02015R2446 — SK — 25.07.2019 — 003.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2446

z 28. júla 2015,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie

(Ú. v. ES L 343 29.12.2015, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015,

  L 69

1

15.3.2016

►M2

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/651 z 5. apríla 2016,

  L 111

1

27.4.2016

►M3

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1063 zo 16. mája 2018,

  L 192

1

30.7.2018

►M4

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1118 zo 7. júna 2018,

  L 204

11

13.8.2018

►M5

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/841 zo 14. marca 2019,

  L 138

76

24.5.2019

►M6

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1143 zo 14. marca 2019,

  L 181

2

5.7.2019


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 087, 2.4.2016, s.  35 (2015/2446)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 101, 13.4.2017, s.  164 (2015/2446)

►C3

Korigendum, Ú. v. ES L 101, 13.4.2017, s.  243 (2016/341)

►C4

Korigendum, Ú. v. ES L 192, 30.7.2018, s.  62 (2015/2446)

►C5

Korigendum, Ú. v. ES L 096, 5.4.2019, s.  55 (2016/341)
▼B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2446

z 28. júla 2015,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu ÚnieHLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIAKAPITOLA 1

Rozsah pôsobnosti colných predpisov, úloha colných orgánov a vymedzenie pojmov

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1. „opatrenie poľnohospodárskej politiky“ znamená ustanovenia súvisiace s dovoznými a vývoznými činnosťami vo vzťahu k výrobkom, na ktoré sa vzťahujú body 1, 2 a 3 prílohy 71-02;

2. „karnet ATA“ je medzinárodný colný doklad pre colný režim dočasné použitie vydaný v súlade s Dohovorom ATA alebo Istanbulským dohovorom;

3. „Dohovor ATA“ je Colný dohovor o karnete ATA na dočasné použitie tovaru podpísaný 6. decembra 1961 v Bruseli;

4. „Istanbulský dohovor“ je Dohovor o prepustení tovaru do režimu dočasného použitia podpísaný 26. júna 1990 v Istanbule;

5. „batožina“ je všetok tovar prepravovaný akýmikoľvek prostriedkami v súvislosti s cestou fyzickej osoby;

6. „kódex“ je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie;

7. „letisko Únie“ je každé letisko nachádzajúce sa na colnom území Únie;

8. „prístav Únie“ je každý prístav nachádzajúci sa na colnom území Únie;

9. „Dohovor o spoločnom tranzitnom režime“ je Dohovor o spoločnom tranzitnom režime ( 1 );

10. „krajina spoločného tranzitného režimu“ je ktorákoľvek krajina iná ako členský štát Únie, ktorá je zmluvnou stranou Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime;

11. „tretia krajina“ je krajina alebo územie mimo colného územia Únie;

12. „karnet CPD“ je medzinárodný colný doklad používaný na dočasné použitie dopravného prostriedku vydaný v súlade s Istanbulským dohovorom;

13. „colný úrad odoslania“ je colný úrad, na ktorom sa prijme colné vyhlásenie na umiestnenie tovaru do colného režimu tranzit;

14. „colný úrad určenia“ je colný úrad, na ktorom sa predloží tovar umiestnený do colného režimu tranzit s cieľom tento colný režim skončiť;

15. „colný úrad prvého vstupu“ je colný úrad, ktorý je príslušný pre colný dohľad na mieste, kde dopravný prostriedok prepravujúci tovar príde na colné územie Únie z územia mimo colného územia Únie.

16. „colný úrad vývozu“ je colný úrad, na ktorom sa podá vývozné vyhlásenie alebo vyhlásenie o spätnom vývoze na tovar, ktorý sa prepravuje z colného územia Únie;

17. „colný úrad umiestnenia“ je colný úrad uvedený v povolení na osobitný colný režim podľa článku 211 ods. 1 kódexu, ktorý je splnomocnený na prepustenie tovaru do osobitného colného režimu;

18. „číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov“ (číslo EORI) je identifikačné číslo, ktoré je na colnom území Únie jedinečné a ktoré colný orgán prideľuje hospodárskemu subjektu alebo inej osobe s cieľom zaregistrovať ho/ju na colné účely;

▼M3

19. „vývozca“ je:

a) súkromná osoba prepravujúca tovar, ktorý sa má prepraviť z colného územia Únie, ak sa tento tovar nachádza v osobnej batožine tejto súkromnej osoby;

b) v iných prípadoch, keď sa písmeno a) neuplatňuje:

i) osoba usadená na colnom území Únie, ktorá má právo rozhodnúť a rozhodla, že tovar sa má prepraviť z uvedeného colného územia;

ii) keď sa i) neuplatňuje, akákoľvek osoba usadená na colnom území Únie, ktorá je stranou zmluvy, na základe ktorej sa má tovar prepraviť z uvedeného colného územia;

▼B

20. „všeobecne prijaté účtovné zásady“ sú zásady, ktoré sú v konkrétnom čase v určitej krajine uznávané alebo majú podstatnú podporu úradných miest a ktoré určujú, ktoré hospodárske zdroje a záväzky by sa mali zaznamenávať ako aktíva a pasíva, ktoré zmeny v aktívach a pasívach by sa mali zaznamenávať, ako by sa mali merať aktíva a pasíva a zmeny v nich, aké informácie by sa mali zverejňovať a akým spôsobom, a tiež ktoré finančné výkazy by sa mali pripraviť;

21. „tovar neobchodnej povahy“ je

a) tovar v zásielkach posielaných jednou súkromnou osobou druhej súkromnej osobe, ak takéto zásielky:

i) sú príležitostnej povahy;

ii) obsahujú tovar určený výlučne na osobné použitie príjemcu alebo jeho rodiny a ktorý svojou povahou alebo množstvom nenaznačuje žiadny obchodný záujem a

iii) odosielateľ posiela príjemcovi bezodplatne;

b) tovar v osobnej batožine cestujúcich, ak takýto tovar:

i) je príležitostnej povahy a

ii) pozostáva výlučne z tovaru na osobné použitie cestujúcich alebo ich rodín alebo z tovaru určeného na darovanie; povaha a množstvo tohto tovaru nesmú byť také, aby mohli naznačovať, že tovar je dovážaný alebo vyvážaný z obchodných dôvodov;

22. „hlavné referenčné číslo“ (MRN) je registračné číslo, ktoré príslušný colný orgán prideľuje vyhláseniam alebo oznámeniam uvedeným v článku 5 ods. 9 až 14 kódexu, operáciám TIR alebo dôkazom o colnom statuse tovaru Únie;

23. „lehota na ukončenie colného režimu“ je lehota, v ktorej tovar umiestnený do osobitného colného režimu, okrem režimu tranzit, alebo zušľachtené výrobky musia byť umiestnené do nasledujúceho colného režimu, zničené, prepravené z colného územia Únie alebo im musí byť pridelené predpísané konečné použitie. V prípade pasívneho zušľachťovacieho styku je lehotou na ukončenie colného režimu lehota, v ktorej možno dočasne vyvezený tovar spätne doviezť na colné územie Únie vo forme zušľachtených výrobkov a prepustiť do voľného obehu, aby bolo možné využiť úplné alebo čiastočné oslobodenie od dovozných ciel;

24. „tovar v poštových zásielkach“ je tovar iný ako listové zásielky, nachádzajúci sa v poštovom balíku a prepravovaný prevádzkovateľom poštových služieb alebo na jeho zodpovednosť v súlade s ustanoveniami dohovoru Svetovej poštovej únie prijatého 10. júla 1984 pod záštitou Organizácie Spojených národov;

25. „prevádzkovateľ poštových služieb“ je subjekt usadený v členskom štáte a ním určený, aby poskytoval medzinárodné služby upravené v dohovore Svetovej poštovej únie;

26. „listové zásielky“ sú listy, pohľadnice, listy písané Braillovým písmom a tlačoviny, ktoré nepodliehajú dovoznému alebo vývoznému clu;

27. „pasívny zušľachťovací styk IM/EX“ je skorší dovoz zušľachtených výrobkov získaných z náhradného tovaru v režime pasívny zušľachťovací styk, ktorý predchádza vývozu tovaru, ktorý sa náhradným tovarom nahrádza, podľa článku 223 ods. 2 písm. d) kódexu;

28. „pasívny zušľachťovací styk EX/IM“ je vývoz tovaru Únie v režime pasívny zušľachťovací styk pred dovozom zušľachtených výrobkov;

29. „aktívny zušľachťovací styk EX/IM“ je skorší vývoz zušľachtených výrobkov získaných z náhradného tovaru v režime aktívny zušľachťovací styk, ktorý predchádza dovozu tovaru, ktorý sa náhradným tovarom nahrádza, podľa článku 223 ods. 2 písm. c) kódexu;

30. „aktívny zušľachťovací styk IM/EX“ je dovoz tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, v režime aktívny zušľachťovací styk pred vývozom zušľachtených výrobkov;

31. „súkromná osoba“ je fyzická osoba iná ako zdaniteľné osoby, ktoré ako také konajú tak, ako je vymedzené v smernici Rady 2006/112/ES;

32. „verejný colný sklad typu I“ je verejný colný sklad, v prípade ktorého za povinnosti podľa článku 242 ods. 1 kódexu zodpovedá držiteľ povolenia a držiteľ colného režimu;

33. „verejný colný sklad typu II“ je verejný colný sklad, v prípade ktorého za povinnosti podľa článku 242 ods. 2 kódexu zodpovedá držiteľ colného režimu;

34. „jednotný prepravný doklad“ je v kontexte colného statusu prepravný doklad vydaný v členskom štáte vzťahujúci sa na prepravu tovaru z miesta odoslania na colnom území Únie na miesto určenia na tomto území, za ktorú je zodpovedný dopravca, ktorý tento doklad vydal;

35. „osobitné daňové územie“ je súčasť colného územia Únie, na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty ani smernice Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS;

36. „colný úrad dohľadu“ je

a) v prípade dočasného uskladnenia podľa hlavy IV kódexu alebo v prípade osobitných colných režimov podľa hlavy VII kódexu iných ako tranzit: colný úrad uvedený v povolení, ktorý má dohliadať na dočasné uskladnenie tovaru alebo na príslušný osobitný colný režim;

b) v prípade zjednodušeného colného vyhlásenia podľa článku 166 kódexu, centralizovaného colného konania podľa článku 179 kódexu, zápisu do evidencie podľa článku 182 kódexu: colný úrad uvedený v povolení, ktorý má dohliadať na umiestnenie tovaru do príslušného colného režimu.

37. „Dohovor TIR“ je ►C4  Colný dohovor o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR ◄ podpísaný 14. novembra 1975 v Ženeve;

38. „operácia TIR“ je preprava tovaru v rámci colného územia Únie v súlade s Dohovorom TIR;

39. „prekládka“ je nakládka alebo vyloženie výrobkov a tovaru z jedného dopravného prostriedku na druhý dopravný prostriedok;

40. „cestujúci“ je každá fyzická osoba, ktorá:

a) dočasne vstupuje na colné územie Únie a nemá na ňom obvyklý pobyt, alebo

b) sa vracia na colné územie Únie, kde má obvyklý pobyt, po tom, ako sa dočasne nachádzala mimo tohto územia, alebo

c) dočasne opúšťa colné územie Únie, na ktorom má obvyklý pobyt, alebo

d) opúšťa colné územie Únie po dočasnom pobyte bez toho, aby na tomto území mala obvyklý pobyt;

41. „odpad a zvyšky“ sú:

a) buď tovar alebo výrobky, ktoré sú zatriedené ako odpad a zvyšky v súlade s kombinovanou nomenklatúrou, alebo

b) v kontexte colných režimov konečné použitie alebo aktívny zušľachťovací styk, tovar alebo výrobky, ktoré sú výsledkom spracovateľskej operácie a ktoré nemajú žiadnu alebo majú nízku ekonomickú hodnotu, pričom ich nemožno použiť bez ďalšieho spracovania.

42. „paleta“ je zariadenie, na plošine ktorého možno naskladať určité množstvo tovaru tak, aby tvorilo nákladovú jednotku na účely jeho dopravy alebo manipulácie, resp. stohovania pomocou mechanických zariadení. Toto zariadenie sa skladá z dvoch plošín oddelených podperami alebo z jednej plošiny na stĺpikoch; jeho celková výška je obmedzená na minimum tak, aby bola možná manipulácia pomocou vysokozdvižných alebo paletových vozíkov; môže alebo nemusí mať nadstavbu;

43. „spracovateľské plavidlo Únie“ je plavidlo, ktoré je registrované v časti územia členského štátu, ktorá je súčasťou colného územia Únie, plaví sa pod vlajkou členského štátu a neloví produkty morského rybolovu, ale takéto produkty na palube spracúva;

44. „rybárske plavidlo Únie“ je plavidlo, ktoré je registrované v časti územia členského štátu, ktorá je súčasťou colného územia Únie, plaví sa pod vlajkou členského štátu, loví produkty morského rybolovu a prípadne ich na palube spracúva;

45. „pravidelná námorná doprava“ je služba, v rámci ktorej sa prepravuje tovar na plavidlách, ktoré premávajú výlučne medzi prístavmi Únie a neplavia sa zo žiadnych miest mimo colného územia Únie ani z miest v slobodnom pásme prístavu Únie do žiadnych miest mimo colného územia Únie ani do miest v slobodnom pásme prístavu Únie, a ani sa v týchto miestach nezastavujú.KAPITOLA 2

Práva a povinnosti osôb vo vzťahu k colným predpisomOddiel 1

Poskytovanie informáciíPododdiel 1

Spoločné požiadavky na údaje na účely výmeny a uchovávania informácií

Článok 2

Spoločné požiadavky na údaje

(Článok 6 ods. 2 kódexu)

1.  Výmena a uchovávanie informácií požadovaných v prípade žiadostí a rozhodnutí podliehajú spoločným požiadavkám na údaje stanoveným v prílohe A.

2.  Výmena a uchovávanie informácií požadovaných v prípade colných vyhlásení, oznámení a dôkazov o colnom statuse podliehajú spoločným požiadavkám na údaje stanoveným v prílohe B.

▼M1

3.  Odchylne od odseku 1 tohto článku až do dátumu zavedenia prvej fázy modernizácie systému týkajúceho sa záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru („systému ZINZ“) a systému Surveillance 2 uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ sa stĺpec 1a prílohy A k tomuto nariadeniu neuplatňuje a uplatňujú sa príslušné požiadavky na údaje uvedené v prílohách 2 až 5 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/341 ( 2 ).

Odchylne od odseku 1 tohto článku až do dátumu zmodernizovania systému SHS uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ sa stĺpec 2 prílohy A k tomuto nariadeniu neuplatňuje a uplatňujú sa príslušné požiadavky na údaje uvedené v ►C3  prílohách 6 a 7 ◄ k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/341.

4.  Odchylne od odseku 2 tohto článku na systémy IT uvedené v prílohe 1 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/341 sa až do príslušných dátumov zavedenia alebo modernizácie príslušných systémov IT uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ neuplatňujú spoločné požiadavky na údaje stanovené v prílohe B k tomto nariadeniu.

V prípade systémov IT uvedených v prílohe 1 k delegovanému nariadeniu (EU) 2016/341 až do príslušných dátumov zavedenia alebo modernizácie príslušných systémov IT uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ výmena a uchovávanie informácií požadovaných v prípade colných vyhlásení, oznámení a dôkazov colného statusu podliehajú požiadavkám na údaje stanoveným v prílohe 9 k delegovanému nariadeniu (EU) 2016/341.

Keď požiadavky na údaje pre výmenu a uchovávanie informácií požadovaných v prípade colných vyhlásení, oznámení a dôkazov colného statusu nie sú stanovené v prílohe 9 k delegovanému nariadeniu (EU) 2016/341, členské štáty zabezpečia také príslušné požiadavky na údaje, aby zaručovali, že ustanovenia, ktorými sa upravujú tieto colné vyhlásenia, oznámenia a dôkazy colného statusu, sa môžu uplatňovať.

5.  Až do dátumu zavedenia systému CKÚ pre rozhodnutia colných orgánov uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môžu colné orgány rozhodnúť, že sa majú uplatňovať vhodné alternatívne požiadavky na údaje k požiadavkám na údaje stanoveným v prílohe A k tomto nariadeniu, pokiaľ ide o tieto žiadosti a povolenia:

a) žiadosti a povolenia týkajúce sa zjednodušeného určovania súm, ktoré tvoria časť colnej hodnoty tovaru;

b) žiadosti a povolenia týkajúce sa celkových záruk;

c) žiadosti o odklad platby a povolenia na odklad platby;

d) žiadosti o prevádzkovanie priestorov na dočasné uskladnenie a povolenia na prevádzkovanie priestorov na dočasné uskladnenie podľa článku 148 kódexu;

e) žiadosti a povolenia týkajúce sa pravidelnej námornej dopravy;

f) žiadosti a povolenia týkajúce sa schváleného vystaviteľa;

g) žiadosti o status osoby oprávnenej na váženie banánov a povolenia statusu osoby oprávnenej na váženie banánov;

h) žiadosti o samovymeriavanie a povolenia na samovymeriavanie;

i) žiadosti o status schváleného príjemcu pre operácie TIR a povolenia statusu schváleného príjemcu pre operácie TIR;

j) žiadosti o status schváleného odosielateľa pre tranzit Únie a povolenia statusu schváleného odosielateľa pre tranzit Únie;

k) žiadosti o status schváleného príjemcu pre tranzit Únie a povolenia statusu schváleného príjemcu pre tranzit Únie;

l) žiadosti o použitie colných uzáver osobitného typu a povolenia na použitie colných uzáver osobitného typu;

m) žiadosti o použitie tranzitného vyhlásenia s obmedzeným súborom údajov a povolenia na použitie tranzitného vyhlásenia s obmedzeným súborom údajov;

n) žiadosti o použitie elektronického prepravného dokladu ako colného vyhlásenia a povolenia na použitie elektronického prepravného dokladu ako colného vyhlásenia.

6.  Keď členský štát rozhodne v súlade s odsekom 5, že sa majú uplatňovať alternatívne požiadavky na údaje, zabezpečí, aby tieto alternatívne požiadavky na údaje umožňovali členskému štátu overiť, či sú splnené podmienky na udelenie príslušného povolenia, a aby zahŕňali aspoň tieto požiadavky:

a) identifikácia žiadateľa/držiteľa povolenia (údajový prvok 3/2 Identifikácia žiadateľa/držiteľa povolenia alebo rozhodnutia alebo, ►C3  ak chýba platné číslo EORI ◄ žiadateľa, údajový prvok 3/1 Žiadateľ/držiteľ povolenia alebo rozhodnutia);

b) druh žiadosti alebo povolenia (údajový prvok 1/1 Typ kódu žiadosti/rozhodnutia);

c) prípadne používanie povolenia v jednom alebo viacerých členských štátoch (údajový prvok 1/4 Geografická platnosť – Únia).

7.  Až do dátumu zavedenia systému CKÚ pre rozhodnutia colných orgánov môžu colné orgány umožniť, aby sa namiesto požiadaviek na údaje stanovených v prílohe A k tomuto nariadeniu uplatňovali požiadavky na údaje pre žiadosti a povolenia stanovené v prílohe 12 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/341, pokiaľ ide o tieto postupy:

a) žiadosti o používanie zjednodušeného vyhlásenia a povolenia na používanie zjednodušeného vyhlásenia;

b) žiadosti o centralizované colné konanie a povolenia na centralizované colné konanie;

c) žiadosti o zapísanie údajov do evidencie deklaranta a povolenia na zapísanie údajov do evidencie deklaranta;

d) žiadosti o použitie aktívneho zušľachťovacieho styku a povolenia na použitie aktívneho zušľachťovacieho styku;

e) žiadosti o použitie pasívneho zušľachťovacieho styku a povolenia na použitie pasívneho zušľachťovacieho styku;

f) žiadosti o použitie konečného použitia a povolenia na použitie konečného použitia;

g) žiadosti o použitie dočasného použitia a povolenia na použitie dočasného použitia;

h) žiadosti o prevádzkovanie skladovacích priestorov na colné uskladňovanie a povolenia na prevádzkovanie skladovacích priestorov na colné uskladňovanie;

8.  Bez ohľadu na odsek 7 až do dátumov zavedenia automatizovaného systému vývozu (AES) podľa CKÚ alebo zmodernizovania vnútroštátnych systémov dovozu, keď sa žiadosť o povolenie zakladá na colnom vyhlásení v súlade s článkom 163 ods. 1 tohto nariadenia, dané colné vyhlásenie obsahuje aj tieto údaje:

a) požiadavky na údaje spoločné pre všetky režimy:

 povahu spracovania, zušľachtenia alebo použitia tovaru,

 technický opis tovaru a/alebo spracovaných výrobkov a spôsob jeho/ich identifikácie,

 odhadovanú lehotu na ukončenie colného režimu,

 navrhovaný colný úrad ukončenia (nie pre konečné použitie) a

 miesto spracovania, zušľachtenia alebo použitia.

b) Osobitné požiadavky na údaje pre aktívny zušľachťovací styk:

 kódy hospodárskych podmienok podľa dodatku k prílohe 12 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/341,

 odhadovaná výťažnosť alebo metóda, ktorou sa má táto výťažnosť určiť, a

 či by sa mal výpočet sumy dovozného cla vykonať v súlade s článkom 86 ods. 3 kódexu (uviesť „áno“ alebo „nie“).

▼BPododdiel 2

Registrácia osôb u colných orgánov

Článok 3

Údaje v zázname EORI

(Článok 6 ods. 2 kódexu)

Pri registrácii osoby colné orgány zhromažďujú a uchovávajú údaje stanovené v prílohe 12-01 týkajúce sa danej osoby. Tieto údaje predstavujú záznam EORI.

▼M1

Odchylne od prvého odseku až do dátumu zmodernizovania systému EORI stanoveného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ sa spoločné požiadavky na údaje stanovené v prílohe 12-01 neuplatňujú.

Až do dátumu zmodernizovania systému EORI členské štáty zhromažďujú a uchovávajú tieto údaje, ako sa stanovujú v dodatku E k prílohe 9 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/341, ktoré predstavujú záznam EORI:

a) údaje uvedené v bodoch 1 až 4 dodatku E k prílohe 9 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/341,

b) ak ich vyžadujú vnútroštátne systémy, údaje uvedené v bodoch 5 až 12 dodatku E k prílohe 9 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/341.

Členské štáty pravidelne nahrávajú údaje zhromaždené v súlade s tretím odsekom tohto článku do systému EORI.

Odchylne od druhého a tretieho odseku tohto článku je pre členské štáty zhromažďovanie údajového prvku uvedeného v hlave I kapitole 3 bode 4 prílohy 12-01 voliteľné. Ak členské štáty tento prvok zhromažďujú, nahrá sa do systému EORI čo najskôr po zmodernizovaní uvedeného systému.

▼B

Článok 4

Predkladanie údajov na registráciu EORI

(Článok 6 ods. 4 kódexu)

Colné orgány môžu osobám povoliť, aby predkladali údaje potrebné na registráciu EORI prostriedkami inými než technikami elektronického spracovania údajov.

Článok 5

Hospodárske subjekty, ktoré nie sú usadené na colnom území Únie

(Článok 22 ods. 2 a článok 9 ods. 2 kódexu)

1.  Hospodársky subjekt, ktorý nie je usadený na colnom území Únie, sa zaregistruje pred tým, ako:

a) na colnom území Únie podá colné vyhlásenie iné než tieto vyhlásenia:

i) colné vyhlásenie podané v súlade s článkami 135 až 144;

ii) colné vyhlásenie na umiestnenie tovaru do colného režimu dočasné použitie alebo vyhlásenie o spätnom vývoze s cieľom tento colný režim ukončiť;

iii) colné vyhlásenie v rámci Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime ( 3 ), ktoré podáva hospodársky subjekt usadený v krajine spoločného tranzitného režimu;

iv) colné vyhlásenie podané v rámci colného režimu tranzit Únie hospodárskym subjektom usadeným v Andorre alebo v San Maríne;

b) na colnom území Únie podá predbežné colné vyhlásenie o výstupe alebo vstupe;

c) na colnom území Únie podá vyhlásenie na dočasné uskladnenie;

d) koná ako dopravca na účely dopravy po mori, vnútrozemských vodných cestách alebo leteckej dopravy;

e) koná ako dopravca, ktorý je pripojený k colnému systému a praje si dostávať všetky oznámenia stanovené v colných predpisoch v súvislosti s podávaním alebo zmenou predbežných colných vyhlásení o vstupe;

▼M3

f) požiada o registráciu a potvrdenie dôkazu colného statusu tovaru Únie.

▼B

2.  Bez ohľadu na odsek 1 písm. a) bod ii) sa hospodárske subjekty, ktoré nie sú usadené na colnom území Únie, pred tým, ako podajú colné vyhlásenie na umiestnenie tovaru do colného režimu dočasné použitie alebo vyhlásenie o spätnom vývoze s cieľom uvedený colný režim ukončiť, zaregistrujú u colných orgánov, ak sa registrácia vyžaduje na používanie spoločného systému riadenia záruk.

3.  Bez ohľadu na odsek 1 písm. a) bod iii) sa hospodárske subjekty usadené v krajine spoločného tranzitného režimu, pred tým, ako podajú colné vyhlásenie na základe Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime, zaregistrujú u colných orgánov, ak sa uvedené vyhlásenie podáva namiesto predbežného colného vyhlásenia o vstupe alebo sa použije ako vyhlásenie pred výstupom.

4.  Bez ohľadu na odsek 1 písm. a) bod iv) sa hospodárske subjekty usadené v Andorre alebo San Maríne pred tým, ako podajú colné vyhlásenie v rámci colného režimu tranzit Únie, zaregistrujú u colných orgánov, ak sa toto vyhlásenie podáva namiesto predbežného colného vyhlásenia o vstupe alebo sa použije ako vyhlásenie pred výstupom.

5.  Odchylne od odseku 1 písm. d) sa hospodársky subjekt, ktorý koná ako dopravca na účely dopravy po mori, vnútrozemských vodných cestách alebo leteckej dopravy, nezaregistruje u colných orgánov, ak mu bolo pridelené jedinečné identifikačné číslo vydané v tretej krajine v rámci programu obchodného partnerstva tretej krajiny, ktorý je uznaný Úniou.

6.  Ak sa vyžaduje registrácia podľa tohto článku, vykoná sa u colných orgánov zodpovedných za miesto, na ktorom hospodársky subjekt podá vyhlásenie alebo požiada o vydanie rozhodnutia.

Článok 6

Osoby iné než hospodárske subjekty

(Článok 9 ods. 3 kódexu)

1.  Osoby iné než hospodárske subjekty sa musia registrovať u colných orgánov, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

a) takáto registrácia sa vyžaduje na základe právnych predpisov členského štátu;

b) táto osoba sa podieľa na operáciách, pri ktorých sa musí uvádzať číslo EORI v súlade s prílohou A a prílohou B.

2.  Odchylne od odseku 1 sa registrácia nevyžaduje, ak osoba iná než hospodársky subjekt podáva colné vyhlásenia len príležitostne a ak to colné orgány považujú za odôvodnené.

Článok 7

Zrušenie platnosti čísla EORI

(Článok 9 ods. 4 kódexu)

1.  Colné orgány zrušia platnosť čísla EORI v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a) na žiadosť registrovanej osoby;

b) ak má colný orgán vedomosť, že registrovaná osoba ukončila činnosti, ktoré vyžadovali registráciu.

2.  Colný úrad zaznamená dátum zrušenia platnosti čísla EORI a oznámi ho registrovanej osobe.Oddiel 2

Rozhodnutia týkajúce sa uplatňovania colných predpisov

▼M3Pododdiel 0

Prostriedky výmeny informácií používané pri žiadostiach a rozhodnutiach, v prípade ktorých nie sú v prílohe A stanovené príslušné požiadavky na údaje

Článok 7a

Žiadosti podané a rozhodnutia vydané inými prostriedkami ako technikami elektronického spracovania údajov

(Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu)

Colné orgány môžu umožniť používanie iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov v súvislosti so žiadosťami a rozhodnutiami, v prípade ktorých nie sú v prílohe A stanovené príslušné požiadavky na údaje, a v súvislosti so všetkými následnými žiadosťami a úkonmi týkajúcimi sa správy uvedených rozhodnutí.

▼BPododdiel 1

Právo na vypočutie

Článok 8

Lehota na právo na vypočutie

(Článok 22 ods. 6 kódexu)

1.  Lehota na to, aby žiadateľ predložil svoje stanovisko pred vydaním rozhodnutia, ktoré by bolo v jeho neprospech, je 30 dní.

2.  Bez ohľadu na odsek 1, ak sa rozhodnutie týka výsledkov kontroly tovaru, v prípade ktorého nebolo podané žiadne predbežné colné vyhlásenie, vyhlásenie na dočasné uskladnenie, vyhlásenie o spätnom vývoze ani colné vyhlásenie, môžu colné orgány od dotknutej osoby vyžadovať, aby svoje stanovisko vyjadrila do 24 hodín.

Článok 9

Prostriedky na účely oznámenia dôvodov

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Ak k oznámeniu uvedenému v článku 22 ods. 6 prvom pododseku kódexu dochádza v rámci postupu overovania alebo kontroly, oznámenie možno vykonať prostriedkami inými než technikami elektronického spracovania údajov.

Ak je žiadosť podaná alebo rozhodnutie oznámené prostriedkami inými než technikami elektronického spracovania údajov, oznámenie možno vykonať tými istými prostriedkami.

Článok 10

Výnimky z práva na vypočutie

(Článok 22 ods. 6 druhý pododsek kódexu)

Osobitné prípady, v ktorých sa žiadateľovi neumožní, aby vyjadril svoje stanovisko, sú tieto:

▼M3

a) ak sa žiadosť o rozhodnutie neprijme v súlade s článkom 11 tohto nariadenia alebo s článkom 12 ods. 2 druhým pododsekom vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 ( 4 );

▼B

b) ak colné orgány v prípade kontajnerovej námornej dopravy a leteckej dopravy oznámia osobe, ktorá podala predbežné colné vyhlásenie o vstupe, že tovar sa nemá nakladať;

c) ak sa rozhodnutie týka oznámenia žiadateľovi o rozhodnutí Komisie podľa článku 116 ods. 3 kódexu;

d) ak sa má zrušiť platnosť čísla EORI.Pododdiel 2

Všeobecné pravidlá týkajúce sa rozhodnutí vydaných na základe žiadosti

Článok 11

Podmienky prijatia žiadosti

(Článok 22 ods. 2 kódexu)

1.  Žiadosť o rozhodnutie týkajúce sa uplatňovania colných predpisov sa prijme za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a) ak sa to vyžaduje v prípade colného režimu, ktorého sa žiadosť týka, žiadateľ je zaregistrovaný v súlade s článkom 9 kódexu;

b) ak sa to vyžaduje v prípade colného režimu, ktorého sa žiadosť týka, žiadateľ je usadený na colnom území Únie;

c) žiadosť bola predložená colnému orgánu určenému na prijímanie žiadostí v členskom štáte príslušného colného orgánu podľa článku 22 ods. 1 tretieho pododseku kódexu;

d) žiadosť sa netýka rozhodnutia s rovnakým účelom ako predchádzajúce rozhodnutie adresované tomu istému žiadateľovi, ktoré bolo počas obdobia jedného roka predchádzajúceho tejto žiadosti vyhlásené za nulitné alebo zrušené z dôvodu, že žiadateľ nesplnil povinnosť uloženú uvedeným rozhodnutím.

2.  Odchylne od odseku 1 písm. d) je obdobie v ňom uvedené obdobie v dĺžke troch rokov, ak bolo predchádzajúce rozhodnutie vyhlásené za nulitné v súlade s článkom 27 ods. 1 kódexu alebo ak ide o žiadosť o status schváleného hospodárskeho subjektu podanú v súlade s článkom 38 kódexu.

Článok 12

Colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia

(Článok 22 ods. 1 kódexu)

Ak nie je možné určiť príslušný colný orgán v súlade s článkom 22 ods. 1 tretím pododsekom kódexu, príslušný colný orgán je colný orgán miesta, kde sa uchovávajú alebo sú prístupné záznamy a dokumentácia žiadateľa, ktoré colnému orgánu umožňujú vydať rozhodnutie (hlavná účtovná evidencia na colné účely).

Článok 13

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia

(Článok 22 ods. 3 kódexu)

1.  Ak colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia považuje po prijatí žiadosti za potrebné vyžiadať si od žiadateľa dodatočné informácie, aby dospel k rozhodnutiu, stanoví pre žiadateľa lehotu na poskytnutie uvedených informácií, ktorá nesmie presiahnuť 30 dní. Lehota na vydanie rozhodnutia stanovená v článku 22 ods. 3 kódexu sa predĺži o uvedené časové obdobie. Žiadateľovi sa toto predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia oznámi.

2.  Ak sa uplatňuje článok 8 ods. 1, lehota na vydanie rozhodnutia stanovená v článku 22 ods. 3 kódexu sa predĺži o 30 dní. Žiadateľovi sa toto predĺženie oznámi.

3.  Ak colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia predĺžil lehotu na konzultáciu s iným colným orgánom, lehota na vydanie rozhodnutia sa predĺži o rovnaké obdobie, o aké bola predĺžená lehota na konzultáciu. Žiadateľovi sa toto predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia oznámi.

4.  Ak existujú závažné dôvody na podozrenie, že došlo k porušeniu colných predpisov a colné orgány na základe týchto podozrení vedú vyšetrovanie, lehota na vydanie rozhodnutia sa predĺži o čas potrebný na dokončenie tohto vyšetrovania. Uvedené predĺženie nesmie presiahnuť deväť mesiacov. Pokiaľ to neohrozí vyšetrovanie, žiadateľovi sa toto predĺženie oznámi.

Článok 14

Dátum nadobudnutia účinnosti

(Článok 22 ods. 4 a 5 kódexu)

Rozhodnutie nadobúda účinnosť iným dňom než dňom, v ktorý je doručené alebo sa považuje za doručené žiadateľovi, v týchto prípadoch:

a) ak je rozhodnutie v prospech žiadateľa, pričom žiadateľ požiadal o odlišný dátum nadobudnutia účinnosti; v tom prípade rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom, o ktorý požiadal žiadateľ, za predpokladu, že nastane až po dni, v ktorý je rozhodnutie žiadateľovi doručené alebo sa považuje za doručené;

b) ak predchádzajúce rozhodnutie bolo vydané s časovým obmedzením a jediným cieľom súčasného rozhodnutia je predĺžiť jeho platnosť; v tom prípade rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po uplynutí obdobia platnosti predošlého rozhodnutia;

c) ak je účinnosť rozhodnutia podmienená splnením určitých formalít zo strany žiadateľa; v tom prípade rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom, v ktorý bolo žiadateľovi doručené alebo sa považuje za doručené oznámenie od príslušného colného orgánu o tom, že formality boli uspokojivo splnené.

Článok 15

Opätovné posúdenie rozhodnutia

[Článok 23 ods. 4 písm. a) kódexu]

1.  Colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia opätovne posúdi rozhodnutie v týchto prípadoch:

a) ak nastanú zmeny príslušných právnych predpisov Únie, ktoré majú vplyv na dané rozhodnutie;

b) v prípade potreby v dôsledku vykonaného monitorovania;

c) v prípade potreby vzhľadom na informácie, ktoré poskytol držiteľ rozhodnutia v súlade s článkom 23 ods. 2 kódexu alebo ktoré poskytli iné orgány.

2.  Colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia oznámi výsledok opätovného posúdenia držiteľovi rozhodnutia.

Článok 16

Pozastavenie účinnosti rozhodnutia

[Článok 23 ods. 4 písm. b) kódexu]

1.  Colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia pozastaví účinnosť rozhodnutia namiesto toho, aby ho vyhlásil za nulitné, zrušil alebo zmenil v súlade s článkom 23 ods. 3, článkom 27 alebo článkom 28 kódexu, ak:

a) sa uvedený colný orgán domnieva, že môžu existovať dostatočné dôvody na vyhlásenie rozhodnutia za nulitné, jeho zrušenie alebo zmenu, avšak zatiaľ nemá všetky potrebné údaje, aby o jeho vyhlásení za nulitné, zrušení alebo zmene rozhodol;

b) sa uvedený colný orgán domnieva, že podmienky pre dané rozhodnutie nie sú splnené alebo že držiteľ rozhodnutia neplní povinnosti uložené na základe daného rozhodnutia a že je vhodné držiteľovi rozhodnutia poskytnúť čas, aby prijal opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržanie podmienok alebo splnenie povinností;

c) držiteľ rozhodnutia žiada o takéto pozastavenie účinnosti, pretože dočasne nie je schopný plniť podmienky stanovené pre dané rozhodnutie alebo povinnosti uložené na základe tohto rozhodnutia.

2.  V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. b) a c) držiteľ rozhodnutia oznámi colným orgánom príslušným vydať rozhodnutie opatrenia, ktoré prijme, aby zaistil splnenie podmienok alebo povinností, ako aj časové obdobie, ktoré na prijatie týchto opatrení potrebuje.

Článok 17

Obdobie pozastavenia účinnosti rozhodnutia

[Článok 23 ods. 4 písm. b) kódexu]

1.  V prípadoch podľa článku 16 ods. 1 písm. a) obdobie pozastavenia stanovené príslušným colným orgánom zodpovedá časovému obdobiu, ktoré tento colný orgán potrebuje, aby zistil, či sú splnené podmienky na vyhlásenie rozhodnutia za nulitné, jeho zrušenie alebo zmenu. Toto obdobie nemôže presiahnuť 30 dní.

Ak sa však colný orgán usúdi, že je možné, že držiteľ rozhodnutia nespĺňa kritériá stanovené v článku 39 písm. a) kódexu, účinnosť rozhodnutia sa pozastaví, dokým sa nezistí, či došlo k závažnému porušeniu alebo opakovaným porušeniam predpisov zo strany ktorejkoľvek z týchto osôb:

a) držiteľ rozhodnutia;

b) osoba poverená vedením spoločnosti, ktorá je držiteľom dotknutého rozhodnutia, alebo osoba vykonávajúca kontrolu nad jej riadením;

c) osoba zodpovedná za colné záležitosti v spoločnosti, ktorá je držiteľom dotknutého rozhodnutia.

2.  V prípadoch uvedených v článku 16 ods. 1 písm. b) a c) obdobie pozastavenia stanovené colným orgánom príslušným vydať rozhodnutie zodpovedá časovému obdobiu, ktoré oznámil držiteľ rozhodnutia v súlade s článkom 16 ods. 2 Obdobie pozastavenia sa môže prípadne na žiadosť držiteľa rozhodnutia ďalej predĺžiť.

Obdobie pozastavenia sa môže ďalej predĺžiť o časové obdobie, ktoré príslušný colný orgán potrebuje na overenie toho, že uvedené opatrenia zabezpečia dodržanie podmienok alebo splnenie povinností. Uvedené obdobie nesmie presiahnuť 30 dní.

3.  Ak colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia zamýšľa v nadväznosti na pozastavenie účinnosti rozhodnutia vyhlásiť uvedené rozhodnutie za nulitné, zrušiť ho alebo ho zmeniť v súlade s článkom 23 ods. 3, článkom 27 alebo článkom 28 kódexu, obdobie pozastavenia určené v súlade s odsekmi 1 a 2 tohto článku sa v prípade potreby predĺži, a to až kým nenadobudne účinnosť rozhodnutie o vyhlásení za nulitné, zrušení alebo zmene.

Článok 18

Skončenie pozastavenia

[Článok 23 ods. 4 písm. b) kódexu]

1.  Pozastavenie účinnosti rozhodnutia sa skončí uplynutím obdobia pozastavenia, pokiaľ pred uplynutím tohto obdobia nedôjde k niektorej z týchto situácií:

a) pozastavenie sa zruší, v prípadoch podľa článku 16 ods. 1 písm. a), na základe toho, že neexistujú žiadne dôvody pre vyhlásenie rozhodnutia za nulitné, jeho zrušenie alebo zmenu v súlade s článkom 23 ods. 3, článkom 27 alebo článkom 28 kódexu; v takom prípade sa pozastavenie skončí dňom jeho zrušenia;

b) pozastavenie sa zruší, v prípadoch podľa článku 16 ods. 1 písm. b) a c), na základe toho, že držiteľ rozhodnutia prijal k spokojnosti colného orgánu príslušného vydať rozhodnutie opatrenia potrebné na to, aby sa zabezpečilo dodržanie podmienok stanovených pre dané rozhodnutie alebo splnenie povinností uložených na základe uvedeného rozhodnutia; v takom prípade sa pozastavenie skončí dňom jeho zrušenia;

c) rozhodnutie s pozastavenou účinnosťou sa vyhlási za nulitné, zruší sa alebo sa zmení; v takom prípade sa pozastavenie ukončí dňom vyhlásenia rozhodnutia za nulitné, jeho zrušenia alebo zmeny.

2.  Colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia oznámi držiteľovi rozhodnutia skončenie pozastavenia.Pododdiel 3

Rozhodnutia týkajúce sa záväzných informácií

Článok 19

Žiadosť o rozhodnutie týkajúce sa záväzných informácií

[Článok 22 ods. 1 tretí pododsek a článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

1.  Odchylne od článku 22 ods. 1 tretieho pododseku kódexu sa žiadosť o rozhodnutie týkajúce sa záväzných informácií a akékoľvek sprievodné alebo podporné doklady predkladajú buď príslušnému colnému orgánu v členskom štáte, v ktorom je žiadateľ usadený, alebo príslušnému colnému orgánu v členskom štáte, v ktorom sa majú informácie použiť.

2.  Predloženie žiadosti o rozhodnutie týkajúce sa záväzných informácií sa považuje za súhlas žiadateľa s tým, že všetky údaje daného rozhodnutia vrátane fotografií, obrázkov a brožúr, s výnimkou dôverných informácií, sa sprístupnia verejnosti prostredníctvom webového sídla Komisie. Pri každom zverejnení údajov sa dodržiava právo na ochranu osobných údajov.

3.  Ak nie je zavedený žiadny elektronický systém na podávanie žiadostí o rozhodnutie týkajúce sa záväzných informácií o pôvode tovaru (ďalej len „rozhodnutie ZIPT“), členské štáty môžu umožniť podávanie týchto žiadostí prostriedkami inými než technikami elektronického spracovania údajov.

Článok 20

Lehoty

(Článok 22 ods. 3 kódexu)

1.  Ak Komisia colným orgánom oznámi, že prijímanie rozhodnutí ZINZ a ZIPT sa v súlade s článkom 34 ods. 10 písm. a) kódexu pozastavuje, lehota na vydanie rozhodnutia uvedená v článku 22 ods. 3 prvom pododseku kódexu sa ďalej predĺži, dokým Komisia colným orgánom neoznámi, že správne a jednotné nomenklatúrne zatriedenie alebo určenie pôvodu je zaistené.

Toto predĺžené obdobie uvedené v prvom pododseku nesmie presiahnuť 10 mesiacov. Vo výnimočných prípadoch sa však môže uplatniť dodatočné predĺženie nepresahujúce 5 mesiacov.

2.  Lehota uvedená v článku 22 ods. 3 druhom pododseku kódexu môže presiahnuť 30 dní, ak v tejto lehote nie je možné dokončiť analýzu, ktorú colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia považuje za potrebnú na vydanie daného rozhodnutia.

Článok 21

Oznamovanie rozhodnutí ZIPT

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Ak bola žiadosť o rozhodnutie ZIPT predložená prostriedkami inými než technikami elektronického spracovania údajov, colné orgány môžu na oznámenie rozhodnutia ZIPT žiadateľovi použiť prostriedky iné než techniky elektronického spracovania údajov.

Článok 22

Obmedzenie uplatňovania pravidiel týkajúcich sa opätovného posúdenia a pozastavenia

(Článok 23 ods. 4 kódexu)

Články 15 až 18 o opätovnom posúdení a pozastavení účinnosti rozhodnutí sa neuplatňujú na rozhodnutia týkajúce sa záväzných informácií.Oddiel 3

Schválený hospodársky subjektPododdiel 1

Výhody vyplývajúce zo statusu schváleného hospodárskeho subjektu

Článok 23

Uľahčenia týkajúce sa vyhlásení pred výstupom

[Článok 38 ods. 2 písm. b) kódexu]

1.  Ak hospodársky subjekt schválený pre oblasť bezpečnosti a ochrany podľa článku 38 ods. 2 písm. b) kódexu (AEOS) ►C2  podáva na vlastný účet vyhlásenie ◄ pred výstupom vo forme colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze, žiadne iné údaje než údaje uvedené v týchto vyhláseniach sa nevyžadujú.

2.  Ak AEOS podáva vyhlásenie pred výstupom vo forme colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze na účet inej osoby, ktorá je tiež AEOS, žiadne iné údaje než údaje uvedené v týchto vyhláseniach sa nevyžadujú.

Článok 24

Priaznivejšie zaobchádzanie týkajúce sa posudzovania rizika a kontroly

(Článok 38 ods. 6 kódexu)

1.  V porovnaní s inými hospodárskymi subjektmi podlieha schválený hospodársky subjekt (AEO) menšiemu počtu fyzických kontrol a kontrol dokladov.

2.  Ak AEOS podal predbežné colné vyhlásenie o vstupe alebo – v prípadoch podľa článku 130 kódexu – colné vyhlásenie alebo vyhlásenie na dočasné uskladnenie alebo ak AEOS podľa článku 127 ods. 8 kódexu podal oznámenie a poskytol prístup k údajom súvisiacim s jeho predbežným colným vyhlásením o vstupe vo svojom počítačovom systéme a ak bola táto zásielka vybraná na fyzickú kontrolu, colný úrad prvého vstupu uvedený v článku 127 ods. 3 prvom pododseku kódexu oznámi túto skutočnosť AEOS. Toto oznámenie sa vykoná pred príchodom tovaru na colné územie Únie.

Oznámenie sa sprístupní aj dopravcovi, ak je odlišný od AEOS uvedeného v prvom pododseku, za predpokladu, že dopravca je AEOS a je pripojený k elektronickým systémom týkajúcim sa vyhlásení uvedených v prvom pododseku.

Oznámenie sa neposkytuje, ak by to mohlo ohroziť kontroly, ktoré sa majú vykonať, alebo ich výsledky.

3.  Ak AEO podá vyhlásenie na dočasné uskladnenie alebo colné vyhlásenie v súlade s článkom 171 kódexu a ak bola zásielka vybraná na colnú kontrolu, colný úrad príslušný na prijímanie vyhlásenia na dočasné uskladnenie alebo colného vyhlásenia oznámi AEO túto skutočnosť. Toto oznámenie sa vykoná pred predložením tovaru colným orgánom.

Oznámenie sa neposkytuje, ak by to mohlo ohroziť kontroly, ktoré sa majú vykonať, alebo ich výsledky.

4.  Ak boli zásielky, ktoré deklaruje AEO, vybrané na fyzickú kontrolu alebo kontrolu dokladov, tieto kontroly sa vykonajú prednostne.

Na žiadosť AEO sa kontroly môžu vykonať na inom mieste než na mieste, kde sa tovar musí predložiť colným orgánom.

5.  Oznámenia podľa odsekov 2 a 3 sa nevzťahujú na colné kontroly, o ktorých sa rozhodne po predložení tovaru na základe vyhlásenia na dočasné uskladnenie alebo colného vyhlásenia.

Článok 25

Výnimka z priaznivého zaobchádzania

(Článok 38 ods. 6 kódexu)

Priaznivejšie zaobchádzanie uvedené v článku 24 sa nevzťahuje na colné kontroly súvisiace s osobitne zvýšenými stupňami ohrozenia alebo povinnosťami kontroly, ktoré sa stanovujú v iných právnych predpisoch Únie.

Colné orgány však pri zásielkach, ktoré deklaruje AEOS, vykonávajú potrebné spracovanie, formality a kontroly prednostne.Pododdiel 2

Žiadosť o status schváleného hospodárskeho subjektu

Článok 26

Podmienky prijatia žiadosti o status AEO

(Článok 22 ods. 2 kódexu)

1.  Na účely žiadosti o status AEO žiadateľ okrem splnenia podmienok prijatia žiadosti stanovených v článku 11 ods. 1) predloží vyplnený samohodnotiaci dotazník, ktorý dajú colné orgány spolu so žiadosťou k dispozícii.

2.  Hospodársky subjekt predloží len jednu žiadosť o status AEO, ktorá sa vzťahuje na všetky jeho stále prevádzkarne na colnom území Únie.

Článok 27

Príslušný colný orgán

(Článok 22 ods. 1 tretí pododsek kódexu)

Ak príslušný colný orgán nemožno určiť v súlade s článkom 22 ods. 1 tretím pododsekom kódexu alebo článkom 12 tohto nariadenia, žiadosť sa predloží colným orgánom členského štátu, v ktorom má žiadateľ stálu prevádzkareň a v ktorom sa uchovávajú alebo sú ►C4  prístupné informácie o jeho bežných riadiacich logistických činnostiach v Únii ◄ , ako je uvedené v žiadosti.

Článok 28

Lehota na vydanie rozhodnutí

(Článok 22 ods. 3 kódexu)

1.  Lehotu na vydanie rozhodnutia uvedenú v článku 22 ods. 3 prvom pododseku kódexu možno predĺžiť o obdobie najviac 60 dní.

2.  Ak prebieha trestné konanie, ktoré vyvoláva pochybnosti o tom, či žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v článku 39 písm. a) kódexu, lehota na vydanie rozhodnutia sa predĺži o čas potrebný na ukončenie tohto konania.

Článok 29

Dátum nadobudnutia účinnosti povolenia AEO

(Článok 22 ods. 4 kódexu)

Odchylne od článku 22 ods. 4 kódexu nadobúda povolenie, ktorým sa udeľuje status AEO („povolenie AEO“), účinnosť piatym dňom po vydaní rozhodnutia.

Článok 30

Právne účinky pozastavenia

[Článok 23 ods. 4 písm. b) kódexu]

1.  Ak je účinnosť povolenia AEO pozastavená z dôvodu nesplnenia niektorého z kritérií uvedených v článku 39 kódexu, colný orgán pozastaví účinnosť všetkých rozhodnutí, ktoré vydal vo vzťahu k predmetnému AEO a ktoré sú založené na danom povolení AEO vo všeobecnosti alebo na ktoromkoľvek z osobitných kritérií, pre ktoré sa účinnosť povolenia AEO pozastavila.

2.  Pozastavenie účinnosti rozhodnutia vydaného vo vzťahu k AEO, ktoré sa týka uplatňovania colných predpisov, nemá za následok automatické pozastavenie účinnosti povolenia AEO.

3.  Ak sa v súlade s článkom 16 ods. 1 pozastaví v dôsledku nesplnenia podmienok stanovených v článku 39 písm. d) kódexu účinnosť rozhodnutia týkajúceho sa osoby, ktorá je zároveň AEOS aj schváleným hospodárskym subjektom pre zjednodušené colné postupy podľa článku 38 ods. 2 písm. a) kódexu (authorised economic operator for customs simplifications, AEOC), účinnosť povolenia AEOC tejto osoby sa pozastaví, avšak jej povolenie AEOS zostáva v platnosti.

Ak sa v súlade s článkom 16 ods. 1 pozastaví v dôsledku nesplnenia podmienok stanovených v článku 39 písm. e) kódexu účinnosť rozhodnutia týkajúceho sa osoby, ktorá je zároveň AEOS aj AEOC, účinnosť povolenia AEOS tejto osoby sa pozastaví, avšak jej povolenie AEOC zostáva v platnosti.HLAVA II

FAKTORY, NA ZÁKLADE KTORÝCH SA UPLATŇUJÚ DOVOZNÉ ALEBO VÝVOZNÉ CLÁ A INÉ OPATRENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODU S TOVAROMKAPITOLA 1

Pôvod tovaruOddiel 1

Nepreferenčný pôvod

Článok 31

Tovar úplne získaný v jedinej krajine alebo na jedinom území

(Článok 60 ods. 1 kódexu)

Za tovar úplne získaný v jedinej krajine alebo na jedinom území sa považuje tento tovar:

a) nerastné produkty vyťažené v danej krajine alebo na danom území;

b) rastlinné produkty zozbierané v danej krajine alebo na danom území;

c) živé zvieratá narodené a chované v danej krajine alebo na danom území;

d) produkty získané zo živých zvierat chovaných v danej krajine alebo na danom území;

e) produkty lovu a rybolovu vykonávaného v danej krajine alebo na danom území;

f) produkty morského rybolovu a iné produkty získané plavidlami, ktoré sú registrované v príslušnej krajine alebo na príslušnom území a ktoré sa plavia pod vlajkou tejto krajiny alebo územia, z mora mimo teritoriálnych vôd krajiny;

g) tovar získaný alebo vyrobený na palube spracovateľských plavidiel z produktov uvedených v písmene f), ktoré majú pôvod v danej krajine alebo na danom území, za predpokladu, že takéto spracovateľské plavidlá sú v uvedenej krajine alebo na uvedenom území registrované a že sa plavia pod jej/jeho vlajkou;

h) produkty získané z morského dna alebo z pôdy pod morským dnom mimo teritoriálnych vôd za predpokladu, že daná krajina alebo dané územie má výhradné práva na využívanie tohto morského dna alebo tejto pôdy pod morským dnom;

i) odpad a zvyškové produkty získané z výrobných operácií a použité výrobky, ak boli zozbierané v danej krajine alebo na danom území a ak sú vhodné len na opätovné získanie surovín;

j) tovar vyrobený v danej krajine alebo na danom území výlučne z produktov uvedených v písmenách a) až i).

Článok 32

Tovar, na ktorého výrobe sa zúčastňuje viac ako jedna krajina alebo jedno územie

(Článok 60 ods. 2 kódexu)

V prípade tovaru uvedeného v prílohe 22-01 sa predpokladá, že sa podrobil poslednému podstatnému spracovaniu alebo opracovaniu, ktorého výsledkom je nový výrobok alebo ktoré predstavuje dôležitý stupeň výroby, v tej krajine alebo na tom území, kde sú splnené pravidlá stanovené v uvedenej prílohe alebo ktorá (resp. ktoré) sa na základe týchto pravidiel určí.

Článok 33

Operácie spracovania alebo opracovania, ktoré nie sú hospodársky odôvodnené

(Článok 60 ods. 2 kódexu)

Operácia spracovania alebo opracovania vykonaná v inej krajine alebo na inom území sa nepovažuje za hospodársky odôvodnenú, ak sa na základe dostupných skutočností zistí, že účelom takejto operácie bolo vyhnúť sa uplatňovaniu opatrení podľa článku 59 kódexu.

Na tovar v prílohe 22-01 sa uplatňujú zvyškové pravidlá kapitoly pre daný tovar.

