02014R0223 — SK — 25.04.2020 — 002.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 223/2014

z 11. marca 2014

o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby

(Ú. v. ES L 072 12.3.2014, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018

  L 193

1

30.7.2018

►M2

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/559 z 23. apríla 2020,

  L 130

7

24.4.2020
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 223/2014

z 11. marca 2014

o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osobyHLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet a účel

Týmto nariadením sa zriaďuje Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (ďalej len „fond“) na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 a stanovujú sa ciele fondu, rozsah jeho podpory, dostupné finančné zdroje a ich prideľovanie každému členskému štátu a zároveň sa stanovujú pravidlá potrebné na zabezpečenie účinnosti a efektívnosti fondu.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Uplatňujú sa tieto vymedzenia pojmov:

1) 

„základná materiálna pomoc“ je základný spotrebný tovar s obmedzenou hodnotou a na osobné použitie pre najodkázanejšie osoby, ako napríklad oblečenie, obuv, predmety hygieny, školský materiál a spacie vaky;

2) 

„najodkázanejšie osoby“ sú fyzické osoby, či už jednotlivci, rodiny, domácnosti alebo skupiny zložené z takýchto osôb, v prípade ktorých sa zistila potreba pomoci na základe objektívnych kritérií stanovených príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v rámci konzultácií s príslušnými zainteresovanými stranami, pričom sa predchádza konfliktu záujmov, alebo vymedzených partnerskými organizáciami a schválených týmito príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, a ktoré môžu zahŕňať prvky umožňujúce cielené zameranie sa na najodkázanejšie osoby v určitých zemepisných oblastiach;

3) 

„partnerské organizácie“ sú verejné subjekty a/alebo neziskové organizácie, ktoré poskytujú potraviny a/alebo základnú materiálnu pomoc, v prípade potreby v kombinácii so sprievodnými opatreniami, a to priamo alebo prostredníctvom iných partnerských organizácií, alebo vykonávajú činnosti priamo zamerané na sociálne začlenenie najodkázanejších osôb a ktorých operácie vybral riadiaci orgán v súlade s článkom 32 ods. 3 písm. b);

4) 

„vnútroštátne schémy“ sú všetky schémy, ktoré majú aspoň čiastočne rovnaké ciele ako fond a ktoré na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni vykonávajú verejné subjekty alebo neziskové organizácie;

5) 

„operačný program potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci“ (uvádzaný tiež ako „OP I“) je operačný program, ktorý podporuje distribúciu potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci najodkázanejším osobám, v prípade potreby v kombinácii so sprievodnými opatreniami zameranými na zmiernenie sociálneho vylúčenia najodkázanejších osôb;

6) 

„operačný program sociálneho začlenenia najodkázanejších osôb“ (uvádzaný tiež ako „OP II“) je operačný program, ktorý podporuje činnosti mimo aktívnych opatrení trhu práce a pozostáva z nefinančnej, nemateriálnej pomoci zameranej na sociálne začlenenie najodkázanejších osôb;

7) 

„operácia“ je projekt, zmluva alebo opatrenie, ktoré boli vybrané riadiacim orgánom príslušného operačného programu alebo v rámci jeho zodpovednosti a ktoré prispievajú k cieľom operačného programu, na ktorý sa vzťahujú;

8) 

„dokončená operácia“ je operácia, ktorá bola fyzicky dokončená alebo plne zrealizovaná a v súvislosti s ktorou prijímatelia vykonali všetky súvisiace platby a bola im vyplatená podpora z príslušného operačného programu;

9) 

„prijímateľ“ je verejný alebo súkromný orgán zodpovedný za začatie alebo za začatie a vykonávanie operácií;

10) 

„konečný príjemca“ je najodkázanejšia osoba alebo osoby, ktoré dostávajú podporu v zmysle článku 4 tohto nariadenia;

11) 

„sprievodné opatrenia“ sú činnosti vykonávané nad rámec distribúcie potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci s cieľom zmierniť sociálne vylúčenie a/alebo riešiť sociálnu núdzu zodpovednejším a udržateľnejším spôsobom, napríklad usmerňovaním k vyváženému stravovaniu a poradenstvom pri hospodárení s finančnými prostriedkami;

12) 

„verejný výdavok“ je verejný príspevok na financovanie operácií, ktorý pochádza z rozpočtu celoštátnych, regionálnych alebo miestnych orgánov verejnej správy, z rozpočtu Únie súvisiaceho s fondom, z rozpočtu verejnoprávnych subjektov alebo z rozpočtu združení orgánov verejnej správy alebo akéhokoľvek orgánu spravovaného podľa verejného práva v zmysle článku 1 ods. 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES ( 1 );

13) 

„sprostredkovateľský orgán“ je akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, za ktorého činnosť je zodpovedný riadiaci orgán alebo certifikačný orgán alebo ktorý v mene takéhoto orgánu plní povinnosti voči prijímateľom vykonávajúcim operácie;

14) 

„účtovný rok“ je obdobie od 1. júla do 30. júna s výnimkou prvého účtovného roku programového obdobia, v súvislosti s ktorým znamená obdobie od dátumu začiatku oprávnenosti výdavkov do 30. júna 2015. Posledný účtovný rok je od 1. júla 2023 do 30. júna 2024;

15) 

„rozpočtový rok“ je obdobie od 1. januára do 31. decembra;

16) 

„nezrovnalosť“ je akékoľvek porušenie práva Únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na vykonávaní fondu, dôsledkom čoho je alebo by bol negatívny dosah na rozpočet Únie zaťažením rozpočtu Únie neoprávnenou výdavkovou položkou;

17) 

„hospodársky subjekt“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba alebo iný subjekt, ktorý sa zúčastňuje na realizácii pomoci z fondu, s výnimkou členského štátu, ktorý vykonáva svoje právomoci ako orgán verejnej moci;

18) 

„systémová nezrovnalosť“ je každá nezrovnalosť, ktorá sa môže vyskytnúť opakovane s vysokou pravdepodobnosťou výskytu pri podobnom type operácií a ktorá je dôsledkom závažného nedostatku účinného fungovania systému riadenia a kontroly, a to vrátane nestanovenia vhodných postupov v súlade s týmto nariadením;

19) 

„závažný nedostatok účinného fungovania systému riadenia a kontroly“ je nedostatok, ktorý vyžaduje podstatné zlepšenie systému, ktorý vystavuje fond značnému riziku nezrovnalostí a ktorého existencia nie je zlučiteľná s audítorskou správou bez výhrad k fungovaniu systému riadenia a kontroly.

Článok 3

Ciele

1.  Fond podporuje sociálnu súdržnosť, posilňuje sociálne začleňovanie, a teda v konečnom dôsledku prispieva k cieľu odstránenia chudoby v Únii tak, že prispieva k dosiahnutiu cieľa, ktorým je v súlade so stratégiou Európa 2020 znížiť počet ľudí, ktorí sú ohrození chudobou a sociálnym vylúčením, aspoň o 20 miliónov, pričom dopĺňa štrukturálne fondy. Fond prispieva k dosiahnutiu osobitného cieľa zmiernenia najhorších foriem chudoby tým, že poskytuje nefinančnú pomoc najodkázanejším osobám prostredníctvom potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci a činností, ktorých cieľom je sociálne začlenenie, v záujme sociálneho začlenenia najodkázanejších osôb.

Tento cieľ a výsledky vykonávania fondu sa posudzujú z hľadiska kvality a množstva.

2.  Fond dopĺňa udržateľné vnútroštátne politiky odstraňovania chudoby a sociálneho začleňovania, za ktoré naďalej ostávajú zodpovedné členské štáty.

Článok 4

Rozsah podpory

1.  Fond podporuje vnútroštátne schémy, v rámci ktorých sa potravinová a/alebo základná materiálna pomoc distribuuje pomocou partnerských organizácií vybratých členskými štátmi medzi najodkázanejšie osoby.

S cieľom zvyšovať a diverzifikovať dodávky potravín najodkázanejším osobám, ako aj obmedzovať ich plytvanie a predchádzať mu, môže fond podporovať činnosti týkajúce sa zhromažďovania, prepravy, skladovania a distribúcie darovaných potravín.

Fond takisto môže podporovať sprievodné opatrenia, ktorými sa dopĺňa poskytovanie potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci.

2.  Fond podporuje činnosti, ktoré prispievajú k sociálnemu začleneniu najodkázanejších osôb.

3.  Fond podporuje na úrovni Únie vzájomné učenie, vytváranie sietí a šírenie osvedčených postupov v oblasti nefinančnej pomoci pre najodkázanejšie osoby.

Článok 5

Zásady

1.  Časť rozpočtu Únie pridelená fondu sa plní v rámci zdieľaného hospodárenia medzi členskými štátmi a Komisiou v súlade s článkom 58 ods. 1 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách s výnimkou technickej pomoci, ktorá sa poskytuje na podnet Komisie a ktorá sa realizuje v rámci priameho hospodárenia v súlade s článkom 58 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

2.  Komisia a členské štáty s prihliadnutím na konkrétny kontext jednotlivých členských štátov zabezpečujú, aby podpora z fondu bola konzistentná s príslušnými politikami a prioritami Únie a aby dopĺňala ostatné nástroje Únie.

3.  Podpora z fondu sa realizuje v úzkej spolupráci medzi Komisiou a členskými štátmi a v súlade so zásadou subsidiarity.

4.  Členské štáty a orgány, ktoré určia na tento účel, sú zodpovedné za vykonávanie operačných programov a vykonávanie svojich úloh vyplývajúcich z tohto nariadenia v súlade s inštitucionálnym, právnym a finančným rámcom členského štátu a v súlade s týmto nariadením.

5.  Pri opatreniach týkajúcich sa vykonávania a využívania fondu, a najmä finančných a administratívnych zdrojov potrebných pri podávaní správ, hodnotení, riadení a kontrole, sa zohľadňuje zásada proporcionality vzhľadom na výšku pridelenej podpory a obmedzené administratívne schopnosti organizácií, ktoré fungujú najmä s pomocou dobrovoľníkov.

6.  Komisia a členské štáty zabezpečujú v súlade so svojimi zodpovednosťami a v záujme zamedzenia dvojitému financovaniu koordináciu s ESF a inými relevantnými politikami, stratégiami a nástrojmi Únie, najmä s iniciatívami Únie v oblasti verejného zdravia a proti plytvaniu potravinami.

7.  Komisia, členské štáty a prijímatelia uplatňujú zásadu riadneho finančného hospodárenia v súlade s článkom 30 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

8.  Komisia a členské štáty zabezpečujú účinnosť fondu, a to najmä pomocou monitorovania, podávania správ a hodnotenia.

9.  Členské štáty a Komisia v rámci konzultácií s príslušnými zainteresovanými stranami, ako je stanovené v tomto nariadení, zabezpečujú, aby sa operačné programy pripravovali, programovali, vykonávali, monitorovali a hodnotili v súlade so zásadou partnerstva.

10.  Komisia a členské štáty prijímajú opatrenia s cieľom zabezpečiť účinnosť fondu a vykonávajú svoje úlohy súvisiace s fondom s cieľom znížiť administratívne zaťaženie prijímateľov.

11.  Komisia a členské štáty zabezpečujú, aby sa rovnosť medzi mužmi a ženami a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti zohľadňovali a presadzovali počas rôznych štádií prípravy, programovania, riadenia a vykonávania, monitorovania a hodnotenia fondu, ako aj v rámci informačných kampaní, kampaní na zvyšovanie povedomia a výmeny osvedčených postupov. Komisia a členské štáty využívajú údaje rozčlenené podľa pohlavia, ak sú k dispozícii.

Komisia a členské štáty prijímajú náležité kroky s cieľom zabrániť akejkoľvek diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo vierovyznania, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie pri získavaní prístupu k fondu a k programom a operáciám podporovaným z fondu.

12.  Operácie podporované z fondu musia byť v súlade s uplatniteľným právom Únie a vnútroštátnym právom týkajúcim sa jeho uplatňovania (ďalej len „uplatniteľné právo“). Konkrétne fond možno využiť len na podporu distribúcie potravín alebo tovaru, ktoré sú v súlade s právom Únie v oblasti bezpečnosti spotrebného tovaru.

13.  Členské štáty a prijímatelia vyberajú potravinovú a/alebo základnú materiálnu pomoc na základe objektívnych kritérií vychádzajúcich z potrieb najodkázanejších osôb. V kritériách výberu potravín, a v prípade potreby tovaru, sa takisto zohľadňujú klimatické a environmentálne aspekty, najmä s cieľom obmedziť plytvanie potravinami. V prípade potreby vychádza výber druhu potravín určených na distribúciu z ich príspevku k vyváženému stravovaniu najodkázanejších osôb.

14.  Komisia a členské štáty zabezpečujú, aby sa pri poskytovaní pomoci v rámci fondu rešpektovala dôstojnosť najodkázanejších osôb.HLAVA II

ZDROJE A PROGRAMOVANIE

Článok 6

Celkové zdroje

1.  Zdroje pre fond, ktoré sú k dispozícii na rozpočtový záväzok na obdobie rokov 2014 – 2020, predstavujú sumu 3 395 684 880  EUR v cenách v roku 2011, v súlade s ročným rozdelením stanoveným v prílohe II.

2.  Pridelenie prostriedkov z fondu na obdobie rokov 2014 – 2020 pre každý členský štát sa uvádza v prílohe III. Minimálna suma pre každý členský štát na celé obdobie je 3 500 000  EUR.

3.  Na účely programovania a následného zahrnutia do všeobecného rozpočtu Únie sa suma zdrojov indexuje sadzbou 2 % ročne.

4.  Na podnet Komisie sa 0,35 % celkových zdrojov prideľuje na technickú pomoc.

Článok 7

Operačné programy

1.  Každý členský štát predloží Komisii do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia OP I a/alebo OP II vzťahujúce sa na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020.

2.  V OP I sa uvádzajú tieto podrobnosti:

a) 

identifikácia materiálnej deprivácie, ktorá je predmetom opatrení v rámci operačného programu, a odôvodnenie výberu jej typu či typov, a pre každý typ predmetnej materiálnej deprivácie opis hlavných charakteristických znakov distribúcie potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci a prípadne sprievodných opatrení, ktoré sa majú stanoviť, s ohľadom na výsledky hodnotenia ex ante vykonaného v súlade s článkom 16;

b) 

opis zodpovedajúcej vnútroštátnej schémy či schém pre každý typ predmetnej materiálnej deprivácie;

c) 

opis mechanizmu na stanovenie kritérií oprávnenosti pre najodkázanejšie osoby a v prípade potreby ich rozdelenie podľa typu predmetnej materiálnej deprivácie;

d) 

kritériá výberu operácií a opis mechanizmov výberu a v prípade potreby ich rozdelenie podľa typu predmetnej materiálnej deprivácie;

e) 

kritériá výberu partnerských organizácií a v prípade potreby ich rozdelenie podľa typu predmetnej materiálnej deprivácie;

f) 

opis mechanizmov používaných na zabezpečenie komplementárnosti s ESF;

g) 

plán financovania obsahujúci tabuľku, v ktorej sa pre celé programové obdobie uvádza suma celkových finančných rozpočtových prostriedkov na podporu v rámci operačného programu, orientačne rozčlenených podľa typu predmetnej materiálnej deprivácie, ako aj zodpovedajúce sprievodné opatrenia.

3.  V OP II sa uvádza:

a) 

stratégia týkajúca sa príspevku programu k podpore sociálnej súdržnosti a znižovania chudoby v súlade so stratégiou Európa 2020 vrátane odôvodnenia výberu priority pomoci;

b) 

konkrétne ciele operačného programu vychádzajúce zo zistenia vnútroštátnych potrieb so zreteľom na výsledky hodnotenia ex ante vykonaného v súlade s článkom 16. Hodnotenie ex ante sa Komisii predloží súčasne s operačným programom;

c) 

plán financovania obsahujúci tabuľku, v ktorej sa pre celé programové obdobie uvádza suma celkových finančných rozpočtových prostriedkov na podporu v rámci operačného programu, orientačne rozčlenených podľa typu opatrenia;

d) 

určenie najodkázanejších osôb, na ktoré sa treba zamerať;

e) 

finančné ukazovatele súvisiace so zodpovedajúcimi vyčlenenými výdavkami;

f) 

očakávané výsledky pre konkrétne ciele a zodpovedajúce ukazovatele výstupov a výsledkov konkrétnych programov spolu so základnou líniou a cieľovými hodnotami;

g) 

opis druhu činností a príklady činností, ktoré sa majú podporiť, a ich očakávaný príspevok ku konkrétnym cieľom uvedeným v písmene b) vrátane usmerňujúcich zásad výberu operácií a prípadne určenia typov prijímateľov;

h) 

opis mechanizmu na zabezpečenie komplementárnosti s ESF, ako aj na zabránenie prekrývania a dvojitému financovania operácií.

