02014R0833 — SK — 02.12.2017 — 004.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 833/2014

z 31. júla 2014

o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine

(Ú. v. ES L 229 31.7.2014, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 960/2014 z 8. septembra 2014,

  L 271

3

12.9.2014

►M2

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1290/2014 zo 4. decembra 2014,

  L 349

20

5.12.2014

►M3

NARIADENIE RADY (EÚ) 2015/1797 zo 7. októbra 2015,

  L 263

10

8.10.2015

►M4

NARIADENIE RADY (EÚ) 2017/2212 z 30. novembra 2017,

  L 316

15

1.12.2017


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 246, 21.8.2014, s.  59 (č. 833/2014)
▼B

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 833/2014

z 31. júla 2014

o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na UkrajineČlánok 1

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a) „tovar a technológie s dvojakým použitím“ sú položky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009;

b) „príslušné orgány“ sú príslušné orgány členských štátov, ako sa uvádzajú na webových stránkach uvedených v prílohe I;

c) „technická pomoc“ je akákoľvek technická podpora pri opravách, vývoji, výrobe, montáži, testovaní, údržbe alebo akýchkoľvek iných technických službách a môže mať napr. podobu inštruktáže, poradenstva, odborného vzdelávania, odovzdávania pracovných poznatkov alebo zručností, alebo poradenských služieb; vrátane pomoci v slovnej podobe;

d) „sprostredkovateľské služby“ sú:

i) rokovanie o transakciách alebo dojednávanie transakcií na účely nákupu, predaja alebo dodávky tovaru a technológií alebo finančných a technických služieb, a to aj z tretej krajiny do akejkoľvek inej tretej krajiny alebo

ii) predaj alebo nákup tovaru a technológií alebo finančných a technických služieb vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v tretích krajinách, na účely ich prepravy do inej tretej krajiny;

▼M1

e) „investičné služby“ sú tieto služby a činnosti:

i) prijímanie a prevod príkazov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov;

ii) vykonávanie príkazov v mene klientov;

iii) obchodovanie na vlastný účet;

iv) správa portfólia;

v) investičné poradenstvo;

vi) upisovanie finančných nástrojov a/alebo umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku;

vii) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku;

viii) akákoľvek služba súvisiaca s prijatím na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obchodovanie v multilaterálnom obchodnom systéme;

f) „prevoditeľné cenné papiere“ sú tieto druhy cenných papierov, ktoré sú obchodovateľné na kapitálovom trhu, okrem platobných nástrojov:

i) akcie spoločností a iné cenné papiere rovnocenné s akciami spoločností, osobných spoločností alebo iných subjektov a vkladové potvrdenky týkajúce sa akcií;

ii) dlhopisy alebo iné formy dlhových cenných papierov vrátane vkladových potvrdeniek týkajúcich sa takýchto cenných papierov;

iii) všetky ostatné cenné papiere, ktoré zakladajú právo na nadobudnutie alebo predaj takých prevoditeľných cenných papierov;

▼B

g) „nástroje peňažného trhu“ sú tie druhy nástrojov, s ktorými sa bežne obchoduje na peňažnom trhu, ako sú napríklad štátne pokladničné poukážky, vkladové certifikáty a obchodné cenné papiere a s výnimkou platobných nástrojov.

h) „úverová inštitúcia“ je spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je prijímanie vkladov alebo iných návratných peňažných prostriedkov od verejnosti a poskytovanie úverov na vlastný účet;

i) „územie Únie“ sú územia členských štátov, na ktoré sa vzťahuje zmluva podľa podmienok v nej stanovených, vrátane ich vzdušného priestoru.

Článok 2

1.  Je zakázané priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, presúvať alebo vyvážať tovar a technológie s dvojakým použitím bez ohľadu na to, či majú pôvod v Únii, akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku, ak tieto položky sú alebo môžu byť určené vcelku alebo sčasti na vojenské použitie alebo pre vojenského koncového používateľa.

V prípade, že koncovým používateľom sú ruské ozbrojené sily, považuje sa všetok tovar a technológie s dvojakým použitím ním obstarané za tovar alebo technológie na vojenské použitie.

2.  Príslušné orgány pri rozhodovaní o žiadostiach o povolenie podľa nariadenia Rady (ES) č. 428/2009 neudelia povolenie na vývoz žiadnej fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku ani na použitie v Rusku, ak majú oprávnené dôvody domnievať sa, že koncovým používateľom môže byť vojenský koncový používateľ alebo že tovar môže mať konečné použitie vojenského charakteru.

