02014R0548 — SK — 09.01.2017 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 548/2014

z 21. mája 2014,

ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES s ohľadom na transformátory malého, stredného a veľkého výkonu

(Ú. v. ES L 152 22.5.2014, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/2282 z 30. novembra 2016,

  L 346

51

20.12.2016
▼B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 548/2014

z 21. mája 2014,

ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES s ohľadom na transformátory malého, stredného a veľkého výkonuČlánok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  Týmto nariadením sa stanovujú požiadavky na ekodizajn, pokiaľ ide o uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky výkonových transformátorov s minimálnym výkonom 1 kVA, používaných v sieťach na prenos a distribúciu elektrickej energie s frekvenciou 50 Hz alebo na priemyselné aplikácie. Nariadenie sa uplatňuje len na transformátory nakúpené po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

2.  Toto nariadenie sa neuplatňuje na transformátory špecificky navrhnuté a používané na tieto aplikácie:

 prístrojové transformátory navrhnuté špecificky na napájanie meracích prístrojov, elektromerov, relé a iných podobných prístrojov,

 transformátory s nízkonapäťovými vinutiami navrhnuté špecificky na použitie s usmerňovačmi na zaistenie napájania jednosmerným prúdom,

 transformátory navrhnuté špecificky na priame pripojenie k peci,

 transformátory navrhnuté špecificky pre aplikácie na mori a pre plávajúce aplikácie na mori,

 transformátory navrhnuté špecificky pre núdzové zariadenia,

 transformátory a autotransformátory navrhnuté špecificky pre železničné napájacie systémy,

 uzemňovacie transformátory, t. j. trojfázové transformátory, ktoré majú poskytnúť neutrálny bod na účely uzemnenia systému,

 trakčné transformátory namontované na železničných koľajových vozidlách, t. j. transformátory pripojené k trolejovému vedeniu striedavého alebo jednosmerného prúdu, priamo alebo prostredníctvom meniča, ktoré sa používajú v pevných zariadeniach železničných aplikácií,

 štartovacie transformátory navrhnuté špecificky na štartovanie trojfázových indukčných motorov na účely vylúčenia krátkodobého poklesu napájacieho napätia,

 skúšobné transformátory navrhnuté špecificky na použitie v obvode na vytvorenie špecifického napätia alebo prúdu na účely skúšania elektrických zariadení,

 zváracie transformátory navrhnuté špecificky na použite v zariadeniach na oblúkové zváranie alebo v zariadeniach na odporové zváranie,

 transformátory navrhnuté špecificky pre aplikácie na nevýbušnú a podzemnú ťažbu ( 1 ),

 transformátory navrhnuté špecificky pre hlbinné aplikácie (ponorené),

 transformátory pre rozhrania so stredným napätím na vstupe (MV) až stredným napätím na výstupe (MV) do 5 MVA,

 transformátory veľkého výkonu, keď sa preukáže, že pre konkrétne použitie nie sú k dispozícii technicky uskutočniteľné alternatívy, aby sa splnili minimálne požiadavky na účinnosť stanovené v tomto nariadení,

 transformátory veľkého výkonu, ktoré sú identickou náhradou existujúcich transformátorov veľkého výkonu na rovnakom fyzickom mieste montáže, pokiaľ toto nahradenie nemožno dosiahnuť bez neprimeraných nákladov spojených s ich prepravou a/alebo montážou,

okrem požiadaviek na informácie o výrobkoch a technickú dokumentáciu stanovených v prílohe I, bod 3 a 4.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. „výkonový transformátor“ je statické zariadenie s dvoma alebo viacerými vinutiami, ktoré prostredníctvom elektromagnetickej indukcie mení systém striedavého napätia a prúdu na iný systém striedavého napätia a prúdu obvykle s inými hodnotami a s rovnakou frekvenciou na účely prenosu elektrickej energie;

2. „transformátor malého výkonu“ je výkonový transformátor pre zariadenia s najvyšším napätím nepresahujúcim 1,1 kV;

