĺňajú tieto požiadavky, pokiaľ sa na takéto zvieratá, zárodočné produkty alebo produkty živočíšneho pôvodu nevzťahuje výnimka udelená podľa článku 239 ods. 2:

a) 

bez toho, aby bol dotknutý článok 230 ods. 2, pochádzajú z tretej krajiny alebo územia, ktoré sú uvedené v zozname v súlade s článkom 230 ods. 1 pre dotknutý konkrétny druh a kategóriu zvierat alebo zárodočné produkty, alebo produkty živočíšneho pôvodu, alebo pochádzajú z ich pásma alebo kompartmentu;

b) 

pochádzajú zo zariadení, ktoré sú schválené a uvedené v zozname, ak sa takéto schválenie a uvedenie v zozname vyžaduje podľa článku 233;

c) 

spĺňajú požiadavky na zdravie zvierat v súvislosti so vstupom do Únie stanovené v článku 234 ods. 1 a akýchkoľvek delegovaných aktoch prijatých podľa článku 234 ods. 2, ak sú takéto požiadavky stanovené pre dotknuté zviera, zárodočný produkt alebo produkt živočíšneho pôvodu;

d) 

sprevádza ich certifikát zdravia zvierat a vyhlásenia a iné doklady, ak sa to vyžaduje podľa článku 237 ods. 1 alebo podľa pravidiel prijatých podľa článku 237 ods. 4.

▼M1

2.  
Prevádzkovatelia zodpovední za dotknutú zásielku predkladajú zásielky zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu z tretích krajín alebo území na účely úradnej kontroly stanovenej v článku 47 nariadenia ►C2  (EÚ) 2017/625 ◄ .

▼BOddiel 2

Uvedenie tretích krajín a území v zozname

Článok 230

Zoznamy tretích krajín a území, z ktorých je povolený vstup zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie, a vykonávacie a delegované akty

1.  

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov zostaviť zoznamy tretích krajín a území, z ktorých sa má povoliť vstup konkrétnych druhov a kategórií zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie, a to na základe týchto kritérií:

a) 

právne predpisy dotknutej tretej krajiny alebo územia týkajúce sa zdravia zvierat a pravidlá na vstup zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu z iných tretích krajín a území do uvedenej tretej krajiny alebo na uvedené územie;

b) 

ubezpečenia poskytnuté príslušným orgánom dotknutej tretej krajiny alebo územia, ktoré sa týkajú účinného vykonávania a kontroly právnych predpisov týkajúcich sa zdravia zvierat uvedených v písmene a);

c) 

organizácia, štruktúra, zdroje a právne právomoci príslušného orgánu v dotknutej tretej krajine alebo na dotknutom území;

d) 

postupy certifikácie zdravia zvierat v dotknutej tretej krajine alebo na dotknutom území;

e) 

štatút zdravia zvierat dotknutej tretej krajiny alebo dotknutého územia, alebo ich pásiem alebo kompartmentov, pokiaľ ide o:

i) 

choroby zo zoznamu a objavujúce sa choroby;

ii) 

akékoľvek aspekty situácie v oblasti zdravia zvierat a verejného zdravia alebo environmentálnej situácie v dotknutej tretej krajine alebo na dotknutom území, alebo v ich pásme alebo kompartmente, ktoré môžu predstavovať riziko pre zdravie zvierat alebo verejné zdravie, alebo environmentálny štatút Únie;

f) 

záruky, ktoré môže poskytnúť príslušný orgán dotknutej tretej krajiny alebo dotknutého územia, pokiaľ ide o súlad alebo rovnocennosť s relevantnými požiadavkami na zdravie zvierat uplatniteľnými v Únii;

g) 

pravidelnosť a rýchlosť, s akou dotknutá tretia krajina alebo dotknuté územie poskytujú informácie o infekčných alebo nákazlivých chorobách zvierat na svojom území Svetovej organizácii pre zdravie zvierat (OIE), najmä informácie týkajúce sa chorôb uvedených v Kódexoch zdravia OIE;

h) 

výsledky kontrol vykonávaných Komisiou v dotknutej tretej krajine alebo na dotknutom území;

i) 

akékoľvek skúsenosti získané pri predchádzajúcich vstupoch zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu z dotknutej tretej krajiny alebo z dotknutého územia a výsledky úradných kontrol takýchto zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu vykonaných v mieste vstupu do Únie.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

2.  
Až do prijatia zoznamov stanovených v odseku 1 a za predpokladu, že takéto zoznamy neboli zostavené podľa právnych predpisov Únie uvedených v článku 270 ods. 2, členské štáty určia, z ktorých tretích krajín a území môžu vstupovať do Únie konkrétne druhy a kategórie zvierat, zárodočných produktov alebo produktov živočíšneho pôvodu.

Na účely prvého pododseku tohto odseku členské štáty zohľadnia kritériá na zaradenie tretích krajín a území do zoznamov, ktoré sú stanovené v odseku 1 písm. a) až i) tohto článku.

3.  
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa výnimiek z odseku 2 tohto článku, ktorými sa obmedzí možnosť členských štátov rozhodnúť o tom, z ktorých tretích krajín a území môže vstúpiť do Únie konkrétny druh a kategória zvierat, zárodočný produkt alebo produkt živočíšneho pôvodu, ak je to potrebné z dôvodu rizika, ktoré predstavuje uvedený konkrétny druh a kategória zvieraťa, zárodočný produkt alebo produkt živočíšneho pôvodu.

Článok 231

Informácie, ktoré sa majú uviesť v zoznamoch tretích krajín a tretích území

Komisia spresní tieto informácie pre každú tretiu krajinu alebo pre každé územie v zoznamoch stanovených v článku 230 ods. 1:

a) 

druhy a kategórie zvierat, zárodočných produktov alebo produktov živočíšneho pôvodu, ktoré môžu vstúpiť z uvedenej tretej krajiny alebo uvedeného územia do Únie;

b) 

či zvieratá, zárodočné produkty alebo produkty živočíšneho pôvodu špecifikované v súlade s písmenom a) môžu vstúpiť do Únie z celého územia uvedenej tretej krajiny alebo uvedeného územia, alebo len z jedného alebo viacerých pásiem alebo kompartmentov uvedenej krajiny alebo uvedeného územia;

c) 

osobitné podmienky a záruky týkajúce sa zdravia zvierat v súvislosti s chorobami zo zoznamu.

Článok 232

Dočasné vylúčenie a vyňatie tretích krajín a území zo zoznamov a vykonávacie akty

1.  

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov vyjme krajinu alebo územie zo zoznamov stanovených v článku 230 ods. 1 alebo pozastaví vstup zvierat, zárodočných produktov alebo produktov živočíšneho pôvodu do Únie z tretej krajiny alebo územia, alebo ich pásma alebo kompartmentu na základe ktoréhokoľvek z týchto dôvodov:

a) 

dotknutá tretia krajina alebo dotknuté územie, alebo ich jedno alebo viaceré pásma alebo kompartmenty prestali spĺňať kritériá stanovené v článku 230 ods. 1, ak je to relevantné v prípade vstupu konkrétneho druhu a kategórie zvieraťa, zárodočného produktu alebo produktu živočíšneho pôvodu do Únie;

b) 

situácia v oblasti zdravia zvierat v dotknutej tretej krajine alebo na dotknutom území, alebo ich pásme alebo kompartmente je taká, že dočasné vylúčenie alebo vyňatie z uvedených zoznamov je potrebné na ochranu štatútu zdravia zvierat v Únii;

c) 

Komisia požiadala dotknutú tretiu krajinu alebo dotknuté územie o poskytnutie aktuálnych informácií o situácii v oblasti zdravia zvierat a o ostatných záležitostiach uvedených v článku 230 ods. 1 a táto tretia krajina alebo toto územie takéto informácie neposkytli;

d) 

dotknutá tretia krajina alebo dotknuté územie odmietli súhlasiť s kontrolami vykonanými Komisiou v mene Únie na ich území.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

2.  
Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa vážneho rizika zavlečenia choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. d) do Únie okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 266 ods. 3.
3.  

