02014R0908 — SK — 10.06.2019 — 007.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 908/2014

zo 6. augusta 2014,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, pravidlá kontroly, zábezpeky a transparentnosť

(Ú. v. ES L 255 28.8.2014, s. 59)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/583 z 13. apríla 2015,

  L 97

5

14.4.2015

►M2

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/775 z 18. mája 2015,

  L 122

1

19.5.2015

►M3

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2222 z 1. decembra 2015,

  L 316

2

2.12.2015

►M4

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1786 zo 7. októbra 2016,

  L 273

31

8.10.2016

 M5

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/772 z 3. mája 2017,

  L 115

43

4.5.2017

►M6

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/56 z 12. januára 2018,

  L 10

9

13.1.2018

►M7

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/936 zo 6. júna 2019,

  L 149

58

7.6.2019


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 114, 5.5.2015, s.  25 (č. 908/2014)

 C2

Korigendum, Ú. v. ES L 330, 16.12.2015, s.  55 (2015/2222)

►C3

Korigendum, Ú. v. ES L 010, 15.1.2016, s.  18 (2015/2222)
▼B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 908/2014

zo 6. augusta 2014,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, pravidlá kontroly, zábezpeky a transparentnosťKAPITOLA I

PLATOBNÉ AGENTÚRY A OSTATNÉ ORGÁNY

Článok 1

Postup akreditácie platobných agentúr

1.  Členské štáty určia na úrovni ministerstva orgán zodpovedný za:

a) vydávanie, skúmanie a odoberanie akreditácie platobných agentúr;

b) vykonávanie úloh zverených na základe tejto kapitoly príslušnému orgánu.

2.  Príslušný orgán prostredníctvom úradného aktu rozhodne o vydaní alebo po preskúmaní o odobraní akreditácie platobnej agentúry na základe preskúmania akreditačných kritérií uvedených v článku 1 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 907/2014 („akreditačné kritériá“). Príslušný orgán bezodkladne informuje Komisiu o akreditácii a o odobraní akreditácie.

3.  Príslušný orgán určí audítorský orgán, ktorý poverí vykonaním preskúmania pred udelením akreditácie (predakreditačné preskúmanie). Audítorský orgán je orgán auditu alebo iná verejná alebo súkromná organizácia alebo organizačná jednotka orgánu s požadovanou odbornosťou, zručnosťami a schopnosťami na vykonávanie auditov. Audítorský orgán je nezávislý od platobnej agentúry, ktorá sa má akreditovať.

Preskúmanie (predakreditačné preskúmanie), ktoré má vykonať audítorský orgán, je zamerané predovšetkým na:

a) postupy a systémy zavedené na schvaľovanie a vykonávanie platieb;

b) rozdelenie povinností a primeranosť vnútornej a vonkajšej kontroly vzhľadom na transakcie financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), označované ďalej súhrnne ako „fondy“;

c) mieru, do akej sú zavedené postupy a systémy vhodné na ochranu rozpočtu Únie, vrátane opatrení proti podvodom založených na posúdení rizika;

d) bezpečnosť informačných systémov;

e) uchovávanie účtovných záznamov.

Audítorský orgán vypracuje správu s podrobnosťami o vykonaných audítorských činnostiach, ich výsledkoch a svojom posúdení otázky, či platobná agentúra spĺňa akreditačné kritériá. Správu postúpi príslušnému orgánu, ktorý vydá akt o akreditácii v prípadoch, keď sa uistí, že platobná agentúra spĺňa akreditačné kritériá.

4.  V prípadoch, keď sa príslušný orgán domnieva, že platobná agentúra nespĺňa akreditačné kritériá, informuje platobnú agentúru o konkrétnych podmienkach, ktoré je povinná splniť predtým, ako možno udeliť akreditáciu.

Do vykonania všetkých zmien potrebných na splnenie takýchto konkrétnych podmienok je možné akreditáciu udeliť dočasne na obdobie, ktoré nesmie presahovať 12 mesiacov, a pri stanovení jeho trvania je potrebné zohľadniť závažnosť zistených problémov. V náležite opodstatnených prípadoch môže Komisia na žiadosť dotknutého členského štátu toto obdobie predĺžiť.

5.  Informácie stanovené v článku 102 ods. 1 prvom pododseku písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa poskytujú okamžite po prvej akreditácii platobnej agentúry a v každom prípade predtým, ako sa akékoľvek výdavky, ktoré agentúra uskutočnila, zaúčtujú fondom. K informáciám sa priložia vyhlásenia a dokumenty, ktoré sa týkajú:

a) úloh, ktoré boli platobnej agentúre zverené;

b) rozdelenia úloh medzi oddelenia platobnej agentúry;

c) vzťahu platobnej agentúry k iným orgánom, verejným alebo súkromným, zodpovedným za vykonanie všetkých opatrení, na základe ktorých platobná agentúra účtuje výdavky fondom;

d) postupov, podľa ktorých sa prijímajú a overujú žiadosti príjemcov a potvrdzuje ich platnosť a podľa ktorých sa schvaľujú, uhrádzajú a účtujú výdavky;

e) ustanovení v súvislosti s bezpečnosťou informačných systémov;

f) správy o predakreditačnom preskúmaní, ktoré vykonal audítorský orgán uvedený v odseku 3.

6.  Komisia informuje Výbor pre poľnohospodárske fondy o platobných agentúrach akreditovaných v každom členskom štáte.

Článok 2

Preskúmanie akreditácie

1.  Príslušný orgán má platobné agentúry, za ktoré je zodpovedný, pod sústavným dohľadom predovšetkým na základe certifikátov a správ, ktoré vypracoval certifikačný orgán uvedený v článku 9 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, a v prípade zistených nedostatkov podniká následné kroky.

Príslušný orgán každé tri roky postupuje Komisii písomnú správu o dohľade nad platobnými agentúrami a monitorovaní ich aktivít. Takáto správa zahŕňa preskúmanie otázky, či platobná agentúra nepretržite spĺňa akreditačné kritériá, a zhrnutie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov. Príslušný orgán potvrdzuje, či platobná agentúra, za ktorú je zodpovedný, naďalej spĺňa akreditačné kritériá.

2.  Členské štáty zavedú systém, ktorým sa zabezpečí, že akékoľvek informácie o tom, že platobná agentúra nespĺňa akreditačné kritériá, sa bezodkladne oznámia príslušnému orgánu.

3.  V prípadoch, že príslušný orgán dospel k záveru, že akreditovaná platobná agentúra už viac nedodržiava jedno alebo viaceré akreditačné kritériá spôsobom, ktorý môže byť prekážkou vykonania úloh stanovených v článku 1 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 907/2014, bezodkladne určí platobnej agentúre skúšobnú lehotu na jej akreditáciu. Zostaví plán obsahujúci opatrenia a termíny na nápravu zistených nedostatkov v lehote, ktorá sa určí v závislosti od závažnosti problému a ktorá nepresiahne 12 mesiacov od dátumu, keď sa na akreditáciu určila skúšobná lehota. V náležite opodstatnených prípadoch môže Komisia na žiadosť dotknutého členského štátu túto lehotu predĺžiť.

4.  Príslušný orgán informuje Komisiu o svojom rozhodnutí určiť platobnej agentúre skúšobnú lehotu na jej akreditáciu, o pláne zostavenom podľa odseku 3 a následne o pokroku dosiahnutom pri realizácii takýchto plánov.

5.  Príslušný orgán v prípade odobrania akreditácie bezodkladne akredituje inú platobnú agentúru, ktorá spĺňa podmienky stanovené v článku 7 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 s cieľom zabezpečiť, aby sa neprerušili platby príjemcom.

6.  Ak Komisia zistí, že príslušný orgán nesplnil svoju povinnosť zostaviť plán nápravy podľa odseku 3 alebo že platobná agentúra je naďalej akreditovaná bez toho, že by v určenej lehote bola úplne vykonala takýto plán, požiada príslušný orgán, aby platobnej agentúre odobral akreditáciu; výnimkou je prípad, keď sa vykonajú potrebné zmeny v lehote, ktorú určí Komisia v závislosti od závažnosti problému. Komisia sa v takejto situácii môže rozhodnúť riešiť nedostatky v rámci postupu overenia súladu podľa článku 52 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Článok 3

Manažérske vyhlásenie

1.  Manažérske vyhlásenie uvedené v článku 7 ods. 3 prvom pododseku písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa vypracuje v primeranom čase na to, aby certifikačný orgán vydal stanovisko uvedené v článku 9 ods. 1 uvedeného nariadenia.

Manažérske vyhlásenie má podobu stanovenú v prílohe I k tomuto nariadeniu a môže byť podmienené výhradami kvantifikujúcimi potenciálny finančný vplyv. V prípade výhrad vyhlásenie zahŕňa nápravný akčný plán a presný časový rámec jeho vykonania.

2.  Manažérske vyhlásenie je založené na účinnom dohľade nad zavedeným riadiacim a kontrolným systémom počas celého roka.

Článok 4

Koordinačný orgán

1.  Koordinačný orgán uvedený v článku 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 pôsobí ako jediná kontaktná osoba Komisie, ktorej môže dotknutý členský štát adresovať všetky otázky súvisiace s fondmi, pokiaľ ide o:

a) šírenie informácií a usmernení týkajúcich sa funkcií a operácií platobných agentúr predmetným platobným agentúram a orgánom zodpovedným za vykonávanie predmetných usmernení, ako aj podpory ich harmonizovaného uplatňovania;

b) oznamovanie informácií uvedených v článkoch 7 a 102 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 Komisii;

c) dostupnosť úplného záznamu všetkých účtovných údajov požadovaných na štatistické a kontrolné účely pre Komisiu.

2.  Platobná agentúra môže pôsobiť ako koordinačný orgán za predpokladu, že obidve funkcie vykonáva oddelene.

3.  Koordinačný orgán sa pri výkone svojich úloh môže v súlade s vnútroštátnymi postupmi obrátiť na iné administratívne orgány alebo oddelenia, najmä na tie, ktoré majú účtovné alebo technické odborné znalosti.

4.  Dôvernosť, úplnosť a dostupnosť všetkých počítačových údajov, ktoré uchováva koordinačný orgán, sa zabezpečuje pomocou opatrení prispôsobených administratívnej štruktúre, personálnemu vybaveniu a technologickému prostrediu každého koordinačného orgánu. Finančné a technologické úsilie je úmerné skutočným vzniknutým rizikám.

5.  Oznámenia stanovené v článku 102 ods. 1 prvom pododseku písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa poskytujú okamžite po prvej akreditácii koordinačného orgánu a v každom prípade predtým, ako sa akékoľvek výdavky, za ktoré je zodpovedný, zaúčtujú fondom. Prílohu k oznámeniam tvorí doklad o udelení akreditácie orgánu, ako aj informácie o administratívnych a účtovných podmienkach a podmienkach súvisiacich s internou kontrolou, za akých vykonáva svoje činnosti.

Článok 5

Certifikácia

1.  Príslušný orgán určí certifikačný orgán stanovený v článku 9 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

2.  Certifikačný orgán organizuje svoju prácu účinným a efektívnym spôsobom a vykonáva svoje kontroly v primeranom časovom rámci, pričom zohľadňuje povahu a načasovanie transakcií za príslušný rozpočtový rok.

3.  Certifikačný orgán každoročne koncipuje stanovisko, ktoré je podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 povinný poskytnúť.

Uvedené stanovisko vychádza z audítorských činností, ktoré je potrebné vykonať v súlade s článkami 6 a 7 tohto nariadenia.

4.  Certifikačný orgán vypracuje správu o svojich zisteniach. Predmetom správy sú delegované funkcie. V správe sa uvádza, či za obdobie, na ktoré sa správa vzťahuje:

a) platobná agentúra spĺňala akreditačné kritériá;

b) postupy platobnej agentúry predstavovali primeranú záruku toho, že výdavky účtované fondom sa zrealizovali v súlade s pravidlami Únie, a teda záruku, že súvisiace transakcie boli zákonné a v súlade s predpismi a že sa postupovalo podľa prípadných odporúčaní na zlepšenia;

c) ročné účtovné závierky uvedené v článku 29 tohto nariadenia boli v súlade s účtovnými knihami a záznamami platobnej agentúry;

d) výkazy výdavkov a intervenčných operácií boli vecne pravdivým, úplným a presným záznamom operácií účtovaných fondom;

e) finančné záujmy Únie boli náležite chránené, pokiaľ ide o vyplatené preddavky, získané záruky, intervenčné zásoby a sumy, ktoré sa majú inkasovať.

Správa obsahuje informácie o počte a kvalifikácii pracovníkov vykonávajúcich audit, o vykonanej práci, o počte preskúmaných transakcií, o dosiahnutej úrovni vecnosti a spoľahlivosti, o akýchkoľvek zistených nedostatkoch a odporúčaniach na zlepšenie a o operáciách certifikačného orgánu a iných orgánov auditu, interných aj externých voči platobnej agentúre, na základe ktorých certifikačný orgán získal úplnú alebo čiastočnú záruku, pokiaľ ide o vykazované záležitosti.

Článok 6

Zásady auditu

1.  Certifikačný audit sa vykonáva v súlade s medzinárodne uznávanými audítorskými štandardmi.

2.  Certifikačný orgán pripraví stratégiu auditu, v ktorej určí rozsah, načasovanie a zameranie certifikačného auditu, metódy auditu a metodiku výberu vzoriek. Na každý rozpočtový rok, ktorý sa audituje, sa zostaví plán auditu na základe odhadovaného audítorského rizika. Certifikačný orgán na základe žiadosti poskytuje Komisii stratégiu auditu a plán auditu.

3.  Primeraná úroveň spoľahlivosti auditu vyplývajúca z jeho preverenia sa dosahuje prostredníctvom posúdenia kontrolného systému vrátane preverenia dodržiavania predpisov a testovania vecnej správnosti výdavkov, ktoré pozostáva z testovania podrobných údajov a analytických postupov.

4.  Komisia zostaví usmernenia, ktoré obsahujú predovšetkým:

a) ďalšie objasnenie a poučenie vzhľadom na certifikačný audit, ktorý sa má vykonať;

b) určenie primeranej úrovne spoľahlivosti auditu vyplývajúcej z jeho preverenia.

Článok 7

Metódy auditu

1.  Metódy auditu relevantné pre certifikačný audit sa vymedzia v stratégii auditu stanovenej v článku 6 ods. 2.

2.  V záujme dosiahnutia cieľov auditu a poskytnutia stanoviska stanoveného v článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 jednotlivé kroky v rámci auditu zahŕňajú audity systémov, testovanie vecnej správnosti a overenie kontroly súladu finančných a manažérskych vyhlásení.

3.  Testovanie vecnej správnosti výdavkov zahŕňa overenie zákonnosti súvisiacich transakcií a toho, či spĺňajú pravidlá, na úrovni konečných príjemcov. Na tieto účely môže certifikačný orgán sprevádzať platobnú agentúru, keď vykonáva druhotnú úroveň kontrol na mieste. Certifikačný orgán nemôže sprevádzať platobnú agentúru, keď vykonáva prvotné kontroly na mieste; výnimkou sú situácie, keď by bolo fyzicky nemožné opätovne overiť prvotné kontroly, ktoré vykonala platobná agentúra. ►M6  Pokiaľ ide o testovanie vecnej správnosti vrátane metód výberu vzorky, certifikačné orgány môžu využiť dvojúčelové testovanie medzi cieľmi auditu. ◄

4.  Komisia prostredníctvom usmernení uvedených v článku 6 ods. 4 poskytne ďalšie podmienky a pokyny vzhľadom na zostavenie audítorských postupov, integráciu vzoriek, plánovanie a vykonávanie opätovného overenia transakcií na mieste.KAPITOLA II

FINANČNÉ HOSPODÁRENIE S FONDMIODDIEL 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 8

Účtovníctvo platobných agentúr

1.  Každá platobná agentúra vedie jedno účtovníctvo venované výlučne zaúčtovaniu výdavkov a príjmov uvedených v článku 4 ods. 1 a v článkoch 5 a 43 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a použitiu finančných prostriedkov, ktoré jej boli poskytnuté na úhradu príslušných výdavkov. V tomto účtovníctve sa musia dať rozlíšiť a oddelene poskytnúť finančné údaje týkajúce sa EPZF a EPFRV.

2.  Platobné agentúry členských štátov, ktoré nezaviedli ako menu euro, vedú účtovníctvo, v rámci ktorého sú príslušné sumy vyjadrené v mene, v ktorej výdavky vznikli a príjmy boli prijaté. S cieľom umožniť konsolidáciu úhrnu svojich uskutočnených výdavkov a príjmov však musia byť schopné poskytnúť zodpovedajúce údaje v národnej mene a v eurách.

3.  Pokiaľ ide o EPFRV, každá platobná agentúra určená pre program rozvoja vidieka vedie účtovníctvo, ktoré umožňuje identifikovať všetky operácie podľa jednotlivých programov a opatrení. Toto účtovníctvo zahŕňa najmä:

a) výšku verejných výdavkov a výšku príspevku Únie zaplateného za každú operáciu;

b) sumy, ktoré sa majú vymôcť od príjemcov z dôvodu zistených nezrovnalostí alebo nedbanlivosti;

c) sumy, ktoré sa vymohli, pričom sa identifikuje pôvodná operácia.ODDIEL 2

Účtovníctvo EPZF

Článok 9

Poskytovanie informácií členskými štátmi

Každý týždeň členské štáty zhromažďujú a sprístupňujú Komisii informácie o celkovej výške vynaložených výdavkov a prijatých pripísaných príjmov takto:

a) každý týždeň najneskôr tretí pracovný deň informácie o celkovej výške vynaložených výdavkov a pripísaných príjmov prijatých od začiatku mesiaca do konca predchádzajúceho týždňa;

b) najneskôr tretí pracovný deň mesiaca, keď týždeň presahuje do oboch mesiacov, informácie o celkovej výške vynaložených výdavkov a pripísaných príjmov prijatých v priebehu predchádzajúceho mesiaca.

