02015R1755 — SK — 13.04.2022 — 005.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE RADY (EÚ) 2015/1755

z 1. októbra 2015

o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Burundi

(Ú. v. ES L 257 2.10.2015, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2018/1605 z 25. októbra 2018,

  L 268

18

26.10.2018

 M2

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1163 z 5. júla 2019,

  L 182

33

8.7.2019

►M3

NARIADENIE RADY (EÚ) 2019/1777 z 24. októbra 2019,

  L 272

1

25.10.2019

 M4

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2019/1779 z 24. októbra 2019,

  L 272

5

25.10.2019

►M5

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2020/1578 z 29. októbra 2020,

  L 362

1

30.10.2020

►M6

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/595 z 11. apríla 2022,

  L 114

60

12.4.2022


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 008, 10.1.2019, s.  38 (2018/1605)
▼B

NARIADENIE RADY (EÚ) 2015/1755

z 1. októbra 2015

o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v BurundiČlánok 1

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a) 

„nárok“ je každý nárok uplatnený v súdnom konaní alebo mimo neho, uskutočnený pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia alebo po ňom, podľa zmluvy alebo transakcie, alebo súvisiaci s nimi, a zahŕňa najmä:

i) 

nárok na splnenie akéhokoľvek záväzku vyplývajúceho zo zmluvy alebo transakcie, alebo súvisiaceho s nimi;

ii) 

nárok na predĺženie platnosti alebo úhradu dlhopisu, finančnej záruky alebo zabezpečenia v akejkoľvek forme;

iii) 

nárok na náhradu škody súvisiacej so zmluvou alebo s transakciou;

iv) 

protinárok;

v) 

nárok na uznanie alebo výkon rozsudku, arbitrážneho rozhodnutia alebo rovnocenného rozhodnutia vrátane doložky vykonateľnosti, nech boli vyhlásené alebo vydané kdekoľvek;

b) 

„zmluva alebo transakcia“ je každá transakcia v akejkoľvek forme a podľa akéhokoľvek uplatniteľného práva, či už pozostáva z jednej, alebo viacerých zmlúv alebo podobných záväzkov uzatvorených medzi rovnakými alebo rôznymi stranami; na tento účel pojem „zmluva“ zahŕňa dlhopis, záruku alebo zabezpečenie, najmä finančnej povahy, a úver, právne nezávislý alebo závislý, ako aj akékoľvek súvisiace ustanovenie vznikajúce na základe tejto transakcie alebo v súvislosti s ňou;

c) 

„príslušné orgány“ sú príslušné orgány členských štátov, ako sa uvádzajú na webových stránkach uvedených v prílohe II;

d) 

„hospodárske zdroje“ sú aktíva každého druhu, bez ohľadu na to, či hmotné alebo nehmotné, hnuteľné alebo nehnuteľné, ktoré nie sú finančnými prostriedkami, ale možno ich použiť na získanie finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb;

e) 

„zmrazenie hospodárskych zdrojov“ je zabránenie využívaniu hospodárskych zdrojov na účely získania finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb akýmkoľvek spôsobom, vrátane, nie však výlučne, ich predaja, prenájmu alebo založenia;

f) 

„zmrazenie finančných prostriedkov“ je zabránenie akémukoľvek pohybu, prevodu, úprave, použitiu finančných prostriedkov, prístupu k nim alebo manipulácii s nimi, ktoré by mali za následok akúkoľvek zmenu ich objemu, výšky, umiestnenia, vlastníctva, držby, charakteru, miesta určenia, alebo inú zmenu, ktorá by umožnila použitie finančných prostriedkov, vrátane spravovania portfólií;

g) 