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov opätovne zaradiť do zoznamov stanovených v článku 230 ods. 1 tretiu krajinu alebo územie, alebo ich pásmo alebo kompartment, ktoré boli z týchto zoznamov vyňaté, alebo môže opätovne povoliť vstup zvierat, zárodočných produktov alebo produktov živočíšneho pôvodu do Únie z tretej krajiny alebo územia, alebo ich pásma alebo kompartmentu, z ktorých bol vstup do Únie pozastavený, na základe jedného z týchto dôvodov:

a) 

z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) alebo c) tohto článku za predpokladu, že uvedená dotknutá tretia krajina alebo dotknuté územie preukáže, že spĺňa kritériá na uvedenie do zoznamu stanovené v článku 230 ods. 1;

b) 

z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. b) tohto článku za predpokladu, že dotknutá tretia krajina alebo dotknuté územie poskytnú vhodné záruky, že situácia v oblasti zdravia zvierat, na základe ktorej vznikol podnet na uvedené vylúčenie alebo vyňatie, bola vyriešená a už viac nepredstavuje hrozbu pre zdravie zvierat alebo verejné zdravie v Únii;

c) 

z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. d) tohto článku za predpokladu, že:

i) 

dotknutá tretia krajina alebo dotknuté územie súhlasili s kontrolami vykonanými Komisiou v mene Únie na ich území a

ii) 

z výsledkov uvedených kontrol Komisie vyplýva, že dotknutá tretia krajina alebo dotknuté územie a ich pásma alebo kompartmenty spĺňajú kritériá na uvedenie do zoznamu stanovené v článku 230 ods. 1.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.Oddiel 3

Schvaľovanie a zaraďovanie zariadení v tretích krajinách a na územiach do zoznamu

Článok 233

Schvaľovanie zariadení a ich zaraďovanie do zoznamu

1.  

Členské štáty povolia vstup do Únie v prípade suchozemských zvierat a zárodočných produktov z nich, ktoré pochádzajú z typu zariadenia, v prípade ktorého sa v Únii vyžaduje schválenie v súlade s článkom 94 ods. 2 a pravidlami prijatými podľa článku 94 ods. 3 a článku 95, ak dané zariadenie v dotknutej tretej krajine alebo na dotknutom území:

a) 

spĺňa požiadavky na zdravie zvierat v tejto tretej krajine alebo na tomto území, ktoré sú rovnocenné s pravidlami pre tento typ zariadení uplatniteľnými v Únii;

b) 

schválil a zaradil do zoznamu príslušný orgán tretej krajiny alebo územia odoslania okrem prípadov, keď sú v tejto tretej krajine alebo na tomto území zavedené alternatívne opatrenia na zmiernenie rizika, ktoré poskytujú rovnocenné záruky pre zdravie zvierat v rámci Únie.

2.  
Komisia zhromažďuje zoznamy schválených zariadení uvedené v odseku 1 písm. b), ktoré prijala od príslušných orgánov dotknutých tretích krajín alebo území.
3.  
Komisia poskytne členským štátom všetky nové alebo aktualizované zoznamy schválených zariadení prijaté od dotknutých tretích krajín alebo území a sprístupní ich verejnosti.
4.  
Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov akékoľvek potrebné pravidlá na zabezpečenie jednotného uplatňovania odseku 1 písm. b).

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.Oddiel 4

Vstup druhov a kategórií zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do únie

Článok 234

Požiadavky na zdravie zvierat na účely vstupu druhov a kategórií zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie

1.  

Požiadavky na zdravie zvierat na účely vstupu druhov a kategórií zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu z tretích krajín alebo území do Únie:

a) 

musia byť rovnako prísne ako požiadavky na zdravie zvierat stanovené v tomto nariadení a pravidlách prijatých podľa neho, ktoré sú uplatniteľné na premiestňovanie daných druhov a kategórií zvierat, zárodočných produktov alebo produktov živočíšneho pôvodu v rámci Únie, alebo

b) 

musia poskytovať rovnocenné záruky ako požiadavky na zdravie zvierat uplatniteľné na druhy a kategórie zvierat, zárodočných produktov alebo produktov živočíšneho pôvodu stanovené v časti IV (články 84 až 228) tohto nariadenia.

2.  

Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa požiadaviek na zdravie zvierat na účely:

a) 

vstupu druhov a kategórií zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu z tretích krajín alebo území do Únie;

b) 

premiestňovania uvedených zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu v rámci Únie a zaobchádzania s nimi po ich vstupe do Únie, ak je to potrebné na zmiernenie súvisiaceho rizika.

3.  
Kým sa neprijmú delegované akty stanovujúce požiadavky na zdravie zvierat, pokiaľ ide o určitý druh a kategóriu zvieraťa, zárodočný produkt alebo produkt živočíšneho pôvodu, ktoré sú stanovené v odseku 1 tohto článku, môžu členské štáty po vyhodnotení súvisiacich rizík uplatniť vnútroštátne pravidlá za predpokladu, že uvedené pravidlá spĺňajú požiadavky stanovené v uvedenom odseku, a pod podmienkou, že zohľadňujú skutočnosti uvedené v článkoch 235 a 236.

Článok 235

Skutočnosti, ktoré sa majú zohľadniť v delegovaných aktoch stanovených v článku 234 vzhľadom na vstup zvierat do Únie

Komisia pri stanovovaní požiadaviek na zdravie zvierat v delegovaných aktoch stanovených v článku 234 ods. 2, pokiaľ ide o vstup určitých druhov a kategórií zvierat do Únie, zohľadní tieto skutočnosti:

a) 

choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. d) a objavujúce sa choroby;

b) 

zdravotný štatút Únie, pokiaľ ide o choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. d) a objavujúce sa choroby;

c) 

druhy zo zoznamu vzhľadom na choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. d) a objavujúce sa choroby;

d) 

vek a pohlavie dotknutých zvierat;

e) 

pôvod dotknutých zvierat;

f) 

dotknutý typ zariadenia a typ produkcie v miestach pôvodu a určenia;

g) 

plánované miesto určenia;

h) 

plánované použitie dotknutých zvierat;

i) 

všetky opatrenia na zmiernenie rizika zavedené v tretích krajinách alebo na územiach pôvodu alebo tranzitu, alebo po príchode dotknutých zvierat na územie Únie;

j) 

požiadavky na zdravie zvierat uplatniteľné na premiestňovanie uvedených zvierat v rámci Únie;

k) 

iné epidemiologické faktory;

l) 

medzinárodné obchodné normy pre zdravie zvierat, ktoré sú relevantné pre dané druhy a kategórie uvedených zvierat.

Článok 236

Skutočnosti, ktoré sa majú zohľadniť v delegovaných aktoch stanovených v článku 234 vzhľadom na vstup zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie

Komisia pri stanovovaní požiadaviek na zdravie zvierat v delegovaných aktoch stanovených v článku 234 ods. 2, pokiaľ ide o vstup zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie, zohľadní tieto skutočnosti:

a) 

choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. d) a objavujúce sa choroby;

b) 

zdravotný štatút zvierat, z ktorých pochádzajú zárodočné produkty alebo produkty živočíšneho pôvodu, a zdravotný štatút Únie, pokiaľ ide o choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. d) a objavujúce sa choroby;

c) 

typ a povahu určitých zárodočných produktov alebo produktov živočíšneho pôvodu, ošetrenie, metódy spracovania a iné opatrenia na zmiernenie rizika, ktoré sa uplatnili v mieste pôvodu, odoslania zásielky alebo určenia;

d) 

typ zariadenia a typ produkcie v miestach pôvodu a určenia;

e) 

plánované miesto určenia;

f) 

plánované použitie dotknutých zárodočných produktov alebo produktov živočíšneho pôvodu;

g) 

požiadavky na zdravie zvierat uplatniteľné na premiestňovanie dotknutých zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu v rámci Únie;

h) 

iné epidemiologické faktory;

i) 

medzinárodné obchodné normy pre zdravie zvierat, ktoré sú relevantné pre dané zárodočné produkty alebo produkty živočíšneho pôvodu.Oddiel 5

Certifikáty zdravia zvierat, vyhlásenia a iné doklady

Článok 237

Certifikáty zdravia zvierat, vyhlásenia a iné doklady na vstup do Únie

1.  

Členské štáty povolia vstup zásielok zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie iba vtedy, ak takéto zásielky sprevádza jeden alebo obidva z týchto dokladov:

a) 

certifikát zdravia zvierat, ktorý vydal príslušný orgán tretej krajiny alebo územia pôvodu, pokiaľ nie je v odseku 4 písm. a) stanovená výnimka;

b) 

vyhlásenia alebo iné doklady, ak sa to vyžaduje na základe pravidiel prijatých podľa odseku 4 písm. b).

2.  
Členské štáty nepovolia vstup zásielok zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie, ak certifikát zdravia zvierat uvedený v odseku 1 písm. a) nebol overený a podpísaný úradným veterinárnym lekárom v tretej krajine alebo na území v súlade s požiadavkami na certifikáciu rovnocennými s tými, ktoré sú stanovené v článku 149 ods. 3 alebo v článku 216 ods. 3 a v akýchkoľvek pravidlách prijatých podľa článku 149 ods. 4 alebo článku 216 ods. 4.
3.  