Článok 10

Oznamovanie informácií členskými štátmi

1.  Členské štáty v súlade s článkom 102 ods. 1 prvým pododsekom písm. c) bodmi i) a ii) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 zasielajú Komisii elektronickým spôsobom tieto informácie a dokumenty s výhradou článkov 11 a 12 tohto nariadenia:

a) najneskôr tretí pracovný deň každého mesiaca informácie o celkovej výške vynaložených výdavkov a pripísaných príjmov prijatých počas predchádzajúceho mesiaca podľa vzoru, ktorý členským štátom poskytla Komisia prostredníctvom informačných systémov, a všetky informácie, ktorými možno vysvetliť podstatné rozdiely medzi odhadmi zostavenými v súlade s odsekom 2 písm. a) bodom iii) tohto článku a vynaloženými výdavkami alebo prijatými pripísanými príjmami;

b) najneskôr dvanásty deň každého mesiaca vyhlásenie o výdavkoch uvedené v článku 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013. Oznámenie týkajúce sa vynaložených výdavkov a pripísaných príjmov prijatých počas obdobia od 1. do 15. októbra je však potrebné odoslať najneskôr do 27. októbra.

2.  Vyhlásenie o výdavkoch uvedené v odseku 1 písm. b) pozostáva z/zo:

a) výkazu, ktorý zostaví každá platobná agentúra na základe vzoru, ktorý členským štátom sprístupnila Komisia prostredníctvom informačných systémov, rozdeleného podľa nomenklatúry rozpočtu Únie a podľa typu výdavku a príjmu, na základe podrobnej nomenklatúry poskytnutej členským štátom pokrývajúcej:

i) vynaložené výdavky a pripísané príjmy prijaté počas predchádzajúceho mesiaca;

ii) celkovú sumu vynaložených výdavkov a prijatých pripísaných príjmov od začiatku rozpočtového roka do konca predchádzajúceho mesiaca;

iii) odhady výdavkov a pripísaných príjmov sa podľa jednotlivých prípadov týkajú:

 výlučne prebiehajúceho mesiaca a dvoch nasledujúcich mesiacov,

 prebiehajúceho mesiaca, dvoch nasledujúcich mesiacov a obdobia do konca rozpočtového roka;

iv) prípadne potrebné dodatočné údaje;

b) zhrnutia údajov uvedených v písmene a) za všetky platobné agentúry členského štátu, ktoré daný členský štát zostavil na základe vzoru, ktorý poskytla Komisia prostredníctvom informačných systémov;

c) účtovníctva dokladajúceho vynaložené výdavky a príjmy súvisiace s verejnou intervenciou, ako sa uvádza v článku 19 ods. 2.

3.  Všetky finančné informácie požadované podľa tohto článku sa oznamujú v eurách.

Článok 11

Všeobecné pravidlá uplatniteľné na vyhlásenie o výdavkoch a na pripísané príjmy

1.  Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia týkajúce sa vyhlásení o výdavkoch a príjmoch v súvislosti s verejným skladovaním uvedené v článku 12, výdavky a pridelené príjmy vykázané platobnými agentúrami na mesačnom základe zodpovedajú platbám a inkasám, ktoré sa skutočne realizovali počas tohto mesiaca.

Predmetné výdavky a príjmy sa zaznamenajú do účtovníctva rozpočtu EPZF za rozpočtový rok N.

Avšak:

a) výdavky, ktoré sa môžu zaplatiť do začatia uplatňovania ustanovenia, ktorým sa umožňuje ich úplné alebo čiastočné financovanie z fondu EPZF, možno vykázať len:

 za ten mesiac, počas ktorého sa predmetné ustanovenie uplatňovalo,

 alebo

 za ten mesiac, ktorý nasleduje po uplatňovaní predmetného ustanovenia;

b) pripísané príjmy, ktoré členský štát dlhuje Komisii, sa vykazujú za mesiac, počas ktorého uplynie lehota na úhradu príslušných súm stanovená v právnych predpisoch Únie;

c) opravy, o ktorých Komisia rozhodla v rámci schválenia účtovných závierok a overenia súladu, Komisia priamo odpočítava od mesačných platieb uvedených podľa jednotlivých prípadov v článku 33 ods. 2 alebo v článku 34 ods. 8 alebo ich k nim priamo pripočítava. Vo vyhlásení za mesiac, za ktorý sa opravy uskutočňujú, však členské štáty do uvedených opráv započítajú príslušné sumy.

2.  Výdavky a pripísané príjmy sa zohľadnia k dátumu ich odpísania alebo pripísania na účet platobnej agentúry. Pokiaľ však ide o platby, dátum, ktorý je potrebné zohľadniť, môže byť dátum, keď predmetná agentúra vystavila platobný príkaz a odoslala ho finančnej inštitúcii alebo príjemcovi. Každá platobná agentúra používa tú istú metódu počas celého rozpočtového roka.

3.  Výdavky a pripísané príjmy vykázané v súlade s odsekom 1 môžu zahŕňať opravy súm vykázaných za predchádzajúce mesiace toho istého rozpočtového roka.

V prípade, že opravy pripísaných príjmov na úrovni platobnej agentúry vedú k vykázaniu negatívnych pripísaných príjmov pre rozpočtovú položku, opravy prebytku sa prevedú do nasledujúceho mesiaca. V prípade potreby sa započítajú pri schválení účtov za predmetný rok.

4.  Nevybavené platobné príkazy, ako aj platby účtované na ťarchu účtu a neskôr znova účtované v jeho prospech sa zaúčtujú ako zrážky z výdavkov za mesiac, počas ktorého sa nevykonanie alebo zrušenie platobného príkazu oznámi platobnej agentúre.

5.  Ak sú platby dlžné v rámci EPZF zaťažené pohľadávkami, považujú sa za zrealizované v celom rozsahu na účely uplatnenia odseku 1:

a) k dátumu splatenia dlžnej sumy príjemcovi v prípade, že pohľadávka je nižšia ako konštatovaný výdavok;

b) ku dňu započítania pohľadávok v prípade, že výdavok je nižší ako pohľadávka alebo sa rovná pohľadávke.

6.  Súhrnné údaje o výdavkoch a pripísaných príjmoch, ktoré možno zaúčtovať do konkrétneho rozpočtového roka a ktoré treba predložiť Komisii najneskôr do 27. októbra, možno opraviť výlučne v rámci ročnej účtovnej závierky, ktorú treba zaslať Komisii v súlade s článkom 102 ods. 1 prvým pododsekom písm. c) bodom iii) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Článok 12

Osobitné pravidlá uplatniteľné na vyhlásenia o výdavkoch týkajúcich sa verejného skladovania

1.  Operácie, ktoré je potrebné zohľadniť pri zostavovaní vyhlásenia o výdavkoch v súvislosti s verejným skladovaním, sú operácie zaúčtované do účtovníctva platobnej agentúry na konci daného mesiaca, ktoré sa uskutočnili od začiatku účtovného obdobia v zmysle článku 3 ods. 3 prvého podoseku písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 907/2014 do konca predmetného mesiaca.

2.  Takéto vyhlásenia o výdavkoch obsahujú hodnoty a sumy určené v súlade s článkami 17 a 18 tohto nariadenia a článkom 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 906/2014 ( 1 ), ktoré platobné agentúry zaúčtovali počas mesiaca nasledujúceho po mesiaci, na ktorý sa operácie vzťahujú.

Avšak:

a) pri operáciách realizovaných v septembri platobné agentúry zaúčtujú hodnoty a sumy najneskôr do 15. októbra;

b) pri celkových sumách zníženia hodnôt uvedeného v článku 3 ods. 1 písm. e) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 906/2014 sa sumy zaúčtujú k dátumu určenému v rozhodnutí, ktorým sa stanovujú.

Článok 13

Rozhodnutie Komisie o platbe

1.  Komisia na základe údajov zaslaných podľa článku 10 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia rozhodne o vykonaní mesačných platieb podľa článku 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 bez toho, aby boli dotknuté opravy, ktoré možno vykonať prostredníctvom následných rozhodnutí v súlade s článkami 51 a 52 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, pričom zohľadňuje zníženia a pozastavenia, o ktorých rozhodla v súlade s článkom 41 uvedeného nariadenia.

2.  Ak celkové výdavky, ktoré vykážu členské štáty za nasledujúci rozpočtový rok, presahujú tri štvrtiny celkovej výšky rozpočtových prostriedkov na bežný rozpočtový rok, vopred viazané výdavky stanovené v článku 170 ods. 3 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a zodpovedajúce mesačné platby sa pridelia pomerne k vyhláseniam o výdavkoch, pričom nemôžu presiahnuť 75 % rozpočtových prostriedkov bežného rozpočtového roka. Komisia v rozhodnutiach o neskorších úhradách zohľadní zostatok neuhradený členským štátom.

Článok 14

Sprístupnenie zdrojov členským štátom

1.  Ak Komisia schváli vykonanie mesačných platieb, dá členským štátom v rámci rozpočtových prostriedkov k dispozícii na účty, ktoré si otvorili, zdroje potrebné na krytie výdavkov financovaných z EPZF, pričom sa odpočíta suma zodpovedajúca pripísaným príjmom.

V prípade, že platby, ktoré má Komisia realizovať, vedú po odpočítaní pripísaných príjmov na úrovni niektorého členského štátu k negatívnej sume, prebytkové zrážky sa prevedú na nasledujúce mesiace.

2.  Každý členský štát oznámi Komisii názov a číslo účtu uvedeného v odseku 1 podľa vzoru, ktorý poskytla Komisia.

Článok 15

Oznamovanie v rámci verejnej intervencie

1.  Platobné agentúry Komisii postupujú:

a) na žiadosť Komisie dokumenty a informácie uvedené v článku 3 ods. 7 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 907/2014 a doplňujúce vnútroštátne správne ustanovenia prijaté na uplatňovanie a správu intervenčných opatrení;

b) do termínu stanoveného v článku 10 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia informácie o verejnom skladovaní na základe vzorov, ktoré členským štátom poskytla Komisia prostredníctvom informačných systémov.

2.  Relevantné informačné systémy uvedené v článku 24 sa používajú na výmenu oznámení a informácií a na zostavovanie dokumentov týkajúcich sa výdavkov na verejnú intervenciu.

Článok 16

Obsah účtovníctva verejného skladovania, ktoré majú viesť platobné agentúry

1.  Materiálne účtovníctvo stanovené v článku 3 ods. 3 prvom pododseku písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 907/2014 obsahuje tieto kategórie prvkov vykazované oddelene:

a) množstvá produktov zaznamenané pri uskladnení a vyskladnení, s fyzickým pohybom alebo bez neho;

b) množstvá použité na bezplatnú distribúciu najodkázanejším osobám v rámci Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby a zaúčtované podľa článku 4 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 906/2014, pričom sa odlišujú množstvá prevážané do iného členského štátu;

c) množstvá, ktoré sa odobrali ako vzorky, pričom sa odlišujú vzorky, ktoré odobrali nakupujúci;

d) množstvá, ktoré po vykonaní vizuálnej kontroly v rámci ročnej inventúry alebo počas kontroly po prevzatí do intervencie už nemožno opätovne zabaliť a predávajú sa priamo;

e) množstvá chýbajúce zo zistiteľných alebo nezistiteľných príčin vrátane množstiev zodpovedajúcich zákonným odchýlkam;

f) znehodnotené množstvá;

g) prebytkové množstvá;

h) chýbajúce množstvá presahujúce prípustné odchýlky;

i) množstvá, ktoré sa uskladnili, ale zistilo sa, že nespĺňajú požiadavky na uskladnenie a ich prevzatie sa odmietlo;

j) čisté množstvá, ktoré boli v skladoch na konci každého mesiaca alebo účtovného obdobia a ktoré sa prenášajú do nasledujúceho mesiaca alebo účtovného obdobia.

2.  Finančné účtovníctvo stanovené v článku 3 ods. 3 prvom pododseku písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 907/2014 obsahuje:

a) hodnoty množstiev uvedených v odseku 1 písm. a) tohto článku, pričom sa oddelene uvedie hodnota nakúpených množstiev a predaných množstiev;

b) účtovnú hodnotu množstiev, ktoré sa použili alebo zohľadnili v rámci režimu bezplatnej distribúcie uvedenej v odseku 1 písm. b) tohto článku;

c) náklady na financovanie uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 906/2014;

d) výdavky na fyzické operácie uvedené v článku 3 ods. 1 písm. b) a c) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 906/2014;

e) sumy ako výsledky zníženia hodnoty uvedeného v článku 3 ods. 1 písm. e) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 906/2014;

f) sumy, ktoré sa vybrali alebo vymohli od predajcov, kupujúcich alebo správcov skladov, iné než sumy uvedené v článku 20 ods. 2 tohto nariadenia;

g) sumu pochádzajúca z priamych predajov, ktoré sa vykonali po ročnej inventúre alebo po kontrolách po prevzatí produktov do intervenčných skladov;

h) straty a zisky z vyskladnení produktov, pričom sa zohľadňujú zníženia hodnoty uvedené v písmene e) tohto odseku;

i) ostatné prvky na ťarchu alebo v prospech, najmä prvky zodpovedajúce množstvám uvedeným v odseku 1 písm. c) až g) tohto článku;

j) priemernú účtovnú hodnotu vyjadrenú podľa okolností na tonu alebo na hektoliter.

Článok 17

Účtovníctvo týkajúce sa verejnej intervencie

1.  Prvky uvedené v článku 16 sa zaúčtujú pri množstvách, hodnotách, sumách a priemeroch, ktoré platobné agentúry skutočne zaznamenali, alebo pri hodnotách a sumách vypočítaných na základe štandardných súm, ktoré stanovila Komisia.

2.  Na záznamy a výpočty uvedené v odseku 1 sa uplatňujú tieto pravidlá:

a) náklady na vyskladnenie týkajúce sa množstiev, pri ktorých sa zistili úbytky alebo znehodnotenia v súlade s pravidlami stanovenými v prílohách VI a VII k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 906/2014, sa zaúčtujú iba pri množstvách skutočne predaných a vyskladnených;

b) množstvá zaznamenané ako chýbajúce pri prevoze medzi členskými štátmi sa nepovažujú za uskladnené v členskom štáte určenia a nemožno na ne vyplatiť paušálne sumy na uskladnenie;

c) pri doprave alebo presune sa paušálne náklady na uskladnenie a vyskladnenie, stanovené na tento účel, zaúčtujú iba vtedy, ak sa tieto náklady nepokladajú podľa právnych predpisov Únie za neoddeliteľnú súčasť prepravných nákladov;

d) ak sa v osobitných ustanovenia právnych predpisov Únie nestanovuje inak, sumy z predaja znehodnotených produktov, ako aj iné prípadné sumy získané v tejto súvislosti sa nezaúčtujú do účtovných záznamov EPZF;

e) prípadné prebytkové množstvá sa zaúčtujú v záznamoch o stave a pohybe zásob do chýbajúcich množstiev ako záporné sumy. Uvedené množstvá sa zohľadnia pri určení množstiev presahujúcich prípustnú odchýlku;

f) iné vzorky než vzorky, ktoré odobrali kupujúci, sa účtujú v súlade s bodom 2 písm. a) prílohy VII k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 906/2014.

3.  Pokiaľ ide o prvky za prebiehajúce účtovné obdobie uvedené v článku 16, opravy vykonané Komisiou sa oznámia Výboru pre poľnohospodárske fondy. Členským štátom sa môžu oznámiť pri mesačnom rozhodnutí o platbách alebo pri rozhodnutí o schválení účtovných závierok. Platobné agentúry ich zaúčtujú v súlade s podmienkami stanovenými v uvedenom rozhodnutí.

Článok 18

Dátum zaúčtovania výdavkov, príjmov a pohybov produktov v účtoch verejnej intervencie

1.  Rôzne položky výdavkov a príjmov sa zaúčtujú v deň, keď sa uskutočňuje fyzická operácia v rámci opatrenia verejnej intervencie, pričom sa používajú výmenné kurzy uvedené v článku 3 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 906/2014.

V nasledujúcich prípadoch sa však uplatňujú dátumy stanovené v tejto časti:

a) v prípade prijatých alebo vymožených súm dátum ich prijatia, ako sa uvádza v článku 16 ods. 2 písm. f) a g) tohto nariadenia;

b) dátum skutočnej platby nákladov týkajúcich sa fyzických operácii, ak tieto náklady nie sú pokryté štandardnými sumami.

2.  Zaúčtovanie rôznych prvkov súvisiacich s fyzickým pohybom produktov a spravovaním zásob sa vykonáva k dátumu, ku ktorému sa realizuje fyzická operácia v rámci intervenčného opatrenia.

V nasledujúcich prípadoch sa však uplatňujú dátumy stanovené v tejto časti:

a) v prípade množstiev, ktoré sa uskladňujú vo verejnom skladovaní bez zmeny miesta uskladnenia, dátum, keď platobná agentúra prevezme produkty, v súlade s článkom 31 ods. 2 a článkom 33 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1272/2009 ( 2 );

b) vzhľadom na chýbajúce alebo znehodnotené a prebytočné množstvá dátum zistenia skutočností v prípade chýbajúcich alebo znehodnotených a prebytočných množstiev;

c) deň skutočného vyskladnenia produktov v prípade priameho predaja produktov, ktoré ostávajú v skladoch a ktoré nemožno po vizuálnej kontrole v rámci ročnej inventúry ani počas kontroly po prevzatí do intervencie opätovne zabaliť;

d) posledný deň účtovného obdobia v prípade strát presahujúcich prípustnú odchýlku uvedenú v článku 4 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 907/2014.

Článok 19

Suma financovaná v rámci verejnej intervencie

1.  Suma, ktorá sa má financovať v rámci intervenčných opatrení podľa článku 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 906/2014, sa určuje na základe účtovníctva, ktoré zostavili a vedú platobné agentúry v súlade s článkom 3 ods. 3 prvým pododsekom písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 907/2014 a v ktorom sa na ťarchu alebo v prospech účtujú rôzne položky výdavkov a príjmov uvedené v článku 16 tohto nariadenia, pričom sa prípadne zohľadňujú sumy výdavkov stanovené v právnych predpisoch v oblasti poľnohospodárstva.

2.  Platobné agentúry alebo prípadne koordinačné orgány Komisii každý mesiac a každý rok elektronicky na základe vzorov, ktoré Komisia poskytla členským štátom prostredníctvom informačných systémov, poskytujú informácie potrebné na financovanie výdavkov na verejné skladovanie, ako aj účtovníctvo dokladajúce výdavky a príjmy súvisiace s verejným skladovaním vo forme tabuliek (tabuľky P-STO) do termínu stanoveného v článku 10 ods. 1 písm. b) a do dátumu stanoveného v článku 30 ods. 2.

