02014L0025 — SK — 01.01.2018 — 002.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EÚ

z 26. februára 2014

o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 094 28.3.2014, s. 243)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2171 z 24. novembra 2015,

  L 307

7

25.11.2015

►M2

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2364 z 18. decembra 2017,

  L 337

17

19.12.2017
▼B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EÚ

z 26. februára 2014

o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES

(Text s významom pre EHP)HLAVA I:

ROZSAH PÔSOBNOSTI, VYMEDZENIE POJMOV A VŠEOBECNÉ ZÁSADY

KAPITOLA I:

Predmet úpravy a vymedzenie pojmov

Článok 1:

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Článok 2:

Vymedzenie pojmov

Článok 3:

Verejní obstarávatelia

Článok 4:

Obstarávatelia

Článok 5:

Zmiešané obstarávanie vzťahujúce sa na rovnakú činnosť

Článok 6:

Obstarávanie vzťahujúce sa na viacero činností

KAPITOLA II:

Činnosti

Článok 7:

Spoločné ustanovenia

Článok 8:

Plyn a teplo

Článok 9:

Elektrina

Článok 10:

Voda

Článok 11:

Dopravné služby

Článok 12:

Prístavy a letiská

Článok 13:

Poštové služby

Článok 14:

Ťažba ropy a plynu a prieskum ložísk uhlia alebo iných tuhých palív, resp. ich ťažba

KAPITOLA III:

Vecný rozsah pôsobnosti

ODDIEL 1:

FINANČNÉ LIMITY

Článok 15:

Výšky finančného limitu

Článok 16:

Metódy výpočtu predpokladanej hodnoty obstarávania

Článok 17:

Revízia finančných limitov

ODDIEL 2:

VYLÚČENÉ ZÁKAZKY A SÚŤAŽE NÁVRHOV; Osobitné ustanovenia o obstarávaní zahŕňajúcom aspekty obrany a bezpečnosti

Pododdiel 1:

Vylúčenia vzťahujúce sa na všetkých obstarávateľov a osobitné vylúčenia v sektore vodného hospodárstva a energetiky

Článok 18:

Zákazky zadávané na účely ďalšieho predaja alebo lízingu tretím stranám

Článok 19:

Zákazky a súťaže návrhov zadávané alebo organizované na iné účely ako vykonávanie činnosti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, alebo na vykonávanie takejto činnosti v tretej krajine

Článok 20:

Zákazky zadávané a súťaže návrhov organizované podľa medzinárodných pravidiel

Článok 21:

Osobitné vylúčenia zákaziek na poskytnutie služieb

Článok 22:

Zákazky na poskytnutie služieb zadávané na základe výlučného práva

Článok 23:

Zákazky zadávané určitými obstarávateľmi na nákup vody a na dodávky energie alebo palív na výrobu energie

Pododdiel 2:

Obstarávanie zahŕňajúce aspekty obrany a bezpečnosti

Článok 24:

Obrana a bezpečnosť

Článok 25:

Zmiešané obstarávanie vzťahujúce sa na rovnakú činnosť a zahŕňajúce aspekty obrany alebo bezpečnosti

Článok 26:

Obstarávanie vzťahujúce sa na viacero činností a zahŕňajúce aspekty obrany alebo bezpečnosti

Článok 27:

Zákazky a súťaže návrhov zahŕňajúce aspekty obrany alebo bezpečnosti, ktoré sa zadávajú alebo organizujú podľa medzinárodných pravidiel

Pododdiel 3:

Osobitné vzťahy (spolupráca, pridružené podniky a spoločné podniky)

Článok 28:

Zákazky medzi verejnými obstarávateľmi

Článok 29:

Zákazky zadávané pridruženému podniku

Článok 30:

Zákazky zadávané spoločnému podnikom alebo obstarávateľovi, ktorý tvorí súčasť spoločného podniku

Článok 31:

Oznamovanie informácií

Pododdiel 4:

Osobitné situácie

Článok 32:

Služby v oblasti výskumu a vývoja

Článok 33:

Zákazky podliehajúce osobitnej úprave

Pododdiel 5:

Činnosti, ktoré sú priamo vystavené hospodárskej súťaži a procedurálne ustanovenia, ktoré sa na ne vzťahujú

Článok 34:

Činnosti priamo vystavené hospodárskej súťaži

Článok 35:

Postup zameraný na stanovenie uplatniteľnosti článku 34

KAPITOLA IV:

Všeobecné zásady

Článok 36:

Zásady obstarávania

Článok 37:

Hospodárske subjekty

Článok 38:

Vyhradené zákazky

Článok 39:

Dôverný charakter

Článok 40:

Pravidlá platné v oblasti komunikácie

Článok 41:

Nomenklatúry

Článok 42:

Konflikty záujmov

HLAVA II:

PRAVIDLÁ UPLATNITEĽNÉ NA ZÁKAZKY

KAPITOLA I:

Postupy

Článok 43:

Podmienky týkajúce sa GPA a iných medzinárodných dohôd

Článok 44:

Výber postupov

Článok 45:

Verejná súťaž

Článok 46:

Užšia súťaž

Článok 47:

Rokovacie konanie s predchádzajúcou výzvou na súťaž

Článok 48:

Súťažný dialóg

Článok 49:

Inovatívne partnerstvo

Článok 50:

Používanie rokovacieho konania bez predchádzajúcej výzvy na súťaž

KAPITOLA II:

Metódy a nástroje elektronického a hromadného obstarávania

Článok 51:

Rámcové dohody

Článok 52:

Dynamické nákupné systémy

Článok 53:

Elektronické aukcie

Článok 54:

Elektronické katalógy

Článok 55:

Centralizované obstarávacie činnosti a centrálne obstarávacie organizácie

Článok 56:

Príležitostné spoločné obstarávanie

Článok 57:

Obstarávanie za účasti obstarávateľov z rôznych členských štátov

KAPITOLA III:

Priebeh postupu

ODDIEL 1:

PRÍPRAVA

Článok 58:

Predbežné trhové konzultácie

Článok 59:

Predbežné zapojenie záujemcov alebo uchádzačov

Článok 60:

Technické špecifikácie

Článok 61:

Značky

Článok 62:

Skúšobné protokoly, certifikácia a iné dôkazové prostriedky

Článok 63:

Oznámenie technických špecifikácií

Článok 64:

Variantné riešenia

Článok 65:

Rozdelenie zákaziek na časti

Článok 66:

Stanovenie lehôt

ODDIEL 2:

UVEREJŇOVANIE A TRANSPARENTNOSŤ

Článok 67:

Pravidelné informatívne oznámenia

Článok 68:

Oznámenia o existencii kvalifikačného systému

Článok 69:

Oznámenia o vyhlásení obstarávania

Článok 70:

Oznámenia o výsledku obstarávania

Článok 71:

Forma a spôsob uverejňovania oznámení

Článok 72:

Uverejnenie na vnútroštátnej úrovni

Článok 73:

Elektronická dostupnosť súťažných podkladov

Článok 74:

Výzvy záujemcom

Článok 75:

Informovanie žiadateľov o kvalifikáciu, informovanie záujemcov a uchádzačov

ODDIEL 3:

VÝBER ÚČASTNÍKOV A ZADÁVANIE ZÁKAZIEK

Článok 76:

Všeobecné zásady

Pododdiel 1:

Kvalifikácia a kvalitatívny výber

Článok 77:

Kvalifikačné systémy

Článok 78:

Kvalitatívne kritériá výberu

Článok 79:

Spoliehanie sa na kapacity iných subjektov

Článok 80:

Použitie dôvodov na vylúčenie a podmienok účasti stanovených v smernici 2014/24/EÚ

Článok 81:

Normy zabezpečenia kvality a normy environmentálneho manažérstva

Pododdiel 2:

Zadanie zákazky

Článok 82:

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Článok 83:

Náklady na životný cyklus

Článok 84:

Neobvykle nízke ponuky

ODDIEL 4:

PONUKY ZAHŔŇAJÚCE PRODUKTY POCHÁDZAJÚCE Z TRETÍCH KRAJÍN A VZŤAHY S TÝMITO KRAJINAMI

Článok 85:

Ponuky zahŕňajúce produkty pochádzajúce z tretích krajín

Článok 86:

Vzťahy s tretími krajinami pri zákazkách na práce, tovar a služby

KAPITOLA IV:

Plnenie zákazky

Článok 87:

Podmienky plnenia zákaziek

Článok 88:

Využívanie subdodávateľov

Článok 89:

Úprava zmlúv počas ich platnosti

Článok 90:

Vypovedanie zmlúv

HLAVA III:

OSOBITNÉ REŽIMY OBSTARÁVANIA

KAPITOLA I:

Sociálne a iné osobitné služby

Článok 91:

Zadávanie zákaziek na poskytnutie sociálnych a iných osobitných služieb

Článok 92:

Uverejňovanie oznámení

Článok 93:

Zásady zadávania zákaziek

Článok 94:

Vyhradené zákazky na určité služby

KAPITOLA II:

Pravidlá upravujúce súťaže návrhov

Článok 95:

Rozsah pôsobnosti

Článok 96:

Oznámenia

Článok 97:

Pravidlá organizovania súťaží návrhov, výberu účastníkov a poroty

Článok 98:

Rozhodnutia poroty

HLAVA IV:

SPRÁVA

Článok 99:

Presadzovanie

Článok 100:

Individuálne správy o postupoch na zadávanie zákaziek

Článok 101:

Poskytovanie informácií členskými štátmi a štatistické informácie

Článok 102:

Administratívna spolupráca

HLAVA V:

DELEGOVANÉ PRÁVOMOCI, VYKONÁVACIE PRÁVOMOCI A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 103:

Vykonávanie delegovania právomoci

Článok 104:

Postup pre naliehavé prípady

Článok 105:

Postup výboru

Článok 106:

Transpozícia a prechodné ustanovenia

Článok 107:

Zrušenie

Článok 108:

Preskúmanie

Článok 109:

Nadobudnutie účinnosti

Článok 110:

Adresáti

PRÍLOHY

PRÍLOHA I:

Zoznam činností uvedených v článku 2 bode 2 písm. a)

PRÍLOHA II:

Zoznam právnych aktov Únie podľa článku 4 ods. 3

PRÍLOHA III:

Zoznam právnych aktov Únie podľa článku 34 ods. 3

PRÍLOHA IV:

Lehoty na prijatie vykonávacích aktov uvedených v článku 35

PRÍLOHA V:

Požiadavky týkajúce sa nástrojov a zariadení na elektronické prijímanie ponúk, žiadostí o účasť, žiadostí o kvalifikáciu, ako aj plánov a projektov v rámci súťaží

PRÍLOHA VI Časť A:

Informácie, ktoré sa uvádzajú v pravidelnom informatívnom oznámení (podľa článku 67)

PRÍLOHA VI Časť B:

Informácie, ktoré sa uvádzajú v oznámeniach o uverejnení pravidelného informatívneho oznámenia o profile kupujúceho, ktoré sa nepoužíva ako prostriedok výzvy na súťaž (podľa článku 67 ods. 1)

PRÍLOHA VII:

Informácie, ktoré sa uvádzajú v súťažných podkladoch týkajúcich sa elektronických aukcií (článok 53 ods. 4)

PRÍLOHA VIII:

Vymedzenie určitých technických špecifikácií

PRÍLOHA IX:

Prvky týkajúce sa uverejňovania

PRÍLOHA X:

Informácie, ktoré sa uvádzajú v oznámení o existencii kvalifikačného systému [podľa článku 44 ods. 4 písm. b) a článku 68]

PRÍLOHA XI:

Informácie, ktoré sa uvádzajú v oznámeniach o vyhlásení obstarávania (podľa článku 69)

PRÍLOHA XII:

Informácie, ktoré sa uvádzajú v oznámeniach o výsledku obstarávania (podľa článku 70)

PRÍLOHA XIII:

Obsah výzev na predkladanie ponuky, účasť na súťažnom dialógu, rokovanie alebo potvrdenie záujmu v zmysle článku 74

PRÍLOHA XIV:

Zoznam medzinárodných dohovorov v sociálnej a environmentálnej oblasti uvedených v článku 36 ods. 2

PRÍLOHA XV:

Zoznam právnych aktov Únie podľa článku 83 ods. 3

PRÍLOHA XVI:

Informácie, ktoré sa uvádzajú v oznámeniach o úpravách zmluvy počas jej platnosti (podľa článku 89 ods. 1)

PRÍLOHA XVII:

Služby podľa článku 91

PRÍLOHA XVIII:

Informácie, ktorá sa uvádzajú v oznámeniach týkajúcich sa zákaziek na sociálne a iné osobitné služby (podľa článku 92)

PRÍLOHA XIX:

Informácie, ktoré sa uvádzajú v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov (podľa článku 96 ods. 1)

PRÍLOHA XX:

Informácie, ktoré sa uvádzajú v oznámeniach výsledkov súťaže návrhov (podľa článku 96 ods. 1)

PRÍLOHA XXI:

Tabuľka zhodyHLAVA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI, VYMEDZENIE POJMOV A VŠEOBECNÉ ZÁSADYKAPITOLA I

Predmet úpravy a vymedzenie pojmov

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  Touto smernicou sa stanovujú pravidlá postupov obstarávania vykonávaných obstarávateľmi, pokiaľ ide o zákazky, ako aj súťaže návrhov, ktorých predpokladaná hodnota nie je nižšia ako finančné limity stanovené v článku 15.

2.  Obstarávanie v zmysle tejto smernice je nadobúdanie tovaru, stavebných prác alebo služieb, a to na základe zákazky na tovar, stavebné práce alebo služby, jedným alebo viacerými obstarávateľmi od hospodárskych subjektov, ktoré si títo obstarávatelia vybrali, za predpokladu, že daný tovar, stavebné práce alebo služby sú určené na vykonávanie jednej z činností uvedených v článkoch 8 až 14.

3.  Uplatňovanie tejto smernice podlieha článku 346 ZFEÚ.

4.  Táto smernica nemá vplyv na slobodu členských štátov vymedziť v súlade s právom Únie, čo považujú za služby všeobecného hospodárskeho záujmu, ako by sa tieto služby mali organizovať a financovať v súlade s pravidlami štátnej pomoci a aké osobitné povinnosti by sa mali na ne vzťahovať. Rovnako táto smernica nemá vplyv na rozhodnutie orgánov verejnej moci o tom, ako a v akom rozsahu chcú samy plniť verejné funkcie podľa článku 14 ZFEÚ a protokolu 26.

5.  Táto smernica nemá vplyv na spôsob, akým členské štáty organizujú svoje systémy sociálneho zabezpečenia.

6.  Do rozsahu pôsobnosti tejto smernice nepatria služby všeobecného nehospodárskeho záujmu.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. „zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb (zákazky na tovar, práce a služby)“ sú odplatné zmluvy uzavreté písomne medzi jedným alebo viacerými obstarávateľmi a jedným alebo viacerými hospodárskymi subjektmi, ktorých predmetom je uskutočnenie stavebných prác, dodanie produktov alebo poskytnutie služieb;

2. „zákazky na uskutočnenie stavebných prác (zákazky na práce)“ sú zmluvy, ktorých predmetom je jedna z týchto činností:

a) uskutočnenie stavebných prác alebo vypracovanie projektovej dokumentácie aj uskutočnenie stavebných prác spojených s jednou z činností v zmysle prílohy I;

b) uskutočnenie stavby alebo vypracovanie projektovej dokumentácie aj uskutočnenie stavby;

c) uskutočnenie stavby, a to akýmkoľvek spôsobom, podľa požiadaviek, ktoré vymedzil obstarávateľ uplatňujúci rozhodujúci vplyv na druh alebo projekt stavby;

3. „stavba“ je výsledok stavebných prác alebo stavebno-inžinierskych prác ako celku, ktorý sám osebe stačí na to, aby plnil ekonomickú alebo technickú funkciu;

4. „zákazky na dodanie tovaru (zákazky na tovar)“ sú zmluvy, ktorých predmetom je nákup, lízing, prenájom produktov alebo nákup produktov na splátky, s možnosťou odkúpenia alebo bez takejto možnosti. Zákazka na dodanie tovaru môže ako vedľajší predmet zahŕňať aj montáž a inštaláciu;

5. „zákazky na poskytnutie služieb (zákazky na služby)“ sú zmluvy, ktorých predmetom je poskytnutie iných služieb než služieb uvedených v bode 2;

6. „hospodársky subjekt“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba alebo obstarávateľ alebo skupina takýchto osôb a/alebo subjektov vrátane akéhokoľvek dočasného združenia podnikov, ktorá na trhu ponúka uskutočnenie prác a/alebo realizáciu stavby, dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb;

7. „uchádzač“ je hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku;

8. „záujemca“ je hospodársky subjekt, ktorý prejavil záujem o výzvu na účasť na užšej súťaži alebo rokovacom konaní, súťažnom dialógu alebo inovatívnom partnerstve alebo bol na účasť na nich vyzvaný;

9. „súťažný podklad“ je akýkoľvek dokument, ktorý obstarávateľ pripravil alebo na ktorý odkazuje s cieľom opísať alebo určiť prvky obstarávania alebo postupu vrátane oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, pravidelného informatívneho oznámenia alebo oznámení o existencii kvalifikačného systému, ak sa používajú ako prostriedok výzvy na súťaž, ako aj technických špecifikácií, opisného dokumentu, navrhovaných podmienok zákazky, formátov, v ktorých záujemcovia a uchádzači predkladajú dokumenty, či informácií o všeobecne uplatňovaných povinnostiach a akýchkoľvek dodatočných dokumentov;

10. „centralizované obstarávacie činnosti“ sú stále činnosti vykonávané jednou z týchto foriem:

a) nadobúdaním tovaru a/alebo služieb určených pre obstarávateľov;

b) zadávaním zákaziek alebo uzatváraním rámcových dohôd na práce, tovar alebo služby určené pre obstarávateľov;

11. „pomocné obstarávacie činnosti“ sú činnosti pozostávajúce z poskytovania podpory k obstarávacím činnostiam najmä v týchto formách:

a) technická infraštruktúra, ktorá obstarávateľom umožňuje zadávať verejné zákazky alebo uzatvárať rámcové dohody na práce, tovar alebo služby;

b) poradenstvo týkajúce sa vykonávania alebo navrhovania postupov obstarávania;

c) príprava a riadenie postupov obstarávania v mene a na účet príslušného obstarávateľa;

12. „centrálna obstarávacia organizácia“ je obstarávateľ v zmysle článku 4 ods. 1 tejto smernice alebo verejný obstarávateľ v zmysle článku 2 ods. 1 bodu 1 smernice 2014/24/EÚ poskytujúci centralizované obstarávacie činnosti a prípadne pomocné obstarávacie činnosti.

Obstarávanie vykonávané centrálnou obstarávacou organizáciou na účely vykonávania centralizovaných obstarávacích činností sa považuje za obstarávanie na účely vykonávania činnosti v zmysle článkov 8 až 14. Článok 18 sa neuplatňuje na obstarávanie vykonávané centrálnou obstarávacou organizáciou na účely vykonávania centralizovaných obstarávacích činností;

13. „poskytovateľ obstarávacích služieb“ je verejná alebo súkromná organizácia, ktorá na trhu ponúka pomocné obstarávacie činnosti;

14. „písomný“ alebo „písomne“ je akékoľvek vyjadrenie pozostávajúce zo slov alebo číslic, ktoré možno čítať, reprodukovať a následne oznámiť, vrátane informácií prenášaných a uchovávaných elektronickými prostriedkami;

15. „elektronické prostriedky“ sú elektronické zariadenia na spracovanie (vrátane digitálnej kompresie) a uchovávanie údajov, ktoré sa prenášajú, zasielajú a prijímajú prostredníctvom vedení, rádiom, optickými prostriedkami alebo inými elektromagnetickými prostriedkami;

16. „životný cyklus“ sú všetky po sebe nasledujúce a/alebo vzájomne prepojené fázy vrátane výskumu a vývoja, ktorý sa má vykonať, výroby, obchodovania a jeho podmienok, dopravy, používania a údržby počas existencie produktu alebo prác alebo poskytovania služby, od získania surovín alebo tvorby zdrojov až po likvidáciu, odstránenie a koniec slúženia alebo používania;

17. „súťaže návrhov“ sú také konania, ktoré obstarávateľovi umožňujú nadobudnúť plán alebo projekt vybraný porotou po jeho predložení do súťaže, s udelením alebo bez udelenia cien, a to najmä v oblastiach územného plánovania miest a vidieka, architektúry a inžinierstva alebo spracovania údajov;

18. „inovácia“ je zavedenie nového alebo značne vylepšeného výrobku, služby alebo procesu vrátane, ale nie výlučne, výrobných, stavebných alebo konštrukčných procesov, novej marketingovej metódy alebo novej organizačnej metódy do podnikateľskej praxe, organizácie pracovného miesta alebo vonkajších vzťahov okrem iného s cieľom pomôcť riešiť spoločenské výzvy alebo podporiť stratégiu Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu;

19. „značka“ je akýkoľvek dokument, osvedčenie alebo potvrdenie potvrdzujúce, že predmetné stavebné práce, výrobky, služby, procesy alebo postupy spĺňajú určité požiadavky;

20. „požiadavky pre získanie značky“ sú požiadavky, ktoré musia predmetné práce, výrobky, služby, procesy alebo postupy spĺňať, aby získali príslušnú značku.

Článok 3

Verejní obstarávatelia

1.  Na účely tejto smernice „verejní obstarávatelia“ sú štátne, regionálne alebo miestne orgány, verejnoprávne inštitúcie alebo združenia vytvorené jedným alebo viacerými takýmito orgánmi alebo jednou alebo viacerými takýmito verejnoprávnymi inštitúciami.

2.  „Regionálne orgány“ zahŕňajú všetky orgány administratívnych jednotiek, ktorých neúplný zoznam je uvedený v klasifikácii NUTS 1 a 2, ako sa uvádza v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ( 1 ).

3.  „Miestne orgány“ zahŕňajú všetky orgány administratívnych jednotiek, na ktoré sa vzťahuje klasifikácia NUTS 3, a menších administratívnych jednotiek, ako sa uvádza v nariadení (ES) č. 1059/2003.

4.  „Verejnoprávne inštitúcie“ sú inštitúcie, ktoré majú všetky tieto charakteristické znaky:

a) sú zriadené na osobitný účel uspokojovania potrieb vo všeobecnom záujme, pričom nemajú priemyselnú ani komerčnú povahu;

b) majú právnu subjektivitu a

c) sú z väčšej časti financované štátnymi, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi alebo inými verejnoprávnymi inštitúciami, alebo ich riadenie podlieha dohľadu týchto orgánov alebo inštitúcií, alebo majú správnu, riadiacu alebo dozornú radu, v ktorej viac ako polovicu členov vymenovali štátne, regionálne alebo miestne orgány alebo iné verejnoprávne inštitúcie.

Článok 4

Obstarávatelia

1.  Na účely tejto smernice obstarávateľmi sú subjekty, ktoré:

a) sú verejnými obstarávateľmi alebo verejnými podnikmi a ktoré vykonávajú jednu z činností uvedených v článkoch 8 až 14;

b) v prípade, že nie sú verejnými obstarávateľmi alebo verejnými podnikmi, vykonávajú ako jednu zo svojich činností ktorúkoľvek z činností uvedených v článkoch 8 až 14 alebo akúkoľvek ich kombináciu a pôsobia na základe osobitných alebo výlučných práv, ktoré im udelil príslušný orgán členského štátu.

2.  „Verejný podnik“ je akýkoľvek podnik, v ktorom môžu verejní obstarávatelia priamo alebo nepriamo uplatňovať dominantný vplyv na základe svojho vlastníctva tohto podniku, na základe svojej finančnej účasti v ňom alebo na základe pravidiel, ktorými sa riadi.

Dominantný vplyv verejných obstarávateľov sa predpokladá v ktoromkoľvek z týchto prípadov, v ktorých títo obstarávatelia priamo alebo nepriamo:

a) vlastnia väčšinu upísaného kapitálu predmetného podniku;

b) kontrolujú väčšinu hlasovacích práv súvisiacich s akciami vydanými podnikom;

c) môžu vymenovať viac ako polovicu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu podniku.

3.  Na účely tohto článku „osobitné alebo výlučné práva“ sú práva udelené príslušným orgánom členského štátu na základe akéhokoľvek právneho, regulačného alebo správneho predpisu, v dôsledku ktorého sa výkon činností v zmysle článkov 8 až 14 obmedzí na jeden alebo niekoľko subjektov a ktorý podstatne ovplyvní schopnosť iných subjektov vykonávať takúto činnosť.

Práva, ktoré boli udelené na základe postupu, v rámci ktorého sa zaistilo primerané uverejnenie, a kde sa udelenie týchto práv zakladalo na objektívnych kritériách, nepredstavujú osobitné ani výlučné práva v zmysle prvého pododseku.

Tieto postupy zahŕňajú:

a) postupy obstarávania s predchádzajúcou výzvou na súťaž v súlade so smernicou 2014/24/EÚ, smernicou 2009/81/ES, smernicou 2014/23/EÚ alebo touto smernicou;

b) postupy podľa iných právnych aktov Únie uvedených v prílohe II, pri ktorých sa vopred zaisťuje primeraná transparentnosť pri udeľovaní povolení na základe objektívnych kritérií.

4.  Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 103 delegované akty týkajúce sa úpravy zoznamu právnych aktov Únie uvedeného v prílohe II, ak sa ukáže, že z dôvodu prijatia nových právnych aktov, zrušenia alebo zmeny takýchto právnych aktov sú takéto úpravy potrebné.

Článok 5

Zmiešané obstarávanie vzťahujúce sa na rovnakú činnosť

1.  Odsek 2 sa uplatňuje na zmiešané zákazky, ktorých predmetom sú rôzne druhy obstarávania, na ktoré sa vzťahuje táto smernica.

Odseky 3 až 5 sa uplatňujú na zmiešané zákazky, ktorých predmetom je obstarávanie, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, a obstarávanie, na ktoré sa vzťahujú iné právne režimy.

2.  Zákazky, ktorých predmetom sú dva alebo viac druhov obstarávania (práce, služby alebo tovar), sa zadávajú v súlade s ustanoveniami uplatniteľnými na ten druh obstarávania, ktorý charakterizuje hlavný predmet danej zákazky.

V prípade zmiešaných zákaziek pozostávajúcich čiastočne zo služieb v zmysle hlavy III kapitoly I a čiastočne z ostatných služieb alebo zo zmiešaných zákaziek pozostávajúcich čiastočne zo služieb a čiastočne z tovaru sa hlavný predmet určuje podľa príslušných služieb alebo tovaru s najvyššou predpokladanou hodnotou.

3.  Ak sú jednotlivé časti danej zákazky objektívne oddeliteľné, uplatňuje sa odsek 4. Ak jednotlivé časti danej zákazky nie sú objektívne oddeliteľné, uplatňuje sa odsek 5.

Ak sa na časť danej zákazky vzťahuje článok 346 ZFEÚ alebo smernica 2009/81/ES, uplatňuje sa článok 25 tejto smernice.

4.  V prípade zákaziek, ktorých predmetom je obstarávanie, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, ako aj obstarávanie, na ktoré sa táto smernica nevzťahuje, obstarávatelia si môžu zvoliť možnosť zadania samostatných zákaziek na jednotlivé časti alebo zadania jedinej zákazky. Ak sa obstarávatelia rozhodnú zadať samostatné zákazky na jednotlivé časti, rozhodnutie o tom, ktorý právny režim sa vzťahuje na akúkoľvek z takýchto samostatných zákaziek, sa prijme na základe charakteristických znakov príslušnej samostatnej časti.

Ak sa obstarávatelia rozhodnú zadať jedinú zákazku, táto smernica sa uplatňuje, ak sa v článku 25 neustanovuje inak, na vzniknutú zmiešanú zákazku, a to bez ohľadu na hodnotu častí, na ktoré by sa inak vzťahoval iný právny režim, a bez ohľadu na to, ktorý právny režim by sa na tieto časti inak vzťahoval.

V prípade zmiešaných zákaziek, ktoré obsahujú prvky zákaziek na tovar, práce a služby a prvky koncesií, sa zmiešaná zákazka zadá v súlade s touto smernicou, a to za predpokladu, že predpokladaná hodnota časti zákazky, ktorá predstavuje zákazku, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, vypočítaná v súlade s článkom 16, sa rovná príslušnému finančnému limitu stanovenému v článku 15 alebo je vyššia.

5.  Ak sú jednotlivé časti danej zákazky objektívne neoddeliteľné, uplatniteľný právny režim sa určí na základe hlavného predmetu tejto zákazky.

Článok 6

Obstarávanie vzťahujúce sa na viacero činností

1.  V prípade zákaziek, ktoré sa majú vzťahovať na viacero činností, si obstarávatelia môžu zvoliť možnosť zadania samostatných zákaziek na účely každej jednotlivej činnosti alebo zadania jedinej zákazky. Ak sa obstarávatelia rozhodnú zadať samostatné zákazky, rozhodnutie o tom, aké pravidlá sa uplatnia na ktorúkoľvek z takýchto samostatných zákaziek, sa prijme na základe charakteristických znakov dotknutej jednotlivej činnosti.

Bez ohľadu na článok 5, ak sa obstarávatelia rozhodnú zadať jedinú zákazku, uplatňujú sa odseky 2 a 3 tohto článku. Ak sa však na niektorú z dotknutých činností vzťahuje článok 346 ZFEÚ alebo smernica 2009/81/ES, uplatňuje sa článok 26 tejto smernice.

Voľba medzi zadaním jedinej zákazky alebo zadaním viacerých samostatných zákaziek sa však nesmie uskutočniť na účely vyňatia zákazky alebo zákaziek z rozsahu pôsobnosti tejto smernice či prípadne smernice 2014/24/EÚ alebo smernice 2014/23/EÚ.

2.  Na zákazku, ktorá sa má vzťahovať na viacero činností, sa vzťahujú pravidlá uplatniteľné na činnosť, na ktorú je zákazka primárne určená.

3.  V prípade zákaziek, pri ktorých je objektívne nemožné určiť, na ktorú činnosť je zákazka primárne určená, sa uplatniteľné pravidlá stanovia v súlade s písmenami a), b) a c):

a) zákazka sa zadá v súlade so smernicou 2014/24/EÚ, ak sa na niektorú z činností, na ktorú je zákazka určená, vzťahuje táto smernica a na ďalšie smernica 2014/24/EÚ;

b) zákazka sa zadá v súlade s touto smernicou, ak sa na niektorú z činností, na ktorú je zákazka určená, vzťahuje táto smernica a na ďalšie smernica 2014/23/EÚ;

c) zákazka sa zadá v súlade s touto smernicou, ak sa na niektorú z činností, na ktorú je zákazka určená, vzťahuje táto smernica a na ďalšie sa nevzťahuje ani táto smernica, ani smernica 2014/24/EÚ, ani smernica 2014/25/EÚ.KAPITOLA II

Činnosti

Článok 7

Spoločné ustanovenia

Na účely článkov 8, 9 a 10 zahŕňa pojem „zásobovanie“ výrobu/produkciu, veľkoobchodný a maloobchodný predaj.

Výroba plynu vo forme ťažby však patrí do rozsahu pôsobnosti článku 14.

Článok 8

Plyn a teplo

1.  V prípade plynu a tepla sa táto smernica uplatňuje na tieto činnosti:

a) poskytovanie prístupu do stálych sietí určených na poskytovanie služieb verejnosti v súvislosti s výrobou, prepravou alebo distribúciou plynu alebo tepla alebo prevádzkovanie takýchto sietí;

b) zásobovanie týchto sietí plynom alebo teplom.

2.  Zásobovanie stálych sietí plynom alebo teplom, ktoré obstarávateľ, ktorý nie je verejným obstarávateľom, poskytuje ako službu verejnosti, sa nepovažuje za relevantnú činnosť v zmysle odseku 1, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) výroba plynu alebo tepla uvedeným obstarávateľom je nevyhnutným dôsledkom vykonávania inej činnosti, ako sú činnosti uvedené v odseku 1 tohto článku alebo v článkoch 9 až 11;

b) cieľom zásobovania verejnej siete je ekonomické využitie takejto výroby, pričom toto zásobovanie nepredstavuje viac ako 20 % priemerného obratu obstarávateľa za predchádzajúce tri roky vrátane prebiehajúceho roka.

Článok 9

Elektrina

1.  V prípade elektriny sa táto smernica uplatňuje na tieto činnosti:

a) poskytovanie prístupu do stálych sietí určených na poskytovanie služieb verejnosti v súvislosti s výrobou, prepravou alebo distribúciou elektriny alebo prevádzkovanie takýchto sietí;

b) zásobovanie týchto sietí elektrinou.

2.  Zásobovanie stálych sietí elektrinou, ktoré obstarávateľ, ktorý nie je verejným obstarávateľom, poskytuje ako službu verejnosti, sa nepovažuje za relevantnú činnosť v zmysle odseku 1, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) uvedený obstarávateľ vyrába elektrinu, pretože jej spotreba je nevyhnutná na vykonávanie inej činnosti, ako sú činnosti uvedené v odseku 1 tohto článku alebo v článkoch 8, 10 a 11;

b) zásobovanie verejnej siete závisí len od vlastnej spotreby obstarávateľa a nepresahuje 30 % celkovej priemernej výroby elektriny obstarávateľa za predchádzajúce tri roky vrátane prebiehajúceho roka.

Článok 10

Voda

1.  Pokiaľ ide o vodu, táto smernica sa uplatňuje na tieto činnosti:

a) poskytovanie prístupu do stálych sietí určených na poskytovanie služieb verejnosti v súvislosti s výrobou, prepravou alebo distribúciou pitnej vody alebo prevádzkovanie takýchto sietí;

b) zásobovanie týchto sietí pitnou vodou.

2.  Táto smernica sa uplatňuje aj na zákazky alebo súťaže návrhov, ktoré zadávajú alebo organizujú obstarávatelia vykonávajúci činnosť uvedenú v odseku 1 a ktoré súvisia s jednou z týchto činností:

a) projektmi využívania vodnej energie, zavlažovaním alebo odvodňovaním pôdy za predpokladu, že objem vody určený na zásobovanie pitnou vodou predstavuje viac ako 20 % celkového objemu vody získanej na základe takýchto projektov alebo prostredníctvom zavlažovacích alebo odvodňovacích zariadení;

b) likvidáciou alebo čistením odpadových vôd.

3.  Zásobovanie stálych sietí pitnou vodou, ktoré obstarávateľ, ktorý nie je verejným obstarávateľom, poskytuje ako službu verejnosti, sa nepovažuje za relevantnú činnosť v zmysle odseku 1, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) uvedený obstarávateľ vyrába pitnú vodu, pretože jej spotreba je nevyhnutná na vykonávanie inej činnosti, ako sú činnosti uvedené v článkoch 8 až 11;

b) zásobovanie verejnej siete závisí len od vlastnej spotreby obstarávateľa a nepresahuje 30 % celkovej priemernej výroby pitnej vody obstarávateľa za predchádzajúce tri roky vrátane prebiehajúceho roka.

Článok 11

Dopravné služby

Táto smernica sa vzťahuje na činnosti spojené s poskytovaním prístupu do sietí poskytujúcich službu verejnosti v oblasti železničnej dopravy, automatizovaných systémov, električkovej, trolejbusovej, autobusovej alebo lanovej dopravy alebo prevádzkovaním takýchto sietí.

Čo sa týka dopravných služieb, sieť sa považuje za existujúcu, ak sa služba poskytuje za prevádzkových podmienok ustanovených príslušným orgánom členského štátu, ako sú napríklad podmienky trás, na ktorých sa majú služby poskytovať, prepravná kapacita, ktorá má byť k dispozícii, alebo frekvencia služieb.

Článok 12

Prístavy a letiská

Táto smernica sa uplatňuje na činnosti týkajúce sa využívania určitej geografickej oblasti na účely poskytovania letísk a námorných alebo vnútrozemských prístavov alebo iných terminálových zariadení dopravcom v leteckej, námornej alebo vo vnútrozemskej vodnej doprave.

Článok 13

Poštové služby

1.  Táto smernica sa uplatňuje na činnosti týkajúce sa poskytovania:

a) poštových služieb;

b) iných ako poštových služieb za predpokladu, že takéto služby poskytuje subjekt, ktorý poskytuje aj poštové služby v zmysle odseku 2 písm. b) tohto článku, a za predpokladu, že nie sú splnené podmienky stanovené v článku 34 ods. 1, pokiaľ ide o služby, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti odseku 2 písm. b) tohto článku.

2.  Na účely tohto článku a bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES ( 2 ):

a) „poštová zásielka“ je zásielka s adresou v konečnej podobe, v akej sa má prepraviť, a to bez ohľadu na svoju hmotnosť. Medzi takéto zásielky patria popri korešpondencii takisto napríklad knihy, katalógy, noviny, periodiká a poštové balíky obsahujúce tovar s komerčnou hodnotou alebo bez takejto hodnoty, a to bez ohľadu na svoju hmotnosť;

b) „poštové služby“ sú služby pozostávajúce z výberu, triedenia, prepravy a doručovania poštových zásielok. Zahŕňajú aj služby, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti univerzálnej služby zriadenej v súlade so smernicou 97/67/ES, ako aj služby mimo jej rozsahu;

c) „iné ako poštové služby“ sú služby poskytované v týchto oblastiach:

i) služby riadenia zásielkových služieb (služby, ktoré predchádzajú odoslaniu alebo nasledujú po ňom, vrátane služieb riadenia podateľní, tzv. mailroom management services);

ii) služby týkajúce sa poštových zásielok neuvedených v písmene a), ako je priama zásielka bez adresy.

Článok 14

Ťažba ropy a plynu a prieskum ložísk uhlia alebo iných tuhých palív, resp. ich ťažba

Táto smernica sa uplatňuje na činnosti týkajúce sa využívania geografickej oblasti na tieto účely:

a) ťažba ropy alebo plynu;

b) prieskum ložísk uhlia alebo iných tuhých palív, resp. ich ťažba.KAPITOLA III

Vecný rozsah pôsobnostiOddiel 1

Finančné limity

Článok 15

Výšky finančného limitu

Pokiaľ ide o vykonávanie príslušnej činnosti, táto smernica sa uplatňuje na obstarávania, ktorých predpokladaná hodnota bez dane z pridanej hodnoty (DPH) sa rovná týmto finančným limitom alebo je vyššia s výnimkou prípadov, keď sú vylúčené v zmysle článkov 18 až 23 alebo podľa článku 34:

a)  ►M2  443 000  EUR ◄ pre zákazky na dodanie tovaru a poskytnutie služieb a pre súťaže návrhov;

b)  ►M2  5 548 000  EUR ◄ pre zákazky na uskutočnenie stavebných prác;

c) 1 000 000  EUR pre zákazky na poskytnutie sociálnych a iných osobitných služieb uvedených v prílohe XVII.

Článok 16

Metódy výpočtu predpokladanej hodnoty obstarávania

1.  Výpočet predpokladanej hodnoty obstarávania sa zakladá na celkovej splatnej sume (bez DPH) podľa predpokladov obstarávateľa vrátane akýchkoľvek opcií a všetkých obnovení zákaziek, ako sa výslovne uvádza v súťažných podkladoch.

Ak obstarávateľ udeľuje záujemcom alebo uchádzačom ceny alebo im poskytuje platby, zohľadní ich pri výpočte predpokladanej hodnoty obstarávania.

2.  Ak obstarávateľ pozostáva zo samostatných prevádzkových jednotiek, zohľadní sa celková predpokladaná hodnota všetkých jednotlivých prevádzkových jednotiek.

Bez ohľadu na prvý pododsek, ak je samostatná prevádzková jednotka samostatne zodpovedná za svoje obstarávanie alebo jeho určité kategórie, hodnoty možno predpokladať na úrovni príslušnej jednotky.

3.  Výber metódy použitej na výpočet predpokladanej hodnoty obstarávania sa nevykoná so zámerom vylúčiť dané obstarávanie z rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Obstarávanie sa nesmie rozdeliť tak, aby to bránilo jeho zahrnutiu do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, s výnimkou prípadov, keď je to opodstatnené z objektívnych dôvodov.

4.  Uvedená predpokladaná hodnota je platná v čase, keď sa zasiela výzva na súťaž, alebo v prípadoch, keď sa výzva na súťaž nevyžaduje, v čase, keď obstarávateľ začína postup obstarávania zákazky, napríklad v prípade potreby oslovením hospodárskych subjektov v súvislosti s obstarávaním.

5.  Pri rámcových dohodách a dynamických nákupných systémoch sa vychádza z najvyššej predpokladanej hodnoty, bez DPH, všetkých zákaziek predpokladaných počas celej doby platnosti dohody alebo systému.

6.  V prípade inovatívnych partnerstiev sa vychádza z najvyššej predpokladanej hodnoty, bez DPH, výskumných a vývojových činností predpokladaných počas všetkých etáp plánovaného partnerstva, ako aj tovaru, služieb alebo prác, ktoré vzniknú a obstarajú sa na konci plánovaného partnerstva.

7.  Na účely článku 15 zahrnú obstarávatelia do predpokladanej hodnoty zákazky na uskutočnenie stavebných prác náklady na stavebné práce, ako aj celkovú predpokladanú hodnotu akéhokoľvek tovaru alebo služieb, ktoré obstarávatelia dajú k dispozícii dodávateľovi, za predpokladu, že sú potrebné na uskutočnenie stavebných prác.

8.  Ak výsledkom navrhovanej práce alebo navrhovaného poskytnutia služieb môžu byť zákazky zadávané formou samostatných častí, zohľadní sa celková predpokladaná hodnota všetkých takýchto častí.

Ak sa súhrnná hodnota častí rovná finančnému limitu stanovenému v článku 15 alebo ho prevyšuje, táto smernica sa uplatňuje na zadávanie každej časti.

9.  Ak výsledkom návrhu na nadobudnutie podobného tovaru môžu byť zákazky zadané vo forme samostatných častí, pri uplatnení článku 15 písm. b) a c) sa zohľadní celková predpokladaná hodnota všetkých takýchto častí.

Ak sa súhrnná hodnota častí rovná finančnému limitu stanovenému v článku 15 alebo ho prevyšuje, táto smernica sa uplatňuje na zadávanie každej časti.

10.  Bez ohľadu na odseky 8 a 9 môžu obstarávatelia zadávať zákazky na jednotlivé časti bez uplatnenia postupov ustanovených v tejto smernici za predpokladu, že predpokladaná hodnota, bez DPH, dotknutej časti je v prípade tovaru alebo služieb nižšia ako 80 000  EUR alebo v prípade prác nižšia ako 1 milión EUR. Súhrnná hodnota častí takto zadaných bez uplatnenia tejto smernice však neprekročí 20 % súhrnnej hodnoty všetkých častí, na ktoré sa navrhovaná práca, navrhované nadobudnutie podobného tovaru alebo navrhované poskytnutie služieb rozdelilo.

