02015R1222 — SK — 15.03.2021 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1222

z 24. júla 2015,

ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 197 25.7.2015, s. 24)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/280 z 22. februára 2021,

  L 62

24

23.2.2021
▼B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1222

z 24. júla 2015,

ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia

(Text s významom pre EHP)HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

1.  
Týmto nariadením sa stanovujú podrobné usmernenia pre prideľovanie medzioblastnej kapacity a riadenie preťaženia na denných a vnútrodenných trhoch vrátane požiadaviek na vytvorenie spoločných metodík na stanovenie objemov kapacity súčasne dostupnej medzi ponukovými oblasťami, kritérií na posúdenie efektívnosti a procesu preskúmania na účely vymedzenia ponukových oblastí.
2.  
Toto nariadenie sa uplatňuje na všetky prenosové sústavy a prepojenia v Únii s výnimkou prenosových sústav na ostrovoch, ktoré nie sú spojené s ostatnými prenosovými sústavami prepojeniami.
3.  
V členskom štáte, v ktorom pôsobí viac ako jeden prevádzkovateľ prenosovej sústavy, sa toto nariadenie vzťahuje na všetkých prevádzkovateľov prenosových sústav v rámci daného členského štátu. V prípade, že prevádzkovateľ prenosovej sústavy nemá funkciu vzťahujúcu sa na jednu alebo niekoľko povinností podľa tohto nariadenia, členské štáty môžu stanoviť, že zodpovednosť za plnenie jednej alebo niekoľkých uvedených povinností sa priradí jednému alebo viacerým rôznym konkrétnym prevádzkovateľom prenosovej sústavy.
4.  
Jednotné prepojenie denných a vnútrodenných trhov v Únii možno sprístupniť organizátorom trhu a PPS pôsobiacim vo Švajčiarsku pod podmienkou, že sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch danej krajiny implementujú hlavné ustanovenia legislatívy Únie v oblasti trhu s elektrickou energiou a že medzi Úniou a Švajčiarskom existuje medzivládna dohoda o spolupráci v oblasti elektrickej energie.
5.  
Po splnení podmienok uvedených v predchádzajúcom odseku 4 rozhoduje o účasti Švajčiarska na jednotnom prepojení denných a vnútrodenných trhov Komisia na základe stanoviska agentúry. Práva a povinnosti švajčiarskych NEMO a PPS, ktorí sa zúčastňujú na jednotnom prepojení denných trhov, musia byť v súlade s právami a povinnosťami NEMO a PPS pôsobiacich v Únii, aby sa umožnilo plynulé fungovanie systémov jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov zavedených na úrovni Únie a rovnaké podmienky pre všetky zainteresované subjekty.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov v článku 2 nariadenia (ES) č. 714/2009, článku 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2013 ( 1 ) a článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES ( 2 ).

Okrem toho sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1. 

„individuálny sieťový model“ je súbor údajov, ktoré opisujú vlastnosti elektrizačnej sústavy (výroba, zaťaženie a topológie siete) a súvisiace pravidlá zmeny týchto vlastností počas výpočtu kapacity, vypracovaný zodpovednými PPS, ktorý sa zlúči s prvkami ostatných individuálnych sieťových modelov a vytvoria tak spoločný sieťový model;

2. 

„spoločný sieťový model“ je súbor údajov v rámci celej Únie, na ktorom sa dohodli rôzni PPS, ktorý opisuje hlavné vlastnosti elektrizačnej sústavy (výroba, zaťaženia a topológie siete) a pravidlá zmeny týchto vlastností počas procesu výpočtu kapacity;

3. 

„región výpočtu kapacity“ je geografická oblasť, v ktorej sa uplatňuje koordinovaný výpočet kapacity;

4. 

„scenár“ je predpokladaný stav elektrizačnej sústavy v danom časovom rámci;

5. 

„čistá pozícia“ je vzájomne započítaná suma vývozov a dovozov elektriny v ponukovej oblasti pre každý obchodný interval;

6. 

„obmedzenia pri prideľovaní“ sú obmedzenia, ktoré sa musia dodržiavať počas prideľovania kapacity na udržanie prenosovej sústavy v rámci limitov prevádzkovej bezpečnosti a ktoré nie sú premietnuté do medzioblastnej kapacity alebo ktoré sú potrebné na zvýšenie efektívnosti prideľovania kapacity;

7. 

„limity prevádzkovej bezpečnosti“ sú prijateľné prevádzkové hranice pre bezpečnú prevádzku rozvodnej siete ako napr. teplotné limity, napäťové limity, limity skratového prúdu, limity frekvencie a dynamickej stability;

8. 

„prístup založený na koordinovanej čistej prenosovej kapacite“ je metóda výpočtu kapacity založená na zásade vyhodnotenia a určenia maximálnej výmeny energie ex ante medzi priľahlými ponukovými oblasťami;

9. 

„prístup založený na toku“ je metóda výpočtu kapacity, ktorou sú výmeny energie medzi ponukovými oblasťami obmedzené distribučnými faktormi prenosu energie a dostupnými rezervami na kritických prvkoch siete;

10. 

„nepredvídaná udalosť“ je identifikovaná porucha prvku, ku ktorej môže dôjsť alebo ktorá sa už vyskytla, zahŕňajúca nielen prvky prenosovej sústavy, ale aj významných používateľov siete a prvky distribučnej siete, ak majú význam pre prevádzkovú bezpečnosť prenosovej sústavy;

11. 

„koordinovaný kalkulátor kapacity“ je subjekt alebo subjekty, ktorých úlohou je výpočet prenosovej kapacity na regionálnej alebo vyššej úrovni;

12. 

„kľúč rozloženia výroby“ je metóda spočívajúca v premietnutí zmeny čistej pozície v danej ponukovej oblasti do odhadovaných hodnôt zvýšení alebo znížení konkrétnych dodávok do spoločného sieťového modelu;

13. 

„nápravné opatrenie“ je každé opatrenie, ktoré manuálne alebo automaticky uplatňuje PPS alebo niekoľkí PPS s cieľom zachovať prevádzkovú bezpečnosť;

14. 

„spoľahlivostná rezerva“ je zníženie medzioblastnej kapacity na účely pokrytia neistôt v rámci výpočtu kapacity;

15. 

„trhový čas“ je stredoeurópsky letný čas alebo stredoeurópsky čas, podľa toho, ktorý je v platnosti;

16. 

„príjem z preťaženia“ znamená výnosy získané v dôsledku prideľovania kapacity;

17. 

„preťaženie trhu“ je situácia, pri ktorej je hospodársky prebytok z jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov obmedzený z dôvodu obmedzení medzioblastnej kapacity alebo obmedzení pri prideľovaní;

18. 

„fyzické preťaženie“ je akýkoľvek stav siete, keď predpokladané alebo realizované toky energie narúšajú tepelné limity prvkov siete a limity elektrizačnej sústavy súvisiace s napäťovou stabilitou alebo uhlovou stabilitou;

19. 

„štrukturálne preťaženie“ je preťaženie v prenosovej sústave, ktoré možno jednoznačne vymedziť a ktoré je predvídateľné, geograficky stabilné v priebehu času a ktoré sa vyskytuje často v bežných podmienkach elektrizačnej sústavy;

20. 

„párovanie“ je spôsob obchodovania, ktorým sa objednávky na predaj priradia k zodpovedajúcim objednávkam na nákup s cieľom zabezpečiť maximalizáciu hospodárskeho prebytku pre jednotné prepojenie denných alebo vnútrodenných trhov;

21. 

„objednávka“ je úmysel kúpiť alebo predať energie alebo kapacitu, ktorý vyjadruje účastník trhu podľa stanovených podmienok realizácie;

22. 

„spárované objednávky“ sú všetky objednávky na nákup a objednávky na predaj spárované prostredníctvom algoritmu zbližovania cien (price coupling) alebo párovacieho algoritmu priebežného obchodovania;

23. 

„nominovaný organizátor trhu s elektrinou (NEMO)“ je subjekt, ktorý príslušný orgán určil na to, aby vykonával úlohy týkajúce sa jednotného prepojenia denných alebo vnútrodenných trhov;

24. 

„spoločná kniha objednávok“ je modul v systéme priebežného obchodovania v jednotnom prepojení vnútrodenných trhov, ktorý zhromažďuje všetky spárovateľné objednávky od organizátorov NEMO, ktorí sa zúčastňujú na jednotnom prepojení vnútrodenných trhov a uskutočňujú priebežné párovanie uvedených objednávok;

25. 

„obchodná transakcia“ znamená spárovanie jednej alebo viacerých objednávok;

26. 

„jednotné prepojenie denných trhov“ je proces aukcie, v rámci ktorého dochádza k spárovaniu zhromaždených objednávok a zároveň k prideľovaniu medzioblastnej kapacity pre rôzne ponukové oblasti na dennom trhu;

27. 

„jednotné prepojenie vnútrodenných trhov“ je priebežný proces, v rámci ktorého dochádza k spárovaniu zhromaždených objednávok a zároveň k prideľovaniu medzioblastnej kapacity pre rôzne ponukové oblasti na vnútrodennom trhu;

28. 

„algoritmus zbližovania cien“ je algoritmus, ktorý sa používa pri jednotnom prepojení denných trhov na súčasné párovanie objednávok a prideľovanie medzioblastných kapacít;

29. 

„párovací algoritmus priebežného obchodovania“ je algoritmus, ktorý sa používa pri jednotnom prepojení vnútrodenných trhov na párovanie objednávok a priebežné prideľovanie medzioblastných kapacít;

30. 

„funkcia organizátora prepojených trhov (MCO)“ je úloha párovania objednávok z denných a vnútrodenných trhov pre rôzne ponukové oblasti a zároveň prideľovania medzioblastných kapacít;

31. 

„zúčtovacia cena“ je cena stanovená spárovaním najvyššej akceptovanej objednávky na predaj a najnižšej akceptovanej objednávky na nákup na trhu s elektrinou;

32. 

„plánovaná výmena“ je plánovaný prenos elektriny medzi geografickými oblasťami pre každý obchodný interval a pre daný smer;

33. 

„kalkulátor plánovaných výmen“ je subjekt alebo subjekty s úlohou výpočtu plánovaných výmen;

34. 

„časový rámec denného trhu“ je časový rámec na trhu s elektrinou, ktorý trvá až do času uzávierky denného trhu, počas ktorého sa obchodovanie s produktmi za každý obchodný interval vykonáva v deň pred dňom dodávky;

35. 

„konečný termín dennej garantovateľnosti“ je časový okamih, po uplynutí ktorého sa medzioblastná kapacita stáva garantovanou;

36. 

„čas uzávierky denného trhu“ je časový okamih, do uplynutia ktorého sú prijímané objednávky na dennom trhu;

37. 

„časový rámec vnútrodenného trhu“ je časový rámec na trhu s elektrinou po čase otvorenia vnútrodenného medzioblastného trhu a pred časom uzávierky vnútrodenného medzioblastného trhu, počas ktorého pre každý obchodný interval dochádza k obchodovaniu s produktmi pred dodaním zobchodovaných produktov;

38. 

„čas otvorenia vnútrodenného medzioblastného trhu“ je časový okamih, od ktorého sa uvoľní kapacita medzi ponukovými oblasťami v danom obchodnom intervale a pre danú hranicu ponukovej oblasti;

39. 

„čas uzávierky vnútrodenného medzioblastného trhu“ je časový okamih, od ktorého už nie je povolené prideľovanie medzioblastnej kapacity v danom obchodnom intervale;

40. 

„modul riadenia kapacity“ je systém, ktorý obsahuje aktuálne informácie o dostupnej medzioblastnej kapacite na účely prideľovania vnútrodennej medzioblastnej kapacity;

41. 

„neštandardný vnútrodenný produkt“ je produkt pre priebežné obchodovanie v jednotnom prepojení vnútrodenných trhov, ktorý nie je určený na konštantnú dodávku energie alebo na obdobie dlhšie ako jeden obchodný interval, s osobitnými vlastnosťami a navrhnutý tak, aby vyhovoval spôsobom prevádzky trhu alebo potrebám trhu, napríklad objednávky vzťahujúce sa na viaceré obchodné intervaly alebo produkty zohľadňujúce náklady na nábeh prevádzky výrobnej jednotky;

42. 

„centrálna protistrana“ je subjekt alebo subjekty s úlohou uzatvárania zmlúv s účastníkmi trhu prostredníctvom novácie zmlúv vyplývajúcich z procesu párovania a organizovania prevodu čistých pozícií vyplývajúcich z prideľovania kapacity s ostatnými centrálnymi protistranami alebo prevodnými agentmi;

43. 

„prevodný agent“ je subjekt alebo subjekty s úlohou prenášania čistých pozícií medzi rôznymi centrálnymi protistranami;

44. 

„garantovateľnosť“ je záruka, že práva na medzioblastnú kapacitu ostanú bez zmeny a že aj v prípade ich zmeny bude vyplatená náhrada;

45. 

„vyššia moc“ znamená akúkoľvek nepredvídateľnú alebo neobvyklú udalosť alebo situáciu mimo primeranej kontroly PPS, ktorá nie je dôsledkom chyby PPS, ktorej nemožno zabrániť ani ju prekonať primeraným predvídaním alebo starostlivosťou, ktorú nemožno vyriešiť prostredníctvom opatrení, ktoré sú pre PPS primerane možné z technického, finančného alebo ekonomického hľadiska, ktorá sa skutočne stala a je objektívne overiteľná a ktorá znemožňuje, aby si PPS dočasne či trvalo plnil svoje záväzky v súlade s týmto nariadením;

46. 

„hospodársky prebytok z jednotného prepojenia denných alebo vnútrodenných trhov“ je súčet i) prebytku dodávateľa v jednotnom prepojení denných alebo vnútrodenných trhov za príslušné časové obdobie, ii) prebytku spotrebiteľov v jednotnom prepojení denných alebo vnútrodenných trhov, iii) príjmu z preťaženia a iv) ostatných súvisiacich nákladov a prínosov, ak zvyšujú ekonomickú účinnosť v príslušnom časovom období, pričom prebytok dodávateľa a spotrebiteľa predstavuje rozdiel medzi akceptovanými objednávkami a zúčtovacou cenou za jednotku energie vynásobený objemom energie, ktorý je predmetom objednávok.

Článok 3

Ciele spolupráce pri prideľovaní kapacity a riadení preťaženia

Cieľom tohto nariadenia je:

a) 

podpora efektívnej hospodárskej súťaže v oblasti výroby a dodávky elektriny, ako aj obchodovania s ňou;

b) 

zabezpečenie optimálneho využívania prenosovej infraštruktúry;

c) 

zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti;

d) 

optimalizácia výpočtu a prideľovania medzioblastnej kapacity;

e) 

zabezpečenie spravodlivého a nediskriminačného zaobchádzania s PPS, NEMO, agentúrou, regulačnými orgánmi a účastníkmi trhu;

f) 

zabezpečenie a zvýšenie transparentnosti a spoľahlivosti informácií;

g) 

prispievanie k efektívnemu dlhodobému fungovaniu a rozvoju elektrizačnej prenosovej sústavy a odvetvia elektrickej energie v Únii;

h) 

rešpektovanie potreby spravodlivého a usporiadaného trhu a spravodlivej a riadnej cenotvorby;

i) 

vytvorenie rovnakých podmienok pre NEMO;

j) 

poskytovanie nediskriminačného prístupu ku medzioblastnej kapacite.

Článok 4

Určenie NEMO a zrušenie určenia

1.  
Každý členský štát prepojený elektrickými vedeniami s ponukovou oblasťou v inom členskom štáte musí zabezpečiť, aby do štyroch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia bol určený jeden alebo viac organizátorov NEMO na vykonávanie jednotného prepojenia denných a/alebo vnútrodenných trhov. Na tento účel možno vyzvať domácich a zahraničných organizátorov trhu, aby sa uchádzali o určenie za NEMO.
2.  
Každý dotknutý členský štát zabezpečí, aby bol na jeho území určený najmenej jeden NEMO v každej ponukovej oblasti. Organizátori NEMO sa určujú na počiatočné obdobie štyroch rokov. S výnimkou prípadov, keď sa uplatňuje článok 5 ods. 1, členské štáty umožnia podávať žiadosti o určenie prinajmenšom každý rok.
3.  
Pokiaľ členské štáty neustanovia inak, orgánom, ktorý vykonáva určenie, sú regulačné orgány zodpovedné za určenie NEMO, monitorovanie súladu s kritériami určenia a v prípade vnútroštátnych právnych monopolov za schválenie poplatkov NEMO alebo metodológie na výpočet poplatkov NEMO. Členské štáty môžu stanoviť za orgány, ktoré vykonávajú určenie, iné orgány ako regulačné orgány. Za takýchto okolností členské štáty zabezpečia, aby orgán, ktorý vykonáva určenie, mal tie isté práva a povinnosti ako regulačný orgán, aby mohol efektívne vykonávať svoje úlohy.
4.  
Subjekt, ktorý vykonáva určenie, posúdi, či kandidáti na NEMO spĺňajú kritériá stanovené v článku 6. Uvedené kritériá sa uplatňujú bez ohľadu na to, či ide o menovanie jedného alebo viacerých organizátorov NEMO. Pri rozhodovaní o určení NEMO sa zakazuje akákoľvek diskriminácia uchádzačov, najmä medzi zahraničnými a domácimi uchádzačmi. Ak orgán, ktorý vykonáva určenie, nie je regulačným orgánom, regulačný orgán vydá stanovisko o tom, do akej miery uchádzač o určenie spĺňa kritériá určenia stanovené v článku 6. Určenie NEMO sa odmietne iba pri nesplnení kritérií určenia v článku 6 alebo v súlade s článkom 5 ods. 1
5.  
Organizátor NEMO určený v jednom členskom štáte má právo ponúkať služby obchodovania na dennom a vnútrodennom trhu s dodávkou v inom členskom štáte. Pravidlá obchodovania v neskôr uvedenom členskom štáte sa uplatňujú bez toho, aby bolo potrebné určenie za NEMO v uvedenom členskom štáte. Orgány, ktoré vykonávajú určenie, monitorujú všetkých organizátorov NEMO, ktorí vykonávajú jednotné prepojenie denných a/alebo vnútrodenných trhov v rámci ich členského štátu. V súlade s článkom 19 nariadenia (ES) č. 714/2009 orgány, ktoré vykonávajú určenie, zabezpečujú, aby všetci organizátori NEMO, ktorí vykonávajú jednotné prepojenie denných a/alebo vnútrodenných trhov v ich členskom štáte, dodržiavali toto nariadenie bez ohľadu na to, kde došlo k určeniu NEMO. Orgány zodpovedné za určenie NEMO, ich monitorovanie a presadzovanie si vymieňajú všetky informácie potrebné na účinný dohľad nad činnosťami NEMO.

Určený organizátor NEMO musí oznámiť orgánu iného členského štátu, ktorý vykonáva určenie, či v danom členskom štáte navrhuje vykonávanie jednotného prepojenia denných alebo vnútrodenných trhov, a to dva mesiace pred začatím prevádzky.

6.  

Odchylne od odseku 5 tohto článku môže členský štát odmietnuť služby obchodovania, ktoré poskytuje NEMO určený v inom členskom štáte, ak:

a) 

v členskom štáte alebo ponukovej oblasti členského štátu, kde sa uskutočňuje dodávka v súlade s článkom 5 ods. 1, existuje národný zákonný monopol na služby obchodovania na dennom a vnútrodennom trhu alebo

b) 

členský štát, v ktorom sa uskutočňuje dodávka, je schopný určiť, že existujú technické prekážky pre dodávky elektriny, ktorá bola nakúpená na denných a vnútrodenných trhoch, s využitím organizátorov NEMO určených v inom členskom štáte, do uvedeného členského štátu spojené s potrebou zabezpečiť plnenie cieľov tohto nariadenia pri zachovaní prevádzkovej bezpečnosti; alebo

c) 

pravidlá obchodovania v členskom štáte dodávky nie sú zlučiteľné s dodávkou elektriny, ktorá bola nakúpená na základe služieb obchodovania na dennom a vnútrodennom trhu, ktoré poskytuje NEMO určený v inom členskom štáte, do uvedeného členského štátu; alebo

d) 

NEMO je v členskom štáte, kde je určený, národným zákonným monopolom v súlade s článkom 5.

