02014D0057(01) — SK — 31.12.2020 — 003.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2015/298

z 15. decembra 2014

o dočasnom rozdeľovaní príjmu Európskej centrálnej banky (ECB/2014/57)

(prepracované znenie)

(Ú. v. ES L 053 25.2.2015, s. 24)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2015/1195 z 2. júla 2015,

  L 193

133

21.7.2015

►M2

ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2019/2216 z 28. novembra 2019,

  L 332

183

23.12.2019

►M3

ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2020/1736 z 12. novembra 2020,

  L 390

63

20.11.2020
▼B

ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2015/298

z 15. decembra 2014

o dočasnom rozdeľovaní príjmu Európskej centrálnej banky (ECB/2014/57)

(prepracované znenie)Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia:

a) 

„NCB“ sa rozumie národná centrálna banka členského štátu, ktorého menou je euro;

b) 

„zostatkom eurobankoviek v obehu v rámci Eurosystému“ sa rozumejú pohľadávky a záväzky vznikajúce medzi NCB a ECB a medzi NCB a ostatnými národnými centrálnymi bankami v dôsledku uplatňovania článku 4 rozhodnutia ECB/2010/29;

c) 

„príjmom ECB z eurobankoviek v obehu“ sa rozumie príjem ECB vznikajúci z úročenia jej pohľadávok v rámci Eurosystému voči národným centrálnym bankám v súvislosti s jej podielom na eurobankovkách v obehu v dôsledku uplatňovania článku 2 rozhodnutia ECB/2010/23;

▼M3

d) 

„príjmom ECB z nákupu cenných papierov“ sa rozumie čistý príjem ECB z nákupu cenných papierov v rámci: i) SMP v súlade s rozhodnutím ECB/2010/5 ( 1 ); ii) CBPP3 v súlade s rozhodnutím Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/187 (ECB/2020/8) ( 2 ); iii) ABSPP v súlade s rozhodnutím ECB/2014/45; iv) programu nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (public sector asset purchase programme – PSPP) v súlade s rozhodnutím Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/188 (ECB/2020/9) ( 3 ) a núdzového pandemického programu nákupu aktív (pandemic emergency purchase programme – PEPP) v súlade s rozhodnutím Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/440 (ECB/2020/17) ( 4 ).

▼B

Článok 2

Dočasné rozdeľovanie príjmu ECB z eurobankoviek v obehu a príjmu ECB z nákupu cenných papierov

1.  
Príjem ECB z eurobankoviek v obehu a príjem ECB z nákupu cenných papierov sú splatné v plnej výške národným centrálnym bankám v tom istom finančnom roku, v ktorom vznikli, a rozdeľujú sa medzi národné centrálne banky v pomere k ich splateným podielom na upísanom základnom imaní ECB.
2.  
Pokiaľ Rada guvernérov nerozhodne inak, ECB rozdeľuje medzi národné centrálne banky svoj príjem z eurobankoviek v obehu a svoj príjem z nákupu cenných papierov, ktoré dosiahne v určitom finančnom roku, v posledný pracovný deň v januári nasledujúceho roku.
3.  
Výška príjmu ECB z eurobankoviek v obehu sa môže znížiť v súlade s rozhodnutím Rady guvernérov na základe štatútu ESCB, pokiaľ ide o náklady, ktoré ECB vynaložila na vydanie eurobankoviek a ich spracovanie.

Článok 3

Výnimka z článku 2

▼M2

Odchylne od článku 2 Rada guvernérov rozhodne pred koncom finančného roka o tom, či si ECB ponechá celý príjem uvedený v článku 2 alebo jeho časť v rozsahu potrebnom na zabezpečenie toho, aby výška rozdeľovaného príjmu nepresiahla výšku čistého zisku ECB za daný rok. Takého rozhodnutie príjme Rada guvernérov, ak na základe odôvodneného odhadu vypracovaného Výkonnou radou očakáva, že ECB dosiahne celkovú ročnú stratu alebo vytvorí čistý ročný zisk, ktorý je nižší ako odhadovaná výška jej príjmu uvedeného v článku 2. Rada guvernérov môže pred koncom finančného roka rozhodnúť, že prevedie celý príjem ECB uvedený v článku 2 alebo jeho časť do rezervy na krytie finančných rizík.

▼B

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti a zrušovacie ustanovenie

1.  
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 31. decembra 2014.
2.  
Rozhodnutie ECB/2010/24 sa zrušuje s účinnosťou od 31. decembra 2014.
3.  
Odkazy na rozhodnutie ECB/2010/24 sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.( 1 ) Rozhodnutie Európskej centrálnej banky ECB/2010/5 zo 14. mája 2010 o zavedení programu pre trhy s cennými papiermi (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2010, s. 8).

( 2 ) Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/187 z 3. februára 2020 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov (ECB/2020/8) (Ú. v. EÚ L 39, 12.2.2020, s. 6).

( 3 ) Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/188 zo 3. februára 2020 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (ECB/2020/9) (Ú. v. EÚ L 39, 12.2.2020, s. 12).

( 4 ) Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/440 zo 24. marca 2020 o dočasnom núdzovom pandemickom programe nákupu aktív (ECB/2020/17) (Ú. v. EÚ L 91, 25.3.2020, s. 1).