02013R1296 — SK — 02.08.2018 — 002.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1296/2013

z 11. decembra 2013

o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a ktorým sa mení rozhodnutie č. 283/2010/EÚ, ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 347 20.12.2013, s. 238)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/589 z 13. apríla 2016

  L 107

1

22.4.2016

►M2

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018

  L 193

1

30.7.2018
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1296/2013

z 11. decembra 2013

o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a ktorým sa mení rozhodnutie č. 283/2010/EÚ, ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania

(Text s významom pre EHP)HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

1.  Týmto nariadením sa zriaďuje program Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (ďalej len „program“), ktorý sa zameriava na prispievanie k vykonávaniu stratégie Európa 2020, vrátane jej hlavných cieľov, integrovaných usmernení a hlavných iniciatív prostredníctvom poskytovania finančnej podpory na uskutočňovanie cieľov Únie, pokiaľ ide o podporu vysokej úrovne kvalitnej a udržateľnej zamestnanosti, zaručenie primeranej a dôstojnej sociálnej ochrany, boj proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe a zlepšovanie pracovných podmienok.

2.  Program sa vykonáva od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

(1) „sociálny podnik“ je podnik, ktorý bez ohľadu na svoju právnu formu:

a) má v súlade so svojimi stanovami alebo iným právnym dokumentom, ktorým sa zriaďuje, za hlavný cieľ dosiahnutie merateľného, pozitívneho sociálneho vplyvu, a nie tvorbu zisku pre svojich majiteľov, členov a akcionárov a ktorý:

i) poskytuje služby alebo tovar s návratnosťou v sociálnej oblasti a/alebo

ii) používa metódu produkcie tovaru alebo služieb, ktorá predstavuje jeho sociálny cieľ;

b) využíva svoj zisk v prvom rade na dosiahnutie svojho hlavného cieľa a má vopred vymedzené postupy a pravidlá upravujúce akékoľvek rozdeľovanie zisku medzi akcionárov a majiteľov, ktoré zabezpečí, že takéto rozdeľovanie nenaruší jeho hlavný cieľ; a

c) je spravovaný v podnikateľskom duchu, zodpovedne a transparentne, najmä zapájaním pracovníkov, zákazníkov a zainteresovaných strán, ktorých sa týkajú jeho obchodné činnosti;

(2) „mikroúver“ je pôžička do výšky 25 000  EUR;

(3) „mikropodnik“ je podnik, vrátane samostatne zárobkovo činnej osoby, zamestnávajúci menej ako 10 ľudí, a ktorého ročný obrat alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR, v súlade s odporúčaním Komisie 2003/361/ES ( 1 );

(4) „mikrofinancovanie“ zahŕňa záruky, mikroúvery, vlastný kapitál a kvázi vlastný kapitál rozšírený na osoby a mikropodniky, ktoré majú ťažkosti s prístupom k úveru;

(5) „sociálne inovácie“ sú inovácie, ktoré sú sociálne z hľadiska svojho účelu i potrieb a predovšetkým tie, ktoré súvisia s vývojom a realizáciou nových zámerov (týkajúce sa produktov, služieb a modelov), ktoré súčasne spĺňajú sociálne potreby a vytvárajú nové sociálne vzťahy alebo spoluprácu; čím sú prospešné pre spoločnosť a zvyšujú jej schopnosť konať;

(6) „experimentovanie v oblasti sociálnej politiky“ sú opatrenia v oblasti politiky, ktoré ponúkajú inovačné odpovede na sociálne potreby a ktoré sa uskutočňujú v malom rozsahu a v podmienkach, ktoré umožňujú hodnotenie ich vplyvu pred tým, než sa zopakujú vo väčšom rozsahu, ak sa výsledky ukážu ako presvedčivé.

Článok 3

Štruktúra programu

1.  Program pozostáva z týchto troch komplementárnych osí:

a) os Progress, ktorou sa podporuje vývoj, vykonávanie, monitorovanie a hodnotenie nástrojov a politík Únie uvedených v článku 1 a príslušného práva Únie, a ktorou sa podporuje tvorba politík, sociálne inovácie a sociálny pokrok založené na poznatkoch, a to v spolupráci so sociálnymi partnermi, organizáciami občianskej spoločnosti a verejnými a súkromnými subjektmi;

b) os EURES, ktorou sa podporujú činnosti vykonávané v rámci siete EURES, t. j. špecializované služby zriadené štátmi EHP a Švajčiarskou konfederáciou, spolu so sociálnymi partnermi, ďalšími poskytovateľmi služieb v oblasti zamestnanosti a s inými zainteresovanými stranami s cieľom rozvinúť výmenu informácií a ich šírenie a ďalšie formy spolupráce, ako sú cezhraničné partnerstvá, na podporu dobrovoľnej geografickej mobility pracovníkov na spravodlivom základe a na prispievanie k vysokej úrovni kvalitných a udržateľných pracovných miest;

c) os Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie, ktorá zvyšuje prístup k finančným prostriedkom a dostupnosť finančných prostriedkov pre právnické a fyzické osoby podľa článku 26.