7.  
V prípade rozhodnutia o odmietnutí služieb obchodovania na dennom a/alebo vnútrodennom trhu s dodávkou v inom členskom štáte členský štát dodávky oznámi svoje rozhodnutie organizátorovi NEMO a orgánu, ktorý vykonáva určenie, členského štátu, v ktorom je NEMO určený, ako aj agentúre a Komisii. Odmietnutie musí byť riadne zdôvodnené. V prípadoch stanovených v ods. 6 písm. b) a c) sa v rozhodnutí o odmietnutí služieb obchodovania s dodávkou v inom členskom štáte musí takisto stanoviť, ako a dokedy možno odstrániť technické prekážky obchodovania alebo zosúladiť domáce pravidlá obchodovania so službami obchodovania s dodávkou v inom členskom štáte. Orgán členského štátu, ktorý vykonáva určenie a ktorý odmietol služby obchodovania, preskúma rozhodnutie a uverejní stanovisko k spôsobu odstránenia prekážok pre služby obchodovania alebo zosúladenia služieb obchodovania a pravidiel obchodovania.
8.  
Členský štát, v ktorom je NEMO určený, zabezpečí, aby bolo určenie zrušené v prípade, že NEMO nezachováva súlad s kritériami podľa článku 6 a nie je schopný obnoviť ho v období šiestich mesiacov od okamihu, keď ho o tomto nesúlade upovedomil orgán, ktorý vykonáva určenie. Ak regulačný orgán nie je zodpovedný za určenie a monitorovanie, musí byť konzultovaný, pokiaľ ide o zrušenie. Orgán, ktorý vykonáva určenie, musí orgánu, ktorý vykonáva určenie, iného členského štátu, v ktorom uvedený NEMO pôsobí, takisto oznámiť nedodržiavanie kritérií, a to súčasne s oznámením pre NEMO.
9.  
Ak orgán členského štátu, ktorý vykonáva určenie, zistí, že NEMO, ktorý pôsobí v jeho krajine, ale nie je v nej určený, nedodržiava kritériá podľa článku 6 v súvislosti s jeho činnosťami v tejto krajine, musí upovedomiť organizátora NEMO o takomto nedodržaní. Ak NEMO neobnoví súlad do troch mesiacov od oznámenia, orgán, ktorý vykonáva určenie, môže pozastaviť právo ponúkať služby obchodovania na dennom a vnútrodennom trhu v tomto členskom štáte až do okamihu, keď NEMO obnoví súlad. Orgán, ktorý vykonáva určenie, o tom upovedomí orgán, ktorý vykonáva určenie, členského štátu, v ktorom je NEMO určený, agentúru a Komisiu.
10.  
Orgán, ktorý vykonáva určenie, informuje agentúru o určení a zrušení určenia organizátorov NEMO. Agentúra vedie na svojej internetovej stránke zoznam určených organizátorov NEMO, ich status a miesto pôsobenia.

Článok 5

Určenie NEMO v prípade národného zákonného monopolu na služby obchodovania

1.  
Ak v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia už v členskom štáte alebo v ponukovej oblasti členského štátu existuje národný zákonný monopol na služby obchodovania na dennom a vnútrodennom trhu, ktorý vylučuje určenie viac ako jedného organizátora NEMO, príslušný členský štát o tom musí informovať Komisiu do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a môže odmietnuť určenie viac ako jedného organizátora NEMO za ponukovú oblasť.

V prípade viacerých uchádzačov o určenie za jediného organizátora NEMO príslušný členský štát určí uchádzača, ktorý najlepšie spĺňa kritériá uvedené v článku 6. Ak členský štát odmietne určenie viac ako jedného NEMO za ponukovú oblasť, príslušný vnútroštátny orgán musí stanoviť alebo schváliť poplatky NEMO za obchodovanie na denných a vnútrodenných trhoch, a to v dostatočnom predstihu pred nadobudnutím ich účinnosti, alebo stanoviť metodiky použité na ich výpočet.

V súlade s článkom 4 ods. 6 príslušný členský štát môže takisto odmietnuť cezhraničné služby obchodovania, ktoré ponúka organizátor NEMO určený v inom členskom štáte. Ochrana existujúcich energetických búrz v danom členskom štáte pred hospodárskymi nevýhodami z dôvodu hospodárskej súťaže však nepredstavuje dostatočný dôvod na odmietnutie.

2.  
Na účely tohto nariadenia sa za existenciu národného zákonného monopolu považuje situácia, keď vnútroštátne právne predpisy výslovne stanovujú, že služby obchodovania na dennom a vnútrodennom trhu v členskom štáte alebo v ponukovej oblasti členského štátu môže vykonávať najviac jeden subjekt.
3.  
Dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu v súlade s článkom 24 nariadenia (ES) č. 714/2009 týkajúcu sa rozvoja jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov v členských štátoch, s osobitným dôrazom na rozvoj hospodárskej súťaže medzi NEMO. Na základe tejto správy, a ak sa Komisia domnieva, že neexistuje dôvod pre ďalšie fungovanie národných zákonných monopolov alebo pre ďalšie odmietanie členského štátu umožniť cezhraničné obchodovanie organizátorovi NEMO určenému v druhom členskom štáte, Komisia môže zvážiť vhodné legislatívne alebo iné vhodné opatrenia s cieľom zvýšiť hospodársku súťaž a obchod medzi členskými štátmi a v rámci nich. Komisia musí do správy zahrnúť aj posúdenie, v ktorom vyhodnotí spravovanie jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov zriadeného týmto nariadením, pričom osobitnú pozornosť venuje transparentnosti funkcií MCO, ktoré spoločne vykonávajú organizátori NEMO. Na základe tejto správy, a ak sa Komisia domnieva, že pri vykonávaní monopolných funkcií MCO a ďalších úloh NEMO panuje nejednoznačnosť, Komisia môže zvážiť vhodné legislatívne alebo iné vhodné opatrenia s cieľom zlepšiť transparentnosť a účinné fungovanie jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov.

Článok 6

Kritériá určovania NEMO

1.  

Uchádzač sa určí ako NEMO, iba ak spĺňa všetky tieto požiadavky:

a) 

má alebo bude mať zmluvne zabezpečené primerané zdroje na spoločnú, koordinovanú a vyhovujúcu prevádzku jednotného prepojenia denných a/alebo vnútrodenných trhov, vrátane zdrojov potrebných na plnenie funkcií NEMO, finančných zdrojov, potrebných informačných technológií, technickej infraštruktúry a prevádzkových postupov, alebo poskytne dôkaz o tom, že je schopný poskytnúť tieto zdroje v primeranom prípravnom období predtým, než začne vykonávať svoje úlohy v súlade s článkom 7;

b) 

musí byť schopný zabezpečiť, aby účastníci trhu mali otvorený prístup k relevantným informáciám týkajúcim sa úloh NEMO v súlade s článkom 7;

c) 

musí byť nákladovo efektívny v súvislosti s jednotným prepojením denných a vnútrodenných trhov a vo svojom vnútornom účtovnom systéme musí viesť oddelené účtovníctvo funkcií MCO a ostatných činností s cieľom zabrániť krížovému subvencovaniu;

d) 

jeho obchodné prevádzky musia byť v primeranej miere oddelené od ostatných účastníkov trhu;

e) 

ak je určený ako národný zákonný monopol pre služby obchodovania na dennom a vnútrodennom trhu v členskom štáte, nesmie využívať poplatky podľa článku 5 ods. 1 na financovanie svojich činností na dennom a vnútrodennom trhu v inom členskom štáte, ako v štáte, v ktorom sa tieto poplatky vyberajú;

f) 

musí byť schopný zaobchádzať so všetkými účastníkmi trhu nediskriminačným spôsobom;

g) 

musí mať zavedené vhodné opatrenia na dohľad nad trhom;

h) 

musí mať zavedené primerané dohody s účastníkmi trhu a PPS týkajúce sa transparentnosti a zachovávania dôvernosti;

i) 

musí byť schopný poskytovať potrebné služby zúčtovania a vyrovnania;

j) 

musí byť schopný zaviesť potrebné komunikačné systémy a postupy na účely koordinácie s PPS členského štátu.

2.  
Kritériá určovania uvedené v odseku 1 sa uplatňujú takým spôsobom, aby hospodárska súťaž medzi NEMO bola organizovaná spravodlivým a nediskriminačným spôsobom.

Článok 7

Úlohy NEMO

1.  
NEMO pôsobia ako účastníci trhu na vnútroštátnych alebo regionálnych trhoch na účely vykonávania jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov v spolupráci s PPS. Ich úlohy zahŕňajú prijímanie objednávok od účastníkov trhu, znášanie celkovej zodpovednosti za párovanie a prideľovanie objednávok v súlade s výsledkami jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov, uverejňovanie cien, ako aj vyrovnávanie a zúčtovanie zmlúv vyplývajúcich z obchodných transakcií podľa príslušných dohôd s účastníkmi a predpisov.

So zreteľom na jednotné prepojenie denných a vnútrodenných trhov sú organizátori NEMO zodpovední najmä za tieto úlohy:

a) 

vykonávanie funkcií MCO stanovených v odseku 2 v koordinácii s ostatnými NEMO;

b) 

spoločné stanovovanie požiadaviek na jednotné prepojenie denných a vnútrodenných trhov, požiadaviek na funkcie MCO a algoritmus zbližovania cien v súvislosti so všetkými aspektmi týkajúcimi sa fungovania trhu s elektrinou v súlade s odsekom 2 tohto článku a článkami 36 a 37;

c) 

stanovovanie maximálnych a minimálnych cien v súlade s článkami 41 a 54;

d) 

anonymizovanie a zdieľanie informácií o prijatých objednávkach, ktoré sú potrebné na vykonávanie funkcií MCO podľa odseku 2 tohto článku a článkov 40 a 53;

e) 

posudzovanie výsledkov vypočítaných v rámci funkcií MCO podľa odseku 2 tohto článku, prideľovanie objednávok na základe týchto výsledkov, validácia konečných výsledkov v prípade, že sú považované za správne, a prevzatie zodpovednosti za ne v súlade s článkami 48 a 60;

f) 

informovanie účastníkov trhu o výsledkoch ich objednávok v súlade s článkami 48 a 60;

g) 

vykonávanie činností centrálnych protistrán pre zúčtovanie a vyrovnanie výmen energie vyplývajúcich z jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov v súlade s článkom 68 ods. 3;

h) 

spolu s príslušnými NEMO a PPS zriaďovanie záložných postupov pre prevádzku národných alebo regionálnych trhov v súlade s článkom 36 ods. 3, ak z výkonu funkcií MCO nevyplývajú žiadne výsledky v súlade s článkom 39 ods. 2 a pri zohľadnení núdzových riešení stanovených v článku 44;

i) 

spoločné poskytovanie odhadov nákladov a informácií o nákladoch na jednotné prepojenie denných a vnútrodenných trhov príslušným regulačným orgánom a PPS, ak sa náklady NEMO za zavádzanie, zmenu a prevádzku jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov majú uhrádzať z príspevkov dotknutých PPS v súlade s článkami 75 až 77 a článkom 80;

j) 

Prípadne, v súlade s článkami 45 a 57 v koordinácii s PPS stanoviť opatrenia týkajúce sa viac ako jedného organizátora NEMO v rámci ponukovej oblasti a vykonávať jednotné prepojenie denných a/alebo vnútrodenných trhov v súlade so schválenými opatreniami.

2.  

Organizátori NEMO vykonávajú funkcie MCO spoločne s ostatnými organizátormi NEMO. Tieto funkcie zahŕňajú:

a) 

vypracovanie a správu algoritmov, systémov a postupov pre jednotné prepojenie denných a vnútrodenných trhov v súlade s článkami 36 a 51;

b) 

spracovanie vstupných údajov o medzioblastnej kapacite a obmedzeniach pri prideľovaní pochádzajúcich od koordinovaných kalkulátorov kapacity v súlade s článkami 46 a 58;

c) 

prevádzkovanie algoritmu zbližovania cien a párovacieho algoritmu priebežného obchodovania v súlade s článkami 48 a 60;

d) 

validáciu a zasielanie výsledkov jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov organizátorom NEMO v súlade s článkami 48 a 60.

3.  
Do ôsmich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia predložia všetci organizátori NEMO všetkým regulačným orgánom a agentúre plán, v ktorom sa stanovuje spôsob spoločného zriadenia a vykonávania funkcií MCO uvedených v odseku 2 vrátane potrebných návrhov dohody medzi organizátormi NEMO a s tretími stranami. Tento plán musí zahŕňať podrobný opis a navrhovaný časový plán zavádzania, ktoré nesmie presiahnuť dvanásť mesiacov, a opis očakávaného vplyvu podmienok alebo metodík týkajúcich sa zriadenia a vykonávania funkcií MCO uvedených v odseku 2.
4.  
Spolupráca medzi NEMO sa prísne obmedzuje na to, čo je nevyhnutné na účinné a bezpečné navrhnutie, zavedenie a prevádzkovanie jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov. Spoločné vykonávanie funkcií MCO musí byť založené na zásade nediskriminácie a musí byť zabezpečené, aby žiadny NEMO nepožíval neodôvodnené ekonomické výhody prostredníctvom účasti na funkciách MCO.
5.  
Agentúra monitoruje pokrok, ktorý dosahujú NEMO pri zriaďovaní a vykonávaní funkcií MCO, najmä pokiaľ ide o zmluvný a regulačný rámec, a pokiaľ ide o technickú pripravenosť na plnenie funkcií MCO. Do 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia agentúra predloží Komisii správu o tom, či je pokrok pri zriaďovaní a vykonávaní jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov uspokojivý.

Agentúra môže kedykoľvek posúdiť efektivitu a účinnosť zriadenia a vykonávania funkcií MCO. Ak sa na základe uvedeného posúdenia preukáže neplnenie požiadaviek, agentúra môže odporučiť Komisii všetky ďalšie opatrenia potrebné na včasné, efektívne a účinné zabezpečenie jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov.

6.  
Ak NEMO nepredložia v súlade s článkom 7 ods. 3 plán zriadenia funkcií MCO uvedený v odseku 2 tohto článku pre časový rámec vnútrodenného alebo denného trhu, Komisia môže v súlade s článkom 9 ods. 4 navrhnúť zmenu tohto nariadenia, pričom zváži najmä poverenie ENTSO pre elektrinu alebo ďalšieho subjektu vykonávaním funkcií MCO pre jednotné prepojenie denných trhov alebo prepojenie vnútrodenných trhov namiesto organizátorov NEMO.

Článok 8

Úlohy PPS týkajúce sa jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov

1.  
V členských štátoch, ktoré sú elektrickými vedeniami prepojené s iným členským štátom, sa musia všetci PPS zúčastňovať na jednotnom prepojení denných a vnútrodenných trhov.
2.  

PPS musia:

a) 

spoločne stanoviť požiadavky na algoritmus zbližovania cien a na párovací algoritmus priebežného obchodovania pre všetky aspekty týkajúce sa prideľovania kapacity v súlade s článkom 37 ods. 1 písm. a);

b) 

spoločne validovať párovacie algoritmy podľa požiadaviek uvedených v písmene a) tohto odseku v súlade s článkom 37 ods. 4;

c) 

ustanoviť a vykonávať výpočet kapacity v súlade s článkami 14 až 30;

d) 

v prípade potreby zriadiť opatrenia na prideľovanie medzioblastnej kapacity a ďalšie opatrenia v súlade s článkami 45 a 57;

e) 

vypočítať a zasielať údaje o medzioblastnej kapacite a obmedzeniach pri prideľovaní v súlade s článkami 46 a 58;

f) 

overiť výsledky jednotného prepojenia denných trhov v zmysle overených medzioblastných kapacít a obmedzení pri prideľovaní v súlade s článkami 48 ods. 2 a 52;

g) 

podľa potreby zriadiť kalkulátorov plánovaných výmen na výpočet a zverejňovanie plánovaných výmen na hraniciach medzi ponukovými oblasťami v súlade s článkami 49 a 56;

h) 

rešpektovať výsledky vyplývajúce z jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov vypočítané v súlade s článkami 39 a 52;

i) 

zriadiť a prevádzkovať podľa potreby núdzové postupy na prideľovanie kapacity v súlade s článkom 44;

j) 

navrhovať čas otvorenia vnútrodenného medzioblastného trhu a čas uzávierky vnútrodenného medzioblastného trhu v súlade s článkom 59;

k) 

deliť sa o príjmy z preťaženia v súlade so spoločne vypracovanou metodikou v súlade s článkom 73;

l) 

v prípade dohody pôsobiť ako prevodní agenti vykonávajúci prevody čistých pozícií v súlade s článkom 68 ods. 6

▼M1

Článok 9

Schválenie podmienok alebo metodík

1.  
PPS a NEMO vypracujú podmienky alebo metodiky vyžadované v tomto nariadení a predložia ich na schválenie agentúre alebo príslušným regulačným orgánom v lehotách stanovených v tomto nariadení. Za výnimočných okolností, najmä keď lehotu nemožno dodržať z dôvodu okolností mimo kontroly PPS alebo NEMO, môže agentúra predĺžiť lehoty pre podmienky alebo metodiky v postupoch podľa odseku 6, všetky príslušné regulačné orgány spoločne v postupoch podľa odseku 7 a príslušný regulačný orgán v postupoch podľa odseku 8.

Ak je potrebné, aby návrh podmienok alebo metodík stanovených podľa tohto nariadenia vypracoval a schválil viac ako jeden PPS alebo NEMO, zúčastnení PPS a NEMO úzko spolupracujú. PPS za pomoci ENTSO pre elektrinu a všetci NEMO pravidelne informujú príslušné regulačné orgány a agentúru o pokroku pri vypracovaní uvedených podmienok alebo metodík.

2.  

Ak PPS alebo NEMO, ktorí rozhodujú o návrhoch podmienok alebo metodík uvedených v odseku 6, nie sú schopní dosiahnuť dohodu, rozhodnú hlasovaním kvalifikovanou väčšinou. Kvalifikovaná väčšina musí byť dosiahnutá v každej jednotlivej hlasovacej skupine prevádzkovateľov PPS a organizátorov NEMO. Na kvalifikovanú väčšinu v prípade návrhov uvedených v odseku 6 sa vyžaduje väčšina:

a) 

PPS alebo NEMO zastupujúcich najmenej 55 % členských štátov a

b) 

PPS alebo NEMO zastupujúcich členské štáty, ktorých počet obyvateľov tvorí spolu najmenej 65 % obyvateľstva Únie.

Blokujúca menšina v prípade rozhodnutí o návrhoch podmienok alebo metodík uvedených v odseku 6 musí zahŕňať PPS alebo NEMO zastupujúcich najmenej štyri členské štáty; v opačnom prípade sa kvalifikovaná väčšina považuje za dosiahnutú.

V prípade PPS, ktorí rozhodujú o návrhoch podmienok alebo metodík uvedených v odseku 6, sa za každý členský štát pridelí jeden hlas. Ak na území členského štátu existuje viac ako jeden PPS, členský štát rozdelí hlasovacie práva medzi týchto PPS.

V prípade NEMO, ktorí rozhodujú o návrhoch podmienok alebo metodík uvedených v odseku 6, sa za každý členský štát pridelí jeden hlas. Každý NEMO má počet hlasov, ktorý je rovnaký ako počet členských štátov, v ktorých je určený. Ak je na území členského štátu určený viac ako jeden NEMO, členský štát rozdelí hlasovacie práva medzi NEMO s prihliadnutím na objem elektriny, ktorý jednotliví NEMO zobchodovali v danom štáte v predchádzajúcom finančnom roku.

3.  

S výnimkou článku 43 ods. 1, článku 44, článku 56 ods. 1, článku 63 a článku 74 ods. 1, ak PPS, ktorí rozhodujú o návrhoch podmienok alebo metodík uvedených v odseku 7, nie sú schopní dosiahnuť dohodu a ak sú dotknuté regióny zložené z viac ako piatich členských štátov, rozhodujú hlasovaním kvalifikovanou väčšinou. Kvalifikovaná väčšina musí byť dosiahnutá v každej jednotlivej hlasovacej skupine prevádzkovateľov PPS a organizátorov NEMO. Na kvalifikovanú väčšinu v prípade podmienok alebo metodík uvedených v odseku 7 sa vyžaduje väčšina:

a) 

PPS zastupujúcich najmenej 72 % dotknutých členských štátov a

b) 

PPS zastupujúcich členské štáty, ktorých počet obyvateľov tvorí spolu najmenej 65 % obyvateľstva dotknutého regiónu.

Blokujúca menšina v prípade rozhodnutí o návrhoch podmienok alebo metodík uvedených v odseku 7 musí zahŕňať prinajmenšom minimálny počet PPS zastupujúcich viac ako 35 % obyvateľstva zúčastnených členských štátov plus PPS zastupujúcich najmenej jeden ďalší dotknutý členský štát; v opačnom prípade sa kvalifikovaná väčšina považuje za dosiahnutú.

PPS, ktorí rozhodujú o návrhoch podmienok alebo metodík uvedených v odseku 7 v súvislosti s regiónmi, ktoré sú zložené z piatich členských štátov alebo menej, rozhodujú konsenzom.

V prípade PPS, ktorí rozhodujú o návrhoch podmienok alebo metodík uvedených v odseku 7, sa za každý členský štát pridelí jeden hlas. Ak na území členského štátu existuje viac ako jeden PPS, členský štát rozdelí hlasovacie práva medzi týchto PPS.

NEMO, ktorí rozhodujú o návrhoch podmienok alebo metodík uvedených v odseku 7, rozhodujú konsenzom.

4.  
Ak PPS alebo NEMO nepredložia príslušným regulačným orgánom alebo agentúre pôvodný alebo zmenený návrh podmienok alebo metodík v súlade s odsekmi 6 až 8 alebo 12 v lehotách určených v tomto nariadení, poskytnú príslušným regulačným orgánom a agentúre príslušné návrhy podmienok alebo metodík, a vysvetlia, čo bránilo dosiahnutiu dohody. Agentúra, všetky príslušné regulačné orgány spoločne alebo príslušný regulačný orgán prijmú vhodné opatrenia na prijatie požadovaných podmienok alebo metodík v súlade s odsekmi 6, 7 alebo 8, napríklad na tento účel požiadajú o zmeny alebo zrevidujú a skompletizujú návrhy podľa tohto odseku vrátane prípadov, keď neboli predložené žiadne návrhy, a schvália ich.
5.  
Každý regulačný orgán alebo prípadne agentúra schváli podmienky alebo metodiky používané na výpočet alebo stanovenie jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov, ktoré vypracovali PPS a NEMO. Sú zodpovedné za schválenie podmienok alebo metodík uvedených v odsekoch 6, 7 a 8. Pred schválením podmienok alebo metodík agentúra alebo príslušné regulačné orgány v prípade potreby zrevidujú návrhy po konzultácii s príslušnými PPS alebo NEMO s cieľom zabezpečiť, aby boli v súlade s účelom tohto nariadenia a prispievali k integrácii trhu, nediskriminácii, účinnej hospodárskej súťaži a riadnemu fungovaniu trhu.
6.  

