2014R0537 — SK — 16.06.2014 — 000.002


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 537/2014

zo 16. apríla 2014

o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a zrušení rozhodnutia Komisie 2005/909/ES

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 158, 27.5.2014, p.77)


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 170, 11.6.2014, s. 66 (537/2014)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 026, 31.1.2015, s. 34 (537/2014)
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 537/2014

zo 16. apríla 2014

o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a zrušení rozhodnutia Komisie 2005/909/ES

(Text s významom pre EHP)EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ( 1 ),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom ( 2 ),

keďže:

(1)

Štatutárni audítori a audítorské spoločnosti sú zo zákona poverení vykonávať štatutárne audity subjektov verejného záujmu s cieľom zlepšiť mieru dôvery verejnosti v ročné a konsolidované účtovné závierky týchto subjektov. Funkcia verejného záujmu štatutárnych auditov znamená, že na kvalitu práce štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti sa spolieha široká skupina ľudí a inštitúcií. Dobrá kvalita auditu prispieva k riadnemu fungovaniu trhov zlepšením integrity a efektívnosti účtovných závierok. Štatutárni audítori tým plnia osobitne dôležitú spoločenskú úlohu.

(2)

V právnych predpisoch Únie sa vyžaduje, aby sa účtovné závierky pozostávajúce z ročných účtovných závierok alebo konsolidovaných účtovných závierok úverových inštitúcií, poisťovní, emitentov cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, platobných inštitúcií, podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), inštitúcií elektronických peňazí a alternatívnych investičných fondov podrobili auditu jednou alebo viacerými osobami oprávnenými vykonávať tieto audity v súlade s právom Únie, a to: v článku 1 ods. 1 smernice Rady 86/635/EHS ( 3 ), v článku 1 ods. 1 smernice Rady 91/674/EHS ( 4 ), v článku 4 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES ( 5 ), v článku 15 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES ( 6 ), v článku 73 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES ( 7 ), v článku 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES ( 8 ), v článku 22 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ ( 9 ). Okrem toho sa v článku 4 ods. 1 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES ( 10 ) tiež vyžaduje, aby ročné účtovné závierky investičných spoločností boli predmetom auditu, keď sa neuplatňuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ ( 11 ).

(3)

Podmienky schvaľovania osôb zodpovedných za vykonávanie štatutárneho auditu, ako aj minimálne požiadavky na vykonávanie tohto štatutárneho auditu sú ustanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES ( 12 ).

(4)

Komisia uverejnila 13. októbra 2010 zelenú knihu s názvom Audítorská politika: Poučenie z krízy, ktorou sa otvorila široká verejná konzultácia v celkovom kontexte regulačnej reformy finančného trhu o úlohe a rozsahu auditu a o tom, ako by sa mohla zlepšiť funkcia auditu s cieľom prispieť k zvýšeniu finančnej stability. Verejná konzultácia ukázala, že pravidlá smernice 2006/43/ES v súvislosti s vykonávaním štatutárneho auditu ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok subjektov verejného záujmu, by sa mohli zlepšiť. Európsky parlament vydal 13. septembra 2011 z vlastnej iniciatívy správu o zelenej knihe. Európsky hospodársky a sociálny výbor tiež prijal 16. júna 2011 správu o uvedenej zelenej knihe.

(5)

Je dôležité ustanoviť podrobné pravidlá, pokiaľ ide o zabezpečenie toho, aby štatutárne audity subjektov verejného záujmu mali primeranú kvalitu a aby ich vykonávali štatutárni audítori a audítorské spoločnosti podliehajúce prísnym požiadavkám. Spoločný regulačný prístup by mal zlepšiť integritu, nezávislosť, objektívnosť, zodpovednosť, transparentnosť a spoľahlivosť štatutárnych audítorov a audítorských spoločností vykonávajúcich štatutárne audity subjektov verejného záujmu, čím sa prispeje k skvalitneniu štatutárnych auditov v Únii, a tým k hladkému fungovaniu vnútorného trhu pri dosahovaní vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov a investorov. Vypracovaním samostatného aktu pre subjekty verejného záujmu by sa mala zabezpečiť aj konzistentná harmonizácia a jednotné uplatňovanie pravidiel, a teda by sa malo prispieť k efektívnejšiemu fungovaniu vnútorného trhu. Tieto striktné požiadavky by sa mali uplatňovať na štatutárnych audítorov a audítorské spoločnosti len vtedy, ak vykonávajú štatutárne audity subjektov verejného záujmu.

(6)

Štatutárny audit družstiev a sporiteľní je v niektorých členských štátoch charakterizovaný systémom, ktorý im neumožňuje slobodný výber ich štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti. Audítorské združenie, ku ktorému družstvo alebo sporiteľňa ako člen patrí, je zo zákona povinné vykonávať štatutárny audit. Takéto audítorské združenia konajú na neziskovom základe a nesledujú obchodné záujmy, čo vyplýva z ich právnej povahy. Okrem toho organizačné jednotky týchto združení nespája spoločný ekonomický záujem, ktorý by mohol ohroziť ich nezávislosť. Členské štáty by preto mali mať možnosť vyňať z uplatňovania tohto nariadenia družstvá v zmysle článku 2 bod 14 smernice 2006/43/ES, sporiteľne alebo podobné subjekty uvedené v článku 45 smernice 86/635/EHS alebo ich dcérske spoločnosti alebo právnych nástupcov, a to za predpokladu, že sa splnili zásady nezávislosti ustanovené v smernici 2006/43/ES.

(7)

Nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti môže byť ohrozená výškou poplatkov prijatých od jedného auditovaného subjektu a tiež štruktúrou týchto poplatkov. Preto je dôležité zabezpečiť, aby poplatky za audit neboli založené na žiadnej forme podmienenosti, a v prípade, že sú poplatky za audit od jedného klienta vrátane jeho dcérskych podnikov značné, zavedie sa osobitný postup so zapojením výboru pre audit s cieľom zabezpečiť kvalitu auditu. Ak sa štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť stanú nadmerne závislými od jedného klienta, výbor pre audit by mal na základe primeraných dôvodov rozhodnúť o tom, či štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť môžu vo vykonávaní štatutárneho auditu pokračovať. Pri prijímaní takéhoto rozhodnutia by mal výbor pre audit okrem iného zohľadniť ohrozenie nezávislosti a dôsledky takéhoto rozhodnutia.

(8)

Poskytovanie niektorých iných služieb okrem štatutárneho auditu (neaudítorské služby) auditovaným subjektom zo strany štatutárnych audítorov, audítorských spoločností alebo členov ich sietí môže ohroziť ich nezávislosť. Preto je vhodné zakázať poskytovanie určitých neaudítorských služieb, ako sú špecifické daňové, konzultačné a poradenské služby auditovanému subjektu, jeho materskému podniku a podnikom, v ktorých má auditovaný subjekt rozhodujúci vplyv v rámci Únie. Služby, ktoré zahŕňajú plnenie nejakej úlohy v riadení alebo rozhodovaní auditovaného subjektu, by mohli zahŕňať riadenie prevádzkového kapitálu, poskytovanie finančných informácií, optimalizáciu podnikateľského procesu, riadenie peňažných tokov, transferové oceňovanie, vytvorenie efektívneho dodávateľského reťazca a podobne. Služby súvisiace s financovaním, kapitálovou štruktúrou a alokáciou a investičnou stratégiou auditovaného subjektu by sa mali zakázať okrem poskytovania služieb, ako sú služby náležitej starostlivosti (due-diligence), vydávanie comfort letters v súvislosti s prospektmi vydanými auditovaným subjektom a iné uisťovacie služby.

(9)

Členským štátom by sa malo umožniť rozhodnúť, že štatutárnym audítorom a audítorským spoločnostiam umožnia poskytovanie určitých služieb v oblasti daní alebo oceňovania, keď takéto služby nemajú na auditované účtovné závierky žiadny priamy vplyv alebo na ne majú nevýznamný vplyv, či už samostatne, alebo agregovane. Ak takéto služby zahŕňajú agresívne daňové plánovanie, nemali by sa považovať za nevýznamné. Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť by preto auditovanému subjektu takéto služby nemali poskytovať. Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť by mali mať možnosť poskytovať neaudítorské služby, ktoré nie sú zakázané podľa tohto nariadenia, ak poskytovanie takýchto služieb vopred schválil výbor pre audit a ak sa štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť sami presvedčili o tom, že poskytovanie takýchto služieb nepredstavuje ohrozenie nezávislosti štatutárneho audítora ani audítorskej spoločnosti, ktoré nemožno znížiť na akceptovateľnú úroveň použitím ochranných opatrení.

(10)

S cieľom zabrániť konfliktu záujmov je dôležité, aby štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť pred prijatím zákazky alebo pokračovaním v zákazke štatutárneho auditu subjektu verejného záujmu posúdili, či sú splnené požiadavky nezávislosti, a najmä či nevzniká ohrozenie nezávislosti v dôsledku vzťahu s uvedeným subjektom. Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť by mala každoročne potvrdzovať svoju nezávislosť výboru pre audit auditovaného subjektu a prerokovať s uvedeným výborom ohrozenie svojej nezávislosti, ako aj ochranné opatrenia použité na zníženie tohto ohrozenia.

(11)

Spracúvanie osobných údajov vykonávané v členských štátoch v súvislosti s týmto nariadením by sa malo riadiť smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES ( 13 ) a takéto spracúvanie osobných údajov by malo podliehať dohľadu príslušných orgánov členských štátov, najmä verejných nezávislých orgánov určených členskými štátmi. Akákoľvek výmena alebo prenos informácií príslušnými orgánmi by mali byť v súlade s pravidlami prenosu osobných údajov ustanovenými v smernici 95/46/ES.

(12)

Riadna previerka kontroly kvality práce vykonanej v každej zákazke štatutárneho auditu by mala prispievať k vysokej kvalite auditu. Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť by preto nemala vydať svoju správu audítora pred ukončením tejto previerky kontroly kvality zákazky.

(13)

Výsledky štatutárneho auditu subjektu verejného záujmu by sa mali predkladať zainteresovaným stranám v správe audítora. S cieľom zvýšiť dôveru zainteresovaných strán v účtovné závierky auditovaného subjektu je osobitne dôležité, aby bola správa audítora opodstatnená a riadne zdôvodnená. Okrem informácií, ktorých poskytnutie sa vyžaduje podľa článku 28 smernice 2006/43/ES, by správa audítora mala predovšetkým zahŕňať dostatočné informácie o nezávislosti štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, ako aj o tom, či sa daný štatutárny audit považoval za taký, aby umožnil odhaliť nezrovnalosti vrátane podvodu.

(14)

Hodnota štatutárneho auditu pre auditovaný subjekt by sa osobitne zvýšila, ak by sa posilnila komunikácia medzi štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou na jednej strane a výborom pre audit na strane druhej. Okrem pravidelného dialógu počas vykonávania štatutárneho auditu je dôležité, aby štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť predložili výboru pre audit dodatočnú a podrobnejšiu správu o výsledkoch štatutárneho auditu. Táto dodatočná správa by sa mala výboru pre audit predložiť najneskôr v čase predloženia správy audítora. Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť by mali na požiadanie prerokovať s výborom pre audit kľúčové záležitosti uvedené v tejto dodatočnej správe. Okrem toho by malo byť možné sprístupniť takúto dodatočnú podrobnú správu príslušným orgánom zodpovedným za dohľad nad štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami na ich žiadosť a tiež tretím stranám, ak tak stanovuje vnútroštátne právo.

(15)

Štatutárni audítori alebo audítorské spoločnosti už poskytujú príslušným orgánom, ktoré dohliadajú na subjekty verejného záujmu, informácie o skutočnostiach alebo rozhodnutiach, ktoré by mohli predstavovať porušenie pravidiel, ktorými sa riadi činnosť auditovaného subjektu, alebo o narušení nepretržitého fungovania auditovaného subjektu. Úlohy dohľadu by sa však zjednodušili, ak by orgány dohľadu nad úverovými inštitúciami a poisťovňami a ich štatutárni audítori a audítorské spoločnosti boli povinné zaviesť efektívny vzájomný dialóg.

(16)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 ( 14 ) sa zriadil Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB). Úlohou ESRB je monitorovať vznik systémového rizika v Únii. Vzhľadom na informácie, ku ktorým majú prístup štatutárni audítori a audítorské spoločnosti systémovo dôležitých finančných inštitúcií, by mohli ich skúsenosti pomôcť ESRB v jeho práci. Preto by sa prostredníctvom tohto nariadenia malo zjednodušiť organizovanie každoročného fóra pre dialóg medzi štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami na jednej strane a ESRB na strane druhej na odvetvovom a anonymnom základe.

(17)

S cieľom zvýšiť dôveru v štatutárnych audítorov a audítorské spoločnosti vykonávajúce štatutárny audit subjektov verejného záujmu a ich zodpovednosť je dôležité, aby sa zvýšila transparentnosť výkazníctva zo strany štatutárnych audítorov a audítorských spoločností. Štatutárni audítori a audítorské spoločnosti by preto mali byť povinné zverejniť finančné informácie, najmä pokiaľ ide o ich celkový obrat rozdelený podľa poplatkov za audit uhradených subjektmi verejného záujmu, poplatkov za audit uhradených inými subjektmi a poplatkov za iné služby. Mali by zverejniť aj finančné informácie na úrovni siete, do ktorej patria. Štatutárni audítori a audítorské spoločnosti by mali príslušným orgánom poskytovať ďalšie doplňujúce informácie o poplatkoch za audit s cieľom zjednodušiť im výkon úloh týkajúcich sa dohľadu.

(18)

Dôležité je posilniť úlohy výboru pre audit pri výbere nového štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti v záujme informovanejšieho rozhodnutia valného zhromaždenia spoločníkov alebo členov auditovaného subjektu. Pri predkladaní návrhu valnému zhromaždeniu by preto správny alebo dozorný orgán mal vysvetliť, či sa drží preferencie výboru pre audit, a ak to tak nie je, uviesť dôvody. Odporúčanie výboru pre audit by malo obsahovať aspoň dve možnosti voľby na zákazku auditu a riadne odôvodnenú preferenciu jednej z nich tak, aby si bolo možné naozaj vybrať. S cieľom poskytnúť spravodlivé a riadne odôvodnenie by mal výbor pre audit vo svojom odporúčaní pre audit využiť výsledky povinného výberového konania, ktoré auditovaný subjekt zorganizoval, a zodpovedný zaň je výbor pre audit. V tomto výberovom konaní by auditovaný subjekt nemal obmedzovať štatutárnych audítorov ani audítorské spoločnosti s nízkym trhovým podielom, aby predkladali návrhy na zákazku výkonu auditu. Súťažné podklady by mali obsahovať transparentné a nediskriminačné kritériá výberu, ktoré sa použijú na vyhodnotenie návrhov. Avšak so zreteľom na skutočnosť, že toto výberové konanie by mohlo spôsobiť neprimerané náklady podnikom so zníženou trhovou kapitalizáciou alebo malým a stredne veľkým subjektom verejného záujmu vzhľadom na ich veľkosť, je vhodné oslobodiť takéto podniky a subjekty od povinnosti organizovať výberové konanie na nového štatutárneho audítora alebo audítorskú spoločnosť.