V prípade tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha 22-01, platí, že ak sa posledné opracovanie alebo spracovanie nepovažuje za hospodársky odôvodnené, predpokladá sa, že tovar sa podrobil poslednému podstatnému a hospodársky odôvodnenému spracovaniu alebo opracovaniu, ktorého výsledkom je nový výrobok alebo ktoré predstavuje dôležitý stupeň výroby, v tej krajine alebo na tom území, kde má pôvod väčšia časť materiálov určená na základe hodnoty materiálov.

Článok 34

Minimálne operácie

(Článok 60 ods. 2 kódexu)

Za podstatné a hospodársky odôvodnené spracovanie alebo opracovanie sa na účely nadobudnutia pôvodu nepovažujú tieto operácie:

a) operácie, ktoré majú zabezpečiť zachovanie výrobkov v dobrom stave počas prepravy a skladovania (vetranie, rozloženie, sušenie, odstránenie poškodených častí a podobné operácie) alebo operácie, ktorými sa uľahčí odoslanie alebo preprava;

b) jednoduché operácie pozostávajúce z odstraňovania prachu, osievania alebo preosievania, triedenia, zatrieďovania, párovania, umývania, narezania;

c) zmeny balenia a rozdeľovanie a skladanie zásielok, jednoduché plnenie do fliaš, plechoviek, baniek, vriec, debien, škatúľ, pripevňovanie na lepenky alebo dosky a iné jednoduché baliarenské operácie;

d) zostavenie tovaru do súprav alebo kompletov alebo upravenie na predaj;

e) pripevnenie značiek, štítkov alebo iných podobných rozlišovacích znakov na výrobky alebo ich obaly;

f) jednoduchá montáž častí a súčasti výrobkov, aby tvorili kompletný výrobok;

g) demontáž alebo zmena použitia;

h) kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v písmenách a) až g).

Článok 35

Príslušenstvo, náhradné diely alebo nástroje

(Článok 60 kódexu)

1.  Príslušenstvo, náhradné diely alebo nástroje, ktoré sú dodané s ktorýmkoľvek tovarom uvedeným v triedach XVI, XVII a XVIII kombinovanej nomenklatúry a ktoré sú súčasťou jeho bežného vybavenia, sa považujú za predmety s rovnakým pôvodom ako daný tovar.

2.  Podstatné náhradné diely určené na použitie s ktorýmkoľvek tovarom uvedeným v triedach XVI, XVII a XVIII kombinovanej nomenklatúry, ktorý bol predtým prepustený do voľného obehu v Únii, sa považujú za tovar s rovnakým pôvodom ako daný tovar v prípade, že by začlenenie týchto podstatných náhradných dielov vo fáze výroby nebolo zmenilo jeho pôvod.

3.  Podstatné náhradné diely na účely tohto článku sú diely, ktoré sú:

a) komponenty, bez ktorých nemožno zaistiť riadne fungovanie zariadenia, stroja, prístroja alebo vozidla, ktoré boli prepustené do voľného obehu alebo predtým vyvezené, a

b) charakteristické pre tento tovar a

c) určené na bežnú údržbu a na výmenu dielov rovnakého druhu, ktoré sú poškodené alebo sa stali nepoužiteľné.

Článok 36

Neutrálne prvky a balenie

(Článok 60 kódexu)

1.  Na určenie toho, či má tovar pôvod v určitej krajine alebo na určitom území, sa nezohľadňuje pôvod týchto prvkov:

a) energia a palivo;

b) zariadenie a vybavenie;

c) stroje a nástroje;

d) materiály, ktoré nie sú a ani nemajú byť súčasťou konečného zloženia tovaru.

2.  Ak sa podľa všeobecného pravidla 5 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry uvedenej v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 ( 5 ) obalové materiály a obaly na účely zatriedenia považujú za súčasť výrobku, na účely určenia pôvodu sa na ne neprihliada okrem prípadov, keď je pravidlo v prílohe 22-01 pre dotknutý tovar založené na percentuálnom podiele pridanej hodnoty.Oddiel 2

Preferenčný pôvod

Článok 37

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto oddielu sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1. „zvýhodnená krajina“ je zvýhodnená krajina v rámci všeobecného systému preferencií (VSP) uvedená v prílohe II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 ( 6 );

2. „výroba“ je každé opracovanie alebo spracovanie vrátane montáže;

3. „materiál“ je každá zložka, surovina, komponent alebo časť alebo súčasť atď., ktoré sa použijú pri výrobe výrobku;

4. „výrobok“ je vyrábaný výrobok, a to aj vtedy, ak sa má použiť neskôr pri inej výrobnej operácii.

5. „tovar“ znamená materiál aj výrobky;

6. „dvojstranná kumulácia“ je systém, na základe ktorého sa môžu výrobky s pôvodom v Únii považovať za materiály s pôvodom v zvýhodnenej krajine, ak sú ďalej spracované alebo zapracované do výrobku v tejto zvýhodnenej krajine;

7. „kumulácia s Nórskom, so Švajčiarskom alebo s Tureckom“ je systém, na základe ktorého sa môžu výrobky s pôvodom v Nórsku, Švajčiarsku alebo Turecku považovať za materiály s pôvodom v zvýhodnenej krajine, ak sú ďalej spracované alebo zapracované do výrobku v tejto zvýhodnenej krajine a dovážajú sa do Únie;

8. „regionálna kumulácia“ je systém, v rámci ktorého sa výrobky, ktoré majú podľa tohto oddielu pôvod v krajine, ktorá je členom regionálnej skupiny, považujú za materiály s pôvodom v inej krajine rovnakej regionálnej skupiny (alebo v krajine inej regionálnej skupiny v prípade, že je možná kumulácia medzi skupinami), ak sú ďalej spracované alebo zapracované do tam vyrábaného výrobku;

9. „rozšírená kumulácia“ je systém, ktorý priznáva Komisia na základe žiadosti predloženej zvýhodnenou krajinou, v rámci ktorého sa určité materiály s pôvodom v krajine, s ktorou má Únia dohodu o voľnom obchode podľa článku XXIV platnej Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT), považujú za materiály s pôvodom v dotknutej zvýhodnenej krajine, ak sú ďalej spracované alebo zapracované do výrobku vyrábaného v tejto krajine;

10. „zastupiteľné materiály“ sú materiály rovnakého druhu a obchodnej kvality, s rovnakými technickými a fyzickými vlastnosťami, ktoré sa po zapracovaní do hotového výrobku nedajú navzájom rozlíšiť;

11. „regionálna skupina“ je skupina krajín, medzi ktorými sa uplatňuje regionálna kumulácia;

12. „colná hodnota“ je hodnota určená v súlade s Dohodou o uplatňovaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 (dohoda WTO o colnej hodnote);

13. „hodnota materiálov“ je colná hodnota použitých nepôvodných materiálov v čase dovozu alebo, ak táto hodnota nie je známa a nemožno ju zistiť, prvá zistiteľná cena zaplatená za tieto materiály v krajine výroby; ak je potrebné určiť hodnotu použitých pôvodných materiálov, toto písmeno by sa malo uplatniť mutatis mutandis;

14. „cena zo závodu“ je cena zaplatená za výrobok zo závodu výrobcovi, v ktorého podniku sa vykoná posledné opracovanie alebo spracovanie za predpokladu, že táto cena zahŕňa hodnotu všetkých použitých materiálov a všetky ostatné náklady spojené s jeho výrobou, po odpočítaní vnútroštátnych daní, ktoré sú alebo môžu byť vrátené pri vývoze získaného výrobku.

V prípade, že skutočná zaplatená cena nevyjadruje všetky náklady súvisiace s výrobou výrobku, ktoré boli skutočne vynaložené v krajine výroby, cenou zo závodu sa rozumie súčet všetkých týchto nákladov po odpočítaní vnútroštátnych daní, ktoré sú alebo môžu byť vrátené pri vývoze získaného výrobku.

Ak bolo posledné opracovanie alebo spracovanie zadané výrobcovi ako subdodávka, pojem „výrobca“ uvedený v prvom pododseku môže odkazovať na podnik, ktorý využil subdodávateľa;

15. „maximálny obsah nepôvodných materiálov“ je maximálny povolený obsah nepôvodných materiálov, pri dodržaní ktorého sa výroba považuje za opracovanie alebo spracovanie dostatočné na to, aby výrobok nadobudol status pôvodu. Možno ho vyjadriť ako percentuálny podiel ceny výrobku zo závodu alebo ako percentuálny podiel čistej hmotnosti týchto použitých materiálov, ktoré patria do konkrétnej skupiny kapitol, kapitoly, položky alebo podpoložky;

16. „čistá hmotnosť“ je hmotnosť samotného tovaru bez obalových materiálov a obalov akéhokoľvek druhu;

17. „kapitoly“, „položky“ a „podpoložky“ sú kapitoly, položky a podpoložky (štvormiestne alebo šesťmiestne číselné znaky) používané v nomenklatúre, ktorá tvorí harmonizovaný systém so zmenami podľa odporúčania Rady pre colnú spoluprácu z 26. júna 2004;

18. „zatriedený“ odkazuje na zatriedenie výrobku alebo materiálu do určitej položky alebo podpoložky harmonizovaného systému;

19. „zásielka“ znamená výrobky, ktoré sú buď:

a) zasielané naraz od jedného vývozcu jednému príjemcovi, alebo

b) dopravované na základe jednotného prepravného dokladu od vývozcu k príjemcovi, a ak takýto doklad neexistuje, na základe jednotnej faktúry;

20. „vývozca“ je osoba vyvážajúca tovar do Únie alebo do zvýhodnenej krajiny, ktorá je schopná preukázať pôvod tovaru, bez ohľadu na to, či je táto osoba výrobcom a či sama vykonáva vývozné formality;

21. „registrovaný vývozca“ je:

a) vývozca, ktorý je usadený v zvýhodnenej krajine a registrovaný u príslušných orgánov danej zvýhodnenej krajiny na účely vývozu výrobkov v rámci tohto systému, či už do Únie alebo do inej zvýhodnenej krajiny, s ktorou je možná regionálna kumulácia, alebo

▼M3

b) vývozca, ktorý je usadený v členskom štáte a registrovaný u colných orgánov daného členského štátu na účely vývozu výrobkov s pôvodom v Únii do krajiny alebo na územie, s ktorými má Únia preferenčné obchodné dojednanie, alebo

c) preposielateľ tovaru, ktorý je usadený v členskom štáte a registrovaný u colných orgánov daného členského štátu na účely vyhotovovania náhradných potvrdení o pôvode s cieľom preposlať pôvodné výrobky na iné miesto v rámci colného územia Únie alebo prípadne do Nórska alebo Švajčiarska (ďalej len „registrovaný preposielateľ“);

▼B

22. „potvrdenie o pôvode“ je potvrdenie vyhotovené vývozcom alebo preposielateľom tovaru, v ktorom sa uvádza, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje, spĺňajú pravidlá pôvodu v rámci tohto systému.Pododdiel 1

Vydávanie alebo vyhotovovanie dôkazov o pôvode

Článok 38

Prostriedky na podávanie žiadosti o informačné osvedčenia INF 4 a na ich vydávanie

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

1.  Žiadosť o informačné osvedčenie INF 4 možno podať inými prostriedkami než technikami elektronického spracovania údajov, pričom musí spĺňať požiadavky na údaje uvedené v prílohe 22-02.

2.  Informačné osvedčenie INF 4 spĺňa požiadavky na údaje uvedené v prílohe 22-02.

Článok 39

Prostriedky na podávanie žiadosti o povolenia schváleného vývozcu a na ich vydávanie

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Žiadosť o status schváleného vývozcu na účely vyhotovenia dôkazov o preferenčnom pôvode možno podať a povolenie schváleného vývozcu možno vystaviť inými prostriedkami než technikami elektronického spracovania údajov.

▼M3

Článok 40

Prostriedky na podávanie žiadosti o status registrovaného vývozcu a na výmenu informácií s registrovanými vývozcami

(Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu)

Na každú komunikáciu a výmenu informácií v súvislosti so žiadosťami a s rozhodnutiami týkajúcimi sa statusu registrovaného vývozcu a v súvislosti so všetkými následnými žiadosťami a úkonmi týkajúcimi sa správy uvedených rozhodnutí sa môžu používať iné prostriedky ako techniky elektronického spracovania údajov.

▼BPododdiel 2

Vymedzenie pojmu „pôvodné výrobky“uplatniteľné v rámci VSP Únie

Článok 41

Všeobecné zásady

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

Za výrobky s pôvodom v zvýhodnenej krajine sa považujú:

a) výrobky úplne získané v danej krajine v zmysle článku 44;

b) výrobky získané v danej krajine obsahujúce materiály, ktoré tam neboli úplne získané, za predpokladu, že tieto materiály prešli dostatočným opracovaním alebo spracovaním v zmysle článku 45.

Článok 42

Zásada teritoriality

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

1.  Podmienky nadobudnutia statusu pôvodu stanovené v tomto pododdiele musia byť splnené v dotknutej zvýhodnenej krajine.

2.  Pojem „zvýhodnená krajina“ v zmysle Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve (dohovor z Montego Bay, 10. decembra 1982) zahŕňa hranice teritoriálnych vôd danej krajiny a nemôže ich presahovať.

3.  Ak sa pôvodné výrobky vyvezené zo zvýhodnenej krajiny do inej krajiny vrátia, považujú sa za nepôvodné výrobky, pokiaľ nie je možné k spokojnosti príslušných orgánov preukázať splnenie týchto podmienok:

a) vrátené výrobky sú tie isté výrobky ako tie, ktoré boli vyvezené, a

b) v uvedenej krajine ani počas vývozu neprešli žiadnymi operáciami nad rámec operácií nevyhnutných na ich uchovanie v dobrom stave.

Článok 43

Zákaz manipulácie

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

1.  Výrobky navrhnuté na prepustenie do voľného obehu v Únii musia byť totožné s výrobkami vyvezenými zo zvýhodnenej krajiny, ktorá sa pokladá za krajinu ich pôvodu. Predtým, ako sa tieto výrobky navrhnú na prepustenie do voľného obehu, nesmú byť žiadnym spôsobom pozmenené, zmenené ani podrobené operáciám iným ako takým, ktoré ich majú uchovať v dobrom stave alebo ktoré spočívajú v pridaní alebo pripevnení značiek, štítkov, colných uzáver alebo akýchkoľvek iných dokladov na zaistenie súladu s osobitnými vnútroštátnymi požiadavkami uplatniteľnými v Únii.

2.  Výrobky dovezené do zvýhodnenej krajiny na účely kumulácie podľa článkov 53, 54, 55 alebo 56 musia byť totožné s výrobkami vyvezenými z krajiny, ktorá sa pokladá za krajinu ich pôvodu. Predtým, ako sa tieto výrobky v krajine dovozu navrhnú do príslušného colného režimu, nesmú byť žiadnym spôsobom pozmenené, zmenené ani podrobené operáciám iným ako takým, ktoré ich majú uchovať v dobrom stave.

3.  Výrobky možno skladovať pod podmienkou, že v krajine alebo krajinách tranzitu zostávajú pod colným dohľadom.

4.  Rozdelenie zásielok sa môže vykonať, ak ho uskutoční vývozca alebo sa uskutoční na zodpovednosť vývozcu, pod podmienkou, že dotknutý tovar zostáva v krajine alebo krajinách tranzitu pod colným dohľadom.

5.  Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa považujú za splnené, ak colné orgány nemajú dôvod o tom pochybovať; v takých prípadoch môžu colné orgány požiadať deklaranta, aby poskytol dôkaz o splnení podmienok, ktorý je možné poskytnúť akýmkoľvek spôsobom vrátane zmluvných prepravných dokladov, ako sú nákladné listy, alebo v podobe faktických či konkrétnych dôkazov založených na označení alebo číslovaní balení alebo akýchkoľvek dôkazov týkajúcich sa samotného tovaru.

Článok 44

Úplne získané výrobky

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

1.  Za úplne získané v zvýhodnenej krajine sa považujú:

a) nerastné produkty vyťažené z jej pôdy alebo z jej morského dna;

b) rastliny a rastlinné produkty vypestované alebo zozbierané v zvýhodnenej krajine;

c) živé zvieratá narodené a chované v zvýhodnenej krajine;

d) výrobky zo živých zvierat chovaných v zvýhodnenej krajine;

e) výrobky zo zabitých zvierat narodených a chovaných v zvýhodnenej krajine;

f) produkty získané lovom alebo rybolovom v zvýhodnenej krajine;

g) produkty akvakultúry, ak sú ryby, kôrovce a mäkkýše narodené a chované v zvýhodnenej krajine;

h) produkty morského rybolovu a iné produkty získané plavidlami zvýhodnenej krajiny z mora mimo teritoriálnych vôd;

i) výrobky vyrobené na palube spracovateľských plavidiel zvýhodnenej krajiny výlučne z produktov uvedených v písmene h);

j) použité predmety zozbierané v tejto krajine, ktoré sú vhodné len na opätovné získanie surovín;

k) odpad a zvyšky pochádzajúce z výrobných operácií uskutočnených v zvýhodnenej krajine;

l) produkty získané z morského dna alebo morského podložia nachádzajúceho sa mimo teritoriálnych vôd, ktoré má však zvýhodnená krajina výlučné právo využívať;

m) tovar vyrobený v zvýhodnenej krajine výlučne z produktov a výrobkov uvedených v písmenách a) až l).

2.  Pojmy „plavidlá zvýhodnenej krajiny“ a „spracovateľské plavidlá zvýhodnenej krajiny“ v odseku 1 písm. h) a i) sa uplatňujú len na plavidlá a spracovateľské plavidlá, ktoré spĺňajú všetky tieto podmienky:

a) sú registrované v zvýhodnenej krajine alebo v členskom štáte;

b) plavia sa pod vlajkou zvýhodnenej krajiny alebo členského štátu;

c) spĺňajú jednu z týchto podmienok:

i) aspoň z 50 % ich vlastnia štátni príslušníci zvýhodnenej krajiny alebo členských štátov, alebo

ii) vlastnia ich spoločnosti:

 ktoré majú ústredie a hlavnú prevádzkareň v zvýhodnenej krajine alebo v členských štátoch, a

 ktoré sú aspoň z 50 % vo vlastníctve zvýhodnenej krajiny alebo členských štátov alebo verejných subjektov alebo štátnych príslušníkov zvýhodnenej krajiny alebo členských štátov.

3.  Každá z podmienok uvedených v odseku 2 sa môže splniť v členských štátoch alebo v jednotlivých zvýhodnených krajinách, pokiaľ všetky zúčastnené zvýhodnené krajiny využívajú regionálnu kumuláciu v súlade s článkom 55 ods. 1 a 5. V takom prípade sa výrobky považujú podľa odseku 2 písm. b) za výrobky s pôvodom v zvýhodnenej krajine, pod vlajkou ktorej sa plavidlo alebo spracovateľské plavidlo plaví.

Prvý pododsek sa uplatňuje len vtedy, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 55 ods. 2 písm. a), c) a d).

Článok 45

Dostatočne opracované alebo spracované výrobky

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

1.  Bez toho, aby boli dotknuté články 47 a 48, sa výrobky, ktoré nie sú úplne získané v dotknutej zvýhodnenej krajine v zmysle článku 44, považujú za výrobky s pôvodom v tejto zvýhodnenej krajine za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené pre dotknutý tovar v zozname v prílohe 22-03.

2.  Ak sa výrobok, ktorý získal status pôvodu v niektorej krajine v súlade s odsekom 1, v tejto krajine ďalej spracúva a používa ako materiál na výrobu iného výrobku, nepôvodné materiály, ktoré mohli byť pri jeho výrobe použité, sa nezohľadňujú.

Článok 46

Priemery

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

1.  Pri každom výrobku sa určí, či boli splnené požiadavky stanovené v článku 45 ods. 1.

Ak sa však príslušné pravidlo zakladá na dodržaní maximálneho obsahu nepôvodných materiálov, hodnota nepôvodných materiálov sa môže vypočítať na základe priemeru tak, ako sa uvádza v odseku 2, aby sa zohľadnili výkyvy v nákladoch a výmenných kurzoch.

2.  V prípade uvedenom v odseku 1 druhom pododseku sa priemerná cena výrobku zo závodu vypočíta na základe súčtu cien zo závodu účtovaných pri každom predaji výrobkov uskutočnenom v predchádzajúcom účtovnom roku a priemerná hodnota použitých nepôvodných materiálov sa vypočíta na základe súčtu hodnôt všetkých nepôvodných materiálov použitých pri výrobe výrobkov za predchádzajúci účtovný rok určených v krajine vývozu, alebo v prípade, ak nie sú dostupné údaje za celý účtovný rok, za kratšie obdobie v trvaní najmenej troch mesiacov.

3.  Vývozcovia, ktorí sa rozhodnú pre výpočet na základe priemerov, používajú túto metódu dôsledne počas roka nasledujúceho po referenčnom účtovnom roku alebo prípadne počas roka nasledujúceho po kratšom období použitom ako referenčné obdobie. Túto metódu môžu prestať používať, ak počas daného účtovného roka alebo kratšieho reprezentatívneho obdobia v trvaní najmenej troch mesiacov zaznamenajú, že výkyvy v nákladoch alebo výmenných kurzoch, ktoré odôvodňovali používanie tejto metódy, už neexistujú.

4.  Priemery uvedené v odseku 2 sa použijú ako cena zo závodu, resp. hodnota nepôvodných materiálov, s cieľom zistiť dodržiavanie maximálneho obsahu nepôvodných materiálov.

Článok 47

Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

1.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, sa nasledujúce operácie považujú za nedostatočné opracovanie alebo spracovanie na to, aby zakladali status pôvodných výrobkov, bez ohľadu na to, či sú splnené požiadavky uvedené v článku 45:

a) konzervačné operácie, ktoré majú zabezpečiť, aby výrobky zostali v dobrom stave počas prepravy a skladovania;

b) rozdeľovanie a skladanie balení;

c) umývanie, čistenie; odstraňovanie prachu, hrdze, oleja, náteru alebo iných nánosov;

d) žehlenie alebo lisovanie textílií alebo textilných výrobkov;

e) jednoduché operácie súvisiace s natieraním a leštením;

f) lúpanie a čiastočné alebo úplné mletie ryže; leštenie a glazovanie obilnín a ryže;

g) operácie súvisiace s farbením alebo ochucovaním cukru alebo jeho tvarovaním do kociek; čiastočné alebo úplné mletie kryštálového cukru;

h) šúpanie, odkôstkovanie a lúskanie ovocia, orechov a zeleniny;

i) ostrenie, jednoduché brúsenie alebo jednoduché rezanie;

j) osievanie, preosievanie, triedenie, zatrieďovanie, preberanie, párovanie (vrátane zostavovania súprav predmetov);

k) jednoduché plnenie do fliaš, plechoviek, baniek, vriec, debien, škatúľ, pripevňovanie na lepenky alebo dosky a iné jednoduché baliarenské operácie;

l) pripevňovanie alebo tlač značiek, štítkov, log a podobných rozlišovacích znakov na výrobky alebo ich obaly;

m) jednoduché miešanie výrobkov, tiež rôzneho druhu; miešanie cukru s iným materiálom;

n) jednoduché pridávanie vody alebo riedenie, dehydratácia alebo denaturácia výrobkov;

o) jednoduché skladanie častí predmetov na vytvorenie kompletného predmetu alebo rozkladanie výrobkov na časti;

p) zabíjanie zvierat;

q) kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v písmenách a) až p).

2.  Na účely odseku 1 sa operácie považujú za jednoduché, keď na ich vykonanie nie sú potrebné žiadne osobité schopnosti alebo stroje, prístroje alebo nástroje osobitne vyrobené či nainštalované na tieto operácie.

3.  Pri určovaní, či sa opracovanie alebo spracovanie vykonané na danom výrobku má považovať za nedostatočné v zmysle odseku 1, sa zohľadnia všetky operácie vykonané na danom výrobku v zvýhodnenej krajine.

Článok 48

Všeobecná tolerancia

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

1.  Odchylne od článku 45 a s výhradou odsekov 2 a 3 tohto článku sa nepôvodné materiály, ktoré sa podľa podmienok stanovených v zozname v prílohe 22-03 pri výrobe daného výrobku nemajú použiť, môžu predsa len použiť, ak ich celková hodnota alebo odhadovaná čistá hmotnosť výrobku nepresahuje:

a) 15 % hmotnosti výrobku pri výrobkoch patriacich do ►C2  2. a 4. až 24. kapitoly harmonizovaného systému, s výnimkou spracovaných produktov rybolovu 16. kapitoly ◄ ;

b) 15 % ceny výrobku zo závodu pri ostatných výrobkoch, s výnimkou výrobkov patriacich do ►C2  50. až 63. kapitoly ◄ harmonizovaného systému, v prípade ktorých sa uplatňujú tolerancie uvedené v časti I poznámkach 6 a 7 prílohy 22-03.

2.  Ustanovenia odseku 1 nepovoľujú prekročiť percentuálne podiely maximálneho obsahu nepôvodných materiálov, ako sa uvádzajú v pravidlách stanovených v zozname v prílohe 22-03.

3.  Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na výrobky úplne získané v zvýhodnenej krajine v zmysle článku 44. Bez toho, aby bol dotknutý článok 47 a článok 49 ods. 2, sa však tolerancia stanovená v uvedených odsekoch vzťahuje na súhrn všetkých materiálov, ktoré sú použité pri výrobe výrobku a v prípade ktorých sa podľa pravidla stanoveného v zozname v prílohe 22-03 vyžaduje, aby tieto materiály boli úplne získané.

Článok 49

Určujúca jednotka

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

1.  Určujúcou jednotkou na uplatnenie ustanovení tohto pododdielu je konkrétny výrobok, ktorý sa považuje za základnú jednotku pri určovaní zatriedenia podľa harmonizovaného systému.

2.  Ak zásielka pozostáva z niekoľkých totožných výrobkov zatriedených do rovnakej položky harmonizovaného systému, každý výrobok sa pri uplatňovaní ustanovení tohto pododdielu posudzuje jednotlivo.

3.  Ak sa podľa ►C2  všeobecného interpretačného pravidla 5 ◄ harmonizovaného systému spolu s výrobkom zatriedi aj jeho obal, potom sa na účely určenia pôvodu obal posudzuje spolu s výrobkom.

Článok 50

Príslušenstvo, náhradné diely a nástroje

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

Príslušenstvo, náhradné diely a nástroje, ktoré sa odosielajú so zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom a ktoré sú súčasťou bežného vybavenia a sú zahrnuté v ich cene zo závodu, sa spolu s daným zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom považujú za jeden celok.

Článok 51

Súpravy

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

Súpravy vymedzené vo ►C2  všeobecnom interpretačnom pravidle 3 b) ◄ harmonizovaného systému sa považujú za pôvodné, ak všetky výrobky, z ktorých sa skladajú, sú pôvodné výrobky.

Ak sa však súprava skladá z pôvodných a nepôvodných výrobkov, považuje sa ako celok za pôvodnú za predpokladu, že hodnota nepôvodných výrobkov nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu.

Článok 52

Neutrálne prvky

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

Pri určovaní toho, či je výrobok pôvodným výrobkom, sa neprihliada na pôvod nasledujúcich prvkov, ktoré sa môžu použiť pri jeho výrobe:

a) energia a palivo;

b) zariadenie a vybavenie;

c) stroje a nástroje;

d) akýkoľvek iný tovar, ktorý nie je a ani nemá byť súčasťou konečného zloženia výrobku.Pododdiel 3

Pravidlá kumulácie a spravovanie materiálov na skladeuplatniteľné v rámci VSP Únie

Článok 53

Dvojstranná kumulácia

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

Dvojstranná kumulácia umožňuje, aby sa výrobky s pôvodom v Únii považovali za materiály s pôvodom v zvýhodnenej krajine, ak sú zapracované do výrobku vyrábaného v tejto krajine za predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v danej krajine presahuje rámec operácií opísaných v článku 47 ods. 1.

▼M3

Na vývoz z Únie do zvýhodnenej krajiny na účely dvojstrannej kumulácie sa uplatňujú mutatis mutandis články 41 až 52 tohto nariadenia a článok 108 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447.

▼B

Článok 54

Kumulácia s Nórskom, so Švajčiarskom alebo s Tureckom

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

1.  Kumulácia s Nórskom, so Švajčiarskom alebo s Tureckom umožňuje, aby sa výrobky s pôvodom v týchto krajinách považovali za materiály s pôvodom v zvýhodnenej krajine, za predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v uvedených krajinách presahuje rámec operácií opísaných v článku 47 ods. 1.

2.  Kumulácia s Nórskom, so Švajčiarskom alebo s Tureckom sa nevzťahuje na výrobky patriace do ►C2  1. až 24. kapitoly ◄ harmonizovaného systému.

Článok 55

Regionálna kumulácia

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

1.  Regionálna kumulácia sa vzťahuje na tieto štyri samostatné regionálne skupiny:

a) Skupina I: Brunej, Kambodža, Indonézia, Laos, Malajzia, Mjanmarsko/Barma, Filipíny, Thajsko, Vietnam;

b) Skupina II: Bolívia, Kolumbia, Kostarika, Ekvádor, Salvádor, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama, Peru, Venezuela;

c) Skupina III: Bangladéš, Bhután, India, Maldivy, Nepál, Pakistan, Srí Lanka;

d) Skupina IV: Argentína, Brazília, Paraguaj a Uruguaj.

2.  Regionálna kumulácia medzi krajinami v rámci rovnakej skupiny sa uplatňuje len vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:

a) krajiny zúčastňujúce sa na kumulácii sú v čase vývozu výrobku do Únie zvýhodnenými krajinami, v prípade ktorých preferenčné opatrenia neboli dočasne zrušené v súlade s nariadením (EÚ) č. 978/2012;

b) na účely regionálnej kumulácie medzi krajinami regionálnej skupiny sa uplatňujú pravidlá pôvodu stanovené v pododdiele 2;

c) krajiny regionálnej skupiny sa zaviazali, že budú:

i) dodržiavať ustanovenia tohto pododdielu alebo zabezpečovať ich dodržiavanie a

ii) zabezpečovať potrebnú administratívnu spoluprácu, aby sa zaistila správna implementácia tohto pododdielu tak so zreteľom na Úniu, ako aj medzi nimi;

d) sekretariát danej regionálnej skupiny alebo iný príslušný spoločný subjekt zastupujúci všetkých členov príslušnej regionálnej skupiny oznámil Komisii záväzky uvedené v písmene c).

Na účely písmena b) platí, že ak kvalifikujúca operácia stanovená prílohe 22-03 časti II nie je rovnaká pre všetky krajiny zúčastňujúce sa na kumulácii, pôvod výrobkov vyvážaných z jednej krajiny regionálnej skupiny do druhej sa na účely regionálnej kumulácie určí na základe pravidla, ktoré by sa uplatňovalo, keby sa výrobky vyvážali do Únie.

Ak krajiny regionálnej skupiny splnili ustanovenia prvého pododseku písm. c) a d) už pred 1. januárom 2011, nový záväzok sa nevyžaduje.

3.  Materiály uvedené v prílohe 22-04 sú vylúčené z regionálnej kumulácie stanovenej v odseku 2 v prípade, že:

a) colné preferencie uplatniteľné v Únii nie sú pre všetky krajiny zúčastňujúce sa na kumulácii rovnaké a

b)  ►C4  na dotknuté materiály by sa vďaka kumulácii vzťahovalo priaznivejšie sadzobné zaobchádzanie než sadzobné zaobchádzanie ◄ , ktoré by sa na ne vzťahovalo, keby sa do Únie vyvážali priamo.

▼M3

4.  Regionálna kumulácia medzi zvýhodnenými krajinami rovnakej regionálnej skupiny sa uplatňuje výlučne pod podmienkou, že opracovanie alebo spracovanie vykonané vo zvýhodnenej krajine, kde sú materiály ďalej spracované alebo zapracované, presahuje rámec operácií opísaných v článku 47 ods. 1 a v prípade textilných výrobkov aj rámec operácií uvedených v prílohe 22-05.

Ak podmienka stanovená v prvom pododseku nie je splnená, krajina, ktorá sa má uviesť ako krajina pôvodu v dôkaze o pôvode vydanom alebo vyhotovenom na účely vývozu výrobkov do Únie, je tá krajina regionálnej skupiny, v ktorej majú pôvod materiály použité pri výrobe konečného výrobku predstavujúce najväčší podiel z hľadiska hodnoty.

▼B

5.  Komisia môže na žiadosť orgánov zvýhodnenej krajiny skupiny I alebo skupiny III udeliť regionálnu kumuláciu medzi týmito krajinami za predpokladu, že Komisia bude považovať za splnenú každú z týchto podmienok:

a) sú splnené podmienky stanovené v odseku 2 písm. a) a b) a

b) krajiny, ktoré sa majú zapojiť do takejto regionálnej kumulácie, sa zaviazali a spoločne oznámili Komisii svoj záväzok:

i) dodržiavať alebo zabezpečovať dodržiavanie ustanovení tohto pododdielu, pododdielu 2 a všetkých ostatných ustanovení týkajúcich sa vykonávania pravidiel pôvodu a

ii) zabezpečovať potrebnú administratívnu spoluprácu, aby sa zaistila správna implementácia tohto pododdielu a pododdielu 2 so zreteľom na Úniu, ako aj medzi nimi.

Žiadosť uvedená v prvom pododseku sa podloží dôkazmi o splnení podmienok stanovených v danom pododseku. Žiadosť je adresovaná Komisii. Komisia pri rozhodovaní o žiadosti zohľadní všetky prvky súvisiace s kumuláciou považované za relevantné, a to vrátane materiálov, ktorých sa má kumulácia týkať.

▼M3

6.  Ak sa udelí regionálna kumulácia medzi zvýhodnenými krajinami skupiny I alebo skupiny III, umožní sa ňou, aby sa materiály s pôvodom v krajine jednej regionálnej skupiny považovali za materiály s pôvodom v krajine druhej regionálnej skupiny, ak sú zapracované do tam získaného výrobku, za predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v druhej zvýhodnenej krajine presahuje rámec operácií opísaných v článku 47 ods. 1 a v prípade textilných výrobkov aj rámec operácií uvedených v prílohe 22-05.

Ak podmienka stanovená v prvom pododseku nie je splnená, krajina, ktorá sa má uviesť ako krajina pôvodu v dôkaze o pôvode na účely vývozu výrobkov do Únie, je krajina zúčastňujúca sa na kumulácii, v ktorej majú pôvod materiály použité pri výrobe konečného výrobku predstavujúce najväčší podiel z hľadiska hodnoty.

▼B

7.  Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie (sérii C) dátum, ktorým kumulácia medzi krajinami skupiny I a skupiny III stanovená v odseku 5 nadobúda účinnosť, zoznam krajín zúčastňujúcich sa na tejto kumulácii a prípadne zoznam materiálov, pri ktorých sa kumulácia uplatňuje.

▼M3

8.  Na vývoz z jednej zvýhodnenej krajiny do inej zvýhodnenej krajiny na účely regionálnej kumulácie sa uplatňujú mutatis mutandis články 41 až 52 tohto nariadenia a články 108 až 111 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447.

▼B

Článok 56

Rozšírená kumulácia

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

1.  Komisia môže na žiadosť orgánov zvýhodnenej krajiny udeliť rozšírenú kumuláciu medzi zvýhodnenou krajinou a krajinou, s ktorou má Únia dohodu o voľnom obchode podľa článku XXIV platnej Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT), ak je splnená každá z týchto podmienok:

a) krajiny zúčastňujúce sa na kumulácii sa zaviazali, že budú dodržiavať alebo zabezpečovať dodržiavanie ustanovení tohto pododdielu, pododdielu 2 a všetkých ostatných ustanovení týkajúcich sa vykonávania pravidiel pôvodu a že budú zabezpečovať potrebnú administratívnu spoluprácu na zaistenie správneho vykonávania tohto pododdielu a pododdielu 2 so zreteľom na Úniu, ako aj medzi nimi;

b) dotknutá zvýhodnená krajina oznámila Komisii záväzok uvedený v písmene a).

Žiadosť uvedená v prvom pododseku obsahuje zoznam materiálov, na ktoré sa kumulácia vzťahuje, a podloží sa dôkazmi o splnení podmienok stanovených v prvom pododseku písm. a) a b). Žiadosť je adresovaná Komisii. Ak sa dotknuté materiály zmenia, predloží sa nová žiadosť.

Materiály patriace do ►C2  1. až 24. kapitoly ◄ harmonizovaného systému sú z rozšírenej kumulácie vylúčené.

2.  V prípadoch rozšírenej kumulácie uvedenej v odseku 1 sa pôvod použitých materiálov a uplatniteľný listinný dôkaz o pôvode tovaru určí v súlade s pravidlami stanovenými v príslušnej dohode o voľnom obchode. Pôvod výrobkov, ktoré sa majú vyviezť do Únie, sa určí v súlade s pravidlami pôvodu stanovenými v pododdiele 2.

Aby získaný výrobok nadobudol status pôvodu, nie je nutné, aby materiály s pôvodom v krajine, s ktorou má Únia dohodu o voľnom obchode, a ktoré sú v zvýhodnenej krajine použité pri výrobe výrobku určeného na vývoz do Únie, prešli dostatočným opracovaním alebo spracovaním tovaru za predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v dotknutej zvýhodnenej krajine presahuje rámec operácií uvedených v článku 47 ods. 1.

3.  Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie (sérii C) dátum, ktorým rozšírená kumulácia nadobúda účinnosť, zoznam krajín zúčastňujúcich sa na tejto kumulácii a zoznam materiálov, pri ktorých sa kumulácia uplatňuje.

Článok 57

Uplatňovanie dvojstrannej kumulácie alebo kumulácie s Nórskom, so Švajčiarskom alebo s Tureckom v kombinácii s regionálnou kumuláciou

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

V prípade dvojstrannej kumulácie alebo kumulácie s Nórskom, so Švajčiarskom alebo s Tureckom v kombinácii s regionálnou kumuláciou získaný výrobok nadobudne status pôvodu jednej z krajín dotknutej regionálnej skupiny, ktorá sa určí v súlade s článkom 55 ods. 4 prvým a druhým pododsekom alebo prípadne v súlade článkom 55 ods. 6 prvým a druhým pododsekom.

Článok 58

Účtovné delenie materiálov na sklade u vývozcov z Únie

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

1.  Ak sa pri opracovaní alebo spracovaní výrobku používajú pôvodné a nepôvodné zastupiteľné materiály, colné orgány členských štátov môžu na písomnú žiadosť hospodárskych subjektov usadených na colnom území Únie povoliť spravovanie materiálov v Únii na účely následného vývozu do zvýhodnenej krajiny v rámci dvojstrannej kumulácie pomocou metódy účtovného delenia bez toho, aby sa materiály uchovávali v skladoch oddelene.

2.  Colné orgány členských štátov môžu podmieniť udelenie povolenia podľa odseku 1 podmienkami, ktoré považujú za primerané.

Povolenie sa udelí len vtedy, ak sa dá použitím metódy uvedenej v odseku 1 zabezpečiť, že množstvo získaných výrobkov, ktoré by sa mohli považovať za „výrobky s pôvodom v Únii“, bude vždy rovnaké ako množstvo, ktoré by sa získalo použitím metódy fyzického oddelenia skladových zásob.

Ak sa táto metóda povolí, uplatňuje sa a jej uplatňovanie sa zaznamenáva na základe všeobecných účtovných zásad platných v Únii.

3.  Subjekt oprávnený na používanie metódy uvedenej v odseku 1 vyhotovuje dôkazy o pôvode daného množstva výrobkov, ktoré sa môžu považovať za výrobky s pôvodom v Únii, alebo – dokým sa nezačne uplatňovať systém registrovaných vývozcov – žiada o vystavenie týchto dôkazov. Na požiadanie colných orgánov členských štátov uvedený subjekt poskytne vyhlásenie o spôsobe spravovania uvedeného množstva výrobkov.

4.  Colné orgány členských štátov dohliadajú na používanie povolenia uvedeného v odseku 1.

Povolenie môžu odňať v týchto prípadoch:

a) držiteľ povolenie zneužíva, a to akýmkoľvek spôsobom, alebo

b) držiteľ nespĺňa niektorú z ostatných podmienok stanovených v tomto pododdiele, pododdiele 2 a vo všetkých ostatných ustanoveniach týkajúcich sa vykonávania pravidiel pôvodu.Pododdiel 4

Vymedzenie pojmu pôvodné výrobky uplatniteľného v rámci pravidiel pôvodu na účely preferenčných sadzobných opatrení prijatých Úniou jednostranne pre určité krajiny alebo územia

Článok 59

Všeobecné požiadavky

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

1.  Na účely ustanovení týkajúcich sa preferenčných sadzobných opatrení, ktoré Únia jednostranne prijala v prípade určitých krajín, skupín krajín alebo území (ďalej len „zvýhodnená krajina alebo územie“), s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú v pododdiele 2 tohto oddielu, a zámorských krajín a území pridružených k Únii, sa za výrobky s pôvodom v zvýhodnenej krajine alebo území považujú tieto výrobky:

a) výrobky úplne získané v danej zvýhodnenej krajine alebo území v zmysle článku 60;

b) výrobky získané v danej zvýhodnenej krajine alebo území, pri výrobe ktorých sa použijú iné výrobky ako výrobky uvedené v písmene a) za predpokladu, že tieto výrobky boli dostatočne opracované alebo spracované v zmysle článku 61.

2.  Na účely tohto pododdielu sa v zmysle odseku 3 tohto článku výrobky s pôvodom v Únii, ktoré boli v zvýhodnenej krajine alebo území opracované alebo spracované nad rámec opracovania alebo spracovania opísaného v článku 62, považujú za výrobky s pôvodom v zvýhodnenej krajine alebo území.

3.  Odsek 1 sa pri zisťovaní pôvodu výrobkov získaných v Únii uplatňuje mutatis mutandis.

Článok 60

Úplne získané výrobky

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

1.  Za úplne získané v zvýhodnenej krajine alebo území alebo v Únii sa považujú:

a) nerastné produkty vyťažené z jej pôdy alebo z jej morského dna;

b) rastlinné produkty zozbierané v zvýhodnenej krajine alebo v Únii;

c) živé zvieratá narodené a chované v zvýhodnenej krajine alebo v Únii;

d) výrobky zo živých zvierat chovaných v zvýhodnenej krajine alebo v Únii;

e) výrobky zo zabitých zvierat narodených a chovaných v zvýhodnenej krajine alebo v Únii;

f) produkty získané lovom alebo rybolovom v zvýhodnenej krajine alebo v Únii;

g) produkty morského rybolovu a iné produkty získané plavidlami zvýhodnenej krajiny alebo územia alebo Únie z mora mimo teritoriálnych vôd;

h) výrobky vyrobené na palube spracovateľských plavidiel zvýhodnenej krajiny alebo územia alebo Únie výlučne z produktov uvedených v písmene g);

i) použité predmety zozbierané v zvýhodnenej krajine alebo v Únii, ktoré sú vhodné len na opätovné získanie surovín;

j) odpad a zvyšky pochádzajúce z výrobných operácií uskutočnených v zvýhodnenej krajine alebo v Únii;

k) produkty získané z morského dna alebo morského podložia nachádzajúceho sa mimo vlastných teritoriálnych vôd, ktoré však má zvýhodnená krajina alebo územie alebo členský štát výlučné právo využívať;

l) tovar vyrobený v zvýhodnenej krajine alebo v Únii výlučne z produktov a výrobkov uvedených v písmenách a) až k).

2.  Pojmy „plavidlá zvýhodnenej krajiny alebo územia alebo Únie“ a „spracovateľské plavidlá zvýhodnenej krajiny alebo územia alebo Únie“ v odseku 1 písm. g) a h) sa uplatňujú len na plavidlá a spracovateľské plavidlá, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

a) sú registrované alebo evidované v zvýhodnenej krajine alebo území alebo v členskom štáte;

b) plavia sa pod vlajkou zvýhodnenej krajiny alebo územia alebo členského štátu;

c) aspoň z 50 % ich vlastnia štátni príslušníci zvýhodnenej krajiny alebo územia alebo členských štátov alebo spoločnosť, ktorá má ústredie v tejto zvýhodnenej krajine alebo území alebo v jednom z členských štátov, a ktorej manažér alebo manažéri, predseda správnej rady alebo dozornej rady a väčšina členov týchto rád sú štátni príslušníci tejto zvýhodnenej krajiny alebo územia alebo členských štátov, a okrem toho, v prípade spoločností aspoň polovica kapitálu patrí tejto zvýhodnenej krajine alebo územiu alebo členským štátom alebo verejným orgánom alebo štátnym príslušníkom tejto zvýhodnenej krajiny alebo územia alebo členských štátov;

d) kapitán a dôstojníci plavidiel a spracovateľských plavidiel sú štátnymi príslušníkmi zvýhodnenej krajiny alebo územia alebo členských štátov;

e) najmenej 75 % posádky tvoria štátni príslušníci zvýhodnenej krajiny alebo územia alebo členských štátov.

3.  Pojmy „zvýhodnená krajina alebo územie“ a „Únia“ sa vzťahujú aj na teritoriálne vody danej zvýhodnenej krajiny alebo územia alebo členských štátov.

4.  Plavidlá plávajúce na šírom mori, vrátane spracovateľských plavidiel, na ktorých sa prepracúvajú alebo spracúvajú ulovené ryby, sa považujú za súčasť územia zvýhodnenej krajiny alebo územia alebo členského štátu, ku ktorým patria, za predpokladu, že spĺňajú podmienky stanovené v odseku 2.

Článok 61

Dostatočne opracované alebo spracované výrobky

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

Na účely článku 59 sa výrobky, ktoré nie sú úplne získané v zvýhodnenej krajine alebo území alebo v Únii, považujú za dostatočne opracované alebo spracované, ak sú splnené podmienky stanovené v zozname v prílohe 22-11.

Uvedené podmienky stanovujú pre všetky výrobky, na ktoré sa vzťahuje tento pododdiel, opracovanie alebo spracovanie, ktoré sa musí vykonať na nepôvodných materiáloch použitých pri výrobe, pričom sa uplatňujú len vo vzťahu k takýmto materiálom.

Ak sa výrobok, ktorý získal status pôvodu splnením podmienok uvedených v zozname, použije pri výrobe iného výrobku, nevzťahujú sa naň podmienky platné pre výrobok, do ktorého je zapracovaný, ani sa nezohľadňujú nepôvodné materiály, ktoré mohli byť pri jeho výrobe použité.

Článok 62

Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

1.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, sa nasledujúce operácie považujú za nedostatočné opracovanie alebo spracovanie na to, aby zakladali status pôvodných výrobkov, bez ohľadu na to, či sú splnené požiadavky uvedené v článku 61:

a) konzervačné operácie, ktoré majú zabezpečiť, aby výrobky zostali v dobrom stave počas prepravy a skladovania;

b) rozdeľovanie a skladanie balení;

c) umývanie, čistenie; odstraňovanie prachu, hrdze, oleja, náteru alebo iných nánosov;

d) žehlenie alebo lisovanie textílií alebo textilných výrobkov;

e) jednoduché operácie súvisiace s natieraním a leštením;

f) lúpanie, čiastočné alebo úplné mletie, leštenie a glazovanie obilnín a ryže;

g) operácie súvisiace s farbením alebo ochucovaním cukru alebo jeho tvarovaním do kociek; čiastočné alebo úplné mletie cukru;

h) šúpanie, odkôstkovanie a lúskanie ovocia, orechov a zeleniny;

i) ostrenie, jednoduché brúsenie alebo jednoduché rezanie;

j) osievanie, preosievanie, triedenie, zatrieďovanie, preberanie, párovanie; (vrátane zostavovania súprav predmetov);

k) jednoduché plnenie do fliaš, plechoviek, baniek, vriec, debien, škatúľ, pripevňovanie na lepenky alebo dosky a iné jednoduché baliarenské operácie;

l) pripevňovanie alebo tlač značiek, štítkov, log a podobných rozlišovacích znakov na výrobky alebo ich obaly;

m) jednoduché miešanie výrobkov, tiež rôzneho druhu; miešanie cukru s iným materiálom;

n) jednoduché pridávanie vody alebo riedenie, dehydratácia alebo denaturácia výrobkov,

o) jednoduché skladanie častí predmetov na vytvorenie kompletného predmetu alebo rozloženie výrobkov na časti;

p) zabíjanie zvierat;

q) kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v písmenách a) až p).

2.  Pri určovaní, či sa opracovanie alebo spracovanie vykonané na danom výrobku má považovať za nedostatočné v zmysle odseku 1, sa vezmú spolu do úvahy všetky operácie vykonané na danom výrobku buď v zvýhodnenej krajine alebo území, alebo v Únii.

Článok 63

Určujúca jednotka

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

1.  Určujúcou jednotkou na uplatnenie ustanovení tohto pododdielu je konkrétny výrobok, ktorý sa považuje za základnú jednotku pri určovaní zatriedenia s použitím nomenklatúry harmonizovaného systému.

Z toho potom vyplýva, že:

a) ak je výrobok pozostávajúci zo súpravy alebo zostavy predmetov zatriedený podľa pravidiel harmonizovaného systému do jednej položky, určujúcu jednotku tvorí tento celok;

b) ak zásielka pozostáva z viacerých totožných výrobkov zatriedených do rovnakej položky harmonizovaného systému, každý výrobok sa pri uplatňovaní ustanovení tohto pododdielu musí posudzovať jednotlivo.

2.  Ak sa podľa ►C2  všeobecného interpretačného pravidla 5 ◄ harmonizovaného systému spolu s výrobkom zahrnie aj jeho obal, potom sa tento obal zahrnie aj na účely určenia pôvodu.

Článok 64

Všeobecná tolerancia

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

1.  Odchylne od ustanovení článku 61 možno pri výrobe daného výrobku použiť aj nepôvodné materiály za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 10 % ceny výrobku zo závodu.

Ak je v zozname uvedené jedno alebo viacero percentuálnych obmedzení pre maximálnu hodnotu nepôvodných materiálov, nesmú sa uplatnením prvého pododseku takéto percentuálne obmedzenia prekročiť.

2.  Odsek 1 sa nevzťahuje na výrobky patriace do ►C2  50. až 63. kapitoly ◄ harmonizovaného systému.

Článok 65

Príslušenstvo, náhradné diely a nástroje

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

Príslušenstvo, náhradné diely a nástroje odoslané so zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom, ktoré sú súčasťou bežného vybavenia a sú zahrnuté v ich cene alebo ktoré nie sú fakturované osobitne, sa považujú s predmetným zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom za jeden celok.

Článok 66

Súpravy

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

Súpravy vymedzené vo ►C2  všeobecnom interpretačnom pravidle 3 ◄ harmonizovaného systému sa považujú za pôvodné, ak všetky výrobky, z ktorých sa skladajú, sú pôvodné výrobky. Ak sa však súprava skladá z pôvodných a nepôvodných výrobkov, považuje sa ako celok za pôvodnú za predpokladu, že hodnota nepôvodných výrobkov nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu.

Článok 67

Neutrálne prvky

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

Pri určovaní toho, či je výrobok pôvodným výrobkom, nie je potrebné určiť pôvod nasledujúcich prvkov, ktoré sa môžu použiť pri jeho výrobe:

a) energia a palivo;

b) zariadenie a vybavenie;

c) stroje a nástroje;

d) tovar, ktorý nie je a ani nemá byť súčasťou konečného zloženia výrobku.Pododdiel 5

Teritoriálne požiadavky uplatniteľné v rámci pravidiel pôvodu na účely preferenčných sadzobných opatrení prijatých Úniou jednostranne pre určité krajiny alebo územia

Článok 68

Zásada teritoriality

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

Podmienky nadobudnutia statusu pôvodu stanovené v pododdiele 4 a tomto pododdiele musia byť spĺňané po celý čas v zvýhodnenej krajine alebo území alebo v Únii.

Ak sa pôvodné výrobky vyvezené zo zvýhodnenej krajiny alebo územia alebo z Únie do inej krajiny vrátia, považujú sa za nepôvodné výrobky, pokiaľ nie je možné k spokojnosti príslušných orgánov preukázať splnenie týchto podmienok:

a) vrátené výrobky sú tie isté výrobky ako tie, ktoré boli vyvezené;

b) v danej krajine a ani počas vývozu neprešli žiadnou operáciou nad rámec operácií nevyhnutných na ich uchovanie v dobrom stave.

Článok 69

Priama doprava

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

1.  Tieto výrobky sa považujú za prepravené priamo zo zvýhodnenej krajiny alebo územia do Únie alebo z Únie do zvýhodnenej krajiny alebo územia:

a) výrobky prepravené bez prechodu cez územie akejkoľvek inej krajiny;

b) výrobky, ktoré predstavujú jedinú zásielku prepravovanú cez územia iných krajín, než je zvýhodnená krajina alebo územie alebo Únia, a, ak k tomu dôjde, s prekládkou alebo dočasným uskladnením v uvedených krajinách, za predpokladu, že výrobky zostanú pod dohľadom colných orgánov v krajine tranzitu alebo uskladnenia a že nie sú podrobené iným operáciám, než je vykládka, prekládka alebo akákoľvek operácia určená na ich uchovanie v dobrom stave;

c) výrobky, ktoré sú bez prerušenia prepravované potrubím cez územie iné než vyvážajúcej zvýhodnenej krajiny alebo územia alebo Únie.

2.  Dôkaz, že podmienky uvedené v odseku 1 písm. b) sú splnené, sa musí poskytnúť príslušným colným orgánom, a to predložením jedného z týchto dokladov:

a) jednotného prepravného dokladu, ktorý sa vzťahuje na prechod z vyvážajúcej krajiny cez krajinu tranzitu;

b) osvedčenia vydaného colnými orgánmi krajiny tranzitu:

i) ktoré obsahuje presný opis výrobkov;

ii) v ktorom sa uvádzajú dátumy vyloženia a preloženia výrobkov a prípadne názvy lodí alebo iných použitých dopravných prostriedkov a

iii) ktorým sa osvedčujú podmienky, za ktorých výrobky ostávali v krajine tranzitu;

c) alebo, ak sa tieto nepredložia, predložením akýchkoľvek preukazných dokladov.