Schváleniu agentúrou podliehajú tieto návrhy podmienok alebo metodík a akékoľvek ich zmeny:

a) 

plán spoločného výkonu funkcií MCO v súlade s článkom 7 ods. 3;

b) 

regióny výpočtu kapacity v súlade s článkom 15 ods. 1;

c) 

metodika poskytovania údajov o výrobe a zaťažení v súlade s článkom 16 ods. 1;

d) 

metodika spoločného sieťového modelu v súlade s článkom 17 ods. 1;

e) 

návrh harmonizovanej metodiky výpočtu kapacity v súlade s článkom 21 ods. 4;

f) 

záložná metodika v súlade s článkom 36 ods. 3;

g) 

algoritmus predložený organizátormi NEMO v súlade s článkom 37 ods. 5 vrátane súborov požiadaviek prevádzkovateľov PPS a organizátorov NEMO na vypracovanie algoritmu v súlade s článkom 37 ods. 1;

h) 

produkty, ktoré môžu NEMO zohľadniť v rámci procesu jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov v súlade s článkami 40 a 53;

i) 

maximálne a minimálne ceny v súlade s článkom 41 ods. 1 a článkom 54 ods. 2;

j) 

metodika oceňovania vnútrodennej kapacity, ktorá má byť vypracovaná v súlade s článkom 55 ods. 1;

k) 

čas otvorenia vnútrodenného medzioblastného trhu a čas uzávierky vnútrodenného medzioblastného trhu v súlade s článkom 59 ods. 1;

l) 

konečný termín dennej garantovateľnosti v súlade s článkom 69;

m) 

metodika rozdelenia príjmu z preťaženia v súlade s článkom 73 ods. 1

7.  

Schváleniu všetkými regulačnými orgánmi dotknutého regiónu podliehajú tieto návrhy podmienok alebo metodík a akékoľvek ich zmeny:

a) 

spoločná metodika výpočtu kapacity v súlade s článkom 20 ods. 2;

b) 

rozhodnutia o zavedení a o odklade zavedenia výpočtu kapacity na základe toku v súlade s článkom 20 ods. 2 až 6 a o výnimkách v súlade s článkom 20 ods. 7;

c) 

metodika koordinovaného redispečingu a protiobchodu v súlade s článkom 35 ods. 1;

d) 

spoločné metodiky výpočtu plánovaných výmen v súlade s článkom 43 ods. 1 a článkom 56 ods. 1;

e) 

núdzové postupy v súlade s článkom 44;

f) 

doplnkové regionálne aukcie v súlade s článkom 63 ods. 1;

g) 

podmienky poskytovania explicitného prideľovania v súlade s článkom 64 ods. 2;

h) 

metodika zdieľania nákladov na redispečing a protiobchod v súlade s článkom 74 ods. 1

8.  

Jednotlivému schváleniu každým regulačným orgánom alebo iným príslušným orgánom dotknutých členských štátov podliehajú tieto podmienky alebo metodiky a akékoľvek ich zmeny:

a) 

prípadne určenie a zrušenie alebo pozastavenie určenia NEMO v súlade s článkom 4 ods. 2, 8 a 9;

b) 

ak je to uplatniteľné, poplatky alebo metodiky používané na výpočet poplatkov NEMO súvisiacich s obchodovaním na denných a vnútrodenných trhoch v súlade s článkom 5 ods. 1;

c) 

návrhy jednotlivých PPS na preskúmanie usporiadania ponukovej oblasti v súlade s článkom 32 ods. 1 písm. d);

d) 

prípadne návrh na prideľovanie medzioblastnej kapacity a ďalšie opatrenia v súlade s článkami 45 a 57;

e) 

náklady na prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia v súlade s článkami 75 až 79;

f) 

prípadne zdieľanie regionálnych nákladov týkajúcich sa jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov v súlade s článkom 80 ods. 4

9.  
Návrhy podmienok alebo metodík musia zahŕňať navrhovaný časový plán na ich zavedenie a opis ich očakávaného vplyvu na ciele tohto nariadenia. Návrhy podmienok alebo metodík, ktoré podliehajú schváleniu viacerými regulačnými orgánmi v súlade s odsekom 7, sa predložia agentúre do jedného týždňa od ich predloženia regulačným orgánom. Návrhy podmienok alebo metodík, ktoré podliehajú schváleniu jedným regulačným orgánom v súlade s odsekom 8, sa môžu predložiť agentúre do jedného mesiaca od ich predloženia podľa uváženia regulačného orgánu, pričom ak sa agentúra domnieva, že návrh má cezhraničný vplyv, predložia sa na žiadosť agentúry na informačné účely v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/942. Na žiadosť príslušných regulačných orgánov agentúra vydá do troch mesiacov stanovisko k návrhom podmienok alebo metodík.
10.  
Ak si schválenie podmienok alebo metodík v súlade s odsekom 7 alebo zmena v súlade s odsekom 12 vyžaduje rozhodnutie viac ako jedného regulačného orgánu, príslušné regulačné orgány sa radia, úzko spolupracujú a navzájom sa koordinujú, aby dospeli k dohode. Príslušné regulačné orgány prípadne zohľadnia stanovisko agentúry. Regulačné orgány alebo agentúra, ak je na to príslušná, prijímajú rozhodnutia týkajúce sa predložených podmienok alebo metodík v súlade s odsekmi 6, 7 a 8 do šiestich mesiacov po doručení podmienok alebo metodík agentúre alebo regulačnému orgánu prípadne poslednému dotknutému regulačnému orgánu. Táto lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď bol návrh predložený agentúre v súlade s odsekom 6, poslednému dotknutému regulačnému orgánu v súlade s odsekom 7 alebo prípadne regulačnému orgánu v súlade s odsekom 8.
11.  
Ak regulačné orgány neboli schopné dosiahnuť dohodu v lehote uvedenej v odseku 10 alebo na ich spoločnú žiadosť alebo na žiadosť agentúry podľa článku 5 ods. 3 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) 2019/942, agentúra prijme rozhodnutie týkajúce sa predložených návrhov podmienok alebo metodík do šiestich mesiacov v súlade s článkom 5 ods. 3 a článkom 6 ods. 10 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) 2019/942.
12.  
V prípade, že agentúra alebo všetky príslušné regulačné orgány spoločne alebo príslušný regulačný orgán požiada o zmenu pred schválením podmienok alebo metodík predložených v súlade s odsekmi 6, 7 a 8, príslušní PPS alebo NEMO predložia návrh zmenených podmienok alebo metodík na schválenie do dvoch mesiacov od žiadosti agentúry alebo príslušných regulačných orgánov alebo príslušného regulačného orgánu. Agentúra alebo príslušné regulačné orgány alebo príslušný regulačný orgán rozhodnú o zmenených podmienkach alebo metodikách do dvoch mesiacov od ich predloženia. Ak príslušné regulačné orgány neboli schopné dosiahnuť dohodu o podmienkach alebo metodikách podľa odseku 7 v lehote dvoch mesiacov alebo na ich spoločnú žiadosť alebo na žiadosť agentúry podľa článku 5 ods. 3 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) 2019/942, agentúra prijme rozhodnutie týkajúce sa zmenených podmienok alebo metodík do šiestich mesiacov v súlade s článkom 5 ods. 3 a článkom 6 ods. 10 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) 2019/942. Ak príslušní PPS alebo NEMO nepredložia návrh zmenených podmienok alebo metodík, uplatňuje sa postup stanovený v odseku 4 tohto článku.
13.  
Ak sú agentúra alebo všetky príslušné regulačné orgány spoločne alebo príslušný regulačný orgán zodpovední za prijatie podmienok alebo metodík v súlade s odsekmi 6, 7 a 8, môžu požiadať o návrhy na zmenu týchto podmienok alebo metodík a určiť lehotu na predloženie týchto návrhov. PPS alebo NEMO zodpovední za vypracovanie návrhu podmienok alebo metodík môžu navrhnúť zmeny regulačným orgánom a agentúre.

Návrhy na zmenu podmienok alebo metodík sa predložia na účely konzultácií v súlade s postupom stanoveným v článku 12 a schvália sa v súlade s postupom stanoveným v tomto článku.

14.  
PPS a NEMO zodpovední za stanovenie podmienok alebo metodík v súlade s týmto nariadením ich uverejnia na internete po schválení agentúrou alebo príslušnými regulačnými orgánmi alebo, ak takýto súhlas nie je potrebný, po ich stanovení, okrem prípadov, keď sa takéto informácie považujú za dôverné v súlade s článkom 13.

▼B

Článok 10

Každodenný chod jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov

Prevádzkovatelia PPS a organizátori NEMO spoločne organizujú každodenný chod jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov. Zúčastňujú sa na pravidelných stretnutiach, na ktorých diskutujú a rozhodujú o každodenných operatívnych záležitostiach Prevádzkovatelia PPS a organizátori NEMO prizývajú na tieto stretnutia agentúru a Komisiu ako pozorovateľov a uverejňujú z nich stručné zápisnice.

Článok 11

Účasť zainteresovaných subjektov

Agentúra v úzkej spolupráci s ENTSO pre elektrinu organizuje účasť zainteresovaných subjektov, pokiaľ ide o jednotné prepojenie denných a vnútrodenných trhov a ďalšie aspekty vykonávania tohto nariadenia. V tejto súvislosti ide o pravidelné stretnutia so zainteresovanými subjektmi s cieľom identifikovať problémy a navrhnúť zlepšenia najmä v oblasti jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov. Takéto stretnutia nie sú náhradou konzultácií so zainteresovanými subjektmi podľa článku 12.

Článok 12

Konzultácie

1.  
Prevádzkovatelia PPS a organizátori NEMO zodpovední za predkladanie návrhov podmienok alebo metodík alebo ich zmien v súlade s týmto nariadením vedú konzultácie so zainteresovanými subjektmi vrátane príslušných orgánov každého členského štátu, pokiaľ ide o pripravované návrhy podmienok alebo metodík, a to v prípadoch, v ktorých sa to výslovne stanovuje v tomto nariadení. Tieto konzultácie trvajú najmenej jeden mesiac.
2.  
Návrhy podmienok alebo metodík, ktoré predložili prevádzkovatelia PPS a organizátori NEMO na úrovni Únie, sa zverejňujú a predkladajú na konzultáciu na úrovni Únie. Návrhy predložené prevádzkovateľmi PPS a organizátormi NEMO na regionálnej úrovni sa predkladajú na konzultácie prinajmenšom na regionálnej úrovni. Strany predkladajúce návrhy na bilaterálnej alebo multilaterálnej úrovni vedú konzultácie prinajmenšom s dotknutými členskými štátmi.
3.  
Subjekty zodpovedné za návrh podmienok alebo metodík riadnym spôsobom zohľadňujú názory zúčastnených strán vyplývajúce z konzultácií uskutočnených v súlade s odsekom 1, a to ešte pred ich predložením regulačnému orgánu na schválenie, ak sa to vyžaduje v súlade s článkom 9, alebo pred uverejnením vo všetkých ostatných prípadoch. Vo všetkých prípadoch sa v rámci predkladania návrhov vypracujú jednoznačné a spoľahlivé dôvody pre začlenenie alebo nezačlenenie názorov vyplývajúcich z konzultácií a včas sa uverejnia, a to ešte pred uverejnením návrhu podmienok alebo metodík, alebo zároveň s týmto uverejnením.

Článok 13

Povinnosť zachovávania dôvernosti

1.  
Na každú dôvernú informáciu prijatú, vymenenú alebo zaslanú podľa tohto nariadenia sa vzťahujú podmienky zachovávania služobného tajomstva uvedené v odsekoch 2, 3 a 4.
2.  
Povinnosť zachovávania služobného tajomstva sa vzťahuje na všetky osoby, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia.
3.  
Dôverné informácie prijaté osobami uvedenými v odseku 2 pri plnení ich povinností sa nesmú poskytovať žiadnej inej osobe ani orgánu bez toho, aby tým boli dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahujú vnútroštátne právne predpisy, iné ustanovenia tohto nariadenia alebo iné príslušné právne predpisy Únie.
4.  
Bez toho, aby boli dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahujú vnútroštátne právne predpisy, regulačné orgány, subjekty alebo osoby, ktoré prijímajú dôverné informácie podľa tohto nariadenia, ich môžu použiť iba na výkon svojich funkcií podľa tohto nariadenia.HLAVA II

POŽIADAVKY NA PODMIENKY A METODIKY TÝKAJÚCE SA PRIDEĽOVANIA KAPACITY A RIADENIA PREŤAŽENIAKAPITOLA 1

Výpočet kapacityOddiel 1

Všeobecné požiadavky

Článok 14

Časové rámce výpočtu kapacity

1.  

Všetci PPS vypočítavajú medzioblastnú kapacitu prinajmenšom pre tieto časové rámce:

a) 

deň vopred pre denný trh;

b) 

v rámci dňa pre vnútrodenný trh.

2.  
Pre časový rámec denného trhu sa vypočítavajú jednotlivé hodnoty medzioblastnej kapacity pre každý denný obchodný interval. Pre časový rámec vnútrodenného trhu sa vypočítavajú jednotlivé hodnoty medzioblastnej kapacity pre každý zostávajúci vnútrodenný obchodný interval.
3.  
V prípade časového rámca denného trhu je výpočet kapacity založený na najnovších dostupných informáciách. Aktualizácia informácií pre časový rámec denného trhu sa nesmie začať skôr ako dva dni pred dňom dodávky o 15:00 trhového času.
4.  
Všetci PPS v každom regióne výpočtu kapacity musia zabezpečiť prepočítanie medzioblastnej kapacity v časovom rámci vnútrodenného trhu na základe najnovších dostupných informácií. Pokiaľ ide o frekvenciu tohto prepočítania, musí sa zohľadniť efektívnosť a prevádzková bezpečnosť.

Článok 15

Regióny výpočtu kapacity

1.  
Do troch mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia všetci PPS spoločne vypracujú spoločný návrh týkajúci sa určenia regiónov výpočtu kapacity. Tento návrh podlieha konzultáciám v súlade s článkom 12.
2.  

V návrhu uvedenom v odseku 1 musia byť vymedzené hranice ponukových oblastí pridelené PPS, ktorí sú členmi každého regiónu výpočtu kapacity. Pritom musia byť splnené tieto požiadavky:

a) 

návrh musí prihliadať na regióny stanovené v bode 3.2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 714/2009;

b) 

každá hranica ponukovej oblasti prípadne dve samostatné hranice ponukovej oblasti, cez ktorú existuje prepojenie medzi dvoma ponukovými oblasťami, sa priradia k jednému regiónu výpočtu kapacity;

c) 

k všetkým regiónom výpočtu kapacity sa priradia prinajmenšom tie PPS, ktoré v nich majú hranice ponukovej oblasti.

3.  

Regióny výpočtu kapacity, v ktorých sa uplatňuje prístup na základe toku, sa zlúčia do jedného regiónu výpočtu kapacity, ak sú splnené tieto kumulatívne podmienky:

a) 

ich prenosové sústavy sú vzájomne priamo prepojené;

b) 

sú súčasťou tej istej oblasti jednotného prepojenia denných alebo vnútrodenných trhov;

c) 

zlúčiť ich je efektívnejšie ako ponechať ich oddelené. Príslušné regulačné orgány môžu požiadať dotknuté PPS o spoločnú analýzu nákladov a prínosov na posúdenie efektívnosti zlúčenia.Oddiel 2

Spoločný sieťový model

Článok 16

Metodika poskytovania údajov o výrobe a zaťažení

1.  
Do 10 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia všetci PPS spoločne vypracujú návrh jednotnej metodiky na dodanie údajov o výrobe a zaťažení potrebných na zriadenie spoločného sieťového modelu, ktorý je predmetom konzultácií v súlade s článkom 12. Návrh musí zahŕňať dôvody požadovania informácií na základe cieľov tohto nariadenia.
2.  
V návrhu metodiky poskytovania údajov o výrobe a zaťažení sa musí podrobne uvádzať, ktoré výrobné bloky a jednotky zaťaženia sú povinné poskytovať informácie svojim príslušným PPS na účely výpočtu kapacity.
3.  

V návrhu metodiky poskytovania údajov o výrobe a zaťažení sa musia uvádzať podrobné informácie, ktoré majú poskytovať výrobné bloky a jednotky zaťaženia PPS. Tieto informácie zahŕňajú prinajmenšom:

a) 

informácie týkajúce sa ich technických vlastností;

b) 

informácie týkajúce sa dostupnosti výrobných blokov a jednotiek zaťaženia;

c) 

informácie týkajúce sa plánovania prevádzky výrobných blokov;

d) 

príslušné dostupné informácie týkajúce sa dispečingu výrobných blokov.

4.  
Metodika musí pre výrobné bloky a jednotky zaťaženia stanoviť lehoty uplatniteľné na poskytovanie informácií uvedených v odseku 3.
5.  
Každý PPS využíva informácie uvedené v odseku 3 a zdieľa ich s ostatnými PPS. Informácie uvedené v odseku 3 písm. d) sa používajú iba na účely výpočtu kapacity.
6.  

Najneskôr do dvoch mesiacov po schválení metodiky poskytovania údajov o jednotkách výroby a zaťaženia všetkými regulačnými orgánmi musí ENTSO pre elektrinu uverejniť:

a) 

zoznam subjektov povinných poskytovať informácie PPS;

b) 

zoznam s informáciami uvedenými v odseku 3, ktoré sa musia poskytovať;

c) 

lehoty na poskytovanie informácií.

Článok 17

Metodika spoločného sieťového modelu

1.  
Do 10 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia všetci PPS spoločne vypracujú návrh metodiky spoločného sieťového modelu. Tento návrh podlieha konzultáciám v súlade s článkom 12.
2.  

Metodika spoločného sieťového modelu musí umožniť zriadenie spoločného sieťového modelu. Musí zahŕňať minimálne tieto prvky:

a) 

určenie scenárov v súlade s článkom 18;

b) 

vymedzenie jednotlivých sieťových modelov v súlade s článkom 19;

c) 

opis procesu zlúčenia individuálnych sieťových modelov do spoločného sieťového modelu.

Článok 18

Scenáre

1.  
Všetci PPS spoločne vypracujú spoločné scenáre pre každý časový rámec výpočtu kapacity uvedený v článku 14 ods. 1 písm. a) a b). Tieto spoločné scenáre sa použijú na opísanie konkrétnej predpokladanej situácie z hľadiska výroby, zaťaženia a topológie siete pre prenosovú sústavu v spoločnom sieťovom modeli.
2.  
Pre obchodný interval sa vypracuje jeden scenár v prípade časového rámca výpočtu dennej a vnútrodennej kapacity.
3.  
Pre každý scenár vypracujú spoločne všetci PPS spoločné pravidlá na určenie čistej pozície v každej ponukovej oblasti a toku pre každé vedenie jednosmerného prúdu. Tieto spoločné pravidlá musia byť založené na najlepšej prognóze čistej pozície pre každú ponukovú oblasť a na najlepšej prognóze tokov v každom vedení jednosmerného prúdu pre každý scenár a musia zahŕňať celkovú rovnováhu medzi zaťažením a výrobou v prenosovej sústave v rámci Únie. Pri určovaní scenárov nie je prípustná žiadna diskriminácia interných výmen alebo výmen medzi oblasťami v súlade s bodom 1.7 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 714/2009.

Článok 19

Individuálny sieťový model

1.  