11.  V prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré majú pravidelnú povahu alebo pri ktorých sa plánuje obnovenie v rámci daného obdobia, vychádza výpočet predpokladanej hodnoty zákazky:

a) buď z celkovej skutočnej hodnoty zákaziek rovnakého druhu nasledujúcich po sebe a zadaných v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov alebo v priebehu hospodárskeho roka, upravenej podľa možnosti tak, aby zohľadňovala zmeny množstva alebo hodnoty, ku ktorým by došlo v priebehu 12 mesiacov po zadaní pôvodnej zákazky,

b) alebo z celkovej predpokladanej hodnoty zákaziek nasledujúcich po sebe a zadaných v priebehu 12 mesiacov po prvom dodaní alebo v priebehu hospodárskeho roka, ak trvá dlhšie ako 12 mesiacov.

12.  Pokiaľ ide o zákazky na dodanie tovaru týkajúce sa lízingu alebo prenájmu tovaru alebo nákupu tovaru na splátky, vychádza sa pri výpočte predpokladanej hodnoty zákazky z tejto hodnoty:

a) v prípade zákaziek na dobu určitú, ak je táto doba kratšia ako 12 mesiacov alebo sa rovná 12 mesiacom, z celkovej predpokladanej hodnoty počas platnosti zákazky, alebo ak je obdobie platnosti zákazky dlhšie ako 12 mesiacov, z celkovej hodnoty vrátane predpokladanej zostatkovej hodnoty;

b) v prípade zákaziek na dobu neurčitú alebo s platnosťou, ktorá sa nedá časovo vymedziť, zo 48-násobku mesačného plnenia.

13.  Pokiaľ ide o zákazky na poskytnutie služieb, vychádza sa pri výpočte predpokladanej hodnoty zákazky, keď to prichádza do úvahy, z tejto hodnoty:

a) poisťovacie služby: splatné poistné a ostatné formy odmien;

b) bankové a ostatné finančné služby: poplatky, splatné provízie, úroky a ostatné formy odmien;

c) zákazky zahŕňajúce vypracovanie návrhov: poplatky, splatné provízie a ostatné formy odmien.

14.  Pokiaľ ide o zákazky na poskytnutie služieb, v ktorých sa nešpecifikuje celková cena, vychádza sa pri výpočte predpokladanej hodnoty zákazky z tejto hodnoty:

a) v prípade zákaziek na dobu určitú, ak je táto doba 48 mesiacov alebo kratšia: celkovej hodnoty počas celého obdobia platnosti;

b) v prípade zákaziek na dobu neurčitú alebo s platnosťou dlhšou ako 48 mesiacov: 48-násobku mesačného plnenia.

Článok 17

Revízia finančných limitov

1.  Komisia počnúc 30. júnom 2013 každé dva roky overí, či finančné limity stanovené v článku 15 písm. a) a b) zodpovedajú finančným limitom stanoveným v Dohode Svetovej obchodnej organizácie o vládnom obstarávaní (ďalej len „GPA“), a v prípade potreby ich zreviduje v súlade s týmto článkom.

V súlade s metódou výpočtu stanovenou v GPA Komisia pri výpočte výšky týchto finančných limitov vychádza z priemernej dennej hodnoty eura vyjadrenej v zvláštnych právach čerpania (ZPČ) za obdobie 24 mesiacov, ktoré sa končí 31. augusta predchádzajúceho revízii s účinnosťou od 1. januára. Takto zrevidovaná výška finančných limitov sa v prípade potreby zaokrúhli smerom nadol na najbližších tisíc eur, aby sa zabezpečilo, že budú dodržané platné finančné limity stanovené v GPA a vyjadrené v ZPČ.

2.  Komisia počnúc 1. januárom 2014 každé dva roky určí v národných menách členských štátov, ktorých menou nie je euro, výšku finančných limitov uvedených v článku 15 písm. a) a b) zrevidovaných podľa odseku 1 tohto článku.

Komisia zároveň určí v národných menách členských štátov, ktorých menou nie je euro, výšku finančného limitu uvedeného v článku 15 písm. c).

V súlade s metódou výpočtu stanovenou v GPA vychádza určovanie týchto hodnôt z priemerných denných hodnôt týchto mien zodpovedajúcich príslušnému finančnému limitu vyjadrenému v eurách za obdobie 24 mesiacov, ktoré sa končí 31. augusta predchádzajúceho revízii s účinnosťou od 1. januára.

3.  Komisia uverejní revidované finančné limity uvedené v odseku 1, ich zodpovedajúce hodnoty v národných menách uvedené v odseku 2 prvom pododseku a hodnotu určenú v súlade s odsekom 2 druhým pododsekom v Úradnom vestníku Európskej únie na začiatku mesiaca novembra nasledujúceho po ich revízii.

4.  Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 103 delegované akty s cieľom prispôsobiť metodiku stanovenú v odseku 1 druhom pododseku tohto článku akýmkoľvek zmenám metodiky stanovenej v GPA, pokiaľ ide o revíziu finančných limitov uvedených v článku 15 písm. a) a b) a určenie zodpovedajúcich hodnôt v národných menách členských štátov, ktorých menou nie je euro, podľa odseku 2 tohto článku.

Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 103 delegované akty s cieľom zrevidovať v prípade potreby finančné limity uvedené v článku 15 písm. a) a b).

5.  Ak je potrebné zrevidovať finančné limity uvedené v článku 15 písm. a) a b) a v prípade, že časové obmedzenia bránia použitiu postupu stanoveného v článku 103, teda z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa odseku 4 druhého pododseku tohto článku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 104.Oddiel 2

Vylúčené zákazky a súťaže návrhov, osobitné ustanovenia o obstarávaní zahŕňajúcom aspekty obrany a bezpečnostiPododdiel 1

Vylúčenia vzťahujúce sa na všetkých obstarávateľov a osobitné vylúčenia v sektore vodného hospodárstva a energetiky

Článok 18

Zákazky zadávané na účely ďalšieho predaja alebo lízingu tretím stranám

1.  Táto smernica sa neuplatňuje na zákazky zadávané na účely ďalšieho predaja alebo lízingu tretím stranám za predpokladu, že obstarávateľ nemá žiadne osobitné alebo výlučné právo na predaj alebo lízing predmetu takýchto zákaziek a ostatné subjekty môžu predmet zákaziek predávať alebo poskytovať na lízing za rovnakých podmienok ako obstarávateľ.

2.  Obstarávatelia oznámia Komisii na požiadanie všetky kategórie výrobkov alebo činností, ktoré považujú za vylúčené podľa odseku 1. Komisia môže na informačné účely v Úradnom vestníku Európskej únie pravidelne uverejňovať zoznamy kategórií výrobkov a činností, ktoré považuje za výrobky a činnosti, na ktoré sa vzťahuje toto vylúčenie. Komisia pritom rešpektuje všetky citlivé obchodné hľadiská, na ktoré môžu obstarávatelia upozorniť pri zasielaní informácií.

Článok 19

Zákazky a súťaže návrhov zadávané alebo organizované na iné účely ako vykonávanie činnosti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, alebo na vykonávanie takejto činnosti v tretej krajine

1.  Táto smernica sa neuplatňuje na zákazky, ktoré obstarávatelia zadávajú na iné účely, ako je vykonávanie ich činností v zmysle článkov 8 až 14, alebo na vykonávanie takýchto činností v tretej krajine v podmienkach, ktoré si nevyžadujú fyzické využitie siete ani geografickej oblasti v rámci Únie, ani sa nevzťahuje na súťaže návrhov organizované na takéto účely.

2.  Obstarávatelia oznámia Komisii na požiadanie všetky činnosti, ktoré považujú za vylúčené podľa odseku 1. Komisia môže na informačné účely v Úradnom vestníku Európskej únie pravidelne uverejňovať zoznamy kategórií činností, ktoré považuje za činnosti, na ktoré sa vzťahuje toto vylúčenie. Komisia pritom rešpektuje všetky komerčne citlivé hľadiská, na ktoré môžu obstarávatelia upozorniť pri zasielaní týchto informácií.

Článok 20

Zákazky zadávané a súťaže návrhov organizované podľa medzinárodných pravidiel

1.  Táto smernica sa neuplatňuje na zákazky ani súťaže návrhov, ktoré je obstarávateľ povinný zadať alebo zorganizovať v súlade s postupmi obstarávania, ktoré sa líšia od postupov ustanovených v tejto smernici a ktoré ustanovuje ktorýkoľvek z týchto nástrojov alebo subjektov:

a) právny nástroj vytvárajúci medzinárodné právne záväzky, ako je medzinárodná dohoda uzavretá v súlade so zmluvami, medzi členským štátom a jednou alebo viacerými tretími krajinami alebo ich nižšími celkami, ktorá sa vzťahuje na práce, tovar alebo služby určené na spoločné vykonávanie alebo využívanie projektu jej signatármi;

b) medzinárodná organizácia.

Členské štáty oznámia všetky právne nástroje uvedené v prvom pododseku písm. a) tohto odseku Komisii, ktorá sa o nich môže poradiť s Poradným výborom pre verejné zákazky uvedeným v článku 105.

2.  Táto smernica sa neuplatňuje na zákazky a súťaže návrhov, ktoré obstarávateľ zadáva alebo organizuje v súlade s pravidlami obstarávania stanovenými medzinárodnou organizáciou alebo medzinárodnou finančnou inštitúciou, ak sú príslušné zákazky alebo súťaže návrhov plne financované uvedenou organizáciou alebo inštitúciou; v prípade zákaziek alebo súťaží návrhov, ktoré sú z väčšej časti spolufinancované medzinárodnou organizáciou alebo medzinárodnou finančnou inštitúciou, sa strany dohodnú na uplatniteľných postupoch obstarávania.

3.  Článok 27 sa uplatňuje na zákazky a súťaže návrhov, ktoré zahŕňajú aspekty obrany alebo bezpečnosti a ktoré sa zadávajú alebo organizujú podľa medzinárodných pravidiel. Odseky 1 a 2 tohto článku sa neuplatňujú na uvedené zákazky a súťaže návrhov.

Článok 21

Osobitné vylúčenia zákaziek na poskytnutie služieb

Táto smernica sa neuplatňuje na zákazky na poskytnutie služieb, ktorých predmetom je:

a) nadobudnutie alebo prenájom pozemkov, existujúcich stavieb alebo iných nehnuteľností akýmkoľvek finančným spôsobom alebo ktoré sa týkajú práv k nim;

b) rozhodcovské a zmierovacie služby;

c) akékoľvek z týchto právnych služieb:

i) právne zastupovanie klienta právnikom v zmysle článku 1 smernice Rady 77/249/EHS ( 3 ):

 v rozhodcovskom alebo zmierovacom konaní vedenom v členskom štáte, v tretej krajine alebo pred medzinárodným rozhodcovským alebo zmierovacím súdom alebo

 v súdnom konaní pred súdnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej moci členského štátu alebo tretej krajiny alebo pred medzinárodnými súdnymi orgánmi alebo medzinárodnými inštitúciami;

ii) právne poradenstvo poskytnuté pri príprave akéhokoľvek konania uvedeného v tomto písmene bode i) alebo ak existuje zjavný náznak a vysoká pravdepodobnosť, že vec, ktorej sa poradenstvo týka, sa stane predmetom takéhoto konania, a to za predpokladu, že poradenstvo poskytuje právnik v zmysle článku 1 smernice 77/249/EHS;

iii) služby spočívajúce v osvedčovaní a overovaní listín, ktoré musia poskytovať notári;

iv) právne služby, ktoré poskytujú správcovia alebo vymenovaní opatrovníci, a iné právne služby, ktorých poskytovateľov určil súdny orgán v dotknutom členskom štáte alebo ktorí sú na základe práva určení na vykonávanie osobitných úloh pod dohľadom takýchto súdnych orgánov;

v) iné právne služby, ktoré sú v dotknutom členskom štáte spojené, aj keď len príležitostne, s výkonom úradnej moci;

d) finančné služby spojené s emisiou, predajom, nákupom alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES ( 4 ) a operácie vykonávané európskym nástrojom finančnej stability a európskym mechanizmom pre stabilitu;

e) pôžičky bez ohľadu na spojenie s emisiou, predajom, kúpou alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov;

f) pracovné zmluvy;

g) služby verejnej osobnej dopravy po železnici alebo metrom;

h) služby civilnej obrany, civilnej ochrany a prevencie nebezpečenstva, ktoré poskytujú neziskové organizácie alebo združenia a na ktoré sa vzťahujú kódy CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 a 85143000-3 s výnimkou služieb prepravy pacientov sanitárnymi vozidlami;

i) zákazky týkajúce sa vysielacích časov alebo poskytovania programov, ktoré sa zadávajú poskytovateľom audiovizuálnych alebo rozhlasových mediálnych služieb. Na účely tohto písmena má pojem „poskytovateľ mediálnych služieb“ rovnaký význam ako podľa článku 1 ods. 1 písm. d) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ ( 5 ). Pojem „program“ má rovnaký význam ako podľa článku 1 ods. 1 písm. b) uvedenej smernice, ale zahŕňa aj rozhlasové programy a rozhlasové programové materiály. Okrem toho má pojem „programový materiál“ na účely tohto ustanovenia rovnaký význam ako pojem „program“.

Článok 22

Zákazky na poskytnutie služieb zadávané na základe výlučného práva

Táto smernica sa neuplatňuje na zákazky na poskytnutie služieb, ktoré sa zadajú subjektu, ktorý je sám verejným obstarávateľom, alebo združeniu verejných obstarávateľov na základe výlučného práva, ktorým disponujú v súlade s právom, iným právnym predpisom alebo uverejneným správnym opatrením, ktoré je v súlade so ZFEÚ.

Článok 23

Zákazky zadávané určitými obstarávateľmi na nákup vody a na dodávky energie alebo palív na výrobu energie

Táto smernica sa neuplatňuje na:

a) zákazky na nákup vody zadané obstarávateľmi, ktorí vykonávajú jednu alebo obe činnosti súvisiace s pitnou vodou uvedené v článku 10 ods. 1;

b) zákazky zadané obstarávateľmi, ktorí pôsobia v odvetví energetiky vykonávaním činnosti uvedenej v článku 8 ods. 1, článku 9 ods. 1 alebo článku 14, ktorá sa zameriava na zabezpečenie dodávok:

i) energie;

ii) palív na výrobu energie.Pododdiel 2

Obstarávanie zahŕňajúce aspekty obrany a bezpečnosti

Článok 24

Obrana a bezpečnosť

1.  Pokiaľ ide o zákazky zadávané v oblasti obrany a bezpečnosti a súťaže návrhov organizované v tejto oblasti, táto smernica sa neuplatňuje na:

a) zákazky patriace do rozsahu pôsobnosti smernice 2009/81/ES;

b) zákazky, na ktoré sa neuplatňuje smernica 2009/81/ES podľa jej článkov 8, 12 a 13.

2.  Táto smernica sa neuplatňuje na zákazky a súťaže návrhov, ktoré inak nie sú vyňaté z jej rozsahu pôsobnosti podľa odseku 1, pokiaľ ochrana základných bezpečnostných záujmov členského štátu nemôže byť zaručená menej rušivými opatreniami, napríklad stanovením požiadaviek zameraných na ochranu dôverného charakteru informácií, ktoré obstarávateľ sprístupňuje v rámci postupu zadávania zákazky, ako sa stanovuje v tejto smernici.

Okrem toho sa táto smernica v súlade s článkom 346 ods. 1 písm. a) ZFEÚ neuplatňuje na zákazky a súťaže návrhov, ktoré inak nie sú vyňaté z jej rozsahu pôsobnosti podľa odseku 1 tohto článku, pokiaľ by uplatňovanie tejto smernice zaväzovalo členský štát poskytovať informácie, ktorých zverejnenie považuje za rozpor so základnými záujmami svojej bezpečnosti.

3.  Ak sa obstarávanie a plnenie zákazky alebo uskutočnenie súťaže návrhov vyhlási za tajné alebo ho musia sprevádzať osobitné bezpečnostné opatrenia v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi alebo správnymi opatreniami, ktoré sú platné v členskom štáte, táto smernica sa neuplatňuje, ak členský štát určil, že dotknuté základné záujmy nemožno zaručiť menej rušivými opatreniami, akými sú opatrenia uvedené v odseku 2 prvom pododseku.

Článok 25

Zmiešané obstarávanie vzťahujúce sa na rovnakú činnosť a zahŕňajúce aspekty obrany alebo bezpečnosti

1.  V prípade zmiešaných zákaziek vzťahujúcich sa na rovnakú činnosť, ktorých predmetom je obstarávanie, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, aj obstarávanie alebo iné prvky, na ktoré sa vzťahuje článok 346 ZFEÚ alebo smernica 2009/81/ES, sa uplatňuje tento článok.

2.  Ak sú jednotlivé časti danej zákazky objektívne oddeliteľné, obstarávatelia sa môžu rozhodnúť zadať samostatné zákazky na jednotlivé časti alebo zadať jedinú zákazku.

Ak sa obstarávatelia rozhodnú zadať samostatné zákazky na jednotlivé časti, rozhodnutie o tom, ktorý právny režim sa vzťahuje na akúkoľvek z takýchto samostatných zákaziek, sa prijme na základe charakteristických znakov príslušnej samostatnej časti.

Ak sa obstarávatelia rozhodnú zadať jedinú zákazku, na určenie uplatniteľného právneho režimu sa použijú tieto kritériá:

a) ak sa na časť danej zákazky vzťahuje článok 346 ZFEÚ, zákazku možno zadať bez uplatnenia tejto smernice, a to za predpokladu, že zadanie jedinej zákazky je opodstatnené z objektívnych dôvodov;

b) ak sa na časť danej zákazky vzťahuje smernica 2009/81/ES, zákazku možno zadať v súlade s uvedenou smernicou, a to za predpokladu, že zadanie jedinej zákazky je opodstatnené z objektívnych dôvodov. Týmto písmenom nie sú dotknuté finančné limity a vylúčenia stanovené v uvedenej smernici.

Rozhodnutie zadať jedinú zákazku sa však neprijíma na účely vylúčenia zákaziek z uplatňovania tejto smernice alebo smernice 2009/81/ES.

3.  Odsek 2 tretí pododsek písm. a) sa uplatňuje na zmiešané zákazky, na ktoré by sa inak mohli uplatňovať písmená a) a b) uvedeného pododseku.

4.  Ak jednotlivé časti danej zákazky nie sú objektívne oddeliteľné, zákazku možno zadať bez uplatnenia tejto smernice, ak zahŕňa prvky, na ktoré sa uplatňuje článok 346 ZFEÚ; inak ju možno zadať v súlade so smernicou 2009/81/ES.

Článok 26

Obstarávanie vzťahujúce sa na viacero činností a zahŕňajúce aspekty obrany alebo bezpečnosti

1.  V prípade zákaziek, ktoré sa majú vzťahovať na viacero činností, si obstarávatelia môžu zvoliť možnosť zadania samostatných zákaziek na každú jednotlivú činnosť alebo zadania jedinej zákazky. Ak sa obstarávatelia rozhodnú zadať samostatné zákazky na jednotlivé časti, rozhodnutie o tom, ktorý právny režim sa vzťahuje na akúkoľvek z takýchto samostatných zákaziek, sa prijme na základe charakteristických znakov príslušnej jednotlivej činnosti.

Ak sa obstarávatelia rozhodnú zadať jedinú zákazku, uplatňuje sa odsek 2 tohto článku. Rozhodnutie medzi možnosťou zadať jedinú zákazku a zadať viacero samostatných zákaziek sa neprijme s cieľom vylúčiť zákazku alebo zákazky z rozsahu pôsobnosti tejto smernice alebo smernice 2009/81/ES.

2.  V prípade zákaziek, ktoré sa majú vzťahovať na činnosť, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, a na ďalšiu činnosť, na ktorú sa vzťahuje:

a) smernica 2009/81/ES alebo

b) článok 346 ZFEÚ,

sa zákazka môže zadať v súlade so smernicou 2009/81/ES v prípadoch uvedených v písmene a) a bez uplatnenia tejto smernice v prípadoch uvedených v písmene b). Týmto pododsekom nie sú dotknuté finančné limity a vylúčenia ustanovené v smernici 2009/81/ES.

Zákazky uvedené v písmene a) prvého pododseku, ktoré okrem toho zahŕňajú obstarávanie alebo iné prvky, na ktoré sa vzťahuje článok 346 ZFEÚ, sa môžu zadať bez uplatnenia tejto smernice.

Podmienkou uplatnenia prvého a druhého pododseku však je, že zadanie jedinej zákazky je opodstatnené z objektívnych dôvodov a že rozhodnutie zadať jedinú zákazku sa neprijme s cieľom vylúčiť zákazky z uplatňovania tejto smernice.

Článok 27

Zákazky a súťaže návrhov zahŕňajúce aspekty obrany alebo bezpečnosti, ktoré sa zadávajú alebo organizujú podľa medzinárodných pravidiel

1.  Táto smernica sa neuplatňuje na zákazky ani súťaže návrhov zahŕňajúce aspekty obrany alebo bezpečnosti, ktoré je obstarávateľ povinný zadať alebo zorganizovať v súlade s postupmi obstarávania, ktoré sa líšia od postupov ustanovených v tejto smernici a ktoré stanovuje ktorýkoľvek z týchto nástrojov alebo subjektov:

a) medzinárodná dohoda alebo dojednanie, ktoré sú uzavreté v súlade so zmluvami, medzi členským štátom a jednou alebo viacerými tretími krajinami alebo ich nižšími celkami a ktoré sa vzťahujú na práce, tovar alebo služby určené na spoločné vykonávanie alebo využívanie projektu ich zmluvnými stranami;

b) medzinárodná dohoda alebo dojednanie o umiestnení vojsk týkajúce sa podnikov členského štátu alebo tretej krajiny;

c) medzinárodná organizácia.

Všetky dohody alebo dojednania uvedené v písmene a) prvého pododseku tohto odseku sa oznámia Komisii, ktorá sa o nich môže poradiť s Poradným výborom pre verejné obstarávanie uvedeným v článku 105.

2.  Táto smernica sa neuplatňuje na zákazky a súťaže návrhov zahŕňajúce aspekty obrany alebo bezpečnosti, ktoré obstarávateľ zadáva v súlade s pravidlami obstarávania stanovenými medzinárodnou organizáciou alebo medzinárodnou finančnou inštitúciou, ak dotknuté zákazky alebo súťaže návrhov plne financuje táto organizácia alebo inštitúcia. V prípade zákaziek alebo súťaží návrhov, ktoré z väčšej časti spolufinancuje medzinárodná organizácia alebo medzinárodná finančná inštitúcia, sa zmluvné strany dohodnú na uplatniteľných postupoch obstarávania.Pododdiel 3

Osobitné vzťahy (spolupráca, pridružené podniky a spoločné podniky)

Článok 28

Zákazky medzi verejnými obstarávateľmi

1.  Zákazka, ktorú verejný obstarávateľ zadal právnickej osobe, ktorá sa spravuje súkromným alebo verejným právom, nepatrí do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) verejný obstarávateľ vykonáva nad príslušnou právnickou osobou kontrolu podobnú kontrole, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami;

b) viac ako 80 % činností kontrolovanej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poveril kontrolujúci verejný obstarávateľ alebo iné právnické osoby kontrolované týmto verejným obstarávateľom;

c) v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu s výnimkou nekontrolných a neblokujúcich foriem súkromnej kapitálovej účasti vyžadovaných na základe ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov v súlade so zmluvami, ktorými sa nevykonáva rozhodný vplyv na kontrolovanú právnickú osobu.

Verejný obstarávateľ sa považuje za vykonávajúceho kontrolu nad právnickou osobou podobnú tej, ktorú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami v zmysle písmena a) prvého pododseku, ak má rozhodujúci vplyv na strategické ciele, ako aj významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby. Túto kontrolu môže vykonávať aj iná právnická osoba, ktorá samotná je kontrolovaná tým istým spôsobom verejným obstarávateľom.

2.  Odsek 1 sa uplatňuje aj vtedy, ak kontrolovaná osoba, ktorá je verejným obstarávateľom, zadá zákazku svojmu kontrolujúcemu verejnému obstarávateľovi alebo inej právnickej osobe kontrolovanej tým istým verejným obstarávateľom, a to za predpokladu, že v právnickej osobe, ktorej sa zadáva verejná zákazka, nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu s výnimkou nekontrolných a neblokujúcich foriem súkromnej kapitálovej účasti vyžadovaných na základe ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov v súlade so zmluvami, ktorými sa nevykonáva rozhodný vplyv na kontrolovanú právnickú osobu.

3.  Verejný obstarávateľ, ktorý nad právnickou osobou, ktorá sa spravuje súkromným alebo verejným právom, nevykonáva kontrolu v zmysle odseku 1, môže napriek tomu zadať zákazku uvedenej právnickej osobe bez uplatnenia tejto smernice, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) verejný obstarávateľ vykonáva spoločne s inými verejnými obstarávateľmi nad uvedenou právnickou osobou kontrolu, ktorá je podobná kontrole, akú vykonávajú nad vlastnými organizačnými zložkami;

b) viac ako 80 % činností danej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poverili kontrolujúci verejní obstarávatelia alebo iné právnické osoby kontrolované tými istými verejnými obstarávateľmi, a

c) v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu s výnimkou nekontrolných a neblokujúcich foriem súkromnej kapitálovej účasti vyžadovaných na základe ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov v súlade so zmluvami, ktorými sa nevykonáva rozhodujúci vplyv na kontrolovanú právnickú osobu.

Na účely písmena a) prvého pododseku sa verejní obstarávatelia považujú za vykonávajúcich spoločnú kontrolu nad právnickou osobou, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

i) orgány kontrolovanej právnickej osoby s rozhodovacími právomocami pozostávajú zo zástupcov všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov. Jednotliví zástupcovia môžu zastupovať niekoľkých alebo všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov;

ii) títo verejní obstarávatelia môžu spoločne vykonávať rozhodujúci vplyv na strategické ciele a významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby a

iii) kontrolovaná právnická osoba nesleduje záujmy, ktoré sú v rozpore so záujmami kontrolujúcich verejných obstarávateľov.

4.  Zmluva uzavretá výlučne medzi dvoma alebo viacerými verejnými obstarávateľmi nepatrí do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) zmluvou sa ustanovuje alebo vykonáva spolupráca medzi zúčastnenými verejnými obstarávateľmi s cieľom zabezpečiť, aby sa služby vo verejnom záujme, ktoré musia poskytovať, poskytovali v záujme dosahovania ich spoločných cieľov;

b) vykonávanie takejto spolupráce sa riadi výlučne aspektmi týkajúcimi sa verejného záujmu a

c) zúčastnení verejní obstarávatelia vykonávajú na otvorenom trhu menej ako 20 % činností, ktorých sa spolupráca týka.

5.  Na určenie percentuálneho podielu činností uvedených v odseku 1 prvom pododseku písm. b), odseku 3 prvom pododseku písm. b) a odseku 4 písm. c) sa berie do úvahy priemerný celkový obrat alebo vhodný alternatívny ukazovateľ založený na činnosti, napríklad náklady, ktoré vznikli príslušnej právnickej osobe v súvislosti so službami, tovarom a prácami za tri roky predchádzajúce zadaniu zákazky.

Ak v dôsledku dátumu založenia alebo začatia činností príslušnej právnickej osoby alebo v dôsledku reorganizácie jej činností takýto obrat alebo alternatívny ukazovateľ založený na činnosti, napríklad náklady, nie je za predchádzajúce tri roky k dispozícii alebo už nie je relevantný, je postačujúce preukázať, najmä prostredníctvom podnikateľských plánov, že meranie činnosti je dôveryhodné.

Článok 29

Zákazky zadávané pridruženému podniku

1.  Na účely tohto článku je „pridruženým podnikom“ každý podnik, ktorého ročná účtovná závierka sa konsoliduje s ročnou účtovnou závierkou obstarávateľa v súlade s požiadavkami smernice 2013/34/EÚ.

2.  V prípade subjektov, na ktoré sa smernica 2013/34/EÚ nevzťahuje, je „pridružený podnik“ každý podnik:

a) na ktorý sa priamo alebo nepriamo môže vzťahovať dominantný vplyv obstarávateľa;

b) ktorý môže vykonávať dominantný vplyv nad obstarávateľom alebo

c) ktorý spoločne s obstarávateľom podlieha dominantnému vplyvu iného podniku na základe vlastníctva, finančnej účasti alebo predpisov, ktorými sa riadi.

Na účely tohto odseku má pojem „dominantný vplyv“ rovnaký význam ako v článku 4 ods. 2 druhom pododseku.

3.  Bez ohľadu na článok 28 a za predpokladu, že sú splnené podmienky uvedené v odseku 4 tohto článku, sa táto smernica neuplatňuje na zákazky:

a) ktoré obstarávateľ zadáva pridruženému podniku alebo

b) ktoré spoločný podnik, ktorý tvorí výlučne niekoľko obstarávateľov a ktorého účelom je vykonávať činnosti opísané v článkoch 8 až 14, zadáva podniku, ktorý je pridružený k jednému z týchto obstarávateľov.

4.  Odsek 3 sa uplatňuje na:

a) zákazky na poskytnutie služieb za predpokladu, že aspoň 80 % priemerného celkového obratu pridruženého podniku za predchádzajúce tri roky, berúc do úvahy všetky služby, ktoré tento podnik poskytol, pochádza z poskytovania služieb obstarávateľovi alebo iným podnikom, ku ktorým je pridružený;

b) zákazky na dodanie tovaru za predpokladu, že aspoň 80 % priemerného celkového obratu pridruženého podniku, berúc do úvahy všetok tovar, ktorý tento podnik dodal, za predchádzajúce tri roky pochádza z dodávania tovaru obstarávateľovi alebo iným podnikom, ku ktorým je pridružený;

c) na zákazky na uskutočnenie prác za predpokladu, že aspoň 80 % priemerného celkového obratu pridruženého podniku, berúc do úvahy všetky práce, ktoré tento podnik uskutočnil, za predchádzajúce tri roky pochádza z poskytovania prác obstarávateľovi alebo iným podnikom, ku ktorým je pridružený.

5.  Ak nie je z dôvodu dátumu vzniku pridruženého podniku alebo začatia vykonávania činnosti k dispozícii obrat za predchádzajúce tri roky, postačí, ak tento podnik preukáže, a to najmä prostredníctvom podnikateľských plánov, že obrat uvedený v odseku 4 písm. a), b) alebo c) je vierohodný.

6.  Ak rovnaké alebo podobné služby, tovar alebo práce poskytuje viac ako jeden podnik, ktorý je pridružený k obstarávateľovi, s ktorým tvorí hospodársku skupinu, percentuálny podiel sa vypočíta s prihliadnutím na celkový obrat pochádzajúci z poskytovania služieb, tovaru alebo prác týmito pridruženými podnikmi.

Článok 30

Zákazky zadávané spoločnému podniku alebo obstarávateľovi, ktorý tvorí súčasť spoločného podniku

Bez ohľadu na článok 28 a za predpokladu, že spoločný podnik bol zriadený s cieľom vykonávať príslušnú činnosť aspoň tri roky a že v akte, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik, sa stanovuje, že obstarávatelia, ktorí ho tvoria, budú jeho súčasťou aspoň počas rovnakého obdobia, sa táto smernica neuplatňuje na zákazky:

a) ktoré spoločný podnik, ktorý tvorí výlučne niekoľko obstarávateľov a ktorého účelom je vykonávať činnosti v zmysle článkov 8 až 14, zadáva jednému z týchto obstarávateľov alebo

b) obstarávateľ spoločnému podniku, ktorého súčasť tvorí.

Článok 31

Oznamovanie informácií

Obstarávatelia oznámia Komisii na žiadosť tieto informácie týkajúce sa uplatňovania článku 29 ods. 2 a 3 a článku 30:

a) názvy príslušných podnikov alebo príslušných spoločných podnikov;

b) povahu a hodnotu príslušných zákaziek;

c) dôkaz, ktorý Komisia považuje za potrebný na preukázanie toho, že vzťah medzi podnikom alebo spoločným podnikom, ktorému sa zadávajú zákazky, a obstarávateľom je v súlade s požiadavkami článku 29 alebo 30.Pododdiel 4

Osobitné situácie

Článok 32

Služby v oblasti výskumu a vývoja

Táto smernica sa uplatňuje iba na zákazky na poskytnutie služieb v oblasti výskumu a vývoja, na ktoré sa vzťahujú kódy CPV 73000000-2 až 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 a 73430000-5, za predpokladu, že sú splnené obe tieto podmienky:

a) prospech plynie výlučne obstarávateľovi na využitie pri plnení vlastných úloh a

b) odplatu za poskytnutú službu poskytuje v plnom rozsahu obstarávateľ.

Článok 33

Zákazky podliehajúce osobitnej úprave

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 34 tejto smernice, Rakúska republika a Spolková republika Nemecko zaistia prostredníctvom podmienok udeľovania povolení alebo iných primeraných opatrení, aby každý subjekt pôsobiaci v sektoroch uvedených v rozhodnutí Komisie 2002/205/ES ( 6 ) a rozhodnutí Komisie 2004/73/ES ( 7 ):

a) dodržiaval zásady nediskriminačného a súťažného obstarávania v súvislosti so zadávaním zákaziek na tovar, práce a služby, najmä pokiaľ ide o informácie, ktoré subjekt sprístupňuje hospodárskym subjektom a ktoré sa týkajú jeho obstarávacích zámerov;

b) oznámil Komisii za podmienok vymedzených v rozhodnutí Komisie 93/327/EHS ( 8 ) informácie týkajúce sa zákaziek, ktoré zadáva.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 34, Spojené kráľovstvo zaistí prostredníctvom podmienok udeľovania povolení alebo iných primeraných opatrení, aby každý subjekt pôsobiaci v sektoroch uvedených v rozhodnutí 97/367/EHS uplatňoval písmená a) a b) odseku 1 tohto článku na zákazky zadávané na vykonávanie uvedenej činnosti v Severnom Írsku.

3.  Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na zákazky zadávané na účely prieskumu ložísk ropy alebo plynu.Pododdiel 5

Činnosti, ktoré sú priamo vystavené hospodárskej súťaži, a procedurálne ustanovenia, ktoré sa na ne vzťahujú

Článok 34

Činnosti priamo vystavené hospodárskej súťaži

1.  Zákazky, ktorých cieľom je umožniť vykonanie činnosti uvedenej v článkoch 8 až 14, nepodliehajú tejto smernici, ak členský štát alebo obstarávateľ, ktorí predložili žiadosť podľa článku 35, môžu preukázať, že v členskom štáte, v ktorom sa vykonáva, je táto činnosť priamo vystavená hospodárskej súťaži na trhoch, na ktoré nie je obmedzený prístup; a tejto smernici nepodliehajú ani súťaže návrhov, ktoré sú organizované na vykonávanie takejto činnosti v danej geografickej oblasti. Príslušná činnosť môže byť súčasťou širšieho odvetvia alebo sa môže vykonávať iba v niektorých častiach príslušného členského štátu. Posúdením hospodárskej súťaže, uvedeným v prvej vete tohto odseku, ktoré sa vykoná na základe informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, a na účely tejto smernice nie je dotknuté uplatňovanie práva v oblasti hospodárskej súťaže. Takéto posúdenie sa vykoná so zreteľom na trh pre príslušné činnosti a geografický referenčný trh v zmysle odseku 2.

2.  Na účely odseku 1 tohto článku sa otázka, či je činnosť priamo vystavená hospodárskej súťaži, zodpovie na základe kritérií, ktoré sú v súlade s ustanoveniami ZFEÚ upravujúcimi hospodársku súťaž. Medzi tieto kritériá môžu patriť charakteristické znaky dotknutých výrobkov alebo služieb, existencia alternatívnych výrobkov alebo služieb považovaných za nahraditeľné na strane ponuky alebo dopytu, ceny a skutočná alebo možná prítomnosť viac ako jedného dodávateľa príslušných výrobkov tovaru alebo poskytovateľa príslušných služieb.

Geografický referenčný trh, na základe ktorého sa posudzuje vystavenie hospodárskej súťaži, je vymedzený územím, na ktorom sa dotknuté podniky podieľajú na ponuke a dopyte, pokiaľ ide o produkty alebo služby, na ktorom sú podmienky hospodárskej súťaže dostatočne homogénne a ktoré môže byť odlíšené od susedných území, predovšetkým z dôvodu, že podmienky hospodárskej súťaže sú na týchto územiach zjavne odlišné. V tomto hodnotení sa zohľadňuje predovšetkým povaha a charakteristické znaky príslušných produktov alebo služieb, existencia prekážok vstupu na trh alebo spotrebiteľských preferencií, zjavné rozdiely v trhových podieloch podnikov medzi príslušným územím a susednými územiami alebo podstatné cenové rozdiely.

3.  Na účely odseku 1 tohto článku sa prístup na trh považuje za neobmedzený, ak členský štát vykonáva a uplatňuje právne predpisy Únie, ktoré sú uvedené v prílohe III.

Ak voľný prístup na daný trh nie je možné predpokladať na základe prvého pododseku, musí sa preukázať, že prístup na príslušný trh je voľný de facto a de iure.

Článok 35

Postup zameraný na stanovenie uplatniteľnosti článku 34

1.  Ak to členský štát stanovil alebo ak sa to stanovuje v právnych predpisoch dotknutého členského štátu a ak sa obstarávateľ domnieva, že na základe kritérií stanovených v článku 34 ods. 2 a 3 je daná činnosť na trhoch s neobmedzeným prístupom priamo vystavená hospodárskej súťaži, môže podať žiadosť Komisii o stanovenie toho, že táto smernica sa nebude uplatňovať pri zadávaní zákaziek ani organizovaní súťaží návrhov vzťahujúcich sa na vykonávanie danej činnosti, a to podľa potreby spolu so stanoviskom nezávislého vnútroštátneho orgánu, ktorý je zodpovedný za dotknutú činnosť. Takéto žiadosti sa môžu týkať činností, ktoré sú súčasťou širšieho odvetvia alebo ktoré sa vykonávajú iba v niektorých častiach príslušného členského štátu.

V tejto žiadosti dotknutý členský štát alebo obstarávateľ informuje Komisiu o všetkých relevantných skutočnostiach, a najmä o všetkých zákonoch, iných právnych predpisoch, správnych opatreniach alebo dohodách týkajúcich sa súladu s podmienkami stanovenými v článku 34 ods. 1.

2.  Ak k žiadosti pochádzajúcej od obstarávateľa nie je priložené odôvodnené a podložené stanovisko nezávislého vnútroštátneho orgánu, ktorý je zodpovedný za dotknutú činnosť, v ktorom sa dôkladne analyzujú podmienky možnej uplatniteľnosti článku 34 ods. 1 na dotknutú činnosť v súlade s odsekmi 2 a 3 uvedeného článku, Komisia bezodkladne informuje dotknutý členský štát. Dotknutý členský štát informuje v takýchto prípadoch Komisiu o všetkých relevantných skutočnostiach, a najmä o všetkých zákonoch, iných právnych predpisoch, správnych opatreniach alebo dohodách týkajúcich sa súladu s podmienkami stanovenými v článku 34 ods. 1.

3.  Komisia môže na základe žiadosti predloženej v súlade s odsekom 1 tohto článku prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých v lehotách stanovených v prílohe IV na základe kritérií uvedených v článku 34 stanoviť, či je činnosť uvedená v článkoch 8 až 14 priamo vystavená hospodárskej súťaži. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 105 ods. 2.

Zákazky, ktorých zámerom je umožniť vykonávanie dotknutej činnosti, a súťaže návrhov, ktoré sa organizujú na vykonávanie takejto činnosti, prestávajú byť predmetom tejto smernice v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a) Komisia prijala vykonávací akt, v ktorom sa stanovuje uplatniteľnosť článku 34 ods. 1 v lehote stanovenej v prílohe IV;

b) Komisia neprijala vykonávací akt v lehote stanovenej v prílohe IV.

4.  Po predložení žiadosti môže dotknutý členský štát alebo obstarávateľ so súhlasom Komisie svoju žiadosť podstatne upraviť, najmä pokiaľ ide o dotknuté činnosti alebo geografické oblasti. V takom prípade sa na prijatie vykonávacieho aktu uplatňuje nová lehota, ktorá sa vypočíta v súlade s bodom 1 prílohy IV, pokiaľ sa s Komisiou a členským štátom alebo obstarávateľom, ktorý predložil žiadosť, nedohodla kratšia lehota.

5.  Ak sa na činnosť v danom členskom štáte už vzťahuje postup podľa odsekov 1, 2 a 4, ďalšie žiadosti týkajúce sa rovnakej činnosti v rovnakom členskom štáte pred uplynutím obdobia stanoveného na základe prvej žiadosti sa nepovažujú za nové postupy a riešia sa v kontexte prvej žiadosti.

6.  Komisia prijme vykonávací akt, v ktorom stanoví podrobné pravidlá uplatňovania odsekov 1 až 5. Uvedený vykonávací akt obsahuje minimálne pravidlá týkajúce sa:

a) uverejnenia dátumu, ku ktorému sa začína a končí lehota stanovená v bode 1 prílohy IV, vrátane akýchkoľvek predĺžení alebo pozastavení plynutia takýchto lehôt podľa uvedenej prílohy v Úradnom vestníku Európskej únie na informačné účely;

b) uverejnenia možnej uplatniteľnosti článku 34 ods. 1 v súlade s odsekom 3 druhým pododsekom písm. b) tohto článku;

c) vykonávacích ustanovení týkajúcich sa formy, obsahu a iných podrobných žiadostí podľa odseku 1 tohto článku.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 105 ods. 2.KAPITOLA IV

Všeobecné zásady

Článok 36

Zásady obstarávania

1.  Obstarávatelia zaobchádzajú s hospodárskymi subjektmi rovnako a nediskriminačne a konajú transparentným a primeraným spôsobom.

Obstarávanie sa nesmie pripraviť so zámerom vylúčiť ho z rozsahu pôsobnosti tejto smernice ani umelo zúžiť hospodársku súťaž. Hospodárska súťaž sa považuje za umelo zúženú, ak sa návrh obstarávania vypracuje so zámerom neprimerane zvýhodniť či znevýhodniť niektoré hospodárske subjekty.

2.  Členské štáty prijmú vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby hospodárske subjekty pri plnení verejných zákaziek plnili uplatniteľné povinnosti v oblastiach environmentálneho, sociálneho a pracovného práva ustanovené v práve Únie, vnútroštátnom práve, kolektívnych zmluvách alebo ustanoveniach medzinárodného environmentálneho, sociálneho a pracovného práva uvedených v prílohe XIV.

Článok 37

Hospodárske subjekty

1.  Hospodárske subjekty, ktoré sú podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom sú zriadené, oprávnené poskytovať príslušnú službu, nesmú byť odmietnuté len z dôvodu, že podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom sa zákazka zadáva, by sa od nich vyžadovalo, aby boli buď fyzickou, alebo právnickou osobou.

V prípade zákaziek na poskytnutie služieb a zákaziek na uskutočnenie prác, ako aj zákaziek na dodanie tovaru, ktoré navyše zahŕňajú aj služby alebo montáž a inštaláciu, sa však od právnických osôb môže vyžadovať, aby v ponuke alebo v žiadosti o účasť uviedli mená a príslušnú odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za realizáciu príslušnej zákazky.