(19)

Právo valného zhromaždenia spoločníkov alebo členov auditovaného subjektu vybrať si štatutárneho audítora alebo audítorskú spoločnosť by bolo bezcenné, ak by auditovaný subjekt mal uzavrieť zmluvu s treťou stranou, v ktorej sa tento výber obmedzuje. Z toho dôvodu by sa akékoľvek ustanovenie zmluvy medzi auditovaným subjektom a treťou stranou, pokiaľ ide o vymenovanie alebo obmedzenie výberu na konkrétnych štatutárnych audítorov alebo audítorské spoločnosti, malo považovať za neplatné.

(20)

Ak by subjekty verejného záujmu vymenovali viacerých štatutárnych audítorov alebo viaceré audítorské spoločnosti, posilnil by sa profesionálny skepticizmus a pomohlo by to zvýšiť kvalitu auditu. Toto opatrenie spolu s prítomnosťou menších audítorských spoločností na trhu s auditom by umožnilo rozvoj schopností týchto spoločností a rozšírenie výberu štatutárnych audítorov a audítorských spoločností pre subjekty verejného záujmu. Tieto subjekty by sa preto mali povzbudzovať a stimulovať na to, aby na výkon štatutárneho auditu menovali viac ako jedného štatutárneho audítora alebo audítorskú spoločnosť.

(21)

S cieľom riešiť ohrozenie nezávislosti z dôvodu familiárneho vzťahu s auditovaným subjektom a tak posilniť nezávislosť štatutárnych audítorov a audítorských spoločností je dôležité ustanoviť maximálne trvanie danej zákazky auditu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti v konkrétnom auditovanom subjekte. Okrem toho sa v tomto nariadení ako prostriedok posilnenia nezávislosti štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, posilnenia profesionálneho skepticizmu a skvalitnenia auditu ustanovujú tieto dve alternatívy predĺženia maximálnej dĺžky trvania: pravidelné a otvorené povinné výberové konanie alebo vymenovanie viac ako jedného štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti subjektmi verejného záujmu. Tiež zapojenie menších audítorských spoločností do týchto opatrení by umožnilo rozvoj schopností týchto spoločností a rozšírenie výberu štatutárnych audítorov a audítorských spoločností pre subjekty verejného záujmu. Mal by sa zaviesť aj vhodný mechanizmus postupnej rotácie, pokiaľ ide o kľúčových audítorských partnerov vykonávajúcich štatutárny audit v mene audítorskej spoločnosti. Takisto je dôležité stanoviť primerané obdobie, v ktorom tento štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť nesmie vykonávať štatutárny audit toho istého subjektu. S cieľom zabezpečiť hladký prechod by predchádzajúci štatutárny audítor mal odovzdať odovzdávací spis s relevantnými informáciami nastupujúcemu štatutárnemu audítorovi.

(22)

S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň dôvery investora a spotrebiteľa vo vnútorný trh zamedzením konfliktom záujmov by štatutárni audítori a audítorské spoločnosti mali podliehať primeranému dohľadu príslušných orgánov, ktoré sú nezávislé od audítorskej profesie a ktoré majú primerané schopnosti, odborné znalosti a zdroje. Členským štátom by sa malo umožniť delegovať alebo umožniť ich príslušným orgánom, aby delegovali ktorúkoľvek z úloh týchto príslušných orgánov na iné orgány alebo subjekty okrem tých, ktoré súvisia so systémom zabezpečenia kvality, prešetrovaním a disciplinárnymi systémami. Členským štátom by sa však malo umožniť rozhodnúť, že úlohy súvisiace s disciplinárnym systémom delegujú na iné úrady a orgány za predpokladu, že väčšina osôb zapojených do riadenia dotknutých úradov alebo orgánov je nezávislá od audítorskej profesie. Vnútroštátne príslušné orgány by mali mať potrebné právomoci na vykonávanie svojich úloh dohľadu vrátane možnosti mať prístup k údajom, získavať informácie a vykonávať kontroly. Mali by sa špecializovať v oblasti dohľadu nad finančnými trhmi, dodržiavania súladu s povinnosťami finančného výkazníctva alebo v dohľade nad štatutárnym auditom. Malo by však byť možné, aby dohľad nad dodržiavaním povinností uložených subjektom verejného záujmu vykonávali príslušné orgány zodpovedné za dohľad nad uvedenými subjektmi. Financovanie príslušných orgánov by malo byť nezávislé od akéhokoľvek možného nevhodného vplyvu zo strany štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností.

(23)

Kvalita dohľadu by sa mala zlepšiť, ak bude existovať účinná spolupráca medzi orgánmi poverenými rôznymi úlohami na vnútroštátnej úrovni. Z toho dôvodu by orgány zodpovedné za dohľad nad dodržiavaním povinností týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu mali spolupracovať s orgánmi zodpovednými za úlohy ustanovené v smernici 2006/43/ES s orgánmi dohliadajúcimi nad subjektmi verejného záujmu a s jednotkami finančnej polície uvedenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES ( 15 ).

(24)

Externé zabezpečenie kvality v prípade štatutárneho auditu je pre vysokú kvalitu auditu rozhodujúce. Zverejňovaným finančným informáciám sa ním dodáva dôveryhodnosť a spoločníkom, investorom, veriteľom a ostatným zúčastneným stranám sa poskytuje lepšia ochrana. Štatutárni audítori a audítorské spoločnosti by preto mali podliehať systému zabezpečenia kvality, za ktorý by mali byť zodpovedné príslušné orgány, čím by sa zabezpečila objektivita a nezávislosť od audítorskej profesie. Previerky zabezpečenia kvality by sa mali organizovať tak, aby každý štatutárny audítor alebo každá audítorská spoločnosť vykonávajúca audity subjektov verejného záujmu podliehala previerke zabezpečenia kvality na základe analýzy rizík. V prípade štatutárnych audítorov a audítorských spoločností vykonávajúcich audity subjektov verejného záujmu okrem tých, ktoré sú vymedzené v článku 2 bodoch 17 a 18 smernice 2006/43/ES, by sa uvedená previerka mala uskutočniť aspoň každé tri roky a v ostatných prípadoch aspoň každých šesť rokov. Informácie o tom, ako by sa mali uskutočňovať kontroly, sú uvedené v odporúčaní Komisie zo 6. mája 2008 týkajúce sa externého zabezpečenia kvality v prípade štatutárnych audítorov a audítorských spoločností vykonávajúcich audit subjektov verejného záujmu ( 16 ). Previerky zabezpečenia kvality by mali byť primerané a proporcionálne, pokiaľ ide o rozsah a zložitosť činnosti preverovaného štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti.

(25)

Trh poskytovania služieb štatutárneho auditu subjektom verejného záujmu sa postupne rozvíja. Preto je potrebné, aby príslušné orgány monitorovali vývoj na trhu, najmä pokiaľ ide o riziká vyplývajúce z vysokej koncentrácie na trhu, a to aj v rámci špecifických odvetví, a činnosti výborov pre audit.

(26)

Transparentnosť činností príslušných orgánov by mala pomôcť zvýšiť dôveru investorov a spotrebiteľov na vnútornom trhu. Malo by sa preto vyžadovať, aby príslušné orgány pravidelne podávali správy o svojej činnosti a uverejňovali informácie v súhrnnej podobe o zisteniach a záveroch z kontrol alebo v individuálnej podobe, ak tak členské štáty ustanovia.

(27)

Spolupráca medzi príslušnými orgánmi členských štátov môže byť dôležitým prínosom na zabezpečenie trvale vysokej kvality štatutárneho auditu v Únii. Príslušné orgány členských štátov by preto mali navzájom v prípade potreby spolupracovať na účel vykonávania svojich povinností dohľadu, pokiaľ ide o štatutárne audity. Mali by rešpektovať zásadu regulácie a dohľadu zo strany domovského členského štátu v členskom štáte, v ktorom je štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť schválená a v ktorom má auditovaný subjekt svoje sídlo. Spolupráca medzi príslušnými orgánmi by sa mala organizovať v rámci Výboru európskych orgánov pre dohľad nad výkonom auditu (CEAOB), ktorý by mal pozostávať zo zástupcov príslušných orgánov na vysokej úrovni. S cieľom posilniť konzistentné uplatňovanie tohto nariadenia by CEAOB mal mať možnosť prijímať nezáväzné usmernenia alebo stanoviská. Okrem toho by mal zjednodušovať výmenu informácií, poskytovať poradenstvo Komisii a podieľať sa na odborných posudkoch a odborných preskúmaniach.

Na účely vykonávania odborného posúdenia systémov verejného dohľadu v tretích krajinách a medzinárodnej spolupráce medzi členskými štátmi a tretími krajinami v tejto oblasti by CEAOB mal zriadiť podskupinu, ktorej by predsedal člen vymenovaný Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy – ESMA) ( 17 ), a mal by orgán ESMA, Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo –EBA) ( 18 ) alebo Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov – EIOPA) ( 19 ) požiadať o pomoc, pokiaľ sa jeho žiadosť týka medzinárodnej spolupráce medzi členskými štátmi a tretími krajinami v oblasti štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu, na ktoré dohliadajú tieto európske orgány dohľadu. Sekretariát CEAOB by mala poskytnúť Komisia a na základe pracovného programu, ktorý schváli CEAOB, zahrnúť súvisiace náklady do svojich odhadov na ďalší rok.

(28)

Rozsah spolupráce medzi príslušnými orgánmi členských štátov by mal zahŕňať spoluprácu, pokiaľ ide o previerky zabezpečenia kvality a pomoc pri prešetrovaniach súvisiacich s vykonávaním štatutárnych auditov subjektov verejného záujmu vrátane prípadov, v ktorých prešetrované konanie nepredstavuje porušenie žiadneho legislatívneho alebo regulačného ustanovenia platného v dotknutých členských štátoch. Podrobné podmienky spolupráce medzi príslušnými orgánmi členských štátov by mali zahŕňať možnosť vytvorenia kolégií príslušných orgánov a delegovanie úloh medzi nimi. Pri tejto spolupráci by sa mala zohľadniť koncepcia siete, v ktorej štatutárni audítori a audítorské spoločnosti fungujú. Príslušné orgány by mali rešpektovať primerané pravidlá týkajúce sa zachovávania dôvernosti a služobného tajomstva.

(29)

Previazanosť kapitálových trhov vyvoláva potrebu, aby príslušné orgány boli oprávnené spolupracovať s orgánmi a úradmi dohľadu tretích krajín, pokiaľ ide o výmenu informácií alebo previerky zabezpečenia kvality. V prípade, že spolupráca s orgánmi tretích krajín súvisí s audítorskou pracovnou dokumentáciou alebo inými dokumentmi v držbe štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností, by sa však mali uplatňovať postupy stanovené smernicou 2006/43/ES.

(30)

Na zabezpečenie plynulého fungovania kapitálových trhov je potrebná udržateľná audítorská kapacita a konkurenčný trh pre služby štatutárneho auditu, na ktorom je dostatočný výber štatutárnych audítorov a audítorských spoločností schopných vykonať štatutárne audity subjektov verejného záujmu. Príslušné orgány a Európska sieť pre hospodársku súťaž (ESHS) by mali podať správu o zmenách, ktoré nastali v štruktúre audítorského trhu v dôsledku prijatia tohto nariadenia.

(31)

Zosúladenie postupov na prijímanie delegovaných aktov Komisiou so Zmluvou o fungovaní Európskej únie, a najmä s jej článkom 290 a 291, by sa malo vykonať na individuálnom základe. S cieľom zohľadniť vývoj v oblasti auditu a audítorskej profesie by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Delegované akty sú predovšetkým dôležité na účely prijatia medzinárodných audítorských štandardov v oblasti audítorskej praxe, nezávislosti a interných kontrol štatutárnych audítorov a audítorských spoločností. Prijaté medzinárodné audítorské štandardy by nemali meniť požiadavky tohto nariadenia alebo dopĺňať tieto požiadavky okrem tých, ktoré sú v tomto smere presne vymedzené. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov.

Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(32)

S cieľom zabezpečiť právnu istotu a plynulý prechod na režim zavedený týmto nariadením je dôležité zaviesť prechodné obdobie, pokiaľ ide o nadobudnutie účinnosti povinnosti rotácie štatutárnych audítorov a audítorských spoločností a povinnosti organizovať výberové konanie na výber štatutárnych audítorov a audítorských spoločností.

(33)

Odkazy na ustanovenia smernice 2006/43/ES by sa mali považovať za odkazy na vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponujú dané ustanovenia smernice 2006/43/ES. Novým európskym rámcom pre audit stanoveným týmto nariadením a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/56/EÚ ( 20 ) sa nahrádzajú existujúce požiadavky ustanovené v smernici 2006/43/ES a mal by sa vykladať bez odkazov na akékoľvek predchádzajúce nástroje, ako sú odporúčania Komisie prijaté v rámci minulého rámca.

(34)

Keďže ciele tohto nariadenia, konkrétne objasnenie a lepšie vymedzenie úlohy štatutárneho auditu týkajúceho sa subjektov verejného záujmu, zlepšenie informácií, ktoré štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť poskytuje auditovanému subjektu, investorom a ostatným zainteresovaným stranám, zlepšenie komunikačných kanálov medzi audítormi a orgánmi dohľadu nad subjektmi verejného záujmu, zabránenie konfliktu záujmov vyplývajúcemu z poskytovania neaudítorských služieb subjektom verejného záujmu, zníženie rizika potenciálneho konfliktu záujmov z dôvodu existujúceho systému, keď si auditovaný vyberá a platí audítora, alebo ohrozenia z dôvodu familiárneho vzťahu, zjednodušenie zmeny a výberu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti pre subjekty verejného záujmu, rozšírenie možnosti výberu štatutárnych audítorov a audítorských spoločností pre subjekty verejného záujmu a zlepšenie účinnosti, nezávislosti a konzistentnosti regulácie a dohľadu nad štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami poskytujúcimi štatutárny audit subjektom verejného záujmu aj v súvislosti so spoluprácou na úrovni Únie nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodu ich rozsahu ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(35)

V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, konkrétne právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, právo na ochranu osobných údajov a slobodu podnikania, a musí sa uplatňovať v súlade s uvedenými právami a zásadami.

(36)

V súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý 23. apríla 2012 vydal svoje stanovisko ( 21 ).

(37)

Týmto nariadením a smernicou 2014/56/EÚ by sa mal stanoviť nový právny rámec štatutárneho auditu ročných a konsolidovaných účtovných závierok, a preto by sa rozhodnutie Komisie 2005/909/ES ( 22 ) malo zrušiť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:HLAVA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovujú požiadavky na vykonávanie štatutárneho auditu ročných a konsolidovaných účtovných závierok subjektov verejného záujmu, pravidlá organizácie a výberu štatutárnych audítorov a audítorských spoločností subjektmi verejného záujmu s cieľom podporovať ich nezávislosť a vyhnúť sa konfliktom záujmov, ako aj pravidlá o dohľade nad dodržiavaním uvedených požiadaviek štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.  Toto nariadenie sa uplatňuje na:

a) štatutárnych audítorov a audítorské spoločnosti vykonávajúce štatutárne audity subjektov verejného záujmu;

b) subjekty verejného záujmu.

2.  Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby bola dotknutá smernica 2006/43/ES.

3.  Ak sa od družstva v zmysle článku 2 bodu 14 smernice 2006/43/ES, sporiteľne alebo podobného subjektu uvedeného v článku 45 smernice 86/635/EHS alebo od dcérskej spoločnosti alebo právneho nástupcu družstva, sporiteľne alebo podobného subjektu uvedeného v článku 45 smernice 86/635/EHS vyžaduje, aby podľa vnútroštátnych právnych predpisov boli členom neziskového audítorského subjektu, alebo sa im takéto členstvo umožňuje, členské štáty môžu rozhodnúť, že toto nariadenie alebo jeho niektoré ustanovenia sa nevzťahujú na štatutárny audit takého subjektu za predpokladu, že štatutárny audítor pri vykonávaní štatutárneho auditu jedného z jeho členov a osoby, ktoré by mohli štatutárny audit ovplyvniť, spĺňajú zásady nezávislosti ustanovené v smernici 2006/43/ES.