Pre každú ponukovú oblasť a pre každý scenár:

a) 

všetci PPS v ponukovej oblasti musia spoločne poskytnúť jeden individuálny sieťový model, ktorý je v súlade s článkom 18 ods. 3; alebo

b) 

každý PPS v ponukovej oblasti musí poskytnúť individuálny sieťový model pre svoju regulačnú oblasť za predpokladu, že súčet čistých pozícií v regulačných oblastiach vrátane prepojení, ktoré sa vzťahujú na ponukovú oblasť, je v súlade s článkom 18 ods. 3

2.  
Každý individuálny sieťový model musí predstavovať najlepšiu možnú prognózu podmienok prenosovej sústavy pre každý scenár stanovený PPS v čase vytvorenia individuálneho sieťového modelu.
3.  
Individuálne sieťové modely musia pokrývať všetky prvky prenosovej sústavy, ktoré sú použité v regionálnej analýze prevádzkovej bezpečnosti pre príslušný časový rámec.
4.  
Všetci PPS v maximálnej možnej miere zosúladia spôsob tvorby individuálnych sieťových modelov.
5.  
Každý PPS musí v individuálnom sieťovom modeli poskytnúť všetky potrebné údaje, aby bolo možné v ustálenom stave vykonávať analýzy toku činného a jalového výkonu a napätia.
6.  
V prípade potreby a po dohode medzi všetkými PPS v rámci regiónu výpočtu kapacity si všetci PPS v danom regióne výpočtu kapacity navzájom vymieňajú údaje na účely analýzy stability napätia a analýzy dynamickej stability.Oddiel 3

Metodiky výpočtu kapacity

Článok 20

Zavedenie metodiky výpočtu kapacity na základe toku

1.  
V prípade časového rámca denného trhu a časového rámca vnútrodenného trhu sa ako prístup použitý v spoločných metodikách výpočtu kapacity uplatňuje prístup na základe toku okrem prípadov, keď je splnená požiadavka odseku 7.
2.  
Najneskôr 10 mesiacov po schválení návrhu regiónu výpočtu kapacity v súlade s článkom 15 ods. 1 všetci PPS v každom regióne výpočtu kapacity predložia návrh spoločnej metodiky koordinovaného výpočtu kapacity pre príslušný región. Tento návrh podlieha konzultáciám v súlade s článkom 12. K návrhu metodiky výpočtu kapacity v regiónoch podľa tohto odseku v regiónoch výpočtu kapacity založených na regiónoch „severozápadnej Európy“ a „strednej a východnej Európy“ vymedzených v bode 3.2 písm. b) a d) prílohy I k nariadeniu (ES) č. 714/2009, ako aj v regiónoch uvedených v odseku 3 a 4, musí byť doplnený spoločný rámec pre koordináciu a kompatibilitu metodík na základe toku v rámci regiónov, ktorý sa má vypracovať v súlade s odsekom 5.
3.  
PPS z regiónu výpočtu kapacity, do ktorého je zahrnuté Taliansko podľa vymedzenia v bode 3.2 písm. c) prílohy I k nariadeniu (ES) č. 714/2009, môžu predĺžiť lehotu bez toho, aby bola dotknutá povinnosť v odseku 1 týkajúca sa predloženia návrhu spoločnej metodiky koordinovaného výpočtu kapacity s použitím prístupu na základe toku pre príslušný región podľa odseku 2, a to až na šesť mesiacov po tom, čo Švajčiarsko pristúpi k jednotnému prepojeniu denných trhov. V návrhu nemusia byť zahrnuté hranice ponukových oblastí v Taliansku a medzi Talianskom a Gréckom.
4.  
Najneskôr šesť mesiacov po tom, čo sa prinajmenšom všetky zmluvné strany Energetického spoločenstva JVE (Juhovýchodná Európa) zúčastnia na jednotnom prepojení denných trhov, PPS prinajmenšom z Chorvátska, Rumunska, Bulharska a Grécka predložia spoločne návrh na zavedenie spoločnej metodiky výpočtu kapacity s použitím prístupu na základe toku pre časový rámec denného a vnútrodenného trhu. V návrhu sa musí stanoviť dátum zavedenia spoločnej metodiky výpočtu kapacity s použitím prístupu na základe toku, ktorý nesmie byť neskôr ako dva roky potom, čo sa všetky zmluvné strany Energetického spoločenstva JVE zúčastnili na jednotnom prepojení denných trhov. PPS z členských štátov, ktoré majú hranice s inými regiónmi, sa vyzývajú na pristúpenie k iniciatívam na zavedenie spoločnej metodiky výpočtu kapacity na základe toku s týmito regiónmi.
5.  
V čase, keď sa v dvoch alebo viacerých susedných regiónoch výpočtu kapacity v tej istej synchrónnej oblasti zavedie metodika výpočtu kapacity s použitím prístupu na základe toku pre časový rámec denného alebo vnútrodenného trhu, považujú sa na tento účel za jeden región a PPS z tohto regiónu predložia do šiestich mesiacov návrh uplatňovania spoločnej metodiky výpočtu kapacity s použitím prístupu na základe toku pre časový rámec denného alebo vnútrodenného trhu. V tomto návrhu sa musí stanoviť dátum zavedenia spoločnej metodiky medziregionálneho výpočtu kapacity, ktorý nesmie nastať neskôr ako 12 mesiacov po zavedení prístupu na základe toku v týchto regiónoch v prípade metodiky pre časový rámec denného trhu a 18 mesiacov v prípade metodiky pre časový rámec vnútrodenného trhu. Lehoty uvedené v tomto odseku možno prispôsobiť v súlade s odsekom 6.

Metodika v tých dvoch regiónoch výpočtu kapacity, ktoré iniciovali vypracovanie spoločnej metodiky výpočtu kapacity, môže byť zavedená ako prvá predtým, než sa vypracuje spoločná metodika výpočtu kapacity s akýmkoľvek ďalším regiónom výpočtu kapacity.

6.  
Ak príslušní PPS preukážu, že uplatňovanie spoločných metodík na základe toku v súlade s odsekmi 4 a 5 by ešte nebolo efektívnejšie za predpokladu rovnakej úrovne prevádzkovej bezpečnosti, môžu spoločne požiadať príslušné regulačné orgány o predĺženie lehôt.
7.  
PPS môžu spoločne požiadať príslušné regulačné orgány o uplatňovanie prístupu založeného na koordinovanej čistej prenosovej kapacite v iných regiónoch a na iných hraniciach ponukových oblastí, aké sa uvádzajú v odsekoch 2 až 4, ak príslušní PPS preukážu, že uplatňovanie prístupu metodiky výpočtu kapacity s použitím prístupu na základe toku by ešte nebolo efektívnejšie v porovnaní s prístupom založeným na koordinovanej čistej prenosovej kapacite a za predpokladu tej istej úrovne prevádzkovej bezpečnosti v dotknutom regióne.
8.  
Na to, aby sa účastníci trhu mohli prispôsobiť akejkoľvek zmene, pokiaľ ide o prístup k výpočtu kapacity, musia príslušní PPS vykonať skúšku nového prístupu súčasne popri existujúcom prístupe a zapojiť do nej účastníkov trhu v období najneskôr šesť mesiacov pred predložením návrhu na zmenu ich prístupu k výpočtu kapacity.
9.  
PPS v každom regióne výpočtu kapacity, v ktorom sa uplatňuje prístup založený na toku, zriadia a sprístupnia nástroj, ktorý umožní účastníkom trhu vyhodnotiť vzájomný vzťah medzi medzioblastnými kapacitami a medzioblastnými výmenami medzi ponukovými oblasťami.

Článok 21

Metodika výpočtu kapacity

1.  

Návrh metodiky spoločného výpočtu kapacity pre región výpočtu kapacity vymedzený v súlade s článkom 20 ods. 2 musí obsahovať minimálne tieto prvky pre každý časový rámec výpočtu kapacity:

a) 

metodiky na výpočet vstupných údajov pre výpočet kapacity, ktoré musia zahŕňať tieto parametre:

i) 

metodiku na určenie spoľahlivostnej rezervy v súlade s článkom 22;

ii) 

metodiky na určenie limitov prevádzkovej bezpečnosti, nepredvídaných udalostí relevantných pre výpočet kapacity a obmedzenia pri prideľovaní, ktoré sa môžu uplatniť v súlade s článkom 23;

iii) 

metodiku na určenie kľúča rozloženia výroby v súlade s článkom 24;

iv) 

metodiku na určenie nápravných opatrení, ktoré sa majú zohľadňovať pri výpočte kapacity v súlade s článkom 25;

b) 

podrobný opis prístupu k výpočtu kapacity, ktorý musí zahŕňať tieto prvky:

i) 

matematický opis použitých prístupov k výpočtu kapacity s odlišnými vstupnými údajmi pre výpočet kapacity;

ii) 

pravidlá na zabránenie neprimeranému rozlišovaniu medzi internými výmenami a výmenami medzi oblasťami s cieľom zabezpečiť súlad s bodom 1.7 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 714/2009;

iii) 

pravidlá prípadného zohľadnenia predtým pridelenej medzioblastnej kapacity;

iv) 

pravidlá týkajúce sa úpravy tokov energie na kritických prvkoch siete alebo medzioblastnej kapacity v dôsledku nápravných opatrení v súlade s článkom 25;

v) 

v prípade prístupu na základe toku matematický opis výpočtu distribučných faktorov prenosu energie a výpočtu dostupných rezerv na kritických prvkoch siete;

vi) 

v prípade prístupu založeného na koordinovanej čistej kapacite prenosu, pravidlá na výpočet medzioblastnej kapacity vrátane pravidiel efektívneho spoločného využívania možností toku energie na kritických prvkoch siete medzi hranicami rôznych ponukových oblastí;

vii) 

v prípade, že toky energie na kritických prvkoch siete sú ovplyvnené výmenami energie medzi oblasťami v rôznych regiónoch výpočtu kapacity, pravidlá spoločného využívania možností toku energie na kritických prvkoch siete medzi rôznymi regiónmi výpočtu kapacity s cieľom spracovať tieto toky;

c) 

metodiku na validáciu medzioblastnej kapacity v súlade s článkom 26.

2.  
V prípade časového rámca pre výpočet vnútrodennej kapacity sa musí v metodike výpočtu kapacity uvádzať aj frekvencia prehodnotenia kapacity v súlade s článkom 14 ods. 4, pričom sa uvedú dôvody zvolenej frekvencie.
3.  
Metodika výpočtu kapacity musí obsahovať núdzový postup pre prípad, že prvotný výpočet kapacity neviedol k žiadnemu výsledku.
4.  
Všetci PPS v každom regióne výpočtu kapacity musia, pokiaľ je to možné, používať harmonizované vstupné údaje pre výpočet kapacity. Do 31. decembra 2020 musia všetky regióny používať harmonizovanú metodiku výpočtu kapacity, v ktorej sa najmä stanovuje harmonizovaná metodika výpočtu kapacity pre prístup založený na toku a pre prístup koordinovanej čistej kapacity prenosu. Harmonizácia metodiky výpočtu kapacity musí podliehať posúdeniu účinnosti, pokiaľ ide o harmonizáciu metodík založených na toku a metodík koordinovanej čistej kapacity prenosu, ktoré zabezpečujú tú istú úroveň prevádzkovej bezpečnosti. Všetci PPS predložia toto posúdenie s návrhom na prechod na harmonizovanú metodiku výpočtu kapacity všetkým regulačným orgánom do 12 mesiacov potom, čo sa najmenej v dvoch regiónoch výpočtu kapacity zaviedla spoločná metodika výpočtu kapacity v súlade s článkom 20 ods. 5

Článok 22

Metodika na určenie spoľahlivostnej rezervy

1.  
Návrh spoločnej metodiky výpočtu kapacity musí zahŕňať metodiku na určenie spoľahlivostnej rezervy. Metodika na určenie spoľahlivostnej rezervy pozostáva z dvoch krokov. V prvom kroku príslušní PPS vypracujú odhad pravdepodobnostného rozdelenia odchýlok medzi očakávanými tokmi energie v čase výpočtu kapacity a uskutočnenými tokmi energie v reálnom čase. V druhom kroku sa vypočíta spoľahlivostná rezerva odvodením hodnôt z pravdepodobnostného rozdelenia.
2.  

Metodikou na určenie spoľahlivostnej rezervy sa stanovia zásady výpočtu pravdepodobnostného rozdelenia odchýlok medzi očakávanými tokmi elektriny v čase výpočtu kapacity a uskutočnených tokov energie v reálnom čase a určia sa neistoty, ktoré sa majú zohľadňovať pri výpočte. Pri určovaní týchto neistôt sa musia v metodike zohľadniť najmä:

a) 

neúmyselné odchýlky fyzických tokov elektriny v rámci obchodného intervalu spôsobené reguláciou tokov elektriny v rámci regulačných oblastí a medzi nimi na účely udržania konštantnej frekvencie;

b) 

neistoty, ktoré by mohli ovplyvniť výpočet kapacity a ktoré by sa mohli vyskytnúť v období medzi časovým rámcom výpočtu kapacity a reálnym časom, pokiaľ ide o sledovaný obchodný interval.

3.  
V metodike na určenie spoľahlivostnej rezervy musia PPS stanoviť aj spoločné harmonizované zásady pre odvodenie spoľahlivostnej rezervy z pravdepodobnostného rozdelenia.
4.  
Na základe metodiky prijatej v súlade s odsekom 1 PPS stanovia spoľahlivostnú rezervu pri dodržaní limitov prevádzkovej bezpečnosti a pri zohľadnení neistôt medzi časovým rámcom výpočtu kapacity a reálnym časom, ako aj nápravných opatrení dostupných po výpočte kapacity.
5.  
Pre každý časový rámec výpočtu kapacity príslušní PPS určia spoľahlivostnú rezervu pre kritické prvky siete, pri ktorých sa uplatňuje prístup založený na toku, a pre medzioblastnú kapacitu, pri ktorých sa uplatňuje prístup založený na koordinovanej čistej kapacite prenosu.

Článok 23

Metodiky na určenie limitov prevádzkovej bezpečnosti, nepredvídaných udalostí a obmedzení pri prideľovaní

1.  
Každý PPS musí rešpektovať limity prevádzkovej bezpečnosti a nepredvídané udalosti použité v analýze prevádzkovej bezpečnosti.
2.  
Ak limity prevádzkovej bezpečnosti a nepredvídané udalosti použité pri výpočte kapacity nie sú rovnaké ako tie, ktoré sa použili v analýze prevádzkovej bezpečnosti, PPS opíšu v návrhu spoločnej metodiky výpočtu kapacity osobitné metódy a kritériá, ktoré použili na určenie limitov prevádzkovej bezpečnosti a nepredvídaných udalostí použitých pri výpočte kapacity.
3.  

Ak PPS uplatňujú obmedzenia pri prideľovaní, môžu pri ich stanovení použiť iba:

a) 

obmedzenia potrebné na udržiavanie prenosovej sústavy v rámci limitov prevádzkovej bezpečnosti, ktoré nie je možné efektívne previesť na maximálne toky na kritických prvkoch siete; alebo

b) 

obmedzenia určené na zvýšenie hospodárskeho prebytku jednotného prepojenia denných trhov alebo jednotného prepojenia vnútrodenných trhov.

Článok 24

Metodika pre kľúč rozloženia výroby

1.  
Návrh spoločnej metodiky výpočtu kapacity musí zahŕňať návrh metodiky na určenie spoločného kľúča rozloženia výroby pre každú ponukovú oblasť a scenár vypracovaný v súlade s článkom 18.
2.  
Kľúč rozloženia výroby predstavuje najlepšiu prognózu vzťahu zmeny čistej pozície v ponukovej oblasti a konkrétnej zmeny výroby alebo zaťaženia v spoločnom sieťovom modeli. Pri tejto prognóze sa využívajú najmä informácie z metodiky poskytovania údajov o výrobe a zaťažení.

Článok 25

Metodika nápravných opatrení pri výpočte kapacity

1.  
Každý PPS v každom regióne výpočtu kapacity jednotlivo určí dostupné nápravné opatrenia, ktoré sa musia zohľadniť pri výpočte kapacity, aby sa splnili ciele tohto nariadenia.
2.  
Každý PPS v rámci každého regiónu výpočtu kapacity koordinuje s ostatnými PPS v danom regióne použitie nápravných opatrení, ktoré sa majú zohľadniť pri výpočte kapacity, ako aj ich skutočné uplatňovanie v prevádzke v reálnom čase.
3.  
Aby bolo možné zohľadniť nápravné opatrenia pri výpočte kapacity, všetci PPS v každom regióne výpočtu kapacity sa dohodnú na použití nápravných bezpečnostných opatrení, ktoré si vyžadujú konanie viac ako jedného PPS.
4.  
Každý PPS musí zabezpečiť, aby sa nápravné opatrenia zohľadňovali pri výpočte kapacity pod podmienkou, že dostupné nápravné opatrenia zostávajúce po výpočte a prijaté spolu so spoľahlivostnou rezervou vymedzenou v článku 22 budú dostatočné na zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti.
5.  
Každý PPS musí zohľadňovať pri výpočte kapacity nápravné opatrenia bez nákladov.
6.  
Každý PPS musí zabezpečiť, aby nápravné opatrenia, ktoré sa majú zohľadňovať pri výpočte kapacity, boli rovnaké pre všetky časové rámce výpočtu kapacity, pri zohľadnení ich technickej dostupnosti pre každý časový rámec výpočtu kapacity.

Článok 26

Metodika validácie medzioblastnej kapacity

1.  
Každý PPS validuje medzioblastnú kapacitu relevantnú pre hranice ponukovej oblasti PPS alebo kritické sieťové prvky, ktorú zabezpečujú koordinovaní kalkulátori kapacity v súlade s článkami 27 až 31, a má právo na jej korekciu.
2.  
V prípade uplatnenia prístupu založeného na koordinovanej čistej kapacite prenosu musia všetci PPS v regióne výpočtu kapacity zahrnúť do metodiky výpočtu kapacity uvedenej v článku 21 pravidlo rozdelenia korekcie medzioblastnej kapacity medzi rôzne hranice ponukových oblastí.
3.  
Každý PPS môže znížiť medzioblastnú kapacitu počas validácie medzioblastnej kapacity uvedenej v odseku 1 z dôvodov prevádzkovej bezpečnosti.
4.  
Každý koordinovaný kalkulátor kapacity koordinuje počas výpočtu kapacity a validácie svoju činnosť so susednými koordinovanými kalkulátormi kapacity.
5.  
Každý koordinovaný kalkulátor kapacity podáva každé tri mesiace všetkým regulačným orgánom regiónu výpočtu kapacity správu o všetkých zníženiach realizovaných počas validácie medzioblastnej kapacity v súlade s odsekom 3. V tejto správe musí byť uvedené miesto a veľkosť všetkých znížení medzioblastnej kapacity, ako aj ich odôvodnenie.
6.  
Všetky regulačné orgány regiónu výpočtu kapacity rozhodnú o uverejnení celej správy uvedenej v odseku 5 alebo jej časti.Oddiel 4:

Postup výpočtu kapacity

Článok 27

Všeobecné ustanovenia

1.  
Najneskôr do šiestich mesiacov od prijatia rozhodnutí o metodike poskytovania údajov o výrobe a zaťažení uvedenej v článku 16 a o metodike spoločného sieťového modelu uvedenej v článku 17 všetci PPS zorganizujú proces zlúčenia jednotlivých sieťových modelov.
2.  
Najneskôr do štyroch mesiacov od prijatia rozhodnutia o metodikách výpočtu kapacity uvedených v článkoch 20 a 21 všetci PPS v každom regióne výpočtu kapacity spoločne zriadia funkcie koordinovaných kalkulátorov kapacity a stanovia pravidlá ich fungovania.
3.  
Všetci PPS z každého regiónu výpočtu kapacity preskúmajú každé dva roky kvalitu údajov predložených v rámci výpočtu kapacity ako súčasť dvojročnej správy o výpočte kapacity a prideľovaní vypracovanej v súlade s článkom 31.
4.  

Na základe najnovších dostupných informácií musia všetci PPS pravidelne a aspoň raz za rok preskúmať a aktualizovať:

a) 

limity prevádzkovej bezpečnosti, nepredvídané udalosti a obmedzenia pri prideľovaní používané pri výpočte kapacity;

b) 

pravdepodobnostné rozdelenie odchýlok medzi očakávanými tokmi energie v čase výpočtu kapacity a uskutočnenými tokmi energie v reálnom čase, používané na výpočet spoľahlivostnej rezervy;

c) 

nápravné opatrenia zohľadnené pri výpočte kapacity;

d) 

uplatňovanie metodík na určovanie kľúča rozloženia výroby, kritických prvkov siete a nepredvídaných udalosti uvedených v článkoch 22 až 24.

Článok 28

Vytvorenie spoločného sieťového modelu

1.  
Pre každý časový rámec výpočtu kapacity uvedený v článku 14 ods. 1 každý výrobný blok a jednotka zaťaženia podľa článku 16 poskytne údaje stanovené v metodike poskytovania údajov o výrobe a zaťažení PPS zodpovednému za príslušnú regulačnú oblasť v určených lehotách.
2.  
Každý výrobný blok a jednotka zaťaženia, ktorá poskytuje údaje podľa článku 16 ods. 3, poskytne súbor odhadovaných údajov, ktoré sú čo možno najviac spoľahlivé.
3.  
Pre každý časový rámec výpočtu kapacity musí každý PPS zriadiť individuálny sieťový model pre každý scenár v súlade s článkom 19 na účely zlúčenia jednotlivých sieťových modelov do spoločného sieťového modelu.
4.  
Každý PPS dodá PPS zodpovedným za zlúčenie jednotlivých sieťových modelov do spoločného sieťového modelu súbor čo možno najspoľahlivejších odhadovaných údajov vhodných pre každý jednotlivý sieťový model.
5.  
Pre každý časový rámec výpočtu kapacity sa musí vytvoriť jednotný spoločný sieťový model na úrovni Únie pre každý scenár, ako sa stanovuje v článku 18, a to zlúčením vstupných údajov od všetkých PPS uplatňujúcich postup výpočtu kapacity podľa odseku 3 tohto článku.

Článok 29

Regionálny výpočet medzioblastnej kapacity

1.  
Pre každý časový rámec výpočtu kapacity poskytne každý PPS koordinovaným kalkulátorom kapacity a všetkým ostatným PPS v danom regióne výpočtu kapacity tieto údaje: limity prevádzkovej bezpečnosti, kľúče rozloženia výroby, nápravné opatrenia, spoľahlivostné rezervy, obmedzenia pri prideľovaní a medzioblastnú kapacitu pridelenú v minulosti.
2.  
Každý koordinovaný kalkulátor kapacity musí vykonávať analýzu prevádzkovej bezpečnosti uplatňovaním limitov prevádzkovej bezpečnosti a s použitím spoločného sieťového modelu vytvoreného pre každý scenár v súlade s článkom 28 ods. 5
3.  