2.  Na postupoch obstarávania sa môžu zúčastňovať skupiny hospodárskych subjektov vrátane dočasných združení. Obstarávatelia od nich nesmú vyžadovať, aby mali konkrétnu právnu formu na to, aby mohli predložiť ponuku alebo žiadosť o účasť.

Ak je to nevyhnutné, obstarávatelia môžu v súťažných podkladoch spresniť, ako skupiny hospodárskych subjektov majú splniť kritériá a požiadavky týkajúce sa kvalifikácie a kvalitatívneho výberu uvedené v článkoch 77 až 81 za predpokladu, že je to opodstatnené z objektívnych dôvodov a primerané. Členské štáty môžu stanoviť štandardné podmienky pre spôsob, akým skupiny hospodárskych subjektov majú splniť tieto požiadavky.

Akékoľvek podmienky plnenia zákazky takýmito skupinami hospodárskych subjektov, ktoré sú odlišné od podmienok stanovených pre jednotlivých účastníkov, musia byť tiež opodstatnené z objektívnych dôvodov a primerané.

3.  Bez ohľadu na odsek 2 môžu obstarávatelia vyžadovať od skupín hospodárskych subjektov, aby v prípade, že sa im zadala zákazka, nadobudli konkrétnu právnu formu, pokiaľ je táto zmena nevyhnutná na uspokojivé plnenie zákazky.

Článok 38

Vyhradené zákazky

1.  Členské štáty môžu vyhradiť právo účasti na postupoch obstarávania pre chránené pracovné dielne alebo hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia zdravotne postihnutých alebo znevýhodnených osôb, alebo môžu zabezpečiť, aby sa takéto zákazky plnili v rámci programov chránených pracovných miest za predpokladu, že aspoň 30 % zamestnancov týchto dielní, hospodárskych subjektov alebo programov tvoria zdravotne postihnutí alebo znevýhodnení pracovníci.

2.  Výzva na súťaž obsahuje odkaz na tento článok.

Článok 39

Dôverný charakter

1.  Pokiaľ sa v tejto smernici alebo vo vnútroštátnom práve, ktoré sa vzťahuje na obstarávateľa, a to predovšetkým v právnych predpisoch týkajúcich sa prístupu k informáciám, neustanovuje inak, a bez toho, aby boli dotknuté povinnosti v súvislosti so zverejňovaním zadaných zákaziek, ako aj v súvislosti s informáciami pre záujemcov a uchádzačov podľa článkov 70 a 75, obstarávateľ nezverejní informácie, ktoré mu poskytli hospodárske subjekty a ktoré tieto subjekty označili za dôverné, vrátane – okrem iného – technického alebo obchodného tajomstva a dôverných aspektov ponúk.

2.  Obstarávatelia môžu pre hospodárske subjekty stanoviť požiadavky zamerané na ochranu dôverného charakteru informácií, ktoré obstarávatelia sprístupňujú v rámci postupu obstarávania, vrátane informácií sprístupnených v súvislosti s využívaním kvalifikačného systému, nezávisle od toho, či táto skutočnosť bola, alebo nebola predmetom oznámenia o existencii kvalifikačného systému použitého ako prostriedok výzvy na súťaž.

Článok 40

Pravidlá platné v oblasti komunikácie

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa celá komunikácia a výmena informácií na základe tejto smernice, najmä elektronické predkladanie, uskutočňovala s použitím elektronických prostriedkov komunikácie v súlade s požiadavkami tohto článku. Nástroje a zariadenia, ktoré sa majú používať na komunikáciu elektronickými prostriedkami, ako aj ich technické parametre musia byť nediskriminačné, všeobecne dostupné a interoperabilné so všeobecne používanými produktmi IKT a neobmedzujú prístup hospodárskych subjektov k postupu obstarávania.

Bez ohľadu na prvý pododsek nie sú obstarávatelia povinní vyžadovať v procese predkladania elektronické prostriedky komunikácie v týchto situáciách:

a) ak by si v dôsledku špecializovanej povahy obstarávania používanie elektronických prostriedkov komunikácie vyžadovalo osobitné nástroje, zariadenia alebo formáty súborov, ktoré nie sú všeobecne dostupné alebo ktoré nie sú podporované bežne dostupnými aplikáciami;

b) aplikácie podporujúce formáty súborov, ktoré sú vhodné na opis ponúk, používajú formáty súborov, pri ktorých nie je možné používať žiadne iné otvorené alebo bežne dostupné aplikácie, alebo sa na ne vzťahuje proprietárna licenčná schéma a obstarávateľ ich nemôže sprístupniť na prevzatie alebo používanie na diaľku;

c) používanie elektronických prostriedkov komunikácie by si vyžadovalo špecializované kancelárske zariadenie, ktoré obstarávatelia nemajú bežne k dispozícii;

d) súťažné podklady si vyžadujú predloženie fyzických modelov alebo modelov v pomernej veľkosti, ktoré nemožno zaslať použitím elektronických prostriedkov.

Pokiaľ ide o komunikáciu, v prípade ktorej sa podľa druhého pododseku nepoužívajú elektronické prostriedky komunikácie, komunikácia sa uskutočňuje poštou alebo iným vhodným doručovateľom alebo kombináciou pošty alebo iného vhodného doručovateľa a elektronických prostriedkov.

Bez ohľadu na prvý pododsek tohto odseku nie sú obstarávatelia povinní vyžadovať elektronické prostriedky komunikácie v procese predkladania, ak je použitie iných prostriedkov komunikácie, ako sú elektronické prostriedky, nevyhnutné z dôvodu narušenia bezpečnosti elektronických prostriedkov komunikácie alebo na ochranu osobitne citlivej povahy informácií, ktoré si vyžadujú takú vysokú úroveň ochrany, že ju nemožno náležite zabezpečiť použitím elektronických nástrojov a zariadení, ktoré sú bežne dostupné hospodárskym subjektom alebo im môžu byť sprístupnené alternatívnymi prostriedkami prístupu v zmysle odseku 5.

Povinnosťou obstarávateľov vyžadujúcich v súlade s druhým pododsekom tohto odseku v procese predkladania iné prostriedky komunikácie, ako sú elektronické prostriedky, je, aby uviedli dôvody tejto požiadavky v individuálnej správe uvedenej v článku 100. Obstarávatelia prípadne v individuálnej správe uvedú dôvody, prečo sa použitie iných prostriedkov komunikácie, ako sú elektronické prostriedky, považuje za nevyhnutné pri uplatnení štvrtého pododseku tohto odseku.

2.  Bez ohľadu na odsek 1 sa môže v súvislosti s oznámeniami, ktoré sa netýkajú základných prvkov postupu obstarávania, použiť ústna komunikácia za predpokladu, že jej obsah je dostatočne zdokumentovaný. Na tento účel základné prvky postupu obstarávania zahŕňajú súťažné podklady, žiadosti o účasť a potvrdenie záujmu a ponuky. Dôležité je najmä to, aby sa ústna komunikácia s uchádzačmi, ktorá by mohla mať podstatný vplyv na obsah a posúdenie ponúk, zdokumentovala v dostatočnom rozsahu a vhodnými prostriedkami, ako sú písomné alebo zvukové záznamy alebo súhrny hlavných prvkov komunikácie.

3.  Obstarávatelia pri každej komunikácii, výmene a uchovaní informácií zaistia celistvosť údajov a zachovanie dôvernosti ponúk a žiadostí o účasť. Obsah ponúk a žiadostí o účasť preskúmajú až po uplynutí lehoty na ich predloženie.

4.  Členské štáty môžu v prípade verejných zákaziek na práce a súťaží návrhov vyžadovať použitie osobitných elektronických nástrojov, ako sú nástroje elektronických informačných modelov budov alebo podobné nástroje. V takýchto prípadoch obstarávatelia ponúknu alternatívne prostriedky prístupu, ako sa uvádza v odseku 5, kým sa tieto nástroje nestanú bežne dostupnými v zmysle odseku 1 prvého pododseku druhej vety.

5.  Obstarávatelia môžu v prípade potreby požadovať použitie nástrojov, ktoré nie sú bežne dostupné, a to za predpokladu, že obstarávatelia ponúknu alternatívne prostriedky prístupu.

Od obstarávateľov sa očakáva, že ponúknu vhodné alternatívne prostriedky prístupu v ktoromkoľvek z ďalej uvedených prípadov, v rámci ktorých:

a) od dátumu uverejnenia oznámenia podľa prílohy IX alebo od dátumu zaslania výzvy na potvrdenie záujmu ponúkajú neobmedzený a úplný priamy bezplatný prístup k uvedeným nástrojom a zariadeniam elektronickými prostriedkami. V znení oznámenia alebo výzvy na potvrdenie záujmu sa bližšie určuje internetová adresa, na ktorej sú tieto nástroje a zariadenia prístupné;

b) zabezpečia, aby uchádzači, ktorí nemajú prístup k príslušným nástrojom a zariadeniam, alebo nemajú možnosť získať ich v príslušných lehotách, za predpokladu, že za chýbajúci prístup nie je zodpovedný dotknutý uchádzač, mohli mať prístup k postupu obstarávania prostredníctvom využitia prechodných tokenov dostupných bezplatne online alebo

c) podporujú alternatívne kanály elektronického predkladania ponúk.

6.  Okrem požiadaviek stanovených v prílohe V sa pre nástroje a zariadenia na elektronický prenos a prijímanie ponúk a na elektronické prijímanie žiadostí o účasť uplatňujú tieto pravidlá:

a) informácie, ktoré sa týkajú špecifikácií elektronického predkladania ponúk a žiadostí o účasť vrátane kódovania a časového označovania, musia byť dostupné zainteresovaným stranám;

b) členské štáty alebo obstarávatelia konajúci vo všeobecnom rámci ustanovenom dotknutým členským štátom uvedú úroveň bezpečnosti, ktorá je potrebná pre elektronické prostriedky komunikácie v rôznych fázach konkrétneho postupu obstarávania; uvedená úroveň musí byť primeraná súvisiacemu riziku;

c) ak členské štáty alebo obstarávatelia konajúci vo všeobecnom rámci stanovenom dotknutým členským štátom dospeli k záveru, že úroveň rizík posúdených podľa písmena b) tohto odseku je taká, že sa vyžadujú zdokonalené elektronické podpisy vymedzené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES ( 9 ), obstarávatelia akceptujú zdokonalené elektronické podpisy založené na kvalifikovaných certifikátoch, pričom sa vezme do úvahy, či sú tieto certifikáty poskytnuté poskytovateľom certifikačných služieb, ktorý sa nachádza v zozname dôveryhodných informácií stanovenom v rozhodnutí Komisie 2009/767/ES ( 10 ), ktoré boli vytvorené použitím bezpečného zariadenia na vytvorenie podpisu alebo bez neho, pričom sa musia splniť tieto podmienky:

i) obstarávatelia musia stanoviť požadovaný formát zdokonalených podpisov na základe formátov stanovených v rozhodnutí Komisie 2011/130/EÚ ( 11 ) a musia prijať opatrenia potrebné na to, aby bolo možné tieto formáty technicky spracovať; v prípade, keď sa používa odlišný formát elektronického podpisu, elektronický podpis alebo nosič elektronického dokumentu obsahuje informácie o existujúcich možnostiach overenia, za čo nesie zodpovednosť členský štát. Možnosti overenia umožňujú obstarávateľovi overiť online, bezplatne a spôsobom, ktorý je zrozumiteľný pre cudzincov, prijatý elektronický podpis ako zdokonalený elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte. Členské štáty oznámia informácie o poskytovateľovi služieb overenia Komisii, ktorá informácie prijaté od členských štátov sprístupní verejnosti na internete;

ii) ak sa ponuka podpisuje s podporou kvalifikovaného certifikátu, ktorý je zahrnutý v zozname dôveryhodných informácií, obstarávatelia nesmú uplatňovať ďalšie požiadavky, ktoré môžu zabrániť použitiu daných podpisov uchádzačmi.

Pokiaľ ide o dokumenty použité v súvislosti s postupom obstarávania, ktoré podpísal príslušný orgán členského štátu alebo iný vydávajúci subjekt, môže príslušný vydávajúci orgán alebo subjekt stanoviť vyžadovaný formát zdokonalených podpisov v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 1 ods. 2 rozhodnutia 2011/130/EÚ. Zavedú nevyhnutné opatrenia, aby boli schopné technicky spracovať uvedený formát zahrnutím informácií vyžadovaných na účely spracovania podpisu do dotknutého dokumentu. Takéto dokumenty v elektronickom podpise alebo na nosiči elektronických dokumentov obsahujú informácie o existujúcich možnostiach overenia, ktoré umožnia overenie prijatých elektronických podpisov online, bezplatne a spôsobom, ktorý je zrozumiteľný pre cudzincov.

7.  Komisia je splnomocnená prijať v súlade s článkom 103 delegované akty na zmeny technických podrobností a charakteristických znakov stanovených v prílohe V s cieľom zohľadniť technický vývoj.

Komisia je splnomocnená prijať v súlade s článkom 103 delegované akty s cieľom zmeniť zoznam uvedený v písmenách a) až d) druhého pododseku odseku 1 tohto článku, ak sa v dôsledku technologického vývoja stanú trvalé výnimky z používania elektronických prostriedkov komunikácie nevhodnými alebo výnimočne ak sa musia v dôsledku technologického vývoja poskytnúť nové výnimky.

S cieľom zaistiť interoperabilitu technických formátov, ako aj procesných štandardov a štandardov prenosu správ, najmä v cezhraničnom kontexte, je Komisia splnomocnená prijať v súlade s článkom 103 delegované akty na stanovenie povinného používania takýchto osobitných technických noriem, najmä pokiaľ ide o využívanie elektronického predkladania, elektronických katalógov a prostriedkov elektronického overovania, len vtedy, keď boli technické normy dôkladne otestované a dokázala sa ich užitočnosť v praxi. Skôr než sa používanie akejkoľvek technickej normy stane povinným, Komisia dôkladne posúdi aj náklady, ktoré s tým môžu byť spojené, najmä z hľadiska prispôsobenia sa existujúcim riešeniam v rámci elektronického obstarávania vrátane infraštruktúry, procesov alebo softvéru.

Článok 41

Nomenklatúry

1.  Pri akomkoľvek odkaze na nomenklatúry v kontexte verejného obstarávania sa používa Spoločný slovník obstarávania (CPV) prijatý nariadením (ES) č. 2195/2002.

2.  Komisia je splnomocnená prijať v súlade s článkom 103 delegované akty s cieľom prispôsobiť kódy CPV uvedené v tejto smernici vždy, keď je potrebné, aby sa v tejto smernici zohľadnili zmeny v nomenklatúre CPV, pričom z nich nevyplýva úprava rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Článok 42

Konflikty záujmov

Členské štáty zabezpečia, aby verejní obstarávatelia prijali vhodné opatrenia na účinné predchádzanie, identifikáciu a nápravu konfliktov záujmov vznikajúcich pri vykonávaní postupov obstarávania, aby sa zabránilo akémukoľvek narušeniu hospodárskej súťaže a aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými hospodárskymi subjektmi.

Pojem „konflikty záujmov“ zahŕňa prinajmenšom každú situáciu, keď zamestnanci verejného obstarávateľa alebo poskytovateľa obstarávacích služieb konajúceho v mene verejného obstarávateľa, ktorí sú zapojení do vykonávania postupu obstarávania alebo môžu ovplyvniť výsledok tohto postupu, majú priamo alebo nepriamo finančný, ekonomický alebo iný osobný záujem, ktorý by sa mohol vnímať ako ohrozenie ich nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s postupom obstarávania.HLAVA II

PRAVIDLÁ UPLATNITEĽNÉ NA ZÁKAZKYKAPITOLA I

Postupy

Článok 43

Podmienky týkajúce sa GPA a iných medzinárodných dohôd

Pokiaľ sa na práce, tovar, služby a hospodárske subjekty vzťahujú prílohy 3, 4 a 5 a všeobecné poznámky k dodatku I Európskej únie ku GPA, ako aj iné medzinárodné dohody, ktorými je Únia viazaná, obstarávatelia v zmysle článku 4 ods. 1 písm. a) poskytujú v súvislosti s týmito prácami, tovarom, službami a hospodárskymi subjektmi signatárov týchto dohôd zaobchádzanie, ktoré nesmie byť nepriaznivejšie než zaobchádzanie, ktoré poskytujú v súvislosti s prácami, tovarom, službami a hospodárskymi subjektmi Únie.

Článok 44

Výber postupov

1.  Obstarávatelia uplatňujú pri zadávaní zákaziek na tovar, práce alebo služby postupy upravené tak, aby boli v súlade s touto smernicou, a to za predpokladu, že výzva na súťaž bola uverejnená v súlade s touto smernicou, a bez toho, aby tým bol dotknutý článok 47.

2.  Členské štáty ustanovia, že obstarávatelia môžu uplatňovať verejnú súťaž alebo užšiu súťaž, alebo rokovacie konanie s predchádzajúcou výzvou na súťaž podľa tejto smernice.

3.  Členské štáty ustanovia, že obstarávatelia môžu uplatňovať súťažný dialóg a inovatívne partnerstvo podľa tejto smernice.

4.  Výzva na súťaž sa môže uskutočniť jedným z týchto prostriedkov:

a) pravidelným informatívnym oznámením podľa článku 67, ak sa zákazka zadáva v rámci užšej súťaže alebo rokovacieho konania;

b) oznámením o existencii kvalifikačného systému podľa článku 68, ak sa zákazka zadáva v rámci užšej súťaže alebo rokovacieho konania, alebo súťažného dialógu či inovatívneho partnerstva;

c) oznámením o vyhlásení obstarávania podľa článku 69.

V prípade uvedenom v písmene a) tohto odseku sa hospodárske subjekty, ktoré vyjadrili svoj záujem v následnosti na uverejnenie pravidelného informatívneho oznámenia, následne vyzvú, aby svoj záujem písomne potvrdili, a to prostredníctvom výzvy na potvrdenie záujmu v súlade s článkom 74.

5.  V osobitných prípadoch a za osobitných okolností výslovne uvedených v článku 50 môžu členské štáty ustanoviť, že obstarávatelia môžu uplatniť rokovacie konanie bez predchádzajúcej výzvy na súťaž. Členské štáty neumožnia použitie tohto postupu v žiadnych iných prípadoch, než sú prípady uvedené v článku 50.

Článok 45

Verejná súťaž

1.  V prípade verejnej súťaže môže každý hospodársky subjekt, ktorý má záujem, reagovať na výzvu na súťaž predložením ponuky.

Minimálna lehota na prijímanie ponúk je 35 dní od dátumu zaslania oznámenia o vyhlásení obstarávania.

K ponuke sú priložené informácie, ktoré na účely kvalitatívneho výberu požaduje obstarávateľ.

2.  Ak obstarávatelia uverejnili pravidelné informatívne oznámenie, ktoré sa samo osebe nepoužilo ako prostriedok výzvy na súťaž, minimálna lehota na prijímanie ponúk stanovená v odseku 1 druhom pododseku tohto článku sa môže skrátiť na 15 dní za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a) pravidelné informatívne oznámenie obsahuje popri informáciách vyžadovaných v oddiele I časti A prílohy VI všetky informácie, ktoré sa vyžadujú v oddiele II časti A prílohy VI, pokiaľ sú takéto informácie k dispozícii v čase, keď sa pravidelné informatívne oznámenie uverejňuje;

b) pravidelné informatívne oznámenie bolo odoslané na uverejnenie v lehote 35 dní až 12 mesiacov pred dátumom zaslania oznámenia o vyhlásení obstarávania.

3.  Ak sa lehota stanovená v odseku 1 druhom pododseku stáva neuplatniteľnou z dôvodu naliehavého stavu, ktorý obstarávateľ náležite odôvodní, môže stanoviť lehotu, ktorá nebude kratšia ako 15 dní od dátumu zaslania oznámenia o vyhlásení obstarávania.

4.  Obstarávateľ môže lehotu na prijímanie ponúk stanovenú v odseku 1 druhom pododseku tohto článku skrátiť o päť dní, ak akceptuje predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami v súlade s článkom 40 ods. 4 prvým pododsekom a s článkom 40 ods. 5 a 6.

Článok 46

Užšia súťaž

1.  V užšej súťaži môže každý hospodársky subjekt reagovať na výzvu na súťaž predložením žiadosti o účasť, pričom poskytne informácie na účely kvalitatívneho výberu, ktoré vyžaduje obstarávateľ.

Minimálna lehota na prijímanie žiadostí o účasť je spravidla minimálne 30 dní od dátumu odoslania oznámenia o vyhlásení obstarávania alebo výzvy na potvrdenie záujmu a v žiadnom prípade nemôže byť kratšia ako 15 dní.

2.  Ponuku môžu predložiť len tie hospodárske subjekty, ktoré obstarávateľ po tom, ako posúdi poskytnuté informácie, vyzve, aby predložili ponuku. Obstarávatelia môžu v súlade s článkom 78 ods. 2 obmedziť počet vhodných záujemcov, ktorí majú byť vyzvaní na účasť na súťaži.

Lehota na prijímanie ponúk sa môže stanoviť vzájomnou dohodou medzi obstarávateľom a vybranými záujemcami za predpokladu, že všetci vybraní záujemcovia majú rovnaký čas na prípravu a predloženie ponúk.

V prípade, že dohoda o lehote na prijímanie ponúk neexistuje, lehota je minimálne 10 dní od dátumu zaslania výzvy na predloženie ponúk.

Článok 47

Rokovacie konanie s predchádzajúcou výzvou na súťaž

1.  Pri rokovacom konaní s predchádzajúcou výzvou na súťaž môže každý hospodársky subjekt reagovať na výzvu na súťaž žiadosťou o účasť, pričom predloží informácie na účely kvalitatívneho výberu, ktoré požaduje obstarávateľ.

Minimálna lehota na prijímanie žiadostí o účasť je spravidla minimálne 30 dní od dátumu odoslania oznámenia o vyhlásení obstarávania alebo v prípade, ak sa pravidelné informatívne oznámenie používa ako prostriedok výzvy na súťaž, 30 dní od dátumu odoslania výzvy na potvrdenie záujmu, pričom v žiadnom prípade nesmie byť kratšia ako 15 dní.

2.  Na rokovaniach sa môžu zúčastniť len tie hospodárske subjekty, ktoré obstarávateľ po tom, ako posúdi poskytnuté informácie, vyzve na účasť. Obstarávatelia môžu v súlade s článkom 78 ods. 2 obmedziť počet vhodných záujemcov, ktorí majú byť vyzvaní na účasť na súťaži.

Lehota na prijímanie ponúk sa môže stanoviť vzájomnou dohodou medzi obstarávateľom a vybranými záujemcami za predpokladu, že všetci záujemcovia majú rovnaký čas na prípravu a predloženie ponúk.

V prípade, že dohoda o lehote na prijímanie ponúk neexistuje, lehota je minimálne 10 dní od dátumu zaslania výzvy na predloženie ponúk.

Článok 48

Súťažný dialóg

1.  V súťažnom dialógu môže každý hospodársky subjekt v súlade s článkom 44 ods. 4 písm. b) a c) reagovať na výzvu na súťaž predložením žiadosti o účasť, pričom poskytne informácie na účely kvalitatívneho výberu, ktoré vyžaduje obstarávateľ.

Minimálna lehota na prijímanie žiadostí o účasť je spravidla najmenej 30 dní od dátumu odoslania oznámenia o vyhlásení obstarávania alebo v prípade, ak sa ako prostriedok výzvy na súťaž používa pravidelné informatívne oznámenie, 30 dní od dátumu odoslania výzvy na potvrdenie záujmu, a v žiadnom prípade nesmie byť kratšia ako 15 dní.

Na dialógu sa môžu zúčastniť len tie hospodárske subjekty, ktoré obstarávateľ po tom, ako posúdi poskytnuté informácie, vyzve na účasť. Obstarávatelia môžu v súlade s článkom 78 ods. 2 obmedziť počet vhodných záujemcov, ktorí majú byť vyzvaní na účasť na súťaži. Zákazka sa zadáva výlučne na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktorým je ponuka predstavujúca najlepší pomer ceny a kvality v súlade s článkom 82 ods. 2.

2.  Obstarávatelia uvedú a vymedzia svoje potreby a požiadavky vo výzve na súťaž a/alebo v informatívnom dokumente. V tých istých dokumentoch súčasne uvedú a vymedzia aj vybrané kritériá na vyhodnotenie ponúk a uvedú orientačný časový rámec.

3.  Obstarávatelia začnú dialóg s účastníkmi vybranými v súlade s príslušnými ustanoveniami článkov 76 až 81, ktorého cieľom je identifikovať a vymedziť najvhodnejšie prostriedky na uspokojenie svojich potrieb. Počas tohto dialógu môžu s vybranými účastníkmi prediskutovať všetky aspekty obstarávania.

Obstarávatelia zabezpečia počas dialógu rovnaké zaobchádzanie so všetkými účastníkmi. Nebudú preto poskytovať informácie diskriminačným spôsobom, ktorý by mohol niektorých účastníkov zvýhodniť pred inými.

Obstarávatelia v súlade s článkom 39 nesprístupnia iným účastníkom navrhnuté riešenia ani iné dôverné informácie, ktoré získajú od záujemcu alebo uchádzača, ktorý sa na dialógu zúčastňuje, bez jeho súhlasu. Takýto súhlas nemá formu všeobecnej výnimky, ale poskytuje sa s odkazom na zamýšľané oznámenie konkrétnych informácií.

4.  Súťažné dialógy sa môžu uskutočniť v niekoľkých po sebe nasledujúcich fázach s cieľom znížiť počet riešení, ktoré sa majú prediskutovať počas fázy dialógu, a to tak, že sa uplatnia kritériá na vyhodnotenie ponúk ustanovené vo výzve na súťaž alebo v informatívnom dokumente. Obstarávateľ uvedie vo výzve na súťaž alebo v informatívnom dokumente, či uvedenú možnosť využije.

5.  Obstarávateľ pokračuje v dialógu dovtedy, kým nenájde riešenie alebo riešenia, ktoré dokážu uspokojiť jeho potreby.

6.  Po vyhlásení, že dialóg je ukončený, a po informovaní zostávajúcich účastníkov o ukončení dialógu obstarávatelia požiadajú zostávajúcich účastníkov, aby predložili svoje konečné ponuky na základe riešenia alebo riešení, ktoré boli predložené a spresnené počas dialógu. Tieto ponuky zahŕňajú všetky požadované prvky, ktoré sú potrebné na realizáciu projektu.

Tieto ponuky sa môžu na žiadosť obstarávateľa spresniť, konkretizovať a optimalizovať. Takéto spresnenie, konkretizácia, optimalizácia alebo doplňujúce informácie však nesmú zahŕňať zmeny základných aspektov ponuky alebo obstarávania vrátane potrieb a požiadaviek stanovených vo výzve na súťaž alebo v informatívnom dokumente, ak je pravdepodobné, že zmeny týchto aspektov, potrieb a požiadaviek narušia hospodársku súťaž alebo budú mať diskriminačný účinok.

7.  Obstarávatelia posúdia predložené ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených vo výzve na súťaž alebo v informatívnom dokumente.

Na žiadosť obstarávateľa sa môžu s uchádzačom, ktorý bol určený ako uchádzač, ktorý predložil ponuku predstavujúcu najlepší pomer ceny a kvality v súlade s článkom 82 ods. 2, uskutočniť rokovania s cieľom potvrdiť finančné záväzky alebo iné podmienky uvedené v ponuke finalizovaním podmienok zmluvy, a to za predpokladu, že takéto rokovania nemajú účinok v podobe podstatnej úpravy základných aspektov ponuky alebo obstarávania vrátane potrieb a požiadaviek uvedených vo výzve na súťaž alebo v informatívnom dokumente a že sa tým nevytvára riziko narušenia hospodárskej súťaže ani nespôsobuje diskriminácia.

8.  Obstarávatelia môžu bližšie určiť ceny pre účastníkov dialógu alebo platby účastníkom dialógu.

Článok 49

Inovatívne partnerstvo

1.  V inovatívnych partnerstvách môže každý hospodársky subjekt v súlade s článkom 44 ods. 4 písm. b) a c) reagovať na výzvu na súťaž predložením žiadosti o účasť, pričom poskytne informácie na účely kvalitatívneho výberu, ktoré vyžaduje obstarávateľ.

Obstarávateľ určí v súťažných podkladoch potrebu inovačného produktu, služby alebo prác, ktorú nemožno uspokojiť kúpou výrobkov, služieb alebo prác, ktoré sú už dostupné na trhu. Uvedie, ktoré prvky tohto opisu vymedzujú minimálne požiadavky, ktoré majú splniť všetci uchádzači. Uvedené údaje sú dostatočne presné na to, aby hospodárskym subjektom umožnili určiť povahu a rozsah požadovaného riešenia a rozhodnúť sa, či požiadajú o účasť na súťaži.

Obstarávateľ môže rozhodnúť o zriadení inovatívneho partnerstva s jedným alebo viacerými partnermi vykonávajúcimi samostatné výskumné a vývojové činnosti.

Minimálna lehota na prijímanie žiadostí o účasť je spravidla najmenej 30 dní od dátumu odoslania oznámenia o vyhlásení obstarávania a v žiadnom prípade nesmie byť kratšia ako 15 dní. Na súťaži sa môžu zúčastniť len tie hospodárske subjekty, ktoré obstarávateľ vyzval na základe posúdenia poskytnutých informácií. Obstarávatelia môžu v súlade s článkom 78 ods. 2 obmedziť počet vhodných záujemcov, ktorí sa vyzvú na účasť v súťaži. Zákazky sa zadávajú výlučne na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktorým je ponuka predstavujúca najlepší pomer ceny a kvality v súlade s článkom 82 ods. 2.

2.  Cieľom inovatívneho partnerstva je vývoj inovačného výrobku, služby alebo prác a následná kúpa výsledného tovaru, služieb alebo prác, a to za predpokladu, že zodpovedajú úrovni plnenia a maximálnym nákladom dohodnutým medzi obstarávateľmi a účastníkmi.

Inovatívne partnerstvo má štruktúru po sebe nasledujúcich fáz, ktoré kopírujú postupnosť krokov v procese výskumu a inovácie, čo môže zahŕňať výrobu výrobkov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác. V rámci inovatívneho partnerstva sa stanovujú čiastkové ciele, ktoré majú partneri dosiahnuť, a zabezpečuje sa vyplácanie odmeny v primeraných splátkach.

Obstarávateľ môže na základe týchto cieľov po každej fáze rozhodnúť o ukončení inovatívneho partnerstva alebo v prípade inovatívneho partnerstva s viacerými partnermi o znížení počtu partnerov ukončením individuálnych zmlúv, a to za predpokladu, že v súťažných podkladoch uviedol tieto možnosti a podmienky ich využitia.

3.  Ak sa v tomto článku neustanovuje inak, obstarávatelia rokujú s uchádzačmi o pôvodných a všetkých následných ponukách, ktoré predložili, okrem konečnej ponuky, a to s cieľom zlepšiť obsah ponúk.

Predmetom týchto rokovaní nesmú byť minimálne požiadavky a kritériá na vyhodnotenie ponúk.

4.  Obstarávatelia počas týchto rokovaní zabezpečia rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi. Nesmú preto poskytovať informácie diskriminačným spôsobom, ktorý môže niektorých uchádzačov zvýhodniť pred inými. Všetkých uchádzačov, ktorých ponuky neboli vylúčené podľa odseku 5, písomne informujú o akýchkoľvek zmenách technických špecifikácií alebo iných súťažných podkladov, ako sú podklady, v ktorých sa stanovujú minimálne požiadavky. Obstarávatelia po týchto zmenách poskytnú uchádzačom dostatočný čas na to, aby prípadne upravili a opätovne predložili zmenené ponuky.

Obstarávatelia v súlade s článkom 39 nesprístupnia iným účastníkom dôverné informácie, ktoré získali od záujemcu alebo uchádzača, ktorý sa zúčastňuje na rokovaniach, bez jeho súhlasu. Takýto súhlas nesmie mať formu všeobecného vzdania sa práva na dôvernosť informácií, ale udeľuje sa v súvislosti so zamýšľaným oznámením konkrétnych informácií.

5.  Rokovania počas postupov inovatívneho partnerstva sa môžu uskutočniť v niekoľkých fázach nasledujúcich po sebe s cieľom znížiť počet ponúk, ktoré sa majú prerokovať, pričom sa uplatnia kritériá na vyhodnotenie ponúk uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, vo výzve na potvrdenie záujmu alebo v súťažných podkladoch. Obstarávateľ uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, vo výzve na potvrdenie záujmu alebo v súťažných podkladoch, či túto možnosť využije.

6.  Obstarávatelia uplatňujú pri výbere záujemcov najmä kritériá týkajúce sa kapacity záujemcov v oblasti výskumu a vývoja a vypracúvania a zavádzania inovačných riešení.

Výskumné a inovačné projekty zamerané na uspokojenie potrieb určených obstarávateľom, ktoré nemožno uspokojiť prostredníctvom existujúcich riešení, môžu predložiť len tie hospodárske subjekty, ktoré obstarávateľ vyzve po tom, čo posúdi vyžiadané informácie.

Obstarávateľ v súťažných podkladoch vymedzí dojednania uplatniteľné na práva duševného vlastníctva. V prípade inovatívneho partnerstva s viacerými partnermi obstarávateľ v súlade s článkom 39 neodhalí pred inými partnermi bez súhlasu partnera riešenia, ktoré tento partner navrhuje v rámci partnerstva, ani iné dôverné informácie, ktoré tento partner predložil v rámci partnerstva. Takýto súhlas nesmie mať formu všeobecného vzdania sa práva na dôvernosť informácií, ale udeľuje sa v súvislosti so zamýšľaným oznámením konkrétnych informácií.

7.  Obstarávateľ zabezpečí, aby sa do štruktúry partnerstva, a najmä trvania a hodnoty jednotlivých fáz premietla úroveň inovácie navrhovaného riešenia a postupnosť výskumných a inovačných činností, ktoré sú potrebné na vývoj inovačného riešenia, ktoré ešte nie je na trhu dostupné. Predpokladaná hodnota obstarávaného tovaru, služieb alebo prác nesmie byť neprimeraná investíciám na ich vývoj.

Článok 50

Používanie rokovacieho konania bez predchádzajúcej výzvy na súťaž

Obstarávatelia môžu rokovacie konanie bez predchádzajúcej výzvy na súťaž používať v týchto prípadoch:

a) ak ako reakcia na konanie s predchádzajúcou výzvou na súťaž neboli predložené žiadne ponuky alebo žiadne vhodné ponuky alebo žiadosti o účasť, alebo žiadne vhodné žiadosti o účasť za predpokladu, že pôvodné podmienky zákazky sa podstatne nezmenia.

Ponuka sa považuje za nevhodnú, ak je vzhľadom na zákazku irelevantná, pričom bez podstatných zmien nie je zjavne schopná uspokojiť potreby a požiadavky obstarávateľa uvedené v súťažných podkladoch. Žiadosť o účasť sa považuje za nevhodnú, ak príslušný hospodársky subjekt je alebo môže byť vylúčený podľa článku 78 ods. 1 alebo článku 80 ods. 1 alebo nespĺňa podmienky účasti, ktoré stanovil obstarávateľ podľa článku 78 alebo 80;

b) ak sa zákazka používa výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely, a nie na účel zaistenia zisku alebo návratnosti výskumných a vývojových nákladov, a pokiaľ sa zadaním takejto zákazky nebráni súťažnému zadávaniu následných zákaziek, ktoré majú najmä takýto účel;

c) ak práce, tovar alebo služby môže dodať iba jeden konkrétny hospodársky subjekt, a to z ktoréhokoľvek z týchto dôvodov:

i) cieľom obstarávania je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu;

ii) z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž;

iii) ochrana výlučných práv vrátane práv duševného vlastníctva.

Výnimky stanovené v bodoch ii) a iii) sa uplatňujú len v prípadoch, keď neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov obstarávania;

d) pokiaľ to je nevyhnutne potrebné, ak z dôvodov mimoriadne naliehavých prípadov spôsobených udalosťami, ktoré obstarávateľ nemohol predvídať, nemožno dodržať lehoty stanovené pre verejnú súťaž, užšiu súťaž a rokovacie konania s predchádzajúcou výzvou na súťaž. Za okolnosti použité na odôvodnenie mimoriadne naliehavých prípadov nesmie v žiadnom prípade niesť zodpovednosť obstarávateľ;

e) v prípade zákaziek na dodanie tovaru, pri doplňujúcich dodaniach od pôvodného dodávateľa, ktoré sú určené buď ako čiastočná náhrada dodaní tovaru alebo zariadenia, alebo ako rozšírenie existujúcich dodaní tovaru alebo zariadenia, ak by v dôsledku zmeny dodávateľa musel obstarávateľ nadobudnúť tovar s odlišnými technickými parametrami, čo by malo za následok nezlučiteľnosť alebo neprimerané technické ťažkosti pri prevádzke a údržbe;

f) pri zákazkách na nové práce alebo služby spočívajúce v opakovaní podobných prác alebo služieb zverených dodávateľovi, ktorému tí istí obstarávatelia zadali skoršiu zákazku za predpokladu, že takéto práce alebo služby sú v súlade so základným projektom, na ktorý bola zadaná prvá zákazka na základe postupu v súlade s článkom 44 ods. 1.

V základnom projekte sa uvádza rozsah možných dodatočných prác alebo služieb a podmienky, za akých sa zadajú. Len čo sa prvý projekt stane predmetom obstarávania, oznámi sa prípadné použitie tohto postupu a obstarávatelia pri uplatňovaní článkov 15 a 16 zohľadnia celkové predpokladané náklady následných prác alebo služieb;

g) pri tovaroch kótovaných a nakupovaných na komoditnom trhu;

h) pri mimoriadne výhodných nákupoch, kde možno obstarávať dodávky tovaru využitím obzvlášť výhodnej možnosti, ktorá je k dispozícii len veľmi krátky čas, za cenu značne nižšiu, ako sú bežné trhové ceny;

i) pri obstarávaní tovaru alebo služieb za obzvlášť výhodných podmienok buď od dodávateľa, ktorý s konečnou platnosťou ukončuje svoju obchodnú činnosť, alebo od likvidátora v konkurznom konaní, z vyrovnania s veriteľmi alebo z podobného konania podľa vnútroštátnych zákonov alebo iných právnych predpisov;

j) keď zákazka na poskytnutie služieb vychádza zo súťaže návrhov organizovanej v súlade s touto smernicou a keď sa podľa pravidiel stanovených v súťaži návrhov má zadať víťazovi alebo jednému z víťazov takejto súťaže; v druhom uvedenom prípade musia byť všetci víťazi vyzvaní na účasť na rokovaniach.KAPITOLA II

Metódy a nástroje elektronického a hromadného obstarávania

Článok 51

Rámcové dohody

1.  Obstarávatelia môžu uzatvárať rámcové dohody za predpokladu, že uplatňujú postupy ustanovené v tejto smernici.

Rámcová dohoda je dohoda medzi jedným alebo viacerými obstarávateľmi a jedným alebo viacerými hospodárskymi subjektmi, ktorej účelom je stanoviť podmienky upravujúce zákazky, ktoré sa majú zadávať počas daného obdobia, najmä pokiaľ ide o cenu a prípadne aj o predpokladané množstvá.

Platnosť rámcovej dohody nepresiahne osem rokov okrem výnimočných prípadov náležite odôvodnených najmä jej predmetom.

2.  Zákazky založené na rámcovej dohode sa udeľujú na základe objektívnych pravidiel a kritérií, ktoré môžu zahŕňať opätovné otvorenie súťaže medzi hospodárskymi subjektmi, ktoré sú zmluvnými stranami k uzavretej rámcovej dohode. Tieto pravidlá a kritériá sa stanovia v súťažných podkladoch pre rámcovú dohodu.

Prostredníctvom objektívnych pravidiel a kritérií uvedených v prvom pododseku sa zabezpečí rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi, ktoré sú zmluvnými stranami dohody. V prípade, že zahŕňajú opätovné otvorenie súťaže, obstarávatelia stanovia dostatočne dlhú lehotu na to, aby bolo možné predložiť ponuky pre každú konkrétnu zákazku, a obstarávatelia zadajú každú zákazku uchádzačovi, ktorý na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v špecifikáciách rámcovej dohody predloží najlepšiu ponuku.

Obstarávatelia nesmú zneužívať rámcové dohody alebo ich používať takým spôsobom, ktorý by bránil hospodárskej súťaži, obmedzoval ju alebo ju narušoval.

Článok 52

Dynamické nákupné systémy

1.  Obstarávatelia môžu použiť dynamický nákupný systém na bežné nákupy, ktorých charakteristické znaky spĺňajú vo forme, ktorá je všeobecne dostupná na trhu, požiadavky obstarávateľa. Dynamický nákupný systém funguje ako plne elektronický postup a je počas platnosti nákupného systému prístupný každému hospodárskemu subjektu, ktorý spĺňa podmienky účasti. Môže sa rozdeliť na kategórie tovaru, prác alebo služieb, ktoré sú objektívne vymedzené na základe charakteristických znakov obstarávania, ktoré sa vykonáva v rámci dotknutej kategórie. Takéto charakteristické znaky môžu zahŕňať odkaz na maximálnu možnú veľkosť následných konkrétnych zákaziek alebo na konkrétnu geografickú oblasť, v ktorej sa budú následné konkrétne zákazky plniť.

2.  Obstarávatelia sa pri obstarávaní v rámci dynamického nákupného systému riadia pravidlami užšej súťaže. Prístup do systému majú všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú podmienky účasti, a počet záujemcov, ktorí budú mať prístup do systému, nie je obmedzený podľa článku 78 ods. 2. Ak obstarávatelia rozdelili systém na kategórie tovarov, prác alebo služieb v súlade s odsekom 1 tohto článku, pre každú kategóriu uvedú uplatniteľné podmienky účasti.

Bez ohľadu na článok 46 sa uplatňujú tieto lehoty:

a) Minimálna lehota na prijímanie žiadostí o účasť je spravidla najmenej 30 dní od dátumu odoslania oznámenia o vyhlásení obstarávania alebo v prípade, ak sa ako prostriedok výzvy na súťaž používa pravidelné informatívne oznámenie, 30 dní od dátumu odoslania výzvy na potvrdenie záujmu, a v žiadnom prípade nesmie byť kratšia ako 15 dní. Po zaslaní výzvy na predloženie ponúk pre prvé konkrétne obstarávanie v rámci dynamického nákupného systému sa na prijatie žiadostí o účasť nevzťahujú žiadne ďalšie lehoty.

b) Minimálna lehota na prijatie ponúk je aspoň 10 dní od dátumu zaslania výzvy na predloženie ponúk. Uplatňuje sa článok 46 ods. 2 druhý a tretí pododsek.

3.  Pri akejkoľvek komunikácii v súvislosti s dynamickým nákupným systémom sa využívajú len elektronické prostriedky v súlade s článkom 40 ods. 1, 3, 5, a 6.