4.  Ak sa od družstva v zmysle článku 2 bodu 14 smernice 2006/43/ES, sporiteľne alebo podobného subjektu uvedeného v článku 45 smernice 86/635/EHS alebo od dcérskej spoločnosti alebo právneho nástupcu takéhoto družstva, sporiteľne alebo podobného subjektu uvedeného v článku 45 smernice 86/635/EHS vyžaduje, aby podľa vnútroštátneho práva boli členom neziskového audítorského subjektu, alebo sa im takéto členstvo umožňuje, objektívna, rozumná a informovaná strana by nedošla k záveru, že vzťah založený na členstve spochybňuje nezávislosť štatutárneho audítora, pokiaľ sa pri vykonávaní štatutárneho auditu niektorého z členov uplatňujú zásady nezávislosti od štatutárnych audítorov vykonávajúcich audit a od osôb, ktoré by mohli ovplyvňovať štatutárny audit.

5.  Členský štát informuje Komisiu a Výbor európskych orgánov pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej len „CEAOB“) uvedený v článku 30 o takýchto výnimočných situáciách neuplatnenia tohto nariadenia alebo určitých ustanovení tohto nariadenia. Komisii a CEAOB oznámi zoznam ustanovení tohto nariadenia, ktoré sa neuplatňujú na štatutárny audit subjektov uvedených v odseku 3 tohto článku, a dôvody, ktoré odôvodňujú takéto neuplatňovanie.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov stanovené v článku 2 smernice 2006/43/ES s výnimkou pojmu „príslušný orgán“, ako je stanovený v článku 20 tohto nariadenia.HLAVA II

PODMIENKY VYKONÁVANIA ŠTATUTÁRNEHO AUDITU SUBJEKTOV VEREJNÉHO ZÁUJMU

Článok 4

Poplatky za audit

1.  Poplatky za poskytovanie štatutárneho auditu subjektom verejného záujmu nie sú podmienené.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 25 smernice 2006/43/ES, na účely prvého pododseku podmienené poplatky sú poplatky za zákazky na audit vypočítané na vopred určenom základe, ktorý závisí od záveru alebo výsledku transakcie alebo od výsledku vykonanej práce. Poplatky sa nepovažujú za podmienené, ak ich určil súd alebo príslušný orgán.

2.  Keď štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť poskytuje auditovanému subjektu, jeho materskému podniku alebo podnikom, v ktorých má auditovaný subjekt rozhodujúci vplyv, počas obdobia troch alebo viacerých po sebe nasledujúcich účtovných období iné neaudítorské služby ako tie, ktoré sú uvedené v článku 5 ods. 1 tohto nariadenia, celkové poplatky za takéto služby sa obmedzia najviac na 70 % priemeru poplatkov, ktoré sa zaplatili za štatutárny audit (štatutárne audity) auditovaného subjektu v posledných troch po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach, a prípadne jeho materského podniku, podnikov, v ktorých má auditovaný subjekt rozhodujúci vplyv, a konsolidovaných účtovných závierok danej skupiny podnikov.

Na účely obmedzení uvedených v prvom pododseku sa vylučujú neaudítorské služby, ktoré vyžadujú právne predpisy Únie alebo vnútroštátne právne predpisy a ktoré sú iné ako tie, ktoré sa uvádzajú v článku 5 ods. 1.

Členské štáty môžu ustanoviť, že príslušný orgán môže výnimočne a na požiadanie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti povoliť vyňatie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti z požiadaviek v prvom pododseku v súvislosti s auditovaným subjektom na obdobie nepresahujúce dve účtovné obdobia.

3.  Keď celkové poplatky prijaté od subjektu verejného záujmu predstavujú v každom z posledných troch po sebe nasledujúcich účtovných období viac ako 15 % celkových poplatkov prijatých štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, alebo prípadne skupinovým audítorom, vykonávajúcimi štatutárny audit v každom z uvedených účtovných období, takýto štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť, alebo prípadne skupinový audítor túto skutočnosť oznámi výboru pre audit a s týmto výborom prerokuje ohrozenie svojej nezávislosti a ochranné opatrenia prijaté na zmiernenie tohto ohrozenia. Výbor pre audit zváži, či by zákazka na audit mala pred vydaním správy audítora podliehať previerke kontroly kvality zákazky zo strany iného štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti.

Ak poplatky prijaté od takéhoto subjektu verejného záujmu naďalej prekračujú 15 % celkových poplatkov prijatých takýmto štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, alebo prípadne skupinovým audítorom, vykonávajúcimi štatutárny audit, výbor pre audit na základe objektívnych dôvodov rozhodne, či tento štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť, alebo skupinový audítor takéhoto subjektu alebo skupiny subjektov môže pokračovať vo vykonávaní štatutárneho auditu v ďalšom období, ktoré v každom prípade nesmie presahovať dva roky.

4.  Členské štáty môžu uplatňovať prísnejšie požiadavky ako tie, ktoré sú stanovené v tomto článku.

Článok 5

Zákaz poskytovania neaudítorských služieb

1.  Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť vykonávajúca štatutárny audit subjektu verejného záujmu alebo ktorýkoľvek člen siete, do ktorej štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť patria, neposkytujú, či už priamo, alebo nepriamo, auditovanému subjektu, jeho materskému podniku ani podnikom, v ktorých má auditovaný subjekt rozhodujúci vplyv, v rámci Únie žiadne zakázané neaudítorské služby v:

a) období medzi začiatkom auditovaného obdobia a vydaním správy audítora a

▼C1

b) účtovnom období, ktoré bezprostredne predchádza obdobiu uvedenému v písmene a) vo vzťahu k službám uvedeným v druhom pododseku písm. e).

▼B

Na účely tohto článku zakázané neaudítorské služby sú:

a) daňové služby týkajúce sa:

i) vypracovania daňových priznaní;

ii) dane zo mzdy;

iii) ciel;

iv) identifikácie verejných dotácií a daňových stimulov, pokiaľ sa podpora od štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti v súvislosti s takými službami nevyžaduje na základe právnych predpisov;

v) podpory týkajúcej sa daňových kontrol vykonávaných daňovými úradmi, pokiaľ sa podpora od štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti v súvislosti s takými kontrolami nevyžaduje na základe právnych predpisov;

vi) výpočet priamych a nepriamych daní a odložených daní;

vii) poskytovanie daňového poradenstva;

b) služby, ktoré zahŕňajú plnenie nejakej úlohy v riadení alebo rozhodovaní auditovaného subjektu;

c) vedenie účtovníctva a vypracúvanie účtovných záznamov a účtovných závierok;

d) spracovanie miezd;

e) navrhovanie a implementácia takých postupov vnútornej kontroly alebo riadenia rizík, ktoré súvisia s vypracúvaním a/alebo kontrolou finančných informácií, alebo navrhovanie a implementácia technologických systémov týkajúcich sa finančných informácií;

f) služby oceňovania vrátane oceňovaní vykonávaných v súvislosti s poistno-matematickými službami alebo službami podpory v prípade právneho sporu;

g) právne služby, pokiaľ ide o:

i) poskytovanie všeobecného právneho poradenstva;

ii) vyjednávanie v mene auditovaného subjektu a

iii) vystupovanie v úlohe obhajcu pri riešení právnych sporov;

h) služby týkajúce sa funkcie vnútorného auditu auditovaného subjektu;

i) služby súvisiace s financovaním, kapitálovou štruktúrou a alokáciou a investičnou stratégiou auditovaného subjektu okrem poskytovania uisťovacích služieb vo vzťahu k účtovným závierkam, ako je vydávanie comfort letters v súvislosti s prospektmi vydanými auditovaným subjektom;

j) propagovanie akcií auditovaného subjektu, obchodovanie s nimi alebo ich upisovanie;

k) služby týkajúce sa ľudských zdrojov, pokiaľ ide o:

i) riadenie, a to v takej pozícii, v ktorej možno významne ovplyvniť prípravu účtovných záznamov alebo účtovných závierok, ktoré podliehajú štatutárnemu auditu, ak takéto služby zahŕňajú:

 hľadanie alebo výber kandidátov na takéto pozície alebo

 previerku referencií kandidátov na takéto pozície;

ii) navrhovanie organizačnej štruktúry a

iii) kontrolu nákladov.

2.  Okrem služieb uvedených v odseku 1 členské štáty môžu zakázať aj iné služby, ak dospejú k záveru, že uvedené služby predstavujú ohrozenie pre nezávislosť. Členské štáty oznámia Komisii všetky doplnenia zoznamu v odseku 1.

3.  Odchylne od odseku 1 druhého pododseku členské štáty môžu povoliť poskytovanie služieb uvedených v písmene a) bode i), písmene a) bodoch iv) až vii) a v písmene f) za predpokladu, že spĺňajú tieto požiadavky:

▼C2

a) nemajú na auditované účtovné závierky žiadny priamy vplyv alebo na ne majú nevýznamný vplyv, či už samostatne alebo agregovane;

▼B

b) odhad vplyvu na auditované účtovné závierky je komplexne zdokumentovaný a vysvetlený v dodatočnej správe pre výbor pre audit, uvedenej v článku 11, a

c) štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť spĺňa zásady nezávislosti ustanovené v smernici 2006/43/ES.

4.  Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť vykonávajúca štatutárne audity subjektov verejného záujmu, a ak štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť patria do siete, ktorýkoľvek člen takejto siete môže poskytnúť auditovanému subjektu, jeho materskému podniku alebo podnikom, v ktorých má auditovaný subjekt rozhodujúci vplyv, neaudítorské služby okrem zakázaných neaudítorských služieb uvedených v odseku 1 a 2, a to s výhradou schválenia výborom pre audit a po tom, čo riadne posúdil ohrozenie nezávislosti a uplatnil ochranné opatrenia v súlade s článkom 22b smernice 2006/43/ES. V prípade potreby výbor pre audit vydá usmernenia, pokiaľ ide o služby uvedené v odseku 3.

Okrem zakázaných neaudítorských služieb uvedených v odseku 1 členské štáty môžu stanoviť prísnejšie pravidlá, v ktorých určia podmienky, za akých môže štatutárny audítor, audítorská spoločnosť alebo člen siete, ku ktorej štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť patria, poskytnúť auditovanému subjektu, jeho materskému podniku alebo podnikom, v ktorých má auditovaný subjekt rozhodujúci vplyv, neaudítorské služby.

5.  Ak člen siete, do ktorej patrí štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť vykonávajúca štatutárny audit subjektu verejného záujmu, poskytuje ktorúkoľvek z neaudítorských služieb, ktoré sú uvedené v odseku 1 a 2 tohto článku, takému podniku zaregistrovanému v tretej krajine, v ktorom má auditovaný subjekt verejného záujmu rozhodujúci vplyv, dotknutý štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť posúdi, či by ich nezávislosť nebola spochybnená tým, že člen siete poskytuje také služby.

Ak je ovplyvnená ich nezávislosť, štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť uplatní prípadné ochranné opatrenia s cieľom zmierniť ohrozenie spôsobené takýmto poskytnutím služieb v tretej krajine. Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť môže pokračovať vo výkone štatutárneho auditu subjektu verejného záujmu, len ak dokáže v súlade s článkom 6 tohto nariadenia a článkom 22b smernice 2006/43/ES odôvodniť, že takéto poskytovanie služieb nemá vplyv na jeho alebo jej odborný úsudok a správu audítora.

Na účely tohto odseku:

a) zapojenie do rozhodovacieho procesu auditovaného subjektu a poskytovanie služieb uvedených v odseku 1 druhom pododseku písm. b), c) a e) sa v každom prípade považuje za ovplyvňujúce túto nezávislosť a toto ovplyvnenie sa nedá zmierniť žiadnymi ochrannými opatreniami;

b) poskytovanie služieb uvedených v iných písmenách ako b), c) a e) druhého pododseku odseku 1 sa považuje za ovplyvňujúce takúto nezávislosť, a preto si vyžaduje ochranné opatrenia na zmiernenie ohrozenia, ktoré je tým spôsobené.

Článok 6

Príprava na štatutárny audit a posúdenie ohrozenia nezávislosti

1.  Pred prijatím zákazky na štatutárny audit subjektu verejného záujmu alebo pokračovaním v takejto zákazke štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť okrem ustanovení článku 22b smernice 2006/43/ES posúdi a zdokumentuje:

a) či spĺňa požiadavky v článkoch 4 a 5 tohto nariadenia;

b) či sú dodržané podmienky v článku 17 tohto nariadenia;

c) bez toho, aby bola dotknutá smernica 2005/60/ES, integritu členov dozorných, správnych a riadiacich orgánov subjektu verejného záujmu.

2.  Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť:

a) každoročne písomne potvrdzuje výboru pre audit, že štatutárny audítor, audítorská spoločnosť a partneri, manažéri na vyšších úrovniach riadenia a manažéri vykonávajúci štatutárny audit sú od auditovaného subjektu nezávislí;

b) prerokuje s výborom pre audit ohrozenie svojej nezávislosti a ochranné opatrenia prijaté na zmiernenie tohto ohrozenia, ktoré zdokumentovala podľa odseku 1.

Článok 7

Nezrovnalosti

Bez toho, aby bol dotknutý článok 12 tohto nariadenia a smernica 2005/60/ES, keď štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť vykonávajúca štatutárny audit subjektu verejného záujmu má podozrenie alebo má opodstatnené dôvody na podozrenie, že môže dôjsť alebo došlo k nezrovnalostiam vrátane podvodu, pokiaľ ide o účtovnú závierku auditovaného subjektu, informuje auditovaný subjekt a vyzve ho na prešetrenie týchto záležitostí a prijatie primeraných opatrení na riešenie takýchto nezrovnalostí a na to, aby sa zabránilo opätovnému výskytu takýchto nezrovnalostí v budúcnosti.

Ak auditovaný subjekt túto záležitosť neprešetrí, štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť informuje orgány určené členskými štátmi, ktoré sú zodpovedné za prešetrenie takýchto nezrovnalostí.

Sprístupnenie informácií o akejkoľvek nezrovnalosti uvedenej v prvom pododseku týmto orgánom, ktoré štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť uskutoční v dobrej viere, nepredstavuje porušenie žiadneho zmluvného ani právneho obmedzenia týkajúceho sa sprístupňovania informácií.

Článok 8

Previerka kontroly kvality zákazky

1.  Pred vydaním správ uvedených v článkoch 10 a 11 sa vykoná previerka kontroly kvality zákazky (v tomto článku ďalej len „previerka“) s cieľom posúdiť, či štatutárny audítor alebo kľúčový audítorský partner mohol reálne dospieť k názoru a záverom vyjadreným v návrhu týchto správ.

2.  Previerku vykoná preverovateľ kontroly kvality zákazky (v tomto článku ďalej len „preverovateľ“). Preverovateľ je štatutárny audítor, ktorý nie je zapojený do vykonávania tohto štatutárneho auditu, ktorého sa previerka týka.