Pri výpočte medzioblastnej kapacity každý koordinovaný kalkulátor kapacity musí:

a) 

použiť kľúče rozloženia výroby na výpočet vplyvu zmien čistých pozícií v ponukovej oblasti a tokov na vedeniach jednosmerného prúdu;

b) 

nebrať do úvahy tie kritické prvky siete, ktoré nie sú výrazne ovplyvnené zmenami čistých pozícií v ponukovej oblasti podľa metodiky stanovenej v článku 21; a

c) 

zabezpečiť, aby všetky súbory čistých pozícií ponukovej oblasti a tokov na vedeniach jednosmerného prúdu nepresahujúce medzioblastnú kapacitu dodržiavali spoľahlivostné rezervy a limity prevádzkovej bezpečnosti v súlade s článkom 21 ods. 1 písm. a) bodmi i) a ii), a zohľadniť predtým pridelenú medzioblastnú kapacitu v súlade s článkom 21 ods. 1 písm. b) bodom iii).

4.  
Každý koordinovaný kalkulátor kapacity optimalizuje medzioblastnú kapacitu s použitím dostupných nápravných opatrení zohľadnených pri výpočte kapacity v súlade s článkom 21 ods. 1 písm. a) bodom iv).
5.  
Každý koordinovaný kalkulátor kapacity uplatňuje pravidlá spoločného využívania stanovené v súlade s článkom 21 ods. 1 písm. b) bodom vi).
6.  
Každý koordinovaný kalkulátor kapacity musí dodržiavať matematický opis použitej stratégie výpočtu kapacity ustanovenej v súlade s článkom 21 ods. 1 písm. b) bodom i).
7.  

Každý koordinovaný kalkulátor kapacity uplatňujúci prístup na základe toku musí:

a) 

používať údaje o limitoch prevádzkovej bezpečnosti na výpočet maximálnych tokov na kritických prvkoch siete;

b) 

používať spoločný sieťový model, kľúče rozloženia výroby a nepredvídané udalosti na výpočet distribučných faktorov prenosu energie;

c) 

musí používať distribučné faktory prenosu energie na výpočet tokov vzniknutých ako výsledok medzioblastnej kapacity, ktorá bola predtým pridelená v regióne výpočtu kapacity;

d) 

vypočítať toky na kritických prvkoch siete pre každý scenár (pri zohľadnení nepredvídaných udalostí), a upraviť ich za predpokladu žiadnych výmen energie medzi oblasťami v rámci regiónu výpočtu kapacity uplatňovaním pravidiel na zabránenie neprimeranej diskriminácie medzi internými výmenami energie a výmenami energie medzi oblasťami určených v súlade s článkom 21 ods. 1 písm. b) bod ii);

e) 

vypočítať dostupné rezervy na kritických prvkoch siete pri zohľadnení nepredvídaných udalostí, ktoré sa musia rovnať maximálnym tokom zníženým o upravené toky uvedené v písm. d), spoľahlivostné rezervy a toky vyplývajúce z predtým pridelenej medzioblastnej kapacity;

f) 

musí upraviť rezervy dostupné na kritických prvkoch siete alebo distribučné faktory prenosu energie s použitím dostupných nápravných opatrení, ktoré sa majú zohľadniť pri výpočte kapacity v súlade s článkom 25.

8.  

Každý koordinovaný kalkulátor kapacity, ktorý uplatňuje prístup založený na koordinovanej čistej prenosovej kapacite, musí:

a) 

používať spoločný sieťový model, kľúče rozloženia výroby a nepredvídané udalosti na výpočet maximálnej výmeny energie na hraniciach ponukovej oblasti, ktorá sa rovná maximálnej vypočítanej výmene medzi dvoma ponukovými oblasťami na oboch stranách hranice ponukovej oblasti pri dodržiavaní limitov prevádzkovej bezpečnosti;

b) 

upraviť maximálnu výmenu energie s použitím nápravných opatrení zohľadnených pri výpočte kapacity v súlade s článkom 25;

c) 

upraviť maximálnu výmenu energie s použitím pravidiel na zabránenie neprimeranej diskriminácii medzi internými výmenami energie a výmenami energie medzi oblasťami v súlade s článkom 21 ods. 1 písm. b) bodom ii);

d) 

uplatňovať pravidlá stanovené v súlade s článkom 21 ods. 1 písm. b) bodom vi) na účely účinného zdieľania možností toku energie na kritických prvkoch siete medzi hranicami rôznych ponukových oblasti;

e) 

vypočítať medzioblastnú kapacitu, ktorá sa musí rovnať maximálnej výmene energie upravenej o spoľahlivostnú rezervu a predtým pridelenú medzioblastnú kapacitu.

9.  
Každý koordinovaný kalkulátor kapacity musí spolupracovať so susednými koordinovanými kalkulátormi kapacity. Susediaci PPS zabezpečia takúto spoluprácu prostredníctvom výmeny a potvrdzovania informácií o miere vzájomnej závislosti s príslušnými regionálnymi koordinovanými kalkulátormi kapacity na účely výpočtu kapacity a validácie. Pred výpočtom kapacity poskytujú susediaci PPS informáciu o miere vzájomnej závislosti koordinovaným kalkulátorom kapacity. Posúdenie presnosti tejto informácie a korekčných opatrení sa zahrnie do dvojročných správ vypracovaných v súlade s článkom 31 tam, kde je to vhodné.
10.  

Každý koordinovaný kalkulátor kapacity stanoví:

a) 

parametre založené na toku pre každú ponukovú oblasť v rámci regiónu výpočtu kapacity, ak uplatňujú prístup založený na toku; alebo

b) 

hodnoty medzioblastnej kapacity pre každú hranicu ponukovej oblasti v rámci regiónu výpočtu kapacity, ak uplatňuje prístup založený na koordinovanej čistej kapacite prenosu.

11.  
Každý koordinovaný kalkulátor kapacity predloží každému PPS medzioblastnú kapacitu v rámci svojho regiónu na validáciu v súlade s článkom 21 ods. 1 písm. c).

Článok 30

Validácia a doručenie medzioblastnej kapacity

1.  
Každý PPS potvrdí výsledky regionálneho výpočtu kapacity na hraniciach svojej ponukovej oblasti alebo na kritických prvkoch siete v súlade s článkom 26.
2.  
Každý PPS zašle príslušným koordinovaným kalkulátorom kapacity a ostatným PPS príslušného regiónu výpočtu kapacity svoju validáciu kapacity a obmedzenia pri prideľovaní.
3.  
Každý koordinovaný kalkulátor kapacity poskytne validovanú medzioblastnú kapacitu a obmedzenia pri prideľovaní na účely prideľovania kapacity v súlade s článkami 46 a 58.Oddiel 5

Dvojročná správa o výpočte a pridelení kapacity

Článok 31

Dvojročná správa o výpočte a pridelení kapacity

1.  
Do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia ENTSO pre elektrinu vypracuje správu o výpočte a prideľovaní kapacity a predloží ju agentúre.
2.  
Na žiadosť agentúry ENTSO pre elektrinu každý druhý nasledujúci rok vypracuje správu o výpočte a prideľovaní kapacity a predloží ju agentúre.
3.  

Pre každú ponukovú oblasť, hranicu ponukovej oblasti a región výpočtu kapacity správa o výpočte a prideľovaní kapacity musí obsahovať aspoň tieto prvky:

a) 

použitú metódu výpočtu kapacity;

b) 

štatistické ukazovatele o spoľahlivostných rezervách;

c) 

štatistické ukazovatele o medzioblastnej kapacite vrátane prípadných obmedzení pri prideľovaní pre každý časový rámec výpočtu kapacity;

d) 

ukazovatele kvality informácií použitých pri výpočte kapacity;

e) 

prípadné navrhované opatrenia na zlepšenie výpočtu kapacity;

f) 

v prípade regiónov, kde sa uplatňuje prístup založený na koordinovanej čistej kapacite prenosu, analýzu toho, či podmienky uvedené v článku 20 ods. 7 sú naďalej splnené;

g) 

ukazovatele určené na hodnotenie a dlhodobejšie sledovanie účinnosti jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov a prípadne vrátane zlúčenia regiónov výpočtu kapacity v súlade s článkom 15 ods. 3;

h) 

odporúčania pre ďalší rozvoj jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov vrátane ďalšej harmonizácie metodík, postupov a riadiacich mechanizmov.

4.  
Po porade s agentúrou všetci PPS spoločne odsúhlasia štatistické a kvalitatívne ukazovatele pre správu. Pred odsúhlasením zo strany PPS alebo počas uplatňovania ukazovateľov si agentúra môže vyžiadať zmenu týchto ukazovateľov.
5.  
Agentúra rozhodne, či sa uverejní celá dvojročná správa alebo jej časť.KAPITOLA 2

Usporiadanie ponukovej oblasti

Článok 32

Preskúmanie existujúceho usporiadania ponukovej oblasti

1.  

Preskúmanie existujúceho usporiadania ponukovej oblasti môže začať:

a) 

agentúra v súlade s článkom 34 ods. 7;

b) 

viaceré regulačné orgány na základe odporúčania agentúry v súlade s článkom 34;

c) 

PPS v regióne výpočtu kapacity spolu so všetkými dotknutými PPS, ktorých regulačné oblasti vrátane spojovacích vedení sa nachádzajú v geografickej oblasti, v ktorej sa má posudzovať usporiadanie ponukovej oblasti v súlade s ods. 2 písm. a);

d) 

jeden samotný regulačný orgán alebo PPS so súhlasom svojho príslušného regulačného orgánu, pokiaľ ide o ponukové oblasti v rámci regulačnej oblasti PPS v prípade, že usporiadanie ponukovej oblasti má zanedbateľný vplyv na regulačné oblasti vrátane spojovacích vedení susediacich PPS a preskúmanie usporiadania ponukovej oblasti je nevyhnutné na zlepšenie účinnosti alebo na zachovanie prevádzkovej bezpečnosti;

e) 

členské štáty v regióne výpočtu kapacity.

2.  

Ak sa preskúmanie začalo v súlade s odsekom 1 písm. a), b), c) alebo e), subjekt, ktorý začal preskúmanie, stanoví:

a) 

geografickú oblasť, v ktorej má byť usporiadanie ponukovej oblasti predmetom posúdenia, a susedné geografické oblastí, v prípade ktorých sa musí zohľadniť vplyv;

b) 

zúčastnených PPS;

c) 

zúčastnené regulačné orgány.

3.  

Ak sa preskúmanie začne v súlade s odsekom 1 písm. d), uplatňujú sa tieto podmienky:

a) 

geografická oblasť, v ktorej je usporiadanie ponukovej oblasti predmetom posúdenia, sa obmedzí na regulačnú oblasť daného PPS vrátane spojovacích vedení;

b) 

PPS príslušnej regulačnej oblasti musí byť jediným PPS, ktorý sa zúčastňuje na preskúmaní;

c) 

príslušný regulačný orgán musí byť jediným regulačným orgánom, ktorý sa zúčastňuje na preskúmaní;

d) 

príslušný PPS prípadne regulačný orgán zašlú susediacim PPS a regulačným orgánom vzájomne dohodnuté predbežné oznámenie o začatí preskúmania spolu s uvedením dôvodov; a

e) 

určia sa podmienky preskúmania a uverejnia sa výsledky preskúmania, ako aj návrh pre príslušné regulačné orgány.

4.  

Postup preskúmania prebieha v dvoch krokoch.

a) 

V prvom kroku PPS zúčastnení na preskúmaní usporiadania ponukovej oblasti vypracujú metodiku a predpoklady, ktoré sa použijú v procese preskúmania, a navrhnú na posúdenie alternatívne usporiadania ponukovej oblasti.

Návrh metodiky, predpokladov, ako aj alternatívneho usporiadania ponukových oblastí, sa predložia zúčastneným regulačným orgánom, ktoré môžu do troch mesiacov požadovať koordinované zmeny.

b) 

V druhom kroku PPS, ktorí sa zúčastňujú na preskúmaní usporiadania ponukovej oblasti, musia:

i) 

posúdiť a porovnať súčasné usporiadanie ponukovej oblasti a všetky alternatívne usporiadania ponukovej oblasti na základe kritérií stanovených v článku 33;

ii) 

usporiadať konzultácie v súlade s článkom 12 a seminár o návrhoch alternatívnych usporiadaní ponukovej oblasti v porovnaní s existujúcim usporiadaním ponukovej oblasti, vrátane harmonogramov ich zavedenia s výnimkou prípadov, keď usporiadanie ponukovej oblasti má zanedbateľný vplyv na regulačnú oblasť susediacich PPS;

iii) 

predložiť zúčastneným členským štátom a zúčastneným regulačným orgánom spoločný návrh na zachovanie alebo zmenu usporiadania ponukovej oblasti do 15 mesiacov od rozhodnutia o začatí preskúmania.

c) 

Po doručení spoločného návrhu na zachovanie alebo zmenu usporiadania ponukovej oblasti v súlade s bodom iii) zúčastnené členské štáty alebo, ak tak členské štáty určia, regulačné orgány musia v lehote šiestich mesiacov dospieť k dohode o návrhu na zachovanie alebo zmenu usporiadania ponukovej oblasti.

5.  
Ak o to PPS požiadajú, NEMO alebo účastníci trhu poskytnú PPS, ktorí sa zúčastnili na preskúmaní ponukovej oblasti, informácie, ktoré im umožnia posúdiť usporiadania ponukovej oblasti. Tieto informácie si navzájom vymieňajú iba zúčastnení PPS, a to s jediným účelom posúdenia usporiadaní ponukovej oblasti.
6.  
Podnet na preskúmanie usporiadania ponukovej oblasti a jeho výsledky uverejní ENTSO pre elektrinu, alebo ak sa preskúmanie začalo v súlade s odsekom 1 písm. d), zúčastnený PPS.

Článok 33

Kritériá preskúmania usporiadania ponukovej oblasti

1.  

Ak sa preskúmanie usporiadania ponukových oblastí vykonáva v súlade s článkom 32, musia sa zohľadňovať aspoň tieto kritériá:

a) 

pokiaľ ide o bezpečnosť sietí:

i) 

schopnosť usporiadaní ponukovej oblasti zaručiť prevádzkovú bezpečnosť a bezpečnosť dodávok;

ii) 

miera neistoty pri výpočte medzioblastnej kapacity;

b) 

pokiaľ ide o celkovú efektívnosť trhu:

i) 

akékoľvek zvýšenie alebo zníženie ekonomickej efektívnosti vyplývajúce zo zmeny;

ii) 

efektívnosť trhu prinajmenšom vrátane nákladov na zabezpečenie garantovateľnosti kapacity, likvidity trhu, koncentrácie na trhu a trhovej sily, uľahčenia efektívnej hospodárskej súťaže, cenových signálov pre budovanie infraštruktúry, presnosti a spoľahlivosti cenových signálov;

iii) 

transakčné náklady a náklady na prechod vrátane nákladov na zmenu existujúcich zmluvných záväzkov, ktoré vznikli účastníkom trhu, organizátorom NEMO a prevádzkovateľom PPS;

iv) 

náklady na výstavbu novej infraštruktúry, ktorá môže zmierniť súčasný stav preťaženia;

v) 

potreba zabezpečiť realizovateľný výsledok na trhu bez potreby rozsiahleho uplatňovania ekonomicky neefektívnych nápravných opatrení;

vi) 

akékoľvek negatívne vplyvy interných transakcií na ostatné ponukové oblasti s cieľom zabezpečiť súlad s bodom 1.7 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 714/2009;

vii) 

vplyv na fungovanie a účinnosť regulačných mechanizmov a postupov zúčtovania odchýlok;

c) 

pokiaľ ide o stabilitu a pevnosť ponukových oblastí:

i) 

potreba dostatočnej stability a pevnosti ponukových oblastí v priebehu času;

ii) 

potreba konzistentnosti ponukových oblastí v prípade všetkých časových rámcov výpočtu kapacity;

iii) 

potreba toho, aby každý výrobný blok a jednotka zaťaženia patrili iba do jednej ponukovej oblasti pre každý obchodný interval;

iv) 

miesto vzniku preťaženia a početnosť preťažení, ak štrukturálne preťaženie ovplyvňuje hranice ponukových oblastí, berúc do úvahy všetky budúce investície, ktoré môžu zmierniť existujúce preťaženie.

2.  
Preskúmanie ponukovej oblasti v súlade s článkom 32 musí zahŕňať scenáre zohľadňujúce rozsah pravdepodobného rozvoja infraštruktúry za obdobie 10 rokov od roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom sa prijalo rozhodnutie o začatí preskúmania.

Článok 34

Pravidelné podávanie správ o súčasnom usporiadaní ponukových oblastí zo strany ENTSO pre elektrinu a agentúry

1.  
Agentúra posúdi efektívnosť súčasného usporiadania ponukových oblastí každé tri roky.

Agentúra musí:

a) 

požiadať ENTSO pre elektrinu o vypracovanie technickej správy o súčasnom usporiadaní ponukových oblastí; a

b) 

vypracovať správu o trhu s vyhodnotením vplyvu súčasného usporiadania ponukových oblastí na efektívnosť trhu.

2.  

Technická správa uvedená v odseku 1 druhom pododseku písm. a) musí zahŕňať prinajmenšom:

a) 

zoznam štrukturálnych preťažení a ostatných významných fyzických preťažení vrátane miest ich vzniku a početnosti;

b) 

analýzu očakávaného vývoja alebo odstránenia týchto fyzických preťažení v dôsledku investícií do sietí alebo v dôsledku podstatných zmien v štruktúre výroby alebo spotreby;

c) 

analýzu podielu tokov energie, ktoré nie sú výsledkom mechanizmu prideľovania kapacity, pre každý región výpočtu kapacity, ak je to vhodné;

d) 

príjmy z preťaženia a náklady na garantovateľnosť;

e) 

scenár zahŕňajúci desaťročný časový rámec.

3.  
Každý PPS musí včas poskytnúť údaje a analýzy na umožnenie vypracovania technickej správy o súčasnom usporiadaní ponukových oblastí.
4.  
ENTSO pre elektrinu predloží agentúre technickú správu o súčasnom usporiadaní ponukových oblastí najneskôr do deviatich mesiacov od žiadosti agentúry.
5.  
Technická správa o súčasnom usporiadaní ponukových oblastí musí zahŕňať obdobie troch posledných celých kalendárnych rokov predchádzajúcich podaniu žiadosti agentúrou.
6.  
Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť zachovávania dôvernosti stanovená v článku 13, ENTSO pre elektrinu sprístupní verejnosti technické správy.
7.  
V prípade, že technická správa alebo správa o trhu odhalí neefektívnosť súčasného usporiadania ponukových oblastí, agentúra môže požiadať PPS, aby začali preskúmanie existujúceho usporiadania ponukových oblastí v súlade s článkom 32 ods. 1KAPITOLA 3

Redispečing a protiobchod

Článok 35

Koordinovaný redispečing a protiobchod

1.  
Do 16 mesiacov od schválenia regiónov výpočtu kapacity uvedených v článku 15 zo strany regulačného orgánu, všetci PPS v každom regióne výpočtu kapacity vypracujú návrh spoločnej metodiky koordinovaného redispečingu a protiobchodu. Tento návrh podlieha konzultáciám v súlade s článkom 12.
2.  
Metodika koordinovaného redispečingu a protiobchodu zahŕňa opatrenia cezhraničného významu a musí umožniť všetkým PPS v každom regióne výpočtu kapacity efektívne zmiernenie fyzického preťaženia bez ohľadu na to, či sú dôvody fyzického preťaženia prevažne mimo ich regulačnej oblasti alebo nie. Metodika koordinovaného redispečingu a protiobchodu musí zohľadňovať skutočnosť, že ich uplatňovanie môže významne ovplyvňovať toky mimo regulačnej oblasti PPS.
3.  
Každý PPS môže realizovať redispečing všetkých dostupných výrobných blokov a jednotiek zaťaženia v súlade s príslušnými mechanizmami a dohodami, ktoré sa vzťahujú na jeho regulačnú oblasť vrátane spojovacích vedení.

Do 26 mesiacov od schválenia regiónov výpočtu kapacity zo strany regulačných orgánov všetci PPS v každom regióne výpočtu kapacity vypracujú správu podliehajúcu konzultáciám v súlade s článkom 12 s posúdením postupnej koordinácie a harmonizácie uvedených mechanizmov a dohôd, vrátane návrhov. Správu predložia ich príslušným regulačným orgánom na posúdenie. Návrhy uvedené v správe musia zabrániť tomu, aby tieto mechanizmy a dohody narušili trh.

4.  
Každý PPS je povinný zdržať sa jednostranných alebo nekoordinovaných opatrení redispečingu a protiobchodu s cezhraničným významom. Každý PPS koordinuje využívanie zdrojov redispečingu a protiobchodu so zreteľom na ich vplyv na prevádzkovú bezpečnosť a hospodársku efektívnosť.
5.  
Príslušné výrobné bloky a jednotky zaťaženia poskytnú PPS ceny za redispečing a protiobchod pred záväzným prísľubom zdrojov pre redispečing a protiobchod.

Pri tvorbe cien za redispečing alebo protiobchod sa vychádza z:

a) 

cien na príslušnom trhu s elektrinou v príslušnom časovom rámci; alebo

b) 

nákladov na zdroje redispečingu a protiobchodu vypočítaných transparentne na základe vzniknutých výdavkov.

6.  
Výrobné bloky a jednotky zaťaženia musia príslušným PPS poskytnúť ex-ante všetky informácie potrebné na výpočet nákladov na redispečing a protiobchod. Tieto informácie si vymieňajú príslušní PPS výlučne na účely redispečingu a protiobchodu.KAPITOLA 4

Vývoj algoritmu

Článok 36

Všeobecné ustanovenia

1.  