2.  Okrem osobitných ustanovení hlavy II sa všeobecné ustanovenia uvedené v tejto hlave uplatňujú na všetky tri osi vymedzené v odseku 1 písm. a), b) a c) sa.

Článok 4

Všeobecné ciele programu

1.  Program sa snaží dosiahnuť tieto všeobecné ciele:

a) posilniť zmysel pre zodpovednosť medzi tvorcami politík na všetkých úrovniach a prijať konkrétne, koordinované a inovačné opatrenia na úrovni Únie a členských štátov, pokiaľ ide o ciele Únie v oblastiach uvedených v článku 1, a to v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi, ako aj s organizáciami občianskej spoločnosti a verejnými a súkromnými subjektmi;

b) podporovať tvorbu vhodných, dostupných a účinných systémov sociálnej ochrany a pracovných trhov a napomáhať reformu politiky v oblastiach uvedených v článku 1, najmä propagovaním dôstojnej práce a dôstojných pracovných podmienok, kultúry prevencie v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci, zdravšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a dobrej správy sociálnych cieľov vrátane konvergencie, ako aj vzájomného učenia a sociálnej inovácie;

c) zabezpečovať účinné uplatňovanie práva Únie v oblastiach uvedených v článku 1 a v prípade potreby prispieť k modernizácii práva Únie v súlade so zásadami dôstojnej práce, pričom sa zohľadnia zásady inteligentnej regulácie;

d) propagovať dobrovoľnú geografickú mobilitu pracovníkov na spravodlivom základe a zvyšovať pracovné príležitosti prostredníctvom vytvárania kvalitných a inkluzívnych pracovných trhov v Únii, ktoré sú otvorené a prístupné pre všetkých, pri rešpektovaní práv pracovníkov v celej Únii; vrátane slobody pohybu;

e) propagovať zamestnanosť a sociálne začlenenie zvýšením dostupnosti a prístupnosti mikrofinancovania pre zraniteľné osoby, ktoré by chceli založiť mikropodnik, ako aj pre existujúce mikropodniky a zvýšením prístupu sociálnych podnikov k financovaniu;

2.  Pri dosahovaní týchto cieľov sa program v rámci všetkých svojich osí a činností zameriava na:

a) venovanie osobitnej pozornosti zraniteľných skupín, ako sú mladí ľudia;

b) podporovanie rovnosti medzi ženami a mužmi, a to aj uplatňovaním hľadiska rodovej rovnosti a v príslušných prípadoch i prostredníctvom rodového rozpočtovania;

c) boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie;

d) pri vymedzovaní a vykonávaní politík a činností Únie presadzovanie vysokej úrovne kvalitnej a udržateľnej zamestnanosti, zaručenie primeranej a dôstojnej sociálnej ochrany a boj proti dlhodobej nezamestnanosti, chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Článok 5

Rozpočet

1.  Finančné krytie na vykonávanie programu v období od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 predstavuje 919 469 000  EUR v súčasných cenách.

▼M2

2.  Pre jednotlivé osi uvedené v článku 3 ods. 1 sa počas celého obdobia programu uplatňujú v priemere tieto orientačné percentuálne hodnoty:

a) najmenej 55 % pre os Progress;

b) najmenej 18 % pre os EURES;

c) najmenej 18 % pre os Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie.

▼B

3.  Komisia môže využiť do 2 % finančného krytia uvedeného v odseku 1 na financovanie operačných výdavkov na podporu vykonávania programu.

4.  Komisia môže využiť finančné krytie uvedené v odseku 1 na technickú a/alebo administratívnu pomoc, najmä pokiaľ ide o audit, externé zabezpečovanie prekladov, stretnutia odborníkov a informačné a komunikačné činnosti, z ktorých bude mať vzájomný úžitok Komisia aj príjemcovia príspevkov.

5.  Ročné rozpočtové prostriedky povoľuje Európsky parlament a Rada v rámci obmedzení viacročného finančného rámca.

Článok 6

Spoločné opatrenia

Opatrenia v rámci programu sa vykonávajú spoločne s inými nástrojmi Únie, pokiaľ tieto opatrenia spĺňajú zároveň ciele programu aj iného dotknutého nástroja.

Článok 7

Súlad a komplementárnosť

1.  Komisia v spolupráci s členskými štátmi zaistí, aby činnosti vykonávané v rámci programu boli v súlade a navzájom sa dopĺňali s ostatnými činnosťami Únie, napríklad európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (ESIF), ako je stanovené v spoločnom strategickom rámci uvedenom v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 ( 2 ) a najmä v rámci ESF.

2.  Program dopĺňa ostatné programy Únie bez toho, aby boli dotknuté osobitné postupy týchto programov. Tie isté oprávnené náklady nesmú spsôobiť duplicitné financovanie a medzi programom, ostatnými programami Únie a ESIF, predovšetkým ESF, sa vyvíja úzka súčinnosť.

3.  Činnosti podporované týmto programom sú v súlade s právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi vrátane pravidiel štátnej pomoci a so základnými dohovormi MOP.

