02014R1062 — SK — 30.03.2019 — 003.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1062/2014

zo 4. augusta 2014

o pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 294 10.10.2014, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/698 z 3. februára 2017,

  L 103

1

19.4.2017

►M2

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/157 zo 6. novembra 2018,

  L 31

1

1.2.2019

►M3

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/227 z 28. novembra 2018,

  L 37

1

8.2.2019


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 198, 28.7.2015, s.  28 (1062/2014)
▼B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1062/2014

zo 4. augusta 2014

o pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012

(Text s významom pre EHP)KAPITOLA 1

PREDMET ÚPRAVY A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá pre vykonávanie pracovného programu na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok uvedených v článku 89 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a) „rozhodnutie o neschválení“ je rozhodnutie neschváliť kombináciu látky/typu výrobku podľa článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 528/2012 alebo podľa článku 89 ods. 1 tretieho pododseku uvedeného nariadenia, alebo ju nezahrnúť do prílohy I alebo IA k smernici 98/8/ES;

b) „kombinácia látky/typu výrobku zaradená do kontrolného programu“ je kombinácia látky/typu výrobku uvedená v prílohe II, ktorá spĺňa tieto podmienky:

i) nevzťahovalo sa na ňu žiadne z týchto opatrení:

 smernica o zaradení do prílohy I alebo IA k smernici 98/8/ES,

 nariadenie, ktorým sa stanovuje, že bola schválená podľa článku 89 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 528/2012,

ii) nebola predmetom žiadneho rozhodnutia o neschválení alebo posledné rozhodnutie o neschválení, ktoré sa jej týkalo, bolo zrušené;

c) „účastník“ je osoba, ktorá podala žiadosť o kombináciu látky/typu výrobku zaradenej do kontrolného programu, alebo ktorá predložila oznámenie, ktoré bolo v súlade s požiadavkami podľa článku 17 ods. 5 tohto nariadenia, alebo v mene ktorej boli táto žiadosť alebo toto oznámenie podané;

d) „hodnotiaci príslušný orgán“ je príslušný orgán členského štátu uvedeného v prílohe II k tomuto nariadeniu určený podľa článku 81 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.KAPITOLA 2

PROCES HODNOTENIA DOKUMENTÁCIÍ

Článok 3

Žiadosť o schválenie alebo zaradenie do prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012

1.  Žiadosť o schválenie alebo zaradenie do prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012 môže predložiť len účastník, ktorého oznámenie bolo podľa agentúry v súlade s požiadavkami podľa článku 17 ods. 5 tohto nariadenia.

Ak sa žiadosť týka zaradenia do prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012, môže sa týkať iba kategórie 1, 2, 3, 4, 5 alebo 6 tejto prílohy.

2.  Žiadosti uvedené v odseku 1 sa predložia agentúre do dvoch rokov od vyhlásenia o súlade s požiadavkami podľa článku 17 ods. 5.

Článok 4

Prijímanie žiadostí

1.  Agentúra informuje účastníka o poplatkoch splatných podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 564/2013 ( 1 ) a žiadosť zamietne, ak účastník neuhradí poplatky do 30 dní. Informuje o tom účastníka a hodnotiaci príslušný orgán.

2.  Agentúra po prijatí poplatkov splatných podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 564/2013 prijme žiadosť a informuje o tom účastníka a hodnotiaci príslušný orgán, pričom uvedie presný dátum prijatia žiadosti a jej jedinečný identifikačný kód.

3.  Proti rozhodnutiam agentúry prijatým podľa odseku 1 tohto článku sa možno odvolať v súlade s článkom 77 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

4.  Hodnotiaci príslušný orgán informuje účastníka o poplatkoch splatných podľa článku 80 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 do 30 dní od prijatia žiadosti agentúrou a zamietne žiadosť, ak účastník neuhradí poplatky do 30 dní. Informuje o tom účastníka a agentúru.

Článok 5

Validácia žiadostí o schválenie alebo zaradenie do kategórie 6 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012

1.  V prípade, že agentúra podľa článku 4 ods. 2 prijme žiadosť o schválenie alebo zaradenie do kategórie 6 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012, ktorá obsahuje údaje požadované v súlade s článkom 6 ods. 1 a 2, a že bol zaplatený poplatok podľa článku 4 ods. 4, hodnotiaci príslušný orgán žiadosť validuje do 30 dní od zaplatenia poplatkov.

2.  V prípade, že hodnotiaci príslušný orgán prijal od účastníka dokumentáciu v súlade s nariadením (ES) č. 1451/2007, ale zatiaľ ju neakceptoval ako úplnú podľa článku 13 uvedeného nariadenia, hodnotiaci príslušný orgán túto žiadosť validuje najneskôr do 3. januára 2015.

3.  V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 hodnotiaci príslušný orgán neposudzuje kvalitu alebo vhodnosť predložených údajov alebo odôvodnení.

4.  V prípade, že hodnotiaci príslušný orgán usúdi, že žiadosť nie je úplná, informuje účastníka, aké doplňujúce informácie sa požadujú na validáciu žiadosti, a stanoví primeranú lehotu na predloženie týchto informácií. Uvedená lehota za bežných okolností nepresiahne 90 dní.

Hodnotiaci príslušný orgán do 30 dní od prijatia doplňujúcich informácií žiadosť validuje, ak konštatuje, že predložené doplňujúce informácie sú postačujúce na splnenie požiadaviek stanovených v odseku 2.

Ak účastník nepredloží požadované informácie v danom termíne, hodnotiaci príslušný orgán žiadosť zamietne a informuje o tom účastníka a agentúru. V takýchto prípadoch sa vráti časť poplatkov zaplatených v súlade s článkom 80 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

Hodnotiaci príslušný orgán bezodkladne informuje účastníka, agentúru a iné príslušné orgány o validácii žiadosti, pričom uvedie dátum validácie.

Článok 6

Hodnotenie žiadostí

1.  Tento článok sa uplatňuje, ak platí niektorá z týchto podmienok:

a) ak bola žiadosť validovaná podľa článku 5;

b) ak hodnotiaci príslušný orgán uznal dokumentáciu ako úplnú podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 1451/2007, ale zatiaľ nepredložil správu príslušného orgánu Komisii podľa článku 14 ods. 4 uvedeného nariadenia;

c) ak agentúra prijala žiadosť o zaradenie do kategórie 1, 2, 3, 4 alebo 5 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012 podľa článku 4 ods. 2 a bol uhradený poplatok podľa článku 4 ods. 4.

2.  Hodnotiaci príslušný orgán vyhodnotí žiadosť v súlade s článkami 4 a 5 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 a v prípade potreby aj akýkoľvek návrh na úpravu požiadaviek na údaje predložený v súlade s článkom 6 ods. 3 uvedeného nariadenia a zašle agentúre hodnotiacu správu a závery hodnotenia.