Článok 20

Vyhlásenia o výdavkoch a príjmoch v rámci verejnej intervencie

1.  Financovanie zo zdrojov EPZF v rámci intervenčných opatrení podľa článku 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 906/2014 sa rovná výdavkom vypočítaným na základe informácií, ktoré poskytli platobné agentúry, po odpočítaní prípadných príjmov plynúcich z intervenčných opatrení, ktorých platnosť potvrdil informačný systém zriadený Komisiou a ktoré platobná agentúra zahrnula do svojho vyhlásenia o výdavkoch zostaveného v súlade s článkom 12 tohto nariadenia.

2.  Sumy vymožené v súlade s článkom 54 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a sumy prijaté alebo vymožené od predajcov, kupujúcich alebo správcov skladov, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 43 uvedeného nariadenia, sa vykazujú do rozpočtu EPZF za podmienok stanovených v článku 10 ods. 2 písm. a) tohto nariadenia.ODDIEL 3

Účtovníctvo EPFRV

Článok 21

Prognóza potreby financovania

Členské štáty za každý program rozvoja vidieka, ako sa uvádza v článku 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 ( 3 ), a v súlade s článkom 102 ods. 1 prvým pododsekom písm. c) bodom ii) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 zasielajú Komisii dvakrát do roka, najneskôr 31. januára a 31. augusta, svoje prognózy súm, ktoré sa majú financovať v danom rozpočtovom roku z EPFRV. Navyše členské štáty zasielajú aktualizovaný odhad svojich žiadostí o financovanie na nasledujúci rozpočtový rok.

Uvedené prognózy a aktualizovaný odhad členské štáty zasielajú v podobe štruktúrovaných údajov informačného systému SFC2014 stanoveného v kapitole I vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 184/2014 ( 4 ).

Článok 22

Vyhlásenia o výdavkoch

1.  Platobné agentúry vykazujú výdavky za každý program rozvoja vidieka, ako sa uvádza v článku 6 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

Pri každom opatrení na rozvoj vidieka platobné agentúry vo vyhlásení o výdavkoch špecifikujú:

a) sumu oprávnených verejných výdavkov, za ktoré platobná agentúra naozaj vyplatila zodpovedajúci príspevok z EPFRV v priebehu každého z referenčných období špecifikovaných v odseku 2 tohto článku;

b) dodatočné informácie o finančných nástrojoch, ako sa uvádza v druhej časti hlave IV nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 ( 5 );

c) dodatočné informácie o preddavkoch vyplatených príjemcom, ako sa uvádza v článku 75 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013;

d) sumu vymoženú v prebiehajúcom období, ako sa uvádza v odseku 2 tohto článku.

2.  Po tom, ako Komisia schváli program rozvoja vidieka, členské štáty jej v súlade s článkom 102 ods. 1 prvým pododsekom písm. c) bodom i) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 zašlú vyhlásenia o výdavkoch v týchto lehotách:

a) najneskôr do 30. apríla v prípade výdavkov za obdobie od 1. januára do 31. marca;

b) najneskôr do 31. júla v prípade výdavkov za obdobie od 1. apríla do 30. júna;

c) najneskôr do 10. novembra v prípade výdavkov za obdobie od 1. júla do 15. októbra;

d) najneskôr do 31. januára v prípade výdavkov za obdobie od 16. októbra do 31. decembra.

▼M1

Všetky výdavky, ktoré platobné agentúry zaplatili príjemcom v súlade s článkom 65 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 do konca posledného obdobia podľa prvého pododseku tohto odseku ešte pred schválením programu rozvoja vidieka podľa článku 6 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, sa však realizujú na zodpovednosť členských štátov a vykazujú sa Komisii v prvom vyhlásení o výdavkoch po schválení daného programu. Rovnaké pravidlo platí mutatis mutandis v prípade zmeny programu rozvoja vidieka podľa článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, s výnimkou úpravy plánu financovania podľa článku 23 ods. 2 tohto nariadenia.

▼M7

Pokiaľ ide o finančné nástroje vytvorené v súlade s článkom 38 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, výdavky sa vykazujú za referenčné obdobia uvedené v prvom pododseku, keď sú splnené podmienky vzťahujúce sa na každú ďalšiu žiadosť o priebežné platby stanovené v článku 41 ods. 1 uvedeného nariadenia.

▼B

3.  Platobné agentúry pre programy rozvoja vidieka zaznamenávajú vyhlásenia o výdavkoch v podobe štruktúrovaných údajov do informačného systému SFC2014 stanoveného v kapitole I vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 184/2014.

4.   ►M4  Bez toho, aby bol dotknutý článok 83 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, ak povoľujúci úradník vymenovaný subdelegovaním vyžaduje ďalšie overovanie z dôvodu neúplnosti alebo nejasnosti poskytnutých informácií alebo nezrovnalostí, rozdielov vo výkladoch alebo nesúvislostí týkajúcich sa vyhlásenia o výdavkoch za určité referenčné obdobie, najmä v dôsledku skutočnosti, že sa neposkytli informácie požadované podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a aktov Komisie prijatých na základe uvedeného nariadenia, dotknutý členský štát na žiadosť povoľujúceho úradníka vymenovaného subdelegovaním poskytne doplňujúce informácie v lehote stanovenej v danej žiadosti podľa závažnosti problému. ◄

Lehota na priebežné platby stanovená v článku 36 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa môže prerušiť v prípade celej sumy, ktorá je predmetom žiadosti o platbu, alebo jej časti od dátumu zaslania žiadosti o informácie do prijatia požadovaných informácií, ale nie na neskoršie obdobie, než je maximálne obdobie stanovené v článku 83 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

V prípade, že dotknutý členský štát nevyhovie žiadosti o doplňujúce informácie v lehote stanovenej v danej žiadosti alebo ak jeho odpoveď nie je uspokojivá, alebo z nej vyplýva, že neboli dodržané uplatniteľné pravidlá alebo že finančné prostriedky Únie sa využili nesprávnym spôsobom, Komisia môže pozastaviť alebo znížiť platby v súlade s článkom 41 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

5.  Výdavky vykázané za určité obdobie môžu zahŕňať opravy údajov vykázaných za predchádzajúce obdobia vykazovania toho istého rozpočtového roka.

Opravu výdavkov a pripísaných príjmov zaúčtovateľných do konkrétneho rozpočtového roka, ktoré nie sú uvedené vo vyhláseniach spomenutých v odseku 2 písm. a), b) a c), možno vykonať len v rámci ročnej účtovnej závierky, ktorú treba zaslať Komisii v súlade s článkom 102 ods. 1 prvým pododsekom písm. c) bodom iii) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Článok 23

Výpočet sumy, ktorá sa má vyplatiť

▼M3

1.  Príspevok, ktorý má Únia zaplatiť vzhľadom na oprávnené verejné výdavky, sa vypočíta takto:

a) pokiaľ ide o programy rozvoja vidieka uvedené v článku 15 nariadenia (ES) č. 1698/2005: za každé referenčné obdobie uvedené v článku 22 ods. 2 tohto nariadenia na základe miery príspevkov EPFRV na každú prioritu podľa plánu financovania v účinnosti v prvý deň uvedeného obdobia;

b) pokiaľ ide o programy rozvoja vidieka uvedené v článku 6 nariadenia Rady (EÚ) č. 1305/2013: za každé referenčné obdobie uvedené v článku 22 ods. 2 tohto nariadenia na základe miery príspevkov EPFRV na každé opatrenie, každý typ operácie s konkrétnou mierou príspevkov EPFRV a každú technickú pomoc podľa plánu financovania s účinnosťou v prvý deň uvedeného obdobia.

Vo výpočte sa zohľadňujú opravy príspevku Únie vykázané vo vyhlásení o výdavkoch za dané obdobie.

Odchylne od prvého pododseku v prípade programov rozvoja vidieka upravených v súlade s článkom 70 ods. 4 písm. c) nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa príspevok Únie vypočíta na základe miery príspevkov EPFRV na každú prioritu podľa plánu financovania s účinnosťou v posledný deň referenčného obdobia.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý strop stanovený v článku 34 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, v prípade, že kumulovaný príspevok Únie, ktorý sa má vyplatiť na program rozvoja vidieka, presahuje celkovú sumu naplánovanú na opatrenie, pokiaľ ide o programy rozvoja vidieka uvedené v článku 6 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, alebo prioritu, pokiaľ ide o programy rozvoja vidieka uvedené v článku 15 nariadenia (ES) č. 1698/2005, suma, ktorá sa má vyplatiť, sa zníži na sumu naplánovanú na dané opatrenie alebo prioritu. Všetky príspevky Únie, ktoré boli v dôsledku toho vylúčené, možno vyplatiť neskôr za predpokladu, že členský štát predložil Komisii prispôsobený plán financovania a Komisia ho prijala.

▼B

3.  Príspevok Únie za predpokladu dostupnosti prostriedkov vyplatí Komisia na účet alebo na účty, ktoré si otvorili jednotlivé členské štáty.

Každý členský štát oznámi Komisii podľa vzoru, ktorý im poskytla, názov alebo čísla účtov.ODDIEL 4

Spoločné ustanovenia platné pre EPZF a EPFRV

Článok 24

Elektronická výmena informácií a dokumentov

1.  Komisia vymedzí informačné systémy umožňujúce elektronickú výmenu dokumentov a informácií medzi ňou a členskými štátmi na účely oznamovania informácií a konzultácií o informáciách, ako sa stanovuje v článku 102 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, ako aj potrebné úpravy ich používania. Členským štátom poskytuje informácie o všeobecných podmienkach používania uvedených systémov prostredníctvom Výboru pre poľnohospodárske fondy.

2.  Informačné systémy uvedené v odseku 1 musia byť schopné spracúvať predovšetkým:

a) údaje potrebné na finančné transakcie, predovšetkým údaje týkajúce sa mesačného a ročného účtovníctva platobných agentúr, vyhlásení o výdavkoch a príjmoch a postupovania informácií a dokumentov uvedených v článku 3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 907/2014, ako aj v článkoch 10, 11, 14, 15, 19, 20, 23 a 29 tohto nariadenia;

b) dokumenty spoločného záujmu umožňujúce monitorovanie mesačného a ročného účtovníctva a získavanie informácií a nahliadanie do dokumentov, ktoré platobné agentúry musia sprístupniť Komisii;

c) predpisy Únie a usmernenia Komisie v oblasti financovania spoločnej poľnohospodárskej politiky orgánmi akreditovanými a vymenovanými podľa nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, ako aj usmernenia týkajúce sa harmonizovaného uplatňovania príslušných právnych predpisov.

3.  Komisia sprístupní formu a obsah dokumentov uvedených v článkoch 10, 19, 20, 23 a v článku 30 ods. 1 písm. a), b) a d) členským štátom v podobe vzorov prostredníctvom informačných systémov.

Komisia uvedené vzory upravuje a aktualizuje po tom, ako o tom informovala Výbor pre poľnohospodárske fondy.

4.  Informačné systémy uvedené v odseku 1 môžu obsahovať nástroje potrebné na ukladanie údajov a na riadenie účtov fondov Komisiou, ako aj nástroje potrebné na výpočet paušálnych výdavkov alebo výdavkov, ktoré si vyžadujú použitie jednotných metód najmä v súvislosti s finančnými nákladmi a znižovaním hodnoty.

5.  Údaje o finančných transakciách sa do informačných systémov uvedených v odseku 1 zasielajú, vkladajú a aktualizujú na zodpovednosť platobných agentúr; tieto úkony vykonáva samotná platobná agentúra alebo orgán, ktorému sa táto funkcia delegovala, alebo prípadne sa tieto úkony vykonávajú prostredníctvom koordinačných orgánov akreditovaných v súlade s článkom 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

6.  V prípade, že si dokument alebo postup stanovený v nariadení (EÚ) č. 1306/2013 alebo v aktoch Komisie prijatých na základe uvedeného nariadenia vyžadujú podpis oprávnenej osoby alebo súhlas osoby v jednej alebo vo viacerých etapách predmetného postupu, informačné systémy zavedené na účel oznamovania týchto dokumentov musia umožňovať jednoznačnú identifikáciu každej osoby a poskytovať primerané záruky nemennosti obsahu dokumentov vrátane etáp postupu v súlade s právnymi predpismi Únie. Pokiaľ ide o vyhlásenia o výdavkoch a manažérske vyhlásenie pripojené k ročnej účtovnej závierke uvedené v článku 102 ods. 1 prvom pododseku písm. c) bodoch i) a iii) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, dokumenty zasielané elektronicky uchovávajú aj v pôvodnej podobe platobné agentúry alebo prípadne koordinačné orgány akreditované v súlade s článkom 7 ods. 2 a 4 uvedeného nariadenia.

7.  Uchovávanie elektronických a digitálnych dokumentov musí byť zabezpečené počas celého obdobia stanoveného v článku 32.

8.  V prípade funkčnej poruchy informačného systému alebo chýbajúceho stabilného spojenia môže členský štát s predchádzajúcim súhlasom Komisie zaslať dokumenty v inej podobe za podmienok, ktoré Komisia určila.

Článok 25

Pozastavenie platby v prípade neskorého predloženia

Vo vykonávacích aktoch, v ktorých sa určujú mesačné platby uvedené v článku 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 alebo priebežné platby uvedené v článku 36 uvedeného nariadenia, sa zohľadňuje pozastavenie platieb, o ktorom sa rozhodlo v súlade s článkom 42 uvedeného nariadenia.

Článok 26

Získavanie satelitných snímok

1.  Na účely článku 21 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 každý členský štát poskytuje Komisii najneskôr do 1. novembra každého roku:

a) informáciu, či si želá, aby Komisia získala satelitné snímky potrebné na svoj program kontrol a/alebo na svoje posúdenie kvality systému identifikácie poľnohospodárskych parciel;

b) informáciu o oblasti, ktorá sa má skontrolovať, a počet plánovaných zón kontroly.

2.  Členské štáty, ktoré žiadajú, aby Komisia získala satelitné snímky v spolupráci s ňou a do 15. januára od postúpenia informácií uvedených v odseku 1, určia zóny kontroly a časový harmonogram na získanie daných snímok.

3.  Komisia bezplatne poskytuje splnomocneným zástupcom členských štátov satelitné snímky, ktoré získala. Títo zástupcovia musia dodržiavať ustanovenia o autorskom práve stanovené v zmluvách s dodávateľmi a po ukončení svojej práce musia snímky vrátiť.

4.  Ak úhrn žiadostí, ktoré prijali členské štáty, presiahne rozpočet k dispozícii na uplatňovanie článku 21 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, Komisia rozhodne o obmedzení počtu satelitných snímok, ktoré sa poskytujú, pričom sa usiluje o čo najefektívnejšie využitie dostupných zdrojov.KAPITOLA III

SCHVAĽOVANIE ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROKODDIEL 1

Vymáhanie dlhov

Článok 27

Úroky uplatniteľné na vymáhanie neoprávnených platieb

1.  Ak sa neustanovuje v právnych predpisoch v oblasti poľnohospodárstva inak, úroky z neoprávnených platieb, ktoré sa vymáhajú v dôsledku nezrovnalostí alebo nedbanlivosti, sa vypočítavajú za obdobie medzi uplynutím platobnej lehoty príjemcu, ktorá sa uvádza v príkaze na vymáhanie, a dátumom vrátenia sumy alebo zrážky. Nesmie sa stanoviť platobná lehota dlhšia než 60 dní po príkaze na vymáhanie. ►M6  Členské štáty sa môžu rozhodnúť nevymáhať úroky, keď suma úroku nepresahuje 5 EUR. ◄

2.  Úroková miera, ktorá sa má uplatniť, nesmie byť nižšia než úroková miera stanovená vo vnútroštátnych právnych predpisoch týkajúcich sa vymáhania porovnateľných neoprávnených výdavkov alebo pohľadávok.

Článok 28

Vymáhanie prostredníctvom započítavania

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné opatrenia vymáhania stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch, členské štáty započítajú všetky ešte neuhradené dlhy príjemcu zistené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi voči akýmkoľvek budúcim platbám, ktoré uhrádza platobná agentúra zodpovedná za vymáhanie dlhu predmetného príjemcu.ODDIEL 2

Schvaľovanie

Článok 29

Obsah ročných účtovných závierok

Ročná účtovná závierka uvedená v článku 102 ods. 1 prvom pododseku písm. c) bode iii) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 obsahuje:

a) pripísané príjmy uvedené v článku 43 uvedeného nariadenia;

b) výdavky EPZF po odpočítaní všetkých neoprávnených platieb, ktoré sa nevymohli na konci rozpočtového roku, iných než platieb uvedených v písmene f) tohto článku, vrátane prípadných súvisiacich úrokov, zhrnuté podľa položiek a podpoložiek rozpočtu Únie;

c) výdavky EPFRV rozdelené podľa programu, opatrenia a konkrétnej miery príspevkov. Ročné výkazy výdavkov takisto obsahujú údaje o vymožených sumách. Po uzatvorení programu sa všetky neoprávnené nevymožené platby, iné než platby uvedené v písmene f) tohto článku, vrátane prípadných súvisiacich úrokov odpočítajú z výdavkov daného rozpočtového roku;

d) tabuľku rozdielov podľa položiek a podpoložiek alebo v prípade EPFRV rozdielov podľa programu, opatrenia, konkrétnej miery príspevkov a ťažiskového bodu, medzi výdavkami a pripísanými príjmami vykázanými v ročnej účtovnej závierke a výdavkami a pripísanými príjmami vykázanými za to isté obdobie v dokumentoch uvedených v článku 10 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia v prípade EPZF a v článku 22 ods. 2 tohto nariadenia v prípade EPFRV spolu s vysvetlením každého rozdielu;

e) oddelene sumy, ktoré znáša dotknutý členský štát, a sumy, ktoré znáša Únia, v súlade s článkom 54 ods. 2 prvým pododsekom a článkom 54 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013;

f) tabuľku neoprávnených platieb, ktoré sa ešte majú vymôcť na konci rozpočtového roku v dôsledku nezrovnalostí v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ( 6 ), vrátane prípadných sankcií stanovených v uplatniteľných pravidlách Únie v oblasti poľnohospodárstva a súvisiacich úrokov podľa vzoru stanoveného v prílohe II k tomuto nariadeniu;

g) výpis z účtovnej knihy dlžníkov so sumami, ktoré sa majú vymôcť a pripísať na účet EPZF alebo EPFRV, inými než sumami uvedenými v písmenách b), c) a f) tohto článku, vrátane prípadných sankcií a súvisiacich úrokov podľa vzoru stanoveného v prílohe III k tomuto nariadeniu;

h) zhrnutie intervenčných operácií a súpis množstva a miesta uskladnenia zásob na konci rozpočtového roku;

i) potvrdenie, že platobná agentúra zaznamenala výdavky, pripísané príjmy a podrobnosti o každom pohybe zásob z intervenčných skladov vo svojich dokladoch a účtovných záznamoch;

j) zostatok na konci rozpočtového roka nepoužitých/neschválených kumulovaných preddavkov, ktoré členské štáty vyplatili príjemcom, uvedený podrobne podľa opatrenia v prípade EPZF a v prípade EPFRV podľa programu, pričom pri EPFRV je potrebné uviesť aj finančné nástroje. Vzhľadom na finančné nástroje sa zostatok týka súm, ktoré vyplatila Komisia a ktoré členské štáty nepoužili na platby končeným príjemcom ani sa neviazali na účely zmlúv o zárukách podľa článku 42 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Článok 30

Poskytovanie informácií

1.  Na účely schválenia účtovných závierok v súlade s článkom 51 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 každý členský štát zasiela Komisii:

a) položky zahrnuté do ročných účtovných závierok podľa článku 29 tohto nariadenia;

b) stanoviská a správy vyhotovené certifikačným orgánom alebo orgánmi, ako sa uvádza v článku 5 ods. 3 a 4 tohto nariadenia;

c) úplné záznamy všetkých účtovných údajov požadovaných na štatistické a kontrolné účely;

d) manažérske vyhlásenie uvedené v článku 3 tohto nariadenia.