4.  Súlad a komplementárnosť sa zabezpečujú aj prostredníctvom úzkeho zapojenia miestnych a regionálnych orgánov.

Článok 8

Spolupráca s príslušnými orgánmi

Komisia vytvorí potrebné väzby s Výborom pre zamestnanosť, Výborom pre sociálnu ochranu, Poradným výborom pre zdravie a bezpečnosť pri práci, skupinou generálnych riaditeľovi pre pracovnoprávne vzťahy a Poradným výborom pre slobodu pohybu pracovníkov s cieľom zaručiť, aby boli pravidelne a riadne informované o pokroku pri vykonávaní programu. Komisia tiež informuje iné výbory, ktoré sa zaoberajú politikami, nástrojmi a činnosťami relevantnými pre program.

Článok 9

Šírenie výsledkov a komunikácia

1.  Komisia informuje zúčastnené strany v Únii vrátane sociálnych partnerov a organizácií občianskej spoločnosti o výsledkoch vykonávania programu a vyzve ich v tejto súvislosti na výmenu názorov.

2.  Výsledky činností vykonávaných v rámci programu sa pravidelne a vhodnou formou propagujú a šíria Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, ako aj sociálnym partnerom a verejnosti s cieľom maximalizovať ich dosah, udržateľnosť a pridanú hodnotu Únie.

3.  Komunikačné činnosti musia tiež prispieť k horizontálnej komunikácii týkajúcej sa politických priorít Únie, pokiaľ sa týkajú všeobecných cieľov tohto nariadenia, a poskytovať informácie o týchto prioritách verejnosti.

Článok 10

Finančné ustanovenia

1.  Komisia riadi program v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

2.  V dohode o grante sa uvedie, ktorá časť finančného príspevku Únie bude založená na náhrade skutočných oprávnených nákladov a ktorá časť bude založená na paušálnych sadzbách, jednotkových nákladoch alebo paušálnych sumách.

Článok 11

Ochrana finančných záujmov Únie

1.  Komisia prijme vhodné preventívne opatrenia na zabezpečenie ochrany finančných záujmov Únie proti podvodu, korupcii a ďalším nezákonným činnostiam pri vykonávaní činností financovaných v rámci tohto programu, a to tak, že sa vykonajú účinné kontroly, a ak sa zistia nezrovnalosti, nesprávne vyplatené sumy sa spätne získajú, najmä prostredníctvom započítania neoprávnene vyplatených súm, ale tam, kde je to vhodné, prostredníctvom udelenia účinných, proporčných a odrádzajúcich pokút, v súlade s článkom 325 ZFEÚ, s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ( 3 ) a s nariadením o rozpočtových pravidlách.

2.  Komisia alebo jej zástupcovia a Dvor audítorov majú právomoc na základe kontrol dokumentov a kontrol na mieste vykonať audit vo vzťahu ku všetkým príjemcom grantov, dodávateľom a subdodávateľom, ktorým boli v rámci tohto programu poskytnuté finančné prostriedky Únie.

3.  Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) môže vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste v súlade s ustanoveniami a postupmi stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 ( 4 ) a nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ( 5 ) s cieľom zistiť, či v súvislosti s dohodou o grante alebo rozhodnutím o grante alebo zmluvou financovanou podľa programu nedošlo k podvodu, ku korupcii alebo akejkoľvek inej nezákonnej činnosti poškodzujúcej finančné záujmy Únie.

4.  Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1, 2 a 3 platí, že zmluvy, dohody o grante a rozhodnutia o grante, ktoré sú výsledkom vykonávania tohto programu, obsahujú ustanovenia, ktoré výslovne oprávňujú Komisiu, Dvor audítorov a OLAF vykonávať audity a vyšetrovania uvedené v týchto odsekoch, v súlade s ich príslušnými právomocami.

Článok 12

Monitorovanie

S cieľom pravidelne vykonávať monitorovanie programu a akékoľvek potrebné úpravy priorít politiky a poskytovania finančných príspevkov Komisia po roku vypracuje úvodnú kvalitatívnu a kvantitatívnu správu o monitorovaní, po ktorej budú nasledovať tri správy, každá po dvojročnom období a zašle ich Európskemu parlamentu a Rade. Tieto správy sa postúpia na informačné účely aj Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Tieto správy budú obsahovať výsledky programu a informácie o tom, aký priestor sa v rámci činností programu venoval dodržiavaniu zásad rovnosti žien a mužov a uplatňovaniu hľadiska rodovej rovnosti ako aj ako sa riešila otázka antidiskriminácie vrátane problému nedostatočnej dostupnosti. Tieto správy sa v záujme posilnenia transparentnosti programu sprístupnia verejnosti.

Článok 13

Hodnotenie

1.  Do 1. júla 2017 sa vykoná hodnotenie programu v polovici jeho trvania s cieľom zistiť na kvalitatívnom a kvantitatívnom základe pokrok dosiahnutý pri napĺňaní cieľov programu, venovať pozornosť sociálnemu prostrediu v Únii a akýmkoľvek výrazným zmenám vyplývajúcim z právnych predpisov Únie, určiť, či sa prostriedky programu využili účinne a posúdiť ich prínos na úrovni Únie. Výsledky uvedeného hodnotenia programu v polovici jeho trvania sa predložia Európskemu parlamentu a Rade.