Článok 70

Výstavy

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

1.  Pôvodné výrobky zasielané zo zvýhodnenej krajiny alebo územia na výstavu do inej krajiny a po výstave predané na dovoz do Únie sú pri dovoze zvýhodnené na základe colných preferencií podľa článku 59 za predpokladu, že spĺňajú požiadavky pododdielu 4 a tohto pododdielu, ktoré ich oprávňujú na to, aby sa považovali za výrobky s pôvodom v danej zvýhodnenej krajine alebo území, a za predpokladu preukázania k spokojnosti príslušných colných orgánov Únie, že:

a) vývozca odoslal tieto výrobky zo zvýhodnenej krajiny alebo územia priamo do krajiny, v ktorej sa výstava koná, a vystavil ich tam;

b) vývozca tieto výrobky predal alebo iným spôsobom prenechal osobe v Únii;

c) výrobky boli do Únie odoslané počas výstavy alebo ihneď po nej v stave, v akom boli na výstavu poslané;

d) výrobky neboli od ich odoslania na výstavu použité na žiadny iný účel než na ich predvedenie na výstave.

2.  Sprievodné osvedčenie EUR.1 sa predkladá colným orgánom Únie obvyklým spôsobom. Musí sa v ňom uviesť názov a adresa výstavy. V prípade potreby sa môže vyžadovať ďalší listinný dôkaz o povahe výrobkov a podmienkach, za akých boli vystavované.

3.  Odsek 1 sa vzťahuje na všetky obchodné, priemyselné, poľnohospodárske alebo umelecké výstavy, veľtrhy alebo podobné verejné akcie, ktoré nie sú organizované na súkromné účely v obchodoch ani v podnikateľských priestoroch na účely predaja zahraničných výrobkov a počas ktorých výrobky zostávajú pod colným dohľadom.KAPITOLA 2

Hodnota tovaru na colné účely

Článok 71

Zjednodušenie

(Článok 73 kódexu)

1.  Povolenie uvedené v článku 73 kódexu sa môže udeliť, ak sú splnené tieto podmienky:

a) uplatnenie postupu uvedeného v článku 166 kódexu by za daných okolností predstavovalo neprimerané administratívne náklady;

b) stanovená colná hodnota sa nebude výrazne líšiť od hodnoty stanovenej v prípade neexistencie povolenia.

2.  Povolenie sa udelí pod podmienkou, že žiadateľ spĺňa tieto podmienky:

a) spĺňa kritérium stanovené v článku 39 písm. a) kódexu;

b) vedie účtovný systém, ktorý je v súlade so všeobecne prijatými účtovnými zásadami uplatňovanými v členskom štáte, kde sa účty vedú, a ktorý uľahčí colné kontroly založené na audite. V rámci tohto účtovného systému sa uchováva historický záznam údajov, ktorým sa zaisťuje kontrolný záznam od okamihu vloženia údaju do spisu;

c) má také administratívne usporiadanie, ktoré zodpovedá druhu a veľkosti podniku a ktoré je vhodné na riadenie toku tovaru, a vykonáva vnútorné kontroly umožňujúce odhaliť nezákonné alebo neregulárne transakcie.HLAVA III

COLNÝ DLH A ZÁRUKYKAPITOLA 1

Vznik colného dlhuOddiel 1

Spoločné ustanovenia pre colný dlh pri dovoze a vývozePododdiel 1

Pravidlá pre výpočet sumy dovozného alebo vývozného cla

Článok 72

Výpočet sumy dovozného cla v prípade zušľachtených výrobkov získaných v colnom režime aktívny zušľachťovací styk

(Článok 86 ods. 3 kódexu)

1.  Na určenie sumy dovozného cla, ktoré sa má vymerať na zušľachtené výrobky v súlade s článkom 86 ods. 3 kódexu, sa v súlade s odsekmi 2 až 6 určí množstvo tovaru umiestneného do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, ktoré sa považuje za prítomné v zušľachtených výrobkoch, pri ktorých vzniká colný dlh.

2.  Metóda kvantitatívneho merítka stanovená v odsekoch 3 a 4 sa uplatňuje v týchto prípadoch:

a) ak sa zo spracovateľských operácií získal len jeden druh zušľachtených výrobkov;

b) ak sa zo spracovateľských operácií získali rôzne druhy zušľachtených výrobkov, pričom sa zložky alebo komponenty tovaru, ktorý bol umiestnený do daného colného režimu, nachádzajú vo všetkých týchto zušľachtených výrobkoch.

3.  V prípade uvedenom v odseku 2 písm. a) sa množstvo tovaru umiestneného do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, ktoré sa považuje za prítomné v zušľachtených výrobkoch, pri ktorých vzniká colný dlh, určí uplatnením percentuálneho podielu, ktorý predstavujú zušľachtené výrobky, pri ktorých vzniká colný dlh, z celkového množstva zušľachtených výrobkov získaných zo spracovateľskej operácie, na celkové množstvo tovaru umiestneného do colného režimu aktívny zušľachťovací styk.

4.  V prípade uvedenom v odseku 2 písm. b) sa množstvo tovaru umiestneného do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, ktoré sa považuje za prítomné v zušľachtených výrobkoch, pri ktorých vzniká colný dlh, určí uplatnením percentuálneho podielu vypočítaného ako násobok nasledujúcich faktorov, na celkové množstvo tovaru umiestneného do colného režimu aktívny zušľachťovací styk:

a) percentuálneho podielu, ktorý predstavujú zušľachtené výrobky, pri ktorých vzniká colný dlh, z celkového množstva zušľachtených výrobkov rovnakého druhu získaných zo spracovateľskej operácie;

b) percentuálneho podielu, ktorý predstavuje celkové množstvo zušľachtených výrobkov rovnakého druhu, bez ohľadu na vznik colného dlhu, z celkového množstva všetkých zušľachtených výrobkov získaných zo spracovateľskej operácie.

5.  Množstvá tovaru umiestneného do tohto colného režimu, ktoré sú zničené a stratené počas spracovateľskej operácie, a to najmä odparením, desilikáciou, sublimáciou alebo únikom, sa pri uplatňovaní metódy kvantitatívneho merítka nezohľadňujú.

6.  V iných prípadoch než v prípadoch uvedených v odseku 2 sa uplatňuje metóda hodnotového merítka v súlade s druhým, tretím a štvrtým pododsekom.

Množstvo tovaru umiestneného do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, ktoré sa považuje za prítomné v zušľachtených výrobkoch, pri ktorých vzniká colný dlh, sa určí uplatnením percentuálneho podielu vypočítaného ako násobok nasledujúcich faktorov, na celkové množstvo tovaru umiestneného do colného režimu aktívny zušľachťovací styk:

a) percentuálneho podielu, ktorý predstavujú zušľachtené výrobky, pri ktorých vzniká colný dlh, z celkovej hodnoty zušľachtených výrobkov rovnakého druhu získaných zo spracovateľskej operácie;

b) percentuálneho podielu, ktorý predstavuje celková hodnota zušľachtených výrobkov rovnakého druhu, bez ohľadu na vznik colného dlhu, z celkovej hodnoty všetkých zušľachtených výrobkov získaných zo spracovateľskej operácie.

Na účely uplatňovania metódy hodnotového merítka sa stanoví hodnota zušľachtených výrobkov na základe súčasných cien zo závodu na colnom území Únie alebo, ak takéto ceny zo závodu nemožno určiť, na základe bežných predajných cien totožných alebo podobných výrobkov na colnom území Únie. Ceny medzi stranami, v prípade ktorých sa zdá, že sú prepojené alebo že medzi sebou majú kompenzačnú dohodu, nemožno použiť na určenie hodnoty zušľachtených výrobkov, pokiaľ sa nezistí, že tento vzťah nemá vplyv na ceny.

Ak hodnotu zušľachtených výrobkov nie je možné určiť v súlade s tretím pododsekom, určí sa akoukoľvek primeranou metódou.

Článok 73

Uplatňovanie ustanovení týkajúcich sa colného režimu konečné použitie na zušľachtené výrobky získané z aktívneho zušľachťovacieho styku

(Článok 86 ods. 3 kódexu)

1.  Na účely uplatňovania článku 86 ods. 3 kódexu sa pri určovaní sumy dovozného cla, ktorá zodpovedá colnému dlhu v prípade zušľachtených výrobkov získaných v colnom režime aktívny zušľachťovací styk, na tovar umiestnený do tohto režimu na základe jeho osobitného použitia vzťahuje oslobodenie od cla alebo znížená sadzba cla, ktoré by sa boli na tento tovar uplatnili, ak by bol býval umiestnený do colného režimu konečné použitie v súlade s článkom 254 kódexu.

2.  Odsek 1 sa uplatňuje, ak sú splnené tieto podmienky:

a) povolenie na umiestnenie tovaru do colného režimu konečné použitie by bolo bývalo možné vydať a

b) podmienky oslobodenia od cla alebo zníženej sadzby cla na základe osobitného použitia tohto tovaru by v čase prijatia colného vyhlásenia na umiestnenie tovaru do colného režimu aktívny zušľachťovací styk boli bývali splnené.

Článok 74

Uplatňovanie preferenčného sadzobného zaobchádzania na tovar umiestnený do colného režimu aktívny zušľachťovací styk

(Článok 86 ods. 3 kódexu)

Na účely uplatňovania článku 86 ods. 3 kódexu platí, že ak dovážaný tovar v čase prijatia colného vyhlásenia na umiestnenie tovaru do colného režimu aktívny zušľachťovací styk spĺňa podmienky na preferenčné sadzobné zaobchádzanie v rámci colných kvót alebo stropov, vzniká pri tomto tovare nárok na preferenčné sadzobné zaobchádzanie stanovené v súvislosti s totožným tovarom v čase prijatia vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu.

Článok 75

►C2  Špecifické dovozné clo ◄ na zušľachtené výrobky získané v colnom režime pasívny zušľachťovací styk alebo na náhradné výrobky

(Článok 86 ods. 5 kódexu)

Ak sa má uplatniť ►C2  špecifické dovozné clo ◄ v súvislosti so zušľachtenými výrobkami získanými v colnom režime pasívny zušľachťovací styk alebo náhradnými výrobkami, suma tohto dovozného cla sa vypočíta na základe colnej hodnoty zušľachtených výrobkov v čase prijatia colného vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu, od ktorej sa odpočíta štatistická hodnota zodpovedajúceho dočasne vyvezeného tovaru v čase, keď bol umiestnený do colného režimu pasívny zušľachťovací styk, a to sa vynásobí výškou dovozného cla uplatniteľného na zušľachtené výrobky alebo náhradné výrobky a vydelí colnou hodnotou zušľachtených výrobkov alebo náhradných výrobkov.

Článok 76

Výnimka na výpočet sumy dovozného cla v prípade zušľachtených výrobkov získaných v colnom režime aktívny zušľachťovací styk

(Článok 86 ods. 3 a článok 86 ods. 4 kódexu)

Článok 86 ods. 3 kódexu sa uplatňuje bez žiadosti deklaranta, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) zušľachtené výrobky získané v colnom režime aktívny zušľachťovací styk dováža príslušný držiteľ povolenia priamo alebo nepriamo v lehote jedného roka po ich spätnom vývoze;

▼M3

b) tovar by v čase prijatia colného vyhlásenia na umiestnenie tovaru do colného režimu aktívny zušľachťovací styk bol býval predmetom opatrenia poľnohospodárskej alebo obchodnej politiky, predbežného alebo konečného antidumpingového cla, vyrovnávacieho cla, ochranného opatrenia alebo dodatočného cla vyplývajúceho z pozastavenia koncesií, ak by bol býval navrhnutý na prepustenie do voľného obehu;

▼B

c) nevyžadovalo sa preskúmanie hospodárskych podmienok v súlade s článkom 166.Pododdiel 2

Lehota na stanovenie miesta, kde vznikol colný dlh

Článok 77

Lehota na stanovenie miesta, kde vznikol colný dlh v colnom režime tranzit Únie

(Článok 87 ods. 2 kódexu)

V prípade tovaru umiestneného do colného režimu tranzit Únie je lehotou uvedenou v článku 87 ods. 2 kódexu jedna z týchto lehôt:

a) sedem mesiacov od posledného dňa, keď sa mal tovar predložiť na colnom úrade určenia, pokiaľ pred uplynutím tejto lehoty nebola poslaná žiadosť o prenesenie výberu colného dlhu orgánu zodpovednému za miesto, kde podľa dôkazov získaných colným orgánom členského štátu odoslania došlo k okolnostiam, následkom ktorých colný dlh vznikol. V takom prípade sa táto lehota predĺži najviac o jeden mesiac;

b) jeden mesiac od uplynutia lehoty pre držiteľa colného režimu na to, aby odpovedal na žiadosť o poskytnutie informácií potrebných na ukončenie colného režimu v prípade, ak colnému orgánu členského štátu odoslania nebol oznámený príchod tovaru a držiteľ colného režimu poskytol nedostatočné informácie alebo neposkytol žiadne informácie.

Článok 78

Lehota na stanovenie miesta, kde vznikol colný dlh v colnom režime tranzit v súlade s Dohovorom TIR

(Článok 87 ods. 2 kódexu)

V prípade tovaru umiestneného do colného režimu tranzit ►C4  v súlade s Colným dohovorom o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR ◄ vrátane všetkých následných zmien (Dohovor TIR) je lehota uvedená v článku 87 ods. 2 kódexu sedem mesiacov od posledného dátumu, ku ktorému sa mal tovar predložiť na colnom úrade určenia alebo výstupu.

Článok 79

Lehota na stanovenie miesta, kde vznikol colný dlh v colnom režime tranzit v súlade s Dohovorom ATA alebo Istanbulským dohovorom

(Článok 87 ods. 2 kódexu)

V prípade tovaru umiestneného do colného režimu tranzit v súlade s Colným dohovorom o karnete ATA na dočasné použitie tovaru, podpísaným 6. decembra 1961 v Bruseli, vrátane všetkých jeho následných zmien (Dohovor ATA), alebo v súlade s Dohovorom o prepustení tovaru do režimu dočasného použitia vrátane všetkých jeho následných zmien (Istanbulský dohovor) je lehota uvedená v článku 87 ods. 2 kódexu sedem mesiacov od dátumu, ku ktorému sa mal tovar predložiť na colnom úrade určenia.

Článok 80

Lehota na stanovenie miesta, kde vznikol colný dlh v iných prípadoch než v colnom režime tranzit

(Článok 87 ods. 2 kódexu)

V prípade tovaru umiestneného do osobitného colného režimu iného ako tranzit alebo v prípade tovaru, ktorý je dočasne uskladnený, je lehota uvedená v článku 87 ods. 2 kódexu sedem mesiacov od uplynutia ktorejkoľvek z týchto lehôt:

a) lehoty predpísanej na ukončenie osobitného colného režimu;

b) lehoty predpísanej na skončenie colného dohľadu nad tovarom na konečné použitie;

c) lehoty predpísanej na skončenie dočasného uskladnenia;

d) lehoty predpísanej na skončenie prepravy tovaru umiestneného do režimu colné uskladňovanie medzi rôznymi miestami na colnom území Únie, ak tento režim nebol ukončený.KAPITOLA 2

Záruka poskytnutá na colný dlh, ktorý vznikol alebo by mohol vzniknúťOddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 81

Prípady, v ktorých sa nevyžaduje záruka za tovar umiestnený do colného režimu dočasné použitie

[Článok 89 ods. 8 písm. c) kódexu]

Umiestnenie tovaru do colného režimu dočasné použitie nepodlieha poskytnutiu záruky v týchto prípadoch:

a) ak možno podať colné vyhlásenie ústne alebo ktorýmkoľvek iným úkonom uvedeným v článku 141;

b) v prípade materiálov používaných v medzinárodnej doprave leteckými, lodnými alebo železničnými spoločnosťami alebo poskytovateľmi poštových služieb za predpokladu, že uvedené materiály sú zreteľne označené;

c) v prípade obalov, ktoré sú dovážané prázdne, za predpokladu, že sú nezmazateľne a neodstrániteľne označené;

d) v prípade, že predchádzajúci držiteľ povolenia na dočasné použitie navrhol tovar do colného režimu dočasné použitie v súlade s článkom 136 alebo článkom 139 a uvedený tovar sa na rovnaké účely následne umiestni do colného režimu dočasné použitie.

Článok 82

Záruka vo forme záväzku ručiteľa

[Článok 94, článok 22 ods. 4 a článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

1.  Ak sa záruka poskytuje vo forme záväzku ručiteľa a môže sa použiť vo viac ako jednom členskom štáte, ručiteľ určí v každom členskom štáte, v ktorom sa môže záruka použiť, adresu na doručovanie alebo vymenuje zástupcu.

2.  Zrušenie schválenia ručiteľa alebo záväzku ručiteľa nadobúda účinnosť 16. dňom nasledujúcom po dni, kedy bolo rozhodnutie o zrušení ručiteľovi doručené alebo kedy sa považuje za doručené.

3.  Zrušenie záväzku ručiteľom nadobúda účinnosť 16. dňom nasledujúcom po dni, kedy ručiteľ oznámil zrušenie colnému úradu, na ktorom bola záruka poskytnutá.

4.  Ak sa záruka vzťahujúca sa na jedinú operáciu (jednotlivá záruka) poskytuje v podobe záručných dokladov, môže sa poskytnúť pomocou iných prostriedkov ako sú techniky elektronického spracovania údajov.

▼M3

5.  Spoločné požiadavky na údaje pre záväzok ručiteľa na poskytnutie jednotlivej záruky, jednotlivej záruky vo forme záručných dokladov alebo celkovej záruky sú uvedené v prílohách 32-01, 32-02, resp. 32-03.

▼B

Článok 83

Iné formy záruky ako zloženie peňažných prostriedkov v hotovosti alebo poskytnutie záväzku ručiteľom

[Článok 92 ods. 1 písm. c) kódexu]

1.  Iné formy záruky ako zloženie peňažných prostriedkov v hotovosti alebo poskytnutie záväzku ručiteľom sú tieto:

a) vytvorenie hypotéky, uloženia bremena na pozemok, antichrézie (záložného práva) alebo iného práva považovaného za rovnocenné právu v oblasti nehnuteľností;

b) postúpenie pohľadávky, založenie tovaru, cenných papierov alebo pohľadávok, so vzdaním sa ich vlastníctva alebo bez neho, alebo založenie vkladných knižiek alebo zápis do vnútroštátneho registra dlhov;

c) prevzatie spoločnej zmluvnej zodpovednosti za celú výšku dlhu treťou stranou schválenou na tento účel colnými orgánmi alebo predloženie zmenky, za výplatu ktorej táto tretia strana ručí;

d) zloženie peňažných prostriedkov v hotovosti alebo spôsobom platby uznaným ako rovnocenný v inej mene než v eurách alebo v mene členského štátu, v ktorom sa záruka vyžaduje;

e) účasť, pod podmienkou platby príspevku, vo všeobecnej záručnej schéme spravovanej colnými orgánmi.

2.  Formy záruky uvedené v odseku 1 sa neprijímajú na umiestnenie tovaru do colného režimu tranzit Únie.

▼M3

3.  Colné orgány prijímajú formy záruky uvedené v odseku 1, pokiaľ sa uvedené formy záruky prijímajú podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

▼BOddiel 2

Celková záruka a upustenie od záruky

Článok 84

Zníženie úrovne celkovej záruky a upustenie od záruky

(Článok 95 ods. 2 kódexu)

1.  Povolenie použiť celkovú záruku so sumou zníženou na 50 % referenčnej sumy sa udelí, ak žiadateľ preukáže, že spĺňa tieto podmienky:

a) žiadateľ vedie účtovný systém, ktorý je v súlade so všeobecne prijatými účtovnými zásadami uplatňovanými v členskom štáte, kde sa účty vedú, a ktorý uľahčí colné kontroly založené na audite a uchováva historický záznam údajov, ktorým sa zaisťuje kontrolný záznam od okamihu vloženia údajov do spisu;

b) žiadateľ má také administratívne usporiadanie, ktoré zodpovedá druhu a veľkosti podniku a ktoré je vhodné na riadenie toku tovaru, a vykonáva vnútorné kontroly umožňujúce predchádzať chybám, odhaliť a opraviť ich a predchádzať nezákonným alebo neregulárnym transakciám a odhaliť ich;

c) proti žiadateľovi sa nevedie konkurzné konanie;

d) počas posledných troch rokov pred podaním žiadosti žiadateľ splnil svoje finančné povinnosti v súvislosti so zaplatením ciel a všetkých ďalších platieb, daní alebo poplatkov, ktoré sa vyberajú pri dovoze alebo vývoze tovaru alebo v súvislosti s jeho dovozom alebo vývozom;

e) žiadateľ preukáže na základe záznamov a informácií dostupných za posledné tri roky pred podaním žiadosti, že má dostatočné finančné postavenie na splnenie svojich povinností a záväzkov s ohľadom na druh a objem obchodnej činnosti, a to vrátane absencie záporných čistých aktív, okrem prípadu, keď ich možno pokryť.

▼M4 —————

▼B

2.  Povolenie použiť celkovú záruku so sumou zníženou na 30 % referenčnej sumy sa udelí, ak žiadateľ preukáže, že spĺňa tieto podmienky:

a) žiadateľ vedie účtovný systém, ktorý je v súlade so všeobecne prijatými účtovnými zásadami uplatňovanými v členskom štáte, kde sa účty vedú, a ktorý uľahčí colné kontroly založené na audite a uchováva historický záznam údajov, ktorým sa zaisťuje kontrolný záznam od okamihu vloženia údajov do spisu;

b) žiadateľ má také administratívne usporiadanie, ktoré zodpovedá druhu a veľkosti podniku a ktoré je vhodné na riadenie toku tovaru, a vykonáva vnútorné kontroly umožňujúce predchádzať chybám, odhaliť a opraviť ich a predchádzať nezákonným alebo neregulárnym transakciám a odhaliť ich;

c) žiadateľ zabezpečí, aby príslušní zamestnanci mali pokyn informovať colné orgány vždy, keď sa odhalia problémy týkajúce sa dodržiavania podmienok, a zavedie postupy informovania colných orgánov o takýchto problémoch;

d) proti žiadateľovi sa nevedie konkurzné konanie;

e) počas posledných troch rokov pred podaním žiadosti žiadateľ splnil svoje finančné povinnosti v súvislosti so zaplatením ciel a všetkých ďalších platieb, daní alebo poplatkov, ktoré sa vyberajú pri dovoze alebo vývoze tovaru alebo v súvislosti s jeho dovozom alebo vývozom;

f) žiadateľ preukáže na základe záznamov a informácií dostupných za posledné tri roky pred podaním žiadosti, že má dostatočné finančné postavenie na splnenie svojich povinností a záväzkov s ohľadom na druh a objem obchodnej činnosti, a to vrátane absencie záporných čistých aktív, okrem prípadu, keď ich možno pokryť.

▼M4 —————

▼B

3.  Od povinnosti poskytnúť záruku sa upustí, ak žiadateľ, preukáže, že spĺňa tieto podmienky:

a) žiadateľ vedie účtovný systém, ktorý je v súlade so všeobecne prijatými účtovnými zásadami uplatňovanými v členskom štáte, kde sa účty vedú, a ktorý uľahčí colné kontroly založené na audite a uchováva historický záznam údajov, ktorým sa zaisťuje kontrolný záznam od okamihu vloženia údajov do spisu;

b) žiadateľ umožní colnému orgánu fyzický prístup do svojich účtovných systémov a v prípade potreby do svojich obchodných a prepravných záznamov;

c) žiadateľ má logistický systém, ktorým sa tovar identifikuje ako tovar Únie alebo ako tovar, ktorý nie je tovarom Únie a v ktorom sa prípadne uvádza miesto, kde sa tovar nachádza;

d) žiadateľ má také administratívne usporiadanie, ktoré zodpovedá druhu a veľkosti podniku a ktoré je vhodné na riadenie toku tovaru, a vykonáva vnútorné kontroly umožňujúce predchádzať chybám, odhaliť a opraviť ich a predchádzať nezákonným alebo neregulárnym transakciám a odhaliť ich;

e) ak to možno uplatniť, žiadateľ má zavedené uspokojivé postupy pre zaobchádzanie s licenciami a povoleniami udelenými v súlade s opatreniami obchodnej politiky alebo súvisiacimi s obchodom s poľnohospodárskymi výrobkami;

f) žiadateľ má zavedené uspokojivé postupy na archiváciu svojich záznamov a informácií a na ochranu proti strate informácií;

g) žiadateľ zabezpečí, aby príslušní zamestnanci mali pokyn informovať colné orgány vždy, keď sa odhalia problémy týkajúce sa dodržiavania podmienok, a zavedie postupy informovania colných orgánov o takýchto problémoch;

h) žiadateľ má zavedené vhodné bezpečnostné opatrenia na ochranu svojho počítačového systému pred neoprávneným vniknutím a na zabezpečenie svojej dokumentácie;

i) proti žiadateľovi sa nevedie konkurzné konanie;

j) počas posledných troch rokov pred podaním žiadosti žiadateľ splnil svoje finančné povinnosti v súvislosti so zaplatením ciel a všetkých ďalších platieb, daní alebo poplatkov, ktoré sa vyberajú pri dovoze alebo vývoze tovaru alebo v súvislosti s jeho dovozom alebo vývozom;

k) žiadateľ preukáže na základe záznamov a informácií dostupných za posledné tri roky pred podaním žiadosti, že má dostatočné finančné postavenie na splnenie svojich povinností a záväzkov s ohľadom na druh a objem obchodnej činnosti, a to vrátane absencie záporných čistých aktív, okrem prípadu, keď ich možno pokryť.

▼M4 —————

▼M4

3a.  Pri overovaní, či žiadateľ má dostatočné finančné postavenie na účely udelenia povolenia na použitie celkovej záruky v zníženej sume alebo na upustenie od záruky, ako sa požaduje v odseku 1 písm. e), odseku 2 písm. f) a odseku 3 písm. k), colné orgány zohľadňujú schopnosť žiadateľa splniť si povinnosti týkajúce sa uhradenia svojich colných dlhov a iných poplatkov, ktoré môžu vzniknúť, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

Ak je to odôvodnené, colné orgány môžu zohľadniť riziko vzniku uvedených colných dlhov a iných poplatkov so zreteľom na druh a objem obchodných činností žiadateľa súvisiacich s colným konaním a na druh tovaru, na ktorý sa vyžaduje záruka.

3b.  Ak už bola podmienka týkajúca sa dostatočného finančného postavenia posúdená ako modalita uplatňovania kritéria uvedeného v článku 39 písm. c) kódexu, colné orgány overujú iba to, či finančné postavenie žiadateľa odôvodňuje udelenie povolenia na použitie celkovej záruky v zníženej sume alebo na upustenie od záruky.

▼M4

4.  Ak bol žiadateľ založený pred menej než tromi rokmi, splnenie podmienok stanovených v odseku 1 písm. d) a e), odseku 2 písm. e) a f) a odseku 3 písm. j) a k) sa overuje na základe dostupných záznamov a informácií.

▼BOddiel 3

Ustanovenia týkajúce sa colného režimu tranzit Únie a režimu podľa Istanbulského dohovoru a dohovoru ATA

Článok 85

Oslobodenie od záväzkov ručiteľa v rámci colného režimu tranzit Únie

[Článok 6 ods. 2, článok 6 ods. 3 písm. a) a článok 98 kódexu]

1.  Ak colný režim tranzit Únie nebol ukončený, colné orgány členského štátu odoslania oznámia ručiteľovi do deviatich mesiacov od uplynutia predpísanej lehoty na predloženie tovaru colnému úradu určenia, že colný režim nebol ukončený.

2.  Ak colný režim tranzit Únie nebol ukončený, colné orgány určené v súlade s článkom 87 kódexu oznámia ručiteľovi do troch rokov odo dňa prijatia colného vyhlásenia o tranzite, že má alebo môže mať povinnosť zaplatiť dlh, za ktorý ručí v súvislosti s predmetnou tranzitnou operáciou Únie.

3.  Ručiteľ je zbavený svojich záväzkov, ak mu pred uplynutím časovej lehoty nebolo vydané žiadne z oznámení uvedených v odsekoch 1 a 2.

4.  Ak bolo vydané niektoré z uvedených oznámení, ručiteľovi sa oznámi vyberanie colného dlhu alebo ukončenie colného režimu.

5.  Spoločné požiadavky na údaje týkajúce sa oznámenia uvedeného v odseku 1 sa stanovujú v prílohe 32-04.

Spoločné požiadavky na údaje týkajúce sa oznámenia uvedeného v odseku 2 sa stanovujú v prílohe 32-05.

6.  V súlade s článkom 6 ods. 3 písm. a) kódexu môžu byť oznámenia uvedené v odsekoch 1 a 2 zaslané inými prostriedkami než technikami elektronického spracovania údajov.

Článok 86

Pohľadávka na platbu voči záručnému združeniu za tovar, na ktorý sa vzťahuje karnet ATA, a oznámenie o neukončení karnetov CPD záručnému združeniu v rámci režimu Dohovoru ATA alebo Istanbulského dohovoru

[Článok 6 ods. 2, článok 6 ods. 3 písm. a) a článok 98 kódexu]

1.  V prípade nedodržania jednej z povinností podľa karnetu ATA alebo karnetu CPD colné orgány regularizujú doklady na dočasné použitie („pohľadávka na platbu voči záručnému združeniu“, resp. „oznámenie o neukončení“) v súlade článkami 9, 10 a 11 prílohy A k Istanbulskému dohovoru alebo v prípade potreby v súlade s článkami 7, 8 a 9 Dohovoru ATA.

2.  Suma dovozného cla a dane vyplývajúce z pohľadávky na platbu voči záručnému združeniu sa vypočítajú pomocou vzoru formulára pre clo a dane.

3.  Spoločné požiadavky na údaje týkajúce sa pohľadávky na platbu voči záručnému združeniu uvedenej v odseku 1 sa stanovujú v prílohe 33-01.

4.  Spoločné požiadavky na údaje týkajúce sa oznámenia o neukončení karnetov CPD uvedeného v odseku 1 sa stanovujú v prílohe 33-02.

5.  V súlade s článkom 6 ods. 3 písm. a) kódexu sa pohľadávka na platbu voči záručnému združeniu a oznámenie o neukončení karnetov CPD môžu zaslať príslušnému záručnému združeniu inými prostriedkami než technikami elektronického spracovania údajov.KAPITOLA 3

Vyberanie a platenie cla a vrátenie a odpustenie sumy dovozného a vývozného claOddiel 1

Určenie sumy dovozného alebo vývozného cla, oznámenie colného dlhu a zápis do účtovnej evidenciePododdiel 1

Oznámenie colného dlhu a pohľadávka na platbu od záručného združenia

Článok 87

Prostriedky oznámenia colného dlhu

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Oznámenie colného dlhu v súlade s článkom 102 kódexu sa môže uskutočniť inými prostriedkami než technikami elektronického spracovania údajov.

Článok 88

Oslobodenie od oznamovania colného dlhu

[Článok 102 ods. 1 písm. d) kódexu]

1.  Colné orgány môžu upustiť od oznámenia colného dlhu, ktorý vznikol nesplnením povinnosti alebo nedodržaním podmienky podľa článku 79 alebo 82 kódexu, ak je príslušná suma dovozného alebo vývozného cla nižšia ako 10 EUR.

2.  Ak bol colný dlh pôvodne oznámený so sumou dovozného alebo vývozného cla, ktorá bola nižšia ako je suma splatného dovozného alebo vývozného cla, colné orgány môžu upustiť od oznámenia colného dlhu vo výške rozdielu medzi uvedenými sumami za predpokladu, že je nižší ako 10 EUR.

3.  Obmedzenie vo výške 10 EUR uvedené v odseku 1 a 2 sa uplatňuje na každé vyberanie colného dlhu.Oddiel 2

Platba sumy dovozného alebo vývozného cla

Článok 89

Pozastavenie lehoty na zaplatenie v prípade žiadosti o odpustenie cla

[Článok 108 ods. 3 písm. a) kódexu]

1.  Colné orgány pozastavia lehotu na zaplatenie sumy dovozného alebo vývozného cla zodpovedajúcej colnému dlhu, kým sa nerozhodne o žiadosti o odpustenie cla, ak sú splnené tieto podmienky:

a) ak bola podaná žiadosť o odpustenie cla podľa článku 118, 119 alebo 120 kódexu, je pravdepodobné, že podmienky stanovené v príslušnom článku budú splnené;

b) ak bola podaná žiadosť o odpustenie cla podľa článku 117 kódexu, je pravdepodobné, že podmienky stanovené v článku 117 a článku 45 ods. 2 kódexu budú splnené.

2.  Ak tovar, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o odpustenie cla, v dobe podania žiadosti už nie je pod colným dohľadom, poskytne sa záruka.

3.  Odchylne od odseku 2 colné orgány záruku nevyžadujú, ak sa zistí, že poskytnutie záruky by dlžníkovi pravdepodobne spôsobilo vážne hospodárske alebo sociálne ťažkosti.

Článok 90

Pozastavenie lehoty na zaplatenie v prípade tovaru, ktorý sa má zhabať, zničiť alebo prenechať v prospech štátu

[Článok 108 ods. 3 písm. b) kódexu]

Colné orgány pozastavia lehotu na zaplatenie sumy dovozného alebo vývozného cla zodpovedajúcej colnému dlhu, ak je tovar ešte pod colným dohľadom a má sa zhabať, zničiť alebo prenechať v prospech štátu a colné orgány sa nazdávajú, že podmienky na zhabanie, zničenie alebo prenechanie v prospech štátu budú pravdepodobne splnené, a to až kým sa nevydá konečné rozhodnutie o jeho zhabaní, zničení alebo prenechaní v prospech štátu.

Článok 91

Pozastavenie lehoty na zaplatenie v prípade colného dlhu, ktorý vznikol nesplnením povinnosti alebo nedodržaním podmienky

[Článok 108 ods. 3 písm. c) kódexu]

1.  Colné orgány pozastavia lehotu na zaplatenie sumy dovozného alebo vývozného cla zodpovedajúcej colnému dlhu, ktorú má uhradiť osoba uvedená v článku 79 ods. 3 písm. a) kódexu, ak colný dlh vznikol nesplnením povinnosti alebo nedodržaním podmienky podľa článku 79 kódexu za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a) v súlade s článkom 79 ods. 3 písm. b) alebo c) kódexu bol zistený najmenej jeden ďalší dlžník;

b) suma príslušného dovozného alebo vývozného cla bola dlžníkovi uvedenému v písmene a) oznámená v súlade s článkom 102 kódexu;

c) osoba uvedená v článku 79 ods. 3 písm. a) kódexu sa nepovažuje za dlžníka v súlade s článkom 79 ods. 3 písm. b) alebo c) kódexu a uvedenej osobe nemožno prisúdiť žiadne podvodné konanie ani zjavnú nedbanlivosť.

2.  Pozastavenie je podmienené tým, že osoba, v prospech ktorej je udelené, poskytne záruku na sumu predmetného dovozného alebo vývozného cla, s výnimkou niektorej z týchto situácií:

a) záruka za celú sumu predmetného dovozného alebo vývozného cla už existuje a ručiteľ nebol zbavený svojich záväzkov;

b) na základe doloženého posúdenia sa zistilo, že požiadavka na poskytnutie záruky by dlžníkovi pravdepodobne spôsobila vážne hospodárske alebo sociálne ťažkosti.

3.  Lehota na pozastavenie je obmedzená na jeden rok. Colné orgány však môžu túto lehotu z opodstatnených dôvodov predĺžiť.Oddiel 3

Vrátenie a odpusteniePododdiel 1

Všeobecné ustanovenia a postup

Článok 92

Žiadosť o vrátenie alebo odpustenie

[Článok 6 ods. 3 písm. a), článok 22 ods. 1 a článok 103 kódexu]

1.  Odchylne od článku 22 ods. 1 tretieho pododseku kódexu sa žiadosť o vrátenie alebo odpustenie dovozného alebo vývozného cla podľa článku 116 kódexu podáva príslušnému colnému úradu členského štátu, v ktorom sa dlh oznámil.

2.  Žiadosť uvedená v odseku 1 sa môže podať inými prostriedkami než technikami elektronického spracovania údajov v súlade s ustanoveniami príslušného členského štátu.

Článok 93

Doplňujúce informácie v prípade, že sa tovar nachádza v inom členskom štáte

[Článok 6 ods. 2 a článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Všeobecné požiadavky na údaje týkajúce sa žiadosti o doplňujúce informácie, ak sa tovar nachádza v inom členskom štáte, sa stanovujú v prílohe 33-06.

Žiadosť o doplňujúce informácie uvedená v prvom pododseku sa môže podať inými prostriedkami než technikami elektronického spracovania údajov.

Článok 94

Prostriedky na oznámenie rozhodnutia o vrátení alebo odpustení

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Rozhodnutie o vrátení alebo odpustení dovozného alebo vývozného cla sa môže dotknutej osobe oznámiť inými prostriedkami než technikami elektronického spracovania údajov.

Článok 95

Spoločné požiadavky na údaje týkajúce sa formalít, ak sa tovar nachádza v inom členskom štáte

(Článok 6 ods. 2 kódexu)

Spoločné požiadavky na údaje na účely odpovede na žiadosť o informácie o splnení formalít, ak sa žiadosť o vrátenie alebo odpustenie týka tovaru, ktorý sa nachádza v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom sa colný dlh oznámil, sa stanovujú v prílohe 33-07.

Článok 96

Prostriedky na zasielanie informácií o splnení formalít, ak sa tovar nachádza v inom členskom štáte

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Odpoveď uvedená v článku 95 sa môže zaslať inými prostriedkami než technikami elektronického spracovania údajov.

▼M3

Článok 97

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o vrátení alebo odpustení

(Článok 22 ods. 3 kódexu)

1.  Ak sa použije článok 116 ods. 3 prvý pododsek kódexu alebo článok 116 ods. 3 druhý pododsek písm. b) kódexu, lehota na vydanie rozhodnutia o vrátení alebo odpustení sa pozastaví, kým príslušný členský štát nedostane oznámenie o rozhodnutí Komisie alebo oznámenie Komisie o vrátení spisu z dôvodov uvedených v článku 98 ods. 6 tohto nariadenia.

2.  Ak sa použije článok 116 ods. 3 druhý pododsek písm. b) kódexu, lehota na vydanie rozhodnutia o vrátení alebo odpustení sa pozastaví, kým príslušný členský štát nedostane oznámenie o rozhodnutí Komisie v danom prípade s porovnateľným skutkovým a právnym stavom.

3.  Ak môže byť rozhodnutie o vrátení alebo odpustení ovplyvnené výsledkom jedného z týchto prebiehajúcich administratívnych postupov alebo súdneho konania, lehotu na vydanie rozhodnutia o vrátení alebo odpustení možno so súhlasom žiadateľa predĺžiť takto:

a) ak Súdny dvor Európskej únie pojednáva vo veci týkajúcej sa rovnakých alebo porovnateľných faktických a právnych skutočností v súlade s článkom 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, lehotu na vydanie rozhodnutia o vrátení alebo odpustení možno predĺžiť na obdobie, ktoré sa skončí najneskôr 30 dní po tom, čo Súdny dvor vyhlási rozsudok;

b) ak rozhodnutie o vrátení alebo odpustení závisí od výsledku žiadosti o následné overenie dôkazu o preferenčnom pôvode podanej v súlade s článkami 109, 110 alebo 125 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 alebo v súlade s príslušnou preferenčnou dohodou, lehotu na vydanie rozhodnutia o vrátení alebo odpustení možno predĺžiť na obdobie trvania overovania, ako sa uvádza v článkoch 109, 110 alebo 125 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 alebo v príslušnej preferenčnej dohode, v každom prípade však najviac na 15 mesiacov odo dňa zaslania danej žiadosti, a

c) ak rozhodnutie o vrátení alebo odpustení závisí od výsledku konzultačného postupu uskutočneného podľa článku 23 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447, ktorého cieľom je zaistiť správne a jednotné nomenklatúrne zatriedenie alebo určenie pôvodu príslušného tovaru na úrovni Únie, lehotu na vydanie rozhodnutia o vrátení alebo odpustení možno predĺžiť na obdobie, ktoré sa skončí najneskôr 30 dní po tom, čo Komisia oznámi zrušenie pozastavenia vydávania rozhodnutí ZINZ a ZIPT, ako sa stanovuje v článku 23 ods. 3 uvedeného vykonávacieho nariadenia.

▼BPododdiel 2

Rozhodnutia, ktoré má prijať Komisia

Článok 98

Postúpenie spisu Komisii na rozhodnutie

(Článok 116 ods. 3 kódexu)

1.  Členské štáty oznámia dotknutej osobe svoj zámer postúpiť spis Komisii pred jeho postúpením a poskytnú jej 30 dní na podpísanie vyhlásenia, v ktorom potvrdí, že spis prečítala a vyhlási, že nemá nič na doplnenie alebo uvedie všetky dodatočné informácie, o ktorých sa nazdáva, že by sa mali doplniť. Ak dotknutá osoba neposkytne uvedené vyhlásenie do 30 dní, predpokladá sa, že spis čítala a nemá nič na doplnenie.

2.  Ak členský štát postúpi spis Komisii na rozhodnutie v prípadoch uvedených v článku 116 ods. 3 kódexu, spis obsahuje aspoň:

a) zhrnutie prípadu;

b) podrobné informácie dokladajúce, že podmienky uvedené v článku 119 alebo článku 120 kódexu sú splnené;

c) vyhlásenie uvedené v odseku 1 alebo vyhlásenie členského štátu potvrdzujúce, že sa predpokladá, že dotknutá osoba spis čítala a nemá nič na doplnenie.

3.  Komisia príslušnému členskému štátu potvrdí prijatie spisu hneď po jeho doručení.

4.  Do 15 dní od doručenia spisu Komisia sprístupní všetkým členským štátom kópiu zhrnutia prípadu uvedeného v odseku 2 písm. a).

5.  Ak informácie postúpené členským štátom Komisii nepostačujú na to, aby prijala rozhodnutie, Komisia si môže od daného členského štátu vyžiadať dodatočné informácie.

6.  Komisia vráti spis členskému štátu a tento prípad sa považuje za prípad, ktorý nebol nikdy predložený Komisii v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a) spis je zjavne neúplný, pretože neobsahuje žiadne informácie, ktoré by odôvodňovali jeho posúdenie Komisiou;

b) podľa článku 116 ods. 3 druhého pododseku kódexu prípad nemal byť predložený Komisii;

c) v čase, keď Komisia ešte stále spis posudzuje, členský štát postúpi Komisii nové informácie takej povahy, ktoré podstatne menia prezentáciu skutkového stavu alebo právne posúdenie prípadu.

Článok 99

Právo dotknutej osoby na vypočutie

(Článok 116 ods. 3 kódexu)

1.  Ak má Komisia v úmysle prijať rozhodnutie v neprospech dotknutej osoby v prípadoch uvedených v článku 116 ods. 3 kódexu, oznámi dotknutej osobe písomne svoje námietky spolu s odkazom na všetky doklady a informácie, na ktorých svoje námietky zakladá. Komisia informuje dotknutú osobu o jej práve na prístup k spisu.

2.  Komisia informuje dotknutý členský štát o svojom zámere a o zaslaní oznámenia uvedeného v odseku 1.

3.  Dotknutej osobe sa umožní, aby Komisii písomne vyjadrila svoje stanovisko v lehote 30 dní odo dňa doručenia oznámenia uvedeného v odseku 1.

Článok 100

Lehoty

(Článok 116 ods. 3 kódexu)

1.  Komisia rozhodne o tom, či je vrátenie alebo odpustenie odôvodnené, do deviatich mesiacov odo dňa, kedy jej bol doručený spis uvedený v článku 98 ods. 1.

2.  Ak Komisia považovala za potrebné vyžiadať si od členského štátu dodatočné informácie uvedené v článku 98 ods. 5, lehota uvedená v odseku 1 sa predĺži o rovnaké obdobie, ako je obdobie, ktoré uplynie medzi dňom, kedy Komisia zaslala žiadosť o dodatočné informácie a dňom, kedy jej informácie boli doručené. Komisia oboznámi dotknutú osobu s predĺžením.

3.  Ak Komisia vedie vyšetrovanie s cieľom prijať rozhodnutie, lehota uvedená v odseku 1 sa predĺži o čas potrebný na dokončenie vyšetrovania. Takéto predĺženie však nesmie presiahnuť deväť mesiacov. Komisia upovedomí členský štát a dotknutú osobu o dátumoch začatia a ukončenia vyšetrovania.

4.  Ak Komisia zamýšľa prijať rozhodnutie v neprospech dotknutej osoby podľa článku 99 ods. 1, lehota uvedená v odseku 1 sa predĺži o 30 dní.

Článok 101

Oznámenie rozhodnutia

(Článok 116 ods. 3 kódexu)

1.  Komisia oznámi dotknutému členskému štátu svoje rozhodnutie čo možno najskôr a v každom prípade do 30 dní od uplynutia lehoty uvedenej v článku 100 ods. 1.

2.  Colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia vydá rozhodnutie na základe rozhodnutia Komisie oznámeného podľa odseku 1.

Členský štát colného orgánu príslušného na vydanie rozhodnutia o ňom informuje Komisiu tým, že jej zašle kópiu príslušného rozhodnutia.

3.  Ak je rozhodnutie v prípadoch uvedených v článku 116 ods. 3 kódexu v prospech dotknutej osoby, Komisia môže určiť podmienky, za ktorých majú colné orgány v prípadoch s porovnateľným skutkovým a právnym stavom clo vracať alebo odpúšťať.

Článok 102

Dôsledky neprijatia alebo neoznámenia rozhodnutia

(Článok 116 ods. 3 kódexu)

Ak Komisia neprijme rozhodnutie v lehote stanovenej v článku 100 alebo neoznámi rozhodnutie príslušnému členskému štátu v lehote stanovenej v článku 101 ods. 1, colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia vydá rozhodnutie v prospech dotknutej osoby.KAPITOLA 4

Zánik colného dlhu

Článok 103

Porušenia, ktoré nemajú zásadný vplyv na riadne uplatňovanie colného režimu

[Článok 124 ods. 1 písm. h) a i) kódexu]

Za porušenia, ktoré nemajú zásadný vplyv na riadne uplatňovanie colného režimu, sa považujú tieto situácie:

a) prekročenie lehoty o obdobie nepresahujúce predĺženie lehoty, ktoré by bolo bývalo udelené, ak by sa oň bolo bývalo požiadalo;

b) ak v súvislosti s tovarom umiestneným do osobitného colného režimu alebo dočasne uskladneným tovarom vznikol colný dlh podľa článku 79 ods. 1 písm. a) alebo c) kódexu a tento tovar bol následne prepustený do voľného obehu;

c) ak bol colný dohľad následne obnovený v prípade tovaru, ktorý oficiálne nie je súčasťou režimu tranzit, ale ktorý bol predtým dočasne uskladnený alebo bol umiestnený do osobitného colného režimu spolu s tovarom oficiálne umiestneným do tohto režimu tranzit;

d) v prípade tovaru umiestneného do osobitného colného režimu iného ako režimov tranzit a slobodné pásma alebo v prípade tovaru, ktorý je dočasné uskladnený, ak došlo k chybe týkajúcej sa informácií v colnom vyhlásení, ktorým sa ukončuje daný colný režim alebo ktorým sa skončí dočasné uskladnenie, za predpokladu, že chyba nemá vplyv na ukončenie colného režimu alebo skončenie dočasného uskladnenia;

e) ak vznikol colný dlh podľa článku 79 ods. 1 písm. a) alebo b) kódexu za predpokladu, že dotknutá osoba informuje príslušné colné orgány o tomto nesplnení povinnosti alebo nedodržaní podmienky buď pred tým, ako bol colný dlh oznámený, alebo pred tým, ako colné orgány informovali uvedenú osobu, že zamýšľajú vykonať kontrolu.HLAVA IV

TOVAR PREPRAVOVANÝ NA COLNÉ ÚZEMIE ÚNIEKAPITOLA 1

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe

Článok 104

Upustenie od povinnosti podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe

[Článok 127 ods. 2 písm. b) kódexu]

1.  Od podania predbežného colného vyhlásenia o vstupe sa upustí, pokiaľ ide o tento tovar:

a) elektrická energia;

b) tovar, ktorý vstupuje potrubím;

c) listové zásielky;

d) zariadenie domácností podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúceho systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla ( 7 ) za predpokladu, že sa neprepravuje na základe zmluvy o preprave;

e) tovar, pri ktorom je povolené ústne colné vyhlásenie v súlade s článkom 135 a článkom 136 ods. 1, za predpokladu, že sa neprepravuje na základe zmluvy o preprave;

f) tovar podľa článku 138 písm. b) až d) alebo článku 139 ods. 1, ktorý sa považuje za navrhnutý v súlade s článkom 141, za predpokladu, že sa neprepravuje na základe zmluvy o preprave;

g) tovar v osobnej batožine cestujúcich;

h) tovar prepravovaný na podklade tlačiva 302 ustanoveného v Zmluve medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúcej sa na status ich ozbrojených síl, podpísanej v Londýne 19. júna 1951;

i) zbrane a vojenské vybavenie prepravované na colné územie Únie orgánmi zodpovednými za vojenskú obranu členského štátu, vojenskou prepravou alebo prepravou uskutočňovanou na výlučné použitie vojenskými orgánmi;

j) nasledujúci tovar prepravovaný na colné územie Únie priamo zo zariadení na mori, ktoré prevádzkuje osoba usadená na colnom území Únie:

i) tovar, ktorý bol súčasťou uvedených zariadení na mori na účely ich výstavby, opravy, údržby alebo konverzie;

ii) tovar, ktorý bol použitý pri montáži zariadení a vybavenia na zariadeniach na mori;

iii) zásoby použité alebo spotrebované na zariadeniach na mori;

iv) iný ako nebezpečný odpad z uvedených zariadení na mori;

k) tovar, ktorý spĺňa požiadavky na oslobodenie podľa Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z 18. apríla 1961, Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch z 24. apríla 1963, iných konzulárnych dohovorov alebo podľa Newyorského dohovoru zo 16. decembra 1969 o osobitných misiách;

l) tento tovar na palube plavidiel a lietadiel:

i) tovar, ktorý bol dodaný na účel jeho zabudovania do plavidiel a lietadiel, ako ich častí alebo príslušenstvo;

ii) tovar na činnosť motorov, strojov a iného zariadenia uvedených plavidiel alebo lietadiel;

iii) potraviny a iné výrobky určené na spotrebu alebo predaj na palube;

m) tovar prepravovaný na colné územie Únie z týchto území: Ceuta a Melilla, Gibraltar, Helgoland, Sanmarínska republika, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát), obce Livigno a Campione d’Italia, alebo talianske pobrežné vody jazera Lugano nachádzajúce sa medzi brehom a politickou hranicou územia medzi obcami Ponte Tresa a Porto Ceresio;

n) produkty morského rybolovu a iné produkty, ktoré získali rybárske plavidlá Únie z mora mimo colného územia Únie;

o) plavidlá a tovar prepravovaný na nich, ktoré vstupujú do teritoriálnych vôd členského štátu výlučne s cieľom naložiť zásoby na palubu a bez toho, aby sa napojili na nejaké z prístavných zariadení;

p) tovar zahrnutý v karnetoch ATA a CPD za predpokladu, že sa neprepravuje na základe zmluvy o preprave.

2.  Do 31. decembra 2020 sa upustí od podávania predbežného colného vyhlásenia o vstupe, pokiaľ ide o tovar v poštových zásielkach, ktorých hmotnosť nepresahuje 250 gramov.

V prípade tovaru, ktorý sa prepravuje na colné územie Únie v poštových zásielkach s hmotnosťou presahujúcou 250 gramov, avšak bez podania predbežného colného vyhlásenia o vstupe, sa sankcie neuplatňujú. Analýza rizík sa vykoná pri predložení tovaru a, ak je to možné, na základe vyhlásenia na dočasné uskladnenie alebo colného vyhlásenia, ktoré sa na tento tovar vzťahuje.

Komisia k 31. decembru 2020 preskúma situáciu tovaru v poštových zásielkach podľa tohto odseku s cieľom vykonať úpravy, ktoré sa môžu ukázať potrebné vzhľadom na využívanie elektronických prostriedkov týkajúcich sa prepravy tovaru zo strany prevádzkovateľov poštových služieb.

▼M1

3.  Až do dátumov zmodernizovania systému kontroly pri dovoze uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ sa odsek 2 tohto článku neuplatňuje a v prípade tovaru v poštových zásielkach sa upúšťa od povinnosti podávať predbežné colné vyhlásenie o vstupe;

4.  Až do dátumu zmodernizovania systému kontroly pri dovoze uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ sa upúšťa od povinnosti podávať predbežné colné vyhlásenie o vstupe v prípade tovaru v poštových zásielkach, ktorého skutočná hodnota nepresahuje 22 EUR za predpokladu, že colné orgány súhlasia s tým, že so súhlasom hospodárskeho subjektu vykonajú analýzu rizík na základe informácií obsiahnutých v systéme, ktorý používa tento hospodársky subjekt, alebo informácií, ktoré tento systém poskytne.

▼B

Článok 105

Lehoty na podanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe v prípade dopravy po mori

(Článok 127 ods. 3 a 7 kódexu)

Ak sa tovar prepravuje na colné územie Únie po mori, predbežné colné vyhlásenie o vstupe sa podá v týchto lehotách:

a) náklad v kontajneroch, na ktorý sa nevzťahuje písmeno c) ani písmeno d): najneskôr 24 hodín pred naložením tovaru na plavidlo, na ktorom sa má prepraviť na colné územie Únie;

b) voľne ložený alebo kombinovaný náklad, na ktorý sa nevzťahuje písmeno c) ani písmeno d): najneskôr štyri hodiny pred príchodom plavidla do prvého prístavu vstupu na colnom území Únie;

c) najneskôr dve hodiny pred príchodom plavidla do prvého prístavu vstupu na colnom území Únie, ak tovar prichádza z:

i) Grónska;

ii) Faerských ostrovov

iii) Islandu;

iv) prístavov v Baltskom mori, Severnom mori, Čiernom mori alebo Stredozemnom mori;

v) akéhokoľvek prístavu v Maroku;

d) preprava, na ktorú sa nevzťahuje písmeno c), medzi územím mimo colného územia Únie a francúzskymi zámorskými departmentmi, Azorami, Madeirou alebo Kanárskymi ostrovmi, ak trvanie cesty nepresahuje 24 hodín: najneskôr dve hodiny pred príchodom do prvého prístavu vstupu na colnom území Únie.

Článok 106

Lehoty na podanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe v prípade leteckej dopravy

(Článok 127 ods. 3 a 7 kódexu)

1.  Ak sa tovar prepravuje na colné územie Únie letecky, predbežné colné vyhlásenie o vstupe sa podá čo najskôr.

Minimálny súbor údajov predbežného colného vyhlásenia o vstupe sa podá najneskôr pred naložením tovaru do lietadla, v ktorom sa má tovar prepraviť na colné územie Únie.