Členské štáty povolia, aby sprievodné certifikáty zdravia zvierat uvedené v odseku 1 nahradili elektronické certifikáty zdravia zvierat, ktoré sa vytvárajú, spracúvajú a postupujú prostredníctvom systému ►C1  Traces ◄ , ak takéto elektronické certifikáty zdravia zvierat:

a) 

obsahujú všetky informácie, ktoré musí obsahovať certifikát zdravia zvierat uvedený v odseku 1 písm. a) tohto článku v súlade s článkom 238 ods. 1 a s akýmikoľvek pravidlami prijatými podľa článku 238 ods. 3;

b) 

zabezpečujú vysledovateľnosť dotknutých zásielok zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu a prepojenie uvedených zásielok s elektronickým certifikátom zdravia zvierat.

4.  

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a) 

výnimiek z požiadaviek na certifikát zdravia zvierat stanovených v odseku 1 písm. a) a odseku 2 tohto článku pre zásielky zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu a zo špecifických pravidiel pre certifikáciu zdravia zvierat uvedených zásielok, ak dané zásielky predstavujú zanedbateľné riziko pre zdravie zvierat alebo verejné zdravie v rámci Únie, na základe jedného alebo viacerých z týchto faktorov:

i) 

dotknuté druhy a kategórie zvierat, zárodočných produktov alebo produktov živočíšneho pôvodu;

ii) 

dotknuté metódy držania zvierat, zárodočných produktov alebo produktov živočíšneho pôvodu a typy ich produkcie;

iii) 

ich plánované použitie;

iv) 

alternatívne opatrenia na zmiernenie rizika zavedené v tretích krajinách alebo na územiach pôvodu alebo tranzitu, alebo po príchode na územie Únie, ktoré poskytujú rovnocennú ochranu zdravia zvierat a verejného zdravia v Únii, ako sa stanovuje v tomto nariadení;

v) 

poskytnutie záruk zo strany dotknutej tretej krajiny alebo dotknutého územia, že súlad s požiadavkami na vstup do Únie je preukázaný inými prostriedkami ako prostredníctvom certifikátu zdravia zvierat;

b) 

pravidiel vyžadujúcich, aby zásielky zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu vstupujúce do Únie sprevádzali vyhlásenia alebo iné doklady potrebné na preukázanie toho, že dotknuté zvieratá, zárodočné produkty a produkty živočíšneho pôvodu spĺňajú požiadavky na zdravie zvierat na účely vstupu do Únie stanovené v pravidlách prijatých podľa článku 234 ods. 2.

Článok 238

Obsah certifikátov zdravia zvierat

1.  

Certifikát zdravia zvierat uvedený v článku 237 ods. 1 písm. a) obsahuje prinajmenšom tieto informácie:

a) 

názov a adresu:

i) 

zariadenia alebo miesta pôvodu;

ii) 

zariadenia alebo miesta určenia;

iii) 

ak je to uplatniteľné, zariadení na zhromažďovanie alebo odpočinok dotknutých držaných zvierat;

b) 

opis dotknutých zvierat, zárodočných produktov alebo produktov živočíšneho pôvodu;

c) 

počet alebo objem dotknutých zvierat, zárodočných produktov alebo produktov živočíšneho pôvodu;

d) 

ak je to uplatniteľné, identifikáciu a registráciu dotknutých zvierat, zárodočných produktov alebo produktov živočíšneho pôvodu;

e) 

informácie potrebné na to, aby sa preukázalo, že dotknuté zvieratá, zárodočné produkty a produkty živočíšneho pôvodu spĺňajú požiadavky na zdravie zvierat na účely vstupu do Únie stanovené v článku 229 a článku 234 ods. 1 a pravidlách prijatých podľa článku 234 ods. 2 a článku 239.

2.  
Certifikát zdravia zvierat uvedený v článku 237 ods. 1 písm. a) môže zahŕňať ďalšie informácie, ktoré sa vyžadujú podľa iných právnych predpisov Únie.
3.  

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa:

a) 

informácií, ktoré má obsahovať certifikát zdravia zvierat uvedený v článku 237 ods. 1 písm. a) navyše mimo informácií uvedených v odseku 1 tohto článku;

b) 

informácií, ktoré majú obsahovať vyhlásenia alebo iné doklady uvedené v článku 237 ods. 1 písm. b);

c) 

vzorov certifikátov zdravia zvierat, vyhlásení a iných dokladov uvedených v článku 237 ods. 1.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

4.  
Kým sa nestanovia pravidlá vo vykonávacích aktoch prijatých podľa odseku 3, pokiaľ ide o osobitné druhy a kategóriu zvieraťa, zárodočného produktu alebo produktu živočíšneho pôvodu, môžu členské štáty po vyhodnotení súvisiacich rizík uplatňovať vnútroštátne pravidlá za predpokladu, že tieto vnútroštátne pravidlá spĺňajú podmienky stanovené v odseku 1.Oddiel 6

Výnimky a dodatočné požiadavky týkajúce sa určitých kategórií zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu

Článok 239

Výnimky a dodatočné požiadavky týkajúce sa určitých kategórií zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu

1.  
Pre určité konkrétne typy vstupu zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu nemusí byť vhodné uplatňovanie pravidiel stanovených v článku 229 ods. 1 a článkoch 233 a 237 a môže byť potrebné, aby Komisia prijala prostredníctvom delegovaných aktov osobitné pravidlá, ktoré zohľadňujú osobitné riziká, konečné miesto určenia, typ konečného použitia a iné okolnosti.
2.  

Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa osobitných pravidiel uvedených v odseku 1 tohto článku, pokiaľ ide o výnimky z požiadaviek stanovených v článku 229 ods. 1 a článkoch 233 a 237 a o uloženie dodatočných požiadaviek na vstup do Únie:

a) 

zvierat:

i) 

určených pre cirkusy, na podujatia, výstavy, vystavenie, prehliadky a do zariadení so špeciálnym režimom;

ii) 

určených na použitie na vedecké alebo diagnostické účely;

iii) 

pre ktoré Únia nie je konečným miestom určenia;

iv) 

ktoré pochádzajú z Únie a ktoré sa premiestňujú do tretej krajiny alebo na územie a potom sa premiestňujú z tejto tretej krajiny alebo z tohto územia naspäť do Únie;

v) 

ktoré pochádzajú z Únie a ktoré sa prepravujú cez tretiu krajinu alebo územie počas cesty do inej časti Únie;

vi) 

ktoré sú určené na pastvu na prechodný čas v blízkosti hraníc Únie;

vii) 

ktoré predstavujú zanedbateľné riziko pre štatút zdravia zvierat v rámci Únie;

b) 

produktov živočíšneho pôvodu:

i) 

určených na osobné použitie;

ii) 

určených na to, aby ich konzumovala posádka a cestujúci v dopravných prostriedkoch prichádzajúcich z tretích krajín alebo území;

c) 

zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu:

i) 

určených na použitie ako obchodné vzorky;

ii) 

určených na použitie ako vzorky na výskum a diagnostiku;

iii) 

pre ktoré Únia nie je konečným miestom určenia;

iv) 

ktoré pochádzajú z Únie a ktoré sa premiestňujú do tretej krajiny alebo na územie a potom sa premiestňujú z tejto tretej krajiny alebo z tohto územia naspäť do Únie;

v) 

ktoré pochádzajú z Únie a ktoré sa prepravujú cez tretiu krajinu alebo územie počas cesty do inej časti Únie;

vi) 

ktoré predstavujú zanedbateľné riziko pre štatút zdravia zvierat v rámci Únie.

Uvedené delegované akty zohľadňujú skutočnosti uvedené v článkoch 235 a 236.

3.  

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá:

a) 

týkajúce sa vzorov certifikátov zdravia zvierat, vyhlásení a iných dokladov pre kategórie zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu uvedené v odseku 2 tohto článku;

b) 

v prípade produktov uvedených v odseku 1 tohto článku určujúce číselné znaky kombinovanej nomenklatúry, ak takéto číselné znaky nie sú stanovené v iných relevantných pravidlách Únie.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.KAPITOLA 2

Vstup určitých iných tovarov ako zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu z tretích krajín a území do Únie

Článok 240

Pôvodcovia chorôb a delegované akty

1.  

Prevádzkovatelia, veterinárni lekári, odborníci na zdravie vodných živočíchov a odborníci na zvieratá, ktorí prinášajú pôvodcov chorôb do Únie:

a) 

prijmú vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby vstup týchto pôvodcov chorôb do Únie nepredstavoval riziko pre zdravie zvierat ani verejné zdravie v rámci Únie, pokiaľ ide o choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. d) a objavujúce sa choroby;

b) 

prijmú vhodné opatrenia na prevenciu a kontrolu chorôb s cieľom zabezpečiť, aby vstup týchto pôvodcov chorôb do Únie nepredstavoval riziko bioterorizmu.

