02014R1222 — SK — 01.12.2021 — 003.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1222/2014

z 8. októbra 2014,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na vymedzenie metodiky identifikácie globálnych systémovo dôležitých inštitúcií a vymedzenia podkategórií globálnych systémovo dôležitých inštitúcií

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 330 15.11.2014, s. 27)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1608 zo 17. mája 2016,

  L 240

1

8.9.2016

►M2

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/539 z 11. februára 2021,

  L 108

10

29.3.2021
▼B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1222/2014

z 8. októbra 2014,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na vymedzenie metodiky identifikácie globálnych systémovo dôležitých inštitúcií a vymedzenia podkategórií globálnych systémovo dôležitých inštitúcií

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

V tomto nariadení sa vymedzuje metodika, v súlade s ktorou orgán členského štátu uvedený v článku 131 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ (ďalej len „príslušný orgán“) identifikuje na konsolidovanom základe príslušný subjekt ako globálnu systémovo dôležitú inštitúciu (G-SII), a metodika vymedzenia podkategórií G-SII a ich zaradenia do týchto podkategórií na základe ich systémového významu, a v rámci metodiky časový harmonogram a údaje, ktoré sa použijú na túto identifikáciu.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

▼M2

1. 

„príslušný subjekt“ je skupina vedená materskou inštitúciou v EÚ, materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v EÚ alebo materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v EÚ alebo inštitúcia, ktorá nie je dcérskou spoločnosťou materskej inštitúcie v EÚ, materskej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ ani materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ;

▼B

2. 

„hodnota ukazovateľa“ je individuálna hodnota ukazovateľa pre každý ukazovateľ stanovený v článku 6 a pre každý príslušný subjekt zo vzorky a porovnateľná individuálna hodnota pre každú banku, ktorej bolo udelené povolenie v tretej krajine, uverejnená v súlade s medzinárodne schválenými predpismi;

3. 

„menovateľ“ je v prípade každého ukazovateľa celková súhrnná hodnota hodnôt ukazovateľov príslušných subjektov a bánk zo vzorky, ktorým bolo udelené povolenie v tretích krajinách;

4. 

„hraničné skóre“ je hodnota skóre, prostredníctvom ktorej sa určuje najnižšia hraničná úroveň a hraničné úrovne medzi piatimi podkategóriami, ako sa uvádza v článku 131 ods. 9 smernice 2013/36/EÚ.

Článok 3

Spoločné parametre pre metodiku

1.  
EBA identifikuje vzorku inštitúcií alebo skupín, ktorých hodnoty ukazovateľov sa majú použiť ako referenčné hodnoty reprezentujúce celosvetový bankový sektor na účely výpočtu skóre, pričom sa zohľadnia medzinárodne schválené predpisy, najmä vzorka, ktorú použil Bazilejský výbor pre bankový dohľad na identifikáciu globálnych systémovo dôležitých bánk, a do 31. júla každého roka oznámi príslušným orgánom príslušné subjekty zaradené do vzorky.

Vzorka pozostáva z príslušných subjektov a bánk, ktorým bolo udelené povolenie v tretích krajinách, a zahŕňa 75 najväčších týchto subjektov a bánk, a to na základe celkovej expozície, ako sa uvádza v článku 6 ods. 1, ako aj príslušné subjekty, ktoré boli určené ako G-SII, a banky v tretích krajinách, ktoré boli v predchádzajúcom roku určené ako globálne systémovo dôležité.

EBA vylúči alebo doplní príslušné subjekty alebo banky, ktorým bolo udelené povolenie v tretích krajinách, ak je to potrebné a v rozsahu potrebnom na zabezpečenie primeraného referenčného systému na posúdenie systémového významu odzrkadľujúceho celosvetové finančné trhy a celosvetové hospodárstvo, pričom sa zohľadnia medzinárodne schválené predpisy vrátane vzorky, ktorú použil Bazilejský výbor pre bankový dohľad.

▼M2

2.  