3.  Odchylne od odseku 2, ak štatutárny audit vykonala audítorská spoločnosť a do výkonu štatutárneho auditu boli zapojení všetci štatutárni audítori alebo ak štatutárny audit vykonal štatutárny audítor a tento štatutárny audítor nie je partnerom ani zamestnancom audítorskej spoločnosti, táto/tento zabezpečí, aby previerku vykonal iný štatutárny audítor. Sprístupnenie dokumentov alebo informácií nezávislému preverovateľovi na účely tohto článku nepredstavuje porušenie služobného tajomstva. Dokumenty alebo informácie sprístupnené preverovateľovi na účely tohto článku sú predmetom služobného tajomstva.

4.  Pri výkone previerky preverovateľ zaznamenáva aspoň:

a) ústne a písomné informácie, a to bez ohľadu na to, či tieto informácie boli, alebo neboli poskytnuté na žiadosť preverovateľa, ktoré štatutárny audítor alebo kľúčový audítorský partner poskytol na doloženie závažných úsudkov, ako aj hlavných zistení, ku ktorým dospel počas vykonaných audítorských postupov, a závery, ktoré z týchto zistení vyvodil;

b) názory štatutárneho audítora alebo kľúčového audítorského partnera, tak ako sú vyjadrené v návrhoch správ uvedených v článkoch 10 a 11.

5.  V previerke sa hodnotia aspoň tieto prvky:

a) nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti od auditovaného subjektu;

b) závažné riziká, ktoré sú relevantné pre štatutárny audit a ktoré štatutárny audítor alebo kľúčový audítorský partner zistil počas výkonu štatutárneho auditu, a opatrenia, ktoré prijal na primerané riadenie týchto rizík;

c) argumentácia štatutárneho audítora alebo kľúčového audítorského partnera, najmä pokiaľ ide o úroveň významnosti a závažné riziká uvedené v písmene b);

d) žiadosť o radu od externých expertov a uplatnenie tejto rady;

e) povaha a rozsah opravených a neopravených nesprávností v účtovnej závierke, ktoré boli zistené počas výkonu auditu;

f) otázky prerokované s výborom pre audit a riadiacim a/alebo dozorným orgánom auditovaného subjektu;

g) otázky prerokované s príslušnými orgánmi a prípadne s ostatnými tretími stranami;

h) či dokumenty a informácie vybrané preverovateľom zo spisu podporujú názor štatutárneho audítora alebo kľúčového audítorského partnera, tak ako je vyjadrený v návrhu správ uvedených v článkoch 10 a 11.

6.  Preverovateľ prerokuje výsledky previerky so štatutárnym audítorom alebo kľúčovým audítorským partnerom. Audítorská spoločnosť stanoví postupy riešenia prípadnej nezhody medzi kľúčovým audítorským partnerom a preverovateľom.

7.  Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť a preverovateľ si vedú záznamy o výsledkoch previerky a o úvahách, ktoré sú podkladom pre uvedené výsledky.

Článok 9

Medzinárodné audítorské štandardy

Komisia je splnomocnená prijímať prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 39 medzinárodné audítorské štandardy uvedené v článku 26 smernice 2006/43/ES v oblasti audítorskej praxe a nezávislosti a interných kontrol štatutárnych audítorov a audítorských spoločností na účely ich uplatnenia v Únii, a to za predpokladu, že spĺňajú požiadavky článku 26 ods. 3 písm. a), b) a c) smernice 2006/43/ES a nemenia sa nimi žiadne požiadavky tohto nariadenia ani nedopĺňajú žiadne z jeho požiadaviek okrem tých, ktoré sú stanovené v článkoch 7, 8 a 18 tohto nariadenia.

Článok 10

Správa audítora

1.  Štatutárny audítor (štatutárni audítori) alebo audítorská spoločnosť (audítorské spoločnosti) predloží(-ia) výsledky štatutárneho auditu subjektu verejného záujmu v správe audítora.

2.  Správa audítora sa vypracuje v súlade s ustanoveniami článku 28 smernice 2006/43/ES a dodatočne sa v nej aspoň:

a) uvedie, kto alebo aký orgán vymenoval štatutárneho audítora (štatutárnych audítorov) alebo audítorskú spoločnosť (audítorské spoločnosti);

b) uvedie dátum vymenovania a celkové neprerušené obdobie zákazky vrátane predchádzajúcich obnovení zákazky (predĺžení obdobia, na ktoré boli pôvodne vymenovaní) a opätovných vymenovaní štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností;

c) na podporu názoru audítora poskytne:

i) opis najzávažnejších posúdených rizík významnej nesprávnosti vrátane posúdených rizík významnej nesprávnosti z dôvodu podvodu;

ii) zhrnutie reakcie audítora na tieto riziká a

iii) ak je to relevantné, kľúčové postrehy vyplývajúce z týchto rizík.

Ak je to relevantné z hľadiska vyššie uvedených informácií obsiahnutých v správe audítora týkajúcich sa každého závažného posúdeného rizika významnej nesprávnosti, v správe audítora sa uvedie jasný odkaz na príslušné zverejnenia v účtovnej závierke;

d) vysvetlí, do akej miery považoval štatutárny audit za taký, aby umožnil odhaliť nezrovnalosti vrátane podvodu;

e) potvrdí, že názor audítora je konzistentný s dodatočnou správou pre výbor pre audit uvedenou v článku 11;

f) vyhlási, že neboli poskytované zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 a že štatutárny audítor (štatutárni audítori) alebo audítorská spoločnosť (audítorské spoločnosti) ostal(-a)(-i) pri výkone auditu nezávislý(-á)(-í) od auditovaného subjektu;

g) uvedú akékoľvek služby okrem štatutárneho auditu, ktoré štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť poskytli auditovanému subjektu a podniku(-om), v ktorom(-ých) má auditovaný subjekt rozhodujúci vplyv, a ktoré sa nezverejnili v správe o hospodárení ani v účtovnej závierke.

Členské štáty môžu stanoviť dodatočné požiadavky, pokiaľ ide o obsah správy audítora.

3.  Okrem požiadavky uvedenej v odseku 2 písm. e) správa audítora neobsahuje žiadne krížové odkazy na dodatočnú správu pre výbor pre audit uvedenú v článku 11. Správa audítora je napísaná v zrozumiteľnom a jednoznačnom jazyku.

4.  Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť nepoužíva názov žiadneho príslušného orgánu spôsobom, ktorý by poukazoval alebo naznačoval, že uvedený orgán správu audítora schválil alebo s ňou súhlasí.

Článok 11

Dodatočná správa určená pre výbor pre audit

1.  Štatutárni audítori alebo audítorské spoločnosti vykonávajúci štatutárne audity subjektov verejného záujmu predkladajú výboru pre audit auditovaného subjektu dodatočnú správu najneskôr v deň predloženia správy audítora uvedenej v článku 10. Členské štáty môžu vyžadovať, aby sa táto dodatočná správa predložila aj správnemu alebo dozornému orgánu auditovaného subjektu.

Ak auditovaný subjekt nemá výbor pre audit, dodatočná správa sa predkladá orgánu, ktorý v rámci auditovaného subjektu vykonáva rovnocenné funkcie. Ak je to v súlade s vnútroštátnym právom, členské štáty môžu povoliť, aby výbor pre audit poskytol uvedenú dodatočnú správu tým tretím stranám, ktoré sú v tomto vnútroštátnom práve uvedené.

2.  Dodatočná správa pre výbor pre audit má písomnú podobu. Vysvetľujú sa v nej výsledky vykonaného štatutárneho auditu a prinajmenšom:

a) obsahuje vyhlásenie o nezávislosti uvedené v článku 6 ods. 2 písm. a);

b) ak štatutárny audit vykonala audítorská spoločnosť, v správe sa identifikuje každý kľúčový audítorský partner zapojený do auditu;

c) ak štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť prijali opatrenia, aby nejakú časť ich činnosti vykonal iný štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorá nie je členom rovnakej siete, alebo využila prácu externých odborníkov, v správe sa tento fakt uvedie a potvrdí sa, že štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť dostali potvrdenie od tohto iného štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti a/alebo externého odborníka, pokiaľ ide o ich nezávislosť;

d) sa v nej opíše povaha, frekvencia a rozsah komunikácie s výborom pre audit alebo orgánom vykonávajúcim rovnocenné funkcie v rámci auditovaného subjektu, riadiacim orgánom a správnym alebo dozorným orgánom auditovaného subjektu vrátane dátumov rokovaní s týmito orgánmi;

e) sa do nej zahrnie opis rozsahu a časový harmonogram auditu;

f) ak bol vymenovaný viac ako jeden audítor alebo audítorská spoločnosť, opíše sa rozdelenie úloh medzi štatutárnymi audítormi a/alebo audítorskými spoločnosťami;

g) sa v nej opíše použitá metodika vrátane toho, ktoré kategórie súvahy sa overili priamo a ktoré kategórie sa overili na základe testovania systémov a testovania súladu, vrátane vysvetlenia všetkých podstatných odchýlok priradenia váhy testovaniu systémov a testovaniu súladu v porovnaní s predchádzajúcim rokom, a to aj vtedy, ak štatutárny audit minulého roku vykonal(-i) iný(-í) štatutárny(-i) audítor(-i) alebo audítorská(-é) spoločnosť(-ti);

h) sa v nej uvedie kvantitatívna úroveň významnosti, ktorá sa uplatnila na výkon štatutárneho auditu pre účtovnú závierku ako celok, a prípadne úroveň či úrovne významnosti pre konkrétne druhy transakcií, zostatky na účtoch alebo zverejnenia, a uvedú sa kvalitatívne faktory, ktoré sa zvažovali pri stanovení úrovne významnosti;

i) uvedú sa úsudky o udalostiach alebo podmienkach, ktoré sa identifikovali počas auditu, ktoré môžu vyvolať značné pochybnosti o schopnosti subjektu nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, pričom sa uvedie, či predstavujú významnú neistotu, a uvedie sa súhrn všetkých záruk, comfort letters, verejných intervencií a iných podporných opatrení, ktoré sa pri posudzovaní schopnosti nepretržitého pokračovania v činnosti zohľadnili;

j) sa v nej uvedú závažné nedostatky kontrolného systému auditovaného subjektu alebo v prípade konsolidovanej účtovnej závierky materského podniku a/alebo závažné nedostatky ich účtovného systému. V súvislosti s každým takým závažným nedostatkom sa v dodatočnej správe uvedie, či manažment príslušný nedostatok odstránil;

k) sa v nej uvedú závažné záležitosti týkajúce sa skutočného alebo možného nedodržiavania zákonov a iných právnych predpisov alebo stanov spoločnosti, ktoré sa identifikovali počas auditu, pokiaľ sa považujú za relevantné na to, aby výbor pre audit mohol plniť svoje úlohy;

l) sa v nej uvedú a posúdia použité metódy oceňovania rôznych položiek v ročnej alebo konsolidovanej účtovnej závierke vrátane vplyvu zmien takýchto metód;

m) v prípade štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky sa vysvetlí rozsah konsolidácie a kritéria na nekonsolidáciu, ktoré auditovaný subjekt uplatnil na nekonsolidované subjekty, ako aj to, či sa uvedené kritériá uplatnili v súlade s daným rámcom finančného výkazníctva;

n) v prípade, že je to relevantné, sa identifikuje audítorská práca vykonaná audítorom(-mi) z tretej krajiny, štatutárnym(-i) audítorom(-mi), audítorským(-i) subjektom(-mi) z tretej krajiny alebo audítorskou(-ými) spoločnosťou(-ami) vo vzťahu k štatutárnemu auditu konsolidovanej účtovnej závierky, ktorú nevykonali členovia rovnakej siete, do ktorej patrí audítor konsolidovanej účtovnej závierky;

o) uvedie sa, či auditovaný subjekt poskytol všetky požadované vysvetlenia a dokumenty;

p) sa uvedú:

i) závažné problémy, ktoré sa vyskytli počas štatutárneho auditu;

ii) závažné záležitosti vyplývajúce zo štatutárneho auditu, ktoré boli prerokované s vedením alebo ktoré boli predmetom korešpondencie s vedením, a

iii) ostatné záležitosti vyplývajúce zo štatutárneho auditu, ktoré sú podľa odborného úsudku audítora dôležité pre dohľad nad procesom finančného výkazníctva.

Členské štáty môžu stanoviť dodatočné požiadavky, pokiaľ ide o obsah dodatočnej správy pre výbor pre audit.

Na požiadanie štatutárneho audítora, audítorskej spoločnosti alebo výboru pre audit štatutárny(-i) audítor(-i) alebo audítorská(-é) spoločnosť(-ti) prerokujú s výborom pre audit, správnym orgánom alebo prípadne s dozorným orgánom auditovaného subjektu kľúčové záležitosti vyplývajúce zo štatutárneho auditu, ktoré sú uvedené v dodatočnej správe pre výbor pre audit, a najmä v prvom pododseku písm. j).

3.  Ak boli súčasne vymenovaní viacerí než jeden štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť a ak medzi nimi dôjde k nezhode o audítorských postupoch, účtovných pravidlách alebo akejkoľvek inej otázke týkajúcej sa vykonávania štatutárneho auditu, musia byť dôvody tejto nezhody vysvetlené v dodatočnej správe pre výbor pre audit.

4.  Dodatočná správa pre výbor pre audit sa podpíše a uvedie sa v nej dátum. V prípade, že štatutárny audit vykonáva audítorská spoločnosť, dodatočnú správu pre výbor pre audit podpíšu štatutárni audítori vykonávajúci štatutárny audit v mene audítorskej spoločnosti.

5.  Štatutárni audítori alebo audítorské spoločnosti na požiadanie a v súlade s vnútroštátnym právom bezodkladne sprístupnia dodatočnú správu príslušným orgánom v zmysle článku 20 ods. 1.

Článok 12

Správa orgánom dohľadu nad subjektmi verejného záujmu

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 55 smernice 2004/39/ES, článok 63 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ ( 23 ), článok 15 ods. 4 smernice 2007/64/ES, článok 106 smernice 2009/65/ES, článok 3 ods. 1 smernice 2009/110/ES a článok 72 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES ( 24 ), štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť vykonávajúca štatutárny audit subjektu verejného záujmu je povinná urýchlene podať správu príslušným orgánom vykonávajúcim dohľad nad uvedeným subjektom verejného záujmu alebo ak tak rozhodne dotknutý členský štát, príslušnému orgánu zodpovednému za dohľad nad štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou o každej informácii týkajúcej sa tohto subjektu verejného záujmu, o ktorej sa dozvedeli pri výkone štatutárneho auditu a ktorá môže spôsobiť:

a) závažné porušenie zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení, ktorými sa stanovujú prípadné podmienky, ktorými sa riadi povoľovanie, alebo ktorými sa upravujú konkrétne podmienky vykonávania činnosti tohto subjektu verejného záujmu;

b) závažné ohrozenie alebo pochybnosti týkajúce sa nepretržitého pokračovania subjektu verejného záujmu v činnosti;

c) odmietnutie názoru audítora na účtovnú závierku alebo vyjadrenie záporného alebo podmieneného názoru.

Štatutárni audítori alebo audítorské spoločnosti majú takisto povinnosť podať správu o akejkoľvek informácii uvedenej v prvom pododseku písm. a), b) alebo c), o ktorej sa dozvedia počas vykonávania štatutárneho auditu podniku, ktorý má úzke väzby s tým subjektom verejného záujmu, pre ktorý štatutárni audítori alebo audítorské spoločnosti takisto vykonávajú štatutárny audit. Na účely tohto článku majú „úzke väzby“ význam, ktorý sa tomuto pojmu pridelil v článku 4 ods. 1 bode 38 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 ( 25 ).

