02015D0750 — SK — 30.04.2018 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

►M1  VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/750

z 8. mája 2015

o harmonizácii frekvenčného pásma 1 427 – 1 517 MHz využívaného v rámci pozemských systémov, ktoré zabezpečujú poskytovanie elektronických komunikačných služieb v Únii ◄

[oznámené pod číslom C(2015) 3061]

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 119 12.5.2015, s. 27)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/661 Text s významom pre EHP z 26. apríla 2018,

  L 110

127

30.4.2018
▼B

▼M1

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/750

z 8. mája 2015

o harmonizácii frekvenčného pásma 1 427 – 1 517 MHz využívaného v rámci pozemských systémov, ktoré zabezpečujú poskytovanie elektronických komunikačných služieb v Únii

▼B

[oznámené pod číslom C(2015) 3061]

(Text s významom pre EHP)▼M1

Článok 1

Cieľom tohto rozhodnutia je zosúladiť podmienky dostupnosti a efektívneho využívania frekvenčného pásma 1 427  – 1 517 MHz pre pozemské systémy, ktoré zabezpečujú poskytovanie elektronických komunikačných služieb v Únii.

▼B

Článok 2

1.  Najneskôr šesť mesiacov od oznámenia tohto rozhodnutia členské štáty na nevýhradnom základe vymedzia a sprístupnia frekvenčné pásmo 1 452 – 1 492 MHz pre pozemské systémy, ktoré zabezpečujú poskytovanie služieb elektronickej komunikácie, a to v súlade s parametrami stanovenými v prílohe.

▼M1

2.  Členské štáty do 1. októbra 2018 určia a sprístupnia na nevýhradnom základe frekvenčné pásma 1 427 – 1 452 MHz a 1 492 – 1 517 MHz alebo ich časti pre pozemské systémy, ktoré zabezpečujú poskytovanie bezdrôtových širokopásmových elektronických komunikačných služieb, a to v súlade s parametrami stanovenými v prílohe.

3.  Ak členské štáty v súlade s odsekom 2 určia a sprístupnia iba časť frekvenčných pásiem 1 427 – 1 452 MHz alebo 1 492 – 1 517 MHz, tak:

a) zabezpečia, aby sa akékoľvek doterajšie použitie zachovalo len v nevyhnutne potrebnom rozsahu, aby sa tieto pásma dali postupne sprístupniť pre pozemské systémy, ktoré zabezpečujú poskytovanie bezdrôtových širokopásmových elektronických komunikačných služieb;

b) zabezpečia, aby takáto časť frekvenčného spektra vytvárala v prvom rade spolu s frekvenčným pásmom 1 452  – 1 492 MHz súvislé frekvenčné pásmo;

c) môžu až do 1. januára 2023 a v prípade, že na národnej úrovni nebol zaznamenaný dopyt po bezdrôtových širokopásmových elektronických komunikačných službách podľa článkov 3 a 6 rozhodnutia č. 243/2012/EÚ, povoliť používanie časti týchto pásiem na ďalšie prevádzkovanie existujúcich pozemských pevných bezdrôtových elektronických komunikačných služieb alebo iných existujúcich služieb, ktoré nemôžu tieto pásma využívať spoločne s bezdrôtovými širokopásmovými elektronickými komunikačnými službami.

▼M1

4.  Členské štáty zabezpečia, aby pozemské systémy uvedené v tomto článku poskytovali primeranú ochranu systémom v susedných pásmach.

5.  Členské štáty podporia dohody o cezhraničnej koordinácii s cieľom umožniť prevádzku systémov uvedených v odsekoch 1, 2 a 3, pričom zohľadnia platné regulačné postupy a práva, ako aj príslušné medzinárodné dohody.

Článok 2a

Členské štáty preskúmajú uplatňovanie článku 2 raz za dva roky s cieľom zabezpečiť maximálnu dostupnosť frekvenčného pásma 1 427 – 1 517 MHz pre bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby.