Príslušný orgán najneskôr do 31. júla každého roka oznámi EBA hodnoty ukazovateľov každého príslušného subjektu s veľkosťou celkovej expozície vyššou než 200 miliárd EUR a vypočítanou v súlade s článkom 429 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 ( 1 ), ktorému bolo udelené povolenie v rámci jurisdikcie príslušného orgánu. Hodnoty ukazovateľov zhromažďuje príslušný orgán, pričom zohľadňuje ďalšie špecifikácie podkladových údajov stanovené v usmerneniach vypracovaných EBA podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 ( 2 ). Príslušný orgán zabezpečí, aby boli hodnoty ukazovateľov totožné s hodnotami predloženými Bazilejskému výboru pre bankový dohľad.

▼B

3.  
EBA vypočíta menovatele na základe hodnôt ukazovateľov oznámených príslušným orgánom podľa odseku 2, pričom zohľadní medzinárodne schválené predpisy, najmä menovatele, ktoré pre príslušný rok uverejnil Bazilejský výbor pre bankový dohľad, a oznámi ich príslušným orgánom. Menovateľ ukazovateľa predstavuje súhrnnú výšku hodnôt ukazovateľov v rámci všetkých príslušných subjektov a bánk vo vzorke, ktorým bolo udelené povolenie v tretích krajinách, ako boli 31. júla príslušného roka oznámené pre príslušné subjekty v súlade s odsekom 2 a ako ich uverejnili banky, ktorým bolo udelené povolenie v tretích krajinách.

▼M2

Článok 4

Postup identifikácie

1.  
Najneskôr do 1. septembra každého roka príslušný orgán vypočíta skóre príslušných subjektov, ktorým bolo udelené povolenie v jeho jurisdikcii a ktoré sú zaradené do vzorky, ktorú oznámil EBA.
2.  
Ak príslušný orgán v rámci zdravého úsudku pri výkone dohľadu v súlade s článkom 131 ods. 10 písm. a) alebo b) smernice 2013/36/EÚ preradí G-SII z nižšej podkategórie do vyššej podkategórie alebo určí príslušný subjekt ako G-SII, poskytne EBA najneskôr do 1. novembra každého roka podrobné písomné vyhlásenie o dôvodoch tohto posúdenia.
3.  
Ak príslušný orgán v rámci zdravého úsudku pri výkone dohľadu v súlade s článkom 131 ods. 10 písm. c) smernice 2013/36/EÚ preradí G-SII z vyššej podkategórie do nižšej podkategórie, poskytne EBA najneskôr do 30. septembra každého roka podrobné písomné vyhlásenie o dôvodoch tohto posúdenia.
4.  
Preradenie alebo určenie uvedené v odseku 2 nadobudne účinnosť 1. januára druhého roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom boli príslušným orgánom oznámené menovatele v súlade s článkom 3 ods. 3 Ak je G-SII zaradená do nižšej podkategórie ako pri postupe identifikácie v predchádzajúcom roku, nižšia požiadavka na vankúš pre G-SII platí od 1. januára roka nasledujúceho po tomto preradení s výnimkou prípadu, keď príslušný orgán v rámci zdravého úsudku pri výkone dohľadu odloží uplatňovanie tejto požiadavky na dátum uvedený v prvej vete tohto odseku.
5.  
Identifikácia príslušného subjektu ako G-SII príslušným orgánom zahŕňa identifikátory právneho subjektu (LEI) všetkých právnych subjektov zahrnutých do prudenciálneho rozsahu konsolidácie G-SII. Príslušný subjekt identifikovaný príslušným orgánom oznámi príslušnému orgánu do 1. marca roka nasledujúceho po roku, keď sa uskutočnil postup identifikácie, štruktúru svojej skupiny tým, že poskytne identifikátory LEI všetkých konsolidovaných subjektov v skupine, ak sú k dispozícii. Príslušný subjekt zabezpečí, aby bola štruktúra jeho skupiny zverejnená prostredníctvom globálnej databázy identifikátorov LEI neustále aktualizovaná.

▼B

Článok 5

Identifikácia ako G-SII, určenie skóre a zaradenie do podkategórií

1.  
Hodnoty ukazovateľov sú založené na oznámených údajoch príslušného subjektu z konca predchádzajúceho finančného roka, na konsolidovanom základe, a v prípade bánk, ktorým bolo udelené povolenie v tretích krajinách, na údajoch uverejnených v súlade s medzinárodne schválenými predpismi. Príslušné orgány môžu použiť hodnoty ukazovateľov príslušných subjektov, ktorých koniec finančného roka je 30. júna na základe ich postavenia 31. decembra.