3.  V prípade, že niekoľko účastníkov podporuje rovnakú kombináciu látky/typu výrobku, hodnotiaci príslušný orgán vypracuje len jednu hodnotiacu správu. Hodnotiaca správa a závery budú zaslané v niektorej z nasledujúcich lehôt, podľa toho, čo nastane neskôr:

a) 365 dní od poslednej validácie uvedenej v odseku 1 písm. a), uznania úplnosti uvedeného v odseku 1 písm. b) alebo zaplatenia poplatku uvedeného v odseku 1 písm. c) pre danú kombináciu látky/typu výrobku;

b) lehote stanovenej v prílohe III.

4.  Predtým, ako hodnotiaci príslušný orgán predloží svoje závery agentúre, poskytne účastníkovi možnosť, aby do 30 dní predložil k hodnotiacej správe a záverom hodnotenia písomné pripomienky. Hodnotiaci príslušný orgán tieto pripomienky pri dokončovaní svojho hodnotenia náležite zohľadní.

5.  V prípade, že sa ukáže, že na vykonanie hodnotenia sú potrebné doplňujúce informácie, hodnotiaci príslušný orgán požiada účastníka o predloženie takýchto informácií v stanovenej lehote a informuje o tom agentúru.

365-dňová lehota uvedená v odseku 3 sa pozastaví odo dňa vznesenia požiadavky až do dátumu doručenia informácií. Ak si to nevyžiada charakter požadovaných informácií alebo výnimočné okolnosti, obdobie pozastavenia nepresiahne tieto lehoty:

a) 365 dní v prípadoch, keď sa doplňujúce informácie týkajú obáv, ktoré neboli riešené v rámci smernice 98/8/ES alebo v rámci postupov stanovených pre uplatňovanie uvedenej smernice;

b) 180 dní v ostatných prípadoch.

6.  V prípade, že hodnotiaci príslušný orgán usúdi, že existujú obavy týkajúce sa zdravia ľudí, zdravia zvierat alebo životného prostredia v dôsledku kumulatívnych účinkov vyplývajúcich z používania biocídnych výrobkov obsahujúcich tú istú účinnú látku alebo iné účinné látky, doloží svoje obavy v súlade s požiadavkami príslušných častí oddielu II bodu 3 prílohy XV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ( 2 ) a zahrnie tieto informácie do svojich záverov.

7.  Hodnotiaci príslušný orgán po dokončení hodnotenia nebezpečenstva bez zbytočného odkladu a najneskôr v čase predloženia hodnotiacej správy podľa odseku 3 v prípade potreby:

a) predloží návrh agentúre podľa článku 37 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1272/2008, ak sa domnieva, že bolo splnené jedno z kritérií uvedených v článku 36 ods. 1 uvedeného nariadenia a že časť 3 prílohy VI k uvedenému nariadeniu ho náležite nerieši;

b) konzultuje s agentúrou, ak sa domnieva, že jedno z kritérií článku 5 ods. 1 písm. d) alebo e) nariadenia (EÚ) č. 528/2012 alebo podmienka článku 10 ods. 1 písm. d) uvedeného nariadenia boli splnené a v prílohe XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 alebo v zozname navrhovaných látok uvedenom v článku 59 ods. 1 uvedeného nariadenia sa náležite neriešia.

▼M3

Článok 6a

Žiadosti, v prípade ktorých bol hodnotiacim príslušným orgánom pred 30. marcom 2019 príslušný orgán Spojeného kráľovstva

1.  Tento článok sa uplatňuje na žiadosti, v prípade ktorých bol hodnotiacim príslušným orgánom pred 30. marcom 2019 príslušný orgán Spojeného kráľovstva, pokiaľ ide o položky 79, 85, 113, 171, 187, 188, 321, 345, 346, 458, 531, 554, 571, 599, 609, 1045, 1046 a 1047 uvedené v prílohe II.

2.  V prípade žiadosti predloženej pred 30. marcom 2019 hodnotiaci príslušný orgán členského štátu, ktorý nahradil príslušný orgán Spojeného kráľovstva, najneskôr do 30. apríla 2019 informuje účastníka o poplatkoch, ktoré sa majú platiť podľa článku 80 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012, a žiadosť zamietne, ak účastník v lehote stanovenej hodnotiacim príslušným orgánom neuhradí poplatky. Informuje o tom účastníka a agentúru.

3.  Odchylne od lehôt stanovených v článku 6 ods. 3 zašle hodnotiaci príslušný orgán hodnotiacu správu a závery v niektorej z nasledujúcich lehôt, podľa toho, čo nastane neskôr:

a) do 31. decembra 2020;

b) v lehote na preloženie hodnotiacej správy podľa článku 6 ods. 3 písm. b) stanovenej v prílohe III.

▼B

Článok 7

Stanovisko agentúry

1.  Tento článok sa uplatňuje, ak platí niektorá z týchto podmienok:

a) ak hodnotiaci príslušný orgán predložil hodnotiacu správu podľa článku 6 ods. 2 a prípadne predložil návrh alebo vykonal konzultáciu podľa článku 6 ods. 7;

b) ak bola správa príslušného orgánu predložená Komisii podľa článku 14 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1451/2007, ale hodnotiaca správa ešte nebola posúdená Stálym výborom pre biocídne výrobky podľa článku 15 ods. 4 uvedeného nariadenia.

2.  Agentúra po prijatí správy vypracuje stanovisko k schváleniu kombinácie látky/typu výrobku alebo jej zaradeniu do kategórie 1, 2, 3, 4, 5 alebo 6 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012 alebo obom, v ktorom zohľadní závery hodnotiaceho príslušného orgánu, a predloží ho Komisii.

Agentúra začne s prípravou stanoviska v rámci niektorej z nasledujúcich lehôt, podľa toho, čo nastane neskôr:

a) tri mesiace od prijatia správy;

b) lehoty stanovené v prílohe III.

Agentúra predloží stanovisko Komisii do 270 dní od začiatku prípravy.

Článok 8

Účinné látky, ktoré sa majú nahradiť

1.  Pri vypracúvaní stanoviska podľa článku 7 ods. 2 agentúra preskúma, či účinná látka spĺňa niektoré z kritérií uvedených v článku 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012, a danou otázkou sa zaoberá vo svojom stanovisku.

2.  Agentúra pred tým, ako Komisii predloží stanovisko, a bez toho, aby boli dotknuté články 66 a 67 nariadenia (EÚ) č. 528/2012, zverejní na dobu nepresahujúcu 60 dní informácie o látkach, ktoré sa potenciálne majú nahradiť, pričom zainteresované tretie strany môžu počas tejto doby predložiť príslušné informácie vrátane informácií o dostupných náhradách. Agentúra tieto informácie náležite zohľadní pri dokončovaní svojho stanoviska.