2.  V prípade, že sa v lehote uvedenej v odseku 1 druhom pododseku poskytol len minimálny súbor údajov predbežného colného vyhlásenia o vstupe, ostatné údaje sa poskytnú v týchto lehotách:

a) v prípade letov s dĺžkou trvania menej ako štyri hodiny: najneskôr v čase skutočného odletu lietadla;

b) v prípade ostatných letov: najneskôr štyri hodiny pred príletom lietadla na prvé letisko na colnom území Únie.

▼M1

3.  Odchylne od odsekov 1 a 2 tohto článku až do dátumu zmodernizovania systému kontroly pri dovoze uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ sa predbežné colné vyhlásenie o vstupe podáva v týchto lehotách:

a) v prípade letov s dĺžkou trvania menej ako štyri hodiny najneskôr čase skutočného odletu lietadla a

b) v prípade letov s dĺžkou trvania štyri hodiny alebo viac najneskôr štyri hodiny pred príletom lietadla na prvé letisko na colnom území Únie.

▼B

Článok 107

Lehoty na podanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe v prípade železničnej dopravy

(Článok 127 ods. 3 a 7 kódexu)

Ak sa tovar prepravuje na colné územie Únie po železnici, predbežné colné vyhlásenie o vstupe sa podá v týchto lehotách:

a) ak cesta vlakom z poslednej stanice zoradenia vlaku, ktorá sa nachádza v tretej krajine, na colný úrad prvého vstupu trvá menej ako dve hodiny: najneskôr jednu hodinu pred príchodom tovaru na miesto, pre ktoré je uvedený colný úrad príslušný;

b) vo všetkých ostatných prípadoch: najneskôr dve hodiny pred príchodom tovaru na miesto, pre ktoré je colný úrad prvého vstupu príslušný.

Článok 108

Lehoty na podanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe v prípade cestnej dopravy

(Článok 127 ods. 3 a 7 kódexu)

Ak sa tovar prepravuje na colné územie Únie po ceste, predbežné colné vyhlásenie o vstupe sa podá najneskôr jednu hodinu pred príchodom tovaru na miesto, pre ktoré je colný úrad prvého vstupu príslušný.

Článok 109

Lehoty na podanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe v prípade vnútrozemskej vodnej dopravy

(Článok 127 ods. 3 a 7 kódexu)

Ak sa tovar prepravuje na colné územie Únie vnútrozemskými vodnými cestami, predbežné colné vyhlásenie o vstupe sa podá najneskôr dve hodiny pred príchodom tovaru na miesto, pre ktoré je colný úrad prvého vstupu príslušný.

Článok 110

Lehoty na podanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe v prípade kombinovanej dopravy

(Článok 127 ods. 3 a 7 kódexu)

Ak sa tovar prepravuje na colné územie Únie v dopravnom prostriedku, ktorý je sám prepravovaný aktívnym dopravným prostriedkom, je lehotou na podanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe lehota, ktorá platí pre aktívny dopravný prostriedok.

Článok 111

Lehoty na podanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe v prípade vyššej moci

(Článok 127 ods. 3 a 7 kódexu)

Lehoty uvedené v článkoch 105 až 109 sa v prípade vyššej moci neuplatňujú.

Článok 112

Poskytovanie údajov predbežného colného vyhlásenia o vstupe v osobitných prípadoch inými osobami, pokiaľ ide o dopravu po mori alebo vnútrozemských vodných cestách

(Článok 127 ods. 6 kódexu)

1.  Ak v prípade dopravy po mori alebo vnútrozemských vodných cestách uzavrela jedna alebo viac osôb iných ako dopravca pre ten istý tovar jednu alebo viac dodatočných zmlúv o preprave, na ktorú (resp. ktoré) sa vzťahuje jeden alebo viac nákladných listov, a ak osoba vystavujúca nákladný list nesprístupní údaje požadované v súvislosti s predbežným colným vyhlásením o vstupe svojmu zmluvnému partnerovi, ktorý vystavuje nákladný list jemu alebo jeho zmluvnému partnerovi, s ktorým sa dohodol na spoločnom naložení tovaru, osoba, ktorá nesprístupní požadované údaje, tieto údaje poskytne colnému úradu prvého vstupu v súlade s článkom 127 ods. 6 kódexu.

Ak príjemca uvedený v nákladnom liste, ku ktorému neexistujú žiadne ďalšie nákladné listy, nesprístupní údaje požadované v súvislosti s predbežným colným vyhlásením o vstupe osobe, ktorá vystavuje uvedený nákladný list, poskytne tieto údaje colnému úradu prvého vstupu.

2.  Každá osoba predkladajúca údaje podľa článku 127 ods. 5 kódexu zodpovedá v súlade s článkom 15 ods. 2 písm. a) a b) kódexu za údaje, ktoré predložila.

▼M1

3.  Odseky 1 a 2 tohto článku sa neuplatňujú až do dátumov zmodernizovania systému kontroly pri dovoze uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ.

▼B

Článok 113

Poskytovanie údajov predbežného colného vyhlásenia o vstupe v osobitných prípadoch inými osobami, pokiaľ ide o leteckú dopravu

(Článok 127 ods. 6 kódexu)

1.  Ak v prípade leteckej dopravy uzavrela jedna alebo viac osôb iných ako dopravca pre ten istý tovar jednu alebo viac dodatočných zmlúv o preprave, na ktorú (resp. ktoré) sa vzťahuje jeden alebo viac leteckých nákladných listov, a ak osoba vystavujúca letecký nákladný list nesprístupní údaje požadované v súvislosti s predbežným colným vyhlásením o vstupe svojmu zmluvnému partnerovi, ktorý vystavuje letecký nákladný list jemu alebo jeho zmluvnému partnerovi, s ktorým sa dohodol na spoločnom naložení tovaru, osoba, ktorá nesprístupní požadované údaje, tieto údaje poskytne colnému úradu prvého vstupu v súlade s článkom 127 ods. 6 kódexu.

2.  Ak sa v prípade leteckej dopravy tovar prepravuje na základe pravidiel podľa aktov Svetovej poštovej únie a prevádzkovateľ poštových služieb nesprístupní údaje požadované v súvislosti s predbežným colným vyhlásením o vstupe dopravcovi, prevádzkovateľ poštových služieb tieto údaje poskytne colnému úradu prvého vstupu v súlade s článkom 127 ods. 6 kódexu.

3.  Každá osoba predkladajúca údaje podľa článku 127 ods. 5 kódexu zodpovedá v súlade s článkom 15 ods. 2 písm. a) a b) kódexu za údaje, ktoré predložila.

▼M1

4.  Odseky 1 až 3 tohto článku sa neuplatňujú až do dátumov zmodernizovania systému kontroly pri dovoze uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ.

▼BKAPITOLA 2

Príchod tovaru

▼M3

Článok 114

Obchod s osobitnými daňovými územiami

(Článok 1 ods. 3 kódexu)

1.  Členské štáty uplatňujú články 115 až 118 tohto nariadenia a články 133 až 152 kódexu na tovar Únie, ktorý sa prepravuje z osobitného daňového územia do inej časti colného územia Únie, ktorá nie je osobitným daňovým územím a nenachádza sa v tom istom členskom štáte, alebo sa prepravuje z takejto inej časti colného územia Únie na osobitné daňové územie.

2.  Ak sa tovar odosiela z osobitného daňového územia do inej časti colného územia Únie, ktorá nie je osobitným daňovým územím, ale nachádza sa v tom istom členskom štáte, ihneď po príchode do danej inej časti colného územia Únie sa tovar predloží colným orgánom. Ak to však colný orgán príslušného členského štátu schváli, tovar možno predložiť na určenom colnom úrade alebo na akomkoľvek inom mieste určenom alebo schválenom uvedeným colným orgánom pred jeho odoslaním z osobitného daňového územia.

Tovar predkladá colnému orgánu osoba, ktorá ho prepravuje do danej inej časti colného územia, alebo osoba, v ktorej mene alebo na ktorej účet sa tovar prepravuje do danej inej časti colného územia Únie.

3.  Ak sa tovar odosiela z časti colného územia Únie, ktorá nie je osobitným daňovým územím, na osobitné daňové územie v rámci toho istého členského štátu, ihneď po príchode na dané osobitné daňové územie sa tovar predloží colným orgánom. Ak to však colný orgán príslušného členského štátu schváli, tovar možno predložiť na určenom colnom úrade alebo na akomkoľvek inom mieste určenom alebo schválenom uvedeným colným orgánom pred jeho odoslaním z miesta odoslania.

Tovar predkladá osoba, ktorá ho prepravuje na osobitné daňové územie, alebo osoba, v ktorej mene alebo na ktorej účet sa tovar prepravuje na osobitné daňové územie.

4.  Na tovar Únie uvedený v odsekoch 2 a 3 sa vzťahujú len colné ustanovenia v súlade s článkom 134 tohto nariadenia.

Článok 115

Schválenie miesta na predloženie tovaru colným orgánom a na dočasné uskladnenie

(Článok 139 ods. 1 a článok 147 ods. 1 kódexu)

1.  Na účely predloženia tovaru možno schváliť aj iné miesto, než je príslušný colný úrad, ak sú dodržané tieto podmienky:

a) sú splnené požiadavky stanovené v článku 148 ods. 2 a 3 kódexu a v článku 117 tohto nariadenia;

b) tovar sa navrhne do colného režimu alebo sa spätne vyvezie najneskôr do troch dní po jeho predložení alebo najneskôr do šiestich dní po jeho predložení v prípade schváleného príjemcu podľa článku 233 ods. 4 písm. b) kódexu, pokiaľ colné orgány nepožadujú prehliadku tovaru v súlade s článkom 140 ods. 2 kódexu.

Uvedené schválenie sa nevyžaduje v prípade, že miesto je už schválené na účely prevádzkovania priestorov na dočasné uskladnenie.

2.  Na účely dočasného uskladnenia tovaru možno schváliť aj iné miesto, než je priestor na dočasné uskladnenie, ak sú dodržané tieto podmienky:

a) sú splnené požiadavky stanovené v článku 148 ods. 2 a 3 kódexu a v článku 117;

b) tovar sa navrhne do colného režimu alebo sa spätne vyvezie najneskôr do troch dní po jeho predložení alebo najneskôr do šiestich dní po jeho predložení v prípade schváleného príjemcu podľa článku 233 ods. 4 písm. b) kódexu, pokiaľ colné orgány nepožadujú prehliadku tovaru v súlade s článkom 140 ods. 2 kódexu.

▼B

Článok 116

Evidencia

(Článok 148 ods. 4 kódexu)

1.  Evidencia uvedená v článku 148 ods. 4 kódexu obsahuje tieto informácie a údaje:

a) odkaz na príslušné vyhlásenie o dočasnom uskladnení tovaru a odkaz na zodpovedajúce skončenie dočasného uskladnenia;

b) dátum a údaje identifikujúce colné doklady, ktoré sa týkajú uskladneného tovaru, a akékoľvek iné doklady súvisiace s dočasným uskladnením tovaru;

c) údaje, identifikačné čísla, počet a druh nákladových kusov, množstvo a obvyklý obchodný alebo technický opis tovaru a v prípade potreby identifikačné značky kontajnera potrebné na identifikáciu tovaru;

d) umiestnenie tovaru a údaje o akejkoľvek preprave tovaru;

e) colný status tovaru;

f) údaje o úkonoch podľa článku 147 ods. 2 kódexu;

g) vo vzťahu k preprave dočasne uskladneného tovaru medzi priestormi na dočasné uskladnenie, ktoré sa nachádzajú v rôznych štátoch: údaje o príchode tovaru do priestorov dočasného uskladnenia v mieste určenia.

Ak táto evidencia netvorí súčasť hlavnej účtovnej evidencie na colné účely, obsahuje odkaz na hlavnú účtovnú evidenciu na colné účely.

2.  Colné orgány môžu upustiť od požiadavky na niektoré informácie uvedené v odseku 1, ak to nebude mať nepriaznivý vplyv na colný dohľad a kontroly tovaru. V prípade prepravy tovaru medzi priestormi na dočasné uskladnenie však táto výnimka uplatniteľná nie je.

Článok 117

Maloobchodný predaj

(Článok 148 ods. 1 kódexu)

Povolenie na prevádzku priestorov na dočasné uskladnenie uvedené v článku 148 kódexu sa udelí za týchto podmienok:

a) priestory na dočasné uskladnenie sa nevyužívajú na účely maloobchodného predaja;

b) ak uskladnený tovar predstavuje nebezpečenstvo alebo je pravdepodobné, že poškodí iný tovar, alebo si vyžaduje osobitné priestory z iných dôvodov, priestory na dočasné uskladnenie sú osobitne vybavené na uskladnenie tohto tovaru;

c) priestory na dočasné uskladnenie prevádzkuje výlučne držiteľ povolenia.

Článok 118

Iné prípady prepravy dočasne uskladneného tovaru

[Článok 148 ods. 5 písm. c) kódexu]

V súlade s článkom 148 ods. 5 písm. c) kódexu môžu colné orgány povoliť prepravu dočasne uskladneného tovaru medzi rôznymi priestormi na dočasné uskladnenie, na ktoré sa vzťahujú rôzne povolenia na prevádzku priestorov na dočasné uskladnenie, pod podmienkou, že držiteľmi týchto povolení sú držitelia povolenia AEOC.HLAVA V

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA COLNÉHO STATUSU, PREPUSTENIA TOVARU DO COLNÉHO REŽIMU, OVEROVANIA, PREPUSTENIA A NAKLADANIA S TOVAROMKAPITOLA 1

Colný status tovaruOddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 119

Domnienka colného statusu

(Článok 153 ods. 1 a článok 155 ods. 2 kódexu)

1.  Domnienka colného statusu tovaru Únie sa neuplatňuje na tento tovar:

a) tovar prepravovaný na colné územie Únie, ktorý je pod colným dohľadom s cieľom určiť jeho colný status;

b) dočasne uskladnený tovar;

c) tovar umiestnený do akýchkoľvek osobitných colných režimov s výnimkou colných režimov vnútorný tranzit, pasívny zušľachťovací styk a konečné použitie;

d) produkty morského rybolovu ulovené rybárskym plavidlom z Únie mimo colného územia Únie, v iných vodách ako v teritoriálnych vodách tretej krajiny, ktoré sa prepravujú na colné územie Únie, ako sa stanovuje v článku 129;

e) tovar získaný z produktov uvedených v písmene d) na palube uvedeného plavidla alebo spracovateľského plavidla Únie, pri výrobe ktorého mohli byť použité iné produkty s colný statusom tovaru Únie, ktoré sa prepravujú na colné územie Únie podľa článku 129;

f) produkty morského rybolovu a iné produkty, ktoré vzali alebo ulovili plavidlá plaviace sa v rámci colného územia Únie pod vlajkou tretej krajiny.

2.  Bez toho, aby tovar Únie podliehal niektorému colnému režimu, môže byť prepravovaný medzi dvoma miestami nachádzajúcimi sa na colnom území Únie a dočasne tiež mimo tohto územia bez zmeny svojho colného statusu, a to v týchto prípadoch:

a) ak sa tovar prepravuje letecky a bol naložený alebo preložený na letisku Únie, aby bol zaslaný na iné letisko Únie, za predpokladu, že sa prepravuje na podklade jednotného prepravného dokladu vydaného v členskom štáte;

b) ak sa tovar prepravuje po mori a bol odoslaný medzi prístavmi Únie pravidelnou námornou dopravou schválenou v súlade s článkom 120;

c) ak sa tovar prepravuje po železnici a bol prepravený cez tretiu krajinu, ktorá je zmluvnou stranou Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime, na podklade jednotného prepravného dokladu vydaného v členskom štáte a ak je takáto možnosť stanovená v medzinárodnej dohode.

3.  Tovar Únie môže byť, bez toho, aby podliehal niektorému colnému režimu, prepravovaný medzi dvoma miestami nachádzajúcimi sa na colnom území Únie a dočasne tiež mimo tohto územia bez zmeny svojho colného statusu, za predpokladu, že colný status tovaru Únie je preukázaný, a to v týchto prípadoch:

a) tovar, ktorý bol prepravený medzi dvoma miestami nachádzajúcimi sa na colnom území Únie a ktorý toto územie po mori alebo letecky dočasne opustí;

b) tovar, ktorý bol prepravený medzi dvoma miestami nachádzajúcimi sa na colnom území Únie cez územie ležiace mimo colného územia Únie, bez prekládky, a ktorý sa prepravuje na podklade jednotného prepravného dokladu vydaného v členskom štáte;

c) tovar, ktorý bol prepravený medzi dvoma miestami nachádzajúcimi sa na colnom území Únie cez územie ležiace mimo colného územia Únie a ktorý bol mimo colného územia Únie preložený na iný dopravný prostriedok ako ten, na ktorý bol tovar pôvodne naložený, pričom sa vydá nový prepravný doklad vzťahujúci sa na prepravu z daného územia mimo colného územia Únie, za predpokladu, že k tomuto novému dokladu je priložená kópia pôvodného jednotného prepravného dokladu;

d) cestné motorové vozidlá registrované v členskom štáte, ktoré dočasne opustili colné územie Únie a opätovne naň vstúpili;

e) obaly, palety a iné podobné vybavenie, s výnimkou kontajnerov, patriace osobe usadenej na colnom území Únie, ktoré sa používajú na prepravu tovaru, ktorý dočasne opustil colné územie Únie a opätovne naň vstúpil;

f) tovar v batožine prepravovaný cestujúcim, ktorý nie je určený na obchodné účely a ktorý dočasne opustil colné územie Únie a opätovne naň vstúpil.Oddiel 2

Pravidelná námorná doprava na colné účely

Článok 120

Povolenie na zriadenie pravidelnej námornej dopravy

(Článok 155 ods. 2 kódexu)

1.  Povolenie môžu udeliť colné orgány, ktoré sú príslušné vydať na účely pravidelnej námornej dopravy rozhodnutie určené dopravnej spoločnosti, ktoré ju oprávňuje prepravovať tovar Únie medzi dvoma miestami colného územia Únie a dočasne tiež mimo tohto územia bez zmeny colného statusu tovaru Únie.

2.  Povolenie sa udeľuje len za predpokladu, že dopravná spoločnosť:

a) je usadená na colnom území Únie;

b) spĺňa kritérium stanovené v článku 39 písm. a) kódexu;

c) prijme záväzok, že po vydaní povolenia bude colnému orgánu príslušnému na vydanie rozhodnutia oznamovať informácie uvedené v článku 121 ods. 1 a

d) prijme záväzok, že na trasách pravidelnej námornej dopravy nebude robiť žiadne zastávky v prístavoch na území mimo colného územia Únie ani v žiadnom slobodnom pásme v prístave Únie a že nebude uskutočňovať žiadne prekládky tovaru na mori.

3.  Lodné dopravné spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie v súlade s týmto článkom, poskytujú pravidelnú námornú dopravu, ktorá je v povolení uvedená.

Na poskytovanie pravidelnej námornej dopravy sa použijú plavidlá, ktoré sú na tento účel registrované v súlade s článkom 121.

Článok 121

Registrácia plavidiel a prístavov

(Článok 22 ods. 4 a článok 155 ods. 2 kódexu)

1.  Dopravná spoločnosť, ktorá má povolenie zriadiť pravidelnú námornú dopravu, zaregistruje na účely článku 119 ods. 2 písm. b) plavidlá, ktoré chce na túto dopravu využívať, a zamýšľané prístavy zastavenia, a to tak, že colnému orgánu príslušnému na vydanie rozhodnutia oznámi tieto údaje:

a) názvy plavidiel pridelených na danú pravidelnú námornú dopravu;

b) prístav, v ktorom plavidlo začína svoju prevádzku ako plavidlo pravidelnej námornej dopravy;

c) prístavy zastavenia.

2.  Registrácia uvedená v odseku 1 nadobudne účinnosť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni registrácie, ktorú vykoná colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia.

3.  Dopravná spoločnosť, ktorá má povolenie zriadiť pravidelnú námornú dopravu, oznámi na účely článku 119 ods. 2 písm. b) colnému orgánu príslušnému vydať rozhodnutie akúkoľvek zmenu v údajoch uvedených v odseku 1 písm. a), b) a c), ako aj dátum a čas, kedy táto zmena nadobúda účinnosť.

Článok 122

Nepredvídateľné okolnosti počas prepravy pravidelnou námornou dopravou

(Článok 153 ods. 1 a článok 155 ods. 2 kódexu)

Ak plavidlo registrované ako plavidlo pravidelnej námornej dopravy na účely článku 119 ods. 2 písm. b) v dôsledku nepredvídaných okolností prekladá tovar na mori, urobí zastávku alebo nakladá či vykladá tovar v prístave mimo colného územia Únie, v prístave, ktorý nie je prístavom pravidelnej námornej dopravy, alebo v slobodnom pásme prístavu Únie, colný status tohto tovaru sa nemení, pokiaľ na uvedených miestach nedošlo k jeho naloženiu alebo vyloženiu.

Ak majú colné orgány dôvod pochybovať, či tovar spĺňa uvedené podmienky, musí sa colný status tohto tovaru preukázať.

▼M1

Článok 122a

Informačný a komunikačný systém RSS

(Článok 155 ods. 2 kódexu)

1.  Až do dátumu zavedenia systému CKÚ pre rozhodnutia colných orgánov uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ Komisia a colné orgány členských štátov pomocou elektronického informačného a komunikačného systému pre pravidelnú námornú dopravu uchovávajú tieto informácie a majú prístup k týmto informáciám:

a) údaje o žiadostiach;

b) povolenia pravidelnej námornej dopravy a v prípade potreby ich zmenu alebo zrušenie;

c) názvy prístavov zastavenia a názvy plavidiel pridelených na túto dopravu;

d) všetky ostatné príslušné informácie.

2.  Colné orgány členského štátu, ktorým bola žiadosť predložená, zašlú oznámenie colným orgánom ostatných členských štátov, ktorých sa námorná doprava týka, prostredníctvom elektronického informačného a komunikačného systému pravidelnej námornej dopravy podľa odseku 1.

3.  Ak colné orgány, ktorým bolo zaslané oznámenie, zamietnu žiadosť, oznámi sa to prostredníctvom elektronického informačného a komunikačného systému pravidelnej námornej dopravy podľa odseku 1.

4.  Elektronický informačný a komunikačný systém pravidelnej námornej dopravy uvedený v odseku 1 sa používa na uchovávanie povolení a na oznamovanie colným orgánom členských štátov, ktorých sa pravidelná námorná doprava týka, že sa povolenie vydalo.

5.  Keď povolenie zruší colný orgán, ktorému bola žiadosť predložená, alebo sa zruší na žiadosť prepravnej spoločnosti, uvedený colný orgán upovedomí o zrušení colné orgány členských štátov, ktorých sa námorná doprava týka, prostredníctvom elektronického informačného a komunikačného systému pravidelnej námornej dopravy podľa odseku 1.

▼BOddiel 3

Dôkaz colného statusu tovaru ÚniePododdiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 123

Obdobie platnosti dokladov T2L, T2LF alebo colného zoznamu tovaru

(Článok 22 ods. 5 kódexu)

Dôkaz colného statusu tovaru Únie vo forme dokladov T2L, T2LF alebo colného zoznamu tovaru je platný 90 dní od dátumu registrácie alebo, ak sa v súlade s článkom 128 registrácia colného zoznamu tovaru nevyžaduje, od dátumu jeho vyhotovenia. Na žiadosť dotknutej osoby môže colný úrad v odôvodnených prípadoch stanoviť dlhšie obdobie platnosti daného dôkazu.

Článok 124

Komunikačné prostriedky na účely hlavného referenčného čísla (MRN) dokladov T2L, T2LF alebo colného zoznamu tovaru

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

MRN dokladov T2L, T2LF alebo colného zoznamu tovaru sa môže predložiť ktorýmkoľvek z týchto prostriedkov iných než techniky elektronického spracovania údajov:

a) čiarový kód;

b) doklad o registrácii statusu;

c) iné prostriedky povolené prijímajúcim colným orgánom.

▼M1

Prvý odsek tohto článku sa neuplatňuje až do dátumu zavedenia systému dôkazu o statuse Únie (Proof of Union Status – PoUS) podľa CKÚ uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ.

▼M3

Článok 124a

Dôkaz colného statusu tovaru Únie prostredníctvom dokladu „T2L“ alebo „T2LF“

(Článok 6 ods. 2, článok 6 ods. 3 písm. a) a článok 153 ods. 2 kódexu)

▼M1

Až do zavedenia systému dôkazu o statuse Únie (PoUS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ a keď sa používa doklad „T2L“ alebo „T2LF“ v papierovej podobe, uplatňujú sa tieto ustanovenia:

a) Dotknutá osoba uvedie „T2L“ alebo „T2LF“ v pravom pododseku kolónky 1 tlačiva a „T2Lbis“ alebo „T2LFbis“ v pravom pododseku kolónky 1 každého použitého ►C3  pokračovacieho formulára ◄ .

b) Colné orgány môžu povoliť všetkým osobám, aby používali ložné listy, ktoré nezodpovedajú všetkým požiadavkám, ak tieto osoby:

 sú usadené v Únii,

 pravidelne vydávajú dôkaz colného statusu tovaru Únie, alebo ktorých colné orgány vedia, že dokážu splniť právne povinnosti na používanie uvedených dôkazov,

 nedopustili sa žiadnych závažných ani opakovaných ►C3  porušení colných alebo daňových predpisov ◄ .

c) Povolenie uvedené v písmene b) sa udelí len v prípade, keď:

 sú colné orgány schopné vykonávať dohľad nad daným režimom a vykonávať kontroly bez toho, aby museli vyvíjať administratívne úsilie neprimerané požiadavkám dotknutej osoby a

 dotknutá osoba vedie evidenciu, ktorá umožňuje colným orgánom vykonávať účinné kontroly.

d) Dokument „T2L“ alebo „T2LF“ sa vyhotoví v jednom origináli.

e) V prípade potvrdenia colným orgánom obsahuje tieto prvky, ktoré sa podľa možnosti uvádzajú v kolónke „C. Colný úrad odoslania“:

 v prípade dokladov „T2L“ alebo „T2LF“ názov a odtlačok pečiatky príslušného colného úradu, podpis colného úradníka tohto úradu, dátum potvrdenia a buď evidenčné číslo alebo číslo vyhlásenia o odoslaní tam, kde sa vyžaduje,

 v prípade ►C3  pokračovacích formulárov ◄ alebo ložných listov číslo uvedené na doklade „T2L“ alebo „T2LF“, ktoré sa zaznamená prostredníctvom odtlačku pečiatky obsahujúceho názov príslušného colného úradu alebo ručne, ak sa zaznamená ručne, doplní sa odtlačkom úradnej pečiatky uvedeného úradu.

Doklady sa vrátia dotknutej osobe.

▼BPododdiel 2

Dôkazy predložené inými prostriedkami než technikami elektronického spracovania údajov

Článok 125

Dôkaz colného statusu tovaru Únie v prípade cestujúcich iných ako hospodárskych subjektov

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Cestujúci iný ako hospodársky subjekt môže písomne požiadať o dôkaz colného statusu tovaru Únie.

Článok 126

Dôkaz colného statusu tovaru Únie predložením faktúry alebo prepravného dokladu

[Článok 6 ods. 2 a článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

1.  Dôkaz colného statusu tovaru Únie, ktorého hodnota nepresahuje 15 000  EUR, sa môže predložiť ktorýmkoľvek z týchto prostriedkov iných než techniky elektronického spracovania údajov:

a) faktúra vzťahujúca sa na tovar;

b) prepravný doklad vzťahujúci sa na tovar.

2.  Faktúra alebo prepravný doklad uvedené v odseku 1 obsahujú prinajmenšom celé meno a adresu odosielateľa alebo dotknutej osoby (v prípade absencie odosielateľa), príslušný colný úrad, počet a druh nákladových kusov, značky a referenčné čísla nákladových kusov, opis tovaru, hrubú hmotnosť tovaru (v kilogramoch), hodnotu tovaru a v prípade potreby čísla kontajnerov.

Odosielateľ, resp. v prípade absencie odosielateľa dotknutá osoba, identifikuje colný status tovaru Únie tak, že na faktúre alebo v prepravnom doklade označí príslušný kód – „T2L“ alebo „T2LF“– a pripojí svoj podpis.

▼M1

3.  Až do dátumu zavedenia systému dôkazu o statuse Únie (PoUS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ v prípade potvrdenia colnými orgánmi toto potvrdenie zahŕňa názov a odtlačok pečiatky príslušného colného úradu, podpis úradníka uvedeného úradu, dátum potvrdenia a buď evidenčné číslo alebo číslo vyhlásenia o odoslaní tam, kde sa také vyhlásenie vyžaduje.

▼M3

Článok 126a

Dôkaz colného statusu tovaru Únie predložením zoznamu tovaru prepravnej spoločnosti

(Článok 6 ods. 2 a článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu)

▼M1

1.  Až do dátumu zavedenia systému dôkazu o statuse Únie (PoUS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ zoznam tovaru prepravnej spoločnosti zahŕňa aspoň tieto informácie:

a) názov a celú adresu prepravnej spoločnosti;

b) názov plavidla;

c) miesto a dátum nakládky;

d) miesto vykládky.

Zoznam tovaru ďalej pre každú zásielku obsahuje:

e) odkaz na nákladný list alebo iný obchodný doklad;

f) počet, opis, značky a registračné čísla nákladových kusov;

g) obvyklý obchodný opis tovaru dostatočne podrobný na to, aby umožňoval jeho identifikáciu;

h) hrubú hmotnosť v kilogramoch;

i) v prípade potreby identifikačné čísla kontajnerov; a

j) tieto záznamy označujúce status tovaru:

 písmeno „C“ (rovnocenné označeniu „T2L“) pre tovar, pri ktorom sa dá preukázať colný status tovaru Únie,

 písmeno „F“ (rovnocenné označeniu „T2LF“) pre tovar, pri ktorom sa dá preukázať colný status tovaru Únie a ktorý je odosielaný do časti colného územia Únie alebo má pôvod v časti colného územia Únie, kde sa neuplatňujú ustanovenia smernice 2006/112/ES,

 písmeno „N“ pre všetok ostatný tovar.

2.  V prípade potvrdenia colným orgánom zoznam tovaru prepravnej spoločnosti zahŕňa názov a odtlačok pečiatky príslušného colného úradu, podpis colného úradníka tohto úradu a dátum potvrdenia.

▼B

Článok 127

Dôkaz colného statusu tovaru Únie v karnetoch TIR alebo ATA alebo v tlačivách 302

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Ak sa tovar Únie prepravuje v súlade s Dohovorom TIR, Dohovorom ATA, Istanbulským dohovorom alebo v súlade so Zmluvou medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúcou sa na status ich ozbrojených síl, podpísanou 19. júna 1951 v Londýne, dôkaz colného statusu tovaru Únie sa môže predložiť inými prostriedkami než technikami elektronického spracovania údajov.Pododdiel 3

Dôkaz colného statusu tovaru Únie vydaný schváleným vystaviteľom

Článok 128

▼M1

Uľahčenie vydávania dôkazných prostriedkov zo strany schváleného vystaviteľa

▼B

(Článok 153 ods. 2 kódexu)

1.  Každá osoba usadená na colnom území Únie, ktorá spĺňa kritériá stanovené v článku 39 písm. a) a b) kódexu, môže získať povolenie vydávať:

a) T2L alebo T2LF bez toho, aby musela žiadať o potvrdenie;

b) colný zoznam tovaru bez toho, aby musela žiadať o potvrdenie a registráciu dôkazu zo strany príslušného colného úradu.

▼M5

2.  Až do dátumu zavedenia systému dôkazu o statuse Únie (PoUS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môžu colné orgány ktoréhokoľvek členského štátu povoliť každej osobe usadenej na colnom území Únie, ktorá žiada o povolenie preukázať colný status tovaru Únie prostredníctvom faktúry alebo prepravného dokladu v súvislosti s tovarom s colným statusom tovaru Únie, ktorého hodnota presahuje 15 000  EUR, dokladu „T2L“ alebo „T2LF“ alebo zoznamu tovaru prepravnej spoločnosti, používať takéto doklady bez toho, aby ich predkladala príslušnému colnému úradu na potvrdenie.

▼M1

3.  Príslušný colný úrad vydáva povolenie uvedené v odsekoch 1 a 2 na žiadosť dotknutej osoby.

4.  Povolenie uvedené v odseku 2 sa udelí len v prípade, keď:

a) sa dotknutá osoba nedopustila žiadnych závažných ani opakovaných ►C3  porušení colných alebo daňových predpisov ◄ ;

b) príslušné colné orgány sú schopné vykonávať dohľad nad daným režimom a vykonávať kontroly bez toho, aby museli vyvíjať administratívne úsilie neprimerané požiadavkám dotknutej osoby;

c) dotknutá osoba vedie evidenciu, ktorá umožňuje colným orgánom vykonávať účinné kontroly, a

d) dotknutá osoba pravidelne vydáva dôkaz colného statusu tovaru Únie, alebo jej príslušné colné orgány vedia, že dokáže splniť právne povinnosti na používanie uvedených dôkazov.

5.  Keď bol dotknutej osobe udelený status schváleného hospodárskeho subjektu v súlade s článkom 38 kódexu, podmienky uvedené v odseku 4 písm. a) až c) tohto článku sa považujú za splnené.

▼M3

Článok  ►M1   ►C5  128a ◄  ◄

Formality pri vydávaní dokladu „T2L“ alebo „T2LF“, faktúry alebo prepravného dokladu zo strany schváleného vystaviteľa

[Článok 6 ods. 2 a článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

▼C5

1.  Až do dátumu zavedenia systému dôkazu o statuse Únie (PoUS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ schválený vystaviteľ vyhotoví kópiu každého vydaného dokladu „T2L“ alebo „T2LF“. Colné orgány bližšie určia podmienky, za ktorých sa táto kópia predkladá na účely kontroly a uchováva najmenej tri roky.

2.  V povolení uvedenom v článku 128 ods. 2 sa uvádza najmä:

a) colný úrad, ktorému bola postúpená zodpovednosť za predbežnú autentifikáciu tlačív „T2L“ alebo „T2LF“ používaných na vyhotovenie príslušných dokladov na účely článku 128b ods. 1;

b) spôsob, akým schválený vystaviteľ preukazuje, že tlačivá boli riadne použité;

c) vylúčené kategórie alebo prepravy tovaru;

d) v akej lehote a akým spôsobom schválený vystaviteľ podáva oznámenie príslušnému colnému úradu, aby mu tak umožnil vykonať akúkoľvek nevyhnutnú kontrolu pred odoslaním tovaru;

e) že predná strana príslušných obchodných dokladov alebo kolónka „C. Colný úrad odoslania“ na prednej strane tlačív používaných na účely zostavenia dokladu „T2L“ alebo „T2LF“ a prípadne pokračovacie formuláre sú vopred opatrené odtlačkom pečiatky colného úradu uvedeného v odseku 2 písm. a) a podpísané úradníkom uvedeného úradu, alebo

i) vopred opatrené odtlačkom pečiatky colného úradu uvedeného v odseku 2 písm. a) a podpísané colným úradníkom uvedeného úradu, alebo

ii) opatrené odtlačkom osobitnej pečiatky schváleného vystaviteľa. Odtlačok pečiatky môže byť na tlačivách predtlačený, ak je tlačou poverená tlačiareň schválená na tento účel. V kolónkach 1 a 2 a 4 až 6 osobitnej pečiatky sa majú vyplniť tieto informácie:

 štátny znak alebo iné úradné symboly alebo písmená určujúce krajinu,

 príslušný colný úrad,

 dátum,

 schválený vystaviteľ a

 číslo povolenia.

f) Schválený vystaviteľ vyplní a podpíše tlačivo najneskôr pri odosielaní tovaru. Zároveň zaznamená do kolónky „D. Kontrola colným úradom odoslania“ dokladu „T2L“ alebo „T2LF“ alebo na jasne identifikovateľnom mieste používaného obchodného dokladu názov príslušného colného úradu, dátum vyplnenia dokladu a jeden z týchto záznamov:

 Expedidor autorizado,

 Godkendt afsender,

 Zugelassener Versender,

 Εγκεκριμένος αποστολέας,

 Authorised consignor,

 Expéditeur agréé,

 Speditore autorizzato,

 Toegelaten afzender,

 Expedidor autorizado,

 Hyväksytty lähettäjä,

 Godkänd avsändare,

 Schválený odesílatel,

 Volitatud kaubasaatja,

 Atzītais nosūtītājs,

 Įgaliotas siuntėjas,

 Engedélyezett feladó,

 Awtorizzat li jibgħat,

 Upoważniony nadawca,

 Pooblaščeni pošiljatelj,

 Schválený odosielateľ,

 Одобрен изпращач,

 Expeditor agreat,

 Ovlašteni pošiljatelj.

Článok 128b

Uľahčenia pre schváleného vystaviteľa

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

1.  Až do dátumu zavedenia systému dôkazu o statuse Únie (PoUS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môže byť schválenému vystaviteľovi povolené nepodpisovať doklady „T2L“ alebo „T2LF“ alebo používané obchodné doklady opatrené odtlačkom osobitnej pečiatky uvedenej v článku 128a ods. 2 písm. e) bode ii), ktoré sú vyhotovené v systéme elektronického alebo automatického spracovania údajov. Na takéto povolenie sa vzťahuje podmienka, že schválený vystaviteľ vopred poskytol uvedeným orgánom písomný záväzok, v ktorom uznáva svoju zodpovednosť za právne dôsledky vyplývajúce zo všetkých vydaných dokladov „T2L“ alebo „T2LF“ alebo obchodných dokladov s odtlačkom osobitnej pečiatky.

2.  V dokladoch „T2L“ alebo „T2LF“ alebo obchodných dokladoch vyhotovených v súlade s odsekom 1 sa na mieste podpisu schváleného vystaviteľa uvádza jeden z týchto záznamov:

 Dispensa de firma,

 Fritaget for underskrift,

 Freistellung von der Unterschriftsleistung,

 Δεν απαιτείται υπογραφή,

 Signature waived,

 Dispense de signature,

 Dispensa dalla firma,

 Van ondertekening vrijgesteld,

 Dispensada a assinatura,

 Vapautettu allekirjoituksesta,

 Befriad från underskrift,

 Podpis se nevyžaduje,

 Allkirjanõudest loobutud,

 Derīgs bez paraksta,

 Leista nepasirašyti,

 Aláírás alól mentesítve,

 Firma mhux meħtieġa,

 Zwolniony ze składania podpisu,

 Opustitev podpisa,

 Oslobodenie od podpisu,

 Освободен от подпис,

 Dispensă de semnătură,

 Oslobođeno potpisa.

Článok 128c

Povolenie na vyhotovenie zoznamu tovaru prepravnej spoločnosti po odoslaní

(Článok 153 ods. 2 kódexu)

Až do dátumu zavedenia systému dôkazu o statuse Únie (PoUS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môžu colné orgány členských štátov povoliť prepravným spoločnostiam, aby zoznam tovaru prepravnej spoločnosti uvedený v článku 199 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447, ktorý slúži na preukázanie colného statusu tovaru Únie, nevyhotovovali skôr než najneskôr deň po odchode plavidla a v každom prípade pred príchodom plavidla do prístavu určenia.

▼M3

Článok  ►M1   ►C5  128d ◄  ◄

Podmienky na získanie povolenia vyhotoviť zoznam tovaru prepravnej spoločnosti po odoslaní

[Článok 6 ods. 3 písm. a) a článok 153 ods. 2 kódexu]

▼M1

1.  Až do dátumu zavedenia systému CKÚ pre rozhodnutia colných orgánov uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ sa povolenie nevyhotovovať zoznam tovaru prepravnej spoločnosti, ktorý slúži na preukázanie colného statusu tovaru Únie, skôr než najneskôr deň po odchode plavidla a v každom prípade pred príchodom plavidla do prístavu určenia udeľuje len medzinárodným prepravným spoločnostiam, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

a) sú usadené v Únii;

b) pravidelne vydávajú dôkaz colného statusu tovaru Únie, alebo ich colné orgány vedia, že dokážu splniť právne povinnosti na používanie uvedených dôkazov;

c) nedopustili sa žiadnych závažných ani opakovaných porušení colných alebo daňových predpisov;

d) na prenos informácií medzi prístavmi odoslania a určenia na colnom území Únie používajú systémy elektronickej výmeny údajov;

e) prevádzkujú významný počet plavieb medzi členskými štátmi na schválených trasách.

2.  Povolenia uvedené v odseku 1 sa udeľujú len v prípade, že:

a) sú colné orgány schopné vykonávať dohľad nad daným režimom a vykonávať kontroly bez toho, aby museli vyvíjať administratívne úsilie neprimerané požiadavkám dotknutej osoby, a

b) dotknuté osoby vedú evidenciu, ktorá umožňuje colným orgánom vykonávať účinné kontroly.

3.  Ak je dotknutá osoba držiteľom povolenia schváleného hospodárskeho subjektu podľa článku 38 ods. 2 písm. a) kódexu, požiadavky stanovené v odseku 1 písm. c) a v odseku 2 písm. b) tohto článku sa považujú za splnené.

4.  Po doručení žiadosti informujú colné orgány členského štátu, v ktorom je prepravná spoločnosť usadená, o tejto žiadosti ostatné členské štáty, na príslušných územiach ktorých sa nachádzajú prístavy odoslania a plánovaného určenia.

Ak do 60 dní odo dňa oznámenia nedostanú colné orgány žiadnu námietku, povolia používanie zjednodušeného postupu opísaného v článku 128c.

Toto povolenie je platné vo všetkých príslušných členských štátoch a uplatňuje sa len na prepravné operácie medzi prístavmi, na ktoré sa vzťahuje.

5.  Zjednodušený postup sa vykonáva takto:

a) zoznam tovaru pre prístav odoslania sa prenáša systémom elektronickej výmeny údajov do prístavu určenia;

b) prepravná spoločnosť uvádza v zozname tovaru informácie uvedené v článku 126a;

c) zoznam tovaru prenesený systémom elektronickej výmeny údajov (výpis zoznamu tovaru) sa predkladá colným orgánom v prístave odoslania najneskôr v pracovný deň nasledujúci po odchode plavidla a v každom prípade pred tým, ako plavidlo pripláva do prístavu určenia. Colné orgány môžu požadovať, aby sa predložil vytlačený výpis zoznamu tovaru, pokiaľ nemajú prístup k informačnému systému schválenému colnými orgánmi, ktorý obsahuje výpis zoznamu tovaru,

d) výpis zoznamu tovaru sa predkladá colným orgánom v prístave určenia. Colné orgány môžu požadovať vytlačený výpis zoznamu tovaru, pokiaľ nemajú prístup k informačnému systému schválenému colnými orgánmi, ktorý obsahuje výpis zoznamu tovaru.

6.  Vykonajú sa tieto oznámenia:

a) prepravná spoločnosť informuje colné orgány o všetkých porušeniach a nezrovnalostiach;

b) colné orgány v prístave určenia informujú čo najskôr colné orgány v prístave odoslania a orgán, ktorý vydal povolenie, o všetkých porušeniach a nezrovnalostiach.

▼BPododdiel 4

Osobitné ustanovenia týkajúce sa produktov morského rybolovu a tovaru získaného z takýchto produktov

Článok 129

Colný status produktov morského rybolovu a tovaru získaného z takýchto produktov

(Článok 153 ods. 2 kódexu)

Na účely preukázania colného statusu tovaru Únie v prípade produktov a tovaru uvedených v článku 119 ods. 1 písm. d) a e) sa zistí, že tento tovar bol prepravený priamo na colné územie Únie jedným z týchto spôsobov:

a) rybárskym plavidlom Únie, ktoré produkty ulovilo a prípadne ich spracovalo;

b) rybárskym plavidlom Únie po prekládke produktov z plavidla uvedeného v písmene a);

c) spracovateľským plavidlom Únie, ktoré produkty spracovalo po ich prekládke z plavidla uvedeného v písmene a);

d) akýmkoľvek iným plavidlom, na ktoré boli uvedené produkty a tovar preložené z plavidiel uvedených v písmene a), b) alebo c), bez vykonania akýchkoľvek ďalších zmien;

e) dopravným prostriedkom, na ktorý sa vzťahuje jednotný prepravný doklad vyhotovený v krajine alebo na území mimo colného územia Únie, kde sa produkty alebo tovar vyložili z plavidiel uvedených v písmene a), b), c) alebo d).

Článok 130

Dôkaz colného statusu produktov morského rybolovu a tovaru získaného z takýchto produktov

[Článok 6 ods. 2 a článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

1.  Na účely dokazovania colného statusu v súlade s článkom 129 rybársky denník, vyhlásenie o vykládke, vyhlásenie o prekládke a údaje systému monitorovania plavidiel, podľa potreby, ako sa vyžaduje v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1224/2009 ( 8 ), obsahuje tieto informácie:

a) miesto, kde boli produkty morského rybolovu ulovené, ktoré umožňuje stanoviť, že produkty alebo tovar majú colný status tovaru Únie v súlade s článkom 129;

b) produkty morského rybolovu (názov a typ) a ich hrubú hmotnosť (v kg);

c) druh tovaru získaného z produktov morského rybolovu uvedených v písmene b) opísaný takým spôsobom, ktorý umožňuje jeho zatriedenie v rámci kombinovanej nomenklatúry, a hrubú hmotnosť (v kg).

2.  V prípade prekládky produktov a tovaru uvedených v článku 119 ods. 1) písm. d) a e) na rybárske plavidlo Únie alebo spracovateľské plavidlo Únie (prijímajúce plavidlo) rybársky denník alebo vyhlásenie o prekládke rybárskeho plavidla Únie alebo spracovateľského plavidla Únie, z ktorého boli produkty alebo tovar preložené, okrem informácií uvedených v odseku 1 obsahuje aj názov, vlajkový štát, evidenčné číslo a celé meno kapitána prijímajúceho plavidla, na ktoré boli dané produkty a tovar preložené.

Rybársky denník alebo vyhlásenie o prekládke prijímajúceho plavidla okrem informácií uvedených v odseku 1 písm. b) a c) obsahuje aj názov, vlajkový štát, evidenčné číslo a celé meno kapitána rybárskeho plavidla Únie alebo spracovateľského plavidla Únie, z ktorého boli produkty alebo tovar preložené.

3.  Na účely odsekov 1 a 2 colné orgány prijímajú rybárske denníky, vyhlásenia o vykládke a vyhlásenia o prekládke v papierovej forme v prípade plavidiel, ktorých celková dĺžka sa rovná alebo presahuje 10 metrov, avšak nepresahuje 15 metrov.

▼M3

Článok 131

Prekládka

(Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu)

▼B

1.  V prípade prekládky produktov a tovaru uvedených v článku 119 ods. 1 písm. d) a e) na prijímajúce plavidlo iné ako rybárske plavidlá Únie alebo spracovateľské plavidlá Únie sa dôkaz colného statusu tovaru Únie poskytuje prostredníctvom výtlačku vyhlásenia o prekládke prijímajúceho plavidla, ku ktorému sa priloží podľa potreby výtlačok rybárskeho denníka, vyhlásenia o prekládke a údajov systému monitorovania rybárskeho plavidla Únie alebo spracovateľského plavidla Únie, z ktorého sa produkty alebo tovar prekladali.

2.  V prípade viacnásobných prekládok sa predloží taktiež výtlačok všetkých vyhlásení o prekládke.

Článok 132

Dôkaz colného statusu tovaru Únie v prípade produktov morského rybolovu a iných produktov, ktoré získali alebo ulovili plavidlá plaviace sa v rámci colného územia Únie pod vlajkou tretej krajiny

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Dôkaz colného statusu tovaru Únie v prípade produktov morského rybolovu a iných produktov, ktoré získali alebo ulovili plavidlá plaviace sa v rámci colného územia Únie pod vlajkou tretej krajiny, možno poskytnúť prostredníctvom výtlačku rybárskeho denníka.

▼M3

Článok 133

Výrobky a tovar prekladané v krajine alebo na území, resp. prepravované cez krajinu alebo územie, ktoré nie sú súčasťou colného územia Únie

(Článok 6 ods. 2 a článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu)

1.  Ak sa výrobky a tovar uvedené v článku 119 ods. 1) písm. d) a e) prekladajú v krajine alebo na území, resp. prepravujú cez krajinu alebo územie, ktoré nie sú súčasťou colného územia Únie, na účely preukázania colného statusu v súlade s článkom 129 sa predloží výtlačok rybárskeho denníka rybárskeho plavidla Únie alebo spracovateľského plavidla Únie a prípadne výtlačok vyhlásenia o prekládke, v ktorých sa uvedú okrem informácií uvedených v článku 130 ods. 1 tieto informácie:

a) potvrdenie colným orgánom danej krajiny alebo územia;

b) dátum príchodu výrobkov a tovaru do danej krajiny alebo na dané územie a dátum výstupu výrobkov a tovaru z danej krajiny alebo z daného územia;

c) dopravný prostriedok použitý na spätné zaslanie na colné územie Únie;

d) adresa colného orgánu uvedeného v písmene a).

Na účely predloženia colnému orgánu krajiny alebo územia, ktoré nie sú súčasťou colného územia Únie, nemusí výtlačok rybárskeho denníka uvedený v prvom pododseku obsahovať informácie o mieste, kde boli produkty morského rybolovu ulovené, ako sa uvádza v článku 130 ods. 1 písm. a).

2.  Ak sa na účely odseku 1 použijú iné tlačivá alebo doklady než výtlačok rybárskeho denníka, uvedené tlačivá alebo doklady obsahujú okrem informácií požadovaných podľa odseku 1 aj odkaz na rybársky denník, ktorý umožní identifikovať príslušný rybársky výjazd.

▼BKAPITOLA 2

Umiestnenie tovaru do colného režimuOddiel 1

Všeobecné ustanovenia

▼M3

Článok 134

Colné vyhlásenia pri obchode s osobitnými daňovými územiami

(Článok 1 ods. 3 kódexu)

1.  Na obchod s tovarom Únie uvedený v článku 1 ods. 3 kódexu sa uplatňujú mutatis mutandis tieto ustanovenia:

a) kapitoly 2, 3 a 4 hlavy V kódexu;

b) kapitoly 2 a 3 hlavy VIII kódexu;

c) kapitoly 2 a 3 hlavy V tohto nariadenia;

d) kapitoly 2 a 3 hlavy VIII tohto nariadenia.

2.  Pri obchode s tovarom Únie podľa článku 1 ods. 3 kódexu, ktorý sa uskutočňuje v rámci toho istého členského štátu, môžu colné orgány uvedeného členského štátu schváliť, že na navrhnutie na odoslanie („vyhlásenie o odoslaní“) a na vstup („vyhlásenie na účely vstupu“) tovaru odosielaného na osobitné daňové územia, z osobitných daňových území alebo medzi osobitnými daňovými územiami sa môže použiť jeden doklad.

3.  Až do dátumov zmodernizovania vnútroštátnych systémov dovozu uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2016/578 pri obchode s tovarom Únie podľa článku 1 ods. 3 kódexu, ktorý sa uskutočňuje v rámci toho istého členského štátu, môže colný orgán príslušného členského štátu povoliť, aby sa namiesto vyhlásenia o odoslaní alebo vyhlásenia na účely vstupu použila faktúra alebo prepravný doklad.

▼B

Článok 135

Ústne colné vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu

(Článok 158 ods. 2 kódexu)

1.  Colné vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu sa môžu podať ústne v prípade tohto tovaru:

a) tovar neobchodnej povahy;

b) tovar obchodnej povahy v osobnej batožine cestujúcich za predpokladu, že tento tovar nepresahuje buď hodnotu 1 000  EUR alebo čistú hmotnosť 1 000  kg;

c) produkty získané poľnohospodármi z Únie na pozemkoch nachádzajúcich sa v tretej krajine a produkty rybolovu, chovu rýb a športovej loveckej činnosti, ktoré sú oslobodené od cla na základe článkov 35 až 38 nariadenia (ES) č. 1186/2009;

d) osivá, hnojivá a výrobky na obrábanie pôdy a pestovanie plodín dovážané poľnohospodárskymi výrobcami v tretích krajinách na použitie na pozemkoch s nimi susediacich, ktoré sú oslobodené od cla na základe článkov 39 a 40 nariadenia (ES) č. 1186/2009.

2.  Colné vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu sa môžu podať ústne v prípade tovaru uvedeného v článku 136 ods. 1 za predpokladu, že tovar je oslobodený od dovozného cla ako vrátený tovar.

Článok 136

Ústne colné vyhlásenie na dočasné použitie a spätný vývoz

(Článok 158 ods. 2 kódexu)

1.  Colné vyhlásenia na dočasné použitie sa môžu podať ústne v prípade tohto tovaru:

▼M3

a) palety, kontajnery a dopravné prostriedky, a náhradné diely, príslušenstvo a vybavenie pre uvedené palety, kontajnery a dopravné prostriedky, podľa článkov 208 až 216;

▼B

b) osobné veci a tovar na športové účely podľa článku 219;

c) potreby pre námorníkov, ktoré sa používajú na plavidle používanom v medzinárodnej námornej doprave, ako sa uvádza v článku 220 písm. a);

d) lekárske, chirurgické a laboratórne vybavenie podľa článku 222;

e) zvieratá podľa článku 223 za predpokladu, že sú určené na sezónny presun zvierat alebo pasenie alebo na výkon prác alebo prepravu;

f) vybavenie podľa článku 224 písm. a);

g) nástroje a prístroje, ktoré potrebuje lekár na poskytnutie pomoci pacientovi čakajúcemu na transplantáciu orgánu a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 226 ods. 1;

h) materiál na zmierňovanie následkov katastrof používaný v súvislosti s opatreniami prijatými na odstránenie následkov katastrof alebo podobných situácií s vplyvom na colné územie Únie;

i) prenosné hudobné nástroje dočasne dovezené cestujúcimi a určené na použitie ako pracovné vybavenie;

j) obaly, ktoré sa dovážajú naplnené a sú určené na spätný vývoz, či už prázdne alebo naplnené, vybavené trvalými a nezmazateľnými označeniami, ktoré identifikujú osobu usadenú mimo colného územia Únie;

k) vybavenie na rozhlasovú a televíznu produkciu a vysielanie, ako aj vozidlá osobitne upravené na použitie na účely rozhlasovej a televíznej produkcie a vysielania a ich vybavenie, dovážané verejnými alebo súkromnými organizáciami usadenými mimo colného územia Únie a schválené colnými orgánmi, ktoré vydávajú povolenie na dočasné použitie takéhoto vybavenia a vozidiel;

l) iný tovar v prípade, že to povolia colné orgány.

2.  Vyhlásenie o spätnom vývoze tovaru sa môže vykonať ústne pri ukončení colného režimu dočasné použitie vo vzťahu k tovaru uvedenému v odseku 1.

