02015R2447 — SK — 20.07.2020 — 006.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2447

z 24. novembra 2015,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

(Ú. v. ES L 343 29.12.2015, s. 558)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/989 z 8. júna 2017,

  L 149

19

13.6.2017

►M2

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/604 z 18. apríla 2018,

  L 101

22

20.4.2018

►M3

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1394 z 10 septembra 2019,

  L 234

1

11.9.2019

►M4

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/893 z 29. júna 2020,

  L 206

8

30.6.2020


Opravené a doplnené:

 C1

Korigendum, Ú. v. ES L 087, 2.4.2016, s.  35 (2015/2447)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 101, 13.4.2017, s.  223 (2015/2447)

►C3

Korigendum, Ú. v. ES L 157, 20.6.2018, s.  27 (2015/2447)

►C4

Korigendum, Ú. v. ES L 317, 14.12.2018, s.  57 (2015/2447)
▼B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2447

z 24. novembra 2015,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex ÚnieHLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIAKAPITOLA 1

Rozsah pôsobnosti colných predpisov, úloha colných orgánov a vymedzenie pojmov

Článok 1

Vymedzenie pojmov

1.  Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje článok 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 ( 1 ).

2.  Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1. 

„príručná batožina“ je v prípade leteckej dopravy batožina, ktorú si fyzická osoba berie so sebou do kabíny a z kabíny lietadla;

2. 

„colný úrad predloženia“ je colný úrad príslušný pre miesto, kde sa tovar predkladá;

3. 

„podaná batožina“ je v prípade leteckej dopravy batožina, ktorá bola zaregistrovaná na letisku odletu a fyzická osoba k nej počas letu ani počas akýchkoľvek medzipristátí nemá prístup;

4. 

„rovnaký tovar“ je v kontexte určovania colnej hodnoty tovar vyrobený v tej istej krajine, ktorý je vo všetkých ohľadoch ten istý vrátane fyzikálnych vlastností, akosti a dobrého mena. Menšie rozdiely v jeho vzhľade nevylučujú, aby tovar, ktorý inak zodpovedá vymedzeniu, bol považovaný za rovnaký;

5. 

„medzinárodné letisko Únie“ je akékoľvek letisko Únie, ktoré je na základe povolenia colných orgánov schválené na letovú prevádzku s územiami nachádzajúcimi sa mimo colného územia Únie;

6. 

„let v rámci Únie“ je pohyb lietadla medzi dvomi letiskami Únie bez akéhokoľvek medzipristátia, ktorý sa nezačína ani nekončí na letisku mimo Únie;

7. 

„hlavné ►C2  zušľachtené ◄ výrobky“ sú ►C2  zušľachtené ◄ výrobky, na ktoré bolo udelené povolenie na aktívny ►C2  zušľachťovací ◄ styk;

8. 

„marketingové činnosti“ sú v kontexte určovania colnej hodnoty všetky činnosti týkajúce sa reklamy alebo uvádzania na trh a podpory predaja predmetného tovaru a všetky činnosti týkajúce sa záruk v súvislosti s nimi;

9. 

„druhotne ►C2  zušľachtené ◄ výrobky“ sú ►C2  zušľachtené ◄ výrobky, ktoré sú nevyhnutným vedľajším produktom spracovateľskej operácie, iným ako hlavné ►C2  zušľachtené ◄ výrobky;

10. 

„turistické alebo obchodné lietadlo“ je súkromné lietadlo určené na cesty, ktorých trasa závisí od želania používateľa;

11. 

„verejný colný sklad typu III“ je colný sklad, ktorý prevádzkujú colné orgány;

12. 

„pevne zabudované dopravné zariadenie“ je technické zariadenie používané na súvislú prepravu tovaru, ako napríklad elektrická energia, zemný plyn a ropa;

13. 

„colný úrad tranzitu“ je:

a) 

buď colný úrad príslušný v mieste výstupu z colného územia Únie, ak tovar v priebehu tranzitnej operácie opúšťa uvedené územie cez hranicu s územím mimo colného územia Únie a iným ako krajina spoločného tranzitného režimu;

b) 

alebo colný úrad príslušný v mieste vstupu na colné územie Únie, ak tovar v priebehu tranzitnej operácie prešiel územím mimo colného územia Únie;

14. 

„podobný tovar“ je v kontexte určovania colnej hodnoty tovar vyrobený v tej istej krajine, ktorý hoci nie je rovnaký vo všetkých znakoch, má podobné vlastnosti a skladá sa z podobných materiálov, ktoré mu umožňujú plniť rovnaké funkcie a byť obchodne zameniteľný; medzi činitele, ktoré sa majú vziať do úvahy pri posudzovaní, či ide o podobný tovar, patria akosť tovaru, jeho dobré meno a existencia ochrannej známky.KAPITOLA 2

Práva a povinnosti osôb vo vzťahu k colným predpisomOddiel 1

Poskytovanie informáciíPododdiel 1

Formáty a kódy spoločných požiadaviek na údaje, výmena a uchovávanie údajov

▼M1

Článok 2

Formáty a kódy spoločných požiadaviek na údaje

(článok 6 ods. 2 kódexu)

1.  Formáty a kódy spoločných požiadaviek na údaje podľa článku 6 ods. 2 kódexu a článku 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 na výmenu a uchovávanie informácií, ktoré sa vyžadujú v prípade žiadostí a rozhodnutí, sa uvádzajú v prílohe A k tomuto nariadeniu.

2.  Formáty a kódy spoločných požiadaviek na údaje podľa článku 6 ods. 2 kódexu a článku 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 na výmenu a uchovávanie informácií, ktoré sa vyžadujú v prípade vyhlásení, oznámení a dôkazov colného statusu, sa uvádzajú v prílohe B k tomuto nariadeniu.

3.  Odchylne od odseku 1 tohto článku až do dňa zavedenia prvej fázy modernizácie systému záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ZINZ) a systému Surveillance 2 uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2016/578 ( *1 ) sa formáty a kódy stanovené v prílohe A k tomuto nariadeniu v súvislosti so žiadosťami o rozhodnutia ZINZ a s rozhodnutiami ZINZ neuplatňujú a uplatňujú sa formáty a kódy uvedené v prílohách 2 až 5 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/341 ( *2 ).

Odchylne od odseku 1 tohto článku až do dňa zmodernizovania systému schválených hospodárskych subjektov (AEO) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2016/578 sa formáty a kódy stanovené v prílohe A k tomuto nariadeniu v súvislosti so žiadosťami o status AEO a povoleniami AEO neuplatňujú a uplatňujú sa formáty a kódy uvedené v prílohách 6 a 7 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/341.

4.  Odchylne od odseku 2 tohto článku, pokiaľ ide o systémy IT uvedené v prílohe 1 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/341, až do príslušných dátumov zavedenia alebo zmodernizovania príslušných systémov IT uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2016/578 sa formáty a kódy spoločných požiadaviek uvedené v prílohe B k tomuto nariadeniu neuplatňujú.

Pokiaľ ide o systémy IT uvedené v prílohe 1 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/341, až do príslušných dátumov zavedenia alebo zmodernizovania príslušných systémov IT uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2016/578 sa na výmenu a uchovávanie informácií požadovaných v prípade vyhlásení, oznámení a dôkazov colného statusu vzťahujú formáty a kódy uvedené v prílohe 9 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/341.

5.  Až do dňa zavedenia systému pre rozhodnutia colných orgánov podľa CKÚ uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2016/578 môžu colné orgány rozhodnúť, že sa majú uplatňovať iné formáty a kódy než tie, ktoré sa stanovujú v prílohe A k tomuto nariadeniu, v súvislosti s týmito žiadosťami a povoleniami:

a) 

žiadosti a povolenia týkajúce sa zjednodušeného určovania súm, ktoré tvoria časť colnej hodnoty tovaru;

b) 

žiadosti a povolenia týkajúce sa celkových záruk;

c) 

žiadosti o odklad platby a povolenia na odklad platby;

d) 

žiadosti o prevádzkovanie priestorov na dočasné uskladnenie a povolenia na prevádzkovanie priestorov na dočasné uskladnenie, ako sa uvádza v článku 148 kódexu;

e) 

žiadosti a povolenia týkajúce sa pravidelnej námornej dopravy;

f) 

žiadosti a povolenia týkajúce sa schváleného vystaviteľa;

g) 

žiadosti o status osoby oprávnenej na váženie banánov a povolenia statusu osoby oprávnenej na váženie banánov;

h) 

žiadosti o samovymeriavanie a povolenia na samovymeriavanie;

i) 

žiadosti o status schváleného príjemcu pre operácie TIR a povolenia statusu schváleného príjemcu pre operácie TIR;

j) 

žiadosti o status schváleného odosielateľa pre tranzit Únie a povolenia statusu schváleného odosielateľa pre tranzit Únie;

k) 

žiadosti o status schváleného príjemcu pre tranzit Únie a povolenia statusu schváleného príjemcu pre tranzit Únie;

l) 

žiadosti o použitie uzáver osobitného typu a povolenia na použitie uzáver osobitného typu;

m) 

žiadosti o použitie tranzitného vyhlásenia s obmedzeným súborom údajov a povolenia na použitie tranzitného vyhlásenia s obmedzeným súborom údajov;

n) 

žiadosti o použitie elektronického prepravného dokladu ako colného vyhlásenia a povolenia na použitie elektronického prepravného dokladu ako colného vyhlásenia.

6.  Až do dňa zavedenia systému pre rozhodnutia colných orgánov podľa CKÚ môžu colné orgány umožniť, aby sa namiesto požiadaviek na údaje stanovených v prílohe A k tomuto nariadeniu používali formáty a kódy požiadaviek na údaje uvedené v prílohe 12 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/341 v prípade týchto žiadostí a povolení:

a) 

žiadosti o používanie zjednodušeného colného vyhlásenia a povolenia na používanie zjednodušeného colného vyhlásenia;

b) 

žiadosti o centralizované colné konanie a povolenia na centralizované colné konanie;

c) 

žiadosti o zapísanie údajov do evidencie deklaranta a povolenia na zapísanie údajov do evidencie deklaranta;

d) 

žiadosti o použitie aktívneho zušľachťovacieho styku a povolenia na použitie aktívneho zušľachťovacieho styku;

e) 

žiadosti o použitie pasívneho zušľachťovacieho styku a povolenia na použitie pasívneho zušľachťovacieho styku;

f) 

žiadosti o použitie konečného použitia a povolenia na použitie konečného použitia;

g) 

žiadosti o použitie dočasného použitia a povolenia na použitie dočasného použitia;

h) 

žiadosti o prevádzkovanie skladovacích priestorov na colné uskladňovanie a povolenia na prevádzkovanie skladovacích priestorov na colné uskladňovanie;

7.  Bez ohľadu na odsek 6 až do dátumov zavedenia automatizovaného systému vývozu (AES) podľa CKÚ alebo zmodernizovania vnútroštátnych systémov dovozu uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2016/578, keď sa žiadosť o povolenie zakladá na colnom vyhlásení v súlade s článkom 163 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, na dodatočné údajové prvky požadované v prípade tejto žiadosti sa uplatňujú formáty a kódy uvedené v prílohe 12 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/341.

▼B

Článok 3

Bezpečnosť elektronických systémov

(článok 16 ods. 1 kódexu)

1.  Pri vývoji, správe a využívaní elektronických systémov uvedených v článku 16 ods. 1 kódexu členské štáty zavedú a udržiavajú zodpovedajúce bezpečnostné opatrenia v záujme účinnej, spoľahlivej a bezpečnej prevádzky jednotlivých systémov. Zároveň zabezpečia, aby boli prijaté opatrenia na kontrolu zdroja údajov a na ochranu údajov pred rizikom neoprávneného prístupu, straty, pozmenenia alebo zničenia.

2.  Každé vloženie, zmena a vymazanie údajov sa zaznamenáva spolu s informáciami, v ktorých sa uvádza dôvod a presný čas takéhoto spracovania a totožnosť osoby, ktorá ho vykonala.

3.  Členské štáty informujú ostatné členské štáty, Komisiu a prípadne dotknutý hospodársky subjekt o všetkých skutočných porušeniach alebo podozreniach z porušenia bezpečnosti elektronických systémov.

Článok 4

Uchovávanie údajov

(článok 16 ods. 1 kódexu)

Všetky údaje potvrdené príslušným elektronickým systémom sa uchovávajú najmenej tri roky od konca roka, počas ktorého sa takéto údaje validovali, pokiaľ nie je bližšie určené inak.

Článok 5

Dostupnosť elektronických systémov

(článok 16 ods. 1 kódexu)

1.  Komisia a členské štáty uzatvoria operačné dohody, v ktorých sa stanovia praktické požiadavky na dostupnosť a výkon elektronických systémov, ako aj na zabezpečenie kontinuity činností.

2.  V operačných dohodách uvedených v odseku 1 sa stanoví najmä primeraný čas odozvy, pokiaľ ide o výmenu a spracovanie informácií v príslušných elektronických systémoch.

3.  Elektronický systém sa udržiava neustále dostupný. Táto povinnosť sa však neuplatňuje:

a) 

v osobitných prípadoch týkajúcich sa používania elektronických systémov stanovených v dohodách uvedených v odseku 1 alebo na vnútroštátnej úrovni v prípade neexistencie uvedených dohôd;

b) 

v prípade vyššej moci.Pododdiel 2

Registrácia osôb

Článok 6

Príslušný colný orgán

(článok 9 kódexu)

Colnými orgánmi zodpovednými za registráciu sú colné orgány určené členskými štátmi. Členské štáty oznámia názov a adresu uvedených orgánov Komisii. Komisia uverejní uvedené informácie na internete.

Článok 7

Elektronický systém týkajúci sa čísla EORI

(článok 16 kódexu)

1.  Na výmenu a uchovávanie informácií v súvislosti s EORI sa používa elektronický systém zriadený na tieto účely podľa článku 16 ods. 1 kódexu („systém EORI“).

Príslušný colný orgán dá prostredníctvom uvedeného systému k dispozícii informácie vždy, keď sa pridelia nové čísla EORI alebo keď dôjde k zmene údajov uchovávaných v súvislosti s už vydanými registráciami.

2.  Každej jednotlivej osobe sa pridelí len jedno číslo EORI.

3.  Formáty a kódy údajov uchovávaných v systéme EORI sa stanovujú v prílohe 12-01.

4.  Odchylne od odseku 1 tohto článku sa až do dňa zmodernizovania centrálneho systému EORI formáty a kódy uvedené v prílohe 12-01 neuplatňujú.

Až do dňa zmodernizovania centrálneho systému EORI sa kódy spoločných požiadaviek na údaje na registráciu hospodárskych subjektov a iných osôb stanovujú v prílohe 9 k ►M1  delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/341 ◄ .

5.  Členské štáty pri zhromažďovaní údajov uvedených v bode 4 prílohy 12-01 zabezpečia, aby sa používali formáty a kódy uvedené v prílohe 12-01.Oddiel 2

Rozhodnutia týkajúce sa uplatňovania colných predpisovPododdiel 1

Rozhodnutia prijímané colnými orgánmi

Článok 8

Všeobecný postup v prípade práva na vypočutie

(článok 22 ods. 6 kódexu)

1.  Oznámenie uvedené v prvom pododseku článku 22 ods. 6 kódexu:

a) 

zahŕňa odkaz na doklady a informácie, na ktorých colné orgány zamýšľajú založiť svoje rozhodnutie;

b) 

obsahuje lehotu, v rámci ktorej dotknutá osoba vyjadrí svoje stanovisko, plynúcu odo dňa, keď sa jej uvedené oznámenie doručí alebo keď sa považuje za doručené;

c) 

zahŕňa odkaz na právo dotknutej osoby mať prístup k dokladom a informáciám uvedeným v písmene a) v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami.

2.  Keď dotknutá osoba poskytne svoje stanovisko pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku 1 písm. b), colné orgány môžu pristúpiť k vydaniu rozhodnutia, pokiaľ daná dotknutá osoba súčasne nevyjadrí svoj zámer vyjadriť ďalšie stanovisko v predpísanej lehote.

Článok 9

Osobitný postup v prípade práva na vypočutie

(článok 22 ods. 6 kódexu)

1.  Colné orgány môžu vykonať oznámenie uvedené v prvom pododseku článku 22 ods. 6 kódexu ako súčasť postupu overovania alebo kontroly, keď zamýšľajú vydať rozhodnutie na základe ktorejkoľvek z týchto možností:

a) 

výsledkov overovania v nadväznosti na predloženie tovaru;

b) 

výsledkov overovania colného vyhlásenia uvedeného v článku 191 kódexu;

c) 

výsledkov kontroly po prepustení tovaru uvedenej v článku 48 kódexu, keď je tovar stále pod colným dohľadom;

d) 

výsledkov overovania dôkazu colného statusu tovaru Únie alebo prípadne výsledkov overovania žiadosti o registráciu takéhoto dôkazu alebo o potvrdenie takéhoto dôkazu;

e) 

vydania dôkazu o pôvode colnými orgánmi;

f) 

výsledkov kontroly tovaru, na ktorý sa nepodalo predbežné colné vyhlásenie, vyhlásenie na dočasné uskladnenie, vyhlásenie o spätnom vývoze ani colné vyhlásenie.

2.  Keď sa vykoná oznámenie v súlade s odsekom 1, dotknutá osoba môže:

a) 

okamžite vyjadriť svoje stanovisko rovnakými prostriedkami, ako sú prostriedky používané na komunikáciu v súlade s článkom 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, alebo

b) 

požiadať o oznámenie v súlade s článkom 8 okrem prípadov uvedených v odseku 1 písm. f).

Colné orgány informujú dotknutú osobu o uvedených dvoch možnostiach.

3.  Keď colné orgány vydajú rozhodnutie, ktoré je v neprospech dotknutej osoby, zaznamenajú, či uvedená osoba vyjadrila svoje stanovisko v súlade s odsekom 2 písm. a).Pododdiel 2

Rozhodnutia vydané na základe žiadosti

Článok 10

Elektronický systém týkajúci sa rozhodnutí

(článok 16 ods. 1 kódexu)

1.  Na výmenu a uchovávanie informácií v súvislosti so žiadosťami a rozhodnutiami, ktoré môžu mať vplyv vo viac ako jednom členskom štáte, a s následnou udalosťou, ktorá by mohla ovplyvniť pôvodnú žiadosť alebo rozhodnutie, sa používa elektronický systém zriadený na tieto účely podľa článku 16 ods. 1 kódexu.

Príslušný colný orgán sprístupní informácie prostredníctvom uvedeného systému bezodkladne, no najneskôr v lehote siedmich dní odvtedy, keď tento orgán dané informácie nadobudol.

2.  Na výmenu informácií v súvislosti so žiadosťami a rozhodnutiami, ktoré môžu mať vplyv vo viac ako jednom členskom štáte, sa používa rozhranie pre obchodníkov harmonizované na úrovni EÚ, ktoré vytvorila Komisia a členské štáty po vzájomnej dohode.

3.  Odseky 1 a 2 tohto článku sú uplatniteľné odo dňa zavedenia systému CKÚ pre rozhodnutia colných orgánov, ako sa uvádza v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ.

Článok 11

Colný orgán určený na prijímanie žiadostí

(článok 22 ods. 1 tretí pododsek kódexu)

Členské štáty oznámia Komisii zoznam colných orgánov uvedených v článku 22 ods. 1 treťom pododseku kódexu určených ako colné orgány, ktorým sa žiadosti majú doručiť. Členské štáty oznámia Komisii aj všetky následné zmeny v uvedenom zozname.

Článok 12

Prijatie žiadosti

(článok 22 ods. 2 kódexu)

1.  Keď colný orgány prijme žiadosť podľa článku 11 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, dátumom prijatia uvedenej žiadosti je dátum, ku ktorému boli colnému orgánu doručené všetky požadované informácie v súlade s druhým pododsekom ►M1  článku 22 ods. 2 ◄ kódexu.

2.  Keď colný orgán zistí, že žiadosť neobsahuje všetky požadované informácie, požiada žiadateľa, aby príslušné informácie poskytol v primeranej lehote, ktorá nesmie presiahnuť 30 dní.

Keď žiadateľ neposkytne informácie, ktoré colné orgány požadujú, v lehote, ktorú na tieto účely stanovili, žiadosť sa neprijme a žiadateľ bude zodpovedajúcim spôsobom informovaný.

3.  V prípade, že žiadateľovi sa neoznámi, či žiadosť bola alebo nebola prijatá, predmetná žiadosť sa považuje za prijatú. Dátumom prijatia je dátum podania žiadosti alebo v tých prípadoch, keď žiadateľ poskytoval dodatočné informácie v nadväznosti na žiadosť colného orgánu, ako sa uvádza v odseku 2, dátum poskytnutia poslednej informácie.

Článok 13

Uchovávanie informácií týkajúcich sa rozhodnutí

(článok 23 ods. 5 kódexu)

Colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia si ponechá všetky údaje a podporné informácie, o ktoré sa opieral pri vydaní rozhodnutia, najmenej tri roky po uplynutí jeho platnosti.

Článok 14

Konzultácie medzi colnými orgánmi

(článok 22 kódexu)

1.  Keď colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia potrebuje konzultovať colný orgán iného príslušného členského štátu v súvislosti so spĺňaním nevyhnutných podmienok a kritérií na vydanie rozhodnutia v prospech dotknutej osoby, konzultácie sa uskutočnia v lehote predpísanej na príslušné rozhodnutie. Colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia určí lehotu na konzultáciu, ktorá začne plynúť odo dňa, keď uvedený colný orgán informoval o podmienkach a kritériách, ktoré konzultovaný colný orgán musí preskúmať.

Keď konzultovaný colný orgán po preskúmaní uvedenom v prvom pododseku zistí, že žiadateľ nespĺňa jednu alebo viacero podmienok a kritérií na vydanie rozhodnutia v jeho prospech, riadne odôvodnené a zdokumentované výsledky sa postúpia colnému orgánu príslušnému na vydanie rozhodnutia.

2.  Colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia môže predĺžiť lehotu určenú na konzultáciu v súlade s odsekom 1 v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a) 

keď konzultovaný orgán požaduje viac času z dôvodu povahy preskúmaní, ktoré sa majú vykonať;

b) 

keď žiadateľ vykonáva úpravy s cieľom zabezpečiť splnenie podmienok a kritérií podľa odseku 1 a oznámi ich colnému orgánu príslušnému na vydanie rozhodnutia, ktorý zodpovedajúcim spôsobom informuje konzultovaný colný orgán.

3.  Keď konzultovaný colný orgán neodpovie v lehote určenej na konzultáciu v súlade s odsekmi 1 a 2, podmienky a kritériá, v súvislosti s ktorými sa daná konzultácia uskutočnila, sa považujú za splnené.

4.  Konzultačný postup stanovený v odsekoch 1 a 2 sa môže uplatniť aj na účely opätovného posúdenia a monitorovania rozhodnutia.

Článok 15

Zrušenie rozhodnutia vydaného v prospech dotknutej osoby

(článok 28 kódexu)

Colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia zruší rozhodnutie pozastavené v súlade s článkom 16 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 v prípadoch uvedených v článku 16 ods. 1 písm. b) a c) uvedeného nariadenia, keď držiteľ tohto rozhodnutia neprijme v predpísanej lehote opatrenia potrebné na splnenie podmienok stanovených vzhľadom na rozhodnutie alebo na dosiahnutie súladu s povinnosťami uloženými na základe uvedeného rozhodnutia.Pododdiel 3

Rozhodnutia týkajúce sa záväzných informácií

Článok 16

Žiadosť o rozhodnutie týkajúce sa záväzných informácií

(článok 22 ods. 1 kódexu)

1.  Keď sa žiadosť o rozhodnutie týkajúce sa záväzných informácií podá podľa článku 19 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 v inom členskom štáte než v členskom štáte, v ktorom je žiadateľ usadený, colný orgán, ktorému bola žiadosť podaná, informuje colný orgán členského štátu, v ktorom je žiadateľ usadený, v lehote siedmich dní od prijatia žiadosti.

Keď má colný orgán, ktorému bolo oznámenie doručené, akékoľvek informácie, ktoré považuje za dôležité na vybavenie danej žiadosti, postúpi takéto informácie colnému orgánu, ktorému bola žiadosť podaná, čo najskôr, no najneskôr v lehote 30 dní odo dňa oznámenia.

2.  Žiadosť o rozhodnutie, ktoré sa týka záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ďalej len „rozhodnutie ZINZ“), sa vzťahuje len na tovar, ktorý má podobné vlastnosti, a ktorého rozdiely sú na účel jeho colného zatriedenia nepodstatné.

3.  Žiadosť o rozhodnutie, ktoré sa týka záväznej informácie o pôvode tovaru (ďalej len „rozhodnutie ZIPT“), sa vzťahuje len na jeden druh tovaru a jeden súbor okolností na určenie pôvodu.

4.  Na účely zabezpečenia súladu s požiadavkou stanovenou v písmene a) druhého pododseku článku 33 ods. 1 kódexu v súvislosti so žiadosťou o rozhodnutie ZINZ colný orgán uvedený v článku 19 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 nahliada do elektronického systému uvedeného v článku 21 tohto nariadenia a vedie záznam o takýchto nahliadnutiach.

Článok 17

Súlad s existujúcimi rozhodnutiami ZINZ

(článok 22 ods. 3 kódexu)

Colný úrad príslušný na vydanie rozhodnutia nahliada do elektronického systému uvedeného v článku 21 tohto nariadenia a vedie záznam o takýchto nahliadnutiach na účely zabezpečenia súladu rozhodnutia ZINZ, ktoré zamýšľa vydať, s už vydanými rozhodnutiami ZINZ.

Článok 18

Oznamovanie rozhodnutí ZIPT

(článok 6 ods. 3 kódexu)

1.  Keď colný úrad príslušný na vydanie rozhodnutia informuje žiadateľa o rozhodnutí ZIPT inými prostriedkami ako technikami elektronického spracovania údajov, použije na to tlačivo uvedené v prílohe 12-02.

2.  Keď colný úrad príslušný na vydanie rozhodnutia informuje žiadateľa o rozhodnutí ZIPT prostredníctvom techník elektronického spracovania údajov, uvedené rozhodnutie sa musí dať vyhotoviť v tlačenej podobe v súlade s formátom uvedeným v prílohe 12-02.

Článok 19

Výmena údajov v súvislosti s rozhodnutiami ZIPT

(článok 23 ods. 5 kódexu)

1.  Colné orgány postupujú Komisii príslušné údaje rozhodnutí ZIPT raz za štvrťrok.

2.  Komisia sprístupní údaje získané v súlade s odsekom 1 colným orgánom všetkých členských štátov.

Článok 20

Monitorovanie rozhodnutí ZINZ

(článok 23 ods. 5 kódexu)

Keď colné formality plní držiteľ rozhodnutia ZINZ alebo sa plnia na jeho účet vo vzťahu k tovaru, na ktorý sa vzťahuje rozhodnutie ZINZ, uvedie sa to na colnom vyhlásení zaznamenaním referenčného čísla rozhodnutia ZINZ.

Článok 21

Elektronický systém týkajúci sa ZINZ

(článok 16 ods. 1 a článok 23 ods. 5 kódexu)

1.  Na výmenu a uchovávanie informácií v súvislosti so žiadosťami a rozhodnutiami týkajúcimi sa ZINZ a s následnými udalosťami, ktoré by mohli ovplyvniť pôvodnú žiadosť alebo rozhodnutie, sa používa elektronický systém zriadený na tieto účely podľa článku 16 ods. 1 kódexu.

Príslušný colný orgán sprístupní informácie prostredníctvom uvedeného systému bezodkladne, no najneskôr v lehote siedmich dní odvtedy, keď tento orgán dané informácie nadobudol.

2.  Okrem informácií uvedených v odseku 1:

a) 

dohľad uvedený v článku 55 tohto nariadenia zahŕňa údaje, ktoré sú dôležité na monitorovanie používania rozhodnutí ZINZ;

b) 

colný orgán, ktorému bola žiadosť doručená a ktorý vydal rozhodnutie ZINZ, oznámi prostredníctvom systému uvedenému v odseku 1, že bolo povolené obdobie na predĺžené používanie rozhodnutia ZINZ, pričom uvedie dátum, dokedy trvá obdobie predĺženého používania, a množstvá tovaru, na ktoré sa vzťahuje toto obdobie.

3.  Komisia pravidelne informuje členské štáty o výsledkoch monitorovania uvedeného v odseku 2 písm. a) s cieľom podporiť colné orgány pri monitorovaní súladu s povinnosťami plynúcimi zo ZINZ.

4.  Na výmenu informácií v súvislosti so žiadosťami a rozhodnutiami týkajúcimi sa ZINZ sa používa rozhranie pre obchodníkov harmonizované na úrovni EÚ, ktoré vytvorila Komisia a členské štáty po vzájomnej dohode.

5.  Keď colné orgány spracúvajú žiadosť o rozhodnutie ZINZ, uvedú stav žiadosti v systéme uvedenom v odseku 1.

6.  Odchylne od odseku 1 tohto článku až do dňa zmodernizovania v ňom uvedeného systému v súlade s prílohou k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ členské štáty používajú centrálnu databázu Komisie zriadenú článkom 8 ods. 3 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/1993 ( 2 ).

7.  Až do dňa zavedenia prvej fázy modernizácie systému uvedeného v odseku 1 tohto článku a systému uvedeného v článku 56 tohto nariadenia colné orgány monitorujú používanie rozhodnutí ZINZ, keď vykonávajú colné kontroly alebo kontroly po prepustení v súlade s článkami 46 a 48 kódexu. Odchylne od odseku 3 tohto článku Komisia nie je až do dňa zavedenia povinná oznamovať členským štátom výsledky monitorovania uvedeného v odseku 2 písm. a) tohto článku.

Článok 22

Predĺžené používanie rozhodnutí týkajúcich sa záväzných informácií

(článok 34 ods. 9 kódexu)

1.  Keď sa colné orgány rozhodnú povoliť obdobie na predĺžené používanie v súlade s článkom 34 ods. 9 tretím pododsekom kódexu, určia dátum, kedy dané obdobie na predĺžené používanie rozhodnutia uplynie.

2.  Keď sa colné orgány rozhodnú povoliť obdobie na predĺžené používanie rozhodnutia ZINZ v súlade s článkom 34 ods. 9 tretím pododsekom kódexu, určia okrem dátumu uvedeného v odseku 1 množstvá tovaru, ktoré môžu byť predmetom colného konania v danom období predĺženého používania.

Rozhodnutie, v prípade ktorého bolo povolené obdobie predĺženého používania, sa prestane používať, hneď ako sa dosiahnu uvedené množstvá.

V rámci dohľadu uvedeného v článku 55 Komisia informuje členské štáty, hneď ako sa uvedené množstvá dosiahli.

Článok 23

Opatrenia na zabezpečenie správneho a jednotného nomenklatúrneho zatriedenia alebo určenia pôvodu

(článok 34 ods. 10 kódexu)

1.  Komisia bezodkladne oznámi colným orgánom pozastavenie vydávania rozhodnutí ZINZ a ZIPT v súlade s článkom 34 ods. 10 písm. a) kódexu, keď:

a) 

zistila nesprávne alebo nejednotné rozhodnutia;

b) 

colné orgány predložili Komisii prípady, v ktorých sa im nepodarilo v maximálnej lehote 90 dní zosúladiť ich rozdielne stanoviská, pokiaľ ide o správne a jednotné zatriedenie alebo určenie pôvodu.

Na tovar, na ktorý sa vzťahujú písmená a) alebo b), sa nevydá žiadne rozhodnutie týkajúce sa záväzných informácií odo dňa, keď Komisia oznámila colným orgánom pozastavenie vydávania predmetných rozhodnutí až dovtedy, kým sa nezabezpečí správne a jednotné zatriedenie alebo určenie pôvodu.

2.  Správne a jednotné zatriedenie alebo určenie pôvodu je predmetom konzultácie na úrovni Únie čo najskôr, najneskôr však v lehote 120 dní od oznámenia Komisie uvedeného v odseku 1.

3.  Keď sa pozastavenie odvolá, Komisia o tom ihneď informuje colné orgány.

4.  Na účely uplatňovania odsekov 1 až 3 sa rozhodnutia ZIPT považujú za nejednotné, ak priznávajú rozdielny pôvod tovaru, ktorý:

a) 

patrí pod tú istú položku nomenklatúry a jeho pôvod bol určený v súlade s rovnakými pravidlami pôvodu a

b) 

bol získaný za rovnakých podmienok s použitím rovnakého výrobného procesu a rovnakých materiálov najmä vzhľadom na to, či sú pôvodné alebo nepôvodné.Oddiel 3

Schválený hospodársky subjekt

Článok 24

Súlad

[článok 39 písm. a) kódexu]

1.  Keď je žiadateľom fyzická osoba, kritérium stanovené v článku 39 písm. a) kódexu sa považuje za splnené, ak sa žiadateľ a prípadne zamestnanec zodpovedný za colné záležitosti žiadateľa za posledné tri roky nedopustili žiadneho závažného porušenia alebo opakovaného porušenia colných predpisov a daňových pravidiel a nemajú záznam o závažných trestných činoch v súvislosti s ich hospodárskou činnosťou.

Keď žiadateľom nie je fyzická osoba, kritérium stanovené v článku 39 písm. a) kódexu sa považuje za splnené, ak sa za posledné tri roky žiadna z týchto osôb nedopustila závažného porušenia alebo opakovaného porušenia colných predpisov a daňových pravidiel a nemala záznam o závažných trestných činoch ►C2  v súvislosti s jeho hospodárskou činnosťou: ◄

a) 

žiadateľ;

b) 

osoba poverená vedením žiadateľa alebo vykonávajúca kontrolu nad jeho riadením;

c) 

zamestnanec zodpovedný za colné záležitosti žiadateľa.

2.  Kritérium uvedené v článku 39 písm. a) kódexu sa však môže považovať za splnené, ak colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia usudzuje, že išlo o porušenie menšej závažnosti vo vzťahu k počtu alebo objemu súvisiacich operácií, a colný orgán nemá pochybnosti o dobrej viere žiadateľa.

3.  Ak je osoba uvedená v odseku 1 písm. b) usadená alebo má miesto pobytu v tretej krajine, colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia posúdi spĺňanie kritérií uvedených v článku 39 písm. a) kódexu na základe dostupnej evidencie a informácií.

4.  Ak bol žiadateľ založený pred menej než tromi rokmi, colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia posúdi spĺňanie kritérií uvedených v článku 39 písm. a) kódexu na základe dostupnej evidencie a informácií.

Článok 25

Uspokojivý systém riadenia obchodnej a prepravnej evidencie

[článok 39 písm. b) kódexu]

1.  Kritérium stanovené v článku 39 písm. b) kódexu sa považuje za splnené, ak sú splnené tieto podmienky:

a) 

žiadateľ vedie účtovný systém, ktorý je v súlade so všeobecne prijatými účtovnými zásadami, ktoré sa uplatňujú v členskom štáte, kde sa účtovné záznamy držia, umožňuje colné kontroly na základe auditu a vedie chronologickú evidenciu údajov, ktorá predstavuje kontrolný záznam od momentu, keď sa údaj zaznamená do spisu;

b) 

evidencia, ktorú žiadateľ vedie na colné účely, je začlenená do účtovného systému žiadateľa alebo umožňuje vykonať krížovú kontrolu informácií s účtovným systémom;

c) 

žiadateľ umožňuje colnému orgánu fyzický prístup k svojmu účtovnému systému a prípadne k svojej obchodnej a prepravnej evidencii;

d) 

žiadateľ umožňuje colnému orgánu elektronický prístup k svojmu účtovnému systému a prípadne k svojej obchodnej a prepravnej evidencii, ak sa uvedený systém alebo evidencia vedú v elektronickej podobe;

e) 

žiadateľ má logistický systém, v ktorom sa tovar rozlišuje na tovar Únie a tovar, ktorý nie je tovarom Únie, a prípadne sa udáva jeho umiestnenie;

f) 

žiadateľ má administratívnu organizáciu, ktorá zodpovedá danému typu a veľkosti podniku a ktorá je vhodná na riadenie toku tovaru, a má interné kontroly schopné predchádzať chybám, odhaľovať a opravovať chyby a predchádzať nezákonným alebo neregulárnym transakciám a odhaľovať ich;

g) 

žiadateľ má prípadne zavedené uspokojivé postupy na zaobchádzanie s licenciami a povoleniami udelenými v súlade s opatreniami obchodnej politiky alebo súvisiacimi s obchodom s poľnohospodárskymi výrobkami;

h) 

žiadateľ má zavedené uspokojivé postupy na archivovanie svojej evidencie a informácií a na ochranu proti strate informácií;

i) 

žiadateľ zabezpečí, aby príslušní zamestnanci boli poučení, že majú informovať colné orgány vždy, keď sa odhalia problémy týkajúce sa dodržiavania súladu s predpismi, a zavedie postupy na informovanie colných orgánov o takýchto problémoch;

j) 

žiadateľ má zavedené náležité bezpečnostné opatrenia na ochranu počítačového systému žiadateľa pred neoprávneným vniknutím a na zabezpečenie dokumentácie žiadateľa;

k) 

žiadateľ má prípadne zavedené uspokojivé postupy na zaobchádzanie s dovoznými a vývoznými licenciami, pokiaľ ide o zákazy a obmedzenia, a to vrátane opatrení na odlíšenie tovaru, ktorý podlieha zákazom alebo obmedzeniam, od ostatného tovaru a vrátane opatrení na zabezpečenie súladu s týmito zákazmi a obmedzeniami.

2.  Keď žiadateľ žiada len o povolenie ako hospodársky subjekt schválený pre oblasť bezpečnosti a ochrany, ako sa uvádza v článku 38 ods. 2 písm. b) kódexu (AEOS), požiadavka stanovená v odseku 1 písm. e) sa neuplatňuje.

Článok 26

Finančná spôsobilosť

[článok 39 písm. c) kódexu]

1.  Kritérium stanovené v článku 39 písm. c) kódexu sa považuje za splnené, keď žiadateľ spĺňa tieto podmienky:

a) 

proti žiadateľovi sa nevedie konkurzné konanie;

b) 

počas posledných troch rokov pred podaním žiadosti si žiadateľ plnil svoje finančné povinnosti v súvislosti so zaplatením ciel a všetkých ostatných platieb, daní alebo poplatkov, ktoré sa vyberajú pri dovoze alebo vývoze tovaru alebo v súvislosti s jeho dovozom alebo vývozom;

c) 

žiadateľ preukáže na základe evidencie a informácií dostupných za posledné tri roky pred podaním žiadosti, že má dostatočné finančné postavenie na spĺňanie svojich povinností a dodržanie záväzkov, pokiaľ ide o druh a objem svojej podnikateľskej činnosti, vrátane toho, že nemá záporné čisté aktíva s výnimkou prípadu, keď môžu byť kryté.

2.  Ak bol žiadateľ založený pred menej než tromi rokmi, jeho finančná spôsobilosť uvedená v článku 39 písm. c) kódexu sa overí na základe dostupnej evidencie a informácií.

Článok 27

▼C2

Praktické normy týkajúce sa odbornej spôsobilosti alebo odborná kvalifikácia

▼B

[článok 39 písm. d) kódexu]

1.  Kritérium stanovené v článku 39 písm. d) kódexu sa považuje za splnené, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:

a) 

žiadateľ alebo osoba zodpovedná za colné záležitosti žiadateľa spĺňa jednu z týchto praktických noriem týkajúcich sa odbornej spôsobilosti:

i) 

aspoň trojročné preukázané praktické skúsenosti v colných záležitostiach;

ii) 

štandard kvality v colných záležitostiach prijatý európskym orgánom pre normalizáciu;

b) 

žiadateľ alebo osoba zodpovedná za colné záležitosti žiadateľa úspešne absolvovali školenie týkajúce sa colných predpisov zodpovedajúce rozsahu jeho (jej) zapojenia do činností súvisiacich s colnými záležitosťami a náležité pre rozsah tohto zapojenia, ktoré zabezpečil jeden z týchto subjektov:

i) 

colný orgán členského štátu;

ii) 

vzdelávacia inštitúcia, ktorú na účely poskytovania takejto kvalifikácie uznávajú colné orgány alebo orgán členského štátu poverený odbornými školeniami;

iii) 

odborné alebo obchodné združenie uznávané colnými orgánmi členského štátu alebo akreditované v Únii na účely poskytovania takejto kvalifikácie.

2.  Ak je osoba zodpovedná za colné záležitosti žiadateľa zmluvná osoba, kritérium stanovené v článku 39 písm. d) kódexu sa považuje za splnené, ak je touto zmluvnou osobou schválený hospodársky subjekt pre zjednodušené colné postupy uvedený v článku 38 ods. 2 písm. a) kódexu (AEOC).

Článok 28

Normy bezpečnosti a ochrany

[článok 39 písm. e) kódexu]

1.  Kritérium stanovené v článku 39 písm. e) kódexu sa považuje za splnené, ak sú splnené tieto podmienky:

a) 

budovy, ktoré sa budú používať v súvislosti s operáciami týkajúcimi sa povolení AEOS poskytujú ochranu pred nezákonným vniknutím a sú postavené z materiálov, ktoré sú odolné voči neoprávnenému vstupu;

b) 

sú zavedené primerané opatrenia s cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu do kancelárií, expedičných priestorov, priestorov nakladacích rámp, nákladných priestorov a iných príslušných miest;

c) 

boli prijaté opatrenia na zaobchádzanie s tovarom vrátane ochrany pred neoprávneným vstupom alebo neoprávnenou výmenou, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom a pred neoprávnenou manipuláciou s nákladovými jednotkami;

d) 

žiadateľ prijal opatrenia, ktoré umožňujú jednoznačne identifikovať jeho obchodných partnerov a zabezpečiť prostredníctvom vykonávania primeraných zmluvných dohôd alebo iných primeraných opatrení v súlade s obchodným modelom žiadateľa, že uvedení obchodní partneri zaistia bezpečnosť ich časti medzinárodného dodávateľského reťazca;

e) 

žiadateľ vykonáva, pokiaľ to vnútroštátne právne predpisy dovoľujú, bezpečnostné preverovanie potenciálnych zamestnancov pracujúcich na postoch citlivých z bezpečnostného hľadiska a vykonáva previerky súčasných zamestnancov na takýchto postoch, a to pravidelne a keď si to vyžadujú okolnosti;

f) 

žiadateľ má zavedené primerané bezpečnostné postupy pre zmluvných externých dodávateľov služieb;

g) 

žiadateľ zabezpečuje, že jeho zamestnanci, ktorí vykonávajú úlohy relevantné vzhľadom na bezpečnostné otázky, sa pravidelne zúčastňujú programov na zvýšenie ich informovanosti o týchto bezpečnostných otázkach;

h) 

žiadateľ vymenoval kontaktnú osobu príslušnú pre otázky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou.

2.  Keď je žiadateľ držiteľom osvedčenia o bezpečnosti a ochrane vydaného na základe medzinárodného dohovoru, medzinárodnej normy Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu, európskej normy európskeho orgánu pre normalizáciu, tieto osvedčenia sa zohľadnia pri overovaní súladu s kritériami stanovenými v článku 39 písm. e) kódexu.

Kritériá sa považujú za splnené, pokiaľ sa zistí, že kritériá na vydanie daného osvedčenia sú totožné alebo rovnocenné s kritériami stanovenými v článku 39 písm. e) kódexu.

Kritériá sa považujú za splnené, keď je žiadateľ držiteľom osvedčenia o bezpečnosti a ochrane vydaného treťou krajinou, s ktorou Únia uzavrela dohodu, v ktorej sa stanovuje uznávanie uvedeného osvedčenia.

3.  Ak je žiadateľ oprávneným zástupcom alebo známym odosielateľom, ako sa vymedzuje v článku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ( 3 ), a spĺňa požiadavky stanovené v nariadení Komisie (EÚ) č. 185/2010 ( 4 ), kritériá stanovené v odseku 1 sa považujú za splnené v súvislosti s miestami a operáciami, na ktoré žiadateľ získal status oprávneného zástupcu alebo známeho odosielateľa, do takej miery, do akej sú kritériá na vydanie statusu oprávneného zástupcu alebo známeho odosielateľa totožné alebo rovnocenné s kritériami stanovenými v článku 39 písm. e) kódexu.

Článok 29

Preskúmanie kritérií

(článok 22 kódexu)

1.  Na účely preskúmania kritérií stanovených v článku 39 písm. b) a e) kódexu colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia zabezpečí, že overenia na mieste sa vykonávajú vo všetkých priestoroch, v ktorých žiadateľ vykonáva svoje činnosti súvisiace s colnými záležitosťami.

Keď má žiadateľ veľký počet priestorov a lehota uplatniteľná na vydanie rozhodnutia neumožňuje preskúmať všetky uvedené priestory, colný orgán sa môže rozhodnúť preskúmať len reprezentatívnu pomernú časť uvedených priestorov, ak je dostatočne presvedčený, že žiadateľ uplatňuje rovnaké normy bezpečnosti a ochrany vo všetkých svojich priestoroch a uplatňuje rovnaké spoločné normy a postupy na vedenie svojej evidencie vo všetkých svojich priestoroch.

2.  Colné orgány príslušné na vydanie rozhodnutia môžu zvážiť výsledky posúdenia alebo auditov vykonaných v súlade s právnymi predpismi Únie do tej miery, do akej sú relevantné pre preskúmanie kritérií uvedených v článku 39 kódexu.

3.  Na účely preskúmania, či sú kritéria stanovené v článku 39 písm. b), c) a e) kódexu splnené, colné orgány môžu zohľadniť závery experta, ktoré žiadateľ predložil, v prípade, že expert, ktorý tieto závery vypracoval, nie je prepojený so žiadateľom v zmysle článku 127 tohto nariadenia.

4.  Colné orgány pri preskúmavaní spĺňania kritérií stanovených v článku 39 kódexu náležite zohľadňujú osobitné charakteristiky hospodárskych subjektov, najmä malých a stredných podnikov.

5.  Colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia zdokumentuje preskúmanie kritérií stanovených v článku 39 kódexu, ako aj jeho výsledky.

Článok 30

Elektronický systém v súvislosti so statusom AEO

(článok 16 ods. 1 kódexu)

1.  Na výmenu a uchovávanie informácií v súvislosti so žiadosťami o povolenie schváleného hospodárskeho subjektu (AEO) a udelenými povoleniami AEO a ďalšími udalosťami alebo úkonmi, ktoré by mohli následne ovplyvniť pôvodné rozhodnutie vrátane jeho vyhlásenia za nulitné, pozastavenia, zrušenia alebo opravy, alebo s výsledkami monitorovania alebo opätovného posúdenia sa používa systém zriadený na tieto účely podľa článku 16 ods. 1 kódexu. Príslušný colný orgán sprístupňuje informácie prostredníctvom tohto systému bezodkladne a najneskôr v lehote siedmich dní.

Na výmenu informácií v súvislosti so žiadosťami a rozhodnutiami týkajúcimi sa povolení AEO sa používa rozhranie pre obchodníkov harmonizované na úrovni EÚ, ktoré vytvorila Komisia a členské štáty po vzájomnej dohode.

2.  Tam, kde je to uplatniteľné, najmä keď status AEO je základom na udelenie schválenia, povolenia alebo zjednodušení na základe iných právnych predpisov EÚ, príslušný colný orgán môže udeliť prístup do elektronického systému uvedeného v odseku 1 príslušnému vnútroštátnemu orgánu zodpovednému za bezpečnosť civilného letectva. Tento prístup sa vzťahuje na informácie týkajúce sa:

a) 

povolení AEOS vrátane mena držiteľa povolenia, a prípadne opravy alebo zrušenia povolení alebo pozastavenia statusu schváleného hospodárskeho subjektu a príslušných dôvodov;

b) 

opätovných posúdení povolení AEOS a ich výsledkov.

Vnútroštátne orgány zodpovedné za bezpečnosť civilného letectva, ktoré spracúvajú príslušné informácie, ich využívajú len na účely príslušných programov pre oprávneného zástupcu alebo známeho odosielateľa a prijmú vhodné technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti týchto informácií.

3.  Odchylne od odseku 1 tohto článku až do dňa zmodernizovania systému SHS uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ členské štáty používajú systém zriadený článkom 14x nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93.

Článok 31

Konzultačný postup a výmena informácií medzi colnými orgánmi

(článok 22 kódexu)

1.  Colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia môže vykonávať konzultácie s colnými orgánmi iných členských štátov, ktoré sú príslušné pre miesto, kde sa držia potrebné informácie, alebo kde sa majú vykonať kontroly na účely preskúmania jedného alebo viacerých kritérií stanovených v článku 39 kódexu.

2.  2. Konzultácie uvedené v odseku 1 sú povinné, keď:

a) 

žiadosť o status AEO sa predloží v súlade s článkom 12 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 colnému orgánu miesta, kde sa drží alebo je dostupná hlavná účtovná evidencia žiadateľa na colné účely;

b) 

žiadosť o status AEO sa predloží v súlade s článkom 27 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 colnému orgánu členského štátu, v ktorom má žiadateľ stálu prevádzkareň a v ktorom sa uchovávajú alebo sú dostupné informácie o ►C2  všeobecných riadiacich logistických činnostiach žiadateľa v Únii ◄ ;

c) 

časť evidencie a dokumentácie relevantných pre žiadosť o status AEO sa vedie v inom členskom štáte než v členskom štáte colného orgánu príslušného na vydanie rozhodnutia;

d) 

žiadateľ o status AEO udržiava skladovacie priestory alebo vykonáva iné činnosti súvisiace s colnými záležitosťami v inom členskom štáte než v členskom štáte príslušného colného orgánu.

3.  Odchylne od lehoty stanovenej v článku 14 ods. 1 prvom pododseku druhej vete tohto nariadenia colné orgány dokončia konzultačný postup v lehote 80 dní odo dňa, keď colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia oznámi potrebné podmienky a kritériá, ktoré má konzultovaný colný orgán preskúmať.

4.  Keď colný orgán iného členského štátu má relevantné informácie vzhľadom na udelenie schválenia statusu AEO, oznámi uvedené informácie colnému orgánu príslušnému na vydanie rozhodnutia v lehote 30 dní počnúc dňom oznámenia žiadosti prostredníctvom elektronického systému uvedeného v článku 30 tohto nariadenia.

Článok 32

Zamietnutie žiadosti

(článok 22 kódexu)

Zamietnutie žiadosti o status AEO sa nedotkne existujúcich rozhodnutí vydaných v prospech daného žiadateľa v súlade s colnými predpismi, pokiaľ sa vydanie uvedených rozhodnutí v prospech žiadateľa nezakladá na spĺňaní niektorého kritéria statusu AEO, o ktorom sa v rámci preskúmania žiadosti AEO preukázalo, že nie je splnené.

Článok 33

Kombinácia oboch druhov povolení

(článok 38 ods. 3 kódexu)

Ak je žiadateľ oprávnený, aby mu bolo udelené tak povolenie AEOC, ako aj povolenie AEOS, colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia vydá jedno kombinované povolenie.

Článok 34

Zrušenie povolenia

(článok 28 kódexu)

1.  Zrušenie povolenia statusu AEO sa nedotkne rozhodnutí vydaných v prospech tej istej osoby, pokiaľ uvedené rozhodnutie v prospech danej osoby nebolo podmienené statusom AEO alebo pokiaľ sa uvedené rozhodnutie nezakladalo na kritériu uvedenom v článku 39 kódexu, ktoré už nie je splnené.

2.  Zrušenie alebo oprava rozhodnutia vydaného v prospech držiteľa povolenia sa nedotkne automaticky povolenia AEO uvedenej osoby.

3.  Keď tá istá osoba je zároveň AEOC aj AEOS a z dôvodu nespĺňania podmienok stanovených v článku 39 písm. d) kódexu sa uplatňuje článok 28 kódexu alebo článok 15 tohto nariadenia, povolenie AEOC sa zrušuje a povolenie statusu AEOS zostáva naďalej platné.

Keď tá istá osoba je zároveň AEOS aj AEOC a z dôvodu nespĺňania podmienok stanovených v článku 39 písm. e) kódexu sa uplatňuje článok 28 kódexu alebo článok 15 tohto nariadenia, povolenie AEOS sa zrušuje a povolenie statusu AEOC zostáva naďalej platné.

Článok 35

Monitorovanie

(článok 23 ods. 5 kódexu)

1.  Colné orgány členských štátov bezodkladne informujú príslušný colný orgán o akýchkoľvek faktoroch, ktoré nastanú po udelení schválenia statusu AEO a ktoré môžu ovplyvniť jeho ďalšiu platnosť alebo obsah.

2.  Príslušný colný orgán sprístupní všetky relevantné informácie, ktoré má k dispozícii, colným organom ostatných členských štátov, v ktorých AEO vykonáva činnosti súvisiace s colnými záležitosťami.

3.  Keď colný orgán zruší rozhodnutie, ktoré bolo vydané v prospech dotknutej osoby na základe statusu AEO, informuje o tom colný orgán, ktorý tento status schválil.

4.  Keď AEOS je oprávneným zástupcom alebo známym odosielateľom podľa vymedzenia článku 3 nariadenia (ES) č. 300/2008 a spĺňa požiadavky stanovené v nariadení (ES) č. 185/2010, príslušný colný orgán ihneď sprístupní príslušnému vnútroštátnemu orgánu zodpovednému za bezpečnosť civilného letectva aspoň tieto informácie týkajúce sa statusu AEO, ktoré má k dispozícii:

a) 

povolenie statusu AEOS vrátane mena držiteľa povolenia a prípadne opravu alebo zrušenie povolenia alebo pozastavenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu a príslušné dôvody;

b) 

informácie o tom, či colné orgány navštívili dotknuté konkrétne miesto, dátum poslednej návštevy a o tom, či sa návšteva uskutočnila z dôvodu postupu schvaľovania, opätovného posúdenia alebo monitorovania;

c) 

opätovné posúdenia povolenia statusu AEOS a ich výsledky.

Vnútroštátne colné orgány po dohode s príslušným vnútroštátnym orgánom zodpovedným za bezpečnosť civilného letectva stanovia podrobné pravidlá na výmenu informácií, na ktoré sa nevzťahuje elektronický systém uvedený v článku 30 tohto nariadenia.

Vnútroštátne orgány zodpovedné za bezpečnosť civilného letectva, ktoré narábajú s príslušnými informáciami, ich využívajú výlučne na účely príslušných programov pre oprávnených zástupcov alebo známych odosielateľov a zavedú primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť bezpečnosť týchto informácií.Oddiel 4

Kontrola tovaruPododdiel 1

Colné kontroly a riadenie rizík

Článok 36

Elektronický systém týkajúci sa riadenia rizík a colných kontrol

(článok 16 ods. 1 kódexu)

1.  Na výmenu a uchovávanie informácií týkajúcich sa komunikácie medzi colnými orgánmi členských štátov a Komisiou o informáciách súvisiacich s rizikom sa používa elektronický systém zriadený na tieto účely podľa článku 16 ods. 1 kódexu („systém riadenia colných rizík“).

2.  Systém uvedený v odseku 1 sa používa aj na komunikáciu medzi colnými orgánmi a medzi colnými orgánmi a Komisiou ►C4  pri vykonávaní spoločných kritérií a noriem rizika ◄ , spoločných prednostných oblastí kontroly a krízového riadenia colných záležitostí, výmene informácií súvisiacich s rizikom a výsledkov analýzy rizík podľa článku 46 ods. 5 kódexu, ako aj výsledkov colných kontrol.Pododdiel 2

Príručná a podaná batožina prepravovaná letecky

Článok 37

Tranzitné lety

(článok 49 kódexu)

1.  Colné kontroly a formality uplatniteľné na príručnú a podanú batožinu osôb, ktoré letia z letiska mimo Únie, v lietadle, ktoré po medzipristátí na letisku Únie pokračuje v lete na iné letisko Únie, sa vykonávajú na poslednom medzinárodnom letisku Únie.

Na príručnú a podanú batožinu sa vzťahujú pravidlá uplatniteľné na batožinu osôb, ktoré prichádzajú z tretej krajiny, pokiaľ osoba, ktorá prepravuje takúto batožinu nepreukáže, že tovar, ktorý sa v nej nachádza, má status tovaru Únie.

2.  Colné kontroly a formality uplatniteľné na príručnú a podanú batožinu osôb, ktoré letia z letiska Únie v lietadle, ktoré po medzipristátí na inom letisku Únie pokračuje v lete na letisko mimo Únie, sa vykonávajú na prvom medzinárodnom letisku Únie.

Príručná batožina môže byť predmetom kontroly na poslednom medzinárodnom letisku Únie, na ktorom má lietadlo medzipristátie, s cieľom zistiť, či tovar, ktorý sa v nej nachádza, má colný status tovaru Únie.

Článok 38

Tranzitné lety v obchodnom a turistickom lietadle

(článok 49 kódexu)

Colné kontroly a formality uplatniteľné na batožinu osôb na palube obchodného alebo turistického lietadla sa vykonávajú na týchto letiskách:

a) 

v prípade letov prilietajúcich z letiska mimo Únie, a keď lietadlo po medzipristátí na letisku Únie pokračuje na iné letisko Únie, na prvom medzinárodnom letisku Únie;

b) 

v prípade letov prilietajúcich z letiska Únie, a keď lietadlo po medzipristátí na letisku Únie pokračuje na letisko mimo Únie, na poslednom medzinárodnom letisku Únie.

Článok 39

Prilietajúce transferové lety

(článok 49 kódexu)

1.  Keď sa batožina, ktorá prichádza na letisko Únie na palube lietadla prilietajúceho z letiska mimo Únie, na uvedenom letisku Únie prekladá do iného lietadla, ktoré pokračuje v lete v rámci Únie, uplatňujú sa odseky 2 a 3.

2.  Colné kontroly a formality uplatniteľné na podanú batožinu sa vykonávajú na poslednom medzinárodnom letisku príletu v Únii, na ktoré prilieta let v rámci Únie. Colné kontroly a formality uplatniteľné na podanú batožinu prichádzajúcu z letiska mimo Únie, ktorá sa prekladá na medzinárodnom letisku Únie do lietadla smerujúceho na iné medzinárodné letisko Únie na území toho istého členského štátu, sa však môžu vykonávať na medzinárodnom letisku Únie, na ktorom sa podaná batožina prekladá.

Colné kontroly a formality uplatniteľné na podanú batožinu sa môžu vo výnimočných prípadoch a popri kontrolách a formalitách uvedených v prvom pododseku vykonávať na prvom medzinárodnom letisku Únie, keď sa ukážu ako potrebné na základe kontroly príručnej batožiny.

3.  Colné kontroly a formality uplatniteľné na príručnú batožinu sa vykonávajú na prvom medzinárodnom letisku Únie.

Dodatočné colné kontroly a formality uplatniteľné na príručnú batožinu sa môžu vykonávať na letisku príletu letu v rámci Únie iba vo výnimočných prípadoch, keď sa ukážu ako potrebné na základe kontroly podanej batožiny.

Článok 40

Odlietajúce transferové lety

(článok 49 kódexu)

1.  Keď sa batožina naloží na letisku Únie do lietadla, ktoré pokračuje v lete vo v rámci Únie, a následne sa preloží na inom letisku Únie do lietadla, ktorého miestom určenia je letisko mimo Únie, uplatňujú sa odseky 2 a 3.

2.  Colné kontroly a formality uplatniteľné na podanú batožinu sa vykonávajú na prvom medzinárodnom letisku odletu Únie. Colné kontroly a formality uplatniteľné na podanú batožinu naloženú do lietadla na medzinárodnom letisku Únie, ktorá sa preloží na inom medzinárodnom letisku Únie na území toho istého členského štátu do lietadla smerujúceho na letisko mimo Únie, sa však môžu vykonávať na medzinárodnom letisku Únie, na ktorom sa podaná batožina prekladá.

Colné kontroly a formality uplatniteľné na podanú batožinu sa môžu vo výnimočných prípadoch a popri kontrolách a formalitách uvedených v prvom pododseku vykonávať na poslednom medzinárodnom letisku Únie, ak sa ukážu ako potrebné na základe kontroly príručnej batožiny.

3.  Colné kontroly a formality uplatniteľné na príručnú batožinu sa vykonávajú na poslednom medzinárodnom letisku Únie.

Dodatočné colné kontroly a formality uplatniteľné na príručnú batožinu sa môžu vykonávať na letisku odletu letu v rámci Únie iba vo výnimočných prípadoch, ak sa ukážu ako potrebné na základe kontroly podanej batožiny.

Článok 41

Prekládka do turistického alebo obchodného lietadla

(článok 49 kódexu)

1.  Colné kontroly a formality uplatniteľné na batožinu prichádzajúcu na letisko Únie na palube linkového alebo chartrového letu z letiska mimo Únie, ktorá sa prekladá na uvedenom letisku Únie do turistického alebo obchodného lietadla, ktoré pokračuje v lete v rámci Únie, sa vykonajú na letisku príletu linkového alebo chartrového letu.

2.  Colné kontroly a formality uplatniteľné na batožinu naloženú na letisku Únie na turistické alebo obchodné lietadlo, ktoré pokračuje v lete v rámci Únie, na účely prekládky na inom letisku Únie na linkový alebo chartrový let, ktorého miestom určenia je letisko mimo Únie, sa vykonajú na letisku odletu linkového alebo chartrového letu.

Článok 42

Prekládky medzi letiskami na území toho istého členského štátu

(článok 49 kódexu)

Colné orgány môžu vykonávať kontroly na medzinárodnom letisku Únie, na ktorom sa prekladá podaná batožina, pokiaľ ide o:

a) 

batožinu prilietajúcu z letiska mimo Únie preloženú na medzinárodnom letisku Únie do lietadla smerujúceho na medzinárodné letisko Únie na tom istom vnútroštátnom území;

b) 

batožinu, ktorá bola naložená do lietadla na medzinárodnom letisku Únie na účely prekládky na inom medzinárodnom letisku Únie na tom istom vnútroštátnom území do lietadla smerujúceho na letisko mimo Únie.

Článok 43

Opatrenia na zabránenie nezákonnej prekládke

(článok 49 kódexu)

Členské štáty zabezpečia, aby sa:

a) 

po prílete na medzinárodné letisko Únie, na ktorom sa majú vykonať colné kontroly, monitorovala akákoľvek prekládka tovaru nachádzajúceho sa v príručnej batožine pred tým, ako sa vykonajú uvedené kontroly tejto batožiny;

b) 

po odlete z medzinárodného letiska Únie, na ktorom sa majú vykonať colné kontroly, monitorovala akákoľvek prekládka tovaru nachádzajúceho sa v príručnej batožine po tom, ako sa vykonali uvedené kontroly tejto batožiny;

c) 

po prílete na medzinárodné letisko Únie, na ktorom sa majú vykonať colné kontroly, prijali primerané opatrenia na zabránenie akejkoľvek prekládke tovaru nachádzajúceho sa v podanej batožine pred tým, ako sa vykonajú uvedené kontroly tejto batožiny;

d) 

po odlete z medzinárodného letiska Únie, na ktorom sa majú vykonať colné kontroly, prijali primerané opatrenia na zabránenie akejkoľvek prekládke tovaru nachádzajúceho sa v podanej batožine po tom, ako sa vykonali uvedené kontroly tejto podanej batožiny.

Článok 44

Visačka na batožine

(článok 49 kódexu)

Podaná batožina zaregistrovaná na letisku Únie sa označí visačkou pripevnenou na batožinu. Vzor a technické vlastnosti visačky sa stanovujú v prílohe 12-03.

Článok 45

Zoznam medzinárodných letísk Únie

(článok 49 kódexu)

Každý členský štát poskytne Komisii zoznam svojich medzinárodných letísk Únie a informuje Komisiu o akýchkoľvek zmenách v uvedenom zozname.Pododdiel 3

Batožina prepravovaná po mori

Článok 46

Rekreačné plavidlá

(článok 49 kódexu)

Colné kontroly a formality uplatňované na batožinu osôb na palube rekreačného plavidla sa vykonávajú vo všetkých prístavoch zastavenia v Únii, bez ohľadu na miesto vyplávania alebo miesto určenia plavidla. Rekreačné plavidlo je rekreačné plavidlo vymedzené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/25/ES ( 5 ).

Článok 47

Transferové námorné plavby

(článok 49 kódexu)

Colné kontroly a formality uplatniteľné na batožinu osôb využívajúcich služby námornej dopravy, ktoré poskytuje to isté plavidlo a ktoré zahŕňajú po sebe nasledujúce úseky so začiatkom, zastávkou alebo cieľom v prístave mimo Únie, sa vykonávajú v ktoromkoľvek prístave Únie, kde sa batožina nakladá alebo vykladá.KAPITOLA 3

Menový prepočet

Článok 48

Ustanovenia o colnom výmennom kurze

(článok 53 kódexu)

1.  Hodnota eura, keď sa vyžaduje v súlade s článkom 53 ods. 1 písm. b) kódexu, sa stanovuje raz za mesiac.

Výmenný kurz, ktorý sa má použiť, je posledný výmenný kurz, ktorý Európska centrálna banka stanovila pred predposledným dňom mesiaca, a uplatňuje sa celý nasledujúci mesiac.

Ak sa však kurz uplatniteľný na začiatku mesiaca líši o viac ako 5 % od kurzu, ktorý Európska centrálna banka stanovila pred 15. dňom toho istého mesiaca, tento druhý kurz sa uplatňuje od 15. dňa až do konca predmetného mesiaca.

2.  Keď je menový prepočet potrebný z ktorýchkoľvek dôvodov uvedených v článku 53 ods. 2 kódexu, hodnota eura v národných menách, ktorá sa má uplatňovať, je kurz, ktorý Európska centrálna banka stanovila prvý pracovný deň v októbri, pričom tento kurz sa uplatňuje s účinnosťou od 1. januára nasledujúceho roka.

3.  Členské štáty môžu ponechať nezmenenú hodnotu v národnej mene určenú podľa sumy v eurách, ak v čase každoročnej úpravy prepočet uvedenej sumy vedie k zmene hodnoty vyjadrenej v národnej mene o menej ako 5 %.

Členské štáty môžu sumu, ku ktorej dospejú po prepočte, zaokrúhliť smerom nahor alebo smerom nadol na najbližšie desatinné miesto.HLAVA II

FAKTORY, NA ZÁKLADE KTORÝCH SA UPLATŇUJE DOVOZNÉ ALEBO VÝVOZNÉ CLO A INÉ OPATRENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODU S TOVAROMKAPITOLA 1

Spoločný colný sadzobník a nomenklatúrne zatriedenie tovaruOddiel 1

Správa colných kvót

Článok 49

Všeobecné pravidlá týkajúce sa jednotnej správy colných kvót

(článok 56 ods. 4 kódexu)

1.  Colné kvóty otvorené v súlade s právnymi predpismi Únie odkazujúcimi na metódu spravovania v tomto článku a v článkoch 50 až 54 tohto nariadenia sa spravujú v súlade s časovým poradím dátumov prijatia colných vyhlásení na prepustenie do voľného obehu.

2.  Každá colná kvóta je v právnych predpisoch Únie označená poradovým číslom, ktoré uľahčuje jej správu.

3.  Na účely tohto oddielu sa vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu, ktoré colné orgány prijímajú 1., 2. alebo 3. januára, považujú za prijaté 3. januára toho istého roka. Ak jeden z uvedených dní ale pripadá na sobotu alebo nedeľu, za deň takého prijatia sa považuje 4. január uvedeného roka.

