02014R0065 — SK — 07.03.2017 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 65/2014

z 1. októbra 2013,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie rúr na pečenie a odsávačov pár pre domácnosť energetickými štítkami

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 029 31.1.2014, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/254 z 30. novembra 2016,

  L 38

1

15.2.2017


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 061, 5.3.2015, s.  26 (65/2014)
▼B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 65/2014

z 1. októbra 2013,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie rúr na pečenie a odsávačov pár pre domácnosť energetickými štítkami

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  V tomto nariadení sa stanovujú požiadavky na označovanie a poskytovanie doplňujúcich informácií o výrobku, pokiaľ ide o elektrické a plynové rúry na pečenie pre domácnosť (a to i v prípade, že sú súčasťou sporákov) a elektrických odsávačov pár pre domácnosť, a to aj keď sa predávajú na iné použitie ako v domácnostiach.

2.  Toto nariadenie sa neuplatňuje na:

a) rúry na pečenie, ktoré využívajú iný zdroj energie, než je elektrická energia alebo plyn;

b) rúry na pečenie, ktoré poskytujú funkciu tzv. mikrovlnného ohrevu;

c) malé rúry na pečenie;

d) prenosné rúry na pečenie;

e) akumulačné rúry na pečenie;

f) rúry na pečenie, pri ktorých primárnu funkciu ohrevu zabezpečuje para;

g) rúry na pečenie určené na používanie len plynných palív „tretej triedy“ (propán a bután).

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa popri vymedzeniach pojmov uvedených v článku 2 smernice 2010/30/EÚ uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. „rúra na pečenie“ je spotrebič alebo časť spotrebiča obsahujúci jednu alebo viac vykurovacích častí, ktorý využíva elektrickú energiu a/alebo plyn, a v ktorom sa jedlo pripravuje použitím konvenčného alebo ventilátorového režimu;

2. „vykurovacia časť“ je uzavretý priestor, v ktorom je možné kontrolovať teplotu s cieľom prípravy jedla;

3. „rúra na pečenie s viacerými vykurovacími časťami“ je rúra na pečenie s dvoma alebo viacerými vykurovacími časťami, ktoré sú ohrievané jednotlivo;

4. „malá rúra na pečenie“ je rúra na pečenie, ktorej všetky vykurovacie časti majú šírku a hĺbku menej ako 250 mm alebo výšku menej ako 120 mm;

5. „prenosná rúra na pečenie“ je rúra na pečenie, ktorej hmotnosť je menšia ako 18 kilogramov, za predpokladu, že nie je navrhovaná na vstavanie;

6. „mikrovlnný ohrev“ je ohrev jedla s využitím elektromagnetickej energie;

7. „bežný režim“ je režim prevádzky, keď sa na cirkuláciu ohriateho vzduchu vo vykurovacej časti rúry na pečenie využíva iba prirodzená konvekcia;

8. „ventilátorový režim“ je režim prevádzky, keď sa na cirkuláciu ohriateho vzduchu vo vykurovacej časti rúry na pečenie využíva vstavaný ventilátor;

9. „cyklus“ je doba ohrevu štandardizovaného obsahu vo vykurovacej časti rúry na pečenie za určených podmienok;

10. „sporák“ je spotrebič pozostávajúci z rúry na pečenie a varnej dosky využívajúcich plyn alebo elektrickú energiu;

11. „režim prevádzky“ je stav rúry na pečenie počas používania;

12. „zdroj tepla“ je hlavná forma energie na ohrievanie rúry;

13. „odsávač pár“ je spotrebič poháňaný motorom, ktorý je ovládaný samotným spotrebičom, určený na zachytávanie znečisteného vzduchu z priestoru nad varnou doskou alebo ktorý obsahuje systém spodného odsávania vzduchu určený na inštaláciu v blízkosti sporákov, varných dosiek a podobných varných spotrebičov, ktorý odsáva výpary do vnútorného odsávacieho kanála;

14. „automatický režim počas varenia“ je stav, keď sa prúd vzduchu zo sporákového odsávača pár počas varenia automaticky kontroluje snímačmi, a to vrátane vlhkosti, teploty atď.;

15. „plne automatický odsávač pár“ je odsávač pár, ktorého prúd vzduchu a/alebo iné funkcie sa automaticky ovládajú snímačmi počas 24 hodín vrátane času varenia;

16. „bod s najvyššou účinnosťou“ je bod prevádzky odsávača pár, pri ktorom sa dosahuje maximálna účinnosť dynamiky prúdenia (FDEhood);

17. „účinnosť osvetlenia“ (LEhood) je pomer medzi priemerným osvetlením systému osvetlenia odsávača pár pre domácnosti a výkonom systému osvetlenia v lux/W;

18. „účinnosť filtrovania mastnôt“ (GFEhood) je relatívny podiel mastnoty zachytenej na filtroch mastnôt odsávača pár;

19. „režim vypnutia“ je stav, keď je spotrebič zapojený do hlavného sieťového zdroja, ale neposkytuje žiadnu funkciu, alebo iba zobrazuje stav režimu vypnutia či poskytuje len funkcie určené na zabezpečenie elektromagnetickej kompatibility podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/108/ES ( 1 );

20. „režim pohotovosti“ je stav, keď je spotrebič zapojený do hlavného sieťového zdroja, závisí od prívodu energie z hlavného sieťového zdroja, aby plnil svoj účel, a poskytuje iba funkciu opätovnej aktivácie, alebo poskytuje funkciu opätovnej aktivácie a iba zobrazenie zapnutej funkcie opätovnej reaktivácie a/alebo zobrazenie informácií alebo stavu, ktoré môžu pretrvávať neurčitý čas;

21. „funkcia opätovnej aktivácie“ je funkcia uľahčujúca aktiváciu ostatných režimov vrátane aktívneho režimu prostredníctvom diaľkového prepínača vrátane diaľkového ovládača, vnútorného snímača a časovača na stav, v ktorom sú možné dodatočné funkcie vrátane hlavnej funkcie;

22. „zobrazenie informácií alebo stavu“ je nepretržitá funkcia poskytovania informácií alebo zobrazovania stavu zariadenia na displeji vrátane hodín;

23. „koncový používateľ“ je spotrebiteľ, ktorý si kúpi alebo o ktorom sa predpokladá, že si kúpi výrobok;

24. „miesto predaja“ je miesto, kde sa spotrebiče vystavujú a/alebo ponúkajú na predaj či prenájom;

25. „rovnocenný model“ je model uvedený na trh, ktorý má rovnaké technické parametre, ako má iný model uvedený na trh tým istým výrobcom alebo dovozcom pod odlišným obchodným kódom.

Článok 3

Povinnosti dodávateľov a časový plán

Dodávatelia zabezpečujú, aby:

1. v súvislosti so štítkami, informačnými listami a technickou dokumentáciou:

a) v prípade rúr na pečenie pre domácnosti:

i) každá rúra na pečenie pre domácnosť bola dodávaná s vytlačeným štítkom (štítkami) obsahujúcim informácie vo formáte stanovenom v bode 1 prílohy III pre každú vykurovaciu časť rúry na pečenie;

ii) informačný list výrobku stanovený v bode A prílohy IV bol sprístupnený pre rúry na pečenie pre domácnosť uvedené na trh;

iii) technická dokumentácia stanovená v bode A prílohy V bola sprístupnená na požiadanie orgánov členských štátov;

iv) v akomkoľvek reklamnom materiáli pre konkrétny model rúry na pečenie pre domácnosť bola uvedená trieda energetickej účinnosti, ak sa v ňom uvádzajú informácie týkajúce sa energie alebo ceny;

v) v akomkoľvek technickom propagačnom materiáli pre konkrétny model rúry na pečenie pre domácnosť, v ktorom sa opisujú jeho špecifické technické parametre, bola uvedená trieda energetickej účinnosti daného modelu;

vi) bol obchodníkom poskytnutý elektronický štítok vo formáte a s informáciami podľa bodu 1 prílohy III pre každú vykurovaciu časť každého modelu rúry na pečenie pre domácnosť;

vii) bol obchodníkom poskytnutý elektronický informačný list výrobku stanovený v bode A prílohy IV pre každý model rúry na pečenie pre domácnosť;

b) v prípade odsávačov pár pre domácnosť:

i) každý odsávač pár pre domácnosť bol dodávaný s vytlačeným štítkom obsahujúcim informácie vo formáte stanovenom v bode 2 prílohy III;

ii) informačný list stanovený v bode B prílohy IV bol sprístupnený pre odsávače pár pre domácnosť uvedené na trh;

iii) technická dokumentácia stanovená v bode B prílohy V bola sprístupnená na požiadanie orgánov členských štátov;

iv) v akomkoľvek reklamnom materiáli pre konkrétny model odsávača pár pre domácnosť bola uvedená trieda energetickej účinnosti, ak sa v ňom uvádzajú informácie týkajúce sa energie alebo ceny;

v) v akomkoľvek technickom propagačnom materiáli pre konkrétny model odsávača pár pre domácnosť, v ktorom sa opisujú jeho špecifické technické parametre, bola uvedená trieda energetickej účinnosti daného modelu;

vi) bol obchodníkom poskytnutý elektronický štítok vo formáte a s informáciami podľa bodu 2 prílohy III pre každý model odsávača pár pre domácnosť;

vii) bol obchodníkom poskytnutý elektronický informačný list výrobku stanovený v bode B prílohy IV pre každý model odsávača pár pre domácnosť;