Článok 137

Ústne colné vyhlásenie na colný režim vývoz

(článok 158 ods. 2 kódexu)

1.  Colné vyhlásenia na colný režim vývoz sa môžu podať ústne v prípade tohto tovaru:

a) tovar neobchodnej povahy;

b) tovar obchodnej povahy za predpokladu, že tento tovar nepresahuje buď hodnotu 1 000  EUR alebo čistú hmotnosť 1 000  kg;

c) dopravné prostriedky registrované na colnom území Únie a určené na spätný dovoz, ako aj náhradné diely, príslušenstvo a vybavenie pre uvedené dopravné prostriedky;

d) domáce zvieratá vyvážané pri príležitosti presunu poľnohospodárskych činností z Únie do tretej krajiny, ktoré sú oslobodené od cla na základe článku 115 nariadenia (ES) č. 1186/2009;

e) produkty získané poľnohospodárskymi výrobcami hospodáriacimi na pozemkoch v Únii, ktoré sú oslobodené od cla na základe článkov 116, 117 a 118 nariadenia (ES) č. 1186/2009;

f) osivo vyvážané poľnohospodárskymi výrobcami na účely použitia na pozemkoch v tretích krajinách, ktoré sú oslobodené od cla na základe článkov 119 a 120 nariadenia (ES) č. 1186/2009;

g) krmivo a napájanie sprevádzajúce zvieratá počas ich vývozu, ktoré je oslobodené od cla na základe článku 121 nariadenia (ES) č. 1186/2009.

2.  Colné vyhlásenia na colný režim vývoz možno v prípade tovaru podľa článku 136 ods. 1 podať ústne, ak je uvedený tovar určený na spätný dovoz.

Článok 138

Tovar považovaný za navrhnutý na prepustenie do voľného obehu v súlade s článkom 141

(Článok 158 ods. 2 kódexu)

Tento tovar, ak nebol navrhnutý inými prostriedkami, sa považuje za navrhnutý na prepustenie do voľného obehu v súlade s článkom 141:

a) tovar neobchodnej povahy v osobnej batožine cestujúcich, ktorý je oslobodený od dovozného cla buď na základe článku 41 nariadenia (ES) č. 1186/2009 alebo ako vrátený tovar;

b) tovar uvedený v článku 135 ods. 1 písm. c) a d);

c) dopravný prostriedok, ktorý je oslobodený od dovozného cla ako vrátený tovar v súlade s článkom 203 kódexu;

d) prenosné hudobné nástroje, ktoré sú spätne dovezené cestujúcimi a ktoré sú oslobodené od dovozného cla ako vrátený tovar v súlade s článkom 203 kódexu;

e) listové zásielky;

f) tovar v poštovej zásielke, ktorý je oslobodený od dovozného cla v súlade s článkami 23 až 27 nariadenia (ES) č. 1186/2009.

▼M1

Až do dátumov zmodernizovania vnútroštátnych systémov dovozu sa pre členský štát, v ktorom sa tovar považuje za deklarovaný, ako sa uvádzajú v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ, uplatňujú tieto ustanovenia:

a) písmeno f) prvého odseku sa uplatňuje len v prípade, keď predmetný tovar využíva aj oslobodenie od iných poplatkov, a

b) tovar, ktorého skutočná hodnota nepresahuje 22 EUR, sa považuje za navrhnutý na prepustenie do voľného obehu v súlade s článkom 141.

▼M2

Článok 139

1.  Tovar uvedený v článku 136 ods. 1 písm. a) až d) a písm. h) a i), ak nebol navrhnutý inými prostriedkami, sa v súlade s článkom 141 považuje za tovar navrhnutý do colného režimu dočasné použitie.

2.  Tovar uvedený v článku 136 ods. 1 písm. a) až d) a písm. h) a i), ak nebol navrhnutý inými prostriedkami, sa v súlade s článkom 141 považuje za tovar navrhnutý na spätný vývoz, ktorým sa ukončuje colný režim dočasné použitie.

▼B

Článok 140

Tovar považovaný za navrhnutý do colného režimu vývoz v súlade s článkom 141

(Článok 158 ods. 2 kódexu)

1.  Tento tovar, ak nebol navrhnutý inými prostriedkami, sa v súlade s článkom 141 považuje za tovar navrhnutý do colného režimu vývoz:

a) tovar uvedený v článku 137;

b) prenosné hudobné nástroje cestujúcich.

2.  Ak sa tovar odosiela na ostrov Helgoland, považuje sa v súlade s článkom 141 za tovar navrhnutý do colného režimu vývoz.

Článok 141

Úkony, ktoré sa považujú za colné vyhlásenie

(Článok 158 ods. 2 kódexu)

1.  Pokiaľ ide o tovar uvedený v článku 138 písm. a) až d), článku 139 a článku 140 ods. 1, ktorýkoľvek z týchto úkonov sa považuje za colné vyhlásenie:

a) prechod zeleným pruhom alebo pruhom „nič na preclenie“ na colnom úrade, na ktorom je zavedený systém dvoch pruhov;

b) prechod colným úradom, na ktorom nie je zavedený systém dvoch pruhov;

c) pripevnenie nálepky „nič na preclenie“ alebo disku colného vyhlásenia na predné sklo osobných áut, ak túto možnosť stanovujú vnútroštátne ustanovenia;

▼M2

d) samotný úkon, keď tovar prekročí hranicu colného územia Únie v ktorejkoľvek z týchto situácií:

i) keď sa výnimka z povinnosti prepraviť tovar na príslušné miesto uplatňuje v súlade s osobitnými pravidlami uvedenými v článku 135 ods. 5 kódexu;

ii) keď sa tovar považuje za navrhnutý na spätný vývoz v súlade s článkom 139 ods. 2 tohto nariadenia;

iii) keď sa tovar považuje za navrhnutý do colného režimu vývoz v súlade s článkom 140 ods. 1 tohto nariadenia.

▼B

2.  Listové zásielky sa považujú za navrhnuté na prepustenie do voľného obehu ich vstupom na colné územie Únie.

Listové zásielky sa považujú za navrhnuté do colného režimu vývoz alebo na spätný vývoz ich výstupom z colného územia Únie.

3.  Tovar v poštovej zásielke, ktorý je oslobodený od dovozného cla v súlade s článkami 23 až 27 nariadenia (ES) č. 1186/2009, sa považuje za navrhnutý na prepustenie do voľného obehu jeho predložením colným orgánom podľa článku 139 kódexu za predpokladu, že colné orgány prijmú požadované údaje.

4.  Tovar v poštovej zásielke nepresahujúci 1 000  EUR, ktorý nepodlieha vývoznému clu, sa považuje za navrhnutý do colného režimu vývoz jeho výstupom z colného územia Únie.

▼M6

5.  Až do dátumu predchádzajúceho dátumu uvedenému v článku 4 ods. 1 štvrtom pododseku smernice Rady (EÚ) 2017/2455 ( 9 ) sa tovar, ktorého vlastná hodnota nepresahuje 22 EUR, považuje za navrhnutý na prepustenie do voľného obehu jeho predložením colnému orgánu podľa článku 139 kódexu za predpokladu, že colné orgány prijmú požadované údaje.

▼B

Článok 142

Tovar, ktorý nemožno navrhnúť ústne ani v súlade s článkom 141

(Článok 158 ods. 2 kódexu)

Články 135 až 140 sa neuplatňujú na tento tovar:

a) tovar, pri ktorom sa splnili colné formality s cieľom získať náhrady alebo finančné výhody z vývozu na základe spoločnej poľnohospodárskej politiky;

b) tovar, pri ktorom sa podáva žiadosť o vrátenie cla alebo iných poplatkov;

c) tovar, ktorý podlieha zákazu alebo obmedzeniu;

d) tovar, ktorý podlieha akýmkoľvek iným osobitným formalitám stanoveným v právnych predpisoch Únie, ktoré musia colné orgány uplatňovať.

Článok 143

Colné vyhlásenia v papierovej forme

(Článok 158 ods. 2 kódexu)

Cestujúci môžu v súvislosti s tovarom, ktorý prepravujú, podať colné vyhlásenie v papierovej forme.

▼M6

Článok 143a

Colné vyhlásenie pre zásielky s nízkou hodnotou

(Článok 6 ods. 2 kódexu)

1.  Od dátumu uvedeného v článku 4 ods. 1 štvrtom pododseku smernice (EÚ) 2017/2455 môže osoba podať colné vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu obsahujúce osobitný súbor údajov uvedený v prílohe B, pokiaľ ide o zásielku, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie od dovozného cla v súlade s článkom 23 ods. 1 alebo článkom 25 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1186/2009, pod podmienkou, že tovar v tejto zásielke nepodlieha zákazom a obmedzeniam.

2.  Odchylne od odseku 1 sa osobitný súbor údajov pre zásielky s nízkou hodnotou nepoužije v týchto prípadoch:

a) prepustenie do voľného obehu tovaru, ktorého dovoz je oslobodený od DPH v súlade s článkom 143 ods. 1 písm. d) smernice 2006/112/ES a ktorý sa v náležitých prípadoch prepravuje v režime pozastavenia spotrebnej dane v súlade s článkom 17 smernice 2008/118/ES;

b) spätný dovoz s prepustením do voľného obehu tovaru, ktorého dovoz je oslobodený od DPH v súlade s článkom 143 ods. 1 písm. d) smernice 2006/112/ES a ktorý sa v náležitých prípadoch prepravuje v režime pozastavenia spotrebnej dane v súlade s článkom 17 smernice 2008/118/ES.

▼B

Článok 144

Colné vyhlásenie v prípade tovaru v poštových zásielkach

(Článok 6 ods. 2 kódexu)

Prevádzkovateľ poštových služieb môže podať colné vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu obsahujúce súbor so zníženým počtom údajov uvedený v prílohe B, a to pri tovare v poštových zásielkach, ktorý spĺňa všetky nasledujúce podmienky:

a) jeho hodnota nepresahuje 1 000  EUR;

b) v súvislosti s ním nie je podaná žiadna žiadosť o vrátenie alebo odpustenie cla;

c) nepodlieha žiadnym zákazom ani obmedzeniam.

▼M1

Až do dátumov zmodernizovania príslušných vnútroštátnych systémov dovozu ako sa uvádzajú v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ, potrebných na predkladanie oznámení o predložení, colné vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu tovaru v poštových zásielkach podľa prvého odseku sa považuje za podané a prijaté úkonom jeho predloženia colnému orgánu za predpokladu, že k tomuto tovaru je priložené vyhlásenie CN22 alebo CN23 alebo obe.

V prípadoch uvedených v článku 141 ods. 2 prvom pododseku a článku 141 ods. 3 sa príjemca považuje za deklaranta a prípadne za dlžníka. V prípadoch uvedených v článku 141 ods. 2 druhom pododseku a článku 141 ods. 4 sa odosielateľ považuje za deklaranta a prípadne za dlžníka. Colné orgány môžu stanoviť, že za deklaranta a prípadne za dlžníka sa považujú poštoví prevádzkovatelia.

▼BOddiel 2

Zjednodušené colné vyhlásenia

Článok 145

Podmienky na povolenie pravidelného používania zjednodušených colných vyhlásení

(Článok 166 ods. 2 kódexu)

1.  Povolenie pravidelne umiestňovať tovar do colného režimu na základe zjednodušeného colného vyhlásenia v súlade s článkom 166 ods. 2 kódexu sa udelí, ak sú splnené tieto podmienky:

a) žiadateľ spĺňa kritérium stanovené v článku 39 písm. a) kódexu;

b) ak to možno uplatniť, žiadateľ má zavedené uspokojivé postupy pre zaobchádzanie s licenciami a povoleniami udelenými v súlade s opatreniami obchodnej politiky alebo súvisiacimi s obchodom s poľnohospodárskymi výrobkami;

c) žiadateľ zabezpečí, aby príslušní zamestnanci mali pokyn informovať colné orgány vždy, keď sa odhalia problémy týkajúce sa dodržiavania podmienok, a zavedie postupy informovania colných orgánov o takýchto problémoch;

d) ak to možno uplatniť, žiadateľ má zavedené uspokojivé postupy pre zaobchádzanie s dovoznými a vývoznými licenciami, pokiaľ ide o zákazy a obmedzenia, a to vrátane opatrení na odlíšenie tovaru, ktorý podlieha zákazom alebo obmedzeniam, od ostatného tovaru a vrátane opatrení na zabezpečenie súladu s týmito zákazmi a obmedzeniami.

2.  V prípade držiteľov statusu AEOC sa podmienky uvedené v odseku 1 písm. b), c) a d) považujú za splnené, pokiaľ je ich evidencia primeraná na účely umiestnenia tovaru do colného režimu na základe zjednodušeného colného vyhlásenia.

Článok 146

Dodatočné colné vyhlásenie

(Článok 167 ods. 1 kódexu)

1.  Ak majú colné orgány v súlade s článkom 105 ods. 1 prvým pododsekom kódexu zapísať sumu dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, do účtovnej evidencie, musí sa dodatočné colné vyhlásenie uvedené v článku 167 ods. 1 prvom pododseku kódexu podať v lehote 10 dní od prepustenia tovaru.

2.  Ak dôjde k zápisu do účtovnej evidencie v súlade s článkom 105 ods. 1 druhým pododsekom kódexu a ak má dodatočné colné vyhlásenie všeobecný, pravidelný alebo súhrnný charakter, obdobie, na ktoré sa dodatočné colné vyhlásenie vzťahuje, nesmie presiahnuť jeden kalendárny mesiac.

3.  Lehotu na podanie dodatočného colného vyhlásenia podľa odseku 2 stanovia colné orgány. Nesmie presiahnuť 10 dní od konca obdobia, na ktoré sa dodatočné colné vyhlásenie vzťahuje.

▼M1

4.  Až do príslušných dátumov zavedenia automatizovaného systému vývozu a zmodernizovania príslušných vnútroštátnych systémov dovozu uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ a bez toho, aby bol dotknutý článok 105 ods. 1 kódexu, môžu colné orgány povoliť iné lehoty ako tie, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 a 3 tohto článku.

▼B

Článok 147

Lehota, v ktorej majú byť v prípade dodatočných colných vyhlásení podporné doklady v držbe deklaranta

(Článok 167 ods. 1 kódexu)

1.  Podporné doklady, ktoré chýbali v čase podania zjednodušeného colného vyhlásenia, musia byť v držbe deklaranta v lehote na podanie dodatočného colného vyhlásenia v súlade s článkom 146 ods. 1 alebo 3.

2.  Colné orgány môžu za riadne odôvodnených okolností povoliť dlhšiu lehotu na sprístupnenie podporných dokladov než lehotu stanovenú v odseku 1. Táto lehota nesmie presiahnuť 120 dní od dátumu prepustenia tovaru.

3.  Ak sa podporné doklady týkajú colnej hodnoty, colné orgány môžu za riadne odôvodnených okolností určiť dlhšiu lehotu, než je lehota stanovená v odsekoch 1 a 2, pričom riadne zohľadnia lehotu týkajúcu sa zániku dlhu uvedenú v článku 103 ods. 1 kódexu.Oddiel 3

Ustanovenia uplatniteľné na všetky colné vyhlásenia

Článok 148

Zrušenie platnosti colného vyhlásenia po prepustení tovaru

(Článok 174 ods. 2 kódexu)

1.  Ak sa zistí, že tovar bol omylom navrhnutý do colného režimu, na základe ktorého vzniká colný dlh pri dovoze, namiesto toho, aby bol navrhnutý do iného colného režimu, platnosť colného vyhlásenia sa po prepustení tovaru zruší na základe odôvodnenej žiadosti deklaranta, ak sú splnené tieto podmienky:

a) žiadosť sa podá do 90 dní od dátumu prijatia vyhlásenia;

b) tovar nebol použitý spôsobom nezlučiteľným s colným režimom, do ktorého by bol býval navrhnutý, keby nebolo došlo k omylu;

c) v čase chybného colného vyhlásenia boli splnené podmienky na umiestnenie tovaru do colného režimu, do ktorého by bol býval navrhnutý, keby nebolo došlo k omylu;

d) bolo podané colné vyhlásenie na colný režim, do ktorého by tovar bol býval navrhnutý, keby nebolo došlo k omylu.

2.  Ak sa zistí, že do colného režimu, na základe ktorého vznikol colný dlh pri dovoze, bol omylom navrhnutý istý tovar namiesto iného tovaru, platnosť colného vyhlásenia sa po prepustení tovaru zruší na základe odôvodnenej žiadosti deklaranta, ak sú splnené tieto podmienky:

a) žiadosť sa podá do 90 dní od dátumu prijatia vyhlásenia;

b) chybne navrhnutý tovar sa nepoužil inak ako spôsobom schváleným v jeho pôvodnom stave a bol uvedený do pôvodného stavu;

c) pre chybne navrhnutý tovar a pre tovar, ktorý mal deklarant v úmysle navrhnúť, je príslušný ten istý colný úrad;

d) tovar sa má navrhnúť do toho istého colného režimu ako chybne navrhnutý tovar.

3.  Ak bol tovar, ktorý sa predal na základe zmluvy uzavretej na diaľku vymedzenej v článku 2 ods. 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ ( 10 ), prepustený do voľného obehu a je vrátený, platnosť colného vyhlásenia sa po prepustení tovaru zruší na základe odôvodnenej žiadosti deklaranta, ak sú splnené tieto podmienky:

a) žiadosť sa podá do 90 dní od dátumu prijatia colného vyhlásenia;

b) tovar bol vyvezený, aby sa vrátil na adresu jeho pôvodného dodávateľa alebo na inú adresu uvedenú týmto dodávateľom.

4.  Okrem prípadov uvedených v odsekoch 1, 2 a 3 sa platnosť colného vyhlásenia po prepustení tovaru zruší na základe odôvodnenej žiadosti deklaranta aj v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a) ak bol tovar prepustený do colného režimu vývoz, na spätný vývoz alebo do colného režimu pasívny zušľachťovací styk a ak neopustil colné územie Únie;

b) ak bol tovar Únie omylom navrhnutý do colného režimu uplatniteľného na tovar, ktorý nie je tovarom Únie, a jeho colný status tovaru Únie bol následne preukázaný prostredníctvom T2L, T2LF alebo colného zoznamu tovaru;

c) ak bol tovar omylom navrhnutý vo viac než jednom colnom vyhlásení;

d) ak sa udelí povolenie s retroaktívnym účinkom v súlade s článkom 211 ods. 2 kódexu;

e) ak bol tovar Únie umiestnený do colného režimu colné uskladňovanie v súlade s článkom 237 ods. 2 kódexu a už nemôže byť umiestnený do uvedeného colného režimu v súlade s článkom 237 ods. 2 kódexu.

5.  Platnosť colného vyhlásenia v súvislosti s tovarom, na ktorý sa vzťahuje vývozné clo, žiadosť o vrátenie dovozného cla, náhrady alebo iné vývozné sumy alebo iné osobitné opatrenia pri vývoze, možno zrušiť v súlade s odsekom 4 písm. a) len vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:

a) deklarant poskytne colnému úradu vývozu alebo, v prípade pasívneho zušľachťovacieho styku, colnému úradu umiestnenia dôkaz o tom, že tovar neopustil colné územie Únie;

b) V prípade colného vyhlásenia v papierovej forme deklarant predloží colnému úradu vývozu alebo, v prípade pasívneho zušľachťovacieho styku, colnému úrad umiestnenia všetky exempláre colného vyhlásenia spolu s akýmikoľvek inými dokladmi, ktoré mu boli vydané pri prijatí vyhlásenia;

c) deklarant predloží colnému úradu vývozu dôkazy o tom, že všetky náhrady a iné sumy a finančné výhody, ktoré boli poskytnuté pri vývoze predmetného tovaru, boli vrátené alebo že príslušné orgány vykonali potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa nevyplatili;

d) deklarant spĺňa všetky ostatné povinnosti, ktoré sa naňho v súvislosti s tovarom vzťahujú;

e) všetky úpravy vykonané vo vývoznej licencii predloženej v súvislosti s colným vyhlásením sú zrušené.Oddiel 4

Iné zjednodušenia

Článok 149

Podmienky udelenia povolení na centralizované colné konanie

(Článok 179 ods. 1 kódexu)

1.  Na to, aby sa povolilo centralizované colné konanie v súlade s článkom 179 kódexu, sa žiadosti o centralizované colné konanie musia týkať ktoréhokoľvek z týchto režimov:

a) prepustenie do voľného obehu;

b) colné uskladňovanie;

c) dočasné použitie;

d) konečné použitie;

e) aktívny zušľachťovací styk;

f) pasívny zušľachťovací styk;

g) vývoz;

h) spätný vývoz.

2.  V prípade, že colné vyhlásenie má formu zápisu do evidencie deklaranta, centralizované colné konanie možno povoliť na základe podmienok stanovených v článku 150.

Článok 150

Podmienky udelenia povolení na zápis do evidencie deklaranta

(Článok 182 ods. 1 kódexu)

1.  Povolenie podať colné vyhlásenie formou zápisu do evidencie deklaranta sa udelí, ak žiadatelia preukážu, že spĺňajú kritériá stanovené v článku 39 písm. a), b) a d) kódexu.

2.  Na to, aby sa udelilo povolenie podať colné vyhlásenie formou zápisu do evidencie deklaranta v súlade s článkom 182 ods. 1 kódexu, sa žiadosť musí týkať ktoréhokoľvek z týchto režimov:

a) prepustenie do voľného obehu;

b) colné uskladňovanie;

c) dočasné použitie;

d) konečné použitie;

e) aktívny zušľachťovací styk;

f) pasívny zušľachťovací styk;

g) vývoz a spätný vývoz.

3.  Ak sa žiadosť o povolenie vzťahuje na prepustenie do voľného obehu, povolenie sa neudelí v týchto prípadoch:

a) súčasné prepustenie do voľného obehu a daňového voľného obehu tovaru, ktorý je oslobodený od DPH v súlade s článkom 138 smernice 2006/112/ES a na ktorý sa prípadne vzťahuje pozastavenie spotrebnej dane v súlade s článkom 17 smernice 2008/118/ES;

b) spätný dovoz so súčasným prepustením do voľného obehu a daňového voľného obehu tovaru, ktorý je oslobodený od DPH v súlade s článkom 138 smernice 2006/112/ES a na ktorý sa prípadne vzťahuje pozastavenie spotrebnej dane v súlade s článkom 17 smernice 2008/118/ES.

4.  Ak sa žiadosť o povolenie vzťahuje na vývoz a spätný vývoz, povolenie sa udelí len v prípade, ak sú splnené obe tieto podmienky:

a) v súlade s článkom 263 ods. 2 kódexu sa upúšťa od povinnosti podať vyhlásenie pred výstupom;

b) colný úrad vývozu je zároveň colným úradom výstupu, resp. colný úrad vývozu a colný úrad výstupu uzavreli dohodu, podľa ktorej tovar podlieha colnému dohľadu pri výstupe.

5.  Ak sa žiadosť o povolenie vzťahuje na vývoz a spätný vývoz, vývoz tovaru podliehajúceho spotrebnej dani nie je povolený, pokiaľ nie je uplatniteľný článok 30 smernice 2008/118/ES.

6.  Povolenie na zápis do evidencie deklaranta sa neudelí v prípade, ak sa žiadosť týka colného režimu, pri ktorom sa vyžaduje štandardizovaná výmena informácií medzi colnými orgánmi v súlade s článkom 181, pokiaľ sa colné orgány nedohodnú na použití iných prostriedkov elektronickej výmeny informácií.

Článok 151

Podmienky udelenia povolení na samovymeriavanie

(Článok 185 ods. 1 kódexu)

Ak je žiadateľ podľa článku 185 ods. 2 kódexu držiteľom povolenia na zápis do evidencie deklaranta, samovymeriavanie sa povolí pod podmienkou, že sa žiadosť o samovymeriavanie týka colného režimu uvedeného v článku 150 ods. 2 alebo spätného vývozu.

Článok 152

Colné formality a kontroly v prípade samovymeriavania

(Článok 185 ods. 1 kódexu)

Držiteľom povolení na samovymeriavanie sa môže povoliť, aby pod colným dohľadom vykonali kontroly dodržiavania zákazov a obmedzení uvedených v príslušnom povolení.KAPITOLA 3

Prepustenie tovaru

Článok 153

Prepustenie, ktoré nie je podmienené poskytnutím záruky

(Článok 195 ods. 2 kódexu)

Ak sa pred prepustením tovaru, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o udelenie colnej kvóty, predmetná colná kvóta nepovažuje za kritickú, prepustenie tovaru nesmie byť podmienené poskytnutím záruky v súvislosti s uvedeným tovarom.

Článok 154

Oznámenie prepustenia tovaru

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

1.  Ak sa vyhlásenie na colný režim alebo spätný vývoz podá inými prostriedkami než technikami elektronického spracovania údajov, colné orgány môžu na oznámenie prepustenia tovaru deklarantovi použiť iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov.

2.  Ak je tovar pred prepustením dočasne uskladnený a colné orgány majú informovať držiteľa povolenia na prevádzkovanie príslušných priestorov na dočasné uskladnenie o prepustení tovaru, túto informáciu možno poskytnúť inými prostriedkami než technikami elektronického spracovania údajov.HLAVA VI

PREPUSTENIE DO VOĽNÉHO OBEHU A OSLOBODENIE OD DOVOZNÉHO CLAKAPITOLA 1

Prepustenie do voľného obehu

Článok 155

Povolenie na vystavenie potvrdení o vážení banánov

(Článok 163 ods. 3 kódexu)

Colné orgány udelia povolenie vystavovať podporné doklady na účely štandardných colných vyhlásení potvrdzujúce váženie čerstvých banánov patriacich pod číselný znak KN 0803 90 10 , na ktoré sa vzťahuje dovozné clo („potvrdenia o vážení banánov“), ak žiadateľ o takéto povolenie spĺňa všetky tieto podmienky:

a) spĺňa kritérium stanovené v článku 39 písm. a) kódexu;

b) podieľa sa na dovoze, preprave alebo uskladnení čerstvých banánov patriacich pod číselný znak KN 0803 90 10 , na ktoré sa vzťahuje dovozné clo, alebo na zaobchádzaní s nimi;

c) poskytne potrebné záruky na riadne vykonávanie váženia;

d) má k dispozícií primerané vážiace zariadenie;

e) vedie si evidenciu, ktorá colným orgánom umožňuje vykonávať potrebné kontroly.

Článok 156

Lehota

(Článok 22 ods. 3 kódexu)

Rozhodnutie vo veci žiadosti o povolenie podľa článku 155 sa prijíma bezodkladne a najneskôr do 30 dní od dátumu prijatia žiadosti.

Článok 157

Komunikačné prostriedky na účely potvrdenia o vážení banánov

[Článok 6 ods. 2 a článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Potvrdenie o vážení banánov možno vyhotoviť a predložiť inými prostriedkami než technikami elektronického spracovania údajov.KAPITOLA 2

Oslobodenie od dovozného claOddiel 1

Vrátený tovar

Článok 158

Tovar, ktorý sa považuje za vrátený v stave, v akom sa vyviezol

(Článok 203 ods. 5 kódexu)

1.  Tovar sa považuje za vrátený v stave, v akom sa vyviezol, ak po jeho vyvezení z colného územia Únie nebol predmetom iného nakladania alebo zaobchádzania, než je nakladanie alebo zaobchádzanie vedúce k zmene jeho vzhľadu alebo nakladanie alebo zaobchádzanie potrebné na jeho opravu, uvedenie do dobrého stavu alebo zachovanie v dobrom stave.

2.  Tovar sa považuje za vrátený v stave, v akom sa vyviezol, ak po jeho vyvezení z colného územia Únie bol predmetom iného nakladania alebo zaobchádzania, než je nakladanie alebo zaobchádzanie vedúce k zmene jeho vzhľadu alebo nakladanie alebo zaobchádzanie potrebné na jeho opravu, uvedenie do dobrého stavu alebo zachovanie v dobrom stave, avšak po začatí takéhoto nakladania alebo zaobchádzania bolo zjavné, že toto nakladanie alebo zaobchádzanie nie je vhodné na zamýšľané použitie daného tovaru.

3.  Ak bol tovar uvedený v odseku 1 alebo 2 podrobený nakladaniu alebo zaobchádzaniu, následkom ktorého by podliehal dovoznému clu, ak by bol býval umiestnený do colného režimu pasívny zušľachťovací styk, takýto tovar sa považuje za vrátený v stave, v akom sa vyviezol, len pod podmienkou, že predmetné nakladanie alebo zaobchádzanie vrátane začlenenia náhradných dielov nepresahuje to, čo je nevyhnutne potrebné, aby sa tovar mohol používať rovnakým spôsobom ako v čase jeho vývozu z colného územia Únie.

Článok 159

Tovar, ktorý bol pri vývoze zvýhodnený na základe opatrení stanovených v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky

(Článok 204 kódexu)

1.  Vrátený tovar, ktorý bol pri vývoze zvýhodnený na základe opatrení stanovených v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, sa oslobodí od dovozného cla za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a) náhrady a iné sumy vyplatené na základe uvedených opatrení boli vrátené, príslušné orgány podnikli kroky potrebné na zadržanie súm, ktoré sa majú na základe uvedených opatrení v súvislosti s uvedeným tovarom vyplatiť, resp. ostatné priznané finančné výhody boli zrušené;

b) tovar sa nachádzal v jednej z týchto situácií:

i) nebolo možné uviesť ho na trh v krajine, do ktorej bol zaslaný;

ii) príjemca ho vrátil ako chybný alebo nezmluvný tovar;

iii) bol spätne dovezený na colné územie Únie, pretože nemohol byť použitý na zamýšľané účely z dôvodu iných okolností mimo kontroly vývozcu;

c) tovar je navrhnutý na prepustenie do voľného obehu na colnom území Únie do 12 mesiacov od dátumu ukončenia colných formalít súvisiacich s jeho vývozom alebo neskôr, ak to colné orgány členského štátu spätného dovozu za riadne odôvodnených okolností povolia.

2.  Okolnosťami uvedenými v odseku 1 písm. b) bode iii) sú tieto okolnosti:

a) tovar vrátený na colné územie Únie po poškodení, ku ktorému došlo pred jeho dodaním príjemcovi, a to buď poškodením samotného tovaru, alebo dopravného prostriedku, ktorým bol prepravovaný;

b) tovar pôvodne vyvezený na účely spotreby alebo predaja počas obchodného veľtrhu alebo podobného podujatia, ktorý nebol takto spotrebovaný alebo predaný;

c) tovar, ktorý nemohol byť príjemcovi dodaný v dôsledku jeho fyzickej alebo právnej nespôsobilosti dodržať zmluvu, na základe ktorej bol tovar vyvezený;

d) tovar, ktorý nemohol byť príjemcovi dodaný z dôvodu prírodných pohrôm, politických alebo sociálnych nepokojov alebo ktorý mu bol dodaný po zmluvnom dátume dodania;

e) ovocie a zelenina, na ktoré sa vzťahuje spoločná organizácia trhov pre uvedené výrobky, vyvezené a zaslané na komisionálny predaj, ktoré však neboli na trhu krajiny určenia predané.

Článok 160

Komunikačné prostriedky na účely informačného hárku INF 3

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Doklad potvrdzujúci, že podmienky na oslobodenie od dovozného cla boli splnené („informačný hárok INF 3“) možno oznámiť inými prostriedkami než technikami elektronického spracovania údajov.HLAVA VII

OSOBITNÉ COLNÉ REŽIMYKAPITOLA 1

Všeobecné ustanoveniaOddiel 1

Žiadosť o povolenie

Článok 161

Žiadateľ usadený mimo colného územia Únie

[Článok 211 ods. 3 písm. a) kódexu]

Odchylne od článku 211 ods. 3 písm. a) kódexu môžu colné orgány vo výnimočných prípadoch, ak to považujú za odôvodnené, udeliť povolenie na colný režim konečné použitie alebo colný režim aktívny zušľachťovací styk osobám usadeným mimo colného územia Únie.

Článok 162

Miesto podania žiadosti, ak je žiadateľ usadený mimo colného územia Únie

[Článok 22 ods. 1 kódexu]

1.  Odchylne od článku 22 ods. 1 tretieho pododseku kódexu, ak je žiadateľ o povolenie na použitie colného režimu konečné použitie usadený mimo colného územia Únie, príslušným colným orgánom je colný orgán miesta prvého plánovaného použitia tovaru.

2.  Odchylne od článku 22 ods. 1 tretieho pododseku kódexu, ak je žiadateľ o povolenie na použitie colného režimu aktívny zušľachťovací styk usadený mimo colného územia Únie, príslušným colným orgánom je colný orgán miesta prvého plánovaného zušľachtenia tovaru.

Článok 163

Žiadosť o povolenie na základe colného vyhlásenia

[Článok 6 ods. 1, článok 6 ods. 2, článok 6 ods. 3 písm. a) a článok 211 ods. 1 kódexu]

1.  Colné vyhlásenie, za predpokladu, že je doplnené o dodatočné údaje stanovené v prílohe A, sa považuje za žiadosť o povolenie v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a) ak sa tovar má umiestniť do colného režimu dočasné použitie, pokiaľ colné orgány nevyžadujú úradnú žiadosť v prípadoch podľa článku 236 písm. b);

b) ak sa má tovar umiestniť do colného režimu konečné použitie a žiadateľ má v úmysle tovar úplne prideliť na predpísané konečné použitie;

c) ak sa má tovar iný ako tovar uvedený v prílohe 71-02 umiestniť do colného režimu aktívny zušľachťovací styk;

d) ak sa má tovar iný ako tovar uvedený v prílohe 71-02 umiestniť do colného režimu pasívny zušľachťovací styk;

e) ak bolo udelené povolenie na použitie colného režimu pasívny zušľachťovací styk a plánuje sa prepustenie náhradných výrobkov do voľného obehu použitím systému jednoduchej výmeny, na ktorý sa toto povolenie nevzťahuje;

f) ak sa zušľachtené výrobky majú prepustiť do voľného obehu po pasívnom zušľachťovacom styku a daná spracovateľská operácia sa týka tovaru neobchodnej povahy.

2.  Odsek 1 sa neuplatňuje v žiadnom z týchto prípadov:

a) zjednodušené colné vyhlásenie;

b) centralizované colné konanie;

c) zápis do evidencie deklaranta;

d) ak sa žiada o iné povolenie ako povolenie na dočasné použitie, ktoré sa vzťahuje na viac ako jeden členský štát;

e) ak sa žiada o použitie náhradného tovaru v súlade s článkom 223 kódexu;

f) ak príslušný colný úrad oznámi deklarantovi, že sa vyžaduje preskúmanie hospodárskych podmienok v súlade s článkom 211 ods. 6 kódexu;

g) ak sa uplatňuje článok 167 ods. 1 písm. f);

h) ak sa žiada o povolenie s retroaktívnym účinkom v súlade s článkom 211 ods. 2 kódexu, s výnimkou prípadov uvedených v odseku 1 písm. e) alebo f) tohto článku.

3.  Ak sa colné orgány domnievajú, že umiestnenie dopravného prostriedku alebo náhradných dielov, príslušenstva a vybavenia dopravného prostriedku do colného režimu dočasné použitie by znamenalo vážne riziko nesplnenia jednej z povinností stanovených v colných právnych predpisoch, colné vyhlásenie uvedené v odseku 1 sa nesmie vykonať ústne ani v súlade s článkom 141. V takomto prípade o tom colné orgány informujú deklaranta bezodkladne po predložení tovaru colným orgánom.

4.  Povinnosť uviesť dodatočné údaje uvedená v odseku 1 sa nevzťahuje na prípady, ktoré sa týkajú ktoréhokoľvek z týchto druhov vyhlásení:

a) colné vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu podávané ústne v súlade s článkom 135;

b) colné vyhlásenia na dočasné použitie alebo vyhlásenia o spätnom vývoze podávané ústne v súlade s článkom 136;

c) colné vyhlásenia na dočasné použitie alebo vyhlásenia o spätnom vývoze v súlade s článkom 139 považované za podané v súlade s článkom 141.

5.  Karnety ATA a CPD sa považujú za žiadosti o povolenie na dočasné použitie, ak spĺňajú všetky tieto podmienky:

a) karnet vydala zmluvná strana Dohovoru o ATA alebo Istanbulského dohovoru a potvrdilo a zaručilo sa zaň združenie, ktoré je súčasťou záručného reťazca definovaného v článku 1 písm. d) prílohy A k Istanbulskému dohovoru;

b) karnet sa týka tovaru a spôsobov použitia podľa dohovoru, na základe ktorého bol vydaný;

c) karnet je osvedčený colnými orgánmi;

d) karnet je platný na celom colnom území Únie.

Článok 164

Žiadosť o obnovenie alebo zmenu povolenia

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Colné orgány môžu povoliť podanie žiadosti o obnovenie alebo zmenu povolenia uvedeného v článku 211 ods. 1 kódexu v písomnej podobe.

Článok 165

Podporný doklad na účely ústneho colného vyhlásenia na colný režim dočasné použitie

[Článok 6 ods. 2, článok 6 ods. 3 písm. a) a článok 211 ods. 1 kódexu]

Ak sa ústne colné vyhlásenie považuje za žiadosť o povolenie na colný režim dočasné použitie v súlade s článkom 163, deklarant predloží podporný doklad uvedený v prílohe 71-01.Oddiel 2

Vydanie rozhodnutia vo veci žiadosti

Článok 166

Preskúmanie hospodárskych podmienok

(Článok 211 ods. 3 a 4 kódexu)

1.  Podmienka stanovená v článku 211 ods. 4 písm. b) kódexu sa nevzťahuje na povolenia na colný režim aktívny zušľachťovací styk s výnimkou ktoréhokoľvek z týchto prípadov:

a) ak sa suma dovozného cla vypočíta v súlade s článkom 86 ods. 3 kódexu a existuje dôkaz o tom, že základné záujmy výrobcov z Únie budú pravdepodobne nepriaznivo ovplyvnené, a na prípad sa nevzťahuje článok 167 ods. 1 písm. a) až f);

b) ak sa výška dovozného cla vypočíta v súlade s článkom 85 kódexu, tovar určený na umiestnenie do colného režimu aktívny zušľachťovací styk by podliehal opatreniu poľnohospodárskej alebo obchodnej politiky, predbežnému alebo konečnému antidumpingovému clu, vyrovnávaciemu clu, ochrannému opatreniu alebo ďalšiemu clu v dôsledku pozastavenia colných koncesií, ►C4  ak by bol navrhnutý na prepustenie do voľného obehu ◄ a na prípad sa nevzťahuje článok 167 ods. 1 písm. h), i), m), p), ani s);

c) ak sa výška dovozného cla vypočíta v súlade s článkom 85 kódexu, tovar určený na umiestnenie do colného režimu aktívny zušľachťovací styk by nepodliehal opatreniu poľnohospodárskej alebo obchodnej politiky, predbežnému alebo konečnému antidumpingovému clu, vyrovnávaciemu clu, ochrannému opatreniu alebo ďalšiemu clu v dôsledku pozastavenia colných koncesií, ►C4  ak by bol navrhnutý na prepustenie do voľného obehu ◄ , existuje dôkaz o tom, že základné záujmy výrobcov v Únii budú pravdepodobne nepriaznivo ovplyvnené, a na prípad sa nevzťahuje článok 167 ods. 1 písm. g) až s).

2.  Podmienka stanovená v článku 211 ods. 4 písm. b) kódexu sa neuplatňuje na povolenia na colný režim pasívny zušľachťovací styk okrem prípadov, ak existuje dôkaz o tom, že základné záujmy výrobcov tovaru z Únie uvedeného v prílohe 71-02 budú pravdepodobne nepriaznivo ovplyvnené a tovar nie je určený na opravu.

Článok 167

Prípady, v ktorých sa hospodárske podmienky považujú za splnené na účely colného režimu aktívny zušľachťovací styk

[Článok 211 ods. 5 kódexu]

1.  Hospodárske podmienky na účely colného režimu aktívny zušľachťovací styk sa považujú za splnené, ak sa žiadosť týka ktorejkoľvek z týchto operácií:

a) zušľachtenia tovaru, ktorý nie je uvedený v prílohe 71-02;

b) opravy;

c) zušľachtenia tovaru priamo alebo nepriamo daného k dispozícii držiteľovi povolenia, vykonaného podľa špecifikácií ►C2  na účet ◄ osoby usadenej mimo colného územia Únie, obvykle len za platbu nákladov na zušľachtenie;

d) spracovania tvrdej pšenice na cestoviny;

e) umiestnenia tovaru do colného režimu aktívny zušľachťovací styk v rámci množstva stanoveného na základe vyrovnanosti v súlade s článkom 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2014 ( 11 );

f) zušľachtenia tovaru uvedeného v prílohe 71-02 v ktorejkoľvek z týchto situácií:

i) nedostupnosť tovaru vyrábaného v Únii s rovnakým 8-miestnym číselným znakom KN, rovnakou obchodnou kvalitou a technickými vlastnosťami ako tovar, ktorý sa má doviezť pre plánované spracovateľské operácie;

ii) rozdiely v cene medzi tovarom vyrobeným v Únii a tovarom určeným na dovoz, ak porovnateľný tovar nemožno použiť, keďže vzhľadom na jeho cenu by plánovaná obchodná operácia nebola hospodársky životaschopná;

iii) zmluvné záväzky, ak porovnateľný tovar nevyhovuje zmluvným požiadavkám subjektu z tretej krajiny, ktorý nakupuje zušľachtené výrobky, alebo ak musia byť podľa zmluvy zušľachtené výrobky získané z tovaru určeného na prepustenie do colného režimu aktívny zušľachťovací styk s cieľom dodržať ustanovenia týkajúce sa ochrany práv priemyselného alebo obchodného vlastníctva;

iv) celková hodnota tovaru, ktorý sa má umiestniť do colného režimu aktívny zušľachťovací styk na žiadateľa a kalendárny rok pre každý osemmiestny číselný znak KN nepresahuje 150 000  EUR;

g) zušľachtenie tovaru na zaistenie jeho súladu s technickými požiadavkami na jeho prepustenie do voľného obehu;

h) zušľachtenie tovaru neobchodnej povahy;

i) zušľachtenie tovaru získaného na základe predchádzajúceho povolenia, ktorého vydanie podliehalo preskúmaniu hospodárskych podmienok;

j) spracovanie tuhých a tekutých frakcií z palmového oleja, z oleja z kokosových orechov, tekutých frakcií z oleja z kokosových orechov, oleja z palmových jadier, tekutých frakcií z oleja z palmových jadier, babasového oleja alebo ricínového oleja na výrobky, ktoré nie sú určené pre potravinársky priemysel;

k) spracovanie na výrobky, ktoré sa majú zakomponovať do civilných lietadiel, pre ktoré bolo vydané osvedčenie letovej spôsobilosti, alebo sa na týchto lietadlách majú používať;

l) spracovanie na výrobky, v prípade ktorých sa využíva autonómne pozastavenie dovozného cla na určité zbrane a vojenské vybavenie v súlade s nariadením Rady (ES) č. 150/2003 ( 12 );

m) spracovanie tovaru na vzorky;

n) spracovanie akéhokoľvek druhu elektronických súčiastok, častí a súčastí, zostáv alebo akýchkoľvek iných materiálov na výrobky informačných technológií;

o) spracovanie tovaru patriaceho pod číselné znaky KN 2707 alebo 2710 na výrobky patriace pod číselné znaky KN 2707 , 2710 alebo 2902 ;

p) premena na odpad a zvyšky, zničenie, opätovné získanie častí a súčastí alebo súčiastok;

q) denaturácia;

r) obvyklé spôsoby zaobchádzania uvedené v článku 220 kódexu;

s) celková hodnota tovaru, ktorý sa má umiestniť do colného režimu aktívny zušľachťovací styk na žiadateľa a kalendárny rok pre každý osemmiestny číselný znak KN nepresahuje 150 000  EUR, pokiaľ ide o tovar, na ktorý sa vzťahuje príloha 71-02, a 300 000  EUR v prípade ostatného tovaru, s výnimkou prípadu, ak by tovar určený na umiestnenie do colného režimu aktívny zušľachťovací styk podliehal predbežnému alebo konečnému antidumpingovému clu, vyrovnávaciemu clu, ochrannému opatreniu alebo ďalšiemu clu v dôsledku pozastavenia colných koncesií, ak by bol navrhnutý na prepustenie do voľného obehu.

2.  Nedostupnosť uvedená v odseku 1 písm. f) bode i) sa vzťahuje na ktorýkoľvek z týchto prípadov:

a) úplná absencia výroby porovnateľného tovaru v rámci colného územia Únie;

b) nedostupnosť dostatočného množstva uvedeného tovaru na vykonanie plánovaných spracovateľských operácií;

c) porovnateľný tovar Únie nemožno žiadateľovi sprístupniť včas na účely vykonania navrhovanej obchodnej operácie, napriek podaniu žiadosti v riadnom čase.

Článok 168

Výpočet výšky dovozného cla v určitých prípadoch colného režimu aktívny zušľachťovací styk

[Článok 86 ods. 4 kódexu]

1.  Ak sa nevyžaduje preskúmanie hospodárskych podmienok a tovar určený na umiestnenie do colného režimu aktívny zušľachťovací styk by podliehal opatreniu poľnohospodárskej alebo obchodnej politiky, predbežnému alebo konečnému antidumpingovému clu, vyrovnávaciemu clu, ochrannému opatreniu alebo ďalšiemu inému clu v dôsledku pozastavenia colných koncesií, ak by bol navrhnutý na prepustenie do voľného obehu, výška dovozného cla sa vypočíta v súlade s článkom 86 ods. 3 kódexu.

Prvý pododsek sa neuplatňuje, ak sa hospodárske podmienky považujú za splnené v prípadoch stanovených v článku 167 ods. 1 písm. h), i), m), p) alebo s).

▼M3 —————

▼B

Článok 169

Povolenie na použitie náhradného tovaru

[Článok 223 ods. 1 a 2 a článok 223 ods. 3 písm. c) kódexu]

1.  Či používanie náhradného tovaru je alebo nie je systematické, nie je relevantné na účely udelenia povolenia v súlade s článkom 223 ods. 2 kódexu.

2.  Používanie náhradného tovaru uvedené v článku 223 ods. 1 prvom pododseku kódexu nie je povolené, ak by tovar umiestnený do osobitného colného režimu podliehal predbežnému alebo konečnému antidumpingovému, vyrovnávaciemu, ochrannému alebo ďalšiemu clu v dôsledku pozastavenia colných koncesií, ak by bol navrhnutý na prepustenie do voľného obehu.

3.  Používanie náhradného tovaru uvedené v článku 223 ods. 1 druhom pododseku kódexu nie je povolené, ak by tovar, ktorý nie je tovarom Únie a ktorý je zušľachťovaný namiesto tovaru Únie umiestneného do colného režimu pasívny zušľachťovací styk, podliehal predbežnému alebo konečnému antidumpingovému, vyrovnávaciemu, ochrannému alebo ďalšiemu clu v dôsledku pozastavenia colných koncesií, ak by bol navrhnutý na prepustenie do voľného obehu.

4.  Používanie náhradného tovaru v colnom režime colné uskladňovanie nie je povolené, ak tovar, ktorý nie je tovarom Únie, umiestnený do colného režimu colné uskladňovanie, je tovar uvedený v prílohe 71-02.

5.  Používanie náhradného tovaru nie je povolené v prípade tovaru alebo výrobkov, ktoré boli geneticky modifikované alebo obsahujú prvky, ktoré boli geneticky modifikované.

6.  Odchylne od článku 223 ods. 1 tretieho pododseku kódexu sa za náhradný tovar na aktívny zušľachťovací styk považuje:

a) tovar v pokročilejšom štádiu výroby ako tovar, ktorý nie je tovarom Únie, umiestneným do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, ak sa podstatná časť zušľachtenia tohto náhradného tovaru vykonáva v podniku držiteľa povolenia alebo v podniku, v ktorom sa táto operácia vykonáva na jeho účet;

b) v prípade opravy nový tovar namiesto použitého tovaru alebo tovar v lepšom stave, ako tovar, ktorý nie je tovarom Únie, umiestnený do colného režimu aktívny zušľachťovací styk;

c) tovar s technickými vlastnosťami podobnými tovaru, ktorý nahrádza za predpokladu, že má rovnaký osemmiestny číselný znak kombinovanej nomenklatúry a rovnakú obchodnú kvalitu.

7.  Odchylne od článku 223 ods. 1 tretieho pododseku kódexu sa v prípade tovaru uvedeného v prílohe 71-04 uplatňujú osobitné ustanovenia stanovené v uvedenej prílohe.

8.  V prípade colného režimu dočasné použitie sa náhradný tovar môže použiť len vtedy, ak sa udelí povolenie na dočasné použitie s úplným oslobodením od dovozného cla v súlade s článkami 208 až 211.

Článok 170

Zušľachtené výrobky alebo zušľachtený tovar umiestnený do colného režimu aktívny zušľachťovací styk IM/EX

[Článok 211 ods. 1 kódexu]

1.  V povolení na aktívny zušľachťovací styk IM/EX sa na žiadosť žiadateľa stanoví, že zušľachtené výrobky alebo zušľachtený tovar umiestnený do tohto colného režimu aktívny zušľachťovací styk IM/EX, ktorý nebol navrhnutý na umiestnenie do nasledujúceho colného režimu alebo spätne vyvezený po uplynutí lehoty na ukončenie colného režimu, sa považuje za prepustený do voľného obehu ku dňu uplynutia lehoty na ukončenie colného režimu.

2.  Odsek 1 sa neuplatňuje, pokiaľ výrobky alebo tovar podliehajú zakazujúcim alebo obmedzujúcim opatreniam.

Článok 171

Lehota na vydanie rozhodnutia vo veci žiadosti o povolenie uvedené v článku 211 ods. 1 kódexu

[Článok 22 ods. 3 kódexu]

1.  Ak sa žiadosť o povolenie uvedené v článku 211 ods. 1 písm. a) kódexu týka len jedného členského štátu, odchylne od článku 22 ods. 3 prvého pododseku kódexu sa rozhodnutie vo veci uvedenej žiadosti vydá bezodkladne a najneskôr do 30 dní od dátumu prijatia žiadosti.

Ak sa žiadosť o povolenie uvedené v článku 211 ods. 1 písm. b) kódexu týka len jedného členského štátu, odchylne od článku 22 ods. 3 prvého pododseku kódexu sa rozhodnutie vo veci uvedenej žiadosti vydá bezodkladne a najneskôr do 60 dní od dátumu prijatia žiadosti.

2.  Ak sa hospodárske podmienky musia preskúmať v súlade s článkom 211 ods. 6 kódexu, lehota uvedená v odseku 1 prvom pododseku tohto článku sa predĺži na jeden rok od dátumu, kedy bol spis so žiadosťou postúpený Komisii.

Colné orgány informujú žiadateľa alebo držiteľa povolenia o potrebe preskúmať hospodárske podmienky a, ak povolenie ešte nebolo vydané, o predĺžení lehoty v súlade s prvým pododsekom.

Článok 172

Retroaktívny účinok

[Článok 22 ods. 4 kódexu]

1.  Ak colné orgány udelia povolenie s retroaktívnym účinkom v súlade s článkom 211 ods. 2 kódexu, povolenie nadobúda účinnosť najskôr dátumom prijatia žiadosti.

2.  Za výnimočných okolností môžu colné orgány dať súhlas, aby povolenie uvedené v odseku 1 nadobudlo účinnosť najskôr jeden rok pred dátumom prijatia žiadosti, a v prípade tovaru, na ktorý sa vzťahuje príloha 71-02, tri mesiace pred dátumom prijatia žiadosti.

3.  Ak sa žiadosť týka obnovenia povolenia na rovnaký druh operácie a tovar, povolenie sa môže udeliť s retroaktívnym účinkom od dátumu uplynutia platnosti pôvodného povolenia.

Ak sa v súlade s článkom 211 ods. 6 kódexu vyžaduje preskúmanie hospodárskych podmienok v súvislosti s obnovením povolenia na rovnaký druh operácie a tovaru, povolenie s retroaktívnym účinkom nadobúda účinnosť najskôr dátumom vypracovania záveru o hospodárskych podmienkach.

Článok 173

Platnosť povolenia

[Článok 22 ods. 5 kódexu]

1.  Ak je povolenie udelené v súlade s článkom 211 ods. 1 písm. a) kódexu, obdobie platnosti povolenia nesmie prekročiť päť rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti povolenia.

2.  Obdobie platnosti uvedené v odseku 1 nesmie prekročiť tri roky, ak sa povolenie vzťahuje na tovar uvedený v prílohe 71-02.

Článok 174

Lehota na ukončenie osobitného colného režimu

[Článok 215 ods. 4 kódexu]

1.  Na požiadanie držiteľa colného režimu môžu colné orgány predĺžiť lehotu na ukončenie colného režimu stanovenú v povolení udelenom v súlade s článkom 211 ods. 1 kódexu, a to dokonca aj po uplynutí pôvodne stanovenej lehoty.

2.  Ak lehota na ukončenie colného režimu uplynie konkrétnym dátumom pre všetok tovar umiestnený do colného režimu v danom období, colné orgány môžu v povolení podľa článku 211 ods. 1 písm. a) kódexu stanoviť, že lehota na ukončenie colného režimu sa automaticky predlžuje pre všetok tovar nachádzajúci sa v colnom režime k uvedenému dátumu. Colné orgány môžu rozhodnúť o ukončení automatického predĺženia lehoty, pokiaľ ide o všetok alebo niektorý tovar umiestnený do colného režimu.

Článok 175

Doklad o ukončení colného režimu

[Článok 6 ods. 2, článok 6 ods. 3 písm. a) a článok 211 ods. 1 kódexu]

1.  V povoleniach na použitie colného režimu aktívny zušľachťovací styk IM/EX, colného režimu aktívny zušľachťovací styk EX/IM bez použitia štandardizovanej výmeny informácií podľa článku 176, alebo na konečné použitie sa stanoví, že držiteľ povolenia musí colnému úradu dohľadu predložiť doklad o ukončení colného režimu do 30 dní od uplynutia lehoty na ukončenie colného režimu.

Colný úrad dohľadu však môže upustiť od povinnosti predložiť doklad o ukončení colného režimu, ak to nepovažuje za nevyhnutné.

2.  Colné orgány môžu na požiadanie držiteľa povolenia predĺžiť lehotu uvedenú v odseku 1 na 60 dní. Vo výnimočných prípadoch môžu colné orgány lehotu predĺžiť, aj keď uplynula.