4.  Na účely tohto oddielu pracovné dni znamenajú dni, ktoré nie sú dňom pracovného pokoja pre inštitúcie Únie v Bruseli.

Článok 50

Povinnosti colných orgánov členských štátov vzhľadom na jednotnú správu colných kvót

(článok 56 ods. 4 kódexu)

1.  Colné orgány preskúmajú, či žiadosť o využívanie colnej kvóty, ktorú deklarant podal v colnom vyhlásení na prepustenie do voľného obehu, je platná v súlade s právnymi predpismi Únie, ktorými sa colná kvóta otvára.

2.  Ak je colné vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu obsahujúce platnú žiadosť deklaranta o využívanie colnej kvóty prijaté a colným orgánom sa poskytli všetky podporné doklady požadované na udelenie colnej kvóty, colné orgány bezodkladne postúpia uvedenú žiadosť Komisii, pričom uvedú deň prijatia colného vyhlásenia a presné množstvo, ktorého sa žiadosť týka.

Článok 51

Prideľovanie množstiev v rámci colných kvót

(článok 56 ods. 4 kódexu)

1.  Komisia prideľuje kvóty v pracovné dni. Komisia sa však môže rozhodnúť, že v daný pracovný deň nepridelí žiadne množstvá pod podmienkou, že príslušné orgány členských štátov boli vopred informované.

2.  Množstvá v rámci colných kvót sa nemôžu prideľovať skôr, ako v druhý pracovný deň po dni prijatia colného vyhlásenia, v ktorom deklarant predložil žiadosť o využívanie colnej kvóty.

Komisia pri každom prideľovaní zohľadňuje všetky nevybavené žiadosti o využívanie colných kvót na základe colných vyhlásení prijatých až do druhého pracovného dňa pred dňom pridelenia a vrátane uvedeného dňa, ktoré colné orgány postúpili do systému uvedeného v článku 54 tohto nariadenia.

3.  Komisia v prípade každej colnej kvóty prideľuje množstvá na základe žiadostí o využívanie uvedenej colnej kvóty, ktoré dostáva, v časovom poradí dní prijatia príslušných colných vyhlásení, a to v rozsahu, ktorý zostávajúca časť colnej kvóty umožňuje.

4.  Ak v deň prideľovania súhrn množstiev zo všetkých žiadostí o využívanie colnej kvóty, ktoré súvisia s vyhláseniami prijatými v ten istý deň, prevyšuje zostávajúcu časť colnej kvóty, Komisia v prípade predmetných žiadostí prideľuje množstvá úmerne so zreteľom na požadované množstvá.

5.  Ak sa otvára nová colná kvóta, Komisia v rámci uvedenej colnej kvóty neprideľuje množstvá pred 11. pracovným dňom nasledujúcim po dni uverejnenia aktu Únie, ktorým sa uvedená kvóta otvára.

Článok 52

Zrušenie žiadostí a vrátenie nevyužitých pridelených množstiev v rámci colných kvót

(článok 56 ods. 4 kódexu)

1.  Colné orgány okamžite vrátia do elektronického systému uvedeného v článku 54 tohto nariadenia akékoľvek chybne pridelené množstvo. Povinnosť vrátenia sa však neuplatňuje, ak sa chybné pridelenie predstavujúce colný dlh nižší než 10 EUR zistí po prvom mesiaci nasledujúcom po skončení obdobia platnosti dotknutej colnej kvóty.

2.  Ak colné orgány zrušia platnosť colného vyhlásenia týkajúceho sa tovaru, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o využívanie colnej kvóty pred tým, ako Komisia pridelí požadované množstvo, colné orgány zrušia celú žiadosť o využívanie colnej kvóty.

Ak už Komisia pridelila požadované množstvo na základe colného vyhlásenia so zrušenou platnosťou, colný orgán okamžite vráti pridelené množstvo do elektronického systému uvedeného v článku 54 tohto nariadenia.

Článok 53

Kritický stav colných kvót

(článok 56 ods. 4 kódexu)

1.  Na účely článku 153 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 sa colná kvóta považuje za kritickú, keď sa využilo 90 % celkového objemu danej colnej kvóty.

2.  Odchylne od odseku 1 sa colná kvóta považuje za kritickú odo dňa jej otvorenia v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a) 

colná kvóta sa otvára na menej než tri mesiace;

b) 

v predchádzajúcich dvoch rokoch neboli otvorené colné kvóty týkajúce sa rovnakého výrobku a pôvodu a s rovnocenným kvótovým obdobím ako predmetná colná kvóta („rovnocenné colné kvóty“);

c) 

rovnocenná colná kvóta otvorená v predchádzajúcich dvoch rokoch sa vyčerpala v posledný deň tretieho mesiaca svojho kvótového obdobia alebo pred uvedeným dňom, alebo mala vyšší počiatočný objem než predmetná colná kvóta.

3.  Colná kvóta, ktorej jediným účelom je uplatňovanie buď ochranného opatrenia alebo opatrenia vyplývajúceho z pozastavenia koncesií stanoveného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 654/2014 ( 6 ), sa považuje za kritickú, keď sa využije 90 % jej celkového objemu bez ohľadu na to, či v posledných dvoch rokoch boli, alebo neboli otvorené rovnocenné colné kvóty.

Článok 54

Elektronický systém týkajúci sa správy colných kvót

(článok 16 ods. 1, článok 56 ods. 4 kódexu)

1.  Pokiaľ ide o správu colných kvót, elektronický systém zriadený na tento účel podľa článku 16 ods. 1 kódexu sa používa na:

a) 

výmenu informácií medzi colnými orgánmi a Komisiou o žiadostiach o využívanie colných kvót a ich vrátení, ako aj o stave colných kvót a uchovávaní uvedených informácií;

b) 

spravovanie žiadostí o využívanie colných kvót Komisiou a ich vracanie;

c) 

výmenu informácií medzi colnými orgánmi a Komisiou v súvislosti s prideľovaním množstiev v rámci colných kvót a uchovávaním uvedených informácií;

d) 

zaznamenávanie každej ďalšej udalosti alebo úkonu, ktorý môže mať vplyv na pôvodné čerpanie alebo vrátenie colných kvót alebo ich pridelenie.

2.  Komisia sprístupňuje informácie týkajúce sa výsledkov prideľovania cez uvedený systém.Oddiel 2

Dohľad nad prepustením tovaru do voľného obehu alebo jeho vývozom

Článok 55

Všeobecné pravidlá dohľadu nad prepustením tovaru do voľného obehu alebo jeho vývozom

(článok 56 ods. 5 kódexu)

1.  Ak Komisia stanovuje požiadavku, aby bol určitý tovar pri prepustení do voľného obehu alebo pri vývoze predmetom dohľadu, v dostatočnej lehote predtým, ako sa požiadavka na dohľad stane uplatniteľnou, oznamuje colným orgánom číselné znaky KN uvedeného tovaru a údaje potrebné na účely dohľadu.

Zoznam údajov, ktoré Komisia môže požadovať na účely dohľadu, je stanovený v prílohe 21-01.

2.  Ak bol tovar pri prepustení do voľného obehu alebo pri vývoze predmetom dohľadu, colné orgány poskytujú Komisii údaje o colných vyhláseniach týkajúcich sa príslušného colného režimu aspoň raz týždenne.

Ak sa tovar prepúšťa v súlade s článkom 194 ods. 1 kódexu, colné orgány bezodkladne poskytujú Komisii príslušné údaje.

▼M3

3.  Komisia zverejňuje údaje uvedené v odseku 1, ktoré jej poskytli colné orgány, len v agregovanej forme.

▼M3

3a.  Komisia poskytne používateľom, ktorí dostali povolenie podľa článku 56 ods. 2, prístup k neagregovaným údajom poskytnutým colnými orgánmi členského štátu, ktorý požiadal o poskytnutie prístupu týmto používateľom, ako aj k údajom agregovaným na úrovni Únie.

3b.  Odchylne od odseku 3a Komisia poskytne príslušným orgánom členských štátov prístup k neagregovaným údajom, ak sa takýto prístup stanovuje v niektorom z aktov Únie.

▼B

4.  Ak sa tovar umiestňuje do colného režimu na základe zjednodušeného colného vyhlásenia uvedeného v článku 166 kódexu alebo prostredníctvom zápisu do evidencie deklaranta podľa článku 182 kódexu a údaje, ktoré Komisia požaduje, nie sú v čase prepustenia tovaru v súlade s článkom 194 ods. 1 kódexu k dispozícii, colné orgány poskytujú Komisii uvedené informácie bezodkladne po doručení dodatočného colného vyhlásenia podaného v súlade s článkom 167 kódexu.

5.  Ak sa v súlade s článkom 167 ods. 3 kódexu upúšťa od povinnosti podať dodatočné colné vyhlásenie, alebo ak sa v súlade s článkom 225 tohto nariadenia podáva alebo dáva k dispozícii dodatočné colné vyhlásenie, držiteľ povolenia zasiela colným orgánom aspoň raz mesačne údaje, ktoré Komisia požaduje, alebo colné orgány získavajú uvedené údaje zo systému deklaranta.

Colné orgány uvedené údaje bezodkladne vložia do elektronického systému uvedeného v článku 56 tohto nariadenia.

▼M3

6.  Odchylne od odseku 1 sa až do dňa zavedenia zmodernizovaných vnútroštátnych systémov dovozu uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2016/578 zoznam údajov, ktoré Komisia môže vyžadovať na účely dohľadu pri prepustení do voľného obehu, stanovuje v prílohe 21-02.

Odchylne od odseku 1 sa až do dňa zavedenia zmodernizovaných vnútroštátnych systémov vývozu uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2016/578 zoznam údajov, ktoré Komisia môže vyžadovať na účely dohľadu pri vývoze stanovuje v prílohe 21-02.

▼B

Článok 56

Elektronický systém týkajúci sa dohľadu nad prepustením tovaru do voľného obehu alebo jeho vývozom

(článok 16 ods. 1, článok 56 ods. 5 kódexu)

1.  Pokiaľ ide o dohľad nad prepustením tovaru do voľného obehu alebo jeho vývozu, elektronický systém zriadený podľa článku 16 ods. 1 kódexu sa používa na prenos a uchovávanie týchto informácií:

a) 

údaje z dohľadu týkajúce sa prepustenia tovaru do voľného obehu alebo jeho vývozu;

b) 

informácie, ktoré môžu aktualizovať údaje z dohľadu týkajúce sa prepustenia tovaru do voľného obehu alebo jeho vývozu vložené a uchovávané v elektronickom systéme.

2.  Komisia môže používateľom povoliť prístup do elektronickému systému uvedeného v odseku 1 na základe žiadostí členských štátov.

3.  Odchylne od odseku 1 tohto článku až do dňa zavedenia prvej fázy modernizácie systému uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ sa na prenos a uchovávanie údajov uvedených v písmenách a) a b) uvedeného odseku používa systém Komisie Surveillance 2.KAPITOLA 2

Pôvod tovaruOddiel 1

Dôkaz o nepreferenčnom pôvode

Článok 57

Osvedčenie o pôvode pre výrobky, na ktoré sa vzťahujú osobitné nepreferenčné dovozné opatrenia

(článok 61 ods. 1 a ods. 2 kódexu)

1.  Osvedčenie o pôvode týkajúce sa výrobkov, ktoré majú pôvod v tretej krajine a pre ktoré sa stanovili osobitné nepreferenčné dovozné opatrenia, sa v prípade, že uvedené opatrenia odkazujú na tento článok, vydáva na tlačive uvedenom v prílohe 22-14 v súlade s technickými špecifikáciami, ktoré sú v nej stanovené.

▼M1

Odkazy v osobitných nepreferenčných dovozných opatreniach na osvedčenia o pôvode vydané v súlade s článkami 55 až 65 nariadenia (EHS) č. 2454/93 sa považujú za odkazy na osvedčenia o pôvode podľa tohto článku.

▼B

2.  Osvedčenia o pôvode vydávajú príslušné orgány tretej krajiny, z ktorej výrobky, na ktoré sa uplatňujú osobitné nepreferenčné dovozné opatrenia, pochádzajú, alebo spoľahlivá organizácia, ktorú uvedené orgány na tento účel riadne poverili (vydávajúce orgány), pod podmienkou, že sa pôvod výrobkov určil v súlade s článkom 60 kódexu.

Vydávajúce orgány si ponechávajú exemplár každého vydaného osvedčenia o pôvode.

3.  Osvedčenia o pôvode sa vydávajú pred tým, ako sa výrobky, ktorých sa týkajú, navrhnú na vývoz v tretej krajine pôvodu.

4.  Odchylne od odseku 3 sa osvedčenia o pôvode môžu výnimočne vydať po vývoze výrobkov, ktorých sa týkajú, ak sa nevydali pred vývozom z dôvodu chyby, neúmyselného opomenutia alebo osobitných okolností.

Vydávajúce orgány nesmú dodatočne vydať osvedčenie o pôvode stanovené v odseku 1, pokiaľ sa neuistia, že údaje vo vývozcovej žiadosti zodpovedajú údajom v príslušnom vývoznom spise.

Článok 58

Poskytovanie informácií týkajúcich sa administratívnej spolupráce v oblasti osobitných nepreferenčných dovozných opatrení

(článok 61 kódexu)

1.  Ak sa v osobitných nepreferenčných dovozných opatreniach pre určité výrobky stanovuje použitie osvedčenia o pôvode stanoveného v článku 57 tohto nariadenia, na používanie takých opatrení sa vzťahuje podmienka, aby bol stanovený postup administratívnej spolupráce, pokiaľ v príslušných opatreniach nie je uvedené inak.

Na účely stanovenia uvedeného postupu administratívnej spolupráce dotknuté tretie krajiny Komisii zasielajú:

a) 

názvy a adresy vydávajúcich orgánov spolu so vzormi pečiatok, ktoré uvedené orgány používajú;

b) 

názvy a adresy vládnych orgánov, ktorým sa majú zasielať žiadosti o následné overenie osvedčení o pôvode stanovené v článku 59 tohto nariadenia.

Komisia postupuje uvedené informácie príslušným orgánom členských štátov.

2.  Ak tretia krajina Komisii nezašle informácie uvedené v odseku 1, príslušné orgány v Únii zamietajú použitie osobitného nepreferenčného dovozného opatrenia.

Článok 59

Následné overenie osvedčení o pôvode v prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahujú osobitné nepreferenčné dovozné opatrenia

(článok 61 kódexu)

1.  Overenie osvedčení o pôvode uvedených v článku 57 tohto nariadenia sa vykonáva v súlade s týmto článkom po prijatí colného vyhlásenia (následné overenie).

2.  Ak majú colné orgány odôvodnené pochybnosti, pokiaľ ide o pravosť osvedčenia o pôvode alebo presnosť v ňom uvedených informácií, a ak vykonajú následné náhodné overenia, žiadajú orgán uvedený v článku 58 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia, aby overil, či uvedené osvedčenie o pôvode je pravé alebo či deklarovaný pôvod bol určený správne a v súlade s článkom 60 kódexu, alebo oboje.

Colné orgány na tieto účely vrátia osvedčenie o pôvode alebo jeho kópiu orgánu uvedenému v článku 58 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia. Ak bola k vyhláseniu priložená faktúra, k vrátenému osvedčeniu o pôvode sa pripojí originál faktúry alebo jeho kópia.

Colné orgány prípadne uvádzajú dôvody následného overenia a poskytujú všetky informácie, ktoré majú a z ktorých vyplýva, že údaje poskytnuté v osvedčení o pôvode sú nepresné, alebo že dané osvedčenie o pôvode nie je pravé.

3.  Orgán uvedený v článku 58 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia oznamuje colným orgánom výsledky overení čo najskôr.

Ak do šiestich mesiacov od zaslania žiadosti v súlade s odsekom 2 nepríde žiadna odpoveď, colné orgány zamietajú použitie osobitného nepreferenčného dovozného opatrenia na predmetné výrobky.Oddiel 2

Preferenčný pôvod

Článok 60

Na účely tohto oddielu sa uplatňujú vymedzenia pojmov stanovené v článku 37 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446.Pododdiel 1

Postupy na uľahčenie vydávania alebo vyhotovovania dôkazov o pôvode

Článok 61

Vyhlásenia dodávateľov a ich použitie

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Ak dodávateľ poskytuje vývozcovi alebo obchodníkovi informácie nutné na určenie ►C2  statusu pôvodu tovaru ◄ na účely ustanovení, ktorými sa upravuje preferenčný obchod medzi Úniou a určitými krajinami alebo územiami (status preferenčného pôvodu), dodávateľ tak robí prostredníctvom vyhlásenia dodávateľa.

Pre každú zásielku tovaru sa vyhotoví osobitné vyhlásenie dodávateľa s výnimkou prípadov stanovených v článku 62 tohto nariadenia.

2.  Dodávateľ vyhlásenie zahrnie na obchodnú faktúru vzťahujúcu sa na uvedenú zásielku, na dodací list alebo akýkoľvek iný obchodný doklad, v ktorom je dotknutý tovar opísaný dostatočne podrobne na to, aby sa dal identifikovať.

3.  Dodávateľ môže vyhlásenie poskytnúť kedykoľvek, dokonca aj po dodaní tovaru.

▼M1

Článok 62

Dlhodobé vyhlásenie dodávateľa

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Ak dodávateľ pravidelne dodáva vývozcovi alebo obchodníkovi zásielky tovaru a očakáva sa, že všetok tento tovar bude mať rovnaký status pôvodu, dodávateľ môže poskytnúť jedno vyhlásenie, ktoré sa vzťahuje na viacnásobné zásielky uvedeného tovaru (dlhodobé vyhlásenie dodávateľa).

2.  Dlhodobé vyhlásenie dodávateľa sa vyhotovuje pre zásielky odosielané v určitom časovom období a uvádzajú sa v ňom tri dátumy:

a) 

dátum vyhotovenia vyhlásenia (dátum vydania);

b) 

dátum začiatku daného obdobia (dátum začiatku), ktorý nesmie byť viac ako 12 mesiacov pred dátumom vydania alebo viac ako šesť mesiacov po dátume vydania;

c) 

dátum skončenia daného obdobia (dátum skončenia), ktorý nesmie byť viac ako 24 mesiacov po dátume začiatku.

3.  Dodávateľ okamžite informuje dotknutého vývozcu alebo obchodníka, ak dlhodobé vyhlásenie dodávateľa nie je platné v súvislosti s niektorými alebo so všetkými zásielkami tovaru, ktoré sa dodali alebo sa majú dodať.

▼B

Článok 63

Vyhotovenie vyhlásení dodávateľa

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Pokiaľ ide o výrobky, ktoré získali status preferenčného pôvodu, vyhlásenia dodávateľa sa vyhotovujú, ako je stanovené v prílohe 22-15. Dlhodobé vyhlásenia dodávateľov pre uvedené výrobky sa však vyhotovujú, ako je stanovené v prílohe 22-16.

2.  Pokiaľ ide o výrobky, ktoré boli prepracované alebo ►C2  zušľachtené ◄ v Únii bez toho, aby získali status preferenčného pôvodu, sa vyhlásenia dodávateľa vyhotovujú, ako je stanovené v prílohe 22-17. Dlhodobé vyhlásenia dodávateľa sa však vyhotovujú, ako je stanovené v prílohe 22-18.

3.  Vo vyhlásení dodávateľa sa musí uvádzať dodávateľov vlastnoručný podpis. Ak sú však vyhlásenie dodávateľa aj faktúra vyhotovené elektronicky, môžu byť potvrdené elektronicky alebo dodávateľ môže dať vývozcovi alebo obchodníkovi písomný záväzok, ktorým akceptuje úplnú zodpovednosť za každé vyhlásenie dodávateľa, ktorým sa identifikuje, ako keby bol vyhlásenie dodávateľa vlastnoručne podpísal.

Článok 64

Vydávanie informačných osvedčení INF 4

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Colné orgány môžu vývozcu alebo obchodníka požiadať, aby od dodávateľa získal informačné osvedčenie INF 4, ktoré ►C2  potvrdzuje presnosť ◄ a pravosť vyhlásenia dodávateľa.

2.  Na základe žiadosti dodávateľa colné orgány členského štátu, v ktorom bolo vyhotovené vyhlásenie dodávateľa, vydávajú informačné osvedčenie INF 4 na tlačive uvedenom v prílohe 22-02 v súlade s technickými špecifikáciami, ktoré sú v nej stanovené. Tieto orgány môžu požadovať akékoľvek dôkazy a môžu vykonávať kontroly dodávateľových účtov alebo iné kontroly, ktoré považujú za vhodné.

3.  Colné orgány vydávajú dodávateľovi informačné osvedčenie INF 4 do 90 dní od doručenia jeho žiadosti, pričom uvádzajú, či je vyhlásenie dodávateľa presné a pravé.

4.  Colný orgán, ktorý dostal žiadosť o vydanie informačného osvedčenia INF 4, uchováva tlačivo žiadosti aspoň tri roky alebo v prípade potreby dlhšie s cieľom zaistiť súlad s ustanoveniami, ktorými sa upravuje preferenčný obchod medzi Úniou a určitými krajinami alebo územiami.

Článok 65

Administratívna spolupráca medzi členskými štátmi

(článok 64 ods. 1 kódexu)

Colné orgány si navzájom pomáhajú pri kontrole presnosti informácií uvedených vo vyhláseniach dodávateľov.

Článok 66

Kontrola vyhlásení dodávateľov

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Ak vývozca nedokáže predložiť informačné osvedčenie INF 4 do 120 dní od žiadosti od colných orgánov, colné orgány členského štátu vývozu môžu požiadať colné orgány členského štátu, v ktorom bolo vyhlásenie dodávateľa vyhotovené, aby potvrdili pôvod dotknutých výrobkov na účely ustanovení, ktorými sa upravuje preferenčný obchod medzi Úniou a určitými krajinami.

2.  Na účely odseku 1 colné orgány členského štátu vývozu zasielajú colným orgánom členského štátu, v ktorom bolo vyhlásenie dodávateľa vyhotovené, všetky dostupné informácie a doklady a uvádzajú dôvody svojho pátrania.

3.  Na účely odseku 1 colné orgány členského štátu, v ktorom bolo vyhlásenie dodávateľa vyhotovené, môžu dodávateľa požiadať o dôkazy alebo uvedené vyhlásenie vhodným spôsobom overiť.

4.  Colným orgánom žiadajúcim o overenie sa poskytnú informácie o výsledkoch čo najskôr prostredníctvom informačného osvedčenia INF 4.

5.  Ak do 150 dní odo dňa žiadosti o overenie nepríde žiadna odpoveď alebo ak odpoveď neobsahuje dostatočné informácie na určenie pôvodu dotknutého tovaru, colné orgány krajiny vývozu vyhlásia dôkaz o pôvode vyhotovený na základe vyhlásenia dodávateľa za neplatný.

Článok 67

Povolenie schváleného vývozcu

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Ak má Únia s treťou krajinou preferenčnú dohodu, ktorou sa stanovuje, že dôkaz o pôvode má mať formu vyhlásenia na faktúre alebo vyhlásenia o pôvode vyhotoveného schváleným vývozcom, ►M1  vývozcovia a preposielatelia usadení na colnom území Únie ◄ môžu požiadať o povolenie ako schválený vývozca na účely vyhotovenia a nahradenia uvedených vyhlásení.

2.  Článok 11 ods. 1 písm. d) a články 16, 17 a 18 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 týkajúce sa podmienok prijímania žiadostí a pozastavovania rozhodnutí a články 10 a 15 tohto nariadenia týkajúce sa používania elektronických prostriedkov na výmenu a uchovávanie informácií a rušenia priaznivých rozhodnutí týkajúcich sa žiadostí a rozhodnutí, sa neuplatňujú na rozhodnutia týkajúce sa povolení schváleného vývozcu.

3.  Povolenia schváleného vývozcu sa udeľujú výlučne osobám, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v ustanoveniach o pôvode buď dohôd, ktoré Únia uzavrela s určitými krajinami alebo územiami mimo colného územia Únie, alebo opatrení, ktoré Únia prijala jednostranne v súvislosti s takými krajinami alebo územiami.

4.  Colné orgány schválenému vývozcovi udeľujú číslo colného povolenia, ktoré sa uvádza na dôkazoch o preferenčnom pôvode. ►M1  Číslo colného povolenia sa začína dvojmiestnym alfabetickým kódom ◄ krajiny ISO 3166-1 členského štátu vydávajúceho povolenie.

5.  Komisia dotknutým tretím krajinám poskytuje adresy colných orgánov zodpovedných za kontrolu dôkazov o preferenčnom pôvode vyhotovených schválenými vývozcami.

6.  Ak sa uplatniteľnou preferenčnou dohodou nešpecifikuje forma, ktorú vyhlásenia na faktúre alebo vyhlásenia o pôvode majú mať, uvedené vyhlásenia sa vyhotovujú v súlade s tlačivom uvedeným v ►M1  prílohe 22-13 ◄ .

7.  Ak sa uplatniteľnou preferenčnou dohodou nešpecifikuje prahová hodnota, do výšky ktorej vývozca, ktorý nie je schváleným vývozcom, môže vyhotoviť vyhlásenie na faktúre alebo vyhlásenie o pôvode, prahová hodnota pre každú zásielku predstavuje 6 000  EUR.

▼M1

Článok 68

Registrácia vývozcov mimo rámca systému VSP Únie

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Ak má Únia preferenčnú dohodu, v ktorej sa vyžaduje, aby vývozca vyplnil doklad o pôvode v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie, takýto doklad môže vyplniť len vývozca, ktorého na uvedený účel zaregistrovali colné orgány členského štátu. Totožnosť takýchto vývozcov sa zaznamená do systému registrovaných vývozcov (REX) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2016/578. ►M2  Články 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89 a 91 tohto nariadenia sa uplatňujú mutatis mutandis. ◄

2.  Na účely tohto článku sa článok 11 ods. 1 písm. d) a články 16, 17 a 18 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 týkajúce sa podmienok prijímania žiadostí a pozastavovania rozhodnutí a  ►M2  článok 10 ods. 1 a článok 15 ◄ tohto nariadenia neuplatňujú. Žiadosti a rozhodnutia súvisiace s týmto článkom sa nevymieňajú ani neuchovávajú v žiadnom elektronickom informačnom a komunikačnom systéme, ako sa stanovuje v článku 10 tohto nariadenia.

▼M2 —————

▼M1

4.  Bez ohľadu na odsek 1, ak sa v uplatniteľnej preferenčnej dohode nešpecifikuje prahová hodnota, do ktorej výšky vývozca, ktorý nie je registrovaným vývozcom, môže vyplniť doklad o pôvode, prahová hodnota pre každú zásielku predstavuje 6 000  EUR.

▼M2 —————

▼M2

6.  Ak preferenčná dohoda Únii umožňuje oslobodiť pôvodné výrobky od povinnosti predložiť doklad o pôvode, uvedené oslobodenie sa uplatňuje za podmienok stanovených v článku 103, pokiaľ uvedené podmienky nie sú stanovené v dotknutej preferenčnej dohode.

7.  Ak preferenčná dohoda umožňuje Únii upustiť od požiadavky, na základe ktorej doklad o pôvode musí podpísať vývozca, žiaden taký podpis sa nevyžaduje.

▼M2

Článok 69

Nahradenie dokladov o pôvode vydaných alebo vyhotovených mimo rámca systému VSP Únie

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Ak pôvodné výrobky, na ktoré sa vzťahuje doklad o pôvode v minulosti vydaný alebo vyhotovený na účely preferenčného sadzobného opatrenia uvedeného v článku 56 ods. 2 písm. d) alebo e) kódexu iného než VSP Únie, ešte neboli prepustené do voľného obehu a sú umiestnené pod kontrolu colného úradu v Únii, pôvodný doklad o pôvode možno nahradiť jedným alebo viacerými náhradnými dokladmi o pôvode na účely zaslania všetkých alebo niektorých uvedených výrobkov na iné miesto v Únii.

2.  Náhradný doklad o pôvode uvedený v odseku 1 môže vydať alebo vyhotoviť v rovnakej podobe ako pôvodný doklad o pôvode alebo v podobe náhradného potvrdenia o pôvode vyhotoveného mutatis mutandis v súlade s článkom 101 prílohou 22-20:

a) 

vývozca schválený alebo zaregistrovaný v Únii, ktorý preposiela daný tovar;

b) 

preposielateľ tovaru v Únii, ak celková hodnota pôvodných výrobkov v pôvodnej zásielke, ktorá sa má rozdeliť, neprekračuje uplatniteľnú prahovú hodnotu;

c) 

preposielateľ tovaru v Únii, ak celková hodnota pôvodných výrobkov v pôvodnej zásielke, ktorá sa má rozdeliť, prekračuje uplatniteľnú prahovú hodnotu a preposielateľ pripojí kópiu pôvodného dokladu o pôvode k náhradnému dokladu o pôvode.

Ak je nahradenie pôvodného dokladu o pôvode v súlade s prvým pododsekom nemožné, colný úrad, pod ktorého kontrolu bol tovar umiestnený, môže vydať náhradný doklad o pôvode uvedený v odseku 1 v podobe sprievodného osvedčenia EUR.1.

3.  Ak je náhradný doklad o pôvode sprievodným osvedčením EUR.1, potvrdenie od colného úradu vydávajúceho náhradné sprievodné osvedčenie EUR.1 sa vpisuje do kolónky 11 osvedčenia. Údaje v kolónke 4 osvedčenia týkajúce sa krajiny pôvodu sa zhodujú s údajmi v pôvodnom doklade o pôvode. Kolónku 12 podpisuje preposielateľ. Preposielateľ, ktorý podpisuje kolónku 12 v dobrej viere, nezodpovedá za presnosť údajov uvedených v pôvodnom doklade o pôvode.

Colný úrad, ktorý je požiadaný o vydanie náhradného sprievodného osvedčenia EUR.1, na pôvodný doklad o pôvode alebo na prílohu k nemu uvádza hmotnosť, počet a povahu zasielaných výrobkov, ako aj krajinu ich určenia a uvádza v ňom poradové čísla zodpovedajúceho náhradného osvedčenia alebo osvedčení. Pôvodný doklad o pôvode uchováva aspoň tri roky.

▼M2

Článok 69a

Preferenčný pôvod zušľachtených výrobkov získaných z výrobkov, ktoré majú status preferenčného pôvodu

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Ak sa tovar, ktorý nie je tovarom Únie a ktorý má v rámci preferenčnej dohody medzi Úniou a tretími krajinami preferenčný status pôvodu, umiestni do colného režimu zušľachťovací styk, takto získané zušľachtené výrobky sa po prepustení do voľného obehu považujú za výrobky s rovnakým preferenčným statusom pôvodu ako uvedené výrobky.

2.  Odsek 1 sa neuplatňuje v žiadnom z týchto prípadov:

a) 

do spracovateľskej operácie je zahrnutý aj iný tovar, ktorý nie je tovarom Únie, ako tovar uvedený v odseku 1, vrátane tovaru s preferenčným statusom pôvodu podľa inej preferenčnej dohody;

b) 

zušľachtené výrobky boli získané z náhradného tovaru uvedeného v článku 223 kódexu;

c) 

colné orgány povolili dočasný spätný vývoz tovaru na ďalšie spracovanie v súlade s článkom 258 kódexu.

3.  Ak sa uplatňuje odsek 1, doklad o pôvode vydaný alebo vyhotovený pre tovar umiestnený do colného režimu aktívny zušľachťovací styk sa považuje za doklad o pôvode vydaný alebo vyhotovený pre zušľachtené výrobky.

▼BPododdiel 2

Povinnosti zvýhodnených krajín v rámci systému VSP Únie

Článok 70

Povinnosť zabezpečiť administratívnu spoluprácu v rámci systému REX

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  S cieľom zaistiť riadne uplatňovanie systému VSP sa zvýhodnené krajiny zaviažu:

a) 

zaviesť a udržiavať potrebné administratívne štruktúry a systémy nevyhnutné na vykonávanie a riadenie pravidiel a postupov stanovených v tomto pododdiele a pododdieloch 3 až 9 tohto oddielu a pododdieloch 2 a 3 hlavy II kapitoly 1 oddielu 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 v uvedenej krajine vrátane prípadných opatrení potrebných na uplatňovanie kumulácie;

b) 

zabezpečiť, aby ich príslušné orgány spolupracovali s Komisiou a colnými orgánmi členských štátov.

2.  Spolupráca uvedená v odseku 1 písm. b) pozostáva:

a) 

z poskytovania všetkej potrebnej podpory v prípade, že Komisia požiada, aby mohla monitorovať riadne riadenie systému VSP v dotknutej krajine vrátane overovacích návštev Komisie alebo colných orgánov členského štátu na mieste;

b) 

bez toho, aby boli dotknuté články 108 a 109 tohto nariadenia, z overovania ►C2  statusu pôvodu výrobkov ◄ a dodržiavania ostatných podmienok stanovených v tomto pododdiele, pododdieloch 3 až 9 tohto oddielu a pododdieloch 2 a 3 hlavy II kapitoly 1 oddielu 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 vrátane návštev na mieste, ak o to požiada Komisia alebo colné orgány členských štátov v súvislosti so zisťovaním pôvodu.

3.  Na to, aby zvýhodnené krajiny boli oprávnené uplatňovať systém registrovaných vývozcov, musia Komisii predložiť záväzok uvedený v odseku 1 aspoň tri mesiace pred dátumom, ku ktorému plánujú začať registráciu vývozcov.

▼M1

4.  Ak sa krajina alebo územie vypustili z prílohy II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 ( 7 ), pravidlá a postupy stanovené v článku 55 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 a povinnosti stanovené v článkoch 72, 80 a 108 tohto nariadenia sa na danú krajinu alebo územie uplatňujú aj naďalej počas obdobia troch rokov odo dňa vypustenia danej krajiny alebo územia z uvedenej prílohy.

▼B

Článok 71

Postupy a metódy administratívnej spolupráce uplatniteľné pri vývoze s použitím osvedčení o pôvode na tlačive A a vyhlásení na faktúre

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Každá zvýhodnená krajina dodržiava alebo zabezpečuje, aby sa dodržiavali:

a) 

pravidlá pôvodu vyvážaných výrobkov stanovené v pododdiele 2 hlavy II kapitoly 1 oddielu 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446;

b) 

pravidlá vypĺňania a vydávania osvedčení o pôvode na tlačive A;

c) 

ustanovenia týkajúce sa používania vyhlásení na faktúre, ktoré sa majú vypracovať v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe 22-09;

d) 

ustanovenia týkajúce sa oznamovacích povinností uvedených v článku 73 tohto nariadenia;

e) 

ustanovenia týkajúce sa udeľovania výnimiek uvedeného v článku 64 ods. 6 kódexu.

2.  Príslušné orgány zvýhodnených krajín spolupracujú s Komisiou alebo členskými štátmi, najmä tak, že:

a) 

poskytujú všetku potrebnú podporu v prípade, že Komisia požiada, aby mohla monitorovať riadne riadenie systému VSP v dotknutej krajine vrátane overovacích návštev Komisie alebo colných orgánov členského štátu na mieste;

b) 

bez toho, aby boli dotknuté články 73 a 110 tohto nariadenia, overujú ►C2  status pôvodu výrobkov ◄ a dodržiavanie ostatných podmienok stanovených v tomto pododdiele, pododdieloch 3 až 9 tohto oddielu a pododdieloch 2 a 3 hlavy II kapitoly 1 oddielu 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 vrátane návštev na mieste, ak o to požiada Komisia alebo colné orgány členských štátov v súvislosti so zisťovaním pôvodu.

3.  Ak je vo zvýhodnenej krajine určený príslušný orgán na vydávanie osvedčení o pôvode na tlačive A, overia sa doklady dokazujúce pôvod a vydajú sa osvedčenia o pôvode na tlačive A na vývoz do Únie, predpokladá sa, že uvedená zvýhodnená krajina prijala podmienky stanovené v odseku 1.

4.  Ak sa krajina prijala alebo znovu prijala za zvýhodnenú krajinu, pokiaľ ide o výrobky uvedené v nariadení (EÚ) č. 978/2012, na tovar s pôvodom v uvedenej krajine sa vzťahuje zvýhodnenie v rámci všeobecného systému preferencií pod podmienkou, že bol zo zvýhodnenej krajiny vyvezený v deň alebo pod dni uvedenom v článku 73 ods. 2 tohto nariadenia.

5.  Ak sa krajina alebo územie vypustili z prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 978/2012, povinnosť zabezpečiť administratívnu spoluprácu stanovenú v článku 55 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 a v článkoch 110 a 111 tohto nariadenia sa na danú krajinu alebo územie uplatňuje aj naďalej počas obdobia troch rokov odo dňa vypustenia danej krajiny alebo územia z uvedenej prílohy.

6.  Povinnosti uvedené v odseku 5 sa na Singapur uplatňujú počas obdobia troch rokov, ktoré sa začína 1. januára 2014.

Článok 72

Oznamovacie povinnosti uplatniteľné po dni začatia uplatňovania systému registrovaných vývozcov (REX)

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Zvýhodnené krajiny Komisii oznamujú názvy, adresy a kontaktné údaje orgánov nachádzajúcich sa na ich území, ktoré:

a) 

sú súčasťou vládnych orgánov dotknutej krajiny alebo konajú pod vedením vlády uvedenej krajiny a sú oprávnené registrovať vývozcov do systému REX, meniť a aktualizovať registračné údaje a zrušiť registrácie;

b) 

sú súčasťou vládnych orgánov dotknutej krajiny a zodpovedajú za zabezpečenie administratívnej spolupráce s Komisiou a colnými orgánmi členských štátov, ako sa stanovuje v tomto pododdiele, pododdieloch 3 až 9 tohto oddielu a pododdieloch 2 a 3 hlavy II kapitoly 1 oddielu 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446.

2.  Uvedené oznámenie sa Komisii musí zaslať najneskôr tri mesiace pred dňom, ku ktorému zvýhodnené krajiny plánujú začať registráciu vývozcov.

3.  Zvýhodnené krajiny Komisiu ihneď informujú o akýchkoľvek zmenách informácií oznámených podľa prvého odseku.

Článok 73

Oznamovacie povinnosti ►C2  uplatniteľné do dňa začatia ◄ uplatňovania systému registrovaných vývozcov (REX)

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Zvýhodnené krajiny Komisii poskytujú názvy a adresy vládnych orgánov nachádzajúcich sa na ich území, ktoré sú splnomocnené vydávať osvedčenia o pôvode na tlačive A, spolu so vzormi odtlačkov pečiatok, ktoré uvedené orgány používajú, ako aj názvy a adresy vládnych orgánov zodpovedných za kontrolu osvedčení o pôvode na tlačive A a vyhlásení na faktúre.

Komisia tieto informácie zasiela colným orgánom členských štátov. Ak sa tieto informácie poskytujú v rámci zmeny týkajúcej sa predchádzajúcich oznámení, Komisia uvádza dátum začatia používania týchto nových pečiatok podľa inštrukcií od príslušných vládnych orgánov zvýhodnených krajín. Tieto informácie sú na úradné potreby; ak sa má ale tovar prepustiť do voľného obehu, predmetné colné orgány môžu dovozcovi povoliť, aby nahliadol na vzory odtlačkov pečiatok.

Zvýhodnené krajiny, ktoré už poskytli informácie požadované podľa prvého pododseku, nie sú povinné poskytnúť ich znovu, pokiaľ v nich nedošlo k zmene.

2.  Na účely článku 71 ods. 4 tohto nariadenia Komisia na svojej webovej lokalite uverejňuje deň, ku ktorému si krajina, ktorá sa prijala alebo znovu prijala za zvýhodnenú krajinu, pokiaľ ide o výrobky uvedené v nariadení (EÚ) č. 978/2012, splnila povinnosti uvedené v odseku 1 tohto článku.

▼M1

3.  Komisia na žiadosť zvýhodnenej krajiny zasiela danej zvýhodnenej krajine vzory odtlačkov pečiatok, ktoré colné orgány členských štátov používajú pri vydávaní sprievodných osvedčení EUR.1.

▼BPododdiel 3

Postupy pri vývoze vo zvýhodnenej krajine a v Únii uplatniteľné v rámci systému VSP Únie pred tým, ako sa začne uplatňovať systém registrovaných vývozcov

Článok 74

Postup pri vydávaní osvedčenia o pôvode na tlačive A

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Osvedčenia o pôvode na tlačive A sa vydávajú na písomnú žiadosť vývozcu alebo jeho zástupcu spolu so všetkými vhodnými podpornými dokladmi preukazujúcimi, že výrobky, ktoré sa majú vyviezť, spĺňajú podmienky na vydanie osvedčenia o pôvode na tlačive A. Osvedčenia o pôvode na tlačive A sa vydávajú na tlačive uvedenom v prílohe 22-08.

2.  Príslušné orgány zvýhodnených krajín dávajú vývozcovi k dispozícii osvedčenie o pôvode na tlačive A hneď potom, ako sa vývoz uskutočnil alebo bol zabezpečený. Príslušné orgány zvýhodnených krajín však môžu osvedčenie o pôvode na tlačive A vydať aj po vývoze výrobkov, na ktoré sa osvedčenie vzťahuje, ak:

a) 

v čase vývozu nebolo vydané z dôvodu chýb, neúmyselného opomenutia ani mimoriadnych okolností alebo

b) 

sa príslušným orgánom uspokojivo preukáže, že osvedčenie o pôvode na tlačive A bolo vydané, ale pri dovoze nebolo z technických príčin prijaté, alebo

c) 

miesto konečného určenia dotknutých výrobkov bolo určené počas ich prepravy alebo skladovania a po možnom rozdelení zásielky v súlade s článkom 43 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446.

3.  Príslušné orgány zvýhodnených krajín môžu osvedčenie vydať dodatočne len potom, ako overia, že informácie uvedené v žiadosti vývozcu o dodatočne vydané osvedčenie o pôvode na tlačive A sú v súlade s informáciami uvedenými v zodpovedajúcom vývoznom spise a že osvedčenie o pôvode na tlačive A nebolo vydané pri vývoze predmetných výrobkov, okrem prípadu, keď osvedčenie o pôvode na tlačive A nebolo z technických príčin prijaté. V kolónke 4 dodatočne vydaného osvedčenia o pôvode na tlačive A sa uvedú slová „Issued retrospectively“, „Délivré à posteriori“ alebo „Emitido a posteriori“.

4.  V prípade odcudzenia, straty alebo zničenia osvedčenia o pôvode na tlačive A môže vývozca požiadať príslušné orgány, ktoré ho vydali, o duplikát, ktorý sa má vyhotoviť na základe vývozných dokladov, ktoré majú k dispozícii. V kolónke 4 duplikátu osvedčenia o pôvode na tlačive A sa uvedú slová „Duplicate“, „Duplicata“ alebo „Duplicado“, dátum vydania a poradové číslo originálu osvedčenia. Duplikát platí od dátumu vydania originálu osvedčenia.

5.  Na účely overenia toho, či výrobok, v prípade ktorého sa žiada o osvedčenie o pôvode na tlačive A, spĺňa príslušné pravidlá pôvodu, sú príslušné vládne orgány oprávnené vyžiadať si akékoľvek listinné dôkazy alebo vykonať všetky kontroly, ktoré považujú za vhodné.

6.  Vyplnenie kolóniek 2 a 10 osvedčenia o pôvode na tlačive A je nepovinné. V kolónke 12 sa uvádza poznámka „Únia“ alebo názov jedného z členských štátov. Dátum vydania osvedčenia o pôvode na tlačive A sa uvádza v kolónke 11. Podpis, ktorý sa má uviesť v danej kolónke vyhradenej pre príslušné vládne orgány vydávajúce osvedčenie, ako aj podpis osoby splnomocnenej vývozcom na podpísanie, ktorý sa má uviesť v kolónke 12, musia byť vlastnoručné.

Článok 75

Podmienky vyhotovenia vyhlásenia na faktúre

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Vyhlásenie na faktúre môže vyhotoviť ktorýkoľvek vývozca pôsobiaci vo zvýhodnenej krajine v prípade akejkoľvek zásielky pozostávajúcej z jedného alebo viacerých nákladových kusov obsahujúcich pôvodné výrobky, ktorých celková hodnota nepresahuje 6 000  EUR, a pod podmienkou, že sa na tento postup uplatňuje administratívna spolupráca uvedená v ►M1  článku 71 ods. 2 ◄ .

2.  Vývozca vyhotovujúci vyhlásenie na faktúre je pripravený kedykoľvek na žiadosť colných alebo iných príslušných vládnych orgánov vyvážajúcej krajiny predložiť všetky náležité doklady preukazujúce status pôvodu dotknutých výrobkov.

3.  Vyhlásenie na faktúre vývozca vyhotovuje buď vo francúzskom, v anglickom alebo španielskom jazyku tak, že na faktúru, dodací list alebo akýkoľvek iný obchodný doklad na písacom stroji napíše, opečiatkuje alebo vytlačí vyhlásenie, ktorého text je uvedený v prílohe 22-09. Ak je vyhlásenie písané rukou, musí sa použiť atramentové pero a paličkové písmo. Vyhlásenie na faktúre podpisuje vlastnoručne vývozca.

4.  Použitie vyhlásenia na faktúre podlieha týmto podmienkam:

a) 

pre každú zásielku sa vyhotovuje jedno vyhlásenie na faktúre;

b) 

ak tovar, ktorý zásielka obsahuje, už bol preverený vo vyvážajúcej krajine z hľadiska vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“, vývozca môže vo vyhlásení na faktúre uviesť zmienku o tomto preverení.

Článok 76

Podmienky vydávania osvedčenia o pôvode na tlačive A v prípade kumulácie

(článok 64 ods. 1 kódexu)

Ak sa uplatňuje kumulácia podľa článkov 53, 54, 55 alebo 56 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, príslušné vládne orgány zvýhodnenej krajiny požiadané o vydanie osvedčenia o pôvode na tlačive A pre výrobky, pri výrobe ktorých sa používajú materiály s pôvodom v krajine, s ktorou je povolená kumulácia, vychádzajú:

a) 

v prípade dvojstrannej kumulácie z dôkazu o pôvode, ktorý poskytol dodávateľ vývozcu a ktorý bol vydaný v súlade s ustanoveniami článku 77 tohto nariadenia;

b) 

v prípade kumulácie s Nórskom, Švajčiarskom alebo Tureckom z dôkazu o pôvode, ktorý poskytol dodávateľ vývozcu a ktorý bol vydaný v súlade s príslušnými pravidlami pôvodu Nórska, Švajčiarska alebo Turecka, podľa okolností;

c) 

v prípade regionálnej kumulácie z dôkazu o pôvode, ktorý poskytol dodávateľ vývozcu, t. j. osvedčenia o pôvode na tlačive A, vydaného na tlačive uvedenom v prílohe 22-08, alebo podľa okolností vyhlásenia na faktúre, ktorého text je uvedený v prílohe 22-09;

d) 

v prípade rozšírenej kumulácie z dôkazu o pôvode, ktorý poskytol dodávateľ vývozcu a ktorý bol vydaný v súlade s ustanoveniami príslušnej dohody o voľnom obchode medzi Úniou a dotknutou krajinou.

V prípadoch uvedených v prvom pododseku v písmenách a), b), c) a d), kolónka 4 osvedčenia o pôvode na tlačive A obsahuje podľa okolností poznámku:

— 
„EU cumulation“, „Norway cumulation“, „Switzerland cumulation“, „Turkey cumulation“, „regional cumulation“, „extended cumulation with country x“ alebo
— 
„Cumul UE“, „Cumul Norvège“, „Cumul Suisse“, „Cumul Turquie“, „cumul régional“, „cumul étendu avec le pays x“ alebo
— 
„Acumulación UE“, „Acumulación Noruega“, „Acumulación Suiza“, „Acumulación Turquía“, „Acumulación regional“, „Acumulación ampliada con el país x“.

Článok 77

Dôkaz statusu pôvodu v Únii na účely dvojstrannej kumulácie a schváleného vývozcu

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.   ►C2  Status pôvodu výrobkov ◄ Únie sa preukazuje buď:

a) 

predložením sprievodného osvedčenia EUR.1 vydaného na tlačive uvedenom v prílohe 22-10, alebo

b) 

predložením vyhlásenia na faktúre, ktorého text je uvedený v prílohe 22-09 ►M1  ————— ◄ . Vyhlásenie na faktúre môže vyhotoviť ktorýkoľvek vývozca pre zásielky obsahujúce pôvodné výrobky, ktorých celková hodnota nepresahuje 6 000  EUR, alebo schválený vývozca Únie.

2.  Vývozca alebo jeho zástupca v kolónke 2 sprievodného osvedčenia EUR.1 uvádza poznámku „GSP beneficiary countries“ a „EU“ alebo „Pays bénéficiaires du SPG“ a „UE“.

3.  Ustanovenia tohto pododdielu, pododdielov 3 až 9 tohto oddielu a pododdielov 2 a 3 hlavy II kapitoly 1 oddielu 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 týkajúce sa vydávania, používania a následného overovania osvedčení o pôvode na tlačive A sa uplatňujú mutatis mutandis na sprievodné osvedčenia EUR.1 a s výnimkou ustanovení týkajúcich sa ich vydávania aj na vyhlásenia na faktúre.

4.  Colné orgány členských štátov môžu povoliť ktorémukoľvek vývozcovi usadenému na colnom území Únie (ďalej len „schválený vývozca“), ktorý často odosiela výrobky s pôvodom v Únii v rámci dvojstrannej kumulácie, aby vyhotovoval vyhlásenia na faktúre bez ohľadu na hodnotu dotknutých výrobkov, ak uvedený vývozca colným orgánom uspokojivo poskytne všetky potrebné záruky na overenie:

a) 

►C2  statusu pôvodu výrobkov ◄ ;

b) 

splnenia ostatných požiadaviek uplatniteľných v danom členskom štáte.

5.  Colné orgány môžu udelenie statusu schváleného vývozcu podmieniť akýmikoľvek podmienkami, ktoré považujú za primerané. Colné orgány pridelia schválenému vývozcovi číslo colného povolenia, ktoré sa uvádza vo vyhlásení na faktúre.

6.  Colné orgány monitorujú spôsob, akým schválený vývozca používa povolenie. Colné orgány môžu povolenie kedykoľvek odobrať.

Povolenie odoberajú v každom z týchto prípadov:

a) 

schválený vývozca už neposkytuje záruky uvedené v odseku 4;

b) 

schválený vývozca nespĺňa podmienky uvedené v odseku 5;

c) 

schválený vývozca používa povolenie iným nesprávnym spôsobom.

7.  Schválený vývozca nie je povinný podpisovať vyhlásenia na faktúre pod podmienkou, že tento schválený vývozca colným orgánom poskytne písomný záväzok, ktorým preberá plnú zodpovednosť za každé vyhlásenie na faktúre, v ktorom je tento schválený vývozca určený ako ►C2  schválený vývozca, ako keby takéto vyhlásenie vlastnoručne podpísal ◄ .Pododdiel 4

Postupy pri vývoze vo zvýhodnenej krajine a v Únii uplatniteľné v rámci systému VSP Únie odo dňa začatia uplatňovania systému registrovaných vývozcov

Článok 78

Povinnosť vývozcov byť registrovaný a upustenie od tejto povinnosti

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Systém VSP sa uplatňuje v týchto prípadoch:

a) 

keď registrovaný vývozca vyváža tovar spĺňajúci požiadavky tohto pododdielu, pododdielov 3 až 9 tohto oddielu a pododdielov 2 a 3 hlavy II kapitoly 1 oddielu 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446;

b) 

keď ktorýkoľvek vývozca vyváža akúkoľvek zásielku pozostávajúcu z jedného alebo viacerých nákladových kusov obsahujúcich pôvodné výrobky, ak celková hodnota zasielaných pôvodných výrobkov nepresahuje 6 000  EUR.

2.  Hodnota pôvodných výrobkov v zásielke predstavuje hodnotu všetkých pôvodných výrobkov v zásielke, na ktoré sa vzťahuje potvrdenie o pôvode vyhotovené v krajine vývozu.

Článok 79

Postup registrácie vo zvýhodnených krajinách a postupy pri vývoze uplatniteľné počas prechodného obdobia na uplatňovanie systému registrovaných vývozcov

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Zvýhodnené krajiny začnú registráciu vývozcov 1. januára 2017.

Ak však zvýhodnená krajina nemôže začať registráciu k uvedenému dňu, do 1. júla 2016 Komisii písomne oznámi, že registráciu vývozcov odkladá do 1. januára 2018 alebo 1. januára 2019.

2.  Počas obdobia dvanástich mesiacov odo dňa, keď zvýhodnená krajina začne registráciu vývozcov, príslušné orgány danej zvýhodnenej krajiny aj naďalej vydávajú osvedčenia o pôvode na tlačive A na žiadosť vývozcov, ktorí v čase podania žiadosti o vydanie osvedčenia ešte nie sú zaregistrovaní.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 94 ods. 2 tohto nariadenia, osvedčenia o pôvode na tlačive A vydané v súlade s prvým pododsekom tohto odseku, sú v Únii prípustné ako dôkaz o pôvode, ak boli vydané pred dňom registrácie dotknutého vývozcu.

Príslušné orgány zvýhodnenej krajiny, ktoré majú problémy s dokončením registračného procesu v uvedenom období dvanástich mesiacov, môžu Komisiu požiadať o jeho predĺženie. Takéto predĺženie nesmie presiahnuť šesť mesiacov.

3.  Registrovaní aj neregistrovaní vývozcovia vo zvýhodnenej krajine vyhotovujú potvrdenia o pôvode pre zasielané pôvodné výrobky, ak ich celková hodnota nepresahuje 6 000  EUR, a to odo dňa, ku ktorému zvýhodnená krajina plánuje začať registráciu vývozcov.

Vývozcovia po svojej registrácii vyhotovujú potvrdenia o pôvode pre zasielané pôvodné výrobky, ktorých celková hodnota presahuje 6 000  EUR, a to odo dňa, od ktorého je ich registrácia platná v súlade s článkom 86 ods. 4 tohto nariadenia.

4.  Všetky zvýhodnené krajiny uplatňujú systém registrovaných vývozcov najneskôr od 30. júna 2020.Pododdiel 5

Článok 80

Databáza registrovaných vývozcov: povinnosti orgánov

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Komisia zriadi systém na registráciu vývozcov oprávnených osvedčovať pôvod tovaru (systém REX) a sprístupní ho do 1. januára 2017.

▼M2

2.  Príslušné orgány zvýhodnených krajín po doručení úplnej žiadosti uvedenej v prílohe 22-06 bezodkladne pridelia číslo registrovaného vývozcu vývozcovi a do systému REX vložia číslo registrovaného vývozcu, registračné údaje a dátum, od ktorého je registrácia platná v súlade s článkom 86 ods. 4

Colné orgány členských štátov po doručení úplnej žiadosti uvedenej v prílohe 22-06A bezodkladne pridelia číslo registrovaného vývozcu vývozcovi alebo prípadne preposielateľovi tovaru a do systému REX vložia číslo registrovaného vývozcu, registračné údaje a dátum, od ktorého je registrácia platná v súlade s článkom 86 ods. 4

Príslušné orgány zvýhodnenej krajiny alebo colné orgány členského štátu oznámia vývozcovi alebo prípadne preposielateľovi tovaru číslo registrovaného vývozcu pridelené danému vývozcovi alebo preposielateľovi tovaru, ako aj dátum, od ktorého je registrácia platná.

▼B

3.  Ak sa príslušné orgány domnievajú, že informácie poskytnuté v žiadosti nie sú úplné, bezodkladne o tom informujú vývozcu.

4.  Príslušné orgány zvýhodnených krajín a colné orgány členských štátov zabezpečujú aktualizáciu údajov, ktoré zaregistrovali. Tieto údaje menia ihneď potom, ako ich registrovaný vývozca informuje v súlade s článkom 89 tohto nariadenia. ►M1  Príslušné orgány zvýhodnenej krajiny alebo colné orgány členského štátu informujú registrovaného vývozcu o zmene jeho registračných údajov. ◄

Článok 81

Dátum začatia uplatňovania určitých ustanovení

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Články 70, 72, 78 až 80, 82 až 93, 99 až 107, 108, 109 a 112 tohto nariadenia sa uplatňujú na vývoz tovaru uskutočňovaný vývozcami registrovanými v rámci systému REX vo zvýhodnenej krajine odo dňa, ku ktorému uvedená zvýhodnená krajina začína registráciu vývozcov do uvedeného systému. Pokiaľ ide o vývozcov v Únii, tieto články sa uplatňujú od 1. januára 2017.

2.  Články 71, 73, 74 až 77, 94 až 98 a 110 až 112 tohto nariadenia sa uplatňujú na vývoz tovaru uskutočňovaný vývozcami, ktorí nie sú registrovaní v rámci systému REX vo zvýhodnenej krajine. Pokiaľ ide o vývozcov v Únii, tieto články sa uplatňujú do 31. decembra 2017.

Článok 82

Databáza registrovaných vývozcov: prístupové práva do databázy

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Komisia zabezpečuje, aby sa prístup do systému REX poskytoval v súlade s týmto článkom.

2.  Komisia má prístup, ktorý jej umožňuje nahliadnuť do všetkých údajov.

3.  Príslušné orgány zvýhodnenej krajiny majú prístup, ktorý im umožňuje nahliadnuť do údajov týkajúcich sa vývozcov, ktorých zaregistrovali.

4.  Colné orgány členských štátov majú prístup, ktorý im umožňuje nahliadnuť do údajov, ktoré zaregistrovali ony samy, colné orgány iných členských štátov a príslušné orgány zvýhodnených krajín, ako aj Nórsko, Švajčiarsko alebo Turecko. Tento prístup k údajom sa uskutočňuje na účely vykonávania overovaní colných vyhlásení podľa článku 188 kódexu alebo kontroly po prepustení podľa článku 48 kódexu.

5.  Komisia poskytuje príslušným orgánom zvýhodnených krajín ►C2  zabezpečený prístup ◄ do systému REX.

6.  Ak sa niektorá krajina alebo územie vypustia z prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 978/2012, príslušné orgány danej zvýhodnenej krajiny si ponechajú prístup do systému REX, pokiaľ to bude nevyhnutné na to, aby si mohli splniť povinnosti podľa článku 70 tohto nariadenia.

▼M2

7.  Pod podmienkou, že vývozca vyjadrí podpísaním kolónky 6 tlačiva uvedeného v prílohe 22-06 resp. prílohe 22-06A svoj súhlas, Komisia sprístupní verejnosti tieto údaje:

a) 

meno/názov registrovaného vývozcu, ako sa uvádza v kolónke 1 tlačiva uvedeného v prílohe 22-06 resp. prílohe 22-06A;

b) 

adresu miesta, kde je registrovaný vývozca usadený, ako je uvedená v kolónke 1 tlačiva uvedeného v prílohe 22-06 resp. prílohe 22-06A;

c) 

kontaktné údaje uvedené v kolónke 1 a kolónke 2 tlačiva uvedeného v prílohe 22-06 resp. prílohe 22-06A;

d) 

orientačný opis tovaru, ktorý spĺňa podmienky na preferenčné zaobchádzanie, vrátane orientačného zoznamu položiek alebo kapitol harmonizovaného systému, ako sa uvádza v kolónke 4 tlačiva uvedeného v prílohe 22-06 resp. prílohe 22-06A;

e) 

číslo EORI registrovaného vývozcu uvedené v kolónke 1 tlačiva uvedeného v prílohe 22-06A alebo obchodné identifikačné číslo (TIN) registrovaného vývozcu uvedené v kolónke 1 tlačiva uvedeného v prílohe 22-06;

f) 

či je registrovaný vývozca obchodníkom alebo výrobcom, ako sa uvádza v kolónke 3 tlačiva uvedeného v prílohe 22-06 resp. prílohe 22-06A.

Odmietnutie podpísania kolónky 6 nepredstavuje dôvod na zamietnutie registrácie vývozcu.

▼B

8.  Komisia vždy sprístupňuje verejnosti tieto údaje:

a) 

číslo registrovaného vývozcu;

▼M2

b) 

dátum registrácie registrovaného vývozcu;

▼B

►M2  c) ◄  

dátum, od ktorého je registrácia platná;

►M2  d) ◄  

prípadný dátum zrušenia registrácie;

►M2  e) ◄  

informácie o tom, či sa registrácia uplatňuje aj na vývoz do Nórska, Švajčiarska alebo Turecka;

►M2  f) ◄  

dátum poslednej synchronizácie medzi systémom REX a verejnou webovou lokalitou.

Článok 83

Databáza registrovaných vývozcov: ochrana údajov

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Údaje zaregistrované v systéme REX sa spracúvajú výlučne na účely uplatňovania systému VSP, ako sa stanovuje v tomto pododdiele.

2.  Registrovaným vývozcom sa poskytujú informácie stanovené v článku 11 ods. 1 písm. a) až e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ( 8 ) alebo v článku 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES ( 9 ). Okrem toho sa im poskytujú aj tieto informácie:

a) 

informácie týkajúce sa právneho základu spracovateľských operácií, na ktoré sú údaje určené;

b) 

lehotu uchovávania údajov.

Uvedené informácie sa registrovaným vývozcom poskytujú prostredníctvom oznámenia priloženého k žiadosti o registráciu vývozcu uvedenej ►M2  v prílohe 22-06 resp. prílohe 22-06A ◄ .

3.  Každý príslušný orgán vo zvýhodnenej krajine a každý colný orgán v členskom štáte, ktorý do systému REX vložil údaje, sa z hľadiska spracúvania uvedených údajov považuje za prevádzkovateľa.

Komisia sa považuje za spoločného prevádzkovateľa z hľadiska spracúvania všetkých údajov, aby sa zaručilo, že sa registrovaný vývozca bude môcť domáhať svojich práv.

4.  Práva registrovaných vývozcov týkajúce sa spracúvania údajov uchovávaných v systéme REX, uvedených ►M2  v prílohe 22-06 resp. prílohe 22-06A ◄ a spracúvaných vo vnútroštátnych systémoch sa vykonávajú v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov, ktorými členský štát uchovávajúci ich údaje vykonáva smernicu 95/46/ES.

5.  Členské štáty, ktoré vo svojich vnútroštátnych systémoch duplikujú údaje zo systému REX, ku ktorým majú prístup, majú povinnosť duplikované údaje aktualizovať.

6.  Práva registrovaných vývozcov v súvislosti so spracúvaním ich registračných údajov Komisiou sa vykonávajú v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

7.  Všetky žiadosti registrovaných vývozcov o výkon práva prístupu k údajom, práva na ich opravu, vymazanie alebo blokovanie v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 sa podávajú prevádzkovateľovi údajov, ktorý ich vybavuje.

Ak registrovaný vývozca podal Komisii takúto žiadosť bez toho, aby sa pokúsil domáhať sa svojich práv u prevádzkovateľa údajov, Komisia postúpi jeho žiadosť prevádzkovateľovi údajov tohto registrovaného vývozcu.

Ak sa registrovaný vývozca nedomôže svojich práv u prevádzkovateľa údajov, registrovaný vývozca predloží takúto žiadosť Komisii, ktorá bude konať ako prevádzkovateľ. Komisia má právo dané údaje opraviť, vymazať alebo zablokovať.

8.  Vnútroštátne dozorné orgány pre ochranu údajov a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, z ktorých každý koná v rámci svojich príslušných právomocí, spolupracujú a zaisťujú koordinovaný dozor nad registračnými údajmi.

Vnútroštátne dozorné orgány pre ochranu údajov a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, z ktorých každý koná v rámci svojich príslušných právomocí, si podľa potreby vymieňajú príslušné informácie, navzájom si pomáhajú pri vykonávaní auditov a inšpekcií, skúmajú problémy týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tohto nariadenia, ako aj problémy týkajúce sa výkonu nezávislého dozoru alebo výkonu práv dotknutých osôb, vypracúvajú harmonizované návrhy spoločných riešení akýchkoľvek problémov a podporujú zvyšovanie informovanosti o právach na ochranu údajov.

Článok 84

Oznamovacie povinnosti uplatniteľné na členské štáty, pokiaľ ide o vykonávanie systému registrovaných vývozcov (REX)

(článok 64 ods. 1 kódexu)

Členské štáty oznamujú Komisii názvy, adresy a kontaktné údaje svojich colných orgánov, ktoré:

a) 

sú oprávnené registrovať vývozcov a preposielateľov tovaru v systéme REX, meniť a aktualizovať registračné údaje a zrušiť registráciu;

b) 

zodpovedajú za zabezpečenie administratívnej spolupráce s príslušnými orgánmi zvýhodnených krajín, ako sa stanovuje v tomto pododdiele, pododdieloch 3 až 9 tohto oddielu a pododdieloch 2 a 3 hlavy II kapitoly 1 oddielu 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446.

Toto oznámenie sa musí Komisii zaslať do 30. septembra 2016.

Členské štáty Komisiu ihneď informujú o akýchkoľvek zmenách informácií oznámených podľa prvého pododseku.

Článok 85

Postup registrácie v členských štátoch a postupy pri vývoze uplatniteľné počas prechodného obdobia na uplatňovanie systému registrovaných vývozcov

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Colné orgány členských štátov začnú 1. januára 2017 registráciu vývozcov usadených na ich území.

▼M1

2.  Od 1. januára 2018 colné orgány vo všetkých členských štátoch prestanú vydávať sprievodné osvedčenia EUR.1 a schválení vývozcovia prestanú vyhotovovať vyhlásenia na faktúre na účely kumulácie podľa článku 53 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446.

▼B

3.  Colné orgány členských štátov vydávajú do 31. decembra 2017 sprievodné osvedčenia EUR.1 alebo náhradné osvedčenia o pôvode na tlačive A na žiadosť vývozcov alebo preposielateľov tovaru, ktorí ešte nie sú zaregistrovaní. Uplatňuje sa to aj v prípade, ak sú k pôvodným výrobkom zaslaným do Únie priložené potvrdenia o pôvode, ktoré vyhotovil registrovaný vývozca vo zvýhodnenej krajine.

▼M1

Schválení vývozcovia v členských štátoch, ktorí ešte nie sú zaregistrovaní, môžu do 31. decembra 2017 vyhotovovať vyhlásenia na faktúre na účely kumulácie podľa článku 53 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446.

▼B

4.  Registrovaní aj neregistrovaní vývozcovia v Únii vyhotovujú potvrdenia o pôvode pre zasielané pôvodné výrobky, ak ich celková hodnota nepresahuje 6 000  EUR, a to od 1. januára 2017.

Vývozcovia po svojej registrácii vyhotovujú potvrdenia o pôvode pre zasielané pôvodné výrobky, ktorých celková hodnota presahuje 6 000  EUR, a to odo dňa, keď je ich registrácia platná v súlade s článkom 86 ods. 4 tohto nariadenia.

5.  Preposielatelia tovaru, ktorí sú zaregistrovaní, môžu vyhotovovať náhradné potvrdenia o pôvode odo dňa, od ktorého je ich registrácia platná v súlade s článkom 86 ods. 4 tohto nariadenia. Uplatňuje sa to bez ohľadu na to, či je k tovaru priložené osvedčenie o pôvode na tlačive A vydané vo zvýhodnenej krajine alebo vyhlásenie na faktúre alebo potvrdenie o pôvode, ktoré vyhotovil vývozca.