2.  Ak hodnotenie uvedené v odsek1 tohto článku alebo iné hodnotenie, ktoré sa vykoná v súlade s článkom 19 rozhodnutia č. 1672/2006/ES alebo článkom 9 rozhodnutia č. 283/2010/EÚodhalí, že Program má závažné nedostatky, Komisia v príslušných prípadoch predloží návrh Európskemu parlamentu a Rade s primeranými zmenami programu, aby sa zohľadnili výsledky hodnotenia.

3.  Pred podaním každého návrhu na predĺženie programu po roku 2020 predloží Komisia Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov hodnotenie o silných a slabých stránkach koncepcie programu na roky 2014 – 2020.

4.  Do 31. decembra 2022 Komisia vyhodnotí ex-post vplyv programu a jeho prínos na úrovni Únie a predloží správu obsahujúcu uvedené hodnotenie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Táto správa sa sprístupní verejnosti.HLAVA II

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE JEDNOTLIVÉ OSI PROGRAMUKAPITOLA I

Os Progress

▼M2

Článok 14

Tematické sekcie a financovanie

1.  Os Progress podporuje činnosti v tematických sekciách uvedených v písmenách a), b) a c). Počas celého obdobia platnosti programu dodržiava orientačné rozčlenenie celkových pridelených prostriedkov pre os Progress medzi jednotlivé tematické sekcie tieto minimálne percentuálne hodnoty:

a) zamestnanosť, najmä na účely boja proti nezamestnanosti mladých ľudí: 20 %;

b) sociálna ochrana, sociálne začlenenie, znižovanie chudoby a predchádzanie chudobe: 45 %;

c) pracovné podmienky: 7 %.

Akýkoľvek zvyšok sa rozdelí na jednu alebo viac tematických sekcií uvedených v prvom pododseku písm. a), b) alebo c) alebo ich kombináciu.

2.  Z celkových finančných prostriedkov pridelených na os Progress sa vyhradí značný podiel na podporu sociálneho experimentovania ako metódy testovania a hodnotenia inovačných riešení s cieľom využívať ich vo väčšej miere.

▼B

Článok 15

Konkrétne ciele

Okrem všeobecných cieľov ustanovených v článku 4 má os Progress tieto konkrétne ciele:

a) rozvíjať a šíriť vysoko kvalitné komparatívne analytické poznatky s cieľom zaručiť, aby sa politiky Únie v oblastiach uvedených v článku 1 zakladali na dôveryhodných údajoch a reagovali na potreby, výzvy a podmienky v jednotlivých členských štátoch a ostatných krajinách účastniacich sa programu;

b) umožňovať účinnú a začleňujúcu výmenu informácií, vzájomné učenie a dialóg o politikách Únie v oblastiach uvedených v článku 1 na úrovni Únie, vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni s cieľom podporovať členské štáty a ďalšie krajiny účastniace sa programu pri rozvíjaní ich politík a členské štáty pri vykonávaní právnych predpisov Únie;

c) poskytovať finančnú podporu na testovanie inovácií v oblasti sociálnej politiky alebo politiky pracovného trhu a v prípade potreby zväčšovať schopnosti hlavných činiteľov v oblasti tvorby a vykonávania experimentovania v sociálnej politike a sprístupniť príslušné vedomosti a odborné poznatky;

d) poskytovať organizáciám Únie a národným organizáciám finančnú podporu na zvýšenie ich schopnosti tvoriť, propagovať a podporovať vykonávanie nástrojov a politík Únie uvedených v článku 1 a príslušného práva Únie.

Článok 16

Druhy činností

V rámci osi Progress sa môžu financovať tieto druhy činností:

1. Analytické činnosti:

a) zber údajov a štatistík s ohľadom na kvalitatívne a kvantitatívne kritériá a tvorba spoločných metodík, klasifikácií, mikrosimulácií, ukazovateľov a referenčných hodnôt, ktoré sa v náležitých prípadoch rozčlenia podľa pohlavia a veku;

b) prieskumy, štúdie, analýzy a správy, a to aj prostredníctvom financovania sietí odborníkov a vypracúvania expertíz týkajúcich sa tematických sekcií;

c) kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenia a posúdenia vplyvu vykonané verejnými a súkromnými subjektmi;

d) monitorovanie a posúdenie transpozície a uplatňovania práva Únie;

e) príprava a vykonávanie experimentovania v oblasti sociálnej politiky ako metódy testovania a hodnotenia inovačných riešení s cieľom využívať ich vo väčšej miere;

f) šírenie výsledkov týchto analytických činností.

2. Vzájomné učenie a činnosti zamerané na zvýšenie informovanosti a šírenie informácií:

a) výmeny a šírenie osvedčených postupov, inovačných prístupov a skúseností, partnerských preskúmaní, referenčného porovnávania a vzájomného učenia na európskej úrovni;

b) podujatia, konferencie a semináre predsedníctva Rady;

c) odborná príprava odborníkov z oblasti práva a politiky;

d) vypracúvanie a uverejňovanie sprievodcov, správ a vzdelávacích materiálov a opatrení týkajúcich sa informovania o iniciatívach podporovaných programom, ich oznamovania a mediálneho pokrytia;

e) informačné a komunikačné aktivity;

f) rozvoj a údržba informačných systémov na výmenu a šírenie informácií o politike a právnych predpisoch Únie a o pracovnom trhu.