4.  Na účely zadávania zákaziek v rámci dynamického nákupného systému obstarávatelia:

a) uverejnia výzvu na súťaž, v ktorej jasne uvedú, že sa použije dynamický nákupný systém;

b) v súťažných podkladoch uvedú aspoň povahu a predpokladaný objem plánovaného obstarávania, ako aj všetky potrebné informácie týkajúce sa dynamického nákupného systému vrátane toho, ako dynamický nákupný systém funguje, používaných elektronických zariadení a podmienok a špecifikácií technického pripojenia;

c) uvedú akékoľvek rozdelenie na kategórie tovaru, prác alebo služieb, ako aj charakteristické znaky, ktoré ich vymedzujú;

d) ponúkajú počas doby platnosti systému neobmedzený a úplný priamy prístup k súťažným podkladom v súlade s článkom 73.

5.  Obstarávatelia umožnia počas celého obdobia platnosti dynamického nákupného systému každému hospodárskemu subjektu, aby požiadal o účasť v systéme za podmienok uvedených v odseku 2. Obstarávatelia ukončia svoje posúdenie takýchto žiadostí v súlade s podmienkami účasti do 10 pracovných dní od ich prijatia. Táto lehota sa môže v jednotlivých prípadoch predĺžiť na 15 pracovných dní, ak je to odôvodnené najmä v dôsledku potreby preskúmať dodatočnú dokumentáciu alebo inak overiť, či sú podmienky účasti splnené.

Bez ohľadu na prvý pododsek, pokiaľ sa výzva na predloženie ponúk v prípade prvého konkrétneho obstarávania v rámci dynamického nákupného systému neodoslala, obstarávatelia môžu predĺžiť obdobie na vyhodnotenie za predpokladu, že počas predĺženého obdobia na vyhodnotenie sa nevydá žiadna výzva na predloženie ponúk. Obstarávatelia uvedú v súťažných podkladoch dĺžku predĺženého obdobia, ktorú majú v úmysle uplatniť.

Obstarávatelia informujú dotknutý hospodársky subjekt čo najskôr o tom, či mu bol, alebo nebol poskytnutý prístup do dynamického nákupného systému.

6.  Obstarávatelia vyzvú všetkých účastníkov, ktorým bol poskytnutý prístup, aby v súlade s článkom 74 predložili ponuku pre každé konkrétne obstarávanie v rámci dynamického nákupného systému. Ak bol dynamický nákupný systém rozdelený na kategórie prác, tovaru alebo služieb, obstarávatelia vyzvú všetkých účastníkov, ktorým bol poskytnutý prístup k danej kategórii zodpovedajúcej konkrétnemu dotknutému obstarávaniu, aby predložili ponuku.

Zákazku zadajú uchádzačovi, ktorý predložil najlepšiu ponuku na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení obstarávania v rámci dynamického nákupného systému, vo výzve na potvrdenie záujmu alebo ak sa ako prostriedok výzvy na súťaž používa oznámenie o existencii kvalifikačného systému, vo výzve na predloženie ponuky. Tieto kritériá sa môžu v prípade potreby presnejšie formulovať vo výzve na predloženie ponúk.

7.  Obstarávatelia, ktorí podľa článku 80 uplatňujú dôvody na vylúčenie a podmienky účasti stanovené v smernici 2014/24/EÚ, môžu kedykoľvek počas platnosti dynamického nákupného systému od účastníkov, ktorým bol poskytnutý prístup, požadovať, aby predložili obnovené a aktualizované vlastné vyhlásenie, ako sa stanovuje v článku 59 ods. 1 uvedenej smernice, a to v lehote piatich pracovných dní od dátumu zaslania uvedenej žiadosti.

Odseky 2 až 4 článku 59 sa uplatňujú počas celej platnosti dynamického nákupného systému.

8.  Obstarávatelia uvedú obdobie platnosti dynamického nákupného systému vo výzve na súťaž. Komisii oznámia akékoľvek zmeny týkajúce sa obdobia platnosti, pričom použijú tieto štandardné vzory:

a) pri zmene obdobia platnosti bez ukončenia platnosti systému formulár použitý pôvodne pri výzve na súťaž v rámci dynamického nákupného systému;

b) pri ukončení platnosti systému oznámenie o výsledku obstarávania uvedené v článku 70.

9.  Hospodárskym subjektom, ktoré majú záujem o dynamický nákupný systém alebo sú jeho účastníkmi, sa pred obdobím platnosti dynamického nákupného systému alebo počas tohto obdobia nesmú účtovať žiadne poplatky.

Článok 53

Elektronické aukcie

1.  Obstarávatelia môžu použiť elektronické aukcie, v ktorých sa oznamujú nové ceny upravené smerom nadol a/alebo nové hodnoty týkajúce sa určitých prvkov ponúk.

Na tieto účely obstarávatelia štrukturujú elektronickú aukciu ako opakovaný elektronický proces, ktorý prebieha po počiatočnom úplnom vyhodnotení ponúk a na základe ktorého možno stanoviť poradie ponúk s použitím automatických metód hodnotenia.

Určité zákazky na poskytnutie služieb a určité zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ktorých predmetom je intelektuálne plnenie, napríklad projektová dokumentácia stavieb, v prípade ktorých poradie ponúk nemožno stanoviť s použitím automatických metód hodnotenia, nesmú byť predmetom elektronických aukcií.

2.  V prípade verejnej súťaže alebo užšej súťaže, alebo rokovacieho konania s predchádzajúcou výzvou na súťaž sa môžu obstarávatelia rozhodnúť, že pred zadaním zákazky sa uskutoční elektronická aukcia, ak možno presne stanoviť obsah súťažných podkladov, a to predovšetkým technické špecifikácie ponúk.

Za rovnakých okolností sa môže uskutočniť elektronická aukcia pri opätovnom otvorení súťaže medzi zmluvnými stranami rámcovej dohody podľa článku 51 ods. 2 a pri otvorení súťaže pri zákazkách, ktoré sa majú zadávať v rámci dynamického nákupného systému uvedeného v článku 52.

3.  Elektronická aukcia sa zakladá na niektorom z týchto prvkov súťaže:

a) výlučne na cenách, ak sa zákazka zadáva len na základe ceny;

b) na cenách a/alebo nových hodnotách charakteristických prvkov ponúk uvedených v súťažných podkladoch, ak sa zákazka zadáva na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality alebo ponuke s najnižšími nákladmi pri použití prístupu založeného na nákladovej efektívnosti.

4.  Obstarávatelia, ktorí sa rozhodnú, že uskutočnia elektronickú aukciu, túto skutočnosť uvedú v oznámení o vyhlásení obstarávania, vo výzve na potvrdenie záujmu alebo v prípade, ak sa ako prostriedok výzvy na súťaž používa oznámenie o existencii kvalifikačného systému, vo výzve na predloženie ponuky. Súťažné podklady obsahujú prinajmenšom informácie uvedené v prílohe VII.

5.  Pred uskutočnením elektronickej aukcie vykonajú obstarávatelia úplné počiatočné vyhodnotenie ponúk podľa kritéria alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk a váh priradených k jednotlivým kritériám.

Ponuka sa považuje za prípustnú, ak ju predložil uchádzač, ktorý nebol vylúčený podľa článku 78 ods. 1 alebo článku 80 ods. 1, spĺňa podmienky účasti ustanovené podľa článkov 78 a 80 a jeho ponuka je v súlade s technickými špecifikáciami bez toho, aby bola neregulárna alebo neprijateľná, alebo nevhodná.

Za neregulárne sa považujú najmä ponuky, ktoré nie sú v súlade so súťažnými podkladmi, ktoré boli doručené neskoro, v prípade ktorých existujú dôkazy o tajnej dohode alebo korupcii alebo ktoré považuje verejný obstarávateľ za neobvykle nízke ponuky. Za neprijateľné sa považujú najmä ponuky predložené uchádzačmi, ktorí nemajú požadovanú kvalifikáciu, a ponuky, ktorých cena presahuje rozpočet verejného obstarávateľa stanovený a zdokumentovaný pred začatím postupu obstarávania.

Ponuka sa považuje za nevhodnú, ak je vzhľadom na zákazku irelevantná, pričom bez podstatných zmien nie je zjavne schopná uspokojiť potreby a požiadavky obstarávateľa uvedené v súťažných podkladoch. Žiadosť o účasť sa považuje za nevhodnú, ak príslušný hospodársky subjekt je alebo môže byť vylúčený podľa článku 78 ods. 1 alebo článku 80 ods. 1 alebo nespĺňa podmienky účasti, ktoré stanovil obstarávateľ podľa článku 78 alebo 80.

Všetci uchádzači, ktorí predložili prípustné ponuky, budú elektronickými prostriedkami v rovnakom čase vyzvaní na účasť na elektronickej aukcii, pričom od určeného dátumu a času budú používať spojenia podľa pokynov stanovených vo výzve. Elektronická aukcia sa môže uskutočniť v niekoľkých po sebe nasledujúcich fázach. Elektronická aukcia sa nezačne skôr ako dva pracovné dni po dátume zaslania výzev.

6.  K výzve sa priloží výsledok celkového hodnotenia príslušnej ponuky, ktoré sa vykonalo na základe váh uvedených v článku 82 ods. 5 prvom pododseku.

Vo výzve sa tiež uvádza matematický vzorec, ktorý sa počas elektronickej aukcie použije na automatické určenie nového poradia v závislosti od nových predložených cien a/alebo hodnôt. Okrem prípadu, keď je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka určená len na základe ceny, sa v tomto vzorci zohľadňuje váha všetkých kritérií stanovených na určenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, ktoré boli uvedené v oznámení použitom ako prostriedok výzvy na súťaž alebo v iných súťažných podkladoch. Na tento účel sa však prípadné rozpätia vopred obmedzia na určitú hodnotu.

Ak sú povolené variantné riešenia, pre každé variantné riešenie sa stanoví osobitný vzorec.

7.  Počas každej etapy elektronickej aukcie obstarávatelia ihneď oznámia všetkým uchádzačom dostatočné informácie na to, aby im umožnili zistiť svoje relatívne umiestnenie v poradí v akomkoľvek okamihu. Taktiež im môžu oznamovať informácie týkajúce sa ostatných predložených cien alebo hodnôt, ak sú uvedené v špecifikáciách. Obstarávatelia môžu kedykoľvek zverejniť aj počet účastníkov v danej etape aukcie. V žiadnom prípade však nemôžu v žiadnej fáze elektronickej aukcie zverejniť totožnosť uchádzačov.

8.  Obstarávatelia ukončia elektronickú aukciu jedným alebo niekoľkými z týchto spôsobov:

a) v deň a čas, ktoré boli vopred stanovené;

b) keď nedostávajú žiadne ďalšie nové ceny ani nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, za predpokladu, že vopred stanovili čas, ktorý uplynie medzi prijatím posledného príspevku a ukončením elektronickej aukcie, alebo

c) keď sa vyčerpal vopred stanovený počet fáz aukcie.

Ak majú obstarávatelia v úmysle ukončiť elektronickú aukciu v súlade s písmenom c) prvého pododseku, prípadne v kombinácii s podmienkami stanovenými v jeho písmene b), vo výzve na účasť na aukcii sa uvedie časový harmonogram každej fázy aukcie.

9.  Po ukončení elektronickej aukcie obstarávatelia zadajú zákazku v súlade s článkom 82 na základe výsledkov elektronickej aukcie.

Článok 54

Elektronické katalógy

1.  Ak sa vyžaduje použitie elektronických prostriedkov komunikácie, obstarávatelia môžu vyžadovať, aby sa ponuky predkladali vo forme elektronického katalógu alebo aby zahŕňali elektronický katalóg.

Členské štáty môžu v súvislosti s určitými druhmi obstarávania stanoviť povinnosť používať elektronické katalógy.

K ponukám predloženým vo forme elektronického katalógu môžu byť priložené iné dokumenty, ktoré ponuku kompletizujú.

2.  Záujemcovia alebo uchádzači zostavia elektronické katalógy s cieľom zúčastniť sa na danom postupe obstarávania v súlade s technickými špecifikáciami a formátom, ktoré stanoví obstarávateľ.

Elektronické katalógy okrem toho musia zodpovedať požiadavkám na nástroje elektronickej komunikácie, ako aj ďalším požiadavkám, ktoré obstarávateľ stanovil v súlade s článkom 40.

3.  Ak sa akceptuje alebo vyžaduje predkladanie ponúk vo forme elektronických katalógov, obstarávatelia:

a) to uvedú v oznámení o vyhlásení obstarávania, vo výzve na potvrdenie záujmu alebo ak sa ako prostriedok výzvy na súťaž používa oznámenie o existencii kvalifikačného systému, vo výzve na predloženie ponuky alebo na rokovanie;

b) uvedú v súťažných podkladoch všetky potrebné informácie v súlade s článkom 40 ods. 6 týkajúce sa formátu, používaných elektronických zariadení a podmienok a špecifikácií technického pripojenia, ktoré sa uplatňujú v prípade daného katalógu.

4.  Ak sa po predložení ponúk vo forme elektronických katalógov uzavrela rámcová dohoda s viac ako jedným hospodárskym subjektom, obstarávatelia môžu stanoviť, že opätovné otvorenie súťaže pre konkrétne zákazky sa uskutoční na základe aktualizovaných katalógov. Obstarávatelia použijú v tomto prípade jednu z týchto metód:

a) vyzvú uchádzačov, aby opätovne predložili svoje elektronické katalógy prispôsobené požiadavkám príslušnej zákazky, alebo

b) oznámia uchádzačom, že majú v úmysle získať z dosiaľ predložených elektronických katalógov informácie potrebné na vytvorenie ponúk prispôsobených požiadavkám príslušnej zákazky za predpokladu, že použitie tejto metódy bolo v prípade danej rámcovej dohody oznámené v súťažných podkladoch.

5.  Ak obstarávatelia opätovne otvárajú súťaž pre konkrétne zákazky v súlade s odsekom 4 písm. b), oznámia uchádzačom dátum a čas, kedy plánujú získať informácie potrebné na vytvorenie ponúk prispôsobených požiadavkám príslušnej konkrétnej zákazky, a poskytnú uchádzačom možnosť zamietnuť získanie takýchto informácií.

Obstarávatelia poskytnú medzi oznámením a skutočným získaním informácií dostatočný časový odstup.

Obstarávatelia predložia pred zadaním zákazky dotknutému uchádzačovi získané informácie, aby mu poskytli možnosť namietať alebo potvrdiť, že takto vytvorená ponuka neobsahuje žiadne podstatné chyby.

6.  Obstarávatelia môžu zadávať zákazky v rámci dynamického nákupného systému tak, že vyžadujú, aby sa ponuky týkajúce sa konkrétnej zákazky predkladali vo formáte elektronického katalógu.

Obstarávatelia môžu tiež zadávať zákazky v rámci dynamického nákupného systému v súlade s odsekom 4 písm. b) a odsekom 5 za predpokladu, že žiadosť o účasť na dynamickom nákupnom systéme sprevádza elektronický katalóg v súlade s technickými špecifikáciami a formátom stanovenými obstarávateľom. Záujemcovia následne skompletizujú takýto katalóg, keď im obstarávateľ oznámi, že má v úmysle vytvoriť ponuky na základe postupu stanoveného v odseku 4 písm. b).

Článok 55

Centralizované obstarávacie činnosti a centrálne obstarávacie organizácie

1.  Členské štáty môžu ustanoviť, že obstarávatelia môžu nadobudnúť práce, tovar a/alebo služby od centrálnej obstarávacej organizácie, ktorá ponúka centralizovanú obstarávaciu činnosť uvedenú v článku 2 bode 10 písm. a).

Členské štáty tiež môžu stanoviť, že obstarávatelia môžu nadobudnúť práce, tovar a služby s využitím zákaziek zadaných centrálnou obstarávacou organizáciou, s využitím dynamických nákupných systémov prevádzkovaných centrálnou obstarávacou organizáciou alebo s využitím rámcovej dohody uzavretej centrálnou obstarávacou organizáciou, ktorá ponúka centralizovanú obstarávaciu činnosť uvedenú v článku 2 bode 10 písm. b). Ak dynamický nákupný systém, ktorý prevádzkuje centrálna obstarávacia organizácia, môžu použiť iní obstarávatelia, táto skutočnosť sa uvedie vo výzve na súťaž, ktorou sa uvedený dynamický nákupný systém zriaďuje.

Členské štáty môžu v súvislosti s prvým a druhým pododsekom stanoviť, že určité obstarávania sa uskutočnia s využitím centrálnych obstarávacích organizácií alebo jednej či viacerých konkrétnych centrálnych obstarávacích organizácií.

2.  Obstarávateľ plní svoje povinnosti podľa tejto smernice, keď nadobúda tovar alebo služby od centrálnej obstarávacej organizácie, ktorá ponúka centralizovanú obstarávaciu činnosť uvedenú v článku 2 bode 10 písm. a).

Okrem toho obstarávateľ plní svoje povinnosti podľa tejto smernice aj vtedy, keď nadobúda práce, tovar alebo služby s využitím zákaziek zadaných centrálnou obstarávacou organizáciou, s využitím dynamických nákupných systémov prevádzkovaných centrálnou obstarávacou organizáciou alebo s využitím rámcovej dohody uzavretej centrálnou obstarávacou organizáciou, ktorá ponúka centralizovanú obstarávaciu činnosť uvedenú v článku 2 bode 10 písm. b).

Dotknutý obstarávateľ je však zodpovedný za plnenie povinností podľa tejto smernice, pokiaľ ide o tie časti postupu obstarávania, ktoré vykonáva on sám, ako napríklad:

a) zadanie zákazky v rámci dynamického nákupného systému, ktorý prevádzkuje centrálna obstarávacia organizácia, alebo

b) vykonanie opätovného otvorenia súťaže na základe rámcovej dohody, ktorú uzavrela centrálna obstarávacia organizácia.

3.  Všetky postupy obstarávania, ktoré vykonáva centrálna obstarávacia organizácia, sa vykonávajú elektronickými prostriedkami komunikácie v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 40.

4.  Obstarávatelia môžu bez uplatnenia postupov stanovených v tejto smernici zadať zákazku na poskytovanie služieb na vykonávanie centrálnych obstarávacích činností centrálnej obstarávacej organizácii.

Takéto zákazky na poskytnutie služieb môžu zahŕňať aj poskytovanie pomocných obstarávacích činností.

Článok 56

Príležitostné spoločné obstarávanie

1.  Dvaja alebo viacerí obstarávatelia sa môžu dohodnúť, že určité konkrétne obstarávania vykonajú spoločne.

2.  Ak sa vykonanie celého postupu obstarávania uskutoční spoločne v mene a na účet všetkých dotknutých obstarávateľov, títo obstarávatelia sú spoločne zodpovední za plnenie svojich povinností podľa tejto smernice. Vzťahuje sa to aj na prípady, keď postup obstarávania riadi len jeden obstarávateľ, pričom koná na vlastný účet a na účet ostatných dotknutých obstarávateľov.

Ak sa vykonanie celého postupu obstarávania neuskutoční v mene a na účet dotknutých obstarávateľov, títo sú spoločne zodpovední len za tie časti, ktoré sa vykonali spoločne. Každý obstarávateľ je samostatne zodpovedný za plnenie svojich povinností podľa tejto smernice týkajúcich sa tých častí, ktoré vykonáva vo svojom mene a na svoj účet.

Článok 57

Obstarávanie za účasti obstarávateľov z rôznych členských štátov

1.  Bez toho, aby boli dotknuté články 28 až 31, obstarávatelia z rôznych členských štátov môžu pri zadávaní zákaziek konať spoločne použitím jedného alebo viacerých prostriedkov stanovených v tomto článku.

Obstarávatelia nesmú používať prostriedky stanovené v tomto článku na to, aby sa vyhli uplatňovaniu povinných ustanovení verejného práva v súlade s právom Únie, ktoré sa na nich vzťahujú v ich členskom štáte.

2.  Členský štát nesmie brániť svojim obstarávateľom vo využívaní centralizovaných obstarávacích činností, ktoré ponúkajú centrálne obstarávacie organizácie nachádzajúce sa v inom členskom štáte.

Pokiaľ ide o centralizované obstarávacie činnosti, ktoré ponúka centrálna obstarávacia organizácia nachádzajúca sa v inom členskom štáte, než v ktorom sa nachádza obstarávateľ, členské štáty si však môžu zvoliť možnosť spresniť, že ich obstarávatelia môžu využiť iba centralizované obstarávacie činnosti vymedzené v článku 2 bode 10 písm. a) alebo b).

3.  Poskytovanie centralizovaných obstarávacích činností centrálnou obstarávacou organizáciou, ktorá sa nachádza v inom členskom štáte, sa uskutočňuje v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami členského štátu, v ktorom sa centrálna obstarávacia organizácia nachádza.

Vnútroštátne ustanovenia členského štátu, v ktorom sa centrálna obstarávacia organizácia nachádza, sa vzťahujú aj na:

a) zadanie zákazky v rámci dynamického nákupného systému;

b) vykonanie opätovného otvorenia súťaže na základe rámcovej dohody.

4.  Zadať zákazku, uzavrieť rámcovú dohodu alebo prevádzkovať dynamický nákupný systém môže spoločne niekoľko obstarávateľov z rôznych členských štátov. Môžu tiež zadávať zákazky na základe rámcovej dohody alebo v rámci dynamického nákupného systému. S výnimkou prípadu, keď sú potrebné prvky upravené medzinárodnou dohodou uzavretou medzi dotknutými členskými štátmi, zúčastnení obstarávatelia uzavrú dohodu, v ktorej sa určia:

a) zodpovednosti zmluvných strán a príslušné uplatniteľné vnútroštátne ustanovenia;

b) vnútorná organizácia postupu obstarávania vrátane riadenia tohto postupu, rozdelenia nadobúdaných prác, tovaru alebo služieb, ako aj uzavierania zmlúv.

Zúčastnený obstarávateľ plní svoje povinnosti podľa tejto smernice, ak nakupuje práce, tovar alebo služby od obstarávateľa, ktorý je zodpovedný za daný postup obstarávania. Zúčastnení obstarávatelia si môžu pri určovaní zodpovedností a uplatniteľného vnútroštátneho práva uvedených v písmene a) rozdeliť dané zodpovednosti medzi sebou a určiť uplatniteľné ustanovenia vnútroštátneho práva ktoréhokoľvek z ich príslušných členských štátov. Pridelenie zodpovedností a uplatniteľného vnútroštátneho práva sa uvedie v súťažných podkladoch pre spoločne zadávané zákazky.

5.  Keď viacerí obstarávatelia z rôznych členských štátov zriadili spoločný subjekt vrátane Európskeho zoskupenia územnej spolupráce podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ( 12 ) alebo iných subjektov zriadených podľa práva Únie, zúčastnení obstarávatelia sa rozhodnutím príslušného orgánu spoločného subjektu dohodnú na uplatniteľných vnútroštátnych pravidlách obstarávania, ktorými budú príslušné pravidlá jedného z týchto členských štátov:

a) vnútroštátne ustanovenia členského štátu, v ktorom má spoločný subjekt svoje sídlo;

b) vnútroštátne ustanovenia členského štátu, v ktorom spoločný subjekt vykonáva svoje činnosti.

Dohoda uvedená v prvom pododseku sa môže uplatňovať buď na dobu neurčitú, ak sa stanoví v zakladajúcom akte spoločného subjektu, alebo sa môže obmedziť na určitý čas, určité druhy zákaziek alebo na jedno alebo viaceré zadania jednotlivých zákaziek.KAPITOLA III

Priebeh postupuOddiel 1

Príprava

Článok 58

Predbežné trhové konzultácie

Obstarávatelia môžu pred začatím postupu obstarávania uskutočniť trhové konzultácie s cieľom pripraviť obstarávanie a informovať hospodárske subjekty o svojich plánoch obstarávania a požiadavkách na obstarávanie.

Obstarávatelia môžu na tieto účely napríklad žiadať o rady alebo prijať rady od nezávislých expertov alebo orgánov alebo od účastníkov trhu. Uvedené rady sa môžu použiť pri plánovaní a vykonávaní postupu obstarávania, a to za predpokladu, že takéto rady nenarušia hospodársku súťaž ani nepovedú k porušeniu zásad nediskriminácie a transparentnosti.

Článok 59

Predbežné zapojenie záujemcov alebo uchádzačov

Ak záujemca alebo uchádzač alebo podnik spojený so záujemcom alebo uchádzačom poskytol obstarávateľovi poradenstvo bez ohľadu na to, či sa tak stalo v kontexte článku 58, alebo ak sa iným spôsobom podieľal na príprave postupu obstarávania, obstarávateľ prijme primerané opatrenia na zaistenie toho, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.

Medzi takéto opatrenia patrí oznámenie príslušných informácií, ktoré sa vymenili v súvislosti s účasťou záujemcu alebo uchádzača na príprave postupu obstarávania, alebo akýchkoľvek príslušných informácií, ktoré sa vymenili v dôsledku tejto účasti, ostatným záujemcom a uchádzačom a stanovenie primeraných lehôt na prijímanie ponúk. Dotknutý záujemca alebo uchádzač sa z postupu vylúči len vtedy, ak neexistujú žiadne iné prostriedky na zaistenie dodržiavania povinnosti riadiť sa zásadou rovnakého zaobchádzania.

Záujemcom alebo uchádzačom sa pred akýmkoľvek takýmto vylúčením poskytne možnosť preukázať, že ich účasťou na príprave postupu obstarávania sa nemôže narušiť hospodárska súťaž. Prijaté opatrenia sa zdokumentujú v individuálnej správe podľa článku 100.

Článok 60

Technické špecifikácie

1.  V súťažných podkladoch sa uvedú technické špecifikácie vymedzené v prílohe VIII bode 1. Technické špecifikácie stanovia požadované charakteristické znaky prác, služieb alebo tovaru.

Tieto charakteristické znaky môžu odkazovať aj na osobitný postup alebo metódu výroby alebo poskytovania požadovaných prác, tovaru alebo služieb, alebo na osobitný postup inej fázy ich životného cyklu, a to aj vtedy, keď takéto faktory netvoria súčasť ich hmotnej podstaty, za predpokladu, že súvisia s predmetom zákazky a sú primerané jej hodnote a jej cieľom.

V technických špecifikáciách sa zároveň môže uviesť, či bude potrebný prevod práv duševného vlastníctva.

V prípade každého obstarávania, ktoré budú podľa plánu používať fyzické osoby, či už široká verejnosť, alebo zamestnanci obstarávateľa, sa tieto technické špecifikácie s výnimkou náležite odôvodnených prípadov vypracujú tak, aby sa zohľadnili kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím alebo riešenia vhodné pre všetkých používateľov.

Ak sa v právnom akte Únie prijali záväzné požiadavky prístupnosti, technické špecifikácie vzťahujúce sa na kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím alebo riešenia vhodné pre všetkých používateľov sa vymedzia odkazom na dané normy.

2.  Technické špecifikácie umožňujú hospodárskym subjektom rovnaký prístup k postupu obstarávania a nemajú za následok vytváranie neopodstatnených prekážok otváraniu verejného obstarávania hospodárskej súťaži.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté záväzné vnútroštátne technické pravidlá, pokiaľ sú zlučiteľné s právom Únie, sa technické špecifikácie formulujú jedným z týchto spôsobov:

a) pomocou výkonnostných alebo funkčných požiadaviek vrátane environmentálnych charakteristických znakov za predpokladu, že tieto parametre sú dostatočne presné na to, aby uchádzačom umožnili určiť predmet zákazky a aby obstarávateľom umožnili zákazku zadať;

b) odkazom na technické špecifikácie a podľa uprednostňovaného poradia na: vnútroštátne normy, ktorými sa transponujú európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu, alebo ak žiadne z nich neexistujú, odkazom na vnútroštátne normy, vnútroštátne technické osvedčenia alebo vnútroštátne technické špecifikácie týkajúce sa dizajnu, výpočtu, vykonania prác a použitia tovaru; každý odkaz je doplnený slovami „alebo rovnocenné“;

c) pomocou výkonnostných alebo funkčných požiadaviek uvedených v písmene a) s odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene b) ako prostriedok predpokladu súladu s takýmito výkonnostnými alebo funkčnými požiadavkami;

d) odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene b) pre určité charakteristické znaky a odkazom na výkonnostné alebo funkčné požiadavky uvedené v písmene a) pre ostatné charakteristické znaky.

4.  Pokiaľ si to nevyžaduje predmet zákazky, technické špecifikácie nesmú odkazovať na konkrétnu značku alebo zdroj alebo na určitý postup, ktorý charakterizuje výrobky alebo služby, ktoré poskytuje konkrétny hospodársky subjekt, ani na ochranné známky, patenty, druhy alebo určitý pôvod alebo výrobu, ak by to viedlo k uprednostneniu alebo vylúčeniu určitých podnikov alebo určitých výrobkov. Takýto odkaz sa povoľuje len výnimočne, ak nemožno dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky podľa odseku 3. Takýto odkaz je doplnený slovami „alebo rovnocenné“.

5.  Ak obstarávateľ využíva možnosť odkazu na technické špecifikácie uvedené v odseku 3 písm. b), nesmie zamietnuť ponuku z dôvodu, že ponúkané práce, tovar alebo služby nespĺňajú technické špecifikácie, na ktoré ponuka odkazuje, ak uchádzač vo svojej ponuke akýmkoľvek vhodným spôsobom, vrátane spôsobu preukázania uvedeného v článku 62, preukáže, že navrhované riešenia rovnocenne spĺňajú požiadavky vymedzené v technických špecifikáciách.

6.  Ak obstarávateľ využíva možnosť ustanovenú v odseku 3 písm. a) na to, aby formuloval technické špecifikácie pomocou výkonnostných alebo funkčných požiadaviek, nesmie zamietnuť ponuku na tovar, služby alebo práce, ktoré zodpovedajú vnútroštátnej norme, ktorou sa transponuje európska norma, európskemu technickému osvedčeniu, spoločnej technickej špecifikácii, medzinárodnej norme alebo technickému referenčnému systému zavedenému európskym úradom pre normalizáciu, nezamietne, ak sa tieto špecifikácie týkajú výkonnostných alebo funkčných požiadaviek, ktoré stanovil.

Uchádzač vo svojej ponuke akýmkoľvek vhodným spôsobom vrátane spôsobov podľa článku 62 preukáže, že tovar, služby alebo práce, ktoré spĺňajú danú normu, spĺňajú výkonnostné alebo funkčné požiadavky obstarávateľa.

Článok 61

Značky

1.  Ak majú obstarávatelia v úmysle obstarať práce, tovar alebo služby s osobitnými environmentálnymi, sociálnymi alebo inými charakteristickými znakmi, môžu v technických špecifikáciách, kritériách na vyhodnotenie ponúk alebo v podmienkach plnenia zákazky požadovať konkrétnu značku ako dôkazný prostriedok toho, že práce, tovar alebo služby zodpovedajú požadovaným charakteristickým znakom, a to za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a) požiadavky na získanie značky sa vzťahujú len na kritériá, ktoré sú spojené s predmetom zákazky a ktoré sú vhodné na vymedzenie charakteristických znakov prác, tovaru alebo služieb, ktoré sú predmetom zákazky;

b) požiadavky na získanie značky vychádzajú z objektívne overiteľných nediskriminačných kritérií;

c) značky sa stanovujú v rámci otvoreného a transparentného postupu, na ktorom sa môžu zúčastniť všetky príslušné zúčastnené subjekty vrátane orgánov štátnej správy, spotrebiteľov, sociálnych partnerov, výrobcov, distribútorov a mimovládnych organizácií;

d) značky sú prístupné všetkým zainteresovaným stranám;

e) požiadavky na získanie značky sú stanovené treťou stranou, nad ktorou hospodársky subjekt, ktorý žiada o značku, nemôže uplatňovať rozhodujúci vplyv.

Ak obstarávatelia nevyžadujú, aby práce, tovar alebo služby spĺňali všetky požiadavky pre získanie značky, uvedú, na ktoré požiadavky pre získanie značky sa odkazuje.

Obstarávatelia, ktorí vyžadujú konkrétnu značku, musia akceptovať všetky značky, ktoré potvrdzujú, že práce, tovar alebo služby spĺňajú požiadavky pre získanie rovnocennej značky.

Ak hospodársky subjekt preukázateľne nemal možnosť získať konkrétnu značku, ktorú uviedol obstarávateľ, alebo rovnocennú značku v príslušnej lehote z dôvodov, ktoré nemožno pripísať tomuto hospodárskemu subjektu, obstarávateľ musí akceptovať iné vhodné dôkazové prostriedky, medzi ktoré môže patriť technická dokumentácia výrobcu, a to za predpokladu, že dotknutý hospodársky subjekt dokáže, že práce, tovar alebo služby, ktoré má poskytnúť, spĺňajú požiadavky konkrétnej značky alebo konkrétne požiadavky, ktoré uviedol obstarávateľ.

2.  Keď značka spĺňa podmienky ustanovené v odseku 1 písm. b), c), d.) a e), ale sú s ňou spojené aj požiadavky, ktoré sa nevzťahujú na predmet zákazky, obstarávatelia nesmú vyžadovať značku ako takú, ale môžu vymedziť technické špecifikácie odkazom na tie podrobné špecifikácie značky alebo v prípade potreby na tie časti týchto špecifikácií, ktoré sa vzťahujú na predmet zákazky a ktoré sú vhodné na vymedzenie charakteristických znakov tohto predmetu.

Článok 62

Skúšobné protokoly, certifikácia a iné dôkazové prostriedky

1.  Obstarávatelia môžu od hospodárskych subjektov požadovať, aby na preukázanie súladu s požiadavkami alebo kritériami stanovenými v technických špecifikáciách, kritériách na vyhodnotenie ponúk alebo podmienkach plnenia zákazky predložili skúšobný protokol vypracovaný orgánom posudzovania zhody alebo osvedčenie vydané takýmto orgánom.

Ak obstarávatelia požadujú predloženie osvedčení vydaných osobitným orgánom posudzovania zhody, obstarávatelia musia akceptovať aj osvedčenia iných rovnocenných orgánov posudzovania zhody.

Na účely tohto odseku je orgán posudzovania zhody orgán, ktorý vykonáva činnosti spočívajúce v posudzovaní zhody, vrátane kalibrácie, testovania, certifikácie a kontroly, a ktorý je akreditovaný v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ( 13 ).

2.  Ak dotknutý hospodársky subjekt nemal prístup k osvedčeniam alebo skúšobným protokolom uvedeným v odseku 1 alebo ak nemal možnosť získať ich v príslušných lehotách, obstarávatelia popri dôkazových prostriedkoch uvedených v odseku 1 akceptujú aj iné vhodné dôkazové prostriedky, napr. technickú dokumentáciu výrobcu, a to za predpokladu, že za tento chýbajúci prístup nenesie zodpovednosť tento hospodársky subjekt a ak dotknutý hospodársky subjekt týmto dokáže, že práce, tovar alebo služby spĺňajú požiadavky alebo kritériá stanovené v technických špecifikáciách, kritériách na vyhodnotenie ponúk alebo podmienkach plnenia zákazky.

3.  Členské štáty sprístupnia ostatným členským štátom na požiadanie akékoľvek informácie týkajúce sa dôkazov a dokumentov predložených v súlade s článkom 60 ods. 6, článkom 61 a odsekmi 1 a 2 tohto článku. Príslušné orgány členského štátu, v ktorom je hospodársky subjekt usadený, poskytnú tieto informácie v súlade s článkom 102.

Článok 63

Oznámenie technických špecifikácií

1.  Obstarávatelia na požiadanie hospodárskych subjektov, ktorí majú záujem o získanie zákazky, sprístupnia technické špecifikácie, na ktoré sa pravidelne odkazuje v ich zákazkách na tovar, práce alebo služby, alebo technické špecifikácie, ktoré plánujú uplatňovať na zákazky, v prípade ktorých je výzvou na súťaž pravidelné informatívne oznámenie. Uvedené špecifikácie sa bezplatne sprístupnia, a to elektronicky prostredníctvom neobmedzeného a úplného priameho prístupu.

Technické špecifikácie sa však zašlú inými prostriedkami, než sú elektronické prostriedky, ak neobmedzený a úplný priamy bezplatný prístup elektronickými prostriedkami k niektorým súťažným podkladom nemožno ponúknuť z jedného z dôvodov uvedených v článku 40 ods. 1 druhom pododseku alebo ak neobmedzený a úplný priamy bezplatný prístup elektronickými prostriedkami k niektorým súťažným podkladom nemožno ponúknuť, pretože obstarávatelia majú v úmysle uplatniť článok 39 ods. 2.

2.  Ak sa technické špecifikácie zakladajú na dokumentoch, ktoré sú zainteresovaným hospodárskym subjektom bezplatne dostupné, a to elektronicky prostredníctvom neobmedzeného a úplného priameho prístupu, postačí odkaz na tieto dokumenty.

Článok 64

Variantné riešenia

1.  Obstarávatelia môžu uchádzačom povoliť alebo od nich vyžadovať, aby predložili variantné riešenia, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky bližšie určené obstarávateľmi.

Obstarávatelia v súťažných podkladoch uvedú, či povolia alebo vyžadujú variantné riešenia, a ak áno, uvedú minimálne požiadavky, ktoré musia variantné riešenia spĺňať, a všetky osobitné požiadavky na ich predloženie, najmä to, či sa variantné riešenia môžu predložiť iba vtedy, ak sa predložila aj ponuka, ktorá nie je variantným riešením. Ak sa variantné riešenia povolia alebo vyžadujú, takisto zaistia, aby sa vybrané kritéria na vyhodnotenie ponúk mohli uplatniť na variantné riešenia, ktoré spĺňajú tieto minimálne požiadavky, ako aj na príslušné ponuky spĺňajúce požiadavky, ktoré nie sú variantnými riešeniami.

2.  V postupoch na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služieb obstarávatelia, ktorí povolili variantné riešenia, alebo ich vyžadovali, nezamietnu variantné riešenie len z toho dôvodu, že v prípade, ak by bolo takéto riešenie úspešné, by viedlo skôr k zákazke na poskytnutie služieb než k zákazke na dodanie tovaru alebo skôr k zákazke na dodanie tovaru než k zákazke na poskytnutie služieb.

Článok 65

Rozdelenie zákaziek na časti

1.  Obstarávatelia môžu rozhodnúť o zadaní zákazky vo forme samostatných častí a môžu určiť veľkosť a predmet takýchto častí.

Obstarávatelia uvedú v oznámení o vyhlásení obstarávania, vo výzve na potvrdenie záujmu alebo v prípade, ak sa ako prostriedok výzvy na súťaž používa oznámenie o existencii kvalifikačného systému, vo výzve na predloženie ponuky alebo rokovanie, či sa ponuky môžu predložiť pre jednu časť, viaceré alebo všetky časti.

2.  Obstarávatelia môžu aj v prípade, že ponuky možno predložiť pre viaceré alebo všetky časti, obmedziť počet častí, ktoré sa môžu zadať jednému uchádzačovi, a to za predpokladu, že maximálny počet častí pripadajúci na uchádzača je uvedený v oznámení o vyhlásení obstarávania alebo vo výzve na potvrdenie záujmu, na predloženie ponuky alebo na rokovanie. Obstarávatelia v súťažných podkladoch uvedú objektívne a nediskriminačné kritéria alebo pravidlá, ktoré majú v úmysle uplatniť pri určení, ktoré časti zákazky sa zadajú, ak by uplatnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk viedlo k tomu, že jednému uchádzačovi by sa zadalo viac častí ako stanovený maximálny počet.

3.  Členské štáty môžu ustanoviť, že v prípade, ak sa tomu istému uchádzačovi môže zadať viac ako jedna časť, môžu obstarávatelia zadávať zákazky kombinujúce viaceré alebo všetky časti, ak v oznámení o vyhlásení obstarávania alebo vo výzve na potvrdenie záujmu, na predloženie ponuky alebo na rokovanie uviedli, že si vyhradzujú túto možnosť, a uviedli časti alebo skupiny častí, ktoré možno kombinovať.

4.  Členské štáty môžu stanoviť ako povinné zadávanie zákaziek vo forme oddelených častí za podmienok, ktoré sa spresnia v súlade s ich vnútroštátnym právom a so zreteľom na právo Únie. Uplatňuje sa druhý pododsek odseku 1, prípadne odsek 3.

Článok 66

Stanovenie lehôt

1.  Obstarávatelia pri stanovovaní lehôt na žiadosti o účasť a prijímanie ponúk zohľadnia zložitosť zákazky a čas potrebný na vypracovanie ponúk bez toho, aby tým boli dotknuté minimálne lehoty uvedené v článkoch 45 až 49.

2.  Ak možno ponuky predkladať až po návšteve príslušného miesta alebo po kontrole dokumentov dopĺňajúcich súťažné podklady, a to priamo na mieste, stanovia sa lehoty na prijímanie ponúk, ktoré budú dlhšie ako minimálne lehoty stanovené v článkoch 45 až 49, aby sa všetky dotknuté hospodárske subjekty mohli oboznámiť so všetkými informáciami, ktoré sú potrebné na vypracovanie ponúk.

3.  Obstarávatelia predĺžia lehoty na prijatie ponúk, aby sa všetky dotknuté hospodárske subjekty mohli oboznámiť so všetkými informáciami, ktoré sú potrebné na vypracovanie ponúk, v týchto prípadoch:

a) ak z akéhokoľvek dôvodu nie sú doplňujúce informácie napriek tomu, že ich hospodársky subjekt vyžiadal včas, predložené najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty stanovenej na prijatie ponúk. V prípade skrátenej verejnej súťaže uvedenej v článku 45 ods. 3 je táto doba štyri dni;

b) ak sa v súťažných podkladoch vykonali podstatné zmeny.

Rozsah tohto predĺženia je primeraný významu informácií alebo zmeny.

Ak sa doplňujúce informácie nevyžiadali včas alebo ich význam je na účely prípravy ponúk, ktoré sú reakciou na výzvu, nepodstatný, obstarávatelia nie sú povinní predĺžiť lehoty.Oddiel 2

Uverejňovanie a transparentnosť

Článok 67

Pravidelné informatívne oznámenia

1.  Obstarávatelia môžu oznámiť svoj zámer uskutočniť plánované obstarávanie prostredníctvom uverejnenia pravidelného informatívneho oznámenia. Tieto oznámenia obsahujú informácie stanovené v prílohe VI časti A oddiele I. Uvedené oznámenia sú uverejňované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie alebo obstarávateľmi v ich profile kupujúceho v súlade s prílohou IX bodom 2 písm. b). Ak obstarávatelia uverejňujú pravidelné informatívne oznámenie vo svojom profile kupujúceho, zašlú Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie oznámenie o uverejnení pravidelného informatívneho oznámenia v profile kupujúceho v súlade s prílohou IX bodom 3. Uvedené oznámenia obsahujú informácie stanovené v prílohe VI časti B.