4.  V každom operačnom programe sa ďalej uvádza:

a) 

určenie riadiaceho orgánu, v uplatniteľnom prípade certifikačného orgánu, orgánu auditu a subjektu, ktorému má Komisia vyplácať platby, ako aj opis postupu monitorovania;

b) 

opis opatrení prijatých s cieľom zapojiť všetky príslušné zainteresované strany, ako aj vo vhodných prípadoch príslušné regionálne, miestne a iné orgány verejnej správy do vypracúvania operačného programu;

c) 

opis plánovaného využitia technickej pomoci v súlade s článkom 27 ods. 4 vrátane opatrení na posilnenie administratívnej kapacity prijímateľov v súvislosti s vykonávaním operačného programu;

d) 

plán financovania obsahujúci tabuľku, v ktorej je na každý rok v súlade s článkom 20 uvedená suma predpokladaných finančných rozpočtových prostriedkov na podporu z fondu a spolufinancovanie v súlade s článkom 20.

Partnerské organizácie uvedené v článku 7 ods. 2 písm. e), ktoré priamo poskytujú potravinovú a/alebo základnú materiálnu pomoc, realizujú samy alebo v spolupráci s inými organizáciami činnosti, ktoré v prípade potreby predstavujú obrátenie sa na príslušné útvary, ktoré dopĺňajú poskytovanie materiálnej pomoci zamerané na sociálne začlenenie najodkázanejších osôb, a to bez ohľadu na to, či fond tieto činnosti podporuje. Takéto sprievodné opatrenia však nie sú povinné v prípadoch, keď sa potravinová a/alebo základná materiálna pomoc poskytuje iba najodkázanejším deťom v zariadeniach starostlivosti o deti alebo podobných zariadeniach.

5.  Členské štáty alebo ktorýkoľvek nimi určený subjekt vypracujú operačné programy. Spolupracujú so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami, ako aj vo vhodných prípadoch s príslušnými regionálnymi, miestnymi a inými orgánmi verejnej správy. Členské štáty zabezpečujú, aby boli operačné programy úzko prepojené s vnútroštátnymi politikami v oblasti sociálneho začlenenia.

6.  Členské štáty vypracúvajú svoje operačné programy v súlade so vzormi uvedenými v prílohe I, ak je to vhodné.

Článok 8

Prijatie operačných programov

1.  Komisia posúdi súlad každého operačného programu s týmto nariadením a jeho prínos pre ciele fondu, pričom sa prihliada na hodnotenie ex ante vykonané v súlade s článkom 16. Komisia zabezpečuje, aby nedošlo k prekrývaniu so žiadnym operačným programom financovaným z ESF v členskom štáte.

2.  Komisia môže vzniesť pripomienky do troch mesiacov od dátumu predloženia operačného programu. Členský štát poskytne Komisii všetky potrebné dodatočné informácie a podľa potreby upraví navrhovaný operačný program.

3.  Za predpokladu, že sa všetky pripomienky vznesené Komisiou v súlade s odsekom 2 primerane zohľadnia, Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov schváli každý operačný program najneskôr do šiestich mesiacov po tom, ako ho členský štát predloží.

Článok 9

Zmena operačných programov

1.  Členský štát môže predložiť žiadosť o zmenu operačného programu. K žiadosti priloží upravený operačný program a odôvodnenie zmien.

2.  Komisia posúdi informácie poskytnuté v súlade s odsekom 1, pričom zohľadní odôvodnenie, ktoré poskytol členský štát. Komisia môže mať pripomienky a členský štát poskytne Komisii všetky potrebné dodatočné informácie.

3.  Komisia schváli prostredníctvom vykonávacích aktov zmenu operačného programu najneskôr do štyroch mesiacov po tom, ako ho členský štát predložil, a to za predpokladu, že všetky pripomienky Komisie boli primerane zohľadnené.

▼M2

4.  Odseky 1, 2 a 3 sa neuplatňujú na účely úpravy prvkov operačného programu, na ktoré sa vzťahujú pododdiely 3.5 a 3.6 a oddiel 4 vzorov pre operačný program stanovených v prílohe I, alebo prvkov stanovených v článku 7 ods. 2 písm. a) až e) a g) v prípade ich úpravy v dôsledku reakcie na krízu v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19.

▼M1

Členský štát oznámi Komisii akékoľvek rozhodnutie zmeniť prvky uvedené v prvom pododseku do jedného mesiaca odo dňa prijatia uvedeného rozhodnutia. V rozhodnutí sa uvedie dátum nadobudnutia jeho účinnosti, ktorý nesmie byť skorší ako dátum jeho prijatia.

▼B

Článok 10

Výmena osvedčených postupov

Komisia aj prostredníctvom webovej stránky umožní výmenu skúseností, vytváranie kapacít a budovanie sietí, ako aj šírenie relevantných výstupov v oblasti nefinančnej pomoci pre najodkázanejšie osoby.

Začlenené môžu byť aj príslušné organizácie, ktoré podporu z fondu nevyužívajú.

Okrem toho Komisia aspoň raz za rok konzultuje s organizáciami, ktoré zastupujú partnerské organizácie na úrovni Únie, o realizácii podpory z fondu a následne po takýchto konzultáciách podá včas správu Európskemu parlamentu a Rade.

Komisia takisto umožňuje šírenie príslušných výsledkov, správ a informácií vo vzťahu k fondu prostredníctvom internetu.HLAVA III

MONITOROVANIE A HODNOTENIE, INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA

Článok 11

Monitorovací výbor pre OP II

1.  Do troch mesiacov od dátumu oznámenia rozhodnutia o prijatí OP II členskému štátu zriadi alebo vymenuje členský štát v súlade s inštitucionálnym, právnym a finančným rámcom dotknutého členského štátu výbor na monitorovanie vykonávania programu po dohode s riadiacim orgánom.

2.  Každý monitorovací výbor vypracuje a prijme vlastný rokovací poriadok v súlade s inštitucionálnym, právnym a finančným rámcom dotknutého členského štátu.

3.  Ak monitorovací výbor tvoria zástupcovia orgánov a sprostredkovateľských orgánov príslušného členského štátu a všetkých príslušných zainteresovaných strán, ako aj vo vhodných prípadoch zástupcovia príslušných regionálnych, miestnych a iných orgánov verejnej správy, rozhoduje o zložení monitorovacieho výboru členský štát. Zástupcov príslušných regionálnych, miestnych a iných orgánov verejnej správy, ako aj príslušných zainteresovaných strán do monitorovacieho výboru deleguje príslušná organizácia na základe transparentného procesu. Každý člen monitorovacieho výboru môže mať hlasovacie právo. Zoznam členov monitorovacieho výboru sa uverejňuje.

4.  Komisia sa na práci monitorovacieho výboru podieľa v poradnej funkcii.

5.  Monitorovaciemu výboru predsedá zástupca členského štátu alebo riadiaceho orgánu.

Článok 12

Funkcie monitorovacieho výboru pre OP II

1.  Monitorovací výbor sa stretáva aspoň raz do roka a kontroluje vykonávanie programu a pokrok pri plnení jeho konkrétnych cieľov. Pri tom zohľadňuje finančné údaje, spoločné ukazovatele a ukazovatele špecifické pre jednotlivé programy vrátane zmien v hodnote ukazovateľov výsledkov a pokroku dosiahnutého v napĺňaní kvantifikovaných cieľových hodnôt a podľa potreby výsledky kvalitatívnych analýz.

2.  Monitorovací výbor preskúma všetky záležitosti, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu. Skúma najmä:

a) 

pokrok dosiahnutý pri dosahovaní konkrétnych cieľov operačného programu na základe dokumentov, ktoré predložil riadiaci orgán, vrátane záverov hodnotení;

b) 

vykonávanie informačných a komunikačných opatrení;

c) 

opatrenia, ktoré zohľadňujú a podporujú rovnosť medzi mužmi a ženami, rovnaké príležitosti a nediskrimináciu.

3.  Monitorovací výbor skúma a schvaľuje:

a) 

metodiku a kritériá výberu operácií v súlade s usmerňujúcimi zásadami stanovenými v článku 7 ods. 3 písm. f);

b) 

výročné a záverečné správy o realizácii;

c) 

všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu operačného programu.

4.  Monitorovací výbor môže riadiacemu orgánu poskytnúť pripomienky týkajúce sa vykonávania programu a jeho hodnotenia.

Monitoruje opatrenia prijaté v nadväznosti na jeho pripomienky.

Článok 13

Správy o realizácii a ukazovatele realizácie

1.  Od roku 2015 do roku 2023 predkladajú členské štáty Komisii do 30. júna každého roka ročnú správu o vykonávaní operačného programu vykonávaného počas predchádzajúceho rozpočtového roka.

▼M2

Odchylne od prvého pododseku lehota na predloženie ročnej správy o vykonávaní za rok 2019 je do 30. septembra 2020.

▼B

2.  Členské štáty vypracúvajú ročné správy o realizácii v súlade s delegovaným aktom uvedeným v odseku 6 vrátane zoznamu spoločných ukazovateľov, a v prípade operačných programov sociálneho začlenenia aj ukazovateľov špecifických pre jednotlivé programy.

Členské štáty konzultujú s príslušnými zainteresovanými stranami v súvislosti so správami o realizácii OP I, pričom sa predchádza konfliktu záujmov. Zhrnutie pripomienok týchto príslušných zainteresovaných strán sa uvedie v prílohe k správe.

3.  Ročné správy o realizácii sú prípustné za podmienky, že obsahujú všetky požadované informácie v súlade s delegovaným aktom uvedeným v odseku 6. Komisia informuje príslušný členský štát do 15 pracovných dní od dátumu doručenia ročnej správy o realizácii o tom, že nie je prípustná. Ak Komisia neinformuje členský štát v stanovenej lehote, správa sa pokladá za prípustnú.

4.  Komisia preskúma ročnú správu o realizácii a do dvoch mesiacov od jej doručenia informuje členský štát o svojich pripomienkach.

Ak Komisia neposkytne členskému štátu pripomienky v uvedenej lehote, správy sa považujú za prijaté.

5.  Členský štát predloží záverečnú správu o vykonávaní operačného programu do 30. septembra 2024.

Členské štáty vypracúvajú záverečnú správu o realizácii v súlade s delegovanými aktmi uvedenými v odseku 6.

Komisia preskúma záverečnú správu o realizácii a do piatich mesiacov od jej doručenia informuje členský štát o svojich pripomienkach.

Ak Komisia neposkytne členskému štátu pripomienky v uvedenej lehote, správy sa považujú za prijaté.

6.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 62 prijímať delegované akty, ktorými stanoví obsah ročnej a záverečnej správy o realizácii vrátane zoznamu spoločných ukazovateľov do 17. júla 2014.

7.  Komisia môže členskému štátu adresovať pripomienky týkajúce sa vykonávania operačného programu. Riadiaci orgán do troch mesiacov informuje Komisiu o prijatých nápravných opatreniach.

8.  Riadiaci orgán uverejní zhrnutie obsahu každej ročnej a záverečnej správy o realizácii.

9.  Komisia včas predloží Európskemu parlamentu a Rade zhrnutie ročných správ o realizácii a záverečných správ o realizácii.

10.  Postup týkajúci sa správ o realizácii nesmie byť neprimeraný v porovnaní s pridelenými finančnými prostriedkami a vzhľadom na povahu podpory a nesmie spôsobovať zbytočnú administratívnu záťaž.

Článok 14

Stretnutia venované zhodnoteniu

1.  V období rokov 2014 až 2023 sa Komisia každoročne stretáva s členskými štátmi, pokiaľ sa nedohodnú inak, aby zhodnotila pokrok dosiahnutý pri vykonávaní operačného programu, pričom v uplatniteľnom prípade berie do úvahy ročnú správu o realizácii a pripomienky Komisie uvedené v článku 13 ods. 7.

2.  Stretnutiu venovanému zhodnoteniu predsedá Komisia. Príslušné zainteresované strany sú pozvané, aby sa zúčastnili na stretnutiach venovaných zhodnoteniu v súvislosti s OP I s výnimkou tých častí stretnutí, keď by ich účasť viedla ku konfliktom záujmov alebo k porušeniu dôvernosti v súvislosti s otázkami auditu.

3.  Členský štát zabezpečí, aby sa v súvislosti s pripomienkami Komisie po stretnutí venovanom zhodnoteniu prijali náležité následné kroky, na ktoré odkáže v správe o realizácii na nasledujúci rozpočtový rok alebo prípadne na ďalšie rozpočtové roky.

Článok 15

Všeobecné ustanovenia o hodnotení

1.  Členské štáty poskytujú zdroje potrebné na vykonanie hodnotení a zabezpečujú zavedenie postupov, prostredníctvom ktorých možno vytvárať a zbierať údaje potrebné pri hodnoteniach vrátane údajov týkajúcich sa spoločných ukazovateľov uvedených v článku 13.

2.  Hodnotenia vykonávajú experti funkčne nezávislí od subjektov zodpovedných za vykonávanie operačných programov. Všetky hodnotenia sa zverejnia v celom rozsahu, avšak v žiadnom prípade nesmú zahŕňať informácie o totožnosti konečných príjemcov.

3.  Hodnotenia nesmú byť v porovnaní s pridelenými finančnými prostriedkami alebo vzhľadom na povahu podpory príliš rozsiahle a nesmú spôsobiť zbytočnú administratívnu záťaž.

Článok 16

Hodnotenie ex ante

1.  Členské štáty vykonávajú hodnotenie ex ante každého operačného programu.

2.  Hodnotenie ex ante sa vykonáva v rámci zodpovednosti orgánu zodpovedného za prípravu operačného programu. Komisii sa predkladá súčasne s operačným programom a spolu so zhrnutím.

3.  V rámci hodnotení ex ante týkajúcich sa OP I sa hodnotia tieto prvky:

a) 

prínos k cieľu Únie, ktorým je znížiť do roku 2020 počet ľudí žijúcich v chudobe alebo ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením aspoň o 20 miliónov s prihliadnutím na vybraný typ predmetnej materiálnej deprivácie a s ohľadom na vnútroštátnu situáciu, pokiaľ ide o chudobu, sociálne vylúčenie a materiálnu depriváciu;

b) 

vnútorná súdržnosť navrhovaného operačného programu a jeho vzťah k iným relevantným finančným nástrojom;

c) 

konzistentnosť prideľovania rozpočtových prostriedkov s cieľmi operačného programu;

d) 

príspevok očakávaných výstupov k výsledkom, a tým k splneniu cieľov fondu;

e) 

zapojenie príslušných zainteresovaných strán;

f) 

vhodnosť postupov monitorovania operačného programu a zbierania údajov potrebných na vykonanie hodnotení.

4.  V rámci hodnotení ex ante týkajúcich sa OP II sa hodnotia tieto prvky:

a) 

príspevok k podpore sociálnej súdržnosti a znižovania chudoby v súlade so stratégiou Európa 2020 pri zohľadnení vnútroštátnych potrieb;

b) 

vnútorná súdržnosť navrhovaného programu a jeho vzťah k iným relevantným nástrojom, najmä k ESF;

c) 

súlad pridelených rozpočtových zdrojov s cieľmi programu;

d) 

dôležitosť a jasnosť navrhovaných ukazovateľov pre jednotlivé programy;

e) 

spôsob, akým očakávané výstupy prispejú k výsledkom;

f) 

otázka, či sú kvantifikované cieľové hodnoty ukazovateľov realistické vzhľadom na plánovanú podporu z fondu;

g) 

dôvody formy navrhovanej podpory;

h) 

primeranosť množstva ľudských zdrojov a administratívnych kapacít na riadenie programu;

i) 

vhodnosť postupov na monitorovanie programu a zber údajov potrebných na vypracovanie hodnotení;

j) 

primeranosť plánovaných opatrení na podporu rovnakých príležitostí mužov a žien a na predchádzanie akejkoľvek diskriminácii.

Článok 17

Hodnotenie počas programového obdobia

1.  Komisia predloží hodnotenie fondu v polovici obdobia Európskemu parlamentu a Rade do 31. decembra 2018.

2.  Komisia môže z vlastnej iniciatívy zhodnotiť operačné programy.

3.  Počas programového obdobia môže riadiaci orgán OP I hodnotiť účinnosť a efektívnosť operačného programu.

4.  Riadiaci orgán OP I uskutoční v rokoch 2017 a 2022 štruktúrovaný prieskum o konečných príjemcoch podľa vzoru, ktorý prijme Komisia. Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví tento vzor, po konzultácii s príslušnými zainteresovanými stranami. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 63 ods. 2.

5.  Riadiaci orgán OP II vykoná do 31. decembra 2022 aspoň jedno hodnotenie. V hodnotení posúdi účinnosť, efektívnosť a vplyv podporovaných operácií. Zabezpečí sa vykonanie náležitých následných krokov.

Článok 18

Hodnotenie ex post

Komisia vykoná z vlastnej iniciatívy a v úzkej spolupráci s členskými štátmi a s pomocou externých expertov hodnotenie ex post s cieľom posúdiť účinnosť a efektívnosť fondu a udržateľnosť dosiahnutých výsledkov a zmerať pridanú hodnotu fondu. Toto hodnotenie ex post sa vykoná do 31. decembra 2024.

Článok 19

Informovanie a komunikácia

1.  Komisia a členské štáty poskytujú informácie o činnostiach podporovaných z fondu a zároveň tieto činnosti propagujú. Informácie sú určené najmä najodkázanejším osobám, ako aj širokej verejnosti a médiám. Zdôrazní sa v nich úloha Únie a zabezpečí zviditeľnenie príspevku z fondu, od členských štátov a partnerských organizácií v súvislosti s cieľmi sociálnej súdržnosti Únie, a to bez stigmatizácie konečných príjemcov.