Tento odsek sa uplatňuje aj na akúkoľvek inú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá takýchto pôvodcov chorôb úmyselne prináša do Únie.

2.  

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú požiadavky na vstup pôvodcov chorôb do Únie, pokiaľ ide o:

a) 

balenie pôvodcov chorôb;

b) 

iné opatrenia na zmiernenie rizika, ktoré sa vyžadujú na zabránenie uvoľneniu a šíreniu pôvodcov chorôb.

Článok 241

Rastlinný materiál a delegované a vykonávacie akty

1.  
Členské štáty prijmú opatrenia na obmedzenie vstupu zásielok rastlinného materiálu do Únie v prípade nepriaznivej situácie v súvislosti s chorobou v tretích krajinách alebo na územiach, pokiaľ ide o choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. d) alebo objavujúce sa choroby, ak sa to vyžaduje v pravidlách prijatých v súlade s odsekom 3 tohto článku.
2.  

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa opatrení uvedených v odseku 1 tohto článku, ktorými sa stanovujú:

a) 

špecifické požiadavky na zdravie zvierat na účely vstupu rastlinného materiálu do Únie, ktorý pôsobí ako cesta prenosu chorôb zo zoznamu alebo objavujúcich sa chorôb;

b) 

požiadavky na:

i) 

certifikáciu zdravia zvierat s ohľadom na pravidlá stanovené v článku 237 ods. 1 písm. a) a článku 237 ods. 2 a 3 alebo

ii) 

vyhlásenia alebo iné doklady s ohľadom na pravidlá stanovené v článku 237 ods. 1 písm. b).

3.  

Komisia stanoví požiadavky na zdravie zvierat stanovené v odseku 2 na základe týchto kritérií:

a) 

či choroba zo zoznamu alebo objavujúca sa choroba, ktorá sa môže prenášať prostredníctvom rastlinného materiálu, predstavuje vážne riziko pre zdravie zvierat alebo ľudí v Únii;

b) 

pravdepodobnosti, že zvieratá druhov zo zoznamu pre určitú chorobu zo zoznamu alebo objavujúcu sa chorobu budú v priamom alebo nepriamom styku s rastlinným materiálom uvedeným v odseku 2;

c) 

dostupnosti a účinnosti alternatívnych opatrení na zmiernenie rizika vo vzťahu k uvedenému rastlinnému materiálu, ktoré môžu eliminovať alebo minimalizovať riziko prenosu uvedené v písmene a).

4.  
Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá, v ktorých sa pre rastlinný materiál uvedený v odseku 2 tohto článku uvádzajú číselné znaky kombinovanej nomenklatúry, ak takéto údaje nie sú stanovené v iných relevantných pravidlách Únie.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

Článok 242

Dopravné prostriedky, vybavenie, baliace materiály, voda, krmivo a krmivo rastlinného pôvodu určené na prepravu a delegované a vykonávacie akty

1.  
Prevádzkovatelia, ktorí dovážajú do Únie zvieratá a produkty, prijmú počas prepravy vhodné a potrebné opatrenia na prevenciu chorôb podľa článku 125 ods. 1 a článku 192 ods. 1.
2.  

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a) 

špecifických požiadaviek na zdravie zvierat na účely vstupu do Únie:

i) 

dopravných prostriedkov pre zvieratá a produkty;

ii) 

vybavenia, baliaceho materiálu alebo vody určenej na prepravu pre zvieratá a produkty alebo krmiva a krmiva rastlinného pôvodu, ktoré môžu prenášať choroby zvierat;

b) 

požiadaviek na:

i) 

certifikáciu zdravia zvierat s ohľadom na pravidlá stanovené v článku 237 ods. 1 písm. a) a článku 237 ods. 2 a 3 alebo

ii) 

vyhlásenia alebo iné doklady s ohľadom na pravidlá stanovené v článku 237 ods. 1 písm. b).

3.  

Komisia stanoví požiadavky na zdravie zvierat stanovené v odseku 2 tohto článku v prípade nepriaznivej situácie v súvislosti s chorobou, pokiaľ ide o jednu alebo viaceré z chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d) alebo objavujúcich sa chorôb, ktoré predstavujú vážne riziko pre zdravie zvierat a ľudí v Únii v:

a) 

susediacej tretej krajine alebo území;

b) 

tretej krajine alebo území pôvodu;

c) 

tretej krajine alebo území tranzitu.

4.  
Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá, v ktorých sa pre tovar uvedený v odseku 2 písm. a) tohto článku uvádzajú číselné znaky kombinovanej nomenklatúry, ak takéto údaje nie sú stanovené v iných relevantných pravidlách Únie.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.KAPITOLA 3

Vývoz

Článok 243

Vývoz z Únie

1.  
Členské štáty prijmú vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa vývoz a opätovný vývoz zvierat a produktov z Únie do tretej krajiny alebo na územie uskutočňoval v súlade s pravidlami premiestňovania zvierat a produktov medzi členskými štátmi stanovenými v časti IV (články 84 až 228), pričom sa zohľadní štatút zdravia zvierat v rámci tretej krajiny alebo územia určenia, ich príslušného pásma alebo kompartmentu, pokiaľ ide o choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. d) a objavujúce sa choroby.
2.  
Odchylne od odseku 1, ak o to požiada príslušný orgán tretej krajiny alebo územia, ktoré dané zvieratá alebo produkty dovážajú, alebo ak je to stanovené v právnych a administratívnych postupoch platných v tejto tretej krajine alebo na tomto území, vývoz a opätovný vývoz z Únie sa môže uskutočniť v súlade s ustanoveniami platnými v tejto tretej krajine alebo na tomto území pod podmienkou, že takýto vývoz alebo opätovný vývoz neohrozuje verejné zdravie ani zdravie zvierat.
3.  
Ak sú uplatniteľné ustanovenia bilaterálnej dohody uzavretej medzi Úniou a treťou krajinou alebo územím, zvieratá a produkty vyvážané z Únie do danej tretej krajiny alebo na dané územie musia byť v súlade s uvedenými ustanoveniami.ČASŤ VI

NEKOMERČNÉ PREMIESTŇOVANIE SPOLOČENSKÝCH ZVIERAT DO ČLENSKÉHO ŠTÁTU Z INÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU ALEBO Z TRETEJ KRAJINY ČI ÚZEMIAKAPITOLA 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 244

Rozsah pôsobnosti časti VI

1.  
Táto časť sa uplatňuje na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat do členského štátu z iného členského štátu alebo z tretej krajiny či územia.
2.  

Uplatňuje sa bez toho, aby bolo dotknuté:

a) 

nariadenie Rady (ES) č. 338/97 ( 3 );

b) 

akékoľvek vnútroštátne opatrenia prijaté a uverejnené členskými štátmi a nimi sprístupnené verejnosti s cieľom obmedziť premiestňovanie určitých druhov alebo plemien spoločenských zvierat na základe iných hľadísk, ako sú hľadiská týkajúce sa zdravia zvierat.

Článok 245

Všeobecné ustanovenia

1.  
Nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat, ktoré spĺňa požiadavky na zdravie zvierat stanovené v tejto časti, sa nezakazuje, neobmedzuje ani sa mu nebráni z iných dôvodov týkajúcich sa zdravia zvierat ako z dôvodov, ktoré vyplývajú z uplatňovania tejto časti.
2.  
Ak nekomerčné premiestňovanie spoločenského zvieraťa vykonáva oprávnená osoba, môže sa uskutočniť len do piatich dní od premiestnenia majiteľa spoločenského zvieraťa.
3.  

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa požiadaviek, ktorými sa dopĺňajú pravidlá stanovené v odseku 2 tohto článku, pokiaľ ide o:

a) 

doklady v súvislosti s nekomerčným premiestňovaním spoločenského zvieraťa, ktoré vykonáva oprávnená osoba;

b) 

udeľovanie výnimiek z obdobia uvedeného v odseku 2 tohto článku.

4.  
Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť požiadavky týkajúce sa grafickej a jazykovej úpravy a platnosti vyhlásenia, ktorým sa oprávnenej osobe písomne povoľuje, aby uskutočnila nekomerčné premiestnenie spoločenského zvieraťa v mene majiteľa spoločenského zvieraťa. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

Článok 246

Maximálny počet spoločenských zvierat

1.  
Počet spoločenských zvierat druhov uvedených v časti A prílohy I, ktoré sa môžu premiestňovať v rámci jedného nekomerčného premiestňovania, nesmie byť vyšší ako päť.
2.  