Členské štáty môžu od štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti požadovať ďalšie informácie, ak je to podľa vnútroštátneho práva potrebné pre účinný dohľad nad finančným trhom.

2.  Zavedie sa účinný dialóg medzi príslušnými orgánmi, ktoré vykonávajú dohľad nad úverovými inštitúciami a poisťovňami, na jednej strane a štatutárnym audítorom (audítormi) a audítorskou spoločnosťou (spoločnosťami) vykonávajúcimi štatutárny audit týchto úverových inštitúcií a poisťovní na strane druhej. Zodpovednosť za splnenie tejto požiadavky majú obidve strany dialógu.

Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) a CEAOB aspoň raz ročne organizujú zasadnutie so štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami alebo sieťami vykonávajúcimi štatutárne audity všetkých medzinárodne identifikovaných globálnych systémovo dôležitých finančných inštitúcií, ktoré sú povolené v Únii, s cieľom informovať ESRB o odvetvovom alebo akomkoľvek významnom vývoji v týchto systémovo dôležitých finančných inštitúciách.

S cieľom zjednodušiť vykonávanie úloh uvedených v prvom pododseku Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo – EBA) a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov – EIOPA) vydajú po zohľadnení súčasnej praxe v oblasti dohľadu usmernenia určené príslušným orgánom vykonávajúcim dohľad nad úverovými inštitúciami a poisťovňami v súlade s článkom 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 ( 26 ) a článkom 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 ( 27 ).

3.  Poskytnutie akejkoľvek informácie uvedenej v odseku 1 alebo akejkoľvek informácie počas dialógu ustanoveného v odseku 2 príslušným orgánom alebo ESRB a CEAOB, ktoré štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť, alebo prípadne sieť uskutoční v dobrej viere, nepredstavuje porušenie žiadneho zmluvného ani právneho obmedzenia týkajúceho sa sprístupňovania informácií.

Článok 13

Správa o transparentnosti

1.  Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorá vykonáva štatutárne audity subjektov verejného záujmu, zverejní ročnú správu o transparentnosti najneskôr štyri mesiace po konci každého účtovného obdobia. Uvedená správa o transparentnosti sa uverejní na webovej stránke štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti a zostane na tejto stránke dostupná najmenej päť rokov odo dňa jej uverejnenia na tejto webovej stránke. Ak štatutárneho audítora zamestnáva audítorská spoločnosť, plnenie povinností podľa tohto článku je na audítorskej spoločnosti.

Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť môže aktualizovať svoju uverejnenú ročnú správu o transparentnosti. V takom prípade štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť uvedie, že ide o aktualizované znenie správy a pôvodné znenie správy zostane naďalej dostupné na webovej stránke.

Štatutárni audítori a audítorské spoločnosti oznamujú príslušným orgánom, že na webovej stránke štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti bola uverejnená správa o transparentnosti, prípadne že bola aktualizovaná.

2.  Ročná správa o transparentnosti obsahuje aspoň:

a) opis právnej štruktúry a vlastníctva audítorskej spoločnosti;

b) ak je štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť členom siete:

i) opis siete a právne a štrukturálne dojednania v rámci siete;

ii) meno každého štatutárneho audítora, ktorý vykonáva svoju činnosť samostatne, alebo názov audítorskej spoločnosti, ktorá je členom siete;

iii) krajiny, v ktorých každý štatutárny audítor, ktorý vykonáva svoju činnosť samostatne, alebo audítorská spoločnosť patriaca do siete sú kvalifikovaní ako štatutárny audítor alebo majú svoje sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikania;

iv) celkový obrat štatutárnych audítorov, ktorí vykonávajú svoju činnosť samostatne, a audítorských spoločností patriacich do siete za štatutárny audit ročných a konsolidovaných účtovných závierok;

c) opis štruktúry riadenia a spravovania audítorskej spoločnosti;

d) opis systému internej kontroly kvality štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti a vyhlásenie správneho alebo riadiaceho orgánu o účinnosti jeho fungovania;

e) informáciu o dátume poslednej previerky zabezpečenia kvality podľa článku 26;

f) zoznam subjektov verejného záujmu, pre ktoré štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť vykonala štatutárny audit počas predchádzajúceho účtovného obdobia;

g) vyhlásenie o postupoch na zabezpečenie nezávislosti štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, v ktorom sa potvrdzuje aj to, že sa vykonala interná previerka dodržiavania nezávislosti;

h) vyhlásenie o postupoch, ktoré štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť uplatňuje v súvislosti s priebežným vzdelávaním štatutárnych audítorov uvedeným v článku 13 smernice 2006/43/ES;

i) informácie o základe pre odmeňovanie partnerov v audítorských spoločnostiach;

j) opis politiky štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti týkajúcej sa rotácie kľúčových audítorských partnerov a zamestnancov v súlade s článkom 17 ods. 7;

k) v prípade, že informácia nie je zverejnená v jeho účtovnej závierke v zmysle článku 4 ods. 2 smernice 2013/34/EÚ, informácie o celkovom obrate štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti v nasledujúcom členení:

i) tržby za štatutárny audit ročných a konsolidovaných účtovných závierok subjektov verejného záujmu a subjektov patriacich do skupiny podnikov, ktorých materským podnikom je subjekt verejného záujmu;

ii) tržby za štatutárny audit ročných a konsolidovaných účtovných závierok ostatných subjektov;

iii) tržby z povolených neaudítorských služieb subjektom, ktoré sú auditované štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, a

iv) tržby z neaudítorských služieb ostatným subjektom.

Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť môže za výnimočných okolností rozhodnúť o tom, že nezverejní informácie vyžadované v písmene f) prvého pododseku v miere potrebnej na zníženie bezprostredného a vážneho ohrozenia osobnej bezpečnosti ktorejkoľvek osoby. Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť musia byť schopní príslušným orgánom preukázať existenciu tohto ohrozenia.

3.  Správu o transparentnosti podpíše štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť.

Článok 14

Informácie pre príslušné orgány

Štatutárni audítori a audítorské spoločnosti ročne poskytujú svojmu príslušnému orgánu zoznam auditovaných subjektov verejného záujmu podľa tržieb, ktoré jej vygenerovali, pričom tieto tržby rozdelia na:

a) tržby za štatutárny audit;

b) tržby za iné neaudítorské služby, než sú služby uvedené v článku 5 ods. 1, ktoré vyplývajú z právnych predpisov Únie alebo vnútroštátneho práva, a

c) tržby za iné neaudítorské služby, než sú služby uvedené v článku 5 ods. 1, ktoré nevyplývajú z právnych predpisov Únie ani vnútroštátneho práva.

Článok 15

Uchovávanie záznamov

Štatutárni audítori a audítorské spoločnosti uchovávajú dokumenty a informácie uvedené v článku 4 ods. 3, článku 6, článku 7, článku 8 ods. 4 až 7, článkov 10 a 11, článku 12 ods. 1 a 2, článku 14, článku 16 ods. 2, 3 a 5 tohto nariadenia a v článkoch 22b, 24a, 24b, 27 a 28 smernice 2006/43/ES počas obdobia aspoň piatich rokov od vypracovania takýchto dokumentov alebo informácií.

Členské štáty v súlade so svojimi pravidlami o ochrane osobných údajov a správnym a súdnym konaním môžu požadovať, aby štatutárni audítori alebo audítorské spoločnosti uchovávali dokumenty a informácie uvedené v prvom pododseku dlhšie obdobie.HLAVA III

VYMENOVANIE ŠTATUTÁRNYCH AUDÍTOROV ALEBO AUDÍTORSKÝCH SPOLOČNOSTÍ SUBJEKTMI VEREJNÉHO ZÁUJMU

Článok 16

Vymenovanie štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností

1.  Na účely uplatňovania článku 37 ods. 1 smernice 2006/43/ES sa na účely vymenovania štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností subjektmi verejného záujmu uplatňujú podmienky uvedené v odsekoch 2 až 5 tohto článku, ale môžu platiť podmienky ustanovené v odseku 7.

Ak sa uplatňuje článok 37 ods. 2 smernice 2006/43/ES, subjekt verejného záujmu informuje príslušný orgán o využívaní alternatívnych systémov alebo spôsobov uvedených v tom článku. V uvedenom prípade sa odseky 2 až 5 tohto článku neuplatňujú.

2.  Výbor pre audit predloží správnemu alebo dozornému orgánu auditovaného subjektu odporúčanie týkajúce sa vymenovania štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností.

Pokiaľ sa to netýka obnovenia zákazky na audit v súlade s článkom 17 ods. 1 a článkom 17 ods. 2, odporúčanie sa odôvodní a obsahuje na výber aspoň dve možnosti na zákazku na audit a výbor pre audit vyjadrí riadne odôvodnenú preferenciu jednej z nich.

Výbor pre audit vo svojom odporúčaní uvedie, že jeho odporúčanie nie je ovplyvnené treťou stranou a že nepodlieha žiadnemu ustanoveniu zmluvy uvedenému v odseku 6.

3.  Ak sa to netýka obnovenia zákazky na audit v súlade s článkom 17 ods. 1 a článkom 17 ods. 2, odporúčanie výboru pre audit uvedené v odseku 2 tohto článku sa vypracúva na základe výberového konania so zohľadnením týchto kritérií:

a) auditovaný subjekt musí mať možnosť slobodne vyzvať ktorýchkoľvek štatutárnych audítorov alebo audítorské spoločnosti, aby predložili návrhy na poskytnutie služby štatutárneho auditu pod podmienkou, že sa dodrží článok 17 ods. 3 a že organizáciou procesu súťaže (tendra) sa na výberovom konaní žiadnym spôsobom nevylučuje účasť tých spoločností, ktoré v predchádzajúcom kalendárnom roku dostali od subjektov verejného záujmu v dotknutom členskom štáte menej ako 15 % celkových poplatkov za audit;

b) auditovaný subjekt vypracuje súťažné podklady pre oslovených štatutárnych audítorov alebo audítorské spoločnosti. Tieto súťažné podklady im umožnia pochopiť činnosť auditovaného subjektu a druh štatutárneho auditu, ktorý sa má vykonať. Súťažné podklady obsahujú transparentné a nediskriminačné kritériá výberu, ktoré auditovaný subjekt použije na vyhodnotenie ponúk, ktoré štatutárni audítori alebo audítorské spoločnosti predložili;

c) auditovaný subjekt musí mať možnosť slobodne stanoviť výberové konanie a počas tohto konania môže uskutočniť priame rokovania so zainteresovanými účastníkmi výberového konania;

d) ak v súlade s právom Únie alebo vnútroštátnym právom príslušné orgány uvedené v článku 20 vyžadujú, aby štatutárni audítori a audítorské spoločnosti dodržiavali určité štandardy kvality, tieto štandardy musia byť zahrnuté v súťažných podkladoch;

e) v súlade s kritériami výberu, ktoré boli v súťažných podkladoch vopred vymedzené, auditovaný subjekt vyhodnotí návrhy, ktoré štatutárni audítori alebo audítorské spoločnosti predložili. Auditovaný subjekt vypracuje správu o záveroch výberového konania, ktoré potvrdí výbor pre audit. Auditovaný subjekt a výbor pre audit zohľadnia zistenia alebo závery akejkoľvek správy o kontrole týkajúcej sa uchádzajúceho sa štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti podľa článku 26 ods. 8, ktorú príslušný orgán uverejnil podľa článku 28 písm. d);

f) auditovaný subjekt musí byť schopný na požiadanie preukázať príslušnému orgánu uvedenému v článku 20, že výberové konanie sa uskutočnilo spravodlivým spôsobom.

Za výberové konanie uvedené v prvom pododseku je zodpovedný výbor pre audit.

Na účely prvého pododseku písm. a) príslušný orgán uvedený v článku 20 ods. 1 uverejní zoznam dotknutých štatutárnych audítorov a audítorských spoločností, ktorý sa každoročne aktualizuje. Príslušný orgán používa informácie poskytnuté štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami podľa článku 14 na uskutočnenie príslušných výpočtov.

4.  Subjekty verejného záujmu, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 2 ods. 1 písm. f) a t) smernice 2003/71/ES, nie sú povinné uskutočňovať výberové konanie uvedené v odseku 3.

5.  V návrhu valnému zhromaždeniu spoločníkov alebo členov auditovaného subjektu na vymenovanie štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností je zahrnuté odporúčanie a preferencia uvedené v odseku 2, ktoré vydal výbor pre audit alebo orgán vykonávajúci rovnocenné funkcie.

Ak sa návrh odlišuje od preferencie výboru pre audit, v návrhu sa musia uviesť dôvody, pre ktoré sa návrh neriadi odporúčaniami výboru pre audit. Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorých odporučil správny alebo dozorný orgán, sa však museli zúčastniť na výberovom konaní opísanom v odseku 3. Tento pododsek sa neuplatňuje v prípade, keď funkcie výboru pre audit vykonáva správny alebo dozorný orgán.

6.  Akékoľvek ustanovenie zmluvy medzi subjektom verejného záujmu a treťou stranou, pokiaľ ide o vymenovanie konkrétneho štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti na vykonanie štatutárneho auditu daného subjektu, ktorým sa výber valným zhromaždením spoločníkov alebo členov uvedeného subjektu podľa článku 37 smernice 2006/43/ES obmedzuje na určité kategórie alebo zoznamy štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností, je neplatné.

Subjekt verejného záujmu informuje príslušné orgány uvedené v článku 20 priamo a bezodkladne o každom pokuse tretej strany vložiť do zmluvy takéto ustanovenie alebo inak neprimerane ovplyvniť rozhodnutie valného zhromaždenia spoločníkov alebo členov o výbere štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti.

7.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že za určitých okolností má byť subjektmi verejného záujmu vymenovaný minimálny počet štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností, a ustanovia podmienky, ktorými sa riadia vzťahy medzi týmito vymenovanými štatutárnymi audítormi alebo audítorskými spoločnosťami.

Ak členský štát zavedie takúto požiadavku, informuje o tom Komisiu a jej príslušný európsky orgán dohľadu.

8.  Ak má auditovaný subjekt nominačný výbor, v ktorom majú spoločníci alebo členovia značný vplyv a ktorý má za úlohu vydávať odporúčania k výberu audítorov, členské štáty môžu povoliť, aby uvedený nominačný výbor vykonával funkcie výboru pre audit ustanovené v tomto článku a mal úlohu predkladať valnému zhromaždeniu spoločníkov alebo členov odporúčanie uvedené v odseku 2.

Článok 17

Trvanie zákazky na audit

1.  Subjekt verejného záujmu vymenuje štatutárneho audítora alebo audítorskú spoločnosť na počiatočnú zákazku v dĺžke aspoň jedného roka. Zákazka sa môže obnoviť.

Počiatočná zákazka konkrétneho štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti ani uvedená počiatočná zákazka v kombinácii s akýmikoľvek obnovenými zákazkami nesmie prekročiť maximálnu dĺžku trvania desať rokov.

2.  Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty:

a) požadovať, aby počiatočná zákazka uvedená v odseku 1 bola na obdobie dlhšie ako jeden rok;

b) pre zákazky uvedené v odseku 1 druhom pododseku stanoviť maximálnu dĺžku trvania na menej ako desať rokov.

3.  Po uplynutí maximálnych dĺžok trvania zákaziek uvedených v odseku 1 druhom pododseku alebo v odseku 2 písm. b), alebo po uplynutí dĺžok trvania zákaziek predĺžených v súlade s odsekmi 4 alebo 6 štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť ani prípadne žiadni členovia ich sietí v rámci Únie nevykonajú štatutárny audit toho istého subjektu verejného záujmu v priebehu nasledujúcich štyroch rokov.