▼M6

2.  Dokumenty a účtovné údaje uvedené v odseku 1 sa zasielajú Komisii najneskôr do 15. februára roku nasledujúceho po ukončení rozpočtového roku, ktorého sa týkajú. Dokumenty uvedené v písmenách a), b) a d) uvedeného odseku sa predkladajú v elektronickej podobe vo formáte a za podmienok stanovených Komisiou podľa článku 24.

Uvedené dokumenty musia byť opatrené povinným elektronickým podpisom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 ( 7 ). V prípade dokumentov vzťahujúcich sa na rozpočtový rok 2017 Komisia môže akceptovať podpísané dokumenty predložené v elektronickej podobe.

▼B

3.  Na žiadosť Komisie alebo z iniciatívy členského štátu možno adresovať Komisii ďalšie informácie týkajúce sa schválenia účtovných závierok v lehote určenej Komisiou s prihliadnutím na množstvo práce potrebnej na poskytnutie týchto informácií. Ak sa takéto informácie neposkytnú, Komisia môže účtovné závierky schváliť na základe informácií, ktoré má k dispozícii.

4.  Komisia môže v náležite odôvodnených prípadoch akceptovať žiadosť o neskoré predloženie informácií, ak jej je táto žiadosť zaslaná pred uplynutím lehoty na predloženie príslušnej informácie.

Článok 31

Forma a obsah účtovných údajov

▼M6

1.  Komisia sprístupní formu a obsah účtovných údajov v uvedených v článku 30 ods. 1 písm. c) členským štátom v podobe vzorov prostredníctvom informačných systémov.

Vzory a súvisiace technické špecifikácie týkajúce sa účtovných údajov poskytuje a aktualizuje Komisia, a to po upovedomení Výboru pre poľnohospodárske fondy a pred začiatkom každého rozpočtového roka.

Technické špecifikácie zahŕňajú:

a) ročné dátové požiadavky na jednotlivé účtovné údaje (tabuľka X);

b) špecifikácie prenosu počítačových súborov týkajúcich sa výdavkov v rámci EPZF a EPFRV;

c) opisy dátových polí (neoficiálny dokument);

d) štruktúru rozpočtových kódov EPFRV.

▼B

2.  Účtovné údaje využíva Komisia výhradne na účely:

a) vykonávania svojich funkcií pri schvaľovaní účtovných závierok podľa nariadenia (EÚ) č. 1306/2013;

b) monitorovania vývoja a poskytovania prognóz v poľnohospodárskom sektore.

Európsky dvor audítorov a Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) musia mať na účely vykonávania svojich funkcií prístup k týmto údajom.

3.  Akékoľvek osobné údaje zahrnuté do zhromaždených účtovných údajov sa spracúvajú iba na účely špecifikované v odseku 2. Predovšetkým ak tieto údaje využíva Komisia na účely uvedené v odseku 2 prvom pododseku písm. b), Komisia je povinná zabezpečiť, aby také údaje boli anonymné, a spracúvať ich iba v súhrnnej forme.

4.  Všetky otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov dotknuté osoby adresujú Komisii, tak ako je stanovené v prílohe IV.

5.  Komisia zabezpečí, aby sa s účtovnými údajmi zaobchádzalo dôverne a bezpečne.

Článok 32

Uchovávanie účtovných údajov

1.  Podporné dokumenty týkajúce sa financovaných výdavkov a pripísaných príjmov, ktoré má zhromažďovať EPZF, sa uchovávajú tak, aby ich Komisia mala k dispozícii najmenej tri roky nasledujúce po roku, v ktorom Komisia schváli účtovné závierky za príslušný rozpočtový rok podľa článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

2.  Podporné dokumenty týkajúce sa financovaných výdavkov a pripísaných príjmov, ktoré má zhromažďovať EPFRV, sa uchovávajú tak, aby ich Komisia mala k dispozícii najmenej tri roky nasledujúce po roku, v ktorom platobná agentúra realizovala záverečnú platbu.

3.  V prípade nezrovnalostí alebo nedbanlivosti sa podporné dokumenty uvedené v odsekoch 1 a 2 uchovávajú tak, aby ich Komisia mala k dispozícii najmenej tri roky nasledujúce po roku, v ktorom sa tieto sumy v plnom rozsahu vymôžu od príjemcu a pripíšu na účet fondov alebo v ktorom sa určia finančné dôsledky nevymoženia podľa článku 54 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

4.  V prípade overenia súladu stanoveného v článku 52 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa podporné dokumenty uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku uchovávajú tak, aby ich Komisia mala k dispozícii najmenej jeden rok nasledujúci po roku, v ktorom sa uzavrie tento postup alebo ak je rozhodnutie o súlade predmetom súdneho konania na Súdnom dvore Európskej únie, tak najmenej jeden rok nasledujúci po roku, v ktorom bolo toto konanie ukončené.

5.  Podporné dokumenty uvedené v odsekoch 1 až 4 sa uchovávajú tak, aby ich Komisia mala k dispozícii buď v papierovej podobe, alebo v elektronickej podobe, alebo v oboch.

Dokumenty sa môžu uchovávať výlučne v elektronickej podobe, ak vnútroštátne právne predpisy predmetného členského štátu umožňujú použitie dokumentov v elektronickej podobe ako dôkazu príslušných transakcií pri konaní vnútroštátneho súdu.

Ak sa dokumenty uchovávajú len v elektronickej podobe, systém ich uchovávania musí spĺňať oddiel 3(B) prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 907/2014.

Článok 33

Rozpočtové schvaľovanie

1.  V rozhodnutí o schválení účtovných závierok uvedenom v článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa určia sumy výdavkov realizovaných v každom členskom štáte počas príslušného rozpočtového roka, ktoré sú uznané ako výdavky účtovateľné fondom na základe účtovnej závierky uvedenej v článku 29 tohto nariadenia a akéhokoľvek zníženia a pozastavenia platieb podľa článku 41 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Ďalej sa v rozhodnutí určia sumy, ktoré sa podľa článku 54 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 budú účtovať Únii a dotknutým členským štátom.

Pokiaľ ide o EPFRV, suma stanovená na základe rozhodnutia o zúčtovaní zahŕňa prostriedky, ktoré môže príslušný členský štát opätovne použiť prostredníctvom opätovného pridelenia v súlade s článkom 56 druhým odsekom nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

2.  Pokiaľ ide o EPZF, suma, ktorá je v dôsledku rozhodnutia o schválení účtovnej závierky vymáhateľná od každého členského štátu alebo splatná danému štátu, sa určí odpočítaním mesačných platieb v súvislosti s príslušným rozpočtovým rokom od výdavkov uznaných za ten istý rok v súlade s odsekom 1. Komisia túto sumu odpočíta od mesačnej platby týkajúcej sa výdavkov uskutočnených za druhý mesiac nasledujúci po mesiaci, v ktorom bolo prijaté rozhodnutie o schválení účtovnej závierky, alebo ju k nej pripočíta.

Pokiaľ ide o EPFRV, suma, ktorá je v dôsledku rozhodnutia o schválení účtovnej závierky vymáhateľná od každého členského štátu alebo splatná danému štátu, sa určí odpočítaním priebežných platieb v súvislosti s príslušným rozpočtovým rokom od výdavkov uznaných za ten istý rok v súlade s odsekom 1.

Komisia odpočíta túto sumu od prvej platby, za ktorú členský štát predložil vyhlásenie o výdavkoch, alebo ju k nej pripočíta po tom, ako sa prijme rozhodnutie podľa článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

3.  Komisia oznámi dotknutému členskému štátu výsledky overenia poskytnutých informácií spolu so všetkými zmenami, ktoré navrhne, najneskôr do 30. apríla po ukončení rozpočtového roka.

4.  Ak Komisia z dôvodov, ktoré možno pripísať dotknutému členskému štátu, nemôže účtovnú závierku členského štátu schváliť do 31. mája nasledujúceho roka, Komisia informuje členský štát o doplňujúcom vyšetrovaní, ktorého uskutočnenie navrhne v súlade s článkom 47 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

5.  Odseky 1 až 4 sa uplatňujú mutatis mutandis na pripísané príjmy v zmysle článku 43 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Článok 34

Overenie súladu

1.  Komisia s cieľom určiť, ktoré sumy je potrebné vylúčiť z financovania zo zdrojov Únie, ak sa zistí, že predmetné výdavky nevznikli v súlade s pravidlami Únie, používa vlastné zistenia a zohľadňuje informácie, ktoré poskytujú členské štáty, za predpokladu že členské štáty dané informácie poskytnú v lehotách, ktoré stanovila Komisia v rámci postupu overenia súladu vykonávaného podľa článku 52 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a v súlade s týmto článkom.

2.   ►M6  Ak Komisia v dôsledku vyšetrovania dospeje k záveru, že výdavky nevznikli v súlade s pravidlami Únie, oznámi dotknutému členskému štátu svoje zistenia, pričom špecifikuje nápravné opatrenia potrebné na zabezpečenie spĺňania predpisov v budúcnosti a uvedie predbežnú mieru finančnej opravy, ktorú v danej etape postupu považuje za zodpovedajúcu svojim zisteniam. V uvedenom oznámení takisto určí dátum uskutočnenia bilaterálneho stretnutia do piatich mesiacov od uplynutia lehoty, ktorú má členský štát na poskytnutie odpovede. V oznámení sa odvolá na tento článok. ◄

Členský štát odpovedá do dvoch mesiacov od doručenia predmetného oznámenia. Vo svojej odpovedi má príležitosť predovšetkým:

a) preukázať Komisii, že skutočná miera nesplnenia povinností alebo rizika pre fondy je nižšia, než uviedla Komisia;

b) informovať Komisiu o nápravných opatreniach, ktoré prijal v záujme zabezpečenia súladu s pravidlami Únie, a o dátume ich skutočného vykonania.

Komisia môže v opodstatnených prípadoch na základe zdôvodnenej žiadosti členského štátu povoliť predĺženie dvojmesačnej lehoty maximálne o dva mesiace. Žiadosť je potrebné zaslať Komisii pred uplynutím tohto obdobia.

Ak sa členský štát domnieva, že bilaterálne stretnutie nie je potrebné, vo svojej odpovedi na uvedené oznámenie informuje Komisiu o tejto skutočnosti.

3.  Na bilaterálnom stretnutí obidve strany vynakladajú úsilie, aby dospeli k dohode, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré sa majú prijať, ako aj o hodnotenia závažnosti porušenia a finančnej ujmy spôsobenej rozpočtu Únie.

Komisia do 30 pracovných dní od bilaterálneho stretnutia vypracuje zápisnicu a zašle ju členskému štátu. Členské štáty môžu Komisii do 15 pracovných dní od doručenia zápisnice zaslať svoje pripomienky.

Komisia do šiestich mesiacov od zaslania zápisnice z bilaterálneho stretnutia formálne oznámi svoje závery členskému štátu na základe informácií prijatých v rámci postupu overenia súladu. V uvedenom oznámení posúdi výdavky, ktoré je potrebné vylúčiť z financovania zo zdrojov Únie podľa článku 52 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a článku 12 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 907/2014. Komisia sa v tomto oznámení odvolá na článok 40 ods. 1 tohto nariadenia.

▼M6

Ak členský štát oznámi Komisii, že bilaterálne stretnutie nie je potrebné, šesťmesačná lehota začína plynúť od dátumu doručenia tohto oznámenia Komisii.

▼B

4.  V prípade, že členský štát využil zmierovací postup uvedený v článku 40, Komisia oznámi svoje závery danému členskému štátu najneskôr do šiestich mesiacov od:

a) prijatia správy zmierovacieho orgánu alebo

b) prijatia dodatočných informácií od členského štátu v lehote stanovenej v článku 40 ods. 3 druhom pododseku za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odseku 6 tohto článku.

5.  Komisia s cieľom uplatňovať odseky 3 a 4 v príslušných lehotách musí mať k dispozícii všetky relevantné informácie v danej etape postupu. Ak sa Komisia domnieva, že jej chýbajú informácie, kedykoľvek v rámci lehôt stanovených v odsekoch 3 a 4 môže:

a) požiadať členský štát o dodatočné informácie, pričom členský štát na túto žiadosť musí odpovedať do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia, a/alebo

b) informovať členský štát o svojom úmysle vykonať dodatočnú audítorskú misiu s cieľom vykonať potrebné overenia.

V takom prípade lehoty uvedené v odsekoch 3 a 4 začínajú plynúť odznova od doručenia požadovaných dodatočných informácií Komisii alebo od posledného dňa dodatočnej audítorskej misie.

6.  Pri posudzovaní výdavkov, ktoré sa majú vylúčiť z financovania zo zdrojov Únie, sa informácie, ktoré poskytli členské štáty po formálnom oznámení Komisie uvedenom v ►C1  odseku 3 treťom pododseku ◄ , môžu zohľadniť len:

a) ak je to potrebné na to, aby sa zabránilo výraznému nadhodnoteniu finančnej ujmy spôsobenej rozpočtu Únie, a

b) v prípade, že oneskorené postúpenie informácií je náležite opodstatnené externými faktormi a neohrozuje včasné prijatie rozhodnutia podľa článku 52 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 Komisiou.

7.  Komisia po oznámení svojich záverov členským štátom v súlade s článkom 34 ods. 3 alebo 4 tohto nariadenia prijme, ak to bude potrebné, jedno rozhodnutie alebo viacero rozhodnutí podľa článku 52 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 s cieľom vylúčiť z financovania zo zdrojov Únie výdavky, ktoré nie sú v súlade s pravidlami Únie. Komisia môže pokračovať v následných postupoch overovania súladu, kým členský štát skutočne nevykoná nápravné opatrenia.

8.  Pokiaľ ide o EPZF, Komisia odpočíta zrážky z financovania zo zdrojov Únie od mesačných platieb týkajúcich sa výdavkov uskutočnených v druhom mesiaci nasledujúcom po rozhodnutí podľa článku 52 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Pokiaľ ide o EPFRV, Komisia odpočíta zrážky z financovania zo zdrojov Únie od platby, za ktorú členský štát predložil vyhlásenie o výdavkoch po tom, ako sa prijalo rozhodnutie podľa článku 52 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Na žiadosť členského štátu a po konzultáciách s Výborom pre poľnohospodárske fondy však Komisia môže prijať rozhodnutie, v ktorom určí iný dátum vykonania zrážok alebo v ktorom povolí úhradu súm v splátkach, ak je tento postup opodstatnený výškou zrážok zahrnutých vo vykonávacom akte prijatom na základe článku 52 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

▼M2

8a.  V prípade členských štátov, ktoré dostávajú finančnú pomoc podľa nariadenia Rady (ES) č. 332/2002 ( 8 ), nariadenia Rady (EÚ) č. 407/2010 ( 9 ) a Zmluvy o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu, môže Komisia na žiadosť daného členského štátu a po porade s Výborom pre poľnohospodárske fondy prijať vykonávacie rozhodnutie, ktorým sa realizácia rozhodnutí prijatých po 1. máji 2015 podľa článku 52 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 odloží o obdobie maximálne 24 mesiacov odo dňa jeho prijatia (ďalej len „rozhodnutie o odklade“).

Rozhodnutím o odklade sa povolí, aby sa po skončení obdobia odkladu zrážky uhradili v troch ročných splátkach. Ak celková suma, ktorá je predmetom rozhodnutia o odklade, predstavuje viac ako 0,02 % hrubého domáceho produktu členského štátu, Komisia môže povoliť, aby sa zrážky uhradili v maximálne piatich ročných splátkach.

Obdobie odkladu uvedené v prvom pododseku môže Komisia na žiadosť členského štátu a po porade s Výborom pre poľnohospodárske fondy jednorazovo predĺžiť o maximálne 12 mesiacov.

Členský štát, ktorému bol na základe rozhodnutia povolený odklad, zabezpečí, aby nedostatky, ktoré boli dôvodom pre zrážky a ktoré pretrvávajú aj v čase prijatia rozhodnutia o odklade, boli odstránené na základe akčného plánu zostaveného po porade s Komisiou, v ktorom je okrem iného stanovený harmonogram a jasné ukazovatele pokroku. Komisia s prihliadnutím na zásadu proporcionality zmení alebo zruší rozhodnutie o odklade, pokiaľ nastane jeden z týchto prípadov:

a) členský štát neprijme opatrenia potrebné na odstránenie nedostatkov v zmysle akčného plánu;

b) pokrok nápravných opatrení nie je podľa ukazovateľov pokroku dostatočný alebo

c) výsledok opatrení nie je uspokojivý.

8b.  Vykonávacie rozhodnutia uvedené v odsekoch 8 a 8a sa prijímajú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 116 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

▼M6

9.  Komisia v náležite opodstatnených prípadoch, ktoré je potrebné oznámiť dotknutému členskému štátu, môže predĺžiť lehoty uvedené v odsekoch 2 až 5.