2.  Keď sa výzva na súťaž uskutočňuje prostredníctvom pravidelného informatívneho oznámenia vzhľadom na užšiu súťaž a rokovacie konanie s predchádzajúcou výzvou na súťaž, oznámenie musí spĺňať všetky tieto požiadavky:

a) vzťahuje sa konkrétne na tovar, práce alebo služby, ktoré budú predmetom zadávanej zákazky;

b) uvádza sa v ňom, že zákazka sa zadá na základe užšej súťaže alebo rokovacieho konania bez ďalšieho uverejnenia výzvy na súťaž, a zainteresované hospodárske subjekty sa v ňom vyzývajú, aby vyjadrili svoj záujem;

c) popri informáciách stanovených v prílohe VI časti A oddiele I obsahuje informácie stanovené v prílohe VI časti A oddiele II;

d) zaslalo sa na uverejnenie v lehote 35 dní až 12 mesiacov pred dátumom zaslania výzvy na potvrdenie záujmu.

Takéto oznámenia sa neuverejňujú v profile kupujúceho. Dodatočné uverejnenie sa však prípadne môže urobiť v profile kupujúceho na vnútroštátnej úrovni podľa článku 72.

Obdobie, na ktoré sa vzťahuje pravidelné informatívne oznámenie, je najviac 12 mesiacov od dátumu zaslania oznámenia na uverejnenie. V prípade zákaziek na sociálne a iné osobitné služby sa však môže pravidelné informatívne oznámenie uvedené v článku 92 ods. 1 písm. b) vzťahovať na obdobie, ktoré je dlhšie ako 12 mesiacov.

Článok 68

Oznámenia o existencii kvalifikačného systému

1.  Keď sa obstarávatelia rozhodnú, že zriadia kvalifikačný systém v súlade s článkom 77, na systém sa bude vzťahovať oznámenie uvedené v prílohe X, v ktorom sa bude uvádzať účel kvalifikačného systému a spôsob získania prístupu k pravidlám týkajúcim sa jeho prevádzky.

2.  Obstarávatelia uvedú v oznámení o existencii systému obdobie platnosti kvalifikačného systému. Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie oznámia akékoľvek zmeny týkajúce sa obdobia platnosti, pričom použijú tieto štandardné vzory:

a) ak sa zmení obdobie platnosti bez ukončenia platnosti systému, použijú formulár pre oznámenia o existencii kvalifikačných systémov;

b) pri ukončení platnosti systému oznámenie o výsledku obstarávania uvedené v článku 70.

Článok 69

Oznámenia o vyhlásení obstarávania

Oznámenia o vyhlásení obstarávania sa ako prostriedok výzvy na súťaž môžu použiť vo vzťahu k všetkým konaniam. Obsahujú informácie stanovené v príslušnej časti prílohy XI a uverejnia sa v súlade s ustanoveniami článku 71.

Článok 70

Oznámenia o výsledku obstarávania

1.  Obstarávatelia najneskôr 30 dní po uzavretí zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorému predchádza rozhodnutie o udelení zákazky alebo uzavretí zmluvy alebo rámcovej dohody, zašlú oznámenie o výsledku obstarávania.

Takéto oznámenie obsahuje informácie stanovené v prílohe XII a uverejní sa v súlade s článkom 71.

2.  Ak mala výzva na súťaž v prípade príslušnej zákazky formu pravidelného informatívneho oznámenia a ak obstarávateľ rozhodol, že počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje dané pravidelné informatívne oznámenie, nezadá ďalšie zákazky, osobitne sa to uvedie v oznámení o výsledku obstarávania.

V prípade rámcových dohôd uzatvorených podľa článku 51 nie sú obstarávatelia povinní zasielať oznámenie o výsledkoch obstarávania pre každú zákazku zadanú na základe takejto dohody. Členské štáty môžu ustanoviť, že obstarávatelia štvrťročne zlúčia oznámenia o výsledkoch obstarávania v prípade zákaziek zadaných na základe rámcovej dohody. V takom prípade zašlú zoskupené oznámenia do 30 dní od skončenia každého štvrťroka.

Obstarávatelia zašlú oznámenie o výsledku obstarávania do 30 dní od zadania každej zákazky na základe dynamického nákupného systému. Takéto oznámenia však môžu zoskupiť na štvrťročnom základe. V takom prípade zašlú zoskupené oznámenia do 30 dní od skončenia každého štvrťroka.

3.  Informácie poskytnuté v súlade s prílohou XII a určené na uverejnenie sa uverejnia v súlade s prílohou IX. Určité informácie o zadávaní zákaziek alebo o uzatvorení rámcovej dohody sa nemusia uverejňovať, ak by ich uverejnenie bránilo vymožiteľnosti práva alebo bolo inak v rozpore s verejným záujmom, škodilo oprávneným obchodným záujmom konkrétneho hospodárskeho subjektu, či už verejného, alebo súkromného, alebo by mohlo brániť spravodlivej hospodárskej súťaži medzi hospodárskymi subjektmi.

V prípade zákaziek na služby v oblasti výskumu a vývoja sa informácie týkajúce sa povahy a množstva služieb môžu obmedziť na:

a) uvedenie údaja „služby v oblasti výskumu a vývoja“, ak sa zákazka zadala prostredníctvom rokovacieho konania bez výzvy na súťaž v súlade s článkom 50 písm. b);

b) prinajmenšom také podrobné informácie, aké boli uvedené v oznámení, ktoré sa použilo ako prostriedok výzvy na súťaž.

4.  Informácie poskytnuté v súlade s prílohou XII a označené ako informácie, ktoré nie sú určené na uverejnenie, sa uverejnia len v zjednodušenej podobe a v súlade s prílohou IX, a to na štatistické účely.

Článok 71

Forma a spôsob uverejňovania oznámení

1.  Oznámenia uvedené v článkoch 67 až 70 obsahujú informácie uvedené v prílohe VI časti A, prílohe VI časti B, prílohe X, prílohe XI a prílohe XII vo formáte štandardných vzorov vrátane štandardných vzorov na korigendá.

Komisia stanoví tieto štandardné vzory prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 105.

2.  Oznámenia uvedené v článkoch 67 až 71 sa vypracujú, elektronickými prostriedkami zašlú Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie a uverejnia v súlade s prílohou IX. Oznámenia sa uverejnia najneskôr päť dní od ich zaslania. Náklady, ktoré vzniknú Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie v súvislosti s uverejňovaním oznámení, znáša Únia.

3.  Oznámenia uvedené v článkoch 67 až 70 sa uverejnia v plnom znení v úradnom (úradných) jazyku (jazykoch) inštitúcií Únie, ktorý (ktoré) si zvolí obstarávateľ. Táto jazyková verzia alebo tieto jazykové verzie sú jediným autentickým textom. Zhrnutie dôležitých prvkov každého oznámenia sa uverejňuje aj v ostatných úradných jazykoch inštitúcií Únie.

4.  Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie zaistí opakované uverejňovanie plného znenia a zhrnutia pravidelných informatívnych oznámení uvedených v článku 67 ods. 2, výzev na súťaž, ktorými sa zriaďuje dynamický nákupný systém podľa článku 52 ods. 4 písm. a), a oznámení o existencii kvalifikačného systému, ktorý sa používa ako prostriedok výzvy na súťaž, v súlade s článkom 44 ods. 4 písm. b):

a) v prípade pravidelných informatívnych oznámení počas 12 mesiacov alebo do prijatia oznámenia o výsledku obstarávania podľa článku 70 ods. 2, pričom sa uvedie, že počas 12-mesačného obdobia, na ktoré sa vzťahuje výzva na súťaž, sa nezadajú žiadne ďalšie zákazky. V prípade zákaziek na sociálne a iné osobitné služby sa však pravidelné informatívne oznámenie uvedené v článku 92 ods. 1 písm. b) opakovane uverejňuje až do skončenia jeho pôvodne uvedeného obdobia platnosti alebo až do prijatia oznámenia o výsledku obstarávania, ako sa stanovuje v článku 70, pričom sa uvedie, že počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje výzva na súťaž, sa nezadajú žiadne ďalšie zákazky;

b) v prípade výzev na súťaž, ktorými sa zriaďuje dynamický nákupný systém, počas obdobia platnosti dynamického nákupného systému;

c) v prípade oznámení o existencii kvalifikačného systému počas obdobia jeho platnosti.

5.  Obstarávatelia musia byť schopní predložiť dôkaz o dátumoch odoslania oznámení.

Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie vydá obstarávateľovi potvrdenie o prijatí oznámenia a o uverejnení zaslaných informácií, v ktorom uvedie dátum uverejnenia. Takéto potvrdenie je dôkazom o uverejnení.

6.  Obstarávatelia môžu uverejniť oznámenia vzťahujúce sa na zákazky na práce, tovar alebo služby, ktoré nie sú predmetom požiadaviek na uverejnenie stanovených v tejto smernici, a to za predpokladu, že tieto oznámenia sa zašlú elektronickými prostriedkami Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie v súlade s formátom a postupmi zasielania uvedenými v prílohe IX.

Článok 72

Uverejnenie na vnútroštátnej úrovni

1.  Oznámenia uvedené v článkoch 67 až 70 a v nich obsiahnuté informácie sa na vnútroštátnej úrovni neuverejnia pred uverejnením podľa článku 71. Uverejnenie sa však môže v akomkoľvek prípade uskutočniť na vnútroštátnej úrovni, ak sa obstarávateľom neoznámilo uverejnenie do 48 hodín po potvrdení prijatia oznámenia podľa článku 71.

2.  Oznámenia uverejnené na vnútroštátnej úrovni nesmú obsahovať iné informácie, ako sú informácie uvedené v oznámeniach zaslaných Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie alebo uverejnených v profile kupujúceho, ale uvedie sa v nich dátum odoslania oznámenia Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie alebo jeho uverejnenia v profile kupujúceho.

3.  Pravidelné informatívne oznámenia sa neuverejňujú v profile kupujúceho pred zaslaním oznámenia o ich uverejnení v tejto forme Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie; uvádza sa v nich dátum tohto zaslania.

Článok 73

Elektronická dostupnosť súťažných podkladov

1.  Obstarávatelia ponúkajú elektronickými prostriedkami neobmedzený a úplný priamy bezplatný prístup k súťažným podkladom od dátumu uverejnenia oznámenia v súlade s článkom 71 alebo od dátumu zaslania výzvy na potvrdenie záujmu.

Keď je prostriedkom výzvy na súťaž oznámenie o existencii kvalifikačného systému, takýto prístup sa poskytuje čo možno najskôr a najneskôr, keď sa zašle výzva na predloženie ponuky alebo výzva na rokovanie. V znení oznámenia alebo výzev sa bližšie určuje internetová adresa, na ktorej sú súťažné podklady prístupné.

Ak neobmedzený a úplný priamy bezplatný prístup elektronickými prostriedkami k niektorým súťažným podkladom nemožno ponúknuť z jedného z dôvodov uvedených v článku 40 ods. 1 druhom pododseku, obstarávatelia môžu v oznámení alebo výzve na potvrdenie záujmu uviesť, že príslušné súťažné podklady sa zašlú inými než elektronickými prostriedkami v súlade s odsekom 2 tohto článku. V takom prípade sa lehota na predkladanie ponúk predĺži o päť dní s výnimkou náležite odôvodnených naliehavých prípadov uvedených v článku 45 ods. 3 a v prípade, keď sa lehota stanovuje vzájomnou dohodou podľa článku 46 ods. 2 druhého pododseku alebo článku 47 ods. 2 druhého pododseku.

Ak neobmedzený a úplný priamy bezplatný prístup elektronickými prostriedkami k niektorým súťažným podkladom nemožno ponúknuť, pretože obstarávatelia majú v úmysle uplatniť článok 39 ods. 2, v oznámení alebo vo výzve na potvrdenie záujmu alebo ak sa ako prostriedok výzvy na súťaž používa oznámenie o existencii kvalifikačného systému, v súťažných podkladoch uvedú, aké opatrenia na ochranu dôvernej povahy informácií vyžadujú a ako možno získať prístup k príslušným podkladom. V takom prípade sa lehota na predkladanie ponúk predĺži o päť dní s výnimkou náležite odôvodnených naliehavých prípadov uvedených v článku 45 ods. 3 a v prípade, keď sa lehota stanovuje vzájomnou dohodou podľa článku 46 ods. 2 druhého pododseku alebo článku 47 ods. 2 druhého pododseku.

2.  Obstarávatelia poskytnú všetkým uchádzačom, ktorí sa zúčastňujú na postupe obstarávania, doplňujúce informácie týkajúce sa špecifikácií a akékoľvek podporné dokumenty najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty stanovenej na prijímanie ponúk, ak bola žiadosť o ne podaná včas. V prípade skrátenej verejnej súťaže uvedenej v článku 45 ods. 3 predstavuje táto lehota štyri dni.

Článok 74

Výzvy záujemcom

1.  Pri užšej súťaži, súťažnom dialógu, pri inovatívnych partnerstvách a pri rokovacích konaniach s predchádzajúcou výzvou na súťaž obstarávatelia súčasne písomne vyzvú vybraných záujemcov, aby predložili svoje ponuky, zúčastnili sa na dialógu alebo ich vyzvú na rokovanie.

Ak sa pravidelné informatívne oznámenie použije ako prostriedok výzvy na súťaž podľa článku 44 ods. 4 písm. a), obstarávatelia súčasne písomne vyzvú hospodárske subjekty, ktoré vyjadrili záujem, aby potvrdili svoj pretrvávajúci záujem.

2.  Vo výzvach uvedených v odseku 1 tohto článku sa uvádza odkaz na elektronickú adresu, na ktorej sú elektronickými prostriedkami priamo dostupné súťažné podklady. K výzvam sú priložené súťažné podklady, ak tieto podklady nepodliehajú neobmedzenému a úplnému priamemu bezplatnému prístupu z dôvodov stanovených v článku 73 ods. 1 treťom alebo štvrtom pododseku a neboli už inak dostupné. Výzvy uvedené v odseku 1 tohto článku okrem toho obsahujú informácie uvedené v prílohe XIII.

Článok 75

Informovanie žiadateľov o kvalifikáciu, informovanie záujemcov a uchádzačov

1.  Obstarávatelia čo najskôr informujú každého záujemcu a uchádzača o rozhodnutiach prijatých v súvislosti s uzavretím rámcovej dohody, so zadaním zákazky alebo s poskytnutím prístupu do dynamického nákupného systému vrátane dôvodov každého rozhodnutia o neuzavretí rámcovej dohody, o nezadaní zákazky, v súvislosti s ktorou bola uverejnená výzva na súťaž, o opätovnom začatí postupu alebo o nepoužití dynamického nákupného systému.

2.  Obstarávateľ na žiadosť záujemcu alebo uchádzača čo možno najskôr a v každom prípade do 15 dní od prijatia písomnej žiadosti informuje:

a) každého neúspešného záujemcu o dôvodoch zamietnutia jeho žiadosti o účasť;

b) každého neúspešného uchádzača o dôvodoch zamietnutia jeho ponuky vrátane – v prípadoch uvedených v článku 60 ods. 5 a 6 – dôvodov svojho rozhodnutia o nerovnocennosti alebo svojho rozhodnutia o tom, že práce, tovar alebo služby nespĺňajú výkonnostné ani funkčné požiadavky;

c) každého uchádzača, ktorý predložil prípustnú ponuku, o charakteristických znakoch a relatívnych výhodách vybranej ponuky, ako aj o mene úspešného uchádzača alebo zmluvných strán rámcovej dohody;

d) každého uchádzača, ktorý predložil prípustnú ponuku, o priebehu rokovaní a dialógu s uchádzačmi a o pokroku, ktorý sa v nich dosiahol.

3.  Obstarávatelia sa môžu rozhodnúť, že neposkytnú určité informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 týkajúce sa zadávania zákazky, uzatvorenia rámcových dohôd alebo poskytnutia prístupu k dynamickému nákupnému systému v prípadoch, ak by ich uverejnenie bránilo vymožiteľnosti práva, bolo inak v rozpore s verejným záujmom, škodilo oprávneným obchodným záujmom konkrétneho hospodárskeho subjektu, či už verejného, alebo súkromného, alebo by mohlo brániť spravodlivej hospodárskej súťaži medzi hospodárskymi subjektmi.

4.  Obstarávatelia, ktorí zriadia a prevádzkujú kvalifikačný systém, informujú žiadateľov o svojom rozhodnutí o kvalifikácii do šiestich mesiacov.

Ak prijatie takéhoto rozhodnutia trvá dlhšie ako štyri mesiace od predloženia žiadosti, obstarávateľ informuje žiadateľa do dvoch mesiacov od podania žiadosti o dôvodoch pre takéto dlhšie trvanie a o dátume, do ktorého bude jeho žiadosť prijatá alebo zamietnutá.

5.  Žiadatelia, ktorých kvalifikácia sa zamietne, sú informovaní o zamietavom rozhodnutí a o jeho dôvodoch čo najskôr, a to najneskôr do 15 dní od dátumu prijatia zamietavého rozhodnutia. Dôvody vychádzajú z kvalifikačných kritérií uvedených v článku 77 ods. 2.

6.  Obstarávatelia, ktorí zriadia a prevádzkujú kvalifikačný systém, môžu ukončiť platnosť kvalifikácie hospodárskeho subjektu len z dôvodov založených na kvalifikačných kritériách uvedených v článku 77 ods. 2. Akýkoľvek zámer ukončiť platnosť kvalifikácie sa hospodárskemu subjektu oznámi písomne, prinajmenšom 15 dní pred dátumom, kedy má kvalifikácia stratiť svoju platnosť, spolu s dôvodom alebo dôvodmi navrhovaného opatrenia.Oddiel 3

Výber účastníkov a zadávanie zákaziek

Článok 76

Všeobecné zásady

1.  Na účely výberu účastníkov obstarávacích konaní sa uplatňujú tieto pravidlá:

a) obstarávatelia, ktorí stanovili pravidlá a kritériá vylúčenia uchádzačov alebo záujemcov v súlade s článkom 78 ods. 1 alebo článkom 80 ods. 1, vylúčia hospodárske subjekty identifikované v súlade s takýmito pravidlami a spĺňajúce takéto kritériá;

b) vyberú uchádzačov a záujemcov v súlade s objektívnymi pravidlami a kritériami stanovenými podľa článkov 78 a 80;

c) pri užších súťažiach, rokovacích konaniach s výzvou na súťaž, v súťažných dialógoch a pri inovatívnych partnerstvách, keď to prichádza do úvahy, znížia v súlade s článkom 78 ods. 2 počet záujemcov vybraných podľa písmen a) a b) tohto odseku.

2.  Keď sa výzva na súťaž uskutočňuje prostredníctvom oznámenia o existencii kvalifikačného systému a na účel výberu účastníkov postupov obstarávania pri konkrétnych zákazkách, na ktoré sa vzťahuje daná výzva na súťaž, obstarávatelia:

a) kvalifikujú hospodárske subjekty v súlade s článkom 77;

b) uplatňujú na takéto kvalifikované hospodárske subjekty tie ustanovenia odseku 1, ktoré sú relevantné pre užšiu súťaž alebo rokovacie konanie, súťažné dialógy alebo inovatívne partnerstvo.

3.  Obstarávatelia pri výbere účastníkov užšej súťaže alebo rokovacieho konania, súťažného dialógu alebo inovatívnych partnerstiev v rámci prijímania rozhodnutia týkajúceho sa kvalifikácie alebo keď sa aktualizujú kritériá a pravidlá, nebudú:

a) ukladať určitým hospodárskym subjektom administratívne, technické alebo finančné podmienky, ktoré neuložili ostatným subjektom;

b) vyžadovať testy alebo dôkazy, ktoré sú obsiahnuté v objektívnych dôkazoch, ktoré už majú k dispozícii.

4.  Ak informácie alebo dokumenty, ktoré majú predložiť hospodárske subjekty, sú alebo sa javia, že sú neúplné alebo chybné, alebo ak určité dokumenty chýbajú, obstarávatelia môžu, ak sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktorými sa vykonáva táto smernica, nestanovuje inak, od dotknutých hospodárskych subjektov požadovať, aby príslušné informácie alebo dokumenty predložili, doplnili, spresnili alebo skompletizovali v primeranej lehote, a to za predpokladu, že takéto žiadosti sa predložia v úplnom súlade so zásadami rovnakého zaobchádzania a transparentnosti.

5.  Obstarávatelia overia, či ponuky predložené vybranými uchádzačmi spĺňajú pravidlá a požiadavky, ktoré sa vzťahujú na ponuky, a zadajú zákazku na základe kritérií stanovených v článkoch 82 a 84, pričom sa zohľadňuje článok 64.

6.  Obstarávatelia sa môžu rozhodnúť, že nezadajú zákazku uchádzačovi, ktorý predložil najlepšiu ponuku, ak zistili, že ponuka nie je v súlade s uplatniteľnými povinnosťami uvedenými v článku 36 ods. 2.

7.  Vo verejnej súťaži sa obstarávatelia môžu rozhodnúť preskúmať ponuky pred overením vhodnosti uchádzačov za predpokladu riadenia sa príslušnými ustanoveniami článkov 76 až 84, okrem iného riadenia sa pravidlom, že zákazka sa nezadá uchádzačovi, ktorý mal byť podľa článku 80 vylúčený alebo ktorý nespĺňa podmienky účasti, ktoré obstarávateľ stanovil v súlade s článkom 78 ods. 1 a článkom 80.

Členské štáty môžu vylúčiť použitie postupu uvedeného v prvom pododseku v prípade určitých typov obstarávania alebo osobitných okolností, alebo ho na ne obmedziť.

8.  Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 103 delegované akty s cieľom zmeniť zoznam v prílohe XIV, ak je to potrebné, doplniť nové medzinárodné dohody, ktoré ratifikovali všetky členské štáty, alebo ak existujúce medzinárodné dohody, na ktoré sa odkazuje, už viac nie sú ratifikované všetkými členskými štátmi alebo sa inak zmenili, napríklad pokiaľ ide o ich rozsah pôsobnosti, obsah alebo označenie.Pododdiel 1

Kvalifikácia a kvalitatívny výber

Článok 77

Kvalifikačné systémy

1.  Obstarávatelia, ktorí o to majú záujem, môžu zriadiť a prevádzkovať systém kvalifikácie hospodárskych subjektov.

Obstarávatelia, ktorí zriadili alebo prevádzkujú kvalifikačný systém, zaistia, aby hospodárske subjekty mohli vždy žiadať o kvalifikáciu.

2.  Systém podľa odseku 1 môže zahŕňať rôzne kvalifikačné etapy.

Obstarávatelia stanovia objektívne pravidlá a kritériá vylúčenia a výberu hospodárskych subjektov, ktoré žiadajú o kvalifikáciu, a objektívne kritériá a pravidlá prevádzky kvalifikačného systému, ktoré sa vzťahujú na také otázky, ako je napr. zápis do systému, pravidelná aktualizácia kvalifikácií a prípadne dĺžka platnosti systému.

Keď takéto kritériá a pravidlá zahŕňajú technické špecifikácie, uplatňujú sa články 60 až 62. Kritériá a pravidlá sa môžu podľa potreby aktualizovať.

3.  Kritériá a pravidlá uvedené v odseku 2 sa na požiadanie sprístupnia hospodárskym subjektom. Tieto aktualizované kritériá a pravidlá sa oznámia zainteresovaným hospodárskym subjektom.

Ak sa obstarávateľ domnieva, že kvalifikačný systém určitých iných subjektov alebo organizácií spĺňa jeho požiadavky, oznámi zainteresovaným hospodárskym subjektom názvy takýchto iných subjektov alebo organizácií.

4.  Vedie sa písomný záznam kvalifikovaných hospodárskych subjektov; tento sa môže rozdeliť do kategórií podľa typu zákaziek, pre ktoré je kvalifikácia platná.

5.  Keď sa výzva na súťaž uskutočňuje prostredníctvom oznámenia o existencii kvalifikačného systému, konkrétne zákazky na práce, tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje kvalifikačný systém, sa zadávajú v rámci užšej súťaže alebo rokovacieho konania, pri ktorých sú všetci uchádzači a účastníci vybraní z radov záujemcov, ktorí sa podľa takéhoto systému už kvalifikovali.

6.  Akékoľvek poplatky účtované v súvislosti so žiadosťami o kvalifikáciu alebo v súvislosti s aktualizáciou alebo zachovaním už získanej kvalifikácie podľa systému primerane zodpovedajú vzniknutým nákladom.

Článok 78

Kvalitatívne kritériá výberu

1.  Obstarávatelia môžu stanoviť objektívne pravidlá a kritériá vylúčenia a výberu uchádzačov alebo záujemcov; tieto pravidlá a kritériá sprístupnia zainteresovaným hospodárskym subjektom.

2.  Keď je potrebné, aby obstarávatelia zaistili primeranú rovnováhu medzi konkrétnymi charakteristickými znakmi obstarávacieho konania a zdrojmi, ktoré sú potrebné na jeho realizáciu, môžu pri užšej súťaži alebo rokovacom konaní, v súťažných dialógoch alebo pri inovatívnych partnerstvách stanoviť objektívne pravidlá a kritériá, v ktorých sa odzrkadľuje táto potreba a ktoré obstarávateľovi umožňujú znížiť počet záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovanie. V počte vybraných záujemcov sa však zohľadní potreba zaistiť primeranú hospodársku súťaž.

Článok 79

Spoliehanie sa na kapacity iných subjektov

1.  Keď objektívne pravidlá a kritériá vylúčenia a výberu hospodárskych subjektov žiadajúcich o kvalifikáciu v rámci kvalifikačného systému zahŕňajú požiadavky týkajúce sa ekonomickej a finančnej kapacity hospodárskeho subjektu alebo jeho technickej a odbornej spôsobilosti, hospodársky subjekt sa môže v prípade potreby spoliehať na kapacity iných subjektov nezávisle od právnej povahy prepojenia medzi ním a týmito subjektmi. Pokiaľ však ide o kritériá súvisiace so vzdelaním a odbornou kvalifikáciou poskytovateľa služby alebo dodávateľa alebo riadiacich pracovníkov podniku alebo s relevantnými odbornými skúsenosťami, hospodárske subjekty sa môžu spoliehať na kapacity iných subjektov len v prípade, keď tieto iné subjekty budú vykonávať práce alebo poskytovať služby, na ktoré sa tieto kapacity vyžadujú. Ak sa chce hospodársky subjekt spoliehať na kapacity iných subjektov, obstarávateľovi preukáže, že počas celého obdobia platnosti kvalifikačného systému bude mať k dispozícii potrebné zdroje, napríklad predložením záväzku týchto subjektov v uvedenom zmysle.

Ak podľa článku 80 tejto smernice obstarávatelia odkázali na kritériá vylúčenia alebo podmienky účasti stanovené v smernici 2014/24/EÚ, obstarávatelia overia v súlade s článkom 80 ods. 3 tejto smernice, či ostatné subjekty, na ktorých kapacity sa hospodársky subjekt plánuje spoliehať, spĺňajú príslušné podmienky účasti alebo či existujú dôvody na vylúčenie, na ktoré obstarávatelia odkázali, v súlade s článkom 57 smernice 2014/24/EÚ. Obstarávateľ požaduje, aby hospodársky subjekt nahradil subjekt, v súvislosti s ktorým existujú dôvody na povinné vylúčenie, na ktoré obstarávateľ odkázal. Obstarávateľ môže požadovať alebo členský štát môže od obstarávateľa požadovať, aby hospodársky subjekt nahradil subjekt, v súvislosti s ktorým existujú dôvody na nepovinné vylúčenie, na ktoré obstarávateľ odkázal.

Ak sa hospodársky subjekt spolieha na kapacity iných subjektov, pokiaľ ide o kritériá týkajúce sa ekonomickej a finančnej situácie, obstarávateľ môže požadovať, aby hospodársky subjekt a dané subjekty spoločne zodpovedali za plnenie zákazky.

Skupiny hospodárskych subjektov podľa článku 37 ods. 2 sa môžu spoliehať na využitie kapacít účastníkov skupiny alebo iných subjektov za rovnakých podmienok.

2.  Keď objektívne pravidlá a kritériá vylúčenia a výberu záujemcov a uchádzačov v rámci verejných súťaží, užších súťaží alebo rokovacích konaní, súťažných dialógov alebo inovatívnych partnerstiev zahŕňajú požiadavky týkajúce sa ekonomickej a finančnej kapacity hospodárskeho subjektu alebo jeho technickej a odbornej spôsobilosti, hospodársky subjekt sa môže v prípade potreby a vzhľadom na konkrétnu zákazku spoliehať na kapacity iných subjektov nezávisle od právnej povahy prepojenia medzi ním a týmito subjektmi. Pokiaľ však ide o kritériá súvisiace so vzdelaním a odbornou kvalifikáciou poskytovateľa služby alebo dodávateľa, alebo riadiacich pracovníkov podniku alebo s relevantnými odbornými skúsenosťami, hospodárske subjekty sa môžu spoliehať na kapacity iných subjektov len v prípade, keď tieto iné subjekty budú uskutočňovať práce alebo poskytovať služby, na ktoré sa tieto kapacity vyžadujú. Ak sa chce hospodársky subjekt spoliehať na kapacity iných subjektov, obstarávateľovi preukáže, že bude mať k dispozícii potrebné zdroje, napríklad predložením záväzku týchto subjektov v uvedenom zmysle.

Ak podľa článku 80 tejto smernice obstarávatelia odkázali na kritériá vylúčenia alebo podmienky účasti ustanovené v smernici 2014/24/EÚ, obstarávatelia overia v súlade s článkom 80 ods. 3 tejto smernice, či ostatné subjekty, na ktorých kapacity sa hospodársky subjekt plánuje spoliehať, spĺňajú príslušné podmienky účasti alebo či existujú dôvody na vylúčenie, na ktoré obstarávatelia odkázali, v súlade s článkom 57 smernice 2014/24/EÚ. Obstarávateľ požaduje, aby hospodársky subjekt nahradil subjekt, ktorý nespĺňa relevantnú podmienku účasti alebo v súvislosti s ktorým existujú dôvody na povinné vylúčenie, na ktoré obstarávateľ odkázal. Obstarávateľ môže požadovať alebo členský štát môže od obstarávateľa požadovať, aby hospodársky subjekt nahradil subjekt, v súvislosti s ktorým existujú dôvody na nepovinné vylúčenie, na ktoré obstarávateľ odkázal.

Ak sa hospodársky subjekt spolieha na kapacity iných subjektov, pokiaľ ide o kritériá týkajúce sa ekonomickej a finančnej situácie, obstarávateľ môže požadovať, aby hospodársky subjekt a dané subjekty spoločne zodpovedali za plnenie zákazky.

Skupina hospodárskych subjektov podľa článku 37 sa môže spoliehať na kapacity účastníkov skupiny alebo iných subjektov za rovnakých podmienok.

3.  Obstarávatelia môžu v prípade zákaziek na uskutočnenie prác, poskytnutie služieb, a montážnych a inštalačných činností v súvislosti so zákazkou na dodanie tovaru požadovať, aby určité rozhodujúce úlohy zrealizoval priamo sám uchádzač alebo v prípade ponuky, ktorú predkladá skupina hospodárskych subjektov podľa článku 37 ods. 2, účastník tejto skupiny.

Článok 80

Použitie dôvodov na vylúčenie a podmienok účasti stanovených v smernici 2014/24/EÚ

1.  Objektívne pravidlá a kritériá vylúčenia a výberu hospodárskych subjektov žiadajúcich o kvalifikáciu v rámci kvalifikačného systému a objektívne pravidlá a kritériá vylúčenia a výberu uchádzačov a záujemcov v rámci verejných súťaží, užších súťaží alebo rokovacích konaní, v súťažných dialógoch alebo inovatívnych partnerstiev môžu zahŕňať dôvody na vylúčenie uvedené v článku 57 smernice 2014/24/EÚ za podmienok stanovených v uvedenej smernici.

Ak je obstarávateľ verejným obstarávateľom, tieto kritériá a pravidlá zahŕňajú dôvody na vylúčenie uvedené v článku 57 ods. 1 a 2 smernice 2014/24/EÚ za podmienok stanovených v uvedenom článku.

Ak si to členské štáty vyžadujú, tieto kritériá a pravidlá zahŕňajú okrem toho aj dôvody na vylúčenie uvedené v článku 57 ods. 4 smernice 2014/24/EÚ za podmienok stanovených v uvedenom článku.

2.  Kritériá a pravidlá uvedené v odseku 1 tohto článku môžu zahŕňať podmienky účasti stanovené v článku 58 smernice 2014/24/EÚ za podmienok stanovených v uvedenej smernici, najmä pokiaľ ide o obmedzenia požiadaviek týkajúcich sa ročných obratov podľa druhého pododseku odseku 3 uvedeného článku.

3.  Na účely uplatňovania odsekov 1 a 2 tohto článku sa uplatňujú články 59 až 61 smernice 2014/24/EÚ.

Článok 81

Normy zabezpečenia kvality a normy environmentálneho manažérstva

1.  Obstarávatelia v prípade, že požadujú predloženie osvedčení, ktoré vystavili nezávislé orgány a ktorými sa preukazuje, že hospodársky subjekt spĺňa určité normy zabezpečenia kvality vrátane prístupnosti pre osoby s postihnutím, odkazujú na systémy zabezpečenia kvality založené na príslušných sériách európskych noriem certifikovaných akreditovanými orgánmi. Obstarávatelia uznávajú rovnocenné osvedčenia vydané orgánmi zriadenými v iných členských štátoch. Akceptujú aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality, ak dotknutý hospodársky subjekt nemal možnosť získať takéto osvedčenia v stanovených lehotách z dôvodov, za ktoré tento hospodársky subjekt nenesie zodpovednosť, za predpokladu, že hospodársky subjekt dokáže, že navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s vyžadovanými normami zabezpečenia kvality.

2.  Ak obstarávatelia požadujú predloženie osvedčení, ktoré vystavili nezávislé orgány a ktorými sa preukazuje, že hospodársky subjekt spĺňa určité normy environmentálneho manažérstva alebo sa riadi určitými systémami environmentálneho manažérstva, odvolávajú sa na schému pre environmentálne manažérstvo a audit Únie (EMAS) alebo iné systémy environmentálneho manažérstva uznané v súlade s článkom 45 nariadenia (ES) č. 1221/2009, alebo na iné normy environmentálneho manažérstva založené na príslušných európskych alebo medzinárodných normách certifikovaných akreditovanými orgánmi. Obstarávatelia uznávajú rovnocenné osvedčenia vydané orgánmi zriadenými v iných členských štátoch.

Ak hospodársky subjekt preukázateľne nemal prístup k takýmto osvedčeniam alebo nemá možnosť získať ich v stanovených lehotách z dôvodov, za ktoré tento hospodársky subjekt nenesie zodpovednosť, obstarávateľ akceptuje aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva za predpokladu, že hospodársky subjekt preukáže, že tieto opatrenia sú rovnocenné s opatreniami vyžadovanými v rámci uplatniteľného systému alebo normy environmentálneho manažérstva.

3.  Členské štáty sprístupnia ostatným členským štátom na požiadanie akékoľvek informácie týkajúce sa dokumentov predložených ako dôkaz súladu s normami kvality a environmentálnymi normami uvedenými v odsekoch 1 a 2.Pododdiel 2

Zadanie zákazky

Článok 82

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

1.  Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia týkajúce sa ceny určitého tovaru alebo odplaty za určité služby, obstarávatelia vychádzajú pri zadávaní zákaziek z ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.

2.  Ponuka, ktorá je z hľadiska obstarávateľa ekonomicky najvýhodnejšia, sa určí na základe ceny alebo nákladov použitím prístupu založeného na nákladovej efektívnosti, ktorý spočíva napríklad v určení nákladov na životný cyklus v súlade s článkom 83 a môže zahŕňať najlepší pomer ceny a kvality, ktorý sa posúdi na základe kritérií zahŕňajúcich kvalitatívne, environmentálne a/alebo sociálne aspekty súvisiace s predmetom dotknutej zákazky. Takéto kritériá môže tvoriť napríklad:

a) kvalita vrátane technického prínosu, estetické a funkčné vlastnosti, prístupnosť, riešenia vhodné pre všetkých používateľov, sociálne, environmentálne a inovačné charakteristické znaky a obchodovanie a jeho podmienky;

b) organizácia, kvalifikácia a skúsenosti zamestnancov určených na plnenie danej zákazky, ak kvalita určených zamestnancov môže mať významný vplyv na úroveň plnenia zákazky, alebo

c) záručný a pozáručný servis a technická pomoc, dodacie podmienky, ako je dátum dodania, postup dodania a lehota dodania alebo termín ukončenia, záväzky týkajúce sa častí a bezpečnosť dodania.

Prvok nákladov môže mať aj formu pevnej ceny alebo nákladov, na základe čoho budú hospodárske subjekty súťažiť iba v súvislosti s kritériom kvality.

Členské štáty môžu ustanoviť, že obstarávatelia nemôžu použiť iba cenu alebo iba náklady ako jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk alebo obmedziť ich použitie na určité kategórie obstarávateľov alebo určité typy zákaziek.

3.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk sa považujú za súvisiace s predmetom zákazky, ak sa z akéhokoľvek hľadiska v každej fáze ich životného cyklu týkajú uskutočnenia stavebných prác, dodania tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré sa má vykonať v rámci danej zákazky, a to vrátane faktorov súvisiacich s:

a) konkrétnym procesom výroby, poskytovania týchto prác, dodania tovaru alebo poskytnutia služieb či obchodovania s nimi alebo

b) konkrétnym procesom pre inú fázu ich životného cyklu,

a to aj vtedy, keď takéto faktory netvoria súčasť ich materiálnej podstaty.

4.  Z kritérií na vyhodnotenie ponúk nevyplýva udelenie neobmedzenej voľnosti výberu obstarávateľovi. Musia zabezpečiť možnosť efektívnej hospodárskej súťaže a musia byť sprevádzané špecifikáciami, ktoré umožňujú efektívne overenie informácií, ktoré uchádzači poskytli, s cieľom posúdiť, do akej miery dané ponuky spĺňajú kritériá na ich vyhodnotenie. V prípade pochybností obstarávatelia efektívne overia správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači.

5.  Obstarávateľ v súťažných podkladoch presne určí relatívnu váhu, ktorú priraďuje každému z kritérií zvolených na určenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, okrem prípadu, keď je určená len na základe ceny.

Táto váha sa môže vyjadriť stanovením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím.

Ak nie je stanovenie váhy možné z objektívnych dôvodov, obstarávateľ uvedie kritériá v zostupnom poradí dôležitosti.

Článok 83

Náklady na životný cyklus

1.  Náklady na životný cyklus zahŕňajú v relevantnom rozsahu časti ďalej uvedených nákladov alebo všetky tieto náklady počas životného cyklu tovaru, služby alebo prác:

a) náklady, ktoré znášajú obstarávatelia alebo iní používatelia, ako napríklad:

i) náklady súvisiace s nadobudnutím;

ii) náklady na používanie, ako napríklad spotreba energie a iných zdrojov;

iii) náklady na údržbu;

iv) náklady na ukončenie životného cyklu, ako sú náklady na zber a recykláciu;

b) náklady prisúditeľné k environmentálnym externalitám spojeným s tovarom, službou alebo prácami počas ich životného cyklu za predpokladu, že možno určiť a overiť ich peňažnú hodnotu; takéto náklady môžu zahŕňať náklady spojené s emisiami skleníkových plynov a emisiami iných znečisťujúcich látok, ako aj ostatné náklady spojené so zmierňovaním zmeny klímy.

2.  Ak obstarávatelia posudzujú náklady na základe prístupu spočívajúceho v určení nákladov na životný cyklus, v súťažných podkladoch uvedú údaje, ktoré by mali uchádzači poskytnúť, ako aj metódu, ktorú obstarávatelia na základe týchto údajov použijú na určenie nákladov na životný cyklus.

Metóda použitá na posúdenie nákladov prisúditeľných k environmentálnym externalitám musí spĺňať všetky tieto podmienky:

a) vychádza z objektívne overiteľných a nediskriminačných kritérií. Predovšetkým ak nebola stanovená na opakované alebo neustále uplatňovanie, nesmie neprimerane zvýhodniť alebo znevýhodniť niektoré hospodárske subjekty;

b) je dostupná všetkým zainteresovaným stranám;

c) požadované údaje môžu poskytnúť s vynaložením primeraného úsilia hospodárske subjekty konajúce s obvyklou obozretnosťou vrátane hospodárskych subjektov z tretích krajín, ktoré sú zmluvnou stranou GPA alebo iných medzinárodných dohôd, ktorými je Únia viazaná.

3.  Vždy keď sa určitá spoločná metóda výpočtu nákladov na životný cyklus stanoví legislatívnym aktom Únie ako povinná, táto spoločná metóda sa uplatňuje na posúdenie nákladov na životný cyklus.

Zoznam takýchto legislatívnych aktov a v prípade potreby aj delegovaných aktov, ktoré legislatívne akty dopĺňajú, sa uvádza v prílohe XV.

Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 103 delegované akty týkajúce sa aktualizácie tohto zoznamu, keď je aktualizácia zoznamu potrebná z dôvodu prijatia nových právnych predpisov, ktorými sa ustanovuje určitá spoločná metóda ako povinná, alebo zrušenia či úpravy platných právnych aktov.

Článok 84

Neobvykle nízke ponuky

1.  Obstarávatelia od hospodárskych subjektov požadujú, aby vysvetlili cenu alebo náklady, ktoré sa v ponuke navrhujú, ak sa zdá, že ponuky sú vzhľadom na dané práce, tovar alebo služby neobvykle nízke.

2.  Vysvetlenia uvedené v odseku 1 sa môžu vzťahovať najmä na:

a) hospodárnosť výrobného procesu alebo poskytovaných služieb, alebo stavebných postupov;

b) zvolené technické riešenia alebo akékoľvek výnimočne priaznivé podmienky, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie výrobkov alebo poskytnutie služieb, alebo na uskutočnenie práce;

c) originalitu tovaru, služieb alebo práce, ktoré uchádzač navrhuje;

d) súlad s povinnosťami uvedenými v článku 36 ods. 2;

e) súlad s povinnosťami uvedenými v článku 88;

f) možnosť uchádzača získať štátnu pomoc.

3.  Obstarávateľ posúdi poskytnuté informácie konzultáciou s uchádzačom. Ponuku môže zamietnuť len v prípade, ak poskytnuté dôkazy uspokojivo nedokladujú nízku úroveň navrhovaných cien alebo nákladov, pričom sa zohľadnia prvky uvedené v odseku 2.

Obstarávatelia zamietnu ponuku, ak zistia, že ponuka je neobvykle nízka preto, lebo nie je v súlade s uplatniteľnými povinnosťami uvedenými v článku 36 ods. 2.

4.  Ak obstarávateľ zistí, že ponuka je neobvykle nízka preto, lebo uchádzač získal štátnu pomoc, ponuka môže byť zamietnutá len z tohto dôvodu iba po konzultácii s uchádzačom, ak tento nie je schopný v rámci dostatočne dlhej lehoty stanovenej obstarávateľom preukázať, že príslušná pomoc je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ZFEÚ. Ak obstarávateľ zamietne ponuku za uvedených okolností, informuje o tejto skutočnosti Komisiu.