▼M2

Príslušné orgány však môžu udeliť povolenie, ak sa vývoz týka plnenia záväzku vyplývajúceho zo zmluvy uzatvorenej pred 1. augustom 2014 alebo z doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takejto zmluvy.

▼B

Vývozcovia poskytnú príslušným orgánom ku svojim žiadostiam o vývozné povolenie všetky relevantné informácie.

▼M1

Článok 2a

1.  Zakazuje sa priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, presúvať alebo vyvážať tovar a technológie s dvojakým použitím, ako sa uvádzajú v prílohe I k nariadeniu 428/2009, bez ohľadu na to, či majú pôvod v Únii, a to fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom v Rusku uvedeným v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

2.  Zakazuje sa:

a) poskytovať priamo alebo nepriamo technickú pomoc, sprostredkovateľské služby alebo iné služby v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v odseku 1 a s poskytovaním, výrobou, údržbou alebo používaním tohto tovaru a technológií akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku, ako sa uvádzajú v prílohe IV;

b) poskytovať priamo alebo nepriamo finančné prostriedky alebo finančnú pomoc v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v odseku 1, vrátane najmä grantov, pôžičiek a poistenia vývozného úveru, na akýkoľvek predaj, dodávku, prevod alebo vývoz tohto tovaru alebo technológií alebo na poskytnutie súvisiacej technickej pomoci, sprostredkovateľských alebo iných služieb akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku, ako sa uvádzajú v prílohe IV.

▼M2

3.  Zákazmi ustanovenými v odsekoch 1 a 2 nie je dotknuté plnenie zmlúv, ktoré sa uzavreli pred 12. septembrom 2014, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv, ani poskytovanie pomoci potrebnej na údržbu a ochranu existujúcich kapacít v rámci EÚ.

▼M1

4.  Zákaz uvedený v odsekoch 1 a 2 sa nevzťahuje na predaj, dodávky, prevod alebo vývoz tovaru a technológií s dvojakým použitím určených pre letecký a kozmický priemysel, alebo na súvisiace poskytovanie technickej alebo finančnej pomoci, na nevojenské použitie a pre nevojenského koncového používateľa, ako aj na údržbu a bezpečnosť existujúcich civilných jadrových kapacít v rámci EÚ, na nevojenské použitie a pre nevojenského koncového používateľa.

▼B

Článok 3

▼M2

1.  Na priamy alebo nepriamy predaj, dodávku, presun alebo vývoz položiek uvedených v prílohe II bez ohľadu na to, či majú pôvod v Únii, akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku vrátane jeho výhradnej hospodárskej zóny a kontinentálneho šelfu alebo v akomkoľvek inom štáte, ak sú takéto položky určené na použitie v Rusku vrátane jeho výhradnej hospodárskej zóny a kontinentálneho šelfu, sa vyžaduje predchádzajúce povolenie.

2.  Na každý predaj, dodávku, presun alebo vývoz, na ktoré sa podľa tohto článku vyžaduje povolenie, vydajú takéto povolenie príslušné orgány členského štátu, v ktorom je vývozca usadený; takéto povolenie bude v súlade s podrobnými pravidlami stanovenými v článku 11 nariadenia (ES) č. 428/2009. Povolenia sú platné v celej Únii.

3.  Príloha II zahŕňa určité položky vhodné pre nasledujúce kategórie prieskumných a ťažobných projektov v Rusku vrátane jeho výhradnej hospodárskej zóny a kontinentálneho šelfu:

a) prieskum a ťažba ropy vo vodách hlbších ako 150 metrov;

b) prieskum a ťažba ropy v pobrežných oblastiach severne od polárneho kruhu alebo

c) projekty, ktoré majú potenciál vyrábať ropu zo zdrojov nachádzajúcich sa v bridlicových formáciách metódou hydraulického štiepenia; nevzťahuje sa na prieskum a výrobu cez bridlicové formácie s cieľom nájsť iné ako bridlicové ložiská alebo ťažiť z nich ropu.

4.  Vývozcovia poskytnú príslušným orgánom ku svojim žiadostiam o vývozné povolenie všetky relevantné informácie.

5.  Príslušné orgány neudelia žiadne povolenie na žiadny predaj, dodávku, presun alebo vývoz položiek zahrnutých do prílohy II, ak majú opodstatnené dôvody na to, aby dospeli k záveru, že predaj, dodávka, presun alebo vývoz položiek sú určené pre ktorúkoľvek z kategórií prieskumných a ťažobných projektov uvedených v odseku 3.

