02014D0445 — SK — 05.10.2017 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 445/2014/EÚ

zo 16. apríla 2014,

ktorým sa ustanovuje akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1622/2006/ES

(Ú. v. ES L 132 3.5.2014, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/1545 Text s významom pre EHP z 13. septembra 2017,

  L 237

1

15.9.2017
▼B

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 445/2014/EÚ

zo 16. apríla 2014,

ktorým sa ustanovuje akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1622/2006/ESČlánok 1

Ustanovenie akcie

Týmto sa ustanovuje akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 (ďalej len „akcia“).

Článok 2

Ciele

1.  Akcia má tieto všeobecné ciele:

a) chrániť a podporovať rozmanitosť kultúr v Európe a zdôrazňovať ich spoločné črty, ako aj zvyšovať medzi občanmi pocit príslušnosti k spoločnému kultúrnemu priestoru;

b) posilňovať príspevok kultúry k dlhodobému rozvoju miest v súlade s ich príslušnými stratégiami a prioritami.

2.  Akcia má tieto osobitné ciele:

a) rozšíriť rozsah, rozmanitosť a európsky rozmer kultúrnej ponuky v mestách, a to aj prostredníctvom nadnárodnej spolupráce;

b) rozšíriť prístup ku kultúre a účasť na nej;

c) posilniť kapacitu kultúrneho sektora a jeho prepojenia s ostatnými sektormi;

d) zvýšiť medzinárodnú popularitu miest prostredníctvom kultúry.

Článok 3

Prístup k akcii

1.  Do súťaže o titul sa zapájajú mestá, ktoré môžu zapojiť aj svoje okolité oblasti.

▼M1

2.  Počet miest, ktoré sú držiteľmi titulu, nesmie v danom roku (ďalej len „rok titulu“) prevýšiť tri.

Titul sa každý rok udeľuje najviac jednému mestu v každom z dvoch členských štátov uvedených v harmonograme, ktorý sa nachádza v prílohe (ďalej len „harmonogram“), a v príslušných rokoch jednému mestu z krajiny Európskeho združenia voľného obchodu, ktorá je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „krajina EZVO/EHP“), kandidátskej krajiny alebo potenciálnej kandidátskej krajiny alebo jednému mestu z krajiny, ktorá pristupuje k Únii za okolností uvedených v odseku 5.

▼B

3.  Mestá v členských štátoch majú nárok držať titul jeden rok podľa poradia členských štátov uvedeného v harmonograme.

▼M1

4.  Mestá v krajinách EZVO/EHP, kandidátskych krajinách a potenciálnych kandidátskych krajinách, ktoré sa zúčastňujú na programe Kreatívna Európa alebo na následných programoch Únie podporujúcich kultúru ku dňu uverejnenia výzvy na predkladanie žiadostí uvedenej v článku 10 ods. 2, sa môžu uchádzať o titul na jeden rok v rámci otvorenej súťaže organizovanej v súlade s harmonogramom, ktorý sa nachádza v prílohe.

Mestá v krajinách EZVO/EHP, kandidátskych krajinách a v potenciálnych kandidátskych krajinách sa v období od roku 2020 do roku 2033 môžu zapojiť len do jednej súťaže.

Každej krajine EZVO/EHP, kandidátskej krajine alebo potenciálnej kandidátskej krajine sa povoľuje hostiť titul iba raz počas obdobia rokov 2020 až 2033.

▼B

5.  Krajina, ktorá pristúpi k Únii po 4. máji 2014, ale pred 1. januárom 2027, má nárok hostiť titul sedem rokov po jej pristúpení podľa pravidiel a postupov uplatniteľných na členské štáty. Harmonogram sa zodpovedajúcim spôsobom aktualizuje. Krajina, ktorá k Únii pristúpi 1. januára 2027 alebo po 1. januári 2027, nemá nárok zúčastniť sa na akcii ako členský štát.

V rokoch, v ktorých sú podľa harmonogramu držiteľmi titulu už tri mestá, majú však mestá v krajinách uvedených v prvom pododseku nárok na držbu titulu až v ďalšom dostupnom roku v harmonograme, a to v poradí pristúpenia týchto krajín.