3. „transformátor stredného výkonu“ je výkonový transformátor pre zariadenia s najvyšším napätím vyšším ako 1,1 kV, ale nepresahujúcim 36 kV a s menovitým výkonom aspoň 5 kVA, ale nižším ako 40 MVA;

4. „transformátor veľkého výkonu“ je výkonový transformátor pre zariadenia s najvyšším napätím vyšším ako 36 kV a s menovitým výkonom aspoň 5 kVA alebo s menovitým výkonom aspoň 40 MVA bez ohľadu na najvyššie napätie zariadenia;

5. „transformátor ponorený do kvapaliny“ je výkonový transformátor, v ktorom magnetický obvod a vinutia sú ponorené do kvapaliny;

6. „suchý transformátor“ je výkonový transformátor, v ktorom magnetický obvod a vinutia nie sú ponorené do izolačnej kvapaliny;

7. „transformátor stredného výkonu montovaný na stĺp“ je výkonový transformátor s menovitým výkonom do 315 kVA, vhodný na vonkajšie použitie a navrhnutý na montáž na podporné konštrukcie nadzemného elektrického vedenia;

8. „distribučný transformátor na reguláciu napätia“ je transformátor stredného výkonu, vybavený ďalšími komponentmi vo vnútri alebo mimo nádrže transformátora, určenými na automatické ovládanie vstupného alebo výstupného napätia transformátora na účely regulácie napätia pri zaťažení;

9. „vinutie“ je zostava závitov, ktoré tvoria elektrický obvod spojený s jedným z napätí priradených pre transformátor;

10. „menovité napätie vinutia (Ur)“ je priradené napätie, ktoré má byť použité alebo vyvinuté naprázdno medzi svorkami vinutia bez odbočiek alebo vinutia s odbočkami pripojeného k hlavnej odbočke;

11. „vysokonapäťové vinutie“ je vinutie s najvyšším menovitým napätím;

12. „najvyššie napätie zariadenia“ (Um) pripojiteľné na vinutie transformátora je najvyššia efektívna hodnota združeného napätia medzi dvomi fázami v trojfázovom systéme, na ktorú je navrhnutá izolácia vinutia transformátora;

13. „menovitý výkon“ (Sr) je konvenčná hodnota zdanlivého výkonu priradená pre vinutie, ktorá spoločne s menovitým napätím vinutia určuje jeho menovitý prúd;

14. „straty nakrátko“ (Pk) sú činný výkon spotrebovaný pri menovitej frekvencii a referenčnej teplote, v spojitosti s dvojicou vinutí, ak menovitý prúd (prúd odbočky) preteká fázovou svorkou (fázovými svorkami) jedného z vinutí a svorky druhého vinutia sú skratované s akýmkoľvek vinutím s odbočkami pripojeným k jeho hlavnej odbočke, pričom prípadné ďalšie vinutia sú rozpojené;

15. „straty naprázdno“ (Po) sú činný výkon spotrebovaný pri menovitej frekvencii, keď je transformátor pod napätím a sekundárny obvod je otvorený. Použité napätie je menovité napätie, a ak je vinutie pod napätím vybavené odbočkou, je pripojené k jeho hlavnej odbočke;

16. „index účinnosti špičky“ (PEI) je maximálna hodnota pomeru prenášaného zdanlivého výkonu transformátora po odčítaní elektrických strát k prenášanému zdanlivému výkonu transformátora.

Článok 3

Požiadavky na ekodizajn

Transformátory malého, stredného a veľkého výkonu musia spĺňať požiadavky na ekodizajn stanovené v prílohe I.

Článok 4

Posudzovanie zhody

Posudzovanie zhody sa vykonáva s využitím postupu vnútornej kontroly návrhu stanoveného v prílohe IV k smernici 2009/125/ES alebo systému riadenia na posudzovanie zhody stanoveného v prílohe V k uvedenej smernici.