Príslušné orgány však môžu udeliť povolenie, ak sa predaj, dodávka, presun alebo vývoz týkajú plnenia záväzku vyplývajúceho zo zmluvy uzatvorenej pred 1. augustom 2014 alebo z doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takejto zmluvy.

Príslušné orgány môžu udeliť povolenie aj v prípade, že sú predaj, dodávka, presun alebo vývoz položiek potrebné na naliehavé zabránenie alebo zmiernenie udalosti, ktorá môže mať pravdepodobne závažný a významný dosah na ľudské zdravie a bezpečnosť alebo životné prostredie. V náležite odôvodnených naliehavých prípadoch sa predaj, dodávka, presun alebo vývoz môže uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia pod podmienkou, že vývozca tento predaj, dodávku, presun alebo vývoz oznámi príslušnému orgánu do piatich pracovných dní od ich uskutočnenia a poskytne relevantné podrobné odôvodnenie takéhoto predaja, dodávky, presunu alebo vývozu.

▼B

6.  Za podmienok uvedených v odseku 5 môžu príslušné orgány zrušiť, pozastaviť, zmeniť alebo odvolať vývozné povolenie, ktoré udelili.

7.  Ak príslušný orgán odmietne povolenie udeliť alebo ho zruší, pozastaví, podstatne obmedzí alebo odvolá v súlade s odsekom 5 alebo 6, dotknutý členský štát to oznámi ostatným členským štátom a Komisii a poskytne im relevantné informácie, pričom dodrží ustanovenia o dôvernosti takýchto informácií uvedené v nariadení Rady (ES) č. 515/97 ( 1 ).

8.  Predtým, ako členský štát udelí povolenie v súlade s odsekom 5 pre transakciu, ktorá je v podstate zhodná s transakciou, na ktorú sa vzťahuje stále platné odmietnutie zo strany iného členského štátu alebo iných členských štátov podľa odsekov 6 a 7, poradí sa najskôr s členským štátom alebo štátmi, ktoré toto povolenie odmietli udeliť. Ak sa po tejto porade dotknutý členský štát rozhodne povolenie udeliť, oznámi to ostatným členským štátom a Komisii, pričom im poskytne všetky relevantné informácie na odôvodnenie svojho rozhodnutia.

▼M1

Článok 3a

▼M2

1.  Zakazuje sa priamo alebo nepriamo poskytovať súvisiace služby pre tieto kategórie prieskumných a ťažobných projektov v Rusku vrátane jeho výhradnej hospodárskej zóny a kontinentálneho šelfu:

a) prieskum a ťažba ropy vo vodách hlbších ako 150 metrov;

b) prieskum a ťažba ropy v pobrežných oblastiach severne od polárneho kruhu alebo

c) projekty, ktoré majú potenciál vyrábať ropu zo zdrojov nachádzajúcich sa v bridlicových formáciách metódou hydraulického štiepenia; nevzťahuje sa na prieskum a výrobu cez bridlicové formácie s cieľom nájsť iné ako bridlicové ložiská alebo ťažiť z nich ropu.

Na účely tohto odseku súvisiace služby sú:

i) vrty;

ii) kontrola vrtov;

iii) ťažobné a dokončovacie služby;

iv) dodávka osobitných plavidiel.

2.  Zákazmi uvedenými v odseku 1 nie je dotknuté plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy alebo z rámcovej dohody uzavretej pred 12. septembrom 2014 alebo z doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takejto zmluvy.

3.  Zákazy uvedené v odseku 1 sa neuplatňujú, ak sú dané služby potrebné na naliehavé zabránenie alebo zmiernenie udalosti, ktorá môže mať pravdepodobne závažný a významný dosah na ľudské zdravie a bezpečnosť alebo životné prostredie.

Poskytovateľ služby oznámi príslušnému orgánu akúkoľvek činnosť vykonanú podľa tohto odseku do piatich pracovných dní od jej uskutočnenia a poskytne relevantné podrobné odôvodnenie predaja, dodávky, presunu alebo vývozu.