3.  V prípade, že bola účinná látka schválená a spĺňa jedno z kritérií stanovených v článku 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012, v nariadení prijatom podľa článku 89 ods. 1 prvého pododseku uvedeného nariadenia sa označí ako látka, ktorá sa má nahradiť.

Článok 9

Rozhodnutie Komisie

Komisia po prijatí stanoviska agentúry podľa článku 7 ods. 2 bez zbytočného odkladu vypracuje návrh rozhodnutia na prijatie podľa článku 89 ods. 1, alebo prípadne článku 28 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.KAPITOLA 3

ZMENY PRVKOV KONTROLNÉHO PROGRAMU

Článok 10

Spojenie alebo nahradenie účastníkov na základe vzájomnej dohody

1.  Existujúci účastník a potenciálny účastník môžu prevziať alebo zdieľať úlohu účastníka na základe vzájomnej dohody za predpokladu, že potenciálny účastník má právo odvolávať sa na všetky údaje, ktoré predložil alebo na ktoré odkazoval existujúci účastník.

2.  Potenciálny a existujúci účastník na účely tohto článku spoločne predkladajú agentúre oznámenie prostredníctvom registra pre biocídne výrobky uvedeného v článku 71 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 (ďalej len „register“), pričom toto oznámenie musí obsahovať všetky relevantné písomné povolenia na prístup.

3.  Po prijatí oznámenia, ktoré je v súlade s odsekom 2, agentúra aktualizuje informácie v registri týkajúce sa identity účastníka.

4.  Osoba usadená v Únii, ktorá prevzala úlohu účastníka alebo sa pripojila k účastníkovi podľa tohto článku, sa na účely článku 95 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 považuje za osobu, ktorá predložila dokumentáciu alebo písomné povolenie na prístup k dokumentácii.

Článok 11

Odstúpenie účastníkov

1.  Účastník sa považuje za účastníka, ktorý odstúpil od svojej podpory kombinácie látky/typu výrobku v kontrolnom programe, v týchto prípadoch:

a) ak agentúru alebo hodnotiaci príslušný orgán informoval prostredníctvom registra o svojom zámere odstúpiť;

b) ak nepredložil žiadosť v lehote uvedenej v článku 3 ods. 2;

c) ak bola jeho žiadosť zamietnutá podľa článku 4 ods. 1, článku 4 ods. 4 alebo článku 5 ods. 4;

d) ak v lehote stanovenej v článku 6 ods. 5 nepredložil doplňujúce informácie;

e) ak inak neuhradil poplatky splatné hodnotiacemu príslušnému orgánu alebo agentúre.

2.  Odstúpenie sa považuje za vykonané včas, ak nenastalo po dátume, keď hodnotiaci príslušný orgán predkladá žiadateľovi svoju správu príslušného orgánu podľa článku 6 ods. 4 tohto nariadenia.

Článok 12

Dôsledky včasného odstúpenia

1.  V prípade, že je o včasnom odstúpení informovaný hodnotiaci príslušný orgán, ale nie agentúra, hodnotiaci príslušný orgán o tom bez zbytočného odkladu informuje agentúru prostredníctvom registra.

2.  V prípade, že je agentúra o včasnom odstúpení informovaná, aktualizuje informácie v registri týkajúce sa identity účastníka.

3.  V prípade, že všetci účastníci, ktorí podporujú rovnakú kombináciu látky/typu výrobku, včas odstúpili z kontrolného programu, a v prípade, že úloha účastníka pre túto kombináciu bola predtým prevzatá, agentúra o tom informuje Komisiu prostredníctvom registra.

Článok 13

Nové vymedzenie účinných látok

1.  V prípade, že v hodnotení existujúcej účinnej látky nie je možné dospieť k záverom týkajúcim sa látky, ako sa uvádza v prílohe II, hodnotiaci príslušný orgán po konzultácii s príslušným účastníkom stanoví novú identitu látky. Hodnotiaci príslušný orgán o tom informuje agentúru.

2.  Agentúra aktualizuje informácie v registri týkajúce sa identity látky.

Článok 14

Prevzatie úlohy účastníka

1.  Agentúra uverejní otvorenú výzvu na prevzatie úlohy účastníka pre kombináciu látky/typu výrobku, ak sa vyskytne jeden z týchto prípadov:

a) ak všetci účastníci, ktorí podporujú rovnakú kombináciu látky/typu výrobku, včas odstúpili podľa článku 11 a úloha účastníka pre túto kombináciu ešte nebola prevzatá;

b) v dôsledku nového vymedzenia podľa článku 13, pričom v takomto prípade sa výzva týka iba látky, na ktorú sa vzťahuje existujúca identita uvedená v prílohe II, ale nie nová identita látky.

2.  Do 12 mesiacov od dátumu uverejnenia uvedeného v odseku 1 môže ktorákoľvek osoba predložiť oznámenie o kombinácii podľa článku 17.

▼M1 —————

▼B

Článok 15

Kombinácie látky/typu výrobku spôsobilé na zaradenie do kontrolného programu

V prípade, že biocídny výrobok patriaci do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 528/2012 a uvádzaný na trh pozostáva z existujúcej účinnej látky, ktorá nie je schválená ani zaradená do kontrolného programu pre tento typ výrobku a nie je zaradená ani do prílohy I k uvedenému nariadeniu, takúto látku obsahuje alebo vytvára, táto látka je spôsobilá na zaradenie do kontrolného programu pre príslušný typ výrobku na základe niektorého z týchto dôvodov:

a) osoba uvádzajúca výrobok na trh vychádzala z usmernení alebo z písomného poradenstva Komisie alebo príslušného orgánu určeného v súlade s článkom 26 smernice 98/8/ES alebo článkom 81 nariadenia (EÚ) č. 528/2012, ak tieto usmernenia alebo poradenstvo obsahovali objektívne opodstatnené dôvody domnievať sa, že výrobok bol vylúčený z rozsahu pôsobnosti smernice 98/8/ES alebo nariadenia (EÚ) č. 528/2012, alebo že príslušný typ výrobku patril medzi tie typy výrobku, v prípade ktorých bola oznámená účinná látka a ak tieto usmernenia alebo poradenstvo boli následne zmenené v rozhodnutí prijatom podľa článku 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 alebo v novom, smerodajnom usmernení, ktoré uverejnila Komisia;

b) látka využívala výnimku pre potraviny a krmivá uvedenú v článku 6 nariadenia (ES) č. 1451/2007;

c) biocídny výrobok v dôsledku úpravy rozsahu pôsobnosti týchto typov výrobkov patrí podľa nariadenia (EÚ) č. 528/2012 k inému typu výrobku, než ku ktorému patril podľa smernice 98/8/ES, a obsahuje látku zaradenú do kontrolného programu pre pôvodný typ výrobku, ale nie pre nový typ.