▼B

Článok 3

Členské štáty nemusia plniť záväzky podľa článku 2 v tých geografických oblastiach, kde si koordinácia s tretími krajinami vyžaduje odchýlku od parametrov uvedených v prílohe. Vynasnažia sa minimalizovať trvanie a geografický rozsah takýchto odchýlok.

▼M1

Článok 4

Členské štáty monitorujú využívanie frekvenčného pásma 1 427 – 1 517 MHz a o svojich zisteniach na požiadanie alebo z vlastnej iniciatívy informujú Komisiu, aby bolo možné toto rozhodnutie podľa potreby včas preskúmať.

▼M1

Článok 4a

Členské štáty podajú najneskôr 1. novembra 2018 Komisii správu o uplatňovaní tohto rozhodnutia vrátane miery dostupnosti frekvenčných pásiem 1 427 – 1 452 MHz a 1 492 – 1 517 MHz.

▼B

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

▼M1
PRÍLOHA

PARAMETRE UVEDENÉ V ČLÁNKU 2 ODS. 1 A ČLÁNKU 2 ODS. 2

A.   VŠEOBECNÉ PARAMETRE

1. Režim prevádzky vo frekvenčnom pásme 1 427 – 1 517 MHz je obmedzený na zostupný prenos zo základňovej stanice („downlink-only“).

2. Veľkosti blokov vo frekvenčnom pásme 1 427 – 1 517 MHz sa prideľujú v násobkoch 5 MHz. Dolná frekvencia prideleného bloku musí byť 1 427 MHz alebo musí mať odstup v násobkoch 5 MHz od tejto frekvencie.

3. Vysielanie zo základňovej stanice musí byť v súlade s technickými podmienkami (spektrálna maska bloku) podľa tejto prílohy.

B.   TECHNICKÉ PODMIENKY ZÁKLADŇOVÝCH STANÍC – SPEKTRÁLNA MASKA BLOKU

Na zabezpečenie koexistencie susediacich sietí pri absencii dvoj- alebo viacstranných dohôd medzi ich prevádzkovateľmi sa pre základňové stanice použijú tieto technické parametre nazývané „spektrálna maska bloku“ (block edge mask, BEM). Ak sa na tom príslušní prevádzkovatelia alebo správy dohodnú, možno použiť aj menej prísne technické parametre, pokiaľ sú v súlade s technickými podmienkami ochrany iných služieb či aplikácií, a to aj v susedných pásmach alebo na základe cezhraničných záväzkov.

BEM je vysielacia maska vymedzená ako funkcia frekvencie vo vzťahu k hrane bloku spektra, pre ktorý boli prevádzkovateľovi udelené práva na používanie. Pozostáva z hraničných hodnôt výkonu vo vnútri bloku a mimo neho. Hraničná hodnota výkonu vo vnútri bloku sa vzťahuje na blok pridelený prevádzkovateľovi. Hraničné hodnoty výkonu mimo bloku sa vzťahujú na spektrum používané pre WBB ECS v rámci frekvenčného pásma 1 427 – 1 517 MHz mimo bloku, ktorý bol pridelený prevádzkovateľovi. Sú uvedené v tabuľke 2. Hraničné hodnoty výkonu mimo pásma sa vzťahujú na spektrum mimo časti frekvenčného pásma 1 427 – 1 517 MHz, ktorá sa používa pre WBB ECS na národnej úrovni.

Okrem toho sú pre bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby (WBB ECS) v pásme 1 427 – 1 517  MHz vymedzené koexistenčné hraničné hodnoty výkonu, aby sa zaručila kompatibilita týchto služieb s inými rádiovými službami alebo aplikáciami vrátane prípadu, keď časť pásiem 1 427 – 1 452 MHz a 1 492 – 1 517 MHz nie je určená pre WBB ECS. Koexistenčné hraničné hodnoty výkonu vzhľadom na služby alebo aplikácie v susedných pásmach (t. j. mimo spektra používaného pre WBB ECS) sú uvedené v tabuľke 3, 4 a 5 a zabezpečujú národnú flexibilitu pri prideľovaní frekvenčného spektra pre WBB ECS v rámci frekvenčného pásma 1 427 – 1 517 MHz na základe tohto rozhodnutia.