Ak sa mesto z krajiny uvedenej v prvom pododseku predtým zapojilo do súťaže pre kandidátske krajiny a potenciálne kandidátske krajiny, nesmie sa zapojiť do žiadnej následnej súťaže pre členské štáty. V prípade, že v období rokov 2020 až 2033 mesto z takejto krajiny už bolo vymenované za držiteľa titulu v súlade s odsekom 4, táto krajina nemá po svojom pristúpení nárok organizovať súťaž ako členský štát počas uvedeného obdobia.

Ak k Únii k rovnakému dňu pristúpi viac ako jedna krajina a ak medzi týmito krajinami neexistuje dohoda o poradí účasti na akcii, Rada zorganizuje žrebovanie.

Článok 4

Žiadosť

1.  Komisia na základe kritérií stanovených v článku 5 vypracuje spoločný formulár žiadosti, ktorý použijú všetky kandidátske mestá.

Ak kandidátske mesto zapojí svoju okolitú oblasť, žiadosť sa podáva v mene uvedeného mesta.

2.  Každá žiadosť musí vychádzať z kultúrneho programu so silným európskym rozmerom.

Kultúrny program pokrýva rok titulu a tvorí sa osobitne pre titul v súlade s kritériami stanovenými v článku 5.

Článok 5

Kritériá

Kritériá na posudzovanie žiadostí (ďalej len „kritériá“) sa delia do kategórií „príspevok k dlhodobej stratégii“, „európsky rozmer“,„kultúrny a umelecký obsah“, „schopnosť dosiahnuť ciele“, „dosah“ a „riadenie“ takto:

1. pokiaľ ide o kategóriu „príspevok k dlhodobej stratégii“, do úvahy sa vezmú tieto faktory:

a) skutočnosť, že v čase podania žiadosti je zavedená kultúrna stratégia kandidátskeho mesta, ktorá pokrýva akciu a zahŕňa plány na zachovanie kultúrnych aktivít po roku titulu;

b) plány na posilnenie kapacity kultúrnych a kreatívnych sektorov vrátane rozvoja dlhodobých prepojení medzi kultúrnymi, hospodárskymi a sociálnymi sektormi v kandidátskom meste;

c) predpokladaný dlhodobý kultúrny, sociálny a hospodársky vplyv, ktorý by mal titul na kandidátske mesto, vrátane mestského rozvoja;

d) plány monitorovania a hodnotenia vplyvu titulu na kandidátske mesto a plány šírenia výsledkov hodnotenia;

2. pokiaľ ide o kategóriu „európsky rozmer“, posúdia sa tieto faktory:

a) rozsah a kvalita činností podporujúcich kultúrnu rozmanitosť Európy, medzikultúrny dialóg a väčšie vzájomné porozumenie medzi európskymi občanmi;

b) rozsah a kvalita činností zdôrazňujúcich spoločné aspekty európskych kultúr, dedičstva a histórie, ako aj európsku integráciu a aktuálne európske témy;

c) rozsah a kvalita činností, na ktorých sa zúčastňujú európski umelci, spolupráca s prevádzkovateľmi alebo mestami v rôznych krajinách, podľa okolností vrátane miest, ktoré sú držiteľmi titulu, a nadnárodné partnerstvá;

d) stratégia na vzbudenie záujmu širokej európskej a medzinárodnej verejnosti;

3. pokiaľ ide o kategóriu „kultúrny a umelecký obsah“, posúdia sa tieto faktory:

a) jasná a ucelená umelecká vízia a stratégia kultúrneho programu;

b) zapojenie miestnych umelcov a kultúrnych organizácií do tvorby a realizácie kultúrneho programu;

c) rozsah a rozmanitosť navrhovaných činností a ich celková umelecká kvalita;

d) schopnosť skombinovať miestne kultúrne dedičstvo a tradičné formy umenia s novými, inovačnými a experimentálnymi kultúrnymi prejavmi;

