02014R1321 — SK — 05.03.2019 — 006.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1321/2014

z 26. novembra 2014

o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností

(Prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 362 17.12.2014, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1088 z 3. júla 2015,

  L 176

4

7.7.2015

►M2

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1536 zo 16. septembra 2015,

  L 241

16

17.9.2015

 M3

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/334 z 27. februára 2017,

  L 50

13

28.2.2017

 M4

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/750 z 22. mája 2018

  L 126

1

23.5.2018

►M5

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1142 zo 14. augusta 2018,

  L 207

2

16.8.2018


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 123, 16.5.2017, s.  52 (č. 1321/2014)
▼B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1321/2014

z 26. novembra 2014

o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností

(Prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)▼M2

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovujú spoločné technické požiadavky a administratívne postupy na zabezpečenie:

a) zachovania letovej spôsobilosti lietadiel vrátane akýchkoľvek komponentov určených na inštaláciu do nich, ktoré sú:

i) registrované v členskom štáte, pokiaľ nebol regulačný dohľad nad ich bezpečnosťou delegovaný na tretiu krajinu a nepoužíva ich prevádzkovateľ z EÚ

ii) registrované v členskom štáte a používané prevádzkovateľom z EÚ, u ktorých bol regulačný dohľad nad ich bezpečnosťou delegovaný na členský štát;

b) súladu so základnými požiadavkami stanovenými v nariadení (ES) č. 216/2008 týkajúcimi sa zachovania letovej spôsobilosti lietadiel registrovaných v tretích krajinách a komponentov určených na inštaláciu do nich, v prípade ktorých nebol regulačný dohľad nad ich bezpečnosťou delegovaný na členský štát, a ktoré sú prenajaté bez posádky leteckým dopravcom licencovaným v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ( 1 ).

▼B

Článok 2

Vymedzenie pojmov

V rámci nariadenia (ES) č. 216/2008 sa používa toto vymedzenie pojmov:

a) „lietadlo“ znamená každé zariadenie schopné pohybu v atmosfére následkom reakcií iných ako sú reakcie vzduchu voči zemskému povrchu;

b) „osvedčujúci personál“ znamená personál zodpovedajúci za uvoľnenie lietadla alebo komponentu po údržbe do prevádzky;

c) „komponent“ znamená akýkoľvek motor, vrtuľu, časť alebo zariadenie;

d) „zachovanie letovej spôsobilosti“ znamená všetky procesy, ktoré zabezpečujú, aby lietadlo kedykoľvek počas svojej prevádzkovej životnosti spĺňalo platné požiadavky letovej spôsobilosti a bolo v stave vhodnom na bezpečnú prevádzku;

e) „JAA“ znamená „spojené letecké úrady“;

f) „JAR“ znamená „jednotné letecké predpisy“;

▼M2

g) „prevádzka obchodnej leteckej dopravy“ znamená prevádzku lietadiel na prepravu cestujúcich, nákladu alebo pošty za odplatu alebo inú primeranú protihodnotu;

▼B

h) „údržba“ znamená jednu z týchto činností alebo kombináciu týchto činností: generálna oprava, oprava, prehliadka, výmena, modifikácia alebo odstránenie porúch lietadla alebo komponentu s výnimkou predletovej prehliadky;

i) „organizácia“ znamená fyzickú osobu, právnickú osobu alebo časť právnickej osoby. Táto organizácia môže byť zriadená na jednom alebo viacerých miestach na území alebo mimo územia členských štátov;

j) „predletová prehliadka“ znamená prehliadku vykonanú pred letom, aby bolo zabezpečené, že lietadlo je spôsobilé na plánovaný let;

k) „lietadlo ELA1“ znamená toto európske ľahké lietadlo:

i) letún s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOM) 1 200 kg alebo menšou, ktorý nie je klasifikovaný ako zložité motorové lietadlo;

ii) vetroň alebo motorový vetroň s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOM) 1 200 kg alebo menšou;

iii) balón s najväčším konštrukčným objemom nosného plynu alebo horúceho vzduchu maximálne 3 400 m3 pre teplovzdušné balóny, 1 050 m3 pre plynové balóny, 300 m3 pre priviazané plynové balóny;

iv) vzducholoď určená pre maximálne štyroch pasažierov s najväčším konštrukčným objemom nosného plynu alebo horúceho vzduchu maximálne 3 400 m3 pre teplovzdušné vzducholode a 1 000 m3 pre plynové vzducholode;

▼M1

ka) „lietadlo ELA2“ je toto európske ľahké lietadlo s posádkou:

i) letún s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOM) 2 000 kg alebo menšou, ktorý nie je klasifikovaný ako zložité motorové lietadlo;

ii) vetroň alebo motorový vetroň s MTOM 2 000 kg alebo menej;

iii) balón;

iv) teplovzdušná vzducholoď;

v) plynová vzducholoď so všetkými týmito vlastnosťami:

 statickou hmotnosťou maximálne 3 %,

 nevektorovaným ťahom (okrem reverzného ťahu),

 konvenčnou a jednoduchou konštrukciou, systémom riadenia a systémom balonetu, a

 bez posilňovačov riadenia;

vi) veľmi ľahké rotorové lietadlo;

▼B

l) „lietadlo LSA“ znamená ľahké športové lietadlo s týmito vlastnosťami:

i) maximálnou vzletovou hmotnosťou nie väčšou ako 600 kg;

ii) maximálnou pádovou rýchlosťou pri pristávacej konfigurácii nie väčšou ako 45 uzlov kalibrovanej vzdušnej rýchlosti (CAS) pri maximálnej osvedčenej vzletovej hmotnosti lietadla a najdôležitejšom ťažisku;

iii) maximálnym počtom miest na sedenie pre dve osoby vrátane pilota;

iv) jediným neprúdovým motorom s vrtuľou;

v) bez pretlakovej kabíny;

m) „hlavné miesto podnikania“ je hlavné alebo štatutárne sídlo spoločnosti, v rámci ktorého sa vykonávajú hlavné finančné operácie a prevádzková kontrola činností uvedených v tomto nariadení;

▼M2

n) „kritická úloha údržby“ znamená úlohu údržby, ktorá zahŕňa montáž systému alebo ktorejkoľvek súčasti lietadla, motora alebo vrtule, alebo akýkoľvek zásah do nich, pričom chyba v jej vykonávaní by mohla bezprostredne ohroziť bezpečnosť letu;

o) „obchodná špeciálna prevádzka“ znamená prevádzku, na ktorú sa vzťahujú požiadavky časti ORO, podčasti SPO stanovené v prílohe III k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 965/2012 ( 2 );

p) „obmedzená letová prevádzka“ znamená prevádzku iných ako zložitých motorových lietadiel na:

i) lety, pri ktorých časť nákladov znášajú súkromné osoby, pod podmienkou, že priame náklady znášajú všetky osoby nachádzajúce sa v lietadle vrátane pilota a že počet osôb, ktoré znášajú priame náklady, je obmedzený na šesť;

ii) súťažné lety alebo letecké prehliadky pod podmienkou, že odplata alebo iná primeraná protihodnota poskytnutá za takéto lety sa obmedzuje na pokrytie priamych nákladov a primeraného príspevku na úhradu ročných nákladov a že ceny nepresahujú hodnotu stanovenú príslušným orgánom;

iii) zoznamovacie lety, výsadky, ťahanie vetroňov alebo akrobatické lety vykonávané buď výcvikovou organizáciou, ktorá má svoje hlavné miesto podnikania v niektorom členskom štáte a ktorá je schválená v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1178/2011 ( 3 ), alebo organizáciou vytvorenou na propagáciu leteckého športu a voľnočasových leteckých aktivít pod podmienkou, že lietadlo prevádzkuje organizácia na základe vlastníctva alebo prenájmu lietadla bez posádky, že let neprináša zisk, ktorý by bol distribuovaný mimo organizáciu, a že kedykoľvek sa nečlenovia organizácie podieľajú na takýchto letoch, tieto lety predstavujú iba okrajovú činnosť organizácie.

Na účely tohto nariadenia sa obmedzená letová prevádzka nepovažuje za prevádzku obchodnej leteckej dopravy alebo za obchodnú špeciálnu prevádzku;

q) „zoznamovací let“ znamená „iniciačný/ukážkový let“ podľa vymedzenia v článku 2 bode 9 nariadenia (EÚ) č. 965/2012;

r) „súťažný let“ znamená „súťažný let“ podľa vymedzenia v článku 2 bode 10 nariadenia (EÚ) č. 965/2012;

s) „letová ukážka“ znamená „leteckú prehliadku“ podľa vymedzenia v článku 2 bode 11 nariadenia (EÚ) č. 965/2012.

▼B

Článok 3

Požiadavky na zachovanie letovej spôsobilosti

▼M2

1.  Zachovanie letovej spôsobilosti lietadla uvedeného v článku 1 písm. a) a komponentov určených na inštaláciu do neho musí byť zabezpečené v súlade s ustanoveniami prílohy I.

2.  Organizácie a personál vykonávajúci činnosti súvisiace so zachovaním letovej spôsobilosti lietadla uvedeného v článku 1 písm. a) a komponentov určených na inštaláciu do neho vrátane údržby musia spĺňať podmienky prílohy I a podľa potreby ustanovenia špecifikované v článkoch 4 a 5.

3.  Odchylne od odseku 1 sa zachovanie letovej spôsobilosti lietadla uvedeného v článku 1 písm. a), ktoré má letové povolenie, musí zabezpečiť na základe osobitných opatrení na zachovanie letovej spôsobilosti vymedzených v letovom povolení vydanom v súlade s prílohou I (časť 21) k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 748/2012.

▼M1

4.  Programy údržby schválené v súlade s požiadavkami platnými pred 27. júlom 2015 sa považujú za schválené v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení.

▼M2

5.  Zachovanie letovej spôsobilosti lietadla uvedeného v článku 1 písm. b) a komponentov určených na inštaláciu musí byť zabezpečené v súlade s ustanoveniami prílohy Va.

▼B

Článok 4

Povolenia organizáciám na údržbu

▼M2

1.  Povolenia organizáciám vykonávajúcim údržbu sa vydávajú v súlade s ustanoveniami prílohy I podčasti F alebo prílohy II.

▼B

2.  Povolenia organizáciám na údržbu vydané alebo uznané členským štátom v súlade s požiadavkami JAA a postupmi platnými pred nadobudnutím účinnosti nariadenia (ES) č. 2042/2003 sa považujú za povolenia vydané v súlade s týmto nariadením.

3.  Personál kvalifikovaný na vykonávanie a/alebo riadenie zachovania letovej spôsobilosti pri nedeštruktívnej skúške konštrukcie lietadla a/alebo komponentov na základe akéhokoľvek štandardu uznaného členským štátom pred nadobudnutím účinnosti nariadenia (ES) č. 2042/2003, ktorý poskytuje rovnocennú úroveň kvalifikácie, môže naďalej vykonávať a/alebo kontrolovať takéto skúšky.

4.  Osvedčenia o uvoľnení do prevádzky a uznané osvedčenia o uvoľnení vydané pred dátumom nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1056/2008 organizáciou pre údržbu schválenou na základe požiadaviek členského štátu sa považujú za ekvivalentné osvedčeniam požadovaným na základe bodov M.A.801 a M.A.802 prílohy I (časť M).

Článok 5

Osvedčujúci personál

1.  Osvedčujúci personál je kvalifikovaný v súlade s ustanoveniami prílohy III (časť 66) okrem bodov M.A.606 písm. h), M.A.607 písm. b), M.A.801 písm. d) a M.A.803 prílohy I (časť M) a bodu 145.A.30 písm. j) a dodatku IV k prílohe II (časť 145).

2.  Každý preukaz spôsobilosti technika údržby lietadla a prípadne technické obmedzenia spojené s týmto preukazom, udelený alebo uznaný členským štátom v súlade s požiadavkami a postupmi JAA a platný v čase nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 2042/2003, sa považuje za preukaz spôsobilosti udelený v súlade s týmto nariadením.

3.  Osvedčujúci personál, ktorý je držiteľom preukazu spôsobilosti vydaného v súlade s prílohou III (časť 66) v danej kategórii/podkategórii, sa považuje za osvedčujúci personál s právami uvedenými v bode 66.A.20 písm. a) tej istej prílohy zodpovedajúcimi takejto kategórii/podkategórii. Požiadavky na základné znalosti zodpovedajúce týmto novým právam sa považujú za splnené na účely rozšírenia takéhoto preukazu spôsobilosti o novú kategóriu/podkategóriu.

4.  Osvedčujúci personál, ktorý je držiteľom preukazu spôsobilosti aj pre lietadlá, ktoré si nevyžadujú jednotlivé typové klasifikácie, si môže aj naďalej uplatňovať svoje práva až do prvého obnovenia platnosti alebo zmeny preukazu, keď sa preukaz prevedie v súlade s postupom uvedeným v bode 66.B.125 prílohy III (časť 66) na klasifikácie uvedené v bode 66.A.45 tej istej prílohy.

5.  Správy o prevode a správy o zápočte skúšky spĺňajúce príslušné požiadavky pred začatím uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1149/2011 sa považujú za správy v súlade s týmto nariadením.

▼M5

6.  Pokiaľ sa k tomuto nariadeniu nepridajú špecifické požiadavky týkajúce sa osvedčujúceho personálu na komponenty, požiadavky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch platné v príslušných členských štátoch sa aj naďalej uplatňujú s výnimkou organizácií vykonávajúcich údržbu so sídlom mimo Únie, v prípade ktorých požiadavky schvaľuje agentúra.

▼B

Článok 6

Požiadavky na školiace organizácie

1.  Organizácie zapojené do výcviku personálu uvedeného v článku 5 sa schvaľujú v súlade s prílohou IV (časť 147), aby boli oprávnené:

a) vykonávať uznané kurzy základného výcviku a/alebo

b) vykonávať uznané typovo špecifické školiace kurzy a

c) vykonávať skúšky a

d) vystavovať osvedčenia o výcviku.

2.  Každé povolenie organizácie na výcvik personálu údržby vydané alebo uznané členským štátom v súlade s požiadavkami a postupmi JAA a platné v čase nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) No 2042/2003 sa považuje za povolenie vydané v súlade s týmto nariadením.

6.  Kurzy typového výcviku, ktoré boli schválené pred schválením minimálneho učebného plánu pre typovú kvalifikáciu personálu oprávneného vydávať osvedčenia v rámci údajov o prevádzkovej spôsobilosti pre príslušný typ lietadla v súlade s nariadením (EÚ) č. 748/2012, musia zahŕňať príslušné prvky vymedzené v povinnej časti uvedených údajov o prevádzkovej spôsobilosti, a to najneskôr 18. decembra 2017 alebo dva roky po schválení údajov o prevádzkovej spôsobilosti, podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr.

Článok 7

Nariadenie (ES) č. 2042/2003 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VI.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

1.  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.  Odchylne od odseku 1 sa môžu členské štáty rozhodnúť, že nebudú uplatňovať tieto ustanovenia:

a) v prípade údržby beztlakových letúnov s piestovým motorom s maximálnou vzletovou hmotnosťou 2 000 kg a menej, ktoré sa nepoužívajú v obchodnej leteckej doprave,

do 28. septembra 2014 požiadavku, aby bol osvedčujúci personál kvalifikovaný v súlade s prílohou III (časť 66), uvedenú v týchto ustanoveniach:

 bode M.A.606 písm. g) a bode M.A.801 písm. b) ods. 2 prílohy I (časť M),

 bode 145.A.30 písm. g) a h) prílohy II (časť 145);

▼M5 —————

▼M2

c) v prípade lietadiel registrovaných v tretej krajine a prenajatých bez posádky leteckými dopravcami licencovanými v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008, požiadavky prílohy Va do 25. augusta 2017.

2a.  Odchylne od odseku 1 sa požiadavky na lietadlá používané na obchodnú špeciálnu prevádzku a na prevádzku obchodnej leteckej dopravy inými dopravcami ako leteckými dopravcami licencovanými v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008, stanovené v nariadení (EÚ) č. 965/2012 zmenenom nariadením (EÚ) č. 379/2014 ( 4 ), uplatňujú od 21. apríla 2017.

Do uvedeného dátumu:

 Ustanovenia prílohy I bodu M.A.201 písm. f) sa uplatňujú na zložité motorové lietadlá používané prevádzkovateľmi, od ktorých členský štát vyžaduje, aby boli držiteľmi osvedčenia pre obchodnú prevádzku, a ktorí nie sú leteckí dopravcovia licencovaní v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008, a na komerčné schválené výcvikové organizácie (ATO);

 Ustanovenia prílohy I bodu M.A.201 písm. h) sa uplatňujú na iné ako zložité motorové lietadlá používané prevádzkovateľmi, od ktorých členský štát vyžaduje, aby boli držiteľmi osvedčenia pre obchodnú prevádzku, a ktorí nie sú leteckými dopravcami licencovanými v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008, a na komerčné schválené výcvikové organizácie (ATO);

 Ustanovenia prílohy I bodu M.A.306 písm. a) sa uplatňujú na lietadlá používané leteckými dopravcami licencovanými v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 a lietadlá používané prevádzkovateľmi, od ktorých členský štát vyžaduje, aby boli držiteľmi osvedčenia pre obchodnú prevádzku;

 Ustanovenia prílohy I bodu M.A.801 písm. c) sa uplatňujú na lietadlá ELA1, ktoré nepoužívajú leteckí dopravcovia licencovaní v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 a ktoré nepoužívajú komerčné schválené výcvikové organizácie;

 Ustanovenia prílohy I bodu M.A.803 písm. b) sa uplatňujú na iné ako zložité motorové lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOM) 2 730 kg a menšou, vetrone, motorové vetrone alebo balóny, ktoré nepoužívajú leteckí dopravcovia licencovaní v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 alebo prevádzkovatelia, od ktorých členský štát vyžaduje, aby boli držiteľmi osvedčenia pre obchodnú prevádzku, alebo komerčné schválené výcvikové organizácie;

 Ustanovenia prílohy I bodu M.A.901 písm. g) sa uplatňujú na lietadlá ELA1, ktoré nepoužívajú leteckí dopravcovia licencovaní v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 alebo prevádzkovatelia, od ktorých členský štát vyžaduje, aby boli držiteľmi osvedčenia pre obchodnú prevádzku, alebo komerčné schválené výcvikové organizácie.

▼B

3.  Keď členské štáty uplatnia ustanovenia odseku 2, oznámia to Komisii a agentúre.

4.  Na účely časových limitov uvedených v bodoch 66.A.25, 66.A.30 a v doplnku III k prílohe III (časť 66) v súvislosti so skúškami základných znalostí, základnou praxou, teoretickými výcvikovými kurzami a skúškami teoretických znalostí, praktickým výcvikom a hodnotením praktickej zručnosti, typovými skúškami a výcvikom na pracovisku ukončenými pred začatím uplatňovania ►M1  nariadenia (EÚ) č. 1149/2011 ◄ sa limity začínajú uplatňovať od dátumu, do ktorého sa uplatňovalo ►M1  nariadenie (EÚ) č. 1149/2011. ◄

▼M5 —————

▼M1

6.  Odchylne od odseku 1:

a) Príslušné orgány alebo prípadne organizácie môžu naďalej vydávať predchádzajúce vydania osvedčení, ako sú stanovené v dodatku III k prílohe I (časť M) alebo v dodatku II a dodatku III k prílohe IV (časť 147) k nariadeniu (EÚ) č. 1321/2014, platné pred 27. júlom 2015, a to do 31. decembra 2015.

b) Osvedčenia vydané pred 1. januárom 2016 ostávajú v platnosti až do ich zmeny, pozastavenia platnosti alebo zrušenia.

▼M5

7.  Odchylne od odseku 1 v prípade letúnov s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOM) 5 700  kg a menej, ktoré sú vybavené viacerými turbovrtuľovými motormi a ktoré sa nepoužívajú pri obchodnej prevádzke, sa bod M.A.201 písm. g) odseky 2 a 3 prílohy I (časť M) uplatňujú od 1. januára 2025.

▼B

Článok 9

Opatrenia agentúry

1.  Agentúra stanovuje prijateľné prostriedky preukázania zhody (ďalej len „AMC“), ktoré môžu príslušné orgány, organizácie a personál použiť na preukázanie zhody s ustanoveniami príloh k tomuto nariadeniu.

2.  AMC vydanými agentúrou sa nesmú zavádzať nové požiadavky ani zmierňovať požiadavky uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článkov 54 a 55 nariadenia (ES) č. 216/2008, keď sa použijú prijateľné prostriedky preukázania zhody vydané agentúrou, súvisiace požiadavky uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu sa považujú za splnené bez ďalšieho preukazovania.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

(Časť – M)

OBSAH

M.1

ODDIEL A –

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

PODČASŤ A –

VŠEOBECNE

M.A.101.

Rozsah platnosti

PODČASŤ B –

KOMPETENCIA

M.A.201.

Zodpovednosť

M.A.202.

Hlásenie udalostí

PODČASŤ C –

ZACHOVANIE LETOVEJ SPÔSOBILOSTI

M.A.301.

Zachovanie letovej spôsobilosti

M.A.302.

Program údržby lietadla

M.A.303.

Príkazy na zachovanie letovej spôsobilosti

M.A.304.

Údaje pre modifikácie a opravy

M.A.305.

Systém záznamu o zachovaní letovej spôsobilosti lietadla

▼M2

M.A.306.

Systém technického denníka lietadla

▼B

M.A.307.

Odovzdanie záznamov o zachovaní letovej spôsobilosti lietadla

PODČASŤ D –

NORMY ÚDRŽBY

M.A.401.

Údaje o údržbe

M.A.402.

Vykonávanie údržby

M.A.403.

Poruchy lietadla

PODČASŤ E –

KOMPONENTY

▼M5

M.A.501

Klasifikácia a inštalácia

▼B

M.A.502.

Údržba komponentu

M.A.503.

Komponenty s obmedzenou životnosťou

▼M5

M.A.504

Oddelenie komponentov

▼B

PODČASŤ F –

ORGANIZÁCIA VYKONÁVAJÚCA ÚDRŽBU

M.A.601.

Rozsah pôsobnosti

M.A.602.

Žiadosť

M.A.603.

Rozsah povolenia

M.A.604.

Príručka organizácie vykonávajúcej údržbu

M.A.605.

Prevádzkové priestory

M.A.606.

Požiadavky na personál

▼M1

M.A.607.

Osvedčujúci personál a personál na overenie letovej spôsobilosti

▼B

M.A.608.

Komponenty, zariadenia a nástroje

M.A.609.

Údaje o údržbe

M.A.610.

Objednávky údržbárskych prác

M.A.611.

Normy údržby

M.A.612.

Osvedčenie o uvoľnení lietadla do prevádzky

M.A.613.

Osvedčenie o uvoľnení komponentu do prevádzky

▼M1

M.A.614.

Záznamy o údržbe a o overení letovej spôsobilosti

▼B

M.A.615.

Práva organizácie

M.A.616.

Vnútropodniková kontrola

M.A.617.

Zmeny organizácie s povolením na údržbu

M.A.618.

Zachovanie platnosti povolenia

M.A.619.

Zistenia

PODČASŤ G –

ORGANIZÁCIA RIADIACA ZACHOVANIE LETOVEJ SPÔSOBILOSTI

M.A.701.

Rozsah platnosti

M.A.702.

Žiadosť

M.A.703.

Rozsah povolenia

M.A.704.

Príručka pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti

M.A.705.

Zariadenia

M.A.706.

Požiadavky na personál

M.A.707.

Personál na overenie letovej spôsobilosti

M.A.708.

Riadenie zachovania letovej spôsobilosti

M.A.709.

Dokumentácia

M.A.710.

Overenie letovej spôsobilosti

M.A.711.

Práva organizácie

M.A.712.

Systém kvality

M.A.713.

Zmeny organizácie s povolením na riadenie zachovania letovej spôsobilosti

M.A.714.

Vedenie záznamov

M.A.715.

Zachovanie platnosti povolenia

M.A.716.

Zistenia

PODČASŤ H –

OSVEDČENIE O UVOĽNENÍ DO PREVÁDZKY – CRS

M.A.801.

Osvedčenie o uvoľnení lietadla do prevádzky

M.A.802.

Osvedčenie o uvoľnení komponentu do prevádzky

M.A.803.

Oprávnenie pilota-vlastníka

PODČASŤ I –

OSVEDČENIE O OVERENÍ LETOVEJ SPÔSOBILOSTI

M.A.901.

Overenie letovej spôsobilosti lietadla

M.A.902.

Platnosť osvedčenia o overení letovej spôsobilosti

M.A.903.

Transfer registrácie lietadla v rámci EÚ

M.A.904.

Overenie letovej spôsobilosti lietadla dovezeného do EÚ

M.A.905.

Zistenia

ODDIEL B –

POSTUP PRE PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY

PODČASŤ A –

VŠEOBECNE

M.B.101.

Rozsah platnosti

M.B.102.

Príslušný orgán

M.B.104.

Vedenie záznamov

M.B.105.

Vzájomná výmena informácií

PODČASŤ B –

KOMPETENCIA

M.B.201.

Zodpovednosť

PODČASŤ C –

ZACHOVANIE LETOVEJ SPÔSOBILOSTI

M.B.301.

Program údržby

M.B.302.

Výnimky

M.B.303.

Monitorovanie zachovania letovej spôsobilosti lietadla

M.B.304.

Zrušenie a pozastavenie platnosti

PODČASŤ D –

NORMY ÚDRŽBY

PODČASŤ E –

KOMPONENTY

PODČASŤ F –

ORGANIZÁCIA ÚDRŽBY

M.B.601.

Žiadosť

M.B.602.

Prvé povolenie

M.B.603.

Vydanie povolenia

M.B.604.

Zachovanie dohľadu

M.B.605.

Zistenia

M.B.606.

Zmeny

M.B.607.

Zrušenie, pozastavenie platnosti alebo obmedzenie povolenia

PODČASŤ G –

ORGANIZÁCIA RIADIACA ZACHOVANIE LETOVEJ SPÔSOBILOSTI

M.B.701.

Žiadosť

M.B.702.

Prvé povolenie

M.B.703.

Vydanie povolenia

M.B.704.

Trvalý dohľad

M.B.705.

Zistenia

M.B.706.

Zmeny

M.B.707.

Zrušenie, pozastavenie platnosti alebo obmedzenie povolenia

PODČASŤ H –

OSVEDČENIE O UVOĽNENÍ DO PREVÁDZKY – CRS

PODČASŤ I –

OSVEDČENIE O OVERENÍ LETOVEJ SPÔSOBILOSTI

M.B.901.

Posúdenie odporúčaní

M.B.902.

Overenie letovej spôsobilosti príslušným orgánom

M.B.903.

Zistenia

Doplnok I –

Dohoda o riadení zachovania letovej spôsobilosti

Doplnok II –

Uznané osvedčenie o uvoľnení – EASA formulár 1

Doplnok III –

Osvedčenie o overení letovej spôsobilosti – EASA formulár 15

Doplnok IV –

Systém tried a klasifikácií používaný na schvaľovanie organizácií vykonávajúcich údržbu uvedených v prílohe I (časť M) podčasti F a v prílohe II (časť 145)

Doplnok V –

Povolenie organizácie na údržbu podľa prílohy I (časť M) podčasti F

Doplnok VI –

Povolenie organizácie pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti podľa prílohy I (časť M) podčasti G

Doplnok VII –

Komplexné úlohy údržby

Doplnok VIII –

Obmedzená údržba, ktorú vykonáva pilot-vlastník.

M.1

Na účely tejto časti, príslušným orgánom:

1. na dohľad nad zachovaním letovej spôsobilosti jednotlivého lietadla a na vystavovanie osvedčení o overení letovej spôsobilosti je orgán určený členským štátom registrácie.

2. na dohľad nad organizáciou vykonávajúcou údržbu, ako je špecifikované v oddiele A podčasti F tejto prílohy (časť M):

i) je orgán určený členským štátom, v ktorom má taká organizácia hlavné obchodné sídlo;

ii) je agentúra, ak sa organizácia nachádza v tretej krajine;

3. na dohľad nad organizáciou, ktorá plní vedúcu úlohu pri zachovaní letovej spôsobilosti, ako je špecifikované v oddiele A podčasti G tejto prílohy (časť M):

i) je orgán určený členským štátom, v ktorom má taká organizácia hlavné obchodné sídlo, ak nie je povolenie obsiahnuté v osvedčení leteckého prevádzkovateľa;

ii) je orgán určený členským štátom prevádzkovateľa, ak je povolenie obsiahnuté v osvedčení leteckého prevádzkovateľa;

iii) je agentúra, ak sa organizácia nachádza v tretej krajine;

▼M2

4. na schválenie programov údržby,

i) je orgán určený členským štátom registrácie, alebo

ii) po dohode s členským štátom registrácie pred schválením programu údržby:

a) je orgán určený štátom, v ktorom má prevádzkovateľ svoje hlavné miesto podnikania alebo v ktorom je usadený alebo má v ňom sídlo, alebo

b) je orgán zodpovedný za dohľad nad organizáciou pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti, ktorá riadi zachovanie letovej spôsobilosti lietadla, alebo s ktorou vlastník uzatvoril obmedzenú zmluvu v súlade s bodom M.A.201 písm. i) bodom 3.

▼B

ODDIEL A

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

PODČASŤ A

VŠEOBECNE

M.A.101    Rozsah platnosti

Tento oddiel stanovuje opatrenia, ktoré sa majú prijať na zabezpečenie zachovania letovej spôsobilosti vrátane údržby. Špecifikuje aj podmienky, ktoré musia spĺňať osoby alebo organizácie zapojené do riadenia zachovania letovej spôsobilosti.

PODČASŤ B

KOMPETENCIA

M.A.201    Zodpovednosť

a) Vlastník je zodpovedný za zachovanie letovej spôsobilosti lietadla a musí zabezpečiť, aby sa žiadny let neuskutočnil, pokiaľ:

1. nie je lietadlo udržiavané v stave letovej spôsobilosti, a

2. nie je prevádzkové a núdzové zariadenie správne inštalované a prevádzkyschopné alebo nie je zreteľne označené ako prevádzkyneschopné, a

3. nie je už platné osvedčenie o letovej spôsobilosti a

▼M1

4. Údržba lietadla je vykonaná v súlade so schváleným programom údržby, ako je špecifikovaný v bode M.A.302.

▼B

b) Keď je lietadlo prenajaté, zodpovednosť vlastníka sa prenáša na nájomcu, ak:

1. je nájomca uvedený v dokumente o registrácii alebo

2. je uvedený v zmluve o prenájme.

Keď sa v tejto časti uvádza odkaz na „vlastníka“, pojem vlastníka pokrýva vlastníka alebo nájomcu, pokiaľ je to použiteľné.

c) Akákoľvek osoba alebo organizácia vykonávajúca údržbu je zodpovedná za vykonávané úlohy.

▼M2

d) Veliaci pilot alebo, v prípade leteckých dopravcov licencovaných v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008, prevádzkovateľ je zodpovedný za uspokojivé vykonanie predletovej prehliadky. Túto prehliadku musí vykonať pilot alebo iná kvalifikovaná osoba, no nemusí ju vykonať organizácia s povolením na údržbu alebo osvedčujúci personál podľa časti 66.

e) V prípade lietadiel, ktoré používajú leteckí dopravcovia licencovaní v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008, je prevádzkovateľ zodpovedný za zachovanie letovej spôsobilosti lietadiel, ktoré prevádzkuje, a musí:

1. zabezpečiť, aby sa každý let vykonával až po splnení podmienok vymedzených v písm. a);

2. byť schválený ako súčasť svojho osvedčenia leteckého prevádzkovateľa ako organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti (CAMO) podľa časti M.A. podčasti G pre lietadlo, ktoré prevádzkuje, a

3. byť schválený v súlade s časťou 145 alebo uzatvoriť zmluvu v súlade s časťou M.A.708 písm. c) s takouto organizáciou.

f) V prípade zložitých motorových lietadiel používaných na obchodnú špeciálnu prevádzku alebo na obchodnú leteckú dopravu vykonávanú inými ako leteckými dopravcami licencovanými v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 alebo komerčnými schválenými výcvikovými organizáciami, prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby:

1. sa lety vykonávali až po splnení podmienok vymedzených v písm. a);

2. úlohy spojené so zachovaním letovej spôsobilosti vykonávala schválená organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti (CAMO). Ak samotný prevádzkovateľ nie je schválenou CAMO, potom musí prevádzkovateľ s takouto organizáciou uzatvoriť písomnú zmluvu v súlade s doplnkom I, a

3. CAMO uvedená v bode 2. bola schválená v súlade s časťou 145 na údržbu lietadiel a komponentov určených na inštaláciu do nich alebo aby s takýmito organizáciami uzatvorila zmluvu v súlade s bodom M.A.708 písm. c).

g) V prípade zložitých motorových lietadiel, ktoré nie sú zahrnuté v písm. e) alebo f), musí vlastník zabezpečiť, aby:

1. sa lety vykonávali až po splnení podmienok vymedzených v písm. a);

2. úlohy spojené so zachovaním letovej spôsobilosti vykonávala schválená organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti (CAMO). Ak samotný vlastník nie je schválenou CAMO, potom musí vlastník s takouto organizáciou uzatvoriť písomnú zmluvu v súlade s doplnkom I, a

3. CAMO uvedená v bode 2. bola schválená v súlade s časťou 145 na údržbu lietadiel a komponentov určených na inštaláciu do nich alebo aby s takýmito organizáciami uzatvorila zmluvu v súlade s bodom M.A.708 písm. c).

h) V prípade iných ako zložitých motorových lietadiel používaných na obchodnú špeciálnu prevádzku alebo na obchodnú leteckú dopravu vykonávanú inými ako leteckými dopravcami licencovanými v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 alebo komerčnými schválenými výcvikovými organizáciami, prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby:

1. sa lety vykonávali až po splnení podmienok vymedzených v písm. a);

2. úlohy spojené so zachovaním letovej spôsobilosti vykonávala schválená organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti (CAMO). Ak samotný prevádzkovateľ nie je schválenou CAMO, potom musí prevádzkovateľ s takouto organizáciou uzatvoriť písomnú zmluvu v súlade s doplnkom I, a

3. CAMO uvedená v bode 2. bola schválená v súlade s časťou M podčasťou F alebo časťou 145 na údržbu lietadiel a komponentov určených na inštaláciu do nich alebo aby s takýmito organizáciami uzatvorila zmluvu v súlade s bodom M.A.708 písm. c).

i) V prípade iných ako zložitých motorových lietadiel, ktoré nie sú zahrnuté v písm. e) alebo h) alebo ktoré sa používajú na „obmedzenú prevádzku“, je vlastník zodpovedný za zabezpečenie toho, aby sa do splnenia podmienok vymedzených v písm. a) nevykonávali žiadne lety. Na tieto účely vlastník:

1. dohodne sa na úlohy spojené so zachovaním letovej spôsobilosti so schválenou organizáciou pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti (CAMO) prostredníctvom písomnej zmluvy v súlade s dodatkom I, ktorou prenesie zodpovednosť za splnenie týchto úloh na poverenú CAMO, alebo;

2. zabezpečí zachovanie letovej spôsobilosti lietadiel na vlastnú zodpovednosť bez poverenia schválenej CAMO na základe zmluvy, alebo

3. zabezpečí zachovanie letovej spôsobilosti lietadiel na vlastnú zodpovednosť a uzatvorí obmedzenú zmluvu o vypracovaní programu údržby a zabezpečení jeho schválenia v súlade s bodom M.A.302 s:

 schválenou CAMO, alebo

 v prípade lietadla ELA2, organizáciou vykonávajúcou údržbu podľa časti 145 alebo podľa časti M.A. podčasti F.

Touto obmedzenou zmluvou sa na poverenú organizáciu prenáša zodpovednosť za vypracovanie a, s výnimkou prípadu, keď vyhlásenie vydáva vlastník v súlade s M.A.302 písm. h), zabezpečenie schválenia programu údržby.

j) Vlastník/prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa každej osobe oprávnenej príslušným orgánom na účely overenia súladu s touto časťou sprístupnili akékoľvek jeho priestory, lietadlá alebo dokumenty súvisiace s jeho činnosťami vrátane všetkých subdodávateľských činností.

▼B

M.A.202    Hlásenie udalostí

a) Každá osoba alebo organizácia zodpovedná v súlade s bodom M.A.201 musí hlásiť príslušnému orgánu určenému štátom registrácie, organizácii zodpovednej za typovú konštrukciu alebo doplnky k typovej konštrukcii, a prípadne členskému štátu prevádzkovateľa, akýkoľvek zistený stav lietadla alebo komponentu, ktorý ohrozuje bezpečnosť letu.

b) Hlásenia sa robia spôsobom stanoveným agentúrou a musia obsahovať všetky príslušné informácie o stave, ktorý je osobe alebo organizácii známy.

c) Keď osoba alebo organizácia, ktorá robí údržbu lietadla, má s vlastníkom alebo prevádzkovateľom zmluvu o vykonaní údržby, osoba alebo organizácia, ktorá robí údržbu lietadla, podá hlásenie aj vlastníkovi, prevádzkovateľovi alebo organizácii riadiacej zachovanie letovej spôsobilosti o takom stave, ktorý má negatívny vplyv na lietadlo alebo komponent vlastníka alebo prevádzkovateľa.

d) Hlásenia sa musia podať čo možno najskôr no v každom prípade do 72 hodín od okamihu, keď osoba alebo organizácia zistila stav, ku ktorému sa hlásenie vzťahuje.

PODČASŤ C

ZACHOVANIE LETOVEJ SPÔSOBILOSTI

M.A.301    Zachovanie letovej spôsobilosti

Zachovanie letovej spôsobilosti lietadla a prevádzkyschopnosť prevádzkového ako aj núdzového vybavenia sa zabezpečí:

1. vykonaním predletovej prehliadky;

▼M2

2. opravou akejkoľvek poruchy alebo poškodenia, ktoré ovplyvňujú bezpečnú prevádzku, v súlade s údajmi stanovenými v bode M.A.304 a/alebo M.A.401, pri zohľadnení zoznamu minimálneho vybavenia a zoznamu odchýlok usporiadania, ak je to uplatniteľné;

▼M1

3. uspešným vykonaním všetkej údržby v súlade s programom údržby lietadla podľa ustanovenia M.A.302;

▼M2

4. rozborom účinnosti programu údržby schváleného podľa M.A.302 pre všetky zložité motorové lietadlá alebo lietadlá používané leteckými dopravcami licencovanými v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008;

▼B

5. plnením každého príslušného:

i) príkazu na zachovanie letovej spôsobilosti;

ii) prevádzkového príkazu s účinkom na zachovanie letovej spôsobilosti;

iii) požiadavky na zachovanie letovej spôsobilosti stanovenej agentúrou;

iv) opatrení predpísaných príslušným orgánom ako okamžitej reakcie na bezpečnostný problém;

6. vykonaním modifikácií a opráv v súlade s bodom M.A.304;

▼M2

7. stanovením rozhodovacích zásad pre vykonanie nepovinných modifikácií a/alebo prehliadok pri všetkých zložitých motorových lietadlách alebo lietadlách používaných leteckými dopravcami licencovanými v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008;

▼B

8. v prípade potreby kontrolnými letmi na účely údržby.

M.A.302.    Program údržby lietadla

a) Údržba každého lietadla musí byť zorganizovaná v súlade s programom údržby lietadla.

b) Program údržby lietadla a všetky následné zmeny schvaľuje príslušný orgán.

▼M2

c) Keď zachovanie letovej spôsobilosti lietadla riadi organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti s povolením v súlade s oddielom A podčasťou G tejto prílohy (časť M) alebo ak existuje obmedzená zmluva medzi vlastníkom a touto organizáciou v súlade s bodom M.A.201 písm. i) bodom 3, program údržby lietadla a jeho zmeny možno schváliť postupom nepriameho schválenia.

i) V takomto prípade organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti stanoví postup nepriameho schválenia ako súčasť príručky pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti a schváli ho príslušný orgán zodpovedný za danú organizáciu pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti.

ii) Organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti nepoužije postup nepriameho schválenia, keď táto organizácia nepodlieha dohľadu členského štátu registrácie, okrem prípadu, ak existuje dohoda v súlade s bodom M.1 ods. 4 bodom ii), ktorou sa zodpovednosť za schválenie programu údržby lietadla prenáša na príslušný orgán zodpovedný za organizáciu pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti.

▼B

d) Program údržby lietadla musí byť v súlade s:

i) pokynmi, ktoré vydal príslušný orgán;

ii) pokynmi pre zachovanie letovej spôsobilosti:

 vydanými držiteľmi typového osvedčenia, obmedzeného typového osvedčenia, doplnkového typového osvedčenia, schválenia postupu väčšej opravy, uznania osvedčenia spôsobilosti ETSO alebo iného príslušného schválenia vydaného podľa nariadenia (EÚ) č. 748/2012 a jeho prílohy I (časť 21) a

 zahrnutými v technických podmienkach osvedčovania uvedených v 21A.90B prípadne v 21A.431B prílohy I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012;

iii) dodatočnými alebo alternatívnymi pokynmi, ktoré navrhli vlastník alebo organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti po ich schválení podľa bodu M.A.302, s výnimkou intervalov na vykonávanie úloh súvisiacich s bezpečnosťou uvedených v písm. e), ktoré možno zvyšovať, s výhradou dostatočných revízií vykonávaných v súlade s písm. g) a len vtedy, keď podlieha priamemu schváleniu v súlade s bodom M.A.302 písm. b).

e) Program údržby lietadla musí obsahovať podrobné údaje o každej vykonanej údržbe, vrátane frekvencie, o všetkých špecifických úlohách spojených s typom a špecifickosťou činností.

▼M2

f) V prípade zložitých motorových lietadiel, keď je program údržby založený na logike riadiacej skupiny pre údržbu (Maintenance steering group) alebo na monitorovaní stavu, musí program údržby lietadla zahŕňať program spoľahlivosti.

▼B

g) Program údržby lietadla sa pravidelne reviduje a v prípade potreby sa zodpovedajúcim spôsobom mení. Týmito revíziami sa zabezpečí, aby program aj naďalej platil v zmysle prevádzkových skúseností a pokynov príslušného orgánu, pričom sa zohľadňujú nové a/alebo upravené pokyny na údržbu, ktoré vyhlásili držitelia typového osvedčenia a doplnkového typového osvedčenia a ktorákoľvek iná organizácia, ktorá uverejňuje takéto údaje v súlade s prílohou I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012.

▼M1

h) V prípade lietadla ELA1, ktoré sa nepoužíva v obchodnej prevádzke, súlad s bodmi b), c), d), e) a g) sa môže nahradiť tým, že lietadlo spĺňa všetky tieto podmienky:

1. Program údržby lietadla musí jasne identifikovať vlastníka a konkrétne lietadlo, ktorého sa týka, vrátane každého inštalovaného motora a vrtule.

2. Program údržby lietadla musí buď:

 dodržiavať „minimálny program prehliadok“ uvedený v bode i), ktorý zodpovedá konkrétnemu lietadlu, alebo

 byť v súlade s bodmi d) a e).

Program údržby nesmie byť menej prísny ako „minimálny program prehliadok“.

3. Program údržby lietadla musí obsahovať všetky povinné požiadavky na zachovanie letovej spôsobilosti, ako sú príkazy na zachovanie letovej spôsobilosti, ktoré predpisujú opakovanú predletovú kontrolu, časť o obmedzeniach letovej spôsobilosti (ALS) pokynov pre zachovanie letovej spôsobilosti (ICA) alebo osobitné požiadavky na údržbu obsiahnuté v záznamovom liste typového osvedčenia (TCDS).

Okrem toho program údržby lietadla musí identifikovať akékoľvek ďalšie úlohy údržby, ktoré sa majú vykonať vzhľadom na špecifický typ lietadla, konfiguráciu lietadla a typ a špecifickosť prevádzky. Do úvahy sa musia vziať minimálne tieto prvky:

 Osobitne inštalované vybavenie a úpravy lietadla.

 Opravy vykonané na lietadle.

 Komponenty s obmedzenou životnosťou a komponenty dôležité z hľadiska bezpečnosti letu.

 Odporúčania na údržbu, ako sú intervaly medzi generálnymi revíziami (TBO), odporúčané prostredníctvom servisných bulletinov, servisných listov a iných nepovinných servisných informácií.

 Príslušné prevádzkové príkazy/požiadavky týkajúce sa pravidelnej inšpekcie určitého vybavenia.

 Osobitné prevádzkové schválenia.

 Používanie lietadiel a prevádzkové prostredie.

 Údržba pilotom-vlastníkom (ak sa uplatňuje).

4. Ak nie je program údržby schválený príslušným orgánom (priamo alebo prostredníctvom organizácie uvedenej v M.A. podčasti G postupom nepriameho schválenia), musí program údržby lietadla obsahovať podpísané vyhlásenie, v ktorom vlastník vyhlasuje, že toto je program údržby lietadla pre konkrétnu registrovú značku lietadla a že sám nesie plnú zodpovednosť za jeho obsah, a predovšetkým za akékoľvek odchýlky, ktoré sa doň mohli dostať, pokiaľ ide o odporúčania držiteľa schválenia konštrukcie.

5. Program údržby lietadla sa overuje minimálne raz za rok. Toto overenie programu údržby vykonáva buď:

 osoba, ktorá vykonáva overovanie letovej spôsobilosti lietadla v súlade s bodom M.A.710 písm. ga), alebo

 organizácia uvedenej v M.A. podčasti G, ktorá riadi zachovanie letovej spôsobilosti lietadla v prípadoch, v ktorých sa overovanie programu údržby nevykonáva v spojení s overovaním letovej spôsobilosti.

Ak sa pri overovaní odhalia nezrovnalosti týkajúce sa lietadla spojené s nedostatkami v obsahu programu údržby, osoba vykonávajúca overovanie informuje príslušný orgán členského štátu registrácie a vlastník musí upraviť program údržby po dohode s príslušným orgánom.

i) V prípade lietadla ELA1 iného ako vzducholode, ktoré sa nepoužíva v obchodnej prevádzke, „minimálny program prehliadok“ uvedený v písmene h) musí spĺňať tieto podmienky:

1. Musí obsahovať tieto intervaly prehliadky:

 V prípade letúnov ELA1 a turistických motorových klzákov ELA1 (TMG) interval každý rok alebo každých 100 hodín, podľa toho, čo nastane skôr. Na tento interval možno uplatniť toleranciu 1 mesiaca alebo 10 hodín, pokiaľ sa ďalší interval vypočíta od dátumu alebo hodín, ktoré boli pôvodne plánované.

 V prípade vetroňov ELA1, motorových vetroňov ELA1 iných ako turistické motorové klzáky a balónov ELA1 každoročný interval. Na tento interval možno uplatniť toleranciu 1 mesiaca, pokiaľ sa ďalší interval vypočíta od dátumu, ktorý bol pôvodne plánovaný.

2. Musí obsahovať:

 Servisné úlohy podľa požiadavky držiteľa schválenia konštrukcie.

 Kontrolu označenia.

 Overenie záznamov o vážení a zváženie v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 965/2012 ( 5 ), bod NCO.POL.105.

 Prevádzkovú skúšku odpovedača (ak existuje).

 Prevádzkovú skúšku pitot-statického systému.

 V prípade letúnov ELA1:

 

 Prevádzkové kontroly výkonu a obrátok, magnetického zapaľovania, tlaku paliva a oleja, teplôt motora.

 V prípade motorov vybavených automatizovaným riadením motora uverejnený postup prípravy na spustenie.

 V prípade motorov so suchou skriňou, motorov s turbodúchadlom a motorov s kvapalinovým chladením prevádzkovú kontrolu náznakov narušenia cirkulácie tekutiny.

 Kontrolu stavu a upevnenia prvkov konštrukcie, systémov a komponentov zodpovedajúcich týmto oblastiam:

 

 V prípade letúnov ELA1:

 

 Drak lietadla

 Kabína a pilotný priestor

 Pristávacie zariadenie

 Krídlo a stredná časť

 Prvky letového riadenia

 Chvostové plochy

 Avionika a elektrické systémy

 Pohonná jednotka

 Spojky a reduktory

 Vrtuľa

 Rôzne systémy, ako napríklad balistický záchranný systém

 V prípade vetroňov ELA1 a motorových vetroňov ELA1:

 

 Drak lietadla

 Kabína a pilotný priestor

 Pristávacie zariadenie

 Krídlo a stredná časť

 Chvostové plochy

 Avionika a elektrické systémy

 Pohonná jednotka (ak je to uplatniteľné)

 Rôzne systémy, ako napríklad odstrániteľnú záťaž, brzdiaci padák s ovládaním a systém vodnej záťaže

 V prípade teplovzdušných balónov ELA1:

 

 Plášť

 Horák

 Kôš

 Palivové nádrže

 Vybavenie a prístroje

 V prípade plynových balónov ELA1:

 

 Plášť

 Kôš

 Vybavenie a prístroje

Dovtedy, kým sa v tomto nariadení nešpecifikuje „minimálny program prehliadok“ pre vzducholode, ich program údržby musí byť v súlade s písmenami d) a e) uvedenými vyššie.

