02014R0680 — SK — 01.03.2018 — 008.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 680/2014

zo 16. apríla 2014,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 191 28.6.2014, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/79 z 18. decembra 2014,

  L 14

1

21.1.2015

►M2

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/227 z 9. januára 2015,

  L 48

1

20.2.2015

►M3

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1278 z 9. júla 2015,

  L 205

1

31.7.2015

►M4

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/313 z 1. marca 2016,

  L 60

5

5.3.2016

►M5

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/322 z 10. februára 2016,

  L 64

1

10.3.2016

►M6

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/428 z 23. marca 2016,

  L 83

1

31.3.2016

►M7

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1702 z 18. augusta 2016,

  L 263

1

29.9.2016

►M8

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1443 z 29. júna 2017,

  L 213

1

17.8.2017

►M9

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2114 z 9. novembra 2017,

  L 321

1

6.12.2017


Opravené a doplnené:

 C1

Korigendum, Ú. v. ES L 210, 7.8.2015, s.  38 (2015/1278)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 095, 9.4.2016, s.  17 (2016/322)
▼B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 680/2014

zo 16. apríla 2014,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013

(Text s významom pre EHP)KAPITOLA 1

PREDMET ÚPRAVY A ROZSAH PÔSOBNOSTI

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

V tomto nariadení sa stanovujú jednotné požiadavky v súvislosti s vykazovaním príslušným orgánom na účely dohľadu v týchto oblastiach:

a) požiadavky na vlastné zdroje a finančné informácie podľa článku 99 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b) straty pochádzajúce z úverov zabezpečených kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku podľa článku 101 ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

c) veľké majetkové angažovanosti a iné najväčšie expozície podľa článku 394 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

d) ukazovateľ finančnej páky podľa článku 430 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

e) požiadavky na krytie likvidity a požiadavky na čisté stabilné financovanie podľa článku 415 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

▼M1

f) zaťaženosť aktív podľa článku 100 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

▼M4

g) dodatočné ukazovatele na sledovanie likvidity v súlade s článkom 415 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

▼BKAPITOLA 2

REFERENČNÉ DÁTUMY VYKAZOVANIA, DÁTUMY ZASIELANIA V SÚVISLOSTI S VYKAZOVANÍM A PRAHOVÉ HODNOTY PRE VYKAZOVANIE

Článok 2

Referenčné dátumy vykazovania

1.  Inštitúcie predkladajú príslušným orgánom informácie platné k týmto referenčným dátumom vykazovania:

a) mesačné vykazovanie: posledný deň každého mesiaca;

b) štvrťročné vykazovanie: 31. marec, 30. jún, 30. september a 31. december;

c) polročné vykazovanie: 30. jún a 31. december;

d) ročné vykazovanie: 31. december.

2.  Informácie predkladané podľa vzorov stanovených v prílohe III a prílohe IV podľa pokynov uvedených v prílohe V, ktoré sa vzťahujú na určité obdobie, sa vykazujú kumulatívne od prvého dňa účtovného obdobia do referenčného dátumu.

3.  Ak sa inštitúciám povoľuje podľa vnútroštátnych právnych predpisov vykazovať finančné informácie ku koncu ich účtovného obdobia, ktorý sa líši od kalendárneho roka, referenčné dátumy vykazovania môžu byť zodpovedajúcim spôsobom prispôsobené tak, aby sa vykazovanie finančných informácií uskutočňovalo každé tri, šesť či dvanásť mesiacov po skončení ich účtovného obdobia.

Článok 3

Dátumy zasielania v súvislosti s vykazovaním

1.  Inštitúcie predkladajú príslušným orgánom informácie do konca pracovnej doby týchto dátumov zasielania:

a) mesačné vykazovanie: 15. kalendárny deň po referenčnom dátume vykazovania;

b) štvrťročné vykazovanie: 12. máj, 11. august, 11. november a 11. február;

c) polročné vykazovanie: 11. august a 11. február;

d) ročné vykazovanie: 11. február.

2.  Ak pripadá v členskom štáte príslušného orgánu, ktorému sa výkaz má poskytnúť, dátum zasielania na štátny sviatok alebo na sobotu či nedeľu, údaje sa predkladajú v nasledujúci pracovný deň.

3.  Ak inštitúcie vykazujú svoje finančné informácie použitím prispôsobených referenčných dátumov vykazovania na základe konca ich účtovného obdobia, ako sa stanovuje v článku 2 odseku 3, môžu byť zodpovedajúcim spôsobom prispôsobené takisto dátumy zasielania tak, aby sa zachovalo rovnaké obdobie zasielania od prispôsobeného referenčného dátumu vykazovania.

4.  Inštitúcie môžu predkladať neauditované údaje. Ak sa auditované údaje líšia od predložených neauditovaných údajov, bezodkladne sa predložia revidované, auditované údaje. Neauditované údaje sú údaje, ku ktorým externý audítor neposkytol stanovisko, pričom auditované údaje sú údaje podrobené auditu externým audítorom, ktorý vyjadril audítorský výrok.

5.  Iné opravy predložených výkazov sa príslušným orgánom predkladajú takisto bezodkladne.

Článok 4

Prahové hodnoty pre vykazovanie – kritériá vstupu a výstupu

1.  Inštitúcie začínajú vykazovať informácie, na ktoré sa vzťahujú prahové hodnoty, od ďalšieho referenčného dátumu vykazovania, ak prekročili prahovú hodnotu k dvom za sebou nasledujúcim referenčných dátumom vykazovania.

2.  K prvým dvom referenčným dátumom vykazovania, ku ktorým inštitúcie musia splniť požiadavky tohto nariadenia, inštitúcie vykazujú informácie, na ktoré sa vzťahujú prahové hodnoty, ak k tomuto istému referenčného dátumu vykazovania príslušné prahové hodnoty prekročia.

3.  Inštitúcie môžu ukončiť vykazovanie informácií, na ktoré sa vzťahujú prahové hodnoty, od ďalšieho referenčného dátumu vykazovania, ak klesli pod príslušné prahové hodnoty k trom za sebou nasledujúcim referenčným dátumom vykazovania.KAPITOLA 3

FORMÁT A ČASTOSŤ VYKAZOVANIA VLASTNÝCH ZDROJOV, POŽIADAVIEK NA VLASTNÉ ZDROJE A FINANČNÝCH INFORMÁCIÍODDIEL 1

Formát a častosť vykazovania vlastných zdrojov a požiadaviek na vlastné zdroje

Článok 5

Formát a častosť vykazovania vlastných zdrojov a požiadaviek na vlastné zdroje na individuálnom základe pre inštitúcie s výnimkou investičných spoločností, na ktoré sa vzťahujú články 95 a 96 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

S cieľom vykazovať informácie o vlastných zdrojoch a o požiadavkách na vlastné zdroje podľa článku 99 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na individuálnom základe inštitúcie predkladajú všetky informácie uvedené v ods. a) a b).

a) Inštitúcie predkladajú tieto informácie štvrťročne:

1. informácie týkajúce sa vlastných zdrojov a požiadaviek na vlastné zdroje, ako sú uvedené vo vzoroch 1 až 5 prílohy I, podľa pokynov v časti II bode 1 prílohy II;

2. informácie o expozíciách voči kreditnému riziku a kreditnému riziku protistrany, s ktorými sa zaobchádza podľa štandardizovaného prístupu, uvedené vo vzore 7 prílohy I podľa pokynov v časti II bode 3.2 prílohy II;

3. informácie o expozíciách voči kreditnému riziku a kreditnému riziku protistrany, s ktorými sa zaobchádza podľa prístupu IRB, uvedené vo vzore 8 prílohy I podľa pokynov v časti II bode 3.3 prílohy II;

4. informácie o geografickom rozdelení expozícií podľa krajiny uvedené vo vzore 9 prílohy I podľa pokynov v časti II bode 3.4 prílohy II, ak sa pôvodné vonkajšie expozície vo všetkých „vonkajších“ krajinách vo všetkých triedach expozícií vykázané v riadku 850 vzoru 4 prílohy I rovnajú alebo sú vyššie ako 10 % celkových pôvodných vnútorných a vonkajších expozícií vykázaných v riadku 860 vzoru 4 prílohy I. Na tieto účely sa expozície považujú za vnútorné, ak ide o expozície voči protistranám nachádzajúcim sa v členskom štáte, v ktorom sa nachádza inštitúcia. Uplatňujú sa kritériá vstupu a výstupu stanovené v článku 4;

5. informácie o kapitálových expozíciách, s ktorými sa zaobchádza podľa prístupu IRB, uvedené vo vzore 10 prílohy I podľa pokynov v časti II bode 3.5 prílohy II;

6. informácie o riziku vyrovnania uvedené vo vzore 11 prílohy I podľa pokynov v časti II bode 3.6 prílohy II;

7. informácie o sekuritizačných expozíciách, s ktorými sa zaobchádza podľa štandardizovaného prístupu, uvedené vo vzore 12 prílohy I podľa pokynov v časti II bode 3.7 prílohy II;

8. informácie o sekuritizačných expozíciách, s ktorými sa zaobchádza podľa prístupu IRB, uvedené vo vzore 13 prílohy I podľa pokynov v časti II bode 3.8 prílohy II;

9. informácie o požiadavkách na vlastné zdroje a stratách súvisiacich s operačným rizikom uvedené vo vzore 16 prílohy I podľa pokynov v časti II bode 4.1 prílohy II;

10. informácie o požiadavkách na vlastné zdroje súvisiace s trhovým rizikom uvedené vo vzoroch 18 až 24 prílohy I podľa pokynov v časti II bode 5.1 až 5.7 prílohy II;

11. informácie o požiadavkách na vlastné zdroje súvisiace s rizikom úpravy ocenenia pohľadávok uvedené vo vzore 25 prílohy I podľa pokynov v časti II bode 5.8 prílohy II;

b) Inštitúcie predkladajú tieto informácie polročne:

▼M2

1. informácie o všetkých sekuritizačných expozíciách uvedené vo vzore 14 prílohy I podľa pokynov v časti II bode 3.9 prílohy II.

Inštitúcie sú z predkladania uvedených informácií o sekuritizáciách vyňaté, ak sú súčasťou skupiny v rovnakej krajine, v ktorej podliehajú požiadavkám na vlastné zdroje;

▼M9

2. informácie o významných stratách pochádzajúcich z udalostí operačného rizika takto:

a) inštitúcie, ktoré vypočítavajú požiadavky na vlastné zdroje súvisiace s operačným rizikom v súlade s treťou časťou hlavou III kapitolou 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, vykazujú tieto informácie tak, ako sa uvádza vo vzoroch 17.01 a 17.02 prílohy I, v súlade s pokynmi v časti II bode 4.2 prílohy II;

b) inštitúcie, ktoré vypočítavajú požiadavky na vlastné zdroje súvisiace s operačným rizikom v súlade s treťou časťou hlavou III kapitolou 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a ktoré spĺňajú aspoň jedno z nasledujúcich kritérií, vykazujú tieto informácie tak, ako sa uvádza vo vzoroch 17.01 a 17.02 prílohy I, v súlade s pokynmi v časti II bode 4.2 prílohy II:

i) pomer individuálnej celkovej súvahy inštitúcie k súčtu individuálnych celkových súvah všetkých inštitúcií v rámci toho istého členského štátu sa rovná alebo je vyšší ako 1 %, ak sú údaje z celkovej súvahy založené na údajoch ku koncu roka pre rok pred rokom, ktorý predchádza referenčnému dátumu vykazovania;

ii) celková hodnota aktív inštitúcie presahuje 30 miliárd EUR;

iii) celková hodnota aktív inštitúcie presahuje 5 miliárd EUR a zároveň aj 20 % HDP členského štátu, v ktorom je usadená;

iv) inštitúcia je jednou z troch najväčších inštitúcií usadených v danom členskom štáte z hľadiska celkovej hodnoty jej aktív;

v) inštitúcia je materskou spoločnosťou dcérskych podnikov, ktoré sú samy úverovými inštitúciami usadenými aspoň v dvoch iných členských štátoch, než je členský štát, v ktorom bolo materskej inštitúcii udelené povolenie, a ak sú splnené obe tieto podmienky:

 hodnota celkových konsolidovaných aktív inštitúcie presahuje 5 miliárd EUR,

 viac než 20 % buď celkových konsolidovaných aktív inštitúcie, ako sú vymedzené vo vzore 1.1 prílohy III alebo prípadne prílohy IV, alebo celkových konsolidovaných záväzkov inštitúcie, ako sú vymedzené vo vzore 1.2 prílohy III alebo prípadne prílohy IV, sa vzťahuje na činnosti s protistranami so sídlom v inom členskom štáte ako v štáte, v ktorom bolo materskej inštitúcii udelené povolenie;

c) inštitúcie, ktoré vypočítavajú požiadavky na vlastné zdroje súvisiace s operačným rizikom v súlade s treťou časťou hlavou III kapitolou 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a pri ktorých nie je splnená ani jedna z podmienok uvedených v písmene b), vykazujú informácie uvedené v ďalej uvedených bodoch i) a ii) v súlade s pokynmi v časti II bode 4.2 prílohy II:

i) informácie uvedené pre vzor 17.01 stĺpec 080 prílohy I pre tieto riadky:

 počet udalostí (nové udalosti) (riadok 910),

 hrubá výška straty (nové udalosti) (riadok 920),

 počet udalostí podliehajúcich stratovým úpravám (riadok 930),

 stratové úpravy týkajúce sa predchádzajúcich období vykazovania (riadok 940),

 maximálna samostatná strata (riadok 950),

 súčet piatich najväčších strát (riadok 960),

 celková priama náhrada straty (okrem poistenia a iných mechanizmov prenosu rizika) (riadok 970),

 celkové náhrady z poistenia a iných mechanizmov prenosu rizika (riadok 980);

ii) informácie, ako sa uvádzajú vo vzore 17.02 prílohy I;

d) inštitúcie uvedené v písmene c) môžu vykazovať všetky informácie uvedené vo vzoroch 17.01 a 17.02 prílohy I v súlade s pokynmi v časti II bode 4.2 prílohy II;

e) inštitúcie, ktoré vypočítavajú požiadavky na vlastné zdroje súvisiace s operačným rizikom v súlade s treťou časťou hlavou III kapitolou 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a ktoré spĺňajú aspoň jednu z podmienok uvedených v písmene b) bodoch ii) až v), vykazujú tieto informácie tak, ako sa uvádza vo vzoroch 17.01 a 17.02 prílohy I, v súlade s pokynmi v časti II bode 4.2 prílohy II;

f) inštitúcie, ktoré vypočítavajú požiadavky na vlastné zdroje súvisiace s operačným rizikom v súlade s treťou časťou hlavou III kapitolou 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a ktoré nespĺňajú ani jednu z podmienok stanovených v písmene b) bodoch ii) až v), môžu vykazovať informácie uvedené vo vzoroch 17.01 a 17.02 prílohy I v súlade s pokynmi v časti II bode 4.2 prílohy II:

g) uplatňujú sa kritériá vstupu a výstupu stanovené v článku 4;

