02014R0807 — SK — 01.01.2023 — 003.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 807/2014

z 11. marca 2014,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa zavádzajú prechodné ustanovenia

(Ú. v. ES L 227, 31.7.2014, p.1)

Zrušené:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2527 zo 17. októbra 2022,

L 328

68

22.12.2022

 
Posledné konsolidované znenie pred zrušením je k dispozícii na tejto stránke:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02014R0807-20180101