3. Podpora s ohľadom na:

a) prevádzkové náklady kľúčových sietí na úrovni Únie, ktorých činnosti súvisia s cieľmi osi Progress a prispievajú k nim;

b) budovanie kapacít vnútroštátnych správnych úradov a špecializovaných služieb zodpovedných za podporu geografickej mobility zriadených členskými štátmi a poskytovateľmi mikroúverov;

c) organizáciu pracovných skupín zložených z úradníkov z jednotlivých štátov určených na monitorovanie vykonávania práva Únie;

d) vytváranie kontaktov a spoluprácu medzi špecializovanými orgánmi, ďalšími príslušnými zúčastnenými stranami a vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi úradmi a službami zamestnanosti na európskej úrovni;

e) financovanie pozorovacích staníc na európskej úrovni vrátane kľúčových tematických sekcií;

f) výmenu personálu medzi vnútroštátnymi správnymi úradmi.

Článok 17

Spolufinancovanie Úniou

V prípade, že činnosti v rámci osi Progress sa financujú v nadväznosti na výzvu na predkladanie návrhov, môžu byť spolufinancované Úniou, pričom miera spolufinancovania spravidla nesmie prekročiť 80 % celkových oprávnených výdavkov. Každá finančná podpora, ktorá presahuje tento strop, sa poskytuje len v riadne odôvodnených výnimočných prípadoch.

Článok 18

Účasť

1.  Účasť na osi Progress je otvorená pre:

a) členské štáty;

b) krajiny EHP v súlade s dohodou o EHP a členské štáty EZVO;

c) kandidátske krajiny a potenciálnych kandidátov v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami stanovenými v rámcových dohodách o ich účasti na programoch Únie, ktoré s nimi boli uzatvorené.

2.  Os Progress je prístupná pre všetky verejné a/alebo súkromné subjekty, aktérov a inštitúcie, medzi ktoré patria najmä:

a) vnútroštátne, regionálne a miestne orgány;

b) služby zamestnanosti;

c) špecializované orgány zriadené podľa právnych predpisov Únie;

d) sociálni partneri;

e) mimovládne organizácie;

f) inštitúcie vyššieho vzdelávania a výskumné ústavy;

g) odborníci na hodnotenie a posudzovanie vplyvu;

h) vnútroštátne štatistické úrady;

i) médiá.

3.  Komisia môže spolupracovať s medzinárodnými organizáciami, najmä s Radou Európy, OECD, MOP, ďalšími orgánmi Organizácie Spojených národov a so Svetovou bankou.

4.  Komisia môže spolupracovať s tretími krajinami, ktoré sa neúčastnia programu. Predstavitelia týchto tretích krajín sa môžu zúčastňovať na podujatiach v spoločnom záujme (ako sú konferencie, školenia a semináre), ktoré sa konajú v krajinách účastniacich sa programu a náklady na ich účasť sa môžu pokryť z prostriedkov programu.KAPITOLA II

Os EURES

▼M2

Článok 19

Tematické sekcie a financovanie

Os EURES podporuje činnosti v tematických sekciách uvedených v písmenách a), b) a c). Počas celého obdobia programu orientačné rozčlenenie celkových pridelených prostriedkov pre os EURES medzi jednotlivé tematické sekcie dodržiava tieto minimálne percentuálne hodnoty:

a) transparentnosť, pokiaľ ide o voľné pracovné miesta, žiadosti o prijatie do zamestnania a ďalšie súvisiace informácie pre žiadateľov a zamestnávateľov: 15 %;

b) rozvoj služieb v oblasti prijímania a umiestňovania pracovníkov do zamestnania obsadzovaním voľných pracovných miest a prostredníctvom žiadostí na úrovni Únie, najmä cielených programov mobility: 15 %;

c) cezhraničné partnerstvá: 18 %.

Akýkoľvek zvyšok sa rozdelí na jednu alebo viac tematických sekcií uvedených v prvom odseku písm. a), b) alebo c) alebo ich kombináciu.

▼B

Článok 20

Konkrétne ciele

Okrem všeobecných cieľov ustanovených v článku 4 má os EURES tieto konkrétne ciele:

a) zabezpečiť, aby boli voľné pracovné miesta a žiadosti o zamestnanie a príslušné informácie a odporúčania, ako aj akékoľvek súvisiace informácie, napríklad tie, ktoré sa týkajú životných a pracovných podmienok, sprehľadnené pre potenciálnych žiadateľov a zamestnávateľov. Tento cieľ sa dosiahne prostredníctvom výmeny a šírenia týchto informácií na nadnárodnej, medziregionálnej a cezhraničnej úrovni pomocou použitia zaužívaných foriem interoperability v prípade voľných pracovných miest a žiadostí o zamestnanie a pomocou ďalších vhodných prostriedkov, ako sú individuálne poradenstvo a mentorstvo, najmä v prípade nízkokvalifikovaných osôb;

b) podporovať poskytovanie služieb EURES v oblasti prijímania pracovníkov a umiestňovania pracovníkov do kvalitného a udržateľného zamestnania prostredníctvom obsadzovania voľných pracovných miest a žiadostí o zamestnanie; podpora služieb EURES sa rozšíri na rôzne fázy umiestňovania od prípravy na prijímanie pracovníkov až po pomoc po umiestnení s cieľom úspešne začleniť žiadateľa o prácu do pracovného trhu; takéto služby podpory môžu zahŕňať cielené programy mobility zamerané na obsadzovanie voľných pracovných miest v určitom odvetví, profesii, krajine alebo skupine krajín alebo pre konkrétne skupiny pracovníkov, napríklad mladých ľudí so sklonom k mobilite, v prípadoch, keď sa preukázala jasná hospodárska potreba.