„finančné prostriedky“ sú finančné aktíva a výhody každého druhu, ktoré zahŕňajú, nie však výlučne:

i) 

hotovosť, šeky, peňažné pohľadávky, zmenky, peňažné poukážky a iné platobné nástroje;

ii) 

vklady vo finančných inštitúciách alebo v iných subjektoch, zostatky na účtoch, pohľadávky a dlhopisy;

iii) 

verejne alebo súkromne obchodovateľné cenné papiere a dlhové nástroje vrátane akcií a majetkových podielov, certifikátov zastupujúcich cenné papiere, dlhopisov, zmeniek, záruk, dlžobných úpisov a zmlúv o finančných derivátoch;

iv) 

úroky, dividendy alebo iné príjmy z aktív alebo hodnoty akumulované alebo vytvárané aktívami;

v) 

úvery, práva na započítanie pohľadávok, záruky, záruky na plnenie alebo iné finančné záväzky;

vi) 

akreditívy, nákladné listy, kúpne zmluvy; ako aj

vii) 

dokumenty preukazujúce podiel na finančných prostriedkoch alebo finančných zdrojoch;

h) 

„územie Únie“ je územie členských štátov, na ktoré sa vzťahuje zmluva podľa podmienok v nej stanovených, vrátane ich vzdušného priestoru.

Článok 2

1.  
Zmrazujú sa všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu uvedeným v prílohe I, alebo ktoré sú vo vlastníctve takýchto osôb, subjektov alebo orgánov, v ich držbe alebo pod ich kontrolou.
2.  
Fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohe I sa priamo ani nepriamo nesprístupnia žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje, a to ani v ich prospech.
3.  

Príloha I zahŕňa zoznam fyzických alebo právnických osôb, subjektov a orgánov, ktoré Rada v súlade s článkom 2 ods. 1 rozhodnutia Rady (SZBP) 2015/1763 označila za osoby, ktoré:

a) 

poškodzujú demokraciu alebo ohrozujú dosiahnutie politického riešenia v Burundi, a to aj prostredníctvom násilných činov, represiou alebo podnecovaním násilia;

b) 

sú zapojené do plánovania, riadenia alebo páchania činov, ktoré porušujú medzinárodné právo v oblasti ľudských práv prípadne medzinárodne humanitárne právo, alebo ktoré predstavujú závažné porušovanie ľudských práv v Burundi, a

c) 

sú spriaznené s osobami, subjektmi alebo orgánmi uvedenými v písmenách a) a b).

Článok 3

1.  

Odchylne od článku 2 môžu príslušné orgány členských štátov povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za podmienok, ktoré považujú za vhodné potom, ako určia, že dané finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

a) 

nevyhnutné na uspokojenie základných potrieb fyzických alebo právnických osôb uvedených v prílohe I a nezaopatrených rodinných príslušníkov takýchto fyzických osôb, a to vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, úhrady daní, poistného a poplatkov za verejnoprospešné služby;

b) 

určené výlučne na zaplatenie primeraných poplatkov odborníkom alebo na úhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytnutím právnych služieb;

c) 

určené výhradne na úhradu poplatkov alebo nákladov na služby za bežné vedenie alebo správu zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov; alebo

d) 

potrebné na mimoriadne výdavky za podmienky, že príslušný orgán oznámil príslušným orgánom ostatných členských štátov a Komisii najmenej dva týždne pred udelením povolenia dôvody, na základe ktorých sa domnieva, že by sa osobitné povolenie malo udeliť.

2.  
Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa odseku 1.

Článok 4

1.  

Odchylne od článku 2 ods. 1 môžu príslušné orgány členských štátov povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sú splnené tieto podmienky:

a) 

na finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa vzťahuje arbitrážne rozhodnutie vydané pred dátumom zaradenia fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v článku 2 do zoznamu v prílohe I, alebo súdne či správne rozhodnutie vydané v Únii, alebo súdne rozhodnutie vykonateľné v dotknutom členskom štáte pred uvedeným dátumom alebo po ňom;

b) 

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú výlučne na uspokojenie pohľadávok zabezpečených takýmto rozhodnutím alebo uznaných za platné v takomto rozhodnutí v rámci obmedzení stanovených uplatniteľnými zákonmi a právnymi predpismi, ktorými sú upravené práva osôb s takýmito pohľadávkami;

c) 

rozhodnutie nie je v prospech fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov, ktoré sú uvedené v prílohe I; ako aj

d) 

uznanie rozhodnutia nie je v rozpore s verejným poriadkom v dotknutom členskom štáte.