Článok 16

Vyhlásenie záujmu o oznámenie

1.  Vyhlásenie záujmu o oznámení látky, ktorá je spôsobilá na zaradenie do kontrolného programu podľa článku 15, predloží prostredníctvom registra ktorákoľvek osoba, ktorá má záujem oznámiť kombináciu látky/typu výrobku jednému z týchto príjemcov:

a) Komisii najneskôr do 12 mesiacov od uverejnenia rozhodnutia alebo usmernenia uvedeného v článku 15 písm. a);

b) agentúre najneskôr do 30. októbra 2015 v prípadoch uvedených v článku 15 písm. b);

c) Komisii najneskôr do 30. októbra 2015 v prípadoch uvedených v článku 15 písm. c).

2.  Vo vyhlásení sa uvádza príslušná kombinácia látky/typu výrobku. V prípadoch uvedených v článku 15 písm. a) musí vyhlásenie obsahovať podložené odôvodnenie preukazujúce splnenie všetkých podmienok uvedeného článku.

3.  Ak bolo v prípade uvedenom v článku 15 písm. a) alebo c) urobené vyhlásenie a Komisia po konzultácii s členskými štátmi dospeje k záveru, že odsek 6 sa neuplatňuje, a prípadne, že boli splnené podmienky pre oznámenie uvedené v článku 15 písm. a), informuje o tom agentúru.

4.  Ak bolo v prípade uvedenom v článku 15 písm. b) urobené vyhlásenie alebo ak Komisia informovala agentúru podľa odseku 3, agentúra tieto informácie zverejní prostredníctvom elektronických prostriedkov, pričom uvedie príslušnú kombináciu látky/typu výrobku. Na účely tohto nariadenia sa uverejnenie podľa článku 3a ods. 3 tretieho pododseku nariadenia (ES) č. 1451/2007 považuje za uverejnenie podľa tohto odseku.

5.  Ktorákoľvek osoba so záujmom o oznámenie kombinácie látky/typu výrobku tak môže urobiť podľa článku 17 do 6 mesiacov od dátumu uverejnenia uvedeného v odseku 4.

6.  V prípadoch uvedených v článku 15 písm. a) a c) sa kombinácia látky/typu výrobku považuje za oznámenú účastníkom a nie je spôsobilá na ďalšie oznámenie, ak sú splnené tieto podmienky:

a) príslušná účinná látka už bola zaradená do kontrolného programu;

b) jedna z dokumentácií predložených hodnotiacemu členskému štátu pre príslušnú účinnú látku už obsahuje všetky údaje potrebné na hodnotenie typu výrobku;

c) účastník, ktorý predložil túto dokumentáciu, prejavil záujem o podporu kombinácie látky/typu výrobku.

Článok 17

Postup oznámenia

▼M1

1.  Oznámenia podľa článku 14 ods. 2 alebo článku 16 ods. 5 sa predložia agentúre prostredníctvom registra.

▼B

2.  Oznámenie sa musí predložiť vo formáte IUCLID. Musí obsahovať informácie uvedené v prílohe I.

3.  V prípade, že v prílohe II nie je pre danú účinnú látku uvedený žiadny hodnotiaci príslušný orgán, oznamovateľ informuje agentúru o názve príslušného orgánu, ktorý si vybral, určeného v súlade s článkom 81 nariadenia (EÚ) č. 528/2012, a predloží písomné potvrdenie o tom, že príslušný orgán súhlasí s tým, že zhodnotí dokumentáciu.

4.  Po prijatí oznámenia agentúra o tom informuje Komisiu a informuje oznamovateľa o poplatkoch splatných podľa nariadenia (EÚ) č. 564/2013. Ak oznamovateľ neuhradí poplatok do 30 dní od prijatia tejto informácie, agentúra oznámenie zamietne a informuje o tom oznamovateľa a Komisiu.

5.  Po prijatí platby poplatkov agentúra do 30 dní overí, či je oznámenie v súlade s požiadavkami odseku 2. Ak oznámenie uvedeným požiadavkám nevyhovuje, agentúra poskytne oznamovateľovi lehotu 30 dní na doplnenie alebo opravu oznámenia. Po uplynutí tejto 30-dňovej lehoty agentúra do 30 dní buď vyhlási, že oznámenie spĺňa požiadavky uvedené v odseku 2, alebo oznámenie zamietne a informuje o tom oznamovateľa a Komisiu.

6.  Proti rozhodnutiam agentúry prijatým podľa odseku 4 alebo 5 sa možno odvolať v súlade s článkom 77 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

7.  V prípade, že bolo oznámenie v súlade s požiadavkami odseku 5, agentúra bezodkladne:

▼M1

a) v prípade, že bolo oznámenie predložené podľa článku 14 ods. 2, aktualizuje informácie v registri týkajúce sa identity účastníka, a prípadne látky;

▼B

b) v prípade, že bolo oznámenie predložené podľa článku 16 ods. 5, informuje Komisiu o súlade s požiadavkami.

Článok 18

Zaradenie do kontrolného programu

V prípade, že sa kombinácia látky/typu výrobku považuje za oznámenú v súlade s článkom 16 ods. 6, alebo keď agentúra informuje Komisiu o súlade s požiadavkami článku 17 ods. 7 písm. b), Komisia túto kombináciu látky/typu výrobku zaradí do kontrolného programu.

Článok 19

Informácie o látkach, ktoré už nie sú podporované v rámci kontrolného programu

V prípade, že v lehote uvedenej v článku 16 ods. 5 nebolo prijaté žiadne oznámenie, alebo v prípade, že oznámenie, na ktoré sa odkazuje v uvedenom článku, bolo prijaté a následne zamietnuté agentúrou podľa článku 17 ods. 4 alebo 5, agentúra o tom informuje členské štáty prostredníctvom registra a tieto informácie uverejní v elektronickom formáte.

Článok 20

Rozhodnutia Komisie o látkach, ktoré už nie sú podporované v rámci kontrolného programu

Komisia vypracuje návrh rozhodnutia o neschválení podľa článku 89 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v týchto prípadoch:

a) keď agentúra informuje Komisiu o včasnom odstúpení všetkých účastníkov podľa článku 12 ods. 3 tohto nariadenia;

▼M1

b) keď žiadna osoba nepredložila oznámenie v lehotách stanovených v článku 14 ods. 2 tohto nariadenia, alebo keď bolo takéto oznámenie predložené a zamietnuté podľa článku 17 ods. 4 alebo 5;

c) keď bolo oznámenie predložené v lehotách stanovených v článku 14 ods. 2 tohto nariadenia a bolo v súlade s požiadavkami článku 17 ods. 5, ale identita látky v oznámení sa vzťahuje len na časť existujúcej identity v prílohe II k tomuto nariadeniu.