2. v súvislosti s triedami účinnosti:

a) v prípade rúr na pečenie pre domácnosť sa trieda energetickej účinnosti vykurovacej časti rúry na pečenie stanovila v súlade s bodom 1 prílohy I a bodom 1 prílohy II;

b) v prípade odsávačov pár pre domácnosť:

i) sa trieda energetickej účinnosti stanovila v súlade s bodom 2 písm. a) prílohy I a bodom 2.1 prílohy II;

ii) sa trieda účinnosti dynamiky prúdenia stanovila v súlade s bodom 2 písm. b) prílohy I a bodom 2.2 prílohy II;

iii) sa trieda účinnosti osvetlenia stanovila v súlade s bodom 2 písm. c) prílohy I a bodom 2.3 prílohy II;

iv) sa trieda účinnosti filtrovania mastnôt stanovila v súlade s bodom 2 písm. d) prílohy I a bodom 2.4 prílohy II;

3. v súvislosti s formátom štítkov:

a) v prípade rúr na pečenie pre domácnosť bol formát štítka pre vykurovaciu časť rúry na pečenie v súlade s bodom 1 prílohy III pri spotrebičoch uvedených na trh po 1. januári 2015;

b) v prípade odsávačov pár pre domácnosť bol formát štítka v súlade s bodom 2 prílohy III, pričom sa dodrží tento časový plán:

i) pokiaľ ide o odsávače pár pre domácnosť uvedené na trh po 1. januári 2015 s triedami energetickej účinnosti A, B, C, D, E, F a G, štítky musia byť v súlade s bodom 2.1.1 prílohy III (štítok 1) alebo, ak to dodávatelia považujú za vhodné, s bodom 2.1.2 uvedenej prílohy (štítok 2);

ii) pokiaľ ide o odsávače pár pre domácnosť uvedené na trh po 1. januári 2016 s triedami energetickej účinnosti A+, A, B, C, D, E a F, štítky musia byť v súlade s bodom 2.1.2 prílohy III (štítok 2) alebo, ak to dodávatelia považujú za vhodné, s bodom 2.1.3 uvedenej prílohy (štítok 3);

iii) pokiaľ ide o odsávače pár pre domácnosť uvedené na trh po 1. januári 2018 s triedami energetickej účinnosti A++, A+, A, B, C, D a E, štítky musia byť v súlade s bodom 2.1.3 prílohy III (štítok 3) alebo, ak to dodávatelia považujú za vhodné, s bodom 2.1.4 uvedenej prílohy (štítok 4);

iv) pokiaľ ide o odsávače pár pre domácnosť uvedené na trh po 1. januári 2020 s triedami energetickej účinnosti A+++, A++, A+, A, B, C a D, štítky musia byť v súlade s bodom 2.1.4 prílohy III (štítok 4).

Článok 4

Povinnosti obchodníkov

Obchodníci zabezpečujú, aby:

1. v prípade rúr na pečenie pre domácnosť:

a) každá rúra na pečenie vystavená na mieste predaja bola opatrená štítkom pre každú vykurovaciu časť, ktorý poskytli dodávatelia v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. a) bodom i), umiestneným na prednej alebo hornej strane spotrebiča, prípadne v jeho bezprostrednej blízkosti, aby bol zreteľne viditeľný a rozpoznateľný ako štítok, ktorý patrí k modelu, a to bez toho, aby bolo potrebné na štítku prečítať obchodnú značku a číslo modelu;

b) rúry na pečenie ponúkané na predaj alebo prenájom spôsobom, pri ktorom sa nedá predpokladať, že koncový používateľ uvidí daný výrobok vystavený, ako sa uvádza v článku 7 smernice 2010/30/EÚ, boli predávané s informáciami poskytovanými dodávateľmi v súlade s časťou A prílohy VI k tomuto nariadeniu s výnimkou prípadov, keď sa ponuka poskytuje na internete, pričom sa uplatňujú ustanovenia prílohy VII;

c) v akomkoľvek reklamnom materiáli v prípade akejkoľvek formy a pri využití akéhokoľvek prostriedku zásielkového predaja pre konkrétny model rúry na pečenie bola uvedená trieda energetickej účinnosti, ak sa v ňom uvádzajú informácie týkajúce sa energie alebo ceny;

d) v akomkoľvek technickom propagačnom materiáli pre konkrétny model, v ktorom sa opisujú technické parametre rúry na pečenie, bola uvedená trieda energetickej účinnosti daného modelu;

2. v prípade odsávačov pár pre domácnosť:

a) každý odsávač pár pre domácnosť vystavený na mieste predaja bol opatrený štítkom, ktorý poskytli dodávatelia v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. b) bodom i), umiestneným na prednej alebo hornej strane spotrebiča, prípadne v jeho bezprostrednej blízkosti, tak aby bol zreteľne viditeľný a rozpoznateľný ako štítok, ktorý patrí k modelu, a to bez toho, aby bolo potrebné na štítku prečítať obchodnú značku a číslo modelu;

b) odsávače pár pre domácnosť ponúkané na predaj alebo prenájom spôsobom, pri ktorom sa nedá predpokladať, že koncový používateľ uvidí daný výrobok vystavený, ako sa uvádza v článku 7 smernice 2010/30/EÚ, boli predávané s informáciami poskytovanými dodávateľmi v súlade s časťou B prílohy VI k tomuto nariadeniu s výnimkou prípadov, keď sa ponuka poskytuje na internete, pričom sa uplatňujú ustanovenia prílohy VII;

c) v akomkoľvek reklamnom materiáli v prípade akejkoľvek formy a pri využití akéhokoľvek prostriedku zásielkového predaja pre konkrétny model odsávača pár pre domácnosť bola uvedená trieda energetickej účinnosti, ak sa v ňom uvádzajú informácie týkajúce sa energie alebo ceny;

d) v akomkoľvek technickom propagačnom materiáli pre konkrétny model, v ktorom sa opisujú technické parametre odsávača pár pre domácnosť, bola uvedená trieda energetickej účinnosti daného modelu.

Článok 5

Metódy merania a výpočtu

Informácie, ktoré sa majú poskytovať na základe článkov 3 a 4, sa získajú spoľahlivými, presnými a reprodukovateľnými postupmi merania, pri ktorých sa zohľadňujú uznávané najmodernejšie metódy výpočtu a merania.

Článok 6

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Pri vykonávaní kontrol dodržiavania požiadaviek stanovených v tomto nariadení v rámci dohľadu nad trhom uplatňujú členské štáty postup overovania vymedzený v prílohe VIII.

Článok 7

Preskúmanie

Komisia preskúma toto nariadenie vo svetle technického pokroku najneskôr 1. januára 2021.

Článok 8

Zrušenie

Smernica Komisie 2002/40/ES sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2015.

Článok 9

Prechodné ustanovenia

1.  Rúry na pečenie pre domácnosť spĺňajúce ustanovenia tohto nariadenia, ktoré sú uvádzané na trh alebo ponúkané na predaj, prenájom alebo nákup na splátky pred 1. januárom 2015, sa považujú za vyhovujúce požiadavkám smernice 2002/40/ES.

2.  Od 1. januára do 1. apríla 2015 môžu obchodníci uplatňovať ustanovenie článku 4 ods. 1 písm. b) na osobitné rúry na pečenie, na ktoré sa uvedené ustanovenie vzťahuje.

3.  Od 1. januára do 1. apríla 2015 môžu obchodníci uplatňovať ustanovenie článku 4 ods. 2 písm. b) na osobitné odsávače pár, na ktoré sa uvedené ustanovenie vzťahuje.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.  Uplatňuje sa od 1. januára 2015. Článok 3 ods. 1 písm. a) body iv) a v), článok 3 ods. 1 písm. b) body iv) a v), článok 4 ods. 1 písm. b), c) a d) a článok 4 ods. 2 písm. b), c) a d) sa však uplatňujú od 1. apríla 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Triedy energetickej účinnosti

1.   RÚRY NA PEČENIE PRE DOMÁCNOSŤ

Triedy energetickej účinnosti sa pri rúrach na pečenie pre domácnosť určujú osobitne pre každú vykurovaciu časť v súlade s hodnotami stanovenými v tabuľke 1 tejto prílohy. Energetická účinnosť rúr na pečenie sa určuje v súlade s bodom 1 prílohy II.Tabuľka 1

Triedy energetickej účinnosti rúr na pečenie pre domácnosť

Trieda energetickej účinnosti

Index energetickej účinnosti (EEIcavity)

A+++ (najvyššia účinnosť)

EEIcavity < 45

A++

45 ≤ EEIcavity < 62

A+

62 ≤ EEIcavity < 82

A

82 ≤ EEIcavity < 107

B

107 ≤ EEIcavity < 132

C

132 ≤ EEIcavity < 159

D (najnižšia účinnosť)