Článok 5

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Pri vykonávaní kontrol dohľadu nad trhom uvedených v článku 3 ods. 2 smernice 2009/125/ES uplatňujú orgány členského štátu postup overovania stanovený v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 6

Orientačné referenčné hodnoty

Orientačné referenčné hodnoty pre transformátory s najlepšími výkonovými parametrami, ktoré sú technologicky možné v čase prijatia tohto nariadenia, sú uvedené v prílohe IV.

Článok 7

Preskúmanie

Najneskôr tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia ho Komisia preskúma z hľadiska technologického pokroku a predloží výsledok tohto preskúmania konzultačnému fóru. V rámci tohto preskúmania sa budú konkrétne hodnotiť prinajmenšom tieto otázky:

 možnosť stanoviť minimálne hodnoty indexu účinnosti špičky pre všetky transformátory stredného výkonu vrátane tých s menovitým výkonom nižším ako 3 150 kVA,

 možnosť prípadne oddeliť straty spojené s jadrovým transformátorom od strát spojených s inými komponentmi, ktoré plnia funkcie regulácie napätia,

 vhodnosť stanovenia minimálnych výkonnostných požiadaviek pre jednofázové výkonové transformátory, ako aj pre transformátory malého výkonu,

 otázka, či ústupky pre transformátory montované na stĺpy a pre špecifické kombinácie napätí vinutí pre transformátory stredného výkonu sú stále primerané,

 možnosť zahrnúť iné vplyvy na životné prostredie ako tie, ktoré sú spôsobené spotrebou energie vo fáze používania.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Požiadavky na ekodizajn

1.    Minimálne požiadavky na energetickú výkonnosť alebo účinnosť transformátorov stredného výkonu

Transformátory stredného výkonu musia spĺňať maximálne povolené straty nakrátko a naprázdno alebo hodnoty indexu účinnosti špičky (PEI) uvedené v tabuľkách I.1 až I.5, s výnimkou transformátorov stredného výkonu montovaných na stĺpy, ktoré musia byť v súlade s hodnotami maximálnych strát nakrátko a naprázdno stanovenými v tabuľke I.6.

1.1.    Požiadavky na trojfázové transformátory stredného výkonu s menovitým výkonom ≤ 3 150 kVATabuľka I.1: Maximálne straty nakrátko a naprázdno (vo W) pri trojfázových transformátoroch stredného výkonu ponorených do kvapaliny s jedným vinutím s Um ≤ 24 kV a druhým vinutím s Um ≤ 1,1 kV.

 

Prvá etapa (od 1. júla 2015)

Druhá etapa (od 1. júla 2021)

Menovitý výkon (kVA)

Maximálne straty nakrátko Pk (W) (1)

Maximálne straty naprázdno Po (W) (1)

Maximálne straty nakrátko Pk (W) (1)

Maximálne straty naprázdno Po (W) (1)

≤ 25

Ck (900)

Ao (70)

Ak (600)

Ao – 10 % (63)

50

Ck (1 100 )

Ao (90)

Ak (750)

Ao – 10 % (81)

100

Ck (1 750 )

Ao (145)

Ak (1 250 )

Ao – 10 % (130)

160

Ck (2 350 )

Ao (210)

Ak (1 750 )

Ao – 10 % (189)

250

Ck (3 250 )

Ao (300)

Ak (2 350 )

Ao – 10 % (270)

315

Ck (3 900 )

Ao (360)

Ak (2 800 )

Ao – 10 % (324)

400

Ck (4 600 )

Ao (430)

Ak (3 250 )

Ao – 10 % (387)

500

Ck (5 500 )

Ao (510)

Ak (3 900 )

Ao – 10 % (459)

630

Ck (6 500 )

Ao (600)

Ak (4 600 )

Ao – 10 % (540)

800

Ck (8 400 )

Ao (650)

Ak (6 000 )

Ao – 10 % (585)

1 000

Ck (10 500 )

Ao (770)

Ak (7 600 )