Odchylne od odseku 1 môže počet spoločenských zvierat druhov uvedených v časti A prílohy I prekročiť päť zvierat, ak sú splnené tieto podmienky:

a) 

dané nekomerčné premiestňovanie je na účely účasti na súťaži, výstave alebo športovom podujatí či na tréningu na takéto podujatie;

b) 

majiteľ spoločenského zvieraťa alebo dotknutá oprávnená osoba predloží písomný dôkaz potvrdzujúci, že spoločenské zvieratá sú buď prihlásené na účasť na podujatí uvedenom v písmene a), alebo sú zaregistrované v združení, ktoré organizuje takéto podujatia;

c) 

spoločenské zvieratá majú viac ako šesť mesiacov.

3.  
S cieľom zabrániť komerčnému premiestňovaniu spoločenských zvierat druhov uvedených v časti B prílohy I, podvodne vydávanému za nekomerčné premiestňovanie, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa pravidiel, ktorými sa určí maximálny počet spoločenských zvierat uvedených druhov, ktoré sa môžu premiestňovať v rámci jedného nekomerčného premiestnenia.KAPITOLA 2

Podmienky uplatniteľné na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat do členského štátu z iného členského štátu

Článok 247

Podmienky uplatniteľné na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat druhov uvedených v časti A prílohy I

Spoločenské zvieratá druhov uvedených v časti A prílohy I sa nesmú premiestňovať do členského štátu z iného členského štátu, len ak:

a) 

sú jednotlivo identifikované fyzickou identifikačnou značkou v súlade s pravidlami prijatými podľa článku 252 ods. 1 písm. a);

b) 

spĺňajú príslušné opatrenia na prevenciu a zmiernenie rizika prijaté podľa článku 252 ods. 1 písm. b) v súvislosti s chorobami zo zoznamu uvedenými v článku 9 ods. 1 písm. d);

c) 

sprevádza ich riadne vyplnený identifikačný doklad vydaný v súlade s pravidlami prijatými podľa článku 254 písm. d).

Článok 248

Podmienky uplatniteľné na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat druhov uvedených v časti B prílohy I

1.  
Pokiaľ Komisia prijala delegovaný akt podľa článku 252 ods. 1 písm. b) týkajúci sa spoločenských zvierat jedného z druhov uvedených v prílohe I časti B, nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat uvedených druhov do členského štátu z iného členského štátu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými v odseku 2 tohto článku.
2.  

Spoločenské zvieratá druhov uvedených v odseku 1 sa môžu premiestňovať do členského štátu z iného členského štátu len vtedy, ak:

a) 

sú buď jednotlivo, alebo v skupinách identifikované alebo opísané v súlade s pravidlami prijatými podľa článku 252 ods. 1 písm. a);

b) 

vyhovujú príslušným opatreniam na prevenciu a zmiernenie rizika prijatým podľa článku 252 ods. 1 písm. b) v súvislosti s chorobami zo zoznamu uvedenými v článku 9 ods. 1 písm. d);

c) 

sprevádza ich riadne vyplnený identifikačný doklad vydaný v súlade s pravidlami prijatými podľa článku 254 písm. d).

3.  

Do prijatia príslušných delegovaných aktov uvedených v odseku 1 členské štáty môžu na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat druhov uvedených v prílohe I časti B na ich územie z iného členského štátu uplatňovať vnútroštátne pravidlá pod podmienkou, že takéto pravidlá:

a) 

sa uplatňujú primerane rizikám pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat súvisiacim s nekomerčným premiestňovaním spoločenských zvierat uvedených druhov a

b) 

nie sú prísnejšie ako pravidlá uplatňované na premiestňovanie zvierat uvedených druhov v súlade s časťou IV.KAPITOLA 3

Podmienky uplatniteľné na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat do členského štátu z tretej krajiny alebo územia

Článok 249

Podmienky uplatniteľné na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat druhov uvedených v prílohe I časti A

1.  

Spoločenské zvieratá druhov uvedených v prílohe I časti A sa nesmú premiestňovať do členského štátu z tretej krajiny alebo územia, len ak:

a) 

sú jednotlivo identifikované fyzickou identifikačnou značkou v súlade s pravidlami prijatými podľa článku 252 ods. 1 písm. a);

b) 

vyhovujú príslušným opatreniam na prevenciu a zmiernenie rizika prijatým podľa článku 252 ods. 1 písm. b) v súvislosti s chorobami zo zoznamu uvedenými v článku 9 ods. 1 písm. d);

c) 

sprevádza ich riadne vyplnený identifikačný doklad vydaný v súlade s pravidlami prijatými podľa článku 254 písm. d).

2.  
Spoločenské zvieratá druhov uvedených v prílohe I časti A sa môžu premiestňovať do členského štátu z tretej krajiny alebo územia, ktoré sú iné ako územia a krajiny uvedené v zozname podľa článku 253 ods. 1 písm. d), len cez miesto vstupu uvedené v zozname na uvedený účel. Každý členský štát vypracuje zoznam takýchto miest vstupu na svojom území a sprístupní tento zoznam verejnosti.
3.  
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa podmienok na udeľovanie výnimiek z odseku 2 tohto článku.

Článok 250

Podmienky uplatniteľné na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat druhov uvedených v prílohe I časti B

1.  
Pokiaľ Komisia prijala delegovaný akt podľa článku 252 ods. 1 písm. b) týkajúci sa spoločenských zvierat jedného z druhov uvedených v prílohe I časti B, nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat uvedených druhov do členského štátu z tretej krajiny alebo územia musí byť v súlade s podmienkami stanovenými v odseku 2 tohto článku.
2.  

Spoločenské zvieratá druhov uvedených v odseku 1 sa môžu premiestňovať do členského štátu z tretej krajiny alebo územia, len ak:

a) 

sú buď jednotlivo, alebo v skupinách identifikované alebo opísané v súlade s pravidlami prijatými podľa článku 252 ods. 1 písm. a);

b) 

vyhovujú príslušným opatreniam na prevenciu a zmiernenie rizika prijatým podľa článku 252 ods. 1 písm. b) v súvislosti s chorobami zo zoznamu uvedenými v článku 9 ods. 1 písm. d);

c) 

sprevádza ich riadne vyplnený identifikačný doklad vydaný v súlade s pravidlami prijatými podľa článku 254 písm. d);

d) 

ak pochádzajú z tretej krajiny alebo územia, ktoré sú iné ako územia a krajiny uvedené v zozname podľa článku 253 ods. 1 písm. d), vstupujú len cez miesto vstupu uvedené v zozname na uvedený účel. Každý členský štát vypracuje zoznam takýchto miest vstupu na svojom území a sprístupní tento zoznam verejnosti.

3.  

Do prijatia príslušných delegovaných aktov uvedených v odseku 1 členské štáty môžu na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat druhov uvedených v prílohe I časti B na ich územie z tretej krajiny alebo územia uplatňovať vnútroštátne pravidlá pod podmienkou, že takéto pravidlá:

a) 

sa uplatňujú primerane rizikám pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat súvisiacim s nekomerčným premiestňovaním spoločenských zvierat uvedených druhov a

b) 

nie sú prísnejšie ako pravidlá uplatňované na vstup zvierat uvedených druhov do Únie v súlade s časťou V.

Článok 251

Výnimka z podmienok uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat medzi určitými krajinami a územiami

Odchylne od článkov 249 a 250 nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat medzi nasledujúcimi krajinami a územiami môže pokračovať za podmienok stanovených vo vnútroštátnych pravidlách uvedených krajín a území:

a) 

San Maríno a Taliansko;

b) 

Vatikán a Taliansko;

c) 

Monako a Francúzsko;

d) 

Andorra a Francúzsko;

e) 

Andorra a Španielsko;

f) 

Nórsko a Švédsko;

g) 

Faerské ostrovy a Dánsko;

h) 

Grónsko a Dánsko.KAPITOLA 4

Identifikácia a opatrenia na prevenciu a zmiernenie rizika

Článok 252

Delegovanie právomocí týkajúcich sa identifikácie spoločenských zvierat a opatrení na prevenciu a zmiernenie rizika

1.  