▼B

10.  Odseky 1 až 9 sa uplatňujú mutatis mutandis na pripísané príjmy v zmysle článku 43 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

▼M3

11.  Ak lehoty uvedené v odsekoch 2, 3, 4 a 5 zahŕňajú úplne alebo čiastočne mesiac august, plynutie týchto lehôt sa pozastaví počas tohto mesiaca.

▼B

Článok 35

Rozhodnutie nezačať vyšetrovanie v rámci overenia súladu alebo nevykonať ho

1.  Komisia sa môže rozhodnúť nezačať alebo nevykonať vyšetrovanie v rámci overenia súladu podľa článku 52 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, ak očakáva, že možná finančná oprava nespĺňania povinností zisteného pri vyšetrovaní podľa článku 34 ods. 2 by nepresiahla 50 000  EUR a 2 % príslušných výdavkov alebo súm, ktoré sa majú vymôcť.

2.  Ak Komisia zníži mesačné platby v súlade s článkom 41 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, môže sa rozhodnúť nezačať alebo nevykonať vyšetrovanie v rámci overenia súladu podľa článku 52 uvedeného nariadenia za predpokladu, že dotknutý členský štát nevzniesol námietky voči uplatneniu tohto odseku v rámci postupu stanoveného v článku 41 ods. 1 uvedeného nariadenia.

Článok 36

Zmierovací orgán

Na účely overovania súladu stanoveného v článku 52 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa zriadi zmierovací orgán. Vykonáva tieto úlohy:

a) preskúmava každú záležitosť, ktorú mu postúpi členský štát, ktorý dostal formálne oznámenie od Komisie podľa článku 34 ods. 3 druhého pododseku tohto nariadenia vrátane posúdenia výdavkov, ktoré Komisia plánuje vylúčiť z financovania zo zdrojov Únie;

b) pokúša sa uzmieriť rozdielne stanoviská Komisie a dotknutého členského štátu;

c) na konci svojho preskúmania vypracúva správu o výsledkoch svojho zmierovacieho úsilia a uvádza pritom všetky poznámky, ktoré pokladá za užitočné pre prípad, ak by niektoré alebo všetky body sporu zostali nevyriešené.

Článok 37

Zloženie zmierovacieho orgánu

1.  Zmierovací orgán sa skladá minimálne z piatich členov vybraných spomedzi významných osôb, ktoré poskytujú všetky záruky nezávislosti a sú vysokokvalifikované v záležitostiach týkajúcich sa financovania spoločnej poľnohospodárskej politiky vrátane rozvoja vidieka alebo v praxi finančného auditu.

Členovia musia byť štátnymi príslušníkmi rôznych členských štátov.

2.  Predsedu, členov a náhradných členov vymenuje Komisia na počiatočné funkčné obdobie troch rokov po porade s Výborom pre poľnohospodárske fondy.

Funkčné obdobie možno obnoviť vždy iba na rok, pričom je potrebné o takomto predĺžení informovať Výbor pre poľnohospodárske fondy. Ak je však predseda, ktorý má byť vymenovaný, už členom zmierovacieho orgánu, jeho počiatočné funkčné obdobie predsedu trvá tri roky.

Mená predsedu, členov a náhradných členov sa uverejnia v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

3.  Členovia zmierovacieho orgánu budú odmeňovaní v závislosti od času, ktorý musia venovať predmetnej úlohe. Náklady sa uhrádzajú podľa platných pravidiel, ktoré sa vzťahujú na zamestnancov Komisie.

4.  Po uplynutí funkčného obdobia predseda a členovia zostávajú vo funkcii, kým ich nenahradia alebo kým nedôjde k obnoveniu ich funkčného obdobia.

5.  Funkčné obdobie členov, ktorí už nespĺňajú podmienky plnenia svojich povinností v zmierovacom orgáne alebo z akéhokoľvek dôvodu nie sú k dispozícii na neurčité obdobie, môže Komisia po porade s Výborom pre poľnohospodárske fondy ukončiť.

V tomto prípade sa dotknutý člen na zvyšok obdobia, na ktoré bol menovaný, nahrádza náhradným členom, o čom je potrebné informovať Výbor pre poľnohospodárske fondy.

Ak je ukončené funkčné obdobie predsedu, Komisia po porade s Výborom pre poľnohospodárske fondy vymenuje člena, ktorý má plniť povinnosti predsedu počas zvyšku obdobia, na ktoré bol vymenovaný predseda.

Článok 38

Nezávislosť zmierovacieho orgánu

1.  Členovia zmierovacieho orgánu vykonávajú svoje povinnosti nezávisle, nevyžadujú ani neprijímajú pokyny od Komisie, žiadnej vlády ani orgánu.

Členovia sa nezúčastňujú na činnosti zmierovacieho orgánu ani nepodpisujú žiadnu správu, ak boli v predošlej funkcii osobne zapojení do predmetnej záležitosti.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 287 zmluvy, členovia nezverejňujú žiadne informácie, ktoré získajú počas svojej práce pre zmierovací orgán. Také informácie sú dôverné a vzťahuje sa na ne služobné tajomstvo.

Článok 39

Pracovné podmienky

1.  Zmierovací orgán zasadá v sídle Komisie. Predseda pripravuje a organizuje prácu. V neprítomnosti predsedu a bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek článku 37 ods. 5, preberá predsedníctvo najstarší člen.

Sekretariát zmierovacieho orgánu zabezpečí Komisia.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 38 ods. 1 druhý pododsek, správy sa prijímajú absolútnou väčšinou prítomných členov, pričom na právoplatné hlasovanie sú potrebné najmenej tri hlasy.

Správy podpisuje predseda a členovia, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní. Zároveň ich podpisuje aj sekretariát.

Článok 40

Zmierovací postup

1.  Členský štát môže postúpiť záležitosť zmierovaciemu orgánu do 30 pracovných dní od doručenia formálneho oznámenia Komisie uvedeného v ►C1  článku 34 ods. 3 treťom pododseku ◄ , a to tak, že pošle odôvodnenú žiadosť o zmierenie sekretariátu zmierovacieho orgánu.

Postup, ktorý sa má dodržať, a adresa sekretariátu sa členským štátom oznámi prostredníctvom Výboru pre poľnohospodárske fondy.

2.  Žiadosť o zmierenie bude prípustná iba vtedy, ak suma, ktorá sa v súlade s oznámením Komisie plánuje vylúčiť z financovania zo zdrojov Únie, buď:

a) presahuje jeden milión EUR,

alebo

b) predstavuje najmenej 25 % celkových ročných výdavkov členského štátu podľa dotknutých rozpočtových položiek.

Navyše ak počas predchádzajúcich diskusií členský štát vyhlásil a preukázal, že ide o zásadnú záležitosť týkajúcu sa uplatňovania pravidiel Únie, predseda zmierovacieho orgánu môže vyhlásiť žiadosť o zmierenie za prípustnú. Taká žiadosť však nie je prípustná, ak sa týka výhradne záležitosti právneho výkladu.

3.  Zmierovací orgán vykonáva svoje vyšetrovania podľa možnosti čo najneformálnejšie a najrýchlejšie, pričom vychádza výlučne z dôkazov dostupných Komisii v čase, keď sa oznámili formálne závery v súlade s článkom 34 ods. 3, pričom Komisii a dotknutým vnútroštátnym orgánom poskytuje právo na spravodlivé vypočutie.

Ak sa však členský štát domnieva, že je potrebné, aby vo svojej žiadosti o zmierenie uviedol informácie, ktoré ešte neoznámil Komisii, zmierovací orgán môže vyzvať Komisiu, aby posúdila predmetné nové informácie len vtedy, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 34 ods. 6. Informácie sa Komisii poskytujú najneskôr dva mesiace po zaslaní správy uvedenej v článku 36 písm. c).

4.  Ak zmierovací orgán do štyroch mesiacov odvtedy, čo mu bol prípad postúpený, nie je schopný zmieriť stanoviská Komisie a členského štátu, zmierovací postup sa považuje za neúspešný.

V správe podľa článku 36 písm. c) sa uvedú dôvody, prečo nemohlo dôjsť k zmiereniu stanovísk. Ďalej sa v nej uvedie, či sa počas konania podarilo dosiahnuť čiastočnú dohodu a či zmierovací orgán vyzýva Komisiu, aby posúdila nové informácie v súlade s odsekom 3 druhým pododsekom.

Správa sa zasiela:

a) dotknutému členskému štátu;

b) Komisii na preskúmanie predtým, ako svoje závery oznámi členskému štátu;

c) ostatným členským štátom v rámci Výboru pre poľnohospodárske fondy.

▼M3

5.  Ak lehoty uvedené v odsekoch 1, 3 a 4 zahŕňajú úplne alebo čiastočne mesiac august, plynutie týchto lehôt sa pozastaví počas uvedeného mesiaca.

▼BKAPITOLA IV

PRAVIDLÁ KONTROLODDIEL 1

Všeobecné pravidlá

Článok 41

Zníženie kontrol na mieste

1.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť znížiť minimálnu úroveň kontrol na mieste v súlade s článkom 59 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) certifikačný orgán v súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 vydal stanovisko, v ktorom potvrdil, že systém vnútornej kontroly riadne funguje a že miera chybovosti pri dotknutom súbore nedosahovala prahovú hodnotu významnosti 2,0 % počas minimálne dvoch po sebe nasledujúcich rozpočtových rokov predchádzajúcich roku, v ktorom sa plánuje uplatňovanie zníženej miery kontrol;

b) Komisia neinformovala dotknutý členský štát, že nemôže akceptovať stanovisko uvedené v písmene a) tohto odseku, ktoré poskytol certifikačný orgán v súvislosti s článkom 9 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, a

c) Komisia:

i) neinformovala dotknutý členský štát v súlade s článkom 52 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 o nedostatkoch v kontrolnom systéme predmetného režimu individuálnej podpory alebo opatrenia alebo

ii) pri uplatnení článku 34 tohto nariadenia súhlasí s nápravnými opatreniami, ktoré prijal dotknutý členský štát, v prípade, že ho v súlade s článkom 52 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 informovala o nedostatkoch v kontrolnom systéme predmetného režimu individuálnej podpory alebo opatrenia a o tomto súhlase členský štát zodpovedajúcim spôsobom informovala.

2.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť znížiť minimálnu úroveň kontrol na mieste v súlade s úrovňami a prípadne dodatočnými podmienkami stanovenými v právnych predpisoch v oblasti poľnohospodárstva.

Členské štáty informujú Komisiu o svojom rozhodnutí znížiť minimálnu úroveň kontrol na mieste okamžite po tom, ako ho prijmú. Tieto informácie zahŕňajú:

a) dotknutý režim podpory alebo opatrenie;

b) obdobie, počas ktorého sa uplatňuje znížená minimálna úroveň kontrol na mieste;

c) zníženú minimálnu úroveň kontrol na mieste, ktorá sa má uplatňovať.

3.  Ak ktorákoľvek z kumulatívnych podmienok stanovených v odseku 1 alebo akákoľvek dodatočná podmienka stanovená v právnych predpisoch v oblasti poľnohospodárstva nie je viac splnená, členský štát okamžite odvolá svoje rozhodnutie znížiť minimálnu úroveň kontrol na mieste a od nasledujúceho roku nároku uplatňuje minimálnu úroveň kontrol na mieste stanovenú v právnych predpisoch v oblasti poľnohospodárstva.ODDIEL 2

Kontrola transakcií

Článok 42

Kontrola členskými štátmi

1.  Systematická kontrola obchodných dokladov podnikov uvedená v článku 80 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa vykonáva v každom kontrolnom období uvedenom v odseku 4 tohto článku v počte podnikov, ktorý zodpovedá minimálne polovici podnikov, ktorých príjmy alebo platby, alebo ich súčet v systéme financovania z EPZF presahujú 150 000  EUR v rozpočtovom roku EPZF predchádzajúcom začiatok daného kontrolného obdobia.

2.  Členské štáty na každé kontrolné obdobie bez toho, aby tým boli dotknuté ich povinnosti stanovené v článku 80 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, vyberú podniky, kde sa má vykonať kontrola, a to na základe analýzy rizika pri všetkých opatreniach, pri ktorých je zrealizovateľná. Členské štáty Komisii predkladajú svoje návrhy na účely analýzy rizika minimálne 6 mesiacov pred začiatkom kontrolného obdobia. Návrhy obsahujú všetky relevantné informácie týkajúce sa koncepcie, techník a údajov používaných na analýzu, ako aj kritériá a metódu, akou sa kontroly podľa všetkého budú vykonávať. Návrhy sa zostavujú v súlade s prílohou V k tomuto nariadeniu. Členské štáty zohľadňujú pripomienky Komisie k ich návrhu analýzy rizika, ktoré im poskytne do ôsmich týždňov od doručenia návrhu.

3.  Pokiaľ ide o opatrenia, pri ktorých členský štát usudzuje, že analýza rizík nie je zrealizovateľná, je povinná kontrola podnikov, ktorých suma príjmov alebo platieb alebo ich súčet v rámci systému financovania EPZF presahuje 350 000  EUR a ktoré sa neskontrolovali podľa tohto nariadenia a hlavy V kapitoly III nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 počas jedného z dvoch predchádzajúcich kontrolných období.

4.  Kontrolné obdobie trvá od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roku. Kontrola sa vykonáva minimálne počas 12-mesačného obdobia, ktoré sa končí počas predošlého kontrolného obdobia; môže sa rozšíriť na obdobia, ktoré určí členský štát a ktoré predchádzajú tomuto 12-mesačnému obdobiu alebo po ňom nasledujú.

Článok 43

Prístup k obchodným dokumentom

Podniky uchovávajú obchodné doklady minimálne počas troch rokov od konca roku, v ktorom boli vystavené. Členské štáty môžu stanoviť dlhšie obdobie uchovávania týchto dokladov.

Článok 44

Spoločné opatrenia

Komisia sa môže z vlastnej iniciatívy alebo na základe návrhu členského štátu a so súhlasom dotknutých členských štátov rozhodnúť, že bude koordinovať spoločné opatrenia zahŕňajúce vzájomnú pomoc medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi, ako sa stanovuje v článku 83 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Článok 45

Vzájomná pomoc

1.  Počas prvých troch mesiacov, ktoré nasledujú po rozpočtovom roku platby EPZF, členské štáty pošlú zoznam podnikov uvedený v článku 83 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 každému členskému štátu, v ktorom je takýto podnik usadený. Zoznam obsahuje všetky podrobnosti potrebné na to, aby členský štát, ktorému je určený, mohol identifikovať dané podniky a vykonal svoje povinnosti súvisiace s kontrolou. Členský štát určenia je zodpovedný za kontrolu takýchto podnikov podľa článku 80 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013. Kópia každého zoznamu sa zasiela Komisii.

Členský štát, ktorý prijíma platbu alebo ju vykonáva, môže požiadať členský štát, v ktorom je podnik usadený, aby skontroloval niektoré podniky v tomto zozname podľa článku 80 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, pričom uvedie dôvody žiadosti, a najmä rizík, ktoré sú s nimi spojené.

Členský štát, ktorému je žiadosť adresovaná, náležite zohľadňuje riziká spojené s podnikom, ktoré mu oznamuje žiadajúci členský štát.

Dožiadaný členský štát informuje žiadajúci členský štát o opatreniach, ktoré vykonal na základe doručenej žiadosti. Ak dožiadaný členský štát vykoná kontrolu niektorého podniku zo zoznamu, informuje o výsledkoch danej kontroly žiadajúci členský štát najneskôr do troch mesiacov od skončenia kontrolného obdobia.

Prehľad týchto žiadostí sa zasiela štvrťročne Komisii do jedného mesiaca po ukončení každého štvrťroka. Komisia môže požiadať o poskytnutie kópií jednotlivých žiadostí.

Zoznam podnikov uvedený v prvom pododseku sa zostavuje podľa vzoru uvedeného v prílohe VI.

2.  Zoznam podnikov uvedený v článku 83 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa zostavuje podľa vzoru uvedeného v prílohe VII k tomuto nariadeniu.

3.  Žiadosť členského štátu o kontrolu zameranú na podnik v inom členskom štáte, ako sa uvádza v odseku 1 druhom pododseku a v článku 83 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, sa koncipuje podľa vzoru uvedeného v prílohe VIII k tomuto nariadeniu.

4.  Informácie o výsledkoch kontrol uvedených v odseku 1 druhom pododseku a v článku 83 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa koncipujú podľa vzoru uvedeného v prílohe IX k tomuto nariadeniu.

5.  Prehľad žiadostí uvedených v odseku 1 piatom pododseku a v článku 83 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 obsahujúci výsledky kontrol sa koncipuje podľa vzoru uvedeného v prílohe X k tomuto nariadeniu.

6.  Informácie, ktoré je potrebné poskytnúť podľa odseku 1, sa postupujú elektronicky vo formáte stanovenom v oddiele 2 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 991/2013.

Článok 46

Ročné plány a správy

1.  Ročný plán kontrol uvedený v článku 84 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa koncipuje podľa vzoru uvedeného v prílohe XI k tomuto nariadeniu.

2.  V správach uvedených v článku 86 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa špecifikujú ťažkosti, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie, a prípadne sa predostierajú návrhy na zlepšenie.

Obsahujú podrobné informácie o každom aspekte uplatňovania hlavy V kapitoly III nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 uvedené v prílohe XII k tomuto nariadeniu, rozdelené do oddielov jednoznačne označených podľa nadpisov uvedených v danej prílohe.

3.  Informácie, ktoré je potrebné predložiť podľa tohto článku a článku 45, sa môžu oznamovať písomne alebo v elektronickej podobe vo formáte dohodnutom medzi odosielateľom a príjemcom.

4.  Komisia každoročne vo svojej ročnej finančnej správe o správe fondov uvedenej v článku 109 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 vyhodnotí dosiahnutý pokrok.

Článok 47

Osobitné útvary

1.  Osobitné útvary uvedené v článku 85 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sú okrem úloh vymenovaných v uvedenom článku zodpovedné aj za:

a) odbornú prípravu vnútroštátnych úradníkov poverených vykonávaním kontrol podľa tohto oddielu, aby získali dostatočné znalosti na výkon svojich povinností;

b) spravovanie správ o kontrolách a všetkých ostatných dokumentov týkajúcich sa vykonaných kontrol a stanovených v hlave V kapitole III nariadenia (EÚ) č. 1306/2013;

c) vypracovanie a predkladanie plánov uvedených v článku 84 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a správ uvedených v článku 86 ods. 1 uvedeného nariadenia.