▼M9

3. informácie o expozíciách voči štátom takto:

a) inštitúcie vykazujú informácie uvedené vo vzore 33 prílohy I v súlade s pokynmi v časti II bode 6 prílohy II, ak sa súhrnná účtovná hodnota finančných aktív zo sektora protistrany „orgány verejnej správy“ rovná alebo je vyššia ako 1 % súčtu celkovej účtovnej hodnoty „dlhových cenných papierov a úverov a preddavkov“. Inštitúcie uplatňujú na účely určenia týchto účtovných hodnôt vymedzenia pojmov používané vo vzoroch 4.1 až 4.4.1 prílohy III alebo prípadne vo vzoroch 4.1 až 4.4.1 a vzoroch 4.6 až 4.10 prílohy IV;

b) inštitúcie, ktoré spĺňajú kritérium uvedené v písmene a), a ak je hodnota vykázaná pre domáce expozície nederivátových finančných aktív podľa vymedzenia vo vzore 33 riadku 010 stĺpci 010 prílohy I nižšia než 90 % hodnoty vykázanej pre domáce a zahraničné expozície pre rovnaké údajové body, vykazujú informácie uvedené vo vzore 33 prílohy I v súlade s pokynmi v časti II bode 6 prílohy II agregované na celkovej úrovni a pre každú jednotlivú krajinu, ktorej sú vystavené;

c) inštitúcie, ktoré spĺňajú kritérium uvedené v písmene a), ale nespĺňajú kritérium uvedené v písmene b), vykazujú informácie uvedené vo vzore 33 prílohy I v súlade s pokynmi v časti II bode 6 prílohy II s expozíciami agregovanými na celkovej úrovni aj na domácej úrovni;

d) uplatňujú sa kritériá vstupu a výstupu stanovené v článku 4.

▼B

Článok 6

Formát a častosť vykazovania vlastných zdrojov a požiadaviek na vlastné zdroje na konsolidovanom základe, ktoré sa netýka skupín, ktoré pozostávajú len z investičných spoločností, na ktoré sa vzťahujú články 95 a 96 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

S cieľom vykazovať informácie o vlastných zdrojoch a požiadavkách na vlastné zdroje podľa článku 99 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na konsolidovanom základe, inštitúcie v členskom štáte predkladajú:

a) informácie uvedené v článku 5 s častosťou, ktorá je v ňom uvedená, ale na konsolidovanom základe;

b) informácie uvedené vo vzore 6 prílohy I podľa pokynov uvedených v časti II bode 2 prílohy II týkajúce sa subjektov zahrnutých do rozsahu pôsobnosti konsolidácie polročne.

Článok 7

Formát a častosť vykazovania vlastných zdrojov a požiadaviek na vlastné zdroje na individuálnom základe pre investičné spoločnosti, na ktoré sa vzťahujú články 95 a 96 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

1.  S cieľom vykazovať informácie o vlastných zdrojoch a požiadavkách na vlastné zdroje podľa článku 99 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na individuálnom základe investičné spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje článok 95 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, predkladajú informácie uvedené vo vzoroch 1 až 5 prílohy I podľa pokynov v časti II bode 1 prílohy II štvrťročne.

2.  S cieľom vykazovať informácie o vlastných zdrojoch a požiadavkách na vlastné zdroje podľa článku 99 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na individuálnom základe investičné spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje článok 96 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, predkladajú informácie uvedené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) tohto nariadenia s častosťou, ktorá je v nich stanovená.

Článok 8

Formát a častosť vykazovania vlastných zdrojov a požiadaviek na vlastné zdroje na konsolidovanom základe pre skupiny, ktoré pozostávajú len z investičných spoločností, na ktoré sa vzťahujú články 95 a 96 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

1.  S cieľom vykazovať informácie o vlastných zdrojoch a požiadavkách na vlastné zdroje podľa článku 99 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na konsolidovanom základe investičné spoločnosti skupín, ktoré pozostávajú len z investičných spoločností, na ktoré sa vzťahuje článok 95 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, predkladajú na konsolidovanom základe tieto informácie:

a) informácie o vlastných zdrojov a požiadavkách na vlastné zdroje uvedené vo vzoroch 1 až 5 prílohy I podľa pokynov v časti II bode 1 prílohy II štvrťročne;

b) informácie o vlastných zdrojov a požiadavkách na vlastné zdroje týkajúce sa subjektov zahrnutých do rozsahu pôsobnosti konsolidácie uvedené vo vzore 6 prílohy I podľa pokynov uvedených v časti II bode 2 prílohy II polročne.

2.  S cieľom vykazovať informácie o vlastných zdrojoch a požiadavkách na vlastné zdroje podľa článku 99 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na konsolidovanom základe investičné spoločnosti skupín, ktoré pozostávajú z investičných spoločností, na ktoré sa vzťahuje článok 95 aj článok 96, ako aj skupín, ktoré pozostávajú len z investičných spoločností, na ktoré sa vzťahuje článok 96 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, predkladajú na konsolidovanom základe tieto informácie:

a) informácie uvedené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) s častosťou, ktorá je v nich stanovená;

b) informácie týkajúce sa subjektov zahrnutých do rozsahu pôsobnosti konsolidácie uvedené vo vzore 6 prílohy I podľa pokynov uvedených v časti II bode 2 prílohy II polročne.ODDIEL 2

Formát a častosť vykazovania finančných informácií na konsolidovanom základe

Článok 9

Formát a častosť vykazovania finančných informácií na konsolidovanom základe pre inštitúcie, na ktoré sa vzťahuje článok 4 nariadenia (ES) č. 1606/2002, a ostatné úverové inštitúcie uplatňujúce nariadenie (ES) č. 1606/2002

1.  S cieľom vykazovať finančné informácie na konsolidovanom základe podľa článku 99 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 inštitúcie usadené v členskom štáte predkladajú informácie uvedené v prílohe III na konsolidovanom základe podľa pokynov v prílohe V a informácie stanovené v prílohe VIII na konsolidovanom základe v súlade s pokynmi uvedenými v prílohe IX.

2.  Informácie uvedené v odseku 1 sa predkladajú podľa týchto špecifikácií:

a) informácie uvedené v časti 1 prílohy III štvrťročne;

b) informácie uvedené v časti 3 prílohy III polročne;

c) informácie uvedené v časti 4 prílohy III ročne;

d) informácie uvedené vo vzore 20 v časti 2 prílohy III štvrťročne spôsobom stanoveným v článku 5 písm. a) bode 4. Uplatňujú sa kritériá vstupu a výstupu uvedené v článku 4;

e) informácie uvedené vo vzore 21 v časti 2 prílohy III, ak sa hmotné aktíva, ktoré sú predmetom operatívneho lízingu, rovnajú alebo sú vyššie ako 10 % celkových hmotných aktív vykazovaných vo vzore 1.1 v časti 1 prílohy III, štvrťročne. Uplatňujú sa kritériá vstupu a výstupu uvedené v článku 4;

f) informácie uvedené vo vzore 22 v časti 2 prílohy III, ak sa čistý príjem z poplatkov a provízií rovná alebo je vyšší ako 10 % súčtu čistého príjmu z poplatkov a provízií a čistého úrokového výnosu, ako sa vykazuje vo vzore 2 v časti 1 prílohy III, štvrťročne. Uplatňujú sa kritériá vstupu a výstupu uvedené v článku 4;

g) informácie uvedené v prílohe VIII pre expozície, ktorých hodnota je väčšia ako 300 miliónov EUR alebo sa rovná 300 miliónom EUR, ale menšia než 10 % prípustného kapitálu inštitúcie, štvrťročne.

Článok 10

Formát a častosť vykazovania finančných informácií pre úverové inštitúcie uplatňujúce nariadenie (ES) č. 1606/2002 na konsolidovanom základe v zmysle článku 99 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Ak príslušný orgán rozšíril požiadavky na vykazovanie finančných informácií na konsolidovanom základe na inštitúcie v členskom štáte v súlade s článkom 99 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, inštitúcie predkladajú finančné informácie podľa článku 9.

Článok 11

Formát a častosť vykazovania finančných informácií na konsolidovanom základe pre inštitúcie uplatňujúce národné účtovné rámce vypracované podľa smernice 86/635/EHS

1.  Ak príslušný orgán rozšíril požiadavky na vykazovanie finančných informácií na konsolidovanom základe na inštitúcie usadené v členskom štáte v súlade s článkom 99 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, inštitúcie predkladajú informácie uvedené v prílohe IV na konsolidovanom základe podľa pokynov v prílohe V a informácie uvedené v prílohe VIII na konsolidovanom základe v súlade s pokynmi uvedenými v prílohe IX.

2.  Informácie uvedené v odseku 1 sa predkladajú podľa týchto špecifikácií:

a) informácie uvedené v časti 1 prílohy IV štvrťročne;

b) informácie uvedené v časti 3 prílohy IV polročne;

c) informácie uvedené v časti 4 prílohy IV ročne;

d) informácie uvedené vo vzore 20 v časti 2 prílohy IV štvrťročne spôsobom stanoveným v článku 5 písm. a) bode 4. Uplatňujú sa kritériá vstupu a výstupu uvedené v článku 4;

e) informácie uvedené vo vzore 21 v časti 2 prílohy IV, ak sa hmotné aktíva, ktoré sú predmetom operatívneho lízingu, rovnajú alebo sú vyššie ako 10 % celkových hmotných aktív vykazovaných vo vzore 1.1 v časti 1 prílohy IV, štvrťročne. Uplatňujú sa kritériá vstupu a výstupu uvedené v článku 4;

f) informácie uvedené vo vzore 22 v časti 2 prílohy IV, ak sa čistý príjem z poplatkov a provízií rovná alebo je vyšší ako 10 % súčtu čistého príjmu z poplatkov a provízií a čistého úrokového príjmu, ako sa vykazuje vo vzore 2 v časti 1 prílohy IV, štvrťročne. Uplatňujú sa kritériá vstupu a výstupu uvedené v článku 4;

g) informácie uvedené v prílohe VIII pre expozície, ktorých hodnota je väčšia ako 300 miliónov EUR alebo sa rovná 300 miliónom EUR, ale menšia než 10 % prípustného kapitálu inštitúcie, štvrťročne.KAPITOLA 4

FORMÁT A ČASTOSŤ OSOBITNÝCH POVINNOSTÍ TÝKAJÚCICH SA VYKAZOVANIA STRÁT POCHÁDZAJÚCICH Z ÚVEROV ZABEZPEČENÝCH KOLATERÁLOM VO FORME NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU PODĽA ČLÁNKU 101 NARIADENIA (EÚ) č. 575/2013

Článok 12

1.  Inštitúcie predkladajú informácie uvedené v prílohe VI podľa pokynov v prílohe VII na konsolidovanom základe polročne.

2.  Inštitúcie predkladajú informácie uvedené v prílohe VI podľa pokynov v prílohe VII na individuálnom základe polročne.

3.  Pobočky v inom členskom štáte predkladajú príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu takisto informácie uvedené v prílohe VI podľa pokynov v prílohe VII súvisiace s danou pobočkou polročne.KAPITOLA 5

FORMÁT A ČASTOSŤ VYKAZOVANIA VEĽKÝCH MAJETKOVÝCH ANGAŽOVANOSTÍ NA INDIVIDUÁLNOM A KONSOLIDOVANOM ZÁKLADE

Článok 13

1.  S cieľom vykazovať informácie o veľkých majetkových angažovanostiach voči klientom a skupinám prepojených klientov podľa článku 394 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na individuálnom a konsolidovanom základe inštitúcie predkladajú informácie uvedené v prílohe VIII podľa pokynov v prílohe IX štvrťročne.

2.  S cieľom vykazovať informácie o dvadsiatich najväčších expozíciách voči klientom alebo skupinám prepojených klientov podľa poslednej vety článku 394 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na konsolidovanom základe inštitúcie, na ktoré sa vzťahuje tretia časť hlava II kapitola 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, predkladajú informácie uvedené v prílohe VIII podľa pokynov v prílohe IX štvrťročne.

3.  S cieľom vykazovať informácie o desiatich najväčších expozíciách voči inštitúciám, ako aj o desiatich najväčších expozíciách voči neregulovaným finančným subjektom podľa článku 394 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na konsolidovanom základe inštitúcie predkladajú informácie uvedené v prílohe VIII podľa pokynov v prílohe IX štvrťročne.KAPITOLA 6

FORMÁT A ČASTOSŤ VYKAZOVANIA UKAZOVATEĽA FINANČNEJ PÁKY NA INDIVIDUÁLNOM A KONSOLIDOVANOM ZÁKLADE

Článok 14

1.  S cieľom vykazovať informácie o ukazovateli finančnej páky podľa článku 430 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na individuálnom a konsolidovanom základe inštitúcie predkladajú informácie uvedené v prílohe X podľa pokynov v prílohe XI štvrťročne.

▼M6

2.  Vykazovanie údajov je založené na metodike používanej na výpočet ukazovateľa finančnej páky v podobe ukazovateľa finančnej páky ku koncu štvrťroka.

3.  Inštitúcie sú povinné vykazovať informácie uvedené v časti II odseku 14 prílohy XI v ďalšom období vykazovania, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:

a) podiel derivátov uvedený v časti II ods. 7 prílohy XI presahuje 1,5 %;

b) podiel derivátov uvedený v časti II ods. 7 prílohy XI presahuje 2,0 %.

Uplatňujú sa kritériá vstupu stanovené v článku 4 s výnimkou prvého pododseku písmena b) tohto odseku, keď inštitúcie začínajú vykazovať informácie od ďalšieho referenčného dátumu vykazovania, ak príslušnú uplatniteľnú prahovú hodnotu prekročili k jednému referenčnému dátumu vykazovania.

4.  Inštitúcie, v prípade ktorých celková pomyselná hodnota derivátov v zmysle vymedzenia v časti II ods. 9 prílohy XI presahuje 10 miliárd EUR, vykazujú informácie uvedené v časti II ods. 14 prílohy XI bez ohľadu na to, či podiel derivátov spĺňa podmienky uvedené v odseku 3.