▼B

M.A.303    Príkazy na zachovanie letovej spôsobilosti

Každý príslušný príkaz na zachovanie letovej spôsobilosti sa musí vykonávať v rámci požiadaviek príslušného príkazu na zachovanie letovej spôsobilosti, pokiaľ agentúra nestanoví inak.

M.A.304    Údaje pre modifikácie a opravy

Poškodenie sa musí posúdiť a modifikácie a opravy sa musia vykonať s použitím:

a) údajov schváleným agentúrou alebo

b) údajov schválených organizáciou s povolením na vývoj podľa časti 21, alebo

c) údajov zahrnutých v technických podmienkach osvedčovania uvedených v 21A.90B prípadne v 21A.431B prílohy I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012.

M.A.305    Systém záznamu o zachovaní letovej spôsobilosti lietadla

a) Po dokončení každej údržby sa musí osvedčenie o uvoľnení do prevádzky požadované podľa bodu M.A.801 alebo bodu 145.A.50 vložiť do záznamov o zachovaní letovej spôsobilosti lietadla. Každý zápis sa urobí čo možno najskôr, no v každom prípade najneskôr do 30 dní po ukončení údržby.

b) Záznamy o zachovaní letovej spôsobilosti lietadla musia pozostávať z:

1. palubného denníka lietadla, denníka (denníkov) motora alebo kariet konštrukčných modulov motora, denníka (denníkov) vrtule a kariet pre každý komponent s obmedzenou životnosťou, a

▼M2

2. technického denníka prevádzkovateľa, ak sa vyžaduje v bode M.A.306.

▼B

c) Do palubného denníka lietadla sa musí zapísať typ lietadla a registračná značka, dátum spolu s celkovým časom letu a/alebo letovými cyklami, a/alebo pristátiami.

d) Záznamy o zachovaní letovej spôsobilosti lietadla musia obsahovať tieto aktuálne údaje:

1. stav príkazov na zachovanie letovej spôsobilosti a opatrenia stanovené príslušným orgánom ako okamžitá reakcia na bezpečnostný problém;

2. stav modifikácií a opráv;

3. stav zhody s programom údržby;

4. stav komponentov s obmedzenou životnosťou;

5. správu o hmotnosti a vyvážení;

6. zoznam odloženej údržby.

e) Okrem úradného uvoľňovacieho dokumentu, EASA formulára 1 alebo jeho ekvivalentu, do príslušného denníka motora alebo vrtule, karty konštrukčného modulu motora alebo komponentu s obmedzenou životnosťou sa musia zapísať tieto informácie týkajúce sa každého inštalovaného komponentu (motor, vrtuľa, konštrukčný model motora, komponent s obmedzenou životnosťou):

1. označenie komponentu a

2. typ, sériové číslo a prípadne registrácia lietadla, motora, vrtule, modulu motora alebo komponentu s obmedzenou životnosťou, do ktorého bol príslušný komponent inštalovaný, spolu s odkazom na inštalovanie a odstránenie tohto komponentu, a

3. dátum spolu s akumulovaným celkovým časom letu a/alebo letové cykly a/alebo pristátia a/alebo kalendárny čas pripadajúci na príslušný komponent a

4. aktuálne informácie vzťahujúce sa na komponent podľa písmena d).

f) Osoba zodpovedná za riadenie úloh súvisiacich so zachovaním letovej spôsobilosti podľa oddielu A podčasti B tejto prílohy (časť M) musí kontrolovať záznamy podľa údajov tohto písmena a na požiadanie predložiť záznamy príslušnému orgánu.

g) Všetky zápisy urobené do záznamov o letovej spôsobilosti lietadla musia byť jednoznačné a presné. Keď je potrebné zápis opraviť, oprava sa vykoná spôsobom, ktorým sa môže jasne rozpoznať pôvodný záznam.

h) Vlastník alebo prevádzkovateľ zabezpečí vytvorenie systému vedenia nasledujúcich záznamov na špecifikované obdobia:

1. všetky podrobné záznamy o údržbe lietadla a všetkých na lietadlo inštalovaných komponentov s obmedzenou životnosťou do momentu, keď sa informácie uvedené v týchto záznamoch nahradia novými informáciami v porovnateľnom rozsahu a miere podrobnosti, ale najmenej 36 mesiacov od uvoľnenia lietadla alebo komponentu do prevádzky, a

2. celkový čas prevádzky (hodiny, kalendárny čas, letové cykly a pristátia) lietadla a všetkých komponentov s obmedzenou životnosťou, minimálne 12 mesiacov po tom, čo lietadlo alebo komponent boli natrvalo vyradené z prevádzky, a

3. prípadne čas prevádzky (hodiny, kalendárny čas, letové cykly a pristátia) od poslednej plánovanej údržby komponentu so stanoveným časovým limitom prevádzky do budúcej údržby, avšak minimálne do doby, kým plánovaná údržba komponentu nebola nahradená inou plánovanou údržbou v ekvivalentnom rozsahu a podrobnosti, a

4. aktuálny stav zhody s programom údržby tak, že môže byť stanovená zhoda so schváleným programom údržby lietadla minimálne do doby, kým plánovaná údržba lietadla alebo komponentu nebola nahradená inou plánovanou údržbou v ekvivalentnom rozsahu a podrobnosti, a

5. aktuálny stav príkazov na zachovanie letovej spôsobilosti uplatňovaných na lietadlo a komponenty, minimálne 12 mesiacov po tom, čo lietadlo alebo komponent boli natrvalo vyradené z prevádzky, a

6. podrobnosti o aktuálnych modifikáciách a opravách lietadla, motora (motorov), vrtule (vrtúľ) a akéhokoľvek komponentu životne dôležitého pre bezpečnosť letu, minimálne 12 mesiacov po tom, čo boli natrvalo vyradené z prevádzky.

▼M2

M.A.306    Systém technického denníka lietadla

a) V prípade obchodnej leteckej dopravy, obchodnej špeciálnej prevádzky a komerčnej prevádzky schválenej výcvikovej organizácie popri požiadavkách bodu M.A.305, musí prevádzkovateľ používať systém technického denníka lietadla, ktorý obsahuje za každé lietadlo tieto informácie:

1. informácie o každom lete potrebné na zabezpečenie zachovania bezpečnosti letu, a

2. platné osvedčenie o uvoľnení lietadla do prevádzky a

3. platné vyhlásenie o stave údržby lietadla, v ktorom sa uvádza, ktorá plánovaná alebo neplánovaná údržba sa má najbližšie vykonať okrem prípadu, keď príslušný orgán môže súhlasiť s tým, že sa vyhlásenie o údržbe bude uchovávať na inom mieste, a

4. všetky poruchy, ktorých oprava bola odložená a ktoré majú vplyv na prevádzku lietadla, a

5. všetky potrebné príručky o opatreniach na podporu údržby.

▼B

b) Systém technického denníka prevádzkovateľa a každú následnú zmenu alebo doplnok musí schváliť príslušný orgán.

c) Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby sa technický denník lietadla uchovával 36 mesiacov odo dňa posledného zápisu.

M.A.307    Odovzdanie záznamov o zachovaní letovej spôsobilosti lietadla

a) Vlastník alebo prevádzkovateľ musí zabezpečiť, že pri trvalom prevode lietadla od jedného vlastníka alebo prevádzkovateľa k druhému, boli súčasne odovzdané záznamy o zachovaní letovej spôsobilosti podľa M.A.305 a prípadne technický denník prevádzkovateľa podľa M.A.306.

b) Vlastník musí zabezpečiť, aby pri zmluvnom záväzku organizácie riadiacej zachovanie letovej spôsobilosti týkajúcom sa s tým spojených úloh, boli organizácii odovzdané podľa M.A.305 záznamy o zachovaní letovej spôsobilosti.

c) Časové obdobie predpísané na uchovávanie záznamov naďalej platí pre nového vlastníka, prevádzkovateľa alebo organizáciu riadiacu zachovanie letovej spôsobilosti.

PODČASŤ D

NORMY ÚDRŽBY

M.A.401    Údaje o údržbe

a) Osoba alebo organizácia, ktorá vykonáva údržbu lietadla, musí mať pri vykonávaní údržby vrátane modifikácií a opráv, prístup k použiteľným aktuálnym údajom o údržbe a musí využívať len tieto údaje.

b) Na účely tejto časti, použiteľné údaje o údržbe sú:

1. každá príslušná požiadavka, postup, štandard alebo informácia vydaná príslušným orgánom alebo agentúrou,

2. každý príslušný príkaz na zachovanie letovej spôsobilosti,

3. príslušné pokyny pre zachovanie letovej spôsobilosti, vydané držiteľmi typového osvedčenia, doplnkového typového osvedčenia a ktoroukoľvek inou organizáciou, ktorá uverejňuje také údaje v súlade s prílohou I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012,

4. každý príslušný údaj vydaný v súlade s bodom 145.A.45 d).

c) Osoba alebo organizácia, ktorá vykonáva údržbu lietadla musí zabezpečiť, aby všetky použiteľné údaje o údržbe boli aktuálne a vždy k dispozícii pokiaľ sú požadované. Osoba alebo organizácia musí zriadiť systém pracovných kariet alebo pracovných listov a postarať sa o to, aby sa údaje o údržbe presne preniesli na tieto pracovné karty alebo listy, alebo aby sa uviedol presný odkaz na konkrétnu údržbársku prácu alebo práce údržby, obsiahnuté v takých údajoch o údržbe.

▼M2

M.A.402    Vykonávanie údržby

S výnimkou údržby vykonávanej organizáciou schválenou na údržbu v súlade s prílohou II (časť 145), každá osoba alebo organizácia vykonávajúca údržbu musí:

a) byť spôsobilá na vykonávanie úloh podľa požiadaviek tejto časti;

b) zabezpečiť, aby oblasť, v ktorej sa údržba vykonáva, bola dobre usporiadaná a zbavená prachu a nečistôt;

c) používať metódy, techniky, normy a pokyny stanovené v údajoch o údržbe podľa bodu M.A.401;

d) používať nástroje, vybavenie a materiál stanovené v údajoch o údržbe podľa bodu M.A.401. V prípade potreby sa nástroje a vybavenie kontrolujú a kalibrujú podľa úradne uznanej normy;

e) zabezpečiť, aby sa údržba vykonávala v rámci všetkých environmentálnych obmedzení stanovených v údajoch o údržbe podľa bodu M.A.401;

f) zabezpečiť, aby sa v prípade nepriaznivého počasia alebo zdĺhavej údržby používali riadne zariadenia;

g) zabezpečiť, aby bolo minimalizované riziko vzniku viacerých chýb počas údržby, ako aj riziko zopakovania chýb počas rovnakých úloh údržby;

h) zabezpečiť, aby po vykonaní akejkoľvek kritickej úlohy údržby bola zavedená metóda zachytávania chýb; a

i) po ukončení údržby vykonať celkové overenie, aby bolo zabezpečené, že z lietadla alebo komponentu sú odstránené všetky nástroje, vybavenie alebo akékoľvek cudzie časti alebo materiál a že všetky odstránené prístupové panely boli znovu namontované.

▼B

M.A.403    Poruchy lietadla

a) Každá porucha lietadla, ktorá ohrozuje bezpečnosť letu, musí byť pred ďalším letom odstránená.

▼M2

b) Len oprávnený osvedčujúci personál podľa M.A.801 písm. b) bodu 1, M.A.801 písm. b) bodu 2, M.A.801 písm. c), M.A.801 písm. d) alebo prílohy II (časť 145) môže rozhodnúť, s využitím údajov o údržbe podľa M.A.401, či porucha lietadla vážne ohrozuje bezpečnosť letu a potom rozhodnúť o tom, kedy a aké nápravné opatrenie sa musí prijať pred ďalším letom a odstránenie ktorej poruchy sa môže odložiť. Toto však neplatí v prípade, že pilot alebo oprávnený osvedčujúci personál použije zoznam minimálneho vybavenia (MEL).

c) Každá porucha lietadla, ktorá nepredstavuje vážne ohrozenie bezpečnosti letu, sa musí odstrániť čo možno najskôr potom, čo bola porucha lietadla zistená a v rámci lehôt špecifikovaných v údajoch o údržbe alebo v zozname minimálneho vybavenia.

▼B

d) Každá porucha, ktorá nie je odstránená pred letom, sa zaznamená v systéme záznamov o údržbe lietadla podľa M.A.305 alebo systéme technického denníka prevádzkovateľa podľa M.A.306.

PODČASŤ E

KOMPONENTY

▼M5

M.A.501    Klasifikácia a inštalácia

a) Všetky komponenty sa klasifikujú do týchto kategórií:

1. komponenty, ktoré sú v primeranom stave, uvoľnené na formulári EASA 1 alebo rovnocennom dokumente a označené v súlade s podčasťou Q prílohy I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012, pokiaľ nie je stanovené inak v prílohe I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012 alebo v tejto prílohe (časť M);

2. komponenty neschopné prevádzky, ktoré sa musia udržiavať v súlade s týmto nariadením;

3. komponenty klasifikované ako nezachrániteľné, pretože dosiahli svoju povolenú hranicu životnosti alebo majú neopraviteľnú poruchu;

4. štandardné časti používané na lietadle, motore, vrtuli alebo iných lietadlových komponentoch, keď sa stanovujú v údajoch o údržbe a sú sprevádzané dôkazom zhody s príslušným štandardom;

5. surový materiál, ako aj spotrebný materiál použitý v priebehu údržby, keď je organizácia presvedčená, že tento materiál spĺňa požadované technické podmienky a jeho pôvod sa dá vysledovať. Všetky materiály musia byť sprevádzané dokumentáciou, ktorá sa jednoznačne vzťahuje na konkrétny materiál a obsahuje vyhlásenie o zhode s technickými podmienkami a údaje o výrobcovi a dodávateľoch.

b) Komponenty, štandardné časti a materiály sa môžu namontovať na lietadlo alebo komponent len vtedy, keď sú v primeranom stave, patria do jednej z kategórií uvedených v písmene a) a v príslušných údajoch o údržbe sa uvádza konkrétny komponent, normalizovaná súčasť alebo materiál.

▼B

M.A.502    Údržba komponentov

a) S výnimkou komponentov uvedených v 21A.307 písm. c) prílohy I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012 údržbu komponentov vykonávajú organizácie pre údržbu schválené v súlade s oddielom A podčasťou F tejto prílohy (časť M) alebo s prílohou II (časť 145).

b) Odchylne od písmena a) môže údržbu komponentu na základe údajov o údržbe lietadla alebo na základe osobitného súhlasu príslušného orgánu v súlade s údajmi o údržbe komponentu vykonať organizácia kategórie A s povolením v súlade s oddielom A podčasťou F tejto prílohy (časť M) alebo prílohou II (časť 145), ako aj osvedčujúci personál uvedený v bode M.A.801 písm. b) bode 2, iba vtedy, ak sú takéto komponenty namontované v lietadle. Takáto organizácia alebo takýto osvedčujúci personál však môžu tieto komponenty dočasne odmontovať na účely údržby, aby sa uľahčil prístup ku komponentu, okrem prípadov, keď takéto odmontovanie vyvolá nutnosť ďalšej údržby, na vykonávanie ktorej sa ustanovenia tohto písmena nevzťahujú. Údržba komponentu vykonaná v súlade s týmto písmenom neumožňuje vydanie formulára 1 EASA a podlieha požiadavkám na uvoľnenie lietadla do prevádzky podľa bodu M.A.801.

c) Odchylne od písmena a) môže údržbu komponentu motora/pomocnej energetickej jednotky (ďalej len „APU“) na základe údajov o údržbe motora/APU alebo na základe súhlasu príslušného orgánu v súlade s údajmi o údržbe komponentu vykonať organizácia kategórie B s povolením v súlade s oddielom A podčasťou F tejto prílohy (časť M) alebo prílohou II (časť 145) iba vtedy, ak sú takéto komponenty namontované v motore/APU. Organizácia kategórie B však môže tieto komponenty dočasne odmontovať na účely údržby, aby sa uľahčil prístup ku komponentu, okrem prípadov, keď takéto odmontovanie vyvolá nutnosť ďalšej údržby, na vykonávanie ktorej sa ustanovenia tohto písmena nevzťahujú.

▼M5

d) Odchylne od písmena a) a bodu M.A.801 písm. b) ods. 2 môže osvedčujúci personál uvedený v bode M.A.801 písm. b) ods. 2 v súlade s údajmi o údržbe komponentu vykonávať:

1. údržbu, okrem generálnej opravy komponentov, komponentu namontovaného v lietadle alebo dočasne odmontovaného z lietadla typu ELA1, ktoré sa nepoužíva na obchodnú leteckú dopravu;

2. generálnu opravu motorov a vrtúľ namontovaných v lietadle alebo dočasne odmontovaných z lietadla typu CS-VLA, CS-22 a LSA, ktoré sa nepoužíva na obchodnú leteckú dopravu.

Údržba komponentu vykonaná v súlade s písmenom d) neumožňuje vydanie formulára EASA 1 a podlieha požiadavkám na uvoľnenie lietadla do prevádzky podľa bodu M.A.801.

▼B

e) Údržbu komponentov uvedených v 21A.307 písm. c) prílohy I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012 vykonáva organizácia kategórie A schválená v súlade s oddielom A podčasťou F tejto prílohy (časť M) alebo časťou 145 alebo osvedčujúci personál uvedený v M.A.801 písm. b) bode 2 alebo pilot-vlastník uvedený v M.A.801 písm. b) bode 3, pričom takýto komponent je inštalovaný v lietadle alebo dočasne odstránený v záujme lepšieho prístupu. Na údržbu komponentov vykonávanú v súlade s týmto písmenom sa nevzťahuje vydanie formulára EASA 1, ale vzťahujú sa ňu požiadavky na uvoľnenie lietadla do prevádzky uvedené v bode M.A.801.

M.A.503    Komponenty s obmedzenou životnosťou

a) Inštalované komponenty s obmedzenou životnosťou nesmú prekročiť schválenú lehotu životnosti špecifikovanú v schválenom programe údržby a v príkazoch na zachovanie letovej spôsobilosti, ak sa v bode M.A.504 písm. c) neustanovuje inak.

b) Schválená lehota životnosti je vyjadrená kalendárnym časom, letovými hodinami, pristátiami prípadne letovými cyklami.

c) Na konci schválenej lehoty životnosti sa musí komponent odstrániť z lietadla na účely údržby alebo likvidácie v prípade komponentov s povolenou hranicou životnosti.

▼M5

M.A.504    Oddelenie komponentov

a) Komponenty neschopné prevádzky a nezachrániteľné komponenty sa oddelia od prevádzkyschopných komponentov, normalizovaných súčastí a materiálov.

b) Nezachrániteľné komponenty sa nesmú znovu zaradiť do systému dodávok komponentov, pokiaľ nebola predĺžená povolená hranica životnosti alebo nebolo schválené riešenie na ich opravu v súlade s nariadením (EÚ) č. 748/2012.

▼B

PODČASŤ F

ORGANIZÁCIA VYKONÁVAJÚCA ÚDRŽBU

▼M2

M.A.601    Rozsah pôsobnosti

V tejto podčasti sa stanovujú požiadavky, ktoré musia splniť organizácie na vydanie alebo zachovanie platnosti povolenia na údržbu iných ako zložitých motorových lietadiel a komponentov určených na inštaláciu do nich, ktoré nepoužívajú leteckí dopravcovia licencovaní v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008.

▼B

M.A.602    Žiadosť

Žiadosť o vydanie alebo zmenu povolenia organizácie vykonávajúcej údržbu sa predloží vo forme a spôsobom, ktorý stanoví príslušný orgán.

M.A.603    Rozsah povolenia

a) Organizácia zapojená do činností, ktoré sú predmetom tejto podčasti, nesmie vykonávať svoje činnosti, pokiaľ jej príslušný orgán neudelil povolenie. V doplnku V k prílohe I (časť M) sa nachádza vzorové osvedčenie tohto povolenia.

b) V príručke organizácie vykonávajúcej údržbu uvedenej v bode M.A.604 sa špecifikuje rozsah prác, na ktoré jej bolo povolenie udelené. V doplnku IV k prílohe I (časť M) sa vymedzujú všetky triedy a kategórie možné podľa podčasti F tejto prílohy (časť M).

c) Organizácia s povolením na údržbu môže v zhode s údajmi o údržbe zhotoviť obmedzené množstvo častí používaných v priebehu prác vo svojich vlastných prevádzkach, tak ako je uvedené v príručke organizácie vykonávajúcej údržbu.

M.A.604    Príručka organizácie vykonávajúcej údržbu

a) Organizácia vykonávajúca údržbu musí predložiť príručku obsahujúcu aspoň tieto informácie:

1. vyhlásenie podpísané zodpovedným manažérom, ktoré potvrdzuje, že organizácia bude trvalo pracovať vždy v súlade s prílohou I (časť M) a príručkou, a

2. rozsah prác organizácie a

3. titul(-y) a meno(-á) osoby (osôb) uvedenej(-ých) v bode M.A.606b) a

4. organizačná schéma zobrazujúca súvisiace väzby medzi oblasťami zodpovednosti osôb uvedených v bode M.A.606b) a

▼M1

5. zoznam osvedčujúceho personálu a prípadne personálu na overenie letovej spôsobilosti a zamestnancov zodpovedných za vypracovanie a spracovanie programu údržby a rozsah ich povolení, a

6. zoznam miest, kde sa údržba vykonáva, spolu so všeobecným opisom zariadení, a

▼B

7. postupy špecifikujúce spôsob, akým organizácia vykonávajúca údržbu zabezpečí zhodu s touto časťou, a

8. postup(-y) zmeny príručky organizácie vykonávajúcej údržbu.

b) Príručku organizácie vykonávajúcej údržbu a jej zmeny a doplnky musí schváliť príslušný orgán.

c) Bez ohľadu na písmeno b) môžu byť postupom stanoveným v príručke povolené menšie zmeny príručky (ďalej ako nepriame schválenie).

M.A.605    Prevádzkové priestory

Organizácia zabezpečí, aby:

a) boli prevádzkové priestory k dispozícii pre všetky plánované práce, aby boli primerane členené špecializované dielne a haly, a tým bola zabezpečená ochrana proti znečisteniu a ochrana životného prostredia;

b) boli k dispozícii kancelárske priestory na riadenie všetkých plánovaných prác, najmä na kompletovanie záznamov o údržbe;

c) boli k dispozícii skladovacie zariadenia pre komponenty, zariadenia, nástroje a materiál. Podmienky skladovania musia zabezpečiť oddelenie nepoužiteľných komponentov a materiálov od všetkých ostatných komponentov, materiálov, zariadení a nástrojov. Podmienky skladovania musia byť v súlade s pokynmi výrobcu a prístup sa obmedzí len pre oprávnený personál.

M.A.606    Požiadavky na personál

a) Organizácia menuje zodpovedného manažéra, ktorý so splnomocnením podniku zabezpečí, aby sa všetky údržbárske práce požadované zákazníkom mohli financovať a vykonávať podľa štandardu vyžadovaného touto časťou.

b) Bude menovaná osoba alebo skupina osôb, ktorá bude zodpovedná za zabezpečenie trvalej zhody organizácie s touto podčasťou. Taká(-é) osoba(-y) musí(-ia) byť podriadená(-é) zodpovednému manažérovi.

c) Všetky osoby podľa písmena b) musia byť schopné preukázať príslušné vedomosti, vzdelanie a zodpovedajúce skúsenosti vzťahujúce sa k údržbe lietadla a/alebo komponentu.

d) Organizácia musí mať vhodný personál na spravidla očakávané objednávky prác. Je povolené dočasné zamestnávanie personálu v prípade vyššieho objemu prác než je očakávaný, a to len personálu, ktorý nevystavuje osvedčenie o uvoľnení do prevádzky.

▼M1

e) Kvalifikácia celého personálu zapojeného do údržby, overovania letovej spôsobilosti a vypracúvania programov údržby musí byť preukázaná a zaznamenaná.

▼B

f) Personál, ktorý vykonáva špecializované úlohy ako je zváranie, nedeštruktívne testovanie/prehliadky s výnimkou farebného kontrastu, musí byť kvalifikovaný v súlade s oficiálne uznaným štandardom.

▼M5

g) Organizácia vykonávajúca údržbu musí mať dostatočný osvedčujúci personál na vydanie osvedčení o uvoľnení do prevádzky pre lietadlo a komponenty stanovené v bodoch M.A.612 a M.A.613. Personál musí spĺňať požiadavky stanovené v:

1. prílohe III (časť 66) v prípade lietadla;

2. článku 5 ods. 6 tohto nariadenia v prípade komponentov.

▼B

h) Odchylne od písmena g) môže organizácia pri poskytovaní podpory pri údržbe prevádzkovateľom zapojeným do obchodných činností využívať osvedčujúci personál kvalifikovaný v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami, s výhradou príslušných postupov, ktoré sa majú schváliť v rámci príručky organizácie:

1. V prípade príkazov na zachovanie letovej spôsobilosti, ktoré predpisujú opakovanú predletovú prehliadku a výslovne stanovujú, že letová posádka môže vykonávať taký príkaz, môže organizácia vydať obmedzené oprávnenie osvedčujúceho personálu pre veliteľa lietadla na základe preukazu spôsobilosti letovej posádky, za predpokladu, že sa organizácia presvedčí, že sa vykonal dostatočný praktický výcvik, aby sa zabezpečilo, že takáto osoba môže plniť príkazy na zachovanie letovej spôsobilosti podľa požadovaného štandardu.

2. V prípade lietadla, ktoré je ►C1  prevádzkované ďaleko od podporného pracoviska ◄ , môže organizácia vydať obmedzené oprávnenie osvedčujúceho personálu pre veliteľa lietadla na základe preukazu spôsobilosti letovej posádky za predpokladu, že sa organizácia presvedčí, že sa vykonal dostatočný praktický výcvik, aby sa zabezpečilo, že takáto osoba môže plniť danú úlohu podľa požadovaného štandardu.

▼M1

i) Ak organizácia vykonáva overovanie letovej spôsobilosti a vydáva zodpovedajúce osvedčenia o overení letovej spôsobilosti v prípade lietadla ELA1, ktoré sa nepoužíva v obchodnej prevádzke, v súlade s M.A.901 písm. l), jej personál na overenie letovej spôsobilosti musí byť kvalifikovaný a oprávnený v súlade s M.A.901 písm. l) bodom 1.

j) Ak je organizácia zapojená do vypracúvania a procesu schválenia programu údržby v prípade lietadla ELA2, ktoré sa nepoužíva v obchodnej prevádzke, v súlade s M.A.201 písm. e) bod ii), musí mať kvalifikovaných pracovníkov, ktorí musia byť schopní preukázať príslušné vedomosti a skúsenosti.

▼M1

M.A.607    Osvedčujúci personál a personál na overenie letovej spôsobilosti

▼B

a) Okrem bodu M.A.606 písm. g) môže osvedčujúci personál uplatňovať svoje práva len vtedy, keď organizácia zabezpečila, že:

1. osvedčujúci personál môže preukázať, že spĺňa požiadavky bodu 66.A.20 písm. b) prílohy III (časť 66) okrem prípadov, keď príloha III (časť 66) odkazuje na právny predpis členského štátu, pričom v takom prípade osvedčujúci personál musí spĺňať požiadavky daného právneho predpisu, a

2. osvedčujúci personál má primerané vedomosti o príslušnom lietadle a/alebo komponente (komponentoch) lietadla, na ktorom (ktorých) sa má vykonať údržba, a o zodpovedajúcich postupoch organizácie.

b) V nasledujúcich nepredvídateľných prípadoch, keď je lietadlo odstavené z prevádzky na inom mieste, než je jeho hlavné stanovište, na ktorom nie je k dispozícii osvedčujúci personál, môže zmluvná organizácia pre údržbu s cieľom zabezpečiť údržbu vydať jednorazové oprávnenie na osvedčovanie:

1. jednému zo svojich zamestnancov, ktorý je držiteľom typovej kvalifikácie pre lietadlo s podobnou technológiou, konštrukciou a systémami, alebo

2. osobe s minimálne trojročnou praxou v údržbe a ktorá je držiteľom platného preukazu spôsobilosti ICAO na údržbu lietadiel s oprávnením pre typ lietadla, ktorému sa má udeliť osvedčenie, pod podmienkou, že sa na tomto mieste nenachádza žiadna organizácia s príslušným povolením podľa tejto časti a zmluvná organizácia pre údržbu získala a uchováva dôkazy o praxi a preukaze spôsobilosti takej osoby.

►M1  Všetky také prípady sa musia oznámiť príslušnému orgánu do siedmich dní od vydania takého oprávnenia na osvedčovanie. ◄ Organizácia s povolením na údržbu vydávajúca jednorazové oprávnenie na osvedčovanie zabezpečí, aby každá taká údržba, ktorá by mohla mať vplyv na bezpečnosť letu, bola prekontrolovaná.

▼M1

c) Organizácia s povolením na údržbu musí zaznamenať všetky podrobné údaje týkajúce sa osvedčujúceho personálu a personálu na overenie letovej spôsobilosti a vedie aktuálny zoznam všetkých členov osvedčujúceho personálu a personálu na overenie letovej spôsobilosti spolu s rozsahom jeho povolenia ako súčasť príručky organizácie podľa bodu M.A.604 písm. a) bod 5.

▼B

M.A.608    Komponenty, zariadenia a nástroje

a) Organizácia musí:

1. mať zariadenia a nástroje špecifikované v údajoch o údržbe podľa bodu M.A.609 alebo overené ekvivalenty uvedené v zozname v príručke organizácie vykonávajúcej údržbu pre každodennú údržbu v rozsahu povolenia, a

2. preukázať, že má prístup ku všetkým ostatným zariadeniam a nástrojom používaným len príležitostne.

b) Nástroje a zariadenia musia byť preskúšané a kalibrované podľa oficiálne uznanej normy. Organizácia vedie záznamy o takej kalibrácii a použitej norme.

▼M5

c) Organizácia musí kontrolovať, klasifikovať a zodpovedajúco triediť všetky prichádzajúce komponenty, štandardné časti a materiály.

▼B

M.A.609    Údaje o údržbe

Organizácia s povolením na údržbu musí mať k dispozícii a používať použiteľné aktuálne údaje o údržbe špecifikované v bode M.A.401 pri vykonávaní údržby, vrátane modifikácií a opráv. V prípade, že údaje o údržbe poskytol zákazník, je nevyhnutné mať také údaje k dispozícii v čase prebiehajúcej práce.

M.A.610.    Objednávky údržbárskych prác

Pred začiatkom údržby musí byť medzi organizáciou a organizáciou požadujúcou údržbu dohodnutá písomná objednávka prác, aby bolo jednoznačne stanovené, aká údržba sa má vykonať.

M.A.611    Normy údržby

Každá údržba sa musí vykonať v súlade s požiadavkami oddielu A podčasti D tejto prílohy (časť M).

M.A.612    Osvedčenie o uvoľnení lietadla do prevádzky

Po dokončení všetkých požadovaných údržbárskych prác na lietadle v súlade s touto podčasťou, sa vystaví osvedčenie o uvoľnení lietadla do prevádzky podľa bodu M.A.801.

M.A.613    Osvedčenie o uvoľnení komponentu do prevádzky

a) Po dokončení všetkých požadovaných údržbárskych prác na komponente v súlade s touto podčasťou sa vydá osvedčenie o uvoľnení komponentu do prevádzky v súlade s bodom M.A.802. Vydá sa EASA formulár 1, s výnimkou tých komponentov, ktorých údržba sa vykonala v súlade s bodom M.A.502 písm. b), bodom M.A502 písm. d) alebo bodom M.A.502 písm. e) a komponentov vyrobených v súlade s bodom M.A.603 písm. c).

b) Osvedčenie o uvoľnení komponentu do prevádzky, EASA formulár 1 sa môže vyhotoviť v elektronickej forme z počítačovej databázy.

▼M1

M.A.614    Záznamy o údržbe a o overení letovej spôsobilosti

a) Organizácia s povolením na údržbu musí zaznamenať všetky údaje o vykonanej práci. Musia sa viesť záznamy potrebné na preukázanie splnenia všetkých požiadaviek na vydanie osvedčenia o uvoľnení do prevádzky, vrátane dokumentov o uvoľnení od subdodávateľov, a na vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti a odporúčania.

▼B

b) Organizácia s povolením na údržbu musí poskytnúť kópiu každého osvedčenia o uvoľnení do prevádzky vlastníkovi lietadla spolu s kópiou akýchkoľvek špecifických údajov o oprave/modifikácii, použitých na vykonané opravy/modifikácie.

▼M1

c) Organizácia s povolením na údržbu musí uchovávať kópiu všetkých záznamov o údržbe a akýchkoľvek súvisiacich údajov o údržbe počas troch rokov odo dňa, keď lietadlo alebo komponent lietadla, na ktoré sa práce vzťahujú, boli uvoľnené organizáciou s povolením na údržbu. Okrem toho musí uchovávať kópiu všetkých záznamov vzťahujúcich sa na vydávanie odporúčaní a osvedčení o overení letovej spôsobilosti počas troch rokov odo dňa vydania a musí poskytnúť ich kópiu vlastníkovi lietadla.

1. Záznamy podľa tohto bodu sa musia uchovávať tak, aby boli chránené pred poškodením, zmenou a krádežou.

2. Celý počítačový hardvér použitý na zálohovanie údajov musí byť uložený na inom mieste než je miesto, na ktorom sa nachádzajú pracovné údaje, a v prostredí, v ktorom bude zabezpečené, že ostane v dobrom stave.

3. Keď organizácia s povolením na údržbu ukončí svoju činnosť, všetky záznamy o údržbe za posledné tri roky musia byť odovzdané poslednému vlastníkovi alebo zákazníkovi príslušného lietadla alebo komponentu, alebo musia byť uložené podľa pokynov príslušného orgánu.

▼B

M.A.615.    Práva organizácie

Organizácia vykonávajúca údržbu s povolením v súlade s oddielom A podčasťou F tejto prílohy (časť M) môže:

a) vykonávať údržbu lietadiel a/alebo komponentov, na ktoré má povolenie, v miestach špecifikovaných v osvedčení o povolení a v príručke organizácie pre údržbu;

b) dohodnúť vykonanie špecializovaných služieb v inej organizácii, ktorá je primerane kvalifikovaná a na ktorú dozerá organizácia pre údržbu, s výhradou náležitých postupov ustanovených v rámci príručky organizácie pre údržbu schválenej priamo príslušným orgánom;

c) vykonávať kdekoľvek údržbu lietadiel a/alebo komponentov, na ktoré má povolenie, ak taká potreba vznikne buď z dôvodu neschopnosti prevádzky lietadla, alebo z nevyhnutnosti zabezpečiť príležitostnú údržbu za predpokladu splnenia podmienok stanovených v príručke organizácie pre údržbu;

d) vydávať osvedčenia o uvoľnení do prevádzky po dokončení údržby v súlade s bodom M.A.612 alebo bodom M.A.613;

▼M1

e) ak má na to osobitné schválenie pre lietadlá ELA1, ktoré sa nepoužívajú v obchodnej prevádzke,

1. vykonávať overovanie letovej spôsobilosti a vydávať príslušné osvedčenie o overení letovej spôsobilosti, za podmienok uvedených v bode M.A.901 písm. l), a

2. vykonávať overovanie letovej spôsobilosti a vydávať príslušné odporúčania, za podmienok uvedených v bode M.A.901 písm. l) a M.A.904 písm. a) bod 2 a písm. b).

f) vypracúvať program údržby a zabezpečiť jeho schválenie v súlade s bodom M.A.302 v prípade lietadla ELA2, ktoré sa nepoužíva v obchodnej prevádzke, za podmienok uvedených v bode M.A.201 písm. e) bod ii), a s obmedzením na klasifikácie lietadiel uvedené v osvedčení o schválení.

Organizácia smie vykonávať údržbu lietadiel alebo komponentov, na ktoré má povolenie, len keď sú k dispozícii všetky nevyhnutné zariadenia, vybavenie, náradie, materiál, údaje o údržbe a osvedčujúci personál.

▼B

M.A.616    Vnútropodniková kontrola

Aby bolo zabezpečené, že organizácia s povolením na údržbu naďalej spĺňa požiadavky tejto podčasti, musí pravidelne vykonávať vnútropodnikové kontroly.

M.A.617    Zmeny organizácie s povolením na údržbu

Aby mohol príslušný orgán stanoviť, či organizácia naďalej plní ustanovenia tejto časti, musí mu organizácia s povolením na údržbu oznámiť každý návrh na vykonanie nasledovnej zmeny predtým, než sa taká zmena uskutoční:

1. názov organizácie;

2. sídlo organizácie;

3. ďalšie sídla organizácie;

4. zodpovedný manažér;

5. všetky osoby špecifikované v bode M.A.606 b);

▼M1

6. zariadenia, vybavenie, nástroje, materiál, postupy, rozsah práce, osvedčujúci personál a personál na overenie letovej spôsobilosti, pokiaľ môžu mať vplyv na povolenie.

▼B

V prípade navrhovaných personálnych zmien, ktoré nie sú vopred manažmentu známe, tieto zmeny sa musia oznámiť pri najbližšej príležitosti.

M.A.618    Zachovanie platnosti povolenia

a) Povolenie sa vystaví na neobmedzené obdobie. Zostáva platné, ak:

1. organizácia naďalej spĺňa požiadavky tejto časti, v súlade s ustanoveniami týkajúcimi sa postupov spojených so zisteniami podľa bodu M.A.619, a

2. príslušnému orgánu bol poskytnutý prístup do organizácie na účely stanovenia trvajúcej zhody s touto časťou a

3. organizácia sa nevzdala povolenia alebo ak nebolo povolenie zrušené;

b) Po prepadnutí alebo zrušení osvedčenia o povolení sa osvedčenie vráti príslušnému orgánu.

M.A.619    Zistenia

a) Zistením úrovne 1 je každá významná nezhoda s požiadavkami časti M, ktorá zníži bezpečnostný štandard a vážne ohrozí bezpečnosť letu.

b) Zistením úrovne 2 je každá nezhoda s požiadavkami časti M, ktorá by mohla znížiť bezpečnostný štandard a mohla by ohroziť bezpečnosť letu.

c) Po prijatí oznámenia o zisteniach podľa bodu M.B.605 držiteľ povolenia organizácie na údržbu musí určiť plán nápravnej akcie a v rámci obdobia dohodnutého s príslušným orgánom musí k spokojnosti tohto orgánu preukázať jej vykonanie.

PODČASŤ G

ORGANIZÁCIA RIADIACA ZACHOVANIE LETOVEJ SPÔSOBILOSTI

M.A.701    Rozsah platnosti

Táto podčasť stanovuje požiadavky, ktoré musí spĺňať organizácia, aby jej bolo udelené alebo ponechané povolenie na riadenie zachovanie letovej spôsobilosti lietadla.

M.A.702    Žiadosť

Žiadosť o udelenie alebo zmenu povolenia organizácie riadiacej zachovanie letovej spôsobilosti sa predloží vo forme a spôsobom, ktorý stanoví príslušný orgán.

M.A.703    Rozsah povolenia

a) Povolenie sa uvádza v osvedčení zahrnutom v dodatku VI a vydanom príslušným orgánom.

▼M2

b) Bez ohľadu na písm. a) musí byť v prípade leteckých dopravcov licencovaných v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 povolenie súčasťou osvedčenia leteckého prevádzkovateľa vydaného príslušným orgánom pre prevádzkované lietadlo.

▼B

c) Rozsah prác, ktoré sa považujú za podstatu povolenia, sa konkretizuje v príručke pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti v súlade s bodom M.A.704.

M.A.704    Príručka pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti

a) Organizácia riadiaca zachovania letovej spôsobilosti musí predložiť príručku pre riadenie letovej spôsobilosti obsahujúcu tieto informácie:

1. vyhlásenie podpísané zodpovedným manažérom, ktoré potvrdzuje, že organizácia bude vždy pracovať v súlade s časťou M a príručkou, a

2. rozsah prác organizácie, a

3. titul (tituly) a meno (mená) osoby (osôb) uvedenej (uvedených) v bodoch M.A.706 písm. a), M.A.706 písm. c), M.A.706 písm. d) a M.A.706 písm. i), a

4. organizačnú schému zobrazujúcu súvisiace zodpovednostné vzťahy medzi všetkými osobami uvedenými v bodoch M.A.706 písm. a), M.A.706 písm. c), M.A.706 písm. d) a M.A.706 písm. i), a

5. zoznam personálu vykonávajúceho skúšku letovej spôsobilosti uvedeného v bode M.A.707, v ktorom sa prípadne špecifikuje personál oprávnený na vydávanie povolení na let v súlade s bodom M.A.711 písm. c), a

6. všeobecný popis a umiestnenie zariadení, a

7. postupy špecifikujúce spôsob, akým organizácia riadiaca zachovanie letovej spôsobilosti zabezpečí zhodu s touto časťou, a

8. postup(-y) zmeny a doplnenia príručky pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti,

▼M2

9. zoznam schválených programov údržby alebo v prípade lietadla, ktoré nepoužívajú leteckí dopravcovia licencovaní v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008, zoznam všeobecných a základných programov údržby.

▼B

b) Príručku pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti a jej zmeny musí schváliť príslušný orgán.

c) Bez ohľadu na písmeno b) môžu byť menej významné zmeny príručky schválené nepriamo prostredníctvom postupu nepriameho schválenia. V postupe nepriameho schválenia sa vymedzí prípustná menej významná zmena, postup musí stanoviť organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti v rámci príručky a musí ho schváliť príslušný orgán zodpovedný za túto organizáciu pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti.

M.A.705    Zariadenia

Organizácia riadiaca zachovanie letovej spôsobilosti musí personálu špecifikovanému v bode M.A.706 poskytnúť primerané priestory na vhodných miestach.

M.A.706    Požiadavky na personál

a) Organizácia menuje zodpovedného manažéra, ktorý so splnomocnením podniku zabezpečí, aby sa všetky riadiace činnosti týkajúce sa zachovania letovej spôsobilosti mohli financovať a vykonávať podľa štandardu v súlade touto časťou.

▼M2

b) V prípade leteckých dopravcov licencovaných v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 je zodpovedným manažérom uvedeným v písm. a) aj osoba, ktorá so splnomocnením podniku zabezpečí, aby sa všetky prevádzkové činnosti prevádzkovateľa mohli financovať a vykonávať podľa štandardu vyžadovaného na vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa.

▼B

c) Bude menovaná osoba alebo skupina osôb, ktorá bude zodpovedná za zabezpečenie trvalej zhody organizácie s touto podčasťou. Taká(-é) osoba(-y) musí(-ia) byť podriadená(-é) zodpovednému manažérovi.

▼M2

d) V prípade leteckých dopravcov licencovaných v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 musí zodpovedný manažér menovať odborného vedúceho. Táto osoba je zodpovedná za riadenie a za dozor nad činnosťami zachovania letovej spôsobilosti podľa písm. c).

▼B

e) Odborný vedúci uvedený v písmene d) nesmie byť zamestnancom organizácie, ktorá má povolenie podľa časti 145 a má zmluvu s prevádzkovateľom, pokiaľ to nie je osobitne dohodnuté s príslušným orgánom.

f) Organizácia musí mať k dispozícii dostatočný, primerane kvalifikovaný personál pre očakávané práce.

g) Všetky osoby podľa písmen c) a d) musia byť schopné preukázať príslušné vedomosti, vzdelanie a zodpovedajúce skúsenosti vzťahujúce sa k zachovaniu letovej spôsobilosti lietadla.

h) Kvalifikácia celého personálu zapojeného do riadenia zachovania letovej spôsobilosti musí byť zaznamenaná.

i) V prípade organizácií, ktoré predlžujú platnosť osvedčení o overení letovej spôsobilosti v súlade s bodmi M.A.711 písm. a) bodom 4 a M.A.901 písm. f), organizácia vymenuje osoby na to oprávnené, s výhradou schválenia príslušným orgánom.

j) Organizácia v príručke riadenia zachovania letovej spôsobilosti vymedzí a aktualizuje titul (tituly) a meno (mená) osoby (osôb) uvedenej (uvedených) v bodoch M.A.706 písm. a), M.A.706 písm. c), M.A.706 písm. d) a M.A.706 písm. i).

▼M2

k) Pri zložitých motorových lietadlách a pri lietadlách používaných leteckými dopravcami licencovanými v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 organizácia musí stanoviť a kontrolovať spôsobilosť personálu zapojeného do riadenia zachovania letovej spôsobilosti, overovania letovej spôsobilosti a/alebo auditov kvality v súlade s postupom a podľa normy schválenej príslušným orgánom.

▼B

M.A.707    Personál na overenie letovej spôsobilosti

▼M2

a) Aby organizácia s povolením na riadenie zachovania letovej spôsobilosti bola oprávnená vykonávať overenie letovej spôsobilosti a prípadne vydávať letové povolenia, musí mať vhodný personál na overenie letovej spôsobilosti na vydávanie osvedčení o overení letovej spôsobilosti alebo odporúčaní uvedených v oddiele A podčasti I a prípadne na vydávanie letových povolení v súlade s bodom M.A.711 písm. c):

1. V prípade lietadiel používaných leteckými dopravcami licencovanými v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 a lietadiel s MTOM väčšou ako 2 730 kg, okrem balónov, musí tento personál mať:

a) aspoň päťročnú prax v oblasti zachovania letovej spôsobilosti a

b) príslušný preukaz spôsobilosti v súlade s prílohou III (časť 66) alebo leteckotechnický diplom, alebo jeho vnútroštátny ekvivalent a

c) oficiálny leteckotechnický výcvik týkajúci sa údržby a

d) postavenie s primeranou zodpovednosťou v oprávnenej organizácii;

e) Bez ohľadu na písmená a) až d) sa môžu požiadavky stanovené v bode M.A.707 písm. a) bode 1 písm. b) nahradiť požiadavkou päťročnej praxe v oblasti zachovania letovej spôsobilosti dodatočnou k dĺžke praxe, ktorá sa už vyžaduje podľa bodu M.A.707 písm. a) bodu 1 písm. a).

2. V prípade lietadiel s MTOM 2 730 kg a menšou, ktoré nepoužívajú leteckí dopravcovia licencovaní v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008, a balónov, musí tento personál mať:

a) aspoň trojročnú prax v oblasti zachovania letovej spôsobilosti a

b) príslušný preukaz spôsobilosti v súlade s prílohou III (časť 66) alebo leteckotechnický diplom, alebo jeho vnútroštátny ekvivalent a

c) oficiálny leteckotechnický výcvik týkajúci sa údržby a

d) postavenie s primeranou zodpovednosťou v oprávnenej organizácii;

e) Bez ohľadu na písmená a) až d) sa môžu požiadavky stanovené v bode M.A.707 písm. a) bode 2 písm. b) nahradiť požiadavkou štvorročnej praxe v oblasti zachovania letovej spôsobilosti dodatočnou k dĺžke praxe, ktorá sa už vyžaduje podľa bodu M.A.707 písm. a) bodu 2 písm. a).

▼M1

b) Personálu na overenie letovej spôsobilosti, ktorý menuje organizácia s povolením na riadenie zachovania letovej spôsobilosti, môže táto organizácia vydať oprávnenie len po tom, keď to po úspešnom absolvovaní overenia letovej spôsobilosti pod dohľadom príslušného orgánu alebo pod dohľadom personálu na overenie letovej spôsobilosti uvedenej organizácie v súlade s postupom schváleným príslušným orgánom formálne potvrdí príslušný orgán.

▼B

c) Organizácia musí zabezpečiť, aby personál na overenie letovej spôsobilosti mohol preukázať primerané nové skúsenosti v riadení zachovania letovej spôsobilosti.

d) Personál na overenie letovej spôsobilosti musí byť identifikovateľný tým, že každá jednotlivá osoba je uvedená v zozname v príručke riadenia zachovania letovej spôsobilosti, spolu s jej povolením na overenie letovej spôsobilosti.

e) Organizácia musí viesť záznamy o celom personáli na overenie letovej spôsobilosti, ktorý zahŕňa súhrnné údaje o príslušnej kvalifikácii spolu s prehľadom o príslušných skúsenostiach v riadení zachovania letovej spôsobilosti a o výcviku a kópiou oprávnenia. Tento záznam sa musí uchovávať dva roky potom, čo personál na overenie letovej spôsobilosti opustil organizáciu.

