02015D1814 — SK — 08.04.2018 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/1814

zo 6. októbra 2015

o zriadení a prevádzke trhovej stabilizačnej rezervy systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii a o zmene smernice 2003/87/ES

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 264 9.10.2015, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/410 Text s významom pre EHP zo 14. marca 2018,

  L 76

3

19.3.2018
▼B

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/1814

zo 6. októbra 2015

o zriadení a prevádzke trhovej stabilizačnej rezervy systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii a o zmene smernice 2003/87/ES

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Trhová stabilizačná rezerva

1.  V roku 2018 sa zriadi trhová stabilizačná rezerva a umiestňovanie kvót do rezervy sa začne 1. januára 2019.

2.  Množstvo 900 miliónov kvót odpočítané z aukčných objemov počas obdobia 2014 – 2016, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) č. 176/2014 podľa článku 10 ods. 4 smernice 2003/87/ES, sa nepripočíta k objemom, ktoré sa majú obchodovať formou aukcie v rokoch 2019 a 2020, ale umiestni sa namiesto toho do rezervy.

3.  Kvóty nepridelené zariadeniam podľa článku 10a ods. 7 smernice 2003/87/ES a kvóty nepridelené zariadeniam z dôvodu uplatňovania článku 10a ods. 19 a 20 uvedenej smernice sa umiestnia do rezervy v roku 2020. Komisia preskúma smernicu 2003/87/ES vo vzťahu k týmto neprideleným kvótam a v prípade potreby predloží návrh Európskemu parlamentu a Rade.

4.  Komisia zverejní celkové množstvo kvót v obehu každoročne, a to do 15. mája nasledujúceho roku. Celkové množstvo kvót v obehu v danom roku je kumulatívne množstvo kvót vydaných v období od 1. januára 2008 vrátane množstva vydaného podľa článku 13 ods. 2 smernice 2003/87/ES v uvedenom období a nárokov na používanie medzinárodných kreditov uplatnených zariadeniami v rámci systému EU ETS v súvislosti s emisiami do 31. decembra daného roku, mínus množstvo kumulatívnych ton overených emisií zo zariadení v rámci systému EU ETS od 1. januára 2008 do 31. decembra toho istého daného roku, všetky kvóty zrušené v súlade s článkom 12 ods. 4 smernice 2003/87/ES a množstvo kvót v rezerve. Nezohľadňujú sa emisie počas trojročného obdobia, ktoré sa začína v roku 2005 a končí v roku 2007, ani kvóty vydané v súvislosti s týmito emisiami. Prvé zverejnenie sa uskutoční do 15. mája 2017.

5.  V každom roku sa množstvo kvót, ktoré sa rovná 12 % celkového množstva kvót v obehu, ako je stanovené v najaktuálnejšom zverejnení uvedenom v odseku 4 tohto článku, odpočíta z objemu kvót, ktoré sa majú obchodovať formou aukcie členskými štátmi podľa článku 10 ods. 2 smernice 2003/87/ES, a umiestni sa do rezervy počas obdobia 12 mesiacov počínajúc 1. septembra príslušného roku, pokiaľ by množstvo kvót, ktoré sa má umiestniť do rezervy, nebolo menšie ako 100 miliónov. V prvom roku prevádzky rezervy sa kvóty umiestnia do rezervy aj v období medzi 1. januárom a 1. septembrom príslušného roku, a to vo výške 8 % celkového množstva kvót v obehu, ako je stanovené v najaktuálnejšom zverejnení (čo predstavuje 1 % za každý kalendárny mesiac). ►M1  Odchylne od prvej a druhej vety sa do 31. decembra 2023 percentuálne podiely a 100 miliónov kvót, ktoré sa uvádzajú v týchto vetách, zdvojnásobia. ◄

Bez toho, aby bolo dotknuté celkové množstvo kvót, ktoré sa má odpočítať v súlade s týmto odsekom, sa do 31. decembra 2025 nebudú pri určovaní podielov členských štátov na tomto celkovom množstve zohľadňovať kvóty uvedené v článku 10 ods. 2 prvom pododseku písm. b) smernice 2003/87/ES.

▼M1

5a.  Pokiaľ sa nerozhodne inak v rámci prvého preskúmania vykonaného v súlade s článkom 3, kvóty umiestnené v rezerve, ktoré presahujú celkové množstvo kvót, s ktorými sa počas predchádzajúceho roka obchodovalo formou aukcie, nie sú od roku 2023 ďalej platné.

▼B

6.  Ak je v ktoromkoľvek roku celkové množstvo kvót v obehu menšie ako 400 miliónov, z rezervy sa uvoľní 100 miliónov kvót a pripočíta sa k objemu kvót, ktoré sa majú obchodovať formou aukcie členskými štátmi podľa článku 10 ods. 2 smernice 2003/87/ES. V prípade, že sa v rezerve nachádza menej ako 100 miliónov kvót, uvoľnia sa z rezervy podľa tohto odseku všetky kvóty.