Ao – 10 % (693)

1 250

Bk (11 000 )

Ao (950)

Ak (9 500 )

Ao – 10 % (855)

1 600

Bk (14 000 )

Ao (1 200 )

Ak (12 000 )

Ao – 10 % (180 )

2 000

Bk (18 000 )

Ao (1 450 )

Ak (15 000 )

Ao – 10 % (1 305 )

2 500

Bk (22 000 )

Ao (1 750 )

Ak (18 500 )

Ao – 10 % (1 575 )

3 150

Bk (27 500 )

Ao (2 200 )

Ak (23 000 )

Ao – 10 % (1 980 )

(*1)   Maximálne straty pre hodnoty výkonu kVA, ktoré nezodpovedajú žiadnej z hodnôt uvedených v tabuľke I.1, sa získavajú lineárnou interpoláciou.Tabuľka I.2: Maximálne straty nakrátko a naprázdno (vo W) pri suchých trojfázových transformátoroch stredného výkonu s jedným vinutím s Um ≤ 24 kV a druhým vinutím s Um ≤ 1,1 kV.

 

Prvá etapa (od 1. júla 2015)

Druhá etapa (od 1. júla 2021)

Menovitý výkon (kVA)

Maximálne straty nakrátko Pk (W) (1)

Maximálne straty naprázdno Po (W) (1)

Maximálne straty nakrátko Pk(W) (1)

Maximálne straty naprázdno Po (W) (1)

≤ 50

Bk (1 700 )

Ao (200)

Ak (1 500 )

Ao – 10 % (180)

100

Bk (2 050 )

Ao (280)

Ak (1 800 )

Ao – 10 % (252)

160

Bk (2 900 )

Ao (400)

Ak (2 600 )

Ao – 10 % (360)

250

Bk (3 800 )

Ao (520)

Ak (3 400 )

Ao – 10 % (468)

400

Bk (5 500 )

Ao (750)

Ak (4 500 )

Ao – 10 % (675)

630

Bk (7 600 )

Ao (1 100 )

Ak (7 100 )

Ao – 10 % (990)

800

Ak (8 000 )

Ao (1 300 )

Ak (8 000 )

Ao – 10 % (1 170 )

1 000

Ak (9 000 )

Ao (1 550 )

Ak (9 000 )

Ao – 10 % (1 395 )

1 250

Ak (11 000 )

Ao (1 800 )

Ak (11 000 )

Ao – 10 % (1 620 )

1 600

Ak (13 000 )

Ao (2 200 )

Ak (13 000 )

Ao – 10 % (1 980 )

2 000

Ak (16 000 )

Ao (2 600 )

Ak (16 000 )

Ao – 10 % (2 340 )

2 500

Ak (19 000 )

Ao (3 100 )

Ak (19 000 )

Ao – 10 % (2 790 )

3 150

Ak (22 000 )

Ao (3 800 )

Ak (22 000 )

Ao – 10 % (3 420 )

(*1)   Maximálne straty pre hodnoty výkonu kVA, ktoré patria medzi výkony uvedené v tabuľke I.2, sa získavajú lineárnou interpoláciou.Tabuľka I.3: Oprava strát nakrátko a naprázdno v prípade iných kombinácií napätí vinutia alebo dvojitého napätia v jednom vinutí alebo v oboch vinutiach (menovitý výkon ≤ 3 150 kVA)

Jedno vinutie s Um ≤ 24 kV a druhé s Um > 1,1 kV

Maximálne povolené straty v tabuľkách I.1 a I.2 sa zvyšujú o 10 % pri stratách naprázdno a o 10 % pri stratách nakrátko.

Jedno vinutie s Um = 36 kV a druhé s Um ≤ 1,1 kV

Maximálne povolené straty v tabuľkách I.1 a I.2 sa zvyšujú o 15 % pri stratách naprázdno a o 10 % pri stratách nakrátko.