4.  Odchylne od odseku 1 a odseku 2 písm. b) môžu členské štáty ustanoviť, že maximálne dĺžky trvania uvedené v odseku 1 druhom pododseku a v odseku 2 písm. b) sa môžu obnoviť na maximálnu dĺžku trvania:

a) dvadsať rokov, ak sa postup verejnej súťaže na štatutárny audit vykonáva v súlade s článkom 16 ods. 2 až 5 a nadobúda účinnosť uplynutím maximálnych dĺžok trvania uvedených v odseku 1 druhom pododseku a v odseku 2 písm. b) alebo

b) dvadsaťštyri rokov, ak po uplynutí maximálnych dĺžok trvania uvedených v odseku 1 druhom pododseku a v odseku 2 písm. b) je súčasne vymenovaný viac ako jeden štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť, a to za predpokladu, že výsledkom štatutárneho auditu je predloženie spoločnej správy audítora uvedenej v článku 28 smernice 2006/43/ES.

5.  Maximálne dĺžky trvania uvedené v odseku 1 druhom pododseku a v odseku 2 písm. b) sa predĺžia len vtedy, ak na odporúčanie výboru pre audit správny alebo dozorný orgán navrhne valnému zhromaždeniu spoločníkov alebo členov v súlade s vnútroštátnym právom zákazku obnoviť a tento návrh je schválený.

6.  Po uplynutí maximálnych dĺžok trvania uvedených v odseku 1 druhom pododseku, v odseku 2 písm. b) alebo prípadne v odseku 4 môže subjekt verejného záujmu výnimočne požiadať, aby príslušný orgán uvedený v článku 20 ods. 1 povolil predĺženie s cieľom opätovne vymenovať tohto štatutárneho audítora alebo audítorskú spoločnosť na vykonanie ďalšej zákazky, ak sú splnené podmienky uvedené v odseku 4 písm. a) alebo b). Takáto dodatočná zákazka neprekročí dva roky.

7.  Kľúčoví audítorskí partneri zodpovední za vykonanie štatutárneho auditu ukončia svoju účasť na štatutárnom audite auditovaného subjektu najneskôr po uplynutí siedmich rokov od dátumu vymenovania. Skôr než po uplynutí troch rokov od ukončenia účasti sa nesmú opäť podieľať na štatutárnom audite tohto auditovaného subjektu.

Odchylne môžu členské štáty vyžadovať, aby kľúčoví audítorskí partneri zodpovední za vykonanie štatutárneho auditu ukončili svoju účasť na štatutárnom audite auditovaného subjektu skôr ako po uplynutí siedmich rokov od dátumu ich príslušného vymenovania.

Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť zavedie vhodný mechanizmus postupnej rotácie zamestnancov, ktorí patria k najvyššiemu vedeniu a sú zapojení do štatutárneho auditu, pričom tento mechanizmus zahŕňa aspoň osoby, ktoré sú zaregistrované ako štatutárni audítori. Mechanizmus postupnej rotácie sa uplatňuje po etapách a týka sa jednotlivcov, nie celého tímu pracujúceho na zákazke. Mechanizmus rotácie musí byť primeraný, pokiaľ ide o rozsah a zložitosť činnosti štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti.

Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť musí byť schopná preukázať príslušnému orgánu, že sa tento mechanizmus účinne uplatňuje a prispôsobuje rozsahu a zložitosti činnosti štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti.

8.  Na účely tohto článku sa dĺžka trvania zákazky na audit počíta od prvého účtovného obdobia, ktoré sa uvádza v zmluve na audit, ktorou bol štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť prvýkrát vymenovaná na vykonanie po sebe nasledujúcich štatutárnych auditov pre rovnaký subjekt verejného záujmu.

Na účely tohto článku audítorská spoločnosť zahŕňa iné spoločnosti, ktoré audítorská spoločnosť akvirovala alebo ktoré sa s ňou zlúčili alebo splynuli.

Ak panuje neistota, pokiaľ ide o dátum, kedy štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť začala vykonávať po sebe nasledujúce štatutárne audity subjektu verejného záujmu, napríklad z dôvodu zlúčenia a splynutia spoločností, akvizícií alebo zmien vo vlastníckej štruktúre, štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť by mala bezodkladne informovať o takýchto pochybnostiach príslušný orgán, ktorý s konečnou platnosťou rozhodne o príslušnom dátume na účely prvého pododseku.

Článok 18

Odovzdávací spis

Ak štatutárneho audítora alebo audítorskú spoločnosť nahradí iný štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť, predchádzajúci štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť splní požiadavky stanovené v článku 23 ods. 3 smernice 2006/43/ES.

S výhradou článku 15 predchádzajúci štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť takisto umožní nastupujúcemu štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti prístup k dodatočným správam pre výbor pre audit, uvedeným v článku 11, pokiaľ ide o predchádzajúce roky, a k akýmkoľvek informáciám zaslaným príslušným orgánom podľa článkov 12 a 13.

Predchádzajúci štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť musí byť schopná preukázať príslušnému orgánu, že sa nastupujúcemu štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti uvedené informácie poskytli.

Článok 19

Odvolanie a odstúpenie štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností

Bez toho, aby bol dotknutý článok 38 ods. 1 smernice 2006/43/ES, akýkoľvek príslušný orgán určený členským štátom v súlade s článkom 20 ods. 2 tohto nariadenia zašle informácie o odvolaní alebo odstúpení štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti počas zákazky spolu s primeraným vysvetlením dôvodov príslušnému orgánu uvedenému v článku 20 ods. 1.HLAVA IV

DOHĽAD NAD ČINNOSŤAMI ŠTATUTÁRNYCH AUDÍTOROV A AUDÍTORSKÝCH SPOLOČNOSTÍ VYKONÁVAJÚCICH ŠTATUTÁRNY AUDIT SUBJEKTOV VEREJNÉHO ZÁUJMUKAPITOLA I

Príslušné orgány

Článok 20

Určenie príslušných orgánov

1.  Príslušné orgány zodpovedné za plnenie úloh ustanovených v tomto nariadení a na zabezpečenie toho, aby sa uplatňovali ustanovenia tohto nariadenia, sú určené z nasledujúcich:

a) príslušný orgán uvedený v článku 24 ods. 1 smernice 2004/109/ES;

b) príslušný orgán uvedený v článku 24 ods. 4 písm. h) smernice 2004/109/ES;

c) príslušný orgán uvedený v článku 32 smernice 2006/43/ES.

2.  Odchylne od odseku 1 členské štáty môžu rozhodnúť, že zodpovednosť za zabezpečenie uplatňovania všetkých alebo niektorých ustanovení hlavy III tohto nariadenia sa má zveriť podľa vhodnosti príslušným orgánom uvedeným v:

a) článku 48 smernice 2004/39/ES;

b) článku 24 ods. 1 smernice 2004/109/ES;

c) článku 24 ods. 4 písm. h) smernice 2004/109/ES;

d) článku 20 smernice 2007/64/ES;

e) článku 30 smernice 2009/138/ES;

f) článku 4 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ

alebo iným orgánom určeným na základe vnútroštátneho práva.

3.  Ak bol podľa odsekov 1 a 2 určený viac ako jeden príslušný orgán, tieto orgány musia byť organizované tak, aby boli ich úlohy jasne pridelené.

4.  Odsekmi 1, 2 a 3 nie je dotknuté právo členského štátu prijať samostatné právne a administratívne dojednania pre zámorské krajiny a územia, s ktorými má daný členský štát osobitné vzťahy.

5.  Členské štáty informujú Komisiu o určení príslušných orgánov na účely tohto nariadenia.

Komisia konsoliduje tieto informácie a uverejňuje ich.

Článok 21

Podmienky nezávislosti

Príslušné orgány sú nezávislé od štatutárnych audítorov a audítorských spoločností.

Príslušné orgány môžu konzultovať s odborníkmi, ako sa uvádza v článku 26 ods. 1 písm. c), na účely vykonania špecifických úloh a odborníci im môžu aj pomáhať, ak je to nevyhnutné pre riadne plnenie ich úloh. V takýchto prípadoch sa odborníci nezapájajú do žiadneho rozhodovania.

Osoba nesmie byť členom riadiaceho orgánu ani nesmie byť zodpovedná za rozhodovanie týchto orgánov, ak počas jej zapojenia alebo v priebehu troch predchádzajúcich rokov uvedená osoba:

a) vykonávala štatutárne audity;

b) mala hlasovacie práva v audítorskej spoločnosti;

c) bola členom správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu audítorskej spoločnosti;

d) bola partnerom alebo zamestnancom audítorskej spoločnosti alebo s ňou bola inak zmluvne zviazaná.

Financovanie týchto orgánov musí byť zabezpečené pred a nezávislé od nevhodného vplyvu zo strany štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností.

Článok 22

Služobné tajomstvo vo vzťahu k príslušným orgánom

Povinnosť dodržiavať služobné tajomstvo sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré sú alebo boli zamestnané príslušnými orgánmi alebo s nimi boli uzavreté nezávislé zmluvy, alebo boli zapojené do správy a riadenia príslušných orgánov alebo orgánu alebo subjektu, na ktorý boli delegované úlohy podľa článku 24 tohto nariadenia. Informácie, na ktoré sa vzťahuje služobné tajomstvo, nesmú byť oznámené žiadnej inej osobe ani orgánu okrem prípadov, keď sa tak deje na základe povinností stanovených v tomto nariadení alebo zákonov, právnych predpisov alebo administratívnych postupov členského štátu.

Článok 23

Právomoci príslušných orgánov

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 26, príslušné orgány ani žiadne iné verejné orgány členského štátu nesmú pri plnení svojich úloh podľa tohto nariadenia zasahovať do obsahu správ audítora.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali všetky právomoci v oblasti dohľadu a prešetrovania, ktoré sú nevyhnutné na výkon ich funkcií podľa tohto nariadenia v súlade s ustanoveniami kapitoly VII smernice 2006/43/ES.

3.  Právomoci uvedené v odseku 2 tohto článku zahŕňajú aspoň právomoc na:

a) prístup k údajom týkajúcich sa štatutárneho auditu alebo k iným dokumentom, ktoré majú štatutárni audítori alebo audítorské spoločnosti v akejkoľvek forme, ktoré sú relevantné pre výkon ich úloh, ako aj možnosť dostať ich kópiu alebo zhotoviť si ich kópiu;

b) získanie informácií týkajúcich sa štatutárneho auditu od akejkoľvek osoby;

c) vykonanie kontrol štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností priamo na mieste;

d) oznamovanie záležitostí na trestné stíhanie;

e) požiadanie odborníkov o overenie alebo prešetrenie;

f) prijímanie správnych opatrení a ukladanie sankcií uvedených v článku 30a smernice 2006/43/ES.

Príslušné orgány môžu využívať právomoci uvedené v prvom pododseku len v súvislosti so:

a) štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami vykonávajúcimi štatutárny audit subjektov verejného záujmu;

b) osobami zapojenými do činností štatutárnych audítorov a audítorských spoločností vykonávajúcich štatutárny audit subjektov verejného záujmu;

c) auditovanými subjektmi verejného záujmu, ich prepojenými spoločnosťami a spriaznenými tretími stranami;

d) tretími stranami, ktorým štatutárni audítori a audítorské spoločnosti vykonávajúce štatutárny audit subjektov verejného záujmu zverili niektoré funkcie alebo činnosti, a

e) osobami inak spriaznenými alebo prepojenými so štatutárnymi audítormi alebo audítorskými spoločnosťami vykonávajúcimi štatutárny audit subjektov verejného záujmu.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mohli vykonávať svoje právomoci v oblasti dohľadu a prešetrovania akýmkoľvek z týchto spôsobov:

a) priamo;

b) v spolupráci s inými orgánmi;

c) podaním návrhu príslušným justičným orgánom.

5.  Právomoci príslušných orgánov v oblasti dohľadu a prešetrovania sa musia vykonávať v plnom súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, a najmä zásadami rešpektovania súkromného života a práva na obhajobu.

6.  Spracovanie osobných údajov pri výkone právomoci v oblasti dohľadu a prešetrovania podľa tohto článku sa uskutočňuje v súlade so smernicou 95/46/ES.

Článok 24

Delegovanie úloh

1.  Členské štáty môžu delegovať alebo umožniť príslušným orgánom uvedeným v článku 20 ods. 1, aby delegovali akékoľvek úlohy, ktorých výkon sa vyžaduje podľa tohto nariadenia, iným orgánom alebo subjektom určeným alebo inak schváleným zákonom na výkon takýchto úloh okrem úloh, ktoré sa týkajú:

a) systému zabezpečenia kvality uvedeného v článku 26;

b) prešetrovaní uvedených v článku 23 tohto nariadenia a v článku 32 smernice 2006/43/ES, ktoré vyplývajú z uvedeného systému zabezpečenia kvality alebo z postúpenia od iného orgánu, a

c) sankcií a opatrení uvedených v kapitole VII smernice 2006/43/ES, ktoré sa týkajú previerok zabezpečenia kvality alebo prešetrovaní štatutárnych auditov subjektov verejného záujmu.

2.  Akékoľvek vykonávanie úloh inými orgánmi alebo subjektmi podlieha výslovnému delegovaniu príslušným orgánom. V delegovaní sa uvedú delegované úlohy a podmienky, za akých sa majú vykonávať.

Ak príslušný orgán deleguje úlohy iným orgánom alebo subjektom, musí mať možnosť v jednotlivých prípadoch získať tieto právomoci späť.

3.  Orgány alebo subjekty sú organizované tak, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov. Konečnú zodpovednosť za dohľad nad dodržiavaním tohto nariadenia a nad vykonávacími opatreniami prijatými podľa neho nesie delegujúci príslušný orgán.

Príslušný orgán informuje Komisiu a príslušné orgány členských štátov o každej dohode, ktorú uzavreli v súvislosti s delegovaním úloh, vrátane presných podmienok upravujúcich takéto delegovanie.

4.  Odchylne od odseku 1 členské štáty môžu rozhodnúť o delegovaní úloh uvedených v odseku 1 písm. c) iným orgánom alebo subjektom určeným alebo inak oprávneným na vykonávanie takýchto úloh, keď je väčšina osôb zapojená do riadenia dotknutého orgánu alebo subjektu nezávislá od audítorskej profesie.

Článok 25

Spolupráca s ostatnými príslušnými orgánmi na vnútroštátnej úrovni

Príslušné orgány určené podľa článku 20 ods. 1 a prípadne akýkoľvek orgán, na ktorý takýto príslušný orgán delegoval úlohy, spolupracuje na vnútroštátnej úrovni:

a) s príslušnými orgánmi uvedenými v článku 32 ods. 4 smernice 2006/43/ES;

b) s orgánmi uvedenými v článku 20 ods. 2 bez ohľadu na to, či boli, alebo neboli určené ako príslušné orgány na účely tohto nariadenia;

c) s jednotkami finančnej polície a príslušnými orgánmi uvedenými v článkoch 21 a 37 smernice 2005/60/ES.