▼M2

1a.  
Odchylne od odseku 1 zahŕňajú hodnoty ukazovateľov uvedené v článku 6 ods. 1, článku 6 ods. 2 písm. a), b) a c) a v článku 6 ods. 4 písm. a) a b) aj dcérske poisťovacie spoločnosti.

▼M2

2.  
Príslušný orgán určí skóre každého príslušného subjektu vo vzorke ako jednoduchý priemer skóre jednotlivých kategórií, pričom maximálne skóre kategórie, ktorou sa meria nahraditeľnosť, je 500 bázických bodov.

Každé skóre kategórie okrem skóre kategórie, ktorou sa meria nahraditeľnosť služieb a finančnej infraštruktúry, ktoré poskytuje skupina, sa vypočíta ako jednoduchý priemer hodnôt vyplývajúci z podielu jednotlivých hodnôt ukazovateľov danej kategórie a menovateľa ukazovateľa, ktorý oznámil EBA.

Skóre kategórie, ktorou sa meria nahraditeľnosť služieb a finančnej infraštruktúry, ktoré poskytuje skupina, sa vypočíta ako vážený priemer hodnôt ukazovateľov tejto kategórie. Na tento účel sa ukazovatele pre aktíva v úschove uvedené v článku 6 ods. 3 písm. a) a pre platobné činnosti uvedené v článku 6 ods. 3 písm. b) vážia v plnej miere, pričom ukazovatele pre upísané transakcie na dlhových a kapitálových trhoch uvedené v článku 6 ods. 3 písm. c) a pre objem obchodovania uvedený v článku 6 ods. 3 písm. d) sa vážia na úrovni 50 %.

Skóre sa vyjadrí v bázických bodoch a zaokrúhli sa na najbližší celý bázický bod.

▼B

3.  

Najnižšie hraničné skóre je 130 bázických bodov. Podkategórie sa rozdeľujú takto:

a) 

1. podkategória zahŕňa skóre od 130 do 229 bázických bodov,

b) 

2. podkategória zahŕňa skóre od 230 do 329 bázických bodov,

c) 

3. podkategória zahŕňa skóre od 330 do 429 bázických bodov,

d) 

4. podkategória zahŕňa skóre od 430 do 529 bázických bodov,

e) 

5. podkategória zahŕňa skóre od 530 do 629 bázických bodov.

4.  
Príslušný orgán identifikuje príslušný subjekt ako G-SII v prípade, keď sa skóre tohto subjektu rovná najnižšiemu hraničnému skóre alebo je vyššie ako najnižšie hraničné skóre. Rozhodnutie určiť príslušný subjekt ako G-SII na základe zdravého úsudku pri výkone dohľadu v súlade s článkom 131 ods. 10 písm. b) smernice 2013/36/EÚ je založené na posúdení, či by jeho zlyhanie malo výrazný negatívny vplyv na celosvetový finančný trh a celosvetové hospodárstvo.
5.  
Príslušný orgán zaradí G-SII do podkategórie v súlade s jeho skóre. Rozhodnutie preradiť G-SII z nižšej podkategórie do vyššej podkategórie na základe zdravého úsudku pri výkone dohľadu v súlade s článkom 131 ods. 10 písm. a) smernice 2013/36/EÚ je založené na posúdení, či by jeho zlyhanie malo väčší negatívny vplyv na celosvetový finančný trh a celosvetové hospodárstvo.

▼M2

5a.  
Príslušný orgán určí dodatočné celkové skóre pre každý príslušný subjekt s cezhraničnými činnosťami v rámci zúčastnených členských štátov v zmysle článku 4 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 ( 3 ), a to na základe postupu stanoveného v odseku 2 tohto článku, ale nahradí hodnoty ukazovateľov príslušného subjektu uvedené v článku 6 ods. 5 písm. a) a b) hodnotami ukazovateľov vypočítanými v súlade s druhým pododsekom tohto odseku, pričom nahradí zodpovedajúce menovatele revidovanými menovateľmi, ktoré poskytol EBA.