Kritériá vstupu stanovené v článku 4 sa neuplatňujú. Inštitúcie začínajú vykazovať informácie od ďalšieho referenčného dátumu vykazovania, ak príslušnú uplatniteľnú prahovú hodnotu prekročili k jednému referenčnému dátumu vykazovania.

5.  Inštitúcie sú povinné vykazovať informácie uvedené v časti II ods. 15 prílohy XI v ďalšom období vykazovania, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:

a) objem kreditných derivátov uvedený v časti II ods. 10 prílohy XI presahuje 300 miliónov EUR;

b) objem kreditných derivátov uvedený v časti II ods. 10 prílohy XI presahuje 500 miliónov EUR.

Uplatňujú sa kritériá vstupu uvedené v článku 4 s výnimkou písmena b), keď inštitúcie začínajú vykazovať informácie od ďalšieho referenčného dátumu vykazovania, ak príslušnú uplatniteľnú prahovú hodnotu prekročili k jednému referenčnému dátumu vykazovania.

▼M6 —————

▼BKAPITOLA 7

FORMÁT A ČASTOSŤ VYKAZOVANIA LIKVIDITY A STABILNÉHO FINANCOVANIA NA INDIVIDUÁLNOM A KONSOLIDOVANOM ZÁKLADE

▼C2

Článok 15

Formát a častosť vykazovania požiadavky na krytie likvidity

1.  S cieľom vykazovať informácie o požiadavke na krytie likvidity v súlade s článkom 415 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na individuálnom a konsolidovanom základe inštitúcie uplatňujú tento postup:

a) úverové inštitúcie predkladajú informácie uvedené v prílohe XXIV podľa pokynov v prílohe XXV mesačne;

b) všetky ostatné inštitúcie okrem inštitúcií uvedených v písmene a) predkladajú informácie uvedené v prílohe XII podľa pokynov v prílohe XIII mesačne.

2.  V informáciách stanovených v prílohách XII a XXIV sú zohľadnené informácie predložené k referenčnému dátumu a informácie o peňažných tokoch inštitúcie počas nasledujúcich 30 kalendárnych dní.

▼B

Článok 16

Formát a častosť vykazovania stabilného financovania

S cieľom vykazovať informácie o stabilnom financovaní podľa článku 415 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na individuálnom a konsolidovanom základe inštitúcie predkladajú informácie uvedené v prílohe XII podľa pokynov v prílohe XIII štvrťročne.

▼M1KAPITOLA 7a

FORMÁT A ČASTOSŤ VYKAZOVANIA ZAŤAŽENOSTI AKTÍV NA INDIVIDUÁLNOM A KONSOLIDOVANOM ZÁKLADE

Článok 16a

Formát a častosť vykazovania zaťaženosti aktív na individuálnom a konsolidovanom základe

1.  S cieľom vykazovať informácie o zaťaženosti aktív v súlade s článkom 100 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na individuálnom a konsolidovanom základe inštitúcie predkladajú informácie uvedené v prílohe XVI k tomuto nariadeniu podľa pokynov uvedených v prílohe XVII k tomuto nariadeniu.

2.  Informácie uvedené v odseku 1 sa predkladajú podľa týchto špecifikácií:

a) informácie uvedené v častiach A, B a D prílohy XVI sa vykazujú štvrťročne;

b) informácie uvedené v časti C prílohy XVI sa vykazujú ročne;

c) informácie uvedené v časti E prílohy XVI sa vykazujú polročne.

3.  Inštitúcie nie sú povinné vykazovať informácie v častiach B, C alebo E prílohy XVI, keď sú splnené všetky tieto podmienky:

a) inštitúcia má celkové aktíva, vypočítané v súlade s odsekom 10 bodom 1.6 prílohy XVII, ktoré nepresahujú 30 miliárd EUR;

b) úroveň zaťaženosti aktív inštitúcie, vypočítaná v súlade s odsekom 9 bodom 1.6 prílohy XVII, je nižšia ako 15 %.

4.  Inštitúcie musia vykazovať informácie v časti D prílohy XVI iba vtedy, keď emitujú dlhopisy uvedené v článku 52 ods. 4 prvom pododseku smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES. ( 1 )

▼M4KAPITOLA 7b

FORMÁT A ČASTOSŤ VYKAZOVANIA DODATOČNÝCH UKAZOVATEĽOV NA SLEDOVANIE LIKVIDITY NA INDIVIDUÁLNOM A KONSOLIDOVANOM ZÁKLADE

Článok 16b

1.  S cieľom vykazovať informácie o dodatočných ukazovateľoch na sledovanie likvidity podľa článku 415 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na individuálnom a konsolidovanom základe predkladajú inštitúcie všetky nasledujúce informácie s mesačnou frekvenciou:

a) informácie uvedené v prílohe XVIII podľa pokynov v prílohe XIX;

b) informácie uvedené v prílohe XX podľa pokynov v prílohe XXI;

▼M9

c) informácie uvedené v prílohe XXII v súlade s pokynmi v prílohe XXIII.

▼M4

2.  Odchylne od odseku 1 môže inštitúcia vykazovať informácie o dodatočných ukazovateľoch na sledovanie likvidity štvrťročne, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

▼M9

a) inštitúcia nie je súčasťou skupiny, ktorá sa skladá z úverových inštitúcií, investičných spoločností alebo finančných inštitúcií, s dcérskymi spoločnosťami alebo materskými inštitúciami so sídlom v iných jurisdikciách, než je jurisdikcia založenia inštitúcie;

▼M4

b) pomer individuálnej celkovej súvahy inštitúcie k súčtu individuálnych celkových súvah všetkých inštitúcií v príslušnom členskom štáte je nižší ako 1 % v dvoch za sebou nasledujúcich rokoch, ktoré predchádzajú roku vykazovania;

c) inštitúcia má celkové aktíva vypočítané v súlade so smernicou Rady 86/635/EHS ( 2 ) nižšie ako 30 miliárd EUR.

Na účely písmena b) sú údaje z celkovej súvahy na výpočet pomeru založené na auditovaných údajoch ku koncu roka za rok pred rokom, ktorý predchádza referenčnému dátumu vykazovania.

3.  Na účely plnenia povinností stanovených v odsekoch 1 a 2 prvý mesiac, za ktorý sa majú vykazovať informácie o dodatočných ukazovateľoch na sledovanie likvidity, musí byť apríl 2016.

▼BKAPITOLA 8

RIEŠENIA V OBLASTI INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ V SÚVISLOSTI S PREDKLADANÍM ÚDAJOV INŠTITÚCIAMI PRÍSLUŠNÝM ORGÁNOM

Článok 17

▼M1

1.  Inštitúcie predkladajú informácie uvedené v tomto nariadení vo formátoch na výmenu údajov a podobe spresnenej príslušnými orgánmi s dodržaním vymedzení údajových bodov obsiahnutých v jednotnom modeli údajových bodov uvedenom v prílohe XIV a pravidiel validácie uvedených v prílohe XV, ako aj týchto špecifikácií:

a) nepožadované alebo neuplatňované informácie sa do predložených údajov nezahŕňajú;

b) číselné hodnoty sa fakticky predkladajú podľa týchto pravidiel:

i) údajové body s druhom údajov „peňažné“ sa vykazujú s minimálnou presnosťou zodpovedajúcou tisícom jednotiek;

ii) údajové body s druhom údajov „percentuálny podiel“ sa vyjadrujú podľa jednotky s minimálnou presnosťou zodpovedajúcou štyrom desatinným miestam;

iii) údajové body s druhom údajov „celé číslo“ sa vykazujú bez použitia desatinných čísel a s presnosťou zodpovedajúcou jednotkám.

▼B

2.  K údajom predkladaným inštitúciami sa uvádzajú tieto informácie:

a) referenčný dátum vykazovania a referenčné obdobie;

b) mena vykazovania;

c) účtovný štandard;

d) identifikátor vykazujúcej inštitúcie;

e) úroveň uplatňovania ako individuálna alebo konsolidovaná.KAPITOLA 9

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 18

Prechodné obdobie

Dátumom zasielania v prípade údajov vykazovaných štvrťročne týkajúcich sa referenčného dátumu 31. marec 2014 je pre vykazované informácie najneskôr 30. jún 2014.

Pre obdobie od 31. marca 2014 do 30. apríla 2014 je odchylne od článku 3 ods. 1 písm. a) dátumom zasielania v súvislosti s mesačným vykazovaním 30. jún 2014.

Pre obdobie od 31. mája 2014 do 31. decembra 2014 je odchylne od článku 3 ods. 1 písm. a) dátumom zasielania v súvislosti s mesačným vykazovaním tridsiaty kalendárny deň po referenčnom dátume vykazovania.

▼M1

Pokiaľ ide o informácie, ktoré sa majú vykazovať podľa článku 16a, prvým referenčným dátumom vykazovania je 31. december 2014.

▼M2

Bez toho, aby bol dotknutý článok 2, je prvým dátumom zasielania v prípade vzorov 18 a 19 v prílohe III 31. december 2014. Riadky a stĺpce vzorov 6, 9.1, 20.4, 20.5 a 20.7 v prílohe III odkazujúce na expozície s odloženou splatnosťou a problémové expozície sa vypĺňajú pre dátum zasielania 31. december 2014.

▼M4

Odchylne od článku 3 ods. 1 písm. a) v prípade mesiacov od apríla 2016 do októbra 2016 vrátane, pričom dátum zasielania v súvislosti s mesačným vykazovaním dodatočných ukazovateľov na sledovanie likvidity je tridsiaty kalendárny deň po referenčnom dátume vykazovania.

▼M5

Pre obdobie od 10. septembra 2016 do 10. marca 2017 je odchylne od článku 3 ods. 1 písm. a) dátumom zasielania v súvislosti s mesačným vykazovaním ukazovateľa krytia likvidity pre úverové inštitúcie tridsiaty kalendárny deň po referenčnom dátume vykazovania.

▼B

Článok 19

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje od 1. januára 2014.

Články 9, 10 a 11 sa uplatňujú od 1. júla 2014.

Článok 15 sa uplatňuje od 1. marca 2014.

▼M1

Článok 16a sa uplatňuje od 1. decembra 2014.

▼B

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M9
PRÍLOHA I

VYKAZOVANIE VLASTNÝCH ZDROJOV A POŽIADAVIEK NA VLASTNÉ ZDROJEVZORY COREP

Číslo vzoru

Kód vzoru

Názov vzoru/skupiny vzorov

Skrátený názov

 

 

Kapitálová primeranosť

CA

1

C 01.00

VLASTNÉ ZDROJE

CA1

2

C 02.00

POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE

CA2

3

C 03.00

PODIELY KAPITÁLU

CA3

4

C 04.00

DOPLŇUJÚCE POLOŽKY:

CA4

 

 

Prechodné ustanovenia

CA5

5.1

C 05.01

PRECHODNÉ USTANOVENIA

CA5.1

5.2

C 05.02

NÁSTROJE ZACHOVANÉ V PREDCHÁDZAJÚCOM STAVE: NÁSTROJE NEPREDSTAVUJÚCE ŠTÁTNU POMOC

CA5.2

 

 

Platobná schopnosť skupiny

GS

6.1

C 06.01

SKUPINOVÁ SOLVENTNOSŤ: INFORMÁCIE O PRIDRUŽENÝCH PODNIKOCH – SPOLU

GS Total

6.2

C 06.02

SKUPINOVÁ SOLVENTNOSŤ: INFORMÁCIE O PRIDRUŽENÝCH PODNIKOCH

GS

 

 

Kreditné riziko

CR

7

C 07.00

KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM

CR SA

 

 

KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM

CR IRB

8.1

C 08.01

KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM

CR IRB 1

8.2

C 08.02

KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM (rozčlenenie podľa ratingových stupňov alebo skupín dlžníkov)

CR IRB 2

 

 

GEOGRAFICKÉ ROZČLENENIE

CR GB

9.1

C 09.01

Tabuľka 9.1 – Geografické rozčlenenie expozícií podľa sídla dlžníka (SA expozície)

CR GB 1

9.2

C 09.02

Tabuľka 9.2 – Geografické rozčlenenie expozícií podľa sídla dlžníka (IRB expozície)

CR GB 2

9.4

C 09.04

Tabuľka 9.4 – Rozčlenenie expozícií voči kreditnému riziku relevantných pre výpočet proticyklického vankúša podľa krajiny a miery proticyklického vankúša špecifického pre inštitúciu

CCB

 

 

KREDITNÉ RIZIKO: VLASTNÝ KAPITÁL – PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

KREDITNÉ RIZIKO: VLASTNÝ KAPITÁL – PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

KREDITNÉ RIZIKO: VLASTNÝ KAPITÁL – PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM. ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ V RÁMCI PRÍSTUPU PD/LGD PODĽA RATINGOVÝCH STUPŇOV DLŽNÍKOV:

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

RIZIKO VYROVNANIA/DODANIA

CR SETT

12

C 12.00

KREDITNÉ RIZIKO: SEKURITIZÁCIE – ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP K POŽIADAVKÁM NA VLASTNÉ ZDROJE

CR SEC SA

13

C 13.00

KREDITNÉ RIZIKO: SEKURITIZÁCIE – PRÍSTUP IRB K POŽIADAVKÁM NA VLASTNÉ ZDROJE

CR SEC IRB

14

C 14.00

PODROBNÉ INFORMÁCIE O SEKURITIZÁCIÁCH

CR SEC Details

 

 

Operačné riziko

OPR

16

C 16.00

OPERAČNÉ RIZIKO

OPR

17

C 17.00

OPERAČNÉ RIZIKO: HRUBÉ STRATY PODĽA OBCHODNÝCH LÍNIÍ A DRUHOV UDALOSTÍ V POSLEDNOM ROKU

OPR Details

 

 

Trhové riziko

MKR

18

C 18.00

TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE POZIČNÉ RIZIKÁ OBCHODOVANÝCH DLHOVÝCH NÁSTROJOV

MKR SA TDI

19

C 19.00

TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO V SEKURITIZÁCIÁCH

MKR SA SEC

20

C 20.00

TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA

MKR SA CTP

21

C 21.00

TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE POZIČNÉ RIZIKO V KAPITÁLOVÝCH CENNÝCH PAPIEROCH

MKR SA EQU

22

C 22.00

TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÉ PRÍSTUPY PRE DEVÍZOVÉ RIZIKO

MKR SA FX

23

C 23.00

TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÉ PRÍSTUPY PRE KOMODITY

MKR SA COM

24

C 24.00

INTERNÉ MODELY TRHOVÉHO RIZIKA

MKR IM

25

C 25.00

RIZIKO ÚPRAVY OCENENIA POHĽADÁVOK

CVA

33

C 33.00

EXPOZÍCIE VOČI ORGÁNOM VEREJNEJ SPRÁVY PODĽA KRAJINY PROTISTRANY

GOVC 01.00 – VLASTNÉ ZDROJE (CA1)

Riadky

ID

Položka

Hodnota

010

1

VLASTNÉ ZDROJE

 

015

1.1

KAPITÁL TIER 1

 

020

1.1.1

VLASTNÝ KAPITÁL TIER 1

 

030

1.1.1.1

Kapitálové nástroje prípustné ako kapitál CET1

 

040

1.1.1.1.1

Splatené kapitálové nástroje

 

045

1.1.1.1.1*

Z čoho: Kapitálové nástroje upísané orgánmi verejnej moci v núdzových situáciách

 

050

1.1.1.1.2*

Doplňujúca položka: Neprípustné kapitálové nástroje

 

060

1.1.1.1.3

Emisné ážio

 

070

1.1.1.1.4

(-) Vlastné nástroje CET1

 

080

1.1.1.1.4.1

(-) Priame podiely na nástrojoch CET1

 

090

1.1.1.1.4.2

(-) Nepriame podiely na nástrojoch CET1

 

091

1.1.1.1.4.3

(-) Syntetické podiely na nástrojoch CET1

 

092

1.1.1.1.5

(-) Skutočné alebo podmienené záväzky kúpiť vlastné nástroje CET1

 

130

1.1.1.2

Nerozdelené zisky

 

140

1.1.1.2.1

Nerozdelené zisky z predchádzajúcich rokov

 

150

1.1.1.2.2

Prípustný zisk alebo strata

 

160

1.1.1.2.2.1

Zisk alebo strata pripísateľná vlastníkom materskej spoločnosti

 

170

1.1.1.2.2.2

(-) Neprípustná časť predbežného alebo koncoročného zisku

 

180

1.1.1.3

Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok

 

200

1.1.1.4

Ostatné rezervy

 

210

1.1.1.5

Fondy pre všeobecné bankové riziká

 

220

1.1.1.6

Prechodné úpravy na základe nástrojov kapitálu CET1, ktoré sa zachovali v predchádzajúcom stave

 

230

1.1.1.7

Menšinová účasť uznaná v kapitáli CET1

 

240

1.1.1.8

Prechodné úpravy na základe dodatočných menšinových účastí

 

250

1.1.1.9

Úpravy CET1 na základe prudenciálnych filtrov

 

260

1.1.1.9.1

(-) Zvýšenie vlastného kapitálu vyplývajúce zo sekuritizovaných aktív

 

270

1.1.1.9.2

Rezerva na hedžing peňažných tokov

 

280

1.1.1.9.3

Kumulatívne zisky a straty spôsobené zmenami vlastného kreditného rizika reálnou hodnotou ocenených pasív

 

285

1.1.1.9.4

Reálnou hodnotou ocenené zisky a straty vyplývajúce z vlastného kreditného rizika inštitúcie súvisiaceho s derivátovými záväzkami

 

290

1.1.1.9.5

(-) Úpravy ocenenia spôsobené požiadavkami na obozretné oceňovanie

 

300

1.1.1.10

(–) Goodwill

 

310

1.1.1.10.1

(-) Goodwill účtovaný ako nehmotné aktívum

 

320

1.1.1.10.2

(-) Goodwill zahrnutý do ocenenia významných investícií

 

330

1.1.1.10.3

Odložené daňové záväzky spojené s goodwillom

 

340

1.1.1.11

(-) Ostatné nehmotné aktíva

 

350

1.1.1.11.1

(-) Ostatné nehmotné aktíva pred odpočítaním odložených daňových záväzkov

 

360

1.1.1.11.2

Odložené daňové záväzky spojené s ostatnými nehmotnými aktívami

 

370

1.1.1.12

(-) Odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a nevyplývajú z dočasných rozdielov, po odpočítaní prislúchajúcich daňových záväzkov

 

380

1.1.1.13

(-) IRB schodok úprav kreditného rizika o očakávané straty

 

390

1.1.1.14

(-) Majetok dôchodkového fondu so stanovenými požitkami

 

400

1.1.1.14.1

(-) Majetok dôchodkového fondu so stanovenými požitkami

 

410

1.1.1.14.2

Odložené daňové záväzky spojené s majetkom dôchodkového fondu so stanovenými požitkami

 

420

1.1.1.14.3

Majetky dôchodkového fondu so stanovenými požitkami, ktoré môže inštitúcia neobmedzene využívať

 

430

1.1.1.15

(-) Recipročné krížové podiely na kapitáli CET1

 

440

1.1.1.16

(-) Nadbytok odpočítania od položiek AT1 nad kapitálom AT1

 

450

1.1.1.17

(-) Kvalifikované účasti mimo finančného sektora, na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1 250 %

 

460

1.1.1.18

(-) Sekuritizačné pozície, na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1 250 %

 

470

1.1.1.19

(-) Bezodplatné dodania, na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1 250 %

 

471

1.1.1.20

(-) Pozície v koši, pre ktoré inštitúcia nevie stanoviť rizikovú váhu v rámci prístupu IRB a na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1 250 %

 

472

1.1.1.21

(-) Kapitálové expozície v rámci prístupu interných modelov, na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1 250 %

 

480

1.1.1.22

(–) Nástroje CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

490

1.1.1.23

(-) Odpočítateľné odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a vyplývajú z dočasných rozdielov

 

500

1.1.1.24

(-) Nástroje CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

510

1.1.1.25

(-) Hodnota, ktorá presahuje prahovú hodnotu 17,65 %

 

520

1.1.1.26

Ostatné prechodné úpravy kapitálu CET1

 

524

1.1.1.27

(-) Dodatočné odpočty kapitálu CET1 na základe článku 3 CRR

 

529

1.1.1.28

Prvky alebo odpočty kapitálu CET1 – iné

 

530

1.1.2

DODATOČNÝ KAPITÁL TIER 1

 

540

1.1.2.1

Kapitálové nástroje prípustné ako kapitál AT1

 

550

1.1.2.1.1

Splatené kapitálové nástroje

 

560

1.1.2.1.2*

Doplňujúca položka: Neprípustné kapitálové nástroje

 

570

1.1.2.1.3

Emisné ážio

 

580

1.1.2.1.4

(-) Vlastné nástroje AT1

 

590

1.1.2.1.4.1

(-) Priame podiely na nástrojoch AT1

 

620

1.1.2.1.4.2

(-) Nepriame podiely na nástrojoch AT1

 

621

1.1.2.1.4.3

(-) Syntetické podiely na nástrojoch AT1

 

622

1.1.2.1.5

(-) Skutočné alebo podmienené záväzky kúpiť vlastné nástroje AT1

 

660

1.1.2.2

Prechodné úpravy na základe nástrojov kapitálu AT1, ktoré sa zachovali v predchádzajúcom stave

 

670

1.1.2.3

Nástroje emitované dcérskymi spoločnosťami, ktoré sa uznali v kapitáli AT1

 

680

1.1.2.4

Prechodné úpravy na základe dodatočného vykázania nástrojov emitovaných dcérskymi spoločnosťami v kapitáli AT1

 

690

1.1.2.5

(-) Recipročné krížové podiely na kapitáli AT1

 

700

1.1.2.6

(-) Nástroje AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

710

1.1.2.7

(-) Nástroje AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

720

1.1.2.8

(-) Nadbytok odpočítania od položiek T2 nad kapitálom T2

 

730

1.1.2.9

Ostatné prechodné úpravy kapitálu AT1

 

740

1.1.2.10

Nadbytok odpočtov od položiek AT1 presahujúcich kapitál AT1 (odpočítané v CET1)

 

744

1.1.2.11

(-) Dodatočné odpočty kapitálu AT1 na základe článku 3 CRR

 

748

1.1.2.12

Prvky alebo odpočty kapitálu AT1 – iné

 

750

1.2

KAPITÁL TIER 2

 

760

1.2.1

Kapitálové nástroje a podriadené úvery prípustné ako kapitál T2

 

770

1.2.1.1

Splatené kapitálové nástroje a podriadené úvery

 

780

1.2.1.2*

Doplňujúca položka: Neprípustné kapitálové nástroje a podriadené úvery

 

790

1.2.1.3

Emisné ážio

 

800

1.2.1.4

(-) Vlastné nástroje T2

 

810

1.2.1.4.1

(-) Priame podiely na nástrojoch T2

 

840

1.2.1.4.2

(-) Nepriame podiely na nástrojoch T2

 

841

1.2.1.4.3

(-) Syntetické podiely na nástrojoch T2

 

842

1.2.1.5

(-) Skutočné alebo podmienené záväzky kúpiť vlastné nástroje T2

 

880

1.2.2

Prechodné úpravy na základe nástrojov kapitálu T2 a podriadených úverov, ktoré sa zachovali v predchádzajúcom stave

 

890

1.2.3

Nástroje emitované dcérskymi spoločnosťami, ktoré sa uznali v kapitáli T2

 

900

1.2.4

Prechodné úpravy na základe dodatočného vykázania nástrojov emitovaných dcérskymi spoločnosťami v kapitáli T2

 

910

1.2.5

Nadbytok rezerv nad prípustnými očakávanými stratami pri prístupe IRB

 

920

1.2.6

Všeobecné úpravy kreditného rizika v rámci štandardizovaného prístupu

 

930

1.2.7

(-) Recipročné krížové podiely na kapitáli T2

 

940

1.2.8

(-) Nástroje T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

950

1.2.9

(-) Nástroje T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

960

1.2.10

Ostatné prechodné úpravy kapitálu T2

 

970

1.2.11

Nadbytok odpočtov od položiek T2 presahujúca kapitál T2 (odpočítané v AT1)

 

974

1.2.12

(-) Dodatočné odpočty kapitálu T2 na základe článku 3 CRR

 

978

1.2.13

Prvky alebo odpočty kapitálu T2 – iné

 C 02.00 – POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE (CA2)

Riadky

Položka

Označenie

Hodnota

010

1

CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE

 

020

1*

Z čoho: Investičné spoločnosti na základe článku 95 ods. 2 a článku 98 CRR

 

030

1**

Z čoho: Investičné spoločnosti na základe článku 96 ods. 2 a článku 97 CRR

 

040

1.1

HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PRE KREDITNÉ RIZIKO, KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A RIZIKO ZNÍŽENIA KVALITY POHĽADÁVOK Z INÝCH AKO KREDITNÝCH DÔVODOV A BEZODPLATNÉ DODANIE

 

050

1.1.1

Štandardizovaný prístup (SA)

 

060

1.1.1.1

SA triedy expozícií bez sekuritizačných pozícií

 

070

1.1.1.1.01

Ústredné vlády alebo centrálne banky

 

080

1.1.1.1.02

Regionálne vlády alebo miestne orgány

 

090

1.1.1.1.03

Subjekty verejného sektora

 

100

1.1.1.1.04

Multilaterálne rozvojové banky

 

110

1.1.1.1.05

Medzinárodné organizácie

 

120

1.1.1.1.06

Inštitúcie

 

130

1.1.1.1.07

Podnikateľské subjekty

 

140

1.1.1.1.08

Retailové subjekty

 

150

1.1.1.1.09

Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok

 

160

1.1.1.1.10

Expozície v stave zlyhania

 

170

1.1.1.1.11

Položky, s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko

 

180

1.1.1.1.12

Kryté dlhopisy

 

190

1.1.1.1.13

Pohľadávky voči inštitúciám a podnikateľským subjektom s krátkodobým ratingovým hodnotením

 

200

1.1.1.1.14

Podniky kolektívneho investovania (PKI)

 

210

1.1.1.1.15

Vlastné imanie

 

211

1.1.1.1.16

Ostatné položky

 

220

1.1.1.2

Sekuritizačné pozície SA

 

230

1.1.1.2*

Z čoho: resekuritizácia

 

240

1.1.2

Prístup interných ratingov (IRB)

 

250

1.1.2.1

Prístupy IRB, keď sa nepoužívajú vlastné odhady straty v prípade zlyhania (LGD) ani konverzné faktory

 

260

1.1.2.1.01

Ústredné vlády a centrálne banky

 

270

1.1.2.1.02

Inštitúcie

 

280

1.1.2.1.03

Podnikateľské subjekty – malé a stredné podniky (MSP)

 

290

1.1.2.1.04

Podnikateľské subjekty – špecializované financovanie

 

300

1.1.2.1.05

Podnikateľské subjekty – iné

 

310

1.1.2.2

Prístupy IRB, keď sa používajú vlastné odhady LGD a/alebo konverzné faktory

 

320

1.1.2.2.01

Ústredné vlády a centrálne banky

 

330

1.1.2.2.02

Inštitúcie

 

340

1.1.2.2.03

Podnikateľské subjekty – malé a stredné podniky (MSP)

 

350

1.1.2.2.04

Podnikateľské subjekty – špecializované financovanie

 

360

1.1.2.2.05

Podnikateľské subjekty – iné

 

370

1.1.2.2.06

Retail – zabezpečené nehnuteľnosťami malých a stredných podnikov

 

380

1.1.2.2.07

Retail – zabezpečené nehnuteľnosťami iných subjektov než malých a stredných podnikov

 

390

1.1.2.2.08

Retail – kvalifikovaný revolving

 

400

1.1.2.2.09

Retail – ostatné MSP

 

410

1.1.2.2.10

Retail – ostatné iné subjekty než malé a stredné podniky

 

420

1.1.2.3

Kapitálové IRB

 

430

1.1.2.4

Sekuritizačné pozície IRB

 

440

1.1.2.4*

Z čoho: resekuritizácia

 

450

1.1.2.5

Iné aktíva, ktoré nemajú povahu kreditného záväzku

 

460

1.1.3

Hodnota rizikovej expozície pri príspevkoch do fondu pre prípad zlyhania CCP

 

490

1.2

CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PRE RIZIKÁ VYROVNANIA/DODANIA

 

500

1.2.1

Riziko vyrovnania/dodania v neobchodnej knihe

 

510

1.2.2

Riziko vyrovnania/dodania v obchodnej knihe

 

520

1.3

CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PRE POZIČNÉ, DEVÍZOVÉ A KOMODITNÉ RIZIKO

 

530

1.3.1

Hodnota rizikových expozícií pre pozičné, devízové a komoditné riziko v rámci štandardizovaných prístupov (SA)

 

540

1.3.1.1

Obchodované dlhové nástroje

 

550

1.3.1.2

Vlastné imanie

 

555

1.3.1.3

Osobitný prístup pre pozičné riziko v PKI

 

556

1.3.1.3*

Doplňujúca položka: PKI investované výhradne v obchodovaných dlhových nástrojoch

 

557

1.3.1.3**

Doplňujúca položka: PKI, ktoré investovali výlučne do nástrojov vlastného imania alebo zmiešaných nástrojov

 

560

1.3.1.4

Devízy

 

570

1.3.1.5

Komodity

 

580

1.3.2

Hodnota rizikových expozícií pre pozičné, devízové a komoditné riziko v rámci prístupu interných modelov (IM)

 

590

1.4

CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PRE OPERACNÉ RIZIKO (OpR)

 

600

1.4.1

OpR prístup základného ukazovateľa (BIA)

 

610

1.4.2

OpR štandardizovaný (STA)/alternatívny štandardizovaný (ASA) prístup

 

620

1.4.3

OpR pokročilé prístupy merania (AMA)

 

630

1.5

DODATOČNÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ NA ZÁKLADE FIXNÝCH REŽIJNÝCH NÁKLADOV

 

640

1.6

CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PRE ÚPRAVU OCENENIA POHĽADÁVKY (CVA)

 

650

1.6.1

Pokročilá metóda

 

660

1.6.2

Štandardizovaná metóda

 

670

1.6.3

Na základe metódy pôvodnej expozície

 

680

1.7

CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ SÚVISIACA S VEĽKOU MAJETKOVOU ANGAŽOVANOSŤOU V OBCHODNEJ KNIHE

 

690

1.8

INÉ HODNOTY RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ

 

710

1.8.2

Z čoho: dodatočné prísnejšie prudenciálne požiadavky na základe článku 458

 

720

1.8.2*

Z čoho: požiadavky na veľkú majetkovú angažovanosť

 

730

1.8.2**

Z čoho: na základe modifikovaných rizikových váh zameraných na majetkové bubliny v sektore nehnuteľného majetku určeného na bývanie a podnikanie

 

740

1.8.2***

Z čoho: na základe expozícií vo vnútri finančného sektora

 

750

1.8.3

Z čoho: dodatočné prísnejšie prudenciálne požiadavky na základe článku 459

 

760

1.8.4

Z čoho: dodatočná hodnota rizikových expozícií na základe článku 3 CRR

 C 03.00 – PODIELY A ÚROVNE KAPITÁLU (CA3)

Riadky

ID

Položka

Hodnota

010

1

Podiel kapitálu CET1

 

020

2

Nadbytok (+)/schodok (-) kapitálu CET1

 

030

3

Podiel kapitálu T1

 

040

4

Nadbytok (+)/schodok (-) kapitálu T1

 

050

5

Celkový podiel kapitálu

 

060

6

Nadbytok (+)/schodok (-) celkového kapitálu

 

Doplňujúce položky: kapitálové podiely na základe úprav piliera II

070

7

Podiel kapitálu CET1 vrátane úprav piliera II

 

080

8

Cieľový podiel kapitálu CET1 na základe úprav piliera II

 

090

9

Podiel kapitálu T1 vrátane úprav piliera II

 

100

10

Cieľový podiel kapitálu T1 na základe úprav piliera II

 

110

11

Celkový podiel kapitálu vrátane úprav piliera II

 

120

12

Cieľový celkový podiel kapitálu na základe úprav piliera II

 C 04.00 – DOPLŇUJÚCE POLOŽKY (CA4)

Riadok

ID

Položka

Stĺpec

Odložené daňové pohľadávky a záväzky

010

010

1

Celkové odložené daňové pohľadávky

 

020

1.1

Odložené daňové pohľadávky, ktoré nezávisia od budúcej ziskovosti

 

030

1.2

Odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a nevyplývajú z dočasných rozdielov

 

040

1.3

Odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a vyplývajú z dočasných rozdielov

 

050

2

Celkové odložené daňové záväzky

 

060

2.1

Odložené daňové záväzky, ktoré sa neodpočítavajú od odložených daňových pohľadávok, ktoré závisia od budúcej ziskovosti

 

070

2.2

Odložené daňové záväzky odpočítateľné od odložených daňových pohľadávok, ktoré závisia od budúcej ziskovosti

 

080

2.2.1

Odpočítateľné odložené daňové záväzky spojené s odloženými daňovými pohľadávkami, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a nevyplývajú z dočasných rozdielov

 

090

2.2.2

Odpočítateľné odložené daňové záväzky spojené s odloženými daňovými pohľadávkami, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a vyplývajú z dočasných rozdielov

 

093

2A

Daňové preplatky a prenos daňových strát do predchádzajúcich rokov

 

096

2B

Odložené daňové pohľadávky, na ktoré sa uplatňuje riziková váha 250 %

 

097

2C

Odložené daňové pohľadávky, na ktoré sa uplatňuje riziková váha 0 %

 

Úpravy kreditného rizika a očakávané straty

100

3

IRB nadbytok (+) alebo schodok (-) úprav kreditného rizika, dodatočných úprav ocenenia a iných znížení vlastných zdrojov o očakávané straty pre expozície, pri ktorých nedošlo ku zlyhaniu

 

110

3.1

Celkové úpravy kreditného rizika, dodatočné úpravy ocenenia a iné zníženia vlastných zdrojov prípustné na začlenenie do výpočtu výšky očakávanej straty

 

120

3.1.1

Všeobecné úpravy kreditného rizika

 

130

3.1.2

Špecifické úpravy kreditného rizika

 

131

3.1.3

Dodatočné úpravy ocenenia a iné zníženia vlastných zdrojov

 

140

3.2

Celkové prípustné očakávané straty

 

145

4

IRB nadbytok (+) alebo schodok (-) špecifických úprav kreditného rizika o očakávané straty pre expozície v stave zlyhania

 

150

4.1

Špecifické úpravy kreditného rizika a pozície, s ktorými sa zaobchádza podobne

 

155

4.2

Celkové prípustné očakávané straty

 

160

5

Hodnoty rizikovo vážených expozícií pre výpočet hornej hranice na prekročenie rezervy prípustnej ako T2

 

170

6

Celkové brutto rezervy prípustné na začlenenie do kapitálu T2

 

180

7

Hodnoty rizikovo vážených expozícií pre výpočet hornej hranice rezervy prípustnej ako T2

 

Prahové hodnoty odpočtov vlastného kapitálu Tier 1

190

8

Neodpočítateľná prahová hodnota podielov v subjektoch finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

200

9

10 % prahová hodnota CET1

 

210

10

17,65 % prahová hodnota CET1

 

225

11,1

Prípustný kapitál na účely kvalifikovaných účastí mimo finančného sektora

 

226

11,2

Prípustný kapitál na účely veľkej majetkovej angažovanosti

 

Investície do kapitálu subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

230

12

Podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu, po odpočítaní krátkych pozícií

 

240

12.1

Priame podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

250

12.1.1

Brutto priame podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

260

12.1.2

(-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s priamymi brutto podielmi uvedenými vyššie

 

270

12.2

Nepriame podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

280

12.2.1

Brutto nepriame podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

290

12.2.2

(-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s nepriamymi brutto podielmi uvedenými vyššie

 

291

12.3

Syntetické podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

292

12.3.1

Brutto syntetické podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

293

12.3.2

(-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s brutto syntetickými podielmi uvedenými vyššie

 

300

13

Podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu, po odpočítaní krátkych pozícií

 

310

13.1

Priame podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

320

13.1.1

Brutto priame podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

330

13.1.2

(-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s priamymi brutto podielmi uvedenými vyššie

 

340

13.2

Nepriame podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

350

13.2.1

Brutto nepriame podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

360

13.2.2

(-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s nepriamymi brutto podielmi uvedenými vyššie

 

361

13.3

Syntetické podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

362

13.3.1

Brutto syntetické podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

363

13.3.2

(-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s brutto syntetickými podielmi uvedenými vyššie

 

370

14

Podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu, po odpočítaní krátkych pozícií

 

380

14.1

Priame podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

390

14.1.1

Brutto priame podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

400

14.1.2

(-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s priamymi brutto podielmi uvedenými vyššie

 

410

14.2

Nepriame podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

420

14.2.1

Brutto nepriame podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

430

14.2.2

(-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s nepriamymi brutto podielmi uvedenými vyššie

 

431

14.3

Syntetické podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

432

14.3.1

Brutto syntetické podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

433

14.3.2

(-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s brutto syntetickými podielmi uvedenými vyššie

 

Investície do kapitálu subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

440

15

Podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu, po odpočítaní krátkych pozícií

 

450

15.1

Priame podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

460

15.1.1

Brutto priame podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

470

15.1.2

(-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s priamymi brutto podielmi uvedenými vyššie

 

480

15.2

Nepriame podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

490

15.2.1

Brutto nepriame podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

500

15.2.2

(-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s nepriamymi brutto podielmi uvedenými vyššie

 

501

15.3

Syntetické podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

502

15.3.1

Brutto syntetické podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

503

15.3.2

(-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s brutto syntetickými podielmi uvedenými vyššie

 

510

16

Podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu, po odpočítaní krátkych pozícií

 

520

16.1

Priame podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

530

16.1.1

Brutto priame podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

540

16.1.2

(-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s priamymi brutto podielmi uvedenými vyššie

 

550

16.2

Nepriame podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

560

16.2.1

Brutto nepriame podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

570

16.2.2

(-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s nepriamymi brutto podielmi uvedenými vyššie

 

571

16.3

Syntetické podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

572

16.3.1

Brutto syntetické podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

573

16.3.2

(-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s brutto syntetickými podielmi uvedenými vyššie

 

580

17

Podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu, po odpočítaní krátkych pozícií

 

590

17.1

Priame podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

600

17.1.1

Brutto priame podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

610

17.1.2

(-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s priamymi brutto podielmi uvedenými vyššie

 

620

17.2

Nepriame podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

630

17.2.1

Brutto nepriame podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

640

17.2.2

(-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s nepriamymi brutto podielmi uvedenými vyššie

 

641

17.3

Syntetické podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

642

17.3.1

Brutto syntetické podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

643

17.3.2

(-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s brutto syntetickými podielmi uvedenými vyššie

 

Celkové hodnoty rizikových expozícií podielov neodpočítaných od zodpovedajúcej kategórie kapitálu:

650

18

Rizikovo vážené expozície podielov CET1 v subjektoch finančného sektora, ktoré sa neodpočítavajú od kapitálu CET1 inštitúcie

 

660

19

Rizikovo vážené expozície podielov AT1 v subjektoch finančného sektora, ktoré sa neodpočítavajú od kapitálu AT1 inštitúcie

 

670

20

Rizikovo vážené expozície podielov T2 v subjektoch finančného sektora, ktoré sa neodpočítavajú od kapitálu T2 inštitúcie

 

Dočasné upustenie od ustanovenia o odpočítaní od vlastných zdrojov

680

21

Podiely na kapitálových nástrojoch CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu, pri ktorých sa dočasne upúšťa od ustanovení o odpočítaní

 

690

22

Podiely na kapitálových nástrojoch CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu, pri ktorých sa dočasne upúšťa od ustanovení o odpočítaní

 

700

23

Podiely na kapitálových nástrojoch AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu, pri ktorých sa dočasne upúšťa od ustanovení o odpočítaní

 

710

24

Podiely na kapitálových nástrojoch AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu, pri ktorých sa dočasne upúšťa od ustanovení o odpočítaní

 

720

25

Podiely na kapitálových nástrojoch T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu, pri ktorých sa dočasne upúšťa od ustanovení o odpočítaní

 

730

26

Podiely na kapitálových nástrojoch T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu, pri ktorých sa dočasne upúšťa od ustanovení o odpočítaní

 

Kapitálové vankúše

740

27

Požiadavka na kombinovaný vankúš

 

750

 

Vankúš na zachovanie kapitálu

 

760

 

Vankúš na zachovanie z dôvodu makroprudenciálneho alebo systémového rizika identifikovaného na úrovni členského štátu

 

770

 

Proticyklický kapitálový vankúš špecifický pre inštitúciu

 

780

 

Vankúš na krytie systémového rizika

 

800

 

Vankúš pre globálne systémovo významné inštitúcie

 

810

 

Vankúš pre inak systémovo významné inštitúcie

 

Požiadavky piliera II

820

28

Požiadavky na vlastné zdroje súvisiace s úpravami piliera II

 

Doplňujúce informácie pre investičné spoločnosti

830

29

Počiatočný kapitál

 

840

30

Vlastné zdroje založené na fixných režijných nákladoch

 

Doplňujúce informácie na výpočet prahových hodnôt pre vykazovanie

850

31

Nedomáce pôvodné expozície

 

860

32

Celkové pôvodné expozície

 

Najnižšia úroveň podľa dohody Bazilej I

870

 

Úpravy celkových vlastných zdrojov

 

880

 

Vlastné zdroje plne upravené o najnižšiu úroveň podľa dohody Bazilej I

 

890

 

Požiadavky na vlastné zdroje pre najnižšiu úroveň podľa dohody Bazilej I

 

900

 

Požiadavky na vlastné zdroje pre najnižšiu úroveň podľa dohody Bazilej I – alternatívny štandardný prístup

 

910

 

Schodok celkového kapitálu, pokiaľ ide o minimálne požiadavky dohody Bazilej I na vlastné zdroje

 C 05.01 – PRECHODNÉ USTANOVENIA (CA5.1)

 

Úpravy CET1

Úpravy AT1

Úpravy T2

Úpravy zahrnuté v rizikovo vážených aktívach (RWA)

Doplňujúce položky

Príslušná percentuálna hodnota

Prípustná hodnota bez prechodných ustanovení

Kód

ID

Položka

010

020

030

040

050

060

010

1

CELKOVÉ ÚPRAVY

 

 

 

 

 

 

020

1.1

NÁSTROJE ZACHOVANÉ V PREDCHÁDZAJÚCOM STAVE

prepojenie s {CA1;r220}

prepojenie s {CA1;r660}

prepojenie s {CA1;r880}

 

 

 

030

1.1.1

Nástroje zachované v predchádzajúcom stave: Nástroje, ktoré predstavujú štátnu pomoc

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Nástroje, ktoré sa podľa smernice 2006/48/ES kvalifikovali ako vlastné zdroje

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

Nástroje emitované inštitúciami so sídlom v členskom štáte, na ktorý sa vzťahuje program hospodárskych úprav

 

 

 

 

 

 

060

1.1.2

Nástroje nepredstavujúce štátnu pomoc

prepojenie s {CA5.2;r010;c060}

prepojenie s {CA5.2;r020;c060}

prepojenie s {CA5.2;r090;c060}

 

 

 

070

1.2

MENŠINOVÉ ÚČASTI A EKVIVALENTY

prepojenie s {CA1;r240}

prepojenie s {CA1;r680}

prepojenie s {CA1;r900}

 

 

 

080

1.2.1

Kapitálové nástroje a položky, ktoré sa nekvalifikujú ako menšinové účasti

 

 

 

 

 

 

090

1.2.2

Prechodné vykázanie menšinových účastí v konsolidovaných vlastných zdrojoch

 

 

 

 

 

 

091

1.2.3

Prechodné vykázanie kvalifikovaného dodatočného kapitálu Tier 1 v konsolidovaných vlastných zdrojoch

 

 

 

 

 

 

092

1.2.4

Prechodné vykázanie kvalifikovaného kapitálu Tier 2 v konsolidovaných vlastných zdrojoch

 

 

 

 

 

 

100

1.3

INÉ PRECHODNÉ ÚPRAVY

prepojenie s {CA1;r520}

prepojenie s {CA1;r730}

prepojenie s {CA1;r960}

 

 

 

110

1.3.1

Nerealizované zisky a straty

 

 

 

 

 

 

120

1.3.1.1

Nerealizované zisky

 

 

 

 

 

 

130

1.3.1.2

Nerealizované straty

 

 

 

 

 

 

133

1.3.1.3.

Nerealizované zisky z expozícií voči ústredným vládam zaradeným do kategórie „k dispozícii na predaj“ štandardu IAS 39, ktorý schválila EÚ

 

 

 

 

 

 

136

1.3.1.4.

Nerealizované straty z expozícií voči ústredným vládam zaradeným do kategórie „k dispozícii na predaj“ štandardu IAS 39, ktorý schválila EÚ

 

 

 

 

 

 

138

1.3.1.5.

Reálnou hodnotou ocenené zisky a straty vyplývajúce z vlastného kreditného rizika inštitúcie súvisiaceho s derivátovými záväzkami

 

 

 

 

 

 

140

1.3.2

Odpočty

 

 

 

 

 

 

150

1.3.2.1

Straty za bežný finančný rok

 

 

 

 

 

 

160

1.3.2.2

Nehmotné aktíva

 

 

 

 

 

 

170

1.3.2.3

Odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a nevyplývajú z dočasných rozdielov

 

 

 

 

 

 

180

1.3.2.4

Nedostatok rezerv IRB oproti očakávaným stratám

 

 

 

 

 

 

190

1.3.2.5

Majetok dôchodkového fondu so stanovenými požitkami

 

 

 

 

 

 

194

1.3.2.5*

z čoho: zavedenie zmien IAS 19 – kladná položka

 

 

 

 

 

 

198

1.3.2.5**

z čoho: zavedenie zmien IAS 19 – záporná položka

 

 

 

 

 

 

200

1.3.2.6

Vlastné nástroje

 

 

 

 

 

 

210

1.3.2.6.1

(-) Vlastné nástroje CET1

 

 

 

 

 

 

211

1.3.2.6.1**

z čoho: priame podiely

 

 

 

 

 

 

212

1.3.2.6.1*

z čoho: nepriame podiely

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2.6.2

(-) Vlastné nástroje AT1

 

 

 

 

 

 

221

1.3.2.6.2**

z čoho: priame podiely

 

 

 

 

 

 

222

1.3.2.6.2*

z čoho: nepriame podiely

 

 

 

 

 

 

230

1.3.2.6.3

Vlastné nástroje T2

 

 

 

 

 

 

231

1.3.2.6.3*

z čoho: priame podiely

 

 

 

 

 

 

232

1.3.2.6.3**

z čoho: nepriame podiely

 

 

 

 

 

 

240

1.3.2.7

Recipročné krížové podiely

 

 

 

 

 

 

250

1.3.2.7.1

Recipročné krížové podiely na kapitáli CET1

 

 

 

 

 

 

260

1.3.2.7.1.1

Recipročné krížové podiely na kapitáli CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

 

 

 

 

 

270

1.3.2.7.1.2

Recipročné krížové podiely na kapitáli CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

 

 

 

 

 

280

1.3.2.7.2

Recipročné krížové podiely na kapitáli AT1

 

 

 

 

 

 

290

1.3.2.7.2.1

Recipročné krížové podiely na kapitáli AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

 

 

 

 

 

300

1.3.2.7.2.2

Recipročné krížové podiely na kapitáli AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

 

 

 

 

 

310

1.3.2.7.3

Recipročné krížové podiely na kapitáli T2

 

 

 

 

 

 

320

1.3.2.7.3.1

Recipročné krížové podiely na kapitáli T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

 

 

 

 

 

330

1.3.2.7.3.2

Recipročné krížové podiely na kapitáli T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

 

 

 

 

 

340

1.3.2.8

Nástroje vlastných zdrojov subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

 

 

 

 

 

350

1.3.2.8.1

(-) Nástroje CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

 

 

 

 

 

360

1.3.2.8.2

(-) Nástroje AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

 

 

 

 

 

370

1.3.2.8.3

(-) Nástroje T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

 

 

 

 

 

380

1.3.2.9

Odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a vyplývajú z dočasných rozdielov, a nástroje CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

 

 

 

 

 

385

1.3.2.9a

Odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a vyplývajú z dočasných rozdielov

 

 

 

 

 

 

390

1.3.2.10

Nástroje vlastných zdrojov subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

 

 

 

 

 

400

1.3.2.10.1

Nástroje CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

 

 

 

 

 

410

1.3.2.10.2

Nástroje AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

 

 

 

 

 

420

1.3.2.10.3

Nástroje T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

 

 

 

 

 

425

1.3.2.11

Výnimka z odpočtu kapitálových podielov v poisťovniach od položiek CET1

 

 

 

 

 

 

430

1.3.3

Dodatočné filtre a odpočty

 

 

 

 

 

 

440

1.3.4

Úpravy v dôsledku prechodných ustanovení IFRS 9

 

 

 

 

 

 C 05.02 – NÁSTROJE ZACHOVANÉ V PREDCHÁDZAJÚCOM STAVE: NÁSTROJE NEPREDSTAVUJÚCE ŠTÁTNU POMOC (CA5.2)

CA 5.2  Nástroje zachované v predchádzajúcom stave: Nástroje nepredstavujúce štátnu pomoc

Hodnota nástrojov so súvisiacim emisným ážiom

Základ pre výpočet obmedzenia

Príslušná percentuálna hodnota

Obmedzenie

(-) Hodnota, ktorá presahuje obmedzenia na zachovanie predchádzajúceho stavu

Celková hodnota zachovania predchádzajúceho stavu

Kód

ID

Položka

010

020

030

040

050

060

010

1.

Nástroje, ktoré sa kvalifikovali pre písm. a) článku 57 smernice 2006/48/ES

 

 

 

 

 

prepojenie s {CA5.1;r060;c010)

020

2.

Nástroje, ktoré sa kvalifikovali pre písm. ca) článku 57 a článok 154 ods. 8 a ods. 9 smernice 2006/48/ES, s výhradou obmedzenia podľa článku 489

 

 

 

 

 

prepojenie s {CA5.1;r060;c020)

030

2.1

Celkové nástroje bez kúpnej opcie alebo motivácie na splatenie

 

 

 

 

 

 

040

2.2

Nástroje zachované v predchádzajúcom stave s kúpnou opciou a motiváciou na splatenie

 

 

 

 

 

 

050

2.2.1

Nástroje s kúpnou opciou uplatniteľnou po dátume vykazovania, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 52 CRR po dátume skutočnej splatnosti

 

 

 

 

 

 

060

2.2.2

Nástroje s kúpnou opciou uplatniteľnou po dátume vykazovania, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 52 CRR po dátume skutočnej splatnosti

 

 

 

 

 

 

070

2.2.3

Nástroje s kúpnou opciou uplatniteľnou 20. júla 2011 alebo pred týmto dátumom, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 52 CRR po dátume skutočnej splatnosti

 

 

 

 

 

 

080

2.3

Prekročenie obmedzenia nástrojov CET1 zachovaných v predchádzajúcom stave

 

 

 

 

 

 

090

3

Položky, ktoré sa kvalifikovali pre písm. e), f), g) alebo h) článku 57 smernice 2006/48/ES, s výhradou obmedzenia podľa článku 490

 

 

 

 

 

prepojenie s {CA5.1;r060;c030)

100

3.1

Celkové položky bez motivácie na splatenie

 

 

 

 

 

 

110

3.2

Položky zachované v predchádzajúcom stave bez motivácie na splatenie

 

 

 

 

 

 

120

3.2.1

Položky s kúpnou opciou uplatniteľnou po dátume vykazovania, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 63 CRR po dátume skutočnej splatnosti

 

 

 

 

 

 

130

3.2.2

Položky s kúpnou opciou uplatniteľnou po dátume vykazovania, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 63 CRR po dátume skutočnej splatnosti

 

 

 

 

 

 

140

3.2.3

Položky s kúpnou opciou uplatniteľnou 20. júla 2011 alebo pred týmto dátumom, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 63 CRR po dátume skutočnej splatnosti

 

 

 

 

 

 

150

3.3

Prekročenie obmedzenia nástrojov AT1 zachovaných v predchádzajúcom stave

 

 

 

 

 

 C 06.01 – SKUPINOVÁ SOLVENTNOSŤ: INFORMÁCIE O PRIDRUŽENÝCH PODNIKOCH – SPOLU (GS TOTAL)

 

INFORMÁCIE O PRÍSPEVKU SUBJEKTOV K PLATOBNEJ SCHOPNOSTI SKUPINY

KAPITÁLOVÉ VANKÚŠE

CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE

 

KVALIFIKOVANÉ VLASTNÉ ZDROJE ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÝCH VLASTNÝCH ZDROJOV

 

KONSOLIDOVANÉ VLASTNÉ ZDROJE

 

POŽIADAVKA NA KOMBINOVANÝ VANKÚŠ

 

KREDITNÉ RIZIKO; KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY; RIZIKO ZNÍŽENIA KVALITY POHĽADÁVOK Z INÝCH AKO KREDITNÝCH DÔVODOV, BEZODPLATNÉ DODANIE A RIZIKO VYROVNANIA/DODANIA

POZIČNÉ, DEVÍZOVÉ A KOMODITNÉ RIZIKO

OPERAČNÉ RIZIKO

INÉ HODNOTY RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ

KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 1

 

KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE VLASTNÝCH ZDROJOV ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 2

DOPLŇUJÚCA POLOŽKA:

GOODWILL (-)/(+) NEGATÍVNY GOODWILL

Z ČOHO: VLASTNÝ KAPITÁL TIER 1

Z ČOHO: DODATOČNÝ KAPITÁL TIER 1

Z ČOHO: PRÍSPEVKY KU KONSOLIDAVANÉMU VÝSLEDKU

Z ČOHO: (-) GOODWILL/(+) NEGATÍVNY GOODWILL

VANKÚŠ NA ZACHOVANIE KAPITÁLU

PROTICYKLICKÝ KAPITÁLOVÝ VANKÚŠ ŠPECIFICKÝ PRE INŠTITÚCIU

VANKÚŠ NA ZACHOVANIE Z DÔVODU MAKROPRUDENCIÁLNEHO ALEBO SYSTÉMOVÉHO RIZIKA IDENTIFIKOVANÉHO NA ÚROVNI ČLENSKÉHO ŠTÁTU

VANKÚŠ NA KRYTIE SYSTÉMOVÉHO RIZIKA

VANKÚŠ PRE GLOBÁLNE SYSTÉMOVO VÝZNAMNÉ INŠTITÚCIE

VANKÚŠ PRE INAK SYSTÉMOVO VÝZNAMNÉ INŠTITÚCIE

MENŠINOVÉ ÚČASTI ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO VLASTNÉHO KAPITÁLU TIER 1

KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO DODATOČNÉHO KAPITÁLU TIER 1

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

010

SPOLU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 06.02 – SKUPINOVÁ SOLVENTNOSŤ: INFORMÁCIE O PRIDRUŽENÝCH PODNIKOCH (GS)

SUBJEKTY V RÁMCI ROZSAHU KONSOLIDÁCIE

INFORMÁCIE O SUBJEKTOCH PODLIEHAJÚCICH POŽIADAVKÁM NA VLASTNÉ ZDROJE

INFORMÁCIE O PRÍSPEVKU SUBJEKTOV K PLATOBNEJ SCHOPNOSTI SKUPINY

KAPITÁLOVÉ VANKÚŠE

NÁZOV

KÓD

Kód LEI

INŠTITÚCIA ALEBO EKVIVALENT (ÁNO/NIE)

ROZSAH ÚDAJOV: SAMOSTATNE PLNE KONSOLIDOVANÉ (SF) ALEBO SAMOSTATNE ČIASTOČNE KONSOLIDOVANÉ (SP)

KÓD KRAJINY

MIERA PODIELU (%)

CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE

 

VLASTNÉ ZDROJE

 

 

CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE

 

KVALIFIKOVANÉ VLASTNÉ ZDROJE ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÝCH VLASTNÝCH ZDROJOV

 

KONSOLIDOVANÉ VLASTNÉ ZDROJE

 

POŽIADAVKY NA KOMBINOVANÝ VANKÚŠ

 

KREDITNÉ RIZIKO, KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY, RIZIKO ZNÍŽENIA KVALITY POHĽADÁVOK Z INÝCH AKO KREDITNÝCH DÔVODOV, BEZODPLATNÉ DODANIE A RIZIKO VYROVNANIA/DODANIA

POZIČNÉ, DEVÍZOVÉ A KOMODITNÉ RIZIKO

OPERAČNÉ RIZIKO

INÉ HODNOTY RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ

 

CELKOVÝ KAPITÁL TIER 1

 

 

KAPITÁL TIER 2

 

KREDITNÉ RIZIKO, KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY, RIZIKO ZNÍŽENIA KVALITY POHĽADÁVOK Z INÝCH AKO KREDITNÝCH DÔVODOV, BEZODPLATNÉ DODANIE A RIZIKO VYROVNANIA/DODANIA

POZIČNÉ, DEVÍZOVÉ A KOMODITNÉ RIZIKO

OPERAČNÉ RIZIKO

INÉ HODNOTY RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ

KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 1

 

KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE VLASTNÝCH ZDROJOV ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 2

DOPLŇUJÚCA POLOŽKA:

GOODWILL (-)/(+) NEGATÍVNY GOODWILL

Z ČOHO: VLASTNÝ KAPITÁL TIER 1

Z ČOHO: DODATOČNÝ KAPITÁL TIER 1

Z ČOHO: PRÍSPEVKY KU KONSOLIDAVANÉMU VÝSLEDKU

Z ČOHO: (-) GOODWILL/(+) NEGATÍVNY GOODWILL

VANKÚŠ NA ZACHOVANIE KAPITÁLU

PROTICYKLICKÝ KAPITÁLOVÝ VANKÚŠ ŠPECIFICKÝ PRE INŠTITÚCIU

VANKÚŠ NA ZACHOVANIE Z DÔVODU MAKROPRUDENCIÁLNEHO ALEBO SYSTÉMOVÉHO RIZIKA IDENTIFIKOVANÉHO NA ÚROVNI ČLENSKÉHO ŠTÁTU

VANKÚŠ NA KRYTIE SYSTÉMOVÉHO RIZIKA

VANKÚŠ PRE GLOBÁLNE SYSTÉMOVO VÝZNAMNÉ INŠTITÚCIE

VANKÚŠ PRE INAK SYSTÉMOVO VÝZNAMNÉ INŠTITÚCIE

 

VLASTNÝ KAPITÁL TIER 1

 

DODATOČNÝ KAPITÁL TIER 1

 

MENŠINOVÉ ÚČASTI ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO VLASTNÉHO KAPITÁLU TIER 1

KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO DODATOČNÉHO KAPITÁLU TIER 1

Z ČOHO: KVALIFIKOVANÉ VLASTNÉ ZDROJE

SÚVISIACE NÁSTROJE VLASTNÝCH ZDROJOV, SÚVISIACE NEROZDELENÉ ZISKY A EMISNÉ ÁŽIA

Z ČOHO: KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL TIER 1

SÚVISIACE NÁSTROJE T1, SÚVISIACE NEROZDELENÉ ZISKY A ÚČTY EMISNÉHO ÁŽIA

Z ČOHO: MENŠINOVÉ ÚČASTI

SÚVISIACE NÁSTROJE VLASTNÝCH ZDROJOV, SÚVISIACE NEROZDELENÉ ZISKY, EMISNÉ ÁŽIÁ A INÉ REZERVY

Z ČOHO: KVALIFIKOVANÝ DODATOČNÝ KAPITÁL TIER 1

Z ČOHO: KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL TIER 2

010

020

025

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 07.00 – KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIA: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM (CR SA)

Trieda expozície SA

 

 

PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI

(-) ÚPRAVY OCENENIA A REZERVY SÚVISIACE S PÔVODNOU EXPOZÍCIOU

EXPOZÍCIA PO ODPOČÍTANÍ ÚPRAV OCENENIA A REZERV

POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA (CRM) S ÚČINKAMI SUBSTITÚCIE NA EXPOZÍCIU

ČISTÁ EXPOZÍCIA PO ÚČINKOCH SUBSTITÚCIE CRM PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI

POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA OVPLYVŇUJÚCE HODNOTU EXPOZÍCIE: FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE. SÚHRNNÁ METÓDA NAKLADANIA S FINANČNÝM KOLATERÁLOM

PLNE UPRAVENÁ HODNOTA EXPOZÍCIE (E*)

ROZČLENENIE PLNE UPRAVENEJ HODNOTY EXPOZÍCIE PODSÚVAHOVÝCH POLOŽIEK PODĽA KONVERZNÝCH FAKTOROV

HODNOTA EXPOZÍCIE

 

HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PRED KOEFICIENTOM NA PODPORU MSP

HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PO KOEFICIENTE NA PODPORU MSP

 

NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE: UPRAVENÉ HODNOTY (Ga)

FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

SUBSTITÚCIA EXPOZÍCIE NA ZÁKLADE ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA

ÚPRAVA EXPOZÍCIE Z DÔVODU VOLATILITY

(-) FINANČNÝ KOLATERÁL: UPRAVENÁ HODNOTA (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

Z ČOHO: VYPLÝVAJÚCA Z KREDITNÉHO RIZIKA PROTISTRANY

Z ČOHO: S RATINGOVÝM HODNOTENÍM NOMINOVANEJ ECAI

Z ČOHO: S RATINGOVÝM HODNOTENÍM ODVODENÝM OD ÚSTREDNEJ VLÁDY

(-) ZÁRUKY

(-) KREDITNÉ DERIVÁTY

(-) FINANČNÝ KOLATERÁL: JEDNODUCHÁ METÓDA

(-) INÉ FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

(-) CELKOVÉ ZÁPORNÉ TOKY

CELKOVÉ KLADNÉ TOKY (+)

 

(-) Z ČOHO: ÚPRAVA Z DÔVODU VOLATILITY A ÚPRAVA Z DÔVODU SPLATNOSTI

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

CELKOVÉ EXPOZÍCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunka prepojená s CA

 

 

015

z čoho: Expozície v stave zlyhania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

z čoho: MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

z čoho: expozície, na ktoré sa uplatňuje koeficient na podporu MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

z čoho: zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok – určený na bývanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

z čoho: expozície v trvalom čiastočnom používaní štandardizovaného prístupu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

z čoho: expozície v rámci štandardizovaného prístupu s predchádzajúcim povolením postupne uplatňovať IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PODĽA DRUHOV EXPOZÍCIÍ:

070

Súvahové expozície vystavené kreditnému riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Podsúvahové expozície vystavené kreditnému riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expozície/transakcie vystavené kreditnému riziku protistrany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Z čoho: centrálne zúčtované prostredníctvom kvalifikovanej CCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Z čoho: centrálne zúčtované prostredníctvom kvalifikovanej CCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Zo vzájomného krížového započítavania produktov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH:

140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Iné rizikové váhy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPLŇUJÚCE POLOŽKY

290

Expozície zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na podnikanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Expozície v stave zlyhania, na ktoré sa uplatňuje riziková váha 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Expozície zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na bývanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Expozície v stave zlyhania, na ktoré sa uplatňuje riziková váha 150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.01 – KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM (CR IRB 1)

Trieda expozície v rámci IRB:

Vlastné odhady LGD a/alebo konverzné faktory:

 

INTERNÝ RATINGOVÝ SYSTÉM

PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI

POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA (CRM) S ÚČINKAMI SUBSTITÚCIE NA EXPOZÍCIU

EXPOZÍCIA PO ÚČINKOCH SUBSTITÚCIE CRM PRED UPLATNENÍM KONVERZNÝCH FAKTOROV

 

HODNOTA EXPOZÍCIE

 

POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA ZOHĽADNENÉ V ODHADOCH LGD BEZ PRÍSTUPU DVOJNÁSOBNÉHO ZLYHANIA

UPLATŇUJE SA DVOJNÁSOBNÉ ZLYHANIE

EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ LGD (%)

EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ LGD (%) PRE VEĽKÉ SUBJEKTY FINANČNÉHO SEKTORA A NEREGULOVANÉ FINANČNÉ SUBJEKTY

HODNOTA EXPOZÍCIAMI VÁŽENEJ PRIEMERNEJ SPLATNOSTI (DNI)

HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PRED KOEFICIENTOM NA PODPORU MSP

HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PO KOEFICIENTE NA PODPORU MSP

DOPLŇUJÚCE POLOŽKY:

NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

(-) INÉ FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

SUBSTITÚCIA EXPOZÍCIE NA ZÁKLADE ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA

POUŽÍVAJÚ SA VLASTNÉ ODHADY LGD:

NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

HODNOTA OČAKÁVANEJ STRATY

(-) ÚPRAVY OCENENIA A REZERVY

POČET DLŽNÍKOV

PD PRIRADENÁ RATINGOVÉMU STUPŇU ALEBO SKUPINE DLŽNÍKOV (%)

 

Z ČOHO: VEĽKÉ SUBJEKTY FINANČNÉHO SEKTORA A NEREGULOVANÉ FINANČNÉ SUBJEKTY

(-) ZÁRUKY

(-) KREDITNÉ DERIVÁTY

(-) CELKOVÉ ZÁPORNÉ TOKY

CELKOVÉ KLADNÉ TOKY (+)

Z ČOHO: PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Z ČOHO: PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Z ČOHO: VYPLÝVAJÚCA Z KREDITNÉHO RIZIKA PROTISTRANY

Z ČOHO: VEĽKÉ SUBJEKTY FINANČNÉHO SEKTORA A NEREGULOVANÉ FINANČNÉ SUBJEKTY

ZÁRUKY

KREDITNÉ DERIVÁTY

POUŽÍVAJÚ SA VLASTNÉ ODHADY LGD:

INÉ FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

PRÍPUSTNÝ FINANČNÝ KOLATERÁL

INÝ PRÍPUSTNÝ KOLATERÁL

 

Z ČOHO: VEĽKÉ SUBJEKTY FINANČNÉHO SEKTORA A NEREGULOVANÉ FINANČNÉ SUBJEKTY

NEHNUTEĽNÝ MAJETOK

INÝ FYZICKÝ KOLATERÁL

POHĽADÁVKY

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

010

CELKOVÉ EXPOZÍCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunka prepojená s CA

 

 

 

 

015

z čoho: expozície, na ktoré sa uplatňuje koeficient na podporu MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PODĽA DRUHOV EXPOZÍCIÍ:

020

Súvahové položky podliehajúce kreditnému riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Podsúvahové položky podliehajúce kreditnému riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expozície/transakcie vystavené kreditnému riziku protistrany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Zo vzájomného krížového započítavania produktov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

EXPOZÍCIE ZARADENÉ DO RATINGOVÝCH STUPŇOV ALEBO TRIED DLŽNÍKA: SPOLU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

KRITÉRIÁ NA ZARADENIE ŠPECIALIZOVANÉHO FINANCOVANIA: SPOLU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZČLENENIE PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ NA ZÁKLADE KRITÉRIÍ NA ZARADENIE ŠPECIALIZOVANÉHO FINANCOVANIA:

090

RIZIKOVÁ VÁHA: 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Z čoho: v kategórii 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

ALTERNATÍVNY PRÍSTUP: ZABEZPEČENÉ NEHNUTEĽNÝM MAJETKOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

EXPOZÍCIE VYPLÝVAJÚCE Z BEZODPLATNÉHO DODANIA S UPLATNENÍM RIZIKOVÝCH VÁH V RÁMCI ALTERNATÍVNEHO PRÍSTUPU ALEBO 100 % A INÉ EXPOZÍCIE PODLIEHAJÚCE RIZIKOVÝM VÁHAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

RIZIKO ZNÍŽENIA KVALITY: CELKOVÝCH ODKÚPENÝCH POHĽADÁVOK Z INÝCH AKO KREDITNÝCH DÔVODOV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.02 – KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM: ROZČLENENIE PODĽA RATINGOVÝCH STUPŇOV ALEBO SKUPÍN DLŽNÍKOV (CR IRB 2)

Trieda expozície v rámci IRB:

Vlastné odhady LGD a/alebo konverzné faktory:

RATINGOVÝ STUPEŇ DLŽNÍKA (IDENTIFIKÁTOR RIADKU)

INTERNÝ RATINGOVÝ SYSTÉM

PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI

POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA (CRM) S ÚČINKAMI SUBSTITÚCIE NA EXPOZÍCIU

EXPOZÍCIA PO ÚČINKOCH SUBSTITÚCIE CRM PRED UPLATNENÍM KONVERZNÝCH FAKTOROV

 

HODNOTA EXPOZÍCIE

 

POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA ZOHĽADNENÉ V ODHADOCH LGD BEZ PRÍSTUPU DVOJNÁSOBNÉHO ZLYHANIA

UPLATŇUJE SA DVOJNÁSOBNÉ ZLYHANIE

EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ LGD (%)

EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ LGD (%) PRE VEĽKÉ SUBJEKTY FINANČNÉHO SEKTORA A NEREGULOVANÉ FINANČNÉ SUBJEKTY

HODNOTA EXPOZÍCIAMI VÁŽENEJ PRIEMERNEJ SPLATNOSTI (DNI)

HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE PRED KOEFICIENTOM NA PODPORU MSP

HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE PO KOEFICIENTE NA PODPORU MSP

DOPLŇUJÚCE POLOŽKY:

NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

(-) INÉ FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

SUBSTITÚCIA EXPOZÍCIE NA ZÁKLADE ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA

POUŽÍVAJÚ SA VLASTNÉ ODHADY LGD:

NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

HODNOTA OČAKÁVANEJ STRATY

(-) ÚPRAVY OCENENIA A REZERVY

POČET DLŽNÍKOV

PD PRIRADENÁ RATINGOVÉMU STUPŇU ALEBO SKUPINE DLŽNÍKOV (%)

 

Z ČOHO: VEĽKÉ SUBJEKTY FINANČNÉHO SEKTORA A NEREGULOVANÉ FINANČNÉ SUBJEKTY

(-) ZÁRUKY

(-) KREDITNÉ DERIVÁTY

(-) CELKOVÉ ZÁPORNÉ TOKY

CELKOVÉ KLADNÉ TOKY (+)

Z ČOHO: PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Z ČOHO: PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Z ČOHO: VYPLÝVAJÚCA Z KREDITNÉHO RIZIKA PROTISTRANY

Z ČOHO: VEĽKÉ SUBJEKTY FINANČNÉHO SEKTORA A NEREGULOVANÉ FINANČNÉ SUBJEKTY

ZÁRUKY

KREDITNÉ DERIVÁTY

POUŽÍVAJÚ SA VLASTNÉ ODHADY LGD:

INÉ FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

PRÍPUSTNÝ FINANČNÝ KOLATERÁL

INÝ PRÍPUSTNÝ KOLATERÁL

 

Z ČOHO: VEĽKÉ SUBJEKTY FINANČNÉHO SEKTORA A NEREGULOVANÉ FINANČNÉ SUBJEKTY

NEHNUTEĽNÝ MAJETOK

INÝ FYZICKÝ KOLATERÁL

POHĽADÁVKY

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 09.01 – GEOGRAFICKÉ ROZČLENENIE EXPOZÍCIÍ PODĽA SÍDLA DLŽNÍKA: SA EXPOZÍCIE (CR GB 1)

Krajina:

 

PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI

Expozície v stave zlyhania

Nové spozorované zlyhania v danom období

Všeobecné úpravy kreditného rizika

Špecifické úpravy kreditného rizika

Z čoho: odpisy

Úpravy kreditného rizika/odpisy pre nové spozorované zlyhania

HODNOTA EXPOZÍCIE

HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PRED KOEFICIENTOM NA PODPORU MSP

HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PO KOEFICIENTE NA PODPORU MSP

010

020

040

050

055

060

070

075

080

090

010

Ústredné vlády alebo centrálne banky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Regionálne vlády alebo miestne orgány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Subjekty verejného sektora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Multilaterálne rozvojové banky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Medzinárodné organizácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Inštitúcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Podnikateľské subjekty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

z čoho: MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Retailové subjekty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

z čoho: MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

z čoho: MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Expozície v stave zlyhania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Položky, s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Kryté dlhopisy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Pohľadávky voči inštitúciám a podnikateľským subjektom s krátkodobým ratingovým hodnotením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Podniky kolektívneho investovania (PKI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Kapitálové expozície

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Iné expozície

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Celkové expozície

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 09.02 – GEOGRAFICKÉ ROZČLENENIE EXPOZÍCIÍ PODĽA SÍDLA DLŽNÍKA: IRB EXPOZÍCIE (CR GB 2)

Krajina:

 

PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI

Z čoho: v stave zlyhania

Nové spozorované zlyhania v danom období

Všeobecné úpravy kreditného rizika

Špecifické úpravy kreditného rizika

Z čoho: odpisy

Úpravy kreditného rizika/odpisy pre nové spozorované zlyhania

PD PRIRADENÁ RATINGOVÉMU STUPŇU ALEBO SKUPINE DLŽNÍKOV (%)

EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ LGD (%)

Z čoho: v stave zlyhania

HODNOTA EXPOZÍCIE

HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PRED KOEFICIENTOM NA PODPORU MSP

Z čoho: v stave zlyhania

HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PO KOEFICIENTE NA PODPORU MSP

HODNOTA OČAKÁVANEJ STRATY

010

030

040

050

055

060

070

080

090

100

105

110

120

125

130

010

Ústredné vlády alebo centrálne banky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Inštitúcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Podnikateľské subjekty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

042

Z čoho: Špecializované financovanie (okrem špecializovaného financovania, na ktoré sa uplatňujú kritériá na zaradenie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

045

Z čoho: Špecializované financovanie, na ktoré sa uplatňujú kritériá na zaradenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Z čoho: MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Retailové subjekty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Zabezpečené nehnuteľným majetkom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Iné ako MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Kvalifikovaný revolving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Iný retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Iné ako MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Vlastné imanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Celkové expozície

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 09.04 – ROZČLENENIE EXPOZÍCIÍ VOČI KREDITNÉMU RIZIKU NA ÚČELY VÝPOČTU PROTICYKLICKÉHO VANKÚŠA PODĽA KRAJINY A MIERY PROTICYKLICKÉHO VANKÚŠA ŠPECIFICKÉHO PRE INŠTITÚCIU

Krajina:

 

 

 

 

Hodnota

Percentuálny podiel

Kvalitatívne informácie

010

020

030

Príslušné expozície voči kreditnému riziku – Úverové riziko

 

010

Hodnota expozície v rámci štandardizovaného prístupu

 

 

 

020

Hodnota expozície v rámci prístupu IRB

 

 

 

Príslušné úverové expozície voči kreditnému riziku – Trhové riziko

 

030

Súčet dlhých a krátkych pozícií expozícií v obchodnej knihe pre štandardizované prístupy

 

 

 

040

Hodnota expozícií v obchodnej knihe pre vnútorné modely

 

 

 

Príslušné expozície voči kreditnému riziku – sekuritizácia

 

050

Hodnota expozície sekuritizačných pozícií v bankovej knihe v rámci štandardizovaného prístupu

 

 

 

060

Hodnota expozície sekuritizačných pozícií v bankovej knihe v rámci prístupu IRB

 

 

 

Požiadavky na vlastné zdroje a ich váženie

 

070

Požiadavky na celkové vlastné zdroje pre proticyklický kapitálový vankúš

 

 

 

080

Požiadavky na vlastné zdroje pre príslušné expozície voči kreditnému riziku – Úverové riziko

 

 

 

090

Požiadavky na vlastné zdroje pre príslušné expozície voči kreditnému riziku – Trhové riziko

 

 

 

100

Požiadavky na vlastné zdroje pre príslušné expozície voči kreditnému riziku – Sekuritizačné pozície v bankovej knihe

 

 

 

110

Váženie požiadaviek na vlastné zdroje

 

 

 

Miery proticyklického kapitálového vankúša

 

120

Miera proticyklického kapitálového vankúša stanovená určeným orgánom

 

 

 

130

Miera proticyklického kapitálového vankúša uplatniteľná pre krajinu inštitúcie

 

 

 

140

Miera proticyklického kapitálového vankúša špecifického pre inštitúciu

 

 

 

Použitie 2 % prahovej hodnoty

 

150

Použitie 2-percentnej prahovej hodnoty pre všeobecné expozície voči kreditnému riziku

 

 

 

160

Použitie 2-percentnej prahovej hodnoty pre expozíciu v obchodnej knihe

 

 

 C 10.01 – KREDITNÉ RIZIKO: VLASTNÝ KAPITÁL – PRÍSTUPY IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM (CR EQU IRB 1)

 

INTERNÝ RATINGOVÝ SYSTÉM

PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI

POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA (CRM) S ÚČINKAMI SUBSTITÚCIE NA EXPOZÍCIU

HODNOTA EXPOZÍCIE

EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ LGD (%)

HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE

DOPLŇUJÚCA POLOŽKA:

NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

SUBSTITÚCIA EXPOZÍCIE NA ZÁKLADE ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA

HODNOTA OČAKÁVANEJ STRATY

PD PRIRADENÁ RATINGOVÉMU STUPŇU DLŽNÍKA (%)

(-) ZÁRUKY

(-) KREDITNÉ DERIVÁTY

(-) CELKOVÉ ZÁPORNÉ TOKY

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

CELKOVÉ KAPITÁLOVÉ EXPOZÍCIE V RÁMCI IRB

 

 

 

 

 

 

 

Bunka prepojená s CA

 

020

PRÍSTUP PD/LGD: SPOLU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

JEDNODUCHÝ PRÍSTUP ZALOŽENÝ NA POUŽITÍ RIZIKOVEJ VÁHY: SPOLU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ V RÁMCI JEDNODUCHÉHO PRÍSTUPU ZALOŽENÉHO NA POUŽITÍ RIZIKOVEJ VÁHY PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH:

070

RIZIKOVÁ VÁHA: 190 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

290 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

PRÍSTUP INTERNÝCH MODELOV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

KAPITÁLOVÉ EXPOZÍCIE, NA KTORÉ SA UPLATŇUJÚ RIZIKOVÉ VÁHY

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 10.02 – KREDITNÉ RIZIKO: VLASTNÝ KAPITÁL – PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM. ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ V RÁMCI PRÍSTUPU PD/LGD PODĽA RATINGOVÝCH STUPŇOV DLŽNÍKOV (CR EQU IRB 2)

RATINGOVÝ STUPEŇ DLŽNÍKA

(IDENTIFIKÁTOR RIADKU)

INTERNÝ RATINGOVÝ SYSTÉM

PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI

POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA (CRM) S ÚČINKAMI SUBSTITÚCIE NA EXPOZÍCIU

HODNOTA EXPOZÍCIE

EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ LGD (%)

HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE

DOPLŇUJÚCA POLOŽKA:

NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

SUBSTITÚCIA EXPOZÍCIE NA ZÁKLADE ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA

HODNOTA OČAKÁVANEJ STRATY

PD PRIRADENÁ RATINGOVÉMU STUPŇU DLŽNÍKA (%)

(-) ZÁRUKY

(-) KREDITNÉ DERIVÁTY

(-) CELKOVÉ ZÁPORNÉ TOKY

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 11.00 – RIZIKO VYROVNANIA/DODANIA (CR SETT)

 

NEVYROVNANÉ TRANSAKCIE V CENE VYROVNANIA

EXPOZÍCIA VOČI CENOVÉMU ROZDIELU Z NEVYROVNANÝCH TRANSAKCIÍ

POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE

CELKOVÁ HODNOTA EXPOZÍCIE VOČI RIZIKU VYROVNANIA

010

020

030

040

010

Celkové nevyrovnané transakcie v neobchodnej knihe

 

 

 

Bunka prepojená s CA

020

Transakcie nevyrovnané do 4 dní (koeficient 0 %)

 

 

 

 

030

Transakcie nevyrovnané od 5 do 15 dní (koeficient 8 %)

 

 

 

 

040

Transakcie nevyrovnané od 16 do 30 dní (koeficient 50 %)

 

 

 

 

050

Transakcie nevyrovnané od 31 do 45 dní (koeficient 75 %)

 

 

 

 

060

Transakcie nevyrovnané 46 dní a dlhšie (koeficient 100 %)

 

 

 

 

070

Celkové nevyrovnané transakcie v obchodnej knihe

 

 

 

Bunka prepojená s CA

080

Transakcie nevyrovnané do 4 dní (koeficient 0 %)

 

 

 

 

090

Transakcie nevyrovnané od 5 do 15 dní (koeficient 8 %)

 

 

 

 

100

Transakcie nevyrovnané od 16 do 30 dní (koeficient 50 %)

 

 

 

 

110

Transakcie nevyrovnané od 31 do 45 dní (koeficient 75 %)

 

 

 

 

120

Transakcie nevyrovnané 46 dní a dlhšie (koeficient 100 %)

 

 

 

 C 12.00 – KREDITNÉ RIZIKO: SEKURITIZÁCIE – ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP K POŽIADAVKÁM NA VLASTNÉ ZDROJE (CR SEC SA)

 

CELKOVÁ HODNOTA VZNIKNUTÝCH SEKURITIZAČNÝCH EXPOZÍCIÍ

SYNTENTICKÉ SEKURITIZÁCIE: ZABEZPEČENIE SEKURITIZOVANÝCH EXPOZÍCIÍ

SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE

(-) ÚPRAVY OCENENIA A REZERVY

EXPOZÍCIA PO ODPOČÍTANÍ ÚPRAV OCENENIA A REZERV

POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA (CRM) S ÚČINKAMI SUBSTITÚCIE NA EXPOZÍCIU

ČISTÁ EXPOZÍCIA PO ÚČINKOCH SUBSTITÚCIE CRM PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI

(-) POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA S VPLYVOM NA HODNOTU EXPOZÍCIE: HODNOTA FINANCOVANÉHO ZABEZPEČENIA UPRAVENÁ NA ZÁKLADE SÚHRNNEJ METÓDY NAKLADANIA S FINANČNÝM KOLATERÁLOM (Cvam)

PLNE UPRAVENÁ HODNOTA EXPOZÍCIE (E*)

ROZČLENENIE PLNE UPRAVENEJ HODNOTY EXPOZÍCIE (E*) PODSÚVAHOVÝCH POLOŽIEK PODĽA KONVERZNÝCH FAKTOROV

HODNOTA EXPOZÍCIE

 

ROZČLENENIE HODNOTY EXPOZÍCIÍ, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ RIZIKOVÉ VÁHY

ROZČLENENIE HODNOTY EXPOZÍCIÍ, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ RIZIKOVÉ VÁHY

HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE

CELKOVÝ ÚČINOK (ÚPRAVA) Z DÔVODU PORUŠENIA USTANOVENÍ O NÁLEŽITEJ STAROSTLIVOSTI

ÚPRAVA HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE Z DÔVODU NESÚLADU SPLATNOSTÍ

CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE

DOPLŇUJÚCA POLOŽKA:

HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE ZODPOVEDAJÚCA ZÁPORNÝM TOKOM ZO SEKURITIZÁCIE SA DO INÝCH TRIED EXPOZÍCIÍ

(-) FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE (Cva)

(-) CELKOVÉ ZÁPORNÉ TOKY

PONECHANÁ ALEBO SPÄTNE ODKÚPENÁ POMYSELNÁ HODNOTA ZABEZPEČENIA

PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI

(-) NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE: UPRAVENÉ HODNOTY (Ga)

(-) FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

SUBSTITÚCIA EXPOZÍCIE NA ZÁKLADE ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA

0 %

> 0 % a ≤ 20 %

> 20 % a ≤ 50 %

> 50 % a ≤ 100 %

(-) ODPOČÍTANÁ OD VLASTNÝCH ZDROJOV

NA KTORÚ SA UPLATŇUJÚ RIZIKOVÉ VÁHY

S RATINGOM

(STUPNE KREDITNEJ KVALITY)

1 250 %

PREZRETIE

PRÍSTUP INTERNÉHO HODNOTENIA

(-) UPRAVENÉ HODNOTY NEFINANCOVANÉHO ZABEZPEČENIA (G*)

(-) CELKOVÉ ZÁPORNÉ TOKY

CELKOVÉ KLADNÉ TOKY

CQS 1

CQS 2

CQS 3

CQS 4

VŠETKY OSTATNÉ CQS

BEZ RATINGU

 

Z ČOHO: DRUHÁ STRATA V ABCP

Z ČOHO: PRIEMERNÁ RIZIKOVÁ VÁHA (%)

 

PRIEMERNÁ RIZIKOVÁ VÁHA (%)

 

Z ČOHO: SYNTETICKÉ SEKURITIZÁCIE

PRED UPLATNENÍM HORNÉHO OHRANIČENIA

PO UPLATNENÍ HORNÉHO OHRANIČENIA

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

010

CELKOVÉ EXPOZÍCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunka prepojená s CA

 

020

Z ČOHO: RESEKURITIZÁCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunka prepojená s CA

 

030

ORIGINÁTOR: CELKOVÉ EXPOZÍCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

SÚVAHOVÉ POLOŽKY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

SEKURITIZÁCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

RESEKURITIZÁCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY A DERIVÁTY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

SEKURITIZÁCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

RESEKURITIZÁCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

PREDČASNÉ SPLATENIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

INVESTOR: CELKOVÉ EXPOZÍCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

SÚVAHOVÉ POLOŽKY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

SEKURITIZÁCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

RESEKURITIZÁCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY A DERIVÁTY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

SEKURITIZÁCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

RESEKURITIZÁCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

SPONZOR: CELKOVÉ EXPOZÍCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

SÚVAHOVÉ POLOŽKY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

SEKURITIZÁCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

RESEKURITIZÁCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY A DERIVÁTY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

SEKURITIZÁCIE