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a) 

podrobných druhovo špecifických požiadaviek na:

i) 

spôsoby identifikácie spoločenských zvierat druhov uvedených v prílohe I, ktoré sú stanovené v článku 247 písm. a), článku 248 ods. 2 písm. a), článku 249 ods. 1 písm. a) a článku 250 ods. 2 písm. a);

ii) 

aplikáciu a použitie uvedeného spôsobu identifikácie;

b) 

podrobných druhovo špecifických požiadaviek na opatrenia na prevenciu a zmiernenie rizika s cieľom zabezpečiť, aby spoločenské zvieratá nepredstavovali významné riziko šírenia chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d) z dôvodu premiestňovania spoločenských zvierat druhov uvedených v prílohe I, ako sa stanovuje v článku 247 písm. b), článku 248 ods. 2 písm. b), článku 249 ods. 1 písm. b) a článku 250 ods. 2 písm. b).

2.  
Ak si to v prípade objavujúcich sa rizík vyžadujú vážne a naliehavé dôvody, na pravidlá prijaté podľa odseku 1 písm. b) tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 265.
3.  
Druhovo špecifické opatrenia na prevenciu a zmiernenie rizika povolené delegovaným aktom prijatým podľa odseku 1 písm. b) tohto článku musia vychádzať z primeraných, spoľahlivých a overených vedeckých informácií a uplatňovať sa primerane riziku pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat súvisiacemu s nekomerčným premiestňovaním spoločenských zvierat, ktoré by mohli byť postihnuté chorobami zo zoznamu uvedenými v článku 9 ods. 1 písm. d).
4.  

Delegované akty stanovené v odseku 1 písm. b) môžu obsahovať aj:

a) 

pravidlá kategorizácie členských štátov alebo ich častí podľa ich štatútov zdravia zvierat a ich systémov dohľadu a podávania správ v súvislosti s určitými chorobami, v prípade ktorých je možné, že by sa mohli šíriť v dôsledku premiestňovania spoločenských zvierat druhov uvedených v prílohe I;

b) 

podmienky, ktoré členské štáty musia splniť, aby boli naďalej oprávnené na uplatňovanie opatrení na prevenciu a zmiernenie rizika uvedených v odseku 1 písm. b);

c) 

podmienky uplatňovania a zdokladovania opatrení na prevenciu a zmiernenie rizika uvedených v odseku 1 písm. b);

d) 

kritériá udeľovania výnimiek z uplatňovania opatrení na prevenciu a zmiernenie rizika uvedených v odseku 1 písm. b) za určitých špecifických okolností a v náležitom prípade kritériá týkajúce sa zdokladovania uvedených výnimiek;

e) 

kritériá udeľovania výnimiek z uplatňovania podmienok uvedených v článkoch 247 až 250 za určitých špecifických okolností a kritériá týkajúce sa zdokladovania uvedených výnimiek.

Článok 253

Vykonávacie akty týkajúce sa opatrení na prevenciu a zmiernenie rizika

1.  

Pokiaľ ide o spoločenské zvieratá druhov uvedených v prílohe I časti A, Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov:

a) 

stanoví pravidlá týkajúce sa formátu a grafickej a jazykovej úpravy ktoréhokoľvek z dokladov vyžadovaných podľa článku 252 ods. 4 písm. c) a d);

b) 

prijme zoznam členských štátov, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 252 ods. 4 písm. d), a vyjme členské štáty z uvedeného zoznamu v prípade, ak nastane akákoľvek zmena vo vzťahu k uvedeným podmienkam;

c) 

prijme zoznam členských štátov, ktoré spĺňajú pravidlá kategorizácie členských štátov alebo ich častí uvedené v článku 252 ods. 4 písm. a), a vyjme členské štáty z uvedeného zoznamu v prípade, ak nastane akákoľvek zmena vo vzťahu k uvedeným pravidlám;

d) 

prijme zoznam tretích krajín a území, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 252 ods. 4 písm. d), a vyjme tretie krajiny alebo územia z tohto zoznamu v prípade, ak nastane akákoľvek zmena vo vzťahu k uvedeným podmienkam;

2.  
Pokiaľ ide o spoločenské zvieratá druhov uvedených v prílohe I časti B, Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme zoznam tretích krajín a území, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 252 ods. 4 písm. d), a vyjme tretie krajiny alebo územia z uvedeného zoznamu v prípade, ak nastane akákoľvek zmena vo vzťahu k uvedeným podmienkam.
3.  
Vykonávacie akty uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.
4.  
Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 266 ods. 3 prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa vážnych rizík okamžite uplatniteľné vykonávacie akty, ktorými sa aktualizujú zoznamy uvedené v odseku 1 písm. b) a d) tohto článku.KAPITOLA 5

Identifikačné doklady

Článok 254

Delegovanie právomocí týkajúcich sa identifikačných dokladov

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a) 

rubrík na vkladanie informácií, ktoré majú obsahovať identifikačné doklady uvedené v článku 247 písm. c), článku 248 ods. 2 písm. c), článku 249 ods. 1 písm. c) a článku 250 ods. 2 písm. c);

b) 

distribúcie nevyplnených identifikačných dokladov uvedených v článku 247 písm. c);

c) 

podmienok na udeľovanie výnimiek z formátu identifikačných dokladov stanovených v článku 247 písm. c) a článku 249 ods. 1 písm. c);

d) 

vydávania, vyplnenia a v uplatniteľných prípadoch potvrdzovania identifikačných dokladov stanovených v článku 247 písm. c), článku 248 ods. 2 písm. c), článku 249 ods. 1 písm. c) a článku 250 ods. 2 písm. c).

Článok 255

Vykonávacie akty týkajúce sa identifikačných dokladov

1.  
Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví vzor pre identifikačné doklady uvedené v článku 247 písm. c) a článku 249 ods. 1 písm. c). Uvedený vzor obsahuje príslušné rubriky uvedené v článku 254 písm. a), ako aj požiadavky týkajúce sa jazykovej a grafickej úpravy a platnosti alebo bezpečnostných prvkov uvedených identifikačných dokladov.
2.  

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať:

a) 

vzor pre identifikačné doklady uvedené v článku 248 ods. 2 písm. c) a článku 250 ods. 2 písm. c), ktorý má obsahovať príslušné rubriky uvedené v článku 254 písm. a), ako aj požiadavky týkajúce sa jazykovej a grafickej úpravy a platnosti alebo bezpečnostných prvkov uvedených identifikačných dokladov;

b) 

pravidlá potrebné na prechod na vzor identifikačného dokladu uvedeného v článku 247 písm. c).

3.  
Vykonávacie akty uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.KAPITOLA 6

Informačné povinnosti

Článok 256

Informačné povinnosti

1.  

Členské štáty poskytnú verejnosti jasné a ľahko dostupné informácie týkajúce sa požiadaviek na zdravie zvierat vzťahujúcich sa na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat vrátane:

a) 

podmienok udeľovania určitých výnimiek uvedených v článku 252 ods. 4 písm. d);

b) 

podmienok udeľovania výnimiek uvedených v článku 252 ods. 4 písm. e);

c) 

požiadaviek na uplatňovanie spôsobov identifikácie uvedených v článku 252 ods. 1 písm. a) bode ii);

d) 

podmienok vzťahujúcich sa na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat druhov uvedených v časti B prílohy I na územia členských štátov, ktoré sú stanovené v ich vnútroštátnych pravidlách, ako sa stanovuje v článku 248 ods. 3 a článku 250 ods. 3;

e) 

podmienok vzťahujúcich sa na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat z určitých krajín a území na územia členských štátov, ktoré sú stanovené v ich vnútroštátnych pravidlách, ako sa uvádza v článku 251;

f) 

akýchkoľvek relevantných informácií týkajúcich sa určitých opatrení na prevenciu a zmiernenie rizika uvedených v článku 252 ods. 1 písm. b).

2.  
Členské štáty vytvoria internetové informačné stránky, na ktorých uvedú informácie uvedené v odseku 1, a oznámia Komisii internetovú adresu uvedených stránok.
3.  

Komisia pomáha členským štátom pri sprístupňovaní uvedených informácií verejnosti tým, že na svojej internetovej stránke uvedie:

a) 

linky na informačné internetové stránky členských štátov;

b) 

informácie uvedené v odseku 1 písm. a) a d) a informácie sprístupnené verejnosti, ako sa uvádza v článku 244 ods. 2 písm. b), podľa potreby v ďalších jazykoch.ČASŤ VII

NÚDZOVÉ OPATRENIAOddiel 1

Núdzové opatrenia, pokiaľ ide o premiestňovanie zvierat a produktov v rámci únie a dopravné prostriedky a iný materiál, ktoré mohli prísť do styku s takýmito zvieratami a produktmi

Článok 257

Núdzové opatrenia, ktoré má prijať príslušný orgán členského štátu, na území ktorého došlo k výskytu ohniska choroby zo zoznamu alebo objavujúcej sa choroby alebo k výskytu nebezpečenstva

1.  