2.  S cieľom zabezpečiť transparentnosť podpory udeľovanej z fondu riadiaci orgán spravuje zoznam operácií podporovaných z fondu vo forme údajov v kalkulačných tabuľkách, ktorý umožňuje výber, vyhľadávanie, získavanie, porovnávanie a jednoduché uverejňovanie údajov na internete. Zoznam operácií zahŕňa prinajmenšom nasledovné informácie:

a) 

meno a adresu prijímateľa;

b) 

pridelenú sumu z finančných zdrojov Únie;

c) 

v prípade OP I, typ predmetnej materiálnej deprivácie.

Zoznam operácií aktualizuje riadiaci orgán aspoň raz za dvanásť mesiacov.

3.  Počas realizácie operácie prijímatelia a partnerské organizácie informujú verejnosť o podpore získanej z fondu tak, že umiestnia buď aspoň jeden plagát s informáciami o operácii (s veľkosťou aspoň A3) a o finančnej podpore z Únie, alebo znak Únie primeranej veľkosti na také miesto, kde ho verejnosť ľahko uvidí. Táto požiadavka sa splní bez toho, aby boli koneční príjemcovia stigmatizovaní, na každom mieste vykonávania OP I a/alebo OP II, pokiaľ je to za okolností distribúcie možné.

Prijímatelia a partnerské organizácie, ktoré majú webové stránky, takisto uverejňujú krátky opis operácií na svojej webovej stránke vrátane ich cieľov a výsledkov, pričom zdôraznia finančnú podporu Únie.

4.  Pri všetkých informačných a komunikačných opatreniach, ktoré vykonávajú prijímatelia a partnerské organizácie, sa uvádza podpora z fondu pre operáciu zobrazením znaku Únie spolu s odkazom na Úniu a fond.

5.  Riadiaci orgán informuje prijímateľov o uverejnení zoznamu operácií v súlade s odsekom 2. Riadiaci orgán poskytne informácie a komunikačné prostriedky vrátane vzorov v elektronickom formáte, čím pomôže prijímateľom a partnerským organizáciám plniť ich povinnosti, ako sa stanovuje v odseku 3.

6.  V prípade OP II:

a) 

členský štát alebo riadiaci orgán je zodpovedný za organizáciu:

i) 

hlavnej informačnej činnosti, ktorou je zverejnenie začatia operačného programu, a

ii) 

aspoň jednej hlavnej informačnej činnosti za rok s cieľom podporiť príležitosti v oblasti financovania a realizované stratégie a/alebo informuje o úspechoch operačného programu, prípadne vrátane príkladov operácií;

b) 

počas realizácie operácie prijímateľ informuje verejnosť o podpore získanej z fondu tak, že zabezpečí, aby účastníci operácie boli informovaní o podpore z fondu;

c) 

vo všetkých dokumentoch vrátane potvrdenia o účasti alebo iného potvrdenia týkajúcich sa takejto operácie sa uvádza vyhlásenie v tom zmysle, že operačný program bol podporovaný fondom;

d) 

riadiaci orgán zabezpečí, aby potenciálni prijímatelia mali prístup k relevantným informáciám o príležitostiach v oblasti financovania, o začiatku podávania žiadostí a ich podmienkach a o kritériách na výber operácií, ktoré získajú podporu.

7.  Pri spracúvaní osobných údajov podľa článkov 15 až 19 tohto nariadenia riadiaci orgán, ako aj prijímatelia a partnerské organizácie, postupujú v súlade so smernicou 95/46/ES.HLAVA IV

FINANČNÁ PODPORA Z FONDU

Článok 20

Spolufinancovanie

1.  Miera spolufinancovania na úrovni operačného programu dosahuje najviac 85 % oprávnených verejných výdavkov. Možno ju zvýšiť za podmienok uvedených v článku 21 ods. 1. Členské štáty môžu slobodne podporovať iniciatívy fondu pomocou dodatočných vnútroštátnych prostriedkov.

▼M2

1a.  Odchylne od odseku 1 sa na požiadanie členského štátu môže uplatňovať miera spolufinancovania vo výške 100 % na verejné výdavky vykázané v žiadostiach o platbu počas účtovného roka, ktorý sa začína 1. júla 2020 a končí 30. júna 2021.

Žiadosti o úpravu miery spolufinancovania sa predkladajú v súlade s postupom na zmenu operačných programov stanoveným v článku 9 a priloží sa k nim upravený program. Miera spolufinancovania vo výške 100 % sa uplatňuje len vtedy, ak Komisia schváli príslušnú zmenu operačného programu ešte pred predložením konečnej žiadosti o priebežnú platbu v súlade s článkom 45 ods. 2.

Pred predložením prvej žiadosti o platbu na účtovný rok začínajúci 1. júla 2021 členské štáty oznámia tabuľku uvedenú v oddiele 5.1 vzorov pre operačný program stanovených v prílohe I, čím potvrdia mieru spolufinancovania, ktorá sa uplatňovala počas účtovného roku končiaceho 30. júna 2020.

▼B

2.  Rozhodnutie Komisie o prijatí operačného programu stanoví mieru spolufinancovania operačného programu a maximálnu výšku podpory z fondu.

3.  Opatrenia súvisiace s technickou pomocou vykonávané na podnet Komisie alebo v mene Komisie môžu byť financované vo výške 100 %.

Článok 21

Zvýšenie platieb pre členské štáty s dočasnými rozpočtovými problémami

1.  Na požiadanie členského štátu môžu byť priebežné platby a platby konečného zostatku zvýšené o 10 percentuálnych bodov nad mieru spolufinancovania vzťahujúcu sa na operačný program. Zvýšená miera, ktorá nesmie prekročiť 100 %, sa uplatňuje na žiadosti o platbu týkajúcu sa účtovného obdobia, v ktorom členský štát predložil svoju žiadosť, a v nasledujúcich účtovných obdobiach, počas ktorých členský štát spĺňa jednu z týchto podmienok:

a) 

príslušný členský štát prijal euro a dostáva makrofinančnú pomoc od Únie v súlade s nariadením Rady (EÚ) č. 407/2010 ( 2 );

b) 

príslušný členský štát neprijal euro a dostáva strednodobú finančnú pomoc v súlade s nariadením Rady (ES) č. 332/2002 ( 3 );

c) 

finančná pomoc sa mu poskytuje v súlade so Zmluvou o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu.

2.  Bez ohľadu na odsek 1 nie je podpora Únie prostredníctvom priebežných platieb a platieb konečného zostatku vyššia než verejné výdavky alebo maximálna výška podpory z fondu, ako sa stanovuje v rozhodnutí Komisie o schválení operačného programu.

Článok 22

Obdobie oprávnenosti

1.  Tento článok nemá vplyv na pravidlá oprávnenosti na technickú pomoc poskytovanú z iniciatívy Komisie, ako sa stanovuje v článku 27.

2.  Výdavky sú oprávnené na podporu z operačného programu vtedy, ak ich prijímateľ vynaloží a ak sa uhradia v období od 1. decembra 2013 do 31. decembra 2023.

3.  Podpora z operačného programu sa neudeľuje na operácie, ktoré boli fyzicky dokončené alebo plne zrealizované pred tým, ako prijímateľ predloží žiadosť o financovanie v rámci operačného programu riadiacemu orgánu, a to bez ohľadu na to, či prijímateľ uhradil všetky súvisiace platby.

4.  V prípade zmeny operačného programu výdavky, ktoré sa stanú oprávnenými z dôvodu zmeny operačného programu, sú oprávnené len odo dňa, kedy členský štát predložil žiadosť o zmenu Komisii.

▼M2

Odchylne od prvého pododseku výdavky na operácie na zvýšenie kapacít reakcie na krízu v súvislosti s riešením výskytu ochorenia COVID-19 sú oprávnené od 1. februára 2020.

▼B

Článok 23

Oprávnenosť operácií

1.  Operácie podporované operačným programom sa realizujú v členskom štáte, na ktorý sa vzťahuje operačný program.

2.  Operácie môžu dostať podporu z operačného programu za predpokladu, že boli vybraté v súlade so spravodlivým a transparentným postupom a podľa potreby buď na základe kritérií ustanovených v operačnom programe alebo schválených monitorovacím výborom.

3.  Kritériá výberu a zoznamy operácií vybratých na podporu z OP II sa po ich prijatí oznámia monitorovacím výborom pre operačné programy spolufinancované z ESF.

4.  Potravinovú a/alebo základnú materiálnu pomoc pre najodkázanejšie osoby môžu nakúpiť samotné partnerské organizácie.

Potravinovú a/alebo základnú materiálnu pomoc pre najodkázanejšie osoby môže nakúpiť aj verejnoprávny subjekt, ktorý ju bezplatne poskytne partnerským organizáciám. V tomto prípade možno potraviny získať z používania, spracovania alebo predaja výrobkov, s ktorými sa nakladá podľa článku 16 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, za predpokladu, že je to ekonomicky najvýhodnejšia možnosť a nespôsobí neprimerané oneskorenie pri dodávke potravín partnerským organizáciám. Sumy z takejto transakcie sa použijú v prospech najodkázanejších osôb a ich použitie nesmie viesť k zredukovaniu povinnosti členských štátov spolufinancovať program, stanovenej v článku 20 tohto nariadenia.

Komisia uplatňuje postupy prijaté podľa článku 20 písm. i) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, podľa ktorého sa výrobky v ňom uvedené môžu používať, spracúvať alebo predávať na účely tohto nariadenia s cieľom zabezpečiť ich čo najväčšiu účinnosť.

▼M2

4a.  Potravinová a/alebo základná materiálna pomoc sa môže poskytovať najodkázanejším osobám priamo alebo nepriamo, ako napríklad prostredníctvom poukážok alebo kariet v elektronickej alebo inej podobe, ak sa takéto poukážky, karty alebo iné nástroje môžu vymeniť len za potravinovú a/alebo základnú materiálnu pomoc.

▼B

5.  Táto potravinová a/alebo základná materiálna pomoc sa distribuuje najodkázanejším osobám bezplatne.

▼M1

6.  Na operáciu možno udeliť podporu z jedného alebo viacerých operačných programov spolufinancovaných fondom a z iných nástrojov Únie v prípade, keď sa na výdavky vykázané v žiadosti o platbu z fondu nežiada podpora z iného nástroja Únie, ani podpora z rovnakého fondu v rámci iného programu. Suma výdavkov, ktorá sa má zahrnúť do žiadosti o platbu z fondu, sa môže vypočítať pre dotknutý program alebo programy na pomernom základe v súlade s dokumentom, v ktorom sa stanovujú podmienky podpory.

▼B

Článok 24

Formy podpory

Fond využívajú členské štáty na poskytovanie podpory vo forme grantov, obstarávania alebo ich kombinácie. Uvedená podpora však nesmie mať formu pomoci, na ktorú sa vzťahuje článok 107 ods. 1 ZFEÚ.

Článok 25

Formy grantov

1.  Granty môžu mať niektorú z týchto foriem:

a) 

úhrada skutočne vynaložených a uhradených oprávnených nákladov;

b) 

preplatenie na základe jednotkových nákladov;

c) 

jednorazové platby nepresahujúce 100 000  EUR verejnej podpory;

d) 

paušálne financovanie určené uplatnením percentuálneho podielu na jednu alebo niekoľko vymedzených kategórií nákladov.

2.  Možnosti uvedené v odseku 1 sa môžu pri jednej operácii kombinovať len v prípade, že každá možnosť sa vzťahuje na inú kategóriu nákladov, alebo ak sa použijú pri po sebe nasledujúcich fázach tejto operácie.

3.  Sumy uvedené v odseku 1 písm. b), c) a d) sa stanovujú na základe:

a) 

spravodlivej, nestrannej a overiteľnej metódy výpočtu založenej na:

i) 

štatistických údajoch alebo iných objektívnych informáciách;

ii) 

overených historických údajoch o jednotlivých prijímateľoch alebo na základe uplatnenia ich zvyčajných postupov účtovania nákladov;

b) 

metód a zodpovedajúcich jednotkových nákladov, jednorazových platieb a paušálneho financovania používaných v rámci režimov grantov financovaných výlučne príslušným členským štátom pri podobnom type operácie a prijímateľa;

c) 

sadzieb stanovených týmto nariadením;

d) 

jednotlivých prípadov s odkazom na návrh rozpočtu odsúhlasený ex ante riadiacim subjektom, ak verejná podpora neprekročí sumu 100 000  EUR;

▼M1

e) 

pravidiel na uplatnenie zodpovedajúcich jednotkových nákladov, jednorazových platieb a paušálnych sadzieb uplatňovaných v rámci politík Únie pri podobnom druhu operácie a prijímateľa.

▼B

4.  Sumy vypočítané vo formách grantov uvedených v odseku 1 písm. b), c) a d) sa pokladajú za oprávnené výdavky vynaložené a uhradené zo strany prijímateľa na účely uplatňovania hlavy VI.

5.  V dokumente, v ktorom sa stanovujú podmienky podpory pre každú operáciu, sa stanoví metóda, ktorá sa má uplatniť na určenie nákladov operácie a podmienok na vyplatenie grantu.

Článok 26

Oprávnenosť výdavkov

1.  Oprávnenosť výdavkov sa určí na základe vnútroštátnych pravidiel s výnimkou prípadov, keď sú stanovené osobitné pravidlá v tomto nariadení alebo na základe tohto nariadenia.

2.  Bez ohľadu na odsek 1, náklady oprávnené na podporu z OP I sú:

▼M2

a) 

náklady na nákup potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci a náklady na nákup osobných ochranných materiálov a prostriedkov pre partnerské organizácie;

▼B

b) 

ak potravinovú alebo základnú materiálnu pomoc nakupuje verejnoprávny subjekt a poskytne ju partnerským organizáciám, náklady na prepravu potravín alebo základnej materiálnej pomoci do skladov partnerských organizácií a náklady na skladovanie v paušálnej sadzbe 1 % nákladov uvedených v písmene a) alebo v riadne odôvodnených prípadoch skutočne vynaložené a uhradené náklady;

▼M2

c) 

administratívne náklady, náklady na prípravu, dopravu a skladovanie, ktoré znášajú partnerské organizácie v paušálnej sadzbe 5 % nákladov uvedených v písmene a); alebo 5 % hodnoty potravinových výrobkov, s ktorými sa nakladá podľa článku 16 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

▼M1

d) 

náklady partnerských organizácií na získavanie, dopravu, skladovanie a distribúciu darovaných potravín a činnosti na zvyšovanie informovanosti, ktoré sú s tým priamo spojené;

e) 

náklady na sprievodné opatrenia realizované a vykázané partnerskými organizáciami poskytujúcimi potraviny a/alebo základnú materiálnu pomoc priamo alebo v rámci dohôd o spolupráci najodkázanejším osobám v paušálnej sadzbe 5 % nákladov uvedených v písmene a) tohto odseku; alebo 5 % hodnoty potravinových výrobkov, s ktorými sa nakladá podľa článku 16 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

▼B

3.  Bez ohľadu na odsek 1 sú nákladmi oprávnenými na podporu z operačného programu náklady vynaložené podľa článku 27 ods. 4 alebo v prípade nepriamych nákladov vynaložených podľa článku 27 ods. 4 paušálna sadzba až do výšky 15 % oprávnených priamych nákladov na zamestnancov.

▼M1

3a.  Bez ohľadu na odsek 2 nevedie zníženie oprávnených nákladov uvedených v odseku 2 písm. a) z dôvodu nedodržiavania uplatniteľného práva zo strany subjektu zodpovedného za nákup potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci k zníženiu oprávnených nákladov iných subjektov uvedených v odseku 2 písm. c) a e).

▼B

4.  Na podporu z operačného programu nie sú oprávnené tieto náklady:

a) 

úrok z dlhu;

b) 

poskytnutie infraštruktúry;

c) 

náklady na použitý tovar;

d) 

daň z pridanej hodnoty s výnimkou prípadov, keď nie je vymáhateľná podľa vnútroštátnych právnych predpisov o DPH.

▼M2

Článok 26a

Oprávnenosť výdavkov na operácie podporované v rámci OP I počas ich pozastavenia v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19

Oneskorenia v poskytovaní potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19 nevedú k zníženiu oprávnených nákladov, ktoré vznikli nakupujúcemu subjektu alebo partnerským organizáciám v súlade s článkom 26 ods. 2. Takéto náklady možno vykázať Komisii v celom rozsahu v súlade s článkom 26 ods. 2 pred poskytnutím potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci najodkázanejším osobám pod podmienkou, že sa poskytnutie pomoci obnoví po skončení krízy spojenej s výskytom ochorenia COVID-19.

Ak sa potraviny z dôvodu pozastavenia poskytovania pomoci v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19 pokazia, náklady stanovené v článku 26 ods. 2 písm. a) sa neznížia.