M.A.708    Riadenie zachovania letovej spôsobilosti

a) Riadenie zachovania letovej spôsobilosti sa musí vykonávať podľa predpisov M.A. podčasť C.

b) Za každé spravované lietadlo musí organizácia s povolením na riadenie zachovania letovej spôsobilosti:

1. vypracovať a kontrolovať program údržby pre spravované lietadlo, vrátane akéhokoľvek programu spoľahlivosti;

▼M2

2. predložiť program údržby lietadla a jeho zmeny a doplnenia príslušnému orgánu na schválenie, ak sa naň nevzťahuje postup nepriameho schválenia v súlade s bodom M.A.302 písm. c), a poskytnúť kópiu programu zodpovednému vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi lietadla v súlade s bodom M.A.201, ktoré nepoužívajú leteckí dopravcovia licencovaní v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008;

▼B

3. riadiť schvaľovanie, modifikácie a opravy;

4. zabezpečiť, aby sa všetka údržba vykonávala v súlade so schváleným programom údržby a uvoľňovanie do prevádzky bolo v súlade s oddielom A podčasťou H tejto prílohy (časť M);

5. zabezpečiť, aby sa uplatňovali všetky aplikovateľné príkazy na zachovanie letovej spôsobilosti a prevádzkové príkazy s dosahom na zachovanie letovej spôsobilosti;

6. zabezpečiť, aby všetky oznámené alebo počas plánovanej údržby zistené poruchy boli opravené príslušnou organizáciou, ktorá má povolenie na vykonávanie údržby;

7. zabezpečiť, aby lietadlo bolo v prípade potreby odovzdané organizácii s príslušným povolením na vykonávanie údržby;

8. koordinovať plánovanú údržbu, uplatňovanie príkazov na zachovanie letovej spôsobilosti, výmeny častí s obmedzenou životnosťou a prehliadku komponentov, aby bolo zabezpečené riadne vykonávanie prác;

9. spravovať a archivovať všetky záznamy o zachovaní letovej spôsobilosti a/alebo technické palubné knihy prevádzkovateľa;

10. zabezpečiť, aby správa o hmotnosti a vyvážení odrážala aktuálny stav lietadla.

▼M2

c) V prípade zložitých motorových lietadiel, lietadiel používaných na obchodnú leteckú dopravu alebo lietadiel používaných na obchodnú špeciálnu prevádzku alebo komerčnú prevádzku schválenej výcvikovej organizácie, keď organizácia na riadenie zachovania letovej spôsobilosti nemá riadne povolenie podľa časti 145 alebo časti M.A. podčasti F, musí uzatvoriť písomnú zmluvu o údržbe s organizáciou s povolením na údržbu podľa časti 145 alebo časti M.A. podčasti F alebo s iným prevádzkovateľom, v ktorej sú podrobne uvedené funkcie špecifikované podľa M.A.301-2, M.A.301-3, M.A.301-5 a M.A.301-6 a ktorá zabezpečí, že celú údržbu bude nakoniec vykonávať organizácia s povolením na údržbu podľa časti 145 alebo časti M.A. podčasti F a v ktorej sa stanoví podpora pre funkcie kvality podľa M.A.712 písm. b).

▼M2

d) Bez ohľadu na písm. c) musí mať zmluva podobu jednotlivých pracovných príkazov určených organizácii vykonávajúcej údržbu podľa časti 145 časti M.A. podčasti F v prípade:

1. lietadla, ktoré si vyžaduje neplánovanú traťovú údržbu,

2. údržby komponentu vrátane údržby motora.

▼B

M.A.709    Dokumentácia

a) Organizácia s povolením na riadenie zachovania letovej spôsobilosti musí vlastniť a používať aktuálne uplatniteľné údaje o údržbe v súlade s bodom M.A.401 pri plnení úloh na zachovanie letovej spôsobilosti uvedených v bode M.A.708. Tieto údaje môže poskytnúť vlastník alebo prevádzkovateľ, s výhradou príslušnej zmluvy uzavretej s takýmto vlastníkom alebo prevádzkovateľom. V takom prípade musí organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti uchovávať tieto údaje len počas trvania zmluvy, okrem prípadov, keď sa ich uchovanie vyžaduje podľa bodu M.A.714.

▼M2

b) V prípade lietadla, ktoré nepoužívajú leteckí dopravcovia licencovaní v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008, môže organizácia s povolením na riadenie zachovania letovej spôsobilosti vypracovať základné a/alebo všeobecné programy údržby s cieľom umožniť prvé povolenie a/alebo rozšírenie rozsahu povolenia bez zmlúv uvedených v doplnku I k tejto prílohe (časť M). Tieto základné a/alebo všeobecné programy údržby však nevylučujú potrebu vypracovať zodpovedajúci program údržby lietadla v súlade s bodom M.A.302 v stanovenom čase pred uplatnením práv uvedených v bode M.A.711.

▼B

M.A.710    Overenie letovej spôsobilosti

a) Na splnenie požiadavky na overenie letovej spôsobilosti lietadla podľa bodu M.A.901 musí organizácia s povolením na riadenie zachovania letovej spôsobilosti vykonať plne zdokumentované overenie záznamov lietadla, aby sa presvedčila, že:

1. letové hodiny pre rám lietadla, motor a vrtuľu a príslušné letové cykly boli riadne zaznamenané a

2. letová príručka je platná pre konfiguráciu lietadla a odráža posledný stav overenia a

3. boli vykonané všetky úkony údržby pripadajúce na lietadlo podľa schváleného programu údržby a

4. boli odstránené všetky poruchy alebo prípadne boli stanoveným spôsobom oznámené a

5. boli uplatnené a riadne zaregistrované všetky príkazy na zachovanie letovej spôsobilosti a

6. všetky modifikácie a opravy, ktoré sa vykonali na lietadle, boli zaregistrované a sú v súlade s prílohou I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012 a

7. všetky komponenty s obmedzenou životnosťou inštalované v lietadle boli riadne označené, zaregistrované a nebol prekročený ich schválený limit životnosti a

8. všetky úkony údržby boli uvoľnené v súlade s prílohou I (časť M) a

9. aktuálna správa o hmotnosti a vyvážení odráža konfiguráciu lietadla a je platná a

10. lietadlo zodpovedá poslednému overeniu svojej typovej konštrukcie schválenej agentúrou a

11. v prípade potreby lietadlo vlastní hlukové osvedčenie zodpovedajúce aktuálnej konfigurácii lietadla v súlade s podčasťou I prílohy I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012.

b) Personál na overenie letovej spôsobilosti organizácie s povolením na riadenie zachovania letovej spôsobilosti musí vykonať fyzickú prehliadku lietadla. Na túto prehliadku musí personálu na overenie letovej spôsobilosti, ktorý nie je primerane kvalifikovaný podľa prílohy III (časť 66), pomáhať príslušný kvalifikovaný personál.

c) Fyzickou prehliadkou lietadla personál vykonávajúci overenie letovej spôsobilosti zabezpečí, že:

1. všetky požadované označenia a štítky sú riadne inštalované a

2. lietadlo zodpovedá jeho schválenej letovej príručke a

3. konfigurácia lietadla zodpovedá schválenej dokumentácii a

4. neboli zistené žiadne evidentné poruchy, ktoré neboli odhalené podľa bodu M.A.403, a

5. nebol zistený žiadny nesúlad medzi lietadlom a záznamami zdokumentovaného overenia podľa písmena a).

d) Odchylne od bodu M.A.901 písm. a) sa overenie letovej spôsobilosti môže vykonať maximálne 90 dní pred stanovenou lehotou bez straty kontinuity priebehu overenia letovej spôsobilosti, aby bolo možné vykonať fyzické overenie počas kontroly údržby.

e) Osvedčenie o overení letovej spôsobilosti (EASA formulár 15b) alebo odporúčanie na vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti (EASA formulár 15a) uvedené v doplnku III k prílohe I (časť M) môže vystaviť iba:

1. príslušne oprávnený personál na overenie letovej spôsobilosti v súlade s bodom M.A.707 v mene organizácie s povolením na riadenie zachovania letovej spôsobilosti alebo osvedčujúci personál v prípadoch podľa bodu M.A.901 písm. g) a

2. vtedy, keď sa presvedčí, že overenie letovej spôsobilosti bolo úplne dokončené a že neexistuje žiadne porušenie predpisov, ktoré by ohrozovalo bezpečnosť letu.

f) Vydaná alebo predĺžená kópia osvedčenia o overení letovej spôsobilosti pre lietadlo sa musí do 10 dní poslať členskému štátu registrácie.

g) Úlohy v rámci overenia letovej spôsobilosti sa nesmú zadať subdodávateľom.

▼M1

ga) V prípade lietadla ELA1, ktoré sa nepoužíva v obchodnej prevádzke a pre ktoré bol zriadený program údržby lietadla v súlade s M.A.302 písm. h), sa program údržby lietadla overí spolu s overením letovej spôsobilosti. Toto overenie musí vykonať osoba, ktorá vykonala overenie letovej spôsobilosti.

▼M1

h) Ak sa pri overovaní letovej spôsobilosti nedospeje k záveru, alebo ak z overovania podľa bodu M.A.710 písm. ga) vyplynú v prípade lietadla nezrovnalosti týkajúce sa nedostatkov v obsahu programu údržby, organizácia musí informovať príslušný orgán čo najskôr, ale v každom prípade najneskôr do 72 hodín od okamihu, keď organizácia zistila stav, ktorého sa overovanie týka. Osvedčenie o overení letovej spôsobilosti sa nesmie vydať dovtedy, kým sa neuzavrú všetky zistenia.

▼B

M.A.711    Práva organizácie

a) Organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti s povolením v súlade s oddielom A podčasťou G tejto prílohy (časť M) môže:

▼M2

1. riadiť zachovanie letovej spôsobilosti lietadla s výnimkou lietadiel používaných leteckými dopravcami licencovanými v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 podľa osvedčenia o povolení;

2. riadiť zachovanie letovej spôsobilosti lietadla používaného leteckými dopravcami licencovanými v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 uvedeného v ich osvedčení o povolení, ako aj v ich osvedčení prevádzkovateľa leteckej dopravy (AOC);

▼B

3. dohodnúť vykonanie obmedzených úloh na zachovanie letovej spôsobilosti so zmluvnou organizáciou, ktorá pracuje podľa svojho systému kvality, ako sa uvádza v osvedčení o povolení;

4. podľa podmienok bodu M.A.901 písm. f) predĺžiť platnosť osvedčenia o overení letovej spôsobilosti, ktoré vydal príslušný orgán alebo iná organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti s povolením v súlade s oddielom A podčasťou G tejto prílohy (časť M).

b) Organizácia s povolením na riadenie zachovania letovej spôsobilosti registrovaná v niektorom členskom štáte môže mať okrem toho povolenie na vykonávanie overovania letovej spôsobilosti podľa bodu M.A.710 a:

1. vydávať príslušné osvedčenie o overení letovej spôsobilosti a v stanovenom čase predlžovať jeho platnosť podľa podmienok v bode M.A.901 písm. c) bode 2 alebo M.A.901 písm. e) bode 2, a

2. vydávať odporúčanie na overenie letovej spôsobilosti pre príslušný orgán členského štátu registrácie.

c) Organizácii pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti, ktorej povolenie obsahuje práva uvedené v bode M.A.711 písm. b), môže byť dodatočne udelené povolenie na vydanie povolenia na let v súlade s bodom 21.A.711 písm. d) prílohy I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012 pre konkrétne lietadlo, pri ktorom má organizácia povolenie vydávať osvedčenie o overení letovej spôsobilosti, keď organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti overuje súlad so schválenými letovými podmienkami podľa príslušného schváleného postupu v príručke uvedenej v bode M.A.704.

M.A.712    Systém kvality

a) Aby bolo zabezpečené, že organizácia s povolením na riadenie zachovania letovej spôsobilosti naďalej spĺňa požiadavky tejto podčasti, musí zaviesť systém kvality a menovať manažéra kvality na monitorovanie zhody s postupmi a ich primeranosti, aby bola zabezpečená letová spôsobilosť lietadla. Monitorovanie zhody musí zahŕňať systém spätného podávania správ zodpovednému manažérovi, aby bola v prípade potreby zabezpečená nápravná akcia.

b) Systém kvality slúži na monitorovanie činností vykonaných podľa oddielu A podčasti G tejto prílohy (časť M). Musí obsahovať aspoň tieto funkcie:

1. monitorovanie vykonávania činností vykonaných podľa oddielu A podčasti G tejto prílohy (časť M) v súlade so schválenými postupmi,

2. monitorovanie vykonávania celej zmluvnej údržby v súlade so zmluvou a

3. monitorovanie trvalej zhody s požiadavkami tejto časti.

c) Záznamy týchto činností sa uchovávajú aspoň dva roky.

d) Keď organizácia s povolením na riadenie zachovania letovej spôsobilosti má povolenie v súlade s inou časťou, systém kvality môže byť kombinovaný so systémom požadovaným takou inou časťou.

▼M2

e) V prípade leteckých dopravcov licencovaných v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 musí byť systém kvality podľa M.A. podčasti G neoddeliteľnou súčasťou systému kvality prevádzkovateľa.

f) V prípade malej organizácie, ktorá neriadi zachovanie letovej spôsobilosti lietadiel používaných leteckými dopravcami licencovanými v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008, sa môže systém kvality nahradiť vykonávaním pravidelných overovaní organizácie s výhradou schválenia príslušného orgánu, okrem prípadov, keď organizácia vydáva osvedčenia o overení letovej spôsobilosti pre lietadlá s MTOM väčšou ako 2 730 kg, iné než balóny. V prípade, že neexistuje systém kvality, organizácia nesmie na základe zmluvy zadávať úlohy týkajúce sa riadenia zachovania letovej spôsobilosti iným stranám.

▼B

M.A.713    Zmeny organizácie s povolením na riadenie zachovania letovej spôsobilosti

Aby mohol príslušný orgán stanoviť, či organizácia naďalej plní ustanovenia tejto časti, musí mu organizácia s povolením na riadenie zachovania letovej spôsobilosti oznámiť každý návrh na vykonanie nasledovnej zmeny predtým, než sa taká zmena uskutoční:

1. názov organizácie;

2. sídlo organizácie;

3. ďalšie sídla organizácie;

4. zodpovedný manažér;

5. všetky osoby špecifikované v odseku M.A.706 c);

6. prevádzkové priestory, postupy, rozsah práce a personál, pokiaľ môžu mať vplyv na povolenie.

V prípade navrhovaných personálnych zmien, ktoré nie sú vopred manažmentu známe, tieto zmeny sa musia oznámiť pri najbližšej príležitosti.

M.A.714    Vedenie záznamov

a) Organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti musí zaznamenať všetky údaje o vykonanej práci. Musia sa uchovávať záznamy požadované podľa M.A.305 a prípadne M.A.306.

b) Ak má organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti práva uvedené v bode M.A.711 písm. b), musí uchovávať kópiu každého vydaného, poprípade predĺženého osvedčenia o overení letovej spôsobilosti a odporúčania, spolu so všetkými sprievodnými dokumentmi. Okrem toho musí organizácia uchovávať kópiu každého osvedčenia o overení letovej spôsobilosti, ktorého platnosť sa predĺžila podľa práv uvedených v M.A.711 písm. a) bode 4.

c) Ak má organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti práva podľa bodu M.A.711 písm. c), musí uchovávať kópiu každého povolenia vydaného v súlade s ustanoveniami bodu 21A.729 prílohy I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012.

d) Organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti musí uchovávať kópiu všetkých záznamov uvedených v písmenách b) a c) po dobu dvoch rokov po tom, čo bolo lietadlo natrvalo vyradené z prevádzky.

e) Záznamy sa musia uchovávať tak, aby boli chránené pred poškodením, zmenou a krádežou.

f) Celý počítačový hardvér použitý na zabezpečenie údajov musí byť uložený na inom mieste než je miesto, na ktorom sa nachádzajú pracovné údaje, a v prostredí, v ktorom bude zabezpečené, že ostane v dobrom stave.

g) Keď je riadenie zachovania letovej spôsobilosti prevedené na inú organizáciu alebo osobu, všetky uchovávané záznamy sa musia odovzdať tejto organizácii alebo osobe. Pre takú organizáciu alebo osobu naďalej platia lehoty predpísané na uchovávanie záznamov.

h) Keď organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti na údržbu ukončí svoju činnosť, všetky uchovávané záznamy musia byť odovzdané vlastníkovi lietadla.

M.A.715    Zachovanie platnosti povolenia

a) Povolenie sa vystaví na neobmedzené obdobie. Zostáva platné, ak:

1. organizácia naďalej spĺňa požiadavky tejto časti, v súlade s ustanoveniami týkajúcimi sa spravovania zistení podľa bodu M.B.706, a

2. príslušnému orgánu bol poskytnutý prístup do organizácie na účely stanovenia trvajúcej zhody s touto časťou a

3. sa organizácia nevzdala povolenia alebo ak nebolo povolenie zrušené;

b) Po prepadnutí alebo zrušení osvedčenia o povolení sa osvedčenie vráti príslušnému orgánu.

M.A.716    Zistenia

a) Zistením úrovne 1 je každá významná nezhoda s požiadavkami časti M, ktorá zníži bezpečnostný štandard a vážne ohrozí bezpečnosť letu.

b) Zistením úrovne 2 je každá nezhoda s požiadavkami časti M, ktorá by mohla znížiť bezpečnostný štandard a mohla by ohroziť bezpečnosť letu.

c) Po prijatí oznámenia o zisteniach podľa bodu M.B.705 držiteľ povolenia organizácie riadiacej zachovanie letovej spôsobilosti musí určiť plán nápravnej akcie a v rámci obdobia dohodnutého s príslušným orgánom musí k spokojnosti tohto orgánu preukázať jej vykonanie.

PODČASŤ H

OSVEDČENIE O UVOĽNENÍ DO PREVÁDZKY – CRS

M.A.801.    Osvedčenie o uvoľnení lietadla do prevádzky

a) Okrem lietadiel, ktoré do prevádzky uvoľnila organizácia pre údržbu s povolením v súlade s prílohou II (časť 145), osvedčenie o uvoľnení do prevádzky sa musí vydať v súlade s touto podčasťou.

b) Do prevádzky sa nesmie uvoľniť žiadne lietadlo, pokým po dokončení každej údržby a po skonštatovaní, že celá požadovaná údržba bola riadne vykonaná, nebolo vydané osvedčenie o uvoľnení do prevádzky:

1. príslušným osvedčujúcim personálom v mene organizácie pre údržbu s povolením v súlade s oddielom A podčasťou F tejto prílohy (časť M), alebo

2. osvedčujúcim personálom v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe III (časť 66), okrem komplexných úloh údržby uvedených v dodatku VII k tejto prílohe, na ktoré sa uplatňuje bod 1, alebo

3. pilotom-vlastníkom v súlade s bodom M.A.803.

▼M2

c) Odchylne od bodu M.A.801 písm. b) bodu 2 môže v prípade lietadiel ELA1, ktoré sa nepoužívajú v obchodnej leteckej doprave alebo v obchodnej špeciálnej doprave, alebo ktoré sa nepoužívajú pri komerčnej prevádzke schválených výcvikových organizácií, komplexné úlohy údržby lietadla uvedené v doplnku VII vykonávať osvedčujúci personál uvedený v bode M.A.801 písm. b) bode 2.

d) Odchylne od bodu M.A.801 písm. b) môže vlastník v prípade nepredvídaných situácií, keď má lietadlo zákaz štartu z miesta, na ktorom nie je k dispozícii organizácia s príslušným povolením na údržbu podľa tejto prílohy alebo podľa prílohy II (časť 145) ani príslušný osvedčujúci personál, oprávniť akúkoľvek osobu s minimálne trojročnou zodpovedajúcou praxou v oblasti údržby a s príslušnou kvalifikáciou, aby vykonala údržbu podľa štandardov stanovených v podčasti D tejto prílohy a uvoľnila lietadlo. V takom prípade vlastník musí:

1. získať a uchovávať v záznamoch lietadla podrobné údaje o všetkých vykonaných prácach a o kvalifikácii osoby vydávajúcej osvedčenie a

2. zabezpečiť, aby každú takúto údržbu opätovne skontrolovala a uvoľnila do prevádzky príslušne oprávnená osoba uvedená v bode M.A.801 písm. b) alebo organizácia s povolením v súlade s oddielom A podčasťou F tejto prílohy (časť M) alebo s prílohou II (časť 145) pri najbližšej možnej príležitosti, najneskôr však do siedmich dní, a

3. informovať organizáciu zodpovednú za riadenie zachovania letovej spôsobilosti lietadla, ak je s ňou uzavretá zmluva podľa bodu M.A.201 písm. i), alebo príslušný orgán v prípade neexistencie takejto zmluvy, do siedmich dní od vydania takéhoto oprávnenia na osvedčovanie.

▼B

e) V prípade uvoľnenia do prevádzky v súlade s bodom M.A.801 písm. b) bodom 2 alebo bodom M.A.801 písm. c) môže osvedčujúcemu personálu pomáhať pri vykonávaní úloh údržby jedna osoba alebo viac osôb, ktoré podliehajú jeho priamej a neustálej kontrole.

f) Osvedčenie o uvoľnení do prevádzky musí obsahovať aspoň:

1. základné údaje o vykonanej údržbe a

2. dátum dokončenia takejto údržby a

3. totožnosť organizácie a/alebo osoby, ktorá vydáva osvedčenie o uvoľnení do prevádzky vrátane:

i) referenčného čísla povolenia organizácie vykonávajúcej údržbu s povolením v súlade s oddielom A podčasťou F tejto prílohy (časť M) a osvedčujúceho personálu vydávajúceho také osvedčenie, alebo

ii) v prípade osvedčenia o uvoľnení do prevádzky podľa bodu M.A.801 písm. b) bodu 2 alebo M.A.801 písm. c), totožnosť a poprípade číslo preukazu spôsobilosti personálu vydávajúceho také osvedčenie;

4. obmedzenia letovej spôsobilosti alebo prevádzky, ak existujú.

g) Odchylne od písmena b) a bez ohľadu na ustanovenia písmena h), keď nemožno dokončiť celú predpísanú údržbu, možno vydať osvedčenie o uvoľnení do prevádzky v rámci povolených obmedzení lietadla. Taká skutočnosť sa spolu s uplatniteľnými obmedzeniami letovej spôsobilosti alebo prevádzky musí zaznamenať v osvedčení o uvoľnení do prevádzky pred jeho vydaním ako súčasť informácií, ktoré sa vyžadujú v písmene f) bode 4.

h) Osvedčenie o uvoľnení do prevádzky sa nesmie vydať v prípade akejkoľvek známej nezhody s požiadavkami, ktorá ohrozuje bezpečnosť letu.

M.A.802.    Osvedčenie o uvoľnení komponentu do prevádzky

a) Osvedčenie o uvoľnení do prevádzky sa musí vydať po dokončení všetkých údržbárskych prác na komponente lietadla v súlade s bodom M.A.502.

b) Uznané osvedčenie o uvoľnení označené ako formulár 1 EASA predstavuje osvedčenie o uvoľnení komponentu do prevádzky, okrem prípadov, keď sa takáto údržba komponentov lietadla vykonala v súlade s bodom M.A.502 písm. b) alebo bodom M.A.502 písm. d) alebo bodom M.A.502 písm. e), pričom v takom prípade údržba podlieha postupom uvoľnenia lietadla do prevádzky v súlade s bodom M.A.801.

M.A.803.    Oprávnenie pilota-vlastníka

a) Pilot-vlastník je osoba, ktorá musí:

1. byť držiteľom platného pilotného preukazu (alebo jeho ekvivalentu) vydaného alebo overeného členským štátom pre určitý typ alebo triedu lietadla a

2. vlastniť lietadlo, a to ako jediný vlastník alebo spoluvlastník, pričom taký vlastník musí byť:

i) jednou z fyzických osôb uvedených v registračnom formulári alebo

ii) členom neziskovej právnickej osoby zameranej na rekreačné činnosti, pričom táto právnická osoba je uvedená v registračnom dokumente ako vlastník alebo prevádzkovateľ, a tento člen sa priamo zapája do rozhodovacieho procesu právnickej osoby a je právnickou osobou určený na vykonávanie údržby ako pilot-vlastník.

▼M2

b) Pre každé jednoduché motorové lietadlo s MTOM do 2 730 kg a menšou, vetroň, motorový vetroň alebo balón, ktoré sa nepoužívajú v obchodnej leteckej doprave, v obchodnej špeciálnej prevádzke alebo pri komerčnej prevádzke schválených výcvikových organizácií, môže pilot–vlastník vydať osvedčenie o uvoľnení do prevádzky po obmedzenej údržbe vykonanej pilotom–vlastníkom, ako sa uvádza v dodatku VIII.

▼B

c) Rozsah obmedzenej údržby vykonanej pilotom-vlastníkom sa určuje v programe údržby lietadla uvedenom v bode M.A.302.

d) Osvedčenie o uvoľnení do prevádzky sa musí zaznamenať v denníkoch a musí obsahovať základné údaje o vykonanej údržbe, použité údaje o údržbe, dátum, kedy bola táto údržba dokončená a totožnosť a podpis pilota, ako aj číslo pilotného preukazu pilota-vlastníka vydávajúceho takéto osvedčenie.

PODČASŤ I

OSVEDČENIE O OVERENÍ LETOVEJ SPÔSOBILOSTI

M.A.901.    Overenie letovej spôsobilosti lietadla

Overenie letovej spôsobilosti lietadla a jeho záznamov o zachovaní letovej spôsobilosti sa vykonáva pravidelne, aby sa zabezpečila platnosť osvedčenia o letovej spôsobilosti lietadla.

▼M1

a) Osvedčenie o overení letovej spôsobilosti sa vydáva v súlade s doplnkom III (formulár EASA 15a, 15b alebo 15c) po dokončení uspokojivého overenia letovej spôsobilosti. Osvedčenie o overení letovej spôsobilosti je platné jeden rok.

▼B

b) Lietadlo v kontrolovanom prostredí je lietadlo, i) ktoré v posledných 12 mesiacoch bolo nepretržite v správe jedinej organizácie pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti s povolením v súlade s oddielom A podčasťou G tejto prílohy (časť M) a ii) ktorého údržbu vykonávali posledných 12 mesiacov organizácie s povolením na údržbu v súlade s oddielom A podčasťou F tejto prílohy (časť M). alebo s prílohou II (časť 145). Zahŕňa to úlohy údržby uvedené v bode M.A.803 písm. b) vykonané a uvoľnené do prevádzky v súlade s bodom M.A.801 písm. b) bodom 2 alebo bodom M.A.801 písm. b) bodom 3.

▼M2

c) Pre všetky lietadlá používané leteckými dopravcami licencovanými v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 a lietadlá s MTOM väčšou ako 2 730 kg, okrem balónov, ktoré sa nachádzajú v kontrolovanom prostredí, organizácia uvedená v písmene b), ktorá riadi zachovanie letovej spôsobilosti lietadla, ak má náležité povolenie a pod podmienkou súladu s písm. k) môže:

1. vydávať osvedčenie o overení letovej spôsobilosti v súlade s bodom M.A.710, a

2. v prípade osvedčení o overení letovej spôsobilosti, ktoré vydala, keď lietadlo zostalo v kontrolovanom prostredí, dvakrát predĺžiť platnosť osvedčenia o overení letovej spôsobilosti vždy na obdobie jedného roka.

d) V prípade všetkých lietadiel používaných leteckými dopravcami licencovanými v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 a lietadiel s MTOM väčšou ako 2 730 kg, okrem balónov, ktoré:

i) sa nenachádzajú v kontrolovanom prostredí, alebo

ii) ktorých zachovanie letovej spôsobilosti je v správe organizácie pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti, ktorá nie je držiteľom oprávnenia na vykonávanie overenia letovej spôsobilosti,

osvedčenie o overení letovej spôsobilosti vydá príslušný orgán po uspokojivom posúdení založenom na odporúčaní organizácie pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti s príslušným povolením v súlade s oddielom A podčasťou G tejto prílohy (časť M) odoslanom spolu so žiadosťou vlastníka alebo prevádzkovateľa. Toto odporúčanie je založené na overení letovej spôsobilosti vykonanom v súlade s bodom M.A.710.

e) V prípade lietadiel s MTOM 2 730 kg a menšou, ktoré nepoužívajú leteckí dopravcovia licencovaní v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008, a balónov, ktorákoľvek organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti s povolením v súlade s oddielom A podčasťou G tejto prílohy (časť M) a vymenovaná vlastníkom alebo prevádzkovateľom, ak je riadne schválená a pod podmienkou súladu s písm. k), môže:

1. vydávať osvedčenie o overení letovej spôsobilosti v súlade s bodom M.A.710 a

2. v prípade osvedčení o overení letovej spôsobilosti, ktoré vydala, keď lietadlo zostalo v kontrolovanom prostredí v jej správe, dvakrát predĺžiť platnosť osvedčenia o overení letovej spôsobilosti vždy na obdobie jedného roka.

▼B

f) Odchylne od bodov M.A.901 písm. c) bodu 2 a M.A.901 písm. e) bodu 2 v prípade lietadiel, ktoré sa nachádzajú v kontrolovanom prostredí, organizácia uvedená v písmene b), ktorá riadi zachovanie letovej spôsobilosti lietadla, s výhradou súladu s písmenom k), môže predĺžiť platnosť osvedčenia o overení letovej spôsobilosti, ktoré bolo vydané príslušným orgánom alebo inou organizáciou pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti s povolením v súlade s oddielom A podčasťou G tejto prílohy (časť M), dvakrát, a to vždy na obdobie jedného roka.

▼M2

g) Odchylne od bodu M.A.901 písm. e) a bodu M.A.901 písm. i) bodu 2 môže v prípade lietadiel typu ELA1, ktoré sa nepoužívajú v obchodnej leteckej doprave, v obchodnej špeciálnej doprave alebo pri komerčnej prevádzke schválených výcvikových organizácií, vydať osvedčenie o overení letovej spôsobilosti aj príslušný orgán po uspokojivom posúdení založenom na odporúčaní osvedčujúceho personálu oficiálne schváleného príslušným orgánom a spĺňajúceho požiadavky ustanovení prílohy III (časť 66), ako aj požiadavky stanovené v bode M.A.707 písm. a) bode 2 písm. a), zaslanom spolu so žiadosťou vlastníka alebo prevádzkovateľa. Toto odporúčanie je založené na overení letovej spôsobilosti vykonanom v súlade s bodom M.A.710 a vydáva sa najviac na dva po sebe nasledujúce roky.

▼B

h) Kedykoľvek okolnosti ukážu, že existuje potenciálne ohrozenie bezpečnosti, príslušný orgán vykoná overenie letovej spôsobilosti a vydá osvedčenie o overení letovej spôsobilosti sám.

i) Okrem ustanovení písmena h) môže príslušný orgán vykonať overenie letovej spôsobilosti a vydať osvedčenie o overení letovej spôsobilosti sám aj v týchto prípadoch:

1. keď je lietadlo v správe organizácie s povolením na riadenie zachovania letovej spôsobilosti v súlade s oddielom A podčasťou G tejto prílohy (časť M) so sídlom v tretej krajine;

2. pre všetky balóny a iné lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou do 2 730 kg, ak to požaduje vlastník.

j) Keď príslušný orgán sám vykonáva overenie letovej spôsobilosti a/alebo vydáva osvedčenie o overení letovej spôsobilosti, vlastník alebo prevádzkovateľ poskytne príslušnému orgánu:

1. dokumentáciu požadovanú príslušným orgánom a

2. vhodné priestory na príslušnom mieste pre jeho personál a

3. v prípade potreby podporu zo strany riadne kvalifikovaného personálu v súlade s prílohou III (časť 66) alebo s rovnocennými požiadavkami na personál stanovenými v bode 145.A.30 písm. j) bode 1 a 2 prílohy II (časť145).

k) Osvedčenie o overení letovej spôsobilosti nemožno vydať ani predĺžiť, ak existuje dôkaz alebo dôvod domnievať sa, že lietadlo je nespôsobilé na let.

▼M1

l) V prípade lietadla ELA1, ktoré sa nepoužíva v obchodnej prevádzke, organizácia vykonávajúca údržbu uvedená v časti 145 alebo M.A. podčasti F, ktorá vykonáva ročnú inšpekciu uvedenú v programe údržby, môže, ak má príslušné povolenie, vykonať overenie letovej spôsobilosti a vydať príslušné osvedčenie o overení letovej spôsobilosti, a to za týchto podmienok:

1. Organizácia menuje personál na overenie letovej spôsobilosti, ktorý spĺňa všetky tieto požiadavky:

a) Personál na overenie letovej spôsobilosti má oprávnenie osvedčujúceho personálu pre príslušné lietadlo.

b) Personál na overenie letovej spôsobilosti má aspoň trojročnú prax ako osvedčujúci personál.

c) Personál na overenie letovej spôsobilosti je nezávislý od postupu riadenia zachovania letovej spôsobilosti lietadla, ktoré je predmetom overovania, alebo má úplnú právomoc nad postupom riadenia zachovania letovej spôsobilosti lietadla, ktoré je predmetom overovania.

d) Personál na overenie letovej spôsobilosti získal znalosti o častiach tejto prílohy (časť M) relevantných pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti.

e) Personál na overenie letovej spôsobilosti získal preukázanú znalosť postupov organizácie vykonávajúcej údržbu týkajúcich sa overovania letovej spôsobilosti a vydávania osvedčenia o overení letovej spôsobilosti.

f) Personál na overenie letovej spôsobilosti bol formálne potvrdený príslušným orgánom po vykonaní overenia letovej spôsobilosti pod dohľadom príslušného orgánu alebo pod dohľadom personálu na overenie letovej spôsobilosti tejto organizácie v súlade s postupom schváleným príslušným orgánom.

g) Personál na overenie letovej spôsobilosti vykonal počas posledných dvanástich mesiacov aspoň jedno overenie letovej spôsobilosti.

2. Overenie letovej spôsobilosti sa vykonáva v rovnakom čase ako ročná inšpekcia uvedená v programe údržby a vykonáva ho tá istá osoba, ktorá uvoľňuje lietadlo do prevádzky po takejto ročnej inšpekcii, pričom je možné využiť ustanovenie o vykonaní 90 dní pred stanovenou lehotou uvedené v M.A.710 písm. d).

3. Overenie letovej spôsobilosti zahŕňa plne zdokumentované overenie v súlade s bodom M.A.710 písm. a).

4. Overenie letovej spôsobilosti zahŕňa fyzickú prehliadku lietadla v súlade s bodom M.A.710 písm. b) a c).

5. Osvedčenie o overení letovej spôsobilosti formulár EASA 15c vydáva v mene organizácie vykonávajúcej údržbu osoba, ktorá vykonáva overenie letovej spôsobilosti, keď sa presvedčí, že:

a) overenie letovej spôsobilosti bolo úplne a uspokojujúco dokončené; a

b) že program údržby bol overený v súlade s bodom M.A.710 písm. ga); a

c) že neexistuje žiaden nesúlad, ktorý by ohrozoval bezpečnosť letu.

6. Kópia vydaného osvedčenia o overení letovej spôsobilosti sa zasiela príslušnému orgánu členského štátu registrácie lietadla do 10 dní od dátumu vydania.

7. Ak organizácia zistí, že výsledok overenia letovej spôsobilosti je nejednoznačný, alebo ak z overovania podľa bodu M.A.901 písm. l) bod 5 písm. b) vyplynú v prípade lietadla nezrovnalosti týkajúce sa nedostatkov v obsahu programu údržby, informuje o tom do 72 hodín príslušný orgán členského štátu registrácie.

8. Príručka alebo podrobný popis organizácie vykonávajúcej údržbu musí obsahovať všetky tieto informácie:

a) Postupy na vykonávanie overovania letovej spôsobilosti a vydanie príslušného osvedčenia o overení letovej spôsobilosti.

b) Mená členov osvedčujúceho personálu oprávnených na overovanie letovej spôsobilosti a vydanie príslušného osvedčenia o overení letovej spôsobilosti.

c) Postupy na overenie programu údržby.

▼B

M.A.902    Platnosť osvedčenia o overení letovej spôsobilosti

a) Osvedčenie o overení letovej spôsobilosti sa stáva neplatným, ak:

1. bola pozastavená jeho platnosť alebo bolo zrušené, alebo

2. bola pozastavená platnosť osvedčenia o letovej spôsobilosti alebo bolo zrušené, alebo

3. lietadlo nie je lietadlom zaregistrovaným v registri členského štátu, alebo

4. platnosť druhu osvedčenia, na základe ktorého bolo vydané osvedčenie o letovej spôsobilosti, bola pozastavená alebo bola zrušená.

b) Lietadlo nesmie lietať, ak je osvedčenie o letovej spôsobilosti neplatné alebo ak:

1. zachovaná letová spôsobilosť lietadla alebo akéhokoľvek komponentu namontovaného v lietadle nespĺňa požiadavky tejto časti alebo

2. lietadlo už nezodpovedá typovej konštrukcii schválenej agentúrou, alebo

3. lietadlo bolo prevádzkované mimo obmedzení schválenej letovej príručky alebo osvedčenia o letovej spôsobilosti, bez prijatia zodpovedajúceho opatrenia, alebo

4. lietadlo bolo účastníkom nehody alebo incidentu, ktoré mali vplyv na letovú spôsobilosť lietadla, bez následného opatrenia na obnovenie letovej spôsobilosti, alebo

5. modifikácia alebo oprava nie sú v súlade s prílohou I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012.

c) Po prepadnutí alebo zrušení osvedčenia o overení letovej spôsobilosti sa osvedčenie vráti príslušnému orgánu.

M.A.903    Transfer registrácie lietadla v rámci EÚ

a) Pri transfere registrácie lietadla v rámci EÚ žiadateľ:

1. informuje predchádzajúci členský štát o tom, v ktorom členskom štáte bude lietadlo zaregistrované, a potom

2. požiada nový členský štát o vydanie nového osvedčenia o letovej spôsobilosti v súlade s prílohou I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012.

b) Bez ohľadu na bod M.A.902 a) (3), predchádzajúce osvedčenia o overení letovej spôsobilosti zostáva platné až do uplynutia jeho lehoty platnosti.

M.A.904    Overenie letovej spôsobilosti lietadla dovezeného do EÚ

a) Pri dovoze lietadla z tretej krajiny do členského štátu registrácie žiadateľ musí:

1. požiadať členský štát registrácie o vydanie nového osvedčenia o letovej spôsobilosti v súlade s prílohou I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012 a

2. pre iné ako nové lietadlo mať úspešne vykonané overenie letovej spôsobilosti v súlade s bodom M.A.901 a

3. mať vykonanú všetku údržbu v súlade so schváleným programom údržby v súlade s bodom M.A.302.

▼M1

b) Keď sa organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti alebo organizácia vykonávajúca údržbu presvedčí, že lietadlo spĺňa príslušné požiadavky, v prípade potreby pošle členskému štátu registrácie zdokumentované odporúčanie na vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti.

▼B

c) Vlastník musí členskému štátu registrácie umožniť prístup k lietadlu na účely inšpekcie.

d) Členský štát registrácie vystaví nové osvedčenie o overení letovej spôsobilosti keď sa presvedčí, že lietadlo spĺňa predpisy prílohy I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012.

e) Členský štát musí rovnako vystaviť osvedčenie o overení letovej spôsobilosti platné normálne jeden rok, pokiaľ členský štát neobmedzí platnosť z dôvodov bezpečnosti.

M.A.905    Zistenia

a) Zistením úrovne 1 je každá významná nezhoda s požiadavkami stanovenými v tejto prílohe (časť M), ktorá zníži bezpečnostný štandard a vážne ohrozí bezpečnosť letu.

b) Zistením úrovne 2 je každá nezhoda s požiadavkami stanovenými v tejto prílohe (časť M), ktorá by mohla znížiť bezpečnostný štandard a mohla by ohroziť bezpečnosť letu.

c) Po prijatí oznámenia o zisteniach podľa bodu M.B.903 osoba alebo organizácia zodpovedná podľa bodu M.A.201 musí určiť plán nápravnej akcie a v rámci obdobia dohodnutého s príslušným orgánom musí k spokojnosti tohto orgánu preukázať jej vykonanie vrátane vhodnej nápravnej akcie na zabránenie opakovaného výskytu tohto zistenia a príčin jeho vzniku.

ODDIEL B

POSTUP PRE PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY

PODČASŤ A

VŠEOBECNE

M.B.101    Rozsah platnosti

Tento oddiel stanovuje administratívne požiadavky, ktoré musia dodržiavať príslušné orgány poverené uplatňovaním a presadzovaním ustanovení oddielu A tejto časti.

M.B.102    Príslušný orgán

a)   Všeobecne

Členský štát určí príslušný orgán s pridelenou zodpovednosťou za vydávanie, zachovanie platnosti, zmenu, pozastavenie platnosti alebo zrušenie osvedčení a za dohľad nad zachovaním letovej spôsobilosti. Tento príslušný orgán zavedie zdokumentované postupy a stanoví organizačnú štruktúru.

b)   Zdroje

Počet zamestnancov musí zodpovedať plneniu požiadaviek uvedených v tomto oddiele.

c)   Kvalifikácia a výcvik

Celý personál zapojený do činností, ktorými sa zaoberá táto príloha, musí byť primerane kvalifikovaný a musí mať primerané vedomosti, prax, základné vzdelanie a výcvik potrebné na plnenie pridelených úloh.

d)   Postupy

Príslušný orgán stanoví postupy popisujúce, ako sú plnené požiadavky tejto prílohy (časť M).

Postupy sa musia overovať a meniť tak, aby bolo zabezpečené zachovanie zhody.

M.B.104    Vedenie záznamov

a) Príslušné orgány musia vytvoriť systém vedenia záznamov, ktorý umožní sledovanie procesu vydania, zachovania, zmeny, pozastavenia platnosti alebo zrušenia osvedčenia.

b) Záznamy pre dohľad nad organizáciami schválenými v súlade s touto prílohou musia obsahovať minimálne:

1. žiadosť o povolenie pre organizáciu,

2. osvedčenie o povolení organizácie vrátane všetkých zmien,

3. kópiu programu auditov s uvedením dátumov vykonania auditov a auditov, ktoré boli vykonané,

4. záznamy o trvalom dohľade vrátane všetkých auditných záznamov,

5. kópie všetkej príslušnej korešpondencie,

6. údaje o akejkoľvek výnimke a o vynucovacích opatreniach,

7. všetky správy od iných príslušných orgánov týkajúce sa dohľadu organizácie,

8. príručka organizácie alebo príručka a zmeny,

9. kópiu každého iného dokumentu, ktorý priamo schvaľuje príslušný orgán.

c) Obdobie uchovávania záznamov podľa písmena b) je aspoň štyri roky.

d) Záznamy o dohľade nad každým lietadlom musia obsahovať minimálne kópiu:

1. osvedčenia o letovej spôsobilosti lietadla,

2. osvedčenia o overení letovej spôsobilosti,

3. odporúčaní organizácie podľa oddielu A podčasti G,

4. správ z overovaní letovej spôsobilosti vykonaných priamo členským štátom,

5. všetkej príslušnej korešpondencie týkajúcej sa lietadla,

6. údajov o každej výnimke a vynucovacieho(-ích) opatrenia(-í),

7. každého dokumentu schváleného príslušným orgánom podľa prílohy I (časť M) alebo prílohy II (časť ARO) k nariadeniu (EÚ) č. 965/2012.

e) Záznamy špecifikované v písmene d) sa musia uchovávať dva roky potom, čo bolo lietadlo definitívne vyradené z prevádzky.

f) Všetky záznamy špecifikované v bode M.B.104 musia byť na požiadanie k poskytnuté inému členskému štátu alebo agentúre.

M.B.105    Vzájomná výmena informácií

▼M2

a) Aby sa zvýšila bezpečnosť leteckej prevádzky, musia sa príslušné orgány podieľať na vzájomnej výmene všetkých nevyhnutných informácií v súlade s článkom 15 nariadenia (ES) č. 216/2008.

▼B

b) Bez toho, aby boli dotknuté kompetencie členských štátov, v prípade potencionálneho ohrozenia bezpečnosti zahŕňajúceho niekoľko členských štátov, zainteresované príslušné orgány si musia navzájom pomáhať pri nevyhnutných dozorných činnostiach.

PODČASŤ B

KOMPETENCIA

M.B.201    Zodpovednosť

Príslušné orgány špecifikované v M.1 sú zodpovedné za vykonávanie prehliadok a šetrení, aby si overili plnenie požiadaviek tejto časti.

PODČASŤ C

ZACHOVANIE LETOVEJ SPÔSOBILOSTI

▼M1

M.B.301    Program údržby

a) Okrem prípadov, keď vlastník vydal vyhlásenie pre program údržby v súlade s bodom M.A.302 písm. h), príslušný orgán overí, či je program údržby v súlade s bodom M.A.302.

b) Pokiaľ nie je v bodoch M.A.302 písm. c) a M.A.302 písm. h) stanovené inak, program údržby a jeho zmeny priamo schvaľuje príslušný orgán.

c) V prípade nepriameho schválenia postup programu údržby schváli príslušný orgán prostredníctvom príručky pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti.

d) Aby mohol byť program údržby schválený podľa písmena b) tohto bodu, musí mať príslušný orgán prístup k všetkým údajom požadovaným v bode M.A.302 písm. d), e), f) a h).

▼B

M.B.302    Výnimky

Všetky výnimky v súlade s článkom 14 ods. 4 nariadenia (ES) č. 216/2008 musí zaznamenať a uchovávať príslušný orgán.

▼M2

M.B.303    Monitorovanie zachovania letovej spôsobilosti lietadla

a) Príslušný orgán vypracuje program overovania na báze rizík na účely monitorovania stavu letovej spôsobilosti lietadiel zapísaných v jeho registri.

b) Do tohto programu overovania musí byť zahrnuté náhodné overenie vzorky lietadiel, pričom sa musí vzťahovať na všetky aspekty kľúčových rizikových prvkov letovej spôsobilosti.

c) V rámci overovania vzorky sa na základe platných požiadaviek posúdi dosiahnutie noriem letovej spôsobilosti a stanovia sa akékoľvek zistenia.

d) Všetky stanovené zistenia sa klasifikujú na základe požiadaviek tejto časti a oznámia sa písomným potvrdením osobe alebo organizácii zodpovednej podľa časti M.A.201. Príslušný orgán musí mať zavedený systém na analýzu významu zistení pre bezpečnosť.

e) Príslušný orgán zaznamená všetky zistenia a opatrenia na odstránenie nedostatkov.

f) Ak sa počas overovania lietadla zistí dôkaz o nesúlade s požiadavkami tejto časti alebo akejkoľvek inej časti, takéto zistenie sa spracuje v súlade s príslušnou časťou.

g) Ak je to potrebné na zabezpečenie primeraného opatrenia na presadenie predpisov, príslušný orgán si musí vymeniť informácie o zistených prípadoch nesúladu podľa písm. f) s ďalšími príslušnými orgánmi.

M.B.304    Zrušenie a pozastavenie platnosti

Príslušný orgán musí:

a) pozastaviť platnosť osvedčenia o overení letovej spôsobilosti zo závažných dôvodov v prípade potenciálneho ohrozenia bezpečnosti, alebo

b) pozastaviť platnosť osvedčenia o overení letovej spôsobilosti alebo ho zrušiť podľa M.B.903 bodu 1.

▼B

PODČASŤ D

NORMY ÚDRŽBY

(vypracuje sa)

PODČASŤ E

KOMPONENTY

(vypracuje sa)

PODČASŤ F

ORGANIZÁCIA ÚDRŽBY

M.B.601    Žiadosť

Ak sa prevádzkové priestory organizácie s povolením na údržbu nachádzajú vo viac než jednom členskom štáte, šetrenie a trvalý dohľad sa v rámci povolenia vykonáva spolu s príslušnými orgánmi určenými členskými štátmi, na ktorých územiach sa ostatné prevádzkové priestory údržby nachádzajú.

M.B.602    Prvé povolenie

a) Za predpokladu, že sú splnené požiadavky bodov M.A.606 a) a b), príslušný orgán oficiálne písomnou formou oznámi žiadateľovi, že uznáva personál podľa M.A.606 a) a b).

b) Príslušný orgán potvrdí, že postupy špecifikované v príručke organizácie s povolením na údržbu zodpovedajú podčasti F oddielu A tejto prílohy (časť M) a zabezpečí, aby zodpovedný manažér podpísal vyhlásenie o záväzkoch.

c) Príslušný orgán overí, či organizácia spĺňa požiadavky stanovené v podčasti F oddielu A tejto prílohy (časť M).

d) Počas šetrenia konaného na účely získania povolenia sa uskutoční stretnutie so zodpovedným manažérom, aby bolo zabezpečené, že manažér plne chápe význam povolenia a dôvody, na základe ktorých podpísal záväzok organizácie týkajúci sa dodržania postupov špecifikovaných v príručke.

e) Všetky zistenia musia byť žiadateľskej organizácii potvrdené písomne.

f) Príslušný orgán zaznamená všetky zistenia, záverečné opatrenia (opatrenia požadované na odstránenie nedostatkov) a odporúčania.

g) Pri prvom povolení musí organizácia odstrániť všetky nedostatky a príslušný orgán to musí uznať predtým, než môže udeliť povolenie.