Všetci NEMO vypracujú, spravujú a prevádzkujú tieto algoritmy:

a) 

algoritmus zbližovania cien;

b) 

párovací algoritmus priebežného obchodovania.

2.  
Organizátori NEMO zabezpečia, aby algoritmus zbližovania cien a párovací algoritmus priebežného obchodovania spĺňali požiadavky uvedené v článku 39, respektíve v článku 52.
3.  
Do 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia všetci NEMO v spolupráci s prevádzkovateľmi PPS vypracujú návrh záložnej metodiky na dosiahnutie súladu s povinnosťami stanovenými v článku 39, respektíve v článku 52. Návrh metodiky podlieha konzultáciám v súlade s článkom 12.
4.  
Ak je to možné, NEMO uplatňujú na účely účinného vykonávania cieľov tohto nariadenia už schválené riešenia.

Článok 37

Vývoj algoritmu

1.  

Do ôsmich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia:

a) 

všetci PPS spoločne poskytnú všetkým NEMO návrh spoločného súboru požiadaviek týkajúcich sa účinného prideľovania kapacity, čím umožnia vývoj algoritmu zbližovania cien a párovacieho algoritmu priebežného obchodovania. V uvedených požiadavkách musia byť špecifikované funkcie a výkonnosť vrátane konečných termínov dodania výsledkov jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov a podrobných údajov o obmedzeniach medzioblastnej kapacity a obmedzeniach pri prideľovaní, ktoré sa musia dodržiavať;

b) 

všetci NEMO spoločne navrhnú spoločný súbor požiadaviek týkajúcich sa efektívneho párovania, ktoré umožnia vývoj algoritmu zbližovania cien a párovacieho algoritmu priebežného obchodovania.

2.  
Najneskôr tri mesiace po predložení návrhov prevádzkovateľov PPS a organizátorov NEMO, týkajúcich sa spoločného súboru požiadaviek v súlade s odsekom 1, všetci NEMO vypracujú návrh algoritmu v súlade s týmito požiadavkami. V tomto návrhu sa musí uviesť lehota na predloženie objednávok prijatých organizátormi NEMO, ktoré sú potrebné na vykonávanie funkcií MCO v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. b).
3.  
Návrh uvedený v odseku 2 musí byť predložený všetkým PPS. Ak je na vypracovanie tohto návrhu potrebný ďalší čas, všetci NEMO majú najviac dva mesiace na spoluprácu s podporou všetkých PPS s cieľom zabezpečiť, aby návrh spĺňal požiadavky stanovené v odsekoch 1 a 2.
4.  
Návrhy uvedené v odsekoch 1 a 2 podliehajú konzultáciám v súlade s článkom 12.
5.  
Všetci NEMO predložia návrh vypracovaný v súlade s odsekmi 2 a 3 regulačným orgánom na schválenie najneskôr 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.
6.  
Najneskôr dva roky po schválení návrhu v súlade s odsekom 5 všetci PPS a všetci NEMO preskúmajú fungovanie algoritmu zbližovania cien a párovacieho algoritmu priebežného obchodovania a predložia správu agentúre. Ak o to požiada agentúra, preskúmanie sa potom opakuje každý druhý rok.KAPITOLA 5

Jednotné prepojenie denných trhovOddiel 1

Algoritmus zbližovania cien

Článok 38

Ciele algoritmu zbližovania cien

1.  

Algoritmus zbližovania cien musí dosiahnuť výsledky stanovené v článku 39 ods. 2, a to spôsobom, ktorý:

a) 

má za cieľ maximalizovať hospodársky prebytok pre jednotné prepojenie denných trhov v regióne s prepojenými cenami na nasledujúci obchodný deň;

b) 

využíva zásadu marginálnej cenotvorby, podľa ktorej všetky akceptované ponuky na nákup budú mať tú istú cenu v ponukovej oblasti v danom obchodnom intervale;

c) 

uľahčuje účinnú tvorbu cien;

d) 

rešpektuje obmedzenia medzioblastnej kapacity a obmedzenia pri prideľovaní;

e) 

je opakovateľný a škálovateľný.

2.  
Algoritmus zbližovania cien sa musí vyvíjať takým spôsobom, aby bolo možné rozšíriť jeho uplatňovanie na väčšie alebo menšie ponukové oblasti.

Článok 39

Vstupy a výsledky algoritmu zbližovania cien

1.  

Aby algoritmus zbližovania cien dosiahol výsledku, musí používať:

a) 

obmedzenia pri prideľovaní stanovené v súlade s článkom 23 ods. 3;

b) 

výsledky výpočtu medzioblastnej kapacity validované v súlade s článkom 30;

c) 

objednávky zadané v súlade s článkom 40.

2.  

Algoritmus zbližovania cien musí pre každý obchodný interval súčasne vyprodukovať aspoň tieto výsledky:

a) 

jednotnú zúčtovaciu cenu pre každú ponukovú oblasť a obchodný interval v EUR/MWh;

b) 

jednotnú čistú pozíciu pre každú ponukovú oblasť a každý obchodný interval;

c) 

údaj umožňujúci určiť stav vykonania objednávok.

3.  
Všetci NEMO musia zabezpečiť presnosť a účinnosť výsledkov, ktoré vyprodukoval jednotný algoritmus zbližovania cien.
4.  
Všetci PPS musia overiť, či výsledky algoritmu zbližovania cien sú v súlade s obmedzeniami medzioblastnej kapacity a obmedzeniami pri prideľovaní.

Článok 40

Vyhovujúce produkty

1.  
Najneskôr 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia predložia NEMO spoločný návrh týkajúci sa produktov, ktoré možno zohľadniť v jednotnom prepojení denných trhov. NEMO musia zabezpečiť, aby objednávky vyplývajúce z týchto produktov zadané do algoritmu zbližovania cien boli vyjadrené v eurách a aby obsahovali údaj o trhovom čase.
2.  
Všetci NEMO zabezpečia, aby bol algoritmus zbližovania cien schopný vybaviť objednávky vyplývajúce z produktov vzťahujúce sa na jeden obchodný interval a na viac obchodných intervalov.
3.  

Do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a v každom druhom nasledujúcom roku všetci NEMO uskutočnia konzultácie v súlade s článkom 12:

a) 

s účastníkmi trhu s cieľom zabezpečiť, aby dostupné produkty odrážali ich potreby;

b) 

so všetkými PPS s cieľom zabezpečiť, aby produkty riadne zohľadňovali prevádzkovú bezpečnosť;

c) 

so všetkými regulačnými orgánmi s cieľom zabezpečiť, aby dostupné produkty spĺňali ciele tohto nariadenia.

4.  
Všetci NEMO pristúpia k zmene produktov, ak je to potrebné na základe výsledkov konzultácií uvedených v odseku 3.

Článok 41

Maximálne a minimálne ceny

1.  
Do 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia všetci NEMO v spolupráci s príslušnými PPS vypracujú návrh harmonizovaných maximálnych a minimálnych zúčtovacích cien, ktoré sa majú uplatňovať vo všetkých ponukových oblastiach, ktoré sa zúčastňujú na jednotnom prepojení denných trhov. Tento návrh musí zohľadňovať odhad ceny, ktorú je zákazník ochotný zaplatiť za zachovanie dodávky elektriny (Value of Lost Load).

Tento návrh podlieha konzultáciám v súlade s článkom 12.

2.  
Všetci NEMO predložia návrh regulačným orgánom na schválenie.

V prípade, že členský štát určil, že právomoc schvaľovať maximálne a minimálne zúčtovacie ceny na vnútroštátnej úrovni má namiesto vnútroštátneho regulačného orgánu iný orgán, regulačný orgán sa poradí o návrhu s príslušným orgánom, pokiaľ ide o vplyv na národné trhy,

Po doručení rozhodnutia o schválení všetkými regulačnými orgánmi informujú všetci NEMO dotknutých PPS o uvedenom rozhodnutí bez zbytočného meškania.

Článok 42

Stanovenie ceny za dennú medzioblastnú kapacitu

1.  
Poplatok za dennú medzioblastnú kapacitu musí odrážať preťaženie na trhu a musí predstavovať rozdiel medzi zodpovedajúcimi dennými zúčtovacími cenami príslušných ponukových oblastí.
2.  
Na dennú medzioblastnú kapacitu sa nesmú uplatňovať žiadne poplatky, ako sú poplatky za odchýlku alebo dodatočné poplatky, s výnimkou ceny stanovenej v súlade s odsekom 1.

Článok 43

Metodika výpočtu plánovaných výmen vyplývajúcich z jednotného prepojenia denných trhov

1.  
Do 16 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia PPS, ktorí majú v úmysle vypočítavať plánované výmeny vyplývajúce z jednotného prepojenia denných trhov, vypracujú návrh spoločnej metodiky tohto výpočtu. Tento návrh podlieha konzultáciám v súlade s článkom 12.
2.  
V danej metodike musí byť opísaný výpočet a uvedené údaje, ktoré musia príslušní NEMO poskytnúť kalkulátorovi plánovaných výmen zriadenému v súlade s článkom 8 ods. 2 písm. g), ako aj lehoty na doručenie týchto údajov. Lehota doručenia údajov sa končí najneskôr 15:30 trhového času deň vopred.
3.  
Výpočet sa musí opierať o čisté pozície pre každý obchodný interval.
4.  
Najneskôr dva roky po schválení návrhu uvedeného v odseku 1 regulačnými orgánmi príslušného regiónu PPS, ktorí uplatňujú plánované výmeny, preskúmajú túto metodiku. Na základe žiadosti príslušných regulačných orgánov sa potom metodika prehodnocuje každé dva roky.

Článok 44

Zavedenie núdzových postupov

Do 16 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia každý PPS v koordinácii so všetkými ostatnými PPS v regióne výpočtu kapacity vypracuje návrh spoľahlivých a včasných núdzových postupov na zaistenie účinného, transparentného a nediskriminačného prideľovania kapacity v prípade, že sa v rámci procesu jednotného prepojenia denných trhov nedosiahnu žiadne výsledky.

Návrh na zriadenie núdzových postupov podlieha konzultáciám v súlade s článkom 12.

Článok 45

Opatrenia týkajúce sa viac ako jedného organizátora NEMO v jednej ponukovej oblasti a pre spojovacie vedenia, ktoré neprevádzkujú certifikovaní PPS

1.  
V ponukových oblastiach, v ktorých je určených a/alebo ponúka služby obchodovania viac ako jeden organizátor NEMO, alebo v ktorých existujú spojovacie vedenia, ktoré neprevádzkujú PPS certifikovaní podľa článku 3 nariadenia 714/2009, PPS vypracujú návrh prideľovania medzioblastnej kapacity a ďalšie potrebné opatrenia pre takéto ponukové oblasti v spolupráci s dotknutými PPS, NEMO a prevádzkovateľmi spojovacích vedení, ktoré nie sú certifikovaní ako prevádzkovatelia PPS, s cieľom zabezpečiť, aby príslušní NEMO a spojovacie vedenia poskytovali potrebné údaje a finančné krytie pre takéto opatrenia. Tieto opatrenia musia byť prístupné aj pre ďalších PPS a NEMO.
2.  
Návrh sa predloží príslušným vnútroštátnym regulačným orgánom na schválenie do 4 mesiacov od okamihu, keď viac ako jeden NEMO bol určený a/alebo má možnosť ponúkať služby obchodovania v ponukovej oblasti, alebo ak nové spojovacie vedenie neprevádzkuje certifikovaný PPS. V prípade existujúcich spojovacích vedení, ktoré neprevádzkujú certifikovaní PPS, sa návrh predloží do štyroch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.Oddiel 2

Proces jednotného prepojenia denných trhov

Článok 46

Poskytovanie vstupných údajov

1.  
Každý koordinovaný kalkulátor kapacity zabezpečuje, aby údaje o obmedzeniach medzioblastnej kapacity a obmedzeniach pri prideľovaní boli poskytované príslušným NEMO včas, aby sa zaistilo uverejnenie obmedzení medzioblastnej kapacity a obmedzení pri prideľovaní na trh najneskôr deň vopred do 11:00 hodiny trhového času.
2.  
Ak koordinovaný kalkulátor kapacity nie je schopný poskytnúť údaje o obmedzeniach medzioblastnej kapacity a obmedzeniach pri prideľovaní hodinu pred časom uzávierky denného trhu, daný koordinovaný kalkulátor kapacity o tom musí informovať príslušných NEMO. Títo NEMO bezodkladne uverejnia oznámenie pre účastníkov trhu.

V takýchto prípadoch koordinovaný kalkulátor kapacity poskytne údaje o obmedzeniach medzioblastnej kapacity a obmedzeniach pri prideľovaní najneskôr 30 minút pred časom uzávierky denného trhu.

Článok 47

Prevádzka jednotného prepojenia denných trhov

1.  
Čas otvorenia denného trhu musí pripadnúť najneskôr na 11.00 hodinu trhového času deň vopred.
2.  
Čas uzávierky denného trhu v každej ponukovej oblasti musí pripadnúť na poludnie trhového času deň vopred. Prevádzkovatelia PPS alebo organizátori NEMO v regióne, ktorý sa zakladá na regióne strednej a východnej Európy alebo jeho susedných krajinách, môžu stanoviť odlišný čas uzávierky až do pristúpenia tohto regiónu k jednotnému prepojeniu denných trhov.
3.  
Účastníci trhu musia zadať všetky objednávky príslušným NEMO pred časom uzávierky denného trhu, v súlade s článkami 39 a 40.
4.  
Každý NEMO musí predložiť objednávky prijaté v súlade s odsekom 3 na účely vykonávania funkcií MCO v súlade s článkom 7 ods. 2 najneskôr do okamihu stanoveného všetkými NEMO v návrhu jednotného algoritmu zbližovania cien podľa článku 37 ods. 5
5.  
Objednávky spárované v rámci jednotného prepojenia denných trhov sa považujú za garantované.
6.  
Pri výkone funkcií MCO musí byť zabezpečená anonymita zadaných objednávok.

Článok 48

Doručenie výsledkov

1.  

Najneskôr v lehote určenej všetkými PPS v požiadavkách stanovených v článku 37 ods. 1 písm. a) musia všetci NEMO, ktorí vykonávajú funkcie MCO, doručiť výsledky jednotného prepojenia denných trhov:

a) 

všetkým PPS, všetkým koordinovaným kalkulátorom kapacity a všetkým NEMO, pokiaľ ide o výsledky uvedené v článku 39 ods. 2 písm. a) a b);

b) 

všetkým NEMO, pokiaľ ide o výsledky uvedené v článku 39 ods. 2 písm. c).

2.  
Každý PPS musí overiť, či výsledky jednotného prepojenia denných trhov vyprodukované algoritmom zbližovania cien podľa článku 39 ods. 2 písm. b) boli vypočítané v súlade s obmedzeniami pri prideľovaní a validovanou medzioblastnou kapacitou.
3.  
Každý NEMO musí overiť, či výsledky jednotného prepojenia denných trhov vyprodukované algoritmom zbližovania cien podľa článku 39 ods. 2 písm. c) boli vypočítané v súlade s objednávkami.
4.  
Každý NEMO informuje účastníkov trhu o stave vykonania ich objednávok bez zbytočného meškania.

Článok 49

Výpočet plánovaných výmen vyplývajúcich z jednotného prepojenia denných trhov

1.  
Každý kalkulátor plánovaných výmen vypočíta plánované výmeny medzi ponukovými oblasťami pre každý obchodný interval v súlade s metodikou stanovenou v súlade s článkom 43.
2.  
Každý kalkulátor plánovaných výmen oznámi dohodnuté plánované výmeny príslušným NEMO, centrálnym protistranám, prevodným agentom a PPS.

Článok 50

Aktivácia núdzových postupov

1.  
V prípade, že žiadny NEMO, ktorý vykonáva funkcie MCO, nie je schopný v čase stanovenom v súlade s článkom 37 ods. 1 písm. a) doručiť všetky výsledky algoritmu zbližovania cien alebo ich časť, uplatňujú sa núdzové postupy zavedené v súlade s článkom 44.
2.  
V prípadoch, keď existuje riziko, že žiadny NEMO, ktorý vykonáva funkcie MCO, nie je schopný doručiť všetky výsledky alebo ich časť v rámci lehoty, všetci NEMO to oznámia všetkým PPS hneď, ako je toto riziko identifikované. Všetci NEMO, ktorí vykonávajú funkcie MCO, bezodkladne uverejnia oznámenie pre účastníkov trhu o tom, že sa môžu uplatniť núdzové postupy.KAPITOLA 6

Jednotné prepojenie vnútrodenných trhovOddiel 1

Ciele, podmienky a výsledky vyplývajúce z jednotného prepojenia vnútrodenných trhov

Článok 51

Ciele párovacieho algoritmu priebežného obchodovania

1.  

Od času otvorenia vnútrodenného medzioblastného trhu a pred časom uzávierky vnútrodenného medzioblastného trhu musí párovací algoritmus priebežného obchodovania určiť, ktoré objednávky sa vyberú na spárovanie, aby párovanie:

a) 

smerovalo k maximalizácii hospodárskeho prebytku pre jednotné prepojenie vnútrodenných trhov za obchodnú transakciu v časovom rámci jednotného vnútrodenného trhu prostredníctvom prideľovania kapacity objednávkam, ktoré je možné spárovať v súlade s cenou a časom zadania;

b) 

zohľadňovalo údaje o obmedzeniach pri prideľovaní poskytnuté v súlade s článkom 58 ods. 1;

c) 

zohľadňovalo údaje o medzioblastnej kapacite poskytnuté v súlade s článkom 58 ods. 1;

d) 

dodržiavalo požiadavky na doručenie výsledkov podľa článku 60;

e) 

bolo opakovateľné a škálovateľné.

2.  
Párovací algoritmus priebežného obchodovania musí vyprodukovať výsledky uvedené v článku 52 a musí zodpovedať schopnostiam a funkciám produktov podľa článku 53.

Článok 52

Výsledky párovacieho algoritmu priebežného obchodovania

1.  

Všetci NEMO v rámci svojich funkcií MCO zabezpečia, aby párovací algoritmus priebežného obchodovania vyprodukoval prinajmenšom tieto výsledky:

a) 

stav vykonania objednávok a ceny za obchodnú transakciu;

b) 

jednotnú čistú pozíciu pre každú ponukovú oblasť a každý obchodný interval v rámci vnútrodenného trhu.

2.  
Všetci NEMO zabezpečia presnosť a účinnosť výsledkov, ktoré vyprodukoval párovací algoritmus priebežného obchodovania.
3.  
Všetci PPS musia overiť, či výsledky párovacieho algoritmu priebežného obchodovania sú v súlade s obmedzeniami medzioblastnej kapacity a obmedzeniami pri prideľovaní podľa článku 58 ods. 2

Článok 53

Vyhovujúce produkty

1.  
Najneskôr 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia predložia organizátori NEMO spoločný návrh týkajúci sa produktov, ktoré možno zohľadniť v jednotnom prepojení denných trhov. Všetci NEMO musia zabezpečiť, aby všetky objednávky vyplývajúce z týchto produktov, ktoré boli zadané s cieľom umožniť vykonávanie funkcií MCO v súlade s článkom 7, boli vyjadrené v eurách a aby obsahovali údaje o trhovom čase a obchodnom intervale.
2.  
Všetci NEMO musia zabezpečiť, aby objednávky vyplývajúce z týchto produktov boli kompatibilné s vlastnosťami medzioblastnej kapacity, čím sa umožní ich simultánne párovanie.
3.  
Všetci NEMO musia zabezpečiť, aby párovací algoritmus priebežného obchodovania bol schopný vybaviť objednávky vzťahujúce sa na jeden obchodný interval a na viacero obchodných intervalov.
4.  

Do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a v každom druhom nasledujúcom roku všetci NEMO uskutočnia konzultácie v súlade s článkom 12:

a) 

s účastníkmi trhu s cieľom zabezpečiť, aby dostupné produkty odrážali ich potreby;

b) 

so všetkými PPS s cieľom zabezpečiť, aby produkty riadne zohľadňovali prevádzkovú bezpečnosť;

c) 

so všetkými regulačnými orgánmi s cieľom zabezpečiť, aby dostupné produkty spĺňali ciele tohto nariadenia.

5.  
Všetci NEMO pristúpia k zmene produktov, ak je to potrebné na základe výsledkov konzultácií uvedených v odseku 4.

Článok 54

Maximálne a minimálne ceny

1.  
Do 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia všetci NEMO v spolupráci s príslušnými PPS vypracujú návrh harmonizovaných maximálnych a minimálnych zúčtovacích cien, ktoré sa majú uplatňovať vo všetkých ponukových oblastiach, ktoré sa zúčastňujú na jednotnom prepojení vnútrodenných trhov. Tento návrh musí zohľadňovať odhad ceny, ktorú je zákazník ochotný zaplatiť za zachovanie dodávky elektriny (Value of Lost Load).

Tento návrh podlieha konzultáciám v súlade s článkom 12.

2.  
Všetci NEMO predložia návrh všetkým regulačným orgánom na schválenie. V prípade, že členský štát určil, že právomoc schvaľovať maximálne a minimálne zúčtovacie ceny na vnútroštátnej úrovni namiesto vnútroštátneho regulačného orgánu má iný orgán, regulačný orgán sa poradí o návrhu s príslušným orgánom, pokiaľ ide o vplyv na národné trhy.
3.  
Po doručení rozhodnutia od regulačných orgánov o ňom všetci NEMO informujú dotknutých PPS bez zbytočného odkladu.