2.  
Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa odseku 1.

Článok 5

1.  

Odchylne od článku 2 ods. 1 a za predpokladu, že platba, ktorú uskutočnila fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uvedené v prílohe I, je splatná na základe zmluvy alebo dohody, ktoré dotknutá fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uzavreli, alebo záväzku, ktorý dotknutým fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom vznikol pred dátumom, keď tieto fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány boli zaradené do zoznamu v prílohe I, môžu príslušné orgány členských štátov za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za predpokladu, že dotknutý príslušný orgán určil, že:

a) 

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú na platbu, ktorú uskutočnia fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány uvedené v prílohe I; a

b) 

platba nie je v rozpore s článkom 2 ods. 2

2.  
Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa odseku 1.

Článok 6

1.  
Článok 2 ods. 2 nebráni pripisovaniu platieb na zmrazené účty finančnými alebo úverovými inštitúciami, ktoré prijmú finančné prostriedky prevedené tretími stranami na účet fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v prílohe I pod podmienkou, že každé takéto pripísanie na účet sa tiež zmrazí. Finančná alebo úverová inštitúcia o takýchto transakciách bezodkladne informuje príslušný orgán.
2.  

Článok 2 ods. 2 sa neuplatňuje, keď sa na zmrazené účty pripisujú:

a) 

úroky alebo iné výnosy z týchto účtov;

b) 

platby splatné na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa uzavreli alebo ktoré vznikli pred dátumom, kedy fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uvedené v článku 2 boli zaradené do zoznamu v prílohe I alebo

c) 

platby splatné na základe súdnych, správnych alebo arbitrážnych rozhodnutí vydaných v členskom štáte alebo vykonateľných v dotknutom členskom štáte,

ak sú všetky takéto úroky, iné výnosy a platby zmrazené v súlade s článkom 2 ods. 1

Článok 7

1.  

Bez toho, aby boli dotknuté platné predpisy o podávaní správ, dôvernosti údajov a služobnom tajomstve, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a) 

ihneď poskytnú príslušným orgánom členského štátu, v ktorom majú sídlo alebo sa nachádzajú, každú informáciu, ktorá by uľahčila plnenie tohto nariadenia, napríklad údaje o účtoch a sumách zmrazených podľa článku 2, a odovzdajú tieto informácie Komisii buď priamo, alebo prostredníctvom daného členského štátu, ako aj

b) 

spolupracujú s príslušným orgánom pri overovaní týchto informácií.

2.  
Akékoľvek dodatočné informácie, ktoré získala Komisia priamo, sa sprístupnia dotknutým členským štátom.
3.  
Akékoľvek informácie poskytnuté alebo prijaté v súlade s týmto článkom sa použijú výlučne na účely, na ktoré boli poskytnuté alebo prijaté.

Článok 8

Zakazuje sa vedomá a úmyselná účasť na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je obchádzanie opatrení uvedených v článku 2.

Článok 9

1.  
Zmrazením finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov alebo odmietnutím sprístupnenia finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ktoré sa uskutočnilo v dobrej viere, že takýto postup je v súlade s týmto nariadením, nevzniká pre fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán, ktoré ho uskutočnia, ani pre ich vedúcich pracovníkov či zamestnancov žiadna zodpovednosť, pokiaľ sa nepreukáže, že finančné prostriedky a hospodárske zdroje boli zmrazené alebo zadržané v dôsledku nedbanlivosti.
2.  
Konaním fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov nevzniká zodpovednosť žiadneho druhu pre tieto fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ak nevedeli a nemali primeraný dôvod na podozrenie, že ich konaním by mohlo dôjsť k porušeniu opatrení stanovených v tomto nariadení.