EEIcavity ≥ 159

2.   ODSÁVAČE PÁR PRE DOMÁCNOSŤ

a) Triedy energetickej účinnosti sa pri odsávačoch pár pre domácnosť určujú v súlade s hodnotami stanovenými v tabuľke 2 tejto prílohy. Index energetickej účinnosti (EEIhood) odsávačov pár pre domácnosť sa vypočíta v súlade s bodom 2.1 prílohy II.Tabuľka 2

Triedy energetickej účinnosti odsávačov pár pre domácnosť

Trieda energetickej účinnosti

Index energetickej účinnosti (EEIhood)

Štítok 1

Štítok 2

Štítok 3

Štítok 4

A+++ (najvyššia účinnosť)

 

 

 

EEIhood < 30

A++

 

 

EEIhood < 37

30 ≤ EEIhood < 37

A+

 

EEIhood < 45

37 ≤ EEIhood < 45

37 ≤ EEIhood < 45

A

EEIhood < 55

45 ≤ EEIhood < 55

45 ≤ EEIhood < 55

45 ≤ EEIhood < 55

B

55 ≤ EEIhood < 70

55 ≤ EEIhood < 70

55 ≤ EEIhood < 70

55 ≤ EEIhood < 70

C

70 ≤ EEIhood < 85

70 ≤ EEIhood < 85

70 ≤ EEIhood < 85

70 ≤ EEIhood < 85

D

85 ≤ EEIhood < 100

85 ≤ EEIhood < 100

85 ≤ EEIhood < 100

EEIhood ≥ 85

E

100 ≤ EEIhood < 110

100 ≤ EEIhood < 110

EEIhood ≥ 100

 

F

110 ≤ EEIhood < 120

EEIhood ≥ 110

 

 

G (najnižšia účinnosť)

EEIhood ≥ 120

 

 

 

b) Triedy účinnosti dynamiky prúdenia v prípade odsávačov pár pre domácnosť sa určujú v súlade s účinnosťou dynamiky prúdenia (FDEhood) podľa nasledujúcej tabuľky 3. Účinnosť dynamiky prúdenia odsávačov pár pre domácnosť sa určuje v súlade s bodom 2.2 prílohy II.Tabuľka 3

Triedy účinnosti dynamiky prúdenia pre odsávače pár pre domácnosť

Trieda účinnosti dynamiky prúdenia

Účinnosť dynamiky prúdenia (FDEhood)

A (najvyššia účinnosť)

FDEhood > 28

B

23 < FDEhood ≤ 28

C

18 < FDEhood ≤ 23

D

13 < FDEhood ≤ 18

E

8 < FDEhood ≤ 13

F

4 < FDEhood ≤ 8

G (najnižšia účinnosť)

FDEhood ≤ 4

c) Triedy účinnosti osvetlenia v prípade odsávačov pár pre domácnosť sa určujú v súlade s ich účinnosťou osvetlenia (LEhood) podľa nasledujúcej tabuľky 4. Účinnosť osvetlenia odsávačov pár pre domácnosť sa určuje v súlade s bodom 2.3 prílohy II.Tabuľka 4

Triedy účinnosti osvetlenia pre odsávače pár pre domácnosť

Trieda účinnosti osvetlenia

Účinnosť osvetlenia (LEhood)

A (najvyššia účinnosť)

LEhood > 28

B

20 < LEhood ≤ 28

C

16 < LEhood ≤ 20

D

12 < LEhood ≤ 16

E

8 < LEhood ≤ 12

F

4 < LEhood ≤ 8

G (najnižšia účinnosť)

LEhood ≤ 4

d) Triedy účinnosti filtrácie mastnôt v prípade odsávačov pár pre domácnosť sa určujú v súlade s ich účinnosťou filtrácie mastnôt (GFEhood) podľa nasledujúcej tabuľky 5. Účinnosť filtrácie mastnôt v prípade odsávačov pár pre domácnosť sa určuje v súlade s bodom 2.4 prílohy II.Tabuľka 5

Triedy účinnosti filtrácie mastnôt (GFEhood) pre odsávače pár pre domácnosť

Trieda účinnosti filtrácie mastnôt

Účinnosť filtrácie mastnôt (v %)

A (najvyššia účinnosť)

GFEhood > 95

B

85 < GFEhood ≤ 95

C

75 < GFEhood ≤ 85

D

65 < GFEhood ≤ 75

E

55 < GFEhood ≤ 65

F

45 < GFEhood ≤ 55

G (najnižšia účinnosť)

GFEhood ≤ 45
PRÍLOHA II

Merania a výpočty

Na účely súladu a overovania súladu s požiadavkami tohto nariadenia sa merania a výpočty vykonávajú použitím spoľahlivých, presných a reprodukovateľných metód, pri ktorých sa zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie metódy merania a výpočtu vrátane harmonizovaných noriem, ktorých referenčné čísla boli uverejnené na tento účel v Úradnom vestníku Európskej únie. Tieto metódy spĺňajú technické vymedzenie pojmov, podmienky, rovnice a parametre uvedené v tejto prílohe.

1.   RÚRY NA PEČENIE PRE DOMÁCNOSŤ

Spotreba elektrickej energie vo vykurovacej časti rúry na pečenie pre domácnosť sa meria za jeden štandardizovaný cyklus, v konvenčnom režime a prípadne v režime ventilátorového prúdenia, a to ohriatím štandardizovanej náplne navlhčenej vodou. Overuje sa, či teplota vo vykurovacej časti rúry na pečenie počas trvania skúšobného cyklu dosahuje teplotu nastavenú termostatom a/alebo na ovládacom displeji rúry na pečenie. Spotreba elektrickej energie na jeden cyklus zodpovedajúca režimu s najvyšším výkonom (konvenčný režim alebo režim ventilátorového prúdenia) sa použije pri nasledujúcich výpočtoch.

Pre každú vykurovaciu časť rúry na pečenie pre domácnosť sa vypočíta index energetickej účinnosti (EEIcavity) podľa týchto vzorcov:

pri elektrických rúrach na pečenie pre domácnosť:

image

image

(v kWh)

pri plynových rúrach na pečenie pre domácnosť:

image

image

(v MJ)

kde:

EEIcavity = Energy Efficiency Index for each cavity of a domestic oven, in %, rounded to the first decimal place,index energetickej účinnosti každej vykurovacej časti rúry na pečenie pre domácnosť, vyjadrený v % a zaokrúhlený na jedno desatinné miesto,

SECelectric cavity = štandardná spotreba (elektrickej) energie potrebnej na zohriatie štandardizovanej náplne vo vykurovacej časti rúry na pečenie pre domácnosť s elektrickým ohrevom počas jedného cyklu, vyjadrená v kWh a zaokrúhlená na dve desatinné miesta,

SECgas cavity = štandardná spotreba (elektrickej) energie potrebnej na zohriatie štandardizovanej náplne vo vykurovacej časti plynovej rúry na pečenie pre domácnosť počas jedného cyklu, vyjadrená v MJ a zaokrúhlená na dve desatinné miesta,

V = objem vykurovacej časti rúry na pečenie pre domácnosť v litroch (L), zaokrúhlený na najbližšie celé číslo,

ECelectric cavity = spotreba energie potrebnej na zohriatie štandardizovanej náplne vo vykurovacej časti rúry na pečenie pre domácnosť s elektrickým ohrevom počas jedného cyklu, vyjadrená v kWh a zaokrúhlená na dve desatinné miesta,

ECgas cavity = spotreba energie potrebnej na zohriatie štandardizovanej náplne vo vykurovacej časti plynovej rúry na pečenie pre domácnosť počas jedného cyklu, vyjadrená v MJ a zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

2.   Odsávače pár pre domácnosť

2.1.    Výpočet indexu energetickej účinnosti (EEIhood)

Index energetickej účinnosti (EEIhood ) sa vypočíta ako:

image

a zaokrúhľuje sa na jedno desatinné miesto;

kde:

  SAEChood je štandardná ročná spotreba elektrickej energie odsávača pár pre domácnosť vyjadrená v kWh/a a zaokrúhlená na jedno desatinné číslo,

  AEChood je ročná spotreba elektrickej energie odsávača pár pre domácnosť vyjadrená v kWh/a a zaokrúhlená na jedno desatinné číslo.

Štandardná ročná spotreba elektrickej energie (SAEChood ) odsávača pár pre domácnosť sa vypočíta ako:

image

kde:

  WBEP je elektrický príkon odsávača pár pre domácnosť v bode s najvyššou účinnosťou, vyjadrený vo wattoch a zaokrúhlený na jedno desatinné miesto,

  WL je menovitý elektrický príkon svetelného systému odsávača pár pre domácnosť na povrchu varnej plochy vyjadrený vo wattoch a zaokrúhlený na jedno desatinné miesto.