Článok 26b

Oprávnenosť výdavkov na operácie podporované v rámci OP II alebo technickej pomoci počas ich pozastavenia v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19

1.  Ak je realizácia operácií pozastavená v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19, môže členský štát považovať výdavky počas pozastavenia za oprávnené výdavky, aj keď nie sú poskytnuté žiadne služby, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) 

realizácia operácie je pozastavená po 31. januári 2020;

b) 

operácia je pozastavená v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19;

c) 

výdavky boli vynaložené a zaplatené;

d) 

výdavky predstavujú skutočné náklady pre prijímateľa a nemožno ich vymôcť ani kompenzovať; v prípade vymožených platieb a kompenzácií, ktoré neposkytuje členský štát, členský štát môže považovať túto podmienku za splnenú na základe vyhlásenia prijímateľa; vymožené platby a kompenzácie sa odpočítajú od výdavkov;

e) 

výdavky sú obmedzené na obdobie pozastavenia operácie.

2.  V prípade operácií, kde sa prijímateľovi uhradia výdavky na základe zjednodušeného vykazovania výdavkov a kde realizácia činností predstavujúcich základ na uhradenie je pozastavená v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19, dotknutý členský štát môže uhradiť výdavky prijímateľovi na základe výstupov plánovaných na obdobie pozastavenia, aj keď neboli vykonané žiadne činnosti, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) 

realizácia činností je pozastavená po 31. januári 2020;

b) 

činnosti sú pozastavené v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19;

c) 

zjednodušené vykazovanie výdavkov zodpovedá skutočným vzniknutým nákladom prijímateľa, ktoré musí prijímateľ preukázať a ktoré nemožno vymôcť ani kompenzovať; v prípade vymožených platieb a kompenzácií, ktoré neposkytuje členský štát, môže členský štát považovať túto podmienku za splnenú na základe vyhlásenia prijímateľa; vymožené platby a kompenzácie sa odpočítajú od sumy zodpovedajúcej zjednodušenému vykazovaniu výdavkov;

d) 

uhradenie výdavkov prijímateľovi je obmedzené na obdobie pozastavenia činností.

V prípade operácií uvedených v prvom pododseku tohto odseku môže členský štát takisto uhradiť výdavky prijímateľovi na základe nákladov uvedených v článku 25 ods. 1 písm. a), ak sú splnené podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku.

Ak členský štát uhradí prijímateľovi výdavky na základe prvého aj druhého pododseku, zabezpečí, že tie isté výdavky sú uhradené len raz.

Článok 26c

Oprávnenosť výdavkov na operácie podporované v rámci OP II alebo technickej pomoci, ktoré nie sú plne realizované v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19

1.  Členský štát môže považovať výdavky na operácie, ktoré nie sú plne realizované v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19, za oprávnené výdavky, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) 

realizácia operácie skončí po 31. januári 2020;

b) 

skončenie realizácie operácie je dôsledkom výskytu ochorenia COVID-19;

c) 

výdavky pred skončením realizácie operácie prijímateľ vynaložil a zaplatil.

2.  V prípade operácií, ktoré boli prijímateľovi uhradené na základe zjednodušeného vykazovania výdavkov, môže členský štát považovať výdavky na operácie, ktoré nie sú plne realizované v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19, za oprávnené výdavky, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) 

realizácia operácie skončí po 31. januári 2020;

b) 

skončenie realizácie operácie je dôsledkom výskytu ochorenia COVID-19;

c) 

činnosti, na ktoré sa vzťahuje zjednodušené vykazovanie výdavkov, boli aspoň čiastočne vykonané pred skončením realizácie operácie.

V prípade operácií uvedených v prvom pododseku tohto odseku môže členský štát takisto uhradiť výdavky prijímateľovi na základe nákladov uvedených v článku 25 ods. 1 písm. a), ak sú splnené podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku.

Ak členský štát uhradí prijímateľovi výdavky na základe prvého aj druhého pododseku, zabezpečí, že tie isté výdavky sú uhradené len raz.

▼B

Článok 27

Technická pomoc

1.  Fond môže na podnet Komisie alebo v jej mene financovať prípravu, monitorovanie, administratívnu a technickú pomoc, audit, opatrenia zamerané na šírenie informácií, kontrolu a hodnotenie potrebné pri vykonávaní tohto nariadenia, ako aj činnosti podľa článku 10, a to do výšky 0,35 % jemu pridelených ročných rozpočtových prostriedkov.

2.  Komisia konzultuje s členskými štátmi a organizáciami, ktoré zastupujú partnerské organizácie na úrovni Únie, v súvislosti s plánovaným využitím technickej pomoci.

3.  V prípade, že sa predpokladá príspevok z fondu, Komisia každoročne vypracuje prostredníctvom vykonávacích aktov svoje plány týkajúce sa typu činností súvisiacich s opatreniami uvedenými v odseku 1.

▼M1

4.  Na podnet členských štátov sa môže operačným programom financovať príprava, riadenie, monitorovanie, administratívna a technická pomoc, audit, opatrenia zamerané na šírenie informácií, kontrolu a hodnotenie potrebné pri vykonávaní tohto nariadenia, a to do výšky 5 % pridelených rozpočtových prostriedkov fondu v čase prijatia daného operačného programu. Môže sa ním financovať aj technická pomoc a vytváranie kapacít partnerských organizácií.

▼BHLAVA V

RIADENIE A KONTROLA

Článok 28

Všeobecné zásady systémov riadenia a kontroly

Systémy riadenia a kontroly v súlade s článkom 5 ods. 7 stanovujú:

a) 

opis funkcií každého subjektu zapojeného do riadenia a kontroly a rozdelenie týchto funkcií v rámci každého subjektu;

b) 

dodržiavanie zásady oddelenia funkcií medzi týmito subjektmi a v rámci nich;

c) 

postupy na zabezpečenie správnosti a zákonnosti vykázaných výdavkov;

d) 

počítačové systémy účtovníctva, uchovávania a prenosu finančných údajov a údajov o ukazovateľoch, monitorovania a podávania správ;

e) 

systémy podávania správ a monitorovania v prípadoch, keď zodpovedný orgán poverí výkonom úloh iný orgán;

f) 

režim pre audit fungovania systémov riadenia a kontroly;

g) 

systémy a postupy na zabezpečenie adekvátneho audítorského záznamu;

h) 

predchádzanie, zisťovanie a opravu nezrovnalostí vrátane podvodu a vymáhanie neoprávnene vyplatených súm vrátane všetkých úrokov z omeškania.

Článok 29

Zodpovednosti v rámci zdieľaného hospodárenia

V súlade so zásadou zdieľaného hospodárenia zodpovedajú členské štáty a Komisia za riadenie a kontrolu programov, a to v súlade so svojimi príslušnými zodpovednosťami stanovenými v tomto nariadení.

Článok 30

Zodpovednosť členských štátov

1.  Členské štáty plnia povinnosti v oblasti riadenia, kontroly a auditu a nesú z toho vyplývajúcu zodpovednosť, ktorá je stanovená v pravidlách zdieľaného hospodárenia uvedených v nariadení o rozpočtových pravidlách a v tomto nariadení.

▼M2

1a.  Na základe analýzy potenciálnych rizík môžu členské štáty počas výskytu ochorenia COVID-19 stanoviť miernejšie požiadavky na kontrolu a audítorský záznam, pokiaľ ide o distribúciu potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci najodkázanejším osobám.

▼B

2.  Členské štáty predchádzajú nezrovnalostiam, zisťujú a opravujú ich a vymáhajú neoprávnene vyplatené sumy spolu s úrokmi z omeškania. Komisii oznámia nezrovnalosti v príspevkoch z fondu, ktoré presahujú 10 000  EUR, a tiež ju informujú o významnom pokroku v súvisiacich správnych a súdnych konaniach.

Členské štáty nemusia oznámiť Komisii nezrovnalosti týkajúce sa týchto prípadov:

a) 

keď nezrovnalosť spočíva výlučne v tom, že realizácia operácie v rámci spolufinancovaného operačného programu zlyhala úplne alebo čiastočne v dôsledku konkurzu prijímateľa;

b) 

tých, na ktoré prijímateľ upozornil riadiaci orgán alebo certifikačný orgán dobrovoľne a skôr, ako niektorý z týchto orgánov danú nezrovnalosť zistil, či už pred, alebo po vyplatení verejného príspevku;

c) 

tých, ktoré zistil a opravil riadiaci orgán alebo certifikačný orgán pred zahrnutím príslušných výdavkov do výkazu výdavkov, ktorý sa predkladá Komisii.

Vo všetkých ostatných prípadoch, najmä v prípadoch predchádzajúcich konkurzu alebo v prípadoch podozrenia z podvodu, sa zistené nezrovnalosti a súvisiace preventívne a nápravné opatrenia oznámia Komisii.

▼M1

Ak sumy neoprávnene vyplatené prijímateľovi za operáciu nemožno vymôcť z dôvodu pochybenia alebo nedbanlivosti na strane členského štátu, tento členský štát je zodpovedný za vrátenie príslušných súm do rozpočtu Únie. Členské štáty môžu rozhodnúť, že neoprávnené vyplatenú sumu nebudú vymáhať, ak suma, ktorá sa má vymáhať od prijímateľa, nepresahuje bez úrokov 250 EUR v rámci príspevku z fondu na operáciu v účtovnom roku.

▼B

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 62 prijímať delegované akty, ktorými stanoví dodatočné podrobné pravidlá týkajúce sa kritérií na určenie prípadov nezrovnalostí, ktoré je potrebné oznámiť, na určenie toho, ktoré údaje je potrebné uviesť, a týkajúce sa podmienok a postupov, ktoré sa uplatnia pri určovaní, či členské štáty uhradia nevymožiteľné sumy.

Komisia prijme vykonávacie akty v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 63 ods. 2, ktorými stanoví interval a formát podávania správ.

3.  Členské štáty zabezpečia zavedenie účinných mechanizmov na posúdenie sťažností týkajúcich sa fondu. Za rozsah, pravidlá a postupy týkajúce sa týchto mechanizmov zodpovedajú členské štáty v súlade so svojím inštitucionálnym a právnym rámcom. Členské štáty na požiadanie Komisie preskúmajú sťažnosti predložené Komisii patriace do rozsahu pôsobnosti ich mechanizmov. Členské štáty na požiadanie informujú Komisiu o výsledkoch týchto preskúmaní.

4.  Všetky úradné výmeny informácií medzi členským štátom a Komisiou sa uskutočnia pomocou elektronického systému výmeny údajov. Komisia prijme vykonávacie akty s cieľom stanoviť podmienky, s ktorými musí byť tento elektronický systém výmeny údajov v súlade. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 63 ods. 3.

Článok 31

Určenie orgánov

1.  Každý členský štát určí pre každý operačný program ako riadiaci orgán vnútroštátny orgán verejnej správy alebo verejnoprávny subjekt. Ten istý riadiaci orgán môže byť určený pre dva operačné programy.

2.  Členský štát určí pre každý operačný program ako certifikačný orgán vnútroštátny orgán verejnej správy alebo verejnoprávny subjekt bez toho, aby bol dotknutý odsek 3. Ten istý certifikačný orgán môže byť určený pre dva operačné programy.

3.  Členský štát môže pre operačný program určiť riadiaci orgán, ktorý má navyše vykonávať úlohy certifikačného orgánu.

4.  Členský štát určí pre každý operačný program ako orgán auditu vnútroštátny orgán verejnej správy alebo verejnoprávny subjekt, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. Ten istý orgán auditu môže byť určený pre dva operačné programy.

5.  Za predpokladu, že sa rešpektuje zásada oddelenia funkcií, môže riadiaci orgán, certifikačný orgán, v prípade OP I a OP II, kde celková výška podpory z fondu nepresahuje 250 000 000  EUR, orgán auditu tvoriť súčasť toho istého orgánu verejnej správy alebo verejnoprávneho subjektu.

6.  Členský štát môže určiť jeden alebo viacero sprostredkovateľských orgánov na plnenie určitých úloh riadiaceho orgánu alebo certifikačného orgánu, ktoré spadajú do zodpovednosti uvedeného orgánu. Príslušné dohovory medzi riadiacim orgánom alebo certifikačným orgánom a sprostredkovateľskými subjektmi sa úradne zaznamenajú v písomnej forme.

7.  Členský štát alebo riadiaci orgán môže poveriť riadením časti operačného programu sprostredkovateľský orgán formou písomnej dohody uzavretej medzi sprostredkovateľským orgánom a členským štátom alebo riadiacim orgánom. Sprostredkovateľský orgán poskytne záruky svojej solventnosti a spôsobilosti v príslušnej oblasti, ako aj svojej kapacity administratívneho a finančného riadenia.

8.  Členský štát písomne ustanoví pravidlá, ktorými sa spravuje jeho vzťah s riadiacimi orgánmi, certifikačnými orgánmi a orgánmi auditu, vzťahy medzi týmito orgánmi a vzťahy týchto orgánov s Komisiou.

Článok 32

Funkcie riadiaceho orgánu

1.  Riadiaci orgán zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia.

2.  Pokiaľ ide o riadenie operačného programu, riadiaci orgán:

a) 

v príslušných prípadoch podporuje činnosť monitorovacieho výboru uvedeného v článku 11 a poskytuje mu informácie, ktoré potrebuje na plnenie svojich úloh, a to najmä údaje o pokroku operačného programu v dosahovaní jeho cieľov, finančné údaje a údaje týkajúce sa ukazovateľov;

b) 

pre OP I na základe konzultácií s príslušnými zainteresovanými stranami a pri vylúčení konfliktov záujmov alebo pre OP II v nadväznosti na schválenie monitorovacím výborom uvedeným v článku 11 zostavuje výročné a záverečné správy o realizácií uvedené v článku 13, a predkladá ich Komisii;

c) 

sprístupňuje sprostredkovateľským orgánom a prijímateľom informácie, ktoré sú potrebné pre plnenie ich úloh a realizáciu operácií;

d) 

vytvorí systém na zaznamenávanie a uchovávanie údajov v elektronickej podobe o každej operácii, ktoré sú potrebné na monitorovanie, hodnotenie, finančné riadenie, preverovanie a audit, vrátane údajov o jednotlivých účastníkoch operácií spolufinancovaných z OP II;

e) 

zabezpečuje, aby údaje uvedené v písmene d) boli zhromaždené, vložené a uložené v systéme uvedenom v písmene d) v súlade s ustanoveniami smernice 95/46/ES a v prípade možnosti rozdelené podľa pohlavia.

3.  Pokiaľ ide o výber operácií, riadiaci orgán:

a) 

vypracúva a prípadne po schválení uplatňuje príslušné nediskriminačné a transparentné postupy a/alebo kritériá výberu;

b) 

zabezpečuje, aby vybratá operácia:

i) 

spadala do rozsahu pôsobnosti fondu a operačného programu;

ii) 

spĺňala kritériá stanovené v operačnom programe a v článkoch 22, 23 a 26;

iii) 

v príslušných prípadoch zohľadňovala zásady stanovené v článku 5 ods. 11, 12, 13 a 14;

c) 

zabezpečuje, aby sa prijímateľovi poskytol dokument, ktorým sa stanovujú podmienky udelenia podpory pre každú operáciu, vrátane osobitných požiadaviek týkajúcich sa výrobkov a služieb, ktoré sa majú dodať v rámci operácie, finančného plánu a časového obmedzenia realizácie operácie;

d) 

sa pred schválením operácie uistí, že prijímateľ má administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu na splnenie podmienok uvedených v písmene c);

e) 

sa uistí, že ak sa operácia začala ešte pred predložením žiadosti o financovanie riadiacemu orgánu, dodržalo sa uplatniteľné právo týkajúce sa operácie;

f) 

určí typ materiálnej pomoci pre OP I a typ opatrenia pre OP II, ktorým sa pripíšu výdavky na operáciu.

4.  Pokiaľ ide o finančné riadenie a kontrolu operačného programu, riadiaci orgán:

▼M1

a) 

overuje, či sa spolufinancované výrobky dodali a spolufinancované služby poskytli a či sú operácie v súlade s uplatniteľným právom, operačným programom a podmienkami pre získanie podpory na operáciu; a

i) 

ak sa majú náklady uhradiť podľa článku 25 ods. 1 písm. a), či sa zaplatili výdavky vykázané prijímateľmi v súvislosti s týmito nákladmi;

ii) 

ak sa majú náklady uhradiť podľa článku 25 ods. 1 písm. b), c) a d), či sa splnili podmienky úhrady výdavkov prijímateľovi;

▼B

b) 

zabezpečí, aby prijímatelia zapojení do realizácie operácií, ktoré sa preplácajú na základe skutočne vzniknutých oprávnených nákladov, viedli buď samostatný účtovný systém, alebo vhodné kódové označenie účtov pre všetky transakcie súvisiace s operáciou;

c) 

zavedie účinné a primerané opatrenia proti podvodom, pričom zohľadňuje zistené riziká;

d) 

stanoví postupy na zabezpečenie toho, aby sa všetky doklady týkajúce sa výdavkov a auditov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie adekvátneho revízneho záznamu, uchovávali v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 28 písm. g);

e) 

vypracuje vyhlásenie hospodáriaceho subjektu a ročný súhrn uvedené v článku 59 ods. 5 prvom pododseku písm. a) a b) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

5.  Overenia podľa odseku 4 písm. a) zahŕňajú tieto postupy:

a) 

administratívne overovanie každej žiadosti prijímateľov o preplatenie;

b) 

overovanie operácií na mieste.

