02014D0573 — SK — 01.01.2021 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 573/2014/EÚ

z 15. mája 2014

o posilnenej spolupráci medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ)

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 159 28.5.2014, s. 32)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/1782 Text s významom pre EHP z 25. novembra 2020,

  L 400

7

30.11.2020
▼B

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 573/2014/EÚ

z 15. mája 2014

o posilnenej spolupráci medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ)

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Zriadenie siete

▼M1

Týmto sa zriaďuje sieť verejných služieb zamestnanosti Únie (VSZ) (ďalej len „sieť“) na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027. Sieť vykonáva iniciatívy ustanovené v článku 4.

▼B

Sieť sa skladá z:

a) 

VSZ nominovaných členskými štátmi;

b) 

Komisie.

EMCO má štatút pozorovateľa.

Členské štáty s nezávislými VSZ na nižšej úrovni, než je celoštátna úroveň, zabezpečia svoje primerané zastúpenie v konkrétnych iniciatívach siete.

Článok 2

Vymedzenie referenčného učenia

Na účely tohto rozhodnutia a činností siete „referenčné učenie“ znamená proces vytvárania systematického a integrovaného prepojenia medzi činnosťami referenčného porovnávania a vzájomného učenia, ktorý pozostáva z identifikácie dobrých výsledkov prostredníctvom systémov referenčného porovnávania založených na ukazovateľoch vrátane zberu údajov, ich validácie, konsolidácie a posúdenia pomocou vhodnej metodiky a použitím zistení pre konkrétne činnosti vzájomného učenia na základe faktických poznatkov vrátane modelov dobrých alebo osvedčených postupov.

Článok 3

Ciele

▼M1

Cieľom tohto rozhodnutia je podporovať prostredníctvom siete spoluprácu medzi členskými štátmi týkajúcu sa zamestnanosti v tých oblastiach, za ktoré zodpovedajú VSZ, s cieľom prispievať k uskutočňovaniu politík Únie v oblasti zamestnanosti. Tieto kroky pomôžu aj pri vykonávaní zásad Európskeho piliera sociálnych práv, prispejú k plneniu cieľov Európskej zelenej dohody a dosahovaniu cieľov Organizácie Spojených národov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, a tým podporia:

a) 

všetky zraniteľné sociálne skupiny s vysokou mierou nezamestnanosti, najmä starších pracovníkov a mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, ako aj ľudí so zdravotným postihnutím a ľudí, ktorí čelia diskriminácii z viacerých dôvodov;

▼B

b) 

dôstojnú a udržateľnú prácu;

▼M1

c) 

lepšie fungovanie a inkluzívnosť trhov práce;

ca) 

rovnosť žien a mužov;

d) 

identifikáciu nedostatku zručností a poskytovanie informácií o ich rozsahu a lokalizácii, ako aj lepšie zosúlaďovanie zručností uchádzačov o zamestnanie s potrebami zamestnávateľov, a to aj identifikáciou potrieb v oblasti odborného vzdelávania, ako aj zamestnateľnosti uchádzačov o zamestnanie a prevencie nezamestnanosti, napríklad prostredníctvom profesijného poradenstva a odbornej prípravy;

▼B

e) 

lepšiu integráciu trhov práce;

f) 

zvýšenie dobrovoľnej geografickej a profesijnej mobility na spravodlivom základe s cieľom napĺňať konkrétne potreby trhu práce;

g) 

integráciu osôb vylúčených z trhu práce ako súčasť boja proti sociálnemu vylúčeniu;

h) 

hodnotenie a posudzovanie aktívnych iniciatív trhu práce a ich účinné a efektívne vykonávanie.

Článok 4

Iniciatívy siete

1.  

V rámci oblastí, ktoré sú v zodpovednosti VSZ, sieť uskutočňuje predovšetkým tieto iniciatívy:

a) 

v rámci celej Únie vytvoriť a realizovať medzi VSZ referenčné učenie založené na faktických poznatkoch s cieľom porovnávať pomocou vhodnej metodiky výsledky ich činností v týchto oblastiach:

▼M1

i) 

prínos k zníženiu nezamestnanosti všetkých vekových skupín, žien a mužov a zraniteľných skupín;

▼B

ii) 

prínos k zníženiu dĺžky nezamestnanosti a zníženiu neaktivity s cieľom riešiť dlhodobú a štrukturálnu nezamestnanosť, ako aj sociálne vylúčenie;

iii) 

obsadzovanie voľných pracovných miest (a to aj formou dobrovoľnej pracovnej mobility);

iv) 

spokojnosť klientov so službami VSZ;

b) 

poskytovanie vzájomnej pomoci, a to buď vo forme partnerských alebo skupinových činností, prostredníctvom spolupráce, výmeny informácií, skúseností a zamestnancov medzi členmi siete vrátane podpory pri vykonávaní odporúčaní Rady v oblasti VSZ pre jednotlivé krajiny na žiadosť dotknutého členského štátu alebo VSZ;