▼B

V prípade uvedenom v ods. 1 písm. c) sa musí návrh rozhodnutia o neschválení vzťahovať na akúkoľvek látku, na ktorú sa vzťahuje existujúca identita v prílohe II k tomuto nariadeniu, nie však oznámenie alebo rozhodnutie o schválení.KAPITOLA 4

PRECHODNÉ OPATRENIA

Článok 21

Prechodné opatrenia pre látky uvedené v článku 15

1.  Členský štát môže pokračovať v uplatňovaní svojho súčasného systému alebo praxe sprístupňovania na trhu a používania biocídnych výrobkov, ktoré pozostávajú z existujúcej účinnej látky uvedenej v článku 15 písm. b) a c), obsahujú takúto látku alebo ju vytvárajú. V takýchto prípadoch:

a) biocídny výrobok nesmie byť sprístupňovaný na trhu s účinnosťou od 24 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia;

b) využívanie existujúcich zásob biocídneho výrobku môže pokračovať do 30 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2.  Členský štát môže pokračovať v uplatňovaní svojho súčasného systému alebo praxe sprístupňovania na trhu a používania biocídnych výrobkov, ktoré pozostávajú z existujúcej účinnej látky uvedenej v článku 15 písm. a), obsahujú takúto látku alebo ju vytvárajú. V takýchto prípadoch:

a) biocídny výrobok nesmie byť sprístupňovaný na trhu s účinnosťou od 24 mesiacov po jednom z týchto termínov, podľa toho, ktorý nastane neskôr:

i) dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia;

ii) oznámenie alebo uverejnenie rozhodnutia alebo usmernenia uvedeného v článku 15 písm. a).

b) využívanie existujúcich zásob biocídneho výrobku môže pokračovať do 30 mesiacov po jednom z týchto termínov, podľa toho, ktorý nastane neskôr:

i) dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia;

ii) oznámenie alebo uverejnenie rozhodnutia alebo usmernenia uvedeného v článku 15 písm. a).

3.  Členský štát môže pokračovať v uplatňovaní svojho súčasného systému alebo praxe sprístupňovania na trhu alebo používania biocídnych výrobkov, ktoré pozostávajú z existujúcej účinnej látky uverejnenej agentúrou podľa článku 16 ods. 4 pre príslušný typ výrobku, obsahujú takúto látku alebo ju vytvárajú. V takýchto prípadoch:

a) biocídny výrobok nesmie byť sprístupňovaný na trhu s účinnosťou od 12 mesiacov po dátume, keď agentúra uskutočnila uverejnenie v elektronickom formáte podľa článku 19 a

b) využívanie existujúcich zásob biocídneho výrobku môže pokračovať do 18 mesiacov po dátume tohto uverejnenia.

Článok 22

Nevyhnutné použitie

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 55 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012, do 18 mesiacov od dátumu rozhodnutia o neschválení existujúcej účinnej látky, ak členský štát považuje túto existujúcu účinnú látku za nevyhnutnú pre jeden z dôvodov uvedených v článku 5 ods. 2 písm. b) alebo c) prvého pododseku nariadenia (EÚ) č. 528/2012, môže daný členský štát predložiť Komisii odôvodnenú žiadosť o výnimku z článku 89 ods. 2 druhého pododseku uvedeného nariadenia.

2.  Žiadajúci členský štát predloží odôvodnenú žiadosť agentúre prostredníctvom registra. V prípade, že žiadosť obsahuje dôverné informácie, žiadajúci členský štát zároveň predloží nedôverné znenie.

3.  Agentúra túto žiadosť, alebo prípadne nedôverné znenie zverejní elektronickými prostriedkami. Členské štáty alebo ktorákoľvek iná osoba môžu predložiť pripomienky do 60 dní od uverejnenia.

4.  Komisia po zohľadnení doručených pripomienok môže udeliť výnimku z článku 89 ods. 2 druhého pododseku nariadenia (EÚ) č. 528/2012, ktorou sa umožňuje sprístupnenie biocídnych výrobkov, ktoré pozostávajú z tejto látky, obsahujú alebo vytvárajú takúto látku, na trhu žiadajúceho členského štátu a ich používanie je v tomto členskom štáte v súlade s vnútroštátnymi predpismi a za podmienok uvedených v odseku 5 a akýchkoľvek ďalších podmienok, ktoré stanovila Komisia.

5.  Členský štát, ktorému bola udelená výnimka:

a) zabezpečí, aby sa ďalšie používanie obmedzilo na také prípady a lehoty, v ktorých boli splnené podmienky uvedené v odseku 1;

b) zavedie primerané opatrenia na zmiernenie rizika s cieľom zabezpečiť minimalizovanie expozície ľudí, zvierat a životného prostredia;

c) zabezpečí, aby sa hľadali alternatívy, alebo aby sa žiadosť o schválenie účinnej látky pripravila na predloženie v súlade s článkom 7 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 včas pred uplynutím platnosti výnimky.KAPITOLA 5

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 23

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1451/2007 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa vykladajú ako odkazy na toto nariadenie.

Článok 24

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Požiadavky na informácie uvádzané v oznámeniach podľa článku 17

Oznámenie podľa článku 17 musí obsahovať tieto informácie:

1. dôkaz, že látka je existujúca účinná látka v zmysle článku 3 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 528/2012;

2. uvedenie typu(-ov) výrobku, na ktoré sa oznámenie vzťahuje;

3. informácie o akýchkoľvek štúdiách zadaných na účely žiadosti o schválenie alebo zaradenie do prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012, ako aj očakávaný dátum dokončenia;

4. informácie uvedené v oddieloch

a) 1, 2 a 7.1 až 7.5 tabuľky v hlave 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012 v prípade chemických látok;

b) 1, 2 a 6.1 až 6.4 tabuľky v hlave 2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012 v prípade mikroorganizmov;

5. ak sa oznámenie vykonáva v prípade uvedenom v článku 15 písm. a), dôkaz, že látka bola na trhu ako účinná látka biocídneho výrobku, ktorý k dátumu oznámenia alebo uverejnenia rozhodnutia alebo usmernenia uvedeného v danom písmene patrí do príslušného typu výrobku.

▼M2
PRÍLOHA II

KOMBINÁCIE LÁTKY/TYPU VÝROBKU ZARADENÉ DO KONTROLNÉHO PROGRAMU K 6. NOVEMBRU 2018

Kombinácie účinnej látky/typu výrobku podporované k 6. novembru 2018 s výnimkou iných nanomateriálov, než sú nanomateriály výslovne uvedené v položkách 1017 a 1023, a s výnimkou získania účinnej látky in situ okrem prípadov, keď sa to výslovne uvádza v odkaze na podporovaný prekurzor/podporované prekurzory.