Článok 86

Žiadosť o status registrovaného vývozcu

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Na to, aby sa vývozca stal registrovaným vývozcom, musí podať žiadosť príslušnému orgánu zvýhodnenej krajiny, kde má ústredie alebo kde je trvalo usadený.

Žiadosť sa podáva na tlačive uvedenom v prílohe 22-06.

2.  Na to, aby sa vývozca alebo preposielateľ tovaru usadený na colnom území Únie stal registrovaným vývozcom, musí podať žiadosť colným orgánom daného členského štátu. Žiadosť sa podáva na tlačive uvedenom v ►M2  prílohe 22-06A ◄ .

▼M1

3.  Na účely vývozu v rámci systémov VSP Únie, Nórska alebo Švajčiarska sa vývozcovia musia zaregistrovať len raz.

Číslo registrovaného vývozcu prideľujú vývozcovi príslušné orgány zvýhodnenej krajiny na účely vývozu v rámci systémov VSP Únie, Nórska a Švajčiarska, pokiaľ uvedené krajiny uznali krajinu, v ktorej sa registrácia uskutočnila, za zvýhodnenú krajinu.

Prvý a druhý pododsek sa uplatňujú mutatis mutandis na účely vývozu v rámci systému VSP Turecka, hneď ako táto krajina začne uplatňovať systém REX. Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie (sérii C) dátum, kedy Turecko začne uplatňovať uvedený systém.

▼B

4.  Registrácia je platná odo dňa, keď bola príslušným orgánom zvýhodnenej krajiny alebo colným orgánom členského štátu doručená úplná žiadosť o registráciu v súlade s odsekmi 1 a 2.

5.  Ak je vývozca zastúpený na účely vybavenia vývozných formalít a ak je zástupca vývozcu tiež registrovaným vývozcom, tento zástupca nesmie použiť svoje vlastné číslo registrovaného vývozcu.

▼M1

Článok 87

Systém registrovaných vývozcov: požiadavka na uverejnenie

(článok 64 ods. 1 kódexu)

Komisia na svojej webovej lokalite uverejní dátum, ku ktorému zvýhodnené krajiny začínajú uplatňovať systém REX. Komisia bude tieto informácie aktualizovať.

▼B

Článok 88

Automatická registrácia vývozcov pre krajinu, ktorá sa stáva zvýhodnenou krajinou systému VSP Únie

(článok 64 ods. 1 kódexu)

Ak sa do zoznamu zvýhodnených krajín v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 978/2012 dopĺňa krajina, Komisia vo svojom systéme VSP automaticky aktivuje registrácie všetkých vývozcov zaregistrovaných v danej krajine, pokiaľ sú registračné údaje vývozcov dostupné v systéme REX a sú platné aspoň v systéme VSP Nórska, Švajčiarska alebo Turecka.

V tomto prípade vývozca, ktorý už je zaregistrovaný aspoň v jednom systéme VSP či už Nórska, Švajčiarska alebo Turecka, nemusí svojim príslušným orgánom podať žiadosť o registráciu v systéme VSP Únie.

Článok 89

▼M1

Zrušenie registrácie

▼B

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Registrovaní vývozcovia ihneď informujú príslušné orgány zvýhodnenej krajiny alebo colné orgány členského štátu o zmenách informácií, ktoré poskytli na účely svojej registrácie.

2.  Registrovaní vývozcovia, ktorí už nespĺňajú podmienky na vývoz tovaru v rámci systému VSP alebo ktorí už neplánujú vyvážať tovar v rámci systému VSP, zodpovedajúcim spôsobom informujú príslušné orgány vo zvýhodnenej krajine alebo colné orgány v členskom štáte.

3.  Príslušné orgány vo zvýhodnenej krajine alebo colné orgány v členskom štáte zrušia registráciu, ak registrovaný vývozca:

a) 

už neexistuje;

b) 

už nespĺňa podmienky na vývoz tovaru v rámci systému VSP;

c) 

informoval príslušný orgán zvýhodnenej krajiny alebo colné orgány členského štátu o tom, že už neplánuje vyvážať tovar v rámci systému VSP;

d) 

úmyselne alebo z nedbalosti vyhotoví potvrdenie o pôvode obsahujúce nesprávne informácie a vedúce k tomu, že neoprávnene získa výhody ►C2  preferenčného sadzobného zaobchádzania ◄ , alebo ak registrovaný vývozca dá takéto potvrdenie o pôvode vyhotoviť.

4.  Príslušný orgán zvýhodnenej krajiny alebo colné orgány členského štátu môžu zrušiť registráciu, ak registrovaný vývozca neaktualizuje údaje týkajúce sa jeho registrácie.

5.  Zrušenie registrácií nadobúda účinnosť pre budúcnosť, t. j. pokiaľ ide o potvrdenia o pôvode vyhotovené po dátume zrušenia. Zrušenie registrácie nemá vplyv na platnosť potvrdení o pôvode vyhotovených pred tým, ako bol registrovaný vývozca informovaný o zrušení registrácie.

6.  Príslušný orgán zvýhodnenej krajiny alebo colné orgány členského štátu upovedomia registrovaného vývozcu o zrušení jeho registrácie a o dátume, od ktorého zrušenie nadobúda účinnosť.

7.  Vývozca alebo preposielateľ tovaru majú v prípade zrušenia svojej registrácie k dispozícii súdny prostriedok nápravy.

8.  Zrušenie registrácie registrovaného vývozcu sa anuluje v prípade nesprávneho zrušenia. Vývozca alebo preposielateľ tovaru je oprávnený používať číslo registrovaného vývozcu, ktoré mu bolo pridelené pri registrácii.

9.  Vývozcovia alebo preposielatelia tovaru, ktorých registrácia bola zrušená, môžu podať novú žiadosť o registráciu vývozcu v súlade s článkom 86 tohto nariadenia. Vývozcovia alebo preposielatelia tovaru, ktorých registrácia bola zrušená v súlade s odsekom 3 písm. d) a odsekom 4, môžu byť znovu zaregistrovaní, len ak príslušným orgánom zvýhodnenej krajiny alebo colným orgánom členského štátu, ktoré ich zaregistrovali, preukážu, že napravili situáciu, ktorá viedla k zrušeniu ich registrácie.

10.  Údaje týkajúce sa zrušenej registrácie príslušný orgán zvýhodnenej krajiny alebo colné orgány členského štátu, ktoré ich do systému REX vložili, v tomto systéme uchovávajú najviac desať kalendárnych rokov po kalendárnom roku, v ktorom došlo k zrušeniu. Po týchto desiatich kalendárnych rokoch príslušný orgán zvýhodnenej krajiny alebo colné orgány členského štátu uvedené údaje vymazávajú.

Článok 90

▼M1

Automatické zrušenie registrácií, keď je krajina vyňatá zo zoznamu zvýhodnených krajín

▼B

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Komisia zrušuje všetky registrácie vývozcov registrovaných vo zvýhodnenej krajine, ak sa daná zvýhodnená krajina vypúšťa zo zoznamu zvýhodnených krajín v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 978/2012 alebo ak colné preferencie udelené zvýhodnenej krajine boli dočasne zrušené v súlade s nariadením (EÚ) č. 978/2012.

2.  Ak sa do uvedeného zoznamu daná krajina znovu vkladá alebo ak sa dočasné zrušenie colných preferencií udelených zvýhodnenej krajine skončilo, Komisia opätovne aktivuje registrácie všetkých vývozcov zaregistrovaných v danej krajine, pokiaľ sú registračné údaje týchto vývozcov dostupné v systéme a zostali platné aspoň v systéme VSP Nórska alebo Švajčiarska alebo Turecka. V opačnom prípade sa vývozcovia znovu zaregistrujú v súlade s článkom 86 tohto nariadenia.

3.  V prípade zrušenia registrácií všetkých registrovaných vývozcov vo zvýhodnenej krajine v súlade s prvým odsekom sa údaje zrušených registrácií budú v systéme REX uchovávať aspoň desať kalendárnych rokov po kalendárnom roku, v ktorom došlo k zrušeniu. Po uvedenom období desiatich rokov a ak zvýhodnená krajina nie je zvýhodnenou krajinou v rámci systému VSP Nórska, Švajčiarska ani Turecka dlhšie ako desať rokov, Komisia údaje zrušených registrácií zo systému REX vymaže.

Článok 91

Povinnosti vývozcov

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Vývozcovia a registrovaní vývozcovia si musia plniť tieto povinnosti:

a) 

vedú príslušné obchodné účtovné záznamy o výrobe a dodávkach tovaru oprávneného na preferenčné zaobchádzanie;

b) 

uchovávajú k dispozícii všetky doklady týkajúce sa materiálov používaných pri výrobe;

c) 

uchovávajú všetky colné doklady týkajúce sa materiálov používaných pri výrobe;

d) 

počas aspoň troch rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom bolo vyhotovené potvrdenie o pôvode, alebo dlhšie, ak to vyžadujú vnútroštátne právne predpisy, uchovávajú záznamy o:

i) 

potvrdeniach o pôvode, ktoré vyhotovili;

ii) 

účtovnej evidencii o svojich pôvodných a nepôvodných materiáloch, výrobe a zásobách.

Uvedené záznamy a uvedené potvrdenia o pôvode môžu byť uchovávané v elektronickej podobe, musia však umožňovať sledovateľnosť materiálov používaných pri výrobe vyvážaných výrobkov a potvrdiť status ich pôvodu.

2.  Povinnosti stanovené v odseku 1 sa vzťahujú aj na dodávateľov, ktorí vývozcom poskytujú vyhlásenia dodávateľa potvrdzujúce ►C2  status pôvodu tovaru ◄ , ktorý dodávajú.

3.  Registrovaní aj neregistrovaní preposielatelia tovaru, ktorí vyhotovujú náhradné potvrdenia o pôvode, uchovávajú pôvodné potvrdenie o pôvode, ktoré nahradili, aspoň počas troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bolo náhradné potvrdenie o pôvode vyhotovené, alebo dlhšie, ak to vyžadujú vnútroštátne právne predpisy.

Článok 92

Všeobecné ustanovenia o potvrdení o pôvode

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Potvrdenie o pôvode sa môže vyhotoviť v čase vývozu do Únie alebo keď sa zabezpečil vývoz do Únie.

Ak sa dotknuté výrobky považujú za výrobky s pôvodom vo zvýhodnenej krajine vývozu alebo inej zvýhodnenej krajine v súlade s článkom 55 ods. 4 druhým pododsekom delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 alebo s článkom 55 ods. 6 druhým pododsekom uvedeného nariadenia, potvrdenie o pôvode vyhotoví vývozca vo zvýhodnenej krajine vývozu.

▼M1 —————

▼B

2.  Potvrdenie o pôvode sa môže vyhotoviť aj po vývoze (ďalej len „dodatočné potvrdenie“) dotknutých výrobkov. Takéto dodatočné potvrdenie o pôvode je prípustné, ak sa predkladá colným orgánom v členskom štáte podania colného vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu najneskôr dva roky po dovoze.

Ak sa zásielka rozdelí v súlade s článkom 43 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 a pod podmienkou, že sa dodrží dvojročná lehota uvedená v prvom pododseku, potvrdenie o pôvode môže dodatočne vyhotoviť vývozca z krajiny vývozu výrobkov. Uplatňuje sa to mutatis mutandis, ak sa zásielka rozdelí v inej zvýhodnenej krajine alebo v Nórsku, vo Švajčiarsku alebo v Turecku.

3.  Vývozca poskytuje svojmu zákazníkovi v Únii potvrdenie o pôvode, ktoré obsahuje údaje uvedené v prílohe 22-07. Vyhotovuje sa v anglickom, francúzskom alebo španielskom jazyku.

Môže sa vyhotoviť na akomkoľvek obchodnom doklade, ktorý umožňuje identifikovať dotknutého vývozcu a daný tovar.

▼M2

Vývozca nie je povinný podpísať potvrdenie o pôvode.

▼M2

4.  Odseky 1, 2 a 3 sa uplatňujú mutatis mutandis na:

a) 

potvrdenia o pôvode vyhotovené v Únii na účel dvojstrannej kumulácie uvedenej v článku 53 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446;

b) 

potvrdenia o pôvode tovaru vyvážaného do zvýhodnenej krajiny v systémoch VSP Nórska, Švajčiarska alebo Turecka na účel kumulácie s materiálmi s pôvodom v Únii.

▼B

Článok 93

Potvrdenie o pôvode v prípade kumulácie

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Na účely stanovenia pôvodu materiálov použitých v rámci dvojstrannej alebo regionálnej kumulácie vývozca výrobku, ktorý bol vyrobený s použitím materiálov s pôvodom v krajine, s ktorou je povolená kumulácia, vychádza z potvrdenia o pôvode, ktoré mu poskytol dodávateľ uvedených materiálov. V týchto prípadoch potvrdenie o pôvode vyhotovené vývozcom obsahuje podľa okolností označenie „EU cumulation“, „regional cumulation“, „Cumul UE“, „Cumul regional“ alebo „Acumulación UE“, „Acumulación regional“.

2.  Na účely stanovenia pôvodu materiálov použitých v rámci kumulácie podľa článku 54 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 vývozca výrobku vyrobeného s použitím materiálov s pôvodom v Nórsku, vo Švajčiarsku alebo v Turecku vychádza z dôkazu o pôvode tovaru, ktorý mu poskytol dodávateľ uvedených materiálov, pod podmienkou, že uvedený dôkaz bol vydaný v súlade s ustanoveniami pravidiel pôvodu systému VSP Nórska, Švajčiarska alebo Turecka, podľa okolností. V tomto prípade potvrdenie o pôvode vyhotovené vývozcom obsahuje označenie „Norway cumulation“, „Switzerland cumulation“, „Turkey cumulation“, „Cumul Norvège“, „Cumul Suisse“, „Cumul Turquie“ alebo „Acumulación Noruega“, „Acumulación Suiza“, „Acumulación Turquía“.

3.  Na účely stanovenia pôvodu materiálov použitých v rámci rozšírenej kumulácie podľa článku 56 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 vývozca výrobku vyrobeného s použitím materiálov s pôvodom v krajine, s ktorou je povolená rozšírená kumulácia, vychádza z dôkazu o pôvode tovaru, ktorý mu poskytol dodávateľ uvedených materiálov, pod podmienkou, že uvedený dôkaz bol vydaný v súlade s ustanoveniami príslušnej dohody o voľnom obchode medzi Úniou a dotknutou krajinou.

V tomto prípade potvrdenie o pôvode vyhotovené vývozcom obsahuje označenie „extended cumulation with country x“, „cumul étendu avec le pays x“ alebo „Acumulación ampliada con el país x“.Pododdiel 6

Postupy pri prepustení do voľného obehu v Únii uplatniteľné v rámci systému VSP Únie do dňa začatia uplatňovania systému registrovaných vývozcov

Článok 94

Podávanie a platnosť osvedčení o pôvode na tlačive A alebo vyhlásení na faktúre a ich oneskorené predkladanie

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Osvedčenia o pôvode na tlačive A alebo vyhlásenia na faktúre sa predkladajú colným orgánom členských štátov dovozu v súlade s postupmi týkajúcimi sa colného vyhlásenia.

2.  Dôkaz o pôvode je platný desať mesiacov odo dňa jeho vydania vo vyvážajúcej krajine a v uvedenej lehote sa predkladá colným orgánom dovážajúcej krajiny.

Dôkazy o pôvode, ktoré sa colným orgánom dovážajúcej krajiny predložia po uplynutí obdobia ich platnosti, sa môžu prijať na účely uplatnenia colných preferencií, ak v stanovenej lehote neboli predložené z dôvodu výnimočných okolností.

V ostatných prípadoch oneskoreného predloženia môžu colné orgány dovážajúcej krajiny prijať dôkazy o pôvode, ak boli dané výrobky predložené colnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty.

Článok 95

Nahradenie osvedčení o pôvode na tlačive A a vyhlásení na faktúre

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Ak sa pôvodné výrobky, ktoré ešte neboli prepustené do voľného obehu, umiestnia pod kontrolu colného úradu členského štátu, uvedený colný úrad na písomnú žiadosť preposielateľa nahrádza pôvodné osvedčenie o pôvode na tlačive A alebo vyhlásenie na faktúre jedným alebo viacerými osvedčeniami o pôvode na tlačive A (náhradné osvedčenie) na účely zaslania všetkých týchto výrobkov alebo ich časti na iné miesto v Únii alebo do Nórska alebo Švajčiarska. Preposielateľ vo svojej žiadosti uvádza, či sa má k náhradnému osvedčeniu pripojiť fotokópia pôvodného dôkazu o pôvode.

2.  Náhradné osvedčenie sa vyhotovuje v súlade s prílohou 22-19.

Colný úrad overuje, či náhradné osvedčenie zodpovedá pôvodnému osvedčeniu o pôvode.

3.  Ak žiadosť o náhradné osvedčenie podáva preposielateľ konajúci v dobrej viere, nie je zodpovedný za presnosť údajov uvedených v pôvodnom dôkaze o pôvode.

4.  Colný úrad, ktorý je požiadaný o vydanie náhradného osvedčenia, na pôvodný dôkaz o pôvode alebo na prílohu k nemu uvádza hmotnosť, počet a povahu zasielaných výrobkov, ako aj krajinu ich určenia a uvádza v ňom poradové čísla zodpovedajúceho náhradného osvedčenia alebo osvedčení. Pôvodný dôkaz o pôvode uchováva aspoň tri roky.

5.  V prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahujú colné preferencie na základe výnimky udelenej v súlade s článkom 64 ods. 6 kódexu, sa postup stanovený v tomto článku uplatňuje len vtedy, ak sú tieto výrobky určené pre Úniu.

Článok 96

Dovoz po častiach s použitím osvedčení o pôvode na tlačive A alebo vyhlásení na faktúre

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Ak sa na žiadosť dovozcu a za podmienok stanovených colnými orgánmi dovážajúceho členského štátu dovážajú po častiach nezmontované alebo rozmontované výrobky v zmysle ►C2  všeobecného interpretačného pravidla 2 a) ◄ harmonizovaného systému, ktoré sú zatriedené do triedy XVI alebo XVII alebo položiek 7308 a 9406 harmonizovaného systému, colným orgánom sa v prípade takýchto výrobkov môže predložiť jeden dôkaz o pôvode pri dovoze prvej časti.

2.  Na žiadosť dovozcu a so zreteľom na podmienky stanovené colnými orgánmi dovážajúceho členského štátu sa týmto colným orgánom môže predložiť jeden dôkaz o pôvode tovaru pri dovoze prvej zásielky, ak tovar:

a) 

je dovážaný v rámci častých a súvislých obchodných tokov značnej obchodnej hodnoty;

b) 

je predmetom tej istej kúpno-predajnej zmluvy a strany tejto zmluvy sú usadené vo vyvážajúcej krajine alebo v členskom štáte(-och);

c) 

je zatriedený do toho istého (osemmiestneho) číselného znaku kombinovanej nomenklatúry;

d) 

pochádza výhradne od toho istého vývozcu, je určený tomu istému dovozcovi a podlieha vstupným formalitám na tom istom colnom úrade toho istého členského štátu.

Tento postup sa uplatňuje v období určenom príslušnými colnými orgánmi.

Článok 97

Výnimky z povinnosti poskytovať osvedčenie o pôvode na tlačive A alebo vyhlásenie na faktúre

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Výrobky, ktoré súkromné osoby zasielajú ako malé balíky súkromným osobám alebo ktoré sú súčasťou osobnej batožiny cestujúcich, sa považujú za pôvodné výrobky, na ktoré sa vzťahujú colné preferencie VSP, bez toho, aby sa vyžadovalo predloženie osvedčenia o pôvode na tlačive A alebo vyhlásenie na faktúre pod podmienkou, že:

a) 

takéto výrobky:

i) 

sa nedovážajú na obchodné účely;

ii) 

boli deklarované ako výrobky spĺňajúce podmienky na využívanie systému VSP;

b) 

o vierohodnosti vyhlásenia uvedeného v písmene a) bode ii) nie sú pochybnosti.

2.  Dovoz sa nepovažuje za dovoz na obchodné účely, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) 

dovoz je príležitostný;

b) 

dovážajú sa výlučne výrobky na osobnú potrebu príjemcov alebo cestujúcich, alebo ich príbuzných;

c) 

z povahy a množstva výrobkov je zrejmé, že nie sú určené na obchodné účely.

3.  Celková hodnota výrobkov uvedených v odseku 2 nepresahuje 500 EUR v prípade malých balíkov alebo 1 200  EUR v prípade výrobkov, ktoré sú súčasťou osobnej batožiny cestujúcich.

Článok 98

Nezrovnalosti a formálne chyby v osvedčeniach o pôvode v tlačive A alebo vo vyhlásení na faktúre

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Zistenie drobných nezrovnalostí medzi údajmi v osvedčeniach o pôvode na tlačive A alebo vo vyhlásení na faktúre a údajmi v dokladoch predložených colnému úradu na účely vybavenia formalít pri dovoze výrobkov ipso facto neurobí osvedčenie či vyhlásenie nulitným, ak sa riadne preukáže, že uvedený doklad skutočne zodpovedá predloženým výrobkom.

2.  Zjavné formálne chyby v osvedčení o pôvode na tlačive A, sprievodnom osvedčení EUR.1 alebo vo vyhlásení na faktúre nie sú dôvodom odmietnutia tohto dokladu, ak nevyvolávajú pochybnosti o správnosti údajov uvedených v danom doklade.Pododdiel 7

Postupy pri prepustení do voľného obehu v Únii uplatniteľné v rámci systému VSP Únie odo dňa začatia uplatňovania systému registrovaných vývozcov

Článok 99

Platnosť potvrdenia o pôvode

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Potvrdenie o pôvode sa vyhotovuje pre každú zásielku.

2.  Potvrdenie o pôvode platí dvanásť mesiacov odo dňa jeho vyhotovenia.

3.  Jedno potvrdenie o pôvode sa môže vzťahovať na viaceré zásielky, ak tovar spĺňa tieto podmienky:

a) 

predkladá sa nezmontovaný alebo rozmontovaný v zmysle ►C2  všeobecného interpretačného pravidla 2 a) ◄ harmonizovaného systému;

b) 

patrí do triedy XVI alebo XVII alebo do položky 7308 alebo 9406 harmonizovaného systému a

c) 

má sa dovážať po častiach.

Článok 100

Prípustnosť potvrdenia o pôvode

(článok 64 ods. 1 kódexu)

Na to, aby boli dovozcovia oprávnení žiadať o zvýhodnenie zo systému VSP na základe potvrdenia o pôvode, musí byť tovar vyvezený v deň, keď zvýhodnená krajina, z ktorej sa tovar vyváža, začala registráciu vývozcov v súlade s článkom 79 tohto nariadenia, alebo po uvedenom dni.

Ak sa krajina prijala alebo znovu prijala za zvýhodnenú krajinu, pokiaľ ide o výrobky uvedené v nariadení (EÚ) č. 978/2012, na tovar s pôvodom v uvedenej krajine sa vzťahuje zvýhodnenie v rámci všeobecného systému preferencií pod podmienkou, že bol zo zvýhodnenej krajiny vyvezený v deň alebo pod dni, ku ktorému táto zvýhodnená krajina začala uplatňovať systém registrovaných vývozcov uvedený v článku 70 ods. 3 tohto nariadenia.

Článok 101

Nahrádzanie potvrdení o pôvode

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Ak sa pôvodné výrobky, ktoré ešte neboli prepustené do voľného obehu, umiestnia pod kontrolu colného úradu členského štátu, preposielateľ môže nahradiť pôvodné potvrdenie o pôvode jedným alebo viacerými náhradnými potvrdeniami o pôvode (náhradné potvrdenia) na účely zaslania všetkých týchto výrobkov alebo ich časti v rámci colného územia Únie alebo do Nórska alebo Švajčiarska.

Náhradné potvrdenie sa vyhotovuje v súlade s požiadavkami v prílohe 22-20.

Náhradné potvrdenia o pôvode sa môžu vyhotoviť, len ak bolo pôvodné potvrdenie o pôvode vyhotovené v súlade s článkami 92, 93, 99 a 100 tohto nariadenia a prílohou 22-07.

2.  Preposielatelia musia byť registrovaní na účely vyhotovovania náhradných potvrdení o pôvode, pokiaľ ide o pôvodné výrobky, ktoré sa majú zasielať na iné miesto v rámci územia Únie, ak celková hodnota pôvodných výrobkov pôvodnej zásielky, ktorá sa má rozdeliť, presahuje 6 000  EUR.

Ak však celková hodnota pôvodných výrobkov pôvodnej zásielky, ktorá sa má rozdeliť, presahuje 6 000  EUR, preposielatelia, ktorí nie sú registrovaní, môžu vyhotoviť náhradné potvrdenia o pôvode, ak pripoja kópiu pôvodného potvrdenia o pôvode vyhotoveného v zvýhodnenej krajine.

3.  Náhradné potvrdenia o pôvode týkajúce sa výrobkov, ktoré sa majú zaslať do Nórska alebo Švajčiarska, môžu vyhotovovať len preposielatelia registrovaní v systéme REX.

4.  Náhradné potvrdenie o pôvode platí dvanásť mesiacov odo dňa vyhotovenia pôvodného potvrdenia o pôvode.

5.  Odseky 1 až 4 sa uplatňujú aj na potvrdenia nahrádzajúce náhradné potvrdenia o pôvode.

6.  Ak sa na výrobky vzťahujú colné preferencie na základe výnimky udelenej v súlade s článkom 64 ods. 6 kódexu, nahradenie stanovené v tomto článku sa môže vykonať, len ak sú takéto výrobky určené pre Úniu.

Článok 102

Všeobecné zásady a preventívne opatrenia, ktoré má prijať deklarant

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Ak deklarant žiada o preferenčné zaobchádzanie v rámci systému VSP, musí v colnom vyhlásení na prepustenie do voľného obehu uviesť odkaz na potvrdenie o pôvode. Týmto odkazom na potvrdenie o pôvode bude dátum jeho vydania vo formáte rrrrmmdd, pričom rrrr je rok, mm je mesiac a dd je deň. Ak celková hodnota zasielaných pôvodných výrobkov presahuje 6 000  EUR, deklarant musí uviesť aj číslo registrovaného vývozcu.

2.  Ak deklarant požiadal o uplatňovanie systému VSP v súlade s odsekom 1 bez toho, aby mal v čase prijatia colného vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu v držbe potvrdenie o pôvode, uvedené colné vyhlásenie sa považuje za ►M1  zjednodušené ◄ v zmysle článku 166 kódexu a tak sa k nemu aj pristupuje.

3.  Deklarant sa pred navrhnutím tovaru na prepustenie do voľného obehu riadne ubezpečí, že tovar spĺňa pravidlá uvedené v tomto pododdiele, pododdieloch 3 až 9 tohto oddielu a pododdieloch 2 a 3 hlavy II kapitoly 1 oddielu 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, konkrétne tak, že skontroluje:

a) 

na verejnej webovej lokalite, či je vývozca zaregistrovaný v systéme REX, ak celková hodnota zasielaných pôvodných výrobkov presahuje 6 000  EUR, a

b) 

či je potvrdenie o pôvode tovaru vyhotovené v súlade s prílohou 22-07 ►M1  ————— ◄ .

Článok 103

Výnimky z povinnosti poskytovať potvrdenie o pôvode

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Povinnosť vyhotoviť a predložiť potvrdenie o pôvode sa nevzťahuje na tieto výrobky:

a) 

výrobky, ktoré súkromné osoby zasielajú ako malé balíky súkromným osobám a ktorých celková hodnota nepresahuje 500 EUR;

b) 

výrobky, ktoré sú súčasťou osobnej batožiny cestujúcich a ktorých celková hodnota nepresahuje 1 200  EUR.

2.  Výrobky uvedené v odseku 1 spĺňajú tieto podmienky:

a) 

nedovážajú sa na obchodné účely;

b) 

boli deklarované ako výrobky spĺňajúce podmienky na využívanie systému VSP;

c) 

o vierohodnosti vyhlásenia uvedeného v písmene b) nie sú pochybnosti.

3.  Na účely odseku 2 písm. a) sa dovoz nepovažuje za dovoz na obchodné účely, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) 

dovoz je príležitostný;

b) 

dovážajú sa výlučne výrobky na osobnú potrebu príjemcov alebo cestujúcich, alebo ich príbuzných;

c) 

z povahy a množstva výrobkov je zrejmé, že nie sú určené na obchodné účely.

Článok 104

Nezrovnalosti a formálne ►C2  chyby v potvrdeniach ◄ o pôvode; oneskorené predloženie potvrdení o pôvode

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Zistenie drobných nezrovnalostí medzi údajmi uvedenými ►C2  v potvrdení o pôvode ◄ a údajmi v dokladoch predložených colným orgánom na účely vybavenia formalít pri dovoze výrobkov ipso facto neurobí potvrdenie o pôvode nulitným, ak sa riadne preukáže, že uvedený doklad skutočne zodpovedá predloženým výrobkom.

2.  Zjavné formálne chyby ako napríklad preklepy ►C2  v potvrdení o pôvode ◄ nie sú dôvodom odmietnutia tohto dokladu, ak nevyvolávajú pochybnosti o správnosti údajov uvedených v danom doklade.

3.  Potvrdenia o pôvode, ktoré sa colným orgánom dovážajúcej krajiny predložia po uplynutí obdobia platnosti uvedeného v článku 99 tohto nariadenia, sa môžu prijať na účely uplatnenia colných preferencií, ak v stanovenej lehote neboli predložené z dôvodu výnimočných okolností. V ostatných prípadoch oneskoreného predloženia môžu colné orgány dovážajúcej krajiny prijať potvrdenia o pôvode, ak boli dané výrobky predložené colnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty.

Článok 105

Dovoz po častiach s použitím potvrdení o pôvode

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Postup uvedený v článku 99 ods. 3 tohto nariadenia sa uplatňuje na obdobie určené colnými orgánmi členských štátov.

2.  Colné orgány členských štátov dovozu, ktoré dohliadajú na po sebe idúce prepúšťania tovaru do voľného obehu, overujú, či po sebe idúce zásielky predstavujú časť nezmontovaných alebo rozmontovaných výrobkov, pre ktoré bolo vyhotovené potvrdenie o pôvode.

Článok 106

Pozastavenie uplatňovania preferencie

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Ak majú colné orgány pochybnosti o ►C2  statuse pôvodu výrobkov ◄ , môžu deklaranta požiadať, aby v nimi určenej primeranej lehote predložil všetky dostupné dôkazy na účely overenia presnosti údaja o pôvode vo vyhlásení alebo splnenia podmienok podľa článku 43 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446.

2.  Colné orgány môžu počas trvania postupu overovania stanoveného v článku 109 tohto nariadenia pozastaviť uplatňovanie preferenčného sadzobného opatrenia, ak:

a) 

informácie, ktoré deklarant poskytol, nie sú dostatočné na potvrdenie ►C2  statusu pôvodu výrobkov ◄ alebo splnenia podmienok stanovených v článku 42 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 alebo článku 43 uvedeného nariadenia;

b) 

deklarant neodpovie v lehote stanovenej na poskytnutie informácií uvedených v odseku 1.

3.  Kým sa čaká na informácie vyžiadané od deklaranta a uvedené v odseku 1 alebo na výsledky postupu overovania uvedeného v odseku 2, dovozcovi sa navrhne prepustiť výrobky s výhradou akýchkoľvek preventívnych opatrení považovaných za potrebné.

Článok 107

Zamietnutie udeliť colnú preferenciu

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Colné orgány členského štátu dovozu zamietnu udeliť colné preferencie bez toho, aby museli požiadať o ďalšie dôkazy alebo zaslať zvýhodnenej krajine žiadosť o overenie, ak:

a) 

tovar nie je ten istý ako tovar uvedený ►C2  v potvrdení o pôvode ◄ ;

b) 

deklarant pre dotknuté výrobky nepredloží potvrdenie o pôvode, ak sa také potvrdenie vyžaduje;

c) 

bez toho, aby bol dotknutý článok 78 ods. 1 písm. b) a článok 79 ods. 3 tohto nariadenia, potvrdenie o pôvode v držbe deklaranta nevyhotovil vývozca registrovaný v zvýhodnenej krajine;

d) 

potvrdenie o pôvode tovaru nie je vyhotovené v súlade s prílohou 22-07;

e) 

podmienky článku 43 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 nie sú splnené.

2.  Colné orgány členského štátu dovozu odmietnu udeliť colné preferencie na základe žiadosti o overenie v zmysle článku 109 adresovanej príslušným orgánom zvýhodnenej krajiny, ak colné orgány členského štátu dovozu:

a) 

dostali odpoveď, podľa ktorej vývozca nebol oprávnený vyhotoviť potvrdenie o pôvode;

b) 

dostali odpoveď, podľa ktorej dotknuté výrobky nemajú pôvod v zvýhodnenej krajine alebo neboli splnené podmienky článku 42 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446;

c) 

majú odôvodnené pochybnosti, pokiaľ ide o platnosť potvrdenia o pôvode alebo presnosť informácií od deklaranta týkajúcich sa skutočného pôvodu predmetných výrobkov, ak požiadali o overenie, a je splnená niektorá z týchto podmienok:

i) 

v lehote povolenej v súlade s článkom 109 tohto nariadenia nedostali žiadnu odpoveď alebo

ii) 

dostali odpoveď, ktorá neposkytuje relevantné odpovede na otázky uvedené v žiadosti.Pododdiel 8

Kontrola pôvodu v rámci systému VSP Únie

Článok 108

Povinnosti príslušných orgánov v súvislosti s kontrolou pôvodu po dni začatia uplatňovania systému registrovaných vývozcov

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Na účely zabezpečenia dodržiavania pravidiel týkajúcich sa ►C2  statusu pôvodu výrobkov ◄ príslušné orgány zvýhodnenej krajiny vykonávajú:

a) 

na žiadosť colných orgánov členských štátov overovanie ►C2  statusu pôvodu výrobkov ◄ ;

b) 

z vlastnej iniciatívy pravidelné kontroly vývozcov.

Prvý pododsek sa uplatňuje mutatis mutandis na žiadosti zasielané orgánom Nórska a Švajčiarska o overenie náhradných potvrdení o pôvode vyhotovených na ich území s cieľom požiadať tieto orgány o ďalšiu úzku spoluprácu s príslušnými orgánmi v zvýhodnenej krajine.

Rozšírená kumulácia sa podľa článku 56 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 povoľuje, len ak sa krajina, s ktorou má Únia platnú dohodu o voľnom obchode, zaviaže poskytovať zvýhodnenej krajine podporu v oblasti administratívnej spolupráce rovnakým spôsobom, akým by takúto podporu poskytovala colným orgánom členských štátov v súlade s príslušnými ustanoveniami dotknutej dohody o voľnom obchode.

2.  Kontrolami uvedenými v odseku 1 písm. b) sa musí zaistiť, aby si vývozcovia nepretržite plnili svoje povinnosti. Vykonávajú sa v intervaloch určených na základe náležitých kritérií analýzy rizík. Príslušné orgány zvýhodnených krajín na tento účel vývozcov žiadajú o predloženie kópií alebo zoznamu potvrdení o pôvode, ktoré vyhotovili.

3.  Príslušné orgány zvýhodnených krajín majú právo požadovať akékoľvek dôkazy a vykonávať akékoľvek kontroly účtovných záznamov vývozcu, prípadne výrobcov, ktorí sú jeho dodávateľmi, a to aj v ich priestoroch, alebo vykonávať akékoľvek iné kontroly, ktoré považujú za vhodné.

Článok 109

Následné overenie potvrdení o pôvode a náhradných potvrdení o pôvode

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Následné overovanie potvrdení o pôvode alebo náhradných potvrdení o pôvode sa vykonáva na základe náhodného výberu alebo kedykoľvek, keď majú colné orgány členských štátov odôvodnené pochybnosti o pravosti daných dokladov, statuse pôvodu dotknutých výrobkov alebo splnení ostatných požiadaviek tohto pododdielu, pododdielov 3 až 9 tohto oddielu a pododdielov 2 a 3 hlavy II kapitoly 1 oddielu 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446.

Ak colné orgány členského štátu požiadajú príslušné orgány zvýhodnenej krajiny o spoluprácu pri overení platnosti potvrdení o pôvode tovaru, ►C2  statusu pôvodu výrobkov ◄ alebo oboje, vo svojej žiadosti prípadne uvádzajú dôvody, pre ktoré majú odôvodnené pochybnosti o platnosti potvrdenia o pôvode alebo o ►C2  statuse pôvodu výrobkov ◄ .

Na podporu žiadosti o overenie sa môže preposlať exemplár potvrdenia o pôvode alebo náhradného potvrdenia o pôvode a akékoľvek ďalšie informácie alebo doklady, z ktorých vyplýva, že informácie uvedené v danom potvrdení alebo náhradnom potvrdení sú nesprávne.

Žiadajúci členský štát stanovuje na oznámenie výsledkov overovania počiatočnú lehotu šiestich mesiacov, ktorá sa začína dňom žiadosti o overenie, s výnimkou žiadostí zasielaných Nórsku alebo Švajčiarsku na účely overenia náhradných potvrdení o pôvode vyhotovených na ich území na základe potvrdenia o pôvode tovaru vyhotoveného v zvýhodnenej krajine, v prípade ktorých sa táto lehota predlžuje na osem mesiacov.

2.  Ak v prípadoch odôvodnených pochybností nepríde žiadna odpoveď v lehote uvedenej v odseku 1, alebo ak odpoveď neobsahuje dostatočné informácie na určenie skutočného pôvodu výrobkov, príslušným orgánom sa zasiela druhé oznámenie. V tomto oznámení sa stanovuje ďalšia najviac šesťmesačná lehota. Ak sa po druhom oznámení výsledky overenia žiadajúcim orgánom neoznámia do šiestich mesiacov odo dňa zaslania druhého oznámenia alebo ak tieto výsledky neumožňujú určiť pravosť predmetného dokladu alebo skutočný pôvod výrobkov, žiadajúce orgány zamietajú oprávnenie na colné preferencie.

3.  Ak sa zdá, že z overovania stanoveného v odseku 1 alebo z akýchkoľvek iných dostupných informácií vyplýva, že sa porušujú pravidlá pôvodu, vyvážajúca zvýhodnená krajina z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť colných orgánov členských štátov alebo na žiadosť Komisie vykoná náležité vyšetrovanie alebo zabezpečí, aby sa takéto vyšetrovanie vykonalo s primeranou naliehavosťou s cieľom odhaliť takéto porušenia pravidiel a zabrániť im. Komisia alebo colné orgány členských štátov sa na tento účel môžu na týchto vyšetrovaniach zúčastniť.

Článok 110

Následné overovanie osvedčení o pôvode na tlačive A a vyhlásení na faktúre

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Následné overovanie osvedčení o pôvode na tlačive A a vyhlásení na faktúre sa vykonáva na základe náhodného výberu alebo kedykoľvek, keď majú colné orgány členských štátov odôvodnené pochybnosti o pravosti takýchto dokladov, statuse pôvodu dotknutých výrobkov alebo splnení ostatných požiadaviek tohto pododdielu, pododdielov 3 až 9 tohto oddielu a pododdielov 2 a 3 hlavy II kapitoly 1 oddielu 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446.

2.  Pri podávaní žiadosti o následné overenie vrátia colné orgány členských štátov osvedčenie o pôvode na tlačive A a faktúru, ak bola predložená, vyhlásenie na faktúre alebo kópie týchto dokladov príslušným vládnym orgánom vo vyvážajúcej zvýhodnenej krajine, pričom prípadne uvedú dôvody svojho pátrania. Na podporu žiadosti o overenie sa preposielajú všetky doklady a získané informácie, z ktorých vyplýva, že informácie uvedené v danom dôkaze o pôvode sú nesprávne.

Ak sa colné orgány členských štátov rozhodnú pozastaviť udeľovanie colných preferencií až do výsledku overovania, navrhnú dovozcovi prepustiť výrobky s výhradou akýchkoľvek preventívnych opatrení považovaných za potrebné.

▼M1

3.  Ak sa podala žiadosť o následné overenie, takéto overenie sa vykonáva a jeho výsledky sa colným orgánom členských štátov oznamujú najneskôr do šiestich mesiacov alebo v prípade žiadostí zasielaných Nórsku alebo Švajčiarsku na účely overenia náhradných dôkazov o pôvode vyhotovených na ich území na základe osvedčenia o pôvode na tlačive A alebo vyhlásenia na faktúre vyhotoveného v zvýhodnenej krajine najneskôr do ôsmich mesiacov odo dňa zaslania žiadosti. Na základe týchto výsledkov sa má dať stanoviť, či sa daný dôkaz o pôvode vzťahuje na skutočne vyvezené výrobky a či sa tieto výrobky môžu považovať za výrobky s pôvodom v zvýhodnenej krajine.

▼B

4.  V prípade osvedčení o pôvode na tlačive A vydaných na základe dvojstrannej kumulácie odpoveď obsahuje jeden alebo viac exemplárov sprievodných osvedčení EUR.1, alebo prípadne zodpovedajúceho vyhlásenia alebo vyhlásení na faktúre.

5.  Ak v prípadoch odôvodnených pochybností nepríde žiadna odpoveď do šiestich mesiacov podľa odseku 3 alebo ak odpoveď neobsahuje dostatočné informácie na určenie pravosti predmetného dokladu alebo skutočného pôvodu výrobkov, príslušným orgánom sa zasiela druhé oznámenie. Ak sa po druhom oznámení výsledky overenia žiadajúcim orgánom neoznámia do štyroch mesiacov odo dňa zaslania druhého oznámenia alebo ak tieto výsledky neumožňujú určiť pravosť predmetného dokladu alebo skutočný pôvod výrobkov, žiadajúce orgány zamietajú oprávnenie na colné preferencie, s výnimkou prípadov výnimočných okolností.

6.  Ak sa zdá, že z postupu overovania alebo z akýchkoľvek iných dostupných informácií vyplýva, že sa porušujú pravidlá pôvodu, vyvážajúca zvýhodnená krajina z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť colných orgánov členských štátov vykoná náležité vyšetrovanie alebo zabezpečí, aby sa takéto vyšetrovanie vykonalo s primeranou naliehavosťou s cieľom odhaliť takéto porušenia pravidiel a zabrániť im. Komisia alebo colné orgány členských štátov sa na tento účel môžu na týchto vyšetrovaniach zúčastniť.

7.  Na účely následného overenia osvedčení o pôvode na tlačive A vývozcovia uchovávajú všetky príslušné doklady preukazujúce status pôvodu dotknutých výrobkov a príslušné vládne orgány vyvážajúcej zvýhodnenej krajiny uchovávajú exempláre osvedčení, ako aj všetky súvisiace vývozné doklady. Tieto doklady sa uchovávajú aspoň tri roky od konca roku, v ktorom bolo osvedčenie o pôvode na tlačive A vydané.

Článok 111

Následné overovanie dôkazov o pôvode týkajúcich sa výrobkov, ktoré získali status pôvodu prostredníctvom kumulácie

(článok 64 ods. 1 kódexu)

Články 73 a 110 tohto nariadenia sa uplatňujú aj medzi krajinami tej istej regionálnej skupiny na účely poskytovania informácií Komisii alebo colným orgánom členských štátov a následného overovania osvedčení o pôvode na tlačive A alebo vyhlásení na faktúre vydaných v súlade s pravidlami regionálnej kumulácie pôvodu.Pododdiel 9

Iné ustanovenia uplatniteľné v rámci systému VSP Únie

Článok 112

Ceuta a Melilla

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Články 41 až 58 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 sa uplatňujú pri určovaní toho, či sa za výrobky s pôvodom v zvýhodnenej krajine môžu považovať výrobky vyvážané do Ceuty alebo Melilly, alebo za výrobky s pôvodom v Ceute a Melille výrobky vyvážané do zvýhodnenej krajiny na účely dvojstrannej kumulácie.

2.  Články 74 až 79 a články 84 až 93 tohto nariadenia sa uplatňujú na výrobky vyvážané zo zvýhodnenej krajiny do Ceuty a Melilly a na výrobky vyvážené z Ceuty a Melilly do zvýhodnenej krajiny na účely dvojstrannej kumulácie.

3.  Na účely uvedené v odsekoch 1 a 2 sa Ceuta a Melilla považujú za jedno územie.Pododdiel 10

Dôkazy o pôvode uplatniteľné v rámci pravidiel o pôvode na účely preferenčných sadzobných opatrení, ktoré Únia prijala jednostranne pre určité krajiny alebo územia

Článok 113

Všeobecné požiadavky

(článok 64 ods. 1 kódexu)

Na výrobky s pôvodom v jednej zo zvýhodnených krajín alebo území sa vzťahujú sadzobné preferencie uvedené v článku 59 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 na základe predloženia niektorého z týchto dokladov:

a) 

sprievodného osvedčenia EUR.1 vydaného na tlačive uvedenom v prílohe 22-10 alebo

b) 

v prípadoch uvedených v článku 119 ods. 1 vyhlásenia, ktorého text je uvedený v prílohe 22-13 a ktoré vývozca uvedie na faktúre, dodacom liste alebo akomkoľvek inom obchodnom doklade, v ktorom sú dotknuté výrobky opísané dostatočne podrobne na to, aby sa dali identifikovať (ďalej len „vyhlásenie na faktúre“).

Kolónka 7 sprievodných osvedčení EUR.1 alebo vyhlásenia na faktúre obsahuje poznámku „Autonomous trade measures“ alebo „Mesures commerciales autonomes“.

Článok 114

Postup pri vydávaní sprievodného osvedčenia EUR.1

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Pôvodné výrobky v zmysle hlavy II kapitoly 1 oddielu 2 pododdielu 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 sú pri dovoze do Únie oprávnené na využívanie colných preferencií uvedených v článku 59 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 pod podmienkou, že boli dopravené priamo do Únie v zmysle článku 69 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, po predložení sprievodného osvedčenia EUR.1 vydaného colnými alebo inými príslušnými vládnymi orgánmi zvýhodnenej krajiny alebo územia pod podmienkou, že táto zvýhodnená krajina alebo územie:

a) 

oznámila Komisii informácie požadované v článku 124 tohto nariadenia a

b) 

pomáha Únii tým, že colným orgánom členských štátov umožňuje overiť pravosť dokladu alebo presnosť informácií týkajúcich sa skutočného pôvodu predmetných výrobkov.

2.  Sprievodné osvedčenie EUR.1 sa môže vydať, len ak môže slúžiť ako listinný dôkaz požadovaný na účely colných preferencií uvedených v článku 59 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446.

3.  Sprievodné osvedčenie EUR.1 sa vydáva len na písomnú žiadosť vývozcu alebo jeho zástupcu. Takáto žiadosť sa podáva na tlačive uvedenom v prílohe 22-10 a vypĺňa sa v súlade s ustanoveniami tohto článku a článkov 113, 115, 116, 117, 118, 121 a 123 tohto nariadenia.

Žiadosti o sprievodné osvedčenia EUR.1 príslušné orgány vyvážajúcej zvýhodnenej krajiny alebo územia alebo členského štátu uchovávajú aspoň tri roky od konca roka, v ktorom bolo sprievodné osvedčenie vydané.

4.  Vývozca alebo jeho zástupca spolu so svojou žiadosťou predkladá akékoľvek primerané podporné doklady preukazujúce, že výrobky ktoré sa majú vyviezť, spĺňajú podmienky na vydanie sprievodného osvedčenia EUR.1.

Vývozca sa zaväzuje, že na žiadosť príslušných orgánov predloží doplňujúce dôkazy, ktoré môžu požadovať na účel zistenia správnosti ►C2  statusu pôvodu výrobkov ◄ oprávnených na preferenčné zaobchádzanie, a zaväzuje sa, že bude súhlasiť s akoukoľvek kontrolou svojich účtovných záznamov a s akoukoľvek kontrolou uvedenými orgánmi zameranou na okolnosti, za ktorých boli dané výrobky získané.

5.  Sprievodné osvedčenie EUR.1 vydávajú príslušné vládne orgány zvýhodnenej krajiny alebo územia alebo colné orgány vyvážajúceho členského štátu, ak výrobky, ktoré sa majú vyviezť, možno považovať za pôvodné výrobky v zmysle hlavy II kapitoly 1 oddielu 2 pododdielu 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446.

6.  Keďže sprievodné osvedčenie EUR.1 predstavuje listinný dôkaz na uplatňovanie preferenčných opatrení uvedených v článku 59 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, je zodpovednosťou príslušných vládnych orgánov zvýhodnenej krajiny alebo územia alebo colných orgánov vyvážajúceho členského štátu vykonať akékoľvek potrebné opatrenia na overenie pôvodu výrobkov a kontrolu ostatných údajov v osvedčení.

7.  Na účely overenia toho, či sú splnené podmienky uvedené v odseku 5, majú príslušné vládne orgány zvýhodnenej krajiny alebo colné orgány vyvážajúceho členského štátu právo požadovať akýkoľvek listinný dôkaz alebo vykonať akúkoľvek kontrolu, ktorú považujú za potrebnú.

8.  Je zodpovednosťou príslušných vládnych orgánov zvýhodnenej krajiny alebo územia alebo colných orgánov vyvážajúceho členského štátu zaistiť, aby tlačivá uvedené v odseku 1 boli riadne vyplnené.

9.  Dátum vydania sprievodného osvedčenia EUR.1 sa uvádza v tej časti osvedčenia, ktorá je vyhradená pre colné orgány.

10.  Sprievodné osvedčenie EUR.1 vydávajú príslušné orgány zvýhodnenej krajiny alebo územia alebo colné orgány vyvážajúceho členského štátu pri vývoze výrobkov, na ktoré sa osvedčenie vzťahuje. Osvedčenie sa dáva k dispozícii vývozcovi hneď potom, ako sa vývoz uskutočnil alebo bol zabezpečený

Článok 115

Dovoz po častiach

(článok 64 ods. 1 kódexu)

Ak sa na žiadosť dovozcu a za podmienok stanovených colnými orgánmi dovážajúcej krajiny dovážajú po častiach nezmontované alebo rozmontované výrobky v zmysle ►C2  všeobecného interpretačného pravidla 2 a) ◄ harmonizovaného systému, ktoré sú zatriedené do tried XVI alebo XVII alebo položiek 7308 alebo 9406 harmonizovaného systému, colným orgánom sa v prípade takýchto výrobkov predkladá jeden dôkaz o pôvode pri dovoze prvej časti.

Článok 116

Predkladanie dôkazu o pôvode

(článok 64 ods. 1 kódexu)

Dôkazy pôvodu sa predkladajú colným orgánom členského štátu dovozu v súlade s postupmi stanovenými v článku 163 kódexu. Uvedené orgány môžu požadovať preklad dôkazu o pôvode a takisto môžu požadovať, aby bolo k dovoznému vyhláseniu priložené potvrdenie dovozcu, že dané výrobky spĺňajú podmienky požadované na uplatňovanie tohto pododdielu.

Článok 117

Dodatočne vydávané sprievodné osvedčenia EUR.1

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Odchylne od článku 114 ods. 10 sa sprievodné osvedčenie EUR.1 môže výnimočne vydať po vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, ak je splnená niektorá z týchto podmienok:

a) 

v čase vývozu nebolo vydané z dôvodu chýb, neúmyselného opomenutia ani mimoriadnych okolností alebo

b) 

sa príslušným orgánom uspokojivo preukáže, že sprievodné osvedčenie EUR.1 bolo vydané, ale pri dovoze nebolo z technických dôvodov prijaté.

2.  Príslušné orgány môžu vydať sprievodné osvedčenie EUR.1 dodatočne, len keď overia, či informácie uvedené v žiadosti vývozcu súhlasia s informáciami v zodpovedajúcom vývoznom spise a či sprievodné osvedčenie EUR.1 spĺňajúce ustanovenia tohto pododdielu nebolo vydané pri vývoze predmetných výrobkov.

3.  Sprievodné osvedčenia EUR.1 vydané dodatočne musia obsahovať jeden z týchto výrazov:

BG: „ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ“
ES: „EXPEDIDO A POSTERIORI“
HR: „IZDANO NAKNADNO“
CS: „VYSTAVENO DODATEČNĚ“
DA: „UDSTEDT EFTERFØLGENDE“
DE: „NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“
ET: „VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT“
EL: „ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ“
EN: „ISSUED RETROSPECTIVELY“
FR: „DÉLIVRÉ À POSTERIORI“
IT: „RILASCIATO A POSTERIORI“
LV: „IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI“
LT: „RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS“
HU: „KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL“
MT: „MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT“
NL: „AFGEGEVEN A POSTERIORI“
PL: „WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE“
PT: „EMITIDO A POSTERIORI“
RO: „ELIBERAT ULTERIOR“
SL: „IZDANO NAKNADNO“
SK: „VYDANÉ DODATOČNE“
FI: „ANNETTU JÄLKIKÄTEEN“
SV: „UTFÄRDAT I EFTERHAND“.

4.  Označenie uvedené v odseku 3 sa musí vpísať do kolónky „Poznámky“ sprievodného osvedčenia EUR.1.

Článok 118

Vydávanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR.1

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  V prípade odcudzenia, straty alebo zničenia sprievodného osvedčenia EUR.1 môže vývozca požiadať príslušné orgány, ktoré ho vydali, o duplikát, ktorý sa má vyhotoviť na základe vývozných dokladov, ktoré majú k dispozícii.

2.  Duplikát vydaný týmto spôsobom musí obsahovať jedno z týchto označení:

BG: „ДУБЛИКАТ“
ES: „DUPLICADO“
HR: „DUPLIKAT“
CS: „DUPLIKÁT“
DA: „DUPLIKÁT“
DE: „DUPLIKAT“
ET: „DUPLIKAAT“
EL: „ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ“
EN: „DUPLICATE“
FR: „DUPLICATA“
IT: „DUPLICATO“
LV: „DUBLIKĀTS“
LT: „DUBLIKATAS“
HU: „MÁSODLAT“
MT: „DUPLIKAT“
NL: „DUPLICAAT“
PL: „DUPLIKAT“
PT: „SEGUNDA VIA“
RO: „DUPLICAT“
SL: „DVOJNIK“
SK: „DUPLIKÁT“
FI: „KAKSOISKAPPALE“
SV: „DUPLIKAT“.

3.  Označenie uvedené v odseku 2 sa musí vpísať do kolónky „Poznámky“ sprievodného osvedčenia EUR.1.

4.  Duplikát, na ktorom je uvedený dátum vydania originálu sprievodného osvedčenia EUR.1, nadobúda účinnosť od uvedeného dátumu.

Článok 119

Podmienky vyhotovenia vyhlásenia na faktúre

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Vyhlásenie na faktúre môže vyhotoviť niektorá z týchto osôb:

a) 

schválený vývozca Únie v zmysle článku 120 tohto nariadenia;

b) 

akýkoľvek vývozca v prípade akejkoľvek zásielky pozostávajúcej z jedného alebo viacerých nákladových kusov obsahujúcich pôvodné výrobky, ktorých celková hodnota nepresahuje 6 000  EUR, pod podmienkou, že sa na tento postup uplatňuje pomoc uvedená v článku 114 ods. 1 tohto nariadenia

2.  Vyhlásenie na faktúre sa môže vyhotoviť, ak dotknuté výrobky možno považovať za výrobky s pôvodom v Únii alebo v zvýhodnenej krajine alebo na (zvýhodnenom) území a ak spĺňajú ostatné požiadavky hlavy II kapitoly 1 oddielu 2 pododdielov 4 a 5 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446.

3.  Vývozca vyhotovujúci vyhlásenie na faktúre je pripravený kedykoľvek na žiadosť colných alebo iných príslušných vládnych orgánov vyvážajúcej krajiny alebo územia predložiť všetky náležité doklady preukazujúce status pôvodu dotknutých výrobkov, ako aj splnenie ostatných požiadaviek hlavy II kapitoly 1 oddielu 2 pododdielov 4 a 5 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446.

4.  Vyhlásenie na faktúre vývozca vyhotovuje tak, že na faktúru, dodací list alebo akýkoľvek iný obchodný doklad na písacom stroji napíše, opečiatkuje alebo vytlačí vyhlásenie, ktorého text je uvedený v prílohe 22-13 ►M1  ————— ◄ , pričom použije jednu z jazykových verzií uvedených v uvedenej prílohe, a to v súlade s ustanoveniami vnútroštátneho práva vyvážajúcej krajiny. Ak je vyhlásenie písané rukou, musí sa použiť atramentové pero a paličkové písmo.

5.  Vyhlásenie na faktúre podpisuje vlastnoručne vývozca. Od schváleného vývozcu v zmysle článku 120 tohto nariadenia sa však nevyžaduje, aby podpísal takéto vyhlásenia pod podmienkou, že colným orgánom poskytne písomný záväzok, ktorým preberá plnú zodpovednosť za každé vyhlásenie na faktúre, v ktorom je určený ako osoba, ktorá ho vlastnoručne podpísala.

6.  V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. b) použitie vyhlásenia na faktúre podlieha týmto osobitným podmienkam:

a) 

vyhlásenie na faktúre sa vyhotovuje pre každú zásielku;

b) 

ak tovar, ktorý zásielka obsahuje, už bol vo vyvážajúcej krajine preverený z hľadiska vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“, vývozca môže vo vyhlásení na faktúre uviesť zmienku o tejto kontrole.

Ustanoveniami prvého pododseku sa vývozcovia neoslobodzujú od povinnosti splniť akékoľvek iné formality požadované podľa colných alebo poštových predpisov.

Článok 120

Schválený vývozca

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Ktorémukoľvek vývozcovi usadenému na colnom území Únie (ďalej len „schválený vývozca“), ktorý často zasiela pôvodné výrobky Únie v zmysle článku 59 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, ktorý k spokojnosti colných orgánov poskytuje všetky záruky potrebné na overenie ►C2  statusu pôvodu výrobkov ◄ , ako aj splnenia ostatných požiadaviek hlavy II kapitoly 1 oddielu 2 pododdielov 4 a 5 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, môžu colné orgány v Únii povoliť vyhotovovať vyhlásenia na faktúre, a to bez ohľadu na hodnotu dotknutých výrobkov.

2.  Colné orgány môžu udelenie statusu schváleného vývozcu podmieniť akýmikoľvek podmienkami, ktoré považujú za primerané.

3.  Colné orgány schválenému vývozcovi prideľujú číslo colného povolenia, ktoré sa uvádza vo vyhlásení na faktúre.

4.  Colné orgány monitorujú spôsob, akým schválený vývozca používa povolenie.

5.  Colné orgány môžu povolenie kedykoľvek odobrať. Urobia tak, ak už schválený vývozca neposkytuje záruky uvedené v odseku 1, nespĺňa podmienky uvedené v odseku 2 alebo používa povolenie iným nesprávnym spôsobom.

Článok 121

Platnosť dôkazu o pôvode

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Dôkaz o pôvode je platný štyri mesiace odo dňa jeho vydania vo vyvážajúcej krajine a v uvedenej lehote sa predkladá colným orgánom dovážajúcej krajiny.

2.  Dôkazy o pôvode, ktoré sa colným orgánom dovážajúcej krajiny predložia po uplynutí lehoty na predloženie uvedenej v odseku 1, sa môžu prijať na účely uplatnenia colných preferencií podľa článku 59 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, ak tieto doklady neboli predložené v stanovenej lehote z dôvodu výnimočných okolností.

3.  V ostatných prípadoch oneskoreného predloženia môžu colné orgány dovážajúcej krajiny prijať dôkazy o pôvode, ak boli dané výrobky predložené pred uplynutím uvedenej lehoty.

4.  Na žiadosť dovozcu a so zreteľom na podmienky stanovené colnými orgánmi dovážajúceho členského štátu sa týmto colným orgánom môže predložiť jeden dôkaz o pôvode tovaru pri dovoze prvej zásielky, ak tovar spĺňa tieto podmienky:

a) 

dováža sa v rámci častých a súvislých obchodných tokov značnej obchodnej hodnoty;

b) 

je predmetom tej istej kúpno-predajnej zmluvy a strany tejto zmluvy sú usadené vo vyvážajúcej krajine alebo v Únii;

c) 

je zatriedený do toho istého (osemmiestneho) číselného znaku kombinovanej nomenklatúry;

d) 

pochádza výlučne od toho istého vývozcu, je určený tomu istému dovozcovi a podlieha vstupným formalitám na tom istom colnom úrade v Únii.

Tento postup sa uplatňuje na množstvá a v období, ktoré určia príslušné colné orgány. Toto obdobie nesmie za žiadnych okolností prekročiť tri mesiace.

5.  Postup opísaný v predchádzajúcom odseku sa uplatňuje aj vtedy, ak sa jeden dôkaz o pôvode colným orgánom predkladá v prípade dovozu po častiach v súlade s článkom 115 tohto nariadenia. V tomto prípade však colné orgány môžu schváliť obdobie uplatňovania, ktoré prekračuje tri mesiace.

Článok 122

Oslobodenie od dôkazu o pôvode

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Výrobky, ktoré súkromné osoby zasielajú ako malé balíky súkromným osobám alebo ktoré sú súčasťou osobnej batožiny cestujúcich, sa považujú za pôvodné výrobky, na ktoré sa vzťahujú colné preferencie uvedené v článku 59 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 bez toho, aby sa vyžadovalo predloženie sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo vyhlásenia na faktúre, pod podmienkou, že sa takéto výrobky nedovážajú na obchodné účely a boli deklarované ako výrobky spĺňajúce podmienky požadované na uplatňovanie hlavy II kapitoly 1 oddielu 2 pododdielov 4 a 5 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, a ak neexistujú pochybnosti o vierohodnosti takéhoto vyhlásenia.

2.  Dovoz, ktorý je príležitostný a pozostáva výlučne z výrobkov na osobnú potrebu príjemcov alebo cestujúcich alebo ich príbuzných, sa nepovažuje za dovoz na obchodné účely, ak je z povahy a množstva výrobkov zrejmé, že nie sú určené na obchodné účely.

Celková hodnota výrobkov navyše nesmie presahovať 500 EUR v prípade malých balíkov alebo 1 200  EUR v prípade výrobkov, ktoré sú súčasťou osobnej batožiny cestujúceho.

Článok 123

Nezrovnalosti a formálne chyby

(článok 64 ods. 1 kódexu)

Zistenie drobných nezrovnalostí medzi údajmi uvedenými v dôkaze o pôvode a údajmi v dokladoch predložených colnému úradu na účely vybavenia formalít pri dovoze výrobkov nezbavuje dôkaz o pôvode ipso facto platnosti, ak sa riadne preukáže, že uvedený doklad skutočne zodpovedá predloženým výrobkom.

Zjavné formálne chyby ako napríklad preklepy v dôkaze o pôvode by nemali byť dôvodom odmietnutia tohto dokladu, ak nevyvolávajú pochybnosti o správnosti údajov uvedených v danom doklade.Pododdiel 11

Metódy administratívnej spolupráce na účely overovania pôvodu v rámci preferenčných sadzobných opatrení, ktoré Únia prijala jednostranne vzhľadom na určité krajiny alebo územia

Článok 124

Administratívna spolupráca

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Zvýhodnené krajiny alebo územia poskytujú Komisii názvy a adresy vládnych orgánov nachádzajúcich sa na ich území, ktoré sú splnomocnené vydávať sprievodné osvedčenia EUR.1, spolu so vzormi odtlačkov pečiatok, ktoré uvedené orgány používajú, ako aj názvy a adresy príslušných vládnych orgánov zodpovedných za kontrolu sprievodných osvedčení EUR.1 a vyhlásení na faktúre. Pečiatky sú platné odo dňa doručenia ich vzorov Komisii. Komisia tieto informácie zasiela colným orgánom členských štátov. Ak sa tieto informácie poskytujú v rámci zmeny týkajúcej sa predchádzajúcich oznámení, Komisia uvádza dátum začatia používania týchto nových pečiatok podľa inštrukcií od príslušných vládnych orgánov zvýhodnených krajín alebo území. Tieto informácie sú na úradné potreby; ak sa má ale tovar prepustiť do voľného obehu, predmetné colné orgány môžu dovozcovi povoliť, aby nahliadol do vzorov odtlačkov pečiatok uvedených v tomto odseku.

2.  Komisia zvýhodneným krajinám a územiam zasiela vzory odtlačkov pečiatok, ktoré colné orgány členských štátov používajú pri vydávaní sprievodných osvedčení EUR.1.

Článok 125

Overovanie dôkazov o pôvode

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.  Následné overovanie sprievodných osvedčení EUR.1 a vyhlásení na faktúre sa vykonáva na základe náhodného výberu alebo kedykoľvek, keď majú colné orgány dovážajúceho členského štátu alebo príslušné vládne orgány zvýhodnených krajín alebo území odôvodnené pochybnosti o pravosti takýchto dokladov, statuse pôvodu dotknutých výrobkov v zmysle hlavy II kapitoly 1 oddielu 2 pododdielu 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 alebo o splnení ostatných požiadaviek hlavy II kapitoly 1 oddielu 2 pododdielu 5 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446.

2.  Na účely vykonávania ustanovení odseku 1 príslušné orgány dovážajúceho členského štátu alebo zvýhodnenej krajiny alebo územia vracajú sprievodné osvedčenie EUR.1 a faktúru, ak bola predložená, vyhlásenie na faktúre alebo kópiu týchto dokladov príslušným orgánom vo vyvážajúcej zvýhodnenej krajine alebo na vyvážajúcom zvýhodnenom území alebo vo vyvážajúcom členskom štáte, pričom prípadne uvádzajú dôvody pátrania. Na podporu žiadosti o overenie sa preposielajú všetky doklady a získané informácie, z ktorých vyplýva, že informácie uvedené v danom dôkaze o pôvode sú nesprávne.

Ak sa colné orgány v dovážajúcom členskom štáte rozhodnú pozastaviť udeľovanie colných preferencií uvedených v článku 59 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 až do výsledku overovania, navrhnú dovozcovi prepustiť výrobky s výhradou akýchkoľvek preventívnych opatrení považovaných za potrebné.

3.  Ak sa podala žiadosť o následné overenie v súlade s odsekom 1, takéto overenie sa vykonáva a jeho výsledky sa colným orgánom dovážajúcich členských štátov alebo príslušným vládnym orgánom dovážajúcej zvýhodnenej krajiny alebo územia oznamujú najviac do šiestich mesiacov. Na základe týchto výsledkov sa má dať stanoviť, či sa daný dôkaz o pôvode vzťahuje na skutočne vyvezené výrobky a či sa tieto výrobky môžu považovať za výrobky s pôvodom vo zvýhodnenej krajine alebo na zvýhodnenom území alebo v Únii.

4.  Ak v prípadoch odôvodnených pochybností nepríde žiadna odpoveď do šiestich mesiacov podľa odseku 3, alebo ak odpoveď neobsahuje dostatočné informácie na určenie pravosti predmetného dokladu alebo skutočného pôvodu výrobkov, príslušným orgánom sa zasiela druhé oznámenie. Ak sa po druhom oznámení výsledky overenia žiadajúcim orgánom neoznámia do štyroch mesiacov alebo ak tieto výsledky neumožňujú určiť pravosť predmetného dokladu alebo skutočný pôvod výrobkov, žiadajúce orgány nepriznajú nárok na colné preferencie, s výnimkou prípadov výnimočných okolností.

5.  Ak sa zdá, že z postupu overovania alebo z akýchkoľvek iných dostupných informácií vyplýva, že sa porušujú ustanovenia hlavy II kapitoly 1 oddielu 2 pododdielov 4 a 5 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, vyvážajúca zvýhodnená krajina alebo územie z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť Únie vykoná náležité vyšetrovanie alebo zabezpečí, aby sa takéto vyšetrovanie vykonalo s primeranou naliehavosťou s cieľom odhaliť takéto porušenia ustanovení a zabrániť im. Únia sa na tento účel môže na vyšetrovaniach zúčastniť.

