02014O0015 — SK — 01.02.2022 — 006.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 4. apríla 2014

o menovej a finančnej štatistike

(prepracované znenie)

(ECB/2014/15)

(2014/810/EÚ)

(Ú. v. ES L 340, 26.11.2014, p.1)

Zrušené:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/835 z 26. marca 2021,

L 208

335

11.6.2021

 
Posledné konsolidované znenie pred zrušením je k dispozícii na tejto stránke:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02014O0015-20191002