3.  Doklad o ukončení colného režimu obsahuje údaje uvedené v prílohe 71-06, pokiaľ colný úrad dohľadu neurčí inak.

4.  Ak sú zušľachtené výrobky alebo zušľachtený tovar umiestnené do colného režimu aktívny zušľachťovací styk IM/EX považované za prepustené do voľného obehu v súlade s článkom 170 ods. 1, táto skutočnosť sa uvedie v doklade o ukončení colného režimu..

5.  Ak sa v povolení na colný režim aktívny zušľachťovací styk IM/EX stanovuje, že sa zušľachtené výrobky alebo zušľachtený tovar umiestnené do uvedeného colného režimu považujú za prepustené do voľného obehu k dátumu uplynutia lehoty na ukončenie colného režimu, držiteľ povolenia predloží doklad o ukončení colného režimu colnému orgánu dohľadu, ako sa uvádza v odseku 1 tohto článku.

6.  Colné orgány môžu povoliť predloženie dokladu o ukončení colného režimu inými prostriedkami ako technikami elektronického spracovania údajov.

Článok 176

Štandardizovaná výmena informácií a povinnosti držiteľa povolenia na použitie colného režimu zušľachťovací styk

[Článok 211 ods. 1 kódexu]

1.  V povoleniach na použitie colného režimu aktívny zušľachťovací styk EX/IM alebo pasívny zušľachťovací styk EX/IM, ktoré sa týkajú jedného alebo viac ako jedného členského štátu, a povolenia na použitie colného režimu aktívny zušľachťovací styk IM/EX alebo pasívny zušľachťovací styk IM/EX, ktoré sa týkajú viac ako jedného členského štátu, sa stanovujú tieto povinnosti:

a) používanie štandardizovanej výmeny informácií, ako sa uvádza v článku 181, pokiaľ sa colné orgány nedohodnú na iných prostriedkoch elektronickej výmeny informácií;

b) držiteľ povolenia poskytne colnému úradu dohľadu informácie uvedené v oddiele A prílohy 71-05;

c) ak sa podávajú tieto colné vyhlásenia alebo oznámenia, obsahujú odkaz na príslušné číslo INF:

i) colné vyhlásenie v prípade colného režimu aktívny zušľachťovací styk;

ii) vývozné colné vyhlásenie na účely colného režimu aktívny zušľachťovací styk EX/IM alebo pasívny zušľachťovací styk;

iii) colné vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu po skončení colného režimu pasívny zušľachťovací styk;

iv) colné vyhlásenia na účely ukončenia colného režimu zušľachťovací styk;

v) vyhlásenia o spätnom vývoze alebo oznámenia o spätnom vývoze.

2.  V povoleniach na použitie colného režimu aktívny zušľachťovací styk IM/EX, ktoré sa týkajú len jedného členského štátu, sa stanoví, že na požiadanie colného úradu dohľadu držiteľ povolenia uvedenému colnému úradu poskytne dostatočné informácie o tovare, ktorý bol umiestnený do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, čo colnému úradu dohľadu umožní vypočítať sumu dovozného cla v súlade s článkom 86 ods. 3 kódexu.

Článok 177

Uskladnenie tovaru Únie spolu s tovarom, ktorý nie je tovarom Únie, v skladovacích priestoroch

[Článok 211 ods. 1 kódexu]

Ak je tovar Únie uskladnený spolu s tovarom, ktorý nie je tovarom Únie, v skladovacích priestoroch na colné uskladnenie a nie je možné, resp. by bolo možné len pri neprimeraných nákladoch vždy identifikovať každý druh tovaru, v povolení uvedenom v článku 211 ods. 1 písm. b) kódexu sa stanoví, že sa vykonáva účtovné delenie s ohľadom na každý druh tovaru, colný status a prípadne pôvod tovaru.

▼M3

Článok 177a

Zmiešané uskladnenie výrobkov podliehajúcich colnému dohľadu v colnom režime konečné použitie

(Článok 211 ods. 1 kódexu)

V povolení na použitie colného režimu konečné použitie, ako sa uvádza v článku 211 ods. 1 písm. a) kódexu, sa stanovia prostriedky a metódy identifikácie a colného dohľadu pre zmiešané uskladnenie výrobkov podliehajúcich colnému dohľadu patriacich do 27. a 29. kapitoly kombinovanej nomenklatúry alebo takýchto výrobkov so surovými ropnými olejmi patriacimi pod číselný znak KN 2709 00 .

Keď výrobky uvedené v prvom odseku nepatria pod rovnaký osemmiestny číselný znak KN alebo nemajú rovnakú obchodnú kvalitu a rovnaké technické a fyzické vlastnosti, zmiešané uskladnenie možno povoliť len v prípade, že celá zmes sa má podrobiť niektorému zo zaobchádzaní uvedených v doplnkovej poznámke 5 k 27. kapitole kombinovanej nomenklatúry.

▼BOddiel 3

Ostatné ustanovenia

Článok 178

Evidencia

(Článok 211 ods. 1 a článok 214 ods. 1 kódexu)

1.  Evidencia uvedená v článku 214 ods. 1 kódexu obsahuje:

a) ak je to uplatniteľné, odkaz na povolenie vyžadované na umiestnenie tovaru do osobitného colného režimu;

b) MRN alebo, ak neexistuje, akékoľvek iné číslo alebo kód slúžiaci na identifikáciu colných vyhlásení, prostredníctvom ktorých sa tovar umiestňuje do osobitného colného režimu, a ak bol colný režim ukončený v súlade s článkom 215 ods. 1 kódexu, informácie o spôsobe ukončenia colného režimu;

c) údaje, ktoré umožňujú jednoznačnú identifikáciu iných colných dokladov ako colných vyhlásení, akýchkoľvek ďalších dokladov relevantných pre umiestnenie tovaru do osobitného colného režimu a akýchkoľvek ďalších dokladov relevantných pre zodpovedajúce ukončenie colného režimu;

d) údaje týkajúce sa značiek, identifikačné čísla, počet a druh nákladových kusov, množstvo a obvyklý obchodný alebo technický opis tovaru a prípadne identifikačné značky kontajnera potrebné na identifikáciu tovaru;

e) umiestnenie tovaru a informácie o akejkoľvek jeho preprave;

f) colný status tovaru;

g) údaje o obvyklých spôsoboch zaobchádzania a prípadne nové nomenklatúrne zatriedenie vyplývajúce z uvedených obvyklých spôsobov zaobchádzania;

h) údaje colných režimov dočasné použitie alebo konečné použitie;

i) údaje colného režimu aktívny alebo pasívny zušľachťovací styk vrátane informácií o povahe zušľachtenia;

j) náklady na uskladnenie alebo obvyklé spôsoby zaobchádzania, ak sa uplatňuje článok 86 ods. 1 kódexu;

k) výťažnosť alebo prípadne spôsob jej výpočtu;

l) údaje umožňujúce colný dohľad a kontroly použitia náhradného tovaru v súlade s článkom 223 kódexu;

m) ak sa vyžaduje účtovné delenie, informácie o druhu tovaru, colnom statuse a prípadne pôvode tovaru;

n) v prípade colného režimu dočasné použitie podľa článku 238 údaje vyžadované v uvedenom článku;

o) v prípade colného režimu aktívny zušľachťovací styk podľa článku 241 údaje vyžadované v uvedenom článku;

p) ak je to uplatniteľné, údaje o každom prevode práv a povinností v súlade s článkom 218 kódexu;

q) ak evidencia nie je súčasťou hlavnej účtovnej evidencie na colné účely, odkaz na uvedenú hlavnú účtovnú evidenciu na colné účely;

r) ďalšie informácie v osobitných prípadoch na odôvodnenú žiadosť colných orgánov.

2.  V prípade slobodných pásem popri informáciách stanovených v odseku 1 evidencia obsahuje:

a) údaje slúžiace na identifikáciu prepravných dokladov v prípade tovaru, ktorý vstupuje do slobodných pásem alebo ich opúšťa;

b) údaje týkajúce sa použitia alebo spotrebovania tovaru, ktorého prepustenie do voľného obehu alebo colného režimu dočasné použitie by nepodliehalo uplatneniu dovozného cla alebo opatrení stanovených v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky alebo obchodnej politiky v súlade s článkom 247 ods. 2 kódexu.

3.  Colné orgány môžu upustiť od požiadavky na niektoré informácie stanovené v odseku 1 a 2, ak to nemá nepriaznivý vplyv na colný dohľad a colné kontroly týkajúce sa používania osobitného colného režimu.

4.  V prípade colného režimu dočasné použitie sa evidencia vedie len vtedy, ak to vyžadujú colné orgány.

Článok 179

Preprava tovaru medzi rôznymi miestami v rámci colného územia Únie

(Článok 219 kódexu)

1.  Preprava tovaru umiestneného do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, dočasné použitie alebo konečné použitie sa môže uskutočniť medzi rôznymi miestami v rámci colného územia Únie bez iných colných formalít ako colných formalít uvedených v článku 178 ods. 1 písm. e).

2.  Preprava tovaru umiestneného do colného režimu pasívny zušľachťovací styk sa môže uskutočniť v rámci colného územia Únie z colného úradu umiestnenia do colného úradu výstupu.

3.  Preprava tovaru umiestneného do colného režimu colné uskladňovanie sa môže uskutočniť v rámci colného územia Únie bez iných colných formalít ako colných formalít uvedených v článku 178 ods. 1 písm. e) takto:

a) medzi rôznymi skladovacími priestormi uvedenými v tom istom povolení;

b) z colného úradu umiestnenia do skladovacích priestorov alebo

c) zo skladovacích priestorov na colný úrad výstupu alebo akýkoľvek colný úrad uvedený v povolení na osobitný colný režim podľa článku 211 ods. 1 kódexu, ktorý je oprávnený prepustiť tovar do nasledujúceho colného režimu alebo prijať vyhlásenie o spätnom vývoze na účely ukončenia osobitného colného režimu..

Preprava v colnom režime colné uskladňovanie sa končí v lehote 30 dní po premiestnení tovaru z colného skladu.

Colné orgány môžu na žiadosť držiteľa colného režimu túto 30-dňovú lehotu predĺžiť.

4.  Ak sa tovar prepravuje v colnom režime colné uskladňovanie zo skladovacích priestorov do colného úradu výstupu, v evidencii uvedenej v článku 214 ods. 1 kódexu sa uvedú informácie o výstupe tovaru v lehote 100 dní po premiestnení tovaru z colného skladu.

Colné orgány môžu na žiadosť držiteľa colného režimu túto 100-dňovú lehotu predĺžiť.

Článok 180

Obvyklé spôsoby zaobchádzania

(Článok 220 kódexu)

Obvyklé spôsoby zaobchádzania stanovené v článku 220 kódexu sú spôsoby uvedené v prílohe 71-03.

Článok 181

Štandardizovaná výmena informácií

(Článok 6 ods. 2 kódexu)

1.  Colný úrad dohľadu sprístupní všetky príslušné údaje uvedené v oddiele A prílohy 71-05 v elektronickom systéme vytvorenom podľa článku 16 ods. 1 kódexu na účely štandardizovanej výmeny informácií pre:

a) colný režim aktívny zušľachťovací styk EX/IM alebo colný režim pasívny zušľachťovací styk EX/IM, ktorý sa týka jedného alebo viacerých členských štátov;

b) colný režim aktívny zušľachťovací styk IM/EX alebo colný režim pasívny zušľachťovací styk IM/EX, ktorý sa týka viac ako jedného členského štátu.

2.  Ak zodpovedný colný orgán uvedený v článku 101 ods. 1 kódexu požiadal o štandardizovanú výmenu informácií medzi colnými orgánmi v súvislosti s tovarom umiestneným do colného režimu aktívny zušľachťovací styk IM/EX, ktorý sa týka len jedného členského štátu, colný úrad dohľadu sprístupní príslušné údaje uvedené v oddiele B prílohy 71-05 v elektronickom systéme vytvorenom podľa článku 16 ods. 1 kódexu na účely štandardizovanej výmeny informácií.

3.  Ak sa v colnom vyhlásení, vyhlásení o spätnom vývoze alebo oznámení o spätnom vývoze uvádza odkaz na štandardizovanú výmenu informácií, príslušné colné orgány sprístupnia špecifické údaje uvedené v oddiele A prílohy 71-05 v elektronickom systéme vytvorenom podľa článku 16 ods. 1 kódexu na účely štandardizovanej výmeny informácií.

4.  Colné orgány sprístupnia držiteľovi povolenia na jeho žiadosť aktualizované informácie, ktoré súvisia so štandardizovanou výmenou informácií.

▼M1

5.  Až do dátumov zavedenia systému Informačné listy (INF) pre osobitné colné režimy podľa CKÚ uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ sa odchylne od odseku 1 tohto článku môžu používať iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov.

▼B

Článok 182

Colný status zvierat narodených zvieratám umiestneným do osobitného colného režimu

(Článok 153 ods. 3 kódexu)

Ak celková hodnota zvierat narodených na colnom území Únie zvieratám, na ktoré sa vzťahuje jedno colné vyhlásenie a ktoré sú umiestnené do colného režimu skladovanie, dočasné použitie alebo aktívny zušľachťovací styk, presahuje 100 EUR, uvedené zvieratá sa považujú za tovar, ktorý nie je tovarom Únie, a umiestnia sa do rovnakého colného režimu ako zvieratá, ktorým sa narodili.

Článok 183

Upustenie od povinnosti podať dodatočné colné vyhlásenie

[Článok 167 ods. 2 písm. b) kódexu]

Od povinnosti podať dodatočné colné vyhlásenie sa upúšťa pri tovare, v ktorého prípade došlo k ukončeniu osobitného colného režimu iného ako colného režimu tranzit jeho umiestnením do nasledujúceho osobitného colného režimu iného ako colného režimu tranzit za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a) držiteľ povolenia na prvý a nasledujúci osobitný colný režim je tá istá osoba;

b) colné vyhlásenie pre prvý osobitný colný režim bolo podané štandardným spôsobom alebo deklarant v prípade prvého osobitného colného režimu podal dodatočné colné vyhlásenie v súlade s článkom 167 ods. 1 prvým pododsekom kódexu;

c) prvý osobitný colný režim sa ukončí umiestnením tovaru do nasledujúceho osobitného colného režimu iného ako colného režimu konečné použitie alebo aktívny zušľachťovací styk, po podaní colného vyhlásenia v podobe zápisu do evidencie deklaranta.KAPITOLA 2

TranzitOddiel 1

Colný režim vonkajší a vnútorný tranzit

Článok 184

Prostriedky oznamovania MRN tranzitnej operácie a MRN operácie TIR colným úradom

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

MRN tranzitného vyhlásenia alebo operácie TIR možno predložiť colným orgánom ktorýmkoľvek z týchto prostriedkov iných ako techník elektronického spracovania údajov:

a) čiarový kód;

b) tranzitný sprievodný doklad;

c) tranzitný/bezpečnostný sprievodný doklad;

d) karnet TIR v prípade operácie TIR;

e) iný prostriedok povolený prijímajúcim colným orgánom.

▼M1

Až do dátumov zavedenia zmodernizovaného nového automatizovaného tranzitného systému (NCTS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ sa MRN tranzitného vyhlásenia podáva colným orgánom prostriedkami uvedenými v prvom odseku písm. b) a c).

▼B

Článok 185

Tranzitný sprievodný doklad a tranzitný/bezpečnostný sprievodný doklad

(Článok 6 ods. 2 kódexu)

Spoločné požiadavky na údaje v prípade tranzitného sprievodného dokladu a prípadne zoznamu položiek, ako aj tranzitného/bezpečnostného sprievodného dokladu a tranzitného/bezpečnostného zoznamu položiek sú stanovené v prílohe B-02.

Článok 186

Žiadosti o status schváleného príjemcu na účely operácií TIR

(Článok 22 ods. 1 tretí pododsek kódexu)

Žiadosti o status schváleného príjemcu uvedeného v článku 230 kódexu sa na účely operácií TIR podávajú colnému orgánu príslušnému na vydanie rozhodnutia v členskom štáte, v ktorom sa má skončiť operácia TIR žiadateľa.

Článok 187

Povolenia na status schváleného príjemcu na účely operácií TIR

(Článok 230 kódexu)

1.  Status schváleného príjemcu uvedený v článku 230 kódexu sa udeľuje žiadateľom, ktorí spĺňajú tieto podmienky:

a) žiadateľ je usadený na colnom území Únie;

b) žiadateľ vyhlási, že bude pravidelne prijímať tovar prepravovaný v rámci operácie TIR;

c) žiadateľ spĺňa kritériá stanovené v článku 39 písm. a), b) a d) kódexu.

2.  Povolenia sa udeľujú len za predpokladu, že colný orgán usúdi, že bude môcť vykonávať dohľad nad operáciami TIR a kontroly bez toho, aby musel vyvíjať administratívne úsilie neprimerané požiadavkám dotknutej osoby.

3.  Povolenie týkajúce sa statusu schváleného príjemcu sa uplatňuje na operácie TIR, ktoré sa majú skončiť v členskom štáte, v ktorom bolo povolenie udelené, na mieste alebo miestach v tomto členskom štáte, ktoré sú uvedené v povolení.Oddiel 2

Colný režim vonkajší a vnútorný tranzit Únie

Článok 188

Osobitné daňové územia

(Článok 1 ods. 3 kódexu)

1.  Ak sa tovar Únie prepravuje z osobitného daňového územia na inú časť colného územia Únie, ktorá nie je osobitným daňovým územím, a ak táto preprava končí na mieste nachádzajúcom sa mimo členského štátu, v ktorom tovar na túto časť colného územia Únie vstúpil, uvedený tovar Únie sa prepravuje v colnom režime vnútorný tranzit podľa článku 227 kódexu.

2.  V iných situáciách než situáciách podľa odseku 1 možno colný režim vnútorný tranzit Únie použiť v prípade tovaru Únie, ktorý sa prepravuje medzi osobitným daňovým územím a inou časťou colného územia Únie.

▼M3

Článok 189

Uplatňovanie colného režimu vonkajší tranzit v osobitných prípadoch

(Článok 226 ods. 2 kódexu)

1.  Ak sa tovar Únie vyváža do tretej krajiny, ktorá je zmluvnou stranou Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime, alebo ak sa tovar Únie vyváža do jednej alebo viacerých krajín spoločného tranzitného režimu a prechádza nimi a uplatňujú sa ustanovenia Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime, tovar sa umiestni do colného režimu vonkajší tranzit, ako sa uvádza v článku 226 ods. 2 kódexu, v týchto prípadoch:

a) tovar Únie sa podrobil colným vývozným formalitám s cieľom získať náhrady pri vývoze do tretích krajín v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky;

b) tovar Únie pochádza z intervenčných zásob a podlieha kontrolným opatreniam, pokiaľ ide o jeho použitie alebo miesto určenia, pričom sa podrobil colným formalitám pri vývoze do tretích krajín v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky;

c) tovar Únie je oprávnený na vrátenie alebo odpustenie dovozného cla v súlade s článkom 118 ods. 1 kódexu.

2.  Tovar Únie, ktorý je oprávnený na vrátenie alebo odpustenie dovozného cla v súlade s článkom 118 ods. 1 kódexu, sa môže umiestniť do colného režimu vonkajší tranzit, ako sa uvádza v článku 118 ods. 4 a článku 226 ods. 2 kódexu.

3.  Ak sa tovar Únie vyváža do tretej krajiny a prepravuje sa v rámci colného územia Únie v rámci operácie TIR alebo v colnom režime tranzit v súlade s Dohovorom ATA alebo Istanbulským dohovorom, tovar sa umiestni do colného režimu vonkajší tranzit, ako sa uvádza v článku 226 ods. 2 kódexu.

4.  Ak sa vyváža tovar uvedený v článku 1 smernice 2008/118/ES, ktorý má colný status tovaru Únie, môže sa umiestniť do colného režimu vonkajší tranzit podľa článku 226 ods. 2 kódexu.

▼B

Článok 190

Potvrdenie o dodaní potvrdené colným úradom určenia

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Potvrdenie o dodaní potvrdené colným úradom určenia na žiadosť osoby predkladajúcej tovar a informácie požadované uvedeným úradom zahŕňajú údaje uvedené v prílohe 72-03.

Článok 191

Všeobecné ustanovenia o povoleniach pre zjednodušené postupy

(Článok 233 ods. 4 kódexu)

1.  Povolenia uvedené v článku 233 ods. 4 kódexu sa udeľujú žiadateľom, ktorí spĺňajú tieto podmienky:

a) žiadateľ je usadený na colnom území Únie;

b) žiadateľ vyhlási, že bude pravidelne využívať tranzitný režim Únie;

c) žiadateľ spĺňa kritériá stanovené v článku 39 písm. a), b) a d) kódexu.

2.  Povolenia sa udeľujú len za predpokladu, že colný orgán usúdi, že bude môcť vykonávať dohľad nad colným režimom tranzit Únie a kontroly bez toho, aby musel vyvíjať administratívne úsilie neprimerané požiadavkám dotknutej osoby.

Článok 192

Žiadosti o status schváleného odosielateľa na umiestnenie tovaru do colného režimu tranzit Únie

(Článok 22 ods. 1 tretí pododsek kódexu)

Žiadosti o status schváleného odosielateľa uvedeného v článku 233 ods. 4 písm. a) kódexu sa na účely umiestnenia tovaru do colného režimu tranzit Únie predkladajú colnému orgánu príslušnému na vydanie rozhodnutia v členskom štáte, v ktorom sa majú začať operácie žiadateľa v tranzite Únie.

▼M3

Článok 193

Povolenia statusu schváleného odosielateľa na umiestnenie tovaru do colného režimu tranzit Únie

(Článok 233 ods. 4 písm. a) kódexu)

▼B

Status schváleného odosielateľa uvedený v článku 233 ods. 4 písm. a) kódexu sa udeľuje len žiadateľom, ktorým sa povolilo podľa článku 89 ods. 5 kódexu poskytnúť celkovú záruku alebo využiť upustenie od záruky v súlade s článkom 95 ods. 2 kódexu.

Článok 194

Žiadosti o status schváleného príjemcu na prijatie tovaru prepravovaného v colnom režime tranzit Únie

(Článok 22 ods. 1 tretí pododsek kódexu)

Žiadosti o status schváleného príjemcu uvedeného v článku 233 ods. 4 písm. b) kódexu sa na účely prijatia tovaru prepravovaného v colnom režime tranzit Únie predkladajú colnému orgánu príslušnému na vydanie rozhodnutia v členskom štáte, v ktorom sa majú skončiť operácie žiadateľa v tranzite Únie.

▼M3

Článok 195

Povolenia statusu schváleného príjemcu na prijatie tovaru prepravovaného v colnom režime tranzit Únie

(Článok 233 ods. 4 písm. b) kódexu)

▼B

Status schváleného príjemcu uvedený v článku 233 ods. 4 písm. b) kódexu sa udeľuje len žiadateľom, ktorí vyhlásia, že budú pravidelne prijímať tovar, ktorý bol umiestnený do colného režimu tranzit Únie.

Článok 196

Potvrdenie o dodaní vydané schváleným príjemcom

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Potvrdenie o dodaní vydané schváleným príjemcom dopravcovi pri doručení tovaru a požadované informácie zahŕňajú údaje uvedené v prílohe 72-03.

▼M3

Článok 197

Povolenie na použitie colných uzáver osobitného typu

(Článok 233 ods. 4 písm. c) kódexu)

▼B

1.  Povolenia na použitie colných uzáver osobitného typu na dopravných prostriedkoch, kontajneroch alebo baleniach používaných na účely colného režimu tranzit Únie v súlade s článkom 233 ods. 4 písm. c) sa udeľujú, ak colné orgány schvália tieto colné uzávery uvedené v žiadosti o vydanie povolenia.

2.  V súvislosti s povolením colný orgán prijme colné uzávery osobitného typu, ktoré boli schválené colnými orgánmi iného členského štátu, pokiaľ nemá informácie o tom, že konkrétna colná uzávera nie je vhodná na colné účely.

▼M3

Článok 197a

Žiadosti týkajúce sa používania colných uzáver osobitného typu

(Článok 22 ods. 1 tretí pododsek kódexu)

Keď schválený odosielateľ alebo hospodársky subjekt, ktorý žiada o status schváleného odosielateľa podľa článku 233 ods. 4 písm. a) kódexu, žiada o povolenie na použitie colných uzáver osobitného typu, ako sa uvádza v článku 233 ods. 4 písm. c) kódexu, žiadosť sa môže predložiť colnému orgánu príslušnému na vydanie rozhodnutia v členskom štáte, v ktorom sa majú začať operácie schváleného odosielateľa v tranzite Únie.

▼B

Článok 198

Povolenie na použitie vyhlásenia na tranzit so zníženými požiadavkami na údaje

[Článok 233 ods. 4 písm. d) kódexu]

Povolenia na použitie colného vyhlásenia so zníženými požiadavkami na údaje v súlade s článkom 233 ods. 4 písm. d) kódexu na umiestnenie tovaru do colného režimu tranzit Únie sa udeľuje na účely:

a) prepravy tovaru po železnici;

b) prepravy tovaru letecky a po mori, ak sa ako vyhlásenie na tranzit nepoužíva elektronický prepravný doklad.

Článok 199

Povolenia na použitie elektronického prepravného dokladu ako vyhlásenia na tranzit v prípade leteckej dopravy

[Článok 233 ods. 4 písm. e) kódexu]

Na účely leteckej dopravy sa povolenia na použitie elektronického prepravného dokladu ako vyhlásenia na tranzit na umiestnenie tovaru do colného režimu tranzit Únie v súlade s článkom 233 ods. 4 písm. e) kódexu udelia len vtedy, ak:

a) žiadateľ prevádzkuje významný počet letov medzi letiskami Únie;

b) žiadateľ preukáže, že bude schopný zabezpečiť sprístupnenie údajov z elektronického prepravného dokladu colnému úradu odoslania na letisku odoslania a colnému úradu určenia na letisku určenia, ako aj totožnosť uvedených údajov na colnom úrade odoslania a colnom úrade určenia.

Článok 200

Povolenia na použitie elektronického prepravného dokladu ako colného vyhlásenia na tranzit v prípade námornej dopravy

[Článok 233 ods. 4 písm. e) kódexu]

Na účely námornej dopravy sa povolenia na použitie elektronického prepravného dokumentu ako colného vyhlásenia na tranzit s cieľom umiestniť tovar do colného režimu tranzit Únie v súlade s článkom 233 ods. 4 písm. e) kódexu udeľuje len vtedy, ak:

a) žiadateľ prevádzkuje významný počet plavieb medzi prístavmi v Únii;

b) žiadateľ preukáže, že bude schopný zabezpečiť sprístupnenie údajov z elektronického prepravného dokladu colnému úradu odoslania v prístave odoslania a colnému úradu určenia v prístave určenia, ako aj totožnosť uvedených údajov na colnom úrade odoslania a colnom úrade určenia.KAPITOLA 3

Colné uskladňovanie

Článok 201

Maloobchodný predaj

(Článok 211 ods. 1 písm. b) kódexu)

Povolenia na prevádzku skladovacích priestorov na účely colného uskladňovania tovaru sa udeľujú pod podmienkou, že sa tieto skladovacie priestory nepoužívajú na maloobchodný predaj, pokiaľ sa tovar maloobchodne nepredáva v niektorej z týchto situácií:

a) s oslobodením od dovozného cla cestujúcim z krajín alebo území mimo colného územia Únie alebo do takýchto krajín a na takéto územia;

b) s oslobodením od dovozného cla príslušníkom medzinárodných organizácií;

c) s oslobodením od dovozného cla príslušníkom ozbrojených síl NATO;

d) s oslobodením od dovozného cla v rámci diplomatických alebo konzulárnych režimov;

e) na diaľku vrátane prostredníctvom internetu.

Článok 202

Osobitne vybavené skladovacie priestory

[Článok 211 ods. 1 písm. b) kódexu]

Ak tovar predstavuje nebezpečenstvo alebo existuje pravdepodobnosť, že znehodnotí iný tovar, alebo si z iných dôvodov vyžaduje osobitné skladovacie priestory, v povoleniach na prevádzku skladovacích priestorov na colné uskladňovanie tovaru sa môže stanoviť, že tovar možno skladovať len v skladovacích priestoroch osobitne vybavených na jeho prijatie.

Článok 203

Typ skladovacích priestorov

[Článok 211 ods. 1 písm. b) kódexu]

V povoleniach na prevádzku skladovacích priestorov na colné uskladňovanie tovaru sa stanoví, ktorý z týchto typov colných skladov sa má použiť v prípade jednotlivých povolení:

a) verejný colný sklad typu I;

b) verejný colný sklad typu II;

c) súkromný colný sklad.KAPITOLA 4

Osobitné použitieOddiel 1

Dočasné použitiePododdiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 204

Všeobecné ustanovenia

[Článok 211 ods. 1 písm. a) kódexu]

Pokiaľ nie je stanovené inak, povolenia na použitie colného režimu dočasné použitie sa udeľujú pod podmienkou, že stav tovaru umiestneného do tohto colného režimu zostane nezmenený.

V uvedenom colnom režime sú však prípustné opravy a údržba vrátane generálnej opravy a úprav alebo opatrení na zachovanie tovaru alebo na zabezpečenie jeho súladu s technickými požiadavkami na jeho používanie.

Článok 205

Miesto podania žiadosti

(Článok 22 ods. 1 kódexu)

1.  Odchylne od článku 22 ods. 1 tretieho pododseku kódexu sa žiadosť o povolenie na colný režim dočasné použitie podáva colnému orgánu príslušnému pre miesto prvého plánovaného použitia tovaru.

2.  Odchylne od článku 22 ods. 1 tretieho pododseku kódexu, ak sa žiadosť o povolenie na použitie colného režimu dočasné použitie podáva prostredníctvom ústneho colného vyhlásenia v súlade s článkom 136, úkonu v súlade s článkom 139 alebo karnetu ATA či karnetu CPD v súlade s článkom 163, podáva sa na mieste, kde sa tovar predloží a navrhne do colného režimu dočasné použitie.

Článok 206

Dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla

[Článok 211 ods. 1 a článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

1.  Povolenie na použitie colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla sa udeľuje v prípade tovaru, ktorý nespĺňa všetky príslušné požiadavky na úplné oslobodenie od dovozného cla stanovené v článkoch 209 až 216 a článkoch 219 až 236.

2.  Povolenie na použitie colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla sa neudeľuje v prípade spotrebného tovaru.

3.  Povolenie na použitie colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla sa udeľuje pod podmienkou, že suma dovozného cla, ktorá sa má zaplatiť v súlade s článkom 252 ods. 1 druhým pododsekom kódexu, sa uhradí po ukončení tohto colného režimu.Pododdiel 2

Dopravné prostriedky, palety a kontajnery vrátane ich príslušenstva a vybavenia

Článok 207

Všeobecné ustanovenia

(Článok 211 ods. 3 kódexu)

Úplné oslobodenie od dovozného cla možno udeliť v prípade tovaru podľa článkov 208 až 211 a článku 213 aj vtedy, ak sú žiadateľ a držiteľ colného režimu usadení na colnom území Únie.

▼M3

Keď sa v tomto pododdiele odkazuje na používanie dopravného prostriedku na obchodné účely, znamená to použitie dopravného prostriedku na prepravu osôb za protihodnotu alebo na prepravu tovaru na priemyselné alebo obchodné účely za protihodnotu alebo bez nej. Použitie dopravného prostriedku na súkromné účely je iné použitie dopravného prostriedku než na obchodné účely.

▼B

Článok 208

Palety

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade paliet.

Článok 209

Náhradné diely, príslušenstvo a vybavenie pre palety

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa v prípade náhradných dielov, príslušenstva a vybavenia pre palety udelí, ak sú dočasne dovezené s cieľom ich spätného vývozu samostatne alebo ako súčasť paliet.

Článok 210

Kontajnery

[Článok 18 ods. 2 a článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

1.  Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí pre kontajnery trvalo označené na vhodnom a zreteľne viditeľnom mieste so všetkými týmito informáciami:

a) totožnosť vlastníka alebo prevádzkovateľa, ktorý môže byť uvedený buď celým menom alebo zaužívaným systémom identifikácie s výnimkou takých symbolov, ako sú znaky alebo vlajky;

b) identifikačné značky a čísla kontajnera uvedené vlastníkom alebo prevádzkovateľom;

c) vlastná hmotnosť kontajnera vrátane všetkého vybavenia, ktoré je k nemu trvalo pripevnené.

V prípade nákladných kontajnerov určených na použitie v námornej doprave alebo akéhokoľvek iného kontajnera používajúceho úvodné písmená normy ISO zložené zo štyroch veľkých písmen s koncovým písmenom U, musia identifikačné údaje vlastníka alebo hlavného prevádzkovateľa, sériové číslo kontajnera a kontrolná číslica kontajnera dodržiavať medzinárodnú normu ISO 6346 a jej prílohy.

2.  Ak sa žiadosť o povolenie podáva v súlade s článkom 163 ods. 1, kontajnery monitoruje osoba usadená na colnom území Únie alebo osoba usadená mimo colného územia Únie, ktorá má zástupcu na colnom území Únie.

Uvedená osoba na žiadosť colného orgánu poskytne podrobné informácie o pohyboch každého kontajnera, ktorému bolo udelené povolenie na dočasné použitie, vrátane údajov o dátume a mieste jeho vstupu do colného režimu a ukončenia tohto režimu.

Článok 211

Náhradné diely, príslušenstvo a vybavenie pre kontajnery

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa v prípade náhradných dielov, príslušenstva a vybavenia pre kontajnery udelí, ak sú dočasne dovezené s cieľom ich spätného vývozu samostatne alebo ako súčasť kontajnerov.

Článok 212

Podmienky udelenia úplného oslobodenia od dovozného cla pre dopravné prostriedky

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

1.  Na účely tohto článku pojem „dopravný prostriedok“ zahŕňa bežné náhradné diely, príslušenstvo a vybavenie prislúchajúce k dopravnému prostriedku.

▼M3

2.  Ak je dopravný prostriedok navrhnutý do colného režimu dočasné použitie ústne v súlade s článkom 136 ods. 1 alebo iným úkonom v súlade s článkom 139 ods. 1 v spojení s článkom 141 ods. 1, povolenie na dočasné použitie sa udelí osobe, ktorá má fyzickú kontrolu nad tovarom v okamihu prepustenia tovaru do colného režimu dočasné použitie, pokiaľ táto osoba nekoná na účet druhej osoby. V takomto prípade sa povolenie udelí uvedenej druhej osobe.

▼B

3.  Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade dopravného prostriedku cestnej, železničnej, leteckej, námornej a vnútrozemskej vodnej dopravy, ak spĺňa tieto podmienky:

a) je registrovaný mimo colného územia Únie na meno osoby usadenej mimo tohto územia alebo, ak dopravný prostriedok nie je registrovaný, je vo vlastníctve osoby usadenej mimo colného územia Únie;

b) je používaný osobou usadenou mimo colného územia Únie bez toho, aby boli dotknuté články 214, 215 a 216.

Ak uvedený dopravný prostriedok používa na súkromné účely tretia osoba usadená mimo colného územia Únie, úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí za predpokladu, že uvedená osoba je riadne písomne splnomocnená držiteľom povolenia.

Článok 213

Náhradné diely, príslušenstvo a vybavenie pre dopravné prostriedky, ktoré nie sú dopravnými prostriedkami Únie

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla v prípade náhradných dielov, príslušenstva a vybavenia pre dopravné prostriedky sa udelí, ak sú dočasne dovezené s cieľom ich spätného vývozu samostatne alebo ako súčasť dopravného prostriedku.

Článok 214

Podmienky udelenia úplného oslobodenia od dovozného cla pre osoby usadené na colnom území Únie

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Na osoby usadené na colnom území Únie sa vzťahuje úplné oslobodenie od dovozného cla, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:

a) v prípade železničného dopravného prostriedku je tento dopravný prostriedok daný k dispozícii takýmto osobám na základe dohody, podľa ktorej môže v rámci uvedenej dohody každá z osôb používať železničné koľajové vozidlá druhej osoby;

b) v prípade cestného dopravného prostriedku registrovaného na colnom území Únie je k dopravnému prostriedku pripojené prípojné vozidlo;

c) dopravný prostriedok sa používa v prípade núdzovej situácie;

d) dopravný prostriedok používa profesionálna požičovňa na účely spätného vývozu.

Článok 215

Používanie dopravných prostriedkov fyzickými osobami s obvyklým pobytom na colnom území Únie

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

1.  Na fyzické osoby s obvyklým pobytom na colnom území Únie sa vzťahuje úplné oslobodenie od dovozného cla v prípade dopravného prostriedku, ktorý používajú na súkromné účely a príležitostne, na žiadosť držiteľa registrácie, za predpokladu, že držiteľ registrácie sa v čase jeho používania nachádza na colnom území Únie.

2.  Na fyzické osoby s obvyklým pobytom na colnom území Únie sa vzťahuje úplné oslobodenie od dovozného cla v prípade dopravného prostriedku, ktorý si prenajali na základe písomnej zmluvy a ktorý používajú súkromne na jeden z týchto účelov:

a) na návrat do miesta pobytu na colnom území Únie;

b) na opustenie colného územia Únie.

▼M3

2a.  Na fyzické osoby s obvyklým pobytom na colnom území Únie sa vzťahuje úplné oslobodenie od dovozného cla v prípade cestného dopravného prostriedku, ktorý si prenajali na základe písomnej zmluvy uzavretej s profesionálnou požičovňou áut a ktorý používajú na súkromné účely.

▼B

3.  Na fyzické osoby s obvyklým pobytom na colnom území Únie sa vzťahuje úplné oslobodenie od dovozného cla v prípade dopravného prostriedku, ktorý používajú na obchodné alebo súkromné účely za predpokladu, že sú zamestnancami vlastníka, prenajímateľa alebo nájomcu dopravného prostriedku a že tento zamestnávateľ je usadený mimo uvedeného colného územia.

Použitie dopravného prostriedku na súkromné účely je povolené na cesty medzi pracoviskom a miestom bydliska zamestnanca alebo na účely výkonu pracovnej úlohy zamestnanca, ako sa uvádza v pracovnej zmluve.

Osoba používajúca dopravný prostriedok predloží na žiadosť colných orgánov kópiu pracovnej zmluvy.

▼M3 —————

▼B

Článok 216

Oslobodenie od dovozného cla vo vzťahu k dopravným prostriedkom v iných prípadoch

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

1.  Úplne oslobodenie od dovozného cla sa udelí, ak sa má dopravný prostriedok s cieľom jeho spätného vývozu zaregistrovať na colnom území Únie udelením evidenčného čísla s časovo obmedzenou platnosťou na meno jednej z týchto osôb:

a) osoby usadenej mimo uvedeného územia;

b) fyzickej osoby s obvyklým pobytom na uvedenom území, ak uvedená osoba plánuje presunúť svoj obvyklý pobyt na miesto mimo uvedeného územia.

2.  Úplne oslobodenie od dovozného cla sa môže vo výnimočných prípadoch udeliť, ak osoby usadené na colnom území Únie používajú dopravné prostriedky na obchodné účely počas obmedzeného obdobia.

Článok 217

Lehoty na ukončenie colného režimu dočasné použitie v prípade dopravných prostriedkov a kontajnerov

(Článok 215 ods. 4 kódexu)

Ukončenie colného režimu dočasné použitie v prípade dopravných prostriedkov a kontajnerov sa uskutoční v týchto lehotách od okamihu umiestnenia tovaru do tohto colného režimu:

a) železničné dopravné prostriedky: 12 mesiacov;

b) dopravné prostriedky používané na obchodné účely, iné ako železničné dopravné prostriedky: čas potrebný na vykonanie prepravných operácií;

c) cestné dopravné prostriedky používané na súkromné účely:

i) študentmi: obdobie, počas ktorého sa zdržiavajú na colnom území Únie výlučne na účely svojho štúdia;

ii) osobami, ktoré plnia pridelené úlohy presne stanoveného trvania: obdobie, počas ktorého sa zdržiavajú na colnom území Únie výlučne na účely plnenia svojej úlohy;

iii) v ostatných prípadoch, vrátane osedlaných alebo ťažných zvierat a nimi ťahaných vozidiel: 6 mesiacov;

d) letecké dopravné prostriedky používané na súkromné účely: 6 mesiacov;

e) dopravné prostriedky námornej a vnútrozemskej vodnej dopravy používané na súkromné účely: 18 mesiacov;

f) kontajnery, ich vybavenie a príslušenstvo: 12 mesiacov.

Článok 218

Lehoty na spätný vývoz v prípade profesionálnych požičovní

(Článok 211 ods. 1 a článok 215 ods. 4 kódexu)

1.  Ak bol dopravný prostriedok dočasne dovezený do Únie s úplným oslobodením od dovozného cla v súlade s článkom 212 a bol vrátený profesionálnej požičovni usadenej na colnom území Únie, spätný vývoz, ktorým sa ukončuje colný režim dočasné použitie, sa vykoná v lehote šiestich mesiacov od dátumu vstupu dopravného prostriedku na colné územie Únie.

Ak profesionálna požičovňa opätovne prenajme tento dopravný prostriedok osobe usadenej mimo uvedeného územia alebo fyzickej osobe s obvyklým pobytom na colnom území Únie, spätný vývoz, ktorým sa ukončuje colný režim dočasné použitie, sa vykoná v lehote šiestich mesiacov od dátumu vstupu dopravného prostriedku na colné územie Únie a v lehote troch týždňov od uzavretia zmluvy o tomto opätovnom prenájme.

Za dátum vstupu na colné územie Únie sa považuje dátum uzavretia zmluvy o prenájme, na základe ktorej sa dopravný prostriedok používal v čase vstupu na uvedené územie, pokiaľ sa nepreukázal skutočný dátum vstupu.

2.  Povolenie na dočasné použitie dopravného prostriedku podľa odseku 1 sa udelí pod podmienkou, že sa dopravný prostriedok nepoužíva na iné účely ako na spätný vývoz.

3.  V prípade uvedenom v článku 215 ods. 2 sa dopravný prostriedok v lehote troch týždňov od uzavretia zmluvy o prenájme alebo opätovnom prenájme vráti požičovni usadenej na colnom území Únie, ak dopravný prostriedok používa fyzická osoba na návrat do miesta svojho bydliska na colnom území Únie, alebo sa spätne vyvezie, ak dopravný prostriedok táto osoba používa na opustenie colného územia Únie.

▼M3

4.  V prípade uvedenom v článku 215 ods. 2a sa cestný dopravný prostriedok spätne vyvezie do 8 dní od umiestnenia do colného režimu dočasné použitie.

▼BPododdiel 3

Iný tovar ako dopravné prostriedky, palety a kontajnery

Článok 219

Osobné veci a tovar na športové účely dovezené cestujúcimi

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade tovaru dovážaného cestujúcimi s pobytom mimo colného územia Únie, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:

a) tovar sú osobné veci opodstatnene potrebné na cestu;

b) tovar je určený na použitie na športové účely.

Článok 220

Potreby pre námorníkov

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade potrieb pre námorníkov v týchto prípadoch:

a) používajú sa na plavidle používanom v medzinárodnej námornej doprave;

b) sú vyložené z takéhoto plavidla a dočasne ich posádka plavidla používa na brehu;

c) posádka takéhoto plavidla ich používa v kultúrnych alebo spoločenských zariadeniach riadených neziskovými organizáciami alebo na bohoslužobných miestach, kde sa pravidelne konajú bohoslužby pre námorníkov.

▼M3

Žiadateľ o povolenie na použitie colného režimu dočasné použitie a držiteľ colného režimu dočasné použitie usadený na colnom území Únie využívajú aj úplné oslobodenie od dovozného cla v prípade potrieb pre námorníkov.

▼B

Článok 221

Materiál na zmierňovanie následkov katastrof

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade materiálu na zmierňovanie následkov katastrof, ak sa používa v súvislosti s opatreniami prijatými na odstránenie následkov katastrof alebo podobných situácií s vplyvom na colné územie Únie.

Žiadateľ o colný režim a jeho držiteľ môže byť usadený na colnom území Únie.

Článok 222

Lekárske, chirurgické a laboratórne vybavenie

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade lekárskeho, chirurgického a laboratórneho vybavenia zasielaného na zapožičanie na žiadosť nemocnice alebo inej zdravotníckej inštitúcie, ktorá toto vybavenie naliehavo potrebuje, aby doplnila chýbajúce vlastné vybavenie, ak je určené na diagnostické a terapeutické účely. Žiadateľ o colný režim a jeho držiteľ môže byť usadený na colnom území Únie.

Článok 223

Zvieratá

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade zvierat, ktoré vlastní osoba usadená mimo colného územia Únie.

▼M3

Žiadateľ o colný režim a jeho držiteľ môže byť usadený na colnom území Únie.

▼B

Článok 224

Tovar na použitie v pohraničných pásmach

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade tohto tovaru určeného na použitie v pohraničných pásmach:

a) vybavenie, ktoré vlastnia a používajú osoby usadené v pohraničnom pásme tretej krajiny susediacom s pohraničným pásmom v Únii, v ktorom sa má tovar použiť;

b) tovar používaný na projekty v oblasti budovania, opráv alebo údržby infraštruktúry v takomto pohraničnom pásme v Únii v kompetencii verejných orgánov.

Článok 225

Zvukové, obrazové alebo dátové nosiče a propagačný materiál

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade tohto tovaru:

a) zvukové, obrazové alebo dátové nosiče dodávané bezodplatne a používané na demonštračné účely pred uvedením na trh//predajom, na výrobu zvukového záznamu, postsynchrónu alebo kópie;

b) materiál používaný výlučne na propagačné účely, ktorý zahŕňa dopravné prostriedky osobitne vybavené na uvedené účely.

Článok 226

Pracovné vybavenie

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

1.  Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade pracovného vybavenia, ktoré spĺňa tieto podmienky:

a) vlastní ho osoba usadená mimo colného územia Únie;

b) dováža ho buď osoba usadená mimo colného územia Únie alebo ►C4  zamestnanec vlastníka usadený na colnom území Únie ◄ ;

c) používa ho dovozca alebo sa používa pod jeho dohľadom, s výnimkou prípadov audiovizuálnej koprodukcie.

2.  Bez ohľadu na odsek 1 sa úplné oslobodenie od dovozného cla udelí v prípade prenosných hudobných nástrojov dočasne dovážaných cestujúcimi na účely ich používania ako pracovné vybavenie. Cestujúci môžu mať pobyt na colnom území Únie alebo mimo neho.

3.  Úplné oslobodenie od dovozného cla sa neudelí v prípade pracovného vybavenia, ktoré sa používa na ktorúkoľvek z týchto činností:

a) priemyselná výroba tovaru;

b) priemyselné balenie tovaru;

c) ťažba nerastných surovín;

d) výstavba, opravy alebo údržba budov;

e) zemné práce a podobné projekty.

Písmená c), d) a e) sa nevzťahujú na ručné náradie.

Článok 227

Pedagogický materiál a vedecké vybavenie

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade pedagogického materiálu a vedeckého vybavenia, ak sú splnené tieto podmienky:

a) vlastní ich osoba usadená mimo colného územia Únie;

b) sú dovážané neziskovou verejnou alebo súkromnou vedeckou, pedagogickou alebo odborno-vzdelávacou inštitúciou a používajú sa výlučne na výučbu, odborné vzdelávanie alebo vedecký výskum v kompetencii dovážajúcej inštitúcie;

c) sú dovážané v primeranom počte so zreteľom na účel dovozu;

d) nepoužívajú sa na výlučne obchodné účely.

Článok 228

Obaly

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade tohto tovaru:

a) obaly, ktoré sa dovážajú naplnené a sú určené na spätný vývoz, či už prázdne alebo naplnené;

b) obaly, ktoré sa dovážajú prázdne a sú určené na spätný vývoz naplnené.

▼M3

Žiadateľ o colný režim a jeho držiteľ môže byť usadený na colnom území Únie.

▼B

Článok 229

Formy, raziace formy, štočky, výkresy, náčrty, meracie, kontrolné a skúšobné prístroje a iné podobné výrobky

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade foriem, raziacich foriem, štočiek, výkresov, skicárov, meracích, kontrolných a skúšobných nástrojov a podobných výrobkov, ak sú splnené tieto podmienky:

a) vlastní ich osoba usadená mimo colného územia Únie;

b) používa ich pri výrobe osoba usadená na colnom území Únie a viac ako 50 % produkcie, ktorá vznikne s ich použitím, sa vyváža.

Článok 230

Špeciálne nástroje a prístroje

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade špeciálnych nástrojov a prístrojov, ak sú splnené tieto podmienky:

a) vlastní ich osoba usadená mimo colného územia Únie;

b) sú k dispozícii osobe usadenej na colnom území Únie na účely výroby tovaru a viac ako 50 % výsledného tovaru sa vyváža.

Článok 231

Tovar používaný na vykonávanie skúšok alebo ktorý je predmetom skúšania

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade tovaru v ktorejkoľvek z týchto situácií:

a) je predmetom skúšania, pokusov alebo predvádzania;

b) podlieha vyhovujúcej preberacej skúške stanovenej v kúpnej zmluve;

c) používa sa na vykonanie skúšok, pokusov alebo predvádzania bez finančného zisku.

▼M3

Žiadateľ o colný režim a jeho držiteľ môže byť usadený na colnom území Únie.

▼B

Článok 232

Vzorky

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade vzoriek používaných výlučne na ukážku alebo predvádzanie na colnom území Únie za predpokladu, že kvantita vzoriek je primeraná uvedenému použitiu.

▼M3

Žiadateľ o colný režim a jeho držiteľ môže byť usadený na colnom území Únie.

▼B

Článok 233

Náhradné výrobné prostriedky

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade náhradných výrobných prostriedkov, ktoré dá dodávateľ alebo opravár dočasne k dispozícii zákazníkovi až do doručenia alebo opravy podobného tovaru.

▼M3

Žiadateľ o colný režim a jeho držiteľ môže byť usadený na colnom území Únie.

▼B

Článok 234

Tovar určený na podujatia alebo predaj v určitých situáciách

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

1.  Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade tovaru, ktorý sa má vystavovať alebo používať na verejných podujatiach, ktoré nie sú usporiadané výlučne na účely komerčného predaja tovaru, alebo sa získa na takýchto podujatiach z tovaru umiestneného do colného režimu dočasné použitie.

Vo výnimočných prípadoch môžu colné orgány udeliť úplné oslobodenie od dovozného cla v prípade tovaru, ktorý sa má vystavovať alebo používať na iných podujatiach, alebo sa získa na takýchto iných podujatiach z tovaru umiestneného do colného režimu dočasné použitie.

2.  Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade tovaru, ktorý vlastník dodáva na kontrolu osobe v Únii, ktorá má právo tento tovar jeho skontrolovaní kúpiť.

3.  Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade:

a) umeleckých diel, zberateľských predmetov a starožitností, ako sú definované v prílohe IX k smernici 2006/112/ES, dovážaných na účely vystavovania s možnosťou predaja;

b) tovaru iného ako novovyrobeného, ktorý sa dováža s cieľom jeho predaja na dražbe.

▼M3

4.  Žiadateľ o colný režim a jeho držiteľ môže byť usadený na colnom území Únie.

▼B

Článok 235

Náhradné diely, príslušenstvo a vybavenie

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade náhradných dielov, príslušenstva a vybavenia, ktoré sa používajú na opravy a údržbu vrátane generálnej opravy, úprav a zachovania tovaru umiestneného do colného režimu dočasné použitie.

▼M3

Žiadateľ o colný režim a jeho držiteľ môže byť usadený na colnom území Únie.

▼B

Článok 236

Iný tovar

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade iného tovaru ako tovaru uvedeného v článkoch 208 až 216 a článkoch 219 až 235 alebo tovaru, ktorý nespĺňa podmienky uvedených článkov, v jednej z týchto situácií:

a) tovar sa dováža príležitostne na obdobie maximálne troch mesiacov;

b) tovar sa dováža v osobitných situáciách bez hospodárskeho vplyvu v Únii.

▼M3

Žiadateľ o colný režim a jeho držiteľ môže byť usadený na colnom území Únie v situáciách uvedených v písmene b).

▼B

Článok 237

Osobitné lehoty na ukončenie colného režimu

(Článok 215 ods. 4 kódexu)

1.  V prípade tovaru uvedeného v článku 231 písm. c), článku 233 a článku 234 ods. 2 je lehota na ukončenie colného režimu 6 mesiacov od umiestnenia tovaru do colného režimu dočasné použitie.

2.  V prípade zvierat uvedených v článku 223 nesmie byť lehota na ukončenie colného režimu kratšia ako 12 mesiacov od dátumu umiestnenia zvierat do colného režimu dočasné použitie.Pododdiel 4

Fungovanie colného režimu

Článok 238

Údaje, ktoré sa uvedú v colnom vyhlásení

(Článok 6 ods. 2 kódexu)

1.  Ak sa tovar umiestnený do colného režimu dočasné použitie následne umiestni do colného režimu, ktorý umožňuje ukončenie colného režimu dočasné použitie v súlade s článkom 215 ods. 1 kódexu, v colnom vyhlásení pre nasledujúci colný režim podaný inou formou ako prostredníctvom karnetu ATA/CPD sa uvedie označenie „TA“ a prípadne číslo príslušného povolenia.

2.  Ak sa tovar umiestnený do colného režimu dočasné použitie spätne vyváža v súlade s článkom 270 ods. 1 kódexu, vo vyhlásení o spätnom vývoze podanom inou formou ako prostredníctvom karnetu ATA/CPD sa uvedú údaje uvedené v odseku 1.Oddiel 2

Konečné použitie

Článok 239

Povinnosť držiteľa povolenia na colný režim konečné použitie

[Článok 211 ods. 1 písm. a) kódexu]

Povolenie na použitie colného režimu konečné použitie sa udelí za predpokladu, že sa držiteľ povolenia zaviaže plniť jednu z týchto povinností:

a) používať tovar na účely stanovené na uplatnenie oslobodenia od cla alebo zníženej colnej sadzby;

b) preniesť povinnosť uvedenú v písmene a) na inú osobu za podmienok stanovených colnými orgánmi.KAPITOLA 5

Zušľachťovanie

Článok 240

Povolenie

(Článok 211 kódexu)

1.  V povolení na colný režim zušľachťovací styk sa bližšie určia opatrenia na zistenie jednej z týchto skutočností:

a) zušľachtené výrobky sú výsledkom zušľachťovania tovaru umiestneného do colného režimu zušľachťovací styk;

b) podmienky na používanie náhradného tovaru v súlade s článkom 223 kódexu alebo systému jednoduchej výmeny v súlade s článkom 261 kódexu sú splnené.