▼M1

c) 

prispievať k modernizácii a posilňovaniu VSZ v kľúčových oblastiach s ohľadom na politiky Únie v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí a so zreteľom na Európsky pilier sociálnych práv, Európsku zelenú dohodu a ciele Organizácie spojených národov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, ako aj výzvy spojené s digitalizáciou, meniacim sa svetom práce a pracovnými modelmi a tiež demografickými zmenami;

▼B

d) 

vypracúvať správy na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie alebo z jej vlastnej iniciatívy;

e) 

prispievať k vykonávaniu príslušných politických iniciatív;

▼M1

f) 

prijímanie a vykonávanie svojho ročného pracovného programu, v ktorom stanoví svoje pracovné metódy, predpokladané výsledky a ďalšie informácie týkajúce sa realizácie referenčného učenia, ako aj stratégií šírenia a spolupráce;

g) 

podporovanie a výmena najlepších postupov na identifikáciu mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, ako aj na rozvoj iniciatív s cieľom zabezpečiť, aby títo mladí ľudia získali zručnosti nevyhnutné na vstup na pracovný trh a zotrvanie na ňom, a na začlenenie dlhodobo nezamestnaných a iných zraniteľných skupín do pracovného trhu.

▼B

Pokiaľ ide o iniciatívu ustanovenú v písmene a) prvého pododseku, pri referenčnom porovnávaní sa používajú ukazovatele stanovené v prílohe. Sieť sa aktívne podieľa aj na vykonávaní týchto činností formou výmeny údajov, poznatkov a postupov. Členské štáty majú naďalej právomoc rozhodnúť, či sa dobrovoľne zapoja do ďalšieho referenčného učenia v iných oblastiach ako sú oblasti uvedené v bodoch i) až iv) písmena a).

2.  
Sieť pripraví mechanizmus informovania o iniciatívach uvedených v odseku 1. Pri uplatňovaní tohto mechanizmu členovia siete každoročne informujú radu.

▼M1

Článok 5

Spolupráca

Sieť rozvinie spoluprácu s príslušnými zainteresovanými stranami na trhu práce vrátane ďalších poskytovateľov služieb zamestnanosti a sociálnych služieb a sociálnych partnerov a prípadne s agentúrami Únie v oblastiach zamestnanosti, sociálnej politiky, rovnosti žien a mužov a organizáciami vzdelávania a odbornej prípravy zastupujúcimi nezamestnané osoby alebo iné zraniteľné skupiny, so subjektmi pre rovnaké zaobchádzanie, s organizáciami odborného vzdelávania, s mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v oblastiach zamestnanosti a spravodlivej transformácie a s regionálnymi a miestnymi orgánmi, a to prostredníctvom ich zapájania do príslušných činností a zasadnutí siete, ako aj výmenou informácií a údajov. V prípade potreby si sieť môže vymieňať najlepšie postupy s príslušnými verejnými službami zamestnanosti z tretích krajín.

▼B

Článok 6

Fungovanie siete

1.  
Sieť je riadená radou. Členské štáty nominujú do rady jedného člena a jedného náhradníka z vrcholového manažmentu svojich príslušných VSZ. Komisia tiež vymenúva jedného člena rady a jedného náhradníka. Náhradníci rady nahrádzajú svojich členov podľa potreby.

EMCO v súlade so svojím rokovacím poriadkom nominuje spomedzi svojich členov jedného zástupcu, ktorý bude mať v rade štatút pozorovateľa, s výnimkou zasadnutí rady s obmedzenou účasťou. Rada môže zasadať s obmedzenou účasťou za účasti jedného člena za každý členský štát a jedného člena z Komisie s výnimkou tých bodov programu týkajúcich sa ročného pracovného programu. Rokovací poriadok rady upravuje ďalšie podrobné pravidlá týkajúce sa zasadnutí s obmedzenou účasťou.

2.  
Rada vymenúva predsedu a dvoch podpredsedov z jej členov nominovaných členským štátom. Predseda zastupuje sieť. Predsedu zastupujú v prípade potreby podpredsedovia.
3.  
Rada prijíma svoj rokovací poriadok jednomyseľným rozhodnutím. Tento rokovací poriadok okrem iného obsahuje ustanovenia o rozhodovaní rady a o vymenovaní a funkčnom období predsedu a podpredsedov rady.
4.  