Na účely prvého pododseku príslušný orgán považuje za domáce všetky pohľadávky a záväzky voči protistranám usadeným v zúčastnených členských štátoch v zmysle článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 806/2014. V prípade kategórií uvedených v článku 131 ods. 2 písm. a) až d) smernice 2013/36/EÚ príslušný orgán zohľadňuje tie isté nezmenené hodnoty ukazovateľov, ktoré oznámil príslušný subjekt, a menovatele, ktoré oznámil EBA.

5b.  
Rozhodnutie o preradení G-SII z vyššej podkategórie do nižšej podkategórie v rámci zdravého úsudku pri výkone dohľadu v súlade s článkom 131 ods. 10 písm. c) smernice 2013/36/EÚ a na základe dodatočného celkového skóre uvedeného v odseku 5a vychádza z posúdenia, či by zlyhanie G-SII malo menší negatívny vplyv na celosvetový finančný trh a celosvetové hospodárstvo. V tomto posúdení sa v prípade potreby zohľadnia všetky stanoviská alebo výhrady, ktoré prijal výbor BCBS v súlade so svojou verejne dostupnou metodikou na posudzovanie systémového významu globálnych systémovo dôležitých bánk.

Dodatočným celkovým skóre uvedeným v odseku 5a sa môže určiť preradenie G-SII príslušným orgánom do ďalšej nižšej podkategórie, ako sa uvádza v odseku 3 tohto článku. Preradenie G-SII do nižšej podkategórie je obmedzené na maximálne jednu podkategóriu.

▼M2

6.  
Rozhodnutia uvedené v odsekoch 4, 5 a 5b možno podporiť pomocnými ukazovateľmi, ktoré nesmú byť ukazovateľmi pravdepodobnosti zlyhania príslušného subjektu. Takéto rozhodnutia vychádzajú z dobre zdokumentovaných a overiteľných kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií.

▼M1

Článok 6

Ukazovatele

1.  
Kategória, ktorou sa meria veľkosť skupiny, pozostáva z jedného ukazovateľa, ktorý sa rovná celkovej expozícii skupiny.
2.  

Kategória, ktorou sa meria prepojenie skupiny s finančným systémom, obsahuje všetky tieto ukazovatele:

a) 

aktíva v rámci finančného systému,

b) 

záväzky v rámci finančného systému,

c) 

nesplatené cenné papiere.

3.  

Kategória, ktorou sa meria nahraditeľnosť služieb alebo finančnej infraštruktúry, ktorú skupina poskytuje, obsahuje všetky tieto ukazovatele:

a) 

aktíva v úschove,

b) 

platobné činnosti,

c) 

upísané transakcie na dlhových a akciových trhoch,

▼M2

d) 

objem obchodovania.

▼M1

4.  

Kategória, ktorou sa meria zložitosť skupiny, obsahuje všetky tieto ukazovatele:

a) 

pomyselná výška OTC derivátov,

b) 

aktíva zaradené do 3. úrovne reálnej hodnoty meranej v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1255/2012 ( 4 ),

c) 

obchodovanie s cennými papiermi a cenné papiere k dispozícii na predaj.

5.  

Kategória, ktorou sa meria cezhraničná činnosť skupiny, obsahuje všetky tieto ukazovatele:

a) 

pohľadávky zahŕňajúce viaceré jurisdikcie,

b) 

záväzky zahŕňajúce viaceré jurisdikcie.

6.  
V prípade údajov uvedených v menách iných ako euro príslušný orgán použije primeraný výmenný kurz, pričom zohľadní referenčný výmenný kurz, ktorý uverejnila Európska centrálna banka a ktorý je v platnosti od 31. decembra, a medzinárodné predpisy. V prípade ukazovateľa platobných činností uvedeného v odseku 3 písm. b) príslušný orgán použije priemerné výmenné kurzy na príslušný rok.

▼M2 —————

▼B

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M1 —————( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

( 2 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

( 3 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 225, 30.7.2014, s. 1).

( 4 ) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1255/2012 z 11. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy týkajúce sa medzinárodného účtovného štandardu 12, medzinárodných štandardov finančného výkazníctva 1 a 13 a interpretácie 20 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (Ú. v. EÚ L 360, 29.12.2012, s. 78).