7.  Ak v ktoromkoľvek roku nie je uplatniteľný odsek 6 tohto článku a prijmú sa opatrenia podľa článku 29a smernice 2003/87/ES, z rezervy sa uvoľní 100 miliónov kvót a pripočítajú sa k objemu kvót, ktoré sa majú obchodovať formou aukcie členskými štátmi podľa článku 10 ods. 2 smernice 2003/87/ES. V prípade, že sa v rezerve nachádza menej ako 100 miliónov kvót, uvoľnia sa z rezervy podľa tohto odseku všetky kvóty.

8.  Keď sa po zverejnení celkového množstva kvót v obehu vykoná opatrenie podľa odseku 5, 6 alebo 7, v aukčných kalendároch sa zohľadnia kvóty umiestnené do rezervy, alebo tie, ktoré sa majú z rezervy uvoľniť. Kvóty sa umiestnia do rezervy alebo sa z nej uvoľnia počas obdobia 12 mesiacov. Ak sa kvóty uvoľnia podľa odseku 6 alebo 7, nezávisle od obdobia, počas ktorého sa uvoľnenie kvót uskutoční, dodrží sa podiel členských štátov platný v čase umiestnenia kvót do rezervy, ako aj poradie, v ktorom boli kvóty do rezervy umiestnené.

Článok 2

Zmeny smernice 2003/87/ES

Smernica 2003/87/ES sa mení takto:

1. Článok 10 sa mení takto:

a) odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.  Od roku 2019 členské štáty obchodujú formou aukcie všetky kvóty, ktoré nie sú pridelené bezodplatne v súlade s článkami 10a a 10c a ktoré nie sú umiestnené do trhovej stabilizačnej rezervy zriadenej rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1814 ( *1 ).

b) za odsek 1 sa vkladá tento odsek:

„1a.  Keď objem kvót, ktoré majú členské štáty obchodovať formou aukcie v poslednom roku každého obdobia uvedeného v článku 13 ods. 1 tejto smernice, prekročí o viac ako 30 % očakávaný priemerný aukčný objem za prvé dva roky nasledujúceho obdobia pred uplatnením článku 1 ods. 5 rozhodnutia (EÚ) 2015/1814, dve tretiny rozdielu medzi týmito objemami sa odpočítajú z aukčných objemov v poslednom roku obdobia a v rovnakých častiach sa pripočítajú k objemom, ktoré majú členské štáty obchodovať formou aukcie v prvých dvoch rokoch nasledujúceho obdobia.“

2. V článku 13 ods. 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Členské štáty vydajú kvóty osobám na aktuálne obdobie, aby nahradili kvóty, ktorých sú držiteľmi a ktoré sú zrušené v súlade s prvým pododsekom. Podobným spôsobom sa kvóty, ktoré sa nachádzajú v trhovej stabilizačnej rezerve a ktoré už nie sú platné, nahradia kvótami, ktoré sú platné pre aktuálne obdobie.“

Článok 3

Preskúmanie

Komisia monitoruje fungovanie rezervy prostredníctvom správy uvedenej v článku 10 ods. 5 smernice 2003/87/ES. V uvedenej správe by sa mali zvážiť príslušné dôsledky pre konkurencieschopnosť, najmä v priemyselnom odvetví, vrátane ukazovateľov HDP, zamestnanosti a investícií. Do troch rokov od dátumu začatia prevádzky rezervy a následne každých päť rokov Komisia na základe analýzy správneho fungovania európskeho trhu s uhlíkom preskúma rezervu a v prípade potreby predloží návrh Európskemu parlamentu a Rade. Pri každom preskúmaní sa osobitná pozornosť musí venovať percentuálnemu údaju na určenie množstva kvót, ktoré sa majú umiestniť do rezervy podľa článku 1 ods. 5 tohto rozhodnutia, ako aj číselnej hraničnej hodnote pre celkové množstvo kvót v obehu a množstvu kvót, ktoré sa má uvoľniť z rezervy podľa článku 1 ods. 6 alebo 7 tohto rozhodnutia. V rámci preskúmania Komisia tiež posúdi dosah rezervy na rast, zamestnanosť, priemyselnú konkurencieschopnosť Únie a riziko úniku uhlíka.

Článok 4

Prechodné ustanovenie

Článok 10 ods. 1 smernice 2003/87/ES zmenený smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES ( 1 ) sa naďalej uplatňuje do 31. decembra 2018.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.( *1 ) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1814 zo 6. októbra 2015 o zriadení a prevádzke trhovej stabilizačnej rezervy systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii a o zmene smernice 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 264, 9.10.2015, s. 1).“;

( 1 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť schému Spoločenstva na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 63).