Rada prijíma väčšinovým rozhodnutím:

a) 

ročný pracovný program siete vrátane zriadenia pracovných skupín a dojednaní o rokovacom jazyku zasadnutí siete;

b) 

technický rámec na vykonávanie činností v oblasti referenčného porovnávania a vzájomného učenia ako súčasť ročného pracovného programu siete vrátane metodiky referenčného učenia na základe ukazovateľov referenčného porovnávania, ako sa uvádzajú v prílohe k tomuto rozhodnutiu, na porovnanie výsledkov VSZ, kontextových premenných, požiadaviek týkajúcich sa poskytovania údajov a vzdelávacích nástrojov integrovaného programu vzájomného učenia;

c) 

výročnú správu siete. Táto správa sa zašle Európskemu parlamentu a Rade a uverejní sa.

▼M1

5.  
Rade pomáha sekretariát, ktorý zabezpečuje a zastrešuje Komisia. Sekretariát v spolupráci s predsedom a podpredsedami pripravuje zasadnutia rady, ročný pracovný program a výročnú správu siete. Sekretariát úzko spolupracuje so sekretariátom výboru EMCO s cieľom koordinovať iniciatívy a posilniť spoluprácu medzi sieťou a výborom EMCO.

Článok 7

Finančná podpora

Celkové finančné zdroje potrebné na vykonávanie tohto rozhodnutia sa sprístupnia v súlade s viacročným finančným rámcom na roky 2021 – 2027, pričom ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje Európsky parlament a Rada v rámci obmedzení finančného rámca.

▼B

Článok 8

Zmena prílohy o ukazovateľoch referenčného porovnávania

Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 9 delegované akty s cieľom zmeniť prílohu, ktorou sa ustanovujú ukazovatele referenčného porovnávania.

Článok 9

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  
Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

▼M1

2.  
Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 8 sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2027.

▼B

3.  
Delegovanie právomoci uvedené v článku 8 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.  
Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
5.  
Delegovaný akt prijatý podľa článku 8 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

▼M1

Článok 10

Preskúmanie

Komisia do 30. septembra 2026 predloží správu o hodnotení uplatňovania tohto rozhodnutia Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. V uvedenej správe sa okrem iného posúdi, do akej miery sieť prispela k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 3.

▼B

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 12

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.
PRÍLOHA

UKAZOVATELE REFERENČNÉHO POROVNÁVANIA

A. 

Kvantitatívne ukazovatele pre oblasti uvedené v článku 4 ods. 1 písm. a) bodoch i) až iv):

1. 

Prínos k zníženiu nezamestnanosti vo všetkých vekových skupinách a zraniteľných skupinách:

a) 

prechod od nezamestnanosti do zamestnania podľa vekovej skupiny, pohlavia a úrovne kvalifikácie, ako podiel na počte evidovaných nezamestnaných osôb;

b) 

počet osôb vyradených z evidencie nezamestnaných VSZ, ako podiel na počte evidovaných nezamestnaných osôb.

2. 

Prínos k zníženiu dĺžky nezamestnanosti a zníženiu neaktivity s cieľom riešiť dlhodobú a štrukturálnu nezamestnanosť, ako aj sociálne vylúčenie:

a) 

prechod do zamestnania počas napríklad 6 a 12 mesačnej nezamestnanosti podľa vekovej skupiny, pohlavia a úrovne kvalifikácie, ako podiel na všetkých prechodoch do zamestnania v rámci evidencie VSZ;

b) 

zaradenie predtým neaktívnych osôb do evidencie VSZ, ako podiel na všetkých zaradeniach v evidencii tejto VSZ podľa vekovej skupiny a pohlavia.

3. 

Obsadzovanie voľných pracovných miest (aj formou dobrovoľnej pracovnej mobility):

a) 

obsadené voľné pracovné miesta;

b) 

odpovede v rámci prieskumu pracovných síl vykonaného Eurostatom o prispení VSZ k nájdeniu súčasného odpovedajúceho zamestnania.

4. 

Spokojnosť klientov so službami VSZ:

a) 

celková spokojnosť uchádzačov o zamestnanie;

b) 

celková spokojnosť zamestnávateľov.

B. 

Oblasti referenčného porovnávania prostredníctvom kvalitatívneho interného a externého posudzovania faktorov podporujúcich výsledky v oblastiach uvedených v článku 4 ods. 1 písm. a) bodoch i) až iv):

1. 

strategické riadenie výsledkov;

2. 

navrhovanie operačných postupov, ako napríklad účinné smerovanie a vytváranie profilov uchádzačov o zamestnanie a cielené individualizované využívanie aktívnych nástrojov trhu práce;

3. 

trvalo udržateľná aktivácia a riadenie zmien;

4. 

vzťahy so zamestnávateľmi;

5. 

koncipovanie a vykonávanie služieb VSZ na základe faktických poznatkov;

6. 

účinné riadenie partnerstiev so zainteresovanými stranami;

7. 

prideľovanie zdrojov VSZ.