▼B

Článok 4

1.  Je zakázané:

a) priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v Spoločnom zozname vojenského materiálu ( 2 ) alebo v súvislosti s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním tovaru uvedeného v tomto zozname, akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku;

▼M1

b) priamo alebo nepriamo poskytovať financovanie alebo finančnú pomoc v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v Spoločnom zozname vojenského materiálu, a to najmä grantov, pôžičiek a poistenia alebo zábezpeky vývozného úveru, ako aj poistenia a zaistenia akéhokoľvek predaja, dodávky, presunu alebo vývozu týchto položiek, alebo na akékoľvek poskytnutie súvisiacej technickej pomoci akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku;

▼B

c) priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc alebo sprostredkovateľské služby v súvislosti s tovarom a technológiami s dvojakým použitím v súvislosti s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním takéhoto tovaru alebo technológií akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku, ak tieto položky sú alebo môžu byť vcelku alebo sčasti určené na vojenské použitie alebo pre vojenského koncového používateľa;

d) priamo alebo nepriamo poskytovať financovanie alebo finančnú pomoc v súvislosti s tovarom a technológiami s dvojakým použitím, a to najmä grantov, pôžičiek a poistenia vývozného úveru, na akýkoľvek predaj, dodávku, presun alebo vývoz týchto položiek, alebo na akékoľvek poskytnutie súvisiacej technickej pomoci akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku, ak tieto položky sú alebo môžu byť vcelku alebo sčasti určené na vojenské použitie alebo pre vojenského koncového používateľa.

▼M2

2.  Zákazmi ustanovenými v odseku 1 nie je dotknuté plnenie zmlúv, ktoré sa uzavreli pred 1. augustom 2014, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv, ani poskytovanie pomoci potrebnej na údržbu a ochranu existujúcich kapacít v rámci EÚ.

▼M3

2a.  Zákazy uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sa nevzťahujú na priame ani nepriame poskytovanie technickej pomoci, financovania alebo finančnej pomoci v súvislosti s týmito operáciami:

a) predaj, dodávka, prevod alebo vývoz, ako aj dovoz, nákup alebo preprava hydrazínu (CAS 302-01-2) v koncentráciách 70 % alebo vyšších pod podmienkou, že uvedená technická pomoc, financovanie alebo finančná pomoc sa vzťahujú na množstvo hydrazínu vypočítaného v súlade so štartom alebo štartmi alebo satelitmi, pre ktoré je určený, a toto množstvo nesmie presiahnuť celkové množstvo 800 kg na každý jeden štart alebo satelit;

b) dovoz, nákup alebo preprava nesymetrického dimetylhydrazínu (CAS 57-14-7);

c) predaj, dodávka, prevod alebo vývoz, ako aj dovoz, nákup alebo preprava monometylhydrazínu (CAS 60-34-4) pod podmienkou, že uvedená technická pomoc, financovanie alebo finančná pomoc sa vzťahujú na množstvo monometylhydrazínu vypočítaného v súlade so štartom alebo štartmi alebo satelitmi, pre ktoré je určený,

pokiaľ sú látky uvedené v písmenách a), b) a c) tohto odseku určené na využívanie nosných rakiet prevádzkovaných európskymi poskytovateľmi služieb vypúšťania na obežnú dráhu alebo na použitie pri štartoch v rámci európskych vesmírnych programov, prípadne na poháňanie satelitov európskymi výrobcami satelitov.

▼M4

2aa.  Zákazy uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sa nevzťahujú na priame ani nepriame poskytovanie technickej pomoci, financovania alebo finančnej pomoci v súvislosti s predajom, dodávkou, prevodom alebo vývozom, ako aj dovozom, nákupom alebo prepravou hydrazínu (CAS 302-01-2) v koncentráciách 70 % alebo vyšších, pod podmienkou, že uvedená technická pomoc, financovanie alebo finančná pomoc sa vzťahujú na:

a) testy a let modulu ExoMars Descent Module v rámci misie ExoMars 2020, v množstve vypočítanom podľa potrieb každej fázy tejto misie, ktoré neprekročí celkové množstvo 5 000  kg počas celého obdobia trvania misie; alebo

b) let modulu ExoMars Carrier Module v rámci misie ExoMars 2020, v množstve vypočítanom podľa potrieb letu, ktoré neprekročí celkové množstvo 300 kg.

▼M4

2b.  Priame alebo nepriame poskytovanie technickej pomoci, financovania alebo finančnej pomoci v súvislosti s operáciami uvedenými v odsekoch 2a a 2aa podliehajú predchádzajúcemu povoleniu príslušnými orgánmi.

Žiadatelia o povolenie poskytnú príslušným orgánom všetky relevantné informácie, ktoré sú potrebné.

Príslušné orgány informujú Komisiu o všetkých udelených povoleniach.