6.  Na účely následného overovania sprievodných osvedčení EUR.1 príslušné vládne orgány vyvážajúcej zvýhodnenej krajiny alebo územia alebo colné orgány vyvážajúceho členského štátu uchovávajú kópie osvedčení, ako aj všetky súvisiace vývozné doklady aspoň tri roky od konca roka, v ktorom bolo sprievodné osvedčenie vydané.Pododdiel 12

Iné ustanovenia uplatniteľné v rámci pravidiel pôvodu na účely preferenčných sadzobných opatrení, ktoré Únia prijala jednostranne vzhľadom na určité krajiny alebo územia

Článok 126

Ceuta a Melilla

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.   ►M1  Pododdiely 10 a 11 sa uplatňujú ◄ mutatis mutandis pri určovaní toho, či výrobky možno považovať za výrobky s pôvodom vo vyvážajúcej zvýhodnenej krajine alebo územiach, ktoré využívajú preferencie, pri dovoze týchto výrobkov z Ceuty a Mellily alebo ako výrobky s pôvodom v Ceute a Mellile.

2.  Ceuta a Melilla sa považujú za jedno územie.

3.  Ustanovenia ►M1  pododdielov 10 a 11 ◄ týkajúce sa vydávania, používania a následného overovania sprievodných osvedčení EUR.1 sa uplatňujú mutatis mutandis na výrobky s pôvodom v Ceute a Mellile.

4.  Španielske colné orgány zodpovedajú za uplatňovanie tohto pododseku v Ceute a Melille.KAPITOLA 3

Hodnota tovaru na colné účely

Článok 127

Všeobecné ustanovenia

[článok 70 ods. 3 písm. d) kódexu]

1.  Na účely tejto kapitoly sa dve osoby považujú za prepojené, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

a) 

jedna z nich je predstaviteľom alebo riaditeľom podniku druhej osoby alebo naopak;

b) 

sú právne uznanými obchodnými spoločníkmi;

c) 

sú zamestnávateľom a zamestnancom;

d) 

tretia strana priamo alebo nepriamo vlastní, ovláda alebo má v držbe aspoň 5 % hodnoty akcií alebo podielov s hlasovacím právom jednej aj druhej osoby;

e) 

jedna z nich priamo alebo nepriamo ovláda druhú;

f) 

obe sú priamo alebo nepriamo ovládané treťou osobou;

g) 

spoločne priamo alebo nepriamo ovládajú tretiu osobu;

h) 

sú členmi jednej rodiny.

2.  Osoby, ktoré sú obchodnými spoločníkmi, pričom jedna z nich je bez ohľadu na označenie výhradným zástupcom, výhradným distribútorom alebo výhradným koncesionárom druhej osoby, sa považujú za prepojené osoby, len ak spĺňajú kritériá odseku 1.

3.  Na účely odseku 1 písm. e), f) a g) sa jedna osoba považuje za ovládajúcu druhú osobu, ak je právne alebo funkčne v postavení túto druhú osobu riadiť.

Článok 128

Prevodná hodnota

(článok 70 ods. 1 kódexu)

1.  Prevodná hodnota tovaru predávaného na vývoz na colné územie Únie sa určuje v čase prijatia colného vyhlásenia na základe predaja, ktorý sa uskutočnil tesne pred tým, ako sa tovar prepravil na uvedené colné územie.

2.  Ak sa tovar predá na vývoz na colné územie Únie, avšak nie predtým, ako sa prepravil na uvedené colné územie, ale kým je dočasne uskladnený alebo umiestnený do iného osobitného colného režimu než vnútorný tranzit, konečné použitie alebo pasívny ►C2  zušľachťovací ◄ styk, prevodná hodnota sa určí na základe uvedeného predaja.

Článok 129

Skutočne zaplatená cena alebo splatná cena

(článok 70 ods. 1 a ods. 2 kódexu)

1.  Skutočne zaplatená cena alebo splatná cena v zmysle článku 70 ods. 1 a ods. 2 kódexu zahŕňa všetky platby, ktoré ako podmienku predaja dovezeného tovaru kupujúci uskutočnil alebo má uskutočniť ktorejkoľvek z týchto osôb:

a) 

predávajúcemu;

b) 

tretej strane v prospech predávajúceho;

c) 

tretej strane prepojenej s predávajúcim;

d) 

tretej strane, ak sa platba tejto strane uskutočňuje s cieľom splniť povinnosť predávajúceho.

Platby sa môžu uskutočniť prostredníctvom akreditívov alebo prevoditeľných nástrojov, a to priamo alebo nepriamo.

2.  Činnosti vrátane marketingových činností, ktoré kupujúci alebo podnik prepojený s týmto kupujúcim vykonáva na svoj vlastný účet, iné než tie, pre ktoré sa v článku 71 kódexu stanovuje úprava, sa nepovažujú za nepriamu platbu predávajúcemu.

Článok 130

Zľavy

(článok 70 ods. 1 a ods. 2 kódexu)

1.  Na účely určenia colnej hodnoty podľa článku 70 ods. 1 kódexu sa zľavy berú do úvahy, ak je v čase prijatia colného vyhlásenia v kúpno-predajnej zmluve stanovené ich uplatňovanie a ich výška.

2.  Zľavy za skorú platbu sa zohľadňujú v prípade tovaru, za ktorý v čase prijatia colného vyhlásenia nebola cena skutočne zaplatená.

3.  Zľavy vyplývajúce zo zmien zmluvy, ktoré sa vykonali po prijatí colného vyhlásenia, sa neberú do úvahy.

Článok 131

Čiastočné dodanie

(článok 70 ods. 1 kódexu)

1.  Ak je tovar, ktorý je navrhnutý do colného režimu, súčasťou väčšieho množstva rovnakého tovaru nakúpeného pri jednej transakcii, skutočne zaplatená cena alebo splatná cena sa na účely článku 70 ods. 1 kódexu vypočíta úmerne na základe ceny za celé nakúpené množstvo.

2.  Rozdelenie skutočne zaplatenej ceny alebo splatnej ceny sa uplatňuje aj v prípade straty časti zásielky, alebo ak sa tovar poškodil pred jeho prepustením do voľného obehu.

Článok 132

Úpravy cien v prípade chybného tovaru

(článok 70 ods. 1 kódexu)

1. Úpravy, ktoré predávajúci vykoná v prospech kupujúceho, pokiaľ ide o skutočne zaplatenú cenu alebo splatnú cenu možno zohľadniť pri určovaní colnej hodnoty v súlade s článkom 70 ods. 1 kódexu, ak sú splnené tieto podmienky:

a) 

tovar bol chybný v čase prijatia colného vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu;

b) 

predávajúci vykonal úpravy, aby vynahradil chybu s cieľom splniť si niektorú z týchto povinností:

i) 

zmluvnú povinnosť, ku ktorej sa zaviazal pred predtým, ako bolo prijaté colné vyhlásenie;

ii) 

zákonnú povinnosť uplatniteľnú na tovar.

▼M4 —————

▼B

Článok 133

Určovanie hodnoty podmienok a protiplnení

[článok 70 ods. 3 písm. b) kódexu]

Ak predaj alebo cena dovážaného tovaru podlieha určitej podmienke alebo protiplneniu, ktorých hodnotu možno určiť so zreteľom na tovar, ktorého colná hodnota sa určuje, takáto hodnota sa považuje za súčasť skutočne zaplatenej ceny alebo splatnej ceny, pokiaľ sa uvedené podmienky alebo protiplnenia nevzťahujú na niektorý z týchto prvkov:

a) 

činnosť, na ktorú sa uplatňuje článok 129 ods. 2 tohto nariadenia;

b) 

prvok colnej hodnoty podľa článku 71 kódexu.

Článok 134

Transakcie medzi prepojenými osobami

[článok 70 ods. 3 písm. d) kódexu]

1.  V prípade, že sú kupujúci a predávajúci prepojení, sa s cieľom určiť, či takýto vzťah neovplyvnil cenu, preskúmajú okolnosti predaja, pokiaľ to bude potrebné, a deklarant dostane podľa potreby možnosť poskytnúť ďalšie podrobné informácie o uvedených okolnostiach.

2.  Hodnota tovaru sa však určuje v súlade s článkom 70 ods. 1 kódexu, ak deklarant preukáže, že sa deklarovaná prevodná hodnota tesne približuje niektorej z týchto skúšobných hodnôt určených v tom istom alebo približne v tom istom čase:

a) 

prevodná hodnota predaja rovnakého alebo podobného tovaru na vývoz na colné územie Únie medzi kupujúcimi a predávajúcimi, ktorí v žiadnom osobitnom prípade nie sú prepojení;

b) 

colná hodnota rovnakého alebo podobného tovaru určená v súlade s článkom 74 ods. 2 písm. c) kódexu;

c) 

colná hodnota rovnakého alebo podobného tovaru určená v súlade s článkom 74 ods. 2 písm. d) kódexu.

3.  Pri stanovovaní hodnoty rovnakého alebo podobného tovaru uvedenej v odseku 2 sa zohľadňujú tieto prvky:

a) 

preukázané rozdiely na komerčnej úrovni;

b) 

úrovne týkajúce sa množstva;

c) 

prvky uvedené v článku 71 ods. 1 kódexu;

d) 

náklady, ktoré predávajúcemu vznikli pri predaji, v rámci ktorého on a kupujúci nie sú prepojení, ak tieto náklady predávajúcemu nevznikli pri predaji medzi prepojenými osobami.

4.  Skúšobné hodnoty uvedené v odseku 2 sa majú používať na žiadosť deklaranta. Nenahrádzajú deklarovanú prevodnú hodnotu.

Článok 135

Tovar a služby používané na výrobu dovážaného tovaru

[článok 71 ods. 1 písm. b) kódexu]

1.  Ak kupujúci predávajúcemu dodá ktorýkoľvek z druhov tovaru alebo služieb uvedených v článku 71 ods. 1 písm. b) kódexu, hodnota tohto tovaru a služieb sa považuje za rovnajúcu sa ich nákupnej cene. Nákupná cena zahŕňa všetky platby, ktoré musí kupujúci tovaru alebo služieb uvedených v článku 71 ods. 1 písm. b) vykonať, aby daný tovar alebo služby získal.

Ak uvedený tovar vyrobil alebo služby poskytol kupujúci alebo s ním prepojená osoba, ich hodnotu predstavujú náklady na túto výrobu alebo poskytnutie.

2.  Ak sa hodnota tovaru a služieb uvedených v článku 71 ods. 1 písm. b) kódexu nedá určiť v súlade s odsekom 1, určí sa na základe iných objektívnych a vyčísliteľných údajov.

3.  Ak kupujúci používal tovar uvedený v článku 71 ods. 1 písm. b) kódexu pred tým, ako bol dodaný, jeho hodnota sa upraví, aby sa zohľadnilo jej akékoľvek zníženie.

4.  Hodnota služieb uvedených v článku 71 ods. 1 písm. b) kódexu zahŕňa náklady na neúspešné vývojové činnosti, pokiaľ vznikli v súvislosti s plánmi alebo objednávkami týkajúcimi sa dovážaného tovaru.

5.  Na účely článku 71 ods. 1 písm. b) bodu iv) kódexu sa do colnej hodnoty nezahŕňajú náklady na výskum a predbežné nákresy.

6.  Hodnota dodaného tovaru a poskytnutých služieb stanovená v súlade s odsekmi 1 až 5 sa rozdeľuje úmerne k dovážanému tovaru.

Článok 136

Poplatky za používanie patentov a licenčné poplatky

[článok 71 ods. 1 písm. c) kódexu]

1.  Poplatky za používanie patentov a licenčné poplatky súvisia s dovážaným tovarom, najmä ak práva prevedené v rámci licenčnej dohody alebo dohody o poplatkoch za používane patentov sú súčasťou tovaru. Metóda výpočtu výšky poplatku za používane patentov alebo licenčného poplatku nie je rozhodujúcim faktorom.

2.  Ak je metóda výpočtu výšky poplatkov za používanie patentov alebo licenčných poplatkov odvodená od ceny dovážaného tovaru, pri nedostatku dôkazov o opaku sa predpokladá, že platba uvedených poplatkov za používanie patentov alebo licenčných poplatkov súvisí s tovarom, ktorého hodnota sa má určiť.

3.  Ak poplatky za používanie patentov alebo licenčné poplatky čiastočne súvisia s tovarom, ktorého hodnota sa má určiť, a čiastočne s inými zložkami alebo súčiastkami pridanými k tovaru po jeho dovoze alebo s činnosťami alebo službami, ktoré sa vykonávajú po dovoze, vykoná sa primeraná úprava.

4.  Platba poplatkov za používanie patentov a licenčných poplatkov sa považuje za podmienku predaja dovážaného tovaru, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:

a) 

predávajúci alebo osoba prepojená s predávajúcim od kupujúceho vyžaduje, aby uskutočnil túto platbu;

b) 

kupujúci uskutoční platbu s cieľom splniť povinnosť predávajúceho v súlade so zmluvnými povinnosťami;

c) 

tovar sa kupujúcemu nemôže predať a kupujúci nemôže tovar kúpiť bez zaplatenia poplatkov za používanie patentov alebo licenčných poplatkov poskytovateľovi licencie.

5.  Nie je podstatné, v ktorej krajine je príjemca poplatkov za používanie patentov alebo licenčných poplatkov usadený.

Článok 137

Miesto, v ktorom tovar vstupuje na colné územie Únie

[článok 71 ods. 1 písm. e) kódexu]

1.  Na účely článku 71 ods. 1 písm. e) kódexu miestom, v ktorom tovar vstupuje na colné územie Únie, je:

a) 

v prípade tovaru prepravovaného po mori prvý prístav, kde tovar príde na colné územie Únie;

b) 

v prípade tovaru prepravovaného po mori do niektorého francúzskeho zámorského departementu, ktorý je súčasťou colného územia Únie, a prepravovaného priamo do inej časti colného územia Únie alebo naopak, prvý prístav, kde tovar príde na colné územie Únie pod podmienkou, že sa tam vyložil alebo preložil;

c) 

v prípade tovaru prepravovaného po mori a potom bez preloženia po vnútrozemskej vodnej ceste prvý prístav, kde dôjde k vyloženiu;

d) 

v prípade tovaru prepravovaného po železnici, po vnútrozemskej vodnej ceste alebo cestnou dopravou miesto, kde sa nachádza colný úrad vstupu;

e) 

v prípade tovaru prepravovaného iným dopravným prostriedkom miesto, kde sa prekročí hranica colného územia Únie.

2.  Na účely článku 71 ods. 1 písm. e) kódexu, ak sa tovar prepravuje na colné územie Únie a potom sa prepravuje na miesto určenia v inej časti uvedeného územia cez územia mimo colného územia Únie, miestom, kde tovar vstúpil na colné územie Únie, je prvé miesto, kde tovar vstúpil na uvedené colné územie, pod podmienkou, že sa tento tovar prepravuje priamo cez uvedené územia po bežnej trase na miesto určenia.

3.  Odsek 2 sa uplatňuje aj v prípade, keď sa tovar vyložil, preložil alebo dočasne znehybnil na územiach mimo colného územia Únie z dôvodov, ktoré sa týkajú výlučne jeho prepravy.

4.  Ak nie sú splnené podmienky stanovené v odseku 1 písm. b) a odsekoch 2 a 3, miestom, kde tovar vstupuje na colné územie Únie, je:

a) 

v prípade tovaru prepravovaného po mori prístav vykládky;

b) 

v prípade tovaru prepravovaného ►M1  inými druhmi dopravy ◄ miesto uvedené v odseku 1 písm. c), d) alebo e), ktoré sa nachádza v tej časti colného územia Únie, do ktorej sa tovar zasiela.

Článok 138

Náklady na dopravu

[článok 71 ods. 1 písm. e) kódexu]

1.  Ak sa tovar prepravuje ►M1  tým istým druhom dopravy ◄ do iného miesta, než v ktorom vstúpil na colné územie Únie, náklady na dopravu sa posudzujú úmerne k vzdialenosti do miesta, v ktorom tovar vstúpil na colné územie Únie v súlade s článkom 137 tohto nariadenia, pokiaľ sa colným orgánom nepredloží dôkaz preukazujúci, aké náklady by vznikli podľa štandardného sadzobníka nákladnej dopravy za prepravu tovaru na miesto, v ktorom tovar vstúpil na colné územie Únie.

2.  Náklady na leteckú dopravu vrátane nákladov na letecké expresné doručenie, ktoré sa majú zahrnúť do colnej hodnoty tovaru, sa určujú v súlade s prílohou 23-01.

3.  Ak je doprava bezplatná alebo ju poskytuje kupujúci, náklady na dopravu, ktoré sa majú zahrnúť do colnej hodnoty tovaru, sa vypočítajú v súlade so sadzobníkom nákladnej dopravy, ktorý sa bežne uplatňuje na rovnaké dopravné prostriedky.

Článok 139

Poplatky vyberané za poštové zásielky

(článok 70 ods. 1 kódexu)

Poštové poplatky vyberané za tovar zasielaný poštou po miesto určenia sa zahŕňajú do colnej hodnoty tohto tovaru s výnimkou akýchkoľvek doplňujúcich poštových poplatkov vyberaných na colnom území Únie.

Článok 140

Neprijatie deklarovaných prevodných hodnôt

(článok 70 ods. 1 kódexu)

1.  Ak majú colné orgány odôvodnené pochybnosti, že deklarovaná prevodná hodnota predstavuje celú zaplatenú sumu alebo splatnú sumu, ako sa uvádza v článku 70 ods. 1 kódexu, môžu deklaranta požiadať, aby im poskytol dodatočné informácie.

2.  Ak sa ich pochybnosti nerozptýlia, colné orgány sa môžu rozhodnúť, že sa hodnota tovaru nedá určiť v súlade s článkom 70 ods. 1 kódexu.

Článok 141

Colná hodnota rovnakého alebo podobného tovaru

[článok 74 ods. 2 písm. a) a b) kódexu]

1.  Pri určovaní colnej hodnoty dovážaného tovaru v súlade s článkom 74 ods. 2 písm. a) alebo b) kódexu sa používa prevodná hodnota rovnakého alebo podobného tovaru predávaného na tej istej komerčnej úrovni a v zásade v rovnakých množstvách ako tovar, ktorého hodnota sa určuje.

Ak sa takýto predaj nenájde, colná hodnota sa určuje so zreteľom na prevodnú hodnotu rovnakého alebo podobného tovaru predávaného na inej komerčnej úrovni alebo v iných množstvách. Táto prevodná hodnota by sa mala upraviť, aby sa zohľadnili rozdiely spôsobené komerčnou úrovňou a/alebo množstvom.

2.  Vykoná sa úprava, aby sa zohľadnili výrazné rozdiely medzi dovážaným tovarom a daným rovnakým alebo podobným tovarom, pokiaľ ide o náklady a poplatky z dôvodu rozdielnych vzdialeností a dopravných prostriedkov.

3.  Ak sa nájde viac než jedna prevodná hodnota rovnakého alebo podobného tovaru, na určenie colnej hodnoty dovážaného tovaru sa použije najnižšia z uvedených hodnôt.

4.  „Rovnaký tovar“ a „podobný tovar“ podľa okolností nezahŕňajú tovar, ktorý obsahuje alebo zohľadňuje techniku, vývoj, umeleckú prácu, dizajn, plány alebo nákresy, pri ktorých sa nevykonala žiadna úprava podľa článku 71 ods. 1 písm. b) bodu iv) kódexu, pretože sa takáto práca uskutočnila v Únii.

5.  Prevodná hodnota tovaru, ktorý vyrobila iná osoba, sa zohľadňuje len vtedy, ak sa nedá nájsť žiadna prevodná hodnota pre rovnaký alebo podobný tovar, ktorý vyrobila osoba, ktorá vyrobila tovar, ktorého hodnota sa určuje.

Článok 142

Metóda odvodzovania

[článok 74 ods. 2 písm. c) kódexu]

1.  Jednotkovou cenou používanou na určenie colnej hodnoty podľa článku 74 ods. 2 písm. c) kódexu je cena, za ktorú sa dovážaný tovar alebo dovážaný rovnaký alebo podobný tovar predáva v Únii v tom stave, v akom bol dovezený, v čase alebo približne v čase dovozu tovaru, ktorého hodnota sa určuje.

2.  Ak jednotková cena uvedená v odseku 1 nie je k dispozícii, používanou jednotkovou cenou je cena, za ktorú sa dovážaný tovar alebo dovážaný rovnaký alebo podobný tovar predáva v tom stave, v akom bol dovezený na colné územie Únie, čo najskôr po dovoze tovaru, ktorého hodnota sa má určiť, a v každom prípade do 90 dní od uvedeného dovozu.

3.  Ak jednotková cena uvedená v odsekoch 1 a 2 nie je k dispozícii, na žiadosť deklaranta sa používa jednotková cena, za ktorú sa dovážaný tovar predáva na colnom území Únie po ďalšom opracovaní alebo spracovaní, pričom sa riadne zohľadňuje hodnota pridaná takýmto opracovaním alebo spracovaním.

4.  Na účely určenia colnej hodnoty podľa článku 74 ods. 2 písm. c) kódexu sa do úvahy neberú tieto druhy predaja:

a) 

predaj tovaru na inej komerčnej úrovni než na prvej komerčnej úrovni po dovoze;

b) 

predaj prepojeným osobám;

c) 

predaj osobám, ktoré priamo alebo nepriamo bezplatne alebo pri znížených nákladoch dodávajú tovar alebo služby uvedené v článku 71 ods. 1 písm. b) kódexu na použitie v súvislosti s výrobou dovážaných výrobkov a ich predajom na vývoz;

d) 

predaj v množstvách, ktoré nie sú dostatočné na to, aby sa jednotková cena dala určiť.

5.  Pri určovaní colnej hodnoty sa z jednotkovej ceny určenej v súlade s odsekmi 1 až 4 odpočítajú:

a) 

buď zvyčajne zaplatené alebo dohodnuté provízie alebo všeobecne ►C2  používané pripočítateľné položky ◄ za zisk a všeobecné výdavky (vrátane priamych a nepriamych nákladov na uvedenie predmetného tovaru na trh) v súvislosti s predajom dovážaného tovaru rovnakej kategórie alebo rovnakého druhu, ktorý je tovarom patriacim do skupiny alebo sortimentu tovaru vyrábaného určitým priemyselným odvetvím, na colnom území Únie;

b) 

zvyčajné náklady na dopravu a poistenie a súvisiace náklady, ktoré vznikli na colnom území Únie;

c) 

dovozné clo alebo iné poplatky, ktoré sa majú zaplatiť na colnom území Únie z dôvodu dovozu alebo predaja tovaru.

6.  Colná hodnota určitého tovaru podliehajúceho skaze podľa prílohy 23-02 dovážaného do komisionálneho predaja sa môže priamo určiť v súlade s článkom 74 ods. 2 písm. c) kódexu. Členské štáty na tento účel jednotkové ceny oznamujú Komisii, ktorá ich zverejňuje prostredníctvom TARIC v súlade s článkom 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 ( 10 ).

Takéto jednotkové ceny sa môžu použiť na stanovenie colnej hodnoty dovážaného tovaru na obdobia 14 dní. Každé obdobie sa začína v piatok.

Jednotkové ceny sa vypočítavajú a oznamujú týmto spôsobom:

a) 

po ►C2  nezapočítateľných položkách stanovených ◄ v odseku 5 členské štáty Komisii oznamujú jednotkovú cenu na 100 kg čistej hmotnosti pre každú kategóriu výrobkov. Členské štáty môžu stanoviť paušálne sumy pre náklady uvedené v odseku 5 písm. b), o ktorých je Komisia upovedomená;

b) 

referenčné obdobie na určenie jednotkových cien je predchádzajúce obdobie 14 dní, ktoré sa končí vo štvrtok, ktorý predchádza týždňu, počas ktorého majú byť stanovené nové jednotkové ceny;

c) 

členské štáty Komisii oznamujú jednotkové ceny v eurách najneskôr do 12.00 hod. v pondelok toho týždňa, v ktorom ich má Komisia zverejniť. Ak uvedený deň nie je pracovným dňom, oznámenie sa uskutočňuje v pracovný deň, ktorý uvedenému dňu bezprostredne predchádza. Jednotkové ceny sa uplatňujú len vtedy, ak Komisia zverejní toto oznámenie.

Článok 143

Metóda vypočítanej hodnoty

[článok 74 ods. 2 písm. d) kódexu]

1.  Colné orgány nemôžu pri uplatňovaní článku 74 ods. 2 písm. d) kódexu od žiadnej osoby, ktorá nie je usadená na colnom území Únie požadovať, ani ju nútiť, aby na účely určenia colnej hodnoty predložila akýkoľvek účet alebo záznam, alebo umožnila prístup k nim.

2.  Cena alebo hodnota materiálu a výroby uvedené v článku 74 ods. 2 písm. d) bode i) kódexu zahŕňajú cenu prvkov uvedených v článku 71 ods. 1 písm. a) bode ii) a iii) kódexu. Takisto zahŕňajú ►M1  úmerne rozdelenú hodnotu ◄ ktoréhokoľvek výrobku alebo služby uvedených v článku 71 ods. 1 písm. b) kódexu, ktoré kupujúci priamo alebo nepriamo dodáva na použitie v súvislosti s výrobou tovaru, ktorého hodnota sa určuje. Hodnota prvkov uvedených v článku 71 ods. 1 písm. b) bode iv) kódexu, ktoré sú vyhotovené v Únii, sa zahŕňa len v rozsahu, v akom sa takéto prvky účtujú výrobcovi.

3.  Výrobné náklady zahŕňajú všetky výdavky, ktoré vzniknú pri výrobe, zveľadení alebo výraznom zlepšení ekonomického tovaru. Takisto zahŕňajú náklady uvedené v článku 71 ods. 1 písm. b) bode ii) a iii) kódexu.

4.  Všeobecné výdavky uvedené v článku 74 ods. 2 písm. d) bode ii) kódexu zahŕňajú priame a nepriame náklady na výrobu a predaj tovaru na vývoz, ktoré nie sú zahrnuté v článku 74 ods. 2 písm. d) bode i) kódexu.

Článok 144

Núdzová metóda

(článok 74 ods. 3 kódexu)

1.  Pri určovaní colnej hodnoty podľa článku 74 ods. 3 kódexu sa metódy stanovené v článkoch 70 a 74 ods. 2 kódexu môžu uplatňovať s primeranou pružnosťou. Takto určená hodnota je v čo najväčšej možnej miere založená na predtým určených colných hodnotách.

2.  Ak sa podľa odseku 1 nedá určiť žiadna colná hodnota, použijú sa iné vhodné metódy. V tomto prípade sa colná hodnota neurčuje na základe žiadneho z týchto prvkov:

a) 

predajná cena tovaru vyrobeného na colnom území Únie v rámci colného územia Únie;

b) 

systém, podľa ktorého sa na určenie colnej hodnoty používa vyššia z dvoch možných hodnôt;

c) 

cena tovaru na domácom trhu krajiny vývozu;

d) 

náklady na výrobu iné než vypočítané hodnoty, ktoré sa určili pre rovnaký alebo podobný tovar podľa článku 74 ods. 2 písm. d) kódexu;

e) 

ceny za vývoz do tretej krajiny;

f) 

minimálne colné hodnoty;

g) 

svojvoľné alebo fiktívne hodnoty.

Článok 145

Podporné doklady týkajúce sa colnej hodnoty

(článok 163 ods. 1 kódexu)

Faktúra, ktorá sa týka deklarovanej prevodnej hodnoty, sa vyžaduje ako podporný doklad.

Článok 146

Menový prepočet na účely určenia colnej hodnoty

[článok 53 ods. 1 písm. a) kódexu]

1.  V súlade s článkom 53 ods. 1 písm. a) kódexu sa na menový prepočet na účely určenia colnej hodnoty používajú tieto výmenné kurzy:

a) 

výmenný kurz uverejňovaný Európskou centrálnou bankou v prípade tých členských štátov, ktorých menou je euro;

b) 

výmenný kurz uverejňovaný príslušným vnútroštátnym orgánom alebo, ak tento vnútroštátny orgán určil na účely uverejňovania výmenného kurzu súkromnú banku, kurz uverejňovaný touto súkromnou bankou v prípade tých členských štátov, ktorých menou nie je euro.

2.  Výmenným kurzom, ktorý sa má používať v súlade s odsekom 1, je výmenný kurz uverejnený predposlednú stredu každého mesiaca.

Ak nebol v uvedený deň uverejnený žiaden výmenný kurz, uplatňuje sa posledný uverejnený kurz.

3.  Výmenný kurz sa uplatňuje počas jedného mesiaca počínajúc od prvého dňa nasledujúceho mesiaca.

4.  Ak výmenný kurz nebol uverejnený podľa odsekov 1 a 2, kurz, ktorý sa má používať na uplatňovanie článku 53 ods. 1 písm. a) kódexu, určí dotknutý členský štát. Tento kurz musí čo najvernejšie odrážať hodnotu meny dotknutého členského štátu.HLAVA III

COLNÝ DLH A ZÁRUKYKAPITOLA 1

▼C2

Záruka poskytnutá na colný dlh, ktorý vznikol alebo by mohol vzniknúť

▼BOddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 147

Elektronické systémy týkajúce sa záruk

(článok 16 kódexu)

Na výmenu a uchovávanie informácií týkajúcich sa záruk, ktoré sa môžu používať vo viac ako jednom členskom štáte, sa používa elektronický systém zriadený na uvedené účely podľa článku 16 ods. 1 kódexu.

Prvý odsek tohto článku je uplatniteľný odo dňa zavedenia systému riadenia záruk (Guarantee Management – GUM) podľa CKÚ, ako sa uvádza v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ.

Článok 148

▼C2

Jednotlivá záruka poskytnutá na colný dlh, ktorý by mohol vzniknúť

▼B

(článok 90 ods. 1 druhý pododsek kódexu)

1.  Keď je poskytnutie záruky povinné, záruka pokrývajúca jednu operáciu (jednotlivá záruka) ►C2  vzhľadom na colný dlh, ktorý by mohol vzniknúť, sa vzťahuje ◄ na sumu dovozného alebo vývozného cla zodpovedajúcu colnému dlhu, ktorý by mohol vzniknúť, vypočítanú na základe najvyšších colných sadzieb uplatniteľných na tovar toho istého druhu.

2.  Keď sa má jednotlivá záruka vzťahovať na ostatné poplatky splatné v súvislosti s dovozom alebo vývozom tovaru, pri ich výpočte sa vychádza z najvyšších sadzieb uplatniteľných na tovar toho istého druhu v členskom štáte, v ktorom sa príslušný tovar umiestni do colného režimu alebo v ktorom je dočasne uskladnený.

Článok 149

Nepovinná záruka

(článok 91 kódexu)

Keď sa colné orgány rozhodnú vyžadovať záruku, ktorá je nepovinná, uplatňujú sa články 150 až 158 tohto nariadenia.

Článok 150

Záruka vo forme zloženia peňažných prostriedkov v hotovosti

[článok 92 ods. 1 písm. a) kódexu]

Keď sa vyžaduje záruka na osobitný colný režim alebo dočasné uskladnenie a poskytne sa ako jednotlivá záruka vo forme zloženia peňažných prostriedkov v hotovosti, uvedená záruka sa poskytne colným orgánom členského štátu, v ktorom sa tovar umiestni do osobitného colného režimu alebo v ktorom je dočasne uskladnený.

Keď bol ukončený osobitný colný režim iný než ►C2  colný režim konečné použitie alebo dohľad nad tovarom ◄ na konečné použitie alebo dočasné uskladnenie sa riadne skončili, colný orgán členského štátu, v ktorom bola záruka poskytnutá, ju vráti.

Článok 151

Záruka vo forme záväzku ručiteľa

[článok 92 ods. 1 písm. b) a článok 94 kódexu]

1.  Záväzok, ktorý poskytol ručiteľ, schváli colný úrad, na ktorom sa záruka poskytuje (colný úrad prijímania záruk), ktorý informuje o schválení osobu, od ktorej sa vyžaduje poskytnutie záruky.

2.  Colný úrad prijímania záruk môže kedykoľvek odvolať schválenie záväzku ručiteľa. Colný úrad prijímania záruk informuje o odvolaní ručiteľa a osobu, od ktorej sa vyžaduje poskytnutie záruky.

3.  Ručiteľ môže kedykoľvek vypovedať svoj záväzok. Ručiteľ informuje colný úrad prijímania záruk o vypovedaní záväzku.

4.  Keď ručiteľ vypovie svoj záväzok, nedotkne sa to tovaru, ktorý v čase, keď toto vypovedanie nadobudlo účinok, už bol umiestnený do colného režimu a stále je v colnom režime alebo dočasne uskladnený na základe daného vypovedaného záväzku.

5.  Jednotlivá záruka poskytnutá vo forme záväzku sa poskytne pomocou tlačiva uvedeného v prílohe 32-01.

6.  Celková záruka poskytnutá vo forme záväzku sa poskytne pomocou tlačiva uvedeného v prílohe 32-03.

7.  Bez ohľadu na odseky 5 a 6 a článok 160 každý členský štát môže v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi umožniť, aby mal záväzok ručiteľa aj inú formu než formy uvedené v prílohách 32-01, 32-02 a 32-03 pod podmienkou, že má rovnaký právny účinok.

Článok 152

Jednotlivá záruka poskytnutá vo forme záväzku ručiteľa

[článok 89 a článok 92 ods. 1 písm. b) kódexu]

1.  Keď sa jednotlivá záruka poskytne vo forme záväzku ručiteľa, colný úrad prijímania záruk uchováva dôkaz o uvedenom záväzku počas obdobia platnosti záruky.

2.  Keď sa jednotlivá záruka poskytne vo forme záväzku ručiteľa, držiteľ colného režimu nezmení prístupový kód priradený k referenčnému číslu tejto záruky.

Článok 153

Vzájomná súčinnosť colných orgánov

[článok 92 ods. 1 písm. c) kódexu]

Keď colný dlh vznikol v inom členskom štáte než v členskom štáte, ktorý prijal záruku v jednej z foriem uvedených v článku 83 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, ktorá sa môže používať vo viac než jednom členskom štáte, členský štát, ktorý prijal túto záruku, prevedie členskému štátu, v ktorom vznikol colný dlh, na žiadosť tohto členského štátu po uplynutí lehoty na platbu príslušnú sumu dovozného alebo vývozného cla v rozsahu prijatej záruky a nezaplateného cla.

Uvedený prevod sa zrealizuje v lehote jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

Článok 154

Referenčné číslo záruky a prístupový kód

(článok 89 ods. 2 kódexu)

1.  Keď sa jednotlivá záruka môže používať vo viac ako jednom členskom štáte, colný úrad prijímania záruk oznámi osobe, ktorá poskytla záruku, alebo v prípade záruky vo forme záručných dokladov ručiteľovi tieto informácie:

a) 

referenčné číslo záruky;

b) 

prístupový kód priradený k referenčnému číslu záruky.

2.  Keď sa celková záruka môže používať vo viac ako jednom členskom štáte, colný úrad prijímania záruk oznámi osobe, ktorá poskytla záruku, tieto informácie:

a) 

referenčné číslo záruky pre každú časť referenčnej sumy, ktorá sa má monitorovať v súlade s článkom 157 tohto nariadenia;

b) 

prístupový kód priradený k referenčnému číslu záruky.

Na žiadosť osoby, ktorá poskytla záruku, colný úrad prijímania záruk priradí k tejto záruke jeden alebo viac ďalších prístupových kódov, ktoré bude používať uvedená osoba alebo jej zástupcovia.

3.  Colný orgán overí existenciu a platnosť záruky vždy, keď mu osoba uvedie referenčné číslo záruky.Oddiel 2

Celková záruka

Článok 155

Referenčná suma

(článok 90 kódexu)

1.  Pokiaľ nie je v článku 158 tohto nariadenia stanovené inak, suma celkovej záruky sa rovná referenčnej sume stanovenej colným úradom prijímania záruk v súlade s článkom 90 kódexu.

2.  Keď sa má celková záruka poskytnúť na dovozné alebo vývozné clo a iné poplatky, ktorých suma sa dá s istotou stanoviť v čase, keď sa záruka vyžaduje, časť referenčnej sumy, ktorá sa vzťahuje na uvedené clá a poplatky, zodpovedá sume splatného dovozného alebo vývozného cla a iných poplatkov.

3.  Keď sa má celková záruka poskytnúť na dovozné alebo vývozné clo a iné poplatky, ktorých suma sa nedá s istotou stanoviť v čase, keď sa záruka vyžaduje, alebo ktorých suma sa časom mení, časť referenčnej sumy, ktorá sa vzťahuje na uvedené clá a poplatky, sa určí takto:

a) 

v prípade časti, ktorá sa má vzťahovať na dovozné alebo vývozné clo a iné poplatky, ktoré vznikli, referenčná suma zodpovedá sume splatného dovozného alebo vývozného cla a iných poplatkov;

b) 

v prípade časti, ktorá sa má vzťahovať na dovozné alebo vývozné clo a iné poplatky, ktoré môžu vzniknúť, referenčná suma zodpovedá sume dovozného alebo vývozného cla a iných poplatkov, ktoré môžu byť splatné v spojitosti s každým colným vyhlásením alebo vyhlásením na dočasné uskladnenie, na ktoré sa záruka poskytuje, v období medzi tým, keď sa tovar umiestni do príslušného colného režimu alebo dočasného uskladnenia, a keď sa uvedený režim ukončí alebo keď sa skončí dohľad nad tovarom na konečné použitie alebo dočasné uskladnenie.

Na účely písmena b) sa zohľadnia najvyššie sadzby dovozného alebo vývozného cla uplatniteľné na tovar toho istého druhu a najvyššie sadzby iných poplatkov splatných v spojitosti s dovozom alebo vývozom tovaru toho istého druhu v členskom štáte colného úradu prijímania záruk.

Keď colný úrad prijímania záruk nemá k dispozícii potrebné informácie na určenie časti referenčnej sumy podľa prvého pododseku, uvedená suma sa stanoví na 10 000  EUR za každé vyhlásenie.

4.  Colný úrad prijímania záruk stanoví referenčnú sumu v spolupráci s osobou, od ktorej sa vyžaduje poskytnutie záruky. Pri stanovovaní časti referenčnej sumy v súlade s odsekom 3 colný úrad prijímania záruk určí uvedenú sumu na základe informácií o tovare umiestnenom do príslušných colných režimov alebo do dočasného uskladnenia za posledných 12 mesiacov a odhadovaného objemu plánovaných operácií, ako sa uvádza okrem iného v obchodnej dokumentácii a účtovníctve osoby, od ktorej sa vyžaduje poskytnutie záruky.

5.  Colný úrad prijímania záruk preskúma referenčnú sumu z vlastného podnetu alebo v nadväznosti na žiadosť osoby, od ktorej sa vyžaduje poskytnutie záruky, a upraví ju, aby bola v súlade s ustanoveniami tohto článku a článku 90 kódexu.

Článok 156

Monitorovanie referenčnej sumy osobou, od ktorej sa vyžaduje poskytnutie záruky

(článok 89 kódexu)

Osoba, od ktorej sa vyžaduje poskytnutie záruky, zabezpečí, že suma dovozného alebo vývozného cla a iných poplatkov, ktoré sa majú zaplatiť v spojitosti s dovozom alebo vývozom tovaru v prípade, že sa má naň vzťahovať záruka, ktorá už je splatná alebo môže byť splatná, nepresiahne referenčnú sumu.

Uvedená osoba informuje colný úrad prijímania záruk, keď výška referenčnej sumy už viac nepostačuje na pokrytie jej operácií.

Článok 157

Monitorovanie referenčnej sumy colnými orgánmi

(článok 89 ods. 6 kódexu)

1.  Monitorovanie časti referenčnej sumy, ktorá sa vzťahuje na sumu dovozného alebo vývozného cla a iných poplatkov, ktoré sa majú zaplatiť v spojitosti s dovozom alebo vývozom tovaru, ktorá bude splatná v súvislosti s tovarom umiestneným do prepustenia do voľného obehu, sa zabezpečí pre každé colné vyhlásenie v čase umiestnenia tovaru do daného colného režimu. Keď sa colné vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu podajú v súlade s povolením uvedeným v článku 166 ods. 2 alebo článku 182 kódexu, monitorovanie príslušnej časti referenčnej sumy sa zabezpečí na základe dodatočných colných vyhlásení alebo prípadne na základe údajov zapísaných v evidencii.

2.  Monitorovanie časti referenčnej sumy, ktorá sa vzťahuje na sumu dovozného alebo vývozného cla a iných poplatkov, ktoré sa majú zaplatiť v spojitosti s dovozom alebo vývozom tovaru, ktorá môže byť splatná v súvislosti s tovarom umiestneným do colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie, sa zabezpečí prostredníctvom elektronického systému uvedeného v článku 273 ods. 1 tohto nariadenia pre každé colné vyhlásenie v čase umiestnenia tovaru do daného colného režimu. Uvedené monitorovanie sa neuplatňuje na tovar umiestnený do colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie s využitím zjednodušených postupov uvedených v článku 233 ods. 4 písm. e) kódexu v prípade, že colné vyhlásenie sa nespracúva v elektronickom systéme uvedenom v článku 273 ods. 1 tohto nariadenia.

3.  Monitorovanie časti referenčnej sumy, ktorá sa vzťahuje na sumu dovozného alebo vývozného cla a iných poplatkov, ktoré sa majú zaplatiť v spojitosti s dovozom alebo vývozom tovaru, keď sa má naň vzťahovať záruka, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť v iných prípadoch než v prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2, sa zabezpečí pravidelným a primeraným auditom.

▼M1

Článok 158

Výška celkovej záruky

(článok 95 ods. 2 a 3 kódexu)

1.  Za podmienok stanovených v článku 84 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 sa suma celkovej záruky podľa článku 95 ods. 2 kódexu zníži na 50 %, 30 % alebo 0 % časti referenčnej sumy určenej v súlade s článkom 155 ods. 3 písm. b) tohto nariadenia.

2.  Suma celkovej záruky podľa článku 95 ods. 3 kódexu sa zníži na 30 % častí referenčnej sumy určených v súlade s článkom 155 ods. 2 a článkom 155 ods. 3 písm. a) tohto nariadenia.

▼BOddiel 3

Ustanovenia pre colný ►C2  režim tranzit ◄ Únie a colný režim podľa Dohovoru TIR a Dohovoru ATAPododdiel 1

Tranzit Únie

Článok 159

Výpočet na účely spoločného tranzitného režimu

(článok 89 ods. 2 kódexu)

Na účely výpočtu uvedeného v článku 148 a v článku 155 ods. 3 písm. b) druhom pododseku tohto nariadenia sa s tovarom Únie prepravovaným v súlade s Dohovorom o spoločnom tranzitnom režime ( 11 ) zaobchádza ako s tovarom, ktorý nie je tovarom Únie.

Článok 160

Jednotlivá záruka vo forme záručných dokladov

[článok 92 ods. 1 písm. b) kódexu]

1.  V rámci colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie jednotlivú záruku vo forme záväzku ručiteľa môže ručiteľ poskytnúť aj vydaním záručných dokladov osobám, ktoré chcú byť držiteľmi colného režimu.

Dôkaz o uvedenom záväzku sa vystaví použitím tlačiva stanoveného v prílohe 32-02 a záručné doklady sa vystavia použitím tlačiva stanoveného v prílohe 32-06.

Jednotlivý záručný doklad sa vzťahuje na sumu 10 000  EUR, za ktorú ručí ručiteľ.

Obdobie platnosti záručného dokladu je rok od dátumu vydania.

2.  Ručiteľ poskytne úradu prijímania záruk všetky požadované údaje týkajúce sa záručných dokladov na jednotlivú záruku, ktoré vydal.

3.  Ručiteľ oznámi osobe, ktorá chce byť držiteľom colného režimu, za každý záručný doklad tieto informácie:

a) 

referenčné číslo záruky;

b) 

prístupový kód priradený k referenčnému číslu záruky.

Osoba, ktorá chce byť držiteľom colného režimu, nezmení prístupový kód.

4.  Osoba, ktorá chce byť držiteľom colného režimu, predloží na colnom úrade odoslania taký počet záručných dokladov, ktorý zodpovedá násobku 10 000  EUR, ktorý je nutný na pokrytie súčtu súm uvedených v článku 148 tohto nariadenia.

Článok 161

Zrušenie a vypovedanie záväzku poskytnutého v prípade jednotlivej záruky vo forme záručných dokladov

[článok 92 ods. 1 písm. b) a článok 94 kódexu]

Colný orgán zodpovedný za príslušný colný úrad prijímania záruk zadá do elektronického systému uvedeného v článku 273 ods. 1 tohto nariadenia informácie o akomkoľvek zrušení alebo vypovedaní záväzku poskytnutého v prípade jednotlivej záruky vo forme záručných dokladov a dátum, keď zrušenie alebo vypovedanie nadobudnú účinnosť.

▼M1

Odo dňa nadobudnutia účinnosti zrušenia alebo vypovedania sa záručné doklady na jednotlivú záruku vydané pred uvedeným dátumom nemôžu ďalej používať na umiestnenie tovaru do colného režimu tranzit Únie.

▼B

Článok 162

Celková záruka

(článok 89 ods. 5 a článok 95 kódexu)

1.  V rámci colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie sa celková záruka môže poskytnúť len vo forme záväzku ručiteľa.

2.  Colný úrad prijímania záruk uchováva dôkaz o uvedenom záväzku počas obdobia platnosti záruky.

3.  Držiteľ colného režimu nezmení prístupový kód priradený k referenčnému číslu záruky.Pododdiel 2

Colné režimy podľa Dohovoru TIR a Dohovoru ATA

▼M1

Článok 163

Zodpovednosť záručných združení za operácie TIR

[článok 226 ods. 3 písm. b) a článok 227 ods. 2 písm. b) kódexu]

Na účely článku 8 ods. 3 a 4 Colného dohovoru o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR vrátane všetkých jeho následných zmien (ďalej len „Dohovor TIR“), keď sa vykonáva operácia TIR na colnom území Únie, ktorékoľvek záručné združenie usadené na colnom území Únie sa môže stať zodpovedným za zaplatenie zabezpečenej sumy v súvislosti s dotknutým tovarom v operácii TIR až do limitu 100 000  EUR alebo ich ekvivalentu v národnej mene na jednotlivý karnet TIR.

▼B

Článok 164

Oznámenie záručným združeniam o neukončení režimu

▼M1

[článok 226 ods. 3 písm. b) a c) a článok 227 ods. 2 písm. b) a c) kódexu]

▼B

Platné oznámenie o neukončení režimu v súlade s Dohovorom TIR alebo Colným dohovorom o karnete ATA na dočasné použitie tovaru uzavretom v Bruseli 6. decembra 1961 vrátane všetkých jeho následných zmien (ďalej len „Dohovor ATA“) alebo Dohovorom o prepustení tovaru do režimu dočasného použitia ( 12 ) vrátane všetkých jeho následných zmien (ďalej len „Istanbulský dohovor“), ktoré vykonajú colné orgány jedného členského štátu záručnej organizácii, predstavuje oznámenie ktorejkoľvek inej záručnej organizácii iného členského štátu určenej za zodpovednú za platbu sumy dovozného alebo vývozného cla alebo iných poplatkov.KAPITOLA 2

Vyberanie, platenie, vrátenie a odpustenie sumy dovozného alebo vývozného claOddiel 1

Určenie sumy dovozného alebo vývozného cla, oznámenie colného dlhu a zápis do účtovnej evidenciePododdiel 1

Článok 165

Vzájomná súčinnosť colných orgánov

(článok 101 ods. 1 a článok 102 ods. 1 kódexu)

1.  Keď vznikol colný dlh, colné orgány príslušné na vyberanie sumy dovozného alebo vývozného cla zodpovedajúcej colnému dlhu informujú ostatné dotknuté colné orgány o:

a) 

skutočnosti, že vznikol colný dlh;

b) 

opatrení prijatom voči dlžníkovi s cieľom vybrať príslušné sumy.

2.  Členské štáty si navzájom poskytujú súčinnosť pri vyberaní sumy dovozného alebo vývozného cla zodpovedajúcej colnému dlhu.

3.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 87 ods. 4 kódexu, keď colný orgán členského štátu, v ktorom bol tovar umiestnený do osobitného režimu iného než tranzit alebo v ktorom bol dočasne uskladnený, získa pred uplynutím lehoty uvedenej v článku 80 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 dôkaz, že udalosti, ktoré viedli k vzniku colného dlhu, alebo ktoré sa považujú za vedúce k vzniku colného dlhu, nastali v inom členskom štáte, uvedený colný orgán ihneď a v každom prípade v uvedenej lehote zašle všetky dostupné informácie colnému orgánu zodpovednému za dané miesto. Colný orgán zodpovedný za dané miesto potvrdí, že mu bolo oznámenie doručené, a uvedie, či je zodpovedný za vyberanie. Ak zasielajúci colný orgán nedostane žiadnu odpoveď v lehote 90 dní, ihneď pristúpi k vyberaniu.

4.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 87 ods. 4 kódexu, keď colný orgán členského štátu, v ktorom sa zistilo, že vznikol colný dlh v súvislosti s tovarom, ktorý nebol ani umiestnený do colného režimu ani nebol dočasne uskladnený, získa pred oznámením tohto colného dlhu dôkaz, že udalosti, ktoré viedli k vzniku colného dlhu, alebo ktoré sa považujú za vedúce k vzniku colného dlhu, nastali v inom členskom štáte, uvedený colný orgán ihneď a v každom prípade pred uvedeným oznámením zašle všetky dostupné informácie colnému orgánu zodpovednému za dané miesto. Colný orgán zodpovedný za dané miesto potvrdí, že mu bolo oznámenie doručené, a uvedie, či je zodpovedný za vyberanie. Ak zasielajúci colný orgán nedostane žiadnu odpoveď v lehote 90 dní, ihneď pristúpi k vyberaniu.

Článok 166

Colný úrad koordinácie v súvislosti s karnetmi ATA alebo karnetmi CPD

[článok 226 ods. 3 písm. c) kódexu]

1.  Colné orgány určia colný úrad koordinácie zodpovedný za všetky opatrenia týkajúce sa colných dlhov, ktoré vznikli pre nespĺňanie povinností alebo podmienok v súvislosti s karnetmi ATA alebo karnetmi CPD na základe článku 79 kódexu.

2.  Každý členský štát oznámi Komisii colný úrad koordinácie spolu s jeho referenčným číslom. Komisia tieto informácie sprístupní na svojej webovej lokalite.

Článok 167

Vyberanie iných poplatkov v colnom ►C2  režime tranzit ◄ Únie a tranzit v súlade s Dohovorom TIR

[článok 226 ods. 3 písm. a) a b) kódexu]

1.  Keď colné orgány, ktoré oznámili colný dlh a povinnosť zaplatiť iné poplatky splatné v spojitosti s dovozom alebo vývozom tovaru umiestneného do colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie alebo do colného ►C2  režimu tranzit ◄ v súlade s Dohovorom TIR, získajú dôkaz o mieste, kde došlo k udalostiam, ktoré viedli k vzniku colného dlhu a povinnosti zaplatiť iné poplatky, uvedené colné orgány pozastavia postup vyberania a ihneď zašlú všetky potrebné doklady vrátane overenej kópie daného dôkazu colným orgánom zodpovedným za uvedené miesto. Zasielajúce orgány zároveň požiadajú prijímajúce orgány o potvrdenie zodpovednosti, pokiaľ ide o vyberanie daných iných poplatkov.

2.  Prijímajúce orgány potvrdia, že im bolo oznámenie doručené, a vyjadria sa, či sú príslušné na vyberanie daných iných poplatkov. Ak prijímajúce orgány nedostanú žiadnu odpoveď v lehote 28 dní, ihneď pokračujú v konaní na účely vyberania, ktoré začali.

3.  Akékoľvek prebiehajúce konania na účely vyberania iných poplatkov, ktoré začali zasielajúce orgány, sa pozastavia, len čo prijímajúce orgány potvrdili doručenie oznámenia a uviedli, že sú príslušné na vyberanie daných iných poplatkov.

Len čo prijímajúce orgány predložia dôkaz o tom, že vybrali predmetné sumy, zasielajúce orgány vrátia všetky sumy zodpovedajúce iným poplatkom, ktoré už vybrali, alebo zrušia konania na účely vyberania.

Článok 168

Oznámenie o vyberaní ciel a iných poplatkov v colnom ►C2  režime tranzit ◄ Únie a tranzitu v súlade s Dohovorom TIR

[článok 226 ods. 3 písm. a) a b) kódexu]

Keď vznikol colný dlh v súvislosti s tovarom umiestneným do colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie alebo do colného ►C2  režimu tranzit ◄ v súlade s Dohovorom TIR, colné orgány príslušné na vyberanie informujú colný úrad odoslania o vyberaní ciel a iných poplatkov.

Článok 169

Vyberanie iných poplatkov za tovar umiestnený v colnom ►C2  režime tranzit ◄ v súlade s Dohovorom ATA alebo Istanbulským dohovorom

[článok 226 ods. 3 písm. c) kódexu]

1.  Keď colné orgány, ktoré oznámili colný dlh a povinnosť zaplatiť iné poplatky za tovar umiestnený do colného ►C2  režimu tranzit ◄ v súlade s Dohovorom ATA alebo Istanbulským dohovorom, získajú dôkaz o mieste, kde došlo k udalostiam, ktoré viedli k vzniku colného dlhu a povinnosti zaplatiť iné poplatky, uvedené colné orgány ihneď zašlú všetky potrebné doklady vrátane overenej kópie daného dôkazu colným orgánom zodpovedným za uvedené miesto. Zasielajúce orgány zároveň požiadajú prijímajúce orgány o potvrdenie zodpovednosti, pokiaľ ide o vyberanie daných iných poplatkov.

2.  Prijímajúce orgány potvrdia, že im bolo oznámenie doručené, a vyjadria sa, či sú príslušné na vyberanie daných iných poplatkov. Na uvedené účely prijímajúce orgány použijú vzor potvrdenia o ukončení uvedený v prílohe 33-05 s údajom o začatí konania o pohľadávke voči záručnému združeniu v prijímajúcom členskom štáte. Ak prijímajúce orgány nedostanú žiadnu odpoveď v lehote 90 dní, ihneď pokračujú v konaní na účely vyberania, ktoré začali.

3.  Keď sú prijímajúce orgány príslušné, začnú nové konanie na účely vyberania iných poplatkov, prípadne po lehote uvedenej v odseku 2, a ihneď informujú zasielajúce orgány.

Prijímajúce orgány v prípade potreby vyberú od záručného združenia, s ktorým sú v spojení, sumu ciel a iných poplatkov splatných podľa sadzieb uplatniteľných v členskom štáte, kde sa uvedené orgány nachádzajú.

4.  Len čo prijímajúce orgány uvedú, že sú príslušné na vyberanie iných poplatkov, zasielajúce orgány vrátia záručnému združeniu, s ktorým sú v spojení, všetky sumy, ktoré toto združenie prípadne zložilo alebo predbežne zaplatilo.

5.  Prevzatie konaní sa uskutoční v lehote jedného roka od uplynutia platnosti karnetu s výnimkou prípadu, keď sa uvedená platba uhradila s konečnou platnosťou podľa článku 7 ods. 2 alebo ods. 3 Dohovoru ATA alebo článku 9 ods. 1 písm. b) a c) prílohy A k Istanbulskému dohovoru.

Článok 170

Vyberanie iných poplatkov za tovar umiestnený v colnom režime ►C2  dočasné použitie ◄ v súlade s Dohovorom ATA alebo Istanbulským dohovorom

[článok 226 ods. 3 písm. c) kódexu]

V prípade vyberania iných poplatkov za tovar umiestnený v colnom ►C2  režim dočasné použitie ◄ v súlade s Dohovorom ATA alebo Istanbulským dohovorom sa uplatňuje článok 169 mutatis mutandis.Pododdiel 2

Oznámenie colného dlhu a pohľadávka na platbu adresovaná záručnému združeniu

Článok 171

Pohľadávka na platbu adresovaná záručnému združeniu v colnom režime podľa Dohovoru ATA a Istanbulského dohovoru

(článok 98 kódexu)

1.  Keď colné orgány zistia, že v súvislosti s tovarom, na ktorý sa vzťahuje karnet ATA, vznikol colný dlh, bezodkladne si uplatnia pohľadávku voči záručnému združeniu. Colný úrad koordinácie, ktorý uplatňuje pohľadávku uvedenú v článku 86 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, zároveň zašle colnému úradu koordinácie, v ktorého právomoci sa nachádza colný úrad umiestnenia do dočasného použitia, informačné memorandum týkajúce sa pohľadávky na platbu zaslanej záručnému združeniu. Použije tlačivo uvedené v prílohe 33-03.

2.  K informačnému memorandu sa pripojí kópia neukončeného útržkového listu, ak ho má colný úrad koordinácie k dispozícii. Informačné memorandum sa môže použiť vždy, keď sa to považuje za potrebné.

3.  Formulár pre clo a dane, ako sa uvádza v článku 86 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, sa môže zaslať neskôr, ako sa uplatní pohľadávka voči záručnému združeniu, nie však neskôr ako tri mesiace od uplatnenia pohľadávky a v žiadnom prípade nie neskôr ako šesť mesiacov odo dňa, keď colné orgány začali konanie na účely vyberania. Formulár pre clo a dane je uvedený v prílohe 33-04.Oddiel 2

Vrátenie a odpustenie

Článok 172

Žiadosť o vrátenie a odpustenie

(článok 22 ods. 1 kódexu)

Žiadosti o vrátenie a odpustenie predkladá osoba, ktorá zaplatila alebo je povinná zaplatiť sumu dovozného alebo vývozného cla, alebo akákoľvek osoba, ktorá je jej nástupcom v jej právach a povinnostiach.

Článok 173

Predloženie tovaru ako podmienka vrátenia alebo odpustenia

(článok 116 ods. 1 kódexu)

Vrátenie alebo odpustenie je podmienené predložením tovaru. Keď tovar nie je možné predložiť colným orgánom, colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia prizná vrátenie alebo odpustenie len v prípade, ak má dôkaz preukazujúci, že predmetný tovar je tovar, v súvislosti s ktorým sa žiada o vrátenie alebo odpustenie.

Článok 174

Obmedzenia týkajúce sa prepravy tovaru

(článok 116 ods. 1 kódexu)

Bez toho, aby bol dotknutý článok 176 ods. 4 tohto nariadenia a dovtedy, kým sa prijme rozhodnutie o žiadosti o vrátenie alebo odpustenie, tovar, v súvislosti s ktorým bola predložená žiadosť o vrátenie alebo odpustenie, nesmie byť prepravený na iné miesto ako miesto uvedené v danej žiadosti, pokiaľ žiadateľ o tom vopred neinformuje colný úrad uvedený v článku 92 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, ktorý zasa informuje colný úrad príslušný na vydanie rozhodnutia.

Článok 175

Vzájomná súčinnosť colných orgánov

(článok 22 a článok 116 ods. 1 kódexu)

1.  Keď sa na účely vrátenia alebo odpustenia cla musia získať doplňujúce informácie od colného orgánu iného členského štátu, než v ktorom bol oznámený colný dlh, alebo keď uvedený orgán musí vykonať prehliadku tovaru s cieľom zabezpečiť, aby boli splnené podmienky na vrátenie alebo odpustenie, colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia požiada o súčinnosť colný orgán členského štátu, v ktorom sa tovar nachádza, pričom spresní povahu informácií, ktoré sa majú získať, alebo kontroly, ktoré sa majú vykonať.

K žiadosti o informácie sa pripoja údaje týkajúce sa danej žiadosti a všetky potrebné doklady, ktoré colnému orgánu členského štátu, v ktorom sa tovar nachádza, umožnia získať požadované informácie alebo vykonať požadované kontroly.

2.  Keď colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia zašle žiadosť uvedenú v odseku 1 inými prostriedkami než technikami elektronického spracovania údajov v súlade s článkom 93 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, zašle colnému orgánu členského štátu, v ktorom sa tovar nachádza, dva exempláre žiadosti vyhotovenej písomne na tlačive uvedenom v prílohe 33-06.

3.  Colný orgán členského štátu, v ktorom sa tovar nachádza, okamžite vyhovie žiadosti uvedenej v odseku 1.

Colný orgán členského štátu, v ktorom sa tovar nachádza, získa informácie alebo vykoná kontroly požadované colným orgánom príslušným na vydanie rozhodnutia v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Získané výsledky zaznamená do príslušnej časti originálu žiadosti uvedenej v odseku 1 a vráti tento doklad colnému orgánu príslušnému na vydanie rozhodnutia spolu so všetkými dokladmi uvedenými v odseku 1 druhom pododseku.

Keď colný orgán členského štátu, v ktorom sa tovar nachádza, nie je schopný získať požadované informácie alebo vykonať požadované kontroly v lehote stanovenej v druhom pododseku, vráti žiadosť s riadnym odôvodnením v lehote 30 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti.

Článok 176

Splnenie colných formalít

(článok 116 ods. 1 kódexu)

1.  Keď je vrátenie alebo odpustenie podmienené splnením colných formalít, držiteľ rozhodnutia o vrátení alebo odpustení informuje monitorujúci colný úrad o tom, že splnil uvedené formality. Keď sa v rozhodnutí spresňuje, že tovar sa môže vyviezť alebo umiestniť do osobitného režimu, a dlžník túto príležitosť využije, monitorujúcim colným úradom je colný úrad, kde sa tovar umiestni do uvedeného režimu.

2.  Monitorujúci colný úrad upovedomí colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia o splnení colných formalít, ktorými je vrátenie alebo odpustenie podmienené, prostredníctvom odpovede uvedenej v článku 95 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, pričom použije tlačivo uvedené v prílohe 33-07 k tomuto nariadeniu.

3.  Keď colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia rozhodne, že vrátenie alebo odpustenie je oprávnené, suma cla sa vráti alebo odpustí až potom, keď uvedený colný orgán dostal informácie uvedené v odseku 2.

4.  Colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia môže povoliť splnenie colných formalít, ktorými môže byť vrátenie alebo odpustenie podmienené, pred tým, ako vydá rozhodnutie. Takýmto povolením nie je dotknuté uvedené rozhodnutie. V takýchto prípadoch sú odseky 1 až 3 uplatniteľné mutatis mutandis.

5.  Na účely tohto článku monitorujúcim colným úradom je colný úrad, ktorý zabezpečuje, keď je to vhodné, že formality alebo požiadavky, ktorými je podmienené vrátenie alebo odpustenie sumy dovozného a vývozného cla, sú splnené.

Článok 177

Formality súvisiace s rozhodnutím o vrátení alebo odpustení

(článok 116 ods. 2 kódexu)

1.  Colný orgán pri vydávaní rozhodnutia o vrátení alebo odpustení dovozného alebo vývozného cla s výhradou predchádzajúceho splnenia určitých colných formalít stanoví na vykonanie uvedených colných formalít lehotu, ktorá nepresiahne 60 dní odo dňa oznámenia uvedeného rozhodnutia.

2.  Nedodržanie lehoty uvedenej v odseku 1 má za následok stratu nároku na vrátenie alebo odpustenie s výnimkou prípadov, keď príslušná osoba preukáže, že nemohla dodržať uvedenú lehotu z dôvodu nepredvídateľných okolností alebo vyššej moci.

Článok 178

Dielce alebo súčiastky jedného predmetu

(článok 116 ods. 1 kódexu)

Keď vrátenie alebo odpustenie podlieha zničeniu, prenechaniu v prospech štátu alebo umiestneniu tovaru do osobitného režimu alebo vývozného colného režimu, ale zodpovedajúce formality sú splnené len pre jeden alebo viac dielcov alebo súčiastok uvedeného tovaru, suma, ktorá sa má vrátiť alebo odpustiť, predstavuje rozdiel medzi sumou dovozného alebo vývozného cla na tovar a sumou dovozného alebo vývozného cla, ktorá by bola uplatniteľná na zvyšný tovar, keby bol v nezmenenom stave umiestnený do colného režimu, pričom by vznikol colný dlh, ku dňu, keď sa tovar takto umiestni.

Článok 179

Odpad a zvyšky

(článok 116 ods. 1 kódexu)

Keď pri zničení tovaru schválenom colným orgánom príslušným na vydanie rozhodnutia vznikne odpad alebo zvyšky, takýto odpad alebo zvyšky sa považujú za tovar, ktorý nie je tovarom Únie, hneď ako sa vydá rozhodnutie o priznaní vrátenia alebo odpustenia.

Článok 180

Vývoz alebo zničenie bez colného dohľadu

(článok 116 ods. 1 kódexu)

1.  V prípadoch, na ktoré sa vzťahuje článok 116 ods. 1 druhý pododsek, článok 118 alebo článok 120 kódexu, keď sa vývoz alebo zničenie uskutočnia bez colného dohľadu, vrátenie alebo odpustenie na základe článku 120 kódexu sú podmienené týmto:

a) 

žiadateľ, ktorý colnému orgánu príslušnému na vydanie rozhodnutia predkladá dôkaz potrebný na určenie, či tovar, v súvislosti s ktorým sa žiada o vrátenie alebo odpustenie, spĺňa jednu z týchto podmienok:

a) 

tovar bol vyvezený z colného územia Únie;

b) 

tovar bol zničený pod dohľadom orgánov alebo osôb, ktoré uvedené orgány oprávnili na osvedčenie takéhoto zničenia;

b) 

žiadateľ vráti colnému orgánu príslušnému na vydanie rozhodnutia každý doklad osvedčujúci alebo obsahujúci informácie potvrdzujúce colný status tovaru Únie predmetného tovaru, na podklade ktorého mohol uvedený tovar opustiť colné územie Únie, alebo predloží akýkoľvek dôkaz, ktorý uvedený orgán považuje za potrebný na uistenie sa, že predmetný doklad sa nemôže následne použiť v spojitosti s tovarom prepravovaným na colné územie Únie.

2.  Dôkaz preukazujúci, že tovar, na ktorý sa žiada o vrátenie alebo odpustenie, sa vyviezol z colného územia Únie, pozostáva z týchto dokladov:

a) 

potvrdenie o výstupe uvedené v článku 334 tohto nariadenia;

b) 

originál alebo overená kópia colného vyhlásenia na colný režim, s ktorým je spojený vznik colného dlhu;

c) 

v prípade potreby obchodné alebo správne doklady, v ktorých sa uvádza úplný opis tovaru, ktorý bol predložený s colným vyhlásením na uvedený colný režim alebo s colným vyhlásením na vývoz z colného územia Únie alebo s colným vyhlásením vykonaným na tovar v tretej krajine určenia.

3.  Dôkaz preukazujúci, že tovar, na ktorý sa žiada o vrátenie alebo odpustenie, bol zničený pod dohľadom orgánov alebo osôb oprávnených úradne osvedčiť takéto zničenie, tvorí ktorýkoľvek z týchto dokladov:

a) 

správa alebo vyhlásenie o zničení, ktorú (ktoré) vyhotovia orgány, pod dohľadom ktorých bol tovar zničený, alebo overená kópia tejto správy alebo tohto vyhlásenia o zničení;

b) 

osvedčenie, ktoré vyhotovila osoba oprávnená osvedčiť zničenie, ku ktorému je priložený dôkaz o jej oprávnení.