Článok 21

Druhy činností

Os EURES môže byť použitá na financovanie činnosti na podporu dobrovoľnej mobility jednotlivcov v Únii na spravodlivom základe a s cieľom odstrániť prekážky mobility, a to najmä:

a) rozvoj a činnosti cezhraničných partnerstiev EURES v prípade žiadosti zo strany služieb, ktoré sú územne zodpovedné za hraničné regióny;

b) poskytovanie informácií, poradenstvo a služby v oblasti umiestňovania a prijímania pracovníkov v prípade cezhraničných pracovníkov;

c) vytvorenie viacjazyčnej digitálnej platformy pre obsadzovanie voľných pracovných miest a vybavovanie žiadostí;

d) rozvoj cielených programov mobility na základe výziev na predkladanie návrhov s cieľom obsadzovať voľné pracovné miesta na pracovných trhoch so zistenými nedostatkami a/alebo pomôcť pracovníkom, ktorí majú sklon k mobilite, v prípade, že sa preukázala jasná hospodárska potreba;

e) vzájomné učenie medzi aktérmi siete EURES a odborná príprava poradcov siete EURES vrátane poradcov cezhraničných partnerstiev siete EURES;

f) činnosti v oblasti informovania a komunikácie zamerané na zvyšovanie informovanosti o výhodách geografickej a profesijnej mobility vo všeobecnosti a o činnostiach a službách poskytovaných v rámci siete EURES.

Článok 22

Spolufinancovanie Úniou

V prípade, že činnosti v rámci osi EURES sa financujú v nadväznosti na výzvu na predkladanie návrhov, môžu byť spolufinancované Úniou, pričom miera spolufinancovania spravidla nesmie prekročiť 95 % celkových oprávnených výdavkov. Každá finančná podpora, ktorá presahuje tento strop, sa poskytne len v riadne odôvodnených výnimočných prípadoch.

▼M1 —————

▼B

Článok 24

Účasť

1.  Účasť na osi EURES je otvorená pre:

a) členské štáty;

b) krajiny EHP v súlade s dohodou o EHP a Švajčiarsku konfederáciu v súlade s dohodou medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a so Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane o voľnom pohybe osôb ( 6 ).

▼M1

2.  Os siete EURES je prístupná pre všetky subjekty, aktérov a inštitúcie ustanovené členským štátom alebo Komisiou, ktoré spĺňajú podmienky účasti v sieti EURES, ako je stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/589 ( 7 ). Medzi takéto subjekty, aktérov a inštitúcie patria najmä:

a) vnútroštátne, regionálne a miestne orgány;

b) služby zamestnanosti;

c) organizácie sociálnych partnerov a ďalšie zainteresované subjekty.

▼BKAPITOLA III

Os mikrofinancovanie a sociálne podnikanie

▼M2

Článok 25

Tematické sekcie a financovanie

Os Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie podporuje činnosti v tematických sekciách uvedených v písmenách a) a b). Počas celého obdobia platnosti programu dodržiava orientačné rozčlenenie celkových pridelených prostriedkov pre os Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie medzi jednotlivé tematické sekcie tieto minimálne percentuálne hodnoty:

a) mikrofinancovanie určené pre zraniteľné skupiny a mikropodniky: 35 %;

b) sociálne podnikanie: 35 %.

Akýkoľvek zvyšok sa rozdelí na tematické sekcie uvedené v prvom odseku písm. a) alebo b) alebo ich kombináciu.

▼B

Článok 26

Konkrétne ciele

Okrem všeobecných cieľov stanovených v článku 4 má os Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie tieto konkrétne ciele:

a) zvýšiť prístupnosť a dostupnosť mikrofinancovania pre:

i) zraniteľné osoby, ktoré stratili pracovné miesto alebo ktorým hrozí jeho strata, alebo ktoré majú problémy so vstupom alebo opätovným vstupom na trh práce, alebo im hrozí sociálne vylúčenie, alebo sú sociálne vylúčené, či zraniteľné osoby, ktoré majú znevýhodnený prístup k tradičnému trhu s úvermi a ktoré chcú založiť alebo ďalej rozvíjať vlastný mikropodnik;

ii) mikropodniky v začiatočnej fáze aj vo fáze rozvoja, najmä mikropodniky, ktoré zamestnávajú osoby uvedené v písmene i);

b) budovať inštitucionálne kapacity poskytovateľov mikroúverov;

c) podporovať vytvorenie trhu sociálnych investícií a uľahčovať sociálnym podnikom prístup k financovaniu sprístupnením vlastného kapitálu, kvázi vlastného kapitálu, úverových nástrojov a grantov do výšky 500 000  EUR sociálnym podnikom, ktorých ročný obrat buď nepresiahne 30 miliónov EUR alebo ktorých celková súvaha za daný rok nepresiahne 30 miliónov EUR a ktoré nie sú podnikmi kolektívneho investovania.