Ročná spotreba elektrickej energie (AEChood ) odsávača pár pre domácnosť sa vypočíta ako:

i) v prípade plne automatických odsávačov pár pre domácnosť:

▼C1

image

ii) v prípade všetkých ostatných odsávačov pár pre domácnosť:

image

kde:

  tL je priemerný čas osvetlenia za jeden deň v minútach (tL = 120),

  tH je priemerný čas prevádzky odsávača pár pre domácnosť za jeden deň v minútach (tH = 60),

  Po je elektrický príkon odsávača pár pre domácnosť v režime vypnutia vyjadrený vo wattoch a zaokrúhlený na dve desatinné miesta,

  Ps je elektrický príkon odsávača pár pre domácnosť v režime pohotovosti vyjadrený vo wattoch a zaokrúhlený na dve desatinné miesta,

  f je činiteľ prírastku času vypočítaný a zaokrúhlený na jedno desatinné miesto ako:

 
image

2.2.    Výpočet účinnosti dynamiky prúdenia (FDEhood)

Účinnosť dynamiky prúdenia (FDEhood ) v bode s najvyššou účinnosťou sa vypočíta prostredníctvom nasledujúceho vzorca a zaokrúhli sa na jedno desatinné miesto:

image

kde:

  QBEP je prietok odsávača pár pre domácnosť v bode s najvyššou účinnosťou, vyjadrený v m3/h a zaokrúhlený na jedno desatinné miesto,

  PBEP je rozdiel statického tlaku odsávača pár pre domácnosť v bode s najvyššou účinnosťou, vyjadrený v Pa a zaokrúhlený na najbližšie celé číslo,

  WBEP je elektrický príkon odsávača pár pre domácnosť v bode s najvyššou účinnosťou, vyjadrený vo wattoch a zaokrúhlený na jedno desatinné miesto.

2.3.    Výpočet účinnosti osvetlenia (LEhood)

Účinnosť osvetlenia (LEhood) odsávača pár pre domácnosť je pomer priemerného osvetlenia a menovitého elektrického príkonu svetelného systému. Vypočíta sa v luxoch na watty a zaokrúhli sa na najbližšie celé číslo ako:

image

kde:

  Emiddle je priemerné osvetlenie svetelného systému na povrchu varnej plochy merané za normálnych podmienok, vyjadrené v luxoch a zaokrúhlené na najbližšie celé číslo,

  WL je menovitý elektrický príkon svetelného systému odsávača pár pre domácnosť na povrchu varnej plochy vyjadrený vo wattoch a zaokrúhlený na jedno desatinné miesto.

2.4.    Výpočet účinnosti filtrovania mastnôt (GFEhood)

Účinnosť filtrovania mastnôt (GFEhood) odsávača pár pre domácnosť je pomerné množstvo tuku zachytené vo filtroch odsávača pár. Vypočíta sa a zaokrúhli na jedno desatinné miesto ako:

image

kde:

wg = hmotnosť tuku vo filtri mastnôt vrátane všetkých odnímateľných krytov v gramoch a zaokrúhlená na jedno desatinné miesto,

wr = hmotnosť tuku zachyteného vo vzduchovodoch odsávača pár v gramoch a zaokrúhlená na jedno desatinné miesto,

wt = hmotnosť tuku zachyteného v absolútnom filtri v gramoch a zaokrúhlená na jedno desatinné miesto.

2.5.    Hluk

Úroveň hlučnosti (v dB) sa meria ako vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A (vážená priemerná hodnota – LWA) odsávača pár pre domácnosť pri nastavení najvyššieho výkonu pre bežné používanie, zaokrúhlená na najbližšie celé číslo.
PRÍLOHA III

Štítok

1.   ŠTÍTOK PRE RÚRY PRE DOMÁCNOSŤ

1.1.    Elektrické rúry pre domácnosť

1.1.1.    Úprava štítka – pre každú vykurovaciu časť elektrickej rúry pre domácnosť

image

1.1.2.    Informácie na štítku – elektrické rúry pre domácnosť

Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

I. meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka;

II. identifikačný kód modelu dodávateľa, pričom „identifikačný kód modelu“ znamená kód, zvyčajne alfanumerický, ktorým sa určitý model rúry v domácnosti odlišuje od iných modelov s rovnakou ochrannou známkou alebo menom dodávateľa;

III. zdroj energie rúry v domácnosti;

IV. trieda energetickej efektívnosti vykurovacej časti určená v súlade s prílohou I. Špička šípky uvádzajúcej ukazovateľ ako písmeno je umiestnená v rovnakej výške ako špička šípky s príslušnou triedou energetickej účinnosti;

V. využiteľný objem vykurovacej časti v litroch, zaokrúhlený na najbližšie celé číslo;

VI. Spotreba energie na jeden cyklus vyjadrená v kWh/cyklus (spotreba elektrickej energie) pre funkciu(-e) ohrevu (konvenčná a/alebo nútená konvekcia) vo vykurovacej časti na základe normálnej náplne určenej v súlade so skúšobným postupom, zaokrúhlená na dve desatinné miesta (ECelectric cavity ).

1.1.3.    Vzor štítka – elektrické rúry pre domácnosť

Vzor štítka pre každú vykurovaciu časť elektrickej rúry pre domácnosť je uvedený na tomto obrázku:

image

Pričom:

i) Štítok má šírku aspoň 85 mm a výšku aspoň 170 mm. Ak sa štítok vytlačí vo väčšom formáte, jeho obsah musí napriek tomu zostať úmerný uvedenej špecifikácii.

ii) Pozadie je biele.

iii) Farby sú CMYK — modrá kyánová, červená magenta, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % modrá kyánová, 70 % červená magenta, 100 % žltá, 0 % čierna.

iv) Štítok spĺňa všetky tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na uvedený obrázok):

image   Hrúbka ohraničujúcej čiary: 4 body – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblenie rohov: 3 mm.

image   Logo EÚ – farby: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

image   Logo Energia farba: X-00-00-00; Piktogram podľa vyobrazenia: logo EÚ + energetický štítok: šírka: 70 mm, výška: 14 mm.

image   Ohraničenie pod logami: 1,5 bodu – farba: 100 % modrá kyánová – dĺžka: 70 mm.

image   Stupnica tried energetickej účinnosti

  Šípka: výška: 5,5 mm, medzera: 1 mm – farby:

 

najvyššia trieda: X-00-X-00;

druhá trieda: 70-00-X-00;

tretia trieda: 30-00-X-00;

štvrtá trieda: 00-00-X-00;

piata trieda: 00-30-X-00;

šiesta trieda: 00-70-X-00;

posledná trieda: 00-X-X-00.

  Text: Calibri bold 18 bodov, veľké biele písmená; Znamienko „+“: Calibri bold 12 bodov, biele písmená v jednom riadku.

image   Trieda energetickej účinnosti

  Šípka: šírka: 20 mm, výška: 10 mm, 100 % čierna.

  Text: Calibri bold 24 bodov, veľké biele písmená; Znamienko „+“: Calibri bold 18 bodov, biele písmená v jednom riadku.

image   Spotreba elektrickej energie na cyklus

  Ohraničenie: 1,5 bodu – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblenie rohov: 3 mm.

  Hodnota: Calibri bold 19 bodov, 100 % čierna; a Calibri regular 10 bodov, 100 % čierna.

image   Objem

  Ohraničenie: 1,5 bodu – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblenie rohov: 3 mm.

  Hodnota: Calibri bold 20 bodov, 100 % čierna; a Calibri regular 10 bodov, 100 % čierna.

image   Hviezdička: Calibri regular 6 bodov, 100 % čierna.

image   Číslo nariadenia: Calibri bold 10 bodov, 100 % čierna.

image   Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka

image   Identifikačný kód modelu dodávateľa

image  Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka a identifikačný kód modelu by sa mali zmestiť do priestoru 70 × 13 mm.

1.2.    Plynové rúry pre domácnosť

1.2.1.    Úprava štítka – pre každú vykurovaciu časť plynovej rúry pre domácnosť

image

1.2.2.    Informácie na štítku

Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

I. meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka;

II. identifikačný kód modelu dodávateľa, pričom „identifikačný kód modelu“ znamená kód, zvyčajne alfanumerický, ktorým sa určitý model rúry v domácnosti odlišuje od iných modelov s rovnakou ochrannou známkou alebo menom dodávateľa;

III. zdroj energie rúry pre domácnosť;

IV. trieda energetickej účinnosti vykurovacej časti určená v súlade s prílohou I. Špička šípky uvádzajúcej ukazovateľ ako písmeno je umiestnená v rovnakej výške ako špička šípky s príslušnou triedou energetickej účinnosti;

V. využiteľný objem vykurovacej časti v litroch, zaokrúhlený na najbližšie celé číslo;

VI. spotreba elektrickej energie na jeden cyklus vyjadrená v MJ/cyklus ( 2 ) (spotreby plynu) pre funkciu(-e) ohrevu (konvenčná a/alebo nútená konvekcia) vo vykurovacej časti na základe normálnej náplne určenej v súlade so skúšobným postupom, zaokrúhlená na dve desatinné čísla (ECgas cavity ).