▼M2

3.  Povoleniu dotknutého príslušného orgánu podlieha poskytovanie:

a) technickej pomoci alebo sprostredkovateľských služieb v súvislosti s položkami uvedenými v prílohe II a v súvislosti s priamym alebo nepriamym poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním takýchto položiek akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku vrátane jeho výhradnej hospodárskej zóny a kontinentálneho šelfu, alebo ak sa takáto pomoc týka položiek na použitie v Rusku vrátane jeho výhradnej hospodárskej zóny a kontinentálneho šelfu, akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v akomkoľvek inom štáte;

b) finančných prostriedkov alebo finančnej pomoci v súvislosti s položkami uvedenými v prílohe II, a to najmä grantov, pôžičiek a poistenia vývozného úveru, na akýkoľvek predaj, dodávku, presun alebo vývoz uvedených položiek alebo na poskytnutie súvisiacej technickej pomoci priamo alebo nepriamo akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku vrátane jeho výhradnej hospodárskej zóny a kontinentálneho šelfu, alebo ak sa takáto pomoc týka položiek na použitie v Rusku vrátane jeho výhradnej hospodárskej zóny a kontinentálneho šelfu, akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v akomkoľvek inom štáte.

V náležite odôvodnených naliehavých prípadoch uvedených v článku 3 ods. 5 sa poskytovanie služieb uvedených v tomto odseku môže uskutočňovať bez predchádzajúceho povolenia pod podmienkou, že poskytovateľ oznámi príslušnému orgánu poskytnutie služieb do piatich pracovných dní po ich poskytnutí.

▼C1

4.  Ak sa žiada o povolenia podľa odseku 3 tohto článku, uplatňuje sa primerane článok 3 a najmä jeho odseky 2 a 5.

▼M1

Článok 5

1.  Zakazuje sa priamo alebo nepriamo nakupovať, predávať, poskytovať investičné služby alebo pomoc pri vydávaní prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu alebo inak s nimi nakladať, ak ich splatnosť presahuje 90 dní, ktoré boli vydané v období po 1. auguste 2014 do 12. septembri 2014, alebo ak ich splatnosť presahuje 30 dní, ktoré boli vydané po 12. septembri 2014 týmito subjektmi:

a) veľkou úverovou inštitúciou alebo inou veľkou inštitúciou usadenou v Rusku, ktorá má jednoznačný mandát podporovať konkurencieschopnosť ruského hospodárstva, jeho diverzifikáciu a motivovať k investíciám, ktorá je k 1. augustu 2014 z viac ako 50 % vo verejnom vlastníctve alebo pod verejnou kontrolou, ako sa uvádza v prílohe III, alebo

b) právnickou osobou, subjektom alebo orgánom usadenými mimo Únie, ktoré z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo vlastní subjekt uvedený v prílohe III, alebo

c) právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmene b) tohto odseku alebo v prílohe III.

2.  Zakazuje sa priamo alebo nepriamo nakupovať, predávať, poskytovať investičné služby alebo pomoc pri vydávaní prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu alebo inak s nimi nakladať, ak ich splatnosť presahuje 30 dní a ak boli vydané po 12. septembri 2014 týmito subjektmi:

a) právnickou osobou, subjektom alebo orgánom usadenými v Rusku, ktoré sú primárne zapojené a vykonávajú významné činnosti v oblasti vývoja, výroby, predaja alebo vývozu vojenských zariadení alebo služieb, uvedenými v prílohe V, okrem právnických osôb, subjektov alebo orgánov, ktoré sú aktívne v odvetviach kozmického priestoru alebo jadrovej energetiky;

b) právnickou osobou, subjektom alebo orgánom usadenými v Rusku, ktoré sú z viac ako 50 % vo verejnom vlastníctve alebo pod verejnou kontrolou, ktorých odhadované celkové aktíva presahujú 1 bilión ruských rubľov a ktorých minimálne 50 % odhadovaných príjmov pochádza z predaja alebo prepravy surovej ropy alebo ropných produktov, ako sú uvedené v prílohe VI;

c) právnickou osobou, subjektom alebo orgánom usadenými mimo Únie, ktoré z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo vlastní subjekt uvedený v písmenách a) alebo b) tohto odseku, alebo

d) právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmenách a), b) alebo c) tohto odseku.

▼M2

3.  Zakazuje sa po 12. septembri 2014 priamo alebo nepriamo uzatvárať akúkoľvek dohodu alebo zúčastňovať sa na akejkoľvek dohode o poskytovaní nových pôžičiek alebo úverov, ktorých splatnosť presahuje 30 dní, akejkoľvek právnickej osobe, subjektu alebo orgánu uvedeným v odseku 1 alebo 2.