▼M3Číslo položky

Názov látky

Spravodajský členský štát

Číslo EC

Číslo CAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1

formaldehyd

DE

200-001-8

50-00-0

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

9

bronopol

ES

200-143-0

52-51-7

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

36

etanol

EL

200-578-6

64-17-5

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

kyselina mravčia

BE

200-579-1

64-18-6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1025

kyselina peroxomravčia získaná z kyseliny mravčej a peroxidu vodíka

BE

 

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

43

kyselina salicylová

NL

200-712-3

69-72-7

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

etylénoxid

NO

200-849-9

75-21-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

kyselina glykolová

NL

201-180-5

79-14-1

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1026

kyselina peroxyoctová získaná z tetraacetyletyléndiamínu (TAED) a peroxidu vodíka

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1027

kyselina peroxyoctová získaná z 1,3-diacetyloxypropán-2-yl-acetátu a peroxidu vodíka

AT

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1028

kyselina peroxyoctová získaná z tetraacetyletyléndiamínu (TAED) a perboritanu sodného

AT

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1029

kyselina peroxyoctová získaná perhydrolýzou N-acetylkaprolaktámu peroxidom vodíka v alkalickom prostredí

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

kyselina (+)-L-mliečna

DE

201-196-2

79-33-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

(2R,6aS,12aS)-2-izopropenyl-8,9-dimetoxy-1,2,6,6a,12,12a-hexahydrochromeno[3,4-b]furo[2,3-h]chromén-6-ón (rotenón)

PL

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

85

symklozén

DE

201-782-8

87-90-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

92

bifenyl-2-ol

ES

201-993-5

90-43-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

113

3-fenyl-2-propén-2-ál (cinamaldehyd)

PL

203-213-9

104-55-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

geraniol

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

122

etándiál

FR

203-474-9

107-22-2

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

kyselina hexa-2,4-diénová (kyselina sorbová)

DE

203-768-7

110-44-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154

chlorofén

NO

204-385-8

120-32-1

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

2-fenoxyetanol

IT

204-589-7

122-99-6

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

1072

oxid uhličitý

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

179

oxid uhličitý získaný z propánu, butánu alebo zo zmesi týchto dvoch plynov spaľovaním

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

180

nátrium-dimetylarzinát (kakodylát sodný)

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

185

tosylchlóramid sodný (chlóramín-T).

ES

204-854-7

127-65-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

kálium-dimetylditiokarbamát

SE

204-875-1

128-03-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

188

nátrium-dimetylditiokarbamát

SE

204-876-7

128-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

195

nátrium-2-bifenylát

ES

205-055-6

132-27-4

 

 

 

x

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

206

tirám

BE

205-286-2

137-26-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

nátrium-metám

BE

205-293-0

137-42-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

227

2-tiazol-4-yl-1H-benzoimidazol (tiabendazol)

ES

205-725-8

148-79-8

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

235

diurón

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

239

kyánamid

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

253

tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5-tiadiazín-2-tión (dazomet)

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

283

terbutrín

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

292

(1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-izoindol-2-yl)metyl-(1R-trans)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropánkarboxylát (d-tetrametrín)

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

321

monolinurón

HU

217-129-5

1746-81-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín (diamín)

PT

219-145-8

2372-82-9

 

x

x

x

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

336

2,2′-disulfándiylbis(N-metylbenzamid) (DTBMA)

PL

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón (BIT)

ES

220-120-9

2634-33-5

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

341

2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (MIT)

SI

220-239-6

2682-20-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346

dihydrát dichlórizokyanurátu sodného

DE

220-767-7

51580-86-0

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

345

troklozén-nátrium

DE

220-767-7

2893-78-9

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

348

mecetrónium-etylsulfát (MES)

PL

221-106-5

3006-10-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

formaldehyd uvoľnený z etylénbis(oxy)dimetanolu [produkty reakcie etylénglykolu a paraformaldehydu (EGForm)]

PL

222-720-6

3586-55-8

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

365

sodná soľ pyridín-2-tiol-1-oxidu (pyritión-nátrium)

SE

223-296-5

3811-73-2

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

368

meténamín-3-chlóralylchlorid (CTAC)

PL

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

377

2,2′,2″-(hexahydro-1,3,5-triazín-1,3,5-triyl)trietanol (HHT)

PL

225-208-0

4719-04-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

382

1,3,4,6-tetrakis(hydroxymetyl)tetrahydroimidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dión (TMAD)

ES

226-408-0

5395-50-6

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

392

metylénditiokyanát

FR

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

393

1,3-bis(hydroxymetyl)-5,5-dimetylimidazolidín-2,4-dión (DMDMH)

PL

229-222-8

6440-58-0

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

397

didecyl(dimetyl)amónium-chlorid (DDAC)

IT

230-525-2

7173-51-5

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

401

striebro

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1023

striebro, ako nanomateriál

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

405

oxid siričitý získaný zo síry spaľovaním

DE

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

aktívny bróm získaný z bromidu sodného a chlórnanu sodného

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1030

aktívny bróm získaný z bromidu sodného a chlórnanu vápenatého

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1031

aktívny bróm získaný z bromidu sodného a chlóru

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1032

aktívny bróm získaný z bromidu sodného elektrolýzou

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1033

aktívny bróm získaný z kyseliny brómnej a močoviny a brómmočoviny

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1034

aktívny bróm získaný z brómnanu sodného a N-bromsulfamátu a kyseliny amidosírovej

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1035

aktívny bróm získaný z ozónu a bromidu z prírodných vôd a bromidu sodného

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

434

tetrametrín

DE

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

439

peroxid vodíka

FI

231-765-0

7722-84-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1036

peroxid vodíka uvoľnený z peruhličitanu sodného

FI

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444

7a-etyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol (EDHO)

PL

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

450

dusičnan strieborný

SE

231-853-9

7761-88-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

peroxodisíran disodný

PT

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432

aktívny chlór uvoľnený z chlórnanu sodného

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

455

aktívny chlór uvoľnený z chlórnanu vápenatého

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

457

aktívny chlór uvoľnený z chlóru

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

458

monochloramín získaný zo síranu amónneho a zdroja chlóru

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1016

chlorid strieborný

SE

232-033-3

7783-90-6

x

x

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

473

pyretríny a pyretroidy

ES

232-319-8

8003-34-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

491

oxid chloričitý

DE

233-162-8

10049-04-4

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1037

oxid chloričitý získaný z chloritanu sodného elektrolýzou

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1038

oxid chloričitý získaný z chloritanu sodného acidifikáciou

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1039

oxid chloričitý získaný z chloritanu sodného oxidáciou

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1040

oxid chloričitý získaný z chlorečnanu sodného a peroxidu vodíka v prítomnosti silnej kyseliny

PT

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1041

oxid chloričitý získaný z chloridu sodného elektrolýzou

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1042

oxid chloričitý získaný z chloritanu sodného a bisulfátu sodného a kyseliny chlorovodíkovej