1.2.3.    Vzor štítka – plynové rúry pre domácnosť

Vzor štítka pre každú vykurovaciu časť plynovej rúry pre domácnosť je uvedený na tomto obrázku:

image

Pričom:

i) Štítok má šírku aspoň 85 mm a výšku aspoň 170 mm. Ak sa štítok vytlačí vo väčšom formáte, jeho obsah napriek tomu zostáva úmerný uvedenej špecifikácii.

ii) Pozadie je biele.

iii) Farby sú CMYK — modrá kyánová, červená magenta, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % modrá kyánová, 70 % červená magenta, 100 % žltá, 0 % čierna.

iv) Štítok spĺňa všetky tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na uvedený obrázok):

image   Hrúbka ohraničujúcej čiary: 4 body – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblenie rohov: 3 mm.

image   Logo EÚ – farby: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

image   Logo Energia: farba: X-00-00-00; Piktogram podľa vyobrazenia: logo EÚ + energetický štítok: šírka: 70 mm, výška: 14 mm.

image   Ohraničenie pod logami: 1,5 bodu – farba: 100 % modrá kyánová – dĺžka: 70 mm.

image   Stupnica tried energetickej účinnosti:

  Šípka: výška: 5,5 mm, medzera: 1 mm – farby:

 

najvyššia trieda: X-00-X-00;

druhá trieda: 70-00-X-00;

tretia trieda: 30-00-X-00;

štvrtá trieda: 00-00-X-00;

piata trieda: 00-30-X-00;

šiesta trieda: 00-70-X-00;

posledná trieda: 00-X-X-00.

  Text: Calibri bold 18 bodov, veľké biele písmená; Znamienko „+“: Calibri bold 12 bodov, biele písmená v jednom riadku.

image   Trieda energetickej účinnosti

  Šípka: šírka: 20 mm, výška: 10 mm, 100 % čierna.

  Text: Calibri bold 24 bodov, veľké biele písmená; Znamienko „+“: Calibri bold 18 bodov, biele písmená v jednom riadku.

image   Spotreba elektrickej energie na cyklus:

  Ohraničenie: 1,5 bodu – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblenie rohov: 3 mm.

  Hodnota: Calibri bold 19 bodov, 100 % čierna; a Calibri regular 10 bodov, 100 % čierna.

image   Objem:

  Ohraničenie: 1,5 bodu – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblenie rohov: 3 mm.

  Hodnota: Calibri bold 20 bodov, 100 % čierna; a Calibri regular 10 bodov, 100 % čierna.

image   Hviezdička: Calibri regular 6 bodov, 100 % čierna.

image   Číslo nariadenia: Calibri bold 10 bodov, 100 % čierna.

image   Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka

image   Identifikačný kód modelu dodávateľa

image  Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka a identifikačný kód modelu by sa mali zmestiť do priestoru 70 × 13 mm.

2.   ŠTÍTOK PRE SPORÁKOVÉ ODSÁVAČE PÁR PRE DOMÁCNOSŤ

2.1.    Formáty štítkov

2.1.1.    Sporákové odsávače pár pre domácnosť v triedach energetickej účinnosti A až G (štítok 1)

image

2.1.2.    Sporákové odsávače pár pre domácnosť v triedach energetickej účinnosti A+ až F (štítok 2)

image

2.1.3.    Sporákové odsávače pár pre domácnosť v triedach energetickej účinnosti A++ až E (štítok 3)

image

2.1.4.    Sporákové odsávače pár pre domácnosť v triedach energetickej účinnosti A+++ až D (štítok 4)

image

2.2.    Informácie na štítku – sporákové odsávače pár pre domácnosť

Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

I. meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka;

II. identifikačný kód modelu dodávateľa, pričom „identifikačný kód modelu“ znamená kód, zvyčajne alfanumerický, ktorým sa určitý model sporákového odsávača pár pre domácnosť odlišuje od iných modelov s rovnakou ochrannou známkou alebo menom dodávateľa;

III. trieda energetickej účinnosti sporákového odsávača pár pre domácnosť určená v súlade s prílohou I. Špička šípky uvádzajúcej triedu energetickej účinnosti sporákového odsávača pár pre domácnosť je umiestnená v rovnakej výške ako špička šípky s príslušnou triedou energetickej účinnosti;

IV. ročná spotreba elektrickej energie (AEChood) vypočítaná podľa prílohy II v kWh, zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

V. trieda účinnosti dynamiky prúdenia určená v súlade s prílohou I;

VI. trieda účinnosti osvetlenia určená v súlade s prílohou I;

VII. trieda účinnosti filtrácie mastnôt určená v súlade s prílohou I;

VIII. hodnota hlučnosti určená v súlade s bodom 2.5 prílohy II, zaokrúhlená na najbližšie celé číslo.

2.3.    Vzor štítka – sporákové odsávače pár pre domácnosť

Úprava štítka zodpovedá tomuto obrázku:

image

Pričom:

i) Štítok má šírku aspoň 60 mm a výšku aspoň 120 mm. Ak sa štítok vytlačí vo väčšom formáte, jeho obsah napriek tomu zostáva úmerný uvedenej špecifikácii.

ii) Pozadie je biele.

iii) Farby sú CMYK — modrá kyánová, červená magenta, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % modrá kyánová, 70 % červená magenta, 100 % žltá, 0 % čierna.

iv) Štítok spĺňa všetky tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na uvedený obrázok):

image   Hrúbka ohraničujúcej čiary: 3 body – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblenie rohov: 2 mm.

image   Logo EÚ: farby: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

image   Logo Energia: farba: X-00-00-00. Piktogram podľa vyobrazenia: logo EÚ + energetický štítok: šírka: 51 mm, výška: 10 mm.

image   Ohraničenie pod logami: 1 bod – farba: 100 % modrá kyánová – dĺžka: 51 mm.

image   Stupnica tried energetickej účinnosti:

  Šípka: výška: 4 mm, medzera: 0,75 mm – farby:

 

najvyššia trieda: X-00-X-00;

druhá trieda: 70-00-X-00;

tretia trieda: 30-00-X-00;

štvrtá trieda: 00-00-X-00;

piata trieda: 00-30-X-00;

šiesta trieda: 00-70-X-00;

posledná trieda: 00-X-X-00.

  Text: Calibri bold 10 bodov, veľké biele písmená; Znamienko „+“: Calibri bold 7 bodov, biele písmená v jednom riadku.

image   Trieda energetickej účinnosti

  Šípka: šírka: 15 mm, výška: 8 mm, 100 % čierna.

  Text: Calibri bold 17 bodov, veľké biele písmená; Znamienko „+“: Calibri bold 12 bodov, biele písmená v jednom riadku.

image   Ročná spotreba energie

  Ohraničenie: 1 bod – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblenie rohov: 2,5 mm.

  Hodnota: Calibri bold 21 bodov, 100 % čierna; a Calibri regular 8 bodov, 100 % čierna.

image   Účinnosť dynamiky prúdenia

 Piktogram podľa vyobrazenia

  Ohraničenie: 1 bod – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblenie rohov: 2,5 mm.

  Hodnota: Calibri regular 6 bodov, 100 % čierna a Calibri bold 11,5 bodu, 100 % čierna.

image   Účinnosť osvetlenia

  Piktogram podľa vyobrazenia

  Ohraničenie: 1 bod – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblenie rohov: 2,5 mm.

  Hodnota: Calibri regular 6 bodov, 100 % čierna a Calibri bold 11,5 bodu, 100 % čierna.

image   Účinnosť filtrovania mastnôt

  Piktogram podľa vyobrazenia

  Ohraničenie: 1 bod – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblenie rohov: 2,5 mm.

  Hodnota: Calibri regular 10 bodov, 100 % čierna a Calibri bold 14 bodov, 100 % čierna.

image   Úroveň hlučnosti

  Piktogram podľa vyobrazenia

  Ohraničenie: 1 bod – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblenie rohov: 2,5 mm.

  Hodnota: Calibri regular 6 bodov, 100 % čierna a Calibri bold 11,5 bodu, 100 % čierna.

image   Číslo nariadenia: Calibri bold 8 bodov, 100 % čierna.

image   Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka

image   Identifikačný kód modelu dodávateľa

image  Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka a identifikačný kód modelu by sa mali zmestiť do priestoru 51 × 9 mm.
PRÍLOHA IV

Informačný list

A.   INFORMAČNÝ LIST PRE RÚRY NA PEČENIE PRE DOMÁCNOSŤ

1. Informácie v informačnom liste pre rúry na pečenie pre domácnosť uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a) bode ii) sa uvádzajú podľa ďalej uvedeného vymedzenia a v stanovenom poradí a musia byť zahrnuté v brožúre o výrobku alebo v inom dokumente priloženom k výrobku:

a) meno dodávateľa alebo ochranná známka;

b) dodávateľov identifikačný kód modelu, t. j. zvyčajne alfanumerický kód, ktorým sa konkrétny model rúry na pečenie pre domácnosť odlišuje od iných modelov s tou istou ochrannou známkou alebo menom dodávateľa a s rôznymi deklarovanými hodnotami parametrov uvedených na štítku rúry na pečenie pre domácnosť (bod 1 prílohy III);

c) index energetickej účinnosti (EEIcavity) každej vykurovacej časti modelu vypočítaný v súlade s bodom 1 prílohy II a zaokrúhlený na jedno desatinné miesto; deklarovaný index energetickej účinnosti nepresiahne hodnotu indexu uvedenú v technickej dokumentácii podľa prílohy V;

d) trieda energetickej účinnosti modelu v prípade každej vykurovacej časti určená podľa tabuľky 1 prílohy I; deklarovaná trieda nesmie byť priaznivejšia ako trieda uvedená v technickej dokumentácii podľa prílohy V;

e) spotreba elektrickej energie na jeden cyklus v prípade každej vykurovacej časti, ak sú k dispozícii, v konvenčnom režime a v režime ventilátorovej nútenej konvekcie [nameraná spotreba elektrickej energie je vyjadrená v kWh (elektrické a plynové rúry na pečenie) a v MJ (plynové rúry na pečenie) a zaokrúhlená na dve desatinné miesta]; deklarovaná hodnota nesmie byť nižšia ako hodnota uvedená v technickej dokumentácii podľa prílohy V;

f) počet vykurovacích častí; zdroj (zdroje) tepla pri každej vykurovacej časti; a objem každej vykurovacej časti.

2. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek požiadavky podľa schémy environmentálnej značky EÚ, keď model získal environmentálnu značku Európskej únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 ( 3 ), môže sa pripojiť kópia environmentálnej značky.

3. Jeden informačný list sa môže vzťahovať na niekoľko modelov rúr na pečenie pre domácnosť dodávaných tým istým dodávateľom.

4. Informácie uvedené v informačnom liste môžu mať formu buď farebnej, alebo čiernobielej kópie štítku pre každú vykurovaciu časť. V takom prípade sa uvedú aj informácie uvedené v bode 1, ktoré sa ešte na štítku nenachádzajú.

B.   INFORMAČNÝ LIST PRE ODSÁVAČE PÁR PRE DOMÁCNOSŤ

1. Informácie v informačnom liste pre odsávače pár pre domácnosť uvedené v článku 3 ods. 1 písm. b) bode ii) sa uvádzajú podľa ďalej uvedeného vymedzenia a v stanovenom poradí a musia byť zahrnuté v brožúre o výrobku alebo v inom dokumente priloženom k výrobku:

a) meno dodávateľa alebo ochranná známka;

b) dodávateľov identifikačný kód modelu, t. j. zvyčajne alfanumerický kód, ktorým sa konkrétny model odsávača pár pre domácnosť odlišuje od iných modelov s tou istou ochrannou známkou alebo menom dodávateľa a s rôznymi deklarovanými hodnotami parametrov uvedených na štítku odsávača pár pre domácnosť (bod 2 prílohy III);

c) ročná spotreba elektrickej energie (AEChood) vypočítaná podľa bodu 2 prílohy II, vyjadrená v kWh a zaokrúhlená na jedno desatinné miesto; deklarovaná hodnota nesmie byť nižšia ako hodnota uvedená v technickej dokumentácii podľa prílohy V;

d) trieda energetickej účinnosti, ako sa vymedzuje v tabuľke 2 prílohy I; deklarovaná trieda nesmie byť priaznivejšia ako trieda uvedená v technickej dokumentácii podľa prílohy V;

e) účinnosť dynamiky prúdenia (FDEhood) vypočítaná podľa bodu 2 prílohy II zaokrúhlená na jedno desatinné miesto; deklarovaná hodnota nesmie byť vyššia ako hodnota uvedená v technickej dokumentácii podľa prílohy V;

f) trieda účinnosti dynamiky prúdenia, ako sa vymedzuje v tabuľke 3 prílohy I; deklarovaná trieda nesmie byť vyššia ako trieda uvedená v technickej dokumentácii podľa prílohy V;

g) účinnosť osvetlenia (LEhood) vypočítaná podľa bodu 2 prílohy II, vyjadrená v lux/watt a zaokrúhlená na jedno desatinné miesto; deklarovaná hodnota nesmie byť vyššia ako hodnota uvedená v technickej dokumentácii podľa prílohy V;

h) trieda účinnosti osvetlenia, ako sa vymedzuje v tabuľke 4 prílohy I; deklarovaná trieda nesmie byť vyššia ako trieda uvedená v technickej dokumentácii podľa prílohy V;

i) účinnosť filtrovania mastnôt vypočítaná podľa bodu 2 prílohy II, vyjadrená v percentách a zaokrúhlená na jedno desatinné miesto; deklarovaná hodnota nesmie byť vyššia ako hodnota uvedená v technickej dokumentácii podľa prílohy V;

j) trieda účinnosti filtrovania mastnôt, ako sa vymedzuje v tabuľke 5 prílohy I; deklarovaná trieda nesmie byť vyššia ako trieda uvedená v technickej dokumentácii podľa prílohy V;

k) prúdenie vzduchu (vyjadrené v m3/h a zaokrúhlené na najbližšie celé číslo) pri maximálnej a minimálnej rýchlosti počas obvyklého používania s výnimkou intenzívneho alebo zosilneného režimu; deklarované hodnoty nesmú byť vyššie ako hodnoty uvedené v technickej dokumentácii podľa prílohy V;

l) ak existuje, prietok vzduchu (vyjadrený v m3/h a zaokrúhlený na najbližšie celé číslo) pri intenzívnom alebo zosilnenom nastavení; deklarovaná hodnota nesmie byť vyššia ako hodnoty uvedené v technickej dokumentácii podľa prílohy V;

m) vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A (vyjadrené v dB zaokrúhlené na najbližšie celé číslo) pri minimálnej a maximálnej rýchlosti dostupnej počas obvyklého používania; deklarovaná hodnota nesmie byť nižšia ako hodnota uvedená v technickej dokumentácii podľa prílohy V;

n) ak existuje, vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A (vyjadrené v dB a zaokrúhlené na najbližšie celé číslo) pri intenzívnom alebo zosilnenom nastavení; deklarovaná hodnota nesmie byť nižšia ako hodnota uvedená v technickej dokumentácii podľa prílohy V;

o) ak existuje, spotreba energie v režime vypnutia (Po) vyjadrená vo wattoch a zaokrúhlená na dve desatinné miesta; deklarované hodnoty nesmú byť nižšie ako hodnoty uvedené v technickej dokumentácii podľa prílohy V;

p) ak existuje, spotreba energie v režime pohotovosti (Ps) vyjadrená vo wattoch a zaokrúhlená na dve desatinné miesta; deklarované hodnoty nesmú byť nižšie ako hodnoty uvedené v technickej dokumentácii podľa prílohy V.

2. Jeden informačný list sa môže vzťahovať na niekoľko modelov odsávačov pár pre domácnosť dodávaných tým istým dodávateľom.

3. Informácie uvedené v informačnom liste môžu mať formu buď farebnej, alebo čiernobielej kópie štítku. V takom prípade sa uvedú aj informácie uvedené v bode 1, ktoré sa ešte na štítku nenachádzajú.
PRÍLOHA V

Technická dokumentácia

A.   TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA PRE RÚRY NA PEČENIE PRE DOMÁCNOSŤ

1. Technická dokumentácia uvedená v článku 3 ods. 1 písm. a) bode iii) obsahuje prinajmenšom:

a) meno a adresu dodávateľa;

b) všeobecný opis modelu zariadenia, dostatočný na jednoznačnú a ľahkú identifikáciu vrátane dodávateľovho identifikačného kódu modelu (t. j. zvyčajne alfanumerického kódu), ktorým sa konkrétny model rúry na pečenie pre domácnosť odlišuje od iných modelov s tou istou ochrannou známkou alebo menom dodávateľa a rôznymi deklarovanými hodnotami parametrov uvedených na štítku rúry na pečenie pre domácnosť (bod 1 prílohy III);

c) tieto technické parametre na účely meraní:

i) počet vykurovacích častí; objem každej vykurovacej časti; zdroj (zdroje) tepla v každej vykurovacej časti; funkcia (funkcie) ohrievania (konvenčná a/alebo nútená konvekcia) pre každú vykurovaciu časť;

ii) spotreba elektrickej energie na jeden cyklus pre každú vykurovaciu časť, ak existuje, v konvenčnom režime a v režime s ventilátorovou nútenou konvekciou; nameraná spotreba energie je vyjadrená v kWh (elektrické a plynové rúry na pečenie) a v MJ (plynové rúry na pečenie) zaokrúhlená na dve desatinné miesta;

iii) index energetickej účinnosti (EEIcavity) pre každú vykurovaciu časť rúry na pečenie pre domácnosť vypočítaný v súlade s bodom 1 prílohy II a zaokrúhlený na jedno desatinné miesto;

iv) trieda energetickej účinnosti pre každú vykurovaciu časť rúry na pečenie pre domácnosť, ako sa vymedzuje v tabuľke 1 prílohy I;

d) kópia výpočtu a výsledky výpočtov uskutočnených v súlade s prílohou II;

e) ak je to vhodné, odkazy na použité harmonizované normy;

f) podľa potreby iné použité technické normy a špecifikácie;

g) totožnosť a podpis osoby splnomocnenej ukladať dodávateľovi záväzky.