Zákaz sa nevzťahuje na:

a) pôžičky alebo úvery, ktoré majú osobitný a preukázaný cieľ poskytovať financovanie nezakázaných dovozov alebo vývozov tovaru a nefinančných služieb medzi Úniou a akýmkoľvek tretím štátom, vrátane výdavkov na tovar a služby z iného tretieho štátu, ktoré sú potrebné na plnenie zmlúv o vývoze alebo dovoze, alebo

b) pôžičky, ktorých osobitným a preukázaným cieľom je poskytovať núdzové financovanie na splnenie kritérií solventnosti a likvidity pre právnické osoby usadené v Únii, ktorých vlastnícke práva z viac ako 50 % patria subjektu uvedenému v prílohe III.

▼M2

4.  Zákaz uvedený v odseku 3 sa nevzťahuje na čerpanie alebo vyplatenie podľa zmluvy uzavretej pred 12. septembrom 2014, ak sú splnené tieto podmienky:

a) všetky podmienky takéhoto čerpania alebo vyplatenia:

i) boli dohodnuté pred 12. septembrom 2014 a

ii) neboli zmenené v tento deň alebo po ňom a

b) pred 12. septembrom 2014 sa stanovil dátum zmluvnej splatnosti úplného splatenia všetkých poskytnutých finančných prostriedkov a zániku všetkých záväzkov, práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy.

Podmienky čerpania alebo vyplatenia uvedené v písmene a) zahŕňajú ustanovenia, ktoré sa týkajú dĺžky obdobia splácania každého čerpania alebo vyplatenia, uplatňovanej úrokovej sadzby alebo metódy výpočtu úrokovej sadzby a maximálnej sumy.

▼B

Článok 6

1.  Členské štáty a Komisia sa navzájom informujú o opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia a zdieľajú všetky ostatné relevantné informácie, ktoré majú k dispozícii v súvislosti s týmto nariadením, pričom ide najmä o informácie:

a) týkajúce sa povolení udelených na základe článku 3;

b) týkajúce sa problémov s porušovaním a presadzovaním tohto nariadenia a rozhodnutí vnútroštátnych súdov.

2.  Členské štáty sa bezodkladne navzájom informujú a informujú aj Komisiu o akýchkoľvek ďalších relevantných informáciách, ktoré majú k dispozícii a ktoré by mohli ovplyvniť účinné vykonávanie tohto nariadenia.

Článok 7

Komisia je oprávnená meniť prílohu I na základe informácií poskytnutých členskými štátmi.

Článok 8

1.  Členské štáty stanovia pravidlá o ukladaní sankcií za porušovanie ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na ich vykonávanie. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

2.  Členské štáty bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia informujú Komisiu o pravidlách uvedených v odseku 1, ako aj o každej následnej zmene.

Článok 9

1.  Členské štáty určia príslušné orgány uvedené v tomto nariadení a uvedú ich na webových stránkach vymenovaných v prílohe I. Členské štáty oznámia Komisii všetky zmeny adries svojich webových stránok uvedených v prílohe I.

2.  Členské štáty po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia bezodkladne oznámia Komisii svoje príslušné orgány vrátane ich kontaktných údajov, ako aj každú následnú zmenu.

3.  Ak sa podľa tohto nariadenia vyžaduje zaslanie oznámenia Komisii alebo jej informovanie, prípadne iná komunikácia s Komisiou, na takúto komunikáciu sa použije adresa a ďalšie kontaktné údaje uvedené v prílohe I.

Článok 10

Konaním fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov nevzniká pre ne žiadna zodpovednosť, ak nevedeli a nemohli odôvodnene predpokladať, že konajú v rozpore s opatreniami ustanovenými v tomto nariadení.

Článok 11

1.  Neuznajú sa žiadne nároky v súvislosti so žiadnou zmluvou alebo transakciou, ktorých plnenie bolo úplne alebo čiastočne, priamo alebo nepriamo dotknuté opatreniami uloženými podľa tohto nariadenia, vrátane nárokov na náhradu škody alebo akýchkoľvek iných nárokov tohto druhu, ako je napríklad nárok na kompenzáciu alebo pohľadávka so zárukou, predovšetkým nárok na predĺženie platnosti alebo vyplatenie dlhopisu, záruky alebo zabezpečenia, najmä finančnej záruky alebo finančného zabezpečenia v akejkoľvek forme, ak ich predložia:

▼M1

a) subjekty uvedené v článku 5 ods. 1 písm. b) a c) a v článku 5 ods. 2 písm. c) a d) alebo v prílohách III, IV, V a VI;

▼B

b) akákoľvek iná ruská osoba, subjekt alebo orgán;

c) akákoľvek osoba, subjekt alebo orgán konajúce prostredníctvom alebo v mene jednej z osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v písm. a) alebo b) tohto odseku.