2.  Členské štáty udeľujú osobitným útvarom všetky právomoci potrebné na vykonávanie úloh uvedených v odseku 1.

Tvorí ich dostatočný počet úradníkov s vhodným odborným vzdelaním na výkon týchto úloh.

3.  Členské štáty, v ktorých je minimálny počet podnikov, ktoré je potrebné skontrolovať, nižší ako 10, nie sú povinné vytvoriť osobitný útvar.KAPITOLA V

ZÁBEZPEKYODDIEL 1

Rozsah pôsobnosti, informačné technológie, vyššia moc

Článok 48

Rozsah pôsobnosti

Táto kapitola sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď je v právnych predpisoch v oblasti poľnohospodárstva stanovená zábezpeka, bez ohľadu na to, či je, alebo nie je použitý výraz „zábezpeka“.

Táto kapitola sa neuplatňuje na zábezpeky poskytnuté na zabezpečenie platby dovozného a vývozného cla podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 ( 10 ).

Článok 49

Elektronická verejná správa

Oznámenia, dokumenty a zábezpeky možno vypracúvať, spracúvať a spravovať pomocou informačných technológií (IT) pod podmienkou, že uplatniteľné systémy sa riadia podľa oficiálne schválených protokolov kvality a bezpečnosti vhodných pre tieto systémy.

Ak príslušné orgány v dôsledku rozdielov v systémoch IT nemajú prístup k požadovaným dokumentom, a preto ich nemôžu overiť, predmetné dokumenty sa musia vytlačiť a príslušný orgán zodpovedný za riadenie predmetných systémov IT (ďalej len „vydávajúci orgán“) ich musí osvedčiť ako autentické alebo ich ako potvrdenú kópiu osvedčí príslušný orgán.

Takéto vytlačené kópie možno nahradiť elektronickou správou medzi vydávajúcim orgánom a príjemcom alebo príslušným orgánom pod podmienkou, že vydávajúci orgán poskytne úradne schválený protokol osvedčujúci autentickosť správy.

Článok 50

Lehoty v prípade vyššej moci

1.  Tento článok sa uplatňuje v prípadoch, keď sa naň odvoláva konkrétne nariadenie.

2.  Žiadosť o uznanie prípadu vyššej moci nie je prijateľná, ak je príslušnému orgánu doručená viac než 30 kalendárnych dní:

a) po dátume, keď príslušný orgán informoval hospodársky subjekt o zistenom nesplnení príslušných povinností v zmysle článku 23 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 907/2014 o uplynutí lehoty na splnenie príslušnej povinnosti podľa článku 23 ods. 3 uvedeného nariadenia alebo o uplynutí lehoty na predloženie dôkazu splnenia príslušnej povinnosti podľa článku 23 ods. 4 uvedeného nariadenia;

b) po konečnom termíne na predloženie ponuky v tretej krajine, ak je ponuka spojená s osvedčením s vopred stanovenou sadzbou náhrady za vývozné náhrady.

3.  Hospodárske subjekty musia k spokojnosti príslušného orgánu poskytnúť dôkaz o okolnostiach, ktoré považujú za vyššiu moc, a to do 181 kalendárnych dní od uplynutia lehoty, v ktorej boli povinné povinnosť úplne splniť. Ak hospodárske subjekty napriek náležitému úsiliu nedokázali získať a predložiť predmetný dôkaz v uvedenej lehote, môže sa im poskytnúť dodatočná lehota.

4.  Členské štáty oznamujú Komisii prípady vyššej moci, ktoré uznali, pričom za každý prípad poskytujú relevantné informácie.ODDIEL 2

Forma zábezpek

Článok 51

Forma

1.  Zábezpeku možno zložiť vo forme:

a) hotovostného vkladu, ako sa uvádza v článku 19 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 907/2014, a/alebo

b) určením ručiteľa v súlade s článkom 21 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 907/2014.

2.  Podľa uváženia príslušného orgánu sa zábezpeka môže zložiť prostredníctvom:

a) hotovostných vkladov v banke;

b) uznaných pohľadávok voči verejnému orgánu alebo verejným prostriedkom, ktoré sú splatné a vymáhateľné a voči ktorým neexistuje žiadna iná nadradená pohľadávka, a/alebo

c) kolaterálu obchodovateľného v príslušnom členskom štáte za predpokladu, že sú vydané členským štátom alebo tento členský štát za ne ručí.

3.  Príslušný orgán môže zaviesť ďalšie podmienky prijímania zábezpek uvedených v odseku 2.

Článok 52

Obchodovateľný kolaterál

1.  Kolaterál založený v súlade s článkom 51 ods. 2 písm. c) má v čase zloženia zábezpeky disponibilnú hodnotu vo výške minimálne 115 % hodnoty požadovanej zábezpeky.

2.  Príslušný orgán môže prijať zábezpeku uvedenú v článku 51 ods. 2 písm. c), len ak strana, ktorá ju ponúka, sa písomne zaviaže poskytnúť buď dodatočnú zábezpeku, alebo nahradiť pôvodnú zábezpeku, ak by disponibilná hodnota predmetnej zábezpeky dosahovala počas troch mesiacov hodnoty nižšie ako 105 % požadovanej zábezpeky. Uvedený písomný záväzok nie je potrebný v prípade, ak je predmetná podmienka už stanovená vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Príslušný orgán pravidelne preveruje hodnotu takejto zábezpeky.

3.  Disponibilnú hodnotu zábezpeky uvedenej v článku 51 ods. 2 písm. c) posudzuje príslušný orgán, pričom zohľadňuje prípadné náklady spojené s jej disponovaním.

4.  Disponibilná hodnota zábezpeky sa ohodnotí podľa posledného dostupného kurzu.

5.  Strana skladajúca zábezpeku predkladá na žiadosť príslušného orgánu dôkaz o jej disponibilnej hodnote.

Článok 53

Náhrada a pripísanie

1.  Každú zábezpeku možno nahradiť inou.

V týchto prípadoch je však potrebný súhlas príslušného orgánu:

a) keď pôvodná zábezpeka prepadla, ale ešte sa nezrealizovala, alebo

b) keď náhradná zábezpeka patrí k druhom zábezpek uvedeným v článku 51 ods. 2.

2.  Bloková zábezpeka sa môže nahradiť inou blokovou zábezpekou pod podmienkou, že nová bloková zábezpeka pokrýva aspoň tú časť pôvodnej blokovej zábezpeky, ktorá v čase náhrady slúži na zabezpečenie jedného alebo viacerých ešte nesplnených záväzkov.

3.  Po pripísaní časti blokovej zábezpeky určitému záväzku sa musí aktualizovať zvyšná časť blokovej zábezpeky.ODDIEL 3

Uvoľnenie a prepadnutie

Článok 54

Čiastočné uvoľnenie

Ak sa v osobitných pravidlách Únie nestanovuje minimálne množstvo, príslušný orgán môže obmedziť počet čiastočných uvoľnení ktorejkoľvek zábezpeky a môže stanoviť minimálnu sumu na každé takéto uvoľnenie.

Pred uvoľnením celej zábezpeky alebo jej časti príslušný orgán môže vyžadovať predloženie písomnej žiadosti o uvoľnenie.

V prípade zábezpek pokrývajúcich viac než 100 % sumy, ktorá sa má zabezpečiť, uvoľní sa tá časť zábezpeky, ktorá presahuje 100 %, keď sa zvyšná časť sumy, ktorá sa má zabezpečiť, nakoniec uvoľní alebo prepadne.

Článok 55

Prepadnutie

1.  Keď je príslušný orgán informovaný o skutočnostiach, ktoré majú za následok prepadnutie zábezpeky, či už celej, alebo iba jej časti, bez odkladu požiada príslušnú stranu o splnenie povinnosti zaplatiť prepadnutú sumu v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o zaplatenie.

Ak sa platba neuskutoční v tejto lehote, príslušný orgán:

a) bezodkladne prevedie akúkoľvek zábezpeku druhu uvedeného v článku 51 ods. 1 písm. a) na príslušný účet;

b) bezodkladne požiada ručiteľa uvedeného v článku 51 ods. 1 písm. b) o zaplatenie v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o platbu;

c) bezodkladne podnikne kroky na:

i) premenu zábezpek opísaných v článku 51 ods. 2 písm. b) a c) na hotovosť postačujúcu na pokrytie dlžnej sumy;

ii) prevod založených hotovostných vkladov uvedených v článku 51 ods. 2 písm. a) na vlastný účet.

Príslušný orgán môže bezodkladne previesť akúkoľvek zábezpeku druhu uvedeného v článku 51 ods. 1 písm. a) na príslušný účet bez toho, aby najprv požiadal dotknutú osobu o uskutočnenie platby.

2.  Bez toho, aby tým bol dotknutý odsek 1:

a) v prípadoch, keď sa prijme rozhodnutie o prepadnutí zábezpeky, ale na základe odvolacieho konania sa následne v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi odloží, dotknutá strana platí úroky zo skutočne prepadnutej sumy za obdobie začínajúce sa 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o platbu, ako sa uvádza v odseku 1, a končiace sa dňom predchádzajúcim platbu skutočne prepadnutej sumy;

b) v prípadoch, keď sa dotknutej strane po oznámení výsledku odvolacieho konania adresuje žiadosť zaplatiť do 30 dní prepadnutú sumu, môže príslušný členský štát na účely vypočítania úrokov považovať platbu za uskutočnenú v 20. deň po dátume takejto žiadosti;

c) uplatniteľná úroková sadzba sa vypočíta podľa ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, v žiadnom prípade však nemôže byť nižšia ako úroková sadzba uplatniteľná v prípade vymáhania vnútroštátnych súm;

d) platobné agentúry odpočítavajú zaplatené úroky od výdavkov EPZF a EPFRV v súlade s nariadením (EÚ) č. 1306/2013;

e) členské štáty môžu pravidelne požadovať zvýšenie zábezpeky vzhľadom na zodpovedajúce úroky.

3.  V prípade, keď zábezpeka prepadne a suma sa už pripísala na účet fondov a keď sa po oznámení výsledku odvolacieho konania musí prepadnutá záruka, či už celá, alebo iba jej časť vrátane úrokov vypočítaných pomocou úrokovej sadzby stanovenej vo vnútroštátnych právnych predpisoch vrátiť, sumu, ktorá sa musí vrátiť, znášajú fondy s výnimkou prípadov, keď možno vrátenie zábezpeky vnímať ako dôsledok nedbanlivosti alebo hrubej chyby správnych alebo iných orgánov členského štátu.ODDIEL 4

Informácie

Článok 56

Informácie o prepadnutí zábezpeky, druhu zábezpeky a ručiteľoch

1.  Členské štáty sprístupňujú Komisii informácie o celkovom množstve a sume prepadnutých zábezpek za každý rok bez ohľadu na to, ktorá fáza postupu uvedeného v článku 55 bola dosiahnutá, pričom rozlišujú zábezpeky pripisované do národných rozpočtov a zábezpeky pripisované do rozpočtu Únie. Uvedené informácie sa uchovávajú vzhľadom na všetky prepadnuté zábezpeky vo výške presahujúcej 1 000  EUR a všetky ustanovenia Únie, v ktorých sa vyžaduje zloženie zábezpeky. Informácie sa týkajú súm, ktoré zaplatila priamo príslušná strana, a súm vymožených v dôsledku predaja zábezpeky.

2.  Členské štáty sprístupňujú Komisii zoznam:

a) typov orgánov, ktoré sú oprávnené konať ako ručitelia, a ustanovených požiadaviek, ktoré sa na ne vzťahujú;

b) druhov akceptovaných zábezpek podľa článku 51 ods. 2 a ustanovených požiadaviek, ktoré sa na ne vzťahujú.KAPITOLA VI

TRANSPARENTNOSŤ

Článok 57

Obsah uverejnenia

1.  Informácie uvedené v článku 111 ods. 1 písm. c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 zahŕňajú:

a) rozpis súm platieb uvedených v písmene c) uvedeného článku za každé individuálne opatrenie uvedené v prílohe XIII k tomuto nariadeniu, ako aj súčet týchto súm, ktoré prijíma každý príjemca v danom rozpočtovom roku;

b) opis opatrení financovaných z fondov, ako sa uvádzajú v písmene d) uvedeného článku a v zozname v prílohe XIII k tomuto nariadeniu, vrátane podstaty a cieľa každého opatrenia.

2.  Sumy uvedené v odseku 1 sú vyjadrené v eurách v členských štátoch, ktoré euro zaviedli, a v národnej mene v ostatných členských štátoch.

3.  Členské štáty môžu zverejniť podrobnejšie informácie, než sa stanovuje v odsekoch 1 a 2 bez toho, aby bola dotknutá náležitá ochrana súkromia.

Článok 58

Uverejnenie obce

Ak by na základe informácií uverejnených na účely článku 112 tretieho odseku nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 bolo z dôvodu obmedzeného počtu príjemcov so sídlom v danej obci alebo príjemcov zaregistrovaných v danej obci možné identifikovať fyzickú osobu ako príjemcu, dotknutý členský štát uverejňuje ako informáciu na účely článku 111 ods. 1 prvého pododseku písm. b) uvedeného nariadenia najbližší väčší územnosprávny celok, do ktorého predmetná obec patrí.

Článok 59

Forma a dátum uverejnenia

1.  Informácie, ktoré sa sprístupňujú na jednej webovej stránke, ako sa uvádza v článku 111 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, musia byť prístupné prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja, ktorý používateľom umožňuje vyhľadávať príjemcov podľa mena alebo obce, ako sa uvádza v článku 58 tohto nariadenia, alebo prijatých súm, opatrenia alebo podľa kombinácie týchto parametrov a získať všetky zodpovedajúce informácie ako jeden súbor údajov. Uvedené informácie sa poskytujú v úradnom jazyku alebo úradných jazykoch daného členského štátu a/alebo v jednom z troch pracovných jazykov Komisie.

2.  Informácie uvedené v odseku 1 sa za predchádzajúci finančný rok zverejnia každoročne do 31. mája.

3.  V súlade s uvedeným článkom zostávajú informácie na webovej stránke k dispozícii počas dvoch rokov od ich uverejnenia.

Článok 60

Informovanie príjemcov

Informovanie príjemcov uvedené v článku 113 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa realizuje prostredníctvom zahrnutia príslušných informácií do formulárov žiadostí o prijímanie finančných prostriedkov z fondov alebo v čase zhromažďovania údajov.

Odchylne od prvého odseku, pokiaľ ide o údaje týkajúce sa platieb prijatých v rozpočtových rokoch 2014 a 2015, informácie sa príjemcom poskytujú aspoň dva mesiace pred dátumom uverejnenia.

Článok 61

Uverejnenie prahových hodnôt vzťahujúcich sa na režim pre malých poľnohospodárov

Sumy, ktoré členské štáty oznamujú v súlade s článkom 112 druhým odsekom nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa uverejňujú na webovej stránke Únie uvedenej v článku 62 ods. 1 tohto nariadenia.

Článok 62

Spolupráca medzi Komisiou a členskými štátmi

1.  Komisia pod svojou centrálnou internetovou adresou vytvorí a spravuje webovú stránku Únie, na ktorej sa uvádzajú aj odkazy na stránky členských štátov. Komisia aktualizuje internetové odkazy podľa informácií od členských štátov.

2.  Členské štáty postupujú Komisii internetové adresy svojich webových stránok ihneď po ich zriadení, ako aj akékoľvek ich následné zmeny, ktoré ovplyvňujú prístupnosť týchto stránok z webových stránok Únie.

3.  Členské štáty vymenujú orgán zodpovedný za zriadenie a spravovanie webovej stránky uvedenej v článku 59 ods. 1. Komisii poskytnú názov a adresu uvedeného orgánu.KAPITOLA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 63

Zrušenie

Nariadenia (ES) č. 601/94, (ES) č. 4/2004 a (ES) č. 259/2008 sa zrušujú.

▼M1

Nariadenie (ES) č. 259/2008 sa však naďalej uplatňuje na platby uskutočnené za rozpočtové roky 2012 a 2013. Odchylne od článku 3 ods. 3 daného nariadenia zostávajú informácie uvedené v danom článku dostupné na webovej stránke do 31. mája 2015, resp. do dňa, keď sa v súlade s článkom 59 ods. 2 tohto nariadenia uverejnia informácie o uskutočnení platieb za rozpočtový rok 2014.

▼B

Článok 64

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Avšak:

a) článok 10 sa uplatňuje na vzniknuté výdavky a pripísané príjmy, ktoré členskému štátu plynú od 16. októbra 2014;

b) články 34 až 40 sa uplatňujú od 1. januára 2015. Lehoty stanovené v článku 34 ods. 3 a 4 sa však neuplatňujú na vyšetrovania v rámci overovania súladu, vzhľadom na ktoré sa oznámenie podľa článku 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 885/2006 zaslalo pred 1. januárom 2015;

c) kapitola VI sa uplatňuje na platby vykonané od rozpočtového roku 2014;

d) informácie, ktoré členské štáty postupujú podľa prílohy II stĺpcov V1 a V2, sa začnú poskytovať počnúc rozpočtovým rokom 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M6
PRÍLOHA I

MANAŽÉRSKE VYHLÁSENIE

(Článok 3)

Ja, …, riaditeľ … platobnej agentúry, predkladám účtovnú závierku za túto platobnú agentúru za rozpočtový rok od 16. 10. xxxx do 15. 10. xxxx+1.

Na základe vlastného úsudku a informácií, ktoré mám k dispozícii, okrem iného vrátane výsledkov práce útvaru pre vnútorný audit, vyhlasujem, že:

 účtovná závierka predložená v elektronickej podobe poskytuje, podľa môjho najlepšieho vedomia, pravdivý, úplný a presný prehľad výdavkov a príjmov za uvedený rozpočtový rok. Zaznamenali sa do nej predovšetkým všetky dlhy, zálohy, záruky a zásoby, o ktorých som informovaný, a všetky vybrané príjmy týkajúce sa EPZF a EPFRV boli náležite pripísané na účet príslušných fondov,

 som zaviedol systém, ktorý poskytuje primerané uistenie, pokiaľ ide o zákonnosť a správnosť príslušných transakcií vrátane toho, že oprávnenosť požiadaviek a v prípade rozvoja vidieka postup prideľovania pomoci sú riadené, kontrolované a dokumentované v súlade s pravidlami Únie.