Aby sa zabezpečila doplnkovosť, Komisia a členské štáty v oblastiach svojich kompetencií úzko koordinujú tieto činnosti s činnosťami uskutočňovanými v rámci politiky súdržnosti a vnútroštátnych politík.

Článok 27

Druhy činností

Podpora mikrofinancovania a sociálnych podnikov vrátane budovania inštitucionálnych kapacít, najmä prostredníctvom finančných nástrojov stanovených v rámci hlavy VIII prvej časti nariadenia o rozpočtových pravidlách a grantov môže byť poskytovaná v rámci osi Mikrofinancovanie a sociálne podniky.

Článok 28

Účasť

1.  Účasť na osi Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie je otvorená pre verejné a súkromné subjekty zriadené na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni v krajinách uvedených v článku 18 ods. 1 a pokrýva v týchto krajinách:

a) mikrofinancovanie určené pre osoby a mikropodniky; a/alebo

b) financovanie sociálnych podnikov.

2.  Komisia zabezpečí, aby os bola dostupná bez akejkoľvek diskriminácie pre všetky verejné a súkromné subjekty v členských štátoch.

3.  Verejné a súkromné subjekty vykonávajúce činnosti uvedené v odseku 1 písm. a) úzko spolupracujú s organizáciami vrátane organizácií občianskej spoločnosti, ktoré zastupujú záujmy konečných príjemcov mikroúverov, a s organizáciami, najmä s tými, ktoré sú podporované z ESF, a poskytujú týmto konečným príjemcom programy mentorstva a odbornej prípravy, s cieľom osloviť konečných príjemcov a vytvárať konkurencieschopné a životaschopné mikropodniky. V tejto súvislosti sa zabezpečí dostatočná kontrola príjemcov pred založením mikropodniku aj po jeho založení.

4.  Verejné a súkromné subjekty, ktoré vykonávajú činnosti uvedené v odseku 1 písm. a), dodržiavajú vysoký štandard v oblasti hospodárenia, riadenia a ochrany zákazníka v súlade so zásadami Európskeho etického kódexu poskytovania mikroúverov a predchádzajú nadmernému zadlžovaniu osôb a podnikov napríklad v dôsledku toho, že sa im poskytnú úvery s vysokými úrokovými sadzbami alebo za podmienok, ktoré pravdepodobne povedú k ich platobnej neschopnosti.

Článok 29

Finančný príspevok

Okrem spojených akcií, rozpočtovými prostriedkami určenými pre os Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie sa pokryjú všetky náklady na činnosti vykonané prostredníctvom finančných nástrojov vrátane splatných záväzkov voči finančným sprostredkovateľom, ako sú straty vyplývajúce zo záruk, správne poplatky pre subjekty spravujúce príspevok Únie a ďalšie oprávnené náklady.

Článok 30

Riadiace činnosti

1.  S cieľom využiť nástroje a granty uvedené v článku 27 môže Komisia uzatvoriť dohody so subjektmi uvedenými v článku 139 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách, najmä s Európskou investičnou bankou a Európskym investičným fondom. Tieto dohody by mali obsahovať podrobné ustanovenia o vykonávaní úloh zverených uvedeným subjektom vrátane ustanovení o potrebe zaistenia doplnkovosti a koordinácie s existujúcimi finančnými nástrojmi na úrovni Únie a vnútroštátnej úrovni a vyváženého rozdelenia zdrojov medzi členské štáty a ďalšie zapojené krajiny. Finančné nástroje podľa hlavy VIII prvej časti nariadenia o rozpočtových pravidlách sa môžu získať prostredníctvom vyhradeného investičného nástroja, ktorý možno financovať z prostriedkov programu, môžu ho financovať iní investori alebo oboje.

2.  Vyhradený investičný nástroj uvedený v odseku 1 môže okrem iného poskytovať úvery, vlastný kapitál a nástroje s rozdelením rizika pre sprostredkovateľov alebo priame financovanie pre sociálne podniky alebo oboje. Vlastný kapitál sa môže okrem iného poskytovať vo forme otvorenej kapitálovej účasti, tichej kapitálovej účasti, akcionárskych pôžičiek, ako aj kombináciou rozličných typov kapitálových podielov vydaných investorom.

3.  Podmienky, napríklad úrokové sadzby, ktorú sú v prípade mikroúverov priamo alebo nepriamo podporované v rámci tejto osi, zohľadňujú výhodu podpory a sú odôvodnené, pokiaľ ide o súvisiace riziká a skutočné náklady na financovanie spojené s úverom.

4.  V súlade s článkom 140 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa ročné splátky vytvorené jedným finančným nástrojom pripisujú tomuto finančnému nástroju do 1. januára 2024, zatiaľ čo príjmy sa do všeobecného rozpočtu Únie zapisujú po odpočítaní nákladov a poplatkov na riadenie. V prípade finančných nástrojov, ktoré boli zriadené počas viacročného finančného rámca na roky 2007 - 2013 sa ročné splátky vytvorené v rámci operácií začatých v predchádzajúcom období pripisujú finančnému nástroju v súčasnom období.