Článok 10

1.  

Neuznajú sa žiadne nároky v súvislosti so žiadnou zmluvou alebo transakciou, ktorých plnenie bolo priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne, dotknuté opatreniami uloženými podľa tohto nariadenia, vrátane nárokov na náhradu škody alebo akýchkoľvek iných nárokov tohto druhu, ako je napríklad nárok na kompenzáciu alebo pohľadávka so zárukou, predovšetkým nárok na predĺženie platnosti alebo vyplatenie dlhopisu, záruky alebo zabezpečenia, najmä finančnej záruky alebo finančného zabezpečenia v akejkoľvek forme, ak ich predložia:

a) 

označené fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány uvedené v prílohe I;

b) 

akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán konajúce prostredníctvom alebo v mene niektorej z osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v písmene a).

2.  
V akomkoľvek konaní vedenom na účely vymáhania pohľadávky nesie dôkazné bremeno, že uspokojenie tejto pohľadávky nie je odsekom 1 zakázané, tá fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorá(-ý) predmetnú pohľadávku vymáha.
3.  
Týmto článkom nie je dotknuté právo fyzických ani právnických osôb, subjektov a orgánov uvedených v odseku 1 na súdne preskúmanie zákonnosti neplnenia zmluvných záväzkov v súlade s týmto nariadením.

Článok 11

1.  

Komisia a členské štáty sa vzájomne informujú o opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia a poskytujú si všetky relevantné informácie, ktoré majú k dispozícii v súvislosti s týmto nariadením, predovšetkým informácie:

a) 

súvisiace so zmrazenými finančnými prostriedkami podľa článku 2 a povoleniami udelenými podľa článkov 3, 4 a 5;

b) 

súvisiace s problémami týkajúcimi sa porušovania tohto nariadenia a jeho presadzovania, a rozhodnutí vnútroštátnych súdov.

2.  
Členské štáty sa bezodkladne navzájom informujú a informujú aj Komisiu o akýchkoľvek ďalších relevantných údajoch, ktoré majú k dispozícii a ktoré by mohli ovplyvniť účinné vykonávanie tohto nariadenia.

Článok 12

Komisia je splnomocnená meniť prílohu II na základe informácií poskytnutých členskými štátmi.

Článok 13

1.  
Ak Rada rozhodne, že sa na fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán vzťahujú opatrenia uvedené v článku 2 ods. 1, príslušne zmení prílohu I.
2.  
Rada dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu uvedeným v odseku 1, oznámi svoje rozhodnutie vrátane dôvodov zaradenia do zoznamu, a to buď priamo, v prípade, že je ich adresa známa, alebo prostredníctvom uverejnenia oznámenia, a poskytne tak dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu možnosť vyjadriť sa.
3.  
V prípade, že sa predložia pripomienky alebo zásadné nové dôkazy, Rada preskúma svoje rozhodnutie a dotknutú fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán príslušne informuje.
4.  
Zoznam v prílohe I sa pravidelne, najmenej raz za 12 mesiacov preskúma.

Článok 14

1.  
Príloha I obsahuje dôvody zaradenia fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov.
2.  
Príloha I obsahuje, ak sú k dispozícii, informácie potrebné na identifikáciu dotknutých fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov. V prípade fyzických osôb môžu tieto informácie zahŕňať mená vrátane prezývok, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo pasu a dokladu totožnosti, pohlavie, adresu, ak je známa, a funkciu alebo povolanie. V prípade právnických osôb, subjektov a orgánov môžu tieto informácie zahŕňať názvy, dátum a miesto registrácie, registračné číslo a miesto podnikania.