Frekvencia a pokrytie overovania na mieste sú primerané výške verejnej podpory udelenej na operáciu a úrovni rizika stanovenej takýmito overovaniami a auditmi celého systému riadenia a kontroly, ktoré vykonáva orgán auditu.

6.  Overovanie jednotlivých operácií na mieste podľa odseku 5 prvého pododseku písm. b) sa môže vykonávať na vzorke.

7.  Ak je riadiaci orgán súčasne prijímateľom v rámci operačného programu, opatreniami na overovanie uvedenými v odseku 4 písm. a) sa zabezpečí primerané oddelenie funkcií.

8.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 62 prijímať delegované akty, ktorými stanoví pravidlá určujúce informácie v súvislosti s údajmi, ktoré sa majú zaznamenávať a uchovávať v elektronickej podobe v rámci monitorovacieho systému vytvoreného podľa odseku 2 písm. d) tohto článku.

Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví technické špecifikácie systému vytvoreného podľa odseku 2 písm. d) tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 63 ods. 3.

9.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 62 prijímať delegované akty, v ktorých stanoví podrobné minimálne požiadavky na revízny záznam uvedený v odseku 4 písm. d) tohto článku v súvislosti s vedením účtovných záznamov a uchovávaním podporných dokumentov na úrovni certifikačného orgánu, riadiaceho orgánu, sprostredkovateľských orgánov a prijímateľov.

10.  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto článku Komisia prijme vykonávacie akty týkajúce sa vzoru vyhlásenia hospodáriaceho subjektu uvedeného v odseku 4 písm. e). Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 63 ods. 2.

Článok 33

Funkcie certifikačného orgánu

Certifikačný orgán operačného programu je zodpovedný najmä za:

a) 

zostavenie a predkladanie žiadostí o platby Komisii a za osvedčenie, že pochádzajú zo spoľahlivých systémov účtovníctva, sú založené na overiteľných podporných dokumentoch a boli overené riadiacim orgánom;

b) 

vypracovanie účtov uvedených v článku 59 ods. 5 prvom pododseku písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách;

c) 

osvedčenie úplnosti, presnosti a pravdivosti účtov a súladu výdavkov v nich uvedených s uplatniteľným právom a osvedčenie, že výdavky boli vynaložené na operácie vybrané na financovanie v súlade s kritériami vzťahujúcimi sa na operačný program a s uplatniteľným právom;

d) 

zabezpečenie systému na zaznamenávanie a uchovávanie účtovných záznamov o každej operácii v elektronickej podobe, ktorý podporuje všetky údaje potrebné na vypracovanie žiadostí o platbu a účtov vrátane záznamov vymáhateľných súm, vrátených súm a súm odobratých po zrušení celého príspevku na operáciu alebo operačný program alebo jeho časti;

e) 

zabezpečenie toho, aby na účely vypracúvania a predkladania žiadostí o platbu dostal od riadiaceho orgánu primerané informácie o postupoch a overeniach vykonaných v súvislosti s výdavkami;

f) 

zohľadnenie výsledkov všetkých auditov vykonaných orgánom auditu alebo na jeho zodpovednosť pri vypracúvaní a predkladaní žiadostí o platbu;

g) 

vedenie účtovných záznamov v elektronickej podobe o výdavkoch vykázaných Komisii a príslušnom verejnom príspevku vyplatenom prijímateľom;

h) 

vedenie záznamov o vymáhateľných sumách a sumách odobratých po zrušení celého príspevku na operáciu alebo jeho časti. Vrátené sumy sa uhradia naspäť do rozpočtu Únie pred ukončením operačného programu tak, že sa odpočítajú z nasledujúceho výkazu výdavkov.

Článok 34

Funkcie orgánu auditu

1.  Orgán auditu zabezpečí, aby sa vykonávali audity správneho fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu a audity vhodnej vzorky operácií na základe vykázaných výdavkov.

Vykázané výdavky sa kontrolujú na základe reprezentatívnej vzorky alebo v prípade potreby na základe testovania vecnej správnosti a vo všeobecnosti na základe štatistických metód výberu vzorky.

V riadne odôvodnených prípadoch v súlade s medzinárodne uznávanými audítorskými normami, ako aj vo všetkých prípadoch, keď počet operácií v účtovnom roku nie je dostatočný na použitie štatistickej metódy, sa môže na základe odborného úsudku orgánu auditu použiť neštatistická metóda výberu vzorky.

V takýchto prípadoch musí byť rozsah vzorky dostatočný na to, aby orgánu auditu umožnil vypracovať platnú audítorskú správu v súlade s článkom 59 ods. 5 prvým pododsekom písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Neštatistická metóda výberu vzorky pokrýva najmenej 5 % operácií, v prípade ktorých boli počas účtovného obdobia Komisii vykázané výdavky, a 10 % výdavkov, ktoré boli vykázané Komisii počas účtovného roka.

V prípade, ak celková suma podpory z fondu pre OP I nie je vyššia ako 35 000 000  EUR, orgán auditu môže audítorskú činnosť obmedziť na ročný systémový audit, ktorý zahŕňa testovanie vecnej správnosti na základe kombinácie náhodného testovania operácií a testovania operácií založeného na riziku. Audítorská činnosť sa musí vykonávať v súlade s medzinárodne uznanými audítorskými normami a musí každoročne vyhodnocovať mieru chybovosti v rámci výkazov výdavkov osvedčených Komisiou.

2.  Ak audity vykonáva iný subjekt ako orgán auditu, orgán auditu zabezpečí potrebnú funkčnú nezávislosť tohto subjektu.

3.  Orgán auditu zabezpečí, aby sa pri audite zohľadňovali medzinárodne uznávané audítorské normy.

4.  Do ôsmich mesiacov od prijatia operačného programu vypracuje orgán auditu stratégiu auditu pre výkon auditov. V stratégii auditu sa stanoví metodika vykonávania auditov, metóda výberu vzorky alebo v prípade potreby metóda testovania vecnej správnosti pre audity operácií a plán auditov na aktuálny účtovný rok a dva nasledujúce účtovné roky. Stratégia auditu sa aktualizuje každý rok od roku 2016 do roku 2024 vrátane. Ak sa na dva operačné programy uplatňuje spoločný systém riadenia a kontroly, možno pre príslušné operačné programy vypracovať jednu stratégiu auditu. Orgán auditu predkladá Komisii na požiadanie stratégiu auditu.

5.  Orgán auditu vypracúva:

a) 

audítorskú správu v súlade s článkom 59 ods. 5 prvým pododsekom písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách;

b) 

kontrolnú správu, ktorá obsahuje hlavné zistenia auditov vykonaných v súlade s odsekom 1 vrátane zistení týkajúcich sa nedostatkov zistených v systémoch riadenia a kontroly, ako aj navrhované a zrealizované nápravné opatrenia.

Ak sa na dva operačné programy uplatňuje spoločný systém riadenia a kontroly, môžu sa informácie požadované v písmene b) prvého pododseku spojiť do jednej správy.

6.  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto článku Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce vzory pre stratégiu auditu, audítorskú správu a kontrolnú správu. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 63 ods. 2.

7.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 62 prijímať delegované akty stanovujúce rozsah a obsah auditov operácií a auditov účtov, ako aj metodiku výberu vzoriek operácií uvedených v odseku 1 tohto článku.

8.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 62 prijímať delegované akty, v ktorých stanoví podrobné pravidlá týkajúce sa používania údajov zhromaždených v priebehu auditov vykonaných úradníkmi Komisie alebo oprávnenými zástupcami Komisie.

Článok 35

Postup určenia riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu

1.  Členský štát oznámi Komisii dátum a spôsob určení riadiaceho orgánu, ktoré sa vykoná na primeranej úrovni, a prípadne aj certifikačného orgánu, a to pred predložením prvej žiadosti o priebežnú platbu Komisii.

2.  Určenia uvedené v odseku 1 vychádzajú zo správy a stanoviska nezávislého orgánu auditu, ktorý posúdi, či tieto orgány spĺňajú kritériá súvisiace s prostredím vnútornej kontroly, riadením rizika, riadiacimi a kontrolnými činnosťami a monitorovaním, ako sa uvádza v prílohe IV.

Nezávislý orgán auditu je orgán auditu alebo iný verejnoprávny či súkromnoprávny subjekt s potrebnou kapacitou pre audit, ktorý je nezávislý od riadiaceho orgánu, prípadne aj od certifikačného orgánu a ktorý vykonáva svoju prácu pri zohľadnení medzinárodne uznaných audítorských noriem.

3.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že riadiaci orgán alebo certifikačný orgán, ktorý bol určený v súvislosti s operačným programom spolufinancovaným z ESF podľa nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa pokladá za určený na účely tohto nariadenia.

4.  Komisia si môže do jedného mesiaca od oznámenia určenia uvedeného v odseku 1 vyžiadať správu a stanovisko nezávislého orgánu auditu uvedeného v odseku 2 a opis funkcií a postupov existujúcich pre riadiaci orgán alebo prípadne pre certifikačný orgán. Komisia na základe svojho posúdenia rizika rozhodne, či si vyžiada tieto dokumenty.

Komisia môže vzniesť pripomienky do dvoch mesiacov od prijatia dokumentov uvedených v prvom pododseku.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 46, preskúmaním uvedených dokumentov nie je prerušené spracovanie žiadostí o priebežné platby.

5.  Ak existujúce výsledky auditu a kontroly ukazujú, že určený orgán už nespĺňa kritériá uvedené v odseku 2, členský štát stanoví na primeranej úrovni a podľa závažnosti problému skúšobnú lehotu, v ktorej sa prijmú potrebné nápravné opatrenia.

Ak určený orgán nevykoná v rámci skúšobnej lehoty určenej členským štátom požadované nápravné opatrenie, členský štát na primeranej úrovni ukončí jeho určenie.

Členský štát bezodkladne oznámi Komisii dátum, od ktorého začína pre určený orgán plynúť skúšobná lehota, pričom poskytne informácie o príslušnej skúšobnej lehote, dátum, ku ktorému sa po vykonaní nápravných opatrení skúšobná lehota skončí, ako aj dátum ukončenia určenia orgánu. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článku 46, oznámením, že členský štát stanovil pre menovaný orgán skúšobnú lehotu, nie je prerušené spracovanie žiadostí o priebežné platby.

6.  Ak je určenie riadiaceho orgánu alebo certifikačného orgánu ukončené, členské štáty v súlade s postupom stanoveným v odseku 2 určia nový orgán, ktorý preberie funkcie riadiaceho orgánu alebo certifikačného orgánu, a informuje o tom Komisiu.

7.  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto článku Komisia prijme vykonávacie akty týkajúce sa vzoru správy a stanoviska nezávislého orgánu auditu a opisu funkcií a postupov riadiaceho orgánu a prípadne certifikačného orgánu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 63 ods. 3.

Článok 36

Právomoci a zodpovednosť Komisie

1.  Komisia sa na základe dostupných informácií vrátane informácií o určení orgánov zodpovedných za riadenie a kontrolu, dokumentov predkladaných každý rok týmito určenými orgánmi v súlade s článkom 59 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách, správ o kontrole, výročných správ o realizácii a auditov vykonaných vnútroštátnymi orgánmi a orgánmi Únie uistí, že si členské štáty vytvorili systémy riadenia a kontroly, ktoré zodpovedajú tomuto nariadeniu, a že tieto systémy účinne fungujú počas realizácie operačných programov.

2.  Úradníci Komisie alebo oprávnení zástupcovia Komisie môžu vykonať audity alebo kontroly na mieste za podmienky, že oznámenie bolo podané príslušnému vnútroštátnemu orgánu minimálne 12 pracovných dní vopred s výnimkou naliehavých prípadov. Komisia dodržiava zásadu proporcionality tým, že zohľadní potrebu vyhnúť sa neodôvodnenej duplicite auditov alebo kontrol, ktoré vykonávajú členské štáty, úroveň rizika pre rozpočet Únie a potrebu minimalizovať administratívnu záťaž prijímateľov v súlade s týmto nariadením. Rozsah týchto auditov alebo kontrol môže zahŕňať najmä overovanie účinného fungovania systémov riadenia a kontroly v programe alebo jeho časti, v operáciách a hodnoteniach riadneho finančného riadenia operácií alebo programov. Na týchto auditoch alebo kontrolách sa môžu zúčastňovať úradníci alebo oprávnení zástupcovia členského štátu.

Úradníci Komisie alebo oprávnení zástupcovia Komisie, riadne splnomocnení na vykonávanie auditov alebo kontrol na mieste, majú prístup ku všetkým potrebným záznamom, dokumentom a metaúdajom týkajúcim sa operácií podporovaných z fondu, alebo k systémom riadenia a kontroly, bez ohľadu na nosič, na ktorom sú uložené. Členské štáty poskytnú Komisii na požiadanie kópie týchto záznamov, dokumentov a metaúdajov.

Právomoci uvedené v tomto odseku neovplyvňujú uplatňovanie vnútroštátnych predpisov, ktoré vyhradzujú určité úkony zástupcom osobitne určeným vnútroštátnymi právnymi predpismi. Úradníci a oprávnení zástupcovia Komisie sa okrem iného nezúčastňujú na domových prehliadkach ani na úradnom vypočúvaní osôb na základe vnútroštátnych právnych predpisov. Takíto úradníci a zástupcovia však majú prístup k takto získaným informáciám, pričom tým nie sú dotknuté právomoci vnútroštátnych súdov, a v plnej miere sa dodržiavajú základné práva príslušných právnych subjektov.

3.  Komisia môže od členského štátu vyžadovať, aby prijal opatrenia potrebné na zabezpečenie účinného fungovania svojich systémov riadenia a kontroly alebo na overenie správnosti výdavkov v súlade s týmto nariadením.

Článok 37

Spolupráca s orgánmi auditu

1.  Komisia spolupracuje s orgánmi auditu, aby koordinovala ich plány auditu a audítorské metódy, a s týmito orgánmi si bezodkladne vymieňa výsledky auditov, ktoré sa týkajú systémov riadenia a kontroly.

2.  S cieľom uľahčiť túto spoluprácu v prípadoch, keď členský štát určí viac ako jeden orgán auditu, môže členský štát určiť koordinačný orgán.

3.  Komisia, orgány auditu a každý koordinačný orgán sa pravidelne stretávajú, vo všeobecnosti najmenej raz ročne, ak sa nedohodnú inak, aby preskúmali výročnú správu o kontrole, audítorskú správu a stratégiu auditu a aby si vymenili názory na otázky týkajúce sa zlepšovania systémov riadenia a kontroly.HLAVA VI

FINANČNÉ HOSPODÁRENIE, PRESKÚMANIE A SCHVÁLENIE ÚČTOV, FINANČNÉ OPRAVY A ZRUŠENIE VIAZANOSTIKAPITOLA 1

Finančné hospodárenie

Článok 38

Rozpočtové záväzky

Rozpočtové záväzky Únie, ktoré sa vzťahujú na každý operačný program, sú v období od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 rozdelené na ročné splátky. Rozhodnutie Komisie, ktorým sa prijíma operačný program, predstavuje finančné rozhodnutie v zmysle článku 84 nariadenia o rozpočtových pravidlách a po oznámení príslušnému členskému štátu právny záväzok v zmysle uvedeného nariadenia.

V prípade každého operačného programu sa rozpočtový záväzok na prvú splátku prijme po prijatí operačného programu Komisiou.

Rozpočtové záväzky na nasledujúce splátky prijíma Komisia každý rok do 1. mája na základe rozhodnutia uvedeného v druhom odseku s výnimkou prípadov, v ktorých sa uplatňuje článok 16 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 39

Platby Komisie

1.  Komisia vykonáva platby príspevku z fondu na každý operačný program v súlade s rozpočtovými prostriedkami a v závislosti od dostupných finančných prostriedkov. Každá platba sa priradí k najstaršiemu otvorenému rozpočtovému záväzku fondu.

2.  Platby majú formu predbežného financovania, priebežných platieb a platieb konečného zostatku.

Článok 40

Priebežné platby a platby konečného zostatku Komisiou

1.  Komisia prepláca ako priebežné platby 90 % sumy vyplývajúcej z uplatňovania miery spolufinancovania stanovenej v rozhodnutí, ktorým sa prijíma operačný program, na oprávnené verejné výdavky uvedené v žiadosti o platbu. Komisia stanoví výšku zostatkových súm, ktoré sa majú preplatiť ako priebežné platby alebo vrátiť v súlade s článkom 50.

2.  Bez ohľadu na článok 21 príspevok z fondu vo forme priebežných platieb a platby konečného zostatku nesmie byť vyššia ako maximálna výška príspevku z fondu, ako sa ustanovuje v rozhodnutí Komisie, ktorým sa schvaľuje operačný program.

Článok 41

Žiadosti o platbu

1.  Žiadosť o platbu predkladaná Komisii obsahuje všetky informácie, ktoré Komisia potrebuje na vypracovanie účtovnej závierky v súlade s článkom 68 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

2.  Žiadosti o platbu zahŕňajú v prípade celého operačného programu a technickej pomoci uvedenej v článku 27 ods. 4:

a) 

celkovú výšku oprávnených verejných výdavkov, ktoré prijímatelia vynaložili a uhradili pri realizácii operácií, ako ju v účtovnom systéme zaznamenal certifikačný orgán;

b) 

celkovú výšku verejných výdavkov vynaložených pri realizácii operácií, ako ju v účtovnom systéme zaznamenal certifikačný orgán.