5.  Členské štáty sprístupnia ostatným členským štátom na požiadanie prostredníctvom administratívnej spolupráce akékoľvek informácie, ktoré majú k dispozícii, ako napríklad zákony, iné právne predpisy, všeobecne uplatniteľné kolektívne dohody alebo národné technické normy týkajúce sa dôkazov a dokumentov predložených v súvislosti s informáciami uvedenými v odseku 2.Oddiel 4

Ponuky zahŕňajúce produkty pochádzajúce z tretích krajín a vzťahy s týmito krajinami

Článok 85

Ponuky zahŕňajúce produkty pochádzajúce z tretích krajín

1.  Tento článok sa vzťahuje na ponuky, ktoré zahŕňajú produkty pochádzajúce z tretích krajín, s ktorými Únia neuzatvorila ani mnohostrannú, ani dvojstrannú dohodu, ktorá podnikom Únie zabezpečuje porovnateľný a skutočný prístup na trhy týchto tretích krajín. Tým nie sú dotknuté záväzky Únie ani jej členských štátov voči tretím krajinám.

2.  Každá ponuka predložená na účely zadania zákazky na dodanie tovaru môže byť zamietnutá, ak podiel produktov pochádzajúcich z tretích krajín určený podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 ( 14 ) prevyšuje 50 % celkovej hodnoty produktov, ktoré tvoria ponuku.

Na účely tohto článku sa softvér, ktorý sa používa v zariadeniach telekomunikačných sietí, považuje za produkt.

3.  Ak sú dve alebo viaceré ponuky rovnocenné v zmysle kritérií na vyhodnotenie ponúk vymedzených v článku 82, s výhradou druhého pododseku tohto odseku sa uprednostnia tie ponuky, ktoré sa nemôžu zamietnuť podľa odseku 2 tohto článku. Ceny týchto ponúk sa považujú za rovnocenné na účely tohto článku, ak cenový rozdiel nepresiahne 3 %.

Žiadna ponuka sa však podľa prvého pododseku neuprednostní pred inou ponukou, ak by jej prijatie zaväzovalo obstarávateľa získať zariadenie s inými technickými parametrami, ako sú parametre existujúceho zariadenia, čo by malo za následok nezlučiteľnosť, technické ťažkosti pri prevádzke a údržbe alebo neprimerané náklady.

4.  Na účely tohto článku sa pri určovaní podielu produktov pochádzajúcich z tretích krajín podľa odseku 2 nezohľadnia tie tretie krajiny, na ktoré sa rozhodnutím Rady rozšíri uplatňovanie výhod vyplývajúcich z tejto smernice v súlade s odsekom 1.

5.  Komisia do 31. decembra 2015 a potom každoročne predkladá Rade výročnú správu o pokroku dosiahnutom v rámci mnohostranných alebo dvojstranných rokovaní týkajúcich sa prístupu podnikov Únie na trhy tretích krajín v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, o všetkých výsledkoch dosiahnutých v rámci takýchto rokovaní a o praktickom uplatňovaní dohôd, ktoré boli uzatvorené.

Článok 86

Vzťahy s tretími krajinami pri zákazkách na práce, tovar a služby

1.  Členské štáty informujú Komisiu o všetkých všeobecných právnych alebo praktických ťažkostiach, s ktorými sa stretávajú a ktoré im ohlásia ich podniky pri zabezpečovaní zadávania zákaziek na služby v tretích krajinách.

2.  Komisia do 18. apríla 2019 a potom pravidelne podáva Rade správu o zlepšovaní prístupu k zadávaniu zákaziek na služby v tretích krajinách a o pokroku dosiahnutom pri rokovaniach s danými krajinami o tejto záležitosti, najmä v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

3.  Komisia sa snaží nadviazaním kontaktu s príslušnou treťou krajinou dosiahnuť nápravu každej takej situácie, ak buď na základe správ uvedených v odseku 2, alebo na základe iných informácií zistí, že v priebehu zadávania zákaziek na služby tretia krajina:

a) neposkytuje podnikom Únie skutočný prístup porovnateľný s prístupom, ktorý Únia poskytuje podnikom z tejto tretej krajiny;

b) neposkytuje podnikom Únie rovnaké zaobchádzanie ako s podnikmi tejto krajiny alebo rovnaké príležitosti na súťaž ako vnútroštátnym podnikom alebo

c) poskytuje podnikom z iných tretích krajín priaznivejšie zaobchádzanie ako podnikom Únie.

4.  Členské štáty informujú Komisiu o všetkých právnych alebo praktických ťažkostiach, s ktorými sa ich podniky stretávajú a ktoré ohlásili a ktoré vznikli z dôvodu nedodržiavania ustanovení medzinárodného pracovného práva uvedených v prílohe XIV, keď sa tieto podniky pokúšali zabezpečiť zadanie zákazky v tretích krajinách.

5.  Za okolností uvedených v odsekoch 3 a 4 môže Komisia kedykoľvek navrhnúť, aby Rada prijala vykonávací akt o pozastavení alebo obmedzení zadávania zákaziek na služby počas obdobia, ktoré stanoví v uvedenom vykonávacom akte:

a) podnikom, ktoré sa spravujú právom danej tretej krajiny;

b) podnikom, ktoré sú prepojené s podnikmi uvedenými v písmene a), ktoré majú sídlo v Únii, ale nemajú žiadnu priamu a skutočnú väzbu na hospodárstvo členského štátu;

c) podnikom, ktoré predložili ponuky, ktorých predmetom sú služby pochádzajúce z danej tretej krajiny.

Rada musí čo najskôr konať kvalifikovanou väčšinou.

Komisia môže navrhnúť uvedené opatrenia z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členského štátu.

6.  Týmto článkom nie sú dotknuté záväzky Únie vo vzťahu k tretím krajinám vyplývajúce z medzinárodných dohôd o verejnom obstarávaní, najmä v rámci WTO.KAPITOLA IV

Plnenie zákazky

Článok 87

Podmienky plnenia zákaziek

Obstarávatelia môžu stanoviť osobitné podmienky týkajúce sa plnenia zákazky za predpokladu, že súvisia s predmetom zákazky v zmysle článku 82 ods. 3 a sú uvedené vo výzve na súťaž alebo v súťažných podkladoch. Uvedené podmienky môžu zahŕňať ekonomické aspekty, aspekty súvisiace s inováciou, environmentálne a sociálne aspekty alebo aspekty týkajúce sa zamestnanosti.

Článok 88

Využívanie subdodávateľov

1.  Dodržiavanie povinností uvedených v článku 36 ods. 2 zo strany subdodávateľov sa zabezpečuje prostredníctvom vhodných opatrení, ktoré prijímajú príslušné vnútroštátne orgány konajúce v rámci svojej zodpovednosti a pôsobnosti.

2.  V súťažných podkladoch môže obstarávateľ žiadať alebo členský štát môže od neho vyžadovať, aby žiadal, aby uchádzač vo svojej ponuke uviedol, akú časť zákazky má v úmysle zadať tretím stranám, ako aj všetkých navrhovaných subdodávateľov.

3.  Členské štáty môžu ustanoviť, aby obstarávateľ na žiadosť subdodávateľa a v prípade, že to povaha zákazky umožňuje, previedol priamo subdodávateľovi náležité platby za služby, tovar alebo práce poskytnuté hospodárskemu subjektu, ktorému bola zákazka zadaná (hlavný dodávateľ). Takéto opatrenia môžu zahŕňať vhodné mechanizmy umožňujúce hlavnému dodávateľovi namietať voči nenáležitým platbám. Dojednania týkajúce sa spôsobu platby sa uvedú v súťažných podkladoch.

4.  Odsekmi 1 až 3 nie je dotknutá zodpovednosť hlavného dodávateľa.

5.  Obstarávateľ v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a v súvislosti so službami, ktoré sa majú poskytnúť v zariadení pod priamym dohľadom obstarávateľa, po zadaní zákazky a najneskôr pri začatí plnenia zákazky od hlavného dodávateľa požaduje, aby uviedol názov, kontaktné údaje a právnych zástupcov svojich subdodávateľov, ktorí sa zúčastňujú na uskutočňovaní týchto prác alebo poskytovaní týchto služieb, ak sú v tom čase známi. Obstarávateľ od hlavného dodávateľa požaduje, aby obstarávateľovi počas trvania zákazky oznámil akékoľvek zmeny týchto informácií, ako aj požadované informácie o všetkých nových subdodávateľoch, ktorí sa zúčastňujú na uskutočňovaní týchto prác alebo poskytovaní týchto služieb.

Bez ohľadu na prvý pododsek môžu členské štáty uložiť povinnosť poskytnúť požadované informácie priamo hlavnému dodávateľovi.

V prípade potreby sa na účely písmena b) odseku 6 tohto článku k požadovaným informáciám priložia vlastné vyhlásenia subdodávateľov, ako sa ustanovuje v článku 80 ods. 3. Vykonávacími opatreniami podľa odseku 8 tohto článku sa môže stanoviť, že subdodávatelia, ktorí sú predstavení po zadaní zákazky, predložia namiesto vlastného vyhlásenia osvedčenia a iné podporné dokumenty.

Prvý pododsek sa neuplatňuje na dodávateľov tovaru.

Obstarávatelia môžu rozšíriť alebo od nich môžu členské štáty vyžadovať, aby rozšírili povinnosti stanovené v prvom pododseku napríklad na:

a) iné zákazky na dodanie tovaru a na iné zákazky na poskytnutie služieb, ako sú zákazky týkajúce sa služieb, ktoré sa majú poskytnúť v zariadeniach pod priamym dohľadom obstarávateľa, alebo na dodávateľov, ktorí sa zúčastňujú na zákazkách na uskutočnenie stavebných prác alebo na zákazkách na poskytnutie služieb;

b) subdodávateľov subdodávateľov hlavného dodávateľa alebo ďalej na nižšie úrovne subdodávateľského reťazca.

6.  S cieľom zabrániť neplneniu povinností uvedených v článku 36 ods. 2 možno prijať vhodné opatrenia, napríklad:

a) ak vnútroštátne právo členského štátu ustanovuje mechanizmus spoločnej zodpovednosti subdodávateľov a hlavného dodávateľa, dotknutý členský štát zabezpečí, aby sa príslušné pravidlá uplatňovali v súlade s podmienkami stanovenými v článku 36 ods. 2;

b) obstarávatelia môžu v súlade s článkom 80 ods. 3 tejto smernice overiť alebo členské štáty od nich môžu vyžadovať, aby overili, či existujú dôvody na vylúčenie subdodávateľov podľa článku 57 smernice 2014/24/EÚ. V takých prípadoch obstarávateľ vyžaduje, aby hospodársky subjekt nahradil subdodávateľa, v súvislosti s ktorým overovanie preukázalo, že existujú dôvody na povinné vylúčenie. Obstarávateľ môže vyžadovať alebo členský štát od neho môže vyžadovať, aby hospodársky subjekt nahradil subdodávateľa, v súvislosti s ktorým overovanie preukázalo, že existujú dôvody na nepovinné vylúčenie.

7.  Členské štáty môžu v rámci vnútroštátneho práva ustanoviť prísnejšie pravidlá zodpovednosti alebo môžu ísť v rámci vnútroštátneho práva nad rámec uvedených postupov týkajúcich sa priamych platieb subdodávateľom napríklad tak, že stanovia priame platby subdodávateľom bez toho, aby o ne museli požiadať.

8.  Členské štáty, ktoré si zvolili možnosť ustanoviť opatrenia podľa odseku 3, 5 alebo 6, spresnia prostredníctvom zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení a so zreteľom na právo Únie podmienky vykonávania týchto opatrení. Členské štáty pritom môžu obmedziť ich uplatniteľnosť napríklad vo vzťahu k niektorým typom zákaziek, niektorým kategóriám obstarávateľov alebo hospodárskych subjektov alebo určitým sumám.

Článok 89

Úprava zmlúv počas ich platnosti

1.  Zmluvy a rámcové dohody možno upraviť bez nového postupu obstarávania v súlade s touto smernicou v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a) ak úpravy bez ohľadu na ich peňažnú hodnotu boli uvedené v pôvodných súťažných podkladoch v jasných, presných a jednoznačných doložkách o preskúmaní, ktoré môžu zahŕňať doložky týkajúce sa revízie ceny alebo opčné práva. V takýchto doložkách sa uvádza rozsah a povaha možných úprav alebo opčných práv, ako aj podmienky, za akých sa môžu použiť. Nestanovujú sa v nich úpravy ani opčné práva, ktoré by menili celkovú povahu zmluvy alebo rámcovej dohody;

b) v prípade doplňujúcich prác, služieb alebo tovaru poskytnutých pôvodným dodávateľom, a to bez ohľadu na ich hodnotu, ktoré sa stali nevyhnutnými a neboli zahrnuté v pôvodnom obstarávaní, ak zmena dodávateľa:

i) nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov, akými sú požiadavky vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, softvérom, službami alebo inštaláciami obstaranými na základe pôvodného obstarávania, a

ii) by obstarávateľovi spôsobila značné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov;

c) ak sú splnené všetky tieto podmienky:

i) potreba úpravy bola vyvolaná okolnosťami, ktoré nemohol obozretný obstarávateľ predvídať;

ii) úpravou sa nemení celková povaha zákazky;

d) ak nový dodávateľ nahrádza dodávateľa, ktorému obstarávateľ pôvodne zadal zákazku, v dôsledku jednej z týchto skutočností:

i) jednoznačnej doložky o preskúmaní alebo opčného práva v súlade s písmenom a);

ii) iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne stanovené kritériá kvalitatívneho výberu, je univerzálnym alebo čiastočným nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku reštrukturalizácie podniku vrátane prevzatia, zlúčenia a splynutia alebo konkurzu, a to za predpokladu, že z toho nevyplývajú iné podstatné úpravy zmluvy a že zámerom nie je obchádzať uplatňovanie tejto smernice, alebo

iii) v prípade, že samotný obstarávateľ prevezme povinnosti hlavného dodávateľa voči jeho subdodávateľom, ak sa táto možnosť ustanovuje vo vnútroštátnych právnych predpisoch podľa článku 88;

e) ak úpravy bez ohľadu na ich hodnotu nie sú podstatné v zmysle odseku 4.

Obstarávatelia, ktorí upravili zmluvu v prípadoch stanovených v písmenách b) a c) tohto odseku, uverejnia oznámenie v tomto zmysle v Úradnom vestníku Európskej únie. Takéto oznámenie obsahuje informácie stanovené v prílohe XVI a uverejní sa v súlade s článkom 71.

2.  Okrem toho, a bez akejkoľvek potreby overiť, či sú splnené podmienky stanovené v odseku 4 písm. a) až d), zmluvy možno rovnako upraviť bez toho, aby bol potrebný nový postup obstarávania v súlade s touto smernicou, ak hodnota úpravy je nižšia ako obe tieto hodnoty:

i) finančný limit stanovený v článku 15 a

ii) 10 % hodnoty pôvodnej zákazky v prípade zákaziek na poskytnutie služieb a zákaziek na dodanie tovaru a menej ako 15 % pôvodnej hodnoty zákazky v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác.

Úpravou sa však nesmie meniť celková povaha zmluvy ani rámcovej dohody. V prípade vykonania viacerých úprav nasledujúcich po sebe sa hodnota posudzuje na základe čistej kumulatívnej hodnoty úprav nasledujúcich po sebe.

3.  Ak zmluva zahŕňa doložku o indexácii, na účely výpočtu ceny uvedenej v odseku 2 je referenčnou hodnotou aktualizovaná cena.

4.  Úprava zmluvy alebo rámcovej dohody počas jej platnosti sa považuje za podstatnú v zmysle odseku 1 písm. e), ak sa v jej dôsledku povaha zmluvy alebo rámcovej dohody zásadne líši od povahy pôvodnej uzavretej zmluvy alebo rámcovej dohody. V každom prípade a bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2, sa úprava považuje za podstatnú, ak je splnená jedna či viacero z týchto podmienok:

a) úpravou sa zavádzajú podmienky, ktoré by v prípade, ak by boli súčasťou pôvodného postupu obstarávania, umožnili pripustenie iných ako pôvodne vybraných záujemcov alebo akceptovanie inej ako pôvodne akceptovanej ponuky, alebo by do postupu obstarávania prilákali ďalších účastníkov;

b) úpravou sa mení ekonomická rovnováha zmluvy alebo rámcovej dohody v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý nebol stanovený v pôvodnej zmluve ani rámcovej dohode;

c) úpravou sa značne rozširuje rozsah pôsobnosti zmluvy alebo rámcovej dohody;

d) ak nový dodávateľ nahradí dodávateľa, ktorému obstarávateľ pôvodne zadal zákazku, v iných prípadoch, než sú prípady ustanovené v odseku 1 písm. d).

5.  V prípade iných úprav ustanovení zmluvy o zákazke na práce, tovar alebo služby alebo rámcovej dohody počas jej platnosti, než sú úpravy ustanovené v odsekoch 1 a 2, je potrebný nový postup obstarávania v súlade s touto smernicou.

Článok 90

Vypovedanie zmlúv

Členské štáty zaistia, aby obstarávatelia mali aspoň za nasledujúcich okolností a za podmienok určených v uplatniteľnom vnútroštátnom práve možnosť vypovedať zmluvu týkajúcu sa zákazky na práce, tovar alebo služby počas jej platnosti, ak:

a) zákazka bola predmetom podstatnej úpravy, ktorá by si vyžadovala nový postup obstarávania podľa článku 89;

b) dodávateľ bol v čase zadania zákazky v jednej zo situácií uvedených v článku 57 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ, a preto sa mal vylúčiť z postupu obstarávania podľa článku 80 ods. 1 druhého pododseku tejto smernice;

c) zákazka sa nemala zadať dodávateľovi vzhľadom na závažné porušenie povinností vyplývajúcich zo zmlúv a tejto smernice, ktoré konštatoval Súdny dvor Európskej únie v konaní podľa článku 258 ZFEÚ.HLAVA III

OSOBITNÉ REŽIMY OBSTARÁVANIAKAPITOLA I

Sociálne a iné osobitné služby

Článok 91

Zadávanie zákaziek na poskytnutie sociálnych a iných osobitných služieb

Zákazky na poskytnutie sociálnych a iných osobitných služieb uvedených v prílohe XVII sa zadávajú v súlade s touto kapitolou, ak sa hodnota zákaziek rovná finančnému limitu uvedenému v článku 15 písm. c) alebo je vyššia.

Článok 92

Uverejňovanie oznámení

1.  Obstarávatelia, ktorí majú v úmysle zadať zákazku na poskytnutie služieb podľa článku 91, uverejnia svoj úmysel ktorýmkoľvek z týchto prostriedkov:

a) oznámením o vyhlásení obstarávania alebo

b) pravidelným informatívnym oznámením, ktoré sa bude uverejňovať priebežne. Pravidelné informatívne oznámenie sa týka najmä tých druhov služieb, ktoré budú predmetom zákaziek, ktoré sa majú zadať. Uvádza sa v ňom, že zákazky sa zadajú bez ďalšieho uverejnenia a hospodárske subjekty, ktoré majú záujem, sa v ňom vyzývajú, aby tento záujem vyjadrili písomne, alebo

c) oznámením o existencii kvalifikačného systému, ktoré sa bude uverejňovať priebežne.

Prvý pododsek sa však neuplatňuje, ak sa na zadanie zákazky na poskytnutie služieb mohlo použiť rokovacie konanie bez predchádzajúcej výzvy na súťaž v súlade s článkom 50.

2.  Obstarávatelia, ktorí zadali zákazku na poskytnutie služieb podľa článku 91, uverejnia výsledky prostredníctvom oznámenia o výsledku obstarávania. Takéto oznámenia však môžu zoskupiť na štvrťročnom základe. V takom prípade zašlú zoskupené oznámenia do 30 dní od skončenia každého štvrťroka.

3.  Oznámenia uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku musia obsahovať informácie uvedené v prílohe XVIII v častiach A, B, C alebo D v súlade so štandardnými vzorovými oznámeniami. Komisia ustanoví štandardné vzory prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 105.

4.  Oznámenia uvedené v tomto článku sa uverejnia v súlade s článkom 71.

Článok 93

Zásady zadávania zákaziek

1.  Členské štáty zavedú vnútroštátne pravidlá na zadávanie zákaziek podľa tejto kapitoly, aby zabezpečili, že obstarávatelia budú dodržiavať zásady transparentnosti a rovnakého zaobchádzania s hospodárskymi subjektmi. Členské štáty môžu voľne stanoviť procesné pravidlá, ktoré sú uplatniteľné, pokiaľ umožnia obstarávateľom, aby zohľadnili osobitosti dotknutých služieb.

2.  Členské štáty zaistia, aby obstarávatelia mohli zohľadniť potrebu zaistiť kvalitu, kontinuitu, prístupnosť, cenovú dostupnosť, disponibilnosť a komplexnosť služieb, osobitné potreby rôznych kategórií používateľov vrátane znevýhodnených a zraniteľných skupín, začlenenie a posilnenie postavenia používateľov a inovácie. Členské štáty takisto môžu ustanoviť, aby sa výber poskytovateľa služieb uskutočnil na základe ponuky predstavujúcej najlepší pomer ceny a kvality, pričom sa v prípade sociálnych služieb zohľadnia kritériá kvality a udržateľnosti.

Článok 94

Vyhradené zákazky na určité služby

1.  Členské štáty môžu stanoviť, že obstarávatelia, ktorí sú verejnými obstarávateľmi, môžu vyhradiť právo na účasť v postupoch zadávania verejných zákaziek organizáciám výlučne na tie zdravotné, sociálne a kultúrne služby, ktoré sú uvedené v článku 91, na ktoré sa vzťahujú kódy CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, od 85000000-9 po 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.

2.  Organizácia uvedená v odseku 1 musí spĺňať všetky tieto podmienky:

a) jej cieľom je úsilie o vykonávanie verejnej služby spojenej s poskytovaním služieb uvedených v odseku 1;

b) zisky sú reinvestované na účely dosahovania cieľa organizácie. Ak sa zisky rozdeľujú alebo prerozdeľujú, malo by sa pritom vychádzať z aspektov účasti;

c) štruktúry manažmentu alebo vlastníctva organizácie, ktorá plní zákazku, sú založené na zásadách vlastníctva zamestnancami alebo účasti, alebo si vyžadujú aktívnu účasť zamestnancov, používateľov či zúčastnených subjektov, a

d) nemalo by dôjsť k tomu, aby v priebehu uplynulých troch rokov daný verejný obstarávateľ zadal organizácii zákazku na príslušné služby podľa tohto článku.

3.  Maximálne trvanie zákazky nesmie byť dlhšie ako tri roky.

4.  Výzva na súťaž obsahuje odkaz na tento článok.

5.  Komisia bez ohľadu na článok 108 posúdi účinky tohto článku a Európskemu parlamentu a Rade podá správu do 18. apríla 2019.KAPITOLA II

Pravidlá upravujúce súťaže návrhov

Článok 95

Rozsah pôsobnosti

1.  Táto kapitola sa uplatňuje na súťaže návrhov organizované ako súčasť postupu obstarávania týkajúceho sa zákazky na poskytnutie služieb za predpokladu, že odhadovaná hodnota zákazky bez DPH a vrátane prípadných možných cien alebo platieb pre účastníkov sa rovná hodnote stanovenej v článku 15 písm. a) alebo je vyššia.

2.  Táto kapitola sa uplatňuje na všetky súťaže návrhov, pri ktorých sa celková hodnota cien a platieb pre účastníkov v rámci súťaže vrátane predpokladanej hodnoty (bez DPH) zákazky na poskytnutie služieb, ktorá sa môže následne uzatvoriť podľa článku 50 písm. j), ak obstarávateľ nevylučuje takéto zadanie v oznámení o vyhlásení súťaže, rovná hodnote stanovenej v článku 15 písm. a) alebo je vyššia.

Článok 96

Oznámenia

1.  Obstarávatelia, ktorí majú v úmysle zorganizovať súťaž návrhov, vyzvú na súťaž prostredníctvom oznámenia o vyhlásení súťaže.

Ak majú v úmysle zadať následnú zákazku na poskytnutie služieb podľa článku 50 písm. j), uvedú to v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov.

Obstarávatelia, ktorí uskutočnili súťaž návrhov, uverejnia výsledky prostredníctvom oznámenia.

2.  Výzva na súťaž obsahuje informácie stanovené v prílohe XIX a oznámenie o výsledkoch súťaže návrhov obsahuje informácie stanovené v prílohe XX vo formáte štandardných vzorov. Komisia stanoví tieto štandardné vzory prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 105.

Oznámenie o výsledkoch súťaže návrhov sa Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie zašle do 30 dní od uzavretia súťaže návrhov.

Ak by uverejnenie informácií o výsledku súťaže bránilo presadzovaniu práva alebo bolo v rozpore s verejným záujmom či škodilo oprávneným obchodným záujmom konkrétneho hospodárskeho subjektu, či už verejného, alebo súkromného, alebo by mohlo brániť spravodlivej hospodárskej súťaži medzi hospodárskymi subjektmi, takéto informácie sa nemusia uverejňovať.

3.  Na oznámenia týkajúce sa súťaží návrhov sa uplatňuje aj článok 71 ods. 2 až 6.

Článok 97

Pravidlá organizovania súťaží návrhov, výberu účastníkov a poroty

1.  Pri organizovaní súťaží návrhov obstarávatelia uplatňujú postupy, ktoré sú prispôsobené hlave I a tejto kapitole.

2.  Pripustenie účastníkov do súťaží návrhov sa neobmedzuje:

a) odkazom na územie alebo časť územia členského štátu;

b) tým, že podľa práva členského štátu, v ktorom sa súťaž organizuje, by sa od nich vyžadovalo, aby boli fyzickými alebo právnickými osobami.

3.  Ak sú súťaže návrhov obmedzené len na určitý počet účastníkov, obstarávatelia stanovia jasné a nediskriminačné podmienky účasti. Počet záujemcov vyzvaných na účasť v súťaži je v každom prípade dostatočný na zaistenie skutočnej hospodárskej súťaže.

4.  Porotu tvoria výlučne fyzické osoby, ktoré sú nezávislé od účastníkov súťaže. Ak sa od účastníkov súťaže vyžaduje konkrétna odborná kvalifikácia, aspoň jedna tretina členov poroty musí mať uvedenú alebo rovnocennú kvalifikáciu.

Článok 98

Rozhodnutia poroty

1.  Porota je pri prijímaní svojich rozhodnutí alebo stanovísk nezávislá.

2.  Plány a projekty predložené záujemcami vyhodnocuje porota anonymne a výlučne na základe kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení súťaže.

3.  Poradie projektov zostavené podľa kvality každého projektu zaznamená porota v správe podpísanej jej členmi spolu s poznámkami a prípadnými ďalšími bodmi, ktoré si vyžadujú objasnenie.

4.  Anonymita ostane zachovaná dovtedy, kým porota nedospeje k stanovisku alebo rozhodnutiu.

5.  Záujemcovia môžu byť v prípade potreby vyzvaní, aby odpovedali na otázky, ktoré porota zaznamenala v zápisnici s cieľom objasniť akékoľvek aspekty projektov.

6.  O komunikácii medzi členmi poroty a záujemcami sa vypracuje podrobná zápisnica.HLAVA IV

SPRÁVA

Článok 99

Presadzovanie

1.  S cieľom skutočne zaistiť správne a efektívne vykonávanie členské štáty zabezpečia, aby aspoň úlohy stanovené v tomto článku plnil jeden alebo viaceré orgány, subjekty alebo štruktúry. Komisii oznámia všetky orgány alebo štruktúry príslušné na plnenie týchto úloh.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa uplatňovanie pravidiel verejného obstarávania monitorovalo.

V prípade, že monitorovacie orgány alebo štruktúry identifikujú z vlastnej iniciatívy alebo na základe prijatých informácií konkrétne porušenia alebo systémové problémy, sú oprávnené oznámiť tieto problémy vnútroštátnym orgánom auditu, súdnym orgánom alebo iným vhodným orgánom či štruktúram, ako napríklad ombudsmanovi, národnému parlamentu alebo parlamentným výborom.

3.  Výsledky monitorovacích činností podľa odseku 2 sa sprístupnia verejnosti primeranými informačnými prostriedkami. Tieto výsledky sa sprístupnia aj Komisii. Môžu sa napríklad zahrnúť do monitorovacích správ uvedených v druhom pododseku tohto odseku.

Členské štáty do 18. apríla 2017 a potom každé tri roky predložia Komisii monitorovaciu správu, v ktorej sa v prípade potreby uvedú informácie o najčastejších zdrojoch nesprávneho uplatňovania alebo právnej neistoty vrátane možných štrukturálnych alebo opakujúcich sa problémov pri uplatňovaní pravidiel, o úrovni účasti MSP na verejnom obstarávaní a o prevencii, odhaľovaní a primeranom nahlasovaní prípadov podvodov, korupcie, konfliktov záujmov a závažných nezrovnalostí pri obstarávaní.

Komisia môže najviac každé tri roky požiadať členské štáty, aby poskytli informácie o praktickom vykonávaní vnútroštátnych strategických politík v oblasti obstarávania.

Na účely tohto odseku sa za MSP považujú subjekty vymedzené v odporúčaní Komisie 2003/361/ES ( 15 ).

Komisia na základe údajov získaných podľa tohto odseku pravidelne vydáva správu o vykonávaní a najlepších postupoch vnútroštátnych politík v oblasti obstarávania na vnútornom trhu.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby:

a) informácie a usmernenia týkajúce sa výkladu a uplatňovania práva Únie v oblasti verejného obstarávania boli bezplatne dostupné na pomoc verejným obstarávateľom a hospodárskym subjektom, najmä MSP, pri správnom uplatňovaní pravidiel Únie v oblasti verejného obstarávania a

b) verejným obstarávateľom bola dostupná podpora, pokiaľ ide o plánovanie a vykonávanie postupov obstarávania.

5.  Bez toho, aby boli dotknuté všeobecné postupy a pracovné metódy, ktoré Komisia zaviedla pre svoju komunikáciu a kontakty s členskými štátmi, členské štáty určia referenčný bod pre spoluprácu s Komisiou, pokiaľ ide o uplatňovanie právnych predpisov o verejnom obstarávaní.

6.  Verejní obstarávatelia aspoň počas trvania zákazky uchovávajú kópie všetkých uzavretých zmlúv s hodnotou rovnajúcou sa alebo vyššou ako:

a) 1 000 000  EUR v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb;

b) 10 000 000  EUR v prípade zákaziek na práce.

Verejní obstarávatelia k týmto zmluvám poskytnú prístup; prístup ku konkrétnym dokumentom alebo informačným položkám sa však môže zamietnuť v rozsahu a za podmienok ustanovených v uplatniteľných pravidlách Únie alebo vnútroštátnych pravidlách o prístupe k dokumentom a ochrane údajov.

Článok 100

Individuálne správy o postupoch na zadávanie zákaziek

1.  Obstarávatelia uchovávajú primerané informácie o každej zákazke alebo rámcovej dohode, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, a o každom prípade zriadenia dynamického nákupného systému. Tieto informácie musia byť dostatočné na to, aby im neskôr umožnili zdôvodniť rozhodnutia prijaté v súvislosti s:

a) kvalifikáciou a výberom hospodárskych subjektov a zadávaním zákaziek;

b) používaním rokovacích konaní bez výzvy na súťaž na základe článku 50;

c) neuplatňovaním hlavy II kapitol II až IV na základe výnimiek stanovených v hlave I kapitolách II a III;

d) prípadnými dôvodmi, prečo sa na elektronické predkladanie použili iné ako elektronické prostriedky komunikácie.

Pokiaľ oznámenie o výsledku obstarávania vypracované podľa článku 70 alebo článku 92 ods. 2 obsahuje informácie požadované v tomto odseku, obstarávatelia môžu odkazovať na toto oznámenie.

2.  Obstarávatelia zdokumentujú pokrok dosiahnutý vo všetkých postupoch obstarávania, a to aj tých, ktoré sa vykonávajú elektronickými prostriedkami. Na tento účel zabezpečia, aby uchovávali dostatočnú dokumentáciu na odôvodnenie rozhodnutí prijatých vo všetkých fázach postupu obstarávania, ako je napríklad dokumentácia o komunikácii s hospodárskymi subjektmi a o interných rokovaniach, príprave súťažných podkladov, prípadnom dialógu alebo rokovaní, výbere a zadaní zákazky. Táto dokumentácia sa uchováva aspoň počas obdobia troch rokov od dátumu zadania zákazky.

3.  Informácie alebo dokumentácia, alebo ich hlavné prvky sa zašlú Komisii alebo vnútroštátnym orgánom, subjektom alebo štruktúram uvedeným v článku 99, ak o to požiadajú.

Článok 101

Poskytovanie informácií členskými štátmi a štatistické informácie

1.  Komisia preskúma kvalitu a úplnosť údajov, ktoré možno získať z oznámení uvedených v článkoch 67 až 71, 92 a 96 a uverejňovaných v súlade s prílohou IX.

Ak kvalita a úplnosť údajov, ktorá sa uvádza v prvom pododseku tohto odseku, nie je v súlade povinnosťami ustanovenými v článku 67 ods. 1, článku 68 ods. 1, článku 69, článku 70 ods. 1, článku 92 ods. 3 a článku 96 ods. 2, Komisia si od dotknutého členského štátu vyžiada doplňujúce informácie. Dotknutý členský štát v primeranej lehote poskytne chýbajúce štatistické informácie, ktoré si vyžiadala Komisia.

2.  Členské štáty do 18. apríla 2017 a potom každé tri roky predložia Komisii štatistickú správu týkajúcu sa obstarávania, na ktoré by sa vzťahovala táto smernica, keby jeho hodnota presahovala príslušný finančný limit stanovený v článku 15, pričom uvedú predpoklad súhrnnej celkovej hodnoty takéhoto obstarávania počas príslušného obdobia. Uvedený predpoklad môže vychádzať predovšetkým z údajov dostupných na základe vnútroštátnych požiadaviek na zverejňovanie alebo z predpokladov založených na vzorkách.

Uvedená správa sa môže zahrnúť do správy uvedenej v článku 99 ods. 3.

Článok 102

Administratívna spolupráca

1.  Členské štáty si poskytujú vzájomnú pomoc a prijímajú opatrenia na účinnú vzájomnú spoluprácu s cieľom zaistiť výmenu informácií o otázkach uvedených v článkoch 62, 81 a 84. Zaisťujú dôvernosť informácií, ktoré si vymieňajú.

2.  Príslušné orgány všetkých dotknutých členských štátov si vymieňajú informácie v súlade s pravidlami o ochrane osobných údajov stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES ( 16 ) a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES ( 17 ).

3.  Na odskúšanie vhodnosti používania informačného systému o vnútornom trhu (IMI), zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012, na účely výmeny informácií, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, sa do 18. apríla 2015 začne pilotný projekt.HLAVA V

DELEGOVANÉ PRÁVOMOCI, VYKONÁVACIE PRÁVOMOCI A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 103

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 4, 17, 40, 41, 76 a 83 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od 17. apríla 2014.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 4, 17, 40, 41, 76 a 83 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie v ňom uvedenej právomoci. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je tým dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov 4, 17, 40, 41, 76 a 83 nadobúda účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 104

Postup pre naliehavé prípady

1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.  Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 103 ods. 5. V takom prípade Komisia bez odkladu po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vniesť námietku akt zruší.

Článok 105

Postup výboru

1.  Komisii pomáha Poradný výbor pre verejné obstarávanie zriadený rozhodnutím Rady 71/306/EHS ( 18 ). Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 106

Transpozícia a prechodné ustanovenia

1.  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 18. apríla 2016. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

2.  Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku môžu členské štáty odložiť uplatňovanie článku 40 ods. 1 do 18. októbra 2018 s výnimkou prípadov, keď je použitie elektronických prostriedkov povinné podľa článkov 52, 53, 54, článku 55 ods. 3, článku 71 ods. 2 alebo článku 73.

Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku môžu členské štáty odložiť uplatňovanie článku 40 ods. 1 v prípade centrálnych obstarávacích organizácií podľa článku 55 ods. 3 do 18. apríla 2017.

Ak si členský štát zvolí odloženie uplatňovania článku 40 ods. 1, tento členský štát ustanoví, že pri akejkoľvek komunikácii a výmene informácií si obstarávatelia môžu vybrať medzi týmito komunikačnými prostriedkami:

a) elektronické prostriedky v súlade s článkom 40;

b) pošta alebo iný vhodný doručovateľ;

c) fax;

d) kombinácia týchto prostriedkov.

3.  Ak členské štáty prijmú opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2, uvedú v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti odkazu upravia členské štáty.

Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Článok 107

Zrušenie

Smernica 2004/17/ES sa zrušuje s účinnosťou od 18. apríla 2016.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe XXI.

Článok 108

Preskúmanie

Komisia preskúma ekonomické účinky na vnútorný trh, najmä pokiaľ ide o také faktory, ako je cezhraničné zadávanie zákaziek a transakčné náklady vyplývajúce z uplatňovania finančných limitov stanovených v článku 15 a Európskemu parlamentu a Rade podá správu do 18. apríla 2019.

Komisia v prípade, že to bude možné a vhodné, zváži navrhnutie zvýšenia finančných limitov uplatniteľných na základe GPA počas ďalšieho kola rokovaní. V prípade akýchkoľvek zmien finančných limitov uplatniteľných na základe GPA sa v následnosti na správu podľa potreby predloží legislatívny návrh, ktorým sa zmenia a doplnia finančné limity stanovené v tejto smernici.

Článok 109

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 110

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.
PRÍLOHA I

ZOZNAM ČINNOSTÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 2 BODE 2 PÍSM. a)

V prípade akéhokoľvek rozdielu vo výklade medzi CPV a NACE sa použije nomenklatúra CPV.NACE (1)

Kód CPV

SEKCIA F

STAVEBNÍCTVO

Divízia

Skupina

Trieda

Predmet

Poznámky

45

 

 

Stavebníctvo

Táto divízia zahŕňa:

výstavbu nových budov a stavieb, reštaurovanie a bežné opravy.

45000000

 

45.1

 

Príprava staveniska

 

45100000

 

 

45.11

Demolačné práce a búranie budov; zemné práce

Táto trieda zahŕňa:

— demoláciu budov a iných stavieb,

— vyčisťovanie stavenísk,

— zemné práce: výkopové práce, skládkovanie, vyrovnávanie a úpravu stavenísk, výkop drenážnych jám, odstraňovanie horniny, odstreľovacie práce atď.

— prípravu miesta na ťažbu:

— odkrývanie nadložia a ďalšiu úpravu a prípravu ložiskových území a nálezísk.

Táto trieda tiež zahŕňa:

— odvodnenie staveniska,

— odvodnenie poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy.

45110000

 

 

45.12

Prieskumné vrty a prieskumné vrtné práce

Táto trieda zahŕňa:

— prieskumné vrty, prieskumné vrtné práce a odber vzoriek z vrtného jadra na stavebné, geofyzikálne, geologické alebo podobné účely.

Táto trieda nezahŕňa:

— hĺbenie vrtov na ťažbu ropy alebo plynu, pozri 11.20,

— vŕtanie vodných studní, pozri 45.25,

— hĺbenie banských šácht, pozri 45.25,

— prieskum nálezísk ropy a plynu, geofyzikálny, geologický a seizmický prieskum, pozri 74.20.

45120000

 

45.2

 

Výstavba celej stavby alebo jej častí; stavebné inžinierstvo

 

45200000

 

 

45.21

Všeobecná výstavba budov a stavebno-inžinierske práce

Táto trieda zahŕňa:

— výstavbu všetkých druhov budov,

— výstavbu stavebno-inžinierskych stavieb, — mosty vrátane visutých mostov pre diaľnice, viaduktov, tunelov a podzemných dráh,

— diaľkové potrubia, komunikačné a elektrické vedenia,

— mestské potrubné siete, mestské komunikačné a elektrické vedenia,

— doplnkové práce v mestách,

— kompletizovanie a montáž prefabrikovaných konštrukcií na mieste.

Táto trieda nezahŕňa:

— služby súvisiace s ťažbou ropy a plynu, pozri 11.20,

— montáž kompletných prefabrikovaných konštrukcií z nebetónových častí vlastnej výroby, pozri divízie 20, 26 a 28,

— stavebné práce, iné ako výstavbu budov, pri výstavbe štadiónov, bazénov, telocviční, tenisových kurtov, golfových ihrísk a iných športových zariadení, pozri 45.23,

— stavebnoinštalačné práce, pozri 45.3,

— dokončovacie práce, pozri 45.4,

— architektonické a inžinierske činnosti, pozri 74.20,

— riadenie projektov výstavby, pozri 74.20.

45210000

s výnimkou:

– 45213316

45220000

45231000

45232000

 

 

45.22

Montáž strešných konštrukcií a pokrývačské práce

Táto trieda zahŕňa:

— montáž striech,

— kladenie strešných krytín,

— izolovanie proti vode.

45261000

 

 

45.23

Výstavba diaľnic, ciest, letiskových plôch a športovísk

Táto trieda zahŕňa:

— výstavbu diaľnic, ulíc, ciest, ďalších cestných komunikácií a komunikácií pre chodcov,

— výstavbu železníc,

— výstavbu vzletových a pristávacích dráh na letiskách,

— stavebné práce, iné ako výstavbu budov, pri výstavbe štadiónov, bazénov, telocviční, tenisových kurtov, golfových ihrísk a iných športových zariadení,

— nanášanie vodorovného dopravného značenia na cestách a parkoviskách.

Táto trieda nezahŕňa:

— prípravné zemné práce, pozri 45.11.

45212212 a DA03

45230000

s výnimkou:

– 45231000

– 45232000

– 45234115

 

 

45.24

Výstavba vodných diel

Táto trieda zahŕňa:

— výstavbu:

— vodných ciest, prístavov a riečnych hrádzí, rekreačných (pobrežných) prístavov, plavebných komôr atď.,

— priehrad a hrádzí,

— bagrovanie pod vodou,

— podzemné práce.

45240000

 

 

45.25

Ostatné špecializované stavebné práce

Táto trieda zahŕňa:

— stavebné činnosti špecializujúce sa na jeden aspekt spoločný pre rozličné druhy konštrukcií, ktoré si vyžadujú osobitné schopnosti alebo zariadenia,

— stavbu základov, vrátane pilotáže,

— vŕtanie a stavbu studní na vodu, hĺbenie šácht,

— montáž kovových konštrukcií nepochádzajúcich z vlastnej výroby,

— ohýbanie ocele,

— murovanie a pokladanie kameňov,

— montáž a demontáž lešení a pracovných plošín vrátane prenájmu lešení a pracovných plošín,

— stavbu komínov a priemyselných pecí.

Táto trieda nezahŕňa:

— prenájom lešení bez montáže a demontáže, pozri 71.32.

45250000

45262000

 

45.3

 

Stavebnoinštalačné práce

 

45300000

 

 

45.31

Elektroinštalačné práce

Táto trieda zahŕňa:

— inštaláciu do budov alebo iných stavieb:

— elektrických vedení a príslušenstva,

— telekomunikačných systémov,

— elektrických vykurovacích systémov,

— antén pre obytné domy,

— poplašných zariadení pre prípad požiaru,

— poplašných systémov proti vlámaniu,

— výťahov a pohyblivých schodov,

— bleskozvodov atď.