Jedno vinutie s Um = 36 kV a druhé s Um > 1,1 kV

Maximálne povolené straty v tabuľkách I.1 a I.2 sa zvyšujú o 20 % pri stratách naprázdno a o 15 % pri stratách nakrátko.

Prípad dvojitého napätia na jednom vinutí

V prípade transformátorov s jedným vinutím s vysokým napätím a dvomi napätiami použiteľnými z vinutia s nízkym napätím s odbočkami sa straty vypočítavajú na základe vyššieho napätia vinutia s nízkym napätím a musia byť v súlade s maximálnymi povolenými stratami v tabuľkách I.1 a I.2. Maximálny použiteľný výkon na nižšom napätí vinutia s nízkym napätím v takýchto transformátoroch je obmedzený na 85 % menovitého výkonu priradeného pre vinutie s nízkym napätím na jeho vyššom napätí.

V prípade transformátorov s jedným vinutím s nízkym napätím s dvoma napätiami použiteľnými z vinutia s vysokým napätím s odbočkami sa straty vypočítavajú na základe vyššieho napätia vinutia s vysokým napätím a musia byť v súlade s maximálnymi povolenými stratami v tabuľkách I.1 a I.2. Maximálny použiteľný výkon na nižšom napätí vinutia s vysokým napätím v takomto transformátore je obmedzený na 85 % menovitého výkonu priradeného pre vinutie s vysokým napätím na jeho vyššom napätí.

Ak je použiteľný plný nominálny výkon bez ohľadu na kombináciu napätí, úrovne strát uvedené v tabuľkách I.1 a I.2 môžu byť zvýšené o 15 % pri stratách naprázdno a o 10 % pri stratách nakrátko.

Prípad dvojitého napätia na oboch vinutiach

Maximálne povolené straty v tabuľkách I.1 a I.2 je možné zvýšiť o 20 % pri stratách naprázdno a o 20 % pri stratách nakrátko pre transformátory s dvojitým napätím na oboch vinutiach. Úroveň strát sa uvádza pre najvyšší možný menovitý výkon a na základe toho, že menovitý výkon je rovnaký bez ohľadu na kombináciu napätí.

1.2.    Požiadavky na transformátory stredného výkonu s menovitým výkonom > 3 150 kVATabuľka I.4: Minimálne hodnoty indexu účinnosti špičky (PEI) pre transformátory stredného výkonu ponorené do kvapaliny

Menovitý výkon (kVA)

Prvá etapa (od 1. júla 2015)

Druhá etapa 2 (od 1. júla 2021)

Minimálne hodnoty indexu účinnosti špičky (%)

3 150 < Sr ≤ 4 000

99,465

99,532

5 000

99,483

99,548

6 300

99,510

99,571

8 000

99,535

99,593

10 000

99,560

99,615

12 500

99,588

99,640

16 000

99,615

99,663

20 000

99,639

99,684

25 000

99,657

99,700

31 500

99,671

99,712

40 000

99,684

99,724

Minimálne hodnoty PEI pre výkony kVA, ktoré patria medzi výkony uvedené v tabuľke I.4, sa vypočítavajú lineárnou interpoláciou.Tabuľka I.5: Minimálne hodnoty indexu účinnosti špičky (PEI) pre suché transformátory stredného výkonu

Menovitý výkon (kVA)

Prvá etapa (od 1. júla 2015)

Druhá etapa (od 1. júla 2021)

Minimálne hodnoty indexu účinnosti špičky (%)

3 150 < Sr ≤ 4 000

99,348

99,382

5 000

99,354

99,387

6 300

99,356

99,389

8 000

99,357

99,390

≥ 10 000

99,357

99,390

Minimálne hodnoty PEI pre výkony kVA, ktoré patria medzi výkony uvedené v tabuľke I.5, sa vypočítavajú lineárnou interpoláciou.