2.  Pri akomkoľvek konaní, ktorého cieľom je vymáhanie pohľadávky, nesie dôkazné bremeno o tom, že uspokojenie tejto pohľadávky nie je odsekom 1 zakázané, osoba, ktorá túto pohľadávku vymáha.

3.  Týmto článkom nie je dotknuté právo osôb, subjektov a orgánov uvedených v odseku 1 na súdne preskúmanie zákonnosti neplnenia zmluvných záväzkov v súlade s týmto nariadením.

▼M1

Článok 12

Zakazuje sa vedome a úmyselne sa zúčastňovať na činnostiach, ktorých cieľom alebo výsledkom je obchádzanie zákazov uvedených v článkoch 2, 2a, 3a, 4 alebo 5 vrátane konania ako zástupca subjektov uvedených v článku 5 alebo používania výnimiek v článku 5 ods. 3 na financovanie subjektov uvedených v článku 5.

▼B

Článok 13

Toto nariadenie sa uplatňuje:

a) na území Únie;

b) na palube akéhokoľvek lietadla alebo akéhokoľvek plavidla, ktoré patria do jurisdikcie niektorého členského štátu;

c) na každú osobu na území Únie alebo mimo neho, ktorá je štátnym príslušníkom niektorého členského štátu;

d) na akúkoľvek právnickú osobu, subjekt alebo orgán, ktoré sa nachádzajú na území Únie alebo mimo neho a sú založené alebo zriadené podľa práva členského štátu;

e) na každú právnickú osobu, subjekt alebo orgán v súvislosti s akoukoľvek podnikateľskou činnosťou, ktorá sa úplne alebo čiastočne vykonáva v rámci Únie.

Článok 14

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Webové stránky s informáciami o príslušných orgánoch a adresa na zasielanie oznámení Európskej komisii

1. Informácie o príslušných orgánoch členských štátov

BELGICKO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNSKO

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NEMECKO

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTÓNSKO

http://vm.ee/et/estonian-competent-authorities-implementation-eu-restrictive-measures

ÍRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id =28519

GRÉCKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANIELSKO

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCÚZSKO

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CHORVÁTSKO

http://www.mvep.hr/sankcije

TALIANSKO

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

ΜΑLTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

HOLANDSKO

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

RAKÚSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id =12750&LNG = en&version=

POĽSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ ukrepi/

SLOVENSKO

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FÍNSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

2. Adresa na zasielanie oznámení Európskej komisii:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgicko

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
PRÍLOHA II

▼M2

Zoznam položiek podľa článku 3

▼BČíselný znak KN

Opis

7304 11 00

Rúry, rúrky druhov používaných na ropovody alebo plynovody, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele

7304 19 10

Rúry, rúrky druhov používaných na ropovody alebo plynovody, bezšvové, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom nepresahujúcim 168,3 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo z liatiny)

7304 19 30

Rúry, rúrky druhov používaných na ropovody alebo plynovody, bezšvové, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom presahujúcim 168,3 mm, ale nepresahujúcim 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo z liatiny)

7304 19 90

Rúry, rúrky druhov používaných na ropovody alebo plynovody, bezšvové, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom presahujúcim 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo z liatiny)

7304 22 00

Vrtné rúrky, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele, druhov používaných pri ropných alebo plynových vrtoch

7304 23 00

Vrtné rúrky, bezšvové, druhov používaných pri ropných alebo plynových vrtoch, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo z liatiny)

7304 29 10

Pažnice a rúrky druhov používaných pri ropných alebo plynových vrtoch, bezšvové, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom nepresahujúcim 168,3 mm (okrem výrobkov z liatiny)

7304 29 30

Pažnice a rúrky druhov používaných pri ropných alebo plynových vrtoch, bezšvové, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom presahujúcim 168,3 mm, ale nepresahujúcim 406,4 mm (okrem výrobkov z liatiny)

7304 29 90

Pažnice a rúrky druhov používaných pri ropných alebo plynových vrtoch, bezšvové, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom presahujúcim 406,4 mm (okrem výrobkov z liatiny)

7305 11 00

Rúry, rúrky druhov používaných na ropovody alebo plynovody, s kruhovým prierezom, vonkajším priemerom presahujúcim 406,4 mm, zo železa alebo ocele, pozdĺžne oblúkovo zvárané pod tavivom