45213316

45310000

s výnimkou:

– 45316000

 

 

45.32

Izolačné práce

Táto trieda zahŕňa:

— inštaláciu tepelnej a zvukovej izolácie a izolácie proti vibráciám do budov alebo iných stavieb.

Táto trieda nezahŕňa:

— izolovanie proti vode, pozri 45.22.

45320000

 

 

45.33

Inštalatérske práce

Táto trieda zahŕňa:

— inštaláciu do budov alebo iných stavieb:

— kanalizácie a sanitárneho vybavenia,

— plynovodného príslušenstva,

— vykurovacích, ventilačných, chladiacich alebo klimatizačných zariadení a vedení,

— zavlažovacích systémov.

Táto trieda nezahŕňa:

— inštaláciu elektrických vykurovacích systémov, pozri 45.31.

45330000

 

 

45.34

Ostatné stavebno-inštalačné práce

Táto trieda zahŕňa:

— inštaláciu svetelných a signalizačných systémov na cestách, železniciach, letiskách a v prístavoch,

— inštaláciu inde nezaradených armatúr a pevného príslušenstva na budovy alebo iné stavby.

45234115

45316000

45340000

 

45.4

 

Kompletizačné stavebné práce

 

45400000

 

 

45.41

Omietkarské práce

Táto trieda zahŕňa:

— nanášanie vnútorných alebo vonkajších omietok alebo štukovaných omietok vrátane pletivových materiálov pod omietku, na budovy alebo iné stavby.

45410000

 

 

45.42

Stolárske práce

Táto trieda zahŕňa:

— inštaláciu dverí, okien, okenných rámov a zárubní, sektorových kuchýň, schodísk, pultov a regálov v obchodoch a podobného vybavenia z dreva alebo iných materiálov nepochádzajúcich z vlastnej výroby,

— dokončovanie interiéru, ako sú stropy, drevené obloženie stien, posuvné priečky atď.

Táto trieda nezahŕňa:

— kladenie parkiet a iných podlahových krytín z dreva, pozri 45.43.

45420000

 

 

45.43

Obkladanie stien a kladenie podlahových krytín

Táto trieda zahŕňa:

— dláždenie, obkladanie, vešanie alebo upevňovanie v budovách alebo iných stavbách:

— keramických, betónových obkladačiek alebo dlažby, alebo obkladačiek a dlažby z tesaného kameňa,

— parkiet a inej podlahovej krytiny z dreva, kobercov a linolea,

— vrátane krytiny z kaučuku alebo z umelej hmoty,

— podlahovej krytiny alebo obkladov stien z terazza, mramoru, granitu alebo bridlice,

— tapiet.

45430000

 

 

45.44

Maliarske, natieračské a sklenárske práce

Táto trieda zahŕňa:

— vnútorné a vonkajšie maľovanie a natieranie budov,

— maľovanie a natieranie inžinierskych stavieb,

— inštaláciu skla, zrkadiel atď.

Táto trieda nezahŕňa:

— montáž okien, pozri 45.42.

45440000

 

 

45.45

Iné kompletizačné a dokončovacie stavebné práce

Táto trieda zahŕňa:

— montáž súkromných bazénov,

— čistenie parou, pieskovanie a podobné činnosti na exteriéroch budov,

— iné inde neuvedené kompletizačné a dokončovacie stavebné práce.

Táto trieda nezahŕňa:

— čistenie interiérov budov a iných stavieb, pozri 74.70.

45212212 a DA04

45450000

 

45.5

 

Prenájom stavebných alebo demolačných strojov a zariadení s obsluhou

 

45500000

 

 

45.50

Prenájom stavebných alebo demolačných strojov a zariadení s obsluhou

Táto trieda nezahŕňa:

— prenájom stavebných alebo demolačných strojov a zariadení bez obsluhy, pozri 71.32.

45500000

(1)   Nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 z 9. októbra 1990 (Ú. v. ES L 293, 24.10.1990, s. 1).
PRÍLOHA II

ZOZNAM PRÁVNYCH AKTOV ÚNIE PODĽA ČLÁNKU 4 ODS. 3

Práva, ktoré boli udelené na základe postupu, v rámci ktorého sa zaistilo primerané zverejnenie, pričom udelenie týchto práv sa zakladalo na objektívnych kritériách, nepredstavujú „osobitné alebo výlučné práva“ v zmysle článku 4 tejto smernice. V tomto zozname sa uvádzajú postupy udeľovania povolení na základe iných právnych aktov Únie, v rámci ktorých sa zaisťuje primeraná predchádzajúca transparentnosť a ktoré nevedú k udeleniu „osobitných alebo výlučných práv“ v zmysle článku 4 tejto smernice:

a) udelenie povolenia na prevádzku zariadení na zemný plyn v súlade s postupmi stanovenými v článku 4 smernice 2009/73/ES;

b) povolenie alebo výzva na predloženie ponuky na vybudovanie nových zariadení na výrobu elektriny v súlade so smernicou 2009/72/ES;

c) udelenie povolenia týkajúceho sa poštových služieb, ktoré nie sú alebo nemôžu byť vyhradené, v súlade s postupmi ustanovenými v článku 9 smernice 97/67/ES;

d) postup udelenia povolenia na vykonávanie činnosti zahrnujúcej prieskum uhľovodíkov v súlade so smernicou 94/22/ES;

e) verejné zákazky na služby v zmysle nariadenia (ES) č. 1370/2007 týkajúce sa poskytovania služieb verejnej osobnej dopravy autobusom, električkou, po železnici alebo metrom, ktoré sa zadali na základe súťažného postupu v súlade s jeho článkom 5 ods. 3, a to za predpokladu, že jeho doba platnosti je v súlade s článkom 4 ods. 3 alebo 4 uvedeného nariadenia.
PRÍLOHA III

ZOZNAM PRÁVNYCH AKTOV ÚNIE PODĽA ČLÁNKU 34 ODS. 3

A.    Preprava alebo distribúcia plynu alebo tepla

Smernica 2009/73/ES

B.    Výroba, prenos alebo distribúcia elektriny

Smernica 2009/72/ES

C.    Výroba, preprava alebo distribúcia pitnej vody

[žiadny záznam]

D.    Obstarávatelia v oblasti železničných služieb

Nákladná železničná doprava

Smernica 2012/34/EÚ

Medzinárodná osobná železničná doprava

Smernica 2012/34/EÚ

Vnútroštátna osobná železničná doprava

[žiadny záznam]

E.    Obstarávatelia v oblasti mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy

[žiadny záznam]

F.    Obstarávatelia v oblasti poštových služieb

Smernica 97/67/ES

G.    Ťažba ropy alebo plynu

Smernica 94/22/ES

H.    Prieskum a ťažba uhlia alebo iných tuhých palív

[žiadny záznam]

I.    Obstarávatelia v oblasti námorných alebo vnútrozemských prístavov alebo iných terminálových zariadení

[žiadny záznam]

J.    Obstarávatelia v oblasti letiskových zariadení

[žiadny záznam]
PRÍLOHA IV

LEHOTY NA PRIJATIE VYKONÁVACÍCH AKTOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 35

1. Vykonávacie akty uvedené v článku 35 sa prijmú v týchto lehotách:

a) 90 pracovných dní, ak sa voľný prístup k danému trhu predpokladá na základe článku 34 ods. 3 prvého pododseku;

b) 130 pracovných dní v iných prípadoch, ako sú prípady uvedené v písmene a).

Lehoty uvedené v písmenách a) a b) tohto odseku sa predĺžia o 15 pracovných dní, keď k žiadosti nie je priložené odôvodnené a podložené stanovisko nezávislého vnútroštátneho orgánu, ktorý je zodpovedný za dotknutú činnosť, v ktorom sa dôkladne analyzujú podmienky možnej uplatniteľnosti článku 34 ods. 1 na dotknutú činnosť v súlade s článkom 34 ods. 2 a 3.

Uvedené lehoty začínajú plynúť prvým pracovným dňom po dni, keď Komisia prijme žiadosť uvedenú v článku 35 ods. 1, alebo v prípade neúplnosti informácií poskytnutých so žiadosťou pracovným dňom nasledujúcim po prijatí úplných informácií.

Komisia môže po dohode s členským štátom alebo obstarávateľom, ktorý predložil žiadosť, lehoty uvedené v prvom pododseku predĺžiť.

2. Komisia môže od dotknutého členského štátu alebo obstarávateľa, alebo nezávislého vnútroštátneho orgánu uvedeného v bode 1, alebo od akéhokoľvek iného príslušného vnútroštátneho orgánu požadovať, aby poskytol všetky potrebné informácie alebo aby doplnil alebo objasnil poskytnuté informácie, a to v primeranej lehote. V prípade neskorých alebo neúplných odpovedí sa plynutie lehôt uvedených v bode 1 prvom pododseku pozastaví na obdobie od uplynutia lehoty stanovenej v žiadosti o informácie do prijatia úplných a správnych informácií.
PRÍLOHA V

POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA NÁSTROJOV A ZARIADENÍ NA ELEKTRONICKÉ PRIJÍMANIE PONÚK, ŽIADOSTÍ O ÚČASŤ, ŽIADOSTÍ O KVALIFIKÁCIU, AKO AJ PLÁNOV A PROJEKTOV V RÁMCI SÚŤAŽÍ

Nástroje a zariadenia na elektronické prijímanie ponúk, žiadostí o účasť, žiadostí o kvalifikáciu, ako aj plánov a projektov v rámci súťaží musia prostredníctvom technických prostriedkov a vhodných postupov zabezpečovať prinajmenšom, aby:

a) bolo možné presne určiť presný čas a dátum prijatia ponúk, žiadostí o účasť, žiadostí o kvalifikáciu, ako aj predloženia plánov a projektov;

b) bolo možné primerane zaistiť, aby pred uplynutím stanovenej lehoty nikto nemohol mať prístup k údajom zasielaným podľa týchto požiadaviek;

c) len oprávnené osoby mohli stanoviť alebo zmeniť dátumy otvárania prijatých údajov;

d) bol v priebehu rôznych fáz kvalifikačného postupu, postupu obstarávania alebo súťaže prístup k všetkým predloženým údajom alebo k ich časti možný len pre oprávnené osoby;

e) k zaslaným údajom mohli mať prístup len oprávnené osoby a len po stanovenom dátume;

f) súbory údajov prijaté a otvorené v súlade s týmito požiadavkami boli sprístupnené len osobám, ktoré sú oprávnené sa s nimi oboznámiť;

g) v prípade porušenia zákazov alebo podmienok prístupu uvedených v písmenách b) až f) alebo pokusu o takéto porušenie bolo možné primerane zaistiť, aby tieto porušenia alebo pokusy bolo možné presne zistiť.
PRÍLOHA VI

ČASŤ A

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V PRAVIDELNOM INFORMATÍVNOM OZNÁMENÍ

(podľa článku 67)

I.    Informácie, ktoré sa uvádzajú vo všetkých prípadoch

1. Názov, identifikačné číslo (ak je stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch), adresa vrátane kódu NUTS, telefónne a faxové číslo, e-mailová a internetová adresa obstarávateľa, a ak sú tieto informácie odlišné, príslušné údaje o útvare, od ktorého možno získať ďalšie informácie.

2. Hlavný predmet činnosti.

3.

 

a) Pri zákazkách na dodanie tovaru: povaha a množstvo alebo hodnota dodávaných služieb alebo produktov (kódy CPV).

b) Pri zákazkách na uskutočnenie stavebných prác: povaha a rozsah poskytovaných služieb, všeobecné charakteristické znaky stavby alebo jej častí na základe odkazu na stavbu (kódy CPV).

c) Pri zákazkách na poskytnutie služieb: plánované celkové obstarávanie v každej plánovanej kategórii služieb (kódy CPV).

4. Dátum odoslania oznámenia alebo odoslania oznámenia o uverejnení tohto oznámenia v profile kupujúceho.

5. Všetky ostatné relevantné informácie.

II.    Ďalšie informácie, ktoré sa poskytujú, ak sa oznámenie používa ako výzva na súťaž alebo ak povoľuje skrátenie lehôt na prijímanie ponúk (článok 67 ods. 2)

6. Odkaz na skutočnosť, že zainteresované hospodárske subjekty musia obstarávateľovi oznámiť svoj záujem o zákazku alebo zákazky.

7. E-mailová alebo internetová adresa, na ktorej budú bezplatne dostupné súťažné podklady na neobmedzený a úplný priamy prístup.

Ak nie je bezplatný neobmedzený a úplný priamy prístup dostupný z dôvodov uvedených v článku 73 ods. 1 treťom a štvrtom pododseku, informácie o tom, ako sa možno dostať k súťažným podkladom.

8. Keď to prichádza do úvahy, informácia o tom, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo či je jej plnenie vyhradené v rámci programov chránených pracovných miest.

9. Lehota na prijatie žiadostí o výzvu na predloženie ponuky alebo na rokovanie.

10. Povaha a množstvo dodávaných výrobkov alebo všeobecná povaha práce alebo kategória služieb a informácia, či sa predpokladá rámcová dohoda alebo dohody vrátane akýchkoľvek možností ďalšieho obstarávania, a predpokladaný čas, ktorý je k dispozícii na uplatnenie týchto možností, ako aj počet prípadných obnovení. V prípade opakujúcich sa zákaziek aj predpokladané termíny následných výzev na súťaž. Informácia o tom, či je zahrnutý nákup, lízing, prenájom alebo nákup na splátky, alebo akákoľvek ich kombinácia.

11. Kód NUTS hlavného miesta uskutočnenia stavebných prác v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác alebo kód NUTS hlavného miesta dodania alebo poskytnutia v prípade zákaziek na dodanie tovaru a poskytnutie služieb; ak je zákazka rozdelená na viacero častí, tieto informácie sa poskytnú pre každú časť.

12. Dodacia lehota alebo lehota na ukončenie zákazky na poskytnutie služieb alebo trvanie tejto zákazky, a pokiaľ je to možné, jej začiatok.

13. Adresa, na ktorú zainteresované podniky zasielajú svoje písomné vyjadrenia záujmu.

14. Lehota na prijatie vyjadrení záujmu.

15. Jazyk alebo jazyky povolené na predkladanie prihlášok záujemcov alebo ponúk.

16. Ekonomické a technické podmienky a finančné a technické záruky dodávateľov.

17.

 

a) Predpokladaný dátum začatia postupov obstarávania vzhľadom na zákazku alebo zákazky (ak je známy).

b) Druh postupu obstarávania (užšia súťaž bez ohľadu na to, či zahŕňa dynamický nákupný systém, alebo nie, alebo rokovacie konania).

18. Keď to prichádza do úvahy, konkrétne podmienky, ktorým podlieha plnenie zákazky.

19. Keď to prichádza do úvahy, informácie o tom, či:

a) sa bude požadovať/akceptovať elektronické predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť;

b) sa bude používať elektronické objednávanie;

c) sa bude používať elektronická fakturácia;

d) sa budú akceptovať elektronické platby.

20. Názov a adresa inštitúcie zodpovednej za postup odvolania a prípadne aj za postup mediácie. Presné informácie týkajúce sa lehôt na podanie odvolaní alebo v prípade potreby názov, adresa, telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa útvaru, od ktorého možno tieto informácie získať.

21. Na zadanie zákazky sa použijú kritériá uvedené v článku 82, pokiaľ sú známe. Okrem prípadu, keď je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka určená len na základe ceny, kritériá predstavujúce ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, ako aj ich váha, alebo keď to prichádza do úvahy, poradie dôležitosti týchto kritérií sa uvedie v prípade, že sa neuvádzajú v špecifikáciách alebo sa neuvedú vo výzve na potvrdenie záujmu v zmysle článku 67 ods. 2 písm. b) alebo vo výzve na predloženie ponuky alebo na rokovanie.

ČASŤ B

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V OZNÁMENIACH O UVEREJNENÍ PRAVIDELNÉHO INFORMATÍVNEHO OZNÁMENIA O PROFILE KUPUJÚCEHO, KTORÉ SA NEPOUŽÍVA AKO PROSTRIEDOK VÝZVY NA SÚŤAŽ

(podľa článku 67 ods. 1)

1. Názov, identifikačné číslo (ak je stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch), adresa vrátane kódu NUTS, telefónne a faxové číslo, e-mailová a internetová adresa obstarávateľa, a ak sú tieto informácie odlišné, príslušné údaje o útvare, od ktorého možno získať ďalšie informácie.

2. Hlavný predmet činnosti.

3. Kódy CPV.

4. Internetová adresa „profilu kupujúceho“ (URL).

5. Dátum odoslania oznámenia o uverejnení predbežného informatívneho oznámenia v profile kupujúceho.
PRÍLOHA VII

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH TÝKAJÚCICH SA ELEKTRONICKÝCH AUKCIÍ (ČLÁNOK 53 ODS. 4)

Ak sa obstarávatelia rozhodli uskutočniť elektronickú aukciu, súťažné podklady musia zahŕňať prinajmenšom tieto údaje:

a) charakteristické parametre, ktorých hodnoty budú predmetom elektronickej aukcie, ak sú takéto charakteristické parametre kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách;

b) všetky limity hodnôt, ktoré sa môžu predložiť a ktoré vyplývajú zo špecifikácií týkajúcich sa predmetu zákazky;

c) informácie, ktoré sa uchádzačom sprístupnia v priebehu elektronickej aukcie, a ak to prichádza do úvahy, čas, keď sa im tieto informácie sprístupnia;

d) príslušné informácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie;

e) podmienky, za akých uchádzači budú môcť predkladať ponuky, a najmä minimálne rozdiely, ktoré sa, keď to prichádza do úvahy, budú pri predkladaní ponúk vyžadovať;

f) príslušné informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia a podmienok a technických špecifikácií pripojenia.
PRÍLOHA VIII

VYMEDZENIE URČITÝCH TECHNICKÝCH ŠPECIFIKÁCIÍ

Na účely tejto smernice:

1. „technická špecifikácia“ znamená jednu z týchto možností:

a) v prípade zákaziek na poskytnutie služieb alebo dodanie tovaru špecifikácie v dokumente, ktorý vymedzuje požadované charakteristické znaky produktu alebo služby, ako sú napríklad úrovne kvality, úrovne vplyvu na životné prostredie a klímu, dizajnové riešenie spĺňajúce všetky požiadavky (vrátane prístupnosti pre osoby s postihnutím) a posúdenia zhody, výkon, použitie produktu, bezpečnosť alebo rozmery vrátane požiadaviek súvisiacich s produktom, pokiaľ ide o názov, pod ktorým sa produkt predáva, terminológiu, symboly, skúšanie a skúšobné metódy, balenie, označovanie a etiketovanie, návod na použitie, výrobné postupy a metódy v ktorejkoľvek fáze životného cyklu tovaru alebo služby a postupy posudzovania zhody;

b) v prípade zákaziek na uskutočnenie prác súhrn technických predpisov uvedených najmä v súťažných podkladoch, ktoré vymedzujú požadované charakteristické znaky materiálu, produktu alebo tovaru, čo umožňuje opis materiálu, produktu alebo tovaru, ktorý spĺňa účel použitia plánovaný obstarávateľom; Tieto charakteristické znaky zahŕňajú úrovne vplyvu na životné prostredie a klímu, dizajnové riešenie spĺňajúce všetky požiadavky (vrátane prístupnosti pre osoby s postihnutím) a posúdenie zhody, výkon, bezpečnosť alebo rozmery vrátane postupov týkajúcich sa zabezpečenia kvality, terminológie, symbolov, skúšania a skúšobných metód, balenia, označovania a etiketovania, návodu na použitie a výrobných postupov a metód v ktorejkoľvek fáze životného cyklu stavebných prác; zahŕňajú tiež pravidlá, ktoré sa vzťahujú na návrh a výpočet nákladov, skúšobné, kontrolné a akceptačné podmienky pre stavebné práce a konštrukčné metódy alebo techniky, ako aj všetky ostatné technické podmienky, ktoré má obstarávateľ právo stanoviť na základe všeobecných alebo špecifických predpisov, vo vzťahu k ukončeným prácam a k materiálom alebo súčastiam, ktoré tieto práce zahŕňajú;

2. „norma“ je technická špecifikácia prijatá uznávaným orgánom pre normalizáciu pre opakované alebo stále uplatňovanie, dodržiavanie ktorej nie je povinné a ktorá je jednou z týchto:

a) „medzinárodná norma“ je norma prijatá medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu a sprístupnená verejnosti;

b) „európska norma“ je norma prijatá európskou organizáciou pre normalizáciu a sprístupnená verejnosti;

c) „vnútroštátna norma“ je norma prijatá vnútroštátnou organizáciou pre normalizáciu a sprístupnená verejnosti;

3. „európske technické posúdenie“ je zdokumentované posúdenie parametrov stavebného výrobku so zreteľom na jeho podstatné vlastnosti v súlade s príslušným európskym hodnotiacim dokumentom vymedzené článku 2 bode 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 ( 19 );

4. „spoločná technická špecifikácia“ je technická špecifikácia v oblasti IKT stanovená v súlade s článkami 13 a 14 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012;

5. „technická referencia“ je akýkoľvek dokument okrem európskych noriem, vytvorený európskymi orgánmi pre normalizáciu podľa postupov prispôsobených vývoju potrieb na trhu.
PRÍLOHA IX

PRVKY TÝKAJÚCE SA UVEREJŇOVANIA

1.    Uverejňovanie oznámení

Oznámenia uvedené v článkoch 67, 68, 69, 70, 92 a 96 musia obstarávatelia poslať Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie, pričom sa tieto oznámenia musia uverejniť v súlade s týmito pravidlami:

a) Oznámenia uvedené v článkoch 67, 68, 69, 70, 92 a 96 uverejňuje Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie alebo obstarávatelia v prípade pravidelného informatívneho oznámenia uverejneného v profile kupujúceho podľa článku 67 ods. 1.

Obstarávatelia môžu okrem toho tieto informácie uverejniť na internete v „profile kupujúceho“ podľa bodu 2 písm. b) nižšie.

b) Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie poskytne obstarávateľovi potvrdenie uvedené v článku 71 ods. 5 druhom pododseku.

2.    Uverejňovanie doplňujúcich alebo dodatočných informácií

a) Ak nie je stanovené inak v článku 73 ods. 1 treťom a štvrtom pododseku, obstarávatelia uverejňujú súťažné podklady v plnom znení na internete.

b) Profil kupujúceho môže obsahovať pravidelné informatívne oznámenia uvedené v článku 67 ods. 1, informácie o aktuálnych výzvach na predkladanie ponúk, plánovaných obstarávaniach, uzavretých zmluvách, zrušených postupoch a akékoľvek užitočné všeobecné informácie, ako je napríklad kontaktné miesto, telefónne a faxové číslo, poštová adresa a e-mailová adresa. V profile kupujúceho sa môžu uviesť aj pravidelné informatívne oznámenia použité ako prostriedok výzvy na súťaž, ktoré sa podľa článku 72 zverejňujú na vnútroštátnej úrovni.

3.    Formát a postupy elektronického prenosu oznámení

Formát a postupy elektronického zasielania oznámení stanovené Komisiou sú dostupné na internetovej adrese: http://simap.eu.int
PRÍLOHA X

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V OZNÁMENÍ O EXISTENCII KVALIFIKAČNÉHO SYSTÉMU

(podľa článku 44 ods. 4 písm. b) a článku 68)

1. Názov, identifikačné číslo (ak je stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch), adresa vrátane kódu NUTS, telefónne a faxové číslo, e-mailová a internetová adresa obstarávateľa, a ak sú tieto informácie odlišné, príslušné údaje o útvare, od ktorého možno získať ďalšie informácie.

2. Hlavný predmet činnosti.

3. Keď to prichádza do úvahy, informácia o tom, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo či je jej plnenie vyhradené v rámci programov chránených pracovných miest.

4. Účel kvalifikačného systému (opis výrobkov, služieb alebo prác, alebo ich kategórií, ktoré sa obstarávajú prostredníctvom systému – kódy CPV). Kód NUTS hlavného miesta uskutočnenia stavebných prác v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác alebo kód NUTS hlavného miesta dodania alebo poskytnutia v prípade zákaziek na dodanie tovaru a poskytnutie služieb.

5. Podmienky, ktoré musia hospodárske subjekty splniť so zreteľom na svoju kvalifikáciu podľa systému, a metódy, na základe ktorých sa tieto podmienky overujú. Ak je opis takýchto podmienok a overovacích metód príliš rozsiahly a ak vychádza z podkladov, ktoré majú zainteresované hospodárske subjekty k dispozícii, postačí zhrnutie hlavných podmienok a metód a odkaz na príslušné podklady.

6. Doba platnosti kvalifikačného systému a formálne náležitosti jej predĺženia.

7. Odkaz na skutočnosť, že oznámenie slúži ako výzva na súťaž.

8. Adresa, na ktorej možno získať ďalšie informácie a podklady týkajúce sa kvalifikačného systému (ak sa líši od adries uvedených v bode 1).

9. Názov a adresa inštitúcie zodpovednej za postup odvolania a prípadne aj za postup mediácie. Presné informácie týkajúce sa lehôt na podanie odvolania alebo v prípade potreby názov, adresa, telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa útvaru, od ktorého možno získať tieto informácie.

10. Kritériá uvedené v článku 82 sa použijú na zadanie zákazky, pokiaľ sú známe. Okrem prípadu, keď je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka určená len na základe ceny, kritériá predstavujúce ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, ako aj ich váha, alebo keď to prichádza do úvahy, poradie dôležitosti týchto kritérií, sa uvedú v prípade, že sa neuvádzajú v špecifikáciách alebo sa neuvedú vo výzve na predloženie ponuky alebo na rokovanie.

11. Keď to prichádza do úvahy, informácie o tom, či:

a) sa bude požadovať/akceptovať elektronické predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť;

b) sa bude používať elektronické objednávanie;

c) sa bude používať elektronická fakturácia;

d) sa budú akceptovať elektronické platby.

12. Všetky ostatné relevantné informácie.
PRÍLOHA XI

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V OZNÁMENIACH O VYHLÁSENÍ OBSTARÁVANIA

(podľa článku 69)

A.   VEREJNÉ SÚŤAŽE

1. Názov, identifikačné číslo (ak je stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch), adresa vrátane kódu NUTS, telefónne a faxové číslo, e-mailová a internetová adresa obstarávateľa, a ak sú tieto informácie odlišné, príslušné údaje o útvare, od ktorého možno získať ďalšie informácie.

2. Hlavný predmet činnosti.

3. Keď to prichádza do úvahy, informácia o tom, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo či je jej plnenie vyhradené v rámci programov chránených pracovných miest.

4. Povaha zákazky (zákazka na tovar, práce alebo služby, keď to prichádza do úvahy, údaj o tom, či ide o rámcovú dohodu alebo dynamický nákupný systém), opis (kódy CPV). Keď to prichádza do úvahy, údaj o tom, či sa ponuky vyžadujú na nákup, lízing, prenájom alebo nákup na splátky, alebo akúkoľvek ich kombináciu.

5. Kód NUTS hlavného miesta uskutočnenia stavebných prác v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác alebo kód NUTS hlavného miesta dodania alebo poskytnutia v prípade zákaziek na dodanie tovaru a poskytnutie služieb.

6. Pokiaľ ide o tovar a práce:

a) povaha a množstvo dodávaných výrobkov (kódy CPV) vrátane akýchkoľvek možností ďalšieho obstarávania, a ak je to možné, predpokladaný čas, ktorý je k dispozícii na uplatnenie týchto opčných práv, ako aj počet prípadných obnovení. V prípade opakujúcich sa zákaziek aj ak je to možné, predpokladané termíny následných výzev na súťaž vzťahujúcich sa na obstarávané výrobky alebo povaha a rozsah poskytovaných služieb a všeobecná povaha práce (kódy CPV);

b) údaj o tom, či dodávatelia môžu predkladať ponuky na niektorý a/alebo všetky požadované výrobky.

Ak je práca alebo zákazka v prípade zákaziek na uskutočnenie prác rozdelená na viacero častí, veľkosť jednotlivých častí a možnosť uchádzať sa o jednu, niekoľko alebo všetky časti;

c) pri zákazkách na uskutočnenie stavebných prác: informácie o účele práce alebo zákazky, ak zákazka zahŕňa aj vypracovanie projektov.

7. Pokiaľ ide o služby:

a) povaha a množstvo dodávaných výrobkov vrátane akýchkoľvek možností ďalšieho obstarávania, a ak je to možné, predpokladaný čas, ktorý je k dispozícii na uplatnenie týchto opčných práv, ako aj počet prípadných obnovení. V prípade opakujúcich sa zákaziek aj ak je to možné, predpokladané termíny následných výzev na súťaž vzťahujúcich sa na obstarávané služby;

b) údaj o tom, či je poskytovanie služby zákonom, právnym predpisom alebo správnym opatrením vyhradené pre určitú profesiu;

c) odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo správne opatrenie;

d) údaj o tom, či právnické osoby musia uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby;

e) údaj o tom, či sa poskytovatelia služieb môžu uchádzať o zadanie časti dotknutých služieb.

8. Ak je známy, údaj o tom, či je povolené predkladať variantné riešenia, alebo nie.

9. Dodacia lehota alebo lehota na ukončenie zákazky na poskytnutie služieb alebo trvanie tejto zákazky, a pokiaľ je to možné, jej začiatok.

10. E-mailová alebo internetová adresa, na ktorej budú bezplatne dostupné súťažné podklady na neobmedzený a úplný priamy prístup.

Ak nie je bezplatný neobmedzený a úplný priamy prístup z dôvodov uvedených v článku 73 ods. 1 treťom a štvrtom pododseku dostupný, informácie o tom, ako sa možno dostať k súťažným podkladom.

11.

 

a) Lehota na prijatie ponúk alebo informatívnych ponúk, ak sa používa dynamický nákupný systém;

b) adresa, na ktorú sa majú zasielať;

c) jazyk alebo jazyky, v ktorých sa majú vypracovať.

12.

 

a) Keď to prichádza do úvahy, osoby oprávnené zúčastniť sa na otvorení ponúk;

b) dátum, čas a miesto takéhoto otvorenia.

13. Požadované zloženie peňažných prostriedkov a záruk, keď to prichádza do úvahy.

14. Hlavné podmienky týkajúce sa financovania a platieb a/alebo odkazy na ustanovenia, v ktorých sa tieto podmienky uvádzajú.

15. Právna forma, keď to prichádza do úvahy, ktorú má mať zoskupenie hospodárskych subjektov, ktorému sa zákazka zadáva.

16. Minimálne ekonomické a technické podmienky, ktoré musí spĺňať hospodársky subjekt, ktorému sa zákazka zadáva.

17. Obdobie, počas ktorého je uchádzač svojou ponukou viazaný.

18. Keď to prichádza do úvahy, konkrétne podmienky, ktorým podlieha plnenie zákazky.

19. Na zadanie zákazky sa použijú kritériá uvedené v článku 82. Okrem prípadu, keď je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka určená len na základe ceny, kritériá predstavujúce ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, ako aj ich váha, alebo keď to prichádza do úvahy, poradie dôležitosti týchto kritérií, sa uvedú v prípade, že sa neuvádzajú v špecifikáciách.

20. Keď to prichádza do úvahy, dátum(-y) uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie príslušného pravidelného informatívneho oznámenia alebo oznámenia o uverejnení tohto oznámenia v profile kupujúceho, na ktorý sa odkazuje v zákazke, ako aj odkaz(-y) na dané uverejnenie.

21. Názov a adresa inštitúcie zodpovednej za postup odvolania a prípadne aj za postup mediácie. Presné informácie týkajúce sa lehôt na podanie odvolania alebo v prípade potreby názov, adresa, telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa útvaru, od ktorého možno získať tieto informácie.

22. Dátum odoslania oznámenia obstarávateľom.

23. Všetky ostatné relevantné informácie.

B.   UŽŠIA SÚŤAŽ

1. Názov, identifikačné číslo (ak je stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch), adresa vrátane kódu NUTS, telefónne a faxové číslo, e-mailová a internetová adresa obstarávateľa, a ak sú tieto informácie odlišné, príslušné údaje o útvare, od ktorého možno získať ďalšie informácie.

2. Hlavný predmet činnosti.

3. Keď to prichádza do úvahy, informácia o tom, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo či je jej plnenie vyhradené v rámci programov chránených pracovných miest.

4. Povaha zákazky (zákazky na tovar, práce alebo služby; keď to prichádza do úvahy, údaj o tom, či ide o rámcovú dohodu); opis (kódy CPV). Keď to prichádza do úvahy, údaj o tom, či sa ponuky vyžadujú na nákup, lízing, prenájom alebo nákup na splátky, alebo akúkoľvek ich kombináciu.

5. Kód NUTS hlavného miesta uskutočnenia stavebných prác v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác alebo kód NUTS hlavného miesta dodania alebo poskytnutia v prípade zákaziek na dodanie tovaru a poskytnutie služieb.

6. Pokiaľ ide o tovar a práce:

a) povaha a množstvo dodávaných výrobkov (kódy CPV) vrátane akýchkoľvek možností ďalšieho obstarávania, a ak je to možné, predpokladaný čas, ktorý je k dispozícii na uplatnenie týchto opčných práv, ako aj počet prípadných obnovení. V prípade opakujúcich sa zákaziek aj ak je to možné, predpokladané termíny následných výzev na súťaž vzťahujúcich sa na obstarávané výrobky alebo povaha a rozsah poskytovaných služieb a všeobecná povaha práce (kódy CPV);

b) údaj o tom, či dodávatelia môžu predkladať ponuky na niektorý a/alebo všetky požadované výrobky.

Ak je práca alebo zákazka v prípade zákaziek na uskutočnenie prác rozdelená na viacero častí, veľkosť jednotlivých častí a možnosť uchádzať sa o jednu, niekoľko alebo všetky časti;

c) informácie týkajúce sa účelu práce alebo zákazky, ak zákazka zahŕňa aj vypracovanie projektov.

7. Pokiaľ ide o služby:

a) povaha a množstvo dodávaných výrobkov vrátane akýchkoľvek možností ďalšieho obstarávania, a ak je to možné, predpokladaný čas, ktorý je k dispozícii na uplatnenie týchto opčných práv, ako aj počet prípadných obnovení. V prípade opakujúcich sa zákaziek aj ak je to možné, predpokladané termíny následných výzev na súťaž vzťahujúcich sa na obstarávané služby;

b) údaj o tom, či je poskytovanie služby zákonom, právnym predpisom alebo správnym opatrením vyhradené pre určitú profesiu;

c) odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo správne opatrenie;

d) údaj o tom, či právnické osoby musia uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby;

e) údaj o tom, či sa poskytovatelia služieb môžu uchádzať o zadanie časti dotknutých služieb.

8. Ak je známy, údaj o tom, či je povolené predkladať variantné riešenia, alebo nie.

9. Dodacia lehota alebo lehota na ukončenie alebo trvanie zákazky, a pokiaľ je to možné, jej začiatok.

10. Právna forma, keď to prichádza do úvahy, ktorú má mať zoskupenie hospodárskych subjektov, ktorému sa zákazka zadáva.

11.

 

a) Lehota na prijatie žiadostí o účasť;

b) adresa, na ktorú sa majú zasielať;

c) jazyk alebo jazyky, v ktorých sa majú vypracovať.

12. Lehota na zaslanie výzev na predloženie ponuky.

13. Požadované zloženie peňažných prostriedkov a záruk, ak prichádza do úvahy.

14. Hlavné podmienky týkajúce sa financovania a platieb a/alebo odkazy na ustanovenia, v ktorých sú tieto podmienky uvedené.

15. Informácie o situácii hospodárskeho subjektu a minimálnych ekonomických a technických požiadavkách, ktoré musí spĺňať.

16. Na zadanie zákazky sa použijú kritériá uvedené v článku 82. Okrem prípadu, keď je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka určená len na základe ceny, kritériá predstavujúce ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, ako aj ich váha alebo keď to prichádza do úvahy, poradie dôležitosti týchto kritérií sa uvedú, ak sa neuvádzajú v špecifikáciách alebo sa neuvedú vo výzve na predloženie ponuky.

17. Keď to prichádza do úvahy, konkrétne podmienky, ktorým podlieha plnenie zákazky.

18. Keď to prichádza do úvahy, dátum(-y) uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie príslušného pravidelného informatívneho oznámenia alebo oznámenia o uverejnení tohto oznámenia v profile kupujúceho, na ktorý sa odkazuje v zákazke, ako aj odkaz(-y) na dané uverejnenie.

19. Názov a adresa inštitúcie zodpovednej za postup odvolania a prípadne aj za postup mediácie. Presné informácie týkajúce sa lehôt na podanie odvolania alebo v prípade potreby názov, adresa, telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa útvaru, od ktorého možno získať tieto informácie.

20. Dátum zaslania oznámenia obstarávateľom.

21. Všetky ostatné relevantné informácie.

C.   ROKOVACIE KONANIE

1. Názov, identifikačné číslo (ak je stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch), adresa vrátane kódu NUTS, telefónne a faxové číslo, e-mailová a internetová adresa verejného obstarávateľa, a ak sú tieto informácie odlišné, príslušné údaje o útvare, od ktorého možno získať ďalšie informácie.

2. Hlavný predmet činnosti.

3. Keď to prichádza do úvahy, informácia o tom, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo či je jej plnenie vyhradené v rámci programov chránených pracovných miest.

4. Povaha zákazky (zákazka na tovar, práce alebo služby; keď to prichádza do úvahy, údaj o tom, či ide o rámcovú dohodu); opis (kódy CPV). Keď to prichádza do úvahy, údaj o tom, či sa ponuky vyžadujú na nákup, lízing, prenájom alebo nákup na splátky, alebo akúkoľvek ich kombináciu.

5. Kód NUTS hlavného miesta uskutočnenia stavebných prác v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác alebo kód NUTS hlavného miesta dodania alebo poskytnutia v prípade zákaziek na dodanie tovaru a poskytnutie služieb.

6. Pokiaľ ide o tovar a práce:

a) povaha a množstvo dodávaných výrobkov (kódy CPV) vrátane akýchkoľvek opčných práv ďalšieho obstarávania, a ak je to možné, predpokladaný čas, ktorý je k dispozícii na uplatnenie týchto opčných práv, ako aj počet prípadných obnovení. V prípade opakujúcich sa zákaziek aj ak je to možné, predpokladané termíny následných výzev na súťaž vzťahujúcich sa na obstarávané výrobky alebo povaha a rozsah poskytovaných služieb a všeobecná povaha práce (kódy CPV);

b) údaj o tom, či dodávatelia môžu predkladať ponuky na niektorý a/alebo všetky požadované výrobky.

Ak je práca alebo zákazka v prípade zákaziek na uskutočnenie prác rozdelená na viacero častí, veľkosť jednotlivých častí a možnosť uchádzať sa o jednu, niekoľko alebo všetky časti;

c) pri zákazkách na uskutočnenie prác: informácie o účele práce alebo zákazky, ak zákazka zahŕňa aj vypracovanie projektov.

7. Pokiaľ ide o služby:

a) povaha a množstvo dodávaných služieb vrátane akýchkoľvek opčných práv ďalšieho obstarávania, a ak je to možné, predpokladaný čas, ktorý je k dispozícii na uplatnenie týchto opčných práv, ako aj počet prípadných obnovení. V prípade opakujúcich sa zákaziek aj ak je to možné, predpokladané termíny následných výzev na súťaž vzťahujúcich sa na obstarávané služby;

b) údaj o tom, či je poskytovanie služby zákonom, právnym predpisom alebo správnym opatrením vyhradené pre určitú profesiu;

c) odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie;

d) údaj o tom, či právnické osoby musia uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby;

e) údaj o tom, či sa poskytovatelia služieb môžu uchádzať o zadanie časti dotknutých služieb.

8. Ak je známy, údaj o tom, či je povolené predkladať variantné riešenia, alebo nie.

9. Dodacia lehota alebo lehota na ukončenie alebo trvanie zákazky, a pokiaľ je to možné, jej začiatok.

10. Právna forma, keď to prichádza do úvahy, ktorú má mať zoskupenie hospodárskych subjektov, ktorému sa zákazka zadáva.

11.

 

a) Lehota na prijatie žiadostí o účasť;

b) adresa, na ktorú sa majú zasielať;

c) jazyk alebo jazyky, v ktorých sa majú vypracovať.

12. Požadované zloženie peňažných prostriedkov a záruk, keď to prichádza do úvahy.

13. Hlavné podmienky týkajúce sa financovania a platieb a/alebo odkazy na ustanovenia, v ktorých sa tieto podmienky uvádzajú.

14. Informácie o situácii hospodárskeho subjektu a minimálnych ekonomických a technických požiadavkách, ktoré musí spĺňať.

15. Na zadanie zákazky sa použijú kritériá uvedené v článku 82. Okrem prípadu, keď je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka určená len na základe ceny, kritériá predstavujúce ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, ako aj ich váha alebo keď to prichádza do úvahy, poradie dôležitosti týchto kritérií, sa uvedú, ak sa neuvádzajú v špecifikáciách alebo sa neuvedú vo výzve na predloženie ponuky alebo na rokovanie.

16. Keď to prichádza do úvahy, názvy a adresy hospodárskych subjektov, ktorých už obstarávateľ vybral.

17. Keď to prichádza do úvahy, konkrétne podmienky, ktorým podlieha plnenie zákazky.

18. Keď to prichádza do úvahy, dátum(-y) uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie príslušného pravidelného informatívneho oznámenia alebo oznámenia o uverejnení tohto oznámenia v profile kupujúceho, na ktorý sa v zákazke odkazuje, ako aj odkaz(-y) na dané uverejnenie.

19. Názov a adresa inštitúcie zodpovednej za postup odvolania a prípadne aj za postup mediácie. Presné informácie týkajúce sa lehôt na podanie odvolaní alebo v prípade potreby názov, adresa, telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa útvaru, od ktorého možno tieto informácie získať.

20. Dátum odoslania oznámenia obstarávateľom.

21. Všetky ostatné relevantné informácie.
PRÍLOHA XII

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V OZNÁMENIACH O VÝSLEDKU OBSTARÁVANIA

(podľa článku 70)

I.    Informácie na uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie  ( 20 )

1. Názov, identifikačné číslo (ak je stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch), adresa vrátane kódu NUTS, telefónne a faxové číslo, e-mailová a internetová adresa verejného obstarávateľa, a ak sú tieto informácie odlišné, príslušné údaje o útvare, od ktorého možno získať ďalšie informácie.

2. Hlavný predmet činnosti.

3. Povaha zákazky (zákazka na tovar, práce alebo služby a kódy CPV; keď to prichádza do úvahy, údaj o tom, či ide o rámcovú dohodu).

4. Prinajmenšom súhrnná informácia o povahe a množstve dodávaných výrobkov, uskutočňovaných prác alebo poskytovaných služieb.

5.

 

a) Forma výzvy na súťaž (oznámenie o existencii kvalifikačného systému, pravidelné oznámenie, výzva na predloženie ponúk);

b) dátum(-y) uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie a odkaz(-y) na dané oznámenie;

c) v prípade zákaziek zadávaných bez predchádzajúcej výzvy na súťaž údaj o príslušnom ustanovení článku 50.