3.  Oprávnené výdavky uvedené v žiadosti o platbu musia byť podložené potvrdenými faktúrami alebo účtovými dokladmi rovnocennej skúšobnej hodnoty s výnimkou foriem podpory podľa článku 25 ods. 1 písm. b), c) a d). Pre tieto formy grantov sú sumy zahrnuté v žiadosti o platbu nákladmi vypočítanými podľa uplatniteľného základu.

4.  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto článku Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce vzor žiadostí o platby. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 63 ods. 3.

Článok 42

Platby prijímateľom

1.  Riadiaci orgán zabezpečí, aby boli v prípade grantov určeným partnerským organizáciám, prijímateľom poskytnuté dostatočné finančné prostriedky na zabezpečenie riadnej realizácie operácií.

2.  V závislosti od dostupnosti finančných prostriedkov z predbežného financovania a priebežných platieb riadiaci orgán zabezpečí, aby prijímateľ dostal celú sumu oprávnených verejných výdavkov, ktorá je splatná v plnej výške najneskôr do 90 dní odo dňa predloženia žiadosti o platbu zo strany prijímateľa. Žiadna suma sa neodpočíta ani nezadrží a ani sa nesmie vyberať žiadny osobitný poplatok alebo iný poplatok s rovnakým účinkom, ktorý by sumy splatné prijímateľom znižoval.

▼M1

3.  Lehotu na platbu uvedenú v odseku 2 môže riadiaci orgán pozastaviť v každom z týchto riadne odôvodnených prípadov:

a) 

suma žiadosti o platbu nie je splatná, alebo sa neposkytli zodpovedajúce podkladové dokumenty vrátane dokumentov potrebných na overovanie riadenia podľa článku 32 ods. 4 písm. a);

b) 

začalo sa vyšetrovanie v súvislosti s možnou nezrovnalosťou týkajúcou sa príslušného výdavku.

Dotknutému prijímateľovi sa písomne oznámi dané pozastavenie a jeho dôvody. Zostávajúca lehota na vykonanie platieb začína opäť plynúť dňom predloženia požadovaných informácií alebo dokladov alebo dňom vykonania ďalšieho vyšetrovania.

▼B

Článok 43

Používanie eura

1.  Sumy stanovené v operačných programoch predložených členskými štátmi, výkazoch výdavkov, žiadostiach o platbu, účtoch a výdavky uvedené v ročnej a záverečnej správe o realizácii sú vyjadrené v eurách.

2.  Členské štáty, ktoré neprijali euro za svoju menu ku dňu žiadosti o platbu, prepočítajú výšku vynaložených výdavkov v národnej mene na euro. Tieto sumy sa prevedú na euro s použitím mesačného účtovného výmenného kurzu Komisie v mesiaci, v ktorom certifikačný orgán príslušného operačného programu výdavok zaznamenal v účtovníctve. Výmenný kurz Komisia uverejňuje v elektronickej podobe každý mesiac.

3.  Keď sa euro stane menou členského štátu, postup prevodu uvedený v odseku 2 zostane v platnosti pre všetky výdavky, ktoré certifikačný orgán zaznamenal v účtovníctve pred dátumom nadobudnutia účinnosti pevného prevodného kurzu medzi národnou menou a eurom.

Článok 44

Vyplácanie a zúčtovanie predbežného financovania

1.  Na základe rozhodnutia Komisie, ktorým sa prijíma operačný program, Komisia vypláca predbežné financovanie vo výške 11 % celkového príspevku fondu na príslušný operačný program.

2.  Predbežné financovanie sa využíva iba na platby prijímateľom pri realizácii operačného programu. Na tento účel sa bezodkladne sprístupní príslušnému subjektu.

3.  Ak do 24 mesiacov odo dňa, keď Komisia vyplatila prvú platbu predbežného financovania, nebola v súvislosti s operačným programom podaná žiadna žiadosť o platbu, Komisii sa uhradí späť celá suma, ktorá bola vyplatená vo forme predbežného financovania. Touto úhradou nie je dotknutý príspevok Únie na príslušný operačný program.

4.  Sumu vyplatenú ako predbežné financovanie Komisia plne zúčtuje najneskôr pri ukončení operačného programu.

Článok 45

Lehota na predkladanie žiadostí o priebežné platby a ich uhradenie

1.  Certifikačný orgán pravidelne predkladá žiadosť o priebežnú platbu v súlade s článkom 41 ods. 2 zahŕňajúcu sumy zaznamenané v jeho účtovnom systéme v účtovnom roku. V prípade, keď to považuje za potrebné, môže však certifikačný orgán zahrnúť takéto sumy do žiadostí o platbu predložených v nasledujúcich účtovných rokoch.

2.  Certifikačný orgán predloží konečnú žiadosť o priebežnú platbu do 31. júla nasledujúceho po konci predchádzajúceho účtovného obdobia a v každom prípade pred prvou žiadosťou o priebežnú platbu v nadchádzajúcom účtovnom roku.

3.  Prvá žiadosť o priebežnú platbu sa podáva až po tom, ako Komisia dostane oznámenie o určení riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu v súlade s článkom 35.

4.  Priebežné platby sa neuhrádzajú na operačný program, ak výročná správa o realizácií nebola zaslaná Komisii v súlade s článkom 13.

5.  V závislosti od dostupných finančných prostriedkov Komisia uhradí priebežnú platbu najneskôr do 60 dní odo dňa, keď Komisia zaevidovala žiadosť o platbu.

Článok 46

Prerušenie platobnej lehoty

1.  Lehotu na úhradu priebežnej platby môže delegovaný povoľujúci úradník v zmysle nariadenia o rozpočtových pravidlách prerušiť najviac na šesť mesiacov, ak:

a) 

na základe informácií poskytnutých vnútroštátnym orgánom auditu alebo orgánom auditu Únie existujú jasné dôkazy, ktoré naznačujú závažné nedostatky vo fungovaní systému riadenia a kontroly;

b) 

delegovaný povoľujúci úradník musí vykonať dodatočné overenie po tom, ako dostal na vedomie informácie, ktoré ho varovali, že výdavky v žiadosti o platbu sú spojené s nezrovnalosťou, ktorá má vážne finančné dôsledky;

c) 

nebol predložený niektorý z dokumentov požadovaných v zmysle článku 59 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Členský štát môže súhlasiť s predĺžením obdobia prerušenia o ďalšie tri mesiace.

2.  Delegovaný povoľujúci úradník obmedzí prerušenie na časť výdavkov, ktorých sa týka žiadosť o platbu a ktoré sú ovplyvnené prvkami uvedenými v prvom pododseku odseku 1, s výnimkou prípadu, keď nemožno určiť časť ovplyvnených výdavkov. Delegovaný povoľujúci úradník bezodkladne písomne informuje členský štát a riadiaci orgán o dôvode prerušenia a požiada ich o napravenie tejto situácie. Delegovaný povoľujúci úradník prerušenie ukončí hneď, ako sa prijmú potrebné opatrenia.

Článok 47

Pozastavenie platieb

1.  Komisia môže pozastaviť všetky priebežné platby alebo ich časť, ak dôjde k splneniu jednej alebo viacerých z týchto podmienok:

a) 

existuje závažný nedostatok v účinnom fungovaní systému riadenia a kontroly operačného programu, ktorý ohrozuje príspevok Únie na operačný program a pre ktorý neboli prijaté nápravné opatrenia;

b) 

výdavky vo výkaze výdavkov sú spojené s nezrovnalosťou, ktorá má závažné finančné dôsledky a nebola opravená;

c) 

členský štát neprijal potrebné opatrenia na nápravu situácie, ktorá viedla k prerušeniu podľa článku 46;

d) 

existuje závažný nedostatok v kvalite a spoľahlivosti systému monitorovania alebo v údajoch o ukazovateľoch;

2.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnúť o pozastavení všetkých priebežných platieb alebo ich časti po tom, ako poskytla členskému štátu možnosť predložiť svoje pripomienky.

3.  Komisia zruší pozastavenie všetkých priebežných platieb alebo ich časti, ak členský štát prijal potrebné opatrenia, ktoré umožňujú zrušenie takéhoto pozastavenia.KAPITOLA 2

Príprava, preskúmanie a schválenie účtov a ukončenie operačných programov

Článok 48

Predkladanie informácií

V lehote stanovenej v článku 59 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách predkladajú členské štáty Komisii od roku 2016 do roku 2025 vrátane každoročne nasledovné dokumenty uvedené v uvedenom článku, a to:

a) 

účty uvedené v článku 49 ods. 1 tohto nariadenia za predchádzajúci účtovný rok;

b) 

vyhlásenie hospodáriaceho subjektu a ročný súhrn uvedené v článku 32 ods. 4 písm. e) tohto nariadenia za predchádzajúci účtovný rok;

c) 

audítorskú správu a kontrolnú správu uvedenú v článku 34 ods. 5 písm. a) a b) tohto nariadenia za predchádzajúci účtovný rok.

Článok 49

Vypracovanie účtov

1.  Účty uvedené v článku 59 ods. 5 prvom pododseku písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách sa predkladajú Komisii pre každý operačný program. Účty sa týkajú účtovného roka a obsahujú:

a) 

celkovú výšku oprávnených verejných výdavkov zaevidovanú v účtovných systémoch certifikačného orgánu, ktoré boli zahrnuté v žiadostiach o platbu predložených Komisii v súlade s článkom 41 a článkom 45 ods. 2 do 31. júla nasledujúceho po skončení účtovného roka, celkovú výšku zodpovedajúcich oprávnených verejných výdavkov vynaložených počas realizácie operácií a celkovú výšku zodpovedajúcich platieb prijímateľom podľa článku 42 ods. 2;

b) 

sumy odňaté a vrátené počas účtovného roka, sumy, ktoré sa majú vrátiť na konci účtovného roka, a nevymožiteľné sumy;

c) 

zosúladenie výdavkov uvedených v súlade s písmenom a) s výdavkami vykázanými za ten istý účtovný rok v žiadostiach o platbu, spolu s vysvetlením všetkých rozdielov.

2.  Ak členský štát vylúči zo svojich účtov výdavky, ktoré v minulosti už boli zahrnuté do žiadosti o priebežnú platbu za účtovný rok, pretože sú predmetom priebežného hodnotenia ich zákonnosti a správnosti, všetky takéto výdavky alebo ich časť, ktoré sa následne uznajú za zákonné a správne, možno zahrnúť do žiadosti o priebežnú platbu týkajúcej sa nasledujúcich účtovných rokov.

3.  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto článku Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce vzor pre účty uvedené v tomto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 63 ods. 3.

Článok 50

Preskúmanie a schválenie účtov

1.  Komisia v súlade s článkom 59 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách preskúma do 31. mája roku, ktorý nasleduje po skončení účtovného obdobia, dokumenty, ktoré členský štát predložil podľa článku 48 tohto nariadenia.

Členský štát poskytne na žiadosť Komisie všetky potrebné dodatočné informácie, ktoré jej umožnia zistiť, či sú účty úplné, presné a pravdivé, a to v lehote stanovenej v prvom pododseku tohto odseku.

2.  Komisia schváli účty, ak môže dospieť k záveru, že účty sú úplné, presné a pravdivé. Komisia dospeje k takémuto záveru, ak orgán auditu vydal svoju audítorskú správu bez výhrad k úplnosti, presnosti a pravdivosti účtov za predpokladu, že Komisia nemá osobitný dôkaz o tom, že audítorská správa k účtom je nespoľahlivá.

3.  Komisia informuje členský štát v lehote stanovenej v odseku 1, či môže účty schváliť.

4.  Ak z dôvodov, ktoré možno pripísať členskému štátu, Komisia nemôže účty schváliť v lehote stanovenej v odseku 1, Komisia o tom informuje členské štáty, pričom uvedie dôvody v súlade s odsekom 2 a opatrenia, ktoré majú byť prijaté, a lehotu na ich vykonanie. Komisia na konci tejto lehoty informuje členský štát, či môže schváliť účty.

5.  Otázky zákonnosti a správnosti podkladových transakcií týkajúcich sa výdavkov zaznamenaných v účtoch sa pri schvaľovaní účtov zo strany Komisie nezohľadňujú. Bez toho, aby boli dotknuté články 46 a 47, postupom preskúmania a schválenia účtov sa nepreruší spracovanie žiadostí o priebežné platby a nevedie to k pozastaveniu platieb.

6.  Komisia na základe schválených účtov vypočíta sumu účtovanú fondu za účtovný rok a následné úpravy v súvislosti s platbami pre členský štát. Komisia zohľadní:

i) 

sumy v účtoch uvedené v článku 49 ods. 1 písm. a) a pri ktorých sa má uplatňovať miera spolufinancovania stanovená v článku 20;

ii) 

celkovú výšku platieb, ktoré uskutočnila Komisia počas daného účtovného roka, pozostávajúcu z priebežných platieb uhradených Komisiou v súlade s článkom 21 a článkom 40 ods. 1.

7.  Komisia v nadväznosti na výpočet vykonaný podľa odseku 6 tohto článku uhradí do 30 dní od schválenia účtov akúkoľvek dodatočnú splatnú sumu. Ak existuje suma, ktorú má vrátiť členský štát, stáva sa predmetom príkazu Komisie na vymáhanie, ktorý sa podľa možnosti vykoná započítaním proti sumám, ktoré sa majú vyplatiť členskému štátu v nasledujúcich platbách v rámci toho istého operačného programu. Takéto vrátenie nepredstavuje finančnú opravu a nezníži sa ním podpora z fondu na operačný program. Vrátená suma predstavuje pripísaný príjem v súlade s článkom 177 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

8.  Ak Komisia po uplatnení postupu stanoveného v odseku 4 nemôže schváliť účty, na základe dostupných informácií a v súlade s odsekom 6 stanoví sumu účtovanú fondu za účtovný rok a informuje členský štát. Ak členský štát do dvoch mesiacov od poskytnutia uvedenej informácie Komisiou oznámi Komisii svoj súhlas, uplatňuje sa odsek 7. V prípade neexistencie takéhoto súhlasu Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnutie, ktorým stanoví sumu účtovanú fondu za účtovný rok. Takéto rozhodnutie nepredstavuje finančnú opravu a nezníži sa ním podpora z fondu na operačný program. Komisia na základe tohto rozhodnutia vykoná v súlade s odsekom 7 úpravy platieb členskému štátu.

9.  Schválením účtov Komisiou ani rozhodnutím Komisie podľa odseku 8 nie je dotknuté vykonávanie opráv podľa článkov 55 a 56.

10.  Členské štáty môžu nahradiť nesprávne sumy, ktoré sa zistili po predložení účtov, vykonaním príslušných úprav účtov za účtovný rok, v ktorom sa táto nezrovnalosť zistila, a to bez toho, aby boli dotknuté články 55 a 56.

Článok 51

Dostupnosť dokumentov

1.  Riadiaci orgán zabezpečí, aby všetky podporné dokumenty týkajúce sa výdavkov podporovaných z fondu na operácie, v prípade ktorých celkové oprávnené verejné výdavky predstavujú menej ako 1 000 000  EUR, boli na požiadanie k dispozícii Komisii a Európskemu dvoru audítorov počas obdobia troch rokov od 31. decembra po predložení účtov, v ktorých sú tieto výdavky na operácie zahrnuté.

V prípade iných operácií než tých, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, sa sprístupnia všetky podporné dokumenty počas obdobia dvoch rokov od 31. decembra po predložení účtov, v ktorých sú zahrnuté konečné výdavky na dokončenú operáciu.

Riadiaci orgán môže rozhodnúť, že na operácie, ktorých celkové oprávnené výdavky sú nižšie ako 1 000 000  EUR, uplatní pravidlo uvedené v druhom pododseku.

Obdobie uvedené v prvom pododseku sa preruší buď v prípade súdneho konania, alebo na základe riadne odôvodnenej žiadosti Komisie.

2.  Riadiaci orgán informuje prijímateľov o počiatočnom dátume obdobia uvedeného v odseku 1.

▼M1

3.  Dokumenty sa uchovávajú buď vo forme originálov alebo úradne overených kópií originálov, alebo na všeobecne prijímaných nosičoch údajov vrátane elektronických verzií originálnych dokumentov alebo dokumentov, ktoré existujú iba v elektronickej forme. Ak sa dokumenty uchovávajú na všeobecne prijímaných nosičoch údajov v súlade s postupom stanoveným v odseku 5, nevyžadujú sa žiadne originály.

▼B

4.  Dokumenty sa uchovávajú vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu subjektov, na ktoré sa údaje vzťahujú, počas obdobia, ktoré nie je dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré boli údaje zozbierané alebo na ktoré boli ďalej spracované.

5.  Postup osvedčovania zhody dokumentov uchovávaných na všeobecne prijímaných nosičoch údajov s originálnym dokumentom stanovujú vnútroštátne orgány a zabezpečí, aby uchovávané verzie spĺňali vnútroštátne zákonné požiadavky a boli spoľahlivé na účely auditu.