2.  Povolenie na aktívny zušľachťovací styk možno udeliť v prípade výrobného príslušenstva v zmysle článku 5 ods. 37 písm. e) kódexu s výnimkou:

a) palív a zdrojov energie iných ako palív a zdrojov energie potrebných na skúšanie zušľachtených výrobkov alebo na zistenie nedostatkov tovaru, ktorý potrebuje opravu, umiestneného do colného režimu;

b) mazív iných ako mazív potrebných na skúšanie, nastavenie alebo odber zušľachtených výrobkov;

c) zariadení a nástrojov.

3.  Povolenie na aktívny zušľachťovací styk sa udelí len vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:

a) tovaru nie je možné po zušľachtení hospodársky primeraným spôsobom vrátiť jeho vlastnosti alebo stav, v ktorom sa nachádzal v okamihu jeho umiestnenia do colného režimu;

b) použitím tohto colného režimu nemôže dôjsť k obchádzaniu pravidiel týkajúcich sa pôvodu a množstvových obmedzení vzťahujúcich sa na dovážaný tovar.

Prvý pododsek sa neuplatňuje, ak sa suma dovozného cla určuje v súlade s článkom 86 ods. 3 kódexu.

Článok 241

Údaje, ktoré sa uvedú v colnom vyhlásení na aktívny zušľachťovací styk

(Článok 6 ods. 2 kódexu)

1.  Ak sa tovar umiestnený do colného režimu aktívny zušľachťovací styk alebo výsledné zušľachtené výrobky následne umiestnia do colného režimu, ktorý umožňuje ukončenie colného režimu aktívny zušľachťovací styk v súlade s článkom 215 ods. 1 kódexu, v colnom vyhlásení pre nasledujúci colný režim podaný inou formou ako prostredníctvom karnetu ATA/CPD sa uvedie označenie „IP“ a číslo príslušného povolenia, resp. číslo INF.

Ak tovar umiestnený do colného režimu aktívny zušľachťovací styk podlieha osobitným opatreniam obchodnej politiky a tieto opatrenia sa naďalej uplatňujú v čase, keď sa tovar, či už vo forme zušľachtených výrobkov alebo nie, umiestni do nasledujúceho colného režimu, v colnom vyhlásení pre nasledujúci colný režim sa uvedú údaje uvedené v prvom pododseku, ako aj označenie: „C P M“.

2.  Ak sa tovar umiestnený do colného režimu aktívny zušľachťovací styk spätne vyváža v súlade s článkom 270 ods. 1 kódexu, vo vyhlásení o spätnom vývoze sa uvedú údaje uvedené v odseku 1.

Článok 242

Pasívny zušľachťovací styk IM/EX

(Článok 211 ods. 1 kódexu)

1.  V prípade pasívneho zušľachťovacieho styku IM/EX sa v povolení stanoví lehota, v ktorej sa tovar Únie, nahrádzaný náhradným tovarom, umiestni do colného režimu pasívny zušľachťovací styk. Uvedená lehota nesmie presiahnuť 6 mesiacov.

Na požiadanie držiteľa povolenia možno túto lehotu predĺžiť aj po jej uplynutí za predpokladu, že celková lehota nepresiahne jeden rok.

2.  V prípade skoršieho dovozu zušľachtených výrobkov sa poskytuje záruka vo výške dovozného cla, ktoré by sa malo zaplatiť, ak by sa nahrádzaný tovar Únie neumiestnil do colného režimu pasívny zušľachťovací styk v súlade s odsekom 1.

Článok 243

Oprava v colnom režime pasívny zušľachťovací styk

(Článok 211 ods. 1 kódexu)

Ak sa colný režim pasívny zušľachťovací styk požaduje na účely opravy, dočasne vyvezený tovar musí byť možné opraviť, pričom sa tento colný režim nesmie použiť na zlepšenie technických vlastností tovaru.HLAVA VIII

TOVAR PREPRAVOVANÝ Z COLNÉHO ÚZEMIA ÚNIEKAPITOLA 1

Formality pred výstupom tovaru

Článok 244

Lehota na podanie vyhlásení pred výstupom

(Článok 263 ods. 1 kódexu)

1.  Vyhlásenie pred výstupom uvedené v článku 263 kódexu sa podáva na príslušnom colnom úrade v týchto lehotách:

a) v prípade námornej dopravy:

i) náklad prepravovaný v kontajneroch iný ako náklad uvedený v bodoch ii) a iii): najneskôr 24 hodín pred naložením tovaru na plavidlo, na ktorom má opustiť colné územie Únie;

ii) náklad prepravovaný v kontajneroch medzi colným územím Únie a Grónskom, Faerskými ostrovmi, Islandom alebo prístavmi v Baltskom mori, Severnom mori, Čiernom mori alebo Stredozemnom mori a všetkými prístavmi v Maroku: najneskôr dve hodiny pred vyplávaním z prístavu na colnom území Únie;

iii) náklad prepravovaný v kontajneroch medzi francúzskymi zámorskými departmentmi, Azorami, Madeirou alebo Kanárskymi ostrovmi a územím mimo colného územia Únie, ak trvanie plavby nepresahuje 24 hodín: najneskôr dve hodiny pred vyplávaním z prístavu na colnom území Únie;

iv) náklad, ktorý nie je prepravovaný v kontajneroch: najneskôr dve hodiny pred vyplávaním z prístavu na colnom území Únie;

b) v prípade leteckej dopravy: najneskôr 30 minút pred odletom z letiska na colnom území Únie;

c) v prípade cestnej a vnútrozemskej vodnej dopravy: najneskôr jednu hodinu predtým, ako tovar opustí colné územie Únie;

d) v prípade železničnej dopravy:

i) ak cesta vlakom z poslednej stanice zoradenia vlaku na colný úrad výstupu trvá menej ako dve hodiny: najneskôr jednu hodinu pred príchodom tovaru na miesto, pre ktoré je colný úrad výstupu príslušný;

ii) vo všetkých ostatných prípadoch: najneskôr dve hodiny predtým, ako má tovar opustiť colné územie Únie;

2.  Bez ohľadu na odsek 1, ak sa vyhlásenie pred výstupom týka tovaru, v prípade ktorého sa uplatňuje nárok na náhradu v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 612/2009 ( 13 ), podáva sa na príslušnom colnom úrade najneskôr v čase nakládky tovaru v súlade s článkom 5 ods. 7 uvedeného nariadenia.

3.  Lehota na podanie vyhlásenia pred výstupom zodpovedá lehote, ktorá platí pre použitý aktívny dopravný prostriedok na opustenie colného územia Únie v týchto prípadoch:

a) ak tovar na colný úrad výstupu prišiel v inom dopravnom prostriedku, z ktorého sa pred opustením colného územia Únie preloží (intermodálna doprava);

b) ak tovar na colný úrad výstupu prišiel v dopravnom prostriedku, ktorý je pri opustení colného územia Únie sám prepravovaný na aktívnom dopravnom prostriedku (kombinovaná doprava).

4.  Lehoty uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 sa v prípade vyššej moci neuplatňujú.

Článok 245

Upustenie od povinnosti podať vyhlásenie pred výstupom

[Článok 263 ods. 2 písm. b) kódexu]

1.  Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť podať colné vyhlásenie v súlade s článkom 158 ods. 1 kódexu alebo vyhlásenie o spätnom vývoze v súlade s článkom 270 ods. 1 kódexu, od podávania vyhlásenia pred výstupom sa upustí v prípade tohto tovaru:

a) elektrická energia;

b) tovar, ktorý vystupuje potrubím;

c) listové zásielky;

d) tovar prepravovaný na základe pravidiel podľa aktov Svetovej poštovej únie;

e) zariadenie domácností podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 za predpokladu, že sa neprepravuje na základe zmluvy o preprave;

f) tovar v osobnej batožine cestujúcich;

g) tovar uvedený v článku 140 ods. 1 s výnimkou, ak sa prepravuje na základe zmluvy o preprave:

i) palety, náhradné diely, príslušenstvo a vybavenie pre palety;

ii) kontajnery, náhradné diely, príslušenstvo a vybavenie pre kontajnery;

iii) dopravné prostriedky, náhradné diely, príslušenstvo a vybavenie pre dopravné prostriedky;

h) tovar zahrnutý v karnetoch ATA a CPD;

i) tovar prepravovaný na podklade tlačiva 302 ustanoveného v Zmluve medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúcej sa na status ich ozbrojených síl, podpísanej v Londýne 19. júna 1951;

j) tovar prepravovaný plavidlami, ktoré sa plavia medzi prístavmi Únie bez zastávky v ktoromkoľvek prístave mimo colného územia Únie;

k) tovar prepravovaný lietadlami, ktoré uskutočňujú lety medzi letiskami Únie bez zastávky na ktoromkoľvek letisku mimo colného územia Únie;

l) zbrane a vojenské vybavenie vyvážané z colného územia Únie orgánmi zodpovednými za vojenskú obranu členského štátu, vojenskou prepravou alebo prepravou uskutočňovanou na výlučné použitie vojenskými orgánmi;

m) tento tovar prepravovaný z colného územia Únie priamo na zariadenia na mori, ktoré prevádzkuje osoba usadená na colnom území Únie:

i) tovar na použitie pri výstavbe, opravách, údržbe alebo konverzii zariadení na mori;

ii) tovar na použitie pri montáži zariadení a vybavenia na zariadeniach na mori;

iii) zásoby na použitie alebo spotrebu na zariadeniach na mori;

n) tovar, v prípade ktorého si možno uplatniť nárok na oslobodenie podľa Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z 18. apríla 1961, podľa Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch z 24. apríla 1963, podľa iných konzulárnych dohovorov alebo podľa Newyorského dohovoru zo 16. decembra 1969 o osobitných misiách;

o) tovar, ktorý je dodávaný na účely jeho zabudovania do plavidiel alebo lietadiel ako ich časti alebo príslušenstvo, na činnosť motorov, strojov a iného zariadenia plavidiel alebo lietadiel, ako aj potraviny a iné výrobky určené na spotrebu alebo predaj na palube;

p) tovar odoslaný z colného územia Únie na tieto územia: Ceuta a Melilla, Gibraltar, Helgoland, Sanmarínska republika, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát) a obce Livigno a Campione d’Italia, alebo talianske pobrežné vody jazera Lugano nachádzajúce sa medzi brehom a politickou hranicou územia medzi obcami Ponte Tresa a Porto Ceresio.

2.  Od podania vyhlásenia pred výstupom sa upustí v prípade tovaru v týchto situáciách:

a) ak plavidlo, ktoré prepravuje tovar medzi prístavmi Únie, plánuje zastávku v prístave mimo colného územia Únie a tovar zostane naložený na palube plavidla počas tejto zastávky v prístave mimo colného územia Únie;

b) ak lietadlo, ktoré prepravuje tovar medzi letiskami Únie, plánuje zastávku na letisku mimo colného územia Únie a tovar zostane naložený na palube lietadla počas tejto zastávky na letisku mimo colného územia Únie;

c) ak sa v prístave alebo na letisku tovar nevyloží z dopravného prostriedku, ktorým bol prepravený na colné územie Únie a ktorým bude prepravený z tohto územia;

d) ak bol tovar naložený v predchádzajúcom prístave alebo na letisku na colnom území Únie, kde bolo podané vyhlásenie pred výstupom alebo sa uplatnilo upustenie od povinnosti podať vyhlásenie pred výstupom a zostáva naložený v dopravnom prostriedku, ktorý ho prepraví mimo colného územia Únie;

e) ak sa dočasne uskladnený tovar alebo tovar umiestnený v colnom režime slobodné pásmo prekladá z dopravného prostriedku, ktorým bol dovezený do priestorov na dočasné uskladnenie alebo do slobodného pásma, pod dohľadom toho istého colného úradu na plavidlo, do lietadla alebo vlaku, ktorým bude prepravený z colného územia Únie za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

i) prekládka sa uskutočňuje v lehote 14 dní od predloženia tovaru v súlade s článkom 144 alebo článkom 245 kódexu alebo za výnimočných okolností v dlhšej lehote povolenej colnými orgánmi, ak lehota 14 dní nepostačuje na zvládnutie daných okolností;

ii) colné orgány majú k dispozícii informácie o tovare;

iii) miesto určenia tovaru a príjemca sa podľa vedomosti prepravcu nemenia;

f) ak bol tovar prepravený na colné územie Únie, ale bol príslušným colným úradom odmietnutý a bezodkladne vrátený do krajiny vývozu.KAPITOLA 2

Formality pri výstupe tovaru

Článok 246

Prostriedky výmeny informácií v prípadoch predloženia tovaru na colnom úrade výstupu

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Ak sa tovar predkladá na colnom úrade výstupu v súlade s článkom 267 ods. 2 kódexu, môžu sa použiť iné prostriedky výmeny informácií než techniky elektronického spracovania údajov v týchto situáciách:

a) identifikácia vývozného colného vyhlásenia;

b) oznámenia týkajúce sa nezhody medzi tovarom navrhnutým a prepusteným do colného režimu vývoz a predloženým tovarom.

Článok 247

Prostriedky na poskytnutie dôkazov o tom, že tovar opustil colné územie Únie

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Na účely osvedčenia výstupu tovaru možno dôkaz o tom, že tovar opustil colné územie Únie, colnému úradu vývozu poskytnúť použitím iných prostriedkov než techník elektronického spracovania údajov.KAPITOLA 3

Vývoz a spätný vývoz

Článok 248

Zrušenie platnosti colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze

(Článok 174 kódexu)

1.  Ak existuje nezhoda, pokiaľ ide o povahu tovaru prepusteného na vývoz, spätný vývoz alebo pasívny zušľachťovací styk v porovnaní s tovarom predloženým colnému úradu výstupu, colný úrad vývozu zruší platnosť príslušného colného vyhlásenia.

2.  Ak po uplynutí lehoty 150 dní po prepustení tovaru do colného režimu vývoz, pasívny zušľachťovací styk alebo spätný vývoz neboli colnému úradu vývozu doručené informácie o výstupe tovaru ani dôkazy o tom, že tovar opustil colné územie Únie, uvedený colný úrad môže zrušiť platnosť príslušného colného vyhlásenia.

Článok 249

Prostriedky na dodatočné podanie vývozného colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Ak sa vyžadovalo vývozné colné vyhlásenie alebo vyhlásenie o spätnom vývoze, ale tovar sa prepravil z colného územia Únie bez takého vyhlásenia, na dodatočné podanie vývozného colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze možno použiť iné prostriedky výmeny informácií než techniky elektronického spracovania údajov.HLAVA IX

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 250

Opätovné posúdenie povolení, ktoré sú 1. mája 2016 už platné

1.  Povolenia udelené na základe nariadenia (EHS) č. 2913/92 alebo nariadenia (EHS) č. 2454/93, ktoré sú 1. mája 2016 platné a ktoré nemajú obmedzenú platnosť, sa opätovne posúdia.

2.  Odchylne od odseku 1 opätovnému posúdeniu nepodliehajú tieto povolenia:

a) povolenia vývozcov na vyhotovovanie vyhlásení na faktúre uvedených v článku 97v a článku 117 nariadenia (EHS) č. 2454/93;

b) povolenia na spravovanie materiálov použitím metódy oddeleného vedenia účtovníctva podľa článku 88 nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Článok 251

Platnosť povolení, ktoré sú 1. mája 2016 už platné

1.  Povolenia udelené na základe nariadenia (EHS) č. 2913/92 alebo nariadenia (EHS) č. 2454/93, ktoré sú 1. mája 2016 platné, zostávajú v platnosti takto:

a) povolenia s obmedzenou platnosťou do skončenia ich platnosti alebo do 1. mája 2019, podľa toho, čo nastane skôr;

b) všetky ostatné povolenia do okamihu opätovného posúdenia povolenia v súlade s článkom 250 ods. 1.

2.  Odchylne od odseku 1 tohto článku zostávajú povolenia uvedené v článku 250 ods. 2 písm. a) a b) v platnosti dovtedy, kým nie sú odňaté colnými orgánmi, ktoré ich udelili.

Článok 252

Platnosť rozhodnutí o záväzných informáciách, ktoré sú 1. mája 2016 už platné

Rozhodnutia týkajúce sa záväzných informácií už platné 1. mája 2016 zostávajú v platnosti na obdobie stanovené v uvedených povoleniach. Takéto rozhodnutie je pre colné orgány aj držiteľa rozhodnutia záväzné od 1. mája 2016.

Článok 253

Platnosť rozhodnutí o udelení odkladu platby, ktoré sú 1. mája 2016 už platné

Rozhodnutia o udelení odkladu platby vydané v súlade s článkom 224 nariadenia (EHS) č. 2913/92, ktoré sú 1. mája 2016 platné, zostávajú v platnosti takto:

a) ak bolo rozhodnutie udelené na použitie colného režimu uvedeného v článku 226 písm. a) nariadenia (EHS) č. 2913/92, zostáva v platnosti bez časového obmedzenia;

b) ak bolo rozhodnutie udelené na použitie jedného z colných režimov uvedených v článku 226 písm. b) alebo c) nariadenia (EHS) č. 2913/92, zostáva v platnosti do okamihu opätovného posúdenia povolenia na použitie s ním súvisiacej celkovej záruky.

Článok 254

Použitie povolení a rozhodnutí, ktoré sú 1. mája 2016 už platné

Ak rozhodnutie alebo povolenie zostáva v platnosti po 1. máji 2016 v súlade s článkami 251 až 253, podmienky, podľa ktorých sa uvedené rozhodnutie alebo povolenie uplatňuje, sú od 1. mája 2016 podmienky stanovené v zodpovedajúcich ustanoveniach kódexu, vykonávacieho nariadenia Komisie 2015/2447, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia (EÚ) č. 952/2013 ( 14 ), a tohto nariadenia, ako je uvedené v tabuľke zhody stanovenej v prílohe 90.

Článok 255

Prechodné ustanovenia o používaní colných uzáver

Colné uzávery a uzávery osobitného typu spĺňajúce požiadavky prílohy 46a k nariadeniu (EHS) č. 2454/93 možno naďalej používať do vyčerpania zásob alebo do 1. mája 2019, podľa toho, čo nastane skôr.

Článok 256

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. mája 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
OBSAH

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

PRÍLOHA A

Spoločné požiadavky na údaje v prípade žiadostí a rozhodnutí

PRÍLOHA B

Spoločné požiadavky na údaje týkajúce sa colných vyhlásení, oznámení a dôkazov colného statusu tovaru Únie

PRÍLOHA B-01

Štandardné colné vyhlásenia v papierovej forme – poznámky a predpísané formuláre

PRÍLOHA B-02

Tranzitný sprievodný doklad

PRÍLOHA B-03

Zoznam položiek

PRÍLOHA B-04

Tranzitný/bezpečnostný sprievodný doklad (TSAD)

PRÍLOHA B-05

Zoznam položiek – tranzit/bezpečnosť („TSLoI“)

PRÍLOHA 12-01

Spoločné požiadavky na údaje v prípade registrácie hospodárskych subjektov a iných osôb

HLAVA II

FAKTORY, NA ZÁKLADE KTORÝCH SA UPLATŇUJE DOVOZNÉ ALEBO VÝVOZNÉ CLO A INÉ OPATRENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODU S TOVAROM

PRÍLOHA 22-01

Úvodné poznámky a zoznam podstatných spracovateľských operácií alebo operácií opracovania, ktoré zakladajú nepreferenčný pôvod

PRÍLOHA 22-02

Žiadosť o informačné osvedčenie INF 4 a informačné osvedčenie INF 4

PRÍLOHA 22-03

Úvodné poznámky a zoznam operácií opracovania alebo spracovania, na základe ktorých sa získava status pôvodu

PRÍLOHA 22-04

Materiály vylúčené z regionálnej kumulácie

PRÍLOHA 22-05

Opracovanie vylúčené z regionálnej kumulácie VSP (textilné výrobky)

PRÍLOHA 22-11

Úvodné poznámky a zoznam operácií opracovania alebo spracovania nepôvodných materiálov, ktoré je potrebné vykonať, aby vyrobený výrobok mohol získať status pôvodu

▼C1

▼B

HLAVA III

COLNÝ DLH A ZÁRUKY

PRÍLOHA 32-01

Záväzok ručiteľa – Jednotlivá záruka

PRÍLOHA 32-02

Záväzok ručiteľa – Jednotlivá záruka vo forme záručných dokladov

PRÍLOHA 32-03

Záväzok ručiteľa – Celková záruka

PRÍLOHA 32-04

Oznámenie ručiteľovi o neukončení colného režimu tranzit Únie

PRÍLOHA 32-05

Oznámenie ručiteľovi o zodpovednosti za dlh v colnom režime tranzit Únie

PRÍLOHA 33-01

Pohľadávka na platbu dlhu vzniknutého v colnom režime tranzit na základe karnetu ATA/e-ATA adresovaná záručnému združeniu

PRÍLOHA 33-02

Oznámenie ručiteľovi o zodpovednosti za dlh v colnom režime tranzit na základe karnetu CPD

PRÍLOHA 33-03

Vzor informačného memoranda k pohľadávke na platbu dlhu v colnom režime tranzit na základe karnetu ATA/e-ATA adresovanej záručnému združeniu

PRÍLOHA 33-04

►C2  Formulár pre clo a dane ◄ na výpočet ciel a daní vyplývajúcich z pohľadávky na platbu dlhu v colnom režime tranzit na základe karnetu ATA/e-ATA adresovanej záručnému združeniu

PRÍLOHA 33-05

Vzor potvrdenia o ukončení s údajom o začatí konania o pohľadávke voči záručnému združeniu v členskom štáte, v ktorom vznikol colný dlh v colnom režime tranzit na základe karnetu ATA/e-ATA

PRÍLOHA 33-06

Žiadosť o doplňujúce informácie, keď sa tovar nachádza v inom členskom štáte

PRÍLOHA 33-07

Odpustenie/vrátenie

HLAVA IV

TOVAR PREPRAVENÝ NA COLNÉ ÚZEMIE ÚNIE

Žiadna príloha

HLAVA V

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA COLNÉHO STATUSU, UMIESTNENIA TOVARU DO COLNÉHO REŽIMU, OVEROVANIA, PREPUSTENIA A NAKLADANIA S TOVAROM

Žiadna príloha

HLAVA VI

PREPUSTENIE DO VOĽNÉHO OBEHU A OSLOBODENIE OD DOVOZNÉHO CLA

PRÍLOHA 61-01

Potvrdenia o vážení banánov – požiadavky na údaje

PRÍLOHA 62-01

Informačný hárok INF 3 – požiadavky na údaje

HLAVA VII

OSOBITNÉ COLNÉ REŽIMY

PRÍLOHA 71-01

Podporný doklad, keď sa tovar deklaruje ústne na dočasné použitie

PRÍLOHA 71-02

Citlivý tovar a výrobky

PRÍLOHA 71-03

Zoznam povolených obvyklých spôsobov zaobchádzania s tovarom

PRÍLOHA 71-04

Osobitné ustanovenia týkajúce sa náhradného tovaru

PRÍLOHA 71-05

Štandardizovaná výmena informácií

PRÍLOHA 71-06

Informácie, ktoré sa majú uviesť v doklade o ukončení režimu

PRÍLOHA 72-03

Potvrdenie o dodaní TC 11

HLAVA VIII

TOVAR PREPRAVOVANÝ Z COLNÉHO ÚZEMIA ÚNIE

Žiadna príloha

HLAVA IX

PRÍLOHA 90

Tabuľka zhody uvedená v článku 254
PRÍLOHA A

SPOLOČNÉ POŽIADAVKY NA ÚDAJE V PRÍPADE ŽIADOSTÍ A ROZHODNUTÍ

Úvodné poznámky k tabuľkám s požiadavkami na údaje v prípade žiadostí a rozhodnutí

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Ustanovenia uvedené v týchto poznámkach sa vzťahujú na všetky hlavy tejto prílohy.

2. Tabuľky s požiadavkami na údaje v hlave I až hlave XXI zahŕňajú všetky údajové prvky potrebné na účely podávania žiadostí a vydávania rozhodnutí, ktoré sú predmetom tejto prílohy.

3. Formáty, kódy a prípadne štruktúra požiadaviek na údaje opísané v tejto prílohe sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/2447, ktoré bolo prijaté podľa článku 8 ods. 1 písm. a) kódexu.

4. Požiadavky na údaje vymedzené v tejto prílohe sa vzťahujú na žiadosti a rozhodnutia podané pomocou techník elektronického spracovania údajov, ako aj na žiadosti a rozhodnutia v papierovej forme.

5. Údajové prvky, ktoré možno stanoviť pre viacero žiadostí a rozhodnutí, sú uvedené v tabuľke s požiadavkami na údaje v kapitole 1 hlavy I tejto prílohy.

6. Údajové prvky špecifické pre určité druhy žiadostí a rozhodnutí sú uvedené v hlave II až XXI tejto prílohy.

7. Osobitné ustanovenia týkajúce sa každého údajového prvku tak, ako sú opísané v kapitole 2 hlavy I až XXI tejto prílohy, sa uplatňujú bez toho, aby bol dotknutý status údajových prvkov podľa vymedzenia v tabuľkách s požiadavkami na údaje. Napríklad Ú. P. 5/8 Identifikácia tovaru je v tabuľke s požiadavkami na údaje v hlave 1 kapitole 1 tejto prílohy označená ako povinná (status „A“) na povolenie colného režimu aktívny zušľachťovací styk (stĺpec 8a) a colného režimu pasívny zušľachťovací styk (stĺpec 8b); tieto informácie sa však nevypĺňajú v prípade colného režimu aktívny alebo pasívny zušľachťovací styk s náhradným tovarom a colného režimu pasívny zušľachťovací styk so systémom jednoduchej výmeny, ako je uvedené v hlave I kapitole 2 tejto prílohy.

8. Pokiaľ nie je uvedené inak ako označením, ktoré sa vzťahuje na príslušný údajový prvok, údajové prvky v príslušnej tabuľke s požiadavkami na údaje možno použiť na účely podávania žiadostí aj vydávania rozhodnutí.

9. Status uvedený v tabuľke uvedenej v ďalšej časti textu s požiadavkami na údaje nemá vplyv na skutočnosť, že určité údaje sa poskytujú, len ak si to vyžadujú okolnosti. Napríklad Ú. P. 5/6 Náhradný tovar sa použije len vtedy, ak sa vyžaduje použitie náhradného tovaru v súlade s článkom 223 kódexu.

10. V prípade žiadosti o použitie osobitného colného režimu iného ako colného režimu tranzit v súlade s článkom 163 sa súbor údajov vymedzený v stĺpci 8f tabuľky s požiadavkami na údaje v hlave I tejto prílohy poskytne navyše k požiadavkám na údaje colného vyhlásenia, ako sa ustanovuje v hlave I kapitole 3 oddiele 1 prílohy B vo vzťahu k príslušnému colnému režimu.

HLAVA I

Žiadosti a rozhodnutia

KAPITOLA 1Legenda tabuľky

Stĺpce

Typ žiadosti/rozhodnutia

Odkaz na právny predpis

Číslo hlavy osobitných požiadaviek na údaje

Poradové číslo Ú. P.

Poradové číslo príslušného údajového prvku

Názov Ú. P.

Názov príslušného údajového prvku

Rozhodnutia týkajúce sa záväzných informácií

1a

Žiadosť a rozhodnutie vo veci záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

(ďalej len rozhodnutia „ZINZ“)

Článok 33 kódexu

Hlava II

1b

Žiadosť a rozhodnutie vo veci záväzných informácií o pôvode tovaru

(ďalej len „rozhodnutia ZIPT“)

Článok 33 kódexu

Hlava III

Schválený hospodársky subjekt

2

Žiadosť a povolenie vo veci statusu schváleného hospodárskeho subjektu

Článok 38 kódexu

Hlava IV

Určovanie colnej hodnoty

3

Žiadosť a povolenie vo veci zjednodušenia určenia súm, ktoré sa majú zahrnúť do colnej hodnoty

Článok 73 kódexu

Hlava V

Celková záruka a odklad platby

4a

Žiadosť a povolenie vo veci poskytnutia celkovej záruky vrátane jej možného zníženia alebo upustenia od poskytnutia záruky

Článok 95 kódexu

Hlava VI

4b

Žiadosť a povolenie vo veci odkladu platby cla, ktoré sa má zaplatiť, pokiaľ nie je udelené povolenie týkajúce sa jedinej operácie

Článok 110 kódexu

Hlava VII

4c

Žiadosť a rozhodnutie vo veci vrátenia alebo odpustenia sumy dovozného alebo vývozného cla

Článok 116 kódexu

Hlava VIII

Formality súvisiace s príchodom tovaru

5

Žiadosť a povolenie vo veci prevádzky priestorov na dočasné uskladnenie

Článok 148 kódexu

Hlava IX

Colný status tovaru

6a

Žiadosť a povolenie vo veci zavedenia pravidelnej námornej dopravy

Článok 120

Hlava X

6b

Žiadosť a povolenie vo veci statusu schváleného vystaviteľa

Článok 128

Hlava XI

Colné formality

7 a

Žiadost‘ a povolenie použit‘ zjednodušené colné vyhlásenie

Článok 166 ods. 2 kódexu

Hlava XII

7b

Žiadosť a povolenie vo veci centralizovaného colného konania

Článok 179 kódexu

Hlava XIII

7c

Žiadosť a povolenie vo veci vyhotovenia colného vyhlásenia prostredníctvom zápisu do evidencie deklaranta aj pri colnom režime vývoz

Článok 182 kódexu

Hlava XIV

7d

Žiadosť a povolenie vo veci samovymeriavania

Článok 185 kódexu

Hlava XV

7e

Žiadosť a povolenie vo veci statusu osoby oprávnenej na váženie banánov

Článok 155

Hlava XVI

▼C2

Osobitné colné režimy

▼B

8a

Žiadosť a povolenie vo veci použitia colného režimu aktívny zušľachťovací styk

Článok 211 ods. 1 písm. a) kódexu.

Hlava XVII

8b

Žiadosť a povolenie vo veci použitia colného režimu pasívny zušľachťovací styk

Článok 211 ods. 1 písm. a) kódexu.

Hlava XVIII

8c

Žiadosť a povolenie vo veci použitia colného režimu konečné použitie

Článok 211 ods. 1 písm. a) kódexu.

 (1)

8d

Žiadosť alebo povolenie vo veci použitia colného režimu dočasné použitie

Článok 211 ods. 1 písm. a) kódexu.

 (1)

8e

Žiadosť a povolenie vo veci prevádzkovania skladovacích priestorov na colné uskladňovanie tovaru

Článok 211 ods. 1 písm. b) kódexu

Hlava XIX

8f

Žiadosť a povolenie vo veci použitia colného režimu dočasné použitie, konečné použitie, aktívny zušľachťovací styk alebo pasívny zušľachťovací styk v situáciách, na ktoré sa vzťahuje článok 163

Článok 211 ods. 1 písm. a) kódexu a článok 163

 (1)

Tranzit

9 a

Žiadosť a povolenie vo veci statusu schváleného príjemcu pre operáciu TIR

Článok 230 kódexu

 (1)

9b

Žiadosť a povolenie vo veci statusu schváleného odosielateľa na účely colného režimu tranzit Únie

Článok 233 ods. 4 písm. a) kódexu.

Hlava XX

9c

Žiadosť a povolenie vo veci statusu schváleného príjemcu na účely colného režimu tranzit Únie

Článok 233 ods. 4 písm. b) kódexu

 (1)

9d

Žiadosť a povolenie vo veci použitia colných uzáver osobitného typu

Článok 233 ods. 4 písm. c) kódexu

Hlava XXI

9e

Žiadosť a povolenie vo veci použitia tranzitného vyhlásenia s obmedzeným súborom údajov

Článok 233 ods. 4 písm. d) kódexu

 (1)

9f

Žiadosť a povolenie vo veci použitia elektronického prepravného dokladu ako colného vyhlásenia

Článok 233 ods. 4 písm. e) kódexu

(1)   Žiadne osobitné údaje sa nevyžadujú.Symboly v políčkach

Symbol

Opis symbolov

A

Povinné: údaje, ktoré požadujú všetky členské štáty.

B

Nepovinné pre členské štáty: údaje, od uvedenia ktorých môžu členské štáty upustiť.

C

Nepovinné pre žiadateľa: údaje, ktoré žiadateľ môže na základe svojho rozhodnutia poskytnúť, ktoré však členské štáty nemôžu vyžadovať.Skupiny údajov

Skupina

Názov skupiny

Skupina 1

Informácie v žiadosti/rozhodnutí

Skupina 2

Odkazy na podporné doklady, osvedčenia a povolenia

Skupina 3

Strany

Skupina 4

Dátumy, časy, lehoty a miesta

Skupina 5

Identifikácia tovaru

Skupina 6

Podmienky

Skupina 7

Činnosti a colné režimy

Skupina 8

InéOznačenia

Typ označenia

Opis označenia

[*]

Tento údajový prvok sa použije len v príslušnej žiadosti.

[+]

Tento údajový prvok sa použije len v príslušnom rozhodnutí.Tabuľka s požiadavkami na údaje

Poradové číslo Ú. P.

Názov Ú. P.

1a

1b

2

3

4a

4b

4c

5

6a

6b

7a

7b

7c

7d

7e

8a

8b

8c

8d

8e

8f

9a

9b

9c

9d

9e

9f

Skupina 1 – Informácie v žiadosti/rozhodnutia

1/1

Typ kódu žiadosti/rozhodnutia

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

1/2

Podpis/potvrdenie

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

1/3

Typ žiadosti

 

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

1/4

Geografická platnosť – Únia

 

 

 

 

A

A

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

 

A

1/5

Geografická platnosť – krajiny spoločného tranzitu

 

 

 

 

A

[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

1/6

Referenčné číslo rozhodnutia

A [+]

A [+]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

 

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

1/7

Colný orgán vydávajúci rozhodnutie

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

 

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

Skupina 2 – Odkazy na podporné doklady, osvedčenia a povolenia

2/1

Iné žiadosti a rozhodnutia vo veci uchovávaných záväzných informácií

A [*]

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2

Rozhodnutia vo veci záväzných informácií vydané iným držiteľom

A [*]

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/3

Prebiehajúce alebo ukončené právne alebo správne konania

A [*]

A [*]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/4

Priložené doklady

A [*]

A [*]

A [*]

A

A

A

A [3]

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

2/5

Identifikačné číslo skladovacích priestorov

 

 

 

 

 

 

 

A [+]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A [+]

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 3 – Strany

3/1

Žiadateľ/držiteľ povolenia alebo rozhodnutia

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

 

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

3/2

Identifikácia žiadateľa/držiteľa povolenia alebo rozhodnutia

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

3/3

Zástupca

A [*] [4]

A [*] [4]

 

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

 

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

3/4

Identifikácia zástupcu

A [*]

A [*]

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

3/5

Meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej za colné záležitosti

 

 

A [*]

A [*] [5]

A [*] [5]

 

 

 

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

 

A [*] [5]

 

 

 

 

 

 

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

3/6

Kontaktná osoba zodpovedná za žiadosť

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

C [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

3/7

Osoba poverená vedením žiadateľa alebo vykonávajúca kontrolu nad jeho riadením

 

 

A [*]

A [*] [5]

A [*] [5]

 

 

 

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

 

A [*] [5]

 

 

 

 

 

 

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

3/8

Vlastník tovaru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

A

[6]

 

 

 

 

 

 

Skupina 4 – Dátumy, časy, lehoty a miesta

4/1

Miesto

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

 

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

4/2

Dátum

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

4/3

Miesto, kde sa drží alebo je dostupná ►C2  hlavná účtovná evidencia na colné účely ◄

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

 

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

 

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5] [8]

 

 

 

 

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

4/4

Miesto vedenia evidencie

 

 

 

A [*]

A [*]

A [*]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*] [9]

A [*]

A [*] [9]

A [*]

A [*] [8]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

4/5

Prvé miesto používania alebo spracovania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A [*] [10]

 

A [*] [10]

A [*] [10]

 

A [*] [10]

 

 

 

 

 

 

4/6

[Požadovaný] Dátum nadobudnutia účinnosti rozhodnutia

A [+]

A [+]

A [+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A [+]

 

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*] A

[+]

C [*] A [+]

C [*] A [+]

C [*] A

[+]

C [*] A [+]

 

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

4/7

Dátum skončenia účinnosti rozhodnutia

A [+]

A [+]

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

 

 

 

 

 

 

 

 

4/8

Umiestnenie tovaru

 

 

 

 

 

 

A

[*] [11]

 

 

 

 

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

4/9

Miesto(-a) spracovania alebo používania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

 

A

 

 

 

 

 

 

4/10

Colný(-é) úrad(-y) umiestnenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

4/11

Colný(-é) úrad(-y) ukončenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

4/12

Colný úrad prijímania záruk

 

 

 

 

A

[+]

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

A

A [12]

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

4/13

Colný úrad dohľadu

 

 

 

 

 

 

 

A [+]

 

 

A [+]

A

[+]

A [+]

A [+]

 

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

 

 

 

 

 

 

4/14

Colný úrad, resp. úrady určenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C [*]

A [+]

 

C [*]

A [+]

 

 

A

4/15

Colný úrad, resp. úrady odoslania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C [*]

A [+]

 

 

 

A

4/16

Lehota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A [+]

 

A

[+]

A [+] [13]

 

 

 

 

 

 

 

 

A [+]

A [+]

A [+]

 

 

 

4/17

Lehota na ukončenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

 

A

 

 

 

 

 

 

4/18

Doklad o ukončení colného režimu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A [+]

[14]

 

A [+]

 

 

A [+]

[15]

 

 

 

 

 

 

Skupina 5 – Identifikácia tovaru

5/1

Kód tovaru

C [*]

A [+]

A

 

A

 

 

A

[*]

 

 

 

 

A

A

A

 

A

A

A

A

C [*]

 

 

 

 

 

 

 

5/2

Opis tovaru

A

A

 

A

 

B

A

[*]

A

 

 

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

5/3

Množstvo tovaru

A [+]

 

 

 

 

 

A

[*]

 

 

 

 

A

 

A

 

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

5/4

Hodnota tovaru

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

5/5

Výťažnosť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

 

 

A

[16]

 

 

 

 

 

 

5/6

Náhradný tovar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

5/7

Zušľachtené výrobky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

 

 

A

[17]

 

 

 

 

 

 

5/8

Identifikácia tovaru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

5/9

Vylúčené kategórie alebo preprava tovaru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A [+]

A [+]

A [+]

 

 

 

Skupina 6 – Podmienky

6/1

Zákazy a obmedzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[*]

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/2

Hospodárske podmienky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

A

[17]

 

 

 

 

 

 

6/3

Všeobecné poznámky

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A  [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A

[+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

 

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

Skupina 7 – Činnosti a colné režimy

7/1

Druh transakcie

A [*]

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/2

Druh colných režimov

 

 

 

 

A

A

 

 

 

 

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/3

Typ vyhlásenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/4

Počet operácií

 

 

 

 

B  [*]

 

 

 

 

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

 

 

 

 

 

 

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

7/5

Podrobnosti o plánovaných činnostiach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

Skupina 8 – Iné

8/1

Druh hlavnej účtovnej evidencie na colné účely

 

 

 

 

A [*]

 

 

A [*]

 

A [*]

A [*]

A

[*]

A [*]

A [*]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

[8]

 

 

 

 

A [*]

A [*]

A [*]

8/2

Druh evidencie

 

 

 

 

A [*]

 

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A

[*]

A [*]

A [*]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

[8]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

8/3

Prístup k údajom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

8/4

Vzorky atď.

A [*]

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/5

Doplňujúce informácie

C [*]

C [*]

 

C

[*]

C  [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C

[*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

8/6

Záruka

 

 

 

 

 

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

A [18]

A [12]

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

8/7

Výška záruky

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

A

[18]

A

[12]

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

8/8

Prevod práv a povinností

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

8/9

Kľúčové slová

A [+]

A [+]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/10

Podrobnosti o skladovacích priestoroch

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

8/11

Uskladnenie tovaru Únie

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

8/12

Súhlas s uverejnením v zozname držiteľov povolenia

 

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

8/13

Výpočet sumy dovozného cla v súlade s článkom 86 ods. 3 kódexu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

A

[19]

 

 

 

 

 

 Poznámky

Číslo poznámky

Opis poznámky

[1]

Tento údajový prvok sa vyplní len v tých prípadoch, v ktorých sa povolenie na poskytnutie celkovej záruky použije na umiestnenie tovaru do colného režimu tranzit Únie.

[2]

Tento údajový prvok sa použije v žiadosti, len v prípade žiadosti o zmenu, obnovenie alebo zrušenie rozhodnutia.

[3]

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek osobitné ustanovenia prijaté v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, žiadosť týkajúca sa tovaru, v súvislosti s ktorým bola predložená dovozná alebo vývozná licencia pri predložení príslušného colného vyhlásenia, musí byť doložená osvedčením od orgánov zodpovedných za vydanie takejto licencie, ktoré preukazuje, že boli prijaté potrebné kroky na zrušenie jej účinkov.

Uvedené osvedčenie sa však nepožaduje, ak:

a)  colný orgán, ktorému sa žiadosť podáva, sám vydal príslušnú licenciu;

b)  dôvod žiadosti predstavuje chybu, ktorá nemá vplyv na pridelenie príslušnej licencie.

Uvedené ustanovenia sa uplatňujú aj v prípade spätného vývozu, umiestnenia tovaru v colnom sklade alebo slobodnom pásme, resp. pri zničení tovaru.

[4]

Tieto informácie sú povinné len v prípadoch, v ktorých sa nevyžaduje číslo EORI osoby. Ak je uvedené číslo EORI, názov a adresa by sa nemali uvádzať, pokiaľ sa nepoužije žiadosť alebo rozhodnutie v papierovej forme.

[5]

Tieto informácie sa neuvádzajú, ak je žiadateľ schváleným hospodárskym subjektom.

[6]

Tieto informácie sa uvedú len vtedy, ak sa žiadosť vzťahuje na použitie colného režimu dočasné použitie a informácie sa vyžadujú podľa colných právnych predpisov.

[7]

Tieto informácie sa použijú len v prípade podávania žiadostí v papierovej forme.

[8]

Ak sa má použiť verejný colný sklad typu II, tento údajový prvok sa nepoužije.

[9]

Tieto informácie sa nevyžadujú v prípade, že sa uplatňuje článok 162

[10]

►M3  Tieto informácie sa uvedú len na účely týchto žiadostí:

a)  žiadostí o povolenie na použitie colného režimu aktívny zušľachťovací styk alebo colného režimu konečné použitie, ak je žiadateľ usadený mimo colného územia Únie, ako sa uvádza v článku 162;

b)  žiadostí o povolenie na použitie colného režimu dočasné použitie, ako sa uvádza v článku 205. ◄

[11]

Tieto informácie sa neuvádzajú v prípadoch, ak sa v právnych predpisoch Únie upúšťa od povinnosti predložiť tovar.

[12]

V prípade žiadosti o použitie colného režimu pasívny zušľachťovací styk sa tento údajový prvok nepoužije, pokiaľ sa nepodá žiadosť o skorší dovoz náhradných výrobkov alebo zušľachtených výrobkov.

[13]

Tieto informácie sa uvedú len v rozhodnutí, ak držiteľ povolenia nie je oslobodený od povinnosti predložiť tovar.

[14]

►M3  Tieto informácie sa uvedú v prípade povolenia na použitie colného režimu aktívny zušľachťovací styk EX/IM bez použitia štandardizovanej výmeny informácií uvedenej v článku 176 a v prípade povolenia na použitie colného režimu aktívny zušľachťovací styk IM/EX. ◄

[15]

►M3  Tieto informácie sa uvedú len v prípade povolenia na použitie colného režimu aktívny zušľachťovací styk IM/EX alebo konečné použitie. ◄

[16]

Tieto informácie sa uvedú len vtedy, ak sa žiadosť vzťahuje na použitie colného režimu aktívny alebo pasívny zušľachťovací styk či konečné použitie, pričom colný režim konečné použitie zahŕňa zušľachtenie tovaru.

[17]

Tieto informácie sa použijú len vtedy, ak sa žiadosť vzťahuje na použitie colného režimu aktívny alebo pasívny zušľachťovací styk.

[18]

V prípade žiadosti o použitie colného režimu aktívny zušľachťovací styk EX/IM sa tento údajový prvok nepoužije, pokiaľ sa neuplatňuje vývozné clo.

[19]

Tieto informácie sa použijú len vtedy, ak sa žiadosť vzťahuje na použitie colného režimu aktívny zušľachťovací styk.

KAPITOLA 2

Poznámky týkajúce sa požiadaviek na údaje

Opisy a poznámky obsiahnuté v tejto kapitole sa vzťahujú na údajové prvky uvedené v tabuľke s požiadavkami na údaje v kapitole 1.

Požiadavky na údaje

Skupina 1 – Informácie v žiadosti/rozhodnutí

1/1.    Typ kódu žiadosti/rozhodnutia

Pomocou príslušných kódov uveďte, o ktoré povolenie alebo rozhodnutie žiadate.

Pomocou príslušných kódov, uveďte druh povolenia alebo rozhodnutia.

1/2.    Podpis/potvrdenie

Žiadosti v papierovej podobe podpíše osoba, ktorá podáva žiadosť. Podpisovateľ by mal uviesť svoju funkciu.

Žiadosti predložené prostredníctvom techniky elektronického spracovania údajov potvrdí osoba, ktorá podáva žiadosť (žiadateľ alebo zástupca).

V prípade žiadosti podanej prostredníctvom rozhrania pre obchodníkov harmonizovaného na úrovni EÚ, ktoré je definované na základe vzájomnej dohody medzi Komisiou a členskými štátmi, sa žiadosť považuje za potvrdenú.

Podpis rozhodnutí v papierovej forme alebo iný spôsob potvrdenia rozhodnutí vykonaný technikou elektronického spracovania údajov osobou, ktorá prijíma rozhodnutie o udelení povolenia, záväzných informáciách alebo vrátení alebo odpustení dovozného alebo vývozného cla.

Ak žiadateľ disponuje referenčným číslom, môže sa uviesť tu.

Podpisovateľ by mal byť vždy osobou, ktorá zastupuje žiadateľa v celom rozsahu.

1/3.    Typ žiadosti

Pomocou príslušného kódu, uveďte druh žiadosti. V prípade žiadosti o zmenu alebo eventuálne žiadosti o obnovenie povolenia uveďte takisto číslo príslušného rozhodnutia v Ú. P. 1/6 Referenčné číslo rozhodnutia.

1/4.    Geografická platnosť – Únia

Odchylne od článku 26 kódexu uveďte, či ide o prípad, keď je účinok rozhodnutia obmedzený na jeden členský štát alebo viaceré členské štáty, a výslovne uveďte dotknutý členský štát resp. štáty.

1/5.    Geografická platnosť – krajiny spoločného tranzitu

Uveďte krajiny spoločného tranzitu, v ktorých sa povolenie môže použiť.

1/6.    Referenčné číslo rozhodnutia

Jedinečné referenčné číslo, ktoré príslušný colný orgán pridelil rozhodnutiu.

1/7.    Colný orgán vydávajúci rozhodnutie

Identifikačné číslo alebo názov a adresa colného orgánu, ktorý prijíma rozhodnutie.

Identifikačné číslo alebo podpis a názov colného orgánu členského štátu, ktorý rozhodnutie vydal.

Overenie a názov colnej správy členského štátu. Názov colnej správy členského štátu sa môže uvádzať na regionálnej úrovni, ak sa to vyžaduje vzhľadom na organizačnú štruktúru colnej správy.

Skupina 2 – Odkazy na podporné doklady, osvedčenia a povolenia

2/1.    Iné žiadosti a rozhodnutia vo veci uchovávaných záväzných informácií

Uveďte (áno/nie), či žiadateľ podal žiadosť o rozhodnutie ZINZ alebo mu bolo rozhodnutie udelené pre tovar v Únii rovnaký alebo podobný ako tovar opísaný v Ú. P. 5/2 Opis tovaru v tejto hlave a Ú. P. II/3 Obchodné označenie a dodatočné informácie v hlave II. Ak áno, je potrebné takisto uviesť tieto informácie:

Krajina podania žiadosti: krajina, kde bola žiadosť podaná

Miesto podania žiadosti: miesto, kde bola žiadosť podaná

Dátum podania žiadosti: dátum, keď príslušný colný orgán uvedený v článku 22 ods. 1 treťom pododseku kódexu prijal žiadosť.

Referenčné číslo rozhodnutia ZINZ: referenčné číslo rozhodnutia ZINZ, ktoré žiadateľ už získal. Táto časť je povinná, ak žiadateľ na základe svojej žiadosti získal rozhodnutie ZINZ.

Dátum nadobudnutia účinnosti rozhodnutia: dátum, ktorým začína platnosť rozhodnutia ZINZ.

Kód tovaru: číselný znak nomenklatúry uvedený v rozhodnutí ZINZ.

Uveďte, či žiadateľ podal žiadosť o rozhodnutie ZIPT a/alebo ZINZ alebo mu bolo udelené pre tovar alebo materiál rovnaký alebo podobný ako tovar alebo materiál uvedený v Ú. P. 5/1 Kód tovaru a Ú. P. 5/2. Opis tovaru v tejto hlave alebo Ú. P. III/3 v hlave III; a uveďte na tento účel príslušné podrobnosti. Ak áno, je potrebné uviesť aj referenčné číslo príslušného rozhodnutia ZIPT a/alebo ZINZ.

2/2.    Rozhodnutia vo veci záväzných informácií vydané pre iných držiteľov

Uveďte, či žiadateľ má alebo nemá vedomosť o rozhodnutiach ZINZ vydaných iným držiteľom pre rovnaký alebo podobný tovar, ako je tovar opísaný v Ú. P. 5/2 Opis tovaru v tejto hlave a Ú. P. II/3 Obchodné označenie a dodatočné informácie v hlave II. Informácie o existujúcich rozhodnutia ZINZ je možné získať vo verejnej databáze EZINZ, ktorá je prístupná na internete.

Ak áno, tieto doplňujúce prvky sú nepovinné:

Referenčné číslo rozhodnutia ZINZ: referenčné číslo rozhodnutia ZINZ, o ktorom má žiadateľ vedomosť

Dátum nadobudnutia účinnosti rozhodnutia: dátum, ktorým začína platnosť rozhodnutia ZINZ.

Kód tovaru: číselný znak nomenklatúry uvedený v rozhodnutí ZINZ.

Uveďte, či podľa vedomosti uchádzača už bola v Únii podaná žiadosť o vydanie rozhodnutia ZIPT a/alebo ZINZ pre rovnaký alebo podobný tovar alebo či už bolo takéto rozhodnutie vydané.

Ak áno, tieto doplňujúce prvky sú nepovinné:

Referenčné číslo rozhodnutia ZIPT a/alebo ZINZ: referenčné číslo rozhodnutia ZIPT a/alebo ZINZ, o ktorom má žiadateľ vedomosť

Dátum nadobudnutia účinnosti rozhodnutia: dátum, ktorým začína platnosť rozhodnutia ZIPT a/alebo ZINZ.

Kód tovaru: číselný znak nomenklatúry uvedený v rozhodnutí ZIPT a/alebo ZINZ.

2/3.    Prebiehajúce alebo ukončené právne alebo správne konania

Uveďte, či žiadateľ má alebo nemá vedomosť o akýchkoľvek právnych alebo správnych konaniach týkajúcich prebiehajúceho nomenklatúrneho zatriedenia v Únii alebo o súdnom rozhodnutí o nomenklatúrnom zatriedení už vydanom v Únii v súvislosti s tovarom opísaným v Ú. P. 5/2. Opis tovaru a Ú. P. II/3 Obchodné označenie a dodatočné informácie v hlave II. Ak áno, tieto doplňujúce prvky sú nepovinné:

Uveďte názov a adresu súdu, referenčné číslo prebiehajúceho konania a/alebo rozsudok a všetky ďalšie relevantné informácie.

Uveďte, či podľa vedomosti uchádzača tovar opísaný v Ú. P. 5/1. Kód tovaru a Ú. P. 5/2. Opis tovaru v tejto hlave alebo v Ú. P. III/3 Podmienky umožňujúce určiť pôvod uvedené v hlave III sú predmetom akéhokoľvek prebiehajúceho právneho alebo správneho konania v Únii v súvislosti s pôvodom alebo súdneho rozhodnutia už vydaného v Únii.

Uveďte názov a adresu súdu, referenčné číslo prebiehajúceho konania a/alebo rozsudok a ďalšie relevantné informácie.

2/4.    Priložené doklady

Uveďte informácie o druhu a prípadne identifikačné číslo a/alebo dátum vydania dokladu, resp. dokladov pripojených k žiadosti alebo rozhodnutiu. Uveďte takisto celkový počet pripojených dokladov.

Ak doklad obsahuje pokračovanie informácií uvedených na inom mieste v žiadosti alebo rozhodnutí, uveďte odkaz na príslušný údajový prvok.

2/5.    Identifikačné číslo skladovacích priestorov

Prípadne uveďte všetky identifikačné čísla, ktoré colný orgán vydávajúci rozhodnutie pridelil skladovacím priestorom.

Skupina 3 – Strany

3/1.    Žiadateľ/držiteľ povolenia alebo rozhodnutia

Žiadateľ je osoba, ktorá colným orgánom predkladá žiadosť o vydanie rozhodnutia.

Uveďte meno a adresu dotknutej osoby.

Držiteľ rozhodnutia je osoba, pre ktorú je rozhodnutie vydané.

Držiteľ povolenia je osoba, pre ktorú je povolenie vydané.

3/2.    Identifikačné údaje žiadateľa/držiteľa povolenia alebo rozhodnutia

Žiadateľ je osoba, ktorá colným orgánom predkladá žiadosť o vydanie rozhodnutia.

Uveďte registračné a identifikačné číslo hospodárskych subjektov (číslo EORI) dotknutej osoby, ako je stanovené v článku 1 ods. 18.

V prípade žiadosti podanej technikou elektronického spracovania údajov, žiadateľ vždy musí uviesť číslo EORI.

Držiteľ rozhodnutia je osoba, pre ktorú je rozhodnutie vydané.

Držiteľ povolenia je osoba, pre ktorú je povolenie vydané.

3/3.    Zástupca

▼C4

Ak je žiadateľ uvedený v Ú. P. 3/1 Žiadateľ/držiteľ povolenia alebo rozhodnutia alebo Ú. P. 3/2 Identifikačné údaje žiadateľa/držiteľa povolenia alebo rozhodnutia zastúpený, uveďte príslušné informácie o zástupcovi.

▼B

Ak to colný orgán vydávajúci rozhodnutie požaduje v súlade s článkom 19 ods. 2 kódexu, poskytnite exemplár príslušnej zmluvy, splnomocnenia alebo akéhokoľvek iného dokumentu, ktorý je dôkazom o splnomocnení konať ako colný zástupca.