5.  Po uplynutí platnosti dohôd uzavretých so subjektmi uvedenými v odseku 1 alebo po ukončení investičného obdobia špecializovaného investičného nástroja sa zostatok splatný Únii vráti do všeobecného rozpočtu Únie.

6.  Subjekty uvedené v odseku 1 tohto článku a v prípade potreby manažéri fondu uzatvoria písomné dohody s verejnými a súkromnými subjektmi uvedenými v článku 28. V týchto dohodách sa ustanovujú povinnosti verejných a súkromných poskytovateľov využívať zdroje poskytnuté v rámci osi Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie v súlade s cieľmi vytýčenými v článku 26 a poskytovať informácie potrebné na zostavovanie výročných správ o vykonávaní uvedených v článku 31.

Článok 31

Správy o vykonávaní

1.  Subjekty uvedené v článku 30 ods. 1 a tam, kde je to vhodné, manažéri fondu, pošlú Komisii výročnú správu o vykonávaní, v ktorej uvedú činnosti, ktorým bola udelená podpora a prehľad ich finančného vykonávania a udeľovania príspevkov a prístupnosti a investícií podľa sektorov, geografickej oblasti a typu príjemcov. V týchto správach sa uvedú aj schválené alebo zamietnuté žiadosti týkajúce sa všetkých konkrétnych cieľov a zmluvy uzavreté zapojenými verejnými a súkromnými subjektmi, financované činnosti a ich výsledky vrátane ich sociálneho vplyvu, vplyvu na tvorbu pracovných miest a udržateľnosti udelenej podpory. Komisia posiela tieto správy Európskemu parlamentu na informačné účely.

2.  Z informácií uvedených v týchto výročných správach o vykonávaní budú vychádzať dvojročné správy o monitorovaní uvedené v článku 12. Správy o monitorovaní zahŕňajú výročné správy uvedené v článku 8 ods. 2 rozhodnutia č. 283/2010/EÚ, podrobné informácie o činnostiach v oblasti komunikácie a informácie o komplementárnosti s ostatnými nástrojmi Únie, najmä ESF.HLAVA III

PRACOVNÉ PROGRAMY A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 32

Pracovné programy

Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce pracovné programy pre všetky tri osi. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedenom v článku 36 ods. 3.

▼M2

Pracovné programy sa prijmú, ak je to potrebné, na trojročné obdobie a obsahujú opis financovaných opatrení, postupy výberu opatrení podporovaných Úniou, geografického pokrytia, cieľovej skupiny a orientačný časový rámec na vykonávanie. Pracovné programy takisto obsahujú údaj o sume pridelenej na každý špecifický cieľ. Pracovné programy posilňujú súdržnosť programu uvedením väzieb medzi troma osami.

▼M2 —————

▼B

Článok 35

Dodatočné vykonávacie opatrenia

Opatrenia potrebné na vykonávanie programu, napríklad kritériá hodnotenia programu, vrátane opatrení, ktoré sa týkajú nákladovej efektívnosti a opatrení na šírenie a prenos výsledkov, sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 36 ods. 2.

Článok 36

Postup výboru

1.  Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 37

Prechodné opatrenia

Činnosti uvedené v článkoch 4, 5 a 6 rozhodnutia č. 1672/2006/ES, ktoré sa začnú vykonávať pred 1. januárom 2014, sa naďalej riadia uvedeným rozhodnutím. Pokiaľ ide o tieto činnosti, Komisii pomáha výbor uvedený v článku 36 tohto nariadenia.

Článok 38

Hodnotenie

1.  Konečné hodnotenie uvedené v článku 13 ods. 4 tohto nariadenia zahŕňa konečné hodnotenie uvedené v článku 9 rozhodnutia č. 283/2010/EÚ.

2.  Komisia vykoná osobitné konečné hodnotenie osi Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie najneskôr do jedného roka po vypršaní platnosti dohôd so subjektami.

Článok 39

Zmeny rozhodnutia č. 283/2010/EÚ

Rozhodnutie č. 283/2010/EÚ sa mení takto:

(1) V článku 5 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.  Zostatok splatný Únii po vypršaní platnosti nástroja sa vyčlení na mikrofinancovanie a podporu sociálnych podnikov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 z 11 decembra 2013 o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) ( *1 ).

(2) V článku 8 sa odseky 3 a 4 vypúšťajú.

Článok 40

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.( 1 ) Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 týkajúce sa vymedzenia mikropodnikov, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

( 2 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1303/2013 z 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom fonde námorného a rybného hospodárstva, ktoré sú súčasťou spoločného strategického rámca, a všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde (Pozri stranu 320 tohto úradného vestníka).

( 3 ) Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

( 4 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

( 5 ) Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou v záujme ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

( 6 ) Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 6.

( 7 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/589 z 13. apríla 2016 o Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES), prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácii trhov práce a o zmene nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) č. 1296/2013 (Ú. v. EÚ L 107, 22.4.2016, s. 1).

( *1 ) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 238“;