Na národnej úrovni možno na zaistenie koexistencie so službami a aplikáciami v susedných pásmach prijať dodatočné technické a/alebo procedurálne opatrenia ( 1 ).

Požiadavky vo vnútri bloku

Hraničná hodnota užitočného izotropne vyžarovaného výkonu (EIRP) základňových staníc vo vnútri bloku nie je povinná s výnimkou frekvenčného bloku 1 512 – 1 517 MHz, pre ktorý sa takáto hraničná hodnota uvádza v tabuľke 1. Pre iné frekvenčné bloky, než je frekvenčný blok 1 512 – 1 517 MHz, môžu členské štáty stanoviť hraničnú hodnotu EIRP najviac 68 dBm/5MHz, ktorú možno pri určitých využitiach zvýšiť, napríklad pri agregovanom využití spektra v rámci pásma 1 427 – 1 512 MHz a spektra v nižších frekvenčných pásmach.Tabuľka 1

Maximálna hodnota EIRP vo vnútri bloku na jednu bunku (1) pre základňové stanice WBB ECS prevádzkované v pásme 1 512 – 1 517 MHz

Frekvenčný blok

Maximálna vnútrobloková hodnota EIRP

Šírka pásma použitá pri meraní

1 512 – 1 517 MHz

58 dBm

5 MHz

(1)   Na miestach s viacerými sektormi hodnota na jednu bunku zodpovedá hodnote na jeden zo sektorov.

Vysvetlivky k tabuľke 1

Tieto požiadavky majú zabezpečiť kompatibilitu medzi WBB ECS prevádzkovanými vo frekvenčnom bloku 1 512 – 1 517 MHz a mobilnými satelitnými službami vo frekvenčnom pásme 1 518 – 1 525 MHz.

Požiadavky mimo blokuTabuľka 2

Hraničné hodnoty mimoblokového EIRP BEM základňových staníc vo frekvenčnom pásme 1 427  – 1 517 MHz na jednu anténu

Frekvenčný rozsah mimoblokového vysielania

Maximálna stredná mimobloková hodnota EIRP

Šírka pásma použitá pri meraní

– 10 až – 5 MHz od spodnej hrany bloku

11 dBm

5 MHz

– 5 až 0 MHz od spodnej hrany bloku

16,3 dBm

5 MHz

0 až + 5 MHz od vrchnej hrany bloku

16,3 dBm

5 MHz

+ 5 až + 10 MHz od vrchnej hrany bloku

11 dBm

5 MHz

Frekvencie v pásme 1 427 – 1 517 MHz s odstupom od vrchnej alebo spodnej hrany bloku viac než 10 MHz

9 dBm

5 MHz

Požiadavky na koexistenciu v susedných pásmachTabuľka 3

Hraničné hodnoty nežiaduceho vysielacieho výkonu základňovej stanice vo frekvenčnom pásme 1 400 – 1 427 MHz pre základňové stanice prevádzkované vo frekvenčnom pásme 1 427  – 1 452  MHz

Frekvenčný rozsah mimopásmového vysielania

Maximálna úroveň nežiaduceho vysielacieho výkonu (1)

Šírka pásma použitá pri meraní

1 400 – 1 427 MHz

– 72 dBW

27 MHz

(1)   Úroveň nežiaduceho vysielacieho výkonu sa tu má chápať ako úroveň nameraná na anténovom porte.