DE

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1043

oxid chloričitý získaný z chloritanu sodného a bisulfátu sodného

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1044

oxid chloričitý získaný z chloritanu sodného a peroxodisíranu sodného

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

494

2,2-dibróm-2-kyanoacetamid (DBNPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

501

karbendazím

DE

234-232-0

10605-21-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

1022

pentahydroxid-chlorid hlinitý

NL

234-933-1

12042-91-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515

chloramín aktivovaný bromidom (BAC) získaný z prekurzorov bromidu amónneho a chlórnanu sodného

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

522

zinkium-pyritión

SE

236-671-3

13463-41-7

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

524

dodecylguanidín, monohydrochlorid

ES

237-030-0

13590-97-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

529

aktívny bróm získaný z chloridu brómneho

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

531

(benzyloxy)metanol

AT

238-588-8

14548-60-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

550

kyselina D-glukónová, zlúčenina s N,N″-bis(4-chlórfenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekánbis(amidimidom) (2:1) (CHDG)

PT

242-354-0

18472-51-0

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554

p-[(dijódmetyl)sulfonyl]toluén

CH

243-468-3

20018-09-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

559

(benztiazol-2-ylsulfanyl)metyltiokyanát (TCMTB)

NO

244-445-0

21564-17-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

562

[2-Metyl-4-oxo-3-(prop-2-inyl)cyklopent-2-én-1-yl]-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropánkarboxylát (praletrín)

EL

245-387-9

23031-36-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

563

kálium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát (sorban draselný)

DE

246-376-1

24634-61-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

566

produkty reakcie paraformaldehydu a 2-hydroxypropylamínu (pomer 1:1) (HPT)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

571

2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón (OIT)

FR

247-761-7

26530-20-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

577

(dimetyl)oktadecyl[3-(trimetoxysilyl)propyl]amónium-chlorid

ES

248-595-8

27668-52-6

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

588

brómchlór-5,5-dimetylimidazolidín-2,4-dión (BCDMH)

NL

251-171-5

32718-18-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

590

3-(4-izopropylfenyl)-1,1-dimetylmočovina (izoproturón)

DE

251-835-4

34123-59-6

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

597

1-[2-(alyloxy)-2-(2,4-dichlórfenyl)etyl]-1H-imidazol (imazalil)

DE

252-615-0

35554-44-0

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

599

S-[(6-chlór-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridín-3(2H)-yl)metyl]-O,O-dimetyl-fosforotioát (azametifos)

IT

252-626-0

35575-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

608

dimetyl(tetradecyl)[3-(trimetoxysilyl)propyl]amónium-chlorid

PL

255-451-8

41591-87-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1045

olej z Eucalyptus citriodora, hydratovaný, cyklizovaný

CZ

 

1245629-80-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1046

olej z Cymbopogon winterianus, frakcionovaný, hydratovaný, cyklizovaný

CZ

nie je k dispozícii

nie je k dispozícii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1047

olej z Eucalyptus citriodora a citronelálu, hydratovaný, cyklizovaný

CZ

nie je k dispozícii

nie je k dispozícii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

609

2-hydroxy-α, α, 4-trimetylcyklohexánmetanol

CZ

255-953-7

42822-86-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

619

3-jódprop-2-inyl-butylkarbamát (IPBC)

DK

259-627-5

55406-53-6

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

620

tetrakis(hydroxymetyl)fosfónium-sulfát (2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

648

4,5-dichlór-2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón (DCOIT)

NO

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

656

produkty reakcie paraformaldehydu a 2-hydroxypropylamínu (pomer 3:2) (MBO)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

667

alkyl (C12-18)benzyldimetylamónium-chlorid [ADBAC (C12-18)]

IT

269-919-4

68391-01-5

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

671

alkyl (C12-16)benzyldimetylamónium-chlorid [ADBAC/BKC (C12-C16)]

IT

270-325-2

68424-85-1

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

673

didecyl(dimetyl)amónium-chlorid [DDAC) (C8-10)]

IT

270-331-5

68424-95-3

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

690

kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-18-alkyl(benzyl)dimetylamónium, soli s 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, 1,1-dioxidom (1:1) (ADBAS)

MT

273-545-7

68989-01-5

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691

nátrium-[(hydroxymetyl)amino]acetát

AT

274-357-8

70161-44-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

692

C10-16-alkyldimetylamín-N-oxidy

PT

274-687-2

70592-80-2

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693

hydrogenperoxosíran-bissíran pentadraselný (KPMS)

SI

274-778-7

70693-62-8

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

939

aktívny chlór získaný z chloridu sodného elektrolýzou

SK

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1048

aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej

SK

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1049

aktívny chlór získaný z chloridu sodného a hydrogenperoxosíranu-bissíranu pentadraselného

SI

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

aktívny chlór získaný z morskej vody (chloridu sodného) elektrolýzou

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1051

aktívny chlór získaný z hexahydrátu chloridu horečnatého a chloridu draselného elektrolýzou

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1052

aktívny chlór získaný z hexahydrátu chloridu horečnatého elektrolýzou

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1053

aktívny chlór získaný z chloridu draselného elektrolýzou

DK

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1054

aktívny chlór získaný z N-chlorsulfamátu sodného

SI

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1055

aktívny chlór získaný z chloridu sodného a hydrogenperoxosíranu-bissíranu pentadraselného a kyseliny amidosírovej

SI

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1056

aktívny chlór získaný z kyseliny chlorovodíkovej elektrolýzou

SI

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701

kyselina dihydrogen-bis[monoperoxyftaláto(2-)-O 1,OO 1]horečnatá (MMPP)

PL

279-013-0

84665-66-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1024

výťažok z oleja (za studena lisovaného) zo semien rastliny Azadirachta indica extrahovaný superkritickým oxidom uhličitým

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

724

alkyl (C12-C14) benzyldimetylamónium-chlorid [ADBAC (C12-C14)]

IT

287-089-1

85409-22-9

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

725

alkyl (C12-C14) dimetyl(etylbenzyl)amónium-chlorid [ADEBAC (C12-C14)]

IT

287-090-7

85409-23-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

731

Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt

ES

289-699-3

89997-63-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

1057

Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt z otvorených a zrelých kvetov Tanacetum cinerariifolium získaný uhľovodíkovým rozpúšťadlom

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

1058

Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt z otvorených a zrelých kvetov Tanacetum cinerariifolium získaný superkritickým oxidom uhličitým

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

744

levanduľa, Lavandula hybrida, extrakt/levanduľový olej

PT

294-470-6

91722-69-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

779

produkty reakcie kyseliny glutámovej a N-(C12-C14-alkyl)propyléndiamínu (glukoprotamín)

DE

403-950-8

164907-72-6

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785

kyselina 6-(ftalimido)peroxyhexánová (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