M.B.603    Vydanie povolenia

a) Ak organizácia údržby spĺňa príslušné body tejto časti, príslušný orgán vydá žiadateľovi osvedčenie o povolení na EASA formulári 3 (doplnok V), ktoré obsahuje rozsah povolenia.

b) Príslušný orgán uvedie podmienky spojené s povolením na osvedčení o povolení na EASA formulári 3.

c) Na osvedčení o povolení na EASA formulári 3 sa spôsobom, ktorý určí agentúra, uvedie referenčné číslo.

M.B.604    Zachovanie dohľadu

a) Príslušný orgán vedie a aktualizuje zoznam všetkých organizáciíúdržby schválené v súlade s podčasťou F oddielu B tejto prílohy (časť M) nad ktorými má dohľad, v ktorom sú uvedené dátumy plánovaných a vykonaných auditov.

b) Každá organizácia sa v intervaloch nepresahujúcich 24 mesiacov podrobí úplnému auditu.

c) Všetky zistenia sa žiadateľskej organizácii potvrdia písomne.

d) Príslušný orgán zaznamená všetky zistenia, nápravné opatrenia (opatrenia požadované na odstránenie nedostatkov) a odporúčania.

e) Stretnutie so zodpovedným manažérom sa uskutoční aspoň raz za 24 mesiacov aby bolo zabezpečené, že manažér je stále informovaný o dôležitých problémoch vyplývajúcich z auditu.

M.B.605    Zistenia

a) Keď sa počas auditov alebo inými prostriedkami zistí dôkaz ukazujúci nezhodu s požiadavkou stanovenou v tejto prílohe (časť M), príslušný orgán prijme tieto opatrenia:

1. u zistení úrovne 1 príslušný orgán v závislosti na rozsahu zistenia úrovne 1 podnikne okamžité kroky na úplné alebo čiastočné zrušenie, obmedzenie alebo pozastavenie platnosti povolenia pre údržbársku organizáciu, kým organizácia úspešne neuskutoční nápravnú akciu;

2. u zistení úrovne 2 príslušný orgán poskytne lehotu na nápravnú akciu primeranú povahe zistenia, ktorá nesmie byť dlhšia než tri mesiace. Za určitých okolností na konci prvej lehoty a podľa povahy zistenia môže príslušný orgán predĺžiť trojmesačnú lehotu na základe primeraného plánu nápravnej akcie.

b) Príslušný orgán prijme opatrenia na úplné alebo čiastočné pozastavenie platnosti povolenia v prípade nedodržania lehoty poskytnutej príslušným orgánom.

M.B.606.    Zmeny

a) Príslušný orgán musí spĺňať platné ustanovenia prvého schválenia v prípade akejkoľvek zmeny v organizácii oznámenej v súlade s bodom M.A.617.

b) Príslušný orgán môže stanoviť podmienky, podľa ktorých môže organizácia s povolením na údržbu pracovať v priebehu týchto zmien, pokiaľ neurčí, že by platnosť povolenia mala byť pozastavená vzhľadom na charakter alebo rozsah zmien.

c) V prípade akejkoľvek zmeny príručky organizácie pre údržbu:

1. V prípade priameho schválenia zmien v súlade s bodom M.A.604 písm. b) príslušný orgán overí, či sa postupy uvedené v príručke zhodujú s touto prílohou (časť M) pred oficiálnym oznámením schválenia organizácii s povolením.

2. V prípade, že sa použije postup nepriameho schválenia na schválenie zmien v súlade s bodom M.A.604 písm. c), príslušný orgán zabezpečí, i) že zmeny zostanú menej významné a ii) že má zodpovedajúcu kontrolu nad schválením zmien, aby sa zabezpečilo, že zostanú v zhode s požiadavkami tejto prílohy (časť M).

M.B.607    Zrušenie, pozastavenie platnosti alebo obmedzenie povolenia

Príslušný orgán musí:

a) pozastaviť platnosť povolenia zo závažných dôvodov v prípade potenciálneho ohrozenia bezpečnosti alebo

b) pozastaviť platnosť povolenia, zrušiť ho alebo obmedziť jeho platnosť podľa bodu M.B.605.

PODČASŤ G

ORGANIZÁCIA RIADIACA ZACHOVANIE LETOVEJ SPÔSOBILOSTI

M.B.701    Žiadosť

▼M2

a) V prípade leteckých dopravcov licencovaných v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 sa spolu o žiadosťou o prvé vydanie alebo v prípade potreby zmenu osvedčenia leteckého prevádzkovateľa, za každé prevádzkované lietadlo príslušnému orgánu na schválenie predloží:

1. príručka pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti;

2. programy údržby prevádzkovateľa lietadla;

3. technický denník lietadla;

4. prípadne technické špecifikácie zmlúv o údržbe medzi CAMO a organizáciou s povolením na údržbu podľa časti 145.

▼B

b) Ak sú prevádzkové priestory údržby umiestnené vo viac ako jednom členskom štáte, vyšetrovanie a priebežný dozor nad oprávnením sa musí uskutočniť spoločne s príslušnými úradmi určenými členskými štátmi, na území ktorých sú umiestnené ďalšie prevádzkové priestory údržby.

M.B.702    Prvé povolenie

a) Za predpokladu, že sú splnené požiadavky bodov M.A.706 a), c), d) a M.A.707, príslušný orgán formálne písomnou formou oznámi žiadateľovi, že uznáva personál podľa M.A.707.

b) Príslušný orgán potvrdí, že postupy špecifikované v príručke organizácie riadiacej zachovanie letovej spôsobilosti zodpovedajú oddielu A podčasti G tejto prílohy (časť M) a zabezpečí, aby zodpovedný manažér podpísal vyhlásenie o záväzkoch.

c) Príslušný orgán overí, či organizácia spĺňa požiadavky stanovené v oddiele A podčasti G tejto prílohy (časť M).

d) Počas šetrenia konaného na účely získania povolenia sa uskutoční stretnutie so zodpovedným manažérom, aby bolo zabezpečené, že manažér plne chápe význam povolenia a dôvody, na základe ktorých podpísal záväzok organizácie týkajúci sa dodržania postupov špecifikovaných v príručke na riadenie zachovania letovej spôsobilosti.

e) Všetky zistenia musia byť žiadateľskej organizácii potvrdené písomne.

f) Príslušný orgán zaznamená všetky zistenia, nápravné opatrenia (opatrenia požadované na odstránenie nedostatkov) a odporúčania.

g) Pri prvom povolení musí organizácia odstrániť všetky nedostatky a príslušný orgán to musí uznať predtým, než môže udeliť povolenie.

M.B.703    Vydanie povolenia

a) Ak organizácia riadiaca zachovanie letovej spôsobilost je v súlade s oddielom A podčasťou G tejto prílohy (časť M), príslušný orgán vydá žiadateľovi o osvedčenie o povolení na EASA formulári 14 (doplnok V), ktoré obsahuje rozsah povolenia.

b) Príslušný orgán uvedie platnosť povolenia na osvedčení o povolení na EASA formulári 14.

c) Na osvedčení o povolení na EASA formulári 14 sa spôsobom, ktorý určí agentúra, uvedie referenčné číslo.

▼M2

d) V prípade leteckých dopravcov licencovaných v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 budú informácie uvedené na EASA formulári 14 zapísané v osvedčení leteckého prevádzkovateľa.

▼B

M.B.704    Trvalý dohľad

a) Príslušný orgán vedie a aktualizuje zoznam všetkých organizácií riadiacich zachovanie letovej spôsobilostischválených podľa oddielu A podčasti G tejto prílohy (časť M), nad ktorými má dohľad, v ktorom sú uvedené dátumy plánovaných a vykonaných auditov.

b) Každá organizácia sa v intervaloch nepresahujúcich 24 mesiacov podrobí úplnému auditu.

c) V každom 24 mesačnom období sa overí náhodne vybratá vzorka lietadiel spravovaných organizáciou schválenou podľa oddielu B podčasti G tejto prílohy (časť M). O veľkosti vzorky rozhodne príslušný orgán na základe výsledku predchádzajúcich auditov a predchádzajúcich overení výrobku.

d) Všetky zistenia sa žiadateľskej organizácii potvrdia písomne.

e) Príslušný orgán zaznamená všetky zistenia, nápravné opatrenia (opatrenia požadované na odstránenie nedostatkov) a odporúčania.

f) Stretnutie so zodpovedným manažérom sa uskutoční aspoň raz za 24 mesiacov, aby bolo zabezpečené, že manažér je naďalej informovaný o dôležitých problémoch vyplývajúcich z auditu.

M.B.705    Zistenia

a) Keď sa počas auditov alebo inými prostriedkami zistí dôkaz ukazujúci nezhodu s požiadavkou stanovenou v tejto prílohe (časť M), príslušný orgán prijme tieto opatrenia:

1. u zistení úrovne 1 príslušný orgán v závislosti od rozsahu zistenia úrovne 1 podnikne okamžité kroky na úplné alebo čiastočné zrušenie, obmedzenie alebo pozastavenie platnosti povolenia pre organizáciu riadiacu zachovanie letovej spôsobilosti, kým organizácia úspešne neuskutoční nápravnú akciu;

2. u zistení úrovne 2 príslušný orgán poskytne lehotu na nápravnú akciu primeranú povahe zistenia, ktorá nie je dlhšia než tri mesiace. Za určitých okolností na konci prvej lehoty a podľa povahy zistenia môže príslušný orgán predĺžiť trojmesačnú lehotu na základe primeraného plánu nápravnej akcie.

b) Príslušný orgán prijme opatrenia na úplné alebo čiastočné pozastavenie platnosti povolenia v prípade nedodržania lehoty poskytnutej príslušným orgánom.

M.B.706.    Zmeny

a) Príslušný orgán musí spĺňať platné ustanovenia prvého schválenia v prípade akejkoľvek zmeny v organizácii oznámenej v súlade s bodom M.A.713.

b) Príslušný orgán môže stanoviť podmienky, za ktorých môže organizácia s povolením na riadenie zachovania letovej spôsobilosti pracovať v priebehu týchto zmien, pokiaľ neurčí, že by platnosť povolenia mala byť pozastavená vzhľadom na charakter alebo rozsah zmien.

c) V prípade akejkoľvek zmeny príručky organizácie pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti:

1. V prípade priameho schválenia zmien v súlade s bodom M.A.704 písm. b) príslušný orgán overí, či sa postupy uvedené v príručke zhodujú s touto prílohou (časť M) pred oficiálnym oznámením schválenia organizácii s povolením.

2. V prípade, že sa použije postup nepriameho schválenia na schválenie zmien v súlade s bodom M.A.704 písm. c), príslušný orgán zabezpečí, i) že zmeny zostanú menej významné a ii) že má zodpovedajúcu kontrolu nad schválením zmien, aby sa zabezpečilo, že zostanú v zhode s požiadavkami tejto prílohy (časť M).

M.B.707    Zrušenie, pozastavenie platnosti alebo obmedzenie povolenia

Príslušný orgán musí:

a) pozastaviť platnosť povolenia zo závažných dôvodov v prípade potenciálneho ohrozenia bezpečnosti, alebo

b) pozastaviť platnosť povolenia, zrušiť ho alebo obmedziť jeho platnosť podľa bodu M.B.705.

PODČASŤ H

OSVEDČENIE O UVOĽNENÍ DO PREVÁDZKY – CRS

(vypracuje sa)

PODČASŤ I

OSVEDČENIE O OVERENÍ LETOVEJ SPÔSOBILOSTI

M.B.901    Posúdenie odporúčaní

Po prijatí žiadosti a príslušného odporúčania na osvedčenie o overení letovej spôsobilosti v súlade s s bodom M.A.901:

1. primerane kvalifikovaný personál príslušného orgánu overí, či vyhlásenie zhody obsiahnuté v odporúčaní preukazuje, že bolo vykonané úplné overenie letovej spôsobilosti podľa M.A.710.

2. Príslušný orgán vykoná šetrenie a môže požadovať ďalšie informácie, ktoré slúžia na posúdenie odporúčania.

M.B.902.    Overenie letovej spôsobilosti príslušným orgánom

a) Keď sa príslušný orgán rozhodne vykonať overenie letovej spôsobilosti a vydať osvedčenie o overení letovej spôsobilosti na formulári 15a EASA (Dodatok III), príslušný orgán vykoná overenie letovej spôsobilosti v súlade s bodom M.A.710.

▼M2

b) Príslušný orgán musí mať vhodný personál na overenie letovej spôsobilosti na účely vykonávania overení letovej spôsobilosti.

1. V prípade lietadiel používaných leteckými dopravcami licencovanými v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 a lietadiel s MTOM väčšou ako 2 730 kg, okrem balónov, musí tento personál mať:

a) aspoň päťročnú prax v oblasti zachovania letovej spôsobilosti a

b) príslušný preukaz spôsobilosti v súlade s prílohou III (časť 66) alebo kvalifikáciu personálu údržby uznávanú na vnútroštátnej úrovni pre príslušnú kategóriu lietadiel (keď sa v článku 5 ods. 6 odkazuje na vnútroštátne predpisy) alebo leteckotechnický diplom alebo jeho ekvivalent, a

c) oficiálny leteckotechnický výcvik týkajúci sa údržby a

d) postavenie s primeranou zodpovednosťou.

Bez ohľadu na písmená a) až d) sa môže požiadavka v bode M.B.902 písm. b) bode 1 písm. b) nahradiť požiadavkou päťročnej praxe v zachovaní letovej spôsobilosti a praxe, ktorá sa už vyžaduje podľa bodu M.B. 902 písm. b) bodu 1 písm. a).

2. V prípade lietadiel s MTOM 2 730 kg a menšou, ktoré nepoužívajú leteckí dopravcovia licencovaní v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008, a balónov, musí tento personál mať:

a) aspoň trojročnú prax v oblasti zachovania letovej spôsobilosti a

b) príslušný preukaz spôsobilosti v súlade s prílohou III (časť 66) alebo kvalifikáciu personálu údržby uznávanú na vnútroštátnej úrovni pre príslušnú kategóriu lietadiel [keď sa v článku 5 ods. 6 odkazuje na vnútroštátne predpisy] alebo leteckotechnický diplom alebo jeho ekvivalent, a

c) oficiálny leteckotechnický výcvik týkajúci sa údržby a

d) postavenie s primeranou zodpovednosťou.

Bez ohľadu na písmená a) až d) sa môže požiadavka v bode M.B.902 písm. b) bode 2 písm. b nahradiť požiadavkou štvorročnej praxe v zachovaní letovej spôsobilosti a praxe, ktorá sa už vyžaduje podľa bodu M.B. 902 písm. b) bodu 2 písm. a).

▼B

c) Príslušný orgán musí viesť záznamy o všetkých členoch personálu na overovanie letovej spôsobilosti, ktoré budú obsahovať podrobné údaje o každej príslušnej získanej kvalifikácii spolu so súhrnom zodpovedajúcich skúseností a školení týkajúcich sa riadenia zachovania letovej spôsobilosti.

d) Príslušný orgán musí mať pri overovaní letovej spôsobilosti prístup k uplatniteľným údajom, ako sa uvádza v bodoch M.A.305, M.A.306 a M.A.401.

e) Personál vykonávajúci overenie letovej spôsobilosti musí vydať formulár 15a po uspokojivom dokončení overenia letovej spôsobilosti.

M.B.903    Zistenia

Keď sa počas overovania alebo inými prostriedkami zistí dôkaz ukazujúci nezhodu s požiadavkami časti M, príslušný orgán prijme tieto opatrenia:

1. u zistení úrovne 1 príslušný orgán musí požadovať vykonanie nápravnej akcie pred ďalším letom a podnikne okamžité kroky na zrušenie alebo pozastavenie platnosti osvedčenia o overení letovej spôsobilosti;

2. u zistení úrovne 2 musí nápravná akcia požadovaná príslušným orgánom zodpovedať povahe zistenia.

▼M2
Doplnok I

Zmluva o riadení zachovania letovej spôsobilosti

1. Keď vlastník/prevádzkovateľ poverí na základe zmluvy v súlade s M.A.201 organizáciu pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti (CAMO) s povolením podľa M.A. podčasti G vykonávaním úloh v oblasti riadenia zachovania letovej spôsobilosti, na žiadosť príslušného orgánu pošle vlastník/prevádzkovateľ kópiu zmluvy príslušnému orgánu členského štátu registrácie potom, čo bola podpísaná oboma zmluvnými stranami.

2. Zmluva sa vypracuje so zreteľom na požiadavky časti M a musí vymedzovať povinnosti podpísaných strán vo vzťahu k zachovaniu letovej spôsobilosti lietadla.

3. Musí obsahovať prinajmenšom:

 registráciu lietadla,

 typ lietadla,

 sériové číslo lietadla,

 meno vlastníka lietadla alebo registrovaného nájomcu alebo údaje o spoločnosti vrátane adresy,

 podrobné údaje o CAMO vrátane adresy,

 typ prevádzky.

4. Musí obsahovať toto znenie:

„Vlastník/prevádzkovateľ poveruje organizáciu pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti (CAMO) riadením zachovania letovej spôsobilosti lietadla, vypracovaním programu údržby, ktorý musí schváliť príslušný orgán podľa bodu M.1, ako aj organizáciou údržby lietadla podľa uvedeného programu údržby.

V súlade s touto zmluvou sa podpísané strany zaväzujú plniť príslušné povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.

Vlastník/prevádzkovateľ vyhlasuje v najlepšej viere, že všetky informácie poskytnuté CAMO týkajúce sa zachovania letovej spôsobilosti lietadla sú a budú presné a že lietadlo sa nebude meniť bez predchádzajúceho súhlasu CAMO.

V prípade akéhokoľvek nedodržania tejto zmluvy ktoroukoľvek z podpísaných strán zmluva stráca svoju platnosť. V takom prípade preberá vlastník/prevádzkovateľ plnú zodpovednosť za každú úlohu spojenú so zachovaním letovej spôsobilosti lietadla a vlastník sa zaväzuje do dvoch týždňov informovať príslušné orgány členského štátu registrácie.“

5. Keď vlastník/prevádzkovateľ uzavrie zmluvu s CAMO v súlade s M.A.201, povinnosti oboch zmluvných strán sa delia takto:

5.1. Povinnosti CAMO:

1. zahrnúť typ lietadla do rozsahu povolenia;

2. dodržiavať podmienky na zachovanie letovej spôsobilosti lietadla uvedené nižšie:

a) vypracovať program údržby lietadla, prípadne vrátane vypracovaného programu spoľahlivosti;

b) stanoviť úlohy údržby (v programe údržby), ktoré môže vykonať pilot–vlastník v súlade s bodom M.A.803 písm. c);

c) zabezpečiť schvaľovanie programu údržby lietadla;

d) odovzdať kópiu programu údržby lietadla vlastníkovi/prevádzkovateľovi lietadla ihneď po schválení programu;

e) zabezpečiť preklenovaciu kontrolu s predchádzajúcim programom údržby lietadla;

f) zabezpečiť, že všetky úlohy údržby vykoná organizácia s povolením na údržbu;

g) zabezpečiť uplatňovanie všetkých platných príkazov na zachovanie letovej spôsobilosti;

h) zabezpečiť, že opravu všetkých porúch objavených počas plánovanej údržby, overovania letovej spôsobilosti alebo nahlásených vlastníkom vykoná organizácia s povolením na údržbu; koordinovať plánovanú údržbu, uplatňovanie príkazov na zachovanie letovej spôsobilosti, výmenu súčastí s obmedzenou životnosťou a požiadavky na prehliadku komponentov;

i) informovať vlastníka vždy, keď sa lietadlo musí odovzdať organizácii s povolením na údržbu;

j) viesť všetky technické záznamy;

k) archivovať všetky technické záznamy;

3. zabezpečiť schválenie všetkých modifikácií lietadla v súlade s prílohou I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012 pred ich vykonaním;

4. zabezpečiť schválenie všetkých opráv lietadla v súlade s prílohou I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012 pred ich vykonaním;

5. informovať príslušný orgán členského štátu registrácie vždy, keď vlastník lietadla neposkytne organizácii s povolením na údržbu podľa požiadaviek organizácie s povolením;

6. informovať príslušný orgán členského štátu registrácie vždy, keď sa nedodržiava táto zmluva;

7. zabezpečiť vykonanie overenia letovej spôsobilosti lietadla v prípade potreby a zabezpečiť vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti alebo zaslanie odporúčania príslušnému orgánu členského štátu registrácie;

8. poslať kópiu všetkých vydaných alebo predĺžených osvedčení o overení letovej spôsobilosti do 10 dní príslušnému orgánu členského štátu registrácie;

9. hlásiť všetky udalosti, ktoré sa musia oznámiť podľa platných predpisov;

10. informovať príslušný orgán členského štátu registrácie vždy, keď ktorákoľvek zmluvná strana vypovie túto zmluvu.

5.2. Povinnosti vlastníka/prevádzkovateľa:

1. mať všeobecné vedomosti o schválenom programe údržby;

2. mať všeobecné vedomosti o tejto prílohe (časť M);

3. poskytnúť lietadlo organizácii s povolením na údržbu podľa dohody s CAMO v lehote určenej na základe požiadavky CAMO;

4. nevykonávať modifikácie lietadla bez predchádzajúcej konzultácie s CAMO;

5. informovať CAMO o každej údržbe, ktorá bola výnimočne vykonaná bez vedomia a kontroly CAMO;

6. nahlásiť CAMO prostredníctvom denníka všetky poruchy zistené počas prevádzky;

7. informovať príslušný orgán členského štátu registrácie vždy, keď ktorákoľvek zmluvná strana vypovie túto zmluvu;

8. informovať CAMO a príslušný orgán členského štátu registrácie vždy v prípade predaja lietadla;

9. hlásiť všetky udalosti, ktoré sa musia oznámiť podľa platných predpisov;

10. pravidelne informovať CAMO o letových hodinách lietadla a o ďalších údajoch o využívaní lietadla podľa dohody s CAMO;

11. zapisovať osvedčenie o uvoľnení do prevádzky do denníkov, ako sa uvádza v bode M.A.803 písm. d), keď údržbu vykonáva pilot–vlastník bez prekročenia rozsahu úloh údržby uvedených v zozname stanovenom v schválenom programe údržby podľa bodu M.A.803 písm. c);

12. informovať CAMO najneskôr do 30 dní od ukončenia akejkoľvek úlohy údržby zo strany pilota-vlastníka v súlade s bodom M.A.305 písm. a).

▼B
Doplnok II

Uznané osvedčenie o uvoľnení – EASA formulár 1

Tieto pokyny sa vzťahujú iba na používanie EASA formulára 1 na účely údržby. Pozornosť sa zameriava na doplnok I k prílohe I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012, ktoré sa vzťahuje na používanie EASA formulára 1 na účely výroby.

1.    ÚČEL A POUŽÍVANIE

1.1.

Prvotným účelom osvedčenia je vyhlásenie o letovej spôsobilosti činnosti údržby uskutočnenej na výrobkoch, súčastiach a zariadeniach [ďalej len „položka(-y)“].

1.2.

Medzi osvedčením a položkami musí existovať zhoda. Vydávajúci subjekt musí zachovať osvedčenie v podobe, v ktorej je možné overiť pôvodné údaje.

1.3.

Osvedčenie akceptujú mnohé orgány letovej spôsobilosti, ale jeho akceptácia môže závisieť od existencie dvojstranných dohôd a/alebo politiky orgánu letovej spôsobilosti. „Schválené konštrukčné údaje“ uvedené v tomto osvedčení teda znamenajú údaje schválené orgánom letovej spôsobilosti dovážajúcej krajiny.

1.4.

Osvedčenie nepredstavuje dodací list.

1.5.

Lietadlo nesmie byť uvoľnené na základe tohto osvedčenia.

1.6.

Osvedčenie nepredstavuje súhlas s inštaláciou položky na konkrétne lietadlo, motor alebo vrtuľu, ale pomáha koncovému užívateľovi určiť stav schválenia letovej spôsobilosti.

1.7.

V tom istom osvedčení nie je možné zmiešať položky s uvoľnením z výroby a položky s uvoľnením z údržby.

2.    VŠEOBECNÝ FORMÁT

2.1.

Osvedčenie musí byť v súlade s uvedeným formátom vrátane čísel polí a umiestnením každého poľa. Veľkosť každého poľa sa však môže upraviť podľa potreby používania, ale nie do tej miery, aby sa osvedčenie nedalo rozpoznať.

2.2.

Osvedčenie musí mať vodorovnú orientáciu, t. j. „formát na šírku“, ale celková veľkosť sa môže výrazne zväčšiť alebo zmenšiť, pokiaľ osvedčenie ostane rozpoznateľné a čitateľné. V prípade pochybností sa obráťte na príslušný orgán.

2.3.

Vyhlásenie o povinnostiach užívateľa/osoby vykonávajúcej inštaláciu sa môže umiestniť na ktorúkoľvek stranu formulára.

2.4.

Celý vytlačený text musí byť jasný a čitateľný.

2.5.

Osvedčenie môže byť predtlačené alebo vytvorené na počítači, ale v oboch prípadoch musia byť vytlačené čiary a znaky jasné a čitateľné a v súlade s určeným formátom.

2.6.

Osvedčenie by malo byť v anglickom jazyku a prípadne v jednom alebo viacerých ďalších jazykoch.

2.7.

Údaje sa môžu do osvedčenia vkladať strojom/počítačom alebo ručne s použitím paličkového písma a musia byť ľahko čitateľné.

2.8.

Je potrebné obmedziť používanie skratiek na minimum z dôvodu zrozumiteľnosti.

2.9.

Priestor zostávajúci na zadnej strane osvedčenia môže vydávajúci subjekt využiť na akékoľvek doplnkové informácie, ale nesmú sa tam uvádzať žiadne vyhlásenia o osvedčovaní. Každý zápis údajov na zadnej strane osvedčenia musí byť uvedený v príslušnom poli na prednej strane osvedčenia.

3.    KÓPIE

3.1.

Počet kópií osvedčenia, ktoré vydávajúci subjekt zasiela zákazníkovi alebo si ich ponecháva u seba, nie je obmedzený.

4.    CHYBY V OSVEDČENÍ

4.1.

Ak koncový používateľ nájde v osvedčení chyby, musí ich písomne oznámiť vydávajúcemu subjektu. Vydávajúci subjekt môže vystaviť nové osvedčenie iba vtedy, keď je možné chyby overiť a opraviť.

4.2.

Na novom osvedčení musí byť nové poradové číslo, podpis a dátum.

4.3.

Žiadosti o nové osvedčenie možno vyhovieť bez opätovného overenia stavu položky (položiek). Nové osvedčenie nie je vyhlásením o súčasnom stave a v poli 12 by mal byť odkaz na predchádzajúce osvedčenie v tomto znení: „V tomto osvedčení je (sú) opravená(-é) chyba(-y) v poli(-ach) [uviesť číslo opraveného poľa(-í)] osvedčenia [uviesť pôvodné poradové číslo] zo dňa [uviesť pôvodný dátum vydania] a nevzťahuje sa na zhodu/stav/uvoľnenie do prevádzky.“ Obe osvedčenia by sa mali uchovať v súlade s dobou uchovávania prvého osvedčenia.

5.    VYPLNENIE OSVEDČENIA VYDÁVAJÚCIM SUBJEKTOM

Pole 1 Schvaľujúci príslušný orgán/štát

Uveďte názov a krajinu príslušného orgánu, v kompetencii ktorého sa vydáva toto osvedčenie. Ak je príslušným orgánom agentúra, uveďte iba „EASA“.

Pole 2 Hlavička EASA formulára 1

„ÚRADNÉ OSVEDČENIE O UVOĽNENÍ

EASA FORMULÁR 1“

Pole 3 Poradové číslo formulára

Uveďte jedinečné číslo určené číslovacím systémom/postupom organizácie uvedenej v poli 4. Číslo môže obsahovať aj alfanumerické znaky.

Pole 4 Názov a adresa organizácie

Uveďte plný názov a adresu oprávnenej organizácie (podľa EASA formulára 3), ktorá uvoľňuje prácu, na ktorú sa vzťahuje toto osvedčenie. Logá atď. sú povolené, ak nepresiahnu veľkosť poľa.

Pole 5 Zákazka/Zmluva/Faktúra

Na uľahčenie vysledovateľnosti položky (položiek) uveďte číslo zákazky, zmluvy, faktúry alebo podobné referenčné číslo.

Pole 6 Položka

Uveďte čísla riadkových položiek v prípade, že existuje viac ako jedna riadková položka. Toto pole umožňuje jednoduché krížové odkazovanie na poznámky v poli 12.

Pole 7 Opis

Uveďte názov alebo opis položky. Uprednostniť by sa mal pojem používaný v pokynoch pre zachovanie letovej spôsobilosti alebo v údajoch o údržbe (napr. obrázkový katalóg konštrukčných častí, príručka údržby lietadla, servisný bulletin, príručka údržby komponentov).

Pole 8 Číslo konštrukčnej časti

Uveďte číslo konštrukčnej časti, ktoré sa nachádza na položke alebo visačke/balení. V prípade motora alebo vrtule sa môže použiť typové označenie.

Pole 9 Množstvo

Uveďte množstvo položiek.

Pole 10 Sériové číslo

Ak sa na základe predpisov položka musí označiť sériovým číslom, uveďte ho na tomto mieste. Uviesť sa môže aj každé ďalšie sériové číslo, ktoré sa nevyžaduje na základe predpisu. Ak sa na položke nenachádza žiadne sériové číslo, uveďte „N/A“.

Pole 11 Stav/Práca

V poli 11 je možné uviesť nasledujúce informácie. Uvádzajte iba jeden z týchto údajov – tam, kde je použiteľných viac údajov, použite ten, ktorý najpresnejšie opisuje väčšinu uskutočnenej práce a/alebo stav predmetu.i)

Po generálnej oprave

.

Znamená proces, ktorým sa zabezpečí kompletná zhoda položky so všetkými platnými servisnými toleranciami špecifikovanými v inštrukciách držiteľa typového osvedčenia alebo v inštrukciách výrobcu zariadenia pre zachovanie letovej spôsobilosti, alebo v údajoch, ktoré schvaľuje alebo akceptuje orgán. Položka sa musí aspoň rozmontovať, očistiť, preveriť, prípadne opraviť, zmontovať a preskúšať v súlade s vyššie uvedenými údajmi.

ii)

Po oprave

.

Oprava porúch s použitím platnej normy (1).

iii)

Po prehliadke /preskúšaní

.

Preskúmanie, meranie atď. v súlade s platnou normou (1) (napr. vizuálna prehliadka, funkčný test, skúšanie na skúšobnej stolici atď.).

iv)

Po zmene

.

Zmena položky tak, aby spĺňala platnú normu (1).

(1)   Platná norma znamená normu, metódu, techniku alebo postup výroby/konštrukcie/údržby/kvality schválené alebo akceptované príslušným orgánom. Opis platnej normy sa uvedie v poli 12.

Pole 12 Poznámky

Opíšte prácu uvedenú v poli 11 buď priamo, alebo odkazom na sprievodnú dokumentáciu, aby užívateľ alebo osoba vykonávajúca inštaláciu mohla určiť letovú spôsobilosť položky (položiek) v súvislosti s osvedčovanou prácou. V prípade potreby sa môže použiť osobitný list a uviesť odkaz na hlavný EASA formulár 1. Každé vyhlásenie musí jasne označovať položku(-y) v poli 6, na ktorú(-e) sa vzťahuje.

Príklady údajov uvádzaných v poli 12:

i) Použité údaje o údržbe vrátane stavu revízie a odkazu.

ii) Súlad s príkazmi na zachovanie letovej spôsobilosti alebo servisnými bulletinmi.

iii) Uskutočnené opravy.

iv) Uskutočnené modifikácie.

v) Nainštalované náhradné konštrukčné časti.

vi) Stav konštrukčných častí s obmedzenou životnosťou.

vii) Odklon od zákazky, ktorú podal zákazník.

viii) Vyhlásenia o uvoľnení spĺňajúce požiadavky zahraničného orgánu civilného letectva na údržbu.

ix) Informácie potrebné, aby sa preukázalo, že dodávka mala nedostatky alebo po dodávke došlo k opätovnému zmontovaniu.

▼M1

x) Pre organizácie vykonávajúce údržbu s povolením v súlade s podčasťou F prílohy I (časť M) osvedčenie o uvoľnení komponentu do prevádzky uvedené v bode M.A.613:

„Osvedčuje sa, že ak nie je v tomto poli stanovené inak, práca uvedená v poli 11 a opísaná v tomto poli bola vykonaná v súlade s požiadavkami oddielu A podčasti F prílohy I (časť M) k nariadeniu (EÚ) č. 1321/2014 a vzhľadom na túto prácu sa položka považuje za pripravenú na uvoľnenie do prevádzky. TOTO NIE JE UVOĽNENIE PODĽA PRÍLOHY II (ČASŤ 145) K NARIADENIU (EÚ) č. 1321/2014.“

▼B

V prípade tlačenia údajov z elektronickej podoby EASA formulára 1 sa v tomto poli uvedú všetky údaje, ktoré sa nehodia do iných polí.

Pole 13a – 13e

Všeobecné požiadavky na polia 13a – 13e: Nepoužíva sa na uvoľnenie do prevádzky z údržby. Vyšrafujte, vytmavte alebo iným spôsobom označte tieto polia, aby sa zamedzilo neúmyselnému alebo neoprávnenému použitiu.

Pole 14a

▼M1

Označte príslušný(-é) rámček(-y) a uveďte, ktoré predpisy sa vzťahujú na vykonanú prácu. Ak je označený rámček „iné predpisy uvedené v poli 12“, v poli 12 musia byť uvedené predpisy iných orgánov letovej spôsobilosti. Označený musí byť aspoň jeden rámček, prípadne môžu byť označené oba rámčeky.

V prípade každej údržby vykonanej organizáciou s povolením na údržbu v súlade s oddielom A podčasťou F prílohy I (časť M) k nariadeniu (EÚ) č. 1321/2014 sa začiarkne rámček „iné predpisy uvedené v poli 12“ a v poli 12 sa uvedie vyhlásenie o osvedčení o uvoľnení do prevádzky. V takom prípade sa formulácia v osvedčení „ak nie je v tomto poli stanovené inak“ vzťahuje na tieto prípady:

a) ak sa údržba nemohla dokončiť;

b) ak sa údržba vykonala odchylne od normy, ktorá sa požaduje v prílohe I (časť M);

c) ak sa údržba vykonala v súlade s inou požiadavkou, než sa uvádza v prílohe I (časť M). V takom prípade sa v poli 12 uvedie príslušný vnútroštátny predpis.

Pre všetky činnosti údržby vykonávané organizáciami s povolením na údržbu v súlade s oddielom A prílohy II (časť 145) k nariadeniu (EÚ) č. 1321/2014 sa formulácia v osvedčení „ak nie je v poli 12 stanovené inak“ vzťahuje na tieto prípady:

a) ak sa údržba nemohla dokončiť;

b) ak sa údržba vykonala odchylne od normy, ktorá sa požaduje v prílohe II (časť 145);

c) ak sa údržba vykonala v súlade s inou požiadavkou, než sa uvádza v prílohe II (časť 145). V takom prípade sa v poli 12 uvedie príslušný vnútroštátny predpis.

▼B

Pole 14b Podpis oprávnenej osoby

Tu pridajte podpis oprávnenej osoby. Iba osoby osobitne oprávnené v súlade s pravidlami a politikou príslušného orgánu sa môžu podpisovať do tohto poľa. Na účely rozpoznania je možné pridať jedinečné číslo určujúce totožnosť oprávnenej osoby.

Pole 14c Číslo osvedčenia/schválenia

Uveďte číslo osvedčenia/schválenia alebo odkaz naň. Toto číslo alebo tento odkaz vydáva príslušný orgán.

Pole 14d Meno

Uveďte čitateľným spôsobom meno osoby podpísanej v poli 14b.

Pole 14e Dátum

Uveďte dátum podpisu v poli 14b, pričom tento dátum musí byť vo formáte dd = 2 číslice dňa, mmm = prvé 3 písmená mesiaca, rrrr = 4 číslice roku.

Povinnosti užívateľa/osoby vykonávajúcej inštaláciu

V osvedčení uveďte toto vyhlásenie ako informáciu koncovým používateľom, že nie sú oslobodení od povinností týkajúcich sa inštalácie a používania akejkoľvek položky, ku ktorej je doložený tento formulár:

„TOTO OSVEDČENIE NEPREDSTAVUJE AUTOMATICKY OPRÁVNENIE NA INŠTALÁCIU.

V PRÍPADE, ŽE POUŽÍVATEĽ/OSOBA VYKONÁVAJÚCA INŠTALÁCIU VYKONÁVA PRÁCU V SÚLADE S NARIADENIAMI INÉHO ORGÁNU LETOVEJ SPÔSOBILOSTI AKO ORGÁNU LETOVEJ SPÔSOBILOSTI UVEDENÉHO V POLI 1, JE NEVYHNUTNÉ, ABY SA POUŽÍVATEĽ/OSOBA VYKONÁVAJÚCA INŠTALÁCIU UBEZPEČIL/UBEZPEČILA, ŽE JEHO/JEJ ORGÁN LETOVEJ SPÔSOBILOSTI AKCEPTUJE POLOŽKY OD ORGÁNU LETOVEJ SPÔSOBILOSTI UVEDENÉHO V POLI 1.

VYHLÁSENIA UVEDENÉ V POLIACH 13A A 14A NEPREDSTAVUJÚ OSVEDČENIE O INŠTALOVANÍ. ZÁZNAMY O ÚDRŽBE LIETADLA MUSIA V KAŽDOM PRÍPADE OBSAHOVAŤ OSVEDČENIE O INŠTALOVANÍ VYDANÉ V SÚLADE S VNÚTROŠTÁTNYMI PREDPISMI POUŽÍVATEĽOM/OSOBOU VYKONÁVAJÚCOU INŠTALÁCIU PRED TÝM, AKO JE MOŽNÉ S LIETADLOM LIETAŤ.“

image
Doplnok III

Osvedčenie o overení letovej spôsobilosti – EASA formulár 15

▼M1

image

image

▼M1

image

▼B
Doplnok IV

Systém tried a klasifikácií používaný na schvaľovanie organizácií vykonávajúcich údržbu uvedených v prílohe I (časť M) podčasti F a v prílohe II (časť 145)

1. Pokiaľ nie je pre najmenšie organizácie stanovené inak v bode 12, v tabuľke uvedenej v bode 13 sa uvádza štandardný systém povolenia organizácie vykonávajúcej údržbu podľa podčasti F prílohy I (časť M) a prílohy II (časť 145). Organizácii sa musí udeliť povolenie v rozsahu od jednej triedy a klasifikácie s obmedzeniami až po všetky triedy a klasifikácie s obmedzeniami.

2. Popri tabuľke uvedenej v bode 13 musí organizácia s povolením na údržbu v príručke/manuáli organizácie vykonávajúcej údržbu uviesť rozsah prác. Pozri aj bod 11.

3. V triedach a klasifikáciách povolenia, ktoré udelil príslušný orgán, sa rozsahom práce uvedeným v príručke organizácie vykonávajúcej údržbu určujú presné hranice povolenia. Z tohto je podstatné, aby triedy a klasifikácie povolenia boli v súlade s rozsahom prác organizácie.

4.  Klasifikačná trieda kategórie A znamená, že organizácia s povolením na údržbu môže vykonávať údržbu lietadla a akéhokoľvek komponentu (vrátane motorov a/alebo pomocných zdrojov) podľa údajov o údržbe lietadla alebo v prípade súhlasu príslušného orgánu podľa údajov o údržbe komponentov, ak sú takéto komponenty namontované na lietadle. Takáto organizácia s povolením na údržbu s klasifikáciou kategórie A však môže komponent dočasne odmontovať na účely údržby, aby sa uľahčil prístup ku komponentu, okrem prípadov, keď takéto odmontovanie vyvolá nutnosť ďalšej údržby, na ktorej vykonanie sa ustanovenia tohto bodu nevzťahujú. Táto činnosť bude podliehať kontrolnému postupu uvedenému v príručke organizácie pre údržbu, ktorý schvaľuje príslušný orgán. Rozsah takejto údržby sa stanoví v časti o obmedzeniach, a tým sa určí aj rozsah povolenia.

5.  Klasifikačná trieda kategórie B znamená, že organizácia s povolením na údržbu môže vykonávať údržbu nenainštalovaného motora a/alebo pomocných zdrojov, ako aj motora a/alebo komponentov pomocných zdrojov v súlade s údajmi o údržbe motora/pomocného zdroja alebo v prípade súhlasu príslušného orgánu, v súlade s údajmi o údržbe komponentov, len ak sú takéto komponenty namontované v motore a/alebo pomocnom zdroji. Takáto organizácia s povolením na údržbu s klasifikáciou kategórie B však môže komponent dočasne odmontovať na účely údržby, aby sa uľahčil prístup ku komponentu, okrem prípadov, keď takéto odmontovanie vyvolá nutnosť ďalšej údržby, na ktorej vykonanie sa ustanovenia tohto bodu nevzťahujú. Rozsah takejto údržby sa stanoví v časti o obmedzeniach, a tým sa určí aj rozsah povolenia. Organizácia s povolením na údržbu s klasifikáciou kategórie B môže vykonávať aj údržbu namontovaného motora počas údržby na technickej základni a počas traťovej údržby, ktorá podlieha kontrolnému postupu uvedenému v príručke organizácie na údržbu, ktorý schvaľuje príslušný orgán. Takáto činnosť, ak ju príslušný orgán povolil, sa musí uvádzať v rozsahu práce v príručke organizácie vykonávajúcej údržbu.

6.  Klasifikačná trieda kategórie C znamená, že organizácia s povolením na údržbu môže vykonávať údržbu nenamontovaných komponentov (s výnimkou motorov a pomocných zdrojov) určených na namontovanie do lietadla alebo motora/pomocného zdroja. Rozsah takejto údržby sa stanoví v časti o obmedzeniach, a tým sa určí aj rozsah povolenia. Organizácia s povolením na údržbu s klasifikáciou kategórie C môže vykonávať aj údržbu namontovaného komponentu počas údržby na technickej základni a počas traťovej údržby alebo v zariadení na údržbu motora/pomocného zdroja, pričom podlieha kontrolnému postupu príručky organizácie vykonávajúcej údržbu schválenému príslušným orgánom. Takáto činnosť, ak ju príslušný orgán povolil, sa musí uvádzať v rozsahu práce v príručke organizácie vykonávajúcej údržbu.

7.  Klasifikačná trieda kategórie D je samostatnou klasifikačnou triedou, ktorá sa nemusí nevyhnutne vzťahovať na konkrétne lietadlo, motor alebo iný komponent. Klasifikácia D1 – nedeštruktívne testovanie (NDT) je potrebná iba pre organizáciu s povolením na údržbu, ktorá vykonáva NDT ako osobitnú úlohu pre inú organizáciu. Organizácia s povolením na údržbu s klasifikáciou kategórie A, B alebo C môže vykonávať NDT výrobkov, na ktorých vykonáva údržbu, bez klasifikačnej triedy D1, a to pod podmienkou, že v príručke organizácie na údržbu sú uvedené postupy NDT.

8. V prípade organizácií s povolením na údržbu v súlade s prílohou II (časť 145) sa klasifikačné triedy kategórie A rozdeľujú na základnú a traťovú údržbu. Organizácia môže získať povolenie buď na údržbu na technickej základni, alebo na traťovú údržbu, alebo na oba typy údržby. Je potrebné poznamenať, že traťové zariadenie nachádzajúce sa na hlavnej technickej základni si vyžadujú povolenie na traťovú údržbu.

9. Časť o obmedzeniach má príslušným orgánom poskytnúť flexibilitu prispôsobiť povolenie pre akúkoľvek konkrétnu organizáciu. Klasifikačné triedy sa v povolení uvádzajú len vtedy, ak sú príslušným spôsobom obmedzené. V tabuľke uvedenej v bode 13 sa konkretizujú typy možných obmedzení. Zatiaľ čo údržba sa v zozname uvádza v každej klasifikačnej triede na poslednom mieste, je prípustné, keď sa kladie dôraz skôr na úlohu údržby, než na typ lietadla, motora alebo ich výrobcu, ak je to pre organizáciu vhodnejšie (príkladom by mohla byť inštalácia a údržba systémov avioniky). Z takejto zmienky v časti o obmedzeniach vyplýva, že organizácia vykonávajúca údržbu má povolenie vykonávať údržbu vrátane tohto konkrétneho typu/konkrétnej úlohy.

10. Ak sa v časti o obmedzeniach pre triedy A a B odkazuje na sériu, typ a skupinu, séria znamená špecifickú typovú sériu, ako je Airbus 300, 310 alebo 319 alebo Boeing 737-300 alebo RB211-524, alebo Cessna 150 resp. Cessna 172, alebo Beech 55, alebo Continental O-200 atď. Typ znamená konkrétny typ alebo model, ako je napr. Airbus 310-240 alebo RB 211-524 B4, alebo Cessna 172RG, pričom je možné uviesť ľubovoľný počet sérií alebo typov. Skupina znamená napríklad jednomotorová Cessna s piestovým motorom alebo nepreplňované piestové motory Lycoming atď.

11. Pri použití dlhšieho zoznamu spôsobilosti, ktorý by mohol byť predmetom častejších zmien, tieto zmeny musia byť v súlade s postupom nepriameho schvaľovania uvedeným v bode M.A.604 písm. c) a bode M.B.606 písm. c) alebo 145.A.70 písm. c) prípadne 145.B.40.

12.  Organizácii vykonávajúcej údržbu, ktorá zamestnáva iba jednu osobu na plánovanie a vykonávanie všetkých činností údržby, môže byť udelený iba obmedzený rozsah klasifikácie povolenia. Maximálne prípustné limity sú:TRIEDA

KLASIFIKÁCIA

OBMEDZENIE

TRIEDA LIETADLA

KLASIFIKÁCIA A2 LIETADLÁ 5 700 KG A MENEJ

PIESTOVÝ MOTOR, 5 700 KG A MENEJ

TRIEDA LIETADLA

KLASIFIKÁCIA A3 VRTUĽNÍKY

JEDEN PIESTOVÝ MOTOR, 3 175 KG A MENEJ

TRIEDA LIETADLA

KLASIFIKÁCIA A4 LIETADLA ODLIŠNÁ AKO A1, A2 A A3

BEZ OBMEDZENIA

TRIEDA MOTOROV

KLASIFIKÁCIA B2 PIESTOVÉ

MENEJ AKO 450 HP

TRIEDA KLASIFIKÁCIE KOMPONENTOV INÝCH AKO KOMPLETNÉ MOTORY ALEBO POMOCNÉ ZDROJE

C1 AŽ C22

PODĽA ZOZNAMU SPÔSOBILOSTI

ŠPECIALIZOVANÁ TRIEDA

D1 NDT

JE POTREBNÉ KONKRETIZOVAŤ METÓDU NDT

Treba poznamenať, že príslušný orgán môže takej organizácii ďalej obmedziť rozsah povolenia v závislosti od spôsobilosti konkrétnej organizácie.

13. TabuľkaTRIEDA

KLASIFIKÁCIA

OBMEDZENIE

ZÁKLADŇA

TRAŤ

▼M1

LIETADLO

A1  letúny nad 5 700 kg

[Klasifikácia vyhradená pre organizácie vykonávajúce údržbu s povolením v súlade s prílohou II (časť 145)]

[Uvedie sa výrobca alebo skupina alebo séria alebo typ letúna a/alebo úlohy údržby]

Príklad: Airbus A320

[ÁNO/NIE] (1)

[ÁNO/NIE] (1)

A2  letúny s hmotnosťou 5 700 kg a menej

[Uvedie sa výrobca alebo skupina alebo séria alebo typ letúna a/alebo úlohy údržby]

Príklad: DHC-6 Twin Otter

Uveďte, či vydávanie odporúčaní a osvedčení o overení letovej spôsobilosti je alebo nie je oprávnené (možné len pre lietadlo ELA1, ktoré sa nepoužíva v obchodnej prevádzke)

[ÁNO/NIE] (1)

[ÁNO/NIE] (1)

A3  vrtuľníky

[Uvedie sa výrobca alebo skupina, alebo séria, alebo typ vrtuľníka a/alebo úlohy údržby]

Príklad: Robinson R44

[ÁNO/NIE] (1)

[ÁNO/NIE] (1)

A4  letún iné ako A1, A2 a A3

[Uvedie sa kategória lietadla (vetroň, balón, vzducholoď atď.), výrobca alebo skupina, alebo séria, alebo typ a/alebo úlohy údržby]

Uveďte, či vydávanie odporúčaní a osvedčení o overení letovej spôsobilosti je alebo nie je oprávnené (možné len pre lietadlo ELA1, ktoré sa nepoužíva v obchodnej prevádzke)

[ÁNO/NIE] (1)

[ÁNO/NIE] (1)

▼B

MOTORY

B1  turbína

[Uvedie sa séria alebo typ motora a/alebo úlohy údržby]

Príklad: PT6A

B2  piest

[Uvedie sa výrobca alebo skupina, alebo séria, alebo typ motora a/alebo úlohy údržby]

B3  pomocný zdroj

[Uvedie sa výrobca alebo séria, alebo typ motora a/alebo úlohy údržby]

KOMPONENTY ODLIŠNÉ OD KOMPLETNÝCH MOTOROV ALEBO POMOCNÝCH ZDROJOV

C1  Klimatizačné a pretlakové zariadenia

[Uvedie sa typ alebo výrobca lietadla, alebo výrobca komponentu, alebo konkrétny komponent a/alebo krížový odkaz na zoznam spôsobilosti v príručke a/alebo úlohy údržby.]