2. Dodávatelia môžu na konci uvedeného zoznamu doplniť ďalšie informácie.

B.   TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA PRE ODSÁVAČE PÁR PRE DOMÁCNOSŤ

1. Technická dokumentácia uvedená v článku 3 ods. 1 písm. b) bode iii) obsahuje prinajmenšom:

a) meno a adresu dodávateľa;

b) všeobecný opis modelu zariadenia, dostatočný na jednoznačnú a ľahkú identifikáciu vrátane dodávateľovho identifikačného kódu modelu (t. j. zvyčajne alfanumerického kódu), ktorým sa konkrétny model odsávača pár pre domácnosť odlišuje od iných modelov s tou istou ochrannou známkou alebo menom dodávateľa a rôznymi deklarovanými hodnotami parametrov uvedených na štítku odsávača pár pre domácnosť (bod 2 prílohy III);

c) tieto technické parametre na účely meraní:

1. index energetickej účinnosti (EEIhood) vypočítaný v súlade s bodom 2 prílohy II a zaokrúhlený na jedno desatinné miesto;

2. trieda energetickej účinnosti, ako sa vymedzuje v tabuľke 2 prílohy I,

3. ročná spotreba energie (AEChood) vypočítaná v súlade s bodom 2 prílohy II, vyjadrená v kWh a zaokrúhlená na jedno desatinné miesto;

4. činiteľ nárastu času f) v súlade s bodom 2 prílohy II, zaokrúhlený na jedno desatinné miesto;

5. účinnosť dynamiky prúdenia (FDEhood) vypočítaná v súlade s bodom 2 prílohy II, zaokrúhlená na jedno desatinné miesto;

6. trieda účinnosti dynamiky prúdenia, ako sa vymedzuje v tabuľke 3 prílohy I;

7. nameraný prietok odsávača pár pre domácnosť v bode s najvyššou účinnosťou (QBEP), vyjadrený v m3/h a zaokrúhlený na jedno desatinné číslo;

8. nameraná hodnota rozdielu statického tlaku odsávača pár pre domácnosť v bode s najvyššou účinnosťou (PBEP), vyjadrená v Pa a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

9. nameraná hodnota príkonu elektrickej energie odsávača pár pre domácnosť v bode s najvyššou účinnosťou (WBEP), vyjadrená vo wattoch a zaokrúhlená na jedno desatinné číslo;

10. priemerné osvetlenie svetelného systému na povrchu varnej plochy (Emiddle) vyjadrené v luxoch a zaokrúhlené na najbližšie celé číslo;

11. merná spotreba energie svetelného systému na povrchu varnej plochy (WL) vyjadrená vo wattoch a zaokrúhlená na jedno desatinné miesto;

12. nameraná hodnota účinnosti osvetlenia (LEhood) vypočítaná podľa bodu 2 prílohy II, vyjadrená ako lux/watt a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

13. trieda účinnosti osvetlenia, ako sa vymedzuje v tabuľke 4 prílohy I,

14. nameraná hodnota účinnosti filtrovania mastnôt (GFEhood) vypočítaná podľa bodu 2 prílohy II, zaokrúhlená na jedno desatinné miesto;

15. trieda účinnosti filtrovania mastnôt, ako sa vymedzuje v tabuľke 5 prílohy I;

16. podľa potreby spotreba energie v režime vypnutia (Po) vyjadrená vo wattoch a zaokrúhlená na dve desatinné čísla;

17. podľa potreby spotreba energie v režime pohotovosti (Ps) vyjadrená vo wattoch a zaokrúhlená na dve desatinné čísla;

18. vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A pri minimálnej a maximálnej rýchlosti dostupnej počas obvyklého používania, vyjadrené v dB a zaokrúhlené na najbližšie celé číslo;

19. ak existuje, vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A pri intenzívnom alebo zosilnenom nastavení, vyjadrené v dB a zaokrúhlené na najbližšie celé číslo;

20. hodnoty prietoku vzduchu v odsávači pár pre domácnosť pri minimálnej a maximálnej rýchlosti počas obvyklého používania, vyjadrené v m3/h a zaokrúhlené na jedno desatinné číslo;

21. ak existuje, hodnota prietoku vzduchu v odsávači pár pre domácnosť pri intenzívnom alebo zosilnenom nastavení, vyjadrená v m3/h a zaokrúhlená na jedno desatinné číslo;

d) kópia výpočtov a výsledky výpočtov uskutočnených v súlade s prílohou II;

e) ak je to vhodné, odkazy na použité harmonizované normy;

f) podľa potreby iné použité technické normy a špecifikácie;

g) totožnosť a podpis osoby splnomocnenej ukladať dodávateľovi záväzky.

2. Dodávatelia môžu uviesť doplňujúce informácie.
PRÍLOHA VI

Informácie poskytované v prípadoch, keď nemožno očakávať, že koncový používateľ uvidí výrobok vystavený, s výnimkou internetu

A.   RÚRY NA PEČENIE PRE DOMÁCNOSŤ

1. Informácie uvedené v článku 4 ods. 1 písm. b) sa poskytujú v tomto poradí:

a) meno dodávateľa alebo ochranná známka;

b) dodávateľov identifikačný kód modelu, t. j. identifikačný kód modelu konkrétnej rúry na pečenie pre domácnosť, na ktorý sa vzťahujú ďalej uvedené hodnoty;

c) trieda energetickej účinnosti modelu pre každú vykurovaciu časť podľa tabuľky 1 prílohy I; deklarovaná trieda nesmie byť priaznivejšia ako trieda uvedená v technickej dokumentácii v prílohe V;

d) spotreba elektrickej energie na jeden cyklus pre každú vykurovaciu časť, ak existuje v konvenčnom režime a v režime s ventilátorovou nútenou konvekciou; nameraná spotreba elektrickej energie je vyjadrená v kWh (elektrické a plynové rúry na pečenie) a v MJ (plynové rúry na pečenie) a zaokrúhlená na dve desatinné čísla; deklarovaná hodnota nesmie byť nižšia ako hodnota uvedená v technickej dokumentácii v prílohe V;

e) počet vykurovacích častí; zdroj (zdroje) tepla pre každú vykurovaciu časť; objem každej vykurovacej časti.

2. Ak sa poskytujú aj iné informácie obsiahnuté v informačnom liste výrobku, uvádzajú sa vo forme a v poradí stanovenom v prílohe IV.

3. Veľkosť a druh písma, ktorým sú vytlačené alebo zobrazené všetky informácie uvedené v tejto prílohe, musia byť čitateľné.

B.   ODSÁVAČE PÁR PRE DOMÁCNOSŤ

1. Informácie uvedené v článku 4 ods. 2 písm. b) sa poskytujú v tomto poradí:

a) meno dodávateľa alebo ochranná známka;

b) dodávateľov identifikačný kód modelu, t. j. identifikačný kód modelu konkrétneho odsávača pár, na ktorý sa vzťahujú ďalej uvedené hodnoty;

c) trieda energetickej účinnosti modelu podľa tabuľky 2 prílohy I. Deklarovaná trieda nesmie byť priaznivejšia ako trieda uvedená v technickej dokumentácii v prílohe V;

d) ročná spotreba elektrickej energie modelu vyjadrená v kWh, ako sa vymedzuje v bode 2.1 prílohy II. Deklarovaná hodnota nesmie byť nižšia ako hodnota uvedená v technickej dokumentácii v prílohe V;

e) trieda účinnosti dynamiky prúdenia modelu podľa tabuľky 3 prílohy I. Deklarovaná trieda nesmie byť priaznivejšia ako trieda uvedená v technickej dokumentácii v prílohe V;

f) trieda účinnosti osvetlenia modelu podľa tabuľky 4 prílohy I. Deklarovaná trieda nesmie byť priaznivejšia ako trieda uvedená v technickej dokumentácii v prílohe V;

g) trieda účinnosti filtrovania mastnôt modelu podľa tabuľky 5 prílohy I. Deklarovaná trieda nesmie byť priaznivejšia ako trieda uvedená v technickej dokumentácii v prílohe V;

h) vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A (vážená priemerná hodnota – LWA) odsávača pár pre domácnosť pri minimálnej a maximálnej rýchlosti dostupnej pri obvyklom používaní vyjadrené v dB zaokrúhlené na najbližšie celé číslo. Deklarovaná hodnota nesmie byť nižšia ako hodnota uvedená v technickej dokumentácii v prílohe V;

2. Ak sa poskytujú aj iné informácie obsiahnuté v informačnom liste výrobku, uvádzajú sa vo forme a v poradí stanovenom v prílohe IV.

3. Veľkosť a druh písma, ktorým sú vytlačené alebo zobrazené všetky informácie uvedené v tejto prílohe, musia byť čitateľné.
PRÍLOHA VII

Informácie poskytované v prípade predaja, prenájmu alebo kúpy na splátky prostredníctvom internetu

1. Na účely bodov 2 až 5 tejto prílohy sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a) „mechanizmus zobrazovania“ je akákoľvek obrazovka vrátane dotykovej obrazovky alebo iná vizuálna technológia používaná na zobrazovanie obsahu internetu užívateľom;

b) „vnorená obrazovka“ je vizuálne rozhranie, keď sa k obrázku alebo súboru dát pristupuje kliknutím myšou, nájazdom myšou alebo roztvorením iného obrázku alebo súboru dát na dotykovej obrazovke;

c) „dotyková obrazovka“ je obrazovka reagujúca na dotyk, akou je napríklad obrazovka tabletového počítača, počítača typu slate alebo smartfónu;

d) „alternatívny text“ je text poskytovaný ako alternatíva ku grafike, ktorý umožňuje prezentovať informácie v negrafickej podobe v prípade, že zobrazovacie zariadenia nedokážu zobraziť grafické prvky alebo ako pomôcku pre dostupnosť, ako napríklad vstupná informácia pre aplikácie hlasovej syntézy.