6. Postup obstarávania (verejná súťaž, užšia súťaž alebo rokovacie konanie).

7. Počet doručených ponúk, pričom sa bližšie určuje:

a) počet ponúk doručených od hospodárskych subjektov, ktoré sú MSP;

b) počet ponúk doručených zo zahraničia;

c) počet ponúk doručených elektronicky.

V prípade viacnásobného zadávania (časti, viacnásobné rámcové dohody) sa tieto informácie uvádzajú pre každé zadanie.

8. Dátum uzatvorenia zmluvy/zmlúv alebo rámcovej dohody/dohôd na základe rozhodnutia o zadaní zákazky/zákaziek alebo uzatvorení dohody/dohôd.

9. Cena zaplatená za výhodné nákupy podľa článku 50 písm. h).

10. Pre každé zadanie názov, adresa vrátane kódu NUTS, telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová a internetová adresa úspešných uchádzačov vrátane:

a) informácie o tom, či je úspešný uchádzač MSP;

b) informácie o tom, či bola zákazka zadaná konzorciu.

11. Keď to prichádza do úvahy, údaj o tom, či zákazka bola alebo môže byť zadaná subdodávateľom.

12. Zaplatená cena alebo ceny najvyšších a najnižších ponúk zohľadnených pri zadávaní zákazky.

13. Názov a adresa inštitúcie zodpovednej za postup odvolania a prípadne aj za postup mediácie. Presné informácie týkajúce sa lehoty na podanie odvolaní alebo v prípade potreby názov, adresa, telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa útvaru, od ktorého možno získať tieto informácie.

14. Nepovinné informácie:

 hodnota a časť zákazky, ktorá sa zadala alebo sa môže zadať tretím stranám;

 kritériá na vyhodnotenie ponúk.

II.    Informácie, ktoré sa neuverejňujú

15. Počet zadaných zákaziek (v prípade, ak sa zadanie rozdelilo medzi viacerých dodávateľov).

16. Hodnota každej zadanej zákazky.

17. Krajina pôvodu produktu alebo služby (pôvod v Spoločenstve alebo pôvod mimo Spoločenstva; v druhom prípade v členení podľa tretích krajín).

18. Aké kritériá sa použili na vyhodnotenie ponúk?

19. Zadala sa zákazka uchádzačovi, ktorý predložil variantné riešenie v súlade s článkom 64 ods. 1?

20. Boli nejaké ponuky vylúčené z dôvodu, že boli neobvykle nízke, v súlade s článkom 84?

21. Dátum odoslania oznámenia obstarávateľom.
PRÍLOHA XIII

OBSAH VÝZEV NA PREDKLADANIE PONUKY, ÚČASŤ NA SÚŤAŽNOM DIALÓGU, ROKOVANIE ALEBO POTVRDENIE ZÁUJMU V ZMYSLE ČLÁNKU 74

1. Výzva na predloženie ponuky, účasť na dialógu alebo na rokovanie v zmysle článku 74 musí obsahovať prinajmenšom:

a) konečný termín na prijatie ponúk, adresu, na ktorú sa majú zasielať, a jazyk alebo jazyky, v ktorých sa musia vypracovať.

V prípade zákaziek zadávaných prostredníctvom súťažného dialógu alebo inovatívneho partnerstva sa však táto informácia neobjaví vo výzve na rokovanie, ale vo výzve na predloženie ponúk;

b) v prípade súťažného dialógu dátum a adresu, ktoré sú určené pre začiatok konzultácií, a používaný jazyk alebo jazyky;

c) odkaz na akúkoľvek uverejnenú výzvu na súťaž;

d) údaj o všetkých dokumentoch, ktoré sa majú priložiť;

e) kritériá na vyhodnotenie ponúk, pokiaľ sa neuvádzajú v oznámení o existencii kvalifikačného systému používaného ako prostriedok výzvy na súťaž;

f) relatívnu váhu kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo keď to prichádza do úvahy, poradie dôležitosti takýchto kritérií, ak sa neuvádzajú v oznámení o vyhlásení obstarávania, oznámení o existencii kvalifikačného systému alebo v špecifikáciách.

2. Ak sa výzva na súťaž uskutočňuje prostredníctvom pravidelného informatívneho oznámenia, obstarávatelia následne vyzvú všetkých záujemcov, aby potvrdili svoj záujem na základe podrobných informácií o príslušnej zákazke pred začatím výberu uchádzačov alebo účastníkov rokovaní.

Táto výzva obsahuje aspoň tieto informácie:

a) povahu a množstvo vrátane všetkých možností týkajúcich sa doplňujúcich zákaziek, a ak je to možné, predpokladaný čas, ktorý je k dispozícii na uplatnenie týchto opčných práv pri obnoviteľných zákazkách, povahu a množstvo, a ak je to možné, predpokladané dátumy uverejnenia budúcich oznámení o súťažiach na uskutočnenie stavebných prác, na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služieb, ktoré majú byť predmetom súťaže;

b) druh konania: užšia súťaž alebo rokovacie konanie;

c) keď to prichádza do úvahy, dátum, kedy sa dodávanie tovaru alebo vykonávanie prác alebo služieb začne alebo skončí;

d) ak sa nemôže ponúknuť elektronický prístup, adresu a konečný dátum pre podanie žiadostí o súťažné podklady a jazyk alebo jazyky, v ktorých sa musia vypracovať;

e) adresa obstarávateľa;

f) ekonomické a technické podmienky, finančné záruky a informácie, ktoré sa vyžadujú od hospodárskych subjektov;

g) druh zákazky, ktorá je predmetom výzvy na predloženie ponúk: nákup, lízing, prenájom alebo nákup produktov na splátky, alebo akákoľvek ich kombinácia a

h) kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich váha alebo keď to prichádza do úvahy, poradie dôležitosti takýchto kritérií, ak sa neuvádzajú v informatívnom oznámení alebo v špecifikáciách, alebo vo výzve na predloženie ponuky alebo na rokovanie.
PRÍLOHA XIV

ZOZNAM MEDZINÁRODNÝCH DOHOVOROV V SOCIÁLNEJ A ENVIRONMENTÁLNEJ OBLASTI UVEDENÝCH V ČLÁNKU 36 ODS. 2

 Dohovor MOP o slobode združovania a o ochrane práva organizovať sa č. 87,

 Dohovor MOP o vykonávaní práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať č. 98,

 Dohovor o nútenej alebo povinnej práci č. 29,

 Dohovor MOP o zrušení nútenej práce č. 105,

 Dohovor MOP o minimálnom veku na prijatie do zamestnania č. 138,

 Dohovor o diskriminácii (zamestnaní a povolaní) č. 111,

 Dohovor MOP o rovnakom odmeňovaní pracujúcich mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty č. 100,

 Dohovor MOP o zákaze a okamžitých opatreniach na odstránenie najhorších foriem detskej práce č. 182,

 Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy a jeho Montrealský protokol o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu,

 Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní (Bazilejský dohovor),

 Štokholmský dohovor o perzistentných organických znečisťujúcich látkach,

 Dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení na dovoz a vývoz vybraných nebezpečných chemických látok a prípravkov (UNEP/FAO) (Rotterdamský dohovor), Rotterdam 10. septembra 1998, a jeho 3 regionálne protokoly.
PRÍLOHA XV

ZOZNAM PRÁVNYCH AKTOV ÚNIE PODĽA ČLÁNKU 83 ODS. 3

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES
PRÍLOHA XVI

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V OZNÁMENIACH O ÚPRAVÁCH ZMLUVY POČAS JEJ PLATNOSTI

(podľa článku 89 ods. 1)

1. Názov, identifikačné číslo (ak je stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch), adresa vrátane kódu NUTS, telefónne a faxové číslo, e-mailová a internetová adresa obstarávateľa, a ak sú tieto informácie odlišné, príslušné údaje o útvare, od ktorého možno získať ďalšie informácie.

2. Hlavný predmet činnosti.

3. Kódy CPV.

4. Kód NUTS hlavného miesta uskutočnenia stavebných prác v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác alebo kód NUTS hlavného miesta dodania alebo poskytnutia v prípade zákaziek na dodanie tovaru a poskytnutie služieb.

5. Opis obstarávania pred úpravou a po nej: povaha a rozsah prác, povaha a množstvo alebo hodnota dodaní tovaru, povaha a rozsah služieb.

6. Keď to prichádza do úvahy, zvýšenie ceny spôsobené úpravou.

7. Opis okolností, na základe ktorých vznikla potreba úpravy.

8. Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky.

9. Keď to prichádza do úvahy, adresa vrátane kódu NUTS, telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová a internetová adresa nového hospodárskeho subjektu alebo subjektov.

10. Informácie o tom, či zákazka súvisí s projektom a/alebo programom financovaným z prostriedkov Únie.

11. Názov a adresa inštitúcie zodpovednej za postup preskúmania a prípadne aj za postup mediácie. Presné informácie týkajúce sa lehoty na preskúmanie alebo v prípade potreby názov, adresa, telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa útvaru, od ktorého možno tieto informácie získať.
PRÍLOHA XVIISLUŽBY PODĽA ČLÁNKU 91

Kód CPV

Opis

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Zabezpečovanie pomocného personálu pre domácnosť]; 79624000-4 [opatrovateľského personálu] a 79625000-1 [Zabezpečovanie lekárskeho personálu] od 85000000-9 do 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5 a 98500000-8 [Služby domácnosti ako zamestnávateľov domáceho personálu] a 98513000-2 až 98514000-9 [Služby pracovných síl pre domácnosti, Služby pracovníkov agentúr týkajúce sa domácnosti, Služby kancelárskych pracovníkov pre domácnosti, Pracovníci na čas určitý pre domácnosti, Pomocnice v domácnosti a Domáce služby]

Zdravotnícke, sociálne a súvisiace služby

85321000-5 a 85322000-2, 75000000-6 [Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s tým spojené služby], 075121000-0, 75122000-7, 75124000-1; od 79995000-5 do 79995200-7; od 80000000-4 Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby do 80660000-8; od 92000000-1 do 92700000-8 79950000-8 [Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov], 79951000-5 [Organizovanie seminárov], 79952000-2 [Služby na organizovanie podujatí], 79952100-3 [Služby na organizovanie kultúrnych podujatí], 79953000-9 [Služby na organizovanie festivalov], 79954000-6 [Služby na organizovanie večierkov], 79955000-3 [Služby na organizovanie módnych prehliadok], 79956000-0 [Služby na organizovanie veľtrhov a výstav]

Administratívne sociálne, vzdelávacie, zdravotnícke a kultúrne služby

75300000-9

Povinné sociálne zabezpečenie (1)

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Služby týkajúce sa poskytovania dávok

98000000-3, 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 a 98130000-3

Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a osobné služby vrátane služieb poskytovaných odborovými zväzmi, politickými organizáciami, mládežníckymi združeniami a iné služby členských organizácií

98131000-0

Náboženské služby

55100000-1 až 55410000-7; 55521000-8 až 55521200-0 [55521000-8 Služby hromadného stravovania pre súkromné domácnosti, 55521100-9 Rozvoz stravy, 55521200-0 Donáška stravy] 55510000-8 [Služby podnikových a školských jedální], 55511000-5 [Služby podnikových a školských jedální a iné bufetové služby s obmedzenou klientelou], 55512000-2 [Správa jedální], 55523100-3 [Školské stravovanie], 55520000-1 [Služby hromadného stravovania], 55522000-5 [Služby hromadného stravovania pre spoločnosti zabezpečujúce dopravu], 55523000-2 [Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie], 55524000-9 [Služby hromadného stravovania pre školy]

Hotelové a reštauračné služby

79100000-5 až 79140000-7; 75231100-5

Právne služby, pokiaľ nie sú vylúčené podľa článku 21 písm. c)

75100000-7 až 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 až75131000-3

Iné administratívne služby a vládne služby

75200000-8 až 75231000-4

Poskytovanie komunálnych služieb

75231210-9 až 75231230-5; 75240000-0 až 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9

Služby súvisiace s väzbou, služby verejnej bezpečnosti a záchranné služby, pokiaľ nie sú vylúčené podľa článku 21 písm. h)

79700000-1 až 79721000-4 [Pátracie a bezpečnostné služby, Bezpečnostné služby, Monitorovanie poplachov, Strážne služby, Dozor, Stopovacie systémy, Služby na vystopovanie utečencov, Hliadkové služby, Služby na vydávanie identifikačných preukazov, Vyšetrovacie služby and Služby detektívnej agentúry] 79722000-1[Grafologické služby], 79723000-8 [Služby týkajúce sa analýzy odpadu]

Pátracie a bezpečnostné služby

98900000-2 [Služby poskytované organizáciami a orgánmi v zahraničí (exteritoriálne)] a 98910000-5 [Služby charakteristické pre medzinárodné organizácie a orgány]

Medzinárodné služby

64000000-6 [Poštové a telekomunikačné služby], 64100000-7 [Poštové a doručovateľské služby], 64110000-0 [Poštové služby], 64111000-7 [Poštové služby súvisiace s novinami a periodikami], 64112000-4 [Poštové služby súvisiace s listami], 64113000-1 [Poštové služby súvisiace s balíkmi], 64114000-8 [Priehradkové poštové služby], 64115000-5 [Prenajímanie poštových schránok], 64116000-2 [Služby poste restante], 64122000-7 [Služby interných firemných poslíčkov]

Poštové služby

50116510-9 [Protektorovanie pneumatík], 71550000-8 [Kováčske služby]

Rôzne služby

(1)   Na uvedené služby sa táto smernica nevzťahuje, ak sú organizované ako nehospodárske služby všeobecného záujmu. Členské štáty môžu organizovať poskytovanie povinných sociálnych služieb alebo iných služieb ako služieb všeobecného záujmu alebo ako nehospodárskych služieb všeobecného záujmu
PRÍLOHA XVIII

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V OZNÁMENIACH TÝKAJÚCICH SA ZÁKAZIEK NA SOCIÁLNE A INÉ OSOBITNÉ SLUŽBY

(podľa článku 92)

Časť A:    Oznámenie o vyhlásení obstarávania

1. Názov, identifikačné číslo (ak je stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch), adresa vrátane kódu NUTS, telefónne a faxové číslo, e-mailová a internetová adresa obstarávateľa, a ak sú tieto informácie odlišné, príslušné údaje o útvare, od ktorého možno získať ďalšie informácie.

2. Hlavný predmet činnosti.

3. Opis obstarávaných služieb alebo ich kategórií, a keď to prichádza do úvahy, vedľajších prác a tovaru vrátane údaja o zahrnutých množstvách a hodnotách, kódy CPV.

4. Kód NUTS hlavného miesta poskytovania služieb.

5. Keď to prichádza do úvahy, informácia o tom, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo či je jej plnenie vyhradené v rámci programov chránených pracovných miest.

6. Hlavné podmienky, ktoré musia spĺňať hospodárske subjekty so zreteľom na ich účasť alebo keď to prichádza do úvahy, elektronická adresa, na ktorej možno získať podrobné informácie.

7. Lehota(-y) na kontaktovanie obstarávateľa, pokiaľ ide o účasť.

8. Všetky ostatné relevantné informácie.

Časť B:    Pravidelné informatívne oznámenie

1. Názov, identifikačné číslo (ak je stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch), adresa vrátane kódu NUTS, e-mailová a internetová adresa obstarávateľa.

2. Stručný opis predmetnej zákazky vrátane kódov CPV.

3. Pokiaľ je to už známe:

a) kód NUTS hlavného miesta uskutočnenia stavebných prác v prípade stavebných prác alebo kód NUTS hlavného miesta dodania alebo poskytnutia v prípade tovaru a služieb;

b) časový rámec dodania alebo poskytnutia tovaru, prác alebo služieb a trvanie zákazky;

c) podmienky účasti vrátane:

keď to prichádza do úvahy, informácia o tom, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo či je jej vykonanie vyhradené v rámci programov chránených pracovných miest;

keď to prichádza do úvahy, informácia o tom, či je realizácia služby zákonom, iným právnym predpisom, alebo správnym opatrením vyhradená pre určitú profesiu;

d) stručný opis hlavných znakov uplatňovaného postupu zadávania zákazky.

4. Odkaz na skutočnosť, že zainteresované hospodárske subjekty oznámia obstarávateľovi svoj záujem o zákazku alebo zákazky a lehoty na prijatie vyjadrení záujmu a adresu, na ktorú sa vyjadrenia záujmu zasielajú.

Časť C:    Oznámenie o existencii kvalifikačného systému

1. Názov, identifikačné číslo (ak je stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch), adresa vrátane kódu NUTS, e-mailová a internetová adresa obstarávateľa.

2. Stručný opis predmetnej zákazky vrátane kódov CPV.

3. Pokiaľ je to už známe:

a) kód NUTS hlavného miesta uskutočnenia stavebných prác v prípade stavebných prác alebo kód NUTS hlavného miesta dodania alebo poskytnutia v prípade tovaru a služieb;

b) časový rámec dodania alebo poskytnutia tovaru, prác alebo služieb a trvanie zákazky;

c) podmienky účasti vrátane:

keď to prichádza do úvahy, informácia o tom, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo či je jej vykonanie vyhradené v rámci programov chránených pracovných miest;

keď to prichádza do úvahy, informácia o tom, či je realizácia služby zákonom, iným právnym predpisom, alebo správnym opatrením vyhradená pre určitú profesiu;

d) stručný opis hlavných znakov uplatňovaného postupu zadávania zákazky.

4. Odkaz na skutočnosť, že zainteresované hospodárske subjekty oznámia obstarávateľovi svoj záujem o zákazku alebo zákazky a lehoty na prijatie vyjadrení záujmu a adresu, na ktorú sa vyjadrenia záujmu zasielajú.

5. Doba platnosti kvalifikačného systému a formálne náležitosti jej predĺženia.

Časť D:    Oznámenie o výsledku obstarávania

1. Názov, identifikačné číslo (ak je stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch), adresa vrátane kódu NUTS, telefónne a faxové číslo, e-mailová a internetová adresa obstarávateľa, a ak sú tieto informácie odlišné, príslušné údaje o útvare, od ktorého možno získať ďalšie informácie.

2. Hlavný predmet činnosti.

3. Prinajmenšom zhrnutie informácií o povahe a množstve poskytovaných služieb, a keď to prichádza do úvahy, vedľajších prác a tovaru.

4. Odkaz na uverejnenie oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

5. Počet prijatých ponúk.

6. Názov a adresa vybraného(-ých) hospodárskeho(-ych) subjektu(-ov).

7. Všetky ostatné relevantné informácie.
PRÍLOHA XIX

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V OZNÁMENÍ O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV

(podľa článku 96 ods. 1)

1. Názov, identifikačné číslo (ak je stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch), adresa vrátane kódu NUTS, telefónne a faxové číslo, e-mailová a internetová adresa verejného obstarávateľa, a ak sú tieto informácie odlišné, príslušné údaje o útvare, od ktorého možno získať ďalšie informácie.

2. Hlavný predmet činnosti.

3. Opis projektu (kódy CPV).

4. Povaha súťaže: verejná alebo užšia.

5. V prípade verejných súťaží: lehota na prijímanie projektov.

6. V prípade užších súťaží:

a) plánovaný počet účastníkov alebo príslušný interval;

b) keď to prichádza do úvahy, mená už vybraných účastníkov;

c) kritériá výberu účastníkov;

d) lehota na prijímanie žiadostí o účasť.

7. Keď to prichádza do úvahy, údaj o tom, či je účasť vyhradená pre určitú profesiu.

8. Kritériá, ktoré sa uplatnia pri hodnotení projektov.

9. Keď to prichádza do úvahy, mená vybraných členov poroty.

10. Údaj o tom, či je rozhodnutie poroty pre orgán záväzné.

11. Keď to prichádza do úvahy, počet a hodnota cien.

12. Keď to prichádza do úvahy, podrobnosti o platbách všetkým účastníkom.

13. Údaj o tom, či sa víťazom súťaže povoľuje zadanie akýchkoľvek následných zákaziek.

14. Názov a adresa inštitúcie zodpovednej za postup odvolania a prípadne aj za postup mediácie. Presné informácie týkajúce sa lehôt na podanie odvolaní alebo v prípade potreby názov, adresa, telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa útvaru, od ktorého možno získať tieto informácie.

15. Dátum odoslania oznámenia.

16. Všetky ostatné relevantné informácie.
PRÍLOHA XX

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V OZNÁMENIACH VÝSLEDKOV SÚŤAŽE NÁVRHOV

(podľa článku 96 ods. 1)

1. Názov, identifikačné číslo (ak sa tak ustanovuje vo vnútroštátnych právnych predpisoch), adresa vrátane kódu NUTS, telefónne a faxové číslo, e-mailová a internetová adresa obstarávateľa, a ak sú tieto informácie odlišné, príslušné údaje o útvare, od ktorého možno získať ďalšie informácie.

2. Hlavný predmet činnosti.

3. Opis projektu (kódy CPV).

4. Celkový počet účastníkov.

5. Počet zahraničných účastníkov.

6. Víťaz súťaže.

7. Prípadne cena.

8. Ďalšie informácie.

9. Odkaz na oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov.

10. Názov a adresa inštitúcie zodpovednej za postup odvolania a prípadne aj za postup mediácie. Presné informácie týkajúce sa lehôt na podanie odvolaní alebo v prípade potreby názov, adresa, telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa útvaru, od ktorého možno tieto informácie získať.

11. Dátum odoslania oznámenia.
PRÍLOHA XXITABUĽKA ZHODY

Táto smernica

Smernica 2004/17/ES

článok 1

článok 2 prvá veta

článok 1 ods. 1

článok 2 bod 1

článok 1 ods. 2 písm. a)

článok 2 bod 2

článok 1 ods. 2 písm. b) prvá veta

článok 2 bod 3

článok 1 ods. 2 písm. b) druhá veta

článok 2 bod 4

článok 1 ods. 2 písm. c)

článok 2 bod 5

článok 1 ods. 2 písm. d) prvý pododsek

článok 2 bod 6

článok 1 ods. 7 prvý a druhý pododsek

článok 2 bod 7

článok 1 ods. 7 tretí pododsek

článok 2 bod 8

článok 1 ods. 7 tretí pododsek

článok 2 bod 9

článok 34 ods. 1

článok 2 bod 10

článok 1 ods. 8

článok 2 bod 11

článok 2 bod 12

článok 1 ods. 8

článok 2 bod 13

článok 2 bod 14

článok 1 ods. 11

článok 2 bod 15

článok 1 ods. 12

článok 2 bod 16

článok 2 bod 17

článok 1 ods. 10

článok 2 bod 18

článok 2 bod 19

článok 2 bod 20

článok 3 ods. 1

článok 2 ods. 1 písm. a) prvý pododsek

článok 3 ods. 2

článok 3 ods. 3

článok 3 ods. 4

článok 2 ods. 1 písm. a) druhý pododsek

článok 4 ods. 1

článok 2 ods. 2

článok 4 ods. 2

článok 2 ods. 1 písm. b)

článok 4 ods. 3 prvý pododsek

článok 2 ods. 3

článok 4 ods. 3 druhý a tretí pododsek

článok 4 ods. 4

článok 5 ods. 1

článok 5 ods. 2 prvý pododsek

článok 5 ods. 2 druhý pododsek

článok 1 ods. 2 písm. d) druhý a tretí pododsek

článok 5 ods. 3

článok 5 ods. 4 prvý a druhý pododsek

článok 5 ods. 4 tretí pododsek

článok 5 ods. 5

článok 6 ods. 1 prvý a druhý pododsek

článok 6 ods. 1 tretí pododsek

článok 9 ods. 1 druhý pododsek

článok 6 ods. 2

článok 9 ods. 1 prvý pododsek

článok 6 ods. 3 písm. a)

článok 9 ods. 2

článok 6 ods. 3 písm. b)

článok 6 ods. 3 písm. c)

článok 9 ods. 3

článok 7

článok 3 ods. 1 a 3 článok 4 ods. 1; článok 7 písmeno a)

článok 8

článok 3 ods. 1 a 2

článok 9 ods. 1

článok 3 ods. 3

článok 9 ods. 2

článok 3 ods. 4

článok 10

článok 4

článok 11

článok 5 ods. 1

článok 5 ods. 2

článok 12

článok 7 písm. b)

článok 13 ods. 1

článok 6 ods. 1 a 2 písm. c) na konci

článok 13 ods. 2 písm. a)

článok 6 ods. 2 písm. a)

článok 13 ods. 2 písm. b)

článok 6 ods. 2 písm. b)

článok 13 ods. 2 písm. c) bod i) a ii)

článok 6 ods. 2 písm. c) prvá a tretia zarážka

článok 6 ods. 2 písm. c) druhá štvrtá piata a šiesta zarážka

článok 14 písm. a)

článok 7 písm. a)

článok 14 písm. b)

článok 7 písm. a)

článok 8

príloha I až X

článok 15

článok 16 a 61

článok 16 ods. 1

článok 17 ods. 1; článok 17 ods. 8

článok 16 ods. 2

článok 16 ods. 3

článok 17 ods. 2; článok 17 ods. 8

článok 16 ods. 4

článok 16 ods. 5

článok 17 ods. 3

článok 16 ods. 6

článok 16 ods. 7

článok 17 ods. 4 a 5

článok 16 ods. 8

článok 17 ods. 6 písm. a) prvý a druhý pododsek

článok 16 ods. 9

článok 17 ods. 6 písm. b) prvý a druhý pododsek

článok 16 ods. 10

článok 17 ods. 6 písm. a) tretí pododsek a ods. 6 písm. b) tretí pododsek

článok 16 ods. 11

článok 17 ods. 7

článok 16 ods. 12

článok 17 ods. 9

článok 16 ods. 13

článok 17 ods. 10

článok 16 ods. 14

článok 17 ods. 11

článok 17

článok 69

článok 18 ods. 1

článok 19 ods. 1

článok 18 ods. 2

článok 19 ods. 2

článok 19 ods. 1

článok 20 ods. 1; článok 62 bod 1

článok 19 ods. 2

článok 20 ods. 2

článok 20

článok 22; článok 62 bod 1

článok 21 písm. a)

článok 24 písm. a)

článok 21 písm. b)

článok 24 písm. b)

článok 21 písm. c)

článok 21 písm. d)

článok 24 písm. c)

článok 21 písm. e)

článok 21 písm. f)

článok 24 písm. d)

článok 21 písm. g)

článok 21 písm. h)

článok 21 písm. i)

článok 22

článok 25

článok 23

článok 26

článok 24 ods. 1

článok 22a

článok 24 ods. 2

článok 21; článok 62 bod 1

článok 24 ods. 3

článok 21; článok 62 bod 1

článok 25

článok 26

článok 27 ods. 1

článok 22a na konci; článok 12 smernice 2009/81/ES

článok 27 ods. 2

článok 28

článok 29 ods. 1

článok 23 ods. 1

článok 29 ods. 2

článok 23 ods. 1

článok 29 ods. 3

článok 23 ods. 2

článok 29 ods. 4

článok 23 ods. 3 písm. a) až c)

článok 29 ods. 5

článok 23 ods. 3 druhý pododsek

článok 29 ods. 6

článok 23 ods. 3 tretí pododsek

článok 30

článok 23 ods. 4

článok 31

článok 23 ods. 5

článok 32

článok 24 písm. e)

článok 33 ods. 1 a 2

článok 27

článok 33 ods. 3

článok 34 ods. 1 prvá a druhá veta

článok 30 ods. 1; článok 62 bod 2

článok 34 ods. 1 tretia veta

článok 34 ods. 1 štvrtá veta

článok 30 ods. 2 odôvodnenie 41

článok 34 ods. 2 prvý pododsek

článok 30 ods. 2

článok 34 ods. 2 druhý pododsek

článok 34 ods. 3

článok 30 ods. 3

článok 35 ods. 1

článok 30 ods. 4 prvý pododsek; ods. 5 prvý a druhý pododsek

článok 35 ods. 2

článok 30 ods. 5 prvý a druhý pododsek

článok 35 ods. 3

článok 30 ods. 4 druhý pododsek; ods. 5 štvrtý pododsek; článok 62 bod 2

článok 30 ods. 4 tretí pododsek

článok 35 ods. 4

článok 35 ods. 5

článok 30 ods. 6 druhý pododsek

článok 35 ods. 6

článok 30 ods. 6 tretí a štvrtý pododsek

článok 36 ods. 1

článok 10

článok 36 ods. 2

článok 37

článok 11

článok 38 ods. 1

článok 28 prvý pododsek

článok 38 ods. 2

článok 28 druhý pododsek

článok 39

článok 13

článok 40 ods. 1

článok 48 ods. 1, 2 a 4; článok 64 ods. 1

článok 40 ods. 2

článok 40 ods. 3

článok 48 ods. 3; článok 64 ods. 2

článok 40 ods. 4

článok 40 ods. 5

článok 40 ods. 6

článok 48 ods. 5 a 6; článok 64 ods. 3

článok 40 ods. 7 prvý pododsek

článok 70 ods. 2 písm. f) a druhý pododsek

článok 40 ods. 7 druhý a tretí pododsek

 

článok 41 ods. 1

článok 1 ods. 13

článok 41 ods2

článok 70 ods. 2 písm. c) a d); článok 70 ods. 2 druhý pododsek

článok 42

článok 43

článok 12

článok 44 ods. 1

článok 40 ods. 1 a 2

článok 44 ods. 2

článok 40 ods. 2

článok 44 ods. 3

článok 44 ods. 4

článok 42 ods. 1 a 3 písm. b)

článok 44 ods. 5

začiatok článku 40 ods. 3

článok 45 ods. 1 prvý pododsek

článok 1 ods. 9 písm. a)

článok 45 ods. 1 druhý a tretí pododsek.

článok 45 ods. 2

článok 45 ods. 2

článok 45 ods. 4

článok 45 ods. 3

článok 45 ods. 4

článok 46

článok 1 ods. 9 písm. b); článok 45 ods. 3

článok 47

článok 1 ods. 9 písm. c); článok 45 ods. 3

článok 48

článok 49

článok 50 písm. a)

článok 40 ods. 3 písm. a)

článok 50 písm. b)

článok 40 ods. 3 písm. b)

článok 50 písm. c)

článok 40 ods. 3 písm. c)

článok 50 písm. d)

článok 40 ods. 3 písm. d)

článok 50 písm. e)

článok 40 ods. 3 písm. e)

článok 50 písm. f)

článok 40 ods. 3 písm. g)

článok 50 písm. g)

článok 40 ods. 3 písm. h)

článok 50 písm. h)

článok 40 ods. 3 písm. j)

článok 50 písm. i)

článok 40 ods. 3 písm. k)

článok 50 písm. j)

článok 40 ods. 3 písm. l)

článok 51 ods. 1 prvý a druhý pododsek

článok 14 ods. 1; článok 1 ods. 4

článok 51 ods. 1 tretí pododsek

článok 51 ods. 2 prvý a druhý pododsek

článok 51 ods. 2 tretí pododsek

článok 14 ods. 4

článok 52 ods. 1

článok 1 ods. 5; článok 15 ods. 1

článok 52 ods. 2

článok 15 ods. 2

článok 52 ods. 3

článok 15 ods. 2 posledná veta

článok 52 ods. 4

článok 15 ods. 3

článok 52 ods. 5

článok 15 ods. 4

článok 52 ods. 6

článok 15 ods. 6

článok 52 ods. 7

článok 52 ods. 8

článok 52 ods. 9

článok 15 ods. 7 tretí pododsek

článok 53 ods. 1 prvý pododsek

článok 1 ods. 6; článok 56 ods. 1

článok 53 ods. 1 druhý a tretí pododsek

článok 1 ods. 6

článok 53 ods. 2

článok 56 ods. 2

článok 53 ods. 3

článok 56 ods. 2 tretí pododsek.

článok 53 ods. 4

článok 56 ods. 3

článok 53 ods. 5

článok 56 ods. 4

článok 53 ods. 6

článok 56 ods. 5

článok 53 ods. 7

článok 56 ods. 6

článok 53 ods. 8

článok 56 ods. 7

článok 53 ods. 9

článok 56 ods. 8

článok 54

článok 55 ods. 1

článok 29 ods. 1

článok 55 ods. 2

článok 29 ods. 2

článok 55 ods. 3

článok 55 ods. 4

článok 29 ods. 2

článok 56

článok 57

článok 58

odôvodenie 15

článok 59

článok 60 ods. 1

článok 34 ods. 1

článok 60 ods. 2

článok 34 ods. 2

článok 60 ods. 3

článok 34 ods. 3

článok 60 ods. 4

článok 34 ods. 8

článok 60 ods. 5

článok 34 ods. 4

článok 60 ods. 6

článok 34 ods. 5

článok 61 ods. 1

článok 34 ods. 6

článok 61 ods. 2

článok 34 ods. 6

článok 62 ods. 1

článok 34 ods. 4 druhý pododsek; ods. 5 druhý a tretí pododsek; ods. 6 druhý pododsek; ods. 7

článok 62 ods. 2

článok 34 ods. 4 prvý pododsek; ods. 5 prvý pododsek; ods. 6 prvý pododsek

článok 62 ods. 3

článok 63

článok 35

článok 64 ods. 1

článok 36 ods. 1

článok 64 ods. 2

článok 36 ods. 2

článok 65

článok 66 ods. 1

článok 45 ods. 1

článok 66 ods. 2

článok 45 ods. 9

článok 45 ods. 10

článok 66 ods. 3

článok 45 ods. 9

článok 67 ods. 1

článok 41 ods. 1 a 2

článok 67 ods. 2

článok 42 ods. 3; článok 44 ods. 1

článok 68

článok 41 ods. 3

článok 69

článok 42 ods. 1 písm. c); článok 44 ods. 1

článok 70 ods. 1

článok 43 ods. 1 prvý pododsek; článok 44 ods. 1

článok 70 ods. 2

článok 43 ods. 1 druhý a tretí pododsek

článok 70 ods. 3

článok 43 ods. 2 a 3

článok 70 ods. 4

článok 43 ods. 5

článok 71 ods. 1

článok 44 ods. 1

článok 70 ods. 1 písm. b)

článok 71 ods. 2 prvá veta

článok 44 ods. 2, 3

článok 71 ods2 druhá a tretia veta

článok 44 ods. 4 druhý pododsek

článok 71 ods3

článok 44 ods. 4 prvý pododsek

článok 71 ods. 4

článok 71 ods. 5 prvý pododsek

článok 44 ods. 6

článok 71 ods. 5 druhý pododsek

článok 44 ods. 7

článok 71 ods. 6

článok 44 ods. 8

článok 72 ods. 1

článok 44 ods. 5 prvý pododsek

článok 72 ods. 2 a 3

článok 44 ods. 5 druhý a tretí pododsek

článok 73 ods. 1

článok 45 ods. 6

článok 73 ods. 2

článok 46 ods. 2

článok 74 ods. 1

článok 47 ods. 1 prvá veta a ods. 5 prvý pododsek

článok 74 ods. 2

článok 47 ods. 1 druhá veta a

ods. 5 druhý pododsek.

článok 75 ods. 1

článok 49 ods. 1

článok 75 ods. 2

článok 49 ods. 2 prvý a druhý pododsek

článok 75 ods. 3

článok 49 ods. 2 tretí pododsek.

článok 75 ods. 4, 5 a 6

článok 49 ods. 3, 4 a 5

článok 76 ods. 1

článok 51 ods. 1

článok 76 ods. 2

článok 51 ods. 2

článok 76 ods. 3

článok 52 ods. 1

článok 76 ods. 4

článok 76 ods. 5

článok 51 ods. 3

článok 76 ods. 6

článok 76 ods. 7

článok 76 ods. 8

článok 77 ods. 1

článok 53 ods. 1

článok 77 ods. 2

článok 53 ods. 2

článok 77 ods. 3

článok 53 ods. 6

článok 77 ods. 4

článok 53 ods. 7

článok 77 ods. 5

článok 53 ods. 9

článok 77 ods. 6

článok 78 ods. 1

článok 54 ods. 1 a 2

článok 78 ods. 2

článok 54 ods. 3

článok 79 ods. 1

článok 53 ods. 4 a 5

článok 79 ods. 2

článok 54 ods. 5 a 6

článok 79 ods. 3

článok 80 ods. 1

článok 53 ods. 3; článok 54 ods. 4

článok 80 ods. 2

článok 80 ods. 3

článok 53 ods. 3; článok 54 ods. 4

článok 81 ods. 1

článok 52 ods. 2

článok 81 ods. 2

článok 52 ods. 3

článok 81 ods. 3

článok 82 ods. 1

článok 55 ods. 1

článok 82 ods. 2

článok 55 ods. 1

článok 82 ods. 3

článok 82 ods. 4

odôvodnenie 1; odôvodnenie 55 tretí odsek

článok 82 ods. 5

článok 55 ods. 2

článok 83

článok 84 ods. 1

článok 57 ods. 1 prvý pododsek

článok 84 ods. 2 písm. a)

článok 57 ods. 1 druhý pododsek písm. a)

článok 84 ods. 2 písm. b)

článok 57 ods. 1 druhý pododsek písm. b)

článok 84 ods. 2 písm. c)

článok 57 ods. 1 druhý pododsek písm. c)

článok 84 ods. 2 písm. d)

článok 57 ods. 1 druhý pododsek písm. d)

článok 84 ods. 2 písm. e)

článok 84 ods. 2 písm. f)

článok 57 ods. 1 druhý pododsek písm. e)

článok 84 ods. 3 prvý pododsek

článok 57 ods. 2

článok 84 ods. 3 druhý pododsek

článok 84 ods. 4

článok 57 ods. 3

článok 84 ods. 5

článok 85 ods. 1, 2, 3, 4 a článok 86

článok 58 ods. 1 až 4; článok 59

článok 85 ods. 5

článok 58 ods. 5

článok 87

článok 38

článok 88 ods. 1

článok 88 ods. 2

článok 37 prvá veta

článok 88 ods. 3

článok 88 ods. 4

článok 37 druhá veta

článok 88 ods. 5 – 8

článok 89

článok 90

článok 91

článok 92

článok 93

článok 94

článok 95

článok 61

článok 96 ods. 1

článok 63 ods. 1 prvý pododsek

článok 96 ods. 2 prvý pododsek

článok 63 ods. 1 prvý pododsek

článok 96 ods. 2 druhý a tretí pododsek

článok 63 ods. 1 druhý pododsek prvá a druhá veta

článok 96 ods. 3

článok 63 ods. 2

článok 97 ods. 1

článok 65 ods. 1

článok 97 ods. 2

článok 60 ods. 2

článok 97 ods. 3 a 4

článok 65 ods. 2 a 3

článok 98

článok 66

článok 99 ods. 1

článok 72 prvý pododsek

článok 99 ods. 2 až 6

článok 100

článok 50

článok 101

článok 102

článok 103

článok 68 ods. 3 a 4

článok 104

článok 68 ods. 5

článok 105 ods. 1 a 2

článok 68 ods. 1 a 2

článok 105 ods. 3

článok 106 ods. 1

článok 71 ods. 1 prvý pododsek

článok 106 ods. 2

článok 106 ods. 3

článok 71 ods. 1 tretí pododsek

článok 107

článok 73

článok 108

článok 109

článok 74

článok 110

článok 75

príloha I až X

príloha I (okrem prvej vety)

príloha XII (okrem poznámky pod čiarou č. 1)

prvá veta prílohy I

poznámka pod čiarou k prílohe XII

príloha II

príloha III body A, B, C, E, F, G, H, I and J

príloha XI

príloha III bod D

príloha IV bod 1 prvý až tretí pododsek

článok 30 ods. 6 prvý pododsek

príloha IV bod 1 štvrtý pododsek

príloha IV bod 2

článok 30 ods. 6 prvý pododsek druhá veta

príloha V písm. a) – f)

príloha XXIV písm. b) až h)

príloha V písm. g)

príloha VI

príloha XV

príloha VII

článok 56 ods. 3 druhý pododsek písm. a) až f)

príloha VIII okrem bodu 4

príloha XXI okrem bodu 4

príloha VIII bod 4

príloha XXI bod 4

príloha IX

príloha XX

príloha X

príloha XIV

príloha XI

príloha XIII

príloha XII

príloha XVI

príloha XIII bod 1

článok 47 ods. 4

príloha XIII bod 2

článok 47 ods. 5

príloha XIV

príloha XXIII

príloha XV

príloha XVI

príloha XVI

príloha XVII

príloha XVII

príloha XVIII

príloha XIX

príloha XVIII

príloha XX

príloha XIX

príloha XXI

príloha XXVI

príloha XXII

príloha XXV( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

( 2 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb (Ú. v. ES L 15, 21.1.1998, s. 14).

( 3 ) Smernica Rady 77/249/EHS z 22. marca 1977 na uľahčenie účinného výkonu slobody právnikov poskytovať služby (Ú. v. ES L 78, 26.3.1977, s. 17).

( 4 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1).

( 5 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).

( 6 ) Rozhodnutie Komisie 2002/205/ES zo 4. marca 2002 prijaté na žiadosť Rakúska, ktoré žiada o osobitný režim ustanovený v článku 3 smernice 93/38/EHS (Ú. v. ES L 68, 12.3.2002, s. 31).

( 7 ) Rozhodnutie Komisie 2004/73/ES z 15. januára 2004 o žiadosti Nemecka o uplatnenie osobitného postupu ustanoveného v článku 3 smernice 93/38/EHS (Ú. v. EÚ L 16, 23.1.2004, s. 57).

( 8 ) Rozhodnutie Komisie 93/327/EHS z 13. mája 1993, ktorým sa stanovujú podmienky, za ktorých musia obstarávatelia využívajúci geograficky vymedzené oblasti na účely prieskumu alebo ťažby ropy, plynu, uhlia alebo iných pevných palív, oznamovať Komisii informácie o uzatvorených verejných zmluvách (Ú. v. ES L 129, 27.5.1993, s. 25).

( 9 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci Spoločenstva pre elektronické podpisy (Ú. v. ES L 13, 19.1.2000, s. 12).

( 10 ) Rozhodnutie Komisie 2009/767/ES zo 16. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú opatrenia na uľahčenie postupov elektronickými spôsobmi prostredníctvom „miest jednotného kontaktu“ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 274, 20.10.2009, s. 36).

( 11 ) Rozhodnutie Komisie 2011/130/EÚ z 25. februára 2011, ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na cezhraničné spracovanie dokumentov elektronicky podpísaných príslušnými orgánmi v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trh (Ú. v. EÚ L 53, 26.2.2011, s. 66).

( 12 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 19).

( 13 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).

( 14 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

( 15 ) Odporúčanie Komisie zo 6. mája 2003 o vymedzení pojmu mikropodniky, malé a stredné podniky (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

( 16 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

( 17 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).

( 18 ) Rozhodnutie rady 71/306/EHS z 26. júla 1971, ktorým sa zriaďuje Poradný výbor pre verejné obstarávanie prác (Ú. v. ES L 185, 16.8.1971, s. 15).

( 19 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 5).

( 20 ) Informácie v nadpisoch 6, 9 a 11 sa považujú za informácie, ktoré sa neuverejňujú, ak sa zadávajúci subjekt domnieva, že ich uverejnenie môže poškodiť citlivý obchodný záujem.