6.  Ak dokumenty existujú len v elektronickej forme, používané počítačové systémy musia spĺňať uznávané bezpečnostné normy, ktoré zabezpečujú, aby uchovávané dokumenty spĺňali vnútroštátne zákonné požiadavky a boli spoľahlivé na účely auditu.

Článok 52

Predkladanie záverečných dokladov a vyplácanie konečného zostatku

1.  Okrem dokumentov uvedených v článku 48 za posledný účtovný rok od 1. júla 2023 do 30. júna 2024 členské štáty predložia záverečnú správu o vykonávaní operačného programu.

2.  Záverečná platba sa uhradí najneskôr tri mesiace po dátume schválenia účtov posledného účtovného roka alebo jeden mesiac po dátume prijatia záverečnej správy o realizácii, podľa toho, čo nastane neskôr.KAPITOLA 3

Finančné opravy a vymáhanie platieb

Článok 53

Finančné opravy vykonané členskými štátmi

1.  Členské štáty sú v prvom rade zodpovedné za vyšetrovanie nezrovnalostí a za uskutočňovanie požadovaných finančných opráv a vymáhanie platieb. V prípade systémovej nezrovnalosti členský štát rozšíri svoje vyšetrovanie na všetky operácie, ktoré by mohli byť ovplyvnené.

2.  Členské štáty vykonajú požadované finančné opravy v súvislosti s individuálnymi alebo systémovými nezrovnalosťami zistenými v operáciách alebo operačných programoch. Finančné opravy pozostávajú zo zrušenia celého verejného príspevku na operáciu alebo operačný program alebo jeho časti. Členský štát vezme do úvahy povahu a závažnosť nezrovnalostí a finančnú stratu spôsobenú fondu a vykoná primeranú opravu. Riadiaci orgán zaznamená finančné opravy v účtoch za účtovný rok, v ktorom sa rozhodlo o zrušení.

3.  Príspevok z fondu zrušený v súlade s odsekom 2 môže členský štát opätovne použiť v rámci príslušného operačného programu za podmienok uvedených v odseku 4.

4.  Príspevok zrušený v súlade s odsekom 2 nemožno opätovne použiť na žiadnu operáciu, ktorá bola predmetom opravy, alebo v prípade, že sa finančná oprava uskutočnila z dôvodu systémovej nezrovnalosti, na žiadnu operáciu, ktorá bola ovplyvnená systémovou nezrovnalosťou.

5.  Finančná oprava nemá vplyv na povinnosť členských štátov požadovať náhrady podľa tohto článku.

Článok 54

Finančné opravy vykonané Komisiou

1.  Komisia vykoná finančné opravy prostredníctvom vykonávacích aktov zrušením celého príspevku Únie na operačný program alebo jeho časti a účinným vymáhaním od členského štátu s cieľom vylúčiť z financovania Únie tie výdavky, ktoré porušujú uplatniteľné právo.

2.  Porušenie uplatniteľného práva vedie k finančnej oprave len v súvislosti s výdavkami, ktoré boli vykázané Komisii, a len vtedy, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

a) 

porušenie ovplyvnilo výber operácie orgánom zodpovedným za podporu z fondu alebo v prípadoch, ak vzhľadom na povahu porušenia nie je možné určiť tento vplyv, ale existuje odôvodnené riziko, že porušenie malo takýto vplyv;

b) 

porušenie ovplyvnilo výšku výdavkov uznaných na preplatenie z rozpočtu Únie alebo v prípadoch, ak vzhľadom na povahu porušenia nie je možné vyčísliť jeho finančný dosah, ale hrozí odôvodnené riziko, že porušenie malo takýto vplyv.

3.  Komisia pri rozhodovaní o finančnej oprave podľa odseku 1 dodrží zásadu proporcionality tým, že zohľadní povahu a závažnosť porušenia uplatniteľného práva a jeho finančné dôsledky pre rozpočet Únie. Komisia informuje Európsky parlament a Radu o rozhodnutiach prijatých s cieľom vykonať finančné opravy.

Článok 55

Kritériá pre finančné opravy vykonané Komisiou

1.  Komisia vykonáva finančné opravy prostredníctvom vykonávacích aktov zrušením celého príspevku Únie na operačný program alebo jeho časti v súlade s článkom 54 po tom, ako na základe potrebného preskúmania dospeje k záveru, že:

a) 

v účinnom fungovaní systému riadenia a kontroly operačného programu existujú závažné nedostatky, ktoré ohrozili príspevok Únie už vyplatený na operačný program;

b) 

členský štát si pred začatím postupu opravy podľa tohto odseku neplnil svoje povinnosti podľa článku 53;

c) 

výdavky uvedené v žiadosti o platbu sú nesprávne a členský štát ich pred začatím postupu opravy podľa tohto odseku neopravil.

Komisia vychádza pri finančných opravách z jednotlivých prípadov zistených nezrovnalostí a berie do úvahy, či je povaha nezrovnalosti systémová. Keď sa suma nesprávnych výdavkov účtovaných fondu nedá presne určiť, Komisia uplatní paušálnu sadzbu alebo extrapolovanú finančnú opravu.

2.  Komisia pri rozhodovaní o oprave podľa odseku 1 dodržiava zásadu proporcionality tým, že zohľadní povahu a závažnosť nezrovnalosti a rozsah a finančné dôsledky nedostatkov systémov riadenia a kontroly zistených v operačnom programe.

3.  Keď Komisia vo svojom stanovisku vychádza zo správ iných audítorov než audítorov svojich útvarov, vyvodí vlastné závery o finančných dôsledkoch po preskúmaní opatrení prijatých príslušným členským štátom podľa článku 53 ods. 2, oznámení zaslaných podľa článku 30 ods. 2 a všetkých odpovedí členského štátu.

4.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 62 prijímať delegované akty stanovujúce podrobné pravidlá týkajúce sa kritérií, na základe ktorých sa určia závažné nedostatky v účinnom fungovaní systémov riadenia a kontroly, a to aj základné typy takýchto nedostatkov, kritérií pre stanovenie úrovne finančnej opravy, ktorá sa má uplatniť, a kritérií použitia paušálnej sadzby alebo extrapolovaných finančných opráv.

Článok 56

Postup finančných opráv vykonaných Komisiou

1.  Pred prijatím rozhodnutia o finančnej oprave Komisia začne postup tým, že informuje členský štát o predbežných záveroch svojho skúmania a požiada členský štát, aby do dvoch mesiacov predložil svoje pripomienky.

2.  Ak Komisia navrhne finančnú opravu na základe extrapolácie alebo paušálnej sadzby, členský štát dostane príležitosť preukázať prostredníctvom preskúmania príslušnej dokumentácie, že skutočný rozsah nezrovnalosti bol menší než ako vyplynulo z posúdenia Komisie. Po dohode s Komisiou môže členský štát obmedziť rozsah tohto preskúmania na primeraný podiel alebo vzorku príslušnej dokumentácie. Okrem riadne odôvodnených prípadov nepresiahne čas povolený na takéto preskúmanie ďalšiu lehotu dvoch mesiacov po uplynutí dvojmesačnej lehoty uvedenej v odseku 1.

3.  Komisia zohľadní všetky dôkazy poskytnuté zo strany členského štátu v lehote stanovenej v odsekoch 1 a 2.

4.  Keď členský štát neprijme predbežné závery Komisie, Komisia ho pozve na vypočutie, aby zabezpečila, že budú k dispozícii všetky relevantné informácie a pripomienky, ktoré tvoria základ pre jej závery o uplatňovaní finančných opráv.

5.  V prípade dohody a bez toho, aby bol dotknutý odsek 7 tohto článku, môže členský štát opätovne použiť finančné prostriedky v súlade s článkom 53 ods. 3.

6.  S cieľom uplatniť finančné opravy Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnutie do šiestich mesiacov od dátumu vypočutia alebo od dátumu prijatia dodatočných informácií, ak členský štát po vypočutí súhlasí s predložením takýchto dodatočných informácií. Komisia zohľadní všetky informácie a pripomienky predložené v priebehu postupu. Ak sa vypočutie neuskutoční, šesťmesačné obdobie začne plynúť dva mesiace po dátume listu, ktorým Komisia pozýva členský štát na vypočutie.

7.  Ak Komisia pri vykonávaní svojich zodpovedností podľa článku 36 alebo Európsky dvor audítorov zistia nezrovnalosti preukazujúce závažné nedostatky v účinnom fungovaní systémov riadenia a kontroly, na základe výslednej finančnej opravy sa zníži podpora z fondu na operačný program.

Prvý pododsek sa neuplatní v prípade závažných nedostatkov v efektívnom fungovaní riadiaceho a kontrolného systému, ktoré pred ich zistením zo strany Komisie alebo Európskeho dvora audítorov:

a) 

boli uvedené vo vyhlásení hospodáriaceho subjektu, výročnej kontrolnej správe alebo audítorskej správe predložených Komisii v súlade s článkom 59 odsek 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách alebo v iných audítorských správach orgánu auditu predložených Komisii, a sa prijali príslušné opatrenia; alebo

b) 

boli predmetom náležitých nápravných opatrení zo strany členského štátu.

Hodnotenie závažných nedostatkov v účinnom fungovaní kontrolného a riadiaceho systému vychádza z uplatniteľného práva, keď boli predložené príslušné vyhlásenia hospodáriaceho subjektu, výročné kontrolné správy a audítorské správy.

Pri rozhodovaní o finančnej oprave Komisia:

a) 

dodržiava zásadu proporcionality tým, že zohľadní povahu a závažnosť závažných nedostatkov v účinnom fungovaní systému riadenia a kontroly a ich finančné dôsledky pre rozpočet Únie;

b) 

na účely uplatňovania paušálnej sadzby alebo extrapolovanej opravy vylúči neoprávnené výdavky, ktoré predtým zistil členský štát a ktoré boli predmetom úpravy v účtoch v súlade s článkom 50 ods. 10, ako aj výdavky, ktoré podliehajú prebiehajúcemu posúdeniu ich zákonnosti a správnosti v zmysle článku 49 ods. 2;

c) 

zohľadní paušálnu sadzbu alebo extrapolované opravy, ktoré v súvislosti s výdavkami vykonal členský štát z dôvodov iných závažných nedostatkov zistených týmto členským štátom pri určovaní reziduálneho rizika pre rozpočet Únie.

Článok 57

Vrátenie platieb

1.  Vrátenie akejkoľvek sumy do rozpočtu Únie sa uskutoční pred dátumom splatnosti uvedeným v príkaze na vymáhanie vydanom v súlade s článkom 73 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Dátumom splatnosti je posledný deň druhého mesiaca, ktorý nasleduje po vydaní príkazu.

2.  Akékoľvek omeškanie pri vrátení platby má za následok vznik úroku z dôvodu oneskorenej platby, ktorý začína dátumom splatnosti a končí dňom skutočnej úhrady. Sadzba takého úroku je o jeden a pol percentuálneho bodu vyššia ako sadzba, ktorú v súvislosti s jej veľkými operáciami refinancovania uplatňuje Európska centrálna banka v prvý pracovný deň mesiaca, v ktorom nastane dátum splatnosti.

Článok 58

Proporcionálna kontrola operačných programov

1.  Na operácie, ktorých celkové oprávnené výdavky nepresahujú 150 000  EUR, sa vzťahuje maximálne jeden audit vykonaný buď orgánom auditu alebo Komisiou pred predložením účtov za účtovný rok, v ktorom bola operácia dokončená. Na ostatné operácie sa nevzťahuje viac ako jeden audit za účtovný rok vykonaný buď orgánom auditu alebo Komisiou pred predložením účtov za účtovný rok, v ktorom bola operácia dokončená. Operácie nepodliehajú auditu Komisie alebo orgánu auditu v tom roku, v ktorom už vykonal audit Európsky dvor audítorov, za predpokladu, že výsledky auditu týchto operácií vykonaného Európskym dvorom audítorov môže použiť orgán auditu alebo Komisia na účely splnenia svojich príslušných úloh.

2.  Audit operácie podporovanej z OP I môže zahŕňať všetky štádiá jej realizácie a všetky úrovne distribučného reťazca s jedinou výnimkou kontroly konečných príjemcov, pokiaľ sa v posúdení rizika nezistí osobitné riziko nezrovnalostí alebo podvodu.

3.  V prípade operačných programov, v súvislosti s ktorými z najaktuálnejšej audítorskej správy vyplýva, že neboli zistené závažné nedostatky, sa Komisia môže s orgánom auditu na najbližšom stretnutí uvedenom v článku 37 ods. 2 dohodnúť na znížení miery požadovanej audítorskej práce, aby bola úmerná zistenému riziku. V takýchto prípadoch Komisia vykoná svoje vlastné audity na mieste iba vtedy, ak existuje dôkaz o nedostatkoch v systéme riadenia a kontroly, ktoré ovplyvňujú výdavky vykázané Komisii v účtovnom roku, za ktorý Komisia schválila účty.

4.  V prípade operačných programov, v súvislosti s ktorými Komisia dospeje k záveru, že správa orgánu auditu je spoľahlivá, sa s orgánom auditu môže dohodnúť na obmedzení vykonávania auditov Komisie na mieste zameraných na kontrolu práce orgánu auditu, pokiaľ neexistuje dôkaz o nedostatkoch v práci orgánu auditu za účtovný rok, za ktoré Komisia schválila účty.

5.  Bez ohľadu na odsek 1 môže orgán auditu a Komisia vykonať audity operácií v prípade, že z posúdenia rizika alebo auditu Európskeho dvora audítorov vyplynie, že existuje osobitné riziko nezrovnalosti alebo podvodu, v prípade, že existuje dôkaz o závažných nedostatkoch v účinnom fungovaní systému riadenia a kontroly príslušného operačného programu, a počas obdobia uvedeného v článku 51 ods. 1. Komisia môže na účely posúdenia práce orgánu auditu preskúmať revízny záznam orgánu auditu alebo sa zúčastniť na auditoch na mieste, ktoré orgán auditu vykonáva, a ak je to v súlade s medzinárodne uznávanými audítorskými normami potrebné na účely získania istoty o účinnom fungovaní orgánu auditu, môže Komisia vykonať audity operácií.KAPITOLA 4

Zrušenie viazanosti

Článok 59

Zrušenie viazanosti

1.  Komisia zruší viazanosť akejkoľvek časti sumy v operačnom programe, ktorá nebola použitá na platbu predbežného financovania a priebežné platby do 31. decembra tretieho rozpočtového roku nasledujúceho po roku prijatia rozpočtového záväzku v rámci operačného programu, alebo v prípade ktorého nebola v súlade s článkom 45 predložená žiadosť o platbu vypracovaná v súlade s článkom 41, a to aj žiadosť o platbu, na ktorú sa vzťahuje prerušenie platobnej lehoty, a to buď na celú platbu alebo jej časť, alebo na ktorú sa vzťahuje prerušenie platieb.

2.  Viazanosť časti záväzkov, ktorá je 31. decembra 2023 ešte otvorená, sa zruší, ak nebol Komisii do lehoty stanovenej v článku 52 ods. 1 predložený ktorýkoľvek z dokumentov požadovaných podľa článku 52 ods. 1.

Článok 60

Výnimka zo zrušenia viazanosti

1.  Suma, ktorej sa zrušenie viazanosti týka, sa zníži o sumy rovnocenné tej časti rozpočtového záväzku, pre ktorú:

a) 

sú operácie pozastavené súdnym konaním alebo správnym odvolaním s odkladným účinkom; alebo

b) 

nebolo možné požiadať o vyplatenie z dôvodu vyššej moci, ktorá závažným spôsobom ovplyvňuje vykonávanie celého operačného programu alebo jeho časti.

Vnútroštátne orgány, ktoré sa odvolávajú na vyššiu moc podľa písmena b) prvého pododseku, preukážu priame dôsledky vyššej moci na vykonávanie celého operačného programu alebo jeho časti.

Na účely písmen a) a b) prvého pododseku možno o zníženie požiadať raz, ak odklad alebo pôsobenie vyššej moci netrvali dlhšie než jeden rok, alebo niekoľkokrát, ak to zodpovedá dĺžke pôsobenia vyššej moci alebo počtu rokov medzi dátumom súdneho alebo správneho rozhodnutia, ktoré majú odkladný účinok na realizáciu operácie, a dátumom konečného súdneho alebo správneho rozhodnutia.

2.  Členský štát zašle Komisii do 31. januára informácie o výnimkách uvedených v odseku 1 prvom pododseku písm. a) a b), pokiaľ ide o sumu, ktorá sa má vykázať do konca predchádzajúceho roka.

Článok 61

Postup

1.  Komisia včas informuje členský štát a riadiaci orgán, ak existuje riziko uplatnenia pravidla zrušenia viazanosti podľa článku 59.

2.  Komisia informuje členský štát a riadiaci orgán o sume zrušenia viazanosti, ktorá vyplýva z informácií, ktoré získala k 31. januáru.

3.  Členský štát má dva mesiace na to, aby súhlasil so sumou zrušenia viazanosti alebo predložil svoje pripomienky.