4. pokiaľ ide o kategóriu „schopnosť dosiahnuť ciele“, kandidátske mestá preukazujú, že:

a) žiadosť sa opiera o širokú a výraznú politickú podporu a udržateľné záväzky zo strany miestnych, regionálnych a národných orgánov;

b) kandidátske mesto má alebo bude mať primeranú a životaschopnú infraštruktúru na držbu titulu;

5. pokiaľ ide o kategóriu „dosah“, posúdia sa tieto faktory:

a) zapojenie miestneho obyvateľstva a občianskej spoločnosti do prípravy žiadosti a uskutočnenie akcie;

b) vytvorenie nových a udržateľných príležitostí pre účasť širokého spektra občanov na kultúrnych činnostiach, najmä mladých ľudí, dobrovoľníkov a marginalizovaných a znevýhodnených osôb vrátane menšín, pričom osobitná pozornosť sa venuje osobám so zdravotným postihnutím a starším osobám, pokiaľ ide o dostupnosť týchto činností;

c) celková stratégia rozvoja publika, a najmä prepojenie so vzdelávaním a účasťou škôl;

6. pokiaľ ide o kategóriu „riadenie“, posúdia sa tieto faktory:

a) uskutočniteľnosť stratégie získavania finančných prostriedkov a navrhovaného rozpočtu, čo podľa okolností zahŕňa aj plány žiadať o finančnú podporu z programov a fondov Únie, a pokryje prípravnú fázu, rok titulu, hodnotenie a zabezpečenie činností spojených s odkazom akcie do budúcnosti, a plán pre nepredvídané udalosti;

b) predpokladaná štruktúra riadenia a realizácie na uskutočnenie akcie, ktorá zahŕňa okrem iného nadviazanie vhodnej spolupráce medzi miestnymi orgánmi a realizačnou štruktúrou vrátane umeleckého tímu;

c) postupy menovania generálnych a umeleckých riaditeľov a ich polí pôsobnosti;

d) či marketingová a komunikačná stratégia je komplexná a zdôrazňuje skutočnosť, že akcia je akciou Únie;

e) či realizačná štruktúra má zamestnancov s primeranými zručnosťami a skúsenosťami v oblasti plánovania, riadenia a realizácie kultúrneho programu počas roka titulu.

Článok 6

Skupina odborníkov

1.  Zriadi sa skupina nezávislých odborníkov (ďalej len „skupina odborníkov“) na vykonávanie postupov výberu a monitorovania.

2.  Skupina odborníkov pozostáva z 10 odborníkov vymenovaných inštitúciami a orgánmi Únie (ďalej len „európski odborníci“) v súlade s odsekom 3.

3.  Po zorganizovaní otvorenej výzvy na vyjadrenie záujmu Komisia navrhne užší výber potenciálnych európskych odborníkov.

Európsky parlament, Rada a Komisia vyberú z tohto užšieho výberu po troch odborníkov, ktorých vymenujú v súlade so svojimi príslušnými postupmi.

Výbor regiónov vyberie z užšieho výberu jedného odborníka a vymenuje ho v súlade so svojimi postupmi.

Každá z týchto inštitúcií a orgánov Únie sa výberom európskych odborníkov usiluje zabezpečiť v celkovom zložení skupiny odborníkov komplementárnosť spôsobilostí, vyvážené geografické zastúpenie a rodovú rovnováhu.

4.  K európskym odborníkom má na účely výberu a monitorovania mesta z členského štátu navyše príslušný členský štát nárok vymenovať najviac dvoch odborníkov do skupiny odborníkov v súlade s vlastnými postupmi a po porade s Komisiou.

5.  Všetci odborníci musia:

a) byť občanmi Únie;

b) byť nezávislí;

c) mať bohaté skúsenosti a odborné poznatky:

i) v kultúrnom sektore;

ii) v oblasti kultúrneho rozvoja miest alebo

iii) s organizáciou udalosti Európske hlavné mesto kultúry alebo medzinárodnej kultúrnej udalosti s podobným rozsahom;

d) byť schopní venovať primeraný počet pracovných dní ročne práci v skupine odborníkov.