Článok 55

Stanovenie cien za vnútrodennú kapacitu

1.  
Ak sa uplatňuje jednotná metodika oceňovania vnútrodennej medzioblastnej kapacity vypracovaná v súlade s článkom 55 ods. 3, musí odrážať preťaženie trhu a musí byť založená na skutočných objednávkach.
2.  
Pred schválením jednotnej metodiky na oceňovanie vnútrodennej medzioblastnej kapacity stanovenej v odseku 3 môžu PPS navrhnúť regulačným orgánom príslušných členských štátov na schválenie mechanizmus prideľovania medzioblastnej kapacity so spoľahlivým stanovením cien, ktorý je v súlade s požiadavkami odseku 1. Týmto mechanizmom sa zabezpečí, aby cena za vnútrodennú medzioblastnú kapacitu bola k dispozícii účastníkom trhu v okamihu párovania objednávok.
3.  
Do 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia všetci PPS vypracujú návrh jednotnej metodiky oceňovania vnútrodennej medzioblastnej kapacity. Tento návrh podlieha konzultáciám v súlade s článkom 12.
4.  
Na vnútrodennú medzioblastnú kapacitu sa nesmú uplatňovať žiadne poplatky, ako sú poplatky za odchýlku alebo dodatočné poplatky, s výnimkou cien stanovených v súlade s odsekmi 1, 2 a 3.

Článok 56

Metodika výpočtu plánovaných výmen vyplývajúcich z jednotného prepojenia vnútrodenných trhov

1.  
Do 16 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vypracujú tí PPS, ktorí majú v úmysle vypočítavať plánované výmeny vyplývajúce z jednotného prepojenia vnútrodenných trhov, návrh spoločnej metodiky tohto výpočtu.

Tento návrh podlieha konzultáciám v súlade s článkom 12.

2.  
V metodike musí byť opísaný výpočet a v prípade potreby musí byť uvedený zoznam informácií, ktoré príslušní NEMO poskytnú kalkulátorovi plánovaných výmen, ako aj lehoty na doručenie týchto informácií.
3.  
Výpočet plánovaných výmen musí byť založený na čistých pozíciách uvedených v článku 52 ods. 1 písm. b).
4.  
Najneskôr dva roky po schválení návrhu uvedeného v odseku 1 regulačnými orgánmi dotknutého regiónu príslušní PPS preskúmajú túto metodiku. Následne, ak o to požiadajú príslušné regulačné orgány, PPS preskúmajú metodiku každé dva roky.

Článok 57

Opatrenia týkajúce sa viac ako jedného organizátora NEMO v jednej ponukovej oblasti a pre spojovacie vedenia, ktoré neprevádzkujú certifikovaní PPS

1.  
V ponukových oblastiach, v ktorých je určených a/alebo ponúka služby obchodovania viac ako jeden organizátor NEMO, alebo v ktorých existujú spojovacie vedenia, ktoré neprevádzkujú certifikovaní PPS podľa článku 3 nariadenia 714/2009, PPS vypracujú návrh prideľovania medzioblastnej kapacity a ďalšie potrebné opatrenia pre takéto ponukové oblasti v spolupráci s dotknutými PPS, NEMO a prevádzkovateľmi spojovacích vedení, ktorí nie sú certifikovaní ako prevádzkovatelia PPS, s cieľom zabezpečiť, aby príslušní NEMO a spojovacie vedenia poskytovali potrebné údaje a finančné krytie pre takéto opatrenia. Tieto opatrenia musia byť prístupné aj pre ďalších PPS a NEMO.
2.  
Návrh sa predloží príslušným vnútroštátnym regulačným orgánom na schválenie do 4 mesiacov od okamihu, keď viac ako jeden organizátor NEMO bol určený a/alebo má možnosť ponúkať služby obchodovania v ponukovej oblasti, alebo ak nové spojovacie vedenie neprevádzkuje certifikovaný PPS. V prípade existujúcich spojovacích vedení, ktoré neprevádzkujú certifikovaní PPS, sa návrh predloží do 4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.Oddiel 2

Proces jednotného prepojenia vnútrodenných trhov

Článok 58

Poskytovanie vstupných údajov

1.  
Každý koordinovaný kalkulátor kapacity zabezpečuje, aby údaje o medzioblastnej kapacite a obmedzeniach pri prideľovaní boli k dispozícii príslušným NEMO najneskôr 15 minút pred časom otvorenia vnútrodenného medzioblastného trhu.
2.  
Ak je potrebné aktualizovať obmedzenia medzioblastnej kapacity a obmedzenia pri prideľovaní v dôsledku prevádzkových zmien v prenosovej sústave, každý PPS upovedomí koordinovaných kalkulátorov kapacity v ich regiónoch výpočtu kapacity. Koordinovaní kalkulátori kapacity následne informujú príslušných NEMO.
3.  
Ak akýkoľvek koordinovaný kalkulátor kapacity nie je schopný dodržiavať odsek 1, uvedený koordinovaný kalkulátor kapacity o tom informuje príslušných NEMO. Títo NEMO bez zbytočného odkladu uverejnia oznam pre všetkých účastníkov trhu.

Článok 59

Prevádzka jednotného prepojenia vnútrodenných trhov

1.  
Do 16 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sú všetci PPS byť zodpovední za navrhovanie časov otvorenia a uzávierky vnútrodenného medzioblastného trhu. Tento návrh podlieha konzultáciám v súlade s článkom 12.
2.  

Čas uzávierky vnútrodenného medzioblastného trhu sa musí stanoviť takým spôsobom, aby:

a) 

maximalizoval príležitosti účastníkov trhu na úpravu ich zostatkov prostredníctvom obchodovania v časovom rámci vnútrodenného trhu čo možno najbližšie k reálnemu času a

b) 

poskytoval PPS a účastníkom trhu dostatok času pre ich procesy plánovania a regulovania výroby vo vzťahu k sieti a prevádzkovej bezpečnosti.

3.  
Pre každý obchodný interval na danej hranici ponukovej oblasti sa musí stanoviť jeden čas uzávierky vnútrodenného medzioblastného trhu. Tento časový okamih musí uplynúť nanajvýš jednu hodinu pred začiatkom príslušného obchodného intervalu a musí zohľadňovať príslušné regulačné postupy vo vzťahu k prevádzkovej bezpečnosti.
4.  
Obchodovanie s energiou na vnútrodennom trhu pre daný obchodný interval na danej hranici ponukovej oblasti sa začne najneskôr v čase otvorenia vnútrodenného medzioblastného trhu na daných hraniciach ponukovej oblasti a musí byť povolené až do času uzávierky vnútrodenného medzioblastného trhu.
5.  
Pred časom uzávierky vnútrodenného medzioblastného trhu účastníci trhu musia predložiť príslušným NEMO všetky objednávky na daný obchodný interval. Všetci NEMO predložia objednávky na daný obchodný interval na účely jednotného spárovania okamžite po prijatí objednávok od účastníkov trhu.
6.  
Objednávky spárované v rámci jednotného prepojenia vnútrodenných trhov sa považujú za garantované.
7.  
Funkcie MCO sa musia vykonávať pri zabezpečení anonymity objednávok zadaných prostredníctvom spoločnej knihy objednávok.

Článok 60

Doručenie výsledkov

1.  

Všetci NEMO, ktorí vykonávajú funkciu MCO, musia doručiť výsledky párovacieho algoritmu priebežného obchodovania:

a) 

všetkým ostatným NEMO, pokiaľ ide o stav vykonania za 1 obchodnú transakciu uvedený v článku 52 ods. 1 písm. a);

b) 

všetkým PPS kalkulátorom plánovaných výmen, pokiaľ ide o jednotné čisté pozície uvedené v článku 52 ods. 1 písm. b).

2.  
Ak v súlade s odsekom 1 písm. a) akýkoľvek NEMO z dôvodov mimo jeho zodpovednosti nie je schopný doručiť tieto výsledky párovacieho algoritmu priebežného obchodovania, oznámi to všetkým ostatným NEMO.
3.  
Ak v súlade s odsekom 1 písm. b) akýkoľvek NEMO z dôvodov mimo jeho zodpovednosti nie je schopný doručiť tieto výsledky párovacieho algoritmu priebežného obchodovania, oznámi to čo najskôr všetkým PPS a každému kalkulátorovi plánovaných výmen. Všetci NEMO o tom informujú dotknutých účastníkov trhu.
4.  
Všetci NEMO musia bez zbytočného odkladu zaslať potrebné informácie účastníkom trhu, aby sa zabezpečilo vykonanie opatrení uvedených v článku 68 a článku 73 ods. 3

Článok 61

Výpočet plánovaných výmen vyplývajúcich z jednotného prepojenia vnútrodenných trhov

1.  
Každý kalkulátor plánovaných výmen vypočíta plánované výmeny medzi ponukovými oblasťami pre každý obchodný interval v súlade s metodikou stanovenou v súlade s článkom 56.
2.  
Každý kalkulátor plánovaných výmen oznámi dohodnuté plánované výmeny príslušným NEMO, centrálnym protistranám, prevodným agentom a prevádzkovateľom PPS.

Článok 62

Uverejňovanie trhových informácií

1.  
Hneď po spárovaní objednávok uverejní každý NEMO pre príslušných účastníkov trhu aspoň stav vykonania objednávok a ceny za obchodnú transakciu, ktoré sú výsledkom párovacieho algoritmu priebežného obchodovania v súlade s článkom 52 ods. 1 písm. a).
2.  
Každý NEMO zabezpečí, aby informácie o agregovaných realizovaných objemoch a agregovaných cenách boli verejne dostupné v ľahko prístupnom formáte po dobu aspoň 5 rokov. Informácie, ktoré sa majú uverejniť, navrhnú všetci NEMO v rámci návrhu párovacieho algoritmu priebežného obchodovania podľa článku 37 ods. 5

Článok 63

Doplnkové regionálne aukcie

1.  
Do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia príslušní NEMO a PPS na hraniciach ponukových oblastí môžu spoločne predložiť spoločný návrh koncepcie a realizácie doplnkových regionálnych vnútrodenných aukcií. Tento návrh podlieha konzultáciám v súlade s článkom 12.
2.  
Doplnkové regionálne vnútrodenné aukcie môžu byť realizované v rámci ponukových oblastí alebo medzi nimi ako doplnok k jednotnému prepojeniu vnútrodenných trhov uvedenému v článku 51. Na uskutočnenie regionálnej vnútrodennej aukcie možno na určité obdobie pred časom uzávierky vnútrodenného medzioblastného trhu pozastaviť priebežné obchodovanie v rámci ponukových oblastí a medzi nimi, pričom toto obdobie nesmie prekročiť minimálny čas potrebný na uskutočnenie aukcie a v žiadnom prípade desať minút.
3.  
Pri doplnkových regionálnych vnútrodenných aukciách sa metodika stanovenia cien za vnútrodennú medzioblastnú kapacitu môže líšiť od metodiky stanovenej v súlade s článkom 55 ods. 3, musí však spĺňať zásady stanovené v článku 55 ods. 1
4.  

Príslušné regulačné orgány môžu schváliť návrh doplnkových regionálnych vnútrodenných aukcií po splnení týchto podmienok:

a) 

regionálne aukcie nesmú mať negatívny vplyv na likviditu jednotného prepojenia vnútrodenných trhov;

b) 

všetky medzioblastné kapacity musia byť pridelené prostredníctvom modulu riadenia kapacity;

c) 

regionálna aukcia nesmie predstavovať žiadnu neprípustnú diskrimináciu účastníkov trhu z priľahlých regiónov;

d) 

časové rámce regionálnych aukcií musia byť v súlade s jednotným prepojením vnútrodenných trhov, aby účastníci trhu mohli obchodovať čo najbližšie k reálnemu času;

e) 

regulačné orgány musia viesť konzultácie s účastníkmi trhu v daných členských štátoch.

5.  
Aspoň každé dva roky po rozhodnutí o doplnkových regionálnych aukciách regulačné orgány dotknutých členských štátov preskúmajú zlučiteľnosť akýchkoľvek regionálnych riešení s jednotným prepojením vnútrodenných trhov, aby sa zabezpečilo, že uvedené podmienky budú aj naďalej splnené.Oddiel 3

Prechodné opatrenia pre vnútrodenný trh

Článok 64

Ustanovenia týkajúce sa explicitného prideľovania

1.  
Príslušní PPS musia okrem implicitných aukcií zabezpečovať aj explicitné prideľovanie, ak o to spoločne požiadajú regulačné orgány členských štátov jednotlivých dotknutých hraníc ponukových oblastí, čo znamená prideľovanie kapacity oddelené od obchodovania s elektrinou prostredníctvom modulu riadenia kapacity na hraniciach ponukových oblastí.
2.  
PPS na dotknutých hraniciach ponukových oblastí musia spoločne vypracovať návrh podmienok, ktoré musia splniť účastníci trhu, aby sa mohli zúčastniť na explicitnom prideľovaní. Tento návrh musia spoločne schváliť regulačné orgány členských štátov jednotlivých dotknutých hraníc ponukových oblastí.
3.  
Pri stanovovaní modulu riadenia kapacity je potrebné zabrániť diskriminácii pri súčasnom implicitnom a explicitnom prideľovaní kapacity. Modul riadenia kapacity určuje, ktoré objednávky sa vyberú na spárovanie a ktoré žiadosti o explicitné pridelenie kapacity sa akceptujú, a to podľa poradia na základe ceny a času prijatia žiadosti.

Článok 65

Zrušenie explicitného prideľovania

1.  
Príslušní NEMO musia úzko spolupracovať s príslušnými PPS a viesť konzultácie s účastníkmi trhu v súlade s článkom 12 s cieľom uspokojiť potreby účastníkov trhu spojené s právami na explicitné prideľovanie kapacity prostredníctvom neštandardných vnútrodenných produktov.
2.  
Pred rozhodnutím o zrušení explicitného prideľovania regulačné orgány členských štátov jednotlivých dotknutých hraníc ponukových oblastí spoločne zorganizujú konzultácie s cieľom posúdiť, či navrhované neštandardné vnútrodenné produkty spĺňajú potreby účastníkov trhu v súvislosti s vnútrodenným obchodovaním.
3.  
Príslušné regulačné orgány členských štátov jednotlivých dotknutých hraníc ponukových oblastí spoločne schvália zavedené neštandardné produkty a zrušenie explicitného prideľovania.

Článok 66

Ustanovenia týkajúce sa opatrení na vnútrodennom trhu

1.  
Účastníci trhu zabezpečia dokončenie nominácií, zúčtovania a vyrovnania v súvislosti s explicitným prideľovaním medzioblastnej kapacity.
2.  
Účastníci trhu musia splniť všetky finančné záväzky, ktoré sa týkajú zúčtovania a vyrovnania a ktoré vyplývajú z explicitného prideľovania.
3.  
Zúčastnení PPS zverejnia relevantné informácie o prepojeniach, pri ktorých možno využiť explicitné prideľovanie, vrátane medzioblastnej kapacity k dispozícii na explicitné prideľovanie.

Článok 67

Žiadosti o explicitne prideľovanú kapacitu

Žiadosť o explicitne prideľovanú medzioblastnú kapacitu môže účastník trhu podať iba v prípade prepojenia, pri ktorom možno využiť explicitné prideľovanie. V prípade každej žiadosti o explicitne prideľovanú kapacitu účastník trhu zadá do modulu riadenia kapacity jej objem a cenu. Príslušní PPS verejne sprístupnia cenu a objem explicitne prideľovanej kapacity.KAPITOLA 7

Zúčtovanie a vyrovnanie pre jednotné prepojenie denných a vnútrodenných trhov

Článok 68

Zúčtovanie a vyrovnanie

1.  
Centrálne protistrany zabezpečujú včasné zúčtovanie a vyrovnanie všetkých spárovaných objednávok. Centrálne protistrany vystupujú ako protistrana účastníkov trhu pri všetkých ich obchodných transakciách so zreteľom na finančné práva a záväzky, ktoré vyplývajú z týchto obchodov.
2.  
Každá centrálna protistrana musí zachovávať anonymitu medzi účastníkmi trhu.
3.  
Centrálne protistrany vystupujú voči sebe ako protistrany pri výmene energie medzi ponukovými oblasťami so zreteľom na finančné práva a záväzky, ktoré vyplývajú z týchto výmen energie.
4.  

Pri takýchto výmenách sa musia zohľadňovať:

a) 

čisté pozície v súlade s článkom 39 ods. 2 písm. b) a článkom 52 ods. 1 písm. b);

b) 

plánované výmeny vypočítané v súlade s článkami 49 a 61.

5.  

Každá centrálna protistrana zabezpečí, aby v každom obchodnom intervale:

a) 

vo všetkých ponukových oblastiach pri zohľadnení, ak je to vhodné, obmedzení pri prideľovaní neexistovali žiadne odchýlky medzi súčtom energie prenesenej zo všetkých ponukových oblastí s prebytkom a súčtom energie prenesenej do všetkých ponukových oblastí s nedostatkom;

b) 

vývozy a dovozy elektriny medzi ponukovými oblasťami boli rovnaké, pričom všetky odchýlky vyplývajú len z dôvodov obmedzení pri prideľovaní, ak je to vhodné.

6.  
Bez ohľadu na odsek 3 môže prevodný agent konať ako zmluvná strana medzi rôznymi centrálnymi protistranami pri výmene energie, ak dotknuté strany uzavreli na tento účel osobitnú dohodu. Ak nedôjde k dohode, o prevodných dojednaniach rozhodnú regulačné orgány zodpovedné za ponukové oblasti, medzi ktorými je potrebné zúčtovanie a vyrovnanie výmeny energie.
7.  
Všetky centrálne protistrany alebo prevodní agenti vyberajú príjmy z preťaženia vyplývajúce z jednotného prepojenia denných trhov uvedeného v článkoch 46 až 48 a z jednotného prepojenia vnútrodenných trhov uvedeného v článkoch 58 až 60.
8.  
Všetky centrálne protistrany alebo prevodní agenti zabezpečia, aby zinkasované príjmy z preťaženia boli prevedené na PPS najneskôr do dvoch týždňov od dátumu vyrovnania.
9.  
V prípade, že načasovanie platieb nie je zosúladené medzi dvoma ponukovými oblasťami, príslušné členské štáty zabezpečia, aby bol vymenovaný subjekt, ktorý odstráni nesúlad pri načasovaní a bude znášať súvisiace náklady.KAPITOLA 8

Garantovateľnosť pridelenej medzioblastnej kapacity

Článok 69

Návrh konečného termínu pre dennú garantovateľnosť

Do 16 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia všetci PPS vypracujú spoločný návrh konečného termínu garantovateľnosti na jednotnom dennom trhu, ktorý nesmie uplynúť skôr ako pol hodiny pred časom uzávierky denného trhu. Tento návrh podlieha konzultáciám v súlade s článkom 12.

Článok 70

Garantovateľnosť dennej kapacity a obmedzenia pri prideľovaní

1.  
Pred konečným termínom pre dennú garantovateľnosť môže každý koordinovaný kalkulátor kapacity upraviť obmedzenia medzioblastnej kapacity a obmedzenia pri prideľovaní poskytované pre príslušných NEMO.
2.  
Po konečnom termíne pre dennú garantovateľnosť musia byť všetky obmedzenia medzioblastnej kapacity a obmedzenia pri prideľovaní garantované pre prideľovanie dennej kapacity. Ak sú však splnené požiadavky článku 46 ods. 2, v takom prípade musia byť obmedzenia medzioblastnej kapacity a obmedzenia pri prideľovaní garantované hneď, ako sú predložené príslušným organizátorom NEMO.
3.  
Po konečnom termíne pre dennú garantovateľnosť môže byť nepridelená medzioblastná kapacita upravená pre ďalšie prideľovanie.

Článok 71

Garantovateľnosť vnútrodennej kapacity

Vnútrodenná medzioblastná kapacita musí byť garantovaná hneď po jej pridelení.

Článok 72

Garantovateľnosť v prípade vyššej moci alebo núdzových situácií

1.  
V prípade vyššej moci alebo v núdzovej situácii podľa článku 16 ods. 2 nariadenia (ES) č. 714/2009, keď PPS musí konať rýchlo a redispečing alebo protiobchod nie sú možné, má každý PPS právo obmedziť pridelenú medzioblastnú kapacitu. Vo všetkých prípadoch sa obmedzenie musí uskutočniť koordinovaným spôsobom po nadviazaní kontaktu so všetkými priamo dotknutými PPS.
2.  
PPS, ktorý sa odvoláva na prípady vyššej moci alebo na núdzovú situáciu, uverejní oznámenie s vysvetlením povahy vyššej moci alebo núdzovej situácie a ich pravdepodobného trvania. Toto oznámenie sa prostredníctvom organizátorov NEMO sprístupní dotknutým účastníkom trhu. Ak sa kapacita explicitne prideľuje účastníkom trhu, PPS, ktorý sa odvoláva na vyššiu moc alebo na núdzovú situáciu, pošle oznámenie priamo zmluvným stranám, ktoré sú držiteľmi medzioblastnej kapacity v danom obchodnom intervale.
3.  