Príklad: Palivová regulácia PT6A

C2  Automatické riadenie letu

C3  Komunikačné a navigačné zariadenia

C4  Dvere – prístupové otvory

C5  Napájanie a svetelné zariadenia

C6  Vybavenie

C7  Motor – pomocný zdroj

C8  Riadenie lietadla

C9  Palivový systém

C10  Vrtuľník – rotory

C11  Vrtuľník – prevody

C12  Hydraulika

C13  Indikátory – záznamový systém

C14  Pristávacie zariadenie

C15  Kyslík

C16  Vrtule

C17  Pneumatický a podtlakový systém

C18  Ochrana proti námraze/dažďu/ohňu

C19  Okná

C20  Konštrukcia

 

C21  Vodný balast

 

 

 

 

C22  Zvýšenie pohonu

 

 

 

ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY

D1  Nedeštruktívne testovanie

[Uvedie sa konkrétna metóda NDT]

(*1)   Nehodiace sa preškrtnite.

▼B

▼M1
Doplnok V

Povolenie organizácie na údržbu podľa prílohy I (časť M) podčasti F

image

image

▼M2
Doplnok VI

Povolenie organizácie pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti podľa prílohy I (časť M) podčasti G

image

image

▼B
Doplnok VII

Komplexné úlohy údržby

▼M5

Komplexné úlohy údržby uvedené v bode M.A.801 písm. b) ods. 2 a bode M.A.801 písm. c) tvoria tieto úlohy:

▼B

1. Modifikácia, oprava alebo výmena nasledovných častí draku lietadla nitovaním, lepením, laminátovaním alebo zváraním:

a) skriňový nosník;

b) dielec pozdĺžnika krídla alebo tetivy;

c) nosník;

d) pásnica nosníka;

e) dielec priehradkového (priečkového) nosníka;

f) stojina nosníka;

g) dielec kýlu alebo priesečníka bokov s dnom trupu hydroplánu alebo plaváku;

h) vzpera nosníka z vlnitého plechu v krídle alebo chvostovej ploche;

i) hlavné rebro krídla;

j) vystuženie priečok krídla alebo chvostovej plochy;

k) uloženie motora;

l) pozdĺžnik alebo priečka trupu;

m) dielec bočného nosníka, horizontálneho nosníka alebo priečky;

n) uchytenie alebo držiaky sedadla;

o) výmena koľajničky sedadla;

p) vzpera alebo podpera podvozku;

q) náprava;

r) koleso a

s) lyže alebo lyžový podvozok, okrem výmeny vrstvy s nízkym trením.

2. Modifikácia alebo oprava ktorejkoľvek z týchto častí:

a) poťah lietadla alebo poťah plavákov lietadla, ak si práca vyžaduje použitie podpery, upínacieho prvku alebo upevnenia;

b) poťah lietadla, ktoré je podrobené zaťaženiu tlakom, ak poškodenie poťahu meria viac než 15 cm (6 palcov) v ktoromkoľvek smere;

c) nosné časti riadiaceho systému vrátane stĺpika riadenia, pedála, hriadeľa, segmentu riadenia (kvadrantu), uhlovej páky, tiahla, riadiaceho volantu a kovaných alebo liatych konzol no okrem:

i) rozkovania spojov alebo plášťov káblov a

ii) výmeny koncovej prípojky tiahla v tiahlovom riadení, ktorá je pripevnená nitovaním a

d) akejkoľvek inej konštrukcie, ktorá nie je uvedená v bode 1 a ktorú výrobca označil ako primárnu konštrukciu vo svojej príručke údržby, príručke opravy konštrukcie alebo pokynoch na zachovanie letovej spôsobilosti.

3. Vykonanie tejto údržby piestového motora:

a) demontáž a následná montáž piestového motora s iným cieľom: než i) získať prístup k zostavám piesta/valca, alebo ii) sňať zadný kryt príslušenstva na kontrolu a/alebo výmenu zostáv olejového čerpadla, ak táto práca nezahŕňa odstránenie a opätovné namontovanie vnútorných súkolí;

b) demontáž a následná montáž redukčných súkolí;

c) zváranie a spájkovanie spojov, iné než menšie zvarové opravy výfukových jednotiek, ktoré vykonáva náležite schválený alebo oprávnený zvárač, s výnimkou výmeny komponentu;

d) zásahy do jednotlivých dielov jednotiek, ktoré sa dodávajú ako jednotky skúšané na skúšobnom zariadení, okrem výmeny alebo úpravy dielov, ktoré možno bežne vymeniť alebo upraviť v prevádzke.

4. Vyváženie vrtule, okrem

a) osvedčovania statického vyváženia, ak sa vyžaduje podľa príručky údržby;

b) dynamického vyváženia namontovaných vrtúľ pomocou elektronického zariadenia na vyvažovanie, ak to povoľuje príručka údržby alebo iné schválené údaje o letovej spôsobilosti.

5. Akékoľvek ďalšie úlohy, ktoré si vyžadujú:

a) špecializované nástroje, vybavenie alebo zariadenia alebo

b) dôležité koordinačné postupy z dôvodu dlhotrvajúceho vykonávania úloh a zapojenia viacerých osôb.
Doplnok VIII

Obmedzená údržba, ktorú vykonáva pilot-vlastník.

Okrem požiadaviek stanovených v prílohe I (časť M) sa pred vykonaním akejkoľvek úlohy údržby podľa požiadaviek údržby zo strany pilota-vlastníka musia dodržať tieto základné zásady:

a) Spôsobilosť a zodpovednosť

1. Pilot-vlastník je vždy zodpovedný za údržbu, ktorú vykonáva.

2. Pred vykonaním akejkoľvek úlohy údržby pilotom-vlastníkom sa musí pilot-vlastník presvedčiť, či je spôsobilý na vykonanie úlohy. Za oboznámenie sa so štandardnými postupmi údržby lietadla a programom údržby lietadla je zodpovedný pilot-vlastník. Ak pilot-vlastník nie je spôsobilý na vykonanie danej úlohy, pilot-vlastník ju nemôže uskutočniť.

3. Pilot-vlastník (alebo jeho zmluvná organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti podľa podčasti G oddielu A tejto prílohy) je zodpovedný za určenie úloh pilota-vlastníka v programe údržby podľa týchto základných zásad a za zabezpečenie včasnej aktualizácie dokumentu.

4. Program údržby sa musí schváliť v súlade s bodom M.A.302.

b) Úlohy

Pilot-vlastník môže vykonávať jednoduché vizuálne prehliadky alebo činnosti na kontrolu celkového stavu a viditeľných škôd, ako aj bežnej činnosti rámu lietadla, motorov, systémov a komponentov.

Pilot-vlastník nesmie úlohy údržby vykonávať, keď sa úloha:

▼M2

1. považuje za kritickú úlohu údržby

▼B

2. spája s požiadavkou na odstránenie dôležitých komponentov alebo dôležitej zostavy a/alebo

3. vykonáva v súlade s príkazom na zachovanie letovej spôsobilosti alebo podmienkou obmedzenia letovej spôsobilosti, ak nie je osobitne povolená v príkaze na zachovanie letovej spôsobilosti alebo v podmienke obmedzenia letovej spôsobilosti a/alebo

4. spája s požiadavkou na použitie špeciálnych nástrojov, kalibrovaných nástrojov (okrem momentového kľúča a zatlačovacieho nástroja) a/alebo

5. spája s požiadavkou na použitie skúšobných zariadení alebo zvláštnych testov [napr. nedeštruktívneho skúšania (NDT), systémových testov alebo prevádzkových kontrol leteckých elektronických zariadení] a/alebo

6. skladá z neplánovaných špeciálnych prehliadok (napr. kontrola tvrdého pristátia) a/alebo

7. spája s ovplyvnením systémov, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku letov IFR, a/alebo

8. nachádza v zozname doplnku VII k tejto prílohe alebo ide o úlohu údržby komponentu v súlade s bodom M.A.502 písm. a), b), c) alebo písm. d), a/alebo

▼M1

9. vykonáva ako súčasť ročnej prehliadky alebo 100-hodinovej prehliadky, ktorá tvorí súčasť minimálneho programu prehliadok opísaných v M.A.302 písm. i).

▼M1

Kritériá 1 až 9 uvedené vyššie nemožno nahradiť menej prísnymi pokynmi vydanými v súlade s Programom údržby podľa M.A.302 písm. d).

Každá úloha opísaná v letovej príručke lietadla ako príprava lietadla na let (napríklad: montáž krídel vetroňa alebo predletová prehliadka) sa považuje za úlohu pilota, a nie je úlohou údržby vykonávanej pilotom-vlastníkom, a preto sa nevyžaduje osvedčenie o uvoľnení do prevádzky.

c) Vykonávanie úloh údržby pilotom-vlastníkom a záznamy

Údaje o údržbe, ako sa uvádza v bode M.A.401, musia byť vždy dostupné počas vykonávania údržby pilotom-vlastníkom a musia sa dodržiavať. Podrobnosti o údajoch, na ktoré sa odkazuje pri vykonávaní údržby pilotom-vlastníkom, musia byť zahrnuté do osvedčenia o uvoľnení do prevádzky v súlade s bodom M.A.803 písm. d).

Pilot-vlastník musí informovať organizáciu s povolením na riadenie zachovania letovej spôsobilosti, ktorá je zodpovedná za zachovanie letovej spôsobilosti lietadla (v prípade potreby), najneskôr do 30 dní od ukončenia akejkoľvek úlohy údržby pilota-vlastníka v súlade s bodom M.A.305 písm. a).
PRÍLOHA II

(Časť 145)

OBSAH

Všeobecne

ODDIEL A –

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

145.A.10.

Rozsah platnosti

145.A.15.

Žiadosť

145.A.20.

Rozsah povolenia

145.A.25.

Požiadavky na prevádzkové priestory

145.A.30.

Požiadavky na personál

145.A.35.

Osvedčujúci personál a podporný personál

▼M1

145.A.36.

Záznamy o personáli na overenie letovej spôsobilosti

▼M5

145.A.40

Vybavenie a náradie

145.A.42

Komponenty

▼B

145.A.45.

Údaje o údržbe

145.A.47.

Výrobné plánovanie

▼M2

145.A.48.

Vykonávanie údržby

▼B

145.A.50.

Osvedčovanie údržby

▼M1

145.A.55.

Záznamy o údržbe a o overení letovej spôsobilosti

▼B

145.A.60.

Hlásenie udalostí

145.A.65.

Politika bezpečnosti a kvality, postupy údržby a systém kvality

145.A.70.

Príručka organizácie údržby

145.A.75.

Práva organizácie

145.A.80.

Obmedzenia organizácie

145.A.85.

Zmeny organizácie

145.A.90.

Zachovanie platnosti povolenia

145.A.95.

Zistenia

ODDIEL B –

POSTUPY PRE PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY

145.B.1.

Rozsah platnosti

145.B.10.

Príslušný orgán

145.B.15.

Organizácie umiestnené v niekoľkých členských štátoch

145.B.20.

Prvé povolenie

145.B.25.

Vydanie povolenia

145.B.30.

Zachovanie platnosti povolenia

145.B.35.

Zmeny

145.B.40.

Zmeny príručky organizácie vykonávajúcej údržbu

145.B.45.

Zrušenie, pozastavenie platnosti a obmedzenie povolenia

145.B.50.

Zistenia

145.B.55.

Vedenie záznamov

145.B.60.

Výnimky

Doplnok I –

Úradné osvedčenie o uvoľnení – Formulár EASA 1

Doplnok II –

Systém tried a klasifikácií používaný na schvaľovanie organizácií vykonávajúcich údržbu uvedených v prílohe I (časť M) podčasti F a v prílohe II (časť 145)

Doplnok III –

Povolenie organizácie na údržbu uvedené v prílohe II (časť 145)

Doplnok IV –

Podmienky pre využívanie personálu, ktorý nie je kvalifikovaný v súlade s prílohou III (časť 66) a ktorý je uvedený v bode 145.A.30 písm. j) ods. 1 a 2

145.1    Všeobecne

Na účely tejto časti príslušným orgánom:

1. pre organizácie s hlavným obchodným sídlom v členskom štáte bude orgán určený členským štátom alebo

2. pre organizácie s hlavným obchodným sídlom v tretej krajine agentúra.

ODDIEL A

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

145.A.10    Rozsah platnosti

Tento oddiel stanovuje požiadavky, ktoré musí spĺňať organizácia, aby sa kvalifikovala na udeľovanie alebo zachovanie povolenia na údržbu lietadla a komponentov.

145.A.15.    Žiadosť

Žiadosť o vydanie alebo zmenu povolenia sa predloží príslušnému orgánu vo forme a spôsobom, ktorý stanoví tento orgán.

145.A.20.    Rozsah povolenia

Organizácia musí špecifikovať rozsah prác, ktoré podľa svojej príručky považuje za predmet povolenia [doplnok IV k prílohe I (časť M) obsahuje tabuľku všetkých tried a klasifikácií].

145.A.25    Požiadavky na prevádzkové priestory

Organizácia zabezpečí, aby:

a) boli k dispozícii všetky prevádzkové priestory potrebné na všetky plánované práce a najmä ochranu pred vplyvmi počasia. Špecializované dielne a haly musia byť rozdelené tak, aby nenastalo znečistenie životného a pracovného prostredia.

1. Pre „údržbu na technickej základni (base maintenance)“ lietadla musia byť k dispozícii dostatočne veľké hangáre, aby sa v nich umiestnilo lietadlo na plánovanú údržbu na technickej základni;

2. Pre údržbu komponentov musia byť k dispozícii dostatočne veľké dielne, aby sa v nich umiestnili komponenty na plánovanú údržbu na technickej základni.

b) boli k dispozícii kancelárske priestory na riadenie plánovaných prác uvedených v písmene a) a pre osvedčujúci personál tak, aby mohol plniť pridelené úlohy spôsobom, ktorý prispeje k dobrému štandardu údržby lietadla;

c) pracovné prostredie vrátane hangárov pre lietadlá, dielní pre komponenty a kancelárskych priestorov bolo primerané vykonávaným úlohám a najmä aby zodpovedalo osobitným požiadavkám. Pokiaľ to nie je limitované osobitnými ustanoveniami o pracovisku, pracovné prostredie musí byť také, aby nebola znížená výkonnosť personálu:

1. teplota sa musí udržiavať tak, aby personál mohol plniť požadované úlohy bez neprimeraného nepohodlia;

2. prach a akákoľvek iná nečistota prenášaná vzduchom sa musí udržiavať na minimálnej miere a nesmie na pracovisku dosiahnuť úroveň, pri ktorej by bolo evidentné viditeľné znečistenie povrchu lietadla/komponentu. Keď prach a akákoľvek iná nečistota prenášaná vzduchom zapríčiní viditeľné znečistenie povrchu, musia sa všetky citlivé systémy vzduchotesne uzavrieť, až kým sa neobnovia prijateľné podmienky;

3. osvetlenie musí byť také, aby sa každá kontrolná a údržbárska úloha mohla vykonať efektívnym spôsobom;

4. hluk nesmie odvrátiť pozornosť personálu od plnenia kontrolných úloh. Keď nie je možné ovplyvniť zdroj hluku, musí byť personál vybavený nevyhnutnými pracovnými prostriedkami na stlmenie nadmerného hluku odvádzajúceho pozornosť počas kontrolných úloh;

5. keď si osobitné údržbárske práce vyžadujú špecifické podmienky prostredia odlišné od predchádzajúcich, potom sa také podmienky musia dodržať. Špecifické podmienky sú uvedené v údajoch o údržbe;

6. pracovné prostredie pre „traťovú údržbu (line maintenance)“ musí byť také, aby jednotlivé kontrolné a údržbárske úlohy mohli byť vykonávané bez nevhodného rozptyľovania. Preto tam, kde sa pracovné prostredie zhorší na neprijateľnú úroveň z hľadiska teploty, vlhkosti, krúp, ľadu, snehu, vetra, svetla, prachu/nečistôt prenášaných vzduchom, jednotlivé kontrolné a údržbárske úlohy sa musia prerušiť, až kým sa neobnovia primerané podmienky.

d) boli k dispozícii skladovacie zariadenia pre komponenty, zariadenia, nástroje a materiál. Podmienky skladovania musia zabezpečiť oddelenie použiteľných komponentov a materiálov od nepoužiteľných komponentov lietadla, materiálov, zariadení a nástrojov. Podmienky skladovania musia byť v súlade s pokynmi výrobcu, aby sa zabránilo zhoršeniu stavu a poškodeniu skladovaných položiek. Prístup sa obmedzí len pre oprávnený personál.

145.A.30    Požiadavky na personál

a) Organizácia menuje zodpovedného manažéra, ktorý so splnomocnením podniku zabezpečí, aby sa všetky údržbárske práce požadované zákazníkom mohli financovať a vykonávať podľa štandardu vyžadovaného touto časťou. Zodpovedný manažér:

1. zabezpečí, aby boli k dispozícii všetky zdroje potrebné na vykonanie údržbárskych prác v súlade s bodom 145.A.65 b) a podľa povolenia organizácie;

2. stanoví a bude podporovať politiku bezpečnosti a kvality špecifikovanú v bode 145.A.65 a);

3. preukáže základné znalosti o tejto prílohe (časť 145).

b) Organizácia menuje osobu alebo skupinu osôb, ktorá bude zodpovedná za zabezpečenie trvalej zhody organizácie s touto podčasťou. Taká(-é) osoba(-y) musí(-ia) byť podriadená(-é) zodpovednému manažérovi.

1. Menovaná osoba alebo osoby budú zastupovať riadiacu štruktúru údržbárskej organizácie a budú zodpovedné za všetky funkcie špecifikované v tejto časti.

2. Menovaná osoba alebo osoby budú určené menovite a ich poverovacie listiny sa predložia príslušnému orgánu vo forme a spôsobom stanoveným týmto orgánom.

3. Menovaná osoba alebo osoby musia byť schopné preukázať príslušné vedomosti, vzdelanie a dostatočnú prax vzťahujúcu sa k údržbe lietadla alebo komponentu a preukázať pracovné znalosti tejto časti.

4. Na základe postupov musí byť zrejmé, kto zastupuje určitú osobu v prípade dlhodobej neprítomnosti uvedenej osoby.

c) Zodpovedný manažér podľa písmena a) menuje osobu zodpovednú za monitorovanie systému kvality vrátane s tým spojeného systému spätného hlásenia vyžadovaného v bode 145.A.65 c). Menovaná osoba má priamy prístup k zodpovednému manažérovi, aby bolo zabezpečené, že zodpovedný manažér bude vždy riadne informovaný o záležitostiach kvality a zhody.

d) Organizácia musí mať pracovný plán, z ktorého vyplýva, že organizácia má dostatočný personál na plánovanie, vykonávanie, dozor, kontrolu a monitorovanie kvality v súlade s povolením. Navyše musí mať organizácia k dispozícii postup na opätovné posúdenie plánovaného vykonania prác, keď skutočný počet pracovníkov pre akúkoľvek jednotlivú pracovnú zmenu alebo pracovný čas je menší, než plánovaný stav.

e)  ►M1  Organizácia stanoví a bude riadiť spôsobilosť personálu zapojeného do údržby, vypracúvania programov údržby, overovania letovej spôsobilosti, riadenia kvality a/alebo auditov kvality v súlade s postupom a podľa normy schválenej príslušným orgánom. ◄ Okrem nevyhnutných odborných znalostí vzťahujúcich sa k pracovným úlohám musí spôsobilosť zahŕňať aj vedomosti o význame ľudských faktorov a ľudskej výkonnosti, primerané funkcii príslušnej osoby, ktorú zastáva v organizácii. Ľudské faktory znamenajú princípy, ktoré sa uplatňujú na stavbu lietadiel, osvedčovanie, výcvik, prevádzku a údržbu a ktoré sú zamerané na bezpečné rozhranie medzi komponentami ľudského a iného systému pri primeranom zohľadnení ľudskej výkonnosti. „Ľudská výkonnosť“ znamená schopnosti a obmedzenia človeka, ktoré majú vplyv na bezpečnosť a výkonnosť leteckej dopravy.

▼M5

f) Organizácia zabezpečí, aby personál, ktorý vykonáva alebo kontroluje nedeštruktívne testy zachovania letovej spôsobilosti na konštrukcii lietadla alebo komponentoch alebo na oboch, bol riadne kvalifikovaný na konkrétny nedeštruktívny test v súlade s európskou alebo ekvivalentnou normou uznanou agentúrou. Personál, ktorý vykonáva akúkoľvek inú špeciálnu úlohu, musí byť riadne kvalifikovaný v súlade s oficiálne uznanými normami. Odchylne od tohto písmena personál uvedený v písmene g) a písmene h) ods. 1 a 2, kvalifikovaný v kategórii B1, B3 alebo L v súlade s prílohou III (časť 66), môže vykonávať a/alebo kontrolovať test zisťovania chýb na základe prieniku farby a farebného kontrastu.

g) Každá organizácia, ktorá vykonáva údržbu lietadla, pokiaľ nie je v písmene j) stanovené inak, musí mať v prípade traťovej údržby k dispozícii osvedčujúci personál kategórie B1, B2, B2L B3 a L s primeranou typovou kvalifikáciou pre lietadlo v súlade s prílohou III (časť 66) a bodom 145.A.35.

Navyše takéto organizácie môžu takisto využívať primerane školený osvedčujúci personál, ktorý si uplatňuje práva stanovené v bode 66.A.20 písm. a) ods. 1 a bode 66.A.20 písm. a) ods. 3 bode ii) a ktorý je kvalifikovaný v súlade s prílohou III (časť 66) a bodom 145.A.35 na vykonávanie menšej plánovanej traťovej údržby a opravy jednoduchej poruchy. Dostupnosť takéhoto osvedčujúceho personálu nevylučuje potrebu mať k dispozícii osvedčujúci personál kategórie B1, B2, B2L, B3 a L, podľa vhodnosti.

h) Každá organizácia, ktorá vykonáva údržbu lietadla, pokiaľ nie je v písmene j) stanovené inak musí:

1. mať v prípade údržby na technickej základni zložitého motorového lietadla osvedčujúci personál kategórie C s primeranou typovou kvalifikáciou pre lietadlo v súlade s prílohou III (časť 66) a bodom 145.A.35. Navyše musí mať organizácia na podporu osvedčujúceho personálu kategórie C dostatočný personál kategórie B1 a B2 s typovou kvalifikáciou pre lietadlo v súlade s prílohou III (časť 66) a bodom 145.A.35.

i) Podporný personál kategórie B1 a B2 zabezpečí, aby všetky príslušné úlohy alebo prehliadky boli vykonané podľa požadovanej normy pred tým, než osvedčujúci personál kategórie C vystaví osvedčenie o uvoľnení do prevádzky.

ii) Organizácia musí viesť zoznam podporného personálu kategórie B1 a B2.

iii) Osvedčujúci personál kategórie C zabezpečí, aby sa dosiahol súlad s bodom i) a aby boli vykonané všetky práce požadované zákazníkom počas kontroly údržby na danej technickej základni alebo balíka prác a posúdi tiež vplyv každej nevykonanej práce s cieľom zabezpečiť jej vykonanie alebo dohodu s prevádzkovateľom o odložení vykonania takejto práce pri príležitosti ďalšej určenej kontroly alebo na iný čas.

2. mať v prípade údržby lietadla iného než zložité motorové lietadlo na technickej základni jeden z týchto typov personálu:

i) osvedčujúci personál kategórie B1, B2, B2L, B3 a L s primeranou typovou kvalifikáciou pre lietadlo v súlade s prílohou III (časť 66) a bodom 145.A.35;

ii) osvedčujúci personál kategórie C s primeranou typovou kvalifikáciou pre lietadlo, ktorému pomáha podporný personál stanovený v bode 145.A.35 písm. a) bode i).

i) Osvedčujúci personál pre komponenty musí byť kvalifikovaný v súlade s článkom 5 ods. 6 a bodom 145.A.35.

▼B

j) Odchylne od písmen g) a h) v súvislosti s povinnosťou preukázať zhodu s prílohou III (časť 66) môže organizácia využiť osvedčujúci personál kvalifikovaný v súlade s týmito ustanoveniami:

1. Prevádzkové zariadenia organizácie umiestnené mimo územia Spoločenstva môžu využiť osvedčujúci personál, kvalifikovaný s vnútroštátnymi leteckými predpismi štátu, v ktorom je prevádzkové zariadenie organizácie registrované, pokiaľ sú splnené podmienky stanovené v doplnku IV k tejto časti.

2. Pre traťovú údržbu vykonávanú na pracovisku, ktoré leží mimo územia Spoločenstva môže byť osvedčujúci personál kvalifikovaný v súlade s vnútroštátnami leteckými predpismi štátu, v ktorom je pracovisko registrované, pokiaľ sú splnené podmienky stanovené v doplnku IV k tejto časti.

3. V prípade príkazov na zachovanie letovej spôsobilosti, ktoré predpisujú opakovanú predletovú prehliadku a výslovne stanovujú, že letová posádka môže vykonávať taký príkaz, organizácia môže vystaviť obmedzené osvedčenie o uvoľnení pre veliteľa lietadla a/alebo palubného inžiniera na základe ich preukazu spôsobilosti. Avšak organizácia musí zabezpečiť, aby mali dostatočný praktický výcvik, aby veliteľ alebo palubný inžinier mohli plniť špecifickú úlohu podľa požadovaného štandardu.

4. V prípade lietadla, ktoré je ►C1  prevádzkované ďaleko od podporného pracoviska ◄ , môže organizácia vystaviť obmedzené osvedčenie o uvoľnení pre veliteľa lietadla a/alebo palubného inžiniera na základe ich preukazu spôsobilosti za predpokladu, že je presvedčená o tom, že majú dostatočný praktický výcvik, aby veliteľ alebo palubný inžinier mohli plniť špecifickú úlohu podľa požadovaného štandardu. Ustanovenia tohto bodu musia byť podrobne uvedené v príručke.

5. V nasledovných nepredvídaných prípadoch, keď je lietadlo na inom mieste než je jeho hlavná základňa, na ktorom nie je k dispozícii žiadny osvedčujúci personál, môže organizácia poverená údržbou vystaviť jednorazové osvedčenie o uvoľnení týmto osobám:

i) jednému zo svojich zamestnancov, ktorý vlastní typové oprávnenie pre lietadlo podobnej technológie, konštrukcie alebo podobných systémov, alebo

ii) osobe s minimálne päťročnou praxou v údržbe, ktorá je držiteľom platného preukazu spôsobilosti na údržbu lietadiel ICAO pre údržbu, kvalifikovanej pre typ lietadla vyžadujúceho osvedčenie o uvoľnení za predpokladu, že sa na príslušnom mieste nenachádza žiadna organizácia s povolením podľa tejto časti a že poverená organizácia získa a je držiteľom dôkazu o tom, že taká osoba má prax a preukaz spôsobilosti.

►M1  Všetky také prípady, aké sú uvedené v tomto bode, sa musia oznámiť príslušnému orgánu do siedmich dní od vydania takého oprávnenia na osvedčovanie. ◄ Organizácia vystavujúca jednorazové oprávnenie zabezpečí, aby každá údržba, ktorá by mohla mať vplyv na bezpečnosť letu, bola znovu prekontrolovaná príslušnou organizáciou, ktorá má povolenie.

▼M1

k) Ak organizácia vykonáva overovanie letovej spôsobilosti a predlžuje platnosť zodpovedajúceho osvedčenia o overení letovej spôsobilosti v prípade lietadla ELA1, ktoré sa nepoužíva v obchodnej prevádzke, v súlade s M.A.901 písm. l), jej personál na overenie letovej spôsobilosti musí byť kvalifikovaný a oprávnený v súlade s M.A.901 písm. l) bodom 1.

l) Ak je organizácia zapojená do vypracúvania a spracúvania schválenia programu údržby v prípade lietadla ELA2, ktoré sa nepoužíva v obchodnej prevádzke, v súlade s M.A.201 písm. e) bodom ii), musí mať kvalifikovaných pracovníkov, ktorí musia byť schopní preukázať príslušné vedomosti a skúsenosti.

▼B

145.A.35    Osvedčujúci personál a podporný personál

▼M5

a) Okrem požiadaviek bodu 145.A.30 písm. g) a h) organizácia zabezpečí, aby osvedčujúci personál a podporný personál mali primerané vedomosti o príslušnom lietadle alebo komponentoch, na ktorých sa má vykonať údržba, alebo o oboch, ako aj o súvisiacich postupoch organizácie. V prípade osvedčujúceho personálu sa to musí zabezpečiť pred vydaním alebo opätovným vydaním oprávnenia na osvedčovanie.

1. „Podporný personál“ je taký personál, ktorý je držiteľom preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel podľa prílohy III (časť 66) kategórie B1, B2, B2L, B3 a/alebo L s primeranou kvalifikáciou na lietadlo, ktorý pracuje v prostredí údržby na technickej základni, ale ktorý nevyhnutne nemá práva na osvedčovanie.

2. „Príslušné lietadlo a/alebo komponenty“ sú také lietadlá alebo komponenty, ktoré sú špecifikované v príslušnom oprávnení na osvedčovanie.

3. „Oprávnenie na osvedčovanie“ je oprávnenie, ktoré organizácia vydáva osvedčujúcemu personálu a v ktorom uvedie skutočnosť, že osvedčujúci personál môže v mene oprávnenej organizácie podpisovať osvedčenia o uvoľnení do prevádzky v rámci obmedzení stanovených v takom oprávnení.

b) S výnimkou tých prípadov, ktoré sú uvedené v bode 145.A.30 písm. j) a bode 66.A.20 písm. a) ods. 3 bode ii), môže organizácia vydať oprávnenie na osvedčovanie len osvedčujúcemu personálu vo vzťahu k základným kategóriám alebo podkategóriám okrem preukazu spôsobilosti kategórie A a akejkoľvek typovej klasifikácii, ktoré sú uvedené v preukaze spôsobilosti technika údržby lietadiel podľa prílohy III (časť 66) za predpokladu, že preukaz spôsobilosti je platný počas celého obdobia platnosti oprávnenia a osvedčujúci personál aj naďalej spĺňa ustanovenia prílohy III (časť 66).

▼B

c) Organizácia zabezpečí, aby bol všetok osvedčujúci personál a podporný personál zapojený minimálne 6 mesiacov do skutočnej príslušnej praxe v údržbe lietadiel alebo komponentov v období každých po sebe idúcich dvoch rokov.

Na účely tohto písmena „zapojený do skutočnej príslušnej praxe v údržbe lietadiel alebo komponentov“ znamená, že osoba pracovala v prostredí údržby lietadiel alebo komponentov a buď si uplatňovala práva vyplývajúce z osvedčovacieho oprávnenia, a/alebo skutočne vykonávala údržbu aspoň niektorých systémov typu lietadla alebo skupiny lietadiel špecifikovaných v príslušnom osvedčovacom oprávnení.

d) Organizácia zabezpečí, aby celý osvedčujúci personál a podporný personál absolvoval v období každých dvoch rokov dostatočný súvislý výcvik, ktorý zabezpečí, že tento personál bude mať aktualizované vedomosti o príslušnej technológii, postupoch organizácie a otázkach spojených s ľudským faktorom.

e) Organizácia stanoví program ďalšieho vzdelávania pre osvedčujúci personál a podporný personál, vrátane postupov zabezpečenia zhody s príslušnými bodmi 145.A.35, ako základ pre vydávanie oprávnení na osvedčovanie personálu vykonávajúcemu osvedčovanie podľa tejto časti, a postupu na zabezpečenie zhody s ustanoveniami prílohy III (časť 66).

f) S výnimkou akýchkoľvek nepredvídateľných prípadov uvedených v bode 145.A.30 j) (5) organizácia posúdi celý budúci osvedčujúci personál z hľadiska jeho spôsobilosti, kvalifikácie a schopnosti vykonávať svoje pridelené povinnosti týkajúce sa osvedčovania v súlade s postupom špecifikovaným v príručke organizácie pred vydaním alebo opätovným vydaním oprávnení na osvedčovanie podľa tejto časti.

g) Po splnení podmienok písmen a), b), d), f) a prípadne písmena c) osvedčujúcim personálom organizácia vydá oprávnenie na osvedčovanie, v ktorom bude jasne stanovený rozsah a obmedzenia tohto oprávnenia. Zachovanie platnosti oprávnenia na osvedčovanie závisí od nepretržitého plnenia ustanovení písmen a), b), d) a prípadne písmena c).

h) Oprávnenie na osvedčovanie musí urobené tak, aby bol jeho rozsah jasný pre osvedčujúci personál a pre akúkoľvek oprávnenú osobu, ktorá môže požiadať o preskúmanie oprávnenia. Ak sú na vymedzenie rozsahu používané predpisy, musí organizácia zabezpečiť ľahko dostupný preklad predpisu. „Oprávnená osoba“ znamená úradníkov príslušných orgánov, agentúry a členského štátu, ktorí sú zodpovední za dohľad nad udržovaným lietadlom alebo komponentom.

i) Osoba zodpovedná za systém kvality zostáva v mene organizácie zodpovedná aj za vydávanie oprávnení na osvedčovanie pre osvedčujúci personál. Taká osoba môže menovať ďalšie osoby na vydávanie alebo zrušenie oprávnenia na osvedčovanie v súlade s postupom uvedeným v príručke organizácie.

j) Organizácia vedie záznam o personáli vykonávajúcom osvedčovanie a podpornom personáli, ktorý obsahuje:

1. údaje o každom preukaze spôsobilosti na údržbu lietadla podľa prílohy III (časť 66) a

2. každý dokončený príslušný výcvik a

3. prípadne rozsah vydaného oprávnenia na osvedčovanie a

4. údaje o personáli s obmedzeným alebo jednorazovým oprávnením na osvedčovanie.

Organizácia musí uchovávať záznam najmenej tri roky po tom, čo personál uvedený v tomto písmene ukončil pracovný pomer v organizácii, alebo len čo bolo oprávnenie odobraté. Okrem toho na požiadanie musí organizácia vykonávajúca údržbu vybaviť personál uvedený v tomto písmene kópiou jeho osobných záznamov pri odchode z organizácie.

Ako je uvedené vyššie, musí byť personálu uvedenému v tomto písmene na požiadanie umožnený prístup k jeho osobným záznamom.

k) Organizácia poskytne personálu vykonávajúcemu osvedčovanie kópiu jeho oprávnenia na osvedčovanie buď vo forme dokumentu, alebo v elektronickej forme.

l) Osvedčujúci personál do 24 hodín predloží svoje oprávnenie na osvedčovanie ktorejkoľvek oprávnenej osobe.

m) Minimálny vek personálu vykonávajúceho osvedčovanie a podporného personálu je 21 rokov.

n) Držiteľ preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel kategórie A si môže uplatňovať práva na osvedčovanie určitého typu lietadla len po úspešnom ukončení príslušného typového výcviku na lietadlo kategórie A, poskytnutého riadne oprávnenou organizáciou v súlade s prílohou II (časť 145) alebo prílohou IV (časť 147). Tento výcvik musí obsahovať praktické časti výcviku a výučbu teoretických znalostí zodpovedajúce každej povolenej úlohe. Úspešné ukončenie výcviku sa musí preukázať skúškou alebo hodnotením na pracovisku vykonaným organizáciou.

o) Držiteľ preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel kategórie B2 si môže uplatňovať práva na osvedčovanie uvedené v bode 66.A.20 písm. a) ods. 3 bode ii) prílohy III (časť 66) len po úspešnom ukončení i) príslušného typového výcviku na lietadlo kategórie A a ii) šiestich mesiacov zdokumentovanej praxe zahŕňajúcej rozsah oprávnenia, ktoré sa vydá. Typový výcvik musí obsahovať praktické časti výcviku a výučbu teoretických znalostí zodpovedajúce každej povolenej úlohe. Úspešné ukončenie výcviku sa musí preukázať skúškou alebo hodnotením na pracovisku. Typový výcvik a skúšku/hodnotenie vykoná organizácia vykonávajúca údržbu vydávajúca oprávnenie osvedčujúceho personálu. Takáto organizácia vykonávajúca údržbu zabezpečuje aj potrebnú prax.

▼M1

145.A.36    Záznamy personálu na overenie letovej spôsobilosti

Organizácia zaznamenáva všetky podrobné údaje týkajúce sa personálu na overenie letovej spôsobilosti a vedie aktuálny zoznam všetkých členov personálu na overenie letovej spôsobilosti spolu s rozsahom jeho povolenia ako súčasť podrobného popisu organizácie podľa bodu 145.A.70 písm. a) bod 6.

Organizácia musí uchovávať záznam najmenej tri roky po tom, ako personál uvedený v tomto bode ukončil pracovný pomer (alebo pôsobenie ako dodávateľ či dobrovoľník) v organizácii, alebo hneď po odobratí oprávnenia. Okrem toho organizácia vykonávajúca údržbu musí na požiadanie poskytnúť personálu uvedenému v tomto písmene kópiu jeho osobných záznamov pri odchode z organizácie.

Personálu uvedenému v tomto písmene musí byť na požiadanie umožnený prístup k jeho osobným záznamom.

▼M5

145.A.40    Vybavenie a náradie

a) Organizácia musí mať k dispozícii a používať vybavenie a náradie nevyhnutné na vykonávanie schváleného rozsahu práce.

i) Keď výrobca stanoví konkrétne náradie alebo vybavenie, musí organizácia také náradie alebo vybavenie používať, pokiaľ príslušný orgán postupmi stanovenými v príručke organizácie nepovolí použitie alternatívneho náradia alebo vybavenia.

ii) Vybavenie a náradie musí byť stále k dispozícii okrem prípadu, keď sa náradie alebo vybavenie používa tak zriedka, že jeho stála dostupnosť nie je potrebná. Také prípady sa podrobne uvedú v postupe príručky.

iii) Organizácia s povolením na údržbu na technickej základni musí mať dostatočné vybavenie na prístup do lietadla a inšpekčné plošiny/rampy, ktoré sa vyžadujú na účely riadnej inšpekcie lietadla.

▼B

b) Organizácia zabezpečí, aby všetko náradie, vybavenie a najmä testovacie zariadenie, ak je požadované, bolo kontrolované a kalibrované podľa oficiálne uznaného štandardu tak často, ako je to potrebné na zabezpečenie prevádzkyschopnosti a presnosti. Organizácia musí o takej kalibrácii a vysledovateľnosti použitého štandardu viesť záznamy.

▼M5

145.A.42    Komponenty

a) Klasifikácia komponentov. Všetky komponenty sa klasifikujú do týchto kategórií:

i) Komponenty, ktoré sú v primeranom stave, uvoľnené na formulári EASA 1 alebo rovnocennom dokumente a označené v súlade s podčasťou Q prílohy I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012, pokiaľ nie je stanovené inak v prílohe I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012 alebo v tejto prílohe II (časť 145).

ii) Komponenty neschopné prevádzky, ktoré sa musia udržiavať v súlade s týmto nariadením.

iii) Komponenty klasifikované ako nezachrániteľné, pretože dosiahli svoju povolenú hranicu životnosti alebo majú neopraviteľnú poruchu.

iv) Štandardné časti používané na lietadle, motore, vrtuli alebo iných lietadlových komponentoch, keď sa stanovujú v údajoch o údržbe a sú sprevádzané dôkazom zhody s príslušným štandardom.

v) Surový materiál, ako aj spotrebný materiál použitý v priebehu údržby, keď je organizácia presvedčená, že tento materiál spĺňa požadované technické podmienky a jeho pôvod sa dá vysledovať. Všetok materiál musí byť sprevádzaný dokumentáciou, ktorá sa jednoznačne vzťahuje na konkrétny materiál a obsahuje vyhlásenie o zhode s technickými podmienkami a údaje o výrobcovi a dodávateľoch.

b) Komponenty, štandardné časti a materiály určené na inštaláciu

i) Organizácia stanoví postupy na preberanie komponentov, štandardných častí a materiálov určených na inštaláciu s cieľom zabezpečiť, aby boli v primeranom stave a spĺňali uplatniteľné požiadavky stanovené v písmene a).

ii) Organizácia stanoví postupy, aby zabezpečila, že komponenty, štandardné časti a materiály sa na lietadlo alebo komponent namontujú iba vtedy, keď sú v primeranom stave, spĺňajú uplatniteľné požiadavky stanovené v písmene a) a v príslušných údajoch o údržbe sa uvádza konkrétny komponent, normalizovaná súčasť alebo materiál.

iii) Organizácia môže vyrobiť obmedzený rozsah súčastí, ktoré možno použiť v priebehu vykonávanej práce vo svojich vlastných prevádzkových priestoroch za predpokladu, že postupy sú stanovené v príručke.

iv) Komponenty uvedené v bode 21.A.307 písm. c) prílohy I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012 sa namontujú iba vtedy, ak ich vlastník lietadla považuje za vhodné na inštaláciu vo svojom vlastnom lietadle.

c) Oddelenie komponentov

i) Komponenty neschopné prevádzky a nezachrániteľné komponenty sa oddelia od prevádzkyschopných komponentov, normalizovaných súčastí a materiálov.

ii) Nezachrániteľné komponenty sa nesmú znovu zaradiť do systému dodávok komponentov, pokiaľ nebola predĺžená povolená hranica životnosti alebo nebolo schválené riešenie na ich opravu v súlade s nariadením (EÚ) č. 748/2012.

▼B

145.A.45    Údaje o údržbe

a) Organizácia musí mať k dispozícii a pri vykonávaní údržby používať použiteľné aktuálne údaje o údržbe vrátane modifikácií a opráv. „Použiteľné“ znamená týkajúce sa akéhokoľvek lietadla, komponentu alebo postupu stanoveného v prehľade o triedach a kategóriách povolenia organizácie a v akomkoľvek súvisiacom zozname spôsobilosti.

V prípade údajov o údržbe poskytnutých prevádzkovateľom alebo zákazníkom organizácia musí také údaje pri výkone prác uchovávať, s výnimkou požiadavky splniť ustanovenia bodu 145.A.55 c).

b) Na účely tejto časti sú použiteľnými údajmi o údržbe ktorékoľvek z nasledovných údajov:

1. akákoľvek použiteľná požiadavka, postup, prevádzkový príkaz alebo informácia vydaná orgánom zodpovedným za dozor nad lietadlom alebo komponentom;

2. akýkoľvek použiteľný príkaz na zachovanie letovej spôsobilosti vydaný orgánom zodpovedným za dozor nad lietadlom alebo komponentom;

3. pokyny na zachovanie letovej spôsobilosti vydané držiteľmi typového osvedčenia, doplnkového typového osvedčenia, akoukoľvek inou organizáciou, od ktorej sa vyžaduje uverejňovanie takých údajov podľa prílohy I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012 a v prípade lietadiel alebo komponentov z tretích krajín údaje o letovej spôsobilosti nariadené orgánom zodpovedným za dozor nad lietadlom alebo komponentom;

4. akákoľvek použiteľná norma vrátane, no nie je to obmedzené, štandardnej praxe údržby uznanej agentúrou ako platná norma údržby;

5. akékoľvek použiteľné údaje vydané v súlade s písmenom d).

c) Organizácia stanoví postupy, ktorými v prípade zistenia akýchkoľvek nepresných, neúplných alebo nejasných postupov, informácií nebo pokynov na údržbu obsiahnutých v údajoch o údržbe používaných personálom údržby zabezpečí, že budú zaznamenané a oznámené autorovi údajov o údržbe.

d) Organizácia môže meniť pokyny na údržbu len v súlade s postupom špecifikovaným v príručke organizácie údržby. Vzhľadom na tieto zmeny musí organizácia preukázať, že ich výsledkom sú rovnocenné alebo zlepšené normy údržby a musí držiteľa typového osvedčenia o takých zmenách informovať. Pokyny na údržbu na účely tohto písmena znamenajú pokyny o tom, ako plniť jednotlivé úlohy údržby; z nich je vylúčené technické projektovanie opráv a modifikácií.

e) Organizácia zabezpečí spoločný systém pracovných kariet alebo pracovných listov, ktoré sa budú používať vo všetkých príslušných častiach organizácie. Okrem toho musí organizácia buď starostlivo zaznamenávať údaje o údržbe obsiahnuté v písmenách b) a d) do takých pracovných kariet alebo pracovných listov, alebo uviesť presný odkaz na jednotlivú úlohu alebo úlohy údržby obsiahnuté v takých údajoch o údržbe. Pracovné karty a pracovné listy môžu byť zhotovené na počítači a uchovávané v elektronickej databáze za predpokladu, že sú vhodne zabezpečené proti neoprávneným zmenám ako aj zálohované vo forme kópie elektronickej databázy, ktorá sa musí aktualizovať do 24 hodín od každého vstupu do hlavnej elektronickej databázy. Komplexné údržbárske úlohy sa zaznamenajú do pracovných kariet alebo pracovných listov a rozdelia sa do zreteľných etáp, aby bol zabezpečený záznam o splnení celej úlohy údržby.

Keď organizácia poskytuje služby údržby prevádzkovateľovi lietadla, ktorý požaduje, aby sa používal jeho systém pracovných kariet alebo pracovných listov, potom sa môže používať taký systém pracovných kariet alebo pracovných listov. V tom prípade organizácia stanoví postup na zabezpečenie správneho vyplňovania pracovných kariet alebo pracovných listov prevádzkovateľa lietadla.

f) Organizácia zabezpečí, aby všetky použiteľné údaje o údržbe boli ľahko dostupné na použitie, vždy keď ich personál údržby požaduje.

g) Organizácia stanoví postup, ktorým zabezpečí, že údaje o údržbe ňou kontrolované sú neustále aktualizované. V prípade, že údaje kontroluje a poskytuje prevádzkovateľ/zákazník, organizácia musí byť schopná preukázať, že má buď písomné potvrdenie od prevádzkovateľa/zákazníka, že všetky tieto údaje o údržbe sú aktuálne, alebo má objednávky prác špecifikujúce stav zmeny údajov o údržbe, ktoré sa majú používať, alebo to môže preukázať na zozname zmien údajov o údržbe prevádzkovateľa/zákazníka.

145.A.47    Výrobné plánovanie

a) Organizácia musí mať systém primeraný množstvu a zložitosti práce, potrebný na plánovanie použiteľnosti všetkého nevyhnutného personálu, náradia, vybavenia, materiálu, údajov o údržbe a prevádzkových priestorov tak, aby mohli byť spoľahlivo dokončené práce údržby.

b) Plánovanie úloh údržby a organizovanie smien musí zohľadňovať obmedzenia ľudskej výkonnosti.

c) Keď sa požaduje odovzdať pokračovanie alebo dokončenie úloh údržby z dôvodov striedania zmeny nebo výmeny personálu, musí si odchádzajúci a nastupujúci personál vymeniť relevantné informácie.

▼M2

145.A.48    Vykonávanie údržby

Organizácia zavedie postupy na zabezpečenie toho, aby:

a) sa po dokončení údržby vykonalo celkové overenie s cieľom zabezpečiť z lietadla alebo komponentu odstránenie všetkých nástrojov, vybavenia alebo akýchkoľvek cudzích častí a cudzieho materiálu a aby všetky odstránené prístupové panely boli znovu namontované;

b) po vykonaní akejkoľvek kritickej úlohy údržby bola zavedená metóda zachytávania chýb;

c) bolo minimalizované riziko vzniku viacerých chýb počas údržby, ako aj riziko zopakovania chýb počas rovnakých opatrení údržby; a

d) sa posúdilo poškodenie a aby sa vykonali zmeny a opravy s použitím údajov stanovených v bode M.A.304.