Výdavky zaznamenané v účtovnej závierke sa použili na určený účel, ako sa vymedzuje v nariadení (EÚ) č. 1306/2013.

Ďalej potvrdzujem, že sa v súlade s článkom 58 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 zaviedli účinné a primerané opatrenia na boj proti podvodom, ktoré sú zamerané na zistené riziká.

V súvislosti s uvedeným uistením je však potrebné uviesť tieto výhrady:

Napokon potvrdzujem, že si nie som vedomý žiadnych nezverejnených záležitostí, ktoré by mohli poškodiť finančné záujmy Únie.

Podpis

▼C3
PRÍLOHA II

Vzorová tabuľka uvedená v článku 29 písm. f)

Členské štáty musia pri poskytovaní informácií uvedených v článku 29 písm. f) za každú platobnú agentúru použiť túto tabuľku:Nové prípady (1)

Staré prípady (2)

 

 

x

x

Platobná agentúra

A

x

x

Fond

B

x

x

Prípad (starý/nový)

AA

x

 

Rozpočtový rok pôvodných výdavkov

V 1 (3)

x

 

Rozpočtové kódy pôvodných výdavkov

V 2 (4)

x

x

Rozpočtový rok n

C

x

x

Menová jednotka

D

x

x

Identifikačné číslo prípadu

E

x

x

Prípadne identifikačné číslo OLAF (5)

F

 

x

Prípad v účtovnej knihe dlžníkov

G

x

x

Identifikácia príjemcu platby

H

x

x

Program uzatvorený (iba pre EPFRV)

I

x

 

Dátum schválenia správy o kontrole alebo podobného dokumentu, ako sa uvádza v článku 54 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013

W

 

x

Rozpočtový rok prvého zistenia nezrovnalosti

J

x

 

Dátum žiadosti o vrátenie platby

X

x

x

Predmet súdneho konania

K

 

x

Pôvodná suma, ktorá sa má vymôcť

L

x

 

Pôvodná suma, ktorá sa má vymôcť (hlavná suma)

L1

x

 

Pôvodná suma, ktorá sa má vymôcť (úroky)

L2

x

 

Hlavná suma, ktorá sa vymáhala na konci rozpočtového roku n – 1

Y1

x

 

Úroky, ktoré sa vymáhali na konci rozpočtového roku n – 1

Y2

 

x

Celková opravená suma (za celé obdobie vymáhania)

M

 

x

Celková získaná suma (za celé obdobie vymáhania)

N

 

x

Suma vyhlásená za nevymožiteľnú

x

x

 

Suma vyhlásená za nevymožiteľnú (hlavná suma)

O1

x

 

Suma vyhlásená za nevymožiteľnú (úroky)

O2

x

x

Rozpočtový rok skonštatovania nevymožiteľnosti

P

x

x

Dôvod nevymožiteľnosti

Q

 

x

Opravená suma (v rozpočtovom roku n)

R

x

 

Opravená suma (hlavná suma) (v rozpočtovom roku n)

R1

x

 

Opravená suma (úroky) (v rozpočtovom roku n)

R2

x

 

Úroky (v rozpočtovom roku n)

Z

 

x

Vymožené sumy (v rozpočtovom roku n)

S

x

 

Vymožená suma (hlavná suma) (v rozpočtovom roku n)

S1

x

 

Vymožená suma (úroky) (v rozpočtovom roku n)

S2

x

x

Suma, ktorá sa ešte vymáha

T

x

 

Suma, ktorá sa ešte vymáha (hlavná suma)

T1

x

 

Úroky, ktoré sa ešte vymáhajú

T2

x

 

Suma, na ktorú sa vzťahuje pravidlo 50/50 stanovené v článku 54 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 na konci rozpočtového roku n

BB

x

x

Sumy, ktoré je potrebné pripísať rozpočtu EÚ

U

(1)   Ide o prípady nahlásené pomocou vzoru stanoveného v tejto prílohe od rozpočtového roku 2015.

(2)   Ide o prípady nahlásené pomocou vzoru stanoveného v tejto prílohe do rozpočtového roku 2014 vrátane.

(3)   Informácie sa začnú poskytovať počnúc rozpočtovým rokom 2016.

(4)   Informácie sa začnú poskytovať počnúc rozpočtovým rokom 2016.

(5)   Ide o referenčné číslo(-a) OLAF (identifikačné čísla v IMS).

„x“ znamená, že stĺpec je uplatniteľný.

▼B
PRÍLOHA III

VZOROVÁ TABUĽKA UVEDENÁ V ČLÁNKU 29 PÍSM. g)

Členské štáty poskytujú informácie uvedené v článku 29 písm. g) za každú platobnú agentúru s použitím tejto tabuľky:a

b

c

i

d

e

f

g

h

Platobná agentúra

Fond

Menová jednotka

Kategória neuhradenej sumy (sankcia v rámci krížového plnenia, viacročná sankcia alebo iné)

Zostatok k 15. októbru N-1

Nový prípad (rok N)

Vymožené sumy spolu (rok N)

Celkové opravy vrátane nevymáhateľných súm (rok N)

Sumy, ktoré je potrebné vymôcť k 15. októbru N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRÍLOHA IV

ZASIELANIE OTÁZOK UVEDENÝCH V ČLÁNKU 31 ODS. 4

Otázky uvedené v článku 31 ods. 4 je potrebné zasielať na adresu:

 European Commission, DG AGRI-J1, B-1049 Brussels

 alebo

 AGRI-J1@ec.europa.eu.
PRÍLOHA V

INFORMÁCIE, KTORÉ JE POTREBNÉ ZAHRNÚŤ DO ROČNEJ ANALÝZY RIZÍK UVEDENEJ V ČLANKU 42 ODS. 2

1.    Posúdenie analýzy rizík z predchádzajúceho roka

Je potrebné poskytnúť informácie týkajúce sa posúdenia účinnosti analýzy rizík z predchádzajúceho roka vrátane hodnotenia jej silných a slabých stránok. Je potrebné jasne vyznačiť akékoľvek možnosti zlepšenia a zvážiť ich realizáciu.

2.    Súpis zdrojov informácií

Je potrebné poskytnúť informácie o všetkých zdrojoch informácií zohľadnených pri príprave a realizácii analýzy rizík. Je potrebné uviesť konkrétny odkaz na nariadenie Komisie (ES) č. 612/2009 ( 11 ).

3.    Výberové konanie

Je potrebné poskytnúť opis postupov, ktoré sa uplatňujú pri výbere podnikov, ktoré sa majú skontrolovať. Je potrebné jednoznačne uviesť počet/percentuálny podiel podnikov a sektorov/opatrení, na ktoré sa uplatňuje analýza rizík, náhodný, automatický a/alebo manuálny výber. Je potrebné jednoznačne určiť sektory/opatrenia, ktoré sú z kontroly vyňaté, a opísať dôvody ich vyňatia.

4.    Uplatnené rizikové faktory a rizikové hodnoty

V prípadoch, keď sa vykonáva analýza rizík, je potrebné poskytnúť informácie o všetkých zohľadnených rizikových faktoroch a následných možných hodnotách, ktoré sa pripisujú týmto rizikovým faktorom. Tieto informácie je potrebné poskytnúť prostredníctvom vzorových tabuliek uvedených v tejto časti.Rizikové faktory a rizikové hodnoty uplatniteľné na všetky opatrenia zahrnuté do analýzy rizík

Rizikové faktory

Rizikové hodnoty

Opis

Hodnoty

 

 

 

 

 

 

 

 

 Špecifické rizikové faktory a rizikové hodnoty uplatniteľné na vývozné náhrady

Rizikové faktory

Rizikové hodnoty

Opis

Hodnoty

 

 

 

 

 

 Špecifické rizikové faktory a rizikové hodnoty uplatniteľné na … (sektor/opatrenie)

Rizikové faktory

Rizikové hodnoty

Opis

Hodnoty

 

 

 

 

 

 

5.    Váženie rizikových faktorov

V prípade potreby sa poskytne opis postupu využitého pri vážení rizikových faktorov.

6.    Výsledky analýzy rizík

Je potrebné poskytnúť informácie o spôsobe, akým sa výsledky analýzy rizík a vytvorenie „zoznamu bodového hodnotenia“ (v prípade potreby – za jednotlivý sektor/opatrenie) prejavia pri výbere podnikov do konečného plánu kontrol.

Osobitnú pozornosť je potrebné venovať možnosti spoločných opatrení stanovených v článku 44.

7.    Zistené ťažkosti a návrhy na zlepšenie

Je potrebné poskytnúť informácie o akýchkoľvek zistených ťažkostiach a podniknutých opatreniach alebo návrhoch na ich prekonanie. V prípade potreby sa predložia návrhy na zlepšenia.
PRÍLOHA VI

ZOZNAM PODNIKOV SO SÍDLOM V ČLENSKOM ŠTÁTE INOM NEŽ JE ČLENSKÝ ŠTÁT, V KTOROM SA PLATBA PREDMETNEJ SUMY VYKONALA ALEBO PRIJALA ALEBO SA MALA VYKONAŤ ALEBO PRIJAŤ

(Článok 45 ods. 1)Členský štát, v ktorom sa platba vykonala alebo prijala

 

Dátum zaslania zoznamu

 

Členský štát, v ktorom má podnik sídlo

 

 

 (1)

Názov a adresa

(2)

Druh výdavku (každá platba osobitne podľa rozpočtovej položky EPZF a druhu platby)

(3)

Suma (v národnej mene) jednotlivých platieb počas rozpočtového roka EPZF:

(4)

Údaj, či sa žiadalo o kontrolu podniku v súlade s

Článkom 45

(pozri poznámku A)

i)

podniku v členskom štáte, v ktorom má sídlo

ii)

podniku, v prospech ktorého sa platba vykonala, alebo od ktorého sa platba prijala

i)

vyplatená podniku

ii)

zaplatená podnikom

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

A. Ak áno, je potrebné zaslať osobitnú žiadosť podľa vzoru uvedeného v prílohe VIII vrátane všetkých informácií, ktoré príjemca potrebuje na správnu identifikáciu dotknutého podniku.

B. Kópiu tohto zoznamu je potrebné zaslať Komisii.

C. Ak žiadne podniky nemajú sídlo v inom členskom štáte, pokiaľ ide o vašu krajinu, je potrebné túto skutočnosť oznámiť všetkým ostatným členským štátom a Komisii.

D. Ak sa o kontrolu podniku podľa článku 45 požiada po zaslaní tohto zoznamu, kópiu žiadosti podľa prílohy VIII je potrebné zaslať Komisii.
PRÍLOHA VII

ZOZNAM PODNIKOV SO SÍDLOM V TRETEJ KRAJINE, PRI KTORÝCH SA PLATBA PREDMETNEJ SUMY VYKONALA ALEBO PRIJALA ALEBO SA MALA VYKONAŤ ALEBO PRIJAŤ V ČLENSKOM ŠTÁTE

(Článok 45 ods. 2)Členský štát, v ktorom sa platba vykonala alebo prijala

 

Dátum zaslania zoznamu

 

Tretia krajina, v ktorej má podnik sídlo

 

 

 (1)

Názov a adresa

(2)

Druh výdavku (každá platba osobitne podľa rozpočtovej položky EPZF a druhu platby)

(3)

Suma jednotlivých platieb (v národnej mene) počas rozpočtového roka EPZF:

(4)

Dodatočné poznámky (napr. prípadné problémy pri kontrole, podozrenie na nezrovnalosť, analýza rizika atď.)

i)

podniku v tretej krajine, v ktorej má sídlo

ii)

podniku, v prospech ktorého sa platba vykonala, alebo od ktorého sa platba prijala

i)

vyplatená podniku

ii)

zaplatená podnikom

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Ak žiadne podniky nemajú sídlo v tretej krajine, pokiaľ ide o vašu krajinu, je potrebné túto skutočnosť jednoznačne oznámiť Komisii prostredníctvom kópie tejto prílohy.
PRÍLOHA VIII

ŽIADOSŤ O KONTROLU PODĽA ČLÁNKU 45 ODS. 3

Otázky označené hviezdičkou sú povinné, na ostatné odpovedajte v prípade potreby.Táto žiadosť je založená na:

článku 83 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013

 A

(*) 1.  Žiadajúci členský štát

 

(*) 2.  Názov osobitného útvaru:

 

(*) 3.  Adresa

 

(*) 4.  Telefónne číslo

 

5.  Faxové číslo

 

6.  E-mail:

 

7.  Zodpovedný úradník

 

8.  Názov zodpovednej kontrolnej organizácie

 

9.  Adresa

 

10.  Telefónne číslo

 

11.  Faxové číslo

 

12.  E-mail:

 

13.  Zodpovedný úradník

 

B

(*) 1.  Dožiadaný členský štát

 

(*) 2.  Organizácia

 

C

(*) 1.  Dátum žiadosti

 

(*) 2.  Plán kontroly

 

D

Údaje o príjemcovi

 

(*) 1.  Meno/názov

 

a)  v žiadajúcom členskom štáte

 

b)  v dožiadanom členskom štáte

 

(*) 2.  Referenčné číslo

 

(*) 3.  Adresa:

 

a)  v žiadajúcom členskom štáte

 

b)  v dožiadanom členskom štáte

 

E

Iba pri žiadostiach podľa článku 45 ods. 3

 

Údaje o platbe

 

(*) 1.  Platobná agentúra

 

(*) 2.  Referenčné číslo platby

 

(*) 3.  Typ platby

 

(*) 4.  Suma (uveďte menu)

 

(*) 5.  Účtovný dátum

 

(*) 6.  Dátum platby

 

(*) 7.  Rozpočtový kód EPZF (kapitola – článok – položka – riadok)

 

(*) 8.  Hospodársky rok alebo obdobie, na ktoré sa platba vzťahuje.

 

(*) 9.  Nariadenie, ktoré tvorí právny základ platby

 

F

Podrobnosti o transakcii

 

1.  Číslo (vývozného) vyhlásenia alebo žiadosti

 

2.  Zmluva:

 

—  číslo

 

—  dátum

 

—  množstvo

 

—  hodnota

 

3.  Faktúra:

 

—  číslo

 

—  dátum

 

—  množstvo

 

—  hodnota

 

4.  Dátum prijatia vyhlásenia

 

5.  Schvaľujúci úrad

 

6.  Číslo osvedčenia alebo licencie

 

7.  Dátum osvedčenia alebo licencie

 

Pri schémach skladovania

 

8.  Číslo súťaže

 

9.  Dátum súťaže

 

10.  Cena za jednotku

 

11.  Dátum uskladnenia

 

12.  Dátum vyskladnenia

 

13.  Zvýšenie alebo zníženie kvality

 

Pri vývozných náhradách

 

14.  Číslo žiadosti (ak je odlišné od čísla vývozného vyhlásenia)

 

15.  Colný úrad vykonávajúci colnú kontrolu

 

16.  Dátum colnej kontroly

 

17.  Predbežné financovanie (kód)

 

18.  Kód vývoznej náhrady (11 miestny)

 

19.  Kód miesta určenia

 

20.  Vopred stanovená sadzba

 

—  v EUR

 

—  v národnej mene

 

21.  Dátum stanovenia sadzby vopred

 

G

Analýza rizík

 

(*) 1.  Hodnotenie rizika

 

—  vysoké

 

—  stredné

 

—  nízke

 

(*) 2.  Odôvodnenie hodnotenia

 

 

 

(pokračujte v prípade potreby na ďalšom liste)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

Rozsah a cieľ kontroly

 

1.  Navrhovaný rozsah

 

2.  Ciele a technické podrobnosti

 

 

 

(pokračujte v prípade potreby na ďalšom liste)

 

 

 

I

(*)  Zoznam poskytnutých podporných dokumentov

 

 

 

(pokračujte v prípade potreby na ďalšom liste)

 

 

 

 

 
PRÍLOHA IX

VÝSLEDKY KONTROLY PODĽA ČLÁNKU 45 ODS. 4

Správa o kontrole vykonanej na základe žiadosti o vzájomnú pomoc podľa hlavy V kapitoly III nariadenia (EÚ) č. 1306/2013

Pozn.:  Otázky tučným písmom sú rovnaké ako otázky v prílohe VIII.

Identifikácia

B.1.    Dožiadaný členský štát

2.  Organizácia

3. Regionálny úrad

4. Meno/názov vykonávateľa kontroly

A.1.    Žiadajúci členský štát:

2.  Názov osobitného útvaru:

8.  Názov zodpovednej kontrolnej organizácie:

14. Číslo vyšetrovania/referenčné číslo správy:

C.1.    Dátum žiadosti a referenčné číslo:

2.  Plán kontroly:

3. Dátum odpovede a referenčné číslo:

D.    Údaje o príjemcovi

1.    Meno/názov

a)  v žiadajúcom členskom štáte:

b)  v dožiadanom členskom štáte:

2.    Referenčné číslo

a)  v žiadajúcom členskom štáte:

b)  v dožiadanom členskom štáte:

4.

Ostatné kontrolované podniky:

H.    Rozsah a cieľ kontroly:

I.    Zoznam poskytnutých podporných dokumentov:

J.   Výsledok:

Správa o kontrole

1. Príprava/súvislosti/rozsah

2. Opis podniku/systému kontroly

3. Vykonaná práca/preskúmané dokumenty/zistenia

4. Závery

5. Iné postrehy/odporúčania
PRÍLOHA X

PREHĽAD UVEDENÝ V ČLÁNKU 45 ODS. 5

Prehľad … (členského štátu) žiadostí o kontrolu a výsledkov kontrol za 1. [ ], 2. [ ], 3. [ ], 4. [ ] štvrťrok 20… podľa článku 83 ods. 3 prvého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1306/2013

ŽIADOSTI zaslané:Členský štát

Celkový počet za ČŠ

ŽIADOSŤ

Dátum odoslania

Referenčné číslo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOLU

 

 

 

ODPOVEDE zaslané:Členský štát

Celkový počet za ČŠ

ODPOVEĎ

Dátum odoslania

Referenčné číslo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOLU

 

 

 

Poznámky ku kolónkam:

Do tabuľky prehľadu je potrebné zahrnúť každú žiadosť/odpoveď zaslanú počas štvrťroka.

V prípade potreby sa pridajú ďalšie riadky.