1.3.    Požiadavky na transformátory stredného výkonu s menovitým výkonom ≤ 3 150 kVA, vybavené odbočkovými konektormi vhodnými na prevádzku pod napätím alebo pri zaťažení na účely prispôsobenia napätia. Táto kategória zahŕňa distribučné transformátory na reguláciu napätia.

Maximálne povolené úrovne strát uvedené v tabuľkách I.1 a I.2 sa zvyšujú o 20 % pri stratách naprázdno a o 5 % pri stratách nakrátko v prvej etape a o 10 % pri stratách naprázdno v druhej etape.

1.4.    Požiadavky na transformátory stredného výkonu montované na stĺpy

Úrovne strát nakrátko a naprázdno uvedené v tabuľkách I.1 a I.2 sa nevzťahujú na transformátory montované na stĺpy a ponorené do kvapaliny s menovitými výkonmi v rozmedzí od 25 kVA do 315 kVA. Pre tieto špecifické modely transformátorov stredného výkonu montovaných na stĺpy sa maximálne úrovne povolených strát uvádzajú v tabuľke I.6.Tabuľka I.6 Maximálne úrovne strát nakrátko a naprázdno (vo W) pre transformátory stredného výkonu montované na stĺpy a ponorené do kvapaliny

 

Prvá etapa (od 1. júla 2015)

Druhá etapa (od 1. júla 2021)

Menovitý výkon (kVA)

Maximálne straty nakrátko (W) (1)

Maximálne straty naprázdno (W) (1)

Maximálne straty nakrátko (W) (1)

Maximálne straty naprázdno (W) (1)

25

Ck (900)

Ao (70)

Bk (725)

Ao (70)

50

Ck (1 100 )

Ao (90)

Bk (875)

Ao (90)

100

Ck (1 750 )

Ao (145)

Bk (1 475 )

Ao (145)

160

Ck + 32 % (3 102 )

Co (300)

Ck + 32 % (3 102 )

Co – 10 % (270)

200

Ck (2 750 )

Co (356)

Bk (2 333 )

Bo (310)

250

Ck (3 250 )

Co (425)

Bk (2 750 )

Bo (360)

315

Ck (3 900 )

Co (520)

Bk (3 250 )

Bo (440)

(*1)   Maximálne povolené straty pre hodnoty výkonu kVA, ktoré nezodpovedajú žiadnej z hodnôt uvedených v tabuľke I.6, sa získavajú lineárnou interpoláciou.

2.    Minimálne požiadavky na energetickú účinnosť transformátorov veľkého výkonu

Minimálne požiadavky na účinnosť transformátorov veľkého výkonu sú uvedené v tabuľkách I.7. a I.8.Tabuľka I.7 Minimálne požiadavky na index účinnosti špičky transformátorov veľkého výkonu ponorených do kvapaliny

Menovitý výkon (MVA)

Prvá etapa (od 1. júla 2015)

Druhá etapa (od 1. júla 2021)

Minimálne hodnoty indexu účinnosti špičky (%)

≤ 4

99,465

99,532

5

99,483

99,548

6,3

99,510

99,571

8

99,535

99,593

10

99,560

99,615

12,5

99,588

99,640

16

99,615

99,663

20

99,639

99,684

25

99,657

99,700

31,5

99,671

99,712

40

99,684

99,724

50

99,696

99,734

63

99,709

99,745

80

99,723

99,758

≥ 100

99,737

99,770

Minimálne hodnoty PEI pre výkony MVA, ktoré patria medzi výkony uvedené v tabuľke I.7, sa vypočítavajú lineárnou interpoláciou.Tabuľka I.8 Minimálne požiadavky na index účinnosti špičky suchých transformátorov veľkého výkonu

Menovitý výkon (MVA)

Prvá etapa (od 1. júla 2015)

Druhá etapa (od 1. júla 2021)

Minimálne hodnoty indexu účinnosti špičky (%)

≤ 4

99,158

99,225

5

99,200

99,265

6,3

99,242

99,303

8

99,298

99,356

10

99,330

99,385

12,5

99,370

99,422

16

99,416

99,464

20

99,468

99,513

25

99,521

99,564

31,5

99,551

99,592

40

99,567

99,607

50

99,585

99,623

≥ 63

99,590

99,626

Minimálne hodnoty PEI pre výkony MVA, ktoré patria medzi výkony uvedené v tabuľke I.8, sa vypočítavajú lineárnou interpoláciou.