▼B

145.A.50    Osvedčovanie údržby

a) Osvedčenie o uvoľnení do prevádzky musí vydať príslušne oprávnený osvedčujúci personál v mene organizácie, keď overil, že všetku objednanú údržbu organizácia riadne vykonala v súlade s postupmi stanovenými v bode 145.A.70, berúc do úvahy dostupnosť a využitie údajov o údržbe uvedených v bode 145.A.45, a neexistuje žiadna nezhoda, o ktorej by bolo známe, že ohrozuje bezpečnosť letov.

b) Osvedčenie o uvoľnení do prevádzky sa vydá pred letom po dokončení údržby.

c) Nové poruchy alebo neúplné údržbárske práce zistené behom vyššie uvedenej údržby sa oznámia prevádzkovateľovi lietadla, aby sa dosiahol jeho súhlas s odstránením takých porúch alebo s dokončením chýbajúcich prvkov objednávky údržby. V prípade, keď prevádzkovateľ odmietne vykonanie takých údržbárskych prác podľa tohto písmena, platí písmeno e).

d) Osvedčenie o uvoľnení do prevádzky sa vydá po dokončení akejkoľvek údržby komponentu, keď sa tento komponent odinštaluje z lietadla. Úradné osvedčenie o uvoľnení formulára EASA 1 uvedené v doplnku II prílohy I (časť M) predstavuje osvedčenie o uvoľnení komponentu do prevádzky s výnimkou prípadu, ak sa v bode M.A.502 písm. b) alebo v bode M.A.502 písm. e) stanovuje inak. Keď organizácia vykonáva údržbu komponentu pre svoju vlastnú potrebu, nemusí byť použitie formulára EASA 1 nutné v závislosti od vnútorných postupov pre uvoľnenie vymedzených v príručke organizácie.

e) Odchylne od písmena a), keď organizácia nemôže dokončiť celú objednanú údržbu, môže vydať osvedčenie o uvoľnení do prevádzky v rámci povolených obmedzení lietadla. Organizácia takú skutočnosť zaznamená do osvedčenia o uvoľnení lietadla do prevádzky pred vydaním takého osvedčenia.

f) Odchylne od písmena a) a bodu 145.A.42, keď je lietadlo odstavené na mieste, ktoré nie je hlavnou stanicou pre traťovú údržbu alebo hlavnou technickou základňou z dôvodu nedostupnosti komponentu s príslušným osvedčením o uvoľnení, je odchylne od odseku a) a bodu 145.A.42 povolené dočasne inštalovať komponent bez príslušného osvedčenia o uvoľnení na maximálne 30 letových hodín, alebo do tej doby, kým sa lietadlo nevráti na hlavnú stanicu traťovej údržby alebo na hlavnú technickú základňu podľa toho, čo sa dá dosiahnuť skôr; je to podmienené súhlasom prevádzkovateľa lietadla a uvedený komponent musí mať príslušné osvedčenie o uvoľnení a inak musí byť v súlade s príslušnými požiadavkami na údržbu a na prevádzku. Taký komponent musí byť odstránený v rámci vyššie predpísaného časového limitu, pokiaľ sa medzičasom nezíska príslušné osvedčenie o uvoľnení podľa písmena a) a bodu 145.A.42.

▼M1

145.A.55    Záznamy o údržbe a o overení letovej spôsobilosti

a) Organizácia musí viesť záznamy o všetkých údajoch vykonávaných údržbárskych prác. Organizácia musí minimálne uchovávať záznamy potrebné na preukázanie, že boli splnené všetky požiadavky na vydanie osvedčenia o uvoľnení do prevádzky, vrátane dokumentov subdodávateľa týkajúcich sa uvoľnenia do prevádzky, a na vydanie akéhokoľvek osvedčenia o overení letovej spôsobilosti a odporúčania.

▼B

b) Organizácia prevádzkovateľovi lietadla poskytne kópiu každého osvedčenia o uvoľnení do prevádzky spolu s kópiou akýchkoľvek špecifických údajov o oprave/modifikácii použitých pri vykonávaných opravách/modifikáciách.

c)  ►M1  Organizácia musí uchovávať kópiu všetkých podrobných záznamov o údržbe a akýchkoľvek súvisiacich údajov o údržbe tri roky odo dňa, keď lietadlo alebo komponent, na ktoré sa práca vzťahovala, boli z organizácie uvoľnené. Okrem toho musí uchovávať kópiu všetkých záznamov súvisiacich s vydávaním osvedčení o overení letovej spôsobilosti a odporúčaní tri roky odo dňa ich vydania a musí poskytnúť ich kópiu vlastníkovi lietadla. ◄

1. Záznamy podľa tohto písmena sa musia uchovávať tak, aby boli chránené pred poškodením, úpravou a krádežou.

2. Počítačové záložné disky, pásky atď. sa musia uchovávať v mieste odlišnom od miesta, na ktorom sú pracovné disky, pásky atď. v prostredí, ktoré zabezpečí, že zostanú v dobrom stave.

▼M1

3. Keď organizácia s povolením podľa tejto prílohy (časť 145) svoju činnosť ukončí, musia byť všetky uchovávané záznamy o údržbe za posledné tri roky odovzdané poslednému vlastníkovi alebo zákazníkovi príslušného lietadla alebo komponentu, alebo musia byť uložené tak, ako to určí príslušný orgán.

▼B

145.A.60    Hlásenie udalostí

a) Organizácia musí príslušnému orgánu štátu registrácie a organizácii zodpovednej za vývoj lietadla alebo komponentu hlásiť akýkoľvek stav lietadla alebo komponentu zistený organizáciou, ktorého výsledkom je alebo môže byť nebezpečný stav, ktorý vážne ohrozuje bezpečnosť letov.

b) Organizácia musí vytvoriť vnútorný systém hlásenia udalostí tak, ako je podrobne uvedený v príručke organizácie, ktorý by umožnil zber a vyhodnocovanie takých hlásení vrátane hodnotenia výpisov z týchto udalostí, ktoré sa majú hlásiť v súlade s písmenom a). V tomto postupe musia byť identifikované nepriaznivé trendy, vykonané nápravné opatrenia alebo nápravné opatrenia, ktoré má organizácia vykonať, aby odstránila nedostatky, a musí obsahovať hodnotenie všetkých známych dôležitých informácií týkajúcich sa týchto udalostí a spôsobu obehu informácií v prípade potreby.

c) Organizácia musí vypracovať také hlásenia formou a spôsobom stanoveným agentúrou a musí zabezpečiť, aby obsahovali všetky súvisiace informácie o stave a výsledkoch hodnotenia, ktoré sú organizácii známe.

d) Keď organizácia uzavrela zmluvu o vykonávaní údržby s prevádzkovateľom obchodnej leteckej dopravy, musí aj tomuto prevádzkovateľovi hlásiť každý taký stav, ktorý má vplyv na jeho lietadlo alebo komponent.

e) Organizácia musí také hlásenia vypracovať a predložiť čo možno najskôr, no v každom prípade najneskôr do 72 hodín od okamihu, keď organizácia zistila stav, ktorého sa hlásenia týka.

145.A.65    Politika bezpečnosti a kvality, postupy údržby a systém kvality

a) Organizácia musí stanoviť politiku bezpečnosti a kvality organizácie, ktorá sa začlení do príručky organizácie podľa bodu 145.A.70.

▼M2

b) Organizácia musí, berúc do úvahy ľudské faktory a výkonnosť, zaviesť postupy schválené príslušným orgánom, ktorými zabezpečí správne vykonávanie údržby a súlad s platnými požiadavkami určenými v bodoch 145.A.25 až 145.A.95. Tieto postupy podľa tohto písmena musia:

1. zabezpečiť, aby sa na účely jasného určenia údržby, ktorá sa má vykonať, dohodla organizácia s organizáciou, ktorá žiada o vykonanie údržby, na jasnej objednávke prác alebo zmluve, aby lietadlo a komponenty mohli byť uvoľnené do prevádzky v súlade s bodom 145.A.50; a

2. zahŕňať všetky aspekty vykonávania údržby vrátane poskytovania a kontroly špecializovaných služieb a stanoviť normy, podľa ktorých chce organizácia fungovať.

▼B

c) Organizácia musí zaviesť systém kvality, ktorý obsahuje toto:

1. nezávislé audity na monitorovanie zhody s požiadavkami noriem pre lietadlá/komponenty a primeranosti postupov, ktorými sa zabezpečí, aby tieto postupy viedli k správnemu vykonávaniu údržby a k letovej spôsobilosti lietadiel/komponentov. Časť systému kvality týkajúca sa nezávislých auditov môže byť vo veľmi malých organizáciách zmluvne dohodnutá s inými organizáciami, ktoré majú povolenie podľa tejto časti, alebo osobou s príslušnými technickými znalosťami a primerane preukázanými skúsenosťami z auditov, a

2. Systém spätného podávania správ osobe alebo skupine osôb stanovených v bode 145.A.30 b) a nakoniec zodpovednému manažérovi, ktorý zabezpečuje riadne a včasné vykonanie nápravnej akcie ako reakcie na správy vyplývajúce z nezávislých auditov, vykonaných podľa bodu 1.

145.A.70    Príručka organizácie údržby

a) „Príručka organizácie údržby“ znamená dokument alebo dokumenty, ktorý(-é) obsahuje(-ú) materiál špecifikujúci rozsah prác, ktoré tvoria predmet povolenia a ukazujúci, ako chce organizácia plniť požiadavky tejto prílohy (časť 145). Organizácia musí príslušnému orgánu poskytnúť príručku organizácie údržby obsahujúcu tieto informácie:

1. vyhlásenie podpísané zodpovedným manažérom potvrdzujúce, že príručka organizácie údržby a všetky základné súvisiace príručky určujú zhodu organizácie s požiadavkami tejto prílohy (časť 145) a že budú vždy plnené. Keď zodpovedný manažér nie je generálnym riaditeľom organizácie, potom musí vyhlásenie podpísať aj generálny riaditeľ;

2. politiku bezpečnosti a kvality organizácie podľa bodu 145.A.65;

3. titul(-y) a meno(-á) osoby (osôb) menovanej(-ých) podľa bodu 145.A.30 b);

4. povinnosti a zodpovednosť osôb menovaných podľa bodu 145.A.30 b) vrátane záležitostí, o ktorých môžu rokovať menom organizácie priamo s príslušným orgánom;

5. organizačnú schému znázorňujúcu prepojenia medzi oblasťami zodpovednosti osôb menovaných v bode 145.A.30 b);

▼M1

6. zoznam osvedčujúceho personálu a podporného personálu a prípadne personálu na overenie letovej spôsobilosti a personálu zodpovedného za vypracovanie a spracovanie program údržby, spolu s rozsahom jeho povolení;

▼B

7. všeobecný popis zdrojov pracovných síl;

8. všeobecný popis prevádzkových priestorov umiestnených na jednotlivých adresách špecifikovaných v osvedčení o povolení organizácie;

9. špecifikácia rozsahu prác organizácie zodpovedajúceho povoleniu;

10. postup oznamovania zmien organizácie podľa bodu 145.A.85;

11. postup zmien príručky organizácie údržby;

▼M1

12. postupy a systém kvality zavedené organizáciou podľa bodov 145.A.25 až 145.A.90 a akékoľvek ďalšie postupy používané v súlade s prílohou I (časť M);

▼B

13. prípadne zoznam prevádzkovateľov obchodnej leteckej dopravy, pre ktorých organizácia vykonáva údržbu lietadiel;

14. prípadne zoznam organizácií, s ktorými je uzavretá subdodávateľská zmluva podľa bodu 145.A.75 b);

15. prípadne zoznam traťových staníc podľa bodu 145.A.75 d);

16. prípadne zoznam zmluvných organizácií.

b) Príručka organizácie údržby sa musí v prípade potreby zmeniť, aby bola zachovaná aktualizácia príručky organizácie. Príručka organizácie a akékoľvek jej následné zmeny musí schváliť príslušný orgán.

c) Bez ohľadu na písmeno b), menšie zmeny príručky organizácie môžu byť schválené prostredníctvom postupu príručky organizácie (ďalej ako nepriame schválenie).

145.A.75    Práva organizácie

V súlade s príručkou je organizácia oprávnená vykonávať tieto úlohy:

a) vykonávať údržbu akýchkoľvek lietadiel a/alebo komponentov, na ktoré má povolenie, v miestach vyznačených v osvedčení o povolení a v príručke organizácie;

b) dohodnúť údržbu akýchkoľvek lietadiel a/alebo komponentov, na ktoré má povolenie, u inej organizácie pracujúcej podľa systému kvality organizácie. Toto sa týka prác vykonávaných organizáciou, ktorá samotná nemá náležité povolenie na vykonávanie takej údržby podľa tejto časti a je obmedzená na rozsah prác povolený podľa postupov stanovených v bode 145.A.65 b). Tento rozsah prác nesmie zahŕňať kontrolu údržby lietadla na technickej základni alebo kompletnú dielenskú údržbu alebo generálnu opravu motora alebo modulu motora;

c) vykonávať kdekoľvek údržbu akýchkoľvek lietadiel a/alebo komponentov, na ktoré má povolenie, ak taká potreba vznikne buď z dôvodu nespôsobilosti lietadla, alebo z nevyhnutnosti zabezpečiť príležitostnú traťovú údržbu za predpokladu splnenia podmienok stanovených v príručke organizácie;

d) vykonávať kdekoľvek údržbu akýchkoľvek lietadiel a/alebo komponentov, na ktoré má povolenie, v mieste označenom ako miesto traťovej údržby lietadla, vhodnom na vykonanie údržby a to len vtedy, ak príručka organizácie takú údržbu povoľuje a obsahuje aj zoznam takých miest;

e) vydávať osvedčenia o uvoľnení do prevádzky po dokončení údržby v súlade s bodom 145.A.50;

▼M1

f) ak má osobitne povolené postupovať takto v prípade lietadla ELA1, ktoré sa nepoužíva v obchodnej prevádzke,

1. vykonávať overovanie letovej spôsobilosti a vydávať príslušné osvedčenie o overení letovej spôsobilosti, za podmienok uvedených v bode M.A.901 písm. l), a

2. vykonávať overenie letovej spôsobilosti a vydávať príslušné odporúčanie za podmienok uvedených v bode M.A.901 písm. d) a M.A.904 písm. a) bod 2 a písm. b).

g) vypracúvať program údržby a zabezpečiť preň schvaľovací postup v súlade s bodom M.A.302 v prípade lietadla ELA2, ktoré sa nepoužíva v obchodnej prevádzke, za podmienok uvedených v bode M.A.201 písm. e) bod ii), a s obmedzením na klasifikácie lietadiel uvedené v osvedčení o schválení.

▼B

145.A.80    Obmedzenia organizácie

Organizácia smie vykonávať len údržbu akýchkoľvek lietadiel a/alebo komponentov, na ktoré má povolenie, len ak sú k dispozícii všetky nevyhnutné prevádzkové priestory, vybavenie, náradie, materiál, údaje o údržbe a osvedčujúci personál.

145.A.85    Zmeny organizácie

Organizácia musí príslušnému orgánu oznámiť každý návrh na vykonanie akýchkoľvek nasledovných zmien, skôr než sa také zmeny uskutočnia, aby príslušný orgán mohol stanoviť zachovanie zhody s touto časťou a v prípade potreby zmeniť osvedčenie o povolení, okrem navrhovaných zmien personálu, ktoré nie sú vedeniu známe vopred; také zmeny musia byť oznámené pri najbližšej príležitosti:

1. názov organizácie;

2. hlavné sídlo organizácie;

3. ďalšie sídla organizácie;

4. zodpovedný manažér;

5. všetky osoby menované podľa bodu 145.A.30 b);

▼M1

6. zariadenia, vybavenie, nástroje, materiál, postupy, rozsah práce, osvedčujúci personál a personál na overenie letovej spôsobilosti, pokiaľ môžu mať vplyv na povolenie.

▼B

145.A.90    Zachovanie platnosti povolenia

a) Povolenie sa vystaví na neobmedzené obdobie. Zostáva platné, ak:

1. organizácia naďalej spĺňa požiadavky prílohy II (časť 145) v súlade s ustanoveniami týkajúcimi sa postupov spojených so zisteniami podľa bodu 145.B.50, a

2. príslušnému orgánu bol poskytnutý prístup do organizácie na účely stanovenia trvajúcej zhody s touto časťou, a

3. organizácia sa nevzdala povolenia alebo ak nebolo povolenie zrušené.

b) Po prepadnutí alebo zrušení osvedčenia o povolení sa osvedčenie vráti príslušnému orgánu.

145.A.95    Zistenia

a) Zistením úrovne 1 je každá významná nezhoda s požiadavkami stanovenými v tejto prílohe (časť 145), ktorá zníži bezpečnostný štandard a vážne ohrozí bezpečnosť letu.

b) Zistením úrovne 2 je každá nezhoda s požiadavkami stanovenými v tejto prílohe (časť 145), ktorá by mohla znížiť bezpečnostný štandard a mohla by ohroziť bezpečnosť letu.

c) Po prijatí oznámenia o zisteniach podľa bodu 145.A.50 držiteľ povolenia organizácie na údržbu musí určiť plán nápravnej akcie a v rámci obdobia dohodnutého s príslušným orgánom musí k spokojnosti tohto orgánu preukázať jej vykonanie.

ODDIEL B

POSTUP PRE PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY

145.B.01    Rozsah platnosti

Tento oddiel stanovuje administratívne postupy, ktorými sa musí príslušný orgán riadiť pri vykonávaní svojich úloh a zodpovednosti týkajúcich sa vydávania, zachovania platnosti, zmeny, pozastavenia platnosti alebo zrušenia povolenia organizácie na údržbu podľa tejto prílohy (časť 145).

145.B.10    Príslušný orgán

1.   Všeobecne

Členský štát určí príslušný orgán s pridelenou zodpovednosťou za vystavovanie, zachovanie platnosti, zmenu, pozastavenie platnosti alebo zrušenie povolení na údržbu. Tento príslušný orgán zavedie zdokumentované postupy a stanoví organizačnú štruktúru.

2.   Zdroje

Počet personálu musí zodpovedať plneniu požiadaviek uvedených v tomto oddieli.

3.   Kvalifikácia a výcvik

Celý personál zapojený do činností spojených s povoleniami podľa tejto prílohy (časť 145) musí:

a) byť primerane kvalifikovaný a musí mať primerané vedomosti, prax a byť školený na plnenie pridelených úloh;

b) v prípade potreby mať absolvovaný výcvik/ďalší výcvik vo vzťahu k tejto prílohe (časť 145) vrátane jeho zamýšľaného významu a štandardu.

4.   Postupy

Príslušný orgán stanoví postupy popisujúce, ako sú plnené požiadavky tohto oddielu B.

Postupy sa musia overovať a meniť tak, aby bolo zabezpečené zachovanie zhody.

145.B.15    Organizácie umiestnené v niekoľkých členských štátoch

Ak sa prevádzkové priestory údržby nachádzajú vo viac než jednom členskom štáte, šetrenie a trvalý dohľad sa v rámci povolenia vykonáva spolu s príslušnými orgánmi určenými členskými štátmi, na ktorých územiach sa ostatné prevádzkové priestory údržby nachádzajú.

145.B.20    Prvé povolenie

1. Za predpokladu, že sú splnené požiadavky bodu 145.A.30 písm. a) a písm. b) príslušný orgán oficiálne písomnou formou oznámi žiadateľovi, že uznáva personál podľa bodu 145.A.30 písm. a) a písm. b).

2. Príslušný orgán overí, či sa postupy stanovené v príručke organizácie údržby zhodujú s touto prílohou (časť 145) a či zodpovedný manažér svojím podpísal vyhlásenie o záväzkoch.

3. Príslušný orgán overí, či organizácia spĺňa požiadavky tejto prílohy (časť 145).

4. Počas šetrenia konaného na účely získania povolenia sa uskutoční stretnutie so zodpovedným manažérom, aby bolo zabezpečené, že manažér plne chápe význam povolenia a dôvody, na základe ktorých podpísal záväzok organizácie týkajúci sa dodržania postupov špecifikovaných v príručke.

5. Všetky zistenia musia byť organizácii potvrdené písomne.

6. Príslušný orgán zaznamená všetky zistenia, záverečné opatrenia (opatrenia požadované na odstránenie nedostatkov) a odporúčania.

7. Pri prvom povolení musia byť odstránené všetky nedostatky predtým, než môže byť udelené povolenie.

145.B.25    Vydanie povolenia

1. Príslušný orgán musí formálne schváliť príručku organizácie a vydať žiadateľovi o osvedčenie o povolení na formulári 3, z ktorého vyplývajú kategórie, pre ktoré povolenie platí. Príslušný orgán vydá osvedčenie len keď organizácia spĺňa požiadavky tejto prílohy (časť 145).

2. Príslušný orgán uvedie podmienky povolenia na osvedčení o povolení na formulári 3.

3. Na osvedčení o povolení na formulári 3 sa spôsobom, ktorý určí agentúra, uvedie referenčné číslo.

145.B.30    Zachovanie platnosti povolenia

Zachovanie platnosti povolenia sa monitoruje v súlade s použiteľným procesom „prvého povolenia“ podľa bodu 145.B.20. Navyše:

1. Príslušný orgán vedie a aktualizuje zoznam všetkých organizácií s povolením na údržbu, nad ktorými má dohľad, v ktorom sú uvedené dátumy plánovaných a vykonaných auditov.

2. Každá organizácia sa v intervaloch nepresahujúcich 24 mesiacov podrobí úplnému preskúmaniu z hľadiska dodržania zhody s touto prílohou (časť 145).

3. Stretnutie so zodpovedným manažérom sa musí konať najmenej raz za 24 mesiacov, aby bolo zabezpečené, že je stále informovaný o dôležitých problémoch vyplývajúcich z auditov.

145.B.35    Zmeny

1. Príslušný orgán musí prijať oznámenie od organizácie o akejkoľvek navrhovanej zmene, tak ako je uvedené v bode 145.A.85.

Príslušný orgán musí spĺňať príslušné požiadavky platného postupu pre akúkoľvek zmenu organizácie.

2. Príslušný orgán môže stanoviť podmienky, podľa ktorých v priebehu týchto zmien môže organizácia pracovať, pokiaľ nebolo rozhodnuté, že by platnosť povolenia mala byť pozastavená.

145.B.40    Zmeny príručky organizácie vykonávajúcej údržbu

V prípade akejkoľvek zmeny príručky organizácie vykonávajúcej údržbu:

1. V prípade priameho schválenia zmien v súlade s bodom 145.A.70 písm. b) príslušný orgán overí, či sa postupy uvedené v príručke zhodujú s prílohou II (časť 145) pred oficiálnym oznámením schválenia organizácii s povolením.

2. V prípade, že sa použije postup nepriameho schválenia na schválenie zmien v súlade s bodom 145.A.70 písm. c), príslušný orgán zabezpečí, i) že zmeny zostanú menej významné a ii) že má zodpovedajúcu kontrolu nad schválením zmien, aby sa zabezpečilo, že zostanú v zhode s požiadavkami prílohy II (časť 145).

145.B.45    Zrušenie, pozastavenie platnosti alebo obmedzenie povolenia

Príslušný orgán musí:

a) pozastaviť platnosť povolenia zo závažných dôvodov v prípade potenciálneho ohrozenia bezpečnosti, alebo

b) pozastaviť platnosť povolenia, zrušiť ho alebo obmedziť jeho platnosť podľa bodu 145.B.50.

145.B.50    Zistenia

a) Keď sa počas auditov alebo inými prostriedkami zistí dôkaz ukazujúci nezhodu s požiadavkami tejto prílohy (časť 145), príslušný orgán prijme tieto opatrenia:

1. u zistení úrovne 1 príslušný orgán v závislosti od rozsahu zistenia úrovne 1 podnikne okamžité kroky na úplné alebo čiastočné zrušenie, obmedzenie alebo pozastavenie platnosti povolenia pre údržbársku organizáciu, kým organizácia úspešne neuskutoční nápravnú akciu;

2. u zistení úrovne 2 príslušný orgán poskytne lehotu na nápravnú akciu primeranú povahe zistenia, ktorá nesmie byť predbežne dlhšia než tri mesiace. Za určitých okolností a podľa povahy zistenia môže príslušný orgán predĺžiť trojmesačnú lehotu na základe primeraného plánu nápravnej akcie odsúhlaseného s príslušným orgánom.

b) Príslušný orgán prijme opatrenia na úplné alebo čiastočné pozastavenie platnosti povolenia v prípade nedodržania lehoty poskytnutej príslušným orgánom.

145.B.55    Vedenie záznamov

1. Príslušný orgán musí vytvoriť systém vedenia záznamov s minimálnym kritériom z hľadiska uchovávania, ktorý umožní zodpovedajúce sledovanie procesu vydávania, zachovávania platnosti, zmien, pozastavenia platnosti alebo zrušenia každého jednotlivého povolenia organizácie.

2. Záznamy musia obsahovať minimálne:

a) žiadosť o povolenie pre organizáciu vrátane predĺženia jeho platnosti;

b) program priebežného dohľadu príslušného orgánu vrátane všetkých záznamov z auditu;

c) osvedčenie o povolení organizácie vrátane akýchkoľvek jeho zmien;

d) kópie programu auditu s dátumami plánovaných a vykonaných auditov;

e) kópie všetkej úradnej korešpondencie vrátane formulára 4 jeho ekvivalentu;

f) údaje o akýchkoľvek výnimkách a vynucovacích opatreniach;

g) akékoľvek iné formuláre auditných správ príslušného orgánu;

h) príručku organizácie údržby.

3. Minimálna doba uchovávania vyššie uvedených záznamov je štyri roky.

4. Príslušný orgán môže viesť záznamy v papierovej forme alebo na počítači alebo kombináciou oboch foriem za predpokladu, že budú podliehať príslušným kontrolám.

145.B.60    Výnimky

Všetky výnimky udelené v súlade s článkom 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 216/2008 musí zaznamenávať a uchovávať príslušný orgán.
Doplnok I

Úradné osvedčenie o uvoľnení – Formulár EASA 1

Uplatňujú sa ustanovenia doplnku II k prílohe I (časť M).
Doplnok II

Systém tried a klasifikácií používaný na schvaľovanie organizácií vykonávajúcich údržbu uvedených v prílohe I (časť M) podčasti F a v prílohe II (časť 145)

Uplatňujú sa ustanovenia doplnku IV k prílohe I (časť M).

▼M1
Doplnok III

Povolenie organizácie na údržbu uvedené v prílohe II (časť 145)

image

image

▼B
Doplnok IV

Podmienky pre využívanie personálu, ktorý nie je kvalifikovaný v súlade s prílohou III (časť 66) a ktorý je uvedený v bode 145.A.30 písm. j) ods. 1 a 2

1.

Osvedčujúci personál, ktorý spĺňa všetky tieto podmienky, sa považuje za personál spĺňajúci požiadavky bodu 145.A.30 gapísm. j) ods. 1 a 2:

a) Osoba musí byť držiteľom preukazu spôsobilosti alebo oprávnenia osvedčujúceho personálu vydaného podľa vnútroštátnych právnych predpisov v úplnom súlade s prílohou 1 k dokumentu ICAO.

b) Rozsah práce osoby nesmie presahovať rozsah práce stanovený vo vnútroštátnom preukaze spôsobilosti alebo oprávnení osvedčujúceho personálu, podľa toho, ktoré obsahuje prísnejšie podmienky.

c) Osoba musí preukázať, že absolvovala výcvik z hľadiska ľudských faktorov a leteckej legislatívy podľa modulov 9 a 10 doplnku I k prílohe III (časť 66).

d) Osoba musí preukázať, že má 5-ročnú prax v údržbe ako osvedčujúci personál v traťovej údržbe a 8-ročnú prax ako osvedčujúci personál v údržbe na základni. Tie osoby, ktorých povolené úlohy však nepresahujú rámec úloh osvedčujúceho personálu kategórie A časti 66, musia preukázať len 3-ročnú prax v údržbe.

e) Osvedčujúci personál v traťovej údržbe a podporný personál v údržbe na základni musí preukázať, že absolvoval typový výcvik a úspešne zložil skúšku na úrovni príslušnej kategórie B1, B2 alebo B3 podľa doplnku III k prílohe III (časť 66) pre každý typ lietadla v rozsahu práce uvedenom v písm. b). Tie osoby, ktorých rozsah práce nepresahuje rámec práce osvedčujúceho personálu kategórie A, však môžu absolvovať výcvik týkajúci sa konkrétnej úlohy namiesto úplného typového výcviku.

f) Osvedčujúci personál v údržbe na základni musí preukázať, že absolvoval typový výcvik a úspešne zložil skúšku na úrovni kategórie C podľa doplnku III k prílohe III (časť 66) pre každý typ lietadla v rozsahu práce uvedenom v písm. b) s výnimkou prvého typu lietadla, keď sa výcvik a skúška budú na úrovni kategórie B1, B2 alebo B3 doplnku III.

2.

Ochrana práv

a) Personál uplatňujúci práva pred nadobudnutím účinnosti príslušných požiadaviek prílohy III (časť 66) ich môže uplatňovať aj naďalej bez toho, aby musel spĺňať požiadavky ods. 1 písm. c) až f).

b) Akýkoľvek osvedčujúci personál, ktorý si chce rozšíriť rozsah svojho oprávnenia o ďalšie práva, však musí po tomto dátume spĺňať požiadavky odseku 1.

c) Bez ohľadu na bod 2 písm. b) v prípade doplňujúceho typového výcviku sa nevyžaduje plnenie požiadaviek ods. 1 písm. c) a d).
PRÍLOHA III

(Časť 66)

OBSAH

66.1.

Príslušný orgán

ODDIEL A –

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

PODČASŤ A –

PREUKAZ SPÔSOBILOSTI TECHNIKA ÚDRŽBY LIETADIEL

66.A.1.

Rozsah platnosti

66.A.3.

Kategórie a podkategórie preukazov spôsobilosti

66.A.5.

Skupiny lietadiel

66.A.10.

Žiadosť

66.A.15.

Predpoklady

66.A.20.

Práva

66.A.25.

Požiadavky na základné znalosti

66.A.30.

Požiadavky na základnú prax

66.A.40.

Zachovanie platnosti preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel

66.A.45.

Zápis klasifikácií lietadiel

66.A.50.

Obmedzenia

66.A.55.

Dôkaz o kvalifikácii

66.A.70.

Ustanovenia pre prevod preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel

ODDIEL B –

POSTUPY PRE PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY

PODČASŤ A –

VŠEOBECNE

66.B.1.

Rozsah platnosti

66.B.10.

Príslušný orgán

66.B.20.

Vedenie záznamov

66.B.25.

Vzájomná výmena informácií

66.B.30.

Výnimky

PODČASŤ B –

VYDANIE PREUKAZU SPÔSOBILOSTI TECHNIKA ÚDRŽBY LIETADIEL

66.B.100.

Postup pre vydanie preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel príslušným orgánom

66.B.105.

Postup pre vydanie preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel prostredníctvom organizácie s povolením na údržbu podľa časti 145

66.B.110.

Postup pre zmenu preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel, aby obsahoval dodatočné základné kategórie alebo podkategórie

66.B.115.

Postup pre zmenu preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel, aby obsahoval klasifikáciu lietadla alebo aby sa z neho vypustili obmedzenia

66.B.120.

Postup pre obnovu platnosti preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel

66.B.125.

Postup pre prevod preukazov spôsobilosti vrátane klasifikácií skupín

66.B.130.

Postup pre priame schválenie typového výcviku na lietadlo

PODČASŤ C –

SKÚŠKY

66.B.200.

Skúška vykonávaná príslušným orgánom

PODČASŤ D –

PREVOD KVALIFIKÁCIÍ OSVEDČUJÚCEHO PERSONÁLU

66.B.300.

Všeobecne

66.B.305.

Správa o prevode národných kvalifikácií

66.B.310.

Správa o prevode oprávnení organizácií s povolením na údržbu

PODČASŤ E –

ZÁPOČTY SKÚŠOK

66.B.400.

Všeobecne

66.B.405.

Správa o zápočte skúšky

66.B.410.

Platnosť zápočtu skúšky

PODČASŤ F –

TRVALÝ DOHĽAD

66.B.500.

Zrušenie, pozastavenie alebo obmedzenie platnosti preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel

DOPLNKY

Doplnok I –

Požiadavky na základné znalosti (okrem preukazu spôsobilosti kategórie L)

Doplnok II –

Štandard základnej skúšky (okrem preukazu spôsobilosti kategórie L)

Doplnok III –

Štandard typového výcviku na lietadlo a štandard skúšky Odborná príprava na pracovisku

Doplnok IV –

Požiadavky na prax potrebnú na rozšírenie preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel podľa časti 66

Doplnok V –

Formulár žiadosti – EASA formulár 19

Doplnok VI –

Preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel podľa prílohy III (časť 66) – formulár EASA 26

▼M5

Doplnok VII –

Požiadavky na základné znalosti v prípade preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel kategórie L

Doplnok VIII –

Požiadavky na štandardy základnej skúšky v prípade preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel kategórie L

▼B

66.1.    Príslušný orgán

a) Na účely tejto prílohy (časť 66) je príslušným orgánom:

1. orgán určený členským štátom, ktorému osoby ako prvému predkladajú žiadosť o vydanie preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel, alebo

2. orgán určený iným členským štátom v prípade, že by bol odlišný, a za predpokladu, že s tým orgán uvedený v odseku 1 súhlasí. V takom prípade sa preukaz spôsobilosti uvedený v odseku 1 zruší, všetky záznamy uvedené v bode 66.B.20 sa presunú a na základe týchto záznamov sa vydá nový preukaz spôsobilosti.

b) Agentúra je zodpovedná za vymedzenie:

1. zoznamu typov lietadiel a

2. kombinácií drak lietadla/motor zahrnutých do každej jednotlivej klasifikácie typov lietadiel.

ODDIEL A

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

PODČASŤ A

PREUKAZ SPÔSOBILOSTI TECHNIKA ÚDRŽBY LIETADIEL

66.A.1.    Rozsah platnosti

V tomto oddiele sa vymedzuje preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel a stanovujú požiadavky na predloženie žiadosti o tento preukaz, jeho vydanie a zachovanie jeho platnosti.

▼M5

66.A.3    Kategórie a podkategórie preukazov spôsobilosti

Preukazy spôsobilosti technika údržby lietadiel zahŕňajú tieto kategórie a prípadne podkategórie a systém klasifikácií:

a) Kategória A rozdelená do týchto podkategórií:

 A1 Letúny s turbínovým motorom,

 A2 Letúny s piestovým motorom,

 A3 Vrtuľníky s turbínovým motorom,

 A4 Vrtuľníky s piestovým motorom.

b) Kategória B1 rozdelená do týchto podkategórií:

 B1.1 Letúny s turbínovým motorom,

 B1.2 Letúny s piestovým motorom,

 B1.3 Vrtuľníky s turbínovým motorom,

 B1.4 Vrtuľníky s piestovým motorom.

c) Kategória B2

Preukaz spôsobilosti B2 sa uplatňuje na všetky lietadlá.

d) Kategória B2L

Preukaz spôsobilosti B2L sa uplatňuje na všetky lietadlá iné ako lietadlá skupiny 1 stanovené v bode 66.A.5 ods. 1 a táto kategória je rozdelená do tohto „systému klasifikácií“:

 komunikácia/navigácia (com/nav),

 prístroje,

 automatické riadenie letu,

 dozor,

 systémy draku.

Preukaz spôsobilosti B2L obsahuje minimálne jeden systém kvalifikácie.

e) Kategória B3

Preukaz spôsobilosti B3 sa uplatňuje na beztlakové letúny s piestovým motorom s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOM) 2 000  kg a menej.

f) Kategória L, rozdelená do týchto podkategórií:

 L1C: kompozitné vetrone,

 L1: vetrone,

 L2C: kompozitné motorové vetrone a kompozitné letúny typu ELA1,

 L2: motorové vetrone a letúny typu ELA1,

 L3H: teplovzdušné balóny,

 L3G: plynové balóny,

 L4H: teplovzdušné vzducholode,

 L4G: Plynové vzducholode typu ELA2,

 L5: plynové vzducholode iné ako vzducholode typu ELA2.

g) Kategória C

Preukaz spôsobilosti C sa uplatňuje na letúny a vrtuľníky.

66.A.5    Skupiny lietadiel

Na účely klasifikácie preukazov spôsobilosti technika údržby lietadiel sa lietadlá rozdeľujú do týchto skupín:

1. Skupina 1: zložité motorové lietadlá, viacmotorové vrtuľníky, letúny s maximálnou osvedčenou prevádzkovou nadmorskou výškou nad FL290, lietadlá vybavené systémami elektroimpulzného riadenia, plynové vzducholode iné ako vzducholode typu ELA2 a iné lietadlá vyžadujúce klasifikáciu typu lietadla, ak tak určí agentúra.

Agentúra môže rozhodnúť o klasifikovaní lietadla, ktoré spĺňa podmienky stanovené v prvom pododseku, do skupiny 2, skupiny 3 alebo skupiny 4, podľa potreby, ak sa domnieva, že je to odôvodnené menšou zložitosťou konkrétneho lietadla.

2. Skupina 2: lietadlá iné ako lietadlá skupiny 1, ktoré patria do týchto podskupín:

i) podskupina 2a:

 jednomotorové letúny s turbovrtuľovým motorom,

 tie letúny s turbínovým motorom a viacmotorové letúny s turbovrtuľovým motorom, ktoré agentúra klasifikovala do tejto podskupiny z dôvodu ich menšej zložitosti.

ii) podskupina 2b:

 jednomotorové vrtuľníky s turbínovým motorom,

 tie viacmotorové vrtuľníky s turbínovým motorom, ktoré agentúra klasifikovala do tejto podskupiny z dôvodu ich menšej zložitosti.

iii) podskupina 2c:

 jednomotorové vrtuľníky s piestovým motorom,

 tie viacmotorové vrtuľníky s piestovým motorom, ktoré agentúra klasifikovala do tejto podskupiny z dôvodu ich menšej zložitosti.

3. Skupina 3: letúny s piestovým motorom iné ako letúny skupiny 1.

4. Skupina 4: vetrone, motorové vetrone, balóny a vzducholode iné ako tie patriace do skupiny 1.

▼B

66.A.10.    Žiadosť

a) Žiadosť o preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel alebo o zmenu tohto preukazu sa podáva na formulári EASA 19 (pozri prílohu V) spôsobom stanoveným príslušným orgánom, pričom žiadosť sa podáva tomuto príslušnému orgánu.

b) Žiadosť o zmenu preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel sa podáva príslušnému orgánu členského štátu, ktorý vydal tento preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel.

c) Okrem dokumentov požadovaných podľa bodu 66.A.10 písm. a), 66.A.10 písm. b) alebo prípadne 66.B.105 musí žiadateľ o dodatočné základné kategórie alebo podkategórie preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel predložiť príslušnému orgánu svoj platný pôvodný preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel spolu s formulárom EASA 19.

d) Ak žiadateľ o zmenu základných kategórií spĺňa podmienky pre takúto zmenu prostredníctvom postupu podľa bodu 66.B.100 v inom členskom štáte, než je členský štát, ktorý vydal preukaz spôsobilosti, žiadosť sa pošle príslušnému orgánu uvedenému v bode 66.1.

e) Ak žiadateľ o zmenu základných kategórií spĺňa podmienky pre takúto zmenu prostredníctvom postupu podľa bodu 66.B.105 v inom členskom štáte, než je členský štát, ktorý vydal preukaz spôsobilosti, organizácia s povolením na údržbu podľa prílohy II (časť 145) pošle preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel spolu s formulárom EASA 19 príslušnému orgánu uvedenému v bode 66.1, aby získala odtlačok pečiatky a podpis potvrdzujúce zmenu alebo prípadne opätovné vydanie preukazu spôsobilosti.

f) Ku každej žiadosti musí byť pripojená podporná dokumentácia preukazujúca splnenie príslušných požiadaviek v oblasti teoretických znalostí, praktického výcviku a praxe v čase predkladania žiadosti.

66.A.15.    Predpoklady

Žiadateľ o preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel musí mať aspoň 18 rokov.

66.A.20.    Práva

a) Uplatňujú sa tieto práva:

1. Preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel kategórie A umožňuje držiteľovi vydávať osvedčenia o uvoľnení do prevádzky v rozsahu úloh výslovne zapísaných v osvedčovacom oprávnení uvedenom v bode 145.A.35 prílohy II (časť 145) po vykonaní plánovanej traťovej údržby a opravy jednoduchej poruchy. Práva na osvedčovanie sa obmedzujú na prácu, ktorú držiteľ preukazu spôsobilosti osobne vykonal v organizácii vykonávajúcej údržbu, ktorá vydala osvedčovacie oprávnenie.

2. Preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel kategórie B1 umožňuje držiteľovi vydávať osvedčenia o uvoľnení do prevádzky a konať ako podporný personál B1 po vykonaní:

 údržby draku lietadla, pohonnej jednotky a mechanických a elektrických systémov,

 prác na systémoch avioniky, ktoré na preukázanie prevádzkyschopnosti vyžadujú len jednoduché testy a nevyžadujú odstraňovanie porúch.

Kategória B1 zahŕňa príslušnú podkategóriu A.

3. Preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel kategórie B2 umožňuje držiteľovi:

i) vydávať osvedčenia o uvoľnení do prevádzky a konať ako podporný personál B2 po vykonaní:

 údržby avioniky a elektrických systémov a

 úloh súvisiacich s avionikou a elektrickými systémami v rámci pohonnej jednotky a mechanických systémov, ktoré na preukázanie prevádzkyschopnosti vyžadujú len jednoduché testy, a

ii) vydávať osvedčenia o uvoľnení do prevádzky v rozsahu úloh výslovne zapísaných v osvedčovacom oprávnení uvedenom v bode 145.A.35 prílohy II (časť 145) po vykonaní plánovanej traťovej údržby a opravy jednoduchej poruchy. Toto právo na osvedčovanie sa obmedzuje na prácu, ktorú držiteľ preukazu spôsobilosti osobne vykonal v organizácii vykonávajúcej údržbu, ktorá vydala osvedčovacie oprávnenie, a na klasifikácie, ktoré sú už zapísané v preukaze B2.

Preukaz spôsobilosti kategórie B2 nezahŕňa podkategóriu A.

▼M5

4. Preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel kategórie B2L umožňuje držiteľovi vydávať osvedčenia o uvoľnení do prevádzky a konať ako podporný personál kategórie B2L na vykonávanie:

 údržby elektrických systémov,

 údržby systémov avioniky v rámci obmedzení systému klasifikácií zapísaných v preukaze spôsobilosti a

 úloh súvisiacich s avionikou a elektrickými systémami v rámci pohonnej jednotky a mechanických systémov, ktoré na preukázanie prevádzkyschopnosti vyžadujú len jednoduché testy, pokiaľ je držiteľom kvalifikácie „systému draku“.

5. Preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel kategórie B3 umožňuje držiteľovi vydávať osvedčenia o uvoľnení do prevádzky a konať ako podporný personál kategórie B3 na vykonávanie:

 údržby draku letúna, pohonnej jednotky a mechanických a elektrických systémov a

 prác na systémoch avioniky, ktoré na preukázanie prevádzkyschopnosti vyžadujú len jednoduché testy a nevyžadujú odstraňovanie porúch.

▼M5

6. Preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel kategórie L umožňuje držiteľovi vydávať osvedčenia o uvoľnení do prevádzky a konať ako podporný personál L na vykonávanie:

 údržby draku lietadla, pohonnej jednotky a mechanických a elektrických systémov,

 prác na systéme rádia, núdzových vysielačoch polohy a systémoch transpondéra a

 prác na iných systémoch avioniky, ktoré na preukázanie prevádzkyschopnosti vyžadujú len jednoduché testy.

Podkategória L2 zahŕňa podkategóriu L1. Akékoľvek obmedzenie v rámci podkategórie L2 v súlade s bodom 66.A.45 písm. h) sa stáva uplatniteľné aj v rámci podkategórie L1.

Podkategória L2C zahŕňa podkategóriu L1C.

7. Preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel kategórie C umožňuje držiteľovi vydávať osvedčenia o uvoľnení do prevádzky po vykonaní údržby lietadla na základni. Práva sa uplatňujú na lietadlo ako celok.

▼B

b) Držiteľ preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel nesmie vykonávať svoje práva, pokiaľ:

1. nespĺňa príslušné požiadavky prílohy I (časť M) a prílohy II (časť 145) a

2. nemal v predchádzajúcich dvoch rokoch buď šesťmesačnú prax v údržbe v súlade s právami zaručenými preukazom spôsobilosti technika údržby lietadiel, alebo nesplnil ustanovenie potrebné na udelenie príslušných práv a

3. nemá primeranú právomoc osvedčovať údržbu na príslušnom lietadle a

4. nie je schopný čítať, písať a komunikovať na zrozumiteľnej úrovni v jazyku(-och), v ktorom(-ých) je písaná technická dokumentácia a postupy nutné na podporu vydania osvedčenia o uvoľnení do prevádzky.

66.A.25.    Požiadavky na základné znalosti

▼M5

a) V prípade preukazov spôsobilosti kategórií iných ako B2L a L musí žiadateľ o preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel alebo o doplnenie kategórie alebo podkategórie do takéhoto preukazu spôsobilosti skúškou preukázať úroveň znalostí príslušných tematických modulov v súlade s doplnkom I k prílohe III (časť 66). Skúška je v súlade so štandardom stanoveným v doplnku II k prílohe III (časť 66) a vykonáva ju buď organizácia pre výcvik príslušne oprávnená v súlade s prílohou IV (časť 147) alebo príslušný orgán.

b) Žiadateľ o preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel kategórie L v rámci danej podkategórie alebo o doplnenie inej podkategórie musí skúškou preukázať úroveň znalostí príslušných tematických modulov v súlade s doplnkom VII k prílohe III (časť 66). Skúška je v súlade so štandardom stanoveným v doplnku VIII k prílohe III (časť 66) a vykonáva ju buď organizácia pre výcvik príslušne oprávnená v súlade s prílohou IV (časť 147), príslušný orgán alebo podľa schválenia príslušným orgánom.

Držiteľ preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel podkategórie B1.2 alebo kategórie B3 sa považuje za držiteľa, ktorý spĺňa požiadavky na základné znalosti na získanie preukazu spôsobilosti podkategórií L1C, L1, L2C a L2.

Požiadavky na základné znalosti pre podkategóriu L4H zahŕňajú požiadavky na základné znalosti pre podkategóriu L3H.

Požiadavky na základné znalosti pre podkategóriu L4G zahŕňajú požiadavky na základné znalosti pre podkategóriu L3G.

c) Žiadateľ o preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel kategórie B2L v prípade konkrétneho systému klasifikácií alebo o doplnenie iného systému klasifikácií musí skúškou preukázať úroveň znalostí príslušných tematických modulov v súlade s doplnkom I k prílohe III (časť 66). Skúška je v súlade so štandardom stanoveným v doplnku II k prílohe III (časť 66) a vykonáva ju buď organizácia pre výcvik príslušne oprávnená v súlade s prílohou IV (časť 147) alebo príslušný orgán.

d) Výcvikové kurzy a skúšky boli absolvované do desiatich rokov pred predložením žiadosti o preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel alebo o doplnenie kategórie alebo podkategórie do takéhoto preukazu spôsobilosti. V opačnom prípade zápočty skúšok možno získať v súlade s písmenom e).

e) Žiadateľ môže požiadať príslušný orgán o úplné alebo čiastočné zápočty skúšok v súvislosti s požiadavkami na základné znalosti v prípade:

i) skúšok základných znalostí, ktoré nespĺňajú požiadavku stanovenú v písmene d);

ii) akejkoľvek inej technickej kvalifikácie, ktorú príslušný orgán považuje za rovnocennú úrovni znalostí podľa prílohy III (časť 66).

Zápočty sa udeľujú v súlade s podčasťou E oddielu B tejto prílohy (časť 66).

f) Platnosť zápočtov sa končí desať rokov po tom, ako ich príslušný orgán udelil žiadateľovi. Po skončení ich platnosti môže žiadateľ požiadať o nové zápočty.

▼B

66.A.30.    Požiadavky na základnú prax

a) Žiadateľ o preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel musí získať:

1. Pre kategóriu A, podkategórie B1.2 a B1.4 a kategóriu B3:

i) tri roky praxe v údržbe prevádzkovaných lietadiel, ak žiadateľ neabsolvoval žiadny predchádzajúci príslušný technický výcvik, alebo

ii) dva roky praxe v údržbe prevádzkovaných lietadiel a dokončené odborné vzdelanie technického smeru považované príslušným orgánom za relevantné, alebo

iii) jeden rok praxe v údržbe prevádzkovaných lietadiel a dokončený základný kurz výcviku schválený v súlade s prílohou IV (časť 147).

2. Pre kategóriu B2 a podkategórie B1.1 a B1.3:

i) päť rokov praxe v údržbe prevádzkovaných lietadiel, ak žiadateľ neabsolvoval žiadny predchádzajúci príslušný technický výcvik, alebo

ii) tri roky praxe v údržbe prevádzkovaných lietadiel a dokončené odborné vzdelanie technického smeru považované príslušným orgánom za relevantné, alebo

iii) dva roky praxe v údržbe prevádzkovaných lietadiel a dokončený základný kurz výcviku schválený v súlade s prílohou IV (časť 147).