Článok 15

1.  
Členské štáty stanovia pravidlá o ukladaní sankcií za porušovanie ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.
2.  
Členské štáty po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia bezodkladne informujú Komisiu o týchto pravidlách, ako aj o každej následnej zmene.

▼M3

Článok 15a

1.  

Rada, Komisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoký predstaviteľ“) môžu na účely plnenia svojich úloh podľa tohto nariadenia spracúvať osobné údaje. K týmto úlohám patrí:

a) 

v prípade Rady príprava a vykonávanie zmien prílohy I;

b) 

v prípade vysokého predstaviteľa príprava zmien prílohy I;

c) 

v prípade Komisie:

i) 

dopĺňanie obsahu prílohy I do elektronického, konsolidovaného zoznamu osôb, skupín a subjektov podliehajúcich finančným reštriktívnym opatreniam Únie a do interaktívnej mapy sankcií, ktoré sú verejne dostupné;

ii) 

spracúvanie informácií o dosahu opatrení prijatých podľa tohto nariadenia, ako sú napríklad hodnota zmrazených finančných prostriedkov a informácie o povoleniach udelených príslušnými orgánmi.

2.  
Rada, Komisia a vysoký predstaviteľ môžu v relevantných prípadoch spracúvať príslušné údaje týkajúce sa trestných činov spáchaných fyzickými osobami zaradenými do zoznamu, údaje týkajúce sa odsúdení takých osôb za trestné činy alebo bezpečnostných opatrení vzťahujúcich sa na takéto osoby iba v rozsahu nevyhnutnom na prípravu prílohy I.
3.  
Na účely tohto nariadenia Rada, útvar Komisie uvedený v prílohe II k tomuto nariadeniu a vysoký predstaviteľ konajú ako „prevádzkovatelia“ v zmysle článku 3 bodu 8 nariadenia (EÚ) 2018/1725 s cieľom zabezpečiť, aby dotknuté fyzické osoby mohli uplatňovať svoje práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725.

▼B

Článok 16

1.  
Členské štáty určia príslušné orgány uvedené v tomto nariadení a uvedú ich na webových sídlach vymenovaných v prílohe II. Členské štáty oznámia Komisii všetky zmeny adries na svojich webových sídlach uvedených v prílohe II.
2.  
Členské štáty po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia bezodkladne oznámia Komisii svoje príslušné orgány vrátane ich kontaktných údajov, ako aj každú následnú zmenu.
3.  
Ak sa v tomto nariadení stanovuje požiadavka informovať Komisiu alebo s ňou inak komunikovať, na takúto komunikáciu sa použije adresa a ďalšie kontaktné údaje uvedené v prílohe II.

Článok 17

Toto nariadenie sa uplatňuje:

a) 

v rámci územia Únie vrátane jej vzdušného priestoru;

b) 

na palube akéhokoľvek lietadla alebo akéhokoľvek plavidla podliehajúceho jurisdikcii členského štátu;

c) 

na každú fyzickú osobu na území Únie alebo mimo neho, ktorá je štátnym príslušníkom niektorého členského štátu;

d) 

na akúkoľvek právnickú osobu, subjekt alebo orgán, ktoré sa nachádzajú na území Únie alebo mimo neho a sú založené alebo zriadené podľa práva členského štátu;

e) 

na každú právnickú osobu, subjekt alebo orgán v súvislosti s akoukoľvek podnikateľskou činnosťou, ktorá sa v plnom rozsahu alebo čiastočne vykonáva v rámci Únie.

Článok 18

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Zoznam fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov podľa článku 2 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody zaradenia

▼M5

1.

Godefroid BIZIMANA

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 23.4.1968

Miesto narodenia: Nyagaseke, Mabayi, Cibitoke

Burundská štátna príslušnosť. Číslo cestovného pasu: DP0001520

„Chargé de missions de la Présidence“ a bývalý zástupca generálneho riaditeľa štátnej polície. Godefroid Bizimana bol 31. decembra 2019 povýšený do hodnosti vrchného policajného komisára. Je zodpovedný za ohrozovanie demokracie prijímaním operačných rozhodnutí, ktoré viedli k neprimeranému použitiu sily a násilnému potlačeniu pokojných demonštrácií, ktoré sa začali 26. apríla 2015 po oznámení prezidentskej kandidatúry doterajšieho prezidenta Nkurunzizu.