6.  Skupina odborníkov si určí svojho predsedu.

7.  Európski odborníci sa vymenúvajú na obdobie troch rokov.

Bez ohľadu na prvý pododsek, pokiaľ ide o prvé zriadenie skupiny odborníkov, Európsky parlament vymenúva svojich odborníkov na tri roky, Komisia na dva roky a Rada a Výbor regiónov na jeden rok.

8.  Všetci odborníci oznámia akýkoľvek skutočný alebo potenciálny konflikt záujmov v súvislosti s konkrétnym kandidátskym mestom. V prípade takéhoto oznámenia alebo v prípade, že takýto konflikt záujmov vyjde najavo, dotknutý odborník odstúpi a príslušná inštitúcia alebo orgán Únie alebo členský štát nahradí tohto odborníka na zvyšok funkčného obdobia v súlade s príslušným postupom.

Článok 7

Podávanie žiadostí v členských štátoch

1.  Každý členský štát je zodpovedný za organizáciu súťaže medzi svojimi mestami v súlade s harmonogramom.

2.  Dotknuté členské štáty uverejnia výzvu na predkladanie žiadostí najmenej šesť rokov pred rokom titulu.

Odchylne od prvého pododseku členské štáty, ktoré majú nárok vymenovať mesto, ktoré bude držiteľom titulu v roku 2020, uverejnia túto výzvu čo najskôr po 4. máji 2014.

Každá výzva na predkladanie žiadostí obsahuje formulár žiadosti uvedený v článku 4 ods. 1.

Konečný termín na predkladanie žiadostí kandidátskych miest sa pri každej výzve na predkladanie žiadostí naplánuje najskôr 10 mesiacov po uverejnení výzvy.

3.  Dotknuté členské štáty informujú o žiadostiach Komisiu.

Článok 8

Predbežný výber v členských štátoch

1.  Najneskôr päť rokov pred rokom titulu každý dotknutý členský štát zvolá skupinu odborníkov na stretnutie s kandidátskymi mestami organizované na účely predbežného výberu.

Odchylne od prvého pododseku môžu členské štáty, ktoré majú nárok vymenovať mestá, ktoré budú držiteľmi titulu na rok 2020, predĺžiť túto lehotu najviac o jeden rok.

2.  Skupina odborníkov sa po zhodnotení žiadostí v súlade s kritériami dohodne na užšom výbere kandidátskych miest a vydá správu o predbežnom výbere zameranú na všetky žiadosti, v ktorej okrem iného uvedie odporúčania pre kandidátske mestá v užšom výbere.

3.  Skupina odborníkov predloží svoju správu o predbežnom výbere dotknutým členským štátom a Komisii.

4.  Každý dotknutý členský štát formálne schváli užší výber na základe správy skupiny odborníkov.

Článok 9

Výber v členských štátoch

1.  Kandidátske mestá v užšom výbere doplnia a zrevidujú svoje žiadosti tak, aby spĺňali kritériá a aby sa v nich zohľadnili odporúčania uvedené v správe o predbežnom výbere, a predložia ich dotknutému členskému štátu, ktorý ich potom zašle Komisii.

2.  Najneskôr do deviatich mesiacov po stretnutí zameranom na predbežný výber zvolá každý dotknutý členský štát skupinu odborníkov na stretnutie s kandidátskymi mestami v užšom výbere zorganizované na účely výberu.

V prípade potreby môže dotknutý členský štát po porade s Komisiou predĺžiť túto deväťmesačnú lehotu o primerané obdobie.

3.  Skupina odborníkov posúdi doplnené a revidované žiadosti.

4.  Skupina odborníkov vydá v súvislosti so žiadosťami kandidátskych miest v užšom výbere správu o výbere spolu s odporúčaním na vymenovanie najviac jedného mesta v dotknutom členskom štáte.

Správa o výbere obsahuje aj odporúčania pre dotknuté mesto, pokiaľ ide o pokrok, ktorý má dosiahnuť do roka titulu.

Skupina odborníkov predloží správu o výbere dotknutému členskému štátu a Komisii.