▼M5

2a. Pre kategóriu B2L:

i) 3 roky praxe v údržbe prevádzkovaných lietadiel, ktorá pokrýva príslušný systém klasifikácie(-í), ak žiadateľ neabsolvoval žiadny predchádzajúci príslušný technický výcvik, alebo

ii) 2 roky praxe v údržbe prevádzkovaných lietadiel, ktorá pokrýva príslušný systém klasifikácie(-í), a dokončený výcvik technického zamerania považované príslušným orgánom za relevantné, alebo

iii) 1 rok praxe v údržbe prevádzkovaných lietadiel, ktorá pokrýva príslušný systém klasifikácie(-í), a dokončený kurz základného výcviku schválený v súlade s časťou 147.

Na doplnenie nového systému kvalifikácie(-í) do existujúceho preukazu spôsobilosti B2L sa v prípade každého doplneného systému kvalifikácie vyžadujú 3 mesiace praxe v údržbe relevantnej pre nový systém kvalifikácie(-í).

2b. Pre kategóriu L:

i) 2 roky praxe v údržbe prevádzkovaných lietadiel, ktoré zahŕňajú reprezentatívny prierez činností údržby v príslušnej podkategórii,

ii) odchylne od bodu i) 1 rok praxe v údržbe prevádzkovaných lietadiel, ktorý zahŕňa reprezentatívny prierez činností údržby v príslušnej podkategórii, za predpokladu, že sa zavedie obmedzenie stanovené v bode 66.A.45 písm. h) bode ii) ods. 3.

Na účely začlenenia doplňujúcej podkategórie do existujúceho preukazu spôsobilosti L sa v prípade bodu i) vyžaduje 12-mesačná prax a v prípade bodu ii) 6-mesačná prax.

Držiteľ preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel kategórie/podkategórie B1.2 alebo B3 sa považuje za držiteľa, ktorý spĺňa požiadavky na základnú prax na získanie preukazu spôsobilosti podkategórií L1C, L1, L2C a L2.

▼M2

3. Pre kategóriu C vzhľadom na zložité motorové lietadlá:

i) tri roky praxe vo vykonávaní práv kategórie B1.1, B1.3 alebo B2 na zložitých motorových lietadlách alebo ako podporný personál podľa bodu 145.A.35 alebo ich kombináciu alebo

ii) päť rokov praxe vo vykonávaní práv kategórie B1.2 alebo B1.4 na zložitých motorových lietadlách alebo ako podporný personál podľa bodu 145.A.35 alebo ich kombináciu.

4. Pre kategóriu C vzhľadom na iné ako zložité motorové lietadlá: tri roky praxe vo vykonávaní práv kategórie B1 alebo B2 na iných ako zložitých motorových lietadlách alebo ako podporný personál podľa bodu 145.A.35 alebo ich kombináciu.

▼B

5. Pre kategóriu C získanú prostredníctvom akademického titulu: pre žiadateľa, ktorý je držiteľom akademického titulu v technickom odbore udeleného univerzitou alebo inou inštitúciou vysokoškolského vzdelávania uznanou príslušným orgánom, tri roky pracovnej praxe v prostredí údržby civilných lietadiel na reprezentatívnom výbere úloh priamo súvisiacich s údržbou lietadla vrátane šesťmesačnej účasti na pozorovaní úloh pri údržbe na technickej základni.

b) Žiadateľ o rozšírenie preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel musí splniť požiadavku minimálnej praxe v údržbe civilných lietadiel pre príslušnú dodatočnú kategóriu alebo podkategóriu preukazu spôsobilosti, o ktorú žiada, ako je stanovené v doplnku IV k tejto prílohe (časť 66).

c) Musí ísť o praktické skúsenosti, ktoré zahŕňajú reprezentatívny prierez činností údržby vykonaných na lietadle.

d) Aspoň jeden rok z požadovanej praxe musí byť nedávnou praxou v údržbe lietadla kategórie/podkategórie, pre ktorú sa požadovalo vydanie pôvodného preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel. Pre následné doplnenie kategórie/podkategórie do existujúceho preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel môže byť požadovaná dodatočná nedávna prax v údržbe kratšia ako jeden rok, ale musí trvať aspoň tri mesiace. Požadovaná prax musí vyplývať z rozdielu medzi existujúcou kategóriou/podkategóriou preukazu spôsobilosti a kategóriou/podkategóriou, o ktorú sa žiada. Takáto dodatočná prax musí byť typická pre novú kategóriu/podkategóriu preukazu spôsobilosti, o ktorú sa žiada.

e) Bez ohľadu na písm. a) sa prax v údržbe lietadiel získaná mimo prostredia údržby civilných lietadiel musí uznať, ak je taká údržba rovnocenná údržbe vyžadovanej podľa tejto prílohy (časť 66), ako ju stanovil príslušný orgán. Vyžaduje sa však, aby sa dodatočnou praxou v údržbe civilných lietadiel zabezpečili primerané vedomosti o prostredí údržby civilných lietadiel.

f) Prax sa musí získať do desiatich rokov pred predložením žiadosti o preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel alebo o doplnenie kategórie alebo podkategórie do takéhoto preukazu spôsobilosti.

66.A.40.    Zachovanie platnosti preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel

a) Preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel sa stane neplatným päť rokov po jeho poslednom vydaní alebo zmene, pokiaľ držiteľ nepredloží svoj preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel príslušnému orgánu, ktorý ho vydal, na účely overenia, že informácie uvedené v preukaze spôsobilosti sú rovnaké ako tie, ktoré sú uvedené v záznamoch príslušného orgánu podľa bodu 66.B.120.

b) Držiteľ preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel musí vyplniť príslušné časti formulára EASA 19 (pozri doplnok V) a predložiť ho spolu s kópiou preukazu spôsobilosti príslušnému orgánu, ktorý vydal pôvodný preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel, pokiaľ tento držiteľ nepracuje v organizácii s povolením na údržbu podľa prílohy II (časť 145), ktorá má vo svojej príručke stanovený postup, ktorým môže takáto organizácia predložiť nevyhnutnú dokumentáciu v mene držiteľa preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel.

c) Všetky práva na osvedčovanie vyplývajúce z preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel prestávajú byť platnými, keď sa preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel skončí platnosť.

d) Preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel je platný len vtedy, keď: i) ho vydal a/alebo zmenil príslušný orgán a ii) držiteľ tento dokument podpísal.

▼M5

66.A.45    Zápis klasifikácií lietadiel

a) Držiteľ preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel si môže uplatňovať práva na osvedčovanie na špecifickom type lietadla len vtedy, keď je zodpovedajúca klasifikácia lietadla zapísaná v jeho preukaze spôsobilosti.

 Pre kategórie B1, B2 alebo C sú zodpovedajúce klasifikácie lietadiel takéto:

 

i) pre lietadlá skupiny 1 – zodpovedajúca typová klasifikácia lietadla,

ii) pre lietadlá skupiny 2 – zodpovedajúca typová klasifikácia lietadla, podskupinová klasifikácia výrobcu alebo plná podskupinová klasifikácia,

iii) pre lietadlá skupiny 3 – zodpovedajúca typová klasifikácia lietadla alebo plná skupinová klasifikácia,

iv) pre lietadlá skupiny 4, preukaz spôsobilosti kategórie B2 – plná skupinová klasifikácia.

 Pre kategóriu B2L sú zodpovedajúce klasifikácie lietadiel takéto:

 

i) pre lietadlá skupiny 2 – zodpovedajúca podskupinová klasifikácia výrobcu alebo plná podskupinová klasifikácia,

ii) pre lietadlá skupiny 3 – plná skupinová klasifikácia,

iii) pre lietadlá skupiny 4 – plná skupinová klasifikácia.

 Na kategóriu B3 sa vzťahuje klasifikácia „beztlakové letúny s piestovým motorom s maximálnou vzletovou hmotnosťou 2 000  kg a menej“.

 Pre kategóriu L sú zodpovedajúce klasifikácie lietadiel takéto:

 

i) pre podkategóriu L1C – klasifikácia „kompozitné vetrone“,

ii) pre podkategóriu L1 – klasifikácia „vetrone“,

iii) pre podkategóriu L2C – klasifikácia „kompozitné motorové vetrone a kompozitné letúny typu ELA1“,

iv) pre podkategóriu L2 – klasifikácia „motorové vetrone a letúny typu ELA1“,

v) pre podkategóriu L3H – klasifikácia „teplovzdušné balóny“,

vi) pre podkategóriu L3G – klasifikácia „plynové balóny“,

vii) pre podkategóriu L4H – klasifikácia „teplovzdušné vzducholode“,

viii) pre podkategóriu L4G – klasifikácia „plynové vzducholode typu ELA2“,

ix) pre podkategóriu L5 – zodpovedajúca typová klasifikácia vzducholode.

 Pre kategóriu A sa nevyžaduje žiadna klasifikácia, ak sa splnia požiadavky uvedené v bode 145.A.35 prílohy II (časť 145).

b) Zápis typových klasifikácií lietadiel si vyžaduje uspokojivé ukončenie jedného z týchto výcvikov:

 príslušný typový výcvik pre lietadlá kategórie B1, B2 alebo C v súlade s doplnkom III k prílohe III (časť 66),

 v prípade typových klasifikácií plynových vzducholodí na preukaze spôsobilosti B2 alebo L5 typový výcvik schválený príslušným orgánom v súlade s bodom 66.B.130.

c) Pre preukazy spôsobilosti iné než preukazy kategórie C si okrem požiadaviek uvedených v písmene b) zápis prvej typovej klasifikácie lietadla v rámci danej kategórie/podkategórie vyžaduje uspokojivé ukončenie príslušnej odbornej prípravy na pracovisku. Táto odborná príprava na pracovisku je v súlade s doplnkom III k prílohe III (časť 66) okrem plynových vzducholodí, v prípade ktorých ju schváli priamo príslušný orgán.

d) Odchylne od písmen b) a c) sa typové klasifikácie lietadiel môžu v prípade lietadiel skupiny 2 a 3 zapísať do preukazu spôsobilosti aj po:

 uspokojivom ukončení príslušnej typovej skúšky pre lietadlá kategórie B1, B2 alebo C v súlade s doplnkom III k tejto prílohe (časť 66),

 v prípade kategórie B1 a B2 po preukázaní praxe na type lietadla. V takom prípade prax musí zahŕňať reprezentatívny prierez činností údržby relevantných pre túto kategóriu preukazu spôsobilosti.

V prípade, že je osoba v kategórii C kvalifikovaná tým, že je držiteľom akademického titulu, ako sa uvádza v bode 66.A.30 písm. a) ods. 7, prvá príslušná typová skúška pre lietadlo musí byť na úrovni kategórie B1 alebo B2.

e) Pre lietadlá skupiny 2:

i) zápis podskupinových klasifikácií výrobcu v prípade držiteľov preukazu spôsobilosti kategórie B1 a C si vyžaduje splnenie požiadaviek na typové klasifikácie lietadiel v prípade aspoň dvoch typov lietadla od toho istého výrobcu, ktoré spoločne reprezentujú príslušnú podskupinu výrobcu,

ii) zápis plných podskupinových klasifikácií v prípade držiteľov preukazu spôsobilosti kategórie B1 a C si vyžaduje splnenie požiadaviek na typové klasifikácie lietadiel v prípade aspoň troch typov lietadla od rôznych výrobcov, ktoré spoločne reprezentujú príslušnú podskupinu,

iii) zápis podskupinových klasifikácií výrobcu a plných podskupinových klasifikácií v prípade držiteľov preukazu spôsobilosti kategórie B2 a B2L si vyžaduje preukázanie praxe, ktorá musí zahŕňať reprezentatívny prierez činností údržby relevantných pre danú kategóriu preukazu spôsobilosti a pre príslušnú podskupinu lietadla a v prípade preukazu spôsobilosti B2L relevantných pre príslušný systém kvalifikácie(-í),

iv) odchylne od písmena e) bodu iii) je držiteľ preukazu spôsobilosti B2 alebo B2L, v ktorom je zapísaná plná podskupina 2b, oprávnený na zápis plnej podskupiny 2c.

f) Pre lietadlá skupín 3 a 4:

i) zápis plných skupinových klasifikácií lietadiel skupiny 3 v prípade držiteľov preukazu spôsobilosti kategórie B1, B2, B2L a C a zápis plných skupinových klasifikácií lietadiel skupiny 4 v prípade držiteľov preukazu spôsobilosti B2 a B2L si vyžaduje preukázanie praxe, ktorá musí zahŕňať reprezentatívny prierez činností údržby relevantných pre danú kategóriu preukazu spôsobilosti a podľa vhodnosti pre skupinu 3 alebo 4,

ii) pokiaľ žiadateľ neposkytne dôkaz o zodpovedajúcej praxi pre kategóriu B1, podlieha klasifikácia lietadiel skupiny 3 týmto obmedzeniam zapísaným v preukaze spôsobilosti:

 pretlakové letúny,

 letúny s kovovou konštrukciou,

 letúny s kompozitnou konštrukciou,

 letúny s drevenou konštrukciou,

 letúny s kovovou trubicovou konštrukciou potiahnutou tkaninou,

iii) odchylne od písmena f) bodu i) je držiteľ preukazu spôsobilosti B2L, v ktorom je zapísaná plná podskupina 2a alebo 2b, oprávnený na zápis skupín 3 a 4.

g) Pre preukaz spôsobilosti B3:

i) zápis klasifikácie „beztlakové letúny s piestovým motorom s maximálnou vzletovou hmotnosťou 2 000  kg a menej“ si vyžaduje preukázanie praxe, ktorá musí zahŕňať reprezentatívny prierez činností údržby relevantných pre danú kategóriu preukazu spôsobilosti,

ii) pokiaľ žiadateľ neposkytne dôkaz o zodpovedajúcej praxi, klasifikácia uvedená v bode i) podlieha týmto obmedzeniam zapísaným v preukaze spôsobilosti:

 letúny s drevenou konštrukciou,

 letúny s kovovou trubicovou konštrukciou potiahnutou tkaninou,

 letúny s kovovou konštrukciou,

 letúny s kompozitnou konštrukciou.

h) Pre všetky podkategórie preukazu spôsobilosti L, iné ako L5:

i) zápis klasifikácií si vyžaduje preukázanie praxe, ktorá musí zahŕňať reprezentatívny prierez činností údržby relevantných pre túto podkategóriu preukazu spôsobilosti,

ii) pokiaľ žiadateľ neposkytne dôkaz o zodpovedajúcej praxi, podliehajú klasifikácie týmto obmedzeniam zapísaným v preukaze spôsobilosti:

1. pre klasifikácie „vetrone“ a „motorové vetrone a letúny typu ELA1“:

 letúny s drevenou konštrukciou potiahnutou tkaninou,

 lietadlá s kovovou trubicovou konštrukciou potiahnutou tkaninou,

 lietadlá s kovovou konštrukciou,

 lietadlá s kompozitnou konštrukciou,

2. pre klasifikáciu „plynové balóny“:

 iné ako plynové balóny typu ELA1 a

3. ak žiadateľ poskytol iba dôkaz o jednoročnej praxi v súlade s odchýlkou uvedenou v bode 66.A.30 písm. a) ods. 2b bode ii), do preukazu spôsobilosti sa zapíšu tieto obmedzenia:

„komplexné údržbárske úlohy stanovené v doplnku VII k prílohe I (časť M), štandardné zmeny stanovené v bode 21.A.90B prílohy I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012 a štandardné opravy stanovené v bode 21.A.431B prílohy I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012.“

Držiteľ preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel podkategórie B1.2 so zapísanou klasifikáciou lietadiel skupiny 3 alebo preukazu spôsobilosti kategórie B3 so zapísanou klasifikáciou „beztlakové letúny s piestovým motorom s maximálnou vzletovou hmotnosťou 2 000  kg a menej“, sa považuje za držiteľa, ktorý spĺňa požiadavky na vydanie preukazu spôsobilosti podkategórií L1 a L2 s príslušnými plnými klasifikáciami a s tými istými obmedzeniami ako v prípade preukazu spôsobilosti B1.2/B3, ktorý mu už bol vydaný.

▼B

66.A.50.    Obmedzenia

▼M5

a) Obmedzenia uvedené v preukaze spôsobilosti technika údržby lietadiel majú za následok vylúčenie z uplatňovania práv na osvedčovanie a v prípade obmedzení uvedených v bode 66.A.45 sa vzťahujú na lietadlo ako celok.

▼B

b) V prípade obmedzení uvedených v bode 66.A.45 sa obmedzenia vypustia po:

1. preukázaní zodpovedajúcej praxe alebo

2. uspokojivom hodnotení praktickej zručnosti, ktoré vykonal príslušný orgán.

c) V prípade obmedzení uvedených v bode 66.A.45 sa obmedzenia vypustia po uspokojivom ukončení skúšky v prípade modulov/tém vymedzených v príslušnej správe o prevode uvedenej v bode 66.B.300.

66.A.55.    Dôkaz o kvalifikácii

Personál uplatňujúci si práva na osvedčovanie, ako aj podporný personál musí do 24 hodín predložiť svoj preukaz spôsobilosti ako dôkaz o svojej kvalifikácii, ak ho o to požiada oprávnená osoba.

66.A.70.    Ustanovenia pre prevod preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel

a) Držiteľovi kvalifikácie osvedčujúceho personálu platnej v členskom štáte pred dátumom nadobudnutia účinnosti prílohy III (časť 66) musí príslušný orgán tohto členského štátu vydať preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel bez ďalších skúšok za podmienok stanovených v oddiele B podčasti D.

b) Osoba podliehajúca procesu kvalifikácie osvedčujúceho personálu platnej v členskom štáte pred dátumom nadobudnutia účinnosti prílohy III (časť 66) môže zostať naďalej kvalifikovaná. Držiteľovi kvalifikácie osvedčujúceho personálu získanej na základe takéhoto procesu kvalifikácie musí príslušný orgán tohto členského štátu vydať preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel bez ďalších skúšok za podmienok stanovených v oddiele B podčasti D.

▼M5

c) V prípade potreby bude preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel obsahovať obmedzenia v súlade s bodom 66.A.50, aby sa zohľadnili rozdiely medzi:

i) rozsahom kvalifikácie osvedčujúceho personálu platnej v členskom štáte pred dátumom nadobudnutia platnosti príslušnej kategórie alebo podkategórie preukazov spôsobilosti stanovenej v tejto prílohe (časť 66),

ii) požiadavkami na základné znalosti a štandardmi základnej skúšky stanovenými v doplnkoch I a II k tejto prílohe (časť 66).

d) Odchylne od písmena c) v prípade lietadiel, ktoré nepoužívajú leteckí dopravcovia licencovaní v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 a ktoré sú inými než zložitými motorovými lietadlami, a v prípade balónov, vetroňov, motorových vetroňov a vzducholodí bude preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel obsahovať obmedzenia v súlade s bodom 66.A.50, aby sa zaistilo, že práva osvedčujúceho personálu platné v členskom štáte pred dátumom nadobudnutia platnosti príslušnej kategórie/podkategórie preukazov spôsobilosti podľa časti 66 a práva vyplývajúce z prevedeného preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel podľa časti 66 ostanú rovnaké.

▼B

ODDIEL B

POSTUPY PRE PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY

PODČASŤ A

VŠEOBECNE

66.B.1.    Rozsah platnosti

V tomto oddiele sa stanovujú postupy vrátane administratívnych požiadaviek, ktorými sa musia riadiť príslušné orgány zodpovedné za vykonávanie a presadzovanie ustanovení oddielu A tejto prílohy (časť 66).

66.B.10.    Príslušný orgán

a)   Všeobecne

Členský štát musí určiť príslušný orgán s pridelenou zodpovednosťou za vydávanie, zachovanie platnosti, zmenu, pozastavenie platnosti alebo zrušenie preukazov spôsobilosti technika údržby lietadiel.

Tento príslušný orgán zavedie primeranú organizačnú štruktúru, aby zaistil splnenie požiadaviek tejto prílohy (časť 66).

b)   Zdroje

Príslušný orgán musí mať na splnenie požiadaviek tejto prílohy (časť 66) dostatočný počet zamestnancov.

c)   Postupy

Príslušný orgán stanovuje zdokumentované postupy podrobne popisujúce, akým spôsobom sa dosiahne splnenie požiadaviek tejto prílohy (časť 66). Tieto postupy sa musia preskúmavať a meniť, aby sa zabezpečilo zachovanie zhody.

66.B.20.    Vedenie záznamov

a) Príslušný orgán musí vytvoriť systém vedenia záznamov, ktorý umožní primeranú vysledovateľnosť procesu vydania, opätovného obnovenia platnosti, zmeny, pozastavenia platnosti alebo zrušenia preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel.

b) Tieto záznamy musia v prípade každého preukazu spôsobilosti obsahovať:

1. žiadosť o preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel alebo zmenu takéhoto preukazu spôsobilosti vrátane všetkej podpornej dokumentácie;

2. kópiu preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel vrátane akýchkoľvek zmien;

3. kópie všetkej súvisiacej korešpondencie;

4. údaje o akýchkoľvek výnimkách a vynucovacích opatreniach;

5. akékoľvek správy od iných príslušných orgánov, ktoré sa týkajú držiteľa preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel;

6. záznamy o skúškach vykonaných príslušným orgánom;

7. príslušnú správu o prevode preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel použitú na prevod;

8. príslušnú správu o zápočte použitú na zápočty.

c) Záznamy uvedené v písm. b) ods. 1 až 5 sa musia uchovávať aspoň päť rokov po skončení platnosti preukazu spôsobilosti.

d) Záznamy uvedené v písm. b) ods. 6, 7 a 8 sa uchovávajú na neobmedzené obdobie.

66.B.25.    Vzájomná výmena informácií

a) S cieľom plniť požiadavky tohto nariadenia sa príslušné orgány musia zapojiť do vzájomnej výmeny informácií v súlade s článkom 15 nariadenia (ES) č. 216/2008.

b) Bez toho, aby boli dotknuté právomoci členských štátov, v prípade možného ohrozenia bezpečnosti týkajúceho sa niekoľkých členských štátov si dotknuté príslušné orgány musia vzájomne pomáhať pri výkone nevyhnutných opatrení v oblasti dohľadu.

66.B.30.    Výnimky

Všetky výnimky udelené v súlade s článkom 14 ods. 4 nariadenia (ES) č. 216/2008 musí zaznamenať a uchovávať príslušný orgán.

PODČASŤ B

VYDANIE PREUKAZU SPÔSOBILOSTI TECHNIKA ÚDRŽBY LIETADIEL

V tejto podčasti sa stanovujú postupy, ktorými sa musia príslušné orgány riadiť pri vydaní, zmene alebo zachovaní platnosti preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel.

66.B.100.    Postup pre vydanie preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel príslušným orgánom

a) Po prijatí formulára EASA 19 a akejkoľvek podpornej dokumentácie príslušný orgán overí úplnosť formulára EASA 19 a zabezpečí, aby vykazovaná prax spĺňala požiadavky tejto prílohy (časť 66).

▼M5

b) Príslušný orgán overí stav žiadateľových skúšok a/alebo potvrdí platnosť akýchkoľvek zápočtov, aby zabezpečil, že sú splnené všetky požiadavky doplnku I alebo prípadne doplnku VII týkajúce sa modulov, ako sa vyžaduje v tejto prílohe (časť 66).

▼B

c) Ak príslušný orgán overil totožnosť a dátum narodenia žiadateľa a ak je presvedčený, že žiadateľ spĺňa úroveň teoretických znalostí a praxe požadovanú v tejto prílohe (časť 66), vydá žiadateľovi príslušný preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel. Rovnaké informácie sa musia uchovávať v záznamoch príslušného orgánu.

d) V prípade zápisu typov alebo skupín lietadiel v čase vydania prvého preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel príslušný orgán musí overiť splnenie požiadaviek podľa bodu 66.B.115.

66.B.105.    Postup pre vydanie preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel prostredníctvom organizácie s povolením na údržbu v súlade s prílohou II (časť 145)

a) Organizácia s povolením na údržbu v súlade s prílohou II (časť 145), ktorú príslušný orgán oprávnil vykonávať túto činnosť, môže i) zhotoviť preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel v mene príslušného orgánu alebo ii) príslušnému orgánu poskytnúť odporúčania v súvislosti so žiadosťou jednotlivca o preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel tak, aby príslušný orgán mohol zhotoviť a vydať takýto preukaz spôsobilosti.

b) Organizácie vykonávajúce údržbu uvedené v písm. a) musia zabezpečiť splnenie požiadaviek podľa bodu 66.B.100 písm. a) a b).

c) V každom prípade môže preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel vydať žiadateľovi len príslušný orgán.

▼M5

66.B.110    Postup pri zmene preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel, ktorou sa zabezpečí, že preukaz bude obsahovať dodatočnú základnú kategóriu alebo podkategóriu

a) Po dokončení postupov uvedených v bodoch 66.B.100 alebo 66.B.105 zapíše príslušný orgán dodatočnú základnú kategóriu, podkategóriu alebo v prípade kategórie B2L systém kvalifikácie(-í) do preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel a potvrdí ich odtlačkom pečiatky a podpisom alebo znovu vydá preukaz spôsobilosti.

b) Systém záznamov príslušného orgánu sa zmení zodpovedajúcim spôsobom.

c) Na žiadosť žiadateľa vymení príslušný orgán preukaz spôsobilosti v kategórii B2L za preukaz spôsobilosti v kategórii B2 so zapísanou kvalifikáciou (zapísanými kvalifikáciami) toho istého lietadla, pokiaľ držiteľ preukázal splnenie obidvoch týchto podmienok:

i) absolvovanie skúšky z rozdielov medzi základnými znalosťami zodpovedajúcimi už vlastnenému preukazu spôsobilosti v kategórii B2L a základnými znalosťami preukazu spôsobilosti B2 podľa doplnku I,

ii) prax vyžadovaná v doplnku IV.

d) V prípade držiteľa preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel podkategórie B1.2, v ktorom je zapísaná klasifikácia lietadiel skupiny 3, alebo preukazu spôsobilosti kategórie B3, v ktorom je zapísaná klasifikácia „beztlakové letúny s piestovým motorom s MTOM 2 000  kg a menej“, príslušný orgán vydá na základe žiadosti preukaz spôsobilosti podkategórií L1 a L2 s plnými klasifikáciami a s tými istými obmedzeniami ako v už vlastnenom preukaze spôsobilosti B1.2/B3.

▼B

66.B.115.    Postup pre zmenu preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel, aby obsahoval klasifikáciu lietadla alebo aby sa z neho vypustili obmedzenia

a) Po prijatí formulára EASA 19 a akejkoľvek podpornej dokumentácie preukazujúcej splnenie požiadaviek na príslušnú klasifikáciu spolu s pripojeným preukazom spôsobilosti technika údržby lietadiel musí príslušný orgán buď:

1. žiadateľovi potvrdiť preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel príslušnou klasifikáciou lietadla, alebo

2. znovu vydať uvedený preukaz spôsobilosti, aby obsahoval príslušnú klasifikáciu lietadla, alebo

3. vypustiť príslušné obmedzenia v súlade s bodom 66.A.50.

Systém záznamov príslušného orgánu sa zmení zodpovedajúcim spôsobom.

b) V prípade, že organizácia pre výcvik údržby riadne oprávnená v súlade s prílohou IV (časť 147) nevykoná úplný typový výcvik, príslušný orgán sa presvedčí pred vydaním typovej klasifikácie, že sa splnili všetky požiadavky na typový výcvik.

c) V prípade, že sa nepožaduje odborná príprava na pracovisku, typová klasifikácia lietadla sa potvrdí na základe osvedčenia uznania vydaného organizáciou pre výcvik údržby s povolením podľa prílohy IV (časť 147).

d) V prípade, že typový výcvik na lietadlo nepokrýva jediný kurz, príslušný orgán sa pred potvrdením typovej klasifikácie presvedčí, že obsah a dĺžka kurzov úplne zodpovedajú rozsahu platnosti kategórie preukazu spôsobilosti a že kurzy sa v dostatočnej miere zaoberali oblasťami prepojenia.

e) V prípade rozdielového výcviku sa príslušný orgán presvedčí, že na potvrdenie typovej klasifikácie sa akceptuje i) predchádzajúca kvalifikácia žiadateľa doplnená ii) buď kurzom schváleným v súlade s prílohou IV (časť 147), alebo kurzom, ktorý priamo schválil príslušný orgán.

▼M5

f) Príslušný orgán zabezpečí, že sa splnenie praktickej časti typového výcviku preukáže jedným z týchto spôsobov:

i) prostredníctvom podrobných záznamov o praktickom výcviku alebo palubného denníka poskytnutých organizáciou, ktorá realizovala kurz, priamo schválených príslušným orgánom v súlade s bodom 66.B.130

ii) v prípade potreby prostredníctvom osvedčenia o výcviku, ktoré sa vzťahuje na praktickú časť výcviku a ktoré vydala organizácia pre výcvik údržby riadne oprávnená v súlade s prílohou IV (časť 147).

▼B

g) Pri potvrdení typu lietadla sa používajú typové klasifikácie na lietadlo vymedzené agentúrou.

66.B.120.    Postup pre obnovu platnosti preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel

a) Príslušný orgán porovná držiteľov preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel so záznamami príslušného orgánu a overí akékoľvek očakávané opatrenia vzťahujúce sa na zrušenie, pozastavenie platnosti alebo zmenu podľa bodu 66.B.500. Ak sú dokumenty rovnaké a žiadne opatrenia podľa bodu 66.B.500 sa neočakávajú, platnosť držiteľovej kópie preukazu spôsobilosti sa obnoví na päť rokov a vykoná sa zodpovedajúci záznam do listiny.

b) Ak sa záznamy príslušného orgánu líšia od preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel, ktorý vlastní držiteľ preukazu spôsobilosti:

1. príslušný orgán vyšetrí dôvod takého rozdielu a môže rozhodnúť, že neobnoví platnosť preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel;

2. príslušný orgán informuje držiteľa preukazu spôsobilosti a všetky známe organizácie s povolením na údržbu v súlade s prílohou I (časť M) podčasťou F alebo prílohou II (časť 145), ktorých sa táto skutočnosť môže priamo dotýkať;

3. príslušný orgán v prípade potreby prijme opatrenie v súlade s bodom 66.B.500 vzťahujúce sa na zrušenie, pozastavenie platnosti alebo zmenu príslušného preukazu spôsobilosti.

66.B.125.    Postup pre prevod preukazov spôsobilosti vrátane klasifikácií skupín

a) Jednotlivé typové klasifikácie na lietadlo už zapísané v preukaze spôsobilosti technika údržby lietadiel podľa článku 5 ods. 4 ostanú zapísané v preukaze spôsobilosti a neprevedú sa na nové klasifikácie, pokiaľ držiteľ preukazu spôsobilosti v plnej miere nespĺňa požiadavky na zápis vymedzené v bode 66.A.45 tejto prílohy (časť 66) pre zodpovedajúce skupinové/podskupinové klasifikácie.

b) Prevod sa uskutočňuje v súlade s touto tabuľkou prevodu:

▼M5

1. Pre kategóriu B1 alebo C:

 vrtuľník s piestovým motorom, celá skupina: prevedené na klasifikáciu „celá podskupina 2“, ako aj typové klasifikácie na lietadlo pre tie jednomotorové vrtuľníky s piestovým motorom, ktoré sú v skupine 1,

 vrtuľník s piestovým motorom, skupina výrobcu: prevedené na zodpovedajúcu klasifikáciu „podskupina výrobcu 2c“, ako aj typové klasifikácie na lietadlo pre tie jednomotorové vrtuľníky s piestovým motorom daného výrobcu, ktoré sú v skupine 1,

 vrtuľník s turbínovým motorom, celá skupina: prevedené na klasifikáciu „celá podskupina 2b“, ako aj typové klasifikácie na lietadlo pre tie jednomotorové vrtuľníky s turbínovým motorom, ktoré sú v skupine 1,

 vrtuľník s turbínovým motorom, skupina výrobcu: prevedené na zodpovedajúcu klasifikáciu „podskupina výrobcu 2b“, ako aj typové klasifikácie na lietadlo pre tie jednomotorové vrtuľníky s turbínovým motorom daného výrobcu, ktoré sú v skupine 1,

 jednomotorový piestový letún – kovová konštrukcia, buď celá skupina, alebo skupina výrobcu: prevedené na klasifikáciu „celá skupina 3“. V prípade preukazu spôsobilosti B1 sa zahŕňajú tieto obmedzenia: letúny s kompozitnou konštrukciou, letúny s drevenou konštrukciou a letúny s kovovou trubicovou konštrukciou potiahnutou tkaninou,

 viacmotorový piestový letún – kovová konštrukcia, buď celá skupina, alebo skupina výrobcu: prevedené na klasifikáciu „celá skupina 3“, ako aj typové klasifikácie na lietadlo pre tie viacmotorové piestové letúny zodpovedajúcej celej skupiny/skupiny výrobcu, ktoré sú v skupine 1. V prípade preukazu spôsobilosti B1 sa zahŕňajú tieto obmedzenia: letúny s kompozitnou konštrukciou, letúny s drevenou konštrukciou a letúny s kovovou trubicovou konštrukciou potiahnutou tkaninou,

 jednomotorový piestový letún – drevená konštrukcia, buď celá skupina, alebo skupina výrobcu: prevedené na klasifikáciu „celá skupina 3“. V prípade preukazu spôsobilosti B1 sa zahŕňajú tieto obmedzenia: pretlakové letúny, letúny s kovovou konštrukciou, letúny s kompozitnou konštrukciou a letúny s kovovou trubicovou konštrukciou potiahnutou tkaninou,

 viacmotorový piestový letún – drevená konštrukcia, buď celá skupina, alebo skupina výrobcu: prevedené na klasifikáciu „celá skupina 3“. V prípade preukazu spôsobilosti B1 sa zahŕňajú tieto obmedzenia: pretlakové letúny, letúny s kovovou konštrukciou, letúny s kompozitnou konštrukciou a letúny s kovovou trubicovou konštrukciou potiahnutou tkaninou,

 jednomotorový piestový letún – kompozitná konštrukcia, buď celá skupina, alebo skupina výrobcu: prevedené na klasifikáciu „celá skupina 3“. V prípade preukazu spôsobilosti B1 sa zahŕňajú tieto obmedzenia: pretlakové letúny, letúny s kovovou konštrukciou, letúny s drevenou konštrukciou a letúny s kovovou trubicovou konštrukciou potiahnutou tkaninou,

 viacmotorový piestový letún – kompozitná konštrukcia, buď celá skupina, alebo skupina výrobcu: prevedené na klasifikáciu „celá skupina 3“. V prípade preukazu spôsobilosti B1 sa zahŕňajú tieto obmedzenia: pretlakové letúny, letúny s kovovou konštrukciou, letúny s drevenou konštrukciou a letúny s kovovou trubicovou konštrukciou potiahnutou tkaninou,

 letún s turbínovým motorom – jednomotorový, celá skupina: prevedené na klasifikáciu „celá podskupina 2a“, ako aj typové klasifikácie na lietadlo pre tie letúny s turbovrtuľovým motorom, ktoré si v predchádzajúcom systéme nevyžadovali typovú klasifikáciu na lietadlo a ktoré sú v skupine 1,

 letún s turbínovým motorom – jednomotorový, skupina výrobcu: prevedené na zodpovedajúcu klasifikáciu „podskupina výrobcu 2a“, ako aj typové klasifikácie na lietadlo pre tie jednomotorové letúny s turbovrtuľovým motorom daného výrobcu, ktoré si v predchádzajúcom systéme nevyžadovali typovú klasifikáciu na lietadlo a ktoré sú v skupine 1,

 letún s turbínovým motorom – viacmotorový, celá skupina: prevedené na typové klasifikácie na lietadlo pre tie viacmotorové letúny s turbovrtuľovým motorom, ktoré si v predchádzajúcom systéme nevyžadovali typovú klasifikáciu na lietadlo.

▼B

2. Pre kategóriu B2:

 letún: prevedené na klasifikáciu „celá podskupina 2a“ a „celá skupina 3“, ako aj typové klasifikácie na lietadlo pre tie letúne, ktoré si v predchádzajúcom systéme nevyžadovali typovú klasifikáciu na lietadlo a ktoré sú v skupine 1,

 vrtuľník: prevedené na klasifikáciu „celé podskupiny 2b a 2c“, ako aj typové klasifikácie na lietadlo pre tie vrtuľníky, ktoré si v predchádzajúcom systéme nevyžadovali typovú klasifikáciu na lietadlo a ktoré sú v skupine 1.

3. Pre kategóriu C:

 letún: prevedené na klasifikáciu „celá podskupina 2a“ a „celá skupina 3“, ako aj typové klasifikácie na lietadlo pre tie letúne, ktoré si v predchádzajúcom systéme nevyžadovali typovú klasifikáciu na lietadlo a ktoré sú v skupine 1,

 vrtuľník: prevedené na klasifikáciu „celé podskupiny 2b a 2c“, ako aj typové klasifikácie na lietadlo pre tie vrtuľníky, ktoré si v predchádzajúcom systéme nevyžadovali typovú klasifikáciu na lietadlo a ktoré sú v skupine 1.

c) Ak preukaz spôsobilosti podliehal obmedzeniam v dôsledku prevodu podľa bodu 66.A.70, tieto obmedzenia ostanú v preukaze spôsobilosti, pokiaľ sa nevypustia za podmienok stanovených v príslušnej správe o prevode uvedenej v bode 66.B.300.

▼M5

66.B.130    Postup pre priame schválenie typového výcviku na lietadlo

a) V prípade typového výcviku na lietadlo iné ako vzducholoď môže príslušný orgán podľa bodu 1 doplnku III k tejto prílohe (časť 66) schváliť typový výcvik na lietadlo, ktorý nevykonala organizácia s povolením na výcvik údržby v súlade s prílohou IV (časť 147). V takom prípade príslušný orgán uplatňuje postup, ktorým zabezpečí, že je typový výcvik na lietadlo v súlade s doplnkom III k tejto prílohe (časť 66).

b) V prípade typového výcviku na vzducholode v skupine 1 musia byť kurzy priamo schválené príslušným orgánom vo všetkých prípadoch. Príslušný orgán uplatňuje postup, ktorým zabezpečí, aby osnova typového výcviku na vzducholoď pokrývala všetky prvky obsiahnuté v údajoch o údržbe od držiteľa schválenia konštrukcie.

▼B

PODČASŤ C

SKÚŠKY

V tejto podčasti sa stanovujú postupy, ktorými sa majú riadiť skúšky vykonávané príslušným orgánom.

66.B.200.    Skúška vykonaná príslušným orgánom

a) Všetky skúšobné otázky musia byť pred skúškou uložené bezpečným spôsobom, aby sa zaručilo, že žiadny z uchádzačov nebude vedieť, aké konkrétne otázky budú tvoriť základ skúšky.

b) Príslušný orgán menuje:

1. osoby, ktoré skontrolujú otázky použité jednotlivé skúšky;

2. skúšajúcich, ktorí budú prítomní počas všetkých skúšok, aby sa zaručila integrita skúšky.

▼M5

c) Základné skúšky zodpovedajú štandardu stanovenému v doplnkoch I a II alebo prípadne v doplnkoch VII a VIII k tejto prílohe (časť 66).

▼B

d) Skúšky typového výcviku a typové skúšky musia zodpovedať štandardu stanovenému v doplnku III k tejto prílohe (časť 66).

e) Nové písomné otázky sa stanovia aspoň každých šesť mesiacov a otázky, ktoré už boli použité, sa vylúčia z používania alebo zostanú odložené. Prehľad použitých otázok sa uloží v záznamoch na referenčné účely.

f) Všetky podklady na skúšku sa rozdajú na začiatku skúšky uchádzačom, ktorí ich opäť odovzdajú skúšajúcemu na konci prideleného časového obdobia na skúšku. Žiadny podklad na skúšku sa počas prideleného časového obdobia na skúšku nesmie vyniesť zo skúšobnej miestnosti.

g) Okrem špecifickej dokumentácie potrebnej na typové skúšky môže mať uchádzač počas skúšky k dispozícii len podklady na skúšku.

h) Uchádzači, ktorí sa zúčastnia na skúške, musia byť vzájomne oddelení tak, aby si nemohli navzájom čítať podklady na skúšku. Nesmú hovoriť s inou osobou než so skúšajúcim.

i) Uchádzačom, ktorým sa preukáže podvádzanie, sa zakáže účasť na akejkoľvek ďalšej skúške na 12 mesiacov od dátumu skúšky, na ktorej boli pristihnutí pri podvádzaní.

PODČASŤ D

PREVOD KVALIFIKÁCIÍ OSVEDČUJÚCEHO PERSONÁLU

V tejto podčasti sa stanovujú postupy na prevod kvalifikácií osvedčujúceho personálu podľa bodu 66.A.70 na preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel.

66.B.300.    Všeobecne

a) Príslušný orgán môže vykonávať len prevod kvalifikácií i) získaných v členskom štáte daného príslušného orgánu bez toho, aby boli dotknuté bilaterálne dohody, a ii) platných pred nadobudnutím účinnosti príslušných požiadaviek tejto prílohy (časť 66).

b) Príslušný orgán môže vykonávať len prevod v súlade so správou o prevode vypracovanou podľa bodu 66.B.305 alebo prípadne 66.B.310.

c) Správu o prevode musí príslušný orgán buď i) vyhotoviť, alebo ii) schváliť, aby sa zaistilo splnenie požiadaviek tejto prílohy (časť 66).

d) Príslušný orgán musí o správach o prevode, ako aj o každej zmene týchto správ viesť záznamy v súlade s bodom 66.B.20.

66.B.305.    Správa o prevode národných kvalifikácií

a) V správe o prevode národných kvalifikácií osvedčujúceho personálu sa musí uvádzať rozsah každého typu kvalifikácie vrátane príslušného národného preukazu spôsobilosti, ak je k dispozícii, a súvisiace práva a musí obsahovať kópiu príslušných vnútroštátnych právnych predpisov, v ktorých sa tento rozsah a práva vymedzujú.

b) V správe o prevode sa v prípade každého typu kvalifikácie podľa písm. a) musí uviesť:

1. na ktorý preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel sa kvalifikácia prevedie a

2. ktoré obmedzenia sa doplnia v súlade s bodom 66.A.70 písm. c) alebo prípadne písm. d) a

3. podmienky vypustenia obmedzení, pričom sa určia moduly/témy, na ktoré je potrebná skúška na vypustenie obmedzení a na získanie úplného preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel alebo na zahrnutie ďalšej pod-kategórie. To zahŕňa moduly vymedzené v ►M5  doplnku I ◄ k tejto prílohe (časť 66), na ktoré sa nevzťahuje národná kvalifikácia.

66.B.310.    Správa o prevode oprávnení organizácií s povolením na údržbu

a) V správe o prevode sa v prípade každej príslušnej organizácie s povolením na údržbu musí uvádzať rozsah každého typu oprávnenia vydaného organizáciou vykonávajúcou údržbu a správa musí obsahovať kópiu príslušných postupov, ktoré organizácia s povolením na údržbu používa na kvalifikáciu, a kópiu oprávnenia osvedčujúceho personálu, na ktorom je postup prevodu založený.

b) V správe o prevode sa v prípade každého typu oprávnenia podľa písm. a) musí uviesť:

1. na ktorý preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel sa oprávnenie prevedie a

2. ktoré obmedzenia sa doplnia v súlade s bodom 66.A.70 písm. c) alebo prípadne písm. d) a

3. podmienky vypustenia obmedzení, pričom sa určia moduly/témy, na ktoré je potrebná skúška na vypustenie obmedzení a na získanie úplného preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel alebo na zahrnutie ďalšej pod-kategórie. To zahŕňa moduly vymedzené v doplnku III k tejto prílohe (časť 66), na ktoré sa nevzťahuje národná kvalifikácia.

PODČASŤ E

ZÁPOČTY SKÚŠOK

V tejto podčasti sa stanovujú postupy na udelenie zápočtov skúšok podľa bodu 66.A.25 písm. c).

66.B.400.    Všeobecne

a) Príslušný orgán môže udeliť zápočet len na základe správy o zápočte vypracovanej v súlade s bodom 66.B.405.

b) Správu o zápočte musí príslušný orgán buď i) vyhotoviť, alebo ii) schváliť, aby sa zaistilo splnenie požiadaviek tejto prílohy (časť 66).

c) Príslušný orgán musí o správach o zápočte, ako aj o každej zmene týchto správ viesť záznamy v súlade s bodom 66.B.20 a tieto správy a ich zmeny musí označiť dátumom.

▼M5

66.B.405    Správa o zápočte skúšky

a) Správa o zápočte musí obsahovať porovnanie medzi:

i) modulmi, podmodulmi, témami a prípadne úrovňami znalostí uvedených v doplnkoch I alebo VII k tejto prílohe (časť 66) a

ii) osnovami príslušnej technickej kvalifikácie zodpovedajúcej konkrétnej kategórii, ktorá sa má získať.

V tomto porovnaní sa uvedie, či bola preukázaná zhoda, a bude obsahovať odôvodnenia každého vyhlásenia.

b) Zápočty skúšok okrem skúšok základných znalostí vykonávaných organizáciou pre výcvik údržby oprávnenou v súlade s prílohou IV (časť 147) môže udeliť len príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa získala kvalifikácia, pokiaľ neexistuje formálna dohoda s takýmto príslušným orgánom, v ktorej by sa stanovovalo niečo iné.

c) Zápočet nemožno udeliť, pokiaľ neexistuje vyhlásenie o zhode za každý modul a podmodul, pričom sa uvedie, kde možno v technickej kvalifikácii nájsť rovnocenný štandard.

d) Príslušný orgán pravidelne overuje, či došlo k zmene:

i) štandardu vnútroštátnej kvalifikácie,

ii) prípadne doplnkov I alebo VII k tejto prílohe (časť 66).

Príslušný orgán zároveň posúdi, či je v dôsledku toho potrebné zmeniť správu o zápočte. Takéto zmeny sa musia zdokumentovať, označiť dátumom a zaznamenať.

▼B

66.B.410.    Platnosť zápočtu skúšky

a) Príslušný orgán musí žiadateľa písomne informovať o všetkých udelených zápočtoch spolu s odkazom na použitú správu o zápočte.

b) Platnosť zápočtov sa končí desať rokov po ich udelení.

▼M5

c) Po skončení platnosti zápočtov môže žiadateľ požiadať o nové zápočty. Príslušný orgán predĺži platnosť zápočtov na ďalších desať rokov bez ďalšieho posúdenia v prípade, že nedošlo k zmene požiadaviek na základné znalosti vymedzených v doplnkoch I alebo VII k tejto prílohe (časť 66), podľa vhodnosti.

▼B

PODČASŤ F

TRVALÝ DOHĽAD

V tejto podčasti sa uvádzajú postupy pre trvalý dohľad v súvislosti s preukazom spôsobilosti technika údržby lietadiel, a najmä postupy na zrušenie, pozastavenie alebo obmedzenie platnosti preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel.

66.B.500.    Zrušenie, pozastavenie alebo obmedzenie platnosti preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel

Príslušný orgán pozastaví, obmedzí alebo zruší platnosť preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel, ak zistil problém týkajúci sa bezpečnosti, alebo má jednoznačný dôkaz, že osoba vykonala, sama alebo spolu s inými osobami, jednu alebo viaceré z týchto činností:

1. získala preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel a/alebo práva na osvedčovanie falšovaním listinných dôkazov;

2. nevykonala požadovanú údržbu a súčasne neoznámila takúto skutočnosť organizácii ani osobe, ktorá údržbu požadovala;

3. nevykonala požadovanú údržbu vyplývajúcu z jej vlastnej prehliadky a súčasne neoznámila takúto skutočnosť organizácii ani osobe, pre ktorú mala byť údržba vykonaná;

4. vykonala nedbalú údržbu;

5. falšovala záznamy o údržbe;

6. vydala osvedčenie o uvoľnení do prevádzky s vedomím, že údržba stanovená v osvedčení o uvoľnení do prevádzky nebola vykonaná, alebo sa neoverilo, či bola takáto údržba vykonaná;

7. vykonala údržbu alebo vydala osvedčenie o uvoľnení do prevádzky pod vplyvom alkoholu alebo drog;

8. vydala osvedčenie o uvoľnení do prevádzky, ktoré nie je v súlade s prílohou I (časť M), prílohou II (časť 145) ani prílohou III (časť 66).
▼M5

Doplnok I

Požiadavky na základné znalosSTI

(okrem preukazu spôsobilosSTI kategórie L)

1.    Úrovne znalostí pre preukazy spôsobilosti technika údržby lietadiel kategórie A, B1, B2, B2L, B3 a C

Základné znalosti pre kategórie A, B1, B2, B2L a B3 sú určené úrovňami znalostí (1, 2 alebo 3) pre každú príslušnú tému. Žiadatelia o kategóriu C musia splniť buď úroveň základných znalostí pre kategóriu B1 alebo pre kategóriu B2.