Uvedené doklady obsahujú úplný opis zničeného tovaru, aby bolo možné stanoviť prostredníctvom porovnania s údajmi uvedenými v colnom vyhlásení na colný režim, v súvislosti s ktorým vznikol colný dlh, a v podporných dokladoch, že zničený tovar je tovar, ktorý bol umiestnený do uvedeného režimu.

4.  Keď dôkaz uvedený v odsekoch 2 a 3 nepostačuje colnému orgánu na to, aby vydal rozhodnutie k predloženému prípadu, alebo ak určitý dôkaz nie je k dispozícii, takýto dôkaz sa môže doplniť alebo nahradiť akýmikoľvek inými dokladmi, ktoré uvedený orgán považuje za potrebné.

Článok 181

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť Komisii

(článok 121 ods. 4 kódexu)

1.  Každý členský štát oznámi Komisii zoznam prípadov, v ktorých sa priznalo vrátenie alebo odpustenie na základe článku 119 alebo článku 120 kódexu a v ktorých sa určitému dlžníkovi vrátila alebo odpustila suma v súvislosti s jednou alebo viacerými vývoznými alebo dovoznými operáciami, ale v dôsledku ojedinelej chyby alebo osobitnej situácie je suma vyššia ako 50 000  EUR, s výnimkou prípadov uvedených v článku 116 ods. 3 kódexu.

2.  Oznámenie sa vykoná každý rok v prvom a treťom štvrťroku za všetky prípady, v ktorých bolo vydané rozhodnutie o vrátení alebo odpustení ciel počas predchádzajúceho polroka.

3.  Keď členský štát počas predmetného polroka nevydal žiadne rozhodnutie o prípadoch uvedených v odseku 1, zašle Komisii oznámenie so záznamom „Neuplatňuje sa“.

4.  Každý členský štát uchováva k dispozícii pre Komisiu zoznam prípadov, v ktorých bolo priznané vrátenie alebo odpustenie na základe článku 119 alebo článku 120 kódexu a v ktorých vrátená alebo odpustená suma sa rovná alebo je menšia ako 50 000  EUR.

5.  Ku každému z prípadov uvedených v tomto článku sa poskytnú tieto informácie:

a) 

referenčné číslo colného vyhlásenia alebo dokladu o oznámení dlhu;

b) 

dátum colného vyhlásenia alebo dokladu o oznámení dlhu;

c) 

druh rozhodnutia;

d) 

právny základ rozhodnutia;

e) 

suma a mena;

f) 

podrobnosti daného prípadu (vrátane stručného vysvetlenia, prečo colné orgány považujú podmienky vrátenia/odpustenia stanovené v príslušnom právnom základe za splnené).HLAVA IV

TOVAR PREPRAVOVANÝ NA COLNÉ ÚZEMIE ÚNIEKAPITOLA 1

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe

▼M4

Článok 182

Elektronický systém týkajúci sa predbežného colného vyhlásenia o vstupe

(článok 16 kódexu)

1.  Elektronický systém zriadený podľa článku 16 ods. 1 kódexu sa používa na:

a) 

predkladanie, spracúvanie a uchovávanie údajov predbežných colných vyhlásení o vstupe a iných informácií týkajúcich sa uvedených vyhlásení, súvisiacich s analýzou rizík colných orgánov na účely bezpečnosti a ochrany vrátane podpory bezpečnostnej ochrany letectva, a súvisiacich s opatreniami, ktoré sa musia prijať na základe výsledkov uvedenej analýzy;

b) 

výmenu informácií týkajúcich sa údajov predbežného colného vyhlásenia o vstupe a výsledkov analýzy rizík predbežných colných vyhlásení o vstupe, týkajúcich sa iných informácií potrebných na vykonanie uvedenej analýzy rizík a týkajúcich sa opatrení prijatých na základe analýzy rizík vrátane odporúčaní pre miesta kontrol a výsledkov uvedených kontrol;

c) 

výmenu informácií na účely monitorovania a hodnotenia vykonávania spoločných kritérií a noriem rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany a kontrolných opatrení a prioritných oblastí kontroly uvedených v článku 46 ods. 3 kódexu.

Dátumy vývoja a jednotlivých verzií postupného zavádzania systému sú uvedené pri projekte systému kontroly dovozu 2 podľa CKÚ (ICS2) v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2019/2151 ( 13 ).

1a.  Hospodárske subjekty používajú rozhranie pre obchodníkov harmonizované na úrovni EÚ, ktoré vytvorila Komisia a členské štáty po vzájomnej dohode, na predkladanie údajov predbežných colných vyhlásení o vstupe, podávanie žiadostí o ich opravu, žiadostí o zrušenie ich platnosti, spracúvanie a uchovávanie uvedených údajov a na výmenu súvisiacich informácií s colnými orgánmi.

2.  Odchylne od odseku 1 tohto článku až do dátumov zavedenia elektronického systému uvedeného v danom odseku v súlade s prílohou k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2019/2151 sa elektronický systém na podávanie a výmenu informácií týkajúcich sa predbežných colných vyhlásení o vstupe stanovený v nariadení (EHS) č. 2454/93 používa v súlade s článkom 185 ods. 1, článkom 187 a článkom 188 ods. 3 tohto nariadenia.

Článok 183

Podávanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe

(článok 127 ods. 4, 5 a 6 kódexu)

1.  Keď sa neuplatňuje žiadne upustenie od povinnosti podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe v článku 104 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, údaje predbežného colného vyhlásenia o vstupe sa v prípade tovaru prepravovaného letecky poskytujú takto:

a) 

leteckí dopravcovia podávajú úplné predbežné colné vyhlásenie o vstupe prostredníctvom elektronického systému uvedeného v článku 182 ods. 2 až do dátumu stanoveného v súlade s prílohou k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2019/2151 pre verziu 2 elektronického systému uvedeného v článku 182 ods. 1 tohto nariadenia;

b) 

expresní dopravcovia podávajú:

— 
keď vlastná hodnota zásielky presahuje 22 EUR, úplné predbežné colné vyhlásenie o vstupe prostredníctvom elektronického systému uvedeného v článku 182 ods. 2 až do dátumu stanoveného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2019/2151 ako dátum začiatku časového rozpätia na zavedenie verzie 2 elektronického systému uvedeného v článku 182 ods. 1 tohto nariadenia,
— 
v prípade všetkých zásielok minimálny súbor údajov uvedený v článku 106 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 prostredníctvom elektronického systému uvedeného v článku 182 ods. 1 tohto nariadenia od dátumu stanoveného v súlade s prílohou k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2019/2151 pre verziu 1 uvedeného systému;
c) 

prevádzkovatelia poštových služieb podávajú minimálny súbor údajov uvedený v článku 106 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 pre zásielky, ktorých konečným miestom určenia je členský štát, prostredníctvom elektronického systému uvedeného v článku 182 ods. 1 tohto nariadenia od dátumu stanoveného v súlade s prílohou k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2019/2151 pre verziu 1 uvedeného systému;

d) 

predložením jedného alebo viacerých súborov údajov prostredníctvom elektronického systému uvedeného v článku 182 ods. 1 tohto nariadenia od dátumu stanoveného v súlade s prílohou k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2019/2151 pre zavedenie verzie 2 uvedeného systému.

1a.  Keď sa neuplatňuje žiadne upustenie od povinnosti podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe v článku 104 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, údaje predbežného colného vyhlásenia o vstupe sa v prípade tovaru prepravovaného po mori, vnútrozemských vodných cestách, cestnou alebo železničnou dopravou poskytujú takto:

a) 

podaním úplného predbežného colného vyhlásenia o vstupe prostredníctvom elektronického systému uvedeného v článku 182 ods. 2 až do dátumu stanoveného v súlade s prílohou k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2019/2151 pre zavedenie verzie 3 elektronického systému uvedeného v článku 182 ods. 1 tohto nariadenia;

b) 

predložením jedného alebo viacerých súborov údajov prostredníctvom elektronického systému uvedeného v článku 182 ods. 1 tohto nariadenia od dátumu stanoveného v súlade s prílohou k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2019/2151 pre zavedenie verzie 3 uvedeného systému.

2.  Keď sa predbežné colné vyhlásenie o vstupe podáva predložením viac ako jedného súboru údajov alebo predložením minimálneho súboru údajov uvedeného v článku 106 ods. 2 a ods. 2a delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, osoba, ktorá predkladá čiastočný alebo minimálny súbor údajov, ho predloží na colnom úrade, ktorý by mal byť podľa jej vedomia colným úradom prvého vstupu. Ak uvedená osoba nepozná miesto na colnom území Únie, na ktoré má podľa očakávania dopravný prostriedok prepravujúci tovar prvýkrát prísť, colný úrad prvého vstupu sa môže určiť na základe miesta, kam sa tovar odosiela.

Článok 184

Povinnosti týkajúce sa poskytovania informácií v súvislosti s poskytnutím údajov predbežného colného vyhlásenia o vstupe inými osobami než dopravcom

(článok 127 ods. 6 kódexu)

1.  Od dátumu stanoveného v súlade s prílohou k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2019/2151 na zavedenie verzie 3 elektronického systému uvedeného v článku 182 ods. 1 tohto nariadenia v prípadoch uvedených v článku 112 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 dopravca a ktorákoľvek z osôb vystavujúcich nákladný list poskytne v údajoch predbežného colného vyhlásenia o vstupe totožnosť každej osoby, ktorá s nimi uzavrela zmluvu o preprave a neposkytla im údaje požadované v súvislosti s predbežným colným vyhlásením o vstupe.

Keď príjemca uvedený v nákladom liste ako príjemca, ktorý nemá podkladové nákladné listy, nesprístupní požadované údaje osobe vystavujúcej nákladný list, táto osoba uvedie totožnosť tohto príjemcu v údajoch predbežného colného vyhlásenia o vstupe.

2.  Od dátumu stanoveného v súlade s prílohou k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2019/2151 na zavedenie verzie 3 elektronického systému uvedeného v článku 182 ods. 1 tohto nariadenia v prípadoch uvedených v článku 112 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 osoba vystavujúca nákladný list informuje o vystavení uvedeného nákladného listu osobu, ktorá s ňou uzavrela zmluvu o preprave.

V prípade dohody o spoločnej nakládke tovaru osoba vystavujúca nákladný list informuje o vystavení uvedeného nákladného listu osobu, s ktorou uzavrela uvedenú dohodu.

3.  Od dátumu stanoveného v súlade s prílohou k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2019/2151 na zavedenie verzie 2 systému uvedeného v článku 182 ods. 1 tohto nariadenia v prípadoch uvedených v článku 113 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 dopravca a ktorákoľvek z osôb vystavujúcich letecký nákladný list poskytne v údajoch predbežného colného vyhlásenia o vstupe totožnosť každej osoby, ktorá s nimi uzavrela zmluvu o preprave alebo vystavila letecký nákladný list na ten istý tovar a neposkytla im údaje požadované v súvislosti s predbežným colným vyhlásením o vstupe.

4.  Od dátumu stanoveného v súlade s prílohou k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2019/2151 na zavedenie verzie 2 elektronického systému uvedeného v článku 182 ods. 1 tohto nariadenia v prípadoch uvedených v článku 113 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 osoba vystavujúca letecký nákladný list informuje o vystavení uvedeného leteckého nákladného listu osobu, ktorá s ňou uzavrela zmluvu o preprave.

V prípade dohody o spoločnej nakládke tovaru osoba vystavujúca letecký nákladný list informuje o vystavení uvedeného leteckého nákladného listu osobu, s ktorou uzavrela uvedenú dohodu.

5.  Od dátumu stanoveného v súlade s prílohou k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2019/2151 na zavedenie verzie 2 elektronického systému uvedeného v článku 182 ods. 1 tohto nariadenia v prípadoch uvedených v článku 113a ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 dopravca poskytne v údajoch predbežného colného vyhlásenia o vstupe totožnosť prevádzkovateľa poštových služieb alebo expresného dopravcu, ktorý mu neposkytol údaje požadované v súvislosti s predbežným colným vyhlásením o vstupe.

Článok 185

Registrácia predbežného colného vyhlásenia o vstupe

(článok 127 ods. 1 kódexu)

1.  Colné orgány zaregistrujú predbežné colné vyhlásenie o vstupe hneď po jeho doručení a deklaranta alebo jeho zástupcu ihneď upovedomia o jeho registrácii a oznámia mu MRN daného predbežného colného vyhlásenia o vstupe a dátum registrácie.

2.  Od dátumu stanoveného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2019/2151 ako dátum začiatku časového rozpätia na zavedenie verzie 1 elektronického systému uvedeného v článku 182 ods. 1 tohto nariadenia, keď sa údaje predbežného colného vyhlásenia o vstupe poskytujú predložením aspoň minimálneho súboru údajov uvedeného v článku 106 ods. 2 a 2a delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 alebo predložením viac ako jedného súboru údajov, colné orgány:

a) 

zaregistrujú každé uvedené predloženie údajov predbežného colného vyhlásenia o vstupe hneď po doručení;

b) 

ihneď upovedomia o registrácii osobu, ktorá súbor údajov predložila;

c) 

uvedenej osobe oznámia MRN a dátum registrácie každého predloženia.

3.  Colné orgány ihneď upovedomia dopravcu o registrácii za predpokladu, že dopravca požiadal o upovedomenie a má prístup do elektronických systémov uvedených v článku 182 tohto nariadenia, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a) 

keď predbežné colné vyhlásenie o vstupe podáva osoba uvedená v článku 127 ods. 4 druhom pododseku kódexu;

b) 

keď sú údaje predbežného colného vyhlásenia o vstupe poskytnuté v súlade s článkom 127 ods. 6 kódexu.

4.  Povinnosť informovať dopravcu v prípadoch uvedených v odseku 3 písm. b) sa uplatňuje odo dňa uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2019/2151 ako dátum začiatku časového rozpätia na zavedenie verzie 2 elektronického systému uvedeného v článku 182 ods. 1 tohto nariadenia za predpokladu, že dopravca má prístup k tomuto systému.

Článok 186

Analýza rizík a kontroly týkajúce sa predbežných colných vyhlásení o vstupe

(článok 46 ods. 3 a 5, článok 47 ods. 2 a článok 128 kódexu)

1.  Analýza rizík sa dokončí pred príchodom tovaru na colný úrad prvého vstupu za predpokladu, že predbežné colné vyhlásenie o vstupe bolo podané v lehotách stanovených v článkoch 105 až 109 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, pokiaľ sa nezistilo riziko alebo pokiaľ nie je potrebné vykonať dodatočnú analýzu rizík.

Bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek, prvá analýza rizík pri tovare, ktorý sa má prepraviť na colné územie Únie letecky, sa vykoná čo najskôr po doručení minimálneho súboru údajov predbežného colného vyhlásenia o vstupe uvedeného v článku 106 ods. 2 a 2a delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446.

2.  Colný úrad prvého vstupu dokončí analýzu rizík predovšetkým na účely bezpečnosti a ochrany v nadväznosti na výmenu informácií prostredníctvom systému uvedeného v článku 182 ods. 1:

a) 

Ihneď po registrácii colný úrad prvého vstupu sprístupní údaje predbežného colného vyhlásenia o vstupe colným orgánom členských štátov uvedených v daných údajoch a colným orgánom ostatných členských štátov, ktoré zaznamenali v systéme informácie týkajúce sa rizík z hľadiska bezpečnosti a ochrany zhodujúce sa s údajmi daného predbežného colného vyhlásenia o vstupe.

b) 

Colné orgány členských štátov uvedených v písmene a) tohto odseku vykonajú v lehotách stanovených v článkoch 105 až 109 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 analýzu rizík predovšetkým na účely bezpečnosti a ochrany, a ak zistia riziko, sprístupnia výsledky colnému úradu prvého vstupu.

c) 

Colný úrad prvého vstupu pri dokončovaní analýzy rizík zohľadní informácie o výsledkoch analýzy rizík poskytnuté colnými orgánmi členských štátov uvedenými v písmene a).

d) 

Colný úrad prvého vstupu sprístupní výsledky dokončenej analýzy rizík colným orgánom členských štátov, ktoré prispeli k vypracovaniu analýzy rizík a tým orgánom, ktoré sú potenciálne dotknuté, pokiaľ ide o prepravu daného tovaru.

e) 

Colný úrad prvého vstupu oznámi dokončenie analýzy rizík týmto osobám za predpokladu, že požiadali o upovedomenie a majú prístup do elektronického systému uvedeného v článku 182 ods. 1:

i) 

deklarantovi alebo jeho zástupcovi;

ii) 

dopravcovi, ak nie je deklarantom ani jeho zástupcom.

3.  Keď colný úrad prvého vstupu požaduje na dokončenie analýzy rizík ďalšie informácie o údajoch predbežného colného vyhlásenia o vstupe, daná analýza sa dokončí až po poskytnutí uvedených informácií.

Na tieto účely colný úrad prvého vstupu požiada o poskytnutie uvedených informácií osobu, ktorá podala predbežné colné vyhlásenie o vstupe, alebo prípadne osobu, ktorá predložila údaje predbežného colného vyhlásenia o vstupe. Keď ide o inú osobu ako dopravcu, colný úrad prvého vstupu informuje dopravcu za predpokladu, že dopravca požiadal o to, aby bol upovedomený, a má prístup do elektronického systému uvedeného v článku 182 ods. 1

4.  Keď má colný úrad prvého vstupu opodstatnené dôvody na podozrenie, že tovar prepravovaný letecky by mohol predstavovať vážne bezpečnostné ohrozenie leteckej dopravy, bude vyžadovať, aby sa zásielka pred naložením do lietadla smerujúceho na colné územie Únie podrobila detekčnej kontrole ako náklad a poštové zásielky s vysokým rizikom v súlade s bodom 6.7 prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/1998 ( 14 ) a bodom 6.7.3 prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie C(2015)8005 final zo 16. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva obsahujúcich informácie uvedené v článku 18 písm. a) nariadenia (ES) č. 300/2008.

Colný úrad prvého vstupu upovedomí tieto osoby za predpokladu, že majú prístup do elektronického systému uvedeného v článku 182 ods. 1 tohto nariadenia:

a) 

deklaranta alebo jeho zástupcu;

b) 

dopravcu, ak nie je deklarantom ani jeho zástupcom.

V nadväznosti na uvedené oznámenie osoba, ktorá podala predbežné colné vyhlásenie o vstupe, alebo prípadne osoba, ktorá predložila údaje predbežného colného vyhlásenia o vstupe, poskytne colnému úradu prvého vstupu výsledky uvedenej detekčnej kontroly a všetky ostatné súvisiace príslušné informácie. Analýza rizík sa dokončí až po poskytnutí uvedených informácií.

5.  Keď má colný úrad prvého vstupu opodstatnené dôvody domnievať sa, že tovar prepravovaný letecky alebo náklad v kontajneroch prepravovaný po mori, ako sa uvádza v článku 105 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, by predstavoval také vážne ohrozenie bezpečnosti a ochrany, ktoré si vyžaduje okamžité opatrenie, nariadi, aby sa tovar nenaložil na príslušný dopravný prostriedok.

Colný úrad prvého vstupu upovedomí tieto osoby za predpokladu, že majú prístup do elektronického systému uvedeného v článku 182 ods. 1 tohto nariadenia:

a) 

deklaranta alebo jeho zástupcu;

b) 

dopravcu, ak nie je deklarantom ani jeho zástupcom.

Toto oznámenie sa vykoná bezodkladne po zistení príslušného rizika a v prípade nákladu v kontajneroch prepravovaného po mori, ako sa uvádza v článku 105 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, najneskôr do 24 hodín od prijatia predbežného colného vyhlásenia o vstupe alebo prípadne údajov predbežného colného vyhlásenia o vstupe od dopravcu.

Colný úrad prvého vstupu takisto bezodkladne informuje o tomto oznámení colné orgány všetkých členských štátov a sprístupní im príslušné údaje predbežného colného vyhlásenia o vstupe.

6.  Keď sa zistilo, že určitá zásielka predstavuje ohrozenie takej povahy, že si to po príchode dopravného prostriedku vyžaduje okamžité opatrenie, colný úrad prvého vstupu prijme po príchode daného tovaru uvedené opatrenie.

7.  Po dokončení analýzy rizík môže colný úrad prvého vstupu prostredníctvom elektronického systému uvedeného v článku 182 ods. 1 odporučiť najvhodnejšie miesto a opatrenia na vykonanie kontroly.

Colný úrad príslušný pre miesto, ktoré bolo odporučené ako najvhodnejšie na kontrolu, rozhodne o kontrole a prostredníctvom elektronického systému uvedeného v článku 182 ods. 1 sprístupní výsledky tohto rozhodnutia všetkým colným úradom, ktoré sú potenciálne príslušné, pokiaľ ide o prepravu daného tovaru, a to najneskôr v okamihu predloženia tovaru colnému úradu prvého vstupu.

7a.  V prípadoch uvedených v článku 46 ods. 5 a článku 47 ods. 2 kódexu colné úrady sprístupnia výsledky svojich colných kontrol iným colným orgánom členských štátov prostredníctvom elektronického systému uvedeného v článku 182 ods. 1 tohto nariadenia a vymieňajú si relevantné informácie o rizikách prostredníctvom systému uvedeného v článku 36 tohto nariadenia.

8.  Keď bol na colné územie Únie prepravený tovar, v prípade ktorého sa upustilo od povinnosti podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe v súlade s článkom 104 ods. 1 písm. c) až k), m) a n) a s článkom 104 ods. 2 až 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, analýza rizík sa vykoná pri predložení tovaru.

9.  Tovar predložený colným orgánom môže byť prepustený do colného režimu alebo spätne vyvezený hneď, ako sa vykoná analýza rizík, a keď výsledky danej analýzy rizík a, ak sa to vyžaduje, prijaté opatrenia umožňujú takéto prepustenie.

10.  Analýza rizík sa vykoná aj v prípade, ak sa údaje predbežného colného vyhlásenia o vstupe opravia v súlade s článkom 129 kódexu. V takom prípade bez toho, aby bola dotknutá lehota stanovená v odseku 5 treťom pododseku tohto článku pre náklad v kontajneroch prepravovaný po mori, sa analýza rizík dokončí ihneď po prijatí údajov, pokiaľ sa nezistilo riziko alebo pokiaľ nie je potrebné vykonať dodatočnú analýzu rizík.

Článok 187

Prechodné pravidlá pre analýzu rizík

(článok 128 kódexu)

1.  Odchylne od článku 186 tohto nariadenia do dátumov stanovených v súlade s prílohou k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2019/2151 pre zavedenie elektronického systému uvedeného v článku 182 ods. 1 tohto nariadenia sa analýza rizík zakladá na informáciách uvedených v predbežných colných vyhláseniach o vstupe podaných a vymieňaných v elektronickom systéme uvedenom v článku 182 ods. 2 tohto nariadenia v súlade s pravidlami v tomto článku.

▼B

2.  Analýza rizík sa vykoná pred príchodom tovaru na colný úrad prvého vstupu za predpokladu, že predbežné colné vyhlásenie o vstupe bolo podané v lehotách stanovených v článkoch 105 až 109 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, pokiaľ sa nezistilo riziko.

3.  V prípade nákladu v kontajneroch, ktorý bol prepravený na colné územie Únie po mori podľa článku 105 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, colné orgány dokončia analýzu rizík do 24 hodín od doručenia predbežného colného vyhlásenia o vstupe. Keď z uvedenej analýzy vyplynú pre colné orgány opodstatnené dôvody domnievať sa, že vstup tohto tovaru na colné územie Únie by predstavoval také vážne ohrozenie bezpečnosti a ochrany, že si to vyžaduje okamžité opatrenie, colné orgány informujú osobu, ktorá podala predbežné colné vyhlásenie o vstupe, a keď táto osoba nie je dopravcom, informujú dopravcu za predpokladu, že dopravca má prístup do elektronického systému uvedeného v článku 182 tohto nariadenia, že tento tovar sa nemá nakladať. Uvedené oznámenie sa vykoná a uvedené informácie sa poskytnú ihneď po zistení príslušného rizika a do 24 hodín od prijatia predbežného colného vyhlásenie o vstupe.

4.  Keď má plavidlo alebo lietadlo zastaviť vo viac ako jednom prístave alebo na viac ako jednom letisku na colnom území Únie, za predpokladu, že sa medzi uvedenými prístavmi alebo letiskami pohybuje bez toho, že by zastavilo v prístave alebo na letisku mimo colného územia Únie, uplatňujú sa tieto ustanovenia:

▼M1

a) 

predbežné colné vyhlásenie o vstupe sa podá na všetok tovar prepravovaný dotknutým plavidlom alebo lietadlom v prvom prístave Únie alebo na prvom letisku Únie. Colné orgány v danom prístave alebo na danom letisku vykonajú analýzu rizík na účely bezpečnosti a ochrany pre všetok tovar prepravovaný dotknutým plavidlom alebo lietadlom. Dodatočné analýzy rizík sa pre uvedený tovar môžu vykonať v prístave alebo na letisku, kde sa vykladá;

▼B

b) 

pokiaľ ide o zásielky, v prípade ktorých sa zistilo, že predstavujú ohrozenie tak závažnej povahy, že si to vyžaduje okamžité opatrenie, colný úrad prístavu alebo letiska prvého vstupu v Únii podnikne opatrenia vedúce k zákazu a v každom prípade postúpi výsledky analýzy rizík nasledujúcim prístavom alebo letiskám, a

c) 

na nasledujúcich prístavoch alebo letiskách na colnom území Únie sa na tovar predložený colným orgánom v danom prístave alebo na danom letisku uplatňuje článok 145 kódexu.

▼M4

5.  Keď bol na colné územie Únie prepravený tovar, v prípade ktorého sa upustilo od povinnosti podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe v súlade s článkom 104 ods. 1 písm. c) až k), m) a n) a s článkom 104 ods. 2 až 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, analýza rizík sa vykoná pri predložení tovaru podľa možnosti na základe vyhlásenia na dočasné uskladnenie alebo colného vyhlásenia, ktoré sa vzťahuje na uvedený tovar.

▼M4

6.  Tovar predložený colným orgánom môže byť prepustený do colného režimu alebo spätne vyvezený hneď, ako sa vykoná analýza rizík, a keď výsledky danej analýzy rizík a, ak sa to vyžaduje, prijaté opatrenia umožňujú takéto prepustenie.

7.  Analýza rizík sa vykoná aj vtedy, ak sa údaje predbežného colného vyhlásenia o vstupe opravia v súlade s článkom 129 kódexu. V takom prípade bez toho, aby bola dotknutá lehota stanovená v odseku 3 tohto článku pre náklad v kontajneroch prepravovaný po mori, sa analýza rizík dokončí ihneď po prijatí údajov, pokiaľ sa nezistilo riziko alebo pokiaľ nie je potrebné vykonať dodatočnú analýzu rizík.

▼M4

Článok 188

Oprava a zrušenie platnosti predbežného colného vyhlásenia o vstupe

(článok 129 ods. 1 kódexu)

1.  Na podanie žiadosti o opravu alebo o zrušenie platnosti predbežného colného vyhlásenia o vstupe alebo v ňom uvedených údajov sa používa elektronický systém uvedený v článku 182 ods. 1

Keď o opravu alebo zrušenie platnosti údajov predbežného colného vyhlásenia o vstupe žiadajú rôzne osoby, každej z týchto osôb je povolené požiadať o zmenu alebo o zrušenie platnosti len tých údajov, ktoré sama predložila.

2.  Colné orgány ihneď upovedomia osobu, ktorá podala žiadosť o opravu alebo o zrušenie platnosti, o svojom rozhodnutí túto žiadosť zaregistrovať alebo zamietnuť.

Keď opravy alebo zrušenie platnosti údajov predbežného colného vyhlásenia o vstupe podáva iná osoba než dopravca, colné orgány upovedomia aj dopravcu za predpokladu, že dopravca požiadal o to, aby bol upovedomený, a má prístup do elektronického systému uvedeného v článku 182 ods. 1

3.  Odchylne od odseku 1 tohto článku môžu členské štáty povoliť, aby sa žiadosti o zmenu alebo zrušenie platnosti údajov predbežného colného vyhlásenia o vstupe podaného s použitím elektronického systému uvedeného v článku 182 ods. 2 podávali inými prostriedkami ako technikami elektronického spracovania údajov uvedenými v článku 6 ods. 1 kódexu.

▼BKAPITOLA 2

Príchod tovaruOddiel 1

Vstup tovaru na colné územie Únie

▼M4

Článok 189

Odklon námorného plavidla alebo lietadla vstupujúceho na colné územie Únie

(článok 133 kódexu)

1.  Keď je po podaní predbežného colného vyhlásenia o vstupe prostredníctvom elektronického systému uvedeného v článku 182 ods. 2 námorné plavidlo alebo lietadlo odklonené a očakáva sa, že najprv príde na colný úrad umiestnený v členskom štáte, ktorý nebol uvedený v predbežnom colnom vyhlásení o vstupe ako krajina na trase, prevádzkovateľ uvedeného dopravného prostriedku informuje o danom odklone colný úrad uvedený v predbežnom colnom vyhlásení o vstupe ako colný úrad prvého vstupu a podá oznámenie o príchode skutočnému colnému úradu prvého vstupu.

Prvý pododsek tohto článku sa neuplatňuje v prípade, že tovar bol prepravený na colné územie Únie v colnom režime tranzit v súlade s článkom 141 kódexu.

2.  Colný úrad uvedený v predbežnom colnom vyhlásení o vstupe ako colný úrad prvého vstupu ihneď po tom, ako bol informovaný v súlade s odsekom 1, upovedomí o odklone colný úrad, ktorý je podľa danej informácie colným úradom prvého vstupu. Zabezpečí, aby mal colný úrad prvého vstupu k dispozícii príslušné údaje predbežného colného vyhlásenia o vstupe a výsledky analýzy rizík.

3.  Od dátumu uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2019/2151 ako dátum začiatku časového rozpätia na zavedenie verzie 2 elektronického systému uvedeného v článku 182 ods. 1 tohto nariadenia, keď je lietadlo odklonené a najprv prišlo na colný úrad umiestnený v členskom štáte, ktorý nebol uvedený v predbežnom colnom vyhlásení o vstupe ako krajina na trase, skutočný colný úrad prvého vstupu získa z uvedeného systému údaje predbežného colného vyhlásenia o vstupe, výsledky analýzy rizík a odporúčania v oblasti kontroly, ktoré vypracoval očakávaný colný úrad prvého vstupu.

4.  Od dátumu uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2019/2151 ako dátum začiatku časového rozpätia na zavedenie verzie 3 elektronického systému uvedeného v článku 182 ods. 1 tohto nariadenia, keď je námorné plavidlo odklonené a najprv prišlo na colný úrad umiestnený v členskom štáte, ktorý nebol uvedený v predbežnom colnom vyhlásení o vstupe ako krajina na trase, skutočný colný úrad prvého vstupu získa z uvedeného systému údaje predbežného colného vyhlásenia o vstupe, výsledky analýzy rizík a odporúčaní v oblasti kontroly, ktoré vypracoval očakávaný colný úrad prvého vstupu.

▼BOddiel 2

Predloženie, vykládka a prehliadka tovaru

Článok 190

Predloženie tovaru colným orgánom

(článok 139 kódexu)

Colné orgány môžu súhlasiť s tým, že na predloženie tovaru colným orgánom sa použijú prístavné alebo letiskové systémy alebo iné dostupné spôsoby informovania.Oddiel 3

Dočasné uskladnenie tovaru

Článok 191

Konzultačný postup medzi colnými orgánmi pred povolením prevádzkovania priestorov na dočasné uskladnenie

(článok 22 kódexu)

1.  Podľa konzultačného postupu uvedeného v článku 14 tohto nariadenia sa postupuje v súlade s odsekmi 2 a 3 tohto článku pred tým, ako sa vydá rozhodnutie o povolení na prevádzkovanie priestorov na dočasné uskladnenie, ktoré sa týka viacerých členských štátov, pokiaľ colný orgán príslušný na vydanie tohto rozhodnutia nezastáva stanovisko, že nie sú splnené podmienky na udelenie takéhoto povolenia.

Colný orgán príslušný na vydanie tohto rozhodnutia získa pred vydaním povolenia súhlas konzultovaných colných orgánov.

2.  Colný orgán príslušný na vydanie tohto rozhodnutia postúpi žiadosť a návrh povolenia konzultovaným colným orgánom najneskôr 30 dní po dátume prijatia žiadosti.

3.  Konzultované colné orgány oznámia svoje námietky alebo súhlas v lehote 30 dní odo dňa, keď im bol postúpený návrh povolenia. Námietky riadne odôvodnia.

V prípade, že v uvedenej lehote sa oznámia námietky a konzultované a konzultujúce orgány nedospejú k dohode do 60 dní odo dňa postúpenia návrhu povolenia, povolenie sa vydá len na tú časť žiadosti, v súvislosti s ktorou nevznikli námietky.

Ak konzultované colné orgány neoznámia v danej lehote žiadne námietky, považuje sa to za vyjadrenie súhlasu.

Článok 192

Vyhlásenie na dočasné uskladnenie

▼M1

(článok 145 kódexu)

▼B

V prípade, že colné vyhlásenie sa podáva pred očakávaným predložením tovaru colným orgánom v súlade s článkom 171 kódexu, colné orgány môžu uvedené vyhlásenie považovať za vyhlásenie na dočasné uskladnenie.

Článok 193

Preprava dočasne uskladneného tovaru

(článok 148 ods. 5 kódexu)

1.  Keď sa preprava uskutočňuje medzi priestormi na dočasné uskladnenie na zodpovednosť rôznych colných orgánov, držiteľ povolenia na prevádzkovanie priestorov na dočasné uskladnenie, z ktorých sa tovar prepravuje, informuje:

a) 

colný orgán zodpovedný za dohľad nad priestorom na dočasné uskladnenie, z ktorého sa tovar prepravuje, o zamýšľanej preprave spôsobom stanoveným v povolení a po príchode tovaru do priestorov na dočasné uskladnenie v mieste určenia o dokončení prepravy spôsobom stanoveným v povolení;

b) 

držiteľa povolenia na priestory, do ktorých sa tovar prepravuje, že tovar bol odoslaný.

2.  Keď sa preprava uskutočňuje medzi priestormi na dočasné uskladnenie na zodpovednosť rôznych colných orgánov, držiteľ povolenia na prevádzkovanie priestorov, z ktorých sa tovar prepravuje:

a) 

oznámi colným orgánom zodpovedným za uvedené priestory príchod tovaru a

b) 

po príchode tovaru do priestorov na dočasné uskladnenie v mieste určenia informuje držiteľa povolenia na priestory na dočasné uskladnenie v mieste odoslania.

3.  Informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 musia zahŕňať odkaz na príslušné vyhlásenie na dočasné uskladnenie a údaj o dátume skončenia dočasného uskladnenia.

4.  V prípade, že tovar ►C2  v dočasnom uskladnení ◄ sa prepravuje, za tovar naďalej zodpovedá držiteľ povolenia na prevádzkovanie priestorov na dočasné uskladnenie, z ktorých sa tovar prepravuje, až dovtedy, kým sa tento tovar nezapíše do evidencie držiteľa povolenia na priestory na dočasné uskladnenie, do ktorých sa tovar prepravuje, pokiaľ nie je v povolení stanovené inak.HLAVA V

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA COLNÉHO STATUSU, UMIESTNENIA TOVARU DO COLNÉHO REŽIMU, OVEROVANIA, PREPUSTENIA A NAKLADANIA S TOVAROMKAPITOLA 1

Colný status tovaru

Článok 194

Elektronický systém v súvislosti s dôkazom colného statusu tovaru Únie

(článok 16 ods. 1 kódexu)

Na výmenu a uchovávanie informácií v súvislosti s dôkazom colného statusu tovaru Únie stanoveným v článku 199 ods. 1 písm. b) a c) tohto nariadenia sa používa elektronický systém zriadený podľa článku 16 ods. 1 kódexu. Na výmenu informácií týkajúcich sa dôkazu colného statusu tovaru Únie sa používa rozhranie pre obchodníkov harmonizované na úrovni EÚ, ktoré vytvorila Komisia a členské štáty po vzájomnej dohode.

Prvý odsek tohto článku je uplatniteľný odo dňa zavedenia systému dôkazu o statuse Únie podľa CKÚ, ako sa uvádza v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ.Oddiel 1

Pravidelná námorná doprava

Článok 195

Konzultácia členských štátov, ktorých sa týka pravidelná námorná doprava

(článok 22 kódexu)

Pred udelením povolenia uvedeného v článku 120 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, po preskúmaní, či sú splnené podmienky týkajúce sa povolenia stanovené v článku 120 ods. 2 uvedeného delegovaného nariadenia, colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia konzultuje s colnými orgánmi členských štátov, ktorých sa týka pravidelná námorná doprava na účely článku 119 ods. 2 písm. b) uvedeného delegovaného nariadenia, ako aj s colnými orgánmi všetkých ostatných členských štátov, v prípade ktorých žiadateľ deklaruje svoje plány pravidelnej námornej dopravy v budúcnosti, o splnení podmienok článku 120 ods. 2 písm. b) uvedeného delegovaného nariadenia.

Lehota na uskutočnenie konzultácie je 15 dní odo dňa, keď colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia oznámi podmienky a kritériá, ktoré konzultované colné orgány musia preskúmať.

Článok 196

Registrácia plavidiel a prístavov

(článok 22 kódexu)

Odchylne od lehoty stanovenej v článku 10 ods. 1 tohto nariadenia colný orgán sprístupní informácie, ktoré mu boli oznámené v súlade s článkom 121 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, prostredníctvom systému uvedeného v článku 10 v lehote jedného pracovného dňa od oznámenia uvedených informácií.

Až do dňa zavedenia systému CKÚ pre rozhodnutia colných orgánov uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ sa informácie uvedené v prvom odseku sprístupňujú prostredníctvom elektronického informačného a komunikačného systému pre pravidelnú námornú dopravu.

K týmto informáciám majú prístup colné orgány, ktorých sa týka povolená pravidelná námorná doprava.

Článok 197

Nepredvídateľné okolnosti počas prepravy pravidelnou námornou dopravou

(článok 155 ods. 2 kódexu)

V prípade, že plavidlo registrované na pravidelnú námornú dopravu v dôsledku nepredvídaných okolností prekladá tovar na mori, zastaví alebo nakladá či vykladá tovar v prístave mimo colného územia Únie, v prístave, ktorý nie je súčasťou pravidelnej námornej dopravy, alebo v slobodnom pásme prístavu Únie, prepravná spoločnosť bezodkladne informuje colné orgány nasledujúcich prístavov zastavenia Únie, a to vrátane tých na plánovanej trase uvedeného plavidla.

Dátum, kedy bude plavidlo pokračovať v plavbe v rámci pravidelnej námornej dopravy, sa vopred oznámi uvedeným colným orgánom.

Článok 198

Overenie podmienok uplatniteľných na pravidelnú námornú dopravu

(článok 153 kódexu)

1.  Colné orgány členských štátov môžu vyžadovať od prepravnej spoločnosti dôkaz, že boli dodržané ustanovenia článku 120 ods. 2 písm. c) a d) a ods. 3 a článku 121 ods. 1 a 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 a článku 197 tohto nariadenia.

2.  Keď colný orgán zistí, že prepravná spoločnosť nedodržala ustanovenia uvedené v odseku 1, tento orgán ihneď informuje colné orgány ostatných členských štátov, v ktorých je táto pravidelná námorná doprava prevádzkovaná, pričom využije systém uvedený v článku 10 tohto nariadenia. Uvedené orgány prijmú požadované opatrenia.

Až do zavedenia systému CKÚ pre rozhodnutia colných orgánov uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ sa namiesto systému uvedeného v článku 10 tohto nariadenia používa elektronický informačný a komunikačný systém pre pravidelnú námornú dopravu.Oddiel 2

Dôkaz colného statusu tovaru ÚniePododdiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 199

Dôkazné prostriedky colného statusu tovaru Únie

(článok 153 ods. 2 kódexu)

1.  Na preukázanie toho, že tovar má colný status tovaru Únie, sa môže podľa potreby použiť ktorýkoľvek z týchto prostriedkov:

a) 

údaje tranzitného vyhlásenia pre tovar umiestnený do colného ►C2  režimu vnútorný tranzit ◄ . Článok 119 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 sa v takom prípade neuplatňuje;

b) 

údaje T2L alebo T2LF uvedené v článku 205 tohto nariadenia;

c) 

colný zoznam tovaru uvedený v článku 206 tohto nariadenia;

d) 

faktúra alebo prepravný doklad uvedené v článku 211 tohto nariadenia;

e) 

prípadne rybársky denník, vyhlásenie o vykládke, vyhlásenie o prekládke a údaje systému monitorovania plavidiel uvedené v článku 213 tohto nariadenia;

f) 

dôkazné prostriedky uvedené v článkoch 207 až 210 tohto nariadenia;

▼M1

g) 

údaje vyhlásenia o spotrebnej dani uvedené v článkoch 21, 26 a 34 smernice Rady 2008/118/ES ( 15 );

▼B

h) 

nálepka uvedená v článku 290 tohto nariadenia;

2.  Odchylne od odseku 1 tohto článku do dňa zavedenia systému dôkazu o statuse Únie podľa CKÚ uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ sa dôkaz colného statusu tovaru Únie môže poskytnúť vo forme zoznamu prepravnej spoločnosti týkajúceho sa uvedeného tovaru.

3.  Odchylne od odseku 1 písm. d) tohto článku do dňa zavedenia systému dôkazu o statuse Únie podľa CKÚ uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ sa dôkaz colného statusu tovaru Únie môže poskytnúť vo forme faktúry alebo prepravného dokladu týkajúcich sa tovaru, ktorého hodnota presahuje 15 000  EUR.

4.  Keď sa dôkazný prostriedok uvedený v odseku 1 použije v prípade tovaru s colným statusom tovaru Únie s obalom, ktorý nemá colný status tovaru Únie, daný dôkazný prostriedok zahŕňa túto poznámku:

„N obal – [kód 98200]“

5.  Keď sa dôkazný prostriedok uvedený v odseku 1 písm. b), c) a d) vystaví dodatočne, uvedie sa na ňom poznámka:

„Vyhotovené dodatočne – [kód 98201]“

6.  Dôkazné prostriedky uvedené v odseku 1 sa nepoužívajú pri tovare, v prípade ktorého boli splnené vývozné formality alebo ktorý bol umiestnený do colného ►C2  režimu pasívny zušľachťovací styk ◄ .

Článok 200

Potvrdenie, registrácia a použitie určitých dôkazných prostriedkov colného statusu tovaru Únie

(článok 153 ods. 2 kódexu)

1.  Príslušný colný úrad potvrdí a zaregistruje dôkazné prostriedky colného statusu tovaru Únie uvedené v článku 199 ods. 1 písm. b) a c) tohto nariadenia s výnimkou prípadov uvedených v článku 128 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 a dotknutej osobe oznámi číslo MRN uvedených dôkazných prostriedkov.

2.  Na požiadanie dotknutej osoby dá príslušný colný úrad k dispozícii doklad potvrdzujúci registráciu dôkazných prostriedkov uvedenú v odseku 1. Poskytne ho na tlačive uvedenom v prílohe 51-01.

3.  Dôkazné prostriedky uvedené v odseku 1 sa predložia príslušnému colnému úradu, na ktorom sa tovar predkladá po tom, ako opätovne vstúpil na colné územie Únie, pričom sa uvedie ich MRN.

4.  Príslušný colný úrad monitoruje používanie dôkazných prostriedkov uvedených v odseku 1 predovšetkým s cieľom zabezpečiť, aby sa dôkazné prostriedky nepoužívali pri inom tovare ako tovare, na ktorý boli vystavené.

Článok 201

Potvrdenie faktúry

(článok 153 ods. 2 kódexu)

Až do dňa zavedenia systému dôkazu o statuse Únie podľa CKÚ uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ, ak celková hodnota tovaru Únie presahuje 15 000  EUR, príslušný colný úrad potvrdí riadne vyplnenú a dotknutou osobou podpísanú faktúru alebo prepravný doklad uvedené v článku 199 ods. 3 tohto nariadenia.

Článok 202

Potvrdzovanie dokladov T2L alebo T2LF

(článok 153 ods. 2 kódexu)

Až do dňa zavedenia systému dôkazu o statuse Únie podľa CKÚ uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ, ak členské štáty stanovili, že sa môžu používať iné prostriedky ako techniky elektronického spracovania údajov, príslušný colný úrad potvrdí doklady T2L alebo T2LF a prípadne všetky ►C2  použité pokračovacie formuláre ◄ alebo ložné listy.

Článok 203

Potvrdenie zoznamu tovaru prepravnej spoločnosti

(článok 153 ods. 2 kódexu)

Až do dňa zavedenia systému dôkazu o statuse Únie podľa CKÚ uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ príslušný colný úrad na žiadosť prepravnej spoločnosti potvrdí zoznam tovaru, ktorý prepravná spoločnosť riadne vyplnila a podpísala.

Článok 204

Povolenie na vyhotovenie zoznamu tovaru „deň po“

(článok 153 ods. 2 kódexu)

Až do dňa zavedenia systému dôkazu o statuse Únie podľa CKÚ uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môžu colné úrady povoliť, aby bol zoznam tovaru uvedený v článku 199 ods. 2 slúžiaci na preukázanie colného statusu tovaru Únie vyhotovený najneskôr v deň po odchode plavidla. Zoznam tovaru však musí byť vždy vyhotovený pred príchodom plavidla do prístavu určenia.

Článok 205

Dôkaz colného statusu tovaru Únie vo forme údajov T2L alebo T2LF

(článok 153 ods. 2 kódexu)

1.  Ak sa uvedie MRN na preukázanie colného statusu tovaru Únie, údaje T2L alebo T2LF slúžiace ako základ pre MRN sa môžu použiť len na prvé predloženie tovaru.

Ak sa T2L alebo T2LF použijú pri prvom predložení tovaru len na časť tovaru, na zostávajúcu časť sa v súlade s článkom 200 tohto nariadenia a článkom 123 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 vystaví nový dôkaz.

2.  Cestujúci, iní než hospodárske subjekty, podávajú svoje žiadosti o potvrdenie T2L alebo T2LF prostredníctvom tlačiva uvedeného v prílohe 51-01.

Článok 206

Dôkaz colného statusu tovaru Únie vo forme colného zoznamu tovaru

(článok 153 ods. 2 kódexu)

1.  Každému colnému zoznamu tovaru sa pridelí jedno MRN.

Takémuto zoznamu tovaru sa môže prideliť MRN len vtedy, ak sa vzťahuje na tovar, ktorý má colný status tovaru Únie a ktorý bol naložený na plavidlo v prístave Únie.

2.  Colné orgány môžu súhlasiť s tým, že na predloženie žiadosti o potvrdenie a registráciu colného zoznamu tovaru a na jeho predloženie na príslušnom colnom úrade sa použijú obchodné, prístavné alebo prepravné informačné systémy za predpokladu, že takéto systémy obsahujú všetky informácie požadované v prípade takéhoto colného zoznamu tovaru.

▼M4

Článok 207

Dôkaz colného statusu tovaru Únie v karnetoch TIR alebo ATA alebo v tlačivách 302

(článok 6 ods. 3 a článok 153 ods. 2 kódexu)

1.  V súlade s článkom 127 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 sa tovar Únie označí v karnetoch TIR alebo ATA alebo v tlačive NATO 302 alebo v tlačive EÚ 302 kódom „T2L“ alebo „T2LF“. Držiteľ colného režimu môže zaznamenať podľa potreby jeden z týchto kódov spolu so svojim podpisom v príslušných dokladoch na miesto určené pre opis tovaru pred tým, ako ho predloží colnému úradu odoslania na potvrdenie. Príslušný kód „T2L“ alebo „T2LF“ sa potvrdí pečiatkou colného úradu odoslania a podpisom príslušného úradníka.

V prípade elektronického tlačiva NATO 302 alebo elektronického tlačiva EÚ 302 držiteľ colného režimu môže jeden z týchto kódov zahrnúť aj do údajov tlačiva 302. V uvedenom prípade sa potvrdenie úradom odoslania vykoná elektronicky.

2.  Keď sa karnet TIR, karnet ATA alebo tlačivo NATO 302 alebo tlačivo EÚ 302 vzťahujú zároveň na tovar Únie a na tovar, ktorý nie je tovarom Únie, jednotlivé druhy tovaru sa uvedú v osobitných zoznamoch a kód „T2L“ alebo „T2LF“ podľa potreby sa zaznamená tak, aby bolo jasné, že sa týka len tovaru Únie.

▼B

Článok 208

Dôkaz colného statusu tovaru Únie v prípade cestných motorových vozidiel

(článok 153 ods. 2 kódexu)

1.  V prípade cestných motorových vozidiel evidovaných v členskom štáte, ktoré dočasne opustili colné územie Únie a opätovne naň vstúpili, sa colný status tovaru Únie považuje za preukázaný, keď zo sprievodných tabuliek s evidenčným číslom a dokladov o prihlásení do evidencie a evidenčných údajov uvedených na týchto tabuľkách a v dokladoch jednoznačne vyplýva uvedené prihlásenie do evidencie.

2.  Keď sa colný status tovaru Únie nemôže považovať za preukázaný v súlade s odsekom 1, dôkaz colného statusu tovaru Únie sa poskytne pomocou jedného z ostatných dôkazných prostriedkov, ktorých zoznam sa uvádza v článku 199 tohto nariadenia.

Článok 209

Dôkaz colného statusu tovaru Únie pre obaly

(článok 153 ods. 2 kódexu)

1.  V prípade obalov, paliet a iných podobných vybavení, s výnimkou kontajnerov, patriacich osobe usadenej na colnom území Únie, ktoré sa používajú na prepravu tovaru, ktorý dočasne opustil colné územie Únie a opätovne naň vstúpil, sa colný status tovaru Únie považuje za preukázaný, keď sa dá preukázať, že obaly, palety a iné podobné vybavenie patria uvedenej osobe, sú deklarované ako tovar s colným statusom tovaru Únie a o vierohodnosti tohto vyhlásenia nie sú pochybnosti.

2.  Keď sa colný status tovaru Únie nemôže považovať za preukázaný v súlade s odsekom 1, dôkaz colného statusu tovaru Únie sa poskytne pomocou jedného z ostatných dôkazných prostriedkov, ktorých zoznam sa uvádza v článku 199 tohto nariadenia.

Článok 210

Dôkaz colného statusu tovaru Únie v prípade tovaru v batožine prepravovanej cestujúcim

(článok 153 ods. 2 kódexu)

V prípade tovaru v batožine prepravovanej cestujúcim, ktorý nie je určený na komerčné použitie a ktorý dočasne opustil colné územie Únie a opätovne naň vstúpil, sa colný status tovaru Únie považuje za preukázaný, keď cestujúci deklaruje, že tovar má colný status tovaru Únie a o vierohodnosti tohto vyhlásenia nie sú pochybnosti.

Článok 211

Dôkaz colného statusu tovaru Únie v prípade tovaru, ktorého hodnota nepresahuje 15 000  EUR

(článok 153 ods. 2 kódexu)

V prípade tovaru s colným statusom tovaru Únie, ktorého hodnota nepresahuje 15 000  EUR, colný status tovaru Únie sa môže preukázať predložením faktúry alebo prepravného dokladu týkajúcich sa tohto tovaru za predpokladu, že sa týkajú výlučne tovaru s colným statusom tovaru Únie.

Článok 212

Overovanie dôkazných prostriedkov a administratívna súčinnosť

(článok 153 ods. 2 kódexu)

Colné orgány členských štátov si navzájom poskytujú súčinnosť pri kontrole pravosti a presnosti dôkazných prostriedkov uvedených v článku 199 tohto nariadenia a pri overovaní toho, či informácie a doklady poskytnuté v súlade s ustanoveniami tejto hlavy a článkov 123 až 133 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 sú správne a či postupy použité na preukázanie colného statusu tovaru Únie sa uplatnili správne.Pododdiel 2

Osobitné ustanovenia týkajúce sa produktov morského rybolovu a tovaru získaného z takýchto produktov

Článok 213

Dôkaz colného statusu tovaru Únie v prípade produktov morského rybolovu a tovaru získaného z takýchto produktov

(článok 153 ods. 2 kódexu)

Keď sa produkty a tovar uvedené v článku 119 ods. 1 písm. d) a e) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 prepravujú na colné územie Únie v súlade s článkom 129 uvedeného delegovaného nariadenia, colný status tovaru Únie sa preukáže predložením podľa potreby rybárskeho denníka, vyhlásenia o vykládke, vyhlásenia o prekládke a údajov systému monitorovania plavidiel, ako sa vyžaduje v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1224/2009 ( 16 ).

Colný orgán, ktorý je zodpovedný za prístav vykládky Únie, do ktorého sú uvedené produkty a tovar priamo prepravené rybárskym plavidlom Únie, ktoré tieto produkty ulovilo a prípadne spracovalo, však môže považovať colný status tovaru Únie za preukázaný v oboch týchto prípadoch:

a) 

o statuse uvedených produktov a/alebo tovaru nie sú pochybnosti;

b) 

celková dĺžka rybárskeho plavidla je menej ako 10 metrov.

▼M1

Článok 214

Produkty morského rybolovu a tovar získaný z takýchto produktov prekladaný v krajine alebo na území, resp. prepravovaný cez krajinu alebo územie, ktoré nie sú súčasťou colného územia Únie

(článok 153 ods. 2 kódexu)

1.  Keď produkty alebo tovar uvedené v článku 119 ods. 1 písm. d) a e) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 boli pred príchodom na colné územie Únie prekladané v krajine alebo na území, ktoré nie sú súčasťou colného územia Únie, a prepravované cez krajinu alebo územie, ktoré nie sú súčasťou colného územia Únie, pre uvedené produkty alebo tovar sa pri ich vstupe na colné územie Únie predloží osvedčenie colného orgánu uvedenej krajiny alebo územia, že dané produkty alebo tovar boli v čase, keď sa nachádzali v uvedenej krajine alebo na uvedenom území, pod colným dohľadom, a nepodstúpili nijaké iné zaobchádzanie okrem toho, ktoré bolo potrebné na ich uchovanie.

2.  Osvedčenie požadované v súlade s odsekom 1 sa vystaví na výtlačku rybárskeho denníka uvedeného v článku 133 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, ku ktorému sa podľa potreby pripojí výtlačok vyhlásenia o prekládke.

▼M3

3.  Osvedčenie požadované v súlade s odsekom 1 sa môže poskytnúť na akýchkoľvek príslušných tlačivách alebo dokladoch iných ako výtlačok rybárskeho denníka, v ktorých sa uvádza odkaz na daný rybársky denník.

▼B

Článok 215

Dôkaz colného statusu tovaru Únie v prípade produktov morského rybolovu a iných produktov chytených alebo ulovených plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou tretej krajiny v rámci colného územia Únie

(článok 153 ods. 2 kódexu)

Dôkaz colného statusu tovaru Únie v prípade produktov morského rybolovu a iných produktov chytených alebo ulovených plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou tretej krajiny v rámci colného územia Únie sa poskytne prostredníctvom rybárskeho denníka alebo akýmikoľvek inými prostriedkami uvedenými v článku 199 tohto nariadenia.KAPITOLA 2

Umiestnenie tovaru do colného režimuOddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 216

Elektronický systém týkajúci sa umiestnenia tovaru do colného režimu

(článok 16 ods. 1 kódexu)

Na spracúvanie a výmenu informácií týkajúcich sa umiestnenia tovaru do colného režimu sa používajú elektronické systémy zriadené podľa článku 16 ods. 1 kódexu.

Prvý odsek tohto článku je uplatniteľný od príslušných dátumov zmodernizovania vnútroštátnych systémov dovozu, zavedenia systému osobitných colných režimov podľa CKÚ a zavedenia automatizovaného systému vývozu (AES) podľa CKÚ uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ.

Článok 217

Vydanie potvrdenia o prijatí v prípade vyhlásení podaných ústne

(článok 158 ods. 2 kódexu)

Keď sa colné vyhlásenie podá ústne v súlade s článkom 135 alebo 137 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 na tovar, ktorý podlieha dovoznému alebo vývoznému clu alebo iným poplatkom, colné orgány vydajú dotknutej osobe potvrdenie o prijatí pri zaplatení splatnej sumy uvedeného cla alebo uvedených poplatkov.

Toto potvrdenie musí obsahovať aspoň tieto informácie:

a) 

opis tovaru, ktorý je dostatočne presný, aby umožnil identifikáciu tovaru;

b) 

fakturovanú hodnotu, alebo ak nie je k dispozícii, množstvo tovaru;

c) 

výšku vybraného cla a iných poplatkov;

d) 

dátum vystavenia potvrdenia;

e) 

názov orgánu, ktorý ho vystavil.

▼M4

Článok 218

Colné formality považované za vykonané úkonom uvedeným v článku 141 ods. 1, 2, 4, 4a, 5 a 6 až 8 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446

(článok 6 ods. 3 písm. a), článok 139, článok 158 ods. 2, článok 172, článok 194 a článok 267 kódexu)

Na účely článkov 138, 139 a 140 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 sa tieto colné formality podľa potreby považujú za vykonané úkonom uvedeným v článku 141 ods. 1, 2, 4, 4a, 5 a ods. 6 až 8 uvedeného delegovaného nariadenia:

▼B

a) 

preprava tovaru v súlade s článkom 135 kódexu, a predloženie tovaru colným orgánom v súlade s článkom 139 kódexu;

b) 

predloženie tovaru colným orgánom v súlade s článkom 267 kódexu;

c) 

prijatie colného vyhlásenia colnými orgánmi v súlade s článkom 172 kódexu;

d) 

prepustenie tovaru colnými orgánmi v súlade s článkom 194 kódexu.

Článok 219

Prípady, keď sa colné vyhlásenie nepovažuje za podané úkonom uvedeným v článku 141 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446

(článok 6 ods. 3 písm. a) a článok 158 ods. 2 kódexu)

Keď sa na základe kontroly zistí, že úkon uvedený v článku 141 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 bol vykonaný, ale tovar prepravovaný na colné územie Únie alebo tovar prepravovaný z colného územia Únie nie je tovar uvedený v článkoch 138, 139 a 140 uvedeného delegovaného nariadenia, colné vyhlásenie na uvedený tovar sa považuje za nepodané.

▼M4

Článok 220

Prechodné pravidlá pre tovar v poštových zásielkach

(článok 158 ods. 2, článok 172 a článok 194 kódexu)

1.  Na účely článku 138 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 sa colné vyhlásenie na tovar uvedený v článku 141 ods. 3 uvedeného delegovaného nariadenia považuje za prijaté a tovar za prepustený, keď sa tovar doručí príjemcovi.

2.  Keď nebolo možné doručiť tovar príjemcovi, colné vyhlásenie sa považuje za nepodané.

Tovar, ktorý nebol doručený príjemcovi, sa považuje za tovar dočasne uskladnený, až pokým nie je zničený, spätne vyvezený alebo sa s ním inak nenaloží v súlade s článkom 198 kódexu.

▼M4

Článok 220a

Procesné pravidlá uplatňované na používanie tlačiva NATO 302 pre iné colné režimy ako tranzit

(článok 6 ods. 3 a článok 158 ods. 2 kódexu)

1.  Colný úrad určený členským štátom, v ktorom sa začína vojenská činnosť na colnom území Únie, dodáva silám NATO rozmiestneným na jeho území tlačivá NATO 302:

a) 

ktoré sú vopred potvrdené pečiatkou a podpisom úradníka uvedeného úradu;

b) 

ktoré sú očíslované poradovým číslom;

c) 

na ktorých je uvedená úplná adresa uvedeného určeného colného úradu na návrat exempláru tlačiva NATO 302.

2.  V čase odoslania tovaru musia sily NATO vykonať jeden z týchto úkonov:

a) 

elektronicky podať tlačivo NATO 302 na určenom colnom úrade;

b) 

v tlačive NATO 302 uviesť vyhlásenie, že tovar sa prepravuje pod ich kontrolou a toto vyhlásenie potvrdiť podpisom, pečiatkou a dátumom.

3.  Ak sily NATO postupujú v súlade s odsekom 2 písm. b), exemplár tlačiva NATO 302 bezodkladne odovzdajú určenému colnému úradu zodpovednému za colné formality a kontroly týkajúce sa síl NATO, ktoré tovar odosielajú alebo na ktorých účet sa tovar odosiela.

Ostatné exempláre tlačiva NATO 302 sa prikladajú k zásielke pre sily NATO, ktorým je zásielka určená, ktoré ich po príchode tovaru opečiatkujú a podpíšu.

V čase príchodu tovaru sa dva exempláre tlačiva odovzdajú určenému colnému úradu zodpovednému za colné formality a kontroly týkajúce sa síl NATO, ktorým je zásielka určená.

Uvedený určený colný úrad si ponechá jeden exemplár a druhý vráti colnému úradu zodpovednému za colné formality a kontroly týkajúce sa síl NATO, ktoré tovar odosielajú alebo na ktorých účet sa tovar odosiela.

Článok 220b

Procesné pravidlá uplatňované na používanie tlačiva EÚ 302 pre iné colné režimy ako tranzit

(článok 6 ods. 3 a článok 158 ods. 2 kódexu)

1.  Colný úrad určený členským štátom, v ktorom sa začína vojenská činnosť na colnom území Únie, dodáva ozbrojeným silám členského štátu rozmiestneným na jeho území tlačivá EÚ 302:

a) 

ktoré sú vopred potvrdené pečiatkou a podpisom úradníka uvedeného úradu;

b) 

ktoré sú očíslované poradovým číslom;

c) 

na ktorých je uvedená úplná adresa uvedeného určeného colného úradu na návrat exempláru tlačiva EÚ 302.

2.  V čase odoslania tovaru musia ozbrojené sily členského štátu vykonať jeden z týchto úkonov:

a) 

elektronicky podať tlačivo EÚ 302 na určenom colnom úrade;

b) 

v tlačive EÚ 302 uviesť vyhlásenie, že tovar sa prepravuje pod ich kontrolou a toto vyhlásenie potvrdiť podpisom, pečiatkou a dátumom.

3.  Ak ozbrojené sily členského štátu postupujú v súlade s odsekom 2 písm. b), exemplár tlačiva EÚ 302 bezodkladne odovzdajú určenému colnému úradu zodpovednému za colné formality a kontroly týkajúce sa ozbrojených síl členského štátu, ktoré tovar odosielajú alebo na ktorých účet sa tovar odosiela.

Ostatné exempláre tlačiva EÚ 302 sa prikladajú k zásielke pre ozbrojené sily členského štátu určenia, ktoré ich po príchode tovaru opečiatkujú a podpíšu.

V čase príchodu tovaru sa dva exempláre tlačiva odovzdajú určenému colnému úradu zodpovednému za colné formality a kontroly týkajúce sa ozbrojených síl členského štátu určenia.

Uvedený určený colný úrad si ponechá jeden exemplár a druhý vráti colnému úradu zodpovednému za colné formality a kontroly týkajúce sa ozbrojených síl členského štátu, ktoré tovar odosielajú alebo na ktorých účet sa tovar odosiela.

▼B

Článok 221

Príslušný colný úrad na umiestnenie tovaru do colného režimu

(článok 159 kódexu)

1.  Na účely upustenia od povinnosti predložiť tovar v súlade s článkom 182 ods. 3 kódexu colným úradom dohľadu uvedeným v článku 182 ods. 3 písm. c) druhom pododseku kódexu je príslušný colný úrad umiestnenia tovaru do colného režimu uvedený v článku 159 ods. 3 kódexu.

2.  Na umiestnenie tovaru do colného režimu vývoz sú príslušné tieto colné úrady:

a) 

colný úrad zodpovedný za miesto, kde je usadený vývozca;

b) 

colný úrad príslušný pre miesto, kde sa tovar balí alebo nakladá na odoslanie na vývoz;

c) 

iný colný úrad v príslušnom členskom štáte, ktorý je z administratívnych dôvodov príslušný pre predmetnú operáciu.

Keď tovar nepresahuje hodnotu 3 000  EUR na zásielku a deklaranta a nepodlieha zákazom ani obmedzeniam, colný úrad príslušný pre miesto výstupu tovaru z colného územia Únie je príslušný aj na umiestnenie tovaru do colného ►C2  režimu vývoz ◄ popri colných úradoch určených v prvom pododseku.

V prípade subdodávok colný úrad zodpovedný za miesto, kde je usadený subdodávateľ, je príslušný aj pre umiestnenie tovaru do colného ►C2  režimu vývoz ◄ , popri colných úradoch určených v prvom a druhom pododseku.

Keď to opodstatňujú okolnosti jednotlivého prípadu, iný colný úrad lepšie situovaný na predloženie tovaru colným orgánom je takisto príslušný na umiestnenie tovaru do colného ►C2  režimu vývoz ◄ .

3.  Ústne vývozné colné vyhlásenie a ústne colné vyhlásenie o spätnom vývoze sa podávajú na colnom úrade príslušnom pre miesto výstupu tovaru.

▼M4

4.  Príslušným colným úradom na navrhnutie na prepustenie do colného režimu voľný obeh tovaru v zásielke, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie od dovozného cla v súlade s článkom 23 ods. 1 alebo článkom 25 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 ( 17 ) v rámci inej úpravy DPH, ako je osobitná úprava pre predaj tovaru na diaľku dovážaného z tretích krajín alebo tretích území, uvedenej v hlave XII kapitole 6 oddiele 4 smernice Rady 2006/112/ES ( 18 ), je colný úrad nachádzajúci sa v členskom štáte, v ktorom sa končí odoslanie alebo preprava tovaru.

5.  Colný orgán v každom členskom štáte, v ktorom sú rozmiestnené sily NATO oprávnené používať tlačivo NATO 302, určí colný úrad alebo úrady zodpovedné za colné formality a kontroly týkajúce sa tovaru, ktorý sa má prepravovať alebo používať v spojitosti s vojenskými činnosťami.

6.  Colný orgán v každom členskom štáte určí colný úrad alebo úrady zodpovedné za colné formality a kontroly týkajúce sa tovaru, ktorý sa má prepravovať alebo používať v spojitosti s vojenskými činnosťami vykonávanými na podklade tlačiva EÚ 302.

▼B

Článok 222

Položky tovaru

(článok 162 kódexu)

1.  Keď sa colné vyhlásenie vzťahuje na dve alebo viac položiek tovaru, údaje vykázané v uvedenom vyhlásení v súvislosti s jednotlivými položkami sa považujú za údaje predstavujúce samostatné colné vyhlásenie.

2.  S výnimkou prípadu, že určitý tovar v zásielke podlieha odlišným opatreniam, sa na účely odseku 1 tovar v zásielke považuje za predstavujúci jednu položku, keď je splnená niektorá z týchto podmienok:

a) 

má sa zatriediť do jednej nomenklatúrnej podpoložky;

b) 

je predmetom žiadosti o zjednodušenie v súlade s článkom 177 kódexu.Oddiel 2

Zjednodušené colné vyhlásenia

Článok 223

Správa colných kvót v rámci zjednodušených colných vyhlásení

(článok 166 kódexu)

1.  Keď sa podáva zjednodušené colné vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu tovaru, na ktorý sa vzťahujú colné kvóty spravované podľa chronologického poradia dátumov prijatia colných vyhlásení, deklarant môže požadovať udelenie colnej kvóty iba vtedy, ak sú k dispozícii potrebné údaje buď v zjednodušenom colnom vyhlásení alebo v dodatočnom colnom vyhlásení.