Referenčné číslo zaslaných odpovedí musí byť rovnaké ako referenčné číslo na príslušnej žiadosti o kontrolu.
PRÍLOHA XI

PODKLADY K ROČNÝM PLÁNOM (ČLÁNOK 46 ODS. 1)

HÁROK A

NAVRHOVANÝ PLÁN KONTROL NA OBDOBIE

[článok 84 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013]1.  Výpočet minimálneho počtu podnikov

 

A(1)  Počet podnikov, ktorých príjmy alebo platby alebo ich súčet presahujú 150 000  EUR za rozpočtový rok EPZF …

 

A (2)  Minimálny počet

t. j.

 

x 1/2 =

 2.  Súbor, z ktorého sa výber vykonáva

Celkový počet podnikov, ktoré získali alebo vykonali platby, na ktoré sa vzťahuje kontrola podľa hlavy V kapitoly III nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 počas rozpočtového roka …, je:

A(3)  Celkový počet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet podnikov, ktorých príjmy alebo platby alebo ich súčet spadajú do týchto kategórií:

A(4)  viac ako 350 000  EUR

 

A(5)  350 000  EUR alebo menej, ale menej ako 40 000  EUR

 

A(6)  menej ako 40 000  EUR

 

 

 

 

 

 

 3.  Podniky navrhnuté na skontrolovanie:

A(7)  Celkový počet

 

A(8)  Celkový počet na základe analýzy rizík

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový počet podnikov, ktorých príjmy alebo platby alebo ich súčet spadajú do týchto kategórií:

A(9)  viac ako 350 000  EUR

 

A(10)  350 000  EUR alebo menej, ale nie menej ako 40 000  EUR

 

A(11)  menej ako 40 000  EUR

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky ku kolónkam:

A (4) Kontrola podnikov tejto kategórie, ktoré sa neskontrolovali podľa článku 42 ods. 3 v priebehu dvoch kontrolných období predchádzajúcich tomuto kontrolnému obdobiu, je povinná, výnimkou je prípad, ak sa na platby, ktoré podniky prijali, vzťahovalo opatrenie alebo opatrenia, pre ktoré bola prijatá metóda výberu na základe analýzy rizika.

A (9) Podniky v tejto kategórii je potrebné kontrolovať iba z osobitných dôvodov, ktoré sa uvedú v hárku D tejto prílohy.

HÁROK B

NAVRHOVANÝ PLÁN KONTROL NA OBDOBIE

[článok 84 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013]Schéma kontrol v súvislosti s rozpočtovými riadkami EPZF

Rozpočtový rok EPZF …

B(1)

Rozpočtový článok alebo položka EPZF č.

B(2)

Celkové výdavky rozpočtových riadkov EPZF …

(v EUR)

 

B(3)

Celkové výdavky rozpočtových riadkov EPZF týkajúce sa podnikov, ktorých príjmy alebo platby alebo ich súčet presahujú 40 000  EUR …

(v EUR)

 

B(4)

Celkové výdavky rozpočtových riadkov EPZF týkajúce sa podnikov zaradených do plánu kontroly …

(v EUR)

B(5)

Počet podnikov podľa rozpočtových riadkov EPZF zaradených do plánu kontroly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÁROK C

NAVRHOVANÝ PLÁN KONTROL NA OBDOBIE

[článok 84 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013]

Kritériá prijaté pri zostavovaní programu v oblasti vývozných náhrad a iných sektoroch, pre ktoré sa prijala metóda výberu na základe analýzy rizika, v prípade že sa tieto kritériá líšia od kritérií zahrnutých v návrhoch analýzy rizík zaslaných Komisii podľa článku 42 ods. 2Sektor, v ktorom sa navrhuje vykonanie kontroly

[rozpočtový riadok EPZF, ako sa stanovuje v stĺpci B (1) hárku B tejto prílohy]

Poznámky k prijatým kritériám rizika a výberu

(uveďte krátky opis – napr. odhalené nezrovnalosti alebo výnimočný nárast výdavkov)

 

 

HÁROK D

NAVRHOVANÝ PLÁN KONTROL NA OBDOBIE

[článok 84 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013]

Prípadné navrhované kontroly podnikov, ktorých príjmy alebo platby alebo ich súčet nepresahujú 40 000  EUR za rozpočtový rok EPZFRozpočtový riadok EPZF

[ako sa stanovuje v stĺpci B (1) hárku B]

Počet podnikov, v ktorých sa navrhuje vykonať kontroly

Osobitné dôvody na vykonanie kontroly

 

 

 

HÁROK E

NAVRHOVANÝ PLÁN KONTROL NA OBDOBIE

[článok 84 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013]SPOLU:

 

KONTROLNÝ ORGÁN:

E (1)  Celkový počet podnikov, ktoré sa majú skontrolovať:

 

E (2)  Počet podnikov, ktoré sa majú skontrolovať:

 

 

 

KONTROLNÝ ORGÁN:

 

KONTROLNÝ ORGÁN:

E (3)  Počet podnikov, ktoré sa majú skontrolovať:

 

E (4)  Počet podnikov, ktoré sa majú skontrolovať:

 

 

 

KONTROLNÝ ORGÁN:

 

KONTROLNÝ ORGÁN:

E (5)  Počet podnikov, ktoré sa majú skontrolovať:

 

E (6)  Počet podnikov, ktoré sa majú skontrolovať:

 

 

 

Poznámky ku kolónkam:

Prípadne sa doplnia ďalšie kolónky napr. E (7), E (8). atď.
PRÍLOHA XII

PODKLADY K ROČNÝM SPRÁVAM (ČLÁNOK 46 ODS. 2)

ČASŤ I

Informácie, ktoré je potrebné zahrnúť do ročnej správy stanovenej v článku 86 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013

1.    Správa hlavy V kapitoly III nariadenia (EÚ) č. 1306/2013

Je potrebné poskytnúť informácie týkajúce sa správy hlavy V kapitoly III nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 vrátane zmien v organizáciách zodpovedných za kontroly a osobitných útvaroch zodpovedných za monitorovanie uplatňovania uvedeného nariadenia podľa článku 85, ako aj zmeny kompetencií týchto organizácií.

2.    Legislatívne zmeny

Je potrebné poskytnúť informácie o akýchkoľvek zmenách vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré sú relevantné pri uplatňovaní hlavy V kapitoly III nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a ku ktorým došlo od predloženia predchádzajúcej výročnej správy.

3.    Zmeny plánu kontroly

Je potrebné poskytnúť opis akýchkoľvek zmien, ktoré sa vykonali v pláne kontroly predloženom Komisii podľa článku 84 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 od dátumu predloženia tohto programu.

4.    Vykonávanie plánu kontroly, na ktorý sa vzťahuje táto správa

Je potrebné poskytnúť informácie o vykonávaní plánu kontrol za obdobia končiace sa 30. júna pred konečným termínom na predloženie správy, ako sa uvádza v článku 86 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, vrátane bodov uvedených v tejto časti, a to tak vcelku, ako aj rozdelené podľa kontrolných orgánov (ak podľa uvedeného nariadenia vykonáva kontroly viac ako jeden kontrolný orgán):

a) počet podnikov kontrolovaných počas kontrolného obdobia pomocou vzorového formulára uvedeného v časti II hárku A tejto prílohy;

b) počet podnikov, v ktorých ešte prebieha kontrola, pomocou vzorového formulára uvedeného v časti II hárku A tejto prílohy;

c) počet podnikov, v ktorých sa nevykonala kontrola počas daného obdobia v dôsledku nevykonávania určitých kontrol, pomocou vzorového formulára uvedeného v časti II hárku A tejto prílohy;

d) dôvody, prečo sa kontroly uvedené v písmene c) nevykonali;

e) rozčlenenie kontrol uvedených v písmenách a), b) a c) podľa získanej alebo zaplatenej sumy a podľa opatrenia pomocou vzorového formulára uvedeného v časti II hárku B tejto prílohy;

f) výsledky kontrol uvedených v písmene a) pomocou vzorového formulára uvedeného v časti II hárku C tejto prílohy vrátane:

i) počtu kontrol, v rámci ktorých sa zistili nezrovnalosti, a počtu zúčastnených podnikov;

ii) charakteru týchto nezrovnalostí,

iii) daného opatrenia, pri ktorom sa zistili nezrovnalosti,

iv) odhadu finančných dôsledkov každej nezrovnalosti;

g) údaj o priemernom trvaní kontrol v človekodňoch, pokiaľ možno s údajom o čase venovanom plánovaniu, príprave a vykonaniu kontrol a predloženiu správ.

5.    Vykonávanie plánov kontroly, ktoré predchádzali kontrolám zahrnutým v súčasnom programe

Správa musí obsahovať výsledky kontrol vykonaných za predchádzajúce kontrolné obdobia, za ktoré neboli výsledky k dispozícii v čase predloženia správ za tieto kontrolné obdobia, vrátane každého predchádzajúceho kontrolného obdobia a vrátane:

a) stavu kontrol oznámených podľa bodu 4 písm. b) a c) v predchádzajúcich správach o kontrole pomocou vzorového formulára uvedeného v časti II hárku D tejto prílohy;

b) počtu kontrol, pri ktorých sa zistili nezrovnalosti, a počtu zúčastnených podnikov pomocou vzorového formulára uvedeného v časti II hárku C tejto prílohy;

c) povahy týchto nezrovnalostí pomocou vzorového formulára uvedeného v časti II hárku C tejto prílohy;

d) príslušného opatrenia v prípade, že sa zistili nezrovnalosti pomocou vzorového formulára uvedeného v časti II hárku C tejto prílohy;

e) odhadu finančných dôsledkov každej nezrovnalosti pomocou vzorového formulára uvedeného v časti II hárku C tejto prílohy.

6.    Vzájomná pomoc

Zhrnutie žiadostí o vzájomnú pomoc predložených a prijatých podľa hlavy V kapitoly III nariadenia (EÚ) č. 1306/2013

7.    Zdroje

Je potrebné poskytnúť podrobné údaje o zdrojoch dostupných na vykonanie kontrol podľa hlavy V kapitoly III nariadenia (EÚ) č. 1306/2103 vrátane:

a) počtu zamestnancov vyjadreného v človekorokoch poverených vykonávaním týchto kontrol za kontrolný orgán a prípadne za región:

b) informácií o odbornej príprave pracovníkov vykonávajúcich kontroly s údajom o pomernom počte pracovníkoch uvedených v písm. a), ktorí absolvovali danú odbornú prípravu a informáciami o charaktere samotnej odbornej prípravy a

c) informácií o počítačovom vybavení a nástrojoch, ktoré majú pracovníci poverení kontrolami k dispozícii.

8.    Ťažkosti pri uplatňovaní hlavy V kapitoly III nariadenia (EÚ) č. 1306/2013

Je potrebné poskytnúť informácie o akýchkoľvek ťažkostiach, ktoré sa zaznamenali pri uplatňovaní hlavy V kapitoly III nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, ako aj o prijatých opatreniach alebo návrhoch na ich prekonanie.

9.    Návrhy na zlepšenie

V prípade potreby sa predložia sa návrhy na zlepšenie týkajúce sa buď uplatňovania hlavy V kapitoly III nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 alebo samotnej kapitoly.

ČASŤ II

HÁROK A

SPRÁVA O KONTROLE ZA OBDOBIE

[Článok 86 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013]SPOLU:

 

KONTROLNÝ ORGÁN:

 

1. (A)  Celkový počet podnikov, ktoré sa majú skontrolovať:

(B)  Počet podnikov, ktoré sa majú skontrolovať:

 

 

 

 

2. (A)  Celkový počet skontrolovaných podnikov:

(B)  Počet skontrolovaných podnikov:

 

 

 

 

3. (A)  Celkový počet podnikov, v ktorých kontrola prebieha:

(B)  Počet podnikov, v ktorých kontrola prebieha:

 

 

 

 

4. (A)  Celkový počet ešte neskontrolovaných podnikov:

(B)  Počet ešte neskontrolovaných podnikov:

 

 

 

 KONTROLNÝ ORGÁN:

 

KONTROLNÝ ORGÁN:

 

1. (C)  Počet podnikov, ktoré sa majú skontrolovať:

(D)  Počet podnikov, ktoré sa majú skontrolovať:

 

 

 

 

2. (C)  Počet skontrolovaných podnikov:

(D)  Počet skontrolovaných podnikov:

 

 

 

 

3. (C)  Počet podnikov, v ktorých kontrola prebieha:

(D)  Počet podnikov, v ktorých kontrola prebieha:

 

 

 

 

4. (C)  Počet ešte neskontrolovaných podnikov:

(D)  Počet ešte neskontrolovaných podnikov:

 

 

 

 

Poznámky ku kolónkam:

Prípadne sa doplnia ďalšie kolónky napr. (E), (F) atď.

HÁROK B

SPRÁVA O KONTROLE ZA OBDOBIE …

[Článok 86 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013]Správa o kontrolách v súvislosti s rozpočtovými riadkami EPZF na rozpočtový rok … EPZF

Plán kontrol …

B(1)

Rozpočtový článok alebo položka EPZF č.

 

B(2)

Celková výška výdavkov týkajúca sa podnikov vybratých na kontrolu …

(v EUR)

B(3)

Skontrolované podniky

B(4)

Podniky, v ktorých kontrola prebieha

B(5)

Neskontrolované podniky

 

 

 

 

i)

skutočne kontrolované výdavky

(v EUR)

 

ii)

celkové výdavky týkajúce sa týchto podnikov

(v EUR)

i)

celkové výdavky týkajúce sa týchto podnikov

(v EUR)

i)

celkové výdavky týkajúce sa týchto podnikov

(v EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu:

 

 

 

 

 

 

 

 

HÁROK C

SPRÁVA O KONTROLE ZA OBDOBIE …

[Článok 86 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013]Možné nezrovnalosti zistené v súvislosti s rozpočtovými riadkami EPZF za rozpočtový rok … EPZF

Plán kontrol …

C(1)

Rozpočtový článok alebo položka EPZF č.

C(2)

Počet zistených možných nezrovnalostí

C(3)

Počet dotknutých platieb

C(4)

Počet dotknutých podnikov

C(5)

Odhadovaná hodnota možných nezrovnalostí

C(6)

Opis a charakter každej zistenej možnej nezrovnalosti, referenčné čísla dotknutých podnikov a referenčné čísla OLAF (identifikačné čísla v IMS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu:

 

 

 

 

 

HÁROK D

SPRÁVA O KONTROLE ZA OBDOBIE

[Článok 86 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013]Vykonávanie kontrol v súvislosti s predchádzajúcimi plánmi kontroly, plán kontroly …

D(1) Počet podnikov uvedených v predchádzajúcej správe ako podniky, v ktorých prebieha kontrola:

 

D(2) Počet podnikov uvedených v D(1), v ktorých sa kontroly ukončili:

 

D(3) Počet podnikov uvedených v D(1), v ktorých kontroly ešte prebiehajú:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D(4) Hodnota dotknutých transakcií v D(1):

 

D(5) Hodnota dotknutých transakcií v D(2):

 

D(6) Hodnota dotknutých transakcií v D(3):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D(7) Počet podnikov uvedených v predchádzajúcej správe ako podniky, v ktorých sa kontrola nezačala:

 

D(8) Počet podnikov uvedených v D(7), v ktorých sa kontroly ukončili:

 

D(9) Počet podnikov uvedených v D(7), v ktorých kontroly stále prebiehajú:

 

D(10) Počet podnikov uvedených v D(7), v ktorých sa kontroly nezačali:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D(11) Hodnota dotknutých transakcií uvedených v D(7):

 

D(12) Hodnota dotknutých transakcií uvedených v D(8):

 

D(13) Hodnota dotknutých transakcií uvedených v D(9):

 

D(14) Hodnota dotknutých transakcií uvedených v D(10):

 
PRÍLOHA XIII

OPATRENIA UVEDENÉ V ČLÁNKU 57

1. Režimy podpory stanovené v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 ( 12 ).

2. Programy, režimy a opatrenia stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 ( 13 ).

 verejná intervencia

 pomoc na súkromné skladovanie

 program podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách

 program na podporu konzumácie mlieka v školách

 pomoc v sektore ovocia a zeleniny

 podporné opatrenia v sektore vinohradníctva a vinárstva

 pomoc v sektore včelárstva

 pomoc v sektore chmeľu

 vývozné náhrady.

▼M6 —————

▼B

4. Informácie a propagačné opatrenia stanovené v nariadení Rady (ES) č. 3/2008 ( 14 ).

5. Opatrenia stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2103 ( 15 ) s výnimkou opatrení, na ktoré sa vzťahuje príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013.

6. Opatrenia stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2103 ( 16 ) s výnimkou opatrení, na ktoré sa vzťahuje príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013.

7. Opatrenia stanovené v hlave III kapitole I nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a zahrnuté v dotknutom programe rozvoja vidieka.

8. Opatrenia stanovené v hlave IV kapitole I nariadenia (ES) č 1698/2005 ( 17 ) a zahrnuté v dotknutom programe rozvoja vidieka.

▼M1

9. Režimy podpory stanovené v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 73/2009.

▼M6

10. Opatrenia poskytnuté podľa článku 219 ods. 1, článku 220 ods. 1, článku 221 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 ako opatrenia zamerané na podporu poľnohospodárskych trhov v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.( 1 ) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 906/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o výdavky na verejnú intervenciu (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

( 2 ) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1272/2009 z 11. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov v rámci verejnej intervencie (Ú. v. EÚ L 349, 29.12.2009, s. 1).

( 3 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).

( 4 ) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 184/2014 z 25. februára 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá a podmienky uplatniteľné na systém elektronickej výmeny údajov medzi členskými štátmi a Komisiou podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa prijíma nomenklatúra kategórií intervencií na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cieľa Európska územná spolupráca podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Ú. v. EÚ L 57, 27.2.2014, s. 7).

( 5 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

( 6 ) Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

( 7 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73).

( 8 ) Nariadenie Rady (ES) č. 332/2002 z 18. februára 2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov (Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s. 1).

( 9 ) Nariadenie Rady (EÚ) č. 407/2010 z 11. mája 2010, ktorým sa zriaďuje európsky finančný stabilizačný mechanizmus (Ú. v. EÚ L 118, 12.5.2010, s. 1).

( 10 ) Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1).

( 11 ) Nariadenie Komisie (ES) č. 612/2009 zo 7. júla 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 186, 17.7.2009, s. 1).

( 12 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608).

( 13 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

( 14 ) Nariadenie Rady (ES) č. 3/2008 zo 17. decembra 2007 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2008, s. 1).

( 15 ) Nariadenie Európskeho parlament a Rady (EÚ) č. 228/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 23).

( 16 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 41).

( 17 ) Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1).