V prípade výskytu ohniska choroby zo zoznamu alebo objavujúcej sa choroby alebo výskytu nebezpečenstva, ktoré by mohlo predstavovať vážne riziko pre zdravie zvierat alebo verejné zdravie, príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa ohnisko choroby alebo nebezpečenstvo vyskytlo, v závislosti od závažnosti situácie a danej choroby alebo daného nebezpečenstva ihneď prijme jedno alebo viaceré z týchto núdzových opatrení na zabránenie šíreniu choroby alebo nebezpečenstva:

a) 

v prípade chorôb zo zoznamu:

i) 

uvedených v článku 9 ods. 1 písm. a) opatrenia na kontrolu chorôb stanovené v časti III hlave II kapitole 1 (články 53 až 71);

ii) 

uvedených v článku 9 ods. 1 písm. b) opatrenia na kontrolu chorôb stanovené v článkoch 72 až 75 a 77 až 81 časti III hlave II kapitole 2;

iii) 

uvedených v článku 9 ods. 1 písm. c) opatrenia na kontrolu chorôb stanovené v článkoch 76 až 78 a 80 a 82 časti III hlave II kapitole 2;

b) 

v prípade objavujúcich sa chorôb a nebezpečenstiev:

i) 

obmedzenia premiestnenia, pokiaľ ide o zvieratá a produkty pochádzajúce zo zariadení alebo v príslušných prípadoch z reštrikčných pásiem alebo kompartmentov, kde sa vyskytlo ohnisko choroby alebo nebezpečenstvo, a pokiaľ ide o dopravné prostriedky a iný materiál, ktoré mohli prísť do styku s uvedenými zvieratami alebo produktmi;

ii) 

karanténa zvierat a izolácia produktov;

iii) 

dohľad a opatrenia vysledovateľnosti;

iv) 

akékoľvek núdzové opatrenia na kontrolu chorôb stanovené v časti III hlave II kapitole 1 (články 53 až 71), ktoré sú vhodné;

c) 

akékoľvek iné núdzové opatrenie, ktoré uzná za vhodné na účely efektívnej a účinnej kontroly a prevencie šírenia choroby alebo nebezpečenstva.

2.  

Príslušný orgán uvedený v odseku 1 informuje Komisiu a ostatné členské štáty:

a) 

ihneď o ohnisku choroby alebo o výskyte nebezpečenstva uvedeného v odseku 1;

b) 

bezodkladne o núdzových opatreniach prijatých podľa odseku 1.

Článok 258

Núdzové opatrenia, ktoré má prijať iný členský štát ako členský štát, v ktorom sa vyskytlo ohnisko choroby alebo nebezpečenstvo

1.  
Príslušný orgán iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom sa vyskytlo ohnisko choroby alebo nebezpečenstvo uvedené v článku 257 ods. 1, v závislosti od závažnosti situácie a danej choroby alebo daného nebezpečenstva prijme jedno alebo viaceré z núdzových opatrení uvedených v článku 257 ods. 1, keď na svojom území zistí zvieratá alebo produkty z členského štátu uvedeného v článku 257 ods. 1 alebo dopravné prostriedky alebo akýkoľvek iný materiál, ktorý mohol prísť do styku s takýmito zvieratami a produktmi.
2.  
Ak existuje vážne riziko, kým Komisia neprijme núdzové opatrenia v súlade s článkom 259, príslušný orgán uvedený v odseku 1 tohto článku môže prijať núdzové opatrenia uvedené v článku 257 ods. 1 na dočasnej báze v závislosti od závažnosti situácie, pokiaľ ide o zvieratá alebo produkty pochádzajúce zo zariadení alebo z iných miest alebo v príslušných prípadoch z reštrikčných pásiem členského štátu, kde sa vyskytla choroba alebo nebezpečenstvo uvedené v článku 257 ods. 1, alebo pokiaľ ide o dopravné prostriedky alebo iný materiál, ktoré mohli prísť do styku s takýmito zvieratami.
3.  
Členský štát môže prijať opatrenia uvedené v článku 257 ods. 1 v prípade výskytu ohniska choroby uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a) v tretej krajine alebo na území susediacom s Úniou alebo objavujúcej sa choroby v takejto tretej krajine alebo na takomto území, pokiaľ sú tieto opatrenia potrebné na zabránenie rozšíreniu choroby na územie Únie.
4.  

Príslušný orgán uvedený v odseku 1 a príslušný orgán členského štátu uvedeného v odseku 3 informujú Komisiu a ostatné členské štáty:

a) 

ihneď o ohnisku choroby alebo výskyte nebezpečenstva uvedeného v odseku 1;

b) 

bezodkladne o núdzových opatreniach prijatých podľa odsekov 1 a 2.

Článok 259

Núdzové opatrenia Komisie

1.  

V prípade ohniska choroby alebo výskytu nebezpečenstva, ako je uvedené v článku 257 ods. 1, a núdzových opatrení prijatých príslušnými orgánmi členských štátov v súlade s článkom 257 ods. 1 a článkom 258 ods. 1, 2 a 3 Komisia preskúma situáciu a prijaté núdzové opatrenia a prijme prostredníctvom vykonávacieho aktu jedno alebo viaceré z núdzových opatrení stanovených v článku 257 ods. 1, pokiaľ ide o dané zvieratá a produkty a dopravné prostriedky a iný materiál, ktoré mohli prísť do styku s uvedenými zvieratami alebo produktmi, v akomkoľvek z týchto prípadov:

a) 

ak Komisia nebola informovaná o žiadnych opatreniach prijatých podľa článku 257 ods. 1 a článku 258 ods. 1, 2 a 3;

b) 

ak sa Komisia domnieva, že opatrenia prijaté podľa článku 257 ods. 1 a článku 258 ods. 1, 2 a 3 sú nedostatočné;

c) 

ak sa Komisia domnieva, že je potrebné schváliť alebo nahradiť opatrenia, ktoré prijali príslušné orgány členských štátov podľa článku 257 ods. 1 a článku 258 ods. 1, 2 a 3 s cieľom vyhnúť sa neodôvodnenému narušeniu premiestňovania zvierat a produktov.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

2.  
Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa vážnych rizík šírenia choroby alebo nebezpečenstva okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s článkom 266 ods. 3.Oddiel 2

Núdzové opatrenia týkajúce sa zásielok zvierat a produktov pochádzajúcich z tretích krajín a území a dopravných prostriedkov a iného materiálu, ktoré mohli prísť do styku s takýmito zásielkami

Článok 260

Núdzové opatrenia, ktoré má prijať príslušný orgán

Ak sa príslušný orgán členského štátu dozvie o zvieratách alebo produktoch pochádzajúcich z tretej krajiny alebo územia alebo o dopravnom prostriedku alebo materiáloch, ktoré mohli prísť do styku s takýmito zvieratami a produktmi, ktoré by mohli predstavovať vážne riziko v Únii z dôvodu možnej infekcie alebo kontaminácie chorobami zo zoznamu alebo objavujúcimi sa chorobami alebo nebezpečenstvami:

a) 

ihneď prijme jedno alebo viaceré z nasledujúcich núdzových opatrení potrebných na zmiernenie uvedeného rizika v závislosti od závažnosti situácie:

i) 

zničenie dotknutých zvierat a produktov;

ii) 

karanténa zvierat a izolácia produktov;

iii) 

dohľad a opatrenia vysledovateľnosti;

iv) 

v náležitom prípade akékoľvek opatrenia na kontrolu chorôb uvedené v časti III hlave II kapitole 1 (články 53 až 71);

v) 

akékoľvek iné núdzové opatrenia, ktoré uzná za vhodné na zabránenie šíreniu choroby alebo nebezpečenstva do Únie;

b) 

ihneď informuje Komisiu a ostatné členské štáty o rizikách súvisiacich s danými zvieratami a produktmi a o pôvode uvedených zvierat a produktov prostredníctvom systému ►C1  Traces ◄ a bezodkladne informuje aj o núdzových opatreniach prijatých podľa písmena a).

Článok 261

Núdzové opatrenia Komisie

1.  