2.  Keď sa žiada o udelenie colnej kvóty spravovanej podľa chronologického poradia dátumov prijatia colných vyhlásení v dodatočnom colnom vyhlásení, žiadosť nemôže byť spracovaná, až kým sa dodatočné colné vyhlásenie nepodá.

3.  Na účely pridelenia colnej kvóty sa zohľadní dátum prijatia zjednodušeného colného vyhlásenia.

Článok 224

Podporné doklady pre zjednodušené colné vyhlásenie

(článok 166 kódexu)

Keď bol tovar umiestnený do colného režimu na základe zjednodušeného colného vyhlásenia, podporné doklady uvedené v článku 163 ods. 2 kódexu sa colným orgánom poskytnú pred prepustením tohto tovaru.

Článok 225

Dodatočné colné vyhlásenie

(článok 167 ods. 4 kódexu)

V prípade zápisu do evidencie deklaranta podľa článku 182 kódexu, ak má dodatočné colné vyhlásenie všeobecný, pravidelný alebo súhrnný charakter a hospodársky subjekt má povolenie v rámci samovymeriavania vypočítať výšku splatného dovozného a vývozného cla, držiteľ uvedeného povolenia buď podá dodatočné colné vyhlásenie alebo colné orgány môžu umožniť, aby boli dodatočné colné vyhlásenia dostupné prostredníctvom priameho elektronického prístupu do systému držiteľa povolenia.Oddiel 3

Ustanovenia uplatňujúce sa na všetky colné vyhlásenia

Článok 226

Hlavné referenčné číslo

(článok 172 kódexu)

S výnimkou prípadov, keď sa colné vyhlásenie podá ústne alebo úkonom považovaným za colné vyhlásenie alebo keď má colné vyhlásenie formu zápisu do evidencie deklaranta v súlade s článkom 182 kódexu, colné orgány upovedomia deklaranta o prijatí colného vyhlásenia a poskytnú mu MRN pre dané vyhlásenie a uvedú dátum jeho prijatia.

Tento článok sa neuplatňuje až do príslušných dátumov ►C2  funkčného zavedenia automatizovaného systému ◄ vývozu (AES), systému NTCS a zmodernizovania vnútroštátnych systémov dovozu uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ.

Článok 227

Colné vyhlásenie podané pred predložením tovaru

V prípade, že colné vyhlásenie sa podáva v súlade s článkom 171 kódexu, colné orgány spracujú údaje poskytnuté pred predložením tovaru, predovšetkým na účely analýzy rizík.Oddiel 4

Iné zjednodušeniaPododdiel 1

Tovar patriaci do rôznych nomenklatúrnych podpoložiek

Článok 228

Tovar patriaci do rôznych nomenklatúrnych podpoložiek deklarovaný v jednej podpoložke

(článok 177 ods. 1 kódexu)

1.  Na účely článku 177 kódexu, keď tovar v zásielke patrí do nomenklatúrnych podpoložiek, ktoré podliehajú ►C2  špecifickému clu vyjadrenému na rovnakú mernú jednotku, clo, ktoré sa vymeria na celú zásielku, sa zakladá na nomenklatúrnej podpoložke, ktorá podlieha najvyššiemu špecifickému clu ◄ .

2.  Na účely článku 177 kódexu, keď tovar v zásielke patrí do colných podpoložiek, ktoré podliehajú ►C2  špecifickému clu vyjadrenému vzťažne k rôznym merným jednotkám, najvyššie špecifické clo pre jednotlivé merné jednotky sa uplatňuje na všetok tovar v zásielke, pre ktorý je špecifické clo ◄ vyjadrené na uvedenú jednotku, a prepočíta sa na valorické clo pre každý druh uvedeného tovaru.

Clo, ktoré sa má vymerať na celú zásielku, sa zakladá na nomenklatúrnej podpoložke podliehajúcej najvyššej sadzbe valorického cla, ktoré je výsledkom prepočtu podľa prvého pododseku.

3.  Na účely článku 177 kódexu, keď tovar v zásielke patrí do nomenklatúrnych podpoložiek, ktoré podliehajú valorickému clu a ►C2  špecifickému clu, najvyššie špecifické clo stanovené v súlade s odsekmi 1 alebo 2 sa prepočíta na valorické clo pre každý druh tovaru, pre ktorý je špecifické clo ◄ vyjadrené na rovnakú mernú jednotku.

Clo, ktoré sa má vymerať na celú zásielku, sa zakladá na nomenklatúrnej podpoložke podliehajúcej najvyššej sadzbe valorického cla, vrátane valorického cla, ktoré je výsledkom prepočtu podľa prvého pododseku.Pododdiel 2

Centralizované colné konanie

Článok 229

Konzultačný postup medzi colnými orgánmi v prípade povolenia na centralizované colné konanie

(článok 22 kódexu)

1.  Podľa konzultačného postupu uvedeného v ►M1  článku 14 ◄ sa postupuje v prípade, že colný orgán dostane žiadosť o povolenie na centralizované colné konanie uvedené v článku 179 kódexu, ktoré sa týka viacerých colných orgánov, pokiaľ colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia nezastáva stanovisko, že na udelenie takéhoto povolenia nie sú splnené podmienky.

2.  Najneskôr 45 dní odo dňa prijatia žiadosti colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia oznámi ostatným dotknutým colným orgánom:

a) 

žiadosť a návrh povolenia vrátane lehôt uvedených v článku 231 ods. 5 a 6 tohto nariadenia;

b) 

prípadne plán kontrol s vypracovaným prehľadom osobitných kontrol, ktoré majú vykonať jednotlivé dotknuté colné orgány, keď sa povolenie udelí;

c) 

iné príslušné informácie, ktoré dotknuté colné orgány považujú za potrebné.

3.  Konzultované colné orgány informujú o svojom súhlase alebo námietkach, ako aj o akýchkoľvek zmenách v návrhu povolenia alebo navrhovanom pláne kontrol v lehote 45 dní odo dňa oznámenia návrhu povolenia. Námietky riadne odôvodnia.

Keď sa oznámia námietky a v lehote 90 dní odo dňa oznámenia návrhu povolenia sa nedospeje k dohode, povolenie sa neudelí pre tie časti, v súvislosti s ktorými sa vzniesli námietky. Keď konzultované colné orgány neoznámia v predpísanej lehote žiadne námietky, považuje sa to za vyjadrenie súhlasu.

4.  Do dňa zavedenia centralizovaného colného konania pre dovoz (CCI) a dňa zavedenia automatizovaného systému vývozu (AES) uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ, môžu colné orgány príslušné na vydanie tohto rozhodnutia odchylne od odseku 2 a odseku 3 prvého pododseku tohto článku predĺžiť lehoty uvedené v daných ustanoveniach o 15 dní.

Odchylne od odseku 3 druhého pododseku tohto článku môžu colné orgány príslušné na vydanie tohto rozhodnutia predĺžiť lehotu uvedenú tamže o 30 dní.

5. Do dňa zavedenia systému CKÚ pre rozhodnutia colných orgánov uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ sa odchylne od odseku 2 písm. b) tohto článku plán kontrol v ňom uvedený oznamuje zakaždým.

Článok 230

Monitorovanie povolenia

(článok 23 ods. 5 kódexu)

1.  Colné orgány členských štátov bezodkladne informujú colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia o akýchkoľvek faktoroch, ktoré nastanú po udelení povolenia na centralizované colné konanie a ktoré môžu ovplyvniť jeho ďalšiu platnosť alebo obsah.

▼M1

2.  Colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia sprístupní colným orgánom ostatných členských štátov všetky príslušné informácie, ktoré má k dispozícii, o činnostiach súvisiacich s colnými záležitosťami držiteľa povolenia na centralizované colné konanie.

▼B

Článok 231

Colné formality a kontroly v súvislosti s centralizovaným colným konaním

(článok 179 ods. 4 kódexu)

1.  Držiteľ povolenia na centralizované colné konanie predložil tovar príslušnému colnému úradu, ako sa stanovuje v uvedenom povolení tak, že colnému úradu dohľadu predloží ktorýkoľvek z týchto dokladov:

a) 

štandardné colné vyhlásenie uvedené v článku 162 kódexu;

b) 

zjednodušené colné vyhlásenie uvedené v článku 166 kódexu;

c) 

oznámenie o predložení tovaru uvedené v článku 234 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia.

2.  Keď má colné vyhlásenie formu zápisu do evidencie deklaranta, uplatňujú sa články 234, 235 a 236 tohto nariadenia.

3.  Upustenie od povinnosti predložiť tovar udelené v súlade s článkom 182 ods. 3 kódexu sa uplatňuje na centralizované colné konanie za predpokladu, že držiteľ povolenia podať colné vyhlásenie formou zápisu do evidencie deklaranta si splnil povinnosť stanovenú v článku 234 ods. 1 písm. f) tohto nariadenia.

4.  Keď colný úrad dohľadu prijal colné vyhlásenie alebo dostal oznámenie uvedené v odseku 1 písm. c), tak:

a) 

vykoná primerané kontroly na overenie colného vyhlásenia alebo oznámenia o predložení;

b) 

ihneď postúpi dané colné vyhlásenie alebo oznámenie a výsledky súvisiacej analýzy rizík colnému úradu predloženia tovaru;

c) 

informuje colný úrad predloženia tovaru o ktorejkoľvek z týchto možností:

i) 

že tovar sa môže prepustiť do príslušného colného režimu;

ii) 

že sa vyžadujú colné kontroly v súlade s článkom 179 ods. 3 písm. c) kódexu.

5.  Keď colný úrad dohľadu informuje colný úrad predloženia tovaru, že tovar sa môže prepustiť do príslušného colného režimu, colný úrad predloženia tovaru informuje colný úrad dohľadu v lehote stanovenej v povolení na centralizované colné konanie o tom, či jeho vlastné kontroly uvedeného tovaru vrátane kontrol týkajúcich sa zákazov a obmedzení na vnútroštátnej úrovni majú vplyv na takéto prepustenie.

6.  Keď colný úrad dohľadu informuje colný úrad predloženia tovaru, že sa vyžadujú colné kontroly v súlade s článkom 179 ods. 3 písm. c) kódexu, colný úrad predloženia tovaru potvrdí v lehote stanovenej v povolení na centralizované colné konanie doručenie žiadosti colného úradu dohľadu o vykonanie požadovaných kontrol a prípadne informuje colný úrad dohľadu o svojich vlastných kontrolách uvedeného tovaru vrátane kontrol týkajúcich sa zákazov a obmedzení na vnútroštátnej úrovni.

7.  Colný úrad dohľadu informuje colný úrad predloženia tovaru o prepustení tovaru do príslušného colného režimu.

8.  Pri vývoze colný úrad dohľadu po prepustení tovaru sprístupní údaje vývozného colného vyhlásenia doplnené podľa potreby v súlade s článkom 330 tohto nariadenia deklarovanému colnému úradu výstupu. Colný úrad výstupu informuje colný úrad dohľadu o výstupe tovaru v súlade s článkom 333 tohto nariadenia. Colný úrad dohľadu potvrdí výstup deklarantovi v súlade s článkom 334 tohto nariadenia.

9.  Odchylne od odseku 1 tohto článku do dňa zavedenia centralizovaného colného konania pre dovoz (CCI) a dňa zavedenia automatizovaného systému vývozu (AES) uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ v prípade tovaru, na ktorý sa vzťahuje povolenie na centralizované colné konanie, držiteľ povolenia alebo deklarant:

a) 

predloží tovar na miestach uvedených v povolení a navrhnutých alebo schválených colnými orgánmi v súlade s článkom 139 kódexu s výnimkou prípadu, keď sa v súlade s článkom 182 ods. 3 kódexu upustí od povinnosti predložiť tovar, a

b) 

podá colné vyhlásenie alebo zapíše tovar do svojej evidencie na colnom úrade určenom v povolení.

10.  Do dňa zavedenia centralizovaného colného konania pre dovoz (CCI) a dňa zavedenia automatizovaného systému vývozu (AES) uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ príslušné colné orgány uplatňujú plán kontrol, v ktorom sa bližšie určí minimálna úroveň kontrol.

▼M1

11.  Až do príslušných dátumov zavedenia automatizovaného systému vývozu (AES) a centralizovaného colného konania pre dovoz (CCI) podľa CKÚ uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2016/578 sa odseky 5 a 6 tohto článku neuplatňujú.

▼B

Článok 232

Centralizované colné konanie týkajúce sa viac ako jedného colného orgánu

(článok 179 kódexu)

1.  Colný úrad dohľadu postúpi colnému úradu predloženia tovaru:

a) 

akúkoľvek opravu alebo zrušenie platnosti štandardného colného vyhlásenia, ku ktorým došlo po prepustení tovaru;

b) 

v prípade, že bolo podané dodatočné colné vyhlásenie, toto vyhlásenie a akúkoľvek opravu alebo zrušenie platnosti tohto vyhlásenia.

2.  Keď je colným orgánom k dispozícii dodatočné colné vyhlásenie v IT systéme obchodníka v súlade s článkom 225 tohto nariadenia, colný úrad dohľadu postúpi údaje najneskôr 10 dní odo dňa uplynutia lehoty, na ktorú sa dané dodatočné colné vyhlásenie vzťahuje, a akúkoľvek opravu alebo zrušenie platnosti uvedeného stiahnutého dodatočného colného vyhlásenia.Pododdiel 3

Zápis do evidencie deklaranta

Článok 233

Plán kontrol

(článok 23 ods. 5 kódexu)

1.  Colné orgány zostavia plán kontrol osobitne pre hospodársky subjekt, keď udelia povolenie podať colné vyhlásenie formou zápisu do evidencie deklaranta v súlade s článkom 182 ods. 1 kódexu, pričom ustanovia dohľad nad colnými režimami vykonávanými na základe tohto povolenia, vymedzia frekvenciu colných kontrol a okrem iného zabezpečia, aby sa mohli vykonať účinné colné kontroly vo všetkých fázach postupu zápisu do evidencie deklaranta.

2.  V tomto pláne kontrol sa zohľadní v prípade potreby premlčacia lehota na oznámenie colného dlhu uvedená v článku 103 ods. 1 kódexu.

3.  V pláne kontrol sa stanovujú kontroly, ktoré sa majú vykonať v prípade, že sa udelí upustenie od povinnosti predložiť tovar v súlade s článkom 182 ods. 3 kódexu.

4.  V prípade centralizovaného colného konania sa v pláne kontrol, bližšie určujúcom rozdelenie úloh medzi colný úrad dohľadu a colný úrad predloženia tovaru, zohľadňujú zákazy a obmedzenia uplatniteľné na mieste, kde sa nachádza colný úrad predloženia tovaru.

Článok 234

Povinnosti držiteľa povolenia podať colné vyhlásenie formou zápisu do evidencie deklaranta

(článok 182 ods. 1 kódexu)

1.  Držiteľ povolenia podať colné vyhlásenie formou zápisu do evidencie deklaranta:

a) 

predloží tovar colným orgánom, s výnimkou prípadu, keď sa uplatňuje článok 182 ods. 3 kódexu, a zapíše do evidencie dátum oznámenia o predložení;

b) 

zapíše do evidencie aspoň údaje zjednodušeného colného vyhlásenia a akékoľvek podporné doklady;

c) 

na žiadosť colného úradu dohľadu sprístupní údaje colného vyhlásenia zapísané do evidencie a akýkoľvek podporný doklad, s výnimkou prípadu, keď colné orgány umožnia, aby deklarant poskytol priamy počítačový prístup k uvedeným informáciám vo svojej evidencii;

d) 

dá colnému úradu dohľadu k dispozícii informácie o tovare, ktorý podlieha obmedzeniam a zákazom;

e) 

skôr ako môže byť deklarovaný tovar prepustený, poskytne colnému úradu dohľadu podporné doklady podľa článku 163 ods. 2 kódexu;

f) 

keď sa uplatňuje upustenie od povinnosti uvedené v článku 182 ods. 3 kódexu, zabezpečí, aby držiteľ povolenia na prevádzkovanie priestorov na dočasné uskladnenie mal potrebné informácie na preukázanie skončenia dočasného uskladnenia;

g) 

s výnimkou prípadu, keď sa uplatňuje upustenie od povinnosti podať dodatočné colné vyhlásenie v súlade s článkom 167 ods. 2 kódexu, podá dodatočné colné vyhlásenie colnému úradu dohľadu spôsobom a v lehote, ktoré sa stanovujú v povolení.

2.  Povolenie podať colné vyhlásenie formou zápisu do evidencie deklaranta sa neuplatňuje na tieto vyhlásenia:

a) 

colné vyhlásenia, ktoré predstavujú žiadosť o povolenie na osobitný colný režim v súlade s článkom 163 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446;

b) 

colné vyhlásenia podané namiesto predbežného colného vyhlásenia o vstupe v súlade s článkom 130 ods. 1 kódexu.

▼M3

3.  Ak colný úrad dohľadu požiadal v súlade s článkom 182 ods. 3 tretím pododsekom kódexu o predloženie tovaru colným orgánom, pretože colné orgány zistili nové závažné finančné riziko alebo inú osobitnú situáciu týkajúcu sa povolenia podať colné vyhlásenie formou zápisu do evidencie deklaranta s upustením od povinnosti predložiť tovar, colný úrad dohľadu určí držiteľovi tohto povolenia:

a) 

osobitnú lehotu, počas ktorej treba tovar, na ktorý sa vzťahujú uvedené situácie, predložiť colným orgánom;

b) 

povinnosť uviesť v evidencii dátum oznámenia o predložení a

c) 

povinnosť dodržiavať ustanovenia odseku 1 písm. b) až e) a písm. g).

V týchto situáciách sa prepustenie tovaru uskutočňuje v súlade s článkom 194 kódexu.

▼B

Článok 235

Prepustenie tovaru v prípade, že colné vyhlásenie sa podáva formou zápisu do evidencie deklaranta

(článok 182 kódexu)

1.  Keď sa v povolení podať colné vyhlásenie formou zápisu do evidencie deklaranta stanovuje lehota na informovanie držiteľa daného povolenia o akýchkoľvek kontrolách, ktoré sa majú vykonať, tovar sa v čase uplynutia uvedenej lehoty považuje za prepustený, pokiaľ colný úrad dohľadu neoznámil v uvedenej lehote svoj zámer vykonať kontrolu.

2.  Keď sa v danom povolení nestanovuje lehota uvedená v odseku 1, colný úrad dohľadu prepustí tovar v súlade s článkom 194 kódexu.

Článok 236

Colná kvóta

(článok 182 kódexu)

1.  Keď sa colné vyhlásenie podáva formou zápisu do evidencie deklaranta, na prepustenie do voľného obehu tovaru, ktorý podlieha colným kvótam spravovaným podľa chronologického poradia dátumov prijatia colných vyhlásení, držiteľ povolenia podať colné vyhlásenie uvedenou formou požiada o udelenie colnej kvóty v dodatočnom colnom vyhlásení.

2.  Keď sa žiadosť o udelenie colnej kvóty spravovanej podľa chronologického poradia dátumov prijatia colných vyhlásení uvedie v dodatočnom colnom vyhlásení, žiadosť sa môže spracovať až po podaní uvedeného vyhlásenia. Na účely pridelenia colnej kvóty sa však zohľadní dátum zápisu tovaru do evidencie deklaranta.

3.  Odchylne od odseku 1 tohto článku až do dňa zmodernizovania vnútroštátnych dovozných deklaračných systémov uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ členské štáty môžu stanoviť, že žiadosť o využívanie colných kvót spravovaných v súlade s ustanoveniami článkov 49 až 54 tohto nariadenia sa podáva iným spôsobom, než sa uvádza v odseku 1 tohto článku, pod podmienkou, že členským štátom sú sprístupnené všetky potrebné údaje na posúdenie platnosti žiadosti.Pododdiel 4

Samovymeriavanie

Článok 237

Určenie sumy splatného dovozného a vývozného cla

(článok 185 ods. 1 kódexu)

1.  Keď má hospodársky subjekt povolenie určiť sumu splatného dovozného a vývozného cla v súlade s článkom 185 ods. 1 kódexu, uvedený hospodársky subjekt na konci obdobia stanoveného colnými orgánmi v danom povolení určí sumu splatného dovozného a vývozného cla za uvedené obdobie v súlade s pravidlami stanovenými v danom povolení.

2.  Do desiatich dní od konca obdobia stanoveného colnými orgánmi v povolení držiteľ uvedeného povolenia predloží colnému úradu dohľadu podrobné údaje týkajúce sa sumy určenej v súlade s odsekom 1. Colný dlh sa považuje za oznámený v čase, keď sa vykoná uvedené predloženie.

3.  Držiteľ povolenia zaplatí sumu podľa odseku 2 v lehote predpísanej v povolení a najneskôr v lehote stanovenej v článku 108 ods. 1 kódexu.KAPITOLA 3

Overovanie a prepustenie tovaruOddiel 1

Overovanie

Článok 238

Miesto a čas prehliadky tovaru

(článok 189 kódexu)

Keď príslušný colný úrad rozhodol, že vykoná prehliadku tovaru v súlade s článkom 188 písm. c) kódexu alebo odoberie vzorky v súlade s článkom 188 písm. d) kódexu, určí na tieto účely čas a miesto a informuje o nich deklaranta.

Príslušný colný úrad môže na žiadosť deklaranta určiť iné miesto než colné priestory alebo čas mimo úradných hodín daného colného úradu.

Článok 239

Prehliadka tovaru

(článok 189 a článok 190 kódexu)

1.  Keď sa colný úrad rozhodne vykonať prehliadku len časti tovaru, informuje deklaranta o tom, ktoré položky chce podrobiť prehliadke.

2.  Keď sa deklarant odmietne dostaviť na prehliadku tovaru alebo neposkytne potrebnú súčinnosť vyžadovanú colnými orgánmi, colné orgány stanovia lehotu na to, aby sa dostavil na prehliadku alebo poskytol súčinnosť.

Keď deklarant nesplnil požiadavky colných orgánov do uplynutia danej lehoty, colné orgány môžu pristúpiť k prehliadke tovaru na riziko a náklady deklaranta. Colné orgány môžu v prípade potreby využiť služby experta určeného v súlade s právnymi predpismi dotknutého členského štátu, pokiaľ neexistujú ustanovenia v právnych predpisoch Únie.

Článok 240

Odber vzoriek

(článok 189 a článok 190 kódexu)

1.  Keď sa colný úrad rozhodne odobrať vzorky tovaru, informuje o tom deklaranta.

2.  Keď sa deklarant odmietne dostaviť na odbere vzoriek tovaru alebo neposkytne potrebnú súčinnosť vyžadovanú colnými orgánmi, colné orgány stanovia lehotu na to, aby sa dostavil na odber vzoriek alebo poskytol súčinnosť.

Keď deklarant nesplnil požiadavky colných orgánov do uplynutia danej lehoty, colné orgány môžu pristúpiť k odberu vzoriek tovaru na riziko a náklady deklaranta.

3.  Vzorky odoberajú samotné colné orgány. Môžu však požiadať deklaranta, aby odobral vzorky, alebo vyzvať experta, aby vzorky odobral pod ich dohľadom. Expert sa určí v súlade s právnymi predpismi dotknutého členského štátu, pokiaľ neexistujú ustanovenia v právnych predpisoch Únie.

4.  Množstvá odobrané ako vzorky nepresiahnu množstvá, ktoré sú potrebné na analýzu alebo podrobnejšiu prehliadku vrátane prípadnej následnej analýzy.

5.  Množstvá odobrané ako vzorky sa neodpočítavajú od množstva uvedeného v colnom vyhlásení.

6.  V prípade, že sa to týka vývozného colného vyhlásenia alebo colného vyhlásenia na pasívny ►C2  zušľachťovací ◄ styk, deklarant môže nahradiť množstvo tovaru odobraného ako vzorky rovnakým tovarom s cieľom doplniť zásielku.

Článok 241

Prehliadka vzoriek

(článok 189 a článok 190 kódexu)

1.  Keď prehliadka vzoriek rovnakého tovaru vedie k rozdielnym výsledkom, ktoré si vyžadujú rozdielne colné zaobchádzanie, podľa možnosti sa odoberú ďalšie vzorky.

2.  Keď výsledky prehliadky ďalších vzoriek potvrdia rozdielne výsledky, tovar sa považuje za pozostávajúci z rôzneho tovaru v množstvách zodpovedajúcich výsledkom prehliadky. To isté sa uplatňuje aj v prípade, keď nie je možné odobrať ďalšie vzorky.

Článok 242

Vrátenie odobraných vzoriek alebo nakladanie s nimi

(článok 189 a článok 190 kódexu)

1.  Odobrané vzorky sa vrátia deklarantovi na jeho požiadanie, s výnimkou týchto prípadov:

a) 

keď pri analýze alebo prehliadke došlo ku zničeniu vzoriek;

b) 

keď si colné orgány potrebujú ponechať vzorky na ktorýkoľvek z týchto účelov:

i) 

ďalšia prehliadka;

ii) 

odvolacie alebo súdne konanie.

2.  Keď deklarant nepožiada o vrátenie vzoriek, colné orgány môžu vyžadovať, aby deklarant odstránil všetky zostávajúce vzorky alebo aby s nimi naložil v súlade s článkom 198 ods. 1 písm. c) kódexu.

Článok 243

Výsledky overovania colného vyhlásenia a prehliadky tovaru

(článok 191 kódexu)

1.  Keď colné orgány overia presnosť údajov uvedených v colnom vyhlásení, zaznamenajú skutočnosť, že sa overenie vykonalo, ako aj výsledky daného overenia.

Keď sa vykonala len prehliadka časti tovaru, zaznamená sa tovar, ktorý bol prehliadnutý.

Keď bol deklarant neprítomný, jeho neprítomnosť sa zaznamená.

2.  Colné orgány informujú deklaranta o výsledkoch overovania.

3.  Keď výsledky overovania colného vyhlásenia nie sú v súlade s údajmi uvedenými v colnom vyhlásení, colné orgány určia a zaznamenajú, ktoré údaje sa majú vziať do úvahy na tieto účely:

a) 

výpočet sumy dovozného alebo vývozného cla a iných poplatkov týkajúcich sa tovaru;

b) 

výpočet akýchkoľvek náhrad alebo iných súm alebo finančných výhod poskytnutých pri vývoze na základe spoločnej poľnohospodárskej politiky;

c) 

uplatnenie akýchkoľvek iných ustanovení upravujúcich colný režim, do ktorého je tovar umiestnený.

4.  Keď sa zistí, že nepreferenčný pôvod uvedený v colnom vyhlásení je nesprávny, pôvod, ktorý sa má vziať do úvahy na účely odseku 3 písm. a), sa stanoví na základe dôkazu predloženého deklarantom, alebo ak to nie je dostatočné alebo uspokojivé, na základe akýchkoľvek dostupných informácií.

Článok 244

Poskytnutie záruky

(článok 191 kódexu)

Keď colné orgány usúdia, že výsledkom overovania colného vyhlásenia môže byť vyššia suma dovozného alebo vývozného cla alebo iných poplatkov, ktoré budú splatné, než suma vyplývajúca z údajov colného vyhlásenia, prepustenie tovaru je podmienené poskytnutím záruky dostatočnej na pokrytie rozdielu medzi sumou podľa údajov colného vyhlásenia a sumou, ktorá môže byť v konečnom dôsledku splatná.

Deklarant však môže namiesto zloženia tejto záruky vyžadovať okamžité oznámenie colného dlhu, ktorému môže tovar nakoniec podliehať.

Článok 245

Prepustenie tovaru po overení

(článok 191 a článok 194 ods. 1 kódexu)

1.  Keď colné orgány určia na základe overovania colného vyhlásenia inú sumu dovozného alebo vývozného cla, než je suma vyplývajúca z údajov v danom vyhlásení, na takto vymeranú sumu sa uplatňuje článok 195 ods. 1 kódexu.

2.  Keď majú colné orgány pochybnosti o tom, či sa uplatňuje zákaz alebo obmedzenie, a táto otázka sa nedá vyriešiť, kým nebudú k dispozícii výsledky kontrol vykonaných colnými orgánmi, predmetný tovar sa neprepustí.Oddiel 2

Prepustenie

Článok 246

Zaznamenanie a oznámenie prepustenia tovaru

(článok 22 ods. 3 kódexu)

Colné orgány oznámia prepustenie tovaru deklarantovi a zaznamenajú prepustenie tovaru do príslušného colného režimu tak, že uvedú aspoň odkaz na colné vyhlásenie alebo oznámenie a dátum prepustenia tovaru.

Článok 247

Neprepustený tovar

(článok 22 ods. 3 kódexu)

1.  Keď tovar z akýchkoľvek dôvodov uvedených v článku 198 ods. 1 písm. b) kódexu nemôže byť prepustený alebo keď sa po jeho prepustení zistí, že tovar nespĺňa podmienky na uvedené prepustenie, colné orgány poskytnú deklarantovi primeranú lehotu na nápravu postavenia tovaru.

2.  Colné orgány môžu na riziko a náklady deklaranta premiestniť tovar uvedený v odseku 1 do osobitných priestorov pod dohľadom colných orgánov.Kapitola 4

Nakladanie s tovarom

Článok 248

Zničenie tovaru

(článok 197 kódexu)

Colné orgány zistia druh a množstvo akéhokoľvek odpadu a zvyškov, ktoré vzniknú ako výsledok zničenia tovaru, na účely stanovenia všetkých ciel a iných poplatkov uplatniteľných na uvedený odpad a zvyšky, keď sa umiestnia do colného režimu alebo spätne vyvezú.

Článok 249

Prenechanie tovaru v prospech štátu

(článok 199 kódexu)

1.  Colné orgány môžu zamietnuť žiadosť o povolenie prenechať tovar v prospech štátu v súlade s článkom 199 kódexu, keď je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:

a) 

tovar nemožno predať na colnom území Únie alebo náklady na tento predaj by boli neprimerané hodnote tovaru;

b) 

tovar sa má zničiť.

2.  Žiadosť o prenechanie tovaru v prospech štátu sa považuje za podanú v súlade s článkom 199 kódexu v prípade, že colné orgány verejne vyzvali majiteľa tovaru, aby sa dostavil, a prešlo 90 dní bez toho, že by sa tak stalo.

Článok 250

Predaj tovaru a iné opatrenia colných orgánov

(článok 198 ods. 1 kódexu)

1.  Colné orgány môžu predať tovar prenechaný v prospech štátu alebo zhabaný výlučne za podmienky, že kupujúci okamžite splní formality týkajúce sa umiestnenia tovaru do colného režimu alebo spätného vývozu tovaru.

2.  V prípade, že tovar sa predá za cenu zahŕňajúcu sumu dovozného cla a iných poplatkov, tovar sa považuje za prepustený do voľného obehu. Colné orgány vypočítajú sumu cla a zapíšu ju do účtovnej evidencie. Uvedený predaj sa vykoná v súlade s postupmi uplatniteľnými v príslušnom členskom štáte.HLAVA VI

PREPUSTENIE DO VOĽNÉHO OBEHU A OSLOBODENIE OD DOVOZNÉHO CLAKAPITOLA 1

Prepustenie do voľného obehu

Článok 251

Potvrdenia o vážení banánov

(článok 163 ods. 1 kódexu)

1.  Hospodársky subjekt oprávnený vystavovať potvrdenia v súlade s článkom 155 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 dá colným orgánom vopred oznam o vážení zásielky čerstvých banánov na účely vystavenia uvedeného potvrdenia, pričom uvedie druh balení, pôvod, čas a miesto váženia.

2.  Potvrdenie o vážení banánov má v držbe deklarant a je k dispozícii colným orgánom v čase podávania colného vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu čerstvých banánov zatriedených do číselného znaku KN 0803 90 10 , ktoré podliehajú dovoznému clu.

3.  Odchylne od odseku 2 na žiadosť deklaranta o povolenie uvedené v ►M1  článku 166 kódexu ◄ colné orgány sa môžu rozhodnúť prepustiť zásielku čerstvých banánov do voľného obehu na základe predbežného vyhlásenia o hmotnosti za týchto podmienok:

a) 

povolením sa dovozcovi ukladá povinnosť prepraviť banány v nezmenenom stave z rovnakej zásielky na určené schválené váženie uvedené v zjednodušenom vyhlásení, kde sa stanoví správna váha a hodnota;

b) 

deklarant je zodpovedný za predloženie potvrdenia o vážení banánov colnému úradu prepustenia do voľného obehu v lehote 10 dní odo dňa prijatia zjednodušeného vyhlásenia;

c) 

deklarant zloží záruku, ako sa uvádza v článku 195 ods. 1 kódexu.

Predbežná hmotnosť sa môže vyvodiť z predchádzajúcich potvrdení o vážení banánov toho istého druhu a pôvodu.

4.  Potvrdenie o vážení banánov sa vystaví na tlačive stanovenom v prílohe 61-02.

Článok 252

Kontrola váženia čerstvých banánov

(článok 188 kódexu)

Colné orgány skontrolujú aspoň 5 % z celkového počtu potvrdení o vážení banánov, ktoré sa každý rok predložia, a to buď tak, že sa zúčastnia na vážení reprezentatívnej vzorky banánov, ktoré vykonáva hospodársky subjekt oprávnený na vystavenie potvrdení o vážení banánov, alebo tak, že uvedené vzorky samy odvážia, v súlade s postupom stanoveným v bodoch 1, 2 a 3 prílohy 61-03.KAPITOLA 2

Oslobodenie od dovozného claOddiel 1

Vrátený tovar

Článok 253

Požadované informácie

(článok 203 ods. 6 kódexu)

1.  Deklarant dá informácie preukazujúce, že podmienky na oslobodenie od dovozného cla boli splnené, k dispozícii colnému úradu, na ktorom sa podáva colné vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu.

2.  Informácie uvedené v odseku 1 sa môžu poskytnúť ktorýmkoľvek z týchto spôsobov:

a) 

prístupom k príslušným údajom colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze, na základe ktorého bol vrátený tovar pôvodne vyvezený alebo spätne vyvezený z colného územia Únie;

b) 

výtlačkom colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze, na základe ktorého bol vrátený tovar pôvodne vyvezený alebo spätne vyvezený z colného územia Únie, ktorý je potvrdený príslušným colným úradom;

c) 

dokladom, ktorý vydal príslušný colný úrad, s príslušnými údajmi uvedeného colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze;

d) 

dokladom, ktorý vydali colné orgány, ktorý potvrdzuje, že podmienky na oslobodenie od dovozného cla boli splnené (informačný hárok INF3).

3.  Keď sa z informácií, ktoré majú príslušné colné orgány k dispozícii, zistí, že tovar navrhnutý na prepustenie do voľného obehu bol pôvodne vyvezený z colného územia Únie a v danom čase spĺňal podmienky na udelenie oslobodenia od dovozného cla ako vrátený tovar, informácie uvedené v odseku 2 sa nevyžadujú.

4.  Odsek 2 sa neuplatňuje, keď sa tovar môže navrhnúť na prepustenie do voľného obehu ústne alebo akýmkoľvek iným úkonom. Neuplatňuje sa ani na medzinárodnú prepravu baliacich materiálov, dopravné prostriedky alebo určitý tovar prijatý na základe osobitných colných dohovorov, pokiaľ sa neustanovuje inak.

Článok 254

Tovar, ktorý bol pri vývoze zvýhodnený na základe opatrení stanovených v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky

(článok 203 ods. 6 kódexu)

K vyhláseniu na prepustenie do voľného obehu, ktoré sa týka vráteného tovaru, ktorého vývozom mohlo dôjsť k splneniu formalít na účely získania náhrad alebo iných súm poskytovaných v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, sa pripoja doklady uvedené v článku 253 tohto nariadenia a osvedčenie, ktoré vydajú orgány zodpovedné za poskytnutie takýchto náhrad alebo súm v členskom štáte vývozu.

Keď colné orgány colného úradu, v ktorom je tovar navrhnutý na prepustenie do voľného obehu, majú informácie preukazujúce, že nebola udelená žiadna náhrada ani iná suma poskytovaná pri vývoze v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky ani nemôže byť následne udelená, uvedené osvedčenie sa nevyžaduje.

Článok 255

Vydanie informačného hárku INF 3

[článok 6 ods. 3 písm. a) a článok 203 ods. 6 kódexu]

1.  Vývozca môže požiadať colný úrad vývozu o informačný hárok INF 3.

2.  Keď vývozca požiada o informačný hárok INF 3 v čase vývozu, colný úrad vývozu vydá informačný hárok INF 3 v čase splnenia vývozných formalít pre daný tovar.

Keď sa môže stať, že vyvážaný tovar sa vráti na colné územie Únie cez viaceré colné úrady, vývozca môže požiadať o viaceré informačné hárky INF 3, pričom každý z nich by sa vzťahoval na časť celkového množstva vyvážaného tovaru.

3.  Keď vývozca požiada o informačný hárok INF 3 po splnení vývozných formalít pre daný tovar, informačný hárok INF 3 môže vydať colný úrad vývozu, ak informácie týkajúce sa tovaru uvedené v žiadosti vývozcu zodpovedajú informáciám, ktoré má o vyvážanom tovare k dispozícii colný úrad vývozu, a na tento tovar nebola udelená žiadna náhrada ani iná suma poskytovaná pri vývoze v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky ani nemôže byť následne udelená.

4.  Keď bol informačný hárok INF 3 vydaný, vývozca môže požiadať colný úrad vývozu, aby ho nahradil viacerými informačnými hárkami INF 3, pričom každý z nich by sa vzťahoval na časť celkového množstva tovaru zahrnutého v pôvodne vydanom informačnom hárku INF 3.

5.  Vývozca môže požiadať o to, aby sa informačný hárok INF 3 vydal len na časť vyvážaného tovaru.

6.  Keď sa informačný hárok INF 3 vydá v papierovej podobe, colný úrad vývozu, ktorý ho vydal, si ponechá jeden exemplár.

7.  Keď bol pôvodný informačný hárok INF 3 vydaný v papierovej podobe a došlo k jeho odcudzeniu, strate alebo zničeniu, colný úrad vývozu, ktorý ho vydal, môže na žiadosť vývozcu vydať duplikát.

Colný úrad vývozu zaznamená na exemplár informačného hárku INF 3, ktorú má k dispozícii, že bol vydaný duplikát.

8.  Keď sa informačný hárok INF 3 vydáva v papierovej podobe, vystaví sa na tlačive uvedenom v prílohe 62-02.

Článok 256

Komunikácia medzi orgánmi

(článok 203 ods. 6 kódexu)

Na požiadanie colného úradu, na ktorom sa vrátený tovar navrhol na prepustenie do voľného obehu, colný úrad vývozu oznámi akékoľvek informácie, ktoré má k dispozícii, preukazujúce, že podmienky na oslobodenie od dovozného cla boli splnené, pokiaľ ide o uvedený tovar.Oddiel 2

Produkty morského rybolovu a iné produkty získané z mora

Článok 257

Oslobodenie od dovozného cla

(článok 208 ods. 2 kódexu)

Dôkaz o tom, že sú splnené podmienky stanovené v článku 208 ods. 1 kódexu, sa môže podľa potreby poskytnúť v súlade s ustanoveniami článkov 213, 214 a 215 tohto nariadenia a článkov 130, 131, 132 a 133 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446.HLAVA VII

OSOBITNÉ COLNÉ REŽIMYKAPITOLA 1

Všeobecné ustanoveniaOddiel 1

Žiadosť o povolenie

Článok 258

Podporný doklad na účely ústneho colného vyhlásenia na prepustenie do colného režimu ►C2  dočasné použitie ◄

(článok 22 ods. 2 kódexu)

Keď sa žiadosť o povolenie na dočasné použitie zakladá na ústnom colnom vyhlásení, deklarant predloží podporný doklad uvedený v článku 165 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 dvojmo, pričom jeden exemplár potvrdia colné orgány a odovzdajú ho držiteľovi povolenia.Oddiel 2

Vydanie rozhodnutia vo veci žiadosti

Článok 259

Preskúmanie hospodárskych podmienok

(článok 28 ods. 1 písm. a) a článok 211 ods. 6 kódexu)

1.  Keď sa v nadväznosti na žiadosť o povolenie, ako sa uvádza v článku 211 ods. 1 písm. a) kódexu, vyžaduje preskúmanie hospodárskych podmienok v súlade s článkom 211 ods. 6 kódexu, colná správa, ktorej colný orgán je príslušný na vydanie rozhodnutia vo veci žiadosti, bezodkladne postúpi spis Komisii so žiadosťou o takéto preskúmanie.

2.  Keď po vydaní povolenia na použitie colného ►C2  režimu zušľachťovací styk ◄ colná správa členského štátu nadobudne dôkaz o tom, že základné záujmy výrobcov z Únie budú pravdepodobne nepriaznivo ovplyvnené v dôsledku použitia uvedeného povolenia, daná colná správa postúpi spis Komisii so žiadosťou o preskúmanie hospodárskych podmienok.

3.  Preskúmanie hospodárskych podmienok na úrovni Únie sa môže vykonať aj na podnet Komisie, ak má dôkaz, že základné záujmy výrobcov z Únie budú pravdepodobne v dôsledku použitia povolenia nepriaznivo ovplyvnené.

4.  Komisia zriadi skupinu expertov zloženú so zástupcov členských štátov, ktorá bude Komisii radiť v otázkach, či sú hospodárske podmienky splnené alebo nie.

5.  Záver, ku ktorému sa dospeje v súvislosti s hospodárskymi podmienkami, zohľadní príslušný colný orgán a každý iný colný orgán, ktorý sa zaoberá obdobnými žiadosťami alebo povoleniami.

V záveroch, ku ktorým sa dospelo v súvislosti s hospodárskymi podmienkami, sa môže spresniť, že preskúmavaný prípad je jedinečný a preto nemôže slúžiť ako precedens pre iné žiadosti alebo povolenia.

6.  Keď sa dospeje k záveru, že hospodárske podmienky nie sú viac splnené, príslušný colný orgán zruší dotknuté povolenie. Zrušenie povolenia nadobudne účinnosť najneskôr rok odo dňa nasledujúceho po dni, keď bolo držiteľovi povolenia doručené rozhodnutie o zrušení.

Článok 260

Konzultačný postup medzi colnými orgánmi

(článok 22 kódexu)

1.  Keď bola podaná žiadosť o povolenie uvedené v článku 211 ods. 1 kódexu a týkajúce sa viac ako jedného členského štátu, uplatňujú sa články 10 a 14 tohto nariadenia a odseky 2 až 5 tohto článku, pokiaľ colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia nezastáva názor, že podmienky na udelenie takéhoto povolenia nie sú splnené.

2.  Colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia oznámi žiadosť a návrh povolenia ostatným dotknutým colným orgánom najneskôr 30 dní po dátume prijatia danej žiadosti.

3.  Bez predchádzajúceho súhlasu dotknutých colných orgánov s návrhom rozhodnutia sa nevydá žiadne rozhodnutie týkajúce sa viac ako jedného členského štátu.

4.  Ostatné dotknuté colné orgány oznámia svoje prípadné námietky alebo svoj súhlas v lehote 30 dní odo dňa, keď im bol oznámený návrh povolenia. Námietky riadne odôvodnia.

Keď sú v uvedenej lehote oznámené námietky a v lehote 60 dní odo dňa oznámenia návrhu povolenia sa nedospeje k dohode, povolenie sa neudelí v rozsahu, ktorého sa týkajú námietky.

5.  Ak ostatné dotknuté colné orgány neoznámili námietky v lehote 30 dní odo dňa, keď im bol oznámený návrh povolenia, považuje sa to za vyjadrenie súhlasu.

Článok 261

Prípady, v ktorých sa konzultačný postup nevyžaduje

(článok 22 kódexu)

1.  Príslušný colný orgán vydá rozhodnutie vo veci žiadosti bez konzultácie s ostatnými dotknutými colnými orgánmi, ako sa stanovuje v článku 260 tohto nariadenia v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a) 

povolenie, ktoré sa týka viac ako jedného členského štátu:

i) 

sa obnoví;

ii) 

vykonajú sa v ňom drobné opravy;

iii) 

anuluje;

iv) 

pozastaví;

v) 

zruší;

b) 

dva alebo viac členských štátov, ktorých sa to týka, sa na tom zhodli;

c) 

jediná činnosť, ktorá sa týka rôznych členských štátov, je operácia, v rámci ktorej colný úrad umiestnenia tovaru nie je colným úradom ukončenia;

d) 

žiadosť o povolenie na použitie colného ►C2  režimu dočasné použitie ◄ , ktorá sa týka viac ako jedného členského štátu, sa podá na základe colného vyhlásenia v štandardnej forme.

V takýchto prípadoch colný orgán, ktorý vydal rozhodnutie, dá k dispozícii ostatným dotknutým colným orgánom údaje daného povolenia.

2.  Príslušný colný úrad vydá rozhodnutie vo veci žiadosti bez konzultácie s ostatnými dotknutými colnými orgánmi, ako sa stanovuje v článku 260 tohto nariadenia, a bez toho, aby dal ostatným dotknutým colným orgánom k dispozícii údaje daného povolenia v súlade s odsekom 1, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a) 

keď sa používajú karnety ATA alebo CPD;

b) 

keď sa udelí povolenie na použitie colného ►C2  režimu dočasné použitie ◄ prepustením tovaru do príslušného colného režimu v súlade s článkom 262 tohto nariadenia;

c) 

keď dva alebo viac členských štátov, ktorých sa to týka, sa na tom zhodli;

d) 

keď jediná činnosť, ktorá sa týka rôznych členských štátov, spočíva v preprave tovaru.

Článok 262

Povolenie vo forme prepustenia tovaru

(článok 22 ods. 1 kódexu)

Keď sa žiadosť o povolenie podá na základe colného vyhlásenia v súlade s článkom 163 ods. 1 alebo ods. 5 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, povolenie sa udelí prepustením tovaru do príslušného colného režimu.Oddiel 3

Iné procesné pravidlá

Článok 263

Colné vyhlásenie podané na inom colnom úrade

(článok 159 ods. 3 kódexu)

Príslušný colný orgán môže vo výnimočných prípadoch umožniť, aby sa colné vyhlásenie podalo na colnom úrade, ktorý nie je uvedený v povolení. Príslušný colný úrad v takom prípade bezodkladne informuje colný úrad dohľadu.

Článok 264

Ukončenie osobitného colného režimu

(článok 215 kódexu)

1.  Keď bol tovar umiestnený do osobitného režimu s použitím dvoch alebo viacerých colných vyhlásení na základe jedného povolenia, umiestnenie takéhoto tovaru alebo výrobkov z neho získaných do nasledujúceho colného režimu alebo pridelenie predpísaného konečného použitia takémuto tovaru alebo výrobkom sa považuje za ukončenie colného režimu pre predmetný tovar umiestnený na základe najskoršieho z colných vyhlásení.

2.  Keď bol tovar umiestnený do osobitného režimu s použitím dvoch alebo viacerých colných vyhlásení na základe jedného povolenia a osobitný colný režim sa ukončí prepravením tovaru z colného územia Únie alebo zničením tovaru bez zostávajúceho odpadu, preprava tovaru z colného územia Únie alebo zničenie bez zostávajúceho odpadu sa považuje za ukončenie colného režimu pre predmetný tovar umiestnený na základe najskoršieho z colných vyhlásení.

3.  Odchylne od odsekov 1 a 2 držiteľ povolenia alebo držiteľ colného režimu môže požiadať o ukončenie v súvislosti s osobitným tovarom umiestneným v danom colnom režime.

4.  Uplatnenie odsekov 1 a 2 nesmie viesť k neoprávneným dovozným colným výhodám.

5.  Keď sa tovar, ktorý sa nachádza v osobitnom colnom režime, umiestni spolu s iným tovarom a dôjde k úplnému zničeniu alebo nenahraditeľnej strate, colné orgány môžu akceptovať dôkaz predložený držiteľom colného režimu, v ktorom sa uvádza skutočné množstvo tovaru v colnom režime, ktoré bolo zničené alebo stratené.

Keď držiteľ povolenia nemôže predložiť dôkaz prijateľný pre colné orgány, množstvo tovaru, ktoré bolo zničené alebo stratené, sa určí s odvolaním sa na podiel tovaru toho istého druhu v danom colnom režime v čase, keď došlo k zničeniu alebo strate.

Článok 265

Doklad o ukončení colného režimu

(článok 215 kódexu)

1.  Bez toho, aby boli dotknuté články 46 a 48 kódexu, colný úrad dohľadu bezodkladne skontroluje doklad o ukončení colného režimu uvedený v článku 175 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446.

Colný úrad dohľadu môže akceptovať sumu splatného dovozného cla určenú držiteľom povolenia.

2.  Suma splatného dovozného cla sa zapíše do účtovnej evidencie, ako sa uvádza v článku 104 kódexu, v lehote 14 dní odo dňa, keď bol doklad o ukončení colného režimu postúpený colnému úradu dohľadu.

Článok 266

Prevod práv a povinností

(článok 218 kódexu)

Príslušný colný orgán rozhoduje o tom, či sa môže uskutočniť prevod práv a povinností, ako sa uvádza v článku 218 kódexu. Ak sa takýto prevod môže uskutočniť, príslušný colný orgán stanoví podmienky, za ktorých je prevod povolený.

Článok 267

Preprava tovaru v osobitnom colnom režime

(článok 219 kódexu)

1.  Preprava tovaru na colný úrad výstupu s cieľom ukončiť osobitný colný režim iný ako konečné použitie a pasívny ►C2  zušľachťovací ◄ styk prepravením tovaru z colného územia Únie sa vykonáva na podklade vyhlásenia o spätnom vývoze.

2.  Keď sa tovar prepravuje v colnom ►C2  režime pasívny zušľachťovací styk ◄ z colného úradu umiestnenia tovaru do colného úradu výstupu, tento tovar podlieha ustanoveniam, ktoré by sa uplatňovali, keby bol tovar umiestnený do colného ►C2  režimu vývoz ◄ .

3.  Keď sa tovar prepravuje v colnom ►C2  režime konečné použitie ◄ do colného úradu výstupu, tento tovar podlieha ustanoveniam, ktoré by sa uplatňovali, keby bol tovar umiestnený do colného ►C2  režimu vývoz ◄ .

4.  Pri preprave, na ktorú sa nevzťahujú odseky 1 až 3, sa nevyžadujú iné colné formality než vedenie evidencie, ako sa uvádza v článku 214 kódexu.

5.  Keď sa preprava tovaru uskutočňuje v súlade s odsekmi 1 alebo 3, tovar zostáva v osobitnom colnom režime, až kým nie je prepravený z colného územia Únie.

Článok 268

Formality pri použití náhradného tovaru

(článok 223 kódexu)

1.  Na použitie náhradného tovaru sa nevzťahujú formality spojené s umiestnením tovaru do osobitného colného režimu.

2.  Náhradný tovar sa môže skladovať spolu s iným tovarom Únie alebo tovarom, ktorý nie je tovarom Únie. Colné orgány môžu v takýchto prípadoch stanoviť osobitné metódy identifikácie náhradného tovaru s cieľom odlíšiť ho od iného tovaru Únie alebo tovaru, ktorý nie je tovarom Únie.

Keď nie je možné vždy identifikovať každý druh tovaru alebo by to bolo možné len pri neprimeraných nákladoch, vedie sa účtovné delenie s ohľadom na každý druh tovaru, colný status a prípadne pôvod tovaru.

3.  V prípade konečného použitia tovar, ktorý sa nahrádza náhradným tovarom, nezostáva pod colným dohľadom v týchto prípadoch:

a) 

náhradný tovar sa použil na účely stanovené na uplatňovanie oslobodenia od cla alebo zníženej sadzby cla;

b) 

náhradný tovar sa vyvezie, zničí alebo prenechá v prospech štátu;

c) 

náhradný tovar sa použil na iné účely, ako sú účely stanovené na uplatňovanie oslobodenia od cla alebo zníženej sadzby cla, a uplatniteľné dovozné clo bolo zaplatené.

Článok 269

Status náhradného tovaru

(článok 223 kódexu)

1.  V prípade colného ►C2  režimu colné uskladňovanie ◄ a colného režimu dočasné použitie „náhradný tovar“ sa stáva tovarom, ktorý nie je tovarom Únie, a tovar, ktorý sa ním nahrádza, sa stáva tovarom Únie v čase jeho prepustenia do nasledujúceho colného režimu, ktorým sa ukončuje daný colný režim, alebo v čase, keď náhradný tovar opustí colné územie Únie.

2.  V prípade colného ►C2  režimu aktívny zušľachťovací styk ◄ náhradný tovar a ►C2  zušľachtené ◄ výrobky získané z neho sa stávajú tovarom, ktorý nie je tovarom Únie, a tovar, ktorý sa nimi nahrádza, sa stáva tovarom Únie v čase jeho prepustenia do nasledujúceho colného režimu, ktorým sa ukončuje daný colný režim, alebo v čase, keď ►C2  zušľachtené ◄ výrobky opustili colné územie Únie.

Keď sa však tovar umiestnený do colného ►C2  režimu aktívny zušľachťovací styk ◄ umiestni na trh pred tým, než sa režim ukončí, status tovaru sa zmení v čase jeho umiestnenia na trh. Vo výnimočných prípadoch, keď sa očakáva, že náhradný tovar nebude k dispozícii v čase umiestnenia tovaru na trh, colné orgány môžu povoliť na žiadosť držiteľa colného režimu, že náhradný tovar bude k dispozícii neskôr v primeranej lehote, ktorú určia.

3.  V prípade skoršieho vývozu ►C2  zušľachtených ◄ výrobkov v colnom ►C2  režime aktívny zušľachťovací styk ◄ náhradný tovar a ►C2  zušľachtené ◄ výrobky získané z neho sa stávajú tovarom, ktorý nie je tovarom Únie, s retroaktívnym účinkom v čase ich prepustenia do colného ►C2  režimu vývoz ◄ , ak sa tovar, ktorý sa má doviezť, umiestni do uvedeného colného režimu.

Keď sa tovar, ktorý sa má doviezť, umiestni do colného ►C2  režimu aktívny zušľachťovací styk ◄ , stáva sa zároveň tovarom Únie.

Článok 270

Elektronický systém týkajúci sa karnetov eATA

(článok 16 ods. 1 kódexu)

Elektronický informačný a komunikačný systém (systém elektronického karnetu ATA) zriadený podľa článku 16 ods. 1 kódexu sa používa na spracúvanie, výmenu a uchovávanie informácií týkajúcich sa karnetov eATA vydaných na základe článku 21a Istanbulského dohovoru. Príslušné colné orgány dajú prostredníctvom tohto systému informácie bezodkladne k dispozícii.

Článok 271

Elektronický systém týkajúci sa štandardizovanej výmeny informácií

(článok 16 ods. 1 kódexu)

1.  Elektronický informačný a komunikačný systém zriadený podľa článku 16 ods. 1 kódexu sa používa na štandardizovanú výmenu informácií (INF) týkajúcu sa týchto colných režimov:

a) 

aktívny ►C2  zušľachťovací ◄ styk EX/IM alebo pasívny ►C2  zušľachťovací ◄ styk EX/IM;

b) 

aktívny ►C2  zušľachťovací ◄ styk IM/EX alebo pasívny ►C2  zušľachťovací ◄ styk IM/EX, ktorý sa týka viac ako jedného členského štátu;

c) 

aktívny ►C2  zušľachťovací ◄ styk IM/EX, ktorý sa týka jedného členského štátu, a zodpovedný colný orgán uvedený v článku 101 ods. 1 kódexu požiadal o INF.

Takýto systém sa používa aj na spracúvanie a uchovávanie príslušných informácií. Keď sa vyžaduje INF, colný úrad dohľadu dá prostredníctvom tohto systému dané informácie bezodkladne k dispozícii. Keď colné vyhlásenie, vyhlásenie o spätnom vývoze alebo oznámenie o spätnom vývoze odkazuje na INF, príslušné colné orgány bezodkladne aktualizujú INF.

Okrem toho sa elektronický informačný a komunikačný systém používa aj na štandardizovanú výmenu informácií v súvislosti s opatreniami obchodnej politiky.

▼M4

1a.  Hospodárske subjekty používajú na štandardizovanú výmenu informácií (INF) v súvislosti s režimami uvedenými v odseku 1 rozhranie pre obchodníkov harmonizované na úrovni EÚ, ktoré vytvorila Komisia a členské štáty po vzájomnej dohode.

▼M4

2.  Odseky 1 a 1a tohto článku sa uplatňujú odo dňa zavedenia informačných hárkov (INF) pre osobitné colné režimy podľa CKÚ, ako sa uvádza v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2019/2151.

▼BKAPITOLA 2

TranzitOddiel 1

Colný režim vonkajšieho a vnútorného tranzituPododdiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 272

Kontroly a formality týkajúce sa tovaru opúšťajúceho alebo opätovne vstupujúceho na colné územie Únie

[článok 226 ods. 3 písm. b), c), e), f) a článok 227 ods. 2 písm. b), c), e), f) kódexu]

Ak počas prepravy tovaru z jedného miesta na druhé v rámci colného územia Únie tovar opúšťa colné územie Únie a opätovne naň vstupuje, colné kontroly a formality uplatniteľné v súlade s Dohovorom TIR, Dohovorom ATA, Istanbulským dohovorom, so Zmluvou medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúcou sa na status ich ozbrojených síl, podpísanou 19. júna 1951 v Londýne alebo v súlade s aktmi Svetovej poštovej únie sa vykonávajú na miestach, kde tovar dočasne opúšťa colné územie Únie a kde naň opätovne vstupuje.

Článok 273

Elektronický systém týkajúci sa tranzitu

(článok 16 ods. 1 kódexu)

1.  Na výmenu údajov z karnetu TIR na účely operácií TIR a na splnenie colných formalít colných ►C2  režimov tranzit ◄ Únie, sa používa elektronický systém zriadený podľa článku 16 ods. 1 kódexu (elektronický tranzitný systém).

2.  V prípade nezhody medzi údajmi v karnete TIR a údajmi v elektronickom tranzitnom systéme platí karnet TIR.

3.  Odchylne od odseku 1 tohto článku až do dňa zmodernizovania systému uvedeného v danom odseku v súlade s prílohou k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ členské štáty používajú nový počítačový tranzitný systém zriadený nariadením Komisie (ES) č. 1192/2008 ( 19 ).Pododdiel 2

Preprava tovaru v rámci operácií TIR

Článok 274

Operácia TIR za osobitných okolností

[článok 6 ods. 3 písm. b), článok 226 ods. 3 písm. b) a článok 227 ods. 2 písm. b) kódexu]

Colný orgán prijíma karnet TIR bez výmeny údajov z karnetu TIR na účely operácie TIR v prípade dočasného zlyhania:

a) 

elektronického tranzitného systému;

b) 

počítačového systému, ktorý držitelia karnetu TIR používajú na vkladanie údajov z karnetu TIR prostredníctvom techník elektronického spracovania údajov;

c) 

elektronického prepojenia medzi počítačovým systémom, ktorý držitelia karnetu TIR používajú na vkladanie údajov z karnetu TIR prostredníctvom techník elektronického spracovania údajov a elektronickým tranzitným systémom.

Prijatie karnetov TIR bez výmeny údajov z karnetu TIR v prípade dočasného zlyhania uvedeného v písmenách b) alebo c) podlieha schváleniu zo strany colných orgánov.

Článok 275

Trasa prepravy tovaru v rámci operácie TIR

[článok 226 ods. 3 písm. b) a článok 227 ods. 2 písm. b) kódexu]

1.  Tovar prepravovaný v rámci operácie TIR sa prepravuje do colného úradu určenia alebo výstupu po ekonomicky opodstatnenej trase.

2.  Ak to colný úrad odoslania alebo vstupu považuje za potrebné, predpíše pre operáciu TIR trasu, pričom zohľadní všetky relevantné informácie, ktoré mu držiteľ karnetu TIR oznámil.

Pri predpisovaní trasy colný úrad v elektronickom tranzitnom systéme a do karnetu TIR uvádza aspoň členské štáty, cez ktoré sa má operácia TIR uskutočniť.

Článok 276

Formality, ktoré treba splniť na colnom úrade odoslania alebo vstupu na účely prepravy tovaru v rámci operácie TIR

[článok 226 ods. 3 písm. b) a článok 227 ods. 2 písm. b) kódexu]

1.  Držiteľ karnetu TIR predkladá údaje z karnetu TIR na účely operácie TIR na colnom úrade odoslania alebo vstupu.

2.  Colný úrad, ktorému boli predložené údaje z karnetu TIR, stanovuje lehotu, v rámci ktorej sa tovar predkladá na colnom úrade určenia alebo výstupu, pričom zohľadňuje:

a) 

trasu;

b) 

dopravný prostriedok;

c) 

právne predpisy v oblasti dopravy alebo iné právne predpisy, ktoré mohli mať vplyv na stanovenie lehoty;

d) 

všetky relevantné informácie, ktoré mu poskytol držiteľ karnetu TIR.

3.  Ak lehotu stanoví colný úrad odoslania alebo vstupu, je záväzná pre colné orgány členských štátov, na ktorých územie tovar počas operácie TIR vstupuje, a uvedené orgány túto lehotu nesmú zmeniť.

4.  Keď sa tovar prepúšťa na účely operácie TIR, colný úrad odoslania alebo vstupu zaznamená MRN operácie TIR do karnetu TIR. Colný úrad prepúšťajúci uvedený tovar informuje držiteľa karnetu TIR o prepustení tovaru na účely operácie TIR.

Na žiadosť držiteľa karnetu TIR colný úrad odoslania alebo vstupu poskytne držiteľovi karnetu TIR tranzitný sprievodný doklad alebo prípadne tranzitný/bezpečnostný sprievodný doklad.

Tranzitný sprievodný doklad sa poskytne prostredníctvom tlačiva uvedeného v prílohe B-02 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/2446 a v prípade potreby sa doplní o zoznam položiek v tlačive uvedenom v prílohe B-03 k tomu istému delegovanému nariadeniu. Tranzitný/bezpečnostný sprievodný doklad sa poskytne prostredníctvom tlačiva uvedeného v prílohe B-04 k tomu istému delegovanému nariadeniu a doplní sa o tranzitný/bezpečnostný zoznam položiek v tlačive uvedenom v prílohe B-05 k tomu istému delegovanému nariadeniu.

5.  Colný úrad odoslania alebo vstupu postúpi údaje o operácii TIR deklarovanému colnému úradu určenia alebo výstupu.

Článok 277

Udalosti počas prepravy tovaru v rámci operácie TIR

[článok 226 ods. 3 písm. b) a článok 227 ods. 2 písm. b) kódexu]

1.  Dopravca predkladá bez zbytočného odkladu po takejto udalosti tovar spolu s cestným vozidlom, jazdnou súpravou alebo kontajnerom, karnet TIR a MRN operácie TIR najbližšiemu colnému orgánu členského štátu, na ktorého území sa dopravný prostriedok nachádza, ak:

a) 

sa dopravca musí odkloniť od trasy predpísanej v súlade s ►M1  článkom 275 ◄ z dôvodu okolností, ktoré sú mimo jeho kontroly;

b) 

dôjde k udalosti alebo nehode v zmysle článku 25 Dohovoru TIR.

2.  Ak colný orgán, na ktorého území sa dopravný prostriedok nachádza, usudzuje, že dotknutá operácia TIR môže pokračovať, uskutoční všetky kroky, ktoré považuje za potrebné.

Uvedený colný orgán zaznamená do elektronického tranzitného systému príslušné informácie týkajúce sa udalostí uvedených v odseku 1.

3.  Až do dátumov zavedenia zmodernizovaného nového počítačového tranzitného systému (NCTS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ colný úrad určenia alebo colný úrad výstupu zaznamenávajú príslušné informácie týkajúce sa udalostí uvedených v odseku 1 do elektronického tranzitného systému.

4.  Odsek 2 druhý pododsek tohto článku sa neuplatňuje až do dní zavedenia zmodernizovaného nového počítačového tranzitného systému (NCTS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ.

Článok 278

Predloženie tovaru prepravovaného v rámci operácie TIR na colnom úrade určenia alebo výstupu

[článok 226 ods. 3 písm. b) a článok 227 ods. 2 písm. b) kódexu]

1.  Keď tovar prepravovaný v rámci operácie TIR prichádza na colný úrad určenia alebo výstupu, na uvedenom colnom úrade sa predkladá:

a) 

tovar spolu s cestným vozidlom, jazdnou súpravou alebo kontajnerom;

b) 

karnet TIR;

c) 

MRN operácie TIR;

d) 

všetky informácie, ktoré požaduje colný úrad určenia alebo výstupu.

▼C2

Predloženie sa uskutoční počas úradných hodín. Colný úrad určenia alebo výstupu však môže na žiadosť dotknutej osoby povoliť predloženie mimo úradných hodín alebo na inom mieste.

▼B

2.  Ak sa tovar predložil na colnom úrade určenia alebo výstupu po uplynutí lehoty, ktorú stanovil colný úrad odoslania alebo vstupu v súlade s článkom 276 ods. 2 tohto nariadenia, lehota pre držiteľa karnetu TIR sa považuje za dodržanú, ak on alebo dopravca colnému úradu určenia alebo vstupu uspokojujúco preukáže, že oneskorenie nespôsobil on.

3.  Operácia TIR sa môže ukončiť na inom colnom úrade ako na tom, ktorý je uvedený v tranzitnom vyhlásení. Uvedený colný úrad sa potom považuje za colný úrad určenia alebo výstupu.

Článok 279

Formality na colnom úrade určenia alebo výstupu v súvislosti s tovarom prepravovaným v rámci operácie TIR

[článok 226 ods. 3 písm. b) a článok 227 ods. 2 písm. b) kódexu]

1.  Colný úrad určenia alebo výstupu upovedomí colný úrad odoslania alebo vstupu o príchode tovaru v deň, keď je tovar spolu s cestným vozidlom, jazdnou súpravou alebo kontajnerom, karnetom TIR, MRN operácie TIR predložený v súlade s článkom 278 ods. 1 tohto nariadenia.

2.  Keď sa operácia TIR ukončuje na inom colnom úrade ako na tom, ktorý je uvedený v tranzitnom vyhlásení, colný úrad považovaný v súlade s článkom 278 ods. 3 tohto nariadenia za colný úrad určenia alebo výstupu upovedomí colný úrad odoslania alebo vstupu o príchode v deň predloženia tovaru v súlade s článkom 278 ods. 1 tohto nariadenia.

Colný úrad odoslania alebo vstupu o príchode informuje colný úrad určenia alebo výstupu uvedený v tranzitnom vyhlásení.

3.  Colný úrad určenia alebo výstupu oznamuje colnému úradu odoslania alebo vstupu výsledky kontroly najneskôr v tretí deň po dni predloženia tovaru na colnom úrade určenia alebo výstupu alebo na inom mieste v súlade s článkom 278 ods. 1 tohto nariadenia. Vo výnimočných prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť až na šesť dní.

Ak ale tovar prijíma schválený príjemca uvedený v článku 230 kódexu, colný úrad odoslania alebo vstupu je upovedomený najneskôr v šiesty deň po dni dodania tovaru schválenému príjemcovi.