Vysvetlivky k tabuľke 3

Táto požiadavka má ochrániť služby rádioastronómie a pasívneho družicového prieskumu Zeme v pasívnom frekvenčnom pásme 1 400 – 1 427 MHz pred WBB ECS prevádzkovanými vo frekvenčnom pásme 1 427 – 1 452 MHz vrátane prípadu, keď sa WBB ECS pridelí len časť tohto frekvenčného pásma. Na zlepšenie ochrany rádioastronomických pozorovaní v pasívnom frekvenčnom pásme 1 400 – 1 427 MHz pred WBB ECS môžu byť potrebné ďalšie vnútroštátne opatrenia.Tabuľka 4

Hraničné mimopásmové hodnoty EIRP základňových staníc na jednu bunku (1) vo frekvenčnom rozsahu 1 518 – 1 559 MHz pre základňové stanice prevádzkované vo frekvenčnom pásme 1 492  – 1 517 MHz

Frekvenčný rozsah mimopásmového vysielania

Maximálna mimopásmová hodnota EIRP

Šírka pásma použitá pri meraní

1 518 – 1 520 MHz

– 0,8 dBm

1 MHz

1 520 – 1 559 MHz

– 30 dBm

1 MHz

(1)   Na miestach s viacerými sektormi hodnota na jednu bunku zodpovedá hodnote na jeden zo sektorov.

Vysvetlivky k tabuľke 4

Tieto požiadavky majú poskytnúť primeranú ochranu mobilným satelitným službám prevádzkovaným vo frekvenčnom pásme 1 518 – 1 559 MHz, a to v námorných prístavoch, na letiskách a v pozemných pátracích a záchranných staniciach mobilnej satelitnej služby, pred WBB ECS prevádzkovanými vo frekvenčnom pásme 1 492 – 1 517 MHz vrátane prípadu, keď sa WBB ECS pridelí len časť tohto frekvenčného pásma. Na zlepšenie ochrany mobilných satelitných služieb vo frekvenčnom pásme 1 518 – 1 559 MHz môžu byť potrebné ďalšie vnútroštátne opatrenia.Tabuľka 5

Hraničné mimopásmové hodnoty EIRP základňových staníc na jednu bunku do 1 452 MHz a nad 1 492 MHz pre základňové stanice prevádzkované vo frekvenčnom pásme 1 452 – 1 492 MHz

Frekvenčný rozsah mimopásmového vysielania

Maximálna stredná mimopásmová hodnota EIRP

Šírka pásma použitá pri meraní

Do 1 449 MHz

– 20 dBm

1 MHz

1 449 – 1 452 MHz

14 dBm

3 MHz

1 492 – 1 495 MHz

14 dBm

3 MHz

Nad 1 495 MHz

– 20 dBm

1 MHz

Vysvetlivky k tabuľke 5

Tieto požiadavky sa uplatňujú, keď sa WBB ECS nepoužívajú buď do 1 452 MHz alebo nad 1 492 MHz, alebo v oboch prípadoch. Majú zabezpečiť kompatibilitu s WBB ECS v rámci frekvenčného pásma 1 452 – 1 492 MHz s koordinovanými pevnými spojmi, mobilnými službami a službami leteckej telemetrie obmedzenými na pozemné stanice a prevádzkovanými v susedných frekvenčných pásmach do 1 452 MHz alebo nad 1 492 MHz.

Keď sa WBB ECS používajú v rámci blokov bezprostredne pod 1 452 MHz, hraničné hodnoty uvedené v tabuľke 5 pre frekvencie do 1 452 MHz sa neuplatňujú. Keď sa WBB ECS používajú v rámci blokov bezprostredne nad 1 492 MHz, hraničné hodnoty uvedené v tabuľke 5 pre frekvencie nad 1 492 MHz sa neuplatňujú. Týmto nie sú dotknuté požiadavky mimo pásma stanovené v tabuľkách 3 a 4, ani požiadavky mimo bloku stanovené v tabuľke 2.( 1 ) Napríklad jedno alebo viaceré z týchto opatrení: koordinácia plánovania frekvencií, koordinácia umiestnení, prísnejšie hraničné hodnoty výkonu základňových staníc vnútri pásma, prísnejšie hraničné hodnoty užitočného izotropne vyžarovaného výkonu základňových staníc mimo pásma, než sú hodnoty v tabuľke 5.