Ak je pridelená kapacita obmedzená z dôvodu vyššej moci alebo núdzovej situácie, na ktoré sa odvoláva PPS, PPS musí vrátiť alebo poskytnúť náhradu za obdobie trvania vyššej moci alebo núdzovej situácie, v súlade s týmito požiadavkami:

a) 

v prípade implicitného prideľovania centrálne protistrany alebo prevodní agenti nesmú utrpieť finančnú škodu ani získať finančný prospech z akejkoľvek odchýlky spôsobenej takýmto obmedzením;

b) 

v prípade vyššej moci a kapacity pridelenej prostredníctvom explicitného prideľovania majú účastníci trhu nárok na náhradu ceny zaplatenej za kapacitu počas postupu explicitného prideľovania;

c) 

v prípade núdzovej situácie a kapacity pridelenej prostredníctvom explicitného prideľovania majú účastníci trhu nárok na náhradu zodpovedajúcu cenovému rozdielu na príslušných trhoch medzi dotknutými ponukovými oblasťami v príslušnom obchodnom intervale; alebo

d) 

v prípade núdzovej situácie a kapacity pridelenej prostredníctvom explicitného prideľovania, ale ak cena v ponukovej oblasti nie je vypočítaná aspoň v jednej z dvoch príslušných ponukových oblastí v príslušnom obchodnom intervale, účastníci trhu majú nárok na náhradu ceny zaplatenej za kapacitu počas postupu explicitného prideľovania.

4.  
PPS, ktorý sa odvoláva na prípad vyššej moci alebo na núdzovú situáciu, musí obmedziť následky a trvanie prípadu vyššej moci alebo núdzovej situácie.
5.  
Ak tak stanovil členský štát, na základe žiadosti dotknutého PPS musí vnútroštátny regulačný orgán posúdiť, či určitú udalosť možno zaradiť k prípadom vyššej moci.HLAVA III

NÁKLADYKAPITOLA 1

Metodika rozdeľovania príjmu z preťaženia v prípade jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov

Článok 73

Metodika distribúcie príjmov z preťaženia

1.  
Do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia všetci PPS vypracujú návrh metodiky rozdelenia príjmov z preťaženia.
2.  

Metodika vypracovaná v súlade s odsekom 1 musí:

a) 

uľahčovať účinné dlhodobé fungovanie a rozvoj prenosovej sústavy elektrickej energie a účinnú prevádzku trhu s elektrickou energiou v Únii;

b) 

spĺňať všeobecné zásady riadenia preťaženia uvedené v článku 16 nariadenia (ES) č. 714/2009;

c) 

umožňovať rozumné finančné plánovanie;

d) 

byť kompatibilná s jednotlivými obchodnými intervalmi;

e) 

zaviesť opatrenia na zdieľanie príjmov z preťaženia odvodených z prenosových aktív, ktoré vlastnia iné subjekty ako PPS.

3.  
PPS rozdelí príjmy z preťaženia v súlade s metodikou v odseku 1 pokiaľ možno čo najskôr a najneskôr jeden týždeň po prevode príjmov z preťaženia v súlade s článkom 68 ods. 8KAPITOLA 2

Metodika zdieľania nákladov na redispečing alebo protiobchod v prípade jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov

Článok 74

Metodika zdieľania nákladov na redispečing a protiobchod

1.  
Najneskôr do šestnástich mesiacov po prijatí rozhodnutia o regiónoch výpočtu kapacity všetci PPS v každom regióne výpočtu kapacity vypracujú návrh spoločnej metodiky zdieľania nákladov na redispečing a protiobchod.
2.  
Metodika zdieľania nákladov na redispečing a protiobchod musí zahŕňať riešenia zdieľania nákladov na opatrenia cezhraničného významu.
3.  
Náklady na redispečing a protiobchod, ktoré môžu zdieľať príslušní PPS, sa stanovia transparentným a kontrolovateľným spôsobom.
4.  

Metodika zdieľania nákladov na redispečing alebo protiobchod musí prinajmenšom:

a) 

určiť, ktoré náklady vzniknuté pri použití nápravných opatrení, pri ktorých sú náklady zohľadnené pri výpočte kapacity a v prípade ktorých je zriadený spoločný rámec pre využívanie takýchto opatrení, môžu zdieľať všetci PPS v regióne výpočtu kapacity v súlade s metodikou výpočtu kapacity stanovenou v článkoch 20 a 21;

b) 

vymedziť, ktoré náklady vzniknuté pri použití redispečingu alebo protiobchodu na zaručenie garantovateľnosti medzioblastnej kapacity sú oprávnené na zdieľanie medzi všetkými PPS v regióne výpočtu kapacity v súlade s metodikou výpočtu kapacity podľa článkov 20 a 21;

c) 

stanoviť pravidlá regionálneho zdieľania nákladov podľa vymedzenia v súlade s písm. a) a b).

5.  

Metodika vypracovaná v súlade s odsekom 1 musí zahŕňať:

a) 

mechanizmus na overenie skutočnej potreby redispečingu alebo protiobchodu medzi zainteresovanými PPS;

b) 

mechanizmus ex post na monitorovanie používania spoplatnených nápravných opatrení;

c) 

mechanizmus na posúdenie vplyvu nápravných opatrení na základe kritérií prevádzkovej bezpečnosti a ekonomických kritérií;

d) 

postup umožňujúci zlepšenie nápravných opatrení;

e) 

postup umožňujúci monitorovanie každého regiónu výpočtu kapacity príslušnými regulačnými orgánmi.

6.  

Metodika vypracovaná v súlade s odsekom 1 musí takisto:

a) 

poskytovať stimuly na riadenie preťaženia vrátane nápravných opatrení a stimulov pre účinné investície;

b) 

byť v súlade s povinnosťami a záväzkami zainteresovaných PPS;

c) 

zabezpečiť spravodlivé rozdelenie nákladov a ziskov medzi zainteresovaných PPS;

d) 

byť v súlade s ostatnými súvisiacimi mechanizmami, prinajmenšom vrátane:

i) 

metodiky zdieľania príjmov z preťaženia stanovenej v článku 73;

ii) 

mechanizmom vzájomných kompenzácií medzi jednotlivými PPS podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 714/2009 a podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 838/2010 ( 3 );

e) 

uľahčovať účinný dlhodobý rozvoj a prevádzku celoeurópskej prepojenej sústavy a účinnú prevádzku celoeurópskeho trhu s elektrickou energiou;

f) 

uľahčovať dodržiavanie všeobecných zásad riadenia preťaženia stanovených v článku 16 nariadenia (ES) č. 714/2009;

g) 

umožňovať rozumné finančné plánovanie;

h) 

byť kompatibilná v rámci denných a vnútrodenných obchodných intervalov a

i) 

dodržiavať zásady transparentnosti a nediskriminácie.

7.  
Do 31. decembra 2018 všetci PPS v každom regióne výpočtu kapacity ďalej čo možno najviac zosúladia medzi regiónmi metodiky zdieľania nákladov na redispečing alebo protiobchod, ktoré sa uplatňujú v ich jednotlivých regiónoch výpočtu kapacity.KAPITOLA 3

Náhrada nákladov na prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia

Článok 75

Všeobecné ustanovenia o náhrade nákladov

1.  
Náklady týkajúce sa povinností uložených PPS v súlade s článkom 8 vrátane nákladov určených v článku 74 a v článkoch 76 až 79 posúdia príslušné regulačné orgány. Náklady, ktoré sú posúdené ako opodstatnené, účinné a primerané, sa nahrádzajú včas prostredníctvom sieťových poplatkov alebo iných vhodných mechanizmov stanovených príslušnými regulačnými orgánmi.
2.  
Podiel členských štátov na spoločných nákladoch podľa článku 80 ods. 2 písm. a), regionálnych nákladoch podľa článku 80 ods. 2 písm. b) a vnútroštátnych nákladoch podľa článku 80 ods. 2 písm. c), ktoré sú posúdené ako opodstatnené, účinné a primerané, sa nahrádza prostredníctvom poplatkov NEMO, sieťových poplatkov alebo iných vhodných mechanizmov stanovených príslušnými regulačnými orgánmi.
3.  
Ak o to požiadajú príslušné regulačné orgány, musia príslušní PPS, NEMO a delegované subjekty v súlade s článkom 78 do troch mesiacov od prijatia žiadosti poskytnúť informácie potrebné na uľahčenie posúdenia vynaložených nákladov.

Článok 76

Náklady na zriadenie, zmenu a prevádzku jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov

1.  

Všetci NEMO znášajú tieto náklady:

a) 

spoločné, regionálne a vnútroštátne náklady na zriadenie, aktualizáciu alebo ďalší vývoj algoritmu zbližovania cien a jednotného prepojenia denných trhov;

b) 

spoločné, regionálne a vnútroštátne náklady na zriadenie, aktualizáciu alebo ďalší vývoj párovacieho algoritmu priebežného obchodovania a jednotného prepojenia vnútrodenných trhov;

c) 

spoločné, regionálne a vnútroštátne náklady na prevádzku jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov.

2.  
PPS sa na základe dohody s príslušnými NEMO môžu podieľať na nákladoch uvedených v odseku 1 po schválení zo strany príslušných regulačných orgánov. V takýchto prípadoch je každý PPS oprávnený predložiť na schválenie príslušnému regulačnému orgánu návrh na príspevok k nákladom, a to do dvoch mesiacov od doručenia odhadu príslušnými NEMO.
3.  
Príslušní organizátori NEMO sú oprávnení na náhradu nákladov v súlade s odsekom 1, ktoré neznášajú PPS v súlade s odsekom 2, prostredníctvom poplatkov alebo iných vhodných mechanizmov, iba ak tieto náklady sú opodstatnené a primerané, a to v rámci vnútroštátnych dohôd s príslušným regulačným orgánom.

Článok 77

Náklady na zúčtovanie a vyrovnanie

1.  
Všetky náklady, ktoré vznikli centrálnym protistranám a prevodným agentom, možno získať späť prostredníctvom poplatkov alebo iných vhodných mechanizmov, ak sú opodstatnené a primerané.
2.  
Centrálne protistrany a prevodní agenti sa musia usilovať o účinné dohody o zúčtovaní a vyrovnaní, ktoré zabraňujú zbytočným nákladom a zohľadňujú vzniknuté riziko. Dohody o cezhraničnom zúčtovaní a vyrovnaní podliehajú schváleniu príslušných národných regulačných orgánov.

Článok 78

Náklady na zriadenie a prevádzku postupu koordinovaného výpočtu kapacity

1.  
Každý PPS jednotlivo znáša náklady na poskytovanie vstupných informácií pre postup výpočtu kapacity.
2.  
Všetci PPS spoločne znášajú náklady na zlúčenie jednotlivých sieťových modelov.

Všetci PPS v každom regióne výpočtu kapacity znášajú náklady na zriadenie a prevádzku koordinovaných kalkulátorov kapacity.

3.  
Všetky náklady vzniknuté účastníkom trhu pri plnení požiadaviek tohto nariadenia musia znášať daní účastníci trhu.

Článok 79

Náklady na zabezpečenie garantovateľnosti

Náklady na zabezpečenie garantovateľnosti v súlade s článkom 70 ods. 2 a článkom 71 znášajú príslušní PPS, pokiaľ je to možné v súlade s článkom 16 ods. 6 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 714/2009. Tieto náklady zahŕňajú náklady na kompenzačné mechanizmy spojené so zabezpečovaním garantovateľnosti medzioblastných kapacít, ako aj náklady na redispečing, protiobchod a odchýlky v súvislosti s odškodnením účastníkov trhu.

Článok 80

Zdieľanie nákladov medzi organizátormi NEMO a prevádzkovateľmi PPS v rôznych členských štátoch

1.  
Všetci príslušní NEMO a PPS predkladajú ročnú správu regulačným orgánom, v ktorej podrobne vysvetlia náklady na zriadenie, zmenu a prevádzku jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov. Túto správu uverejňuje agentúra, pričom riadnym spôsobom berie ohľad na citlivé obchodné informácie. Náklady priamo súvisiace s jednotným prepojením denných a vnútrodenných trhov musia byť jasne a samostatne identifikované a kontrolovateľné. Správa musí takisto obsahovať úplné údaje o príspevkoch, ktoré PPS poskytli na pokrytie nákladov NEMO v súlade s článkom 76 ods. 2
2.  

Náklady uvedené v odseku 1 musia byť rozdelené na:

a) 

spoločné náklady vyplývajúce z koordinovaných činností všetkých NEMO alebo PPS, ktorí sa zúčastňujú na jednotnom prepojení denných a vnútrodenných trhov;

b) 

regionálne náklady vyplývajúce z činností NEMO a PPS spolupracujúcich v určitom regióne;

c) 

vnútroštátne náklady vyplývajúce z činnosti NEMO a PPS v danom členskom štáte.

3.  
Spoločné náklady uvedené v odseku 2 písm. a) sa rozdelia medzi PPS a NEMO, ktorí sa v členských štátoch a tretích krajinách zúčastňujú na jednotnom prepojení denných a vnútrodenných trhov. Pri výpočte sumy, ktorú majú zaplatiť prevádzkovatelia PPS a organizátori NEMO v každom členskom štáte prípadne v tretích krajinách, sa jedna osmina spoločných nákladov rovnomerne rozdelí medzi všetky členské štáty a tretie krajiny, päť osmín sa rozdelí medzi všetky členské štáty a tretie krajiny úmerne k ich spotrebe, a dve osminy sa rovnomerne rozdelia medzi zúčastnených NEMO. S cieľom zohľadniť zmeny v spoločných nákladoch alebo zmeny v zúčastnených prevádzkovateľoch PPS alebo organizátoroch NEMO sa výpočet spoločných nákladov musí pravidelne upravovať.
4.  
NEMO a PPS, ktorí spolupracujú v určitom regióne, sa spoločne dohodnú na návrhu rozdelenia regionálnych nákladov v súlade s odsekom 2 písm. b). Tento návrh potom jednotlivo schvália príslušné vnútroštátne orgány každého členského štátu regiónu. NEMO a PPS, ktorí spolupracujú v určitom regióne, môžu alternatívne použiť postup zdieľania nákladov stanovený v odseku 3.
5.  
Zásady zdieľania nákladov sa uplatňujú na náklady, ktoré vznikli od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Týmto nie sú dotknuté existujúce riešenia používané pri vývoji jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov a náklady vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa rozdelia medzi organizátorov NEMO a prevádzkovateľov PPS na základe existujúcich dohôd, ktoré sa vzťahujú na takéto riešenia.HLAVA IV

DELEGOVANIE ÚLOH A MONITOROVANIE

Článok 81

Delegovanie úloh

1.  
PPS alebo NEMO môžu delegovať všetky úlohy alebo časť úlohy, ktorá im bola pridelená podľa tohto nariadenia, na jednu alebo viaceré tretie strany v prípade, že dané tretie strany môžu vykonávať príslušnú funkciu aspoň tak efektívne ako delegujúci subjekt. Delegujúci subjekt zostáva zodpovedný za zabezpečenie súladu s povinnosťami podľa tohto nariadenia vrátane zabezpečenia prístupu k informáciám potrebným na monitorovanie zo strany regulačného orgánu.
2.  
Tretia strana musí pred delegovaním jasne preukázať delegujúcej strane svoju schopnosť plniť všetky povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia.
3.  
V prípade, že celá úloha alebo časť úlohy uvedenej v tomto nariadení je delegovaná na tretiu stranu, delegujúca strana zabezpečí, aby pred delegovaním boli do praxe zavedené vhodné dohody o zachovaní dôvernosti v súlade s povinnosťami zachovania dôvernosti delegujúcej strany.

Článok 82

Monitorovanie vykonávania jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov

1.  
Subjekt alebo subjekty, ktoré vykonávajú funkcie MCO, podliehajú monitorovaniu zo strany regulačných orgánov alebo príslušných orgánov v rámci územia, na ktorom sa nachádzajú. V prípade potreby k monitorovaniu prispievajú iné regulačné orgány alebo príslušné orgány a agentúra. Regulačné orgány alebo príslušné orgány, ktoré sú v prvom rade zodpovedné za monitorovanie organizátora NEMO a funkcií MCO, musia v plnom rozsahu spolupracovať a poskytovať prístup k informáciám ostatným regulačným orgánom a agentúre, aby sa zabezpečilo riadne monitorovanie jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov v súlade s článkom 38 smernice 2009/72/ES.
2.  

Monitorovanie vykonávania jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov zo strany ENTSO pre elektrinu v súlade s článkom 8 ods. 8 nariadenia (ES) č. 714/2009 sa vzťahuje najmä na tieto oblasti:

a) 

pokrok a možné problémy s vykonávaním jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov vrátane výberu z rôznych dostupných možností v každej krajine;

b) 

vypracovanie správy o výpočte a prideľovaní kapacity v súlade s článkom 31 ods. 1;

c) 

účinnosť súčasného usporiadania ponukovej oblasti v koordinácii s agentúrou v súlade s článkom 34;

d) 

efektivita prevádzky algoritmu zbližovania cien a párovacieho algoritmu priebežného obchodovania v spolupráci s organizátormi NEMO v súlade s článkom 37 ods. 6;

e) 

efektivita kritéria týkajúceho sa odhadu ceny, ktorú je zákazník ochotný zaplatiť za zachovanie dodávky elektriny, v súlade s článkom 41 ods. 1 a článkom 54 ods. 1 a

f) 

preskúmanie metodiky výpočtu plánovaných výmen vyplývajúcich z jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov v súlade s článkom 43 ods. 4

3.  
ENTSO pre elektrinu predloží plán monitorovania, ktorý zahŕňa správy, ktoré sa majú vypracovať, a všetky aktualizácie v súlade s odsekom 2, na posúdenie agentúre do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.
4.  
Agentúra v spolupráci s ENTSO pre elektrinu vypracuje do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia zoznam relevantných údajov, ktoré má ENTSO pre elektrinu oznámiť agentúre v súlade s článkom 8 ods. 9 a článkom 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 714/2009. Zoznam relevantných informácií môže podliehať aktualizácii. ENTSO pre elektrinu spravuje komplexný digitálny archív s údajmi, ktoré požaduje agentúra, v štandardizovanom formáte.
5.  
Všetci PPS predložia ENTSO pre elektrinu údaje požadované na plnenie úloh v súlade s odsekmi 2 a 4.
6.  
Organizátori NEMO, účastníci trhu a ďalšie organizácie relevantné pre jednotné prepojenie denných a vnútrodenných trhov predložia na spoločnú žiadosť agentúry a ENTSO pre elektrinu údaje potrebné na monitorovanie v súlade s odsekmi 2 a 4 s výnimkou údajov, ktoré už regulačné orgány, agentúra alebo ENTSO pre elektrinu získali v súvislosti s ich jednotlivými úlohami monitorovania vykonávania.HLAVA V

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 83

Prechodné ustanovenia pre Írsko a Severné Írsko

1.  
S výnimkou článkov 4, 5 a 6 a účasti na vypracovaní podmienok alebo metodík, pre ktoré sa uplatňujú jednotlivé lehoty, sa v Írsku a Severnom Írsku požiadavky tohto nariadenia do 31. decembra 2017 neuplatňujú.
2.  

Od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia do 31. decembra 2017 Írsko a Severné Írsko zavedú prípravné prechodné opatrenia. Tieto prechodné opatrenia:

a) 

musia uľahčovať prechod k úplnému vykonávaniu tohto nariadenia a k plnému súladu s ním do 31. decembra 2017 vrátane všetkých potrebných prípravných opatrení potrebných na úplné vykonávanie tohto nariadenia a na úplný súlad s ním;

b) 

musia zaručiť primeranú úroveň integrácie s trhmi v priľahlých jurisdikciách;

c) 

musia zabezpečovať prinajmenšom:

i) 

pridelenie kapacity spojovacích vedení v explicitnej dennej aukcii a najmenej v dvoch implicitných vnútrodenných aukciách;

ii) 

spoločné nominovanie kapacity spojovacích vedení a energie v časovom rámci denného trhu;

iii) 

uplatňovanie zásady „využitia alebo straty“ či „využitia alebo predaja“ podľa bodu 2.5 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 714/2009 na kapacitu nevyužitú v časovom rámci denného trhu;

d) 

musia zabezpečiť spravodlivé a nediskriminačné stanovenie cien za kapacitu spojovacích vedení v implicitných vnútrodenných aukciách;

e) 

musia zaviesť spravodlivé, transparentné a nediskriminačné kompenzačné mechanizmy na zabezpečenie garantovateľnosti;

f) 

musia vytýčiť podrobný plán schválený regulačnými orgánmi Írska a Severného Írska, ktorý bude obsahovať dôležité etapy na ceste k úplnému vykonávaniu a dodržiavaniu tohto nariadenia;

g) 

musia byť predmetom konzultačného postupu zahŕňajúceho všetky relevantné strany a v maximálnej miere zohľadniť výsledky týchto konzultácií;

h) 

musia byť odôvodnené na základe analýzy nákladov a prínosov;

i) 

nesmú mať neprimeraný vplyv na iné jurisdikcie.

3.  
Regulačné orgány Írska a Severného Írska musia poskytnúť agentúre aspoň raz za štvrťrok alebo na žiadosť agentúry všetky informácie potrebné na posúdenie prechodných opatrení na trhu s elektrinou na ostrove Írska a pokroku pri dosahovaní úplného vykonávania a dodržiavania tohto nariadenia.

Článok 84

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.( 1 ) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2013 zo 14. júna 2013 o predkladaní a uverejňovaní údajov na trhoch s elektrickou energiou, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 (Ú. v. EÚ L 163, 15.6.2013, s. 1).

( 2 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 55.)

( 3 ) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 838/2010 z 23. septembra 2010, ktorým sa ustanovujú usmernenia týkajúce sa kompenzácie medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav a spoločného regulačného prístupu k spoplatneniu prenosov (Ú. v. EÚ L 250, 24.9.2010, s. 5).