▼B

Ukazovatele úrovne znalostí sú vymedzené na troch úrovniach takto:

  ÚROVEŇ 1: Oboznámenie sa so základnými prvkami danej témy.

 Ciele:

 

a) Žiadateľ by sa mal oboznámiť so základnými prvkami danej témy.

b) Žiadateľ by mal byť schopný podať jednoduchý popis celej problematiky témy s použitím bežnej slovnej zásoby a príkladov.

c) Žiadateľ by mal byť schopný používať typické pojmy.

  ÚROVEŇ 2: Všeobecná znalosť teoretických a praktických aspektov danej témy a schopnosť uplatniť tieto znalosti.

 Ciele:

 

a) Žiadateľ by mal byť schopný porozumieť teoretickým základom témy.

b) Žiadateľ by mal byť schopný podať všeobecný popis témy podľa potreby s použitím typických príkladov.

c) Žiadateľ by mal byť schopný používať matematické vzorce v spojení s fyzikálnymi zákonmi popisujúcimi danú tému.

d) Žiadateľ by mal byť schopný čítať a pochopiť náčrty, výkresy a schémy popisujúce danú tému.

e) Žiadateľ by mal byť schopný praktickým spôsobom využívať svoje teoretické znalosti s použitím podrobných postupov.

  ÚROVEŇ 3: Podrobná znalosť teoretických a praktických aspektov danej témy a schopnosť kombinovať a používať logickým a pochopiteľným spôsobom jednotlivé samostatné prvky svojich znalostí.

 Ciele:

 

a) Žiadateľ by mal poznať teóriu danej témy a vzájomné väzby s inými témami.

b) Žiadateľ by mal byť schopný podať podrobný popis témy s použitím teoretických základov a konkrétnych príkladov.

c) Žiadateľ by mal rozumieť matematickým vzorcom súvisiacim s danou témou a mal by byť schopný použiť ich.

d) Žiadateľ by mal byť schopný čítať, chápať a vypracúvať náčrty, jednoduché výkresy a schémy popisujúce danú tému.

e) Žiadateľ by mal byť schopný uplatňovať praktickým spôsobom svoje znalosti s využitím pokynov výrobcu.

f) Žiadateľ by mal byť schopný interpretovať výsledky z rôznych zdrojov a meraní a v prípade potreby vykonať nápravné opatrenia.

▼M5

2.    Rozdelenie na tematické moduly

Kvalifikácia základných tém pre každú kategóriu alebo podkategóriu preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel zodpovedá tejto tabuľke, v ktorej sa príslušné témy označujú symbolom „X“:

Pre kategórie A, B1 a B3:Tematický modul

Letún A alebo B1 s:

Vrtuľník A alebo B1 s:

B3

 

turbínovým(-i) motorom(-mi)

piestovým(-i) motorom(-mi)

turbínovým(-i) motorom(-mi)

piestovým(-i) motorom(-mi)

Beztlakový letún s piestovým motorom s MTOM 2 000  kg a menej

1

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

4

X

X

X

X

X

5

X

X

X

X

X

6

X

X

X

X

X

7 A

X

X

X

X

 

7 B

 

 

 

 

X

8

X

X

X

X

X

9 A

X

X

X

X

 

9 B

 

 

 

 

X

10

X

X

X

X

X

11 A

X

 

 

 

 

11 B

 

X

 

 

 

11 C

 

 

 

 

X

12

 

 

X

X

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

X

 

X

 

 

16

 

X

 

X

X

17 A

X

X

 

 

 

17 B

 

 

 

 

X

Pre kategórie B2 a B2L:Tematický modul/Tematické podmoduly

B2

B2L

1

X

X

2

X

X

3

X

X

4

X

X

5

X

X

6

X

X

7 A

X

X

7 B

 

 

8

X

X

9 A

X

X

9 B

 

 

10

X

X

11 A

 

 

11 B

 

 

11 C

 

 

12

 

 

13.1. a 13.2.

X

X

13.3. písm. a)

X

X (pre systém kvalifikácie „automatické riadenie letu“)

13.3. písm. b)

X

 

13.4. písm. a)

X

X (pre systém kvalifikácie „Com/Nav“)

13.4. písm. b)

X

X (pre systém kvalifikácie „dozor“)

13.4. písm. c)

X

 

13.5.

X

X

13.6.

X

 

13.7.

X

X (pre systém kvalifikácie „automatické riadenie letu“)

13.8

X

X (pre systém kvalifikácie „prístroje“)

13.9.

X

X

13.10.

X

 

13.11. až 13.18.

X

X (pre systém kvalifikácie „systémy draku“)

13.19. až 13.22.

X

 

14

X

X (pre systém kvalifikácie „prístroje“ a „systémy draku“)

15

 

 

16

 

 

17 A

 

 

17 B

 

 

▼B

MODUL 1.   MATEMATIKA 

ÚROVEŇ

A

B1

►M5  B2

B2L ◄

B3

1.1.  Aritmetika

1

2

2

2

Aritmetické výrazy a znamienka, spôsoby násobenie a delenia, zlomky a desatinné čísla, súčinitele a násobky, váhy, miery a prepočítacie koeficienty, pomery a úmery, priemery a percentá, plochy a objemy, druhé a tretie mocniny a odmocniny.

 

 

 

 

1.2.  Algebra

 

 

 

 

a)  Vyhodnotenie jednoduchých algebraických výrazov, sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie, používanie zátvoriek, jednoduché algebraické zlomky;

1

2

2

2

b)  Lineárne rovnice a ich riešenie;

Exponenty a mocniny, záporné a zlomkové exponenty;

dvojkové a iné použiteľné číselné sústavy;

Sústava rovníc a rovnice druhého rádu s jednou neznámou;

Logaritmy;

1

1

1

1.3.  Geometria

 

 

 

 

a)  Jednoduché geometrické konštrukcie;

1

1

1

b)  Grafické zobrazenie; druh a použitie grafov, grafy rovníc/funkcií;

2

2

2

2

c)  Jednoduchá trigonometria; trigonometrické vzťahy, používanie tabuliek a pravouhlých a polárnych súradníc.

2

2

2

MODUL 2.   FYZIKA 

ÚROVEŇ

A

B1

►M5  B2

B2L ◄

B3

2.1.  Látka

1

1

1

1

Druh látky: chemické prvky, štruktúra atómov, molekuly;

 

 

 

 

Chemické zlúčeniny;

 

 

 

 

Skupenstvo: pevné, kvapalné a plynné;

 

 

 

 

Zmeny skupenstva.

 

 

 

 

2.2.  Mechanika

 

 

 

 

2.2.1.  Statika

1

2

1

1

Sily, momenty a dvojice síl, vektorový zápis;

 

 

 

 

Ťažisko;

 

 

 

 

Prvky teórie napätia, deformácie a pružnosti: ťah, tlak, šmyk a krut;

 

 

 

 

Povaha a vlastnosti pevných látok, kvapalín a plynov;

 

 

 

 

Tlak a vztlak v kvapalinách (barometre).

 

 

 

 

2.2.2.  Kinematika

1

2

1

1

Priamočiary pohyb: rovnomerný priamočiary pohyb, pohyb s konštantným zrýchlením (pod vplyvom gravitácie);

 

 

 

 

Kruhový pohyb: rovnomerný kruhový pohyb (odstredivá/dostredivá sila);

 

 

 

 

Periodický pohyb: pohyb kyvadla;

 

 

 

 

Jednoduchá teória vibrácie: harmonická vibrácia a rezonancia;

 

 

 

 

Pomer rýchlosti, pomer zaťaženia k použitej sile (úspora sily) a účinnosť.

 

 

 

 

2.2.3.  Dynamika

 

 

 

 

a)  Hmotnosť;

Sila, zotrvačnosť, práca, výkon, energia (potencionálna, kinetická a celková energia), teplo, účinnosť;

1

2

1

1

b)  Hybnosť, zachovanie hybnosti;

Impulz;

Princípy gyroskopov;

Trenie: druh a účinky, koeficient trenia (valivý odpor).

1

2

2

1

2.2.4.  Dynamika kvapalín

 

 

 

 

a)  Špecifická hmotnosť a špecifická hustota;

2

2

2

2

b)  Viskozita, odpor kvapaliny, účinky prúdenia;

Účinky stlačiteľnosti kvapalín;

Statický, dynamický a celkový tlak: Bernoulliho rovnica, Venturiho trubica.

1

2

1

1

2.3.  Termodynamika

 

 

 

 

a)  Teplota: teplomery a teplotné stupnice: Celsiova, Fahrenheitova a Kelvinova; definícia tepla.

2

2

2

2

b)  Tepelná kapacita, merné teplo;

Prenos tepla: prúdenie, vyžarovanie a vedenie tepla;

Objemová rozťažnosť;

Prvý a druhý termodynamický zákon;

Plyny: zákony ideálneho plynu; merné teplo pri konštantnom objeme a konštantnom tlaku, práca vykonaná rozťahovaním plynu;

Izotermická a adiabatická expanzia a kompresia, pracovné cykly motora, konštantný objem a konštantný tlak, chladiace zariadenie a tepelné čerpadlá;

Skupenské teplo tavenia a vyparovania, tepelná energia, teplo spaľovania.

2

2

1

2.4.  Optika (svetlo)

2

2

Druh svetla; Rýchlosť svetla;

 

 

 

 

Zákony odrazu a lomu svetla: odraz na rovinných plochách, odraz na sférických zrkadlách, lom, šošovky;

 

 

 

 

Optické vlákna.

 

 

 

 

2.5.  Vlnový pohyb a zvuk

2

2

Vlnový pohyb: mechanické vlny, harmonické vlny, interferenčné javy, stojaté vlny;

 

 

 

 

Zvuk: rýchlosť zvuku, zdroje zvuku, intenzita, výška a kvalita, Dopplerov efekt.

 

 

 

 

MODUL 3.   ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 

ÚROVEŇ

A

B1

►M5  B2

B2L ◄

B3

3.1.  Teória elektrónu

1

1

1

1

Štruktúra a rozloženie elektrických nábojov vo vnútri: atómov, molekúl, iónov, zlúčenín;

 

 

 

 

Molekulárna štruktúra vodičov, polovodičov a izolantov.

 

 

 

 

3.2.  Statická elektrina a vodivosť

1

2

2

1

Statická elektrina a rozloženie elektrostatických nábojov;

 

 

 

 

Elektrostatické zákony priťahovania a odpudzovania;

 

 

 

 

Jednotky elektrostatického náboja, Coulombov zákon;

 

 

 

 

Elektrická vodivosť v pevných látkach, kvapalinách, plynoch a vo vákuu.

 

 

 

 

3.3.  Elektrotechnická terminológia

1

2

2

1

Tieto pojmy, ich jednotky a faktory, ktoré ich ovplyvňujú: rozdiel potenciálov, elektromotorická sila, napätie, prúd, odpor, vodivosť, náboj, dohodnutý smer prúdu, tok elektrónov.

 

 

 

 

3.4.  Výroba elektriny

1

1

1

1

Výroba elektriny týmto spôsobom: svetlom, teplom, trením, tlakom, chemickým pôsobením, magnetizmom a pohybom.

 

 

 

 

3.5.  Zdroje jednosmerného prúdu

1

2

2

2

Konštrukcia a základné chemické procesy: galvanických článkov, akumulátorov, olovo-kyselinových článkov, niklokadmiových článkov, iných alkalických článkov;

 

 

 

 

Články zapojené do série a paralelne;

 

 

 

 

Vnútorný odpor a jeho vplyv na akumulátor;

 

 

 

 

Konštrukcia, materiály a činnosť termočlánkov;

 

 

 

 

Činnosť fotočlánkov.

 

 

 

 

3.6.  Jednosmerné obvody

2

2

1

Ohmov zákon, prvý a druhý Kirchhoffov zákon;

 

 

 

 

Výpočty odporu, napätia a prúdu s použitím uvedených zákonov;

 

 

 

 

Význam vnútorného odporu zdroja.

 

 

 

 

3.7.  Elektrický odpor

 

 

 

 

a)  Odpor a faktory ovplyvňujúce odpor;

Špecifický odpor;

Farebné označovanie odporov, hodnoty a tolerancie, odporučené hodnoty, výkon vo wattoch;

Odpory v sérii a paralelne;

Výpočet celkového odporu pri sériovom, paralelnom a sériovo-paralelnom zapojení;

Činnosť a používanie potenciometrov a reostatov;

Činnosť Wheatstonovho mostíka.

2

2

1

b)  Kladný a záporný tepelný koeficient vodivosti;

Pevné odpory, stabilita, tolerancia a obmedzenia, konštrukčné princípy;

Premenné odpory, termistory, napäťovo závislé odpory;

Konštrukcia potenciometrov a reostatov;

Konštrukcia Wheatstonovho mostíka.

1

1

3.8.  Výkon

2

2

1

Výkon, práca a energia (kinetická a potenciálna);

 

 

 

 

Strata výkonu na odpore;

 

 

 

 

Vzorec pre výpočet výkonu;

 

 

 

 

Výpočty s výkonom, prácou a energiou.

 

 

 

 

3.9.  Kapacita/kondenzátor

2

2

1

Princíp a funkcia kondenzátora;

 

 

 

 

Faktory ovplyvňujúce kapacitu: plocha dosiek, vzdialenosť medzi doskami, počet dosiek, dielektrikum a dielektrická konštanta, pracovné napätie, menovité napätie;

 

 

 

 

Typy kondenzátorov, konštrukcia a funkcia;

 

 

 

 

Farebné označenie kondenzátorov;

 

 

 

 

Výpočet kapacity a napätia v paralelných a sériových obvodoch;

 

 

 

 

Exponenciálne nabíjanie a vybíjanie kondenzátorov, časové konštanty;

 

 

 

 

Testovanie kondenzátorov.

 

 

 

 

3.10.  Magnetizmus

 

 

 

 

a)  Teória magnetizmu;

Vlastnosti magnetu;

Správanie magnetu zaveseného v magnetickom poli Zeme;

Magnetizácia a demagnetizácia;

Magnetické tienenie;

Rôzne druhy magnetických materiálov;

Konštrukcia elektromagnetov a princípy činnosti;

Pravidlo pravej ruky na určenie: magnetického poľa okolo vodiča, ktorým prúdi elektrický prúd.

2

2

1

b)  Magnetomotorická sila, intenzita magnetického poľa, hustota magnetického toku, permeabilita, hysterézna slučka, remanencia, koercitívna sila, bod nasýtenia, vírivé prúdy;

Opatrenia pre ošetrovanie a skladovanie magnetov.

2

2

1

3.11.  Indukčnosť/indukčná cievka

2

2

1

Faradayov zákon;

 

 

 

 

Indukovanie napätia vo vodiči pohybujúcom sa v magnetickom poli;

 

 

 

 

Princípy indukcie;

 

 

 

 

Vplyv týchto faktorov na veľkosť indukovaného napätia: intenzita magnetického poľa, rýchlosť zmeny magnetického toku, počet závitov vodiča;

 

 

 

 

Vzájomná indukčnosť;

 

 

 

 

Vplyv rýchlosti zmeny primárneho prúdu a vzájomnej indukčnosti na indukované napätie;

 

 

 

 

Faktory ovplyvňujúce vzájomnú indukčnosť: počet závitov cievky, fyzická veľkosť cievky, permeabilita cievky, vzájomná poloha cievok;

 

 

 

 

Lenzov zákon a pravidlá na určovanie polarity;

 

 

 

 

Spätná elektromotorická sila, vlastná indukčnosť;

 

 

 

 

Bod nasýtenia;

 

 

 

 

Hlavné použitie indukčných cievok.

 

 

 

 

3.12.  Teória motora na jednosmerný prúd/generátora jednosmerného prúdu

2

2

1

Základná teória motora a generátora;

 

 

 

 

Konštrukcia a účel komponentov generátora jednosmerného prúdu;

 

 

 

 

Činnosť a faktory ovplyvňujúce výstup a smer toku prúdu v prípade generátorov jednosmerného prúdu;

 

 

 

 

Činnosť a faktory ovplyvňujúce výstupný výkon, krútiaci moment, rýchlosť a smer otáčania motorov na jednosmerný prúd;

 

 

 

 

Motory so sériovým, derivačným a zmiešaným vinutím;

 

 

 

 

Konštrukcia štartér-generátora.

 

 

 

 

3.13.  Teória striedavého prúdu

1

2

2

1

Sínusový tvar vlny: fáza, perióda, frekvencia, cyklus;

 

 

 

 

Okamžité, priemerné, efektívne, špičkové, medzišpičkové hodnoty prúdu a výpočet týchto hodnôt vo vzťahu k napätiu, prúdu a výkonu;

 

 

 

 

Trojuholníkové/obdĺžnikové vlny;

 

 

 

 

Princíp jednej fázy/troch fáz.

 

 

 

 

3.14.  Odporové (R), kapacitné (C), induktívne (L) obvody

2

2

1

Fázový vzťah medzi napätím a prúdom v L, C a R obvodoch, pri paralelnom, sériovom a sériovo-paralelnom zapojení;

 

 

 

 

Strata výkonu v L, C a R obvodoch;

 

 

 

 

Výpočty impedancie, fázového posunu, účinníku a prúdu;

 

 

 

 

Výpočty činného, zdanlivého a jalového výkonu.

 

 

 

 

3.15.  Transformátory

2

2

1

Princíp konštrukcie a činnosť transformátorov;

 

 

 

 

Straty transformátora a spôsoby ich prekonania;

 

 

 

 

Činnosť transformátora pri zaťažení a bez zaťaženia;

 

 

 

 

Prenos výkonu, účinnosť, označenie polarity;

 

 

 

 

Výpočet sieťového a fázového napätia a prúdu;

 

 

 

 

Výpočet výkonu v trojfázovom systéme;

 

 

 

 

Primárny a sekundárny prúd, napätie, prevodový pomer, výkon, účinnosť;

 

 

 

 

Autotransformátory.

 

 

 

 

3.16.  Filtre

1

1

Činnosť, použitie, použitie týchto filtrov: nízkopásmových, vysokopásmových, pásmových priepustov, pásmových zádrží.

 

 

 

 

3.17.  Generátory striedavého prúdu

2

2

1

Otáčanie závitu v magnetickom poli a vytvorený tvar vlny;

 

 

 

 

Činnosť a konštrukcia generátorov striedavého prúdu s otáčavou kotvou a otáčavým poľom;

 

 

 

 

Jednofázové, dvojfázové a trojfázové alternátory;

 

 

 

 

Trojfázové zapojenie do hviezdy a do trojuholníka, ich výhody a použitie;

 

 

 

 

Generátory s permanentným magnetom.

 

 

 

 

3.18.  Motory na striedavý prúd

2

2

1

Konštrukcia, princíp činnosti a charakteristiky: synchrónnych a indukčných motorov jednofázových a viacfázových;

 

 

 

 

Spôsoby riadenia rýchlosti a smeru otáčania;

 

 

 

 

Spôsoby vytvárania točivého poľa: kondenzátorom, induktorom, tieneným pólom a deleným pólom.

 

 

 

 

MODUL 4.   ZÁKLADY ELEKTRONIKY 

ÚROVEŇ

A

B1

►M5  B2

B2L ◄

B3

4.1.  Polovodiče

 

 

 

 

4.1.1.  Diódy

 

 

 

 

a)  Symboly diódy;

Charakteristiky a vlastnosti diódy;

Diódy v sériovom a paralelnom zapojení;

Hlavné charakteristiky a použitie kremíkových riadených usmerňovačov (tyristorov), diód vyžarujúcich svetlo, fotoelektricky vodivých diód, varistorov, usmerňovacích diód;

Funkčné testy diód.

2

2

1

b)  Materiály, elektrónové usporiadanie, elektrické vlastnosti;

Materiály typu P a N: vplyv nečistôt na vodivosť, majoritné a minoritné znaky;

PN prechod v polovodiči, vznik potenciálu na PN prechode bez predpätia a pri predpätí v priepustnom a nepriepustnom smere;

Parametre diódy: špičkové napätie v závernom smere, maximálny prúd v priepustnom smere, teplota, frekvencia, zvodový prúd, strata výkonu;

Činnosť a funkcia diód v týchto obvodoch: odrezávací obvod, spínací obvod, jednocestné a dvojcestné usmerňovače, zdvojovače a strojovače napätia;

Podrobná činnosť a charakteristiky týchto zariadení: kremíkový riadený usmerňovač (tyristor), dióda vyžarujúca svetlo, Shottkyho dióda, fotodióda, varistor, reaktančná dióda, Zenerova dióda.

2

4.1.2.  Tranzistory

 

 

 

 

a)  Symboly tranzistorov;

Popis komponentov a orientácia;

Charakteristiky a vlastnosti tranzistorov.

1

2

1

b)  Konštrukcia a funkcia tranzistorov typu PNP a NPN;

Konfigurácia bázy, kolektora a emitora;

Testovanie tranzistorov;

Základné hodnotenie iných typov tranzistorov a ich použitie;

Použitie tranzistorov: triedy zosilňovačov (A, B, C);

Jednoduché obvody zahŕňajúce: predpätie, zrušenie väzby, spätnú väzbu a stabilizáciu;

Princípy viacstupňového obvodu: kaskádový, dvojčinný, oscilátory, multivibrátory, klopné obvody.

2

4.1.3.  Integrované obvody

 

 

 

 

a)  Popis a činnosť logických a lineárnych obvodov/operačných zosilňovačov.

1

1

b)  Popis a činnosť logických a lineárnych obvodov;

Úvod do činnosti a funkcie operačných zosilňovačov používaných ako: integrátor, derivátor, napäťový sledovač, komparátor;

Činnosť a metódy zapojenia zosilňovacích stupňov: odporové, kapacitné, induktívne (transformátorové), induktívno odporové (IR), priame;

Výhody a nevýhody kladnej a zápornej spätnej väzby.

2

4.2.  Dosky s plošnými spojmi

1

2

Popis a použitie dosiek s plošnými spojmi.

 

 

 

 

4.3.  Servomechanizmy

 

 

 

 

a)  Pochopenie týchto pojmov: systémy s otvorenou a uzavretou slučkou, spätná väzba, vlečná regulácia, analógové prevodníky;

Princípy činnosti a použitie nasledovných komponentov/charakteristických znakov synchrónnych systémov: rozkladače, diferenciály, ovládanie a krútiaci moment, transformátory, indukčné a kapacitné vysielače.

1

b)  Pochopenie týchto pojmov: systémy s otvorenou a uzavretou slučkou, vlečná regulácia, servomechanizmus, analógový prevodník, nastavenie nuly, tlmenie, spätná väzba, mŕtve pásmo;

Konštrukcia, činnosť a použitie týchto komponentov synchrónnych systémov: rozkladače, diferenciály, ovládanie a krútiaci moment, transformátory typu E a I, indukčné vysielače, kapacitné vysielače, synchrónne vysielače;

Poruchy servomechanismov, zmena synchronizácie fázy, nestabilná synchronizácia.

2

MODUL 5.   DIGITÁLNE TECHNIKY/ELEKTRONICKÉ PRÍSTROJOVÉ SYSTÉMY 

ÚROVEŇ

A

B1 – 1

B1 – 3

B1 – 2

B1 – 4

►M5  B2

B2L ◄

B3

5.1.  Elektronické prístrojové systémy

1

2

2

3

1

Typické usporiadanie systémov a rozmiestnenie elektronických prístrojových systémov v kabíne.

 

 

 

 

 

5.2.  Číselné sústavy

1

2

Číselné sústavy: dvojková, osmičková a hexadecimálna;

 

 

 

 

 

Predvedenie prevodu medzi desiatkovou a dvojkovou, osmičkovou a hexadecimálnou sústavou a naopak.

 

 

 

 

 

5.3.  Prepočet údajov

1

2

Analógové dáta, číslicové dáta;

 

 

 

 

 

Činnosť a použitie analógovo číslicových a číslicovo analógových prevodníkov, vstupy a výstupy, obmedzenie rôznych typov.

 

 

 

 

 

5.4.  Zbernica dát

2

2

Činnosť zberníc dát v lietadlových systémoch vrátane znalostí ARINC a iných technických podmienok.

 

 

 

 

 

Sieť/Ethernet lietadla

 

 

 

 

 

5.5.  Logické obvody

 

 

 

 

 

a)  Identifikácia bežných symbolov logického obvodu, tabuliek a ekvivalentných obvodov;

Aplikácie použité v lietadlových systémoch, schematické diagramy.

2

2

►M5  — ◄

b)  Interpretácia logických diagramov.

2

5.6.  Základná štruktúra počítača

 

 

 

 

 

a)  Počítačová terminológia (vrátane pojmov bit, byte, software, hardware, CPU, IC a rôzne pamäťové zariadenia ako RAM, ROM, PROM);

Počítačová technológia (tak, ako sa používa v systémoch lietadla).

1

2

b)  Terminológia týkajúca sa počítača;

Činnosť, rozmiestnenie a prepojenie hlavných komponentov v mikropočítači vrátane ich prislúchajúcich zbernicových systémov;

Informácie obsiahnuté v jednoadresových a viaceadresových príkazoch;

Pojmy súvisiace s pamäťou;

Činnosť typických pamäťových zariadení;

Činnosť, výhody a nevýhody rôznych systémov uchovávania dát.

2

5.7.  Mikroprocesory

2

Vykonávané funkcie a celková činnosť mikroprocesorov;

 

 

 

 

 

Základná činnosť každého z týchto prvkov mikroprocesora: riadiaca a procesorová jednotka, hodiny, register, aritmetická logická jednotka.

 

 

 

 

 

5.8.  Integrované obvody

2

Činnosť a použitie kódovacích a dekódovacích zariadení;

 

 

 

 

 

Funkcia typov kódovacích zariadení;

 

 

 

 

 

Používanie stredného, veľkého a veľmi veľkého stupňa integrácie.

 

 

 

 

 

5.9.  Multiplexovanie

2

Činnosť, použitie a označovanie multiplexorov a demultilexorov v logických schémach.

 

 

 

 

 

5.10.  Optické vlákna

1

1

2

Výhody a nevýhody prenosu dát optickými vláknami v porovnaní s prenosom cez elektrické vodiče;

 

 

 

 

 

Optické zbernice dát;

 

 

 

 

 

Terminológia týkajúca sa optických vlákien;

 

 

 

 

 

Zakončenia;

 

 

 

 

 

Väzobné členy, riadiace terminály, diaľkové terminály;

 

 

 

 

 

Použitie optických vlákien v systémoch lietadla.

 

 

 

 

 

5.11.  Elektronické displeje

2

1

2

►M5  — ◄

Princípy činnosti bežných typov displejov používaných v moderných lietadlách vrátane elektrónovej obrazovky, displejov so svietiacimi diódami (LED) a tekutými kryštálmi (LCD).

 

 

 

 

 

5.12.  Zariadenia citlivé na statickú elektrinu

1

2

2

2

►M5  — ◄

Špeciálne zaobchádzanie s komponentmi citlivými na elektrostatické výboje;

 

 

 

 

 

Uvedomenie si nebezpečenstva a možného poškodenia: prostriedky antistatickej ochrany pre komponenty a osoby.

 

 

 

 

 

5.13.  Kontrola riadenia softvéru

2

1

2

►M5  — ◄

Uvedomenie si obmedzení, požiadaviek na letovú spôsobilosť a možné katastrofické vplyvy nepovolených zmien softvérových programov.

 

 

 

 

 

5.14.  Elektromagnetické prostredie

2

2

2

►M5  — ◄

Vplyv týchto javov na postupy údržby elektronického systému:

EMC – Elektromagnetická kompatibilita

EMI – Elektromagnetic Interference (elektromagnetické rušenie)

HIRF – High Intensity Radiated Field (elektromagnetické pole vysokej intenzity)

Blesk/ochrana proti zásahu bleskom.

 

 

 

 

 

5.15.  Typické elektronické/digitálne systémy lietadla

2

2

2

►M5  — ◄

Všeobecné usporiadanie typických elektronických/digitálnych systémov lietadla a pridružených zariadení BITE (Built In Test Equipment – zabudované systémy testovania), ako napríklad:

a)  en pre B1 a B2:

ACARS-ARINC Communication and Addressing and Reporting System (Systém komunikácie, adresovania a hlásenia)

EICAS-Engine Indication and Crew Alerting System (Indikačný systém motora a systém výstrahy posádke)

FBW-Fly by Wire (elektroimpulzové riadenie letu)

FMS-Flight Management System (Systém riadenia letu)

IRS-Inertial Reference System (Inerciálna súradnicová sústava).

b)  en pre B1, B2 a B3:

ECAM-Electronic Flight Instrument System (Centrálny elektronický systém monitorovania lietadla)

EFIS-Electronic Flight Instrument System (Elektronický systém letových prístrojov)

GPS-Global Positioning System (Globálny systém určovania polohy)

TCAS-Traffic Alert Collision Avoidance System (Výstražný protizrážkový systém)

Integrovaná modulárna avionika

Kabínové systémy

Informačné systémy.

 

 

 

 

 

MODUL 6.   MATERIÁLY A KOMPONENTY 

ÚROVEŇ

A

B1

►M5  B2

B2L ◄

B3

6.1.  Lietadlové materiály – železné

 

 

 

 

a)  Charakteristiky, vlastnosti a označovanie bežných legovaných ocelí používaných v konštrukcii lietadiel;

Tepelné spracovanie a použitie legovaných ocelí.

1

2

1

2

b)  Testovanie železných materiálov na tvrdosť, pevnosť v ťahu, únavovú pevnosť a odolnosť voči nárazu.

1

1

1

6.2.  Lietadlové materiály – neželezné

 

 

 

 

a)  Charakteristiky, vlastnosti a označovanie bežných neželezných materiálov používaných v konštrukcii lietadiel;

Tepelné spracovanie a použitie neželezných materiálov;

1

2

1

2

b)  Testovanie neželezných materiálov na tvrdosť, pevnosť v ťahu, únavovú pevnosť a odolnosť voči nárazu.

1

1

1

6.3.  Lietadlové materiály – kompozity a nekovy

 

 

 

 

6.3.1.  Kompozity a nekovy iné než drevo a tkanina

 

 

 

 

a)  Charakteristiky, vlastnosti a označovanie bežných kompozitných a nekovových materiálov iných než drevo, používaných v konštrukcii lietadiel;

Tesniace materiály a tmely.

1

2

2

2

b)  Zisťovanie porúch/zníženie kvality v kompozitových a nekovových materiáloch;

Oprava kompozitných a nekovových materiálov.

1

2

2

6.3.2.  Drevené konštrukcie

1

2

2

Konštrukčné metódy drevených konštrukcií draku;

 

 

 

 

Charakteristiky, vlastnosti a typy dreva a lepidiel používaných v prípade letúnov;

 

 

 

 

Konzervovanie a údržba drevených konštrukcií;

 

 

 

 

Druhy porúch v drevenom materiáli a drevených konštrukciách;

 

 

 

 

Zisťovanie porúch v drevených konštrukciách;

 

 

 

 

Opravy drevených konštrukcií.

 

 

 

 

6.3.3.  Poťah z tkaniny

1

2

2

Charakteristiky, vlastnosti a typy tkanín používaných u letúnov;

 

 

 

 

Metódy prehliadky tkanín;

 

 

 

 

Druhy porúch v tkaninách;

 

 

 

 

Opravy poťahov z tkaniny.

 

 

 

 

6.4.  Korózia

 

 

 

 

a)  Chemické princípy;

Tvorba korózie, proces galvanizácie, mikrobiologický proces, namáhanie;

1

1

1

1

b)  Druhy korózie a ich zisťovanie;

Príčiny korózie;

Druhy materiálov, náchylnosť ku korózii.

2

3

2

2

6.5.  Spojovacie materiály

 

 

 

 

6.5.1.  Závity skrutiek

2

2

2

2

Označovanie skrutiek;

 

 

 

 

Tvary závitov, rozmery a tolerancie štandardných závitov používaných v lietadlách;

 

 

 

 

Meranie závitov skrutiek.

 

 

 

 

6.5.2.  Svorníky, závrtné skrutky a skrutky

2

2

2

2

Typy svorníkov: špecifikácia, identifikácia, označovanie lietadlových skrutiek; medzinárodné normy;

 

 

 

 

Matice: samosvorné, kotvové, štandardné typy;

 

 

 

 

Strojné skrutky: špecifikácie pre lietadlá;

 

 

 

 

Závrtné skrutky: typy a použitie, montáž a demontáž;

 

 

 

 

Závitorezné skrutky a spojovacie kolíky.

 

 

 

 

6.5.3.  Uzamykacie zariadenia

2

2

2

2

Poistné plechy a pružinové podložky, poistné podložky, závlačky, poistné matice, drôtová zámka, rýchlouzáver, kliny, kľúče, rozperné poistné krúžky, závlačky.

 

 

 

 

6.5.4.  Lietadlové nity

1

2

1

2

Typy tuhých a nastrelovacích nitov: špecifikácie a označovanie, tepelné spracovanie.

 

 

 

 

6.6.  Potrubia a spoje

 

 

 

 

a)  Označovanie a typy pevného a pružného potrubia a ich spojení používané v lietadlách.

2

2

2

2

b)  Normalizované spoje pre lietadlové hydraulické, palivové, olejové, pneumatické a vzduchové potrubné systémy.

2

2

1

2

6.7.  Pružiny

2

1

1

Typy, materiály, charakteristiky a použitie pružín.

 

 

 

 

6.8.  Ložiská

1

2

2

1

Účel ložísk, zaťaženie, materiál, konštrukcia;

 

 

 

 

Typy ložísk a ich použitie.

 

 

 

 

6.9.  Prevody

1

2

2

1

Typy ozubených prevodov a ich použitie;

 

 

 

 

Prevodové pomery, redukčné a multiplikačné prevodové systémy, hnané a hnacie ozubené kolesá, vložené ozubené kolesa, vzory záberu ozubených kolies;

 

 

 

 

Remene a kladky, reťaze a reťazové kolesá.

 

 

 

 

6.10.  Riadiace laná

1

2

1

2

Typy lán;

 

 

 

 

Koncové uchytenia, napínacie a kompenzačné zariadenia;

 

 

 

 

Kladky a komponenty lanového systému;

 

 

 

 

Bovdenové laná;

 

 

 

 

Pružné systémy riadenia lietadla.

 

 

 

 

6.11.  Elektrické káble a konektory

1

2

2

2

Typy káblov, konštrukcia a charakteristiky;

 

 

 

 

Vysokonapäťové a koaxiálne káble;

 

 

 

 

Lemovanie;

 

 

 

 

Typy konektorov, kolíky, zástrčky, zásuvky, izolanty, menovitý prúd a napätie, spojovanie, identifikačné kódy.

 

 

 

 

MODUL 7A.   POSTUPY ÚDRŽBY

Poznámka: Tento modul sa nevzťahuje na kategóriu B3. Príslušné témy pre kategóriu B3 sú vymedzené v module 7B. 

ÚROVEŇ

A

B1

►M5  B2

B2L ◄

7.1.  Bezpečnostné opatrenia – lietadlo a dielňa

3

3

3

Aspekty bezpečných pracovných postupov vrátane bezpečnostných opatrení pri práci s elektrickým prúdom, plynmi najmä s kyslíkom, olejmi a chemikáliami.

 

 

 

Aj pokyny pri akcii v prípade požiaru alebo inej nehody s výskytom jedného alebo viacerých vyššie uvedených rizík vrátane znalosti hasiacich prostriedkov.

 

 

 

7.2.  Dielenské postupy

3

3

3

Starostlivosť o náradie, kontrola náradia, použitie dielenských materiálov;

 

 

 

Rozmery, povolené odchýlky a tolerancie, normy spracovania;

 

 

 

Kalibrácia náradia a prístrojov, kalibračné normy.

 

 

 

7.3.  Náradie

3

3

3

Bežné typy ručného náradia;

 

 

 

Bežné typy mechanického náradia;

 

 

 

Činnosť a použitie presných meracích prístrojov;

 

 

 

Mazacie zariadenia a spôsoby mazania;

 

 

 

Činnosť, funkcia a použitie všeobecného elektrického testovacieho zariadenia.

 

 

 

7.4.  Všeobecné testovacie vybavenie pre avioniku

2

3

Činnosť, funkcia a použitie všeobecného testovacieho vybavenia pre avioniku.

 

 

 

7.5.  Technické výkresy, schémy a normy

1

2

2

Typy výkresov a schémy, symboly, rozmery, tolerancie a zobrazenie;

 

 

 

Identifikačné informácie v záhlaví výkresu;

 

 

 

Mikrofilm, mikrofiš a počítačové spracovanie;

 

 

 

Americká norma ATA 100 (Air Transport Association);

 

 

 

Letecké a ďalšie použiteľné normy vrátane normy ISO, AN, MS, NAS a MIL;

 

 

 

Schémy zapojenia a schematické diagramy.

 

 

 

7.6.  Lícovanie a vôle

1

2

1

Veľkosti vrtákov pre svorníkové otvory, triedy lícovania;

 

 

 

Bežný systém lícovania a vôlí;

 

 

 

Plán lícovania a vôlí pre lietadlá a motory;

 

 

 

Limity pre priehyb, krut a opotrebenie;

 

 

 

Normalizované metódy pre kontrolu hriadeľov, ložísk a iných častí.

 

 

 

7.7.  Prepojovací systém el. vedenia (EWIS)

1

3

3

Vodivosť, izolácia a spôsoby spojovania a testovania;

 

 

 

Použitie lemovacieho náradia: ručne a hydraulicky ovládaného;

 

 

 

Testovanie lemovaných spojov;

 

 

 

Odstránenie a osadenie spojovacieho kolíka;

 

 

 

Koaxiálne káble: testovanie a bezpečnostné opatrenia pri inštalácii;

 

 

 

Určenie typu vodičov, kritériá ich prehliadky a odolnosť voči poškodeniu;

 

 

 

Techniky ochrany elektrických káblov: ohybná izolačná trubica a uchytenie, káblové svorky, ochranné objímky vrátane tepelnej zmršťovacej izolácie, tienenie;

 

 

 

Inštalácia, prehliadka, oprava, normy údržby a čistoty prepojovacieho systému elektrických vedení.

 

 

 

7.8.  Nitovanie

1

2

Nitované spoje, rozmiestnenie a rozteče nitov;

 

 

 

Náradie používané pre nitovanie a zapustenie;

 

 

 

Prehliadka nitovaných spojov.

 

 

 

7.9.  Rúrky a hadice

1

2

Ohýbanie a tvarovanie/rozširovanie koncov lietadlových rúrok;

 

 

 

Prehliadka a testovanie lietadlových rúrok a hadíc;

 

 

 

Montáž a upínanie rúrok.

 

 

 

7.10.  Pružiny

1

2

Kontrola a testovanie pružín.

 

 

 

7.11.  Ložiská

1

2

Testovanie, čistenie a prehliadka ložísk;

 

 

 

Požiadavky na mazanie ložísk;

 

 

 

Poruchy ložísk a ich príčiny.

 

 

 

7.12.  Prevody

1

2

Prehliadka ozubených kolies, vôľa;

 

 

 

Prehliadka remeňov a remeníc, reťazí a reťazových kolies;

 

 

 

Prehliadka skrutkových zdvihákov, pákových zariadení, dvojčinných ťahadlových systémov.

 

 

 

7.13.  Riadiace laná

1

2

Kovanie koncových upevnení;

 

 

 

Prehliadka a testovanie riadiacich lán;

 

 

 

Bovdenové laná; pružné systémy riadenia lietadla.

 

 

 

7.14.  Zaobchádzanie s materiálom

 

 

 

7.14.1.  Plechy

2

Vyznačenie a výpočet prídavkov na ohyb;

 

 

 

Klampiarske práce vrátane ohýbania a tvarovania;

 

 

 

Prehliadka klampiarskych prác.

 

 

 

7.14.2.  Kompozitné a nekovové materiály

2

Spôsoby spojovania;

 

 

 

Poveternostné podmienky;

 

 

 

Metódy prehliadky.

 

 

 

7.15.  Zváranie, tvrdé spájkovanie, mäkké spájkovanie a lepenie

 

 

 

a)  Spôsoby mäkkého spájkovania; prehliadka mäkko spájkovaných spojov.

2

2

b)  Spôsoby zvárania a tvrdého spájkovania;

Prehliadka zváraných a tvrdo spájkovaných spojov;

Spôsoby lepenia a prehliadka lepených spojov.

2

7.16.  Hmotnosť a vyváženie lietadla

 

 

 

a)  Výpočet medzných hodnôt ťažiska/vyváženie: použitie príslušných dokumentov.

2

2

b)  Príprava lietadla na váženie;

Váženie lietadla.

2

7.17.  Manipulácia s lietadlom a skladovanie

2

2

2

Rolovanie a s tým súvisiace bezpečnostné opatrenia;

 

 

 

Zdvíhanie lietadla, zaklinovanie, zaistenie a s tým súvisiace bezpečnostné opatrenia;

 

 

 

Spôsoby skladovania lietadiel;

 

 

 

Postupy tankovania/vypúšťania paliva;

 

 

 

Postupy odmrazovania/ochrany proti námraze;

 

 

 

Elektrické, hydraulické a pneumatické pozemné zdroje;

 

 

 

Vplyvy prostredia na manipuláciu s lietadlom a prevádzku lietadla.

 

 

 

7.18.  Demontáž, prehliadka, oprava a techniky montáže

 

 

 

a)  Typy porúch a metódy vizuálnej prehliadky;

Odstránenie korózie, posúdenie a opätovná ochrana.

2

3

3

b)  Všeobecné metódy opráv, príručka opráv konštrukcie;

Starnutie, programy kontroly únavy a korózie materiálu.

2

c)  Nedeštruktívne metódy prehliadky vrátane kapilárnej, röntgenovej metódy, metódy vírivých prúdov, ultrazvukovej a boroskopickej metódy.

2

1

d)  Techniky demontáže a montáže.

2

2

2

e)  Techniky lokalizácie porúch.

2

2

7.19.  Neobvyklé udalosti

 

 

 

a)  Prehliadka po zásahu bleskom a vystavení vysokej radiácii.

2

2

2

b)  Prehliadka po neobvyklých udalostiach ako je tvrdé pristátie a prelet turbulenciou.

2

2

7.20.  Postupy údržby

1

2

2

Plánovanie údržby;

 

 

 

Postupy modifikácie;

 

 

 

Postupy skladovania;

 

 

 

Postupy osvedčovania a uvoľňovania do prevádzky;

 

 

 

Prepojenie s prevádzkou lietadla;

 

 

 

Prehliadka údržby/riadenie kvality/zabezpečenie kvality;

 

 

 

Dodatočné postupy údržby;

 

 

 

Kontrola komponentov s obmedzenou životnosťou.

 

 

 

MODUL 7B.   POSTUPY ÚDRŽBY

Poznámka: Rozsah tohto modulu musí odrážať technológiu letúnov zodpovedajúcich kategórii B3. 

ÚROVEŇ

B3

7.1.  Bezpečnostné opatrenia – lietadlo a dielňa

3

Aspekty bezpečných pracovných postupov vrátane bezpečnostných opatrení pri práci s elektrickým prúdom, plynmi najmä s kyslíkom, olejmi a chemikáliami.

 

Takisto pokyny pri akcii v prípade požiaru alebo inej nehody s výskytom jedného alebo viacerých vyššie uvedených rizík vrátane znalosti hasiacich prostriedkov.

 

7.2.  Dielenské postupy

3

Starostlivosť o náradie, kontrola náradia, použitie dielenských materiálov;

 

Rozmery, povolené odchýlky a tolerancie, normy spracovania;

 

Kalibrácia náradia a prístrojov, kalibračné normy.

 

7.3.  Náradie

3

Bežné typy ručného náradia;

 

Bežné typy mechanického náradia;

 

Činnosť a použitie presných meracích prístrojov;

 

Mazacie zariadenia a spôsoby mazania;

 

Činnosť, funkcia a použitie všeobecného elektrického testovacieho zariadenia.

 

7.4.  Všeobecné testovacie vybavenie pre avioniku

►M5  1 ◄

Činnosť, funkcia a použitie všeobecného testovacieho vybavenia pre avioniku.

 

7.5.  Technické výkresy, schémy a normy

2

Typy výkresov a schémy, symboly, rozmery, tolerancie a zobrazenie;

 

Identifikačné informácie v záhlaví výkresu;

 

Mikrofilm, mikrofiš a počítačové spracovanie;

 

Americká norma ATA 100 (Air Transport Association);

 

Letecké a ďalšie použiteľné normy vrátane normy ISO, AN, MS, NAS a MIL;

 

Schémy zapojenia a schematické diagramy.

 

7.6.  Lícovanie a vôle

2

Veľkosti vrtákov pre svorníkové otvory, triedy lícovania;

 

Bežný systém lícovania a vôlí;

 

Plán lícovania a vôlí pre lietadlá a motory;

 

Limity pre priehyb, krut a opotrebenie;

 

Normalizované metódy pre kontrolu hriadeľov, ložísk a iných častí.

 

7.7.  Elektrické káble a konektory

2

Vodivosť, izolácia a spôsoby spojovania a testovania;

 

Použitie lemovacieho náradia: ručne a hydraulicky ovládaného;

 

Testovanie lemovaných spojov;

 

Odstránenie a osadenie spojovacieho kolíka;

 

Koaxiálne káble: testovanie a bezpečnostné opatrenia pri inštalácii;

 

Techniky ochrany elektrických káblov: ohybná izolačná trubica a uchytenie, káblové svorky, ochranné objímky vrátane tepelnej zmršťovacej izolácie, tienenie.

 

7.8.  Nitovanie

2

Nitované spoje, rozmiestnenie a rozteče nitov;

 

Náradie používané pre nitovanie a zapustenie;

 

Prehliadka nitovaných spojov.

 

7.9.  Rúrky a hadice

2

Ohýbanie a tvarovanie/rozširovanie koncov lietadlových rúrok;

 

Prehliadka a testovanie lietadlových rúrok a hadíc;

 

Montáž a upínanie rúrok.

 

7.10.  Pružiny

►M5  2 ◄

Prehliadka a testovanie pružín.

 

7.11.  Ložiská

2

Testovanie, čistenie a prehliadka ložísk;

 

Požiadavky na mazanie ložísk;

 

Poruchy ložísk a ich príčiny.

 

7.12.  Prevody

2

Prehliadka ozubených kolies, vôľa;

 

Prehliadka remeňov a remeníc, reťazí a reťazových kolies;

 

Prehliadka skrutkových zdvihákov, pákových zariadení, dvojčinných ťahadlových systémov.

 

7.13.  Riadiace laná

2

Kovanie koncových upevnení;

 

Prehliadka a testovanie riadiacich lán;

 

Bovdenové laná; pružné systémy riadenia lietadla.

 

7.14.  Zaobchádzanie s materiálom

 

7.14.1.  Plechy

2

Vyznačenie a výpočet prídavkov na ohyb;

 

Klampiarske práce vrátane ohýbania a tvarovania;

 

Prehliadka klampiarskych prác.

 

7.14.2.  Kompozitné a nekovové materiály

2

Spôsoby spojovania;

 

Poveternostné podmienky;

 

Metódy prehliadky.

 

7.15.  Zváranie, tvrdé spájkovanie, mäkké spájkovanie a lepenie

 

a)  Spôsoby mäkkého spájkovania; prehliadka mäkko spájkovaných spojov.

2

b)  Spôsoby zvárania a tvrdého spájkovania;

Prehliadka zváraných a tvrdo spájkovaných spojov;

Spôsoby lepenia a prehliadka lepených spojov.

2

7.16.  Hmotnosť a vyváženie lietadla

 

a)  Výpočet medzných hodnôt ťažiska/vyváženie: použitie príslušných dokumentov.

2

b)  Príprava lietadla na váženie;

Váženie lietadla.

2

7.17.  Manipulácia s lietadlom a skladovanie

2

Rolovanie a s tým súvisiace bezpečnostné opatrenia;

 

Zdvíhanie lietadla, zaklinovanie, zaistenie a s tým súvisiace bezpečnostné opatrenia;

 

Spôsoby skladovania lietadiel;

 

Postupy tankovania/vypúšťania paliva;

 

Postupy odmrazovania/ochrany proti námraze;

 

Elektrické, hydraulické a pneumatické pozemné zdroje;

 

Vplyvy prostredia na manipuláciu s lietadlom a prevádzku lietadla.

 

7.18.  Demontáž, prehliadka, oprava a techniky montáže

 

a)  Typy porúch a metódy vizuálnej prehliadky;

Odstránenie korózie, posúdenie a opätovná ochrana.

3

b)  Všeobecné metódy opráv, príručka opráv konštrukcie;

Starnutie, programy kontroly únavy a korózie materiálu.

2

c)  Nedeštruktívne metódy prehliadky vrátane kapilárnej, röntgenovej metódy, metódy vírivých prúdov, ultrazvukovej a boroskopickej metódy.

2

d)  Techniky demontáže a montáže.

2

e)  Techniky lokalizácie porúch.

2

7.19.  Neobvyklé udalosti