3/4.    Identifikačné údaje zástupcu

▼C4

Ak je žiadateľ uvedený v Ú. P. 3/1 Žiadateľ/držiteľ povolenia alebo rozhodnutia alebo Ú. P. 3/2 Identifikačné údaje žiadateľa/držiteľa povolenia alebo rozhodnutia zastúpený, uveďte číslo EORI zástupcu.

▼B

Ak to colný orgán vydávajúci rozhodnutie požaduje v súlade s článkom 19 ods. 2 kódexu, poskytnite exemplár príslušnej zmluvy, splnomocnenia alebo akéhokoľvek iného dokumentu, ktorý je dôkazom o splnomocnení konať ako colný zástupca.

3/5.    Meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej za colné záležitosti

Kontaktné údaje vrátane prípadného čísla faxu dotknutej osoby, ktoré môžu byť použité na ďalšie udržiavanie kontaktov a komunikáciu v súvislosti s colnými záležitosťami.

3/6.    Kontaktná osoba zodpovedná za žiadosť

V súvislosti so žiadosťou je kontaktná osoba zodpovedná za udržiavanie kontaktov s colnými orgánmi.

Tieto informácie sa uvedú len vtedy, ak sa osoba zodpovedná za colné záležitosti nie je osobou uvedenou v Ú. P. 3/5 Meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej za colné záležitosti.

Uveďte meno kontaktnej osoby a niektorý z týchto údajov: telefónne číslo, e-mailovú adresu (prednostne funkčnej schránky) a prípadne aj faxové číslo.

3/7.    Osoba poverená vedením žiadateľa alebo vykonávajúca kontrolu nad jeho riadením

Na účely článku 39 písm. a) kódexu uveďte meno, resp. mená a úplné údaje o príslušnej osobe, resp. osobách podľa právneho zriadenia/právnej formy žiadajúcej spoločnosti, a to najmä: riaditeľ/vedúci spoločnosti, členovia predstavenstva a dozornej rady, ak existujú. Podrobné údaje by mali zahŕňať: celé meno a adresu, dátum narodenia a vnútroštátne identifikačné číslo.

3/8.    Vlastník tovaru

Ak je to uplatniteľné podľa príslušného článku, uveďte názov a adresu vlastníka tovaru so sídlom mimo územia Únie, ktorý sa má umiestniť do colného režimu dočasné použitie, ako sa uvádza v Ú. P. 5/1. Kód tovaru a Ú. P. 5/2. Opis tovaru.

Skupina 4 – Dátumy, časy, lehoty a miesta

4/1.    Miesto

Miesto, kde bola žiadosť podpísaná alebo inak potvrdená.

Miesto, kde bolo vydané povolenie alebo rozhodnutie, ktoré sa týkajú záväzných informácií o pôvode alebo odpustení či vrátení dovozného alebo vývozného cla.

4/2.    Dátum

Dátum, keď žiadateľ podpísal alebo inak potvrdil žiadosť.

Dátum, keď bolo vydané povolenie alebo rozhodnutie, ktoré sa týka záväzných informácií alebo vrátení či odpustení dovozného alebo vývozného cla.

4/3.    Miesto, kde sa drží alebo je dostupná ►C2  hlavná účtovná evidencia na colné účely ◄

▼M3

Hlavná účtovná evidencia na colné účely, ako sa uvádza v článku 22 ods. 1 treťom pododseku kódexu, je tá účtovná evidencia, ktorú colné orgány považujú za hlavnú účtovnú evidenciu na colné účely a ktorá colným orgánom umožňuje dohliadať na všetky činnosti, na ktoré sa vzťahuje príslušné povolenie alebo rozhodnutie, a monitorovať ich. Existujúce obchodné, daňové a iné účtovné doklady žiadateľa môžu byť akceptované ako hlavná účtovná evidencia na colné účely, ak slúžia na uľahčenie audítorských kontrol.

▼B

Uveďte úplnú adresu miesta vrátane členského štátu, v ktorom bude uchovávaná a prístupná hlavná účtovná evidencia. Kód miest LOCODE OSN môže nahradiť adresu, ak poskytuje jednoznačnú identifikáciu dotknutého miesta.

V prípade záväzných informácií sa musia uviesť informácie len vtedy, ak ide o inú krajinu, než krajinu uvedenú na účely identifikácie žiadateľa.

4/4.    Miesto vedenia evidencie

Uveďte úplnú adresu miesta, resp. miest vrátane členského štátu, resp. štátov, kde sa žiadateľova evidencia uchováva alebo kde sa má uchovávať. Kód miest LOCODE OSN môže nahradiť adresu, ak poskytuje jednoznačnú identifikáciu dotknutého miesta.

Tieto informácie sú potrebné na určenie miesta evidencie týkajúcej sa tovaru, ktorý sa nachádza na adrese uvedenej v Ú. P. 4/8. Umiestnenie tovaru.

4/5.    Prvé miesto používania alebo spracovania

Pomocou príslušného kódu uveďte adresu príslušného miesta.

4/6.    [Požadovaný] Dátum nadobudnutia účinnosti rozhodnutia

Dátum, od ktorého začína platnosť rozhodnutia o záväzných informáciách.

Uveďte deň, mesiac a rok v súlade s článkom 29.

Žiadateľ môže požiadať, aby platnosť povolenia začínala v konkrétny deň. Pri tomto dátume však musia byť zohľadnené lehoty uvedené v článku 22 ods. 2 a 3 kódexu a požadovaný dátum nemôže byť skorší ako dátum uvedený v článku 22 ods. 4 kódexu.

Dátum, keď povolenie nadobúda účinnosť.

Žiadateľ môže požiadať, aby platnosť povolenia začínala v konkrétny deň. Pri tomto dátume však musia byť zohľadnené lehoty uvedené v článku 22 ods. 2 a 3 kódexu a nemôže byť skorší ako dátum uvedený v článku 22 ods. 4 kódexu.

Dátum začiatku prvého obdobia platnosti, ktorý stanovil colný orgán na účely výpočtu lehoty na uskutočnenie platby.

4/7.    Dátum skončenia účinnosti rozhodnutia

Dátum, keď končí platnosť povolenia alebo rozhodnutia o záväzných informáciách.

4/8.    Umiestnenie tovaru

Prípadne uveďte názov a adresu miesta vrátane poštového smerovacieho čísla. V prípade, že sa žiadosť podá technikou elektronického spracovania údajov, príslušný kód môže nahradiť adresu, ak poskytuje jednoznačnú identifikáciu dotknutého miesta.

Pomocou príslušného kódu uveďte identifikátor miesta, kde sa váženie banánov uskutočňuje.

▼M3

Pomocou príslušného kódu uveďte identifikátor miesta alebo miest, kde sa môže tovar nachádzať pri prepustení do určitého colného režimu.

▼B

Pomocou príslušného kódu uveďte identifikátor miesta, resp. miest, kde bude tovar prijatý v rámci operácie TIR.

Pomocou príslušného kódu uveďte identifikátor miesta, resp. miest, kde bude tovar umiestnený do colného režimu tranzit Únie.

Pomocou príslušného kódu uveďte identifikátor miesta, resp. miest, kde bude tovar prijatý v rámci colného režimu tranzit Únie.

4/9.    Miesto(-a) spracovania alebo používania

Pomocou príslušného kódu uveďte adresu príslušného miesta, resp. miest.

4/10.    Colný(-é) úrad(-y) umiestnenia

▼M3

Uveďte navrhovaný colný úrad, resp. úrady umiestnenia, ako sa vymedzuje v článku 1 bode 17.

▼B

4/11.    Colný(-é) úrad(-y) ukončenia

Uveďte navrhnutý colný úrad, resp. úrady.

4/12.    Colný úrad prijímania záruk

Uveďte príslušný colný úrad.

4/13.    Colný úrad dohľadu

▼M3

Uveďte príslušný colný úrad dohľadu, ako sa vymedzuje v článku 1 bode 36.

▼B

4/14.    Colný úrad, resp. úrady určenia

Uveďte colný úrad, resp. úrady miesta určenia príslušné pre miesto, kde tovar prijme schválený príjemca.

Uveďte colný úrad, resp. úrady miesta určenia príslušné pre letisko, resp. letiská/prístav, resp. prístavy určenia.

4/15.    Colný úrad, resp. úrady odoslania

Uveďte colný úrad, resp. úrady odoslania príslušné pre miesto, kde bude tovar prepustený do colného režimu tranzit Únie.

Uveďte colný úrad, resp. úrady odoslania príslušné pre letisko, resp. letiská/prístav, resp. prístavy odoslania.

4/16.    Lehota

Uveďte lehotu v minútach, v rámci ktorej môže colný úrad vykonávať kontroly pred odoslaním tovaru.

Uveďte lehotu v minútach, v rámci ktorej môže colný úrad predloženia informovať colný úrad dohľadu o svojom zámere vykonať kontrolu pred tým, ako sa tovar považuje za prepustený.

Uveďte lehotu v minútach, v rámci ktorej môže colný úrad môže oznámiť svoj zámer vykonať kontrolu pred tým, ako sa tovar považuje za prepustený.

Uveďte lehotu v minútach, v rámci ktorej schválený príjemca dostane povolenie na vykládku.

Uveďte lehotu v minútach, ktorú má colný úrad odoslania k dispozícii po predložení tranzitného vyhlásenia schváleným odosielateľom, v rámci ktorej tento orgán môže vykonať akékoľvek potrebné kontroly pred prepustením a odoslaním tovaru.

4/17.    Lehota na ukončenie

Uveďte odhadovanú lehotu vyjadrenú v mesiacoch potrebnú na operácie, ktoré sa majú uskutočniť, alebo na použitie v rámci osobitného colného režimu, ktorý je predmetom žiadosti.

Uveďte, či sa uplatňuje automatické predĺženie lehoty na ukončenie colného režimu podľa článku 174 ods. 2.

Colný orgán vydávajúci rozhodnutie, môže v povolení uviesť, že lehota na ukončenie končí posledným dňom nasledujúceho mesiaca/štvrťroka/polroka, ktorý nasleduje po mesiaci/štvrťroku/polroku, v priebehu ktorého sa táto lehota na ukončenie colného režimu začala.

4/18.    Doklad o ukončení colného režimu

Uveďte, či je potrebné použiť doklad o ukončení colného režimu.

Ak áno, uveďte lehotu podľa článku 175 ods. 1, v priebehu ktorej držiteľ povolenia musí predložiť colnému úradu dohľadu doklad o ukončení colného režimu.

Prípadne uveďte obsah dokladu o ukončení colného režimu v súlade s článkom 175 ods. 3.

Skupina 5 – Identifikácia tovaru

5/1.    Kód tovaru

Uveďte číselný znak colnej nomenklatúry, do ktorého sa má podľa očakávania žiadateľa tovar zatriediť.

Číselný znak colnej nomenklatúry, do ktorého sa musí tovar zatriediť v rámci colnej nomenklatúry.

Položka/podpoložka (číselný znak colnej nomenklatúry), do ktorej je tovar zatriedený na dostatočne podrobnej úrovni, ktorá umožňuje identifikáciu pravidla na určenie pôvodu. Ak je žiadateľ o rozhodnutie ZIPT držiteľom rozhodnutia ZINZ pre rovnaký tovar, uveďte 8-miestny číselný znak kombinovanej nomenklatúry.

Položka/podpoložka alebo 8-miestny číselný znak kombinovanej nomenklatúry, ako je uvedené v žiadosti.

Uveďte 8-miestny číselný znak kombinovanej nomenklatúry tovaru.

Uveďte 8-miestny číselný znak kombinovanej nomenklatúry, kód TARIC a prípadne doplnkový kód, resp. kódy TARIC a vnútroštátny kód, resp. kódy príslušného tovaru.

▼M3

▼B

Uveďte aspoň prvé 4 číslice číselného znaku kombinovanej nomenklatúry príslušného tovaru.

Uveďte prvé 4 číslice číselného znaku kombinovanej nomenklatúry tovaru, ktorý má byť prepustený do colného režimu aktívny alebo pasívny zušľachťovací styk.

Musí sa uviesť 8-miestny číselný znak kombinovanej nomenklatúry, ak:

sa má používať náhradný tovar alebo systém jednoduchej výmeny,

sa na tovar vzťahuje príloha 71-02,

sa na tovar nevzťahuje príloha 71-02 a použijú sa hospodárske podmienky kódu 22 (pravidlo de minimis).

1. Ak sa žiadosť týka tovaru, ktorý má byť umiestnený do iného osobitného colného režimu, než sú osobitné colné režimy uvedené v bode 2), v prípade potreby uveďte 8-miestny číselný znak kombinovanej nomenklatúry (1. časť), kód TARIC (2. časť) a prípadne doplnkový kód, resp. kódy TARIC (3. časť).

2. Ak sa žiadosť týka tovaru podľa osobitných ustanovení (časť A a B) uvedených v oddiele II (predbežné ustanovenia) prvej časti kombinovanej nomenklatúry (tovar pre určité kategórie lodí, člnov a ostatných plavidiel a pre vrtné alebo ťažobné plošiny/civilné lietadlá a tovar na použitie v civilných lietadlách), číselné znaky kombinovanej nomenklatúry sa nevyžadujú.

Uveďte prvé 4 číslice číselného znaku kombinovanej nomenklatúry tovaru, ktorý má byť umiestnený do colného režimu dočasné použitie.

Uveďte prvé 4 číslice číselného znaku kombinovanej nomenklatúry tovaru, ktorý má byť umiestnený do režimu colného uskladnenia.

Ak sa žiadosť týka viacerých položiek rôzneho tovaru, tento údajový prvok sa neuvádza. V tomto prípade opíšte charakter tovaru, ktorý sa má uskladniť v príslušných skladovacích zariadení v Ú. P. 5/2. Opis tovaru.

Ak sa náhradný tovar používa v rámci režimu colného uskladnenia, musí sa uviesť 8-miestny číselný znak kombinovanej nomenklatúry.

5/2.    Opis tovaru

Podrobný popis tovaru, ktorý umožní jeho identifikáciu a určenie jeho zatriedenia v colnej nomenklatúre. Jeho súčasťou by takisto malo byť zloženie tovaru a akékoľvek spôsoby preverenia použité na jeho určenie, ak od toho závisí jeho zatriedenie. Podrobnosti, ktoré žiadateľ považuje za dôverné, by sa mali uviesť v Ú. P. II/3 Obchodné označenie a dodatočné informácie v hlave II.

Dostatočne podrobný opis tovaru, aby ho bolo možné rozpoznať bez akýchkoľvek pochybností a aby bolo možné ľahko priradiť opis tovaru v rozhodnutí ZINZ k tovaru predloženému v rámci colného konania. Nemalo by obsahovať žiadne údaje, ktoré žiadateľ označil ako dôverné v žiadosti ZINZ.

Podrobný opis tovaru, ktorý umožňuje jeho identifikáciu.

Dostatočne podrobný opis tovaru, aby bolo možné jeho rozpoznanie bez akýchkoľvek pochybností a aby bolo možné ľahko priradiť opis tovaru v rozhodnutí ZIPT k predloženému tovaru.

Uveďte obchodný opis tovaru.

Uveďte obvyklý obchodný opis tovaru alebo jeho colný opis. Opis musí zodpovedať opisu použitému v colnom vyhlásení uvedenom v Ú. P. VIII/1 Právny titul na výber

uveďte počet, druh, značky a registračné čísla nákladových kusov. V prípade nezabaleného tovaru, uveďte počet predmetov alebo uveďte „voľne ložené“.

Uveďte obchodný a/alebo technický opis tovaru. Obchodný a/alebo technický opis by mal byť dostatočne zrozumiteľný a podrobný, aby bolo možné vydať rozhodnutie na základe žiadosti.

Uveďte obchodný a/alebo technický opis tovaru.

Obchodný a/alebo technický opis by mal byť dostatočne zrozumiteľný a podrobný, aby bolo možné vydať rozhodnutie na základe žiadosti. Ak sa plánuje použitie náhradného tovaru alebo systému jednoduchej výmeny, uveďte podrobné informácie o obchodnej kvalite a technických vlastnostiach tovaru.

Uveďte obchodný a/alebo technický opis tovaru. Obchodný a/alebo technický opis by mal byť dostatočne zrozumiteľný a podrobný, aby bolo možné vydať rozhodnutie na základe žiadosti.

Ak sa žiadosť týka tovaru podľa osobitných ustanovení (časť A a B) uvedených v oddiele II (predbežné ustanovenia) prvej časti kombinovanej nomenklatúry (tovar pre určité kategórie lodí, člnov a ostatných plavidiel a pre vrtné alebo ťažobné plošiny/civilné lietadlá a tovar na použitie v civilných lietadlách), žiadateľ by mal napríklad uviesť: „Civilné lietadlo a jeho časti/osobitné ustanovenia, časť B kombinovanej nomenklatúry“.

Uveďte aspoň, či je tovar poľnohospodárskym a/alebo priemyselným tovarom.

5/3.    Množstvo tovaru

Tento údajový prvok sa použije len v prípadoch, ak bola udelená lehota na predĺžené používanie, pričom sa uvedie množstvo tovaru, ktoré môže prejsť colným vybavením v rámci tejto lehoty na predĺžené používanie, a jeho merné jednotky. Merné jednotky sa musia vyjadriť ako doplnkové merné jednotky v zmysle kombinovanej nomenklatúry [príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87].

Uveďte čisté množstvo tovaru vyjadrené ako doplnkové merné jednotky v zmysle kombinovanej nomenklatúry [príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87].

Uveďte odhadované množstvo tovaru, ktoré má byť prepustené do určitého colného režimu, pomocou daného zjednodušenia na mesačnom základe.

Uveďte odhadované celkové množstvo tovaru určeného na umiestnenie do osobitného colného režimu počas platnosti povolenia.

Ak sa žiadosť týka tovaru podľa osobitných ustanovení (časť A a B) uvedených v oddiele II (predbežné ustanovenia) prvej časti kombinovanej nomenklatúry (tovar pre určité kategórie lodí, člnov a ostatných plavidiel a pre vrtné alebo ťažobné plošiny/civilné lietadlá a tovar na použitie v civilných lietadlách), nie je potrebné uviesť podrobné informácie o množstve tovaru.

5/4.    Hodnota tovaru

Uveďte informácie o odhadovanej hodnote tovaru, na ktoré sa má povolenie vzťahovať.

▼M3

▼B

Uveďte v eurách maximálnu odhadovanú hodnotu tovaru, ktorý má byť umiestnený do osobitného colného režimu. Hodnotu možno uviesť dodatočne v inej mene než euro.

▼M3 —————

▼B

5/5.    Výťažnosť

Uveďte odhadovanú výťažnosť alebo odhadovanú priemernú výťažnosť alebo prípadne metódu na určenie výťažnosti.

5/6.    Náhradný tovar

Náhradný tovar pozostáva z tovaru Únie, ktorý sa skladuje, používa alebo zušľachťuje namiesto tovaru umiestneného do osobitného colného režimu iného než colný režim tranzit.

Ak sa plánuje použitie náhradného tovaru, uveďte 8-miestny číselný znak kombinovanej nomenklatúry, obchodnú kvalitu a technické vlastnosti náhradného tovaru, aby colné orgány mohli vykonať potrebné porovnanie náhradného tovaru a tovaru, ktorý nahrádza.

Príslušné kódy uvedené pre Ú.P. 5/8. Identifikácia tovaru sa môže použiť na navrhnutie pomocných opatrení, ktoré by mohli byť užitočné pre toto porovnanie.

Uveďte, či by tovar, ktorý nie je tovarom Únie, podliehal antidumpingovému, vyrovnávaciemu, ochrannému clu alebo akémukoľvek ďalšiemu clu v dôsledku pozastavenia colných koncesií, ak bol deklarovaný na prepustenie do voľného obehu.

Uveďte opatrenia, ktorých cieľom je preukázať splnenie podmienok používania náhradného tovaru.

Ak je náhradný tovar v pokročilejšom štádiu výroby alebo v lepšom stave ako tovar Únie (v prípade opravy), uveďte príslušné údaje.

5/7.    Zušľachtené výrobky

Podľa potreby uveďte podrobné informácie o všetkých zušľachtených výrobkoch pochádzajúcich zo spracovateľských operácií, s uvedením hlavných zušľachtených výrobkov a druhotne zušľachtených výrobkov, ktoré sú vedľajšími výrobkami spracovateľskej operácie inými než hlavný zušľachtený výrobok.

Číselný znak kombinovanej nomenklatúry a opis: poznámky týkajúce sa Ú. P. 5/1. Kód tovaru a 5/2. Opis tovaru sa uplatňujú.

5/8.    Identifikácia tovaru

Uveďte plánované opatrenia identifikácie pomocou aspoň jedného z príslušných kódov.

Tieto informácie sa neuvádzajú v prípade náhradného tovaru v režime colného uskladnenia, aktívneho zušľachťovacieho styku alebo pasívneho zošľachťovacieho styku. Namiesto toho použite Ú. P. 5/6. Náhradný tovar.

Tieto informácie sa neuvádzajú v prípade colného režimu pasívny zušľachťovací styk so systémom jednoduchej výmeny. Namiesto toho sa musí vyplniť Ú. P. XVIII/2 Náhradné výrobky v hlave XVIII.

5/9.    Vylúčené kategórie alebo preprava tovaru

▼M3

Uveďte prepravu alebo – pomocou prvých 6 čísel číselného znaku kombinovanej nomenklatúry – tovar vylúčený zo zjednodušenia.

▼B

Skupina 6 – Podmienky

6/1.    Zákazy a obmedzenia

Uveďte akékoľvek zákazy a obmedzenia na vnútroštátnej úrovni alebo úrovni Únie, ktoré sa vzťahujú na príslušný tovar a/alebo colný režim v členskom štáte, resp. štátoch predloženia.

Uveďte príslušné orgány, ktoré sú zodpovedné za kontroly alebo formality, ktoré je potrebné vykonať pred prepustením tovaru.

6/2.    Hospodárske podmienky

Colný režim aktívny alebo pasívny zušľachťovací styk možno použiť len vtedy, ak sa povolením vykonávať colný režim zušľachťovací styk nepriaznivo neovplyvnia základné záujmy výrobcov v Únii (hospodárske podmienky).

Vo väčšine prípadov preskúmanie hospodárskych podmienok nie je potrebné. V určitých prípadoch sa však takéto preskúmanie musí uskutočniť na úrovni Únie.

Aspoň jeden z príslušných kódov definovaných na účely hospodárskych podmienok sa musí použiť pre každý číselný znak kombinovanej nomenklatúry, ktorý je uvedený v Ú. P. 5/1. Kód tovaru. Žiadateľ môže uviesť ďalšie podrobné informácie, najmä ak sa vyžaduje preskúmanie hospodárskych podmienok.

6/3.    Všeobecné poznámky

Všeobecné informácie o povinnostiach a/alebo formalitách vyplývajúcich z povolenia.

Povinnosti vyplývajúce z povolenia, najmä so zreteľom na povinnosť informovať colný orgán vydávajúci rozhodnutie o akýchkoľvek zmenách základných skutočností a podmienok stanovených v článku 23 ods. 2 kódexu.

Colný orgán vydávajúci rozhodnutie určí podrobné informácie týkajúce sa práva na odvolanie v súlade s článkom 44 kódexu.

Uveďte podrobnosti o akýchkoľvek požiadavkách, ktoré sa ešte vzťahujú na tovar v čase vykonávania rozhodnutia.

Rozhodnutie prípadne obsahuje oznámenie, v ktorom je držiteľ rozhodnutia informovaný, že musí predložiť originál rozhodnutia vykonávajúcemu colnému úradu podľa svojho výberu, keď bude predkladať tovar.

V povolení sa určí, že od povinnosti podať dodatočné colné vyhlásenie sa upúšťa v prípadoch uvedených v článku 167 ods. 2 kódexu.

Od povinnosti podať dodatočné colné vyhlásenie možno upustiť, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 167 ods. 3

V povoleniach na použitie colného režimu aktívny zušľachťovací styk EX/IM alebo pasívny zušľachťovací styk EX/IM, ktoré sa týkajú jedného alebo viac ako jedného členského štátu, a v povoleniach na použitie colného režimu aktívny zušľachťovací styk IM/EX alebo pasívny zušľachťovací styk IM/EX, ktoré sa týkajú viac ako jedného členského štátu, sa uvedú povinnosti stanovené v článku 176 ods. 1

Povolenia na použitie colného režimu aktívny zušľachťovací styk IM/EX, ktoré sa týkajú jedného členského štátu, obsahujú povinnosť stanovenú v článku 175 ods. 5

Uveďte, či sa zušľachtené výrobky alebo tovar umiestnený do colného režimu aktívny zušľachťovací styk IM/EX považujú za prepustené do voľného obehu v súlade s článkom 170 ods. 1

Uveďte, či je potrebné vykonať nejaké opatrenie pred tým, ako môže schválený príjemca s prijatým tovarom nakladať.

Uveďte prevádzkové a kontrolné opatrenia, ktoré musí schválený príjemca vykonať. Uveďte prípadne akékoľvek osobitné podmienky týkajúce sa režimu tranzit splnené mimo bežných pracovných hodín colného úradu, resp. úradov určenia.

Špecifikujte, že schválený odosielateľ je povinný podať tranzitné vyhlásenie na colnom úrade odoslania pred prepustením tovaru.

Uveďte prevádzkové a kontrolné opatrenia, ktoré musí schválený odosielateľ vykonať. Uveďte prípadne akékoľvek osobitné podmienky týkajúce sa režimu tranzit splnené mimo bežných pracovných hodín colného úradu, resp. úradov odoslania.

Špecifikujte, že bezpečnostné postupy uvedené v prílohe A k norme ISO 17712 sa uplatňujú na použitie colných uzáver osobitného typu:

podrobne opíšte vlastnú kontrolu colných uzáver a vedenie ich evidencie pred ich pripevnením a použitím.

Opíšte opatrenia, ktoré sa majú prijať, ak sa zistí akákoľvek odchýlka alebo neoprávnené zasahovanie.

Uveďte, ako sa naloží s colnými uzáverami po ich použití.

Používateľ colných uzáver osobitného typu nesmie bez súhlasu colných orgánov doobjednať či opätovne použiť jedinečné číslá alebo identifikačné znaky colných uzáver ani vyrobiť ich duplikát.

Uveďte prevádzkové a kontrolné opatrenia, ktoré musí držiteľ povolenia vykonať.

Skupina 7 – Činnosti a colné režimy

7/1.    Druh transakcie

Uveďte (áno/nie), či sa žiadosť vzťahuje na dovoznú alebo vývoznú transakciu a špecifikujte plánovanú transakciu, na ktorú sa má rozhodnutie ZINZ alebo ZIPT použiť. Mal by sa uviesť druh osobitného colného režimu.

7/2.    Druh colných režimov

▼M3

Pomocou príslušných kódov Únie uveďte, či je povolenie určené na použitie v prípade colných režimov alebo na prevádzku skladovacích priestorov. V náležitých prípadoch uveďte referenčné číslo povolenia, ak ho nie je možné zistiť z iných údajov v žiadosti. Ak povolenie nie je ešte udelené, uveďte registračné číslo žiadosti.

▼B

7/3.    Typ vyhlásenia

Uveďte druh colného vyhlásenia (štandardné, zjednodušené alebo zápis do evidencie deklaranta), ktoré chce žiadateľ použiť.

V prípade zjednodušeného colného vyhlásenia uveďte referenčné číslo povolenia, ak ho nie je možné zistiť z iných údajov v žiadosti. Ak povolenie na zjednodušené colné vyhlásenie nie je ešte udelené, uveďte registračné číslo príslušnej žiadosti.

Na účely zápisu do evidencie uveďte referenčné číslo povolenia, ak ho nie je možné zistiť z iných údajov v žiadosti. Ak povolenie na zápis do evidencie nie je ešte udelené, uveďte registračné číslo príslušnej žiadosti.

7/4.    Počet operácií (zásielok)

Ak sa na uhradenie existujúcich colných dlhov alebo na umiestnenie tovaru do osobitného colného režimu použije celková záruka, uveďte počet zásielok za obdobie posledných 12 mesiacov.

Uveďte odhad, ako často za mesiac žiadateľ použije zjednodušenie.

Uveďte odhad, ako často za mesiac a podľa jednotlivých členských štátov predloženia žiadateľ použije zjednodušenie.

Uveďte odhad, ako často za mesiac žiadateľ prijme tovar v rámci operácie TIR.

Uveďte odhad, ako často za mesiac žiadateľ odošle tovar v colnom režime tranzit Únie.

Uveďte odhad, ako často za mesiac žiadateľ prijme tovar v colnom režime tranzit Únie.

Uveďte odhad, ako často za mesiac žiadateľ použije colný režim tranzit Únie.

7/5.    Podrobnosti o plánovaných činnostiach

Opíšte povahu plánovaných činností alebo plánovaného použitia (napr. podrobné údaje o operáciách na základe zmluvy o zušľachtení alebo druhu obvyklých spôsobov zaobchádzania v colnom režime aktívny zušľachťovací styk), ktoré sa uskutočnia v súvislosti s tovarom v osobitnom colnom režime.

Ak chce žiadateľ zušľachtiť tovar v colnom režime aktívny zušľachťovací styk alebo colnom režime konečné použitie v colnom sklade podľa článku 241 kódexu, uvedie príslušné podrobné informácie.

V prípade potreby uveďte meno, adresu a funkciu ostatných zainteresovaných osôb.

Obvyklé spôsoby zaobchádzania s tovarom umožňujú, aby sa tovar umiestnený do režimu colné uskladňovanie alebo colného režimu zušľachťovací styk zachoval, zlepšil jeho vzhľad alebo predajná kvalita či pripravil na distribúciu alebo ďalší predaj. Ak sa použijú obvyklé spôsoby zaobchádzania v colnom režime aktívny alebo pasívny zušľachťovací styk, musí sa uviesť odkaz na príslušný bod, resp. body prílohy 71-03.

Uveďte prehľad obchodných transakcií/operácií a pohybu tovaru v rámci centralizovaného colného konania.

Opíšte povahu plánovaného použitia tovaru, ktorý má byť umiestnený do colného režimu dočasné použitie.

Uveďte príslušný článok, ktorý by sa mal uplatniť s cieľom využiť úplné oslobodenie od dovozného cla.

V prípade žiadosti o úplné oslobodenie od dovozného cla v súlade s článkom 229 alebo 230, uveďte opis a množstvo tovaru, ktorý sa má vyrobiť.

Skupina 8 – Iné

8/1.    Druh hlavnej účtovnej evidencie

Uveďte druh hlavnej účtovnej evidencie a poskytnite podrobné údaje o systéme, ktorý sa má používať, vrátane softvéru.

8/2.    Druh evidencie

Uveďte druh evidencie a poskytnite podrobné údaje o systéme, ktorý sa má používať, vrátane softvéru.

Evidencia musí colným orgánom umožniť dohliadať na príslušný colný režim, a to najmä v súvislosti s identifikáciou tovaru umiestneného do tohto režimu, jeho colný štatút a pohyb.

8/3.    Prístup k údajom

Uveďte prostriedky, pomocou ktorých sa údaje z colného alebo tranzitného vyhlásenia sprístupňujú colným orgánom.

8/4.    Vzorky atď.

Uveďte (áno/nie), či sú akékoľvek vzorky, fotografie, brožúry alebo iné doklady, ktoré sú k dispozícii a ktoré môžu colným orgánom pomôcť určiť správne zaradenie tovaru v colnej nomenklatúre, pripojené vo forme príloh.

Ak je priložená vzorka, malo by sa uviesť, či sa musí alebo nemusí vrátiť.

Uveďte akékoľvek vzorky, fotografie, brožúry alebo ostatné doklady o zložení tovaru a jeho jednotlivých materiálov, ktoré sú k dispozícii a ktoré môžu pomôcť pri opise výrobného procesu a spracovania, ktorému sa materiály podrobili.

8/5.    Doplňujúce informácie

Uveďte akékoľvek dodatočné informácie, ak sa považujú za užitočné.

8/6.    Záruka

Uveďte, či sa na príslušné povolenie vyžaduje záruka. Ak áno, uveďte referenčné číslo záruky pridelené v súvislosti s príslušným povolením.

8/7.    Výška záruky

Uveďte sumu jednotlivej záruky alebo v prípade celkovej záruky sumu zodpovedajúcu časti referenčnej sumy pridelenej osobitnému povoleniu na dočasné uskladnenie alebo osobitný colný režim.

8/8.    Prevod práv a povinností

V prípade žiadosti o povolenie na prevod práv a povinností medzi držiteľmi colného režimu v súlade s článkom 218 kódexu, uveďte informácie o nadobúdateľovi a navrhnutých formalitách prevodu. Takúto žiadosť takisto možno podať príslušnému colnému orgánu v neskoršej fáze, keď bola žiadosť prijatá a povolenie na osobitný colný režim bolo udelené.

Uveďte podmienky, za ktorých možno uskutočniť prevod práv a povinností. Ak sa žiadosť o prevod práv a povinností zamietne, uveďte dôvody zamietnutia.

8/9.    Kľúčové slová

Uveďte príslušné kľúčové slová, ktorými colné orgány vo vydávajúcom členskom štáte indexovali rozhodnutie týkajúce sa záväzných informácií. Táto indexácia (pridaním kľúčových slov) uľahčuje identifikáciu príslušných rozhodnutí týkajúcich sa záväzných informácií vydaných colnými orgánmi v iných členských štátoch.

8/10.    Podrobnosti o skladovacích priestoroch

Poskytnite informácie o priestoroch alebo akýchkoľvek iných miestach určených na dočasné uskladnenie alebo colné uskladňovanie, ktoré sú určené na to, aby sa využívali ako skladovacie priestory.

Tieto informácie môžu obsahovať podrobné údaje o fyzických charakteristikách priestorov, zariadenia používané pri uskladňovacích činnostiach a v prípade osobitne zariadených skladovacích priestorov, ďalšie informácie potrebné na overenie súladu s článkom 117 písm. b) a článkom 202.

8/11.    Uskladnenie tovaru Únie

Uveďte („áno/nie“), či sa plánuje uskladnenie tovaru Únie v colnom sklade alebo dočasných skladovacích priestoroch.

Žiadosť o uskladnenie tovaru Únie takisto možno podať colnému orgánu vydávajúcemu rozhodnutie v neskoršej fáze, keď bola žiadosť prijatá a povolenie na prevádzku skladovacích priestorov bolo udelené.

Ak sa plánuje skladovať tovar Únie v skladovacích priestoroch na colné uskladňovanie a uplatňujú sa podmienky stanovené v článku 177, uveďte pravidlá oddeleného účtovníctva.

8/12.    Súhlas s uverejnením v zozname držiteľov povolenia

Uveďte (áno/nie), či žiadateľ súhlasí, aby boli vo verejne prístupnom zozname držiteľov povolenia uvedené tieto podrobné informácie obsiahnuté v povolení, o ktoré žiada:

držiteľ povolenia,

druh povolenia,

dátum nadobudnutia účinnosti alebo prípadne doba platnosti,

členský štát colného orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,

príslušný colný úrad/colný úrad dohľadu.

8/13.    Výpočet sumy dovozného cla v súlade s článkom 86 ods. 3 kódexu

Uveďte (áno/nie), či žiadateľ chce, aby sa vypočítala suma dovozného cla v súlade s článkom 86 ods. 3 kódexu.

Ak je odpoveď „nie“, musí sa uplatniť článok 85 kódexu, čo znamená, že sa suma dovozného cla vypočíta na základe nomenklatúrneho zaradenia, colnej hodnoty, množstva, povahy a pôvodu tovaru v čase, kedy s ním súvisiaci dlh vznikol.

V prípade, že držiteľ povolenia chce, aby sa dovozné clo vypočítalo v súlade s článkom 86 ods. 3 kódexu, v povolení na colný režim aktívny zušľachťovací styk sa musí stanoviť, že príslušné zušľachtené výrobky nesmie držiteľ povolenia dovážať priamo ani nepriamo a nesmú byť prepustené do voľného obehu v lehote jedného roka od ich spätného vývozu. Zušľachtené výrobky však držiteľ povolenia môže priamo alebo nepriamo dovážať a môžu byť prepustené do voľného obehu v lehote jedného roka od ich spätného vývozu, ak sa suma dovozného cla určí v súlade s článkom 86 ods. 3 kódexu.

HLAVA II

Žiadosť a rozhodnutie vo veci záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

KAPITOLA 1

Osobitné požiadavky na údaje týkajúce sa žiadosti a rozhodnutia vo veci záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaruTabuľka s požiadavkami na údaje

Poradové číslo Ú. P.

Názov Ú. P.

Status

II/1.

Opakované vydanie rozhodnutia ZINZ

A [*]

II/2.

Colná nomenklatúra

A [*]

II/3.

Obchodné označenie a dodatočné informácie

C [*] A [+]

II/4.

Odôvodnenie zatriedenia tovaru

A [+]

II/5.

Podklady poskytnuté žiadateľom, na základe ktorých bolo vydané rozhodnutie ZINZ

A [+]

II/6.

Obrázky

B

II/7.

Deň podania žiadosti

A [+]

II/8.

Dátum skončenia predĺženého používania

A [+]

II/9.

Dôvod zrušenia platnosti

A [+]

II/10.

Registračné číslo žiadosti

A [+]

Status a opis uvedené v uvedenej tabuľke požiadaviek na údaje zodpovedajú opisu stanovenému v hlave I kapitole 1.

KAPITOLA 2

Poznámky k osobitným požiadavkám na údaje týkajúce sa žiadosti a rozhodnutia vo veci záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

Opisy a poznámky obsiahnuté v tejto kapitole sa vzťahujú na údajové prvky uvedené v tabuľke s požiadavkami na údaje v kapitole 1.

II/1.    Opakované vydanie rozhodnutia ZINZ

Uveďte (áno/nie), či sa žiadosť týka opakovaného vydania rozhodnutia ZINZ. Ak áno, uveďte príslušné podrobné informácie.

II/2.    Colná nomenklatúra

Uveďte, do ktorej nomenklatúry má byť tovar zatriedený a na tento účel zapíšte písmeno „x“ len do jedného políčka.

Ide o tieto nomenklatúry:

 kombinovaná nomenklatúra (KN), ktorá určuje nomenklatúrne zatriedenie tovaru v Únii na 8-miestnej úrovni,

 TARIC, ktorý obsahuje doplnkové číslice na 9. a 10. mieste, ktoré zodpovedajú sadzobným a nesadzobným opatreniam v Únii, napríklad pozastaveniu uplatňovania ciel, colným kvótam, antidumpingovým clám atď., a ktorý môže obsahovať aj dodatočné kódy TARIC a dodatočné vnútroštátne kódy počnúc číslicou na 11. mieste,

 nomenklatúra náhrad, ktorá odkazuje na nomenklatúru poľnohospodárskych výrobkov na vývozné náhrady.

Ak nomenklatúra nie je medzi uvedenými nomenklatúrami, uveďte príslušnú nomenklatúru.

II/3.    Obchodné označenie a dodatočné informácie

Uveďte akékoľvek údaje, v prípade ktorých si žiadateľ želá, aby sa s nimi nakladalo ako s dôvernými informáciami, a to vrátane ochrannej známky tovaru a jeho vzorového čísla.

V niektorých prípadoch, vrátane prípadov, keď sa poskytli vzorky, môže príslušný orgán vyhotoviť fotografie (napr. poskytnutých vzoriek) alebo požiadať laboratórium o analýzu. Žiadateľ by mal jasne uviesť, či sa má s takýmito fotografiami, výsledkami analýz atď. vcelku alebo ich časťami nakladať ako s dôvernými informáciami. Všetky takéto informácie, ktoré nie sú určené ako dôverné, budú uverejnené vo verejnej databáze EZINZ a prístupné na internete.

Toto políčko obsahuje všetky údaje, ktoré žiadateľ označil ako dôverné v žiadosti ZINZ, ako aj akékoľvek informácie doplnené colnými orgánmi vo vydávajúcom členskom štáte, ktoré tieto orgány považujú za dôverné.

II/4.    Odôvodnenie zatriedenia tovaru

Uveďte príslušné ustanovenia aktov alebo opatrení, na základe ktorých bol tovar zatriedený do colnej nomenklatúry podľa údajového prvku 5/1 Kód tovaru v hlave I.

II/5.    Podklady poskytnuté žiadateľom, na základe ktorých bolo vydané rozhodnutie ZINZ

Uveďte, či rozhodnutie ZINZ bolo vydané na základe opisu, brožúr, fotografií, vzoriek alebo iných dokumentov poskytnutých žiadateľom.

II/6.    Obrázky

Prípadne uveďte každé zobrazenie, resp. zobrazenia týkajúce sa zatrieďovaného tovaru.

II/7.    Deň podania žiadosti

Dátum, keď bola príslušnému colnému orgánu uvedenému v článku 22 ods. 1 treťom pododseku kódexu doručená žiadosť.

II/8.    Dátum skončenia predĺženého používania

Len v prípadoch udelenia obdobia predĺženého používania uveďte dátum skončenia obdobia, počas ktorého sa rozhodnutie ZINZ môže naďalej používať.

II/9.    Dôvod zrušenia platnosti

Len v prípadoch zrušenia platnosti rozhodnutia ZINZ pred obvyklým dátumom skončenia jeho platnosti, uveďte dôvod zrušenia platnosti a na tento účel uveďte príslušný kód.

II/10.    Registračné číslo žiadosti

Jedinečné referenčné číslo prijatej žiadosti, ktoré pridelil príslušný colný orgán.

HLAVA III

Žiadosť a rozhodnutie vo veci záväzných informácií o pôvode tovaru

KAPITOLA 1

Osobitné požiadavky na údaje týkajúce sa žiadosti a rozhodnutia vo veci záväzných informácií o pôvode tovaruTabuľka s požiadavkami na údaje

Poradové číslo Ú. P.

Názov Ú. P.

Status

III/1.

Právny základ

A [*]

III/2.

Zloženie tovaru

A

III/3.

Informácie umožňujúce určenie pôvodu tovaru

A [*]

III/4.

Uveďte, s ktorými údajmi sa má nakladať ako s dôvernými

A

III/5.

Krajina pôvodu a právny rámec

A [+]

III/6.

Odôvodnenie posúdenia pôvodu tovaru

A [+]

III/7.

Cena zo závodu

A

III/8.

Použité materiály, krajina pôvodu, číselný znak kombinovanej nomenklatúry a hodnota

A [+]

III/9.

Opis spracovania požadovaného na získanie pôvodu

A [+]

III/10.

Jazyk

A [+]

Status a opis uvedené v uvedenej tabuľke požiadaviek na údaje zodpovedajú opisu stanovenému v hlave I kapitole 1.

KAPITOLA 2

Poznámky k osobitným požiadavkám na údaje týkajúce sa žiadosti a rozhodnutia vo veci záväzných informácií o pôvode tovaru

Opisy a poznámky obsiahnuté v tejto kapitole sa vzťahujú na údajové prvky uvedené v tabuľke s požiadavkami na údaje v kapitole 1.

III/1.    Právny základ

Uveďte uplatniteľný právny základ, na účely článkov 59 a 64 kódexu.

III/2.    Zloženie tovaru

Uveďte zloženie tovaru a akékoľvek spôsoby preverenia použité na jeho určenie a na stanovenie jeho ceny zo závodu, podľa potreby.

III/3.    Informácie umožňujúce určenie pôvodu tovaru

Uveďte informácie umožňujúce určiť pôvod, použité materiály a ich pôvod, nomenklatúrne zatriedenie, zodpovedajúce hodnoty a opis okolností (pravidlá pri zmene nomenklatúrnej položky, pridanej hodnoty, opis operácie alebo zušľachtenia či akékoľvek iné osobitné pravidlo), ktorý umožňuje splniť podmienky súvisiace s určením pôvodu tovaru. Potrebné je najmä uviesť presné pravidlo použité pri určení pôvodu a predpokladaný pôvod tovaru.

III/4.    Uveďte, s ktorými údajmi sa má nakladať ako s dôvernými

Žiadateľ môže označiť údaje, s ktorými sa má nakladať ako s dôvernými.

Akékoľvek informácie, ktoré nie sú v žiadosti označené ako dôverné, môžu byť sprístupnené na internete, keď je rozhodnutie vydané.

Údaje, ktoré žiadateľ uviedol ako dôverné v žiadosti ZIPT, ako aj akékoľvek informácie doplnené colnými orgánmi vo vydávajúcom členskom štáte, ktoré tieto orgány považujú za dôverné, by mali byť označené ako dôverné v rozhodnutí.

Akékoľvek informácie, ktoré nie sú v rozhodnutí označené ako dôverné, môžu byť sprístupnené na internete.

III/5.    Krajina pôvodu a právny rámec

Uveďte krajinu pôvodu určenú colnými orgánmi v prípade tovaru, pre ktorý je rozhodnutie vydané, a právny rámec (nepreferenčný/preferenčný, odkaz na dohodu, dohovor, rozhodnutie, nariadenie, resp. iné).

V prípade, že nemožno určiť preferenčný pôvod príslušného tovaru, v rozhodnutí ZIPT by sa mal uviesť pojem „nepôvodný“ a právny rámec.

III/6.    Odôvodnenie posúdenia pôvodu tovaru

Odôvodnenie posúdenia pôvodu colným orgánom (tovar s pôvodom v jedinej krajine, posledná podstatná zmena, dostatočné prepracovanie alebo zušľachtenie, kumulácia pôvodu, iné).

III/7.    Cena zo závodu

Ak sa vyžaduje na určenie pôvodu, je to povinný údajový prvok.

III/8.    Použité materiály, krajina pôvodu, číselný znak kombinovanej nomenklatúry a hodnota

Ak sa vyžaduje na určenie pôvodu, je to povinný údajový prvok.

III/9.    Opis spracovania požadovaného na získanie pôvodu

Ak sa vyžaduje na určenie pôvodu, je to povinný údajový prvok.

III/10.    Jazyk

Označenie jazyka, v ktorom je rozhodnutie ZIPT vydané.

HLAVA IV

Žiadosť a povolenie vo veci statusu schváleného hospodárskeho subjektu

KAPITOLA 1

Osobitné požiadavky na údaje, pokiaľ ide o žiadosť a povolenie vo veci statusu schváleného hospodárskeho subjektuTabuľka s požiadavkami na údaje

Poradové číslo Ú. P.

Názov Ú. P.

Status

IV/1.

Právna forma žiadateľa

A [*]

IV/2.

Dátum založenia

A [*]

IV/3.

Úloha, resp. úlohy žiadateľa v medzinárodnom dodávateľskom reťazci

A [*]

IV/4.

Členské štáty výkonu činností súvisiacich s colným konaním

A [*]

IV/5.

►C2  Informácie o prekročení hranice ◄

A [*]

IV/6.

►M3  Zjednodušenia a uľahčenia, ktoré už boli udelené, osvedčenia o bezpečnosti a ochrane vydané na základe medzinárodných dohovorov Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu alebo na základe určitej európskej normy európskeho normalizačného orgánu, alebo osvedčenia, ktorými sa udeľuje status rovnocenný s AEO, vydané v tretích krajinách a uznávané prostredníctvom určitej dohody. ◄

A [*]

IV/7.

Súhlas na výmenu informácií uvedených v povolení AEO s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie systémov stanovených v medzinárodných dohodách/mechanizmoch s tretími krajinami o vzájomnom uznávaní statusu schváleného hospodárskeho subjektu a opatreniach týkajúcich sa bezpečnosti.

A [*]

IV/8.

Stála prevádzkareň

A

IV/9.

Úrad, resp. úrady, kde sa vedie a sprístupňuje colná dokumentácia

A [*]

IV/10.

Miesto, kde sa vykonávajú všeobecné logistické riadiace činnosti

A [*]

IV/11.

Obchodné činnosti

A [*]

Status a opis uvedené v uvedenej tabuľke požiadaviek na údaje zodpovedajú opisu stanovenému v hlave I kapitole 1.

KAPITOLA 2

Poznámky k osobitným požiadavkám na údaje, pokiaľ ide o žiadosť a povolenie vo veci statusu schváleného hospodárskeho subjektu

Opisy a poznámky obsiahnuté v tejto kapitole sa vzťahujú na údajové prvky uvedené v tabuľke s požiadavkami na údaje v kapitole 1.

IV/1.    Právna forma žiadateľa

Právna forma uvedená v zakladajúcej listine.

IV/2.    Dátum založenia

Číslicami – deň, mesiac a rok založenia.

IV/3.    Úloha, resp. úlohy žiadateľa v medzinárodnom dodávateľskom reťazci

Pomocou príslušného kódu uveďte úlohu žiadateľa v dodávateľskom reťazci.

IV/4.    Členské štáty výkonu činností súvisiacich s colným konaním

Uveďte kód, resp. kódy príslušnej krajiny. V prípade, že žiadateľ prevádzkuje skladovacie priestory alebo iné priestory v inom členskom štáte, uveďte adresu, resp. adresy a druh, resp. druhy skladových priestorov.

IV/5.    ►C2  Informácie o prekročení hranice  ◄

Uveďte referenčné číslo colného úradu, resp. referenčné čísla colných úradov, ktoré pravidelne používate na prekročenie hraníc. Ak je žiadateľ colný zástupca, uveďte referenčné číslo colného úradu, resp. referenčné čísla colných úradov, ktoré tento colný zástupca pravidelne používa na prekročenie hraníc.

▼M3

IV/6.    Zjednodušenia a uľahčenia, ktoré už boli udelené, osvedčenia o bezpečnosti a ochrane vydané na základe medzinárodných dohovorov Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu alebo na základe určitej európskej normy európskeho normalizačného orgánu, alebo osvedčenia, ktorými sa udeľuje status rovnocenný s AEO, vydané v tretích krajinách a uznávané prostredníctvom určitej dohody

▼B

V prípade, že Vám už boli udelené povolenia na zjednodušený colný režim, uveďte druh zjednodušenia, príslušný colný režim a číslo povolenia. V prípade už udelených uľahčení uveďte druh uľahčenia a číslo osvedčenia. V prípade schválení ako schválený sprostredkovateľ alebo známy odosielateľ, uveďte udelené schválenie: schválený sprostredkovateľ alebo známy odosielateľ a uveďte číslo osvedčenia. Ak je žiadateľ držiteľom osvedčenia rovnocenného s AEO vydaného v tretej krajine, uveďte číslo tohto osvedčenia a vydávajúcu krajinu.

IV/7.    Súhlas na výmenu informácií uvedených v povolení AEO s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie systémov stanovených v medzinárodných dohodách/mechanizmoch s tretími krajinami o vzájomnom uznávaní statusu schváleného hospodárskeho subjektu a opatreniach týkajúcich sa bezpečnosti

Uveďte (áno/nie), či je žiadateľ ochotný dať súhlas na výmenu informácií uvedených v povolení AEO s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie systémov stanovených v medzinárodných dohodách/mechanizmoch s tretími krajinami o vzájomnom uznávaní statusu schváleného hospodárskeho subjektu a opatreniach týkajúcich sa bezpečnosti.

Ak je odpoveď áno, žiadateľ poskytuje aj informácie o transliterovanom názve a adrese spoločnosti.

IV/8.    Stála prevádzkareň

Ak sa žiadosť podáva v súlade s článkom 26 ods. 2, mal by sa uviesť úplný názov a identifikačné číslo DPH stálej prevádzkarne, resp. prevádzkarní.

IV/9.    Úrad, resp. úrady, kde sa vedie a sprístupňuje colná dokumentácia

Uveďte úplnú adresu príslušného úradu, resp. úradov. Ak existuje ďalší úrad zodpovedný za poskytovanie celej colnej dokumentácie, iný než colný úrad, kde sa táto dokumentácia vedie, uveďte aj jeho úplnú adresu.

IV/10.    Miesto, kde sa vykonávajú všeobecné logistické riadiace činnosti

Tento údajový prvok sa použije len vtedy, ak príslušný colný orgán nemožno určiť podľa článku 22 ods. 1 tretieho pododseku kódexu. V takýchto prípadoch uveďte úplnú adresu príslušného miesta.

IV/11.    Obchodné činnosti

Uveďte informácie o obchodnej činnosti žiadateľa.

HLAVA V

Žiadosť a povolenie vo veci zjednodušenia určenia súm, ktoré sa majú zahrnúť do colnej hodnoty

KAPITOLA 1

Osobitné požiadavky na údaje, pokiaľ ide o žiadosť a povolenie vo veci zjednodušenia stanovenia súm, ktoré sa majú zahrnúť do colnej hodnoty tovaruTabuľka s požiadavkami na údaje

Poradové číslo Ú. P.

Názov Ú. P.

Status

V/1.

Predmet a povaha zjednodušenia

A

Status v uvedenej tabuľke požiadaviek na údaje zodpovedá opisu stanovenému v hlave I kapitole 1.

KAPITOLA 2

Poznámky k osobitným požiadavkám na údaje, pokiaľ ide o žiadosť a povolenie vo veci zjednodušenia stanovenia súm, ktoré sa majú zahrnúť do colnej hodnoty

Opisy a poznámky obsiahnuté v tejto kapitole sa vzťahujú na údajové prvky uvedené v tabuľke s požiadavkami na údaje v kapitole 1.

V/1.    Predmet a povaha zjednodušenia

▼M3

Uveďte, na ktoré prvky, ktoré sa majú k cene pripočítať alebo od nej odpočítať podľa článkov 71 a 72 kódexu, alebo na ktoré prvky tvoriace časť ceny skutočne zaplatenej alebo splatnej podľa článku 70 ods. 2 kódexu, sa uplatňuje zjednodušenie (napr. podpory, poplatky, náklady na dopravu atď.) a uveďte metódu výpočtu použitú na určenie príslušných súm.

▼B

HLAVA VI

Poznámky k osobitným požiadavkám na údaje týkajúce sa žiadosti a povolenia vo veci poskytnutia celkovej záruky vrátane jej možného zníženia alebo upustenia od jej poskytnutia

KAPITOLA 1

Osobitné požiadavky na údaje, pokiaľ ide o žiadosť a povolenie vo veci poskytnutia celkovej záruky vrátane jej možného zníženia alebo upustenia od jej poskytnutiaTabuľka s požiadavkami na údaje

Poradové číslo Ú. P.

Názov Ú. P.

Status

VI/1.

Suma cla a iných poplatkov

A [*]

VI/2.

Priemerný čas medzi umiestnením tovaru do colného režimu a ukončením colného režimu

A [*]

VI/3.

Výška záruky

A

VI/4.

Forma záruky

C [*]

VI/5.

Referenčná suma

A

VI/6.

Lehoty na platbu

A

Status a opis uvedené v uvedenej tabuľke požiadaviek na údaje zodpovedajú opisu stanovenému v hlave I kapitole 1.

KAPITOLA 2