4.  Colný úrad určenia alebo výstupu ukončuje operáciu TIR v súlade s článkom 1 písm. d) a článkom 28 ods. 1 Dohovoru TIR. Vyplní kmeňový list č. 2 karnetu TIR a ponechá si útržkový list č. 2 karnetu TIR. Karnet TIR sa vráti držiteľovi karnetu TIR alebo osobe konajúcej na jeho účet.

5.  Ak sa uplatňuje článok 274 tohto nariadenia, colné orgány členského štátu určenia alebo výstupu bezodkladne vrátia príslušnú časť útržkového listu č. 2 karnetu TIR colnému úradu odoslania alebo vstupu, a to najneskôr do ôsmich dní od dátumu ukončenia operácie TIR.

Článok 280

Pátracie konanie v súvislosti s prepravou tovaru v rámci operácie TIR

[článok 226 ods. 3 písm. b) a článok 227 ods. 2 písm. b) kódexu]

1.  Ak colný úrad odoslania alebo vstupu nedostane výsledky kontroly do šiestich dní po doručení oznámení o príchode tovaru, uvedený colný úrad okamžite požiada o výsledky kontroly colný úrad určenia alebo výstupu, ktorý zaslal oznámenie o príchode tovaru.

Colný úrad určenia alebo výstupu zašle výsledky kontroly okamžite po doručení žiadosti od colného úradu odoslania alebo vstupu.

2.  Ak colný orgán členského štátu odoslania alebo vstupu ešte nedostal informácie umožňujúce ukončiť operáciu TIR ►C2  alebo vybrať colný dlh ◄ , požiada o príslušné informácie držiteľa karnetu TIR, alebo ak sú na mieste určenia alebo výstupu k dispozícii dostatočné údaje, colný úrad určenia alebo výstupu, a to v týchto prípadoch:

a) 

colný úrad odoslania alebo vstupu nedostal oznámenie o príchode tovaru do uplynutia lehoty na predloženie tovaru stanovenej v súlade s článkom 276 ods. 2 tohto nariadenia;

b) 

colný úrad odoslania alebo vstupu nedostal výsledky kontroly požadované v súlade s odsekom 1;

c) 

colný úrad odoslania alebo vstupu zistí, že oznámenie o príchode tovaru alebo výsledky kontroly boli zaslané chybne.

3.  Colný orgán členského štátu odoslania alebo vstupu zasiela žiadosti o informácie v súlade s odsekom 2 písm. a) v lehote siedmich dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 2 písm. a) a žiadosti o informácie v súlade s odsekom 2 písm. b) v lehote siedmich dní po uplynutí uplatniteľnej lehoty uvedenej v odseku 1.

Ak však pred uplynutím týchto lehôt colný orgán členského štátu odoslania alebo vstupu dostane informáciu o tom, že operácia TIR nebola riadne ukončená, alebo ak má o tom podozrenie, bezodkladne zašle žiadosť.

4.  Odpovede na žiadosti podané v súlade s odsekom 2 sa zasielajú do 28 dní odo dňa zaslania žiadosti.

5.  Ak na základe žiadosti v súlade s odsekom 2 colný úrad určenia alebo výstupu neposkytol dostatočné informácie na ukončenie operácie TIR, colný orgán členského štátu odoslania alebo vstupu požiada držiteľa karnetu TIR o poskytnutie uvedených informácií, a to najneskôr 35 dní po začatí pátracieho konania.

Až do dní zavedenia zmodernizovaného nového počítačového tranzitného systému (NCTS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ však uvedený colný orgán požiada držiteľa karnetu TIR o poskytnutie uvedených informácií najneskôr 28 dní po začatí pátracieho konania.

Držiteľ karnetu TIR na uvedenú žiadosť odpovedá do 28 dní od dátumu jej odoslania. Toto obdobie sa môže na žiadosť držiteľa karnetu TIR predĺžiť o ďalších 28 dní.

6.  Ak bol karnet TIR akceptovaný bez výmeny údajov z karnetu TIR na účely operácie TIR v súlade s ►M1  článkom 274 ◄ , colný orgán členského štátu odoslania alebo vstupu začne pátracie konanie s cieľom získať informácie potrebné na ukončenie operácie TIR, ak po dvoch mesiacoch od dátumu prijatia karnetu TIR nedostal dôkaz o ukončení operácie TIR. Tento orgán zasiela žiadosť o príslušné informácie colnému orgánu členského štátu určenia alebo výstupu. Uvedený colný orgán na uvedenú žiadosť odpovedá do 28 dní od dátumu jej odoslania.

Ak však pred uplynutím tohto obdobia colný orgán členského štátu odoslania alebo vstupu dostane informáciu o tom, že operácia TIR nebola riadne ukončená, alebo ak má o tom podozrenie, bezodkladne začne pátracie konanie.

Pátracie konanie začne aj colný orgán členského štátu odoslania alebo vstupu, ak sa zistí, že dôkaz o ukončení operácie TIR bol sfalšovaný a pátracie konanie je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov odseku 9.

7.  Colný orgán členského štátu odoslania alebo vstupu informuje dotknuté záručné združenie, že operáciu TIR nebolo možné ukončiť a vyzve ho, aby predložilo dôkaz o ukončení operácie TIR. Tieto informácie sa nepovažujú za oznámenie v zmysle článku 11 ods. 1 Dohovoru TIR.

8.  Ak sa počas jednotlivých fáz pátracieho konania uvedených v odsekoch 1 až 7 zistí, že operácia TIR bola riadne ukončená, colný orgán členského štátu odoslania alebo vstupu ukončí operáciu TIR a okamžite informuje záručné združenie, držiteľa karnetu TIR a prípadne aj colný orgán, ktorý mohol ►C2  začať postup vyberania ◄ .

9.  Ak sa počas jednotlivých fáz pátracieho konania uvedených v odsekoch 1 až 7 zistí, že sa operácia TIR nemôže ukončiť, colný orgán členského štátu odoslania alebo vstupu určí, či vznikol colný dlh.

Ak colný dlh vznikol, colný orgán členského štátu odoslania alebo vstupu prijme tieto opatrenia:

a) 

identifikuje dlžníka;

b) 

určí colný orgán zodpovedný za oznámenie colného dlhu v súlade s článkom 102 ods. 1 kódexu.

Článok 281

Alternatívny dôkaz o ukončení operácie TIR

[článok 226 ods. 3 písm. b) a článok 227 ods. 2 písm. b) kódexu]

1.  Operácia TIR sa považuje za riadne ukončenú v lehote stanovenej v súlade s článkom 276 ods. 2 tohto nariadenia, ak držiteľ karnetu TIR alebo záručné združenie predloží k spokojnosti colného orgánu členského štátu odoslania alebo vstupu jeden z týchto dokladov identifikujúcich tovar:

a) 

doklad osvedčený colným orgánom členského štátu určenia alebo výstupu, v ktorom je tovar identifikovaný a ktorým sa potvrdzuje, že tovar bol predložený na colnom úrade určenia alebo výstupu, alebo že sa dodal schválenému príjemcovi uvedenému v článku 230 kódexu;

b) 

doklad alebo colný záznam osvedčený colným orgánom členského štátu, ktorým sa potvrdzuje, že tovar fyzicky opustil colné územie Únie;

c) 

colný doklad vydaný v tretej krajine, kde je tovar umiestnený do niektorého colného režimu;

d) 

doklad vydaný v tretej krajine, opečiatkovaný alebo inak potvrdený colným orgánom uvedenej krajiny, ktorým sa potvrdzuje, že tovar sa v uvedenej krajine považuje za tovar vo voľnom obehu.

2.  Ako dôkaz sa namiesto dokladov uvedených v odseku 1 môžu predložiť exempláre, ktoré ako ich overené kópie osvedčil ten orgán, ktorý osvedčil originálne doklady, orgán dotknutej tretej krajiny alebo orgán členského štátu.

3.  Oznámenie o príchode tovaru uvedené v článku 279 ods. 1 a 2 tohto nariadenia sa nepovažuje za dôkaz o riadnom ukončení operácie TIR.

Článok 282

Formality týkajúce sa tovaru prepravovaného v rámci operácie TIR, ktorý prijíma schválený príjemca

[článok 226 ods. 3 písm. b) a článok 227 ods. 2 písm. b) kódexu]

1.  Ak tovar prichádza na miesto uvedené v povolení podľa článku 230 kódexu, schválený príjemca:

a) 

okamžite upovedomí colný úrad určenia o príchode tovaru a informuje ho o všetkých nezrovnalostiach či udalostiach, ku ktorým došlo počas prepravy;

b) 

tovar vyloží až po získaní povolenia od colného úradu určenia;

c) 

po vykládke do svojich záznamov bezodkladne zaznačí výsledky prehliadky a všetky ďalšie relevantné informácie v súvislosti s vykládkou;

d) 

colnému úradu určenia oznámi výsledky prehliadky tovaru a informuje ho o všetkých nezrovnalostiach najneskôr v tretí deň po dni, keď dostal povolenie na vykládku tovaru.

2.  Ak colný úrad určenia dostal oznámenie o príchode tovaru do priestorov schváleného príjemcu, o príchode tovaru upovedomí colný úrad odoslania alebo vstupu.

3.  Keď colný úrad určenia dostane výsledky prehliadky tovaru uvedené v odseku 1 písm. d), najneskôr v šiesty deň po dni dodania tovaru schválenému príjemcovi zašle výsledky kontroly colnému úradu odoslania alebo vstupu.

4.  Na žiadosť držiteľa karnetu TIR schválený príjemca vystaví potvrdenie o príchode tovaru na miesto uvedené v povolení podľa článku 230 kódexu, v ktorom je uvedené MRN operácie TIR a referenčné číslo karnetu TIR. Uvedené potvrdenie sa nepovažuje za dôkaz o ukončení operácie TIR v zmysle článku 279 ods. 4 tohto nariadenia.

5.  Schválený príjemca zaistí, aby sa karnet TIR spolu s MRN operácie TIR predložil v lehote stanovenej v povolení na colnom úrade určenia na účely ukončenia operácie TIR v súlade s článkom 279 ods. 4 tohto nariadenia

6.  Povinnosti držiteľa karnetu TIR podľa článku 1 písm. o) Dohovoru TIR sa považujú za splnené, ak bol karnet TIR spolu s cestným vozidlom, jazdnou súpravou alebo kontajnerom a tovarom predložený v neporušenom stave schválenému príjemcovi na miesto uvedené v povolení.Pododdiel 3

Preprava tovaru v súlade s Dohovorom ATA a Istanbulským dohovorom

Článok 283

Oznamovanie porušení predpisov a nezrovnalostí

[článok 226 ods. 3 písm. c) a článok 227 ods. 2 písm. c) kódexu]

Colný úrad koordinácie, uvedený v článku 166, členského štátu, v ktorom došlo k porušeniu predpisov alebo nezrovnalosti počas tranzitu ATA alebo v súvislosti s ním, upovedomí držiteľa karnetu ATA a záručné združenie o porušení predpisov alebo nezrovnalosti do roka od dátumu uplynutia platnosti karnetu.

Článok 284

Alternatívny dôkaz o ukončení tranzitnej operácie ATA

[článok 226 ods. 3 písm. c) a článok 227 ods. 2 písm. c) kódexu]

1.  Tranzitná operácia ATA sa považuje sa riadne ukončenú, ak držiteľ karnetu ATA predloží v lehotách predpísaných v článku 7 ods. 1 a 2 Dohovoru ATA v prípade, že karnet bol vydaný na základe Dohovoru ATA, alebo v článku 9 ods. 1 písm. a) a b) prílohy A k Istanbulskému dohovoru v prípade, že karnet bol vydaný na základe Istanbulského dohovoru, a k spokojnosti colného orgánu jeden z týchto dokladov identifikujúcich tovar:

a) 

doklad uvedený v článku 8 Dohovoru ATA v prípade, že karnet bol vydaný na základe Dohovoru ATA, alebo v článku 10 prílohy A k Istanbulskému dohovoru v prípade, že karnet bol vydaný na základe Istanbulského dohovoru;

b) 

doklad osvedčený colným orgánom, ktorým sa potvrdzuje, že tovar bol predložený na colnom úrade určenia alebo výstupu;

c) 

doklad, ktorý vydal colný orgán v tretej krajine, v ktorej sa tovar umiestňuje do colného režimu.

2.  Ako dôkaz sa namiesto dokladov uvedených v odseku 1 môžu predložiť exempláre, ktoré ako ich overené kópie osvedčil ten orgán, ktorý osvedčil originálne doklady.▼M4

Pododdiel 4

Preprava tovaru na podklade tlačiva NATO 302 alebo tlačiva EÚ 302

▼M4 —————

▼M4

Článok 286

Dodávanie tlačív NATO 302 silám NATO

[článok 226 ods. 3 písm. e) a článok 227 ods. 2 písm. e) kódexu]

Určený colný úrad členského štátu odoslania dodáva silám NATO rozmiestneným na jeho území tlačivá NATO 302:

a) 

ktoré sú vopred potvrdené pečiatkou a podpisom úradníka uvedeného úradu;

b) 

ktoré sú očíslované poradovým číslom;

c) 

na ktorých je uvedená úplná adresa uvedeného určeného colného úradu na návrat exempláru tlačiva NATO 302.

▼M4

Článok 286a

Dodávanie tlačív EÚ 302 ozbrojeným silám členských štátov

[článok 226 ods. 3 písm. a) a článok 227 ods. 2 písm. a) kódexu]

Určený colný úrad členského štátu odoslania dodáva ozbrojeným silám členského štátu rozmiestneným na jeho území tlačivá EÚ 302:

a) 

ktoré sú vopred potvrdené pečiatkou a podpisom úradníka uvedeného úradu;

b) 

ktoré sú očíslované poradovým číslom;

c) 

na ktorých je uvedená úplná adresa uvedeného určeného colného úradu na návrat exempláru tlačiva EÚ 302.

▼M4

Článok 287

Procesné pravidlá uplatňované na používanie tlačiva NATO 302

[článok 226 ods. 3 písm. e) a článok 227 ods. 2 písm. e) kódexu]

1.  V čase odoslania tovaru musia sily NATO vykonať jeden z týchto úkonov:

a) 

elektronicky podať tlačivo NATO 302 colnému úradu odoslania alebo vstupu;

b) 

v tlačive NATO 302 uviesť vyhlásenie, že tovar sa prepravuje pod ich kontrolou a toto vyhlásenie potvrdiť podpisom, pečiatkou a dátumom.

2.  Ak sily NATO podávajú tlačivo NATO 302 elektronicky v súlade s odsekom 1 písm. a) tohto článku, články 294, 296, 304, 306 a 314 až 316 tohto nariadenia sa uplatňujú mutatis mutandis.

3.  Ak sily NATO postupujú v súlade s odsekom 1 písm. b), exemplár tlačiva NATO 302 bezodkladne odovzdajú určenému colnému úradu zodpovednému za colné formality a kontroly týkajúce sa síl NATO, ktoré tovar odosielajú alebo na ktorých účet sa tovar odosiela.

Ostatné exempláre tlačiva NATO 302 sa prikladajú k zásielke pre sily NATO, ktorým je zásielka určená, ktoré ich po príchode tovaru opečiatkujú a podpíšu.

V čase príchodu tovaru sa dva exempláre tlačiva NATO 302 odovzdajú určenému colnému úradu zodpovednému za colné formality a kontroly týkajúce sa síl NATO, ktorým je zásielka určená.

Uvedený určený colný úrad si ponechá jeden exemplár tlačiva NATO 302 a druhý vráti colnému úradu zodpovednému za colné formality a kontroly týkajúce sa síl NATO, ktoré tovar odosielajú alebo na ktorých účet sa tovar odosiela.

▼M4

Článok 287a

Procesné pravidlá uplatňované na používanie tlačiva EÚ 302

[článok 226 ods. 3 písm. a) a článok 227 ods. 2 písm. a) kódexu]

1.  V čase odoslania tovaru musia ozbrojené sily členského štátu vykonať jeden z týchto úkonov:

a) 

elektronicky podať tlačivo EÚ 302 colnému úradu odoslania alebo vstupu;

b) 

v tlačive EÚ 302 uviesť vyhlásenie, že tovar sa prepravuje pod ich kontrolou a toto vyhlásenie potvrdiť podpisom, pečiatkou a dátumom.

2.  Ak ozbrojené sily členského štátu podávajú tlačivo EÚ 302 elektronicky v súlade s odsekom 1 písm. a) tohto článku, články 294, 296, 304, 306 a 314 až 316 sa uplatňujú mutatis mutandis.

3.  Ak ozbrojené sily členského štátu postupujú v súlade s odsekom 1 písm. b), exemplár tlačiva EÚ 302 bezodkladne odovzdajú určenému colnému úradu zodpovednému za colné formality a kontroly týkajúce sa ozbrojených síl členského štátu, ktoré tovar odosielajú alebo na ktorých účet sa tovar odosiela.

Ostatné exempláre tlačiva EÚ 302 sa prikladajú k zásielke pre ozbrojené sily členského štátu určenia, ktoré ich po príchode tovaru opečiatkujú a podpíšu.

V čase príchodu tovaru sa dva exempláre tlačiva EÚ 302 odovzdajú určenému colnému úradu zodpovednému za colné formality a kontroly týkajúce sa ozbrojených síl členského štátu určenia.

Uvedený určený colný úrad si ponechá jeden exemplár tlačiva EÚ 302 a druhý vráti colnému úradu zodpovednému za colné formality a kontroly týkajúce sa ozbrojených síl členského štátu, ktoré tovar odosielajú alebo na ktorých účet sa tovar odosiela.

▼BPododdiel 5

Tranzit tovaru prepravovaného v rámci poštového systému

Článok 288

Preprava tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, v poštových zásielkach v rámci colného ►C2  režimu vonkajší tranzit ◄

[článok 226 ods. 3 písm. f) kódexu]

Ak sa tovar, ktorý nie je tovarom Únie, prepravuje v rámci colného ►C2  režimu vonkajší tranzit ◄ v súlade s článkom 226 ods. 3 písm. f) kódexu, poštová zásielka a všetky sprievodné doklady musia byť označené nálepkou stanovenou v prílohe 72-01.

Článok 289

Preprava poštových zásielok obsahujúcich tovar Únie, ako aj tovar, ktorý nie je tovarom Únie

[článok 226 ods. 3 písm. f) a článok 227 ods. 2 písm. f) kódexu]

1.  Ak poštová zásielka obsahuje tovar Únie, ako aj tovar, ktorý nie je tovarom Únie, táto zásielka a všetky sprievodné doklady musia byť označené nálepkou stanovenou v prílohe 72-01.

2.  Pokiaľ ide o tovar Únie nachádzajúci sa v zásielke, ako sa uvádza v odseku 1, dôkaz colného statusu tovaru Únie alebo odkaz na MRN tohto dôkazného prostriedku sa musí zaslať osobitne prevádzkovateľovi poštových služieb, ktorému je zásielka určená, alebo sa musí vložiť do zásielky.

Ak sa dôkaz colného statusu tovaru Únie zasiela osobitne prevádzkovateľovi poštových služieb, ktorému je zásielka určená, tento prevádzkovateľ poštových služieb predkladá dôkaz colného statusu tovaru Únie colnému úradu určenia spolu so zásielkou.

Ak je dôkaz colného statusu tovaru Únie alebo jeho MRN vložené do zásielky, zreteľne sa to uvedenie na vonkajšej strane balíka.

Článok 290

Preprava poštových zásielok v rámci colného ►C2  režimu vnútorný tranzit ◄ v osobitných situáciách

[článok 227 ods. 2 písm. f) kódexu]

1.  Ak sa tovar Únie prepravuje do alebo z osobitných daňových území alebo medzi takýmito územiami v rámci colného ►C2  režimu vnútorný tranzit ◄ v súlade s článkom 227 ods. 2 písm. f) kódexu, poštová zásielka a všetky sprievodné doklady musia byť označené nálepkou stanovenou v prílohe 72-02.

2.  Ak sa tovar Únie prepravuje v rámci colného ►C2  režimu vnútorný tranzit ◄ v súlade s článkom 227 ods. 2 písm. f) kódexu z colného územia Únie do krajiny spoločného tranzitného režimu na ďalšiu prepravu na colné územie Únie, k tomuto tovaru musí byť priložený dôkaz colného statusu tovaru Únie vydaný jedným zo spôsobov uvedených v článku 199 tohto nariadenia.

Dôkaz colného statusu tovaru Únie sa musí predložiť colnému úradu pri opätovnom vstupe na colné územie Únie.Oddiel 2

Colný režim vonkajšieho a vnútorného tranzitu ÚniePododdiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 291

Tranzitná operácia za osobitných okolností

▼M1

[článok 6 ods. 3 písm. b), článok 226 ods. 3 písm. a) a článok 227 ods. 2 písm. a) kódexu]

▼B

1.  Colný orgán prijíma tranzitné vyhlásenie v papierovej podobe v prípade dočasného zlyhania:

a) 

elektronického tranzitného systému;

b) 

počítačového systému, ktorý držitelia colného režimu používajú na podávanie vyhlásenia na tranzit Únie prostredníctvom techník elektronického spracovania údajov;

c) 

elektronického prepojenia medzi počítačovým systémom, ktorý držitelia colného režimu používajú na podávanie vyhlásenia na tranzit Únie prostredníctvom techník elektronického spracovania údajov a elektronického tranzitného systému.

Pravidlá používania tranzitného vyhlásenia v papierovej podobe sa stanovujú v prílohe 72-04.

2.  Prijatie tranzitného vyhlásenia v papierovej podobe v prípade dočasného zlyhania uvedeného v písmenách b) alebo c) podlieha schváleniu zo strany colných orgánov.

Článok 292

Overovanie a administratívna súčinnosť

(článok 48 kódexu)

1.  Príslušný colný orgán môže vykonávať kontroly po prepustení v súvislosti s predloženými informáciami a všetkými dokladmi, tlačivami, povoleniami alebo údajmi týkajúcimi sa tranzitnej operácie s cieľom skontrolovať, či sú vložené údaje, vymenené informácie a pečiatky autentické. Takéto kontroly sa robia, ak vzniknú pochybnosti, pokiaľ ide o presnosť a autenticitu poskytnutých informácií, alebo ak existuje podozrenie z podvodu. Môžu sa tiež vykonať na základe analýzy rizika alebo náhodného výberu.

2.  Príslušný colný orgán, ktorý dostane žiadosť o vykonanie kontroly po prepustení, ju bezodkladne vybaví.

3.  Ak príslušný colný orgán členského štátu odoslania požiada príslušný colný orgán o kontrolu po prepustení v súvislosti s informáciami týkajúcimi sa operácie v tranzite Únie, podmienky stanovené v článku 215 ods. 2 kódexu na ukončenie colného ►C2  režimu tranzit ◄ sa nepovažujú za splnené dovtedy, kým sa nepotvrdí autenticita a presnosť údajov.

Článok 293

Dohovor o spoločnom tranzitnom režime

[článok 226 ods. 3 písm. a) a článok 227 ods. 2 písm. a) kódexu]

1.  Keď držiteľ tovaru používa spoločný tranzitný režim, uplatňuje sa odsek 2 tohto článku a článok 189 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446. Avšak tovar v obehu na colnom území Únie sa považuje za tovar umiestnený do colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie v súlade s článkom 1 ods. 2 Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime.

2.  Ak sa uplatňujú ustanovenia Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime a tovar Únie prechádza cez jednu alebo viacero krajín spoločného tranzitného režimu, tovar Únie sa umiestni do colného ►C2  režimu vnútorný tranzit ◄ Únie uvedeného v článku 227 ods. 2 písm. a) kódexu s výnimkou tovaru, ktorý sa prepravuje výlučne po mori alebo letecky.

Článok 294

Zmiešané zásielky

▼M1

[článok 226 ods. 3 písm. a) a článok 227 ods. 2 písm. a) kódexu]

▼B

Zásielka môže zahŕňať tovar, ktorý sa má umiestniť do colného ►C2  režimu vonkajší tranzit ◄ Únie v súlade s článkom 226 kódexu, ako aj tovar, ktorý sa má umiestniť do colného ►C2  režimu vnútorný tranzit ◄ Únie v súlade s článkom 227 kódexu pod podmienkou, že je každá položka tovaru zodpovedajúcim spôsobom označená v tranzitnom vyhlásení.

Článok 295

Rozsah pôsobnosti

▼M1

[článok 226 ods. 3 písm. a) kódexu]

▼B

Colný režim tranzit Únie je povinný v týchto prípadoch:

a) 

ak sa letecky prepravovaný tovar, ktorý nie je tovarom Únie, nakladá alebo prekladá na letisku Únie;

b) 

ak sa po mori prepravovaný tovar, ktorý nie je tovarom Únie, prepravuje pravidelnou námornou dopravou povolenou v súlade s článkom 120 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446.Pododdiel 2

Formality na colnom úrade odoslania

Článok 296

Tranzitné vyhlásenie a dopravné prostriedky

[článok 226 ods. 3 písm. a) a článok 227 ods. 2 písm. a) kódexu]

1.  Každé tranzitné vyhlásenie zahŕňa len tovar umiestnený do colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie, ktorý sa prepravuje alebo sa má prepravovať z jedného colného úradu odoslania do jedného colného úradu určenia na jedinom dopravnom prostriedku, v kontajneri alebo v nákladovom kuse.

Jedno tranzitné vyhlásenie však môže zahŕňať tovar, ktorý sa prepravuje alebo sa má prepravovať z jedného colného úradu odoslania do jedného colného úradu určenia vo viac než jednom kontajneri alebo viac než jednom nákladovom kuse, ak sú tieto kontajnery alebo nákladové kusy naložené na jedinom dopravnom prostriedku.

2.  Na účely tohto článku a pod podmienkou, že sa tovar odosiela spolu, sa za jeden dopravný prostriedok považuje aj:

a) 

cestné vozidlo spolu s prípojným vozidlom(-ami) alebo návesom(-mi);

b) 

súprava spojených železničných vozňov alebo vagónov;

c) 

lode tvoriace jeden celok.

3.  Ak sa na účely colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie na naloženie tovaru na viac než jednom colnom úrade odoslania a na jeho vyloženie na viac než jednom colnom úrade určenia používa jediný dopravný prostriedok, pre každú zásielku sa podá samostatné tranzitné vyhlásenie.

Článok 297

Lehota na predloženie tovaru

[článok 226 ods. 3 písm. a) a článok 227 ods. 2 písm. a) kódexu]

1.  Colný úrad odoslania stanovuje lehotu, v rámci ktorej sa tovar predkladá na colnom úrade určenia, pričom zohľadňuje:

a) 

trasu;

b) 

dopravný prostriedok;

c) 

právne predpisy v oblasti dopravy alebo iné právne predpisy, ktoré mohli mať vplyv na stanovenie lehoty;

d) 

všetky relevantné informácie, ktoré mu držiteľ colného režimu oznámil.

2.  Ak lehotu stanoví colný úrad odoslania, je záväzná pre colné orgány členských štátov, na ktorých územie tovar počas operácie v tranzite Únie vstupuje, a uvedené orgány túto lehotu nesmú zmeniť.

Článok 298

Trasa prepravy tovaru v rámci colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie

[článok 226 ods. 3 písm. a) a článok 227 ods. 2 písm. a) kódexu]

1.  Tovar umiestnený do colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie sa prepravuje do colného úradu určenia po ekonomicky opodstatnenej trase.

2.  Ak to colný úrad odoslania alebo držiteľ colného režimu považuje za potrebné, uvedený colný úrad predpíše trasu pre prepravu tovaru počas colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie, pričom zohľadní všetky relevantné informácie, ktoré mu držiteľ colného režimu oznámil.

Pri predpisovaní trasy colný úrad v elektronickom tranzitnom systéme uvádza aspoň členské štáty, cez ktoré sa má tranzit uskutočniť.

Článok 299

Označovanie uzáverou ako identifikačné opatrenie

[článok 192, článok 226 ods. 3 písm. a) a článok 227 ods. 2 písm. a) kódexu]

1.  Ak sa tovar má umiestniť do colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie, colný úrad odoslania uzáverou označuje:

a) 

priestor, v ktorom sa nachádza tovar, ak colný úrad odoslania uznal dopravný prostriedok alebo kontajner za vhodný na označenie uzáverou;

b) 

každý jednotlivý nákladový kus v iných prípadoch.

2.  Colný úrad odoslania zaznamenáva do elektronického tranzitného systému počet uzáver a identifikátory jednotlivých uzáver.

Článok 300

▼C2

Vhodnosť na označenie uzáverou

▼B

[článok 226 ods. 3 písm. a) a článok 227 ods. 2 písm. a) kódexu]

1.  Colný úrad odoslania ►C2  považuje dopravné prostriedky alebo kontajnery za vhodné na označenie uzáverou ◄ za týchto podmienok:

a) 

uzávery je možné na dopravný prostriedok alebo kontajner pripevniť jednoducho a účinne;

b) 

dopravný prostriedok alebo kontajner je vyrobený tak, že keď sa z neho tovar vyberá alebo sa doň vkladá, zanecháva to viditeľné stopy, ►C2  uzávery sa poškodia ◄ alebo javia známky neoprávnenej manipulácie, alebo vyberanie či vkladanie tovaru zaznamenáva elektronický monitorovací systém;

c) 

v dopravnom prostriedku alebo kontajneri sa nenachádza žiaden skrytý priestor, v ktorom by sa mohol ukryť tovar;

d) 

priestory vyhradené pre tovar sú colnému orgánu ľahko prístupné na účely kontroly.

2.  Cestné vozidlá, prípojné vozidlá, návesy a kontajnery schválené na prepravu tovaru označeného colnou uzáverou v súlade s medzinárodnou dohodou, ktorej zmluvnou stranou je Únia, sa takisto považujú za vhodné na označenie uzáverou.

Článok 301

Charakteristické vlastnosti colných uzáver

[článok 226 ods. 3 písm. a) a článok 227 ods. 2 písm. a) kódexu]

1.  Colné uzávery majú aspoň tieto základné charakteristické vlastnosti a spĺňajú tieto technické špecifikácie:

a) 

základné charakteristické vlastnosti uzáver:

i) 

za normálneho používania zostať neporušené a bezpečne pripevnené;

ii) 

byť ľahko kontrolovateľné a rozpoznateľné;

iii) 

byť vyrobené tak, aby bolo možné voľným okom rozoznať ich poškodenie, neoprávnenú manipuláciu s nimi alebo ich odstránenie;

iv) 

byť vyrobené na jednorazové použitie alebo, ak sú colné uzávery určené na viacnásobné použitie, byť vyrobené tak, aby sa dali označiť zreteľnou a individuálnou identifikačnou značkou zakaždým, keď sa znovu použijú;

v) 

byť vybavené individuálnymi identifikátormi uzáver, ktoré sú trvalé, ľahko čitateľné a majú jedinečné číslo;

b) 

technické špecifikácie:

i) 

forma a rozmery uzáver sa môžu meniť v závislosti od požadovaného spôsobu označovania uzáverou, rozmery však musia byť také, aby sa zaistila ľahká čitateľnosť identifikačných značiek;

ii) 

identifikačné značky uzáver sa nedajú sfalšovať a sú ťažko napodobiteľné;

iii) 

použitý materiál je odolný voči náhodnému poškodeniu a nedovoľuje nezistiteľné falšovanie alebo opätovné použitie.

2.  Ak uzávery osvedčil príslušný orgán v súlade s medzinárodnou normou ISO č. 17712:2013 „Nákladné kontajnery – Mechanické uzávery“, uvedené uzávery sa považujú za spĺňajúce požiadavky stanovené v odseku 1.

V prípade dopravy v kontajneroch sa v čo najväčšej miere používajú uzávery s vysokou úrovňou bezpečnosti.

3.  Na colných uzáverách sú uvedené tieto údaje:

a) 

slová „Clo“ v jednom z úradných jazykov Únie alebo zodpovedajúca skratka;

b) 

kód krajiny v podobe dvojmiestneho alfabetického ISO kódu krajiny, označujúci členský štát, v ktorom bola uzávera pripevnená;

c) 

členské štáty môžu pridať symbol európskej vlajky.

Členské štáty sa môžu po vzájomnej dohode rozhodnúť, že budú používať spoločné bezpečnostné prvky a technológiu.

4.  Každý členský štát oznámi Komisii typy colných uzáver, ktoré používa. Komisia tieto informácie sprístupní všetkým členským štátom.

5.  Vždy keď je potrebné odstrániť uzáveru, aby sa umožnila colná prehliadka, colný orgán sa usiluje, aby bola opäť priložená colná uzávera podľa potreby aspoň so zodpovedajúcimi bezpečnostnými prvkami, a na doklady týkajúce sa nákladu zaznamená informácie o tomto kroku, pričom uvedie aj číslo novej uzávery.

Článok 302

Iné identifikačné opatrenia než označenie uzáverou

[článok 192, článok 226 ods. 3 písm. a) a článok 227 ods. 2 písm. a) kódexu]

1.  Odchylne od článku 299 tohto nariadenia môže colný úrad odoslania rozhodnúť, že tovar umiestnený do colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie uzáverou neoznačí, a namiesto toho sa spoľahne na opis tovaru v tranzitnom vyhlásení alebo v doplňujúcich dokladoch pod podmienkou, že je opis dostatočne presný a umožňuje tovar ľahko identifikovať, je v ňom uvedené jeho množstvo a povaha, ako aj akékoľvek osobitné prvky, ako napríklad sériové čísla tovaru.

2.  Odchylne od článku 299 tohto nariadenia, pokiaľ colný úrad odoslania nerozhodne inak, dopravný prostriedok ani jednotlivé nákladové kusy obsahujúce tovar sa neoznačujú uzáverou, ak:

a) 

sa tovar prepravuje letecky a buď sú ku každej zásielke pripevnené štítky s číslom sprievodného leteckého nákladného listu, alebo zásielka predstavuje nákladovú jednotku, na ktorej je uvedené číslo sprievodného leteckého nákladného listu;

b) 

sa tovar prepravuje po železnici a železničné spoločnosti uplatňujú identifikačné opatrenia;

▼M3

c) 

sa tovar prepravuje po mori a v elektronickom prepravnom doklade použitom ako colné vyhlásenie na prepustenie tovaru do colného režimu tranzit Únie, ako sa uvádza v článku 233 ods. 4 písm. e) kódexu, sa uvádza odkaz na sprievodný nákladný list.

▼B

Článok 303

Prepustenie tovaru do colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie

[článok 226 ods. 3 písm. a) a článok 227 ods. 2 písm. a) kódexu]

1.  Do colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie sa prepúšťa len tovar, ktorý bol označený uzáverou v súlade s článkom 299 tohto nariadenia alebo v prípade ktorého sa prijali iné identifikačné opatrenia v súlade s článkom 302 tohto nariadenia.

2.  Pri prepúšťaní tovaru colný úrad odoslania postúpi údaje o operácii v tranzite Únie:

a) 

deklarovanému colnému úradu určenia;

b) 

každému deklarovanému colnému úradu tranzitu.

Uvedené údaje sú založené na prípadne zmenených informáciách v tranzitnom vyhlásení.

3.  Colný úrad odoslania upovedomuje držiteľa colného režimu o prepustení tovaru do colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie.

4.  Na žiadosť držiteľa colného režimu colný úrad odoslania poskytne držiteľovi colného režimu tranzitný sprievodný doklad alebo prípadne tranzitný/bezpečnostný sprievodný doklad.

Tranzitný sprievodný doklad sa poskytne prostredníctvom tlačiva uvedeného v prílohe B-02 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/2446 a v prípade potreby sa doplní o zoznam položiek v tlačive uvedenom v prílohe B-03 k tomu istému delegovanému nariadeniu. Tranzitný/bezpečnostný sprievodný doklad sa poskytne prostredníctvom tlačiva uvedeného v prílohe B-04 k tomu istému delegovanému nariadeniu a doplní sa o tranzitný/bezpečnostný zoznam položiek v tlačive uvedenom v prílohe B-05 k tomu istému delegovanému nariadeniu.Pododdiel 3

Formality počas colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie

Článok 304

Predloženie tovaru prepravovaného v rámci colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie na colnom úrade tranzitu

[článok 226 ods. 3 písm. a) a článok 227 ods. 2 písm. a) kódexu]

1.  Tovar spolu s MRN tranzitného vyhlásenia sa predkladá na každom colnom úrade tranzitu.

2.  Pokiaľ ide o predkladanie MRN tranzitného vyhlásenia na každom colnom úrade tranzitu, uplatňuje sa článok 184 druhý odsek delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446.

3.  Colné úrady tranzitu zaznamenávajú prechod tovaru cez hranice na základe údajov o operácii v tranzite Únie získaných od colného úradu odoslania. Colné úrady tranzitu o tomto prechode upovedomia colný úrad odoslania.

4.  Ak sa tovar prepravuje cez iný ako deklarovaný colný úrad tranzitu, skutočný colný úrad tranzitu požiada colný úrad odoslania o údaje o operácii v tranzite Únie a upovedomí ho o prechode tovaru cez hranicu.

5.  Colné úrady tranzitu môžu tovar skontrolovať. Všetky kontroly tovaru sa vykonávajú hlavne na základe údajov o operácii v tranzite Únie získaných od colného úradu odoslania.

6.  Odseky 1 až 4 sa neuplatňujú na prepravu tovaru po železnici pod podmienkou, že colný úrad tranzitu môže overiť prechod tovaru cez hranicu inými prostriedkami. Takéto overenie sa vykonáva len v prípade potreby. Overenie sa môže vykonať dodatočne.

Článok 305

Udalosti počas prepravy tovaru v rámci operácie v tranzite Únie

[článok 226 ods. 3 písm. a) a článok 227 ods. 2 písm. a) kódexu]

1.  Dopravca predkladá bez zbytočného odkladu po udalosti tovar spolu s MRN tranzitného vyhlásenia najbližšiemu colnému orgánu členského štátu, na ktorého území sa dopravný prostriedok nachádza, ak:

a) 

sa dopravca musí odkloniť od trasy predpísanej v súlade s článkom 298 tohto nariadenia z dôvodu okolností, ktoré sú mimo jeho kontroly;

b) 

počas prepravy ►C2  došlo k poškodeniu uzáver ◄ alebo neoprávnenej manipulácii s nimi z dôvodov, ktoré sú mimo kontroly dopravcu;

c) 

sa tovar pod dohľadom colného orgánu preložil z jedného dopravného prostriedku na iný dopravný prostriedok;

d) 

je z dôvodu bezprostredného nebezpečenstva nevyhnuté uzáverou označený dopravný prostriedok okamžite čiastočne alebo úplne vyložiť;

e) 

dôjde k udalosti, ktorá môže postihnúť schopnosť držiteľa colného režimu alebo dopravcu splniť si povinnosti;

f) 

dôjde k zmene ktoréhokoľvek z prvkov tvoriacich jeden dopravný prostriedok uvedený v článku 296 ods. 2 tohto nariadenia.

2.  Ak colný orgán, na ktorého území sa dopravný prostriedok nachádza, usudzuje, že dotknutá operácia v tranzite Únie môže pokračovať, uskutoční všetky kroky, ktoré považuje za potrebné.

Uvedený colný orgán zaznamená do elektronického tranzitného systému príslušné informácie týkajúce sa udalostí uvedených v odseku 1.

3.  V prípade udalosti uvedenej v odseku 1 písm. c) colné orgány nevyžadujú, aby bol tovar predložený spolu s MRN tranzitného vyhlásenia, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) 

tovar sa preložil z dopravného prostriedku, ktorý nebol označený uzáverou;

b) 

držiteľ colného režimu alebo dopravca na účet držiteľa colného režimu poskytne colnému orgánu členského štátu, na ktorého území sa dopravný prostriedok nachádza, príslušné informácie týkajúce sa preloženia;

c) 

uvedený orgán zaznamená príslušné informácie do elektronického tranzitného systému.

4.  V prípade udalosti uvedenej v odseku 1 písm. f) dopravca môže pokračovať v operácii v tranzite Únie, keď sa jeden alebo viac železničných vozňov alebo vagónov odpojí zo súpravy spojených železničných vozňov alebo vagónov z dôvodu technických problémov.

5.  V prípade udalosti uvedenej v odseku 1 písm. f), ak sa zmení ťahač cestného vozidla bez toho, aby sa zmenili jeho prípojné vozidlá alebo návesy, colný orgán nevyžaduje, aby bol tovar predložený spolu s MRN tranzitného vyhlásenia, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) 

držiteľ colného režimu alebo dopravca na účet držiteľa colného režimu poskytne colnému orgánu členského štátu, na ktorého území sa cestné vozidlo nachádza, príslušné informácie týkajúce sa zloženia cestného vozidla;

b) 

uvedený orgán zaznamená príslušné informácie do elektronického tranzitného systému.

6.  Až do dní zavedenia zmodernizovaného nového počítačového tranzitného systému (NCTS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ v prípadoch uvedených v odseku 1 dopravca vykoná potrebné záznamy v tranzitnom sprievodnom doklade alebo tranzitnom/bezpečnostnom sprievodnom doklade a bez zbytočného odkladu po udalosti predloží tovar spolu s tranzitným sprievodným dokladom alebo tranzitným/bezpečnostným sprievodným dokladom najbližšiemu colnému orgánu členského štátu, na ktorého území sa dopravný prostriedok nachádza.

V prípadoch uvedených v odseku 3 písm. a) a b), odseku 4 a odseku 5 písm. a) je dopravca oslobodený od predkladania tovaru a MRN tranzitného vyhlásenia uvedenému colnému orgánu.

Colný úrad tranzitu alebo colný úrad určenia zaznamenajú príslušné informácie o udalosti, ktorá nastala počas tranzitnej operácie, do elektronického tranzitného systému.

7.  Odsek 2 druhý pododsek tohto článku sa neuplatňuje až do dní zavedenia zmodernizovaného nového počítačového tranzitného systému (NCTS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ.Pododdiel 4

Formality na colnom úrade určenia

Článok 306

Predloženie tovaru umiestneného do colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie na colnom úrade určenia

[článok 226 ods. 3 písm. a) a článok 227 ods. 2 písm. a) kódexu]

1.  Keď tovar umiestnený do colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie prichádza na colný úrad určenia, na uvedenom colnom úrade sa predkladá:

a) 

tovar;

b) 

MRN tranzitného vyhlásenia;

c) 

všetky informácie, ktoré požaduje colný úrad určenia.

Tovar sa predkladá počas úradných hodín. Colný úrad určenia však môže na žiadosť dotknutej osoby umožniť, aby sa tovar predložil mimo úradných hodín alebo na akomkoľvek inom mieste.

▼M1

2.  Pokiaľ ide o predkladanie MRN tranzitného vyhlásenia na colnom úrade určenia, uplatňuje sa článok 184 druhý odsek delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446.

▼B

3.  Ak sa tovar predložil po uplynutí lehoty, ktorú stanovil colný úrad odoslania v súlade s článkom 297 ods. 1 tohto nariadenia, predpokladá sa, že držiteľ colného režimu dodržal lehotu, ak on alebo dopravca colnému úradu určenia uspokojujúco preukáže, že oneskorenie nespôsobil on.

4.  Tranzitná operácia Únie sa môže skončiť na inom colnom úrade ako na tom, ktorý je uvedený v tranzitnom vyhlásení. Uvedený colný úrad sa potom považuje za colný úrad určenia.

5.  Na žiadosť osoby predkladajúcej tovar na colnom úrade určenia, tento colný úrad potvrdí potvrdenie o predložení tovaru na uvedenom colnom úrade, v ktorom je uvedené MRN tranzitného vyhlásenia.

Potvrdenie sa vydáva na tlačive uvedenom v prílohe 72-03, pričom ho dotknutá osoba vopred vyplní.

Potvrdenie sa nepoužíva ako alternatívny dôkaz o skončení colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie v zmysle článku 312 tohto nariadenia.

Článok 307

Oznámenie o príchode tovaru v rámci colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie

[článok 226 ods. 3 písm. a) a článok 227 ods. 2 písm. a) kódexu]

1.  Colný úrad určenia upovedomí colný úrad odoslania o príchode tovaru v deň predloženia tovaru a MRN tranzitného vyhlásenia v súlade s článkom 306 ods. 1 tohto nariadenia.

2.  Keď sa colný ►C2  režim tranzit ◄ Únie skončí na inom colnom úrade, ako je colný úrad uvedený v tranzitnom vyhlásení, ►C3  colný úrad považovaný za colný úrad určenia v súlade s článkom 306 ods. 4 tohto nariadenia oznámi príchod colnému úradu odoslania ◄ v deň predloženia tovaru a MRN tranzitného vyhlásenia v súlade s článkom 306 ods. 1 tohto nariadenia.

Colný úrad odoslania o príchode informuje colný úrad určenia uvedený v tranzitnom vyhlásení.

Článok 308

Kontroly a vydanie alternatívneho dôkazu

[článok 226 ods. 3 písm. a) a článok 227 ods. 2 písm. a) kódexu]

1.  Keď sa colný ►C2  režim tranzit ◄ Únie skončí, colný úrad určenia vykoná colné kontroly na základe údajov o operácii v tranzite Únie získaných od colného úradu odoslania.

2.  Keď sa colný ►C2  režim tranzit ◄ Únie skončí, colný úrad určenia nezistí žiadnu nezrovnalosť a držiteľ colného režimu predloží tranzitný sprievodný doklad alebo tranzitný/bezpečnostný sprievodný doklad, uvedený colný úrad na žiadosť držiteľa colného režimu potvrdí uvedený doklad na účely poskytnutia alternatívneho dôkazu v súlade s ►M1  článkom 312 ◄ . Potvrdenie pozostáva z pečiatky uvedeného colného úradu, podpisu príslušného úradníka, dátumu a tejto poznámky:

„Alternatívny dôkaz – 99202“.

Článok 309

Zasielanie výsledkov kontroly

[článok 226 ods. 3 písm. a) a článok 227 ods. 2 písm. a) kódexu]

1.  Colný úrad určenia oznamuje colnému úradu odoslania výsledky kontroly najneskôr v tretí deň po dni predloženia tovaru na colnom úrade určenia alebo na inom mieste v súlade s článkom 306 ods. 1 tohto nariadenia. Vo výnimočných prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť až na šesť dní.

2.  Odchylne od odseku 1, ak tovar prijíma schválený príjemca uvedený v článku 233 ods. 4 kódexu, colný úrad odoslania je upovedomený najneskôr v šiesty deň po dni dodania tovaru schválenému príjemcovi.

Ak sa tovar prepravuje po železnici a jeden alebo viac železničných vozňov alebo vagónov sa odpojí zo súpravy spojených železničných vozňov alebo vagónov z dôvodu technických problémov, ako sa uvádza v článku 305 ods. 4 tohto nariadenia, colný úrad odoslania je upovedomený najneskôr dvanásty deň po dni predloženia prvej časti tovaru.

3.  Odsek 2 druhý pododsek tohto článku sa neuplatňuje až do dní zavedenia zmodernizovaného nového počítačového tranzitného systému (NCTS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ.Pododdiel 5

Pátracie konanie a vymáhanie colného dlhu

Článok 310

Pátracie konanie v prípade tovaru prepravovaného v rámci colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie

[článok 226 ods. 3 písm. a) a článok 227 ods. 2 písm. a) kódexu]

1.  Ak colný úrad odoslania nedostane výsledky kontroly do šiestich dní v súlade s článkom 309 ods. 1 alebo článkom 309 ods. 2 prvým pododsekom tohto nariadenia alebo do dvanástich dní v súlade s článkom 309 ods. 2 druhým pododsekom tohto nariadenia po doručení oznámenia o príchode tovaru, tento colný úrad okamžite požiada o výsledky kontroly colný úrad určenia, ktorý zaslal oznámenie o príchode tovaru.

Colný úrad určenia zašle výsledky kontroly okamžite po doručení žiadosti od colného úradu odoslania.

2.  Ak colný orgán členského štátu odoslania ešte nedostal informácie umožňujúce ukončiť colný ►C2  režim tranzit ◄ Únie ►C2  alebo vybrať colný dlh ◄ , požiada o príslušné informácie držiteľa colného režimu, alebo ak sú na mieste určenia dostupné dostatočné podrobné údaje, colný úrad určenia, a to v týchto prípadoch:

a) 

colný úrad odoslania nedostal oznámenie o príchode tovaru do uplynutia lehoty na predloženie tovaru stanovenej v súlade s článkom 297 tohto nariadenia;

b) 

colný úrad odoslania nedostal výsledky kontroly požadované v súlade s odsekom 1;

c) 

colný úrad odoslania zistí, že oznámenie o príchode tovaru alebo výsledky kontroly boli zaslané chybne.

3.  Colný orgán členského štátu odoslania zasiela žiadosti o informácie v súlade s odsekom 2 písm. a) v lehote siedmich dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 2 písm. a) a žiadosti o informácie v súlade s odsekom 2 písm. b) v lehote siedmich dní po uplynutí uplatniteľnej lehoty uvedenej v odseku 1.

Ak však pred uplynutím týchto lehôt colný orgán členského štátu odoslania dostane informáciu o tom, že colný ►C2  režim tranzit ◄ Únie nebol riadne skončený, alebo ak má o tom podozrenie, bezodkladne zašle žiadosť.

4.  Odpovede na žiadosti podané v súlade s odsekom 2 sa zasielajú do 28 dní odo dňa zaslania žiadosti.

5.  Ak na základe žiadosti v súlade s odsekom 2 colný úrad určenia neposkytol dostatočné informácie na ukončenie colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie, colný orgán členského štátu odoslania požiada držiteľa colného režimu o poskytnutie uvedených informácií, a to najneskôr 35 dní po začatí pátracieho konania.

Až do dní zavedenia zmodernizovaného nového počítačového tranzitného systému (NCTS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ však uvedený colný orgán požiada držiteľa colného režimu o poskytnutie uvedených informácií najneskôr 28 dní po začatí pátracieho konania.

Držiteľ colného režimu na uvedenú žiadosť odpovedá do 28 dní od dátumu jej odoslania.

6.  Ak informácie poskytnuté v odpovedi od držiteľa colného režimu v súlade s odsekom 5 nie sú dostatočné na ukončenie colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie, ale ►C3  colný orgán členského štátu odoslania ich považuje za dostatočné na pokračovanie pátracieho konania, ◄ uvedený orgán okamžite zašle zúčastnenému colnému orgánu žiadosť o dodatočné informácie.

Uvedený colný úrad na túto žiadosť odpovedá do 40 dní od dátumu jej odoslania.

7.  Ak sa počas jednotlivých fáz pátracieho konania uvedených v odsekoch 1 až 6 zistí, že colný ►C2  režim tranzit ◄ Únie bol riadne skončený, colný orgán členského štátu odoslania ukončí colný ►C2  režim tranzit ◄ Únie a okamžite informuje držiteľa colného režimu a ►C2  prípadne aj ktorýkoľvek colný orgán, ktorý mohol začať postup vyberania ◄ .

8.  Ak sa počas jednotlivých fáz pátracieho konania uvedených v odsekoch 1 až 6 zistí, že sa colný ►C2  režim tranzit ◄ Únie nemôže ukončiť, colný orgán členského štátu odoslania určí, či vznikol colný dlh.

Ak colný dlh vznikol, colný orgán členského štátu odoslania prijme tieto opatrenia:

a) 

identifikuje dlžníka;

b) 

určí colný orgán zodpovedný za oznámenie colného dlhu v súlade s článkom 102 ods. 1 kódexu.

Článok 311

Žiadosť o ►C2  prevod výberu colného dlhu ◄

[článok 226 ods. 3 písm. a) a článok 227 ods. 2 písm. a) kódexu]

1.  Ak colný orgán členského štátu odoslania počas pátracieho konania a pred uplynutím lehoty uvedenej v článku 77 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 získa dôkaz o tom, že miesto, kde došlo k udalostiam, ktoré boli príčinou vzniku colného dlhu, sa nachádza v inom členskom štáte, uvedený orgán okamžite a v každom prípade v uvedenej lehote zašle všetky dostupné informácie príslušnému colnému orgánu na danom mieste.

2.   ►C2  Príslušný colný orgán na danom mieste potvrdí prijatie informácií a informuje colný orgán členského štátu odoslania, či je zodpovedný za vyberanie. Ak colný orgán členského štátu odoslania nedostane uvedené informácie do 28 dní, okamžite sa vráti k pátraciemu konaniu alebo začne vyberanie. ◄

▼M3

3.  Ak colný orgán členského štátu zapojeného do tranzitnej operácie získa pred uplynutím lehoty uvedenej v článku 77 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 dôkaz o tom, že miesto, kde došlo k udalostiam, ktoré boli príčinou vzniku colného dlhu, sa nachádza na jeho území, uvedený orgán okamžite a v každom prípade v danej lehote zašle colnému orgánu členského štátu odoslania náležite odôvodnenú žiadosť o prevod zodpovednosti za začatie vyberania na žiadajúci colný orgán.

4.  Colný orgán členského štátu odoslania potvrdí prijatie žiadosti podanej v súlade s odsekom 3 a do 28 dní od dátumu odoslania žiadosti informuje žiadajúci colný orgán, či súhlasí s tým, že žiadosti vyhovie a prevedie zodpovednosť za začatie vyberania na žiadajúci orgán.

▼B

Článok 312

Alternatívny dôkaz o skončení colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie

[článok 226 ods. 3 písm. a) a článok 227 ods. 2 písm. a) kódexu]

1.  Colný ►C2  režim tranzit ◄ Únie sa považuje za riadne skončený, ak držiteľ colného režimu predloží k spokojnosti colného orgánu členského štátu odoslania jeden z týchto dokladov identifikujúcich tovar:

a) 

doklad osvedčený colným orgánom členského štátu určenia, v ktorom je tovar identifikovaný a ktorým sa potvrdzuje, že tovar bol predložený na colnom úrade určenia alebo že sa dodal schválenému príjemcovi uvedenému v článku 233 ods. 4 kódexu;

b) 

doklad alebo colný záznam osvedčený colným orgánom členského štátu, ktorým sa potvrdzuje, že tovar fyzicky opustil colné územie Únie;

c) 

colný doklad vydaný v tretej krajine, kde je tovar umiestnený do niektorého colného režimu;

d) 

doklad vydaný v tretej krajine, opečiatkovaný alebo inak potvrdený colným orgánom uvedenej krajiny, ktorým sa potvrdzuje, že tovar sa v uvedenej krajine považuje za tovar vo voľnom obehu.

2.  Ako dôkaz sa namiesto dokladov uvedených v odseku 1 môžu predložiť exempláre, ktoré ako ich overené kópie osvedčil ten orgán, ktorý osvedčil originálne doklady, orgán dotknutej tretej krajiny alebo orgán členského štátu.

3.  Oznámenie o príchode tovaru uvedené v ►M1  článku 307 ◄ sa nepovažuje za dôkaz o riadnom skončení colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie.Pododdiel 6

Zjednodušenia využívané v prípade colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie

Článok 313

Územná pôsobnosť zjednodušení

▼M1

[článok 233 ods. 4 písm. a), b), c) a e) kódexu]

▼B

1.  Zjednodušenia uvedené v článku 233 ods. 4 písm. a) a c) kódexu sa uplatňujú len na operácie v tranzite Únie začínajúce v tom členskom štáte, v ktorom je dané povolenie na zjednodušenia udelené.

2.  Zjednodušenie uvedené v článku 233 ods. 4 písm. b) kódexu sa uplatňuje len na operácie v tranzite Únie končiace sa v tom členskom štáte, v ktorom je dané povolenie na zjednodušenie udelené.

3.  Zjednodušenie uvedené v článku 233 ods. 4 písm. e) kódexu sa uplatňuje v členských štátoch uvedených v danom povolení na zjednodušenie.

Článok 314

Umiestnenie tovaru do colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie schváleným odosielateľom

[článok 233 ods. 4 písm. a) kódexu]

1.  Ak schválený odosielateľ zamýšľa umiestniť tovar do colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie, podá na colnom úrade odoslania tranzitné vyhlásenie. Schválený odosielateľ nesmie začať colný ►C2  režim tranzit ◄ Únie do uplynutia lehoty uvedenej v povolení podľa článku 233 ods. 4 písm. a) kódexu.

2.  Schválený odosielateľ do elektronického tranzitného systému vloží tieto informácie:

a) 

trasu, ak bola v súlade s ►M1  článkom 298 ◄ predpísaná trasa;

b) 

lehotu stanovenú v súlade s článkom 297 tohto nariadenia, v rámci ktorej sa tovar musí predložiť na colnom úrade určenia;

c) 

prípadne počet a identifikátory jednotlivých uzáver.

3.  Schválený odosielateľ môže vytlačiť tranzitný sprievodný doklad alebo tranzitný/bezpečnostný sprievodný doklad až po doručení oznámenia od colného úradu odoslania o prepustení tovaru do colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie. Až do dní zavedenia zmodernizovaného nového počítačového tranzitného systému (NCTS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ však schválený odosielateľ uvedené doklady vytlačí.

Článok 315

Formality týkajúce sa tovaru prepravovaného v rámci colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie, ktorý prijíma schválený príjemca

[článok 233 ods. 4 písm. b) kódexu]

1.  Ak tovar prichádza na miesto uvedené v povolení podľa článku 233 ods. 4 písm. b) kódexu, schválený príjemca:

a) 

okamžite upovedomí colný úrad určenia o príchode tovaru a informuje ho o všetkých nezrovnalostiach či udalostiach, ku ktorým došlo počas prepravy;

b) 

tovar vyloží až po získaní povolenia od colného úradu určenia;

c) 

po vykládke do svojich záznamov bezodkladne zaznačí výsledky prehliadky a všetky ďalšie relevantné informácie v súvislosti s vykládkou;

d) 

colnému úradu určenia oznámi výsledky prehliadky tovaru a informuje ho o všetkých nezrovnalostiach najneskôr v tretí deň po dni, keď dostal povolenie na vykládku tovaru.

2.  Ak colný úrad určenia dostal oznámenie o príchode tovaru do priestorov schváleného príjemcu, o príchode tovaru upovedomí colný úrad odoslania.

3.  Keď colný úrad určenia dostane výsledky prehliadky tovaru uvedené v odseku 1 písm. d), najneskôr v šiesty deň po dni dodania tovaru schválenému príjemcovi zašle výsledky kontroly colnému úradu odoslania.

Článok 316

Koniec colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie v prípade tovaru, ktorý prijíma schválený príjemca

[článok 233 ods. 4 písm. b) kódexu]

1.  Povinnosti držiteľa colného režimu sa považujú za splnené a predpokladá sa, že sa colný režim končí v súlade s článkom 233 ods. 2 kódexu, ak bol tovar predložený v neporušenom stave schválenému príjemcovi stanovenému v článku 233 ods. 4 písm. b) kódexu na mieste uvedenom v povolení v lehote stanovenej v súlade s článkom 297 ods. 1 tohto nariadenia.

2.  Na žiadosť dopravcu schválený príjemca vystaví potvrdenie o príchode tovaru na miesto uvedené v povolení podľa článku 233 ods. 4 písm. b) kódexu, v ktorom je uvedené MRN operácie v tranzite Únie. Potvrdenie sa vydáva na tlačive uvedenom v prílohe 72-03.

Článok 317

Formality týkajúce sa používania ►C2  uzáver osobitného typu ◄

[článok 233 ods. 4 písm. c) kódexu]

1.   ►C2  Uzávery osobitného typu ◄ spĺňajú požiadavky stanovené v článku 301 ods. 1 tohto nariadenia.

Ak uzávery osvedčil príslušný orgán v súlade s medzinárodnou normou ISO č. 17712:2013 „Nákladné kontajnery – ►C2  Mechanické uzávery ◄ “, uvedené uzávery sa považujú za spĺňajúce dané požiadavky.

V prípade dopravy v kontajneroch sa v čo najväčšej miere používajú uzávery s vysokou úrovňou bezpečnosti.

2.  Na ►C2  uzávere osobitného typu ◄ sú uvedené niektoré z týchto údajov:

a) 

meno osoby, ktorá je v súlade s článkom 233 ods. 4 písm. c) kódexu oprávnená používať ju;

b) 

zodpovedajúcu skratku alebo kód, na základe ktorého môže colný orgán členského štátu odoslania dotknutú osobu identifikovať.

3.  Držiteľ colného režimu v tranzitnom vyhlásení uvedie počet a identifikátory jednotlivých ►C2  uzáver osobitného typu ◄ a uzávery pripevní najneskôr pri prepustení tovaru do colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie.

Článok 318

Colný dohľad v prípade používania ►C2  uzáver osobitného typu ◄

[článok 233 ods. 4 písm. c) kódexu]

Colný orgán:

a) 

upovedomuje Komisiu a colné orgány ostatných členských štátov o ►C2  uzáverách osobitného typu, ktoré sa používajú, a o uzáverách osobitného typu ◄ , ktoré sa rozhodol neschváliť z dôvodov nezrovnalostí alebo technických nedostatkov;

b) 

posudzuje ►C2  uzávery osobitného typu, ktoré schválil a ktoré sa používajú, ak dostane informáciu o tom, že sa iný orgán rozhodol neschváliť konkrétnu uzáveru osobitného typu ◄ ;

c) 

vedie vzájomné konzultácie s cieľom dospieť k spoločnému posúdeniu;

d) 

monitoruje používanie ►C2  uzáver osobitného typu ◄ osobami oprávnenými v súlade s článkom 197 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446.

Komisia a členské štáty môžu v prípade potreby po vzájomnej dohode stanoviť spoločný systém číslovania, vymedziť používanie spoločných bezpečnostných prvkov a technológie.

Článok 319

Konzultácie pred povolením použiť elektronický prepravný doklad ako tranzitné vyhlásenie pre leteckú alebo námornú dopravu

(článok 22 kódexu)

Po preskúmaní splnenia podmienok týkajúcich sa povolenia a stanovených v článku 191 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 a podmienok stanovených v článku 199 uvedeného delegovaného nariadenia v prípade leteckej dopravy alebo v článku 200 uvedeného delegovaného nariadenia v prípade námornej dopravy sa colný orgán príslušný vydať rozhodnutie poradí s colným orgánom na letiskách odoslania a určenia v prípade leteckej dopravy alebo colným orgánom v prístavoch odoslania a určenia v prípade námornej dopravy.

Lehota na konzultáciu sa stanovuje na 45 dní od oznámenia uvedeného v ►M1  článku 14 ◄ od colného orgánu príslušného vydať rozhodnutie o podmienkach a kritériách, ktoré má konzultovaný colný orgán preskúmať.

Článok 320

Formality týkajúce sa použitia elektronického prepravného dokladu ako tranzitné vyhlásenie pre leteckú alebo námornú dopravu

[článok 233 ods. 4 písm. e) kódexu]

1.  Tovar sa prepúšťa do colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie, keď sa údaje z elektronického prepravného dokladu sprístupnia colnému úradu odoslania na letisku v prípade leteckej dopravy alebo colnému úradu odoslania v prístave v prípade námornej dopravy v súlade s prostriedkami vymedzenými v povolení.

2.  Keď sa tovar umiestni do colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie, držiteľ colného režimu do elektronického prepravného dokladu vedľa všetkých položiek uvedie príslušné kódy.

3.  Colný ►C2  režim tranzit ◄ Únie sa skončí, keď sa tovar predloží na colnom úrade určenia na letisku v prípade leteckej dopravy alebo na colnom úrade určenia v prístave v prípade námornej dopravy a keď sa uvedenému colnému úradu v súlade s prostriedkami vymedzenými v povolení sprístupnia údaje z elektronického prepravného dokladu.

4.  Držiteľ colného režimu okamžite oznamuje colnému úradu odoslania a určenia všetky porušenia predpisov a nezrovnalosti.

5.  Colný ►C2  režim tranzit ◄ Únie sa považuje za ukončený pod podmienkou, že colné orgány nedostali informácie ani nezistili, že sa colný režim neskončil riadnym spôsobom.Pododdiel 7

Tovar prepravovaný prostredníctvom pevne zabudovaného dopravného zariadenia

Článok 321

Doprava prostredníctvom pevne zabudovaného dopravného zariadenia a fungovanie colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie

[článok 226 ods. 3 písm. a) a článok 227 ods. 2 písm. a) kódexu]

1.  Ak tovar, ktorý sa prepravuje prostredníctvom pevne zabudovaného dopravného zariadenia, vstupuje na colné územie Únie prostredníctvom tohto zariadenia, tento tovar sa považuje za tovar umiestnený do colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie pri vstupe na uvedené územie.

2.  Ak sa tovar už nachádza na colnom území Únie a prepravuje sa prostredníctvom pevne zabudovaného dopravného zariadenia, tento tovar sa považuje za tovar umiestnený do colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie pri jeho umiestnení do pevne zabudovaného dopravného zariadenia.

3.  Na účely colného ►C2  režimu tranzit ◄ Únie ak sa tovar prepravuje prostredníctvom pevne zabudovaných dopravných zariadení, držiteľom colného režimu je prevádzkovateľ pevne zabudovaného dopravného zariadenia usadený v členskom štáte, cez ktorého územie tovar vstupuje na colné územie Únie v prípade uvedenom v odseku 1, alebo prevádzkovateľ pevne zabudovaného dopravného zariadenia v členskom štáte, v ktorom sa preprava začína v prípade uvedenom v odseku 2.

Držiteľ colného režimu a colný orgán sa dohodnú na metódach colného dohľadu nad prepravovaným tovarom.

4.  Na účely článku 233 ods. 3 kódexu prevádzkovateľ pevne zabudovaného dopravného zariadenia usadený v členskom štáte, cez ktorého územie sa tovar prepravuje prostredníctvom pevne zabudovaného dopravného zariadenia, sa považuje za dopravcu.

▼M4

5.  Colný režim tranzit Únie sa považuje za skončený v týchto prípadoch:

a) 

do obchodnej evidencie príjemcu sa urobil zodpovedajúci záznam alebo

b) 

prevádzkovateľ pevne zabudovaného dopravného zariadenia potvrdil, že tovar prepravovaný prostredníctvom pevne zabudovaného dopravného zariadenia:

i) 

prišiel do závodu príjemcu;

ii) 

sa prijal do distribučnej siete príjemcu alebo

iii) 

opustil colné územie Únie.

▼M4

6.  Tovar, ktorý nie je tovarom Únie, sa od okamihu skončenia colného režimu tranzit Únie v súlade s odsekom 5 písm. a) alebo písm. b) bodom i) alebo ii) považuje za dočasne uskladnený.

▼BKAPITOLA 4

Osobitné použitieOddiel 1

Dočasné použitie

Článok 322

Ukončenie colného režimu ►C2  dočasné použitie ◄ v prípadoch týkajúcich sa prostriedkov železničnej dopravy, paliet a kontajnerov

(článok 215 kódexu)

1.  V prípade prostriedkov železničnej dopravy používaných spoločne na základe dohody medzi dopravcami Únie a dopravcami z krajín mimo Únie poskytujúcich železničné dopravné služby sa colný ►C2  režim dočasné použitie ◄ môže ukončiť, keď sa prostriedky železničnej dopravy rovnakého typu alebo rovnakej hodnoty ako tie, ktoré sa dali k dispozícii osobe usadenej na colnom území Únie, vyvezú alebo spätne vyvezú.

2.  V prípade paliet sa colný ►C2  režim dočasné použitie ◄ môže ukončiť, keď sa palety rovnakého typu alebo rovnakej hodnoty ako tie, ktoré sa umiestnili do colného režimu, vyvezú alebo spätne vyvezú.