5.  Bez ohľadu na odsek 4, ak žiadne z kandidátskych miest nespĺňa všetky kritériá, skupina odborníkov môže odporučiť, aby sa v danom roku titul neudelil.

Článok 10

▼M1

Predbežný výber a výber v krajinách EZVO/EHP, kandidátskych krajinách a v potenciálnych kandidátskych krajinách

1.  Komisia zodpovedá za organizáciu súťaže medzi mestami v krajinách EZVO/EHP, kandidátskych krajinách a v potenciálnych kandidátskych krajinách.

▼B

2.  Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie výzvu na predkladanie žiadostí najmenej šesť rokov pred rokom titulu.

Každá výzva na predkladanie žiadostí obsahuje formulár žiadosti uvedený v článku 4 ods. 1.

Konečný termín na predkladanie žiadostí sa pri každej výzve na predkladanie žiadostí naplánuje najskôr 10 mesiacov po uverejnení výzvy.

3.  Skupina odborníkov vykoná predbežný výber miest najmenej päť rokov pred rokom titulu na základe ich príslušných žiadostí. Neorganizuje sa žiadne stretnutie s kandidátskymi mestami.

Skupina odborníkov sa po posúdení žiadostí v súlade s kritériami dohodne na užšom výbere kandidátskych miest a vydá správu o predbežnom výbere zameranú na všetky žiadosti, v ktorej okrem iného uvedie odporúčania pre kandidátske mestá v užšom výbere.

Skupina odborníkov predloží správu o predbežnom výbere Komisii.

4.  Kandidátske mestá v užšom výbere doplnia a zrevidujú svoje žiadosti tak, aby spĺňali kritériá a aby sa v nich zohľadnili odporúčania správy o predbežnom výbere, a predložia ich Komisii.

Komisia najneskôr do deviatich mesiacov po stretnutí zameranom na predbežný výber zvolá skupinu odborníkov na stretnutie s kandidátskymi mestami v užšom výbere zorganizované na účely výberu.

V prípade potreby môže Komisia predĺžiť túto deväťmesačnú lehotu o primerané obdobie.

5.  Skupina odborníkov posúdi doplnené a revidované žiadosti.

▼M1

6.  Skupina odborníkov vydá správu o výbere týkajúcu sa žiadostí kandidátskych miest v užšom výbere spolu s odporúčaním na vymenovanie najviac jedného mesta v jednej krajine EZVO/EHP, kandidátskej krajine alebo potenciálnej kandidátskej krajine.

▼B

Správa o výbere obsahuje aj odporúčania pre dotknuté mesto, pokiaľ ide o pokrok, ktorý má dosiahnuť do roka titulu.

Skupina odborníkov predloží správu o výbere Komisii.

7.  Bez ohľadu na odsek 6, ak žiadne z kandidátskych miest nespĺňa všetky kritériá, skupina odborníkov môže odporučiť, aby sa v danom roku titul neudelil.

Článok 11

Vymenovanie

1.  Každý dotknutý členský štát vymenuje jedno mesto, ktoré bude držiteľom titulu, a to na základe odporúčaní uvedených v správe skupiny odborníkov o výbere, a toto vymenovanie oznámi Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Výboru regiónov najneskôr štyri roky pred rokom titulu.

Odchylne od prvého pododseku môžu členské štáty, ktoré majú nárok vymenovať mestá, ktoré budú držiteľom titulu na rok 2020, predĺžiť túto lehotu najviac o jeden rok.

▼M1

2.  V prípade krajín EZVO/EHP, kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátskych krajín Komisia vymenuje jedno mesto, ktoré bude držiteľom titulu v príslušných rokoch, a to na základe odporúčaní uvedených v správe skupiny odborníkov o výbere, a toto vymenovanie oznámi Európskemu parlamentu, Rade a Výboru regiónov najneskôr štyri roky pred rokom titulu.