Na účely takej spolupráce sa uplatňuje povinnosť služobného tajomstva podľa článku 22 tohto nariadenia.KAPITOLA II

Zabezpečenie kvality, monitorovanie trhu a transparentnosť príslušných orgánov

Článok 26

Zabezpečenie kvality

1.  Na účely tohto článku:

a) „kontroly“ sú previerky zabezpečenia kvality štatutárnych audítorov a audítorských spoločností, ktoré vykonáva kontrolór a ktoré nie sú prešetrovaním v zmysle článku 32 ods. 5 smernice 2006/43/ES;

b) „kontrolór“ je preverovateľ, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v odseku 5 prvom pododseku písm. a) tohto článku a ktorého zamestnáva príslušný orgán alebo pre neho vykonáva činnosť na základe zmluvy;

c) „odborník“ je fyzická osoba vrátane praktizujúcich štatutárnych audítorov, ktorá má špecifické znalosti v oblasti finančných trhov, finančného výkazníctva, auditu alebo v iných oblastiach relevantných pre kontroly.

2.  Príslušné orgány určené podľa článku 20 ods. 1 zavedú účinný systém na zabezpečenie kvality auditu.

Príslušné orgány vykonávajú previerky zabezpečenia kvality štatutárnych audítorov a audítorských spoločností, ktoré vykonávajú štatutárne audity subjektov verejného záujmu, a to na základe analýzy rizika, a:

a) v prípade štatutárnych audítorov a audítorských spoločností vykonávajúcich štatutárne audity iných subjektov verejného záujmu, ako sú vymedzené v článku 2 bode 17 a v článku 2 bode 18 smernice 2006/43/ES aspoň každé tri roky a

b) v iných prípadoch, než sú prípady uvedené v písmene a), aspoň každých šesť rokov.

3.  Príslušný orgán má tieto zodpovednosti:

a) schválenie a zmena metodík kontroly vrátane príručiek kontroly a následných opatrení, metodík podávania správ a programov pravidelných kontrol;

b) schválenie a zmena správ o kontrole a správ o následných opatreniach;

c) schválenie a pridelenie kontrolórov na každú kontrolu.

Príslušný orgán vyčlení na systém zabezpečenia kvality primerané zdroje.

4.  Príslušný orgán organizuje systém zabezpečenia kvality tak, aby bol nezávislý od preverovaných štatutárnych audítorov a audítorských spoločností.

Príslušný orgán zabezpečí, aby sa zaviedli vhodné politiky a postupy súvisiace s nezávislosťou a objektívnosťou zamestnancov vrátane kontrolórov, ako aj riadenie systému zabezpečenia kvality.

5.  Príslušný orgán dodržiava pri vymenovaní kontrolórov tieto kritériá:

a) kontrolóri majú primerané odborné vzdelanie a príslušné skúsenosti v oblasti štatutárneho auditu a finančného výkazníctva v spojení so špecifickou odbornou prípravou na previerky zabezpečenia kvality;

b) osoba, ktorá je činným štatutárnym audítorom alebo je zamestnaná štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, alebo inak s nimi prepojená, nesmie vykonávať funkciu kontrolóra;

c) osoba nesmie vykonávať funkciu kontrolóra pri kontrole štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti aspoň tri roky odvtedy, ako táto osoba prestala byť partnerom alebo zamestnancom daného štatutárneho audítora alebo danej audítorskej spoločnosti alebo s ňou prestala byť inak prepojená;

d) kontrolóri vyhlásia, že medzi nimi a štatutárnym audítorom a audítorskou spoločnosťou, ktorá sa má kontrolovať, neexistuje konflikt záujmov.

Odchylne od odseku 1 písm. b) príslušný orgán môže uzavrieť zmluvy s odborníkmi na vykonanie špecifických kontrol v prípade, keď je počet kontrolórov v danom orgáne nedostatočný. Príslušný orgán môže využiť pomoc odborníkov aj vtedy, keď je to nevyhnutné na riadne vykonanie kontroly. V týchto prípadoch príslušné orgány a odborníci dodržiavajú požiadavky tohto odseku. Odborníci sa nesmú podieľať na správe a riadení profesijných združení a orgánov ani nesmú byť ich zamestnancami alebo inak zmluvne zaviazaní, ale môžu byť ich členmi.

6.  Rozsah kontrol zahŕňa aspoň:

a) posúdenie návrhu systému vnútornej kontroly kvality štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti;

b) primerané testovanie dodržiavania postupov a previerku audítorských spisov subjektov verejného záujmu s cieľom overiť účinnosť systému vnútornej kontroly kvality;

c) vzhľadom na zistenia kontroly podľa písmen a) a b) tohto odseku posúdenie obsahu najnovšej ročnej správy o transparentnosti uverejnenej štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou v súlade s článkom 13.

7.  Preskúmať sa musia aspoň tieto politiky a postupy vnútornej kontroly štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti:

a) dodržiavanie platných audítorských štandardov a štandardov kontroly kvality a požiadaviek týkajúcich sa etiky a nezávislosti vrátane tých, ktoré sú stanovené v kapitole IV smernice 2006/43/ES a článkami 4 a 5 tohto nariadenia, ako aj príslušných zákonov, iných právnych predpisov a správnych ustanovení príslušných členských štátov štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou;

b) množstvo a kvalita použitých zdrojov vrátane dodržiavania požiadaviek na priebežné vzdelávanie podľa článku 13 smernice 2006/43/ES;

c) dodržanie požiadaviek stanovených v článku 4 tohto nariadenia o účtovaných poplatkoch za audit.

Na účely testovania dodržiavania súladu sa audítorské spisy vyberú na základe analýzy rizika zlyhania vykonať štatutárny audit primeraným spôsobom.

Príslušné orgány takisto pravidelne preskúmajú metodiky, ktoré štatutárni audítori alebo audítorské spoločnosti používajú na vykonanie štatutárneho auditu.

Okrem kontrol, na ktoré sa vzťahuje prvý pododsek, majú príslušné orgány právomoc vykonávať ďalšie kontroly.

8.  Zistenia a závery z kontrol, z ktorých vychádzajú odporúčania vrátane zistení a záverov súvisiacich so správou o transparentnosti, sa oznamujú kontrolovanému štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti a prerokujú sa s nimi predtým, ako sa správa o kontrole dokončí.

Kontrolovaný štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť implementuje v primeranej lehote, ktorú príslušný orgán určil, odporúčania vyplývajúce z kontroly. Toto obdobie trvá najviac 12 mesiacov v prípade odporúčaní týkajúcich sa systému vnútornej kontroly kvality štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti.

9.  O kontrole sa vypracuje správa, ktorá obsahuje hlavné závery a odporúčania z previerky zabezpečenia kvality.

Článok 27

Monitorovanie kvality trhu a hospodárskej súťaže

1.  Príslušné orgány určené podľa článku 20 ods. 1 a prípadne Európska sieť pre hospodársku súťaž (ESHS) pravidelne monitorujú vývoj na trhu poskytovania služieb štatutárneho auditu subjektom verejného záujmu a posudzujú najmä tieto skutočnosti:

a) riziká vyplývajúce z vysokého výskytu nedostatkov v kvalite štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti vrátane systémových nedostatkov v sieti audítorských spoločností, ktoré môžu viesť k zániku niektorej audítorskej spoločnosti, narušeniu poskytovania služieb štatutárneho auditu v špecifickom sektore alebo naprieč sektormi, ďalšej akumulácii rizika nedostatkov v audite a vplyvu na celkovú stabilitu finančného sektora;

b) úrovne koncentrácie na trhu, a to aj v konkrétnych sektoroch;

c) činnosť výborov pre audit;

d) potrebu prijať opatrenia na zníženie rizík uvedených v písmene a).

2.  Do 17. júna 2016 a potom aspoň každé tri roky každý príslušný orgán a ESHS vypracujú správu o vývoji na trhu poskytovania služieb štatutárneho auditu subjektom verejného záujmu a predložia ju CEAOB, ESMA, EBA, EIOPA a Komisii.

Komisia po porade s CEAOB, ESMA, EBA a EIOPA použije tieto správy na vypracovanie spoločnej správy o uvedenom vývoji na úrovni Únie. Uvedenú spoločnú správu predloží Rade, Európskej centrálnej banke a Európskemu výboru pre systémové riziká a prípadne aj Európskemu parlamentu.

Článok 28

Transparentnosť príslušných orgánov

Príslušné orgány musia byť transparentné a uverejňujú aspoň:

a) ročné správy o činnosti týkajúce sa ich úloh podľa tohto nariadenia;

b) ročné pracovné programy týkajúce sa ich úloh podľa tohto nariadenia;

c) ročnú správu o celkových výsledkoch systému zabezpečenia kvality. Táto správa obsahuje informácie o vydaných odporúčaniach, opatrenia nadväzujúce na odporúčania, prijaté opatrenia dohľadu a uložené sankcie. Obsahuje aj kvantitatívne informácie a iné kľúčové informácie o výkonnosti týkajúce sa finančných a ľudských zdrojov a efektívnosti a účinnosti systému zabezpečenia kvality;

d) súhrnné informácie o zisteniach a záveroch z kontrol uvedených v článku 26 ods. 8 prvom pododseku. Členské štáty môžu požadovať uverejnenie týchto zistení a záverov pri jednotlivých kontrolách.KAPITOLA III

Spolupráca medzi príslušnými orgánmi a vzťahy s európskymi orgánmi dohľadu

Článok 29

Povinnosť spolupracovať

Príslušné orgány členských štátov navzájom spolupracujú, keď je to potrebné na účely tohto nariadenia vrátane prípadov, keď prešetrované konanie nepredstavuje porušenie žiadneho legislatívneho ani regulačného ustanovenia platného v príslušnom členskom štáte.

Článok 30

Zriadenie CEAOB

1.  Bez toho, aby bola dotknutá vnútroštátna organizácia dohľadu nad auditom, spolupráca medzi príslušnými orgánmi sa organizuje v rámci CEAOB.

2.  CEAOB pozostáva z jedného člena z každého členského štátu, ktorý je zástupca na vysokej úrovni z príslušných orgánov uvedených v článku 32 ods. 1 smernice 2006/43/ES, a z jedného člena vymenovaného ESMA (ďalej len „členovia“).

3.  EBA a EIOPA sa pozývajú na účasť na zasadnutiach CEAOB ako pozorovatelia.

4.  Zasadnutia CEAOB sa konajú v pravidelných intervaloch a v prípade potreby na žiadosť Komisie alebo členského štátu.

5.  Každý člen CEAOB má jeden hlas okrem člena vymenovaného ESMA, ktorý nemá hlasovacie práva. Pokiaľ nie je uvedené inak, rozhodnutia CEAOB sa prijímajú jednoduchou väčšinou jeho členov.

6.  Predseda CEAOB sa volí zo zoznamu uchádzačov, ktorí zastupujú príslušné orgány uvedené v článku 32 ods. 1 smernice 2006/43/ES, alebo v každom prípade odvoláva dvojtretinovou väčšinou členov. Predseda sa volí na štvorročné funkčné obdobie. Predseda nemôže zastávať rovnakú pozíciu v nasledujúcich funkčných obdobiach, ale môže sa opätovne zvoliť po štvorročnej prestávke.

Podpredsedu vymenúva alebo odvoláva Komisia.

Predseda a podpredseda nemajú hlasovacie práva.

V prípade, že predseda odstúpi alebo je odvolaný pred koncom svojho funkčného obdobia, podpredseda koná ako predseda do ďalšieho zasadnutia CEAOB, na ktorom sa zvolí predseda na zvyšný čas funkčného obdobia.

7.  CEAOB:

a) uľahčuje výmenu informácií, odborných znalostí a osvedčených postupov pri vykonávaní tohto nariadenia a smernice 2006/43/ES;

b) na žiadosť Komisie a príslušných orgánov im poskytuje odborné poradenstvo o otázkach týkajúcich sa vykonávania tohto nariadenia a smernice 2006/43/ES;

c) prispieva k odbornému posúdeniu systémov verejného dohľadu tretích krajín a k medzinárodnej spolupráci medzi členskými štátmi a tretími krajinami v uvedenej oblasti, ako sa uvádza v článku 46 ods. 2 a v článku 47 ods. 3 smernice 2006/43/ES;

d) prispieva k odbornému preskúmaniu medzinárodných audítorských štandardov vrátane procesov na ich vypracovanie na účely ich prijatia na úrovni Únie;

e) prispieva k zlepšovaniu mechanizmov spolupráce, pokiaľ ide o dohľad nad štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami subjektov verejného záujmu alebo sieťami, do ktorých patria;

f) uskutočňuje ďalšie koordinačné úlohy v prípadoch ustanovených v tomto nariadení alebo v smernici 2006/43/ES;

8.  CEAOB na účely vykonania svojich úloh uvedených v odseku 7 písm. c) požiada o pomoc ESMA, EBA alebo EIOPA, pokiaľ sa jeho žiadosť týka medzinárodnej spolupráce medzi členskými štátmi a tretími krajinami v oblasti štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu, na ktoré dohliadajú uvedené európske orgány dohľadu. Ak sa o takúto pomoc požiada, ESMA, EBA alebo EIOPA pomáhajú CEAOB v jeho úlohe.

9.  CEAOB môže na účely vykonania svojich úloh prijať nezáväzné usmernenia alebo stanoviská.

Komisia uverejní usmernenia a stanoviská, ktoré prijal CEAOB.

10.  CEAOB prevezme podľa potreby všetky existujúce a prebiehajúce úlohy Európskej skupiny dozorných orgánov auditu (EGAOB), ktorá sa zriadila rozhodnutím Komisie 2005/909/ES.

11.  CEAOB môže zriadiť podskupiny na stálom základe alebo základe ad hoc s cieľom preskúmať osobitné otázky v rámci ním stanoveného mandátu. Účasť na rokovaniach podskupín sa môže ponúknuť príslušným orgánom z krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) v oblasti dohľadu nad auditom alebo v individuálnych prípadoch na základe pozvánky pre príslušné orgány z krajín, ktoré nepatria do EÚ/EHP, a to s výhradou schválenia členmi CEAOB. Účasť príslušného orgánu krajiny, ktorá nepatrí do EÚ/EHP, môže byť časovo obmedzená.

12.  CEAOB zriadi podskupinu na účely vykonávania úloh uvedených v odseku 7 písm. c). Uvedenej podskupine bude predsedať člen vymenovaný ESMA podľa odseku 2.

13.  Na žiadosť aspoň troch členov alebo z vlastnej iniciatívy, ak sa to považuje za užitočné a/alebo potrebné, predseda CEAOB môže pozvať odborníkov vrátane ľudí z praxe s osobitnými kompetenciami vo veci, ktorá je bodom programu, aby sa ako pozorovatelia zúčastnili na rokovaniach CEAOB alebo jeho podskupín. CEAOB môže pozvať zástupcov príslušných orgánov z tretích krajín, ktorí sú príslušní v oblasti dohľadu nad auditom, aby sa ako pozorovatelia zúčastnili na rokovaniach CEAOB alebo jeho podskupín.

14.  Sekretariát CEAOB zabezpečuje Komisia. Výdavky CEAOB sa zahrnú do odhadu Komisie.

15.  Predseda pripravuje predbežný program každého zasadnutia CEAOB s náležitým zreteľom na písomné príspevky členov.

16.  Predseda alebo v jeho neprítomnosti podpredseda oznamuje stanoviská alebo pozície CEAOB len so súhlasom členov.

17.  Rokovania CEAOB nie sú verejné.

18.  CEAOB prijíma svoj rokovací poriadok.

Článok 31

Spolupráca v oblasti previerky zabezpečenia kvality, prešetrovaní a kontrol na mieste

1.  Príslušné orgány prijmú opatrenia na zabezpečenie účinnej spolupráce na úrovni Únie, pokiaľ ide o previerky zabezpečenia kvality.

2.  Príslušný orgán jedného členského štátu môže požiadať o pomoc príslušný orgán iného členského štátu, pokiaľ ide o previerky zabezpečenia kvality štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností patriacich do siete vykonávajúcej značnú časť činnosti v dožiadanom členskom štáte.