2-butyl-benzo[d]izotiazol-3-ón (BBIT)

CZ

420-590-7

4299-07-4

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

792

oxid chloričitý získaný z tetrachlórdekaoxidového komplexu (TCDO) acidifikáciou

DE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811

argentium-nátrium-hydrogén-zirkónium fosfát

SE

422-570-3

265647-11-8

x

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

794

sec-butyl-2-(2-hydroxyetyl)piperidín-1-karboxylát (ikaridín)

DK

423-210-8

119515-38-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

797

cis-1-(3-chlóralyl)-3,5,7-triáza-1-azóniaadamantán-chlorid (cis CTAC)

PL

426-020-3

51229-78-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

813

kyselina peroxyoktánová

FR

 

33734-57-5

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014

zeolit strieborný

SE

nie je k dispozícii

nie je k dispozícii

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

produkty reakcie 5,5-dimetylhydantoínu, 5-etyl-5-metylhydantoínu s brómom a chlórom (DCDMH)

NL

nie je k dispozícii

nie je k dispozícii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

459

reakčná zmes oxidu titaničitého a chloridu strieborného

SE

nie je k dispozícii

nie je k dispozícii

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

777

produkty reakcie 5,5-dimetylhydantoínu, 5-etyl-5-metylhydantoínu s chlórom (DCEMH)

NL

nie je k dispozícii

nie je k dispozícii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

810

fosforečnanové sklo s obsahom striebra

SE

nie je k dispozícii

308069-39-8

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824

zeolit strieborno-zinočnatý

SE

nie je k dispozícii

130328-20-0

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013

zeolit strieborno-meďnatý

SE

nie je k dispozícii

130328-19-7

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017

striebro adsorbované na oxide kremičitom (ako nanomateriál vo forme stabilného agregátu s primárnymi časticami na nanoúrovni)

SE

nie je k dispozícii

nie je k dispozícii

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

854

(RS)-3-alyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)-cyklopropánkarboxylát (zmes 4 izomérov 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1) (d-aletrín)

DE

prípravok na ochranu rastlín

231937-89-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

855

(RS)-3-alyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)-cyklopropánkarboxylát (zmes len 2 izomérov 1R trans: 1R/S 1:3) (esbiotrín)

DE

prípravok na ochranu rastlín

260359-57-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

843

4-bróm-2-(4-chlórfenyl)-1-etoxymetyl-5-trifluórmetylpyrol-3-karbonitril (chlórfenapyr)

PT

prípravok na ochranu rastlín

122453-73-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

859

polymér dimetylamínu (Einecs 204-697-4) s (chlórmetyl)oxiránom (Einecs 203-439-8)/polymérny kvartérny chlorid amónny (PQ polymér)

HU

polymér

25988-97-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

868

polyhexametylén-biguanid, hydrochlorid so strednou číselnou hodnotou molekulovej hmotnosti (Mn) 1 415 a priemernou polydisperzitou (PDI) 4.7 [PHMB (1415;4.7)]

FR

polymér

32289-58-0 a 1802181-67-4

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

869

poly(oxy-1,2-etándiyl), α-[2-(didecylmetylamónio)etyl]-ω-hydroxy-, propanoát (soľ) (bardap 26)

IT

polymér

94667-33-1

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

872

N-didecyl-N-dipolyetoxyamónium-boritan/didecylpolyoxetylamónium-boritan (polymérny betaín)

EL

polymér

214710-34-6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1059

Capsicum oleoresin

Extrakty a ich fyzikálne modifikované deriváty. Produkt môže obsahovať živičné kyseliny a ich estery, terpény a produkty oxidácie alebo polymerácie týchto terpénov (Capsicum frutescens, Solanaceae, ľuľkovité)

BE

nie je k dispozícii

8023-77-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1060

Capsicum annuum, extrakt

Extrakty a ich fyzikálne modifikované deriváty ako tinktúry, konkréty, absolúty (čistý koncentrovaný aromatický rastlinný extrakt), vonné oleje, oleoživice, terpény, bezterpénované frakcie, destiláty, zvyšky atď. získané z Capsicum annuum, Solanaceae, ľuľkovité.

BE

283-403-6

84625-29-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1061

reakčná zmes (6E)-N- (4-hydroxy-3-metoxy-2-metylfenyl) -8-metylnon-6-enamidu a N-(4-hydroxy-3-metoxy-2-metylfenyl) -8-metylnonánamidu

BE

nie je k dispozícii

nie je k dispozícii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1062

D-fruktóza

AT

200-333-3

57-48-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1063

med

AT

 

8028-66-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1064

slad, extrakt

Extrakty a ich fyzikálne modifikované deriváty ako tinktúry, koncentráty, absolúty, vonné oleje, olejové živice, terpény, bezterpénované frakcie, destilačné zvyšky atď. získané z Hordeum, Gramineae.

AT

232-310-9

8002-48-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1065

ocot

(potravinárska akosť s maximálnym obsahom kyseliny octovej 10 %)

AT

nie je k dispozícii

8028-52-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1066

syr

AT

nie je k dispozícii

nie je k dispozícii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1067

sušené vajcia

NL

nie je k dispozícii

nie je k dispozícii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1068

Saccharomyces cerevisiae

NL

nie je k dispozícii

68876-77-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1069

koncentrovaná jablková šťava

NL

nie je k dispozícii

nie je k dispozícii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1070

sladký pomarančový extrakt

Extrakty a ich fyzikálne modifikované deriváty ako tinktúry, koncentráty, absolúty, vonné oleje, olejové živice, terpény, bezterpénované frakcie, destilačné zvyšky atď. získané z Citrus sinensis, Rutaceae.

CH

232-433-8

8028-48-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1071

cesnak, extrakt

Extrakty a ich fyzikálne modifikované deriváty ako sú tinktúry, koncentráty, absolúty, esenciálne oleje, olejové živice, terpény, bezterpénové frakcie, destiláty, destilačné zvyšky atď. získané z Allium sativum, Liliaceae.

AT

232-371-1

8008-99-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

▼B
PRÍLOHA III

LehotyTypy výrobku

Lehoty na predloženie hodnotiacej správy podľa článku 6 ods. 3 písm. b)

Lehoty na začatie prípravy stanoviska podľa článku 7 ods. 2 písm. b)

8, 14, 16, 18, 19 a 21

31.12.2015

31.3.2016

3, 4 a 5

31.12.2016

31.3.2017

1 a 2

31.12.2018

31.3.2019

6 a 13

31.12.2019

31.3.2020

7, 9 a 10

31.12.2020

31.3.2021

11, 12, 15, 17, 20 a 22

31.12.2022

►C1  30.9.2023 ◄( 1 ) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 564/2013 z 18. júna 2013 o poplatkoch splatných Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 19.6.2013, s. 17).

( 2 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).