▼B

3.  K vymenovaniam uvedeným v odsekoch 1 a 2 sa pripojí odôvodnenie vypracované na základe správ skupiny odborníkov.

4.  Ak mesto zahŕňa aj okolitú oblasť, vymenovanie sa vzťahuje na mesto.

5.  Do dvoch mesiacov od oznámenia vymenovaní uverejní Komisia zoznam miest vymenovaných za Európske hlavné mestá kultúry v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Článok 12

Spolupráca vymenovaných miest

Mestá vymenované na ten istý rok sa snažia rozvíjať prepojenia medzi svojimi kultúrnymi programami, pričom takáto spolupráca sa môže posudzovať v rámci postupu monitorovania stanoveného v článku 13.

Článok 13

Monitorovanie

1.  Skupina odborníkov monitoruje prípravu vymenovaných miest na rok titulu a poskytuje im podporu a usmernenie v období od ich vymenovania až po začiatok roka titulu.

2.  Na tento účel Komisia zvolá tri monitorovacie stretnutia, na ktorých sa zúčastní skupina odborníkov a vymenované mestá, takto:

a) tri roky pred rokom titulu;

b) 18 mesiacov pred rokom titulu;

c) dva mesiace pred rokom titulu.

▼M1

Dotknutý členský štát, krajina EZVO/EHP, kandidátska krajina alebo potenciálna kandidátska krajina môžu vymenovať pozorovateľa, ktorý sa zúčastní na týchto stretnutiach.

▼B

Šesť týždňov pred každým monitorovacím stretnutím predložia vymenované mestá Komisii správy o dosiahnutom pokroku.

Skupina odborníkov zhodnotí počas monitorovacích stretnutí prípravy a poradí vymenovaným mestám s cieľom pomôcť im zostaviť vysokokvalitný kultúrny program a účinnú stratégiu. Skupina odborníkov venuje osobitnú pozornosť odporúčaniam uvedeným v správe o výbere a vo všetkých predchádzajúcich správach o monitorovaní uvedených v odseku 3.

3.  Po každom monitorovacom stretnutí vydá skupina odborníkov správu o monitorovaní o stave príprav a o krokoch, ktoré treba uskutočniť.

▼M1

Skupina odborníkov zašle svoje správy o monitorovaní Komisii, vymenovaným mestám a ich členským štátom, ako aj vymenovaným mestám a príslušnej krajine EZVO/EHP, kandidátskej krajine alebo potenciálnej kandidátskej krajine.

▼B

4.  Okrem monitorovacích stretnutí môže Komisia kedykoľvek v prípade potreby zorganizovať aj návštevy skupiny odborníkov vo vymenovaných mestách.

Článok 14

Cena

1.  Za predpokladu, že sa v rámci príslušného viacročného finančného rámca sprístupnia finančné prostriedky, Komisia môže vymenovanému mestu udeliť peňažnú cenu Meliny Mercouriovej (ďalej len „cena“).

Právne a finančné aspekty ceny sa riešia v rámci príslušných programov Únie na podporu kultúry.

2.  Peňažná cena sa vypláca do konca marca roka titulu pod podmienkou, že dotknuté vymenované mesto si naďalej plní záväzky, na ktoré sa zaviazalo vo fáze podávania žiadosti, spĺňa kritériá a zohľadňuje odporúčania uvedené v správach o výbere a o monitorovaní.

Záväzky z fázy podávania žiadosti sa považujú za splnené vymenovaným mestom, ak v programe a stratégii nedošlo medzi fázou podávania žiadosti a rokom titulu k žiadnej podstatnej zmene, a to najmä ak:

a) sa rozpočet zachoval na takej úrovni, že je možné realizovať vysokokvalitný kultúrny program v súlade so žiadosťou a kritériami;

b) primerane sa rešpektovala nezávislosť umeleckého tímu;

c) v konečnej verzii kultúrneho programu sa zachoval dostatočne výrazný európsky rozmer;

d) v marketingovej a komunikačnej stratégii a komunikačných materiáloch, ktoré vymenované mesto použilo, sa jasne odráža skutočnosť, že akcia je akciou Únie;

e) uskutočňujú sa plány monitorovania a hodnotenia vplyvu titulu na vymenované mesto.