2.

Gervais NDIRAKOBUCA alias NDAKUGARIKA

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 1.8.1970

Burundská štátna príslušnosť. Číslo cestovného pasu: DP0000761

Od júna 2020 minister vnútra, rozvoja komunít a verejnej bezpečnosti. Bývalý vedúci kancelárie prezidenta (Présidence) zodpovedný za záležitosti týkajúce sa štátnej polície v období od mája 2013 do novembra 2019 a bývalý generálny riaditeľ štátnej spravodajskej služby v období od novembra 2019 do júna 2020. Je zodpovedný za zabraňovanie nájdeniu politického riešenia v Burundi prostredníctvom vydávania pokynov, ktoré viedli k porušovaniu medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a neprimeranému použitiu sily, násiliu a represii voči demonštrantom, ktorí demonštrovali počnúc 26. aprílom 2015 po oznámení prezidentskej kandidatúry doterajšieho prezidenta Nkurunzizu vrátane 26., 27. a 28. apríla 2015 v mestských častiach Nyakabiga a Musaga v Bujumbure.

▼M1

3.

►C1  Mathias-Joseph NIYONZIMA ◄

alias KAZUNGU

Dátum narodenia: 6.3.1956; 2.1.1967

Miesto narodenia: komúna Kanyosha/Mubimbi, provincia Bujumbura-vidiek, Burundi

Registračné číslo (SNR): O/00064

Burundská štátna príslušnosť.

Cestovný pas č.: OP0053090

Príslušník štátnej spravodajskej služby. Zodpovedný za zabraňovanie nájdeniu politického riešenia v Burundi iniciovaním násilia a represií počas demonštrácií, ktoré sa začali 26. apríla 2015 po oznámení prezidentskej kandidatúry doterajšieho prezidenta Nkurunzizu. Zodpovedný za poskytovanie pomoci pri výcviku, koordinácii a vyzbrojovaní polovojenských síl Imbonerakure, a to aj mimo Burundi, ktoré sú zodpovedné za násilie, represie a závažné porušovanie ľudských v Burundi.

▼B

4.

Léonard NGENDAKUMANA

Dátum narodenia: 24.11.1968

Burundská štátna príslušnosť. Číslo cestovného pasu: DP0000885

Bývalý „Chargé de Missions de la Présidence“ (osobitný poradca prezidenta) a bývalý armádny generál. Zodpovedný za zabraňovanie nájdeniu politického riešenia v Burundi tým, že sa zúčastnil na pokuse o štátny prevrat 13. mája 2015 s cieľom zvrhnúť burundskú vládu. Zodpovedný za násilné činy – útoky granátmi, ku ktorým došlo v Burundi, ako aj za podnecovanie k násiliu. Generál Léonard Ngendakumana verejne podporoval násilie ako spôsob dosiahnutia politických cieľov.
PRÍLOHA II

Webové sídla s informáciami o príslušných orgánoch a adresa na zasielanie oznámení Európskej komisii

▼M6

BELGICKO

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULHARSKO

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

ČESKO

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNSKO

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NEMECKO

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTÓNSKO

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

ÍRSKO

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRÉCKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANIELSKO

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCÚZSKO

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORVÁTSKO

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

TALIANSKO

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CYPRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURSKO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAĎARSKO

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

HOLANDSKO

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

RAKÚSKO

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POĽSKO

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALSKO

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVENSKO

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FÍNSKO

https://um.fi/pakotteet

ŠVÉDSKO

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresa na zasielanie oznámení Európskej komisii:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu