02014R0651 — SK — 01.08.2021 — 004.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 651/2014

zo 17. júna 2014

o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 187 26.6.2014, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1084 zo 14. júna 2017,

  L 156

1

20.6.2017

►M2

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/972 z 2. júla 2020,

  L 215

3

7.7.2020

 M3

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/452 z 15. marca 2021,

  L 89

1

16.3.2021

►M4

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1237 z 23. júla 2021,

  L 270

39

29.7.2021


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 026, 31.1.2018, s.  53 (2017/1084)
▼B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 651/2014

zo 17. júna 2014

o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy

(Text s významom pre EHP)OBSAH

KAPITOLA I

Spoločné ustanovenia

KAPITOLA II

Monitorovanie

KAPITOLA III

Osobitné ustanovenia pre rôzne kategórie pomoci

Oddiel 1 –

Regionálna pomoc

Oddiel 2 –

Pomoc pre MSP

Oddiel 2A —

Pomoc na Európsku územnú spoluprácu

Oddiel 3 –

Pomoc na uľahčenie prístupu k financovaniu pre MSP

Oddiel 4 –

Pomoc na výskum, vývoj a inovácie

Oddiel 5 –

Pomoc na podporu vzdelávania

Oddiel 6 –

Pomoc na znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím

Oddiel 7 –

Pomoc na ochranu životného prostredia

Oddiel 8 –

Pomoc na náhradu škody spôsobenej určitými prírodnými katastrofami

Oddiel 9 –

Sociálna pomoc na dopravu obyvateľov vzdialených regiónov

Oddiel 10 –

Pomoc na širokopásmové infraštruktúry

Oddiel 11 –

Pomoc na kultúru a zachovanie kultúrneho dedičstva

Oddiel 12 –

Pomoc na športové a multifunkčné rekreačné infraštruktúry

Oddiel 13 –

Pomoc na miestne infraštruktúry

Oddiel 14 –

Pomoc pre regionálne letiská

Oddiel 15 –

Pomoc pre prístavy

Oddiel 16 —

Pomoc obsiahnutá vo finančných produktoch podporovaných z Fondu InvestEU

KAPITOLA IV

Záverečné ustanoveniaKAPITOLA I

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.  

Toto nariadenie sa uplatňuje na tieto kategórie pomoci:

a) 

regionálna pomoc;

b) 

pomoc pre MSP vo forme investičnej pomoci a prevádzkovej pomoci a pomoc pre MSP na uľahčenie prístupu k financovaniu;

c) 

pomoc na ochranu životného prostredia;

d) 

pomoc na výskum, vývoj a inovácie;

e) 

pomoc na podporu vzdelávania;

f) 

pomoc na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím;

g) 

pomoc na náhradu škody spôsobenej určitými prírodnými katastrofami;

h) 

sociálna pomoc na dopravu obyvateľov vzdialených regiónov;

i) 

pomoc na širokopásmové infraštruktúry;

j) 

pomoc na kultúru a zachovanie kultúrneho dedičstva;

▼M1

k) 

pomoc na športovú a multifunkčnú rekreačnú infraštruktúru;

l) 

pomoc na miestne infraštruktúry;

▼M4

m) 

pomoc pre regionálne letiská;

n) 

pomoc pre prístavy;

▼M4

o) 

pomoc na projekty Európskej územnej spolupráce a

p) 

pomoc obsiahnutá vo finančných produktoch podporovaných z Fondu InvestEU.

▼B

2.  

Toto nariadenie sa neuplatňuje na:

▼M4

a) 

schémy podľa kapitoly III oddielov 1 (s výnimkou článku 15), 2, 3, 4, 7 (s výnimkou článku 44) a 10 tohto nariadenia a pomoc vykonávaná vo forme finančných produktov podľa oddielu 16 uvedenej kapitoly, ak priemerný ročný rozpočet na štátnu pomoc na členský štát presahuje 150 mil. EUR, počínajúc šesť mesiacov po ich nadobudnutí účinnosti. V prípade pomoci podľa kapitoly III oddielu 16 tohto nariadenia sa na posúdenie toho, či priemerný ročný rozpočet daného členského štátu na štátnu pomoc v súvislosti s finančným produktom presahuje 150 miliónov EUR, zohľadňujú len príspevky členského štátu do zložky záruky EÚ, za ktorú je zodpovedný členský štát, podľa článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/523 ( 1 ), ktoré sú vyčlenené na konkrétny finančný produkt. Komisia môže po posúdení príslušného plánu hodnotenia, ktorý jej členský štát notifikoval, do 20 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti schémy rozhodnúť o tom, že toto nariadenie sa bude naďalej uplatňovať na ktorúkoľvek z týchto schém pomoci aj po uplynutí vyššie uvedeného obdobia. Ak Komisia už predĺžila uplatňovanie tohto nariadenia na takéto schémy nad rámec pôvodných šiestich mesiacov, členské štáty sa môžu rozhodnúť predĺžiť platnosť týchto schém do konca obdobia uplatňovania tohto nariadenia za predpokladu, že dotknutý členský štát predložil hodnotiacu správu v súlade s plánom hodnotenia schváleným Komisiou. Regionálna pomoc poskytovaná na základe tohto nariadenia sa však môže na základe výnimky predĺžiť až do konca obdobia platnosti príslušných máp regionálnej pomoci;

▼B

b) 

akékoľvek zmeny schém uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) iné než zmeny, ktoré nemôžu ovplyvniť zlučiteľnosť schémy pomoci podľa tohto nariadenia alebo nemôžu výrazným spôsobom ovplyvniť obsah schváleného plánu hodnotenia;

c) 

pomoc na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne pomoc priamo súvisiacu s vyvážanými množstvami, so zriadením a prevádzkovaním distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou;

d) 

pomoc, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred tovarom dovážaným.

▼M1

3.  

Toto nariadenie sa neuplatňuje na:

▼M4

a) 

pomoc poskytovanú v odvetví rybolovu a akvakultúry podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 ( 2 ) s výnimkou pomoci na podporu vzdelávania, pomoci pre MSP na uľahčenie prístupu k financovaniu, pomoci v oblasti výskumu a vývoja, pomoci na inovácie pre MSP, pomoci na znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím, regionálnej investičnej pomoci v najvzdialenejších regiónoch, schém regionálnej prevádzkovej pomoci, pomoci na projekty operačných skupín európskeho partnerstva v oblasti inovácií zameraného na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť (EIP), pomoci na projekty miestneho rozvoja vedeného komunitou (MRVK), pomoci na projekty Európskej územnej spolupráce a pomoci obsiahnutej vo finančných produktoch podporovaných z Fondu InvestEU s výnimkou operácií uvedených v článku 1 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 717/2014 ( 3 );

b) 

pomoc poskytovanú v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby s výnimkou regionálnej investičnej pomoci v najvzdialenejších regiónoch, schém regionálnej prevádzkovej pomoci, pomoci pre MSP na poradenské služby, pomoci vo forme rizikového financovania, pomoci na výskum a vývoj, pomoci na inovácie pre MSP, pomoci na ochranu životného prostredia, pomoci na podporu vzdelávania, pomoci na znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím, pomoci na projekty operačných skupín európskeho partnerstva v oblasti inovácií zameraného na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť (EIP), pomoci na projekty miestneho rozvoja vedeného komunitou (MRVK), pomoci na projekty Európskej územnej spolupráce a pomoci obsiahnutej vo finančných produktoch podporovaných z Fondu InvestEU;

▼M1

c) 

pomoc poskytovanú v sektore spracovania a marketingu poľnohospodárskych výrobkov, a to v týchto prípadoch:

i) 

ak je výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto výrobkov kúpených od prvovýrobcov alebo umiestnených na trh príslušnými podnikmi;

ii) 

ak je pomoc podmienená tým, že má byť čiastočne alebo úplne postúpená prvovýrobcom;

d) 

pomoc na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie v zmysle rozhodnutia Rady 2010/787/EÚ ( 4 );

e) 

kategórie regionálnej pomoci uvedené v článku 13.

▼B

Ak podnik pôsobí vo vylúčených sektoroch uvedených v prvom pododseku písm. a), b) alebo c) a v sektoroch, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, toto nariadenie sa uplatňuje na pomoc poskytovanú v súvislosti s týmito ďalšími sektormi alebo na tieto ďalšie činnosti pod podmienkou, že členské štáty zabezpečia prostredníctvom primeraných prostriedkov, ako je oddelenie činností alebo rozlíšenie nákladov, aby činnosti vykonávané vo vylúčených sektoroch neboli podporované z pomoci poskytnutej v súlade s týmto nariadením.

▼M4

4.  

Toto nariadenie sa neuplatňuje na:

a) 

schémy pomoci, ktoré výslovne nevylučujú vyplatenie individuálnej pomoci podniku, voči ktorému je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, v ktorom bola táto pomoc poskytnutá tým istým členským štátom označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom, s výnimkou schém pomoci na náhradu škody spôsobenej určitými prírodnými katastrofami a schém pomoci v súlade s kapitolou III oddielom 2a článkom 19b, ako aj kapitolou III oddielom 16;

b) 

pomoc ad hoc v prospech podniku v zmysle písmena a);

c) 

pomoc pre podniky v ťažkostiach, s výnimkou schém pomoci na náhradu škody spôsobenej určitými prírodnými katastrofami, schém pomoci pre začínajúce podniky, schém regionálnej prevádzkovej pomoci, schém pomoci, na ktoré sa vzťahuje článok 19b, pomoci určenej pre MSP podľa článku 56f a pomoci určenej finančným sprostredkovateľom podľa článkov 16, 21, 22 a 39, ako aj kapitoly III oddielu 16, a to za predpokladu, že podniky v ťažkostiach nie sú zvýhodnené oproti iným podnikom. Odchylne od uvedeného sa však toto nariadenie uplatňuje na podniky, ktoré neboli v ťažkostiach k 31. decembru 2019, ale stali sa podnikmi v ťažkostiach počas obdobia od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021.

▼B

5.  

Toto nariadenie sa neuplatňuje na opatrenia štátnej pomoci, ktorých samotný obsah alebo podmienky s nimi spojené alebo ich metódy financovania predstavujú neoddeliteľné porušenie právnych predpisov Únie, a to najmä:

a) 

opatrenia pomoci, pri ktorých je poskytnutie pomoci podmienené povinnosťou, aby príjemca mal hlavné sídlo v príslušnom členskom štáte alebo aby bol usadený predovšetkým v príslušnom členskom štáte; požiadavka mať prevádzkareň alebo pobočku v členskom štáte poskytujúcom pomoc v čase vyplatenia pomoci je však dovolená;

b) 

opatrenia pomoci, pri ktorých je poskytnutie pomoci podmienené povinnosťou, aby príjemca používal domáce výrobky alebo služby;

c) 

opatrenia pomoci obmedzujúce možnosť príjemcov využívať výsledky výskumu, vývoja a inovácií v iných členských štátoch.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. 

„pomoc“ je každé opatrenie, ktoré spĺňa všetky kritériá stanovené v článku 107 ods. 1 zmluvy;

2. 

„malé a stredné podniky“ alebo „MSP“ sú podniky spĺňajúce kritériá stanovené v prílohe I;

3. 

„pracovník so zdravotným postihnutím“ je každá osoba, ktorá:

a) 

je uznaná za osobu so zdravotným postihnutím v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi; alebo

b) 

má dlhodobé telesné, duševné, intelektuálne alebo zmyslové postihnutie (postihnutia), ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môže brániť jej plnému a účinnému zapojeniu do pracovného prostredia na rovnakom základe s ostatnými pracovníkmi;

4. 

„znevýhodnený pracovník“ je každá osoba, ktorá:

a) 

počas predchádzajúcich šiestich mesiacov nemala pravidelne platené zamestnanie; alebo

b) 

je vo veku 15 až 24 rokov; alebo

c) 

nedosiahla vyššie stredoškolské alebo odborné vzdelanie (Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelania 3) alebo osoba, ktorá pred menej než dvoma rokmi ukončila povinnú školskú dochádzku a ktorá predtým nezískala svoje prvé pravidelne platené zamestnanie; alebo

d) 

je staršia ako 50 rokov; alebo

e) 

žije ako osamelá dospelá osoba s jednou odkázanou osobou alebo s viacerými odkázanými osobami; alebo

f) 

pracuje v odvetví alebo povolaní v členskom štáte, kde je rodová nerovnosť najmenej o 25 % vyššia ako priemerná rodová nerovnosť vo všetkých hospodárskych odvetviach daného členského štátu, a patrí do takejto menšinovej rodovej skupiny; alebo

g) 

je členom etnickej menšiny v rámci členského štátu a ktorá musí rozvíjať svoje jazykové, odborné znalosti alebo budovať profil pracovných skúseností za účelom zlepšenia svojich možností získať stabilné zamestnanie;

5. 

„doprava“ je preprava cestujúcich leteckou, námornou, cestnou, železničnou alebo vnútrozemskou vodnou dopravou alebo služby nákladnej dopravy v prenájme alebo za úhradu;

6. 

„náklady na dopravu“ sú náklady na dopravu v prenájme alebo za úhradu, ktoré skutočne zaplatil príjemca za trasu, zahŕňajúce:

a) 

poplatky za dopravu, náklady na manipuláciu a dočasné skladovanie, pokiaľ tieto náklady súvisia s trasou;

b) 

náklady na poistné, ktoré sa vzťahuje na náklad;

c) 

dane, clá alebo poplatky, ktoré sa vzťahujú na náklad a v náležitých prípadoch na nosnosť, v mieste pôvodu, ako aj v mieste určenia; a

d) 

náklady na bezpečnostné kontroly, prirážky na zvýšené náklady na palivo;

7. 

„vzdialené regióny“ sú najvzdialenejšie regióny, Malta, Cyprus, Ceuta a Melilla, ostrovy, ktoré sú súčasťou územia členského štátu a riedko osídlené oblasti;

8. 

„marketing poľnohospodárskych výrobkov“ je prechovávanie alebo vystavovanie výrobku na účely jeho predaja, ponúkanie výrobku na predaj, jeho dodanie alebo akýkoľvek iný spôsob umiestňovania výrobku na trh, s výnimkou prvého predaja od prvovýrobcu obchodníkom alebo spracovateľom a akejkoľvek činnosti, ktorou sa výrobok pripravuje na takýto prvý predaj; predaj od prvovýrobcu konečným spotrebiteľom sa považuje za marketing, ak sa uskutoční v osobitných priestoroch vyhradených na tento účel;

9. 

„poľnohospodárska prvovýroba“ je výroba výrobkov rastlinnej a živočíšnej výroby, uvedených v prílohe I k zmluve bez toho, aby došlo k akejkoľvek ďalšej operácii, ktorou by sa zmenila povaha takýchto výrobkov;

10. 

„spracovanie poľnohospodárskych výrobkov“ je akékoľvek pôsobenie na poľnohospodársky výrobok, výsledkom ktorého je takisto poľnohospodársky výrobok, s výnimkou poľnohospodárskych činností potrebných na prípravu živočíšneho alebo rastlinného výrobku na prvý predaj;

11. 

„poľnohospodárske výrobky“ sú výrobky vymenované v prílohe I k zmluve, s výnimkou produktov rybolovu a akvakultúry uvedených v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013;

12. 

„najvzdialenejšie regióny“ sú regióny vymedzené v článku 349 zmluvy. V súlade s rozhodnutím Európskej rady 2010/718/EÚ ostrov Svätý Bartolomej od 1. januára 2012 už viac nepatrí medzi najvzdialenejšie regióny. V súlade s rozhodnutím Európskej rady 2012/419/EÚ patrí Mayotte od 1. januára 2014 medzi najvzdialenejšie regióny;

13. 

„uhlie“ je vysokokvalitné, strednekvalitné a nízkokvalitné uhlie kategórie A a B v zmysle medzinárodného kodifikačného systému pre uhlie, ktorý stanovila Európska hospodárska komisia OSN a ktorý je objasnený v rozhodnutí Komisie z 10. decembra 2010 o štátnej pomoci na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie ( 5 );

14. 

„individuálna pomoc“ je:

i) 

pomoc ad hoc a

ii) 

poskytnutie pomoci jednotlivým príjemcom na základe schémy pomoci;

15. 

„schéma pomoci“ je každý akt, na základe ktorého možno bez toho, aby boli potrebné ďalšie vykonávacie opatrenia, poskytnúť individuálnu pomoc podnikom definovaným v danom akte všeobecným a abstraktným spôsobom a každý akt, na základe ktorého možno pomoc, ktorá nie je viazaná na osobitný projekt, poskytnúť jednému alebo niekoľkým podnikom na neurčené obdobie a/alebo v neurčenej výške;

16. 

„plán hodnotenia“ je dokument obsahujúci najmenej tieto minimálne prvky: účely schémy pomoci, ktorá sa má hodnotiť, hodnotiace otázky, ukazovatele výsledkov, plánovanú metodiku na uskutočnenie hodnotenia, požiadavky na zhromažďovanie údajov, navrhovaný časový harmonogram hodnotenia vrátane dátumu predloženia záverečnej hodnotiacej správy, opis nezávislého orgánu, ktorý uskutočňuje hodnotenie, alebo kritériá, ktoré sa použijú na jeho výber, a spôsoby zabezpečenia zverejnenia hodnotenia;

17. 

„pomoc ad hoc“ je pomoc, ktorá sa neposkytuje na základe schémy pomoci;

18. 

„podnik v ťažkostiach“ je podnik, v súvislosti s ktorým sa vyskytne aspoň jedna z týchto okolností:

a) 

v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným (inej ako MSP, ktorý existuje menej ako tri roky, alebo, na účely oprávnenosti na pomoc vo forme rizikového financovania, MSP do siedmich rokov od jeho prvého komerčného predaja, ktorý spĺňa požiadavky rizikových finančných investícií v nadväznosti na hĺbkovú analýzu vykonanú vybratým finančným sprostredkovateľom), ak v dôsledku akumulovaných strát došlo k zániku viac ako polovice jej upísaného základného imania. Ide o prípad, keď odpočet akumulovaných strát od rezerv (a všetkých ostatných prvkov, ktoré sa vo všeobecnosti považujú za súčasť vlastných zdrojov spoločnosti) má za následok negatívnu kumulovanú sumu, ktorá presahuje polovicu upísaného základného imania. Na účely tohto ustanovenia „spoločnosť s ručením obmedzeným“ znamená najmä tie druhy spoločností, ktoré sú uvedené v prílohe I k smernici 2013/34/EÚ ( 6 ), a „základné imanie“ zahŕňa, ak je to vhodné, akékoľvek emisné ážio.

b) 

V prípade spoločnosti, v ktorej aspoň niektorí spoločníci majú neobmedzené ručenie za dlh spoločnosti (inej ako MSP, ktorý existuje menej ako tri roky, alebo, na účely oprávnenosti na pomoc vo forme rizikového financovania, MSP do siedmich rokov od jeho prvého komerčného predaja, ktorý spĺňa požiadavky rizikových finančných investícií v nadväznosti na hĺbkovú analýzu vykonanú vybratým finančným sprostredkovateľom), ak v dôsledku akumulovaných strát došlo k zániku viac ako polovice jej imania, ako je zaznamenané v účtovnej závierke spoločnosti. Na účely tohto ustanovenia „spoločnosť, v ktorej aspoň niektorí spoločníci majú neobmedzené ručenie za dlh spoločnosti“ znamená najmä tie druhy spoločností, ktoré sú uvedené v prílohe II k smernici 2013/34/EÚ.

c) 

Keď je podnik predmetom kolektívneho konkurzného konania alebo spĺňa kritériá domácich právnych predpisov na to, aby sa stal predmetom kolektívneho konkurzného konania na žiadosť svojich veriteľov.

d) 

Keď podnik dostal pomoc na záchranu a ešte neuhradil úver alebo nevypovedal záruku, alebo ak dostal pomoc na reštrukturalizáciu a stále podlieha reštrukturalizačnému plánu.

e) 

V prípade podniku, ktorý nie je MSP, keď za posledné dva roky:

1. 

účtovný pomer dlhu podniku k vlastnému kapitálu je vyšší než 7,5 a

2. 

pomer EBITDA podniku k úrokovému krytiu je nižší ako 1,0.

19. 

„povinnosť územnej viazanosti výdavkov“ je povinnosť vynaložiť minimálnu sumu a/alebo vykonať minimálnu úroveň výrobnej činnosti na konkrétnom území, ktorú príjemcom uložil orgán poskytujúci pomoc;

20. 

„upravená výška pomoci“ je maximálna prípustná výška pomoci pre veľké investičné projekty, ktorá sa vypočíta podľa tohto vzorca:

maximálna výška pomoci = R × (A + 0,50 × B + 0 × C),

kde: R je maximálna intenzita pomoci uplatniteľná v danej oblasti stanovenej v schválenej mape regionálnej pomoci, ktorá je platná v deň poskytnutia pomoci a nezahŕňa zvýšenú intenzitu pomoci pre MSP; A je počiatočných 50 mil. EUR oprávnených nákladov, B je časť oprávnených nákladov od 50 mil. EUR do 100 mil. EUR a C je časť oprávnených nákladov nad 100 mil. EUR;

21. 

„vratný preddavok“ je úver na projekt, ktorý sa poskytne v jednej splátke alebo vo viacerých splátkach a ktorého podmienky úhrady závisia od výsledku projektu;

22. 

„ekvivalent hrubého grantu“ je výška pomoci, ak bola príjemcovi poskytnutá formou grantu, pred odpočítaním daní alebo iných platieb;

23. 

„začatie prác“ je buď začiatok stavebných prác týkajúcich sa investície, alebo prvý právny záväzok objednať zariadenie alebo akýkoľvek iný záväzok, na základe ktorého je investícia nezvratná, podľa toho, čo nastane skôr. Nákup pozemku a prípravné práce, ako je získanie povolení a vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti, sa nepokladá za začatie prác. V prípade prevzatia je „začatie prác“ okamih nadobudnutia aktív priamo súvisiacich s nadobudnutou prevádzkarňou;

24. 

„veľké podniky“ sú podniky, ktoré nespĺňajú kritériá stanovené v prílohe I;

25. 

„následná fiškálna schéma“ je schéma vo forme daňového zvýhodnenia, ktorá je upravenou verziou predchádzajúcej existujúcej schémy vo forme daňového zvýhodnenia a ktorá ju nahrádza;.

26. 

„intenzita pomoci“ je brutto výška pomoci vyjadrená ako percento oprávnených nákladov pred odpočítaním daní alebo iných platieb;

▼M2

27. 

„podporované oblasti“ sú oblasti určené v schválenej mape regionálnej pomoci schválené podľa článkov 107 ods. 3 písm. a) a c) zmluvy na obdobie od 1. júla 2014 do 31. decembra 2021 pre regionálnu pomoc poskytovanú do 31. decembra 2021 a oblasti určené v schválenej mape regionálnej pomoci schválené podľa článkov 107 ods. 3 písm. a) a c) zmluvy na obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2027 pre regionálnu pomoc poskytovanú po 31. decembri 2021;

▼B

28. 

„dátum poskytnutia pomoci“ je dátum, kedy je príjemcovi priznané zákonné právo prijať pomoc v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právnym poriadkom;

29. 

„hmotné aktíva“ sú aktíva pozostávajúce z pozemkov, budov a závodov, strojov a zariadení;

30. 

„nehmotné aktíva“ sú aktíva, ktoré nemajú fyzickú alebo finančnú podobu, ako napr. patenty, licencie, know-how alebo iné duševné vlastníctvo;

31. 

„mzdové náklady“ sú celková výška nákladov, ktoré musí príjemca pomoci reálne znášať v súvislosti s dotknutým pracovným miestom a ktoré zahŕňajú počas vymedzeného obdobia hrubú mzdu pred zdanením a povinné odvody, ako sú odvody do systému sociálneho zabezpečenia, náklady na starostlivosť o deti a rodičov;

32. 

„čistý nárast počtu zamestnancov“ je čistý nárast počtu zamestnancov v dotknutej prevádzkarni v porovnaní s priemerom za dané časové obdobie, pričom všetky pracovné miesta zrušené počas tohto časového obdobia sa teda musia odpočítať a počet osôb zamestnaných na plný úväzok, čiastkový úväzok alebo ako sezónnych pracovníkov sa musí zohľadniť s ich podielmi ročných pracovných jednotiek;

33. 

„vyhradená infraštruktúra“ je infraštruktúra, ktorá je vybudovaná pre vopred identifikovateľný podnik (podniky) a ktorá je prispôsobená jeho (ich) potrebám;

34. 

„finančný sprostredkovateľ“ je akákoľvek finančná inštitúcia bez ohľadu na jej formu a vlastníctvo, a to vrátane fondu fondov, fondov súkromného kapitálu, verejných investičných fondov, bánk, inštitúcií poskytujúcich mikrofinancovanie a záručných spoločností;

35. 

„trasa“ je presun tovaru z miesta pôvodu na miesto určenia, vrátane akýchkoľvek prechodných úsekov alebo etáp v rámci príslušného členského štátu alebo mimo neho, vykonaný použitím jedného alebo viacerých dopravných prostriedkov;

36. 

„spravodlivá miera návratnosti (FRR)“ je očakávaná miera návratnosti zodpovedajúca rizikovo upravenej diskontnej sadzbe, ktorá odzrkadľuje úroveň rizika projektu a charakter a úroveň kapitálu, ktorý súkromní investori plánujú investovať;

37. 

„celkové financovanie“ je celková výška investície do oprávneného podniku alebo projektu podľa oddielu 3 alebo na základe článkov 16 alebo 39 tohto nariadenia s výnimkou čisto súkromných investícií poskytovaných za trhových podmienok a mimo rozsahu pôsobnosti príslušného opatrenia štátnej pomoci;

38. 

„súťažné ponukové konanie“ je nediskriminačné súťažné ponukové konanie, ktoré umožňuje účasť dostatočného počtu podnikov a v ktorom sa pomoc poskytuje buď na základe pôvodnej ponuky predloženej uchádzačom alebo na základe zúčtovacej ceny. Navyše rozpočet alebo objem prostriedkov súvisiacich so súťažným ponukovým konaním sú záväzne obmedzené, čo znamená, že pomoc sa nemôže poskytnúť všetkým uchádzačom;

▼M1

39. 

„prevádzkový zisk“ je rozdiel medzi diskontovanými príjmami a diskontovanými prevádzkovými nákladmi počas ekonomickej životnosti investície, ak je tento rozdiel kladný. Prevádzkové náklady zahŕňajú náklady, ako napr. náklady na personál, materiál, zmluvné služby, komunikácie, energiu, údržbu, nájom a administratívu, ale vylúčené sú náklady na odpisy a na financovanie, ak sa na ne vzťahovala investičná pomoc. Diskontovaním príjmov a prevádzkových nákladov vhodnou diskontnou sadzbou sa umožní dosiahnuť primeraný zisk.

▼B

Vymedzenie pojmov uplatňujúce sa na regionálnu pomoc

40. 

Vymedzenie pojmov uplatňujúcich sa na pomoc na širokopásmové infraštruktúry (oddiel 10) je uplatniteľné na príslušné ustanovenia o regionálnej pomoci.

41. 

„regionálna investičná pomoc“ je regionálna pomoc poskytnutá na počiatočnú investíciu alebo na počiatočnú investíciu v prospech novej hospodárskej činnosti;

▼M1

42. 

„regionálna prevádzková pomoc“ je pomoc na zníženie bežných výdavkov podniku. Sem sú zahrnuté kategórie nákladov, ako sú náklady na personál, materiál, zmluvné služby, komunikácie, energiu, údržbu, nájom, administratívu, ale vylúčené sú náklady na odpisy a na financovanie, ak boli zahrnuté do oprávnených nákladov pri poskytnutí investičnej pomoci;

▼B

43. 

„oceliarske odvetvie“ sú všetky činnosti súvisiace s výrobou jedného alebo viacerých z týchto výrobkov:

a) 

surové železo a zliatiny železa:

surové železo pre oceliarstvo, zlievarenské a ostatné surové železo, zrkadlovina a vysokouhlíkový feromangán, bez ostatných zliatin železa;
b) 

surové výrobky a polotovary zo železa, z obyčajnej alebo zo špeciálnej ocele:

tekutá oceľ liata alebo neliata do ingotov vrátane ingotov na kovanie polotovarov: sochory, bloky a ploštiny; predvalky a plechové tyče; za tepla valcované finálne výrobky zo železa, okrem výroby tekutej ocele na odlievanie z malých a stredne veľkých zlievarní;
c) 

hotové výrobky vyrábané za tepla zo železa, z obyčajnej alebo zo špeciálnej ocele:

koľajnice, pražce, lodiarenské platne, samostatné platne, stropné nosníky, hrubé profily 80 mm a viac, štetovnice, tyče a profily do 80 mm a plocháče do 150 mm, valcovaný drôt, kruhové a štvorcové produkty pre rúry, za tepla valcované pruhy a pásy (vrátane pásov pre rúry), za tepla valcované plechy (povlakované alebo nepovlakované), tabule a plechy hrúbky 3 mm a viac, univerzálne tabule hrúbky 150 mm a viac, okrem drôtu a výrobkov z drôtu, hladkých tyčí a železných odliatkov;
d) 

hotové výrobky dorábané za studena:

pocínované plechy, olovené plechy, čierne plechy, pozinkované plechy, ostatné povlakované plechy, za studena valcované plechy, elektroplechy a pásy na pocínovanie, za studena valcované plechy vo zvitkoch a v pásoch;
e) 

rúry:

všetky bezšvové oceľové rúry, zvárané oceľové rúry s priemerom nad 406,4 mm;
44. 

„odvetvie syntetických vlákien“ je:

a) 

extrudovanie/texturizácia všetkých generických typov vlákien a priadze na báze polyesteru, polyamidu, akrylového vlákna alebo polypropylénu, bez ohľadu na ich konečné využitie, alebo

b) 

polymerizácia (vrátane polykondenzácie), keď je na úrovni použitého zariadenia zavedená do extrúzie, alebo

c) 

akýkoľvek doplnkový proces súvisiaci so súbežným zavedením kapacity extrudovania/texturizácie potenciálnym príjemcom alebo inou spoločnosťou v skupine, do ktorej patrí a ktorá je obvykle zapojená do tejto osobitnej podnikateľskej činnosti, na úrovni používaných zariadení;

45. 

„odvetvie dopravy“ je preprava cestujúcich leteckou, námornou, cestnou alebo železničnou a vnútrozemskou vodnou dopravou alebo služby nákladnej dopravy v prenájme alebo za úhradu; „odvetvie dopravy“ konkrétnejšie znamená tieto činnosti v zmysle NACE Rev. 2:

a) 

NACE 49: Pozemná doprava a doprava potrubím, okrem NACE 49.32 Taxislužba, 49.42 Sťahovacie služby, 49.5 Doprava potrubím;

b) 

NACE 50: Vodná doprava;

c) 

NACE 51: Letecká doprava, okrem NACE 51.22 Kozmická doprava;

46. 

„schéma zameraná na obmedzený počet špecifických odvetví hospodárskej činnosti“ je schéma, ktorá sa vzťahuje na činnosti patriace do rozsahu pôsobnosti menej než piatich tried (štvormiestny číselný kód) štatistickej klasifikácie NACE Rev. 2;

47. 

„činnosti cestovného ruchu“ sú tieto činnosti v zmysle NACE Rev. 2:

a) 

NACE 55: Ubytovanie;

b) 

NACE 56: Činnosti reštaurácií a pohostinstiev;

c) 

NACE 79: Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti;

d) 

NACE 90: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti;

e) 

NACE 91: Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení;

f) 

NACE 93: Športové, zábavné a rekreačné činnosti;

▼M1

48. 

„riedko osídlené oblasti“ sú regióny NUTS 2 s menej než 8 obyvateľmi na km2 alebo regióny NUTS 3 s menej než 12,5 obyvateľmi na km2 alebo oblasti, ktoré Komisia uznala za také oblasti v individuálnom rozhodnutí o mape regionálnej pomoci účinnom v čase udelenia pomoci;

▼M1

48a. 

„veľmi riedko osídlené oblasti“ sú regióny NUTS 2 s menej než 8 obyvateľmi na km2 alebo oblasti, ktoré Komisia uznala za také oblasti v individuálnom rozhodnutí o mape regionálnej pomoci účinnom v čase udelenia pomoci;

▼B

49. 

„počiatočná investícia“ je:

a) 

investícia do hmotných a nehmotných aktív, ktorá sa týka založenia novej prevádzkarne, rozšírenia kapacity existujúcej prevádzkarne, diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali, alebo zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne; alebo

b) 

nadobudnutie aktív patriacich prevádzkarni za predpokladu, že prevádzkareň buď ukončila činnosť alebo by ju bola ukončila, ak by sa neuskutočnilo jej odkúpenie zo strany investora, ktorý je bez väzieb na predávajúceho, pričom výhradné nadobudnutie akcií podniku je vylúčené;

50. 

„rovnaká alebo podobná činnosť“ je činnosť patriaca do tej istej triedy (štvormiestny číselný kód) štatistickej klasifikácie ekonomických činností NACE Rev. 2, ako je stanovená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky ( 7 );

51. 

„počiatočná investícia v prospech novej hospodárskej činnosti“ je:

a) 

investícia do hmotných a nehmotných aktív, ktorá sa týka založenia novej prevádzkarne alebo diverzifikácie činnosti existujúcej prevádzkarne pod podmienkou, že nová činnosť nie je rovnaká alebo podobná ako činnosť, ktorá sa predtým vykonávala v prevádzkarni;

b) 

nadobudnutie aktív patriacich prevádzkarni, ktorá ukončila činnosť alebo by ju bola ukončila, ak by sa neuskutočnilo jej odkúpenie zo strany investora, ktorý je bez väzieb na predávajúceho, pod podmienkou, že nová činnosť, ktorá sa má vykonávať s využitím nadobudnutých aktív, nie je rovnaká alebo podobná ako činnosť, ktorá sa v prevádzkarni vykonávala pred ich nadobudnutím;

52. 

„veľký investičný projekt“ je počiatočná investícia s oprávnenými nákladmi nad 50 mil. EUR vypočítaná na základe cien a výmenných kurzov platných v čase poskytnutia pomoci;

53. 

„miesto určenia“ je miesto vykládky tovaru;

54. 

„miesto pôvodu“ je miesto nakládky tovaru na účely prepravy;

▼M1

55. 

„oblasti oprávnené na prevádzkovú pomoc“ sú najvzdialenejšie regióny uvedené v článku 349 zmluvy, riedko osídlené oblasti alebo veľmi riedko osídlené oblasti;

▼B

56. 

„dopravné prostriedky“ znamenajú železničnú dopravu, cestnú nákladnú dopravu, vnútrozemskú vodnú dopravu, námornú dopravu, leteckú dopravu a intermodálnu dopravu;

57. 

„fond na rozvoj miest (FRM)“ je špecializovaný investičný nástroj na účely investovania do projektov rozvoja miest v rámci opatrenia pomoci na rozvoj miest. FRM spravuje správca fondu na rozvoj miest;

58. 

„správca fondu na rozvoj miest“ je profesionálna správcovská spoločnosť s právnou subjektivitou, ktorá vyberá oprávnené projekty rozvoja miest a investuje do nich;

59. 

„projekt rozvoja miest“ je investičný projekt, ktorý má potenciál podporiť realizáciu intervencií naplánovaných v rámci integrovaného prístupu k udržateľnému rozvoju miest a prispieť k dosiahnutiu cieľov, ktoré sú v ňom vymedzené, vrátane projektov s vnútornou mierou návratnosti, ktorá nemusí byť dostatočná na prilákanie financovania na čisto komerčnom základe. Projekt rozvoja miest môže byť organizovaný ako osobitný blok financovania v rámci právnych štruktúr súkromného investora, ktorý je príjemcom, alebo ako samostatný právny subjekt, napr. účelovo vytvorený subjekt;

60. 

„integrovaná stratégia udržateľného rozvoja miest“ je stratégia oficiálne navrhnutá a osvedčená príslušným miestnym orgánom alebo agentúrou verejného sektora, definovaná pre špecifickú mestskú zemepisnú oblasť a obdobie, v ktorej sa stanovujú integrované opatrenia s cieľom riešiť hospodárske, environmentálne, klimatické, demografické a spoločenské otázky, ktoré majú vplyv na mestské oblasti;

61. 

„materiálny príspevok“ je príspevok v podobe pôdy alebo nehnuteľnosti, pričom pozemok alebo nehnuteľnosť tvorí časť projektu v oblasti rozvoja miest;

▼M1

61a. 

„premiestnenie“ je presun rovnakej alebo podobnej činnosti alebo jej časti z prevádzkarne na území jednej zmluvnej strany Dohody o EHP (pôvodná prevádzkareň) do prevádzkarne, v ktorej sa uskutočňuje podporená investícia na území inej zmluvnej strany Dohody o EHP (podporovaná prevádzkareň). K presunu dochádza, ak výrobok alebo služba v pôvodnej a podporenej prevádzkarni slúži aspoň čiastočne na rovnaký účel a spĺňa nároky alebo napĺňa potreby rovnakého typu zákazníkov a strácajú sa pracovné miesta v rovnakej alebo podobnej činnosti v jednej z pôvodných prevádzkarní príjemcu v EHP.

▼B

Vymedzenie pojmov týkajúcich sa pomoci pre MSP

62. 

„pracovné miesta vytvorené priamo v súvislosti s investičným projektom“ sú pracovné miesta súvisiace s činnosťou, ktorej sa týka investícia, vrátane pracovných miest vytvorených v dôsledku nárastu miery využívania kapacít vytvorených investíciou;

▼M4 —————

▼B

Vymedzenia pojmov týkajúcich sa pomoci na uľahčenie prístupu k financovaniu pre MSP

66. 

„kvázi kapitálová investícia“ je typ financovania, ktorý sa zaraďuje medzi kapitál a dlh, pričom má vyššie riziko ako dlh v prvom rade a nižšie riziko ako vlastný kapitál a ktorého návratnosť pre držiteľa je daná predovšetkým ziskami alebo stratami príslušného cieľového podniku a ktorý je nezabezpečený pre prípad zlyhania. Kvázi kapitálové investície môžu mať štruktúru ako dlh nezabezpečený a podriadený dlhu vrátane mezanínového dlhu a v niektorých prípadoch konvertibilný na akcie, alebo ako prioritná akcia;

67. 

„záruka“ v kontexte oddielov 1, 3 a 7 nariadenia je písomný záväzok o prevzatí zodpovednosti za všetky novoiniciované úverové transakcie tretej strany alebo za ich časť, ako sú dlhové alebo lízingové nástroje, ako aj kvázi kapitálové nástroje;

68. 

„miera záruky“ je percentuálna miera pokrytia straty verejným investorom pri každej jednej transakcii oprávnenej v rámci príslušného opatrenia štátnej pomoci;

69. 

„vystúpenie“ je likvidácia podielu finančného sprostredkovateľa alebo investora vrátane obchodného predaja, odpísania, splatenia podielov/úverov, predaja inému finančnému sprostredkovateľovi alebo inému investorovi, predaja finančnej inštitúcii a predaja formou verejnej ponuky vrátane prvej verejnej ponuky;

70. 

„finančný príspevok“ je návratná verejná investícia poskytnutá finančnému sprostredkovateľovi na účely investovania v rámci opatrenia rizikového financovania, pričom všetky výnosy sa vrátia verejnému investorovi;

71. 

„rizikové finančné investície“ sú kapitálové a kvázi kapitálové investície, úvery vrátane prenájmov, záruk alebo ich kombinácií v prospech oprávnených podnikov na účely realizácie nových investícií;

72. 

„nezávislý súkromný investor“ je súkromný investor, ktorý nie je akcionárom oprávneného podniku, do ktorého investuje, a to vrátane podnikateľských anjelov a finančných inštitúcií bez ohľadu na ich vlastníctvo, pokiaľ v plnom rozsahu znášajú riziko súvisiace s ich investíciou. Pri zakladaní nového podniku sa súkromní investori vrátane zakladateľov pokladajú za nezávislých od tohto podniku;

73. 

„fyzická osoba“ na účely článkov 21 a 23 je iná osoba než právnická osoba, ktorá nie je podnikom v zmysle článku 107 ods. 1 zmluvy;

74. 

„kapitálová investícia“ je poskytnutie kapitálu podniku, ktorý sa investuje priamo alebo nepriamo výmenou za vlastníctvo zodpovedajúceho podielu tohto podniku;

75. 

„prvý komerčný predaj“ je prvý predaj, ktorý uskutoční podnik na trhu výrobkov alebo služieb, s výnimkou obmedzeného predaja na účely testovania trhu;

76. 

„nekótované MSP“ sú MSP, ktoré nie sú kótované na oficiálnom zozname burzy cenných papierov, s výnimkou alternatívnych obchodných platforiem;

77. 

„pokračovanie investície“ je ďalšia riziková finančná investícia do podniku nasledujúca po jednom alebo viacerých predchádzajúcich kolách rizikových finančných investícií;

78. 

„náhradný kapitál“ je nákup existujúcich akcií v podniku od predchádzajúceho investora alebo akcionára;

79. 

„poverený subjekt“ je Európska investičná banka a Európsky investičný fond, medzinárodná finančná inštitúcia, v ktorej má členský štát podiel, alebo finančná inštitúcia usadená v členskom štáte, ktorej cieľom je dosiahnuť verejný záujem pod kontrolou verejného orgánu, verejnoprávny subjekt alebo súkromnoprávny subjekt poverený vykonávaním verejnej služby; poverený subjekt možno vybrať alebo priamo menovať v súlade s ustanoveniami smernice 2004/18/ES o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby ( 8 ) alebo akýchkoľvek následných právnych predpisov, ktorým sa uvedená smernica nahrádza čiastočne alebo úplne;

80. 

„inovačný podnik“ je podnik:

a) 

ktorý vie preukázať prostredníctvom hodnotenia vykonaného externým odborníkom, že v dohľadnej budúcnosti vyvinie výrobky, služby alebo postupy, ktoré sú nové alebo podstatne zlepšené v porovnaní so súčasným stavom v danom odvetví a ktoré v sebe nesú riziko technologického alebo priemyselného zlyhania; alebo

b) 

ktorého náklady na výskum a vývoj tvoria aspoň 10 % jeho celkových prevádzkových nákladov v rámci aspoň jedného z troch rokov predchádzajúcich poskytnutiu pomoci alebo, v prípade začínajúceho podniku, ktorý nemôže preukázať svoju finančnú situáciu v predchádzajúcich rokoch, v rámci auditu jeho súčasného zdaňovacieho obdobia overeného externým audítorom;

81. 

„alternatívna obchodná platforma“ je multilaterálny obchodný systém v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 15 smernice 2004/39/ES, v ktorom väčšinu finančných nástrojov prijatých na obchodovanie emitujú MSP;

82. 

„úver“ je dohoda, na základe ktorej sa veriteľ zaväzuje poskytnúť dlžníkovi peňažnú sumu v dohodnutej výške a na dohodnutý čas a podľa ktorej je dlžník povinný splatiť uvedenú sumu v dohodnutej lehote. Môže mať formu úveru alebo iného nástroja financovania vrátane prenájmu, ktorého hlavnou vlastnosťou je, že poskytuje veriteľovi minimálny výnos. Refinancovanie existujúcich úverov nie je oprávneným úverom.

Vymedzenie pojmov týkajúcich sa pomoci na výskum, vývoj a inovácie

83. 

„organizácia venujúca sa výskumu a šíreniu poznatkov“ je subjekt (ako sú univerzity alebo výskumné inštitúty, agentúry technologického transferu, sprostredkovatelia v oblasti inovácie, fyzické alebo virtuálne spolupracujúce subjekty zamerané na výskum) bez ohľadu na jeho právne postavenie (verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt) alebo spôsob financovania, ktorého primárnym cieľom je nezávisle vykonávať základný výskum, priemyselný výskum alebo experimentálny vývoj alebo vo veľkej miere šíriť výsledky takýchto činností prostredníctvom vyučovania, publikačnej činnosti alebo transferu poznatkov. Ak takýto subjekt vykonáva aj hospodárske činnosti, musia sa financovanie, náklady a príjmy spojené s takýmito hospodárskymi činnosťami účtovať osobitne. Podniky, ktoré môžu rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovať takýto subjekt, napríklad v postavení akcionárov alebo členov, nesmú mať prednostný prístup k výsledkom, ktoré dosiahol;

84. 

„základný výskum“ je experimentálna alebo teoretická práca vykonávaná najmä s cieľom získať nové poznatky o podstatných základoch javov a o pozorovateľných skutočnostiach bez plánovaného priameho komerčného uplatnenia alebo použitia;

85. 

„priemyselný výskum“ je plánovaný výskum alebo kritický prieskum zameraný na získanie nových poznatkov a zručností pre vývoj nových výrobkov, procesov alebo služieb alebo na dosiahnutie významného zlepšenia existujúcich výrobkov, procesov alebo služieb. Patrí k nemu vývoj častí komplexných systémov a môže zahŕňať aj stavbu prototypov v laboratórnych podmienkach alebo v podmienkach so simulovanými rozhraniami prepojenými na existujúce systémy, ako aj pilotné linky, ak sú potrebné pre priemyselný výskum, a to najmä na schválenie generickej technológie;

86. 

„experimentálny vývoj“ je získavanie, kombinovanie, formovanie a používanie existujúcich vedeckých, technologických, obchodných a iných relevantných poznatkov a zručností s cieľom vyvinúť nové alebo vylepšené výrobky, postupy alebo služby. To môže zahŕňať napríklad aj činnosti zamerané na koncepčnú definíciu, plánovanie a dokumentáciu nových výrobkov, postupov alebo služieb.

Experimentálny vývoj môže zahŕňať vývoj prototypov, názorné predvádzanie, pilotné projekty, testovanie a overovanie nových alebo vylepšených výrobkov, procesov alebo služieb v prostredí zastupujúcom skutočné prevádzkové podmienky, kde primárnym cieľom je ďalej technicky vylepšiť výrobky, procesy alebo služby, ktoré nie sú ešte do veľkej miery stanovené. Vývoj komerčne využiteľných prototypov a pilotných projektov sem patrí aj vtedy, keď sú tieto nevyhnutne konečným obchodným výrobkom a ich výroba je príliš nákladná, než aby boli použité výlučne na účely predvádzania a overovania.

Experimentálny vývoj nezahŕňa bežné alebo pravidelné úpravy existujúcich výrobkov, výrobných liniek, výrobných postupov, služieb a ostatných prebiehajúcich operácií, ani ak by takéto úpravy predstavovali zlepšenia;

87. 

„štúdia uskutočniteľnosti“ je hodnotenie a analýza potenciálu projektu s cieľom pomôcť pri rozhodovaní prostredníctvom objektívneho a racionálneho odhalenia silných a slabých stránok projektu, jeho možností a rizík, ako aj identifikovať zdroje potrebné na jeho realizáciu a jeho vyhliadky na úspech;

88. 

„náklady na personál“ sú náklady na výskumných pracovníkov, technikov a iných pomocných pracovníkov v rozsahu, v ktorom sa podieľajú na relevantnom projekte alebo činnosti;

89. 

„trhový odstup“ je situácia, keď sa podmienky transakcie medzi zmluvnými stranami nelíšia od tých, ktoré by boli stanovené medzi nezávislými podnikmi, a neobsahujú žiadny prvok kolúzie. Za transakciu spĺňajúcu zásadu trhového odstupu sa považuje akákoľvek transakcia, ktorej predchádzal otvorený, transparentný a nediskriminačný postup;

90. 

„efektívna spolupráca“ je spolupráca medzi najmenej dvoma nezávislými stranami, ktorej cieľom je výmena poznatkov alebo technológií alebo dosiahnutie spoločného cieľa založeného na deľbe práce, kde strany spoločne definujú rozsah projektu spolupráce, prispievajú k jeho realizácii a zdieľajú riziká i výsledky. Náklady projektu môže znášať v plnej výške jedna alebo viacero strán, čím sa ostatné strany odbremenia od jeho finančných rizík. Zmluvný výskum a poskytovanie výskumných služieb sa nepovažujú za formy spolupráce.

91. 

„výskumná infraštruktúra“ sú zariadenia, zdroje a súvisiace služby, ktoré využíva vedecká komunita na uskutočňovanie výskumu vo svojich príslušných odboroch; toto vymedzenie zahŕňa vedecké vybavenie alebo súbory nástrojov, zdroje založené na poznatkoch, akými sú zbierky, archívy alebo štruktúrované vedecké informácie, ktoré umožňujú také infraštruktúry založené na informačných a komunikačných technológiách, ako sú siete GRID, výpočtová technika, softvér a komunikácie, alebo akýkoľvek iný subjekt jedinečnej povahy, ktorý je podstatný pre uskutočňovanie výskumu. Takéto infraštruktúry môžu byť sústredené na jednom mieste alebo „distribuované“ (organizovaná sieť zdrojov) v súlade s článkom 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 723/2009 z 25. júna 2009 o právnom rámci Spoločenstva pre Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC) ( 9 );

92. 

„inovačné zoskupenia“ sú štruktúry alebo organizované skupiny nezávislých strán (ako sú inovačné začínajúce podniky, malé, stredné a veľké podniky, ako aj organizácie venujúce sa výskumu a šíreniu poznatkov, neziskové organizácie a iné súvisiace hospodárske subjekty) vytvorené s cieľom podnecovať inovačné činnosti prostredníctvom podpory, zdieľania zariadení a výmeny poznatkov a odborných znalostí, efektívneho prispievania k transferu poznatkov, ďalej prostredníctvom vytvárania sietí, šírenia informácií a spolupráce medzi podnikmi a ostatnými organizáciami v zoskupení;

93. 

„vysokokvalifikovaní pracovníci“ sú pracovníci s vysokoškolským vzdelaním a aspoň 5 rokmi príslušnej odbornej praxe, do ktorej môže patriť aj doktorandské štúdium;

94. 

„poradenské služby v oblasti inovácií“ sú poradenstvo, pomoc a odborná príprava v oblasti transferu poznatkov, nadobúdania, ochrany a využívania nehmotných aktív, používanie noriem a predpisov, v ktorých sú zahrnuté;

95. 

„služby na podporu inovácií“ sú poskytovanie kancelárskych priestorov, databáz, knižníc, prieskum trhu, používanie laboratória, známky kvality, testovanie a certifikačné služby na účely vývoja efektívnejších výrobkov, postupov alebo služieb;

96. 

„organizačná inovácia“ je zavedenie novej organizačnej metódy do podnikateľskej praxe podniku, organizácie pracoviska alebo vonkajších vzťahov a nezahŕňa zmeny vyplývajúce z organizačných metód už zaužívaných v podniku, ani zmeny stratégie riadenia, zlúčenia podnikov a akvizície, pozastavenie používania postupu, jednoduchú náhradu alebo rozšírenie kapitálu, zmeny vyplývajúce iba zo zmien v cenách výrobných faktorov, úpravu, lokalizáciu, pravidelné, sezónne a iné cyklické zmeny, ani obchodovanie s novými alebo výrazne lepšími výrobkami;

97. 

„inovácia procesu“ je zavedenie nového alebo výrazne lepšieho výrobného postupu alebo distribučnej metódy (vrátane podstatných zmien techniky, zariadenia alebo softvéru) okrem malých zmien alebo zlepšení, nárastu výrobných kapacít alebo kapacít služieb pridaním výrobných alebo logistických systémov, ktoré sa veľmi podobajú tým, ktoré sa už používajú, pozastavenia používania postupu, jednoduchej náhrady alebo rozšírenia kapitálu, zmien vyplývajúcich iba zo zmien v cenách výrobných faktorov, úprav, lokalizácie, pravidelných sezónnych a iných cyklických zmien, obchodovania s novými alebo výrazne lepšími výrobkami;

98. 

„dočasné vyslanie“ je dočasné zamestnanie pracovníkov príjemcom, ktorí majú právo vrátiť sa k svojmu predchádzajúcemu zamestnávateľovi.

Vymedzenie pojmov týkajúcich sa pomoci na znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím

99. 

„značne znevýhodnený pracovník“ je každá osoba, ktorá:

a) 

počas najmenej 24 mesiacov nemala pravidelne platené zamestnanie; alebo

b) 

počas najmenej 12 mesiacov nemala pravidelne platené zamestnanie a patrí do jednej z kategórií b) až g) uvedených vo vymedzení pojmu „znevýhodnený pracovník“;

100. 

„chránené zamestnanie“ je zamestnanie v podniku, kde najmenej 30 % pracovníkov je zdravotne postihnutých.

Vymedzenie pojmov týkajúcich sa pomoci na ochranu životného prostredia

101. 

„ochrana životného prostredia“ je každé opatrenie určené na nápravu alebo zabránenie vzniku škôd, pokiaľ ide o fyzické okolie alebo o prírodné zdroje, prostredníctvom vlastných činností príjemcu, s cieľom znížiť riziko vzniku takejto škody alebo efektívnejšie využívať prírodné zdroje, vrátane opatrení na úsporu energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie;

102. 

„norma Únie“ je:

a) 

záväzná norma Únie, ktorá stanovuje požadované úrovne ochrany životného prostredia, ktoré majú jednotlivé podniky dosiahnuť, alebo

b) 

povinnosť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ ( 10 ) využívať najlepšie dostupné techniky (BAT) a zabezpečiť, aby úrovne emisií znečisťujúcich látok neboli vyššie, ako v prípade úrovne emisií pri uplatňovaní najlepších dostupných techník; pre prípady, keď úrovne emisií spojené s najlepšími dostupnými technikami boli vymedzené vo vykonávacích aktoch prijatých v súlade so smernicou 2010/75/EÚ, sa tieto úrovne budú uplatňovať na účely tohto nariadenia; ak budú tieto úrovne vyjadrené ako rozsah, uplatní sa limit, kde došlo k prvému dosiahnutiu najlepších dostupných techník;

▼M4

102a. 

„nabíjacia infraštruktúra“ je pevná alebo mobilná infraštruktúra, ktorá zásobuje cestné vozidlá elektrickou energiou;

102b. 

„čerpacia infraštruktúra“ je pevná alebo mobilná infraštruktúra, ktorá zásobuje cestné vozidlá vodíkom;

102c. 

„obnoviteľný vodík“ je vodík vyrábaný elektrolýzou vody (v elektrolyzéri poháňanom elektrickou energiou pochádzajúcou z obnoviteľných zdrojov) alebo reformovaním bioplynu, alebo biochemickou konverziou biomasy, ak je v súlade s kritériami udržateľnosti stanovenými v článku 29 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 ( 11 ).

▼B

103. 

„energetická efektívnosť“ je množstvo usporenej energie určené meraním a/alebo odhadom spotreby pred a po vykonaní opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti pri zabezpečení normalizácie vonkajších podmienok, ktoré ovplyvňujú spotrebu energie;

▼M4

103a. 

„obytná budova“ je budova vytvorená výlučne z obytných jednotiek pre jednu alebo viac rodín;

103b. 

„sociálne služby“ sú jasne určené služby, ktorými sa uspokojujú sociálne potreby, najmä pokiaľ ide o zdravotnú a dlhodobú starostlivosť, starostlivosť o deti, prístup a opätovné začlenenie na trh práce, sociálne bývanie (čo znamená bývanie pre znevýhodnené osoby alebo sociálne menej zvýhodnené skupiny, ktoré v dôsledku obmedzenej platobnej schopnosti nie sú schopné získať bývanie za trhových podmienok), starostlivosť o zraniteľné skupiny a ich sociálne začlenenie [v zmysle vysvetlenia v odôvodnení 11 rozhodnutia Komisie 2012/21/EÚ ( 12 )];

103c. 

„digitalizácia“ je prijímanie technológií vykonávaných elektronickými zariadeniami alebo systémami, ktoré umožňujú zvýšiť funkčnosť výrobku, zavádzať online služby, modernizovať procesy alebo prechádzať na obchodné modely založené na upúšťaní od spotrebiteľského článku vo výrobe tovaru a poskytovaní služieb, čo v konečnom dôsledku vedie k transformačnému vplyvu;

103d. 

„inteligentná pripravenosť“ je schopnosť budov (alebo stavebných jednotiek) prispôsobovať svoju prevádzku potrebám používateľa vrátane optimalizácie energetickej efektívnosti a celkovej výkonnosti a prispôsobovať svoju prevádzku signálom zo siete;

103e. 

„malá spoločnosť so strednou trhovou kapitalizáciou“ je podnik, ktorý nie je MSP a ktorého počet zamestnancov vypočítaný v súlade s článkami 3 až 6 prílohy I nepresahuje 499, ktorého ročný obrat nepresahuje 100 mil. EUR, alebo ktorého ročná súvaha nepresahuje 86 mil. EUR; viacero subjektov sa považuje za jeden podnik, ak je splnená ktorákoľvek z podmienok uvedených v článku 3 ods. 3 prílohy I;

▼B

104. 

„projekt energetickej hospodárnosti“ je investičný projekt, ktorý zvyšuje energetickú hospodárnosť budovy;

105. 

„fond energetickej hospodárnosti (FEH)“ je špecializovaný investičný nástroj vytvorený na účely investovania do projektov energetickej hospodárnosti určených na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov v sektore domácností aj mimo neho. Každý fond energetickej hospodárnosti spravuje správca fondu energetickej hospodárnosti;

106. 

„správca fondu energetickej hospodárnosti“ je profesionálna správcovská spoločnosť s právnou subjektivitou, ktorá vyberá oprávnené projekty v oblasti energetickej hospodárnosti a investuje do nich;

107. 

„vysokoúčinná kombinovaná výroba tepla a elektriny“ je kombinovaná výroba tepla a elektriny, ktorá spĺňa definíciu vysokoúčinnej kombinovanej výroby uvedenú v článku 2 ods. 34 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES ( 13 );

108. 

„kogenerácia“ alebo kombinovaná výroba tepla a elektriny (KVET) je súčasná výroba tepelnej energie a elektrickej a/alebo mechanickej energie v rámci jedného procesu;

109. 

„energia z obnoviteľných zdrojov energie“ je energia vyrobená v zariadeniach, v ktorých sa využívajú len obnoviteľné zdroje energie, ako aj, pokiaľ ide o výhrevnosť, tá časť energie, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov energie v hybridných zariadeniach, ktoré využívajú aj tradičné zdroje energie. Patrí sem elektrická energia z obnoviteľných zdrojov, ktorá sa používa na napĺňanie skladovacích systémov, okrem elektrickej energie, ktorá sa získava ako výsledok uskladnenia v týchto systémoch;

110. 

„obnoviteľné zdroje energie“ sú tieto obnoviteľné nefosílne zdroje energie: veterná, solárna, aerotermálna, geotermálna, hydrotermálna energia a energia z oceánu, vodná energia, energia z biomasy, zo skládkových plynov, z plynov z čistiarní odpadových vôd a z bioplynov;

111. 

„biopalivo“ je kvapalné alebo plynné palivo určené pre odvetvie dopravy, vyrobené z biomasy;

112. 

„udržateľné biopalivo“ je biopalivo, ktoré spĺňa kritérium udržateľnosti stanovené v článku 17 smernice 2009/28/ES;

113. 

„biopalivo získané z potravín“ je biopalivo vyrábané z obilnín a iných plodín bohatých na škrob, cukrov a olejnín podľa vymedzenia v návrhu Komisie na smernicu Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie ( 14 );

114. 

„nová a inovačná technológia“ je nová a neoverená technológia na rozdiel od súčasného stavu techniky v odvetví, s ktorou sa spája riziko technologického alebo priemyselného zlyhania a ktorá nie je optimalizáciou alebo modernizáciou existujúcej technológie;

115. 

„zodpovednosť za vyrovnanie odchýlky“ je zodpovednosť za odchýlky (rozdiely medzi transakciami výroby, spotreby a obchodovania), ktorú nesie účastník trhu alebo jeho vybratý zástupca, t. j. „strana zodpovedná za vyrovnanie odchýlky“, v rámci daného obdobia označovaného ako „obdobie zúčtovania odchýlok“;

116. 

„štandardná zodpovednosť za vyrovnanie odchýlky“ je nediskriminačná zodpovednosť za vyrovnanie odchýlky v prípade technológií, pričom žiadny výrobca nie je vyňatý z tejto zodpovednosti;

117. 

„biomasa“ je biologicky rozložiteľná časť výrobkov, odpadu a zvyškov z poľnohospodárstva (vrátane rastlinných a živočíšnych látok), lesného hospodárstva a príbuzných odvetví vrátane rybárstva a akvakultúry, ako aj bioplyny a biologicky rozložiteľná časť priemyselného a komunálneho odpadu;

118. 

„celkové priemerné náklady na výrobu energie“ je výpočet nákladov na výrobu elektrickej energie v mieste pripojenia k odbernému miestu alebo do elektrizačnej sústavy. Zahŕňa počiatočný kapitál, diskontnú sadzbu, ako aj náklady na nepretržitú prevádzku, palivo a údržbu;

119. 

„environmentálna daň“ je daň, ktorej osobitný daňový základ má jasne negatívny účinok na životné prostredie, alebo ktorej cieľom je zdaniť určité činnosti, tovary alebo služby tak, aby sa do ich ceny mohli zahrnúť environmentálne náklady, a/alebo tak, aby sa výrobcovia a spotrebitelia sústreďovali skôr na také činnosti, ktoré viac rešpektujú životné prostredie;

120. 

„minimálna úroveň zdanenia v Únii“ je minimálna úroveň zdanenia stanovená v právnych predpisoch Únie; v prípade energetických výrobkov a elektrickej energie znamená minimálnu úroveň zdanenia stanovenú v prílohe I k smernici Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny ( 15 );

121. 

„znečistená plocha“ je plocha, kde je potvrdená prítomnosť nebezpečných látok v dôsledku ľudského zásahu na takej úrovni, že predstavuje výrazné riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie vzhľadom na súčasné a schválené budúce využitie pôdy;

122. 

„zásada znečisťovateľ platí“ je zásada, podľa ktorej by náklady na opatrenia, ktoré riešia znečistenie, mal znášať znečisťovateľ, ktorý spôsobuje znečistenie;

123. 

„znečistenie“ je škoda, ktorú spôsobí znečisťovateľ priamym alebo nepriamym poškodením životného prostredia alebo vytvorením podmienok vedúcich k takémuto poškodeniu fyzického okolia alebo prírodných zdrojov;

124. 

„energeticky účinné centralizované zásobovanie teplom a chladom“ je systém centralizovaného zásobovania teplom a chladom, ktorý zodpovedá definícii účinného centralizovaného zásobovania teplom a chladom uvedenej v článku 2 ods. 41 a 42 smernice 2012/27/EÚ. Definícia zahŕňa zariadenia na výrobu tepla/chladu a sieť (vrátane súvisiacich zariadení) potrebnú na distribúciu tepla/chladu z výrobných zariadení do priestorov odberateľov;

125. 

„znečisťovateľ“ je osoba, ktorá priamo alebo nepriamo poškodzuje životné prostredie alebo vytvára podmienky vedúce k takému poškodeniu;

126. 

„opätovné použitie“ je každá činnosť, pri ktorej sa výrobky alebo časť výrobkov, ktoré nie sú odpadom, znova použijú na ten istý účel, na ktorý boli určené;

127. 

„príprava na opätovné použitie“ sú činnosti zhodnocovania súvisiace s kontrolou, čistením alebo opravou, pri ktorej sa výrobky alebo zložky výrobkov, ktoré sa stali odpadom, pripravia, aby mohli byť opätovne použité bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania;

128. 

„recyklácia“ je každá činnosť zhodnocovania, ktorou sa odpadové materiály opätovne spracujú na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo na iné účely. Zahŕňa opätovné spracovanie organického materiálu, ale nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo zásypový materiál;

129. 

„stav techniky“ je proces, v ktorom je opätovné použitie odpadového produktu na výrobu koncového výrobku bežnou, ekonomicky ziskovou praxou. V príslušných prípadoch sa pojem „stav techniky“ musí vykladať z pohľadu technológií a vnútorného trhu v Únii;

130. 

„energetická infraštruktúra“ je každé fyzické vybavenie alebo zariadenie, ktoré sa nachádza v Únii alebo spája Úniu s jednou alebo s viacerými tretími krajinami a patrí do týchto kategórií:

a) 

v súvislosti s elektrickou energiou:

i) 

infraštruktúra pre prenos, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 3 smernice 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou ( 16 );

ii) 

infraštruktúra pre distribúciu, ako je vymedzená v článku 2 ods. 5 smernice 2009/72/ES;

iii) 

skladovanie elektrickej energie, definované ako zariadenia používané na trvalé alebo dočasné skladovanie elektriny v nadzemnej alebo podzemnej infraštruktúre alebo geologických úložiskách za predpokladu, že sú priamo napojené na vysokonapäťové prenosové vedenia navrhnuté na napätie 110 kV alebo viac;

iv) 

každé vybavenie alebo zariadenie potrebné na bezpečnú, zabezpečenú a efektívnu prevádzku systémov vymedzených v písm. i) až iii) vrátane ochranných, monitorovacích a riadiacich systémov všetkých napäťových úrovní a rozvodní; a

v) 

inteligentné siete, definované ako akékoľvek vybavenie, vedenie, kábel alebo zariadenie na úrovni prenosu a nízkonapäťovej a strednonapäťovej distribúcie, zamerané na dvojsmernú digitálnu komunikáciu v reálnom čase alebo takmer reálnom čase, interaktívne a inteligentné monitorovanie a riadenie výroby elektriny, jej prenosu, distribúcie a spotreby v rámci elektrickej siete s cieľom vyvinúť sieť, v ktorej bude efektívne integrované správanie a konanie všetkých používateľov pripojených do siete – výrobcov, spotrebiteľov a používateľov vykonávajúcich obe činnosti – aby sa zabezpečila ekonomicky efektívna, udržateľná elektrická sústava s malými stratami, zabezpečenými dodávkami energie vysokej kvality a bezpečnosť;

b) 

v súvislosti s plynom:

i) 

plynovody na prepravu a distribúciu zemného plynu a bioplynu, ktoré tvoria súčasť siete s výnimkou vysokotlakových plynovodov používaných na prívod zemného plynu;

ii) 

podzemné zásobníky napojené na vysokotlakové plynovody uvedené v bode i);

iii) 

zariadenia určené na príjem, uskladnenie a spätné splyňovanie alebo dekompresiu skvapalneného zemného plynu (ďalej len „LNG“) alebo stlačeného zemného plynu (ďalej len „CNG“); a

iv) 

každé vybavenie alebo zariadenie potrebné na bezpečnú, zabezpečenú a efektívnu prevádzku systému alebo na umožnenie dvojsmernej kapacity vrátane kompresorových staníc;

c) 

v súvislosti s ropou:

i) 

ropovody používané na prepravu ropy;

ii) 

čerpacie stanice a zásobníky potrebné pre prevádzku ropovodov; a

iii) 

každé vybavenie alebo zariadenie potrebné na bezpečnú, zabezpečenú a efektívnu prevádzku daného systému vrátane ochranných, monitorovacích a riadiacich systémov a zariadení pre spätný tok;

d) 

v súvislosti s CO2: siete potrubí vrátane pomocných kompresorových staníc na prepravu CO2 do úložísk s cieľom vtlačiť CO2 do vhodných podzemných geologických formácií na účely trvalého uloženia;

131. 

„právne predpisy o vnútornom trhu s energiou“ zahŕňajú smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom ( 17 ), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky ( 18 ); nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny ( 19 ) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn ( 20 ) alebo akékoľvek následné právne predpisy, ktoré úplne alebo čiastočne nahrádzajú tieto akty;

Vymedzenie pojmov týkajúcich sa sociálnej pomoci na dopravu obyvateľov vzdialených regiónov

132. 

„miesto obvyklého pobytu“ je miesto, kde fyzická osoba žije aspoň 185 dní v každom kalendárnom roku z dôvodu osobných a pracovných väzieb; v prípade osoby, ktorá má pracovné väzby inde ako svoje osobné väzby a ktorá žije v dvoch alebo viacerých členských štátoch, sa za miesto jej obvyklého pobytu pokladá miesto, kde má osobné väzby, ak sa na toto miesto vracia pravidelne; ak osoba žije v niektorom členskom štáte na účely plnenia úlohy počas určeného obdobia, za jej miesto pobytu sa stále pokladá miesto, kde má svoje osobné väzby, bez ohľadu na to, či sa tam vracia počas vykonávania tejto činnosti; navštevovanie univerzity alebo školy v inom členskom štáte nepredstavuje presun miesta obvyklého pobytu; alternatívne platí, že „miesto obvyklého pobytu“ má význam, ktorý je mu priradený vo vnútroštátnom práve členských štátov.

Vymedzenie pojmov týkajúcich sa pomoci v oblasti širokopásmovej infraštruktúry

▼M4 —————

▼B

134. 

„stavebno-inžinierske práce súvisiace so širokopásmovým pripojením“ sú stavebno-inžinierske práce, ktoré sú potrebné na vybudovanie širokopásmovej siete, ako sú výkopové práce na komunikáciách na účely umiestnenia (širokopásmových) káblovodov;

135. 

„káblovody“ sú podpovrchové rúry alebo vedenia používané na umiestnenie (optických, medených alebo koaxiálnych) káblov širokopásmovej siete;

136. 

„fyzický uvoľnený prístup“ poskytuje prístup k prístupovému vedeniu koncového spotrebiteľa a umožňuje prenosovým systémom konkurentov priamy prenos dát cez toto vedenie;

▼M4

137. 

„pasívna sieť“ je sieť bez akéhokoľvek aktívneho prvku, ako sú: inžinierska infraštruktúra, potrubia, káblovody, revízne otvory, šachty, nenasvietené optické vlákna, rozvodné skrine, zdroj prúdu, anténne inštalácie, pasívne antény, stožiare, stĺpy a veže;

▼M4 —————

▼B

139. 

„veľkoobchodný prístup“ je prístup, ktorý umožňuje prevádzkovateľovi využívať zariadenia iného prevádzkovateľa. Najširší možný prístup, ktorý sa má poskytnúť v prípade príslušnej siete, zahŕňa na základe súčasného technologického vývoja aspoň tieto prístupové produkty. V prípade sietí FTTH/FTTB: prístup ku káblovodom, prístup k nenasvietenému optickému vláknu, uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu a prístup k bitovému toku. V prípade káblových sietí: prístup ku káblovodom a prístup k bitovému toku. V prípade sietí FTTC: prístup ku káblovodom, uvoľnený prístup k úseku účastníckeho vedenia (tzv. sub-loop) a k bitovému toku. V prípade sietí pasívnej sieťovej infraštruktúry: prístup ku káblovodom, prístup k nenasvieteným optickým vláknam a/alebo uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu. V prípade širokopásmových sietí na základe ADSL: uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu, prístup k bitovému toku. V prípade mobilných alebo bezdrôtových sietí: bitový tok, spoločný prístup k fyzickým stožiarom a prístup k medziuzlovým spojom. V prípade satelitnej platformy: prístup k bitovému toku.

▼M4

139a. 

„priestory nachádzajúce sa v dosahu infraštruktúry“ sú priestory, ktoré možno v krátkom čase pripojiť za bežný aktivačný poplatok pre koncového používateľa, a to bez ohľadu na to, či sú tieto priestory pripojené do siete. Prevádzkovateľ nahlási priestory ako priestory nachádzajúce sa v dosahu infraštruktúry len vtedy, ak sa zaviaže, že na žiadosť koncového používateľa pripojí priestory za bežné aktivačné poplatky, čo znamená bez akýchkoľvek dodatočných alebo výnimočných nákladov, pričom tieto poplatky nesmú byť vyššie ako priemerný aktivačný poplatok v príslušnom členskom štáte. Prevádzkovateľ elektronických komunikačných sietí musí okrem toho byť schopný pripojiť a aktivovať službu v konkrétnych priestoroch do štyroch týždňov od dátumu podania žiadosti;

139b. 

„sociálno-ekonomickí aktéri“ sú subjekty, ktoré svojím poslaním, povahou alebo polohou môžu priamo či nepriamo zabezpečiť významné sociálno-ekonomické výhody pre občanov, podniky a miestne komunity nachádzajúce sa v ich blízkom okolí alebo v oblasti ich vplyvu, medzi ktoré patria orgány verejnej správy, verejné alebo súkromné subjekty poverené prevádzkovaním služieb všeobecného záujmu alebo služieb všeobecného hospodárskeho záujmu podľa článku 106 ods. 2 zmluvy a podniky s intenzívnym využívaním digitálnych technológií;

139c. 

„koridor 5G“ je dopravná trasa, cesta, železnica alebo vnútrozemská vodná cesta úplne pokrytá infraštruktúrou digitálnej pripojiteľnosti, a najmä systémami 5G, ktorá umožňuje nepretržité poskytovanie synergických digitálnych služieb, ktoré sú vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1153 ( 21 ), napríklad prepojená a automatizovaná mobilita, podobné inteligentné služby mobility pre železnice alebo digitálna pripojiteľnosť na vnútrozemských vodných cestách.

▼B

Vymedzenie pojmov týkajúcich sa pomoci na kultúru a zachovanie kultúrneho dedičstva

140. 

„náročné audiovizuálne diela“ sú diela identifikované ako také členskými štátmi na základe vopred stanovených kritérií pri zavádzaní schém alebo poskytovaní pomoci a môžu zahŕňať filmy, ktorých jediné pôvodné znenie je v jazyku členského štátu s malou rozlohou, malým počtom obyvateľov alebo malou jazykovou oblasťou, krátke filmy, prvé a druhé filmy začínajúcich režisérov, dokumentárne filmy, nízkorozpočtové alebo z komerčného hľadiska inak náročné diela;

141. 

„zoznam OECD/DAC“ sú všetky krajiny a územia oprávnené na oficiálnu rozvojovú pomoc a zahrnuté do zoznamu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD);

142. 

„primeraný zisk“ sa určuje s ohľadom na obvyklý zisk v dotknutom odvetví. V každom prípade sa za primeranú bude považovať miera návratnosti kapitálu, ktorá nepresahuje príslušnú swapovú sadzbu zvýšenú o prémiu 100 bázických bodov.

Vymedzenie pojmov týkajúcich sa pomoci na športové a multifunkčné rekreačné infraštruktúry

143. 

„profesionálny šport“ je športovanie v zmysle zárobkovej činnosti alebo poskytovania služby za odmenu bez ohľadu na to, či bola uzavretá formálna pracovná zmluva medzi profesionálnym športovcom a príslušnou športovou organizáciou, ak odmena prevyšuje náklady na účasť a predstavuje značnú časť príjmu športovca. Cestovné náklady a náklady na ubytovanie spojené s účasťou na športovom podujatí sa nepovažujú za odmenu na účely tohto nariadenia.

▼M1

Vymedzenie pojmov týkajúcich sa pomoci pre regionálne letiská

144. 

„letisková infraštruktúra“ je infraštruktúra a vybavenie na poskytovanie letiskových služieb letiskom leteckým spoločnostiam a rôznym poskytovateľom služieb vrátane vzletových a pristávacích dráh, terminálov, odbavovacích plôch, rolovacích dráh, centralizovanej infraštruktúry pozemnej obsluhy a ostatných zariadení, ktoré priamo podporujú letiskové služby, okrem infraštruktúry a vybavenia, ktoré sú v prvom rade potrebné na vykonávanie neleteckých činností;

145. 

„letecká spoločnosť“ je akákoľvek letecká spoločnosť s platným povolením na prevádzku vydaným členským štátom alebo členom Spoločného európskeho leteckého priestoru v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ( 22 );

146. 

„letisko“ je subjekt alebo skupina subjektov vykonávajúca hospodársku činnosť poskytovania letiskových služieb leteckým spoločnostiam;

147. 

„letiskové služby“ sú služby, ktoré letisko alebo ktorákoľvek z jeho dcérskych spoločností poskytuje leteckým spoločnostiam na zaručenie odbavovania lietadiel (od pristátia po vzlietnutie), cestujúcich a nákladu, čím sa leteckým spoločnostiam umožňuje poskytovať služby leteckej dopravy vrátane poskytovania služieb pozemnej obsluhy a poskytovania centralizovanej infraštruktúry pozemnej obsluhy;

148. 

„priemerný ročný objem cestujúcich“ je údaj určený na základe objemu cestujúcich (prilietajúcich aj odlietajúcich) počas dvoch finančných rokov predchádzajúcich roku, v ktorom je pomoc poskytnutá;

149. 

„centralizovaná infraštruktúra pozemnej obsluhy“ je infraštruktúra, ktorej prevádzku zvyčajne zabezpečuje prevádzkovateľ letiska a ktorá je daná k dispozícii rôznym poskytovateľom služieb pozemnej obsluhy na letisku za poplatok, s výnimkou vybavenia vlastneného alebo prevádzkovaného poskytovateľmi služieb pozemnej obsluhy;

150. 

„vysokorýchlostný vlak“ je vlak schopný dosiahnuť rýchlosť viac než 200 km/h;

151. 

„služby pozemnej obsluhy“ sú služby poskytované používateľom letísk na letiskách podľa opisu v prílohe k smernici Rady 96/67/ES ( 23 );

152. 

„neletecké činnosti“ sú komerčné služby leteckým spoločnostiam alebo iným používateľom letiska vrátane pomocných služieb cestujúcim, nákladným prepravcom alebo iným poskytovateľom služieb, prenájmu kancelárií a obchodov, parkovania a hotelov;

153. 

„regionálne letisko“ je letisko s priemerným ročným objemom do 3 miliónov cestujúcich;

Vymedzenie pojmov týkajúcich sa pomoci pre prístavy

154. 

„prístav“ je územie pevniny a vody pozostávajúce z takej infraštruktúry a zariadení, ktoré umožňujú prijímanie plavidiel, ich nakladanie a vykladanie, uskladňovanie tovaru, preberanie a dodávanie tohto tovaru alebo nalodenie a vylodenie cestujúcich, posádky a iných osôb, a z akejkoľvek inej infraštruktúry, ktorá je potrebná pre prevádzkovateľov dopravy v prístave;

155. 

„námorný prístav“ je prístav v zásade umožňujúci prijímanie námorných plavidiel;

156. 

„vnútrozemský prístav“ je prístav iný než námorný prístav, ktorý umožňuje prijímanie vnútrozemských plavidiel;

157. 

„prístavná infraštruktúra“ je infraštruktúra a zariadenia na poskytovanie prístavných služieb súvisiacich s prepravou, napríklad prístaviská používané na zakotvenie lodí, kolmé hrany, móla a plávajúce pontónové rampy v prílivových oblastiach, prístavné bazény, násypy a rekultivované plochy, infraštruktúra pre alternatívne palivá a infraštruktúra na zber lodného odpadu a zvyškov nákladu;

158. 

„prístavná superštruktúra“ sú povrchové úpravy (napríklad na účely skladovania), pevné zariadenia (napríklad sklady a budovy terminálov), ako aj mobilné zariadenia (napríklad žeriavy) v prístave, ktoré súvisia priamo s dopravnou funkciou prístavu;

159. 

„prístupová infraštruktúra“ je akýkoľvek druh infraštruktúry potrebnej na zabezpečenie prístupu a vstupu používateľov z pevniny alebo mora či rieky do prístavu alebo v rámci prístavu, ako napríklad cesty, železničné trate, kanály a plavebné komory;

160. 

„bagrovanie“ je odstraňovanie usadenín z dna prístupovej vodnej cesty do prístavu alebo v prístave;

161. 

„infraštruktúra pre alternatívne palivá“ je pevná, mobilná alebo príbrežná prístavná infraštruktúra umožňujúca prístavu zásobovať plavidlá zdrojmi energie ako elektrina, vodík, biopalivá v zmysle definície v článku 2 písm. i) smernice 2009/28/ES, syntetické a parafinické palivá, zemný plyn vrátane biometánu v plynnej forme [stlačený zemný plyn (CNG)] a skvapalnenej forme [skvapalnený zemný plyn (LNG)], a skvapalnený ropný plyn (LPG), ktoré slúžia aspoň čiastočne ako náhrada za fosílne zdroje ropy pri dodávke energie na prepravu a ktoré majú potenciál prispieť k jej dekarbonizácii a zlepšiť environmentálne výsledky sektora dopravy;

162. 

„plavidlá“ sú plávajúce konštrukcie so samostatným pohonom alebo bez neho, s jedným alebo viacerými povrchovými výtlakovými trupmi;

163. 

„námorné plavidlá“ sú plavidlá iné než plavidlá, ktoré sa plavia výlučne alebo najmä po vnútrozemských vodných cestách alebo vo vodách nachádzajúcich sa v chránených vodách alebo v ich bezprostrednej blízkosti;

164. 

„vnútrozemské plavidlá“ sú plavidlá určené výlučne alebo najmä na plavbu po vnútrozemských vodných cestách alebo vo vodách nachádzajúcich sa v chránených vodách alebo v ich bezprostrednej blízkosti;

165. 

„infraštruktúra na zber lodného odpadu a zvyškov nákladu“ je pevné, plávajúce alebo mobilné prístavné zariadenie, ktoré dokáže prijímať lodný odpad alebo zvyšky nákladu v zmysle vymedzenia v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES ( 24 ).

▼M4

Vymedzenie pojmov týkajúcich sa pomoc obsiahnut vo finančných produktoch podporovaných z Fondu InvestEU (pojmy vymedzené pod inými názvami tohto článku majú rovnaký význam aj v prípade pomoci obsiahnutej vo finančných produktoch podporovaných z Fondu InvestEU)

166. 

„Fond InvestEU“, „záruka EÚ“, „finančný produkt“, „národné podporné banky alebo inštitúcie“ a „implementujúci partner“ majú význam vymedzený v článku 2 nariadenia (EÚ) 2021/523;

167. 

„finančný sprostredkovateľ“ na účely oddielu 16 je finančný sprostredkovateľ v zmysle bodu 34, s výnimkou implementujúcich partnerov;

168. 

„komerčný finančný sprostredkovateľ“ je finančný sprostredkovateľ, ktorého cieľom je dosiahnutie zisku a ktorý pôsobí v plnej miere na vlastné riziko, bez verejnej záruky, pričom za komerčných finančných sprostredkovateľov sa nepovažujú národné podporné banky a inštitúcie;

169. 

„mestský uzol TEN-T“ má význam stanovený v článku 3 písm. p) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 ( 25 );

170. 

„nový účastník“ je železničný podnik v zmysle článku 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ ( 26 ), ktorý spĺňa tieto podmienky:

a) 

získal licenciu pre príslušný trhový segment podľa článku 17 ods. 3 smernice 2012/34/EÚ menej ako dvadsať rokov pred udelením pomoci;

b) 

nie je prepojený v zmysle článku 3 ods. 3 prílohy I k tomuto nariadeniu s železničným podnikom, ktorý získal licenciu v zmysle článku 3 ods. 14 smernice 2012/34/EÚ pred 1. januárom 2010;

171. 

„mestská doprava“ je doprava v rámci mesta alebo aglomerácie a ich zón dochádzky do práce;

172. 

„ekosystém“, „biodiverzita“ a „dobrý stav ekosystému“ majú význam vymedzený v článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 ( 27 ).

▼B

Článok 3

Podmienky oslobodenia od notifikačnej povinnosti

Schémy pomoci, individuálna pomoc poskytnutá podľa schém pomoci a pomoc ad hoc sú zlučiteľné s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 2 alebo 3 zmluvy a sú oslobodené od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak takáto pomoc spĺňa všetky podmienky kapitoly I tohto nariadenia, ako aj osobitné podmienky príslušnej kategórie pomoci stanovené v kapitole III tohto nariadenia.

Článok 4

Stropy vymedzujúce notifikačnú povinnosť

1.  

Toto nariadenie sa neuplatňuje na pomoc, ktorá presahuje tieto stropy:

a) 

pre regionálnu investičnú pomoc: „upravená výška pomoci“ vypočítaná v súlade s mechanizmom definovaným v článku 2 ods. 20 pre investíciu s oprávnenými nákladmi vo výške 100 mil. EUR;

b) 

pre regionálnu pomoc na rozvoj miest: 20 mil. EUR, ako sa stanovuje v článku 16 ods. 3;

c) 

pre investičnú pomoc pre MSP: 7,5 mil. EUR na jeden podnik a jeden investičný projekt;

d) 

pre pomoc na poradenské služby pre MSP: 2 mil. EUR na jeden podnik a jeden projekt;

e) 

pre pomoc na účasť MSP na veľtrhoch: 2 mil. EUR na jeden podnik za rok;

▼M4

f) 

pre pomoc pre podniky, ktoré sa zúčastňujú na projektoch Európskej územnej spolupráce: pokiaľ ide o pomoc podľa článku 20, 2 milióny EUR na podnik na jeden projekt; pokiaľ ide o pomoc podľa článku 20a, sumy stanovené v článku 20a ods. 2 na podnik na jeden projekt;

▼B

g) 

pre pomoc vo forme rizikového financovania: 15 mil. EUR na jeden oprávnený podnik, ako sa stanovuje v článku 21 ods. 9;

h) 

pre pomoc pre začínajúce podniky: výšky stanovené na jeden podnik v článku 22 ods. 3, 4 a 5;

i) 

pre pomoc na výskum a vývoj:

i) 

ak je predmetom projektu prevažne základný výskum: 40 mil. EUR na jeden podnik a jeden projekt; v prípade, že viac ako polovica oprávnených nákladov projektu vznikla v súvislosti s činnosťami, ktoré patria do kategórie základného výskumu;

ii) 

ak je predmetom projektu prevažne priemyselný výskum: 20 mil. EUR na jeden podnik a jeden projekt; v prípade, že viac ako polovica oprávnených nákladov projektu vznikla v súvislosti s činnosťami, ktoré patria do kategórie priemyselného výskumu alebo spoločne do kategórií priemyselného výskumu a základného výskumu;

iii) 

ak je predmetom projektu prevažne experimentálny vývoj: 15 mil. EUR na jeden podnik a jeden projekt; v prípade, že viac ako polovica oprávnených nákladov projektu vznikla v súvislosti s činnosťami, ktoré patria do kategórie experimentálneho vývoja;

iv) 

ak je projekt projektom Eureka alebo ho realizuje spoločný podnik vytvorený na základe článku 185 alebo 187 zmluvy, sumy uvedené v bodoch i) až iii) sú dvojnásobné;

v) 

ak sa pomoc na výskumné a vývojové projekty poskytuje vo forme vratných preddavkov, ktoré sú pri absencii prijatej metodiky výpočtu ich ekvivalentu hrubého grantu vyjadrené ako percento oprávnených nákladov, a ak opatrenie stanovuje, že v prípade úspešnej realizácie projektu stanoveného na základe primeranej a prezieravej hypotézy budú preddavky splatené s úrokovou sadzbou, ktorá sa prinajmenšom rovná diskontnej sadzbe uplatniteľnej v čase poskytnutia grantu, zvýšia sa sumy uvedené v bodoch i) až v) o 50 %;

vi) 

pomoc na štúdie uskutočniteľnosti v rámci prípravy výskumných činností: 7,5 mil. EUR na jednu štúdiu;

▼M4

vii) 

pre pomoc pre MSP na projekty výskumu a vývoja, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu, vykonávanú podľa článku 25a: suma uvedená v článku 25a;

viii) 

pre pomoc na akcie „Marie Skłodowska-Curie“ a akcie v rámci výziev ERC Dôkaz koncepcie (Proof of Concept) vykonávanú podľa článku 25b: sumy uvedené v článku 25b;

ix) 

pre pomoc v rámci spolufinancovaných projektov výskumu a vývoja vykonávanú podľa článku 25c: sumy uvedené v článku 25c;

x) 

pre pomoc na akcie na vytváranie tímov: sumy uvedené v článku 25d;

▼B

j) 

pre investičnú pomoc na výskumné infraštruktúry: 20 mil. EUR na jednu infraštruktúru;

k) 

pre pomoc pre inovačné zoskupenia: 7,5 mil. EUR na jedno zoskupenie;

l) 

pomoc na inovácie pre MSP: 5 mil. EUR na jeden podnik a jeden projekt;

m) 

pre pomoc na inováciu procesu a na organizačnú inováciu: 7,5 mil. EUR na jeden podnik a jeden projekt;

n) 

pre pomoc na podporu vzdelávania: 2 mil. EUR na jeden vzdelávací projekt;

o) 

pre pomoc na prijímanie znevýhodnených pracovníkov do zamestnania: 5 mil. EUR na jeden podnik za rok;

p) 

pre pomoc na zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím vo forme mzdových dotácií: 10 mil. EUR na jeden podnik za rok;

q) 

pre pomoc na kompenzáciu dodatočných nákladov spojených so zamestnávaním pracovníkov so zdravotným postihnutím: 10 mil. EUR na jeden podnik za rok;

r) 

pre pomoc na kompenzáciu nákladov na pomoc poskytovanú znevýhodneným pracovníkom: 5 mil. EUR na jeden podnik za rok;

▼M4

s) 

pre investičnú pomoc na ochranu životného prostredia s výnimkou investičnej pomoci na verejne prístupnú nabíjaciu alebo čerpaciu infraštruktúru pre vozidlá s nulovými alebo nízkymi emisiami, investičnej pomoci na rekultiváciu znečistených plôch a pomoci na distribučnú sieť, ktorá je súčasťou energeticky efektívneho centrálneho zásobovania teplom a chladom: 15 mil. EUR na jeden podnik a jeden investičný projekt; 30 mil. EUR na pomoc na investície do energetickej efektívnosti určitých budov patriacich do rozsahu pôsobnosti článku 38 ods. 3a a 30 mil. EUR z celkového neuhradeného nominálneho financovania pomoci na investície do energetickej efektívnosti určitých budov patriacich do rozsahu pôsobnosti článku 38 ods. 7;

▼M4

sa) 

pre investičnú pomoc na verejne prístupnú nabíjaciu alebo čerpaciu infraštruktúru pre vozidlá s nulovými alebo nízkymi emisiami: 15 mil. EUR na jeden podnik a jeden projekt a v prípade schém priemerný ročný rozpočet do výšky 150 mil. EUR;

▼M4

t) 

pre investičnú pomoc na projekty energetickej efektívnosti: sumy stanovené v článku 39 ods. 5;

▼B

u) 

pre investičnú pomoc na rekultiváciu znečistených plôch: 20 mil. EUR na jeden podnik a jeden investičný projekt;

v) 

pre prevádzkovú pomoc na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a prevádzkovú pomoc na podporu energie z obnoviteľných zdrojov energie v malých zariadeniach: 15 mil. EUR na jeden podnik a jeden projekt. Keď sa pomoc poskytuje na základe súťažného ponukového konania podľa článku 42; 150 mil. EUR za rok, pričom sa zohľadňuje kombinovaný rozpočet všetkých schém patriacich pod článok 42;

w) 

pre investičnú pomoc na distribučnú sieť centralizovaného zásobovania teplom alebo chladom: 20 mil. EUR na jeden podnik a jeden investičný projekt;

x) 

pre investičnú pomoc na energetickú infraštruktúru: 50 mil. EUR na jeden podnik a jeden investičný projekt;

▼M4

y) 

pre pomoc na n asadenie pevných širokopásmových sietí poskytnutú vo forme grantu: 100 mil. EUR celkových nákladov na jeden projekt; pre pomoc na pevné širokopásmové infraštruktúry poskytnutú vo forme finančného nástroja nesmie nominálna suma celkového financovania poskytnutého ktorémukoľvek konečnému príjemcovi na projekt prekročiť 150 mil. EUR;

▼M4

ya) 

pre pomoc na nasadenie mobilných sietí 4G alebo 5G poskytnutú vo forme grantu: 100 mil. EUR celkových nákladov na jeden projekt; pre pomoc na mobilné siete 4G alebo 5G poskytnutú vo forme finančného nástroja nesmie nominálna suma celkového financovania poskytnutého ktorémukoľvek konečnému príjemcovi na jeden projekt prekročiť 150 mil. EUR;

yb) 

pre pomoc na určité projekty spoločného záujmu v oblasti transeurópskych infraštruktúr digitálnej pripojiteľnosti financované podľa nariadenia (EÚ) 2021/1153 alebo ocenené známkou excelentnosti za kvalitu podľa uvedeného nariadenia, ktorá bola udelená vo forme grantu: 100 mil. EUR celkových nákladov na jeden projekt; pre pomoc na určité projekty spoločného záujmu v oblasti transeurópskych infraštruktúr digitálnej pripojiteľnosti poskytnutú vo forme finančného nástroja nesmie nominálna suma celkového financovania poskytnutého ktorémukoľvek konečnému príjemcovi prekročiť 150 mil. EUR na jeden projekt;

yc) 

pre pomoc vo forme systémov poukážok na pripojenie: celkový rozpočet štátnej pomoci počas 24 mesiacov na všetky systémy poukážok na pripojenie v členskom štáte nesmie prekročiť 50 mil. EUR (celková suma vrátane vnútroštátnych a regionálnych alebo miestnych systémov poukazov);

▼M1

z) 

pre investičnú pomoc na kultúru a zachovanie kultúrneho dedičstva: 150 mil. EUR na jeden projekt; pre prevádzkovú pomoc na kultúru a zachovanie kultúrneho dedičstva: 75 mil. EUR na jeden podnik za rok;

▼B

aa) 

pre schémy pomoci na audiovizuálne diela: 50 mil. EUR na jednu schému za rok;

▼M1

bb) 

pre investičnú pomoc na športové a multifunkčné rekreačné infraštruktúry: 30 mil. EUR alebo celkové náklady presahujúce 100 mil. EUR na jeden projekt; pre prevádzkovú pomoc na športovú infraštruktúru: 2 mil. EUR na jednu infraštruktúru za rok;

▼B

cc) 

pre investičnú pomoc na miestne infraštruktúry: 10 mil. EUR alebo celkové náklady presahujúce 20 mil. EUR na tú istú infraštruktúru;

▼M1

dd) 

pre pomoc pre regionálne letiská: intenzity a výšky pomoci stanovené v článku 56a;

ee) 

pre pomoc pre námorné prístavy: oprávnené náklady vo výške 130 mil. EUR na jeden projekt [alebo 150 mil. EUR na jeden projekt v námornom prístave zahrnutý do pracovného plánu koridoru základnej siete v zmysle článku 47 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 ( 28 )]; pokiaľ ide o bagrovanie, projekt je vymedzený ako všetko bagrovanie vykonané v priebehu jedného kalendárneho roka; a

ff) 

pre pomoc pre vnútrozemské prístavy: oprávnené náklady vo výške 40 mil. EUR na jeden projekt [alebo 50 mil. EUR na jeden projekt vo vnútrozemskom prístave zahrnutý do pracovného plánu koridoru základnej siete v zmysle článku 47 nariadenia (EÚ) č. 1315/2013]; pokiaľ ide o bagrovanie, projekt je vymedzený ako všetko bagrovanie vykonané v priebehu jedného kalendárneho roka;

▼M4

gg) 

pre pomoc obsiahnutú vo finančných produktoch podporovaných z Fondu InvestEU: sumy stanovené v kapitole III oddiele 16; a

hh) 

pre pomoc pre MSP na náklady, ktoré vznikli účasťou na projektoch miestneho rozvoja vedeného komunitou (MRVK) a projektoch operačných skupín európskeho partnerstva v oblasti inovácií zameraného na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť (EIP): pokiaľ ide o pomoc podľa článku 19a, 2 mil. EUR na podnik na jeden projekt; pokiaľ ide o pomoc podľa článku 19b, sumy stanovené v článku 19b ods. 2 na jeden projekt.

▼B

2.  
Stropy stanovené alebo uvedené v odseku 1 sa nesmú obchádzať umelým rozdeľovaním schém pomoci alebo projektov pomoci.

Článok 5

Transparentnosť pomoci

1.  
Toto nariadenie sa vzťahuje iba na pomoc, pri ktorej je možné vopred presne vypočítať ekvivalent hrubého grantu pomoci bez potreby vykonať posúdenie rizika („transparentná pomoc“).
2.  

Za transparentné sa považujú tieto kategórie pomoci:

a) 

pomoc vo forme grantov a bonifikácie úrokov;

b) 

pomoc vo forme úverov, ak sa ekvivalent hrubého grantu pomoci vypočítal na základe referenčnej sadzby platnej v čase poskytnutia grantu;

c) 

pomoc vo forme záruk:

i) 

ak sa ekvivalent hrubého grantu vypočítal na základe prémií bezpečného prístavu stanovených v oznámení Komisie; alebo

ii) 

ak metodika na výpočet ekvivalentu hrubého grantu záruky – po oznámení takejto metodiky Komisii podľa niektorého nariadenia Komisie v oblasti štátnej pomoci platného v danom čase – bola pred implementáciou opatrenia schválená na základe oznámenia Komisie o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme záruk ( 29 ) alebo na základe akéhokoľvek následného oznámenia, a ak schválená metodika výslovne upravuje druh záruky a druh príslušnej transakcie v kontexte uplatňovania tohto nariadenia;

d) 

pomoc vo forme daňového zvýhodnenia, ak opatrenie stanovuje hornú hranicu, ktorou sa zabezpečí, že nedôjde k prekročeniu uplatniteľného stropu;

e) 

regionálna pomoc na rozvoj miest, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 16;

▼M4

ea) 

pomoc podnikom pri ich účasti na projektoch Európskej územnej spolupráce podľa článku 20a, ak stanovuje obmedzenie zabezpečujúce, aby sa neprekročila uplatniteľná prahová hodnota stanovená v článku 20a;

▼B

f) 

pomoc vo forme opatrení rizikového financovania, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 21;

g) 

pomoc pre začínajúce podniky, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 22;

h) 

pomoc na projekty energetickej hospodárnosti, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 39;

i) 

pomoc vo forme prémií k trhovým cenám, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 42;

j) 

pomoc vo forme vratných preddavkov, ak celková nominálna výška vratného preddavku nepresahuje stropy uplatniteľné v súlade s týmto nariadením alebo ak metodika na výpočet ekvivalentu hrubého grantu vratného preddavku bola pred začatím uplatňovania opatrenia akceptovaná v nadväznosti na jej notifikáciu Komisii;

▼M1

k) 

pomoc vo forme predaja alebo lízingu hmotných aktív pod úrovňou trhových sadzieb, ak je hodnota stanovená buď na základe odhadu nezávislého znalca pred transakciou, alebo odkazom na verejne dostupnú, pravidelne aktualizovanú a všeobecne akceptovanú referenčnú hodnotu;

▼M4

l) 

pomoc obsiahnutá vo finančných produktoch podporovaných z Fondu InvestEU, ak sú splnené podmienky stanovené v kapitole III oddiele 16.

▼B

Článok 6

Stimulačný účinok

1.  
Toto nariadenie sa uplatňuje iba na pomoc, ktorá má stimulačný účinok.
2.  

Pomoc sa pokladá za pomoc, ktorá má stimulačný účinok, ak príjemca podal písomnú žiadosť o pomoc príslušnému členskému štátu pred začatím práce na projekte alebo činnosti. Žiadosť o pomoc obsahuje aspoň tieto informácie:

a) 

názov a veľkosť podniku;

b) 

opis projektu vrátane dátumu jeho začatia a ukončenia;

c) 

miesto projektu;

d) 

zoznam nákladov projektu;

e) 

typ pomoci (grant, úver, záruka, vratný preddavok, kapitálová injekcia alebo iný typ) a výška verejných financií potrebných na projekt;

3.  

Pomoc ad hoc poskytnutá veľkým podnikom sa považuje za pomoc, ktorá má stimulačný účinok, ak okrem zabezpečenia splnenia podmienky stanovenej v odseku 2 členský štát overil pred poskytnutím príslušnej pomoci, že dokumentácia, ktorú pripravil príjemca, stanovuje, že pomoc bude viesť k jednému alebo viacerým z týchto aspektov:

a) 

v prípade regionálnej investičnej pomoci: že sa realizuje projekt, ktorý by sa v prípade neposkytnutia pomoci neuskutočnil v dotknutej oblasti alebo by v dotknutej oblasti nebol pre príjemcu dostatočne ziskový;

b) 

vo všetkých ostatných prípadoch, že existuje:

— 
podstatné zväčšenie rozsahu pôsobnosti projektu/činnosti v dôsledku pomoci; alebo
— 
podstatné zvýšenie celkovej sumy vynaloženej príjemcom na projekt/činnosť v dôsledku pomoci; alebo
— 
podstatné urýchlenie dokončenia daného projektu/činnosti.
4.  

Odchylne od odsekov 2 a 3 sa opatrenia vo forme daňového zvýhodnenia považujú za pomoc, ktorá má stimulačný účinok, ak sú splnené tieto podmienky:

a) 

opatrením sa vytvára nárok na pomoc podľa objektívnych kritérií a bez ďalšieho uplatnenia voľného uváženia členského štátu a

b) 

opatrenie bolo schválené a nadobudlo účinnosť pred začatím práce na podporovanom projekte alebo pred začatím podporovanej činnosti, s výnimkou v prípade následných fiškálnych schém, ak sa na danú činnosť vzťahovali už predchádzajúce schémy vo forme daňového zvýhodnenia.

5.  

Odchylne od odsekov 2, 3 a 4 sa od nasledujúcich kategórií pomoci nevyžaduje, aby mali stimulačný účinok, alebo sa predpokladá, že takýto účinok majú:

▼M1

a) 

regionálna prevádzková pomoc a regionálna pomoc na rozvoj miest, ak sú splnené relevantné podmienky stanovené v článkoch 15 a 16;

▼B

b) 

pomoc na uľahčenie prístupu k financovaniu pre MSP, ak sú splnené príslušné podmienky stanovené v článkoch 21 a 22;

c) 

pomoc na prijímanie znevýhodnených pracovníkov do zamestnania vo forme mzdových dotácií a pomoc na zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím vo forme mzdových dotácií, ak sú splnené príslušné podmienky stanovené v článku 32, resp. v článku 33;

▼M1

d) 

pomoc na kompenzáciu dodatočných nákladov na zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím a pomoc na kompenzáciu nákladov na pomoc poskytovanú znevýhodneným pracovníkom, ak sú splnené príslušné podmienky stanovené v článkoch 34 a 35;

▼B

e) 

pomoc vo forme úľav na environmentálnych daniach podľa smernice 2003/96/ES, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 44 tohto nariadenia;

f) 

pomoc na náhradu škody spôsobenej určitými prírodnými katastrofami, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 50;

g) 

sociálna pomoc na dopravu obyvateľov vzdialených regiónov, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 51;

h) 

pomoc na kultúru a zachovanie kultúrneho dedičstva, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 53;

▼M4

i) 

pomoc podnikom, ktoré sa zúčastňujú na projektoch Európskej územnej spolupráce, ak sú splnené príslušné podmienky v článku 20 alebo článku 20a;

j) 

pomoc na projekty výskumu a vývoja, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu, pomoc na akcie „Marie Skłodowska-Curie“ a na akcie v rámci výziev ERC Dôkaz koncepcie (Proof of Concept), ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu, pomoc v rámci spolufinancovaných projektov a v rámci spolufinancovaných akcií na vytváranie tímov, ak sú splnené príslušné podmienky stanovené v článku 25a, článku 25b, článku 25c alebo článku 25d;

k) 

pomoc obsiahnutá vo finančných produktoch podporovaných z Fondu InvestEU, ak sú splnené podmienky stanovené v kapitole III oddiele 16;

l) 

pomoc pre MSP, ktoré sa zúčastňujú na projektoch miestneho rozvoja vedeného komunitou (MRVK) a projektoch operačných skupín európskeho partnerstva v oblasti inovácií zameraného na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť (EIP) alebo z nich majú prínos, ak sú splnené príslušné podmienky stanovené v článku 19a alebo článku 19b.

▼B

Článok 7

Intenzita pomoci a oprávnené náklady

1.  
Na účely výpočtu intenzity pomoci a oprávnených nákladov sa použijú číselné údaje pred odpočítaním daní alebo iných poplatkov. Oprávnené náklady sú doložené príslušnou dokumentáciou, ktorá je prehľadná, konkrétna a aktuálna. ►M4  Výška oprávnených nákladov sa môže vypočítať v súlade so zjednodušeným vykazovaním nákladov stanoveným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 ( 30 ) alebo v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 ( 31 ), podľa tohto, ktoré z nich sa uplatňuje, za predpokladu, že operácia je aspoň čiastočne financovaná z niektorého fondu Únie, ktorý umožňuje použiť uvedené zjednodušené vykazovanie nákladov, a že predmetná kategória nákladov je oprávnená podľa príslušného ustanovenia o výnimke. ◄
2.  
Ak sa pomoc poskytuje inou formou než formou grantu, výška pomoci sa rovná ekvivalentu hrubého grantu pomoci.
3.  
►M1  Pomoc splatná v budúcnosti vrátane pomoci splatnej v niekoľkých splátkach sa diskontuje na jej hodnotu v čase jej poskytnutia. ◄ Oprávnené náklady sa diskontujú na ich hodnotu v čase poskytnutia pomoci. Ako úroková sadzba na diskontné účely sa použije diskontná sadzba uplatniteľná v čase poskytnutia pomoci.

▼M1 —————

▼B

5.  
Ak sa pomoc poskytuje vo forme vratných preddavkov, ktoré sú pri absencii prijatej metodiky výpočtu ich ekvivalentu hrubého grantu vyjadrené ako percento oprávnených nákladov, a ak opatrenie stanovuje, že v prípade úspešného výsledku projektu stanoveného na základe primeranej a prezieravej hypotézy budú preddavky splatené s úrokovou sadzbou, ktorá sa prinajmenšom rovná diskontnej sadzbe uplatniteľnej v čase poskytnutia pomoci, môžu sa maximálne intenzity pomoci stanovené v kapitole III zvýšiť o 10 percentuálnych bodov.
6.  
Ak sa regionálna pomoc poskytuje vo forme vratných preddavkov, maximálna intenzita pomoci stanovená v mape regionálnej pomoci platná v čase poskytnutia pomoci sa nesmie zvýšiť.

Článok 8

Kumulácia

1.  
Pri zisťovaní toho, či sa dodržiavajú stropy vymedzujúce notifikačnú povinnosť podľa článku 4 a maximálne intenzity pomoci podľa kapitoly III, sa zohľadňuje celková výška štátnej pomoci pre podporovanú činnosť alebo projekt alebo podnik.
2.  
Ak sa financovanie zo strany Únie, ktoré centrálne spravujú inštitúcie, agentúry, spoločné podniky alebo iné orgány Únie a ktoré nie je priamo ani nepriamo pod kontrolou členského štátu, kombinuje so štátnou pomocou, tak sa pri zisťovaní toho, či sú dodržané stropy vymedzujúce notifikačnú povinnosť a maximálne intenzity pomoci alebo maximálna výška pomoci, zohľadňuje len táto štátna pomoc, za predpokladu, že celková suma verejného financovania poskytnutá vo vzťahu k tým istým oprávneným nákladom nepresahuje najvýhodnejšiu mieru financovania stanovenú v uplatniteľných pravidlách práva Únie.
3.  

Pomoc s identifikovateľnými oprávnenými nákladmi oslobodená od notifikačnej povinnosti týmto nariadením sa môže kumulovať s:

a) 

akoukoľvek inou štátnou pomocou, pokiaľ sa tieto opatrenia týkajú iných identifikovateľných oprávnených nákladov;

▼M4

b) 

akoukoľvek inou štátnou pomocou v súvislosti s tými istými – čiastočne alebo úplne sa prekrývajúcimi – oprávnenými nákladmi, iba ak sa v dôsledku takejto kumulácie neprekročí maximálna intenzita pomoci alebo výška pomoci uplatniteľná na túto pomoc v súlade s týmto nariadením.

Pri určovaní súladu s ustanoveniami o kumulácii podľa prvej vety tohto písmena sa neberie do úvahy financovanie poskytnuté konečným príjemcom v rámci podpory z Fondu InvestEU podľa kapitoly III oddielu 16, ani náklady, na ktoré sa toto financovanie vzťahuje. Namiesto toho sa suma relevantná z hľadiska tohto súladu s ustanoveniami o kumulácii z prvej vety tohto písmena vypočíta tak, ako je uvedené ďalejx+. Po prvé, z celkových oprávnených nákladov na projekt sa odpočíta nominálna suma financovania v rámci podpory z Fondu InvestEU, pričom sa získajú celkové zvyšné oprávnené náklady; po druhé, maximálna výška pomoci sa vypočíta tak, že príslušná najvyššia intenzita pomoci alebo výška pomoci sa uplatní len na celkové zostávajúce oprávnené náklady.

V prípade článkov, pri ktorých je strop vymedzujúci notifikačnú povinnosť vyjadrený ako maximálna výška pomoci, sa pri určovaní toho, či sa dodržiavajú stropy vymedzujúce notifikačnú povinnosť uvedené v článku 4, nezohľadňuje ani nominálna výška financovania poskytnutého konečným príjemcom s podporou z Fondu InvestEU.

Alternatívne, v prípade úverov v prvom rade alebo záruk na úvery v prvom rade podporovaných z Fondu InvestEU podľa kapitoly III oddielu 16 sa ekvivalent hrubého grantu pomoci obsiahnutej v takýchto úveroch alebo zárukách poskytnutých konečným príjemcom môže vypočítať primerane podľa článku 5 ods. 2 písm. b) alebo c). Tento hrubý ekvivalent grantu pomoci sa môže v súlade s prvou vetou tohto písmena použiť na zabezpečenie toho, aby kumulácia s akoukoľvek inou pomocou na rovnaké identifikovateľné oprávnené náklady nemala za následok prekročenie najvyššej intenzity pomoci alebo výšky pomoci uplatniteľnej na pomoc podľa tohto nariadenia alebo príslušného stropu vymedzujúceho notifikačnú povinnosť podľa tohto nariadenia.

4.  
Pomoc oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článkov 19b, 20a, 21, 22 alebo 23, článku 56e ods. 5 písm. a) bodu ii) alebo iii), článku 56e ods. 8 písm. d), článku 56e ods. 10 a článku 56f, pri ktorej nemožno určiť oprávnené náklady, sa môže kumulovať s akoukoľvek inou štátnou pomocou, pri ktorej oprávnené náklady určiť možno. Pomoc, pri ktorej nemožno identifikovať oprávnené náklady, sa môže kumulovať s akoukoľvek inou štátnou pomocou, pri ktorej nemožno identifikovať oprávnené náklady, až do výšky najvyššieho príslušného celkového stropu financovania stanoveného za osobitných okolností každého prípadu v tomto alebo inom nariadení o skupinových výnimkách alebo rozhodnutí prijatom Komisiou. Pomoc oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 56e ods. 5 písm. a) bodu ii) alebo iii), článku 56e ods. 8 písm. d), článku 56e ods. 10 a článku 56f, pri ktorej nemožno určiť oprávnené náklady, sa môže kumulovať s inou pomocou oslobodenou od notifikačnej povinnosti podľa uvedených článkov, pri ktorej nemožno určiť oprávnené náklady.

▼B

5.  
Štátna pomoc oslobodená od notifikačnej povinnosti týmto nariadením sa nekumuluje so žiadnou pomocou de minimis v súvislosti s tými istými oprávnenými nákladmi, ak by takáto kumulácia mala za následok intenzitu pomoci presahujúcu intenzitu pomoci stanovenú v kapitole III tohto nariadenia.
6.  
Odchylne od odseku 3 písm. b) sa pomoc na pracovníkov so zdravotným postihnutím, ako je stanovená v článkoch 33 a 34, môže kumulovať s inou pomocou oslobodenou na základe tohto nariadenia súvisiacou s tými istými oprávnenými nákladmi nad rámec najvyššieho uplatniteľného stropu podľa tohto nariadenia, ak takáto kumulácia nemá za následok intenzitu pomoci presahujúcu 100 % príslušných nákladov v priebehu akéhokoľvek obdobia, počas ktorého sú príslušní pracovníci zamestnaní.

▼M1

7.  
Odchylne od odsekov 1 až 6 sa pri určovaní toho, či sú dodržané stropy pre regionálnu prevádzkovú pomoc v najvzdialenejších regiónoch v zmysle článku 15 ods. 4, zohľadňuje iba regionálna prevádzková pomoc v najvzdialenejších regiónoch poskytnutá podľa tohto nariadenia.

▼B

Článok 9

Uverejňovanie a informácie

▼M4

1.  

Príslušný členský štát zabezpečí, aby sa na súhrnnej webovej stránke týkajúcej sa štátnej pomoci na národnej alebo regionálnej úrovni uverejnili:

a) 

súhrnné informácie uvedené v článku 11 v štandardizovanom formáte stanovenom v prílohe II alebo odkaz na prístup k nim;

b) 

plné znenie každého opatrenia pomoci, ako sa uvádza v článku 11, alebo odkaz na prístup k plnému zneniu;

c) 

informácie uvedené v prílohe III o každej jednotlivej poskytnutej pomoci presahujúcej 500 000  EUR alebo v prípade príjemcov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe, okrem príjemcov, na ktorých sa vzťahuje oddiel 2a, o každej jednotlivej pomoci poskytnutej na takúto výrobu presahujúcej 60 000  EUR a v prípade príjemcov pôsobiacich v odvetví rybolovu a akvakultúry, okrem príjemcov, na ktorých sa vzťahuje oddiel 2a, o každej jednotlivej pomoci presahujúcej 30 000  EUR.

Pokiaľ ide o pomoc poskytnutú na projekty Európskej územnej spolupráce uvedenú v článku 20, informácie uvedené v tomto odseku sa umiestnia na webovú lokalitu členského štátu, v ktorom sídli dotknutý riadiaci orgán podľa vymedzenia v článku 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 ( 32 ) alebo v článku 45 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1059 ( 33 ), podľa tohto, ktoré z nich sa uplatňuje. Zúčastnené členské štáty sa môžu alternatívne rozhodnúť, že každý z nich poskytne na svojej webovej stránke informácie o opatreniach pomoci v rámci svojho územia.

Povinnosti týkajúce sa uverejňovania stanovené v prvom pododseku sa nevzťahujú na pomoc poskytovanú na projekty Európskej územnej spolupráce uvedené v článku 20a, ani na projekty operačných skupín európskeho partnerstva v oblasti inovácií zameraného na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť (EIP), ani na projekty miestneho rozvoja vedeného komunitou (MRVK) podľa článku 19b.

2.  

V prípade schém pomoci vo forme daňového zvýhodnenia a schém, na ktoré sa vzťahujú články 16 a 21 ( 34 ), sa podmienky uvedené v odseku 1 prvom pododseku písm. c) tohto článku považujú za splnené, ak členské štáty uverejnia požadované informácie o výške jednotlivých pomocí v týchto rozpätiach (v miliónoch EUR):

0,03 – 0,5 (len v prípade rybolovu a akvakultúry);
0,06 – 0,5 (len v prípade poľnohospodárskej prvovýroby);
0,5 – 1;
1 – 2;
2 – 5;
5 – 10;
10 – 30 a
30 a viac.

▼B

3.  
Pri schémach podľa článku 51 tohto nariadenia sa povinnosti týkajúce sa uverejnenia stanovené v tomto článku neuplatňujú na konečných spotrebiteľov.

▼M4

3a.  
Ak finančný produkt implementoval členský štát v rámci zložky InvestEU, za ktorú je zodpovedný členský štát, alebo národná podporná banka konajúca ako implementujúci partner alebo konajúca ako finančný sprostredkovateľ v rámci InvestEU, členský štát má naďalej povinnosť zabezpečovať uverejňovanie informácií, ako sa stanovuje v odseku 1 prvom pododseku písm. c). Táto povinnosť sa však považuje za splnenú, ak implementujúci partner poskytne Komisii informácie stanovené v odseku 1 prvom pododseku písm. c) najneskôr do 30. júna roka nasledujúceho po finančnom roku, v ktorom bola pomoc poskytnutá, a ak je v dohode o záruke podpísanej medzi Komisiou a implementujúcim partnerom stanovená požiadavka poskytovať Komisii informácie uvedené v odseku 1 prvom pododseku písm. c).

▼B

4.  
Informácie uvedené v odseku 1 písm. c) tohto článku sú štruktúrované a prístupné štandardizovaným spôsobom, ako sa uvádza v prílohe III, a sú umožnené funkcie účinného vyhľadávania a sťahovania. Informácie uvedené v odseku 1 sa uverejňujú do 6 mesiacov odo dňa poskytnutia pomoci, alebo v prípade pomoci vo forme daňového zvýhodnenia do 1 roka odo dňa, keď sa má vypracovať daňové priznanie, a sú dostupné aspoň 10 rokov od dátumu poskytnutia pomoci.
5.  

Komisia na svojej webovej lokalite uverejní:

a) 

odkazy na webové lokality o štátnej pomoci uvedené v odseku 1 tohto článku;

b) 

súhrnné informácie uvedené v článku 11.

6.  
Členské štáty splnia ustanovenia tohto článku najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.KAPITOLA II

MONITOROVANIE

Článok 10

Odňatie výhody skupinovej výnimky

Ak členský štát poskytne pomoc, ktorá je týmto nariadením údajne oslobodená od notifikačnej povinnosti bez toho, aby boli splnené podmienky stanovené v kapitolách I až III, Komisia môže po tom, ako poskytla príslušnému členskému štátu možnosť vyjadriť svoje stanovisko, prijať rozhodnutie, na základe ktorého sa všetky alebo niektoré budúce opatrenia pomoci prijaté príslušným členským štátom, ktoré by inak spĺňali požiadavky tohto nariadenia, majú notifikovať Komisii v súlade s článkom 108 ods. 3 zmluvy. Opatrenia, ktoré sa majú notifikovať, môžu byť obmedzené na opatrenia o poskytnutí určitých typov pomoci alebo v prospech určitých príjemcov alebo opatrenia pomoci prijaté určitými orgánmi príslušného členského štátu.

▼M2

Článok 11

Podávanie správ

▼M4

1.  

Členské štáty – alebo alternatívne v prípade pomoci poskytnutej na projekty Európskej územnej spolupráce podľa článku 20 členský štát, v ktorom sídli riadiaci orgán podľa vymedzenia v článku 21 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013 alebo v článku 45 nariadenia (EÚ) 2021/1059, podľa toho, ktoré z nich sa uplatňuje, – Komisii predkladajú:

a) 

prostredníctvom elektronického notifikačného systému Komisie súhrnné informácie o každom opatrení pomoci oslobodenom podľa tohto nariadenia v štandardizovanom formáte stanovenom v prílohe II, spolu s odkazom na prístup k plnému zneniu opatrenia pomoci vrátane jeho zmien, a to do 20 pracovných dní odo dňa, keď opatrenie nadobudlo účinnosť, a

b) 

v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 794/2004 ( 35 ) výročnú správu o uplatňovaní tohto nariadenia v elektronickej forme, ktorá obsahuje informácie uvedené v danom nariadení, a to za každý celý rok alebo každú časť roka, počas ktorého sa toto nariadenie uplatňuje. V prípade finančných produktov implementovaných členským štátom v rámci zložky InvestEU, za ktorú je zodpovedný členský štát, alebo národnou podpornou bankou konajúcou ako implementujúci partner alebo konajúcou ako finančný sprostredkovateľ v rámci InvestEU, sa táto povinnosť členského štátu považuje za splnenú, ak implementujúci partner poskytne Komisii výročné správy v súlade s príslušnými požiadavkami na podávanie správ stanovenými v dohode o záruke podpísanej medzi Komisiou a implementujúcim partnerom.

Tento prvý pododsek sa nevzťahuje na pomoc poskytovanú na projekty Európskej územnej spolupráce uvedenú v článku 20a, ani na projekty operačných skupín európskeho partnerstva v oblasti inovácií zameraného na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť (EIP) aprojekty miestneho rozvoja vedeného komunitou (MRVK) podľa článku 19b.

▼M2

2.  
Ak členský štát v dôsledku predĺženia obdobia uplatňovania tohto nariadenia do 31. decembra 2023 nariadením Komisie (EÚ) 2020/972 ( 36 ) plánuje predĺžiť platnosť opatrení, ku ktorým boli Komisii predložené súhrnné informácie v súlade s odsekom 1 tohto článku, tento členský štát musí uvedené súhrnné informácie týkajúce sa predĺženia platnosti uvedených opatrení aktualizovať a túto aktualizáciu oznámiť Komisii do 20 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti aktu, ktorým členský štát predlžuje platnosť príslušného opatrenia.

▼M1

Článok 12

Monitorovanie

▼M4

1.  
Aby mohla Komisia monitorovať pomoc oslobodenú od notifikačnej povinnosti týmto nariadením, členské štáty – alebo alternatívne, v prípade pomoci poskytnutej na projekty Európskej územnej spolupráce uvedenej v článku 20, členský štát, v ktorom sídli riadiaci orgán – uchovávajú podrobné záznamy s informáciami a podpornou dokumentáciou potrebnou na zistenie toho, či boli splnené všetky podmienky stanovené v tomto nariadení. Takéto záznamy sa uchovávajú 10 rokov odo dňa poskytnutia ad hoc pomoci alebo poslednej pomoci poskytnutej na základe danej schémy.

Prvý pododsek sa nevzťahuje na pomoc poskytnutú na projekty Európskej územnej spolupráce uvedené v článku 20a, ako ani na projekty operačných skupín európskeho partnerstva v oblasti inovácií zameraného na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť, a projekty miestneho rozvoja vedeného komunitou (MRVK) uvedené v článku 19b.

▼M1

2.  
V prípade schém, v rámci ktorých sa fiškálna pomoc poskytuje automaticky – ako napríklad schémy založené na daňových priznaniach príjemcov – a pri ktorých neexistuje overovanie ex ante, či sú v prípade každého príjemcu splnené všetky podmienky zlučiteľnosti, členské štáty pravidelne overujú – aspoň ex post a na základe vzorky, či sú splnené všetky podmienky zlučiteľnosti, a vyvodzujú potrebné závery. Členské štáty uchovávajú podrobné záznamy o overovaniach počas obdobia aspoň 10 rokov odo dňa kontroly.
3.  
Komisia si môže od každého členského štátu vyžiadať všetky informácie a podpornú dokumentáciu, ktoré Komisia považuje za potrebné na monitorovanie uplatňovania tohto nariadenia, a to vrátane informácií uvedených v odsekoch 1 a 2. Dotknutý členský štát poskytne Komisii požadované informácie a podpornú dokumentáciu v lehote 20 pracovných dní od prijatia žiadosti alebo v dlhšej lehote, ak je stanovená v žiadosti.

▼BKAPITOLA III

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE RÔZNE KATEGÓRIE POMOCIODDIEL 1

Regionálna pomocPododdiel A

Regionálna investičná a prevádzková pomoc

▼M1

Článok 13

Rozsah regionálnej pomoci

Tento oddiel sa neuplatňuje na:

a) 

pomoc v prospech činností v oceliarskom odvetví, odvetví ťažby uhlia, odvetví lodného staviteľstva alebo odvetví syntetických vlákien;

b) 

pomoc pre odvetvie dopravy, ako aj na súvisiacu infraštruktúru, a pomoc na výrobu energie, jej distribúciu a súvisiacu infraštruktúru, s výnimkou regionálnej investičnej pomoci v najvzdialenejších regiónoch a schém regionálnej prevádzkovej pomoci;

c) 

regionálnu pomoc vo forme schém zameraných na obmedzený počet osobitných odvetví hospodárskej činnosti; schémy zamerané na činnosti v oblasti cestovného ruchu, širokopásmové infraštruktúry alebo spracovanie a marketing poľnohospodárskych výrobkov sa nepovažujú za zamerané na osobitné odvetvia hospodárskej činnosti;

d) 

regionálnu prevádzkovú pomoc poskytnutú podnikom, ktorých hlavná činnosť patrí do oddielu K „Finančné a poisťovacie činnosti“ klasifikácie NACE Rev. 2, alebo podnikom, ktoré vykonávajú činnosti v rámci skupiny, ktorej hlavná činnosť patrí do triedy 70.10 „Vedenie firiem“ alebo 70.22 „Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia“ NACE Rev. 2.

▼B

Článok 14

Regionálna investičná pomoc

1.  
Opatrenia regionálnej investičnej pomoci sú zlučiteľné s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a oslobodené od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  
Pomoc sa poskytuje v podporovaných oblastiach.
3.  
V podporovaných oblastiach spĺňajúcich podmienky článku 107 ods. 3 písm. a) zmluvy sa pomoc môže poskytnúť na počiatočnú investíciu bez ohľadu na veľkosť príjemcu. V podporovaných oblastiach spĺňajúcich podmienky článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy sa pomoc môže poskytnúť MSP na akúkoľvek formu počiatočnej investície. Pomoc veľkým podnikom sa poskytuje len na počiatočnú investíciu v prospech novej hospodárskej činnosti v dotknutej oblasti.
4.  

Oprávnenými nákladmi sú:

a) 

investičné náklady na hmotné a nehmotné aktíva;

b) 

odhadované mzdové náklady na pracovné miesta, ktoré boli vytvorené v dôsledku počiatočnej investície, vypočítané za obdobie dvoch rokov, alebo

c) 

kombinácia bodu a) a b) nepresahujúca sumu a) alebo b), podľa toho, ktorá je vyššia.

5.  
Investícia musí zostať zachovaná v oblasti, v ktorej bola poskytnutá, po ukončení investície najmenej päť rokov alebo v prípade MSP najmenej tri roky. Táto podmienka nebráni výmene vybavenia alebo zariadenia, ktoré v priebehu uvedeného obdobia zastaralo alebo sa pokazilo, za predpokladu, že sa hospodárska činnosť v príslušnej oblasti zachová počas relevantného minimálneho obdobia.
6.  

Nadobudnuté aktíva musia byť nové s výnimkou MSP a nadobudnutia prevádzkarne. Náklady spojené s lízingom hmotných aktív možno zohľadniť za týchto podmienok:

a) 

v prípade pozemkov a budov musí prenájom pokračovať najmenej päť rokov po očakávanom dátume ukončenia investičného projektu v prípade veľkých podnikov alebo tri roky v prípade MSP;

b) 

v prípade zariadenia alebo strojov musí mať prenájom formu finančného lízingu a musí zahŕňať záväzok pre príjemcu pomoci odkúpiť tieto aktíva po uplynutí prenájmu.

►M1  V prípade nadobudnutia aktív prevádzkarne v zmysle článku 2 ods. 49 alebo ods. 51 sa zohľadňujú len náklady na nákup aktív od tretích strán, ktoré nie sú v žiadnom vzťahu voči nadobúdateľovi. ◄ Transakcia musí prebehnúť za trhových podmienok. Ak bola pomoc poskytnutá na nadobudnutie aktív pred ich zakúpením, náklady na tieto aktíva sa odpočítajú od oprávnených nákladov súvisiacich s nadobudnutím prevádzkarne. Ak rodinný príslušník pôvodného majiteľa alebo zamestnanec prevezme malý podnik, upustí sa od podmienky, že tieto aktíva musia byť nadobudnuté od tretích strán, ktoré nie sú v žiadnom vzťahu voči nadobúdateľovi. Nadobudnutie akcií nepredstavuje počiatočnú investíciu.

7.  
►M1  V prípade pomoci pre veľké podniky na zásadnú zmenu výrobného procesu musia oprávnené náklady prevyšovať odpisy aktív súvisiacich s činnosťou, ktorá sa má modernizovať, vykonané počas predchádzajúcich troch fiškálnych rokov. ◄ V prípade pomoci na diverzifikáciu existujúcej prevádzkarne musia oprávnené náklady prevyšovať najmenej o 200 % účtovnú hodnotu znovupoužitých aktív zaevidovanú vo fiškálnom roku predchádzajúcom začatiu prác.
8.  

Nehmotné aktíva sú oprávnené na výpočet investičných nákladov, ak spĺňajú tieto podmienky:

a) 

musia sa používať výlučne v prevádzkarni, ktorá je príjemcom pomoci;

b) 

musia byť odpisovateľné;

c) 

musia byť nakúpené za trhových podmienok od tretích strán, ktoré nie sú v žiadnom vzťahu voči nadobúdateľovi; a

d) 

musia byť zahrnuté v aktívach podniku, ktorý je príjemcom pomoci, a musia zostať spojené s projektom, na ktorý bola poskytnutá pomoc, najmenej počas piatich rokov alebo v prípade MSP počas troch rokov.

V prípade veľkých podnikov sú náklady na nehmotné aktíva oprávnené iba do výšky 50 % celkových oprávnených investičných nákladov počiatočnej investície.

9.  

Ak sú oprávnené náklady vypočítané s použitím odhadovaných mzdových nákladov podľa ods. 4 písm. b), musia byť splnené tieto podmienky:

a) 

investičný projekt vedie k čistému nárastu počtu zamestnancov v príslušnej prevádzkarni v porovnaní s priemerom za predchádzajúcich 12 mesiacov, čo znamená že od zjavne vytvorených pracovných miest sa odpočítajú pracovné miesta zrušené počas tohto obdobia;

b) 

každé pracovné miesto je obsadené do troch rokov od ukončenia prác; a

▼M4

c) 

každé pracovné miesto vytvorené na základe investície sa v dotknutej oblasti zachová aspoň päť rokov od jeho prvého obsadenia alebo tri roky v prípade MSP, s výnimkou prípadu, keď pracovné miesto zaniklo medzi 1. januárom 2020 a 30. júnom 2021.

▼B

10.  

Regionálna pomoc na rozvoj širokopásmových sietí spĺňa tieto podmienky:

a) 

pomoc sa poskytuje iba v oblastiach, v ktorých neexistuje sieť rovnakej kategórie (či už ide o základnú širokopásmovú sieť alebo sieť NGA) a v ktorých je nepravdepodobné, že sa do troch rokov od rozhodnutia o poskytnutí pomoci takáto sieť zavedie na základe komerčných podmienok; a

b) 

podporovaný prevádzkovateľ siete musí ponúkať aktívny a pasívny veľkoobchodný prístup za spravodlivých a nediskriminačných podmienok vrátane fyzického uvoľneného prístupu v prípade sietí NGA; a

c) 

pomoc sa poskytuje na základe súťažného výberového konania.

11.  
Regionálna pomoc na výskumné infraštruktúry sa poskytuje len v prípade, že je pomoc podmienená poskytnutím transparentného a nediskriminačného prístupu k podporovanej infraštruktúre.
12.  
Intenzita pomoci v ekvivalente hrubého grantu nepresahuje maximálnu intenzitu pomoci stanovenú v mape regionálnej pomoci platnú v čase poskytnutia pomoci v dotknutej oblasti. Ak je intenzita pomoci vypočítaná na základe odseku 4 písm. c), maximálna intenzita pomoci neprekračuje najvýhodnejšiu výšku vyplývajúcu z uplatnenia tejto intenzity pomoci na základe investičných nákladov alebo mzdových nákladov. V prípade veľkých investičných projektov výška pomoci nepresahuje upravenú výšku pomoci vypočítanú v súlade s mechanizmom vymedzeným v článku 2 ods. 20
13.  
Akákoľvek počiatočná investícia, ktorú začne ten istý príjemca (na úrovni skupiny) v období do troch rokov od začatia prác na inej investícii, na ktorú bola poskytnutá pomoc, v tom istom regióne úrovne 3 Nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely, sa považuje za súčasť jedného investičného projektu. Ak je takýto jeden investičný projekt veľkým investičným projektom, celková výška pomoci na jeden investičný projekt nepresiahne upravenú výšku pomoci pre veľké investičné projekty.
14.  
Príjemca pomoci musí poskytnúť finančný príspevok vo výške najmenej 25 % oprávnených nákladov vo forme, ktorá nezahŕňa žiadnu verejnú podporu, a to buď z vlastných zdrojov alebo prostredníctvom externého financovania. V najvzdialenejších regiónoch sa môže na investíciu, ktorú uskutoční MSP, poskytnúť pomoc s maximálnou intenzitou pomoci nad 75 %, pričom v takýchto situáciách zvyšnú časť prostriedkov poskytne príjemca pomoci prostredníctvom finančného príspevku.

▼M4

15.  
V prípade počiatočnej investície súvisiacej s projektmi Európskej územnej spolupráce, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 1299/2013 alebo nariadenie (EÚ) 2021/1059, sa intenzita pomoci pre oblasť, v ktorej sa realizuje počiatočná investícia, uplatňuje na všetkých príjemcov zúčastnených na projekte. Ak sa počiatočná investícia uskutočňuje v dvoch alebo vo viacerých podporovaných oblastiach, maximálna intenzita pomoci je tá, ktorá sa uplatňuje v podporovanej oblasti, v ktorej sa vynakladá najvyššia suma oprávnených nákladov. V podporovaných oblastiach oprávnených na pomoc podľa článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy sa toto ustanovenie uplatňuje na veľké podniky len vtedy, ak je predmetom počiatočnej investície nová hospodárska činnosť.

▼M1

16.  
Príjemca potvrdí, že v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o pomoc neuskutočnil premiestnenie do prevádzkarne, v ktorej sa má uskutočniť počiatočná investícia, na ktorú sa pomoc žiada, a zaviaže sa, že tak neurobí ani do dvoch rokov od dokončenia počiatočnej investície, na ktorú sa pomoc žiada. ►M2  Pokiaľ ide o záväzky prijaté pred 31. decembrom 2019, žiadna strata pracovného miesta pri rovnakej alebo podobnej činnosti v jednej z pôvodných prevádzok príjemcu v EHP, ku ktorej došlo v období od 1. januára 2020 do 30. júna 2021, sa nepovažuje za premiestnenie v zmysle článku 2 ods. 61a tohto nariadenia. ◄
17.  
V sektore rybolovu a akvakultúry sa neposkytne pomoc podnikom, ktoré sa dopustili jedného alebo viacerých porušení stanovených v článku 10 ods. 1 písm. a) až d) a článku 10 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 ( 37 ), ani na operácie uvedené v článku 11 daného nariadenia.

▼M1

Článok 15

Regionálna prevádzková pomoc

1.  
Schémy regionálnej prevádzkovej pomoci v najvzdialenejších regiónoch, riedko osídlených oblastiach a veľmi riedko osídlených oblastiach sú zlučiteľné s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a sú oslobodené od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  

V riedko osídlených oblastiach kompenzujú schémy regionálnej prevádzkovej pomoci dodatočné náklady na dopravu tovaru vyrobeného v oblastiach oprávnených na prevádzkovú pomoc, ako aj dodatočné náklady na dopravu tovaru ďalej spracúvaného v týchto oblastiach, ak sú splnené tieto podmienky:

a) 

pomoc je objektívne kvantifikovateľná vopred na základe fixnej sumy alebo tonokilometrov alebo inej relevantnej jednotky;

b) 

dodatočné náklady na dopravu sa vypočítajú na základe trasy prepravy tovaru v rámci štátnych hraníc príslušného členského štátu s použitím dopravných prostriedkov, ktoré majú za následok najnižšie náklady pre príjemcu.

Intenzita pomoci nesmie presiahnuť 100 % dodatočných nákladov na dopravu stanovených v tomto odseku.

3.  

Vo veľmi riedko osídlených oblastiach musia schémy regionálnej prevádzkovej pomoci predchádzať vyľudňovaniu alebo ho znižovať, a to za týchto podmienok:

a) 

príjemcovia vykonávajú svoju hospodársku činnosť v dotknutej oblasti;

b) 

ročná výška pomoci na jedného príjemcu v rámci všetkých schém prevádzkovej pomoci nepresahuje 20 % ročných nákladov práce, ktoré príjemcovi vznikli v dotknutej oblasti.

4.  

►C1  V najvzdialenejších regiónoch kompenzujú schémy prevádzkovej pomoci dodatočné prevádzkové náklady, ktoré vznikli v týchto regiónoch v priamom dôsledku jedného alebo viacerých trvalých znevýhodnení uvedených v článku 349 zmluvy, ak príjemcovia vykonávajú svoju hospodársku činnosť v najvzdialenejšom regióne za predpokladu, že ročná výška pomoci na jedného príjemcu v rámci všetkých schém prevádzkovej pomoci vykonávaných na základe tohto nariadenia nepresahuje jeden z týchto percentuálnych podielov: ◄

a) 

35 % ročnej hrubej pridanej hodnoty vytvorenej príjemcom v dotknutom najvzdialenejšom regióne;

b) 

40 % ročných nákladov práce, ktoré vznikli príjemcovi v dotknutom najvzdialenejšom regióne;

c) 

30 % ročného obratu príjemcu, ktorý dosiahol v dotknutom najvzdialenejšom regióne.

▼BPododdiel B

Pomoc na rozvoj miest

Článok 16

Regionálna pomoc na rozvoj miest

1.  
Regionálna pomoc na rozvoj miest je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  

Projekty rozvoja miest musia spĺňať tieto kritériá:

a) 

realizujú sa prostredníctvom fondov na rozvoj miest v podporovaných oblastiach;

b) 

sú spolufinancované z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

c) 

podporujú implementáciu „integrovanej stratégie udržateľného rozvoja miest“.

3.  
Celková investícia do projektu rozvoja miest v rámci opatrenia pomoci na rozvoj miest nepresiahne 20 mil. EUR.

▼M4

4.  
Oprávnenými nákladmi sú celkové náklady projektu rozvoja miest, ak sú v súlade s článkami 37 a 65 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 alebo s článkami 67 a 68 nariadenia (EÚ) 2021/1060, podľa tohto, ktoré z nich sa uplatňuje.

▼B

5.  
Pomoc poskytnutá z fondu na rozvoj miest na oprávnené projekty rozvoja miest môže mať formu kapitálu, kvázi kapitálu, úverov, záruk alebo ich kombinácie.
6.  
Pomoc na rozvoj miest mobilizuje dodatočné investície od súkromných investorov na úrovni fondov na rozvoj miest alebo projektov rozvoja miest s cieľom dosiahnuť celkovú sumu v minimálnej výške 30 % celkového financovania poskytnutého na projekt rozvoja miest.
7.  
Súkromní a verejní investori môžu na realizáciu projektu rozvoja miest poskytnúť peňažné alebo materiálne príspevky alebo ich kombináciu. Materiálny príspevok sa zohľadní v trhovej hodnote potvrdenej nezávislým kvalifikovaným znalcom alebo náležite oprávneným úradným orgánom.
8.  

Opatrenia na rozvoj miest musia spĺňať tieto podmienky:

a) 

správcovia fondov na rozvoj miest sa vyberajú na základe otvoreného, transparentného a nediskriminačného výberového konania v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi. Nesmie dochádzať najmä k diskriminácii medzi správcami fondov na rozvoj miest na základe ich miesta usadenia alebo zapísania v obchodnom registri niektorého členského štátu. Od správcov fondov na rozvoj miest sa môže vyžadovať, aby spĺňali vopred stanovené kritériá, ktoré sú objektívne odôvodnené charakterom investícií;

b) 

nezávislí súkromní investori sa vyberajú na základe otvoreného, transparentného a nediskriminačného výberového konania vykonávaného v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi s cieľom dosiahnuť primeranú úroveň rozdelenia rizika a odmien, pričom pri investíciách iných než zárukách sa nerovnomerné rozdelenie zisku uprednostňuje pred ochranou pred znížením hodnoty (downside protection). Ak súkromní investori nie sú vybraní na základe takéhoto konania, spravodlivú mieru návratnosti pre súkromných investorov stanoví nezávislý znalec vybraný prostredníctvom otvoreného, transparentného a nediskriminačného výberového konania;

c) 

v prípade nerovnomerného rozdelenia strát medzi verejnými a súkromnými investormi sa prvá strata, ktorú na seba prevezme verejný investor, obmedzí na 25 % celkovej investície;

d) 

v prípade záruk poskytnutých súkromným investorom v rámci projektov rozvoja miest sa miera záruky obmedzí na 80 % a celkové straty, ktoré na seba prevezme členský štát, sa obmedzia na 25 % príslušného portfólia krytého zárukou;

e) 

investori môžu byť zastúpení v riadiacich orgánoch fondu na rozvoj miest, ako je dozorná rada alebo poradný výbor;

f) 

fond na rozvoj miest sa zriadi v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi. Členský štát zaistí vykonanie hĺbkovej analýzy s cieľom zabezpečiť investičnú stratégiu kvalitnú po obchodnej stránke na účely realizácie opatrenia pomoci na rozvoj miest.

9.  

Fondy na rozvoj miest sa spravujú na komerčnom základe a zabezpečia rozhodnutia o financovaní orientované na zisk. Tento predpoklad sa pokladá za splnený, ak správcovia fondu na rozvoj miest spĺňajú tieto podmienky:

a) 

správcovia fondov na rozvoj miest sú podľa zákona alebo na základe zmluvy povinní konať starostlivo ako profesionálni správcovia a v dobrej viere a zamedziť konfliktu záujmov; uplatňujú sa najlepšie postupy a regulačný dohľad;

b) 

odmena správcov fondov na rozvoj miest je v súlade s praxou na trhu. Táto podmienka sa považuje za splnenú, ak je správca vybraný na základe otvoreného, transparentného a nediskriminačného výberového konania založeného na objektívnych kritériách týkajúcich sa skúseností, odborných znalostí a operačných a finančných schopností;

c) 

odmena správcov fondov na rozvoj miest je viazaná na ich výkon alebo títo správcovia zdieľajú časť rizík investície spoluinvestovaním z vlastných zdrojov s cieľom zaistiť, aby ich záujmy boli neustále v súlade so záujmami verejných investorov;

d) 

správcovia fondov na rozvoj miest stanovia investičnú stratégiu, kritériá a navrhovaný časový harmonogram investícií do projektov rozvoja miest a stanovia predbežnú finančnú životaschopnosť a ich očakávaný vplyv na rozvoj miest;

e) 

pre každú kapitálovú a kvázi kapitálovú investíciu existuje jasná a realistická stratégia vystúpenia.

10.  

Keď fond na rozvoj miest poskytuje na projekty rozvoja miest úvery alebo záruky, musia byť splnené tieto podmienky:

a) 

v prípade úverov sa pri výpočte maximálnej výšky investície na účely ods. 3 tohto článku zohľadňuje nominálna výška úveru;

b) 

v prípade záruk sa pri výpočte maximálnej výšky investície na účely ods. 3 tohto článku zohľadňuje nominálna výška príslušného úveru.

11.  
Členský štát môže poveriť implementáciou opatrenia pomoci na rozvoj miest poverený subjekt.ODDIEL 2

Pomoc pre MSP

Článok 17

Investičná pomoc pre MSP

1.  
Investičná pomoc pre MSP pôsobiace na území Únie alebo mimo neho je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  

Oprávnenými nákladmi sú buď jedna alebo obe tieto položky:

a) 

náklady investície do hmotných a nehmotných aktív;

b) 

odhadované mzdové náklady na pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s investičným projektom a vypočítané za obdobie dvoch rokov.

3.  

Za oprávnené náklady sa na účely tohto článku pokladajú investície, ktoré pozostávajú z:

a) 

investícií do hmotných a/alebo nehmotných aktív súvisiacich so založením novej prevádzkarne, s rozširovaním existujúceho podniku, diverzifikáciou výroby prevádzkarne na ďalšie nové výrobky alebo so zásadnou zmenou celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne; alebo

b) 

nadobudnutia aktív patriacich prevádzkarni, ak sú splnené tieto podmienky:

— 
prevádzkareň buď ukončila činnosť alebo by ju bola ukončila, ak by sa neuskutočnilo jej odkúpenie;
— 
aktíva sa kupujú od tretích strán, ktoré nie sú v žiadnom vzťahu voči nadobúdateľovi;
— 
transakcia sa uskutočňuje za trhových podmienok.

Ak rodinný príslušník pôvodného majiteľa alebo zamestnanec prevezme malý podnik, upustí sa od podmienky, že tieto aktíva musia byť nadobudnuté od tretích strán, ktoré nie sú v žiadnom vzťahu voči nadobúdateľovi. Výhradné nadobudnutie akcií podniku nepredstavuje investíciu.

4.  

Nehmotné aktíva spĺňajú všetky tieto podmienky:

a) 

musia sa používať výlučne v prevádzkarni, ktorá je príjemcom pomoci;

b) 

musia sa považovať za odpísateľné aktíva;

c) 

musia byť nakúpené za trhových podmienok od tretích strán, ktoré nie sú v žiadnom vzťahu voči nadobúdateľovi;

d) 

musia byť zahrnuté v aktívach podniku aspoň tri roky.

5.  

Pracovné miesta vytvorené priamo v dôsledku investičného projektu spĺňajú tieto podmienky:

a) 

sú vytvorené v priebehu troch rokov od ukončenia investície;

b) 

došlo k čistému nárastu počtu zamestnancov v príslušnej prevádzkarni v porovnaní s priemerom za predošlých 12 mesiacov;

c) 

vytvorené pracovné miesta sa zachovajú počas minimálneho obdobia troch rokov od ich prvého obsadenia.

6.  

Intenzita pomoci nepresahuje:

a) 

20 % oprávnených nákladov v prípade malých podnikov;

b) 

10 % oprávnených nákladov v prípade stredných podnikov.

Článok 18

Pomoc pre MSP na poradenské služby

1.  
Pomoc pre MSP na poradenské služby je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  
Intenzita pomoci nepresahuje 50 % oprávnených nákladov.
3.  
Oprávnenými nákladmi sú náklady na poradenské služby poskytované externými poradcami.
4.  
Príslušné služby nemajú charakter nepretržitej alebo pravidelnej činnosti, ani nesúvisia s bežnými prevádzkovými nákladmi podniku, ako sú bežné daňové poradenské služby, pravidelné právne služby alebo reklama.

Článok 19

Pomoc na účasť MSP na veľtrhoch

1.  
Pomoc na účasť MSP na veľtrhoch je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  
Oprávnené náklady sú náklady vynaložené na prenájom, zriadenie a prevádzku stánku v prípade účasti podniku na ktoromkoľvek konkrétnom veľtrhu alebo výstave.
3.  
Intenzita pomoci nepresahuje 50 % oprávnených nákladov.

▼M4

Článok 19a

Pomoc na náklady, ktoré vznikli MSP zúčastňujúcim sa na projektoch miestneho rozvoja vedeného komunitou (MRVK) alebo projektoch operačných skupín európskeho partnerstva v oblasti inovácií zameraného na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť (EIP)

1.  
Pomoc na náklady, ktoré vznikli MSP zúčastneným na projektoch MRVK označených ako LEADER – miestny rozvoj v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 alebo nariadenie (EÚ) 2021/1060, ako aj na projekty operačnej skupiny EIP, na ktoré sa vzťahuje článok 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I.
2.  

V prípade projektov MRVK a operačnej skupiny EIP sú oprávnené tieto náklady stanovené v článku 35 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 alebo v článku 34 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/1060, podľa toho, ktoré z nich sa uplatňuje:

a) 

náklady na prípravnú podporu, budovanie kapacít, odbornú prípravu a vytváranie sietí na účely prípravy a vykonávania stratégie MRVK alebo projektu operačnej skupiny EIP;

b) 

implementácia schválených operácií;

c) 

príprava a implementácia činností spolupráce skupiny;

d) 

prevádzkové náklady spojené s riadením vykonávania stratégie MRVK alebo projektu operačných skupín EIP;

e) 

aktivizácia komunity EIP alebo stratégie MRVK v záujme uľahčenia výmeny medzi zainteresovanými stranami, čoho cieľom je poskytovať informácie a propagovať stratégiu a projekty a podporovať potenciálnych príjemcov na účely rozvoja operácií a prípravy žiadostí.

3.  
Intenzita pomoci nesmie presiahnuť maximálnu mieru spolufinancovania stanovenú v nariadeniach o jednotlivých fondoch, z ktorých sa podporujú MRVK a operačné skupiny EIP.

Článok 19b

Obmedzené sumy pomoci pre MSP, ktoré majú prínos z projektov miestneho rozvoja vedeného komunitou (MRVK) alebo projektov operačných skupín európskeho partnerstva v oblasti inovácií zameraného na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť (EIP)

1.  
Pomoc podnikom zúčastňujúcim sa na projektoch MRVK alebo projektoch operačných skupín EIP, ako sa uvádza v článku 19a ods. 1, prípadne podnikom, ktoré z takýchto projektov majú prínos, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  
Celková suma pomoci poskytnutej podľa tohto článku nesmie presiahnuť na jeden projekt 200 000  EUR v prípade projektov MRVK a 350 000  EUR v prípade projektov operačných skupín EIP.ODDIEL 2A

Pomoc na Európsku územnú spoluprácu

▼M4

Článok 20

Pomoc na náklady, ktoré vznikli podnikom zúčastneným na projektoch Európskej územnej spolupráce

1.  
Pomoc na náklady vzniknuté podnikom zúčastneným na projektoch Európskej územnej spolupráce, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 1299/2013 alebo nariadenie (EÚ) 2021/1059, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I.
2.  

V rozsahu, v akom súvisia s projektom spolupráce, sú oprávnené tieto náklady, a to v zmysle delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 481/2014 ( 38 ) alebo článkov 38 až 44 nariadenia (EÚ) 2021/1059, podľa toho, ktoré z nich sa uplatňuje:

a) 

náklady na zamestnancov;

b) 

kancelárske a administratívne náklady;

c) 

cestovné náklady a náklady na ubytovanie;

d) 

náklady na externú expertízu a služby;

e) 

náklady na vybavenie;

f) 

náklady na infraštruktúru a stavebné práce.

3.  
Intenzita pomoci nesmie presiahnuť maximálnu mieru spolufinancovania stanovenú v nariadení (EÚ) č. 1303/2013 alebo v nariadení (EÚ) 2021/1060 a/alebo v nariadení (EÚ) 2021/1059, podľa toho, ktoré z nich sa uplatňuje.

▼M4

Článok 20a

Obmedzené sumy pomoci pre podniky na účasť na projektoch Európskej územnej spolupráce

1.  
Pomoc podnikom na ich účasť na projektoch Európskej územnej spolupráce, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 1299/2013 alebo nariadenie (EÚ) 2021/1059, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I.
2.  
Celková suma pomoci podľa tohto článku poskytnutá podniku na jeden projekt nesmie presiahnuť 20 000  EUR.

▼BODDIEL 3

Pomoc na uľahčenie prístupu k financovaniu pre MSP

Článok 21

Pomoc vo forme rizikového financovania

1.  
Schémy pomoci vo forme rizikového financovania pre MSP sú zlučiteľné s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a sú oslobodené od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  

Na úrovni finančných sprostredkovateľov môže mať pomoc vo forme rizikového financovania v prospech nezávislých súkromných investorov jednu z týchto foriem:

a) 

kapitál alebo kvázi kapitál alebo finančný príspevok na poskytnutie rizikových finančných investícií realizovaných priamo alebo nepriamo do oprávnených podnikov;

b) 

úvery na poskytnutie rizikových finančných investícií realizovaných priamo alebo nepriamo do oprávnených podnikov;

c) 

záruky na pokrytie strát z rizikových finančných investícií realizovaných priamo alebo nepriamo do oprávnených podnikov.

3.  
Na úrovni nezávislých súkromných investorov môže mať pomoc vo forme rizikového financovania formy uvedené v ods. 2 tohto článku alebo formu daňových stimulov pre súkromných investorov, ktorí sú fyzickými osobami poskytujúcimi priamo alebo nepriamo rizikové financovanie oprávneným podnikom.
4.  
Na úrovni oprávnených podnikov môže mať pomoc vo forme rizikového financovania formu kapitálových a kvázi kapitálových investícií, úverov, záruk alebo ich kombinácie.
5.  

Oprávnené podniky sú podniky, ktoré sú v čase počiatočnej rizikovej finančnej investície nekótovanými MSP a spĺňajú aspoň jednu z týchto podmienok:

a) 

nepôsobili na žiadnom trhu;

b) 

pôsobili na akomkoľvek trhu kratšie ako 7 rokov po ich prvom komerčnom predaji;

c) 

vyžadujú počiatočnú rizikovú finančnú investíciu, ktorá je podľa podnikateľského plánu zostaveného na účely zavedenia nového výrobku alebo vstupu na nový geografický trh vyššia než 50 % ich priemerného ročného obratu za obdobie predchádzajúcich 5 rokov.

6.  

Pomoc vo forme rizikového financovania môže tiež pokrývať pokračovanie investícií do oprávnených podnikov, a to aj po sedemročnom období uvedenom v ods. 5 písm. b), ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) 

nie je presiahnutá celková suma rizikového financovania uvedená v odseku 9;

b) 

možnosť pokračovania investícií sa plánovala v pôvodnom podnikateľskom pláne;

c) 

nedošlo k prepojeniu podniku prijímajúceho pokračovanie investícií v zmysle článku 3 ods. 3 prílohy I s podnikom iným, než je finančný sprostredkovateľ alebo nezávislý súkromný investor poskytujúci rizikové financovanie v rámci opatrenia, pokiaľ nový subjekt nespĺňa podmienky definície MSP.

7.  
V prípade kapitálových a kvázi kapitálových investícií do oprávnených podnikov možno opatrením rizikového financovania podporiť náhradný kapitál iba vtedy, ak sa náhradný kapitál kombinuje s novým kapitálom predstavujúcim aspoň 50 % každého kola investícií do oprávnených podnikov.
8.  
V prípade kapitálových a kvázi kapitálových investícií uvedených v ods. 2 písm. a) sa na účely riadenia likvidity môže použiť maximálne 30 % celkových kapitálových vkladov a nesplateného upísaného kapitálu finančného sprostredkovateľa.
9.  
Celková výška rizikového financovania uvedeného v ods. 4 nepresiahne 15 mil. EUR na jeden oprávnený podnik v rámci akéhokoľvek opatrenia rizikového financovania.
10.  

V prípade opatrení rizikového financovania poskytujúcich kapitálové, kvázi kapitálové alebo úverové investície do oprávnených podnikov opatrenie rizikového financovania mobilizuje dodatočné financovanie od nezávislých súkromných investorov na úrovni finančných sprostredkovateľov alebo oprávnených podnikov, aby sa dosiahla celková miera súkromnej účasti zodpovedajúca týmto minimálnym limitom:

a) 

10 % rizikového financovania poskytnutého oprávneným podnikom pred ich prvým komerčným predajom na akomkoľvek trhu;

b) 

40 % rizikového financovania poskytnutého oprávneným podnikom uvedeným v ods. 5 písm. b) tohto článku;

c) 

60 % rizikového financovania pre investíciu poskytnutú oprávneným podnikom uvedeným v ods. 5 písm. c) a pre pokračovanie investícií do oprávnených podnikov po sedemročnom období uvedenom v ods. 5 písm. b).

11.  
Ak je opatrenie rizikového financovania implementované prostredníctvom finančného sprostredkovateľa so zameraním na oprávnené podniky v rôznych štádiách vývoja, ako sa uvádza v odseku 10, a nestanovuje sa účasť súkromného kapitálu na úrovni oprávnených podnikov, finančný sprostredkovateľ dosiahne mieru súkromnej účasti, ktorá predstavuje aspoň vážený priemer na základe objemu jednotlivých investícií v príslušnom portfóliu vyplývajúci z uplatnenia minimálnych mier účasti na takéto investície, ako sa uvádza v odseku 10.
12.  
Opatrenie rizikového financovania nesmie viesť k diskriminácii medzi finančnými sprostredkovateľmi na základe ich miesta usadenia alebo zapísania v obchodnom registri niektorého členského štátu. Od finančných sprostredkovateľov sa môže vyžadovať, aby spĺňali vopred stanovené kritériá, ktoré sú objektívne odôvodnené charakterom investícií.
13.  

Opatrenie rizikového financovania spĺňa tieto podmienky:

a) 

realizuje sa prostredníctvom jedného alebo viacerých finančných sprostredkovateľov s výnimkou daňových stimulov pre súkromných investorov, pokiaľ ide o ich priame investície do oprávnených podnikov;

b) 

finanční sprostredkovatelia, ako aj investori alebo správcovia fondov, sa vyberajú na základe otvoreného, transparentného a nediskriminačného výberového konania vykonávaného v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi a s cieľom dosiahnuť primeranú úroveň rozdelenia rizika a odmien, pričom sa v prípade investícií iných ako záruky nerovnomerné rozdelenie zisku uprednostňuje pred ochranou pred znížením hodnoty;

c) 

v prípade nerovnomerného rozdelenia strát medzi verejnými a súkromnými investormi sa prvá strata, ktorú na seba prevezme verejný investor, obmedzí na 25 % celkovej investície;

d) 

v prípade záruk podľa ods. 2 písm. c) sa miera záruky obmedzí na 80 % a celkové straty, ktoré na seba prevezme členský štát, sa obmedzia maximálne na 25 % príslušného zaručeného portfólia. Iba záruky pokrývajúce očakávané straty príslušného portfólia krytého zárukou možno poskytnúť bez odmeny. Ak záruka zahŕňa aj pokrytie neočakávaných strát, finančný sprostredkovateľ zaplatí za časť záruky, ktorá sa vzťahuje na neočakávané straty, trhový poplatok za záruku.

14.  

Opatreniami rizikového financovania sa musia zabezpečiť rozhodnutia o financovaní orientované na zisk. Táto situácia nastáva, keď sú splnené všetky tieto podmienky:

a) 

finanční sprostredkovatelia sú zriadení v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi.

b) 

Členský štát alebo subjekt poverený realizáciou opatrenia zabezpečí vykonanie hĺbkovej analýzy s cieľom zabezpečiť investičnú stratégiu kvalitnú po obchodnej stránke na účely realizácie opatrenia rizikového financovania vrátane politiky primeraného rozdelenia rizika zameranej na dosiahnutie ekonomickej životaschopnosti a efektívneho rozsahu, pokiaľ ide o veľkosť a územný rozsah príslušného portfólia investícií;

c) 

rizikové financovanie poskytované oprávneným podnikom sa zakladá na životaschopnom podnikateľskom pláne, ktorý obsahuje podrobnosti o výrobku, o vývoji predaja a rentabilite a ktorý stanovuje predbežnú finančnú životaschopnosť;

d) 

pre každú kapitálovú a kvázi kapitálovú investíciu existuje jasná a realistická stratégia vystúpenia.

15.  

Finanční sprostredkovatelia sú riadení na komerčnom základe. Táto požiadavka sa považuje za splnenú, ak finančný sprostredkovateľ a – v závislosti od druhu opatrenia rizikového financovania – správca fondu spĺňajú tieto podmienky:

a) 

sú podľa zákona alebo na základe zmluvy povinní konať starostlivo ako profesionálni správcovia a v dobrej viere a zamedziť konfliktu záujmov; uplatňujú sa najlepšie postupy a regulačný dohľad;

b) 

ich odmena je v súlade s praxou na trhu. Táto požiadavka sa považuje za splnenú, keď je správca alebo finančný sprostredkovateľ vybraný na základe otvoreného, transparentného a nediskriminačného výberového konania založeného na objektívnych kritériách týkajúcich sa skúseností, odborných znalostí a operačných a finančných schopností;

c) 

ich odmena je viazaná na ich výkon alebo zdieľajú časť rizík investície spoluinvestovaním z vlastných zdrojov s cieľom zaistiť, aby ich záujmy boli neustále v súlade so záujmami verejného investora;

d) 

stanovia investičnú stratégiu, kritériá a navrhovaný časový harmonogram investícií;

e) 

investori môžu byť zastúpení v riadiacich orgánoch investičného fondu, ako je dozorná rada alebo poradný výbor.

16.  

►M1  Opatrenie rizikového financovania poskytujúce záruky alebo úvery oprávneným podnikom alebo kvázi kapitálové investície, ktoré majú štruktúru ako dlh, do oprávnených podnikov musí spĺňať tieto podmienky: ◄

a) 

v dôsledku opatrenia finančný sprostredkovateľ uskutoční investície, ktoré by sa v prípade neposkytnutia pomoci neuskutočnili alebo by sa uskutočnili obmedzeným alebo odlišným spôsobom. Finančný sprostredkovateľ je schopný preukázať, že používa mechanizmus, ktorý zaisťuje, že všetky výhody sú postúpené v najväčšom rozsahu konečným príjemcom vo forme vyšších objemov financovania, rizikovejších portfólií, menších požiadaviek na kolaterál, nižších poplatkov za záruku alebo nižších úrokových mier;

▼M1

b) 

v prípade úverov a kvázi kapitálových investícií, ktoré majú štruktúru ako dlh, sa pri výpočte maximálnej výšky investície na účely odseku 9 zohľadňuje nominálna suma nástroja;

▼B

c) 

v prípade záruk sa pri výpočte maximálnej výšky investície na účely ods. 9 zohľadňuje nominálna výška príslušného úveru. Výška záruky nepresahuje 80 % príslušného úveru.

17.  
Členský štát môže poveriť implementáciou opatrenia rizikového financovania poverený subjekt.
18.  

Pomoc vo forme rizikového financovania pre MSP, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v odseku 5, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a) 

na úrovni MSP pomoc spĺňa podmienky stanovené v nariadení (EÚ) č. 1407/2013, a

b) 

sú splnené všetky podmienky stanovené v tomto článku s výnimkou podmienok stanovených v odsekoch 5, 6, 9, 10 a 11, a

c) 

v prípade opatrení rizikového financovania poskytujúcich kapitálové, kvázi kapitálové alebo úverové investície do oprávnených podnikov opatrenie mobilizuje dodatočné financovanie od nezávislých súkromných investorov na úrovni finančných sprostredkovateľov alebo MSP, aby sa dosiahla celková miera súkromnej účasti minimálne 60 % rizikového financovania poskytnutého MSP.

Článok 22

Pomoc pre začínajúce podniky

1.  
Schémy pomoci pre začínajúce podniky sú zlučiteľné s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a sú oslobodené od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.

▼M1

2.  

Oprávnený podnik je akýkoľvek nekótovaný malý podnik, ktorý bol zapísaný do obchodného registra pred najviac piatimi rokmi, ak spĺňa tieto podmienky:

a) 

neprebral činnosť iného podniku;

b) 

ešte neprerozdeľoval zisky;

c) 

nevznikol v dôsledku koncentrácie.

Pri oprávnených podnikoch, na ktoré sa nevzťahuje povinný zápis do obchodného registra, sa za začiatok päťročnej lehoty týkajúcej sa oprávnenosti môže považovať buď okamih, keď podnik začne vykonávať svoju hospodársku činnosť, alebo keď mu vzniká daňová povinnosť z hospodárskej činnosti.

Odchylne od prvého pododseku písm. c) sa podniky, ktoré vznikli v dôsledku koncentrácie medzi podnikmi oprávnenými získať pomoc podľa tohto článku, takisto považujú za oprávnené podniky, a to až do piatich rokov od dátumu zápisu do obchodného registra najstaršieho z podnikov, ktorý sa zúčastnil koncentrácie.

▼B

3.  

Pomoc pre začínajúci podnik má formu:

a) 

úverov s úrokovými sadzbami, ktoré nie sú v súlade s trhovými podmienkami, s dĺžkou trvania 10 rokov a do maximálnej nominálnej výšky 1 mil. EUR, alebo 1,5 mil. EUR pre podniky usadené v podporovaných oblastiach spĺňajúcich podmienky článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy alebo 2 mil. EUR pre podniky usadené v podporovaných oblastiach spĺňajúcich podmienky článku 107 ods. 3 písm. a) zmluvy. Pre úvery s dĺžkou trvania od 5 do 10 rokov možno maximálne sumy upraviť vynásobením vyššie uvedených súm pomerom medzi trvaním 10 rokov a skutočným trvaním úveru. Pre úvery s dĺžkou trvania kratšou než 5 rokov je maximálna suma rovnaká ako pre úvery s dĺžkou trvania 5 rokov;

b) 

záruk, pri ktorých poplatky nie sú v súlade s trhovými podmienkami, s dĺžkou trvania 10 rokov a do maximálnej výšky zaručeného úveru 1,5 mil. EUR, alebo 2,25 mil. EUR pre podniky usadené v podporovaných oblastiach spĺňajúcich podmienky článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy alebo 3 mil. EUR pre podniky usadené v podporovaných oblastiach spĺňajúcich podmienky článku 107 ods. 3 písm. a) zmluvy. Pre záruky s dĺžkou trvania od 5 do 10 rokov možno maximálne zaručené sumy upraviť vynásobením vyššie uvedených súm pomerom medzi trvaním 10 rokov a skutočným trvaním záruky. Pre záruky s dĺžkou trvania kratšou než 5 rokov je maximálna zaručená suma rovnaká ako pre záruky s dĺžkou trvania 5 rokov. Výška záruky nepresahuje 80 % príslušného úveru.

c) 

grantov vrátane kapitálových a kvázi kapitálových investícií, zníženia úrokových sadzieb a poplatkov za záruky do výšky ekvivalentu hrubého grantu 0,4 mil. EUR, alebo 0,6 mil. EUR pre podniky usadené v podporovaných oblastiach spĺňajúcich podmienky článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy alebo 0,8 mil. EUR pre podniky usadené v podporovaných oblastiach spĺňajúcich podmienky článku 107 ods. 3 písm. a) zmluvy.

4.  
Príjemca môže dostať podporu prostredníctvom kombinácie nástrojov pomoci uvedených v ods. 3 tohto článku, ak sa podiel sumy poskytnutej prostredníctvom jedného nástroja pomoci, vypočítaný na základe maximálnej výšky pomoci povolenej pre tento nástroj, zohľadní na účely zistenia reziduálneho podielu maximálnej výšky pomoci povolenej pre ostatné nástroje, ktoré sú súčasťou takto kombinovaného nástroja.
5.  
V prípade malých a inovačných podnikov sa maximálne sumy stanovené v odseku 3 môžu zdvojnásobiť.

Článok 23

Pomoc na alternatívne obchodné platformy zamerané na MSP

1.  
Pomoc na alternatívne obchodné platformy zamerané na MSP je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  
Ak je prevádzkovateľ platformy malým podnikom, opatrenie pomoci môže mať formu pomoci pre začínajúci podnik v prospech prevádzkovateľa platformy, a v takomto prípade sa uplatňujú podmienky stanovené v článku 22.

Opatrenie pomoci môže mať formu daňových stimulov v prospech nezávislých súkromných investorov, ktorí sú fyzickými osobami, pokiaľ ide o ich rizikové finančné investície realizované prostredníctvom alternatívnej obchodnej platformy do podnikov oprávnených za podmienok stanovených v článku 21.

Článok 24

Pomoc na náklady na prieskum

1.  
Pomoc na náklady na prieskum je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  
Oprávnenými nákladmi sú náklady na úvodné posúdenie a formálnu hĺbkovú analýzu uskutočnené správcami finančných sprostredkovateľov alebo investormi s cieľom určiť oprávnené podniky podľa článkov 21 a 22.
3.  
Intenzita pomoci nepresahuje 50 % oprávnených nákladov.ODDIEL 4

Pomoc na výskum, vývoj a inovácie

Článok 25

Pomoc na výskumné a vývojové projekty

▼M4

1.  
Pomoc na projekty výskumu a vývoja vrátane projektov výskumu a vývoja, ktorým bola v rámci programu Horizont 2020 alebo programu Horizont Európa udelená známka excelentnosti za kvalitu, a spolufinancované projekty výskumu a vývoja a prípadne pomoc na spolufinancované akcie na vytváranie tímov je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I.

▼B

2.  

Podporovaná časť výskumného a vývojového projektu v plnej miere patrí do jednej alebo viacerých z týchto kategórií:

a) 

základný výskum;

b) 

priemyselný výskum;

c) 

experimentálny vývoj;

d) 

štúdie uskutočniteľnosti.

3.  

Oprávnené náklady na výskumné a vývojové projekty sa priradia ku konkrétnej kategórii výskumu a vývoja, pričom ide o tieto oprávnené náklady:

a) 

náklady na personál: výskumní pracovníci, technici a iní pomocní pracovníci v rozsahu, v ktorom sa podieľajú na projekte;

b) 

náklady na nástroje a vybavenie v rozsahu a v období ich použitia v rámci projektu. Ak sa takéto nástroje a vybavenie nepoužívajú v rámci projektu počas celej doby svojej životnosti, za oprávnené náklady sa považujú jedine odpisy zodpovedajúce dĺžke projektu vypočítané na základe všeobecne uznávaných účtovných zásad;

c) 

náklady na budovy a pozemky v rozsahu a v trvaní ich použitia v rámci projektu. V súvislosti s budovami sa za oprávnené náklady považujú iba odpisy zodpovedajúce dĺžke projektu vypočítané na základe všeobecne uznávaných účtovných zásad. V prípade pozemkov sú oprávnenými nákladmi náklady na komerčný prevod alebo skutočne vynaložené kapitálové náklady;

d) 

náklady na zmluvný výskum, poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov na základe zásady trhového odstupu, ako aj náklady na poradenské služby a rovnocenné služby použité výlučne na daný projekt;

e) 

ďalšie režijné náklady a iné prevádzkové náklady, a to vrátane nákladov na materiály, dodávky a podobné výrobky, vzniknuté priamo v dôsledku projektu.

4.  
Oprávnené náklady na štúdie uskutočniteľnosti sú náklady vynaložené na štúdiu.
5.  

Intenzita pomoci v prípade každého príjemcu nepresahuje:

a) 

100 % oprávnených nákladov v prípade základného výskumu;

b) 

50 % oprávnených nákladov v prípade priemyselného výskumu;

c) 

25 % oprávnených nákladov v prípade experimentálneho vývoja;

d) 

50 % oprávnených nákladov v prípade štúdií uskutočniteľnosti.

6.  

Intenzity pomoci sa v prípade priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja môžu zvýšiť až na maximálnu intenzitu pomoci vo výške 80 % oprávnených nákladov, a to:

a) 

o 10 percentuálnych bodov pre stredné podniky a o 20 percentuálnych bodov pre malé podniky;

b) 

o 15 percentuálnych bodov, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

i) 

projekt zahŕňa účinnú spoluprácu:

— 
medzi podnikmi, spomedzi ktorých aspoň jeden je MSP, alebo sa uskutočňuje v najmenej dvoch členských štátoch, alebo v jednom členskom štáte a v zmluvnej strane dohody o EHP, pričom žiadny podnik jednotlivo neznáša viac než 70 % oprávnených nákladov, alebo
— 
medzi podnikom a jednou alebo viacerými organizáciami venujúcimi sa výskumu a šíreniu poznatkov, pričom tieto organizácie znášajú prinajmenšom 10 % oprávnených nákladov a majú právo uverejňovať výsledky vlastného výskumu;
ii) 

výsledky projektu sa vo veľkej miere rozšíria prostredníctvom konferencií, uverejnením, vo voľne prístupných úschovniach dát alebo prostredníctvom bezplatného softvéru alebo softvéru s otvoreným zdrojom.

7.  
Intenzity pomoci na štúdie uskutočniteľnosti možno zvýšiť o 10 percentuálnych bodov pre stredné podniky a o 20 percentuálnych bodov pre malé podniky.

▼M4

Článok 25a

Pomoc na projekty, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu

1.  
Pomoc pre MSP na projekty výskumu a vývoja, ako aj štúdie uskutočniteľnosti, ktorým bola v rámci programu Horizont 2020 alebo programu Horizont Európa udelená známka excelentnosti za kvalitu, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I.
2.  
Oprávnené činnosti projektu výskumu a vývoja alebo štúdie uskutočniteľnosti, na ktoré bola poskytnutá pomoc, sú tie, ktoré sú vymedzené ako oprávnené podľa pravidiel programu Horizont 2020 alebo programu Horizont Európa, okrem činností, ktoré presahujú rámec činností experimentálneho vývoja.
3.  
Kategórie, maximálne sumy a metódy výpočtu oprávnených nákladov projektu výskumu a vývoja alebo štúdie uskutočniteľnosti, na ktoré bola poskytnutá pomoc, sú tie, ktoré sú vymedzené ako oprávnené podľa pravidiel programu Horizont 2020 alebo programu Horizont Európa.
4.  
Maximálna výška pomoci nesmie presiahnuť 2,5 mil. EUR na jeden MSP na jeden projekt výskumu a vývoja alebo na jednu štúdiu uskutočniteľnosti.
5.  
Celkové verejné financovanie poskytnuté na každý projekt výskumu a vývoja alebo štúdiu uskutočniteľnosti nesmie presiahnuť mieru financovania stanovenú pre daný projekt výskumu a vývoja alebo štúdiu uskutočniteľnosti podľa pravidiel programu Horizont 2020 alebo programu Horizont Európa.

Článok 25b

Pomoc na akcie „Marie Skłodowska-Curie“ a akcie v rámci výziev ERC Dôkaz koncepcie (Proof of Concept)

1.  
Pomoc na akcie „Marie Skłodowska-Curie“ a akcie v rámci výziev ERC Dôkaz koncepcie (ERC Proof of Concept), ktorým bola v rámci programu Horizont 2020 alebo programu Horizont Európa udelená známka excelentnosti za kvalitu, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I.
2.  
Oprávnené činnosti akcie, na ktorú bola poskytnutá pomoc, sú tie, ktoré sú vymedzené ako oprávnené podľa pravidiel programu Horizont 2020 alebo programu Horizont Európa.
3.  
Kategórie, maximálne sumy a metódy výpočtu oprávnených nákladov akcie, na ktorú bola poskytnutá pomoc, sú tie, ktoré sú vymedzené ako oprávnené podľa pravidiel programu Horizont 2020 alebo programu Horizont Európa.
4.  
Celkové verejné financovanie poskytnuté na každú akciu, na ktorú bola poskytnutá pomoc, nesmie presiahnuť maximálnu úroveň podpory stanovenú v programe Horizont 2020 alebo v programe Horizont Európa.

Článok 25c

Pomoc v rámci spolufinancovaných projektov výskumu a vývoja

1.  
Pomoc poskytovaná na spolufinancovaný projekt výskumu a vývoja alebo štúdiu uskutočniteľnosti (vrátane projektov výskumu a vývoja realizovaných v rámci európskeho inštitucionalizovaného partnerstva podľa článku 185 alebo článku 187 zmluvy alebo v rámci akcie na spolufinancovanie programu podľa vymedzenia v pravidlách programu Horizont Európa), ktoré realizujú aspoň tri členské štáty alebo aj dva členské štáty a najmenej jedna pridružená krajina a ktoré sú vybrané na základe hodnotenia a zoradenia vypracovaných nezávislými expertmi v nadväznosti na nadnárodné výzvy v súlade s pravidlami programu Horizont 2020 alebo programu Horizont Európa, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I.
2.  
Oprávnené činnosti projektu výskumu a vývoja alebo štúdie uskutočniteľnosti, na ktoré bola poskytnutá pomoc, sú tie, ktoré sú vymedzené ako oprávnené podľa pravidiel programu Horizont 2020 alebo programu Horizont Európa, okrem činností, ktoré presahujú činnosti experimentálneho vývoja.
3.  
Kategórie, maximálne sumy a metódy výpočtu oprávnených nákladov sú tie, ktoré sú vymedzené ako oprávnené podľa pravidiel programu Horizont 2020 alebo programu Horizont Európa.
4.  
Celkové poskytnuté verejné financovanie nesmie presiahnuť mieru financovania stanovenú pre projekt výskumu a vývoja alebo štúdiu uskutočniteľnosti v nadväznosti na výber, zoradenie a hodnotenie podľa pravidiel programu Horizont 2020 alebo programu Horizont Európa.
5.  
Financovanie z programu Horizont 2020 alebo programu Horizont Európa musí pokrývať aspoň 30 % celkových oprávnených nákladov na výskumno-inovačnú činnosť alebo inovačnú činnosť v zmysle programu Horizont 2020 alebo programu Horizont Európa.

Článok 25d

Pomoc na akcie na vytváranie tímov

1.  
Pomoc poskytovaná na spolufinancované akcie na vytváranie tímov, na ktorých sa zúčastňujú aspoň dva členské štáty a ktoré sú vybrané na základe hodnotenia a zoradenia vypracovaných nezávislými expertmi v nadväznosti na nadnárodné výzvy v súlade s pravidlami programu Horizont 2020 alebo programu Horizont Európa, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I.
2.  
Oprávnené činnosti spolufinancovanej akcie na vytváranie tímov sú tie, ktoré sú vymedzené ako oprávnené podľa pravidiel programu Horizont 2020 alebo programu Horizont Európa. Činnosti, ktoré presahujú rámec činností experimentálneho vývoja, sú vylúčené.
3.  
Kategórie, maximálne sumy a metódy výpočtu oprávnených nákladov sú tie, ktoré sú vymedzené ako oprávnené podľa pravidiel programu Horizont 2020 alebo programu Horizont Európa. Okrem toho sú oprávnené aj investičné náklady na hmotný a nehmotný majetok súvisiaci s projektom.
4.  
Celkové verejné financovanie nesmie presiahnuť mieru financovania stanovenú pre akciu na vytváranie tímov na základe výberu, zoradenia a hodnotenia podľa pravidiel programu Horizont 2020 alebo programu Horizont Európa. Okrem toho v prípade investícií do hmotného a nehmotného majetku súvisiaceho s projektom pomoc nesmie presiahnuť 70 % investičných nákladov.
5.  

Pre investičnú pomoc na infraštruktúru v rámci akcie na vytváranie tímov platia tieto dodatočné podmienky:

a) 

ak sa infraštruktúra používa tak pri hospodárskej činnosti, ako aj pri nehospodárskej činnosti, financovanie a náklady na každý druh činnosti, ako aj príjmy z každého druhu činnosti sa zaúčtovávajú oddelene na základe dôsledne uplatňovaných a objektívne zdôvodniteľných zásad nákladového účtovníctva;

b) 

cena účtovaná za prevádzku alebo používanie infraštruktúry musí zodpovedať trhovej cene;

c) 

prístup k infraštruktúre musí byť otvorený pre viacero používateľov a poskytovaný na transparentnom a nediskriminačnom základe. Podniky, ktoré financovali aspoň 10 % investičných nákladov na infraštruktúru, môžu získať prednostný prístup za výhodnejších podmienok. Aby sa predišlo nadmernej kompenzácii, takýto prístup musí byť primeraný príspevku podniku na investičné náklady a tieto podmienky musia byť zverejnené;

d) 

ak sa na infraštruktúru poskytuje verejné financovanie na hospodárske aj nehospodárske činnosti, členské štáty zavedú mechanizmus monitorovania a spätného vymáhania podpory s cieľom zabezpečiť, aby sa uplatniteľná intenzita pomoci nepresiahla v dôsledku zvýšenia podielu hospodárskych činností v porovnaní so situáciou predpokladanou v čase poskytnutia pomoci.

▼B

Článok 26

Investičná pomoc výskumným infraštruktúram

1.  
Pomoc na zriadenie alebo modernizáciu výskumných infraštruktúr, ktoré vykonávajú hospodárske činnosti, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  
Ak sa výskumná infraštruktúra venuje tak hospodárskej činnosti, ako aj nehospodárskej činnosti, financovanie a náklady na každý druh činnosti, ako aj príjmy z každého druhu činnosti, sa zaúčtovávajú osobitne na základe dôsledne uplatňovaných a objektívne zdôvodniteľných zásad nákladového účtovníctva.
3.  
Cena účtovaná za prevádzku alebo používanie infraštruktúry zodpovedá trhovej cene.
4.  
Prístup k infraštruktúre je otvorený pre viacero používateľov a poskytuje sa na transparentnom a nediskriminačnom základe. Podniky, ktoré financovali aspoň 10 % investičných nákladov na infraštruktúru, môžu získať prednostný prístup za výhodnejších podmienok. Aby sa predišlo nadmernej kompenzácii, takýto prístup musí byť primeraný k príspevku podniku na investičné náklady a tieto podmienky musia byť zverejnené.
5.  
Oprávnené náklady sú investičné náklady na nehmotné a hmotné aktíva.
6.  
Intenzita pomoci nepresahuje 50 % oprávnených nákladov.
7.  
Ak výskumná infraštruktúra dostáva verejné financovanie na hospodárske aj nehospodárske činnosti, členské štáty zavedú mechanizmus monitorovania a spätného vymáhania s cieľom zabezpečiť, aby sa uplatniteľná intenzita pomoci nepresiahla v dôsledku zvýšenia podielu hospodárskych činností v porovnaní so situáciou očakávanou ku dňu poskytnutia pomoci.

Článok 27

Pomoc pre inovačné zoskupenia

1.  
Pomoc pre inovačné zoskupenia je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  
Pomoc pre inovačné zoskupenia sa poskytuje výhradne právnickým osobám prevádzkujúcim inovačné zoskupenia (klastrovým organizáciám).
3.  
Prístup do priestorov, zariadení a k činnostiam zoskupenia je otvorený pre viacero používateľov a poskytuje sa na transparentnom a nediskriminačnom základe. Podniky, ktoré financovali aspoň 10 % investičných nákladov na inovačné zoskupenie, môžu získať prednostný prístup za výhodnejších podmienok. Aby sa predišlo nadmernej kompenzácii, takýto prístup musí byť primeraný k príspevku podniku na investičné náklady a tieto podmienky musia byť zverejnené.
4.  
Poplatky účtované za používanie zariadení zoskupenia a za účasť na činnostiach zoskupenia zodpovedajú trhovým cenám alebo odzrkadľujú náklady na ne.
5.  
Investičná pomoc sa môže poskytnúť na výstavbu alebo modernizáciu inovačných zoskupení. Oprávnené náklady sú investičné náklady na nehmotné a hmotné aktíva.
6.  
Intenzita investičnej pomoci pre inovačné zoskupenia nepresahuje 50 % oprávnených nákladov. Intenzita pomoci sa môže zvýšiť o 15 percentuálnych bodov pre inovačné zoskupenia umiestnené v podporovaných oblastiach spĺňajúcich podmienky článku 107 ods. 3 písm. a) zmluvy a o 5 percentuálnych bodov pre inovačné zoskupenia umiestnené v podporovaných oblastiach spĺňajúcich podmienky článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy.
7.  
Na prevádzku inovačných zoskupení sa môže poskytnúť prevádzková pomoc. Nesmie sa poskytovať dlhšie než desať rokov.
8.  

Oprávnené náklady na prevádzkovú pomoc pre inovačné zoskupenia sú náklady na personál a administratívne náklady (vrátane režijných nákladov) spojené s týmito činnosťami:

a) 

oživenie činnosti zoskupenia s cieľom uľahčiť spoluprácu, výmenu informácií a poskytovanie alebo usmerňovanie špecializovaných služieb a služieb šitých na mieru na podporu podnikania;

b) 

marketingová činnosť zoskupenia s cieľom zvýšiť účasť nových podnikov alebo organizácií a zvýšiť viditeľnosť zoskupenia;

c) 

správa zariadení zoskupenia; organizácia programov odbornej prípravy, seminárov a konferencií s cieľom podporovať výmenu poznatkov a vytváranie sietí a nadnárodnú spoluprácu.

9.  
Intenzita prevádzkovej pomoci nepresahuje 50 % celkových oprávnených nákladov počas obdobia, počas ktorého sa pomoc poskytuje.

Článok 28

Pomoc na inovácie pre MSP

1.  
Pomoc na inovácie pre MSP je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  

Oprávnené náklady sú:

a) 

náklady na získanie, schválenie a ochranu patentov a iných nehmotných aktív;

b) 

náklady na vyslanie vysokokvalifikovaných pracovníkov z organizácií venujúcich sa výskumu a šíreniu poznatkov alebo veľkých podnikov činných v oblasti výskumu, vývoja a inovácií na novovytvorenú funkciu u príjemcu, pričom títo pracovníci nenahrádzajú iných pracovníkov;

c) 

náklady na poradenské služby zamerané na inovácie a náklady na služby na podporu inovácií.

3.  
Intenzita pomoci nepresahuje 50 % oprávnených nákladov.
4.  
Konkrétne v prípade pomoci na poradenské služby zamerané na inovácie a služby na podporu inovácií môže byť intenzita pomoci zvýšená až na 100 % oprávnených nákladov za predpokladu, že celková suma pomoci na poradenské služby zamerané na inovácie a služby na podporu inovácií nepresahuje v ktoromkoľvek trojročnom období sumu 200 000  EUR na jeden podnik.

Článok 29

Pomoc na inováciu procesu a na organizačnú inováciu

1.  
Pomoc na inováciu procesu a na organizačnú inováciu je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  
Pomoc pre veľké podniky je zlučiteľná len vtedy, ak účinne spolupracujú s MSP v podporovanej činnosti a ak spolupracujúce MSP znášajú aspoň 30 % celkových oprávnených nákladov.
3.  

Oprávnené náklady sú:

a) 

náklady na personál;

b) 

náklady na nástroje, vybavenie, budovy a pozemky v rozsahu a na obdobie ich použitia v rámci projektu;

c) 

náklady na zmluvný výskum, poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov na základe zásady trhového odstupu;

d) 

dodatočné režijné náklady a ostatné prevádzkové náklady, a to vrátane nákladov na materiál, dodávky a podobné výrobky, vzniknuté priamo v dôsledku projektu.

4.  
Intenzita pomoci nepresahuje 15 % oprávnených nákladov v prípade veľkých podnikov a 50 % oprávnených nákladov v prípade MSP.

Článok 30

Pomoc na výskum a vývoj v odvetviach rybolovu a akvakultúry

1.  
Pomoc na výskum a vývoj v odvetví rybolovu a akvakultúry je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  
Podporovaný projekt musí mať význam pre všetky podniky v príslušnom konkrétnom sektore alebo podsektore.
3.  

Pred dátumom začatia podporovaného projektu sa na internete uverejnia tieto informácie:

a) 

informácia, že sa uskutoční podporovaný projekt;

b) 

ciele podporovaného projektu;

c) 

približný dátum uverejnenia výsledkov, ktoré sa od podporovaného projektu očakávajú, a miesto ich uverejnenia na internete;

d) 

vyjadrenie, že výsledky podporovaného projektu budú bezplatne k dispozícii všetkým podnikom pôsobiacim v príslušnom konkrétnom sektore alebo podsektore.

4.  
Výsledky podporovaného projektu sa sprístupnia na internete od dátumu ukončenia podporovaného projektu alebo od dátumu, kedy sa členom akejkoľvek príslušnej organizácie poskytnú akékoľvek informácie týkajúce sa týchto výsledkov podľa toho, ktorý dátum nastane skôr. Výsledky zostanú dostupné na internete počas obdobia najmenej 5 rokov počínajúc dátumom ukončenia podporovaného projektu.
5.  
Pomoc sa poskytuje priamo organizácii venujúcej sa výskumu a šíreniu poznatkov a nesmie zahŕňať priame poskytnutie pomoci nesúvisiacej s výskumom podniku, ktorý vyrába, spracúva alebo uvádza na trh produkty rybolovu alebo akvakultúry.
6.  
Oprávnené náklady sú náklady stanovené v článku 25 ods. 3
7.  
Intenzita pomoci nepresahuje 100 % oprávnených nákladov.ODDIEL 5

Pomoc na podporu vzdelávania

Článok 31

Pomoc na podporu vzdelávania

1.  
Pomoc na podporu vzdelávania je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  
Pomoc sa neposkytuje na vzdelávanie, ktoré podniky uskutočňujú s cieľom splniť povinné vnútroštátne vzdelávacie normy.
3.  

Oprávnené náklady sú:

a) 

osobné náklady na školiteľov za hodiny, počas ktorých školitelia vykonávajú vzdelávacie činnosti;

▼M1

b) 

prevádzkové náklady na školiteľov a účastníkov vzdelávania týkajúce sa priamo vzdelávacieho projektu, ako sú cestovné výdavky, náklady na ubytovanie, náklady na materiál a dodávky priamo súvisiace s projektom, odpisy nástrojov a vybavenia, ak sa používajú výlučne na daný projekt vzdelávania;

▼B

c) 

náklady na poradenské služby súvisiace s projektom vzdelávania;

d) 

osobné náklady na účastníkov vzdelávania a všeobecné nepriame náklady (administratívne náklady, prenájom, réžia) za hodiny, počas ktorých sa účastníci zúčastňujú vzdelávania.

4.  

Intenzita pomoci nepresahuje 50 % oprávnených nákladov. Môže sa zvýšiť až na maximálnu intenzitu pomoci vo výške 70 % oprávnených nákladov, a to:

a) 

o 10 percentuálnych bodov, ak sa vzdelávanie poskytuje pracovníkom so zdravotným postihnutím alebo znevýhodneným pracovníkom;

b) 

o 10 percentuálnych bodov, ak sa pomoc poskytuje stredným podnikom, a o 20 percentuálnych bodov, ak sa poskytuje malým podnikom.

5.  

Ak sa pomoc poskytuje v sektore námornej dopravy, jej intenzita sa môže zvýšiť na 100 % oprávnených nákladov za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a) 

účastníci vzdelávania nie sú aktívnymi členmi posádky, ale sú na palube nadpočetní; a

b) 

vzdelávanie sa uskutočňuje na palube lodí zapísaných v registroch Únie.ODDIEL 6

Pomoc na znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím

Článok 32

Pomoc na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií

1.  
Pomoc na prijímanie znevýhodnených pracovníkov do zamestnania je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  
Oprávnené náklady sú mzdové náklady za obdobie maximálne 12 mesiacov po prijatí znevýhodneného pracovníka do zamestnania. V prípade, že príslušný pracovník je značne znevýhodneným pracovníkom, oprávnené náklady predstavujú mzdové náklady za obdobie maximálne 24 mesiacov po prijatí do zamestnania.
3.  
Ak prijatie do zamestnania nepredstavuje čistý nárast počtu zamestnancov v príslušnom podniku v porovnaní s priemerom za predchádzajúcich dvanásť mesiacov, miesto alebo miesta musia byť uvoľnené následkom dobrovoľného odchodu pracovníkov, nespôsobilosti, odchodu do dôchodku kvôli veku, dobrovoľného skrátenia pracovného času alebo zákonného prepustenia za porušenie pracovnej disciplíny, a nie z dôvodu nadbytočnosti.
4.  
Okrem prípadu zákonného prepustenia za porušenie pracovnej disciplíny má znevýhodnený pracovník nárok na nepretržité zamestnanie počas minimálneho obdobia, ktoré je v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo kolektívnymi zmluvami, ktorými sa upravujú pracovné zmluvy.
5.  
Ak obdobie zamestnania trvá kratšie ako 12 mesiacov alebo 24 mesiacov v prípade značne znevýhodnených pracovníkov, pomoc sa v súlade s tým úmerne zníži.
6.  
Intenzita pomoci nepresahuje 50 % oprávnených nákladov.

Článok 33

Pomoc na zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím vo forme mzdových dotácií

1.  
Pomoc na zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  
Oprávnené náklady sú mzdové náklady za ktorékoľvek dané obdobie, počas ktorého je pracovník so zdravotným postihnutím zamestnaný.
3.  
Ak prijatie do zamestnania nepredstavuje čistý nárast počtu zamestnancov v príslušnom podniku v porovnaní s priemerom za predchádzajúcich dvanásť mesiacov, miesto alebo miesta musia byť uvoľnené následkom dobrovoľného odchodu pracovníkov, nespôsobilosti, odchodu do dôchodku kvôli veku, dobrovoľného skrátenia pracovného času alebo zákonného prepustenia za porušenie pracovnej disciplíny, a nie z dôvodu nadbytočnosti.
4.  
Okrem prípadu zákonného prepustenia za porušenie pracovnej disciplíny majú pracovníci so zdravotným postihnutím nárok na nepretržité zamestnanie počas minimálneho obdobia, ktoré je v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo kolektívnymi zmluvami, ktoré sú pre podnik právne záväzné a ktorými sa upravujú pracovné zmluvy.
5.  
Intenzita pomoci nepresahuje 75 % oprávnených nákladov.

Článok 34

Pomoc na kompenzáciu dodatočných nákladov spojených so zamestnávaním pracovníkov so zdravotným postihnutím

1.  
Pomoc na kompenzáciu dodatočných nákladov spojených so zamestnávaním pracovníkov so zdravotným postihnutím je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  

Oprávnené náklady sú:

a) 

náklady na úpravu priestorov;

b) 

náklady na zamestnávanie zamestnancov výlučne na čas venovaný pomoci pracovníkom so zdravotným postihnutím a náklady na odbornú prípravu takýchto zamestnancov týkajúcu sa pomoci pracovníkom so zdravotným postihnutím;

c) 

náklady na úpravu alebo získanie vybavenia alebo na získanie a validáciu softvéru pre pracovníkov so zdravotným postihnutím vrátane upravených alebo pomocných technologických zariadení, ktoré sú dodatočnými nákladmi k nákladom, ktoré by príjemca pomoci znášal, keby zamestnal pracovníkov, ktorí nie sú zdravotne postihnutí;

d) 

náklady priamo spojené s dopravou pracovníkov so zdravotným postihnutím do miesta práce a na činnosti súvisiace so zamestnaním;

e) 

mzdové náklady za hodiny, počas ktorých je pracovník so zdravotným postihnutím na rehabilitácii;

f) 

ak príjemca pomoci poskytuje chránené zamestnanie, náklady na výstavbu, inštaláciu alebo modernizáciu výrobných jednotiek príslušného podniku a akékoľvek administratívne náklady a náklady na dopravu, za predpokladu, že sú priamym dôsledkom zamestnávania pracovníkov so zdravotným postihnutím.

3.  
Intenzita pomoci nepresahuje 100 % oprávnených nákladov.

Článok 35

Pomoc na kompenzáciu nákladov na pomoc poskytovanú znevýhodneným pracovníkom

1.  
Pomoc na kompenzáciu nákladov na pomoc poskytovanú znevýhodneným pracovníkom je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  

Oprávnenými nákladmi sú náklady na:

a) 

zamestnávanie zamestnancov výhradne na dobu strávenú poskytovaním pomoci znevýhodneným pracovníkom počas obdobia maximálne 12 mesiacov po prijatí znevýhodneného pracovníka do zamestnania alebo počas obdobia maximálne 24 mesiacov po prijatí značne znevýhodneného pracovníka do zamestnania;

b) 

vyškolenie takéhoto zamestnanca na pomoc znevýhodneným pracovníkom.

3.  
Poskytovaná pomoc pozostáva z opatrení na podporu samostatnosti znevýhodneného pracovníka a jeho prispôsobenia sa pracovnému prostrediu, zo sprevádzania tohto pracovníka pri sociálnych a administratívnych procedúrach, z uľahčovania komunikácie s podnikateľom a z riadenia konfliktov.
4.  
Intenzita pomoci nepresahuje 50 % oprávnených nákladov.ODDIEL 7

Pomoc na ochranu životného prostredia

Článok 36

Investičná pomoc umožňujúca podnikom ísť nad rámec noriem Únie týkajúcich sa ochrany životného prostredia alebo zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia v prípade absencie noriem Únie

1.  
Investičná pomoc umožňujúca podnikom ísť nad rámec noriem Únie týkajúcich sa ochrany životného prostredia alebo zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia v prípade absencie noriem Únie je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  

Investícia spĺňa jednu z týchto podmienok:

a) 

umožní príjemcovi, aby v rámci svojich činností – bez ohľadu na existenciu záväzných vnútroštátnych noriem prísnejších ako normy Únie – zvýšil úroveň ochrany životného prostredia tým, že pôjde nad rámec platných noriem Únie;

b) 

umožní príjemcovi, aby v rámci svojich činností zvýšil úroveň ochrany životného prostredia v prípade absencie noriem Únie.

3.  
Pomoc sa nesmie poskytnúť, ak sa investície uskutočňujú s cieľom zabezpečiť, aby podniky dosiahli súlad s normami Únie, ktoré sú už prijaté a ešte nenadobudli účinnosť.
4.  

Odchylne od odseku 3 sa pomoc môže poskytnúť:

a) 

na nákup nových dopravných prostriedkov pre cestnú, železničnú, vnútrozemskú vodnú a námornú dopravu, ktoré sú v súlade s prijatými normami Únie, pod podmienkou, že k nákupu dôjde predtým, než tieto normy nadobudnú účinnosť, a že sa tieto normy potom, ako sa stanú záväznými, nebudú uplatňovať na dopravné prostriedky zakúpené pred týmto dátumom;

b) 

na dodatočné úpravy existujúcich dopravných prostriedkov pre cestnú, železničnú, vnútrozemskú vodnú a námornú dopravu pod podmienkou, že v čase, keď sa tieto dopravné prostriedky začali používať, normy Únie ešte nenadobudli účinnosť, a že sa tieto normy potom, ako sa stanú záväznými, nebudú uplatňovať na tieto dopravné prostriedky retroaktívne.

5.  

Oprávnené náklady sú mimoriadne investičné náklady nevyhnutné na to, aby sa podnikom umožnilo ísť nad rámec platných noriem Únie alebo zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia v prípade absencie noriem Únie. Určujú sa takto:

a) 

ak náklady na investíciu do ochrany životného prostredia možno v celkových investičných nákladoch identifikovať ako osobitnú investíciu, tieto náklady súvisiace s ochranou životného prostredia sú oprávnenými nákladmi;

b) 

vo všetkých ostatných prípadoch sa náklady na investíciu do ochrany životného prostredia identifikujú na základe porovnania s podobnou investíciou, ktorá je menej prospešná životnému prostrediu a ktorá by sa uskutočnila aj bez pomoci. Rozdiel medzi nákladmi na obe investície predstavuje náklady súvisiace s ochranou životného prostredia, a teda oprávnené náklady.

Náklady, ktoré nie sú priamo spojené s dosiahnutím vyššej úrovne ochrany životného prostredia, nie sú oprávnenými nákladmi.

6.  
Intenzita pomoci nepresahuje 40 % oprávnených nákladov.
7.  
Intenzita pomoci sa môže zvýšiť o 10 percentuálnych bodov v prípade pomoci poskytnutej stredným podnikom a o 20 percentuálnych bodov v prípade pomoci poskytnutej malým podnikom.
8.  
Intenzita pomoci sa môže zvýšiť o 15 percentuálnych bodov pre investície umiestnené v podporovaných oblastiach spĺňajúcich podmienky článku 107 ods. 3 písm. a) zmluvy a o 5 percentuálnych bodov pre investície umiestnené v podporovaných oblastiach spĺňajúcich podmienky článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy.

▼M4

Článok 36a

Investičná pomoc na verejne prístupnú nabíjaciu alebo čerpaciu infraštruktúru pre cestné vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami

1.  
Pomoc na zavedenie nabíjacej alebo čerpacej infraštruktúry na zásobovanie cestných vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami energiou na dopravné účely je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I.
2.  
Tento článok sa vzťahuje iba na pomoc poskytovanú na zavedenie nabíjacích alebo čerpacích infraštruktúr, ktoré zásobujú vozidlá elektrickou energiou alebo obnoviteľným vodíkom na dopravné účely. Členský štát zabezpečí, aby sa požiadavka na zásobovanie obnoviteľným vodíkom dodržiavala počas celej ekonomickej životnosti infraštruktúry.
3.  
Oprávnenými nákladmi sú náklady na výstavbu, inštaláciu alebo modernizáciu nabíjacej alebo čerpacej infraštruktúry. Môže ísť o náklady na samotnú nabíjaciu alebo čerpaciu infraštruktúru, inštaláciu alebo modernizáciu elektrických alebo iných komponentov vrátane výkonových transformátorov potrebných na pripojenie nabíjacej alebo čerpacej infraštruktúry do siete alebo k miestnej jednotke na výrobu alebo skladovanie elektrickej energie alebo vodíka, ako aj náklady na súvisiace technické zariadenia, stavebné práce, pozemné alebo cestné úpravy, inštaláciu a náklady na získanie súvisiacich povolení. Náklady miestnych jednotiek na výrobu alebo skladovanie elektrickej energie a náklady miestnych jednotiek na výrobu vodíka sú vylúčené.
4.  
Pomoc podľa tohto článku sa poskytuje v rámci súťažného ponukového konania na základe jasných, transparentných a nediskriminačných kritérií a intenzita pomoci môže dosiahnuť až 100 % oprávnených nákladov.
5.  
Pomoc poskytnutá jednému príjemcovi nesmie presiahnuť 40 % z celkového rozpočtu príslušnej schémy.
6.  
Pomoc podľa tohto článku sa poskytuje iba na výstavbu, inštaláciu alebo modernizáciu nabíjacej alebo čerpacej infraštruktúry, ktorá je prístupná verejnosti a poskytuje nediskriminačný prístup používateľom, a to aj pokiaľ ide o sadzby, autentifikáciu a spôsoby platby a iné podmienky používania.
7.  
Nevyhnutnosť pomoci na stimuláciu zavedenia nabíjacej alebo čerpacej infraštruktúry rovnakej kategórie (napríklad v prípade nabíjacej infraštruktúry: bežné nabíjanie alebo vysokovýkonné nabíjanie) sa overí prostredníctvom verejnej konzultácie ex ante alebo nezávislej štúdie trhu. Overí sa najmä to, že je nepravdepodobné, aby sa takáto infraštruktúra zaviedla za komerčných podmienok do troch rokov od zverejnenia opatrenia pomoci.
8.  
Odchylne od odseku 7 možno nevyhnutnosť pomoci na nabíjaciu alebo čerpaciu infraštruktúru predpokladať, keď buď batériou poháňané elektrické vozidlá (v prípade nabíjacích infraštruktúr) alebo vozidlá na vodíkový pohon (v prípade čerpacích infraštruktúr) predstavujú menej ako 2 % z celkového počtu vozidiel rovnakej kategórie zaregistrovaných v príslušnom členskom štáte. Na účely tohto odseku sa osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá považujú za súčasť rovnakej kategórie vozidiel.
9.  
Akákoľvek koncesia alebo iné poverenie pre tretiu stranu na prevádzkovanie nabíjacej alebo čerpacej infraštruktúry sa pridelí na súťažnom, transparentnom a nediskriminačnom základe, pričom sa riadne zohľadnia uplatniteľné pravidlá obstarávania.

▼B

Článok 37

Investičná pomoc na včasné prispôsobenie sa budúcim normám Únie

1.  
Pomoc podnecujúca podniky, aby dodržiavali nové normy Únie, ktoré zvyšujú úroveň ochrany životného prostredia a ešte nenadobudli účinnosť, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  
Normy Únie sa prijmú a investícia zrealizuje a dokončí najmenej rok pred dátumom nadobudnutia účinnosti príslušnej normy.
3.  

Oprávnené náklady sú mimoriadne investičné náklady potrebné na to, aby sa podnikom umožnilo ísť nad rámec platných noriem Únie. Určujú sa takto:

a) 

ak náklady na investíciu do ochrany životného prostredia možno v celkových investičných nákladoch identifikovať ako osobitnú investíciu, tieto náklady súvisiace s ochranou životného prostredia sú oprávnenými nákladmi;

b) 

vo všetkých ostatných prípadoch sa náklady na investíciu do ochrany životného prostredia identifikujú na základe porovnania s podobnou investíciou, ktorá je menej prospešná životnému prostrediu a ktorá by sa uskutočnila aj bez pomoci. Rozdiel medzi nákladmi na obe investície predstavuje náklady súvisiace s ochranou životného prostredia, a teda oprávnené náklady.

Náklady, ktoré nie sú priamo spojené s dosiahnutím vyššej úrovne ochrany životného prostredia, nie sú oprávnenými nákladmi.

4.  

Intenzita pomoci nepresahuje:

a) 

20 % oprávnených nákladov v prípade malých podnikov, 15 % oprávnených nákladov v prípade stredných podnikov a 10 % oprávnených nákladov v prípade veľkých podnikov, ak k realizácii a dokončeniu investície dôjde viac ako tri roky pred dátumom nadobudnutia účinnosti novej normy Únie;

b) 

15 % oprávnených nákladov v prípade malých podnikov, 10 % oprávnených nákladov v prípade stredných podnikov a 5 % oprávnených nákladov v prípade veľkých podnikov, ak k realizácii a dokončeniu investície dôjde jeden až tri roky pred dátumom nadobudnutia účinnosti novej normy Únie.

5.  
Intenzita pomoci sa môže zvýšiť o 15 percentuálnych bodov pre investície umiestnené v podporovaných oblastiach spĺňajúcich podmienky článku 107 ods. 3 písm. a) zmluvy a o 5 percentuálnych bodov pre investície umiestnené v podporovaných oblastiach spĺňajúcich podmienky článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy.

Článok 38

Investičná pomoc na opatrenia energetickej efektívnosti

1.  
Investičná pomoc umožňujúca podnikom dosiahnuť energetickú efektívnosť je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  
Pomoc podľa tohto článku sa nesmie poskytnúť, ak sa zlepšenia uskutočňujú s cieľom zabezpečiť, aby podniky dosiahli súlad s normami Únie, ktoré sú už prijaté, hoci ešte nenadobudli účinnosť.

▼M4

3.  

Oprávnenými nákladmi sú dodatočné investičné náklady potrebné na dosiahnutie vyššej úrovne energetickej efektívnosti. Určujú sa takto:

a) 

ak náklady na investície do energetickej efektívnosti možno v celkových investičných nákladoch identifikovať ako osobitnú investíciu, tieto náklady súvisiace s energetickou efektívnosťou sú oprávnenými nákladmi;

b) 

ak sa investícia týka zvýšenia energetickej efektívnosti i) obytných budov, ii) budov určených na poskytovanie vzdelávania alebo sociálnych služieb, iii) budov určených na činnosti súvisiace s verejnou správou alebo súdnymi, policajnými alebo hasičskými službami alebo iv) budov uvedených v bodoch i), ii) alebo iii) a v ktorých činnosti iné ako tie, ktoré sú uvedené v týchto bodoch, zaberajú menej ako 35 % vnútornej podlahovej plochy, predstavujú všetky investičné náklady potrebné na dosiahnutie vyššej úrovne energetickej efektívnosti oprávnené náklady za predpokladu, že zvýšenie energetickej efektívnosti povedie v prípade renovácie k zníženiu potreby primárnej energie najmenej o 20 % a v prípade nových budov k úsporám primárnej energie minimálne o 10 % v porovnaní s prahovou hodnotou stanovenou pre požiadavky na budovy s takmer nulovou spotrebou vo vnútroštátnych opatreniach, ktorými sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ ( 39 ). Počiatočná potreba primárnej energie a odhadované zlepšenie sa stanovia na základe energetického certifikátu vymedzeného v článku 2 ods. 12 smernice 2010/31/EÚ;

c) 

vo všetkých ostatných prípadoch sa náklady na investície do energetickej efektívnosti identifikujú na základe porovnania s podobnou investíciou, ktorou sa nedosahuje rovnaké zlepšenie energetickej efektívnosti a ktorá by sa pravdepodobne uskutočnila bez poskytnutia pomoci. Rozdiel medzi nákladmi na obe investície predstavuje náklady súvisiace s energetickou efektívnosťou, a teda oprávnené náklady.

Náklady, ktoré nie sú priamo spojené s dosiahnutím vyššej úrovne energetickej efektívnosti, nie sú oprávnenými nákladmi.

▼M4

3a.  

V prípade budov uvedených v odseku 3 písm. b) sa investície do zlepšenia energetickej efektívnosti budovy môžu kombinovať s investíciami do niektorého alebo všetkých týchto prvkov:

a) 

integrované zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov priamo na mieste, ktoré vyrábajú elektrickú energiu alebo teplo;

b) 

zariadenia na skladovanie energie vyrobenej zariadením na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na mieste;

c) 

zariadenia a súvisiaca infraštruktúra začlenené do budovy na nabíjanie elektrických vozidiel používateľov budovy;

d) 

investície do digitalizácie budovy, najmä s cieľom zvýšiť jej inteligentnú pripravenosť. Oprávnené investície môžu zahŕňať intervencie obmedzené na pasívne domové rozvody alebo štruktúrované káblové rozvody pre dátové siete a v prípade potreby doplnkovú časť pasívnej siete na súkromnom pozemku mimo budovy. Elektrické a káblové rozvody pre dátové siete mimo tohto súkromného pozemku sú vylúčené.

V prípade akýchkoľvek takých kombinovaných činností uvedených v prvom pododseku písmenách a) až d) sú oprávnenými nákladmi všetky investičné náklady na rôzne zariadenia.

Pomoc sa môže poskytnúť buď vlastníkovi (vlastníkom) budovy alebo nájomcovi (nájmocom), a to v závislosti od toho, kto objednáva práce na zvýšenie energetickej efektívnosti.

▼B

4.  
Intenzita pomoci nepresahuje 30 % oprávnených nákladov.
5.  
Intenzita pomoci sa môže zvýšiť o 20 percentuálnych bodov v prípade pomoci poskytnutej malým podnikom a o 10 percentuálnych bodov v prípade pomoci poskytnutej stredným podnikom.
6.  
Intenzita pomoci sa môže zvýšiť o 15 percentuálnych bodov pre investície umiestnené v podporovaných oblastiach spĺňajúcich podmienky článku 107 ods. 3 písm. a) zmluvy a o 5 percentuálnych bodov pre investície umiestnené v podporovaných oblastiach spĺňajúcich podmienky článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy.

▼M4

7.  

Pomoc na opatrenia, ktorými sa zlepšuje energetická hospodárnosť budov, sa môže vzťahovať aj na uľahčenie uzatvárania zmlúv o energetickej efektívnosti za týchto kumulatívnych podmienok:

a) 

podpora má formu úveru alebo záruky pre poskytovateľa opatrení na zvýšenie energetickej hospodárnosti na základe zmluvy o energetickej efektívnosti alebo pozostáva z finančného produktu zameraného na refinancovanie príslušného poskytovateľa (napr. faktoring, forfaiting);

b) 

nominálna suma celkového nesplateného financovania poskytnutého podľa tohto odseku na jedného príjemcu nepresahuje 30 mil. EUR;

c) 

podpora sa poskytuje MSP alebo malým spoločnostiam so strednou trhovou kapitalizáciou;

d) 

podpora sa poskytuje na uzatváranie zmlúv o energetickej efektívnosti v zmysle článku 2 ods. 27 smernice 2012/27/EÚ;

e) 

zmluvy o energetickej efektívnosti sa týkajú budovy uvedenej v odseku 3 písm. b).

▼M4

Článok 39

Investičná pomoc na projekty energetickej hospodárnosti budov vo forme finančných nástrojov

▼B

1.  
Investičná pomoc na projekty energetickej hospodárnosti budov je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  
Na pomoc sú podľa tohto článku oprávnené projekty energetickej hospodárnosti týkajúce sa budov.

▼M4

2a.  

Ak sa investícia týka zvýšenia energetickej efektívnosti i) obytných budov, ii) budov určených na poskytovanie vzdelávania alebo sociálnych služieb, iii) budov určených na činnosti súvisiace s verejnou správou alebo justičnými, policajnými a hasičskými službami alebo iv) budov uvedených v bodoch i), ii) alebo iii) a v ktorých činnosti iné ako tie, ktoré sú uvedené v daných bodoch, zaberajú menej ako 35 % podlahovej plochy, možno projekty energetickej efektívnosti podľa tohto článku kombinovať aj s ktoroukoľvek z týchto investícií:

a) 

integrované zariadenie na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov priamo na mieste, ktoré vyrábajú elektrickú energiu alebo teplo;

b) 

zariadenia na skladovanie energie vyrobenej zariadením na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na mieste;

c) 

zariadenia a súvisiaca infraštruktúra začlenené do budovy na nabíjanie elektrických vozidiel používateľov budovy;

d) 

investície do digitalizácie budovy, najmä s cieľom zvýšiť jej inteligentnú pripravenosť. Oprávnené investície môžu zahŕňať intervencie obmedzené na pasívne vnútorné rozvody alebo štruktúrované káblové rozvody pre dátové siete a v prípade potreby doplnkovú časť pasívnej siete na súkromnom pozemku mimo budovy. Elektrické a káblové rozvody pre dátové siete mimo tohto súkromného pozemku sú vylúčené.

▼M4

3.  
Oprávnenými nákladmi sú celkové náklady na projekt energetickej hospodárnosti s výnimkou budov uvedených v odseku 2a, v prípade ktorých oprávnenými nákladmi sú celkové náklady na projekt energetickej hospodárnosti, ako aj investičné náklady na rôzne zariadenia uvedené v odseku 2a.
4.  
Pomoc sa poskytuje vo forme dotácie, kapitálovej investície, záruky alebo úveru pre fond energetickej efektívnosti alebo iného finančného sprostredkovateľa, ktorý ju v najväčšej možnej miere prevedie na konečných príjemcov, ktorými sú vlastníci alebo nájomcovia budov, a to vo forme vyšších objemov financovania, nižších požiadaviek na kolaterál, nižších poplatkov za záruky alebo nižších úrokových sadzieb.
5.  
Pomoc, ktorú fond energetickej hospodárnosti alebo iný finančný sprostredkovateľ poskytuje na oprávnené projekty energetickej hospodárnosti, môže mať formu úverov alebo záruk. Nominálna hodnota úveru alebo zaručená suma nesmie presiahnuť 15 miliónov EUR na jeden projekt na úrovni konečných príjemcov, s výnimkou kombinovaných investícií uvedených v odseku 2a, v prípade ktorých nesmie presiahnuť 30 mil. EUR. Výška záruky nesmie presiahnuť 80 % podkladového úveru.

▼B

6.  
Suma splácaná vlastníkmi budov do fondu energetickej hospodárnosti alebo inému finančnému sprostredkovateľovi nie je nižšia než nominálna hodnota úveru.
7.  
Pomoc na podporu energetickej hospodárnosti mobilizuje dodatočné investície od súkromných investorov v minimálnej výške 30 % celkového financovania poskytnutého na projekt energetickej hospodárnosti. Ak pomoc poskytuje fond energetickej hospodárnosti, mobilizácia súkromných investícií sa môže realizovať na úrovni fondu energetickej hospodárnosti a/alebo na úrovni projektov energetickej hospodárnosti s cieľom dosiahnuť celkovú minimálnu výšku 30 % celkového financovania poskytnutého na projekt energetickej hospodárnosti.
8.  

Pri poskytovaní pomoci na podporu energetickej hospodárnosti môžu členské štáty zriadiť fondy energetickej hospodárnosti a/alebo môžu využiť finančných sprostredkovateľov. Musia byť splnené tieto podmienky:

a) 

správcovia finančných sprostredkovateľov a správcovia fondov energetickej hospodárnosti sa vyberajú na základe otvoreného, transparentného a nediskriminačného výberového konania v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi. Nesmie najmä dochádzať k diskriminácii na základe ich miesta usadenia alebo zapísania v obchodnom registri niektorého členského štátu. Od finančných sprostredkovateľov alebo správcov fondov energetickej hospodárnosti sa môže vyžadovať, aby spĺňali vopred stanovené kritériá, ktoré sú objektívne odôvodnené charakterom investícií;

b) 

nezávislí súkromní investori sa vyberajú na základe otvoreného, transparentného a nediskriminačného výberového konania vykonávaného v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi s cieľom dosiahnuť primeranú úroveň rozdelenia rizika a odmien, pričom pri investíciách iných než zárukách sa nerovnomerné rozdelenie zisku uprednostňuje pred ochranou pred znížením hodnoty. Ak súkromní investori nie sú vybraní na základe takéhoto konania, spravodlivú mieru návratnosti pre súkromných investorov stanoví nezávislý znalec vybraný prostredníctvom otvoreného, transparentného a nediskriminačného výberového konania;

c) 

v prípade nerovnomerného rozdelenia strát medzi verejnými a súkromnými investormi sa prvá strata, ktorú na seba prevezme verejný investor, obmedzí na 25 % celkovej investície;

d) 

v prípade záruk sa miera záruky obmedzí na 80 % a celkové straty, ktoré na seba prevezme členský štát, sa obmedzia na 25 % príslušného portfólia krytého zárukou. Iba záruky pokrývajúce očakávané straty príslušného portfólia krytého zárukou možno poskytnúť bez odmeny. Ak záruka zahŕňa aj pokrytie neočakávaných strát, finančný sprostredkovateľ zaplatí za časť záruky, ktorá sa vzťahuje na neočakávané straty, trhový poplatok za záruku;

e) 

investori môžu byť zastúpení v riadiacich orgánoch fondu energetickej hospodárnosti alebo finančného sprostredkovateľa, ako je dozorná rada alebo poradný výbor;

f) 

fond energetickej hospodárnosti alebo finančný sprostredkovateľ sú zriadení v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi a členský štát zabezpečí vykonanie hĺbkovej analýzy s cieľom zabezpečiť investičnú stratégiu kvalitnú po obchodnej stránke na účely realizácie opatrenia pomoci na energetickú hospodárnosť.

9.  

Finanční sprostredkovatelia vrátane fondov energetickej hospodárnosti sa spravujú na komerčnom základe a zabezpečia rozhodnutia o financovaní orientované na zisk. Táto požiadavka sa považuje za splnenú, ak finančný sprostredkovateľ a – v náležitom prípade – správca fondu energetickej hospodárnosti spĺňajú tieto podmienky:

a) 

sú podľa zákona alebo na základe zmluvy povinní konať starostlivo ako profesionálni správcovia a v dobrej viere a zamedziť konfliktu záujmov; uplatňujú sa najlepšie postupy a regulačný dohľad;

b) 

ich odmena je v súlade s praxou na trhu. Táto podmienka sa považuje za splnenú, ak je správca vybraný na základe otvoreného, transparentného a nediskriminačného výberového konania založeného na objektívnych kritériách týkajúcich sa skúseností, odborných znalostí a operačných a finančných schopností;

c) 

ich odmena je viazaná na ich výkon alebo zdieľajú časť rizík investície spoluinvestovaním z vlastných zdrojov s cieľom zaistiť, aby ich záujmy boli neustále v súlade so záujmami verejného investora;

d) 

stanovia investičnú stratégiu, kritériá a navrhovaný časový harmonogram investícií do projektov energetickej hospodárnosti a stanovia predbežnú finančnú životaschopnosť a ich očakávaný vplyv na energetickú hospodárnosť;

e) 

pre verejné finančné prostriedky investované do fondu energetickej hospodárnosti alebo poskytnuté finančnému sprostredkovateľovi existuje jasná a realistická stratégia vystúpenia, ktorá umožní trhu financovať projekty energetickej hospodárnosti, keď bude trh na to pripravený.

10.  
Uskutočnené zlepšenia energetickej hospodárnosti, ktoré zabezpečia, aby príjemca dosahoval súlad s už prijatými normami Únie, nie sú oslobodené na základe tohto článku od notifikačnej povinnosti.

Článok 40

Investičná pomoc na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu tepla a elektriny

1.  
Investičná pomoc na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu tepla a elektriny je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  
Investičná pomoc sa poskytuje iba novoinštalovaným alebo renovovaným zariadeniam.
3.  
Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES ( 40 ), musí nové zariadenie na kombinovanú výrobu tepla a elektriny vo všeobecnosti dosiahnuť v porovnaní s oddelenou výrobou tepla a elektriny úspory primárnej energie. Vylepšenie existujúceho zariadenia kombinovanej výroby tepla a elektriny alebo prebudovanie existujúceho zariadenia na výrobu energie na zariadenie kombinovanej výroby tepla a elektriny musí priniesť v porovnaní s pôvodnou situáciou úspory primárnej energie.
4.  
Oprávnenými nákladmi sú mimoriadne investičné náklady na vybavenie potrebné na to, aby zariadenie fungovalo ako zariadenie vysokoúčinnej kombinovanej výroby tepla a elektriny v porovnaní s konvenčnými zariadeniami na výrobu elektriny a tepla rovnakej kapacity, alebo mimoriadne investičné náklady na modernizáciu na dosiahnutie vyššej účinnosti, ak existujúce zariadenie už spĺňa limit vysokej účinnosti.
5.  
Intenzita pomoci nepresahuje 45 % oprávnených nákladov. Intenzita pomoci sa môže zvýšiť o 20 percentuálnych bodov v prípade pomoci poskytnutej malým podnikom a o 10 percentuálnych bodov v prípade pomoci poskytnutej stredným podnikom.
6.  
Intenzita pomoci sa môže zvýšiť o 15 percentuálnych bodov pre investície umiestnené v podporovaných oblastiach spĺňajúcich podmienky článku 107 ods. 3 písm. a) zmluvy a o 5 percentuálnych bodov pre investície umiestnené v podporovaných oblastiach spĺňajúcich podmienky článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy.

Článok 41

Investičná pomoc na podporu energie z obnoviteľných zdrojov energie

1.  
Investičná pomoc na podporu energie z obnoviteľných zdrojov energie je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  
Investičná pomoc na výrobu biopalív je oslobodená od notifikačnej povinnosti iba v tom rozsahu, v akom sú podporené investície použité na výrobu udržateľných biopalív iných než biopalív získaných z potravín. Investičná pomoc na prestavbu existujúcich závodov na výrobu biopalív získaných z potravín na závody moderných biopalív je však na základe tohto článku od notifikačnej povinnosti oslobodená za predpokladu, že výroba z potravín by bola zredukovaná úmerne k novej kapacite.
3.  
Pomoc sa neposkytuje na biopalivá, na ktoré sa vzťahuje povinnosť týkajúca sa dodávania alebo prímesí.
4.  
Pomoc sa neposkytuje na vodné elektrárne, ktoré nie sú v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES.
5.  
Investičná pomoc sa poskytuje iba novým zariadeniam. Pomoc sa neposkytuje ani nevypláca po tom, ako zariadenie začalo fungovať, pričom pomoc je nezávislá od výkonu.
6.  

Oprávnené náklady sú mimoriadne investičné náklady potrebné na podporu výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Určujú sa takto:

a) 

ak náklady na investovanie do výroby energie z obnoviteľných zdrojov možno v celkových investičných nákladoch identifikovať ako osobitnú investíciu, napríklad ako ľahko identifikovateľný prídavný komponent už existujúceho zariadenia, tieto náklady súvisiace s energiou z obnoviteľných zdrojov predstavujú oprávnené náklady;

b) 

ak náklady na investovanie do výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie možno identifikovať odkazom na podobnú, menej ekologickú investíciu, k realizácii ktorej by dôveryhodným spôsobom došlo i bez pomoci, tento rozdiel medzi nákladmi na obe investície predstavuje náklady súvisiace s energiou z obnoviteľných zdrojov, a teda oprávnené náklady;

c) 

pre určité malé zariadenia, pri ktorých nemožno identifikovať menej ekologickú investíciu, pretože závody obmedzenej veľkosti neexistujú, celkové investičné náklady na dosiahnutie vyššej úrovne ochrany životného prostredia predstavujú oprávnené náklady.

Náklady, ktoré nie sú priamo spojené s dosiahnutím vyššej úrovne ochrany životného prostredia, nie sú oprávnenými nákladmi.

7.  

Intenzita pomoci nepresahuje:

a) 

45 % oprávnených nákladov, ak sa oprávnené náklady vypočítajú na základe odseku 6 písm. a) alebo odseku 6 písm. b);

b) 

30 % oprávnených nákladov, ak sa oprávnené náklady vypočítajú na základe odseku 6 písm. c).

8.  
Intenzita pomoci sa môže zvýšiť o 20 percentuálnych bodov v prípade pomoci poskytnutej malým podnikom a o 10 percentuálnych bodov v prípade pomoci poskytnutej stredným podnikom.
9.  
Intenzita pomoci sa môže zvýšiť o 15 percentuálnych bodov pre investície umiestnené v podporovaných oblastiach spĺňajúcich podmienky článku 107 ods. 3 písm. a) zmluvy a o 5 percentuálnych bodov pre investície umiestnené v podporovaných oblastiach spĺňajúcich podmienky článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy.
10.  
Ak sa pomoc poskytuje na základe súťažného ponukového konania s jasnými, transparentnými a nediskriminačnými kritériami, intenzita pomoci môže dosiahnuť 100 % oprávnených nákladov. Takéto ponukové konanie je nediskriminačné a umožňuje účasť všetkých podnikov, ktoré oň majú záujem. Rozpočet súvisiaci s ponukovým konaním je záväzným obmedzením v tom zmysle, že nie všetci účastníci môžu dostať pomoc a pomoc sa poskytne na základe pôvodnej ponuky predloženej uchádzačom, čím sa vylúčia ďalšie rokovania.

Článok 42

Prevádzková pomoc na podporu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie

1.  
Prevádzková pomoc na podporu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  
Pomoc sa poskytuje na základe súťažného ponukového konania s jasnými, transparentnými a nediskriminačnými kritériami, ktoré sú otvorené pre všetkých výrobcov vyrábajúcich elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie na nediskriminačnom základe.
3.  

Ponukové konanie sa môže obmedziť na konkrétne technológie, ak by konanie otvorené pre všetkých výrobcov viedlo k nepriaznivému výsledku, ktorý sa nemôže riešiť v rámci návrhu postupu, najmä s ohľadom na:

i) 

dlhodobejší potenciál danej novej a inovačnej technológie; alebo

ii) 

potrebu dosiahnuť diverzifikáciu; alebo

iii) 

obmedzenia siete a stabilitu sústavy; alebo

iv) 

systémové (integračné) náklady; alebo

v) 

potrebu zabrániť prípadom narušenia na trhoch so surovinami, vyplývajúcim z podpory biomasy.

Členské štáty vykonajú podrobné posúdenie uplatniteľnosti takýchto podmienok a oznámia ho Komisii v súlade s postupom opísaným v článku 11 písm. a)

4.  
Pomoc sa poskytuje na nové a inovačné technológie energie z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom súťažného ponukového konania otvoreného najmenej pre jednu takúto technológiu na základe jasných, transparentných a nediskriminačných kritérií. Takáto pomoc sa neposkytuje celkovo na viac ako 5 % plánovanej novej elektrickej kapacity z obnoviteľných zdrojov energie za rok.
5.  
Pomoc sa poskytuje ako prémia k trhovej cene, pričom výrobcovia predávajú svoju elektrinu priamo na trhu.
6.  
Na príjemcov pomoci sa vzťahuje štandardná zodpovednosť za vyrovnanie odchýlky. Príjemcovia môžu zodpovednosť za vyrovnanie odchýlky preniesť na iné podniky konajúce v ich mene, ako sú napr. agregátori.
7.  
Pomoc sa neposkytuje, keď sú ceny záporné.
8.  
Pri absencii súťažného ponukového konania, ako je opísané v odseku 2, možno pomoc poskytnúť na zariadenia s inštalovanou kapacitou výroby elektriny menej ako 1 MW na výrobu elektriny zo všetkých obnoviteľných zdrojov okrem veternej energie, ak pri absencii súťažného ponukového konania, ako je opísané v odseku 2, možno pomoc poskytnúť na zariadenia s inštalovanou kapacitou výroby elektriny menej ako 6 MW alebo na zariadenia s menej než 6 výrobnými jednotkami. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 9, keď sa pomoc poskytne pri absencii súťažného ponukového konania, dodržiavajú sa podmienky stanovené v odsekoch 5, 6 a 7. Navyše platí, že ak sa pomoc poskytne pri absencii súťažného ponukového konania, uplatňujú sa podmienky stanovené v článku 43 odsekoch 5, 6 a 7.
9.  
Podmienky na základe odsekov 5, 6 a 7 sa neuplatňujú na prevádzkovú pomoc poskytnutú na zariadenia s inštalovanou kapacitou výroby elektriny menej ako 500 kW na výrobu elektriny zo všetkých obnoviteľných zdrojov okrem veternej energie, v prípade ktorej sa tieto podmienky neuplatňujú na prevádzkovú pomoc poskytnutú na zariadenia s inštalovanou kapacitou výroby elektriny menej ako 3 MW alebo na zariadenia s menej než 3 výrobnými jednotkami.
10.  
Na účely výpočtu uvedených maximálnych kapacít uvedených v odsekoch 8 a 9 sa zariadenia so spoločným bodom pripojenia do elektrickej sústavy považujú za jedno zariadenie.
11.  
Pomoc sa poskytuje iba dovtedy, kým nie je zariadenie vyrábajúce elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie úplne odpísané podľa všeobecne uznávaných účtovných zásad. Akákoľvek investičná pomoc prijatá predtým sa musí od prevádzkovej pomoci odpočítať.

Článok 43

Prevádzková pomoc na podporu energie z obnoviteľných zdrojov energie v malých zariadeniach

1.  
Prevádzková pomoc na podporu energie z obnoviteľných zdrojov energie v malých zariadeniach je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  
Pomoc sa poskytuje iba zariadeniam s inštalovanou kapacitou menej ako 500 kW na výrobu energie zo všetkých obnoviteľných zdrojov energie okrem veternej energie, na ktorú sa pomoc poskytuje zariadeniam s inštalovanou kapacitou menej ako 3 MW alebo s menej než 3 výrobnými jednotkami, a okrem biopalív, na ktoré sa pomoc poskytuje na zariadenia s inštalovanou kapacitou menej ako 50 000 ton/rok. Na účely výpočtu uvedených maximálnych kapacít sa malé zariadenia so spoločným bodom pripojenia do elektrickej sústavy považujú za jedno zariadenie.
3.  
Pomoc sa poskytuje len zariadeniam vyrábajúcim udržateľné biopalivá iné než biopalivá získané z potravín. Prevádzková pomoc závodom vyrábajúcim biopalivá získané z potravín, ktoré začali fungovať pred 31. decembrom 2013 a ešte neboli úplne odpísané, je však oslobodená podľa tohto článku, no v každom prípade nie neskôr ako v roku 2020.
4.  
Pomoc sa neposkytuje na biopalivá, na ktoré sa vzťahuje povinnosť týkajúca sa dodávania alebo prímesí.
5.  
Pomoc na jednotku energie nepresahuje rozdiel medzi celkovými priemernými nákladmi na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov energie a trhovou cenou príslušnej formy energie. Priemerné náklady sa pravidelne a najmenej každoročne aktualizujú.
6.  
Maximálna miera návratnosti použitá pri výpočte priemerných nákladov nepresiahne príslušnú swapovú sadzbu zvýšenú o prémiu 100 bázických bodov. Príslušná swapová sadzba je swapová sadzba meny, v ktorej sa pomoc poskytuje, na dobu splatnosti, ktorá zohľadňuje obdobie odpisovania podporovaných zariadení.
7.  
Pomoc sa poskytuje iba dovtedy, kým nie je zariadenie úplne odpísané podľa všeobecne uznávaných účtovných zásad. Akákoľvek investičná pomoc poskytnutá na zariadenie sa musí odpočítať od prevádzkovej pomoci.

Článok 44

Pomoc vo forme úľav na environmentálnych daniach podľa smernice 2003/96/ES

1.  
Schémy pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach, ktoré spĺňajú podmienky smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny ( 41 ), sú zlučiteľné s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a sú oslobodené od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  
Príjemcovia daňovej úľavy sa vyberajú na základe transparentných a objektívnych kritérií a platia aspoň príslušnú minimálnu úroveň daní stanovenú v smernici 2003/96/ES.
3.  
Schémy pomoci vo forme daňových úľav sú založené na znížení sadzby príslušnej environmentálnej dane alebo na platbe pevne stanovenej sumy kompenzácie alebo na kombinácii týchto mechanizmov.
4.  
Pomoc sa neposkytuje na biopalivá, na ktoré sa vzťahuje povinnosť týkajúca sa dodávania alebo prímesí.

Článok 45

Investičná pomoc na rekultiváciu znečistených plôch

1.  
Investičná pomoc podnikom naprávajúcim škody na životnom prostredí rekultiváciou znečistených plôch je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  
Investícia musí viesť k náprave škody na životnom prostredí vrátane poškodenia kvality pôdy, povrchovej vody alebo podzemnej vody.
3.  
Ak sa identifikuje právnická alebo fyzická osoba zodpovedná za environmentálnu škodu podľa práva uplatniteľného v každom členskom štáte bez toho, aby boli dotknuté pravidlá Únie v tejto veci – najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd ( 42 ), zmenená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu ( 43 ), smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 ( 44 ) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/30/EÚ z 12. júna 2013 o bezpečnosti vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori, a o zmene smernice 2004/35/ES ( 45 ) – táto osoba musí financovať rekultiváciu v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ a neposkytne sa žiadna štátna pomoc. Ak osoba zodpovedná za škodu podľa uplatniteľného práva nie je identifikovaná alebo nemôže znášať náklady, osoba zodpovedná za rekultiváciu alebo dekontamináciu môže dostať štátnu pomoc.
4.  
Oprávnené náklady sú náklady vynaložené na rekultivačné práce mínus zvýšená hodnota pozemku. Všetky výdavky, ktoré vzniknú podniku pri rekultivácii jeho plochy, bez ohľadu na to, či tieto výdavky môže vo svojej súvahe vykazovať ako stále aktívum, sa v prípade rekultivácie znečistených plôch môžu pokladať za oprávnenú investíciu.
5.  
Odhad zvýšenej hodnoty pozemku v dôsledku jeho rekultivácie musí vykonať nezávislý odborník.
6.  
Intenzita pomoci nepresahuje 100 % oprávnených nákladov.

Článok 46

Investičná pomoc na energeticky účinné centralizované zásobovanie teplom a chladom

1.  
Investičná pomoc na inštaláciu systému energeticky účinného centralizovaného zásobovania teplom a chladom je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  
Oprávnené náklady v prípade výrobného závodu sú mimoriadne náklady potrebné na výstavbu, rozšírenie a modernizáciu jednej alebo viacerých výrobných jednotiek, aby fungovali ako systém energeticky účinného centralizovaného zásobovania teplom a chladom v porovnaní s konvenčným výrobným závodom. Investícia je integrálnou súčasťou systému energeticky účinného centralizovaného zásobovania teplom a chladom.
3.  
Intenzita pomoci pre výrobný závod nepresahuje 45 % oprávnených nákladov. Intenzita pomoci sa môže zvýšiť o 20 percentuálnych bodov v prípade pomoci poskytnutej malým podnikom a o 10 percentuálnych bodov v prípade pomoci poskytnutej stredným podnikom.
4.  
Intenzita pomoci sa pre výrobný závod môže zvýšiť o 15 percentuálnych bodov pre investície umiestnené v podporovaných oblastiach spĺňajúcich podmienky článku 107 ods. 3 písm. a) zmluvy a o 5 percentuálnych bodov pre investície umiestnené v podporovaných oblastiach spĺňajúcich podmienky článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy.
5.  
Oprávnenými nákladmi na distribučnú sieť sú investičné náklady.
6.  
Výška pomoci na distribučnú sieť nepresahuje rozdiel medzi oprávnenými nákladmi a prevádzkovým ziskom. Prevádzkový zisk sa odpočíta od oprávnených nákladov ex ante alebo prostredníctvom mechanizmu spätného vymáhania.

Článok 47

Investičná pomoc na recykláciu a opätovné použitie odpadu

1.  
Investičná pomoc na recykláciu a opätovné použitie odpadu je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  
Investičná pomoc sa poskytuje na recykláciu a opätovné použitie odpadu produkovaného inými podnikmi.
3.  
Pri spracúvaných recyklovaných alebo opätovne použitých materiáloch by inak došlo k ich vyhodeniu alebo menej ekologickému opätovnému použitiu. Na pomoc na operácie zhodnocovania odpadu iné, než je recykláciu, sa skupinová výnimka podľa tohto článku nevzťahuje.
4.  
Pomoc neoslobodzuje znečisťovateľov nepriamo od ich povinností vyplývajúcich z práva Únie, ani od zaťaženia, ktoré by sa malo považovať za bežné náklady podniku.
5.  
Investícia nesmie iba zvýšiť dopyt po materiáloch, ktoré sa majú recyklovať, bez toho, aby sa zvýšil zber týchto materiálov.
6.  
Investícia musí predbiehať súčasný stav techniky.
7.  
Oprávnené náklady sú mimoriadne investičné náklady nevyhnutné na realizáciu investície, ktorá vedie k zlepšeným alebo efektívnejším činnostiam recyklácie alebo opätovného použitia v porovnaní s konvenčným postupom činností opätovného použitia a recyklácie s rovnakou kapacitou, ku ktorým by došlo pri absencii pomoci.
8.  
Intenzita pomoci nepresahuje 35 % oprávnených nákladov. Intenzita pomoci sa môže zvýšiť o 20 percentuálnych bodov v prípade pomoci poskytnutej malým podnikom a o 10 percentuálnych bodov v prípade pomoci poskytnutej stredným podnikom.
9.  
Intenzita pomoci sa môže zvýšiť o 15 percentuálnych bodov pre investície umiestnené v podporovaných oblastiach spĺňajúcich podmienky článku 107 ods. 3 písm. a) zmluvy a o 5 percentuálnych bodov pre investície umiestnené v podporovaných oblastiach spĺňajúcich podmienky článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy.
10.  
Pomoc na investície súvisiace s recykláciou a opätovným použitím vlastného odpadu príjemcu pomoci nie je oslobodená od notifikačnej povinnosti na základe tohto článku.

Článok 48

Investičná pomoc na energetickú infraštruktúru

1.  
Investičná pomoc na výstavbu alebo modernizáciu energetickej infraštruktúry je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  
Pomoc sa poskytuje na energetickú infraštruktúru umiestnenú v podporovaných oblastiach.
3.  
Energetická infraštruktúra v plnej miere podlieha regulácii taríf a prístupu v súlade s právnymi predpismi o vnútornom trhu s energiou.
4.  
Oprávnenými nákladmi sú investičné náklady.
5.  
Výška pomoci nepresahuje rozdiel medzi oprávnenými nákladmi a prevádzkovým ziskom investície. Prevádzkový zisk sa odpočíta od oprávnených nákladov ex ante alebo prostredníctvom mechanizmu spätného vymáhania.
6.  
Pomoc na investície do projektov na uskladnenie elektrickej energie a plynu a na ropnú infraštruktúru nie je oslobodená od notifikačnej povinnosti na základe tohto článku.

Článok 49

Pomoc na environmentálne štúdie

1.  
Pomoc na štúdie vrátane energetických auditov priamo súvisiacich s investíciami uvedenými v tomto oddiele je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  
Oprávnené náklady sú náklady vynaložené na štúdie uvedené v odseku 1.
3.  
Intenzita pomoci nepresahuje 50 % oprávnených nákladov.
4.  
Intenzita pomoci sa môže zvýšiť o 20 percentuálnych bodov v prípade štúdií vypracovaných v mene malých podnikov a o 10 percentuálnych bodov v prípade štúdií vypracovaných v mene stredných podnikov.
5.  
Pomoc sa neposkytuje veľkým podnikom na energetické audity vykonávané podľa článku 8 ods. 4 smernice 2012/27/EÚ okrem prípadu, že sa energetický audit vykoná ako doplnok povinného energetického auditu podľa uvedenej smernice.ODDIEL 8

Pomoc na náhradu škody spôsobenej určitými prírodnými katastrofami

Článok 50

Schémy pomoci na náhradu škody spôsobenej určitými prírodnými katastrofami

1.  
Schémy pomoci na náhradu škody spôsobenej zemetraseniami, lavínami, zosuvmi pôdy, povodňami, tornádami, hurikánmi, sopečnými erupciami a plošnými požiarmi prírodného pôvodu je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 2 písm. b) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  

Pomoc sa poskytuje za týchto podmienok:

a) 

príslušné verejné orgány členského štátu oficiálne uznali, že udalosť má charakter prírodnej katastrofy, a

b) 

existuje priama príčinná súvislosť medzi prírodnou katastrofou a škodami, ktoré utrpel postihnutý podnik.

3.  
Schémy pomoci súvisiace s konkrétnou prírodnou katastrofou sa zavedú do troch rokov od danej udalosti. Pomoc na základe týchto schém sa poskytne do štyroch rokov po udalosti.
4.  
Oprávnenými nákladmi sú náklady vyplývajúce zo škody, ktorá vznikla priamo v dôsledku prírodnej katastrofy, ako bola posúdená nezávislým znalcom uznaným príslušným vnútroštátnym orgánom alebo poisťovacím subjektom. Takáto škoda môže zahŕňať materiálne škody na majetku (ako napr. budovy, zariadenia, strojové vybavenie alebo zásoby), ako aj stratu príjmov z dôvodu celkového alebo čiastočného pozastavenia činnosti počas obdobia najviac šesť mesiacov od katastrofy. Výpočet materiálnej škody vychádza z nákladov na opravy alebo z ekonomickej hodnoty poškodeného majetku pred katastrofou. Nesmie presiahnuť náklady na opravu alebo zníženie reálnej trhovej hodnoty spôsobené katastrofou, t. j. rozdiel medzi hodnotou majetku bezprostredne pred katastrofou a bezprostredne po nej. Strata príjmov sa vypočítava na základe finančných údajov postihnutého podniku [zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT), odpisy a náklady práce súvisiace iba s prevádzkarňou, ktorú postihla prírodná katastrofa], a to porovnaním finančných údajov za šesť mesiacov po výskyte katastrofy s priemerom troch rokov vybratých spomedzi piatich rokov predchádzajúcich výskytu katastrofy (s vylúčením dvoch rokov, v ktorých bol zaznamenaný najlepší a najhorší finančný výsledok) a vypočítava sa za obdobie rovnakých šiestich mesiacov roka. Škoda sa vypočíta na úrovni jednotlivých príjemcov.
5.  
Pomoc spolu s akýmikoľvek inými prijatými platbami na náhradu škody vrátane platieb v rámci poistných zmlúv nepresahuje 100 % oprávnených nákladov.ODDIEL 9

Sociálna pomoc na dopravu obyvateľov vzdialených regiónov

Článok 51

Sociálna pomoc na dopravu obyvateľov vzdialených regiónov

1.  
Pomoc na leteckú a námornú osobnú dopravu je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 2 písm. a) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  
Celá výška pomoci musí byť určená pre konečných spotrebiteľov, ktorých miesto obvyklého pobytu je vo vzdialených regiónoch.
3.  
Pomoc sa udeľuje na osobnú dopravu na trase spájajúcej letisko alebo prístav vo vzdialenom regióne a iné letisko alebo prístav v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.
4.  
Pomoc sa udeľuje bez ohľadu na totožnosť dopravcu alebo druh služby, a bez obmedzení na konkrétnu trasu zo vzdialeného regiónu alebo späť.
5.  
Oprávnenými nákladmi je cena spiatočného cestovného lístka zo vzdialeného regiónu alebo doň vrátane všetkých daní a poplatkov, ktoré dopravca účtuje spotrebiteľovi.
6.  
Intenzita pomoci nepresahuje 100 % oprávnených nákladov.ODDIEL 10

Pomoc na širokopásmové infraštruktúry

▼M4

Článok 52

Pomoc na pevné širokopásmové siete

1.  
Pomoc na zavedenie pevnej širokopásmovej siete je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  
Oprávnenými nákladmi sú všetky náklady na výstavbu, riadenie a prevádzku pevnej širokopásmovej siete. Maximálna výška pomoci na projekt sa určuje na základe súťažného výberového konania uvedeného v odseku 6 písm. a). Ak sa investícia uskutočňuje v súlade s odsekom 6 písm. b) bez súťažného výberového konania, suma pomoci nesmie presiahnuť rozdiel medzi oprávnenými nákladmi a prevádzkovým ziskom investície. Prevádzkový zisk sa od oprávnených nákladov odpočíta ex ante na základe primeraných odhadov a overí ex post prostredníctvom mechanizmu spätného vymáhania poskytnutých prostriedkov.
3.  

Oprávnené sú tieto alternatívne druhy investícií:

a) 

Zavedenie pevnej širokopásmovej siete na pripojenie domácností a sociálno-ekonomických aktérov v oblastiach, kde neexistuje sieť schopná spoľahlivo poskytovať rýchlosti sťahovania dát najmenej 30 Mb/s (prahové rýchlosti), ani sa vierohodne neplánuje jej zavedenie do troch rokov od zverejnenia plánovaného opatrenia pomoci alebo v rovnakom časovom horizonte ako zavedenie subvencovanej siete, ktorý nesmie byť kratší ako dva roky. To sa overí mapovaním a verejnou konzultáciou v súlade s odsekom 4. Vylúčené sú oblasti s najmenej jednou existujúcou alebo vierohodne plánovanou sieťou schopnou spoľahlivo poskytovať rýchlosti sťahovania dát najmenej 30 Mb/s. Podporovaná sieť musí zabezpečiť minimálne zdvojnásobenie rýchlosti sťahovania a odosielania dát v porovnaní s existujúcimi alebo vierohodne plánovanými sieťami a musí byť schopná spoľahlivo poskytovať rýchlosti sťahovania dát najmenej 30 Mb/s (cieľové rýchlosti).

b) 

Zavedenie pevnej širokopásmovej siete na pripojenie domácností a sociálno-ekonomických aktérov v oblastiach, kde neexistuje sieť schopná spoľahlivo poskytovať rýchlosti sťahovania dát najmenej 100 Mb/s (prahové rýchlosti), ani sa vierohodne neplánuje jej zavedenie do troch rokov od zverejnenia plánovaného opatrenia pomoci alebo v rovnakom časovom horizonte ako zavedenie subvencovanej siete, ktorý nesmie byť kratší ako dva roky. To sa overí mapovaním a verejnou konzultáciou v súlade s odsekom 4. Vylúčené sú oblasti s najmenej jednou existujúcou alebo vierohodne plánovanou sieťou schopnou spoľahlivo poskytovať rýchlosti sťahovania dát najmenej 100 Mb/s. Podporovaná sieť musí zabezpečiť minimálne zdvojnásobenie rýchlosti sťahovania a odosielania dát v porovnaní s existujúcimi alebo vierohodne plánovanými sieťami a musí byť schopná spoľahlivo poskytovať rýchlosti sťahovania dát najmenej 300 Mb/s a rýchlosti odosielania dát 100 Mb/s (cieľové rýchlosti).

c) 

Zavedenie pevnej širokopásmovej siete na pripojenie domácností a sociálno-ekonomických aktérov v oblastiach, kde je iba jedna sieť schopná spoľahlivo zabezpečiť rýchlosti sťahovania dát najmenej 100 Mb/s, ale nie viac ako 300 Mb/s (prahové rýchlosti), ani sa vierohodne neplánuje jej zavedenie do troch rokov od zverejnenia plánovaného opatrenia pomoci alebo v rovnakom časovom horizonte ako zavedenie subvencovanej siete, ktorý nesmie byť kratší ako dva roky. To sa overí mapovaním a verejnou konzultáciou v súlade s odsekom 4. Vylúčené sú oblasti s najmenej jednou existujúcou alebo vierohodne plánovanou sieťou schopnou spoľahlivo poskytovať rýchlosti sťahovania dát najmenej 300 Mb/s. Vylúčené sú aj oblasti s najmenej dvoma existujúcimi alebo spoľahlivo plánovanými sieťami schopnými spoľahlivo poskytovať rýchlosti sťahovania dát najmenej 100 Mb/s. Podporovaná sieť musí zabezpečiť minimálne zdvojnásobenie rýchlosti sťahovania a odosielania dát v porovnaní s existujúcimi alebo vierohodne plánovanými sieťami a musí byť schopná spoľahlivo poskytovať rýchlosti sťahovania dát najmenej 1 Gb/s (cieľové rýchlosti).

4.  

Mapovanie a verejná konzultácia uvedené v odseku 3 musia spĺňať všetky tieto požiadavky:

a) 

Mapovanie určí zemepisné cieľové oblasti, ktoré majú byť zahrnuté do danej verejnej intervencie, a v závislosti od druhu investície zohľadní všetky existujúce verejné a súkromné siete schopné spoľahlivo zabezpečovať prahové rýchlosti uvedené v odseku 3. Mapovanie sa vykonáva: i) pre čisto pevné siete na úrovni adresy na základe priestorov nachádzajúcich sa v dosahu infraštruktúry a ii) pre pevné bezdrôtové prístupové siete na úrovni adresy na základe priestorov nachádzajúcich sa v dosahu infraštruktúry alebo na základe sietí s maximálnou veľkosťou 100x100 metrov. V prípade bodov i) a ii) sa mapovanie vždy overuje prostredníctvom verejnej konzultácie.

b) 

Verejnú konzultáciu uskutoční príslušný orgán verejnej správy tak, že na príslušnej webovej stránke (aj na vnútroštátnej úrovni) uverejní hlavné charakteristiky plánovaného opatrenia a zoznam zemepisných cieľových oblastí určených pri mapovaní v súlade s písmenom a). Na verejnej konzultácii sa vyzvú zainteresované strany, aby sa vyjadrili k opatreniu a predložili podložené informácie v súlade s písmenom a) o svojich sieťach schopných spoľahlivo poskytovať prahové rýchlosti stanovené v odseku 3 v cieľovej oblasti, ktoré existujú alebo sa vierohodne plánuje ich zavedenie do troch rokov od zverejnenia plánovaného opatrenia pomoci. Ak orgán poskytujúci poomoc stanoví na zavedenie subvencovanej infraštruktúry kratší alebo dlhší časový horizont ako tri roky, musí sa rovnaký časový horizont, ktorý nemôže byť kratší ako dva roky, použiť aj na posúdenie toho, či sa zavedenie sietí uvedených v predchádzajúcej vete vierohodne plánuje. Verejná konzultácia trvá najmenej 30 dní.

5.  
Podporovaný projekt má priniesť podstatné zlepšenie (skoková zmena) v porovnaní so sieťami, ktoré existujú alebo sa vierohodne plánuje ich zavedenie do troch rokov od zverejnenia plánovaného opatrenia pomoci alebo v rovnakom časovom horizonte ako zavedenie subvencovanej siete, ktorý v súlade s odsekom 4 nemôže byť kratší ako dva roky. Skoková zmena nastane, ak v dôsledku subvencovanej intervencie dochádza k významnej novej investícii do širokopásmovej siete a subvencovaná sieť prináša na trh významné nové možnosti z hľadiska dostupnosti, kapacity, rýchlosti a hospodárskej súťaže v oblasti širokopásmových služieb prístupu k internetu v porovnaní s existujúcimi alebo spoľahlivo plánovanými sieťami. Projekt musí zahŕňať značné investície do pasívnej infraštruktúry, ktoré presahujú rámec okrajových investícií týkajúcich sa iba modernizácie aktívnych prvkov siete.
6.  

Pomoc sa poskytuje takto:

a) 

Pomoc sa prideľuje poskytovateľom elektronických komunikačných sietí a služieb na základe otvoreného, transparentného a nediskriminačného súťažného výberového konania v súlade so zásadami pravidiel verejného obstarávania a pri dodržiavaní zásady technologickej neutrality bez toho, aby boli dotknuté príslušné pravidlá verejného obstarávania založené na ekonomicky najvýhodnejšej ponuke. Orgán poskytujúci pomoc vopred stanoví na účely súťažného výberového konania objektívne, transparentné a nediskriminačné kvalitatívne kritériá na vyhodnotenie ponúk, ktoré musia byť vyvážené s požadovanou výškou pomoci. Za podobných kvalitatívnych podmienok sa pomoc pridelí uchádzačovi s najnižšou požadovanou výškou pomoci.

b) 

Ak sa pomoc na zavedenie a riadenie širokopásmovej siete poskytne bez súťažného výberového konania orgánu verejnej správy, a to priamo alebo prostredníctvom interného subjektu, poskytuje orgán verejnej správy alebo interný subjekt pomocou subvencovanej siete iba veľkoobchodné služby. Orgán verejnej správy musí zabezpečiť oddelené účtovníctvo medzi finančnými prostriedkami používanými na prevádzku siete a ostatnými finančnými prostriedkami, ktorými disponuje. Akákoľvek koncesia alebo iné poverenie tretej strany na vybudovanie alebo prevádzkovanie siete sa prideľuje prostredníctvom otvoreného, transparentného a nediskriminačného súťažného výberového konania v súlade so zásadami pravidiel verejného obstarávania a pri dodržiavaní zásady technologickej neutrality bez toho, aby boli dotknuté príslušné pravidlá verejného obstarávania založené na ekonomicky najvýhodnejšej ponuke.

7.  
Prevádzka subvencovanej siete musí ponúkať čo najširší aktívny a pasívny veľkoobchodný prístup v súlade s článkom 2 bodom 139 za spravodlivých a nediskriminačných podmienok vrátane fyzického uvoľneného prístupu. Projekt môže ponúkať namiesto fyzického uvoľneného prístupu virtuálny uvoľnený prístup, ak národný regulačný orgán uznal virtuálny prístupový produkt za rovnocenný fyzickému uvoľnenému prístupu. Aktívny veľkoobchodný prístup sa poskytuje najmenej na sedem rokov a veľkoobchodný prístup k fyzickej infraštruktúre vrátane káblovodov alebo stĺpov nie je časovo obmedzený. Rovnaké podmienky prístupu sa uplatňujú na celú subvencovanú sieť vrátane častí siete, kde sa použili existujúce infraštruktúry. Povinnosti poskytnutia prístupu sa presadzujú bez ohľadu na zmenu vlastníctva, riadenia alebo prevádzky subvencovanej siete. V prípade pomoci na výstavbu káblovodov musia byť tieto káblovody dostatočne veľké na to, aby vyhovovali najmenej trom sieťam a rôznym topológiám sietí.
8.  
Cena za veľkoobchodný prístup sa zakladá na jednej z týchto referenčných hodnôt: i) priemerné zverejnené veľkoobchodné ceny, ktoré prevládajú v iných porovnateľných a konkurenčnejších oblastiach členského štátu alebo Únie, alebo ii) v prípade, že takéto zverejnené ceny neexistujú, regulované ceny už stanovené alebo schválené národným regulačným orgánom pre príslušné trhy a služby, alebo iii) ak takéto zverejnené alebo regulované ceny neexistujú, tvorba cien zodpovedá nákladovej orientácii a metodike stanovenej v súlade so sektorovým regulačným rámcom. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci národného regulačného orgánu podľa regulačného rámca, s národným regulačným orgánom sa konzultuje o podmienkach prístupu vrátane cien a o námietkach týkajúcich sa uplatňovania tohto článku.
9.  
Ak výška poskytnutej pomoci na projekt presahuje 10 mil. EUR, členské štáty zavedú mechanizmus monitorovania a spätného vymáhania.

▼M4

Článok 52a

Pomoc na mobilné siete 4G a 5G

1.  
Pomoc na zavedenie mobilnej siete 4G a 5G je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  
Oprávnenými nákladmi sú všetky náklady na výstavbu, riadenie a prevádzku pasívnej mobilnej siete. Maximálna výška pomoci na projekt sa určí na základe súťažného výberového konania uvedeného v odseku 7 písm. a). Ak sa investícia uskutočňuje v súlade s odsekom 7 písm. b) bez súťažného výberového konania, výška pomoci nesmie presiahnuť rozdiel medzi oprávnenými nákladmi a prevádzkovým ziskom investície. Prevádzkový zisk sa od oprávnených nákladov odpočíta ex ante na základe primeraných odhadov a overí ex post prostredníctvom mechanizmu spätného vymáhania poskytnutých prostriedkov.
3.  
Investície do siete 5G musia byť umiestnené v oblastiach, kde ešte neboli zavedené mobilné siete, alebo kde sú k dispozícii iba mobilné siete schopné podporovať mobilné služby do 3G a kde neexistujú žiadne mobilné siete 4G ani 5G, alebo sa ich zavedenie ani vierohodne neplánuje do troch rokov od zverejnenia plánovaného opatrenia pomoci alebo v rovnakom časovom horizonte ako zavedenie subvencovanej siete, ktorý nesmiebyť kratší ako dva roky. To sa overí mapovaním a verejnou konzultáciou v súlade s odsekom 4. Investície do siete 4G musia byť umiestnené v oblastiach, kde ešte neboli zavedené mobilné siete, alebo kde sú k dispozícii iba mobilné siete schopné podporovať mobilné služby do 2G a kde neexistujú mobilné siete 3G, 4G ani 5G, alebo sa ich zavedenie ani vierohodne neplánuje do troch rokov od zverejnenia plánovaného opatrenia pomoci alebo v rovnakom časovom horizonte ako zavedenie subvencovanej siete, ktorý nesmie byť kratší ako dva roky. To sa overí mapovaním a verejnou konzultáciou v súlade s odsekom 4.
4.  

Mapovanie a verejná konzultácia uvedené v odseku 3 musia spĺňať všetky tieto požiadavky:

a) 

Mapovanie jasne určí zemepisné cieľové oblasti, ktoré majú byť zahrnuté do danej verejnej intervencie, a v závislosti od druhu investície zohľadní všetky existujúce mobilné siete. Mapovanie sa vykoná na základe sietí s maximálnou veľkosťou 100 × 100 metrov. Mapovanie sa vždy overuje prostredníctvom verejnej konzultácie.

b) 

Verejnú konzultáciu uskutočňuje príslušný orgán verejnej správy tak, že na príslušnej webovej stránke (aj na vnútroštátnej úrovni) uverejní hlavné charakteristiky plánovaného opatrenia a zoznam zemepisných cieľových oblastí určených pri mapovaní v súlade s písmenom a). Na verejnej konzultácii sa vyzvú zainteresované strany, aby sa vyjadrili k opatreniu a predložili podložené informácie v súlade s písmenom a) o svojich mobilných sieťach v cieľovej oblasti, ktoré existujú, alebo sa vierohodne plánuje, že sa vybudujú do troch rokov od zverejnenia plánovaného opatrenia pomoci. Ak orgánu poskytujúci pomoc stanoví na zavedenie subvencovanej infraštruktúry kratší alebo dlhší časový horizont ako tri roky, musí sa rovnaký časový horizont, ktorý nemôže byť kratší ako dva roky, použiť aj na posúdenie toho, či sa zavedenie sietí uvedených v predchádzajúcej vete vierohodne plánuje. Verejná konzultácia trvá najmenej 30 dní.

5.  
Podporovaná infraštruktúra sa neberie do úvahy na účely splnenia povinností prevádzkovateľov mobilných sietí v oblasti pokrytia, ktoré vyplývajú z podmienok spojených s právami na využívanie spektra 4G a 5G.
6.  
Podporovaný projekt prinesie podstatné zlepšenie (skoková zmena) v porovnaní s mobilnými sieťami, ktoré existujú, alebo sa vierohodne plánuje, že sa vybudujú do troch rokov od zverejnenia plánovaného opatrenia alebo v rovnakom časovom horizonte ako zavedenie subvencovanej siete, ktorý v súlade s odsekom 4 nemôže byť kratší ako dva roky. Skoková zmena nastane, ak v dôsledku subvencovanej intervencie dochádza k významnej novej investícii do širokopásmovej siete a subvencovaná sieť prináša na trh významné nové možnosti z hľadiska dostupnosti, kapacity, rýchlosti a hospodárskej súťaže v oblasti mobilných služieb v porovnaní s existujúcimi alebo spoľahlivo plánovanými sieťami. Projekt musí zahŕňať značné investície do pasívnej infraštruktúry, ktoré presahujú rámec okrajových investícií týkajúcich sa iba modernizácie aktívnych prvkov siete.
7.  

Pomoc sa poskytuje takto:

a) 

Pomoc sa prideľuje poskytovateľom elektronických komunikačných sietí a služieb na základe otvoreného, transparentného a nediskriminačného súťažného výberového konania v súlade so zásadami pravidiel verejného obstarávania a pri dodržiavaní zásady technologickej neutrality bez toho, aby boli dotknuté príslušné pravidlá verejného obstarávania založené na ekonomicky najvýhodnejšej ponuke. Orgán poskytujúci pomoc vopred stanoví na účely súťažného výberového konania objektívne, transparentné a nediskriminačné kvalitatívne kritériá na vyhodnotenie ponúk, ktoré musia byť vyvážené s požadovanou výškou pomoci. Za podobných kvalitatívnych podmienok sa pomoc pridelí uchádzačovi s najnižšou požadovanou výškou pomoci.

b) 

Ak sa pomoc na zavedenie a riadenie širokopásmovej siete poskytuje bez súťažného výberového konania orgánu verejnej správy, a to priamo alebo prostredníctvom interného subjektu, poskytuje orgán verejnej správy alebo interný subjekt prostredníctvom subvencovanej siete iba veľkoobchodné služby. Orgán verejnej správy musí zabezpečiť oddelené účtovníctvo medzi finančnými prostriedkami používanými na prevádzku siete a ostatnými finančnými prostriedkami, ktorými disponuje. Akákoľvek koncesia alebo iné poverenie tretej strany na vybudovanie alebo prevádzkovanie siete sa prideľuje prostredníctvom otvoreného, transparentného a nediskriminačného súťažného výberového konania v súlade so zásadami pravidiel verejného obstarávania a pri dodržiavaní zásady technologickej neutrality bez toho, aby boli dotknuté príslušné pravidlá verejného obstarávania založené na ekonomicky najvýhodnejšej ponuke.

8.  
Prevádzka subvencovanej siete musí ponúkať čo najširší aktívny a pasívny veľkoobchodný prístup v súlade s článkom 2 bodom 139 za spravodlivých a nediskriminačných podmienok. Aktívny veľkoobchodný prístup sa poskytuje najmenej na sedem rokov a veľkoobchodný prístup k fyzickej infraštruktúre vrátane káblovodov alebo stĺpov nie je časovo obmedzený. Na celú dotovanú sieť vrátane častí takejto siete, kde sa využili existujúce infraštruktúry, sa uplatňujú rovnaké podmienky prístupu. Povinnosti poskytnutia prístupu sa presadzujú bez ohľadu na zmenu vlastníctva, správy alebo prevádzky dotovanej siete. V prípade pomoci na výstavbu káblovodov musia byť tieto káblovody dostatočne veľké na to, aby vyhovovali aspoň všetkým existujúcim prevádzkovateľom mobilných sietí.
9.  
Cena za veľkoobchodný prístup sa zakladá na jednej z týchto referenčných hodnôt: i) priemerné zverejnené veľkoobchodné ceny, ktoré prevládajú v iných porovnateľných a konkurenčnejších oblastiach členského štátu alebo Únie, alebo ii) v prípade, že takéto zverejnené ceny neexistujú, regulované ceny už stanovené alebo schválené národným regulačným orgánom pre príslušné trhy a služby, alebo iii) ak takéto zverejnené alebo regulované ceny neexistujú, tvorba cien zodpovedá nákladovej orientácii a metodike stanovenej v súlade so sektorovým regulačným rámcom. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci národného regulačného orgánu podľa regulačného rámca, s národným regulačným orgánom sa konzultuje o podmienkach prístupu vrátane cien a o námietkach týkajúcich sa uplatňovania tohto článku.
10.  
Členské štáty zavedú mechanizmus monitorovania a spätného vymáhania poskytnutých prostriedkov, ak výška poskytnutej pomoci na projekt presiahne 10 mil. EUR.
11.  

Využívanie verejne financovaných sietí 4G alebo 5G na poskytovanie služieb pevného bezdrôtového prístupu je povolené iba týmto spôsobom:

a) 

V oblastiach, kde neexistuje sieť schopná spoľahlivo poskytovať rýchlosti sťahovania dát najmenej 30 Mb/s, ani sa vierohodne neplánuje jej zavedenie do troch rokov od zverejnenia plánovaného opatrenia pomoci alebo v rovnakom časovom horizonte ako zavedenie subvencovanej siete, ktorý nemôže byť kratší ako dva roky, ak sa splnia tieto kumulatívne podmienky: i) mapovanie a verejná konzultácia zohľadňujú aj existujúce alebo vierohodne plánované pevné širokopásmové siete určené podľa článku 52 ods. 4; ii) podporované riešenie pevného bezdrôtového prístupu 4G alebo 5G je schopné spoľahlivo poskytovať rýchlosti sťahovania dát najmenej 30 Mb/s a minimálne zdvojnásobenie rýchlosti sťahovania a odosielania dát v porovnaní s pevnými sieťami, ktoré v týchto oblastiach existujú alebo sú vierohodne plánované;

b) 

V oblastiach, kde neexistuje sieť schopná spoľahlivo poskytovať rýchlosti sťahovania dát najmenej 100 Mb/s, ani sa vierohodne neplánuje jej zavedenie do troch rokov od zverejnenia plánovaného opatrenia pomoci alebo v rovnakom časovom horizonte ako zavedenie subvencovanej siete, ktorý nemôže byť kratší ako dva roky, ak sa splnia tieto kumulatívne podmienky: i) mapovanie a verejná konzultácia zohľadňujú aj existujúce alebo vierohodne plánované pevné širokopásmové siete určené podľa článku 52 ods. 4; ii) podporované riešenie pevného bezdrôtového prístupu 4G alebo 5G je schopné spoľahlivo poskytovať rýchlosti sťahovania dát najmenej 300 Mb/s a odosielania dát 100 Mb/s a minimálne zdvojnásobenie rýchlosti sťahovania a odosielania dát v porovnaní s pevnými sieťami, ktoré v týchto oblastiach existujú alebo sú vierohodne plánované.

Článok 52b

Pomoc na projekty spoločného záujmu v oblasti transeurópskej infraštruktúry digitálnej pripojiteľnosti

1.  
Pomoc na projekty spoločného záujmu v oblasti transeurópskej infraštruktúry digitálnej pripojiteľnosti, ktoré sú financované podľa nariadenia (EÚ) 2021/1153, alebo ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu podľa uvedeného nariadenia, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I.
2.  
Projekty musia spĺňať kumulatívne všeobecné podmienky zlučiteľnosti stanovené v odseku 3. Okrem toho musia patriť do jednej z kategórií oprávnených projektov stanovených v odseku 4 a musia spĺňať všetky osobitné podmienky zlučiteľnosti pre príslušnú kategóriu stanovenú v uvedenom odseku. Do rozsahu pôsobnosti výnimky v odseku 1 patria iba projekty, ktoré sa odvolávajú výlučne na prvky a subjekty uvedené v každej príslušnej kategórii v odseku 4.
3.  

Kumulatívne všeobecné podmienky zlučiteľnosti sú tieto:

a) 

Príjemca musí poskytnúť finančný príspevok vo výške najmenej 25 % oprávnených nákladov, a to buď zo svojich vlastných zdrojov alebo prostredníctvom externého financovania, ktoré nezahŕňa žiadnu finančnú podporu z verejných zdrojov. Ak sa 25 % príspevok príjemcu poskytuje formou externého financovania prostredníctvom investičnej platformy, ktorá kombinuje rôzne zdroje financovania, podmienka, že externé financovanie nesmie zahŕňať žiadnu finančnú podporu z verejných zdrojov, stanovená v predchádzajúcej vete, sa nahrádza požiadavkou prítomnosti aspoň 30 % súkromných investícií v platforme.

b) 

Na pomoc sú oprávnené len náklady, ktoré sú oprávnenými investičnými nákladmi podľa nariadenia (EÚ) 2021/1153 vynaloženými na zavedenie infraštruktúry.

c) 

Projekt sa musí vybrať v súlade s nariadením (EÚ) 2021/1153 jedným z týchto spôsobov:

i) 

nezávislým finančným sprostredkovateľom vymenovaným Komisiou na základe spoločne dohodnutých investičných usmernení;

ii) 

Komisiou prostredníctvom súťažného výberového konania založeného na jasných, transparentných a nediskriminačných kritériách alebo

iii) 

nezávislými expertmi vymenovanými Komisiou.

d) 

Projekt musí poskytovať možnosti pripojiteľnosti, ktoré presahujú rámec požiadaviek súvisiacich s existujúcimi právnymi povinnosťami, ako sú napríklad povinnosti spojené s právom na využívanie spektra.

e) 

Projekt musí tretím stranám zabezpečovať otvorený veľkoobchodný prístup vrátane uvoľneného prístupu za spravodlivých, primeraných a nediskriminačných podmienok v súlade s článkom 52 ods. 7 a 8, prípadne článkom 52a ods. 8 a 9.

4.  

Kategórie oprávnených projektov a osobitné kumulatívne podmienky zlučiteľnosti, ktoré sa na ne vzťahujú, sú tieto:

a) 

Investície do zavedenia cezhraničného úseku koridoru 5G pozdĺž dopravného koridoru určeného v usmerneniach pre transeurópsku dopravnú sieť stanovených v nariadení (EÚ) č. 1315/2013 (koridory TEN-T), ktoré spĺňajú tieto osobitné kumulatívne podmienky:

i) 

projekt pozostáva z cezhraničného úseku koridoru 5G, ktorý prekračuje hranicu medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi alebo prekračuje hranicu aspoň jedného členského štátu a aspoň jednej krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru;

ii) 

celková dĺžkacezhraničných úsekov koridorov 5G nachádzajúcich sa v určitom členskom štáte nepredstavuje viac ako 15 % z celkovej dĺžky koridorov 5G pozdĺž transeurópskej hlavnej dopravnej siete v danom členskom štáte, na ktoré sa nevzťahujú žiadne existujúce právne povinnosti, napríklad povinnosti spojené s právom na využívanie spektra. Vo výnimočných prípadoch, v ktorých členský štát podporuje vybudovanie cezhraničných koridorov 5G pozdĺž svojej transeurópskej dopravnej komplexnej siete, celková dĺžka cezhraničných úsekov koridorov 5G nachádzajúcich sa v danom členskom štáte nepredstavuje viac ako 15 % z celkovej dĺžky koridorov 5G pozdĺž tejto transeurópskej dopravnej komplexnej siete v danom členskom štáte, na ktoré sa nevzťahujú žiadne existujúce právne povinnosti, napríklad povinnosti spojené s právom na využívanie spektra;

iii) 

projektom sa zabezpečuje významná nová investícia do mobilnej siete 5G vhodná pre služby prepojenej a a automatizovanej mobility, ktorá ide nad rámec okrajových investícií, ako sú investície spojené iba s modernizáciou aktívnych prvkov siete, a

iv) 

projekt podporuje zavedenie novej pasívnej infraštruktúry len vtedy, ak nemožno opätovne použiť existujúcu pasívnu infraštruktúru.

b) 

Investície do zavedenia cezhraničného úseku paneurópskej terabitovej chrbticovej siete podporujúcej ciele európskeho spoločného podniku pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku prepojením určitých výpočtových zariadení, superpočítačových zariadení a dátových infraštruktúr, ktoré spĺňajú tieto konkrétne kumulatívne podmienky:

i) 

v rámci projektu sa zavedie alebo zaobstará aktíva súvisiace s konektivitou vrátane nezrušiteľných práv na používanie a nenasvietených optických vláken alebo vybavenia na vybudovanie cezhraničného úseku paneurópskej chrbticovej siete, ktorý podporuje vzájomné prepojenie najmenej dvoch výpočtových zariadení, superpočítačových zariadení alebo dátových infraštruktúr s neobmedzeným prepojením medzi koncovými bodmi s rýchlosťou minimálne 1 Tb/s, ktoré: 1. sú hostiteľskými subjektmi spoločného podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku zriadeného v súlade s nariadením Rady (EÚ) 2018/1488 ( 46 ) alebo sú to výskumné infraštruktúry a iné výpočtové a dátové infraštruktúry podporujúce hlavné iniciatívy a poslania v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/695 ( 47 ) a nariadení Rady (ES) č. 723/2009, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov spoločného podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku, a 2. nachádzajú sa aspoň v dvoch členských štátoch alebo aspoň v jednom členskom štáte a aspoň v jednom členskom štáte Európskeho výskumného priestoru;

ii) 

projekt zabezpečuje významnú novú investíciu do chrbticovej siete, ktorá ide nad rámec okrajových investícií, ako sú investície týkajúce sa iba modernizácie softvéru alebo udeľovania licencií;

iii) 

aktíva súvisace s konektivitou sa nadobúdajú prostredníctvom verejného obstarávania a

iv) 

projekt podporuje zavedenie novej pasívnej infraštruktúry len vtedy, ak nemožno opätovne použiť existujúcu pasívnu infraštruktúru.

c) 

Investície do zavedenia cezhraničného úseku chrbticovej siete prepájajúcej cloudové infraštruktúry určitých sociálno-ekonomických aktérov, ktoré spĺňajú tieto konkrétne kumulatívne podmienky:

i) 

projekt prepája cloudové infraštruktúry sociálno-ekonomických aktérov, ktorými sú orgány verejnej správy alebo verejné alebo súkromné subjekty poverené poskytovaním služieb všeobecného záujmu alebo služieb všeobecného hospodárskeho záujmu v zmysle článku 106 ods. 2 zmluvy;

ii) 

projekt pozostáva z cezhraničného úseku zavádzania nových cezhraničných chrbticových sietí alebo významnej modernizácie existujúcich sietí, ktoré 1. prekračujú hranicu medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi, alebo 2. prekračujú hranicu aspoň jedného členského štátu a aspoň jednej krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru;

iii) 

projekt sa týka najmenej dvoch oprávnených sociálno-ekonomických aktérov podľa bodu i), z ktorých každý pôsobí v inom členskom štáte alebo v jednom členskom štáte a jednej krajine Európskeho hospodárskeho priestoru;

iv) 

projektom sa zabezpečuje významná nová investícia do chrbticovej siete, ktorá ide nad rámec okrajových investícií, ako sú investície týkajúce sa iba modernizácie softvéru alebo udeľovania licencií. Projekt musí umožňovať spoľahlivé poskytovanie symetrických rýchlostí sťahovania a odosielania dát najmenej v násobkoch 10 Gb/s a

v) 

projekt podporuje zavedenie novej pasívnej infraštruktúry len vtedy, ak nemožno opätovne použiť existujúcu pasívnu infraštruktúru.

d) 

Investície do zavádzania podmorskej káblovej siete, ktoré spĺňajú tieto konkrétne kumulatívne podmienky:

i) 

projekt pozostáva z cezhraničného úseku podmorskej káblovej siete, ktorý 1. prekračuje hranicu medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi, alebo 2. prekračuje hranicu aspoň jedného členského štátu a aspoň jednej krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru. Subjekt, ktorý je príjemcom pomoci, môže prípadne zabezpečovať iba poskytovanie veľkoobchodných služieb a podporovaná infraštruktúra zlepší prepojenie najvzdialenejších európskych regiónov, zámorských území alebo ostrovných regiónov, a to aj v rámci jedného členského štátu;

ii) 

projekt sa nesmie týkať trás, ktoré už sú obsluhované aspoň dvomi existujúcimi alebo vierohodne plánovanými chrbticovými infraštruktúrami;

iii) 

Projekt zabezpečuje významnú novú investíciu do podmorskej káblovej siete zavedením nového podmorského kábla alebo napojením na existujúci podmorský kábel, zaoberá sa otázkami redundancie a ide nad rámec okrajových investícií. Projekt musí byť schopný spoľahlivo zaisťovať symetrické rýchlosti sťahovania a odosielania dát aspoň 1 Gb/s a

iv) 

projekt podporuje zavedenie novej pasívnej infraštruktúry len vtedy, ak nemožno opätovne použiť existujúcu pasívnu infraštruktúru.

Článok 52c

Poukážky na pripojenie

1.  
Pomoc vo forme poukážok na pripojenie pre spotrebiteľov na uľahčenie telepráce, online vzdelávania, služieb odbornej prípravy alebo pre MSP je zlučiteľná s vnútorným trhom podľa článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I.
2.  
Čas platnosti systému poukážok nesmie presiahnuť 24 mesiacov.
3.  

Oprávnené sú tieto kategórie systémov poukážok:

a) 

systémy poukážok, ktoré majú spotrebitelia k dispozícii na predplatenie novej služby širokopásmového prístupu k internetu alebo na aktualizáciu súčasného predplatenia služby poskytujúcej rýchlosť sťahovania dát najmenej 30 Mb/s za predpokladu, že všetci poskytovatelia elektronických komunikačných služieb schopní spoľahlivo poskytovať rýchlosti sťahovania dát najmenej 30 Mb/s sú oprávnení v rámci systému poukážok, pričom poukážky sa neudeľujú v prípade zmeny poskytovateľa, ktorý poskytuje rovnakú rýchlosť, alebo v prípade aktualizácie existujúceho predplatenia rýchlosti sťahovania dát najmenej 30 Mb/s;

b) 

systémy poukážok, ktoré majú MSP k dispozícii na predplatenie novej služby širokopásmového prístupu k internetu alebo na aktualizáciu súčasného predplatenia služby poskytujúcej rýchlosť sťahovania dát najmenej 100 Mb/s za predpokladu, že všetci poskytovatelia schopní spoľahlivo poskytovať rýchlosť sťahovania dát najmenej 100 Mb/s sú oprávnení v rámci systému poukážok, pričom poukážky sa neudeľujú v prípade zmeny poskytovateľa, ktorý poskytuje rovnakú rýchlosť, alebo v prípade aktualizácie existujúceho predplatenia rýchlosti sťahovania dát najmenej 100 Mb/s.

4.  
Poukážky pokrývajú až 50 % celkových nákladov na zriadenie a mesačného poplatku na predplatenie služby širokopásmového prístupu k internetu s rýchlosťami uvedenými v odseku 3, a to či už samostatne alebo ako súčasť balíka služieb, ktorý zahŕňa aspoň nevyhnutné koncové telekomunikačné zariadenie (modem/smerovač) na prístup k internetu rýchlosťou uvedenou v odseku 3. Poukážku zaplatia orgány verejnej správy priamo koncovým používateľom alebo priamo poskytovateľovi služieb, ktorého si vybrali koncoví používatelia, pričom v takom prípade sa suma poukážky odpočíta z faktúry koncových používateľov.
5.  
Poukážky sú k dispozícii pre spotrebiteľov alebo MSP iba v oblastiach, kde je aspoň jedna existujúca sieť schopná spoľahlivo poskytovať rýchlosti uvedené v odseku 3, čo sa overí mapovaním a verejnou konzultáciou. Pri mapovaní a verejnej konzultácii sa určia zemepisné cieľové oblasti pokryté najmenej jednou sieťou schopnou počas platnosti systému poukážok spoľahlivo poskytovať rýchlosť uvedenú v odseku 3 a oprávnení poskytovatelia existujúci v oblasti a zhromaždia sa informácie na výpočet ich podielu na trhu. Mapovanie sa vykonáva i) pre káblové pevné siete na úrovni adresy na základe priestorov nachádzajúcich sa v dosahu infraštruktúry a ii) pre pevné bezdrôtové prístupové siete alebo mobilné siete na úrovni adresy na základe priestorov nachádzajúcich sa v dosahu infraštruktúry alebo na základe sietí s maximálnou veľkosťou 100x100 metrov. Mapovanie sa vždy overuje prostredníctvom verejnej konzultácie. Verejnú konzultáciu uskutočňuje príslušný orgán verejnej správy tak, že na príslušnej webovej stránke uverejní hlavné charakteristiky plánovaného opatrenia a zoznam zemepisných cieľových oblastí určených pri mapovaní, a to aj na vnútroštátnej úrovni. Na verejnej konzultácii sa vyzvú zainteresované strany, aby sa vyjadrili k návrhu opatrenia a predložili podložené informácie týkajúce sa ich existujúcich sietí, ktoré sú schopné spoľahlivo poskytovať rýchlosť uvedenú v odseku 3. Verejná konzultácia trvá najmenej 30 dní.
6.  
Systém poukážok musí byť v súlade so zásadou technologickej neutrality v tom zmysle, že poukážky sa môžu použiť na predplatenie služieb od všetkých operátorov, ktorí sú schopní spoľahlivo poskytovať rýchlosti uvedené v odseku 3 v existujúcej širokopásmovej sieti bez ohľadu na použité technológie. Na uľahčenie výberu spotrebiteľov alebo MSP sa zoznam oprávnených poskytovateľov pre každú zo zemepisných cieľových oblastí uverejní online a každý poskytovateľ, ktorý má záujem, môže na základe otvorených, transparentných a nediskriminačných kritérií požiadať o zaradenie do tohto zoznamu.
7.  

Na to, aby bol poskytovateľ širokopásmového prístupu k internetu oprávnený, musí v prípadoch, keď je vertikálne integrovaný a má maloobchodný trhový podiel vyšší ako 25 %, ponúkať na príslušnom veľkoobchodnom prístupovom trhu každému poskytovateľovi služieb elektronickej komunikácie aspoň jeden veľkoobchodný prístupový produkt schopný zabezpečiť, aby uchádzač o prístup mohol spoľahlivo poskytovať maloobchodné služby rýchlosťou uvedenou v odseku 3 za otvorených, transparentných a nediskriminačných podmienok. Cena za veľkoobchodný prístup sa zakladá na jednej z týchto referenčných hodnôt: i) priemerné zverejnené veľkoobchodné ceny, ktoré prevládajú v iných porovnateľných a konkurenčnejších oblastiach členského štátu alebo Únie, alebo ii) v prípade, že takéto zverejnené ceny neexistujú, regulované ceny už stanovené alebo schválené národným regulačným orgánom pre príslušné trhy a služby, alebo iii) ak takéto zverejnené alebo regulované ceny neexistujú, tvorba cien zodpovedá nákladovej orientácii a metodike stanovenej v súlade so sektorovým regulačným rámcom. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci národného regulačného orgánu podľa regulačného rámca, s národným regulačným orgánom sa konzultuje o podmienkach prístupu vrátane cien a o námietkach týkajúcich sa uplatňovania tohto článku.

▼BODDIEL 11

Pomoc na kultúru a zachovanie kultúrneho dedičstva

Článok 53

Pomoc na kultúru a zachovanie kultúrneho dedičstva

1.  
Pomoc na kultúru a zachovanie kultúrneho dedičstva je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  

Pomoc sa udeľuje na tieto kultúrne účely a činnosti:

▼M1

a) 

múzeá, archívy, knižnice, umelecké a kultúrne centrá alebo priestory určené na umelecké a kultúrne účely, divadlá, kiná, opery, koncertné siene, iné organizácie venujúce sa živým vystúpeniam, inštitúcie filmového dedičstva a ďalšie podobné umelecké a kultúrne infraštruktúry, organizácie a inštitúcie;

▼B

b) 

hmotné dedičstvo vrátane všetkých foriem hnuteľného alebo nehnuteľného kultúrneho dedičstva a archeologických nálezísk, pamiatok, lokalít a budov historického významu; prírodné dedičstvo súvisiace s kultúrnym dedičstvom alebo ak je formálne uznané za kultúrne alebo prírodné dedičstvo príslušnými verejnými orgánmi členského štátu;

c) 

nehmotné dedičstvo v akejkoľvek forme vrátane folklórnych zvyklostí a remesiel;

d) 

umelecké alebo kultúrne podujatia a predstavenia, festivaly, výstavy a iné podobné kultúrne činnosti;

e) 

kultúrne a umelecké vzdelávacie činnosti, ako aj podpora chápania významu ochrany a podpory rozmanitosti kultúrnych prejavov prostredníctvom vzdelávacích programov a programov zvyšovania verejného povedomia, a to aj pomocou nových technológií;

f) 

písanie, editovanie, produkcia, distribúcia, digitalizácia a publikovanie hudby a literatúry vrátane prekladov.

3.  

Pomoc sa môže poskytovať vo forme:

a) 

investičnej pomoci vrátane pomoci na výstavbu alebo modernizáciu kultúrnej infraštruktúry;

b) 

prevádzkovej pomoci.

4.  

Pri investičnej pomoci sú oprávnenými nákladmi investičné náklady na hmotné a nehmotné aktíva vrátane:

a) 

nákladov na výstavbu, modernizáciu, nadobudnutie, zachovanie alebo zlepšenie stavu infraštruktúry, ktorej priestorová alebo časová kapacita sa počas roka aspoň z 80 % využíva na kultúrne účely;

b) 

nákladov na nadobudnutie kultúrneho dedičstva, a to vrátane nájmu, prevodu vlastníctva alebo fyzického premiestnenia kultúrneho dedičstva;

c) 

nákladov na uchovanie, záchranu, reštaurovanie a obnovu hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva vrátane osobitných nákladov na uskladnenie v primeraných podmienkach, na špeciálne nástroje, materiály a nákladov na dokumentáciu, výskum, digitalizáciu a uverejňovanie;

d) 

nákladov na zlepšenie prístupnosti kultúrneho dedičstva verejnosti, a to vrátane nákladov na digitalizáciu alebo iné nové technológie, na zlepšenie prístupnosti pre osoby so špeciálnymi potrebami (predovšetkým bezbariérové plošiny a výťahy pre osoby so zdravotným postihnutím, nápisy Braillovým písmom a interaktívne „hands-on“ exponáty v múzeách) a na propagáciu kultúrnej rozmanitosti, pokiaľ ide o prezentácie, programy a návštevníkov;

e) 

nákladov na kultúrne projekty a činnosti, programy spolupráce a výmenné programy a granty vrátane nákladov na výberové konania, nákladov na propagáciu a nákladov vzniknutých priamo v dôsledku príslušného projektu.

5.  

Pri prevádzkovej pomoci sú oprávnenými nákladmi:

a) 

náklady kultúrnej inštitúcie alebo lokality kultúrneho dedičstva súvisiace s priebežnou alebo pravidelnou činnosťou vrátane výstav, predstavení, podujatí a podobných kultúrnych činností, ktoré sa uskutočňujú v rámci bežnej činnosti;

b) 

náklady na kultúrne a umelecké vzdelávacie činnosti, ako aj podporu chápania významu ochrany a podpory rozmanitosti kultúrnych prejavov prostredníctvom vzdelávacích programov a programov zvyšovania verejného povedomia, a to aj pomocou nových technológií;

c) 

náklady na zlepšovanie prístupu verejnosti do kultúrnych inštitúcií alebo lokalít kultúrneho dedičstva a na súvisiace činnosti vrátane nákladov na digitalizáciu a používanie nových technológií, ako aj náklady na zlepšovanie prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím;

d) 

prevádzkové náklady priamo súvisiace s kultúrnym projektom alebo činnosťou, ako je nájomné alebo lízingové platby na nehnuteľnosti a kultúrne zariadenia, cestovné náklady, materiály a dodávky priamo súvisiace s kultúrnym projektom alebo činnosťou, architektonické štruktúry na výstavy a javiská, požičiavanie, vypožičiavanie a odpisovanie nástrojov, softvéru a vybavenia, náklady na prístupové práva k dielam chráneným autorskými právami alebo k obsahu chránenému inými právami z oblasti duševného vlastníctva, náklady na propagáciu a náklady vzniknuté priamo v dôsledku príslušného projektu alebo činnosti; odpisy a náklady na financovanie sú oprávnené iba vtedy, ak sa na ne nevzťahovala investičná pomoc;

e) 

náklady na personál pracujúci pre kultúrnu inštitúciu alebo v lokalite kultúrneho dedičstva alebo na projekte;

f) 

náklady na poradenské a podporné služby poskytované externými konzultantmi a poskytovateľmi služieb a vzniknuté priamo v dôsledku príslušného projektu.

6.  
Výška pomoci pri investičnej pomoci nepresahuje rozdiel medzi oprávnenými nákladmi a prevádzkovým ziskom investície. Prevádzkový zisk sa od oprávnených nákladov odpočíta ex ante na základe primeraných odhadov alebo prostredníctvom mechanizmu spätného vymáhania. Prevádzkovateľ infraštruktúry si smie počas príslušného obdobia ponechať primeraný zisk.
7.  
Pri prevádzkovej pomoci nesmie výška pomoci presiahnuť úroveň potrebnú na to, aby sa za príslušné obdobie pokryli prevádzkové straty a primeraný zisk. To sa zabezpečuje ex ante na základe primeraných odhadov alebo prostredníctvom mechanizmu spätného vymáhania.

▼M1

8.  
Pre pomoc, ktorá nepresahuje 2 mil. EUR, možno maximálnu výšku pomoci stanoviť na úrovni 80 % oprávnených nákladov, pričom alternatívou je použitie metódy uvedenej v odsekoch 6 a 7.

▼B

9.  
►M1  V prípade činností vymedzených v odseku 2 písm. f) nesmie maximálna výška pomoci presahovať ani rozdiel medzi oprávnenými nákladmi a diskontovanými príjmami projektu, ani 70 % oprávnených nákladov. ◄ Príjmy sa odpočítajú od oprávnených nákladov ex ante alebo prostredníctvom mechanizmu spätného vymáhania. Oprávnenými nákladmi sú náklady na uverejňovanie hudby a literatúry vrátane autorských poplatkov (náklady na autorské práva), odmien prekladateľov, odmien vydavateľov alebo redakčných nákladov (korektúra, úpravy, revízie), nákladov na grafickú úpravu, predtlač a tlač alebo nákladov na elektronické publikovanie.
10.  
Pomoc na noviny a časopisy, nech už sa uverejňujú v papierovej alebo elektronickej podobe, nie je podľa tohto článku oprávnená.

Článok 54

Schémy pomoci na audiovizuálne diela

1.  
Pomoc na podporu tvorby scenárov, vývoja, produkcie, distribúcie a propagácie audiovizuálnych diel je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. a) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  
Pomoc je určená na podporu diela z oblasti kultúry. S cieľom zabrániť zjavným chybám pri označovaní diela za kultúrne každý členský štát zavedie účinné postupy, ako napríklad výber návrhov prostredníctvom jednej osoby alebo viacerých osôb poverených výberom alebo overovaním s vopred stanoveným zoznamom kultúrnych kritérií.
3.  

Pomoc sa môže poskytovať vo forme:

a) 

pomoci na výrobu audiovizuálnych diel;

b) 

pomoci na činnosti pred produkciou a

c) 

pomoci na distribúciu.

4.  

V prípade, že členské štáty podmieňujú pomoc povinnosťou územnej viazanosti výdavkov, schémy pomoci na produkciu audiovizuálnych diel môžu:

a) 

vyžadovať, aby až 160 % výšky pomoci, ktorá sa poskytla na produkciu daného audiovizuálneho diela, bolo vynaložených na území členského štátu, ktorý poskytuje pomoc, alebo

b) 

vypočítať výšku pomoci poskytnutej na produkciu daného audiovizuálneho diela ako percentuálny podiel výdavkov na produkčné činnosti v členskom štáte, ktorý pomoc poskytuje, zvyčajne v prípade schém pomoci vo forme daňových stimulov.

▼M1

V obidvoch prípadoch platí, že maximálne výdavky, ktoré sú predmetom povinnosti územnej viazanosti, v žiadnom prípade nesmú presiahnuť 80 % celkového rozpočtu na produkciu.

Aby projekty boli oprávnené na pomoc, členský štát môže vyžadovať aj to, aby sa na dotknutom území uskutočňovala určitá minimálna úroveň výrobnej činnosti, no táto úroveň nesmie presahovať 50 % celkového rozpočtu na produkciu.

▼B

5.  

Oprávnené náklady sú:

a) 

pre pomoc na produkciu: celkové náklady na produkciu audiovizuálnych diel vrátane nákladov na zlepšenie prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím;

b) 

pre pomoc na činnosti pred produkciou: náklady na tvorbu scenára a vývoj audiovizuálnych diel;

c) 

pre pomoc na distribúciu: náklady na distribúciu a propagáciu audiovizuálnych diel.

6.  
Intenzita pomoci na produkciu audiovizuálnych diel nepresahuje 50 % oprávnených nákladov.
7.  

Intenzita pomoci sa môže zvýšiť takto:

a) 

na 60 % oprávnených nákladov v prípade cezhraničných produkcií financovaných viac než jedným členským štátom, do ktorých sú zapojení producenti z viac než jedného členského štátu;

b) 

na 100 % oprávnených nákladov v prípade náročných audiovizuálnych diel a koprodukcií, do ktorých sú zapojené krajiny zo zoznamu OECD/DAC.

8.  
Intenzita pomoc na činnosti pred produkciou nepresahuje 100 % oprávnených nákladov. Ak sa výsledný scenár alebo projekt použije na produkciu audiovizuálneho diela, ako je film, náklady na činnosti pred produkciou sa zahrnú do celkového rozpočtu a zohľadnia sa vo výpočte intenzity pomoci. Intenzita pomoci na distribúciu je rovnaká ako intenzita pomoci na výrobu.
9.  
Pomoc nie je vyhradená na konkrétne produkčné činnosti alebo jednotlivé časti reťazca produkcie. Pomoc na infraštruktúry filmových štúdií nie je oprávnená podľa tohto článku.
10.  
Pomoc nie je vyhradená výlučne pre štátnych príslušníkov daného členského štátu a od príjemcov sa nepožaduje, aby mali postavenie podniku založeného podľa vnútroštátneho obchodného práva.ODDIEL 12

Pomoc na športové a multifunkčné rekreačné infraštruktúry

Článok 55

Pomoc na športové a multifunkčné rekreačné infraštruktúry

1.  
Pomoc na športové a multifunkčné rekreačné infraštruktúry je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  
Športovú infraštruktúru nesmie využívať výhradne jeden profesionálny používateľ-športovec. Využívanie športovej infraštruktúry inými profesionálnymi alebo neprofesionálnymi používateľmi-športovcami musí každoročne predstavovať aspoň 20 % časovej kapacity. Ak infraštruktúru používajú viacerí používatelia zároveň, vypočítajú sa zodpovedajúce podiely využitia časovej kapacity.
3.  
Multifunkčné rekreačné infraštruktúry zahŕňajú rekreačné zariadenia s multifunkčnou povahou, ktoré ponúkajú predovšetkým kultúrne a rekreačné služby, s výnimkou zábavných parkov a hotelových zariadení.
4.  
Prístup k športovej alebo multifunkčnej rekreačnej infraštruktúre je otvorený pre viacero používateľov a poskytuje sa na transparentnom a nediskriminačnom základe. Podniky, ktoré financovali aspoň 30 % investičných nákladov na infraštruktúru, môžu získať prednostný prístup za výhodnejších podmienok, ak sú tieto podmienky verejne prístupné.
5.  
Ak športovú infraštruktúru používajú profesionálne športové kluby, členské štáty zabezpečia, aby cenové podmienky za ich používanie týmito klubmi boli verejne prístupné.
6.  
Akákoľvek koncesia alebo iné zverenie výstavby, modernizácie a/alebo prevádzky športovej alebo multifunkčnej rekreačnej infraštruktúry tretej strane sa prideľuje na otvorenom, transparentnom a nediskriminačnom základe, pričom sa riadne zohľadňujú uplatniteľné pravidlá obstarávania.
7.  

Pomoc sa môže poskytovať vo forme:

a) 

investičnej pomoci vrátane pomoci na výstavbu alebo modernizáciu športovej alebo multifunkčnej rekreačnej infraštruktúry;

b) 

prevádzkovej pomoci na športovú infraštruktúru.

8.  
Pri investičnej pomoci na športovú alebo multifunkčnú rekreačnú infraštruktúru sú oprávnenými nákladmi investičné náklady na hmotné a nehmotné aktíva.
9.  
Pri prevádzkovej pomoci na športovú infraštruktúru sú oprávnenými nákladmi prevádzkové náklady na poskytovanie služieb touto infraštruktúrou. Tieto prevádzkové náklady zahŕňajú náklady, ako napr. náklady na personál, materiál, zmluvné služby, komunikácie, energiu, údržbu, nájom, administratívu atď., ale vylúčené sú náklady na odpisy a náklady na financovanie, ak sa na ne vzťahovala investičná pomoc.
10.  
Výška pomoci pri investičnej pomoci na športovú alebo multifunkčnú rekreačnú infraštruktúru nepresahuje rozdiel medzi oprávnenými nákladmi a prevádzkovým ziskom investície. Prevádzkový zisk sa od oprávnených nákladov odpočíta ex ante na základe primeraných odhadov alebo prostredníctvom mechanizmu spätného vymáhania.
11.  
Pri prevádzkovej pomoci na športovú infraštruktúru výška pomoci nepresahuje prevádzkové straty počas príslušného obdobia. To sa zabezpečuje ex ante na základe primeraných odhadov alebo prostredníctvom mechanizmu spätného vymáhania.

▼M1

12.  
Pre pomoc, ktorá nepresahuje 2 mil. EUR, možno maximálnu výšku pomoci stanoviť na úrovni 80 % oprávnených nákladov, pričom alternatívou je použitie metódy uvedenej v odsekoch 10 a 11.

▼BODDIEL 13

Pomoc na miestne infraštruktúry

Článok 56

Investičná pomoc na miestne infraštruktúry

1.  
Financovanie na výstavbu alebo modernizáciu miestnych infraštruktúr, ktoré sa týka infraštruktúr, ktorými sa na miestnej úrovni prispieva k zlepšeniu podnikateľského a spotrebiteľského prostredia a k modernizácii a rozvoju priemyselnej základne, je zlučiteľné s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodené od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  
Tento článok sa neuplatňuje na pomoc na infraštruktúry, na ktoré sa vzťahujú iné oddiely kapitoly III tohto nariadenia, s výnimkou oddielu 1 – Regionálna pomoc. Tento článok sa neuplatňuje ani na infraštruktúru letísk a infraštruktúru prístavov.
3.  
Infraštruktúra sa sprístupní zainteresovaným používateľom na otvorenom, transparentnom a nediskriminačnom základe. Ceny účtované za používanie alebo predaj infraštruktúry zodpovedajú trhovým cenám.
4.  
Akákoľvek koncesia alebo iné zverenie prevádzky infraštruktúry tretej strane sa prideľuje na otvorenom, transparentnom a nediskriminačnom základe, pričom sa riadne zohľadňujú uplatniteľné pravidlá obstarávania.
5.  
Oprávnené náklady sú investičné náklady na hmotné a nehmotné aktíva.
6.  
Výška pomoci nepresahuje rozdiel medzi oprávnenými nákladmi a prevádzkovým ziskom investície. Prevádzkový zisk sa od oprávnených nákladov odpočíta ex ante na základe primeraných odhadov alebo prostredníctvom mechanizmu spätného vymáhania.
7.  
Vyhradená infraštruktúra nie je na základe tohto článku oslobodená.

▼M1ODDIEL 14

Pomoc pre regionálne letiská

Článok 56a

Pomoc pre regionálne letiská

1.  
Investičná pomoc pre letiská je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 3 až 14 tohto článku a v kapitole I.
2.  
Prevádzková pomoc pre letiská je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 3, 4, 10 a 15 až 18 tohto článku a v kapitole I.
3.  
Letisko musí byť otvorené pre všetkých potenciálnych používateľov. V prípade fyzického obmedzenia kapacity sa prideľovanie uskutočňuje na základe vecných, objektívnych, transparentných a nediskriminačných kritérií.
4.  
Pomoc sa neposkytuje na premiestnenie existujúcich letísk alebo na vznik nového letiska prevádzkujúceho osobnú dopravu (vrátane prestavby existujúceho malého letiska na letisko prevádzkujúce osobnú dopravu).
5.  
Dotknutá investícia nesmie presahovať to, čo je na základe primeraných odhadov objemu cestujúcich nevyhnutné na splnenie strednodobého očakávaného objemu cestujúcich.
6.  
Investičná pomoc sa neposkytne letisku nachádzajúcemu sa vo vzdialenosti do 100 km alebo 60 minút jazdy autom, autobusom, vlakom alebo vysokorýchlostným vlakom od existujúceho letiska, z ktorého sa poskytujú pravidelné letecké dopravné služby v zmysle článku 2 ods. 16 nariadenia (ES) č. 1008/2008.
7.  
Odseky 5 a 6 sa nevzťahujú na letiská s priemerným ročným objemom do 200 000 cestujúcich počas dvoch finančných rokov predchádzajúcich roku, v ktorom je pomoc skutočne poskytnutá, ak sa od investičnej pomoci neočakáva, že na letisku povedie k zvýšeniu priemerného ročného objemu nad 200 000 cestujúcich. Investičná pomoc poskytnutá takýmto letiskám musí spĺňať buď podmienky odseku 11 alebo odsekov 13 a 14.
8.  
Odsek 6 sa neuplatňuje, ak sa investičná pomoc poskytuje letisku situovanému do 100 km od existujúcich letísk, z ktorých sa poskytujú pravidelné letecké dopravné služby v zmysle článku 2 ods. 16 nariadenia (ES) č. 1008/2008, pokiaľ si presun medzi každým z týchto iných existujúcich letísk a letiskom, ktorému sa poskytuje pomoc, nevyhnutne vyžaduje buď celkový cestovný čas námornou dopravou aspoň 90 minút, alebo leteckú dopravu.
9.  
Investičná pomoc sa neposkytuje letiskám s priemerným ročným objemom nad tri milióny cestujúcich počas dvoch finančných rokov predchádzajúcich roku, v ktorom je pomoc skutočne poskytnutá. Od investičnej pomoci sa nesmie očakávať, že na letisku povedie k zvýšeniu priemerného ročného objemu prepravy nad tri milióny cestujúcich v priebehu dvoch finančných rokov nasledujúcich po poskytnutí pomoci.
10.  
Táto pomoc sa neposkytuje letiskám s priemerným ročným objemom prepravy viac než 200 000 ton nákladu počas dvoch finančných rokov predchádzajúcich roku, v ktorom je pomoc skutočne poskytnutá. Od pomoci sa nesmie očakávať, že na letisku povedie k zvýšeniu priemerného ročného objemu prepraveného nákladu nad 200 000 ton v priebehu dvoch finančných rokov nasledujúcich po poskytnutí pomoci.
11.  
Výška investičnej pomoci nesmie presiahnuť rozdiel medzi oprávnenými nákladmi a prevádzkovým ziskom investície. Prevádzkový zisk sa od oprávnených nákladov odpočíta ex ante na základe primeraných odhadov alebo prostredníctvom mechanizmu spätného vymáhania.
12.  
Oprávnené náklady sú náklady súvisiace s investíciami do letiskovej infraštruktúry vrátane nákladov na plánovanie.
13.  

Výška investičnej pomoci nesmie presiahnuť:

a) 

50 % oprávnených nákladov v prípade letísk s priemerným ročným objemom prepravy od jedného milióna do troch miliónov cestujúcich počas dvoch finančných rokov predchádzajúcich roku, v ktorom je pomoc skutočne poskytnutá;

b) 

75 % oprávnených nákladov v prípade letísk s priemerným ročným objemom prepravy do jedného milióna cestujúcich počas dvoch finančných rokov predchádzajúcich roku, v ktorom je pomoc skutočne poskytnutá.

14.  
V prípade letísk nachádzajúcich sa vo vzdialených regiónoch sa maximálna intenzita pomoci uvedená v odseku 13 môže zvýšiť o 20 percentuálnych bodov.
15.  
Prevádzková pomoc sa neposkytuje letiskám s priemerným ročným objemom nad 200 000 cestujúcich počas dvoch finančných rokov predchádzajúcich roku, v ktorom je pomoc skutočne poskytnutá.
16.  
Výška prevádzkovej pomoci nesmie presiahnuť sumu potrebnú na pokrytie prevádzkových strát a primeraného zisku za príslušné obdobie. Pomoc sa poskytne buď formou vopred stanovených periodických platieb, ktoré sa nesmú zvyšovať počas obdobia, na ktoré sa pomoc poskytuje, alebo formou súm stanovených ex post na základe pozorovaných prevádzkových strát.
17.  
Prevádzková pomoc sa nevyplatí za žiaden kalendárny rok, počas ktorého ročný objem cestujúcich na danom letisku presiahne 200 000 cestujúcich.
18.  
Poskytnutie prevádzkovej pomoci sa nesmie podmieňovať uzavretím dohôd s konkrétnymi leteckými spoločnosťami o letiskových poplatkoch, marketingových platbách či iných finančných aspektoch pôsobenia príslušných leteckých spoločností na danom letisku.ODDIEL 15

Pomoc pre prístavy

Článok 56b

Pomoc pre námorné prístavy

1.  
Pomoc pre námorné prístavy je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  

Oprávnenými nákladmi sú (vrátane nákladov na plánovanie) náklady na:

a) 

investície do výstavby, náhrady alebo modernizácie prístavných infraštruktúr;

b) 

investície do výstavby, náhrady alebo modernizácie prístupovej infraštruktúry;

c) 

bagrovanie.

3.  
Náklady týkajúce sa činností, ktoré nesúvisia s dopravou, vrátane priemyselných výrobných zariadení využívaných v prístave, kancelárií alebo predajní, ani náklady na prístavné superštruktúry nie sú oprávnenými nákladmi.
4.  
Výška pomoci nesmie presiahnuť rozdiel medzi oprávnenými nákladmi a prevádzkovým ziskom investície alebo bagrovania. Prevádzkový zisk sa od oprávnených nákladov odpočíta ex ante na základe primeraných odhadov alebo prostredníctvom mechanizmu spätného vymáhania.
5.  

Intenzita pomoci na každú investíciu uvedenú v odseku 2 písm. a) nesmie prekročiť:

a) 

100 % oprávnených nákladov, ak sú celkové oprávnené náklady na projekt do 20 mil. EUR;

b) 

80 % oprávnených nákladov, ak sú celkové oprávnené náklady na projekt nad 20 mil. EUR a do 50 mil. EUR;

c) 

60 % oprávnených nákladov, ak sú celkové oprávnené náklady na projekt nad 50 mil. EUR a do sumy stanovenej v článku 4 ods. 1 písm. ee).

Intenzita pomoci nesmie prekročiť 100 % oprávnených nákladov stanovených v odseku 2 písm. b) a c) do výšky stanovenej v článku 4 ods. 1 písm. ee).

6.  
Intenzity pomoci stanovené v odseku 5 prvom pododseku písm. b) a c) možno zvýšiť o 10 percentuálnych bodov v prípade investícií umiestnených v podporovaných oblastiach spĺňajúcich podmienky článku 107 ods. 3 písm. a) zmluvy a o 5 percentuálnych bodov v prípade investícií umiestnených v podporovaných oblastiach spĺňajúcich podmienky článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy.
7.  
Akákoľvek koncesia alebo iné poverenie tretej strany výstavbou, modernizáciou, prevádzkou alebo prenájmom prístavnej infraštruktúry, na ktorú bola poskytnutá pomoc, sa uskutočňuje na konkurenčnom, transparentnom, nediskriminačnom a bezpodmienečnom základe.
8.  
Prístavná infraštruktúra, na ktorú bola poskytnutá pomoc, sa sprístupňuje používateľom, ktorí o ňu prejavia záujem, a to za trhových podmienok na rovnakom a nediskriminačnom základe.
9.  
Pre pomoc, ktorá nepresahuje 5 mil. EUR, možno maximálnu výšku pomoci stanoviť na úrovni 80 % oprávnených nákladov, pričom alternatívou je použitie metódy uvedenej v odsekoch 4, 5 a 6.

Článok 56c

Pomoc pre vnútrozemské prístavy

1.  
Pomoc pre vnútrozemské prístavy je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.
2.  

Oprávnenými nákladmi sú (vrátane nákladov na plánovanie) náklady na:

a) 

investície do výstavby, náhrady alebo modernizácie prístavných infraštruktúr;

b) 

investície do výstavby, náhrady alebo modernizácie prístupovej infraštruktúry;

c) 

bagrovanie.

3.  
Náklady týkajúce sa činností, ktoré nesúvisia s dopravou, vrátane priemyselných výrobných zariadení využívaných v prístave, kancelárií alebo predajní, ani náklady na prístavné superštruktúry nie sú oprávnenými nákladmi.
4.  
Výška pomoci nesmie presiahnuť rozdiel medzi oprávnenými nákladmi a prevádzkovým ziskom investície alebo bagrovania. Prevádzkový zisk sa od oprávnených nákladov odpočíta ex ante na základe primeraných odhadov alebo prostredníctvom mechanizmu spätného vymáhania.
5.  
Maximálna intenzita pomoci nesmie prekročiť 100 % oprávnených nákladov do výšky stanovenej v článku 4 ods. 1 písm. ff).
6.  
Akákoľvek koncesia alebo iné poverenie tretej strany výstavbou, modernizáciou, prevádzkou alebo prenájmom prístavnej infraštruktúry, na ktorú bola poskytnutá pomoc, sa uskutočňuje na konkurenčnom, transparentnom, nediskriminačnom a bezpodmienečnom základe.
7.  
Prístavná infraštruktúra, na ktorú bola poskytnutá pomoc, sa sprístupňuje používateľom, ktorí o ňu prejavia záujem, a to za trhových podmienok na rovnakom a nediskriminačnom základe.
8.  
Pre pomoc, ktorá nepresahuje 2 mil. EUR, možno maximálnu výšku pomoci stanoviť na úrovni 80 % oprávnených nákladov, pričom alternatívou je použitie metódy uvedenej v odsekoch 4 a 5.

▼M4ODDIEL 16

Pomoc obsiahnutá vo finančných produktoch podporovaných z Fondu InvestEU

Článok 56d

Rozsah a spoločné podmienky

1.  
Tento oddiel sa uplatňuje na pomoc obsiahnutú vo finančných produktoch podporovaných z Fondu InvestEU, z ktorých sa poskytuje pomoc implementujúcim partnerom, finančným sprostredkovateľom alebo konečným príjemcom.
2.  
Pomoc je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v kapitole I, v tomto článku, ako aj buď v článku 56e, alebo v článku 56f.
3.  
Pomoc musí spĺňať všetky uplatniteľné podmienky stanovené v nariadení (EÚ) 2021/523 a investičných usmerneniach k InvestEU stanovených v prílohe k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/1078 ( 48 ).
4.  

Maximálne stropy stanovené v článkoch 56e a 56f sa uplatňujú na celkové nesplatené financovanie, pokiaľ toto financovanie zahŕňa pomoc poskytnutú v rámci akéhokoľvek finančného produktu podporovaného z Fondu InvestEU. Maximálne stropy sa uplatňujú:

a) 

na projekt v prípade pomoci, na ktorú sa vzťahujú článok 56e ods. 2 a 4, článok 56e ods. 5 písm. a) bod i), článok 56e ods. 6 a 7, článok 56e ods. 8 písm. a) a b) a článok 56e ods. 9;

b) 

na konečného príjemcu v prípade pomoci, na ktorú sa vzťahujú článok 56e ods. 5 písm. a) body ii) a iii), článok 56e ods. 8 písm. d), článok 56e ods. 10 a článok 56f.

5.  
Pomoc sa neposkytuje vo forme refinancovania alebo záruk na existujúce portfóliá finančných sprostredkovateľov.

Článok 56e

Podmienky pomoci obsiahnutej vo finančných produktoch podporovaných z Fondu InvestEU

1.  

Pomoc konečnému príjemcovi v rámci finančného produktu podporovaného Fondom InvestEU musí:

a) 

spĺňať podmienky stanovené v jednom z odsekov 2 až 9 a

b) 

ak sa financovanie poskytuje vo forme úverov konečnému príjemcovi, mať takú úrokovú sadzbu, ktorá zodpovedá aspoň základnej referenčnej sadzbe uplatniteľnej v čase poskytnutia úveru.

2.  
Pomoc na projekty spoločného záujmu v oblasti transeurópskej infraštruktúry digitálnej pripojiteľnosti, ktoré sú financované podľa nariadenia (EÚ) 2021/1153, alebo ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu podľa uvedeného nariadenia, sa poskytuje len na projekty, ktoré spĺňajú všetky všeobecné a osobitné podmienky zlučiteľnosti stanovené v článku 52b. Nominálna suma celkového financovania poskytnutého ktorémukoľvek konečnému príjemcovi na projekt v rámci podpory z Fondu InvestEU nesmie presiahnuť 150 mil. EUR.
3.  

Pomoc na investície do pevných širokopásmových sietí na pripojenie iba určitých oprávnených sociálno-ekonomických aktérov musí spĺňať tieto podmienky:

a) 

pomoc sa poskytuje iba na projekty, ktoré spĺňajú všetky podmienky zlučiteľnosti stanovené v článku 52, pokiaľ v písmenách c) a d) tohto odseku nie je uvedené inak;

b) 

nominálna suma celkového financovania poskytnutého ktorémukoľvek konečnému príjemcovi na projekt v rámci podpory z Fondu InvestEU nesmie presiahnuť 150 mil. EUR;

c) 

projekt prepája iba sociálno-ekonomických aktérov, ktorí sú orgánmi verejnej správy alebo verejnými alebo súkromnými subjektmi poverenými poskytovaním služieb všeobecného záujmu alebo služieb všeobecného hospodárskeho záujmu v zmysle článku 106 ods. 2 zmluvy. Projekty zahŕňajúce iné prvky alebo subjekty ako tie, ktoré sú uvedené v tomto bode, sú vylúčené;

d) 

odchylne od článku 52 ods. 4 sa zistené zlyhanie trhu musí overiť buď dostupným primeraným mapovaním, alebo ak takéto mapovanie nie je k dispozícii, verejnou konzultáciou, a to takto:

i) 

Mapovanie možno považovať za primerané, ak nie je staršie ako 18 mesiacov a zahŕňa všetky siete schopné spoľahlivo poskytovať rýchlosti sťahovania dát najmenej 100 Mb/s, ale menej ako 300 Mb/s (hraničné rýchlosti), ktoré sa nachádzajú v dosahu priestorov oprávneného sociálno-ekonomického aktéra určeného v písmene c). Toto mapovanie musí vykonať príslušný orgán verejnej správy, pričom sa musia vziať do úvahy všetky siete schopné spoľahlivo poskytovať prahové rýchlosti, ktoré už existujú, alebo sa vierohodne plánujú vybudovať v nasledujúcich troch rokoch alebo v rovnakom časovom horizonte ako plánovaná podporovaná intervencia, ktorý nemôže byť kratší ako dva roky, a musí sa vykonať i) pre čisto pevné siete na úrovni adries na základe priestorov nachádzajúcich sa v dosahu infraštruktúry a ii) pre pevné bezdrôtové prístupové siete na úrovni adresy na základe priestorov nachádzajúcich sa v dosahu infraštruktúry alebo na základe sietí s maximálnou veľkosťou 100x100 metrov;

ii) 

Verejnú konzultáciu musí uskutočniť príslušný orgán verejnej správy prostredníctvom zverejnenia na príslušnej webovej stránke, v ktorom sa zainteresované strany vyzvú, aby sa vyjadrili k návrhu opatrenia a predložili podložené informácie týkajúce sa sietí schopných spoľahlivo poskytovať rýchlosti sťahovania dát najmenej 100 Mb/s, ale menej ako 300 Mb/s (prahové rýchlosti), ktoré už existujú alebo sa vierohodne plánujú vybudovať v nasledujúcich troch rokoch alebo v rovnakom časovom horizonte ako plánovaná podporovaná intervencia, ktorý nemôže byť kratší ako dva roky, a ktoré sa na základe informácií nachádzajú v dosahu priestorov oprávneného sociálno-ekonomického aktéra, ako je uvedené v písmene c), na základe informácií: i) pre čisto pevné siete na úrovni adries na základe priestorov nachádzajúcich sa v dosahu infraštruktúry a ii) pre pevné bezdrôtové prístupové siete na úrovni adresy na základe priestorov nachádzajúcich sa v dosahu infraštruktúry alebo na základe sietí s maximálnou veľkosťou 100x100 metrov. Verejná konzultácia trvá najmenej 30 dní.

4.  

Pomoc na výrobu energie a energetickú infraštruktúru musí spĺňať tieto podmienky:

a) 

pomoc sa poskytuje len na investície do energetickej infraštruktúry v oblasti plynu a elektrickej energie, ku ktorej majú prístup tretie strany a ktorá podlieha regulácii sadzieb a sprístupneniu na základe právnych predpisov o vnútornom trhu s energiou, a to na tieto kategórie projektov:

i) 

pokiaľ ide o plynárenskú infraštruktúru, projekty zahrnuté do platného zoznamu projektov spoločného záujmu Únie v prílohe VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 ( 49 );

ii) 

pokiaľ ide o elektrickú infraštruktúru:

1. 

inteligentné siete vrátane investícií do rozvoja, zavádzania inteligentnejších sietí a modernizácie infraštruktúry na prenos a distribúciu elektrickej energie;

2. 

iné projekty,

— 
ktoré spĺňajú ktorékoľvek z kritérií stanovených v článku 4 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 347/2013, alebo
— 
ktoré sú zahrnuté do platného zoznamu projektov spoločného záujmu Únie v prílohe VII k nariadeniu (EÚ) č. 347/2013;
3. 

iné projekty s výnimkou skladovania elektrickej energie v podporovaných oblastiach;

iii) 

projekty skladovania elektrickej energie založené na novej a inovačnej technológii bez ohľadu na úroveň napätia pripojenia k sieti;

b) 

investičná pomoc na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov energie musí spĺňať tieto požiadavky:

i) 

pomoc sa poskytuje len na nové zariadenia vybrané na súťažnom, transparentnom, objektívnom a nediskriminačnom základe;

ii) 

pomoc možno poskytovať na nové zariadenia aj v kombinácii so skladovacím zariadením alebo vodíkovými elektrolyzérmi za predpokladu, že zariadenie na skladovanie elektrickej energie alebo vodíka, ako aj vodíkové elektrolyzéry využívajú iba energiu vyrobenú v zariadení(-iach) na obnoviteľnú energiu;

iii) 

pomoc sa neposkytuje na vodné elektrárne, ktoré nie sú v súlade s podmienkami smernice 2000/60/ES;

iv) 

v prípade zariadení vyrábajúcich biopalivá sa pomoc poskytuje len na zariadenia vyrábajúce udržateľné biopalivá iné než biopalivá na báze plodín;

c) 

nominálna suma celkového financovania poskytnutého ktorémukoľvek konečnému príjemcovi na projekt podľa písmena a) v rámci podpory z Fondu InvestEU nesmie presiahnuť 150 mil. EUR. Nominálna suma celkového financovania poskytnutého ktorémukoľvek konečnému príjemcovi na projekt podľa písmena b) v rámci podpory z Fondu InvestEU nesmie presiahnuť 75 mil. EUR.

5.  

Pomoc na infraštruktúru a činnosti v oblasti sociálnych služieb, vzdelávania a kultúrneho a prírodného dedičstva musí spĺňať tieto podmienky:

a) 

nominálna suma celkového financovania poskytnutého ktorémukoľvek konečnému príjemcovi v rámci podpory z Fondu InvestEU nesmie presiahnuť:

i) 

100 miliónov EUR na projekt na investície do infraštruktúry používanej na poskytovanie sociálnych služieb a na vzdelávanie; 150 miliónov EUR na projekt na kultúrne účely a na účely zachovávania kultúrneho dedičstva a na činnosti uvedené v článku 53 ods. 2 vrátane prírodného dedičstva;

ii) 

30 miliónov EUR na činnosti súvisiace so sociálnymi službami;

iii) 

75 miliónov EUR na činnosti súvisiace s kultúrou a zachovávaním kultúrneho dedičstva a

iv) 

5 miliónov EUR na vzdelávanie a odbornú prípravu;

b) 

pomoc sa neposkytuje na odbornú prípravu zameranú na splnenie povinných vnútroštátnych požiadaviek na odbornú prípravu.

6.  

Pomoc na dopravu a dopravné infraštruktúry musí spĺňať tieto podmienky:

a) 

pomoc na infraštruktúru okrem prístavov sa poskytuje len na tieto projekty:

i) 

projekty spoločného záujmu v zmysle článku 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1315/2013 okrem projektov týkajúcich sa prístavnej alebo letiskovej infraštruktúry;

ii) 

pripojenia na mestské uzly transeurópskej dopravnej siete;

iii) 

železničné koľajové vozidlá slúžiace výlučne na poskytovanie služieb železničnej dopravy, na ktoré sa nevzťahuje zmluva o službách vo verejnom záujme v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ( 50 ), za predpokladu, že príjemcom je nový účastník;

iv) 

mestská doprava;

v) 

nabíjacia alebo čerpacia infraštruktúra, ktorá zásobuje vozidlá elektrickou energiou alebo obnoviteľným vodíkom;

b) 

pomoc na projekty prístavnej infraštruktúry musí spĺňať tieto požiadavky:

i) 

pomoc možno poskytnúť len na investície do prístupovej infraštruktúry a prístavnej infraštruktúry, ktoré sa sprístupnia zainteresovaným používateľom na rovnakom a nediskriminačnom základe za trhových podmienok;

ii) 

akákoľvek koncesia alebo iné poverenie tretej strany výstavbou, modernizáciou, prevádzkou alebo prenájmom prístavnej infraštruktúry, na ktorú bola poskytnutá pomoc, sa udelí na konkurenčnom, transparentnom, nediskriminačnom a bezpodmienečnom základe;

iii) 

pomoc sa neposkytuje na investície do prístavných superštruktúr;

c) 

nominálna suma celkového financovania poskytovaného podľa písmen a) alebo b) ktorémukoľvek konečnému príjemcovi na projekt v rámci podpory z Fondu InvestEU nesmie presiahnuť 150 miliónov EUR.

7.  

Pomoc na ostatné infraštruktúry musí spĺňať tieto podmienky:

a) 

pomoc sa poskytuje len na tieto projekty:

i) 

investície do infraštruktúry zásobovania vodou a nakladania s odpadovými vodami pre širokú verejnosť;

ii) 

investície do recyklácie odpadu a prípravy na jeho opätovné použitie v súlade s článkom 47 ods. 1 až 6, pokiaľ sú zamerané na nakladanie s odpadom, ktorý vytvárajú iné podniky;

iii) 

investície do výskumnej infraštruktúry;

iv) 

investície do výstavby alebo modernizácie zariadení inovačných zoskupení;

b) 

nominálna suma celkového financovania poskytnutého ktorémukoľvek konečnému príjemcovi na projekt v rámci podpory z Fondu InvestEU nesmie presiahnuť 100 mil. EUR.

8.  

Pomoc na ochranu životného prostredia vrátane ochrany klímy musí spĺňať tieto podmienky:

a) 

pomoc sa poskytuje len na tieto projekty:

i) 

investície, ktoré umožnia podnikom napraviť poškodenie fyzického prostredia (vrátane zmeny klímy) alebo prírodných zdrojov vlastnými činnosťami príjemcu, prípadne mu predísť, pokiaľ sa investícia riadi prísnejšími normami ochrany životného prostredia, než sú normy Únie, alebo zvyšuje úroveň ochrany životného prostredia v prípade, že normy Únie neexistujú, alebo predstavuje včasné prispôsobenie sa budúcim normám Únie v oblasti ochrany životného prostredia;

ii) 

opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti podniku, pokiaľ sa zlepšenia energetickej efektívnosti nevykonávajú s cieľom zabezpečiť, aby podnik spĺňal už prijaté normy Únie, aj keď ešte nie sú účinné;

iii) 

rekultivácia znečistených plôch, pokiaľ nie je určená žiadna právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podľa platných právnych predpisov zodpovedná za environmentálnu škodu, v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“, ako sa uvádza v článku 45 ods. 3;

iv) 

environmentálne štúdie;

v) 

posilnenie a obnova biodiverzity a ekosystémov, ak táto činnosť prispieva k ochrane, zachovaniu alebo obnove biodiverzity a k dosiahnutiu dobrého stavu ekosystémov, prípadne k ochrane ekosystémov, ktoré sú už v dobrom stave;

b) 

Bez toho, aby bolo dotknuté písmeno a), ak sa opatrenie pomoci týka zvýšenia energetickej efektívnosti 1) obytných budov, 2) budov určených na poskytovanie vzdelávania alebo sociálnych služieb alebo na činnosti súvisiace s justičnými, policajnými alebo hasičskými službami, 3) budov určených na činnosti súvisiace s verejnou správou alebo 4) budov uvedených v bodoch 1), 2) alebo 3) a v ktorých činnosti iné ako tie, ktoré sú uvedené v bodoch 1), 2) alebo 3), zaberajú menej ako 35 % vnútornej podlahovej plochy, sa pomoc môže poskytnúť aj na opatrenia, ktoré súčasne zlepšujú energetickú efektívnosť týchto budov a integrujú ktorúkoľvek alebo všetky z týchto investícií:

i) 

integrované zariadenia vyrábajúce obnoviteľnú energiu priamo v budove, ktorej sa opatrenie pomoci v oblasti energetickej efektívnosti týka. Integrované zariadenie na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov priamo na mieste sa týka výroby elektrickej energie alebo tepla. Môže sa kombinovať so zariadením na skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov vyrobenej priamo na mieste;

ii) 

zariadenia pre skladovanie priamo na mieste;

iii) 

zariadenia a súvisiaca infraštruktúra začlenené do budovy na nabíjanie elektrických vozidiel používateľov budovy;

iv) 

investície do digitalizácie budovy, najmä s cieľom zvýšiť jej inteligentnú pripravenosť. Investície do digitalizácie budovy môžu zahŕňať intervencie obmedzené na pasívne vnútorné rozvody alebo štruktúrovanú kabeláž pre dátové siete a prípadne doplnkovú časť pasívnej siete na súkromnom pozemku mimo budovy. Vylúčené sú elektrické a káblové rozvody pre dátové siete mimo daného súkromného pozemku.

Konečným príjemcom pomoci môže byť buď vlastník (vlastníci) budovy alebo nájomca (nájomcovia), a to v závislosti od toho, kto získa financovanie projektu;

c) 

nominálna suma celkového financovania poskytnutého ktorémukoľvek konečnému príjemcovi na projekt podľa písmena a) v rámci podpory z Fondu InvestEU nesmie presiahnuť 50 mil. EUR;

d) 

nominálna suma celkového financovania poskytnutého na projekt podľa písmena b) v rámci podpory z Fondu InvestEU nesmie presiahnuť 50 mil. EUR na jedného konečného príjemcu a jednu budovu;

e) 

pomoc na opatrenia, ktorými sa zlepšuje energetická hospodárnosť budov podľa písmena b), sa môže vzťahovať aj na uľahčenie uzatvárania zmlúv o energetickej efektívnosti za týchto podmienok:

i) 

podpora má formu úveru alebo záruky pre poskytovateľa opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti na základe zmluvy o energetickej efektívnosti, alebo pozostáva z finančného produktu zameraného na refinancovanie príslušného poskytovateľa (napr. faktoring, forfaiting);

ii) 

nominálna suma celkového poskytnutého financovania v rámci podpory z Fondu InvestEU nesmie presiahnuť 30 mil. EUR;

iii) 

podpora sa poskytuje MSP alebo malým spoločnostiam so strednou trhovou kapitalizáciou;

iv) 

podpora sa poskytuje na zmluvu o energetickej efektívnosti v zmysle článku 2 ods. 27 smernice 2012/27/EÚ;

v) 

zmluva o energetickej efektívnosti sa týka budovy uvedenej v ods. 8 písm. b).“.

9.  

Pomoc na výskum, vývoj, inovácie a digitalizáciu musí spĺňať tieto podmienky:

a) 

pomoc možno poskytnúť na:

i) 

základný výskum;

ii) 

priemyselný výskum;

iii) 

experimentálny vývoj;

iv) 

inovácie procesov alebo organizačné inovácie pre MSP;

v) 

inovačné poradenské služby a inovačné podporné služby pre MSP;

vi) 

digitalizáciu pre MSP;

b) 

v prípade projektov patriacich pod písm. a) body i), ii) a iii) nesmie nominálna suma celkového financovania poskytnutá ktorémukoľvek konečnému príjemcovi na projekt v rámci podpory z Fondu InvestEU presiahnuť 75 miliónov EUR. V prípade projektov patriacich pod písm. a) body iv), v) a vi) nesmie nominálna suma celkového financovania poskytnutá ktorémukoľvek konečnému príjemcovi na jeden projekt v rámci podpory z Fondu InvestEU presiahnuť 30 miliónov EUR.

10.  

MSP alebo prípadne malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou môžu okrem kategórií pomoci stanovených v odsekoch 2 až 9 dostať aj pomoc vo forme financovania podporovaného z Fondu InvestEU, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

a) 

nominálna suma celkového financovania poskytnutého konečnému príjemcovi v rámci podpory z Fondu InvestEU nepresahuje 15 mil. EUR a poskytuje sa:

i) 

nekótovaným MSP, ktoré ešte nepôsobili na nijakom trhu alebo pôsobia na trhu kratšie než 7 rokov od svojho prvého komerčného predaja;

ii) 

nekótovaným MSP vstupujúcim na nový produktový alebo geografický trh, pričom počiatočná investícia na vstup na nový produktový alebo geografický trh musí byť vyššia ako 50 % priemerného ročného obratu v predchádzajúcich 5 rokoch;

iii) 

MSP a malým spoločnostiam so strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú inovačnými podnikmi v zmysle článku 2 bodu 80;

b) 

nominálna suma celkového financovania poskytnutá konečnému príjemcovi v rámci podpory z Fondu InvestEU nepresahuje 15 mil. EUR a poskytuje sa MSP alebo malým spoločnostiam so strednou trhovou kapitalizáciou, ktorých hlavné činnosti sa nachádzajú v podporovaných oblastiach, a to za predpokladu, že sa financovanie nepoužije na premiestnenie činností v zmysle článku 2 bodu. 61a;

c) 

nominálna suma celkového financovania poskytnutá konečnému príjemcovi v rámci podpory z Fondu InvestEU nepresahuje 2 mil. EUR a poskytuje sa MSP alebo malým spoločnostiam so strednou trhovou kapitalizáciou.

Článok 56f

Podmienky pomoci poskytovanej v rámci sprostredkovaných komerčne orientovaných finančných produktov podporovaných z Fondu InvestEU

1.  
Financovanie poskytujú konečným príjemcom komerční finanční sprostredkovatelia, ktorí sa vyberajú otvoreným, transparentným a nediskriminačným spôsobom na základe objektívnych kritérií.
2.  
Komerčný finančný sprostredkovateľ, ktorý poskytuje financovanie konečnému príjemcovi, si musí pri každej finančnej transakcii ponechať minimálnu rizikovú expozíciu vo výške 20 %.
3.  
Nominálna suma celkového financovania poskytnutá každému konečnému príjemcovi prostredníctvom komerčného finančného sprostredkovateľa nesmie presiahnuť 7,5 mil. EUR.

▼BKAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 57

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 800/2008 sa zrušuje.

Článok 58

Prechodné ustanovenia

▼M1

1.  
Toto nariadenie sa uplatňuje na individuálnu pomoc poskytnutú pred nadobudnutím účinnosti príslušných ustanovení tohto nariadenia, ak táto pomoc spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto nariadení s výnimkou článku 9.

▼B

2.  
Akúkoľvek pomoc neoslobodenú od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy na základe toho nariadenia alebo iných nariadení prijatých podľa článku 1 nariadenia (ES) č. 994/98, ktoré boli účinné predtým, posúdi Komisia v súlade s príslušnými rámcami, usmerneniami, oznámeniami a oznamami.
3.  
Akákoľvek individuálna pomoc poskytnutá pred 1. januárom 2015 podľa akéhokoľvek nariadenia prijatého podľa článku 1 nariadenia (ES) č. 994/98 účinného v čase poskytnutia pomoci je zlučiteľná s vnútorným trhom a oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy s výnimkou regionálnej pomoci. Schémy pomoci vo forme rizikového kapitálu pre MSP, ktoré boli zavedené pred 1. júlom 2014 a oslobodené od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy na základe nariadenia (ES) č. 800/2008, zostávajú oslobodené od notifikačnej povinnosti a zlučiteľné s vnútorným trhom až do konca platnosti dohody o financovaní za predpokladu, že záväzok verejného financovania určeného pre podporovaný fond súkromného kapitálu vykonaný na základe tejto dohody vznikol pred 1. januárom 2015 a ostatné podmienky pre oslobodenie od notifikačnej povinnosti zostávajú splnené.

▼M4

3a.  
Akákoľvek individuálna pomoc poskytnutá od 1. júla 2014 do 2. augusta 2021 v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia uplatniteľnými v čase poskytnutia pomoci je zlučiteľná s vnútorným trhom a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy. Akákoľvek individuálna pomoc poskytnutá pred 1. júlom 2014 v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia, s výnimkou článku 9, v znení uplatniteľnom pred 10. júlom 2017 alebo po tomto dátume, prípadne pred 3. augustom 2021 alebo po tomto dátume, je zlučiteľná s vnútorným trhom a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy.

▼B

4.  
Po skončení účinnosti tohto nariadenia zostáva každá schéma, ktorá bola oslobodená od notifikačnej povinnosti na základe tohto nariadenia, naďalej oslobodená od tejto povinnosti počas obdobia prispôsobenia v trvaní šiestich mesiacov, okrem schém regionálnej pomoci. Platnosť oslobodenia schém regionálnej pomoci od notifikačnej povinnosti sa skončí v deň skončenia platnosti schválených máp regionálnej pomoci. Platnosť oslobodenia pomoci vo forme rizikového financovania od notifikačnej povinnosti podľa článku 21 ods. 2 písm. a) sa skončí uplynutím obdobia uvedeného v dohode o financovaní za predpokladu, že záväzok verejného financovania určeného pre podporovaný fond súkromného kapitálu vykonaný na základe takejto dohody vznikol do 6 mesiacov od skončenia účinnosti tohto nariadenia a všetky ostatné podmienky pre oslobodenie od notifikačnej povinnosti zostávajú splnené.

▼M1

5.  
Ak sa toto nariadenie zmení, akákoľvek schéma pomoci oslobodená podľa tohto nariadenia v znení účinnom v čase, keď schéma nadobudne účinnosť, zostáva oslobodená počas adaptačného obdobia šiestich mesiacov.

▼B

Článok 59

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2014.

▼M2

Uplatňuje sa do 31. decembra 2023.

▼B

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Vymedzenie pojmov týkajúcich sa MSP

Článok 1

Podnik

Za podnik sa považuje každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právnu formu. Sem patria najmä samostatne zárobkovo činné osoby a rodinné podniky, ktoré vykonávajú remeselnícke alebo iné činnosti, a partnerstvá alebo združenia, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť.

Článok 2

Počet pracovníkov a finančné limity určujúce kategórie podnikov

1.  
Kategóriu mikropodnikov, malých a stredných podnikov („MSP“) tvoria podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR.
2.  
V rámci kategórie MSP sa malý podnik definuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 mil. EUR.
3.  
V rámci kategórie MSP sa mikropodnik definuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 mil. EUR.

Článok 3

Typy podnikov, ktoré sa zohľadňujú pri výpočte počtu pracovníkov a finančných súm

1.  
„Samostatný podnik“ je každý podnik, ktorý nie je zatriedený ako partnerský podnik v zmysle odseku 2 alebo ako prepojený podnik v zmysle odseku 3.
2.  
„Partnerské podniky“ sú všetky podniky, ktoré nie sú zatriedené ako prepojené podniky v zmysle odseku 3 a medzi ktorými je takýto vzťah: podnik (vyššie postavený podnik) vlastní, buď samostatne alebo spoločne s jedným alebo viacerými prepojenými podnikmi v zmysle odseku 3, 25 % alebo viac imania alebo hlasovacích práv iného podniku (nižšie postavený podnik).

Podnik sa však môže klasifikovať ako samostatný, teda ako podnik, ktorý nemá žiadne partnerské podniky, aj keď nižšie uvedení investori tento limit 25 % dosiahnu alebo prekročia, za predpokladu, že títo investori nie sú prepojení v zmysle odseku 3 individuálne alebo spoločne s príslušným podnikom:

a) 

verejné investičné spoločnosti, spoločnosti investujúce do rizikového kapitálu, fyzické osoby alebo skupiny fyzických osôb pravidelne vykonávajúce rizikové investičné aktivity, ktoré investujú vlastný kapitál do nekótovaných podnikov (podnikateľskí anjeli), za predpokladu, že celkové investície týchto podnikateľských anjelov v rovnakom podniku sú nižšie ako 1 250 000  EUR;

b) 

univerzity alebo neziskové výskumné strediská;

c) 

inštitucionálni investori vrátane regionálnych rozvojových fondov;

d) 

orgány miestnej samosprávy s ročným rozpočtom nižším ako 10 mil. EUR a s menej ako 5 000 obyvateľmi.

3.  

„Prepojené podniky“ sú podniky, medzi ktorými je niektorý z týchto vzájomných vzťahov:

a) 

podnik má väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo členov v inom podniku;

b) 

podnik má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného podniku;

c) 

podnik má právo dominantne pôsobiť na iný podnik na základe zmluvy uzatvorenej s týmto podnikom alebo na základe ustanovenia v jeho spoločenskej zmluve alebo stanovách;

d) 

podnik, ktorý je akcionárom alebo členom iného podniku, sám kontroluje na základe zmluvy s inými akcionármi tohto podniku alebo členmi tohto podniku väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo členov v tomto podniku.

Vychádza sa z predpokladu, že dominantný vplyv neexistuje, ak sa investori uvedení v odseku 2 druhom pododseku nezapoja priamo alebo nepriamo do riadenia príslušného podniku – bez toho, aby boli dotknuté ich práva ako akcionárov.

Podniky, ktoré sa nachádzajú v niektorom zo vzťahov uvedených v prvom pododseku prostredníctvom jedného alebo viacerých iných podnikov alebo prostredníctvom niektorého z investorov uvedených v odseku 2, sa tiež považujú za prepojené.

Podniky, ktoré sa nachádzajú v niektorom z týchto vzťahov prostredníctvom fyzickej osoby alebo skupiny fyzických osôb konajúcich spoločne, sa tiež považujú za prepojené podniky, ak svoju činnosť alebo časť svojej činnosti vykonávajú na rovnakom relevantnom trhu alebo na priľahlých trhoch.

Za „priľahlý trh“ sa považuje trh pre výrobok alebo službu, ktorý sa nachádza bezprostredne vo vyššej alebo nižšej pozícii vo vzťahu k relevantnému trhu.

4.  
Okrem prípadov uvedených v odseku 2 druhom pododseku sa podnik nemôže považovať za MSP, ak 25 % alebo viac imania alebo hlasovacích práv je priamo alebo nepriamo kontrolovaných spoločne alebo individuálne jedným alebo viacerými verejnými orgánmi.
5.  
Podniky môžu poskytnúť vyhlásenie o postavení ako samostatný podnik, partnerský podnik alebo prepojený podnik vrátane údajov týkajúcich sa limitov stanovených v článku 2. Vyhlásenie sa môže poskytnúť aj vtedy, keď je imanie rozptýlené tak, že nie je možné presne určiť, kto je jeho držiteľom; v takomto prípade podnik môže poskytnúť vyhlásenie v dobrej viere, že môže odôvodnene predpokladať, že jeden podnik v ňom nevlastní alebo spoločne navzájom prepojené podniky v ňom nevlastnia 25 % alebo viac. Takéto vyhlásenia sa poskytnú bez toho, aby boli dotknuté kontroly alebo vyšetrovania stanovené podľa vnútroštátnych pravidiel alebo pravidiel Únie.

Článok 4

Údaje používané pri výpočte počtu pracovníkov a finančných súm a referenčné obdobie

1.  
Údajmi používanými pri výpočte počtu pracovníkov a finančných súm sú údaje týkajúce sa posledného schváleného účtovného obdobia a vypočítané na ročnom základe. Zohľadňujú sa odo dňa účtovnej závierky. Výška zvoleného obratu sa vypočíta bez dane z pridanej hodnoty (DPH) a iných nepriamych daní.
2.  
Ak podnik v deň účtovnej závierky zistí, že na ročnom základe prekročil počet pracovníkov alebo finančné limity stanovené v článku 2, alebo klesol pod tento počet pracovníkov a finančné limity, nebude to mať za následok stratu alebo nadobudnutie statusu stredného alebo malého podniku alebo mikropodniku, pokiaľ sa tieto limity neprekročili v dvoch po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach.
3.  
V prípade novozaložených podnikov, ktorých účtovné uzávierky ešte neboli schválené, sa uplatnia údaje získané čestným odhadom vykonaným v priebehu finančného roku.

Článok 5

Počet pracovníkov

Počet pracovníkov zodpovedá počtu ročných pracovných jednotiek (RPJ), t. j. počtu osôb, ktoré v príslušnom podniku alebo v jeho mene pracovali na plný úväzok počas celého posudzovaného referenčného roku. Práca osôb, ktoré nepracovali celý rok, práca osôb, ktoré pracovali na kratší pracovný čas bez ohľadu na jeho trvanie, a práca sezónnych pracovníkov sa započítava ako podiely RPJ. Pracovníkmi sú:

a) 

zamestnanci;

b) 

osoby pracujúce pre podnik v podriadenom postavení, ktoré sa podľa vnútroštátnych právnych predpisov považujú za zamestnancov;

c) 

vlastníci-manažéri;

d) 

partneri vykonávajúci pravidelnú činnosť v podniku, ktorí majú finančný prospech z podniku.

Učni alebo študenti, ktorí sa zúčastňujú na odbornom vzdelávaní na základe učňovskej zmluvy alebo zmluvy o odbornom výcviku, sa nepovažujú za pracovníkov. Doba trvania materskej alebo rodičovskej dovolenky sa nezapočítava.

Článok 6

Vyhotovenie údajov o podniku

1.  
V prípade samostatného podniku sa údaje vrátane počtu pracovníkov určujú výlučne na základe účtovnej závierky tohto podniku.
2.  
Údaje o podniku, ktorý má partnerské podniky alebo prepojené podniky, vrátane údajov o počte pracovníkov sa určia na základe účtovnej závierky a iných údajov o podniku alebo, ak je k dispozícii, podľa konsolidovanej účtovnej závierky podniku alebo konsolidovanej účtovnej závierky, do ktorej bol podnik zahrnutý prostredníctvom konsolidácie.

K údajom uvedeným v prvom pododseku sa pripočítajú údaje každého partnerského podniku príslušného podniku, ktorý sa nachádza bezprostredne vo vyššom alebo nižšom postavení vo vzťahu k nemu. Výsledok je úmerný percentuálnemu podielu imania alebo hlasovacích práv (podľa toho, ktorá z hodnôt je vyššia). V prípade krížových podielov sa použije vyšší z týchto percentuálnych podielov.

K údajom uvedeným v prvom a druhom pododseku sa pripočíta 100 % údajov každého podniku, ktorý je priamo alebo nepriamo prepojený s príslušným podnikom, ak už tieto údaje neboli zahrnuté prostredníctvom konsolidácie do účtovnej závierky.

3.  
Na účely uplatnenia odseku 2 sa údaje partnerských podnikov príslušného podniku odvodzujú z ich účtovných závierok a ostatných údajov – konsolidovaných, ak existujú. K týmto údajom sa pripočíta 100 % údajov podnikov, ktoré sú prepojené s týmito partnerskými podnikmi, pokiaľ ich účtovné údaje už nie sú zahrnuté prostredníctvom konsolidácie.

Na účely uplatnenia toho istého odseku 2 sa údaje podnikov, ktoré sú prepojené s príslušným podnikom, odvodzujú z ich účtovných závierok a ostatných údajov – konsolidovaných, ak existujú. K týmto údajom sa pomerne pripočítajú údaje každého prípadného partnerského podniku tohto prepojeného podniku, ktorý sa nachádza bezprostredne vo vyššom alebo nižšom postavení vo vzťahu k nemu, pokiaľ už tieto údaje neboli zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky v podiele zodpovedajúcom prinajmenšom percentuálnemu podielu určenému v odseku 2 druhom pododseku.

4.  
Ak sa v konsolidovanej účtovnej závierke neuvádzajú za daný podnik údaje o pracovníkoch, čísla týkajúce sa pracovníkov sa vypočítajú úmerne na základe súhrnu údajov z jeho partnerských podnikov a pripočítaním údajov z podnikov, s ktorými je príslušný podnik prepojený.
PRÍLOHA II

Informácie o štátnej pomoci oslobodenej od notifikačnej povinnosti na základe podmienok tohto nariadenia

ČASŤ I

Informácie, ktoré sa majú poskytovať prostredníctvom aplikácie IT zriadenej Komisiou, ako sa stanovuje v článku 11