3.  Ak príslušný orgán dostane žiadosť od príslušného orgánu iného členského štátu o účasť na previerke zabezpečenia kvality štatutárnych audítorov alebo audítorskej spoločnosti patriacej do siete vykonávajúcej značnú časť činnosti v danom členskom štáte, povolí žiadajúcemu príslušnému orgánu zúčastniť sa na tejto previerke zabezpečenia kvality.

Žiadajúci príslušný orgán nemá právo na prístup k informáciám, ktoré môžu porušiť vnútroštátne bezpečnostné predpisy alebo negatívne ovplyvniť zvrchovanosť, bezpečnosť alebo verejný poriadok dožiadaného členského štátu.

4.  V prípade, že príslušný orgán dospeje k záveru, že na území iného členského štátu sa vykonávajú alebo vykonávali činnosti v rozpore s ustanoveniami tohto nariadenia, čo najkonkrétnejším spôsobom oboznámi o tomto závere príslušný orgán toho iného členského štátu. Príslušný orgán iného členského štátu prijme primerané opatrenia. Informuje oznamujúci príslušný orgán o výsledku uvedeného opatrenia a v rámci možností o dôležitom priebežnom vývoji.

5.  Príslušný orgán jedného členského štátu môže požiadať, aby príslušný orgán iného členského štátu vykonal prešetrenie na území tohto iného členského štátu.

Môže takisto požiadať, aby niektorí jeho zamestnanci mohli počas prešetrovania sprevádzať zamestnancov príslušného orgánu daného členského štátu, a to aj pokiaľ ide o kontroly na mieste.

Prešetrovanie alebo kontrola podlieha celý čas celkovému riadeniu členského štátu, na ktorého území sa vykonáva.

6.  Dožiadaný príslušný orgán môže odmietnuť konať, pokiaľ ide o žiadosť o vykonanie prešetrovania podľa odseku 5 prvého pododseku alebo o žiadosť, aby jeho zamestnancov sprevádzali zamestnanci príslušného orgánu iného členského štátu, ako sa ustanovuje v odseku 5 druhom pododseku, v týchto prípadoch:

a) keď by takéto prešetrovanie alebo kontrola na mieste mohla narušiť vnútroštátne bezpečnostné pravidlá alebo nepriaznivo ovplyvniť zvrchovanosť, bezpečnosť alebo verejný poriadok dožiadaného členského štátu;

b) keď sa už začali súdne konania v súvislosti s rovnakými skutkami a voči rovnakým osobám pred orgánmi dožiadaného členského štátu;

c) keď orgány dožiadaného členského štátu už prijali konečný rozsudok o tých istých skutkoch a tých istých osobách.

7.  V prípade previerky zabezpečenia kvality alebo prešetrovania s cezhraničnými účinkami môžu príslušné orgány dotknutých členských štátov zaslať spoločnú žiadosť CEAOB s cieľom koordinovať previerku alebo prešetrovanie.

Článok 32

Kolégiá príslušných orgánov

1.  S cieľom uľahčiť výkon úloh uvedených v článku 26 a článku 31 ods. 4 až 6 tohto nariadenia a v článku 30 smernice 2006/43/ES, pokiaľ ide o konkrétnych audítorov, audítorské spoločnosti alebo ich siete, sa môžu zriadiť kolégiá s účasťou príslušného orgánu domovského členského štátu a akéhokoľvek iného príslušného orgánu za predpokladu, že:

a) štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť poskytuje služby štatutárneho auditu subjektom verejného záujmu v jurisdikcii dotknutých členských štátov alebo

b) pobočka, ktorá je súčasťou audítorskej spoločnosti, je zriadená v jurisdikcii dotknutých členských štátov.

2.  V prípade konkrétnych štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností pôsobí príslušný orgán domovského členského štátu ako koordinátor.

3.  Pokiaľ ide o konkrétne siete, príslušné orgány členských štátov, v ktorých sieť vykonáva značnú časť činnosti, môžu požiadať CEAOB o zriadenie kolégia s účasťou žiadajúcich príslušných orgánov.

4.  V lehote 15 pracovných dní od zriadenia kolégia príslušných orgánov, pokiaľ ide o konkrétnu sieť, si jej členovia zvolia koordinátora. Ak sa nedosiahne dohoda, CEAOB vymenuje koordinátora z členov kolégia.

Členovia kolégia preskúmajú výber koordinátora aspoň každých päť rokov, aby sa zabezpečilo, že vybraný koordinátor je naďalej najvhodnejší pre uvedenú pozíciu.

5.  Koordinátor predsedá zasadnutiam kolégia, koordinuje činnosť kolégia a zabezpečuje efektívnu výmenu informácií medzi členmi kolégia.

6.  Koordinátor do 10 pracovných dní po svojom zvolení písomne ustanoví mechanizmy koordinácie v rámci kolégia, pokiaľ ide o tieto záležitosti:

a) informácie, ktoré si príslušné orgány majú vymieňať;

b) prípady, v ktorých sa príslušné orgány musia navzájom poradiť;

c) prípady, v ktorých príslušné orgány môžu delegovať úlohy dohľadu v súlade s článkom 33.

7.  V prípade, že sa v súvislosti s písomne ustanoveným mechanizmom koordinácie podľa odseku 6 nedospeje k dohode, ktorýkoľvek člen kolégia môže túto záležitosť postúpiť CEAOB. Predtým ako koordinátor odsúhlasí konečné znenie písomne ustanoveného mechanizmu koordinácie, náležite zváži stanovisko, ktoré v súvislosti s ním poskytol CEAOB. Písomne ustanovený mechanizmus koordinácie sa uvedie v jednotnom dokumente, ktorý obsahuje riadne odôvodnenie každej významnej odchýlky od odporučenia CEAOB. Koordinátor zasiela písomne ustanovený mechanizmus koordinácie členom kolégia a CEAOB.

Článok 33

Delegovanie úloh

Príslušný orgán domovského členského štátu môže delegovať ktorúkoľvek zo svojich úloh na príslušný orgán iného členského štátu pod podmienkou, že s tým uvedený orgán súhlasí. Delegovanie úloh nesmie ovplyvniť zodpovednosť delegujúceho príslušného orgánu.

Článok 34

Dôvernosť a služobné tajomstvo vo vzťahu k spolupráci medzi príslušnými orgánmi

1.  Povinnosť dodržiavať služobné tajomstvo sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre orgány zapojené do rámca spolupráce medzi príslušnými orgánmi uvedenými v článku 30. Informácie, ktorých sa týka služobné tajomstvo, sa nesmú sprístupniť žiadnej inej osobe ani orgánu s výnimkou prípadov, keď je takéto zverejnenie potrebné na súdne konanie alebo sa vyžaduje na základe práva Únie alebo vnútroštátneho práva.

2.  Článok 22 nebráni orgánom zapojeným do rámca spolupráce medzi príslušnými orgánmi uvedenými v článku 30 a príslušnými orgánmi, aby si vymieňali dôverné informácie. Na takto vymenené informácie sa vzťahuje povinnosť zachovávať služobné tajomstvo, ktorej podliehajú osoby zamestnané alebo v minulosti zamestnané príslušnými orgánmi.

3.  So všetkými informáciami, ktoré sa vymieňajú podľa tohto nariadenia medzi orgánmi zapojenými do rámca spolupráce medzi príslušnými orgánmi uvedenými v článku 30 a príslušnými orgánmi a inými orgánmi a úradmi, sa zaobchádza ako s dôvernými informáciami okrem prípadov, keď sa ich zverejnenie požaduje na základe práva Únie alebo vnútroštátneho práva.

Článok 35

Ochrana osobných údajov

1.  Členské štáty uplatňujú smernicu 95/46/ES na spracovanie osobných údajov, ktoré sa v členských štátoch vykonáva podľa tohto nariadenia.

2.  Nariadenie (ES) č. 45/2001 sa uplatňuje na spracovanie osobných údajov, ktoré CEAOB, ESMA, EBA a EIOPA vykonávajú v kontexte tohto nariadenia a smernice 2006/43/ES.KAPITOLA IV

Spolupráca s orgánmi tretích krajín a s medzinárodnými organizáciami a orgánmi

Článok 36

Dohoda o výmene informácií

1.  Príslušné orgány môžu uzavrieť dohody o spolupráci týkajúcej sa výmeny informácií s príslušnými orgánmi tretích krajín, len ak sú zverejnené informácie v dotknutých tretích krajinách predmetom záruk služobného tajomstva, ktoré sú minimálne rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v článkoch 22 a 34. Príslušné orgány bezodkladne informujú CEAOB o takýchto dohodách a oznamujú ich aj Komisii.

Informácie sa vymieňajú podľa tohto článku len vtedy, ak je takáto výmena potrebná na plnenie úloh príslušných orgánov podľa tohto nariadenia.

Ak takáto výmena informácií zahŕňa prenos osobných údajov do tretej krajiny, členské štáty dodržiavajú ustanovenia smernice 95/46/ES a CEAOB dodržiava ustanovenia nariadenia (ES) č. 45/2001.

2.  Príslušné orgány spolupracujú s príslušnými orgánmi alebo inými relevantnými úradmi tretích krajín, pokiaľ ide o previerky zabezpečenia kvality a prešetrovania štatutárnych audítorov a audítorských spoločností. CEAOB na žiadosť príslušného orgánu prispieva k takej spolupráci a k dosiahnutiu zblíženia postupov v oblasti dohľadu s tretími krajinami.

3.  Ak spolupráca alebo výmena informácií súvisí s pracovnou dokumentáciou auditu alebo inými dokumentmi v držbe štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností, uplatňuje sa článok 47 smernice 2006/43/ES.

4.  CEAOB vypracúva usmernenia týkajúce sa obsahu dohôd o spolupráci a výmene informácií uvedených v tomto článku.

Článok 37

Zverejnenie informácií získaných od tretích krajín

Príslušný orgán členského štátu môže zverejniť dôverné informácie získané od príslušných orgánov tretích krajín, ak je to ustanovené v dohode o spolupráci, len ak získal výslovný súhlas príslušného orgánu, ktorý tieto informácie poskytol, a tieto informácie sa prípadne zverejnia len na účely, na aké dal príslušný orgán svoj súhlas, alebo ak sa toto poskytnutie vyžaduje na základe práva Únie alebo vnútroštátneho práva.

Článok 38

Zverejnenie informácií zaslaných tretím krajinám

Príslušný orgán členského štátu vyžaduje, aby dôverné informácie, ktoré oznámil príslušnému orgánu tretej krajiny, uvedený príslušný orgán mohol poskytnúť tretím stranám alebo orgánom len s predchádzajúcim výslovným súhlasom príslušného orgánu, ktorý informácie poskytol, v súlade s jeho vnútroštátnym právom a za predpokladu, že sa informácie poskytnú len na účely, na aké dal príslušný orgán členského štátu súhlas, alebo ak sa toto poskytnutie vyžaduje na základe práva Únie alebo vnútroštátneho práva alebo je potrebné pri súdnom konaní v danej tretej krajine.

Článok 39

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 16. júna 2014. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 9 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 9 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 40

Preskúmanie a správy

1.  Komisia preskúma fungovanie a účinnosť systému spolupráce medzi príslušnými orgánmi v rámci CEAOB, ako sa uvádza v článku 30, a predloží o tom správu, najmä pokiaľ ide o plnenie úloh CEAOB vymedzených v odseku 7 uvedeného článku.

2.  V preskúmaní sa zohľadní medzinárodný vývoj, najmä pokiaľ ide o posilnenie spolupráce s príslušnými orgánmi tretích krajín a príspevok k zlepšeniu mechanizmov spolupráce v oblasti dohľadu nad štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami subjektov verejného záujmu patriacimi do medzinárodných audítorských sietí. Komisia dokončí svoje preskúmanie do 17. júna 2019.

3.  Správa sa predloží Európskemu parlamentu a Rade v relevantných prípadoch aj spolu s legislatívnym návrhom. V uvedenej správe sa posúdi pokrok dosiahnutý v oblasti spolupráce medzi príslušnými orgánmi v rámci CEAOB od začiatku fungovania uvedeného rámca a navrhnú sa ďalšie kroky s cieľom posilniť účinnosť spolupráce medzi príslušnými orgánmi členských štátov.

4.  Do 17. júna 2028 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia.

Článok 41

Prechodné ustanovenia

1.  Od 17. júna 2020 subjekt verejného záujmu neuzavrie ani neobnoví zákazku na audit so štatutárnym audítorom ani audítorskou spoločnosťou, ak tento štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť poskytovala v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia audítorské služby danému subjektu verejného záujmu 20 a viac po sebe nasledujúcich rokov.

2.  Od 17. júna 2023 subjekt verejného záujmu neuzavrie ani neobnoví zákazku na audit so štatutárnym audítorom ani audítorskou spoločnosťou, ak tento štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť poskytovala v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia audítorské služby danému subjektu verejného záujmu 11 a viac po sebe nasledujúcich rokov, ale menej než 20 po sebe nasledujúcich rokov.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2, zákazky na audit, ktoré sa uzavreli pred 16. júnom 2014, ale ktoré stále platia 17. júna 2016, môžu zostať v platnosti až do konca maximálneho trvania uvedeného v článku 17 ods. 1 druhom pododseku alebo v článku 17 ods. 2 písm. b). Uplatňuje sa článok 17 ods. 4.

4.  Článok 16 ods. 3 sa uplatňuje na zákazky na audit len po uplynutí obdobia uvedeného v článku 17 ods. 1 druhom pododseku.

Článok 42

Vnútroštátne ustanovenia

Členské štáty prijmú vhodné ustanovenia na zabezpečenie účinného uplatňovania tohto nariadenia.

Článok 43

Zrušenie rozhodnutia 2005/909/ES

Rozhodnutie 2005/909/ES sa týmto zrušuje.

Článok 44

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 17. júna 2016.

Článok 16 ods. 6 sa však uplatňuje od 17. júna 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.( 1 ) Ú. v. EÚ C 191, 29.6.2012, s. 61.

( 2 ) Pozícia Európskeho parlamentu z 3. apríla 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 14. apríla 2014.

( 3 ) Smernica Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií (Ú. v. ES L 372, 31.12.1986, s. 1).

( 4 ) Smernica Rady 91/674/EHS z 19. decembra 1991 o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní (Ú. v. ES L 374, 31.12.1991, s. 7).

( 5 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38).

( 6 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES (Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1).

( 7 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).

( 8 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES (Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7).

( 9 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

( 10 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1).

( 11 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

( 12 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87).

( 13 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

( 14 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 1).

( 15 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15).

( 16 ) Ú. v. EÚ L 120, 7.5.2008, s. 20.

( 17 ) Európsky orgán dohľadu zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

( 18 ) Európsky orgán dohľadu zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

( 19 ) Európsky orgán dohľadu zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48).

( 20 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/56/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorou sa mení smernica 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok (pozri stranu 196 tohto úradného vestníka).

( 21 ) Ú. v. EÚ C 336, 6.11.2012, s. 4.

( 22 ) Rozhodnutie Komisie 2005/909/ES zo 14. decembra 2005 o zriadení skupiny odborníkov, ktorá má poskytovať rady Komisii a uľahčovať spoluprácu medzi systémami verejného dozoru nad zákonnými audítormi a audítorskými spoločnosťami (Ú. v. EÚ L 329, 16.12.2005, s. 38).

( 23 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

( 24 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

( 25 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

( 26 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

( 27 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48).