3.  V prípade kontajnerov v súlade s Dohovorom o colných podmienkach kontajnerového poolu používaného v medzinárodnej doprave ( 20 ) sa colný ►C2  režim dočasné použitie ◄ ukončuje, keď sa kontajnery rovnakého typu alebo rovnakej hodnoty ako tie, ktoré sa umiestnili do colného režimu, vyvezú alebo spätne vyvezú.

Článok 323

Osobitné ukončenie v prípade tovaru určeného na podujatie alebo tovaru na predaj

(článok 215 kódexu)

Na účely ukončenia colného režimu dočasného použitia, pokiaľ ide o tovar uvedený v článku 234 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 s výnimkou tovaru uvedeného v článku 1 ods. 1 smernice 2008/118/ES, sa jeho spotreba, zničenie alebo bezplatná distribúcia verejnosti na konkrétnom podujatí považuje za spätný vývoz pod podmienkou, že jeho množstvo zodpovedá povahe podujatia, počtu návštevníkov a miere účasti držiteľa colného režimu na ňom.

▼M4

Článok 323a

Osobitné ukončenie v prípade tovaru, ktorý sa má prepravovať alebo používať v spojitosti s vojenskými činnosťami

(článok 215 kódexu)

Na účely ukončenia colného režimu dočasné použitie, pokiaľ ide o tovar uvedený v článku 235a delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, sa jeho spotreba alebo zničenie považuje za spätný vývoz za predpokladu, že spotrebované alebo zničené množstvo zodpovedá povahe vojenskej činnosti.

▼BKAPITOLA 5

►C2  Zušľachťovací ◄ styk

Aktívny ►C2  zušľachťovací ◄ styk

Článok 324

Osobitné prípady ukončenia colného ►C2  režimu aktívny zušľachťovací styk ◄ IM/EX

(článok 215 kódexu)

1.  Na účely ukončenia colného ►C2  režimu aktívny zušľachťovací styk ◄ IM/EX sa za spätný vývoz považujú tieto prípady:

a) 

►C2  zušľachtené ◄ výrobky sa dodávajú osobám, ktoré sú oprávnené na oslobodenie od dovozného cla podľa Viedenského dohovoru z 18. apríla 1961 o diplomatických stykoch alebo podľa Viedenského dohovoru z 24. apríla 1963 o konzulárnych stykoch alebo podľa Newyorského dohovoru zo 16. decembra 1969 o zvláštnych misiách uvedených v článku 128 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 ( 21 );

b) 

►C2  zušľachtené ◄ výrobky sa dodávajú ozbrojeným silám iných krajín rozmiestneným na území členského štátu, ak uvedený členský štát udeľuje osobitné oslobodenie od dovozného cla v súlade s článkom 131 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1186/2009;

c) 

dodávka lietadiel;

d) 

dodávka kozmických lodí a s nimi súvisiaceho vybavenia;

▼M3

e) 

dodávka hlavných zušľachtených výrobkov, v prípade ktorých je sadzba dovozného cla erga omnes„bez cla“, alebo pre ktoré bolo vydané úradné osvedčenie o uvoľnení – formulár 1 EASA alebo rovnocenné osvedčenie uvedené v článku 2 nariadenia Rady (EÚ) 2018/581 ( 22 );

▼B

f) 

nakladanie s druhotne ►C2  zušľachtenými ◄ výrobkami, ktorých zničenie pod colným dohľadom je z ekologických dôvodov zakázané, v súlade s príslušnými ustanoveniami.

2.  Odsek 1 sa neuplatňuje:

a) 

ak by tovar, ktorý nie je tovarom Únie, umiestnený do colného ►C2  režimu aktívny zušľachťovací styk ◄ IM/EX podliehal opatreniu poľnohospodárskej alebo obchodnej politiky, predbežnému alebo konečnému antidumpingovému clu, vyrovnávaciemu clu, ochrannému opatreniu alebo doplnkovému clu v dôsledku pozastavenia colných koncesií, ak bol navrhnutý na prepustenie do voľného obehu;

▼M4

Odsek 1 sa však uplatňuje v prípadoch, keby tovar, ktorý nie je tovarom Únie, umiestnený do colného režimu aktívny zušľachťovací styk IM/EX, podliehal predbežnému dohľadu Únie, ak by bol navrhnutý na prepustenie do voľného obehu, pod podmienkou, že držiteľ povolenia na aktívny zušľachťovací styk IM/EX poskytne údajové prvky v súlade s príslušným opatrením dohľadu;

▼B

b) 

ak by colný dlh vznikol v súlade s článkom 78 ods. 1 kódexu v prípade nepôvodného tovaru umiestneného do colného ►C2  režimu aktívny zušľachťovací styk ◄ IM/EX, keď držiteľ povolenia zamýšľa ►C2  zušľachtené ◄ výrobky spätne vyviezť.

3.  V prípade odseku 1 písm. c) colný úrad dohľadu povoľuje ukončenie colného ►C2  režimu aktívny zušľachťovací styk ◄ IM/EX po prvom použití tovaru umiestneného do colného režimu na výrobu, opravu vrátane údržby, zmenu alebo konverziu lietadla alebo jeho častí pod podmienkou, že je v evidencii držiteľa colného režimu možné overiť riadne uplatňovanie a fungovanie colného režimu.

4.  V prípade odseku 1 písm. d) colný úrad dohľadu povoľuje ukončenie colného ►C2  režimu aktívny zušľachťovací styk ◄ IM/EX po prvom použití tovaru umiestneného do colného režimu na výrobu, opravu vrátane údržby, zmenu alebo konverziu satelitov, ich nosných rakiet a vybavenia pozemných staníc, ako aj ich častí, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto systémov, pod podmienkou, že je v evidencii držiteľa colného režimu možné overiť riadne uplatňovanie a fungovanie colného režimu.

5.  V prípade odseku 1 písm. e) colný úrad dohľadu povoľuje ukončenie colného ►C2  režimu aktívny zušľachťovací styk ◄ IM/EX po prvom použití tovaru v spracovateľských operáciách súvisiacich s dodanými ►C2  zušľachtenými ◄ výrobkami alebo ich časťami pod podmienkou, že je v evidencii držiteľa colného režimu možné overiť riadne uplatňovanie a fungovanie colného režimu.

6.  V prípade odseku 1 písm. f) držiteľ colného ►C2  režimu aktívny zušľachťovací styk ◄ preukáže, že ukončenie colného ►C2  režimu aktívny zušľachťovací styk ◄ IM/EX v súlade so štandardnými pravidlami je buď nemožné alebo nehospodárne.

Článok 325

►C2  Zušľachtené ◄ výrobky alebo tovar považovaný za prepustený do voľného obehu

(článok 215 kódexu)

1.  Ak sa v povolení na aktívny ►C2  zušľachťovací ◄ styk IM/EX uvádza, že ►C2  zušľachtené ◄ výrobky alebo tovar umiestnený do tohto colného režimu sa považujú za prepustené do voľného obehu, ak neboli umiestnené do nasledujúceho colného režimu alebo spätne vyvezené po uplynutí lehoty na ukončenie colného režimu, colné vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu sa považuje za podané a prijaté a prepustenie povolené ku dňu uplynutia lehoty na ukončenie colného režimu.

2.  V prípadoch uvedených v odseku 1 sa výrobky a tovar umiestnený do colného ►C2  režimu aktívny zušľachťovací styk ◄ IM/EX stávajú tovarom Únie pri uvedení na trh.HLAVA VIII

TOVAR PREPRAVOVANÝ Z COLNÉHO ÚZEMIA ÚNIEKAPITOLA 1

Formality pred výstupom tovaru

Článok 326

Elektronický systém týkajúci sa výstupu

(článok 16 ods. 1 kódexu)

Na spracovanie a výmenu informácií týkajúcich sa výstupu tovaru z colného územia Únie sa používa elektronický systém zriadený na uvedené účely podľa článku 16 ods. 1 kódexu.

Prvý odsek tohto článku je uplatniteľný odo dní zavedenia automatizovaného systému vývozu (AES) podľa CKÚ, ako sa uvádza v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ.

Článok 327

Tovar, ktorý nie je uvedený vo vyhlásení pred výstupom

(článok 267 kódexu)

Ak sa zistí, že tovar určený na prepravu z colného územia Únie nie je uvedený vo vyhlásení pred výstupom, a s výnimkou prípadov, keď sa od podania takého vyhlásenia upúšťa, výstup tovaru podlieha predloženiu takého vyhlásenia.

Článok 328

Analýza rizík

(článok 264 kódexu)

1.  Analýza rizík sa vykonáva pred prepustením tovaru v rámci lehoty, ktorá zodpovedá obdobiu medzi skončením lehoty na podanie vyhlásenia pred výstupom stanovenej v článku 244 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 a naložením alebo prípadne odoslaním tovaru.

2.  Ak sa uplatňuje upustenie od povinnosti podať vyhlásenie pred výstupom podľa článku 245 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, analýza rizík sa vykoná pri predložení tovaru na základe colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze vzťahujúcom sa na tento tovar alebo, ak nie je k dispozícii, na základe akýchkoľvek iných dostupných informácií o danom tovare.KAPITOLA 2

Formality pri výstupe tovaru

Článok 329

Určenie colného úradu výstupu

(článok 159 ods. 3 kódexu)

1.  S výnimkou prípadov, keď sa uplatňujú odseky 2 až 7, colným úradom výstupu je colný úrad príslušný pre miesto, odkiaľ tovar opúšťa colné územie Únie na miesto určenia mimo tohto územia.

2.  V prípade tovaru opúšťajúceho colné územie Únie prostredníctvom pevne zabudovaného dopravného zariadenia je colným úradom výstupu colný úrad vývozu.

▼M3

3.  Ak sa tovar nakladá v námornom prístave na plavidlo, ktoré nie je pridelené na pravidelnú námornú dopravu podľa článku 120 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, aby sa prepravil na miesto určenia mimo colného územia Únie, colným úradom výstupu je colný úrad príslušný pre miesto, kde sa tovar na takéto plavidlo naložil.

4.  Ak sa neuplatňuje odsek 3 a tovar sa nakladá na plavidlo alebo lietadlo, aby sa bez akejkoľvek následnej prekládky po mori alebo letecky prepravil na miesto určenia mimo colného územia Únie, colným úradom výstupu je colný úrad príslušný pre miesto, kde sa tovar na takéto plavidlo alebo lietadlo naložil.

▼B

5.  Ak sa tovar po prepustení na vývoz umiestni do colného ►C2  režimu vonkajší tranzit ◄ , colným úradom výstupu je colný úrad odoslania tranzitnej operácie.

6.  Ak sa tovar po prepustení na vývoz umiestni do colného ►C2  režimu tranzit ◄ iného ako colný ►C2  režim vonkajší tranzit ◄ , colným úradom výstupu je colný úrad odoslania tranzitnej operácie pod podmienkou, že je splnená niektorá z týchto podmienok:

a) 

colný úrad určenia tranzitnej operácie sa nachádza v krajine spoločného tranzitného režimu;

b) 

colný úrad určenia tranzitnej operácie sa nachádza na hranici colného územia Únie a tovar sa prepravuje z uvedeného colného územia po prechode cez krajinu alebo územie mimo colného územia Únie.

7.  Na základe žiadosti je colným úradom výstupu colný úrad príslušný pre miesto, kde železničné spoločnosti, prevádzkovatelia poštových služieb, aerolínie alebo lodné dopravné spoločnosti preberajú tovar na základe jednotnej zmluvy o preprave na prepravu tovaru z colného územia Únie pod podmienkou, že tovar opúšťa colné územie Únie po železnici, poštou, letecky alebo po mori.

▼M3

7 a.  Najneskôr odo dňa zavedenia automatizovaného systému vývozu (AES) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2016/578 sa odseky 6 a 7 neuplatňujú v prípadoch, keď sa vyváža tovar Únie, ktorý patrí do kategórie uvedenej v článku 1 ods. 1 smernice 2008/118/ES.

Najneskôr odo dňa zavedenia automatizovaného systému vývozu (AES) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2016/578 sa odsek 7 neuplatňuje v prípadoch, keď sa spätne vyváža tovar, ktorý nie je tovarom Únie.

▼M1 —————

▼B

9.  Ak sa má v súlade s článkom 274 ods. 1 kódexu podať oznámenie o spätnom vývoze, colným úradom výstupu je colný úrad príslušný pre miesto, kde sa tovar nachádza v slobodnom pásme alebo je dočasne uskladnený.

Článok 330

Komunikácia medzi colnými úradmi vývozu a výstupu

(článok 267 ods. 1 kódexu)

S výnimkou prípadov, keď sa colné vyhlásenie podáva formou zápisu do evidencie deklaranta v súlade s článkom 182 kódexu, colný úrad vývozu pri prepustení tovaru postúpi údaje vývozného vyhlásenia deklarovanému colnému úradu výstupu. Uvedené údaje sú založené na údajoch vývozného vyhlásenia, ktoré boli prípadne zmenené.

Článok 331

Predloženie tovaru na colnom úrade výstupu

(článok 267 kódexu)

1.  Osoba predkladajúca tovar pri výstupe vo chvíli predloženia tovaru na colnom úrade výstupu;

a) 

uvádza MRN vývozného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze;

b) 

uvádza akékoľvek nezhody medzi tovarom navrhnutým a prepusteným na vývoz a predloženým tovarom vrátane prípadov, keď sa tovar prebalil alebo uložil do kontajnerov predtým, ako sa predložil na colnom úrade výstupu;

c) 

ak sa predkladá len časť tovaru uvedeného vo vývoznom vyhlásení alebo vyhlásení o spätnom vývoze, osoba predkladajúca tovar takisto uvádza množstvo skutočne predloženého tovaru.

Ak sa však uvedený tovar predkladá v nákladových kusoch alebo kontajneroch, uvedená osoba oznamuje počet nákladových kusov alebo v prípade kontajnerov identifikačné čísla kontajnerov.

►M1  2. ◄   Tovar navrhnutý na vývoz alebo spätný vývoz sa môže predložiť na inom colnom úrade výstupu ako na tom, ktorý je uvedený vo vývoznom vyhlásení alebo vyhlásení o spätnom vývoze. Ak sa skutočný colný úrad výstupu nachádza v inom ako pôvodne deklarovanom členskom štáte, tento colný úrad požiada colný úrad vývozu o údaje vývozného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze.

▼M4

3.  Ak sa tovar, ktorý sa prepravuje prostredníctvom pevne zabudovaného dopravného zariadenia, prostredníctvom tohto zariadenia prepravuje z colného územia Únie, považuje sa za predložený colným orgánom, keď sa umiestni do pevne zabudovaného dopravného zariadenia.

▼B

Článok 332

Formality pri výstupe tovaru

(článok 267 kódexu)

1.  Ak tovar, ktorý sa má prepraviť z colného územia Únie, podlieha colným kontrolám, colný úrad výstupu vykoná prehliadku tovaru na základe informácií získaných od colného úradu vývozu.

2.  Ak osoba predkladajúca tovar uvedie, alebo ak colný úrad výstupu zistí, že časť tovaru navrhnutého na vývoz, spätný vývoz alebo pasívny ►C2  zušľachťovací ◄ styk chýba pri predložení colnému úradu výstupu, tento colný úrad informuje colný úrad vývozu o chýbajúcom tovare.

3.  Ak osoba predkladajúca tovar uvedie, alebo ak colný úrad výstupu zistí, že časť tovaru predloženého colnému úradu výstupu presahuje tovar navrhnutý na vývoz, spätný vývoz alebo pasívny ►C2  zušľachťovací ◄ styk, tento colný úrad zamietne výstup tohto nadmerného množstva tovaru dovtedy, kým sa naň nepodá vývozné vyhlásenie alebo vyhlásenie o spätnom vývoze. Uvedené vývozné vyhlásenie alebo vyhlásenie o spätnom vývoze sa môže podať na colnom úrade výstupu.

4.  Ak osoba predkladajúca tovar uvedie, alebo ak colný úrad výstupu zistí, že existujú nezhody, pokiaľ ide o povahu tovaru navrhnutého na vývoz, spätný vývoz alebo pasívny ►C2  zušľachťovací ◄ styk v porovnaní s tovarom predloženým colnému úradu výstupu, colný úrad výstupu zamietne výstup tohto tovaru dovtedy, kým sa naň nepodá vývozné vyhlásenie alebo vyhlásenie o spätnom vývoze, a informuje colný úrad vývozu. Uvedené vývozné vyhlásenie alebo vyhlásenie o spätnom vývoze sa môže podať na colnom úrade výstupu.

5.  Dopravca upovedomuje colný úrad výstupu o výstupe tovaru a poskytuje mu všetky tieto informácie:

a) 

osobitné referenčné číslo zásielky alebo referenčné číslo prepravného dokladu;

b) 

ak sa tovar predkladá v nákladových kusoch alebo kontajneroch, počet nákladových kusov alebo v prípade kontajnerov identifikačné čísla kontajnerov;

c) 

MRN vývozného vyhlásenia alebo prípadne vyhlásenia o spätnom vývoze.

▼M3

Povinnosť stanovená v prvom pododseku sa neuplatňuje, pokiaľ sú uvedené informácie dostupné colným orgánom prostredníctvom existujúcich obchodných, prístavných alebo prepravných informačných systémov, alebo v situácii, na ktorú sa vzťahuje článok 329 ods. 7.

▼B

6.  Na účely odseku 5 osoba odovzdávajúca tovar dopravcovi mu poskytuje údaje podľa uvedeného odseku.

Dopravca môže naložiť tovar na prepravu z colného územia Únie, keď má k dispozícii informácie uvedené v odseku 5.

Článok 333

Dohľad nad tovarom prepusteným na výstup a výmena informácií medzi colnými úradmi

(článok 267 kódexu)

1.  Hneď ako sa tovar prepustí na výstup, dovtedy, kým sa neprepraví z colného územia Únie, naň dohliada colný úrad výstupu.

2.  Ak sú colný úrad výstupu a colný úrad vývozu rôzne, colný úrad výstupu informuje colný úrad vývozu o výstupe tovaru najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni, keď tovar opustil colné územie Únie.

V prípadoch uvedených v článku 329 odsekoch 3 až 7 tohto nariadenia je však lehota, v ktorej má colný úrad výstupu informovať colný úrad vývozu o výstupe tovaru, takáto:

a) 

v prípadoch uvedených v článku 329 ods. 3 a 4 najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni, keď plavidlo alebo lietadlo, na ktoré sa tovar naložil, opustilo prístav alebo letisko nakládky;

b) 

v prípadoch uvedených v článku 329 ods. 5 najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni umiestnenia tovaru do colného ►C2  režimu vonkajší tranzit ◄ ;

c) 

v prípadoch uvedených v článku 329 ods. 6 najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni ukončenia colného ►C2  režimu tranzit ◄ ;

d) 

v prípadoch uvedených v článku 329 ods. 7 najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni prevzatia tovaru na základe jednotnej zmluvy o preprave.

3.  Ak sú colný úrad výstupu a colný úrad vývozu rôzne a výstup tovaru sa zamieta, colný úrad výstupu informuje colný úrad vývozu najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni zamietnutia výstupu tovaru.

▼M3

4.  Ak sa tovar, na ktorý sa vzťahuje jedno vývozné vyhlásenie alebo vyhlásenie o spätnom vývoze, prepravuje na colný úrad výstupu a následne opúšťa colné územie Únie vo viac než jednej zásielke z dôvodu nepredvídaných okolností, colný úrad výstupu informuje colný úrad vývozu o výstupe tovaru až po tom, keď colné územie Únie opustil všetok daný tovar.

5.  Za nepredvídaných okolností, ak sa tovar, na ktorý sa vzťahuje jedno vývozné vyhlásenie alebo vyhlásenie o spätnom vývoze, prepravuje na colný úrad výstupu a následne opúšťa colné územie Únie cez viac než jeden colný úrad výstupu, môže ktorákoľvek z osôb uvedených v článku 267 ods. 2 kódexu požiadať colný úrad výstupu, ktorému sa tovar predložil ako prvému, aby informoval ostatné colné úrady výstupu, z ktorých časť tovaru opustí colné územie Únie. Každý colný úrad výstupu vykonáva dohľad nad fyzickým výstupom tovaru, ktorý opúšťa colné územie Únie z tohto úradu. Nasledujúci(-e) colný(-é) úrad(-y) výstupu informuje(-ú) prvý colný úrad výstupu o tovare, ktorý opustil colné územie Únie z tohto úradu (týchto úradov). Prvý colný úrad výstupu a nasledujúci(-e) colný(-é) úrad(-y) výstupu si uvedené informácie vymieňajú po vzájomnej dohode, a to bez použitia automatizovaného systému vývozu uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2016/578. Prvý colný úrad výstupu informuje colný úrad vývozu, keď všetok daný tovar opustí colné územie Únie.

▼B

6.  Ak má tovar opustiť colné územie Únie v prípade uvedenom v článku 329 ods. 7 tohto nariadenia, dopravca na žiadosť príslušných colných orgánov na mieste výstupu poskytuje informácie o uvedenom tovare. Tieto informácie pozostávajú z jedného z týchto údajov:

a) 

MRN vývozného vyhlásenia;

b) 

exemplára jednotnej zmluvy o preprave na dotknutý tovar;

c) 

osobitného referenčného čísla zásielky alebo referenčného čísla prepravného dokladu a ak sa tovar predkladá v nákladových kusoch alebo kontajneroch, z počtu nákladových kusov alebo v prípade kontajnerov identifikačného číslo kontajnera.

▼M3

7.  Odchylne od odseku 2 druhého pododseku písm. b) a c) tohto článku až do dátumov zavedenia automatizovaného systému vývozu uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2016/578 v prípadoch uvedených v článku 329 ods. 5 a 6 tohto nariadenia colný úrad výstupu informuje colný úrad vývozu o výstupe tovaru v lehote prvého pracovného dňa nasledujúceho po dni, keď sa tovar umiestni do uvedeného režimu tranzit alebo keď tovar opustí colné územie Únie alebo keď sa režim tranzit ukončí.

▼M3 —————

▼B

Článok 334

Potvrdenie o výstupe tovaru

(článok 267 kódexu)

1.  Colný úrad vývozu potvrdí deklarantovi alebo vývozcovi výstup tovaru v týchto prípadoch:

a) 

ak bol uvedený úrad informovaný o výstupe tovaru colným úradom výstupu;

b) 

ak je uvedený úrad ten istý ako colný úrad výstupu a tovar vystúpil z colného územia;

c) 

ak uvedený úrad usudzuje, že dôkaz poskytnutý v súlade s článkom 335 ods. 4 tohto nariadenia je dostatočný.

2.  Keď colný úrad vývozu potvrdí výstup tovaru v súlade s odsekom 1 písm. c), informuje o tom colný úrad výstupu.

Článok 335

Pátracie konanie

(článok 267 kódexu)

1.  Ak po uplynutí 90 dní po prepustení tovaru na vývoz colný úrad vývozu nebol informovaný o výstupe tovaru, môže deklaranta požiadať, aby ho informoval o dátume, ku ktorému tovar opustil colné územie Únie, a o colnom úrade výstupu, z ktorého tovar toto územie opustil.

2.  Deklarant môže z vlastného podnetu informovať colný úrad vývozu o dátumoch, ku ktorým tovar opustil colné územie Únie, a o colných úradoch výstupu, z ktorých tovar toto územie opustil.

3.  Keď deklarant poskytuje informácie colnému úradu vývozu v súlade s odsekom 1 alebo 2, môže colný úrad vývozu požiadať o potvrdenie výstupu. Colný úrad vývozu na tento účel požiada o informácie o výstupe tovaru colný úrad výstupu, ktorý na žiadosť odpovedá do 10 dní.

Ak colný úrad výstupu neodpovie v uvedenej lehote, colný úrad vývozu o tom deklaranta informuje.

4.  Ak colný úrad vývozu informuje deklaranta, že colný úrad výstupu neodpovedal v lehote uvedenej v odseku 3, deklarant môže colnému úradu vývozu poskytnúť dôkaz o tom, že tovar opustil colné územie Únie.

Tento dôkaz sa môže poskytnúť najmä jedným alebo viacerými z týchto spôsobov:

a) 

exemplárom dodacieho listu podpísaným alebo potvrdeným príjemcom mimo colného územia Únie;

b) 

dokladom o zaplatení;

c) 

faktúrou;

d) 

dodacím listom;

e) 

dokladom podpísaným alebo potvrdeným hospodárskym subjektom, ktorý prepravil tovar z colného územia Únie;

f) 

dokladom vybavovaným colným orgánom členského štátu alebo tretej krajiny v súlade s pravidlami a postupmi uplatniteľnými v uvedenom štáte alebo krajine;

g) 

evidenciou hospodárskeho subjektu týkajúcou sa tovaru dodávaného lodiam, lietadlám alebo zariadeniam na mori.KAPITOLA 3

Vývoz a spätný vývoz

Článok 336

Vývozné vyhlásenie alebo vyhlásenie o spätnom vývoze v prípade tovaru vo viacerých zásielkach

(článok 162 kódexu)

Ak sa má tovar prepraviť z colného územia Únie v podobe viac než jednej zásielky, na každú jednotlivú zásielku sa vzťahuje samostatné vývozné vyhlásenie alebo vyhlásenie o spätnom vývoze.

Článok 337

Dodatočné podanie vývozného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze

(články 162 a 267 kódexu)

1.  Ak sa vyžadovalo vývozné vyhlásenie alebo vyhlásenie o spätnom vývoze, ale tovar sa prepravil z colného územia Únie bez takého vyhlásenia, musí vývozca podať dodatočné vývozné vyhlásenie alebo dodatočné vyhlásenie o spätnom vývoze. Uvedené vyhlásenie sa podáva na colnom úrade príslušnom pre miesto, kde je vývozca usadený. Tento colný úrad potvrdí vývozcovi výstup tovaru pod podmienkou, že by prepustenie bolo povolené, ak by sa vyhlásenie podalo pred výstupom tovaru z colného územia Únie, a že má k dispozícii dôkaz o tom, že tovar opustil colné územie Únie.

2.  Ak tovar Únie, ktorý bol určený na spätný dovoz, opustil colné územie Únie, ale jeho spätný dovoz sa už viac neplánuje, a ak by nebol zamýšľaný žiaden spätný dovoz, bol by sa použil iný druh colného vyhlásenia, vývozca môže na colnom úrade vývozu podať dodatočné vývozné vyhlásenie, ktorým sa nahrádza pôvodné vyhlásenie. Tento colný úrad potvrdí vývozcovi výstup tovaru.

Ak ale tovar Únie opustil colné územie Únie na podklade karnetu ATA a CPD, colný úrad vývozu potvrdí vývozcovi výstup tovaru pod podmienkou, že sa zrušila platnosť útržkového listu a kmeňového listu karnetu ATA a CPD pre spätný dovoz.

Článok 338

Podávanie vyhlásenia o spätnom vývoze v prípade tovaru uvedeného v karnete ATA a CPD

(článok 159 ods. 3 kódexu)

Príslušným colným úradom pre spätný vývoz tovaru uvedeného v karnete ATA a CPD je okrem colných úradov uvedených v článku 221 ods. 2 tohto nariadenia colný úrad výstupu.

Článok 339

Použitie karnetu ATA a CPD ako vývozného vyhlásenia

(článok 162 kódexu)

1.  Karnet ATA a CPD sa považuje za vývozné vyhlásenie, ak bol karnet vydaný v členskom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru ATA alebo Istanbulského dohovoru, a potvrdilo a zaručilo sa zaň združenie usadené v Únii, ktoré je súčasťou záručného reťazca vymedzeného v článku 1 písm. d) prílohy A k Istanbulskému dohovoru.

2.  Karnet ATA a CPD sa nesmie používať ako vývozné vyhlásenie v súvislosti s tovarom Únie, ak:

a) 

tento tovar podlieha vývozným formalitám na účely udelenia vývoznej náhrady v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky;

b) 

sa na tento tovar, ktorý bol súčasťou intervenčných zásob, vzťahujú opatrenia kontroly, pokiaľ ide o použitie alebo miesto určenia, a podrobil sa colným formalitám pri vývoze na územia mimo colného územia Únie v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky;

c) 

v prípade tohto tovaru vzniká nárok na vrátenie alebo odpustenie dovozného cla pod podmienkou, že sa vyváža z colného územia Únie;

d) 

sa tento tovar prepravuje v rámci režimu pozastavenia cla na území Únie podľa smernice 2008/118/ES s výnimkou prípadov, keď sa uplatňujú ustanovenia článku 30 uvedenej smernice.

3.  Ak sa karnet ATA používa ako vývozné vyhlásenie, colný úrad vývozu vykonáva tieto formality:

a) 

overuje informácie uvedené v kolónkach A až G útržkového listu pre vývoz s tovarom uvedeným v karnete;

b) 

tam, kde je to primerané, vypĺňa na prednej strane karnetu kolónku nazvanú „Osvedčenie colných orgánov“;

c) 

vypĺňa kmeňový list a kolónku H útržkového listu pre vývoz;

d) 

v kolónke Hb) útržkového listu pre spätný dovoz uvádza colný úrad vývozu;

e) 

ponecháva si útržkový list pre vývoz.

4.  Ak colný úrad vývozu nie je colným úradom výstupu, colný úrad vývozu vykonáva formality uvedené v odseku 3, nevypĺňa ale kolónku 7 kmeňového listu, ktorú vypĺňa colný úrad výstupu.

5.  Lehoty pre spätný dovoz tovaru stanovené colným úradom vývozu v kolónke Hb) útržkového listu pre vývoz nesmú prekročiť obdobie platnosti karnetu.

Článok 340

Tovar prepustený na vývoz alebo spätný vývoz, ktorý neopustí colné územie Únie

(článok 267 kódexu)

1.  Ak tovar prepustený na vývoz alebo spätný vývoz už viac nie je určený na prepravu z colného územia Únie, deklarant o tom okamžite informuje colný úrad vývozu.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, ak sa už tovar predložil colnému úradu výstupu, osoba, ktorá premiestňuje tovar z colného úradu výstupu na účely jeho prepravy na určité miesto na colnom území Únie, informuje colný úrad výstupu, že sa tovar neprepraví z colného územia Únie, a uvedie MRN vývozného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze.

▼M3

3.  Ak sa v prípadoch uvedených v článku 329 ods. 5, 6 a 7 v dôsledku zmeny v zmluve o preprave prepravná operácia, ktorá sa mala ukončiť mimo colného územia Únie, ukončuje vnútri neho, dotknuté spoločnosti alebo orgány informujú o tejto zmene colný úrad výstupu a môžu zmenenú zmluvu vykonať len s predchádzajúcim súhlasom uvedeného colného úradu.

▼M3

3a.  Najneskôr odo dňa zavedenia automatizovaného systému vývozu (AES) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2016/578 v prípadoch uvedených v odsekoch 2 a 3 colný úrad výstupu informuje colný úrad vývozu, že tovar nebol prepravený z colného územia Únie.

▼B

4.  V prípade zrušenia platnosti vývozného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze v súlade s článkom 248 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 colný úrad vývozu o tomto zrušení platnosti informuje deklaranta a colný úrad výstupu uvedený v colnom vyhlásení.KAPITOLA 4

Predbežné colné vyhlásenie o výstupe

Článok 341

Opatrenia, ktoré sa majú prijať po doručení predbežného colného vyhlásenia o výstupe

(článok 271 kódexu)

Colný úrad, kde sa podáva predbežné colné vyhlásenie o výstupe v súlade s článkom 271 ods. 1 kódexu:

a) 

zaregistruje predbežné colné vyhlásenie o výstupe okamžite po jeho doručení;

b) 

poskytuje deklarantovi MRN;

c) 

prípadne prepúšťa tovar na výstup z colného územia Únie.

Článok 342

Tovar, na ktorý sa podalo predbežné colné vyhlásenie o výstupe a ktorý neopustí colné územie Únie

(článok 174 kódexu)

Ak tovar, na ktorý sa podalo predbežné colné vyhlásenie o výstupe, už viac nie je určený na prepravu z colného územia Únie, osoba, ktorá premiestňuje tovar z colného úradu výstupu na účely jeho prepravy na určité miesto na uvedenom území, informuje colný úrad výstupu, že sa tovar neprepraví z colného územia Únie, a uvedie MRN predbežného colného vyhlásenia o výstupe.KAPITOLA 5

Oznámenie o spätnom vývoze

Článok 343

Opatrenia, ktoré sa majú prijať po doručení oznámenia o spätnom vývoze

(článok 274 kódexu)

Colný úrad výstupu:

a) 

zaregistruje oznámenie o spätnom vývoze okamžite po jeho doručení;

b) 

poskytuje deklarantovi MRN;

c) 

prípadne prepúšťa tovar na výstup z colného územia Únie.

Článok 344

Tovar, na ktorý sa podalo oznámenie o spätnom vývoze a ktorý neopúšťa colné územie Únie

(článok 174 kódexu)

Ak tovar, na ktorý sa podalo oznámenie o spätnom vývoze, už viac nie je určený na prepravu z colného územia Únie, osoba, ktorá premiestňuje tovar z colného úradu výstupu na účely jeho prepravy na určité miesto na uvedenom území, informuje colný úrad výstupu, že sa tovar neprepraví z colného územia Únie, a uvedie MRN oznámenia o spätnom vývoze.HLAVA IX

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 345

Procesné pravidlá týkajúce sa opätovného posúdenia povolení, ktoré sú 1. mája 2016 už platné

1.  Rozhodnutia na základe opätovného posúdenia povolenia v súlade s článkom 250 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, sa musia vydať pred 1. májom 2019.

Uvedenými rozhodnutiami sa rušia opätovne posúdené povolenia a prípadne sa udeľujú nové povolenia. Rozhodnutia sa držiteľom povolenia oznamujú bezodkladne.

2.  V prípadoch uvedených v článku 253 písm. b) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, ak sa nové povolenie použiť celkovú záruku udeľuje v dôsledku opätovného posúdenia povolenia použiť celkovú záruku súvisiaceho s rozhodnutím o udelení odkladu platby uplatnením jedného z postupov uvedených v článku 226 písm. b) alebo c) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 ( 23 ), nový odklad platby sa vydá automaticky v tom istom čase v súlade s článkom 110 kódexu.

3.  Ak povolenia uvedené v článku 251 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, obsahujú odkazy na nariadenie (EHS) č. 2913/92 alebo nariadenie (EHS) č. 2454/93, uvedené odkazy znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe 90 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/2446.

▼M1

4.  Odchylne od odseku 1 jednotné povolenia na zjednodušené postupy (Single Authorisation for Simplified Procedures – SASP) vydané v súlade s nariadením (EHS) č. 2454/93, ktoré sú 1. mája 2016 ešte platné, zostávajú v platnosti až do príslušných dátumov zavedenia centralizovaného colného konania pre dovoz (CCI) a automatizovaného systému vývozu (AES) uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2016/578.

▼B

Článok 346

Prechodné ustanovenia týkajúce sa žiadostí o povolenia podané pred 1. májom 2016

Colné orgány môžu prijímať žiadosti o udelenie povolení v súlade s kódexom a týmto nariadením, ktoré sa podajú pred 1. májom 2016. Colný orgán príslušný vydať také rozhodnutie môže udeľovať povolenia v súlade s kódexom a týmto nariadením pred 1. májom 2016. Uvedené povolenia však nie sú platné pred 1. májom 2016.

Článok 347

Prechodné ustanovenie o prevodnej hodnote

1.  Prevodná hodnota tovaru sa môže určiť na základe predaja, ktorý sa uskutoční pred predajom uvedeným v článku 128 ods. 1 tohto nariadenia, ak je osoba, na účet ktorej sa vyhlásenie podáva, viazaná zmluvou uzatvorenou pred 18. januárom 2016.

2.  Tento článok sa uplatňuje do 31. decembra 2017.

Článok 348

Prechodné ustanovenia týkajúce sa prepúšťania tovaru

Ak bol tovar navrhnutý na prepustenie do ►C2  colných režimov voľný obeh, colné uskladňovanie, aktívny zušľachťovací styk, prepracovanie pod colným dohľadom, dočasné použitie, konečné použitie, tranzit, vývoz alebo pasívny zušľachťovací styk ◄ v súlade s nariadením (EHS) č. 2913/92 pred 1. májom 2016 a k uvedenému dňu nebol prepustený, prepustí sa do colného režimu uvedeného v colnom vyhlásení v súlade s príslušnými ustanoveniami kódexu, delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 a tohto nariadenia.

Článok 349

Prechodné ustanovenia týkajúce sa tovaru umiestneného do určitých colných režimov, ktoré neboli ukončené pred 1. májom 2016

1.  Ak bol tovar umiestnený do týchto colných režimov pred 1. májom 2016 a daný režim nebol pred uvedeným dátumom ukončený, tento režim sa ukončí v súlade s príslušnými ustanoveniami kódexu, delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 a tohto nariadenia:

a) 

prepustenie tovaru do voľného obehu so zvýhodneným sadzobným zaobchádzaním alebo so zníženou alebo nulovou sadzbou cla z dôvodu jeho konečného použitia;

b) 

colné uskladňovanie typov A, B, C, E a F;

c) 

aktívny ►C2  zušľachťovací ◄ styk v podobe colného režimu s podmienečným oslobodením od cla;

d) 

prepracovanie pod colným dohľadom.

2.  Ak bol tovar umiestnený do týchto colných režimov pred 1. májom 2016 a daný režim nebol pred uvedeným dátumom ukončený, tento režim sa ukončí v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia (EHS) č. 2913/92 a nariadenia (EHS) č. 2454/93:

a) 

colné uskladňovanie typu D;

b) 

dočasné použitie;

c) 

aktívny ►C2  zušľachťovací ◄ styk v systéme vrátenia;

d) 

pasívny ►C2  zušľachťovací ◄ styk.

Od 1. januára 2019 sa však colný režim v prípade colného uskladňovania typu D ukončuje v súlade s príslušnými ustanoveniami kódexu, delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 a tohto nariadenia.

3.  Tovar umiestnený do slobodného pásma kontroly typu II uvedenej v článku 799 nariadenia (EHS) č. 2454/93 alebo do slobodného colného skladu, ktorému nebolo pridelené colne schválené určenie alebo použitie v súlade s nariadením (EHS) č. 2913/92, sa od 1. mája 2016 považuje za tovar umiestnený do colného ►C2  režimu colné uskladňovanie ◄ v súlade s príslušnými ustanoveniami kódexu, delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 a tohto nariadenia.

4.  Ak bol tovar prepustený do tranzitnej operácie pred 1. májom 2016 a uvedená operácia nebola k uvedenému dátumu ukončená, ukončí sa v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia (EHS) č. 2913/92 a nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Článok 350

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. mája 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
OBSAH

HLAVA I

Všeobecné ustanovenia

PRÍLOHA A:

Formáty a kódy spoločných požiadaviek na údaje v prípadežiadostí a rozhodnutí

PRÍLOHA B:

Formáty a kódy spoločných požiadaviek na údaje v prípade colných vyhlásení, oznámení a dôkazu colného statusu tovaru Únie

PRÍLOHA 12-01:

Formáty a kódy spoločných požiadaviek na údaje v prípade registrácie hospodárskych subjektov a iných osôb

PRÍLOHA 12-02:

Rozhodnutia o záväznej informácii o pôvode tovaru

PRÍLOHA 12-03:

Visačka, ktorá sa má pripevniť na podanú batožinu zaregistrovanú na letisku únie (článok 44)

HLAVA II

Faktory, na základe ktorých sa uplatňuje dovozné alebo vývozné clo a iné opatrenia týkajúce sa obchodu s tovarom

PRÍLOHA 21-01:

Zoznam údajových prvkov týkajúcich sa dohľadu podľa článku 55 ods. 1

PRÍLOHA 21-02:

Zoznam údajových prvkov týkajúcich sa dohľadu podľa článku 55 ods. 6 a korelácia s kolónkou vyhlásenie a/alebo formátom

PRÍLOHA 22-02:

Informačné osvedčenie INF 4 a žiadosť o informačné osvedčenie INF 4

PRÍLOHA 22-06:

Žiadosť o status registrovaného vývozcu na účely systémov všeobecných colných preferencií Európskej únie, Nórska, Švajčiarska a Turecka

PRÍLOHA 22-06A:

Žiadosť o status registrovaného vývozcu na účel registrácie vývozcov z členských štátov

PRÍLOHA 22-07:

Potvrdenie o pôvode

PRÍLOHA 22-08:

Osvedčenie o pôvode na tlačive A

PRÍLOHA 22-09:

Vyhlásenie na faktúre

PRÍLOHA 22-10:

Sprievodné osvedčenie EUR.1 a príslušné žiadosti

PRÍLOHA 22-13:

Vyhlásenie na faktúre

PRÍLOHA 22-14:

Osvedčenie o pôvode pre určité výrobky, na ktoré sa vzťahujú osobitné nepreferenčné dovozné opatrenia

PRÍLOHA 22-15:

Vyhlásenie dodávateľa pre výrobky, ktoré majú status preferenčného pôvodu

PRÍLOHA 22-16:

Dlhodobé vyhlásenie dodávateľa pre výrobky, ktoré majú status preferenčného pôvodu

PRÍLOHA 22-17:

Vyhlásenie dodávateľa pre výrobky, ktoré nemajú status preferenčného pôvodu

PRÍLOHA 22-18:

Dlhodobé vyhlásenie dodávateľa pre výrobky, ktoré nemajú status preferenčného pôvodu

PRÍLOHA 22-19:

Požiadavky na vyhotovovanie náhradných osvedčení o pôvode na tlačive A

PRÍLOHA 22-20:

Požiadavky na vyhotovovanie náhradných potvrdení o pôvode

PRÍLOHA 23-01:

Náklady na leteckú dopravu, ktoré sa majú zahrnúť do colnej hodnoty

PRÍLOHA 23-02:

Zoznam tovaru uvedeného v článku 142 ods. 6

HLAVA III

Colný dlh a záruky

PRÍLOHA 32-01:

Záväzok ručiteľa – Jednotlivá záruka

PRÍLOHA 32-02:

Záväzok ručiteľa – Jednotlivá záruka vo forme záručných dokladov

PRÍLOHA 32-03:

Záväzok ručiteľa – Celková záruka

PRÍLOHA 32-06:

Záručný doklad na jednotlivú záruku

PRÍLOHA 33-03:

Vzor informačného memoranda k pohľadávke na platbu dlhu v colnom ►C2  režime tranzit ◄ na základe karnetu ATA/e-ATA adresovanej záručnému združeniu

PRÍLOHA 33-04:

Formulár pre clo a dane na výpočet ciel a daní vyplývajúcich z pohľadávky na platbu dlhu v colnom ►C2  režime tranzit ◄ na základe karnetu ATA/e-ATA adresovanej záručnému združeniu

PRÍLOHA 33-05:

Vzor potvrdenia o ukončení s údajom o začatí konania o pohľadávke voči záručnému združeniu v členskom štáte, v ktorom vznikol colný dlh v colnom ►C2  režime tranzit ◄ na základe karnetu ATA/e-ATA

PRÍLOHA 33-06:

Žiadosť o dodatočné informácie v prípade, že tovar sa nachádza v inom členskom štáte

PRÍLOHA 33-07:

Európska únia: vrátenie alebo odpustenie cla

HLAVA IV

Tovar prepravovaný na colné územie Únie

Žiadna príloha

HLAVA V

Všeobecné pravidlá týkajúce sa colného statusu, umiestnenia tovaru do colného režimu, overovania, prepustenia tovaru a nakladania s tovarom

PRÍLOHA 51-01:

Doklad o registrácii statusu

HLAVA VI

Prepustenie do voľného obehu a oslobodenie od dovozného cla

PRÍLOHA 61-02:

Potvrdenia o vážení banánov – vzor

PRÍLOHA 61-03:

Potvrdenia o vážení banánov – postup

PRÍLOHA 62-02:

INF 3 – Informačný hárok týkajúci sa vráteného tovaru

HLAVA VII

Osobitné režimy

PRÍLOHA 72-01:

Žltá nálepka

PRÍLOHA 72-02:

Žltá nálepka

PRÍLOHA 72-03:

TC 11 – potvrdenie o dodaní

PRÍLOHA 72-04:

Plán na zabezpečenie kontinuity činností pre tranzit Únie

HLAVA VIII

Tovar prepravovaný z colného územia Únie

Žiadna príloha
PRÍLOHA A

Formáty a kódy spoločných požiadaviek na údaje v prípade žiadostí a rozhodnutí

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Ustanovenia nachádzajúce sa v týchto poznámkach sa uplatňujú na všetky hlavy tejto prílohy.

2. Formáty, kódy a prípadne štruktúra požiadaviek na údaje nachádzajúce sa v tejto prílohe sa uplatňujú v súvislosti s požiadavkami na údaje v prípade žiadostí a rozhodnutí, ako je stanovené v prílohe A k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/2446.

3. Formáty a kódy vymedzené v tejto prílohe sa uplatňujú na žiadosti a rozhodnutia uskutočnené metódou elektronického spracúvania údajov, ako aj na žiadosti a rozhodnutia v papierovej podobe.

4. Hlava I zahŕňa formáty údajových prvkov.

5. Zakaždým, keď sa informácie v žiadosti alebo rozhodnutí, ktorým sa venuje príloha A k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/2446, podávajú formou kódov, uplatňuje sa zoznam kódov stanovený v hlave II.

6. Veľkosť údajového prvku žiadateľovi nebráni v tom, aby poskytol dostatočné informácie. Ak sa potrebné informácie nevojdú do daného formátu údajového prvku, použijú sa prílohy.

7. Údaj „typ/dĺžka“ vo vysvetlivkách k atribútu spresňuje požiadavky týkajúce sa typu a dĺžky údaja. Kódy pre typy údajov sú tieto:

a

abecedný

n

číselný

an

alfanumerický.

Číslo nasledujúce za týmto kódom uvádza prípustnú dĺžku údaja. Uplatňujú sa tieto pravidlá:

Prípadné dve bodky pred ukazovateľom dĺžky znamenajú, že údaj nemá pevne stanovenú dĺžku, ale môže mať až taký počet číslic, ako je spresnené ukazovateľom dĺžky. Čiarka v dĺžke údaja znamená, že atribút môže obsahovať desatinné miesta, číslica pred čiarkou udáva celkovú dĺžku atribútu a číslica za čiarkou udáva maximálny počet desatinných miest.

Príklady dĺžok a formátov políčka:

a1

1 abecedný znak, pevne stanovená dĺžka

n2

2 číselné znaky, pevne stanovená dĺžka

an3

3 alfanumerické znaky, pevne stanovená dĺžka

a..4

najviac 4 abecedné znaky

n..5

najviac 5 číselných znakov

an..6

najviac 6 alfanumerických znakov

n..7,2

najviac 7 číselných znakov vrátane najviac 2 desatinných miest, pričom oddeľovací znak sa môže posúvať.

8. Skratky a akronymy používané v prílohe sa vykladajú takto:Skratka/akronym

Význam

Ú.P.

údajový prvok

neuv.

neuvádza sa

9. Kardinalita odkazuje na najvyšší možný počet výskytov daného údajového prvku v rámci dotknutej žiadosti alebo rozhodnutia.

HLAVA I

Formáty spoločných požiadaviek na údaje v prípade žiadostí a rozhodnutíOdkaz na hlavu v prílohe A k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/2446

Poradové číslo Ú.P.

Názov Ú.P.

Formát Ú.P.

(Typ/dĺžka)

Kardinalita

Zoznam kódov v hlave II (Á/N)

Poznámky

Hlava I

1/1

Typ kódu žiadosti/rozhodnutia

an..4

1x

Á

 

Hlava I

1/2

Podpis/potvrdenie

an..256

1x

N

 

Hlava I

1/3

Typ žiadosti

Kód: n1 + (ak je to vhodné)

Referenčné číslo rozhodnutia:

— kód krajiny: a2 +

— typ kódu rozhodnutia: an..4 +

— referenčné číslo: an..29

1x

Á

 

Hlava I

1/4

Geografická platnosť – Únia

Kód: n1 + (ak je to vhodné)

Kód krajiny: a2

Kód platnosti: 1x

Kód krajiny: 99x

Á

Pokiaľ ide o kód krajiny, používa sa kód vymedzený v nariadení Komisie (EÚ) č. 1106/2012 (1).

Hlava I

1/5

Geografická platnosť – krajiny spoločného tranzitného režimu

Kód krajiny: a2

99x

N

Pokiaľ ide o kód krajiny, používajú sa dvojmiestne alfabetické kódy ISO 3166.

Hlava I

1/6

Referenčné číslo rozhodnutia

Kód krajiny: a2 +

Typ kódu rozhodnutia: an..4 +

Referenčné číslo: an..29

1x

Á

Štruktúra je vymedzená v hlave II.

Hlava I

1/7

Colný orgán vydávajúci rozhodnutie

V kódovaní: an8

Alebo

Meno/názov: an..70 +

Ulica a číslo: an..70 +

Krajina: a2 +

PSČ: an..9 +

Mesto: an..35

1x

N

Štruktúra kódov je vymedzená v hlave II.

Hlava I

2/1

Iné žiadosti a rozhodnutia vo veci uchovávaných záväzných informácií

Kolónka na označenie: n1 +

Krajina podania žiadosti: a2 +

Miesto podania žiadosti: an..35 +

Dátum podania žiadosti: n8 (rrrrmmdd) +

Referenčné číslo rozhodnutia: a2 (kód krajiny) + an..4 (typ kódu rozhodnutia) + an..29 (referenčné číslo) +

►C2  Dátum nadobudnutia účinnosti rozhodnutia ◄ : n8 (rrrrmmdd) +

Kód tovaru: an..22

Kolónka na označenie: 1x

V inom prípade: 99x

N

 

Hlava I

2/2

Rozhodnutia týkajúce sa záväzných informácií vydaných iným držiteľom

Kolónka na označenie: n1 +

Referenčné číslo rozhodnutia: a2 (kód krajiny) + an..4 (typ kódu rozhodnutia) + an..29 (referenčné číslo) +

►C2  Dátum nadobudnutia účinnosti rozhodnutia ◄ : n8 (rrrrmmdd) +

Kód tovaru: an..22

Kolónka na označenie: 1x

V opačnom prípade: 99x

N

 

Hlava I

2/3

Prebiehajúce alebo ukončené súdne alebo správne konania

Kód krajiny: a2 +

Názov súdu: an..70 +

Adresa súdu:

Ulica a číslo: an..70 +

Krajina: a2 +

PSČ: an..9 +

Mesto: an..35 +

Odkaz na súdne a/alebo správne konania: an..512

99x

N

 

Hlava I

2/4

Pripojené doklady

►M1  Celkový počet dokladov: n..3 +

Druh dokladu: an..70 +

Identifikátor dokladu: an..35 +

Dátum dokladu: n8 (rrrrmmdd)

1x

999x ◄

 

 

Hlava I

2/5

Identifikačné číslo skladovacieho priestoru

an..35

999x

N

 

Hlava I

3/1

Žiadateľ/držiteľ povolenia alebo rozhodnutia

Meno: an..70 +

Ulica a číslo: an..70 +

Krajina: a2 +

PSČ: an..9 +

Mesto: an..35

1x

N

 

Hlava I

3/2

Identifikácia žiadateľa/držiteľa povolenia alebo rozhodnutia

an..17

1x

N

 

Hlava I

3/3

Zástupca

Meno/názov: an..70 +

Ulica a číslo: an..70 +

Krajina: a2 +

PSČ: an..9 +

Mesto: an..35

1x

N

 

Hlava I

3/4

Identifikácia zástupcu

an..17

1x

N

 

Hlava I

3/5

Meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej za colné záležitosti

Meno: an..70 +

Telefónne číslo: an..50 +

Číslo faxu: an..50 +

E-mail: an..50

1x

N

 

Hlava I

3/6

Kontaktná osoba zodpovedná za žiadosť

Meno: an..70 +

Telefónne číslo: an..50 +

Číslo faxu: an..50 +

E-mail: an..50

1x

N

 

Hlava I

3/7

Osoba poverená vedením žiadateľa alebo vykonávajúca kontrolu nad jeho riadením

Meno: an..70 +

Ulica a číslo: an..70 +

Krajina: a2 +

PSČ: an..9 +

Mesto: an..35 +

Vnútroštátne identifikačné číslo: an..35 +

Dátum narodenia: n8 (rrrrmmdd)

99x

N

 

Hlava I

3/8

Vlastník tovaru

Meno: an..70 +

Ulica a číslo: an..70 +

Krajina: a2 +

PSČ: an..9 +

Mesto: an..35

99x

N

 

Hlava I

4/1

Miesto

neuv.

 

N

Údajový prvok, ktorý sa používa len v prípade žiadostí a rozhodnutí v papierovej podobe

Hlava I

4/2

Dátum

n8 (rrrrmmdd)

1x

N

 

Hlava I

4/3

Miesto, kde sa drží alebo je dostupná ►C2  hlavná účtovná evidencia na colné účely ◄

Ulica a číslo: an..70 +

Krajina: a2 +

PSČ: an..9 +

Mesto: an..35

ALEBO

UN/LOCODE: an..17

1x

N

Ak sa na vymedzenie dotknutého miesta používa UN/LOCODE, štruktúra musí byť v súlade s opisom uvedeným v odporúčaní EHK OSN č. 16 o UN/LOCODE – Kódy prístavov a iných miest.

Hlava I

4/4

Miesto vedenia evidencie

Ulica a číslo: an..70 +

Krajina: a2 +

PSČ: an..9 +

Mesto: an..35

ALEBO

UN/LOCODE: an..17

99x

N

Ak sa na vymedzenie dotknutého miesta používa UN/LOCODE, štruktúra musí byť v súlade s opisom uvedeným v odporúčaní EHK OSN č. 16 o UN/LOCODE – Kódy prístavov a iných miest.

Hlava I

4/5

Prvé miesto používania alebo spracovania

Krajina: a2 +

►C2  Kód typu miesta ◄ : a1 +

Kvalifikátor identifikácie: a1 +

V kódovaní:

Identifikácia miesta: an..35 +

Doplnkový identifikátor: n..3

ALEBO

Voľný text:

Ulica a číslo: an..70 +

PSČ: an..9 +

Mesto: an..35

1x

N

Na označenie miesta sa používajú štruktúra a kódy vymedzené v prílohe B pre Ú.P. 5/23 Umiestnenie tovaru.

Hlava I

4/6

[Požadovaný] ►C2  Dátum nadobudnutia účinnosti rozhodnutia ◄

n8 (rrrrmmdd)

ALEBO

Voľný text: an..512

1x

N

 

Hlava I

4/7

►C2  Dátum skončenia účinnosti rozhodnutia ◄

n8 (rrrrmmdd)

1x

N

 

Hlava I

4/8

Umiestnenie tovaru

Krajina: a2 +

►C2  Kód typu miesta ◄ : a1 +

Kvalifikátor identifikácie: a1 +

V kódovaní:

Identifikácia miesta: an..35 +

Doplnkový identifikátor: n..3

ALEBO

Voľný text:

Meno/názov: an..70 +

Ulica a číslo: an..70 +

PSČ: an..9 +

Mesto: an..35

9999x

N

Na označenie miesta sa používajú štruktúra a kódy vymedzené v prílohe B pre Ú.P. 5/23 Umiestnenie tovaru.

Hlava I

4/9

Miesto(-a) spracovania alebo používania

Krajina: a2 +

►C2  Kód typu miesta ◄ : a1 +

Kvalifikátor identifikácie: a1 +

V kódovaní:

Identifikácia miesta: an..35 +

Doplnkový identifikátor: n..3

ALEBO

Voľný text:

Meno/názov: an..70 +

Ulica a číslo: an..70 +

PSČ: an..9 +

Mesto: an..35

999x

N

Na označenie miesta sa používajú štruktúra a kódy vymedzené v prílohe B pre Ú.P. 5/23 Umiestnenie tovaru.

Hlava I

4/10

Colný(-é) úrad(-y) umiestnenia

an8

999x

N

Štruktúra kódov je vymedzená v hlave II pre Ú.P. 1/7 Colný orgán vydávajúci rozhodnutie.

Hlava I

4/11

Colný(-é) úrad(-y) ukončenia

an8

999x

N

Štruktúra kódov je vymedzená v hlave II pre Ú.P. 1/7 Colný orgán vydávajúci rozhodnutie.

Hlava I

4/12

Colný úrad prijímania záruk

an8

1x

N

Štruktúra kódov je vymedzená v hlave II pre Ú.P. 1/7 Colný orgán vydávajúci rozhodnutie.

Hlava I

4/13

Colný úrad dohľadu

an8

1x

N

Štruktúra kódov je vymedzená v hlave II pre Ú.P. 1/7 Colný orgán vydávajúci rozhodnutie.

Hlava I

4/14

Colný(-é) úrad(-y) určenia

an8

999x

N

Štruktúra kódov je vymedzená v hlave II pre Ú.P. 1/7 Colný orgán vydávajúci rozhodnutie.

Hlava I

4/15

Colný(-é) úrad(-y) odoslania

an8

999x

N

Štruktúra kódov je vymedzená v hlave II pre Ú.P. 1/7 Colný orgán vydávajúci rozhodnutie.

Hlava I

4/16

Lehota

n..4

1x

N

 

Hlava I

4/17

Lehota na ukončenie

Obdobie: n..2 +

Kolónka na označenie: n1 +

Voľný text: an..512

1x

N

 

Hlava I

4/18

Doklad o ukončení režimu

Kolónka na označenie: n1 +

Lehota: n2 +

Voľný text: an..512

1x

N

 

Hlava I

5/1

Kód tovaru

1. členenie (číselný znak kombinovanej nomenklatúry): an..8 +

2. členenie (podpoložka TARIC): an2 +

3. členenie (doplnkový(-é) kód(-y) TARIC): an4 +

4. členenie (vnútroštátny doplnkový(-é) kód(-y)): an..4

999x

Pokiaľ ide o rozhodnutia týkajúce sa záväzných informácií:

1x

N

 

Hlava I

5/2

Opis tovaru

Voľný text: an..512

Pokiaľ ide o žiadosť o záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tovaru alebo rozhodnutie týkajúce sa takejto informácie, formát by mal byť an..2560

999x

Pokiaľ ide o rozhodnutia týkajúce sa záväzných informácií:

1x

N

 

Hlava I

5/3

Množstvo tovaru

Merná jednotka: an..4 +

Množstvo: n..16,6

►M1  999x

Pokiaľ ide o rozhodnutia týkajúce sa záväznej informácie: 1x ◄

N

 

Hlava I

5/4

Hodnota tovaru

Mena: a3 +

Suma: n..16,2

999x

N

Na vyjadrenie meny sa používajú ISO-trojpísmenové kódy mien (ISO 4217).

Hlava I

5/5

Výťažnosť

Voľný text: an..512

999x

N

 

Hlava I

5/6

Náhradný tovar

Kód tovaru: an8 +

Kolónka na označenie: n1 +

Kód: n1 +

Obchodná kvalita a technické vlastnosti tovaru: an..512

999x

N

Môžu sa používať kódy stanovené pre Ú.P. 5/8 Identifikácia tovaru v hlave II.

Hlava I

5/7

►C2  Zušľachtené ◄ výrobky

Kód tovaru: an8 +

Opis tovaru: an..512

999x

N

 

Hlava I

5/8

Identifikácia tovaru

Kód: n1 +

Voľný text: an..512

999x

Á

 

Hlava I

5/9

Vylúčené kategórie alebo prepravy tovaru

an6

999x

N

 

Hlava I

6/1

Zákazy a obmedzenia

Voľný text: an..512

1x

N

 

Hlava I

6/2

►C2  Hospodárske podmienky ◄

n..2 +

Voľný text: an..512

999x

Á

 

Hlava I

6/3

Všeobecné poznámky

Voľný text: an..512

1x

N

 

Hlava I

7/1

Druh transakcie

Kolónka na označenie: n1 +

Druh osobitného colného režimu: a..70

99x

N

 

Hlava I

7/2

Druh colných režimov

Kód režimu: an2 +

Referenčné číslo rozhodnutia (Kód krajiny: a2 + typ kódu rozhodnutia: an..4 + Referenčné číslo: an..29)

99x

N

Na označenie druhu colného režimu sa používajú kódy stanovené v prílohe B pre Ú.P. 1/10 Colný režim. Ak sa má povolenie použiť v súvislosti s colným ►C2  režimom tranzit ◄ , používa sa kód „80“.

Ak sa má povolenie použiť na prevádzku priestorov na dočasné uskladnenie, použije sa kód „XX“.

►M1  Ak sa má povolenie použiť na prevádzku colných skladov, použijú sa tieto kódy:

— kód „XR“ pre verejný colný sklad typu I,

— kód „XS“ pre verejný colný sklad typu II,

— kód „XU“ pre súkromný colný sklad. ◄

Hlava I

7/3

Typ vyhlásenia

Typ vyhlásenia: n1 +

Referenčné číslo rozhodnutia (Kód krajiny: a2 + typ kódu rozhodnutia: an..4 + Referenčné číslo: an..29)

9x

Á

 

Hlava I

7/4

Počet operácií

n..7

1x

N

 

Hlava I

7/5

Podrobné informácie o plánovaných činnostiach

Voľný text: an..512

1x

N

 

Hlava I

8/1

Druhy hlavnej účtovnej evidencie na colné účely

Voľný text: an..512

1x

N

 

Hlava I

8/2

Druh evidencie

Voľný text: an..512

99x

N

 

Hlava I

8/3

Prístup k údajom

Voľný text: an..512

1x

N

 

Hlava I

8/4

Vzorky atď.

Kolónka na označenie: n1

1x

N

 

Hlava I

8/5

Doplňujúce informácie

Voľný text: an..512

1x

N

 

Hlava I

8/6

Záruka

Kolónka na označenie: n1 +

GRN: an..24

1x

Á

 

Hlava I

8/7

Výška záruky

Mena: a3 +

Suma: n..16,2

1x

N

Na vyjadrenie meny sa používajú ISO-trojpísmenové kódy mien (ISO 4217).

Hlava I

8/8

Prevod práv a povinností

Kolónka na označenie: n1 +

Voľný text: an..512

1x

N

 

Hlava I

8/9

Kľúčové slová

Voľný text: an..70

99x

N

 

Hlava I

8/10

Podrobné informácie o skladovacích priestoroch

Voľný text: an..512

999x

N

 

Hlava I

8/11

Uskladňovanie tovaru Únie

Kolónka na označenie: n1 +

Voľný text: an..512

1x

N

 

Hlava I

8/12

Súhlas s uverejnením v zozname držiteľov povolenia

Kolónka na označenie: n1

1x

N

 

Hlava I

8/13

Výpočet sumy dovozného cla v súlade s článkom 86 ods. 3 kódexu

Kolónka na označenie: n1

1x

N

 

Hlava II

II/1

Opätovné vydanie rozhodnutia ZINZ

Kolónka na označenie: n1 +

Referenčné číslo rozhodnutia ZINZ: a2 (kód krajiny) + an..4 (typ kódu rozhodnutia) + an..29 (referenčné číslo) +

Platnosť rozhodnutia ZINZ n8 (rrrrmmdd) +

Kód tovaru: an..22

1x

N

 

Hlava II

II/2

Colná nomenklatúra

Kolónka na označenie: n1 +

an..70

1x

N

 

Hlava II

II/3

Obchodné označenie a doplňujúce informácie

Voľný text: an..2560

1x

N

 

Hlava II

II/4

Odôvodnenie zatriedenia tovaru

Voľný text: an..2560

1x

N

 

Hlava II

II/5

Materiál, ktorý žiadateľ poskytol a na základe ktorého bolo vydané rozhodnutie ZINZ

Kolónka na označenie: n1

99x

N

 

Hlava II

II/6

Ilustrácie

Kolónka na označenie: n1

1x

N

 

Hlava II

II/7

Dátum žiadosti

n8 (rrrrmmdd)

1x

N

 

Hlava II

II/8

Dátum ukončenia predĺženého používania

n8 (rrrrmmdd)

1x

N

 

Hlava II

II/9

Dôvod zrušenia platnosti

n2

1x

Á

 

Hlava II

II/10

Registračné číslo žiadosti

Kód krajiny: a2 +

Typ kódu rozhodnutia: an..4 +

Referenčné číslo: an..29

 

N

Používa sa štruktúra vymedzená v hlave II pre Ú.P. 1/6 Referenčné číslo rozhodnutia.

Hlava III

III/1

Právny základ

neuv.

 

N

 

Hlava III

III/2

Zloženie tovaru

neuv.

 

N

 

Hlava III

III/3

Informácie umožňujúce určenie pôvodu

neuv.

 

N

 

Hlava III

III/4

Uveďte, ktoré údaje sa majú považovať za dôverné

neuv.

 

N

 

Hlava III

III/5

Krajina pôvodu a právny rámec

neuv.

 

N

 

Hlava III

III/6

Odôvodnenie posúdenia pôvodu

neuv.

 

N

 

Hlava III

III/7

Cena zo závodu

neuv.

 

N

 

Hlava III

III/8

Použité materiály, krajina pôvodu, číselný znak kombinovanej nomenklatúry a hodnota

neuv.

 

N

 

Hlava III

III/9

Opis spracovania vyžadovaného na získanie pôvodu

neuv.

 

N

 

Hlava III

III/10

Jazyk

a2

 

N

V prípade jazyka sa používajú ISO dvojmiestne alfabetické kódy podľa normy ISO – 639-1 z roku 2002.

Hlava IV

IV/1

Právna forma žiadateľa

an.. 50

1x

N

 

Hlava IV

IV/2

Dátum založenia

n8 (rrrrmmdd)

1x

N

 

Hlava IV

IV/3

Rola(-y) žiadateľa v medzinárodnom dodávateľskom reťazci

an..3

99x

Á

 

Hlava IV

IV/4

Členské štáty, v ktorých sa vykonávajú činnosti súvisiace s colnými záležitosťami

Krajina: a2 +

Ulica a číslo: an..70 +

PSČ: an..9 +

Mesto: an..35 +

Druh zariadenia: an..70 (voľný text)

99x

N

 

Hlava IV

IV/5

Informácie o prekročení hranice

an8

99x

N

Štruktúra kódov je vymedzená v hlave II pre Ú.P. 1/7 Colný orgán vydávajúci rozhodnutie.

Hlava IV

IV/6

►M3  Zjednodušenia a uľahčenia, ktoré už boli udelené, osvedčenia o bezpečnosti a ochrane vydané na základe medzinárodných dohovorov, medzinárodnej normy Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu alebo na základe európskej normy európskeho normalizačného orgánu, alebo osvedčenia, ktorými sa udeľuje status rovnocenný s AEO, vydané v tretích krajinách a uznávané prostredníctvom určitej dohody ◄

Druh zjednodušenia/uľahčenia an..70 +

Identifikačné číslo osvedčenia: an..35 +

Kód krajiny: a2 +

Kód colného režimu: an2

99x

N

Na označenie druhu colného režimu sa používajú kódy stanovené v prílohe B pre Ú.P. 1/10 Colný režim.

Hlava IV

IV/7

Súhlas s výmenou informácií v povolení AEO s cieľom zaistiť riadne fungovanie systémov stanovených v medzinárodných dohodách a dohovoroch s tretími krajinami týkajúcich sa vzájomného uznávania statusu schváleného hospodárskeho subjektu a opatrení súvisiacich s bezpečnosťou.

Kolónka na označenie: n1 +

Transliterácia mena/názvu: an..70 +

Transliterácia ulice a čísla: an..70 +