3.    Požiadavky na informácie o výrobku

Od 1. júla 2015 sa v každej súvisiacej dokumentácii k výrobku, okrem iného aj na voľne dostupných webových lokalitách výrobcov, musia v prípade transformátorov patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia (článok 1) uvádzať tieto informácie o výrobku:

a) informácie o menovitom výkone, stratách nakrátko a naprázdno a elektrickom výkone každého chladiaceho systému požadovaného pri chode naprázdno;

b) pri transformátoroch stredného (ak je to relevantné) a veľkého výkonu hodnota indexu účinnosti špičky a výkon, pri ktorom nastáva;

c) pri transformátoroch s dvojitým napätím maximálny menovitý výkon pri nižšom napätí podľa tabuľky I.3;

d) informácie o hmotnosti všetkých hlavných komponentov výkonového transformátora (aspoň vrátane vodiča, povahy vodiča a materiálu jadra);

e) pri transformátoroch stredného výkonu montovaných na stĺpy viditeľný nápis „Len na prevádzku na stĺpoch“.

Informácie v písmenách a), c) a d) sa musia uvádzať aj na štítku výkonových transformátorov s údajmi o výkone.

4.    Technická dokumentácia

V technickej dokumentácii k výkonovým transformátorom sa uvádzajú tieto informácie:

a) meno a adresa výrobcu;

b) identifikačný kód modelu, alfanumerický kód na rozlíšenie jednotlivých modelov vyrábaných tým istým výrobcom;

c) informácie požadované v bode 3.

Ak je technická dokumentácia (alebo jej časti) založená na technickej dokumentácii iného modelu (alebo jej častiach), uvádza sa identifikačný kód daného modelu a v technickej dokumentácii sa uvádzajú podrobnosti o tom, akým spôsobom sú informácie odvodené od technickej dokumentácie iného modelu, napr. pokiaľ ide o výpočty alebo extrapolácie, vrátane skúšok, ktoré vykonal výrobca na overenie výpočtov či extrapolácií.
PRÍLOHA II

Metódy merania a výpočtu

Metóda merania

Na účely dosiahnutia zhody s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení sa merania vykonávajú pomocou spoľahlivého, presného a reprodukovateľného postupu merania, ktorý zohľadňuje všeobecne uznávané metódy merania zodpovedajúce stavu techniky vrátane metód stanovených v dokumentoch, ktorých referenčné čísla boli uverejnené na tento účel v Úradnom vestníku Európskej únie.

Metódy výpočtu

Metodika výpočtu indexu účinnosti špičky (PEI) v prípade transformátorov stredného a veľkého výkonu je založená na pomere prenášaného zdanlivého výkonu transformátora po odčítaní elektrických strát k prenášanému zdanlivému výkonu transformátora.

image

kde:

P0 je miera strát naprázdno pri menovitom napätí a menovitej frekvencii na menovitej odbočke,

Pc0 je elektrický výkon požadovaný chladiacim systémom pri chode naprázdno,

Pk sú namerané straty nakrátko pri menovitom prúde a menovitej frekvencii na menovitej odbočke, korigované na referenčnú teplotu,

Sr je menovitý výkon transformátora alebo autotransformátora, na ktorom je založené Pk.

▼M1
PRÍLOHA III

Overovanie súladu výrobku orgánmi dohľadu nad trhom

Tolerancie overovania stanovené v tejto prílohe sa vzťahujú iba na overovanie nameraných parametrov orgánmi členských štátov a výrobca alebo dovozca ich nesmie použiť ako povolené tolerancie pri určovaní hodnôt v technickej dokumentácii alebo pri interpretácii týchto hodnôt s cieľom dosiahnuť súlad alebo prezentovať lepší výkon.