7305 12 00

Rúry, rúrky druhov používaných na ropovody alebo plynovody, s kruhovým prierezom, vonkajším priemerom presahujúcim 406,4 mm, zo železa alebo ocele, pozdĺžne oblúkovo zvárané (okrem pozdĺžne oblúkovo zváraných pod tavivom)

7305 19 00

Rúry, rúrky druhov používaných na ropovody alebo plynovody, s kruhovým prierezom, vonkajším priemerom presahujúcim 406,4 mm, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele (okrem pozdĺžne oblúkovo zváraných pod tavivom)

7305 20 00

Pažnice druhov používaných pri ropných alebo plynových vrtoch, s kruhovým prierezom, vonkajším priemerom presahujúcim 406,4 mm, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele

7306 11

Rúry, rúrky druhov používaných na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom nepresahujúcim 406,4 mm

7306 19

Rúry, rúrky druhov používaných na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom nepresahujúcim 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo z liatiny)

7306 21 00

Pažnice a rúrky druhov používaných pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom nepresahujúcim 406,4 mm

7306 29 00

Pažnice a rúrky druhov používaných pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom nepresahujúcim 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo z liatiny)

8207 13 00

Nástroje na vŕtanie skál alebo zemnú sondáž, vymeniteľné, s pracovnými časťami zo spekaných karbidov kovov alebo z cermetov

8207 19 10

Nástroje na vŕtanie skál alebo zemnú sondáž, vymeniteľné, s pracovnými časťami z diamantu alebo aglomerovaného diamantu

▼M2

ex 8413 50

Objemové čerpadlá na kvapaliny s kmitavým pohybom, s motorovým pohonom a s maximálnym prietokom väčším ako 18 m3/hodinu a maximálnym výstupným tlakom väčším ako 40 barov, osobitne navrhnuté na čerpanie vrtných kalov a/alebo cementov do ropných vrtov

ex 8413 60

Objemové rotačné čerpadlá na kvapaliny, s motorovým pohonom a s maximálnym prietokom väčším ako 18 m3/hodinu a maximálnym výstupným tlakom väčším ako 40 barov, osobitne navrhnuté na čerpanie vrtných kalov a/alebo cementov do ropných vrtov

▼B

8413 82 00

Výťahy na kvapaliny (okrem čerpadiel)

8413 92 00

Časti a súčasti výťahov na kvapaliny, inde nešpecifikované

8430 49 00

Hĺbiace alebo vŕtacie stroje a zariadenia na vŕtanie zeme alebo ťažbu nerastov alebo rúd, bez vlastného pohonu a nehydraulické (okrem strojov a zariadení na razenie tunelov a ručných nástrojov)

▼M2

ex 8431 39 00

Časti a súčasti vhodné na použitie výlučne alebo hlavne na strojové zariadenia ropných polí položky 8428

ex 8431 43 00

Časti a súčasti vhodné na použitie výlučne alebo hlavne na strojové zariadenia ropných polí podpoložiek 8430 41 alebo 8430 49

ex 8431 49

Časti a súčasti vhodné na použitie výlučne alebo hlavne na strojové zariadenia ropných polí položky 8426 , 8429 a 8430

▼B

8705 20 00

Pojazdné vrtné súpravy

8905 20 00

Plávajúce alebo ponorné vrtné alebo ťažobné plošiny

8905 90 10

Majákové plavidlá na námornú plavbu, požiarne lode, plávajúce žeriavy a ostatné plavidlá, pri ktorých je plavba iba vedľajšou činnosťou okrem ich hlavnej funkcie (okrem plávajúcich bagrov, plávajúcich alebo ponorných vrtných alebo ťažobných plošín, rybárskych plavidiel a vojnových lodí)
PRÍLOHA III

Zoznam inštitúcií podľa článku 5 písm. a)

1. SBERBANK

2. VTB BANK

3. GAZPROMBANK

4. VNESHECONOMBANK (VNEŠEKONOMBANK) (VEB)

5. ROSSELKHOZBANK (ROSSELCHOZBANK)

▼M2
PRÍLOHA IV

Zoznam fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov podľa článku 2a

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

▼M1
PRÍLOHA V

Zoznam osôb, subjektov a orgánov podľa článku 5 ods. 2 písm. a)

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD
PRÍLOHA VI

Zoznam osôb, subjektov a orgánov podľa článku 5 ods. 2 písm. b)

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT( 1 ) Nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1).

( 2 ) Najnovšia verzia je uverejnená v Ú. v. EÚ C 107, 9.4.2014, s. 1.