4.  Členský štát predloží Komisii do 30. júna zrevidovaný finančný plán, v ktorom pre príslušný rozpočtový rok zohľadní zníženú sumu podpory na operačný program. Ak takýto plán nepredloží, Komisia zreviduje finančný plán tým, že zníži príspevok z fondu na príslušný rozpočtový rok.

5.  Komisia zmení rozhodnutie o prijatí operačného programu prostredníctvom vykonávacích aktov najneskôr do 30. septembra.HLAVA VII

DELEGOVANIE PRÁVOMOCI, VYKONÁVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 62

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 13 ods. 6, článku 30 ods. 2 piatom pododseku, článku 32 ods. 8 prvom pododseku, článku 32 ods. 9, článku 34 ods. 7, článku 34 ods. 8 a článku 55 ods. 4 sa udeľuje na dobu neurčitú od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

3.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

4.  Delegovaný akt nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Ak po uplynutí uvedenej lehoty ani Európsky parlament, ani Rada nevzniesli voči delegovanému aktu námietku, akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom uvedeným v akte.

Delegovaný akt sa môže uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím uvedenej lehoty, ak Európsky parlament, ako aj Rada informovali Komisiu o ich úmysle nevzniesť námietku.

Ak Európsky parlament alebo Rada vznesie voči delegovanému aktu námietku, akt nenadobudne účinnosť. Inštitúcia, ktorá voči delegovanému aktu vzniesla námietku, túto námietku odôvodní.

Článok 63

Postup výboru

1.  Komisii pomáha výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Ak výbor nevydá stanovisko, Komisia prijme návrh vykonávacieho aktu ohľadom vykonávacích právomocí uvedených v článku 32 ods. 8 druhom pododseku tohto článku a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 64

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

VZORY PRE OPERAČNÝ PROGRAM

1.    Vzor pre operačný program OP IKapitola

Oddiel

Pododdiel

Opis/Pripomienky

Rozsah

(znakov)

1.

IDENTIFIKÁCIA

Tento oddiel slúži len na identifikáciu príslušného programu. V tomto oddiele sa jasne uvedie nasledujúce:

členský štát

názov operačného programu

CCI

200

2.

FORMULÁCIA PROGRAMU

 

 

2.1

Situácia

Identifikácia a odôvodnenie predmetnej(-ých) materiálnej(-ych) deprivácie(-í)

4 000

Uvedenie typu predmetnej(-ých) materiálnej(-ych) deprivácie(-í), na ktorú(-é) sa vzťahuje operačný program

200

2.2.

Predmetná materiálna deprivácia

Každému typu predmetnej materiálnej deprivácie sa venuje jeden oddiel (a zodpovedajúce pododdiely)

 

2.2.1.

Opis

Opis hlavných charakteristických čŕt distribúcie potravinovej alebo základnej materiálnej pomoci, ktorá sa má poskytnúť, a zodpovedajúce sprievodné opatrenia

4 000

2.2.2.

Vnútroštátne schémy

Opis vnútroštátnych schém, ktoré sa majú podporiť

2 000

2.3.

Iné

Akékoľvek iné informácie, ktoré sa pokladajú za potrebné

4 000

3.

VYKONÁVANIE

 

 

3.1.

Identifikácia najodkázanejších osôb

Opis mechanizmu na stanovenie kritérií oprávnenosti pre najodkázanejšie osoby a prípadné rozdelenie podľa typu predmetnej materiálnej deprivácie

2 000

3.2.

Výber operácií

Kritériá výberu operácií a opis mechanizmov výberu a prípadné rozdelenie podľa typu predmetnej materiálnej deprivácie

2 000

3.3.

Výber partnerských organizácií

Kritériá výberu partnerských organizácií a ich prípadné rozdelenie podľa typu predmetnej materiálnej deprivácie

2 000

3.4.

Komplementárnosť s ESF

Opis mechanizmu na zabezpečenie komplementárnosti s ESF

4 000

3.5.

Inštitucionálne usporiadanie

Určenie riadiaceho orgánu, v príslušnom prípade aj certifikačného orgánu, orgánu auditu a subjektu, ktorému má Komisia vyplácať platby

2 000

3.6.

Monitorovanie a hodnotenie

Opis monitorovania vykonávania programu

4 000

3.7.

Technická pomoc

Opis plánovaného využitia technickej pomoci v súlade s článkom 27 ods. 4 vrátane opatrení na posilnenie administratívnej kapacity prijímateľov v súvislosti s riadnym finančným riadením operácií

4 000

4.

ZAPOJENIE ZAINTERESOVANÝCH STRÁN

Opis opatrení prijatých s cieľom zapojiť všetky príslušné zainteresované strany, ako aj vo vhodných prípadoch príslušné regionálne, miestne a iné orgány verejnej správy do prípravy operačného programu

2 000

5.

FINANČNÝ PLÁN

Tento oddiel zahŕňa:

5.1.  tabuľku, v ktorej je na každý rok v súlade s článkom 20 uvedená suma predpokladaných finančných rozpočtových prostriedkov na podporu z fondu a spolufinancovanie,

5.2.  tabuľku, v ktorej sa pre celé programové obdobie uvádza suma celkových finančných rozpočtových prostriedkov na podporu v rámci operačného programu na každý typ predmetnej materiálnej deprivácie, ako aj zodpovedajúce sprievodné opatrenia.

Text: 1 000

údaje vo formáte CSV alebo XLS

Formát pre finančné údaje (oddiel 5):

5.1. 

Finančný plán operačného programu, v ktorom sa uvádza ročný záväzok fondu a zodpovedajúce vnútroštátne spolufinancovanie v rámci operačného programu (v EUR) 

Spolu

2014

2015

….

2020

Fond a)

 

 

 

 

 

Vnútroštátne spolufinancovanie b)

 

 

 

 

 

Verejné výdavky

(c) = (a) + (b)

 

 

 

 

 

Miera spolufinancovania

(d) = (a) / (c)

 

 

5.2. 

Finančný plán, v ktorom sa uvádza suma celkových finančných rozpočtových prostriedkov na podporu v rámci operačného programu na každý typ predmetnej materiálnej deprivácie, ako aj zodpovedajúce sprievodné opatrenia (v EUR)Typ materiálnej pomoci

Verejné výdavky

Spolu

 

Technická pomoc

 

Typ materiálnej pomoci 1

 

z toho sprievodné opatrenia

 

Typ materiálnej pomoci 2

 

z toho sprievodné opatrenia

 

 

 

Typ materiálnej pomoci n

 

z toho sprievodné opatrenia

 

2.    Vzor pre operačný program OP IIKapitola

Oddiel

Pododdiel

Opis/Pripomienky

Rozsah

(znakov)

1.

IDENTIFIKÁCIA

Tento oddiel slúži len na identifikáciu príslušného programu. V tomto oddiele sa jasne uvedie nasledujúce:

členský štát

názov operačného programu

CCI

200

2.

FORMULÁCIA PROGRAMU

 

 

2.1.

Stratégia

Opis stratégie týkajúcej sa príspevku programu k podpore sociálnej súdržnosti a znižovania chudoby v súlade so stratégiou Európa 2020 vrátane odôvodnenia výberu priority pomoci;

20 000

2.2.

Logika intervencie

Určenie vnútroštátnych potrieb

3 500

Konkrétne ciele operačného programu

7 000

Očakávané výsledky a zodpovedajúce ukazovatele výstupov a výsledkov spolu so základnou líniou a cieľovými hodnotami (pre každý konkrétny cieľ)

3 500

Určenie najodkázanejších osôb, na ktoré sa treba zamerať

3 500

Finančné ukazovatele

2 000

2.3.

Iné

Akékoľvek iné informácie, ktoré sa pokladajú za potrebné

3 500

3.

VYKONÁVANIE

 

 

3.1.

Opatrenia

Opis druhu činností a príklady činností, ktoré sa majú podporiť, a ich príspevok ku konkrétnym cieľom

7 000

3.2.

Výber operácií

Usmerňujúce zásady výberu operácií, podľa potreby rozčlenené podľa typu činností

3 500

3.3.

Prijímatelia

Určenie typov prijímateľov (podľa okolností), podľa potreby rozčlenených podľa typu činností

3 500

3.4.

Komplementárnosť s ESF

Opis mechanizmu na zabezpečenie komplementárnosti s ESF, ako aj na zabránenie prekrývania a dvojitého financovania

4 000

3.5.

Inštitucionálne usporiadanie

Určenie riadiaceho orgánu, vo vhodnom prípade aj certifikačného orgánu, orgánu auditu a subjektu, ktorému má Komisia vyplácať platby

2 000

3.6.

Monitorovanie a hodnotenie

V tomto pododdiele sa uvedie opis monitorovania vykonávania programu. Je potrebné predovšetkým vysvetliť, ako sa použijú ukazovatele na sledovanie realizácie programu. Tieto ukazovatele zahŕňajú finančné ukazovatele súvisiace s pridelenými výdavkami a ukazovatele výstupu pre konkrétny program súvisiace s podporovanými operáciami a ukazovatele výsledkov pre konkrétny program v súvislosti s každým konkrétnym cieľom

4 000

3.7.

Technická pomoc

Opis plánovaného využitia technickej pomoci v súlade s článkom 27 ods. 4 vrátane opatrení na posilnenie administratívnej kapacity prijímateľov v súvislosti s riadnym finančným riadením operácií

4 000

4.

ZAPOJENIE ZAINTERESOVANÝCH STRÁN

Opis opatrení prijatých s cieľom zapojiť všetky príslušné zainteresované strany, ako aj vo vhodných prípadoch príslušné regionálne, miestne a iné orgány verejnej správy do prípravy operačného programu

2 000

5.

FINANČNÝ PLÁN

Tento oddiel zahŕňa:

5.1.  tabuľku, v ktorej je na každý rok v súlade s článkom 20 uvedená suma predpokladaných finančných rozpočtových prostriedkov na podporu z fondu a spolufinancovanie,

5.2.  tabuľku, v ktorej sa pre celé programové obdobie uvádza suma celkových finančných rozpočtových prostriedkov na podporu v rámci operačného programu pri každom type podporovaných opatrení.

Text: 1 000

Údaje vo formáte CSV alebo XLS

Formát pre finančné údaje (oddiel 5):

5.1. 

Finančný plán operačného programu, v ktorom sa uvádza ročný záväzok fondu a zodpovedajúce vnútroštátne spolufinancovanie v rámci operačného programu (v EUR) 

Spolu

2014

2015

….

2020

Fond a)

 

 

 

 

 

Vnútroštátne spolufinancovanie b)

 

 

 

 

 

Verejné výdavky

(c) = (a) + (b)

 

 

 

 

 

Miera spolufinancovania (*1)

(d) = (a) / (c)

 

 

(*1)   Táto miera sa môže zaokrúhliť na najbližšie celé číslo v tabuľke. Presná miera použitá pri preplácaní výdavkov je pomer d).

5.2. 

Finančný plán, v ktorom sa uvádza suma celkových finančných rozpočtových prostriedkov na podporu v rámci operačného programu pri každom type opatrení (v EUR)Oblasť intervencie

Verejné výdavky

Spolu

 

Technická pomoc

 

Typ opatrenia 1

 

Typ opatrenia 2

 

 

Typ opatrenia n

 
PRÍLOHA IIRočné rozdelenie rozpočtových záväzkov na obdobie rokov 2014 - 2020 (v cenách v roku 2011)

2014

EUR

485 097 840

2015

EUR

485 097 840

2016

EUR

485 097 840

2017

EUR

485 097 840

2018

EUR

485 097 840

2019

EUR

485 097 840

2020

EUR

485 097 840

Spolu

EUR

3 395 684 880
PRÍLOHA IIIPridelenie prostriedkov z fondu na obdobie rokov 2014 – 2020 pre členské štáty (v cenách v roku 2011)

Členské štáty

EUR

Belgicko

65 500 000

Bulharsko

93 000 000

Česká republika

20 700 000

Dánsko

3 500 000

Nemecko

70 000 000

Estónsko

7 100 000

Írsko

20 200 000

Grécko

249 300 000

Španielsko

499 900 000

Francúzsko

443 000 000

Chorvátsko

32 500 000

Taliansko

595 000 000

Cyprus

3 500 000

Lotyšsko

36 400 000

Litva

68 500 000

Luxembursko

3 500 000

Maďarsko

83 300 000

Malta

3 500 000

Holandsko

3 500 000

Rakúsko

16 000 000

Poľsko

420 000 000

Portugalsko

157 000 000

Rumunsko

391 300 000

Slovinsko

18 200 000

Slovensko

48 900 000

Fínsko

20 000 000

Švédsko

7 000 000

Spojené kráľovstvo

3 500 000

Spolu

3 383 800 000
PRÍLOHA IV

Kritériá na určenie riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu

1.   Prostredie vnútornej kontroly

i) existencia organizačnej štruktúry, v ktorej je zahrnutá funkcia riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu a rozdelenie funkcií medzi nimi, pričom sa podľa potreby zabezpečí dodržiavanie zásady oddelenia funkcií;

ii) v prípade delegovania úloh sprostredkovateľským orgánom, existencia rámca na zabezpečenie vymedzenia ich konkrétnych zodpovedností a povinností, overenia ich kapacít na vykonávanie delegovaných úloh a existencia postupov podávania správ;

iii) postupy podávania správ o nezrovnalostiach a ich monitorovania, ako aj postupy vymáhania neoprávnene vyplatených súm;

iv) plán na pridelenie primeraných ľudských zdrojov s potrebnými odbornými zručnosťami na rôznych úrovniach a pre rôzne funkcie v organizácii.

2.   Riadenie rizík

Zohľadnenie zásady proporcionality, existencia rámca na zabezpečenie primeraného vykonávania riadenia rizika v prípade potreby, a najmä v prípade významných zmien činností.

3.   Činnosti riadenia a kontroly

A.   Riadiaci orgán

i) postupy týkajúce sa grantových žiadostí, hodnotenia žiadostí, výberu žiadostí, ktoré budú financované, vrátane pokynov a usmernení na zabezpečenie prínosu operácií k dosiahnutiu konkrétnych cieľov a výsledkov operačného programu v súlade s ustanoveniami článku 32 ods. 3 písm. b) tohto nariadenia;

ii) postupy pre overovanie riadenia vrátane administratívneho overovania každej žiadosti prijímateľov o úhradu a overovania operácií na mieste;

iii) postupy spracúvania žiadostí prijímateľov o úhradu a postupy povoľovania platieb;

iv) postupy, pomocou ktorých systém zbiera, zaznamenáva a uchováva údaje v elektronickej podobe o každej operácii vrátane v prípade potreby aj údajov o jednotlivých účastníkoch a, ak je to potrebné, rozdelenie údajov o ukazovateľoch podľa pohlavia, a zabezpečenie toho, aby bola bezpečnosť systémov v súlade s medzinárodne prijatými normami;

v) postupy, ktoré stanoví riadiaci orgán s cieľom zabezpečiť, aby prijímatelia viedli samostatný účtovný systém alebo mali vhodné kódové označenie účtov pre všetky transakcie súvisiace s operáciou;

vi) postupy na zavedenie účinných a primeraných opatrení proti podvodom;

vii) postupy na zabezpečenie vhodného revízneho záznamu a systému archivovania;

viii) postupy na vypracovanie vyhlásenia hospodáriaceho subjektu o vierohodnosti, správy o uskutočnených kontrolách a zistených nedostatkoch a ročného súhrnu záverečných auditov a kontrol;

ix) postupy, ktorými sa zabezpečí, aby prijímateľ dostal dokument, v ktorom sú stanovené podmienky podpory pre každú operáciu.

B.   Certifikačný orgán

i) postupy pre osvedčovanie žiadostí o priebežnú platbu pre Komisiu;

ii) postupy na zostavenie účtov a osvedčenie ich vernosti, úplnosti a presnosti a skutočnosti, že výdavky sú v súlade s [uplatniteľnými pravidlami Únie a vnútroštátnymi predpismi] pri zohľadnení výsledkov všetkých auditov;

iii) postupy na zabezpečenie vhodného revízneho záznamu prostredníctvom uchovania účtov vrátane vymáhateľných súm vrátených súm a súm odňatých elektronicky na každú operáciu;

iv) prípadne postupy na zabezpečenie toho, aby certifikačný orgán dostával primerané informácie od riadiaceho orgánu o uskutočnených overeniach a o výsledkoch auditov vykonaných orgánom auditu alebo na jeho zodpovednosť.

4.   Monitorovanie

A.   Riadiaci orgán

i) podľa okolností postupy na podporu práce monitorovacieho výboru;

ii) postupy na zostavenie a predkladanie výročnej a záverečnej správy o vykonávaní Komisii.

B.   Certifikačný orgán

Postupy týkajúce sa splnenia jeho zodpovedností za monitorovanie výsledkov overovania riadenia a výsledkov auditov vykonaných orgánom auditu alebo na jeho zodpovednosť pred tým, ako sa Komisii predložia žiadosti o platbu.( 1 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114).

( 2 ) Nariadenie Rady (EÚ) č. 407/2010 z 11. mája 2010, ktorým sa zriaďuje európsky finančný stabilizačný mechanizmus (Ú. v. EÚ L 118, 12.5.2010, s. 1).

( 3 ) Nariadenie Rady (ES) č. 332/2002 z 18. februára 2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov (Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s. 1).