2. Príslušný štítok, ktorý dodávatelia sprístupňujú v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. a) bodom vi) alebo článkom 3 ods. 1 písm. b) bodom vi), sa uvádza na mechanizme zobrazovania v blízkosti ceny výrobku v súlade s časovým rozvrhom stanoveným v článku 3 ods. 3. Pri rúrach na pečenie sa príslušný štítok zobrazuje pre každú vykurovaciu časť rúry. Štítok musí byť taký veľký, aby bol jasne viditeľný a čitateľný, pričom jeho veľkosť musí byť primeraná veľkosti stanovenej v prílohe III. Štítok môže byť zobrazený s použitím vnorenej obrazovky, pričom v takom prípade musí obrázok použitý na prístup k štítku spĺňať špecifikácie stanovené v bode 3 tejto prílohy. Pri použití vnorenej obrazovky sa štítok objaví pri prvom kliknutí myšou, nájazde myšou alebo roztvorení obrázku na dotykovej obrazovke.

3. Obrázok použitý na prístup k štítku v prípade vnorenej obrazovky musí:

a) byť šípka vo farbe zodpovedajúcej triede energetickej účinnosti výrobku na štítku;

b) na šípke uvádzať triedu energetickej účinnosti výrobku v bielej farbe a v rovnakej veľkosti písma, v akej je cena, a

c) mať jeden z týchto dvoch formátov:image

image

4. V prípade vnorenej obrazovky musí byť poradie na štítku takéto:

a) obrázok uvedený v bode 3 tejto prílohy sa musí zobraziť na mechanizme zobrazenia v blízkosti ceny výrobku;

b) obrázok musí odkazovať na štítok;

c) štítok sa musí zobraziť po kliknutí myšou, nájazde myšou nad neho alebo zväčšením obrázku na dotykovej obrazovke;

d) štítok sa musí zobraziť ako vyskakovacie okno (pop-up window), nová karta, nová stránka alebo vložená obrazovka;

e) pri zväčšení štítku na dotykových obrazovkách sa musia uplatňovať konvencie zariadenia pre dotykové zväčšovanie;

f) štítok sa prestane zobrazovať prostredníctvom možnosti „zatvoriť“ alebo iného bežného mechanizmu ukončenia;

g) alternatívny text, ktorý sa má zobraziť v prípade nezobrazenia štítka, musí uvádzať triedu energetickej účinnosti výrobku v rovnakej veľkosti písma, v akej je cena.

5. Príslušný informačný list výrobku, ktorý dodávatelia sprístupňujú v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. a) bodom vii) alebo článkom 3 ods. 1 písm. b) bodom vii), sa uvádza na mechanizme zobrazovania v blízkosti ceny výrobku. Informačný list výrobku musí byť taký veľký, aby bol jasne viditeľný a čitateľný. Môže byť zobrazený použitím vnorenej obrazovky, pričom na odkaze určenom na prístup k informačnému listu musí byť jasne a čitateľne uvedené „Informačný list výrobku“. Pri použití vnorenej obrazovky sa informačný list objaví pri prvom kliknutí myšou, nájazde myšou alebo roztvorení odkazu na dotykovej obrazovke.

▼M1
PRÍLOHA VIII

Overovanie súladu výrobku orgánmi dohľadu nad trhom

Tolerancie overovania stanovené v tejto prílohe sa vzťahujú iba na overovanie nameraných parametrov orgánmi členských štátov a dodávateľ ich nesmie použiť ako povolené tolerancie pri určovaní hodnôt v technickej dokumentácii. Hodnoty a triedy uvedené na štítku označujúcom energetickú efektívnosť alebo v informačnom liste nemú byť pre dodávateľa výhodnejšie než hodnoty uvedené v technickej dokumentácii.

Pri overovaní súladu modelu výrobku s požiadavkami stanovenými v tomto delegovanom nariadení, pokiaľ ide o požiadavky uvedené v tejto prílohe, orgány členských štátov uplatňujú tento postup:

1. Orgány členských štátov overujú iba jednu jednotku modelu.

2. Model je v súlade s uplatniteľnými požiadavkami, ak:

a) hodnoty uvedené v technickej dokumentácii podľa článku 5 písm. b) smernice 2010/30/EÚ (deklarované hodnoty) a prípadne hodnoty používané na výpočet týchto hodnôt nie sú pre dodávateľa priaznivejšie než zodpovedajúce hodnoty uvedené v skúšobných protokoloch podľa bodu iii) uvedeného článku a

b) hodnoty uvedené na štítku označujúcom energetickú efektívnosť a v informačnom liste nie sú pre dodávateľa priaznivejšie než deklarované hodnoty a uvedená trieda energetickej účinnosti nie je pre dodávateľa priaznivejšia než trieda určená na základe deklarovaných hodnôt a

c) ak orgány členských štátov skúšajú jednotku modelu, určené hodnoty (hodnoty relevantných parametrov namerané pri testovaní, ako aj hodnoty vypočítané na základe týchto meraní) sú v súlade s príslušnou toleranciou overovania, ako sa uvádza v tabuľke 6.

3. Ak sa výsledky uvedené v bode 2 písm. a) a b) nedosiahnu, príslušný model a všetky modely, ktoré boli v technickej dokumentácii dodávateľa uvedené ako rovnocenné modely, nie sú v súlade s týmto delegovaným nariadením.

4. Ak sa výsledok uvedený v bode 2 písm. c) nedosiahne, orgány členských štátov vyberú na preskúšanie ďalšie tri jednotky rovnakého modelu. Alternatívne možno vybrať ďalšie tri jednotky jedného alebo viacerých rôznych modelov, ktoré boli v technickej dokumentácii dodávateľa uvedené ako rovnocenný model.

5. Model je v súlade s uplatniteľnými požiadavkami, ak je pri týchto troch jednotkách aritmetický priemer určených hodnôt v súlade s príslušnými toleranciami uvedenými v tabuľke 6.

6. Ak sa výsledok uvedený v bode 5 nedosiahne, príslušný model a všetky modely, ktoré boli v technickej dokumentácii dodávateľa uvedené ako rovnocenné modely, nie sú v súlade s týmto delegovaným nariadením.

7. Orgány členských štátov poskytnú všetky relevantné informácie orgánom ostatných členských štátov a Komisii bezodkladne po prijatí rozhodnutia o nesúlade modelu podľa bodov 3 a 6.

Orgány členských štátov používajú metódy merania a výpočtu stanovené v prílohe II.

Orgány členských štátov uplatňujú na účely požiadaviek uvedených v tejto prílohe iba tolerancie overovania uvedené v tabuľke 6 a používajú iba postup opísaný v bodoch 1 až 7. Neuplatňujú sa nijaké iné tolerancie, napríklad tolerancie stanovené v harmonizovaných normách alebo v ktorejkoľvek inej metóde merania.Tabuľka 6

Tolerancie overovania

Parametre

Tolerancie overovania

Hmotnosť rúry na pečenie, M

Určená hodnota nesmie prekročiť deklarovanú hodnotu M o viac ako 5 %.

Objem vykurovacej časti rúry na pečenie, V

Určená hodnota nesmie byť nižšia ako deklarovaná hodnota V o viac ako 5 %.

EC electric cavity, ECgas cavity

Určené hodnoty nesmú prekročiť deklarované hodnoty ECelectric cavity a ECgas cavity o viac ako 5 %.

WBEP , WL

Určené hodnoty nesmú prekročiť deklarované hodnoty WBEP a WL o viac ako 5 %.

QBEP , PBEP

Určené hodnoty nesmú byť nižšie ako deklarované hodnoty QBEP a PBEP o viac ako 5 %.

Qmax

Určená hodnota nesmie prekročiť deklarovanú hodnotu Qmax o viac ako 8 %.

Emiddle

Určená hodnota nesmie byť nižšia ako deklarovaná hodnota Emiddle o viac ako 5 %.

GFEhood

Určená hodnota nesmie byť nižšia ako deklarovaná hodnota GFEhood o viac ako 5 %.

Po , Ps

Určené hodnoty spotreby energie Po a Ps nesmú prekročiť deklarované hodnoty Po a Ps o viac ako 10 %. Určené hodnoty spotreby energie Po a Pl nižšie alebo rovné 1,00 W nesmú prekročiť deklarované hodnoty Po a Pl o viac ako 0,10 W.

Hladina akustického výkonu, LWA

Určená hodnota nesmie prekročiť deklarovanú hodnotu LWA .( 1 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/108/ES z 15. decembra 2004 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu a o zrušení smernice 89/336/EHS (Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 24).

( 2 ) 1 kWh/cyklus = 3,6 MJ/cyklus

( 3 ) Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1.