Článok 15

Praktické opatrenia

Komisia najmä:

a) zabezpečuje celkovú súdržnosť akcie;

b) zabezpečuje koordináciu medzi členskými štátmi a skupinou odborníkov;

c) v úzkej spolupráci so skupinou odborníkov stanovuje usmernenia na pomoc pri postupoch výberu a monitorovania s ohľadom na ciele uvedené v článku 2 a kritériá;

d) poskytuje technickú podporu skupine odborníkov;

e) uverejňuje na svojej webovej stránke všetky správy skupiny odborníkov;

f) zverejňuje všetky relevantné informácie a prispieva k zviditeľňovaniu akcie na európskej a medzinárodnej úrovni;

g) podporuje výmenu skúseností a osvedčených postupov medzi mestami, ktoré boli, sú a budú držiteľmi titulu, ako aj kandidátskymi mestami, a presadzuje rozsiahlejšie šírenie hodnotiacich správ miest a získaných skúseností.

Článok 16

Hodnotenie

1.  Každé dotknuté mesto zodpovedá za hodnotenie výsledkov svojho roka Európskeho hlavného mesta kultúry.

Na základe cieľov uvedených v článku 2 a kritérií Komisia stanoví pre dotknuté mestá spoločné usmernenia a ukazovatele, aby zaistila ucelený prístup k hodnotiacemu postupu.

Dotknuté mestá vypracujú svoje hodnotiace správy a zašlú ich Komisii do 31. decembra roka nasledujúceho po roku titulu.

Komisia uverejní tieto hodnotiace správy na svojej webovej stránke.

2.  Komisia okrem hodnotení miest zabezpečuje aj pravidelné externé a nezávislé hodnotenia výsledkov akcie.

Externé a nezávislé hodnotenia sa zameriavajú na zasadenie všetkých minulých Európskych hlavných miest kultúry do európskeho kontextu, umožnenie ich porovnania a vyvodenie užitočných ponaučení pre budúce Európske hlavné mestá kultúry, ako aj pre všetky európske mestá. Tieto hodnotenia zahŕňajú aj hodnotenie akcie ako celku vrátane účinnosti postupov použitých pri jej organizovaní, jej vplyvu a spôsobov jej skvalitnenia.

Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Výboru regiónov na základe uvedených hodnotení tieto správy sprevádzané prípadne aj príslušnými návrhmi:

a) počiatočnú priebežnú správu do 31. decembra 2024;

b) druhú priebežnú správu do 31. decembra 2029;

c) následnú správu do 31. decembra 2034.

Článok 17

Zrušenie a prechodné ustanovenie

Rozhodnutie č. 1622/2006/ES sa zrušuje. Naďalej sa však uplatňuje na mestá, ktoré boli vymenované alebo sú v procese vymenovania za Európske hlavné mestá kultúry na roky 2013 až 2019.

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

▼M1
PRÍLOHA

HARMONOGRAM2020

Chorvátsko

Írsko

 

2021

Rumunsko

Grécko

kandidátska krajina alebo potenciálna kandidátska krajina

2022

Litva

Luxembursko

 

2023

Maďarsko

Spojené kráľovstvo

 

2024

Estónsko

Rakúsko

krajina EZVO/EHP, kandidátska krajina alebo potenciálna kandidátska krajina (1)

2025

Slovinsko

Nemecko

 

2026

Slovensko

Fínsko

 

2027

Lotyšsko

Portugalsko

 

2028

Česká republika

Francúzsko

krajina EZVO/EHP, kandidátska krajina alebo potenciálna kandidátska krajina

2029

Poľsko

Švédsko

 

2030

Cyprus

Belgicko

krajina EZVO/EHP, kandidátska krajina alebo potenciálna kandidátska krajina

2031

Malta

Španielsko

 

2032

Bulharsko

Dánsko

 

2033

Holandsko

Taliansko

krajina EZVO/EHP, kandidátska krajina alebo potenciálna kandidátska krajina

(1)   Za predpokladu, že toto rozhodnutie nadobudne účinnosť skôr, ako má byť uverejnená výzva na predkladanie žiadostí na rok 2024, t. j. šesť rokov pred rokom titulu.