Ak sa v tretej krajine alebo na území vyskytne alebo šíri choroba zo zoznamu, objavujúca sa choroba alebo nebezpečenstvo, ktoré by mohlo predstavovať vážne riziko, alebo ak je to opodstatnené z iného vážneho dôvodu spojeného so zdravím zvierat alebo s verejným zdravím, môže Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu a z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie členského štátu prijať jedno alebo viaceré z týchto núdzových opatrení v závislosti od závažnosti situácie:

a) 

pozastaviť vstup zásielok zvierat a produktov a dopravných prostriedkov alebo iného materiálu do Únie, ktoré mohli prísť do styku s takýmito zásielkami, ktoré môžu šíriť danú chorobu alebo nebezpečenstvo do Únie;

b) 

stanoviť osobitné požiadavky na vstup zvierat a produktov a dopravných prostriedkov alebo iného materiálu do Únie, ktoré mohli prísť do styku s takýmito zvieratami a produktmi, ktoré môžu šíriť danú chorobu alebo nebezpečenstvo do Únie;

c) 

prijať akékoľvek iné vhodné núdzové opatrenia na kontrolu chorôb, aby sa zabránilo šíreniu takejto choroby alebo nebezpečenstva do Únie.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

2.  
Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa vážnych rizík a po konzultácii s dotknutým členským štátom okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 266 ods. 3.

Článok 262

Núdzové opatrenia prijaté členskými štátmi v prípade nekonania zo strany Komisie

1.  

Ak členský štát požiadal Komisiu, aby prijala núdzové opatrenia v súlade s článkom 261, a Komisia tak neurobila, uvedený členský štát:

a) 

môže, kým Komisia neprijme núdzové opatrenia v súlade s odsekom 2 tohto článku, prijať na dočasnej báze jedno alebo viaceré z núdzových opatrení uvedených v článku 260 písm. a) v prípade zvierat a produktov a akýchkoľvek dopravných prostriedkov a iného materiálu, ktoré mohli prísť do styku s takýmito zvieratami a produktmi, ktoré pochádzajú z tretej krajiny alebo územia uvedených v článku 261 ods. 1, v závislosti od závažnosti situácie v rámci jeho územia;

b) 

bezodkladne informuje Komisiu a príslušné orgány ostatných členských štátov o takýchto núdzových opatreniach, pričom uvedie dôvod na ich prijatie.

2.  
Komisia preskúma situáciu a núdzové opatrenia, ktoré prijal dotknutý členský štát v súlade s odsekom 1 tohto článku, a v prípade potreby prijme prostredníctvom vykonávacieho aktu jedno alebo viaceré z núdzových opatrení stanovených v článku 261.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

3.  
Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa vážnych rizík okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 266 ods. 3.ČASŤ VIII

SPOLOČNÉ USTANOVENIAHLAVA I

PROCEDURÁLNE USTANOVENIA

Článok 263

Zmeny prílohy III

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa zmien prílohy III, ktoré sa obmedzujú výlučne na zohľadnenie zmien v taxonómii.

Článok 264

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  
Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  
Je osobitne dôležité, aby Komisia pred prijatím uvedených delegovaných aktov uskutočnila konzultácie s expertmi, a to aj na úrovni expertov z členských štátov.
►C1  3.  
Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 5, článku 5 ods. 2 a 4, článku 14 ods. 3, článku 16 ods. 2, článku 18 ods. 3, článku 20 ods. 3, článku 29, článku 31 ods. 5, článku 32 ods. 2, článku 37 ods. 5, článku 39, článku 41 ods. 3, článku 42 ods. 6, článku 47 ods. 1, článku 48 ods. 3, článku 53 ods. 2, článku 54 ods. 3, článku 55 ods. 2, článku 58 ods. 2, článku 63, článku 64 ods. 4, článku 67, článku 68 ods. 2 a 3, článku 70 ods. 3, článku 72 ods. 2, článku 73 ods. 3, článku 74 ods. 4, článku 76 ods. 5, článku 77 ods. 2, článku 87 ods. 3, článku 94 ods. 3, článku 97 ods. 2, článku 101 ods. 3, článku 106 ods. 1, článku 109 ods. 2, článku 118 ods. 1 a 2, článku 119 ods. 1, článku 122 ods. 1 a 2, článku 125 ods. 2, článku 131 ods. 1, článku 132 ods. 2, článku 135, článku 136 ods. 2, článku 137 ods. 2, článku 138 ods. 3, článku 139 ods. 4, článku 140, článku 144 ods. 1, článku 146 ods. 1, článku 147, článku 149 ods. 4, článku 151 ods. 3, článku 154 ods. 1, článku 156 ods. 1, článku 160 ods. 1 a 2, článku 161 ods. 6, článku 162 ods. 3 a 4, ◄ článku 163 ods. 5, článku 164 ods. 2, článku 165 ods. 3, článku 166 ods. 3, článku 167 ods. 5, článku 168 ods. 3, článku 169 ods. 5, článku 176 ods. 4, článku 181 ods. 2, článku 185 ods. 5, článku 189 ods. 1, článku 192 ods. 2, článku 197 ods. 3, článku 200 ods. 3, článku 201 ods. 3, článku 202 ods. 3, článku 203 ods. 2, článku 204 ods. 3, článku 205 ods. 2, článku 211 ods. 1, článku 213 ods. 1, článku 214, článku 216 ods. 4, článku 218 ods. 3, článku 221 ods. 1, článku 222 ods. 3, článku 223 ods. 6, článku 224 ods. 3, článku 228 ods. 1, článku 230 ods. 3, článku 234 ods. 2, článku 237 ods. 4, článku 239 ods. 2, článku 240 ods. 2, článku 241 ods. 2, článku 242 ods. 2, článku 245 ods. 3, článku 246 ods. 3, článku 249 ods. 3, článku 252 ods. 1, článku 254, článku 263, článku 271 ods. 2, článku 272 ods. 2, článku 279 ods. 2 a článku 280 ods. 4 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 20. apríla 2016.

Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

4.  
Delegovanie právomoci uvedené v odseku 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
5.  
Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
6.  
Delegovaný akt prijatý podľa ustanovení uvedených v odsekoch 2 a 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
7.  
Komisia umožní uplynutie lehoty aspoň šiestich mesiacov medzi prijatím príslušných pôvodných delegovaných aktov uvedených v článku 3 ods. 5, článku 14 ods. 3, článku 16 ods. 2, článku 20 ods. 3, článku 122 ods. 2, článku 164 ods. 2 a článku 228 ods. 1 a dátumom začatia ich uplatňovania.

Článok 265

Postup pre naliehavé prípady

1.  
Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.
2.  
Európsky parlament alebo Rada môže vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 264 ods. 6. V takom prípade Komisia bezodkladne po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

Článok 266

Postup výboru

1.  
Komisii pomáha Stály výbor pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá zriadený článkom 58 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2.  
Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
3.  
Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5.
4.  
Komisia umožní uplynutie lehoty aspoň šiestich mesiacov medzi prijatím príslušných pôvodných vykonávacích aktov uvedených v článku 25 ods. 3, článku 120 a článku 228 ods. 2 a dátumom začatia ich uplatňovania, keď uvedené vykonávacie akty súvisia s vykonávaním článku 117.

Článok 267

Ochrana údajov

1.  
Členské štáty uplatňujú smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES ( 4 ) na spracúvanie osobných údajov vykonávané v členských štátoch podľa tohto nariadenia.
2.  
Na spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonáva Komisia podľa tohto nariadenia, sa uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ( 5 ).HLAVA II

SANKCIE

Článok 268

Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných na porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie vykonávania uvedených pravidiel. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Členské štáty oznámia uvedené ustanovenia Komisii najneskôr do 22. apríla 2022 a bezodkladne ju informujú o všetkých následných zmenách, ktoré sa ich týkajú.HLAVA III

OPATRENIA ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

Článok 269

Dodatočné alebo prísnejšie opatrenia členských štátov

1.  

Okrem toho, čo vyplýva z iných ustanovení v tomto nariadení, ktoré umožňujú členským štátom prijať vnútroštátne opatrenia, členské štáty môžu na svojich územiach uplatňovať dodatočné alebo prísnejšie opatrenia, ako sú opatrenia stanovené v tomto nariadení, pokiaľ ide o:

a) 

zodpovednosti za zdravie zvierat stanovené v časti I kapitole 3 (články 10 až 17);

b) 

nahlasovanie v rámci členských štátov podľa článku 18;

c) 

dohľad stanovený v časti II kapitole 2 (články 24 až 30);

d) 

registráciu, schvaľovanie, vedenie záznamov a registre stanovené v časti IV hlavy I kapitoly 1 (články 84 až 107) a časti IV hlavy II kapitoly 1 (články 172 až 190);

e) 

požiadavky na vysledovateľnosť v prípade držaných suchozemských zvierat a zárodočných produktov stanovené v časti IV hlavy I kapitoly 2 (články 108 až 123).

2.  

Vnútroštátne opatrenia uvedené v odseku 1 rešpektujú pravidlá stanovené v tomto nariadení a:

a) 

nebránia premiestňovaniu zvierat a produktov medzi členskými štátmi;

b) 

nie sú v rozpore s pravidlami uvedenými v odseku 1.