Pri overovaní súladu modelu výrobku s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení a prílohách k tomuto nariadeniu podľa článku 3 ods. 2 smernice 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky uvedené v tejto prílohe, orgány členských štátov uplatňujú tento postup:

1. Orgány členských štátov overujú iba jednu jednotku modelu. Vzhľadom na obmedzenia súvisiace s hmotnosťou a veľkosťou pri doprave transformátorov stredného a veľkého výkonu môžu orgány členských štátov rozhodnúť, že overenie vykonajú v priestoroch výrobcov pred tým, ako budú transformátory uvedené do prevádzky na mieste konečného určenia.

2. Model je v súlade s uplatniteľnými požiadavkami, ak:

a) hodnoty uvedené v technickej dokumentácii podľa bodu 2 prílohy IV k smernici 2009/125/ES (deklarované hodnoty) a prípadne hodnoty používané na výpočet týchto hodnôt nie sú pre výrobcu alebo dovozcu priaznivejšie než zodpovedajúce výsledky meraní vykonaných podľa jeho písmena g) a

b) deklarované hodnoty spĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení a prípadné požadované informácie o výrobku, ktoré uverejnil výrobca alebo dovozca, nezahŕňajú hodnoty, ktoré sú pre výrobcu alebo dovozcu priaznivejšie než deklarované hodnoty a

c) ak orgány členských štátov skúšajú jednotku modelu, určené hodnoty (hodnoty relevantných parametrov namerané pri testovaní, ako aj hodnoty vypočítané na základe týchto meraní) sú v súlade s príslušnou toleranciou overovania, ako sa uvádza v tabuľke 1.

3. Ak sa výsledky uvedené v bode 2 písm. a), b) alebo c) nedosiahnu, model nie je v súlade s týmto nariadením.

4. Orgány členských štátov poskytnú všetky relevantné informácie orgánom ostatných členských štátov a Komisii bezodkladne po prijatí rozhodnutia o nesúlade modelu podľa bodu 3.

Orgány členských štátov používajú metódy merania a výpočtu stanovené v prílohe II.

Orgány členských štátov uplatňujú na účely požiadaviek uvedených v tejto prílohe iba tolerancie overovania uvedené v tabuľke 1 a používajú iba postup opísaný v bodoch 1 až 4. Neuplatňujú sa nijaké iné tolerancie, napríklad tolerancie stanovené v harmonizovaných normách alebo v ktorejkoľvek inej metóde merania.Tabuľka 1

Tolerancie overovania

Parametre

Tolerancie overovania

Straty nakrátko

Určená hodnota nesmie prekročiť deklarovanú hodnotu o viac ako 5 %.

Straty naprázdno

Určená hodnota nesmie prekročiť deklarovanú hodnotu o viac ako 5 %.

Elektrický výkon požadovaný chladiacim systémom pri chode naprázdno

Určená hodnota nesmie prekročiť deklarovanú hodnotu o viac ako 5 %.

▼B
PRÍLOHA IV

Orientačné referenčné hodnoty

V čase prijatia tohto nariadenia bola identifikovaná táto najlepšia dostupná technológia na trhu s transformátormi stredného výkonu:

a) transformátory stredného výkonu ponorené do kvapaliny: Ao – 20 %, Ak – 20 %;

b) suché transformátory stredného výkonu: Ao – 20 %, Ak – 20 %;

c) transformátory stredného výkonu s jadrom z amorfnej ocele: Ao – 50 %, Ak – 50 %.

Dostupnosť materiálov na výrobu transformátorov s jadrom z amorfnej ocele sa ešte musí rozvinúť, kým bude možné tieto hodnoty strát do budúcnosti považovať za minimálne požiadavky.( 1 ) Na zariadenia určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES (Ú. v. ES L 100, 19.4.1994, s. 1).